Page 1

กาวสู ปที่

เตรียมความพรอมสูอาคารเขียวไทยกับเกณฑประเมินความยั่งยืนทางพลังงานฯ

Free! For Member

ตลาดเอวีกระแสตอบรับดี 12-13

“KNAUF” ฐานการผลิต

Aluminium Composite ครบวงจร

32

“ฉลากเขียว”

อีกหนึ่งการการันตี ผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

สินคาเอวีกระแสตอบรับดี ตลาดเติบโตตอเนื่อง ในทุกกลุม “IMPRESSIVE AV” เรงเจาะตลาดวีดี โอ วอลล โดยเฉพาะตามสถานี โทรทัศนชอ งตางๆ ที่ใหการ ตอบรับเปนอยางดี ดานตลาดตางประเทศมุงเจาะงาน อีเวนทที่ยายฐานไปจากไทย ในขณะที่ “อินเทนเนีย” สงผลิตภัณฑใหมสูศึกตลาดโฮมเธียเตอรระดับไฮเอนด ที่เติบโตตอเนื่อง ชูจุดเดนสินคาตอบโจทยการใชงาน ในพืน้ ทีจ่ ำกัด พรอมเรงขยายฐานลูกคาใหกวางขึน้ สวน คายทีวี “พานาโซนิค” สั่งทุมงบสงเสริมการขาย 50 ลานบาท หวังดันยอดขายโต 10-15% ตามกระแสบอลโลก พรอมเดินหนาบุกตลาดทีวีสามมิติตอในครึ่งปหลัง IMPRESSIVE AV เรงมือ รับBuilder ตลาดวีNews_AD ดี โอวอลล อนาคตสดใส Shera_Pro3.ai 1 14/6/2010 นายทรงพล บุญปน ผูจัดการฝาย Õà“πμàÕÀπâ“

16:12

6-7

Lighting House ขยายธุรกิจ

34-35

เปดตัวแบรนดหรู Burgundy

นางรินนา ทั่งสกุลทอง ผูจัดการ เฟอรนิเจอร บริษัท เบอรกันดี กรองเด จำกัด จ า ก ยุ โ ร ป เปดเผยวา บริษัท เบอรกันดี กรองเด เชน อิตาลี นัน้ เปนบริษทั ในเครือ Lighting House สเปน เขา ที่ดำเนินธุรกิจการนำเขาและจำหนาย มาสอบถาม โคมไฟมากวา 28 ป โดยจับกลุมลูกคา บ อ ย ค รั้ ง ร ะ ดั บ บี ถึ ง บี บ ว ก ที่ เ ป น โ ค ร ง ก า ร จึ ง ตั ด สิ น ใจ โรงแรม รีสอรท บานจัดสรร ฯลฯ โดย เป ด บริ ษั ท ได เ ข า มาเป ด สาขาที่ ซ อยทองหล อ มา ใหม ภ ายใต แลว 13 ป และไดพบวามีลูกคาที่ ชื่อ “เบอรกันดี กรองเด” ขึ้นมาเพื่อ ตองการกลุมสินคาที่เปนทั้งโคมไฟและ ดำเนินธุรกิจ Õà“πμàÕÀπâ“ 6-7

นิทรรศนรัตนโกสินทร

ผลงานสุดภาคภูมิของไรทแมน ติดตามความ เคลื่อนไหวของ Builder News ไดที่นี่ 24 ชม.

1

BN#152_p1-13-Pro3.indd 1

6/24/10 8:22:43 PM


2

BN#152_p1-13-Pro3.indd 2

6/24/10 12:04:03 AM


3

BN#152_p1-13-Pro3.indd 3

6/24/10 12:04:08 AM


ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ หลังมาตรการกระตุน อสังหาฯ จบลง

วันสตอปเซอรวิสเรื่องแล็ปเฟอรนิเจอร

ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ ผูเ ชีย่ วชาญดานแล็ปเฟอรนเิ จอร ชูบริการวันสตอปเซอรวสิ มัดใจ  กั ศึกษา-สถาปนิกรูจ กั แล็ปดีมมี าตรฐาน จากที่กอนหนานี้ รัฐบาลไดดำเนินแผนกระตุน ลูกคาหองแล็ปทัง้ ภาครัฐและเอกชน ชูนโยบายใหความรูน ่ 15% อสังหาริมทรัพย เพื่อกระตุนกำลังซื้อของผูบริโภค และ หวังผลักดันยอดขายปนี้ 400 ลานบาท พรอมขยายตลาดตางประเทศเพิม

ชวยสงเสริมกำลังขายใหกับกลุมผูประกอบการ โดยหวัง เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชวงที่ถือวาไม คอยดีนัก ซึ่งจากการที่ภาครัฐไดดำเนินแผนและตออายุ มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยมาแลว 3 ครั้ง จาก ครั้งแรกที่ครบกำหนด 28 มี.ค. 53 และ 31 พ.ค. ลาสุด ขยายเวลามาจนถึงสิ้น 30 มิ.ย. 53 และถือเปนการยุติ นโยบายดังกลาวโดยใหเหตุผลวา เศรษฐกิจของประเทศ เริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ซึ่งชวงที่ผานมาระหวางการ ดำเนินตามแผนของภาครัฐนัน้ สามารถสรางความคึกคัก ใหกบั วงการอสังหาฯเปนอยางมาก ทัง้ ผูซ อื้ และผูข ายตาง ยิ้มรับนโยบายแบบหนาชื่นตาบานไปตามๆ กัน แตจากบัดนีเ้ ปนตนไปคาธรรมเนียมตางๆ ในการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพยจะกลับไปอยูอ ตั ราเดิม หรือตามภาวะ ปรกติ นั่นคือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภาระของผูขาย) จะกลับ ไปอยูที่อัตรารอยละ 3.3 (จากในชวงมาตรการคิดเพียง รอยละ 0.11) คาโอน (โดยปกติผูซื้อและผูขายรับภาระ คนละครึ่ง) จะกลับไปอยูที่อัตรารอยละ 2 ของราคา ประเมิน (จากในชวงมาตรการคิดเพียงรอยละ 0.01) สวนคาจดจำนอง (ภาระของผูซื้อ) ก็จะกลับไปอยูที่อัตรา รอยละ 1 ของราคาประเมิน (จากในชวงมาตรการคิด เพียงรอยละ 0.01) อั น ที่ จ ริ ง การยกเลิ ก มาตรการกระตุ น อสั ง หาริ ม ทรัพยดังกลาว จะทำใหทั้งผูซื้อและผูขายมีตนทุนที่สูงขึ้น แตจงเชื่อวา ปจจัยสำคัญที่ทำใหการลงทุนในอสังหาฯ ประสบความสำเร็จนัน้ หาใชเรือ่ งของคาธรรมเนียม หรือ สวนลดของเงินลงทุนเพียงอยางเดียว แตหลังจากมาตรการนีจ้ บลง การเจรจาตอรองราคาซือ้ -ขาย ก็ยงั คงตอรอง กันไดอยู ไมจำเปนตองรอมาตรการดังกลาวเขามาชวย ที่สำคัญ แตกอนตอนไมมีมาตรการนี้ อสังหาริมทรัพยก็ ยังเติบโตไดดี หากตอนนี้ ไมมมี าตรการแลว บาน คอนโด รวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่นๆ จะไมมีคนสนใจไปเลย ดูจะ ไมมีเหตุผลเทาไหรนัก ทั้ ง นี้ โ ดยส ว นตั ว เห็ น ว า ...หลั ง มาตรการกระตุ น อสังหาฯ ของภาครัฐจบลง ไมวา จะเปนปไหนๆ การลงทุน ในอสังหาริมทรัพยนั้น ถือเปนกลุมธุรกิจที่ ไมมีวันตาย เพียงแตอาจมีวัฎจักรหมุนเวียน ขึ้นลง ในบางชวงเวลา เทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก “ที่อยูอาศัย” เปนหนึ่งในปจจัย ของการดำรงชีวิต Builder News ขอเปนกำลังใจใหผู ประกอบการในภาวการณเศรษฐกิจเชนนี้ครับ ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

นายสมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จำกัด ผูเชี่ยวชาญดานแล็ป เฟอรนิเจอร เปดเผยวา บริษัทฯ แบงธุรกิจออกเปน 3 กลุมหลัก โดยแบรนด PROLAB และ SMARTLAB จะ ทำทางดานแล็ปเฟอรนเิ จอร กลุม ทีส่ องคือ วาทินกรุป ทำงาน ดานการผลิตเฟอรนิเจอรประเภทตางๆ ซึ่งมีสินคาอยูดวย กันหลายแบรนด ไดแก แบรนด vatino เปนเฟอรนิเจอร สำนักงาน และลิฟวิ่ง เฟอรนิเจอร แบรนด vatika เปน คิทเชน เฟอรนิเจอร แบรนด vatinee เปนเอ็ดดูเคชั่น เฟอรนิเจอร แบรนด vatina เปนฉากกั้นหองน้ำและวอลล ซิสเต็ม และ แบรนด vatio เปนเอาทดอร เฟอรนิเจอร สวนกลุมสุดทายคือ LABSPACE เปนการใหบริการ งานออกแบบ Lab Building สำหรับหองปฏิบัติการณทาง วิทยาศาสตรทุกประเภท ตั้งแต Bio Safety Level 1-3 และ Lab Center โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานภาค รัฐและเอกชน ตั้งแตระดับหนวยงานคนควาวิจัยไปจนถึง ระดับสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล ตลอดจนหนวย งานวิจัยและพัฒนาของบริษัทตางๆ “จากประสบการณของเราพบวา ผูรับเหมามักทำงาน ลาชา เนือ่ งจากงานหองแล็ปจะมีระบบตางๆ เขามาเกีย่ วของ ขั้นตอนการทำงานจึงคอนขางซับซอน ตองมีประสบการณ และการบริหารจัดการทีด่ ี ในขณะทีเ่ ราเองมีความเชีย่ วชาญ และสามารถใหบริการไดแบบครบวงจร เปนวันสตอปเซอรวสิ สามารถที่จะบริหารเวลาให ไดตามเปาหมาย และมีบริการ ใหครบในทุกความตองการของลูกคา” กรรมการผูจัดการ กลาวอีกวา

ตลาดเฟอรนิเจอรแล็ปของไทยแมจะมีมาก แตก็ทำกัน แบบไม ไดมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะมุงใหความรู กับสถาปนิกและนักออกแบบไดรจู กั โปรดักสใหมๆ ทีม่ มี าตรฐานเชนเดียวกับในตางประเทศ ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหประเทศไทยมีแล็ปที่ทันสมัย ซึ่งจะชวยในการพัฒนาบุคลากร ทางดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมกับตางประเทศ ได นายสมศักดิ์ กลาวตอไปวา ในปนี้บริษัทฯ มีเปาหมาย ที่จะมุงใหความรูดานหองแล็ปใหกับมหาวิทยาลัย รวมถึง การทำโรดโชว ใหกับสถาปนิกไดเขาใจในแล็ปเฟอรนิเจอร และการเขารวมงานแสดงสินคาที่เกี่ยวของเพื่อนำแนะนำ และขยายตลาดแล็ปเฟอรนิเจอรของบริษัทฯ โดยเปาหมายทางการตลาดในปนี้ คาดวาจะมียอดขาย ราว 400 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มียอดขาย 320 ลานบาท ทัง้ นีจ้ ะเปนการเติบโตจากการขยายกลุม เปาหมาย อีกทั้งสินคาที่ความแตกตางจากตลาด ทำใหสามารถตอบ สนองความตองการของลูกคาและสถาปนิกได ในทุกรูปแบบ และพรอมที่จะพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการใช งานของนักออกแบบไดอยางไมมีขีดจำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการทำ ตลาดตางประเทศใหมากขึน้ จากอดีตทีม่ สี ดั สวนเพียง 5-10% แตในปนี้ ไดตงั้ เปาเพิม่ ยอดขายจากการสงออกเปน 15% โดย มีตลาดเปาหมายอยูใน 9 ประเทศซึ่งอยูในภูมิภาคเอเชีย ทั้งหมด และขณะนี้ ไดดำเนินการและมีออเดอรเขามามาก พอสมควร โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งจะไดรับ การชวยเหลือจากกองทุนตางๆ ในการพัฒนาประเทศ

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก บรรณาธิการบริหาร : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน กองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย, วิมลวัลย พิบูลยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา เสถียรเขต, สุธาสินี สงวนชีพ เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิ๋ว พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : เดชาธร ยางเยี่ยม, โชคชัย มหาจตุรพิธ การเงิน : ศิรินารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชิต บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

BN#152_p1-13-Pro3.indd 4

6/24/10 12:04:15 AM


นายอเนก ขัดทาน ที่ปรึกษางานขายโครงการ บริษัท เคนคูนเอ็กซ จำกัด กลาววา ทิศทางตลาดของ Molite ซึ่งเปนไฟสราง บรรยากาศและเฟอร นิ เจอรภายนอก ซึ่งถือเปน สิ น ค า ใหม ที่ อ อกสู ต ลาด หลังจากที่ทางบริษัทไดมี การแนะนำให ลู ก ค า ได รูจักกับสินคาชนิดนี้ ผล ปรากฏว า ได รั บ ผลตอบ รับกลับมาทีด่ ลี กู คาหลายๆ ร า ย ใ ห ค ว า ม ส น ใ จ ใ น สินคาตัวนี้เปนอยางมาก ซึ่งงานประเภทนี้ โดยสวนใหญจะเนนขายงานดีไซนที่เปน ของตกแตงรูปแบบใหมๆ ใหแกลูกคา โดยลูกคาหลักของ เราจะเนนไปที่ลูกคากลุมโรงแรมเปนหลัก เนื่องจากลูกคา ในกลุมนี้จะชอบงานประเภทนี้มาก เพราะเขาสามารถนำ สินคาชนิดนี้ ไปตกแตงสถานที่ตางๆ ภายในโรงแรมได อีกกลุม ก็จะเปนในสวนของรานอาหารหรือตามสถานที่ ทั่วๆ ไป ซึ่งบริษัทคิดวาสินคาตัวนี้เปนสินคาใหมที่กำลังได รับความนิยมและตองการของกลุมลูกคาอยูในขณะนี้ ดาน

คูแขงในตลาดหากดูแลวจะเห็นไดวาสินคาประเภทนี้ยังไมมี คูแขงในตลาด เรียกไดวาทางบริษัทเปนผูริเริ่มนำเขาและ ทำตลาดเพียงรายเดียว ทัง้ นี้ ในอนาคตคาดวาคงตองมีคแู ขง รายอื่นๆ ใหความสนใจกับสินคาชนิดนี้เพิ่มขึ้นและเขามาทำ ตลาดในสิ น ค า ประเภทเดี ย วกั บ ที่ ท างบริ ษั ท ทำอยู อ ย า ง แนนอน ทัง้ นีล้ กู คาโดยสวนใหญทมี่ ีโอกาสไดเห็นสินคาประเภท นี้ตางก็ ใหความสนใจกันอยางมาก เนื่องดวยความแปลก ใหมและไมเหมือนใคร นายอเนก กลาวตอไปวา ที่สำคัญสินคาของเราก็ยัง สามารถที่จะนำไปใช ไดกับงานตางๆ ไดหลากหลาย ซึ่งถือ เป น ข อ ได เ ปรี ย บและเป น จุ ด แข็ ง ที่ ส ำคั ญ สำหรั บ สิ น ค า ประเภทนี้ ในสวนของแผนการตลาด ดวยสินคาชนิดนี้เปน สินคาใหมที่ยังไมมีคูแขงในตลาด รวมไปถึงลูกคาในกลุม โรงแรมตางใหความสนใจและสั่งซื้อสินคาชนิดนี้เปนจำนวน มาก อีกประการโรงแรมในแตละแหงตางก็มสี มั ปทานในการ เลือกผูจำหนายสินคาแตละประเภทอยูแลว จึงทำใหทาง บริษัทมักจะไดรับการตอบรับจากโรงแรมเปนอยางดี นอก เหนือไปจากนั้นสินคาของเราจะไมมีการทำสตอกเก็บเอาไว หากมีออเดอรเขามาทางบริษัทจึงจะสั่งสินคา ดังนั้นลูกคาจึงมั่นใจไดวาสินคาของเราเปนสินคาที่ดี และมีคุณภาพไม ไดเปนสินคาที่เก็บไวนานจนไมสามารถนำ

บกด. ตอกย้ำผูนำตลาดกลุมไฟเบอรซิเมนต

มั่นใจ 2 ไตรมาสมีรายไดไมต่ำกวา 7 พันลานบาท นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจเอส ซี จี ผลิตภัณฑกอสราง (SCG Building Materials) เปดเผยวา “แมวา สถานการณที่ผานมาจะสงผล กระทบใหการเติบโตทาง เศรษฐกิ จ ของประเทศ ชะลอตัว แตสำหรับ บกด. แลว ในภาพรวมยังคง รักษาผลประกอบการไว ได โดยแผนงานในชวง ครึง่ ปหลังป 2553 นี้ เรา ยังคงยึดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของ SCG Building Material คือ เนนการนำเสนอเรื่องสินคาและ บริการ เปน Solution แทนที่จะจำหนายเพียงแคสินคา เปนชิ้นๆ อยางเดียว และไดรับการตอบรับจากลูกคาคอน ขางดี เพราะลูกคามีความเขาใจในสิ่งที่เรานำเสนอ และ รับรู ไดวาเมื่อใชเปน Solution รวมกัน จะเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการอยูอาศัยไดมากขึ้นดวย ซึ่งถือเปน Value Added ที่เราเพิ่มใหกับสินคาและหลีกเลี่ยงการแขงขันดาน ราคา ซึ่งตลาดไฟเบอรซิเมนตนับเปนตลาดวัสดุกอสรางที่มี มูลคารวมสูงประมาณ 18,000 ลานบาท ในฐานะผูน ำตลาด ที่มีสวนแบงประมาณ 40% การตลาดที่มุงเนนแตราคา ไม นาจะเกิดผลที่ดี ในระยะยาว เพราะสินคากลุมวัสดุกอสราง เปนสินคาที่ผู ใช ใหความสำคัญเรื่องความทนทาน เพราะซื้อ ไมกี่ครั้งในชีวิต การนำเสนอทางเลือกใหมที่มีผลกระทบตอ ชีวิต สุขภาพ ความสะดวก และปลอดภัยแกผูบริโภค จึง เปนแนวทางทีเ่ ราใหความสำคัญ โดยเนนทีค่ ณ ุ ภาพของสินคา และ Solution ใหมๆ ภายใต Master Brand “ตราชาง” ทั้งหมด สำหรับปนี้ เรามี 4 ผลิตภัณฑใหมที่ประกอบดวย 3 สินคา และ 1 ระบบ ที่ลูกคาใหความสนใจ ไมวาจะเปน สินคาหลังคา ตราชาง รุนลอนคู สีแดงประกายมุก สีสวย ทน และปลอดภัย ไมมี ใยหิน ซึ่งจากที่วางตลาดเพียง 5 เดือนแรก ก็ทำยอดขายสูงสุดในกลุมสินคาใหม ทั้งนี้เพราะ ผูบริโภคหันมาใสใจเลือกใชหลังคาไมมี ใยหินมากขึ้น หรือ สินคาไมพื้น ตราชาง สมารทวูด ที่ใหความรูสึกเหมือนไม

ไ ป ใ ช ง า น จ ริ ง ไ ด อ ย า ง แนนอน สำหรับแผนตอมา ทางบริ ษั ท พยายามที่ จ ะ เขาไปเจาะตลาดในกลุ มของ รานอาหารและสวนอาหาร รวม ไปถึงตามงานอีเวนทตางๆ นอกจากนัน้ ก็จะมีในสวนของลูกคาประเภท ที่ปลูกบานใหมแลวมีพื้นที่สนามหญา เหลือเยอะอยากจะตกแตงใหดสู วยงาม เราก็จะเขาไปแนะนำ สินคาของเรากับกลุมลูกคาเหลานี้ เพื่อใหกลุมลูกคาตางๆ เหลานี้ ไดรูจักกับสินคาของบริษัทมากยิ่งขึ้น ดานกลยุทธใน การขาย ทางบริษัทจะนำตัวสินคาจริงๆ ไปใหลูกคาดู ให ลูกคาไดสัมผัส ที่ปรึกษางานขายโครงการ กลาวทิ้งทายวา ตรงนี้ทาง บริษัทคิดวาวิธีการแบบนี้สงผลใหลูกคาสนใจและตัดสินใจ ซือ้ สินคาของเราไดงา ยมากยิง่ ขึน้ ทีส่ ำคัญอีกประการสินคา ชนิดนีม้ คี ณ ุ สมบัตสิ ามารถอยูในน้ำได นอกจากนัน้ ยังมีความ คงทนแข็งแรง รวมไปถึงมีสีสันตางๆ อยูดวยกันถึง 11 สี จึงสามารถชวยสรางสรรคความแปลกใหม ใหกับสถานที่ ได เปนอยางดี และดวยคุณสมบัติตางๆ เหลานี้ จึงทำใหลูกคา ตัดสินใจเลือกซือ้ สินคาของเราได ไมยาก แตดว ยสินคาประเภท นี้ถือวามีราคาที่สูงอยูเหมือนกัน ดังนั้นลูกคาโดยหลักก็จะ เปนลูกคาทีก่ ำลังซือ้ แตหากแลกกับความแปลกใหมและการ ใชงานของตัวสินคาแลว บริษัทก็เชื่อวาคุมคากับการลงทุน ที่เลือกซื้อสินคาประเภทนี้มาตกแตงใหสถานที่นั้นๆ มีความ แปลกและแตกตางจากที่อื่นอยางแนนอน จริง มาพรอมสียอมไมพื้นที่ทนแรงขูดขีดไดดี และปลอด สารปรอท สินคาฝาฉาบเรียบ ตราชาง สมารทบอรด พรอมอุปกรณการติดตั้งยกชุดที่สวย เนียน ทนน้ำ ปลวก ไมกิน และ ระบบผนัง Cast Wall ตราชาง สมารทบอรด ทีล่ ดปญหาเสียงกองของระบบผนังเบาได จึงมัน่ ใจวาอัตรา การเติบโดยรวมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 58% จากผลประกอบการปที่ผานมา ประมาณ 6,500 ลาน บาท โดยแบงเปนหลังคารวม 55% และบอรด ตราชาง สมารทบอรด, ไมสังเคราะห ตราชาง สมารทวูด 45% จากผลการดำเนินงานที่ผานมาทั้ง 2 ไตรมาสปนี้นาจะมี รายได ไมต่ำกวา 7,000 ลานบาทอยางแนนนอน นายพันเทพ กลาวอีกวา เนื่องดวยในชวงตนป 2553 บริษทั มีการขยายกำลังการผลิตมาแลวระดับหนึง่ เพือ่ ผลิต สินคา HVA (High Value Added) และ Application ใหมๆ เปนทางเลือกทีด่ ีใหกบั ลูกคา รวมกับการคนควาวิจยั (R&D) เรื่องความตองการในระบบการติดตั้งแบบใหมๆ ใหตอบสนองตอการอาศัยของผูบริโภคควบคูกันไปโดย คาดวาจะมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกในปหนา เพือ่ ตอบสนองความตองการสินคาประเภทไฟเบอรซเี มนต ที่มีมากขึ้นอยางตอเนื่องทั้งตลาดใน และตางประเทศ ซึ่ง สินคาทั้ง 3 กลุมนี้ มีการขยายตัวดีมากโดยเฉพาะใน ประเทศแถบเอเซี่ยน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ SCG อยูแลว

5

BN#152_p1-13-Pro3.indd 5

6/24/10 12:14:26 AM


สินคาเอวีฯ

(ตอจากปก)

บริการลูกคา บริษัท IMPRESSIVE AV จำกัด เปดเผยวา บริษัทฯ เปนผูแทนจำหนายระบบภาพ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จอแอลอีดี และวีดีโอ วอลล (Video Wall) ยีห่ อ บารโค (Barco) จากประเทศเบลเยี่ยม โดยการทำตลาด จะครอบคลุ ม ทั้ ง ตลาด ภายในประเทศและต า ง ประเทศในแถบเซาท อี ส เอเชีย ซึ่งในสวนของ เครื่ อ งฉายโปรเจ็ ค เตอร ของบารโคนั้น มีขนาด ความสวางตั้งแต 8,000 -30,000 Ansi Lumen ราคาจำหนายตั้งแต 7 แสนบาทขึ้นไป โดยกลุมลูกคาสวนใหญจะเปนองคกรและ บริษัทใหเชาอุปกรณสำหรับการจัดงานอีเวนท ซึ่งในชวง 5 เดือนที่ผานมา ตลาดอยูในภาวะของการทรงตัว เนื่องจาก ธุรกิจการจัดงานอีเวนทและการแสดงนิทรรศการ ไดรับผล กระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองและภาวะ เศรษฐกิจ แมจะมีการแขงขันฟุตบอลโลก ก็ ไม ไดมีผลตอการซื้อ ขายเครื่ อ งฉายโปรเจ็ ค เตอร เ พิ่ ม มากขึ้ น แต อ ย า งใด เนื่องจากสวนหนึ่งลูกคาหันไปใชจอแอลอีดี ซึ่งสามารถใช งานได ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น ทั้ ง ภายในและภายนอก อาคาร ทำใหลูกคาที่เปนบริษัทใหเชาอุปกรณของบารโค ตองหันไปหาลูกคาในตางประเทศ เชน จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร ซึ่งมีการจัดงานประเภทอีเวนท การประชุม หรือ การแสดงนิทรรศการมากกวาเมืองไทย ในสวนของตลาดจอแอลอีดี ก็อยูในภาวะทรงตัวเชน กัน เนื่องจากมีจอแอลอีดีที่เปนสินคานำเขาจากประเทศจีน เขามาตีตลาด โดยจอแอลอีดีจากประเทศจีนจะมีราคาต่ำ กวา อีกทั้งลูกคาซึ่งเปนกลุมที่ซื้อไปเพื่อการใหเชา มีการ

ชะลอการลงทุน เนื่องจากธุรกิจอีเวนท ไมมีการเติบโตจึงใช ผลิตภัณฑที่มีอยูแลว อยางไรก็ตาม จอแอลอีดีของบารโค จะไมเนนแขงขันในเรื่องราคา เนื่องจากเปนสินคาที่เนนใน เรือ่ งคุณภาพ กลุม ลูกคาจึงอยูในสวนทีต่ อ งการสินคา คุณภาพสูงเปนหลัก สำหรับผลิตภัณฑวีดี โอวอลล บารโค ถูกใชเปนฉาก ดานหลังของสถานีโทรทัศนแทบทุกชอง ซึง่ จะมีราคาจำหนาย ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปตอ 1 โมดูล อยางเชน ชอง 3 และ ชอง 5 จะใชเปนขนาด 12 Modules และคาดวาปนี้จะได ลูกคาเพิ่มอีก 2-3 โครงการ ทั้งนี้วิดี โอ วอลล บารโค นอกจากจะมีจุดเดนในเรื่องของคุณภาพ ที่เปนสินคาระดับ พรีเมี่ยม ซึ่งจับกลุมลูกคาระดับไฮเอนดแลว ยังเปนผูนำใน ตลาดที่ ไดรับความไววางใจจากลูกคาที่เลือกใชมากที่สุด

นอกจากนี้ ในครึง่ ปหลังมีสนิ คาใหมเปนแอลอีดสี ำหรับ งานตกแตง ประดับอาคารและสถานที่ เรียกวาแอลอีดี ครีเอทีฟ เปนสินคาใหมที่นำเขามาทำตลาด Creative LED เปนแอลอีดี ในรูปแบบ Transformable LED ชนิด Full Color ถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถใชงานไดทั้ง Indoor และ Outdoor (IP66 rating) สามารถประดับและติดตั้งได บนตัวชิ้นงาน ทุกพื้นที่ ทุกรูปแบบไมจำกัด ติดตั้งบนหรือ รอบอาคารเพดานหรือผนังอาคาร บนขอบเวที และสามารถ โปรแกรมและแสดงผลไดหลากหลายรูปแบบ “อินเทนเนีย” สงผลิตภัณฑใหม สูศึกตลาดโฮมเธียเตอร นายอภิณัฐ อัศวเรืองชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท

อินเทนเนีย จำกัด ผูนำเขาและจัดจำหนายระบบโฮมเธียเตอรเต็มรูปแบบภายใตแบรนดหลัก T+A และ Q Acoustics จากประเทศอังกฤษและเยอรมัน อยางเปนทางการเพียงผู เดียวในประเทศไทย เปดเผยวา ในปจจุบันการออกแบบ บานพักอาศัยประเภทโครงการหรือบานเดี่ยวได ใหความ สำคัญกับหองโฮมเธียเตอรมากยิ่งขึ้นไมนอยไปกวาหอง อื่นๆ ของบานและถือไดวากลายเปนศูนยกลางความบันเทิง และสถานที่รวมตัวของคนในบาน สำหรั บ นั ก ออกแบบ ทั่วไป มักพบปญหาของ การออกแบบห อ งโฮมเธี ย เตอร ใ นเรื่ อ งคล า ยๆ กัน คือขนาดของพื้นที่และ ค ว า ม ล ง ตั ว ข อ ง ส ไ ต ล ตางๆ ตามความตองการ ของลูกคา การเลือกผลิตภัณฑประเภทเครื่องเสียง จึ ง ต อ งคำนึ ง ถึ ง ข อ จำกั ด เหลานีเ้ ปนหลักดวย บริษทั ฯ จึ ง คิ ด ค น และผลั ก ดั น ให เ กิ ด การพั ฒ นาของระบบโฮมเธียเตอรแบบใหมที่ประหยัดพื้นที่ แตยังใหคุณภาพเสียงที่ดี เยี่ยมได นายอภิณัฐ กลาวตอไปอีกวา ทั้งนี้ ไดมีการนำเสนอ ผลิตภัณฑ QTV2 และ Q-AV เทคโนโลยีเฉพาะของคาย Q Acoustics ลำโพงคุณภาพสัญชาติอังกฤษ ที่จะชวยให ห อ งโฮมเธี ย เตอร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเสี ย งและดี ไ ซน ที่ ล งตั ว และไมมีลำโพงระเกะระกะ ระบบลำโพงทั้ง 2 รุนนี้ ถูก ออกแบบมาเฉพาะใหแนบไปกับทีวีจอแบน เพื่อเพิ่มความ สมบูรณแบบของเสียงใหกับทีวีจอแบน สำหรับผลิตภัณฑ QTV2 มีจุดเดนในการปรับแตงได งายและมีฟงกชั่นการเชื่อมตอมากมาย ใชกับทีวีจอแบนทุก รุน ทุกแบรนด ไดตั้งแต 32-50 นิ้ว สามารถปรับเลื่อน ขนาดได โดยมีเทคโนโลยีของระบบเสียงแบบ “BMR” หรือ Balanced Mode Radiator ใหเสียงเทาเทียมกันทุกจุดไม

รูปทรงอิสระ

จำไดวา ตอนเรียนประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคสมัยใหมนั้น หลังจากการคิดคนและ คำนวณโครงสร า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ได สถาปนิกวิศวกรตะวันตกจึงปลดแอกจากโครงสรางกำแพงรับน้ำหนักซุมโคง หรือโคงโดม กลายเป น โครงสร า งเสาคานที่ โ ปร ง เบาและ อิสระมากขึ้น

สถาปนิกหัวกาวหนาจึงแหกกฎเกณฑออกแบบอาคาร รูปทรงอิสระ เริม่ จากผนังอิสระจากเสา อาคารไมเปนกลอง เหลีย่ มหรือโคงกลม เริม่ แบบอิสระไมมาก อยางวิลลาซาวอย ของเลอคอรบูซิเอร ไปจนถึงแบบเฮฟวี อยางงานมหาวิหาร ที่บาซิโลนาของ Goudi ดูเหมือนวาประวัติศาสตรกลับมาซ้ำรอยเดิม เมื่อมี การคิดคนวัสดุกอสรางใหมๆ มีการอาศัยสมองกลในการ คำนวณโครงสราง และกำหนดการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

ไดอยางพิสดาร ทำใหอาคารสมัยใหม Modern หรือแมแต หลังสมัยใหม Post Modern ดูลาสมัยและไมตื่นเตนพอ ทุกวันนี้ ถาเปดนิตยสารออกแบบ จะพบเห็นอาคารรูป ทรงหวือหวา ที่ Frank Gehry Zaha Hadid Future System Toyo Ito เริ่มมานานหลายปแลว สถาปนิกไทย ก็ตามติดอยางไมลดละ แมแตงานทีน่ ำมาเสนอคราวนี้ สถาปนิกไทยก็อาจทำแลว (เฮ)

6

BN#152_p1-13-Pro3.indd 6

6/24/10 12:04:26 AM


วาจะนั่งอยูในตำแหนงใดของหองก็ตาม นอกจากนั้นยังมา พร อ มกั บ อุ ป กรณ เ สริ ม สำหรั บ แขวนหรื อ ขอยื่ น จากผนั ง แบบปรับได เพือ่ รองรับดีไซนของหองโฮมเธียเตอรทกุ รูปแบบ ในสวนของผลิตภัณฑ Q-AV มาพรอมกับดีไซนเรียบ หรู ทีส่ ามารถซอนตัวบริเวณดานลางของทีวจี อแบนไดอยาง แนบสนิท และสามารถปรับเลื่อนไดตามขนาดของทีวีเชน เดียวกับ QTV2 จึงไมเปนปญหาสำหรับทีวจี อแบนทีม่ ขี นาด หลากหลายและขาดคุณภาพเรื่องเสียงอีกตอไป มีลูกเลน ของเสียงที่มากขึ้นและสามารถปรับแตงเพิ่มเติมได ไมวาจะ เปนพลังเสียงรอบดานดวยซัฟวูฟเฟอรและลำโพงแขวน ผนังดานหลัง เพื่ออรรถรสของเสียงเต็มรูปแบบ ใหทิศทาง เสียงรอบดานเสมือนนั่งอยูในโรงภาพยนตรสวนตัว

กรรมการผูจัดการ กลาวทิ้งทายวา ดวยความที่บริษัท เปนผูนำเขาและจัดจำหนายระบบโฮมเธียเตอรเต็มรูปแบบ ภายใตแบรนดหลัก T+A และ Q Acoustics จากประเทศ อังกฤษและเยอรมัน อยางเปนทางการเพียงผูเ ดียวในประเทศ ไทย ที่มุงเนนสินคาในระดับสูงที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ เฉพาะตัวโดดเดน ประกอบกับมีความเชีย่ วชาญใหคำแนะนำ ด า นการออกแบบระบบภาพและเสี ย งมาอย า งต อ เนื่ อ ง หลังจากกอตั้งบริษัทมากวา 5 ป ในปนี้ทางบริษัทไดตั้งเปา หมายโดยการเพิ่มชองทางการจำหนายมากขึ้น โดยเฉพาะ รานคาทีเ่ ปนผูน ำเรือ่ งเสียงเปนหลัก หลังจากปจจุบนั ทีม่ ตี วั แทนจำหนายหลักและยอยกระจายทั้งในตางจังหวัดและ กรุงเทพฯ แลวสวนหนึง่ นอกจากนี้ ในดานของสือ่ โฆษณาทาง บริษัทจะเพิ่มความหลากหลายและเจาะกลุมลูกคากวางขึ้น โดยขยายจากกลุมคนเลนเครื่องเสียงซึ่งเปนฐานเดิม ไปสู กลุม ลูกคาทัว่ ไปตัง้ แตปน เี้ ปนตนไป เพือ่ ใหแบรนดสนิ คาเปน ทีร่ จู กั มากขึน้ และยังเนนในเรือ่ งของการใหบริการออกแบบ ระบบโฮมเธียเตอรและการใหคำปรึกษาซอมบำรุง เปนการ ใช “Design Solution” ซึ่งเปนการพบกันระหวางความ งามในการออกแบบในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ไว ได สำหรับโชวรูมซึ่งเดิมชื่อราน int ตั้งอยูที่ เซ็นทรัลเวิลดนั้น คาดวาจะเปดใหบริการไดอีกครั้งพรอมหางสรรพสินคาภายในเดือนกันยายน 2553 นี้ ซึ่งตอนนี้ผูที่สนใจ สามารถติดตอเขาชมและทดลองสินคาไดที่ โชวรูมบริษัท อินเทนเนีย จำกัด ตั้งอยูที่ ลาดพราว 94 (ซอยเลียบ ทางดวนรามอินทรา ติดรานอาหารบานตนซุง) นอกจากนั้น ทางบริษัทยังมีการเปดสาขาชั่วคราวจำหนาย ซีดี แผนเสียง และอุปกรณเสริม อยูที่เซ็นทรัลลาดพราว ชั้นใตดิน อีกแหงหนึ่งดวย พานาโซนิค เท 50 ลาน ดันยอดขายทีวีรับบอลโลกฟเวอร นายโทชิฮิโร มาจิมะ รองกรรมการผูจัดการ บริษัท

พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตและ จัดจำหนายทีวี เครื่องใช ไฟฟาภายในบาน ภายใตแบรนด “พานาโซนิค” เปดเผยวา การแขงขันฟุตบอลโลก 2010 จะสงผลใหตลาดเครื่องใช ไฟฟากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะสิ น ค า หมวดจอภาพมี ก ารขยายตั ว อย า งมาก บริษัทฯ ได ใชงบ 50 ลานบาท เพื่อสงเสริมยอดขายทีวีจอ แบนทั้งแอลซีดี ทีวี และ พลาสมา ทีวี เพื่อกระตุนยอดขาย ในชวงดังกลาวใหเติบโตมากกวา 10 – 15% และในชวงครึ่งหลังของปนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดตัว ทีวี 3D หรือทีวีสามมิติ ทั้งแอลซีดี ทีวี และ พลาสมา ทีวี โดยบริษัทตั้งเปาที่จะเปนผูนำตลาดพลาสมาทีวี ในประเทศ ไทยให ได ซึ่งคาดวาตลาดรวมทีวีจอแบนในประเทศไทยปนี้ จะอยูที่ 1 ลานเครื่อง แบงเปนตลาดพลาสมา ทีวี 14 – 15% ที่มีสัดสวนของพลาสมาทีวีสามมิติอยูราว 4,000 – 5,000 เครื่องเทานั้น สวนที่เหลืออีก 85% เปนแอลซีดี ทีวี และในตลาดดังกลาวมีแอลอีดีทีวีอยูราว 10% อยางไรก็ตาม การเปดตัวทีวี 3 มิติ ของพานาโซนิค จะลาชากวาคูแขงในตลาดเดียวกันไมวาจะเปนซัมซุง หรือ แอลจี ที่เปดตัวไปแลวในชวงที่ผานมา แตบริษัทฯ เล็งเห็น วาอุปกรณและคอนเท็นตที่เปนสามมิติ ในประเทศไทยยัง ไมมีความพรอม แตในชวงครึ่งปหลังจะมีมากขึ้น ตามที่ผู ผลิตภาพยนตรฮอลลีวูดจะสรางภาพยนตรสามมิติ ออกมา ฉายและจำหนายในรูปแบบสามมิติ ถึง 20 เรื่อง จะชวย กระตุนยอดขายไดมากขึ้น สำหรับเปาหมายการของบริษทั ฯ ในปน้ี ไดตงั้ เปาเติบโต ทางดานยอดขายมากกวา 10% หรือคิดเปนมูลคาราว 1 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่มียอดขาย 9,000 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2551 ราว 5% เนื่องจากการหยุด

Lighting Houseฯ

การผลิตทีวีจอแกว โดยยอดขายทั้งหมดในปนี้แบงเปนยอด ขายจากทีวีจอแบน และแบตเตอรี่ พานาโซนิค ราว 50% สวนอีก 50% เปนยอดขายของเครื่องเสียง และเครื่องใช ไฟฟา “ปนที้ างบริษทั ตัง้ เปายอดขายแอลซีดี ทีวี และพลาสมา ทีวี ไวประมาณ 1.5 – 1.6 แสนเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน มาที่มียอดขายราว 8 – 9 หมื่นเครื่อง ซึ่งจะทำใหสวนแบง ตลาดของพานาโซนิคในตลาดทีวีจอแบนเพิ่มขึ้นเปน 10% โดยการเพิ่มขึ้นของยอดขายนั้นเปนไปตามความตองการ ของผูบริโภคที่ตองการ ทีวีจอแบนขนาด 32 – 42 นิ้ว เพิ่ม มากขึ้น” นายโทชิฮิโร กลาวอีกวา ทัง้ นี้ หลังจากโรงงานผลิตทีวจี อแกวของบริษทั หยุดการ ผลิตไป ทางบริษทั ไดปรับปรุงโรงงานดังกลาวมาผลิตพลาสมา ทีวี ทดแทน รวมถึงการอุปกรณประกอบทีวีแบบจอแบน เพื่อสงออกไปยังตลาดยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ อินเดีย โดยมีกำลังการผลิตพลาสมา ทีวี ในปจจุบันอยูที่ 40,000 – 50,000 เครื่อง/ป

(ตอจากปก)

การจำหนายสินคาประเภทโคมไฟนำเขาจากยุโรป ภายใต แบรนด “Burgundy” พรอมกับการเปดโชวรมู Burgundy ขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร ในซอยทองหลอ 10 เพื่ อ รองรั บ กลุ ม ลู ก ค า ที่ ช อบความหรู ห ราและความมี เอกลักษณที่ ไมเหมือนใคร ในยานนี้ สำหรับโชวรูมของ Burgundy นั้น มีการจัดแบง ออกเปน 2 โซน โดยชั้นที่ 1-2 เปนโชวรูมโคมไฟระดับ ไฮ-เอนด ที่เปนสินคานำเขาจากยุโรป เชน อิตาลี สเปน เยอรมัน โดยมีแบรนดหลักๆ เชน Rotaliana, Carlesso, Led C-4, Italamp, Sylcom, Iris Crystal, Itre, และ Barovier&Toso ซึ่งลวนเปนแบรนดชั้นนำระดับโลก ที่มี ดีไซนทันสมัย พรั่งพรอมดวยความงดงาม และมีความ หลากหลายในรูปแบบ ไมวาจะเปน โคมไฟชอ คริสตัล, โคมไฟตัง้ โตะ ตัง้ พืน้ และโคมไฟติดผนัง นอกจากนีส้ ำหรับ ผูที่ชื่นชอบความมีเอกลักษณที่เปนหนึ่งเดียวทางบริษัท Burgundy มีบริการผลิตสินคาตามรูปแบบ พรอมทีมที่ ปรึกษาและนักออกแบบที่มีความชำนาญดานโคมไฟ คอย ใหบริการเพือ่ ทำใหจติ นาการของลูกคาเปนจริง ตามความ ตองการ โดยเฉพาะคริสตัลเกรดเอ จาก Swarovski นอกจากนี้ โชวรูม Burgundy ยังมีบริการที่รวดเร็ว และล้ำสมัย ดวยระบบหนาจอสัมผัส (interactive touch

screen system) ที่ใช ในการควบคุมแสงไฟ ซึ่งลูกคา สามารถ เปด, ปด เพิ่ม หรือ ลดแสงไฟทุกดวงในโชวรูม ตามความตองการดวยตนเองอีกดวย ในสวนของชั้น 3 ของโชวรูม Burgundy เปนโชวรูม เฟอรนเิ จอรสไตลคอนเทมโพลารีท่ หี่ รูหรา ภายใตแบรนด Della Robbia ซึ่งเปนแบรนดเฟอรนิเจอรสงออกของคน ไทยที่เปนที่ยอมรับในตลาดของทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุนมามากกวา 30 ป โดยเฟอรนิเจอรทุกชิ้น มีความโดดเดนในดานการดีไซน และความ พิถีพิถันในการเลือกวัสดุที่เทียบเทากับแบรนดชั้นนำจาก ทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนการผลิตที่ควบคุมคุณภาพ มีราคา ยอมเยาเมื่อเปรียบเทียบกับเฟอรนิเจอรนำเขาที่อยู ใน ระดับเดียวกัน โดยลูกคาสามารถเขามาเลือกชมสินคา ตางๆ ได ในโซน Mock Up Room ซึ่งไดจัดบรรยากาศไว เพื่อตอบโจทยกับลูกคาที่รักการตกแตงไดทุกวัน

7

BN#152_p1-13-Pro3.indd 7

6/24/10 12:04:38 AM


คายสวิตซ-ปลั๊กไฟเกาะธุรกิจอสังหาฯโต ผูผลิตสงสินคาใหมปอนตลาดแยงเคก

นอกจากการเปดตัวสินคาใหมแลวปนี้บริษัทยังมีแผนที่ จะขยายชองทางการจัดจำหนายเพิม่ ขึน้ โดยมีแผนทีจ่ ะขยาย ดีลเลอรใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ปจจุบันเรามีตัวแทน จำหนายประมาณ 1,000 รายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี ทีมขายงานโครงการ และทีมประสานงาน แนะนำสินคา ใหมใหกับดีไซนเนอร สถาปนิก วิศวกร ไดรับรูถึงสินคา โดยตรงอีกดวย สำหรับตลาดสวิตซ ไฟฟาและปลั๊กไฟนั้นมีการเติบโต ที่ดี ถึงแมวางานโครงการในครึ่งปแรกจะมีการเลื่อนระยะ เวลาในการกอสรางโครงการออกไปเนื่องจากสถานการณ ในประเทศไมเอื้อ แตตนมองวาตลาดนาจะมีการเติบโตได อยางแนนอน เพราะงานโครงการตางๆ ก็ยังมียอดขายที่ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ตลาดอุปกรณสวิตซและปลั๊กไฟเติบโตตอเนื่องหลังเจอมาตรการกระตุนภาษีดานอสังหาริมทรัพยจากภาครัฐ ผูผ ลิตเดินหนางัดกลยุทธเด็ดหวังชวงชิงสวนแบง ดานบิทชิ โี น สง Bamboo ออกตีตลาดเพื่อขยายฐานลูกคา ซีเมนต นองใหมในวงการประกาศศักดาถึงความแข็งแกรงของ แบรนด เชื่อในระยะเวลา 5 ป พรอมเปนเบอร 2 ในตลาดอยางแนนอน สวนฮาโก มั่นใจ ศักยภาพความเปนสินคาไทยมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑแบรนด HACO หนีสินคาลอกเลียนแบบ เพื่อสรางความแตกตาง ดันยอดขายพุง 20% บิทิชี โนลอนซ Bamboo ชิมลางตลาด หวังขยายฐานลูกคาเพิ่มกระตุนยอด Mr.Lorenzo Riboni กรรมการผูจัดการ บริษัท บิทิชี โน (ประเทศไทย) จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหนายอุปกรณสวิตซ และปลัก๊ ไฟฟา กลาววา สำหรับปนเี้ ราไดเปดตัว สินคาใหม รุน Bamboo อย า งเป น ทางการใน งานสถาปนิ ก สยามที่ ผานมา โดยสินคาดังกลาวจะนำเขามาเพื่อ เสริมตลาดในสวนของ ตลาดลาง เพื่อใหสามารถขยายฐานลูกคา ใ น ต ล า ด ไ ด ม า ก ขึ้ น สินคาตัวนี้ถูกออกแบบใหดูเรียบงาย ปลอดภัย ในราคาที่ เหมาะสม จากการสำรวจของลูกคาในตลาดตางประเทศ อาทิ จีน อินเดีย แม็กซิโก พบวาประมาณ 80% เจาของบาน นิยมใชสินคาตัวนี้เนื่องจากมีดีไซนที่เรียบงาย คุณภาพสูง และมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากสินคาดังกลาวถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของผู ใชเปนหลัก โดยภายในปลัก๊ ไฟถูกออกแบบใหมีมานนิรภัยเพื่อปองกันปญหาการเกิดไฟดูด และ ไฟฟาชอตไดเปนอยางดีจึงเหมาะกับบานที่มีเด็กเพราะมี ความปลอดภัยสูง ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี สิ น ค า ครอบคลุ ม ตลาดทุ ก เซกเมนท สำหรับลูกคาระดับกลางนั้นจะใชสินคา Magic Advance ในการทำการตลาด โดยจะเนนเจาะกลุมลูกคา

8

งานบานอาศัย และงานโรงแรมเปนหลัก จุดเดนของสินคา กลุมนี้คือ ถูกออกแบบใหมีฟงกชั่นการใชงานที่เพิ่มมากขึ้น และมีรูปแบบสินคาใหเลือกใชมากถึง 5 รูปแบบ สวนตลาด ระดับพรีเมีย่ มนัน้ จะใชแบรนด Axolute ในการทำการตลาด สำหรับลูกคาของเรานั้นสวนใหญจะเนนจับตลาดกลุมลูกคา ทั่วไป 70% สวนที่เหลืออีก 30% จะเปนลูกคางานโครงการ อาทิ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญในไทย เชน แลนดแอนดเอาส แสนสิริ ปริญสิริ ฯลฯ

Mr.Lorenzo กลาวอีกวา นอกจากนี้เรายังมีสินคาใหม IDROBOX ซึ่งเปนสินคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งในงาน เอาทดอรเปนหลัก โดยสินคาดังกลาวจะมีฝาครอบเพื่อ ปองกันน้ำฝนจากภายนอกเขามาจึงมีความปลอดภัยสูง สามารถเปด-ปดไฟได โดยที่ ไมตองกังวลเรื่องไฟฟาดูดแต อยางได นอกจากนี้ยังไดเปดตัวสินคา คอนซูมเมอร ยูนิค ซึ่งเปนระบบออโตเมชั่นที่ ใชควบคุมระบบไฟฟาภายในบาน ทั้งหมด โดยมีฟงกชั่นการใชงานมากกวา 50 ราย ซึ่งสินคา ดังกลาวกำลังเปนที่นิยมในตลาดกลุมคอนโดมิเนียมและ บานทัว่ ไปในปจจุบนั สำหรับสินคาตัวนี้ บริษทั ไดกระจายสินคา เขาไปยังรานโมเดิรนเทรด โฮมโปร โฮมเวิรค เปนหลัก

ซีเมนส เชื่อมั่นในแบรนด วาดเปา 5 ปขึ้นแทนเบอร 2 นางสุวรรณี สิงหฤๅเดช ประธานอาวุโสและหัวหนา ฝาย IBT บริษัท ซีเมนส จำกัด ผูดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อุ ป กรณ ส วิ ต ซ ไ ฟและ เต า รั บ ไฟฟ า ภายใต แบรนด “SIEMENS” กลาววา บริษทั ซีเมนต ในประเทศไทยเปนเปน บริ ษั ท ข า มชาติ จ าก ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ที่ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ จำหน า ย อุ ป กรณ ไฟฟ า ภายใน งานอาคาร โดยจะมี สิ น ค า ครอบคลุ ม งาน อาคารทั้งหมด อาทิ ตู สวิตซ สวิตซและปลั๊กไฟ ตูอบเซ็นเตอร อุปกรณรักษา ความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบอุปกรณคอลโทรลงาน แอร ฯลฯ สำหรับภาพรวมตลาดสวิตซ ไฟและเตารับไฟฟาในปนี้ มีการเติบโตอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากเปนอุปกรณทเี่ กีย่ วเนือ่ ง กับธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยตรง โดยเฉพาะงานโครงการ บานกอสรางใหมยิ่งมีการเติบโตที่ดี สวนตลาดบานรี โนเวท นั้นคอนขางโมดิไฟลตลาดยากนิดหนอย และในปที่ผานมา นั้นตลาดบานใหม ในแนวสูงและแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอัตราการเติบโตสูงมาก เนื่องจากภาครัฐ ใหการสนับสนุนดานมาตรการดานภาษีจึงผลักดันใหตลาด อสังหาริมทรัพยมีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอาคารตึกสูงที่ อยูตามแนวรถไฟฟาในชวง 3 ปหลังนั้นมีการกอสรางเกิด ขึ้นกันใหหนาตาเลยทีเดียว สวนวิกฤติทางดานการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นไม นาจะสงผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจในป 40 เนื่องจากผูบริโภคยังคงมีกำลังซื้อเพียงแตอาจจะตกใจ กับสถานการณทเี่ กิดขึน้ จึงทำใหมกี ารชะลอตัว อยางไรก็ตาม ตนมองวาการเติบโตของตลาดในชวง 2 ปที่ผานมานั้นมี ศักยภาพทั้งในสวนของงานอาคาร คุณภาพของสินคาและ ผูบ ริโภคมองหาสินคาทีม่ คี ณ ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน เราคอนขางโลงอกอยางมากทีเ่ หตุการณทเี่ กิดขึน้ ในประเทศ ไม ไดสงผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจของเราแตอยางไร นางสุวรรณี กลาวอีกวา ปจจุบันตลาดรวมของกลุม


สวิตซ ไฟและเตารับไฟฟามีประมาณ 1,200-1,500 ลาน บาท ซึ่งมีมูลคาตลาดที่คอนขางสูงและมีชองวางตลาดอีก มากดวยเหตุนี้เราจึงสนใจและตัดสินใจลงมาเลนตลาด และ กอนที่จะมาทำตลาดตรงนี้ ไดมีการศึกษาและวิจัยตลาดมา กอนแลว จนกระทั่งป 2551 บริษัทก็ ไดเขามาทำตลาด อยางเต็มตัวซึ่งนับปนี้ก็เปนปที่ 3 และภายในอีก 5 ปขาง หนาตั้งเปาจะมีสวนแบงการตลาดให ได 10% ดานนายเวชภัณฑ ปน มูล รองประธานอุปกรณ ไฟฟา แรงต่ำ กลาวเสริมวา ดังนั้นแผนการตลาดในระยะ 5 ปจึง เนนสรางดีมานดและสรางการรับรู ในตลาดใหมากขึ้น โดย มุ ง เน น เจาะกลุ ม ลู กคางานโครงการเปนหลักเนื่องจากมี มูลคาตลาดและปริมาณการชื้อขายที่สูง ซึ่งในชวงระยะ เวลา 2 ปที่ผานมาเราคอนขางประสบความสำเร็จ และได รับการยอมรับจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนำที่ติด อันดับ 1 ใน 5 เปนอยางดี อาทิ แลนดแอนดเฮาส แสนสิริ พฤกษา เอสซี แอสเซท ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะ พัฒนาชองทางการจัดจำหนายใหมีความแข็งแกรงเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับ บริษัท แสงชัยแอรควอลิตี้ จำกัด ซึ่งเปน พารทเนอรในการกระจายสินคาใหกบั เราในสวนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในสวนของตลาดในตางจังหวัดดวย โดยการจัดทำโรดโชว เพื่อแนะนำสินคา รวมทั้งการ จัดทำโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการขายใหกับลูกคา เพื่อสราง การรับรู ในตลาดใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย อีกทั้งยังมี แผนที่ จ ะกระจายสิ น ค า ไปยั ง ตลาดโมเดิ ร น เทรดอี ก ด ว ย ขณะนี้อยู ในขั้นตอนของการเจรจาคาดวาจะดำเนินการ แลวเสร็จภายในสิ้นปนี้ สวนอีกชองทางมีแผนที่จะกระจาย สินคาเขาไปยังตลาดบานรีโนเวท บานสรางเอง เพือ่ กระจาย สินคาใหครอบคลุมกลุมลูกคากลุมอื่นๆ ใหรับรูถึงผลิตภัณฑ ของซีเมนตในสวนของสวิตซและปลัก๊ ไฟบาง เพราะสวนใหญ จะรูจ กั สินคาของเราในหมวดอืน่ ๆ มากกวา สำหรับงบประมาณ ในการจัดทำการตลาดตัง้ ไวประมาณ 5-7% ของยอดขายตอป

นางสุวรรณี กลาวตอไปอีกวา สำหรับอุปกรณสวิตซ ไฟและเตารับไฟฟาของเรานั้นเปนสินคาระดับกลาง – บน และมี ใหเลือก 2 รุน คือ DELTA AZIO และ MIRO โดย สินคาของเราเปนสินคาที่มีคุณภาพ ดีไซนหรู ใหอิมเมจที่ สวยงาม ในราคาที่จับตองไดและมีความเหมาะสมกับลูกคา ทุกระดับ นอกจากนี้บริษัทยังมีสินคาใหม Automation Switch (EIB) ซึ่งเปนสินคาที่สามารถควบคุมระบบไฟฟา แสงสวางภายในอาคารไดทั้งระบบ อาทิ การ ตั้งเวลา การ หรี่ ไฟ การตอพวงกับผามาน ฯลฯ ทั้งนี้สินคาของเรามี ความแตกตางจากทองตลาดคือเปนสินคาที่ ไดรับมาตรฐาน จากยุโรป และไดรับการยอมรับจากผู ใช ในระดับสากล

ฮาโกเรงพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาด ตีปกหนีคูแขงหวังดันยอดโตอีก 20% นายวรกิตติ์ วาณิชยรรยง ผูจัดการทั่วไป บริษัท ฮาโก อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน า ยสวิ ต ซ แ ล ะ ป ลั๊ ก ไ ฟ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ไ ฟ ฟ า ค ร บ วงจร ภายใตแบรนด “HACO” กลาววา สำหรับภาพรวมตลาด ของสวิตซและปลั๊กไฟ ใ น ป ที่ ผ า น ม า นั้ น มี ดีมานดลดลง 20% จาก ตลาดโดยรวม 1,200 ลาน เนื่องจากปญหา ทางดานภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางดานการเมืองภายในประเทศ ซึง่ สงผลกระทบ ต อ ความมั่ น ใจของผู บ ริ โ ภคในด า นการลงทุ น และส ง ผล กระทบต อ ผู ป ระกอบการในการสั่ ง ชื้ อ สิ น ค า และสต อ ก สินคา สวนดานผลการดำเนินงานของบริษัทในปที่ผานมามี มารเก็ตแชรประมาณ 10% หรือ 120 ลานบาท ดังนั้นปนี้ จึงตั้งเปาเติบโตไมต่ำกวา 15-20% สำหรั บ กลุ ม ลู ก ค า ของบริ ษั ท จะเน น เจาะกลุ ม ลู ก ค า ระดับกลางเปนหลัก โดยจะเนนเจาะตลาดดีลเลอร (รานคา ทั่วไป) ตลาดโครงการ และตลาดโมเดิรนเทรด ปจจุบัน บริษัทมีดีลเลอรประมาณ 200 ราย และมีนโยบายที่จะเพิ่ม ขึน้ อีกเรือ่ ยๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของดีลเลอรทมี่ อี ยูใหมคี วาม แข็งแกรงมากขึ้น โดยการจัดทำการตลาดเพื่อสงเสริมการ ขาย รวมทัง้ การจัดทำโปรโมชัน่ ใหกบั ดีลเลอรและลูกคาดีลเลอรอกี ดวย รวมทัง้ แนะนำสินคาและเพิม่ ประเภทของสินคา ใหกบั รานดีลเลอรเพือ่ ใหมคี วามหลากหลาย โดยใชงบในการ ทำตลาดประมาณ 8% ของยอดขาย จุดเดนของสินคาของเราคือ มีสินคาที่ครบวงจร โดย แบงเปนสินคาประเภทสวิตซและปลัก๊ ไฟเปน 40% สวนทีเ่ หลือ อีก 60% เปนอุปกรณอื่นๆ สำหรับสินคาของเรามีความ โดดเดนดานดีไซน มีความสวยงาม และเปนสวิตซแบบ แขวนลอย สามารถติดตัง้ บนกำแพงไดทนั ทีโดยที่ ไมตอ งเจาะ ซึง่ ถือวาเปนสินคาทางเลือกใหมใหกบั ผูบ ริโภคผนวกกับผูเ ลน ในตลาดยังมีปริมาณที่นอยจึงทำใหงายตอการทำการตลาด นายวรกิตติ์ กลาวอีกวา สวิตซ ไฟดังกลาวจึงเหมาะ สำหรับตลาดบานรี โนเวทหรือบานเพิ่มเติมจุด และบานใหม สไตลน็อคดาวนที่ ไมตองการเจาะกำแพง อยางไรก็ตามตน มองวาตลาดรีโนเวทเปนตลาดทีก่ ำลังมีการเติบโต เนือ่ งจาก ลูกคากลุมนี้จะเพิ่มเติมจุดในการเปด-ปดสวิตซ ไฟเปนหลัก ซึ่งตรงกับอุปกรณที่เรานำเสนอในเรื่องของความสะดวก สบายในการติดตัง้ ดีไซนสวยงาม ปลอดภัย มีราคาทีเ่ หมาะสม และเชื่อวาตลาดดังกลาวนาจะเติบโตดี แผนการตลาดปนจี้ ะเนนพัฒนาสินคาใหมๆ ออกสูต ลาด อยางตอเนื่อง พรอมทั้งพัฒนาสินคาที่ถูกลอกเลียนแบบให มีความโดดเดนและมีฟงกชั่นที่เหนือกวาคูแขงในตลาดเพื่อ สรางความแตกตางและใหสามารถแขงขันในตลาดได รวม

ทัง้ นำเสนอเทคโนโลยีใหมๆ ใหกบั ลูกคาอยูต ลอดเวลา ลาสุด ไดเปดตัว Haco smart Life เพื่อตอบสนองไลฟสไตล คนยุคใหมที่ตองการความสะดวกสบายโดยอาศัยเทคโนโลยี ในการใช ในชีวติ ประจำวัน โดยสินคาดังกลาวเปน A Switch is all you need หรือสวิตซควบคุมแสงสวางในบานแบบ ครบวงจร ซึง่ เหมาะกับกลุม ลูกคางานโรงแรม บาน คอนโดฯ อพารทเมนท ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทยังไดเปดตัวสินคา Go Green ซึ่ง เปนสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม เชน ปลั๊กลดโลกรอน สวิตซ ตรวจจับความเคลือ่ นไหว ปลัก๊ กันดูด นอกจากนีย้ งั มี swich Full Set สินคาทางเลือกใหมของสวิตซเตารับแบบลอย ที่ ออกแบบมาใหพรอมงานทันที ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมลาสุด ที่ ไมมีรอยตอ สะดวกสบายในรูปแบบ DIY ทั้งนี้ ในปนี้ มีการเปดตัวสินคาใหมคอนขางเยอะ คาดวาจะมีสัดสวน ยอดขายในสวนของสินคาใหมเพิ่มขึ้นมากถึง 30% ในขณะ ที่ป 2550 มีสัดสวนยอดขายสินคาใหมแค 10% เทานั้น นายวรกิตติ์ กลาวตอไปอีกวา จากสถานการณความ ไมสงบทางดานการเมืองทำใหงานโครงการหลายโครงการ มีการชะงัก แตอยางไรก็ตามตลาดในสวนของโมเดิรนเทรด นั้นยังมีการเติบโตสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจอยางเห็นได ชัดเจน ดังนัน้ ในปนเี้ ราจึงมีแผนทีจ่ ะขยายชองทางการตลาด ในสวนของตลาดโมเดิรนเทรดเพิ่มอีกเทาตัวหรือประมาณ 20% เดิมบริษัทขายผานชองทางการจัดจำหนายในราน โมเดิรนเทรดเพียงแค 10% ขณะนี้เราไดกระจายสินคาเขา เทสโก โลตัสแลว 78 สาขาทั่วประเทศซึ่งเขาไปเมื่อเดือน เม.ย. ทีผ่ า นมา นอกจากนีย้ งั กระจายเขาไปยังรานซีเมนต ไทย โฮมมารท โกลบอล เฮาส ไทยวัสดุ ฯลฯ ทั้งนี้ยังไดจัดทำโครงการ CSR เพื่อคืนกำไรใหกับ สังคมอีกดวยโดยการบริจาคสวิตซ ไฟใหกับโครงการสราง บานใหกับเด็กที่ยากจนในเขตคลองเตย และบริษัทจากเงิน ชวยเหลือผูป ระสบภัยในเฮติอกี ดวย สวนตลาดในตางประเทศ นั้นมีสัดสวนการสงออกประมาณ 5% โดยสงออกไปยัง ประเทศอียิปต พมา สิงคโปร นอกจากนี้ ในปหนามีแผนที่ จะเพิ่มสัดสวนตลาดตางประเทศเปน 10% โดยจะขยายไป ยังประเทศเพื่อนบาน อาทิ เวียดนาม เปนตน

9


เอสซีจี เดินหนาขยายโฮมโซลูชนั่ พรอมเปลีย่ นโฉมหนารานซิเมนตไทยโฮมมารท ลาสุดเปดที่ นครชัยศรีเปนแหงทีส่ อง ตัง้ เปาภายใน 5 ปเปดครบ 65 แหง นายพิชิต ไมพุม กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด กลาววา ถึงแมวา สถานการณ ก ารเมื อ งที่ รอนแรงในชวงไตรมาส 2 จะสงผลกระทบตอหลาย อุตสาหกรรม แตในสวน ของตลาดวั ส ดุ ก อ สร า ง ยั ง ไม ได รั บ ผลกระทบ เทาไรนัก เนื่องจากสวน ใหญ เ ป น ยอดการสั่ ง ซื้ อ ล ว งหน า จากช ว งก อ น หนานั้น ผลประกอบการ ช ว งครึ่ ง ป แ รกจึ ง เป น ไป ตามเปาหมาย ในขณะที่ตลาดวัสดุกอสรางครึ่งปหลังยอมรับวา อาจ ไดรับผลกระทบตอเนื่องจากเหตุการณความรุนแรงที่เกิด ขึ้นในชวงเดือนพ.ค. 2553 ที่ผานมา ประกอบกับภาวะ ทางการเมืองยังคงความผันผวนสูง ทำให ไดรบั สัญญาณการ ชะลอเปดโครงการใหมๆ ของผูประกอบการ โดยเฉพาะ

โครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่มีความเสี่ยงสูงที่มีแนว โนมลดตัวลง ทำใหตลาดครึ่งปหลังนาเปนหวงมาก โดย เฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ สวนตลาดตางจังหวัดเชื่อวายังมี แนวโนมการขยายตัวที่ดี ทั้งนี้หลังจากที่เอสซีจีไดเปดโฮมโซลูชั่น (Home Solution) หรือศูนยบริการเรื่องบานครบวงจรที่ซิเมนต ไทยโฮมมารท สาขาบางนา เปนสาขาแรกเมื่อป 2552 ซึ่งเปนราน ตนแบบและไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาโดยมี ยอดขายเติบโตถึง 150% ในป 2553 จึงไดเปดโฮมโซลูชั่น ที่ซิเมนต ไทยโฮมมารท สาขานครชัยศรี เปนแหงที่สอง เพื่อขยายบริการที่เปนระบบใหครอบคลุมตลาดมากขึ้น จากการสำรวจตลาดพบวาจังหวัดนครปฐมมีบานเกา ประมาณ 300,000 หลัง และมีบานใหมเขามาสูตลาดปละ 3,000 หลัง และมีอัตราการซื้อวัสดุกอสรางตกแตงอยูที่ 8,000 บาทตอบิลตอหัว ซึ่งเปนอัตราที่สูงมากเพราะปกติ อยูที่ 3,000 บาทตอบิลตอหัว นายพิชิต ไมพุม กลาวอีกวา สำหรับโฮมโซลูชั่น ที่ ซิเมนต ไทยโฮมมารท นครชัยศรี จะมีภาพลักษณทันสมัย และเพียบพรอมไปดวยบริการที่อำนวยความสะดวกสบาย

“เรสเตอร” ชีต้ ลาดเกาอีน้ วดเพือ่ สุขภาพแขงขันมากเติบโตสูง มัน่ ใจเปนหนึง่ เรือ่ งเทคโนโลยี มัดใจลูกคาอยู พรอมดวยชองทางการจำหนายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แถมกระตุนการขาย ดวยการจัดอีเวนทอยางตอเนื่อง มั่นใจยอดขายปนี้ไมต่ำกวา 50 ลานบาท เล็งขยายตลาด เกาอี้นวดสำหรับคนทำงานออฟฟศ นายเกรียงศักดิ์ แซกวน ผูชวยผูจัดการ บริษัท เรสเตอร ประเทศไทย จำกัด ผูนำเขาและจำหนายเกาอี้ นวดและเทคโนโลยีเพือ่ สุขภาพ “RESTER” เปดเผยวา ปจจุบนั เรสเตอรทำตลาดในประเทศไทยมานานกวา 13 ป และไดรบั การยอมรับจากผู ใชมาอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะ ในกลุมสินคาเกาอี้นวดเพื่อสุขภาพ ที่สามารถตอบสนอง ความตองการของลูกคาไดทุกกลุม ในทุกระดับราคา โดย มีสินคาใหเลือกมากมายตามความตองการใชงาน

China ประสงคนำเขา Door Twist กรุณาสงรายละเอียดของผลิตภัณฑและราคา มาไดที่ Mr.Guiming Luo, Sales, Ningbo R. M. Fitness Equipment Co., Ltd., Jiaochuan, Ningbo, Zhejiang, 315200 โทรศัพท 86-574-86366799 โทรสาร 86-574-86366796

ทั้งนี้ ราคาของเกาอี้ นวดแตละรุนจะขึ้นอยูกับ ออปชั่นในการนวด อยาง เชนระบบการสแกนสรีระ ของผู ใช เ พื่ อ ปรั บ ระบบ การนวดใหเหมาะสมกับผู ใชแตละคน และยังมี ให เลื อ กใช ง านทั้ ง ระบบลู ก กลิ้งและระบบถุงลม ซึ่ง ราคาก็จะแตกตางกันไป ตามเทคโนโลยี “ทิศทางการเติบโตของตลาดเกาอี้นวดเพื่อสุขภาพถือ วาดีมาก แมจะมีการแขงขันคอนขางมาก แตก็เปนแบรนด ชั้นนำในตลาดประมาณ 3 แบรนดเทานั้น ที่เหลือเปนราย เล็กๆ ที่มักจะนำสินคาที่เปนเทคโนโลยีเกาเขามาขายจึงทำ ราคาไดถูก แตเราก็ ไมวิตกเพราะเรสเตอรมีฐานลูกคาคอน ขางมากจากการที่ทำตลาดมานาน ทำใหผู ใช ไววางใจและ มีการซื้อซ้ำกับเราอยางสม่ำเสมอ” นายเกรียงศักดิ์ กลาว ตอไปวา ปจจุบัน สินคาของเรสเตอรมีวางจำหนายในหางสรรพ

ใหกบั ลูกคา ยังมีจดุ เดนทีจ่ ดั แสดงนวัตกรรมตางๆ ของสินคา โดยแบงเปน 6 โซลูชั่น ประกอบดวย ระบบหลังคา ระบบ ฝาและเพดานซึ่งมีทั้งระบบผนังกันรอนและกันเสียงสำหรับ หองโฮมเธียรเตอร ระบบวัสดุกรุพนื้ ผิวทีม่ าพรอมนวัตกรรม การติดกระเบื้องอยางรวดเร็ว ระบบหองน้ำทั้งหองน้ำเด็ก ผู ใหญ ผูสูงอายุจาก Speed Bathroom ระบบครัว และ ระบบพื้นที่ภูมิทัศนภายนอก เชน ไมสังเคราะหตราชาง ซึ่ง ทั้ ง หมดนี้ จ ะมาพร อ มบริ ก ารที่ ค รบครั น จากเจ า หน า ที่ ผู เชี่ยวชาญตั้งแตการใหคำปรึกษา ออกแบบ ประมาณการ ตรวจหนางาน ทัง้ การบริการหลังการขายและการรับประกัน ซึ่งคาดวาโฮมโซลูชั่น นครชัยศรี จะสามารถตอบโจทย ความตองการเรื่องบานสำหรับไลฟสไตลคนยุคใหมทั้งใน จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกลเคียงไดอยางสะดวกและครบครัน นอกจากนีเ้ อสซีจยี งั มีแผนทีจ่ ะเปดโฮมโซลูชนั่ ใหครอบคลุมทั่วประเทศภายในระยะเวลา 5 ป จากซิเมนต ไทย โฮมมารท 65 แหง โดยในปนี้จะเปดอีก 4 แหงทั้งในเขต ปริมณฑลและตางจังหวัด ดานนายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผูจัดการ ใหญ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น กลาวเสริมวา จังหวัด นครปฐมเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการซื้อสูง อีกทั้งพฤติกรรมในการซื้อวัสดุกอสรางมีความตองการใชขอมูลและ ตัดสินใจเลือกสินคาดวยตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการเปดศูนย บริการเรือ่ งบานครบวงจรทีซ่ เิ มนต ไทยโฮมมารท นครชัยศรี จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเปนอยางดี คาดวาจะสามารถดึงใหลกู คา ทัง้ กลุม เจาของบาน บานสรางเอง และบานจัดสรร และกลุมผูมีสวนรวมในการกอสราง หรือตัดสินใจ เชน สถาปนิก ผูออกแบบ ผูรับเหมา ชาง หรือบริษัทรับสรางบานมาใหบริการอยางกวางขวาง สินคาเซ็นทรัลทุกสาขา รวมถึง ในรานซุปเปอรสปอรต และใน ทุกสาขาของสปอรต เวิลด ซึ่ง ทั้งหมดนี้จะครอบคลุมตลาด ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเนนการเขา รวมงานแสดงสินคาตางๆ ที่มีลูกคากลุมเปาหมาย เขารวมดวย เพือ่ เปนอีกชองทางหนึง่ ในการขยายฐานลูกคา ใหมากขึน้ และจะมีโปรโมชัน่ พิเศษในการจัดงานแตละครัง้ เพื่อกระตุนยอดขายอีกดวย ในสวนของการขยายตลาด บริษัทฯ จะเนนการสง ไดเรคเมลใหฐานลูกคาทีม่ อี ยู เพือ่ ใหลกู คาไดเขารวมอีเวนท ตางๆ ที่จัดขึ้น เพื่อที่ลูกคาจะไดรับรู ในสินคารุนใหมที่จะ แนะนำสูต ลาด โดยจะเนนการจัดอีเวนทในหางสรรพสินคา, โรงพยาบาล และสนามกอลฟ เปนหลัก สำหรับเปาหมายทางการตลาดในป 2553 นี้ คาดวา จะมียอดขายจะไมต่ำกวา 50 ลานบาท ซึ่งในปนี้จะเนน การออกงานแสดงสินคาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อใหลูกคาไดรูจักสินคาของเรสเตอรใหมากขึ้น และจะ เปนชองทางใหลกู คาไดทดลองใชสนิ คา เพือ่ จะไดเกิดความ ประทับใจ และเกิดการตัดสินใจซื้อ ปจจุบัน บริษัทฯ มีสินคาใหเลือกใชหลากหลายรูป แบบตามความตองการใชงาน ไมวา จะเปนเกาอีน้ วด เครือ่ ง นวดฝาเทา เครื่องนวดแบบมือถือ โดยมีระดับราคาตั้งแต สองพันกวาบาทถึงระดับแสนกวาบาท สำหรับสินคารุน ใหมๆ ในปนี้ มีรุน HQ ที่มีฟงกชั่นพิเศษชวยในการลด แรงกดทับของกลามเนือ้ สามารถชวยกระตุน ให โลหิตไหลเวียนดีขึ้น และยังมีเกาอี้สำนักงานที่มีระบบลูกกลิ้งในการ นวดขณะนั่งทำงาน

10

BN#152_p1-13-Pro3.indd 10

6/24/10 12:19:01 AM


‘ปนเกลาหินออนและแกรนิต’ ตั้งเปาโต 200 ล. พรอมสงคอลเล็คชั่นใหมปอนตลาด

จะเห็นไดจากโปรเจ็กตตา งๆ ทีม่ อี ยูในปจจุบนั มีการใชสนิ คา จากสเปนมากขึ้น ในสวนของแผนการตลาดของบริษัทก็ยังคงเนนไปที่ โครงการตึกสูงเปนหลัก เพราะโครงการตางๆ เหลานี้ยังคง มีกระแสการตอบรับที่ดีอยู ทั้งนี้หลังจากเหตุวุนวายภายใน ประเทศที่เพิ่งเกิดไปนั้น ทางบริษัทไดมีการประเมินสถานการณอยูตลอดเวลา ซึ่งผลปรากฏวาสินคาในสวนของเรา ไม ไดรับผลกระทบกับสถานการณตางๆ เหลานี้มากนัก ซึ่ง ทางบริษทั ก็ยงั คงมีงานทีอ่ ยูในมืออีกประมาณ 40,000 ตร.ม. ซึ่งคาดวาในปนี้จนถึงปหนาสินคาในสวนของเราก็ยังคงทำ ตลาดได โดยไมมีผลกระทบอะไร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนโครงการ ตึกสูงตางๆ รวมไปถึงบานจัดสรร หลังจากสถานการณ ความวุน วายทีเ่ กิดขึน้ มานัน้ ยังไมมกี ารชะลอตัวในการกอสราง เพราะในเมื่อตึกทำการกอสรางไปแลวก็คงตองทำตอให เสร็จ นายสุจินต พฤกษานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท ปนเกลาหินออนและแกรนิต จำกัด ผู ซึ่งอาจจะมี ในเรื่องของการตอรองราคาสินคาที่เขามา จำหนายหินออนและหินแกรนิต กลาววา ทางบริษัทเปนผูนำเขาหินออนและหินควอตซแบรนด เปนตัวแปรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทำใหกำไรสุทธิมีปริมาณลดลง Compac มาจากประเทศสเปน ทั้งนี้ทางบริษัทไดดำเนินการเปนตัวแทนจำหนายใหกับทาง กวาที่คาดการณเอาไวบางเหมือนกัน ในสวนของยอดขาย ในปนี้ทางบริษัทตั้งเปาไวที่ประมาณ 200 ลานบาท ทั้งนี้ Compac มาเปนเวลาถึง 17 ป ดวยระยะเวลาทีย่ าวนานขนาดนีจ้ งึ ทำใหลกู คาในตลาดคอนขาง คาดวายอดขายในปนี้นาจะเปนไปตามเปาที่ทางบริษัทตั้ง ที่จะรูจักสินคาที่ทางบริษัทจัดจำหนายอยูพอสมควร ซึ่งงานโดยหลักๆ ของเราจะเนนไปที่งาน เอาไวอยางแนนอน ในดานสินคาใหมสำหรับปนี้ทางบริษัท โปรเจ็กตเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนงานตึกสูงหรือโรงแรมตางๆ เชน โรงแรมเพนนินซูลา มีการนำหินที่มีสีสันที่สดใสมานำเสนอใหแกกลุมลูกคาเพิ่ม มากขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทก็คาดวาเทรนดหินสีสดใสแบบนี้จะ กรุงเทพฯ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน หรือโรงแรมโอเรียนเต็ล ก็ใชสินคาของเราทั้งหมด ไดรับความนิยมจากกลุมลูกคาที่ตองการความแปลกใหม สำหรับในปนี้ทิศทาง นำเขามาจากโซนยุโรปดวยกัน ไมวา จะเปนสินคาจากประเทศ รวมไปถึงลูกคาที่รักการตกแตงเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน ของบริษัทก็ยังคงใหความ อิตาลีหรือประเทศสเปน ในตลาดเมืองไทยจะมีผูนำเขามา กรรมการผูจัดการ กลาวทิ้งทาย สำคั ญ กั บ งานในกลุ ม ตึ ก จัดจำหนายอยูประมาณ 1-2 รายเทานั้น แตขอไดเปรียบ สู ง เช น ที่ ผ า นมาเหมื อ น สำหรั บ สิ น ค า ของเราก็ คื อ เดิม นั่นเปนเพราะลูกคา เรื่องของราคาที่มีราคาที่ถูก โดยส ว นใหญ ข องเราจะ กวาคูแขง สวนเรื่องของ เนนไปที่กลุมอาคารเหลา คุณภาพก็ถือวามีคุณภาพที่ นี้ รวมไปถึงทางบริษัทก็มี เทียบเทากันตามมาตรฐาน ความชำนาญในกลุมงาน ยุโรป สวนสินคาอีกกลุมที่ ประเภทนี้อีกดวย ดาน นำเข า มาจากประเทศจี น ช อ งทางในการจั ด จำ- ตรงนี้ตองยอมรับวาในระยะ หนายในปจจุบันของทางบริษัท ดีลเลอรใหญของเราก็จะ แรกๆ อาจจะสงผลกระทบ เปนทางแกรนดโฮมมารท โดยมีการจับมือรวมกันทำในบาง เหมือนกันแตก็ ไมถึงกับมาก โปรเจ็กตซึ่งก็ ไดมีการพูดคุยและรวมงานกันมาเปนระยะๆ เนื่ อ งด ว ยในเรื่ อ งของ สวนตัวแทนจำหนายรายยอยตามหัวเมืองตางๆ ทัว่ ประเทศ คุณภาพที่ยังสูสินคาจากโซน นั้น ในตอนนี้ทางบริษัทยังไมมีตัวแทนจำหนายมากนัก ในป ยุโรปไม ได นอกจากนั้นเมื่อ นี้ทางบริษัทมีการวางแผนวาจะเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหนาย ใชสินคาประเภทนี้ ไปนานๆ ตามภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญๆ ที่เปนเมือง ก็ จ ะมี ป ญ หากั บ ตั ว สิ น ค า ทองเที่ยว มากกวาสินคาของทางโซน นายสุจินต กลาวตอไปอีกวา ทั้งนี้ทางบริษัทก็ยินดี ยุโรป ดวยเหตุนี้จึงทำให หากดีลเลอรในหลายๆ ภูมิภาคสนใจที่จะเขามารวมดำเนิน- สิ น ค า ที่ น ำ เ ข า ม า จ า ก ธุรกิจเปนตัวแทนจำหนายสินคากับทางเรา เพื่อขยายตลาด ประเทศจี น จึ ง ไม ค อ ยได รั บ และชองทางในการจัดจำหนายใหครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ความนิ ย มและไม ใ ช คู แ ข ง ตอไปในอนาคต สำหรับคูแขงในปจจุบันนั้นหากเปนสินคาที่ ของเรา แตหากมองไปใน สวนของลูกคาเมื่อเทียบกับ สินคาที่นำเขามาจากอิตาลี สิ น ค า ของเราที่ น ำเข า มา จากสเปนถื อ ว า สามารถสู คูแขงตางๆ เหลานี้ ได ซึ่ง ลูกคาตางก็ยอมรับวาสินคา ที่มาจากประเทศสเปนเปน สิ น ค า ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ นอกจากนั้นยังตรงตอความ ตองการของกลุมลูกคา ซึ่ง

11

BN#152_p1-13-Pro3.indd 11

6/24/10 12:04:47 AM


“KNAUF” จากฐานการผลิต สูประตูการเปนผูเชี่ยวชาญ และสงออก

ในอดีตวงการกอสรางไทยมักจะมีขอจำกัดดานวัสดุที่จะนำมาสรางสรรคในงาน กอสราง และงานตกแตงโครงการตางๆ ซึ่งชวงระยะกวา 5-10 ป กลุมวัสดุกอสรางไดเริ่มมีการพัฒนา ผลิตภัณฑใหมรวมถึงการนำเขาจากตางประเทศ จนทำใหวัสดุทดแทนธรรมชาติประเภทตางๆ เริ่มไดรับความนิยมและเปนที่ยอมรับมากขึ้นของวงการกอสรางปจจุบัน สำหรับแผน Aluminium Composite ถือเปนพระเอก ของวงการสถาปนิกในการออกแบบ-ปรับปรุงโครงสราง อาคารขนาดใหญและอาคารสำนักงาน รวมถึงงานระบบ สาธารณูปโภคตางๆ รวม ทั้งตึกแถว ออฟฟศที่มี ขนาดเล็ ก ในป จ จุ บั น ก็ นิยมนำวัสดุดังกลาวมาใช ในการตกแตงอีกดวย ซึ่ง เป น เครื่ อ งการั น ตี ว า สินคาดังกลาวเปนอีกเปน วัสดุตกแตงที่ ไดรับความ นิ ย มและเป น ที่ รู จั ก กั น เป น อย า งดี ในวงการ กอสรางไทย ซึ่งนับวา เปนโอกาสดีของ “Builder News” อยางยิง่ ที่ ไดรบั เกียรติ จาก Metalfab Co.,Ltd. ผูผลิตและจำหนาย Aluminium Composite ภายใตแบรนด “KNAUF”และ “ALTEX” ซึ่ง เปนบริษัทผูผลิตรายเดียวในประเทศที่มีกระบวนการผลิต แบบครบวงจร ให โอกาสไดเขาเยี่ยมชมโรงงานที่ตั้งอยูใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง จ.ชลบุรี บนพื้นที่ กวา 50 ไร

นายบัณฑิต วิจิตรประไพ รองกรรมการผูจัดการ Metalfab Co.,Ltd. กลาววา ภาพรวมตลาดแผน Aluminium Composite ในปจจุบันนั้นมีการแขงขันกันคอนขางสูง ทั้งนี้ เนือ่ งจากปริมาณงานในตลาดมีไมมากนัก อยางไรก็ตามตลาด แผน Aluminium Composite ยังมีการเติบโตอยางตอเนือ่ ง ทั้งนี้หากเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของวงการกอสราง แลวนัน้ ตนมองมองวาตลาด Composite นัน้ นาจะมีอตั รา การเติบโตที่ดีกวา สวนอีกปจจัยที่ โตกวาการเจริญเติบโต ของตลาดก็คงหนีไมพนจำนวนของคูแขงที่เขามาเลนใน ตลาด อีกเชนเคย เนือ่ งจากแผน Aluminium Composite ที่นำเขามาจากประเทศจีนนั้นมีปริมาณที่คอนขางมากเชื่อ วานาจะมีไมต่ำกวาประมาณ 50 แบรนด อยางแนนอน ปจจุบันตลาดแผน Aluminium Composite คาดวา จะมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 2,000 ลานบาท โดยการ ประเมินจากสถานการณจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งจะเห็น ไดวาผลิตภัณฑแผน Aluminium Composite ไดถูกนำมา ใชตกแตงในอาคารที่เกิดขึ้นใหมและอาคารรี โนเวทมากขึ้น แมแตในตึกแถว ออฟฟศ โรงงาน ที่มีขนาดเล็กตางก็นำ วัสดุดังกลาวมาใชกันอยางแพรหลายในทุกวงการเชนกัน ซึ่งจะแตกตางจากอดีตที่ผานมาอยางเห็นไดชัด เนื่องจาก วัสดุดังกลาวจะนิยมนำมาใชตกแตงเฉพาะอาคารใหญๆ

หรืองานโปรเจ็กตเทานั้น สำหรั บ สิ น ค า ของบริ ษั ท นั้ น มี ก ารเติ บ โตขึ้ น จากป ที่ ผานมาประมาณ 10-15% ซึง่ ตนมองวาเปนตัวเลขทีค่ อ นขาง ดีอยางมากหากเทียบกับสถานการณในปจจุบนั สวนผลกระทบ ทางดานการเมืองนั้นก็มีคอนขางนอย แตถามองในระยะ ยาวนาจะไดรับผลกระทบมากกวา เนื่องจากในชวงวิกฤติ เศรษฐกิจดานการเมือง บรรดาบริษทั ออกแบบถูกชะลองาน ไมใหมีการออกแบบกันถวนหนา และหลังจากปญหาดาน การเมืองสงบนิ่ง บริษัทรับออกแบบเพิ่งเริ่มมีงานออกแบบ เขามาบางแตก็ ไม ไดเยอะมากนัก ทั้งนี้ตนมองวางานโครงการยังมีการเดินหนากอสรางตอไปอยางตอเนื่อง แตงาน โครงการใหม ที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น นั้ น ได รั บ ผลกระทบอย า ง แนนอนเพราะผูลงทุนคิดมากขึ้น นายบัณฑิต กลาวอีกวา สำหรับแผนการตลาดปนี้เรา มีแผนที่จะปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพของสินคา ดวยการ รับประกันคุณภาพสินคาใหกับลูกคา 100% นอกจากนี้ยัง เนนพัฒนางานดานการบริการเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องการนำ สงสินคาที่รวดเร็วขึ้นภายใน 15 วัน ในขณะที่คูแขงสงมอบ สินคาได ใน 2-3 เดือน เพราะแผน Aluminium Composite บริษัทเปนผูผลิตหนึ่งในสองรายในประเทศไทย และบริษัท เปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวที่มีกระบวนการผลิตแบบ ครบวงจร โดยบริษทั มีกระบวนการการเคลือบสีบนอลูมเิ นียม ดวยตนเอง ซึ่งทำใหสามารถตอบสนองความตองการของ ลูกคาในสวนของงานสีพิเศษไดเปนอยางดี และยังรับผลิตสี พิเศษตามออเดอรลูกคาไดอีกดวย โดยจะรับผลิตสินคาใน สวนของสีพิเศษขั้นต่ำอยูที่ประมาณ 1,500 ตร.ม. ขึ้นไป ขณะนี้บริษัทมีเฉดสี ใหลูกคาเลือกมากกวา 200 เฉดสี

ปจจุบันบริษัทมีมารเก็ตแชรประมาณ 15-20% เมื่อ เที ย บกั บ คู แ ข ง ในตลาดป จ จุ บั น บริ ษั ท มี ก ำลั ง การผลิ ต ประมาณ 1 ลาน ตร.ม. ตอป หรือประมาณ 80,000 ตร.ม. ตอเดือน และขณะนี้เราใชกำลังการผลิตเพียงแคครึ่งเดียว หรือ ประมาณ 40,000 ตร.ม. ตอเดือน เนื่องจากผูแขงใน ตลาดมีการผลิตสินคาปริมาณกะเดียวเชนกัน นอกจากนี้ ในปนี้ยังมีแผนที่จะขยายไลนการผลิตเพิ่ม ขึ้นอีก 1 ไลน รวมเปน 3 ไลน และใชงบในการลงทุนกวา 50 ลานบาท คาดวาจะเปดตัวอีก 2 เดือนขางหนาอยาง แนนอน ซึ่งสินคาตัวใหมนี้ จะเปนการเปลี่ยนโฉมวงการ Aluminium Composite ครั้งใหญเลยที่เดียว เนื่องจาก สินคาดังกลาวนี้จะใชวัสดุที่มีคุณสมบัติไมติดไฟ 100% ซึ่ง จะแตกตางตาง Aluminium Composite ไส FR หรือไส ทนไฟที่มีอยูในทองตลาดทั่วไป นอกจากนั้นวัสดุตัวนี้จะมี

12

BN#152_p1-13-Pro3.indd 12

6/24/10 12:04:50 AM


ครบวงจรที่ใหญสุดของประเทศ

Aluminium Composite อยางภาคภูมิ ความเรียบของแผนทีเ่ หนือกวาแผน Aluminium Composite ทั่วๆ ไปและไมเกิดการแอนตัวเหมือนที่ผานมา มีน้ำหนัก เบากวา ตนมองวาสินคาตัวนี้จะสามารถปฏิวัติวิธีการใชตัว แผนผนังไดมากพอสมควร ตอนนีอ้ ยูในขัน้ ตอนของการพัฒนา แผน Aluminium Composite รุนใหมที่มีคุณสมบัติเหนือ กวาวัสดุที่ใชอยูในปจจุบัน โดยจะเนนเจาะกลุมลูกคางาน โครงการเปนหลัก กรรมการผูจัดการ กลาวตอไปอีกวา ปนี้ยังมีแผนที่จะ รวม Fameline Products Co., Ltd. กับ Metalfab Co.,Ltd. เขาดวยกันอีกดวย เพื่อใหเปนหนึ่งเดียวภายใต ชื่อ Fameline Group ขณะนี้อยูในชวงของการดำเนิน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีผลิตภัณฑแผน Aluminium การและคาดวาจะทำใหแลวเสร็จภายในปนี้ พรอมทั้งจะ Composite เกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติทนไฟ และไมเปนเชื้อ ทำการกอสรางสำนักงานแหงใหมเร็วๆ นี้ บนเนื้อที่ 8 ไร ไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม โดยใชชื่อทางการคาวา “KNAUF ยานถนนกาญจนาภิเษกดานตะวันออก /FR” สวนขบวนการผลิตจะเริม่ จากการนำวัตถุดบิ เม็ดพลาสติก โพลีเอทิลีนเกรดพิเศษ รีดผานเครื่องรีดพลาสติกชนิดพิเศษ โดยใชความรอนและแรงดันสูงเพื่อรีดใหเปนแผน แลวลด อุณหภูมิของแผนลงพรอมปรับความหนาให ไดตามตองการ ดวยชุดลูกรีดชนิดพิเศษที่ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กอนเขาสูชุดลูกรีดความรอนที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอรเพื่อ ทำหนาที่ประสานใหแผนพลาสติก LDPE กับแผน Aluminium Composite หลอมติดกัน จากนั้นจึงผานชุดลูกรีดอีกชุดเพื่อทำการปรับสภาพ ของเนือ้ วัสดุใหเขาสูภ าวะสมดุล หลังจากทีผ่ า นความรอนสูง มา เพื่อใหแผน Aluminium Composite ที่ผลิตออกมามี ดานตลาดสงออกปนี้ มีแผนที่จะเจาะตลาดที่อินเดีย ความเรียบที่สุด หลังจากนั้นทำการลดอุณหภูมิของแผนอีก มากขึ้น เนื่องจากเปนประเทศที่ใหญและมีประชากรเปน ครั้งโดยใชระบบลมระบายความรอน กอนที่จะทำการปดผิว อันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งยังมีอัตราการเจริญเติบโตทาง หนาของแผนดวยฟลมพลาสติกพีวีซีปองกันการขูดขีด แลว เศรษฐกิจอยูในอันดับตนๆ ของโลกอีกดวย ซึ่งมองวาเปน จึงตัดขอบความกวางและความยาวให ไดตามตองการ ตลาดที่ น า จะมี ศั ก ยภาพเหมาะแก ก ารทำการตลาด นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศใกลเคียง อีกดวย สำหรับสัดสวนการสงออกของเรายังคงเปน 25% สวนที่เหลืออีก 75% จะเปนตลาดในประเทศเปนหลัก ดานนายนนทปวิธ ทับทิมศรี ผูชวยผูจัดการโรงงาน Metalfab Co.,Ltd. กลาวเสริมวา ทั้งนี้สินคาของเรานั้น แตกตางจากสินคาจากจีน โดยจะเนนใชวัสดุที่มีคุณภาพใน การผลิต และเนนจับกลุมลูกคางานโครงการเปนหลัก จุด เดนของ “KNAUF” นั้น เปนผลิตภัณฑที่ผานขบวนการ ผลิตดวยเครื่องจักรที่ทันสมัย และยังไดรับมาตรฐาน BS, สำหรับ “KNAUF” จะมีความหนาที่ 4 ม.ม. และ DIN 4102, ASTM, UL94 รวมทั้งมาตรฐาน AAMA จาก 6 ม.ม. เหมาะกับงานโครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ สหรัฐอเมริกาอีกดวย ซึง่ ผลิตภัณฑเปนมาตรฐานสินคาสำหรับ งานผนังอาคาร และงานโชวรูม สวน “ALTEX” มีความ งานสถาปตยกรรมโดยเฉพาะและเงื่อนไขในการกำหนด หนา 3 ม.ม. เหมาะกับงานประเภทงานตกแตงรานคา งาน มาตรฐานที่คอ นขางสูง ตกแตงอาคารพาณิชย งานตกแตงภายใน และงานปาย ซึง่ เหมาะสำหรับนำมาตกแตงภายในและภายนอกอาคาร เปนตน ซึ่งทั้งสองแบรนดนี้จะมีขนาดกวาง 1.25 เมตร สามารถนำไปประยุกตใช ในงานแผงประดับอาคาร ปาย ยาว 2.44 เมตร โฆษณา งานหุมเสาและคาน ฯลฯ “KNAUF” นอกจากจะมี ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท มุ ง หวั ง ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต เ ครื่ อ งหมาย ความแข็งแกรง ทนทานไมบิดงอ น้ำหนักเบา โคงงอไดตาม การคา “KNAUF” และ “ALTEX” เปนทางเลือกที่ดีที่สุด ตองการแลว ยังสามารถปองกันความรอน ดวยแผนอลู- ใหกับลูกคาทั้งในแง คุณภาพ ราคา และบริการ โดยเฉพาะ มิเนียมที่ประกบทั้งสองดานกับแกนใสกลาง (โพลีเอททิลีน) อยางยิ่งในแงคุณภาพสินคาของบริษัทที่ตางประเทศใหการ ที่ชวยในการปองกันความรอน แมอุณภูมิสูงถึง 100 องศา ยอมรับ เซลเซียส ก็ ไมสงผลตอรูปทรงของแผน สำหรับแผน อนึง่ จากประสบการณในดานการออกแบบ ผลิต และ Aluminium Composite ดังกลาวสามารถทนตอทุกสภาพ ติดตัง้ ฝาเพดานและผนังโลหะ ในนาม FameLine Products อากาศไดนานกวา 10 ป Co., Ltd. ซึง่ มีผลงานเปนทีย่ อมรับมากมายทัง้ ภายในประเทศ

และระดับสากล อาทิ งานสถานีรถไฟฟาใตดนิ งานสถานี รถไฟฟาบีทีเอส งานสวนตอขยายสนามบินดอนเมือง งาน ภายในสนามบินหนองงูเหา งานสนามกีฬาซีเกมสประเทศ เวียดนาม และงานสนามกีฬาประเทศสิงคโปร เปนตน และ จากการคลุกคลีอยูในวงการเปนเวลานานกวา 10 ป ทำให บริ ษั ท เห็ น ถึ ง แนวโน ม ความต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ แ ผ น Aluminium Composite ซึ่งเปนที่นิยมมากขึ้น บริษัทจึง เริ่มนำเขา Aluminium Composite จากตางประเทศมา จำหนายเพื่อตอบสนองตอการออกแบบของสถาปนิกและ ความตองการของเจาของโครงการ

แต เ นื่ อ งจากป ญ หาด า นราคาสิ น ค า นำเข า ที่ สู ง และ ระยะเวลาในการขนสงที่ลาชา รวมถึงขนาดความยาวของ แผนซึง่ มีไมกขี่ นาด ทำให ในบางครัง้ ลูกคาตองรับภาระเรือ่ ง เศษแผนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความยาวของแผนเกินกวาที่ ลูกคาตองการ เพือ่ เปนการแกปญ  หาดังกลาว คณะผูบ ริหาร จึงตัดสินใจจัดตั้ง Metalfab Co.,Ltd. ขึ้นเพื่อทำการผลิต และจำหนายแผนอลูมเิ นียมคอมโพสิท ภายใตแบรนด “KNAUF” และ “ALTEX” โดยโรงงานดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง จ.ชลบุรี บนพื้นที่กวา 50 ไร ดวยกำลังการผลิตการผลิตประมาณ 1 ลาน ตร.ม.เมตร ตอป สำหรั บ ท า นที่ ต อ งการทราบรายละเอี ย ดต า งๆ สามารถสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ Metalfab Co.,Ltd. โทร. 0-2755-3641-5 www.metalfab.co.th

13

BN#152_p1-13-Pro3.indd 13

6/24/10 12:04:57 AM


หรือปายรถประจำทาง เพื่อพิจารณาการวางตำแหนง อาคารและทางเขาอาคารที่เหมาะสมใกลกับระบบขนสง มวลชน รวมถึงออกแบบที่จอดรถใหมีพื้นที่เพียงพอสำหรับ ระ eco car CNG Hybrid E20 + ไฟฟา หรือรถสวน บุคคลที่ใชรวมกัน ตลอดจนเตรียมพื้นที่จอดจักรยานและ พื้นที่อาบน้ำใหเพียงพอและสะดวกตอการใชงาน

เตรียมความพรอมสูอาคารเขียวไทย กับเกณฑประเมินความยั่งยืนทางพลังงานฯ จากสถานการณปจจุบันที่โลกตองเผชิญกับการใชพลังงานอยาง สิ้นเปลือง และสภาพสิ่งแวดลอมที่ถูกทำลายมากขึ้นๆ การกอสราง ซึ่งถือเปนสิ่งที่มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจำนวนมาก จนเปนสาเหตุหนึง่ ในการลงนามในความรวมมือจัดตัง้ สถาบันอาคาร เขียวไทย ระหวางสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ วิศวกรรมสถานแหง ประเทศไทยฯ เพือ่ เปนจุดเริม่ ตนของการพัฒนาและดำเนินการกิจกรรม ตางๆ เพื่อใหแนวคิดเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทยที่เปนรูปธรรม

โดยผลที่คาดวาจะไดรับ คือ การสงเสริมใหใชวัสดุ กอสรางมิตรตอสิง่ แวดลอม สงเสริมการจางงานวิศวกรและ สถาปนิกไทย และสงเสริมใหอาคารในอนาคตเปนอาคารที่ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม มีคณ ุ ภาพ สิ่งแวดลอมภายในอาคารดี และอาคารเขียวจะเปนอาคาร ที่ประหยัดพลังงานมากกวาอาคารทั่วไป 20-40% ลาสุดไดมีการจัดทำเกณฑการประเมินความยั่งยืนทาง พลังงานและสิง่ แวดลอมไทย สำหรับการเตรียมความพรอม กอสรางอาคารเขียว เพือ่ ใหการออกแบบกอสรางอาคารเขียว มีความเปนระบบและราบรื่นโดยเกณฑการประเมินนั้นจะ ถูกแบงออกเปน 8 หมวด ซึ่งสกูปพิเศษฉบับนี้ ไดนำเอา ประเด็นที่สำคัญๆ ในแตละหมวดมานำเสนอเพื่อสรางความ เขาใจตอการกอสรางอาคารเขียวไทย ใหดียิ่งขึ้น หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) ในหมวดการบริหารจัดการอาคาร จะตองจัดตั้งคณะ ทำงานและจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคลองกับหลัก เกณฑการประเมินอาคารเขียวสำหรับกอสรางและปรับปรุง โครงการใหม โดยตองดำเนินการตัง้ แตชว งตนของการกำหนด

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ (Water Conservation) การประหยัดน้ำและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำของอาคารเพื่อลดภาระของ หนวยงานผลิตน้ำประปาและลดปริมาณน้ำเสียและภาระ ของระบบบำบัดน้ำเสีย แนวทางในการดำเนินการใชสขุ ภัณฑ และกอกน้ำ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงเพือ่ ลดการใชนำ้ และใชเทคโนโลยีอนื่ ๆ ประกอบเพือ่ การประหยัดน้ำรวมของอาคารควร พิจารณาการกักเก็บน้ำฝน การใชน้ำเสียที่ผานการบำบัด เพื่อลดความตองการน้ำประปาของโครงการ นอกจากนี้ตองติดตั้งมาตรวัดน้ำยอย เพื่อการบริหาร จัดการการใชน้ำและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำใชในแตละ พืน้ ทีห่ ลักของอาคาร และบริเวณโดยรอบ และใชเทคโนโลยี อื่นๆ เพื่อการประหยัดน้ำรวมของอาคารและเพื่อลดความ ตองการน้ำประปาของโครงการดวย

แนวคิดของโครงการ พรอมทั้งวางแผนประชาสัมพันธให สังคมทราบ และควรจัดทำคูมือการใชงานและดำเนินการ จัดฝกอบรมสำหรับระบบที่มีความสำคัญตางๆ อาทิ ระบบ ปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบ สุขาภิบาล ระบบทำน้ำรอนภายในอาคาร เปนตน โดยคณะทำงานอาคารเขียวจะตองติดตามผลและประ หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ เมินผลกิจกรรมตางตามหัวขอกิจกรรมอยางเปนระบบ โดย (Energy and Atmosphere) มีการสรุปถึงความคืบหนาเปนระยะๆ พรอมสรุปถึงแนวทาง งานออกแบบติดตั้งและใชงานระบบที่เกี่ยวของกับการ ทีป่ ระสบความสำเร็จและลมเหลว เพือ่ การเรียนรูด ว ยตนเอง ใชพลังงาน ควรใหผูทดสอบและปรับแตงระบบมีสวนรวม และจัดทำฐานขอมูลความรูโดยสถาบันอาคารเขียวตอไปใน ในกระบวนการออกแบบใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อ อนาคต ใหผูทดสอบและปรับแตงระบบสามารถใหขอคิดเห็นในการ วางแผน เพื่อใหมีความสอดคลองกันตั้งแตเริ่มแรก หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน สวนประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ำ ผูออกแบบ (Site and Landscape) อาคารตองคำนึงถึงการออกแบบอาคารใหมีประสิทธิภาพ การสรางอาคารจะตองหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่เหมาะสมกับ สูงในการใชพลังงาน โดยมีการออกแบบและเลือกใชระบบ อาคาร พยายามเลือกที่ดินที่ไมมีองคประกอบที่มีผลกระทบ ที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและ ตอสิง่ แวดลอม หรือเปนทีด่ นิ ควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย มีประสิทธิภาพสูงกวาอาคารมาตรฐานทั่วไป เพื่อใหอาคาร และขอกำหนดผังเมือง กอนทีจ่ ะตัดสินใจทำโครงการ อีกทัง้ มีการใชพลังงานรวมต่ำกวาอาคารอางอิงตามขอกำหนด พยายามออกแบบอาคารใหมีพื้นที่พัฒนาที่คลุมดินใหนอย การใชพลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารสรางใหมตาม ทีส่ ดุ เพือ่ ลดผลกระทบจากการทำลายระบบนิเวศดัง้ เดิม หรือ ทางเลือกที่กำหนดไว ทำลายแหลงอาศัยของสัตว การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัด ขณะเดี ย วกั น การพั ฒ นาโครงการบนพื้ น ที่ ที่ มี ก าร พลังงาน ตองจัดใหมแี ผนการตรวจสอบและประเมินผลการ พัฒนาแลว คือที่ตั้งอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปโภค ใชพลังงานที่เกิดขึ้นจริง พรอมกับติดตั้งเครื่องวัดการใช ทีห่ ลากหลายเพียงพอและสามารถเขาถึงไดสะดวก และหาก พลังงานอยางเพียงพอที่จะใชในการตรวจสอบ เลือกที่ตั้งโครงการอยูใกลกับระบบขนสงมวลชน สำรวจ เสนทางการเดินเทาจากประตูทางเขาโครงการไปยังสถานี

14

BN#152_p14-23-Pro3.indd 14

6/24/10 12:59:09 AM


หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง (Materials and Resources) การเลือกใชวสั ดุ พยายามหาวัสดุใชแลวจากแหลงตางๆ หรือใชเศษวัสดุกอสรางในพื้นที่กอสรางหรืออาคารเดิมมา ซ อ มแซมแล ว ใช ง านในอาคารที่ ส ร า งใหม เชนเดียวกับการนำวัสดุที่มีศักยภาพสูงสุดที่ มีองคประกอบของวัสดุรไี ซเคิล และหาผูแ ทน จำหนายวัสดุประเภทนั้นๆ และตรวจสอบให แนใจวาวัสดุที่นำมาใชมีองคประกอบของ วัสดุกอสรางที่ผานการรีไซเคิลในปริมาณที่ ระบุไวจริง และพิจารณาถึงคุณลักษณะของ วั ส ดุ ที่ น ำมาใช ใ นแง ข องสิ่ ง แวดล อ มและ เศรษฐศาสตร การใชวสั ดุพนื้ ถิน่ หรือในประเทศ ไมนอ ย กวารอยละ 10–20 ของมูลคาวัสดุกอสราง ทัง้ หมด โดยกำหนดเปาหมายโครงการในการ ใชวัสดุในทองถิ่น และหาผูแทนจำหนายวัสดุ ประเภทนัน้ ๆ รวมทัง้ การใชวสั ดุทไี่ ดรบั ฉลากเขียวหรือวัสดุใชแลว หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะ แวดลอมภายในอาคาร (Indoor Enviormental Quality) คุ ณ ภาพของสภาวะแวดล อ มภายใน อาคาร เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผูใช อาคาร ในดานของแสงสวางตองเลือกใชดวงโคมหรือวิธีการใหแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการ กระจายแสงที่เหมาะสม โดยเลือกตำแนงและความสูงของ การติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพ สูงสุด และในดานการลดผลกระทบตอมลภาวะ ควรกำหนด ตำแหนงชองนำอากาศเขาในที่ที่มีพื้นที่สีเขียว หรือหางจาก

ประเด็นของคำถามนาจะหมายถึง ผูที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพกอสรางควรรู หมายถึง ใคร และจะตองรูอะไรบาง คำตอบเบื้องตนคือ มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐาน โครงสรางอาคารดานความสามารถและระยะเวลาทนไฟ นั้นมีอยูครบถวน ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 แก ไข 2535, 2543, 2550 โดยมีการประกาศกฎกระทรวงในเรื่องของความปลอดภัยดังนี้ - กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตาม ความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ (8) ควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ โดย เฉพาะเพือ่ ประโยชนแหงความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ อำนวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการวางแผน การพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ

ตำแหนงที่มีมลภาวะไมนอยกวา 10 เมตร ในกรณีอาคาร หมวดที่ 7 การปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอม หรือที่ตั้งอาคารมีความหนาแนนสูง และออกแบบพื้นที่ที่มี (Environmental Protection) ในการปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ควรมีแผนและ มลภาวะสูงดวยระบบการระบายอากาศอยางพอเพียง เพื่อ ดำเนินการปองกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการกอสราง เปนการลดสารปนเปอนภายในอาคาร เพื่ อ ลดมลภาวะจากการก อ สร า งอาคาร โดยการควบคุมการกัดกรอนของพื้นที่ดิน โดยมีแนวทางในการดำเนินการคือ ปฏิบัติ ตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผล กระทบสิ่งแวดลอมของอาคาร หรือดูแนวทางการวางแผนงานและดำเนินการปองกัน มลภาวะและสิ่งรบกวนจากการกอสราง สิ่งสำคัญอีกอยางหนึ่ง คือการควบคุม โรคที่เกี่ยวของกับอาคาร จะตองปฏิบัติการ ควบคุมเชื้อลีจีโอเนลลา ในหอระบายความ รอนขอวอาคารในประเทศไทย หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) ในหมวดสุดทายนี้ เปนการเปดโอกาส ใหเจาของโครงการที่จัดตั้งอาคารเขียว ได นำเอานวัตกรรมสีเขียว หรือเทคนิคที่ไมได ถูกระบุไวในรูปแบบประเมิน ซึง่ เปนการสราง ความแตกตางใหอาคารเขียว กอใหเกิด ความทันสมัย และเปนที่นาสนใจกวาโครง การอื่นๆ ซึ่งในสวนนี้สามารถเปนตัวชวยใน การเพิ่มคะแนนในการประเมินผลไดดวย การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ อาทิเชน จะตองระบุ ทัง้ หมดนี้ คือ สวนหนึง่ ของเกณฑการประเมินความยัง่ ยืน ผลิตภัณฑจากไมและวัสดุทดแทนจากพืชที่ไมมีการผสมของ ทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย เพื่อใชสำหรับการเตรียม Urea-formaldehyde resins ทั้งในเนื้อของวัสดุและวัสดุ ความพรอมการสรางอาคารเขียว ซึ่งผูที่สนใจนั้นสามารถ ประสาน เปนตน เขาไปดาวนโหลด เกณฑการประเมินดังกลาวทั้งหมด ไดที่ www.asa.or.th - กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในมาตรา 5 (3) และ มาตรา 8 (4) (5) (6) กำหนดแบบและวิธี การเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย แบบและจำนวนของหองน้ำและหองสวม ระบบการจัดแสง สวางและการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟา สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน - กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตาม ความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจ สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารปรับปรุงหรือแก ไข ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร - กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540).....กำหนด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ ใชเปนโครงสรางหลักของ อาคาร และกระจกทีจ่ ะใช ในการกอสรางอาคารเพือ่ ปองกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540).......และ ขนาดและลักษณะพื้นที่ของดาดฟาที่ ใชเปนทางหนีไฟทาง อากาศ (ขอ 29) ปรับปรุงมาตรการบางประการใหสอดคลองกับอาคาร อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษเปนจำนวนมากที่ ได รับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เปลี่ยน การใช ไวกอนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33ฯ ใชบังคับ....... เพื่อตองมีระบบปองกันเพลิงไหมที่พอเพียง - กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550

ยอนกลับมาที่ประเด็นผูเกี่ยวของกับวิชาชีพกอสราง ควรรู ผูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกอสราง มีดังตอไปนี้ 1. สถาปนิก (ผูออกแบบ) 2. วิศวกร (ผูออกแบบ) 3. สถาปนิก + วิศวกร (ผูควบคุมงาน) 4. ผูดำเนินการกอสราง ในผูเกี่ยวของวิชาชีพกอสราง ขอ 1, 2, 3, ไมนาจะ มีปญ  หาเพราะทัง้ หมดทุกทานทีเ่ กีย่ วของ ในวิชาชีพกอสราง ตองรูและตองปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงที่กลาวมาแลว โดยเครงครัด อีกทั้งในการขออนุญาตกอสราง ก็ตองมี รายละเอียด รายการคำนวณ ความชัดเจน ถูกตอง ของ ขอกำหนดกฎเกณฑดังกลาวไวถูกตองครบถวน ประเด็นที่นาหวงก็มีเพียงผูดำเนินการกอสราง ซึ่ง อาจจะเปนผูรับเหมาหรือเจาของบริษัทรับเหมากอสรางที่ ไมใชสถาปนิกหรือวิศวกร จะตองมีความรู ความเขาใจ และความตั้งใจที่จะไมหลีกเลี่ยงขอกำหนดกฎเกณฑ หรือ ประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อยางไรก็ตามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยดังกลาว นั้นมีขึ้นเพื่อประโยชนในการเตือน การหนีภัย การปองกัน โดยมีระยะเวลาสำหรับอำนวยใหเกิดความปลอดภัยใน การหนีภยั มาตรฐานความปลอดภัย มิไดมไี วแลวจะปองกัน อุบัติภัยไดทั้งหมด À“°∑à“π„¥¡’ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫°ÆÀ¡“¬°àÕ √â“ß ç‡√“ §◊Õ∑’˪√÷°…“é ‡æ’¬ßΩ“°§”∂“¡‡¢â“¡“∑’ˇ√“ ‚∑√»—æ∑å 0-2717-2477 μàÕ 159 ‚∑√ “√ 0-2717-3843 À√◊Õ E-mail : editor@buildernews.in.th ‚¥¬ ™«æß»å ™”π‘ª√–»“ πå ®–‡ªìπºŸâ ‰¢¢âÕ¢âÕß„®ºà“π§Õ≈—¡πå °ÆÀ¡“¬ °—∫°“√°àÕ √â“ß „Àâ∑ÿ°∑à“πμàÕ‰ª

15

BN#152_p14-23-Pro3.indd 15

6/24/10 12:59:10 AM


สมาคมรับสรางบานกระตุนกำลังซื้อ อัดงบแจกรถยนต นิสสัน มารช 4 คัน

นายวิบูล จันทรดิลกรัตน นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน เปดเผยถึงการจัดงานรับสรางบานในป 2010 วาจะใชสถานที่เดิมในการจัดคือ ศูนยประชุมแหงชาติ สิริกิติ์ เนื่องจากตองมีการจองพื้นที่เปนระยะเวลานาน โดย ปนี้จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 18-23 สิงหาคม 2553 ณ หอง เพลนนารีฮอลล ภายใตแนวคิด Trend&beyond โดย ภายในงานจะเปนการรวบรวมบริษัทชั้นนำกวา 50 บริษัท พรอมดวยบริษัทผูผลิตวัสดุกอสราง อุปกรณตกแตงบาน และสถาบันการเงิน ในสวนของรางวัลที่จะแจงในปนี้ จะมีการแจงรถยนต นิสสัน มารช ทั้งหมด 4 คัน และแอลซีดี 15 เครื่อง โดย ในสวนของรถยนตนิสสัน มารช จะแจกวันละ 1 คัน สวน แอลซีดี จะแจกวันละ 3 เครื่อง โดยเงื่อนไขในการรับ รางวัลคือ เมื่อผู ไดรับรางวัลมีการขึ้นโครงหลังคาบาน การที่ทางสมาคมใหผู โชคดีไดรับรางวัลที่เปนรถยนต ไดกอนที่จะสรางบานเสร็จ เพราะไมตองการที่จะใหผู โชคดี ไดรถยนตตกรุนไปใช เพราะถารอจนกวาบานจะสรางเสร็จ รถยนตที่สมาคมแจกคงตกรุนไปแลว สวนงานบิวเดอร โฟกัส ในปหนา จะจัดที่เดิมคือ หาง เซ็นทรัล สาขาลาดพราว ดังนัน้ ปนจื้ ะจัดขึน้ เร็วกวากวาเดิม เนื่องจากทางหางเซ็นทรัล ลาดพราวจะปดในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 ดังนั้นจะสมาคมจึงกำหนดจัดงานโฮม บิวเดอร โฟกัส หวางวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2554 สำหรับการเขารวมงานสถาปนิก ’53 ระหวางวันที่ 30 เมษายน 2553-5 พฤษภาคม 2553 ของสมาชิก 18 บริษัท ในนามสมาคมรับสรางบานนั้น สมาคมฯ มีการจัดทำแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เขาเยี่ยมชมบูธของสมาคมรับ สรางบานจำนวน 527 ตัวอยาง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ ศึกษาและวิเคราะห เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ยั ง มี ผู บ ริ โ ภคบางรายที่ รั บ รู ถึ ง สมาคมธุรกิจรับสรางบานนอยมาก ซึ่งจากผลการสำรวจ ของสมาคมรับสรางบานป 2551 ที่พบวา มีผูบริโภคเพียง 16.3% ที่รูจักสมาคมธุรกิจรับสรางบาน แตในทางกลับกัน มีผูบริโภคถึง 50.7% ที่ใหความเห็นวา ไมรูจักสมาคมธุรกิจ รับสรางบาน ดังนั้น การสำรวจครั้งนี้จึงมีจุดประสงค เพื่อศึกษาสื่อ โฆษณาประเภทตางๆ ที่มี่ความสัมพันธตอผูบริโภค โดยผล วิจัยที่ ได สามารถนำมาวิเคราะหหาแนวทางในการใชสื่อ ประชาสัมพันธดานตางๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายใหมนี้เกิด ความรูและความเขาใจในธุรกิจรับสรางบานและสมาคมรับ

ราคา 8-10 ลานบาท มี 2.77% ราคามากกวา 20 ลานบาท มี 2.13% ราคา 15-20 ลานบาท 0.64% ในขณะที่ความ ตองการสินเชือ่ มี 60.44% และไมตอ งการสินเชือ่ มี 39.56% โดยจำนวนวงเงินสินเชือ่ ทีต่ อ งการมากสุดคือ 2-5 ลานบาท มี 53.57% จำนวน 1-2 ลานบาท 26.76% มีจำนวน 5-8 ลานบาท มี 8.93% ต่ำกวา 1 ลานบาท มี 5.36% จำนวน 8.10 ลานบาท มี 3.57% มากกวา 20 ลานบาท มี 1.79% สำหรับขนาดพื้นที่ใชสอยของบานที่ตองการคือ 151250 ตารางเมตร จำนวน 38.21% ไมเกิน 150 ตาราง เมตร จำนวน 22.05% ขนาด 251-350 ตารางเมตร จำนวน 20.31% ขนาด 351-450 ตารางเมตร จำนวน 9.38% ขนาด 451-550 ตารางเมตร จำนวน 4.37% และ มากกวา 551 ตารางเมตร จำนวน 5.24% สวนขนาดที่ดิน ที่ตองการปลูกสราง คือ 51-100 ตารางวา มี 39.26% ขนาด 101-150 ตารางวา มี 18.87% ขนาดไมเกิน 50 สรางบานมากขึ้น ตารางวามี 11.71% ขนาด 151-200 ตารางวามี 8.24% จากผลสำรวจพบวา กลุมผูตอบแบสอบถามอยูในกลุม ขนาด 201-300 ตารางวามี 5.86% ขนาด 301-400 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และเจาของธุรกิจ/ผูประกอบ ตารางวามี 4.34% ขนาด 401 ตารางวาขึ้นไป มี11.71% ธุรกิจสวนตัวในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ 38.40% และ 38% ตามดวย เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11.20% เกษียณ- คุณภาพสำคัญสุด อายุ 3.8% โดยสวนใหญมรี ายไดสว นตัวตอเดือนอยูท ี่ 15,000 นายวิบูลยกลาววา สวนปจจัยที่ใช ในการเลือกบริษัท -35,000 บาท 30.02% รองลงมาเปนรายได 35,001- รับสรางบาน คือคุณภาพของงานกอสรางมีถึง 49.77% 55,000 บาท 17.65% 55,001-75,000 บาท 14.60% ต่ำกวา รองลงไปคือชื่อเสียงของบริษัทรับสรางบาน 28.38% ตาม 15,000 บาท 8.52% 75,001-95,000 บาท 8.25% 95,001- ดวยราคาคากอสรางของแตละบริษทั 10.81% รูปแบบบาน 115,000 บาท 7.30% 115,001-250,000 บาท 6.69% ของแตละบริษัท 4.95% การบริการดูแลลูกคา 2.93 %อยู 500,000 ขึ้นไป 5.07% และ 250,001-500,000 บาท มี ใกลบานหรือที่ทำงาน 1.58% สวนเหตุผลในการปลูกสราง 1.42% บานเองแทนการซือ้ บานจัดสรรคือ มีทดี่ นิ เปลาอยูแ ลว 53.7% จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มากสุดคือ 4-5 คน มี ตองการเลือกวัสดุสรางบานเอง 18.75% ราคาถูกกวาซื้อ 41.88% จำนวน 2-3 คน มี 40.31% มากกวา 5 คน มี โครงการบานจัดสรร 16.2% ไมมแี บบบานจัดสรรทีต่ อ งการ 13.31% จำนวน 1 คน มี 4.50% ในขณะที่จำนวนรถยนต 5.56% ไมมีทำเลบานจัดสรรที่ตองการ 3.47% ตอครอบครัวสูงสุดคือ 2 คัน จำนวน 40.12% 1 คัน 26.55% ด า นฮวงจุ ย มี ผู ให ค วามสำคั ญ ระดั บ ปานกลางอยู จำนวน 3 คัน 18.96% จำนวน 4 คัน มี 9.78% จำนวน 5 คัน 55.6% ใหความสำคัญมาก 32.14% และเฉยๆ 12.26% ใน มี 4.59% ขณะที่ความตองการรับขอมูลขาวสารผานทาง e-mail มี ดานความถี่ในการเที่ยวชมงานที่จัดโดยสมาคม มีทั้งที่ ถึง 49.68% ทางไปรษณีย 45.57% ทาง SMS มี 3.67% เคยมาและไมเคยมาเที่ยวชมงานที่จัดโดยสมาคมธุรกิจรับ- เขาพบโดยตรงมี 1.08% โดยชวงเวลาที่ตองการเปดรับสื่อ สรางบานในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือ 46.06% และ 53.94% มากที่สุดคือเวลา 18.00-20.00 น. มี 23.66% เวลา 20.00 ในขณะที่การเขามาชมงานเพื่อศึกษาขอมูลแบบบานมาก น. ขึ้นไปมี 21.21% เวลา 09.00-12.00 น. มี 20.09% ที่สุดคือ 46.32% ตามมาดวยการตองการวาจางบริษัทรับ เวลา 12.00-15.00 น. มี 13.39% เวลา 06.00-09.00 น. สรางบาน 24.25% ศึกษาขอมูลเทคโนโลยี/วัสดุกอสราง มี 8.93% เวลา 15.00-18.00 น. มี 7.59% 19.09% วาจางสถาปนิกออกแบบบาน 6.76% โดยชวงเวลา สถานี โทรทัศนที่นิยมดูมากสุดคือ ชอง 3 มี 58.82% ที่ตองการปลูกบานหลัง 6 เดือนขึ้นไป 62.82% ภายใน 6 ชอง True Vision มี 11.11% ชอง 9 มี 7.41% ชอง 7 มี เดือน 17.09% ภายใน 3 เดือน 10.68% และพรอมสราง 6.32% ชอง Thai PBS มี 3.92% ชอง 5 มี 3.27% ชอง 9.40% NBT มี 2.18% ชอง 11 มี 1.53% โดยรายการที่นิยมดู มากทีส่ ดุ คือขาว 74.41% ละคร/ภาพยนตร 8.74% สารคดี 2-5 ลานบาทเปนตลาดใหญ 7.04% วาไรตี้/บันเทิง/เกมสโชว 5.76% กีฬา 3.20% ใน ลักษณะของบานทีต่ อ งการสราง เปนบานเดีย่ วบนทีด่ นิ ขณะที่สื่อที่ทำใหสมาคมธุรกิจรับสรางบานเปนที่รูจักคือ นอกหมูบานจัดสรรมากที่สุด 47.62% บานเดี่ยวในบนที่ดิน โทรทัศน 52.65% หนังสือพิมพ 14.82% อินเตอรเน็ต ในหมูบานจัดสรร 24.03% ตอเดิมหรือสรางบานลักษณะ 13.72% นิตยสาร 9.29% จากการออกบูธของสมาคม อื่นบนที่ดินนอกหมูบานจัดสรร 16.45% ตอเติมหรือสราง 2.88% สิง่ พิมพของสมาคม 1.77% Billboad/ปายผา 1.55% บานลักษณะอื่นบนที่ดินในหมูบานจัดสรร 11.90% สวนงบ วิทยุ 1.11% เว็ปไซตสมาคมฯ 0.88% การจัดสัมมนา 0.88 ประมาณในการสราง ราคา 2-5 ลานบาท 37.02% ราคา % จากบริษัทที่ติดตอ 0.22% และเมื่อถามถึงความแตกตาง 1-2 ลานบาท 32.98% ราคาต่ำกวา 1 ลานบาท 11.91% ระหวางบริษัทรับสรางบานและผูรับเหมา พบวา เห็นวา ราคา 5-8 ลานบาท 8.94% ราคา 10.15 ลานบาท 3.62% แตกตาง 62.75% ไมแนใจ 28.89% ไมแตกตาง 7.22%

16

BN#152_p14-23-Pro3.indd 16

6/24/10 9:31:39 PM


คอนเวนเจอรเรงปลุกตลาด

จัดแคมเปญราคาพิเศษกวาดยอด

นายวงศรัตน เจริญวิริยะภาพ กรรมการบริหาร บริษัท คอนเวนเจอร จำกัด เปดเผยวา ปจจุบันบริษัทมี แบบใหลูกคาเลือกกวา 50 แบบ ราคาตั้งแต 1 ลานกวา บาทถึง 4 ลานกวาบาท โดยเนนสไตลคอมเทมโพลารี่ ซึ่ง เปนแบบที่ผสมผสานระหวางสไตลโมเดิรนและเอเชีย สำหรับจุดเดนในการดำเนินธุรกิจของบริษทั คือ ผลงาน ที่ทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ดวยคุณภาพการกอสราง ดวยโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกออิฐมอญ ฉาบปูน โดยมีแบบบานใหเลือกทั้งชั้นเดียว สองชั้น และ 3 ชั้น โดย ลูกคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ หรือจะให ออกแบบให ใหมก็ ได และยังใหบริการติดตอขอสินเชื่อ ขอ อนุญาตกอสราง ไฟฟา ประปา และขอเลขที่บาน ซึ่งจาก ผลงานดังกลาว ทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและบอกตอ ของลูกคาเกาที่ประทับใจในคุณภาพของบานที่บริษัทสราง ให ตอไปยังกลุม ญาติและเพือ่ นฝูง อยางไรก็ตามเปายอดขาย เดิมที่ตั้งไว ในปนี้ ซึ่งตั้งไวเทากับปที่ผานมาคือ 50 หลัง แต หลังจากเกิดปญหาทางการเมือง ทำใหยอดขายที่ตั้งไวคง ไม ไดตามเปาหมาย เพราะเมือ่ ดูจากยอดขายในชวงไตรมาส

แรกของป ปรากฏวาทำไม ไดตามที่ตั้งไว โดยยอดขายตก ไปประมาณ 10% ดังนัน้ คงตองมีการปรับตัวเพือ่ ความอยูร อด ในขณะนี้เรื่องของความเชื่อมั่นเปนสิ่งสำคัญ แตบานก็ เปนเรื่องสำคัญเชนกัน ดังนั้นคนที่ตองการสรางบานยังไงก็ ตองการสรางตอไป โดยเฉพาะบานในระดับราคา 2 ลานบาท ยังไปไดอยู บานที่ ไดรบั ผลกระทบมากจะเปนบานระดับบน เมือ่ เกิด ความวุน วายทางการเมือง บานระดับราคา 10-20 ลานบาท จะมีความออนไหว ซึ่งลูกคากลุมนี้จะมีอยูประมาณ 5-10% นายวงศรัตน กลาววา ที่ผานมามีผูประกอบการมา ติดตอใหบริษทั เขาไปรับสรางบานในลักษณะของการรวมทุน แตบริษัทยังไมมีความพรอม เนื่องจากการเขาไปรับงาน สรางบานในลักษณะนั้นจำเปนตองมีกำลังคนมาก ซึ่งขณะนี้ บริษัทยังไมมีความพรอม เราจึงยังมุงมั่นที่จะสรางบานให กับผูที่ตองการปลูกสรางบานบนที่ดินของตัวเองตอไป โดย ปจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญอยูที่ ศูนยการคาพรีเมียร สัมมากร ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง และมีสาขาอยูที่ โฮมโปร สาขารังสิต โฮมโปร สาขาพระราม 2 โฮมโปร

CMC เปดคอนโดฯ พรอมอยู

SENA เดินหนาขยายธุรกิจ

นางสาวพิมพปวีณ แสงสุรินทร ผูจัดการสวนการ ตลาด บริษัท เจาพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เปดเผยวา “ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเติบโตตอเนือ่ ง เพราะความตองการซือ้ ทีอ่ ยูอ าศัยใจกลางเมืองยังคงมีอยูสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเปดรีสอรทคอนโดฯ สรางเสร็จพรอม อยู” โครงการแบงคคอก เฟ’ลิซ เมเจอร รัชโยธิน” ซึ่งเปน อาคารสูง 8 ชั้นจำนวน 79 ยูนิต โดยมีแบบหองใหเลือก 3 แบบคือ Type A ขนาดพื้นที่ใชสอย 36.99-48.68 ตร.ม. Type B ขนาดพื้นที่ใชสอย 45.30-48.80 ตร.ม. และType C ขนาดพืน้ ที่ใชสอย 50.65-52.30 ตร.ม. ราคาเริม่ ตนเพียง 3.59 ลานบาท และบริษัทไดจัดโปรโมชั่นพิเศษ “มอบ เครื่องใช ไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 มูลคา 100,000 บาท พรอมรับสวนลดเงินสดอีก 100,000 บาท” สำหรับผูที่จอง ซื้อคอนโดโครงการดังกลาว

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการและ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปดเผยถึงการดำเนินธุรกิจในดาน การพัฒนาอสังหาริมทรัพยในป 2553 วายังคงเดินหนา อยางเต็มที่ในการขยายธุรกิจตอเนื่อง โดยมีแผนการเปด เฟสใหมและโครงการใหมๆ อยางตอเนื่อง สวนแนวโนม ผลประกอบการของ SENA ในป 2553 โดยคาดวาจะมี อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบจากป กอนหนา หรือคิดเปนเปาหมายรายไดประมาณ 1,500 ลานบาท โดยผลประกอบการในไตรมาส 1/2553 ของ SENA ปรากฏวามีกำไรสุทธิ 80.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19.48% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2552 ที่มีกำไรสุทธิ 67.22 พฤกษาฯ ไมหวั่นการเมือง ลานบาท และในไตรมาสแรกปนี้ SENA มีสินทรัพยรวม นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและรอง เพิ่มขึ้นเปน 2,369.56 ลานบาท หนี้สินรวม 736.36 ลาน- กรรมการผูจัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เปด บาท และสวนของผูถือหุน 1,609.44 ลานบาท เผยถึงยอดขายของพฤกษา ในชวงที่ผานมาวา “แมวาใน ชวงตนของไตรมาส 2 จะเกิดเหตุวกิ ฤตทางการเมืองในประเทศ โอเชี่ยนอัดดับเบิลโบนัส แตบริษัทฯ ยังสามารถสรางยอดขายไดอยางตอเนื่อง โดย นางสาวสุพัตรา อังควินิจวงศ รักษาการกรรมการ ลาสุดเมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา บริษัทฯ ไดเปดโครงผูจัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอรตี้ จำกัด เปดเผย การคอนโดมิเนียมใหม 2 แหงพรอมกันใน 2 ทำเล คือ ถึง โอทูฮิป คอนโดมิเนียมโลว ไรส มีมูลคาโครงการกวา The Seed ATOM (เดอะ ซี้ด อะตอม) และ The Tree 500 ลานบาท ตั้งอยูในซอย นายเลิศ ถนนเพลินจิต หาง Kiak-Kai Station (เดอะ ทรี เกียกกาย สเตชั่น) ซึ่งทั้ง จากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เพียง 200 เมตร บนพื้นที่ 289 สองโครงการมี ลู ก ค า ให ค วามสนใจเข า จองห อ งอย า ง ตารางวา ตัวอาคารสูง 7 ชั้น พรอมหองชุดทั้งสิ้นจำนวน ทวมทน สรางยอดจองใหกับบริษัทฯ สูงถึง 2,500 ลานบาท 48 ยูนติ ขนาดพื้นที่ใชสอย 50 ตารางเมตรสำหรับ 1 นอกจากนี้ ในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน พฤกษายัง หองนอนและ 100 ตารางเมตรสำหรับ 2 หองนอน พรอม รับรูยอดจองจากโครงการอื่นๆ ทั้งทาวนเฮาส บานเดี่ยว หองครัวบิลทอนิ ซึง่ ตกแตงในสไตลผสมผสานระหวาง แนว- และคอนโดมิเนียมอีกประมาณ 1,000 ลานบาท จึงมั่นใจวา รวมสมัยและมินิมัลลิสซึ่ม (Minimalism) ราคาเริ่มตนที่ ไตรมาส 2 นี้พฤกษาจะสามารถทำยอดจองไดถึงเกือบหมื่น 4.7 ลานบาท โดยบริษัทไดจัด โอทูฮิป ดับเบิล โบนัส มอบ ลานบาท สรางสถิตยิ อดจองสูงสุดใหกบั บริษทั ฯ และวงการ โบนัสใหผูจองตั้งแตวันนี้ ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ถึงสองตอ อสังหาฯ อีกครั้ง ไดแก ตอที่ 1 รับสวนลดทันทีสงู สุด 300,000 บาท และตอ ที่ 2 ลุนรับสวนลดเงินสดเพิ่มสูงสุดถึง 1,000,000 บาท กคช.ปรับราคาขายบานเอื้ออาทร นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ ผูวาการ การเคหะแหงชาติ

สาขาราชพฤกษ Boulevard Living Mall ถนนบางนาตราด ขณะนี้บริษัทไดจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับแบบ บาน 5 แบบ คือ บานณิชชา จากปกติราคา 4,161,000 บาท เหลือ 3,669,000 บาท แบบบานปทมาวดี ราคา 4,121,000 บาท บานชลธิชา จาก 3,822,000 บาท เหลือ 3,369,000 บาท บานภัสสร จาก 3,487,000 บาท เหลือ 3,069,000 บาท บานวลัยลักษณ จาก 4,535,000 บาท เหลือ 3,990,000 บาท นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดขอเสนอพิเศษในงานรับสราง บาน 2010 ระหวางวันที่ 18-22 สิงหาคม 2553 ซึ่งจัดโดย สมาคมธุรกิจรับสรางบานที่บูธ E2 ณ หองเพลนนารี่ฮอลล ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เปดเผยวา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหปรับราคาขายโครงการบานเอือ้ อาทร เพิม่ ขึน้ 2-10% ตามทำเลและศักยภาพ ของโครงการ รวมถึงการปรับราคาขายที่มีความแตกตาง กันภายในโครงการเดียวกันใหเหมาะสมกับโอกาสทางการ ตลาด โดยปรับราคาขายจากเดิมประมาณ 2-10% โดยมี ผลตั้งแตวันที่1 กรกฏาคม 2553 เปนตนไปโดยโครงการ ที่ปรับมี 55 โครงการ อยูในโซน กทม. 21 โครงการ โซน นนทบุรี 9 โครงการ โซนปทุมธานี 9 โครงการ โซน นครปฐม 8 โครงการ โซนสมุทรปราการ 6 โครงการ โซนภูมิภาค 2 โครงการ

ปทุมดี ไซนแนะนำแบบบานใหม บริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จำกัด หรือศูนยรับ สรางบานพีดเี ฮาส เปดตัวแบบบานใหม “F-829” บาน สไตลโมเดิรน ภายใตแนวคิดที่เรียบงายในรูปทรงแบบ ตัวยู (U) เนนความโดดเดนดวยสีสันสะดุดตา และแผง ระแนงไมขนาดใหญเพือ่ ปองกันความรอนจากแสงแดดภายนอก ดวยพืน้ ทีค่ รบครันเนนการใชสอยอยางสมบูรณแบบ ภายในชั้นลางออกแบบฟงกชั่นเพื่อความสะดวกสบาย สำหรับผูส งู อายุ สวนชัน้ บนออกแบบพืน้ ทีพ่ กั ผอนสำหรับ สมาชิกในครอบครัว และพิเศษดวยหองทำงานทีเ่ ปนสวนตัว ดวยการใชระบบโครงสรางสำเร็จรูปแบบ Multi-joint Lock System ในการควบคุมมาตรฐานการกอสราง และ ประหยัดพลังงานดวยการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมเพื่อลด การใชพลังงานภายในบาน มุงกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยแบบบานมาตรฐาน 2 ชั้น ขนาด 176 ตารางเมตร ประกอบดวย 3 หองนอน 2 หองน้ำ และ 1 ที่จอดรถ ขนาดที่ดินเริ่มตนที่ 60 ตารางวา

17

BN#152_p14-23-Pro3.indd 17

6/24/10 8:16:05 PM


ธุรกิจซอฟทแวรออกแบบยังเหนื่อย ผูประกอบการชี้มีผูใชละเมิดลิขสิทธิ์ถึง 75% ธุรกิจซอฟทแวรเพื่อการออกแบบยังเหนื่อย การแขงขัน มีผูใชของละเมิดลิขสิทธิ์อยูถึง 75% ผูประกอบการเลี่ยงหาของถูก “8 baht.com” ชู “CAD Thai” ซอฟทแวรเขียนแบบ ทางวิศวกรรม 2 และ 3 มิติ ฝมือคนไทย ใชงานงาย ราคาไมแพง ดาน “เซียน จิ้น เทรดดิ้ง” ดัน “InteriCAD” ตอบโจทยงานออกแบบ 8 baht.com ชู CAD Thai นางสาวดวงแข อินทไชย กรรมการผูจ ดั การ บริษทั 8 baht.com เปดเผยวา ซอฟทแวรที่บริษัทใหบริการแบง ออกเปน 12 กลุม โดย เ ป น ซ อ ฟ ท แ ว ร ที่ ผู ใ ช คอมพิ ว เตอร ได เ ห็ น กั น ทุกวันอยูแ ลว เราเพียงทำ ใหราคาถูกลง และสะดวก ในการจัดหา ซอฟทแวร ลิขสิทธิ์ อาจจะมีสินคา บางรายการเทานั้น เชน CAD software ซึ่งเปน ซอฟทแวรชวยออกแบบ งาน 2 มิติ และ 3 มิติ จึงเปนซอฟทแวรที่เอาไว ใชงานเฉพาะทาง และซอฟทแวร CAD Thai ถือเปนสินคาหลักซึ่งทำยอดขาย กวา 60% CAD Thai เปนซอฟทแวรเขียนแบบทางวิศวกรรม 2 และ 3 มิติ ที่ทางเราพัฒนา โดยทีมโปรแกรมเมอรคนไทย ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามสามารถเที ย บเท า ซอฟท แ วร ต า ง ประเทศแตมีราคาที่ถูกกวาเกือบสิบเทาจึงสามารถรองรับ ลูกคาตั้งแตบริษัทมหาชนจนถึงผูประกอบการขนาดเล็ก และขณะนี้ยอดขาย Cad Thai มีมากกวา 1000 licenses เนนใชงานงายมีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยปจจุบัน Cad Thai เวอรชั่นลาสุดคือ Cad Thai Ex ซึ่งพัฒนาจาก เวอรชั่น 2009 โดยมีการเสริมฟงกชั่นที่ จำเปนตางๆ เชน Multiline, 3D Rendering etc. อีกทั้ง Cad Thai สามารถทำงานรวมกับซอฟแวรเขียนแบบอื่นๆ ได โดยใช ไฟลนามสกุลเดียวกัน และผู ใช ไมตองเรียนรู ใหม เพราะคำสัง่ หรือเมนูการใชงานตางๆ เหมือนกันกับซอฟแวร เขียนแบบตางประเทศ นอกจากนี้ Cad Thai ยังมี โปรแกรมเสริม AEC ที่ชวยใหงานเขียนแบบสถาปตยหรืองาน กอสรางงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยซอฟทแวร Cad Thai ไดรับการสงเสริมจากอุตสาหกรรมซอฟทแวร ไทยและมี ลิขสิทธิ์ถูกตอง

สำหรับกลุมลูกคาของ CAD Thai หลักๆ จะเปนผู ประกอบการที่ ใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบในดาน วิศวกรรม อาทิ รับเหมากอสราง ออกแบบภายใน งาน ตบแตงสถาปตยกรรมจนไปถึงงานหลอโลหะชิ้นสวนตางๆ โดยเราเนนขายผานทางออนไลน ยกเวนเปนโครงการใหญ

และตองการการสาธิตการใชงานซอฟทแวร การละเมิดลิขสิทธิ์ยังรุนแรง แนวโนมแขงขันรุนแรง และการทำธุรกิจก็ยากลำบาก มากขึน้ เนือ่ งจาก 1. การละเมิดการใชซอฟทแวร ผิดลิขสิทธิ์ ยังสูงถึง 75% แตถา มองในแงหนึง่ ก็ถอื เปนโอกาสที่ในตลาด ยังมีชองอีกมาก 2. การขายตรงผาน WEB Site ของ บริษัทผูผลิตโดยตรง เชน Microsoft ก็เปดหนา WEB Microsoft store ขายตรงไปแลว 3. ระบบ Cloud computing ที่เริ่มจะเปนที่รูจัก และคนเริ่มจะใช software ผาน server เมืองนอก 4. มีการนำ Open Source Software มาใช ใน บริษัทขนาดใหญซึ่งถูกกวา เปนการลดคาใชจาย และไม ละเมิดลิขสิทธิ์ ทำใหแนวโนมการใชซอฟทแวรลขิ สิทธิล์ ดลง ไปสวนหนึ่ง ดังนั้นเราตองสูดวยบริการและความสะดวก สบายของลูกคา โดยเราจะเปนศูนยกลางจัดหาให โดยเรา คนหาซอฟทแวรใหมๆ เขา port เราอยูตลอดเวลาเพื่อให เปนศูนยกลางของ ซอฟทแวร ลิขสิทธของเมืองไทยให ได อยางไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในชวง 5 เดือนที่ผาน มาถือวาต่ำกวาเปาหมาย ดวยปจจัยภายนอกที่เรากำหนด ไม ได ไมวาจะเปน การเมือง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ เราเปน บริษัทใหมที่ยังไมมีชื่อเสียง ทำใหบางทีลูกคารายใหญๆ ยัง ไมเชื่อมั่นในตัวบริษัท ซึ่งเราก็ตองใชความพยายามตอไป “เซียน จิ้น เทรดดิ้ง” ดัน ‘InteriCAD’ ตอบโจทยงานออกแบบ Miss Maggie Liu กรรมการผูจัดการ บริษัท เซียน จิน้ เทรดดิง้ จำกัด ผูจ ดั จำหนายผลิตภัณฑซอฟทแวร และซอฟท แ วร เ พื่ อ การ ออกแบบ เปดเผยวา ซอฟทแวรตัวหลักที่ทางบริษัทจัด จำหนายก็คือ ZWCAD โดยซอฟท แ วร ตั ว นี้ จ ะมี การใช งานที่ คล ายกั บ ซอฟทแวร AutoCAD ที่ นำมาใชงานทางดานการ ออกแบบดีไซน ไมวาจะ เป น งานทางด า นสถาปตยกรรม ดานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสและออกแบบเครือ่ งใช ไฟฟาตางๆ ทัง้ นี้ ตัวซอฟทแวร ZWCAD ทางบริษัทไดนำเขามาจำหนายใน ประเทศไทยนานหลายปซงึ่ ก็ไดรบั การตอบรับทีด่ จี ากกลุม ผู ใช สาเหตุที่ตัวซอฟทแวรตัวนี้ ไดรับความนิยมจากผู ใช เนื่ อ งจากลั ก ษณะของการใช ง านที่ ค ล า ยกั บ ซอฟท แ วร AutoCAD แตดวยราคาที่ถูกกวาจึงทำใหผูบริโภคเริ่มหัน มาสนใจซอรฟแวรของเราเพิ่มขึ้น ดวยสาเหตุนี้จึงทำให ZWCAD สามารถตอบโจทยความตองการและมียอดขาย เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมาก็สง ผลใหยอดการจำหนายสินคาเพิ่มขึ้นรวมไปถึงกลุมลูกคาก็มี เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา

ย้ำจุดเดนความเร็วเรนเดอร ในสวนของยอดขายสำหรับปนี้ตองถือวามีแนวโนมที่ดี กวาในปทผี่ า นมา โดยในชวงครึง่ ปแรกของปนี้ บริษทั สามารถ ทำยอดขายไดเทากับยอดขายของปที่ผานมาทั้งป แตทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ยังถือวายอดขายของเราไม ไดสูงมากเมื่อเทียบกับ ซอฟทแวรอยาง AutoCAD เนือ่ งจากสินคาของเรายังถือวา เปนนองใหมในตลาด โดยในปนที้ างบริษทั ยังมีการนำซอฟทแวร ตัวใหมๆ เขามาเพื่อรองรับความตองการของผู ใชงาน โดย ไดมีการนำซอฟทแวรอยาง InteriCAD มานำเสนอตอกลุม ลูกคาเพื่อเพิ่มชองทางของการใชงานใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ตัวซอฟทแวร InteriCAD ที่ทางบริษัทนำเขามา จำหนายนั้น คุณสมบัติของซอรฟแวรตัวนี้จะมีความเร็วใน การเรนเดอรภาพทีส่ งู รวมไปถึงยังสามารถสรางภาพไดอยาง สวยงามและเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังใชงานไดงาย และสะดวกกวาซอรฟแวรตัวเกาที่เคยมีมาอีกดวย ในสวน ของคูแขงตองยอมรับวาตลาดซอรฟแวร ในปจจุบันมีคูแขง มากมายรวมไปถึงมีการแขงขันทีด่ เุ ดือดมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีด้ ว ย ความทีบ่ ริษทั เปนนองใหมของวงการจึงตองมีการแผนกลยุทธ ในการทำตลาดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการลงโฆษณาตาม สื่อตางๆ รวมออกบูธแสดงสินคา เพื่อแนะนำตัวสินคาให ลูกคาไดรูจักสินคาของเราเพิ่มมากขึ้น มองหาตัวแทนจำหนาย ดานชองทางในการจัดจำหนายของบริษัท จะเนนไปที่ การขายโดยตรงไปยังกลุมเปาหมาย นอกจากนั้นทางบริษัท ก็พยายามที่จะหาตัวแทนจำหนายสินคาของเราเพิ่มเติม ใน อนาคตคิ ด ว า บริ ษั ท จะต อ งมี ก ารเพิ่ ม ดี ล เลอร อี ก อย า ง แนนอน โดยพยายามที่จะนำสินคาไปรวมออกบูธตามงาน ตางจังหวัด เพือ่ แนะนำตัวสินคาแกลกู คารวมไปถึงหาตัวแทน จำหนายสินคา ทั้งนี้ตัว ZWCAD ยังถือวาเปนสินคานอง ใหมสำหรับบานเรา ดังนั้นจึงตองเนนไปที่เรื่องของการให บริการหลังการขายเปนหลัก รวมไปถึงการจัดอบรมใหแก ลูกคาที่ใชซอรฟแวรตวั นี้ เพือ่ เปนเครือ่ งยืนยันถึงการใหบริการ ที่ดีที่สุดสำหรับเรา กรรมการผูจัดการ กลาวทิ้งทาย

18

BN#152_p14-23-Pro3.indd 18

6/24/10 1:08:17 AM


อสังหาฯ หลังเสื้อเหลือง-เสื้อแดง กับการเมืองนอกสภา

หลังจากพฤษภา-เผาเมืองของเสือ้ แดงผานมาแลว ก็ดวู า การเมืองจะสงบลงบาง แตผรู หู ลายทานก็ประเมินสถานการณวาคงจะสงบชั่วคราว เพราะเสื้อแดงหลบลงดิน ผูสนับสนุนเสื้อแดง ทั้งบนดินผานพรรคการเมืองและใตดิน กำลังรองเพลงรอในการเลือกตั้งคราวหนาอีก 1 ป °“√‡¡◊Õß«ÿà𫓬§√“«π’È√ÿπ·√ß¡“°°«à“∑’˧‘¥ °√–∑∫ ∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°ª√–‡∑»Õ¬à“ß¡“° °√–∑∫¿“¬„π§◊Õ §«“¡·μ°·¬°∑’√Ë ∞— ∫“≈®–μâÕß𔉪§‘¥∂÷ß “‡Àμÿ ‡ªìπ‡æ√“– °“√‡¡◊Õß∑’°Ë ≈ÿ¡à æ√√§„À≠à∂°Ÿ ªî¥‰ª ·≈–∂Ÿ°√—∞∫“≈™ÿ¥ªí®®ÿ∫π— ‰≈à≈à“Õ¬à“ß∂Õπ√“°∂Õπ‚§π ®π‡°‘¥§”«à“ 2 ¡“μ√∞“π„π ¥â“π°“√‡¡◊Õß À√◊Õ®–‡æ√“–§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”„π —ߧ¡‚¥¬ ‡©æ“–∑“ß¿“§Õ’ “π°—∫ à«π°≈“ß·≈– à«π„μâ¢Õߪ√–‡∑» Õ’°∑—Èߧ«“¡‰¡à ß∫∑“ß 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„μâ°Á¬◊¥‡¬◊ÈÕ √ÿ π ·√߇À¡◊ Õ π∑’Ë Õ— ß °ƒ…·≈–‰Õ√å · ≈π¥å ‡ Àπ◊ Õ ∑’Ë ¡’ ∑—È ß ‡√◊Ë Õ ß §«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”·≈–‡√◊ËÕß»“ π“‰¡à¡’º‘¥ °àÕπÕ◊Ëπ°ÁμâÕß™¡«à“√—∞∫“≈欓¬“¡®–√—°…“ª√–‡∑» ¿“¬„μâ°“√°¥¥—π∑“ߥâ“π°“√‡¡◊Õß °’Ó ’§√—ßÈ π’¡È §’ «“¡Õ¥∑𠇪ìπ摇»… Ωíßò π—°¢à“«∑’‡Ë ¢â“¡“∑”¢à“«‡º“‡¡◊Õßμà“ß°Á„À⇧√¥‘μ «à“√—∞∫“≈‰∑¬Õ¥∑π‡ªìπ摇»… ∂Ⓡªìπ√—∞∫“≈®’π (°Á¥ŸÕ¬à“ß ‡∑’¬πÕ—π‡À¡‘π) √—∞∫“≈Õ‡¡√‘°“À√◊ÕÕ—ß°ƒ… ∂â“°“√‡¥‘π ¢∫«π¡’°”≈—ßÕ“«ÿ∏·≈â«∑”√⓬‡®â“Àπâ“∑’·Ë ≈–∑”√⓬∑’ Ë “∏“√≥– ‡º“∫â“π‡º“‡¡◊Õß ‡¡◊ËÕπ—Èπ®–·¬à°«à“π’È¡“° ‡æ√“–‡¢“∂◊Õ«à“ ‡ªìπÕ“™≠“°√°“√‡¡◊Õß ºŸâ°àÕ°“√√⓬∑’Ë¡’Õ“«ÿ∏¡‘„™àπ—°‡¥‘π ¢∫«π‡√’¬°√âÕßÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ∑’Ë¡‘‰¥â∑”„Àâ “∏“√≥™π·≈–  “∏“√≥ ∂“π‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬ ¥Ÿ¬ÿ‚√ª∑’ˇ¢“∑”°—πÕ¬à“ßÕÕ ‡μ√‡≈’¬‡ªìπ°“√‡¥‘π¢∫«π ‡√’¬°√âÕß∑’Ë ‰¥âº≈ ‰¡à¡º’ ≈Ÿâ ¡â 쓬 ‰¡à¡Õ’ “«ÿ∏ ·≈–°“√‡√’¬°√âÕß ·¡â«à“®–‰¡à ‰¥âº≈∑—π∑’ ·μàª√–‡¥Áπ°“√‡√’¬°√âÕ߉¥â∂Ÿ°π”‰ª ‡ªìπª√–‡¥Áπ«“√–„π ¿“ºŸ·â ∑π√“…Æ√ „™â¢∫«π°“√∑“ß°“√ ‡¡◊Õ߉ª Ÿà§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß°“√‡¡◊Õß ‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë∑—Èß°“√‡¡◊Õß„π√–∫∫ª√–™“∏‘ª‰μ¬·≈–√–∫∫ —ߧ¡π‘¬¡ ·¡â·μà „π ®’π∑’Ë¡’æ√√§°“√‡¡◊Õ߇¥’¬«°Á„™â‡ªìπ«‘∏’ªØ‘∫—μ‘∑—Ë«‚≈° ‡æ√“– ©–π—Èπ°“√‡¥‘π¢∫«π§√“«Àπâ“ Àâ“¡„™âÕ“«ÿ∏‡¥Á¥¢“¥ „§√ ‡Õ“Õ“«ÿ∏‡¢â“¡“„π∑’Ë™ÿ¡™π §ππ—Èπ§◊Õ¡◊Õ∑’Ë 3 ·πàÊ ·≈–°“√ ‡¥‘π¢∫«π°ÁÕ¬à“∑”„À♓«∫â“π‡¢“‡¥◊Õ¥√âÕπ ‡√◊ËÕߪî¥∂ππ

‡º“∫â“π‡√◊Õππ’Ⱥ‘¥°ÆÀ¡“¬ ·≈–°ÁÕ¬à“À«—ߺ≈∑—π∑’ √â“ß ‡ªìπª√–‡¥Áπ„Àâæ√√§°“√‡¡◊ÕßΩÉ“¬§â“π𔉪 Ÿâ°—π„π ¿“ºŸâ ·∑πœ ´÷ËßμâÕß„™â‡«≈“ÀπàÕ¬®–¥’°«à“ ª√– ∫°“√≥å°“√‡¡◊ÕߢÕ߇√“π’È¡’¡“°‡À≈◊ÕÀ≈“¬ ∑—Èß ¿“§ª√–™“™π∑’Ë ‡ Õ◊ Õ ¡√–Õ“μ√߇¥‘ π ¢∫«π·≈â « ∑”√â “ ¬ ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡ ◊ÈÕ ’Õ–‰√°Á∑”√⓬ª√–™“™π §π‡¥‘π¥‘π∑—Èßπ—Èπ √—∞∫“≈°Á ‰¥âª√– ∫°“√≥å Ÿß∑’ËμâÕ߉¡à≈◊¡«à“ ∑ÿ°§π§◊Õ§π‰∑¬ À“ “‡Àμÿ„Àâæ∫·≈â«·°â ‰¢ ‰¡à«“à ®–‡ªìπ‡æ√“– μ—«∫ÿ§§≈∑’Ë¡’‡ß‘π π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡æ√“–™“«∫â“π∂Ÿ°®â“ß¡“‡¥‘π ‡¢“°Á¡’ “‡Àμÿ„Àâ·°â  √â“߇æ◊ËÕπ¥’°«à“ √â“ß»—μ√Ÿ »—μ√Ÿ∑—Èß °“√‡¡◊Õß·≈–»—μ√Ÿ à«πμ—«·°â ‰¢¥â«¬°“√„ÀâÕ¿—¬‰¥â‡ ¡Õ °≈—∫¡“¥ŸÕ —ßÀ“œ ¢Õ߇√“ §«“¡®√‘ßπ—ÈπÕ —ßÀ“œ ‡ªìπ  ‘π§â“„™â‡«≈“´◊ÈÕ ‡«≈“ √â“ß ·≈–‡«≈“¢“¬ „™â‡«≈“√–¬– °≈“ß 1-2 ªï°«à“®–®∫≈ß 1 ‚§√ß°“√ °“√‡¡◊Õß∑’Ë√ÿπ·√ß ¡—°®–ª√–∑ÿ√–¬– —ÈπÊ 1-3 ‡¥◊Õπ°Á‡ÀÁ𥔇ÀÁπ·¥ß·≈â« ∑’Ë √—∞∫“≈ª≈àÕ¬¡“®π‡°◊Õ∫ 2 ªï¢Õ߇ ◊ÈÕ‡À≈◊Õß ·≈–‡°◊Õ∫§√÷Ëß ªï¢Õ߇ ◊ÈÕ·¥ßπ’È μâÕ߬ա√—∫«à“°«à“√—∞∫“≈®–μ—Èßμ—«‡μ√’¬¡ √—∫¡◊Õ¡ÁÕ∫π’È∂◊Õ«à“™â“‰ª  à«π‡ ◊ÈÕ‡À≈◊Õßπ’ȇæ√“–À«—ßÕ”π“® ∂â“Õ¥’μ𓬰œ ¬—ßÕ¬Ÿà°Á§ßμâÕ߇ª≈’ˬπ𓬰œ ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π ‡ ◊ÈÕ‡À≈◊ÕßæÕ„® °Áπà“®–æÕÕ¬Ÿà ‰¥â ·≈–∂⓬—߉¡àæÕ„®Õ’° 𓬰œ °Á≈“ÕÕ°·≈⫇≈◊Õ°μ—Èß„À¡à ∫â“π‡¡◊Õß°Á¬—ßæÕ‰ª‰¥â ·μà‡√◊ÕË ß§Õ√—ª™—πË π’‡È ªìπ‡√◊ÕË ß¢Õß°ÆÀ¡“¬ ¡‘„™à‡√◊ÕË ß°“√‡¡◊Õß ‚¥¬μ√ß √—∞∫“≈™ÿ¥∑à“πÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï∑’ˇªìπΩÉ“¬§â“π¡“π“π °Á¡’§«“¡ 欓¬“¡¥’‡¬’ˬ¡∑’Ë®–æ¬ÿ߇»√…∞°‘®- —ߧ¡¢Õß∫â“π‡¡◊Õß„Àâ °â“«Àπâ“ ·μà°μÁ Õâ ߬ա√—∫«à“°“√∫√‘À“√§«“¡¡—πË §ß¬—ß¡’®¥ÿ ‚À«à ΩÉ“¬μ”√«®·≈–∑À“√‰¡à∑”Àπâ“∑’Ë∑’Ë¥’ °«à“®–μ—ÈßÀ≈—°‰¥â ∫â“π ‡¡◊Õß°Á‡ ’¬À“¬‡¬Õ– ∂â“¡Õߥâ“π°“√‡¡◊Õß °“√≈“ÕÕ°¢Õß π“¬°œ π—Èππà“®–∑”‡ªìπª√–®” ¥Ÿ‡™àπ𓬰œ ≠’˪ÿÉπ∑’ˬ‘Ëß≈“ÕÕ° ™“«∫â“π¬‘Ë߇ÀÁπ„® À√◊ÕÕ¬à“ß𓬰œ Õ‘π‡¥’¬ ´÷Ë߇ªìπ

ª√–‡∑»ª√–™“∏‘ª‰μ¬∑’‡Ë °à“·°àæÕÊ °—∫Õ—ß°ƒ… ‡ªìπª√–‡∑» ∑’¡Ë ª’ √–™“™π¡“°∑’ Ë ¥ÿ „π‚≈°∂÷ß 1,200 ≈â“π§π °“√∑’πË “¬°œ ≈“ÕÕ°∫àÕ¬Ê ∑”„Àâª√–™“∏‘ª‰μ¬¡’™àÕß«à“ß ∑”„Àâ ‰¡à∂Ÿ° ‡∫’¬¥·≈–μ÷߇§√’¬¥ °“√‡¡◊Õߧ√“«Àπâ“ ‰¡à«“à æ√√§„¥‰¥â‡ªìπ√—∞∫“≈À√◊Õ‡ªìπ 𓬰œ Õ¬à“¬÷¥μ‘¥°—∫μ”·Àπàß À—¥≈“ÕÕ°°—π‡Õ“‰«â ‡ª≈’ˬπ 엫𓬰œ ∫àÕ¬Ê °Áπà“®–¥’ ·≈–∂Ⓡª≈’ˬπ®πÀ¡¥·≈⫬—ß¡’ ªí≠À“¡“°°Á¬ÿ∫ ¿“‡ ’¬ Õ¬à“¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ °“√‡¡◊ÕßÕ¬à“¡’ ∑‘∞‘°—π‡≈¬ √—∫√Õß«à“ —ߧ¡®–‰¡à«ÿà𫓬‡™àπªí®®ÿ∫—π  à«π ‡√◊ËÕ߇»√…∞°‘®π—Èπ √â“ß√–∫∫„Àâ·¢Áß·°√àß ´÷Ëߢ≥–π’È°Á¥’¢÷Èπ ¡“° ‚¥¬‡©æ“–√–∫∫°“√‡ß‘π°“√§≈—ߢÕߪ√–‡∑» °“√‡¡◊Õß §√“«π’Ⱥ≈°√–∑∫‚¥¬‡©æ“–¥â“πÕ —ßÀ“œ πâÕ¬¡“° °”≈—ß ´◊ÈÕ¬—ß¡’Õ¬Ÿà ·≈–≈߉ª∂÷ߺŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬ ‡æ√“–√–∫∫√—∞∫“≈ ®—¥‡μ√’¬¡‰«â ‡™àπ ∫â“π‡Õ◊ÈÕÕ“∑√ ∫â“π BOI ∑’Ë·¡â®–™–≈Õ μ—«≈߇æ√“–™ÁÕ§·≈–μ°„® ·μà°Á„π√–¬– —Èπ ‰μ√¡“ ∑’Ë 2 π’È §ß®–·¬à¡“°Ê ‚¥¬‡©æ“–‡¥◊Õπ情¿“§¡ ´÷Ëß¡’À≈“¬‚§√ß°“√∑’ËμâÕß„™â§”«à“°‘π‰¢à §◊Õ¢“¬‰¡à ‰¥â‡≈¬ —° ¬Ÿπ‘μ ¬‘Ë߇ªìπ§Õπ‚¥„π„®°≈“߇¡◊Õß·∂«√“™ª√– ß§å∑’ˇªìπ Ground Zero π—Èπ°ÁÕ¬à“À«—߇≈¬ ·≈– “¢“∑’Ë°√–∑∫ Ÿß ÿ¥ §◊Õ°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·≈–‚√ß·√¡π—Èπ√—∫ª√–∑“π‰¢à°—π∂â«πÀπâ“ ¡‘„™à·μà „π°√ÿ߇∑æœ ∑’ˇ™’¬ß„À¡àπ—Èπ°Á‡ß’¬∫‡Àß“‡À¡◊Õπ 20 ªï ∑’˺à“π¡“  à«π∑’Ëæ—∑¬“ ¿Ÿ‡°Áμ  ¡ÿ¬ ¬Õ¥®Õß‚√ß·√¡≈¥≈ß ‡À≈◊Õ 20-30% ¬‘Ëß‚√ß·√¡„π¬à“π®ÿ¥‡¥◊Õ¥ Boiling Point ªî¥°—π‡ªìπ·∂«√à«¡ 2 ‡¥◊Õπ·≈â«  à«π‡»√…∞°‘®¥â“πÕ◊ËπÊ ‡™àπ  àßÕÕ° ‡°…μ√ ¬—ߥ’ ¥â“πÕÿª‚¿§-∫√‘‚¿§¢Õ߉∑¬¬—ߥ’ ¡’º‡Ÿâ ≈à“«à“ ‘π§â“∑’¢Ë “¬¥’∑ ’Ë ¥ÿ §◊ÕπÈ”¢«¥°—∫¡“¡à“ ‡ ◊Èպⓠ’·¥ß ’‡À≈◊Õß¡’°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë ‡√’¬°¿“…“μ≈“¥«à“¡’ Creative Economy ¢Õß∑à“πÕ¿‘√°— …å ÕÕ°·∫∫‰¥â‡°ã¡“° Ω√—ßË ·≈–§π‰∑¬„πμà“ߪ√–‡∑» —ßË ´◊ÕÈ ‡ªìπ ¢Õß™”√૬ ¢“¬¥’°«à“¢Õß™”√૬Õ◊πË Ê Õ’° ‡æ√“–‡ ◊ÕÈ ‡À≈◊Õß ¡’π—°°“√μ≈“¥·π«Àπⓙ૬§‘¥ √â“߉«â „Àâ°àÕπ ‰μ√¡“ ∑’Ë 3 ®–‡√‘Ë¡‡¥◊ÕπÀπâ“ ‚¥¬∏√√¡™“μ‘Õ —ßÀ“œ ‰μ√¡“ π’È®–¢“¬‰¡àÕÕ°‡æ√“–‡ªìπƒ¥ŸΩπ ºŸâ§π®–√Õ∂÷߉μ√¡“ ∑’Ë 4 ∑’Ë¡’∑—È߇ߑπ‡¥◊Õπ¢÷Èπ ¡’‚∫π—  ·≈–∫√√¬“°“»¢Õß °“√æ—°ºàÕπ ∑”„Àâª≈“¬ªï®–¢“¬¥’¡“° ∑ÿ°ª≈“¬‰μ√¡“ ∑’Ë 4 °Á®–¡’¡À°√√¡Õ —ßÀ“œ °—π¡“°¡“¬ ·μà§√“«π’È√—∞∫“≈™ÿ¥ π—Èπ®–≈ß¡“¥Ÿ‰μ√¡“ ∑’Ë 3 ™à«¬∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“œ Õ’°π‘¥ Õ¬à“ ≈◊¡«à“∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“œ ‡ªìπ√“°∞“π¢Õß«— ¥ÿ°àÕ √â“ß μ°·μàß ‡§√◊ËÕ߉øøÑ“ ¥—ßπ—Èπ √—∞∫“≈·≈–∑à“π°√™à«¬≈ß¡“¥ŸÕ —ßÀ“œ Õ’° —° ÀπàÕ¬ ¡’¡“μ√∞“π‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê æÕ‡ªìππÈ”®‘¡È ‰¡àμÕâ ß∑”„À≠à ¡“°‡À¡◊Õπ‡¡◊ËÕªï∑’Ë·≈â« ‡æ√“–¢≥–π’È√“°∞“π∑“߇»√…∞°‘® ¢Õߧπ™—Èπ°≈“ߥ’¢÷Èπ ¡—Ëπ§ß¢÷Èπ ‡¢â“¡“‡ªìπ§π‡¡◊Õß¡“°¢÷Èπ ™à«¬‰μ√¡“ ∑’Ë 3  —°π‘¥ ‡™àπ¢¬“¬‡«≈“≈¥§à“∏√√¡‡π’¬¡ (‡©æ“–ºŸâ´◊ÈÕ∫â“π §π™—Èπ≈à“ß §π™—Èπ°≈“ß √“§“‰¡à‡°‘π 3-5 ≈â“π∫“∑) μàÕÕ’° —° 2 ‡¥◊Õπ ®—¥¥Õ°‡∫’Ȭ§ß∑’Ë√“§“μË”ºà“π ∏.ÕÕ¡ ‘π ∏Õ . ∫â“π√“§“ª“π°≈“ß —° 3-4% ¬°‡«âπ¿“…’ ´◊ÕÈ ∫â“π §Õπ‚¥√“§“ª“π°≈“ß ‡Õ“¡“À—°¿“…’‡ß‘π‰¥âª≈“¬ªï ¡“°¢÷ÈπÕ’° 50% (¥’°«à“ª≈àÕ¬„Àâ‡Õ“‡ß‘π‰ªΩ“°°Õß∑ÿπμà“ßÊ ·≈⫬°¿“…’„Àâ) √—∫√Õß«à“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ‡»√…∞°‘®®–¥’¢÷Èπ ·≈– ‘π§â“μ—«Õ◊Ëπ®–¥’μ“¡  à«π∫â“π√“§“·æß·≈–∫â“π √â“ß „ÀâΩ√—ßË °Á§Õà ¬¥Ÿ°π— μàÕ‰ª ‡æ√“–§π√«¬°—∫Ω√—ßË ‰¡àμÕâ ß°“√¡“μ√∞“π∑’Ë«à“π’È ·μàμâÕß°“√°“√‡¡◊Õß∑’Ë ß∫¡“°°«à“ Õ¬à“∑–‡≈“–°—πÕ’°π–§√—∫ ∑’Ë·≈â«¡“°Á„Àâ¡—π·≈â«°—π‰ª ª√–‡∑»®–‰¥â ß∫‡ ’¬∑’§√—∫

19

BN#152_p14-23-Pro3.indd 19

6/24/10 8:55:48 PM


ประตูหนาตางมวน

กอกน้ำสเตนเลส

ประตูหนาตางมวน รูปแบบใหม ที่ผลิตจากวัสดุที่ เหนือชั้นกวาสินคาที่มีอยูทั่วไปในทองตลาด โดย สินคาดังกลาวถูกพัฒนาภายใตแนวคิดที่เนนความ สวยงาม ทนทาน และมีความปลอดภัยสูงสุด งาย ตอการใชงาน สามารถติดตั้งไดทุกรูปแบบ ไมวาจะ เปนบานพักอาศัย อาคารพาณิชย หรือโรงจอดรถ เนื่องจากตัวบานมีทั้งแบบทึบและแบบโปรงแสงให เลือก โดยสามารถเลือกสลับไดตามตองการ ซึ่ง เกิดปรากฏการณรูเข็มอีกดวย

กอกน้ำสเตนเลส coleection 2010 ซีรี่ย Florist จากแบรนด VRH เปนผลิตภัณฑใหมลาสุดที่ ไดแรง บันดาลใจจาก รูปทรงของกิ่งไม นำมาดัดแปลงจน ไดดีไซน เก แปลกตา สวยงาม โดยถูกออกแบบให มี ร ะบบการควบคุ ม การเป ด -ป ด น้ ำ ด ว ยระบบ เซรามิควาลว ซึ่งสินคาดังกลาวมี ใหเลือกทั้ง กอก อางลางมือ กอกอางซิ้งคลางจาน และกอกฝกบัว ติดผนัง

บริษัท วี ซี ออโตซัตเตอรส จำกัด โทร. 0-3425-5581-2 โทรสาร 0-3424-3688 www.vcshutter.com

บริษัท วี.อาร.ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 0-2361-9053-65 โทรสาร 0-2361-9067-9 www.vrh.co.th

สียอมไม

เครื่องกรองน้ำ

สียอมไม วูดเทค วูดสเตน เปนสียอมไม เทคโนโลยี จากการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ สำหรับงานไม ทั้งภายนอกและภายในทุกชนิด บานไม เรือนไทย Log Home ผนัง ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอร สนาม ฯลฯ เพื่อปองรักษาไม ใหสวยงาม ทนทาน ทาแดด ทาฝน ให ไมมอี ายุการใชงานทีย่ าวนานดวย คุณสมบัติที่เหนือชั้น เม็ดสีเรซิ่นชนิดพิเศษ UV BLOCK โปรงแสง โชวลายไม ใหสีสันสวยงามเปน ธรรมชาติ ไมหายใจได ปองกันน้ำซึมเขาสูเนื้อไม ปองกันเชื้อรา เนื้อสีซึมลึกเขาสูเนื้อไมและยืดหยุน สูง ทางาย ครอบคลุมพื้นที่มาก ปลอดภัยไมผสม สารปรอทและสารตะกั่ว

เครื่องกรองน้ำฟูจิกา สุดยอดนวัตกรรมเครื่องกรอง น้ำ ที่บงบอกความเปนสไตลความเปนคุณ ORP ชวยตานอนุมูลอิสระ ซึ่งเปนเทคโนโลยี ใหมลาสุด และผานการตรวจสอบคุณภาพไสกรองจากสถาบัน รับรองคุณภาพทั้งภายในและตางประเทศ มีจุดเดน คือ มีสัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไสกรอง สามารถตรวจสอบอายุการใชงานทุกไสกรองไดตลอด เวลา ทำงานดวยระบบ Digital Water Monitor สะดวกสบายดวยการแสดงผลในรูปแบบ Graphic Digital

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด โทร. 0-2613-8989 โทรสาร 0-2217-0214 www.precision.co.th

บริษัท ฟูจิกา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2749-5199 โทรสาร0-2749-5200 www.fujika-electric.com

บริการผลิตภัณฑสเตนเลส

ประตูหนาตางอลูมิเนียม

บริการผลิตภัณฑสเตนเลส งานสเตนเลสทุกชนิด อาทิ ประตูสเตนเลสลวน ประตูผสมไม ประตูเหล็ก สีอสีพน ชองรัว้ ราวบันได ระเบียงกันตก สเตนเลส ดัด หุมเสาสเตนเลส ประตูมวน เหล็กดัดสีอสีพน มุงลวด กระจกอลูมิเนียม โครงหลังคา โพลีคารบอรเนต โพลีแผนตัน ดีไลด เมทอลชีท รางน้ำฝน สเตนเลส ประตูรี โมทอัตโนมัติ และงานสเตนเลส ตามแบบทุกประเภท ดวยงานคุณภาพและราคา ยอมเยา

ประตูหนาตางอลูมเิ นียมคุณภาพสูง สินคาของบริษทั มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนเปนที่ยอมรับทั้งดาน คุณภาพ และบริการ นอกจากนี้ยังมีสินคาใหเลือก หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความตองการได ทุกรูปแบบ เชน ประตู-หนาตางบานเปด หนาตาง บานยก บานกระทุง บานเลื่อน บานเฟยม และ อื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังคัดสรรอุปกรณคุณภาพ สูง ในการใชงานใหมีความสะดวกยิ่งขึ้น

บริษัท เคพี สเตนเลสเวิรค จำกัด โทร. 0-2905-4383 โทรสาร 0-2905-2043

บริษัท กลาสไลน จำกัด โทร. 0-2584-7171 โทรสาร 0-2584-2528 www.glasslinethai.com

บริการรักษาความปลอดภัย

เครื่องทำน้ำอุน

บริการรักษาความปลอดภัย และบริการรับจางเหมา แรงงานใหแกสถานประกอบการหางราน และอาคาร สำนักงานทั่วไปทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดวย ทีมงานที่เคยเปนผูบริหารงานโรงงานและบริการ งานบุคคลในกิจการตางๆ มากกวา 10 ป จาก ประสบการณของทีมผูบริหารและการผสมผสาน เทคโนโลยีมาชวยในกากรปฏิบัติงาน บริษัทจึงมั่นใจ วาทานจะไดการบริการอยางสม่ำเสมอ ตลอดระยะ เวลาดำเนินธุรกิจ โดยเรามุง เนนการพัฒนาบุคลากร ใหมศี กั ยภาพสูงสุด เพือ่ ตอบสนองความตองการของ ลูกคา BRAVO SOLUTION CO., LTD. โทร. 0-2398-8553 โทรสาร 0-2361-8518

เครือ่ งทำน้ำอุน รุน IJ เปนผลิตภัณฑทมี่ รี ะบบ Aero Jet เอกสิทธิ์เฉพาะของ สตีเบล เอลทรอน จาก ประเทศเยอรมนี เพื่อความแรงของกระแสน้ำดวย ออกซิเจน ติดตั้งภายในเครื่อง โดยระบบดูดออกซิเจนเขามาผสมกับกระแสน้ำ ทำใหประหยัดน้ำและ ไฟไดสูงสุด 15% เนื่องจากออกซิเจนจะไปแทนที่น้ำ สวนหนึ่ง และปลอยออกมาในรูปแบบของละออง น้ำแตใหความแรงของสายน้ำเหมือนเดิม ทำใหรูสึก สดชื่นทุกครั้งที่ ไดอาบน้ำและยังชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นอีกดวย บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด โทร. 0-3522-0088 (อัตโนมัติ 10 สาย) โทรสาร 0-3522-1185-88 www.stiebeleltronasia.com

20

BN#152_p14-23-Pro3.indd 20

6/24/10 1:18:20 AM


เครื่องจัดกระจกแผน เครื่องจัดกระจกแผน LINES เปนเครื่องตัดกระจก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถตัดไดทุกรูปแบบ ทั้งตัดสติ๊กเกอรบนกระจกได อีกทั้งยังถูกออกแบบ ใหสามารถอานแบบจากชิน้ งานได ซึง่ ชวยใหสะดวก รวดเร็ว ลดการสูญเสียสายพานลำเลียงกระจกบน โตะไดเปนอยางดี บริษัท ยูโร-เอเชีย กลาสแมชชีน เวิรค จำกัด โทร. 0-2712-8669 โทรสาร 0-2172-8676

บริการติดตั้งประตู-หนาตาง บริการติดตั้งประตู-หนาตางพิเศษทุกชนิด พรอมทั้ง มีความเชีย่ วชาญในการติดตัง้ หลังคากระจก Skylight กรีนเฮาส และประตูหนาตาง อลูมเิ นียม ดวยรูปแบบ เฉพาะ ออกแบบติดตัง้ ดวยทีมงาน R&D ของบริษทั ผลงานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ในความสวยงาม คงทน ปลอดภัย เลือกใชแตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง สวนใหญสั่งตรงมาจากตางประเทศ หรือเลือกสรร แตวสั ดุทมี่ คี ณ ุ ภาพทีมชางมีความชำนาญ รูจ ริง รูล กึ มัน่ ใจได ในความซือ่ สัตยและรับผิดชอบ จากประสบการณที่ยาวนาน มีการบริการหลังการขาย และรับ ประกันผลงานอีกดวย บริษัท อลูเซท จำกัด โทร. 0-2727-8355-7, 0-2727-8030-1 โทรสาร 0-2727-8032 www.aluzat.com

บริการเครื่องจักร แปรรูปกระจก บริการเครือ่ งจักรแปรรูปกระจกมากกวา 200 เครือ่ ง พรอมทั้งจำหนายสินคาอุปกรณและอะไหลออกสู ตลาดเปนจำนวนมาก ซึง่ เครือ่ งจักรและอุปกรณของเรานัน้ เปนเครือ่ งจักรที่ ไดมาตรฐานสูง จากประเทศ ผูผ ลิตชัน้ นำของโลก ไดแก อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ สาธารณรัฐ เซ็ก จีน ไตหวัน และเกาหลี นอกจาก นี้ยังมีการบริการหลังการขาย ซอมแซม และใหคำ ปรึกษา โดยทีมวิศวกรผูช ำนาญทัง้ ไทยและตางประเทศ เพื่อความอุนใจของลูกคา บริษัท เอ็ม.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด โทร. 0-2876-3684-87 โทรสาร 0-2876-3688

กาวติดกระเบื้อง-เซรามิค B271 กาวติดกระเบื้อง-เซรามิค เปนกาวพรอมใชงาน เนื้อ ครีมขนสีขาว เหมาะสำหรับงานปูโมเสค-กระเบื้อง เซรามิค ไม ยิปซั่ม ผนังเบา ติดแนน แหงเร็ว ไม ไหลยอย ใชงานสะดวก (สามารถลางกาวออกดวย น้ำกรณีที่กาวยังไมแหงสนิท) ไมมีกลิ่นเหม็นฉุน

R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

ชุดครัวปูน Renova มนตเสนหหองครัวที่คุณเนรมิตได… เพียงแวะมาหาเรา

ชุดครัว Renova ในงบประมาณไมบานปลาย เหมาะสำหรับ งานครัว ทัง้ ภายใน ภายนอก พรอมทัง้ ดีไซนใหม ไมซำ้ ใคร รวมทั้งวัสดุ หนาบาน และตูแขวน มี ใหเลือกมากมายทั้ง ไมสัก ไมแดง ไมยาง ไมดูริโอ ไวนิล และไวนิลวูด ครบ ครันในเรื่องของการติดตั้ง ภายใน 7 วัน มีทั้งระบบ ไฟฟา, ระบบประปา, และทอดักไขมัน เปนบริการที่ครบ วงจร ทำใหคุณอุนใจเพราะมีการรับประกันทั้งผลงาน HOME Renovation Center

95 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 โทร. 0-2729-7400-2 แฟกซ 0-2729-6764 E-mail : contact@renovation-center.com www.renovation-center.com เปดบริการทุกวัน 9.00-18.00 น.

“P7 สินคาคุณภาพ มาตรฐานญี่ปุน” ประตูและหนาตางอลูมิเนียม P7 สินคาคุณภาพ ของ TOSTEM ที่พรอมสรรพดวยคุณสมบัติถึง 7 ประการปองกันน้ำฝนสาดเขาบาน กันแรงลม กันเสียง กันความเย็นจากเครื่องปรับอากาศออกนอกบาน กันขโมยดวยระบบล็อคถึง 3 ชั้น และการออกแบบ ที่ทันสมัย ใชงานงาย บริษัท ธนาคูณอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2887-6006 โทรสาร 0-2887-6009 www.thanakoon.com

ระบบประตูบานเลื่อน

นวัตกรรมใหมจากประเทศญี่ปุน สำหรับตกแตงแทนหินธรรมชาติ

ระบบประตูบานเลือ่ น เปนผลิตภัณฑทรี่ จู กั กันดีในนาม PORPOISE วามีระบบประตูบานเลื่อนที่มีความ แข็งแรงสูงสุด เนื่องดวยความกวางของเฟรมซึ่งมี ขนาดความกวาง 78. mm. มีความหนาของผนัง Profiles 3.mm พรอมเสริมความแข็งแรงมากยิ่ง ขึ้นดวยเหล็ก Gavanize หนา 2 mm. สามารถ รองรับความกวางไดถึง 1.10 m. ตอบาน ความสูง 2.80 m. พรอมรองรับกระจกไดถึง 24 mm.

Coating ‡æ◊ËÕ°“√μ°·μàß∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ° ‡π◊ÈÕ¢Õß μ—« Coating ∑’©Ë “∫®–∑”„À⥇Ÿ À¡◊Õπ‡ªìπÀ‘πÕàÕπ∏√√¡™“μ‘ ¡’À≈“°À≈“¬·∫∫„Àâ‡≈◊Õ°μ“¡§«“¡μâÕß°“√ °—ππÈ” °—πΩÿπÉ ∑πμàÕ ¿“«–Õ“°“» ¡’À≈“¬ ’„Àâ‡≈◊Õ° ßà“¬μàÕ°“√π”¡“„™â √“§“∂Ÿ°°«à“À‘π∏√√¡™“μ‘∑«—Ë ‰ª

PACIFIC MODERN MATERIAL CO.,LTD. โทร. 0-2810-9709 โทรสาร 0-2810-9705

บริษัท เอส เค คาเคน (ไทยแลนด) จำกัด 161/1 Õ“§“√‡Õ ®’∑“«‡«Õ√å ™—Èπ 5 ´Õ¬¡À“¥‡≈Á°À≈«ß 3 ∂ππ√“™¥”√‘ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢μª∑ÿ¡«—π °∑¡. 10330 Tel : 02-651-8722 Fax : 02-651-8721 Website : www.skk.com.sg

21

BN#152_p14-23-Pro3.indd 21

6/24/10 1:43:39 AM


ซุมไมระแนง ซุมไมเลื้อย

แผนอลูมิเนียมคอมโพสิท

ซุมไมระแนง ซุมไมเลื้อย จากเสน ยูพีวีซี พี โอเน็คมี ความคงทน ปราศจากปญหาผุ หรือ ปญหาสีซดี จาง ดังเชนไม ทำใหทานมั่นใจไดวาตนไมที่ทานรักจะไม ตองโดนรื้อถอนในอนาคตเนื่องจากซุมระแนง ซุม ไมเลื้อย จากเสน ยูพีวีซี พี โอเน็คจะคงความแข็ง แรงเชนเดิม อีกทั้งดวยคุณสมบัติของเสนยูพีวีซี พี โอเน็ค ที่ ไมเกาะฝุน และไมฝงคราบสกปรกจึงทำให ซุม ระแนง ซุม ไมเลือ้ ย ทีท่ ำมาจาก เสนยูพวี ซี ี พีโอเน็ค งายตอการทำความสะอาด เพียงใชนำ้ สบูอ อ นๆ กับ ผาสะอาดเช็ดทำความสะอาด ซุมไมระแนง ซุมไม เลื้อย ของคุณก็จะแลดูสดใสเหมือนใหม

แผนอลูมิเนียมคอมโพสิท HUAERTAI เปนผลิตภัณฑตกแตงพื้นผิวที่มีความสวยงาม หลากหลาย สีสัน เพื่อการเติมแตงทุกจินตนาการ ใช ไดทั้งงาน ตกแตงภายในและภายนอกอาคาร ปรับโคงงอได ตามความตองการ รัศมีแคบสุดถึง 12 ซ.ม. โดยที่สี ไมแตก สามารถปรับเปลีย่ นสไตลไดตามความตองการ ติดตั้งงาย สะดวกรวดเร็ว ทนทานเปนเยี่ยม ทั้งน้ำ ทั้งแดด สู ไดทุกสถานการณ มาตรฐานระดับสากล การันตี ความทนทาน นานถึง 15 ป เปยมความคุม คาไมเกินงบประมาณในการตกแตง

บริษัท มาทูฟ จำกัด โทร.0-3482-3378-9, 0-3482-4729-30 โทรสาร 0-3482-3371 www.peonek.com

บริษัท โพลีแมท จำกัด โทร. 0-2393–8471-2 โทรสาร 0-2393-8400 www.polymatthailand.com

ระบบทอน้ำ PPR-R (80)

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส

ระบบทอน้ำ PPR-R (80) ทอน้ำมาตรฐานสงออก เยอรมัน เปนพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง ที่มี คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมตอการ ใชงานทอประปา และงานทอประเภทตางๆ อีกทั้ง ยังเปนทอที่ ไดรับการยอมรับจาก Greenpeace วา เปนพลาสติกที่สะอาดมากที่สุดชนิดหนึ่ง จึงมั่นใจได วาทอไทยพีพี-อาร จะปราศจากสารกอมะเร็ง สนิม หรือโลหะหนักตางๆ ที่อาจปนเปอนมาดวย ทอและ ขอตอผสานเปนเนื้อเดียวกัน แข็งแรง ทนแรงดัน ไดสูงถึง 20 บาร และใชงานรวมกับทอชนิดอื่นได

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส Green Technology ทาง เลือกใหมในการประหยัดพลังงาน บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสามารถประหยัดพลังงานและประหยัดคา ไฟฟาได เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานไฟฟาเปน ความรอนนอยกวาบัลลาสตธรรมดาชวยลดการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศ โดยประหยัดพลังงานไฟฟา ได ไมนอยกวา 30% และยังยืดอายุการใชงานของ หลอดไดนานกวา 25% และสามารถเปลีย่ นบัลลาสต แกนเหล็กเปนบัลลาสตอเิ ล็กทรอนิกส ไดทนั ที ใหแสง ทีน่ มุ นวลกวา ไมกระพริบทีข่ วั้ หลอด (Stroboscopic effect) ซึ่งชวยถนอมสายตา สามารถใชรวมกับ หลอดไฟได 36 w และ 18 w จำนวน 2 หลอด

บริษัท ไทย พีพี-อาร จำกัด โทร. 0-2634-7242-5 โทรสาร 0-2634-7246 www.thaippr.com

บริษัท เทคโนโลยีพารค จำกัด โทร. 0-2963-6308-15,08-9201-1388 โทรสาร 0-963-8829 www.technopark.co.th

หลอดประหยัดไฟ หลอดประหยัดไฟ รุน LED Reflector Series เปน ผลิตภัณฑที่เปยมดวยคุณภาพ หลอดกินไฟนอยให ความรอนต่ำ และใหแสงสวางมากกวาเมื่อเทียบกับ หลอด LED ยี่หออื่นๆ ในจำนวนวัตตที่เทากัน โดย คุณภาพของแสงเทียบเทากับหลอดฮาโลเจน มีอายุ การใชงานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง ประหยัด พลังงานกวา 80% เมื่อเทียบกับหลอดไส องศาของ แสงแคบ ความรอนของหลอด LED ต่ำกวาหลอด ฮาโลเจนถึง 30 เทา ไมปลอยแสง UV และ IR มีสี ใหเลือกที่ 2700K และ 4000K ปลอดสารปรอท ใหแสงสวางทันทีที่เปดใชงาน

เครื่องทำน้ำรอนแบบหมอตม เครื่องทำน้ำรอนแบบหมอตม เปนผลิตภัณฑที่ถูก ออกแบบมาเพื่อใหสามารถจายน้ำรอนใช ไดหลาย จุดภายในบาน สามรถเลือกใชกำลังได 3 สถานะ นอกจากนี้ยังใชอุปกรณที่ชวยปองกันไฟดูด ELCB และเพิ่มจอแสดงผลการใชงานแบบดิจิตอลอีกดวย สินคาดังกลาวมี ใหเลือกใชทั้งที่เปนแบบแนวตั้งและ ทั้งที่เปนแบบแนวนอน

บริษัท เมกาแมน (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2510-5638 โทรสาร 0-2187-1162 www.megaman.co.th

บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จำกัด โทรสาร 0-2911-4100-3 โทรสาร 0-586-9743 www.mazuma.co.th

เครื่องขัดผิวผนัง

มือจับล็อคประตูบานเลื่อนคู

เครือ่ งขัดผิวผนัง Planex เครือ่ งมือทีป่ ระหยัด เวลา กวาใชมือธรรมดา 40 เทา ดวยมอเตอรกำลังแรง ที่มาพรอมกับระบบ Double-action gear ทำให เครื่อง Planex LHS 225 มีความสามารถในการ ขัดพืน้ ผิวทีด่ ขี นึ้ และเมือ่ ใชรว มกับเครือ่ งดูดฝุน SRM 45 E- Planex คุณจะไดชุดอุปกรณที่สมบูรณแบบ ซึง่ จะชวยเพิม่ โอกาสในการทำเงินใหแกคณ ุ สามารถ ใชงานไดทงั้ แนวตัง้ และแนวราบ หัวขัดสามารถบังคับ ทิศทางไดดังใจทำใหการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ กลายเปนเรือ่ งเล็ก ทัง้ นีส้ นิ คาดังกลาวยังไดรบั รางวัล IF produck design award 2008 อีกดวย

DDNB มือจับล็อคประตูบานเลือ่ นคู ระบบ Double Lock ไมมีกุญแจสีดำ ภายใตแบรนด GUT (กัท) เปนมือจับล็อคประตูบานเลือ่ นคู ระบบ Double Lock แบบไมมีกุญแจ ผลิตจากซิงคอัลลอยด No.3 ใช สำหรับติดตั้งกับประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู เหมาะ สำหรับประตูทางเขา-ออกระหวางหองภายในบาน, ระเบียงบานหรือสำนักงาน โดยมีมือบิดล็อคสำหรับ ดานใน ออกแบบใหมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ดวยระบบล็อคสองเขี้ยวกันการยกบาน เนนความ สวยงามและทันสมัย เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ไม หรือ UPVC (สำหรับไมหรือ UPVC ขึ้นอยูกับขนาดและแบบของประตู) ตัวผลิตภัณฑมี สีดำ พนดวยสีฝนุ โจตัน น้ำหนักประมาณ 1380 กรัม

HAFELE (THAILAND) LIMITED โทร. 0-2741-7171 โทรสาร 0-2741-7272 www.hafele.co.th

บริษัท 333 ไดคัสติ้ง จำกัด โทร. 0-2893-9944-6 กด 11 www.guthome.com

22

BN#152_p14-23-Pro3.indd 22

6/24/10 1:16:28 AM


สี โฮมชีล (Home Shield) สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑบันได ผลิตภัณฑบนั ได เปนผลิตภัณฑทผี่ ลิตจากไมจริง หรือ ไมประสาน F.J.L (Finger Joints and Laminated) หรือ ปดผิว (Veneer) ตามชนิดไมที่ตองการ โดย ใชกาว E.P.I มาตราฐาน JAS สามารถควบคุม ความชื้น ไดมาตรฐาน มีไมหลายชนิดใหเลือก โดย มีขนาดของชุดบันได (หนา x กวาง x ยาว) มี ขนาดบังขั้น 1.8 x 20 x 100 cm., 1.8 x 20 x 120 cm. และมีขนาดลูกบันได 2.8 x 25 x 100 cm., 2.8 x 25 x 120 cm. และขนาด 2.8 x 30 x 100 cm., 2.8 x 30 x 120 cm.

’πȔՖ§√’≈‘§·∑â 100% ‚Œ¡™’≈ ™π‘¥∑“¿“¬„π ¿“¬πÕ° ¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑πμàÕ· ß UV ·≈– ¿“æ ¥‘πøÑ“Õ“°“»„π‡¢μ√âÕπ‰¥â¥’‡¬’ˬ¡ ¡’∑—Èß™π‘¥‡ß“ ·≈–°÷Ë߇ߓ ‡™Á¥∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥âßà“¬ æ√âÕ¡¥â«¬ °“√æ— ≤ π“‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë ∑ ”„Àâ ¡’ §ÿ ≥  ¡∫— μ‘ ‚ ¥¥‡¥à π Õ’°À≈“¬ª√–°“√ ç∑ππ“ππ—∫ 10 ªïé ¡Õ°.2321-2549

Samchai Pana Co., Ltd. โทร. 0-3533-5360, 0-3533-5362 โทรสาร 0-3533-5364

ผลิตภัณฑ LED

ผลิตภัณฑ LED ประเภท EL WIRE เปน Decorate item เปนผลิตภัณฑที่นิยมใช ในพื้นที่ที่คอนขางมืด นิยมใชเพื่อเดินขอบ แสงสวางไมมากแตสามารถนำ ไปปรั บ เปลี่ ย นใช กั บ งานออกแบบได อ ย า งหลาก หลาย เปนที่นิยมของนักออกแบบเครื่องแตงกายที่ เนนความแปลกใหม งาน Funiture เครื่องประดับ หรือใชตกแตงรถยนตรวมถึง Event ยามค่ำคืนที่ ตองการงานตกแตงแปลกตา เนื่องจากเปนไฟแรง ต่ำ สามารถทำงานดวยเบตเตอรี่ AA ไดมากกวา 8 ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั ทำการพัฒนาใหมคี วามสวาง มากขึ้นดวยการนำเขาสารเรืองแสง Polar light สินคาในกลุมนี้จึงเปนที่นิยมสูงในกลุมนักออกแบบ

บริษัท เครโดอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ‚∑√. 0-2398-0131-3 ‚∑√ “√ 0-2398-7609 www.cicpaint.com

MAXFLEX 9000

กาวเกรด A สำหรับงานปูพื้นกระเบื้องยาง ‡ªìπ°“« Ÿμ√πÈ” ‰¡à¡’ à«πº ¡¢Õß “√√–‡À¬ (Non Solvent) °≈‘Ëπ‡∫“  “¡“√∂„™â ‰¥â „πÀâ“ß √√æ ‘π§â“·≈–Õ“§“√ ”π—°ß“πμà“ßÊ ‡π◊ÕÈ °“«≈◊πË ª“¥ßà“¬ ‰¥âæπ◊È ∑’¡Ë “° °“√¬÷¥‡°“–¥’‡¬’¬Ë ¡ μ‘¥·πàπ ∑ππ“π  “¡“√∂„™â ‰¥â°∫— °√–‡∫◊ÕÈ ß¬“ß∑’¡Ë §’ «“¡À𓇪ìπ摇»… ‡À¡“– ”À√—∫ß“π∑’ËμâÕß°“√ ‡πâπ§ÿ≥¿“æ Ÿß บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จำกัด

LED STUDIO BANKKOK โทร. 0-2453-2317-8 โทรสาร 0-2453-2316 www.ledbangkok.com

819 À¡Ÿà∑’Ë 4 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ߪŸ ´Õ¬ 14 μ.·æ√°…“ Õ.‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10280 ‚∑√. 0-2709-3344 ·ø°´å 0-2709-3334

บริการรับสรางสระ

แผนอะลูมิเนียมคอมโพสิท ไสกลางกันไฟ Alucomat FR

บริการและจำหนายอุปกรณดานสระวายน้ำแบบ ครบวงจร จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยี่หอ Pentair Pool Product โดยรับสรางสระ วางระบบ ติดตั้ง อุ ปกรณ สระว ายน้ ำตลอดจนการบริ หารหลั งการ ขาย การบริการดูแลสระวายน้ำ จากประสบการณ 15 ป ที่ยันยันการทำงานและบริการ ปจจุบันมี ลูกคาไมต่ำกวา 1,200 รายทั่วประเทศ และตาง ประเทศ บริษัท มิสเตอรพูล จำกัด โทร. 0-2276-2999 (6 คูสาย) โทรสาร 0-2276-7800

ผานมาตรฐานทดสอบการทนไฟจากเยอรมัน DIN 4102 : Class B1 เคลือบดวยสี PVDF Kynar 500 จากอเมริกา และ FEVE จากญี่ปุน สำหรับ แผนประดับอาคารภายนอก รับประกันแผน 10 ป

บริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร จำกัด โครงการหอพักแพทยจุฬาฯ

โทร. 0-2655-1011-9 www.living-center.com E-mail : lvcenter@loxinfo.co.th

ระบบผนังบานเลื่อน

กอกสแตนเลสซิงคแบบอางลางชาม

ระบบผนังบานเลื่อนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปน ผลิตภัณฑสำหรับการใชงานในพื้นที่ตางๆ เชน จัด แบงพืน้ ทีก่ ารใชงานใหเกิดประโยชนสงู สุด เหมาะกับ การใชงานทำพืน้ ทีต่ า งๆ เชน จัดแบงพืน้ ทีก่ ารทำงาน ในออฟฟศ หองจัดเลีย้ งและสัมมนา หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา และอาคารสำนักงานทั่วไป สินคา ดังกลาวมีใหเลือกทัง้ แบบบานเดีย่ ว บานคู และบาน ตอเนื่อง มีระบบปลอยแผนใหเลือกถึง 3 ระบบ ไดแก ระบบสปริง ระบบไฮดรอลิค และระบบ Automatic Botton มีน้ำหนักเบา ดูแลรักษางาย

กอกสแตนเลสรุนเจาพระยา ทั้ง 2 รุน เปนกอกน้ำ ซิงคอางลางชามแบบติดผนัง ผนัง เปนสินคาที่ จำหนายดีของบริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด ทำ จากวัสดุสแตนเลสแท 304 ไมเปนสนิม ปลอดสาร เคมีและตะกัว่ ระบบเปด-ปดน้ำ เปนแบบเซรามิควาลว มีความคงทน สวยงาม รับประกันเซรามิควาลว 12 ป สินคาติดตัง้ งายผลิตดวยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ผลิตในประเทศไทย

บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด โทร. 0-2312-0045-69 โทรสาร 0-2751-9450 www.teohong.com

รุน เจาพระยา WS-0132/L, WS-0132/S

RELY (THAILAND) CO.,LTD 53/1 หมูที่ 6 ถนนบรมราชชนนี WS-0132/L WS-0132/S แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-28809000-15 โทรสาร 0-28809021 วัสดุสแตนเลสปลอดสารปนเปอน www.rely.co.th

23

BN#152_p14-23-Pro3.indd 23

6/24/10 1:16:32 AM


‘Furniture Sculpture’

อัตลักษณใหมของงานออกแบบ

นายพงษธัช อวยกลาง ผูบริหารและประติมากร บริษัท โดง จำกัด เปดเผยวา ในปจจุบันงาน Sculpture เปนงานที่มีความก่ำกึ่งกับงานเฟอรนิเจอร เพราะงานทั้ง สองประเภทนี้มันสามารถที่จะนำมารวมกันสรางใหเกิดเปน ผลงานใหมเกิดขึ้นมา อีกทั้งยังเปนงานที่มีความแปลกใหม และแตกตางจากงานเฟอรนิเจอรโดยทั่วๆ ไปอีกดวย ทั้งนี้ จุดเริ่มตนของการทำงานFurniture Sculpture มันเริ่มจาก การที่เราไดมี โอกาสพูดคุยกับมัณฑนากรและดีไซนเนอร หลายๆ ทาน ได ใหความคิดเห็นวาของบางอยางที่จะนำมา ใชภายในโปรเจ็กตตางๆ เหลานั้นก็ ไมอยากที่จะซื้อหา อีก ประการก็ ต อ งการที่ จ ะสร า งลั ก ษณะเฉพาะในกั บ ทาง โครงการใหมีความโดดเดนและแตกตางออกไปจากที่อื่น ทั้งนี้ตองทำความเขาใจกอนวางาน Sculpture เปนงานปน ที่ตั้งอยูในพื้นที่สวนรวม ซึ่งผูคนโดยสวนใหญทำไดเพียงแคมองดูวาผลงานชิ้น นั้นตองการสื่อความหมายอะไรออกมา แตหากเปนงาน Furniture Sculpture เวลาคนเขามาในโครงการที่มีเฟอรนิเจอรเหลานี้อยู ก็สามารถที่จะเขาไปดูใกลๆ เขาไปสัมผัส จับตองหรือนั่งบนชิ้นงานที่ออกแบบมาได ซึ่งมันทำใหคนที่

มี โอกาสไดสัมผัสรับรูถึงตัวชิ้นงานวามันมีความเรียบ ความ โคงอยางไร ดังนั้นดวยองคประกอบเหลานี้จึงทำใหเราคิด วานาจะสรางสรรคผลงานตางๆ เหลานี้ออกมา จึงนำความ รูที่เกี่ยวกับงาน Sculpture มาปรับใช ในงานเฟอรนิเจอร โดยเพิ่มฟงกชั่นการใชงานเขาไปในชิ้นงาน เพื่อตอบสนอง ความตองการของผูคนที่มีความตองการนั่ง นอน พิง หรือ เหยียบไปที่ชิ้นงานเหลานั้นได จากสิ่งตางๆ เหลานี้ทาง บริษทั จึงไดลองมาคิดรวมกับทางดีไซนเนอรวา หากจะสราง งานที่ แ ปลกและแตกต า งเหล า นี้ ขึ้ น มาควรจะมี พื้ น ฐาน กระบวนการคิดเปนอยางไร ปรับเปลีย่ นรูปแบบพรอมใสฟง กชน ั่ การใชงาน ไมวาจะเปนในเรื่องของรูปทรงหรือเรื่องของฟอรม ซึ่ง ในสวนนี้ทางเรามีความเขาใจในเรื่องนี้อยูแลว เนื่องจาก เราไดศึกษามาทางดานประติมากรรม แตพอจะตองมาปรับ

ฟงกชนั่ การใชงานใหผคู นสามารถทำกิจกรรมตางๆ กับผลงาน เหลานั้น เราก็ตองตอบโจทยตัวเองเหมือนกันวาตองการที่ จะใหนั่งสบายหรือเพียงแคนั่งไดเฉยๆ แตทั้งนี้เราก็คิดวาใน ธรรมชาติของคน หากเจอขอนไมหรือตอไมก็สามารถนั่งได ดวยเหตุผลเหลานี้จึงทำใหเราไดคอนเซ็ปตนำมาปรับใชกับ ผลงานชิ้นแรก โดยทำออกมาเปนโซฟาที่มีความยาวถึง 8 เมตร ซึง่ รูปแบบจะออกมาเปนงานเฟอรนเิ จอรประมาณ 60% และเปนงาน Sculpture ประมาณ 40% ที่สำคัญในเรื่อง ลวดลายตางๆ ของ Furniture Sculpture ยังสงผลดีตอดี ไซนเนอร เพราะเมือ่ เกิดการทำโปรเจ็กตขนึ้ มางานทีท่ ำออกมานั้นก็จะเกิดความนาใจ ซึ่งจะวาไปแลวลึกๆ มนุษยเราก็ ไม ไดอยากไดอะไรที่เหมือนคนอื่น ทุกคนอยากมีอะไรที่ดูแลวเปนเอกลักษณของตัวเอง แตเอกลักษณตรงนี้เราจะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหน จะ ใหเปน Furniture หรือ Sculpture แตทั้งนี้ทั้งนั้นคงตอง ขึ้นอยูกับเจาของโครงการวาตองการใหงานออกมาแบบ ไหน ซึ่งในสวนงานของเรานั้นถือเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่ จะทำให โปรเจ็กตหรือโครงการเหลานั้นเกิดผลสำเร็จในดาน ยอดขาย รวมไปถึงเกิดการรับรูจ ากผูค นที่ใหความสนใจ ทัง้ นี้ ในการนำเสนอผลงาน ตัวของสถาปนิกหรือดีไซนเนอรจะ เปนผูวางคอนเซ็ปตวาโปรเจ็กตที่จะทำนั้นจะพูดเกี่ยวกับ เรือ่ งอะไร ดังนัน้ หนาทีข่ องเราก็จะเปนผูน ำเสนอและถายทอด ออกมาเป น ภาพออกมาเป น ชิ้ น งานที่ ส ามารถตอบโจทย สถาปนิกและดีไซนเนอร รวมไปถึงเจาของโครงการนัน้ ๆ ได อีกประการทีส่ ำคัญไมแพกนั ก็คอื เรือ่ งของวัสดุทนี่ ำมาใช จริงๆ แลวในแตละที่ตางก็มีความตองการที่แตกตางกันออกไป Furniture Sculpture การออกแบบทีท ่ า ทาย และใชงานไดจริง อยางในบางที่มีความตองการใหสรางงานออกมาโดย ใชเพียงแค ไฟเบอรเทานั้น แตสำหรับบางที่ก็อาจจะอยาก

ไดวัสดุที่แตกตางและหลากหลายออกไป ดังนั้นในการที่จะ สรางสรรคงานออกมาสักชิ้นก็จะตองมีการวางแผนวาจะให มันมีรูปรางแบบไหน ใชวัสดุอยางไร กอนที่จะออกมาเปน ผลงานที่สมบูรณแบบในที่สุด นอกจากนั้นยังตรงตามความ ตองการของเจาของ รวมไปถึงตรงตามคอนเซ็ปตที่ ไดวาง ไวตั้งแตแรกวาผลงานชิ้นนั้นๆ ตองการสื่อสารอะไรออกไป ถาจะใหเปรียบเทียบการทำงานระหวาง Furniture Sculpture กับงาน Sculpture คงตองบอกวางานในสวนแรกมีความ ยากมากกวา แตจะเปนความยากในเชิงเทคนิคเสียเปนสวน ใหญ เพราะหากดูกันจริงๆ แลวงาน Sculpture จะมีวิธี การคิดที่ซับซอนมากกวา นอกจากนั้นก็ยังมีหนาที่ในการรับ ผิดชอบของตัวผลงานเองดวย เพราะมันตองสามารถตอบ โจทย ในเรื่องของความรูสึกของคนรวมไปถึงตัววัสดุที่นำมา ทำไดดวย แตสำหรับงาน Furniture Sculpture ความยากมัน ตรงที่ผลงานนั้นจะตองสามารถนำมาใชงานไดจริง ซึ่งตรง นี้เราก็ ไมรูวาเมื่องานเสร็จออกมาสมบูรณเรียบรอยแลว จะ มีการนำไปใชงานในรูปแบบใด ทั้งนี้ ในเมื่อเราไมสามารถที่ จะกำหนดพฤติกรรมการใชงานของมนุษย ได การสรางชิ้น งานออกในแตละชิ้นจึงตองมีการวางแผนเพิ่มมากขึ้นทั้งใน เรื่องของการแบกรับน้ำหนักรวมไปถึงการยืดหยุนของวัสดุ สำหรับการคิดงานในแตละผลงานของทางบริษัท นอกจาก ในเรือ่ งคอนเซ็ปตของสถานทีแ่ ลว ยังมีในสวนขององคประกอบรวมเขามามีสวนดวย ซึ่งโดยสวนตัวในการทำงานทาง บริษัทจะมีเอกลักษณในการทำงานที่ดูแตกตางไปจากคนอื่น ไมวาจะเปนในเรื่องของเสนสาย ความโคงเวาของชิ้นงาน แตมันก็ ไม ไดเปนตัวกำหนดการทำงานของทางบริษัท ทั้งหมด เพราะเราพยายามที่จะบอกตัวเองอยูเสมอวา สิ่งที่ เราทำนั้นเปนสิ่งที่เราเรียนรูมา มันเปนศาสตรที่เราเรียน ศิลปะมา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสรางสรรคงานออกมา สักชิ้น สิ่งหนึ่งที่เราตองทำก็คือการใชความรู ในการทำงาน ไม ได ใชลกั ษณะสวนตัวของเราในการงาน เพราะเรามีโจทย มีเรื่องราวรวมไปถึงพื้นที่ ในการสรางชิ้นงานที่มีลักษณะ เฉพาะที่แตกตางกันออกไป ซึ่งถาวันหนึ่งเรามี โอกาสมอง ยอนกลับไปยังผลงานที่เราสรางสรรคขึ้นมาในแตละที่ ก็จะ เห็ น ได ว า สิ่ ง เหล า นั้ น มั น เกิ ด ขึ้ น ตามคอนเซ็ ป ต ที่ ไ ด มี ก าร วางแผนเอาไวตามโปรเจ็กตนั้นๆ มันไม ไดเกิดขึ้นมาเนื่องจากกระแสของสังคมวาจะตองสรางผลงานใหออกมาในรูป แบบที่สังคมเปนตัวกำหนด เพราะฉะนั้นงานในแตละชิ้นที่ เราสรางขึ้นมานั้นจึงเปนตัวบงบอกถึงเอกลักษณที่มีความ โดดเดนและแตกตางออกไปจากงานของที่อื่นๆ นั่นเอง

24 BN#152_p24-32_pro1.indd 24

6/24/10 12:57:10 AM


“ เลือกความล้ำคา

Morocco . า. ก ิ ร ฟ อ แ ป ี ว เหนือสุดท วัฒนธรรมที่ าง ล ก ม า  ท  ู ย อ ง ้ ั ต ประเทศเล็กๆ างศิลปะความสวยงามของ ผสมผสานระหว อี นั เกา แกข องชาวกาฬทวปี ยโุ รป และประเพณรมทนี่ า คน หาของนกั เดนิ ทาง กลายเปน อารยธร ื่อนๆ มาที่เมือง Fes เมือง ทั่วโลก เราพาเพ งใหลของ Morocco ซึ่ง โบราณอันหนาหลใหเปนมรดกโลก ไดรับการประกาศ

เต็มไปดวยสิง่ มหัศจรรยมากมาย เริม่ จากตัวเมืองเองซึง่ มีลกั ษณะเหมือนเขาวงกต เมืองนีม้ ซี อยเล็กกวา 1,000 ซอย บางซอยแคบเพียง 50 เซนติเมตร เราวาถาใครหุนอวบหนอยอาจจะเดินผานไม ไดเลยทีเดียว ระหวางทางเพื่อนๆ จะไดพบกับสิ่งแปลกตามากมาย บานเรือน โทนสีเดียวกัน หมองู ที่เอางูมานอนแผแมเบี้ยกลางถนน ทำให Fes เปนเมืองที่ดึงดูดเลนสกลองไดอยางไมนาเชื่อ.. และแลวไฮไลทของวันทีท่ กุ คนรอก็มาถึง เราเดินทางไปทีพ่ ระราชวัง Royal Palace ที่มีชื่อเสียงในดานความงดงามของกระเบื้องหลังคา เซรามิคซึง่ ถูกสรางขึน้ ในศตวรรษที่ 13 ทำใหเราตองทึง่ กับความสวยงาม ตระการตาเบือ้ งหนา หลังคาสีเขียวทำจากกระเบือ้ งเซรามิคทีผ่ า นการผลิต ดวยความพิถีพิถัน สองประกายระยิบระยับตัดกับสีฟาสดใสราวกับภาพวาด และดวยความเปนเซรามิคแท ทำใหทุกแผนยังดูเหมือนใหมจนแทบไมนาเชื่อ วาพระราชวังนี้จะมีอายุเกือบ 1,000 ป แลว ยิ่งในยามพระอาทิตยใกลตก สี เขี ย วสดของหลั ง คาเซรามิ ค จะตั ด กั น อย า งชั ด เจนกั บ สี แ ดงของกำแพงส อ ง ประกายความงามอยางมาก ใกลมืดลงทุกที เราตองจำจากลา Royal Palace ดวยความเสียดาย ความ งดงามที่เปนอมตะของ Royal Palace ยัง ติดตาทุกคนที่ ไปดูจนอดคิดไม ไดวา กลับ เมืองไทยคราวนีจ้ ะเปลีย่ นหลังคาบานตัวเอง เสียใหม.. เผื่ อ จะมี ใ ครมาหลงเสน ห บ า นหลั ง นอยของเราบาง... แลวเจอกันใหมทริปหนา บายบายทุกคนคะ

ใหบานคุณ เลือกหลังคาเซรามิค ตราชาง

EXCELLA ”

แลวเวลาก็ ไมมีความหมายอีกตอไป

เพราะหลังคาเซรามิคตราชาง Excella Modern มอบสีสันงดงามอมตะที่เพียบ พรอมดวยความเรียบหรู สงางาม เหนือกวากระเบือ้ งหลังคาทัว่ ไปดวยคุณสมบัตเิ ซรามิคแท แข็งแกรง ทนทาน สีสันไมซีดจางตามกาลเวลา แมเวลาจะผานไปนานเพียงใด หลังคาบาน คุณยังคงสีสันงดงาม เรียบหรู...

Coco Brown

Platinum

Silver Grey

Copper Brown

Peach Brown

Ivory Brown

White Matt

พื้นที่ โฆษณา

Excella Modern สวยเรียบหรู ขามกาลเวลา หาซื้อไดที่ รานคาวัสดุกอสรางชั้นนำ

รานผูแทนจำหนาย เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น

25 BN#152_p24-32_pro1.indd 25

6/24/10 12:57:16 AM


ประกวดราคา จางปรับปรุง มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร (สำนักงานอธิการบดี) มีความประสงคจะประกวด ราคาจาง ปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคารและปรับปรุง พื้นที่อาคารหอสมุดหญิงหลงฯเพื่อเปนสำนักหกประวัติ (ราคากลาง 14,244,047 บาท) คาแบบ 7,500 บาท ยื่นเอกสาร 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น * เป น ผู มี อ าชี พ รั บ จ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ า งดั ง กลาว * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูม ผี ลประโยชนรว มกันกับผูเ สนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ วันประกาศประกวดราคาจาง หรือไมเปนผูกระทำการอัน เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ ประกวดราคาจางครั้งนี้ * ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกตัดสิทธิการเขาเสนอ ราคางานกอสรางที่ ใชงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย เปนระยะเวลา 2 ปติดตอกัน * เปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ ประกวดราคาจ า งต อ สั ญ ญาเดี ย วในวงเงิ น ไม น อ ยกว า 40% ของราคากลาง หรือเปนเงินจำนวน 5,697,619.14 บาท ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะ เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวย งานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ * ผูเ สนอราคาตองมีวศิ วกร ซึง่ ไดรบั อนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ.2542 (กว.) ประจำโครงการที่เสนอราคาและ รับผิดชอบในงานดานวิศวกรรมโยธา ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 0-7428-2149

ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแก องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทำการอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัด อุบลราชธานี โทร. 0-4525-0407

ผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง เปนธรรม * ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางที่ ประกวดราคาจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส * ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความ คุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู เสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนกัน * ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรโยธา ซึ่งไดรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมต่ำกวาภาคีวิศวกร เปนผูควบคุมงานกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง อยาง นอย 1 คน โดยลงนามในหนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงาน พรอมทั้งแสดงหนังสือรับรองของวิศวกร พรอมสำเนาบัตร ประมูลจางกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง มี ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสิน โทร. 0-3861-7429 ตอ ความประสงคจะประมูลจางกอสราง ถนนลาดยางผิวเรียบ 126 สายปากรวม - โหละคลา (ตอน 3) หมูที่ 1, 2 ตำบลนาชุม เห็ด อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง กวาง 6.00 เมตร ระยะ ประมูล จางกอสราง กรมการแพทย มีความประสงค ทาง 1,350 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พรอมติดตั้งปาย จะประมูลจางกอสราง อาคารพักเจาหนาที่ 32 ยูนิต ครั้ง โครงการระหวางดำเนินการ จำนวน 2 ปาย ดวยระบบ ที่ 2 ราคากลางของงานกอสรางในประกวดราคาจางนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 22,693,000.00 บาท อิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 3,671,000 บาท) คาแบบ ชุดละ 3,000 บาท คาแบบ 9,000 บาท ยื่นเอกสาร 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. ยื่นเอกสาร 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 - 10.30 น. * เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว (ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ใน * เป น ผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระมู ล จ า งก อ สร า งด ว ย ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว วงเงินไมนอยกวา 1,468,400 บาท) * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทยเวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย ใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น อื่นที่เขาเสนอราคาใหแก ศูนยมะเร็ง ลพบุรี และไมเปนผู ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง และ มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู ใหบริการ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู ให ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง กอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการ กอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ การประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ ฝายพัสดุและบำรุงรักษา ศูนยมะเร็ง ลพบุรี ประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ ฝายพัสดุและทรัพยสิน สำนักงานองคการบริหาร ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.0-3662ประมูล จางกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดตรัง โทร. 0-7521-8262 ตอ 226 1796-800 ตอ 210 อุบลราชธานี มีความประสงคจะประมูลจางกอสราง ดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการใชจายเงินตามขอบัญญัติ ประมูล จางกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟาสวน องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจาย ประจำ มีความประสงคจะประมูลจางกอสราง สถานศึกษา สังกัด ภูมิภาค มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมากอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 2 โครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ระดับประถมศึกษา ต.เชิงเนิน 115 KV.TERMINAL STATION ที่ สฟ.หนองคาย 1. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลำหวย อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เปนเงิน 54,000,000 บาท ดวย จ.หนองคาย และ สฟ.แมจัน จ.เชียงราย ดวยระบบ อารีย สายบานโนนจาน หมู 2 ตำบลนาหอม-บานหนองสีขา ระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 54,000,000 บาท) อิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 51,875,000 บาท) หมู 5 ตำบลหนองอม อำเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบล- คาแบบ 27,000 บาท คาแบบ 10,700 บาท ราชธานี ความกวาง 7.50 เมตร ความยาว 26.00 เมตร ยื่นเอกสาร 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 - 10.30 น. ยื่นเอกสาร 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. (ราคากลาง 2,470,000 บาท) * ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง * ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 10,375,000 บาท 2. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลำหวย ประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางหรือมีผลงานกอสราง * ในชวง 10 ป ที่ผานมา ตองเคยเปนคูสัญญากับ บานเกาขาม สายบานเกาขาม หมู 1 ตำบลเกาขาม - อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงินไมนอ ยกวา 16,200,000 หนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน บานเกษตรสมบูรณ หมู 7 ตำบลบุเปอย อำเภอน้ำยืน บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ เอกชนที่เปนนิติบุคคล มีผลงานออกแบบ จัดหา กอสราง จังหวัดอุบลราชธานี ความกวาง 7.50 เมตร ความยาว หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน และติดตั้ง สถานีไฟฟาในระดับแรงดันไมต่ำกวา 115 เควี 20.00 เมตร (ราคากลาง 1,900,000 บาท) ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหาร แลวเสร็จจำนวนไมนอยกวา 1 สถานี ซึ่งจะตองประกอบ คาแบบ 2,500 และ 2,000 บาท สวนจังหวัดเชือ่ ถือ และตองเปนผลงานกอสรางทีเ่ ปนคูส ญ ั ญา ไปดวย อุปกรณปองกันระบบ 115 เควี, สวิตซเกียรระบบ ยื่นเอกสาร 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 - 10.30 น. ฉบับเดียว 22 หรือ 33 เควี, หมอแปลงไฟฟากำลังพิกดั แรงดันไมตำ่ กวา * เป น ผู มี อ าชี พ รั บ จ า งงานที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบ * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ 115 เควี ขนาดไมต่ำกวา 25 MVA และระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว สถานีฯ ดวยคอมพิวเตอร * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ * ไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น * ตองมีวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 พรอม ทางราชการ หรือหนวยการบริหาร - ราชการสวนทองถิ่น หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา หลักฐานและหนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบ และควบคุม และไดแจงเวียนชื่อแลว กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ งานกอสรางตามประกวดราคาจางนี้ * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน ติดตอที่ แผนกจัดหาและสัญญาวิศวกรรม กองจัดการงาน

26 BN#152_p24-32_pro1.indd 26

6/24/10 8:38:27 PM


สถานีไฟฟา ฝายบริหารโครงการ โทร. 0-2590-5835

ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานเทศบาล นครแหลมฉบัง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา กอสรางอาคารอเนกประสงค ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 27,000,000 บาท) คาแบบ 27,000 บาท ยื่นเอกสาร 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 10.30 น. * ผลงานประเภทเดียวกัน ไมนอ ยกวา 10,800,000 บาท ติดตอที่ ฝายและทรัพยสนิ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3849-4954 สอบราคา จางกอสราง สำนักงานเทศบาลตำบล

บางคลา มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสราง ถนน คสล.เชื่อมเทศบาลพัฒนา 2 (ขางบานเลขที่ 2/38) โดยมี รายละเอียดดังนี้ กอสรางถนนคสล. กวาง 5.00 เมตร (รวมรางวี) ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม วางทอระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร และบอพักน้ำ คสล. หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 170 ตารางเมตร ตามแบบแปลน แผนผัง ประมาณราคา และรายการ ประกอบแบบของเทศบาลเลขที่ ช.5/2553 จำนวน 10 แผน (ราคากลาง 246,600 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.00 น. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจางกอสรางดังกลาว * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย อื่นที่เขาเสนอราคาใหแก เทศบาลตำบลบางคลา ณ วัน ประกาศสอบราคาจางกอสราง หรือไมเปนผูกระทำการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน การสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ * ผู เ สนอราคาจะต อ งมี วิ ศ วกรประจำบริ ษั ท หรื อ วิศวกรผูควบคุมงานพรอมทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ไม ข าดอายุ ม าแสดงประกอบหลั ก ฐานในการเสนอ ราคาดวย ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบล บางคลา โทร. 0-3854-1027, 0-3854-1546 ตอ 15

สอบราคา จางกอสราง สำนักงานเทศบาลตำบล

บางคลา มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสราง ถนน คสล.เชื่อมเทศบาลพัฒนา 2 (ขางบานเลขที่ 2/28) โดยมี รายละเอียดดังนี้ กอสรางถนนคสล. กวาง 5.00 เมตร (รวมรางวี) ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม วางทอระบายน้ำ คสล. ศก.0.40 เมตร และบอพักน้ำ คสล. หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและแผนผัง ประมาณราคา และรายการ ประกอบแบบของเทศบาลเลขที่ ช.4/2553 จำนวน 10 แผน (ราคากลาง 251,700 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.00 น. * เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจางกอสรางดัง กลาว * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ

ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแก เทศบาลตำบลบางคลา ณ วันประกาศ สอบราคาจางกอสราง หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา จางกอสรางครั้งนี้ * ผูเสนอราคาจะตองมีวิศวกรประจำบริษัทหรือวิศวกร ผูควบคุมงานพรอมทั้งใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 ซึ่งไม ขาดอายุมาแสดงประกอบหลักฐานในการเสนอราคาดวย ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตำบล บางคลา โทร. 0-3854-1027, 0-3854-1546 ตอ 15

นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจำวันที่ 5 ก.ค. 2553 – 20 ก.ค. 2553 วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

วันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2553

วันพฤหัสบดี แรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

สอบราคาจาง ปรับปรุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

วิทยาเขตหาดใหญ มีความประสงคจะสอบราคาจาง ปรับปรุง ลานกีฬาเสริมสรางสุขภาพ คาแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. * เปนผูมีอาชีพตามที่สอบราคาจางดังกลาว * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ วัน ประกาศสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา จางครั้งนี้ ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลา นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0-7428-2149

สอบราคา จางกอสราง องคการบริหารสวนตำบลโคก

มะขาม มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสราง จำนวน 4 โครงการ 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกมะขาม หมูที่ 1 ตำบลโคกมะขาม สายหนาบานนายทิศ สิทธิสังข ถึงสามแยกหนาบานนายแสวง นาประโคน ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีตไมนอยกวา 420 ตารางเมตร พรอมลงหินคลุก ไหลทางตามสภาพพืน้ ที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 และวางทอระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 3 แถว ๆ ละ 5 ทอน รวมเปน 15 ทอน พรอมปาย โครงการจำนวน 1 ปาย (ราคากลาง 195,000 บาท ) 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกตะเคียน หมูที่ 3 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกจางบานนายเพียร จงใจงาม ถึงสามแยกขางบานนางสมบัติ กันสุมาโส ขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 486.00 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานกรมการปกครอง ท1-01 และวางทอระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 3 แถวๆ ละ 4 ทอน รวมเปน 12 ทอน พรอมปายโครงการ 1 ปาย (ราคากลาง 228,000บาท) 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองอาแมะ หมูที่ 4 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหนาบานนางปอย คิมประโคนถึงสี่แยกหนาบานนายจิม หลอมนาค ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 720 ตารางเมตร พรอมลงหิน คลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ และวางทอระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 6 ทอน รวม

วันศุกร แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

วันอังคาร ขึน้ 2 ค่ำ เดือน 8 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

วันพฤหัสบดี ขึน้ 4 ค่ำ เดือน 8 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

วันอังคาร ขึน้ 9 ค่ำ เดือน 8 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ เปน 12 ทอน ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท101 พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย (ราคากลาง 338,000 บาท) 4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองไผ หมูที่ 6 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหนาบานนายอม ชุมบุญ ถึงสามแยกหนาบานนายสนอง เนาวประโคน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 680 ตารางเมตร พรอม ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท1-01 และวางทอระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 6 ทอน รวม เปน 12 ทอน พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย (ราคา กลาง 319,000 บาท) ยื่นเอกสาร 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 - 10.00 น. * เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจางกอสรางดัง กลาว * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูม ผี ลประโยชนรว มกันกับผูเ สนอราคารายอืน่ ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแก องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม ณ วันประกาศสอบราคาจางกอสราง หรือไมเปนผูกระทำ การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ ติดตอที่ ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม โทร. 0-4467-0774

27 BN#152_p24-32_pro1.indd 27

6/24/10 8:32:45 PM


กทพ. ขอเวลาศึกษาทางพิเศษเขาศูนย ราชการ พ.ท.ทวีสิน รักกตัญู ผูวาการ การทางพิเศษ แหงประเทศไทย หรือ กทพ. เผยถึงกรณีที่มีประชาชน คัดคานการศึกษาโครงการทางพิเศษเชื่อมตอไปยังศูนย ราชการ ถนนแจงวัฒนะ ซึ่งอยูในขั้นตอนของการศึกษา ที่ ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดำเนินการ ซึ่งตองใช เวลาอีก 2 เดือน จึงจะรูผลวาจะเลือกเสนทางใด ซึ่งมี ใหเลือก 3 แนวทาง คือ สรางบนถนนแจงวัฒนะ สราง ทางเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัตน และสรางทางจากถนน ปากเกร็ด อยางไรก็ตาม ผูที่คัดคานการดำเนินโครงการ นี้อาจจะยังไมทราบขอมูลที่แทจริง และออกมาคัดคาน ทั้งๆ ที่เปนเพียงผลการศึกษาเทานั้น ยังไมถึงขั้นดำเนิน โครงการ ครม. คลอดมาตรการเรงเบิกจาย งบไทยเขมแข็ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการดำเนินงานสำหรับหนวยงานที่ ไดรับอนุมัติ เงิน โครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง เพือ่ ใหการดำเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนือ่ ง และเกิดความคลองตัว และจะชวยกระตุนเศรษฐกิจตาม นโยบายของรัฐบาล สำหรับมาตรการดังกลาว ประกอบ ดวย มาตรการที่ 1 ใหเรงรัดการเบิกจายใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 53 สำหรับโครงการที่มีสัญญาเกิน วันที่ 31 ธ.ค. 53 มาตรการที่ 2 หนวยงานที่ ไมสามารถ ลงนามในสัญญาไดภายใน 21 พ.ค. 53 ใหเรงรัดการลง นามในสัญญาใหเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ค. 53 มาตรการ ที่ 3 หนวยงานที่อยูระหวางการพิจารณาของสำนักงบ ประมาณ เมื่อไดรับจัดสรรแลวใหเรงเบิกจายเงินใหแลว เสร็จภายใน 1 ป มาตรการที่ 4 การดำเนินงานในพื้นที่ พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต ใหขออนุมัติตามใหแลว เสร็จภายใน 30 ก.ค. 53 และ มาตรการที่ 5 โครงการ ผูกพันที่มีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ป ใหเรงรัดเบิกจาย และปฏิบตั งิ านและแผนการใชเงินอยางเครงครัด กทม. เท 3 พันล. สรางทางยกระดับ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร เสนอไอเดียโครงการแก ไขปญหา จราจรบนถนนเพชรบุรีตลอดทั้งสายทาง ซึ่งลาสุดอยูใน ขัน้ ตอนออกแบบรายละเอียด โดยรูปแบบการกอสรางจะ เปนทางยกระดับขนาด 4 ชองจราจร ครอมถนน เพชรบุรีเดิมไปอีกหนึ่งชั้น โดย กทม. ใหเหตุผลที่ตอง สรางเปนทางยกระดับเนื่องจากพื้นที่เขตทางมีจำกัดและ ไมมีการเวนคืนที่ดิน จึงตองสรางทางขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เปนการชวยแกปญหา โดยจะเริ่มตนทางที่แยกชิดลม ตอเนื่องไปจนถึงทางแยกถนนเพชรบุรี-ซอยสุขุมวิท 63 รวมระยะทาง 4-5 กิโลเมตร สำหรับรูปแบบของแนว เสนทางจะขามแยกวิทยุ จากนัน้ จะลดระดับเพือ่ กอสราง เปนอุโมงคลอดใตทางแยกถนนเพชรบุรี-ทางดวนเฉลิม มหานคร กอนจะยกระดับขึ้น เพื่อขามแยกมิตรสัมพันธ แยกอโศกดินแดง ทางแยกถนนเพชรบุรี-ถนนเพชรอุทัย แยกพรอมพงษ แยกทองหลอ และลดระดับลงพื้นจนมา สิ้นสุดปลายทางที่แยกเอกมัย ทั้งนี้คาดวา จะใชงบ ประมาณสำหรับกอสรางอยูที่ 2,000-3,000 ลานบาท

เอ เอส ทู กรุป มืออาชีพงานทุบรื้อ ชูนโยบายความปลอดภัยมัดใจลูกคา

“เอ เอส ทู กรุป ” ตัวจริงเรือ่ งงานทุบรือ้ อาคารและสิง่ กอสรางทุกชนิด ชูมาตรฐานความ ปลอดภัยนำหนา หวังชวยลดอุบตั เิ หตุจากการทำงานทีค่ อ นขางเสีย่ ง ชีธ้ รุ กิจนีแ้ ขงขันมากแตมนั่ ใจผลงานคุณภาพ สงผลคอนซัลตและโอนเนอรวางใจมีงานทำตอเนือ่ ง นายสหภาพ ปรีจิตร ผูจัดการ บริษัท เอ เอส ทู กรุป จำกัด ผู ใหบริการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางทุก ชนิด เปดเผยวา ปจจุบัน บริษัทฯ ได ใหบริการในธุรกิจทุบ รื้อสิ่งกอสรางมานานกวา 5 ปแลว โดยอาศัยประสบการณ จากการเปนผูรับเหมางานกอสรางโครงการขนาดใหญ จึง ทำใหเขาใจระบบโครงสรางของอาคารเปนอยางดี ซึ่งจะมี ประโยชนอยางมากในการทุบรื้ออาคารขนาดใหญ สำหรับการใหบริการของบริษทั ฯ ถือไดวา ไมมขี อ จำกัด ในการรับงานรื้อถอน สามารถทำงานไดทุกประเภท และ พรอมที่จะใหบริการทั่วประเทศ ตั้งแตระดับบานพักอาศัย ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ โดยผลงานที่ผานมา อาทิ งาน รื้อถอนหางนารายณภัณฑ งานรื้อถอนโรงหนังหัวหิน และ งานรือ้ ถอนอาคารสูงในยานสุขมุ วิทอีกหลายแหง นอกจากนี้ ยังใหบริการรือ้ ถอนอาคารโรงงาน โครงสรางสะพาน และ ขณะนี้อยูร ะหวางการรือ้ ถอนในโครงการสวนลุมไนทบารซาร และจะมีการรื้อถอนอาคาร 16 ชั้นที่พัทยา “ธุรกิจนี้ ในบานเรามีมานานพอสมควร แต ไม ไดมีการ พัฒนามากนัก เราไดพยายามปรับปรุงการทำงานโดยมุง เนน ที่ความปลอดภัยเปนหลัก ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมาก อยาง การทำงานที่นารายณภัณฑ ไมมีอุบัติเหตุตลอดการรื้อถอน ทั้งๆ ที่เรื่องอุบัติเหตุเปนเรื่องคูกับธุรกิจนี้ แตเนื่องจากเรา ใหความสำคัญในเรือ่ งความปลอดภัยเปนพิเศษ โดยมีนโยบาย ทีจ่ ะใหเกิดอุบตั เิ หตุนอ ยทีส่ ดุ หรือไมมเี ลย” นายสหภาพ กลาว ตอไปวา เนื่องจากธุรกิจนี้เปนงานที่มีความเสี่ยงมาก บริษัทฯ จึงตองมีบริการประกันภัยใหลูกคาในการทำงานรื้อถอน แตละครัง้ ไมวา จะเปนการประกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิด กับอาคารใกลเคียง โดยจะทำประกันคุมครองตลอดระยะ เวลาการทำงาน และจะตองทำระบบปองกันตางๆ ใหรัดกุม ตามที่กฎหมายกำหนด ไมวาจะเปนในเรื่องของฝุนละออง เสียง การปองกันเศษวัสดุจากการรื้อถอน สำหรับขั้นตอนการทำงานรื้อถอน หลังจากไดสัญญา วาจางมาแลว บริษัทฯ จะเริ่มทำการสำรวจพื้นที่ขางเคียง ทำแบบอาคารขึ้นมาใหม ทำแผนงานการทุบรื้อเพื่อยื่นตอ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ หลังจากไดรบั อนุญาตจะทำการเคลียร พื้นที่ เก็บวัสดุงานระบบตางๆ เชน ระบบไฟฟา สุขาภิบาล ระบบแอร และจะเหลือเฉพาะงานโครงสรางกอนที่จะเริ่ม ดำเนินทุบรื้อตอไป ส ว นการเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในการทุ บ รื้ อ อาคาร จะตองพิจารณาจากโครงสรางของอาคารเปนหลัก หากเปนอาคารขนาดใหญสามารถใชแบกโฮเขาดำเนินการ

รือ้ ถอนได แตหากเปนอาคาร ขนาดเล็กที่ ไมสามารถรับ น้ำหนักแบกโฮได ก็ตองใช แรงงานเขาทำการทุบรื้อ น อ ก จ า ก นี้ ก็ มี ก า ร ใ ช เครื่ อ งตั ด แก ส เป น ตั ว หลั ก ในการรื้ อ ถอน วั ส ดุ ป ระเภทเหล็ ก แ ล ะ ใ น ก ร ณี ที่ อาคารใกล เ คี ย ง ไมสามารถรองรั บ แ ร ง สั่ น ส ะ เ ทื อ น จ า ก การรื้อถอนได จะใช เ ครื่ อ ง ตั ด ไฮโดรลิ ค แทน นอกจ า ก นี้ จ ะ มี หัวหนางานคอยควบคุมและใหคำแนะนำในการรื้อถอนที่ หนางานอยางใกลชิด ทัง้ นี้ นโยบายทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือในการดำเนิน งาน คือ เรื่องของความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมคาใช จายในการบริหารจัดการ เพราะในการรื้อถอนแตละครั้ง บริษทั ฯ ตองรับซือ้ เศษซากวัสดุดว ย ในสวนนีจ้ ะตองประเมิน และบริหารใหดี เพื่อที่จะทำใหการดำเนินงานมีผลตอบแทน สูงสุด ซึ่งจะสงผลตอการคาใชจายในการดำเนินงาน “การแขงขันในธุรกิจมีคอนขางมาก โดยในตลาดบน จะเนนไปที่ตลาดประมูล แตเราจะไมรับงานประมูล เพราะ ไมตองการแขงขันในเรื่องราคา ซึ่งจะสงผลตอการควบคุม ดานความปลอดภัย แตการไดงานของเราสวนใหญจะมาจาก การแนะนำของคอนซัลท และโอนเนอรทเี่ คยใหเราทำงาน มี การบอกตอกันปากตอปาก นอกจากนี้ก็มี โฆษณาประชาสัมพันธบางสวนทางวิทยุ และเวปไซต” นายสหภาพ กลาว อีกวา อยางไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจทุบรือ้ อาคารจะเปน ไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เมือ่ มีการลงทุนดานการ กอสรางมากขึน้ ก็จำเปนตองมีการรือ้ ถอนอาคารเกาทิง้ เพือ่ ที่จะกอสรางใหม โดยหลักที่ใช ในการเลือกผูรื้อถอนจำเปน ที่จะตองดูที่มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผานมา ดูราย ละเอียดดานมาตรฐานความปลอดภัย ตองดูวาผูรับจางมี ความเขาใจในเรื่องงานกอสรางหรือไม

28 BN#152_p24-32_pro1.indd 28

6/24/10 1:02:15 AM


‘คมนาคม’ โรดโชวจีน

ดึงลงทุนระบบขนสง 1 ลานลานบาท

หากยังจำกันได เมื่อ 1-2 ปกอนหนานี้ มีนักลงทุนจีนที่สนใจเขารวมลงทุนในไทยเปน จำนวนมาก โดยเฉพาะในการกอสรางระบบรถไฟฟา แตก็ติดดวยปญหาทางการเมืองที่ตอเนื่อง ยาวนาน แต ณ วันนี้ที่ดูเหมือนสถานการณตางๆ จะเริ่มคลายตัว รัฐบาลจึงมีแผนที่จะเดินหนา ตอดวยการออกไปโรดโชว ประกาศใหไดรูกันวา ประเทศไทยยังพรอมเสมอสำหรับนักลงทุน ตางชาติ โดยเฉพาะการลงทุน ในส ว นของกระทรวง คมนาคม ทีม่ ี “โสภณ ซารัมย” เปนจาวกระทรวง ได อ อกมาแจงแผนการ ดำเนินงานดานการลงทุน ในชวงที่เหลือของปนี้วา จะเรงผลักดันโครงการขนาดใหญ ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยมีแผนที่จะไปโรดโชวเชิญชวน ภาคเอกชนและผูท สี่ นใจใหเขามาลงทุน ภายใตรปู แบบ PPPs (Pubic Private Partnerships) หรือการรวมลงทุนระหวาง รัฐกับเอกชน สวนโปรเจกต ที่จะเอาออกไปขาย ก็มีทั้ง รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู ทาเรือน้ำลึก ไปจนถึงแลนดบริดจ แต สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดการออกไปเดินสายครั้งนี้ จะเปนการ สรางความมัน่ ใจใหกบั นักลงทุนตางชาติไดรบั รูว า รัฐบาลไทย มีแผนทีจ่ ะดำเนินการในโครงการตางๆ อยางจริงจัง หลังจาก ทีป่ ญ  หาการเมืองไดสงบลงแลว โดยจะทำควบคูไปกับแนวทาง ของกระทรวงการคลังที่จะมีการจัดทำ market sounding

หรือการรับฟงความคิดเห็นจากนักลงทุนที่มีตอโครงการ ตางๆ สาเหตุที่เลือกประเทศจีน เนื่องจากนักลงทุนจากแดน มังกร มีความสนใจจะเขามาลงทุนระบบรางเปนทุนเดินอยู แลว โดยกอนหนานีก้ ม็ คี วามพยายามจอยทเวนเจอรกบั บริษทั รับเหมากอสรางของไทยเขารวมประมูลในโครงการรถไฟฟา สีตางๆ แตหากมีชองทางใหมที่รัฐบาลไทยจะนำไปหยิบยื่น ให ก็จะเปนอีกชองทางหนึ่งที่นักลงทุนจีนจะตองรีบควาไว และในอนาคตยังมีแผนที่จะไปโรดโชวที่ญี่ปุนดวย สำหรับโครงการที่จะนำไปโรดโชว ที่ประเทศจีน มี มูลคารวมกันกวา 1 ลานลานบาท ไดแก โครงการรถไฟ ความเร็วสูง 4 สาย คือ สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม, กรุงเทพฯระยอง, กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร มูลคารวมกันประมาณ 7 แสนลานบาท โครงการรถไฟทาง คู ระยะทาง 2,700 กิโลเมตร โครงการพัฒนาโครงขาย รถไฟสายใหมระยะทาง 2,651 กิโลเมตร เชน สายเดนชัยเชียงราย-เชียงของ ที่เชื่อมกับประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมี โครงการพัฒนาทาเรือแหงใหม ที่ปาก

TrakMaster

เครื่องยิงตะปูไฮเทคจาก Ramset

เครื่องไมเครื่องมือประเภทเครื่องยิงตะปูในบานเรา ปจจุบันยังไมแพรหลาย มีการใชงานอยู คอนขางจำกัดในวงแคบๆ เทานั้น ซึ่งอาจจะเปนเพราะเรายังคงคุนเคยกับวิธีการกอสรางเกาๆ ใชเทคโนโลยีเดิมๆ ที่มีตนทุนต่ำกวาการเลือกหยิบจับเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสมัยใหมๆ ที่มี ราคาคางวดคอนขางมาก เครื่องหนึ่งตกสี่ถึงหาหมื่นบาท เห็นราคาขนาดนี้แลว แมประสิทธิภาพจะดียังไง ก็คงตองคิดหนัก ซึ่งเปนเงื่อนไข สำคัญที่ทำใหการใชงานเครื่องยิงตะปูถูกเมิน เพราะสวาน ราคาไมกี่พันบาทตัวเดียวสามารถทำไดหมดทุกอยาง แมจะ ตองทนกับเสียงที่นารำคาญและฝุงผงที่คลุงไปทั่ว แตสิ่งที่เครื่องยิงตะปูมี ให ได ในขณะที่สวานไฟฟาไม

BN#152_p24-32_pro1.indd 29

อาจให ได คือความรวดเร็วในการทำงาน โดยสามารถยิง ตะปูไดดวยความเร็วที่มากถึง 3 ลูก ใน 1 วินาที ทิ้งหาง สวานไฟฟาชนิดที่ ไมเห็นฝุนกันเลย เหมาะอยางยิ่งกับงานที่ ตองการความรวดเร็วแขงกับเวลา อยางในกรณีของงานกอสรางสถานีรถไฟฟาที่ โครงสรางทั้งหมดจะเปนเหล็ก หากตองมาเจาะเหล็กทีละรูเพื่อ

บารา จังหวัดสตูล อีก 13,000 ลานบาท โครงการพัฒนา สะพานเศรษฐกิจ สตูล-สงขลา เพื่อเชื่อมการขนสงสินคา ทาเรือน้ำลึกจากอาวไทยไปฝง อันดามัน (แลนดบริดจ) ประมาณ 4-5 แสนลานบาท โครงการรถไฟฟาสายตางๆ ซึ่ง ไดแก สายสีมวง (บางซื่อ-บางใหญ) วงเงิน 13,243 ลาน บาท สายสีนำ้ เงิน (บางซือ่ -ทาพระ และ หัวลำโพง-บางแค) วงเงินกวา 22,000 ลานบาท สายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ และ หมอชิต-สะพานใหม) สายสีชมพู (แครายปากเกร็ด-มีนบุรี) ที่เปดทางใหเปนการลงทุนแบบเทิรนคีย ทั้งหมดนี้ หากมีนักลงทุนตางชาติสนใจที่จะขนเงินเขา มาลงทุนอยางนอย 1 โปรเจกต ก็ถือวาประสบความสำเร็จ เพราะจะชวยลดภาระการลงทุนของประเทศ ภาคธุรกิจ และประชาชนก็จะไดมีสาธารณูปโภคใช ในเวลาอันรวดเร็ว ไมตอ งรอเม็ดเงินงบประมาณ ที่ ไมรวู า จะจัดสรรกันไดเมือ่ ไร แตทั้งนี้ ในการดำเนินงานก็ตองมีความรัดกุม สามารถ ตรวจสอบได ในทุกขบวนการ เพราะคงไมมีใครอยากใหประวัตศิ าสตรซำ้ รอย อยางโครงการโฮปเวลล ทีก่ ลายเปน “โฮปเลส” เปนอนุสาวรียอัปยศที่ทุกวันนี้ยังสะสางกันไมเสร็จ

แขวนงานระบบและฝาเพดาน ก็คงไมทันเวลาแน ก็เลย ตองหันพึ่งเครื่องยิงตะปู ทำใหงานเสร็จเร็วขึ้น ไซทงาน สะอาด เสียงรบกวนนอย และดูเปนมืออาชีพมาก ตางจากวิธีการทำงานในไซทแบบเดิมๆ หากมีงาน แขวนฝาเพดานก็จะเต็มไปดวยเสียงและฝุน ตองมาตาม เก็บทำความสะอาดกันมากมาย ที่สำคัญตองเสียเวลามาก กวาจะเจาะไดแตละรู ตองเสียงเวลาอัดพุกอีก แตหากเปน TrakMaster ของ Ramset ปญหาที่วานี้จะไมเกิดขึ้นเลย เพราะเครือ่ งยิงตะปูรนุ นี้ ใชแกสและแบตเตอรีเ่ ปนตนกำเนิด พลังงาน ไมตอ งลากสายใหเกะกะรำคาญ การทำงานก็มคี วามแมนยำสูงมาก ไมวา วัสดุทจี่ ะทำการ ยิ่งตะปูลงไปจะเปนเหล็ก คอนกรีต อิฐบล็อก อลูมิเนียม ไม แรงดันอันมหาศาลของเครื่องนี้ก็สามารถสงตะปูไปไดอยาง เทีย่ งตรง เพียงลัน่ ไกเบาๆ เครือ่ งก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ แถมเสียงรบกวนก็ ไมนารำคาญเหมาะอยางยิ่งที่จะใช ใน งานรี โนเวท ที่มักจะสรางความรำคาญจากการเจาะดวย สวาน แถมยังชวยใหการทำงานรวดเร็วขึ้นมาก ดวยดีไซนที่ ออกแบบมาเปนอยางดี ไมตอ งบำรุงรักษามาก เพียงเปลีย่ น แบตเตอรี่และแกสเทานั้น เครื่องก็พรอมที่จะ ใชงานไดตลอดเวลา โดยแกส 1 กระปอง สามารถยิงตะปูไดมาก ถึง 750 ลูก สวนแบตเตอรี่ก็ ชารจกันได ไมอั้น ถึงตรงนี้ หากสนใจจะทำความรูจัก กับ Track Master ใหมากกวานี้ ก็ลอง ติดตอกันไปไดที่ บริษัท แรมฟาส จำกัด โทร. 0-2677-5007

29

6/24/10 12:58:05 AM


รายการวัสดุ หมวดวัสดุแผนซอนทับ กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา* ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง ตราชาง * ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา ตราชาง * ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีน้ำเงิน ตราชาง * ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีอิฐ ตราชาง * ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีน้ำตาล ตราชาง * ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเขียว ตราชาง * ลอนนี โอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีเงิน ตราชาง * ลอนนี โอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีมุก ตราชาง * ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบสันโคง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบขาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบขางปดชาย สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบโคงปดจั่ว สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบโคงหางมน สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบโคง 2 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบโคง 3 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * ครอบโคง 4 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราชาง * กระเบื้องโปรงแสง ลอนซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. ตราชาง* ลอนคู ขนาด 50 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุน ตราชาง* ลอนคู ขนาด 50 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุน ตราชาง* ลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 54 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุน ตราชาง* ลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 54 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุน ตราชาง* ลูกฟูกลอนใหญ ขนาด 100 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุน ตราชาง* ลูกฟูกลอนใหญ ขนาด 100 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุน ตราชาง*

หนวย ราคาตลาด /บาท

แผน

11.00

แผน

11.00

แผน

30.00

แผน

11.00

แผน

11.00

แผน

15.00

แผน

15.00

แผน

15.00

แผน

25.00

แผน

25.00

แผน

31.00

แผน

39.00

แผน

39.00

แผน

31.00

แผน

49.00

แผน

49.00

แผน

330.00

แผน

250.00

แผน

310.00

แผน

275.00

แผน

340.00

แผน

530.00

แผน

665.00

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี เหล็กแผนเคลือบสังกะสี แผนลอน ไมชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ หนา 0.20 มม. เบอร 35 ขนาด 2.5’ x 5’-10’ ฟุต กระเบื้องลอน กระเบื้องลอนคู ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต ตราชาง ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต ตราชาง ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราชาง ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราชาง ครอบสันโคง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต ตราชาง* ครอบสันโคง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราชาง* ครอบขาง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต ตราชาง* ครอบขาง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราชาง*

หมวดวัสดุแผนแข็ง แผนไมอัดสัก แผนไมอัดสัก ชนิดใชภายใน เกรด เอ เอ

19.55

แผน

52.00

แผน

64.00

แผน

64.00

แผน

80.00

แผน

52.00

แผน

64.00

แผน

35.00

แผน

41.00

รายการวัสดุ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนไมอัดสัก ชนิดใชภายนอก เกรด เอ เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนไมอัดอื่นๆ แผนไมอัด ชนิดใชภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนไมอัด ชนิดใชภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนใยไมอัดแข็ง แผนใยไมอัดแข็ง ชนิดเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2.5 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนใยไมอัดแข็ง ชนิดลวดลาย (ลายสัก ลูกฟูก หนังแกะ รางบัว) ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนยิปซัม ธรรมดา แผนยิปซัม ชนิดธรรมดา ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี * ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี * ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี * แผนยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี *

หนวย ราคาตลาด /บาท แผน

1,500.00

แผน

1,690.00

แผน

2,050.00

แผน

2,450.00

แผน

2,850.00

แผน

1,720.00

แผน

1,930.00

แผน

2,440.00

แผน

2,970.00

แผน

3,510.00

แผน

435.00

แผน

530.00

แผน

770.00

แผน

990.00

แผน

1,400.00

แผน

1,870.00

แผน

700.00

แผน

560.00

แผน

690.00

แผน

1,080.00

แผน

1,380.00

แผน

1,890.00

แผน

2,500.00

แผน

890.00

แผน

109.00

แผน

151.00

แผน

193.00

แผน

240.00

แผน

98.00

แผน

140.00

แผน

30.00

แผน

238.00

แผน

268.00

แผน

352.00

รายการวัสดุ

หนวย ราคาตลาด /บาท

ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี *

แผน

แผนยิปซัม ชนิดทนไฟ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี * ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตราบีพีบี *

แผน

446.00

แผน

500.00

แผนยิปซัม ชนิดทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี * ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี *

แผน

352.00

แผน

395.00

แผน

266.00

แผน

300.00

แผน

328.00

แผน

185.00

แผน

1,177.00

แผน

1,719.00

แผน

3,428.00

แผน

5,077.00

เสน

56.25

เสน

117.00

เสน

-

เสน

90.00

เสน

110.00

แผน

287.98

แผน

424.71

แผน

519.49

ตร.ฟุต ตร.ฟุต ตร.ฟุต ตร.ฟุต ตร.ฟุต

10.80 15.15 18.41 32.08 41.63

ตร.ฟุต ตร.ฟุต ตร.ฟุต ตร.ฟุต ตร.ฟุต

12.50 19.55 22.60 18.00 21.25

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี เหล็กแผนเคลือบสังกะสี แผนเรียบ ไมชุบสี หนา 0.25 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต ไมชุบสี หนา 0.30 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต ไมชุบสี หนา 0.35 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต ชุบสี หนา 0.20 มม. ขนาด 3 x 6 ฟุต เหล็กแผนเรียบดำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผน อลูมิเนียมเสน อลูมิเนียมตัวที ชนิดบาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เสนหนาตางอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเสนละ 6 เมตร สีขาว เสนประตูอลูมเิ นียม ชนิดบาง ยาวเสนละ 6 เมตร สีขาว อลูมิเนียมแผนเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร 30 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร 26 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร 24 กระจกแผน กระจกใส กระจกใส หนา 3 มม. กระจกใส หนา 5 มม. กระจกใส หนา 6 มม. กระจกใส หนา 8 มม. กระจกใส หนา 10 มม. กระจกสี กระจกสีชาดำ หนา 3 มม. กระจกสีชาดำ หนา 5 มม. กระจกสีชาดำ หนา 6 มม. กระจกสีเขียว หนา 5 มม. กระจกสีเขียว หนา 6 มม.

เหล็กแผนไรสนิม แผนเรียบ หนา 1.5 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 35.4 กก./แผน แผน แผนเรียบ หนา 2.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 47.2 กก./แผน แผน แผนเรียบ หนา 3.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 70.8 กก./แผน แผน ไมอัดซีเมนต ขนาดกวาง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตราวีวา บอรด แผน

395.00

4,400.00 5,820.00 8,740.00 365.75

30 BN#152_p24-32_pro1.indd 30

6/24/10 12:58:07 AM


รายการวัสดุ ขนาดกวาง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตราวีวา บอรด ขนาดกวาง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตราวีวา บอรด ขนาดกวาง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตราวีวา บอรด ขนาดกวาง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตราวีวา บอรด ขนาดกวาง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราวีวา บอรด กระเบื้องแผนเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราชาง* ขนาด 1200 x 3000 x 6 มม. ตราเฌอรา แผนเรียบไฟเบอรซีเมนต ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราเฌอรา ไมฝาไฟเบอรซีเมนต ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา ไมพื้นไฟเบอรซีเมนต ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา รุนขอบตรง ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา รุนเซาะรอง 1 รอง ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา รุนเซาะรอง 2 รอง ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา รุนเซาะรอง 3 รอง ขนาด 40 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฌอรา รุน เซาะรอง

หนวย ราคาตลาด /บาท แผน

418.00

แผน

465.50

แผน

608.00

แผน

731.50

แผน

864.50

แผน

89.00

แผน

292.60

แผน

69.30

แผน

69.30

แผน

138.60

แผน

208.00

แผน

285.00

แผน

369.60

แผน

446.60

แผน

54.00

แผน

72.40

แผน

72.40

แผน

96.25

แผน

585.20

แผน

585.20

แผน

608.30

แผน

623.70

แผน

777.70

หมวดวัสดุฉาบผิว สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (ฟธาลิท) ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลตา ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซินแคลร (ซินเท็ค) ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโจตัน (การเด็กซ อีนาเมล) ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน ชนิดดาน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ

กระปอง

669.00

กระปอง

671.00

กระปอง

492.25

กระปอง

623.00

กระปอง

710.00

กระปอง

516.00

กระปอง

720.00

กระปอง

616.00

กระปอง

2,568.00

กระปอง

3,000.00

กระปอง

592.00

รายการวัสดุ สีน้ำพลาสติก สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ (โฮมแมท A965) ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนเี่ พนท) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลตา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร (ซินวอลล) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ (โฮมแมท A965) ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพนท) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร (ซินวอลล) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Matt) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Matt) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Semi-gloss) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Semi-gloss) สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซตรา) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลตา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร (สตั๊ก-โอ-ไลฟ) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ (เพนทาไลท A921) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซตรา) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร (สตั๊ก-โอ-ไลฟ) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ (เพนทาไลท A921) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Matt) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Matt) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Semi-gloss) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Semi-gloss) สีรองพื้น สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร 100) ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (RED OXIDE PRIMER) ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสตโอเลี่ยม (เบอร 960 : สีเหลือง) ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสตโอเลี่ยม (X - 60 : สีแดง)

หนวย ราคาตลาด /บาท

กระปอง กระปอง กระปอง

313.00 285.00 253.00

กระปอง กระปอง

333.00 228.00

กระปอง

424.00

กระปอง กระปอง

302.00 1,110.00

กระปอง

1,466.00

กระปอง

1,379.00

กระปอง

1,628.00

กระปอง

2,025.00

กระปอง

1,445.00

กระปอง

308.00

กระปอง

1,436.00

กระปอง

310.00

กระปอง

1,510.00

กระปอง

345.00

กระปอง

1,700.00

กระปอง กระปอง

400.00 338.25

กระปอง กระปอง

567.00 318.00

กระปอง

544.00

กระปอง

442.00

กระปอง กระปอง

502.00 1,572.00

กระปอง

1,930.00

กระปอง

2,800.00

กระปอง

2,640.00

กระปอง

2,111.00

กระปอง

2,353.00

กระปอง

398.00

กระปอง

1,898.00

กระปอง

390.00

กระปอง

1,925.00

กระปอง

430.00

กระปอง

2,110.00

กระปอง

500.00

กระปอง

347.00

กระปอง

1,224.00

กระปอง

1,232.00

รายการวัสดุ สีรองพื้นปูน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายใน ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี สีรองพื้นไม ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจบีพี สีทาถนน สีทาถนน ชนิดไมสะทอนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี สีทาถนน ชนิดสะทอนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี

หนวย ราคาตลาด /บาท กระปอง กระปอง กระปอง กระปอง กระปอง กระปอง

548.00 403.00 464.00 2,625.00 1,904.00 2,141.00

กระปอง

294.00

กระปอง

1,020.00

กระปอง

1,440.00

กระปอง

409.00

กระปอง กระปอง กระปอง

1,926.00 396.00 1,950.00

กระปอง

665.00

กระปอง

665.00

กระปอง

665.00

กระปอง

693.00

กระปอง

3,290.00

กระปอง

3,290.00

กระปอง

3,290.00

กระปอง กระปอง

3,430.00 476.00

กระปอง กระปอง กระปอง กระปอง

476.00 476.00 476.00 2,380.00

กระปอง กระปอง กระปอง

2,380.00 2,380.00 2,380.00

กระปอง

735.00

กระปอง

735.00

กระปอง

735.00

กระปอง

763.00

กระปอง

3,640.00

กระปอง

3,640.00

กระปอง

3,640.00

กระปอง กระปอง

3,780.00 504.00

กระปอง กระปอง กระปอง กระปอง

504.00 504.00 504.00 2,520.00

กระปอง กระปอง

2,520.00 2,520.00

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825), (0 2507 5806)

31 BN#152_p24-32_pro1.indd 31

6/24/10 12:58:07 AM


“ฉลากเขียว” อีกหนึ่งการการันตี ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม

กระแส “โลกรอน” ถือเปนวาระสำคัญของโลกที่ตองเรงแกไขเปนการดวน ซึ่งการจะทำให ประเด็นนี้ประสบความสำเร็จนั้น ตองเกิดจากความรวมมือกันในทุกฝาย ตั้งแตตนน้ำไปจนถึง ปลายน้ำ โดยผูป ระกอบการหรือเจาของผลิตภัณฑตอ งพยายามคิดคนและผลิตนวัตกรรมคุณภาพ อันเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปอนเขาสูตลาด ในขณะที่มุมของผูบริโภคเอง ก็ตองตระหนังถึง ความสำคัญในการจรรโลงโลก และรวมเปนสวนหนึง่ ในการผลักดันวาระนีใ้ หประสบความสำเร็จ อันจะทำใหการดำรงชีวิตของมนุษยสามารถอยูคูกับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล ไมเบียดเบียน ซึ่งกันและกัน ในปกษนที้ มี งานผูจ ดั ทำคอลัมน Green Construction ไดมี โอกาสพูดคุยแบบเปนกันเองกับ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิง่ แวดลอมไทย เพือ่ นำวิสยั ทัศนเกีย่ ว กับเรื่อง “ฉลากเขียว” (Green label หรือ Ecolabel) โครงการริเริ่มและไดรวมมือระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ที่ตอมา เปลีย่ นชือ่ เปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และองคกรเอกชนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยมีสำนักงานมาตรฐาน ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมและสถาบั น สิ่ ง แวดล อ มไทยทำ หนาที่เปนเลขานุการโครงการฉลากเขียว มาตีแผเพื่อสราง ความเขาใจอันดี ในการใชชวี ติ ทีส่ มดุลระหวางมนุษยกบั สิง่ แวดลอม โดย ดร.ไชยยศ ใหขอมูลที่นาสนใจวา ณ ปจจุบัน อัตราการเพิม่ ของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการที่มีการขยาย ตัวอยางรวดเร็วนั้น ไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ ทำใหเกิดมลภาวะตามมาอยางมาก ไมวา จะเปนน้ำเสีย อากาศ เปนพิษ การฟุง กระจายของฝุนละออง หรือขยะลนเมือง ซึ่ง สิ่งเหลานี้กำลังกลายเปนปญหาวิกฤตที่สงผลตอสุขภาพ และคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ทั้งในระดับ ประเทศและระดับโลก ซึง่ ปญหามลภาวะเหลานีจ้ ำเปนอยางยิง่ ทีท่ กุ ภาคสวน และทุ ก คนจะต อ งช ว ยกั น แก ไขและลดป ญ หาดั ง กล า ว เพราะเราทุกคนลวนมีสวนในการกอปญหาทั้งสิ้น ไมมากก็ นอย เนื่องจากการผลิตและการใหบริการทุกวันนี้ ลวนตอง อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทงั้ สิน้ ดังนัน้ วิธหี นึง่ ทีจ่ ะสามารถ ชวยแก ไขปญหาสิ่งแวดลอมลงได คือ การเลือกผลิต และ การเลือกซื้อเลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย หรือที่เรียกวาสั้นๆ วา ผลิตภัณฑสีเขียว จึง เปนผลิตภัณฑทสี่ ง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมนอย สามารถชวย ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุม คา รวมถึงชวยลดการ ปลอยสารเคมีหรือกากสารพิษออกสูส งิ่ แวดลอมไดเปนอยางดี ดังนั้นโครงการฉลากเขียว จึงเปนฉลากชนิดหนึ่งที่ มอบให แ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐานและส ง ผล กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑที่ทำ

หนาที่อยางเดียวกัน ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึง่ ผลิตภัณฑเหลานีห้ มายถึง สินคา และบริการหลายประเภท ทั้งนี้ ไมรวม ยา เครื่องดื่ม และอาหาร ผูผลิตและผูบริโภคไดอะไรบางจาก “ฉลากสีเขียว” การที่มีเครื่องหมายฉลากสีเขียวติดอยูกับสินคาหรือ ผลิตภั ณฑจะเปนทางเลือกที่สะดวกมากทางหนึ่งใหกั บ ผู บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเปนขอมูลใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้น นอกจากจะ มีคณ ุ ภาพแลวยังเนนคุณคาทางสิง่ แวดลอมดวย ผูบ ริโภคที่มี ความประสงคจะชวยรักษาสภาพแวดลอมจะไดเลือกซื้อได ถูกตอง ขณะที่ ใ นส ว นของผู ผ ลิ ต และผู จั ด จำหน า ยจะได รั บ ประโยชนในแงของกำไร เนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ เหลานัน้ มากขึน้ และจะเปนตัวผลักดันใหผผู ลิตรายอืน่ ๆ ตอง แขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนใน ดานเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปน สำคัญ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผล ตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผผู ลิตในระยะยาว อีกทัง้ สอดคลอง กับความรับผิดชอบของผูประกอบการ หรือ CSR ที่สังคม

ทั่วโลกได ใหความสำคัญเปนอยางมากในปจจุบัน ปจจัยในการพิจารณาผลิตภัณฑมีอยางไร สำหรับการกำหนดเงื่อนไขของผลิตภัณฑที่ ไดรับฉลาก เขียวจะแตกตางไปกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑและผล กระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งโดยทั่วไปจะคำนึงถึง 1. การจัดการทรัพยากร ทัง้ ทีส่ ามารถนำกลับมาใช ได ใหม (Rene-wable resources) และที่ไมสามารถนำกลับมา ใช ใหม (Non-renewable resources) อยางมีประสิทธิภาพ สูงสุด 2. การลดมลภาวะทางสิ่ ง แวดล อ มที่ เ ป น ป ญ หาที่ สำคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการผลิต การขนสง การบริโภค และการกำจัดทิง้ หลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 3. การนำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมา ใชประโยชนอยางอืน่ (Reuse) หรือหมุนเวียนกลับมาใช ใหม (Recycle) ปจจุบนั มีผลิตภัณฑทฉี่ ลากเขียวใหการรับรอง มีจำนวน ทั้งสิ้น 303 รุน 22 กลุมผลิตภัณฑ จาก 57 บริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกลุมวัสดุ กอสรางอยูด ว ย ทัง้ นีห้ ากผูผ ลิต-ผูจ ำหนาย หรือผู ใหบริการ ประสงคจะมีเครื่องหมาย ฉลากเขียว สามารถสอบถาม รายละเอียดไดที่ สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย โทรศัพท 0-2503-3333 เบอรตอ 303, 306, 315, 316, 329 หรือหากผูบริโภคตองการ ติดตามขอมูลผูผลิตและจำหนาย รวมถึงรายชื่อผลิตภัณฑ ที่ ไดรับเครื่องหมาย สามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซตของ สถาบันสิง่ แวดลอมไทย http://www.tei.or.th/greenlabel และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม http://tisi .go.th/green/green.html

“ฉลากเขียว“ คือ ฉลาก ที่มอบให แกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มน อ ย กวา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑที่ทำหนาที่ อยางเดียวกัน ตลอดวัฏจักรชีวิตของ ผลิตภัณฑนนั้ ๆ ผลิตภัณฑเหลานีห้ มายถึง สินคา และบริการหลายประเภท ทั้งนี้ ไมรวม ยา เครื่องดื่ม และอาหาร

32 BN#152_p24-32_pro1.indd 32

6/24/10 8:31:01 PM


10 สเตเดียม ใน World Cup 2010

คงพอผานตากันไปบางแลวสำหรับสนามที่ใชในการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 ครั้งนี้มี ในการออกแบบมาจากรูปทรงของน้ำเตาพื้นเมืองของชาว สเตเดียมที่ใชแขงขันทั้งหมด 10 สนามใน 9 เมือง ในจำนวนนี้มี 5 สนามที่สรางขึ้นมาใหมเพื่อ แอฟริกาใต ที่เรียกวา “calabash” การณนี้โดยเฉพาะ สวนที่เหลืออีก 5 สนาม เปนการปดฝุนสนามที่มีอยูมานำมาอัพเกรด ตั้งแต การกอสรางเพิ่มเติมจำนวนที่นั่ง การปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อใหเขามาตรฐานของฟฟา กอนที่ จะรับรองใหใชเปนสนามแขงขันอยางเปนทางการ การดีไซนที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาอารมณเดียวกับเวิลด คัพ 2010 มหกรรมกีฬาทีเ่ ต็มไปดวยความบันเทิง ความโดดเดน ดานการออกแบบของสนามนี้จะอยูที่เสาหลักของสเตเดียม ที่มีฐานเปนคอนกรีตและถูกตอเติมสวนยอดดวยเหล็กใหมี

ไปตอกันที่ Loftus Versfeld Stadium ที่ถูกสราง มาตั้งแตป 1977 อยูที่เมือง Pretoria จุผูชมได 51,760 ที่ นั่ง ที่สามารถผานการคัดเลือกตามมาตรฐานของฟฟา แต

ไปเริ่มกันที่ Green Point Stadium จัดวาเปนสนาม ที่มีฮวงจุยดีตรงตามตำรา โดยมีฉากหลังของสเตเดียมเปน ทิวเขาสูง สวนดานหนาเปนมหาสมุทรแอตแลนติค สนามนี้ รูปรางเหมือนยีราฟยืนหันหลังรายรอบสเตเดียมนี้ไว แต ถูกสรางขึ้นทางตอนใตของประเทศที่ Cape Town เปน จริงแลวโครงสรางนี้ทำหนานี้รองรับอัฒจันทรทั้งสองชั้น สนามที่ถูกออกแบบมาใหใชทำการแขงขันไดในทุกฤดู เปน และยังทำหนาที่ดึงรั้งสวนของหลังอีกดวย สนามแบบเอนกประสงค ที่มีความทันสมัย และเพียบพรอม สนาม Peter Mokaba Stadium ชื่อนี้ฟงดูคุนๆ หู ไปดวยเทคโนโลยี จัดเปนสนามระดับเวิลดคลาสทีจ่ ะใหความ รูสึกแบบ “African Renaissance Stadium” โดยงาน กอสรางแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2009 สามารถจุผูชมได ก็ตองมีการอัพเกรดตัวเองขึ้นมาอีกพอสมควรเพื่อใหเปน 70,000 ที่นั่ง สเตเดียมทีท่ นั สมัย ดวยการปรับปรุงในสวนของไฟสองสวาง ระบบเสียง ตลอดจนถึงสกอรบอรด ใหมีความทันสมัยยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ยังตองมีการแกไขในสวนของปายสัญลักษณ ตางๆ และปรับปรุงโครงสรางเล็กๆ นอยๆ ดานฝงตะวันตก ก็มันเปนชื่อของ “Peter Mokaba” นักตอสูที่ตอตานการ ของอัฒจันทร เหยียดสีผวิ ในดินแดนแอฟริกา ทีม่ บี า นเกิดอยูท เี่ มือง Polokwane สวน Free State Stadium เปนสนามที่ตั้งอยูใน หรือที่รูจักกันในนาม Pietersburg ซึ่งเปนที่ตั้งของสนามนี้ ใจกลางเมือง Bloemfontein ทางใตของประเทศ จุผูชม ถัดมาเปน Moses Mabhida Stadium ที่ KwaZulu และมันยังเปนสนามฟุตบอลระดับโลกแหงแรกของจังหวัด Natal ในเมือง Durban สามารถจุผูชมได 70,000 ที่นั่ง Limpopo ที่สามารถจุผูชม 46,000 ที่นั่ง โดยหลังจาก สเตเดียมนี้มีสถาปตยกรรมที่ถายทอดความเปนแอฟริกาใต เสร็จสิ้นภาระเวิลด คัพ แลว สนามแหงนี้จะถูกใชเปน ดวยจุดเดนที่คานโคงขนาดใหญที่พาดผานหลังคาสเตเดียม สนามที่ทำทีมฟุตบอล และทีมรักบี้ ที่เปนตัวแทนของความสามัคคี แตจริงๆ แลวมันทำหนาที่ ไปดูสนามเกาที่ผานการอัพเกรดกันบาง เริ่มที่ Ellis ดึงรั้งหลังคาผาใบของสเตเดียมไว แตเชื่อแนวาสนามนี้จะ Park ที่ถูกสรางขึ้นในป 1928 และไดผานการจัดการแขง ถูกจดจำในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตในการแขง ขันใหญๆ มาแลวเชน FIFA Confederations Cup 2009 ขันฟุตบอลโลก 2010 ระหวาง บราซิล และ สหรัฐอเมริกา ความที่มันเปนสนาม 48,000 ที่นั่ง สนามนี้ถูกสรางขึ้นในป 1952 ครั้งนั้นมันมี รักบี้ จึงตองมีการรีโนเวทกันพอสมควรเพือ่ ใหเปนสนามฟุตบอล ความจุผูชมเพียง 38,000 ที่นั่ง กอนที่จะไดรับการรีโนเวท ที่ไดมาตรฐาน เริ่มตั้งแตจำนวนความจุผูชมที่เพิ่มขึ้นเปน จุ ด เด น ของสนามนี้ คื อ ตั้ ง อยู ใ นย า นที่ มี สิ่ ง อำนวยความ 70,000 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิมกวาหมื่นที่นั่งดวยการเพิ่มชั้น สะดวกในระดับดีเยี่ยมสำหรับแฟนกีฬา สนามนี้จะถูกใชใน ที่นั่งใหมดานหัว/ทายสนาม การแขงขันรอบแรก 5 แมทช และอีก 1 แมทชสำหรับรอบ รอง สวนการปรับปรุงดานอื่นๆ ก็ไมตางไปจากสนาม Loftus Versfeld Stadium อีกสนามที่มีความสำคัญไมแพกัน Nelson Madela สุดทายคือ Royal Bafokeng Stadium อยูที่เมือง Bay Stadium เปนสนามที่ถูกสรางขึ้นใหมเพื่อรองรับการ Rustenburg ในจังหวัด North West จุผูชมได 42,000 ที่ แขงขันครัง้ นีโ้ ดยเฉพาะ มันถูกออกแบบมาใหเปนสนามกีฬา นั่ง สนามนี้สรางเสร็จในป 1999 และเพื่อรองรับการแขง ที่สามารถรองรับการแขงขันกีฬาไดหลากหลายประเภท ขันฟุตบอลโลก ก็ตองมีการอัพเกรดสเตเดียมดวยการเพิ่ม โดยมีทำเลทีต่ งั้ อยูบ นชายฝง ทะเลสาบ North End ในเมือง แถวที่นั่งขึ้นอีก 2 แถว ในชั้นที่สองของสนาม พรอมกับ Port Elizabeth สนามแหงนีส้ ามารถจุผชู มได 44,000 ทีน่ งั่ การเพิ่มระบบอีเล็กทรอนิคสกอรบอรด ไฟสองสวาง และ และหากจำเปนก็สามารถเพิม่ ทีน่ งั่ ไดอกี 4,000 ทีน่ งั่ ความ สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการแขงขันในรอบ นาสนใจของสเตเดียมนี้อยูที่ดีไซนของหลังคาที่ถูกออกแบบ อีกสนามที่แมจะเปนสนามเกาแตก็มีความสำคัญมาก แรกและรอบรอง มาเพื่อรับมือกับสภาพลมแรงของที่นี่โดยเฉพาะ จะเห็นวา อยาง Soccer City เปนสนามที่ถูกสรางขึ้นมาแทนสนาม หลังคาถูกแบงออกเปนกลีบเพื่อชวยกระจายแรงลมไปตาม FNB Stadium ที่มีความจุ 80,000 ที่นั่ง ไดมกี ารปรังปรุง สวนตางและหลังคา ทำใหเสนสายของสวนหลังคาดูแปลก ใหสามารถรองรับผูชมไดถึง 94,700 ซึ่งเปนสนามที่ใหญ ตาไมแบนราบหรือโคงเหมือนหลังคาสเตเดียมทั่วๆ ไป ที่สุด ตั้งอยูที่เมือง Johannesburg เปนสนามที่จะใชแขง สวน Mbombela Stadium ที่เมือง Nelspruit เปน ขันในนัดชิงชนะเลิศ สนามนี้ถูกใชเปนสนามสำหรับพิธีเปด อีกสเตเดียมที่สามารถจุผูชมไดถึง 44,000 ที่นั่ง สนามนี้มี และปดการแขงขัน รูปลักษณของสนามนี้ไดแรงบันดาลใจ

33

BN#152_p33-44_Pro2.indd 33

6/24/10 1:05:13 AM


นิทรรศนรัตนโกสินทร

ผลงานสุดภาคภูมิของไรทแมน

ฉบับนี้ “โปรเจกตรีวิว” ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยนำชมโครงการกอสราง มาเปนการ เยี่ยมชมผลงานการรีโนเวตอาคารเกาแกที่หัวถนนราชดำเนินกลาง ที่มีอายุกวา 70 ป สามารถ ทีจ่ ะพลิกฟน เปนมิวเซียม ทีบ่ อกเราเรือ่ งของยุครัตนโกสินทร ไดอยางสมศักดิศ์ รีและเต็มภาคภูมิ อาคารที่วานี้ คือ “นิทรรศนรัตนโกสินทร” ที่ไดมือดี ดานการจัดเอ็กซิบิชั่นและอีเวนท อยาง “ไรทแมน” มาเปน หัวเรี่ยวหัวแรงในการปลุกปนพิพิธภัณฑสมัยใหมแหงนี้ ให กับทางสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ตองการ จะทำใหโปรเจกตนี้เกิดประโยชนเพื่อสาธารณะและประเทศ ชาติ “อุปถัมภ นิสิตสุขเจริญ” ในฐานะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไรทแมน จำกัด เลาถึงการพัฒนาโปรเจกตนี้ วา โจทยที่เราไดรับจากทาง สำนักทรัพยสนิ ฯ หลังจาก ที่ไดอาคารชุดนี้คืนมา ก็ อยากจะทำอะไรที่ เ ป น สาธารณประโยชน และ ต อ งการให ถ นนสายนี้ เปนถนนแหงการทองเทีย่ ว เปน walking street เหมื อ นกั บ เมื อ งที่ เ จริ ญ แลวทั่วโลก โดยมีสถานที่ สำคัญตางๆ ในบริเวณนี้ เปนจุดดึงดูด ไมวาจะเปนลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ภูเขาทอง เราก็นำเสนอวา... นาจะเปนแหลงทองเที่ยวที่เปน เรื่องเกี่ยวกับยุครัตนโกสินทร และยังไมมีพิพิธภัณฑที่บอก เลาเรือ่ งราวเกีย่ วกับรัตนโกสินทรโดยเฉพาะ โดยเริม่ พัฒนา โปรเจกตประมาณเดือนตุลาคม 2551 และมีกำหนดวาจะ เปดไดปลายป 2552 แตเนื่องจากมีขอมูลมาก ทำใหเวลา ทำงานขยับไปนิดหนอย รวมๆ แลว เราใชเวลาทั้งหมด 16 เดือน ซึ่งเปนระยะ เวลาการทำงานที่สั้นมากสำหรับโปรเจกตใหญขนาดนี้ ที่มี เรื่องตองทำหลายดาน เริ่มตั้งแตไดอาคารมา ตัวอาคาร เปนตึก 3 ชั้น ไมรวมชั้นลอย และที่ปลายของอาคารทั้ง

สองดาน มี 4 ชั้น แตตัวอาคารโดยรวมก็ถือวาหมดสภาพ แลว จากเดิมที่เปนโรงเรียนกวดวิชา และหางรานตางๆ ที่ เชาไว หลังจากผูเชาออกจากพื้นที่หมดแลวตึกก็ถูกทิ้งราง ทุกอยางไมอยูใ นสภาพใชงาน ตองรือ้ ทิง้ ทัง้ หมดเหลือไวเพียง เสา คาน และ พื้น สิ่งแรกที่ตองทำ คือบูรณะตึกใหมหมดทั้งภายในและ ภายนอก ตองเปลีย่ นประตูหนาตางใหมหมดทุกบาน เปลีย่ น หลังคา ทำผนังใหม งานตกแตงภายในก็ตองดีไซนใหมหมด เชนกัน ตองปรับปรุงโครงสรางภายในและงานระบบใหม ทั้งหมด เนื่องจากแตเดิมอาคารชุดนี้ ไมไดออกแบบระบบสุขาภิบาลไวเลย แตเนือ่ งจากอาคารนีจ้ ะตองเปนอาคารสาธารณะ จึงอยากใหมีหองน้ำทุกชั้น ก็จำเปนตองทำอาคารใหมเสริม เขามาเปน facility building ทางดานหลังของตัวอาคาร เดิม ซึง่ จะเปนทีอ่ ยูข องระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบ สุขาภิบาล และ ระบบควบคุมบริหารอาคารทั้งหมด สำหรับตัวอาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร ตั้งอยูบนพื้นที่ ขนาด 2,500 ตารางเมตร มีพื้นที่จัดแสดงรวม 8,000 ตารางเมตร มีคา ใชจา ยในการพัฒนาโครงการทัง้ ในสวนของ การปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงประมาณ 300 ลานบาท เฉพาะงานบูรณะอาคารใชงบประมาณไปกวา 80 ลานบาท งานระบบปรับอากาศอีกกวา 20 ลานบาท ในสวนของการทำเนื้อจัดแสดง “ไรทแมน” เปนผู ดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งตองใชเวลาศึกษามาก มีการเชิญ ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เขามาเปนที่ปรึกษาในการรวบรวม ขอมูล โดยมี “อาจารยอาวุธ เงินชูกลิ่น” เปนประธานที่ ปรึกษาทางดานวิชาการ เอ็มดี ไรทแมน อธิบายการทำงานในสวนการจัดแสดง วา ตองบอกวา “งานนี้ยาก” เพราะเรื่องที่เราจะนำเสนอ เรื่องรากเหงาของความเปนประเทศไทย ความมีวัฒนธรรม ก็ตองมาดูตอวา จะพูดเรื่องอะไรบาง ผูคนที่เขามาชมแลว

จะไดอะไรกลับไปบาง เราตองการใหคนที่เขามาดูแลวรูสึก ภาคภูมิใจในความเปนไทย การวางโพสิชั น นิ่ง ของมิว เซีย มนี้ เ ป น เรื่อ งที่ท า ทาย เพราะเราไมมีของเกาใหดู ดังนั้นจะทำอยางไรใหดูนาสนใจ ทางทีมที่ทำงานจึงสรุปวาเราจะทำพิพิธภัณฑสมัยใหม ที่จะ นำเสนอเรื่องราวตางๆ โดยใชสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย เพื่อ ใหเปนที่สนใจของเยาวชน ดวยการเลาเรื่องผานมัลติมีเดีย ที่จะทำใหทุกอยางกลับมามีชีวิตอีกครั้ง จึงตองเนนที่การ ถายทำมากเปนพิเศษ อยางเชนการเลาเรื่องโขน ก็ตองเซต การถายทำขึ้นมาทั้งหมดทำใหมีชีวิตขึ้นมาอีก และนำมา เสนอผานมัลติมีเดียที่ดูสนุก ไดความรู และมีความนาสนใจ เราตองทำใหวยั รุน และเยาวชนเขาใจและสนใจ ทีส่ ำคัญ คื อ เราต อ งการให ที่ นี่ เ ป น สถานที่ ที่ ค รั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต ของ นักเรียนจะตองมาดู มาเรียนรู นอกจากนี้ นักทองเที่ยวตาง ชาติที่เขามาชมก็ตองรับรูเรื่องราวที่เรานำเสนอ ดวยการ แบงรูทในการเขาชมไวสองแบบคือ สำหรับนักทองเทีย่ ว ซึง่ จะใชเวลาในการชมไมมากนัก เพียงชั่วโมงเศษก็จะไดความ รูพื้นฐานของยุคโกสินทร สวนรูทของผูที่ตองการจะรูลึกใน รายละเอียด หรือผูท ตี่ อ งการจะศึกษาคนควา ก็มกี ารเตรียม ขอมูลไวพรอม นอกเหนือจากเรื่องความรูในยุครัตนโกสินทรแลว ที่นี่ ยังเนนในเรื่องการทองเที่ยวดวย เพราะเราอยูในยานทอง เที่ยว เราตองการใหที่นี่เปนประตูสูยุครัตนโกสินทร ใหนัก ทองเที่ยวไดรูแบกกราวดกอนที่จะไปชมสถานที่จริงตอไป โดยเฉพาะที่พระบรมมหาราชวัง รวมไปถึงแหลงทองเที่ยว ชอปปง และยานอาหารการกินตางๆ ทีอ่ ยูใ นเกาะรัตนโกสินทร ด า นเทคนิ ค การจั ด แสดงในแต ล ะห อ งจะมี ไ ฮไลท ที่ แตกตางกันไป อยางเชนเทคนิคการยกพืน้ หองแสดงขึน้ จาก ชั้น 2 ขึ้นมาที่ชั้น 3 ระหวางที่ผูชมกำลังนั่งชมมัลติมีเดีย เพื่อบอกเลาเรื่องราวการเปลี่ยนผานจากกรุงธนบุรีเปนกรุง รัตนโกสินทร โดยที่ผูชมจะไมรูตัวเลยวาพื้นหองไดถูกยกขึ้น

34

BN#152_p33-44_Pro2.indd 34

6/24/10 1:05:20 AM


ก อ นที่ จ ะผ า นออกไปอี ก ห อ งเพื่ อ ชมความยิ่ ง ใหญ ข อง พระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะไดทำความรูจักกับพระที่นั่งตางๆ ในพื้นที่กวา 150 ไร ของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในการ กอสรางจะมีทั้งศาสตรและศิลป และมีปรัชญา เราก็นำมา อธิบายงายๆ ผานมัลติมีเดีย มีการใชเทคนิคโฮโลแกรมในการเลาเรือ่ ง เรือพระราชพิธี และพระราชพิธีตางๆ อยางพิธีแรกนาขวัญ มีหองจัด แสดงเรื่องขาว ที่ออกแบบตกแตงดวยขาวเปลือกและรวง ขาวทีส่ รางบรรยากาศใหเหมือนยืนอยูท า มกลางทุง นาสีทอง

นอกจากนี้ มีไฮไลทที่เปนหองแสดงมหรสพแบบ 360 องศา ที่จะนำเรื่องของไทยอยาง “โขน” มาทำใหงายในรูป แบบของแอนนิเมชั่น และใชเวลาชมไมนานเพียง 3 นาที เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูและเกิดความสนใจ และยังมีเรื่อง ราวรวมสมัยเขามาดวย มีการเลาเรื่องสถานที่ทองเที่ยว ที่ กิน เที่ยว สถานที่ชอปปง ตามแบบวิถีไทย ที่มีความรวม สมัย และยังเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวดวย

ถัดขึ้นไปที่ “สกายคาเฟ” จะเปนจุดชมวิวบนชั้น 4 ที่ นี่สามารถมองเห็นโลหะปราสาทและถนนราชดำเนินในมุม มองที่ดีที่สุด นอกจากนี้ที่นี่ยังถือเปน “ไนทมิวเซียม” โดย จะเปดใหบริการถึงสองทุม เพราะเราตองการใหผูเขาชมได เห็นมุมมองถนนราชดำเนินในยามค่ำคืน มีเทอเรซกาแฟ แหงแรกบนถนนราชดำเนิน ใหผูชมนั่งพักผอนสบายๆ

ในสวนของการบริหารจัดการ ซึง่ เปนเรือ่ งทีส่ ำคัญมาก สำหรับการทำพิพิธภัณฑ ไรทแมนทราบถึงปญหาดี เพราะ มีประสบการณจากการทำพิพิธภัณฑมาหลายแหงและพบ วาปญหาของมิวเซียมคือ มักจะขาดการดูแล ในชวงใน 612 เดือนแรกอุปกรณตางๆ ยังใชการไดดี แตหลังจากนั้น หากไมมีการบำรุงรักษาที่ดีพอ ก็จะทำใหผูเขาชมเสียความ รูสึก ดังนั้น พิพิธภัณฑที่ดี จึงตองมีการดูแลรักษาและตรวจ สอบอุปกรณตางๆ อยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ ไรทแมนจึงได รับอาสาทีจ่ ะทำหนาทีบ่ ริหารจัดการ เปนเวลา 3 ป ซึง่ เปน ครั้งแรกที่ทำงานทางดานนี้ แตที่ตองทำเพราะตองการให มิวเซียมแหงนี้สามารถทำหนาที่ไดสมบูรณแบบ เนื่องจากที่ นี่มีอุปกรณและระบบควบคุมที่เปนเทคนิค แบบเดียวกับที่ ใชใน universal ซึง่ มีความละเอียดออน ตองอาศัยผูเ ชีย่ วชาญ ในการดูแลรักษา “อุปถัมภ” เลาถึงความรูส กึ ทีไ่ ดจากการทำงานนีว้ า ทีมงานของไรทแมนมีความตั้งใจที่จะทำงานออกมาใหดีที่สุด และตองรักษาคุณภาพในการบริการและการบริหารจัดการ ดวย เราอยากใหมพี พิ ธิ ภัณฑทดี่ ี มีมาตรฐานการดูแลในระดับ มาตรฐานโลกในประเทศไทย สามารถทีจ่ ะเอาไปเปรียบเทียบ

กับมิวเซียมที่ญี่ปุนหรือเกาหลีได ซึ่งเรามั่นใจวาสามารถ ทำไดไมวาจะเปนในเรื่องของการบริหารจัดการ การดูแล ลูกคา ตองทำใหนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาใชบริการเกิด ความประทับใจ และเขาใจไดในทุกการจัดแสดง ไรทแมนถือวาซักเซส... ที่ไดมีโอกาสทำมิวเซียมดีๆ อยางที่ตั้งใจไว รูสึกภูมิใจมากๆ เปนโปรเจกตที่เราตั้งใจทำ และถือวาประสบความสำเร็จมาก อยางนอยเราทำใหทาง สำนักงานทรัพยสินฯ รูวาสิ่งที่คาดหวังไว ไดตามที่คาดหวัง หรือไม ซึง่ จะดูไดจากคำติชมตางๆ ทีเ่ ขียนลงในสมุดเยีย่ มชม ซึ่งจะเปนตัวตัดสินวา สิ่งที่เราทำตอบโจทยหรือไม และผล ก็ออกมาอยางที่เราตั้งใจไว ที่ตองการจะทำใหคนไทยที่เขา มาดูแลว เกิดความภาคภูมใิ จในความเปนไทย ซึง่ เปนประโยชน ที่สูงคามาก

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ เจาของโครงการ รูปแบบโครงการ พื้นที่จัดแสดง มูลคาโครงการ ผูพัฒนาโครงการ

นิทรรศนรัตนโกสินทร ถนนราชดำเนิน (ติดลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร) สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พิพิธภัณฑสมัยใหม 8,0000 ตารางเมตร 300 ลานบาท บริษัท ไรทแมน จำกัด 35

BN#152_p33-44_Pro2.indd 35

6/24/10 1:05:29 AM


เดือนมกราคม 2537 จนถึงปจจุบัน พบขอมูลที่นาสนใจที่ผูเกี่ยวของสมควรจะรู เพื่อการ วางนโยบายและแผนที่สอดคลองกับความเปนจริง โดยในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2553 นั้น หากมาประมวลภาพรวมทั้งปจะพบวา มูลคาอสังหาริมทรัพยทั้งหมดที่เปดตัวใน ป 2553 จะมีมูลคาประมาณ 158,938 ลานบาท อยางไรก็ตามก็ยังต่ำกวาป 2552 ถึง 15% โดยในป 2552 มีมูลคาโครงการอสังหาริมทรัพยเปดใหมทั้งหมดถึง 187,966 ลาน บาท โดยนัยนี้แสดงใหเห็นวา ตลาดในป 2553 มีลักษณะที่หดตัวอยางชัดเจน ยิ่งหาก พิจารณาเฉพาะในกลุม ทีอ่ ยูอ าศัยอยางเดียว (ไมรวมอสังหาริมทรัพยอนื่ ก็คาดวาตลาดจะหด ตัวจาก 182,994 ลานบาท เปน 156,046 ลานบาท ข อ มู ล การเป ด ตั ว โครงการใหม นี้ มี ค วามสำคั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การวางแผนของนั ก พัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน นักวิชาชีพอสังหาริมทรัพยตลอดจนหนวยราชการที่เกี่ยวของ เนือ่ งจากขอมูลนีม้ คี วามสำคัญกวาขอมูลบานสรางเสร็จ ซึง่ เปนขอมูลทีไ่ มสะทอนภาพตลาด ในปจจุบันเพราะบานสวนมากมักทำการขายมากอนหนาการสรางเสร็จ บานที่สรางเสร็จ วันนี้จึงสะทอนการขายในชวง 6 เดือนถึง 2 ปกอนหนานี้ไมใชปจจุบัน สวนขอมูลดานการ ขออนุญาตจัดสรรก็ไมสะทอนภาวะตลาดเพราะในโครงการหนึง่ ๆ ตองขออนุญาตทัง้ โครงการ แตการเปดขายจริงอาจเปดเพียงบางสวน การใชตัวเลขการไดรับอนุญาตจัดสรรจึงไม สะทอนภาวะตลาดแตอยางใด ราคาเฉลี่ยลดลง 1.1 ลานบาท ในสวนของที่อยูอาศัยยังพบอีกวา ราคาบานโดยเฉลี่ยทั้งหมด ไมวาจะเปนบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ตึกแถว หองชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยูอาศัย มีราคาลดลงในป 2553 เหลือเพียง 2.2 ลานบาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยคือ 3.2 ลานบาทในป 2552 กรณีนี้ ไมใชเปนเพราะวาบานถูกลง ราคาวัสดุกอสรางตางๆ ยังเพิ่มขึ้น แตราคาเฉลี่ยลดลง เพราะการสรางบานราคาถูกๆ ไมเกิน 1.2 ลานบาท ซึ่งทำใหบริษัทที่กอสรางไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนมีมากขึ้น กรณีนี้จะเปนเครื่องชี้ถึงภาวะฟองสบูที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะจะมีการผลิตบาน ราคาไมเกิน 1.2 ลานบาทมากขึ้น ที่อยูอาศัยที่มีการกอสรางปละ 50,000 – 60,000 หนวย ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ไดรับการประมาณการวาจะเพิ่มขึ้นเปน 72,576 หนวยในป 2553 นี้ ยิ่งกวานั้นราคาเฉลี่ยของบานในชวงป 2550-2552 พบวา มีแนวโนมสูงขึ้นโดย ตลอด แสดงวาในตลาดไมมีความตองการบานราคาต่ำกวา 1.2 ลานบาทมากนัก แตที่มี การสรางมากในปจจุบัน ก็เพราะผูประกอบการจะไดประโยชนจากการไดรับลดหยอนภาษี และเมื่อสรางของถูกออกมาก็อาจมีผูซื้อเพื่อการเก็งกำไร เตือนป 54-55 ระวังเกิดฟองสบู ดวยเหตุนี้การเก็งกำไรกันมากๆ ที่อาจจะไดเห็นในป 2553-2554 จะนำไปสูการเกิด ฟองสบูในอนาคต (พ.ศ.2554-2555) และหากฟองสบูกลับแตกไป ก็จะทำใหเกิดปญหาตอ ตลาดอสังหาริมทรัพยและเศรษฐกิจโดยรวมได ดังนั้น 1. ในเชิงนโยบายของภาครัฐ รัฐบาลจึงไมควรสงเสริมใหมีการซื้อบานหลังที่สองหรือหลังที่สามขึ้นไปโดยไมจำเปน 2. ใน สวนของผูซื้อบาน ก็ควรที่จะวางแผนทางการเงินใหดี ไมเชนนั้นหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน รอบใหม ก็จะทำใหผูซื้อไมสามารถผอนตอไปได 3. การอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ก็พึงระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ตั้งอยูในทำเลที่ไมสะดวกนัก เชน หางไกลจาก ระบบขนสงมวลชนหรือสาธารณูปโภคอื่น เปนตน

โสภณ พรโชคลัย การศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาที่ดินและที่อยูอาศัย จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย - ประกาศนียบัตรการพัฒนาที่อยูอาศัย มหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง เบลเยี่ยม - ประกาศนียบัตรการประเมินมูลคาทรัพยสิน สถาบันนโยบายที่ดิน ลินคอลน

ตำแหนงทางสังคม - ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน แหงประเทศไทย - อุปนายกสามคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ (FLABCI-Thailand) - กรรมการหอการคาไทยสาขาอสังหาริมทรัพย - กรรมการสมาคมการวางแผนและเคหะแหงอาเซียน - กรรมการสมาคมประเมินคาทรัพยอาเซียน - กรรมการชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคม(SVN) - อื่นๆ ตำแหนงทางธุรกิจ - ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส - ผูอำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

37

BN#152_p33-44_Pro2.indd 37

6/24/10 1:05:54 AM


ประทวง-เผาหางยานราชประสงค

ฉุดโครงการใหมสะดุดแตไมกระทบราคา

เกิดเหตุวุนวายทางการเมืองในยานใจกลางธุรกิจ เชน ยานราชประสงค สงผลเสียหาย มากมายตอทุกธุรกิจ ไมเวนแมแตอสังหาริมทรัพย สวนจะมากนอยแคไหน ลองมาฟงความคิดเห็น จากนักประเมินมืออาชีพ อยางนายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ที่ราชประสงคราคายังไมลด การเผาที่ราชประสงค ไมนาที่จะทำใหราคาอสังหาริมทรัพยลด เพราะยานนี้เปนยานการคาปลีกหลักของ กทม. เปนแหลงรวมสินคาจากตางประเทศเปนหลักแหงเดียวใน ประเทศไทย และความเสียหายก็แคแหงเดียว หางอื่นและ สวนอื่นยังใชไดอยู ในปจจุบันไมมีทำเลอื่นทดแทนที่นี่ได ส ว นการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งในบริ เ วณนี้ ก็ เ พิ่ ง เคยมี แ ละ ไมใชพื้นที่ชุมนุมแตอยางใด ราคาที่ดินบริเวณนี้เมื่อป 2552 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ประเมินไว 1,000,000 บาท คาดวาในป 2553 ยังไมไดลดลงแตอยางใด อีกทั้งยัง มีผูซื้อในราคาที่เกินกวานี้อีก แตเปนแปลงขนาดเล็ก สวนกรณีมผี ปู ระกอบการทีเ่ ชาอาคารสำนักงานบริเวณ ทีม่ กี ารชุมนุมไมวา จะเปนยานราชประสงค ราชปรารภ รวมถึง ทีอ่ นื่ ๆ ทีใ่ กลเคียง ออกไปเชาทีอ่ นื่ นัน้ เขาไปเปนการชัว่ คราว เทานั้น โดยบริษัทนายหนาจัดใหชวงสั้นๆ ไมเกิน 3 เดือน เมื่อเหตุการณสงบเขาก็ตองกลับมา เพราะการทำสัญญา เชาอาคารสำนักงานแตละครั้ง จะทำกันทีละ 3 ป อีกทั้งที่ เดิมก็มีการตกแตงเพียบพรอมอยูแลว นอกจากนี้การชุมนุม ทางการเมือง ก็คงไมกลับมาทีน่ อี่ กี ดังนัน้ การจะยายไปทีอ่ นื่ ก็คงไดไมเหมือนเดิม ดังนั้นเชื่อวาคงไมมีผลระยะยาว คราวนี้หันมาดูจำนวนโครงการที่เปดใหมในชวงระยะ เวลาที่มีการประทวงไปจนถึงเกิดเหตุการณรุนแรงทางการ เมืองกันบางวา มีผลกระทบตอการพัฒนาอสังหาริมทรัพย อยางใร เมษายนหดไป 20 โครงการ ในเดือนเมษายนนี้ มีโครงการเกิดใหมรวมทัง้ สิน้ จำนวน 15 โครงการ และมีจำนวนลดลงจากเดือนที่ผานมามากถึง 20 โครงการ เนือ่ งจากเปนเดือนทีว่ นั หยุดตอเนือ่ งยาวหลายวัน และปญหาดานการเมืองที่ยังไมคลี่คลาย จึงทำใหมีการ เปดตัวโครงการใหมลดนอยลง โดยลักษณะการพัฒนาเปนการ พัฒนาในกลุมที่อยูอาศัยทั้ง 15 โครงการ ซึ่งอสังหาริม-

36

BN#152_p33-44_Pro2.indd 36

ทรัพยทั้งหมดนี้มีจำนวนหนวยขายรวมทั้งสิ้น 2,389 หนวย และมีมูลคาการพัฒนาโครงการรวม 4,204 ลานบาท สวนจำนวนหนวยมีทั้งหมด 2,389 หนวย ซึ่งลดลง จากเดือนที่ผานมามากถึง 81% (เดือนมีนาคม 2553 มี จำนวน 12,838 หนวย) โดยประเภทที่มีจำนวนหนวยมาก ที่สุด คือทาวนเฮาสมีจำนวน 1,935 หนวย (81%) รองลง มาคืออาคารชุด 223 หนวย (9.3%) สวนอันดับ 3 คือ อาคารพาณิชย 127 หนวย (5.3%) ของจำนวนหนวยขาย ทั้งหมดในเดือนนี้ มูลคาต่ำลงถึง 85% ดานมูลคารวมเทากับ 4,204 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก เดือนที่แลวมากถึง 85% (เดือนมีนาคม 2553 มีมูลคารวม 28,662 ลานบาท) โดยประเภทที่มีมูลคาการพัฒนาสูงสุด คือ ทาวนเฮาสโดยมีมูลคา 2,936 ลานบาท (69.8%) หรือ ประมาณ 2 ใน 3 ของมูลคาการพัฒนาทั้งหมดในเดือนนี้ รองลงมา คือ อาคารพาณิชย 622 ลานบาท (14.8%) และ บานเดี่ยว 247 ลานบาท (5.9%) ของมูลคาการพัฒนา ทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในเดือนนี้จะเนนกลุมเปาหมายระดับลางถึงปาน กลางเชนเดือนที่ผานมา โดยเฉพาะกลุมทาวนเฮาสที่ระดับ ราคาไมเกิน 2 ลานบาท หากพิจารณาระดับราคาขายจะพบวาในเดือนนี้ มีการ เปดขายที่ระดับราคาต่ำกวา 1 ลานบาท จำนวน 826 หนวย (34.6%) ระดับราคา 1-2 ลานบาท จำนวน 1,068 หนวย (44.7%) ระดับราคา 2-3 ลานบาท จำนวน 261 หนวย (10.9%) ระดับราคา 3-5 ลานบาท จำนวน 190 หนวย (8.0%) และระดับราคาเกิน 5 ลานบาทขึ้นไปจำนวน 44 หนวย (1.8%) ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เปดขายใหม ทั้งหมดในเดือนนี้ ราคาขายเฉลี่ยตอหนวยเดือนนี้อยูที่ประมาณ 1.760 ลานบาทตอหนวย ซึง่ เดือนทีผ่ า นมามีราคาขายเฉลีย่ ที่ 2.233 ลานบาทตอหนวย ซึง่ แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาทีเ่ นนระดับ

ราคาคอนขางถูกถึงปานกลางเปนสำคัญ โดยเฉพาะกลุม ทาวนเฮาสที่อยูนอกเมือง และทาวนเฮาสที่ตั้งอยูบริเวณ เขตติดตอเมือง ซึ่งมีแหลงงานที่สำคัญ มีระบบโครงขาย การคมนาคมที่สะดวก และมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย ความสะดวกรองรับการขยายตัวของเมือง เมื่อพิจารณาถึงผูประกอบการที่เปดตัวโครงการใหม ในเดือนนี้ จะพบวาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และมี บริษัทที่อยูในเครือบริษัทมหาชนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอสเตท เฟอรเฟคท จำกัด และ บริษัท พิวรรธนา จำกัด นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง พฤษภาคมใกลเคียงเมษายน สำหรับอสังหาริมทรัพยเดือนพฤษภาคม มีโครงการ เกิดใหมรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เทากับเดือนที่ผาน ซึ่งใน เดือนนีม้ จี ำนวนโครงการเกิดขึน้ คอนขางนอย เนือ่ งจากปญหา ดานการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเขต พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ชัน้ ใน จึงทำใหมผี ปู ระกอบการบางรายชะลอ การเปดตัวโครงการออกไป ลักษณะการพัฒนาเปนทีอ่ ยูอ าศัย ทัง้ 15 โครงการ มีจำนวนหนวยขายรวมทัง้ สิน้ 3,652 หนวย และมีมูลคาการพัฒนาโครงการรวม 9,923 ลานบาท ดานจำนวนหนวยเดือนนี้มีทั้งหมด 3,652 หนวย ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาจำนวน 1,263 หนวย (เดือน เมษายน 2553 มีจำนวน 2,389 หนวย) หรือเพิ่มขึ้น 53% โดยประเภทที่มีการพัฒนามากที่สุด คือทาวนเฮาสมีจำนวน 1,428 หนวย (39%) รองลงมาคืออาคารชุด 1,341 หนวย (37%) สวนอันดับ 3 คือ บานเดี่ยว 877 หนวย (24%) ของจำนวนหนวยขายที่เปดขายใหมทั้งหมด ดานมูลคารวมของการพัฒนาโครงการ ในเดือนนีม้ มี ลู คา รวมทั้งสิ้น 9,923 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเดือนที่ผานมาจำนวน 5,719 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 136% (เดือนเมษายน 2553 มีมูลคา 4,204 ลานบาท) หากพิจารณาประเภทที่มี มูลคาการพัฒนาสูงสุดแลว จะพบวาในเดือนนี้ บานเดี่ยวมี มูลคาการพัฒนาสูงทีส่ ดุ โดยมีมลู คา 4,179 ลานบาท (42%) รองลงมา คือ อาคารชุด 3,596 ลานบาท (36%) และ ทาวนเฮาส 2,118 ลานบาท (21%) ของมูลคาการพัฒนา ทั้งหมดตามลำดับ เนนทำราคาไมเกิน 3 ลาน ในเดือนนี้ราคาขายสวนใหญประมาณ 64% จะมีระดับ ราคาไมเกิน 3.000 ลานบาท จึงทำใหราคาขายเฉลี่ยตอ หนวยโดยรวมเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับเดือนกอน โดยราคา เฉลี่ยของเดือนนี้ประมาณ 2.717 ลานบาทตอหนวย ซึ่ง เดือนที่ผานมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 1.760 ลานบาทตอหนวย แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาที่เนนระดับราคาปานกลางเปน สำคัญ โดยเฉพาะกลุม ทาวนเฮาสทตี่ งั้ อยูใ นเขตพืน้ ทีร่ อบนอก และบริเวณเขตติดตอเมือง รวมถึงบานเดี่ยวที่อยูในบริเวณ กรุงเทพชั้นกลางหรือเขตที่อยูอาศัยชั้นดี เมื่อพิจารณาอัตราการขายโดยรวมทุกประเภท จะพบ วาในเดือนแรกของการเปดขายมีอัตราการขายไดเฉลี่ยที่ 23% ตอเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพยทขี่ ายดีทสี่ ดุ คือ อาคารชุดเกือบทุกระดับราคา เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยูใกล สถานีรถไฟฟา จึงมียอดการจองซื้อสูง 5 เดือนแรกมูลคาต่ำกวาป 52 อยู 15% อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจตั้งแต

6/24/10 1:05:48 AM


จัดกิจกรรม ณรงค เตชะไชยวงศ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั อินเตอร ฟารอสี ท วิศวการ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC จัดกิจกรรม IFEC Friendship Golf เพื่อสรางความสัมพันธและขอบคุณ ลูกคา ที่ใหการสนับสนุนผลิตภัณฑ ของบริษัทฯ ที่สนามกอลฟ กรีน วัลเลย คันทรีคลับ ถนนบางนาตราด

เลื่อนตำแหนง อัศวิน อิงคะกุล ประธานบริหาร กลุมโรงแรมในเครือ มิราเคิล กรุป พรอมดวย อนัคพล – ลักษมีกานต อิงคะกุล เขารวมแสดงความยินดี กับ นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ เนื่ อ งในโอกาสได เ ลื่ อ นตำแหน ง เป น เลขาธิ ก ารสภาวิ จั ย แห ง ชาติ โดยมี นพดล ศิวะวัฒนะวงศ ผูชวย ผูจัดการทั่วไป เขารวมแสดงความ ยินดี ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

แถลงขาว ขรรค ประจวบเหมาะ กรรมการผู จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห และ ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ป ร ะ ธ า น มู ล นิ ธิ ที่ อ ยู อ า ศั ย เ พื่ อ มนุษยชาติ ประเทศไทย แถลงขาว จัดทำ “โครงการบาน ธอส. เพื่อ มนุษยชาติ” เพื่อสรางและซอมบาน 60 หลัง ใน 4 ภาคทั่วไทย ในปนี้ ตัง้ เปาสราง-ซอมบาน ให ได 600 หลัง ภายในป 2556 ซึ่งเปนปที่ธนาคาร จะครบรอบการดำเนินงาน 60 ป

แสดงความยินดี กิตติศักดิ์ มาพะเนาว ผูชวยกรรมการผู จั ด การใหญ ส ายการผลิ ต พรอมผูบริหารและพนักงาน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมแสดง ความยิ น ดี เ นื่ อ งในโอกาสที่ ผ ลิ ต ภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนชั้น คุณภาพพิเศษเกรด BV-A, BV-B และ BV-D ของเอสเอสไอ ไดรับ การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ จาก 3 สถาบันรับรองระดับโลก ไดแก Det Norske Veritas, Lloyd’s Register, England และ Bureau Veritas, France

แสดงความขอบคุณ เดวิด กูด รองประธานฝายปฏิบตั กิ าร โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา แสดงความขอบคุณ วุฒชิ ยั เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอรตี้ จำกัด บริษัทเจาของ เบสทเวสเทิรน สวัสดีปา ตอง ในโอกาส ใหความไววางใจเซ็นทารา ใหเขามา บริหาร “เซ็นทาราสวัสดีปา ตองรีสอรท ภูเก็ต” โดยนำทีมผูบริหาร และ พนักงานของโรงแรมฯ รวมถายภาพ เปนที่ระลึก

พรีเซนตขอมูล ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการบริหาร บริษัท เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ SENA นำทีมพรีเซนตขอมูลใหกับ นักวิเคราะห และนักลงทุน ในงาน Opportunity Day เกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ พรอมอัดแคมเปญ กระตุนความตองการสุดฤทธิ์ ทำให มั่นใจปนี้ผลประกอบการขยายตัว อีก 20% อีกทัง้ ไตรมาสแรก 1/2553 โชวกำไรสุทธิ 80.32 ลบ. ขยายตัว 19% จากงวดเดียวกันในปกอน

ç∫‘≈‡¥Õ√å π‘« åé Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ªí°…å ‡æ◊ËÕ«ß°“√°àÕ √â“ß ©∫—∫ªí°…å·√° ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 2553 查∂÷ß çª√“‚¡∑¬å ∏’√°ÿ≈é ∫‘Í°∫Õ ¢Õß§à“¬‚ø√åæ—≤π“ √“¬π’È ¡ °—∫°“√‡ªìπºŸâ „À≠à „®¥’¢Õß«ß°“√∫√‘…—∑√—∫ √â“ß∫â“π ≈à“ ÿ¥ Õπÿ¡—μ‘ß∫∂÷ß 3 · π∫“∑ ‡æ◊ËÕ„™â „π°“√´◊ÈÕ∑Õß·®°∫√√¥“ ™à“ߪ√–®”Àπ૬°àÕ √â“ß∑’Ë¡’Õ“¬ÿß“π 10 - 20 ªï ‡ªìπ°“√ μÕ∫·∑π∑’˪ؑ∫—μ‘Àπâ“∑’˥⫬§«“¡μ—Èß„® √à«¡∑ÿࡇ∑°”≈—ß°“¬ °”≈—ß„® ·≈–√à«¡ √â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫∫√‘…—∑μ≈Õ¥¡“ ¥â“π´’§Õπ §Õ¡·æ§ ‚Œ¡ °Áºπ÷°æ≈—ß®—¥ß“π çSeacon & Compact Home Fairé 26-27 ¡‘.¬. π’È ∑’Ë  ”π—°ß“π„À≠à ’Ëæ√–¬“ ß“ππ’È ç§ÿ≥π° »ÿ¿‘™™“ ™—¬æ‘æ≤ — πåé ‡≈¬¡Õ∫‚ª√‚¡™—πË ™ÁÕ°«ß°“√·∫∫‰¡àμÕâ ß≈ÿπâ ç √â“ß∫â“π ·∂¡√∂ π‘  —π ¡“√å™é ‰ª¢—∫ø√’∑—π∑’ ·∂¡¬—ß¡’  à«π≈¥ Ÿß ÿ¥ 100,000 ∫“∑ ‡®â“μ—«‡ª√¬«à“ ¢Õ°√–™—∫ æ◊Èπ∑’Ë√“§“ ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’˧«“¡§ÿâ¡ ‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ§π°√ÿß°—πÕ’° ∑“ß ‚Õâ¬! §ÿâ¡ ÿ¥§ÿâ¡¢π“¥π’È ‡ÀÁπ∑’¬Õ¥¢“¬ «π°√–· Õ’°ªï ≈–¡—ßÈ ¢à“«≈à“¡“·√ß«à“ ¬—°…å„À≠à·Ààß«ß°“√Õ —ßÀ“œ ∑’´´’ ’ ·§ªªîμÕ≈ ·≈π¥å ®—∫¡◊Õ°—∫·∫ß°å° ‘°√ ®—¥‚ª√‚¡™—πË ·√ß°«à“‡¥‘¡ ç4 §Õπ‚¥œ æ√âÕ¡Õ¬Ÿà °Ÿâ ‰¥â 100%é ß“ππ’È ∫Õ°Õ¬“°™à«¬§π‰∑¬™à«ß‡»√…∞°‘®ª√–‡∑»°”≈—ßøóôπ ‡≈¬ ·∂¡‡øÕ√å𑇮Õ√å§√∫„ÀâÕ’°...Àâ“¡æ≈“¥! æ∫°—∫¢âÕ‡ πÕ ÿ¥ 摇»…π’È ‰¥â·≈â«∑’ Ë ”π—°ß“π¢“¬®â“ √.Õ. °√’ ‡¥™™—¬ ∫Õ „À≠à ·Ààß§à“¬ ‡Õ ´’ ·Õ ‡ ∑ ∑ÿࡇ∑μ√«®‡¬’ˬ¡ ‚§√ß°“√„À¡à „°≈♑¥ ∑¬Õ¬ª≈àÕ¬∫â“π´’√’Ë å „À¡à 2010 ¡“ ‡Õ“„®·øπ‡Õ ´’œ æ—π∏ÿå·∑â ‰¥â·°à 炧√ß°“√ ‰≈øá ∫“ß°Õ°

∫Ÿ‡≈Õ«“√å¥ √“¡Õ‘π∑√“ 23é ∫â“πÀ√Ÿ 2 ™—Èπ ‰μ≈å ‚¡‡¥‘√åπ √’ Õ√å∑ μâπ∂ππ√“¡Õ‘π∑√“ √“§“‡√‘Ë¡μâπ 5.99 ≈â“π∫“∑  à«πÕ’°‚§√ß°“√‡ªìπ 炧√ß°“√ «‘ μâ“ Õ‡«π‘« √—™«‘¿“é Õ’°√–¥—∫¢Õß∑“«πå ‚Œ¡ 2 ™—Èπ ¥’‰´πå „À¡à √“§“‡√‘Ë¡μâπ 3.7 ≈â“π∫“∑... „π¢≥–∑’Ë∑√√»«√√≥ ª√’¥“«‘¿“μ ºŸâ ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ “¬ß“π π—∫ πÿπ∫√‘…—∑ ∏π“æ—≤πå æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È ¥‘‡«≈≈ÁÕª‡¡π∑å ®”°—¥ (¡À“™π) ‡®â“·Ààß°“√ æ—≤π“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å¬“à πæ√–√“¡ 3 ®—¥μ‘«‡¢â¡ ç√’‡ø√™™‘ßË ‡¥¬å 2010 (Refreshing Day 2010)é °‘®°√√¡ à߇ √‘¡ »—°¬¿“æ„Àâ°—∫æπ—°ß“π ¥â«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√ √â“ß∑—»π§μ‘ ∑’Ë¥’ „π°“√∑”ß“π ·≈–°“√√à«¡·√ß√à«¡„®°—π‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ ‡ªÑ“À¡“¬∑’∫Ë √‘…∑— μ—ßÈ ‰«â  ß —¬´–·≈â« ‘«“à ‡μ√’¬¡ √â“ߧπ  √â“ß∑’¡ ‡æ◊ËÕ‡¢â“μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åÀ√◊Õ‡ª≈à“ ¥â“π ç®—π∑π“  ÿ¢ÿ¡“ππ∑åé √Õߪ√–∏“π∫√‘À“√¥â“π≈Ÿ°§â“ —¡æ—π∏å 窟π Õ‘π∑√’é πÕ°®“°®–‡Õ“®√‘߇Փ®—ß°—∫ß“π CSR ¡“°‡ªìπ 摇»…·≈â« ≈à“ ÿ¥ÕÕ°¡“™’È«à“ ·π«‚πâ¡μ≈“¥ àßÕÕ°æ¡à“¡“ ·√ß®√‘ßÊ  à«πμ≈“¥„πª√–‡∑»„π¬—ßæÕ‰ª‰À« ·¡â‡æ‘Ëß®– ºà“π‡√◊ËÕß√â“¬Ê ¡“ ·μà°Á ‰¡à ‰¥â°√–∑∫Õ–‰√¡“°π—° ·μà∑’Ë·¬à °«à“§◊Õ√“§“ªŸπ«—ππ’È¡—π ÿ¥Õ—Èπ·≈â« μâÕߢժ√—∫√“§“¢÷Èπ∂ÿß ≈– 10 ∫“∑ ‚ª√¥√—∫∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π ¥Ÿ ® – ®∫‰¡à ‰¥âßà“¬Ê  ”À√—∫°“√μ—¥∑“ß摇»…‡¢â“»Ÿπ¬å√“™°“√ ∂ππ·®âß«—≤π– ¬—߉¡à∑—π‰√™“«∫â“π„π≈–·«°π—Èπ °Á√«¡μ—« ÕÕ°‚√ßμâ“π°—π·≈â« °Á ‰¡à√Ÿâ‡À¡◊Õπ°—π«à“ª√–™“æ‘®“√≥å°—π ∑à“‰Àπ ™“«∫â“π™“«™àÕß∂÷߉¥â ‰¡à√Ÿâ ‰¡à‡ÀÁπ ·μàß“ππ’°È ¡Á ’„Àâ‡≈◊Õ° ∂÷ß 3 ÕÕª™—Ëπ °Á‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß§¡π“§¡μâÕß™—Ëß„®

¥Ÿ®–‡≈◊Õ°·π«∑“߉Àπ ∑’Ë®–∂Ÿ°μàÕμâ“ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥  à«π‚ª√‡®°μå√∂‰øøÑ“ “¬ ’‡¢’¬«‡¢â¡ ·≈– ’‡¢’¬«ÕàÕπ ¡Ÿ≈§à“°«à“ 6.3 À¡◊Ëπ≈â“π ∑“ß°√–∑√«ßÀŸ°«“ß ª√–°“» ‡¥‘πÀπ⓪√–¡Ÿ≈·πàπÕπ¿“¬„πªïπ’È À≈—ß®“°ª√—∫·∫∫‡ √Á® ·∂¡‡μ√’¬¡‡¢Á𠓬 ’™¡æŸ ·≈– “¬ ’ â¡ ‡¢â“§‘«ª√–¡Ÿ≈μàÕ ∑—π∑’ ‡æ√“–™â“°«à“·ºπ¡“‡°◊Õ∫ªï·≈â« „π à«π¢Õß ∫√‘…—∑ ∑’‡Õ‡§ ‚æ√¥—° å ·Õπ¥å ‡´Õ√å«‘ ‡´  ®”°—¥ À√◊Õ ∑’‡Õ‡§ (TAK) ∫√‘…∑— ∑’®Ë ¥— ®”Àπà“¬«— ¥ÿ‡æ◊ÕË °“√μ°·μàß¿“¬„π ªïπÕ’È Õ°≈“¡‘‡πμ §Õ≈‡≈§™—Ëπ ªï 2010 ∑’Ë „À⺑« —¡º— ·≈–∑” ®“°«— ¥ÿ∑’ËÀ≈“°À≈“¬ μ—ßÈ ·μà‚∑π ’‡¢â¡‰ª®π∂÷ß·∫∫‡π◊ÕÈ ‰¡â ·≈–≈«¥≈“¬μà“ßÊ √«¡∂÷ß°“√º “𧫓¡·«««“«¢Õß‚≈À– ‡¢â“°—∫≈«¥≈“¬¢Õ߇π◊ÈÕ‰¡â‡æ◊ËÕ √â“ß¡‘μ‘∑’Ë´—∫´âÕπ·≈–·Ωß ¥â«¬≈Ÿ°‡≈àπ·∫∫‰¡à∏√√¡¥“‡ªìπÕߧåª√–°Õ∫ ∑’Ë ”§—≠¬—ß¡’  ‘π§â“√ÿπà ‰Œ‰≈∑å ∑’‡Ë ªìπ§Õ≈‡≈§™—πË ·∫∫ 3D ·≈–‚Œ‚≈°√“øøî§ ‰¥â·°à√πÿà Dome, Stellar ·≈– Shatter ´÷ßË ‡ªìπ§Õ≈‡≈§™—πË ∑’Ë ´àÕ𧫓¡ πÿ° π“π μ◊Ëπ‡μâπ º®≠¿—¬¢Õß·∫√π¥å≈“¡‘·∑§ À“°„§√ π„®Õ¬“°¡’∫â“π≈äÕ°‚Œ¡ å ‰μ≈姗π∑√’Ë  “¡“√∂μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ëπ’ȇ≈¬ ‡æ√“– ∏—™™—¬ °—≈¬°√ ºŸâ∫√‘À“√ ‰ø·√ß·Ààß ‡«Õ√凥⠡Õπ∑“πà“ ≈äÕ°‚Œ¡ å ®”°—¥ ºŸâº≈‘μ ·≈–®”Àπà“¬∫â“π≈äÕ°‚Œ¡ å§√∫«ß®√√“¬·√°·≈–√“¬‡¥’¬« ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ∫â“π∑ÿ°À≈—ß √â“ßμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß ≈Ÿ°§â“‡ªìπÀ≈—° ∑’Ë ”§—≠¬—߇ªìπ∫â“π≈äÕ°‚Œ¡ å —≠™“쑉∑¬ ∑’Ë  √â“ß®“°Ωï¡◊Õ§π‰∑¬Õ’°¥â«¬ ß“ππ’È „§√Õ¬“°‰¥â§√Õ∫§√Õß  —° 1-2 À≈—ß μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡‰¥â‡≈¬∑’Ë ‚∑√. 034-466-240, 034-832-060

38

BN#152_p33-44_Pro2.indd 38

6/24/10 1:06:45 AM


¡“§¡«‘»«°√√¡ ∂“π ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ « ∑. ®—¥ —¡¡π“‡√◊ËÕß çμàÕ√Õ߉¥â μ°≈߉¥âé  ”À√—∫ «‘»«°√ ∑“ß∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ À≈—° Ÿμ√ 2 «—π ‚¥¬ ‰¥â‡√’¬π‡™‘≠ Õ“®“√¬åæ—π∏å»—°¥‘Ï ≈’≈“«√√≥°ÿ≈»‘√‘ ¡“‡ªìπ «‘∑¬“°√ ´÷ßË ‡ªìπºŸ¡â §’ «“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡™”π“≠ ª√– ∫°“√≥å ·≈–‡∑§π‘§ „π°“√∫√√¬“¬„À⇢Ⓞ®ßà“¬ ‚¥¬ “¡“√∂𔉪 „™âªØ‘∫μ— ß‘ “π‰¥â®√‘ßÀ≈—ß®“°®∫À≈—° Ÿμ√·≈â« πÕ°®“°«‘∑¬“°√ ®–∫√√¬“¬∑ƒ…Æ’ ¢—ÈπμÕπ·≈–«‘∏’°“√Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫·≈â« ®–¡’ ° “√®”≈Õß ∂“π°“√≥å ® √‘ ß ‡æ◊Ë Õ „Àâ ºŸâ ‡ ¢â “  — ¡ ¡π“‰¥â ∑¥≈Õߪؑ∫—μ‘μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ß“π¥—ß°≈à“«®–®—¥¢÷Èπ „π«—π∑’Ë 10-11 °√°Æ“§¡ 2553 ≥ Õ“§“√ « ∑. §ÿ≥ ¡∫—μ‘¢ÕߺŸâ‡¢â“ —¡¡π“ - «‘»«°√, ºŸâª√–°Õ∫°“√, ºŸâ∫√‘À“√, π—°∫√‘À“√°“√ μ≈“¥, °“√¢“¬, °“√®—¥´◊ÕÈ ·≈–ºŸμâ ¥‘ μàÕ°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ·≈–¿“¬„πÕߧå°√ - «‘»«°√∑ÿ° “¢“∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ‡ªìπ«‘»«°√Õ“™’æ∑’˪√– ∫ §«“¡ ”‡√Á®„πÀπâ“∑’Ë°“√ß“π·≈–¡ÿàß¡—Ëπ‡ªìπºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫  Ÿß„πÕߧå°√ - ºŸâ∫√‘À“√¢ÕßÀπ૬ߓπ √—∞«‘ “À°‘® √“™°“√ ·≈– ¿“§‡Õ°™π  ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢ÕߺŸâ‡¢â“ —¡¡π“ - π‘μ‘∫ÿ§§≈ ¡’ ‘∑∏‘¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â  Ÿß ÿ¥∂÷ß 200% ¢Õß√“¬®à“¬§à“‡¢â“Õ∫√¡ ∑—Èßπ’ȇªìπ‰ªμ“¡ æ.√.°. ÕÕ°μ“¡ §«“¡„πª√–¡«≈√—…Æ“°√«à“¥â«¬°“√¬°‡«âπ√—…Æ“°√ ©∫—∫∑’Ë

เชิญรวมงาน ชานนท เรืองกฤตยา CEO บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด จับ มือ คุณยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานอำนวยการ บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด พรอม บี น้ำทิพย ขึ้นเครนกลางทองหลอเปดตัวคอนโดหรูระดับไฮเอนด ณ สุขุมวิท 38 พบกั บ ความพรี เ มี่ ย มที่ ค นเมือ งไม ควรพลาดกับคอนโด Masterpiece 32 ชั้น ใหมลาสุดกลางสุขุมวิท

รวมกันเก็บขยะ ถวิล ฉันทาวรานุรักษ ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพาน และ วิน วิริยะ ประไพกิจ กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำคณะผู บริหาร พนักงาน และประชาชนใน พื้นที่ ตำบลแมรำพึง รวมกวา 400 คน รวมกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ …รักษชายหาด” โดยรวมกันเก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศนเปนระยะทาง รวมกวา 3 กิโลเมตร เนื่องในวัน สิ่งแวดลอมโลก ประจำป 2553

เปดตัว Green Heart จันทนา สุขุมานนท รองประธาน บริหารลูกคาสัมพันธ บมจ. ปูน ซีเมนตนครหลวง หรือ “ปูนอินทรี” เปดตัว Green Heart โลกนาอยู คู หัวใจสีเขียว พรอมภาพยนตรโฆษณา ชุดใหม เพื่อสรางจิตสำนึก และ กระแสการอนุรกั ษธรรมชาติ พรอม ทั้งใหคนไทยตื่นตัวมากขึ้น โดยใช แนวคิดหลักวา เรารักโลก โลกรัก เรา โดยมี วาน AF2 มารวมรอง เพลงประกอบโฆษณา ณ สำนักงาน ใหญ อาคารคอลัมนทาวเวอร

เปดตัว โฮมโซลูชั่น 4 บริษทั จากเอสซีจผี ลิตภัณฑกอ สราง โดย กระเบือ้ งกระดาษไทย กระเบือ้ ง หลังคาซีแพค สยามไฟเบอรกลาส และกระเบื้องหลั งคาเซรามิ คไทย ผนึกกำลังนำระบบบานเย็นลดโลก รอนแบบครบวงจร เขารวมโชวใน งานเปดตัว โฮมโซลูชนั่ ศูนยบริการ ระบบบานครบวงจร แหงใหม สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปด ใหบริการอยางเปนทางการแลววัน นี้

สนับสนุนการศึกษา ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะ สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รับมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 2,000,000 บาท จาก ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยมี เจตนารมณ ใหนำเงินดังกลาวจัดตั้ง เปนกองทุน “ประทีป ตั้งมติธรรม” เพื่อเปนทุนการศึกษา สำหรับนิสิต ที่มีผลงาน การออกแบบดีเดน

ปลูกตนไม อรฤดี ณ ระนอง ประธานอำนวย การ ยูนิเวนเจอร กรุป กลุมธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนำ และ บริษัทในเครือ นำทีมผูบริหารและ พนักงานกวารอยคน รวมโครงการ “คืนความสวยงามใหกับกรุงเทพมหานคร” ดวยการปลูกตนไมเพิ่ม พื้นที่สีเขียวปรับภูมิทัศนพื้นที่ยาน ราชประสงค โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาฯ กรุงเทพมหานคร พ.อ.สรรเสริญ แกวกำเนิด รวม เยี่ยมชมและใหกำลังใจ

®“° Lincoln Institute of Land Policy ºπ«°°—∫ ª√– ∫°“√≥å®√‘߉∑¬ ´÷ËߺŸâ Õπ‰¥â¥”‡π‘π°“√ ”√«® ·≈– ª√–‡¡‘π§à“∑√—æ¬å ‘πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åπ—∫≈â“π™‘Èπ∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬¡ÿàßÀ«—ß„À⺟⠔‡√Á®°“√Õ∫√¡ “¡“√∂ª√–‡¡‘π§à“ ∑√—æ¬å π‘ ‰¥â‡Õß„π‡∫◊ÕÈ ßμâπ ·≈–„À⺠Ÿâ ”‡√Á®°“√Õ∫√¡¡’æπ◊È ∞“𠇧√◊Õ¢à“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâ°“√ª√–‡¡‘π §à“∑√—æ¬å ‘π‰¥âμàÕ‡π◊ËÕß„πÕπ“§μ ·π«∑“ß°“√Õ∫√¡®–∂Ÿ°·∫à߇ªìπ 4 ¿“§ ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π ∑ƒ…Æ’ ∑—°…– ªØ‘∫—μ‘ ‚¥¬°“√Õ∫√¡®–∂Ÿ° ®—¥¢÷Èπ„π«—π∑’Ë æÿ∏ ∑’Ë 14 -17 °√°Æ“§¡ 2553 ‡«≈“ 08.30 › 17.30 π. ≥ ‚√߇√’¬π∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å §à“≈ß ∑–‡∫’¬πμ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ 13,000 ∫“∑ ºŸ‡â ¢â“√à«¡Õ∫√¡ - ‡®â“¢Õß∑√—æ¬å ‘π π—°≈ß∑ÿπÀ√◊ÕºŸâ∫√‘À“√∑√—æ¬å ‘π „πÕߧå°√ - ‡®â“Àπâ“∑’Ë„πÀπ૬√“™°“√-√—∞«‘ “À°‘® „π à«π°≈“ß  à«π¿Ÿ¡‘¿“§À√◊Õ à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å - ºŸâ∫√‘À“√À√◊Õæπ—°ß“π¢Õß ∂“∫—π°“√‡ß‘π À√◊Õ Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√‡ß‘π-Õ”π«¬ ‘π‡™◊ËÕ - ºŸâ ∫ √‘ À “√À√◊ Õ æπ— ° ß“π¢Õß«‘   “À°‘ ® ∑’Ë ª √÷ ° …“ Õ — ß À“√‘ ¡∑√—æ¬å ºŸâª√–‡¡‘π§à“∑√—æ¬å ‘π π“¬Àπâ“  ∂“ªπ‘° ‚√߇√’¬π∏ÿ√°‘® μâπ Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å «‘»«°√- ‡ªìºŸâ ππ„®∑— Ë«‰ª μ‘ ¥ μà Õ ∑’ Ë ‚√߇√’ ¬π∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ‰∑¬ 10 ∂.ππ∑√’ ‚√߇√’¬π∏ÿ√°‘®Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ‰∑¬ ‡ªî¥Õ∫√¡ ç°“√ 5 ¬“ππ“«“ °√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√ 10120 ‚∑√. 0-2295-2294 ª√–‡¡‘π§à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å  —¡ƒ∑∏‘Ϻ≈„π 4 «—π √ÿàπ∑’Ë 85é ‚¥¬„™â§«“¡√Ÿâ¡“μ√∞“πª√–‡¡‘π§à“∑√—æ¬å ‘π√–¥—∫  “°≈

437 æ.». 2548 - ∂◊Õ‡ªìπ°“√Ωñ°Õ∫√¡Ωï¡◊Õ·√ßß“π μ“¡ æ.√.∫. à߇ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“πæ.». 2550 ´÷Ëß°”Àπ¥„Àâ𓬮â“ß∑’¡Ë ≈’ °Ÿ ®â“ßμ—ßÈ ·μà 100 §π¢÷πÈ ‰ª μâÕß®—¥Õ∫√¡„Àâ·°à≈°Ÿ ®â“ß ‰¡àμË”°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß≈Ÿ°®â“ß∑—ÈßÀ¡¥ À—«¢âÕ°“√ —¡¡π“ - ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ«“¡·μ°μà“ߢÕßπ—°‡®√®“ - Õߧåª√–°Õ∫¢Õßπ—°‡®√®“∑’˪√– ∫º≈ ”‡√Á® - ‡®√®“μàÕ√Õß√Ÿª·∫∫ “°≈ - °Æ / ®ÿ¥ ”§—≠„π°“√„Àâ𔇠πÕ / ¢âÕÀâ“¡·≈– À≈’°‡≈’Ë¬ß «‘∑¬“°√ - Õ“®“√¬åæ—π∏å»—°¥‘Ï ≈’≈“«√√≥°ÿ≈»‘√‘ §à“≈ß∑–‡∫’¬π  ¡“™‘° « ∑. 4,000.00 ∫“∑, ¢â“√“™°“√ /√—∞«‘ “À°‘® 4,500.00 ∫“∑, ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª 5,000.00 ∫“∑ μ‘¥μàÕ∑’Ë «‘»«°√√¡ ∂“π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å (« ∑.) 487 √“¡§”·Àß 39 (´Õ¬«—¥ ‡∑æ≈’≈“) «—ß∑ÕßÀ≈“ß °∑¡. 10310 ‚∑√ 0-2319-2410-3 ‚∑√ “√ 0-2319-2710-11 E-mail: eit@eit.or.th

39

BN#152_p33-44_Pro2.indd 39

6/24/10 8:42:55 PM


40

BN#152_p33-44_Pro2.indd 40

6/24/10 1:07:01 AM


บริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) เปดรับสมัครเจาหนาที่เพิ่ม 2 ตำแหนง

สถาปนิก • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 22 ปขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ • สามารถใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานได เปนอยางดี ผูจัดการแผนกขาย • เพศชาย หรือ เพศหญิง • ประสบการณ 3 ปขึ้นไป • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวของ • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถาน ที่ ได • มีประสบการณบริหารงานขายธุรกิจ อสังหาริมทรัพย อยางนอย 3 ป ติดตอที่ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย บริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2886-4888 ตอ 405 รับสมัคร โฟรแมนกอสราง • เพศชาย • ประสบการณ 1 ปขึ้นไป • จบป.ตรี วิศวกรรมโยธา / กอสราง • อายุไมเกิน 30 ป

• มีความรูดานการควบคุมงานกอสราง บริษัท ดรีมแลนด พรอพเพอรตี้ จำกัด โทร. 0-2422-0371-3 รับสมัคร พนักงานเขียนแบบ AutoCAD • เพศชาย • ประสบการณ 2 ปขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • สามารถใช โปรแกรม Autocad ได เปนอยางดี • หากมีประสบการณ ในการเขียนแบบ ดวย 3D จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิรค จำกัด โทร. 0-2642-1200 ตอ 108 รับสมัคร / พนักงานออกแบบ • ประสบการณ 1 ปขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ทางดาน การออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวของ • สามารถใช โปรแกรม 3D Auto Cad • มีมนุษยสัมพันธที่ดี • สามารถทำงานภายใตภาวะแรงกดดันได • ถามีประสบการณดานการออกแบบ จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2541-5068 รับสมัคร / วิศวกรโครงการ • เพศชาย • ประสบการณ 1 ปขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

เปดตัวแลว

JULY

Furniture Sale

24 กรกฎาคม 2553 – 1 สิงหาคม 2553

5

เวลา 11.00 น. - 21.00 น. รายละเอียดงาน งานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรตกแตงบาน, หองรับแขก, ชุดหองนอน, ชุดรับประทานอาหาร, เฟอรนิเจอรชุดหองครัว, เฟอรนิเจอรชุดสำนักงาน, เครื่องใช ไฟฟา, อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบาน, วัสดุตกแตงและประดับบาน, อุปกรณเพื่อ ความปลอดภัยในบาน, เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณสุขภัณฑ, สินคาหัตถกรรม, เครื่องจักรสาน สถานที่จัดงาน อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ติดตอ UNION PAN EXHIBITIONS โทร. 0–2719-0406-8 • เพศชาย อายุ 23-29 ป ติดตอที่ บริษัท วิรุฬห แอนด เกวนเนส จำกัด โทร. 0-2952-2561 รับสมัคร โฟรแมนโยธา • เพศชาย การศึกษาระดับ ปวส. สาขา โยธา • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี • มีประสบการณดานงานกอสราง เสาสั ญ ญาณโทรศั พ ท จ ะพิ จ ารณาเป น พิเศษ • สามารถขับขี่รถยนต ไดและมี ใบขับขี่ ติดตอที่ บริษัท คิสเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. 0-2915-5615-6 รับสมัคร Draftsman (พนักงานเขียนแบบ) • เพศชาย/หญิง • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่ เกี่ยวของ • มี ป ระสบการณ ใ นการเขี ย นแบบที่ เกี่ยว ของกับงานกอสรางอยางนอย 1 ป • หากเคยมีประสบการณการทำ Shop Drawing, Isometric Drawing, Piping GA Drawing จะไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2260-1321 ตอ 269, 460 รับสมัคร พนักงานธุรการ/บัญชี • หญิง อายุไมเกิน 32 ป • การศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี • สามารถใชคอมพิวเตอร ได ติดตอที่ บริษทั เอส.ดับบลิว.รูฟฟง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร. 0-2976-9191-3 จำหนาย / บริการ • รับกลึงลูกรีดดวยเครื่องกลึง CNC • กัดงานดวยเครือ่ ง CNC MACHINING CENTER • ทำแมพิมพดวยเครื่อง CNC WIRECUT-EDM • รับเจียระไนชิ้นงานราบ, กลม • รับทำประตูเหล็กยืด บังตาแข็ง บังตา ออน ประตูเหล็กมวน ติดตอที่ หางหุนสวนจำกัด เอส.พี. ชัตเตอรส โทร. 0-2893-7230-8 บริการ / ติดตั้ง • รับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม อาคารทุก

ชนิด • งานกระจกขนาดใหญ โชวรมู ศูนยการคา • งานติดตัง้ อาคารสูง ระบบ Curtain walls ติดตอที่ บริษัท เพชรกระจก จำกัด โทร. 0-2570-5058 จำหนาย แผนหลังคา • แผนหลังคา Metal Sheet SP.rit • สามารถติดตั้งไดทั้งระบบเจาะและไม เจาะแผน • ฉนวนกันความรอน • อลูมิเนียมฟลอย • เกล็ดระบายอากาศ และลูกหมุน ระบายอากาศ ติดตอที่ หางหุน สวน จำกัด สมปองพานิช โทร. 0-2466-9257-60 จำหนาย อุปกรณกอสราง • อุปกรณประตู – หนาตาง, โชคอัพ ประตูระบบธรรมดา-ระบบเปดคางได • วงกบเหล็กพับขึ้นรูป – เหล็กรีดรอน เคลือบสีสนิม, ชุบ Hot – Dip • สีผงอบดวยความรอน, ประตูมว นเหล็ก ติดตอที่ บริษัท ริชปอรต จำกัด โทร. 0-2222-8884 ขายที่ดิน • ขาย ตร.วา ละ 1,700 บาท • ที่ดินหนองจอก 4 ไร 1 งาน 51 ตร.วา แบงเปน 2 โฉนด • ดานหลังติดคลอง กวางประมาณ 45.50 เมตร • ราคารวม 1,598,000 บาท สนใจติดตอ คุณรุตม โทร. 0-89128-2675 ขายที่ดิน • เนื้อที่ 6 ไร 231 ตารางวา • พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 เขาซอย ประมาณ 900 เมตร ดานหนาติดถนนใน ซอยดานหลังติดคลองบางพรม • ที่ดินหนากวาง 68 เมตร ดานหลังติด คลองบางพรมยาว 56 เมตร ดานซาย ยาว 174 เมตร ดานขวายาว 168 เมตร • ราคาขายตารางวาละ 20,000 บาท ติดตอที่ คุณองอาจ โทร. 0-81643-8154 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

BN#152_p33-44_Pro2.indd 41

6/24/10 1:07:20 AM


มาสดา 2 ซีดาน ¡“ ¥â“ 2 „π·∫∫ ªÕ√åμ ´’¥“πÀ√◊Õ√∂¬πμå π—Ëß 4 ª√–μŸ ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ≈“¬‡ âπμà“ßÊ √«¡ ‡ªìπ√Ÿª∑√ߢÕß√∂¬πμå∑’Ë „À⧫“¡√Ÿâ ÷°·∫∫ ªÕ√åμ ¥â«¬°√–®—ßÀπâ“∑√ß 5 ‡À≈’ˬ¡¢÷Èπ√Ÿª‡ªìπ™‘Èπ‡¥’¬« °—∫°—π™π ¥â“πÀ≈—ß¡’ ªÕ¬‡≈Õ√åÀ≈—ß·∫∫™‘Èπ‡¥’¬« °—∫Ω“°√–‚ª√ß∑⓬ πÕ°®“°π’È°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’ çπÈ”Àπ—°‡∫“é ‡¢â“¡“„™â™à«¬≈¥πÈ”Àπ—°√∂„Àâ‡∫“ ‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 1,066 °‘‚≈°√—¡  àߺ≈„Àâ√∂¬πμå¡’  ¡√√∂π–¥â“π°“√¢—∫¢’Ë ‡À¡“–°—∫§π√ÿàπ„À¡à „™â¢—∫ „π‡¡◊Õß ¡“ ¥â“ 2 „™â‡§√◊ËÕ߬πμå·∫∫ MZR DOHC 4  Ÿ∫ 16 «“≈å« ¢π“¥ 1,500 ´’´’ 103 ·√ß¡â“ ¡’·√ß ∫‘¥ Ÿß ÿ¥ 135 π‘«μ—π-‡¡μ√ ∑’Ë 4,000 √Õ∫/π“∑’ æ√âÕ¡√–∫∫«“≈å«·ª√º—πÕ—®©√‘¬– S-VT ·≈–√–∫∫ «“≈嫧«∫§ÿ¡°“√‰À≈‡«’¬π TSCV ·¡â«à“·√ߡⓉ¡à ¡“°‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫§Ÿ·à ¢àß ·μ५⠬πÈ”Àπ—°∑’‡Ë ∫“ª√–°Õ∫ °—∫™à«ß≈à“ß∑’ˇ´μ‰«â¥’°≈“¬‡ªìπ®ÿ¥‡¥àπ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ™à«ßÕÕ°μ—«®π∂÷ߧ«“¡‡√Á«√–¥—∫ 100 °¡./™¡. æ«ß-

¡“≈—¬‡æ“‡«Õ√åºàÕπ·√ß·∫∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (Ւ懒 Õ‡Õ ) ª√—∫πÈ”Àπ—° μ“¡§«“¡‡√Á«√∂‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” Õ¬à“߉√°Áμ“¡‡¡◊ËÕ§«“¡‡√Á«¢÷Èπ‰ª‡°‘π 120 °¡./™¡. ¬—߉¡àæ∫Õ“°“√‚§≈ß ·¡â«“à ®–‡¢â“‚§âߧàÕπ¢â“߇√Á« ∑⓬¡’ Õ“°“√ à“¬‡≈Á°πâÕ¬ ·μà¡’º≈¥’™à«¬„Àâ°“√‡¢â“‚§â߉¥â√«¥‡√Á«¢÷Èπ √«¡ ∑—Èß¡’‚Õ°“ „™â‡∫√°‡Õ∫’‡Õ ´÷Ëߺ≈∑’Ë ‰¥â§◊Õ§«“¡¡—Ëπ„®μ“¡¡“ ∑—»π«‘ —¬ °“√¢—∫§àÕπ¢â“ߥ’ ∑—Èß°√–®°¥â“πÀπâ“ °“√‡°Á∫‡ ’¬ß„πÀâÕß‚¥¬ “√ §àÕπ¢â“ߥ’∑‡’ ¥’¬« ”À√—∫√∂‡≈Á° À“°¡Õß„π¿“æ√«¡ ¡“ ¥â“ 2 ´’¥“π ∂◊Õ«à“ÕÕ°·∫∫≈ßμ—«∑—Èß√Ÿª√à“ßÀπâ“μ“√«¡∂÷ߧ«“¡ πÿ°∑â“∑“¬„π°“√ ¢—∫¢’Ë ¡“æ√âÕ¡°—∫¢“μ—Èß∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°·μà “¡“√∂√Õß√—∫πÈ”Àπ—°‰¥â ‡ªìπÕ¬à“ߥ’ æ√âÕ¡¢Õ∫®Õ¢π“¥∫“߇©’¬∫πâÕ¬°«à“ 1 ‡´π쑇¡μ√ ™à«¬∑”„Àâ¿“æ∑’·Ë  ¥ßº≈ÕÕ°¡“¥Ÿ ¡®√‘ß·≈– ¡∫Ÿ√≥å  “¡“√∂μÕ∫ πÕß°“√„™â°“√‰¥â∑°ÿ √Ÿª·∫∫ ∑—ßÈ μ“√“ß°“√‡ß‘π √–∫∫√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–°“√æ—≤𓇰¡ åÀ√◊Õ´Õø∑å·«√åμà“ßÊ ´—¡´ÿß MD230X  “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ —≠≠“≥®“°‡§√◊ËÕß §Õ¡æ‘«‡μÕ√åÀ√◊ÕÕÿª°√≥å àß —≠≠“≥¿“æÕ◊ËπÊ ‰¥â∑—Èß·∫∫ D-Sub, Display Port À√◊Õ DVI æ√âÕ¡°—ππ’Ȭ—ß “¡“√∂ ‡™◊ËÕ¡ —≠≠“≥¿“殓°Õÿª°√≥åÀ≈“¬·À≈à߉¥âæ√âÕ¡°—π Õ’° ´—¡´ÿß ·π–π” ç´—¡´ÿß MD230Xé ®Õ¡Õπ‘‡μÕ√å√ÿàπ ∑—È߬—ß “¡“√∂‡≈◊Õ°°“√√—∫ —≠≠“≥®“°®ÿ¥„¥®ÿ¥Àπ÷Ë߉¥âÕ’° „À¡à ∑’Ë √Õß√—∫°“√∑”ß“π°√“øøî° ”À√—∫∏ÿ√°‘®À√◊ÕºŸâ „™â∑’Ë ¥â«¬ ‡À¡“– ”À√—∫ºŸâ „™â∑’ËμâÕß°“√ —¡º— ª√– ∫°“√≥嬑Ëß„À≠à μâÕß°“√ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡ÿ¡¡Õß∑’°Ë «â“ߢ÷πÈ  ”À√—∫°“√∑”ß“π  ¡®√‘ß ‰¡à‡À¡◊Õπ„§√®“°§Õπ‡∑πμåμ“à ßÊ ç´—¡´ÿß MD230Xé ∫π‚ª√·°√¡‡©æ“– À√◊Õ‡≈àπ‡°¡¥â«¬°“√μàÕ®Õ„π·∫∫ 3 «“ß®”Àπà“¬·≈â«„π√“§“‡æ’¬ß 99,500 ∫“∑ ∑’√Ë “â π´—¡´ÿß·∫√π¥å ®Õ¿“æ ·≈– 6 ®Õ¿“æ æ√âÕ¡ÕÕ°·∫∫‡æ◊ËÕ √â“ß √√§å°“√ ™ÁÕª·≈–μ—«·∑π®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±å ‰Õ∑’ ´—¡´ÿß∑—Ë«ª√–‡∑» „™âß“π∑’‡Ë Àπ◊Õ°«à“·≈–ª√–À¬—¥æ◊πÈ ∑’Ë„™â Õ¬ ç´—¡´ÿß MD230Xé

ซัมซุง MD230X

ASUS GPS U Seri eπ”𔇠πÕ√Ÿ s Bamboo Navi g ator 622 Õ—   ´ÿ   ª·∫∫°“√„™â™’«‘μ„Àâ°—∫ºŸâ „™â™“«‰Õ∑’ ¥â«¬ Leona ‡ªî¥μ—« GPS Navigator √ÿàπ„À¡à

≈à“ ÿ¥ Leona GPS Navigator622 Àπâ“®Õ “®Õ ∑—™°√’π°«â“߇ªìπ摇»… ∂÷ß 6 π‘È« ¥â«¬ √–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√ Microsoft Windows CE 6.0 SiRF Atlas IV 500 MHz dual coree ¡“æ√âÕ¡·ºπ∑’ ºπ∑’Ë π”∑“ß ∑’Ë··¡à¡à𬔠∑’ Ë ¥ÿ Speed Navi SQ Union  “¡“√∂ ∫Õ°™◊ÕË ∂ππ ™◊ÕË ´Õ¬‰¥â (TTS›Text to Speech) √Õß√—∫øíß°å™—Ëπ¡—≈μ‘¡’‡¥’¬§√∫§√—π MP3 MP4  –¥«° ∫“¬¥â«¬øíß°å™—Ëπ FM transmitter ·≈–μàÕ°≈âÕß¡ÕßÀ≈—ß (AV-in) ‰¥âÕ°’ ¥â«¬ „Àâ§≥ ÿ ¡—Ëπ„®„π∑ÿ°Ê °“√‡¥‘π∑“ß

º≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚πâμ∫ÿä° ASUS U Series Bamboo Collecti Collection ‚¥¬‚πâμ∫ÿä°√ÿàππ’È∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫摇»…¥â«¬°“√„™â «— ¥ÿ∏√√¡™“μ‘ √ ®“°‰¡â ‰ºà ’πÈ”μ“≈√¡§«—π ∑—ÈßÀ√ŸÀ√“·≈– ∫“߇ ∫“߇∫“ ™à«¬≈¥ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈“ μ‘° πÕ°®“°π’Ȭ—ß π”‡ πÕ ASUS Designo Series ®Õ·Õ≈Õ’¥’ π” ¢π“¥∫“ß摇»… ´÷Ëß¡’¢π“¥μ—Èß·μà 20 ∂÷ß 24 π‘È« ∑’Ë „™âæ≈—ßß“ππâÕ¬°«à“®Õ·Õ≈´’¥∑’ «—Ë ‰ª∂÷ß 45 ‡ªÕ√凴ÁÁπμåå ·≈–™à૬≈¥ª√‘¡“≥§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å „ÀâπâÕ¬≈ß ®π‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 23.6 °‘‚≈°√—¡μàÕªï ¥â«¬°“√¬÷¥¡—ËπμàÕ°“√Õπÿ√—°…å∏√√¡™“μ‘ Õ— ´ÿ ‰¥âæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ SEA (Smart Energy in Action) ‚´≈Ÿ™—Ëπ∑’ˇªìπ¡‘μ√μàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ™à«¬ „À⺟⠄™â “¡“√∂«—¥ μ‘¥μ“¡ ·≈–«‘‡§√“–Àå°“√„™âæ≈—ßß“π¿“¬„π∫â“π‰¥â ‚¥¬ SEA ®–Õ—æ‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°Á∫‰¥â¡“≈߇«Á∫‰´μåÕ—μ‚π¡—μ‘ ™à«¬„À⺟⠄™â  “¡“√∂∑√“∫·≈–·≈°‡ª≈’ˬπ‡§≈Á¥≈—∫„π°“√≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π‰¥â∑ÿ°∑’Ë ∑ÿ°‡«≈“Õ’°¥â«¬

รอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา

วากันวาเวลามักจะผานไปอยางรวดเร็ว เผลอหนอยเดียวก็ลวงเลยมาครึ่งปกันแลว งานนี้ ใครที่มีเปาหมาย วาจะทำอะไรแลวยังไม ไดทำสงสัยวาคงตองรีบกันหนอย แลวนะ สวน Builder Recommend ฉบับนี้ ก็ยังมี รีสอรทสวย ๆ บรรยากาศสบายๆ มาแนะนำกันเชนเคย คราวนีจ้ ะพาทุกทานไปพบกับรีสอรทริมแมนำ้ กลางขุนเขา กับ รอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา รอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา ตั้งอยูริม ถนนหลวงหมายเลข 323 ดานหลังขนานกับแมน้ำแคว ใหญ หางจากตัวเมืองกาญจนบุรี เพียง 8 กิโลเมตร และเพียง 130 กม. จากกรุงเทพฯ ภายใตบรรยากาศที่ เงียบสงบ รมรื่น ริมแมน้ำแควใหญ ความเงียบสงบแบบ เปนสวนตัวและไดพกั ผอนกับธรรมชาติ บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 33 ไร ไดรับการจัดเปนโซนโรงแรมและโซนรีสอรทบาน พักสวนตัว มีสนามหญากวางขวาง เหมาะสำหรับจัด กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมวอลคแรลลี่ ปารตี้ หรือ กีฬากลางแจง หรือจัดกิจกรรมริมแมน้ำแควใหญ “ลาน ริมน้ำ” และ “ลานหินกาบ” เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรม ตางๆ ทั้งชวงกลางวันและงานรื่นเริงชวงค่ำ ในสวนของหองพัก ถูกออกแบบในสไตลทรอปคอล พรอมระเบียงสวนตัวและสิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน โดดเดนสวยงามแบบปูนเปลือย ตกแตงดวยเฟอรนิเจอร ไม ผสมผสานกับศิลปะปูนปนหินทรายอยางลงตัว โอบ ลอมดวยตนไมนานาชนิด อิงแอบกับริมแมน้ำแควใหญ มีสระวายน้ำขนาดมาตรฐานไวคอยบริการกลางรีสอรท ขนานกับแมน้ำแควใหญ ซึ่งมีทั้งแบบเตียงคู และเตียง เดี่ยว สะดวกสบายดวยอุปกรณและการบริการครบครัน หากใครทีม่ ากันเปนครอบครัวหรือหมูค ณะ ทางรีสอรท ไดมีบริการบานพักสวนตัว ที่ตองการความเปนสวนตัว ทั้งแบบบานพักชั้นเดียวและสองชั้น ตั้งแต 3 หองนอน ถึง 5 หองนอน ซึ่งทุกหลังมีหองโถงสำหรับนั่งเลน หอง ครัว ระเบียงนั่งเลน สนามหญาบริเวณบาน และที่จอด รถสวนตัว ทั้งบานในสวน และบานริมแมน้ำแควใหญ รวม 8 หลัง รองรับการพักผอนของทานไดทุกความ ตองการเลยทีเดียว

42

BN#152_p33-44_Pro2.indd 42

6/24/10 1:07:36 AM


ไดเร็คทอรี่ ที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต ผูจำหนายสินคา และผูใหบริการดานงาน สถาปตยกรรม ออกแบบตกแตง และงานกอสราง ในประเทศไทย ซึ่งคัดสรรแลวจากงาน "สถาปนิก ‘53"

แจกฟรี! สำหรับ สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร

และนักพัฒนาอสังหาฯ

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2717 2477 ตอ 120

BN#152_p33-44_Pro2.indd 43

6/24/10 1:24:52 AM


BN#152_p33-44_Pro2.indd 44

6/24/10 1:07:52 AM

หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 152 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2553  
หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 152 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2553  

ตลาดเอวี, สินคาเอวี, IMPRESSIVE AV, ตลาดวีดีโอวอลล, ตลาดโฮมเธียเตอร, ไฮเอนด์, ตลาดทีวีสามมิติ

Advertisement