Page 1

กาวสู ปที่

For Member Only !

กระเบื้องเซรามิคชวงปลายปสดใส ผูผลิตโกยยอดขายเติบโตตามเปา

ฉบับที่ 157 ปกษหลัง กันยายน 2553

หินธรรมชาติขยายตลาดตอเนื่อง ผูผลิตเรงลงทุนหวังผลักดันยอดขาย

12-13

‘เอ็นคิวด’ โชวเรซิ่นโมเสค

เนนดีไซนผนวกความสวยงามเพื่องานตกแตง

32

“2E-building”

อนาคตใหมของอาคารอนุรักษพลังงาน

ตลาดหิ น ธรรมชาติ ตั้ ง เป า โตรั บ ตลาดขยายตั ว ลาสุด THAI MARBLE สั่งลงทุนดานเครื่องมือ เครื่องจักร 30 ลานบาท ขยายกำลังผลิตหินออนเพิ่ม อีก 4 หมื่นตารางเมตร/ป รองรับขยายตลาดในปหนา ดาน OZ DÉCOR ตีตลาดดวยคุณภาพ ดีไซน และ ออกสินคาใหมปละ 1-2 ซีรี่ส พรอมเรงขยายตลาดสง ออกทีก่ ำลังไปไดสวย ในขณะที่ Architect Connexion มุงเจาะกลุมลูกคาระดับพรีเมี่ยม พรอมเพิ่มทีมขาย รองรับสินคาใหม หวังผลักดันยอดขายเพิ่ม 25-30%

“ทีแมท โฟรอินส” ทุม 10 ลาน เปดตลาด “ลิฟตสุญญากาศ”

นายสุพจน ชุติพัฒนะ กรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั ทีแมท โฟรอนิ ส จำกัด เปดเผยวา บริษัท TMAT 4INS เปน ผู น ำเข า ลิ ฟ ท สุ ญ ญากาศจากประเทศ สหรัฐอเมริกามาจำหนายในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอ ดี ฮี โร ชไนเดอร (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูรับผิดชอบ THAI MARBLE ทางดานการตลาด รวมถึงการติดตั้ง เรงลงทุนรับขยายตลาดปหนา ดวยกัน แตในตางประเทศเชนยุโรปและ และบริการหลังการขาย นายปรีชา เรืองมาศ ผูจ ดั การ บริษทั หินออน จำกัด (Thai BN#156_Ad SHERA board_Pro3.ai 8/10/10 12:09:43 AM ลิฟตสุญญากาศชนิดนี้เปนของใหม อเมริกามีมาเกือบ 10 ปไดแลว ซึ่งมี Marble Corp. หรือ TMC) ผูผลิตและนำเขาหินออน ซึ่งถือหุน มากสำหรั บเมืองไทยหรือแมแตในเอเชีย ฐานการผลิต Õà“πμàÕÀπâ“ 6-7 โดยกระทรวงการคลัง และสำนักงาน- Õà“πμàÕÀπâ“ 6-7

36-37

‘วัลลภ รุงกิจวรเสถียร’ ชี้ กอสรางจะกลับมาในปหนา ติดตามความ เคลื่อนไหวของ Builder News ไดที่นี่ 24 ชม.

1

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 1

9/9/10 9:11:48 PM


2

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 2

9/9/10 9:33:57 PM


BN#157_p3_pro1.ai

1

9/9/2010

22:39


KRONOSWISS สง Allure ชิมลางตลาด พรอมผุดโชวรูมยานบางซื่อดันยอดป ’54 โต 40% โอกาสอุตสาหกรรม กอสรางไทย

นับจากประเทศไทยไดผานพนวิกฤตตางๆ มานับไม ถวน ซึง่ ครัง้ หลังสุดเปนสถานการณความวุน วายทางการ เมือง ที่ตองถือวาสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเขา อยางแรง ทำใหผูประกอบการในหลายกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมกอสรางของเรา ตองกุมขมับไปตามกัน แตฝนรายก็ผานพนไปไดดวยดี และฟาหลังฝนยอมสดใส เสมอ ณ เวลานี้ ตองถือเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดีที่ ไดรบั สัญญาณ วาเศรษฐกิจไทยมีทาทีวาจะกระเตื้องขึ้น จากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒนฯ ออกมาบอกวา ผลจาก เศรษฐกิจไทยในชวง 2 ไตรมาสแรกของป 2553 มีการ ขยายตัวที่ดี และมีทีทาวาจะเติบโตดีวันดีคืน ก็นาจะเปน ขาวดี ในระดับมหภาคเลยทีเดียว ขณะที่ในมุมอสังหาริมทรัพย บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จำกัด ยังไดออกมาเปดเผย ขอมูลที่นาสนใจอีกวา ในชวง 10 ปที่ผานมา มีอาคารสูง เขามาสูตลาดเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จำนวน 425 อาคาร สวน ที่เปนอาคารที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมี 244 อาคาร ทำใหมีอาคารสูงรวมเปน 495 อาคาร และในอีก ประมาณ 2-3 ปขางหนา จะมีอาคารคอนโดมิเนียมที่ สรางเสร็จเขามาสูตลาดอีก 105 อาคารนั้น คงจะเปน แรงเสริมใหวงการกอสรางเกิดความคึกคักมากขึน้ อีกระดับ สวนความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับอาคารเชา หรืออาคาร สำนักงานก็มาแรงเชนกัน ขอมูลจาก บริษทั ซี บี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ยังชี้ ใหเห็นวา แนวโนม อาคารเกรดเอในกรุงเทพฯ ก็จะไดรบั ความสนใจจากบริษทั ขามชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากรัฐบาลมี นโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางออฟฟศ ในภูมภิ าคเอเชีย โดยจะใหการสนับสนุนมาตรการภาษี พิเศษกับบริษทั ทีเ่ ลือกตัง้ สำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคในไทย หรืออารโอเอช ก็คาดวาจะทำใหมแี นวโนมการขยายตัวไป ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ และจะเกิดผลดีในระยะยาวอยางแนนอน จากนโยบายนี้จะเปนอีกปจจัยหนึ่ง ชวยสนับสนุนการ ตัดสินใจในการลงทุนอีกประการ ตองถือเปนโอกาสทอง ของนักลงทุนจริงๆ จากเรือ่ งราวทีห่ ยิบยกมาเลา เปนเพียงแคเหตุการณ บางสวนในแวดวงอุตสาหกรรมกอสรางไทย ที่จะสราง เม็ดเงิน ขับเคลือ่ นกลไกทางเศรษฐกิจโดยมวลรวมใหดขี นึ้ และนาจะเปนโอกาสที่ดีสำหรับผูประกอบการในแวดวง กอสราง ตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำไดเก็บเกี่ยวประโยชนจากสถานการณเศรษฐกิจขาขึ้น ภายหลังจากที่ ได เก็บตัวในชวงวิกฤตการณตางๆ มาสักระยะ คงตองถือ เปนเรื่องปกติที่การดำเนินธุรกิจตองมีขึ้นมีลง ตามปจจัย สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึ้น ยังไงก็แลวแต Builder News ขอเปนกำลังใจใหกับผูประกอบการกอสรางไทย ทุกทาน...ขอให ไทยรวมใจเปนหนึ่งเดียว...ครับ ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

KRONOSWISS กวาดงานหองตัวอยางโครงการระดับไฮเอนดเพียบ พรอมเปดตัว “ไมลามิเนตไวนิล วูด ฟลอร” ภายใตแบรนด Allure (อารัว) จากประเทศอเมริกา เตรียมเปดโชวรูม ตนแบบกลางเดือนตุลาคม วาดเปาฟนยอดขายป 2554 เติบโตอีก 40% นางวาสนา หาญวิวัฒนกูล ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท พรวิวัฒนคาไม จำกัด ผูดำเนินธุรกิจนำเขาและจัด จำหนายไมพื้นลามิเนต ภายใตแบรนด KRONOSWISS แต เพียงผูเดียวในประเทศไทยมาเปนระยะเวลากวา 40 ป กลาววา ตลาดพืน้ ไมลามิเนตครึง่ ปหลังมีการเติบโตอยางมาก เนื่องจากบริษัทไดงานหองตัวอยางโครงการคอนโดมิเนียม ระดับไฮเอนดเขามาในปริมาณมาก สงผลใหมีงานตอเนื่อง จนถึงป 2554 และตั้งเปาจะมียอดขายเพิ่มขึ้นในปหนาอีก 40% ทั้งนี้เนื่องจากสินคาของเรามีคุณภาพ มีสีสันลวดลาย ที่เหมือนไมจริงและมีเฉดสี ใหเลือกหลากหลายถึง 80 สี จึง ทำใหเจาของโครงการใหความไววางใจและเลือกใชสินคา ลาสุดพื้นไมลามิเนต Swiss Plank Nature และ Swiss Plank Elite พื้นไมลามิเนตจากประเทศสวิสเซอรแลนด ซึ่งเปนพื้นไมตัวใหมที่เพิ่งเปดตัวในงานสถาปนิกที่ผานมา ไดถูกนำไปใช ในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด ยาน สุขุมวิท โครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนดของแสนสิริ นอกจากนี้ ยั ง มี ง านโครงการติ ด ตั้ ง ห อ งตั ว อย า งระดั บ ไฮเอนดอีก 2-3 โครงการ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการ ดำเนินการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปดตัวสินคาใหมออกสูตลาด อีกดวย คือ ไมลามิเนตไวนิล วูด ฟลอร (Laminate vinly wood Floors) ภายใตแบรนด Allure (อารัว) จากประเทศ อเมริกา ซึ่งสินคาดังกลาวจะมีคุณสมบัติเหมือนไมลามิเนต ทุกประการ มีความทนทาน กันปลวก ไมมีคาใชจายในการ บำรุงรักษา ไมติดไฟ มีอายุการใชงานที่ยาวนาน จึงเหมาะ สำหรับที่อยูอาศัย อพารทเมนท โรงพยาบาล อาคารสูง อาคารรี โนเวท รีสอรทแถบชายทะเล ฯลฯ ทั้งนี้สินคาดังกลาวมี ใหเลือก 2 รุน คือ รุน ลิ้นกาว (Gripe Strict) ซึ่ง เปนระบบการยึดติดแนน และรุน Click locking และรุนนี้

จะมีความหนาขนาด 6 มิลลิเมตร เนื่องจากเปนวัสดุกันน้ำ ไมยืดหด และไมตองใชกาว สามารถนำกลับมาใช ใหม ได เทาที่ตองการ เหมาะสำหรับงานออกบูธแสดงสินคา งาน นิทรรศการ และงานโครงการที่มีความกังวลเกี่ยวกับน้ำ และปลวก ไมมีคาใชจายในการบำรุงรักษา (Home use) กันขูดขีด มีคุณสมบัติเหมือนไมลามิเนต หลังจากที่นำเขา ผลิตภัณฑดังกลาวเขามาก็ ไดงานโครงการใหญสวนลุมไนท บาซารในสวนของเซอรวิสอพารทเมนท ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 50,000 ตร.ม. นอกจากนีย้ งั ไดงานโครงการอีกหลาย โครงการที่จังหวัดนครราชสีมา นางวาสนา กลาวอีกวา ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการ สรางโชวรมู ตนแบบเพือ่ ใช ในการจัดแสดงสินคา ไมลามิเนต ไวนิล วูด ฟลอร (Laminate vinly wood Floors) ภายใต แบรนด Allure (อารัว) บนถนนสายไม ซอยประชานฤมิต ยานบางซื่อ โดยมีพื้นที่ใชสอยประมาณ 40 ตร.ม. ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ ซึง่ ใชงบประมาณ ในการตกแตงประมาณ 5 แสนบาท โชวรูมดังกลาวจะเนน นำโชวสนิ คา และปูสนิ คาเปนตัวอยางไว ใหกบั ลูกคาไดสมั ผัส และไดเห็นจองจริงเพื่อใหงายตอการตัดสินใจและเลือกใช สินคา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายดีลเลอรเพิ่มอีกจังหวัด ละ 1 แหง ผูที่สนใจสามารถติดตอเขามาที่บริษัทไดทันที ทั้ ง นี้ ต นมองว า สิ น ค า ใหม ดั ง กล า วน า จะใช ได กั บ ทุ ก เซ็กเมนทของการตกแตงและคาดวานาจะเขามาแชรสว นแบง ทางดานการตลาดไมพนื้ ลามิเนตไมนอ ยกวา 10-20% อยาง แนนอน ถึงแมวา สินคาดังกลาวจะมีราคาสูงกวาไมพนื้ ลามิเนต ถึง 40% ก็ตาม สำหรับการนำสินคาใหมเขามากระตุน ตลาดในชวงปลายนั้นตนมองวานาจะทำใหยอดขายของเรา เติบโตขึ้นอยางแนนอนและคาดวาปนี้จะเติบโตไดตามเปาที่ ตั้งไว สวนยอดขายในป 2554 ตั้งเปาเติบโตจากป 2553 อีก 40%

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก ผูจัดการฝาย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผูช ว ยหัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ วิมลวัลย พิบลู ยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา เสถียรเขต, สุธาสินี สงวนชีพ, นิสากร แกวกองศรี เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิว๋ พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ การเงิน : ศิรนิ ารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชติ บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 4

9/10/10 8:41:22 PM


‘คนสรางบาน’ มั่นใจ Tegosolar ตีตลาดอนุรักษสิ่งแวดลอม

นายราเชนทร ปนเดย กรรมการผูจัดการ บริษัท คนสรางบาน โปรดักชั่น จำกัด ตัวแทนจำหนาย หลังคา ไมซีดาร หลังคาแอสฟล ชิงเกิล หลังคาทางมะพราว เทียม และหลังคาใบจาก เทียม เปนรายแรกใน ประเทศไทย กลาวถึง ทิศทางตลาดของหลังคา แอสฟล ชิงเกิล วาในปนี้ ทิศทางของตลาดหลังคา เปนไปในทิศทางที่ดีมาก ลูกคาหลายรายใหความ สนใจสินคาตัวใหมที่ทาง บริษัทนำเขามาเปนอยางมาก แตในชวงที่เกิดปญหาทางการเมืองทางบริษทั คิดวาสินคาของเราจะทำตลาดไดลำบาก การตอบสนองของลูกคาอาจจะมีนอยลง แตผลปรากฏวา จากเหตุการณดังกลาวที่เกิดขึ้นสินคาประเภทนี้ยังมียอด จำหนายที่เปนไปในทิศทางที่ดี ซึ่งในครึ่งปหลังก็คาดการณ วาตลาดจะเปนไปในทิศทางที่ดีเหมือนตอนครึ่งปแรกหาก ไมมีเรื่องของการเมืองเขามาแทรก ซึ่งในป 2553 ทางบริษัทไดมีการนำเขาสินคาใหมมา ทำตลาดอยูหลายตัวดวยกัน ไมวาจะเปนหลังคา Tegola

Shingleline ที่เปนรุนที่มีอายุการใชงานตั้งแต 20-50 ป นอกจากนัน้ ก็ยงั มีสสี นั และลวดลายใหมๆ ใหเลือกอีกมากมาย นอกจากนั้นก็ยังมี Tegola Metal Line ซึ่งถือวาเปนสินคา ใหมที่ตลาดในประเทศและในภูมิภาคเอเชียยังไมมี ใครนำมา จำหนาย ทั้งนี้สินคาตัวนี้จะเปนสินคาในระดับไฮเอนดที่ทาง บริษัทนำเขามาจากประเทศอิตาลี โดยบริษัทคาดวาสินคา ตัวนี้จะเปนสินคาที่ขายดีเพราะมีความแข็งแรงทนทานมาก กวาหลังคาแบบเดิม นายราเชนทร กลาวตออีกวา สินคาอีกตัวที่ทางบริษัท จะทำการลอนซตลาดในเร็วๆ นี้ก็คือ Tegosolar ซึ่งเปน หลังคาโซลารเซลล ที่สามารถใช ไดกับทุกสภาวะอากาศ โดยสินคาชนิดนี้เหมาะสำหรับโรงแรมและรีสอรทเปนอยาง มาก เนื่องจากมันสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได ในตัว โดย ใน 10 ตารางเมตรจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 1 กิโลวัตต โดยในระยะแรกทางบริษัทจะเนนเจาะไปที่กลุมลูกคา ประเภทโรงแรม รีสอรทเปนหลัก ซึ่งในชวงแรกราคาของ สินคาประเภทนี้อาจจะมีราคาที่สูงอยู แตหากเริ่มมีคนสนใจ ใชกนั มากขึน้ ก็คาดวาราคาก็จะถูกลงตามไปดวย ซึง่ ในอนาคต ลูกคาในกลุมอื่นๆ ก็จะเริ่มใหความสนใจโดยเฉพาะลูกคาใน กลุม บานเดีย่ วขนาดใหญทมี่ กี ำลังซือ้ เพราะมันสามารถชวย ประหยัดพลังงานรวมไปถึงยังชวยลดปญหาภาวะโลกรอน ไดอีกดวย

‘เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ’

ควา LEED Platinum จาก USGBC

Energy Complex ศูนยรวมหนวยงานดานพลังงานของไทยโชวศักยภาพ ดวยการผาน การรับรองมาตรฐานอาคารอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ประเภท Core & Shell Version 2.0 ในระดับ Platinum ซึ่งเปนระดับสูงสุดตามเกณฑ LEED ของสภาอาคารเขียว สหรัฐอเมริกา นายจักรชัย บาลี ผูจ ดั การใหญ บริษทั เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จำกัด เปดเผยวา การไดรับการรับรอง มาตรฐาน LEED ใน ระดับ Platinum เปน สิ่งที่ยากมาก เนื่องจาก การออกแบบและการ กอสรางตองเนนความ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในทุกรายละเอียด ตัง้ แต การเลือกทีต่ งั้ การควบคุ ม มลภาวะระหว า ง Cera_Pro6.ai 8/30/10 8:57:36 PM กอสราง BN_Ad การเลื อกใช วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ

ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำและประหยัดไฟ และสราง คุณภาพอากาศทีด่ ีในอาคาร เพือ่ ใหมบี รรยากาศการทำงานที่ ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยอีกดวย ปจจุบัน มีผู ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน LEED สิ่งแวดลอม ประเภท Core & Shell Version 2.0 ใน ระดับ Platinum นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง 4 ประเทศ ไดแก อินเดีย บราซิล แคนาดา และ สวีเดน โดยไทยนับ เปนประเทศที่ 5 และถือเปนแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ทั้งนี้ การกอสรางศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ เริ่มขึ้น เมื่อปลายป 2550 บนเนื้อที่ 29 ไร บริเวณดานหลังอาคาร สำนักงานใหญ ปตท. ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ภายใตการบริหารงานของ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

ที่สำคัญสินคาของบริษัทก็ ไม ไดจำหนายแตเฉพาะใน ประเทศเพียงเทานั้น ยังมีการสงออกไปจำหนายยังประเทศ อินเดีย เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งก็ ไดรับการตอบรับที่ดีจาก ลูกคาเนื่องจากลูกคาเริ่มมีความเขาใจวา หลังคาแอสฟล ชิงเกิล เปนหลังคาที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งแตกอนทุกคนจะกลัววา หลังคาประเภทนี้เปนแผนบางๆ อาจไมสามารถกันน้ำได แตมาตอนนี้มันไม ไดเปนแบบนั้นแลว เพราะทุกคนเริ่มเห็น ถึงคุณสมบัติของหลังคาประเภทนี้วาดีกวาหลังคากระเบื้อง ทั่วๆ ไป เพราะมีน้ำหนักเบากวาหลังคากระเบื้อง นอกจาก นั้นการติดตั้งก็ยังทำไดงายกวา การรั่วซึมจะนอยกวาและดี กวาหลังคาประเภทอื่น ดานสัดสวนในการจำหนายสินคาของเราจะแบงออก เปนในประเทศ 60% และตลาดตางประเทศ 40% ซึ่งใน อนาคตก็คาดการณวาตลาดในตางประเทศจะมีทิศทางที่ดี กวาตลาดในประเทศ โดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีการเติบโต เพิม่ ขึน้ อยูในขณะนี้ อีกประเด็นทีส่ ำคัญจะเห็นไดวา ในปจจุบนั ลูกคาสวนใหญเริ่มใหความสำคัญในการเลือกแบรนดสินคา มากขึน้ ทัง้ นีต้ อ งทำความเขาใจกอนวาหลังคาชิงเกิลทีจ่ ำหนาย อยูในตอนนี้มีหลากหลายแบรนด ลูกคาก็จะพิจารณากอน วาแบรนด ไหนมีสินคาที่ดีมีคุณภาพ รวมไปถึงเรื่องของการ รับประกันคุณภาพสินคาและพื้นฐานของบริษัทเปนประเด็น สำคัญ จึงทำใหหลายๆ แบรนดตองมีการปรับตัวในเรื่อง ตางๆ เหลานี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทก็หวังวาสินคาชนิด ใหม ที่ น ำเข า มาคงจะได รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากลู ก ค า โดย เฉพาะ Tegosolar ซึ่งเปนหลังคาโซลารเซลลที่กระแสโลกรอนกำลังไดรบั ความนิยมอยูในขณะนี้ กรรมการผูจ ดั การ กลาวทิ้งทาย จำกัด (Energy Complex หรือ EnCo) ซึ่งเปนบริษัท ในกลุมของบริษัท ปตท. มีพื้นที่กอสรางรวมประมาณ 300,000 ตารางเมตร เพื่อเปนที่ตั้งของบริษัทในกลุม ปตท. ประมาณ 20 บริษัท รวมทั้งกระทรวงพลังงาน นายจักรชัย กลาวตอไปวา บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ สามารถดำเนินการจนไดรับการรับรองดวยมาตรฐาน ระดับนานาชาติ และเปนการยืนยันความมุงมั่นของกลุม ปตท. ที่จะดำเนินธุรกิจโดยใหความสำคัญกับการบริหาร จัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดย คำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุม คา เกิดประโยชนสงู สุด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเปาหมายที่จะเขาประกวดอาคารสรางสรรคเพื่อการอนุรักษ พลังงานในระดับประเทศและในระดับอาเซียนในขัน้ ตอไป หลังจากที่ ไดเปดใชอาคารครบ 1 ปตามเกณฑที่กำหนด สำหรับสภาอาคารเขียวแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council หรือ USGBC) กอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2536 มีสำนักงานตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ได กำหนดมาตรฐาน LEED ขึน้ หลายประเภท เชน ประเภท อาคารสรางใหม ประเภท Core & Shell ประเภทสถาบัน การศึกษา ประเภทอาคารเกา ประเภทบานพักอาศัย เปนตน ทุกประเภทมีการแบงการรับรองเปน 4 ระดับไดแก ระดับ Certified, ระดับ Silver, ระดับ Gold และ ระดับ Platinum ซึ่งเปนระดับสูงสุด สำหรับศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ ขอรับการรับรองในประเภท Core & Shell

5

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 5

9/9/10 11:44:16 PM


หินธรรมชาติฯ

(ตอจากปก)

ทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษัตริย เปดเผยวาขณะนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ พั ฒ นาในเรื่ อ งการผลิ ต และการขาย โดยตั้งเปา ยอดขายในปนี้ ไว 150 ลานบาท เพิ่มขึ้นอีก 2025% จากป 2552 สวนใน ป ห น า ได ตั้ ง เป า ยอดขาย ไวที่ 180 ลานบาท ดวย เหตุนี้จึงไดเตรียมการเพื่อ ขยายกำลังการผลิตดวยการลงทุนดานเครื่องมือเครื่องจักร ประมาณ 30 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตที่เปนอยูในขณะนี้ ไมสามารถ ตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางเพียงพอ จากปจจุบนั ที่สามารถผลิตหินออนไดราว 1.8 แสนตารางเมตร/ป และ จะเพิ่มขึ้นอีก 20% ในป 2553 หรือคิดเปนกำลังผลิตราว 2.2 แสนตารางเมตร/ป นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับประทานบัตรเหมืองหินออน เพิ่ม 3 แปลง โดยมีหินออนสีขาว ที่หนาพระลาน หินออน สีชมพู ทีท่ บั กวาง สวนประทานบัตรหินออนสีดำ อยูร ะหวาง รอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงสามารถพูดไดวา เรา เปนผูถือประทานบัตรแปลงใหญที่สุดของประเทศ และเปน ผูผ ลิตทีส่ ามารถผลิตหินออนไดมากทีส่ ดุ โดยมีสว นแบงตลาด เฉพาะหินออนในประเทศราว 10% สวนหินออนตางประเทศ มีสวนแบงประมาณ 10% ในสวนของการนำเขาหินออนจากตางประเทศ บริษทั ฯ นำเขามาเปนเวลา 3 ปแลว ทั้งนี้เนื่องจากหินตางประเทศ ไดรบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ แตการแขงขันก็มมี าก เพราะ

ทุกคนสามารถนำเขามาขายได จึงมีการแขงขันราคาคอน ขางมาก แตบริษัทฯ ก็มีจุดแข็งที่ความนาเชื่อถือ และความ ตรงไปตรงมา และเราเองก็มีเชี่ยวชาญดานหินออนมานาน ในปหนา บริษทั ฯ จะเริม่ นำเขาหินแกรนิตเขามาจำหนาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการใชงานของผู ใช ใหมากขึ้น เนื่ อ งจากลู ก ค า ในแต ล ะโครงการมี ค วามต อ งการใช หิ น หลากหลายประเภท จึงตองมีสินคาที่หลากหลายใหเลือก ตามความตองการใชงาน ไมวาจะเปนหินออน หินแกรนิต หรือหินเทียม “สวนใหญลูกคาของเรามีทั้งงานโครงการ และปจจุบัน ไดรวมงานกับบริษัทกอสรางใหญๆ อยางบริษัท คริสเตียนีฯ เนือ่ งจากเปนบริษทั กอสรางทีถ่ อื หุน โดยสำนักงานทรัพยสนิ ฯ เชนเดียวกับเราทำใหคุยกันไดงาย แตทั้งนี้สัดสวนการขาย หลักมาจากตัวแทนจำหนายประมาณ 60-70% ที่เหลือเปน โครงการขนาดใหญที่บริษัทดำเนินการเอง ซึ่งเราพยายาม ที่จะขยายตลาดในสวนนี้ ใหมากขึ้นดวยการหาพันธมิตรที่ เปนผูรับเหมา และโครงการใหญๆ มักจะไววางใจใหเราเปน ผูจ ดั หาหินให ไมวา จะเปนพาวเวอร ไลน อิตาเลีย่ นไทยฯ หรือ ฤทธา” นายปรีชา กลาวอีกวา

ในดานปริมาณการผลิต บริษัทฯ สามารถรองรับงาน โครงการขนาดใหญ รวมถึงสามารถจัดหาหินออนให ไดทุกสี ทุกลายจากทั่วโลก และเปนผูผลิตรายเดียวในประเทศที่มี หินออนคุณภาพสูงระดับโลก และพรอมทีจ่ ะใหบริการใหเรือ่ ง วัตถุดิบพรอมดวยทีมงานชางที่มีฝมือ พรอมดวยเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย มีผลงานเปนที่ยอมรับ ในราคาที่สมเหตุสมผล OZ DÉCOR

ตีตลาดดวยคุณภาพและดี ไซน นางสาวปยะลักษณ ขันทสีมา ผูจัดการฝายขาย และการตลาด OZ DÉCOR Co., Ltd. ผูด ำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหนายหินออน แปรรูป เปดเผยวา สินคา ของทางบริ ษั ท เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทงานหั ต ถกรรมที่ทำมาจากหินออน ที่นำมาแปรรูป ไมวาจะ เปน อางลางหนา อางอาบน้ำ โคมไฟตกแตง รวม ไปถึ ง เรายั ง ผลิ ต สิ น ค า ประเภทภาชนะสำหรับใส อาหารใหกับโรงแรมระดับ 5 ดาว อาทิ ขวดใสพริกไทย น้ำปลา น้ำสม นอกจากนั้นก็ ยังรับผลิตสินคาตามออเดอรของลูกคาอีกดวย ทั้งนี้สินคา ของเราจะเนนสงออกไปยังตางประเทศประมาณ 40% สวนอีก 60% จะจำหนายอยูภายในประเทศ ซึ่งตลาดในตางประเทศโดยสวนใหญจะทำการสงสินคาใหกับประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย และไตหวัน โดยในชวงตนปทผี่ า นมา สินคาของเราก็เริม่ ไดรบั ความ สนใจจากลูกคาในประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น จึงทำใหยอดการ

เสียดายไมไดนอนในคุก

เมื่อไมนานมานี้ มีคนใจดีพาไปเที่ยวหลาย วัน ไปกินไปนอนไปเที่ยวหลายแหง ทั้งวัง ทั้ง วัด (อิสลาม) ทั้งบานหรู และบานรู ทั้งลอยฟา ไปกับบอลลูนดูภูมิทัศนหุบเขา ทั้งเดินลงไปใต บาดาลดูบอเก็บน้ำโรมัน เขาจัดใหนอนที่โรงแรมหรู แตพาไปดูโรงแรมทีส่ วยงาม เปนโรงแรมใหมในอาคารเกาที่เขาอนุรักษ ไวอยางดี มีการ เสริมแตงภายนอกยังเปนแบบเกา แตการตกแตงภายในเปน แบบทันสมัย ทำเลโรงแรมอยูในเขตเมืองเกา ใกลโบสถคริสต เกาที่กลายเปนมัสยิดอิสลามชื่อโซเฟย Sophia Haiga โรงแรมแห ง นี้ มี ชื่ อ เสี ย งและเป น ที่ รู จั ก กั น ทั่ ว โลก เพราะเคยเปนฉากสำคัญในภาพยนตรฮอลลีวูดของ อลัน พารเคอร เรื่องมิดไนทเอกซเพรส (1978) พระเอกหนาตา

ดี แบรด เดวิส ปจจุบันเสียชีวิตไปแลว เลนเปนหนุม อเมริกันที่ถูกจับขอหาพกพายาเสพติด จึงถูกจองจำในคุก โหดเมืองอิสตันบูล ที่ลือชื่อวาเปนนรกบนดิน แตดวยความ พยายามและอดทน บวกกับดวยความเปนภาพยนตรอเมริกนั พระเอกจึงหนีออกได โดยอาศัยรถไฟดวนสายเที่ยงคืนที่วิ่ง เลียบคุก ผูรวมวัยรวมยุคเดียวกับภาพยนตร คงเหมือนผู เขียนที่ตื่นเตนเมื่อเห็นคุก ฉากสำคัญในเรื่องฟนคืนกลับมา และยิ่งดี ใจที่เห็นคุกโหดกลายเปนโรงแรมสวยงาม โรงแรมอิสตันบูลโฟรซีซั่น เปดบริการหองพักหรู หลายระดับรวม 60 หอง แตละหองยังคงสภาพตามหองขัง ในอดีต หองขังรวมจะกลายเปนหองพักขนาดใหญ สวน เสียดาย ไปเทีย่ วครัง้ นีเ้ ขาใหแค ไปเยีย่ มชมเทานัน้ เลย หองขังเดี่ยวจะกลายเปนหองพักแบบธรรมดา ลานหินภายใน อาคารสำหรับนักโทษพักผอนเวลากลางวัน กลายเปนสวน อดนอนในคุกที่สวยที่สุดในโลก ดอกไมสวยงาม มีศาลา สระวายน้ำ สำหรับพักผอน รวม * ขอขอบคุณ SCG ที่นำพาใหพบเห็นสิ่งดีๆ ทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตามมาตรฐานคุก เอย! ไมใช ตามมาตรฐานเครือขายโรงแรมชื่อดังโฟรซีซั่น

6

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 6

9/10/10 8:45:53 PM


สงออกของเรามีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้สินคา โดยสวนใหญของเราจะเนนเจาะตลาดระดับไฮเอนดและใน สวนของงานโครงการเปนหลัก สำหรับสินคาตัวใหมๆ นั้น ทางบริษทั มีการกำหนดเอาไววา ทุกป จะทำการเปดตัวสินคา ใหม 1-2 ซีรี่ส นางสาวปยะลักษณ กลาวตออีกวา ในสวนของกำลัง การผลิตปจจุบันเรามีกำลังการผลิตเขามารองรับออเดอร ของลูกคามากถึง 5 เดือน จึงคิดวาจะสามารถผลิตสินคาได ทันตามความตองการของลูกคาอยางแนนอน แตทงั้ นีเ้ นือ่ งจากปญหาทางดานการเมืองที่ประเทศประสบปญหานั้น ทำใหงานโครงการตางมีการชะลอตัวจึงทำใหทางบริษัท คาดการณวายอดขายในปนี้นาจะเติบโตอยูที่ประมาณ 1520 ลานบาท ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะเบนเข็มไปเนนทำ ตลาดสงออกเปนหลัก

ตรงนี้จากในปที่ผานมาบริษัทสามารถสรางยอดขาย อยูที่ประมาณ 15 ลานบาท ซึ่งในปนี้ตั้งเปาที่จะเติบโตให ไดถึง 20 ลานบาท ซึ่งคงตองอาศัยกลยุทธทางการตลาด เขามาตัวขับเคลื่อนใหสามารถสรางยอดขายไปถึงเปาที่ตั้ง เอาไว ให ได โดยเราจะเนนในเรื่องของคุณภาพสินคา รวม ไปถึงการออกสินคาใหมที่มีนวัตกรรมเขามาในตลาดอยาง ตอเนื่อง ทั้งนี้จุดเดนของสินคาจะเปนในเรื่องวัสดุที่เรานำมาใช เปนจุดขาย เนื่องจากสินคาของเราในแตละชิ้นจะมีความ แตกตางกันของลวดลาย รวมไปถึงทางบริษทั ไดนำเอาเทคนิค และการดีไซนเขามาชวยในกระบวนการผลิต จึงทำใหสนิ คา มีความโดดเดน สวยงาม และมีความเปนธรรมชาติซอนอยู ในชิ้นงานจึงสรางความแตกตางใหสินคาของเรากับสินคา อื่นๆ ผูจัดการฝายขายและการตลาด กลาวทิ้งทาย Architect Connexion เจาะกลุมลูกคาระดับพรีเมี่ยม นางสาวมณีรัตน แสงสินทรัพย กรรมการผูจัดการ บริษัท Architect Connexion เปดเผยวา บริษัทดำเนิน ธุรกิจดานการนำเขาและจำหนาย หินควอทชภายใตแบรนด caesarstone จากประเทศอิสราเอล เปดเผยวา จากการที่ บริษัทไดเปดตัวหิน Concetto ซึ่งเปนหินธรรมชาติ 100% โดยทำการสกัดหินธรรมชาติมาเชื่อมตอกันดวยเรซิ่น ทำให สามารถคงความสวยงามของลวดลายตามธรรมชาติ ปจจุบันบริษัทนำ caesarstone เขามาจำหนายอยู 3

กลุ ม ประกอบด ว ยกลุ ม คลาสสิค มี 80 สี กลุมที่ 2 มี 2 แบบ คือ Motivo ที่ ใชเทคโนโลยี ในการผลิต ทำให ผิ ว หน า มี ล วดลาย เป น แบบผิ ว เหมื อ นหนั ง จระเขและลายดอกไม มี 2 สี ใหเลือก ขาว และดำ สวน Supremo ซึ่งเพิ่งจะ เปดตัวในประเทศอิสราเอล เมื่อเดือนที่ผานมา โดยมี ความโดดเดนที่แสงสามารถสองผานได มี 8 สี ใหเลือก ซึ่ง จะนำเขามาจำหนายในชวงไตรมาสสุดทายของปนี้ สวนกลุม ที่ 3 คือ concetto สำหรับชองทางการจัดจำหนาย จะเนนไปทีก่ ลุม เปาหมาย เปนบานเดี่ยว คอนโด โฮเซล และกลุมหางสรรพสินคา โรงพยาบาล ออฟฟศ โดยกลุม สินคาทีท่ ำรายไดหลักใหกบั บริษทั คือ กลุมคลาสสิค ทำยอดขายประมาณ 70% ของ ยอดขายทั้งหมด รองลงมาคือกลุม Motivo Supremo 15% กลุม Concetto ประมาณ 10% caesarstone ทีบ่ ริษทั นำเขามาจำหนายจะมีขนาด 3 X 1.44 เมตร ทำใหเกิดรอยตอนอย ในกรณีที่ตองการปูพื้นที่ ขนาดใหญ หรือจะตัดใหมีขนาดเล็กก็ทำไดตามความตองการของลูกคา เนือ่ งจากเปนสินคาระดับพรีเมีย่ มทีเ่ จาะกลุม ลูกคาระดับบีบวกขึ้นไป ลูกคาจึงเปนกลุมคนที่ซื้อดวยความ

“ทีแมท โฟรอินส”ฯ

พึงพอใจในสินคาเปนหลัก ในขณะเดียวกัน caesarstone ก็ ตางจากคูแขงตรงที่การใชเทคโนโลยี ในการผลิตที่คำนึกถึง สิ่งแวดลอม จึงไมใสสารกันเชื้อรา และแบคทีเรีย เรามี สวนประกอบแค 3 ตัวเทานั้นคือ สี โพลิเมอร และหิน นอกจากนี้ ในป หนาจะเพิ่มทีมขายเพื่อรองรั บสินคา ใหมที่จะเขามา เพื่อเปดตลาดกลุมลูกคาใหม เชน หางสรรพสินคา กลุมอาคารสำนักงาน ซึ่งบริษัทตางๆ ที่เขามา ตั้งสำนักงานในอาคารเหลานั้น จะตองมีการใชหินเพื่อการ ตกแตง ซึ่ง caesarstone นั้นใช ไดทั้งการปูพื้น พื้นผนัง ท็อปชุดครัวท็อปหองน้ำ เฟอรนิเจอร เพื่อทำใหยอดขายใน ป 2554 เพิ่มขึ้น 25-30%

(ตอจากปก)

อยูที่เมืองไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชระบบลม หรือ Vacuum ในการดูดหองโดยสารขึ้นมา ซึ่งขอดีของ ระบบนีค้ อื เหมาะกับบานทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำกัด เพราะใชพนื้ ทีน่ อ ย ที่สุดแค 75 เซนติเมตร มากสุด 134 เซนติเมตร โดยวีลแชรสามารถเขาได และไมตองยุงกับโครงสรางของบาน เพราะไมจำเปนตองมีหลุมลิฟตหรือบอลิฟต และมีหอง เครื่องแค 26 เซนติเมตรเทานั้น อีกทั้งลิฟตระบบนี้มี ความปลอดภัยสูงเพราะเมื่อเกิดไฟฟาขัดของ ลิฟตจะลง มาทีช่ นั้ ลางเสมอ และยังสามารถติดตัง้ ไดแลวเสร็จภายใน 2 วันเทานั้น รวมถึงการประหยัดคาไฟ เพราะใช ไฟ เฉพาะขาขึน้ เทานัน้ และการบำรุงรักษาต่ำมาก แคเปลีย่ น ซีลขางบนหองโดยสารทุกการขึ้นลง 15,000 ครั้ง หรือ ประมาณ 3 ป โดยปจจุบันในตางประเทศมีการติดตั้ง ลิฟตสุญญากาศแลวกวา 4,000 ตัว ภายในระยะเวลา 8 ปเทานัน้ และในเอเชียมีประเทศมาเลเซีย, อินเดีย, ญีป่ นุ และจีน ที่ติดตั้งมาแลว สำหรับกลุมเปาหมายของลิฟตสุญญากาศ บริษัทฯ จะเนนบานหรือโฮมออฟฟศ ที่มีลักษณะอาคารเปนแบบ 2-4 ชัน้ และสวนใหญลกู คาทีส่ นใจจะเปนกลุม ลูกคาทีม่ อี ายุ 60 ปขึ้นไป หรือตองการซื้อใหพอหรือแม และกลุมที่ อาศัยในเพนทเฮาสแบบสองชั้น ก็ตองการลิฟทชนิดนี้ เพื่อเพิ่มความโกหรูและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยขณะนี้มี ลูกคาสั่งมาแลว 3 ราย อยูระหวางการจัดสงจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในชวงแรกบริษทั ฯ จะเนนหนัก

ไปในการใชกลยุทธการประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรู ของลิฟตสุญญากาศใหมากยิ่งขึ้น โดยใชงบประมาณใน การประชาสัมพันธราว 10 ลานบาท โดยมีเปาหมายยอด ขายอยูที่ 50 ตัว ในป 2554 หรือประมาณ 100 ลานบาท ทางดาน นายรัชกฤต ถาวรธนิตกุล บริษัท เอดี ฮี โร ชไนเดอร (ประเทศไทย) จำกัด กลาววา บริษัทฯ เปนผูเ ชีย่ วชาญดานการติดตัง้ และบำรุงรักษาลิฟทโดยสาร ภายในบาน และลิฟทขนาดเล็กมากวา 20 ป ความนา สนใจของลิฟตสุญญากาศ จุดแรกคือ ระบบสุญญากาศ ระบบลมและระบบของหลักการธรรมชาติ ทำใหลิฟทลง จอดอยางนิ่มนวลและปลอดภัยสูงสุด ดูแลรักษาและ เปลี่ยนอะไหล ไดงาย มีน้ำหนักเบามาก และเปนทรงกลม ใส 360 องศา แมจะมีราคาแพงกวาลิฟตบานกระจก ประมาณ 8% แตเมื่อดูจากคาใชจายตางๆ รวมกันแลว ราคาไมตางกัน

7

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 7

9/9/10 10:03:41 PM


กระเบื้องเซรามิคชวงปลายปสดใส ผูผลิตโกยยอดขายเติบโตตามเปา

ตลาดกระเบื้องเซรามิคภายใน-ภายนอกเติบโตตอเนื่อง ผูผลิตยิ้มรับยอดขายกันถวนหนา ไดนาสตี้เซรามิคยักษใหญกระเบื้องปูพื้นและผนังปนยอดโตตามเปา 15% พรอมเปดเตาเผาอีก 2 เตา ดันกำลังการผลิตป 2554 เพิ่มอีก 61 ลาน ตร.ม. ปอนตลาด ดานบีเซนผูนำตลาด กระเบือ้ งปูพนื้ ภายนอกชูนโยบายผลิตสินคาคุณภาพ สรางการรับรูใ นตลาดพรอมทุม งบ 100 ลาน สรางโรงงานแหงที่ 2 รองรับออเดอรที่เขามา ไดนาสตี้ฯ คาดรายได โตตามเปา 15% นายชนะ สุทธิหวังเจริญ กรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC) ผูดำเนินธุรกิจผลิต และจำหนายกระเบือ้ งเซรามิคปูพนื้ และผนัง กลาววา สำหรับ แนวโนมตลาดในครึ่งปหลังคาดวาจะดีขึ้นนาจะเปนไปตามที่ คาดวายอดขายปนี้ทั้งปจะเติบโตไมนอยกวา 15% จากปที่ แลว ซึ่งขณะนี้ยังเปนไปตามที่คาดหมายทุกประการ เพราะ Gross Profit Margin ก็ยังเปนไปตามที่คาดวาจะดีกวาปที่ แลว อีกทั้งยังมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น แตก็ขึ้นอยูกับแนว โนมราคาน้ำมันดวย เนื่องจากเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุม ไม ได สวนปจจัยที่ควบคุมไดคือการเพิ่มกำลังการผลิต และ การลดตนทุนในดานตางๆ ทีบ่ ริษทั ดำเนินการมาอยางตอเนือ่ ง ฉะนั้นผลกำไรในปนี้คงทำสถิติมากกวาปที่แลว ในแง ยอดขายยังคงไมตองปรับเปา สวนเรื่องของราคาน้ำมันนั้น ก็คงตองบอกวาไมกงั วลเพราะเราควบคุมไม ไดแตเราก็เตรียม ทำของเราใหดีที่สุด ประหยัดอยางอื่น ถาเผื่อน้ำมันขึ้นก็ยัง มีอยางอื่นมาชวยได แตถาน้ำมันลงยิ่งเปนผลบวก อยางไร

ก็ดีตนมองวาปนี้ทั้งปดีกวาปที่แลว เพราะตอนนี้แนวโนม เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นแลว การเมืองก็นิ่งขึ้น เราก็มีการขยาย ตลาดนัดเพิ่มขึ้น มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น มีการจัดโปรโมชั่น เพิ่มขึ้น ทุกอยางเปนไปในแงบวกหมดเลย ดานแผนการตลาดปนี้ยังคงเดินหนาขยายกำลังการ ผลิตอยางตอเนื่อง โดยครึ่งปแรกที่ผานมาไดเพิ่มกำลังการ ผลิตไปแลวจำนวน 2 เตา สงผลใหปจจุบนั มีกำลังการผลิต เพิ่มเปน 55 ลาน ตร.ม./ป ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มีกำลัง การผลิต 48 ตร.ม./ป ทั้งนี้ ในครึ่งปหลังยังมีแผนขยาย กำลังการผลิตเพิ่มอีก 1 เตา ในเดือนตุลาคมนี้ และในตนป 2554 อีก 1 เตา นายชนะ กลาวอีกวา จากแผนขยายกำลังการผลิตจะ ทำใหตั้งแตชวงตนป 2554 มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเปน 61 ลาน ตร.ม./ป ซึ่งเพิ่มจากปลายป 2552 ถึง 27% ขณะ ที่ปจจุบันแนวโนมความตองการสินคากระเบื้องปูพื้นและบุ ผนังในตลาดยังมีอยูม าก สงผลใหแมจะมีกำลังการผลิตเพิม่ ขึ้นใหม 2 เตา แตปจจุบันกลับใชกำลังการผลิตเต็มแลว

นอกจากยอดขายจะเพิ่ ม ขึ้ น แล ว ยั ง ส ง ผลให เ กิ ด การ ประหยัดตอขนาดทำใหอัตรากำไรขั้นตนในไตรมาส 2 ที่ ผานมาเพิ่มเปน 45% จากไตรมาสแรกซึ่งอยูที่ 42.7% ทั้งนี้ หากเปดเตาเผาใหมอีก 2 เตา คาดวาจะสงผลบวกตอ อัตรากำไรขั้นตนเพิ่มเปน 45-47% อยางแนนอน ฉะนั้นเราจึงคาดวากำไรในชวงครึ่งปหลังมีแนวโนมที่ จะโตมากกวาเมื่อเทียบกับปกอน แตหากเทียบกับไตรมาส กอนคาดวาจะชะลอตัวเล็กนอย ซึง่ เปนไปตามปจจัยฤดูกาล ที่เขาสูฤดูฝน แตคาดวาจะเริ่มฟนตัวในไตรมาส 4 ดาน ราคาขายเฉลี่ยคาดวาจะทรงตัวถึงขยับตัวขึ้นเล็กนอย โดย

8

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 8

9/9/10 10:13:45 PM


บริษัทตั้งเปาวาราคาขายเฉลี่ยทั้งปนาจะอยูที่ 130 บาท/ รับสรางบาน และงานในหนวยงานรายการทัว่ ประเทศ เนือ่ งตร.ม. ถึงแมวา จะปรับราคาขายขึน้ แตเราก็ยงั ไดเปรียบคูแ ขง จากกระเบื้องบีเซนไดรับการยอมรับวา เปนกระเบื้องปู ภายนอก คุณภาพอันดับ 1 วาดแผนขยายมารเก็ตแชรป ’54 เพิ่มอีก สำหรับตลาดกระเบื้องเซรามิคปูภายนอกนั้นมีอัตรา อีกทัง้ ยังไดรบั อานิสงสจากกำลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผล การเติบโตตอเนื่อง ดูไดจากผลการดำเนินงานของบริษัทมี ใหยอดขายโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งอัตรากำไรขั้นตนที่ดีขึ้น อัตราการเติบโตอยางมาก ซึ่งนับไดวาเปนการเติบโตสวน และเราคาดวาจะมีกำไรสุทธิในป 2553 ประมาณ 1,298 ภาวะเศรษฐกิจถึงแมวาชวงครึ่งปแรกจะเจอปญหาทางดาน ลานบาท หรือ เติบโต 30% เมื่อเทียบกับปกอน และยังมี เศรษฐกิจและปญหาทางดานภาวะการเมืองก็ตาม แตบริษทั ความมัน่ ใจวาผลประกอบการในป 2554 จะโตเพิม่ เนือ่ งจาก กลับไม ไดผลกระทบแตอยางใด สงผลใหครึ่งปแรกมียอด แผนการตลาดที่แข็งแกรง กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น อัตรา ขายเติบโตมากถึง 30% กำไรขั้นตนที่ดขี ึ้น ความตองการสินคาที่มีอยูมากคาดวาผล นายชัยอัครญาณ กลาวอีกวา สวนกลุมลูกคาเรานั้น ประกอบการมี โอกาสโตอีกมากในอนาคต จะเนนจับตลาดระดับกลาง และระดับบน อาทิ งานโครงการ

“นอกจากนี้ยังตั้งเปาที่จะเพิ่มสวนแบงตลาดขึ้น แมวา ขณะนี้จะเปนอันดับ 1 ในประเทศ โดยมีมารเก็ตแชรกวา 40% และยังไมมีคูแขงใหมเขามาในตลาด มีเฉพาะรายเดิม เทานั้น ซึ่งตลาดในประเทศถือเปนตลาดหลัก โดยเฉพาะใน ตางจังหวัด โดยจะมีการเพิ่มจุดขายอยางตอเนื่อง สวนตลาดตางประเทศเปนตลาดรอง เนื่องจากตางประเทศขายไม ไดราคาและมีกำไรนอยมาก รวมทั้งยังตองมี ประเด็นเรื่องการขนสงอีก” นายชนะ กลาว กระเบื้องบีเซน ตอกย้ำแบรนดดวยคุณภาพ สินคา นายชัยอัครญาณ มณีสวางวงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเซนโปรดัคส จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหนายกระเบือ้ งสำหรับปูภายนอก ภายใตแบรนด BEZEN (บีเซน) กลาววา ในฐานะที่คว่ำหวอดในธุรกิจกระเบื้องมา นานกวา 20 ป บริษัทจึงเนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ดังนั้น กระเบื้องบีเซนทุกแผนจึงเต็มเปยมดวยความเอาใจใสดูแล คุณภาพประดุจงานประติมากรรมชั้นเลิศ ดวยความเชื่อมั่น ในระดับผูน ำดานคุณภาพ เราจึงมอบการรับประกันคุณภาพ กระเบื้องบีเซน 100% จากความมุงมั่นและทุมเทในการยก ระดับมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพให ไดระกับสากล อยางตอเนื่องตลอดมา จึงทำใหเราไดรับมาตรฐานระบบ การจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ในป 2552 ที่ผานมา ดวยความมุงมั่นและใส ในใจในคุณภาพสินคาตลอด กระบวนการผลิ ต ส ง ผลให ก ระเบื้ อ งบี เ ซนได รั บ ความไว วางใจและเลื อ กใช สิ น ค า จากเจ า ของโครงการชั้ น นำทั่ ว ประเทศ อาทิ โครงการแลนด แอนด เฮาส แสนสิริ คิว เฮาส เดอะแกรนด อนันดา ฯลฯ รวมทั้งสมาคมรับสราง บาน เชน รอยัลเฮาส โฮมสแตนดารด โฟรพัฒนา มีนบุรี

ในหนึ่งกลองไมเกิน 1% นอกจากนี้ยังรับประกันคุณภาพ สินคาโดยรับประกันขนาดกระเบื้องในกลองเดียวกันแตก ตางไมเกิน 1% รับประกันสีแตกตางไมเกิน 3 Shade และ รับประกันปลอดเชื้อราในเนื้อกระเบื้อง 100% (ยกเวนรุน บีเซน สโตน) ราคาเริ่มตนที่ 350-1,500 บาท ตอตารางเมตร แลวแตรนุ สี ขนาด และยังมีรนุ ทีก่ ำลังไดรบั ความนิยม อยางสูงคือรุนเคลือบไฟสูงนาโน ผิวหนาสามารถทำความ สะอาดตัวเองไดดีตอบสนองทุกพื้นที่การใชงานภายนอก สำหรับกลยุทธดา นการตลาดนัน้ บริษทั ฯ เนนผลิตสินคา ที่มีคุณภาพเกรด A เทานั้น ไมจำหนายสินคาเกรด B หรือ ต่ำกวา ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในประเทศ และตางประเทศดั่งสโลแกน

กระเบือ้ งบีเซน คือ กระเบือ้ งปูภายนอกคุณภาพอันดับ 1 นอกจากนี้เรา ยังมีแผนที่จะสรางโรงงานแหงใหม เพื่อ รองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะ สามารถผลิตสินคาไดมากถึง 4-5 แสนตร.ม.ตอป หรือ ประมาณ 3 เทาของกำลังการผลิตเดิม ทั้งนี้คาดโรงงาน แหงใหมจะกอสรางแลวเสร็จในตนปหนา นายชัยอัครญาณ กลาวตอไปอีกวาสวนสินคาใหมนั้น จะเปดตัว 2-3 รุน ตอป ลาสุดเพิง่ ลอนซกระเบือ้ งรุน บีเซนสโตน ซึง่ กระเบือ้ งดังกลาวเปนกระเบือ้ งกะเทาะหนา เหมาะ สำหรับตกแตงสำหรับภายนอก ภายใน หรูหรา มีความ หลากหลาย และมีสี ใหเลือกมากถึง 5 เฉดสี สวนสินคาใหม คาวาจะเปดตัวอีกครั้งชวงตนป 2554 นอกจากนี้ยังสงออก สินคาไปยังประเทศลาว เขมร และกำลังจะกระจายสินคา เขาไปที่เวียดนามอีกดวย อยางไรก็ตามเราเนนจำหนายใน ประเทศเปนหลัก ดานยอดขายคาดวาจะมียอดขายทะลุเปาที่ตั้งเอาไว อยางแนนอน ปจจุบันมีมารเก็ตแชรในตลาดประมาณ 40% อยางไรก็ตามตนมองวาตลาดกระเบื้องครึ่งปหลังนาจะมี เรงขยายโรงงานใหมกำลังผลิตอีก 3 เทาตัว อัตราการเติบโตขั้นต่ำ 20-30% จากปที่แลว และเชื่อวา จุดเดนของกระเบื้องบีเซน คือ เปนกระเบื้องเนื้อ ตลาดนาจะเติบโตตอเนือ่ งไปจนถึงปหนา และตลาดป 2554 พอรทเลนที่ผานการเผาสูงกวา 1,300 องศาเซลเซียส มี นาจะเติบโตจากปนี้ประมาณ 15% อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกวา 0.50% ปองกันเชื้อรา 100% ความแข็งของผิวหนา สูงระดับ 7 เทียบเทาหินควอทซ มี ความแกรง สามารถรับน้ำหนักไดมากกวา 450 กิโลกรัม ตอตารางเมตร มีการทนตอการขูดขีดระดับ 4 (สูงสุด) ผานการตรวจสอบวาทนทานตอสภาวะกรดดางไมเกิดการ เปลี่ยนแปลงตอกระเบื้อง ดวยผิวที่มีความวาวเงา ทำให งายตอการทำความสะอาด มีความคงทนตอแสงอาทิตย ควบคุมการคัดขนาดของกระเบือ้ ง ความเบีย่ งเบนของขนาด หรือ บานระดับไฮเอนดตางๆ สวนดานชองทางการจัด จำหนายจะกระจายสินคาผานรานตัวแทนจำหนาย หรือ ดีลเลอร 100% เชน บุญถาวร โฮมโปร แกรนดโฮมมารท สุขภัณฑเซ็นเตอร และรานเซรามิคชั้นนำทั่วประเทศ และมี แผนทีจ่ ะขยายดีลเลอรใหครบ 300 รายทัว่ ประเทศ ปจจุบนั มีดีลเลอรประมาณ 200 ราย

9

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 9

9/9/10 10:14:19 PM


เอสซีจีเปดตัว “สำนักงานบริหารแบรนด” วางกลยุทธดันแบรนด ในเครือสูตลาดโลก

‘เอสซีจ’ี เปดตัวสำนักงานบริหารแบรนดนำรองดวยการสรางความแข็งแกรงใหแบรนด ‘ตรา ชาง’ และ ‘คอตโต’ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันทั้งในและตางประเทศดานผูนำ แบรนดวัสดุกอสรางของไทย พรอมตั้งเปานำพาเอสซีจีเปน Marketing Organization ชั้นนำ ตอไป นายอนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด ไดเร็กเตอร สำนักงานบริหารแบรนด บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด กลาววา จากการ ขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว ของธุรกิจกลุม วัสดุกอ สราง ทำให เ อสซี จี เ ห็ น ความ สำคั ญ ในการตั้ ง สำนั ก ง า น บ ริ ห า ร แ บ ร น ด (Brand Management Office) ขึ้น เพื่อทำหนาที่ วางกลยุทธกำหนดทิศทาง บริ ห ารจั ด การและดู แ ล แ บ ร น ด ต ร า ช า ง แ ล ะ คอตโต ใหมปี ระสิทธิภาพและเปนระบบ รวมทัง้ สรางมูลคาเพิม่ ดูแลรับผิดชอบจัดการดานทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน กำหนดกลยุทธของแบรนดใหสอดคลองกับกลยุทธหลักของ เอสซีจี และวางแผนการดำเนินงานในระยะยาวเพือ่ ใหแบรนด ทั้ง 2 เติบโตทั้งในและตางประเทศ ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อรักษา ความเปนผูน ำของแบรนดตราชางและคอตโต ใหอยูในใจลูกคา

และรองรับการการแขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก สวนสาเหตุของการตัง้ สำนักงานแหงนีข้ นึ้ เนือ่ งจากเห็น ความสำคัญของการบริหารแบรนดวาจะชวยผลักดันยอด ขายในกลุมสินคาวัสดุกอสรางทั้งตลาดในประเทศและตาง ประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น จากการรับรูแบรนดของผูบริโภค เมื่อ ตนปที่ผานมา เอสซีจีไดรวมแบรนดสินคาในเครือไวภายใต มาสเตอรแบรนด “ตราชาง” และ “COTTO” พบวา การ รับรูแบรนดในประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 80% แม ในระยะสั้น จะไมทำใหยอดขายเพิ่มมากขึ้นมากนัก แตเขายังเชื่อวาจะ สงผลดีตอยอดขายในระยะยาว อยางไรก็ตาม แมผลสำรวจการรับรูแ บรนดในประเทศ จะออกคอนขางดี แตแบรนดตราชาง และ COTTO กลับ ยังไมเปนที่รูจักมากนักในตลาดตางประเทศ ทำใหตองเรง ผลักดันเพิ่มสัดสวนการรับรูแบรนดใหมากขึ้น ซึ่งเปนเรื่อง ที่คอนขางหนักใจ มากกวาการเพิ่มสัดสวนการรับรูแบรนด สำหรับตลาดในประเทศ เพราะมีคแู ขงขันในตลาดตางประเทศ มีมากมาย ทั้งบริษัทขามชาติและบริษัททองถิ่น (โลคัล คัมพานี) ดังนัน้ เอสซีจจี งึ ตัง้ เปาหมายวา ภายใน 5 ปจากนี้ หรือ

ในป 2558 วา ผูบริโภคในตางประเทศจะตองรับรูแบรนด ตราชาง และ COTTO มากขึ้นเปนตัวเลขสองหลักลอไป กับเปาหมายการเปนผูนำอาเซียนในปเดียวกัน นายอนุวัตร กลาวอีกวา สวนวิธีการที่จะเพิ่มการรับรู แบรนดในตางประเทศนั้น สำหรับแบรนดตราชาง จำเปน ตองทำการตลาดพวงไปกับแบรนดองคกร (คอรปอเรท แบรนด) โดยจะใชสัญลักษณชาง ภายในรูปหกเหลี่ยม เหมือนเดิม แตจะมีคำวา SCG กำกับไวดวย เพื่อตอกย้ำวา แบรนดตราชาง เปนสินคาของเอสซีจีซึ่งไดเขาไปทำคอรปอเรทแบรนดในตางประเทศอยูกอนแลว โดยตลาดที่จะ นำรองที่จะปรับโลโกตราชาง ใหมีคำวา SCG กำกับ คือ ตลาดเวียดนาม เพราะเปนตลาดใหมทเี่ อสซีจเี ขาไปทำแบรนด ตราชางและ COTTO ได ไมนาน หลังจากนั้นก็จะคอยๆ รุกคืบเขาทำตลาดในพมา กัมพูชา และฟลิปปนส โดยทำ แบรนดพวงไปกับการเขาไปทำธุรกิจของบริษัทคาสากล ซิเมนต ไทย หรือ เอสทีซี นายอนุวตั ร กลาวเพิม่ เติม ถึงเปาหมายการดำเนินงาน ของสำนักงานบริหารแบรนด วาจะเปนหนวยงานที่มีความ เชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการแบรนดและเปนผูนำดาน การสรางแบรนดของเอสซีจี ตลอดจนมีศกั ยภาพในการเปน ทีป่ รึกษาและใหคำแนะนำแกแบรนดอนื่ ๆ ซึง่ เมือ่ ถึงเวลานัน้ เปาหมายสำคัญในลำดับตอไปคือการนำองคกรกาวสู ไป การเปน Marketing Organization ชั้นนำ ซึ่งเปนทิศทาง ธุรกิจภายใตวิสัยทัศนของเอสซีจี

‘ยิปรอค’ ฉลอง 10 ป ศูนยฝกอบรม พรอมเปดตัว Gypwall Robust นายวิรัตน พนมชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผูนำนวัตกรรม ระบบผนังและฝาเพดาน เปดเผยวา ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม ในเครือแซง-โกแบ็ง เปนผูบ กุ เบิกการผลิตแผนยิปซัมรายแรก ของประเทศไทย อีกทั้งเปนผูนำการผลิตและจัดจำหนาย สินคาระบบผนังและฝาเพดานยิปซัมครบวงจรกวา 40 ป ที่เราอยูในธุรกิจนี้ เราไดพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรม อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการใหบริการที่หลากหลายและ เปนสิง่ ใหมแกลกู คาเสมอ เพราะเราเขาใจทุกความตองการ ของลูกคา ทั้งกลุมผูรับเหมา สถาปนิก เจาของกิจการ ตลอดจนผูอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเราตระหนักใน เรื่องของมาตรฐานการกอสราง จึ ง ลงทุ น ในส ว นของศู น ย ฝ ก อบรมยิ ป รอคเพื่ อ ให เหล า ช า งยิ ป ซั ม มื อ อาชี พ ทั่ ว ประเทศพั ฒ นาฝ มื อ และ

Canada

ประสงคนำเขา Door Locks, Dead bolts, Knobs, Bathroom กรุณาสงรายละเอียดของผลิตภัณฑและราคา มาไดที่ Mr. Robin Paul, Manager, ZELDA LOCKS, 7231120 ST, DELTA, British Columbia, v4c6p5 โทรศัพท 1-360-6180246 มือถือ 1-7783873100

มาตรฐานงานใหมีคุณภาพมากขึ้น สำหรับปนี้ศูนยฝกอบรม ยิปรอค (Gyproc Training Center) ซึ่งเปนหนึ่งในบริการ เดนของเราไดเขาสู โอกาสครบรอบปที่ 10 ของศูนยฝก อบรมยิปซัมแหงแรกในภูมิภาค ถือวาเปนคลังขอมูลและ แหลงพัฒนาดานเทคนิคแกชางยิปซัมมืออาชีพ รวมไปถึง นักออกแบบ เจาของโครงการ ผูที่อยูในแวดวงกอสราง จัด เปนกลยุทธทางการตลาดสงเสริมการขายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เราตองการเสริมบริการหลังการขายใหผูที่ ใชยิปรอคมั่น ใจในการติดตั้ง ปรับปรุง รวมไปถึงความเปนมืออาชีพของ ผูที่เปนชางยิปซัม รวมไปถึงการใหความรูความเขาใจแกผู เกีย่ วของในแวดวงวัสดุกอ สรางและการกอสรางตามมาตรฐาน ระดับโลก นายวลิต จิยะวรนันท ผูอำนวยการฝายขายและ การตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กลาวเพิ่มเติมวา ยิปรอคจากไทยยิบซั่ม เราเปนผูนำทาง ดานนวัตกรรมระบบผนังและฝาเพดานอับดับหนึ่งของโลก จุดแข็งที่เรามีนอกเหนือจากบริการทั้งกอนและหลังการ ขายแลว ตัวผลิตภัณฑทเี่ ราพัฒนาอยางตอเนือ่ งก็ครอบคลุม ทุกประเภทการใชงาน และลาสุดนี้เราไดเปดตัวนวัตกรรม ระบบผนังทีม่ คี วามโดดเดนดานการทนแรงกระแทก ยิปวอลล โรบัสต ที่มีคุณสมบัติในการลดการสงผานของเสียงระหวาง หองอีกดวย โดยที่มีลูกคาผูมีชื่อเสียงใหความไววางใจเปน จำนวนมาก ไมวาจะเปน บริษัท เวสเทิรน พรอพเพอตี้ จำกัด บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด โรงแรมใบ หยกสกาย กรุงเทพฯ เปนตน ทั้งนี้ ยิปวอลล โรบัสต มีความพิเศษตรงที่ผานการ

วิรัตน พนมชัย

วลิต จิยะวรนันท

ทดสอบตามมาตรฐาน Severe Duty ที่มีความแข็งแรง สามารถรับแรงกระแทกไดสูง อีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนัก ไดสูงถึง 400 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังสามารถปรับแตงได งาย สรางสรรคพื้นที่ ไดตามความตองการ ใชงานไดหลาก หลายเหมาะสำหรับงานผนังภายในทั้งในบานจนถึงยาน ธุรกิจ มีความสวยงามไมเกิดรอยแตกลายงาที่ผิวผนัง งาย ตอการตกแตง ทัง้ ทาสี ปูกระเบือ้ งหรือวอลลเปเปอร สามารถ ปองกันไฟลามระหวางหองได ชวยใหหนีไฟไดอยางปลอดภัย และทีส่ ำคัญยังเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากแผนยิปซัม ยิปรอคทำจากยิปซัมธรรมชาติ 100% ปราศจากแอสเบสทอลและสารกอมะเร็งอืน่ และยังสามารถนำกลับมาใช ใหม ได ยิปวอลล โรบัสต จึงเหมาะสำหรับบริเวณที่มีผูคน สัญจรพลุกพลาน ซึ่งตองการความแข็งแรงและทนทานตอ การใชงานหนัก เชน โรงแรม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา โรงเรียน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือ แมแตบานที่อยูอาศัยทั่วๆ ไป ผูอำนวยการฝายขายและ การตลาด กลาวทิ้งทาย

10

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 10

9/10/10 8:49:01 PM


‘เฌอรา’ บุกตะวันออกกลาง

ตั้งเปาสงออกไฟเบอรซีเมนตพันลาน

“เณอรา” ชี้ตลาดงานกอสรางในตะวันออกกลางบูม สั่งเรงขยายตลาดพรอมสรางแบรนด “เฌอรา” ที่มีสินคาหลากหลายใหเปนที่ยอมรับเหนือคูแขง คาดยอดขายตางประเทศปนี้กวา 1 พันลานบาท นางสาวมาดี ศรีวฒ ั นะ ผูจ ดั การอาวุโสกลุม ผลิตภัณฑ ทดแทนไม ตราเฌอรา บริษัท โอลิมปคกระเบื้องไทย จำกัด ผูจ ดั จำหนายผลิตภัณฑหลังคา ตราหาหวง และผลิ ต ภั ณ ฑ ไฟเบอร ซีเมนต ตราเฌอรา เปด เผยวา ปจจุบัน วงการ อุ ต สาหกรรมก อ สร า ง ของประเทศในแถบตะวันออกกลางมีการแขงขัน สูงมากขึ้น ทั้งงานโครงการและงานอาคารสูงตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหตลาด ผลิตภัณฑ ไฟเบอรซีเมนตมีอัตราความตองการที่มากขึ้น และแขงขันกันมากขึ้นดวย แตดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทางเฌอราไดพัฒนามา อยางตอเนื่อง และมุงเนนการตอบโจทยการนำไปใชงานทั้ง ดานโครงสรางและตกแตง รวมถึงการผนวกเอาแนวคิดของ รูปแบบงานกอสรางสมัยใหมที่รวดเร็ว สวยงาม ประหยัด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนหลักสำคัญ ทำใหงานโครงการและงานอาคารสูงตางๆ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย,

สหรัฐอาหรับอิมิเรต, กาตาร และ อิหราน ได ใหความไว วางใจและสนใจในตัว ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ฟเบอรซี เ มนต ข องทาง เฌอรา ไมวาจะเปน เฌอรา อินฟลวอลล, เฌอราบอรด, ไมอัดเอ็นจิเนียรเฌอรา, ระบบงานประตู-หนางตางเฌอรา และผลิตภัณฑทดแทนไมเฌอรา นอกจากนี้ทางเฌอรา ไดทำการเปดตลาดนวัตกรรม “ระบบผนังสมบูรณแบบ” (SHERA Total Wall Solution) ซึ่งบริษัทฯ ไดทำการพัฒนาตอยอดจากผลิตภัณฑของกลุม ซึ่งเนนการนำเอาระบบผนังหลอ “เฌอรา อินฟลวอลล” สำหรับงานผนังอาคารทั้งภายนอกและใน ผนวกเขาดวย กันกับงานตกแตงผนังภายในโดยไมอัดเอ็นจิเนียรเฌอรา การเก็บงานผนังดวยไมบวั เฌอรา งานฝาดวยไมมอบเฌอรา และวงกบเฌอราสำหรับงานประตูและหนาตาง จึงเปนโซลูชนั่ ระบบการก อ สร า งงานผนั ง อาคารนวั ต กรรมสี เ ขี ย วเพื่ อ สิ่งแวดลอมอยางสมบูรณแบบ และยังสามารถตอบโจทยการใชงานทั้งภายในและ ภายนอกไดอยางครบถวน โดยหลังจากที่เปดตัวระบบนวัตกรรมงานผนังเฌอรา ปรากฏวาผลิตภัณฑของ “เฌอรา” ไดรับความสนใจและตอบรับจากงานโครงการตางๆ เปน อยางดี ซึ่งที่ผานมาไดออกงาน Building 2010 ประเทศ อิสราเอล และ งาน Confair Exhibition 2010 ประเทศ

อิหราน และยังมีกำหนดการเขารวมงานแสดงสินคาอื่นๆ ไดแก Saudi Build2010 ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ Building & Construction exhibition ประเทศคูเวต ทั้ ง นี้ ยั ง ทำการตลาดโดยร ว มกั บ ตั ว แทนจำหน า ยใน พื้นที่ ดวยการจัดงานสัมมนาที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อโชวศักยภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ รวมถึงโซลูชั่นตางๆ ที่สามารถสรางบานไดทั้งหลัง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งยังสรางใหแบรนดเฌอรา เปนที่รูจักในวงกวางอีกดวย โดยปจจุบัน แบรนดเฌอราไดรับการยอมรับเปนสินคา มีคุณภาพเหนือกวาคูแขงจากจีน อินเดีย และ มาเลเซีย ซึ่งในป 2553 นี้ คาดวายอดขายจากตลาดตางประเทศ จะ มีมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท และเติบโตเพิ่มขึ้นราว 50% จากปที่ผานมา

11

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 11

9/9/10 10:25:03 PM


‘เอ็ น คิ ว ด ’ โชว เ รซิ น ่ โมเสค เนนดีไซนผนวกความสวยงามเพื่องานตกแตง

หากเอยถึงวัสดุที่ใชสำหรับการตกแตงที่อยูอาศัย จะเห็นไดวาในปจจุบันตาม ทองตลาดมีสินคามากมายหลายชนิดและหลายประเภทที่ผลิตสินคาออกมาสนองความตองการของกลุมลูกคากันเพิ่มมากขึ้น และเรซิ่นโมเสคก็เปน สินคาอีกประเภทหนึ่งที่ลูกคาใหความสนใจ และถือวามี ทิศทางในการเติบโตที่ดีที่สุดในตอนนี้ สำหรับความเปนมาของการกาวเขามาดำเนินธุรกิจ “เรซิ่นโมเสค” ของ นิติพันธ ดารกานนท กรรมการ ผูจัดการ บริษัท เอ็นคิวด จำกัด ผูผลิตและจำหนายเรซิ่น โมเสคสำหรับตกแตง แบรนด “SONITE” เริ่มตนมาจาก การที่ เ ขากั บ ที ม งานได ท ำการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นอกจากนั้นยังไดคิดคนเพื่อสรางตนแบบและเครื่องจักรใน การผลิตเอง ภายใตการสนับสนุนของบริษัทแมอยาง สหยูเนี่ยน จึงทำใหมีความคิดที่จะแตกไลนสรางธุรกิจที่เกี่ยว กับวัสดุตกแตงเพือ่ สนองตอบไลฟสไตลของคนรุน ใหม นิตพิ นั ธ จากนั้ น จึ ง ได ก ลั บ มา เลาใหฟงวา ในวัยเด็กผมศึกษาที่ประเทศอเมริกา และเรียน จบระดับปริญญาตรีจาก University of California, Berkley เรียน MBA ตอที่ ศศินทร รุน และปริญญาโทจาก Cornell University ในสาขา ป 1997 จนกระทั่งในป 2000 จึง ทำการกอตั้งบริษัท เอ็นคิวด ขึ้นมา ซึ่ง วิศวกรรมเคมี การกอตั้งในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ โดยสวนตัว แลวเปนคนรักงานศิลปะและงานตกแตงบานเปนทุนเดิมอยู แลว ทั้งนี้สาเหตุที่ใหเกิดบริษัทนี้ขึ้นมาเปนเพราะ มีอยูครั้ง หนึ่งตอนที่ผมเดินทางไปธุระเกี่ยวกับเรื่องงาน เมื่อเสร็จ ธุระแลวในชวงเย็นจึงมี โอกาสไดเขาไปชมโบสถแหงหนึ่งที่ ประเทศฝรั่งเศส ในตอนแรกก็เดินชมแบบนักทองเที่ยวทั่วๆ ไป แตพอเดินมาจนถึงทางออกก็ไดเห็นรูปโมเสคอยูใกลๆ กับ กำแพง ทำใหเราคิดไมถึงวาจะเปนภาพงานศิลปะที่สรางสรรคขึ้นมาจากโมเสค เพราะมันเปนงานที่ละเอียดมองดู ผิวเผินนึกวาเปนภาพเขียน ซึ่งคนที่ทำตองใชฝมือในการทำ เปนอยางมาก

12

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 12

รวมไปถึงระยะเวลาในการทำคงจะใชเวลาที่ยาวนาน ถึงจะออกมาสวยงามไดเพียงนี้ และดวยการไดมี โอกาสเห็น งานในครั้งนั้นจึงทำใหเราคิดอยากที่จะลองนำสิ่งที่เห็นมา ลองทำดู ซึ่งหลังจากที่จบ MBA จากศศินทร ก็ทำใหเราคิด ทีจ่ ะตัง้ บริษทั ขึน้ มา เนือ่ งจากอยากทีจ่ ะลองทำอะไรใหมๆ ที่ เปนงานประเภทวัสดุเพื่อการออกแบบ โดยในตอนแรกเรา มีการทำวิจัยตลาดกอนที่จะลงมือทำกัน ซึ่งงานชิ้นแรกๆ ที่ ทำนั้นจะมีลักษณะเปน OEM รับจางผลิตใหกับลูกคาที่สั่ง ออเดอรเขามา ตอนนั้นยังไม ไดเนนดีไซนอะไรมากนัก จน ในที่สุดเมื่อทำมาไดสักระยะจึงเนนงานที่เปนดีไซนมากขึ้น โดยพยายามออกแบบใหดีไซนมีความทันสมัยและสามารถ

9/9/10 10:31:22 PM


ใชงานในสวนตางๆ ไดมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีสีสันให ดังนัน้ หากจะนำมารวมกันไวทเี่ ดียวกันทัง้ หมด คงจะไมเหมาะลูกคาไดเลือกเพิ่มมากขึ้นอีกดวย สม ซึง่ เราคิดวาลูกคาทีเ่ ขามาในโชวรมู ของเรานัน้ เริม่ มีความ เขาใจและรูจักวิธีการใชสินคาของเรามากยิ่งขึ้น ผลิตสินคาสนองจินตนาการในการออกแบบ ทั้ ง นี้ ที่ เ ราหั น มาจั บ ธุ ร กิ จ นี้ อ ย า งจริ ง จั ง ก็ เ พราะเรา ชูจุดแข็งดวยดี ไซนที่แตกตางและสวยงาม อยากจะใหดีไซน ในบานของแตละคนที่นำสินคาของเราไป และจากที่เราทำธุรกิจตัวนี้มาไดสักระยะก็เห็นวาใน ใช สามารถสรางสรรคผลงานออกมาตามความตองการ ตอนนี้อัตราการเติบโตของตลาดในสินคาชนิดนี้อยางตอ ของเขา ดวยประเด็นเหลานี้จึงทำใหเราคิดวาจะตองผลิต เนื่อง รวมไปถึงลูกคาก็เริ่มรูจักในแบรนดและตัวสินคาของ สินคาที่มีความโดดเดนและแตกตางจากผูคารายอื่น รวมไป เรามากขึน้ แตกม็ ลี กู คาบางสวนทีย่ งั ไมรจู กั สินคาชนิดนี้ ดัง ถึงผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา เพื่อเปนจุด นัน้ ทางบริษัทจึงพยายามที่จะเขาเปดตลาดใหมากขึ้น เพื่อ ขายของเรา ซึ่งตรงนี้ลูกคาหลายๆ คนนำสินคาของเราไป ใหคนทั่วไปไดรูจักกับโมเสคสำหรับงานตกแตงมากขึ้นกวา ใช ก็ พ บว า เขาสามารถออกแบบดี ไ ซน อ อกมาได อ ย า ง เดิม ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทเปดโชวรูมอีกแหงที่ CDC ก็ทำให สวยงามและแปลกตาเปนไปในสไตลของเขา จนในที่สุดเมื่อ ลูกคาสนใจและเขามาสอบถามถึงตัวสินคาเพิ่มมากขึ้น ดัง ทำมาไดสักระยะหนึ่งนอกจากโชวรูมที่บริษัทของเราแลว นั้นทางบริษัทจึงคาดการณเอาไววาสินคาของเราจะมีอัตรา เรายังไดขยายมาเปดโชวรูมแหงใหม ที่ CDC เพื่อรองรับ การเติบโตอยางตอเนื่องอยางแนนอน สำหรับการทำตลาด ความตองการของกลุมลูกคาที่มีเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ของเรานั้น ในสวนแรกจะเปนในสวนของตลาดตางประเทศ ซึง่ เราใหความสำคัญในสวนนีเ้ พิม่ มากขึน้ โดยเราไดมีโอกาส เขารวมงานแสดงสินคาที่ตางประเทศหลายๆ งาน โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรามี โอกาสไดรวม ออกงานแสดงที่เกี่ยวกับกระเบื้องโดยเฉพาะ ซึ่งก็มีตัวแทน จำหนายของหลายๆ ประเทศใหความสนใจและติดตอขอเปน ตัวแทนจำหนายสินคาของเราเขามา ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทก็ กำลังดูอยูวาจะให ใครเปนตัวแทนจัดจำหนายสินคาของเรา ซึ่งคงตองใชเวลาอีกสักพัก สวนตลาดในประเทศตอนนี้ก็ ถือวายังไปไดดี เนื่องจากผูบริโภคหลายๆ คนเริ่มรูจักสินคา โดยพื้นที่ทั้งหมดของโชวรูมแหงใหมนั้นมีอยูดวยกัน ของเรามากขึ้น เนื่องจากสินคาของเรามีความแตกตางจาก ทั้งหมด 117 ตร.ม. ซึ่งก็มีสินคาของเราเกือบจะครบทุกสี สินคาที่มีอยูในตลาด ตรงนี้ถือเปนเปาหมายที่สำคัญที่ทาง

และทุกชนิด แตทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถใหลูกคาเลือกสีที่เขา ตองการได ซึง่ ในการออกแบบในสวนของโชวรมู เราตองการ ที่จะโชวสินคาใหลูกคาเห็นวาเมื่อติดไปที่พื้นผิวตางๆ แลว หนาตาของมันจะออกมาเปนอยางไร ซึ่งตรงนี้จะชวยทำให ลูกคาที่เขามาดูสามารถจินตนาการไดวา รูปทรงหรือสี ใด ถึงจะเหมาะสมกับบานของเขา นอกจากนั้นเราก็พยายามที่ จะทำออกมาวาสินคาของเรามันสามารถเขาไปอยู ในหอง ไหนไดบาง ทำออกมาแลวจะเปนรูปแบบใด ตรงนี้เราก็ทำ ออกมาเปนมุมหองใหลูกคาเห็น ไมวาจะเปนมุมหองนั่งเลน หองน้ำ หองรับแขก เมื่อติดตัวโมเสคของเราเขาไปแลวจะ ออกมาหนาตาเปนอยางไร ตรงนี้เราก็พยายามที่จะสื่อออกมาใหลูกคาไดเห็นภาพ มากที่สุด ซึ่งก็มีลูกคาใหความสนใจเขามาเยี่ยมชมสินคา ภายในโชวรูมของเราคอนขางเยอะ ทั้งลูกคาที่เปนชาวไทย และชาวตางชาติ และนอกจากโชวรมู ที่ CDC เราก็มีโชวรมู ทีเ่ รียกไดวา เปนแหงแรกของเราซึง่ ตัง้ อยูท บี่ ริษทั ทัง้ นี้ โชวรมู นั้นมันอาจจะไม ได ใหญ โตเทากับที่ใหม แตมันก็เปนโชวรูมที่ เปนลักษณะของการออกแบบสินคาใหมๆ ที่ทำงานรวมกับ ดีไซนเนอรมากกวา ที่สำคัญตัวโชวรูมที่ CDC มีพื้นที่จำกัด

BN#157_p1-2,4-13_pro1.indd 13

เรามีความแตกตางจากสินคาที่มีอยูในตลาด ก็ยอมจะตอง มีคนที่พยายามจะลอกเลียนแบบสินคาของเราแนนอน ตรง นี้ดวยความที่เราสรางเครื่องจักรเอง สูตรการผลิตก็ทำเอง ทัง้ หมด จึงคิดวาการลอกเลียนแบบคงจะเปนไปไดยาก เพราะ เทคโนโลยีเหลานี้ ไมสามารถหาซื้อกันไดงายๆ อีกอยางทาง

บริษัทก็มีการคิดคนและพัฒนาสินคารูปแบบและลวดลาย ใหมๆ อยูตลอดเวลา ดังนั้นหากมีการเลียนแบบคงตองใช เวลานานพอสมควร เพราะเรามีการทำ R&D มากอนเปน เวลา 4-5 ป กอนที่จะนำสินคาออกวางตลาด เพราะฉะนั้น ปญหาเรื่องการลอกเลียนแบบจึงไม ใชปญหาสำคัญสำหรับ เรา ดานยอดขายตามความคาดหวัง จริงๆ แลวบริษัทไม ไดมีการกำหนดวาในแตละปจะตองทำไดเทาไหร ตรงนี้เรา ตองการสรางแบรนด ใหเปนที่รูจั กของผูบริ โภคมากกวา ทำให ค นเข า ในว า สิ น ค า ของเรานั้ น มี ค วามแตกต า งจาก สินคาที่ลูกคาเคยเห็นมาในอดีตอยางไร ตรงนี้นาจะเปนเปา หมายที่สำคัญของบริษัท คนทำธุรกิจก็อยากจะขายสินคาที่ มีแกลูกคาให ได ทั้งนี้เราไมอยากกาวผิดทางจึงทำใหยังไม ไดตั้งเปาวาจะตองทำยอดขายให ไดเทานั้นเทานี้ แตเรา ตองการใหคนรับรูถึงตัวสินคาและแบรนดรวมไปถึงเขาใจ สินคาวาสามารถนำไปใชประโยชน ในสวนใดไดบางเปนอับ ดับแรกกอน และเมื่อลูกคาเกิดความเขาใจในเรื่องตางๆ พรอมรุกตลาดสรางแบรนดใหคนรูจัก ทัง้ นีค้ าดวาในทุกๆ ครึง่ ปเราจะมีการลอนซสนิ คาคอล- เหลานี้แลว ยอดขายมันก็จะตามมาเอง เลคชั่นใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในเมื่อสินคาของ

บริษทั พยายามทีจ่ ะทำสินคาที่ในตลาดไมมอี อกมา โดยพยายามทำออกมาในลักษณะของงานดีไซนที่แตกตางและมี ความสวยงามจากสินคาทั่วไป สำหรับกลุมลูกคาหลักๆ ของบริษัท เราไม ไดกำหนด วาลูกคาจะตองเปนลูกคาประเภทใด ซึ่งหากดูจากลูกคาที่ เข า มาในโชว รู ม ของเราจะเห็ น ได ว า มี ลู ก ค า หลากหลาย ประเภทไมวาจะเปน สถาปนิก นักออกแบบ ผูรับเหมา เจาของบาน รวมไปถึงผูผลิตเฟอรนิเจอร ซึ่งถือเปนกลุม ลูกคาที่คอนขางกวาง อีกประการที่เราใหความสำคัญก็จะ เปนในเรื่องของราคาที่ทางบริษัทตั้งเอาไวมันเปนราคาที่คน ทั่วไปสามารถสัมผัสได ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโมเสคที่นำ เข า มาจากประเทศอิ ต าลี ถื อ ได ว า โมเสคของเราถู ก กว า อยางแนนอน ตรงนี้เราคอนขางที่จะมีสินคาอยูคอนขาง หลากหลายใหลูกคาสามารถนำไปใชงานได รวมไปถึงยังมี การออกคอลเลคชั่นตางๆ สูตลาดอยางตอเนื่อง

13

9/9/10 10:31:39 PM


ฮวงจุยกับสถาปตยกรรม สิ่งที่นารูสำหรับสถาปนิก

เรื่องของฮวงจุย นับวาเปนสิ่งสำคัญลำดับตนๆ ของการตัดสินใจกอสรางบานพักอาศัยหรือ อาคารทั้งขนาดใหญ ขนาดเล็ก ตลอดจนการออกแบบอยางไรที่เหมาะสำหรับฮวงจุย นี่คือ การบานขอหนึง่ สำคัญอีกหนึง่ ขอ ทีส่ ถาปนิกทัง้ หลายตองตอบโจทยความตองการเหลานัน้ ใหกบั ลูกคา สกูปพิเศษปกษนี้ เราไดเสนอเรื่องราวของฮวงจุยที่นา สนใจ ที่เกี่ยวของกับกับการออกแบบ จากนักโหราศาสตร ชื่อดัง อยาง อ.ทศพร ศรีตุลา หรือที่รูจักในชื่อ อ.ชาง ซึ่ง มารวมนำเสนอในเรื่องราวของฮวงจุย ที่เปนประโยชนแก การออกแบบสำหรับสถาปนิกหรือผูที่สนใจ ในงานสัมมนา LOXLEY COFFEE TALK ครั้งที่ 2 ในหัวขอ Huangjui Thai For Architect ที่จัดโดยบริษัท ลอกซเลยฺ จำกัด อ.ทศพร กลาววา “จริงๆ แลวในเรื่องของฮวงจุยกับ ความเชือ่ ในบานเรามันเปนสิง่ ทีผ่ สมกันจนแยกไมออก จริงๆ หลักของฮวงจุยหรือโหราศาสตร จะเปนพวกนักบวช หรือ ชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่ง ฉะนั้นการนำศาสตรนี้ไปใชมันจึงเปน เรือ่ งของพิธกี รรม มีเรือ่ งตางๆ ทีไ่ มใชฮวงจุย ติดเขามาดวย แต ใ นวั น นี้ เ รื่ อ งของฮวงจุ ย ที่ ผ มจะอธิ บ ายจะเป น ออกใน ลักษณะนานาชาติ ก็คือในหลายประเทศก็ใชหลักการคลาย แบบเดียวกัน โดยไมไดมีการบิดเบือนหรือนำเรื่องอื่นเขามา แทรก บางคนเขาใจวาเรือ่ งฮวงจุย เปนเรือ่ งของศาสนา จริงๆ แลวไมใชเพราะฮวงจุย ไมไดมเี รือ่ งของศาสนาเขามาเกีย่ วของ เพียงแตวาจะมีการเปลี่ยนตามวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ไปอยู สิ่งที่ฮวงจุยจะมีอยูในทุกๆ ที่ จะเปนวามีเรื่องของการเปน อยูที่ดี เรื่องของความสมดุล หรือเรื่องของพลัง” หลักๆ แลว หากเราเห็นตราฮวงจุย ที่เปนหยินหยาง สีขาวและสีดำ มันเปนสัญลักษณแหงความสมดุล ดังนั้นสิ่ง

แบบของผม จะมี 3 หลัก เวลาไปเจอซินแสลองสังเกตสิ่งที่ เขาพูดวาเขาขายอันไหนบาง ผมแบงตามเวลา คือฮวงจุย จะมี 3 แบบ 1. แบบมาตรฐาน คือ ไมวา จะยุคสมัยไหนก็จะมีขอ หาม ทีเ่ หมือนกัน ดีกด็ เี หมือนกัน ไมดกี ไ็ มดเี หมือนกัน เชน ประตู ตรงกันไมดี เราก็ตองแก ยายประตูออก หรือหองน้ำหัน หนาไปทางหนาบานไมดี เราก็ตองไปหมุนหองน้ำให นอนใต คานไมดี ก็ตองทำฝามาปดเอาไว สิ่งเหลานี้เปนมาตรฐาน ไมวา จะผานไปกีย่ คุ สมัยเรือ่ งเหลานีก้ จ็ ะไมดี สมัยกอนซินแส ประเภทนี้มีจำนวนมากที่สุด ปจจุบันก็ยังใชกันอยูไมไดหาย ไป แตปจจุบันมันมีฮวงจุยที่เปนความรู แตไมไดเปนความรู ใหมเปนความรูเดิม แตบางทีอาจารยเมืองไทยเพิ่งรู ก็คือ เรื่องฮวงจุยที่เปนไดนามิค

ที่ฮวงจุยใหกับผูอยูอาศัย หรือคนที่ทำงานในออฟฟศนั้น ความสมดุลจะเปนคำตอบที่เกิดขึ้นเปนอันดับแรก คือเรา เชื่ออยางหนึ่งวา มนุษยเรามีองคประกอบ 3 สวน คือ ฟา ดิน และคน สวนทีห่ นึง่ คือ ฟา เปรียบเสมือน ดวง วัน เดือน ปเกิด คนเราเลือกเกิดไมได แตละคนจะมีดวงที่ไมเหมือนกัน สวน ที่สอง คือ ดิน หมายถึงสภาพแวดลอม หรือวาฮวงจุยนั้น เอง ไมวา จะเปนสภาพแวดลอมในการทำงาน สภาพแวดลอม ดานการอยูอาศัย และสวนสุดทายคือ คน ที่หมายความวา ในชีวิตคนเรามีหลักอะไร ศาสนาอะไร มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและ มีวิธีการดำเนินชีวิตอยางไร แตก็มีคำถามวา ทำไมคนที่ไม ตองใชหลักฮวงจุย ก็ประสบความสำเร็จได นั้นคือ เขาอาจ จะมีสวนฟาที่ดี คือมีดวงเกิดที่ดี และคิดดี ทำดี แตจะเกิด ปญหาวา ในเรื่องของดวงไมมีใครดวงดีไปตลอด ทุกวันนี้ เราจะเห็นวาชีวิตของคนเราไมมีความแนนอน แตสิ่งที่เรา สามารถเลือกและควบคุมไดคือดิน หรือฮวงจุย และคนนั้น ก็คือตัวเรา ดังนั้นการที่ผมศึกษาเรื่องของดวง คือ ตองการ บอกวาชวงไหนเราดวงดีหรือไมดี ผมศึกษาฮวงจุยเพื่อจะ 2. แบบเวลา คือ บานหนึ่งหลัง หรือออฟฟศหนึ่งหลัง ปรับเพื่อใหเกิดความสมดุล แตสุดทายแลวก็อยูที่ตัวคนจะ เปนองคประกอบที่สำคัญ คนฮวงจุยดีบางทีอาจจะมีดวงไม หากเราบอกวาตำแหนงเรานั่งทุกวันนี้ดี ปหนาอาจจะไมดี ในแบบเวลา จะมีดวงดาวเขามาเกี่ยวของ ก็คือดวงดาวที่ ดีก็ได ประเด็นของฮวงจุยนั้นก็จะมีหลายแบบ ผมจะสรุปใน ลอยอยูบนทองฟา แตก็จะมีผล เชน ปนี้หามตอเติม หาม

14

BN#157_p14-15,18-19_pro1.indd 14

9/9/10 11:04:54 PM


สรางบานปนี้ เปนตน ถาฮวงจุยแบบเวลาจะมีทั้งหมด 9 พีเรียส พีเรียสละ 20 ป ทุกๆ พีเรียสจะเปลี่ยนสูตรในการ ดู 1 ครั้ง เพิ่งเปลี่ยนไปลาสุดคือ เมื่อป 2004 ที่ผานมา หรือป 2547 เรียกวาฮวงจุยในยุคที่ 7 ในวงการฮวงจุยให ความสำคัญกับเรือ่ งนีม้ าก พอเปลีย่ นยุคพลังจะเปลีย่ น หลาย ทีซ่ นิ แสแนะนำวาตองปรับออฟฟศใหม ตองตกแตงใหม เพือ่ รับพลังของโชคในยุคที่ 8 จะเปนไดวาหลายบริษัทในชวงป 2004 จะเปลี่ยนโลโกใหม ชื่อใหม หรือทาสีอาคารใหม 3. แบบไมมีหลักเกณฑ ผมเคยเจอจากเคสลูกคาใหไป ดูแกดวงมาแลวและไปดูมาอีกที ซึง่ แบบนีเ้ ปนแบบทีอ่ นั ตราย คือตองบอกกอนวา เรื่องของฮวงจุยเปนเรื่องที่ไมมีเรื่อง ทางใน เรื่องของพิธีกรรมใดใดทั้งสิ้น หลักของฮวงจุยคือ ทำแลวตองดูไมรูวาทำฮวงจุย นี่เปนทฤษฎีที่มีอยูในตำรา ผมคิดอยูเสมอวา บานหรือออฟฟศ เจาของบานเปนคนอยู เจาของโปรเจ็กตเปนคนที่ตองดูแล ฉะนั้นความเขาใจในตัว ฮวงจุยจึงเปนเรื่องที่สำคัญ อ.ชางไดเปรียบเทียบฮวงจุย กับอาคารวา ภาษาจีนกลาง จะเรียกกันวา “คนซุย” ปจจุบันผมมีโอกาสไดไปดูฮวงจุยที่ สิงคโปรบอย จะเปนไดวาคนสิงคโปรพอเห็นซินแสไทยจะ แฮปปดูมีความสุข ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเทคโนโลยี ในเรือ่ งของฮวงจุย ทีพ่ ฒ ั นามาก คนทีส่ งิ คโปรเขามีภาพลักษณ ที่ดีกับซินแสไทยเปนอยางมาก สถาปนิกจะทราบดี เพราะ เวลาที่เขาจะทำอะไรจะคำนึงถึงเรื่องนี้กอน แตในขณะที่คน ไทยชอบอิมพอรตซินแสสิงคโปรเขามาดูโดยเฉพาะอาคาร หรือคอนโดใหญ ซินแสสิงคโปรจะมีความเชี่ยวชาญมาก เพราะประสบการณเขาเยอะ ในภายนอกของฮวงจุยเรามองกันในหลายประเด็นทั้ง ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม ทั้งเพื่อนบาน หรือจะเปนทำเล ของตึกอาคาร เชฟของที่ดิน ทางเดิน และหลักฮวงจุยที่ สำคัญคือเราจะเลือกดูในหลักที่มันเปลี่ยนไมไดกอน เวลา ถาทุกทานไปเจอซินแสอยาเพิ่งใหเขาเขาไปดูขางใน จะตอง ใหดูภายนอกบานกอนเพราะสิ่งแวดลอมภายนอกบานนั้น เปนสิ่งที่เปลี่ยนไมได แตมีประเด็นอยางหนึ่งที่ซินแสจะให ความใสใจ คือ เรื่องประตู ประตูที่เราจะพิจารณาในการดูฮวงจุยจริงๆ คือประตู ทีเ่ ขาภายในตัวบาน หรือตัวอาคาร ไมใชประตูรวั้ เปนประตู ที่ใชเขาออกบอยๆ ก็จะตองคิดเผื่อเขาไปเลยวาตอไปคุณจะ เขาทางไหนบอยๆ ทางเดินดูแลวเขาจะเขาทางนี้ ก็ทำ

เรื่องยกบาน

เนื่องมาจากเรื่องที่มีผูรับจางเหมาทาน หนึง่ ไปรับจางยกระดับพืน้ บานใหสงู พนน้ำทวม แตเกิด อุบัติเหตุ บานดังกลาวพังลงมาขณะกำลังใชแมแรง ยกพื้นบานนั้น จึงมีคำถามมาวา ในกรณีทหี่ ากจะมีการยกพืน้ บาน อาคารอืน่ ๆ จะตองทำอยางไรบาง จะตองขออนุญาต หรือไม ถาขออนุญาตจะตองขออนุญาตอยางไร และ ไปขออนุญาตที่ ไหน เรื่ อ งนี้ เ ป น ช อ งว า งของพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม อาคารที่ มิ ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติ ไ ว ว า การยก บานจะตองขออนุญาตหรือไมอยางไร เพราะใน มาตรา 21 บัญญัติไวแตเพียงวา ผู ใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารจะ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอ เจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 39 ทวิ และก็มขี อ กำหนด ในเรื่องกอสราง ดัดแปลง อาคารไววา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (2528) การกระทำทีม่ ใิ ชการดัดแปลงอาคารก็คอื

ประตูนนั้ วัดทิศดูองศาไป แตปญ  หาการดูฮวงจุย ในยุคปจจุบนั ไมเหมือนเมือ่ กอน ดวยเรือ่ งของแมเหล็ก เรือ่ งของสิง่ ปลูกสรางตางๆ มันมีผลตอทิศทางในฮวงจุยเยอะมาก ซึ่งเรื่องนี้ สำหรับบางสำนักมีความสำคัญมาก เราตองเคลียรเรื่องนี้ ใหจบ ใหเขาวัดใหเรียบรอย ถาเกิดเราสามารถชวยบอก เขาไดวาเสนแนวระนาบของประตูมันจะขึ้นมาตรงไหน บาง คนอาจไม เ ข า ใจว า ทำไมซิ น แสอาจจะต อ งมาวุ น วายใน บริเวณนี้ เพราะโจทยของฮวงจุยสมการทั้งหมด มันจะเกิด จากประตู ถาประตูบิดไปทางไหน ทุกอยางที่อยูดานในก็จะ สอดคลองกัน ดังนั้นนี่คือสมการสำคัญถาเกิดเขาแกอันนี้ได เมื่อไร คำตอบทุกๆ อยางก็จะคอยๆ ออกมา แตมันจะเกิด ปญหาบางเคส สรางไปทิศนึงพอขึ้นมากลายเปนอีกทิศนึง ที่ทำไปแลวมันไมใช บางทีถึงขั้นไปเอียงประตูเลย ภายนอกมีความสำคัญ ภายในก็สำคัญ หลักของฮวง จุยมีความสำคัญอยางหนึ่งถาบานยังไมไดสรางเราก็สราง บานใหเขากับฮวงจุย แตถาบานถูกสรางแลวก็ตองสราง ฮวงจุยใหเขากับบาน แตก็จะมีอาจารยบางทานที่จะสราง หรือไมสรางทุกอยางจะตองเขากับฮวงจุย คือมันทำใหโจทย มันเปลี่ยนตามสิ่งที่เราเห็นอยู จริงๆ เรื่องนี้จะเปนเรื่องพื้นฐานทัว่ ไป เพราะฮวงจุย ไมไดมแี ต ปเ ซีย่ เสือคาบดาบ กิเลน มังกรอยางเดียว เรื่องของการจัดวางหองไหนดีไมดี เฟอร-

นิเจอรชิ้นไหนดีไมดี สิ่งเหลานี้ก็มีผลตอฮวงจุยเหมือนกัน ไมจำเปนวาทุกบานจะตองมีวัตถุมงคล สิ่งตางๆ เหลานี้จะ ตองมีการพูดคุยกันระหวางอินทิเรียและซินแสวาจะประมาณ ไหน การออกแบบบานของอินทิเรียจะไดมีความลงตัวกับ วัตุถุมงคล อ.ชาง กลาวทิ้งทาย ผมโอกาสไดใหคำปรึกษากับโครง การคอนโดหลายโครงการ จึงตองบอกวามุมของคำวาฮวงจุย คอนโดมี 2 มุม คือ สำหรับเจาของ และสำหรับผูอยูอาศัย เวลาการวางฮวงจุยสำหรับโครงการใหม ก็จะตองดูวาจะ ทำอยางไรใหโครงการนี้ขายไดดี หรือขายไดงาย ก็จะมอง ในมุมของเจาของเปนหลัก แตถาถามวาในสวนของฟงกชั่น ในแตละหองเราชวยดูไหม เราดูไดนดิ หนอย เพราะผูอ ยูอ าศัย มีลักษณะการอยูที่แตกตางกัน ดังนั้นฮวงจุยตึกจะเปนเรื่อง ของเจาของ สวนผูอ ยูอ าศัยจะเปนสิง่ ทีม่ ขี อ กำหนดเยอะมาก มันจะมีความเชือ่ กับทฤษฎีทแี่ ยกกัน เชน การหามหันหัวนอน ไปทางทิศตะวันตก ปญหาที่สำคัญของ ฮวงจุยเมืองไทยคือ คำพองเสียง ซึ่งเปนเรื่องที่เปนปญหาเยอะมาก ในศาสตร ของฮวงจุย อะไรที่เปนสิ่งสมมติ เปนสิ่งที่เราสามารถมาตั้ง ที่หลังได ในฮวงจุยถือวาไมไดเปนสิ่งที่ซีเรียสและเปนขอหาม

1. เปลี่ยนโครงสรางอาคารโดยใช วัสดุ จำนวน ชนิดเดียวกันกับของเดิม 2. เปลี่ยนแปลงสวนของอาคารที่ มิใช โครงสราง 3. การเปลี่ยนแปลง ที่เปนการเพิ่มน้ำหนักตัว อาคารที่ ไมใช โครงสรางเกินรอยละ 10 4. ลดหรือขยายพื้นที่ ไมเกิน 5 ตารางเมตร 5. ลดขยายหลังคาไมเกิน 5 ตารางเมตร สวนการรื้อถอนก็กำหนดไววา เรื่องใดถือเปนการรื้อ อาคาร ไดแก 1. รื้อกันสาดคอนกรีต 2. รื้อฝาหรือผนังที่เปนโครงสราง หรือรื้อผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก 3. รื้อบันไดคอนกรีต 4. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตชั้นที่ 2 จะเห็นวาภายใตบทบัญญัตแิ ละขอกำหนดทางกฎหมาย ไม ไดบง ชัดวา การยกพืน้ บานเปนการดัดแปลง หรือรือ้ ถอน อาคาร จึงเขาขายที่ ไมตองขออนุญาตตอสวนราชการใดๆ แตประเด็นทางวิชาการ การยกบานหรือยกระดับอาคาร เปนเรื่องสำคัญทางวิศวกรรมโครงสราง ดังนั้น จึงมีอาคารหลายชนิด หลายประเภท ที่มีการ ยกระดับพื้นชั้นลางเพื่อปองกันและปกปองภัยธรรมชาติ

เชน น้ำทวม อาคารเสื่อมของโครงสรางบางสวน เชน อาการพุกรอนของเสาคานที่เกิดจากความชื้น จึงยกพื้น ใหสูงขึ้น โดยไมเปลี่ยนโครงสรางใด มีศาลาการเปรียญ ของวัดวาอารามหลายหลังก็ ไดยกพื้นใหสูงขึ้น บางวัดก็มี การเคลื่อนยายศาลาหมูกุฏิพระไปรวมกันเปนหมู ใหญก็มี ยกกันไปยายกันไปโดยไมตองใชวิศวกรหรือผูมี ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพแตอยางใด แต เ รื่ อ งนี้ เ ป น เรื่ อ งของความปลอดภั ย ของผู ใช อาคารหรือผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย สวนราชการนาจะรีบ ทบทวนเรื่องเหลานี้ ใหรัดกุมวา อยางไร แค ไหน เปน เรื่องที่ควรควบคุมแค ไหนที่ยอมใหชาวบานเขาทำได ยกบาน ยกเรือน ยกอาคาร อันตราย ไมนอยกวา การกอสราง บานพังมาหลายเดือนแลว ผูดูแลความ ปลอดภัยของผูคนก็เห็นเฉยๆ นาจะขยับไดแลว

À“°∑à“π„¥¡’ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫°ÆÀ¡“¬°àÕ √â“ß ç‡√“ §◊Õ∑’˪√÷°…“é ‡æ’¬ßΩ“°§”∂“¡‡¢â“¡“∑’ˇ√“ ‚∑√»—æ∑å 0-2717-2477 μàÕ 159 ‚∑√ “√ 0-2717-3843 À√◊Õ E-mail : editor@buildernews.in.th ‚¥¬ ™«æß»å ™”π‘ª√–»“ πå ®–‡ªìπºŸâ ‰¢¢âÕ¢âÕß„®ºà“π§Õ≈—¡πå °ÆÀ¡“¬ °—∫°“√°àÕ √â“ß „Àâ∑ÿ°∑à“πμàÕ‰ª

15

BN#157_p14-15,18-19_pro1.indd 15

9/9/10 11:04:56 PM


นายหนาคาอสังหาฯ แจงตัวเลข เชื่อป ’54 ตลาดอาคารสำนักงานฟน

จากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยานราชประสงค ซึ่งเปนยานใจกลาง ธุรกิจของเมืองหลวงเปนเวลานาน สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทหางราน ที่มี สำนักงานอยูในยานนั้นเปนอยางมาก จนหลายแหงตองหาที่ทำการใหมเปนการชั่วคราวกัน จาละหวั่น สวนผูที่ยังคงยึดที่มั่นเดิมก็ทำงานไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นักวิเคราะหสถานการณ อสังหาริมทรัพยบางคนอาจมองวา จะสงผลตอตลาดอาคารสำนักงานเพียงระยะสั้นๆ แตเอา เขาจริงกลับไมเปนเชนนั้น ครึ่งปหลังพื้นที่วางเพิ่ม เมื่อดูจากการประเมินสถานการณของ นางสาวยุพา เสถียรภาพอยุทธ ผูอำนวยการฝายบริการธุรกิจอาคาร สำนักงาน โจนส แลง ลาซาลล ที่มีการคาดการณวา ชวงครึ่งปหลัง ตลาดอาคารสำนักงานเกรดเอในเขตซีบีดี จะยังคงมีพื้นที่วางเหลือเชาเพิ่มขึ้นไดอีก และจะเพิ่มแรง กดดันใหกบั อัตราคาเชา เนือ่ งจากจะมีอาคารสำนักงานเกรด เอสรางเสร็จเพิ่มในเขตซีบีดีคอนขางมาก ในขณะที่ความ ตองการใชพื้นที่เชากำลังอยูในระยะแรกของการฟนตัว จึง คาดวาจะยังไมขยายตัวไดรวดเร็วนัก เนื่องจากในชวงครึ่ง ปหลัง 2553 คาดวาอาคารสำนักงานเกรด A ในเขต CBD จะยังคงมีพื้นที่วางเหลือเชาเพิ่มขึ้นอีก และจะเพิ่มแรง กดดันตออัตราคาเชา เนื่องจากจะมีอาคารสำนักงานเกรด A สรางเสร็จอีก 2 อาคาร พื้นที่เชารวม 77,600 ตารางเมตร ทำใหสิ้นป 2553 อาคารสำนักงานเกรด A ในเขต CBD จะมีพื้นที่รวม 1.33 ลานตารางเมตร อยางไรก็ตาม หากเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้ ขยายตัวไดสูงถึง 6-8% ตามที่มีการคาดการณ ไว เชื่อวา ตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ นาจะลงถึงจุดต่ำสุด ในปนี้และจะเริ่มฟนตัวในป 2554 การคาดการณนี้ ไม ไดที่ สูงเกินจริง เนือ่ งจากการขยายตัวของความตองการใชพนื้ ที่ ออฟฟศมีความสัมพันธกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยดูไดจากตัวอยางนับตัง้ แตป 2550 เปนตนมา การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยและความต อ งการในตลาดอาคาร สำนักงานใหเชา ชะลอตัวลงตอเนื่อง โดยเศรษฐกิจไทยมี

การขยายตัว 4.8% ในป 2550 และ 2.5% ในป 2551 สวน ในป 2552 การขยายตัวติดลบ 2.2% การขยายตัวของ ความตองการในตลาดอาคารสำนักงานเปนไปในทิศทาง เดียวกัน โดยในชวงระหวางป 2550-2552 ตลาดอาคาร สำนักงานกรุงเทพฯ มีการเชาพืน้ ทีส่ ำนักงานเพิม่ เพียงเฉลีย่ ปละกวา 55,000 ตารางเมตรเล็กนอย ตางจากชวงระหวาง ป 2543-2549 ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวมากกวา 6% และตลาดอาคารสำนักงานมีการเชาพื้นที่เพิ่มเฉลี่ยปละกวา 250,000 ตารางเมตร ป ’54 ตลาดโตตามเศรษฐกิจ ในปหนาทั้งป จะมีอาคารสำนักงานเกรดเอสรางเสร็จ เพิม่ ขึน้ ในเขตซีบดี อี กี เพียง 59,000 ตารางเมตร หากเศรษฐกิจ ไทยมีการขยายตัวตอเนื่องไปในป 2554 ในอัตราเดียวกัน หรือเร็วกวาปนี้ คาดวาความตองการใน ตลาดออฟฟศใหเชาของกรุงเทพฯ จะขยาย ตัวเพิ่มขึ้นมากในปหนา เนื่องจากมีความ ตองการสะสมจากบริษัทหลายๆ บริษัทที่ ตองการขยายกิจการ แตตองชะลอแผนไว เนื่องจากความไมแน ไมนอนทางการเมือง และเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา การคาดการณ ข องนางสาวยุ พ า สอดคลองกับรายงานการวิจัยของบริษัท โจนส แลง ลาซาลล ที่ระบุวา ในชวง ไตรมาสสองที่ผาน อัตราคาเชาสำหรับ พื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอในเขตซีบีดี ของกรุงเทพฯ มีการปรับตัวลดลง 0.5%

จาก 638 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ณ สิ้นไตรมาสหนึ่ง เปน 635 บาทตอตารางเมตร ณ สิ้นไตรมาสสอง สวนทางดานอุปทานหรือซัพพลายใหม พบวาในไตรมาส ที่ผานมา ไมมีอาคารสำนักงานเกรดเอสรางเสร็จเพิ่มขึ้นใน เขตซีบีดี อยางไรก็ดีพื้นที่อาคารสำนักงานวางเหลือเชา ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กนอยจาก 18.5% ณ สิน้ ไตรมาสหนึง่ เปน 19.5% ณ สิ้นไตรมาสสอง เนื่องจากมีบริษัทผูเชาสวนหนึ่ง ที่ยายสถานที่ทำการไปยังทำเลนอกเขตซีบีดี อาทิ บริษัท หลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด ซึง่ ยายทีท่ ำการไปยังอาคาร เอสซีบี ปารค พลาซา ที่ถนนพหลโยธิน และซิตี้แบงกยาย ไปยังอาคารอินเตอรเชนจ 21 บนถนนอโศก ตลาดอาคารสำนักงานใหเชาเริ่มมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต ครึ่งปหลังคาเชายังมีแรงกดดัน จากดีมานดที่ยังขยายตัว ชาและซัพพลายใหมที่จะเพิ่มขึ้น ยิ่งในชวงครึ่งในชวงครึ่ง ปหลัง จะมีอาคารสำนักงานเกรดเอสรางเสร็จใหมเพิ่มขึ้น ในเขตซีบีดีจำนวนสองอาคาร คิดเปนพื้นที่เชารวมทั้งสิ้น 77,600 ตารางเมตร และจะทำให ณ สิ้นป ตลาดอาคาร สำนักงานเกรดเอในซีบีดีจะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1.33 ลานตารางเมตร ดั้มราคาแยงลูกคา ขอมูลจาก โจนส แลง ลาซาลลฯ นั้นเปนไปในทิศทาง เดียวกันกับบริษัท คอลลิเออร อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย ทีน่ ายสุรเชษฐ กองชีพ ผูจ ดั การฝายฯ ที่ ไดเปดเผยออกมาวา ผลกระทบการความวุนวายทางการเมืองใน ชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 นั้น สงผลใหเจาของ อาคารยังไมกลาปรับราคาเพิม่ ขึน้ ซ้ำยังมีการเอาเรือ่ งราคา มาใชเปนตัวดึงลูกคาอีกดวย โดยปจจุบัน พื้นที่สำนักงานมี อยูก วา 7.8 ลานตร.ม. มีอตั ราการเขาใชสำหรับสำนักงาน เกรดเอเฉลี่ยอยูที่ 84% สำนักงานเกรดบีมีผูเขาใชเฉลี่ย 83% สำนักงานเกรดซีมีผูเขาใชเฉลี่ย 84.3% โดยราคา คาเชาเฉลี่ยของสำนักงานจะอยูที่ 430 บาทตอตารางเมตร โดยสำนักงานเกรดเอ คาเชาจะอยูที่ 650 บาท ตอตารางเมตร เกรดบี คาเชา 480 บาทตอตารางมตร สวนเกรดซี คาเชา 430 บาทตอตารางมตร ซึ่งราคาดังกลาวไม ได เปลี่ยนแปลงมาตั้งแตตนปที่ผานมา ขณะเดียวกันบางอาคารไดมีการประกาศลดคาเชาแลว 5-10% หรือบาง อาคารไมปรับราคาเพิ่มขึ้น จากปกติที่จะตองมีการปรับขึ้น ในอัตราขึ้นทุกป 5-10% นอกจากนี้ยังมีบางอาคารไดมีการ ปรับเปลี่ยนจากอาคารสำนักงานเปนโรงแรมอีกดวย

16

BN#157_p16-17,20-23_pro1.indd 16

9/9/10 11:46:17 PM


เสนาดีผุดโครงการลำลูกกาคลอง 4

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการและ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปดเผยวา ในชวงไตรมาส 4 ปนี้มี แผนที่จะเดินหนาพัฒนาโครงการเสนากรีนวิลล ลำลูกกา คลอง 4 บนพื้นที่ขนาด 39-3-4 ไร ตั้งอยูบนถนนพระองค เจาสาย(รังสิต-ลำลูกกา คลอง 4) เขตอำเภอธัญบุรี ปทุมธานี แบงเปนบานที่อยูอาศัย ซึ่งประกอบดวยบานเดี่ยว 32 ยูนิต บานแฝด 169 ยูนิต และอาคารพาณิชย 9 ยูนิต ราคาอยูที่ประมาณ 2.5 ลานบาท รวมมูลคาโครงการ ประมาณ 500 ลานบาท โดยออกแบบและพัฒนาอยาง พิถีพิถันตามแนวคิดการดีไซนรูปแบบใหมของทางบริษัท ภายใตชื่อ “Sena Design”

THANA เปดอีก 4 โครงการใหม

นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ กรรมการผูจัดการบริษทั ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมแผนงานที่จะเปดโครงการใหม ที่นนทบุรีอีก 3 โครงการ และ 1 โครงการใหมที่ภูเก็ต มูลคารวม 4 โครงการ ประมาณ 1,420 ลานบาท ไดแก 1. โครงการเดอะ คลัสเตอร วิลล 2 ราชพฤกษ-พระราม 5 มูลคาโครงการ 380 ลานบาท 2. โครงการเดอะ คลัสเตอร วิลล 3 ปนเกลา – ราชพฤกษ ทาวนเฮาสสไตลบานเดี่ยว 2 ชั้น และ 3 ชั้น จำนวน 116 ยูนิต มูลคาโครงการ 400 ลานบาท 3. โครงการไพรมเพลส 4 ราชพฤกษ-บางใหญ บานแฝดสไตลบานเดี่ยว และทาวนเฮาสดีไซนใหม ใกล

รถไฟฟา จำนวน 260 ยูนิต มูลคาโครงการ 600 ลานบาท 4. โครงการ ไพรมเพลส เนรมิต-อนุสาวรีย 4 จ.ภูเก็ต อาคารพาณิชย 3 ชั้น และทาวนโฮม 3 ชั้น รวม 13 ยูนิต ราคาขายอยูที่ 2.5-4.5 ลานบาทตอยูนิต มูลคาโครงการ 40 ลานบาท

ศุภาลัยเปด 2 โครงการ

นายอธิป พีชานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา ในเดือนกันยายนนี้ บริษัทฯ เตรียมเปดตัวโครงการบานจัดสรร 2 โครงการ คือ โครงการศุภาลัย วิลล สายไหม-วัชรพล ซึ่งมี ใหเลือกทั้ง บานเดี่ยวหรูเนนประหยัดพลังงาน ขนาด 50 ตร.วาขึ้นไป 3 หองนอน จอดรถ 2 คัน พิเศษเริ่มเพียง 3 ลานกวา บาท และบานรุนใหมขนาดใหญ ขนาด 42 ตร.วาขึ้นไป 3 หองนอน จอดรถ 2 คัน เริ่มเพียง 2.99 ลานบาท บนพื้นที่ กวา 14 ไร จำนวน 85 แปลง มูลคาโครงการประมาณ 300 ลานบาท และโครงการศุภาลัย พารควิลล รามอินทรา 5 ซึ่งมีทั้งบานเดี่ยวหรู ออกแบบเนนการประหยัดพลังงาน ขนาด 58 ตร.วาขึ้นไป 3 หองนอน 3 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน มีแบบบานใหเลือกถึง 6 แบบ สวนบานรุนใหมลาสุด ของศุภาลัยมี 2 แบบดวยกัน เริ่มเพียง 4 ลานกวาบาท บน พื้นที่กวา 29 ไร จำนวน 137 แปลง มูลคาโครงการ ประมาณ 640 ลานบาท

เอเชี่ยนปรับโครงสรางบริหาร

นายอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) กลาววา บริษัทฯ จึงไดปรับแนวทางในการ ดำเนินงาน โดยทางดานบริการ (Service) ไดแยกสวน งานการตลาดและงานขายมาอยูสวนกลาง และทางดาน

สินคา (Product) ไดแยกการดำเนินงานเปน 4 หนวย ธุรกิจตามประเภทของสินคา (Business Unit : BU) โดย 1. ธุรกิจบานเดี่ยว พัฒนาสินคาแบรนด The City และ The Centro ราคาขาย 4-15 ลานบาท 2. ธุรกิจทาวนเฮาส พัฒนาสินคาแบรนด บานกลางกรุง บานกลางเมือง และ BIZTOWN ราคาขาย 4-20 ลานบาท 3. ธุรกิจ คอนโดมิเนียม พัฒนาสินคาแบรนด The Address RHYTHM และ Life ราคาขาย 3-19 ลานบาท และ 4. ธุรกิจพัฒนาสินคาประเภทอื่นๆ ในเซ็กเมนทใหมที่ AP ไม ไดดำเนินการในปจจุบัน เชน บานเดี่ยวราคาต่ำกวา 4 ลานบาท หรือทาวนเฮาสราคาต่ำกวา 3 ลานบาท และ เพือ่ ใหหนวย 4 แข็งแรงบริษทั ฯ จึงไดจดั ตัง้ บริษทั รับเหมา กอสรางขึ้น เพื่อสนับสนุนงานกอสรางโครงการตางๆ ใน หนวย 4 โดยเนนระบบงานกอสรางสำเร็จรูปเปนสำคัญ

ตลาดซื้อ-ขายบานมือสองเฉา

นายวิศิษฐ คุณาทรกุล กรรมการผูจัดการบริษัท เรียลตี้ เวิลดอัลไลแอนซ จำกัด เปดเผยวาตลาดการ ซื้อขายบานมือสองไมดีนัก ทำใหตองหันมาเนนการขาย ที่ดินเพื่อการลงทุน และขายสินทรัพยรายยอย เนื่องจาก มีความคุมคามากกวา รวมทั้งไดมีการซื้อหองชุดในโครงการคอนโดมิ เ นี ย มของบริ ษั ท ที่ อ ยู ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แลวนำมาขายตอ โดยไดผลตอบแทนมากกวา 10% ขณะเดียวกันกลุมผูบริโภคก็ซื้อจากบริษัทฯไดราคาที่ต่ำ กวาการซื้อจากผูประกอบการ 10% เชนเดียวกัน โดย ลาสุดไดมีเจาของโครงการติดตอใหบริษัทนำบานเดี่ยว และทาวนเฮาส มูลคา 50-100 ลานบาท นำไปขายตอ แตยังติดปญหาในเรื่องของราคาที่สูงเกินไป ทำใหหากนำ ไปขายตอจะไดกำไรนอย บริษัทจึงไมสามารถซื้อมาขาย ตอได

เอสโทร บริษทั เอ-สตาร พร็อพเพอรตี้ จำกัด เปดโครงการ เอสโทร (ASTRO) คอนโดมิเนียมไฮไรส สูง 37 ชั้น จำนวน 487 ยูนิต ตั้งอยูบนพื้นที่ 2 ไร เศษ ยานถนน แจงวัฒนะ ตรงขามเซ็นทรัล มูลคาโครงการ 1,200 ลาน บาท โดยออกแบบออกแบบชั้น 1-4 เปนที่จอดรถ ชั้น 537 เปนหองชุดพักอาศัย มี ใหเลือก 6 แบบ ทั้ง 1 หอง นอนจูเนียร, 1-3 หองนอน และหองดูเพล็กซ พื้นที่ใชสอย เริ่มตน 28.15-114 ตร.ม. ราคาเริ่มตน 1.29-6.4 ลาน บาท/ยูนิต เฉลี่ยตารางเมตรละ 5 หมื่นบาท เจาะกลุม ลูกคาระดับบีบาก 4 กลุมคือ คือลูกคาในพื้นที่ยาน แจงวัฒนะ ขาราชการที่ทำงานในศูนยราชการแหงใหม ผู บริหารชาวตางชาติ และผูเกษียณอายุ The BLOOM บริษัท สยาม โฮม ดีเวลลอปเมนท จำกัด เปด โครงการ The BLOOM (SUKHONVIT 71) เปนคอนโดมิเนียมสูง 24 ชั้น มีจำนวน 195 ยูนิต บนที่ดิน ประมาณ 627 ตารางวา มูลคาโครงการกวา 800 ลาน บาท ขนาดหองมี ใหเลือกตั้งแต 33 ตารางเมตร ถึง 128 เอสโทร The BLOOM ตารางเมตร พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก เชน สระวาย น้ำและสระวายน้ำเด็ก จากุซซี่ แยกเปนสัดสวน สุดหรูบน สวนลอยฟา ระบบกลอง CCTV ทุกชั้น ระบบเปด-ปด ชั่วโมง สะดวกสบาย ดวยบีทีเอส สถานีพระโขนง, ชั้น 5 พรอมดวยหองซาวนนา หองฟตเนต สนามเด็กเลน ประตูดวยคียการด และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 24 ทางดวนพัฒนาการ (สุขุมวิท 50) สถานีขนสงเอกมัย

17

BN#157_p16-17,20-23_pro1.indd 17

9/9/10 11:46:34 PM


ตลาดหินเทียมเติบโตตอเนื่องทุกป

ตลาดหินเทียมยังเดินหนาเติบโตตอเนื่องทุกป จอรช เจาตลาดหินเทียมเรงขยายดีลเลอร พรอมเทงบ 23 ลานตั้งโกดังสตอกสินคาแหงที่ 2 รองรับธุรกิจขยายตัวดันยอดโตอีก 2.5 เทา ดานไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส ทุมเม็ดเงินนำเขาเครื่องจักรขยายกำลังผลิตเพิ่มอีก 5 เทา กระทุงยอดขายโตอีก 50% จอรช เดินหนาหาดีลเลอรรองรับธุรกิจขยาย ตัว π“¬π“√“«—  å æ‘æ≤ — πå‚™§ °√√¡°“√ºŸ®â ¥— °“√ ∫√‘…∑— ®Õ√å™ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ®”°—¥ ºŸâ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®π”‡¢â“ ·≈–®—¥®”Àπà“¬À‘π‡∑’¬¡ μ°·μàߺπ—ß §√ä“ø ‚μπ (CraftStone) ·μà‡æ’¬ßºŸâ ‡¥’¬«„πª√–‡∑»‰∑¬ ¿“¬ „μâ·∫√π¥å çcraftstoneé °≈à“««à“ ¿“æ√«¡μ≈“¥ À‘π‡∑’¬¡„π™à«ß∑’˺à“π¡“ μ≈“¥¡’°“√‡μ‘∫‚μμàÕ‡π◊ÕË ß ¡“‚¥¬μ≈Õ¥ ‚¥¬‡©æ“– ™à«ß 2-3 ªï∑’˺à“π¡“ μ≈“¥¡’°“√‡μ‘∫‚μ¡“°∂÷ß 3 ‡∑à“μ—« ©–π—Èπμ≈“¥ªïπ’Èπà“®–‡μ‘∫‚μ¥’°«à“ªï∑’˺à“π¡“Õ¬à“ß ·πàπÕπ  ”À√—∫º≈°“√‡¥‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑„π§√÷Ëߪï·√°·≈– §√÷ËߪïÀ≈—ß°Á¡’°“√‡μ‘∫‚μ¡“°¢÷Èπ ∑—Èßπ’ȇπ◊ËÕß®“°‡√‘Ë¡¡’¡“√凰Áμ·™√å¡“°¢÷Èπ®÷ß∑”„Àâ ‘π§â“¢Õ߇√“‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ „πμ≈“¥ ·≈–‰¥â√∫— °“√μÕ∫√—∫®“°  ∂“ªπ‘° ¥’‰´πå‡πÕ√å ‡®â“¢Õß ‚§√ß°“√ √«¡∑—ßÈ ºŸ∫â √‘‚¿§„Àâ°“√¬Õ¡√—∫À‘π‡∑’¬¡ §√ä“ø ‚μπ ¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ¬Õ¥¢“¬ªïπÈ®’ ÷ßμ—È߇ªÑ“‡μ‘∫‚μÕ’° 2.5 ‡∑à“®“°ªï∑’Ë ºà“π¡“  à«π¬Õ¥¢“¬ªï 2554 π—Èπ¬—߉¡à ‰¥âμ—È߇ªÑ“·≈–¢Õ¥Ÿ μ—«‡≈¢®“°ªïπ’È°àÕπ Õ¬à“߉√°Áμ“¡®“°Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß °√“ø∑’Ëæÿàß Ÿß¡“‚¥¬μ≈Õ¥ §“¥«à“μ≈“¥ªïÀπâ“πà“®–¡’°“√ ‡μ‘∫‚μ Ÿß¢÷Èπμ“¡≈”¥—∫Õ¬à“ß·πàπÕπ ºπ«°°—∫ªí®®ÿ∫—π‡√“ ¡’√â“πμ—«·∑π®”Àπà“¬·≈–ºŸâ∑’Ë π„®‡¢â“‡ªìπμ—«·∑π®”Àπà“¬ ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°¥â«¬ ®÷ß∑”„Àâ¡—Ëπ„®«à“¬Õ¥¢“¬‡√“‡μ‘∫‚μμ“¡‡ªÑ“ Õ¬à“ß·πàπÕπ ©–π—È π ·ºπ°“√μ≈“¥ªïπ’È ‡ √“®÷ ß ‡πâ π ®—¥ À“μ— « ·∑π®—¥ ®”Àπà“¬ª√–®”®—ßÀ«—¥„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«ª√–‡∑»Õ¬à“߇ªìπ ∑“ß°“√ ‡æ◊ÕË ¢¬“¬∏ÿ√°‘®·≈–°“√∫√‘°“√„Àâ°∫— ≈Ÿ°§â“„π®—ßÀ«—¥ μà“ßÊ ∑—Ë«ª√–‡∑» √«¡∑—ÈߥŸ·≈≈Ÿ°§â“„πª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π Õ“∑‘ ≈“« °—¡æŸ™“ Õ’°¥â«¬  ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®‡¢â“¡“‡ªìπ μ—«·∑π®”Àπà“¬¢Õ߇√“π—Èπ®–μâÕ߇ªìπºŸâ∑’Ë¡’ „®√—°·≈– π„® „πμ—« ‘π§â“Õ¬à“ß®√‘ß®—߇∑à“π—Èπ

∑ÿà¡ß∫ 23 ≈. μ—Èß‚°¥—ß μäÕ° ‘π§â“¬àπ√–¬–∑“ß πÕ°®“°π’È ¬—ß ‰¥â°à Õ  √â “ ß‚°¥— ß ‡°Á∫ ‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ¡“„À¡àÕ’° ·Ààß∑’Ëæ—π∑⓬π√ ‘ßÀå ∫π‡π◊ÈÕ∑’Ë 4 ‰√à ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë „π°“√  μäÕ° ‘π§â“„Àâ ‰¥â¡“°¢÷Èπ ¢≥–π’ÈÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√°àÕ √â“ß §“¥«à“®–°àÕ √â“ß·≈⫇ √Á®ª√–¡“≥μâπªï 2554 ‚¥¬„™âß∫ ª√–¡“≥„π°“√°àÕ √â“ß 23 ≈â“π∫“∑‰¡à√«¡∑’Ë¥‘π ∑—Èßπ’ÈÀ“° ‚°¥—ß·Ààß„À¡à·≈⫇ √Á®®–∑”„Àâ “¡“√∂μÕ∫ πÕß√–¬–‡«≈“ °“√ àß¡Õ∫ ‘π§â“„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“‰¥â√«¥‡√Á«¡“°¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ‰ª μ“¡π‚¬∫“¬À≈—°¢Õ߇√“∑’Ë«à“ ç “¡“√∂ àß¡Õ∫ ‘π§â“‰¥â

Õ¬à“ß√«¥‡√Á«é ´÷ßË ®–‡ªìπ®ÿ¥·¢ÁßÕ’°®ÿ¥¢Õ߇√“∑’®Ë –∑”„Àâ≈°Ÿ §â“ ‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„®‡√“·≈–‰¥â‡ª√’¬∫§Ÿà·¢àß¡“°¢÷Èπ π“¬π“√“«—  å °≈à“«Õ’°«à“ ∑—Èßπ’ȇ√“¬—߇πâπ μäÕ° ‘π§â“ „Àâ¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕߧ«“¡μâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“∑’Ë ¡“°¢÷πÈ ‚¥¬‡©æ“–≈Ÿ°§â“‚§√ß°“√À¡Ÿ∫à “â π¢π“¥„À≠à∑∫’Ë “ߧ√—ßÈ μâÕß°“√ ‘π§â“‡ªìπ®”π«π¡“°„π√–¬–‡«≈“Õ—π —È𠇥‘¡‡√“¡’ °“√®—¥‡°Á∫ μäÕ° ‘π§â“§√∫∑ÿ°√ÿàπ ·≈–§√∫∑ÿ°‡©¥ ’Õ¬Ÿà·≈â« ‡æ◊ÕË „Àâ “¡“√∂ àß¡Õ∫ ‘π§â“„Àâ°∫— ≈Ÿ°§â“‰¥â∑π— ∑’‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ μâÕß√Õ°“√π”‡¢â“ ‘π§â“·μàÕ¬à“ß„¥ ª√–°Õ∫°—∫¡’≈«¥≈“¬ ·≈– ’ ∑’Ë   “¡“√∂ —Ë ß º≈‘ μ ‰¥â μ “¡§«“¡μâ Õ ß°“√¢Õß≈Ÿ ° §â “ (Made to order) Õ’°¥â«¬ πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’·ºπ∑’Ë®–¢¬“¬ ’ „Àâ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‚¥¬®– ¢¬“¬ ’„Àâ§√∫∑ÿ°√ÿàπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑“߇≈◊Õ°„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“ ‚¥¬®– ‡æ‘Ë¡„π à«π¢Õß ’‡¢’¬« π‘¡ ´÷Ë߇ªìπ ’∑’Ë°”≈—ß¡“·√ß„πμ≈“¥ μà“ߪ√–‡∑» À“°π” ’‡¢’¬« π‘¡‡¢â“¡“μ’μ≈“¥„π‰∑¬πà“®– ‰¥â√—∫°“√μÕ∫√—∫®“°≈Ÿ°§â“‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ Õ’°∑—È߬—߇ªìπ ’ ∑“߇≈◊Õ°„À¡à „Àâ°—∫≈Ÿ°§â“Õ’°¥â«¬ Õ¬à“߉√°Áμ“¡À‘π‡∑’¬¡„π ª√–‡∑»°Á¬ß— §ß‡πâπ ’‡Õ‘√∑å ‚∑π À√◊Õ ’π”È μ“≈‡À¡◊Õπ∑’ºË “à π¡“ TGSG เทงบชือ้ เครือ่ งจักรขยายกำลังผลิตเพิม ่ อีก 5 เทา π“ß “««“ π“ ‡™◊ÕÈ  ÿ«√√≥ ºŸ®â ¥— °“√ΩÉ“¬º≈‘μ¿—≥±å ∫√‘…—∑ ‰∑¬-‡¬Õ√¡—π  ‡ª‡™’¬≈μ’È°≈“  ®”°—¥ (TGSG) ºŸ¥â ”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬À‘π‡∑’¬¡ÕàÕπ ¿“¬„μâ·∫√π¥å Corain  ”À√—∫Õ“§“√∑—Èß„π·≈–μà“ߪ√–‡∑» ·≈–‰¥â√—∫°“√ √—∫√Õß¡“μ√∞“π ‘π§â“ AS2208 ISO9002 ·≈– TS16949. °≈à“««à“ ¿“æ√«¡μ≈“¥À‘π —߇§√“–Àå „πªïπ—Èπμ≈“¥§√÷Ëßªï ·√°¡’°“√™–≈Õμ—«‡π◊ËÕß®“°ªí≠À“∑“ߥâ“π°“√‡¡◊Õß àߺ≈ „Àâ¿“§°“√°àÕ √â“ß¡’°“√™–≈Õμ—«μ“¡‰ª¥â«¬  àߺ≈„Àâμ≈“¥ §√÷ËߪïÀ≈—ß¡’°“√‡μ‘∫‚μ‰¡à¡“°π—°§“¥«à“πà“®–‡μ‘∫‚μ‰¡à‡°‘π 15% À“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫™à«ß‡¥’¬«°—π¢Õߪï∑’˺à“π¡“π—Èπ μ≈“¥¡’°“√‡μ‘∫‚μ¡“°∂÷ß 50-80% ‡π◊ËÕß®“°ªï∑’˺à“π¡“¡’ °“√°àÕ √â“߇°‘¥¢÷Èπ®”π«π¡“° ·≈–ªïÀπâ“μπ¡Õß«à“μ≈“¥ πà“®–‡μ‘∫‚μ‰¡à·μ°μà“ß®“°ªïπ’È¡“°π—°À√◊Õ‡μ‘∫‚μ®“°ªïπ’È ‰¡à ‡°‘π 5% °≈ÿà¡≈Ÿ°§â“¢Õ߇√“π—Èπ®–‡ªìπ°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“√–¥—∫°≈“ß›∫π ‚¥¬®–‡πâπ‡®“–≈Ÿ°§â“  ∂“ªπ‘° «‘»«°√ ¥’‰´πå‡πÕ√å ß“π ‚§√ß°“√ ·≈–μ≈“¥°≈ÿà¡√’‡∑≈ ‡ªìπμâπ ∑—Èßπ’È®–‡πâπ®—∫≈Ÿ°§â“ °≈ÿà¡‚§√ß°“√‡ªìπÀ≈—°À√◊Õª√–¡“≥ 60%  à«π∑’ˇÀ≈◊ÕÕ’° 40% ®–‡ªìπ≈Ÿ°§â“°≈ÿ¡à √’‡∑≈  à«π™àÕß∑“ß°“√®—¥®”Àπà“¬π—πÈ ®–‡πâπ∑”μ≈“¥„πª√–‡∑»‡ªìπÀ≈—°  à«πμ≈“¥μà“ߪ√–‡∑»π—Èπ  àßÕÕ°§àÕπ¢â“ßπâÕ¬ª√–¡“≥ 10% ‚¥¬®–®—¥ àß ‘π§â“„Àâ °—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π‡ªìπÀ≈—° Õ“∑‘ ‡«’¬¥π“¡ °—¡æŸ™“ æ¡à“ ´÷ßË μ≈“¥‡À≈à“π’‡È ªìπμ≈“¥∑’πË “à ®—∫μ“¡Õ߇π◊ÕË ß®“°¡’°“√ ‡μ‘∫‚μ Ÿß‚¥¬‡©æ“–ª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡´÷Ëߢ≥–π’ȇ√“°”≈—ß ‡¢â“‰ª∫ÿ°μ≈“¥·≈–‡™◊ËÕ®–μ≈“¥¥—ß°≈à“«®–™à«¬º≈—°¥—π ¬Õ¥¢“¬¢Õ߇√“„À⇪ìπ‰ªμ“¡‡ªÑ“Õ¬à“ß·πàπÕπ π“ß “««“ π“ °≈à“«Õ’°«à“ πÕ°®“°π’¬È ß— °√–®“¬ ‘π§â“ ºà“π√â“π¥’≈‡≈Õ√å∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬¡’¥’≈‡≈Õ√åª√–¡“≥ 30-40 √“¬ Õ’°∑—ßÈ ¬—ß°√–®“¬ ‘π§â“ºà“πÕ’§Õ¡‡¡‘√´å ´÷ßË ®–‡ªî¥∫√‘°“√ „Àâ≈Ÿ°§â“ “¡“√∂ —Ëß™◊ÈÕ ‘π§â“ºà“π√–∫∫¥—ß°≈à“«‰¥âª√–¡“≥

ª≈“¬‡¥◊Õπμÿ≈“§¡π’È à«πÕ’°™àÕß∑“ß®–«“ß ‡ª° ‘π§â“°—∫  ∂“ªπ‘°‚¥¬μ√ß πÕ°®“°π’Ȭ—ß√—∫®â“ߺ≈‘μ (OEM) „Àâ°—∫ ·∫√π¥å¥—ßÊ „πμ≈“¥Õ’°¥â«¬ ≈âÕπ´å Zodiaq ¥—π¬Õ¥¢“¬‚μÕ’° 50%  ”À√— ∫ §√÷Ë ß ªï À ≈— ß ¡’ ·ºπ∑’Ë®–≈âÕπ´å ‘π§â“„À¡à ÕÕ° Ÿμà ≈“¥ ‡ÕÁ𮑇π’¬√å√ß‘Ë  ‚μπ À√◊Õ Zodiaq (‚´ ¥‘·Õ§) ¿“¬„μâ·∫√π¥å ¥ŸªÕß ´÷ßË ‡ªìπ°“√π”‡Õ“À‘π ∏√√¡™“μ‘ ¡ “Õ— ¥ °— ∫ ‡√´‘Ë π ‚¥¬¡’‡π◊ÈÕÀ‘π§«Õ∑´å 93% ·≈–‡√´‘ËπÕ’° 7% ´÷Ëß∑”„Àâ ¡’§«“¡·¢Áß·√ßÕ¬à“ß¡“°  «¬ß“¡ ‰¡à¡√’ æŸ √ÿπ ‡À¡“–  ”À√—∫π”¡“„™âªŸæ◊ÈπÕ¬à“ß¡“°‡π◊ËÕß®“°¡’§«“¡·¢Áß·°√àß ·≈–∑π·√ß°√–·∑°‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‡À¡“–π”¡“μ°·μàߺπ—ß ΩÑ“‡æ¥“π ·≈–‡ªìπ ‘π§â“°√’π‚ª√¥—° å ¡’√“§“‡√‘¡Ë μâπ∑’Ë 25,000 ∫“∑μàÕ μ√.¡. §“¥«à“®–‡ªî¥μ—«‰¥â „π™à«ß‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π

∑—Èßπ’Ȭ—ß¡’ ‘π§â“ ”‡√Á®√Ÿª¿“¬„πÀâÕßπÈ”ÕÕ° Ÿàμ≈“¥Õ’° ¡“°¡“¬ Õ“∑‘ ‡§“πå‡μÕ√åÕà“ß≈â“ßÀπâ“ Bath top œ≈œ ·≈– ¡’·ºπ∑’®Ë –¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπ„π à«π¢Õ߇§√◊ÕË ß®—°‡æ‘¡Ë Õ’° 5 μ—« ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥¿“æ ‘π§â“„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ À≈—ß®“° ∑’Ë𔇧√◊ËÕß®—°√„π√–∫∫Õÿμ “À°√√¡‡¢â“¡“™à«¬„π°“√º≈‘μ ·≈â«®–™à«¬¬°√–¥—∫°“√º≈‘μ„Àâ¡’°”≈—ß°“√º≈‘μ∑’ˇæ‘Ë¡¡“° ¢÷Èπª√–¡“≥ 5 ‡∑à“À√◊Õ 10,000 μ“√“߇¡μ√μàÕ‡¥◊Õπ ®“° ‡¥‘¡®–¡’°”≈—ß°“√º≈‘μ‡æ’¬ß 2,000 μ“√“߇¡μ√μàÕ‡¥◊Õπ ‡π◊ËÕß®“°„™â√–∫∫°“√º≈‘μ·∫∫·¡ππ«≈À√◊Õ„™âΩï¡◊Õ‡ªìπ À≈—° ∑—Èßπ’È°“√𔇧√◊ËÕß®—°√‡¢â“¡“™à«¬„π°“√º≈‘μ∫√‘…—∑∂◊Õ ‡ªìπ√“¬·√°·≈–√“¬‡¥’¬«„πª√–‡∑»∑’Ë „™â‡§√◊ËÕß®—°√‡¢â“¡“ ™à«¬„π°“√º≈‘μ ‘π§â“  à«π¬Õ¥¢“¬ªïπ§’È “¥«à“®–¡’°“√‡μ‘∫‚μ ®“°ªï∑º’Ë “à π¡“ 50% ªí®®ÿ∫π— ∫√‘…∑— ¡’¡“√凰Áμ·™√凪ìπÕ—π¥—∫ Àπ÷Ëß„πμ≈“¥À√◊Õª√–¡“≥ 40% ®“°¡Ÿ≈§à“μ≈“¥√«¡ 500 ≈â“π∫“∑

18

BN#157_p14-15,18-19_pro1.indd 18

9/9/10 11:05:17 PM


ตัวชี้วัดเศรษฐกิจประชาชนของรัฐบาล กับตัวเลขบานใหม ป 2553 ป 2553 ทุกคายออกมารายงานวา เศรษฐกิจกำลังอยูใ นขาขึน้ อีกครัง้ หลังไดรบั ผลกระทบ ของ Hamburger อเมริกา และการเมืองไทยเสือ้ เหลือง-แดง ธนาคารชาติออกมาคาดการณวา เพียงกลางป GDP ซึง่ เคยลดลงจนติดลบ จะโต 7.5% สำนักเศรษฐกิจภาคประชาชนก็ออกมาแจง วาอาจจะโตถึง 8-9% ฝายกระทรวงการคลังและภาคธุรกิจมองเชิงบวกยิง่ กวานัน้ อีก คือจะโต กวา 10% (จีนโต 12-15% มาหลายป) μ—«‡≈¢∏ÿ√°‘®¥â“π√∂¬πμå §√÷Ëߪïμ—«‡≈¢‚μ¢÷Èπ 50% ª≈“¬ªïπ’È√∂®–¢“¬‰¥â 7 · πÀâ“À¡◊Ëπ§—π ´÷Ëß‚μ‚¬μâ“π”Àπâ“ μ≈“¥‡™àπ‡§¬ ‚¥¬ 25% ‡ªìπ¢Õß§à“¬π’È „π¥â“π∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ §√÷Ëߪï ∫â“π‚Õπ‰ª 100,000 À≈—ß ¡“°°«à“§√÷Ëߪï∑’Ë·≈â« 3 ‡∑à“§√÷ßË ª≈“¬ªï§“¥«à“®–‚Õπ∫â“π Ÿß∂÷ß 150,000-170,000 À≈—ß (‡∑à“ ∂‘μ ‘ ¡—¬π“¬°™“μ‘™“¬∑’§Ë √÷ßË Àπ÷ßË ‡°Áß°”‰√) √“¬‰¥â ¢Õߪ√–™“™π∑—È߇¢μ‡¡◊Õß·≈–‡¢μ™π∫∑®–‚μ¢÷ÈπÕ¬à“ßπâÕ¬ 8% (§π™—Èπ°≈“߇¢μ‡¡◊Õß¡’‚∫π— °—π∑ÿ°∫√‘…—∑¢π“¥„À≠à) ∫√‘…—∑„πμ≈“¥Àÿâπ‚¥¬‡©æ“– ∂“∫—π°“√‡ß‘π‚μ¢÷Èπ 25% Õ —ßÀ“œ ‚μ‡°◊Õ∫ 30% æ≈—ßß“π°Á ‚μ 20-25% „π‰μ√¡“ ∑’Ë 3 π’È Inflation ‡√‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ∏ª∑. ÕÕ°¡“ ∫Õ°«à“ª√–¡“≥ 3% (·μà‡ªìπμ—«‡≈¢‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë ‰¡à√«¡πÈ”¡—π) ·≈–ÕÕ°¡“∫Õ°«à“¥Õ°‡∫’¬È §ßμâÕߢ÷πÈ (¢÷πÈ ∑’≈Ë – 0.25  μ“ߧå) ≈¥§«“¡√âÕπ·√ߢÕ߇ߑπ‡øÑÕ ·μà°Á¬—ߪ≈àÕ¬„Àâ ∂“∫—π°“√ ‡ß‘πμ—ßÈ ‡ªÑ“ª≈àÕ¬ ‘π‡™◊ÕË °—π (§“¥«à“Õ’° 30-50% ¢Õß ‘π‡™◊ÕË „π√–∫∫) ‚쇙àππ’È¥’‰À¡? ¥’·πà ª√–™“™π∑—Èß√«¬ ™—Èπ°≈“ß ·≈– §π®π¡’‡ß‘π¡“°¢÷Èπ ¡’„™â®à“¬‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ™’«‘쉥â‡√Á«·≈–  Ÿß¢÷Èπ ·μà°“√‚μÕ¬à“ß√«¥‡√Á«π’È°Á®–¡’Õ—πμ√“¬‡æ√“–‚μ‡√Á« °Á®–μ°‡√Á« ªïÀπâ“ 2554 Õ“®®–¡’‡ß‘π‡øÑÕ·√ß √“§“ ‘π§â“  Ÿß¢÷πÈ ‡√Á«°Á®–μ°‡√Á« „§√§‘¥·μà«“à ®–‚μÕ“®®–∂Ÿ°‚√§‡ß‘π‡øÑÕ ¥Ÿ¥‡Õ“®π‡°‘¥Àπ’‡È  ’¬ (NPA „π√–∫∫¬—ß¡’Àπ’ÕÈ °’ √à«¡ 350,000 ≈â“π∫“∑ ·≈– 1 ≈â“π≈â“π∫“∑„πªï 2540) ‡»√…∞°‘®®– ∂Õ¬À≈—߇√Á«Õ’°°Á ‰¥â „πÕ¥’μª√–™“™π‰¡à§àÕ¬®–¡’§«“¡√Ÿâ ‰¡à π„® ·≈–‰¡à §àÕ¬®–¡’¢âÕ¡Ÿ≈‡»√…∞°‘®∑—Èß¡À¿“§·≈–®ÿ≈¿“§ ‡™àπªí®®ÿ∫—π ‡¢â“„®«à“μ—«‡≈¢¡À¿“§‡ªìπ¢Õß√—∞ ‡™àπ GDP ‡ß‘π‡øÑÕ

Õ—μ√“¥Õ°‡∫’Ȭ π‚¬∫“¬Àπ’ȇ ’¬ √“¬‰¥âμàÕÀ—« ‡©≈’ˬ°“√ àßÕÕ°π”‡¢â“ Õ—μ√“·≈°‡ª≈’¬Ë πμ—«‡≈¢‡À≈à“π’È ‰¡à∂ß÷ ·≈–‰¡à‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫ª√–™“™π ‡ªìπμ—«‡≈¢°«â“ßÊ ·≈â«°Á∫Õ°«à“‡»√…∞°‘® ¥’-‡»√…∞°‘®‡≈« ´÷Ëß “¡“√∂‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë GDP ‚μ 7-8% ·μà§π®π≈ß ‡æ√“–¡’‡»√…∞’„À¡àÊ ‡°‘¥¢÷Èπ¡“° À√◊Õ°“√ àß ÕÕ°¥’¡“° ·μà™“«π“¬—ß√“¬‰¥â‡∑à“‡¥‘¡ À√◊Õ¢≥–π’ȇߑπ∫“∑ ·¢Áßμ—« 32 ∫“∑μàÕ 1 ¥Õ≈≈à“√å ·μà§π™—Èπ°≈“߉¡à‡¢â“„® ∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑» §‘¥«à“‰¡à°√–∑∫¡“°π—°®÷߉¡à√Ÿâ√âÕπ√ŸâÀπ“« ‡æ√“–§‘¥«à“‰¡à‡°’ˬ«‚¥¬μ√ß°—∫°“√ àßÕÕ° ¥—ßπ—Èπ π—°‡»√…∞»“ μ√åÀ≈“¬§à“¬ ·¡â „πÕ‡¡√‘°“°Á‡√‘Ë¡ „À⧫“¡ π„® ¥√√™π’™’È«—¥‡»√…∞°‘®¿“§ª√–™“™π∑’Ë°√–∑∫ ª√–™“™π‚¥¬μ√ß ª√–™“™π«—¥‡»√…∞°‘®¥’-‡≈«¥â«¬μ—«™’«È ¥— Õ–‰√∑’Ë°√–∑∫°—∫μ—«‡¢“·≈–§√Õ∫§√—« μ—«‡≈¢·√°§◊Õ√“¬ ‰¥â∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ·μà≈–ªï ·¬°¿“§·¬°·μà≈– “¢“«‘™“™’æ ¡‘„™à ‡ªìπμ—«‡≈¢√“¬À—«√«¡∑—ßÈ ª√–‡∑» ‡™àπªïπ∑’È °ÿ ∫√‘…∑— ®–¡’‚∫π—  ·≈–√“¬‰¥âπà“®–‡æ‘Ë¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 7-8% (§π®πÕ’°π—Ëπ·À≈– ∑’Ë ‰¡à·¬°ÕÕ° ™“«π“·≈–°√√¡°√®–¢÷πÈ ‰¡à∂ß÷ 7-8% §π√«¬ ‡≈àπÀÿâπ §â“¢“¬ ®–‚μ√à«¡ 10 °«à“%) ¥—™π’∑’Ë ”§—≠Õ’° 2 μ—« §◊Õ μ—«‡≈¢√∂¬πμå ·≈–∫â“π ´÷Ë߇ªìπ ‘π§â“∑’˪√–™“™π„™â‡ß‘π∑’Ë ‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“´◊ÈÕÕÿª°√≥å 2 μ—«π’È ªïπ’È√∂¬πμå ‚¥¬‡©æ“– Eco Car ¢“¬¥’¡“° √∂¬πμå ®–‚μ√à«¡ 50%  à«π∫â“π‡ªìπ¥√√™π’∑—Ë«‚≈° (Õ‡¡√‘°“ ®’π  ‘ß§‚ª√å ≠’˪ÿÉπ) „™â™’È°”≈—ß´◊ÈÕ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬‡√“«à“®–‚μ ¡“°√à«¡ 2 ‡∑à“„πª≈“¬ªï  à«πÀπ÷Ëß°Á‡æ√“–π‚¬∫“¬°√–μÿâ𠇻√…∞°‘®¥â«¬°“√≈¥§à“∏√√¡‡π’¬¡‡ªìπ°“√‚Õπ (√—∞∫“≈πà“ ®–¡“»÷°…“¥Ÿ«‘∏’°√–μÿâπ‡™àππ’È √—∞‰¡àμâÕß„ à‡ß‘π ¥ ·≈–‰¥âº≈ ¡“°„π —ߧ¡‰∑¬¢≥–π’)È μ—«‡≈¢μ—«∑’Ë 4 ∑’°Ë √–∑∫‡√“§◊Õ ‘π§â“

·æߢ÷Èπ‡∑à“‰√ ‚¥¬‡©æ“– ‘π§â“ªí®®—¬ 4 Õ“À“√ ‡ ◊Èպⓠ¬“√—°…“‚√§ ·≈–∑’Ë ”§—≠„π‡¡◊Õß„À≠à§◊Õ§à“‡¥‘π∑“ß ¢≥–π’È §à“‡¥‘π∑“ߢÕߧπ™—πÈ °≈“ß„π°√ÿ߇∑æœ Õ¬Ÿ∑à ª’Ë √–¡“≥ 4050% ¢Õß°“√ºàÕπ∫â“π „πÕ—ß°ƒ…·æß ÿ¥ §à“‡¥‘π∑“ß·æß °«à“§à“ºàÕπÀ√◊Õ§à“‡™à“∫â“π‡ ’¬Õ’°  ‘π§â“∑’Ë°√–∑∫ª√–®”«—π§◊Õ  ‘π§â“∫√‘‚¿§Õ¬à“ßÕ“À“√ ∑’Ë¡’√“§“ Ÿß¡“°¢÷Èπ ®–∑”Õ¬à“߉√°—π¥’ ¥â“πÀπ÷Ëß°ÁμâÕß„Àâ Õ“À“√¡’√“§“·æß ™“«‡°…μ√®–‰¥â¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡ (≈¥æàէⓠ§π°≈“߇ ’¬∫â“ß) ¥—ßπ—Èπ À≈“¬ª√–‡∑»∑’Ë¡’§π®π‡¬Õ– √—∞ μâÕß π—∫ πÿπ√â“πÕ“À“√™“«∫â“𠇙àπ¢â“«·°ß§π®πμâÕß ®—¥∑’Ë®—¥∑“ß„À⢓¬ ‡ªìπ Food Street (∫â“π‡√“¡’ Food Street À≈“°À≈“¬ √“§“‰¡à·æß ‡æ◊ËÕ§π™—Èπ≈à“ß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ·ÀàßÀπ÷Ëß„π‚≈°) √“¬°“√Õ“À“√∏ßøÑ“ ¡’°“√™à«¬‡ªî¥μ≈“¥  ‘π§â“‡°…μ√„π‡¡◊Õß„À≠à Õ¬à“π÷°«à“ àßÕÕ°Õ¬à“߇¥’¬« ¥—ßπ—πÈ §ß®–‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß√—∞ ‚¥¬°√–∑√«ß§≈—ß ∏ª∑.  ¿“æ—≤πåœ °√–∑√«ß‡°…μ√ ∑’Ëπ—°«‘®—¬·Ààß™“μ‘  ”π—°ß“π ¢âÕ¡Ÿ≈Õ —ßÀ“œ ·Ààß™“μ‘ ®–μâÕßÕÕ°¡“·∂≈ߥ√√™π’‡»√…∞°‘® ¿“§ª√–™π æ√âÕ¡Ê °—∫¥√√™π’¡À¿“§¥â«¬ ºŸ§â π®–‰¥â‡¢â“„® ¡‘„™àÕÕ°¡“¥’„®°—π¥â«¬ GDP ª√–°“√‡¥’¬« ΩÉ“¬ª√–™“™π °ÁμâÕ߇√’¬°√âÕß„Àâ√—∞∫“≈·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß®—¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’®Ë ”‡ªìπ„π °“√«“ß·ºπ¢Õߧ√Õ∫§√—«μ—«‡Õߥ⫬ ¡‘„™à¥’„®°—∫ GDP ·≈â« „™â®à“¬®π‡°‘πμ—« ‡™àπ Hamburger „πÕ‡¡√‘°“ À√◊Õª≈àÕ¬ „Àâ ‡ ªì π ‡æ’ ¬ ßμ— « ‡≈¢¡À¿“§„Àâ √— ∞ ‡Õ“‰ª«“ß·ºπª√–‡∑» Õ¬à“߇¥’¬«

μ—«™’È«—¥∑’Ë „À≠à ÿ¥·≈– ”§—≠ ÿ¥¢Õߪ√–™“™π §◊Õ°“√ ®—∫®à“¬ ‘π§â“∑’·Ë æß∑’ Ë ¥ÿ ‰¥â·°à √∂¬πμå·≈–∫â“ππ—πË ‡Õß √∂¬πμå π—Èπ‚¥¬‡©æ“–„π¿“§‡°…μ√ ‡™àπ √∂ªîö°Õ—æ √∂Õ’·μãπ À√◊Õ ®—°√¬“π¬πμå  à«π∫â“π (§Õπ‚¥¢“¬¥’¡“° ‚μ¡“°®π‡°‘π‰ª À√◊Õ‡ª≈à“) ‡ªìπμ—«‡≈¢¿“§‡¡◊Õß∑’®Ë –„™â™«’È ¥— §π∑”ß“π„π‡¡◊Õß ∫“ß§π§‘¥«à“‡»√…∞°‘®®–‚μÕ¬à“ß¡“°°Á®–°Ÿâ‡ß‘π´◊ÈÕ§Õπ‚¥ ¡“≈ß∑ÿπ„Àâ‡™à“°—π§π≈– 2-3 ¬Ÿπ‘μ Õ“®®–‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ ‡°‘πμ—« À≈“¬§π™’«‘μ·≈–§√Õ∫§√—«‡æ‘Ë߇√‘Ë¡‚μ À≈—ߪï 2540 À≈“¬§π°Ÿâ¡“°®π‡°‘π‡Àμÿ®÷ß∂Ÿ°πÈ”√âÕπ≈«° ∑√—æ¬å ‘π°≈“¬ ‡ªìπ NPL ¡“°¡“¬„πªí®®ÿ∫—𠇻√…∞°‘ ® ¢“¢÷È π ∑’Ë ¢÷È π Õ¬à “ ß√«¥‡√Á « π—È π Õ— π μ√“¬¡“° §≈—ß °—∫ ∏ª∑. ∑’¡Ë À’ πâ“∑’ Ë √â“ß®ÿ¥ ¡¥ÿ≈ ∂â“¥’‡°‘π‰ª°Á„Àâ™–≈Õ ≈ß¡“∫â“ß ·μà°ÕÁ ¬à“™–≈Õ„Àâ¡“°π—°‡¥’¬Î «®–‡À¡◊Õπ√∂‰øÀπ—°Ê ·√ߥ÷߉¡à¡“°π—° ·≈–μâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¥â«¬°“√°√–μÿâπ‡¡◊ËÕ μ°≈ß¡“° GDP ‚μ·§à 5-7% °Áπà“®–æÕ Õ¬à“„À⇰‘π 10% ‡À¡◊Õπ®’π‡≈¬ °“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π°“√§≈—ß®–¬“°¡“°Ê Ω“°√—∞∫“≈≈ß¡“¥Ÿ¥√√™π’¿“§ª√–™“™π¥â«¬§√—∫

19

BN#157_p14-15,18-19_pro1.indd 19

9/9/10 11:05:18 PM


ไมลามิเนตไวนิล ไมลามิเนตไวนิล วูด ฟลอร (Laminate vinly wood Floors) แบรนด Allure (อารัว) จาก ประเทศอเมริกา มีคุณสมบัติเหมือนไมลามิเนตทุก ประการ มีความทนทาน กันปลวก ไมมีคาใชจายใน การบำรุงรักษา ไมตดิ ไฟ มีอายุการใชงานทีย่ าวนาน จึงเหมาะสำหรับทีอ่ ยูอ าศัย อพารทเมนท โรงพยาบาล อาคารสูง อาคารรี โนเวท รีสอรทแถบชายทะเล และเหมาะสำหรับงานออกบูธแสดงสินคา งานนิทรรศการ และงานโครงการที่มีความกังวลเกี่ยวกับ น้ำและปลวก (Home use) กันขูดขีด ฯลฯ มี 2 รุน ใหเลือกคือ รุน ลิ้นกาว (Gripe Strict) ซึ่งเปน ระบบการยึดติดแนน และรุน Click locking และ รุนนี้จะมีความหนาขนาด 6 มิลลิเมตร บริษัท พรวิวัฒนคาไม จำกัด www.kronoswissthailand.com

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เปนผลิตภัณฑใหมลาสุด ทีม่ คี า สะทอนรังสีความรอนสูง ชวยใหบา นเย็นสบาย และประหยัดการใชพลังงานภายในบานเมื่อเทียบ กับกระเบือ้ งหลังคาคอนกรีตทัว่ ไป เปนสินคาปองกัน ความรอนตั้งแตดานแรกที่ผืนหลังคา เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมตามนโยบาย SCG Eco value และยัง ไดรับการรับรอง “ฉลากเขียว” (Green Label) จากสถาบันสิง่ แวดลอมไทย และสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนรายแรกของประเทศ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด www.cpacrooftile.com

พื้นไมลามิเนต

ยาแนวรอยตอ สำหรับงานทั่วไป

พื้นไมลามิเนต เปนผลิตภัณฑที่มีผิวหนามีความทนทานตอรอยขูดขีด ผิวหนาไมทำใหลื่นลม มีหลายสี ใหเลือกตามความชอบสวนบุคคล สามารถทนความ รอนได ในระดับหนึ่ง ทนตอสารเคมี และไมติดไฟ พืน้ ไมเก็บฝุน และเชือ้ โรค ตางจากพรมและกระเบือ้ ง ทำความสะอาดไดงาย เหมาะกับการใชงานในรม ที่ อยูอาศัย รานคา หองประชุม ทั้งนี้ควรเลือกรุน ความแข็งแรงใหเหมาะสม

Sikaflex® Construction กาวประเภทโพลียูรีเทน เปนยาแนวรอยตอสำหรับงานทัว่ ไป มีความยืดหยุน ตัวสูง และมีความทนทานตอสภาวะอากาศได มี การยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวหลายประเภท สามารถทน แสงยูวี อีกทั้งยังทาสีทับไดและกันน้ำไดดี นอกจาก นี้ยังสามารถใชปดรอยแตกราวของผนัง และเชื่อม รอยตอตางๆ ไดเปนอยางดี

บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร จำกัด www.thaigermandecor.com

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด www.sika.co.th

ไมพื้น

ระบบทำความเย็น

ขอแนะนำไมพื้น ตราชาง สมารทวูด วัสดุกอสราง ประเภทไมสังเคราะห จากเทคโนโลยี เฟรม แอนด เฟล็กซ (FIRM & FLEX) ซึ่งผสานโครงสรางปูน ซีเมนตปอรตแลนด ตราชาง ทรายซิลิกาบริสุทธิ์ และเสนใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผานกระบวนการ อบไอน้ำทีอ่ ณ ุ หภูมแิ ละแรงดันสูง จึงเหนียวเปนพิเศษ ทนตอแรงกระแทกและทุกสภาพภูมิอากาศ ปลวก ไมกนิ ตลอดจนพืน้ ผิวสวยเหมือนไมจริง ดวยลวดลาย เสี้ยนไม บวกกับการเคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปจาก โรงงาน จึงทาสีจริงทับไดอยางติดแนน ทนนาน ใช เปนพื้นตกแตงทั้งภายในและภายนอกบานไดดี และ เปนไมสังเคราะห จากไฟเบอรซิเมนตรายแรกและ รายเดียวที่ ไมใช ใยหิน ครบทุกผลิตภัณฑ

ระบบทำความเย็น Econ Air รุน AZL 18-Z ตู เปนโพลิโพรพิลีน น้ำหนักเบา ปองกันการกัดกรอน ปองกันแสงแดด เครือ่ งจายน้ำจายน้ำไดรวดเร็ว ชอง ระเหยน้ำขนาดใหญระเหยไดมากกวา 85% มอเตอร ทำจากอลูมเิ นียมแข็งแรง การกระจายความรอนสูง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิชา ระบบทำความสะอาด อัตโนมัติ ทำใหแนใจวาน้ำสะอาด แรงลมระยะ 20 เมตร มีทั้งแบบปลอยลมดานบน ดานขาง และดาน ลาง เลือกการควบคุมแบบกลุม

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด www.facebook.com/ smartboard.smartwood

บริษัท ธนาคูณ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด www.thanakoon.com

โตะอาหารบิลเลียด

ถังบำบัดน้ำเสีย

ขอแนะนำโตะอาหารผสานโตะบิลเลียด(HEIMO) อีกหนึง่ แนวคิดทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม “eco-design” ที่เนนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยวัสดุที่ใช เปนไมซึ่งผานการรับรองจาก PEFC มีรูปแบบที่ สวยงาม รวมสมัยตัว สามารถใชงานไดหลากหลาย เนื่องจากโตะดังกลาวถูกออกแบบใหปดดานบนดวย แผนปดที่ผลิตมาคูกันแลว ยังสามารถปรับใชเปน โตะอาหารสำหรับ 6 ถึง 8 ที่ ไดอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีขนาดพอเหมาะสำหรับใชเปนโตะทำงานไดเชน กัน จึงเหมาะสำหรับผูที่ชื่นชอบการสังสรรค และ รับรองแขก ฯลฯ มีสองสี ใหเลือกคือ สีบีช และสีมะ เกลือผูออกแบบโตะตัวนี้ คือ แบรนารด มัวส ซึ่งมี ดีกรีทางดานการออกแบบจาก National School for Industrial Creation www.chevillotte.com

ถังบำบัดน้ำเสีย DC (GD) ที่รวมหลักการเกรอะ และการกรองไรอากาศไวในถังใบเดียวกัน จึงเหมาะสม สำหรับใชบำบัดน้ำเสียทุกชนิดในบานคุณ ทั้งจาก การชำระลางในครัวเรือน หรือจากสิ่งปฏิกูลจาก การขับถายให ไดคุณภาพน้ำทิ้งที่ดี กอนทิ้งระบายสู ทอสาธารณะตอไป โดยมีรูปทรงกอลฟสีเทา วัสดุที่ ใชผลิต Poly Composite ลิขสิทธิ์เฉพาะ DOS เหมาะสำหรับบานทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำกัด หรือบานทีม่ ปี ญ  หา ระดับน้ำใตดินสูง จึงเหมาะสำหรับบานเรือนทั่วไป, อาคาร, สำนักงานตางๆ รับประกัน 1 ป ตาม เงื่อนไข กลุมบริษัท ธรรมสรณ จำกัด www.dos.co.th

20

BN#157_p16-17,20-23_pro1.indd 20

9/9/10 11:22:07 PM


กาวตะปู โนมอรเนล (สูตรแหงไว) M910

กระเบื้องลายไมธรรมชาติ ขอแนะนำผลิตภัณฑกระเบื้องลายใหม ภายใตคอนเซ็ปต “รักษโลก” เพื่อแตงเติมความรูสึกเย็นสบาย ใหบาน ไดสัมผัสถึงอารมณและความงดงามเหมือน ไมจากธรรมชาติอยางลงตัว ทางเลือกใหมสำหรับผู ที่รักธรรมชาติ โดยไมทำลายทรัพยากรปาไม ดวย การพัฒนาขั้นตอนการผลิต “กระเบื้องเจียรขอบ” (Rectified) หรือ กระเบื้องขอบเรียบ สามารถปูชิด ได โดยเห็นรองยาแนวเพียงเล็กนอย (2 มม.) สราง ความรูสึกเปนธรรมชาติมากขึ้น มี ใหเลือก 3 ลาย 3 ขนาด คือ จาไมกา ซิลดวูด และแทมมารีน ขนาด 15x60 ซม. 30x60 ซ.ม. และ 60x60 ซ.ม. วางจำหนายแลว ณ รานคาตัวแทนจำหนายโสสุโก ทั่วประเทศ

กาวตะปูโนมอรเนล กาวพิเศษแหงไว สำหรับงาน กอสรางมืออาชีพ ติดแนนเหมือนตอกดวยตะปู ใช ได กับกระจก เหล็ก อลูมิเนียม ไม ยิปซั่มบอรด และ พลาสติกตางๆ ใช ได ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

บริษัท โสสุโก แอนด กรุป (2008) จำกัด

อุปกรณมือจับหุมหนัง

ไมเรดิไพน ไมจริง ปลวกไมกิน ไมผุ

อุปกรณมือจับหุมหนัง เปนผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบ ใหมีความเรียบหรู สวยงาม ทนทาน โดยหนังที่ใช หุมจะเปนหนังอังกฤษ Bridle จึงทำใหมีความนุม มือในขณะที่ใชงาน เชนการจับหรือดึง โดยสินคา ดังกลาวถูกออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานโดย การออกแบบใหมีความยาวเรียวยาวเปนวงรีเพื่อให ใชงานมือจับไดถนัดมือ อีกทัง้ ยังออกแบบใหมขี นาด มาตรฐานตามความสูงของประตูหรือวัสดุที่ใชรว มกัน ทั้งนี้สินคาดังกลาวมี ใหเลือกใชทั้งในรูปแบบกลม และรูปแบบสีเหลี่ยมผืนผา

‰¡â®√‘ß®“°ªÉ“ª≈Ÿ°ºà“π°“√Õ∫·Àâß ·≈–°√–∫«π°“√∂πÕ¡ √—°…“‡π◊ÕÈ ‰¡â „À⡧’ «“¡∑π∑“πμàÕ°“√„™âß“π¿“¬πÕ°Õ“§“√ ∑’μË Õâ ߇º™‘≠°—∫ ¿“«–·¥¥, Ωπ Õ¬à“ßÀπ—° ¥â«¬°√√¡«‘∏’ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’®“°π‘«´’·≈π¥å μ“¡¡“μ√∞“π ISO 9002 ¡’À≈“¬‡°√¥‡æ◊ÕË °“√𔉪„™âß“π∑’‡Ë À¡“– ¡ μ—ßÈ ·μà°“√π” ‰ª„™âß“π∑—Ë«‰ª, ªí°¥‘π, ·™àπÈ” À√◊Õ·™àÕ¬Ÿà „π∑–‡≈ ‚¥¬ ‰¡à¡’ª≠ í À“ ‡√◊ÕË ßª≈«° À√◊Õºÿ ®“°°“√„™âß“π √—∫ª√–°—π ªí≠À“‡√◊ÕË ß ª≈«° ºÿ π“π∂÷ß 25 ªï ‡À¡“– ”À√—∫ß“π ¿“¬πÕ°Õ“§“√∑ÿ°™π‘¥ ‡™àπ ß“πæ◊Èπ‰¡â‡√¥‘‰æπå√Õ∫ √– «à“¬πÈ”, æ◊Èπ√–‡∫’¬ß‰¡â‡√¥‘‰æπå, ´ÿ⡉¡â‡√¥‘‰æπå, ª√–μŸ‰¡â ‡√¥‘‰æπå, √—È«‰¡â‡√¥‘‰æπå ·≈–∫â“π‰¡â‡√¥‘‰æπå (®”Àπà“¬ ·≈–∫√‘°“√ÕÕ°·∫∫æ√âÕ¡μ‘¥μ—Èß)

www.rockwoodmfg.com

0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

หางหุนสวนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอรเรชั่น çæ∫°—π„πß“π∫â“π·≈– «π «—π∑’Ë 30 μ.§. - 7 æ.¬. ∫Ÿ∏ No. U66 ·≈– U33é

กระเบื้องสำหรับปูภายนอก

กระเบื้องสำหรับปูภายนอก BEZEN เปนกระเบื้อง ที่ผานการเผาสูงกวา 1,300 องศาเซลเซียส มี อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกวา 0.50% ปองกันเชื้อรา 100% ความแข็งของผิวหนา สูงระดับ 7 เทียบเทา หินควอทซ มีความแกรง รับน้ำหนักไดมากกวา 450 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีการทนตอการขูดขีดระดับ 4 (สูงสุด) ทนตอกรดและดาง ผานการตรวจสอบ วาทนทานตอสภาวะกรดดางไมเกิดการเปลีย่ นแปลง ตอกระเบื้อง ดวยผิวที่มีความวาวเงา ทำใหงายตอ การทำความสะอาด มีความคงทนตอแสงอาทิตย ควบคุมการคัดขนาดของกระเบื้อง ความเบี่ยงเบน ของขนาดในหนึ่งกลองไมเกิน 1% นอกจากนี้ยังรับ ประกันคุณภาพสินคาในสวนของขนาด สี และเชือ้ รา บริษัท บีเซน โปรดัคส จำกัด www.bezenceramictiles.com

ผลิตภัณฑหินเทียม ผลิตภัณฑหินเทียม CraftStoneTM ธรรมชาติที่คุณ เลือกได โดยการนำเสนอระดับเฉดสีที่เหมือนจริง และนาทึ่งเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับผูบริโภค ซึง่ ในทุกขัน้ ตอนของการผลิต ขนาดของความสูงนัน้ จะมีมาตรฐานที่เทากันทุกชิ้น ซึ่งจะทำใหหินเทียม มีความสวยงาม มีความสะดวกและรวดเร็วในการ ติดตั้ง จึงเปนหินตกแตงชั้นเลิศ สำหรับงานเสาค้ำ ของสิ่งกอสราง และรวมทั้งเสาปูน โดยที่จะไมทิ้ง รองรอยของรอยตอใดๆ ใหทานไดเห็นเลย บริษัท จอรช อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด www.thaicraftstone.com

Mirrorlite กระจกเงา

Mirrorlite See Throuhg

Mirrorlite ผลิตภัณฑกระจกน้ำหนักเบา นวัตกรรมใหมลาสุด ของกระจกเงาใชวัสดุล้ำยุค น้ำหนักเบากวากระจกปกติ 80% ใชตดิ ตัง้ ในกระสวย อวกาศของ NASA ชิ้นงานติดตั้งงาย สะดวก ปลอดภัย ไมแตก ไมเกิดฝาเมือ่ เจอไอน้ำ เหมาะสำหรับ ฝาเพดาน, เวทีการแสดง, ฟตเนส สปอรตคลับ ฯ ผลิตภัณฑมีแบบกระจกเงาและแบบ See Throuhg ผลิ ต ในประเทศไทยตามมาตรฐานการผลิ ต จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา มั่นใจได ในคุณภาพและการ สงมอบที่ตรงเวลา

บริษัท อีเกิ้ล เอนเตอร ไพรเซส จำกัด

โทร. 0-2963-9080 โทรสาร 0-2963-9008 www.mirrorliteasia.com

เครื่องพนปูนฉาบ G4

เครื่องปาดปูนฉาบ S1

G4

S1

≈¥‡«≈“, ≈¥·√ßß“π, ≈¥°“√ Ÿ≠‡ ’¬¢ÕߪŸπ∑’Ëμ°À≈àπ ≈¥¢—ÈπμÕπ°“√º ¡‚¥¬‰¡àμâÕß„™â ‚¡à, ·°âªí≠À“º‘«‡ªìπ§≈◊Ëπ §ÿ≥¿“楒 ¡Ë”‡ ¡Õ

บริษัท เชงเกอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Tel. 02-938-5811-3 www.sun12.com

21

BN#157_p16-17,20-23_pro1.indd 21

9/9/10 11:22:27 PM


ผลิตภัณฑหิน จำหนายหินโมเสค หินเทียม หินออน หินแกรนิต หินกาบ หินโบราณ Pattern inlay texture Stone ทั้งในประเทศและตางประเทศมานานกวา 20 ป รวมถึงการตัดงานดวยเครือ่ ง Waterget ซึง่ สามารถ ออกแบบและตัดลวดลายหินดวยน้ำแรงดันสูง เพื่อ ตอบสนองความตองการของลูกคา มีหลากหลาย รูปแบบใหเลือก สินคาทุกชิ้นมีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม บริษัท 195 สโตนเฮาส จำกัด www.195stonehouse.com

ประตูหนาตางอลูมิเนียม

ตะรางความปลอดภัย ตะรางความปลอดภัย เปนผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบ มาเพือ่ ใหมคี วามปลอดภัย ทัง้ ในสวนของทางเดินเทา บันได ชองสัญญาณที่ตองการใหมีความปลอดภัย โดยสินคาดังกลาวผลิตจากโลหะและผานกระบวนการ ขึ้นรูปเย็นใหมีรูปลักษณะเปนชองและออกแบบให เปนหลุมหรือปุมนูนขึ้น สลับไปมาตามชองวางเพื่อ ปองกันการลื่นไถล เหมาะสำหรับใช ในสวนของทาง เดิน บันได หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย www.amico-online.com

มือจับล็อคประตูบานเลือ่ นเดีย่ ว

ประตูหนาตางอลูมิเนียม วินโดวเฟรม นวัตกรรม ประตู หนาตางอลูมเิ นียมใหม ทีม่ ดี ไี ซน ไดมาตรฐาน สวยงามคงทน แข็งแรง ตลอดจนถึงดานการติดตั้ง โดยชางผูช ำนาญงาน ดีไซนใหม โคงมน สไตลยโุ รป ภายใตมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ มั่นใจดวย ระบบล็อคหลายจุด แข็งแรง ปลอดภัย ระบบกัน การรัว่ ซึม ดวยระบบกันน้ำ 2 ชัน้ อุปกรณฮารดแวร ออกแบบเฉพาะ เคลือบสีดวยสี Powder Coating ทนทานตอทุกสภาวะอากาศ ยกระดับ เพิ่มความ สวยแบบมีสไตล ดวยสี SAHARA มาตรฐานสี JOTUN สามารถทำสีลายไม ใหมีความสมจริง ดุจดังกับไมธรรมชาติ

SDKB มือจับล็อคประตูบานเลื่อนเดี่ยว ระบบ Double Lock แบบมีกุญแจสีดำ ผลิตจากซิงค อัลลอยด No.3 ใชสำหรับติดตั้งกับประตูอลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว เหมาะสำหรับประตูทางเขา-ออก บริเวณดานในและดานนอกบาน สำนักงาน โดยมี กุญแจล็อคดานนอก มีมือบิดล็อคสำหรับดานใน มี ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยดวยระบบล็อคสอง เขีย้ วกันการยกบาน และระบบกุญแจลูกปนทองเหลือง สามารถทำ Master Key ได สวยงาม ทันสมัย เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ไม หรือ UPVC (สำหรับไมหรือ UPVC ขึ้นอยูกับขนาดและ แบบของประตู) ตัวผลิตภัณฑมีสีดำ พนดวยสีฝุนโจ ตัน น้ำหนักประมาณ 968 กรัม

บริษัท 108 โฮมดี ไซน จำกัด www.108homedesign.com

บริษัท 333 ไดคัสติ้ง จำกัด www.guthome.com

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป Fibergrate

ประตู-หนาตาง อลูมิเนียม

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป Fibergrate เปนผลิตภัณฑที่ ไม ผุกรอนหรือเปนสนิม ทนสารเคมี กันการลื่นลม บำรุงรักษางาย ไมลกุ ลามเมือ่ ติดไฟ มีความแข็งแรง สูงเมื่อเทียบกันน้ำหนัก ไมนำไฟฟาและความรอน ทนแรงกระแทก ติดตั้งงาย ประหยัดเวลา ไมมีผล กระทบตอคลื่นความถี่ ไฟฟา นอกจากนี้ยังมีหลาย ชนิดที่ออกแบบมาใหรองรับน้ำหนักของแตละสภาพ การใชงานในแตละสภาพแวดลอม

ประตู-หนาตาง อลูมิเนียม Frametek ถูกออกแบบ ภายใตเทคโนโลยีจากออสเตรเลีย ลงตัวกับทุกรูปแบบ แข็งแรง ทนทาน ดวยวัสดุชั้นเลิศ ระบบการติดตั้ง ที่มั่นคง งามสงาดวยมาตรฐานแหงงานออกแบบ สอดรับกับทุกรูปแบบของงานสถาปตยกรรม ทัง้ สไตล โมเดิรน และคลาสสิค เลือกสีสนั ไดตามตองการดวย ระบบการเคลือบสีแบบ Powder Coating และ Anodizing พรอมเลือกใช Aluminum Alloy เกรดพิเศษ ดวยคุณสมบัติทนทาน แข็งแรง ไมบิด งอและไมเปนสนิท มั่นใจดวยระบบล็อคที่ออกแบบ มาเปนพิเศษ ทัง้ Multi Lock System และ Single Lock

949 ซัพพลายส จำกัด www.949supplies.com

บริษัท เฟรมเทค วินโดว แอนด ดอร จำกัด www.frametekwindow.com

เครื่องทำน้ำอุน

มานอากาศ

เครื่องทำน้ำอุน ฟูจิกา นวัตกรรมใหม โดยไดคิดคน สิ่งใหมเพื่อตอบสนองคนรักการอาบน้ำ สดชื่นทุก วันดวย Home spa at home ที่มาพรอมกับเครื่อง ทำน้ำอุน ฟูจิกาโฮมสปาทุกรุน ซึ่งชวยใหผอนคลาย ทุกครัง้ ที่ไดสมั ผัส กับกลิน่ หอมสไตลตา งๆ ของเกลือ สปาขณะอาบน้ำ โดยฟูจกิ า หวงใยทุกคนในครอบครัว ดวยเทคโนโนโลยีความปลอดภัยทรงประสิทธิภาพ ELSD CHECKER ตัดไฟอัตโนมัติที่มีไฟฟารั่ว เพียง 10 มิลิแอม รับประกันฮีตเตอร

มานอากาศ นวัตกรรมใหมแหงการอนุรักษพลังงาน จาก Panasonic ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชพลังงานนอยลง และเสียงระหวางการทำงานเบาลง รูปลักษณที่ทันสมัย สะดวกตอการติดตั้งและความ สามารถอันทรงพลังในการสรางมานอากาศความ ดันสูง ปองกันสิ่งไมพึงประสงคตางๆ จากภายนอก ไมใหเขาสูภายในตัวอาคาร ปองกันไมใหอากาศเย็น ภายในไหลออกสูภายนอกเพื่อลดภาระและประหยัด พลังงานของเครื่องปรับอากาศในตัวอาคารดวย

บริษัท ฟูจิกา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด www.fujika-electric.com

บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด บิสซิเนส จำกัด www.teb.co.th

22

BN#157_p16-17,20-23_pro1.indd 22

9/9/10 11:32:32 PM


ผลิตภัณฑเฟอรนเิ จอรชดุ ครัว

A-100+Plus

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรชุดครัว สตารมารค เปนชุด ครัวดีไซนล้ำสมัย ตอบสนองทุกความตองการ ของ ผูที่ตองการงานดีไซนที่ โดดเดน เปน Showcase ของบานได รวมทั้ง Accessories ที่มีความทันสมัย ควบคู ไปกับคุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ เปนชุดครัวทีป่ อ งกัน น้ำได 100% ผานการออกแบบฟงกชั่นการใชงาน จากดีไซนเนอร ตอบสนองการทำงานในครัวไดเปน อยางโดดเดน และเปนหองครัวภายในบานที่กลาย เปนหองรับแขกไดอยางอบอุนและเปนกันเอง

—™À«¢µ ¢ š¢È ³ ›d­ ‡±™ „£²š•°Ä„£h  ÀŠ·É ­ £² " 1MVT À›s™™É³¢²À„¥·­šÃª ª¹•£™É³  À«¡²° ª³«£±šÀ„¥·­šž·É™œ´§—µÈ•i­‡²£À«¢µ¢š¢È³ ª²¡²£– ›d­‡±™•°Ä„£hÁ¥°ÀŠ·­É £²Ã«iž™·É œ´§”¹Ã«¡hÀª¡­¡µ„§²¡ À‡²‡²¡ª¹‡Á¥°¢¶”À²°Ä”i”µÀ¢µÈ¢¡ Êi Ĕi—±É‡ ²¢Ã™ Á¥° ²¢™­¡µ›£°ª´—˜´ ²ž±™™É³Á¥°„§²¡Š·™É ª²¡²£– —²š™ž·™É œ´§—¸Š™´”ÀŠh™­´ÂŠ§l „­™£µ•"TCFTUPT  «´™²š  £§”—£²¢¥i²‡  «´™Á£™´•”i²™ ‚™²” š££ˆ¸¥´•£ ¥´•£

บริษัท สตารมารคแมนูแฟคเชอรริ่ง จำกัด www.starmark.co.th

—£—£ª²£ XXXDJDQBJOUDPN XXXDJDQBJOUDPN *40$FSUJGJFE *40$FSUJGJFE ª±¡œ±ª‚­‡ˆ£´‡Ä”i—µÈ#PPUI%‡²™ª–²›™´~ บริษัท เครโดอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริ ษัท เครโดอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด —£—£ª²£

ระบบรักษาความปลอดภัย อัจฉริยะ

ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะแบบไรสาย HG1500 ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ รักษาความปลอดภัยของ คนในครอบครัวดวยเทคโนโลยีความปลอดภัยลาสุด โดยจะชวยดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับบานและ ครอบครัวของทานตลอด 24 ชั่วโมง ระบบดังกลาว สามารถติดตั้งอุปกรณตรวจจับตางๆ ไดมากถึง 63 อุปกรณ ซึง่ จะชวยแจงบอกเหตุบกุ รุก เหตุเพลิงไหม และแจงขอความชวยเหลือฉุกเฉินใหทราบไดทันที พรอมรายงานทางโทรศัพทอัตโนมัติเพื่อยับยั้งความ เสียหายได บริษัท สมารท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด www.smartsecurity.in.th

เฟอรนิเจอร ไม เฟอร นิ เ จอร ไ ม เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ส วยรี เ คลมโดย B & N ซึ่งผลิตจากวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการนำเอาแผนไมอัดไมรีเคลมที่ ใชแลวนำกลับ มาใช ใหมอีกครั้ง จากนั้นจึงนำมาผลิตเปนเฟอรนิเจอรตกแต งในรู ปแบบต า งๆ ซึ่ง ชว ยให สิน ค า มี รูปลักษณทสี่ วยงามกวาเดิม และมีรปู ดีไซนทที่ นั สมัย

ผลิตและนำเขาจากประเทศเกาหลี ผลิตจากเรซิ่น คุณภาพสูง สามารถทนความรอน ทนรอยขีดขวน เชื่อมประกอบแผนโดยไมเห็นรอยตอ สามารถใช ใน หองครัวได ไมมีเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดเชื้อรา มี ให เลือกมากกวา 50 สี หรือสามารถทำสีพิเศษเพื่อให เหมาะกับความตองการของมัณฑนากร เจาของ โครงการ หรือเจาของบาน

บริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร จำกัด

www.bnind.com

โทร. 0-2655-1011-9 www.living-center.com E-mail : lvcenter@loxinfo.co.th

เฟอรนิเจอรชุดครัว

กระจกนิรภัย

เฟอรนเิ จอรชดุ ครัวจากยูโร-ไทย เปนชุดครัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณการผลิตเฟอรนิเจอรชุดครัวมากวา 30 ป โดยมีรูปแบบของการ ผลิตแบบ “made to order” ซึ่งไมเหมือนใคร สินคาทุกตัวมีคุณภาพ ราคามาตรฐาน สวยงาม แข็งแกรงทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน มี หลากหลายแบบและหลายสี ใหเลือกมากมายตาม ความพึงพอใจของลูกคา ทัง้ นีย้ งั ใหคำแนะนำ ปรึกษา ตามความตองการของลูกคาอีกดวย

กระจกนิรภัย Tempered เปนผลิตภัณฑที่มีความ แข็งแรงกวากระจกธรรมดา สามารถทนตอแรงกระแทก แรงลม และแรงดัน ไดมากกวากระจก ธรรมชาติ 3-5 เทา ทนตอการแตกราวเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดดี เมื่อการแตกขึ้น กระจกจะแตกเปนชิ้นเล็กๆ คลายเม็ดขาวโพด ไม แตกเปนปากฉลามแหลมคม จึงชวยลดอันตรายจาก เศษกระจกไดมาก นอกจากนีก้ ระจกนิรภัย Tempered ยังมีทั้งแบบแผนเรียบ และแผนโคงใหเลือกใชตาม ความตองการอีกดวย

บริษทั ยูโร-ไทย ซัพพลายส แอนด เซอรวสิ จำกัด www.eurothai1984.ocm

บริษัท เอสอาร แอดวานซอินดัสตรีส จำกัด www.sr-adanced.com

23

BN#157_p16-17,20-23_pro1.indd 23

9/9/10 11:40:26 PM


‘GOOSEBERRY DESIGN’ เนนสรางเอกลักษณตามไลฟสไตลของลูกคา

นายณัฐพงศ เพียรเชลงเอก Design Director GOOSEBERRY DESIGN เลาใหฟง วา กอนจะมาตัง้ บริษทั เปนของตนเอง แตกอนนั้นทำงานอยูกับบริษัทรับออกแบบ ดีไซนทั่วๆ ไป แตเมื่อทำมาไดสักระยะหนึ่งจึงเกิดความคิด ขึน้ มาวา อยากจะมีธรุ กิจเกีย่ วกับงานทีเ่ รามีประสบการณ และเปนงานที่เรารักเปนของตัวเอง จึงตัดสินใจเปดบริษัท รับงานออกแบบดีไซนเปนของตัวเอง โดยใชชื่อวา GOOSEBERRY DESIGN โดยเราไดมีการวางแนวทางที่เปนรูป แบบที่ชัดเจน เปนรูปแบบที่เปนเอกลักษณสวนตัวที่จะบง บอกถึงตัวตนของบริษัทเราได ซึ่งงานโดยสวนใหญที่เราทำ นั้นเริ่มตนจากการทำงานอินทิเรียสเปนหลัก แตเนื่องทีมงานของเราจบสถาปตยมาเปนสวนใหญ จึงทำใหเรามานั่งคิดวานาจะใชวิธีการคิดงานแบบสถาปตย เขามารวมคิดงานในรูปแบบของงานอินทิเรียส เพื่อสราง-

สรรคผลงานรูปแบบใหมๆ ออกมาสนองความตองการของ ลูกคา ทั้งในเรื่องของพื้นที่ใชสอยรวมไปถึงรูปแบบในการ กอสราง ทั้งนี้งานสวนใหญของบริษัทจะออกแบบใหงานชิ้น นัน้ ๆ สามารถเลาเรือ่ งของตัวเจาของเองได ซึง่ แตละโปรเจ็กต ทีท่ ำขึน้ มานัน้ ก็จะมีกลิน่ อายของความเปน GOOSEBERRY แทรกอยูในชิ้นงานนั้นๆ ดวย ทั้งนี้แนวทางในการทำงาน ของเราจะเนนไปที่ตัวคอนเซ็ปตดีไซนเปนหลัก ซึ่งในสวนนี้ มันเกิดขึ้นมาจากหลายๆ ปจจัยดวยกัน ไมวาจะมาจากตัว ของผูวาจางเอง ตรงนี้เราจะดูจากความตองการของลูกคา วาเขามีความตองการอะไรและตองการในแนวทางแบบไหน แลวเราจะสอดแทรกความเปน GOOSEBERRY เขา ไปรวมอยูในงานนัน้ ดวย ซึง่ จากการทำงานของเราทีผ่ า นมา ตองถือวาลูกคาตางชอบดีไซนและแนวคิดทีท่ างบริษทั ออกแบบ ลูกคาที่มีคาแรกเตอรที่แตกตางกันออกไป จากปจจัยตรงนี้ ให ซึ่งลูกคาของเราโดยสวนใหญ 70-80% จะเปนกลุม จึงทำใหเราพยายามที่จะดีไซนผลงานออกมาใหทางลูกคามี ความรูสึกวาผลงานนั้นมันสามารถสะทอนความเปนตัวตน ของลูกคาได นอกจากนั้นก็ยังสามารถสะทอนความเปน GOOSEBERRY ไปในตัวอีกดวย โดยสิ่งที่เนนและนำมาใช เปนประจำก็จะเปนในเรื่องของพื้นผิว รูปแบบ พื้นที่และ แสงสวาง ที่นำมาผสมผสานใหออกมาในลักษณะของงาน ดีไซน เนนตี โจทยความตองการ สรางงานตาม สไตลลูกคา สำหรับจุดเดนหลักๆ ของเราที่พอคนสวนใหญเห็นผล งานมักจะจำไดวา งานชิน้ นัน้ มีกลิน่ อายของ GOOSEBERRY อันดับแรกก็คงเปนเรื่องของรูปแบบ เพราะงานสวนใหญ

24

BN#157_p24-32_Pro2.indd 24

9/9/10 10:13:32 PM


ของเราจะมีกลิ่นอายความเปนตะวันออกที่ผสมผสานกับ ลักษณะพื้นผิวที่มีการซ้ำกันไปมาแตจัดวางใหมีลักษณะที่นา สนใจ ซึ่งในความนิ่งของชิ้นงานมันจะซอนการเคลื่อนไหว อยูในงานนั้นดวย ซึ่งถือเปนแนวทางที่ทางบริษัททำมาโดย ตลอด นอกจากนั้นก็จะมีการนำเอาวัสดุพื้นฐานที่มีอยู โดย ทั่วไป ไมวาจะเปนอิฐหรือระแนงนำมาใช ในการออกแบบ งานของเราดวย เพื่อใหเกิดความนาสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการออกแบบงานแตละโปรเจ็กตนั้น ทุกๆ รายละเอียด ของงานบริษัทจะใหน้ำหนักและความสำคัญเหมือนกันหมด เริ่มตั้งแตตัวของลูกคาก็ตองมีการพูดคุยวาเขามีความ ตองการอยางไร และพยายามตีโจทยความตองการของลูกคา ออกมาเปนชิ้นงานตางๆ ให ได นอกจากนั้นยังดูไปที่เนื้อหา วามีอะไรที่นาสนใจที่จะสามารถดึงเขามาเปนเรื่องราวใน การสรางชิน้ งานไดบา ง รวมไปถึงการนำเสนอไอเดียทีม่ คี วาม แปลกใหมเขาไปในงานดวย ซึ่งเราพยายามที่จะไมทิ้งสิ่งที่ สะทอนความเปนตัวตนของบริษัท เพื่อใหลูกคาที่เขามาใช บริการของเราเกิดการจดจำในลักษณะงานของบริษัท ซึ่ง ลูกคาสวนใหญที่ติดตอใหทางบริษัททำงานใหนั้นมักจะชอบ การทำงานและรูปแบบงานของเรา ทีส่ ำคัญในการออกแบบ งานแตละโปรเจ็กตนั้นเราไมสามารถบอกไดวามันจะออกมา เปนสไตล ไหน ซึง่ มันอาจจะมีกลิน่ อายของความเปนโมเดิรน คอมเทมฯ หรือแบบอื่นๆ ผสมผสานกัน

รูปแบบไหน รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมหรือคาแรกเตอร วาลูกคาชอบอะไร นอกจากนั้นก็ตองดูไปที่ ไลฟสไตลของ ลูกคาวามีการใชประโยชนในสิ่งของตางๆ อยางไรบาง ซึ่งลูกคาแตละคนจะมีความชอบที่ ไมเหมือนกัน ตรงนี้ เกิ ด ขึ้ น จากการพู ด คุ ย แล ว นำสิ่ ง ที่ ไ ด ม าตี โ จทย ว า เราจะ สามารถสะทอนความเปนตัวตนของลูกคาไดมากนอยเพียง ใด ไมวาจะเปนในเรื่องของฟงกชั่นการใช รูปแบบและการ ดีไซน ทั้งนี้งานโดยสวนใหญของเราประมาณ 80% จะเปน งานประเภทบาน คอนโดมิเนียม รีสอรทและโรงแรม สวน อีกประมาณ 20% จะเปนงานในรูปแบบอื่นไมวาจะเปน รีเทลลชอปหรือโชวรูมตางๆ ทางบริษัทก็รับทำดวยเชนกัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นงานของเราที่ ไดรับสวนใหญจะเปนงานบาน คอนโดมิเนียม รีสอรท และโรงแรม ตรงนี้อาจเปนเพราะงานสวนใหญจะเปนงานตอเนื่องที่ ลูกคาชอบดีไซนของเราและเขาใจในรูปแบบการออกแบบ ซึ่งก็มีบางกรณีอยาง คอนโดมิเนียมที่ทางบริษัทเขาไปออกแบบใหแกลกู คามาประมาณ 4-5 ป ทุกวันนีท้ างเรามีโอกาส เขาไปดูกย็ งั รูส กึ ชอบดีไซนของมันอยู เนือ่ งจากมันไมลา สมัย และไมเชยจนเกินไป ทั้งนี้เพราะการออกแบบมันไม ไดเกิด มาจากเทรนดในสมัยนั้น แตมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวที่เรา คิดใหมันเปนไปตามความตองการของเราและของลูกคา ดั ง นั้ น จากที่ ก ล า วไปข า งต น ก็ จ ะเห็ น ได ว า รู ป แบบในการ

แตสุดทายภาพรวมที่ออกมาก็จะไดกลิ่นอายของความ เปนตัวตนของเราอยูในงานชิน้ นัน้ ๆ เพราะมันเกิดขึน้ มาจาก การคิดการออกแบบของเราทั้งหมด มันไม ไดเริ่มตนดวย การลอกเลียนแบบหรือหยิบเอารูปแบบที่เปนมาตรฐานที่ ใช กันอยู โดยทั่วไปมาใช ตรงนี้มันกลายเปนความลงตัวที่ออก มาในรูปแบบสไตลของ GOOSEBERRY ในที่สุด ดวย ความหลากหลายในการออกแบบของบริษัท จึงไม ไดมีรูป แบบที่เฉพาะเจาะจง แตกระนั้นขอบเขตในการออกแบบมัน ก็มขี อ จำกัดบางอยางคอยเปนตัวควบคุมอยูด ว ย โดยเฉพาะ ในงานประเภทหลุยสคลาสสิก ถือเปนงานที่ตองยอมรับวา บริษัทไมคอยมีความถนัดมากนัก ตรงนี้เราก็จะมีการบอก กลาวกับลูกคากอน

ออกแบบของบริษัท จะไมค อ ยยึ ด ติ ด เทรนดที่ ก ำลัง ไดรับ ความนิยมอยูในชวงนั้นๆ แตก็มี ในบางครั้งที่เรานำเทรนด เหลานั้นมาปรับใช ในงานของเรา แตจะใช ในลักษณะเปน เครื่องมือที่จะสามารถหยิบเอามาใช ในการออกแบบได

ไมยึดติดเทรนด แตนำมาใชเปนเครื่องมือใน การออกแบบ นายณัฐพงศ กลาวเพิ่มเติมวา หากหลีกเลี่ยงไม ไดรูป แบบในการออกแบบของเราคงจะออกแบบใหมันดูมีความ คลาสสิกแตผสมความเปนยุคสมัยปจจุบันเขาไปในเนื้องาน ดวย ซึ่งเราจะไมพยายามลอกเลียนแบบความเปนคลาสสิก ในยุค 30-40 ป นำมาใชกับงานของเรา ซึ่งเราคิดวาในการ ออกแบบมันควรที่จะสะทอนมุมมองและความเปนตัวของ เราออกมาในงานให ไดมากที่สุด แตทั้งนี้ก็คงตองมีการพูด คุยกับทางลูกคากอนวาเขาตองการอะไรอยากใหออกมาใน

เลือกใชวัสดุที่ ใส ใจเรื่องสิ่งแวดลอม แกนโดยหลักของการออกแบบจริงๆ แลวมันอยูที่เรื่อง ของคอนเซ็ปตดีไซนวาในแตละโครงการที่ออกแบบเราคิด ใหงานชิน้ นัน้ ออกมาแบบไหน และหัวใจของของการเหลานัน้ มันคืออะไร สุดทายทางบริษัทก็มีหนาที่ที่จะหยิบเอาเครื่อง มือที่มีอยูนำมาปรับใช ในการออกแบบเพื่อให ไดแบบที่สวย และตรงใจลูกคามากทีส่ ดุ ตรงนีน้ อกจากเรือ่ งของการออกแบบที่บริษัทใหความสำคัญแลว ในเรื่องของวัสดุก็เปนอีก ประเด็นที่เราใหความสำคัญไมแพกัน โดยเฉพาะวัสดุที่ชวย อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม อยางโครงการหลายๆ โครงการทีบ่ ริษทั ทำการออกแบบนัน้ เราใหความสำคัญเกีย่ วกับเรื่องวัสดุเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองรอน ดังนั้นเราก็ ตองหาวิธีที่จะสามารถออกแบบใหสามารถอยูรวมกับสภาพ แวดลอมได โดยเราจะเนนเลือกใชวัสดุที่ชวยประหยัดพลังงานรวมไปถึงชวยลดขยะหรือของเสียที่จะเกิดขึ้นมาได ซึ่ง เรื่องเหลานี้ถือเปนเรื่องสำคัญที่นักออกแบบทุกคนควรจะ ใหความรู ในเรื่องของการใชวัสดุประหยัดพลังงานแกลูกคา

ดังนั้นไมวาจะเปนบรรดาสถาปนิกหรือมัณฑนากรจึงควรนำ เอาสิ่งตางๆ เหลานี้นำเสนอใหแกลูกคาอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหลูกคาไดรูสึกและตระหนักวางสิ่งที่เขาจะไดรับจาก การใชวัสดุที่ชวยประหยัดพลังงานมันจะสงผลอะไรกับเขา บาง แตทงั้ นีก้ ม็ ลี กู คาหลายๆ คนกังวลใจวาหากใชวสั ดุทชี่ ว ย ประหยัดพลังงานแลวอาจจะทำใหตนทุนในการกอสราง ของเขาสูงขึ้น โดยความเห็นสวนตัวคิดวาตรงนี้มันขึ้นอยู กับการเลือกใชวัสดุมากกวาอยางอิฐมอญ ซึ่งถือวาเปนวัสดุ ที่มีราคาไมสูงมากนัก เราก็สามารถนำมาใช ได โดยอาจจะ กอสรางใหผนังบานมีความหนา รวมไปถึงการทำชายคาใหยนื่ ออกไปไกลๆ เพื่อชวยปองกันแดดและทำใหอุณหภูมิภายใน บานรอนนอยลง ซึ่งวัสดุเหลานี้เปนวัสดุที่มีอยู โดยทั่วไป เพียงแตเรานำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานรวมไปถึง เปลี่ยนรูปแบบการดีไซนใหม ก็จะไดชิ้นงานที่ดูสวยงามเพิ่ม มากขึ้น เสนอความเปนตัวตนเพื่อดึงดูดใจลูกคา จากปจจุบันจะเห็นไดวาบริษัทรับออกแบบมีการเปด ตัวเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีเ้ ราก็ตอ งพยายามหาลูกคาทีม่ คี วามเขาใจ และชื่นชอบการออกแบบของบริษัท ทั้งนี้ก็เนื่องจากบริษัท ของเราคอนขางมีความชัดเจนในเรื่องของการออกแบบ ดีไซน เราจะไมนิยมสรางงานตามกระแสที่เปนอยูมากนัก

ตรงนี้คิดวาปจจุบันการแขงขันในเรื่องเหลานี้มีสูงมากขึ้น ตรงนี้จึงจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงมีการทำการ ตลาดใหมากยิ่งขึ้น โดยพยายามที่จะเสนอความเปนตัวตน ของเราเพื่อเปนจุดดึงดูดใจใหแกลูกคาหันมาสนใจงานของ เรามากขึ้น ซึง่ หากลูกคาสนใจในความเปนตัวตนของ GOOSEBERRY ก็อยากลัวหรือคิดวาทำไมถึงตองจายเงินเพิ่มเพียงเพื่อซื้อ กระดาษสัก 10 แผนหรือ 100 แผน จริงๆ แลวมันไมใช แบบนั้น เพราะสิ่งที่เราออกแบบใหกับลูกคาตองถือวามันมี ความเปนตัวตนของเจาของบานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทัง้ นีค้ ำแนะนำตางๆ ทีเ่ ราเสนอใหแกลกู คามันเกิดขึน้ มาจาก ความรูสึกจริงๆ ไม ไดเปนการเสแสรงขึ้นมาแตอยางใด เรา อยากใหลูกคาที่ตัดสินใจใชบริการของเราได ใชของที่ดีมี คุณภาพ และอีกประเด็นที่สำคัญเราจะไมมีการยัดเยียด สิ่งตางๆ ใหกับลูกคาอยางแนนอน Design Director กลาวทิ้งทาย

25

BN#157_p24-32_Pro2.indd 25

9/9/10 10:14:10 PM


ประกวดราคา จางเหมากอสราง อ.บานไร จ.อุทยั -

ธานี มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาโครงการ ก อ สรา งถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ ก ในพื้ น ที่ อ ำเภอบ า นไร จำนวน 4 แหง ดังนี้ 1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บาน คลองจันเจริญ ต.หนองจอก อ.บานไร 2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บานนา ต.หวยแหง อ.บานไร 3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 3 หมู 12 บานหนองปกไทร ต.เมืองการุง 4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 ต.บานไร คาแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 23 กันยายน 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ ทีท่ ำการปกครองอำเภอบานไร อ.บานไร จ.อุทยั ธานี โทร. 0-5653-9105

ประกวดราคา

จางเหมาจัดหา การไฟฟาสวน-

ภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา จัดหาพรอมติดตั้ง MODULAR SUBSTATION 9 ชุด ตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะที่ 7 สวนที่ 2 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส GROUP A : อ.เมืองเชียงใหม, อ.เมืองพิษณุโลก, อ.เมืองนครสวรรค GROUP B : อ.เมืองขอนแกน, อ.เมืองรอยเอ็ด, อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา GROUP C : อ.เมืองปทุมธานี, อ.เมืองฉะเชิงเทรา, อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร คาแบบ 32,000 บาท ยืน่ เอกสาร 24 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * ในชวง 10 ปที่ผานมา (นับถึงวันยื่นเอกสาร) ตอง เคยเปนคูส ญ ั ญากับหนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของเอกชนที่เปนนิติบุคคล มีผลงานออกแบบจัดหา กอสรางและติดตัง้ สถานีไฟฟา ในระดับแรงดัน ไมนอ ยกวา 115 เควี แลวเสร็จจำนวนไมนอ ยกวา 1 สถานี ซึ่งจะตองประกอบไปดวยอุปกรณปองกันระบบ 115 เควี, สวิตซเกียรระบบ 22 หรือ 23 เควี, หมอแปลงไฟฟากำลัง พิกดั แรงดันไมตำ่ กวา 115 เควี ขนาดไมตำ่ กวา 25 MVA และระบบควบคุมสถานีฯ ดวยคอมพิวเตอร โดยแนบ หนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาที่แสดงวาเปนคู สัญญาดังกลาวขางตน ทัง้ นีก้ รณีเคยเปนผูร ว มคา (PARTER) ของกลุมผูเขารวมคาอื่นและผลงานการออกแบบกอสราง และติดตั้งงานดังกลาวจริงไปใชแสดงเปนผลงานเพื่อยื่น ซองประกวดราคาครั้งนี้ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรอง พรอมสำเนาสัญญาดังกลาวขางตน * ตองมีวิศวกร เปนผูออกแบบตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ.2542 พรอมหลักฐานและหนังสือรับรองวา เปนผูอ อกแบบ และควบคุมงานกอสรางตามประกวดราคา จางนี้

* ตองแสดงรายละเอียดประวัติผูบริหารและทีมงาน กอสราง โดยตองมีผจู ดั การโครงการซึง่ มีประสบการณในการ บริหารโครงการกอสรางสถานีไฟฟาในระดับแรงดันไมตำ่ กวา 115 เควี. ไมนอยกวา 1 สถานี มากอนพรอมแสดงรายการ เครื่องจักรเครื่องมือที่อยู ในความครอบครองของผูเสนอ ราคา สามารถใชปฏิบตั งิ านไดทนั ทีเมือ่ สัญญาจางมีผลใชบงั คับ พรอมสำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือเชา หรือเชาซื้อ ติดตอที่ กองการเงิน (อาคาร 1 ชั้น 1) การไฟฟาสวน ภูมิภาค (กฟภ.) ถนนงามวงศวาน เขตจตุจักร กทม. โทร. 0-2590-5428

ประกวดราคา

จางเหมากอสราง ศาลจังหวัด

กำแพงเพชร มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา กอสราง บานพักผูพิพากษา หัวหนาศาล 1 หนวย และบาน พักผูพิพากษา 6 หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ของ ศาลฯ ต.หนองปลิง อ.เมือง (ราคากลาง 23,234,000 บาท) คาแบบ 20,000 บาท ยื่นเอกสาร 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กลุมงานคลัง สำนักงานประจำศาลจังหวัดกำแพงแสน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 0-5570-5115

ประกวดราคา จางเหมากอสราง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมากอสรางอาคารสำนักงานบริการลูกคา กสท. ลำปาง พรอมงานพิเศษ อ.เมืองลำปาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 10,788,948.18 บาท) คาแบบ 5,350 บาท ยื่นเอกสาร 24 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 10.30 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ ฝายพัสดุ (สวนการจาง) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2104-3587

1 หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ คาแบบ 3,000 บาท ยื่นเอกสาร 8 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กลุมงานคลัง (งานพัสดุฯ) สำนักงานประจำศาล จังหวัดสมุทรสงคราม ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-6873-5 ตอ 108

ประมูล จางเหมาติดตั้ง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความประสงคเรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จัดซื้อ Thermite Welding Material สำหรับ โครงการขยายระบบสงไฟฟาระยะที่ 11 และโครงการระบบ สงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนเทินหินบุน สวนขยาย คาแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 27 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กองจัดหาและสัญญาวิศวกรรมระบบสง โทร. 0-2436-1422

ประกวดราคา จางเหมาติดตัง้ สำนักงานบำรุงทาง ธนบุรี มีความประสงคเรียกประกวดราคางานจางเหมา ทำการติดตั้งหลังคาบนสะพานลอย รวมทางเดินบันได พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง และปายประชาสัมพันธ ใน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-กม.30+600 (ตอเขต สน.บท.นนทบุรี) ที่ กม. 19+164, กม.24+453 และกม. 26+810 ปริมาณงาน 3 แหง คาแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 29 กันยายน 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว ประกวดราคา จางเหมากอสราง ศาลจังหวัดสมุทร- * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ สงคราม มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง ปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาได บานพักผูอำนวยการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน มีคำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

26

BN#157_p26-27,30-31_Pro2.indd 26

9/9/10 10:38:35 PM


* ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี กรมทางหลวง ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 0-2435-8288-90

ประกวดราคา จางเหมาออกแบบ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงคประกวดจางเหมาออกแบบ จัดทำ ตกแตง ติดตั้ง และผูดำเนินการจัดงานสัมมนา และนิทรรศการงาน PTT GROUP KM AWARD 2010 เปนลายลักษณอักษร คาแบบ 300 บาท ยืน่ เอกสาร 20 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ สวนจัดหาพัสดุกลาง ฝายกลยุทธจัดหาพัสดุและ บริหารสำนักงาน ชั้นลาง อาคารจอดรถ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. โทร. 0-2537-2066 ประกวดราคา จางเหมากอสราง ศาลจังหวัดเทิง

จ.เชียงราย มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา กอสรางอาคารชุดพักอาศัย ขาราชการศาลยุตธิ รรม พรอม สิง่ กอสรางประกอบ 6 หนวย กอสรางทีท่ รี่ าชพัสดุ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (ราคากลาง 6,733,000 บาท) คาแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 4 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กลุมงานคลัง ศาลจังหวัดเทิง จ.เชียงราย โทร. 0-5379-5217

ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วปา จ.พังงา มีความประสงคเรียกประกวด ราคาจางเหมาปรับปรุงทางเทาถนนศรีเมือง เขตเทศบาลฯ

อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 2,580,000 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 22 กันยายน 2553 เวลา 10.00 – 10.30 น. เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โทร. 0-76424528

สอบราคา จางเหมาปรับปรุง กองบำรุงทางเขต

สุรินทร ศูนยบำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝายการ ชางโยธา มีความประสงคประกาศสอบราคา จางเหมาซอม ปรับปรุงบานพักรันนิง่ รูม พนักงานรถจักรพรอมติดตัง้ เครือ่ ง ปรับอากาศ เลขที่ 753,759 จำนวน 2 หอง ในยานสถานี นครราชสีมา ที่ กม.263+248.40, 197.30 ตามแบบเลขที่ ยธ.09230/7/476-487 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรนิ ทร ศูนย บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝายการชางโยธา การ รถไฟแหงประเทศไทย (ราคากลาง 412,000 บาท) โดยมีรายละเอียดงานที่จะปรับปรุงดังนี้ 1. รื้อถอนฝา จำนวน 32 ตร.ม. 2. รื้อถอนหนาตางไม จำนวน 9 ชุด 3. รื้อถอนประตู จำนวน 2 ชุด 4. งานบุผนังยิปซั่มฉาบเรียบมีฟอยลกรุ 1 ดาน หนา 12 มม. โครงเคราเหล็ก ชุบสังกะสี ขนาด #0.60x0.60 ม. พื้นที่ 107 ตร.ม. 5. งานติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มมีฟอยล หนา 9 มม. โครง เคราอลูมิเนียม T-BAR จำนวน 77 เมตร 6. ติดตั้งโครงเคราไมเนื้อแข็ง 1.1/2”x3@0.60x0.60 ม.# จำนวน 23 ตร.ม. 7. งานหนาตางอะลูมเิ นียมสีชา ลูกฟกกระจกหนา 6 มม. (สีชา) ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 7 บาน จำนวน 7 ตร.ม. 8. งานหนาตางอะลูมิเนียมสีชา ลูกฟกกระจกหนา 6 มม. (สีชา) ขนาด 0.90x1.20 ม. จำนวน 8 บาน จำนวน 8.64 ตร.ม. 9. ประตูบานสวิงกรองอลูมิเนียมสีชา ลูกฟกกระจก(สี ชา) หนา 6 มม. (สีชา) ขนาด 1.20x2.20 ม. จำนวน 2 บาน จำนวน 5.28 ตร.ม. 10. ประตูบานสวิงกรองอลูมิเนียมสีชา ลูกฟกกระจก(สี ชา) หนา 6 มม. (สีชา) ขนาด 1.00x2.10 ม. จำนวน 2 บาน จำนวน 4.20 ตร.ม. 11. ติดตั้งพื้นไมอัดภายใน หนา 7 มม. จำนวน 27 แผน 12. ทาแชลแลค จำนวน 77 ตร.ม. 13. ทาสีน้ำพลาสติก จำนวน 107 เมตร 14. ตะปู จำนวน 19 กก. คาแบบ 1,200 บาท ยื่นเอกสาร 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคา

นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจำวันที่ 20 ก.ย. 2553 - 5 ต.ค. 2553 วันที่ 21 กันยายน 2553

วันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 23 กันยายน 2553

วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 24 กันยายน 2553

วันศุกร แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 26 กันยายน 2553

วันอาทิตย แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 28 กันยายน 2553

วันแรม แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 29 กันยายน 2553

วันอาทิตย แรม 6 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ จางขางตน * ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีราย ชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือ ไมเปนผูที่ ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งตามระเบียบของทางราชการ * ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแกการรถไฟฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคา ครั้งนี้ * ผูเสนอราคาตอ งไมเป นผู ไดรับเอกสารสิทธิ์หรือ ความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความ คุมกันเชนวานั้น * ผูเสนอราคาเปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ เบื้องตนในการจางของการรถไฟแหงประเทศไทย ติดตอที่ กองบำรุงทางเขตสุรนิ ทร (สถานีรถไฟลำชี) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร โทร. 0-4451-5414

พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจาง ทั้งวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th 27

BN#157_p26-27,30-31_Pro2.indd 27

9/9/10 10:38:44 PM


‘แรมฟาสท’ เล็งตลาดเครื่องมือกอสราง บอช ขยายไลนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง นายชัยพร รัตนเชตกุล ผุจัดการทั่วไป ฝาย เครื่องมือไฟฟา บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด เปดเผย วา บอช ไดขยายไลนสินคาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลง ตลาด ในรุน Aquatak 10 ซึ่งมีแรงดันสูงสุด 100 บาร มีกำลังมอเตอร 1,300 วัตต ปริมาณน้ำเขา 300 ลิตร/ ชั่วโมง และความยาวสายน้ำ 3.5 เมตร สำหรับ คุณสมบัติพิเศษของเครื่องรุนนี้คือ ตัวปมน้ำทำจากโลหะ คุณภาพสูง ตัวเครื่องมือขนาดกะทัดรัด หนักเพียง 6 กิโลกรัม และยังมีหัวฉีดแรงดันสูงถึง 2 หัว ทำให สามารถปรับสายน้ำเพิ่มแรงดันไดตามความตองการ

พรอมสงสวาน RAMSET เจาะชางมืออาชีพ

ปารคเวนเจอร งานกอสรางรุดหนา 30% นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา ขณะนี้การ กอสรางโครงการโดยรวมรุดหนาไปมากกวา 30% เร็ว กวากำหนด โดยขณะนีง้ านโครงสรางอาคารอยูป ระมาณ ชัน้ 19 และไดเริม่ ทำงานระบบภายในโครงการบางสวนแลว รวมทั้งไดเริ่มการติดตั้งกระจกอนุรักษพลังงานบริเวณ รอบอาคาร ซึ่งขณะนี้อยูที่ชั้น 7-13 ทั้งนี้คาดวางาน โครงสรางพื้นที่สวนอาคารสำนักงานทั้งหมดจะแลวเสร็จ พรอมเปดโครงการในสวนของอาคารสำนักงานไดตาม กำหนดที่วางไว ในเดือนกันยายน 2554 อยางแนนอน

“แรมฟาสท” เล็งขยายตลาดเครือ่ งมือกอสราง สงสวาน RAMSET เจาะตลาดชางมืออาชีพ ทีต่ อ งใชเครือ่ งมือทีท่ นทานและมีคณ ุ ภาพสูง พรอมเรงขยายชองทางขายในตางจังหวัดเพิม่ หลัง กรุงธนเอนยิเนียริ่งซิวอุโมงคมไหศวรรย ่ แนน สำนักการโยธา กทม. ไดเสนอผูวาฯ กทม. ม.ร.ว. ฐานตลาดในกรุงเทพฯ เริม

สุขุมพันธุ บริพัตร และกระทรวงมหาดไทย อนุมัติวา จางและเซ็นสัญญากับ บริษัท กรุงธนเอนยิเนียริ่ง จำกัด ในโครงการทางลอด มไหศวรรย ขนาด 4 ชองจราจร ไปและกลับ ขางละ 2 ชองจราจร กวาง 18.45 เมตร มี ความยาวทางลอดประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ สูง 5 เมตร ในวงเงิน 1,040 ลานบาท ใชเวลากอสราง 720 วัน คาดวาจะเปดการจราจรไดประมาณปลายป 2555 ถึงตนป 2556 ทั้งนี้คาดวาจะสามารถเซ็นสัญญาได ใน เร็วๆ นี้

ไทยโพลีคอนส ไตรมาส 2 กำไรพุง 164% นายเจริญ จันทรพลังศรี ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยโพลีคอนส จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปดเผยวา ผลประกอบการ ไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 17.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11 ลานบาทหรือ 164% เทียบกับปที่แลว สงผลใหผลประกอบการครึ่งปแรกมีกำไรสุทธิ 36.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16 ลานบาท หรือ 75% จากงวดเดียวกันของปกอน ปจจุบันบริษัทมียอดขายในมือคงเหลือประมาณ 3,900 ลานบาท เปนงานราชการ 43% เอกชน 57% และใน ครึ่งปหลังคาดวาจะมีงานใหมเขามาประมาณ 5,500 ลานบาท ไพลอน ตุนแบ็กล็อก 700 ลาน นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจัดการใหญ บริษทั ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON เปดเผยวา ปจจุบันบริษัทฯ มีแบ็กล็อกในมืออยูที่ 700 ลานบาท ซึ่งอาจสงผลใหรายได ในปนี้ดีกวาเปาหมายที่ วางไว เนือ่ งจากมีแนวโนมวางานฐานรากในชวงครึง่ หลัง ของป 2553 จะมีการเติบโตดีกวาในชวงครึ่งแรกของป เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญเริ่มออกมาตอเนื่อง ซึ่ง คงชวยสนับสนุนใหผลงานในไตรมาส 3/2553 มีแนวโนม ขยายตัวดีขึ้น สวนผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปนี้ มีรายไดรวม 249.16 ลานบาท

นายอภิสทิ ธิ์ ธรรมใจ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั แรมฟาสท จำกัด ตัวแทนจำหนาย สินคาแบรนด RAMSET อยางเปนทางการ แต เพียงผูเดียวในประเทศไทย เปดเผยวา บริษัทฯ เริ่ ม ทำตลาดสิ น ค า ของ RAMSET มาได 3 ป แลว โดยเริ่มจากน้ำยา เจาะเสียบเหล็ก ซึ่งเปน สินคาหลักของ ITW ซึ่ง เปนบริษัทแม จากนั้นได เริม่ นำโปรดักสประเภทอืน่ เขามาทำตลาดเพิม่ เติม อยางเชน เครื่องยิงตะปู สำหรับสินคาที่บริษัทฯ ทำตลาด สามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลัก คือ กลุมเครื่องมือ อาทิ เครื่องยิ่งตะปู และ สวานไฟฟารุนตางๆ กลุมที่สองเปนอุปกรณยึดติด แยกเปน อุปกรณทเี่ ปนเคมีภณ ั ฑและเหล็ก กลุม ทีส่ ามเปนการเซอรวสิ ที่ใหบริการติดตั้งดวยเครื่องมือและอุปกรณที่บริษัทฯ จัด จำหนาย โดยในปนี้ จะเริม่ นำสวานและดอกสวานเขามาทำตลาด อยางจริงจัง ซึง่ จะเนนกลุม ลูกคากอสรางโดยตรง เนือ่ งจาก เครื่องมือของ RAMSET มีความทนทานสูง เหมาะกับงาน หนักของชางมืออาชีพ สวนชองทางจำหนายจะผานเซลล ของบริษทั ฯ รวมถึงรานคาตัวแทนจำหนายทีม่ อี ยูในกรุงเทพฯ ราว 7 รานคา สวนในตางจังหวัดอยูระหวางดูรายละเอียด วาบริษัทฯ จะเปดสาขาเอง หรือใหพารทเนอรในทองถิ่น เปนผูทำตลาด “ปนี้เรามองการขยายงานไปที่จังหวัดใหญๆ ซึ่งในแตละทีร่ ปู แบบจะไมเหมือนกัน อยูร ะหวางการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด โดยตั้งเปาไวประมาณ 5 แหง ที่ ภูเก็ต เชียงใหม อุดรธานี ขอนแกน และอยูระหวางการ

ตัดสินใจวาจะเปนที่เชียงรายหรือชลบุรี โดยจะเปดภายใน สิ้นปนี้ ให ได 2 แหง สวนที่เหลือจะเปดได ในปหนา” นาย อภิสิทธิ์ กลาวตอไปวา สาเหตุทบี่ ริษทั ฯ ตองขยายตลาดออกไปในจังหวัดตางๆ เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ สามารถบริหารงานขายในเขต กรุงเทพฯ ไดครอบคลุมพื้นที่แลว จึงมีนโยบายที่จะขยาย ตลาดใหกวางมากขึ้น อีกทั้งแบรนด RAMSET ไดรับการ ยอมรับจากผู ใช ในระดับทีส่ งู โดยเฉพาะจากโครงการใหญๆ ในกรุงเทพฯ แทบทุกโครงการจะใชสินคาของ RAMSET สำหรับสวานไฟฟาที่บริษัทฯ จะนำเขามาทำตลาดในป นี้ จะมีอยู 5 รุนดวยกัน ตั้งแตรุนเล็กไปจนถึงรุนใหญ และ สกัดไฟฟา รวมถึงดอกสวาน ซึ่งขณะนี้ ไดเริ่มทดลองทำ ตลาดแลว รวมถึงเริ่มในงานเซอรวิสของเราดวย ในสวน ของราคาจัดวาอยู ในระดับบน เหมาะกับผูที่ ใชงานหนัก อยางผูรับเหมา หรือผูรับบริการงานติดตั้งดานตางๆ สวนสินคาดานฟาสเทนนิ่งของบริษัทฯ มี โปรดักสที่ หลากหลายสามารถรองรับการใชงานไดทุกลักษณะ ซึ่งจะ ใช ในอาคารสูงคอนขางมาก หรืองานทีม่ ชี นั้ ใตดนิ มากๆ โดย ปจจุบันยอดขายหลักจะมาจากเคมีเจาะเสียบเหล็ก รุน G5 ซึ่งเปนกลุมสินคาที่มีการแขงขันกันมาก ดังนั้นกลยุทธใน การเพิ่มสวนแบงตลาดของบริษัทฯ จึงเนนใหลูกคาเห็นถึง ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุที่ ไม คาดคิด ซึ่งบริษัทฯ มี ITW คอยใหการสนับสนุน นายอภิสิทธิ์ กลาวตอไปวา สำหรับยอดขายในปนี้ คาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% โดยตั้งเปายอดขายไวที่ 40 ลานบาท สวนในปหนาคาดวาจะเพิ่มขึ้นราว 25% เชน กัน ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงในตลาดฟาสเทนนิ่งราว 30-40% และจะพยายามขยายมารเก็ตแชรใหเพิ่มขึ้น สวน ในตลาดเครื่องมือคอนขางใหมสำหรับเรา แตในปนี้จะเปน การทำตลาดอยางจริงจัง และมี ITW เขามาสนับสนุนใน ดานศูนยบริการ ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมากในการทำตลาด เครื่องมือกอสราง

28

BN#157_p24-32_Pro2.indd 28

9/9/10 10:17:43 PM


ครึ่งทางกอสรางป ’53 ยักษรับเหมากำไรถวนหนา

ผูร บั เหมากอสรางรายใหญของไทย ผานครึง่ ปแรกดวยผลประกอบทีด่ กี วาทีค่ าด พรอมใจกัน ทำกำไรถวนหนา ในขณะทีย่ กั ษใหญอยาง ช. การชาง และอิตาเลีย่ นไทยฯ กลับขาดทุนจากราย ป 2552 ที่สามารถทำกำไรไดเพียง 70,766,000 บาท ใน ไดทลี่ ดลง ขณะที่ผลประกอบการรอบ 6 เดือนแรกของปนี้ เพิ่มขึ้น บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) สรุปผลการ ดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปนี้ มีผลประกอบการ ขาดทุน 359,305,000 บาท ลงทุนจากชวงเดียวกันของป กอนที่สามารถทำกำไรได 319,384,000 บาท หรือมีผลกำไรลดลง 212.5% ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากรายไดจากการรับ เหมากอสรางลดลง เนื่องจากในไตรมาสแรกของปนี้ ไดมี การทบทวนประมาณการตนทุนโครงการกอสรางงานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ใหมีความเหมาะสมกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง และงาน กอสรางที่คงเหลืออยู เชนเดียวกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ก็มีผลประกอบครึ่งปแรกขาดทุนเชนกัน โดยมียอดขาดทุนสุทธิเทากับ 66,267,000 บาท ในขณะที่ เวลาเดียวกันของป 2552 สามารถทำกำไรได 56,137,000 บาท สวนผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ก็มีผลขาดทุนมาก ถึง 256,236,000 บาท ตางจากในชวงเดียวกันของปกอนที่ มีกำไร 47,501,000 บาท ในขณะที่ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถผานครึ่งปแรกไปดวย ผลประกอบการที่ มีกำไรสุทธิ 221,245,000 บาท เพิ่มขึ้น 202,000,000 บาท

จากชวงเดียวกันของปที่มีกำไร 19,558,000 บาท ทั้งนี้เปน ผลมาจากการที่ตนทุนในงานกอสรางลดลง เชนเดียวกับ บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ก็มีผลประกอบการในครี่งปแรก โดยสามารถทำ กำไรสุทธิได 62,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน ของปกอนที่มีกำไร 48,405,000 บาท ซึ่งเปนผลมาจากราย ไดจากการกอสรางที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสที่สองของปนี้ รายไดเพิ่มขึ้น 13.43% ซึ่งสวนใหญมาจากโครงการงาน จางเหมาขุด - ขนดิน และถานหิน ที่เหมืองแมเมาะ ใน สัญญาที่ 6 สวนบริษทั เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหาชน) ผาน 6 เดือนแรกของป 2553 ดวยกำไรสุทธิ 206,826,000 บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2552 ที่ขาดทุนไป 654,855,000 บาท โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง มาจากรายไดจากการใหบริการที่ลดลง ซึ่งเปนผลกระทบ มาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการแขงขันในอุตสาหกรรมการกอสรางทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สงผลใหการรับงานใหมลดลง ดานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) มีผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 เปนจำนวนเงิน 140,532,000 บาท เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว จาก

จาก 106,965,000 บาท ในป 2552 เปน 232,025,000 บาท ในป 2553 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีผล ประกอบการงวด 6 เดือน โดยสามารถทำกำไรไดสุทธิ 102,798,000 บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2552 ที่ มีกำไรเพียง 33,224,000 บาท ในขณะที่ผลงานในไตรมาส ที่ 2 ของปนี้ สามารถทำกำไรได 60,745,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปกอนที่มีผลขาดทุน 32,829,000 บาท บริษทั ยูนคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน มีกำไร 60,329,000 บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีกำไรเทากับ 54,964,000 บาท ในขณะที่ผลประกอบการเฉพาะไตรมาส ที่ของปนี้ มีกำไร 28,776,000 บาท ลดลงจากชวงเดียวกัน ของป 2552 ที่ทำกำไรได 28,808 บาท ทั้งนี้เปนตัวเลขเบื้องตนที่พอจะบอกไดวาอุตสาหกรรม กอสรางของไทยในชวง 6 เดือนแรกของป เริ่มมีสัญญาณที่ ดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับปแลว แมวา ในชวงครึง่ แรกของปจะมีปญ  หา ตางๆ มากมายในประเทศ และผลกระทบของปญหานั้น อาจจะแสดงออกมาใหเห็นในผลประกอบไตรมาสที่ 3 และ รออีกไมนานก็คงไดเห็นตัวเลขนั้นกัน

29

R1_BN#157_p24-25,28-29,32_Pro2.i29 29

9/10/10 8:47:09 PM


รายการวัสดุ หมวดวัสดุไม เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 3 นิว้ ยาว 3 เมตร เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 4 นิว้ ยาว 4 เมตร เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 5 นิว้ ยาว 5 เมตร เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ ยาว 6 เมตร ไมแปรรูป ไมสัก ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 1 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไม ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมตะเคียนทอง ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด

หนวย ราคาตลาด /บาท

ตน

28.00

ตน

65.00

ตน

132.50

ตน

225.00

ลบ.ฟ.

880.00

ลบ.ฟ.

3,000.00

ลบ.ฟ.

3,150.00

ลบ.ฟ.

3,185.00

ลบ.ฟ.

1,575.00

ลบ.ฟ.

3,150.00

ลบ.ฟ.

3,185.00

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,770.00

ลบ.ฟ.

3,050.00

ลบ.ฟ.

3,050.00

ลบ.ฟ.

3,150.00

ลบ.ฟ.

3,200.00

ลบ.ฟ.

3,500.00

ลบ.ฟ.

3,000.00

ลบ.ฟ.

2,550.00

ลบ.ฟ.

2,550.00

ลบ.ฟ.

3,000.00

ลบ.ฟ.

2,650.00

ลบ.ฟ.

3,025.00

ลบ.ฟ.

3,350.00

ลบ.ฟ.

3,400.00

ลบ.ฟ.

3,350.00

ลบ.ฟ.

3,350.00

ลบ.ฟ.

3,400.00

ลบ.ฟ.

3,500.00

ลบ.ฟ.

3,800.00

ลบ.ฟ.

790.00

ลบ.ฟ.

790.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

945.00

ลบ.ฟ.

945.00

ลบ.ฟ.

1,010.00

รายการวัสดุ 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนทอง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 -8 เมตร ไมตะเคียนหิน ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนหิน ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

1,010.00

ลบ.ฟ.

985.00

ลบ.ฟ.

985.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,040.00

ลบ.ฟ.

1,040.00

ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

790.00

ลบ.ฟ.

790.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

945.00

ลบ.ฟ.

945.00

ลบ.ฟ.

1,010.00

ลบ.ฟ.

1,010.00

ลบ.ฟ.

985.00

ลบ.ฟ.

985.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,040.00

ลบ.ฟ.

1,040.00

ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

790.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

790.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

845.00

ลบ.ฟ.

945.00

ลบ.ฟ.

1,010.00

ลบ.ฟ.

945.00

ลบ.ฟ.

1,010.00

ลบ.ฟ.

1,010.00

ลบ.ฟ.

985.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

985.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,040.00

รายการวัสดุ ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไม ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมมะคา ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

1,040.00

ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

1,150.00

ลบ.ฟ.

1,085.00

ลบ.ฟ.

1,085.00

ลบ.ฟ.

1,085.00

ลบ.ฟ.

1,075.00

ลบ.ฟ.

1,175.00

ลบ.ฟ.

1,175.00

ลบ.ฟ.

1,175.00

ลบ.ฟ.

1,240.00

ลบ.ฟ.

1,305.00

ลบ.ฟ.

1,305.00

ลบ.ฟ.

1,305.00

ลบ.ฟ.

1,335.00

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,410.00

ลบ.ฟ.

1,585.00

ลบ.ฟ.

1,585.00

ลบ.ฟ.

1,585.00

ลบ.ฟ.

1,500.00

ลบ.ฟ.

1,660.00

ลบ.ฟ.

1,660.00

ลบ.ฟ.

1,660.00

ลบ.ฟ.

1,660.00

ลบ.ฟ.

1,755.00

ลบ.ฟ.

1,755.00

ลบ.ฟ.

1,755.00

ลบ.ฟ.

1,850.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,755.00

ลบ.ฟ.

1,755.00

ลบ.ฟ.

1,755.00

ลบ.ฟ.

1,850.00

30

BN#157_p26-27,30-31_Pro2.indd 30

9/9/10 10:38:58 PM


รายการวัสดุ 10 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมมะคา ไม ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

1,935.00

ลบ.ฟ.

2,070.00

ลบ.ฟ.

2,070.00

ลบ.ฟ.

1,980.00

ลบ.ฟ.

2,070.00

ลบ.ฟ.

2,070.00

ลบ.ฟ.

410.00

ลบ.ฟ.

595.00

ลบ.ฟ.

410.00

ลบ.ฟ.

505.00

ลบ.ฟ.

505.00

ลบ.ฟ.

410.00

ลบ.ฟ.

415.00

ลบ.ฟ.

425.00

ลบ.ฟ.

555.00

ลบ.ฟ.

555.00

ลบ.ฟ.

525.00

ลบ.ฟ.

610.00

ลบ.ฟ.

525.00

ลบ.ฟ.

565.00

ลบ.ฟ.

565.00

ลบ.ฟ.

525.00

ลบ.ฟ.

525.00

ลบ.ฟ.

565.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

620.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

550.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

640.00

ลบ.ฟ.

640.00

ลบ.ฟ.

635.00

ลบ.ฟ.

605.00

รายการวัสดุ ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไม ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมกะบาก ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมกะบาก ไม ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

605.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

670.00

ลบ.ฟ.

670.00

ลบ.ฟ.

505.00

ลบ.ฟ.

505.00

ลบ.ฟ.

505.00

ลบ.ฟ.

520.00

ลบ.ฟ.

565.00

ลบ.ฟ.

565.00

ลบ.ฟ.

565.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

590.00

ลบ.ฟ.

605.00

ลบ.ฟ.

605.00

ลบ.ฟ.

605.00

ลบ.ฟ.

605.00

ลบ.ฟ.

615.00

ลบ.ฟ.

440.00

ลบ.ฟ.

545.00

ลบ.ฟ.

620.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

440.00

ลบ.ฟ.

545.00

ลบ.ฟ.

620.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

455.00

ลบ.ฟ.

570.00

ลบ.ฟ.

685.00

ลบ.ฟ.

800.00

ลบ.ฟ.

455.00

ลบ.ฟ.

570.00

ลบ.ฟ.

685.00

ลบ.ฟ.

800.00

ลบ.ฟ.

530.00

ลบ.ฟ.

595.00

ลบ.ฟ.

635.00

ลบ.ฟ.

685.00

รายการวัสดุ ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิว้ ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิว้ ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิว้ ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิว้ ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิว้ ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิว้ ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเบญจพรรณ ไม ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

555.00

ลบ.ฟ.

650.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

780.00

ลบ.ฟ.

555.00

ลบ.ฟ.

650.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

780.00

ลบ.ฟ.

555.00

ลบ.ฟ.

650.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

780.00

ตร.ม.

750.00

ตร.ม.

950.00

ตร.ม.

480.00

ตร.ม.

500.00

ตร.ม.

550.00

ตร.ม.

900.00

ตร.ม.

650.00

ทอน

97.50

ทอน

116.50

ทอน

134.00

ทอน

342.00

ทอน

456.00

ทอน

681.50

ทอน

213.50

ทอน

534.00

ทอน

684.00

ทอน

965.00

ทอน

1,000.00

ทอเหล็กกลมผิวดำ ทอเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-S หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทอน หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทอน หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ทอน

246.00

ผลิตภัณฑ ไม ไมปารเกลิ้นรอง ไมสัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ไมสัก หนา 19 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 14 นิ้ว ไมแดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว ไมแดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว ไมแดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ไมมะคา หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ไมประดู หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว

หมวดวัสดุทอ ทอเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 1.2 มม. ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.0 มม. ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 1.2 มม. ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2 มม. ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2 มม. ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2 มม. ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2 มม. ขนาด 3 x 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร

351.00 459.00

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 10 กันยายน 2553 โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825), (0 2507 5806)

31

BN#157_p26-27,30-31_Pro2.indd 31

9/9/10 10:39:11 PM


สวนของการมีโอกาสไดออกแบบอาคารทีม่ อี สิ ระเพิม่ มากขึน้ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใชวัสดุและอุปกรณที่มีคุณภาพ ดียงิ่ ขึน้ ในดานเจาของอาคารทีจ่ ะไดรบั ประโยชนจากโครงการนี้ก็จะไดอาคารที่มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพ ทางดานพลังงาน อีกประการยังไมตองเสียคาใชจายในการ ปรับปรุงอาคารในภายหลัง และทีส่ ำคัญยังชวยใหลดคาใชจา ย ทางดานพลังงานของอาคารในระยะยาว สวนเจาหนาที่ ของรัฐผูมีอำนาจสามารถลดภาระในการกำกับดูแลการขอ อนุญาตกอสรางอาคารในปจจุบันไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในสวนของประเทศชาติและโลกที่จะไดรับประโยชน โดยตรงจากโครงการนี้ สามารถชวยลดการใชพลังงานของ ประเทศในภาพรวม ชวยลดปริมาณการนำเขาพลังงาน ลด การสูญเสียเงินตราตางประเทศ และลดการทำลายทรัพยากร เพื่อนำมาผลิตพลังงานที่สำคัญยังชวยลดภาวะโลกรอนได อีกทางหนึง่ ดวย ซึง่ จะเห็นไดวา โครงการสงเสริมการออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน เปนโครงการที่มีประโยชน กับทุกๆ ฝาย และที่สำคัญยังชวยลดภาวะโลกรอนที่กำลัง เปนปญหาและไดรับความสนใจอยูในปจจุบันนี้ดวย

“2E-building”

อนาคตใหมของอาคารอนุรักษพลังงาน

จากกระแสอนุรักษพลังงานที่กำลังเปนประเด็นอยูในปจจุบัน ทำใหอาคารทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตางใหความสำคัญกับการใชพลังงานอยางสูงสุด ไมเวนแมแตในบานเราเองที่ เกิดโครงการดีๆ ขึน้ มา อยางโครงการสงเสริมการออกแบบอาคารเพือ่ การอนุรกั ษพลังงานของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ออกมาตอบโจทยในเรื่อง ของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และใหอาคารที่ออกแบบมีทิศทางในการออกแบบและ การกอสรางเปนไปในทิศทางเดียวกัน โครงการสงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ พลังงาน (2E-building) จัดตั้งขึ้นภายใต พรบ. การสง เสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. การสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ใหอำนาจรัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวง กำหนดเกณฑมาตรฐานการอนุรักษพลังงานในอาคารขึ้นมา ซึ่งมีผลบังคับใชกับอาคารที่จะขออนุญาตกอสรางใหมหรือ ดัดแปลงอาคาร โดยตรวจสอบการใชพลังงานตั้งแตขั้น ตอนการออกแบบวาเปนไปตามกฎหมายแลวจึงอนุญาตให กอสรางหรือดัดแปลงได โดยหลักเกณฑและวิธีการคำนวณ ในการออกแบบอาคารใหเปนไปตามประกาศกฎกระทรวง ทั้ ง นี้ เ กณฑ ม าตรฐานได พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง จากเดิ ม ให มี ประสิทธิภาพดีขึ้นสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง เทคโนโลยีปจจุบัน และยังเพิ่มความยืดหยุนในการพิจารณา สำหรับการออกแบบตามวิชาชีพสถาปตยกรรมศาสตรและ วิศวกรรมศาสตร เนือ่ งจากสามารถนำระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดีกวาเกณฑมาตรฐานมาชดเชยใหกบั ระบบที่ ไมผา นเกณฑ ได

นี้ มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎกระทรวงกำหนดประเภทหรื อ ขนาด อาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑและวิธกี ารในการออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวัน ที่ 20 มิถุนายน 2552 เปนตนมา ทั้งนี้จุดประสงคหลักของ โครงการส ง เสริ ม การออกแบบอาคารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พลังงาน ก็เพื่อชวยลดภาระคาใชจายดานพลังงานแกผู ใช อาคาร เนื่องจากเปนการนำมาตรฐานการออกแบบอาคาร อนุรักษพลังงาน มาใชตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ นอกจาก นั้นยังเปนการกำหนดเกณฑมาตรฐานการอนุรักษพลังงาน ในแตละระบบใหเหมาะสมกับประเภทอาคาร และที่สำคัญ ยังสามารถชวยลดภาวะโลกรอนเนือ่ งจากลดการใชพลังงาน ลงในอนาคตไดอีกดวย

2E-building อาคารที่ ใชพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพ สำหรับ 2E-building หรือ Energy Efficient Building ก็คอื อาคารทีม่ กี ารใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนการผสมผสานอยางลงตัวระหวางศิลปะการออกแบบ อาคารและศาสตรทางดานการอนุรักษพลังงาน โดยผลงาน ที่ ไดรับจะสอดคลองกับคำพูดที่วา “อาคารสวย อยูสบาย ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการสงเสริมการออกแบบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และลดคาใชจายในอนาคต” ซึ่งในสวน อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงานที่มีตอผูออกแบบก็จะเปนใน

32

BN#157_p24-32_Pro2.indd 32

การจัดการพลังงานกาวที่สำคัญของอาคาร อนุรักษพลังงาน สำหรับการจัดการพลังงานเปนการจัดการเกี่ยวกับ พลังงานภายในองคกรอยางเปนระบบ ประกอบไปดวย การ ทบทวนสถานะเบื้องตน การกำหนดนโยบายพลังงาน การ วางแผน การนำไปใชและการปฏิบัติ การตรวจสอบและ แก ไข การทบทวนการจัดการ ซึ่งจะมีการดำเนินการเกี่ยว กับการใชพลังงานในองคกรอยางเปนขั้นตอน ทั้งบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขัน้ ตอนการดำเนินการอยางมีระเบียบ และแบบแผนเพื่อใหบรรลุและรักษาเปาหมายที่กำหนดได โดยองคกรดำเนินการไดเองทัง้ หมด กระทรวงพลังงานเพียง ออกกฎกระทรวงเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ แ ละทำการ ตรวจสอบดำเนินการในภายหลัง ซึ่งการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเปนหนาที่ของผูตรวจสอบพลังงาน ซึ่งก็คือนิติบุคคลที่ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน ให เปนผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกับอาคาร ควบคุ ม และโรงงานควบคุ ม ให เ ป น ไปตามกำหนดของ กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้นอกจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน ฉบับแก ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550 แลวยังมีกฎกระทรวง อีก 4 ฉบับที่เจาของอาคารรวมไปถึงผูออกแบบอาคาร ควบคุมและโรงงานควบคุมตองคำนึง ไดแก กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีจัดการพลังงาน กฎกระทรวงกำหนดผูร บั ผิดชอบดานพลังงาน กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตผิ ตู รวจสอบพลังงาน และกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคาร เพือ่ การอนุรกั ษพลังงาน ซึง่ ผูท สี่ นใจสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมไดที่ โครงการสงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน โทร. 02-184-2731, 087-822-0677 โทรสาร 02-2184-2733 หรือที่ www.2e-building.com E-mail : 2e@2e-building.com

9/9/10 10:20:13 PM


Aldar’s Abu Dhabi HQ

ทาง โปรเจกตนกี้ ค็ งไมสามารถออกมาได เพราะมันตองตอสู กับแรงดึงดูดของโลก และมวลอันมหาศาลของตัวมันเอง และหากมองดูพื้นผิวของ HQ อาจจะคิดวาอาคารที่ มีฟาซาดมากมายขนาดนี้ จะตองมีพื้นที่ใชสอยมากมาย แตเพราะความตองการใหดีไซนของโปรเจกตนี้ทาทาย สายตา พื้นที่ใชสอยที่สามารถใชงานไดจริงจึงมีอยูเพียง 1,000 ตารางเมตรเทานั้น ในแงของการกอสรางก็ไมตางจากการสรางทาวเวอร ทั่วไป แตจะไปเนนหนักกันที่งานแคดดิ้งฟาซาดกระจกทุก พื้นที่ของอาคาร โดยตั้งแตฐานรากขึ้นมาจนถึงชั้น 4 เปน งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป จากนั้นจึงเริ่มงานเหล็กที่จะ มาหอหุมทาวเวอรแฝด สำหรับเหล็กที่ใชในโปรเจกตนี้ก็พิถิพิถันกันเปนพิเศษ โดยเหลือใหเหล็กตัว I ชิ้นใหญ หนักกวา 634 กิโลกรัม เหล็กทัง้ หมดจะถูกประกอบตัง้ แตชนั้ 4 ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนถึง ยอดอาคาร โดยจะเปลี่ยนขนาดทุกๆ 2 ชั้น เพื่อปรับใหได สวนโคงตามลักษณะทีด่ ไี ซนไว กอนทีจ่ ะแคดดิง้ ดวยฟาซาด กระจกในภายหลัง ถึงตรงนี้ คงอยากจะรูกันแลววาใครกันบางที่อยูเบื้อง หลังโปรเจกตนี้ ซึ่งก็ลวนแตเปนมืออาชีพระดับโลกดวยกัน ทั้งนั้น โดยงานดานสถาปตยกรรมเปนหนาที่ของ MZ Architects สวน Arup มาทำหนาที่หัวหนาทีมออกแบบ และกอสราง งานฟาซาด และเปนที่ปรึกษาดานอัคคีภัย สวนงานกอสรางเปนหนาที่ของ Aldar Laing O’Rourke มี EC Harris มารับหนาที่คิวเอส สวนงานแลนดสเคป ดีไซนเปนฝมือของ Edaw/Aecom งานโครงสรางเหล็ก โดย William Hare งานแคดดิ้งโดย Gartner สวนงาน M&E ติดตั้งโดย Conspel

เหรียญแหงชัยชนะของโลกอาหรับ

“ในดูไบมีการกอสรางที่ทาทายจินตนาการและเทคโนโลยีออกมามากมาย และมักจะเปน ผลงานที่อยูเหนือความคาดหมายของคนทั้งโลก อยางเบิรจ คาลีฟา เจาของตำแหนงตึกสูงที่สุด ในโลก หรือแมแตการถมทะเลเพื่อสรางเกาะปาลม ที่สามารถมองเห็นไดจากนอกโลก”

ลาสุดกับการกอสรางอาคารสำนักงานใหญแหงใหม ของ Aldar ที่เรียกวา HQ ที่เปนเหมือนเหรียญทองแหง ชัยชนะของตะวันออกกลาง ที่แสดงออกถึงความมั่งคั่งและ รุงเรืองของอะบูดาบี และยังเปนการประกาศใหโลกไดรับรู วา ประเทศนีเ้ ปนทีร่ วมของความเจริญกาวหนาทางวิศวกรรม การกอสรางที่มนุษยไมกลาฝนถึง บางคนอาจจะบอกว า มั น มองดู เ หมื อ นโดนั ท ไม มี รู ไขมกุ เม็ดงาม หรืออาจจะจินตนาการถึงพระอาทิตยยาม

อัสดง หรือจะเปนตัวแทนของดวงจันทรที่เปนสัญลักษณ ของอิสลาม แตไมวามันจะดูเหมือนอะไร มันก็มีเหตุมีผลที่ ทำใหเจาของโปรเจกตพอใจในดีไซนของ HQ ที่ดูโดดเดน ไมเหมือนใคร และคงไมมีใครเหมือน ดวยรูปทรงของตัวอาคาร Aldar HQ ที่อาจจะมองดู วาใหญโตมโหฬาร และนาจะอันตรายสำหรับผูท อี่ ยูใ กลๆ แต มันก็ผานการดีไซนมาอยางดี ดวยตัวอาคารสูง 23 ชั้น มี เสนผานศูนยกลาง 124 เมตร และเกิดคำถามขึ้นมากมาย วา การวัดขนาดของอาคารหลังนี้ จะดูกันที่ความกวางหรือ ความสูงกันดี แตสวนที่หนาที่สุดกวาง 36 เมตร และคอยๆ สอบลงเหลือ 24 เมตร ที่วงรอบของอาคาร มันจึงทำให อาคารนี้ดูบอบบาง โดยตัวทาวเวอรหลักจะถูกหอหุมดวยโครงสรางเหล็ก และฟาซาดกระจกที่ เ ป น เปลื อ กของตั ว อาคารทั้ ง หมด ปกป ด อาคารแฝดที่ อ ยู ภ ายในจนคิ ด ไปว า อาคารนี้ มี ง าน โครงสรางเปนรูปวงกลม ซึ่งคงเปนไปไดยากหากจะตอง สรางแบบนั้นจริงๆ สำหรั บ ส ว นที่ ยื่ น ที่ เ ป น รั ศ มี จ ะยึ ด โยงเข า คอร ข อง ทาวเวอร ที่ทำหนาที่แบบเดียวกับลิฟตคอรในอาคารทั่วไป แตสำหรับโปรเจกตนี้ ทาวเวอรคูตองรับโครงสรางเหล็กที่ ยื่นออกไปจากทาวเวอรขางละ 25 เมตร แนนอนวาตอง อาศัยคอนกรีตและเหล็กคุณภาพสูง ซึ่งยังไมเพียงพอหาก ไมไดผานการวิเคราะหจากโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะ

ทั้งนี้ตามตารางการกอสราง อาคารนี้จะตองแลวเสร็จ ตั้งแตปลายป 2009 แตดวยวิกฤตดูไบก็เลยทำใหทุกอยาง คลาดเคลือ่ น และก็ไดมกี ารปรับเปลีย่ นการใชพนื้ ทีข่ องอาคาร ไปบาง จากเดิมทีช่ นั้ แรกของอาคารจะเปนสวนของออฟฟศ ก็ถูกปรับใหเปนหองละหมาดแทน แตไมวาจะอยางไร บัดนี้มันก็ไดยืนตระหงานทาทาย สายตาผูพบเห็น ที่ Al Dana บนปลายหาด Al Raha ซึ่ง เปนชายหาดที่มีความยาวถึง 11 กิโลเมตร และกำลังรอ การพัฒนา นอกจากนี้ยาน Al Dana ยังถือวาเปนพื้นที่ พิเศษที่จะตองมีแลนดมารกที่สมศักดิ์ศรี และแนนอนวา หนาที่นั้นตองเปนของอาคาร HQ อยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้ การพัฒนาโปรเจกต HQ จึงตองมีความ โดดเดนดึงดูดสายตา แมวา จะถูกวิพากษวจิ ารณวา ฟุม เฟอย ไมสมเหตุสมผล แตหากไมใชประเทศนี้แลว งานกอสรางที่ ทาทายเชนนี้ ก็คงไมไดมีโอกาสไดเกิด

ที่มา : http://www.buildingindustry.org

33

BN#157_p33-42_pro3.indd 33

9/9/10 10:48:08 PM


‘แอ็บสแตร็กส’ ดูโอโปรเจกต

ปจจุบันการเติบโตของคอนโดมิเนียมไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการที่มีทำเลที่ ตั้งตามแนวรถไฟฟา จะสามารถตอบสนองไลฟสไตลของคนเมืองในแงของการเดินทางไดดีเปน พิเศษ แตทั้งนี้สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ เหมาะแกการพักอาศัย ก็เปนอีกปจจัยในการตัดสิน ใจของผูบริโภค ลาสุด บริษทั บีทเี อส กรุป โฮลดิง้ ส จำกัด (มหาชน) ไดเปดตัวบิสซิเนสโมเดลในกลุม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทีเ่ ริม่ ดวยการสรางแบรนด “แอ็บสแตร็กส” คอนโดมิเนียมพัก อาศัยที่ออกแบบภายใตแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส” ที่สามารถ ตอบสนองการใชชีวิตของคนเมืองรุนใหม ที่ตองการที่พัก อาศัยในแนวเสนทางรถไฟฟา โดยในเบือ้ งตนนี้ โปรเจกตภายใตแบรนดแอ็บสแตร็กส ไดลอนชโครงการพรอมกัน 2 โปรเจกต ซึ่งมีมูลคารวมกัน กวา 10,000 ลานบาท ไดแก “แอ็บสแตร็กส พหลโยธิน พารค” คอนโดมิเนียมสไตลโมเดิรน สูง 34 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีหองพักรวมกันกวา 3,000 หอง คาดวาเฟสแรก จะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2554 สวนอีกโปรเจกตคือ “แอ็บสแตร็กส สุขุมวิท” ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท ซอย 66/1 ใกล สถานีรถไฟฟาอุดมสุข สำหรับที่นี่จะเปนหองชุดดีไซนหรู รวมสมัยในสไตลโมเดิรน แบบแนวราบ โดยมีความสูงเพียง 5 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีหองพักรวมกัน 112 หอง คาด วาจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน ป 2554 เชนกัน ทั้ง 2 โครงการ ไดพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางรวม กับบริษัทกอสรางชั้นนำในเครือนิวเวิลด ของฮองกง คือ บริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยทั้ง 2 โครงการมีจุดเดนที่แตกตางและเหนือกวาโครงการคอนโดมิเนียมอืน่ ๆ ทีน่ อกจากจะอยูใ กลเสนทางรถไฟฟา ทัง้ บีทเี อส และเอ็มอารที ที่เปนจุดขายที่สำคัญแลว ยังไดมอบสิทธิ-

พิเศษในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสฟรี เปนเวลา 10 ป นอกจากนี้ แอ็บสแตร็กส ทั้ง 2 โครงการ ยังไดรับ การออกแบบและดีไซนโดยคำนึงถึงประโยชนใชสอยเปน หลัก โดยไดรวมมือกับผูเชี่ยวชาญการออกแบบและตกแตง ภายในเฉพาะแตละโครงการ อาทิ บริษัท สปา เอ จำกัด ซึ่งไดรับรางวัลการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน ระดับ อินเตอรเนชั่นแนล ประเภทรีสอรทและโรงแรม มารวม ออกแบบในโครงการที่สุขุมวิท แอ็บสแตร็กส สุขุมวิท 66/1 คอนโดมิเนียมอารมณรีสอรท สำหรับโครงการแอ็บสแตร็กส สุขุมวิท 66/1 บริเวณ ยานออนนุช โดยอยูหางจากสถานีรถไฟฟาอุดมสุข เพียง 250 เมตร ทางดวนพิเศษ และถนนสายสุขุมวิท – บางนา ซึง่ นับเปนทำเลทองในการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัย นอกจากโลเคชัน่ ที่สะดวกตอการเดินทางแลว โปรเจกตนี้ยังมีความโดดเดน ดานการออกแบบกับคอนโดมิเนียมสไตลรีสอรท ไลฟสไตล ใหมของคนกรุงเทพฯ ที่ออกแบบภายใตแนวความคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส” โปรเจกตนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใตแนวคิด Resort in the City บนพื้นที่ 1 ไรเศษ ทามกลางบรรยากาศสบายๆ ของธรรมชาติ ผสานเขากับสิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน ประกอบดวยอาคารหองพักอาศัยประเภทโลวไรซ 4 อาคาร

แตละอาคารมีความสูง 5 ชั้น มีหองพักอาศัยรวมทั้งหมด 112 ยูนิต แบบหองชุดตั้งแตสตูดิโอ ขนาด 1 - 2 หองนอน มีขนาดพื้นที่ใชสอยตั้งแต 36.25 - 61.36 ตารางเมตร คั่น กลางระหวางตึกดวยสระวายน้ำ พรอมอาคารจอดรถอเนกประสงค ที่สามารถรองรับรถยนตได 48 คัน การดีไซนภายในแตละยูนิตไดรับการออกแบบอยาง พิถีพิถัน ใหมีหนาตางที่สูงและกวาง เพื่อใหเปดรับมุมมอง วิวรอบสระวายน้ำรอบดานไดอยางเต็มที่ ใหบรรยากาศของ วิวแบบพาโนรามา การตกแตงบริเวณรอบๆ หองกรุดวย กระจกเปนผนังเกือบทั้งหอง สลับกับไมธรรมชาติ เพื่อให หองดูมีมิติที่กวางขึ้น ทำใหดูอบอุนเปนกันเอง ภายในหอง เปนสีขาวดูสะอาดตา บริเวณหองโถงกลางหรือบริเวณ Living room โลง โปรง พรอมการตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่นั่งสบายโทนสี อบอุน สามารถตอนรับแขกเปนจำนวนมากได พรอมมุมพัก ผอนเล็กๆ เพื่อผอนคลายริมระเบียงดานใน บริเวณพื้นที่ ครัวถูกเชือ่ มตอกับหองโถงกลาง ทำใหมคี วามสะดวกในการ จัดเตรียมอาหาร สำหรับหองนอนถูกดีไซนโดดเดนดวยการจัดสรรพื้นที่

34

BN#157_p33-42_pro3.indd 34

9/9/10 10:48:22 PM


ภายใตแนวคิด ซิตี้ โซลูชั่นส โปรเจกตนิ้มีพื้นที่คอนขางกวางขวาง มากถึง 21 ไร เปนทีต่ งั้ ของอาคารคอนโดมิเนียมความสูง 33 ชัน้ มีจำนวน หองพักอาศัยทั้งหมด 1,012 ยูนิต ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 3 อาคาร รวมจำนวนหองพักอาศัยทั้งหมด 3,036 ยูนิต แบง เปนหองชุดแบบสตูดิโอ ขนาด 1 หองนอน ไปจนถึงขนาด 3 หองนอน มีขนาดพื้นที่ใชสอยตั้งแต 25.1-66.0 ตารางเมตร พรอมดวยอาคารจอดรถอเนกประสงค ที่สามารถ รองรับรถยนตไดถึง 1,555 คัน

การตกแตงในหองชุด ตกแตงในสไตลโมเดิรนที่เนน ความโปรงโลง เนนการใชพนื้ ทีใ่ หเกิดประโยชนใชสอยสูงสุด บนพื้นที่ขนาดตั้งแต 25.1 – 66.0 ตารางเมตร ภายในหอง ถูกออกแบบใหหองดูโลง ไมอึดอัด และระเบียงที่ออกแบบ ฟาซาดมาเปนพิเศษ เพื่อปองกันแสงแดดจากภายนอก แต เปดรับความเย็นสบายของสายลม และทัศนียภาพความ เขียวขจีของธรรมชาติ สำหรับวัสดุตกแตงตางๆ ไดถกู ออกแบบใหมคี วามคงทน แข็งแรงสูง พรอมทั้งสอดแทรกรายละเอียดและสิ่งของจำ เปนเล็กๆ นอยๆ อาทิ ประตูหองที่ถูกดีไซนดวยไมเนื้อหนา ทั่วทั้งแผน พื้นไมแบบ Engineering Broad ที่ใหความรูสึก เสมือนไมจริง

ใหอยูบริเวณกลางหอง เพื่อเพิ่มมิติใหหองมีลูกเลนมากขึ้น พรอมเพิ่มเนื้อที่ในการพักผอน 2 รูปแบบ ทั้งหองนั่งเลน สวนตัวริมระเบียง และหองรับแขกที่สามารถจัดปารตี้กับ เพื่อนๆ ได นอกจากนี้ ภายในโครงการยังไดรวบรวมสิ่งอำนวย ความสะดวกมากมาย เพียบพรอมดวยระบบสาธารณูปโภค เพื่อสุขภาพและการพักผอนสำหรับผูอยูอาศัย อาทิ ฟตเนส สระวายน้ำ 2 สระ พรอมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง แอ็บสแตร็กส พหลโยธินพารค คอนโดมิเนียมกลางสวนสวย สำหรับโครงการแอ็บสแตร็กส พหลโยธินพารค ก็ยึด แนวความคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส” นิยามใหมที่แตกตางของที่อยู อาศั ย ใจกลางเมื อ งที่ ส ามารถเดิ น ทางไปทั่ ว ทุ ก แห ง ของ กรุงเทพฯ ไดอยางสะดวกสบาย ดวยความโดดเดนดาน ทำเลที่ตั้งของโครงการ ที่สามารถเชื่อมตอทุกการเดินทาง ระหวางโครงการเขากับระบบขนสงมวลชนของกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาเอ็มอารที และรถโดยสารดวน

พิเศษบีอารที โดยโลเคชั่นของโปรเจกตนี้ จะตั้งอยูบริเวณปากทาง แยกถนนลาดพราว ซึ่งใกลจุดเชื่อมตอของถนนสายหลัก 3 สาย ทัง้ ถนนลาดพราว ถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนพหลโยธิน ทำใหสะดวกสบายในการเดินทางไปยังจุดตางๆ ของกรุงเทพฯ แตสำหรับโปรเจกตนี้ จะถูกพัฒนาขึ้นภายใตแนวคิด Living in the Park ซึ่งมีความโดดเดนและแตกตางดวย การพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญกวา 9 ไร ที่ตั้งอยูใจกลาง ของโครงการ และสวนขนาดเล็กอีก 2 แหงภายในอาคาร เพื่อใหผูอยูอาศัยไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด

ขณะเดี ย วกั น ภายในโครงการยั ง พรั่ ง พร อ มด ว ยสิ่ ง อำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งระบบสาธารณูปโภค หอง สมุด หองอเนกประสงค ฟตเนส หองซาวนา สระวายน้ำใน รมและกลางแจง สโมสรสำหรับแมและเด็ก พรอมระบบ รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง จะเห็นไดวาโปรเจกตทั้งสองของนองใหมอยางแอ็บสแตร็กส มีจุดเดนที่เปนจุดขายทั้งในแงของทำเลที่ตั้งและ การดีไซน ที่มุงตอบสนองไลฟสไตลของคนเมือง ที่ตองการ การเดินทางที่สะดวก พรอมทั้งไดอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมที่ ดีใกลชิดธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ มูลคาโครงการ

แอ็บสแตร็กส บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) พหลโยธิน และ สุขุมวิท 66/1 คอนโดมีเนียมพักอาศัย 10,000 ลานบาท 35

BN#157_p33-42_pro3.indd 35

9/9/10 10:48:32 PM


‘วัลลภ รุงกิจวรเสถียร’ ชี้ กอสรางจะกลับมาในปหนา

ชวงครึ่งแรกที่ผานมาของป ดูจะเปนชวงเวลาที่เหนื่อยหนักของภาคธุรกิจ ที่ตองตอสูกับ ปญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ซ้ำดวยปญหาทางการเมืองในประเทศและยังรวมไปถึงปญหา มาบตาพุดทีว่ นั นีย้ งั ไมมบี ทสรุป ทัง้ หมดนีล้ ว นสงผลใหการดำเนินงานของอุตสาหกรรมภาคตางๆ เปนไปดวยความยากลำบาก ไมเวนแมแตในอุตสาหกรรมการกอสรางที่ไดรับผลกระทบไปเต็มๆ แตแนนอน เมื่อมีมืดก็ตองมีสวาง วันนี้แสงแหงความ หวังไดเริม่ สงประกายใหเห็นแลว โดยเฉพาะในวงการกอสราง ทีถ่ กู อัดฉีดจากภาครัฐอยางเปนระบบ เริม่ ตัง้ แตโครงการเล็ก โครงการนอยจากงบไทยเขมแข็ง พรอมดวยการขับเคลื่อน เมกะโปรเจกต อยางโครงการรถไฟฟาสีตา งๆ ทีเ่ ริม่ เดินหนา อยางตอเนื่อง แมหลายฝายจะบนวาไมทันใจ เราลองมาดู ทิ ศ ทางและแนวโน ม ของอุ ต สาหกรรม กอสรางไทย ในทรรศนะของ “วัลลภ รุงกิจวรเสถียร” กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทรับเหมา กอสรางชั้นแนวหนาของไทย ที่มีอายุเกือบ 50 ป ไดใหมุม มองไวดังนี้ “ผมวากอสรางกำลังจะกลับมาในปหนา... เราเองมี แบ็กล็อกกวา 3 หมื่นลาน รายอื่นอาจจะมี 8 หมื่นลาน 5 หมื่นลานบาทบาง แตทั้งนี้การเซ็นสัญญายังไมไดเกิดขึ้น การรับรูรายไดจึงยังไมเกิด แตเชื่อวาในไตรมาสสองนี้จะได รับผลกระทบจากกันทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งไมไดเกิดกับบริษัท ใดบริษัทหนึ่ง แตเชื่อมั่นไดวาธุรกิจกอสรางกำลังมา เพราะ วาทุกคนมีแบ็กล็อกในมือ ที่รอเซ็นสัญญามีสายสีน้ำเงินที่มี มูลคางานเปนหมื่นลาน ทั้ง 4 สัญญา และก็เสนสีแดงก็ซื้อ เอกสารกันไปแลว ทั้งหมด 2 สัญญา สวนสีเขียว สีชมพู

อยูในชวงศึกษา คาดวาปหนาก็คงจะออกมา ปนี้แคนี้ก็ถือ วาเยอะแลว” สำหรับผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ในชวงครึง่ ปแรก แมจะมียอดรับรูรายได 4 พันลานบาท ลดลงจากชวงเดียว ของปกอนที่มียอดรับรูรายได 6 พันลานบาท แตสามารถ ทำกำไรสุทธิไดสูงขึ้น โดยมีกำไรสุทธิชวง 6 เดือนแรกปนี้ 178 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 137% ยอดรายไดที่ลดลง ไมไดทำใหรูสึกแปลกใจอะไร ถึง แมวาเราจะมีแบ็กล็อกกวา 3 หมื่นลานบาท และที่ยังไมได เซ็นอีก 1.7 หมืน่ ลานบาท เปนงานสายสีนำ้ เงิน งานกรมชลฯ งานศาลฎีกา ซึ่งคงตองรอตอไปเพราะเดี๋ยวนี้ไดงานมากวา จะไดเซ็นสัญญาตองรอกันนาน 5-6 เดือน ทำใหตอ งประมูล งานเขามามากๆ ทีผ่ า นมาเราเคยทำยอดไดสงู สุดปละ 1.2 หมืน่ ลานบาท แตผมเชือ่ ปหนาและปตอ ไป งานจะเริม่ พีคมากขึน้ ในป 2554 และ 2555 ซึ่งเราคงจะตองทำถึง 1.7 หมื่นลานบาท แตป นี้ยอดคงนอยกวาปที่แลว โดยในครึ่งปที่แลวทำได 6 พัน ลานบาท สวนครึ่งปนี้ทำไดเพียง 4 พันลานบาท ดังนั้นใน ชวงครึ่งปหลังตองเรงใหมากขึ้น “แตตัวกำไรกลับดีกวา ไมใชวาทำงานเยอะๆ แลวจะ ไดกำไร เดี๋ยวนี้เรารูแลววาทำนอยแตไดกำไร ดีกวาเยอะ

กำไรนอย” “วัลลภ” ใหทรรศนะตอไปวา ผมไมคิดวาจะรับงาน มากนอยแคไหน แตจะคิดวางานเหมาะหรือไมมากกวา เรา จะเลือกวาอะไรทีเ่ หมาะกับเรามากกวา หรือวาตองถนัดดวย ถาไมถนัดก็จะไมทำ ตอนนี้เนื่องจากภาวะของกอสรางปที่ผานมาดร็อปลง วัสดุก็ขึ้น เราก็ถูกกดดันเรื่องราคา ขณะ เดียวกันงานที่มีอยูเปนงานที่ดี ไมใชงานที่เห็นแลวไมอยาก ทำ แมโครงการจะนอยแตยอดมันเยอะ ซึ่งหลักๆ ก็มีสีมวง เดือนๆ หนึ่งผลงานกวา 10 ลานบาท สวนงานหลักๆ ที่จบไปแลว ก็มีโครงการศูนยราชการ, โครงการ แอรพอรต เรลลิ้งค และ กทม. 2 ก็จบไปแลว สวนที่เหลือในปนี้ก็จะมีแตงานใหม เมื่อมีงานใหมๆ โอกาส ที่เราจะใสราคาใหมมันก็มี แมราคาวัสดุจะปรับเพิ่มขึ้น แต เวลานี้ราคายังไมไดปรับขึ้น เพราะยังไมไดกอสรางกันอยาง เต็มที่ แตถาเปนปหนาราคาก็อาจจะปรับ โอกาสที่จะปรับ ขึ้นในตอนนี้ถึง 3 เดือนขางหนาคงยังไมมี และยังไมมีความ กดดันที่จะตองปรับราคา “ปนี้ผมมีกำไร 2 ไตรมาส ออกมาตั้ง 180 ลานบาท ก็ ยังกำไรอยูถึงแมยอดขายจะสูปที่แลวไมได มารจิ้นสำหรับป นี้คงอยูที่ประมาณ 9% จากยอดขาย 1.2 หมื่นลานบาท แต bottom line จะดีขึ้นกวาปที่แลว ที่มีกำไร 231 ลาน บาท ปนี้นาจะไดสูงกวาจากยอดขาย 9 พันลานบาท ก็ได โอกาสปรับตัวพอดี ปหนายอดก็นาจะถึง 1.2 หมื่นลาน เรา อยากใหไดกำไรอยูที่ประมาณ 9-10% จะใหดีไปกวานี้ก็คง ลำบาก จะใหไดสบิ กวามันคงเปนไปไมไดสำหรับธุรกิจกอสราง”

36

BN#157_p33-42_pro3.indd 36

9/9/10 10:48:46 PM


BN#157_Ad SCG_Pro2.ai

8/24/10

9:14:20 PM

ปจจุบัน งานที่บริษัทฯ ประมูลไดมามีคอนขางมาก และยังจะประมูลตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงสิ้นปงานก็คงเพิ่มขึ้นอีก แตอยูที่วาจะไดเซ็นสัญญาเมื่อใดเทานั้น ตอนนี้เรามี แบ็กล็อกที่รอการเซ็นสัญญาราว 3 หมื่นลานบาท เปนงานใหมประมาณ 2 หมื่นลานบาท ซึ่งก็เปนไปตามเปาหมายที่ไดตั้งไวที่ 2 หมื่นลานบาท และเวลานี้เกินทารเก็ตมาแลว สวน ปหนาก็คงตองมีการปรับเปากันใหม “สวนใหญผมจะประหลาดกวาคนอื่น เวลาที่ใครๆ เคาไปไดดี เราก็ไมดี แตเวลาที่เรา ดีขึ้นก็ไปไดเร็วกวาคนอื่นๆ เวลานี้ก็นำหนากอนใคร และตองมองกันไปที่ปหนาแลว ปหนา เราคงตองปรับยอดรายไดแน และปตอไปก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก ถึงปลายปจะชัดเจนมากขึ้น วาจะไปไดมากนอยเพียงใด” สวนงานใหมที่จะเขาตั้งแตนี้เปนตนไป คงไมสงผลกับยอดในปนี้แลว ยกเวนวามีงานที่ ประมูลแลวลงมือทำไดเลย แตจะไปสงผลในปหนาหมดเลย และปนี้ยอดขายคงไมขึ้นแลว สวนงานใหมที่ไดมา 2.2 หมื่นลานบาท คงยังไมไดรับรูรายไดในปนี้ แตถึงแมรายไดในปนี้ จะไมมาก แตกำไรก็ดีกวาปที่แลว แบ็กล็อกทั้งหมดในขณะนี้ มีอยูราว 3.4 หมื่นลานบาท สามารถทำงานไดยาวไปถึงป 2556 เลย และในจำนวนนี้มี 1.7 หมื่นลานบาท ที่อยูระหวางรอเซ็นสัญญา และหากได เพิ่มขึ้นมาอีกก็ถือเปนนิวไฮ ตั้งแตตั้งบริษัทมาที่จะมีอายุครบ 50 ป ก็ยังไมเคยมีรายไดสูง เทานี้มากอน จึงถือวาเปนชวงเวลาที่มีรายไดสูงที่สุดตั้งแตทำมา

ทีผ่ า นมาเราเคยทำยอดไดสงู สุดปละ 1.2 หมืน่ ลานบาท แตผมเชื่อปหนาและปตอไป งานจะเริ่มพีคมาก ขึ้นในป 2554 และ 2555 ซึ่งเราคงจะตองทำถึง 1.7 หมื่นลานบาท แตปนี้ยอดคงนอยกวาปที่แลว โดยใน ครึ่งปที่แลวทำได 6 พันลานบาท สวนครึ่งปนี้ทำได เพียง 4 พันลานบาท ดังนั้นในชวงครึ่งปหลัง ตองเรง ใหมากขึ้นขึ้น “แตตัวกำไรกลับดีกวา ไมใชวาทำงาน เยอะๆ แลวจะไดกำไร เดี๋ยวนี้เรารูแลววาทำนอยแต ไดกำไร ดีกวาเยอะกำไรนอย” เวลาอีก 4 เดือนที่เหลือ เราอาจจะไดงานเพิ่ม แตก็ยังไมรูวาจะเปดซองกันเมื่อไหร ปนี้สีแดงก็คงไมทันเปดซอง สีน้ำเงินมี 5 สัญญา ประมูลไปแลว 4 สัญญาสุดทายยังไมได ประกาศ สวนงานของ กทม. ก็เงียบไป ผมก็ยังมองไมออกวาจะมีงานอะไรเขามา สำหรับงานที่จะตองดำเนินการในปหนา มีงานรถไฟฟา 2 เสน คือสายสีน้ำเงิน และ สายสีมวง ที่จะเสร็จในปหนา มูลคาก็เปนหมื่นลาน รถไฟฟาสีแดงอีก 4.4 หมื่นลานบาท รถไฟฟาที่ลงมือทำไดในปนี้ก็คงมีเทานี้ นอกจากนี้ก็มีประมูลโรงไฟฟาอีก 2 โรง คือโรง ไฟฟาที่จะนะ และวังนอย ก็จะมีงานออกมา หลังจากนี้ก็นาจะมีพวกเปลี่ยนไมหมอนรถไฟ และพวกงานดับเบิ้ลแทรกของรถไฟฟา แคนี้ปนี้ก็เยอะแลว ทั้งหมดนี้คือภาพธุรกิจที่เราเห็นอยูในขณะนี้ สวนงานของภาคเอกชน จะเนนไปที่ภาค อุตสาหกรรม มีงานโรงกลัน่ ของกลุม ดาวเคมีคอล และก็มงี านโรงงานเกีย่ วกับการประกอบ รถยนตที่จะมีการลงทุนใหมเขามา โดยเฉพาะจากทางญี่ปุน แตพวกนี้โอกาสที่เราจะไดก็ ยาก แตถามีมาเราก็รับ งานเขามามากๆ แบบนี้ จะมีปญหาเรื่องบุคลากรตามมา ซึ่งบริษัทฯ ก็ไดเตรียมการ รับมือแลว แมขณะนี้ยังไมมีปญหา แตปหนาคงตองเพิ่มวิศวกรอยางแนนอน เพราะงานจะ มีเขามามากขึ้น และตองเพิ่มพวกชางเทคนิคอีกเปนรอยคน ดานแรงงานเวลานี้ไมนาวิตก งานในสายสีน้ำเงินและมวง แมงานจะเยอะแตใชเครื่องจักรเขามาแทน ทำใหใชคนไมมาก แตชว งทีเ่ ราใชคนเยอะคือชวงทีท่ ำงานศูนยราชการ เพราะเปนงานอาคารซึง่ ตองใชคนมาก ปหนาคงตองปปญหาเรื่องแรงงานแน เปนเรื่องที่นาจะตองมอง โดยเฉพาะแรงงาน ในระดับลางๆ อาจจะตองแยงตัวกัน แตตอนนีเ้ ราก็ไดเตรียมการเอาแรงงานเขามาไวกอ น เนือ่ งจากแรงงานกอสรางในบานเราไมไดทำอาชีพกอสรางอยางเดียว สวนใหญเปนแรงงาน แฝงในภาคเกษตร เมือ่ เขาฤดูฝนก็จะกลับไปทำนา พอหมดหนาฝนก็จะกลับมา เปนแรงงาน ในภาคกอสราง ซึ่งตางจากประเทศอื่น สวนความพรอมดานอื่นๆ เราก็เตรียมไวพรอม ทั้งดานบุคลากรในออฟฟศ ดาน เครื่องมือ เครื่องจักร ขาดเหลือก็สามารถเสริมเขามาได โรงหลอของบริษัทฯ ก็มีความ พรอมทีจ่ ะรับงานมากๆ พวกนีเ้ ราสามารถจัดการไดหมด จึงไมกงั วลถาจะมีงานเขามามากๆ กลัวแตวาประมูลงานไดแลว แตเรียกเซ็นสัญญาชา ทำใหตองเสียคาใชจายเพื่อเอาคนเขา มารอทำงาน

37

BN#157_p33-42_pro3.indd 37

9/9/10 10:54:49 PM


เยี่ยมชมบูธ องอาจ คลามไพบูลย รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเขา เยีย่ มชมบูธ โครงการ The Residence On-Nut สุขุมวิท 52 โครงการ คอนโดมิเนียมที่ออกแบบมารองรับ การใชงานจริง โดยมี จันทรทิพย ลีเสย และ วรพร ศรีสวัสดิ์ ใหการ ตอนรับในงาน Mini Home Show ณ ลานชั้น จี ศูนยการคาเซ็นทรัล บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

จัดสัมมนา สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป รวมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย ไทย และเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “ไอที กั บ การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ การ กอสราง & อสังหาริมทรัพยยุคใหม เพือ่ ใหผปู ระกอบการวงการกอสราง ไดมีความเขาใจถึงความสำคัญใน การประยุกต ใช ไอที ในงานอสังหาฯ โดยงานดังกลาวจัดขึ้น ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรม ซอฟตแวรประเทศไทย

อยูฟรี 1 ป ชานนท เรืองกฤตยา ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และฐิตพิ ทั ธ อดิลกั ษณธราดล ผูบริหารงานสูงสุดสายงาน คอนโดมิเนียม แหง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด หลังประสบ ความสำเร็จเปนอยางมาก ดวยยอด จองที่เกินความคาดหมาย สำหรับ แคมเปญ “อยูฟรี 1 ป “กับ Ideo Mix สุขุมวิท 103 โครงการฯติด รถไฟฟาที่ตกแตงใหครบ และพรอม เขาอยูทันที ครบเซ็ทกับเฟอรนิเจอร และของตกแตงกวา 30 รายการ

Intania forum สมาคมนิ สิ ต เก า วิ ศ วกรรมศาสตร แหงจุฬาลงกรณ รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเรื่อง “Technology for Green Building and Green Society” แลกเปลีย่ นความรู ประสบการณในการออกแบบ และอุปกรณ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง ใหความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ มุงสู Green Society ณ อาคาร เจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เซ็นสัญญา สมบัติ แสงรัฐกาญจนสิน และกิติเมศวร กิติอัครพัฒน กรรมการผู จัดการบริษัท พูล แอสเสท จำกัด เจาของโครงการ ทรู ทองหลอ คอนโด ประกาศเดินหนางานกอสรางโครงการ โดยเซ็นสัญญามอบหมายให บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เปนผูรับ เหมางานเสาเข็ม, บริษัท แสงฟา กอสราง จำกัด เปนผูรับเหมางาน กอสราง และบริษทั วินเทจวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เปนผูรับเหมางาน ระบบวิศวกรรมในอาคาร

รับสรางบาน 2010 ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ บริพตั ร ผูว า ราชการ กรุงเทพมหานคร เปนประธานเปด งาน “รับสรางบาน 2010” Trend & Beyond โดยมีวิบูล จันทรดิลกรัตน นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน และคณะกรรมการสมาคมร ว ม ใหการตอนรับ ปนี้มีผูเขารวมออก บูธมากที่สุดกวา 40 ราย พรอม โชวจากนางแบบแถวหนา อาทิ บี น้ำทิพย, เมย พิชญนาฏ, หยาดทิพย, เชียร ทิฆัมพร และ มารกี้ รวม สรางสีสันงาน

ç∫‘≈‡¥Õ√å π‘« åé Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ªí°…å ‡æ◊ËÕ«ß°“√ °àÕ √â“ß ©∫—∫ªí°…åÀ≈—ß ‡¥◊Õπ°—𬓬π 2553 ‰ª ‡√‘Ë¡°—π∑’Ë ç«‘ ‘…∞å  ¡“≈—¬»‘√‘√—μπåé MD ·¡°‚π‡≈’¬œ ‰¥â ‡«≈“·¬â¡ª√–μŸ ÕŸà π‘ ‡μÕ√å π”ºŸ∫â √‘À“√πâÕß„À¡à ‰ø·√ß Õ¬à“ß ∏π«—πμå ™—¬«—≤π– ·Ààß∫√‘…—∑ ·¡°‚π‡≈’¬ Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ÕÕ°μ—«¥â«¬≈ÿ¬‚ª√‡®°μå 5 æ—π≈â“π¬à“π √“™ª√– ß§å μâÕߢշ ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫ ç ÿ™“μ‘ »‘√‚‘ ¬∏‘æπ— ∏ÿéå ºŸ«â “à °“√‡§À–·Ààß™“μ‘∑’ˉ¥â√∫— √“ß«—≈√—∞«‘ “À°‘® ¥’‡¥àπ(SOE Awards) ª√–®”ªï 2553 ¥â“π°“√æ—≤π“ª√—∫  ∂“π¿“æÕߧå°√¥’‡¥àπ ´÷ßË ‡ªìπ√“ß«—≈∑’ Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬√—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ß°“√§≈—ß π—∫ πÿπ„Àâ¡’ °“√®—¥ß“π¡Õ∫√“ß«—≈√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπ‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ‡æ‘Ëß®–ÕÕ°·§¡‡ª≠ çTtriple Full Living (∑’ ∑√‘ª‡ªîô≈ øŸ≈ ≈‘ø«‘Ëß)é  ”À√—∫‚§√ß°“√ ∏π“æ—≤πå ‡Œâ“ å (Thanapat Haus) Õ¬Ÿàø√’ 1 ªï ‰¥â ‰¡àπ“π °Á ‰¥â√—∫‡ ’¬ß μÕ∫√—∫®“°≈Ÿ°§â“¥’‡°‘𧓥 §ÿ≥ŒâÕ ¥≈æ‘«≤ — πå ª√’¥“«‘¿“μ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∫√‘…—∑ ∏π“æ—≤πå æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È ¥‘‡«≈≈ÁÕª‡¡π∑å ®”°—¥ (¡À“™π) ‡≈¬·®°„∫ —Ëß„Àâ§ÿ≥‡Õã ªî¬æ√ ‚¬∏“ª√–‡ √‘∞ √Õß°√√¡°“√ºŸ®â ¥— °“√ “¬ß“π°“√μ≈“¥ ‡ªî¥ ‚ª√‚¡™—Ëπ ç∑’ ∑√‘ª‡ªîô≈ øŸ≈ ≈‘ø«‘Ëß (Ttriple Full Living)é  ”À√—∫‚§√ß°“√∏π“æ—≤πå 360 ‚Œ¡ÕÕøøî» ‰μ≈å ‚¡‡¥‘√åπ 4 ™—Èπ „®°≈“ßæ√–√“¡ 3 «—π‡ “√å∑’Ë 25 °—𬓬π π’È „§√∑’ËμâÕß°“√®–æ—≤π“Õ“√¡≥å·≈– ¡“∏‘¥â«¬»‘≈ª–·≈â« μâÕß·«–‰ª∑’ËÕ“§“√»ÿ¿≈“≈—¬ ·°√π¥å ∑“«π凫Õ√å ∂ππ æ√–√“¡ 3 ‡¢“¡’°“√Õ∫√¡»‘≈ª–  ∫“¬„® °—∫§ÿ≥™≈‘μ

°≈‘Ëπ ’ ¡’„Àâ‡≈◊Õ° 2 √Õ∫ §◊Õ ™à«ß‡™â“‡«≈“ 9.00-12.30 π. ™à«ß∫à“¬ ‡«≈“ 13.30-17.30 π. ¢Õ∫Õ°ß“ππ’Èø√’§à– ·μà¡’∑’Ë π—Ëß®”°—¥  ”√Õߥà«π∑’Ë 02-725-8899 ¥â“π∫√‘…—∑ ‡´’¬π ®‘Èπ ‡∑√¥¥‘Èß ®”°—¥ À≈—ß®“°∑’˪√– ∫§«“¡ ”‡√Á® „π°“√ÕÕ°ß“π· ¥ß ‘π§â“·≈–°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ çBMAM EXPO ASIAé ∑’Ë√«∫√«¡ºŸâπ”·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß„π·«¥«ß ∏ÿ√°‘®¢ÕßÕÿμ “À°√√¡¡“æ∫ª–°—π ∑’Ë»Ÿπ¬å√«¡°“√∫”√ÿß √—°…“Õ“§“√·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—欓°√Õ“§“√ §√—Èß ·√°‡¡◊ËÕªï 2008 ¡“·≈â« ·≈–§√—Èßπ’È¿“¬„πß“π BMAM EXPO ASIA 2010 ∑“ß∫√‘…—∑°Á ‰¡àæ≈“¥∑’Ë®–π”π«—μ°√√¡ ´Õø∑å·«√å∑’Ë®–™à«¬„Àâ§ÿ≥∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–√“§“ ¬àÕ¡‡¬“«å Õ’°∑—È߬—ß¡’‚ª√‚¡™—Ëπ¢Õß·∂¡æ‘‡»…  ”À√—∫≈Ÿ°§â“ ¿“¬„πß“πÕ¬à“ß¡“°¡“¬  π„®μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë ‚∑√. 0-2417-0508-9, 0-89500-7889  ”À√—∫ ∫√‘…—∑ ‡Õ ´’®’ ·≈π¥å ‡§ª ®”°—¥ ºŸâº≈‘μ·≈–®—¥®”Àπà“¬  ‘π§â“‡æ◊ËÕ°“√μ°·μàß¿Ÿ¡‘∑—»πå ¿“¬„μâ·∫√π¥å ç·≈π¥å ‡§ª μ√“™â“ßé „π‡Õ ´’®’ º≈‘μ¿—≥±å°Õà  √â“ß ®—¥‚ª√‚¡™—πË  ÿ¥§ÿ¡â ™ÿ¥ çæ◊È𠫬....‡≈◊Õ°‰¥âé ∑’˧—¥ √√∫≈ÁÕ°ªŸæ◊Èπ·≈–°√–‡∫◊ÈÕß §Õπ°√’μªŸæ◊ÈπÀ≈“°À≈“¬≈«¥≈“¬„Àâ‡≈◊Õ°Õ¬à“ß ®ÿ„®μ“¡  ‰μ≈å∑’ËμâÕß°“√ æ√âÕ¡∫√‘°“√μ‘¥μ—Èß·≈–¢π àß„π√“§“ ÿ¥ 摇»… √“§“‡√‘Ë¡μâπ∑’Ëμ“√“߇¡μ√≈– 599 ∫“∑‡∑à“π—Èπ! ∑à“π ∑’Ë   π„® “¡“√∂ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥¢Õß‚ª√‚¡™—Ë π  «¬...‡≈◊Õ°‰¥â ‰¥â∑’Ë ‚∑√ 0-2586-6822 À√◊Õ·«–‡¬’ˬ¡™¡  ‘π§â“¢Õß·≈π¥å ‡§ª μ√“™â“ß æ√âÕ¡√—∫§”ª√÷°…“‰¥â∑’Ë √â“π´‘‡¡πμå ‰∑¬‚Œ¡¡“√å∑∑ÿ° “¢“ μ“¡¡“¥â«¬¢à“«

π’ȇ≈¬.. ¡“§¡»‘…¬å‡°à“§≥– ∂“ªíμ¬°√√¡»“ μ√å  ∂“∫—π ‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√≈“¥°√–∫—ß °”≈—ß®—¥ °‘®°√√¡ª√–®”ªï ¥â«¬°“√·¢àߢ—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈„π«—π Õ“∑‘μ¬å ∑’Ë 26 °—𬓬π 2553 ≥ BLU-O-RHYTHM & BOWL ‡Õ æ≈“π“¥ ∂.√—™¥“¿‘‡…° ‡«≈“ 10.00-14.00 π. ´÷Ëß°“√®—¥ß“π¥—ß°≈à“«¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡  —¡æ—π∏åÕ—π¥’√–À«à“ß»‘…¬å‡°à“œ°—∫∫ÿ§§≈„π«ß°“√ÕÕ°·∫∫, «ß°“√°àÕ √â“ß, ·≈–ºŸºâ ≈‘μ ‘π§â“«— ¥ÿ°Õà  √â“ß∑“ß ∂“ªíμ¬°√√¡ „π¢≥–∑’Ë√“¬‰¥â à«πÀπ÷Ëß®–𔉪 π—∫ πÿπ‚§√ß°“√ ∫Ÿ√≥–»“≈∑à“π∑â“«¡À“æ√À¡ ·≈–ª√—∫ª√ÿß¿Ÿ¡‘∑—»πå¿“¬„π §≥– ∂“ªíμ¬åœ≈“¥°√–∫—ß ·≈–√“¬‰¥âÕ’° à«π®–π”¡“‡ªìπ ∑ÿπ„π°“√®—¥ß“π BeeûDay 2010 „π«—π ∂“ªπ“§≥– ∂“ªíμ¬åœ ∑—ßÈ π’ÀÈ “°∑à“π„¥ π„®‡¢â“√à«¡ π—∫ πÿπ°“√®—¥°‘®°√√¡ °“√·¢àߢ—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈„π§√—Èßπ’È  “¡“√∂ Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë  ¡“§¡»‘…¬å‡°à“§≥– ∂“ªíμ¬°√√¡»“ μ√å  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√≈“¥°√–∫—ß ≥ ∑’Ë∑”°“√™—Ë«§√“« ∫√‘…—∑ ∫√‘μ‘™ ‡æâπ∑å  ®”°—¥ ‚∑√»—æ∑å 0-2517-8592 μàÕ 206 ‰¥âμ—Èß·μà«—ππ’ȇªìπμâπ‰ª§√—∫ ™à«ßπ’È∂◊Õ‡ªìπ‡«≈“·Ààß°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° À≈—ß®“° ∑’ËÀà“ßÀ“¬°—π‰ªπ“ππ—∫ ‘∫ªï ≈à“ ÿ¥°≈ÿà¡∏𑬖  —Ë߇¥‘πÀπâ“ ∑ÿ¡à ß∫≈ß∑ÿπ 2.5 æ—π≈â“π∫“∑ ‡ªî¥μ—«‚§√ß°“√∏—≠≠– ™ÁÕªªîßô æ“√å§ §Õ¡¡Ÿπ‘μ’È¡Õ≈≈å §√∫«ß®√ ¿“¬„μâ§Õπ‡´ªμå°√’π ∂◊Õ«à“‡¢â“¬ÿ§‡¢â“ ¡—¬¡“°  à«π∑”‡≈∑’μË ß—È °Á‡ªìπ¬à“π»√’π§√‘π∑√å ∫πæ◊Èπ∑’Ë°«à“ 16 ‰√à ¡°√“§¡ªïÀπâ“°Á‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õ°àÕ √â“ß°—π ·≈â«  à«π°”À𥇠√Á®°Á‡ªìπ™à«ßª≈“¬ªï

38

BN#157_p33-42_pro3.indd 38

9/9/10 10:54:59 PM


นายกคนใหม สภาสถาปนิก จัดพิธีสงมอบหนาที่ และเปดตัว รศ.ยุพยง เหมะศิลปน รองศาสตราจารย ประจำสาขา วิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะ สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ดำรงตำแหนงนายกสภาสถาปนิกคนใหม วาระ ป 25532556 ดวยผลการเลือกตัง้ 12 คะแนน จาก คณะกรรมการทั้งหมด 17 คน สานตอการดำเนินงานและกำหนด กลยุทธ ตั้งเปาหมายขึ้นสูผูนำสถาปนิกในอาเซียน

นิตยสารดีเดน ชาตรี มรรคา กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ผูผลิตนิตยสาร ENERGY SAVING ขึน้ รับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2010 ประเภท นิตยสารเฉพาะกลุมดีเดน ดานสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน จาก ฯพณฯ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จัดโดย กระทรวงพลังงาน ณ ตึก สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

TIDA Night 2010 สมาคมมั ณ ฑนากรแห ง ประเทศ ไทย(TIDA) สานตอกิจกรรม Tida Festival 2010 ภายใตแนวคิด “ปะติด ปะตอ” เพื่อสงเสริมและสนับสนุน การพั ฒ นาความก า วหน า ด า น วิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและ มัณฑนศิลป ลาสุดสานตอกิจกรรม หลัก จัดงาน TIDA Night 2010 ณ อาคาร “ดี” ศูนยคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (CDC) ถนนประดิษฐมนูธรรม

มอบสวนพักผอน เนรมิต สรางเอี่ยม กรรมการผูจัดการ บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคมใหนาอยูยิ่งขึ้น โดย ทำการสงมอบสวนพักผอน Park of Delight อยางเปนทางการ ใหแก สำนักงานเขตหวยขวาง โดยภาวิณี อามาตยทัศน ผูอำนวยการเขต หวยขวาง ใหเกียรติเปนตัวแทนรับ มอบไปเมื่อเร็วๆ นี้

วางศิลาฤกษ เหรียญชัย ลิขิตพฤกษ ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด เอสเตท จำกัด, สุภา ลิขิตพฤกษ และ อนุพล ลิขิตพฤกษ ไพศาล รองประธานกรรมการบริหาร, จีนาภักดิ์ ลิขิตพฤกษ ไพศาล ถายภาพรวมกันในโอกาสทำพิธีมหาวาง ศิลาฤกษ โครงการ The Coast Bangkok คอนโดมิเนียมและชอปปงมอลลหรูบนถนนสุขุมวิท-บางนา ภายใตแนวคิด “For Today’s Better Living

รวมแถลงขาว มร.เดวิด นิมอรค ประธานบริษัท พรอมผูบริหาร บริษัท เอ็นซิสเท็กซ อิงค ผูน ำในอุตสาหกรรมกำจัดปลวก จากสหรัฐอเมริกา รวมงานแถลงขาว เป ด ตั ว สำนั ก งานในประเทศไทย พรอมสงแบรนด “เอ็กซเทอรรา” นวัตกรรมใหมของการกำจัดปลวก ด ว ยระบบตรวจจั บ และเหยื่ อ ล อ ปลวกทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในโลก โดยเจาะกลุ ม ลู ก ค า อุ ต สาหกรรม อสังหาริมทรัพย ณ โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน

¡“§¡«‘»«°√√¡ ∂“π ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ ªí®®ÿ∫π— ‡§¡’¿≥ — ±å¡∫’ ∑∫“∑¡“°¢÷πÈ „πß“π°àÕ √â“ßμ—ßÈ ·μà °“√„™âº ¡„π§Õπ°√’μ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æ¢ÕߧÕπ°√’μ„Àâ ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’ËμâÕß°“√ „™â∫à¡ „™â∑“·∫∫ °àÕπ°“√‡∑ À√◊Õ„™â ´àÕ¡√Õ¬√â“« ·≈–√Ÿ‚æ√ßμà“ßÊ „π§Õπ°√’μ μ≈Õ¥®π∂÷ß„™â °—π´÷¡ „™âÀ¬ÿ¥πÈ” „™â¬“·π«√Õ¬μàÕ „™â∑“°—π°√¥μà“ß “√ ‡§¡’μà“ßÊ ·≈–ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬ª√–°“√ ®÷߇ªìπ ‡√◊ËÕß∑’Ë«‘»«°√§«√®–»÷°…“∂÷ß«— ¥ÿª√–‡¿∑μà“ßÊ ¡“μ√∞“π ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß «‘∏’°“√„™âß“πÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß «‘»«°√√¡ ∂“π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ‚§√ß°“√ ®÷߉¥â®—¥ —¡¡π“‡√◊ËÕß °“√„™â«— ¥ÿ„πß“π°àÕ √â“ß À—«¢âÕ ç‡§¡’¿—≥±å „πß“π°àÕ √â“ßé „Àâ°—∫«‘»«°√  ∂“ªπ‘° ºŸÕâ Õ°·∫∫ ºŸ§â «∫§ÿ¡ß“π «‘»«°√∑’ªË √÷°…“ ·≈–ºŸ â π„®∑—«Ë ‰ª ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫«— ¥ÿ‡§¡’¿—≥±å „πß“π°àÕ √â“ß ¡“μ√∞“πμà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß «‘∏’°“√„™âß“πÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß °“√·°â ‰¢‡¡◊ËÕ‡°‘¥ªí≠À“À≈—ß°“√„™âß“π ·≈–‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ ¢Õß°“√æ—≤π“°“√„™âß“π‡§¡’¿—≥±å „πß“π°àÕ √â“ßÕ¬à“ß∂Ÿ° μâÕß·≈–‡ªìπ ·π«∑“ß°“√°”Àπ¥¡“μ√∞“π«— ¥ÿª√–‡¿∑‡§¡’¿—≥±å∑’Ë „™â „πß“π°àÕ √â“ߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬μàÕ‰ª ‚¥¬ß“π¥—ß°≈à“« ®–®—¥¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 15 μÿ≈“§¡ 2553 ≥ Õ“§“√ « ∑.

§ÿ≥ ¡∫—μ‘ºŸâ ¡—§√  ¡“™‘° « ∑. «‘»«°√ ·≈–∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª∑’Ë π„® «‘∑¬“°√ - ∫—≠™“ ™ÿ≥À «— ¥‘°ÿ≈ ∫√‘…—∑ ‡§¡’§Õ≈ Õ‘π‚π‡«™—Ëπ ®”°—¥ - ™«≈‘μ ‡√◊Õߪ√–‚§π BASF (Thai) Limited -  ÿ‡¡∏ ‡°’¬√쑇¡∏“ Hilti (Thailand) Limited - ¥√. √√§å  ¬“¡‘¿—°¥å  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Àà߇Շ™’¬ - §ÿ≥°√∏π“ ¥’ «à“߇πμ√ W.R.Grace (Thailand) Limited Õ—μ√“§à“ ¡—§√  ¡“™‘° « ∑. 1,500 ∫“∑ ¢â“√“™°“√/√—∞«‘ “À°‘® 2,000 ∫“∑ ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª 2,300 ∫“∑ μ‘¥μàÕ∑’Ë «‘»«°√√¡ ∂“π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å (« ∑.) 487 ´Õ¬√“¡§”·Àß 39 ∂ππ√“¡§”·Àß ·¢«ß«—ß∑ÕßÀ≈“ß ‡¢μ«—ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ߇∑æœ 10310 ‚∑√»—æ∑å 0-2319-2410-3, ‚∑√ “√ 0-2319-2710-1

«‘‡§√“–Àå√“§“∑’Ë∑—Ë«°√ÿ߇∑æœ μ—Èß·μàªï 2537 -2553é «—π∑’Ë 1 μÿ≈“§¡ 2553 ‡«≈“ 09.00-13.00 π. ≥ ‚√ß·√¡ «‘  ‚´‡∑≈ ‡≈Õ §ÕߧÕ√å¥ °√ÿ߇∑æœ À—«¢âÕ°“√ —¡¡π“ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß√“§“∑’Ë¥‘π∑—Ë« °√ÿ߇∑æ·≈–ª√‘¡≥±≈ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μ—Èß·μàªï æ.».2537 ∂÷ߪï æ.». 2553 ∑”‡≈‡¥àπ ∑’Ë¡’°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“§“Õ¬à“ß√«¥‡√Á«„π™à«ß 15 ªï ·≈– 5 ªï≈à“ ÿ¥ ՗懥∑ ∂“𖂧√ß°“√√∂‰øøÑ“ ·≈–√“§“∑’Ë¥‘π√“¬  ∂“π’ μ“¡·π«√∂‰øøÑ“∫’∑’‡Õ , √∂‰øøÑ“„μ⥑π,  “¬·Õ√å æÕ√åμ≈‘ß°å,  “¬ÕàÕππÿ™-·∫√‘Ëß, “¬μ“° ‘π-«ß‡«’¬π„À≠à∫“ßÀ«â“,  “¬∫“ß´◊ËÕ-∫“ß„À≠à,  “¬∫“ß´◊ËÕ-μ≈‘Ëß™—π,  “¬ ∫“ß´◊ËÕ-∑à“æ√–-∫“ß·§,  “¬À¡Õ™‘μ- –æ“π„À¡à œ≈œ ·≈–‚§√ß°“√‡¡°–‚ª√‡®Á°μåμà“ßÊ ∂ππμ—¥„À¡à ∑“ߥà«π °“√«‘‡§√“–Àå»—°¬¿“æ√“§“∑’Ë¥‘π„π¡À“π§√„πÕπ“§μ ®–‡ªìπμ“√“ß«“≈– 1.5-2.0 ≈â“π∫“∑ ‰¥âÕ¬à“߉√ ¢âÕ æ‘®“√≥“·≈–·π«∑“ß°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß √“§“∑’¥Ë π‘ „π·μà≈–æ◊πÈ ∑’Ë ®–‡μ‘∫‚μ¡“°-πâÕ¬ ‰¥â∂ß÷ √“§“‡∑à“„¥ ¥â«¬‡Àμÿº≈„¥ ∫“ß∑”‡≈¡’·π«‚πâ¡°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß√“§“∑’Ë¥‘π ∑’Ë Ÿß¡“° ·μà∫“ß∑”‡≈√“§“∑’Ë¥‘π™π‡æ¥“π·≈â« ¢âÕæ‘®“√≥“°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ ∑”‡≈‡¥àπ ‚√߇√’¬π∏ÿ√°‘® ËßÕ“®‰¡à¥’ æ‘®“√≥“‰¥âÕ¬à“߉√ Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‰∑¬ ·μàμ‘∑¥’Ë¥μà‘πÕ·ª≈ßÀπ÷ ∑’Ë ‚√߇√’¬π∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 10 ∂.ππ∑√’ 5 ‚√߇√’¬π∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ®—¥°“√ —¡¡π“ ç°“√ ¬“ππ“«“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10120 ‚∑√. 0-2295-2294 «‘‡§√“–Àå∑”‡≈ ·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß√“§“∑’Ë¥‘π º≈°“√ ‚∑√ “√: 0-2295-2213

39

R1_BN#157_p33-42_pro3.indd 39

9/10/10 8:53:46 PM


ที่อยูสำหรับการจัดสง(กรุณาเขียนตัวบรรจง) สมัครวันที่

สำหรับผูที่สมัครสมาชิก สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ Builder News 1 ป (24 ฉบับ)

ราคาปกติ 960 บาท เหลือเพียง 856

ชื่อ วัน

นามสกุล เดือน

ปเกิด

อายุ

ป

เพศ หญิง ชาย

หรือในนามนิติบุคคล

บาท

บริษัท

เลขที่

รับทันที หนังสือ ArchitectExpo Buyers’ Guide 2010/2011 มูลคา 500 บาท

อาคาร

ชั้น

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ Builder News 2 ป (48 ฉบับ)

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ตรอก/ซอย

ราคาปกติ 1,600 บาท เหลือเพียง 1,284 บาท รับทันที หนังสือ ArchitectExpo Buyers’ Guide 2010/2011 มูลคา 500 บาท เสื้อที่ระลึกงานสถาปนิก ’53 (สินคามีจำนวนจำกัด) มูลคา 250 บาท

หอง

ถนน

โทรศัพทที่สามารถติดตอได แฟกซ

อีเมล

(ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

สมัครสมาชิก 1 ป ราคาพิเศษ ปละ 856* บาท จากราคาปกติ 960 บาท สมัครสมาชิก 2 ป ราคาพิเศษ ปละ 1,284* บาท จากราคาปกติ 1,600 บาท *ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

สนใจสมัครสมาชิกติดตอไดที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ โทร. 0-2717-2477 ตอ 143 แฟกซ. 0-2318-4758

6

40

BN#157_p33-42_pro3.indd 40

9/9/10 11:01:12 PM


บริษัท ฮอฟเฟน เอเชีย จำกัด เปดรับสมัครเจาหนาที่ 2 ตำแหนง

โฟรแมน • เพศชายเทานั้น • อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขากอสราง • มีความรูควบคุมงานติดตั้ง ตรวจสอบ คุณภาพงานพื้นไมลามิเนตใหเปนไปตาม ขั้นตอน • มีประสบการณดา นโฟรแมน แก ไขปญหา เฉพาะหนาไดดี, บริการหลังการขาย Sale Project • เพศชาย/เพศหญิง • อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณการขายเฟอรนิเจอร พื้นไมลามิเนต ประตูหนาตางยูพีวีซีหรือ อลูมิเนียม • มีรถยนตสวนตัว ติดตอที่ บริษัท ฮอฟเฟน เอเชีย จำกัด 646 ม. 4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 รับสมัคร โฟรแมนกอสราง • เพศชาย อายุ 28 ปขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขางานกอสราง (โยธา) • สามารถเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านต า ง จังหวัดได

• มีความรู และประสบการณในงาน กอสราง • สามารถเขียน Shop Drawing ได • มีความรูดานคอมพิวเตอรดี • มีภาวะความเปนผูนำ กลาคิด กลา ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และมนุษย สัมพันธดี • ขอให แ นบรู ป ถ า ยเพื่ อ ประกอบการ พิจารณา ติดตอที่ บริษทั ไทเกอร บิลเดอร จำกัด โทร. 0-2814-1548-50 รับสมัคร โฟรแมน • มีความรูเชิงชาง ภาคปฎิบัติทำไดจริง • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานไดดี ติดตอที่ บริษัท วีไดรว จำกัด โทร. 08-1908-7719, 0-3253-6856 รับสมัคร พนักงานบัญชี • วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาบัญชี • ปริญญาตรี ดานบัญชี • มีประสบการณทางดานบัญชี 3-5 ป ติดตอที่ บริษัท เอ็ม เอ ซี ทูร จำกัด โทร. 0-81847-6695 รับสมัคร สถาปนิก / ออกแบบ / ควบคุมงาน • เพศ ชาย / หญิง • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • สามารถใช computer programmer

เปดตัวแลว

FRANCE GREEN TECH THAILAND 2010 11 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2553

20

SEP

เวลา 08.30 น. - 17.00 น. รายละเอียดงาน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสำนักงานฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนา (AFD) จะจัดงาน ประชุมสัมมนาและนัดเจรจาธุรกิจแบบ B2B โดยหัวขอจะเปนเรื่อง เทคโนโลยีการกอสรางลาสุดทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม (การออกแบบ อุปกรณประหยัด พลังงาน มาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบ วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) และแหลงพลังงาน หมุนเวียนสำหรับอาคาร สถานทีจ่ ดั งาน โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด ติดตอ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โทร. 0-2352-4113-4 ไดทั้ง Auto Cad, 3D, Microsoft Win-dow, และ Excel • มีบคุ ลิกมนุษยสัมพันธดี มีความรู ความ สามารถ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประเมิน • มี ค วามกระตื อ รื อ ร น และรั บ ผิ ด ชอบ งานสูง มีประสบการณทางดานควบคุม งานกอสราง • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุ กอสราง-ทำ B.O.Q ได • สามารถไปดูงานตางจังหวัดได • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ บริษทั ออส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนส จำกัด โทร. 02-438-8281 รับสมัคร สถาปนิก, วิศวกรโยธา • เพศชาย อายุ 28 ปขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญา สาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวของ • มีความอดทน ซื่อสัตย สุจริต • มีความรูด า นการกอสราง การเขียนแบบ ถอดแบบ • มีความรูดานคอมพิวเตอร สามารถใช Auto CAD, Photoshop, lllustrator, 3 D Max • สามารถทำงานตางจังหวัดได ติดตอที่ บริษัท เซอรเรียลลิฟวิ่ง จำกัด โทร. 0-2515-1000 รับสมัคร Draftman Autocad • อายุ 25 - 35 ป • วุฒิ ปวส. สาขากอสราง • สามารถไปทำงานที่ประเทศลาวได ติดตอที่ บริษัท บีเอ็มเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 0-2575-2620-2 รับสมัคร เจาหนาที่ควบคุมงานติดตั้ง งาน Aluminium และ Curtainwall • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ดานโยธา หรือที่เกี่ยวของ • มี ป ระสบการณ ใ นงานที่ เ กี่ ย วข อ งไม นอยกวา 3 ป • สามารถเขียน Shop Drawing ประมาณ ราคา • ใช โปรแกรม Auto-cad, Excel หรือ Microsoft Project ได • สามารถคำนวณความแข็ ง แรงของ วัสดุเพื่อการขออนุมัติไดจะพิจารณาเปน

พิเศษ ติดตอที่ บริษัท อาร เอ็ม ซี อินเตอร กรุป จำกัด โทร. 0-3481-3972-8 รับสมัคร ผูแทนขาย • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ป • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี + มนุษยสัมพันธดี • ขับรถยนต ไดดี + มี ใบขับขี่ • สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด โทร. 0-2678-5350 - 74 ตอ 1118, 1119 ผลิต / จำหนาย • ประตูน้ำลิ้นปกผีเสื้อ • ประตูนำ้ เกตวาลว เช็ควาลว แอรวาลว วาย-สเตรนเนอร ทอโคง ทอสั้น • ทอ PVC หัวดับเพลิง ปมโยก เครื่อง สูบน้ำไฟฟาแบบจมน้ำ ติดตอที่ บริษัท วาลวน้ำไทย จำกัด โทร. 0-2438-0067 จำหนาย / ติดตั้ง • แผน HDPE / PVC / GEOTEXTILE / ทอ NEODRAIN ทัง้ ในและตางประเทศ • ใหคำปรึกษา และออกแบบ / กอสราง ระบบ BIOGAS ติดตอที่ บริษัท พรีเมียร ไลนิ่ง อินเตอร พลาส จำกัด โทร. 0-2417-8007 ผลิต / จำหนาย • กลองลวดตาขาย Gabion, Reno, Terramesh • ระบบปองกันหินตกแบบแมคคาเฟอรรี่ • แผนใยสังเคราะหชนิดไมถักทอ • วัสดุสงั เคราะหเพือ่ ปองกันการกัดเซาะ หนาหิน ติดตอที่ บริษัท สยามเกเบียน จำกัด โทร. 0-2642-3307-8 ขายที่ดิน • โฉนดเนื้อที่ 9-12 ไร • ติดทะเลใกลอุทยานแหงชาติแหลมสน หาดบางเขน อ.กะเปอร จ.ระนอง ติดตอที่ 081-8327595, 081-8229600 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

BN#157_p33-42_pro3.indd 41

9/9/10 10:55:58 PM


BuilderNews Online

หากเอยถึงวงการดานสถาปตยกรรมในปจจุบัน จะเห็นไดวามีการพัฒนารูปแบบแนวคิดของการออกแบบให เกิดความแปลกใหมและสวยงามมากกวาอดีต แตเหนือสิ่ง อื่นใดการกอสรางอาคารหรือการออกแบบอาคารนั้นก็ควร ที่จะคำนึงถึงสัดสวนของการใชสอยพื้นที่ภายในอาคารหรือ ไมควรเปนอาคารที่กอใหเกิดมลพิษตอสภาวะแวดลอมใน บริเวณโดยรอบ ซึ่งในปกษนี้ ขอเสนอ Ark House บาน ประหยัดพลังงาน แหงทองทุงมอนทานา ในสหรัฐอเมริกา ที่นำระบบความเย็นและความรอนจากพื้นโลกมาใช พรอม แผ น ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า จากแสงอาทิ ต ย ที่ เ พี ย งพอต อ ความตองการภายในบานตลอด 1 ป พรอมทึ่งไปกับการ ออกแบบอาคารสมัยใหมอยาง 100 11th Avenue ที่ ใช กระจกประดับตกแตงไปตามแนวโคงของผิวตึกมากกวา 1,650 บาน และพบกับอภิมหาโปรเจ็กต “MOMEMA” พิพธิ ภัณฑทางศิลปะแหงแรกของชาวอาหรับ ที่ใชงบประมาณ ลงทุนกวา 4 แสนลานบาท ซึง่ เรือ่ งราวทีน่ า สนใจทัง้ หมดนี้ ถูกรวบรวมไว ใน www.buildernews.in.th พรอม ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกอสรางที่นาสนใจตลอด 24 ชั่วโมงเพียง Click ที่ www.buildernews.in.th คำ ตอบทั้งหมดรอคุณอยู

Column

Green Construction

บานประหยัดพลังงาน แหงทองทุง มอนทานา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อ วา “Ark House” ไดรับการออกแบบ โดย Axis Mundi สถาปนิกชาวนิวยอรก ใน นามนิวยอรกสตูดิโอ ความโดดเดนของบาน หลังนี้ มีลกั ษณะพิเศษของการประหยัดพลังงานจากการนำระบบความเย็นและความ รอนจากพื้นโลกมาใช ดวยเทคโนโลยีอันทัน สมัย นอกจากนี้ยังมีแผนผลิตพลังงานไฟฟา จากแสงอาทิตย ซึง่ มีความเพียงพอตอความ ต อ งการภายในบ า นสำหรั บ ใช ต ลอดทั้ ง ป

Ark House

บานประหยัดพลังงาน แหงทองทุงมอนทานา

บนพื้นที่ 100 เอเคอรแหงนี้ โดยบานประหยัดพลังงานหลังนี้ ไดถูกสรางบน พื้นที่กวาง สูง และชัน มีกระแสลมพัดผาน สามารถมองเห็น Beaver Head National Forest และเทือกเขา Big Sky Mountain ที่สำคัญ ยังคงรักษาสภาพดัง้ เดิมทางธรรมชาติของพืน้ ทีแ่ หงนีเ้ อาไวดว ย บานประหยัด พลังงานหลังนี้จะมีความสวยงามและโดดเดนเพียงใด สามารถติดตามได ใน เวปไซต

100 11th Avenue สถาปตยกรรมที่นาทึ่ง “Roche Bobois” เฟอรนิเจอรยอนยุคสุดหรู

100 11 Avenue เปนอาคาร 23 ชั้น ในเมืองแมนฮัตตัน ถูกลอมรอบไป ดวยกระจกกวา 1,650 บาน ประดับตกแตงไปตามแนวโคงของผิวตึก ทำมุมลาด เอียงตางกัน เปรียบเสมือนมานตกแตงกำแพงตั้งอยู อาคารดังกลาวถูกออกแบบ อยางพิถีพิถัน ซึ่งความแปลกใหมนี้สามารถกระตุนใหผูคนยอมรับสถาปตยกรรม สมัยใหม แถมยังรูสึกทึ่งอีกดวย th

Project Review MOMEMA ศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมแหงโลกอาหรับ “MOMEMA” หรือ Museum of Middle East Modern Art เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะแหงแรกของโลก อาหรับ ที่ ไดรบั การออกแบบจากมืออาชีพดานการออกแบบ อาคารอยาง UN Studio สำนักงานสถาปนิกจากเนเธอรแลนด พิพิธภัณฑดังกลาวเปนศูนยรวมของการเรียนรู ใน การทำความเขาใจกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเปนที่ แสดงผลงานของศิลปะของศิลปนอาหรับ ที่นี่จะมีพื้นที่การ แสดงออกทางศิลปะไดมากมายหลายแขนง ไมวาจะเปน นิทรรศการทางศิลปะหรือวัฒนธรรม หองแสดงผลงานศิลปะ พื้นที่สำหรับทำเวิรกชอป หองประชุมสัมมนา และโรงมหรสพ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบบนพื้นที่ประมาณ 25,000 ตร.ม. โดยใชเงินลงทุนมากถึง 5 หมื่นลานดีแรหม หรือกวา 4 แสนลานบาท จะอภิมหาโปรเจกตขนาดไหน ติดตามได ในเวปไซต

“Roche Bobois” เปนเฟอรนเิ จอรลายไพนกกระจอก ผสมดวยการปกดิ้นเงินดิ้นทอง, ลายเงินดอลลาร ยอน ยุคสุดหรู ออกแบบโดย Jean Paul Gaultier นัก ออกแบบชาวฝรั่งเศส เฟอรนิเจอรดังกลาวเริ่มตนการ ออกแบบดวยการปรับปรุงสิ่งที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตขึ้น มาเปนผลงานชิน้ ใหม รวมถึงสิง่ ของทีเ่ พิง่ จะตกยุคไป ซึง่ งานชิ้นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อฉลองครบรอบ 50 ป เพื่อ สรางความภูมใิ จใหกับสาวๆ ที่มีไว ในครอบครอง

Gallery Construction

Fake Hill สถาปตยกรรมอิงธรรมชาติของจีน เปน อาคารที่อยูอาศัยแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ บนพื้นที่ 492,369 ตร.ม. เปนเพียงหนึ่งชุดภาพเดนจาก Gallery Construction เพราะเรายังมีภาพสวยๆ จากการออกแบบ ทางสถาปตยกรรมที่ โดดเดนและแปลกใหมมากมาย มาให คุณแลววันนี้ ในเวปไซต

42

BN#157_p33-42_pro3.indd 42

9/9/10 10:56:25 PM


BN#157_p43_pro3.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9/9/10

10:40:17 PM


BN#157_p44_pro3.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9/9/10

10:46:40 PM

หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 157 ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2553  

หินธรรมชาติ, THAI MARBLE, หินออน, OZ DÉCOR, ตลาดสงออก, Architect Connexion,