Page 1

กาวสู ปที่

Free! For Member

สรางหอพัก - อพารทเมนท ตองบริหารจัดการอยางไรถึงจะอยูรอด

ฉบับที่ 148 ปกษแรก พฤษภาคม 2553

สถาปนิ ก ’53 สุ ด คึ ก คั ก ผูผลิตไทย-เทศรวมประชันนวัตกรรม 28

CEN จับมือพันธมิตรเกาหลี รุกงานขุดเจาะอุโมงคแบบพิเศษ 32

‘สถาบันอาคารเขียว’ องคกรอิสระ

เพื่อการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน

34-35

งานสถาปนิก ’53 ภายใตแนวคิด “คิดตาง อยางสมดุล : Think Equilibrium” ณ ชาเลนเจอร ฮอลล เมืองทองธานี ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553 ผูเขารวมแสดง สินคาทั้งไทยและเทศกวา 800 ราย พรอมใจทุม ไมอนั้ เนรมิตบูธพรอมขนสินคานวัตกรรมและเทคโนโลยีดา นการกอสราง รวมแจมบนพืน้ ทีจ่ ดั งานกวา 75,000 ตารางเมตร ‘สถาปนิกสยาม’ เดินหนา เนนนโยบายสถาปนิกเพื่อสังคม นายทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ใน BN_Ad Shera_Pro2.ai 10:42:15 PM พระบรมราชู ปถัมภ เปดเผยถึง4/22/10 ภาพรวมของการจั ดงานสถาปนิก ’53 Õà “ πμà ÕÀπâ“ 6-7 งานแสดงผลิตภัณฑดานสถาปตยกรรม

Za-bai bamboo

เกาะติดงานสถาปนิก นายธนา ทิพยเจริญ กรรมการ ผูจัดการบริษัท พิมพา จำกัด เจาของ แบรนด สินคาวัสดุตกแตง พืน้ ไมปารเก ผนัง พื้น เฟอรนิเจอร ที่ทำจากไม ไผ ภายใตแบรนด za-bai bamboo เปด เผยวา ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี การรักษาเนื้อไม ดวยการนำเอาระบบ การอัดน้ำยาเขาไปในไม ไผ ที่ใชแบบ สุญญากาศ (Vacuum) ทำใหสามารถ อั ด น้ ำ ยาเข า ไปในเนื้ อ ไม ได โ ดยตรง

หลังจากนั้น จึงนำไปอบแหงดวยระบบ หองอบไอน้ำ ที่ควบคุมความชื้นของไม จนได ไม ไผที่มีคุณภาพแข็งแรง ทนทาน เทียบไดกับไมชนิดอื่นๆ และเมื่อผสาน กับฝมือหัตถกรรมของคนไทย และจินตนาการของ za-bai bamboo ทำให บริษทั สามารถสรางรูปแบบใหมๆ ใหกบั ไม ไผ ไดตามตองการ ไมวาจะเปนผนัง ไม ไผ ทีผ่ ลิตจากไม ไผทงั้ ลำ นำมาคลีอ่ อก แลวอัด Õà“πμàÕÀπâ“ 6-7

‘เดอะริเวอร’

คอนโดหมื่นลาน ติดตามความ เคลื่อนไหวของ Builder News ไดที่นี่ 24 ชม.

1

BN#148_p1,4-13_M4.indd 1

4/23/10 4:39:12 PM


BN#148_p2_M4.ai

4/23/10

2:43:18 AM


BN_Ad Fameline_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4/5/10

4:11:05 PM


หลังคาตราชาง ซีแพคโมเนีย โปรเจกตยักษ แหงปเดินหนา ในชวงนี้ที่ผานมา ตองถือวาทั้งอากาศและการเมือง ถือเปนชวงทีร่ อ นมาก แตความเปนจริงในการดำเนินธุรกิจ ก็คงตองเดินหนาตอ คงไมมีเวลาที่จะกลัวสิ่งใดๆ ฉะนั้น ตองถือวาเปนชวงที่ทาทายชวงหนึ่งสำหรับผูบริหาร ที่จะ แสดงวิสัยทัศน ในการพาองคกรใหกาวตอไปอยางมั่นคง สวนเรื่องดีชวงนี้ที่อยากหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันคือ เรื่องของการกอสรางโปรเจกตยักษใหญ ที่บรรดาชาว กอสรางตั้งหนาตั้งตารอคอย อยางโครงการกอสรางรถไฟฟา 6 สายหลัก ที่จะชวยใหอุตสาหกรรมกอสรางเรา เติบโตในระดับตอไป มูลคาไมตองพูดถึง นับหลายแสน ลานบาทเลยทีเดียว ตอนนี้เทาที่เห็นวาลอยลมก็คงเปน สายสีชมพู(แอรพอรตลิง้ ) ทีก่ อ สรางเสร็จสิน้ เปนทีเ่ รียบรอย ผูรับเหมาที่ ไดงานไปก็หนาชื่นตาบานกันทั่วหนา ดานสวนตอขยาย สายสีเขียว ชวงสุขุมวิท-แบริ่ง ดานงานโครงสรางนัน้ ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอย เหลือ ก็เพียงแต การวางระบบจัดการเดินรถ ซึ่งในปหนาก็นา จะสามารถใหบริการได ถัดมาในมุมของ สายสีมวง ชวง บางซื่อ-บางใหญ ขณะนี้งานกอสรางอยูในชวงสัญญาที่ 1 ก็ ไดยินเสียงเครื่องจักรทำฐานรากแลว โดยรวมคืบ หนาแลวกวา 10% สวนดาน สายสีน้ำเงิน ก็อยูระหวาง การเปดขายซอง ในปนี้คงไดเห็นหนาเห็นตาตัวผูรับเหมา กันชัดๆ แลว งานนี้คาดวาคงสามารถลงมือกอสรางได ภายในปหนานี้เชนเดียวกับ สายสีแดง ที่ดำเนินการโดย การรถไฟแหงประเทศไทย(รฟม.) ลาสุดเมื่อไมนาน นายสุพจน ทรัพยลอม ปลัด กระทรวงคมนาคม ไดออกมาเปดเผยวา ในสวนของ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว สวนตอขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร ที่มีมูลคาถึง 24,500 ลานบาทนัน้ ทางหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบกำลังจะเรงดำเนิน การเพื่อใหสามารถใหบริการในป 2557 โดยมีการรถไฟ ฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เปนผูดำเนินการประกวดราคา คาดวาจะสามารถเปดประกวดราคาไดภายใน เดือนกันยายนนี้ ทัง้ นี้โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว สวนตอขยายแบริง่ สมุทรปราการ มีทั้งหมดจำนวน 9 สถานี ทางสำนักงาน นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ขณะนี้ กำลังจะสงรายละเอียดทั้งหมดไปยังกระทรวงคมนาคม ภายใน เดือนพ.ค. - มิ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเสนอให ครม. อนุมตั โิ ครงการตอไป งานนี้ ใครอยากไดงานก็คงตองเกาะ กระแสใหดี วาชวงเวลาจะประกาศอยางเปนทางการเมือ่ ไร จากโครงการที่เลามาทั้งหมด นาจะเปนสวนหนึ่งที่ จะทำใหอุตสาหกรรมกอสราง ตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลาย น้ำสามารถลืมตาอาปากได เนือ่ งจากการกอสรางดังกลาว จะเปนตัวเชื่อมตอกับธุรกิจอีกหลายกลุม ซึ่ งทั้ งหมดนี้ หากภาคการเมืองไมมีการเปลี่ยนแปลง ก็คงเดินหนาได อยางตอเนื่องแนนอน..เอาใจชวยครับ ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

เปดเกมรุกตลาด มั่นใจโตเพิ่มอีก 10%

นายนพดล แกวทับทิม กรรมการผูจ ดั การ บริษทั กระเบือ้ งหลังคาซีแพค จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑ กอสราง (SCG Building Materials) ผูผลิตและจัด จำหนายกระเบื้องหลังคา ตราชาง ซีแพคโมเนีย และอุ ป กรณ ห ลั ง คาตรา ชาง กลาววา ภาพรวม ตลาดหลังคาคอนกรีตใน ป 2552 หดตัวจากป 2551 ประมาณ 5% เนือ่ งจากผูประกอบการชะลอ การลงทุนโดยเฉพาะครึ่ง ปแรก และความเคลื่อนไหวทางการเมื อ งที่ เ ป น ปจจัยหนึ่งที่ทำใหผูบริโภคขาดความมั่นใจ และชะลอการใช จายที่มีภาระระยะยาว เชน การซื้อบานใหม สำหรับกลุม ลูกคา ที่สรางบานเอง ยังคงเปนสัดสวนที่ใหญที่สุดในตลาด คาดวาตลาดหลังคาคอนกรีตในปนี้ จะมีมลู คาตลาดประมาณ 5,000–6,000 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% จากปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวตั้งแตชวงปลายปที่ ผานมา จากปจจัยบวกตางๆ ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดี ขึ้น ทั้งมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย โดยการลดหยอน ภาษีของรัฐบาลชวยกระตุนตลาดในครึ่งปแรก สงผลใหผู บริโภคมีความเชือ่ มัน่ ตอเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ดีขนึ้ แตกย็ งั มีปจ จัย ลบ เชน ประเด็นทางการเมือง อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะ เพิม่ สูงขึน้ ในชวงครึง่ หลัง สงผลตอความเชือ่ มัน่ ของผูบ ริโภค และการลงทุนระยะสัน้ อยูบ า ง สำหรับทิศทางการดำเนินงาน ของกระเบื้องหลังคาตราชาง ซีแพคโมเนีย ในปนี้นอกจาก การใหความสำคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยี ซึง่ นับเปนหัวใจ สำคัญ อันกอใหเกิดนวัตกรรมและสรางความหลากหลายให กับสินคาใหมๆ ที่เปน High Value เพื่อตอกย้ำศักยภาพ ผูน ำหลังคาคอนกรีต มุง ตอบสนองทุกความตองการของผู บริโภคดวยสินคาและบริการคุณภาพที่ ไม หยุดยั้ง นายนพดล กลาวตออีกวา ทางบริษัท มีสินคาหลัก คือ กระเบื้องที่มีเทคโนโลยี การผลิตแบบใหมที่เปนพัฒนาการอีกขั้น ของกระเบือ้ งคอนกรีต ทีเ่ นนกลุม เปาหมาย เปนเจาของบานระดับ Medium-High เขา สูตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เราคาด วาในสวนของงานโครงการบานจัดสรร ที่ เคยหดตัวไปในปที่ผานมา นาจะเริ่มกลับ มาฟน ตัวในปนี้ รวมถึงงานอาคารสาธารณะ และกลุมบานเกาที่ปรับปรุงใหม จะชวย

ผลั ก ดั น ให ร ายได ร วมกระเบื้ อ งหลั ง คาของบริ ษั ท ในป นี้ เติบโตประมาณ 5-10% ตามตลาดหรือ มูลคาประมาณ 3,000 ลานบาท ทัง้ นี้ บริษทั มุง มัน่ พัฒนาระบบการใหบริการ ที่เริ่มตั้งแตประมาณการทั้งจำนวนสินคาและราคา พรอม บริการติดตัง้ โดยชางมืออาชีพทีบ่ ริษทั ฯ ผนึกกำลังกับซีเมนต ไทยโฮมเซอรวิสและรูฟฟง เซนเตอร อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีเจาหนาทีบ่ ริการเทคนิคควบคุม ดูแล ตรวจสอบการติดตัง้ เพือ่ ใหลกู คาไดอยูอ ยางปลอดภัย สบายใจ ภายใตหลังคาตราชาง ซีแพคโมเนีย โดยจำหนายผานราน Home Mart ผูแทนจำหนายผลิตภัณฑคุณภาพของ เอสซีจี ซึ่งเปนชองทางการจัดจำหนายหลักที่พรอมใหบริการทั่ว ประเทศ สำหรับตลาดอุปกรณหลังคา บริษัทไดตั้งหนวย งานธุรกิจระบบหลังคา (Roof System Business) ดูแล ผลิตภัณฑอุปกรณหลังคาและโครงหลังคาสำเร็จรูป โดยเฉพาะธุรกิจโครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป ตราชาง (Roof truss) หลังจากทีบ่ ริษทั ไดทดลองตลาดมาระยะหนึง่ ไดการตอบรับ คอนขางมาก ดังนัน้ ในปนบี้ ริษทั จึงมีแผนผลักดันตลาดอยาง จริงจังในจังหวัดหลักทุกภาคทัว่ ประเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถการแขงขันในตลาดโครงหลังคา ดวยบริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ แนะนำและติด ตั้ง ซึ่งผลักดันการขายผาน ราน Homemart และระบบ “Top Hat Solution” ผานทาง Roofing center เปนหลัก พรอมจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาฝมือการติดตั้งทั้งในกลุม ชางและผูรับเหมาโดยตรง จากปจจุบันที่มีเครือขายชาง รองรับการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูปไดสูงสุดเดือนละ 150 หลัง คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 400 หลัง ภายใน ป 2553 นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสำคัญกับการผลิต วัสดุหลังคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูระหวางการ พัฒนาสินคากลุม Green Product ที่ชวยประหยัดพลังงาน และเป น ส ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาสิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดลอมตามนโยบาย SCG eco value กรรมการผูจัดการ กลาวทิ้งทาย

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก บรรณาธิการบริหาร : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน กองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย, วิมลวัลย พิบูลยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสือ่ อิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา เสถียรเขต, ภมรา พัฒนาภูมธิ นินท เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิ๋ว พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : เดชาธร ยางเยี่ยม การเงิน : ศิรินารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชิต บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

BN#148_p1,4-13_M4.indd 4

4/23/10 4:49:23 PM


แฮพสเบอรกโชวนวัตกรรม

บานเพี้ยม-บานเก็ลดกานโยกทดแทนสินคานำเขา

“แฮพสเบอรก” พรอมโชวผลงานบานเพี้ยมและบานเกล็ดกานโยก ที่พัฒนาขึ้นเองในงาน สถาปนิก ’53 มั่นใจคุณภาพทัดเทียมสินคานำเขา และไดรับการตอบรับที่ดีจากโครงการบาน พรอมเดินหนาพัฒนาฮารดแวรตอเนื่องเพื่อใหงานติดตั้งมีคุณภาพ นายสมบูลย วัฒนาสุวรรณ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ที่สุดเพื่อสงมอบใหลูกคา แฮพสเบอรก จำกัด ผูผลิตและจำหนายระบบประตูดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไดพัฒนารูปแบบบานเพี้ยมโดย หนาตางไวนิล แบรนด ทีมวิศวกรของโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งก็ผลิตออกมาไดดีทั้ง Amigo และ Ventanar ด า นคุ ณ ภาพและดี ไ ซน ทั ด เที ย มสิ น ค า ที่ น ำเข า จากต า ง เปดเผยวา งานสถาปนิก ประเทศ และยังไดรับการตอบรับที่ดีจากเจาของโครงการ ’53 ในปนี้ บริษัทฯ มี ตางๆ อีกทั้งมีราคาถูกกวาสินคานำเขา แผนที่จะแนะนำ “บาน 20-30% เพี้ยม” และ “บานเกล็ด สวนบานเพี้ยม บริษัทฯ ก็พัฒนา กานโยก” ทีผ่ ลิตขึน้ ภายใน ขึน้ ดวยเชนกัน เนือ่ งจากพบวาสถาปนิก ประเทศเป น รายแรก สวนใหญพอใจที่จะใชบานเพี้ยมในงาน โดยจะสามารถใชทดแทน ออกแบบ แตมขี อ จำกัดทีบ่ านเพีย้ มไวนิล การนำเข า ที่ มั ก มี ป ญ หา นำเขาจากตางประเทศมีราคาที่สูงมาก ในเรื่องการรอสินคาคอน จึงทำใหการใชงานไมแพรหลาย ดวย ขางนาน เหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงไดพฒ ั นาฮารดแวร สาเหตุของการพัฒนาโปรดักสสองตัวนี้ เริ่มจากทาง ตางๆ ขึ้นเอง เพื่อสนองความตองการ โครงการของแลนด แอนด เฮาส และ แสนสิริ ที่ใชสินคา ดานดีไซนของสถาปนิก โดยเราสามารถ ประเภทนี้แตเปนการนำเขาจากประเทศออสเตรเลีย แตที่ ทำราคาไดถูกกวาสินคานำเขามากถึง ผ า นมามั ก ติ ด ปญ หาตอ งเสีย เวลารอสิน คา คอ นขา งนาน 50% บางครั้งตองรอของนานถึ ง I-One#1_Pro2.ai 3 เดือน ในขณะที่ โครงการบ า11:05:11 น “สินคาของเราจะเลือกฮารดแวร BuilderNews_Ad 4/2/10 AM ไมสามารถรอได เพราะเจาของโครงการตองสรางใหเร็ว ที่ดีที่สุด เพราะหากใชอุปกรณที่ ไม ได

มาตรฐาน จะมีผลอยางมากในการใชงาน ซึ่งเดิมทีเราก็ ใช ฮารดแวรทมี่ อี ยูท อ งตลาด แตกพ็ บวาคุณภาพใช ไม ได ทำให เราตองหันมาพัฒนาฮารดแวรดวยตัวเอง ตองออกแบบให มีความเหมาะสมกับสินคาของเรา ซึ่งจะตองเนนออกแบบ ใหมีคุณภาพดี และรูปลักษณตองดูดีดวย” นายสมบูลย กลาวตอไปวา ปจจุบันตลาดประตู-หนาตางไวนิล มีการเติบโตอยาง ตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมตลาดโครงการบานเดี่ยวก็เริ่มใช มากขึ้น ที่จะมีการเปลี่ยนจากอลูมีเนียมมาเปนยูพีวีซีมาก ขึ้น เพราะมีความสวยงาม สามารถ ติดตั้งไดเร็วกวา ชิ้นงานมีคุณภาพ สูงกวาการตัดและติดตั้งที่หนางาน อีกทั้งราคาที่ ใกลเคียงกับอลูมีเนียม จึ ง ได รั บ การยอมรั บ จากเจ า ของ บานและสถาปนิกมากขึ้น ปจจุบัน แนวทางการพัฒนา ของประตู-หนาตางไวนิล มุงไปทาง ดานโปรดักสที่หลากหลาย และจุด แข็ ง ที่ ส ำคั ญ ของไวนิ ล ที่ ส ถาปนิ ก ใหการยอมรับวาเปนสินคามีคณ ุ ภาพ สูง ทั้งดานวัสดุและฮารดแวร ใน ขณะที่ประตู-หนาตางอลูมีเนียมไมมี การพั ฒ นาฮาร ด แวร ม าเป น เวลา นานแลว

5

BN#148_p1,4-13_M4.indd 5

4/22/10 11:58:47 PM


สถาปนิก ’53ฯ

(ตอจากปก)

และการประชุมทางวิชา การ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้น ที่ ช า เ ล น เ จ อ ร ฮ อ อ ล เมืองทองธานี ระหวาง วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553 วา ป จ จุ บั น ถื อ ไ ด ว า ง า น สถาปนิ ก เป น งานนั ด พบ ประจำปของคนในวงการ วิชาชีพสถาปตยกรรม ที่ จะมาพบปะแลกเปลี่ ย น ขอมูลขาวสารซึง่ กันและกัน ทัง้ สถาปนิก วิศวกรมัณฑนากร ผูรับเหมา ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ตลอดจนผูจ ำหนาย วัสดุอปุ กรณ รวมทั้งประชนคนทั่วไปที่มีความสนใจ หรือมี ความประสงคจะตกแตงกอสรางอาคารบานเรือน สวนไฮไลทของงานปนี้ นอกจากงานแสดงผลงานรางวัล “สถาปตยกรรมดีเดน” แลว ในงานยังมีการแสดงผลงานการ ประกวดแบบ “รัฐสภาแหงใหม” ซึง่ ถือเปนการประกวดแบบ ครัง้ สำคัญของประเทศ มาจัดแสดงใหผเู ขารวมชมงานไดชม แบบรัฐสภาแหงใหมทสี่ ง เขาประกวดจำนวนถึง 130 ผลงาน

ปกกิ่ง ณ พ.ศ. นี้ ยังคงรอนแรงอยู แมวา กระแสโอลิมปคจะจางหายไปแลว แตดว ยสภาพ เศรษฐกิจของจีนยังพุง แรง ทำใหผคู นกวาสิบเจ็ด ลานคน โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวน มากขึ้น โหยหาสิ่งดีๆ สิ่งใหมๆ ใหกับชีวิต ทั้งอาภรณ (แบรนดเนม) อาหาร (จานดวน) ยา (ไวอากรา) และ (ที่อยู) อาศัย ในเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย บานจีนมีเอกลักษณสำคัญ ประกอบ ดวย อาคารชั้นเดียวหลายหลังลอมรอบลานหิน เชนเดียว กับชุมชนแบบจีนก็มเี อกลักษณ ประกอบดวย บานเรือนสลับ กับรานคาเปนแถวเปนแนว ตลอดถนนทางเดิน ที่เปนพื้นที่ สังคม และพื้นที่พักผอนหยอนใจ ในยุคหนึง่ มีการรือ้ บานแบบจีนรุน เกา เพือ่ เปดทีส่ ำหรับ อาคารคอนกรีตสี่หาชั้น แตละชั้นมีหองพักเปนหองแคบๆ เรียงรายไปตามทางเดิน ตัวอาคารเปนกลองเหลี่ยมจัดวาง ตามสภาพพื้นที่ ทำใหขาดทั้งบรรยากาศ ขาดทั้งสีสัน และ ที่สำคัญขาดสายใยแหงรานคาที่เชื่อมวิถีชุมชน มาถึงยุคนี้ มีการรื้อตึกสี่หาชั้นลง เพื่อเปดพื้นที่สำหรับ สรางอาคารใหม เปนกลุม อาคารพักอาศัยขนาด 650 หนวย ขนาดพื้นที่รวมกัน 240,000 ตารางเมตร 12:31:16 AM สถาปนิBN_Ad กอเมริHaco_Pro2.ai กนั ชือ่ ดัง สตีเฟน4/9/10 โฮลล (Stephen Holl) รวมมือกับสถาปนิกจีน Li Hu ออกแบบหองชุดพักอาศัยใน

โดยแตละแบบที่สงเขาประกวดตางก็มีความคิดสรางสรรค ที่นาสนใจและมีความสวยงามแทบทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาคมฯ ไดเชิญทีมงานผูช นะการประกวดแบบ มารวมอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบ รวมทัง้ ในงานยังมีการสัมมนาเรือ่ ง “ปลด ล็อคเอกลักษณ ไทย” โดยวิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงจากหลากหลาย วงการ ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนประเด็นรอนที่ถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในงานประกวดแบบรัฐสภาแหงใหม นอกจากนั้นดานนิทรรศการภายในพื้นที่ของสมาคมฯ ปนี้จะเนนไปที่เรื่องของ “สถาปนิกเพื่อสังคม” โดยเปนการ ใชความรูความเชี่ยวชาญทางดานสถาปนิกทำประโยชน ให กับสาธารณะ ซึง่ ถือเปนนโยบายหลักทีค่ ณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดปจจุบนั และในงานจะมีการรวบรวมผลงานโครง-

การตางๆ ของสถาปนิกทีท่ ำงานใหกบั ชุมชนมาจัดแสดงเปน นิทรรศการ และจัดกิจกรรมรวมตัวกันของสถาปนิกทีท่ ำงาน ในดานนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรูประสบการณที่ ได ออกไปทำงานใหกบั สังคม สวนกิจกรรมหลักของงานสถาปนิก ทุกป อาทิ เชน “หมอบาน” ก็ยังคงมี ใหบริการคำปรึกษา ฟรีกับประชาชน เต็มที่เหมือนเดิม ปจจุบันงานสถาปนิกไดพัฒนากาวขึ้นไปจนเปนงานใน ระดับนานาชาติแลว ซึ่งสามารถดูไดจากจำนวนของชาว ตางชาติในภูมิภาคใกลเคียงที่เขามารวมชมงานมากที่ขึ้น ทุกๆ ป และจากความสำเร็จทีผ่ า นมา ถือวาเปนความทาทาย ของสมาคมฯ ที่ตั้งใจจะใหงานสถาปนิก พัฒนากาวหนาดี ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เอสซีจี โชว ‘SCG HEIM’ นวัตกรรมบานระบบโมดูลาร นายพิชิต ไมพุม กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด เปดเผยวา การเขารวมงาน สถาปนิก ’53 ในปนี้ ทาง SCG ไดนำนวัตกรรมเพื่อการอยู อาศัยที่สามารถตอบโจทยความตองการที่หลากหลายของ ลูกคามาจัดแสดง เปน 3 โซลูชั่น คือ Home Solution เปนการจัดแสดงสินคาของ SCG โดยนำเสนอเปนระบบที่ สามารถตอบโจทยการอยูอาศัยได ในทุกสวนของบาน ซึ่งมี

แคตางระดับเทานั้น

อาคารสูงแปดหลัง ทุกหลังมีผังพื้นเหมือนกันคือ ทางสัญจร ทางตั้งอยูตรงกลาง ลอมรอบดวยหองพัก ชั้นละสี่หนวย บานทุกหนวยมีชองเปดสองดาน แตทวา แมวาผังพื้นแบบ เดียวกัน แตรูปรางมีทั้งสี่เหลี่ยมดานเทาและสี่เหลี่ยมดาน ไมเทา เชนเดียวกับความสูงอาคาร มีตั้งแต 14 ชั้น จนถึง 20 ชั้น ที่จอดรถรวมอยูชั้นใตดินสองชั้น เหนือขึ้นมาเปนพื้นที่

สวนกลาง ภูมิสถาปนิกออกแบบสวน สนาม ตนไมอยาง สวยงาม ปลองระบายอากาศ ชองแสง และบันได กระจาย แทรกอยูท วั่ ไป รวมทัง้ โรงภาพยนตร และโรงแรม ทีต่ อ เนือ่ ง กับรานคา สถานบริการ หองอาหาร ฯลฯ สภาพทัว่ ไปทีก่ ลาวมา รวมทัง้ รูปแบบอาคารทีด่ เู รียบงาย ก็คลายกับอาคารพักอาศัยทัว่ ไป แตสงิ่ ทีท่ ำใหอาคารโดดเดน เปนทีร่ จู กั คือทางเชือ่ มอาคารตรงชัน้ สูงๆ เปนกลองกระจก ขนาดใหญและยาว เปนเสมือนแกนรอยอาคารทุกหลังเขา ดวยกัน ซึ่งไม ไดเปนแคทางเดินลอยฟา ที่มีพื้นที่กวางพอ เปนรานคา รานกาแฟ ศูนยสุขภาพ สถานบริการอื่น ไป จนถึงหองแสดงงานศิลปะ รวมทั้งพื้นที่สำหรับขึ้นไปชื่นชม ความงามในมุมสูง ทั้งนี้ สตีเฟน โฮลล ยังคงใชเทคนิคเดิม คือ ออกแบบ ตัวอาคารเปนกลองเรียบๆ ชองเปดและโครงสรางพื้นและ เสาเปนตาราง แตจะระบายสีตรงผนังดานขางหรือกรุแผน สังเคราะหสสี ลับไปมา ทำใหอาคารรูปเหลีย่ มนาสนใจ คลาย กับที่หอพักนักศึกษา MIT ในสหรัฐอเมริกา เมื่อรวมกับ สีสันกลองสะพานลอยฟาจึงดูตื่นเตน ตื่นตา อาคารจึงโดดเดนดวยรูปทรงที่ธรรมดาแต ไมธรรมดา อาคารสีขาวแตหลากสี อาคารสูงตัง้ แยกกระจาย แตมกี ลอง ลอยฟาเชือ่ มกัน และทีส่ ำคัญ เปนอาคารสมัยใหมแตสามารถ ฟนวิถีชุมชนจีนดั้งเดิม ทั้งนี้ เพียงแคยกระดับทางเดินขึ้นไป ลอยฟา

6

BN#148_p1,4-13_M4.indd 6

4/23/10 4:59:40 PM


การจัดดิสเพลยเปน Living Unit ที่ตอบความตองการของ ลูกคาในแตละไลฟสไตล สวนดาน Eco Solution เปนการรวบรวมแนวคิ ด ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มและจั ด แสดงสิ น ค า ของ SCG ที่พัฒนาขึ้น เพื่อชวยลดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอน ทั้งในรูปแบบบานพักอาศัย และอาคาร ในขณะที่การ จัดแสดงดาน Housing Technology Solution จะเปนการนำเสนอนวัตกรรมการสรางบานที่แตกตางของ SCG HEIM ดวยการใช “ระบบโมดูลาร” ซึ่งเปนการผลิต ในโรงงานกวา 80% รวมถึงการเลือกวัสดุคุณภาพ และ ระบบตางๆ ภายในบาน เพื่อมาตรฐานการอยูอาศัยและ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ ภายในงานจะมีการจัดแสดงบานนวัตกรรม ‘SCG HEIM’ ที่ยกมาติดตั้งจริงเพื่อใหผูเขาชมงานได สัมผัสเทคโนโลยีที่แตกตางที่มาพรอมความอยูสบาย และ จะเปนไฮไลทของงานในปนี้ดวย

“ระบบโมดูลาร SCG HEIM สามารถประกอบและ ติดตั้งบานทั้งหลังใหพรอมเขาอยู ได ในเวลาที่รวดเร็ว และ สามารถเชื่อมั่นได ในความแข็งแรง เพราะโครงสรางหลัก ตางๆ ของบานจะถูกผลิตขึน้ ในโรงงานทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพ พรอมกับการติดตั้งระบบตางๆ ภายในบานที่ทำใหการอยู อาศัยสะดวกสบาย ปลอดภัย และคุม คาตลอดการอยูอ าศัย อยางแทจริง นอกจากนี้ ในสวนของ Home Solution และ Eco Solution ก็ยังมีนวัตกรรมสินคาคุณภาพมากมายภาย ใต Brand ตราชาง, COTTO, เสือ และ Windsor อีก ดวย” กรรมการผูจัดการ กลาวตอไปวา ดานกิจกรรมก็มหี ลากหลายรูปแบบ ซึง่ เนนการนำเสนอ แนวคิด การใชงาน และประโยชนของระบบสินคาและ บริการตางๆ ทั้ง 3 โซลูชั่น โดยมีเซเลเบลิตี้ชื่อดังจาก หลากหลายวงการ ทั้งนักแสดง สถาปนิก นักรองนักดนตรี มารวมสรางสีสันและผลัดเปลี่ยนกันมาใหความรูสาระและ ขอมูลเกี่ยวกับการอยูอาศัยในแงมุมตางๆ อยางครบครัน อยางไรก็ตาม SCG คาดหวังใหลูกคา และผูเขาชม งานทั้งในกลุมลูกคาทั่วไป กลุมสถาปนิก และนักออกแบบ ไดรับประโยชนจากสินคาและบริการของ SCG รวมถึงแรง บันดาลใจในการนำนวัตกรรมสินคาของ SCG ไปใช โดยมุง หวังวานวัตกรรมสินคาและบริการที่นำเสนอ จะสามารถ ตอบโจทยทุกการอยูอาศัยที่มีความตองการที่หลากหลายได

อยางครบครัน และชวยใหคนไทยมีคณ ุ ภาพชีวติ การอยูอ าศัย โมเดิรน โดยกันพื้นที่ตรงกลางของบูธไวเปนพื้นที่สวนกลาง ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการพบปะสังสรรคกันของเหลาสถาปนิก สวนพื้นที่ โดย รอบจะเปนพื้นที่แสดงสินคาของกลุมพันธมิตร ซึ่งแตละ พันธมิตรวัสดุกอสราง บริษัทจะดำเนินการตกแตงกันเอง สวนกิจกรรมภายในบูธ หนุนกิจกรรมสถาปนิกไทย จะมี ก ารแสดงดนตรี เ พื่ อ นายสมบูลย วัฒนาสุวรรณ ในฐานะประธานกลุม สรางบรรยากาศ พรอม พันธมิตรวัสดุกอ สราง เปดเผยวา การเขารวมงานสถาปนิก กับเสริฟเครื่องดื่มและของ ’53 ในปนี้ ถือเปนครั้งที่ 5 แลว ที่เปนการรวมตัวกันของ วาง ในระหวางที่นั่งคุยกัน กลุมพันธมิตรวัสดุกอสราง เพื่อดูแลสถาปนิก ทั้งในดานตัว แต หากสถาปนิกตองการ สินคาและสรางความสัมพันธผานกิจกรรมตางๆ อยางงาน ข อ มู ล สิ น ค า ที่ จั ด แสดงไว สถาปนิกที่ ไดรวมกิจกรรมกันมาอยางตอเนื่อง และปนี้ทาง จะมีเซลของแตละบูธคอย กลุมพันธมิตรฯ ได ใชพื้นที่จัดแสดงสินคาใกลเคียงกับที่ผาน ใหคำแนะนำดวย นอกจาก มา หรือประมาณ 700 ตารางเมตร โดยมีผผู ลิตสินคาทีร่ ว ม นี้ จ ะมี ตู รั บ บริ จ าคเพื่ อ ให จัดแสดงกับกลุมพันธมิตรวัสดุกอสราง อาทิ ที โอเอ, บีเซน, รวมกันทำบุญดวย ซานา, อมิโก, วีวา บอรด, เตียวฮง สีลม และ ยามาฮา ที่ แตทั้งนี้ กิจกรรมของ เขามาชวยสนับสนุนในเรื่องระบบเสียง กลุมพันธมิตรฯ ไม ไดมีเฉพาะในงานสถาปนิกเทานั้น ที่ผาน “การรวมตัวของกลุมพันธมิตรวัสดุกอสราง ถือวาเปน มาทางกลุม เขาไปสนับสนุนการทำกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะ เรือ่ งทีด่ มี าก เราตองยอมรับวางานนีเ้ ปนงานใหญ สถาปนิก การเปนผูสนับสนุนหลักในการจัดการแขงขันกอลฟของ จะมากันคอนขางเยอะ และถาตางคนตางไปตั้งบูธ ความ สถาปนิกในองคกรตางๆ ไมวา จะเปนสภาสถาปนิก และ สมาคม นาสนใจก็จะนอย ขณะที่การรวมบูธเปนกลุมจะทำใหดูนา สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ รวมถึงการสนับสนุน สนใจมากขึ้น และเปนจุดนัดพบที่สำคัญของเหลาสถาปนิก” กิจกรรมของสถาปนิกในสถาบันการศึกษาตางๆ ไมวา จะเปน นายสมบูลย กลาวตอไปวา ที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศิลปากร, เจาคุณทหาร ลาดกระบัง สำหรับรายละเอียดในการตกแตงบูธ ปนี้จะเนนสไตล และกิจกรรมของนักออกแบบภายใน และแลนดสเคปดวย

Za-bai bambooฯ

(ตอจากปก)

ประสานกันเปนแผนขัดเรียบ ใชตกแตงผนังอาคาร ทำ เปนฝาเพดาน หรือกรุเฟอรนิเจอร ไดหลายรูปแบบ ทั้ง ยังทนกวาไมลามิเนทหลายเทาตัว ไมดูดซับความชื้น เช็ด ถูทำความสะอาดงาย สวนแผนไมอัดประสานแบบไมเรียงขอไม ก็มีความ แข็งแรง ใชทำบานประตู ทำเฟอรนิเจอร โดยไมตองมี โครงไม ทำสีงาย ไมตองเปนชางสีก็ทำได หรือแผนผนัง ไม ไผ ที่ผลิตจากไม ไผทั้งลำ นำมาผาออกเปนเสนแลวอัด บนไม ไผ หรือซีเมนตบอรด จนเปนลายนูนของไม ไผ ใช ทำเปนผนังภายนอกหรือภายใน เปนฝาเพดาน สำหรับกลุม ลูกคาสวนใหญจะเปนกลุม โรงแรม รีสอรท ทีม่ เี จาของและสถาปนิกเปนชาวตางชาติ เนือ่ งจากคนไทย ในขณะนี้ยังไมคอยใช ไม ไผ เพราะติดภาพลักษณวา ไม ไผ เปนไมสำหรับการสรางบานหรือกระทอมของคนยากจน อยางไรก็ตามไม ไผของ za-bai bamboo เปนที่รูจักมาก ขึ้น หลังจากที่มีนักออกแบบนำไปสรางเปนกระทอมมูลคา 160 ลาน ที่เกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อใชเปนที่พัก โดย คิดคาหองพักถึงคืนละ 3 หมื่นบาท รวมทั้งสถาปนิกผู ออก-แบบยังไดมีการนำแบบบานนี้ ไปโชวกับสถาปนิก อื่นๆไดเห็นเมื่อไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในบรรยายในที่

ตางๆ ทำใหบริษัทมีอัตราการเติบโตเปน 100% มาเปน เวลา 10 ปติดตอกันมา นายธนา กลาววา ในการทำตลาดนั้น บริษัทจะเนน ไปทีก่ ารออกงานแสดงสินคา เชน งานสถาปนิก เนือ่ งจาก ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา โดยในปนี้บริษัทจะมีสินคา ใหมเปน bamboo panel หนา 15 มิลล ซึ่งเหมาะกับ การนำไปทำ ตู เตียง เกาอี้ ไดเหมือนไมเนื้อแข็งชนิดอื่นๆ โดยไมตองมี โครง

7

BN#148_p1,4-13_M4.indd 7

4/23/10 12:15:23 AM


ตลาดพื้นไมป ’53 ไปไดสวย ทุกคายเกาะตลาดอสังหาฯ โต

ตลาดพื้นไมป 2553 เติบโตฉลุยหลังตลาดอสังหาริมทรัพยฟนตัว วูดวอลคเตรียมลุยตลาด กลุมประเทศยุโรปโซนตะวันออกหวังกวาดรายไดถลมทลาย ดานพรวิวัฒนคาไม เตรียมลอนซ สินคาใหมลามิเนตกันน้ำ โบชัวรป 2010 ในงานสถาปนิกอยางเปนทางการ สวนนีโอเดคคอร สง Ariket Fine lineและ Arideko ชิมลางตลาด กะกวาดยอดขายพุง 120% วูดวอลค เนนจับตลาดดานการบริการ สวนตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ก็เริ่มฟนตัวดีขึ้นหลังจากที่ ในประเทศหวังสรางรายไดเติบโตอีก 20% ซบเซาลงไปในชวงปที่ผานมา งานโครงการตางๆ เริ่มมีการ นายเจอรัส วนศานติ ผูจ ดั การฝายการตลาด บริษทั กอสรางมากขึ้น ดานตลาดตางประเทศซึ่งเปนตลาดหลัก วูดวอลค (ประเทศไทย) จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตและ ของเราก็ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตจากป ที่ ผ า นมาอย า งเห็ น จำหน า ยผลิ ต ไม พื้ น ไดชัดเจนโดยเฉพาะตลาดแคนาดา สว นตลาดในยุโรป สำเร็ จ รู ป ทั้ ง ในและ ออสเตรเลียและนิวซีแลนดก็เปนอีกตลาดที่นาจับตามอง ตางประเทศ ภายใต นายเจอรัส กลาวอีกวา ดังนั้นในปนี้เราจึงมีแผนที่จะ แบรนด Bellefloor บุกขยายตลาดไปยังกลุมประเทศยุโรปโซนตะวันออก รวม ถึงอินเดีย จีน และออสเตรเลียดวย เนื่องจากเปนประเทศ กลาววา สำหรับภาพ ที่ ไม ไดรับผลกระทบจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยมากนัก สวน รวมตลาดพื้นไม ในชวง ประเทศจีนและอินเดีย หากสามารถตลาดนีสมารเก็ตและ ต น ป ที่ ผ า น ม า จ น พาร ท เนอร ที่ ไ ด ก็ นั บ ว า เป น ตลาดที่ น า ลงทุ น เนื่ อ งจากมี กระทั่งถึงปจจุบันนั้นมี มูลคาตลาดมหาศาลคุมคากับการลงทุน การเติบโตที่ดีขึ้น โดย ปจจุบันตลาดตางประเทศยังเปนตลาดหลักที่สรางราย เฉพาะตลาดคอนโดได ใหกับบริษัท โดยคิดสัดสวนการสงออกไปยังตลาดตาง มิเนียมเนื่องจากหลาย ประเทศมากถึง 60% สวนที่เหลืออีก 40% จะเนนจำหนาย โครงการต า งเร ง ส ง มอบสิ น ค า หั บ ลู ก ค า ส ง ผลให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ในช ว ง ภายในประเทศ และในปนี้บริษัทคาดวาจะมียอดขายเติบโต ไตรมาสแรกมีการอัตราการเติบโตที่ดีกวาอยางมาก สวน ขึ้นจากปที่ผานมาอีก 20% สวนแผนการตลาดปนี้มีแผนที่จะเนนทำตลาดเกี่ยวกับ ตลาดบานเดี่ยวในสวนของงานตกแตงพื้นหองใหมนั้นก็มี การเติบโตไปในทิศทางบวกเชนกันเนื่องจากสินคาดังกลาว งานดานการบริการใหประเทศมากขึน้ โดยจะเนนการบริการ Con Wood_Pro2.ai 9:50:44 PM เปนสินคาทีBN_Stirp ่นำเขามาทดแทนตลาดไม ปารเ4/9/10 ก ปู ขัด ทา จึงมี ดานการวางสเปคสินคาใหกับลูกคา โดยการใหทางเลือกกับ การเติบโตที่ดี ลูกคาดวยการใหลูกคาสามารถเลือกและคัดสรรไม สีสนั

และลวดลายตางๆ ไดตามความตองการ รวมทั้งการรับทำ สินคาตามความตองการของลูกคาและไลฟสไตลของลูกคา อีกดวย ซึง่ เราจะเนนบริการใหกบั กลุม สถาปนิกเปนหลัก นอกจากนี้เรายังเนนใหการบริการดานการติดตั้ง รวมทั้งการให บริการหลังการขาย การบริการแก ไขงานใหกับลูกคาทัน ทวงทีหากสินคาเกิดมีปญหาดวยการเปลี่ยนและซอมสินคา ใหกับลูกคาใหม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด ทำโปรโมชั่ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การขาย กระตุน ยอดขาย และมีแผนทีจ่ ะเปดตัวสินคาใหมมรี าคาตนทุน ไมสูงมากนักออกสูตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของ ลูกคาระดับกลางถึงบน โดยจะเนนเจาะกลุม ลูกคางานคอนโดมิเนียมเปนหลัก ทั้งนี้บริษัทยังไดผลิตพื้นไมจริงสำเร็จรูป ขนาดหนากวาง 5 และ 6 นิ้ว เขามาเสริมในตลาดและเปน ทางเลือกใหกับลูกคาไดเลือกใชอีกดวย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายตัวแทนจำหนายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความตองการของลูกคา ขณะนี้บริษัทมีตัวแทน จำหนายประมาณ 4-5 ราย และมีแผนที่จะเพิ่มอีกอยางไม จำกัด

นายเจอรัส กลาวตอไปอีกวา สำหรับงานสถาปนิกปนี้ บริษัทจะเนนนำเสนอสินคาที่เปนธรรมชาติ โดยออกแบบ ใหมีลายเสี้ยนไม ใหสัมผัสเล็กนอยเพื่อใหความรูสึกเหมือน ไมจริงเมื่อสัมผัส สวนสีจะเนนโทนสีน้ำตาลออนๆ อมเทา ขาว และปนจี้ ะนำเทรนดเหลานีม้ าประยุกตใช ในการทำการ ตลาด สวนดานการแขงขันนั้นมีการแขงขันที่สูงขึ้นทั้งสวน ของผูผลิตและผูนำเขา ปจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตมากวา 300,000 ตาราง เมตรตอป และเปนบริษัทที่มีมารเก็ตแชรเปนอันดับตนๆ ในตลาดพืน้ ไมสำเร็จรูปจากมูลคาตลาดรวมกวา 500 ลานบาท พรวิวัฒนคาไม ใชงานสถาปนิก เปนเวทีเปดตัวลามิเนตกันน้ำ นางสาววาสนา หาญวิวัฒนกูล ผูจัดการฝายการ ตลาด บริษัท พรวิวัฒนคาไม จำกัด ผูดำเนินธุรกิจนำเขา และจัดจำหนายไมพนื้ ลามิเนต ภายใตแบรนด KRONOSWISS แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมาเปนระยะเวลากวา 40 ป

8

BN#148_p1,4-13_M4.indd 8

4/23/10 4:53:25 PM


กลาววา ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาบริษทั ไดรบั ความไววางใจ ในการปูพื้นลามิเนตตามสถานที่ตางๆ อาทิ บานพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนยฝกอบรม รานอาหาร โชวรูมรถยนต ฯลฯ ดวยทีมงานผูชำนาญใน การติดตั้งไมพื้นลามิเนตโดยเฉพาะ สำหรั บ ภาพรวม ตลาดพื้ น ไม ล ามิ เ นต นั้นคาดวาปนี้จะมีแนว โน ม เติ บ โตดี ก ว า ป ที่ ผานมา เนือ่ งจากตลาด อสังหาริมทรัพยมีการ ฟนตัวโดยเฉพาะพื้นที่ ต า ม แ น ว ร ถ ไ ฟ ฟ า ฉะนั้ น เมื่ อ โครงการ อสังหาริมทรัพยมีการ เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง เชื่อวาตลาดปนี้นาจะมี โวลุมการใชพื้นไมลามิเนตไมนอยกวาปที่ผานมา ส ว นแผนการตลาดป นี้ มี แ ผนที่ จ ะเป ด ตั ว โบว ชั ว ร Kronoswiss 2010 รวมทัง้ พืน้ ไมลามิเนตกันน้ำในงานสถาปนิก สยามอีกดวย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปดตัวพื้นไมลามิเนต Plank Nature ขนาด 10 มม. เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือก ใหกับลูกคาไดเลือกใช โดยสินคาใหมดังกลาวนั้นถูกนำเขา มาเพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาที่ตองการความหนาขนาด กลางๆ แตมคี วามแข็งแกรง ดังนัน้ พืน้ ไมตวั Plank Nature จึงตอบโจทยลูกคากลุมนี้ ไดเปนอยางดี นอกจากจะมีความ หนา 10 มม. แลวถูกพัฒนาใหมีหนากวางขนาด 4 นิ้ว ซึ่ง เปนขนาดที่คนไทยคุยเคยเปนอยางดี ผิวหนามีความแข็งแกรงกวาเดิม และที่สำคัญยังใหความรูสึกเหมือนปูไมจริง เนือ่ งจากมีความใกลเคียงธรรมชาติทสี่ ดุ โดยสินคาดังกลาว ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาทดแทนไมเอ็นจิเนียรและเนนจับ กลุมลูกคาระดับบน นางสาววาสนา กลาวอีกวา สวนสินคาไฮไลทอีกตัวที่ จะมาสรางสีสันใหกับตลาดพื้นไมอีกตัวคือ พื้นไมลามิเนต กันน้ำ ซึง่ สินคาดังกลาวถูกออกแบบใหเปนลักษณะของ DIY และมีรูปแบบการปู 2 ระบบ คือ ระบบยึดแนน และ ระบบ คลิก อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการ ของลูกคาที่มีพื้นที่ที่มีขอจำกัด เชน หองน้ำ หองครัว เนื่องจากสินคาดังกลาวสามารถกันน้ำ กันปลวกได 100% ไมมีการยืด หดตัว เหมาะสำหรับสรรพสินคา โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ทั้งนี้สินคาดังกลาวยังไดรับความสนใจ จากเจาของโรงแรมยานเจริญกรุงอีกดวย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเนนนำเสนอสินคาผานทาง

เว็ปไซตมากขึ้น เพื่อกระจายสินคาใหเปนที่รูจักอยางแพร หลาย และเขาถึงกลุม ลูกคามากขึน้ ซึง่ ในเว็ปไซตนนั้ จะบริษทั จะจัดมีพื้นที่สำหรับใหความรูเกี่ยวกับพื้นไม การใชงานพื้น ไมตางๆ รวมทั้งมีพื้นที่เกี่ยวกับการตอบคำถามเกี่ยวกับพื้น ไมถึงปญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใชพื้นไม ใหกับลูกคา ไดเขามาแสดงความคิดเห็นอีกดวย สวนลูกคาของเรานั้น สวนใหญยงั คงเปนลูกคากลุม โครงการโรงแรม อพารทเมนท บานอาศัย สถาปนิก เปนหลัก ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะกระจายสินคาผานตัวแทนจำหนาย อีกดวย และขณะนีเ้ รากำลังมองหาตัวแทนจำหนายในตลาด ตางจังหวัดอีกจังหวัดละ 2 ราย สำหรับผูที่สนใจสมัครเขา มาเปนดีลเลอรของเรานั้นจะตองมีพื้นที่หนารานหรือโชวรูม สำหรับใชแสดงสินคา เนื่องจากเราเนนใหความสำคัญใน เรื่องของภาพลักษณและแบรนดของเราอยางมาก ดันนั้นผู ที่สนใจสามารถติดตอที่เราไดทันที ปจจุบันบริษัทมีตัวแทน จำหนายประมาณ 3-4 ราย สำหรับผลการดำเนินในปนี้คาดวาจะมียอดขายเติบโต เพิ่มขึ้นอีก 20% จากปที่ผานมา ปจจุบันเรามีมารเก็ตแชร เปนอันดับ 1 ในตลาดของสินคาที่นำเขามาจากยุโรป

ลูกคาในประเทศ สินคาตัวนี้จะมีลักษณะเปนลวดลายใหม และเปนลายใหมลาสุดที่กำลังไดรับความนิยมกันอยางมาก ในตลาดยุโรป สำหรับตลาดในไทยนั้นยังไมเปนที่รูจักมาก นักและจะเนนเจาะลูกคาระดับบน สวน Arideko หรือ ไมสักเอ็นจิเนียร นั้นเปนผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช ในงานโครงการในประเทศเปน หลัก หรือประมาณ 80% สวนที่เหลืออีก 20% นั้นจะสง สินคาออกไปยังประเทศญี่ปุน ทั้งนี้บริษัทยังมีไมทุกชนิดให ลูกคาไดเลือกใช อาทิ ไมสัก โอก วอลนัส ยางพารา ฯลฯ สำหรับกลุมลูกคาของเราจะเนนเจาะกลุมลูกคางานโครงการที่อยูอาศัยเปนหลัก และบริษัทรับเหมากอสราง ทั้งนี้ สินคาดังกลาวไดรับการยอมรับและคุนเคยจากลูกคาเปน อยางดี อีกทั้งยังมีราคาถูกกวาไมจริงประมาณ 30% และ สามารถติดตั้งไดเร็วมากกวา 50% นายนที กลาวอีกวา สินคาของเราแบงออกเปนกลุม Engineer Flooring, และ Solid Flooring ซึ่งสินคาดัง กลาวจะเนนเจาะกลุมลูกคาระดับสูง สวนกลุม Laminate Flooring จะเนนจับกลุมลูกคาระดับลาง สวนสินคาตัว Arideko นั้นเปนสินคาที่บริษัทสรางขึ้นมาใหมเพื่อจับตลาด ลูกคาระดับกลาง เพือ่ เปนทางเลือกใหมใหกบั ลูกคาทีม่ กี ำลัง นี โอเดคคอร สง Ariket Fine line/ Arideko ชื้อไมสูงมากนัก ออกตีตลาดพื้นไมหวังดันยอดขายพุงพรวด นายนที เทพโภชน กรรมการผูจัดการ บริษัท นี โอ เดคคอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิต และจำหนายพื้นไมจริง ทำสีสำเร็จเพื่อสงออก ไปยังตลาดตางประเทศ ก ล า ว ถึ ง ภ า พ ร ว ม ตลาดพื้นไมวา ปนี้นา จะมี แ นวโน ม เติ บ โตดี กวาปที่ผานมา เพราะ ภาครั ฐ เข า มาให ก าร สวนแผนการตลาดปนเี้ ราจะเนนนำเสนอตัว Engineer สนั บ สนุ น เรื่ อ งบ า น flooring และ Arideko มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะ ผนวกกั บ ธนาคารมี เพิ่มสัดสวนตลาดในสวนของ Engineer flooring และ การปลอยสินเชื่อเรื่อง Arideko เปน 40% จากเดิมขายอยูที่ประมาณ 30% ของ บานงายขึ้น ซึ่งดูได ยอดขาย สวนตัว Solid Flooring นั้นยังคงสัดสวนไวที่ จากยอดขายตั้งแตตนปที่ผานมาจนกระทั่งปจจุบันบริษัท 40% เหมือนเดิม และมีแผนที่จะลด Laminate Flooring สามารถทำยอดขายได 50% ของเปาที่ตั้งไว ฉะนั้นตนจึงมี ใหเหลือประมาณ 20% จากเดิมขายที่ 30% นอกจากนี้ยังมี ความเชื่อมั่นวาตลาดนาจะมีการเติบโตที่ดีอยางแนนนอน แผนที่จะออกบูธแสดงสินคามากขึ้น อาทิ งานสถาปนิกและปนี้ตั้งเปาจะพยายามรักษายอดขายใหเติบโตไดเทากับ สยาม งานบานและสวน เพื่อสรางการรับรู ในตลาด และ ปที่ผานมา โดยในปที่ผานมามียอดขายเติบโตขึ้น 120% ตอกย้ำแบรนดใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย โดยใชงบใน ปนี้บริษัทไดเปดตัวสินคาใหมอีก 2 รุน คือ Ariket การทำการตลาดประมาณ 5% ของยอดขาย Fine line และ Arideko เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา ซึ่ง ดานคูแขงขณะนี้มีคูแขงเขามาเลนในตลาดมากขึ้น ทั้ง สินคาดังกลาวนั้นถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อนำมาใช รายเกาและรายใหม มีการแขงขันดานราคากันมากขึน้ และ ทดแทนตลาดไมปารเก เพราะสินคาทีท่ ำสีสำเร็จมาจากโรงงาน เราเชื่อมั่นวาเราสามารถแขงขันในตลาดไดเนื่องจากเรามี จึงสะดวกตอการติดตั้งและไมตองเสียเวลาในการทำสี ใหม โรงงานผลิตเอง มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับและเชื่อใจของ อีกครั้ง สำหรับสินคาตัว Ariket Fine line หรือ ไมเอ็นจิ- ลูกคามาโดยตลอด ไมทิ้งงาน สงมองงานทันเวลา มีการ เนียรทำสีสำเร็จนั้น เปนผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบมาใหมี บริการหลังการขายที่เปนเลิศ มีทีมชางติดตั้งที่เชี่ยวชาญ ลักษณะเปนไมชิ้นเล็กโดยผานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสุด ทุกระบบ และเปนรายเดียวที่กลารับประกันดานการติดตั้ง และมีขบวนการผลิตที่คอนขางยากเพื่อตอบสนองลูกคาใน นานถึง 1 ป ปจจุบนั บริษทั มีมารเก็ตแชร ประมาณ 30% ใน กลุม ประเทศยุโรปเปนหลัก (ลักแซมเบิรก ฮอลแลนด อิตาลี) ตลาดพื้นไมจริงทำสีสำเร็จจากโรงงานในประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 90% สวนที่เหลืออีก 10% จะจำหนายใหกับ

9

BN#148_p1,4-13_M4.indd 9

4/23/10 4:50:19 PM


เดคคอรมารทผนึกฮันสโกรเฮอ เจาะตลาดอุปกรณหองน้ำไฮเอนด

เดคคอรมารท จับมือ ฮันสโกรเฮอ จากประเทศเยอรมัน เปดสองโชวรมู ในกรุงเทพฯ และ

ภูเก็ต หวังเจาะตลาดอุปกรณหอ งน้ำระดับไฮเอนด พรอมแนะนำคอลเลคชัน่ PuraVida ฝกบัว และกอกน้ำมีดไี ซนทอี่ ดั แนนไปดวยเทคโนโลยี ในงานสถาปนิก ’53 นายชนะชัย งามทรัพย ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เดคคอรมารท จำกัด ผูจดั จำหนายเฟอรนิเจอร สินคาตกแตงบาน ครัว และผลิตภัณฑหองน้ำชั้น นำของไทย เปดเผยวา เดคคอร ม าร ท ในฐานะผู รวมงานหลักของฮันสโกร เฮอ ในประเทศไทย ได เปดโชวรูม 2 แหง คือ ที่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต ซึ่ง เป น ศู น ย ร วมของกลุ ม ลูกคาไฮเอนด ทีเ่ ปนกลุม เ ป า ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง ฮันสโกรเฮอทีม่ ปี รัชญาในการทำธุรกิจคือ สรางสรรคคณ ุ ภาพ ชีวิตและไลฟสไตลเฉพาะตัวบุคคล ดวยผลิตภัณฑที่เปยมไป ดวยคุณภาพและดีไซน Hansgrohe มีประวัติศาสตรอันยาวนาน 107 ป มี สำนักงานใหญตงั้ อยูในเขตแบลกฟอรเรสต ประเทศเยอรมนี เปนผูนำในอุตสาหกรรมสินคาสุขภัณฑ และเปนผูริเริ่มใน การนำเทคโนโลยีและการออกแบบ เขามาใช ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑกอกน้ำฝกบัวและระบบอาบน้ำ นอกจากนี้ยังเปน ผูคิดคนผลิตภัณฑที่ทำใหหองน้ำสวยงามและสะดวกสบาย ยิ่งขึ้น ภายใตสินคา 4 แบรนด คือ Axor, Hansgrohe, Pharo และ Pontos ปจจุบัน ฮันสโกรเฮอมียอดขาย 661 ลานยูโร มีอัตรา การเติบโต 16% นอกจากในประเทศเยอรมันแลว ยังได สาขาไปทั่วโลก มีพนักงานรวม 3,200 คน เพื่อปกปอง ทรัพยสินทางปญญา โรงงานผลิต 5 แหง ตั้งอยูในประเทศ เยอรมัน และแหงที่ 6 กำลังสรางที่เมืองออฟเฟนเบิรก นอกจากนี้ยังมีอีก 4 แหงทั่วโลก “PuraVida ถือวาเปนสินคา นวัตกรรมของปนี้ โดยในงาน สถาปนิก ’53 บริษัทเดคคอรมารทและฮันสโกรเฮอ ไดนำสินคา ใหมมาเปดตัว 2 คอลเลคชัน่ ดวย กันคือ PuraVida จากแบรนด Hansgrohe ทีอ่ อกแบบโดย Phoenix Design และ Axor Urquiola จากแบรนด Axor ซึ่งออกแบบโดย Patricia Urquiola” นายชนะชัย กลาวตอไปวา

สินคาในคอลเลคชั่น PuraVida ไดรับการคัดเลือก จากคณะกรรมการจัดงานสถาปนิกป 2553 ใหเปนสินคา นวัตกรรม ดวยฟงกชนั่ ทีพ่ เิ ศษคือ Dual-finish, RainBrain, Easy-click และ adjustable spouse สวนคอลเลคชั่น Axor Urquiola เปนคอลเลคชั่นที่แปลกใหม ทาทายอยาง ที่ ไมเคยมีมากอน ดวยคอนเซ็ปท “Mix and Melting” ซึ่งเปนการผสมผสานบรรยากาศสวนตัวที่หลอหลอมเปน หนึ่งเดียวกันทั้งหองนอน หองน้ำ และธรรมชาติรอบตัว สำหรับ Dual-finish เปนเทคโนโลยีการเคลือบกอก น้ำและฝกบัวดวยสีขาวและโครเมีย่ มสีเงินวาวในชิน้ เดียวกัน โดยไมมีรอยตอ ชวยเพิ่มความหรูหรา สวยงาม สะอาดตา นอกจากความขัดแยงในดานสีสันแลว รูปทรงของกอก ออกแบบมาโดยใชทั้งความเรียบตรงและความโคงมน สื่อ ใหเห็นถึงการผสมผสานทั้งความเที่ยงตรงและความนุมนวล ความโคงมนของฐานกอกเชิญชวนใหสัมผัส นอกจากนี้ยัง มีระบบ RainBrain ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิสไตลดิจิตอล ตั้งโปรแกรมเฉพาะบุคคล สามารถควบคุมระบบทั้งฝกบัว กานแข็ง ฝกบัวสายออน และฝกบัวขางดวย touch screen และยังตอบสนองไลฟสไตลดิจิตอลดวยการเพิ่มฟงกชั่นการ ฟง mp3 สวน EasyClick เปนเทคโนโลยี ในการใชงาน ฝกบัวที่เพียงแคกดปุม ก็สามารถเลือกระบบน้ำได 3 แบบ สวนเทคโนโลยี Adjustable spouse ทำใหปากของ กอกอางลางหนา สามารถปรับได 8 องศา น้ำจึงไมกระเด็น ออกจากอาง ชวยให ไมตองกังวลกับขนาดของอางลางหนา ใช ไดกับอางลางหนาขนาดใหญ และ ขนาดเล็ก การปรับ องศาทำใหสามารถปรับสายน้ำให ไหลตรงไปยังชองระบายน้ำ น้ำจึงไมกระเด็นออกจากอาง การเปดปด และปรับน้ำรอน เย็น ใชวิธี โยกมือจับดานบนที่สะดวกสบาย ใชงานงาย

แลว ผูซื้อจะไดสินคาที่ ไดรับการการันตีความหนา โกลดสตารเมททอลเนนขายผานเอเยนต อิเต็ตมาลีของอลู มเิ นียม รวมถึงฟลมทมี่ คี วามหนาถึง 15-18 ไมครอน โดยบริ นคาในกลุมพรีเมียร ยูโร พรอมเปดตัวสินคาใหมในงานสถาปนิก ’53 ซี่รีส ในงานสถาปนิษัทจะเปก ’53ดตัวสิโดยจะนำสิ นคาที่ผลิตจาก โกลดสตารเมททอล จับมือ Giesse จากประเทศ ปจจุบัน บริษัทไดจับมือกับ Giesse ซึ่งเปนผูผลิต อิตาลี ผลิตอลูมเิ นียมเสนมาตรฐานยุโรป แบรนด พรีเมียร ฮารดแวร อันดับ 1 ของโลก(อุปกรณติดตั้งประตูหนาตาง) ยูโร ซีรี่ส ประกาศเปดตัวในงานสถาปนิก ’53 พรอม จากประเทศอิตาลี เพือ่ ทำการพัฒนาสินคาใหมแบรนด Premier ยันยังใชเอเยนตเปนชองทางการจำหนาย ย้ำไมคิดที่ พรอมฮารดแวร หรืออุปจะทำตลาดเอง กรณติดตั้งประตูหนาตาง นางสาวชญานี พินิจโสภณพรรณ รองกรรมการ เชน มือจับ บาบพับ ลอผูจัดการ บริษัท โกลดสตาร เมททอล จำกัด เปดเผย เลือ่ น ฯลฯ ที่ ไดมาตรฐาน วา บริษัทเปนผูผลิตอลูมิเนียมเสน งานชุบผิว อโนไดซ ยุโรป เพื่อเจาะกลุมลูก และ งานพนสี เพื่อตอบสนองความตองการดานงานอลูคาระดับไฮเอนด โดยจะ มิเนียมเสนหนาตัด สำหรับงานโครงประตู หนาตาง และ มีดวยกัน 2 รุน คือ พรีงานอุตสาหกรรม โดยเปดดำเนินการมาตั้งแตป 2531 มี เมียร สแตนดารด ซิสเต็ม โรงงานผลิตอยูที่ อ.กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร บน ซึ่งเปนอลูมิเนียมหนาตัด เนื้อที่ 25 ไร มีกำลังการผลิต 1,200 ตันตอเดือน เหมือนที่ขายกันอยูทั่วไป ในทองตลาด แตมคี ณ ุ ภาพ ที่ดีกวา สวนอีกรุนคือ พรีเมียร ยูโร ซี่รีส ซึ่งเปนอลูมิเนียม หนาตัดแบบยุโรป ที่มีการทดสอบในเรื่องของแรงลม การ นน้ำ กันสะเทือน และกันเสียง ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นของการ Kenya กัทำแบบ คาดวาจะสามารถทำการผลิตได ในเดือนพฤษภาคม ประสงค น ำเข า สิ น ค า ในประเภท ศกนี้ โดยสินคาทิบ่ ริษทั ผลิตไดจะทำการสงไปทดสอบในเรือ่ ง กระเบื้องเซรามิกเพื่อนำไปใชสำหรับอาคารและเครื่องใช แรงลม การกันน้ำ กันสะเทือน และกันเสียงจากอิตาลี ซึ่ง ในครัวเรือน สนใจติดตอ Mr. Nicholas Kimutai, หลังจากผานการทดสอบแลว ทางอิตาลีจะมีการออกใบรับ Marketing Director Economiles investment .Ltd, ประกันใหตามมาตรฐาน European Standard (EN1935 Uganda road, Eldoret, Rift valley, 30100 โทรศัพท :2002) นางสาวชญานี กลาววา สินคาในกลุม พรีเมียร อลู254-020-2380158 โทรสาร 254-020-2380158 มือถือ มิ เ นี ย ม นอกจากจะไดรับการการันตี ในคุณภาพจากประเทศ 254-723789246

อิตาลีมาโชวในงาน สวนการจำหนาย ซึง่ ทีผ่ า นมาบริษทั เนนการขายผาน ตัวแทนจำหนายทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ซึ่งมีอยู ประมาณ 100 ราย โดย 95% เปนตัวแทนจำหนายในเขต กรุงเทพฯ นั้น แมบริษัทจะนำสินคาในกลุมพรีเมียรออกสู ตลาด บริษทั ก็ยงั คงเนนการขายผานชองทางการจำหนาย เดิม คือเอเยนต ไมเคยคิดที่จะไปทำตลาดเอง โดยตั้งเปา หมายการเติบโตในปนี้ ไวที่ 20% แมการแขงขันจะคอน ขางสูงก็ตาม ปจจุบันมีการแขงขันในเรื่องราคาคอนขางสูง โดย เฉพาะในปนี้ ซึ่งในบรรดาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชน อาคารสูง คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส และบานเดี่ยว นัน้ โครงการประเภทอาคารสูงคอนโดมิเนียมมีการใชอลูม-ิ เนียมเพือ่ ทำประตูหนาตางเปนจำนวนมาก ดังนัน้ โครงการ ประเภทอาคารสูงคอนโดมิเนียมจึงเปนกลุมลูกคาที่สำคัญ ของตลาด ซึ่งในปนี้เริ่มมี โครงการประเภทนี้เปดตัวกันไป แลว และหลายๆ บริษัทมีแผนที่จะเปดตัวอีกจำนวนไม นอย จึงทำใหมั่นใจถึงความตองการใชอลูมิเนียมในปนี้ นางสาวชญานี กลาวตอไปวา บริษัทมีนโยบายที่จะ พัฒนาสินคาใหมๆ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ รวมถึงการใหความรูก บั ชาง ในการติดตั้ง เพราะสินคาแมจะมีคุณภาพดีแค ไหนก็ตาม ถาไดชางที่ ไมมีความรูความชำนาญในการติดตั้งแลว อาจ ทำใหสินคานั้นดอยคุณภาพลงไป ดังนั้นในงานสถาปนิก ’53 ภายในบูธของบริษทั จะเปดใหผสู นใจลงทะเบียนแสดง ความจำนงในการขอเขาอบรมการติดตั้งกับบริษัท

10

BN#148_p1,4-13_M4.indd 10

4/23/10 12:39:35 AM


ซี ไอ ซี พรอมเปดตัวสินคาใหมในงานสถาปนิก ’53 นายสุชาติ เตียนโพธิทอง กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ซี ไอ ซี จำกัด ผูจำหนายและติดตั้งวัสดุตกแตงอาคาร ประเภท หินทรายสังเคราะห จ ากธรรมชาติ เชน Sand Stone Marble Travertine Lime Stone Sand Brush Lime Artery ซึ่งเปนวัสดุใชกับงานผนัง ไดทั้งภายในและภายนอก อาคาร เปดเผยวา ตลาด วัสดุกอสรางในป 2553 ทิศทางถือวาดีกวาเมื่อป 2552 อยูมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐมีแผนพัฒนานโยบายโครงการไทยเขมแข็ง ที่ สนับสนุนองคกรตางๆ ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางในสวน ของภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมวัสดุกอสราง จึงทำให คนในกลุมตลาดกลางมีการขยับตัวและใหความสนใจเกี่ยว กับการตกแตงตัวอาคารและบานพักอาศัยของตนเองเพิ่ม มากขึ้น ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท มองว า ความต อ งการของตลาดใน ปจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น แตทั้งนี้ตองยอมรับวาผลิตภัณฑโดย สวนใหญของเราเนนไปที่ตลาดระดับกลางถึงระดับบน ซึ่ง ตรงนี้เราตองใชความพยายามในการใชสื่อเพื่ออธิบายไปยัง กลุม ลูกคาเหลานัน้ ให ไดรบั ทราบถึงผลิตภัณฑของเราวาเปน อยางไร มีขอดีและประโยชนอยางไรบางเมื่อเทียบกับวัสดุ ชนิดอืน่ ๆ ตองยอมรับวาในปจจุบันผูซื้อสวนใหญจะมองไปที่ เรื่องของราคาเปนอันดับตนๆ สวนเรื่องของคุณภาพและ ความสวยงามก็เปนอันดับรองลงมา จากปจจัยตางๆ เหลานี้

ทางบริ ษั ท จึ ง มุ ง เน น ที่ จ ะทำการประชาสัมพันธใหแกกลุมลูกคา โดยเฉพาะกลุม สถาปนิกซึ่งถือเปนกลุมอันดับตนๆ ที่ทาง เราจะเข า ไปให ค วามรู ค วามเข า ใจในตั ว ผลิตภัณฑ เพราะกลุมสถาปนิกจะเปนผูที่ พาเราไปสู ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเราใน ที่สุด นายสุชาติ กลาวตอไปอีกวา ในสวน ของคูแขงถือวาตลาดที่ทางบริษัทเจาะอยูนั้นมีคูแขงที่เยอะ ทั้งนี้ทางบริษัทพยายามที่จะฉีกแนวผลิตภัณฑของเราให แตกตางออกไปจากคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑของเราจะ ตองมีการใชงานที่แตกตาง รวมไปถึงมีการใชงานที่สะดวก และงายอีกดวย นอกจากนั้นทางบริษัทเองก็พยายามที่จะ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ให เ ป น สิ น ค า ประเภท DIY ที่ผูซอื้ สามารถนำไปใชงานไดงา ย อีกประการ ทางบริษทั ยังมองดวยวาผลิตภัณฑของเรามีจดุ ดอยหรือจุดดี อยางไรเมือ่ เทียบกับคูแ ขง ซึง่ นอกจากเรือ่ งของความสวยงาม และเรื่องของความคงทนแลว เรื่องประโยชนใชสอยก็เปน อีกอยางที่ถือเปนจุดขายสำคัญสำหรับผลิตภัณฑของเรา ในสวนของผลิตภัณฑของทางบริษัทไมวาจะเปน Sand Stone Marble Travertine Lime Stone Sand Brush Lime Artery ซึ่งเปนวัสดุใชกับงานผนังไดทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร นอกจากมีความสวยงามที่หลากหลายเปน ธรรมชาติแลว ยังมีจดุ เดนอีกหลายประการ ในเรือ่ งน้ำหนัก เบา ทนตอสภาพแวดลอม ทีส่ ำคัญสามารถติดตัง้ อยูบ นพืน้ ผิว ใดก็ได และสามารถเลือกสีใหเหมาะสมกับความตองการของ มัณฑนากร เจาของโครงการหรือเจาของบาน ผลิตภัณฑ ดังกลาวสามารถใชทดแทนหินธรรมชาติ เชน แกรนิต/

หินทราย ไดทุกรูปแบบ ฉะนั้นจึงเปนวัสดุ (ฉาบ) ผนังอยาง ไรขีดจำกัด โดยบริษัทมีผลงานมากมาย เชน อาคารเกสร พลาซา อาคารชินวัตร (สามยาน) เซ็นทรัล พัทยา ฯลฯ ลาสุดบริษัทไดจำหนายและติดตั้งวัสดุตกแตงอาคาร ซึ่งใชกับงานพื้น ไมวาภายในหรือภายนอกอาคาร ภายใต ชื่อวา “Tierra Flake” ที่เหมาะกับพื้นคอนกรีต มีความ สวยงาม ความแข็งแรง ความทนทานทนตอแรงขูดขีด และ แรงบดทับของยางรถยนต กันซึม ไมดดู ซับน้ำ ทำใหสามารถ ปองกันการเกิดตะไครน้ำ เชื้อรา เหมาะอยางยิ่งสำหรับ ถนนลานจอดรถ ทางเดิน ทางเขา ลานระเบียง ลานรอบ สระวายน้ำ ดาดฟาอาคาร หองครัวหรือหองนั่งเลน มีรูป แบบและหลากสี ใหเหมาะกับความตองการของสถาปนิก ออกแบบลวดลายไดตามตองการ ที่สำคัญราคาถูกกวาวัสดุ พื้นทั่วๆ ไป บริการติดตั้งทั่วประเทศ พรอมแนะนำและ ฝกสอนวิธกี ารติดตัง้ กับชางทีส่ นใจ ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียด ไดที่ www.cicpaint.com หรือติดตอฝายขายโครงการ บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด โทร. 0-2398-0131-3, 0-27494096-8 แฟกซ. 0-2743-2050 กรรมการผูจัดการ กลาว ทิ้งทาย

Green Roof Made Easy with ATLANTIS by LOLXEY

iµ¥Ÿ¨·˜£´–”r„n°­¦oµŠ

¦·¬´š¨È°„ŽÁ¨n¥r‹Îµ„´— ¤®µœ  ϡιυ ϡιυϡιυόϔυ ϡιυόϔυ ϡιυόϔυ  HPDLOFPGBPDUNHWLQJ#OR[OH\FRWK PDLOFPGBPDUNHWLQJ#OR[OH\FRWK ZHEVLWHZZZOR[OH\FRWKFPG ZHEVLWHZZZOR[OH\FRWKFPG

11

BN#148_p1,4-13_M4.indd 11

4/23/10 2:58:18 AM


อารซีไอ ปกธง CDC เปดโชวรูม โชว ด ไ ี ซน เ จาะไลฟ ส ไตล ค นรุ น  ใหม เ

มื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผานมาทีมงาน BUILDER NEWS ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมโชวรูม แหงใหมของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผูผลิตและจำหนายกระเบื้อง เซรามิค กระเบื้องดินเผา ประเภทบุผนัง และปูพื้น ภายใตแบรนด RCI ที่คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ยานเรียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา โดยเนนแสดงสินคาครบครันเพื่อจับลูกคา สถาปนิก นักออกแบบตกแตงและเจาของโครงการ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณผูนำกระเบื้องที่ตอบ สนองไลฟสไตลลูกคายุคดีไซน พรอมทั้งสนทนากับผูบริหารงานในแงของคุณสมบัติผลิตภัณฑ การดำเนินงาน ชองทางการตลาด การแขงขัน รวมถึงทิศทางในอนาคตของธุรกิจดังกลาว ฯลฯ ลองมาฟงทัศนะความเห็นของผูบริหารยุคใหมของอารซีไอ วาจะมีกลยุทธเด็ดอยางไรในภาวะ เศรษฐกิจในยุคปจจุบัน นายณัฏฐ บรรทัดฐาน ผูช ว ยกรรมการสายงานขาย และตลาด บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ผูผลิตและจำหนายกระเบื้องเซรามิค กระเบื้อง ดินเผา ประเภทบุผนัง และปูพื้น ภายใตแบรนด RCI เปด เผยวา เมือ่ ปลายเดือนมีนาคมทีผ่ า นมาบริษทั ไดเปดใหบริการ โชวรูมแหงใหมที่คริสตัลดีไซนเซ็นเตอร หรือ CDC บริเวณ ถนนรามอินทรา เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑกระเบื้อง RCI ให ผู บ ริ โ ภคได สั ม ผั ส ถึ ง ความคิ ด สร า งสรรค ใ นการใช วั ส ดุ กระเบือ้ งตกแตงหองตางๆ ในชีวติ ประจำวันไดอยางสวยงาม และกลมกลืนกับวัสดุอื่นๆ มากขึ้น สำหรับการเปดโชวรูม CDC แหงใหมนี้จะสอดรับกับ แผนงานของบริ ษั ท ในการขยายการตลาดไปยั ง กลุ ม ผู บริโภค ดวยกลยุทธการสรางประสบการณจริงที่เนนใหผู บริโภคไดสัมผัสกับความหลากหลายดานดีไซนและการใช รูปแบบดิสเพลยตั้งแตปที่ผานมา ซึ่งประสบความสำเร็จใน การจุดประกายความคิดแกลูกคาและสามารถกระตุนยอด ขายไดเปนอยางดี “โชวรูมใหมแหงนี้จะเปนอีกชองทางที่จะทำใหแบรนด RCI สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก CDC

วางตำแหนงเปนศูนยรวมสินคาและการตกแตงที่ ใหญ ใน ระดับเอเชีย จึงทำใหมีศักยภาพในการเขาถึงกลุมลูกคาที่ คอนขางตรงกับกลุมเปาหมายของบริษัท อาทิ สถาปนิก นักออกแบบ เจาของโครงการ และผูบ ริโภคทีส่ นใจดานดีไซน โดยเราตั้งใจที่จะทำให โชวรูมแหงนี้เปนศูนยรวมกระเบื้อง RCI ที่หลากหลายและครบครันมากที่สุด เพื่ออำนวยความ สะดวกแกลกู คาในการเลือกชมและตัดสินใจ นายณัฏฐ กลาว ดาน ม.ล. กอกฤษต กฎดากร ทีป่ รึกษาดานการตลาด ในฐานะที่เปนผูออกแบบโชวรูมแหงนี้ กลาวถึงแนวคิดใน การออกแบบวา โชวรูม CDC นั้นจะเปนสถานที่ที่รวบรวม ขอมูลดานการออกแบบและเปนศูนยรวมกระเบื้องอารซีไอ ที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบโจทยของการตกแตงบานของ ลูกคาทุกกลุมไดอยางลงตัว ดวยการตกแตงสไตล Modern Contemporary จึงทำให โชวรมู มีภาพลักษณที่โดดเดน ทันสมัย เรียบหรู อีกทั้งยังสอดรับกับคอนเซ็ปต Library and gallery ทีต่ งั้ ใจใหลกู คาเขามาเดินชมสัมผัสกับความสวยงาม ที่หลากหลายของกระเบื้อง ซึ่งถูกจัดวางในรูปแบบของหอง สมุ ด กระเบื้ อ งที่ ร วบรวมกระเบื้ อ งทุ ก รู ป แบบทุ ก รุ น ของ อารซไี อและนิตยสารออกแบบชือ่ ดังจากทัว่ โลก ซึง่ นอกจาก

ลูกคาจะไดสัมผัสกระเบื้องรุนตางๆ แลว ยังสามารถศึกษา หาข อ มู ล ด า นการออกแบบและเทรนด ก ารตกแต ง ต า งๆ จากทั่วทุกมุมโลก “สำหรับบรรยากาศภายในโชวรมู ลูกคาจะพบกับไอเดีย การตกแตงบาน ผาน Pattern Idea ที่นาสนใจรวมถึง การนำกระเบื้องไปใชประโยชน ในรูป แบบตางๆ ของงานตกแตงไดอยาง มากมายไมรจู บ ซึง่ เปนการตอกย้ำ สิ่งที่เราใหความสำคัญมาตลอด 40 ป เพื่อรักษามาตรฐานภายใต แนวคิด World Class Beauty World Class Quality จนถือ เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ RCI ที่ ไดรบั การยอมรับจาก กลุมลูกคา” ม.ล. กอกฤษต กลาว นายณัฏฐ กลาวอีก วา นอกจากจากนี้บริษัท ยั ง ได อ อกผลิ ต ภั ณ ฑ กระเบื้องรุนใหม ในกลุม กระเบื้ อ งผนั ง ขนาด 8”x12” เพื่อเพิ่มความ หลากหลายทั้ ง ในด า น ดีไซน และราคา รวม ถึงกระเบื้อง Porcelain และกระเบื้องปูพื้นดินเผา โดยเฉพาะซีรียรุน Rocky Matix Rosso และ Tuscany ที่เพิ่มลูกเลนของขนาดและ ตั ว ตกแต ง ออกมารองรั บ ตลาดมากขึ้น

12

BN#148_p1,4-13_M4.indd 12

4/23/10 12:46:57 AM


สวนภาพรวมตลาดกระเบื้องปูพื้นและบุผนังนั้นเชื่อวา ปนี้จะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะเจอปญหาดาน การเมืองในขณะนีก้ ต็ าม ตนเชือ่ วายังไมมผี ลกระทบตอยอดขาย ยกเวนในบางวันที่มีสีสันของการชุมนุมประทวงอาจจะ ลดลงไปบาง ซึง่ เชือ่ วาทุกคนชินกับความไมสงบทางการเมือง ของบานเรา พิจารณาไดจากยอดการเปดตัวโครงการของผู ประกอบการอสังหาริมทรัพย ที่มีมาตั้งแต ไตรมาส 3 ปที่ แลวจนถึงปจจุบนั และเริม่ ทยอยสัง่ วัสดุอยางตอเนือ่ ง อยางไร ก็ตามราคาที่อยูอาศัยตอยูนิตในปนี้นั้น คาดวาจะลดลงตาม กำลังซือ้ ของผูบ ริโภค แตจำนวนหนวยจะมีเพิม่ มากขึน้ ทำให ตลาดอสังหาริมทรัพย ในปนี้จะยังคงมีอัตราการเติบโต ในชวงตนปที่ผา นมา บริษัทตั้งเปาอัตราการเติบโตในป 53 ที่ 15-20% หรือจำนวน 1,200 ลานบาทจากยอดขายป 52 กวา 1,000 ลานบาท โดยนับจากตนปจนถึงปจจุบัน ยอดขายเติบโตประมาณ 12-13% อยางไรก็ตามจากกลยุทธ การตลาดทีบ่ ริษทั เนนมากขึน้ ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ ใหมอยางตอเนื่อง จึงทำใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถสราง ยอดขายไดตามเปาหมายทีก่ ำหนดไว และคาดวาจะสามารถ ลางขาดทุนสะสมไดหมดและอาจเห็นกำไรเล็กนอยภายในปนี้ อยางแนนอน

อยางไรก็ตามตนเชื่อวาปนี้บริษัทจะสามารถเติบโตได อยางกาวกระโดดและสามารถขยายสวนแบงการตลาด เพิ่มเปน 8-10% จากป 52 อยูที่ 6-7% จากยอดขายรวม ประมาณ 4.7 ลานตร.ม. ขณะที่ตลาดรวมกระเบื้องป 52 ประมาณ 60-70 ลานตร.ม. สำหรับแผนการตลาดปนบี้ ริษทั ได ป รั บ กลยุ ท ธ ก ารดำเนิ น งานเชิ ง รุ ก ทางด า นการตลาด โดยเฉพาะการทำโปรโมชั่นสำหรับกระเบื้องขายดี 40 แบบ ซึง่ ผลตอบรับดีมากจนผลิตสินคาไมทนั รวมไปถึงการใหสว นลด และผลตอบแทนแกรา นคาตัวแทนจำหนายเพิม่ ขึน้ อีก 3-5% จากเดิมให 8-10% ทำใหตวั แทนจำหนายตองการสินคาของ RCI มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มชองทางการจำหนายใหมๆ มากขึ้น ทั้ง การเขาถึงลูกคาโครงการ การปรับปรุงอาคารและการพัฒนา โครงการใหมๆ เปนตน นอกจากนี้ยังไดปรับเพิ่มสัดสวน การผลิตกระเบื้องไฟทติ้งแบรนด หรือกระเบื้องที่สามารถ แขงขันดานราคาได ใหมากขึ้น เดิมในปที่ผานมามีสัดสวนการผลิตอยูที่ 20% ปจจุบัน มีอยู 25% และในไตรมาส 2 นี้ จะขยับเพิ่มเปน 30-35% โดยหลั ง จากนั้ น บริ ษั ท จะพิ จ ารณาว า ตลาดยั ง มี ค วาม ตองการมากนอยเพียงใด นอกจากนี้บริษัทไดปรับรูปแบบ การทำตลาด มาเปนวันสตอป เซอรวิสอีกดวย

นายณัฏฐ กลาวตอไปอีกวา ปจจุบันบริษัทมีกำลังการ ผลิตรวม 5.5 แสนตร.ม.ตอเดือน ซึ่งแบงเปนกระเบื้องปู พื้น และบุผนัง 3.5 แสน ตร.ม. กระเบื้องพอรซเลน 1 แสน ตร.ม. และกระเบื้องดินเผา 1 แสนตรม. ที่เดินกำลังการ ผลิต 100% ซึง่ ขณะนีย้ งั ไมมแี ผนจะเพิม่ กำลังการผลิต เนือ่ งจากหากผลิตสินคาออกมามากอาจจะเกิดสงครามราคาก็ เปนได เพราะกระเบือ้ งประเภทไฟทตงิ้ แบรนด ผูผ ลิตกระเบือ้ ง ทุกคายก็มอี อกมาตลอด รวมถึงเรา แตการทีข่ ยับเพิม่ สินคา ดังกลาวมากขึ้น เนื่องจากการแขงขันเริ่มสูง จึงตองออก สินคาเพือ่ มาเจาะตลาด ซึง่ บริษทั ยังใชแบรนด อารซไี อ เพียง แบรนดเดียว สำหรับปญหาการเมืองในขณะนี้ ยังไมมีผลกระทบตอ ยอดขาย ยกเวนในบางวันที่มีสีสันของการชุมนุมประทวง อาจจะลดลงไปบาง ซึง่ เชือ่ วาทุกคนชินกับความไมสงบทางการเมืองของบานเรา พิจารณาไดจากยอดการเปดตัวโครงการของผูป ระกอบการอสังหาริมทรัพย ทีม่ มี าตัง้ แต ไตรมาส 3 ปทแี่ ลวจนถึงปจจุบนั และเริม่ ทยอยสัง่ วัสดุอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตามราคาที่อยูอาศัยตอยูนิตในปนี้คาดวาจะลดลง ตามกำลังซื้อของผูบริโภค แตจำนวนหนวยจะมีเพิ่มมากขึ้น ทำใหตลาดอสังหาริมทรัพยในปนี้จะยังคงมีอัตราการเติบโต อยางแนนอน

13

BN#148_p1,4-13_M4.indd 13

4/23/10 4:24:24 PM


เมนทอยูทายซอย เราก็สามารถจะชดเชยดวยการบริการ รถรับสง อยูลึกแค ไหนแตมีความปลอดภัยที่เหนือกวา เปน จุดที่สามารถแก ไขความไมสะดวกสบายได” การทำ feedback เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะทำใหเรารูวาจะ ดำเนินโครงการไปในทิศทางไหน จะเริ่มโครงการเวลาใด การทำโครงการไมสามารถทำแลวเสร็จในปเดียว มันอาจ จะไปเสร็จอีก 2-3 ปขา งหนา จะทำใหผปู ระกอบการประเมิน แลวสรางความแตกตาง เรื่องถัดมาที่เราจะตองคำนึงถึง คือ เรื่องของขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสราง อาคาร จะเปนสิ่งที่เราไมสามารถปฏิเสธได หลายทานอาจ คิดวา เซอรวิสอพารทเมนทกำไรดีมาก เพราะรับลูกคาทั้ง รายวัน รายเดือน แตจริงๆ แลว การรับรายวันนัน้ ผิดกฎหมาย เพราะวากฎหมายระบุวาตองพักรายเดือนขึ้นไปเทานั้น ถา ทานรับรายวันจะตองไปจดทะเบียน พรบ.โรงแรม ถาฝาฝน จะมีการลงโทษ ปรับเปนเงิน 20,000 บาทตอวัน ซึ่งทางคุณณรงค จันทรบูรณะพินิจ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ สำนักงานสงเสริมและพิทกั ษเยาวชน กระทรวง พัฒนาสังคมฯ ไดกลาวไว ในสัมมนา สราง-บริหาร หอพักอพารทเมนทวา “กฎหมายหอพัก – อพารทเมนท ความ จริงแลวไม ไดมีอะไรมากมาย กฎหมายหอพัก มีออกมาตั้ง แคป 2507 เดิมทีกฎหมายหอพักจะขึ้นอยูกับกรมประชาสงเคราะห แตเมือ่ มีเหตุการณปฏิรปู ระบบราชการเมือ่ ป 2545 สงผลให ในป 2546 กฎหมายหอพักตองขึน้ ตรงกับกระทรวง พัฒนาสังคมฯ ซึง่ จะมีหนาทีด่ แู ลเรือ่ งหอพักทัว่ ประเทศ จริงๆ แลวหอพักจะตองจดทะเบียนรับนักเรียนนักศึกษาเขาพัก แตถาทำบานเชา หรือรับผูอื่นเขาพักก็ ไมตองไปจดทะเบียน ทำใหมีการสับสนกันระหวางหอพักกับอพารทเมนท ตาม

สรางหอพัก - อพารทเมนท

ตองบริหารจัดการอยางไรถึงจะอยูรอด

ในวันนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนธุรกิจที่กำลังไดรับความสนใจจากนักลงทุน โดยเฉพาะ ธุรกิจหอพัก-อพารทเมนท ที่ผุดขึ้นเปนจำนวนมาก เพราะเปนธุรกิจที่เรียกงายๆ วาเสือนอนกิน ถาทำดี ลูกคาพอใจ ก็ประสบความสำเร็จ ทำใหเรามักจะไดยินหลายๆ คนถามกันมาวา ถาจะ ทำธุรกิจหอพัก - อพารทเมนท จะเริ่มตนกันอยางไรดี จะตองใชเงินทุนเทาไหร จะบริหาร จัดการยังไง ทำแลวจะคุมไหม ตองเสียภาษีเทาไร สารพัดคำถามที่วนเวียนในหัว ดังนั้นการทำธุรกิจหอพัก – อพารทเมนท จำเปนที่จะ ตองมีการศึกษาทั้งขอดี ขอเสีย กอนที่จะเริ่มลงทุน คุณ ธนินทร นนทรี ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั คอนคอรด แมเนจเมนท จำกัด ได ใหขอคิดในการทำธุรกิจ หอพัก –

อพารทเมนทวา “เซอรวิสอพารทเมนท คือ อพารทเมนทที่ มีการบริการเพิ่มขึ้นมา คนที่มีอพารทเมนทอยูแลวมาทำ เซอรวสิ อพารทเมนทเสริมขึน้ ไป ซึง่ การบริการเปนสิง่ ทีท่ ำให เราประสบผลสำเร็จ ทำใหเราตองหาขอแตกตางในการทำ เซอรวิสอพารทเมนท ที่แตกตางจากที่อื่นๆ เพื่อใหลูกคา เกิดความประทับใจ ในการเริม่ ตนการลงทุนนัน้ ผูป ระกอบการ

จะตองกำหนดกลุมลูกคาวา จะหาลูกคาจากไหน ลูกคาเรา คือใคร โดยจะตองมาดูวาทำเลที่ตั้งของเราเหมาะสมกับ ลูกคาหรือไม นอกจากนีย้ งั ตองมองไปถึงอนาคตวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการลงทุน ลูกคาตอง เปนลูกคาที่เราเห็นอยูแลววามีอยูจริง เราจึงจะไปกอสราง อพารทเมนทขึ้นมา นอกจากมองฐานลูกคาแลว สิ่งสำคัญ อีกอยางหนึ่งก็ตองมองวามีคูแขงหรือเปลา แลวเราตองมา คิดวาจะสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นอยางไร ในโครงการ ที่จะประสบความสำเร็จได คือ โครงการที่มีการเดินทาง โดยสะดวกสบาย แลวก็มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี แต นั่นไม ไดหมายความวา อพารทเมนท หรือเซอรวิสอพารท-

กฎหมาย อพารทเมนท เจาของจะสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงครับบุคคลทั่วไป ไม ไดคิดจะรับนักศึกษาเขาพัก พอ รับนักศึกษาเขาพัก กลายเปนหอพัก จะตองจดทะเบียน หอพัก สวนกฎหมายหอพัก คือ มีนักศึกษาอยูตั้งแต 5 คน ขึ้นไป แลวเรียนหนังสือปริญญาตรีลงมา อายุไมเกิน 25 ป ตองจดทะเบียนหอพัก เจตนาของกฎหมายคือ ตองการให เจาของหอพักดูแลเด็กมากขึ้น เปรียบเสมือนเปนบานหลัง ที่สอง ไมมีกฎอะไรมากมาย จุดมุงหมายของการทำหอพัก ใหเจาของสามารถอยู

14

BN#148_p14-15,18-19_M4.indd 14

4/23/10 5:04:03 PM


ได เชน หอพักหนาโรงเรียนบดินทรเดชา คือ เจาของตองการ เด็กโรงเรียนบดินทรเดชาอยางเดียว โดยเสียคาใชจา ยเทอม ละหนึ่งหมื่นหาพันบาท มีบริการที่พิเศษกวาที่ คือเขาจะซัก เสื้อผาใหนักเรียนหนึ่งชุดฟรี ตอนเย็นกินขาวฟรี 1 มื้อ 6 โมงเย็นปดหอพัก และไดมีการจดทะเบียนหอพัก ผมก็ ไดมี การไปตรวจ ก็เห็นวาเด็กอยูกันอยางมีความสุข เจตนาการ จดทะเบียนหอพัก คือตองการใหเด็กไดเรียนหนังสือปลอดภัย จากอันตราย ใหสถานทีน่ นั้ เหมือนบานหลังทีส่ อง ใหเจาของ หอพักเปนเหมือนพอแมคนที่สอง แตทานเจาของธุรกิจ อสังหาริมทรัพยทั้งหลาย ไปสรางอพารทเมนท ไปเรียกเปน หอพัก เจาของกิจการยังไมรวู า อพารทเมนทและหอพักมีความ ตางกันอยางไร บางคนอธิบายไม ไดเลย บางคนอธิบายได เยอะมาก คนทีเ่ ปนนักกฎหมายยังไมรเู ลยวาหอพักมีกฎหมาย ควบคุมดูแลอยู

การจดทะเบียนหอพัก ตองมีหลักฐานการเปนเจาของ คำวาเจาของคือ หนึ่งอาจจะเชามา อาจจะครอบครองโดย กรรมสิทธิ์ ชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจจะเปนเจาของ กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร ก็สามารถ จะมาจดทะเบียนหอพักได แตมีปญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด ขอนแกน 15 ราย ผูวาฯไมใหจดทะเบียนหอพักได เพราะ วาคนที่จะมาขออนุญาตหอพัก ไปสรางในที่สาธารณะจะมา จดทะเบียนหอพัก ผมบอกวาเจาของหอพักไม ไดบอกเจาของ

กรรมสิทธิ์ตรงนั้น ผมก็ชี้แจงไปวาถาเปนการเชามา จะตอง มีการเพิกถอนสถานที่ตรงนั้น ตองนำคำสั่งศาลไปรื้อถอนให หมด กฎหมายหอพักเปนกฎหมายของสังคม บริการ สาธารณะ ตามกฎหมายการปกครองหากเจาหนาที่ ไมจดทะเบียนให ทาน ทานจะสามารถฟองได” เรือ่ งทีส่ ามคือ เรือ่ งของตนทุนในการดำเนินการกอสราง อาคาร การออกแบบและการตกแตงภายใน แบงออกเปน 3 เกรด เกรด A หมายถึงกลุมลูกคาที่เปนชาวตางชาติ กลุม ลูกคาที่มีรสนิยมสูง ระดับผูบริหาร เราจะไดอัตราคาเชาที่ สูง เดือนหนึ่งเปนหลักแสน กลุมลูกคากลุมนี้ตองการสิ่งที่ดี ที่สุด สิ่งอำนวยความสะดวกที่คอนขางดี จะเหมือนโรงแรม 5 ดาว คาออกแบบ อพารทเมนทเกรด A จะตกอยู ตาราง เมตรละ 1,100 บาท คากอสรางตัวอาคาร 22,000 บาท คาตกแตงภายในรวมเฟอรนิเจอร จะอยูที่ประมาณ 25,000 บาท ถารวมแลวก็ตกอยูประมาณ 48,000 บาท เกรด B เปนกลุมลูกคาที่ยังมีรสนิยมดีอยู แตก็ขอใหดู ดี อาจจะไดราคาประมาณ 4-5 หมื่นตอเดือน คาออกแบบ ตกแตงภายใน กอสราง ประมาณ 34,000 บาท เกรด C ไมเนนการดีไซดทหี่ รูแตดดู ี วัสดุใชแลวทนทาน เนนลูกคาที่มีรายได ไมสูงมาก หรือเปนอพารทเมนทที่อยูใน โลเกชัน่ ทีค่ อ นขางดี เชน ตามมหาวิทยาลัยเอกชน คาออกแบบ กอสราง ตกแตงภายในไมเกิน 28,000 บาท คุณธนินทร กลาวเพิ่มเติมวา “ในทางปฏิบัติถาเรามุง เปาหมายไปที่กลุมเกรด A เราจะไมรูลักษณะนิสัยของชาว ตางชาติ สมมุติกลุมที่เปนตลาดประเทศญี่ปุน ขอดีก็คือ คน ญี่ปุนจะมีชั้นวรรณะ ถาเราไดระดับประธานมาอยู เราจะไม ไดกลุม ลูกคาทีเ่ ปนระดับผูจ ดั การมาอยู เปนสิง่ ทีเ่ ราตองคำนึง ถึง ถาเรามีไดประธานมาอยู จายเดือนละประมาณ หนึ่ง แสนหาหมื่นบาท แตกลุมผูจัดการอีก 10 คน เราไม ได เพราะเขาจะไมยอมอยูตึกเดียวกับทานประธาน ทำใหเรา ตองมาคิดวาจะทำระดับสูงดีไหมใหเราอยูรอด ผูที่จะรูเรื่อง นี้คือจะตองจางคนมาบริหารงาน ตองใหผูที่มีประสบการณ

À≈—ß®“°‚§√ß°“√§Õπ‚¥¡‘‡π’¬¡‡ªî¥„Àâ≈Ÿ°§â“ ®Õß ®π√–¬–‡«≈“ºà“π‰ª√–¬–‡«≈“Àπ÷ßË ª√“°Ø «à“¬Õ¥®Õ߉¡à¡“°‡∑à“∑’˧«√ ·≈–§“¥«à“„π Õπ“§μÀ“°°àÕ √â“ß°Á ‰¡à§ÿâ¡°—∫°“√≈ß∑ÿπ π—°æ—≤π“ Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å “¡“√∂¬°‡≈‘°‚§√ß°“√°àÕ √â“ß ‰¥â À√◊Õ‰¡à ·≈–μâÕߥ”‡π‘π°“√§◊π‡ß‘π„Àâ≈°Ÿ §â“∑’®Ë Õß¿“¬„π °’Ë«—πμ“¡°ÆÀ¡“¬ Õ’°∑—ÈßÀ“°¬°‡≈‘°‚§√ß°“√®– àߺ≈ Õ–‰√∫â“ß μàÕπ—°æ—≤π“œ „π‡√◊ËÕß°ÆÀ¡“¬ ยกเลิกได และก็ตองคืนเงินมัดจำหรือเงิน จองใหลูกคา ซึ่งอาจจะรวมดอกเบี้ยและจะตอง คิดตัง้ แตเวลาทีร่ บั ไว ซึง่ กรณีนมี้ บี ทบัญญัตไิ วตาม มาตรา 391 ตามประมวลกฎหมายแหงพาณิชย อยางไร ก็ตามการจะเรียกคืนเงินมัดจำหรือ เงินจองนั้นตองบอก

เลิกสัญญาเสียกอนจากฝายใดฝายหนึ่งก็ ได เพิ่มเติม ในการยกเลิกสัญญาในการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือบานจัดสรรนั้น กฎหมายมีบัญญัติไวจึงขอคัดลอกถอยคำ ในบทบัญญัติไวดังนี้ มาตรา 465 ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้น หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินนอยกวาที่ ไดสัญญาไว ทาน วาผูซื้อจะปดเสียไมรับเอาเลยก็ ได แตถาผูซื้อรับเอาทรัพย สินนั้นไว ผูซื้อก็ตองใชราคาตามสวน หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินมากกวาที่ ไดสัญญาไว ทานวาผูซื้อจะรับเอาทรัพยสินนั้นไวแตเพียงตามสัญญา และนอกกวานั้นปดเสียก็ ได หรือจะปดเสียทั้งหมดไมรับเอา ไวเลยก็ ได ถาผูซื้อรับเอาทรัพยสินอันเขาสงมอบเชนนั้นไว ทั้งหมด ผูซื้อก็ตองใชราคาตามสวน มาตรา 466 ในการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพยนนั้ หากวา ไดระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว และผูขายสงมอบทรัพยสิน นอยหรือมากไปกวาที่ ไดสัญญาไซร ทานวาผูซื้อจะปดเสีย

ที่เขามีเครื่องมือ มีอุปกรณ มีระบบที่ดี เขามาจัดการ เรา จะเห็นวาระดับ เซอรวิสอพารทเมนท 4 ดาวขึ้นไป จะมี การจางกลุมบริษัทที่รับจัดการบริหารมาดูแล ขอดี ในการ ที่ทำใหบริษัทเขามาบริหารจัดการ มันจะทำให ไดราคาสูง แตทั้งนี้เราสามารถที่จะบริหารเองก็ ไดหรือจะจางผูจัดการ ที่มีประสบการณมาบริหารจัดการ หรือใหบุตรหลานศึกษา งานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ไปศึกษาเฉพาะโดนตรง จากตางประเทศ หรือเขาหาความรูจากการอบรมสัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวของเปนตน เปนตน” เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดการจะดำเนิ น ธุ ร กิ จ ให ป ระสบความ สำเร็จ จะตองมองเรื่องการตลาด การขายเปนอันดับแรก จะหาลูกคาใหม ไดอยางไร พรอมกับจะพัฒนาการบริการให ลูกคาเกาเกิดความประทับใจไดมากที่สุด ซึ่งจะตองอาศัย สิ่งตางๆ โดยเฉพาะพนักงาน ในหลายๆ ที่พนักงานคือตัวที่ ดึงดูดลูกคา หากพนักงานปฏิบตั งิ านดี ก็ควรทีจ่ ะใหมสี วัสดิการ ที่ดีมีความรักในงาน และใชพนักงาน Outsource ในจุดที่ ไมเกี่ยวของกับทรัพยสินของผูเชาพัก เพื่อปองการสูญหาย ในทรัพยสินของลูกคา นอกจากนี้หมั่นดูแลสถานที่ใหมีอยู ในสภาพที่ดี สะอาดและทันสมัยอยูเสมอ และสุดทายควร ใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในระบบเขา-ออก และรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันเหตุรายที่จะเกิด เพียง เทานี้การลงทุนธุรกิจหอพัก – อพารทเมนท ก็จะไมใชเรื่อง ยากอีกตอไป คุณธนินทร กลาวทิ้งทาย

หรือจะรับเอาไวและใชราคาตามสวนก็ ไดตามแตจะเลือก อนึ่งถาขาดตกบกพรองหรือล้ำจำนวนไมเกินกวารอย ละหาแหงเนื้อที่ทั้งหมดอันไดระบุไวนั้นไซร ทานวา ผูซื้อ จำตองรับเอาและใชราคาตามสวน แตวาผูซื้ออาจจะเลิก สัญญาเสียได ในเมือ่ ขาดตกบกพรองหรือล้ำจำนวนถึงขนาด ซึ่งหากผูซื้อไดทราบกอนแลวคงจะมิไดเขาทำสัญญานั้น มาตรา 467 ในขอรับผิดเพื่อการที่ทรัพยขาดตก บกพรองหรือล้ำจำนวนนั้น ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพน กำหนดปหนึ่ง นับแตเวลาสงมอบ

À“°∑à“π„¥¡’ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫°ÆÀ¡“¬°àÕ √â“ß ç‡√“ §◊Õ∑’˪√÷°…“é ‡æ’¬ßΩ“°§”∂“¡‡¢â“¡“∑’ˇ√“ ‚∑√»—æ∑å 0-2717-2477 μàÕ 159 ‚∑√ “√ 0-2717-3843 À√◊Õ E-mail : builder_news@yahoo.com ‚¥¬ ™«æß»å ™”π‘ª√–»“ πå ®–‡ªìπºŸâ ‰¢¢âÕ¢âÕß„®ºà“π§Õ≈—¡πå °ÆÀ¡“¬ °—∫°“√°àÕ √â“ß „Àâ∑ÿ°∑à“πμàÕ‰ª

15

BN#148_p14-15,18-19_M4.indd 15

4/23/10 5:05:39 PM


บิวท ทู บิวดผนึกบางกอกเฮาสบิวเดอร

ขนแบบบานหลากสไตลโชวงานสถาปนิก ’53

บิวท ทู บิวด – บางกอกเฮาสบิวเดอร ขนแบบบานอินเทรนด หลากหลายสไตล พรอมทีม

สถาปนิก วิศวกร ผูเชี่ยวชาญในการกอสราง มาใหคำปรึกษา ดวยเงื่อนไขพิเศษ ในงาน สถาปนิก ’53 นายวรพจน เอี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสาย งานการตลาด บริษัทในกลุม บิวท ทู บิวด เปดเผยวา บริษัทไดรวมกับสมาคมธุรกิจรับสรางบาน ในการรวมออก บูธในงาน สถาปนิก ’53 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 30 เมษายน -5 พฤษภาคม 2553 ณ ชาเลนเจอร ฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีบริษทั รับสรางบานเขารวมออกบูธทัง้ หมด 18 ราย ภายใตคอนเซ็ปต “Home Builder@Architect

พลัสฯ รุกธุรกิจบริหารจัดการ ทรัพยากรอาคาร

นายชาญ ศิรริ ตั น ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิศวกรรม และฝายบริหารอาคาร-สำนักงาน บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จำกัด เปดเผยวา ปจจุบนั บริษทั พลัส พร็อพเพอรตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่รับบริหารทั้งสิ้น 160 โครงการ บนพืน้ ทีก่ วา 5 ลานตารางเมตร แบงเปนประเภททีพ่ กั อาศัย จำนวน 120 โครงการ และอาคารทางธุรกิจ (Commercial) จำนวน 40 โครงการ โดยคาดวาภายในสิ้นปนี้ บริษัท จะ สามารถรับบริหารจัดการอาคารเพิ่มขึ้นอีก 10 อาคาร คิด เปนอัตราการเติบโต 30% ทำใหมั่นใจวาจะสามารถรักษา ตำแหน ง ผู น ำด า นบริ ห ารจั ด การโครงการมากสุ ด เป น อันดับ 1 เอาไว ได

มาสเตอรแปลนฯ อัดโปรโมชั่นงานสถาปนิก

นายอนันตกร อมรวาที ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร แปลน 101 จำกัด เปดเผยวา ขอเชิญ ลูกคาผูมีระดับรวมฉลองความสำเร็จในการกาวเขาสูปที่ 10 โดยทางมาสเตอร แปลน 101 นำโปรโมชั่นพิเศษสุด ครั้งเดียวในรอบ 10 ป มามอบใหกับลูกคาที่ตองการสราง บานหรู ภายใต Campaign “Exclusive Thank you 10th Anniversary” พบกับ Special Home 10 Styles

10” โดยในสวนของบูธ “บิวท ทู บิวด” และ “บางกอกเฮาส บิวเดอร” ไดจดั เตรียมทีมสถาปนิกและวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ และเชี่ยวชาญในการสรางบานมาประจำที่บูธ เพื่อเปนที่ ปรึกษาในเรือ่ งการสรางบาน รวมถึงใหคำแนะนำอืน่ ๆ ทีเ่ ปน ประโยชนตอผูเขาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังไดนำแบบบานอินเทรนดหลากหลายดีไซน เขารวมโชวภายในงานกวา 25 แบบ พรอมขอเสนอพิเศษและของสมนาคุณอื่นๆ อีกมากมาย

การเขารวมงานสถาปนิกของบริษัทนั้น ครั้งนี้นับเปน ครัง้ ที่ 5 แลว โดยการเขารวมงานนัน้ มีเปาหมายหลักทีส่ ำคัญ อยู 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อการประชาสัมพันธ ภาพลักษณขององคกร สวนเรือ่ งการขายนัน้ ถือเปนประเด็น ที่รองลงไป เนื่องจากกลุมผูที่เขามาเดินชมงานสถาปนิกนั้น สวนใหญตองการมาดูวัสดุการกอสรางใหมๆ ในขณะเดียวกันคนกลุมนี้ก็อาจมีแผนการที่จะสรางบานในอนาคต ดังนั้น ถาบริษัทสามารถทำใหคนกลุมนี้จดจำบริษัทและแบบบานที่ บริษทั นำมาโชว ได ในอนาคตบริษทั ก็มีโอกาสทีจ่ ะไดคนกลุม นี้มาเปนลูกคา ซึ่งที่ผานมา จากการเขารวมออกบูธในงาน สถาปนิก บริษัทก็ทำยอดขายไดทุกครั้ง แมจะไมเทากับการ ออกบูธในงานรับสรางบานก็ตาม แตเรื่องของการประชาสัมพันธบริษัทก็เปนเรื่องที่สำคัญ และตองดำเนินการตอไป สวนของแบบบานใหมนั้น ในปนี้ของบริษัท บางกอก เฮาสบิวเดอร จำกัด นั้น จะมีการออกแบบบานใหม 6 แบบ เปนไสตลโมเดอรนคอนเทมโพลารี่ ซึ่งเปนแบบบานที่ที่ผสม ผสานออกแนวสไตลรีสอรท ขนาด 2 ชั้น 5 แบบ และ 3 ชั้น 1 แบบ ราคาไมเกิน 2 ลานบาท มี 2 แบบ ราคา ประมาณ 2.5 ลานบาท มี 2 แบบ และราคาประมาณ 3 ลานบาทขึ้นไปมี 2 แบบ ซึ่งเมื่อรวมกับแบบบานที่มีอยูแลว จะมีถึงเกือบ 50 แบบ สำหรับการออกแบบบานใหมนนั้ บางกอกเฮาสบวิ เดอร จะเนนในเรื่องของฟงชั่นสที่ใช ไดอยางเหมาะสม เชนบาน ขนาด 160-170 ตารางเมตร ถาจะทำใหมีหองนอนอยูชั้น ลางนั้นเปนเรื่องยาก แตของเราสามารถออกแบบใหมีไดทั้ง หองนอน ลิฟวิ่งรูม หองครัว และที่จอดรถอีก 2 คัน ขณะที่

Special 10 Prices พิเศษสุดสำหรับลูกคาที่จองสรางบาน ภายในงาน ระหวางวันที่ 30 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ณ บูธ D 3-4 ชาเลนเจอร ฮอลล 1 โซน A อิมแพค เมืองทองธานี ติดตอสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-29 32-3322 www.masterplan101.com

การใหม 2-3 โครงการ เปนที่พักอาศัยในรูปแบบทาวน เฮาน จำนวน 1 โครงการ โครงการคอนโดมิเนียมในรูป แบบโลว ไรซ จำนวน 1 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบไฮไรซอีกจำนวน 1 โครงการ ขณะนี้อยู ในระหวางการเจรจาซือ้ ขายทีด่ นิ คาดวาจะพัฒนาโครงการ ได ในครึ่งปหลัง ซึ่งมูลคา 3 โครงการรวมกวา 2,000 “ควอลิตี้ เฮาส” เปดบาน “ลัดดารัตน” ลานบาท ชูจดุ ขายทีแ่ ตกตางดวยรูปโฉมใหมของการอยูอ าศัย นายยอดชาย สังวรวุฒิคุณ ผูอำนวยการฝายโครง- แบบชีวิตคนเมืองที่มีไลฟสไตลการใชชีวิตใจกลางเมือง การบาน 14 บริษทั ควอลิตี้ เฮาส จำกัด (มหาชน) เปดเผย วา ปจจุบันโครงการ “ลัดดารมย วัชรพล–รัตนโกสินทร” ศุภาลัย ตั้ง “อธิป” สามารถขายไปแลวกวา 20% ของบานทั้งหมดในโครงการ เปนกรรมการผูจัดการ นายประทีป ตัง้ มติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ จึงไดเปดตัวแบบบานรุนใหมลาสุด ภายใตชื่อลัดดารัตน ระดับราคา 8 ลานบาท โดยขยายพื้นที่หอ งนอน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปดเผยถึงการปรับ ใหญใหมีขนาดใหญขึ้น โดยตั้งอยูบนขนาดที่ดินตั้งแต 80- โครงสรางขององคกร ดวยการแตงตัง้ นายอธิป พีชานนท 90 ตารางวา พื้นที่ใชสอย 218 ตารางเมตร พรอมฟงกชั่น กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนกรรมการผู 3 หองนอน 3 หองน้ำ 2 ที่จอดรถ และฟงกชั่นพิเศษ เรือน จัดการ รับผิดชอบสายงานการตลาดและขาย, ฝายโฆษณา รับรองแยกสวนที่เปนเสมือนเรือนอเนกประสงค ตอบรับ และประชาสัมพันธ, สวยงานกอสรางแนวราบ, สายงาน ไลฟสไตลของทานเจาของบาน สามารถใชเปนหองนอน กอสรางอาคารสูง, ฝายบริหารชุมชน, ฝายธุรการ และ หองโฮมเธียเตอร หองสมุด หองฟตเนส หรือหองดนตรี ฝายจัดการอาคาร โดยเปนผูบ ริหารหลักทีด่ แู ลเรือ่ งการ จัดการภายในบริษัท นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตน เนื่องจากตนตองการลดบทบาทของตัวเองในทางธุรกิจลง ธนาพัฒนฯ จองขึ้นโครงการใหม เพือ่ ไปทำงานใหแกประเทศชาติและสังคมมากขึน้ โดยขณะ นายดลพิวฒ ั น ปรีดาวิภาต กรรมการผูจ ดั การ บริษทั นี้ ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม ธนาพัฒน พร็อพเพอรตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด (มหาชน) แหงชาติ เปดเผยวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษทั ธนาพัฒน พร็อพเพอรตี้ฯ ในปนี้ บริษัทมีแผนการลงทุนที่จะเปดโครง-

16

BN#148_p16-17,20-23_M4.indd 16

4/23/10 1:11:02 AM


ชั้นบนจะมีหองนอน 3 หอง และหองน้ำ 2 หอง ไดอยาง ลงตัว นอกจากนี้เรายังมีแบบบาน ราคา 8 แสนบาท ขนาด 80 ตารางเมตร ไปจนถึง 3 ลานบาท โดยราคาคา กอสรางจะอยูที่ตารางเมตรละประมาณ 1.2 หมื่นบาทบวก ลบ ในสวนของ บิวท ทู บิวด นั้น ในปนี้จะพยายามออก ออกแบบบานใหมในงานรับสรางบานให ได 4 แบบ เปน แบบบาน 3 ชั้น 1 แบบ ที่เหลือเปนบาน 2 ชั้น ราคาอยูที่ 7-9 ลานบาท โดยจะออกแบบใหมีหนาบาน 2 ดาน โดย อาจทำเปนสไตลคอมเทมโพลารี่ที่มีความเปนไทยอยูพอ สมควร เนือ่ งจากวัฎจักรของบานสไตลคอมเทมโพลารีท่ ผี่ สมผสานกับความเปนรีสอรทเริ่มกลับมา อีกทั้งในกรุงเทพฯ หากสรางบานที่มีกระจกมากๆ ถาไมเปดแอรจะรอน ดังนั้น จึงตองลดกระจกใหนอยลง โดยหันไปใช ไมระแนงในการ กรองแสง ทำใหสไตลของบานมีกลิน่ อายของความเปนรีสอรท อยูประมาณ 50% ดานผลประกอบการในไตรมาสแรกของป 2553 ใน สวนของ บิวท ทู บิวด ทำยอดขายไดแลว 86 ลานบาท สวน บางกอกเฮาสบิวเดอร ทำได 105 ลานบาท ซึ่งถือวา ใกลเคียงกับเปาที่ตั้งไว สวนเรื่องการเมืองเชื่อวาจะมีผลใน เรือ่ งของจิตใจอยูบ า ง แตคนไทยก็เริม่ จะชินแลว โดยเฉพาะ ตลาดของกลุม ลูกคาของบางกอกเฮาส ซึง่ เขาไดมกี ารเตรียม เงินไวเพื่อการสรางบานแลว และคงเดินหนาตอไป เชน เดียวกับกลุม ทีเ่ ปนพวกคนรวยมากๆ พวกนีก้ จ็ ะไมสนใจ เพราะ เขามีเงินมากอยูแลว ไมเหมือนกับนักธุรกิจที่เขามีบานหลัง แรกอยูแลว ดังนั้นถามีอะไรมากระทบ แผนที่จะสรางหลังที่ สองก็จะหยุดไป อยางไรก็ตาม ถาเรายังมัวทะเลาะกันอยู เราจะเจริญ ชากวาประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ซึ่งขณะนี้เวียดนาม มาเลเซีย กลายเปนแหลงใหญของการลงทุนไปแลว ใน ขณะที่คนอื่นๆ เขาวิ่ง เรากลับเดินอยางเชื่องชา

ไอ-ดี ไซน วงแหวน-รามอินทรา บริษัท วังทองกรุป จำกัด (มหาชน) เปดโครงการ “ไอ-ดีไซน วงแหวน-รามอินทรา”ทาวนโฮม 2 ชั้น 3 หอง นอน 2 หองน้ำ ดวยพื้นที่ใชสอยถึง 116 ตร.ม. บนเนื้อที่ 21 ตร.ว. ที่ โดดเดนดวย การ เพิม่ การ ดีไซน งาน ศิ ล ปะป อ ปอาร ต ให กั บ ผนังหนาบาน เพิ่มสีสันสดใส สรางความโดดเดน และ ความแตกตางใหกับทาวนโฮมแตละหลัง ดวยการดีไซนสี สดใสใหผนัง และฝาเพดานบริเวณโถงบันได ใหรับกับ สีสันของผนังหนาบาน ดีไซนพื้นที่การปลูกหญาสลับแผน คอนกรีต ไวบริเวณที่จอดรถ เพื่อเชื่อมธรรมชาติไวกับ ชีวติ ดีไซนเพิม่ ความสูงภายในบาน และหองนอนใหญ เพือ่ ความโปรงสบายใหมากขึ้น ราคาเริ่มตน 1.87 ลานบาท มี จำนวน 282 ยูนิต

โฟรดีเวลลอป เฮาส ตั้งเปา 80 ลานบาท โฟรดีเวลลอป เฮาส

บริษัทรับสรางบาน ในเครือโฟรพัฒนา ตั้งเปายอดขายป 53 รักษามาตรฐานเดิม 80 ลานบาท เดินหนาจัด event 4 งาน ป 53 จับตลาดระดับ 3-5 ลานบาท เตรียมพรอมลุยงานสถาปนิก ’53 ที่จะเริ่ม 30 เม.ย.-5 พ.ค. นี้ โซน Home Builder@Architect 2010 ที่ชาเลนเจอร ฮอลล เมืองทองธานี

นายวิชัย คงศรีออง กรรมการผูจัดการ บริษัท โฟรดเี วลลอป เฮาส จำกัด “เพราะเราใสใจทุกรายละเอียด” บริษัทรับสรางบานในเครือ โฟรพัฒนา กรุป เปดเผย วาเปาหมายยอดขายป 53 บริษัทฯ ตั้งไวที่ 80 ลาน บาท เปนการรักษายอดเทา ปที่แลว และมั่นใจวาคิดวา จะสามารถทำได ต ามเป า หมายอยางแนนอน โดย สำหรับผลประกอบการใน ไตรมาสแรกของป 2553 บริษัทสามารถทำได 18 ลานบาท ทั้งนี้จากสถานการณการเมืองที่รอนระอุที่เริ่มมา ตั้งแตตนป สงผลตอภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ รวม ถึ ง ธุ ร กิ จ รั บ สร า งบ า นย อ มได รั บ ผลจากการชะลอการ ตัดสินใจของลูกคาตามไปดวย “เปาหมายยอดขายในปนี้เปนการทำเพื่อยอดรายได ในปหนามากกวา เพราะสำหรับปนมี้ ยี อดรายไดทยี่ กมาจาก ปท่แี ลว 53 ลานบาท ยอดที่เหลือจึงไมนาจะพลาดเปา ชั้น เนนความเปน สวนตัวสูง ดวย จำนวนห อ งชุ ด เพียง 79 ยูนิต ออกแบบภายใต แนวคิด “ชีวิต แนวคิดใหม... ดีไซนอิสระ” เต็มอารมณกับหอง 1-2 หอง นอน ขนาดพื้นที่ใชสอย 30-59 ตารางเมตร ในราคาเริ่ม ตนเพียง 2.29 ลานบาท โดยตั้งอยูบนทำเลศักยภาพ บน ถนนพหลโยธิน ที่เชื่อมโยงหลายเสนทาง เพียง 5 นาทีถึง BTS สถานีอารีย และสะพานควาย

The Socio Ruamrudee บริษัท บิวดิ้งพร็อพเพอรตี้ จำกัด เปดโครงการ โครงการ SOCIO รวมฤดี คอนโด(The Socio Ruamrudee) เป น คอนโดมิ เ นี ย ม สูง 8 ชั้น จำนวน 67 ยูนิต พื้นที่ 200 ตารางวา ในซอย รวมฤดี ซอย 2 ชาโตว อินทาวน พหลโยธิน 11 ขนาด 1 หองนอน บริษัท เจาพระยามหานคร เปดโครงการชาโตว 32-50 ตารางเมตร อินทาวน พหลโยธิน 11 โดดเดนดวยการออกแบบอาคาร ราคาเริ่มตน 2.9 ลานบาท พรอมสิง่ อำนวยความสะดวก สไตลกราฟฟตี้ สะทอนความเปน Niche Market สูง 8 เชน ฟตเนส จากุชชี สระวายน้ำ ที่จอดรถ รักษาความ

แตการทำตลาดในปนี้ เพื่อใหเกิดยอดรายได ในปหนา” นายวิชัยกลาว สำหรับแนวทางการตลาดของบริษัทในปนี้ คือ การ จัด event 4 งาน ประกอบดวย งาน Home Builder Focus 2010 เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผานมา ซึ่งสามารถทำ ยอดขายได 3 หลัง มูลคา 12 ลานบาท งานสถาปนิก ’53 ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค.นี้ ที่ชาเลน เจอร ฮอลล เมืองทองธานี ออกบูธกับโฟรพัฒนาบริษทั แมในงาน Fourpattana Golden Week ประมาณเดือน ก.ค. และงานรับสรางบาน 2010 เดือน ส.ค. ทีศ่ นู ยประชุม แหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งการจัด event เปนกลยุทธที่เขาถึงกลุม ลูกคาเปาหมายโดยตรง และใหผลตอบรับที่ดีมาตลอด สวนงาน event ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ คือ การรวม ออกบูธ โซน Home Builder@Architect 2010 ที่ชาเลนเจอร ฮอลล เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 30 เม.ย. 5 พ.ค. ซึ่งมี 18 บริษัทสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน เขารวมในครั้งนี้ ถือเปนการเปดตลาดสูกลุมลูกคาที่กวาง มากขึ้น เพราะเปนงานใหญระดับชาติ อีกงานหนึ่งที่ ไดรับความนิยมมาอยางตอเนื่อง บริษัท จึงไดจัดโปรโมชั่นสำหรับที่จองทำสัญญาปลูกสรางบานใน งานสถาปนิก ’53 จะไดรับโปรโมชั่นพิเศษ ฟรี เปลี่ยน ประตู-หนาตางอลูมิเนียม สี NA-1 จากมาตรฐานเปน ประตู-หนาตางไวนิลของแวรซายสพรอมมุงลวดทั้งหลัง “จากปจจัยลบหลายๆ สวน ทั้งขาวเศรษฐกิจเชิงลบ สถานการณการเมืองที่รอนระอุ ราคาน้ำมันที่พุงสูงขึ้น ที่ จะโยงสูราคาวัสดุและคาขนสงที่เพิ่มขึ้น อาจสงผลใหมี การปรับราคาคากอสรางบานขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ในชวง นี้ จึ ง ยั ง ถื อ เป น โอกาสหากลู ก ค า ที่ ตั้ ง ใจจะตั ด สิ น ใจปลู ก สรางบาน เพราะบริษัทตางๆ จะเสนอเงื่อนไขที่ดี ใหลูกคา ไดประโยชน” นายวิชัยกลาว

ปลอดภัย 24 ชั่วโมง เริ่มกอสรางเดือนเมษายน 2553 กำหนดแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 RHYTHM รัชดา-หวยขวาง เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) เปดตัวโครงการ RHYTHM รัชดา-หวยขวาง คอนโดมิเนียม ติดรถไฟฟาใตดินสถานีหวยขวาง สูง 34 ชั้น 1 อาคาร ภายในประกอบดวยหอง ชุดขนาด 3565 ตารางเมตร จำนวน 539 ยูนิต ราคา เริ่มตนที่ 3.2 ลานบาท มูลคา 2,200 ลานบาท โดยจุดเดนอยู ที่หองชุดขนาด 45 ตารางเมตร ที่บริษัทฯ ไดพัฒนาพืน้ ที่ ในสวนของหองน้ำใหกวางยิ่งขึ้น พิเศษดวย Double Access ความสะดวกสบายในการเขา-ออกหองน้ำได จากหองนอนและหองนั่งเลน รองรับการใชงานที่พรอม กันของเจาของหองและแขกที่มาเยือนดวยบานประตู สไลตที่กั้นอยูภายใน ชวยสรางความเปนสวนตัวระหวาง การใชงาน

17

BN#148_p16-17,20-23_M4.indd 17

4/23/10 1:11:25 AM


ผูประกอบการเคมีภัณฑเรงปรับตัว หวังดันยอดขาย-ฟนกำไรทะลุเปา

เชอรวูด เคมิคอล ปรับกลยุทธ สูผลกระทบจากการเมืองเศรษฐกิจ ดวยการออกสินคาใหม สงขายตางประเทศ หวังเพิ่มยอด ในขณะที่ Sika เพิ่มทีมขาย พรอมจัดอบรม โดยพุงเปาไปที่ กลุมลูกคาระดับบน เนนเจาะกลุมสถาปนิก ‘เชอรวูด’ ตั้งเปาเพิ่มยอดขาย เรงสรางตลาดสงออก นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร กรรมการผูจัดการ บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผูผลิตและจำหนาย เคมี เ คหะภั ณ ฑ ใ นบ า นเรื อ น และอุตสาหกรรมสาธารณสุข ชุมชน เปดเผยถึงแนวโนม ตลาดในปนี้วา ทางบริษัทมี แนวโนมที่เติบโตรวมไปถึงยัง สามารถขายได ต ามทิ ศ ทาง ของการกอสราง ทั้งนี้ ในปนี้ ตลาดของการกอสรางถือวา ตกลงไปมากกว า ในป ที่ ผ า น มา โดยสินคาในสวนของบริษทั อาจจะจำหน า ยได แ ตกต า ง จากคูแขงรายอื่นๆ เนื่องจากสินคาโดยสวนใหญของเรานั้น จะไม ไดเปนสินคาที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการกอสรางมาก นัก ทั้งนี้ทางบริษัทจะเนนจำหนายเฉพาะสินคาเคมีภัณฑที่ อยูในกลุมจำพวกที่ใชสำหรับราดพื้นปองกันปลวก รวมไป ถึงผลิตภัณฑสียอมไม ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับงาน กอสราง ดานผลประกอบการในปนี้ทางบริษัทคาดวาในแงของ ยอดขาย เราจะพยายามทำให ไดมากกวาในปทผี่ า นมา ทัง้ นี้ ทางบริษัทเองก็พยายามทำอยางตอเนื่องมาทุกปที่จะเพิ่ม ยอดขายใหมากขึน้ แตดว ยสภาวะเศรษฐกิจที่ ไมอำนวยรวม ไปถึงกำลังซือ้ ของผูบ ริโภคทีล่ ดลง บวกกับในสวนของภาครัฐ ยังไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได จึงทำใหเศรษฐกิจภาพ รวมยังไมมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในสวนของภาค ธุรกิจตางก็ ไดรับผลกระทบในเรื่องของคาใชจายที่สูงเพิ่ม ขึ้นทุกป แตยอดขายนั้นยังคงเทาเดิม ทั้งนี้ถาหากการเมือง มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นทางเราก็คิดวาเศรษฐกิจในประเทศก็ นาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมากกวานี้อยางแนนอน

กลุมสินคาเกี่ยวกับการกอสรางยอดตก นายวรสิทธิ์ กลาวตอไปวา จากปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั นั้นสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยูเหมือนกัน แตทั้งนี้ ต อ งถื อ ว า ธุ ร กิ จ ของเรามี ค วามได เ ปรี ย บกว า ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เนือ่ งจากเรามียอดขายทีค่ อ นขางแนนอน เพราะเรามีสนิ คา อยูในหลายกลุม ดวยกัน ซึง่ จากปทผี่ า นมาจะเห็นไดวา สินคา ในกลุมที่เกี่ยวของกับการกอสรางตกลงมาประมาณ 10% ในขณะทีส่ นิ คากลุม อืน่ ๆ ของบริษทั มีสดั สวนเพิม่ ขึน้ มาประมาณ 10% ทำใหยอดขายโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ประกอบกับตนทุนของบริษัทในปที่ผานมาออนตัวทั้งป จึง ทำให ในปที่แลวบริษัทมีผลประกอบการที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ในปนี้

เราเองก็พยายามเนนเรื่องยอดขายใหเพิ่มขึ้น โดยเราหวัง วาผลกำไรในปนี้นาจะต่ำกวาปที่ผานมาไมเกิน 10% ในสวนของคูแขงขันในตลาดเคมีภัณฑกอสราง สินคา ของเราตองถือวาเปนสินคาทีม่ คี แู ขงในตลาดไมเยอะมากนัก เนื่องจากสินคาหลักของเราจะเนนไปในสวนของเคมีภัณฑ สำหรับปองกันปลวก ทั้งนี้เราจะเนนขายผานบริษัทรับจาง กำจัดแมลงรวมไปถึงการวางจำหนายตามรานฮารดแวร ทัว่ ไป จากสัดสวนจะเห็นไดวา ในกลุม ของบริษทั รับจางกำจัด แมลงถือเปนตลาดที่เล็ก ซึ่งเราคาดวาในตลาดสวนนี้สินคา ของเราจะเขาไปแชรตลาดได ไมนอ ยกวา 30% นอกจากนัน้ กลยุทธที่สำคัญอีกประการ หากตลาดไมมีการเติบโตหรือ กำลังซือ้ ของผูบ ริโภคมีนอ ย ทางบริษทั คิดวาวิธที จี่ ะสามารถ เพิ่มยอดขายใหแกบริษัทไดก็คือ การออกสินคาใหม โดย ทางบริษัทพยายามที่จะแตกไลนสินคาที่เรามีความชำนาญ ในตลาดใหมีออกมามากขึ้น โดยในปนี้ทางบริษัทไดมีการออกผลิตภัณฑชนิดใหม ซึ่งเปนน้ำยารักษาเนื้อไม เอชดี เฮฟวี่ ดิวตี้ ที่มีการใชงาน อยูในบริเวณที่มีความชื้นสูง อยางรั้วกั้นแปลงดอกไมที่ตอง ถูกน้ำรดทุกวัน ทั้งนี้หากใชผลิตภัณฑตัวนี้ก็จะสามารถยืด อายุการใชงานของไมออกไปไดอีกนานหลายป นอกจากนั้น ทางบริษัทยังมีการผลิตสินคาประเภทผลิตภัณฑกำจัดปลวก เพื่อสงออกไปจำหนายยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก็ถือวาได รับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา ทั้งนี้คาดวาในอนาคต ผลิตภัณฑชนิดนี้จะสามารถสงออกไปจำหนายยังประเทศ ตางๆ ไดอีกหลายประเทศอยางแนนอน กรรมการผูจัดการ กลาวทิ้งทาย Sika เชื่ออสังหาฯ ปนี้สดใส ตั้งเปากวาดลูกคาโครงการเพิ่มเทาตัว นายสุชาติ สุวิมลวรรณ Business Unit Manager Contractor บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปน บริษทั ทีผ่ ลิตและจำหนายเคมีภณ ั ฑกอ สรางครบวงจร ที่ใหญ ที่สุดในประเทศ เปดเผยวา สินคาของ Sika ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑยาแนวรอยตอ กลุมผลิตภัณฑสำหรับงานติด ยึด กลุมผลิตภัณฑสำหรับการดูดซับเสียง กลุมผลิตภัณฑ สำหรับเสริมความแข็งแรงใหกบั โครงสรางคอนกรีต และกลุม ผลิตภัณฑสำหรับงานปองกันโครงสราง ในสวนของการขายตรงเขาโครงการตางๆ ปที่ผานมา นั้น สถานการณคอนขางผันผวนมาก มี โครงการดาน อุตสาหกรรมของภาคเอกชนเกิดขึ้นนอย รวมถึงโครงการ

ก อ สร า งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานของภาครั ฐ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ไม มาก อันเปนผลมาจากปญหา ทางการเมือง รวมไปถึงสภาวะ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ ำ ทั้ ง ใน ประเทศและตางประเทศ สวนปนี้มีแนวโนมวาจะ ดีกวาปที่ผานมา เนื่องจาก มองวาภาวะเศรษฐกิจไดผาน ชวงตกต่ำสุดในป 2552 มา แลว หากการเมืองไมมอี ะไร รุนแรงถึงขัน้ การปฎิวตั ิ สถานการณตลาดก็นา จะดีขนึ้ อีกทัง้ ภาคเอกชนเริม่ มีการเปดตัวโครงการตางๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกันมากขึ้น รวมถึงงานกอสรางภาครัฐก็เชน กัน เชน โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง ที่ผูรับเหมา เริ่มการกอสรางแลว คือ สายบางซื่อ-บางใหญ สัญญาที่ 1 ซึ่งโครงการตางๆ เหลานี้คือกลุมลูกคาของบริษัทฯ ปจจุบัน 80% ของเปาหมายจะเปนโครงการที่อยูใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนหลัก อีก 20% จะอยูใน ตางจังหวัด ตามเมืองทองเที่ยว และหัวเมืองใหญ เชน พัทยา ภูเก็ต ขอนแกน อุบลราชธานี เชียงใหม แมจะไม คอยมีอาคารสูง แตกม็ ีโครงการประเภทหางสรรพสินคาและ ธุรกิจคาปลีก เกิดขึ้นเรื่อยๆ เชน คารฟู โลตัส เปนตน เพิ่มทีมงานเจาะตลาดคุณภาพ นายสุชาติ กลาววา จากการที่มองวาปนี้ ในสวนของ งานโครงการนั้นนาจะมี โครงการตางๆ เกิดมากขึ้น ทำให บริษัทตั้งเปายอดขายเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อใหยอดขายเปนไป ตามเปาหมายที่วางไว ไดมีการเพิ่มทีมขาย รวมทั้งการฝก อบรมความรูทางเทคนิคของสินคาใหมากขึ้น เพื่อรับมือกับ การแขงขันในตลาดทีม่ สี งู และโดยเฉพาะสิ น ค า ที่ ไมมี มาตรฐานเข า มาทำ ตลาดเป น จำนวนมาก อยางไรก็ตามในสวนของ Sika นัน้ เราจะเนนไปที่ โครงการที่ ต อ งการงาน คุณภาพสูงเปนหลัก หรือ กลุมลูกคาระดับบน โดย เราไม เ น น ในเรื่ อ งการ แขงขันทางดานของราคา อยางไรก็ตาม เรายัง เน น การทำตลาดด ว ย การนำเสนอผานสถาปนิก รวมทั้งเจาของโครงการโดยตรง โดยตลาดยังมีการเติบโตไดอกี มาก เนือ่ งจากตลาดเคมีภณ ั ฑ ยังมีมลู คาสูง สำหรับปนี้ยังเร็วไปที่จะประเมินมูลคาตลาด เพราะเนื่องจากเพิ่งผานมาเพียง 3 เดือนเทานั้น อีกทั้งยังมี ปจจัยเสีย่ งในเรือ่ งการเมืองเขามาเกีย่ วของดวย จึงยังไม สามารถประเมินได

Builder Toon

‚¥¬ ¡‚π ‚ ¿“§¬å

18

BN#148_p14-15,18-19_M4.indd 18

4/23/10 2:05:15 AM


City Condo กำลังโต

¡“Õ’°·≈â« ∫√‘…—∑¬—°…å „À≠à „πμ≈“¥ÀÿâπÀ—π¡“‡ªî¥μ—« City Condo °—π‡ªìπ«à“‡≈àπ ·¡â®–æâπ°”Àπ¥∑’Ë¿“…’‚Õπ®–‰¡à ‰¥â √—∫°“√¬°‡«âπ ·μà°“√‡ªî¥μ—«¢Õß∫√‘…∑— „πμ≈“¥Àÿπâ ∑’¡Ë ’‚§√ß°“√„À¡àÊ ‚§√ß°“√≈– 1,000-2,000 ¬Ÿπ‘μ ¡’¬Õ¥®ÕßÀ¡¥ ¿“¬„π 1 «—π ∫“ß‚§√ß°“√§√÷ßË «—π°ÁÀ¡¥·≈â« ‡ªìπ‡Àμÿ°“√≥å ∑’Ë ‰¡àª°μ‘ ‡æ√“–Õ —ßÀ“œ ¡‘„™à°“√´◊ÈÕ¢π¡À«“π ‡¡◊ËÕ´◊ÈÕ‰ª ·≈â«®–μâÕߺŸ°æ—π°—∫°“√ºàÕπ 20-30 ªï À√◊Õ∑—Èß™’«‘μ ·¡â®– „Àâ‡Àμÿº≈«à“¥Õ°‡∫’Ȭ‡ß‘πΩ“°∂Ÿ° 1% ‡≈¬∂Õπ¡“≈ß∑ÿπ´◊ÈÕ §Õπ‚¥ª≈àÕ¬‡™à“¥’°«à“°Á®√‘ß ¡’ºŸâ´◊ÈÕ City Condo „π√–¬– π’ÕÈ ¬Ÿ®à √‘ß‡æ’¬ß 30-50% ‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ„Àâ‡™à“ (·¢àß°—πª≈àÕ¬ „Àâ‡™à“ ∫â“π‡™à“®–∂Ÿ°°¥¥—π√“§“≈߉ªÕ’°) Õ’° 20% ®–‡°Áß °”‰√ ‡¡◊Õß®’π¢≥–π’È°Á‡ªìπ‡™àππ’È μ≈“¥‡°Áß°”‰√¡“·√߇¢â“ ∑ÿ°∑’Ê ‡ß‘π‡øÑÕ°”≈—ß∂“¡À“ ≈Ÿ°‚ªÉß°”≈—ß∂Ÿ°‡ªÉ“¢÷Èπ‡ªìπ ¥’¡“π¥å‡∑’¬¡·≈â« ªí≠À“°“√‡ß‘π°“√∏𓧓√°Á®–μ“¡¡“ ∂“¡«à“ ∏ª∑. ‡§¬‡À≈’¬«·≈ ∫â“߉À¡ ¥—ßπ—Èπ ç≈âπ·≈â«®â“é °Á®–‡μ◊Õπæ«°‡√“π—°æ—≤π“ ºŸâ´◊ÈÕ ∏𓧓√ ·≈– ∏ª∑. «à“∂⓪≈àÕ¬‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ªí≠À“®–μ“¡¡“ ·πàÊ ‡√“®–‰¡àªÑÕß°—πÀ√◊Õ ´÷Ëß∑“ß ∏ª∑. ‰¥âÕÕ°¡“„Àâ  —¡¿“…≥å«à“ ‡»√…∞°‘®¢“¢÷Èπ GDP ®–ª√—∫‡ªìπ 4% °«à“Ê ·≈–¬—ß¡Õ߉¡à‡ÀÁπ Sign ¢Õß Over Supply „π∏ÿ√°‘® Õ —ßÀ“œ øíß·≈â«∑”„À⬑Ë߇ªìπÀà«ß«à“ ∏ª∑. ‰¡àÕ¬“°®–√—∫ ∑√“∫ À√◊Õ«à“¡Õ߉¡à‡ÀÁπ°“√‡μ‘∫‚μ∑’˺‘¥ª°μ‘ ´÷Ëß„πÕ¥’μ ∑”√⓬°“√‡ß‘π·≈–‡»√…∞°‘®∑—Èß√–∫∫¡“·≈â« ∏ª∑. ‰¡à

Over Supply หรือ ไม Over Supply เมือ่ เดือนทีผ่ า นมาขณะทีเ่ สือ้ แดงเขามาเต็มกรุงเทพฯ

บริษทั ยักษใหญในตลาดหุน ของอสังหาฯ ก็ทำการเปดตัว City Condo ในเมือง (หางจาก Mass transit ดวย) จำนวน 2,500 ยูนิต โดยขายหมดภายใน 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ยักษใหญในกลุมสินคาคอนโดก็เปดตัวกันเปนวาเลน ขายโครงการละ 1-2,000 ยูนิต หมดภายใน 1 วัน อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในตลาดอสังหาฯ เปน ไปไดอยางไรที่การขายคอนโดจะงายเหมือนขายขนม เพราะจะเห็นเหตุการณเชนนี้ก็ที่ฮองกง จีน หรือเซี่ยงไฮ เทานั้น ∑’Ë®√‘ßμ≈“¥Õ —ßÀ“œ „πª√–‡∑»‰∑¬ 70% ®–Õ¬Ÿà∑’Ë °√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ ªïÀπ÷ËßÊ ®–¡’°“√ √â“ß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ∑—Èß∫â“π‡¥’Ë¬« ∑“«πå‡Œâ“ å ·≈–§Õπ‚¥ ª√–¡“≥ 70,00075,000 ¬Ÿπ‘μμàÕªï ·≈–‚μ¢÷Èπªï≈–ª√–¡“≥ 10-15% „π ¿“«–∑—Ë«‰ª ∂Ⓡ»√…∞°‘®μ°μË”‡™àπ„πªï 2541-2542 ∑’Ë ‡»√…∞°‘®μ°μË”¡“°·μà°Á¬—ß¡’Õÿª ß§åÕ¬Ÿàªï≈– 35,000 ¬Ÿπ‘μ ·≈–„πªï 2551 ‡»√…∞°‘®™–≈Õμ—«°Á¡’°“√ √â“ߪ√–¡“≥ 45,000 ¬Ÿπ‘μ „π¬ÿ§π“¬°™“μ‘™“¬ ¢≥–π—πÈ ‡√“¬—߉¡à¡»’ πŸ ¬å¢Õâ ¡Ÿ≈Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ¢âÕ¡Ÿ≈ Õÿª ß§å-Õÿª∑“π °Á¡’‰¡àæ√âÕ¡ ‰¡à™—¥‡®π ª√–¡“≥°“√°—π®“°°“√®¥∑–‡∫’¬π∑’Ë¥‘π ´÷Ëß°Á√«¡∑—Èß°“√ ®¥∑–‡∫’ ¬ π∫â “ π„À¡à - ∫â “ π‡°à “ -®¥∑–‡∫’ ¬ π´◊È Õ ¢“¬∑’Ë ¥‘ π μ—«‡≈¢¡’·μà«à“ªïÀπ÷ËßÊ °√¡∑’Ë¥‘π®¥∑–‡∫’¬π®–‰¥â√—∫‡ß‘π‡¢â“ ‡ªìπ¿“…’·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡‡∑à“‰√ ‡ªìπº≈ß“π∑’°Ë √¡∑’¥Ë π‘ ‡ πÕ μàÕ√—∞∫“≈∑ÿ°ªï „π¢≥–π—πÈ ‚§√ß°“√§Õπ‚¥‡ªî¥°—π§÷°§—°¡“° ‡À¡◊Õπªí®®ÿ∫—π∑’Ë¡’‡°◊Õ∫∑ÿ°Õ“∑‘μ¬å ‡ªìπ§Õπ‚¥„π‡¡◊Õß·∂∫  ÿ¢ÿ¡«‘∑ à«π„À≠à ·≈–√∂‰øøÑ“ Mass Transit °Á¬—߉¡à¡’ §Õπ‚¥¢≥–π—Èπ‡ªìπμ≈“¥√“§“√–¥—∫ A- ·μà√“§“μàÕμ“√“ß ‡¡μ√≈– 35,000 ∫“∑ ¬Ÿπ‘μ°Á¡’¢π“¥„À≠à 1-3 ÀâÕßπÕπ μ≈“¥¢“¢÷πÈ °Á¡°’ “√®Õß°—π¡“°¡“¬ ªíπò √“§“ ·≈– Speculate ‡°Áß°”‰√°—π∂â«πÀπâ“ ®Õß«—ππ’È¢“¬„∫®Õßæ√ÿàßπ’È ®Õß„À¡à°—π

‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ∑”„Àâ 170,000 Àπ૬‚μ‡°‘π‡ø ®√‘߉ª §√—ÈßÀπ÷Ëß ‡§¬¡’Õÿª ß§å‡∑’¬¡¡“°„πμ≈“¥ ºŸâ‡¢’¬π®÷߇¢’¬π∫∑§«“¡  –∑âÕπ«à“ ç≈âπ·≈â«®â“é (ªï 2536) §◊Õ§Õπ‚¥·≈–∑’ËÕ¬Ÿà Õ“»—¬‚μ‡°‘π®√‘߇ªìπ≈Ÿ°‚ªÉß (Bubble) ·≈â«„πªï 2540 °Á ‡®Õμà“ß™“쑇°Áß°”‰√‡ß‘π∫“∑ ∏𓧓√™“쑉∑¬®÷ߢπ‡ß‘π  ”√Õ߉ª Ÿâμà“ß™“μ‘ μ≈“¥‡ß‘π√«¡∑—Èßμ≈“¥Õ —ßÀ“œ °Á‡≈¬ æ—ß∑—Èß√–∫∫ ºŸâ§π≈â¡≈–≈“¬°—π¡“°¡“¬®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ¢≥–π’È «—ππ’È ºŸâ‡¢’¬π°Á®–¢Õ‡¢’¬π ç≈âπ·≈â«®â“é √Õ∫∑’Ë 2 Õ’°§√—Èß §√“«π’È¡’μ—«‡≈¢¬◊π¬—π°—π¡“°¢÷Èπ »Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈·Ààß ™“μ‘°Á√«∫√«¡‰«â™—¥‡®π ¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π‡Õ°™π°Áª√“°Ø™—¥ „π ªï 2552 ∑’Ë¡’√∂‰øøÑ“¢÷Èπ„π°√ÿ߇∑æœ ∑”„Àâ City Condo ‚μ ‡°‘π‡Àμÿ ®”π«πÕ—μ√“ à«π§Õπ‚¥ Ÿß°«à“∫â“π‡¥’Ë¬«Õ’°§√—Èß „π√–¬– 14 ªï §√“«π’ȧÕπ‚¥®–¡’ —¥ à«π Ÿß∂÷ß 55% ¢Õß μ≈“¥∑—ÈßÀ¡¥ (ªï𓬰™“μ‘™“¬ 50% ¢Õßμ≈“¥) ·μà ®”π«π∫â“π·≈–§Õπ‚¥∑—ÈßÀ¡¥„πªï 2553 §“¥«à“®– Ÿß∂÷ß 8,500 ¬Ÿπ‘μ ·≈–°”≈—ß®– ŸßμàÕ‰ª ‡æ√“–¡’°“√‡√àߥ⫬ ¡“μ√°“√≈¥§à“∏√√¡‡π’¬¡∑’·Ë ¡â®–¬°‡≈‘°‰ª·≈⫇¡◊ÕË «—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ªïπ’È ·≈–Õ“®®– Ÿß∂÷ß 100,000 ¬Ÿπμ‘ ∂â“®–π—∫∫â“π ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√∑’ˇ√àß‚Õπ‡√àߢ“¬‡¢â“¡“¥â«¬Õ’°√à«¡ 20,000 ¬Ÿπ‘μ ®“°μ—«‡≈¢∑’Ë “¡“√∂®–μ√«® Õ∫‰¥â „πª≈“¬ªï 2552 μàÕ 2553 °Á®–æ∫«à“ Tsunami ¢Õß Over Supply °”≈—ß

Õ¬“°ªÑÕß°—π‡Àμÿ°“√≥åÀ√◊Õ™Õ∫∑’Ë®–ª≈àÕ¬„Àâ¡’ªí≠À“¡“°Ê °àÕπ®÷ß®–¡“·°â ‰¢ à«π«‘∏’·°â ‰¢°Á¥Ÿ‡¡◊Õß®’π‡ªìπμ—«Õ¬à“ß°Á ®–¥’ ‡¡◊Õß®’ππ‘¬¡‡ß‘π‡øÑÕ ¡’°“√‡°Áß°”‰√¡“°æÕ æÕμ≈“¥ ∫«¡¡“°Ê ∏𓧓√™“μ‘®’π°Á®–∫—ߧ—∫‡ß‘𥓫πå „À⠟ߢ÷Èπ‡ªìπ 30-40% ∫—ߧ—∫∏𓧓√‰¡à „Àâª≈àÕ¬ ‘π‡™◊ËÕ ®”°—¥°“√‚μ ¢Õß°“√ª≈àÕ¬ ‘π‡™◊ËÕ ·≈–„™â¡“μ√°“√√ÿπ·√ߢ÷ÈπÕ’° §◊Õ¢÷Èπ ¥Õ°‡∫’Ȭ ≈Ÿ°‚ªÉ߇°Áß°”‰√ ‡ß‘π‡øÑÕ ·≈–Õ —ßÀ“œ °Á®–·ø∫ ≈ß¡“ ∏ª∑. ¢Õ߉∑¬®–ª≈àÕ¬„Àâ≈Ÿ°‚ªÉß‚μ´È”ª√–«—μ‘»“ μ√å ·§à ‰Àπ ‡√“§ß®–μâÕß®—∫μ“¥Ÿ„À⥒ μ—Èß·μà°≈“ߪï®π∂÷ߪ≈“¬ ªïπ‡’È √“§ß®–‰¥â‡ÀÁπ°—π·πà ¢ÕΩ“°∏𓧓√ª√–‡∑»‰∑¬‰«â¥«â ¬§√—∫ ¢Õ„Àâª√–‡∑»‰∑¬ ‚™§¥’ Õ¬à“∑–‡≈“–°—π‡≈¬ À“°ª√–‡∑»™“쑉¡à ß∫§«“¡ ÿ¢ §«“¡‡®√‘≠°Á®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ

19

BN#148_p14-15,18-19_M4.indd 19

4/23/10 2:05:38 AM


พื้นไมจริงทำสีสำเร็จ

ทุนจิ๊กซอวพลาสติก

æ◊Èπ‰¡â®√‘ß∑” ’ ”‡√Á® Precious wood „™â«—μ∂ÿ¥‘∫∑’Ë ¡’°“√§—¥ √√§ÿ≥¿“殓°∑—Ë«‚≈°ºà“π°“√√—∫√Õß«à“ ‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°°“√ªÉ“‰¡â¬—Ë߬◊π (FSC.) ·≈–°“√ º≈‘μ¬—ß„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬¡’°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ √–¥—∫¡“μ√∞“π “°≈ ISO. 9001 › 2008 ∑”„Àâ ‰¡â æ◊Èπ·μà≈–™‘Èπ∑’˺≈‘μ¡’¡“μ√∞“π §ß∑π  «¬ß“¡ πÕ°®“°π’È º≈‘μ¿—≥±å¢Õß∫√‘…∑— ¬—ߪ√“»®“° “√‡§¡’ ·≈– “√ª√Õ∑∑’ˇªìπæ‘…μàÕ√à“ß°“¬μ“¡¡“μ√∞“π ¢Õß ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0907 › 13701 › 001

∑ÿπà ®‘°Í ´Õ«åæ≈“ μ‘° ‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å∑§’Ë ¥‘ §âπ·≈–ÕÕ°·∫∫ ‚¥¬§π‰∑¬ ‚¥¬∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊ËÕ°“√„™âß“π∑’Ë À≈“°À≈“¬∑—Èß„ππÈ”∑–‡≈·≈–·¡àπÈ”  “¡“√∂∂Õ¥ ª√–°Õ∫‰¥âß“à ¬‰¡à®”‡ªìπμâÕß„™â‡§√◊ÕË ß¡◊ÕÀπ—°  “¡“√∂ ∑”‡ªìπ ‚ªÖ– ∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ  –æ“π∑“ß ‡¥‘π„ππÈ” ·ææ—°ºàÕπ ·≈–≈“π∑”°‘®°√√¡°≈“ßπÈ”œ≈œ √«¡ ∑—ßÈ ·ºàπæ◊πÈ æ≈“ μ‘° ‡æ◊ÕË „™â „π°“√∑” π“¡À√◊ÕªŸ‡æ◊ÕË ª√—∫ª√ÿßæ◊Èπ∑’ËÀ≈—ß®“°‡∑§Õπ°√’μ πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’ Õÿª°√≥å°Õà  √â“ß∑’Ë ‰¥â¡“μ√∞“π√«¡∑—ßÈ Õÿª°√≥å®√“®√ ∑’Ë „™âÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√‡°‘¥Õÿ∫—쑇Àμÿ √«¡∑—Èß®—¥°“√®√“®√¿“¬„πæ◊Èπ∑’Ë

บริษัท พรีเชียส วูด อินดัสทรี้ จำกัด ‚∑√. 035-275575-6 ‚∑√ “√ 035-275577 www.preciouswood.co.th (¢Õ‡™‘≠ —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â „πß“π ∂“ªπ‘° û53)

DAI ICHI PLASTIC CO., LTD. ‚∑√. 081-638-9189, 081-466-8126, 086-399-4102 www.daiichi2007.com, www.daiplast.com (¢Õ‡™‘≠ —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â „πß“π ∂“ªπ‘° û53)

ผลิตภัณฑบุเฟอรนิเจอร

ผลิตภัณฑทองเหลืองดี ไซน

VC-FABRIC ผูจำหนายผามาน ผาบุเฟอรนิเจอร และวอลล เ ปเปอร ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเลื อ กใช ทั้ ง ดีไซเนอร รวมทัง้ โครงการชัน้ นำตางๆ อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล และหมูบานจัดสรร สินคาของ VCFABRIC มีหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกไลฟไสตลของผู ใช เชน ผามานทอลายหรือพิมพลาย ผามานโปรงแสง ผามานกันแสง ผาบุเฟอรนิเจอร ทั้งภายในและภายนอกอาคาร วอลลเปเปอรหลาก ลวดลายและสีสัน รวมทั้งมานมวน SYMMETRIX ที่เหมาะกับบานและอาคารที่ตองการมานมวนที่มี ลวดลาย รูปแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท วีซี.แฟบริค จำกัด CALLCENTER : 0-2769-6000 WWW.VC-FABRIC.COM (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53) บูธ F320

ผลิตภัณฑทองเหลืองดีไซน มีทงั้ กอกน้ำ Rain Shower อุปกรณในหองน้ำ มือจับประตู ที่แขวนของ ทำจาก ทองเหลืองแท ออกแบบกลมกลืนธรรมชาติ ทำสี ทองเหลืองคลาสสิก ใช ไดทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังรับผลิตไดตามแบบและสีที่ตองการใน ราคาโรงงาน บริษัท นวลพรรณ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 084-642-3603, 081-823-6288 www.nuanpan.co.th (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53) บูธ F727

บานแนวคิดใหม

ผลิตภัณฑปูนซีเมนต

SCG HEIM บานแนวคิดใหมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ยิ่งขึ้นดวยเทคโนโลยีการสรางบานอันทันสมัย ดวย ระบบโมดูลาร (Modular System) สวนประกอบ ของบานกวา 80% จะถูกผลิตในโรงงานที่มีการ ควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพอย า งมี ม าตรฐาน และใชเวลาในการติดตัง้ หนางานเพียง 1-2 วัน SCG HEIM ถูกออกแบบมาบนแนวความคิดเพื่อความ อยูสบาย ความมั่นใจ และความสะดวกสบาย เพื่อ ความคุมคาตลอดการอยูอาศัยอยางแทจริง

ผลิตภัณฑปูนซีเมนต เสือมอรตาร เปนผลิตภัณฑที่ ถูกออกแบบมาเพื่อใช ในการแตงแตมสีสันไดลงตัว เสือมอรตาร ปูนฉาบแตงผิวสี เพื่องานตกแตงผนัง ทีต่ อ งการสีสนั มีหลายเฉดสีใหเลือกไดตามตองการ ใชงาย เพียงผสมน้ำ เนื้อปูนเหนียวลื่น ฉาบงาย สรางสรรคผนังไดสวยงาม เรียบเนียน หลากหลาย ผิวสัมผัส แลวทุกความสมบูรณแบบก็เกิดขึ้นไดกับ ทุกจินตนาการ

SCG SEKISUI SALE CO., LTD. โทร. 0-2586-1334 โทรสาร 0-2586-1330 (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

บริษัท สยามมอรตาร จำกัด โทร. 0-2586-2502, 0-2586-2499 (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

กุญแจเขาควายประตู-หองน้ำ

ลูกลอบานเลื่อน

กุญแจเขาควายประตู SANSAI รุน Duo-Lock # 8001ET SS และกุญแจเขาควายหองน้ำ SANSAI รุน Duo-Lock # 8001BK SS มีคุณสมบัติ คือ ไส กุญแจทองเหลือง ระบบลูกปน 6 pin รวมการใชงาน ของลูกบิดและกุญแจลิน้ ตาย (เดดโบว) ไว ในชุด เดียวกัน ลิ้นสลักนิรภัยเปนระบบใชลิ้นลูกบิดและ ลิน้ ตายทำจากสแตนเลส เพลทรับลิน้ สแตนเลส การ ล็อคและคลายล็อคจากภายนอกโดยใชกญ ุ แจ ภายใน ใหบดิ หางปลา รุน หองน้ำใชเหรียญบาทไขจากภายนอก ภายในบิดหางปลา รองรับการทำระบบมาสเตอรคยี  ใชกับบานประตูที่มีความหนา 28 mm (1 1/8”) 45 mm (1 3/4”) Backset 60 mm (2 3/8”) บริษัท โฮมเฟลโล จำกัด โทร.0-2391-9414 โทรสาร 0-2712-1545 www.homefellow.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

≈Ÿ°≈âÕ∫“π‡≈◊ËÕπ NEX √ÿàπ POM ·≈– Nylon ‡π◊ÈÕ ≈Ÿ°≈âÕº≈‘μ®“°«— ¥ÿ POM ·≈– Nylon Õ¬à“ߥ’ μ—« ‡ ◊ÈÕº≈‘μ®“°‡À≈Á°∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ À¡¥ªí≠À“‡√◊ËÕß°“√ ∑√ÿ¥μ—« ·≈–‡π◊ÕË ß®“°°“√„™â≈°Ÿ ªóπÕ¬à“ߥ’∑”„Àâ≈°Ÿ ≈âÕ NEX ¡’§«“¡≈◊Ëπ¡“°  “¡“√∂‡ªî¥ªî¥∫“π‡≈◊ËÕπ‰¥â ßà“¬ Õ’°∑—È߬—ß√—∫πÈ”Àπ—°‰¥â¡“°∂÷ß 30 °°. μàÕ≈Ÿ° πÕ°®“°π’≈È °Ÿ ≈âÕ∫“π‡≈◊ÕË π NEX ¬—ߺà“π°“√∑¥ Õ∫ ®“°§≥–«‘»«°√√¡ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈â««à“  “¡“√∂„™âß“π‰¥â¡“°°«à“ 5,000 §√—Èß À√◊Õ‡∑’¬∫ ‡∑à“°—∫√–¬–‡«≈“°“√„™âß“π∑’¬Ë “«π“π°«à“ 10 ªï ∑—ßÈ π’È  ‘π§â“¥—ß°≈à“«¬—߇ªî¥μ—«§√—ßÈ ·√°„πß“π Architect û10 Õ’°¥â«¬ บริษัท เน็กซสเตป อินดัสทรี จำกัด ‚∑√. 0-2433-1541 ‚∑√ “√ 0-2433-1541 μàÕ 13 www. Nextstepthai.com (¢Õ‡™‘≠ —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â „πß“π ∂“ªπ‘° û53) ∫Ÿ∏ D627

20

BN#148_p16-17,20-23_M4.indd 20

4/23/10 1:18:28 AM


ผลิตภัณฑ ปองกันกำจัดปลวก เบอร 2000, 3000 π«—μ°√√¡„À¡àÕ¬à“߉¥âº≈ ª≈Õ¥¿—¬ ‰√â°≈‘Ëπ Home Shield Super Guard No. 2000 ‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å „™â ªÑÕß°—π°”®—¥ª≈«° √«¡∑—ßÈ ·¡≈ß∑’ÕË ¬Ÿ„à μâ¥π‘ „™âß“à ¬ ª√–À¬—¥ ‡æ’¬ß‚√¬¬“‡¡Á¥„Àâ∑«—Ë ∫√‘‡«≥æ◊πÈ ¥‘π ·≈â«√“¥πÈ”„À♡ÿà πÈ”¬“ ®–´÷¡≈߉ª„π¥‘π ·≈–¬—ßÕ¬Ÿà∫πº‘«¥‘π ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¬“«π“π ‡À¡“–„™â°Õà π √â“ß∫â“π ª≈Õ¥¿—¬‰¡à‡ªìπÕ—πμ√“¬ μàÕμâπ‰¡â ·≈– —μ«å‡≈’È¬ß Home Shield Super Water base No. 3000 ‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å„™âªÕÑ ß°—π°”®—¥ª≈«° √«¡ ∑—ßÈ ·¡≈ß∑’ÕË ¬Ÿ‡à Àπ◊Õ¥‘𠇪ìπ Ÿμ√πÈ”‰¡à¡°’ ≈‘πË ©ÿπ ‡æ◊ÕË „Àâ´¡÷ ‡¢â“ ‡π◊ÕÈ ‰¡â ‰¥â¥’ ‡™àπ «ß°∫ ∫“πÀπâ“μà“ß ‰¡â‡øÕ√åπ‡‘ ®Õ√å À√◊Õæàπ √Õ∫Õ“§“√ ∑—ßÈ  Õߺ≈‘μ¿—≥±å‰¥â√∫— °“√√—∫√Õß®“° Õ¬.

บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด ‚∑√.0-2398-0131-3 ‚∑√ “√ 0-2398-7609 www.cicpaint.com ( —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â∑’Ë Booth D104 ß“π ∂“ªπ‘° û53)

ซิลโิ คน วอเตอร เรพเพลเลนท B264 น้ำยาทากันซึมคุณภาพสูง ขณะทาน้ำยาจะแทรกซึม ลึกลงใตพื้นผิวและเมื่อแหงจะไมปรากฏฟลมใหเห็น ทำใหพื้นผิววัสดุคงสภาพธรรมชาติเดิมเหมือนไม ได ทาน้ำยาใดๆ เมือ่ สัมผัสโดนน้ำ พืน้ ผิวจะมีสภาพเหมือน น้ำกลิง้ บนใบบัวทำใหฝนุ และคราบสกปรกไมสามารถ เกาะติด ใช ไดทันที โดยไมตองผสมทินเนอร R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

ชุดอางแกวลางหนาขาไม รุน WBC 525/C

ชุดอางแกวลางหนาขาไม ทั้งแทนหนาอางและตัว อางแกวเปนกระจกแบบนิรภัย เมือ่ มีการแตกเกิดขึน้ จะเปนเม็ดขาวโพด ไมทำอันตรายแกผู ใชงานและ ขาไมเปนขาไมแท อบอยางดี คงทน แข็งแรงและ สวยงาม เปนสินคาขายดีของบริษทั รีไล (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งงาย ผลิตในประเทศไทย

WBC 525/C ชุดอางแกวลางหนากระจกนิรภัย

RELY (THAILAND) CO.,LTD 53/1 หมูที่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-28809000-15 โทรสาร 0-28809021 www.rely.co.th

MAXFLEX 9000

กาวเกรด A สำหรับงานปูพื้นกระเบื้องยาง ‡ªìπ°“« Ÿμ√πÈ” ‰¡à¡’ à«πº ¡¢Õß “√√–‡À¬ (Non Solvent) °≈‘Ëπ‡∫“  “¡“√∂„™â ‰¥â „πÀâ“ß √√æ ‘π§â“·≈–Õ“§“√ ”π—°ß“πμà“ßÊ ‡π◊ÕÈ °“«≈◊πË ª“¥ßà“¬ ‰¥âæπ◊È ∑’¡Ë “° °“√¬÷¥‡°“–¥’‡¬’¬Ë ¡ μ‘¥·πàπ ∑ππ“π  “¡“√∂„™â ‰¥â°∫— °√–‡∫◊ÕÈ ß¬“ß∑’¡Ë §’ «“¡À𓇪ìπ摇»… ‡À¡“– ”À√—∫ß“π∑’ËμâÕß°“√ ‡πâπ§ÿ≥¿“æ Ÿß บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จำกัด 819 À¡Ÿà∑’Ë 4 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ߪŸ ´Õ¬ 14 μ.·æ√°…“ Õ.‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10280 ‚∑√.02-7093344 ·ø°´å 02-7093334

ผลิตภัณฑกาว 3 เอ็ม

Green Adhesives ผลิตภัณฑกาว 3 เอ็ม 6 ชนิด ที่ ไดรับใบรับรอง GREENGUARD จากมาตรฐาน Children & SchoolsTM Standard ซึ่งเปนมาตรฐานสูงสุดของ GREENGUARD Environ-mental Institute ใบรับรองนี้แสดงถึง ระดับสารเคมีและ สารระเหยของกลุมกาวดังกลาวที่อยูในระดับต่ำ ที่ ผานเกณฑของ Indoor Air Quality standards ซึ่งเปนหนึ่งในหาสวนของสุขอนามัยของมนุษยและ สภาวะแวดลอม ที่จัดขึ้นโดย GEI และอยูใน The United States Green Building Council’s LEED® Program ทำให ไดรบั ความสนใจอยางสูงในอุตสาหกรรม ดานงานไม เครือ่ งนอน และงานกอสราง ทำใหผูใชงาน สามารถเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2260-8577 โทรสาร 0-2261-7535 www.3m.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

SONITE TILES º≈‘μ®“°‡√´‘Ëπ§ÿ≥¿“æ Ÿß ∂Ÿ°§‘¥§âπ·≈–ÕÕ°·∫∫„Àâ¡’§«“¡‚§âß¡π ‰¥âÕß»“∑’Ë ∑”„À⇰‘¥¡‘μ‘ ‡¡◊ËÕ∑”°“√μ‘¥μ—Èß≈ß∫πºπ—ß·≈â« °Á®– ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°∂÷ߧ«“¡·μ°μà“ß®“°«— ¥ÿ∑—Ë«‰ª‰¥âÕ¬à“ß ™—¥‡®π ºπ«°°—∫§«“¡‚¥¥‡¥àπ¢Õß≈«¥≈“¬·≈–§«“¡ πÿ¡à ≈÷°¢Õß ’„π·μà≈–·ºà𠇪√’¬∫‡ ¡◊Õπ‡ªìπ°“√ √â“ß ß“π¥’‰´πå∑’Ë ‰¡à‡À¡◊Õπ„§√Õ’°¥â«¬  “¡“√∂¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë www.sonite.co.th Showroom SONITE CDC (Crystal Design Center) Õ“§“√ D ÀâÕß 110 ‚∑√ 02-102-2105, 02-102-2107 N Cubed Co., Ltd. ‚∑√. 02-935-5590, 02-935-5594-95 μàÕ 255-258 ·ø°´å : 02-935-5883 (¢Õ‡™‘≠ —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â„πß“π ∂“ªπ‘° û53) ∫Ÿ∏ T502

Cylence ตราชาง สำหรับผนัง กันเสียง รุน ZoundBlock ·ºàπ°√ÿºπ—ß∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘„π°“√°—Èπ‡ ’¬ß¿“¬πÕ° √∫°«π‡¢â“¡“°àÕ§«“¡√”§“≠ ·≈–‰¡à „À⇠’¬ß∑’ˇ°‘¥ ®“°¿“¬„πÀâÕß àߺà“πÕÕ°‰ª¥â“ππÕ°‡æ◊ËÕ§«“¡  ß∫·≈–§«“¡ ∫“¬„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’ˇÀ¡“–°—∫ °“√∑”ß“πÀ√◊Õæ—°Õ“»—¬ ¡’¢π“¥ 0.60 x 1.20 ¡.  “¡“√∂μ‘¥μ—Èß√à«¡°—∫√–∫∫ºπ—ß∑ÿ°ª√–‡¿∑ ‰¡à«à“ ®–‡ªìπ√–∫∫ºπ—ßμ√“™â“ß  ¡“√å∑∫Õ√å¥, ºπ—߬‘ª´—¡ À√◊Õºπ—ß°àÕÕ‘∞∑—Ë«‰ª บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จำกัด ในธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง เครือซิเมนต ไทย (SCG Building Materials) ‚∑√ 0-2586-2223-4 www.siamfiberglass.com (¢Õ‡™‘≠ —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â „πß“π ∂“ªπ‘° û53)

SK Fine metallic ‡Õ ‡§ ‰øπå ‡¡∑—≈≈‘§  ’‚æ≈’¬√Ÿ ‡’ ∑𠇩¥ ‡¡∑—≈≈‘§  ”À√—∫ß“π μ°·μàߺπ—ß∑—Èß¿“¬πÕ°·≈–¿“¬„πÕ“§“√ SK Fine metallic ‡ªìπ ’ ‚æ≈’¬Ÿ√’‡∑π‡√´‘Ë𠇩¥‡¡∑—≈≈‘§ ‡æ‘Ë¡§«“¡·«««“«¥â«¬ Glitter Õ’°∑—È߬—ß¡’§«“¡∑π∑“πμàÕ ¿“«–Õ“°“» Ÿß ‡°√¥‡¥’¬«°—∫ ’æàπ√∂¬πμå §ß ’ —π·≈–§«“¡‡ß“ß“¡‰¥â¬“«π“π ‡π◊ÈÕøî≈å¡ ’∑π°“√¢’¥¢à«π·≈–¢—¥∂Ÿ ∑πμàÕ ¿“«–Õ“°“»μà“ßÊ ·≈–√—ß ’¬Ÿ«’ Õ’°∑—ÈߪÑÕß°—ππÈ”´÷¡‡¢â“ºπ—߉¥â¥’‡¬’ˬ¡ ‰¡à‡°‘¥√“ ·≈–μ–‰§√àπ”È §√“∫ °ª√°‰¡àΩßí μ—« ‡™Á¥≈â“ß∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥â  “¡“√∂„™â ”À√—∫ºπ—ߺ‘«‡√’¬∫À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ºπ—ߧÕπ°√’μ ºπ—ß©“∫ªŸπ ºπ—߉¡â ‡À≈Á° ºπ—ß ”‡√Á®√Ÿª ™π‘¥μà“ßÊ ‡ªìπμâ𠇩¥ ’ “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥âÀ≈“°À≈“¬ ¡’∑ß—È ·∫∫¥â“π ‡ß“ ·≈–°÷ßË ‡ß“ บริษัท เอส เค คาเคน (ไทยแลนด) จำกัด 161/1 Õ“§“√‡Õ ®’∑“«‡«Õ√å ™—Èπ 5 ´Õ¬¡À“¥‡≈Á°À≈«ß 3 ∂ππ√“™¥”√‘ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢μª∑ÿ¡«—π °∑¡. 10330 Tel : 02-651-8722 Fax : 02-651-8721 www.skk.co.th

21

BN#148_p21_M4.indd 21

4/23/10 5:15:43 PM


ผลิตภัณฑดูแลรักษาไม ผลิตภัณฑดูแลรักษาไม Decking Oil Exclusive หรือ ออยลสตู รน้ำ ภายใตแบรนด WOCA Denmark เปนผลิตจากประเทศเดนมารค และเปนนวัตกรรม ใหมลาสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชสำหรับภายนอก ทนทาน มีการคิดคนพัฒนาเพือ่ เอาคุณสมบัตทิ ดี่ ขี อง ออยล และคุณสมบัติที่ดีของสูตรน้ำที่แหงเร็ว และ เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม มาประสมประสาน และทนทาน ตอสภาวะอากาศเมืองรอน เปนหนึ่งเดียวในโลกที่ พัฒนาสำเร็จ WOODCARE ASIA CO., LTD. โทร. 0-2914-2191, 0-2914-2466 โทรสาร 0-2914-2192 www.woodcaradenmark.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

สุขภัณฑ

อุปกรณโคมแสงสวาง อุปกรณโคมแสงสวาง (Panel Display Light (PDL)) เปนนวัตกรรมอุปกรณโคมแสงสวาง ที่ ประกอบแหลงกำเนิดแสงสวางที่ ใชเทคโนโลยีของ แอลอีดี สามารถใชแทนโคมฝงฝาที่ใชหลอด ฟลูออเรสเซ็นต แบบเดิมไดทนั ที กินกำลังไฟเพียง 65 วัตต รวมทั้งโคม ประหยัดพลังงานไดถึง 20% (เมื่อเทียบ กับการใชหลอด FL 18W 3 หลอด ซึ่งกินกำลังไฟ หลอดละ 28 วัตต รวมบาลลาสต คิดเปน 84 วัตต) ลดการสูญเสียในเรื่องของความรอน มีอายุการใช งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง ลดคาใชจายและ ปญหาการซอมบำรุงไดถงึ 9 เทา ไมมรี งั สีอลุ ตราไวโอเลต และรังสีอินฟาเรด จึงทำใหปลอดภัยกับผู ใชงาน บริษัท แอลเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส (ประเทศไทย)จำกัด โทร. 034-419-299 โทรสาร 034-419-298 www.Lekise.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

ทอน้ำรอน

นวัตกรรมของกอกน้ำและฝกบัว ที่ยังไมเคยมี ใคร ทำมากอน การใชสีขาวสะอาดและสี โครมในการ เคลือบผิว สรางความหรูหราและความสงางาม ให เกิดแสงเงาทีส่ อดรับกับรูปทรง ทีม่ ที งั้ ความออนชอย และความเฉียบคม นอกจากความสวยงามแลวยังมี เอกลั ก ษณ ที่ โ ดดเด น ในด า นพื้ น ผิ ว ที่ เ รี ย บเนี ย น สัมผัสได อันเปนเทคโนโลยีทยี่ ากทีจ่ ะลอกเลียนแบบ ฮันสโกรเฮอ พูราวิดา สะทอนความเปน “สุนทรีย แหงดีไซน และสัมผัส สรางสรรคความสนุกสนาน และความสุขในการอาบน้ำอยางไมเคยมีมากอน” Tom Schönherr from Phoenix Design หนึ่ง ในทีมฟนิกซผูออกแบบคอลเลคชั่น PuraVida

ทอน้ำรอน พิมาเฟล็กมัลติไปป (Pimaflex multipipe) เปนทอที่ใชทดแทนทอทองแดง ทอเหล็ก ทอพีวีซี สามารถใชงานไดกบั ระบบน้ำรอน น้ำอุน และน้ำเย็น ทนแรงดันมากถึง 10 บารที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 95 องศาเซลเซียส เหมาะกับการใชงานสำหรับบานเรือน อพารทเมนต โรงแรม โรงงาน รีสอรท รานอาหาร ฯลฯ ระบบการติดตั้งมีการออกแบบมาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดตั้งงายไดทันที ไมตองซื้อหรือเชา เครื่องมืออื่นเพิ่ม ไมตองตาบเกลียว ไมตองใชกาว ไมตองทำใหรอน หากตอผิดสามารถถอดตอใหม ได โดยไมตองเปลี่ยนชิ้นใหม

บริษัท เดคคอรมารท จำกัด โทร. 0-2365-0789 โทรสาร 0-2365-0782 www.decormart.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

บริษัท พิมาเทค จำกัด โทร.0-2964-5053 โทรสาร 0-29645052 www.pimatec.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

เครื่องปมคอนกรีต

กระเบื้องยาง 3 มิติ

เครื่องปมคอนกรีต บริการใหเชาเครื่องปมคอนกรีต สำหรับงานทีต่ อ งการความรวดเร็วในการเทคอนกรีต และสถานที่ที่เขาถึงไดยาก ดวยความเร็ว 50-140 คิว/ซ.ม. ปมบูมขนาดความยาวตั้งแต 32-40 เมตร และงานปมคอนกรีตสำหรับอาคารสูงมากมากวา 50 ชั้น นอกจากนี้ยังจำหนายเครื่องปมคอนกรีต EVERDIGM คุณภาพสูงนำเขาจากเกาหลี มีอะไหล ศูนยซอมบำรุง และบริการหลังการขาย ชางซอมมี ประสบการณการทำงานมากกวา 10 ป รวมทัง้ จำหนาย ทอสง อุปกรณปม คอนกรีตทุกชนิด รับซอมแซม บำรุง รักษาและประกอบติดตัง้ ปม คอนกรีต พรอมรับจัดหา และจำหนายเครือ่ งปม คอนกรีตมือสองจากตางประเทศ

กระเบื้องยาง 3 มิติ (GRACIO VINYL TILE) ผลิตจากยางสังเคราะห หรือ ที่นิยมเรียกวาไวนิล (Vinyl) ไวนิล มีคุณสมบัติพิเศษ เชน ไมบวมน้ำ ปลวกไมกิน มีความยืดหยุนสูง และมีหลากหลาย ลวดลายและสีสัน ที่ โดดเดน เนนลวดลายที่เหมือน วัสดุจากธรรมชาติ เชน ลายไม ลายพรม ลาย เหล็กนูน ลายหินนูน และลายมิติลึก ซึ่งทุกลวดลาย ผลิตจากไวนิล (Vinyl) ที่มีความยืดหยุนสูง ทนตอ รอยขีดขวนไดดี ผลิตตามมาตรฐาน SGS และผาน มาตรฐานการผลิต ISO 14001 และ ISO 9000

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จำกัด โทร. 0-2978-3502-3, 081-171-0120, 081-914-3492 (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร.0-2742-7575 โทรสาร 0-2332-5550 www.gte.co.th (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

ระบบจัดเก็บสินคาอัตโนมัติ

หลังคาเซลลแสงอาทิตย

ระบบจัดเก็บสินคาอัตโนมัติ “HANEL” (ระบบจัด เก็บในแนวสูง) เปนระบบจัดเก็บที่มาจากประเทศ เยอรมนี ที่ถูกพัฒนาปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง และเปนผูนำตลาดทางดานระบบจัดเก็บ Vertical Storage System อีกดวย สำหรับระบบจัดเก็บของ เรานั้นมีรูปแบบการทำงาน 2 แบบ คือ ระบบการ จัดเก็บแบบ Leanlift และระบบ Rotomat ซึ่ง ระบบการจัดเก็บแบบ Leanlift นั้นจะมีรูปแบบการ ทำงานคลายกับลิฟท ซึ่งระบบดังกลาวเหมาะกับ ระบบการจั ด เก็ บ ในรู ป แบบที่ มี ค วามหลากหลาย ของสินคา สวนระบบ Rotomat นั้นจะมีรูปแบบ การจัดเก็บเหมือนชิงชาสวรรคหรือแบบหมุนวน ซึ่ง ระบบดังกลาวจะนำสินคามาหาผู ใชงาน บริษัท โลจิสติกส มารท จำกัด โทร. 0-2751-1466 โทรสาร 0-2751-1561 (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

CeraFino Solar Tile “หลังคาเซลลแสงอาทิตย” ...นวัตกรรมหลังคาเพือ่ การรักษโลก บนแนวคิดของ หลังคาประหยัดพลังงานกำลังสอง “Save Energy and Generate Energy” โดยการผนวกเซลลแสง อาทิตยเขากับกระเบื้องหลังคา CeraFino ทำให หลังคาสวยกลมกลืนไมตองมีแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ติดตั้งทับหลังหลังคาอีกชั้นหนึ่ง สามารถมุงรวมกระเบื้องหลังคา CeraFino ปกติได สมบูรณ หมดกังวลเรื่องหลังคารั่วซึม THAI CERAMIC ROOF TILE CO., LTD. โทร. 0-2586-2446-7 โทรสาร 0-2586-5017 www.excellaroof.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงานสถาปนิก ’53)

22

BN#148_p16-17,20-23_M4.indd 22

4/23/10 1:39:48 AM


C.I.C ชูนวัตกรรมงาน (ฉาบ) ผนังไรขีดจำกัด บานคุณกัลยวรรธน วัชรพุทธ เลือกใชผลิตภัณฑ S-Skin และ Lime Stone สำหรับงานผนังภายนอก ทั้งหมด และผลิตภัณฑ Sand Brush สำหรับงานผนัง ภายใน

ผลิตภัณฑ Sand Stone บานคุณฐิติ สิหนาทกถากุล เลือกใชผลิตภัณฑ Sand Stone ROMRAWIN เซ็นทรัลลาดพราว ชั้น 3

ROMRAWIN CLINIC CENTRAL WOLRD

นายสุชาติ เตียนโพธิทอง กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ซี ไอ ซี เลือกใชผลิตภัณฑ Lime Artery เลือกใชผลิตภัณฑ Lime Artery จำกัด ผูจำหนาย และติดตั้งงาน (ฉาบ, พน) ผนัง โดยเปนวัสดุ หินทราย สีสังเคราะห จากธรรมชาติ เปดเผยถึงผลิตภัณฑ ซึ่งมีมา นานกวา 15 ป วา เปนผลิตภัณฑที่ ให Pattern แปลกใหม และมี สีสันใหเลือกไดแบบไมมีขีดจำกัด มุงตอบสนองความตองการของ สถาปนิก และเจาของบาน ดวยผลิตภัณฑทเี่ รียกวา S-Sand Stone, Lime Stone, Lime Artery, Marble Travertine, S-Skin, Sand Brush etc. ผลิตภัณฑ Lime Artery นอกจากดานความสวยงาม ความคงทน และความประหยัด เมื่อเทียบกับ หินธรรมชาติ อยางเชน หินแกรนิต, หินทราย หรือหิน Lime Stone จุดเดน ของผลิตภัณฑ ยังมีอีกมากมาย คือ 1. สามารถติดตั้งอยูบนผิววัสดุไดทุกชนิด เชน คอนกรีต, ไม, แผน ยิบซั่ม, ไฟเบอร, GRC, เหล็ก, กระจก ฯลฯ 2. สามารถติดตั้งอยูบนผิวรูปทรงใดๆ ไดทุกชนิด เชน ผิวโคง, ผิวเหลี่ยม, ผิวนูน, Sculture ฯลฯ 3. มีน้ำหนักเบามาก และสามารถทำความสะอาดไดงาย ดวยการใช Water jet Spray ฉีด พรอมบำรุงรักษาดวย น้ำยาเคลือบผิว A100+Plus ของบริษัทฯ 4. สามารถเจาะรูตะปู เพื่อยึดติดโคมไฟ โดยไมแตกราว 5. สามารถมี Pattern ตามความตองการของ สถาปนิก, เจาของได โดยไมมีขีดจำกัด 6. รับประกันการใชงาน 10 ป ดวยจุดเดนเหลานี้ บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ วา ผลิตภัณฑทงั้ หมดนี้ จะสามารถ ตอบโจทยความตองการของสถาปนิกผูอ อกแบบ และเจาของบานทีต่ อ งการ ตกแตงผนัง เพือ่ ความหรูหราของอาคาร ไมวา เปนงานภายใน หรือภายนอก ดวยงบประมาณ และเวลาที่จำกัด

บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด ‚∑√.0-2398-0131-3 ‚∑√ “√ 0-2398-7609 www.cicpaint.com ( —¡º— ¢Õß®√‘߉¥â∑’Ë Booth D104 ß“π ∂“ªπ‘° û53)

บานคุณวราธัช – จิณณภัต ตันติวรวงค เลือกใช ผลิตภัณฑ Lime Artery ROMPO MANSION เลือกใชผลิตภัณฑ Lime Artery ผลิตภัณฑ Sand Brush

ROMPO MANSION คลองเตย เลือกใชผลิตภัณฑ Sand Brush CHAHO SHOP ESPLANADE ถนนรัชดาภิเษก เลือกใชผลิตภัณฑ Sand Brush

B.T. RESIDENCE สุขุมวิท ซอย 8 เลือกใชผลิตภัณฑ Lime Stone ผลิตภัณฑ Lime Stone บานพักอาศัย สุขุมวิท 39 เลือกใชผลิตภัณฑ Lime Stone

æ◊Èπ∑’Ë ‚¶…≥“ 23

BN#148_p16-17,20-23_M4.indd 23

4/23/10 1:40:19 AM


“สงออก” หวังสรางแบรนดสินคาไทย ใหติดตลาดโลกผานรางวัล DEmark

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย วางกลยุทธความแตกตางดานการออกแบบ สินคาไทย เพื่อแขงขันการคาดานราคาในตลาดโลก เดินหนาสานตอโครงการประกวด “รางวัล สินคาไทยที่มีการออกแบบดี” หรือ “Design Excellence Award (DEmark)” ปที่ 3 หลัง ประสบความสำเร็จเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมปที่ผานมา พรอมประกาศเชิญชวนผูผลิต ผู ประกอบการ ผูสองออก และนักออกแบบคนไทย สงผลงานเขารวมประกวดในโครงการฯ และ รวมเปนตัวแทนสงผลงานเขาชิงรางวัล G-mark Award 2010 ที่ประเทศญี่ปุน

มาลี โชคล้ำเลิศ นางมาลี โชคล้ำเลิศ รองอธิบดีกรมสงเสริมการสง ออก กลาววา กรมสงเสริมการสงออก ตองการมุงหวังที่ จะกระตุนและผลักดันใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดานการ ออกแบบสินคาของไทยอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความแตก ต า งและมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ สิ น ค า ไทยให เ ป น ที่ ย อมรั บ และ สามารถแขงขันในตลาดโลก รวมถึงสรางความเชื่อมั่นและ เลือกใชสนิ คาภายในประเทศของคนไทย ภายใตเครือ่ งหมาย รับรอง DEmark โดยทางสำนักฯ ไดรับความรวมมือจาก องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญีป่ นุ (JETRO) และ Japan Industrial Design Promotion Organization

(JIDPO) ในการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุนเขา รวมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูดานการออกแบบและอื่นๆ เพื่อใหรางวัลได มาตรฐานในระดับสากล และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกอบการและนักออกแบบไทยที่เขารวมโครงการฯ โครงการ DEmark ไดดำเนินการและจัดขึ้นอยางตอ เนื่องเปนปที่ 3 โดยมุงหวังสงเสริมการออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ และสรางแบรนดสินคาไทยเพื่อการสงออก และ สามารถแขงขันทางการคาในตลาดโลก โดยปที่แลวไดรับ ผลสำเร็จเปนอยางดี โดยในปนี้ทางสำนักฯ ตั้งเปาจำนวนผู ที่สนใจทั้งผูผลิต ผูประกอบ ผูสงออก นักออกแบบ และผูที่ สนใจตอบรับและสงผลงานเขารวมโครงการจำนวน 220 ผลงาน พรอมกันนี้ ทางสำนักฯ ไดเรียนเรียนเชิญบุคลากร ผูท รงคุณวุฒจิ ากตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และเอกชน พรอม ตัวแทนสื่อมวลชน เขารวมเปนคณะกรรมการคัดเลือกและ ตัดสินผลงานให ไดรับรางวัลในแตละประเภท รวมกับคณะ กรรมการกิตติมศักดิ์จากแวดวงอุตสาหกรรมการออกแบบ และดีไซเนอรมากประสบการณจากประเทศญี่ปุน รวมถึง เชิญคุณทอป พิพัฒน อภิรักษธนากร นักแสดงและ ดีไซเนอรรุนใหม ใหเกียรติเปนพรีเซนเตอรในการเผยแพร

ประชาสัมพันธโครงการดังกลาวในครั้งนี้ นอกจากการพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบเพื่อ สรางอัตลักษณงานออกแบบของสินคาไทย การเพิ่มทักษะ ความรูและประสบการณดานการทำตลาด อีกหนึ่งนโยบาย สำคัญของโครงการฯ คือ การผลักดันและประชาสัมพันธ เครือ่ งหมาย DEmark ใหเปนเครือ่ งหมายรับรองสินคาและ ทางการตลาด แสดงถึงผลิตภัณฑและสินคาไทยคุณภาพที่มี การออกแบบดี ใหเปนที่รูจักทั้งผูบริโภคในประเทศและตาง ประเทศ ชวยเพิ่มศักยภาพและมูลคาของสินคาไทย และสงผลตอภาคการสงออกสินคาและศักยภาพการ แขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะการสนับสนุน การเลือกซื้อเลือกใชสินคาภายในประเทศ เพื่อผูบริโภคได มั่นใจ ประทับใจ และไดรับความสุขใจในการใชสินคาของ คนไทย โดยประเภทและสาขารางวัลการประกวด โครงการ รางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี ประจำป 2553 แบง ออกเปน 4 กลุมสินคากลุมสินคาไลฟสไตล กลุมสินคา แฟชั่นและสิ่งทอ กลุมสินคา และกลุมบรรจุภัณฑสินคา อาหารและบรรจุภณ ั ฑสนิ คาสุขภาพและความงาม รองอธิบดี กรมสงเสริมการสงออก กลาวทิ้งทาย

24

BN#148_p24-32_Pro2.indd 24

4/23/10 1:32:11 AM


MUkU เนนเลือกไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมเปนผลิตภัณฑปลอดสาร Formaldehyde

ยาวนาน ทำใหเรามีความเขาใจ และไดพัฒนาขบวนการผลิตของเราอยางตอเนื่อง จนสามารถเขาถึงจุดสำคัญทีจ่ ะทำใหสนิ คามีคณ ุ ภาพในระดับที่ ใชงานไดดี ไมมปี ญ  หา นอกจากประโยชน ใ นด า นความ ปลอดภั ย และความสวยงามที่ ผู บริโภคจะไดรับจากสินคาของเราแลว ผู รั บ เหมาและโครงการเองจะได รั บ ประโยชน ในเรื่องที่สามารถทำงานและ ควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการใช สิ น ค า ของเราที่ มี คุ ณ ภาพ สม่ำเสมอ และกำหนดสงสินคาทีแ่ นนอน ไมวา จะเปนโครงการเล็ก หรือโครงการ ใหญ เราก็ พ ร อ มบริ ก าร และเพราะ สินคาของเราทำสำเร็จจากโรงงาน ทำให งายและประหยัดเวลาในการติดตั้ง จึงไมตองอาศัยชางฝมือที่มีทักษะสูงเหมือนใน อดีต แตยังคงคุณภาพและความสวยงามไว ได นอกจากผลิตภัณฑ ไม มุกกุ จะมีตลาดหลักในการจำหนายไมพื้น ไมบันได และ บริษัท เอ.เอ็ม.เอฟ. (ไทยแลนด) จำกัด เปนผูจำหนายไมบันได ไมพื้น ประตู เปนหลักแลว เรายังพัฒนาสินคาและขยายบริการของเราเพิ่มขึ้นเพื่อชวย ประตู และไมที่ใชตกแตงภายใน ใหกบั โครงการบานจัดสรรชัน้ นำ ภายใตแบรนด ตอบโจทยและความตองการอื่นลูกคาในการทำงาน โดยขณะนี้เราไดนำเขาบานพับ

MUkU มาเปนเวลานาน เรามีความตั้งใจที่ ใหผูบริโภคในบานเราได ใชสินคาดี มีคุณภาพ และได มาตรฐาน JAS ของญี่ปุน ซึ่งบริษัทไดผลิตสินคาและสงออกตามมาตรฐานนี้ มานานกวา 20 ป ผลิตภัณฑ ไม มุกกุ มีจุดยืนในการตระหนักถึงความ ปลอดภัยและสุขภาพของผูอยูอาศัย จึงเลือกผลิตสินคาที่ ปลอดสาร Formaldehyde ซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหเกิด Sick House Syndrome นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรปาไมอัน มีคาไว ใหอนุชนรุนหลัง เราจึงเลือกใชแต ไมปลูก (Plantation Timber) เชน ไมยางพารา และไมยูคา แนวคิดนี้ ไม ใช เพียงการเกาะกระแสความนิยมเรื่องโลกรอน แตเปนรากฐาน การปฎิบัติของเรามากวา 20 ป ในการใชทรัพยากรอยาง รูคุณคาและมีประสิทธิภาพ และจากประสบการณที่เรามีมา

อัจฉริยะ I-ONE by MUkU จากประเทศเกาหลีมาจัดจำหนาย โดยบานพับ อัจฉริยะนี้มีคุณสมบัติ 3 in 1 คือ สามารถเปดประตูคางไว ได ในองศาที่เหมาะสม มีระบบลดแรงกระแทกในตัวบานพับทำใหประตูไมปดกระแทกแรง และเมื่อปดประตูก็ จะสามารถปดสนิทไดเพียงออกแรงผลักเบาๆ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดดังกลาวอยู ใน ตัวบานพับอัจฉริยะ I-ONE โดยไมตองมีการติดตั้งอุปกรณอื่นเพิ่มเติม พื้นที่ โฆษณา

หากทานสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถามไดที่ บริษัท เอ.เอ็ม.เอฟ. (ไทยแลนด) จำกัด 276/32 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพ 10600 โทร. 02-8912060-1 แฟกซ 02-8911413 www.amfmthailand.com

25

BN#148_p24-32_Pro2.indd 25

4/23/10 1:34:13 AM


ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองหมู มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา กอสรางถนน ผิวจราจร AC. พรอมบอพัก, วางทอ, คสล. กลบพรอมบอพัก ชวงที่ 2 ความยาว 101 ม. ที่ ม.7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 1,648,000 บาท) คาแบบ 1,500 บาท ยืน่ เอกสาร 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 – 11.30 น. * เปนนิติบุคคล ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน กับ สวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได วงเงินไมนอยกวา 824,000 บาท ติดตอที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสนิ สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทร.0-3635-5244 ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร สวนจังหวัดพัทลุง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา กอสรางถนน คสล. สาย บ.หนอง บอ-บ.ออกศาลา ม.1 – ม.5 ต.เขาเจียก อ.เมือง ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,200 กม. ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 4,995,753 บาท) คาแบบ 10,00 บาท ยืน่ เอกสาร 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 – 10.30 น. * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได สัญญาละไมนอย กวา 1,998,000 บาท ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. 0-7461-1602 ประกวดราคา

จางเหมากอสราง การประปา นครหลวง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมากอสราง วางทอประธาน ขนาด 1,000 มม. ยาวประมาณ 4 กม. พรอมงานที่เกี่ยวของใน ถ.โชคชัย 4 และ ถ.ลาดพราววังหิน พื้นที่ สนง.ประปาสาขาลาดพราว ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 242,892,916 บาท) คาแบบ 32,000 บาท ยืน่ เอกสาร 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * ผูรับเหมา กปน. งานกอสรางวางทอประธาน และ มีวงเงินขีดความสามารถในการรับงานคงเหลือ ณ วันที่ ยื่นเอกสาร ไมนอยกวาราคากลาง ติดตอที่ กองบริหารสัญญาโครงการ หอง 402 ชั้น 4 การประปานครหลวง ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2504-0123 ตอ 408-9

ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานเทศบาล

ตำบลบางจัก จ.อางทอง มีความประสงคประกวดราคา จางเหมากอสรางอาคารสำนักงานเทศบาลฯ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 1 หลัง เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น ดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 26,236,000 บาท) คาแบบ 60,000 บาท ยื่นเอกสาร 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. * ผลงานประเภทเดียวกันไมนอ ยกวา 13,118,000 บาท ติดตอที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก ม. 7 ถ.เทศบาล 3 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง โทร.0-3569-9253

ประกวดราคา จางเหมาดำเนินโครงการ สำนัก

งานปลัดกระทรวงพาณิชย มีความประสงคประกวดราคา จ า งเหมาดำเนิ น โครงการบริ ห ารจั ด การศู น ย ข อ มู ล เศรษฐกิจการคาจังหวัด ระยะที่ 3 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 3,500,000 บาท) ยื่นเอกสาร 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ติดตอที่ ฝายพัสดุ กองกลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ใหสอบถามไดที่สวนโยธา ณ ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2507-6251 ทีท่ ำการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในวัน และเวลา ราชการ ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง การทางพิเศษแหง ติดตอที่ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประเทศไทย มีความประสงค เรียกประกวดราคาจางเหมา โทร. 0-3559-6137 ปรับปรุงระบบปองกันสนิมภายในโครงสรางทางขึ้น – ลง เพิ่มเติมพิเศษเฉลิมมหานคร พื้นที่ผิวประมาณ 1,800 ตร.ม. ประมูลราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร สวนตำบลวังน้ำซับ มีความประสงคประมูลโครงการกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส อาคารเอนกประสงคศนู ยการเรียนรูช มุ ชนบริเวณทีส่ าธารณะ คาแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.30 น. ประโยชน หมูที่ 5 บานบางโงก ขนาดอาคารกวาง 20.00 * ตองเปนบุคคลรายเดียวที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมตร ยาว 36.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พรอม ทุนจดทะเบียนชำระแลวไมต่ำกวา 1 ลานบาท และมี จัดทำปายโครงการจำนวน 1 ปาย ดวยระบบอิเล็กทรอประสบการณในงานปองกันสนิมโครงสรางเหล็ก ดวยการ นิกส(ราคากลาง 2,014,282 บาท) เคลือบสังกะสีเหลวแบบเย็น หรืองานซอมบำรุงสีปอ งกันสนิม คาแบบ 4,000 บาท ของโครงสรางเหล็ก โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับจางใน ยืน่ เอกสาร 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 - 11.00 น. สั ญ ญาจา งฉบับ เดีย วในงานปอ งกั น สนิม โครงสรา งเหล็ก * เป น นิ ติ บุ ค คลผู มี อ าชี พ รั บ จ า งงานที่ ป ระมู ล จ า ง (การทางพิเศษฯ ไมพจิ ารณาผลงานจากการพวงสัญญา) โดย กอสรางดวยอิเล็กทรอนิกส * ไม เ ป น ผู ได รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจ มีมูลคาไมนอยกวา 1,350,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป ติดตอที่ อาคารศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษ ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น แหงประเทศไทย ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. * เป น ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กผู มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ใน โทร. 0-2579-5175 การจางขององคการบริหารสวนตำบลวังน้ำซับ ตองมีผล ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร งานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลจาง สวนจังหวัดระยอง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา กอสราง คือ ผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางรางระบายน้ำถนนสายปวยกวง ฝงขวาทาง ม.2 ในวงเงินไมนอ ยกวา 985,000 บาท และเปนผลงานคูส ญ ั ญา ต.เชิงเนิน อ.เมือง ตอเนือ่ งกับเทศบาลนครระยอง ดวยระบบ เดียว และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ อิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 2,000,000 บาท) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน คาแบบ 1,000 บาท ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน ยื่นเอกสาร 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 – 09.30 น. ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่องคการบริหารสวนตำบลวังน้ำซับ เชื่อถือได หรื อหน ว ยงานเอกชนที่ เชื่อถื อได สัญญาละไมนอยกวา ติดตอที่ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลวังน้ำซับ 1 ลานบาท โทร. 0-3543-6054 - 6 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัด ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร ระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง สวนจังหวัดระยอง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา โทร. 0-3861-7429 ตอ 131, 188 กอสรางอาคาร อบจ.ระยอง 1 หลัง ในพื้นที่ ว.เทคนิค ประมูลราคา จางเหมากอสราง องคการบริหารสวน บานคาย ม.11 ต.หนองละลอก อ.บานคาย เปนอาคาร ตำบลดานชาง มีความประสงคประมูลจาง โครงการเงิน หลัง คสล. ชั้นเดียว กวาง 20 ม. ยาว 40 ม. ดวยระบบ อุดหนุนทัว่ ไปภายใตแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555 โครง- อิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 2,393,000 บาท) การจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6, 11 คาแบบ 1,200 บาท 12, 15, 17 และหมูที่ 18 ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง ยื่นเอกสาร 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00 – 11.30 น. จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 3,182,300 บาท) หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได สัญญาละไมนอยกวา คาแบบ 8,000 บาท 957,200 บาท ยื่นเอกสาร 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 - 12.00 น. ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ องคการบริหารสวนจังหวัด * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง โทร. 0-3861-7429 ตอ 131, 188 ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ สอบราคา จางเหมากอสราง องคการบริหารสวน จางขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง องคการบริหาร ตำบลแพรกษาใหม จ.สมุทรปราการ มีความประสงคสอบ ราคาจางเหมากอสราง ตามโครงการลงทุนภายใตแผน สวนตำบลดานชาง * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศการ พรอมวางทอระบายน้ำ ซอยแปงร่ำ หมูที่ 1 ขนาดกวาง จาง โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวาง กระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø0.60 เมตร จำนวน 1 ฝง มีทอลอด ธรรมในการจัดจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จำนวน 4 จุด มีบอพักน้ำ ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 เมตร (ราคากลาง 815,000 บาท) ครั้งนี้ * ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คาแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. ในวงเงินไมนอยกวา 1,591,150 บาท * ผูเสนอราคาจะตองไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองถา * เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจาง ไม ไปจะถือวารับทราบแลว และหากไมเขาใจหรือตองการ ทำงานที่สอบราคาดังกลาวและไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อ

26

BN#148_p26-27,30-31_Pro2.indd 26

4/23/10 1:57:03 AM


เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการ บริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย อืน่ ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแก องคการบริหารสวนตำบลแพรกษา ใหม ณ วันประกาศสอบราคาจางกอสราง หรือไมเปนผู กระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน ธรรมในการสอบราคาจางกอสรางครั้งนี้ * มี ผ ลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ประกาศสอบราคา ในวงเงินไมนอยกวา 326,000 บาท และเปนผลงานที่แลวเสร็จในสัญญาเดียวกันเทานั้น ติดตอที่ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลแพรกษาใหม เลขที่ 555/5 ม. 5 ถ.ขจรวิทย ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2182-4195-8 ตอ 153

สอบราคา จางเหมาปรับปรุง สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) มีความประสงค สอบราคาจางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการวิจัยเภสัชรังสี อาคาร 10 ณ สทน.องครักษ คาแบบ 300 บาท ยืน่ เอกสาร 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.00 น. * เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจางดังกลาว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย อื่นที่เขาเสนอราคาใหแก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร แหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศสอบราคาจาง ติดตอที่ ฝายพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) เลขที่ 9/9 หมู 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.นครนายก โทร. 0-3739-2924, 0-3739-2901 ตอ 1819, 1821

ประกวดราคา จางเหมารื้อถอน การไฟฟาฝาย ผลิตแหงประเทศไทย มีความประสงคประกวดจางเหมา ทุบรือ้ สิง่ กอสรางของเดิม, ปรับพืน้ ที่ บริเวณงานกอสราง, กอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟา, ระบบ Grounding, กอสราง Cable Trench บริเวณ เสาไฟฟาแรงสูงบางกอกนอย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 6,111,342 บาท) คาแบบ 600 บาท ยืน่ เอกสาร 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 – 12.00 น. * มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 3 ลานบาท * มี ห นั ง สื อ รั บ รองการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จาก สถาบันการเงิน โดยตองประทับตราของสถาบัน การเงิน และมีความตาม “แบบหนังสือการรับรองการสนับสนุน ทางการเงิน” ที่ กฟผ. กำหนดในวงเงินไมนอยกวา 1,830,000 บาท * มีผลงานกอสรางโยธา ที่ผูเสนอราคาเปนผูรับจาง โดยตรงกั บ เจ า ของโครงการที่ เ ป น หน ว ยงานราชการ องคการเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ กฟผ. เชือ่ ถือ ได สำหรับงานกอสรางนั้นๆ มิใชผูรับจางชวง ซึ่งมีราคา แตละงานสัญญาละไมนอยกวา 3,060,000 บาท ติดตอที่ โครงการพัฒนาระบบสงนครหลวงและปริมณฑล อาคาร ท.144 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โทร. 0-2436-0066

ติดตอที่ สวนจัดซื้อ ฝายจัดซื้อ ชั้น 1 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท.จำกัด(มหาชน) โทร. 0-2201-6172

ประกวดราคา จางเหมาติดตั้ง สำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มี ความประสงคประกวดราคาจางเหมาติดตั้งระบบดูแลรักษา ความปลอดภั ย สถานี ค วบคุ ม และรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม THEOS ต.ศุขลา อ.ศรีราชา 1 ระบบ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 3,500,000 บาท) คาแบบ 300 บาท ยื่นเอกสาร 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 – 15.00 น. * เปนผูแทนจำหนายในประเทศไทยที่ ไดรับการแตงตั้ง จากผูผลิตโดยตรงหรือไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจำหนาย จากผูแทนหนายที่ ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตโดยตรง โดย แสดงเอกสารการแตงตั้งการเปนผูแทนจำหนายขางตน * เปนผูมีผลงานการขายพรอมติดตั้งระบบดูแลความ ปลอดภัยประเภทเดียวกันกับงานที่จัดซื้อ และเปนผลงานที่ เปนคูส ญ ั ญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทอง ถิ่นและรัฐวิสาหกิจ มูลคาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของวงเงินใน การจัดซือ้ จัดจาง ติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยฯ สัญญา ละไมนอยกวา 1,750,000 บาท ติดตอที่ ฝายพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. (อาคารบี ชั้น 6-7) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 0-2141-4483

ประกวดราคา จางเหมาคุมงาน มหาวิทยาลัยศรี-

นครินทรวิโรฒ มีควมประสงคประกวดราคาจางเหมาควบคุม งานหอพักโพธิวชิ ชาลัย มศว.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก จำนวน 1 หลัง คาแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-09.30 น. * เปนนิตบิ คุ คล มีผลงานควบคุมงานอาคาร คสล. ขนาด ใหญ 1 หลัง พรอมงานระบบสูงไมต่ำกวา 5 ชั้น หรือมาก กวา พื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา 5,090 ตร.ม.และมี ราคาคากอสรางตามสัญญาไมต่ำกวา 34 ลานบาท โดย เปนสัญญาเดียว ติดตอที่ งานพัสดุ สำนักงานยุทธศาสตร อาคารสำนักงาน อธิการบดี ตึก 9 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. โทร.0-2649-5000 ตอ 5624

นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจำวันที่ 5 พ.ค. 2553 – 20 พ.ค. 53 วันที่ 5 พฤษภาคม 2553

วันพุธ แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2553

วันอาทิตย แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

วันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

วันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2553

วันอาทิตย ขึน้ 3 ค่ำ เดือน 6 ป ขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สาย บ.นาทราย – บ.คลองใหญ ม.5 ต.ปาพะยอม –ม.2,11 ต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,265 กม. ดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 5 ลานบาท) คาแบบ 9,700 บาท ยืน่ เอกสาร 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 – 10.30 น. * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได สัญญาละไมนอย กวา 1,937,000 บาท ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. 0-7461-1602

ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง สำนักงานเทศบาล

สวนจังหวัดระยอง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำและบอพัก สาย ประชากอบัว ม.1 ต.ปลวกแดง ตอเนื่องเทศบาลตำบล ปลวกแดง อ.ปลวกแดง กวาง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมี พื้นที่ ไมนอยกวา 1,443 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ำยาว รวม 464 ม. บอพัก 52 บอ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 2,250,000 บาท) คาแบบ 1,200 บาท ยื่นเอกสาร 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00 – 11.30 น. * มีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาละไมนอยกวา 1,054,000 บาท ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง บริษัท อสมท. ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ องคการบริหารสวนจังหวัด จำกัด(มหาชน) มีความประสงคประกวดราคาจางเหมาปรับ- ระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ปรุงหองคอมพิวเตอร ของบริษัทฯ เขตหวยขวาง กทม. โทร. 0-3861-7429 ตอ 131, 188 คาแบบ 500 บาท ยืน่ เอกสาร 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร * บังคับดูสถานทีว่ นั ที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. สวนจังหวัดพัทลุง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา

ตำบลโปง มีความประสงคประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง ปูทับถนน ผิวราดยางแบบ AC. 3 โครงการ ในเทศบาลฯ ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วัด สวางอารมณ ม.1 (ราคากลาง 2,555,000 บาท) ซ.บาน มาบประชันเชื่อมถนนสายอางเก็บน้ำ ม.5 (ราคากลาง 1,559,000 บาท) ซ.หนองตาอุนเชื่อมหวยสะพาน ม.9 (ราคากลาง 1,473,587 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 17 พฤษภาคม 2553 * ผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาละไมนอยกวารายการขางตน ติดตอที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโปง 86 ม.3 ถ.พรชัยวิถี ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3824-8219 ตอ 104-5

27

BN#148_p26-27,30-31_Pro2.indd 27

4/23/10 1:57:46 AM


90 คอนซัลทชิงดำรถไฟฟาสีน้ำเงิน

นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร ผูวาการการรถไฟฟา ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) แจงวา ตามที่ รฟม. ได ป ระกาศเชิ ญ ชวนให ผู ส นใจมารั บ เอกสารจั ด ทำข อ เสนอเพื่อรับการคัดเลือกเปนที่ปรึกษาบริหารโครงการ ที่มีวงเงินคาจาง 983 ลานบาท และที่ปรึกษาควบคุม งานกอสราง วงเงิน 1,200 ลานบาท สำหรับโครงการ รถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ชวงหัวลำโพง-บางแค และชวง บางซื่อ-ทาพระ ปรากฏวา มีผูสนใจรับเอกสารเชิญชวน จัดทำขอเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเปนที่ปรึกษาบริหาร โครงการ จำนวน 44 ราย และเปนที่ปรึกษาควบคุมงาน กอสราง จำนวน 46 ราย โดยกำหนดใหยื่นขอเสนอใน วันที่ 7 พ.ค. 2553 ซึ่งตามแผนบริษัทที่ปรึกษาจะเริ่ม ดำเนินงานภายในเดือน พ.ย. 2553

กรมทางฯ เท 2 พันล. แกปญหาจุดตัด

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ อธิบดีกรมทางหลวง เผยวา โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อน ตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก โดยมีจดุ ประสงค เพื่อศึกษารูปแบบของจุดที่ตองการปรับปรุง บัญชีจุด ปญหาของแตละแนวเสนทางหลวงสายหลัก และแนวทางการคัดเลือกรูปแบบของจุดที่ตองการปรับปรุง ซึ่ง ขณะนี้ ทางโครงการไดจัดทำบัญชีจุดที่ตองการปรับปรุง จำนวน 104 จุด บนทางหลวงสายหลัก 6 เสนทาง โดย ในป 2554 กรมทางหลวงไดเตรียมของบประมาณเพื่อ ใช ในโครงการตางๆ 89,000 ลานบาท แตคาดวาจะได ไมครบ ซึ่งทำให ไมมีงบประมาณเพียงพอในการเขาไป ปรับปรุงแก ไขเสนทางที่มีจุดเสี่ยงอันตราย เนื่องจากงบ ในสวนดังกลาวนั้นจะไดรับเพียงปละ 2,000 ลานบาท เทานั้น

รถไฟฟาบางซื่อ-ตลิ่งชัน คืบ 22%

คืบหนาไปทุกขณะ สำหรับงานกอสรางโครงการ รถไฟฟาชานเมือง สายสีแดง ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะ ทาง 15 กิโลเมตร ของการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยมีกลุมกิจการรวมคายูนิค-ชุนโว ในฐานะผูรับเหมา กอสราง ในวงเงินกอสราง 8,748 ลานบาท ขณะนี้งาน กอสรางโดยรวมคืบหนาไปกวา 22% โดยงานกอสราง ยังอยูในแผนไมมีความลาชาเกิดขึ้น และผูรับเหมาได เริ่มงานในสวนงานเสาเข็มเจาะ งานฐานราก งานเสา งานกอสรางทางรถไฟระดับดิน สวนถนนเลียบทางรถไฟ กำลังเริม่ ถมทราย สวนการรือ้ ยายผูบ กุ รุกในพืน้ ที่โครงการ จากทั้งหมดจำนวน 3,344 หลัง ไดมีการรื้อยายไปแลว 2,760 หลังคาเรือน เหลืออีก 584 หลังคาเรือน ที่จะนำ สูกระบวนการไกลเกลี่ย ทั้งคาดวาโครงการจะแลวเสร็จ ตามกำหนดวันที่ 19 มกราคม 2555

กรมเจาทา เดินหนาทาเรือเกาะกูด

กรมเจาทา แจงวา ไดวาจางบริษัท ซีคอนซัลท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส จำกัด เพือ่ ศึกษาวิจยั ความเหมาะสมทางดาน เศรษฐศาสตร วิศวกรรม สิ่งแวดลอม และออกแบบราย ละเอียดทาเทียบเรือเกาะกูด ซีฟรอนท จังหวัดตราด โดยมีระยะเวลาศึกษาวิจัย 15 เดือน ทั้งนี้คาดวาหลัง จากจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) เสร็จในเดือน ธันวาคม 2553 นาจะใชเวลาอีก 2 ป เพื่อขออนุมัติงบ ประมาณกอสราง 40 ลานบาท จากสำนักแผนงาน กรมเจาทา

CEN จับมือพันธมิตรเกาหลี รุกงานขุดเจาะอุโมงคแบบพิเศษ

CEN ขยายไลนธุรกิจหวังดันยอดปนี้แตะ 2 พันลานบาท ลาสุดจับมือพันธมิตรเกาหลีตั้ง “ซีอเี อ็น-ไอเอ็มซี” บุกตลาดงานขุดเจาะอุโมงคแบบพิเศษโดยไมตอ งเปดหนาดิน หวังรองรับงาน อินฟราสตรัคเจอรภาครัฐที่มีมูลคาหลายพันลานบาท คาดรายไดปแรกอยางนอย 50 ลานบาท นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทั แคปปทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN เปดเผยวา หลังจากบริษัทฯ ไดผานการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการ บริษัทในเครืออยางลงตัว จึงมั่นใจวาในป 2553 นี้ จะเปน ปที่ดีของบริษัทฯ เนื่องจากมีปจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ฟนตัวและการกระตุนของภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนให ผลการดำเนินธุรกิจมีแนวโนมดีขึ้น โดยลาสุด บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัท ซีอีเอ็นไอเอ็มซี จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการขุดเจาะอุโมงคใตดินและ งานกอสราง Power Plant โดยเปนการจับมือรวมกับ พันธมิตรจากเกาหลี ซึง่ เปนผูท มี่ ปี ระสบการณ มีความชำนาญ ความรู ดานงานขุดเจาะอุโมงคมานาน อีกทั้งเปนที่รูจัก และมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูลงทุนดานปโตรเคมีและ พลังงาน จึงนาจะเขามาชวยเสริมใหบริษทั ฯ มีโอกาสไดงาน มากขึน้ และในอนาคตมีแผนทีจ่ ะขยายงานไปในตางประเทศ ทัง้ นี้ มัน่ ใจวาการลงทุนครัง้ นีจ้ ะไดรบั ผลตอบแทนทีค่ มุ คา ตั้งแตปแรกที่ลงทุน เนื่องจากเปนธุรกิจที่ยังมีแนวโนมการ ขยายตัวที่ดี ในประเทศไทย โดยในป 2553 คาดวาจะมีราย ไดอยางนอย 50 ลานบาท ซึ่งสามารถรับรูรายไดภายในปนี้ ขณะเดียวกันไดเตรียมประมูลงานใหมๆ เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จากทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากงานขุดเจาะอุโมงคแบบ พิเศษนี้ มีแนวโนมที่ดี โดยมี โอกาสขยายตัวไดอีกมาก อีกทั้ง ยังสามารถตอยอดใหกับธุรกิจในเครือของ CEN ทำใหมี การดำเนินธุรกิจไดอยางครบวงจรและสรางความแข็งแกรง ใหกับเครือขายธุรกิจ “อัตรากำไรขั้นตนของงานขุดเจาะอุโมงค ใตดินแบบ พิเศษ ที่สามารถเจาะอุโมงค ได โดยไมตองเปดหนาดินอยูใน ระดับที่ดีมาก เนื่องจากเปนงานเฉพาะดาน ผูที่ดำเนินการ ตองเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ตองมีเครื่องเจาะอุโมงค และมีประสบการณ” นายวุฒิชัย กลาวตอไปวา งานขุดเจาะอุโมงคใตดินเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ดี และจะ ชวยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไดอยางครบวงจร ใหกับ บริษัทในเครือ โดยเฉพาะกับบริษัทเอื้อวิทยา เพราะเมื่อดู แผนการขยายงานในอีก 5 ปขางหนาของการประปา และ การไฟฟา ซึ่งมีแผนที่จะขยายงานมูลคาหลายพันลานบาท ในดานโครงสรางพื้นฐานภายในประเทศที่ยังตองขับเคลื่อน ตอไป ไมวาจะเปนการขุดเจาะทอน้ำดี ทอน้ำเสีย การเดิน สายไฟฟาในเมือง งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ และกระจาย

มาในงานดาน Power Plant ตางๆ ซึ่งหาก มองภาพรวมของธุรกิจนี้ พบว า ภาครั ฐ ยั ง ต อ ง ขยายงาน หรือหากภาค รั ฐ ชะลอตั ว อย า งน อ ย ภาคเอกชนยั ง ต อ งขั บ เคลื่อนตอ จึงนับเปน โอกาสดีของบริษัทฯ ที่ จะเข า ร ว มประมู ล งาน ดั ง กล า วเพื่ อ ต อ ยอด ธุรกิจตอไป ทั้งนี้ ในเบื้องตน บริษัทฯ จะเนนรับงานภายในประเทศ และหากในอนาคตบริ ษั ท มี ผ ลงานออกมาอย า งต อ เนื่ อ ง บริษัทก็พรอมที่จะขยายงานออกสูตลาดตางประเทศตอไป อยางไรก็ตาม การเขาลงทุนในบริษัทซีอีเอ็น-ไอเอ็มซี จะสง ผลดีตอบริษัทฯ เพราะงานขุดเจาะอุโมงคแบบพิเศษนี้ มี แนวโนมทีด่ ีโดยมีโอกาสขยายตัวไดอกี มาก อีกทัง้ ยังสามารถ ตอยอดใหกับธุรกิจในเครือของบริษัทฯ อีกดวย ทำใหมีการ ดำเนินธุรกิจไดอยางครบวงจรและสรางความแข็งแกรงให กับเครือขายธุรกิจ ในป 2553 คาดวารายไดจะไตขนึ้ ไปแตะทีร่ ะดับ 2,000 ลานบาท คิดเปนอัตราการขยายตัวไมต่ำกวา 15% จากป 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 118 ลานบาท ซึ่งในปนี้มีแนวโนมดีขึ้น ตอเนื่อง โดยไดรับแรงหนุนจากบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)(UWC) บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จำกัด (RWI) และบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (ENS) ซึง่ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ จากการจัดการตนทุนวัตถุดบิ ที่ดี และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ อีกทั้งไดรับผล บวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว ตลอดจนการกระตุนของ ภาครัฐอีกดวย ปจจัยเหลานี้ลวนเปนประเด็นที่สนับสนุนให ผลการดำเนินธุรกิจมีแนวโนมที่ดีขึ้น “สถานการณทางธุรกิจของ CEN และบริษัทยอยทั้ง 3 แหงมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางเดนชัดตั้งแตปลายปกอน จาก หลายปจจัยที่สนับสนุน ประกอบสามารถบริหารตนทุนได อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับ วัตถุดิบ จึงมั่นใจวาปนี้จะเปนปที่ดีของบริษัท” นายวุฒิชัย กลาวในที่สุด

28

BN#148_p24-25,28-29,32_Pro2.indd28 28

4/23/10 1:42:06 AM


ทรูแวลูรสั่งปรับกลยุทธ

ลดฮารดแวรเพิ่มไลฟสไตล

ทรูแวลูร สั่งปรับกลยุทธ ลดไอเทมกลุม ฮารดแวรและเครื่องมือชาง พรอมนำรองรูป แบบการจัดรานแนวคิดใหม Home & Outdoor Living ประเดิมสาขาแรกทีเ่ ควิลเลจ หวังตอบสนองไลฟสไตลของคนเมือง พรอม เตรียมแผนเปดเอาทเล็ตใหมอีกปละหนึ่งสาขา นายบุญยิ่ง คงอาชาภัทร รองประธานกรรมการ เจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรู ควอลิตี้ จำกัด ผูดำเนิน ธุรกิจ “ทรูแวลูร” รานจำหนายเครื่องมือและผลิตภัณฑ คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป เปดเผยวา กลยุทธ

และทิศทางการทำตลาดในป 2553 ของทรูแวลูรจะเนนไป ที่การจัดกลุมสินคาที่สามารถตอบสนองตอไลฟสไตลของ ลูกคากลุม คนเมือง โดยจะปรับลดสินคากลุม ฮารดแวร และ เครื่องมือชางใหนอยลง โดยจะมีการแบงสัดสวนกลุมสินคาใหม ดังนี้ คือ กลุม Household Products 40% กลุม Gardening & Outdoor Living 40% กลุม Auto & Marine Care และ Hardware & Tools เหลือกลุมละ 10% ทั้งนี้การจัดวาง สินคา และการตกแตงจะเนนความสวยงาม สบายตา จัด วางสินคาเปนกลุมเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อไดครบถวน ทุกรายการตามที่ตองการ “ดานการตลาด ปนี้ ไดจัดเตรียมงบประมาณไว 10 ลานบาท แบงเปนการทำโฆษณาประชาสัมพันธประมาณ 40% สวนอีก 60% จัดไวรองรับกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิกและลูกคา โดยจะมีการจัดธีมของกิจกรรมใน แตละเดือนใหสอดคลองและสะทอนกับเทศกาลสำคัญตางๆ ตลอดทั้งป” นายบุญยิ่ง กลาวตอไปวา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะขยายสาขาเพิ่ม ขึ้นปละ 1 แหง โดยสาขาที่จะเปดกำลังมองทำเลในตาง จังหวัด เชน หัวหิน เขาใหญ หรือเชียงใหม จากปจจุบันที่ มีรานทรูแวลูร 4 สาขา คือ ติวานนท, พัทยา, ภูเก็ต และ สาขายอยท็อป ชิดลม นอกจากนั้นยังวางจำหนายสินคา ผานชองทางโมเดิรน เทรด และซุปเปอรมารเก็ตชั้นนำ และ ลาสุดบริษัทฯ ไดเปดตัวสาขาใหม คือ ทรูแวลูร สาขาเค-

LIEBHERR ที่สุดของรถโม

ในอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูป รถผสมคอนกรีต หรือ “รถโม” จะมีหนา ที่ลำเลียงคอนกรีตที่ผสมแลวจากแพลนทไปสงยังไซทตางๆ ซึ่งรถประเภทนี้ไม ไดมหี นาทีเ่ พียงขนสงคอนกรีตเทานัน้ มันยังตองทำหนาทีค่ ลุกเคลาสวนผสมของ คอนกรีตใหเปนเนื้อเดียวกันกอนที่ทำการเท แนนอนวา รถโมที่ดีมีประสิทธิภาพ จะทำให ไดคอนกรีตที่เหมาะสมกับแตละสภาพการใชงาน และรถโมที่เชื่อถือไดกับบทบาทหนาที่นี้ คงหนีไมพนรถโมสัญชาติเยอรมนี ของ LIEBHERR ซึ่ง แพลนทสวนใหญจะใหความไววางใจโมของ บริษัท ลีบแฮรร (ประเทศไทย) จำกัด รถขนสงคอนกรีตของลีบแฮรร ไดรบั การยอมรับวามีอตั ราการสึกหรอทีต่ ำ่ อุปกรณประกอบตางๆ

BN#148_p24-25,28-29,32_Pro2.indd29 29

วิลเลจ ซึ่งอยูในโครงการเควิลเลจ เนเบอรฮูด มอลล ซอย สุขมุ วิท 26 ซึง่ เปนสาขาทีอ่ ยูใจกลางเมือง และมีบรรยากาศ โดยรอบที่ดีคือ ดีทั้ง ทำเลที่ดี และดีทั้งบรรยากาศโดยรวม นายบุญยิ่ง กลาวอีกวา แมวาเศรษฐกิจโดยภาพรวม ของประเทศ จะยังคงมีปญหาความขัดแยงทางการเมือง และเศรษฐกิ จ โลกโดย รวมยังไมคอยดีนัก แต ทรู แ วลู ร ไม ได รั บ ผล กระทบโดยตรง เนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมาย เปนกลุมลูกคาตางชาติ และเปนผูบริโภคที่มีราย ได ในระดับคอนขางสูง โดยภาพรวมแล ว ตลาดของทรู แ วลู ร ที่ ผานมา ทุกชองทางการ จำหนายเติบโตขึ้น 20% โดยในบางสาขาที่เปนเมืองทองเที่ยว อยางเชนที่ ภูเก็ต จะ มีการเติบโตคอนขางสูง ซึ่งในปที่ผานมา ตลาดในชวงครึ่ง แรกของปจะคอนขางเงียบและมากระเตื้องขึ้นมากในชวง ปลายป ซึง่ ในสวนของรายไดรวม สำหรับป 2552 ที่ผานมา มีรายไดประมาณ 145 ลานบาท เปนรายไดจากสาขาของ ทรูแวลูร ประมาณ 70% และอีก 30% เปนรายไดผานชอง ทางโมเดิรนเทรด อยางไรก็ตาม เชื่อวาเศรษฐกิจโดยรวมในปนี้นาจะดี ขึ้น การเปดสาขาใหม การจัดกิจกรรมดานการตลาดอยาง ตอเนื่อง รวมถึงคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นประมาณ 10% จาก ปที่แลว จะทำใหบริษัทฯ สามารถเติบโตเพิ่มอีก 20% หรือ มีรายไดรวมอยูที่ประมาณ 175 ลานบาท

จัดหางาย พืน้ ผิวเรียบ ชวยลดการจับตัวของฝุน ละออง และไดรบั การออกแบบ ใหสามารถบำรุงรักษาไดงาย นอกจากนี้ จุดเดนทีส่ ำคัญอีกประการของโมผสมปูนลีบแฮรร คือ สามารถ ติดตัง้ บนแชสซีสร ถบรรทุกทัว่ ไปไดอยางไมมปี ญ  หา เพราะชุดโม ไดรบั การออกแบบตามมาตรฐานเยอรมันโดยชุดขับเคลื่อนของตัวโมถูกออกแบบมาให ในงาน ไดงา ยและสะดวก และยังน้ำหนักเบา ซึง่ เปนคุณสมบัตพิ เิ ศษเฉพาะของลีบแฮรร สวนวัสดุอุปกรณที่ใช ในการผลิตชุดโม ก็ ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก เยอรมันและสามารถปองกันการกัดกรอนไดเปนอยางดี อุปกรณที่ใช ในการรับ และลำเลียงคอนกรีตสามารถปองกันการกัดกรอนไดเปนอยางดี ชุดผสมปูนของลีบแฮรร นับวาเปนเครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง มีการพัฒนา คุณภาพมาตอเนื่องอยางยาวนานกวา 40 ป วัสดุที่ใช ในการผลิตไดผานการ ทดสอบดานคุณภาพจากหองทดลองของลีบแฮรร เครื่องผสมคอนกรีตไดมีการ พัฒนาอยางตอเนื่องและเหมาะสม เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคา ดวยชุดผสมคอนกรีต แบบ Ring pan ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการผสมคอนกรีต ได 0.5 - 3 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และชุดผสมคอนกรีตแบบ Double Shaft ที่ใหประสิทธิภาพในการผสมคอนกรีตไดตั้งแต 2.25 - 6 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ปจจุบันรถโมผสมคอนกรีต ของลีบแฮรรมี 2 รุน ใหเลือก คือ รุน HTM 604 มีปริมาตรบรรจุสูงสุด 6 ลูกบาศกเมตร ความสูงของโม ไมรวมเฟรมอยูที่ 2,404 มิลลิเมตร ความสูงของโมจากกรวยรับคอนกรีตไมรวมเฟรมสูง 2,383 มิลลิเมตร และน้ำหนักชุดผสม 3,340 กิโลกรัม สวนรุน HTM 704 มีปริมาตรบรรจุเพิ่มขึ้นเปน 7 ลูกบาศกเมตร ความ สูงของโมไมรวมเฟรมอยูท ี่ 2,412 มิลลิเมตร ความสูงของโมจากกรวยรับคอนกรีต ไมรวมเฟรมสูง 2,408 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักชุดผสม 3,520 กิโลกรัม

29

4/23/10 1:44:08 AM


รายการวัสดุ หนวย ราคาตลาด /บาท หมวดวัสดุและอุปกรณสำหรับงานประปา มาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบ แมเหล็ก-สองชั้น ตอดวยเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 15) ขนาด 3/4 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 20) ขนาด 1 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 25) มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแมเหล็ก-สองชั้น หนาจาน ขนาด 2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 50) ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 65) ขนาด 3 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 75) ขนาด 4 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 100) ขนาด 6 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 150) มาตรวัดน้ำพลาสติก มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ขนาด 1/2” ASAHI รุน GMK-15 มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบ ใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1/2 นิ้ว รุน MBA-P ตราไทยไอชิ มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบ ใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3/4 นิ้ว รุน MBA-P ตราไทยไอชิ มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบ ใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1 นิ้ว รุน MBA-P ตราไทยไอชิ ประตูน้ำ ประตูน้ำทองเหลือง ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ขนาด 3 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด ขนาด 1/2 นิว้ ตราโตโย รุน 204 A ขนาด 3/4 นิว้ ตราโตโย รุน 204 A ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุน 204 A ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุน 204 A ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 204 A ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุน 204 A ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด ขนาด 1/2” ตรา ซันวา รุน GV 15 S ขนาด 3/4” ตรา ซันวา รุน GV 20 S ขนาด 1” ตรา ซันวา รุน GV 25 S ขนาด 1 1/4” ตรา ซันวา รุน GV 32 S ขนาด 1 1/2” ตรา ซันวา รุน GV 40 S ขนาด 2 “ ตรา ซันวา รุน GV 50 S ขนาด 2 1/2” ตรา ซันวา รุน GV 65 S ขนาด 3” ตรา ซันวา รุน GV 80 S ขนาด 4” ตรา ซันวา รุน GV 100 S ประตูน้ำทองบรอนซ ขนาด 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 15 A (มอก. 431/2529) ขนาด 3/4 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 20 A (มอก. 431/2529) ขนาด 1 นิ้ว ตราอาตาโก

เครื่อง

865.00

เครื่อง

1,026.00

เครื่อง

1,672.00

เครื่อง

8,645.00

เครื่อง

11,386.00

เครื่อง

13,519.00

เครื่อง

18,402.00

เครื่อง

32,937.00

เครื่อง

763.00

เครื่อง

646.00

เครื่อง

808.00

เครื่อง

1,188.00

เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง

232.00 264.00 384.00 490.00 656.00 1,048.00 2,380.00 3,264.00

เครื่อง เครื่อง เครื่อง

264.00 352.00 556.00

เครื่อง

856.00

เครื่อง เครื่อง

1,176.00 1,728.00

เครื่อง

122.00

เครื่อง

172.00

เครื่อง

245.00

เครื่อง

366.00

เครื่อง เครื่อง

465.00 688.00

เครื่อง เครื่อง เครื่อง

1,512.00 2,090.00 3,480.00

เครื่อง

228.00

เครื่อง

304.00

รายการวัสดุ รุน GV 25 A (มอก.431/2529) ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 40 A (มอก.431/2529) ขนาด 2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 50 A (มอก.431/2529) ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 65 A (มอก.431/2529) ขนาด 3 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 80 A (มอก.431/2529) ขนาด 4 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 100 A (มอก.431/2529) ประตูน้ำเหล็กหลอ ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเกต ประตูนำ้ เหล็กหลอลิน้ เกต ชนิดกานยก ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเกต ชนิดกานไมยก ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเคลือบยาง ชนิดกานยก ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นปกผีเสื้อ ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นปกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที

หนวย ราคาตลาด /บาท เครื่อง

475.00

เครื่อง

888.00

เครื่อง

1,282.00

เครื่อง

2,299.00

เครื่อง

3,064.00

เครื่อง

5,866.00

เครื่อง

6,454.00

เครื่อง

8,610.00

เครื่อง

10,794.00

เครื่อง

16,870.00

เครื่อง

25,935.00

เครื่อง

36,246.00

เครื่อง

56,595.00

เครื่อง

88,669.00

เครื่อง

4,921.00

เครื่อง

6,405.00

เครื่อง

8,092.00

เครื่อง

13,461.00

เครื่อง

20,006.00

เครื่อง

25,515.00

เครื่อง

52,430.00

เครื่อง

90,069.00

เครื่อง

5,495.00

เครื่อง

6,811.00

เครื่อง

10,990.00

เครื่อง

15,351.00

เครื่อง

22,673.00

เครื่อง

28,805.00

เครื่อง

52,430.00

เครื่อง

6,034.00

เครื่อง

7,763.00

เครื่อง

9,800.00

เครื่อง

15,757.00

เครื่อง

22,876.00

เครื่อง

32,599.00

เครื่อง

9,275.00

รายการวัสดุ รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นปกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 28 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 32 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 36 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 40 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ประตูน้ำเหล็กหลอกันกลับ ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ประตูน้ำเหล็กหลอระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 2 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F

หนวย ราคาตลาด /บาท เครื่อง

12,600.00

เครื่อง

19,019.00

เครื่อง

24,248.00

เครื่อง

31,612.00

เครื่อง

59,243.00

เครื่อง

81,270.00

เครื่อง

92,694.00

เครื่อง

103,047.00

เครื่อง

132,965.00

เครื่อง

19,803.00

เครื่อง

25,599.00

เครื่อง

35,266.00

เครื่อง

42,021.00

เครื่อง

50,708.00

เครื่อง

120,477.00

เครื่อง

155,232.00

เครื่อง

183,694.00

เครื่อง

193,179.00

เครื่อง

232,848.00

เครื่อง

357,035.00

เครื่อง

434,651.00

เครื่อง

488,117.00

เครื่อง

703,794.00

เครื่อง

4,459.00

เครื่อง

6,433.00

เครื่อง

8,148.00

เครื่อง

15,750.00

เครื่อง

23,030.00

เครื่อง

30,184.00

เครื่อง

50,946.00

เครื่อง

80,178.00

เครื่อง

6,006.00

เครื่อง

15,694.00

เครื่อง

18,718.00

เครื่อง

22,155.00

เครื่อง

28,924.00

หมวดวัสดุและอุปกรณสำหรับงานสุขาภิบาล ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 10 คน ตราแซทส (GK.100) ชุด ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 50 คน (ไมรวมถังแยก)

22,920.00

30

BN#148_p26-27,30-31_Pro2.indd 30

4/23/10 2:12:41 AM


รายการวัสดุ ตราแซทส (MA.576) ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบ อัดอากาศ พรอมอุปกรณ ขนาด 15 คน ตราแซทส รุน MA.206 ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบ อัดอากาศ พรอมอุปกรณ ขนาด 22 คน ตราแซทส รน MA.276 ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบ อัดอากาศ พรอมอุปกรณ (ไมรวม ถังแยก) ขนาด 35 คน ตราแซทส รุน MA.411 ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบ อัดอากาศ พรอมอุปกรณ (ไมรวม ถังแยก) ขนาด 100 คน ตราแซทส รุน MA.1126 ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไมอัดอากาศ ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร รุน 160 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร รุน 310 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร รุน 1200 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 3-12 คน ตราไฮเคลียร รุน 130 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 7-28 คน ตราไฮเคลียร รุน 220 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 8-32 คน ตราไฮเคลียร รุน 260 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 13-52 คน ตราไฮเคลียร รุน 390 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 16-64 คน ตราไฮเคลียร รุน 500 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัด อากาศ ขนาด 17-68 คน ตราไฮเคลียร รุน 600 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 15-60 คน ตราไฮเคลียร รุน 310 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 20-80 คน ตราไฮเคลียร รุน 420 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 30-120 คน ตราไฮเคลียร รุน 630 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 35-140 คน ตราไฮเคลียร รุน 730 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 40-160 คน ตราไฮเคลียร รุน 820 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 49-196 คน ตราไฮเคลียร รุน 960 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 57-228 คน ตราไฮเคลียร รุน 1100 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 75-300 คน ตราไฮเคลียร รุน 1500 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 100-400 คน ตราไฮเคลียร รุน 2200 DC

หนวย ราคาตลาด /บาท ชุด

57,380.00

ชุด

32,435.00

ชุด

42,250.00

ชุด ชุด

43,550.00 87,490.00

ชุด

15,600.00

ชุด

22,100.00

ชุด

74,750.00

ชุด

11,700.00

ชุด

17,550.00

ชุด

20,150.00

ชุด

26,000.00

ชุด

35,750.00

ชุด

45,500.00

ชุด

62,400.00

ชุด

78,000.00

ชุด

97,500.00

ชุด

113,100.00

ชุด

124,150.00

ชุด

139,100.00

ชุด

152,100.00

ชุด

228,150.00

ชุด

304,200.00

อัน

175.00

อัน

110.00

ฝาถังซีเมนต ฝาถังซีเมนตสำเร็จรูป ศก. 80 ซม. อัน ฝาถังซีเมนตสำเร็จรูป ศก. 100 ซม. อัน

87.50 115.00

ถังซีเมนต ถังซีเมนตสำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. ถังซีเมนตสำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.

ถังเก็บน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม.

รายการวัสดุ แผนเหล็กหนา 1.2 มม. ขาตั้งถังเก็บน้ำ ขาตั้งเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 500 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 1,000 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 2,500 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 700 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 1500 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 2000 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบลายเสน ขนาด 3000 ลิตร ตรา พี พี ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 500 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN5 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 700 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN7 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 1000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN10 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 1500 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN15 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 2000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN20 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 2500 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN25 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบ ลายเสน ขนาด 3000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CN30 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบทรงกลม ขนาด 1000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน SN30 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบทรงกลม ขนาด 2600 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน SN26 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบทรงแอปเปล ขนาด 2500 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน AN25 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบทรงแอปเปล ขนาด 4000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน AN40 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบทรงแอปเปล ขนาด 5000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน AN50 ถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส แบบโมเดิรนแท็งค ขนาด 1000 ลิตร ตรา พีพี รุน นาโนคลีน CSN10 ถังเก็บน้ำแสตนเลส ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุน DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 250 ลิตร รุน DMCB 250 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 350 ลิตร รุน DMCB 350 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 500 ลิตร รุน DMCB 500 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 550 ลิตร รุน DMCB 550 พื้นนุน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 650 ลิตร รุน DMCB 650 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 750 ลิตร รุน DMCB 750 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร

หนวย ราคาตลาด /บาท ใบ

7,000.00

อัน

1,200.00

ใบ

4,600.00

ใบ

6,420.00

ใบ

12,410.00

ใบ

5,250.00

ใบ

8,200.00

ใบ

10,800.00

ใบ

14,800.00

ใบ

4,200.00

ใบ

4,800.00

ใบ

5,820.00

ใบ

7,440.00

ใบ

9,720.00

ใบ

11,160.00

ใบ

13,380.00

ใบ

8,280.00

ใบ

16,320.00

ใบ

11,040.00

ใบ

16,920.00

ใบ

19,020.00

ใบ

10,260.00

รายการวัสดุ ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 900 ลิตร รุน DMCB 900 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1250 ลิตร รุน DMCB1250 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1600 ลิตร รุน DMCB 1600 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 2000 ลิตร รุน DMCB 2000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 2500 ลิตร รุน DMCB 2500 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 3000 ลิตร รุน DMCB 3000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 4000 ลิตร รุน DMCB 4000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 5000 ลิตร รุน DMCB 5000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 6000 ลิตร รุน DMCB 6000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 10000 ลิตร รุน DMCB 10000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร

หนวย ราคาตลาด /บาท ใบ

9,780.00

ใบ

11,340.00

ใบ

14,760.00

ใบ

17,040.00

ใบ

20,520.00

ใบ

24,420.00

ใบ

30,360.00

ใบ

39,660.00

ใบ

45,420.00

ใบ

91,680.00

ชิ้น

514.00

ชิ้น

514.00

ชิ้น

1,168.00

ชิ้น

1,738.00

ชิ้น

1,615.00

ชุด

2,383.00

ชุด

2,682.00

ชุด

4,252.00

ชุด

3,448.00

ชุด

3,644.00

ชิ้น

748.00

ชิ้น

738.00

ชิ้น

832.00

ชิ้น

1,972.00

ชิ้น

607.00

ชิ้น

654.00

หมวดเครื่องสุขภัณฑ

ใบ

10,500.00

ใบ

5,700.00

ใบ

6,300.00

ใบ

7,980.00

ใบ

8,220.00

ใบ

8,700.00

ใบ

8,820.00

โถสวม โถสวมธรรมดาแบบราดน้ำ โถนั่งยองไมมีฐาน เคลือบขาว ตรา อเมริกันแสตนดารด รุน TF-100 โถนั่งยองไมมีฐาน เคลือบขาว ตรา กะรัต รุน K-2510 โถนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว ตรา อเมริกันแสตนดารด รุน TF-101 P โถสวมชักโครก โถนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 202 โถนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K-2540 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF - 2187NW โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K2973 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C1390 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C1470 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-2793W ที่ปสสาวะ ที่ปสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา อเมริกันแสตนดารด รุน TF- 412 ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 307 ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K-3200 ที่ปสสาวะหญิง ที่ปสสาวะหญิง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน B 301 อางลางหนา ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 013 ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K- 1210

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825), (0 2507 5806)

31

BN#148_p26-27,30-31_Pro2.indd 31

4/23/10 2:12:54 AM


แวดลอมในอาคาร การบริหารจัดการ รวมถึงการปองกัน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสรางอาคารเขียวไมจำเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยี ขัน้ สูงหรือราคาแพงมากนักก็ได เพียงแตมกี ารออกแบบและ บริหารจัดการทีด่ ี แตแนนอนวาอาจทำใหตน ทุนการกอสราง สูงขึ้นบางในชวงแรก แตจะคืนทุนได ในระยะเวลา 3-5 ป ขณะเดียวกันสามารถชวยลดผลกระทบและเปนประโยชน ตอสิ่งแวดลอมได ในระยะยาว นอกจากนั้นยังเปนการสราง สำนึกในการทำธุรกิจที่ดี เพราะในอนาคตผูคนจะคำนึงเรื่อง สิ่งแวดลอมกันมากขึ้น ซึ่งรางวัลจากสถาบันอาคารเขียว สามารถใชเปนเครื่องมือสื่อสารกับผูชื้อหรือผู ใชบริการได เชน คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน ประธานกรรมาธิการวิชาการเทคโนโลยีอาคารและ สิ่งแวดลอม กลาวทิ้งทายวา สถาบันอาคารเขียวคงตอง เขามามีบทบาทในวงกวางของภาคอุตสาหกรรมการกอสราง เพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของผูผลิต นักลงทุน ผูประกอบการ รวมไปถึงผูซื้อ ดังนั้นในเรื่องของเกณฑตางๆ เหลานี้จึงตอง คอยๆ เปนคอยๆ ไป และพยายามพัฒนาตอไปเรื่อยๆ และ เมื่ อ พบป ญ หาอะไรก็ ต อ งคอยปรั บ ปรุ ง แก ไขเพื่ อ ให มาตรฐานของเกณฑสามารถใชกับบานเราไดเปนอยางดี ทั้งนี้คาดวาเกณฑของอาคารเขียวนาจะสามารถนำออกมา ใช ไดประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งเมื่อนำเกณฑออกมาบังคับ ใชแลว เราก็ตองใหความรูพรอมอธิบายวาเกณฑในแตละ ขอนั้นมีความหมายอยางไร รวมไปถึงมีจุดประสงคอยางไร

‘สถาบันอาคารเขียว’ องคกรอิสระ

เพื่อการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน

ผศ.ดร.อรรจน เศรษฐบุตร ประธานกรรมาธิการ วิชาการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดลอม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ และอาจารยประจำ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปด เผยวา เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงานในปจจุบัน ทำให ห ลายประเทศให ค วามสนใจกั บ อาคารเขี ย วที่ ช ว ย ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกันมากขึ้น เชน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) หลักเกณฑอาคารเขียวของสภาอาคาร เขียวสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีอาคารหลายแหงในประเทศไทยเริม่ นำมาใชบา งแลว จะเห็นไดวา อาคารเขียวในประเทศไทย เริม่ เกิดขึ้นคอนขางมากแลว แตยังไมคอยมี ใครรูและยังไมมี การเชิดชูใหเปนตัวอยางที่เห็นไดชัด อีกทั้งปจจุบันไทยเราก็ยังไมมีหลักเกณฑอาคารเขียวที่ เปนของตัวเอง ซึ่งการนำหลักเกณฑของตางประเทศมาใช อาจจะต อ งว า จ า งผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ นำเข า วั ส ดุ จ ากต า ง ประเทศ ทำใหคาใชจายในการกอสรางสูงเกินจำเปน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาคารเขียวไดจดั ทำ (ราง) หลักเกณฑอาคาร เขียวของประเทศไทยโดยมีตน แบบมาจาก LEED กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อใหมีหลักเกณฑอาคารเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ซึ่งจะชวยสงเสริมใหมีการออกแบบอาคารที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอมอยางเหมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพเศรษฐกิจ ของไทย และเนนให ใชวัสดุภายในประเทศเปนหลัก ผศ.ดร.อรรจน กลาวตออีกวา จุดประสงคของการ ผลักดันใหจดั ตัง้ สถาบันอาคารเขียวขึน้ ในประเทศไทย ก็เพือ่ พัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย และเผยแพรใหคนไทย ไดรจู กั และเห็นประโยชนของอาคารเขียวมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สรางความจูงใจใหหนวยงานและองคกรตางๆ ใหความสำคัญ กับอาคารเขียวและมีสว นรวมในการรักษาสิง่ แวดลอม ดังนัน้ สถาบันอาคารเขียวจึงเปนองคกรอิสระ ที่ใหคำปรึกษาใน การออกแบบกอสรางอาคารเขียวที่จะประหยัดพลังงานได มากกวาอาคารทั่วไป 20-40% พรอมทั้งทำหนาที่ในการ ประเมินอาคารเขียวในประเทศไทย เพือ่ ใหรางวัลแกอาคารที่ เปนตัวอยางของอาคารเขียวทีด่ ี โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ตั้งแตการออกแบบ การกอสราง วัสดุอุปกรณที่ใช สภาพ

บาง เพื่อใหผูที่ออกแบบหรือผูที่อยูในภาคสวนอุตสาหกรรม ไดรับทราบวาเมื่อเกณฑอาคารเขียวฉบับนี้ออกมาบังคับใช แลวจะตองมีการเตรียมตัวในเรื่องในบาง สำหรับสถาบันอาคารเขียวเปนความรวมมือระหวาง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัด ตั้งขึ้นมาเปนองคกรอิสระโดยไมขึ้นกับเงินงบประมาณของ ภาครัฐ นอกจากนัน้ คณะกรรมการทัง้ หมดของสถาบันอาคาร เขียวจะเปนสถาปนิกและวิศวกร ซึ่งกรรมการทั้งหมดเปน สมาชิกทีม่ าจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ทำใหเกิดสถาบันอาคารเขียว ขึ้นมานั้น เราเล็งเห็นวาทั้งสองสมาคมมีศักยภาพและความ พรอมในการที่จะทำใหเกิดหลักเกณฑตางๆ เหลานี้ขึ้นมาได ซึ่งคิดวาเมื่อเกณฑอาคารเขียวถูกบังคับใชเปนที่เรียบรอย แลว จะไดรบั ความรวมมือและความสนใจจากผูป ระกอบการ ในภาคอุ ต สาหกรรมการก อ สร า งในการใช ห ลั ก เกณฑ นี้ กอสรางใหเกิดอาคารเขียวที่ประหยัดพลังงานเกิดขึ้นมาใน บานเรามากยิ่งขึ้น

32

BN#148_p24-25,28-29,32_Pro2.indd32 32

4/23/10 1:45:36 AM


La Roche-sur-Yon Footbridge จุดนัดพบของดีไซนและวิศวกรรม หากพูดถึงสะพานลอยคนเดินขามถนนโดยเฉพาะในบานเมืองของเรา คงมุงเนนแตในดาน

การใชงานเพื่อความปลอดภัยเปนหลัก รูปแบบก็เปนเพียงแทงคอนกรีตไมมีอะไรนาสนใจ ตาง จากงานในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ทีม่ กั จะใสดไี ซนเขาไปทำใหสะพานลอยธรรมดาๆ เปนอะไรที่แตกตาง อยางเชน สะพานคนเดินขามรางรถไฟที่ La Rochesur-Yon ในประเทศฝรั่งเศส ที่เปนผลงานการออกแบบ ของ Bernard Tschumi สถาปนิกชื่อดังจากนิวยอรค ได รวมกับทางสำนัก Hugh Dutton แหงปารีส ที่ไดรวมกัน สรางสรรคผลงานใหเปนที่ประจักษ ดวยผลงานสะพาน ลอยรูปทรงทอสีแดงสดใส แถมยังมีเสนสายที่ไมธรรมดา ทั้งในแงสถาปตยกรรมและวิศวกรรมโครงสราง

ทั้งดานทรรศนะผานความเชื่อและแรงบันดาลใจผานราย ละเอียดดานตางๆ ดีไซนของมันเกิดขึ้นจากการหลอมรวม กันระหวางพื้นฐานทางสถาปตยกรรมเขากับความรูทาง ดานวิศวกรรม จึงออกมาเปนดีไซนของสะพานนี้ ที่จะสื่อให เห็นถึงการเคลื่อนไหวและเปนสัญลักษณของความสัมพันธ ของเมืองและชนบท นั ก ออกแบบได พ ยายามที่ จ ะนำเสนอไอเดี ย การขั บ เคลื่อนที่เรงดวนแบบมีเอกลักษณ ผานระบบโครงสรางของ วัสดุหลักที่เปนเหล็กและคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนต เพื่อ ปกปองผูส ญ ั จรจากสภาพอากาศ แตขณะเดียวกันโครงสราง ก็แลดูมีเสนสาย เปนโครงสรางที่มีจังหวะ ไมเทอะทะ แถม ยังฉาบทาไวดวยสีแดง-สมที่สดใสมีชีวิตชีวา

พูดถึง La Roche-sur-Yon ถือเปนถิ่นฐานยานเกา ของฝรั่งเศสที่ถูกคนพบโดยนโปเลียน โดยมีทอถักตัวนี้เปน สะพานเชื่อมผานเมืองเกาทางฝงแอตแลนติคเขากับเมือง ใหมบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูง TGV สัญลักษณแหง ความกาวหนาของยุโรปและเครือขายรถไฟของฝรั่งเศส ดานงานโครงสรางของสะพานมันถูกสรางใหดูชีวิต นอกจากนี้ ทางสถาปนิกผูออกแบบยังมีความมุงหมาย และยังได มาตรฐานการออกแบบของทางการรถไฟของ ที่จะใหสะพานนี้ เปนการแสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอัน ฝรั่งเศส ผสมผสานเขากับแรงบันดาลใจที่มาจากหอไอเฟล เดียวกันของโครงสรางแบบดั้งเดิมเขากับความเปนพื้นถิ่น แตที่นี่จะเนนเสนสายที่ถกั ทอไปมาคลายตาขาย แตนำเสนอ

ออกมาในรูปแบบของทอ ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูใชมีความปลอดภัย สูงสุดจาการใชงานสะพานที่ลอยเหนืออยูรางรถไฟที่วิ่งดวย ความเร็วสูง ตองบอกวา สะพานลอย La Roche-sur-Yon เปนผลงาน สรางทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมทีม่ คี วามสมบูรณมาก โครงสรางทีท่ อดยาวมีจดุ รับน้ำหนักสามตำแหนง ตลอดความ ยาวทั้งหมด 67 เมตร มีสองสแปน ชวงแรกยาว 35 เมตร สวนชวงที่สองยาว 32 เมตร มีน้ำหนักทั้งหมด 160 ตัน เปนโครงสรางเหล็ก 130 ตัน โดยเลือกใชเหล็กคุณภาพสูง นำมาตัดและเชื่อมเขาดวยกัน โดยโครงสรางตัวหลักจะเปนวงแหวนเหล็ก ที่วางหาง กันวงละ 1 เมตร ไปตลอดความยาวของสะพาน ซึ่งตองใช วงแหวนเหล็กทั้งหมด 76 ชิ้น จากนั้นจึงนำชิ้นสวนเหล็ก ทรงตัว “X” มาเชื่อมประสานกับโครงสรางวงแหวนไป ตลอดความยาวของทอ ซึ่งตองใชเหล็กในสวนนี้ 2,100 ชิ้น เพื่อยึดโยงโครงสรางเขาไวดวยกัน รวมๆ แลวโปรเจกตนี้ ใชเหล็กไปทั้งหมด 600 ทอน หากนำมาวางตอเรียงกันจะ ไดความยาวถึง 4,300 เมตร และมีจุดเชื่อมทั้งหมด 1,800 จุด คิดเปนระยะทางยาวกวา 10 กิโลเมตร แมจะเปนการกอสรางสะพานลอยที่ไมไดใหญโตอะไร แตโครงการนี้ก็ใชเวลานานพอสมควร โดยเริ่มมาตั้งแตป 2007 กอนจะมาแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ ป 2010 นีเ่ อง งานนี้ใชงบประมาณไป 5,500,000 เหรียญสหรัฐ นับวา มากทีเดียวแตก็เปนเรื่องที่พอจะเขาใจไดเพราะมันไมใช สะพานลอยธรรมดา แตผลงานที่แสดงออกถึงการหลอม รวมของสถาปตยกรรมและวิศวกรรมที่อยูในชีวิตประจำวัน ของผูคน ที่มา www.dezeen.com

33

BN#148_p33-43_Pro2.indd 33

4/23/10 3:29:56 AM


‘เดอะริเวอร’ คอนโดหมื่นลาน ฉบับนี้... โปรเจกต รีวิว ขอนำชม “เดอะริเวอร” โครงการคอนโดมีเนียมสุดหรูริมฝงน้ำ เจาพระยา ของบริษัท ไรมอน แลนด จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลคาโครงการกวา 13,000 ลาน บาท ซึ่งถือเปนโปรเจกตที่ใหญที่สุดของไรมอนแลนดในปจจุบัน ที่ไดรับการตอบรับในดานยอด ขายจากตลาดพรีเมี่ยมเปนอยางดี

สำหรับสถานที่ตั้งของโปรเจกตนี้ อยูที่ซอยเจริญนคร 13 ยานคลองสานนี่เอง ซึ่งอยูฝงตรงขามกับโรงแรมแชงกรี-ลา โดยตัวโครงการถูกสรางบนพื้นที่ขนาด 12 ไร 3 งาน 41 ตารางวา มีพื้นที่วอเตอรฟรอนทยาว 120 เมตร เลยทีเดียว โดยภายในโครงการเดอะริเวอร ประกอบดวย คอนโดมิเนียมและเซอรวิสอพารทเมนท สูง 74 ชั้น 1 อาคาร และอาคารโรงแรม สูง 45 ชั้น อีก 1 อาคาร โดยมี อาคารสวนฐานสูง 5 ชัน้ เปนตัวเชือ่ ม ซึง่ ในสวนนีจ้ ะประกอบ ดวยพื้นที่ขายและรานคาทั้งหมด 105,000 ตารางเมตร

ในสวนของอาคารคอนโดมิเนียม มีทั้งหมด 851 ยูนิต พรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับหาดาว มีหองพักหรู ใหเลือกตั้งแต 1-3 หองนอน หองดูเพล็กซ และเพนทเฮาส สุดพิเศษ โดยเนนการออกแบบใหเห็นทัศนียภาพของคุงน้ำ เจาพระยา โดยภายในหองพักไดรับการตกแตงดวยวัสดุที่ดี ที่สุด ไมวาจะเปนไมสักแท พื้นหินนำเขาจากอิตาลี และยัง พรั่ ง พร อ มด ว ยความบั น เทิ ง และร า นอาหารหลากหลาย สระวายน้ำแบบ Infinity ใกลริมฝงน้ำและสระวายน้ำแบบ ทางยาว Lap Pool ความยาว 50 เมตร ดานคอนเซปตดีไซน เนื่องจากที่ตั้งของโครงการอยู ติดกับแมนำ้ เจาพระยา ดังนัน้ แนวคิดทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับโครงการ

34

BN#148_p33-43_Pro2.indd 34

นี้ คือ ที่พักอาศัยทุกยูนิตจะตองเปดสูทัศนียภาพของแมน้ำ เจาพระยา สวนแนวคิดดานสถาปตยกรรม เนนใหความหรูหราและเปนสวนตัว โดยอาคารทั้งสองหลังนอกจากจะมอง เห็นทิวทัศนที่ดีที่สุด ยังจะเปนแลนดมารคที่โดดเดนดวย โดยตัวอาคารไดรบั การออกแบบมาอยางประณีต มีการ จัดแบงเปนกลุมชั้นตามชวงความสูงและประเภทของหอง พัก สัมพันธกับฟาซาดกระจกโคงตลอดแนวอาคารที่ตั้งตรง สูงตระหงานสูทองฟา สวนวัสดุกำแพงเนนความดิบหยาบ แบบธรรมชาติ สวนการตกแตงภายในเดอะริเวอร ใหความ สำคัญกับการตกแตงภายในเปนพิเศษ ดวยการเลือกใชบริการ จากบริษัทตกแตงชั้นนำจากฝรั่งเศส อยาง J+H Boiffils ผู อยูเ บือ้ งหลังความสำเร็จของหางสรรพสินคา ดิ เอมโพเรียม และ สยาม พารากอน

ห อ งพั ก ทุ ก ยู นิ ต ของที่ นี่ จึ ง มี ค วามพิ ถี พิ ถั น ในการ ตกแตงมากเปนพิเศษ พรอมหองครัวที่มีเครื่องใชครบครัน และระบบบานอัจฉริยะทีอ่ อกแบบโดยซีเมนส สามารถควบคุม งายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ประหยัดพลังงานไฟฟาแต ปลอดภัย พรอมดวยระบบควบคุมแสงไฟในบาน ที่สามารถ ปรับลดแสงไฟและควบคุมมานหนาตางดวยระบบดิจิตอล สิ่งอำนวยความสะดวกในบานทำงานไดดวยระบบแฮนดฟรี พรอมระบบปรับชุดแสงไฟไดลวงหนา และสามารถทำงาน รวมกับระบบเสียงและควบคุมมานไดอยางสะดวก

แตเบือ้ งหลังของความหรูหราของเดอะริเวอร เกิดจาก ทีมพัฒนาโครงการระดับมืออาชีพ โดยหนาที่ที่ปรึกษา โครงการเปนของ “เอชบี ดีไซน” ที่กอตั้งโดย “ฮานส บราวเวอร” ซึ่งปจจุบันมีสำนักงานตั้งอยูที่สิงคโปร และมี โครงการทีด่ ำเนินการมากมายทัง้ ในสิงคโปร, อเมริกา, สเปน และประเทศไทย ซึ่งผลงานลาสุดของ เอชบี ดีไซนที่เปน ของ ไรมอน แลนด มีทั้ง The Height ภูเก็ต Northpoint พัทยา รวมทั้งผลงานลาสุดของ ฮาน คือ เดอะ ริเวอร สวนผูจัดการงานกอสรางของโปรเจกตนี้ รับผิดชอบ

4/23/10 3:30:35 AM


โดยบริษัท คอรเนอรสโตน แมนเนจเมนท จำกัด สวน สถาปนิกโครงการ คือบริษัท สตีเฟน เจ ลีซ จูเนียร + แอสโซซิเอทส จำกัด วิศวกรโครงสราง บริษัท แมนฮารดท (ประเทศไทย) จำกัด วิศวกรเครือ่ งกลอิเลคทรอนิคส บริษทั อีอีซี ลินโคลน สกอตต จำกัด ผูออกแบบภูมิทัศน บริษัท เทียรรา ดีไซน พีทีวาย จำกัด ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร กราฟฟคอินเตอรแอคทีฟ บริษัท ออรบิท ดีไซน สตูดิโอ จำกัด

ขึ้นถึงชั้น 24 ในขณะที่งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 ของอาคารโพเดี้ยม สวนกลางเสร็จเรียบรอย และกำลังเริ่มดำเนินการที่ชั้น 4 ตอไปสำหรับอาคารเซาธทาวเวอร การติดตั้งระบบไฟฟา และสุขภัณฑดำเนินการถึงชั้นที่ 14 งานเดินทอเครื่องปรับ อากาศเริ่มเปนรูปรางที่ชั้นยูนิตสำหรับพักอาศัย การติดตั้ง ผนังกั้นหองถึงชั้น 13 สวนภายนอกอาคาร กำหนดการติด ตั้งผนังกระจกของอาคารนอรธทาวเวอรจะเริ่มขึ้นในเวลา อันใกลนี้ ในขณะที่สวนของอาคารเซาธทาวเวอร กระจก สีเขียวตัดแสงไดถูกติดตั้งขึ้นบน 14 ชั้นแรกแลว ขณะ เดียวกันไดมีการจัดสงกระเบื้องพอรซเลนสำหรับปูพื้นมาถึง ไซทงานแลว และกำลังเตรียมดำเนินการติดตั้งผนังหองน้ำ

ดานการกอสรางดำเนินการโดยบริษทั บวิค-ไทย จำกัด ทางผูรับเหมาไดเริ่มลงมือกอสรางมาตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ผานไปปกวา พรอมกับความรุดหนาในการกอสราง อยางตอเนือ่ ง ดวยความรวมแรงรวมใจของทีมงานกวา 1,500

โดยเฉลี่ยแลวการกอสรางในโครงการนี้ สามารถดำเนินการไดตามแผนงาน เฉลี่ย 1 ชั้นในทุกๆ 6 วัน โดยการ กอสรางโดยรวมเปนไปตามกำหนดการ ซึ่งโครงการเดอะ คน ทำใหงานโครงสรางอาคารเซาธทาวเวอรรุดหนาไปมาก ริเวอรมีกำหนดการกอสรางแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4 ป สามารถขึ้นถึงชั้นที่ 31 หรือเพิ่มขึ้น 7 ชั้น ภายในเวลาไม 2554 และมีกำหนดแลวเสร็จสมบูรณประมาณไตรมาสแรก ถึง 4 สัปดาห สวนที่อาคารนอรธทาวเวอร งานโครงสราง ของป 2555

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ เนื้อที่โครงการ มูลคาโครงการ

เดอะ ริเวอร คอนโดมิเนียม บริษัท ไรมอน แลนด จำกัด (มหาชน) เจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ คอนโดมิเนียม และ เซอรวิสอพารทเมนท สูง 74 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ โรงแรม สูง 45 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 12 ไร 3 งาน 41 ตารางวา 13,000 ลานบาท 35

BN#148_p33-43_Pro2.indd 35

4/23/10 3:30:49 AM


UIA เห็ น ศั ก ยภาพอาษา ยกขบวนมาจัดประชุมในงานสถาปนิก’ 53 “เราตองการเปนสมาคมสถาปนิกชั้นแนวหนาของภาคพื้นเอเชีย ซึ่งจากการที่เราจัดงานไดขนาดนี้ แสดงใหเห็นไดวา เราอยูในแถวหนา แลว”

สถาปนิก ’53 นับเปนการจัดงานแสดงสินคาและ นวัตกรรมกอสรางทีจ่ ดั โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ที่จัดขึ้นเปนปที่ 24 แลว ซึ่งการจัดงาน นั้นยิ่งใหญขึ้นทุกป จนกลายเปนงานแสดงสินคาระดับ ชาติและระดับอาเซียนไปแลว โดยเฉพาะปนี้ยิ่งมีความ พิเศษกวาทุกปที่ผานมา เนื่องจากจะมีการจัดประชุม “UIA Forum” (Union Internation Architect Forum) โดยจะมีสถาปนิกจากภาคพื้นเอเชียจาก 23 ประเทศ เดินทางเขามารวมประชุม ในระหวางวันที่ 28-30 เมษายน 2553 สวนความเปนมาของการจัดประชุม UIA Forum จะเปนเชนไรนั้น นายสถิรัตน ตัณฑนันทน ประธาน จัดงานสถานิก ’53 จะมาเลาใหฟง สงเสริมวิชาชีพสถาปตยกรรม กอนอื่นมาทำความรูจักกับ UIA กันกอน UIA เปน เหมือนกับสมาคมสถาปนิกโลก มีสำนักงานอยูที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปนหนวยงานที่ใหการดูแลสถาปนิกที่เปน สมาชิก ซึ่งมีอยูทั่วทุกทวีป รวมถึงสมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมภ ซึ่งก็เปนสมาชิกของ UIA ดวย UIA มีนโยบายที่จะที่จะใหการชวยเหลือทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาในดานของการสงเสริม วิชาชีพสถาปตยกรรม โดยจะใหการชวยเหลือในดานการให ขอมูลในเรือ่ งของมาตรฐานการศึกษาทางดานสถาปตยกรรม หรือหากสมาชิกประเทศใดตองการขอมูลในเรื่องของการ สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพดานอืน่ ๆ UIA ก็พรอมทีจ่ ะใหการ สนับสนุน โดยปกติ UIA จะมีการจัดประชุมใหญที่เรียกวา คองเกรส ซึ่งเหมือนกับการจัดประชุมของสหประชาชาติ โดย จะจัดขึ้นในทุกๆ 3 ป โดยสถานที่จัดประชุมนั้น จะจัดใน ประเทศที่เปนเจาภาพในการจัดประชุม โดยประเทศที่จะได เปนเจาภาพจะตองมีการเสนอตัวขอเปนเจาภาพในการจัด ประชุม เพือ่ ให UIA พิจารณาวาจะเลือกประเทศใด ก็เหมือน กับการเสนอตัวขอเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค นั่นเอง นอกจากนี้ก็มีการจัดประชุม UIA Forum ซึ่งเปนการ จัดประชุมอันดับรองมาจากคองเกรส โดยจะจัดประชุมทุกๆ 3 ป เชนกัน โดยจะจัดสลับกับการจัดประชุมคองเกรส ซึ่งก็

36

BN#148_p33-43_Pro2.indd 36

ตองมีการเสนอตัวขอเปนเจาภาพในการจัดให UIA พิจารณา เชนกัน ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยเสนอตัวเขาไปและไดรับการ พิจารณา โดยอีกประเทศหนึ่งที่เสนอตัวขอเปนเจาภาพแขง กับประเทศไทยก็คือ ซาอุดิอารเบีย ไทยพรอมเปนเจาภาพ UIA Froum การที่ทาง UIA พิจารณาเลือกประเทศไทยในการจัด UIA Forum นั้น เปนเพราะคงเห็นถึงศักยภาพและความ พรอมของประเทศไทย โดยดูจากผลงานการจัดงานสถาปนิก ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปนเจาภาพจัดในครั้งที่ผานๆ มา ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกป สวนที่วาทำไมสมาคมสถาปนิกสยามฯถึงไมเสนอตัวขอ เปนเจาภาพจัดประชุม UIA คองเกรสนั้น ก็เพราะการจัด ประชุม UIA คองเกรสนั้นตองใชงบประมาณในการจัดสูง เฉพาะแคเงินการันตีก็ใชประมาณ 20 ลานบาทแลว โดยยัง ไมรวมคาใชจายในการเดินทางไปพรีเซ็นตถึงความพรอมใน การเปนเจาภาพ และการล็อบบี้เพื่อหาเสียงสนับสนุนจาก สมาชิก UIA อีกนับลานบาท อีกทั้งกวาจะไดเปนเจาภาพ ตองเสนอตัวกันหลายครั้ง เชน ประเทศ ญี่ปุน ซึ่งไดเปน เจาภาพในการจัดประชุม UIA คองเกรสในปนี้นั้น ไดมีการ เสนอตัวขอเปนเจาภาพมาแลวถึง 3 ครั้ง ถึงไดเปนเจาภาพ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร ก็มีการเสนอตัวเขาไปแลว 3 ครั้งเชนกัน แตก็ยังไมไดเปนเจาภาพเลย ดังนั้นการจะเปน เจาภาพจัดประชุม UIA คองเกรส ถาไมไดรับการสนับสน นุนจากภาครัฐแลว เราคิดวาไมคุมคาที่จะขอจัด ในขณะที่การเปนเจาภาพจัด UIA Forum นั้นใชงบ ประมาณในการจัดแคเปนหลักแสนเทานัน้ โดยการจัดประชุม UIA Forum ในครั้งนี้ เรามีการเชิญสถาปนิกชื่อดัง 10 ทาน มาบรรยายถึงผลงานที่แตละทานไดเคยสรางสรรคผล งานสถาปตยกรรมระดับโลกเอาไว โดยเลือกผลงานที่จะ บรรยายใหสอดคลองกับหัวขอที่ทางสมาคมไดกำหนดเอา ไวคือ Equilibrium เชิญ 10 สุดยอดสถาปนิกรวมงาน สำหรับสถาปนิก 10 ทานดังกลาวนั้น ประกอบดวย 1. Wiel Arets เปน The Netherlands Wiel Arets Architects 2. Min Suk Cho จาก Korea Mass Studies 3. John Ding จาก Malaysia Unit One Design 4. Bijoy Jain จาก India Studio Mumbai 5. Zhang Ke จาก Chaina Standardarchitecture 6. และ 7. คือ Amata Luphaiboon และ Twitee Vajrabhaya Tep Arkum จาก Thailand Department of Architecture 8. Kerstin Thompson จาก Australia Kerstin Thompson Architects 9. Billie Tsien จาก USA Tod Williams Billie Tsien Architects 10. Riken Yamamoto จาก Japan Riken Yamamot & Fied Shop การคั ด เลื อ กสถาปนิ ก ที่ จ ะมาเป น ผู บ รรยายในป นี้ ความจริงมีกวา 10 ทาน แตสุดทายก็มาสรุปที่ 10 ทาน สุดทายนี้ โดยมี สถาปนิกไทย 2 ทานคือ คุณ Amata

Luphaiboon และคุณ Twitee Vajrabhaya ซึ่งเราถือวา 10 ทานนี้ เปนสถาปนิกที่ดีที่สุดเทาที่เราเชิญไป และถือวา เปนหัวใจสำคัญของงานสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากนีไ้ ดเชิญคณะกรรมการบริหาร UIA มาประชุม ในกรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางคณะกรรมการบริหาร UIA และสมาคมสถาปนิกสยาม และเรายังได เชิญนายกสมาคมสถาปนิกของ 23 ประเทศในเอเชีย ใหมา รวมประชุมกับเรา และไดเชิญสมาชิกกิติศักดิ์ของสมาคม สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภมารวมประชุมดวย ในสวนของการประชุมของยูไอเอนั้น จะมีการประชุม กันในเรื่อง การศึกษา โดยดูวาจะทำอยางไรจึงจะทำใหการ ศึกษาในสาขาสถาปตยกรรมมีมาตรฐานที่เทาเทียมกันได รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาวิชาชีพวาควรจะพัฒนาใหเปนไป ในแนวทางไหน และจะชวยเหลือสังคมไดอยางไร ควรมอง ไปที่จุดไหน เชน เรื่องการอนุรักษสถาปตยกรรม Historic place station หรือการพัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาทาง ดานอื่นๆของสังคม เรงยกระดับมาตรฐานสูเปดเสรี สมาคมสถาปนิกสยามเอง ก็จะใชเวทีนี้ในการปรึกษา กับทางคณะกรรมการบริหาร UIA ถึงเรื่องการศึกษาที่ เปนมาตรฐานสากล โดยทางเราตองการขอมูลเพื่อนำมา พัฒนาดานสถาปตยกรรมของไทย เราตองมองดูในอนาคต ทีจ่ ะเปดเสรีวชิ าชีพของเรา ดังนัน้ การศึกษาระดับมาตรฐาน โลก จะเปนผลดีตอ นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาของไทย เพราะนั ก ศึ ก ษาที่ เ มื่ อ จบแล ว มี ม าตรฐานการศึ ก ษาที่ ไ ด มาตรฐาน จะทำใหเขาสามารถหางานที่ดีได ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ขณะเดียวกันเราจะมองดู หรือมีขอมูลที่ เปนตนแบบ ที่จะชวยใหเราพัฒนาหรือปรับการศึกษาสถาปตยกรรมบานเราใหแตละสถาบันมีความใกลเคียงกัน การจัดงานสถาปนิกปนี้ มีสถานที่จัดงานอยู 2 แหง คือ การประชุม UIA Forum ที่จะจัดที่โรงละคร อักษรา ศูนยการคาคิงเพาเวอร ในขณะที่งานแสดงสินคาของงาน สถาปนิก ’53 นั้น จัดที่ศูนยการแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งอยูคนละที่กัน ดังนั้นเพื่อดึงใหสถาปนิก ที่มารวมประชุม UIA Forum เราจึงมีการจัดรถรับสงให บริการกับสถาปนิกที่มาเขารวมประชุม UIA Porum ไปยัง ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทอง นอกจากนี้ยังไดเชิญ แขกที่เปนนายกของสมาคมสถาปนิกทุกประเทศ ใหเขารวม พิธีเปดงานสถาปนิก ’53 พรอมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งปนี้จะมีกลุมสถาปนิกจากสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน รัสเซีย เวียดนาม และ ปากีสถาน มารวมดูงานแสดงสินคาของงานสถาปนิก ’53 ดวย นอกจากนี้ยังมีการจัดทัวรเพื่อชมสถานที่สำคัญๆ ของเมืองไทย โดยขณะนีว้ างแผนไว 2 แผน ถาการประทวง ของพวกเสื้อแดงไมยืดเยื้อ ก็จะพาไปชมบริเวณถนนราชดำเนิน และพระบรมมหาราชวัง แตถาการประทวงยืดเยื้อ ก็จะพาไปชมเมืองโบราณที่อยุธยา ยกระดับสมาคมฯ ขึ้นชั้นแถวหนา เปาหมายของการเปนเจาภาพในการจัดประชุม UIA Forum นั้น 1. ตองการใหผูนำสถาปนิกของประเทศตางๆ ไดมาเห็นศักยภาพของสมาคมสถาปนิกสยาม เพราะงาน และบทบาทของสมาคมในประเทศไทยมีมากกวาประเทศ

4/23/10 3:31:09 AM


อืน่ ๆ เราตองการใหสมาคมสถาปนิกอื่นๆของโลกไดเห็นจุดนี้ของเรา 2. เราเองไดตั้งเปาเอา ไววาในอนาคต เราตองการเปนสมาคมสถาปนิกชั้นแนวหนาของภาคพื้นเอเชีย ซึ่งจากการ ที่เราจัดงานไดขนาดนี้ แสดงใหเห็นไดวา เราอยูในแถวหนาแลว 3. เราตองการที่จะสราง การแลกเปลี่ยนระหวางสมาคมสถาปนิกสยาม กับสมาคมสถาปนิกอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชีย โดยในอนาคตเรามีแผนที่จะไปรวมแสดงนิทรรศการ ถึงผลงานของสถาปนิกไทยในประ เทศอื่นๆ ดวย ซึ่งจะชวยสรางภาพที่ดีใหกับสถาปนิกไทย และถาเปนไปไดเราก็จะมีการ แลกเปลี่ยนขอมูลเหลานี้ ซึ่งจะชวยใหเราเปดตลาดใหมๆ ทัง้ ธุรกิจการออกแบบ ธุรกิจการ กอสราง รวมไปถึงวัสดุสขุ ภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย ไปขายในประเทศอืน่ ๆ ดวย และถาทำ ตามนีส้ ำเร็จ ไมใชแคสถาปนิกไทยเทานั้นที่จะไดประโยชน อุตสาหกรรมทางการออกแบบ การกอสราง รวมไปถึงวัสดุกอสรางก็จะไดประโยชนดวย โดยในงานประชุม UIA Forum เราไดมีการคัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูคาวัสดุที่ สำคัญในไทย 6 ราย ใหเขามารวมเปนสปอนเซอรในการจัดประชุมดวย เชน Grohe ซึ่ง เปนบริษัทของเยอรมันนี Silestone จากประเทศสเปน บริษัท สยามซีเมนต ของไทย เปนตน และการที่เราเลือกเชิญบริษัทจากหลายๆ ประเทศ เพราะมองวา งานงานนี้เปน อินเตอรเนชั่นแนล จีงตองเลือกเชิญบริษัทระดับอินเตอร สถาปนิก ’53 ตองยิ่งใหญสุดๆ สิ่งที่คาดหวังจากการจัดงานสถาปนิก ’53 โดยภาพรวมแลวนั้น สมาคมตองการให งานปนี้ใหญที่สุดเทาที่เคยจัดมา ตองการใหภาพพจนของงานออกมา เปนงานที่อินเตอร เนชันแนลอยางแทจริง จึงมีการเชิญแขกตางชาติมามากที่สุดเทาที่เคยจัดมา ซึ่งการที่จะ จัดงานใหใหญมากๆ อยางนี้ทุกปคงเปนเรื่องยาก แตสิ่งหนึ่งที่จะเปนเปาหมายสำหรับการ จัดงานครัง้ ตอๆ ไปก็คอื งานสถาปนิกปตอ ๆ ไปจะตองเปนงานทีเ่ รามีการเชิญแขกระดับ ประเทศ ของประเทศอื่นๆ ใหมารวมงานกับเราอยางนอยปละ 1-2 คน โดยจุดประสงคจะ เชิญแขกระดับผูน ำของประเทศจริงๆ โดยจะเลือกประเทศทีเ่ ราตองการสรางความสัมพันธ ใทีด่ ี เพือ่ ปูทางในการที่เราจะเขาไปรับงานในประเทศของเขา เชน การเชิญระดับรัฐมนตรี การเคหะ หรือรัฐมนตรีกระทรวงการกอสราง นับเปนจุดเริ่มตนของการเปดประตูสูการคา เสรี ตอนนีเ้ ราจะมัวแตคอยตัง้ รับ ดวยการปดกัน้ ตัวเองตอไปไมไดอกี แลว เราตองหา นโยบายเชิงรุก ในการออกสูตลาดตางประเทศ งานสถาปนิก ’53 นอกจากจะมีการจัดประชุม ยูไอเอ ฟอรั่ม มีการเชิญนายกของ สมาคมในเอเชีย 17 ประเทศ ดังกลาวแลว ยังมีกลุมสถาปนิกจาก สาธารณรัฐประชาชน ประชาธิปไตยลาว มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน รัสเซีย เวียดนาม และปากีสถาน มารวมดูงาน เอ็กซิบิชั่นของงานสถาปนิก ’53 ดวย

ประวัติ ชื่อ-สกุล เกิด

นายสถิรัตร ตัณฑนันทน พ.ศ. 2496 การศึกษา - สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม และการออกแบบผังเมือง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2526 - สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2522 - สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2522 พืน ้ ฐานอาชีพและกิจกรรม

- ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ประเภทวุฒิสถาปนิก เลขทะเบียน วสถ.430 - สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ - สมาชิกสภาสถาปนิก

ประวัตกิ ารทำงาน

2521

2522 2522-2523 2524 2526-2528 2528-2530 2530-2544 2544-2548 2548-ปจจุบนั

- สถาปนิก RAFFERTY, MIKUTOWSKY AND ASSCCIATES สหรัฐอเมริกา - สถาปนิก PETERSON CLARK AND ASSOCIATES สหรัฐอเมริกา - สถาปนิก GRISWORLD AND RAUMA ARCHITECTS, INC. สหรัฐอเมริกา - สถาปนิกอาวุโส SETTER, LEACH AND LINDSTROM, INC. สหรัฐอเมริกา - สถาปนิกอาวุโส บริษัท ดีไซน 103 จำกัด - ผูจัดการฝายออกแบบ บริษัท ม.ล. ตรี เทวกุล อาร.เอ็ม.เจ.เอ็ม. จำกัด - กรรมการผูจัดการบริษัท แทมเดม อารคิเท็ค จำกัด - กรรมการผูจัดการบริษัท แทมเดม อารคิเท็ค (2001) จำกัด - กรรมการผูจัดการ บริษัท เทวนันทน จำกัด 37

BN#148_p33-43_Pro2.indd 37

4/23/10 3:31:21 AM


เปดบริการ สุทธิพันธ วัชโรภาส ประธานเจา หนาที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด เปดตัวแฟรนไชส i-SERVICE บริการ ติดตั้งไมคอนวูด เซ็นสัญญาขาย แฟรนไชสแหงแรกในตางจังหวัด ให แก ปวร อุดมพันธุ (ที่ 2 จากขวา) ผูจัดการศูนยบริการ i-SERVICE จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตั้งเปาจะขยาย ใหครบอีก 3 จังหวัดตามหัวเมืองใหญ ไดแก นครราชสีมา ภูเก็ต และ ชลบุรี

เปดตัว “Galliant Outdoor” บริษัท เคเอ เพาเวอร จำกัด ผูนำ เขาและจัดจำหนายพื้นไม เปดตัว “Galliant Outdoor” พื้นไมสังเคราะหซงึ่ ผลิตจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ ผสานกับการนำคุณสมบัติเดนของ High Density Polyethylene โดย มีคุณสมบัติเดนนุมสบายเทา ที่ถูก ผลิตเพือ่ บานแหงอนาคต รวมสรางสรรค ผ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อั น ทันสมัยใสใจภาวะโลกรอน

มอบโชค สาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู จัดการสายการขายและการตลาด บริษทั กระเบือ้ งหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT มอบรางวัล รถยนต MAZDA2 มูลคา 570,000 บาท แกปนัดดา รัศมีภัค ตัวแทน จำหนาย หจก.ลี้ยงเส็งคาวัสดุ ซึ่ง เปนผู โชคดีไดรับรางวัลในงานเลี้ยง ฉลองครบรอบ 25 ป ณ Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

ขอบคุณสือ่ บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด จัดงาน ขอบคุณสือ่ มวลชน ภายใตคอนเซ็ปต “Bosch Green Party” จากภาพ ประกอบดวย ษมิทธิ์ ศิลตระกูล ผู จัดการอาวุโสผลิตภัณฑระบบกลอง โทรทัศนวงจรปด ชัยพร รัตนเชตกุล ผูจัดการทั่วไป, มร.ยอคเฮน ไรค กรรมการผูจ ดั การ และยิง่ ยวด หวังประโยชน ผูจัดการทั่วไป มีสื่อมวลชนเขารวมงานอยางคับคั่ง ณ รานอาหารนครคารา

แถลงขาวสถาปนิก ’53 บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด รวมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ แถลงขาวการ จัดงานสถาปนิก ’53 ภายใตแนวคิด คิดตางอยางสมดุล : THINK Equilibrium พรอมจัดแสดงผลิตภัณฑตัวอยางจาก 20 บริษัทจาก ทั้งหมดกวา 800 บริษัทชั้นนำทั้งใน และตางประเทศ ทีพ่ รอมเขารวมงาน สถาปนิก ’53 ณ เอเทรี่ยมโซน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

บสท.ประชุม จุไรรัตน ปนยารชุน กรรมการผูจัดการบริษัทบริหารสินทรัพย ไทย พรอมดวยผูบริหารของ บสท. รวม ประชุ ม หารื อ กั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพื่อรับฟง ความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะ และ ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหาร จัดทรัพยสินรอการขายของ บสท. ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจ โดยรวม ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

ç∫‘≈‡¥Õ√åπ‘« åé Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ªí°…å ‡æ◊ËÕ«ß°“√°àÕ √â“ß ©∫—∫ªí°…å·√° ‡¥◊Õπ情¿“§¡ 2553 ‡√‘¡Ë °—π∑’ Ë ¡“§¡ ∏ÿ√°‘®√—∫ √â“ß∫â“π ∑’Ë¢π 18 ∫√‘…—∑∑’ˇªìπ ¡“™‘° ¡“√à«¡ ‚™«å»—°¬¿“æ „Àâ‡ÀÁπ«‘∏’°“√∑”ß“π¢Õß∫√‘…—∑√—∫ √â“ß∫â“π ¡◊ÕÕ“™’æ „πß“π ∂“ªπ‘° û53 ‡¢â“¡“™¡ß“ππ’Èß“π‡¥’¬« ®–‰¥â‡ÀÁπ·∫∫∫â“πÕ‘π‡∑√π¥å °«à“ 100 ·∫∫ ÕâÕ! μâÕß¢Õ °√–´‘∫¥—ßÊ ¥â«¬«à“ Õ¬à“≈◊¡‡¢â“‰ª≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“™¡ß“π ≈à«ßÀπâ“∑’‡Ë «Áª‰´μå www.hba-th.org ‡æ√“–‡¢“¡’ ∑‘ ∏‘懑 »… „Àâ À“°§ÿ≥≈ß∑–‡∫’¬π≈à«ßÀπâ“·≈–®Õߪ≈Ÿ° √â“ß∫â“π¿“¬„π ß“π®–‰¥â√—∫ à«π≈¥æ‘‡»… Ÿß ÿ¥∂÷ß 100,000 ∫“∑ ·≈–¬—ß ‰¥â ‘∑∏‘Ï´◊ÈÕÀπ—ß ◊Õ New Home Design Volume 3 ‰¥â „π √“§“‡æ’¬ß 152 ∫“∑‡∑à“π—ÈπÕ’°¥â«¬ ¥â“π§ÿ≥ Õπ—πμå°√ Õ¡√«“∑’ ¢Õ‡™‘≠≈Ÿ°§â“ºŸâ¡’√–¥—∫√à«¡©≈Õߧ«“¡  ”‡√Á®„π°“√°â“«‡¢â“ Ÿªà ∑ï ’Ë 10 ¢Õß¡“ ‡μÕ√å ·ª≈π 101 ¥â«¬ Campaign çExclusive Thank you 10th Anniversaryé æ∫°—∫ Special Home 10 Styles Special 10 Prices  ”À√—∫≈Ÿ°§â“∑’®Ë Õß √â“ß∫â“π¿“¬„πß“π ∂“ªπ‘° û53 √–À«à“ß «—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ‰ª®π∂÷ß«—π∑’Ë 5 情¿“§¡π’È ≥ ∫Ÿ∏ D34 ™“‡≈π‡®Õ√å ŒÕ≈≈å 1 ‚´π A Õ‘¡·æ§ ‡¡◊Õß∑Õß∏“π’ μ‘¥μàÕ  Õ∫∂“¡‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡ ‚∑√. 0-2932-3322 www.masterplan101.com ªïπ’Ȭ—°…å „À≠à·Ààß«ß°“√«— ¥ÿ°àÕ √â“߉∑¬ Õ¬à“ß ‡Õ ´’®’ °Á¢ππ«—μ°√√¡‡æ◊ÕË °“√Õ¬ŸÕà “»—¬¡“„À♡°—π·∫∫‰¡àÕπ—È Õ¬Ÿà∑’Ë«à“·√ßπàÕß®– Ÿâ ‰¥â·§à ‰Àπ μâÕ߉¡àæ≈“¥°—∫ SCG HEIM ∫â“π√–∫∫‚¡¥Ÿ≈“√å ∑’˺≈‘μ®“°‚√ßß“π°«à“ 80% ·≈â«π”™‘πÈ  à«π∑’·Ë ø∫·≈⫉ªª√–°Õ∫∑’ÀË πⓉ´∑å º≈‘μ°—π·∫∫

ÿ ¿“懥’¬«°—π ·¡ ‚ª√¥—° å‡≈¬ ·∫∫π’®È –°’ÀË ¡◊πË °’æË π— À≈—ß°Á§≥ À¡¥ ·∂¡„™â‡«≈“„π°“√°àÕ √â“ßπâÕ¬¡“° ∞“π√“°‡ √Á®°Á ¬°¡“ª√–°Õ∫‰¥â‡≈¬ À“°¬—ß®‘πμπ“°“√‰¡àÕÕ° °ÁμâÕ߇∫‘Ëß °—π¥â«¬μ“μ—«‡Õß ¬—ß§ß«π‡«’¬πÕ¬Ÿà „πß“π ∂“ªπ‘° ªïπ’È«ß°“√ªŸπ¡’Õ–‰√„À¡àÊ ¡“„À♡°—π‡¬Õ–‡≈¬ Õ¬à“ߪŸπ ´’‡¡πμå‡Õ‡™’¬ °Á¡’ TX Active  °‘¡‚§â∑ ’¢“«Ê ºàÕßÊ  ”À√—∫ß“πÕ“§“√ ∑’Ë „™â‡∑§‚π‚≈¬’ self cleaning ΩÿÉπ ≈–ÕÕ߇°“–‰¡àμ‘¥ ·∫∫π’È°Á ‰¡àμâÕß∑“ ’°—π∫àÕ¬Ê  à«π§à“¬∑’ æ’‰Õ ªïπ’È¡’ªŸπ·∫∫„À¡à¡“„Àâ‡≈◊Õ°„™âß“π°—πÕ’° 2 μ—«  π„® ·μàÀ“°‡ªìπ‡√◊ËÕߪíö¡ªŸπ ≈Õß·«–‡«’¬π‰ª™¡°—π‰¥â  àߪŸπ ¢÷πÈ Õ“§“√ Ÿß·≈â« °ÁμÕâ ߉ª∑’∫Ë ∏Ÿ ¢Õß∫√‘…∑— æ’‡‡Õ  ∑’ ∑√“π ªÕ√åμ ·Õπ¥å ‡´Õ√å«‘  ®”°—¥ Àπâ“„À¡à ”À√—∫ß“π  ∂“ªπ‘° ∑’Ë¡“æ√âÕ¡°—∫§«“¡μ—Èß„®¥’¥â«¬°“√𔇠πÕ§Õπ°√’μªíö¡§ÿ≥¿“æ Ÿß √“§“‰¡à·æß ®“°ª√–‡∑»‡°“À≈’ ∑’Ë¡’ π“¡«à“ EVERDIGM  π„®≈Õß·«–‰ª¥Ÿ‰¥â √—∫√Õ߉¥â«à“‰¡à ·æâ·∫√π¥å¥—ßÊ ®“°‡¬Õ√¡—π ¥â“π∫√‘…—∑ øî≈‘ª å Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ªïπ’È¢Õ‡πâπ‰ª∑’Ë ‚§¡‰ø·μàß∫â“π  à«π‰Œ‰≈∑å°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë Ledino ‚§¡‰ø·μàß∫â“π∑’Ë „™â ‡∑§‚π‚≈¬’ LED  à«π®–ß“¡·≈–ª√–À¬—¥¡“°πâÕ¬·§à ‰Àπ TOTO Neorest LE series °ÁμâÕß·«–‰ª¥Ÿ°—𠇪ìπ´’√’ å √ÿàπ„À¡à≈à“ ÿ¥®“° TOTO  ÿ¢¿—≥±å —≠™“μ‘≠’˪ÿÉπ∑’Ë „™â§«“¡ “¡“√∂„π°“√„Àâ· ß «à“ߢÕß Luminist º “π °—∫§«“¡ß“¡¢Õ߇π◊ÈÕ Epoxy‚ª√àß· ß„ÀâÕ“√¡≥å  ”À√—∫ Õà“ß≈â“ßÀπâ“·≈–Õà“ßÕ“∫πÈ”∑”„Àâ∑ÿ°°“√ —¡º— ‡ ¡◊Õπ‰¥â Õ“∫πÈ”°≈“ß∑âÕß∑–‡≈Õ—π°«â“ß„À≠à∑’Ë „À⧫“¡√Ÿâ ÷°·μ°μà“ß

°«à“∑’ˇ§¬ ·≈–‰¥â‡æ‘Ë¡§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫¢Õß√–∫∫Ω“√Õß π—ËßÕ—μ‚π¡—μ‘„À⥒¬‘Ëߢ÷Èπ‡æ◊ËÕ¡Õ∫ª√– ∫°“√≥å∑’Ë≈È”§à“„Àâ°—∫ ∑ÿ°°“√„™âß“π·≈–∑ÿ° —¡º—  πÕ°®“°π’ºÈ ≈‘μ¿—≥±å√πÿà TOTO Neorest LE Series ‰¥â¢â“¡¢’¥®”°—¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√ æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë „™â „πÀâÕßπȔլà“߉√â¢Õ∫‡¢μ ´÷ßË §ÿ≥®–‰¥â  —¡º— ª√– ∫°“√≥å„À¡àÊ ‰¥â¥«â ¬μ—«§ÿ≥‡Õß ∑ÿ°Õ¬à“ߧ«∫§ÿ¡ ¥â«¬√–∫∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·≈–·¬°¢“¬√“¬™‘Èπ  Õ∫√“¬ ≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë ‚™«å√Ÿ¡ ÿ¢¿—≥±å TOTO  ÿ¢ÿ¡«‘∑ ‚∑√. π—∫‡ªìπ∫√‘…—∑‡≈Á°Ê ∑’ˬե¢“¬‰¡à 0-2655-2446 ‡≈Á°Õ’°∫√‘…—∑Àπ÷ËߢÕß ‡Õ ´’®’ º≈‘μ¿—≥±å°àÕ √â“ß ·∂¡¬—ß ‡°Á∫§–·πππ‘¬¡¡“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ÕË ß ‰¡à«“à ®–‡ªìπ√“ß«—≈ ÿ¥¬Õ¥ ·ºπ°“√μ≈“¥®“°‡«∑’·¡∑ Õ–«Õ√å¥ (MATT AWARD) ªï ≈à“ ÿ¥ À√◊Õ§–·ππ§ÿ≥¿“æ – ¡ ·∫∫ ’ «¬‰¡à¡’μ° æ√âÕ¡ ‚™«åπ«—μ°√√¡„À¡àÊ ∑’∑Ë ”„À⇮ⓢÕߧƒÀ“ πåÀ≈“¬À≈—ßÕ¬“° ‡ª≈’ˬπμ“¡ °Á™à«¬°—π¢“¬ ‘π§â“√–¥—∫æ√’‡¡’ˬ¡ ∑’Ë «¬·≈–¥’ ¢π“¥π’È ‡ªî¥»—°√“™„À¡à ....§ÿ≥®μÿ√ß§å §ÿ‚√«“∑ ºŸâ®—¥°“√  à«π°“√μ≈“¥ ∫√‘…∑— °√–‡∫◊ÕÈ ßÀ≈—ߧ“‡´√“¡‘§‰∑¬ ®”°—¥ ºŸºâ ≈‘μ ·≈–®—¥®”Àπà“¬°√–‡∫◊ÕÈ ßÀ≈—ߧ“‡´√“¡‘§μ√“™â“ß EXCELLA °Á‡≈¬∂◊Õ‚Õ°“  ®—¥∑√‘ª ÿ¥À√Ÿ 擺Ÿâ·∑π®”Àπà“¬º≈‘μ¿—≥±å ∑’Ë¡’¬Õ¥®”Àπà“¬ Ÿß ÿ¥ 15 √“¬·√°¢Õߪï 2552 ∫‘π≈—¥øÑ“ ‰ª‡∑’ˬ«∑â“∑“¬§«“¡Àπ“« æ√âÕ¡™¡∑‘«∑—»πåÕ—πߥߓ¡¢Õß  «‘ ‡´Õ√å·≈π¥å Õ¬à“ßÕ‘Ë¡Àπ”  ”√“≠„® ‡ÀÁπ‚ª√·°√¡°Á ‡™◊ÕË ·≈â«≈à–«à“ Õ¬à“¡Õߢⓡ ∫√‘…∑— ‡≈Á°Ê ∑’¢Ë “¬ ‘π§â“æ√’‡¡’¬Ë ¡ «à“®–‰¡à∑”‡ß‘ππ– ®–∫Õ°„Àâ...

38

BN#148_p33-43_Pro2.indd 38

4/23/10 3:31:38 AM


ปลูกตนไม อรดี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ และ ธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) นำทีมผูบริหารและพนัก งานของบริษัทฯ รวมปลูกตนไมกับ นักเรียนโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับ ภู มิ ทั ศ น บ ริ เ วณด า นหน า โรงเรี ย น นับเปนหนึง่ กิจกรรมดีๆ จากนโยบาย หลักของบริษัทฯ ที่ตอกย้ำถึงความ มุง มัน่ ในการดูแลและใสใจสิง่ แวดลอม

เปดงาน Landscape Expo’10 ชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคม ภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) พรอมดวยคณะกรรมการสมาคมฯ รวมกันเปดงานแสดงเทคโนโลยีทาง ภูมทิ ศั น “International Landscape Expo’10” ภายใตคอนเซ็ปต “Green Creative” ดวย 4 แนวคิดภูมิทัศน สรางสรรคพื้นที่สีเขียวเพื่อปจจุบัน และอนาคต พรอมโซนการจัดแสดง ผลงานออกแบบ ผลงานวิชาการ การแสดงสินคา วัสดุกอสรางตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานภูมสิ ถาปตยกรรม

เปดตัว ทรูแวลูร เควิลเลจ กฤษดา จันทรจำรัสแสง ประธาน เจาหนาทีบ่ ริหาร ทรูแวลูร (ประเทศไทย) Ms.Cynthia Griffin-Greene ทูตพานิชยอเมริกา พรอมดวย สมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัด กระทรวงการคลัง และคุณจรูญ จันทรจำรัสแสง รวมทำพิธีเปด ทรู แวลูร สาขาเควิลเลจ อยางเปน ทางการ ในทำเลใจกลางเมือง สุขมุ วิท 26 จำหนายผลิตภัณฑนำเขาคุณภาพ ชั้นนำกวา 600 แบรนดทั่วโลก

เปดตัวสินคา บริษัท อิเลกโทรลักซ ประเทศไทย รวมแสดงนวัตกรรมเพื่อการประกอบอาหาร ในงาน “Kitchenovation invented by Modernform” โดยมี สุจิรา อรุณพิพัฒน มาสาธิต เมนูเด็ดจากการใชเตาอบอัจฉริยะ Inspiro oven และเตาแมเหล็ก ไฟฟา Maxima ที่โชวรมู Modernform สาขาศรีนครินทร โดยมีผู สนใจเขารวมงานกันอยางคับคั่ง

มอบทองคำ ปราโมทย ธีรกุล กรรมการผูจ ดั การ โฟรพัฒนา กรุป มอบทองคำแก พนั ก งานโฟร พั ฒ นาและบริ ษั ท ใน เครือที่มีอายุงาน 5 ป 10 ป 15 ป รวมมูลคาทัง้ สิน้ กวา 1,800,000 บาท ตอบแทนพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ดวยความตัง้ ใจ และรวมสรางความ มั่นคงใหกับบริษัทตลอดมา เปน กำลั ง ผลั ก ดั น ส ว นหนึ่ ง ให บ ริ ษั ท ฯ ประสบความสำเร็จ โดยไมสนใจกระแส การเมืองรอนระอุในขณะนี้ และ สวนกระแสทองคำที่พุงสูงขึ้นอยาง ตอเนื่อง

วางศิลาฤกษโรงงาน บริษัท โตโต แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีวางศิลาฤกษ โรงงานแหงใหม ภายใตเขตประกอบ การอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล จังหวัดสระบุรี บริหารงานโดยบริษทั เหมราชพัมนาทีด่ นิ จำกัด (มหาชน) ดวยเงินลงทุน 550 บาท ตามแผน การเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจะผลิต และประกอบเครื่องสุขภัณฑ ดวย กำลังผลิต 410,000 ชิ้นตอป เพื่อ จำหนายใหกับลูกคาทั้งในประเทศ และสงออก

¡“§¡ ∂“ªπ‘° ¬“¡ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å

Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥  ¡“§¡ ∂“ªπ‘° ¬“¡ „πæ√–- 秫“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß°ÆÀ¡“¬°àÕ √â“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë 15 › 16 ∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ‡≈¢∑’Ë 248/1 ´Õ¬»Ÿπ¬å«‘®—¬ 4 (´Õ¬ 17) 情¿“§¡ 2553 ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡ « ∑. √–À«à“߇«≈“ ∂ππæ√–√“¡ 9 ·¢«ß∫“ß°–ªî ‡¢μÀ⫬¢«“ß °√ÿ߇∑æœ 08.30 - 16.30 π.  ¡“§¡ ∂“ªπ‘° ¬“¡ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡ªá ¢Õ‡™‘≠ 10310 ‚∑√»—æ∑å 0-2319-6555 ‚∑√ “√ 0-2319-6555 À—«¢âÕ°“√ —¡¡π“  ¡“§¡ ∂“ªπ‘° π‘ ‘μ π—°»÷°…“ μ≈Õ¥®πºŸâ∑’Ë π„® ‡¢â“ °¥ 6 E-mail :to ASA Office: office@asa.or.th, - °ÆÀ¡“¬«‘™“™’æ √à«¡°‘®°√√¡Õ∫√¡§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤π“«‘™“™’æÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß to Web master : webadmin@asa.or.th - °ÆÀ¡“¬·≈–À≈—°‡°≥±å∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√¢ÕÕπÿ≠“μ çISA ‚§√ß°“√æ—≤π“«‘™“™’æ §√—Èß∑’Ë 21é „π«—π‡ “√å ∑’Ë 15 ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√ 情¿“§¡ 2553 ‡«≈“ 09.00 -16.30 π. ≥ Õ“§“√ - °ÆÀ¡“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ÿ¢“¿‘∫“≈  ÿ¢Õπ“¡—¬·≈–  ¡“§¡ ∂“ªπ‘° ¬“¡œ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√·≈–ºŸâ „™âÕ“§“√  ¡“§¡«‘»«°√√¡ ∂“π À—«¢âÕ°“√∫√√¬“¬ - °ÆÀ¡“¬°“√∑”ß“π„π∑’ËÕ—∫Õ“°“» ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ - √“¬°“√ª√–°Õ∫·∫∫°àÕ √â“ß ·π«∑“ß·≈–«‘∏’°“√ - √–‡∫’¬∫æ— ¥ÿ·≈–°“√®—¥°“√‚§√ß°“√ „™â μ“¡√“¬°“√ª√–°Õ∫¡“μ√∞“π 2552 ºŸâ∑’Ë “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√ —¡¡π“ «‘»«°√ ™à“ß À√◊Õ - ¢âÕ°”Àπ¥∑—Ë«‰ª ¢ÕߢÕ∫‡¢μß“π°àÕ √â“ß ¡“μ√„π°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√ ºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√°àÕ √â“ß ¡’ ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª ∞“π«— ¥ÿ ·≈–‡∑§π‘§°“√°àÕ √â“ß §«“¡®”‡ªìπμâÕß∑√“∫°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß°ÆÀ¡“¬ §à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“ —¡¡π“ - °“√∑”μ“√“ߪ√–°Õ∫·∫∫°àÕ √â“ß °“√‡∑’¬∫√“§“ μà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√¢ÕÕπÿ≠“μ ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√ ‡™àπ  ¡“™‘° « ∑. 4,000.00 ∫“∑ «— ¥ÿ°Õà  √â“ß ·≈–®√√¬“∫√√≥„π°“√ª√–°Õ∫√“¬ß“π°àÕ √â“ß °ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡Õ“§“√ æ.√.∫.§«∫§ÿ¡Õ“§“√ °ÆÀ¡“¬ ‘Ëߢâ“√“™°“√/√—∞«‘ “À°‘® 4,500.00 ∫“∑ «‘∑¬“°√ ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª 4,500.00 ∫“∑ ·«¥≈âÕ¡°“√°àÕ √â“ß °ÆÀ¡“¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ °“√∑”ß“π - Õ‘π∑»—°¥‘Ï πƒ¿—¬ ¿“¬„μâ ¿“«–摇»…μà“ßÊ §≥–Õπÿ°√√¡°“√∂à“¬‚Õπ‡∑§‚π‚≈¬’ «‘∏’°“√√—∫ ¡—§√ ¥“«πå ‚À≈¥√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–„∫ ¡—§√ - «‘™—¬ »√’Õÿ‰√√—μπ“ «‘»«°√√¡ ∂“π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ‰¥â ·ø°´å¡“∑’Ë 0-2319-2710 - ªØ‘°√ ≥  ß¢≈“ ‡≈Á߇ÀÁπ∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¥—ß°≈à“« ®÷߉¥â®¥— À≈—° Ÿμ√°“√Õ∫√¡π’È  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë  ¡“§¡«‘»«°√√¡ ∂“π·Ààß §à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“ —¡¡π“ ¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„À⺟â∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√°àÕ √â“߉¥â¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ ª√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å (« ∑.) 487 √“¡§”·Àß 1,200 ∫“∑  ∂“ªπ‘°·≈–ºŸâ∑’Ë π„®∑—Ë«‰ª ‡¢â“„® ·≈– “¡“√∂ªØ‘∫μ— μ‘ “¡°ÆÀ¡“¬°“√°àÕ √â“߉¥âÕ¬à“ß 39 (´Õ¬«—¥‡∑æ≈’≈“) «—ß∑ÕßÀ≈“ß °∑¡. 10310 ‚∑√. 0-2  ¡“™‘° ¡“§¡œ π‘ ‘μ π—°»÷°…“ 300 ∫“∑ ∂Ÿ°μâÕß ‡æ◊ÕË À≈’°‡≈’¬Ë ߧ«“¡º‘¥æ≈“¥®“°°“√∑”ß“π∑’¢Ë ¥— °—∫ 319-2410-3 ‚∑√ “√ 0-2319-2710-11 E-mail: eit@ π‘ ‘μ π—°»÷°…“ (ª√‘≠≠“μ√’) °ÆÀ¡“¬ ·≈–‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡æŸπ¢âÕ°ÆÀ¡“¬„À¡à∑’Ë∑—π ¡—¬·≈– eit.or.th ∑’ˇªìπ ¡“™‘° ¡“§¡ 100 ∫“∑ ¡’§«“¡‡ªìπªí®®ÿ∫—π¡“°¢÷Èπ ®÷߉¥â®¥— °“√ —¡¡π“ ‡√◊ËÕß

39

BN#148_p33-43_Pro2.indd 39

4/23/10 3:31:53 AM


40

BN#148_p33-43_Pro2.indd 40

4/23/10 3:32:05 AM


บริษท ั นานดีอน ิ เตอรเทรด จำกัด

เปดรับสมัครเจาหนาที่เพิ่ม 2 ตำแหนง

เจาหนาที่ประสานงานขาย • เพศหญิง อายุ 23-28 ป • การศึกษาระดับปริญญา ตรีสาขาการตลาด การจัดการ • มีประสบการณดาน ประสานงานขาย 1 ป ขึ้นไป ชางเทคนิค • เพศชาย อายุ 20-29 ป • การศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ชางยนต ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส • หากมีประสบการณดานการติดตั้ง เครือ่ งจักรจะไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ คุณธัญญธร เหมือนเผา บริษัท นานดีอินเตอรเทรด จำกัด 314 ซอยจันทร 32 ถนนจันทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โทรศัพท 0-2675-8230 รับสมัคร วิศวกรฝายขาย • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร • มีรถยนตและใบขับขี่ • พนภาระการเกณฑทหาร ติดตอที่ บริษัท เอส อี ดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย) จำกัด E-mail: sewthailand@sew-eurodrive.co.th

รับสมัคร เจาหนาที่การตลาด • เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ป • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ • สามารถใช โปรแกรม SAP ได • สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได ติดตอที่ บริษัท ดัชมิลล จำกัด โทร. 0-2881-0000 ตอ 1704 รับสมัคร เจาหนาที่เขียนแบบ • การศึกษาระดับปริญญาตรี • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Auto CAD ทั้ง 2D และ 3D • มีประสบการณดานการประเมินราคา • มีผลงานมานำเสนอ ติดตอที่ บริษัท แคนนอน บอล บิสซิเนสโปรดักซ จำกัด โทร. 0-2977-7534 รับสมัคร เจาหนาที่ตรวจสอบบัญชี • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด • การใชภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี • มีมนุษยสัมพันธดี ติดตอที่ The Post Publishing Public Company Limited E-mail: recruit@bangkokpost.co.th จำหนาย ใบเพชรตัดคอนกรีต • ใบเพชรตัดถนนคอนกรีตทัง้ เกาและใหม • ใบเพชรตัดพื้น Hollow Core Slab • ใบเพชรตัดเสาเข็มและตัดกระจกทุกชนิด • ใบเพชรตัดอิฐทนไฟ

FRANCE GREEN TECH THAILAND 2010

17 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553

MAY

5

รายละเอียดงาน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสำนักงานฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนา (AFD) จะจัดงาน ประชุมสัมมนาและนัดเจรจาธุรกิจแบบ B2B ในการสัมมนาจะเปน หัวขอ เทคโนโลยีการกอสรางลาสุดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (การออกแบบ อุปกรณ ประหยัดพลังงาน มาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบ วัสดุที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม) และแหลงพลังงาน หมุนเวียนสำหรับอาคาร บรรยายโดยบริษัท Lafarge, Saint-Gobain, Schneider Electric, Coteba สถานทีจ่ ดั งาน หองบางกอกคอนเวนชัน่ เซนเตอร โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด ติดตอ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสำนักงานฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนา (AFD) โทร. 0-2940-2483 • กระบอกเจาะคอนกรีต ติดตอที่ หางหุน สวนจำกัด ที.จี.ไดมอนด 1998 (ไทยแลนด) โทร. 0-2616-8411 จำหนายวัสดุ กอสราง • จำหนายยางรองคอสะพาน, ยางขอตอ ถนน ระบบรองรับการขยายตัวสำหรับ สะพาน • ยางกันชนเรือ, ทอดูด-สงน้ำมัน / กาซ และ LPG • สายยาง, สายพีวีซี, สายไฮดรอลิค, สายแอรรถยนต, ลูกลอ, กาวซิลิโคน ติดตอที่ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2623-3460-2 จำหนาย โครงสรางหลังคา • จำหนายโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี,ฝา

เพดานฉาบเรียบ, ทีบาร, ฝาผนัง • ฝาโลหะชนิดเสนและตะแกง แผงประดับ กันแดด • ผลิตตามแบบราชการโดยเฉพาะ ติดตอที่ บริษทั อารคอ นไทพ กรุป จำกัด โทร.0-2538-1285 ขายที่ดิน • ที่ดินเปลา เนื้อที่ 898.7 ตรว. • อยูในซอยหัวหิน 35 ติดถนนเลียบวัง • หนากวางติดทะเล 40 เมตร • ราคาขาย 130 ลานบาท ติดตอที่ คุณจักรพันธ โทร. 081-425-2419 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

BN#148_p33-43_Pro2.indd 41

4/23/10 3:45:54 AM


New E-250 Cabriolet

Mercedes-Benz ‡ªî¥μ—« New E-250 Cabriolet ªÕ√åμ ÿ¥À√Ÿ ¡“æ√âÕ¡‡§√◊ËÕ߬πμå 2,143 CC. ¥’‡´≈ 4  Ÿ∫ ·√ß¡â“ Ÿß ÿ¥ 204 ·√ß¡â“ √–∫∫‡°’¬√åÕ—μ‚π¡—μ‘ 5  ªï¥ ·≈–‡æ‘¡Ë  ¡√√∂π–„™â‡∑§‚π‚≈¬’ Blue Efficiency ‡ªìππ«—μ°√√¡∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ‡æ◊ËÕ≈¥°“√∫√‘‚¿§‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ߢÕß ‡§√◊Ë Õ ß¬πμå · ≈–≈¥¡≈æ‘…∑’ˇ °‘¥ ®“°°“√‡º“‰À¡â‡ ™◊ÈÕ ‡æ≈‘ß πÕ°®“°π’Ȭ—ß‚¥¥‡¥àπ ‚©∫‡©’ˬ« ¿“¬πÕ°μ—«√∂ μ°·μàߥ⫬‚§√‡¡’¬Ë ¡√Õ∫§—π  –∑âÕ𧫓¡‡ªìπ√∂ ªÕ√åμ À√Ÿ¡“°¢÷πÈ ¥â«¬°—π™πÀπâ“∑√ß ªÕ√åμ ¿“¬„πÀâÕß‚¥¬ “√ ‰¥â√∫— °“√¬°√–¥—∫§«“¡À√ŸÀ√“·≈–∑—π ¡—¬¢÷πÈ ¥â«¬°“√ μ°·μàß¿“¬„π¥â«¬«— ¥ÿÕ≈Ÿ¡‘‡π’¬¡·≈–‡ªìπ¬“π¬πμå√ÿàπ ·√°¢Õß‚≈°∑’Ë „™â√–∫∫π«—μ°√√¡ Adaptive Main Beam Assist ∑”Àπâ“∑’˪√—∫≈”· ß‰øÀπâ“μ“¡ ∂“π-

วรบุระ รีสอรท แอนด สปา °“√≥å·≈–ªÑÕß°—π· ߇¢â“쓧π¢—∫‡≈π «π∑“ßÕ—μ‚π¡—μ‘ Attention Assist ‡ªìππ«—μ°√√¡Õ’°√–∫∫Àπ÷ßË ¡’‡´Áπ‡´Õ√å ∑”Àπâ“∑’‡Ë ΩÑ“√–«—ߧπ¢—∫À≈—∫„π æ√âÕ¡μ‘¥μ—ßÈ ∂ÿß≈¡π‘√¿—¬‡μÁ¡æ‘°¥— °√–®°‰øøÑ“π‘√¿—¬ Pre-SAFE ªÑÕß°—π°“√Àπ’∫‡¡◊ÕË ¡’ ß‘Ë °’¥¢«“ß √–∫∫™à«¬‡∫√° BAS √–∫∫‡μ◊Õπ¿—¬·≈–ªÑÕß°—π°“√‚®√°√√¡ Immobilizer ·≈– ELCODE æ√âÕ¡√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈§«∫§ÿ¡ ¥â«¬§≈◊ËπÕ‘πø“‡√¥ New E250 Cabriolet √∂ ªÕ√åμ„πΩíπ ÿ¥À√Ÿ∑’Ë∑ÿ°§π√Õ §Õ¬ æ√âÕ¡·≈â« ”À√—∫§π∑’¡Ë √’ –¥—∫·≈–™Õ∫§«“¡‚¥¥‡¥àπ  –°¥ ∑ÿ°Ê  “¬μ“

Wacom Bamboo Fun

·∑Á∫‡≈Áμ 2 §√—Èß, Right Click „™âπ‘È« 2 π‘È«·μ–∫π·∑Á∫‡≈Áμ æ√âÕ¡°—π, Forward & Back °“√ ‰≈¥å ‰ª ∑“ߴ⓬À√◊Õ¢«“, Scroll °“√π‘È«‡≈◊ËÕπ ¢÷Èπ-≈ßÀ√◊մ⓬›¢«“, Select & «“§Õ¡ ·∫¡∫Ÿ øíπ (Wacom Drag , Rotate ·≈– Zoom °“√ Bamboo Fun) ·∑Á∫‡≈Áμ∑’Ë¡’°“√ ¬àÕÀ√◊Õ¢¬“¬ ¥â«¬√–∫∫¡—≈μ‘∑—™ ∑”ß“π√à«¡°—π¢Õß·∑Á∫‡≈Áμ π’È®–™à«¬„Àâ°“√∑”ß“π‰¥â§≈àÕß ª“°°“·≈–øíß°å™—π¡—≈μ‘∑—™ μ—«·≈–√«¥‡√Á«¢÷Èπ ‰«â „πÕÿª°√≥åÀπ÷Ë߇¥’¬« ™à«¬  ”À√—∫√–∫∫ª“°°“·∫¡∫Ÿ øíπ ¡’ „Àâ°“√∑”ß“π∫π§Õ¡æ‘«‡μÕ√åßà“¬ ¢π“¥∑’ˇÀ¡“–¡◊Õ “¡“√∂§«∫§ÿ¡À√◊Õ‡≈◊ËÕπ ·≈–§≈àÕßμ—«‡æ’¬ß·§à —¡º— ª≈“¬ ‡¡“ å ‰¥âμ“¡ª°μ‘ª≈“¬ª“°°“·≈–∑’Ë≈∫‰«μàÕ·√ß π‘È«ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õμ«—¥ª≈“¬ª“°°“¥‘®‘μÕ≈ °¥‡¢’¬π‰¥â¥’‰À≈≈◊Ëπ‡ªìπ∏√√¡™“μ‘ Wacom Bamboo Fun §«“¡ “¡“√∂¥â“π√–∫∫ —¡º— ¢Õß Bamboo π—Èπ√Õß√—∫ touch function ‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ 9 ·∫∫¥â«¬°—π§◊Õ  “¡“√∂„™â ‰¥â∑—Èß°—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·∫∫μ—Èß‚μä–À√◊Õ§Õ¡æ‘«‡μÕ√å Navigate  ”À√—∫„™â‡≈◊ËÕπ‡§Õ√凴Õ√å,Click  ”À√—∫ —¡º—  ‚πâμ∫ÿä°ºà“π∑“ßæÕ√åμ USB ·≈–√Õß√—∫√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√ ‚¥¬π‘È«·μ–∫π·∑Á∫‡≈Áμ, Double Click „™âπ‘È«·μ–∫π Windows ·≈– Mac OS

ASUS Ericsson Vivaz ‚´π’Ë ‡ªî¥μ—« Sony Ericsson Vivaz ‡ªìπ‚∑√»—æ∑å·∫∫ N Series รุน N61Jq Quadband μ—«‡§√◊ËÕß∑”ß“π¥â«¬√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√ Symbian ‚πâμ∫ÿä° ASUS N Series √ÿàπ N61Jq ¡“ °—∫´’æ’¬Ÿ√–¥—∫‰Œ‡ÕÁπ¥å Intel Core i7 ºπ÷° ™‘懴Áμ Mobile Intel HM55 æ√âÕ¡ √–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√ Microsoft Windows 7 Àπ૬§«“¡®” HDD 500 GB ·≈– 摇»…‡Àπ◊Õ°«à“¥â«¬æÕ√åμ USB ‡«Õ√å™—Ëπ 3.0 ∑’Ë „Àâ§ÿ≥‰¥â‡™◊ËÕ¡μàÕºà“π√–∫∫§«“¡‡√Á« Ÿß πÕ°®“°π’Ȭ—ß‚¥¥‡¥àπ¥â«¬√–∫∫¿“æ·≈–‡ ’¬ß ¡—≈μ‘¡’‡¥’¬∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫√–¥—∫‚Œ¡‡∏’¬‡μÕ√å ¥â«¬°“√º “π ‡∑§‚π‚≈¬’¥â“π¿“殓°°√“øî°°“√å¥≈à“ ÿ¥ NVIDIA ATI HD5730 ¢π“¥ 1G DDR3 ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’¥â“π‡ ’¬ß Sonic Master ´÷Ëß∑”ß“π√à«¡°—∫´Õø·«√å SRS Premium Sound ∑’ Ë “¡“√∂°√–®“¬‡ ’¬ß‰¥â 5 ∑‘»∑“ß æ√âÕ¡‡∑§‚π‚≈¬’ Video Magic °—∫°“√ √â“ß¡‘μ‘„À¡à Ÿà°“√™¡¿“æ¬πμ√å∑’Ë „Àâ ¿“槡™—¥  ¥„ ·≈–πÿà¡π«≈°«à“∑’ˇ§¬ —¡º—   –∑âÕ𧫓¡ À√ŸÀ√“¡’√–¥—∫ºà“πæ◊πÈ º‘«Õ≈Ÿ¡‡‘ π’¬¡ ’π”È μ“≈ Copper Brown  à«π ππ√“§“‡æ’¬ß 52,900 ∫“∑ ‡∑à“π—Èπ

‡«Õ√å™—Ëπ 60 ¡’Àπâ“®Õ°«â“ß 3.2 π‘È« §«“¡≈–‡Õ’¬¥ 16 ≈â“π ’ ¡’Àπ૬§«“¡®”¿“¬„π 75 ‡¡°°–‰∫μå ∑’Ë “¡“√∂‡æ‘Ë¡ Ÿß ÿ¥ ‰¥â∂÷ß 16 °‘°°–‰∫μå ¡’√–∫∫§âπÀ“μ”·Àπàߥ⫬¥“«‡∑’¬¡ (A-GPS navigation) √Õß√—∫°“√‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‰«‰ø, ∫≈Ÿ∑Ÿ∏, ¬Ÿ‡Õ ∫’ 2.0 ·≈–„™â·∫μ‡μÕ√’Ë Li-Polymer §«“¡®ÿ 1,200 mAh Sony Ericsson Vivaz §√∫‡§√◊ËÕ߇√◊ËÕßøíß°å™—π°“√ ∂à“¬¿“æ ¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥∂÷ß 8.1 ≈â“πæ‘°‡´≈ ∑’Ë¡“æ√âÕ¡‰ø ·ø≈™ ¡’√–∫∫ÕÕ‚μâ ‚ø°— , √–∫∫ Face Detection, √–∫∫ Smile Detection, √–∫∫ªÑÕß°—π ¿“æ —πË ‰À« ·≈– Geo-tagging ∑’˺Ÿâ „™â “¡“√∂„ àμ”·Àπàß ·ºπ∑’Ë ‰ ª°— ∫ ¿“æ∂à “ ¬‰¥â πÕ°®“°π’È ° “√∫— π ∑÷ ° ¿“懧≈◊ËÕπ‰À« ¬—ß¡’ §«“¡≈–‡Õ’¬¥„π√–¥—∫ High-Definition 720p Õ’°¥â«¬

ทามกลางอากาศรอนอบอาว แถมสถานการณบา นเมืองก็มีแตความวุนวาย สงผลใหความรอนเพิ่มขึ้นเปน ทวีคณ ู ทำใหหลายคนอยากจะหลีกหนีรอ นและความวุน วาย ไปพักผอนใหจิตใจชุมชื่น ชมทะเลสีครามกับบรรยากาศ รีสอรทที่เงียบสงบ จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่ง ที่ในแตละป มีนกั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางพรอมใจ กันมาทองเที่ยว เพราะมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงามมากมาย ไมแปลกหากจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะเปนจังหวัดที่อยูในใจของใครหลายๆ คน Builder Recommend ฉบับนีจ้ ะพาทุกทานไปแวะชม รีสอรท หรู ระดับ 5 ดาว บนริมชายหาดหัวหิน ไม ไกล จากเขาตะเกียบมากนัก นั้นคือ วรบุระ รีสอรท แอนด สปา รีสอรทหรูแหงนี้ ถูกสรางขึ้นโดยมีแนวคิดเพื่อเปน รีสอรทเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ภายในรีสอรทแวดลอมไป ด ว ย ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ว ย ง า ม ท า มกลางบ า นสไตล โบราณ เหมาะแก ก ารพั ก ผ อ นหย อ นใจ อยางแทจริง สวนหองพักมี ใหเลือกจำนวน 77 หอง พรอมการตกแตงไทยๆ แตหรูหราอยางลงตัว ไมเพียง แคหองที่มีความโดดเดนเพียงเทานั้น วรบุระ รีสอรท แอนด สปา ยังมีสระวายน้ำขนาดใหญ ที่อยูติดชายหาด หัวหิน ทานสามารถวายน้ำไปพรอมๆ กับการแชน้ำใน สระวายน้ำสวยๆ ริมทะเล พรอมดูพระอาทิตยตกตอนเย็น ไดอยางสบายๆอีกดวย ไมเพียงเทานี้ วรบุระ รีสอรท แอนด สปา ยังมีบริการสปา ทีน่ บั วาเปนอีกหนึง่ กิจกรรม ที่เปนสวรรคแหงการพักผอน ภายในบานที่ถูกแตงแบบ ราชวงศบา นปนทำใหทา นผอนคลายไปกับการนวดตัวอีกดวย หากคุณเปนคนหนึ่งที่หลงใหลในบานสไตล โบราณ ทามกลางธรรมชาติและมีเวลาวางไมมาก วรบุระ รีสอรท แอนด สปา นาจะเปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่นาสนใจ และจะ สรางความสุขกาย สบายใจใหแกทุกทานอยางแนนอน

42

BN#148_p33-43_Pro2.indd 42

4/23/10 3:33:33 AM


R1_BN#148_p43_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4/23/10

3:54:10 PM


BN#148_p44_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4/23/10

2:52:37 AM

หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 148 ปักษ์แรก เดือนพฤษภาคม 2553  

งานสถาปนิก ’53 ภายใตแนวคิด “คิดตางอยางสมดุล : Think Equilibrium” สินคานวัตกรรมและเทค โนโลยีดานการกอสราง

Advertisement