Page 1

กาวสูปที่ 9

Subscriber Only !

ลูทางการรับเหมากอสรางในอินเดีย

ฉบับที่ 206 ปกษหลัง ตุลาคม 2555

ประตู/หนาตางยูพีวีซีเฟอง

ผูบริโภคยอมรับผูผลิตฉวยจังหวะรุก

ตลาดประตู/หนาตางยูพวี ซี สี ดุ เฟอ ง ผูบ ริโภคเริม่ ยอมรับในตัวสินคา หาใชงานมากขึ้น “ฮอฟเฟน” สบโอกาสสงสินคาสําเร็จรูปพรอมติดตั้ง ปูพรมโฮมโปรทั่วประเทศ ยอดขายโตวันโตคืน พรอมชิมลางแขงขัน ตลาดตางประเทศ ดาน “เฮฟตา” เรงทําตลาด uPVC สี หวังหนีการแขงขัน ที่มีมากขึ้น เล็งขยายฐานเจาะตลาดคอนโดฯ และประเทศเพื่อนบาน ใหมากขึ้น สวนคาย “โพลีเมอร มาสเตอร” เดินหนายํ้าแบรนดสินคา คุณภาพ พรอมลอนชสินคาใหมปหนา

ฮอฟเฟน ฉลุยตลาดสําเร็จรูปไปไดสวย เล็งขยายตลาดตางประเทศสรางความเชื่อมั่น นายดาลิป กุมาร ปาวา ประธาน บริษัท ฮอฟเฟน เอเซีย จํากัด ผูผลิตและจําหนายประตู/หนาตางยูพีวีซี HOFFEN เผยวา หลังจากที่บริษัทฯ ไดทดลองทําตลาดยูพีวีซีสําเร็จรูป โดยวาง จําหนายสินคาในโฮมโปร ปรากฎวาผูบริโภคใหการตอบรับดีมาก เนื่องจากสามารถนําไปติดตั้งไดทันที อานตอหนา 6-7

R1_BN#206_p01_iMac5.indd 1

กลุม “อิตัลไทย” รีแบรนดดิ้งองคกรรับ AEC หวังขับเคลอนธุรกิจสูเปารายได 1.5 หมนลาน กลุม อิตลั ไทย ประกาศรีแบรนดดงิ้ องคกร - ปรับภาพลักษณ ธุรกิจใหม เพิ่มความคลองตัว ยกระดับขีดความสามารถ เทียบเทาบริษัทชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย รองรับ AEC พรอม ขับเคลื่อน 3 ธุรกิจ ทะลุเปารายได 1,500 ลานบาท ในป 58 นายยุทธชัย จรณะจิตต ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุม บริษทั อิตลั ไทย เปดเผยวา ในโอกาสทีก่ ลุม บริษทั ฯกาวเขาสูป ท ี่ 58 ของการดําเนินงานในป 2556 นี้ รวมถึง การเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ AEC ในป 2558 จึงถือโอกาสปรับโครงสรางและ ภาพลักษณธรุ กิจองคกรใหม (รีแบรนดดงิ้ ) ภายใตสโลแกน “Racing to New Heights” หมายถึงการยกระดับขีดความสามารถทางการ แขงขันขององคกรอิตัลไทยใหเทียบเทากับบริษัทชั้นนําในภูมิภาค เอเชีย อานตอหนา 7

11/27/12 12:11 AM


BN#199_p2_imac5.ai

1

7/13/12

11:32 PM


BN#206_p03_iMac5.ai

1

11/24/12

12:19 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Organized by

Supported by

Official Media

Co-location with


“ยิปรอค” สงสินคานวัตกรรมชิมลางตลาด หวังเอาใจคนรักบานปนยอดขายโต 6-7% บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จํากัด (มหาชน) หรือ “ยิปรอค” เดินหนาสงสินคานวัตกรรม บุกตลาดคนรักบาน พรอมเปดตัวผลิตภัณฑยปิ โคท ยิปซัมฉาบบางเจาะตลาดผูร บั เหมาดันยอด ขายเติบโตอีก 6-7%

ใครจะรับผิดชอบ... ? การที่สหพันธุฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ไมอนุญาตใหใช สนามบางกอกฟุตซอล อารีนา หนองจอก เปนสนามแขงฟุตซอล ชิงแชมปโลกประจําป 2555 เนื่องจากการกอสรางเสร็จไมทัน ตามกําหนด แม ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ บริพตั ร ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะทุม สุดตัว ลงทุน ลงแรง นอนเฝาจีง้ านกอสรางกันหามรุง หามคํ่า หมดเม็ดเงินทั้งนอกทั้งในงบประมาณไปมากมาย “ฟฟา ” มีมติเลือกไทยเปนเจาภาพตัง้ แต 18 มีนาคม 2553 และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ไดอนุมัติงบกวา 1,200 ลานบาท เมื่อ เดือนพฤษภาคม 2554 ใหกรุงเทพมหานคร ไปดําเนินการ ซึ่ง มันก็ไมใชเรื่องงายสําหรับโครงการกอสรางใหญขนาดนี้ ที่จะ ทํางานใหแลวเสร็จภายใตขอกําหนดที่จํากัด เนื่องจากสนามนี้ มีขนาดใหญมาก มีพื้นที่กวา 10 ไร มีพื้นที่ใชสอยรวมกวา 3 หมื่นตารางเมตร ปกติแลวการกอสรางในสเกลขนาดนี้ จะตองใชเวลา ดําเนินการไมตาํ่ กวา 500 วัน แต กทม.ตองสรางสนามนีใ้ หเสร็จ พรอมใชงานไดภายในเวลา 270 วัน ซึง่ ตามสัญญาการกอสราง ระบุวาจะตองเสร็จในเดือนเมษายน 2556 แตทายที่สุดแลว กทม.ใชเวลาสรางไป 286 วัน งานแลวเสร็จเมื่อเที่ยงคืนของ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เลยกําหนดสงมอบเดิมที่ตองเปน วันที่ 21 ตุลาคม 2555 ลาชากวากําหนด 16 วัน แตฟฟาก็ตัดสินใจไมรับรองการใชสนาม ซึ่งไมแตฟฟา เทานั้นที่ไมมั่นใจในสนามแหงนี้ ผูตรวจสอบความปลอดภัย อาคารของไทยหลายคน ก็ยังมีขอกังขาถึงการเรงรัดงาน กอสราง และวิธกี ารทํางานแบบไทยๆ ทีจ่ ะสงผลตอความมัน่ คง แข็งแรงและความปลอดภัยในการใชงาน นอกจากประเด็นในเรือ่ งความปลอดภัยแลว ยังมีเรือ่ งราว อีกหลายประเด็นทีเ่ ปนขอสงสัยของผูค น ตัง้ แตเรือ่ งการคัดเลือก ผูร บั เหมากอสรางทีเ่ ขามาดําเนินงานในโครงการนี้ ทีผ่ รู บั เหมา ยักษใหญศกั ยภาพสูงไมไดงาน ทัง้ ทีง่ านเรงดวนนาจะใชรายทีม่ ี พาวเวอรมากที่สุด แตสุดทายผูรับเหมารายเล็กกลับไดงานไป นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องของเปลี่ยนแบบกอสราง ที่ผิดไปจากเดิมเนื่องจากตองเรงกอสราง เชน การใชเหล็ก แทนสายเคเบิลเพื่อรับแรงดึง ใชคอนกรีตหลอสําเร็จรูปแทน การหลอคอนกรีตในที่ เพื่อใหงานการกอสรางเสร็จเร็วที่สุด ที่เปนผลใหการกอสรางสนามนี้ไมเปนไปตามมาตรฐานความ ปลอดภัยที่ฟฟากําหนด สุดทายแลว เทากับวางบประมาณกอนโตที่ลงไปในงานนี้ สูญเปลา ไมสามารถสรางใชงานไดตามวัตถุประสงคในการ จัดสร าง เทากับวาเงินภาษีของประชาชนคนไทยไมไดถูก ใชสอยไปในทางที่ถูกตองชอบธรรม เรื่องนี้จึงควรจะตองมี ผูรับผิดชอบ...

รัฐการ เมฆลอย หัวหนากองบรรณาธิการ

นายแมทธิว วอลคเกอร กรรมการผูจ ดั การ พรอมดวย บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จํากัด (มหาชน) ผูนําดาน นวัตกรรมระบบผนังและฝาเพดานยิปซัมอันดับหนึง่ ของโลก ภายใตแบรนด “ยิปรอค” กลาววา สําหรับแผนการตลาด ในชวงไตรมาสสุดทายนี้ บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะทํ า การ ตลาดเชิงรุกเพือ่ เปนกระตุน ยอดขายให เ ป น ไปตาม ดวยการออกบูธงานแสดง สิ น ค า และการเป ด ตั ว สิ น ค า ใหม อ อกสู  ต ลาด ลาสุดไดไดเปดตัว แผน ยิปรอค เทอรมัลไลน ที่มี คุณสมบัติพิเศษในการกัน ความร อ นเหนื อ ว า แผ น ยิ ป ซั ม ทั่ ว ไปถึ ง 5 เท า แมทธิว วอลคเกอร แผ น ยิ ป ซั ม ฟอกอากาศ ยิ ป รอค แอคที ฟ แอร (ACTIV air) แผ น ยิ ป ซั ม ฟอกอากาศรายแรกของไทย ที่ จ ะช ว ยลดมลพิ ษ โดยแผ น แอคที ฟ แอร ส ามารถดู ด ซั บ สารระเหยฟอรมัลดีไฮดในอากาศ ผานการทดลองของ สถาบันวิจัย Eurofins จากประเทศเดนมารก และระบบ ผนังยิปซัมอีโควอลล (ECOWALL) ประหยั ด แข็ ง แรง ทนทานตอแรงกระแทกไดดีกวาระบบผนังยิปซัม 9 มม. ทั่วไปถึง 10% ออกแบบพิเศษเพื่อการกั้นหองในอาคาร ที่พักอาศัย ชวยใหการปรับเปลี่ยนงายขึ้นและเปนผูผลิต แผนยิปซัมรายแรกที่กลารับประกัน 3 ป นอกจากนี้ยังมี ปูนฉาบบาง ยิปโคท สําหรับงานตกแตงผนังภายในใหผนัง เรียบเนียนไมแตกราว ด า นนายธงชั ย กมลพั ฒ นะ ผู  อํ า นวยฝ า ยขาย และการตลาด กลาวเสริมวา สําหรับผลิตภัณฑยิปโคท ยิปซัมฉาบบาง นั้นบริษัทในเครือยิปรอค แซง – โกแบ็ง เป น ผู  นํ า ระดั บ โลกใน เทคโนโลยีปูนฉาบยิปซัม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามชํ า นาญ ในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ ของปูนยิปซัมเพือ่ ตอบสนอง ความต อ งการในตลาด ประเทศไทย เพื่ อ ให ไ ด ผนังฉาบที่มีคุณภาพเรียบ เนียนสูงสุด และไดพัฒนา ปู น ยิ ป โค ท (GypCote) หรือ ยิปซัมฉาบบางออกสู ตลาดในทีส่ ดุ ซึง่ ผลิตภัณฑ ธงชัย กมลพัฒนะ ดังกลาวไมเพียงแตใหงาน ฉาบบางเทานัน้ ยังไรรอยราว ฉาบลื่น เบามือ และไมเปลืองแรงอีกดวย ซึ่งเหมาะสําหรับ ชางสี ชางติดตั้งผนังยิปซัมและชางฉาบเรียบอีกดวย สวนกลุมผูรับเหมาที่รับเหมาอาคารขนาดใหญ ซึ่งตอง

ทํางานฉาบในปริมาณที่มากๆ นั้น บริษัทไดมีการจัดอบรม หลักสูตรให 1 วัน เพื่อใหสามารถเรียนรูวิธีการและเทคนิค การฉาบบางไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังไดมีการ จัดสาธิตในไซตงานโครงการใหกับผูรับเหมาและเจาของ โครงการโดยไมคิดคาใชจาย ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูรับเหมา ได ท ดลองใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละเพื่ อ ให เ กิ ด ความประทั บ ใจ ในผลิตภัณฑ เพราะสินคาดังกลาวสามารถตอบโจทยลูกคา กลุมนี้ไดเปนอยางดี “ปจจุบันผนังภายในอาคารในประเทศไทยประมาณ 80% ยั งคงเปนผนังที่มีลักษณะหยาบและไมเรี ยบเนียน สวนใหญจะเปนผนังแบบทรายซีเมนตทั่วไปซึ่งผนังดังกลาว มีแนวโนมที่จะแตกราวไดในภายหลัง ซึง่ แตกตางจากตลาด ที่เปนโครงสรางสวนใหญนั้นจะมีการเก็บงานโดยการฉาบ บางแทบทั้งหมด ดังนั้นตนจึงมองวาปูนฉาบบางประเภท ยิปซัมนาจะเปนสินคาทางเลือกสามารถตอบโจทยงานดาน ฉาบบางไดเปนอยางดี เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาวมีใชมา ยาวนานและเปนที่นิยมในทวีปยุโรปและในประเทศตางๆ ทัว่ โลก สวนดานยอดขายของบริษทั ปนตี้ งั้ เปาเติบโต 6-7% ” นายแมทธิว กลาวทิ้งทาย

4

R1_BN#206_p04-05_iMac5.indd 4

11/26/12 10:35 PM


เล-ซี-บอย ตอกยํ้าความเปนผูนําตลาด เป ด ตั ว เก า อี้ ป รั บ เอนไฟฟ า 3 รุ  น ใหม เล-ซี-บอย ผูนําตลาดเกาอี้ปรับเอนนอนและโซฟาเพื่อการพักผอน เปดตัวเกาอี้ปรับเอน ไฟฟา 3 รุน ใหม Power ReclineXR , Powerlounge และ PowerLift ตอบสนองไลฟสไตล การพักผอนที่แตกตางของคนในยุคปจจุบัน นายธนากร เกษตรสุ ว รรณ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบิซ เวนเจอร จํากัด และบริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา เล-ซี-บอย เปนแบรนด ที่ไดรับความไววางใจจากผูบริโภคทั่วโลกมานานกวา 85 ป ด ว ยคุ ณ ภาพมาตรฐานที่ ได รั บ ยกย อ งว า เป น เก า อี้ ที่มีระบบกลไกดีที่ มีความ แข็งแรง ทนทาน ใหความ นุ  ม สบายสู ง สุ ด และเป น แบรนด เ ดี ย วที่ รั บ ประกั น นานถึ ง 10 ป สํ า หรั บ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯ ได รับลิขสิทธิ์การจัดจําหนาย และการผลิ ต เพื่ อ ส ง ออก มาเป น เวลา 14 ป และ ธนากร เกษตรสุวรรณ ไดรับความไววางใจจากผู บริ โ ภคที่ ใ ส ใ จต อ สุ ข ภาพ และคุณภาพของการพักผอนมาโดยตลอด

เทาและพนักพิงกลับมาตําแหนงเดิม รุนนี้เหมาะสําหรับเปน เกาอี้พักผอนทั้งในหองนั่งเลน หองนอน และมุมพักผอนทุก มุมภายในบาน สําหรับผูที่รักการพักผอนแบบนอนฟงเพลง สบายๆ เกาอี้รุน Powerlounge รุนนี้เปนเกาอี้นอนที่ดีไซน รูปลักษณใหสอดคลองกับสรีระขณะนอนอยางลงตัว พิเศษ สุดดวย Audio Jack ที่สามารถตอเขากับเครื่องเสียงทุก ประเภท ปรับความดังเสียงดานขาง พรอม Bass แยก อิสระ โดยมีลําโพงดานขางถึง 2 ตัว และรุน Power Lift เปนเกาอี้ปรับเอนไฟฟาที่ชวยในการลุกนั่งไดสะดวกมากขึ้น เหมาะกับลูกคาสูงอายุที่มีปญหาในการลุกนั่ง “เล-ซี-บอย เปนแบรนดเดียวที่มีการรับประกันสินคา นานที่สุด ไดแก ระบบโครงสราง ( Mechanism) และ ระบบโครงไม ( Frame) รับประกัน 10 ป ฟองนํ้า ( Foam) และหนัง ( Leather) รับประกัน 2 ป ผา (Fabric) และ ระบบไฟฟา ( Electronic) รับประกัน 1 ป นอกจากนี้ยัง มีบริการหลังการขาย โดยมีชางใหบริการดูแลถึงบานอีก ดวย” นายธนากรกลาว

“ ลาสุด เล-ซี-บอย จึงไดพัฒนานวัตกรรมใหมขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน โดย ผลิ ต เก า อี้ ป รั บ เอนไฟฟา ออกมา 3 รุ  น ประกอบดว ยรุ  น PowerreclineXR , รุน Powerlounge และรุน PowerLift ซึ่งมีฟงกชั่นการใชงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสม และสอดคลองกับไลฟสไตลการพักผอนที่แตกตางกันของผู บริโภคในปจุบัน รุน PowerreclineXR เปนเกาอี้ปรับเอนไฟฟาที่เหมาะ สํ า หรั บ การนั่ ง และนอนพั ก ผ อ น โดยมี จุ ด เด น คื อ การ ปรับระดับพนักพิงและที่พักเทาแยกอิสระจากกัน เบาะนั่ง สามารถปรับอัตโนมัติใหสัมพันธกับพนักพิงเพื่อใหไดระดับที่ นั่งสบายตามความตองการ การปรับเอนทําไดอยางนุมนวล และรวดเร็วทันใจดวยเวลาเพียง 8 วินาทีโดยไมรูสึกสะดุด นอกจากนี้ยังมีระบบกลไกหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง และมีแบตเตอรี่สํารองในกรณีที่ไฟดับและตองการเก็บที่พัก “

5

R1_BN#206_p04-05_iMac5.indd 5

11/26/12 10:38 PM


( ประตู/หนาตางยูพีวีซีเฟอง ตอจากปก )

ที่สําคัญคือสินคาสําเร็จรูปมีราคาตํ่ากวาสินคาสั่งตัด เกือบ 40% โดยมีราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 2,400 บาท/ ตารางเมตร โดยสินคาทีว่ างจําหนายในโฮมโปร มีใหเลือก 7 แบบ เปนหนาตาง 5 แบบ และ ประตู 2 แบบ ป จ จุ บั น สิ น ค า สําเร็จรูปไดกลายเปน ตลาดหลักของฮอฟเฟน ไปแล ว มี ย อดขาย มากกวา 5,000 ชุด/เดือน ดวยเหตุนี้ ปจจุบันเรา หั น มาเน น การผลิ ต แบบมาตรฐาน เพื่ อ ให ง  า ยในการติ ด ตั้ ง ของผู  รั บ เหมาะ โดย สามารถติ ด ตั้ ง ได ง  า ย ดาลิป กุมาร ปาวา และรวดเร็ว โดยไมตอ ง อาศัยทักษะความชํานาญพิเศษในการติดตัง้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไดเปดสอบการติดตั้งใหกับผูรับเหมาเพื่อใหเกิดความเขาใจ ที่ถูกตองในวิธีการติดตั้ง ที่ผานมา บริษัทฯ สามารถผลิตประตูและหนาตางได ประมาณ 5,000 – 6,000 ชุด/เดือน โดยกวา 80% เปนหนาตาง แตทงั้ นีเ้ ปนการผลิตทีย่ งั ไมเต็มกําลังการผลิตของโรงงาน ทีม่ ี กําลังการผลิตเต็มที่ถึง 10,000 ชุด/เดือน ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมองหาโอกาสในการสงออก ซึง่ ปจจุบนั มีออเดอรจากออสเตรเลีย และ อินเดียเขามาแลว และกําลังเตรียมจะสงไปตุรกี “คงจะมีเขามาเรื่อยๆ สําหรับตลาดตางประเทศ ที่เรา ทําเพราะอยากจะลองดูวา การสงออกของเราสามารถทํา ไดมั๊ย เราอยากจะรูวาเราสามารถแขงขันกับจีนไดหรือไม ถาเราแขงได เราก็สามารถอยูได อีกอยางการสงออกจะ เปนการสรางชื่อและความมั่นใจใหกับผูใช เพราะหากตลาด ตางประเทศใหการยอมรับสินคาของเรา ก็เทากับวาของ ฮอฟเฟนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล” ประธาน ฮอฟเฟน กลาวตอไปวา ปจจุบันผูบริโภคไทย เริ่มรูจักและใหการยอมรับประตู/ หนาตางยูพีวีซีมากขึ้น จึงสงผลใหยอดขายของบริษัทฯ

เติบโตขึ้นอยางต อเนื่อง โดยในป นี้ไดวางเปาหมายการ เติบโตไวมากถึง 60-70% ซึ่งเปนผลจากการเติบโตของ ตลาดสําเร็จรูป จากเดิมทีท่ าํ ตลาดสัง่ ตัดเพียงอยางเดียว แต แมวาจะมีระบบสําเร็จรูปออกมาก็ไมทําใหตลาดสัง่ ตัดลดลง แตกลับเติบโตตามไปดวย ในส ว นของการแข ง ขั น ฮอฟเฟ น พยายามที่ จ ะทํ า ราคาสินคาสําเร็จรูปใหสามารถแขงขันกับประตู/หนาตาง อลูมิเนียมได เพื่อเปนทางเลือกใหมๆ ใหกับผูบริโภค ซึ่งก็ สามารถทําเราไดใกลเคียงกันจึงมีผลตอการตัดสินใจซือ้ ของ ลูกคา สวนชองทางขายของโฮมโปรทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั ถือเปน ชองทางขายที่มีความเขมแข็งและครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่ง เปนอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ าํ ใหสนิ คาไดรบั ความนิยมอยางรวดเร็ว

เฮฟตา เรงทําตลาด UPVC สี หนีการแขงขัน

นางสาววันทา เปยมพงศสุข ผูจัดการฝายขายและ การตลาด บริษทั เฮฟตา จํากัด เผยกับ Builder News วา ตลาดยูพีวีซีในปนี้ ดีกวาปที่ผานมา เนื่องจากไมมีปจจัยลบ มากระทบเหมือนที่ผานมา ทั้งทางดานการเมือง นํ้าทวม อีกทั้งขณะนี้ลูกคายอมรับในตัวสินคาและตัดสินใจไดเร็วขึ้น โดยที่ไมจําเปนตองแนะนําคุณสมบัติของ UPVC มากมาย เหมือนเมื่อกอน จึงสามารถทํายอดขายไดสูงกวาที่มีการ ประมาณการเอาไว โดยคาดวาเมือ่ ถึงสิน้ ปยอดขายจะเติบโต ขึ้นประมาณ 30% ในสวนของชองทางการจําหนายของบริษัทฯ แบงออก เปน 3 ตลาด คือ ตลาดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษทั ฯ เปนผูด แู ลเอง ในขณะทีต่ ลาดในตางจังหวัด ซึง่ ประกอบดวย อุบลราชธานี ขอนแกน รอยเอ็ด นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม ตาก หัวหิน หาดใหญ มีเจาของโรงงานประกอบ ประตูหนา-หนาตางทีท่ าํ งานรวมกับบริษทั เปนผูด แู ล ในขณะที่ จังหวัดนครสวรรค ชุมพร สมุย มีตัวแทนจําหนายดูแล นอกจากนี้กําลังเจรจาที่จะมีการรวมมือกับโรงงานประกอบ ประตูหนาตางในจังหวัดสุราษฎรธานี และ ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ระยอง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการ ไดแลวเสร็จภายในสิ้นปนี้หรือตนปหนา นอกจากนี้ บริษทั ฯ กําลังพยายามเขาหากลุม เปาหมาย ที่เปนโครงการคอนโดมิเนียม และตางในประเทศเพื่อนบาน เชน สปป.ลาว พมา ดวยการออกไปงานรวมงานแสดงสินคา

ซึง่ มีทงั้ ทีบ่ ริษทั ฯไปเองโดยลําพัง และรวมกับโรงงานประกอบ ที่ทํางานรวมกับบริษัท อยางเชนที่ สปป.ลาว บริษัทฯได ชักชวนใหโรงงานประกอบที่ทํางานรวมกับบริษัทฯในจังหวัด อุดรธานี ใหเขาไปทําตลาด เนือ่ งจากขณะนีต้ ลาดใน สปป.ลาว ซึ่งใหการตอบรับประตูหนาตางที่ทําจาก UPVC เปนอยางดี ทําใหปหนาบริษัทฯมีแผนที่จะทําตลาดใน สปป.ลาวอยาง จริงจังดวยการหาผูรวมลงทุนในการตั้งโรงงานใน สปป.ลาว รวมถึงพมาดวย โดยในสวนของผูร ว มทุนนัน้ บริษทั ฯตองการ ผูรวมทุนที่เปนผูประกอบการในประเทศนั้นๆ ด า นการแข ง ขั น ของตลาดประตู ห น า ต า ง uPVC บริษัทฯจะไมไปแขงขันกับผูประกอบการรายยอย แตจะ เนนในเรื่องของคุณภาพของงานเปนหลัก รวมถึงการหัน ไปทําตลาดประตูหนาตาง uPVC ที่เปนสีอื่นๆ นอกเหนือ จากสีขาวที่มีการแขงขันกันอยูขณะนี้ โดยบริษัทฯไดนําเขา เครือ่ งจักรพนสีอตั โนมัตจิ ากประเทศเยอรมันนีมาชวยในการ ผลิต ทําใหตอ ไปบริษทั ฯจะสามารถทําประตูหนาตางยูพวี ซี ไี ด

พื้นที่ชุมนุมประทวง เคยเขียนเรือ่ งราวพืน้ ทีช่ มุ นุมประทวงในบานเรา เดิมที นิยมใชบริเวณถนนราชดําเนินกลาง หรือลานพระบรมรูป ทรงมา ปลายถนนราชดําเนินนอก ดวยมีศูนยกลางหรือ จุดรวมพลัง คือ อนุสาวรียป ระชาธิปไตยทีอ่ ยูก ลางวงเวียน และ พระบรมรูปทรงมากลางลานพระราชวังดุสิต และมี ขนาดและขอบเขตชัดเจน ราชดําเนินกลางมีแนวอาคาร สองฟากถนน สวนลานพระบรมรูปมีรวั้ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม และสนามเสือปาลอมรอบ ปจจุบนั ยายไปชุมนุมกันทีส่ แี่ ยกราชประสงค ดวยมีลาน กวางริมถนน และมีอาคารศูนยการคาโอบลอม และเปนการ ประกาศใหโลกรูวา บานเมืองเราเจริญกาวหนา ทันสมัย เพราะมีรางรถไฟลอยฟาเปนจุดรวมพลัง (ฮา) ทุกวันนี้ การชุมนุมประทวงเกิดขึ้นบอยๆ ในหลาย ประเทศ Mohamed Elshahed จึงศึกษาเปรียบเทียบพืน้ ที่ ชุมนุมประทวงสองแหง คือ Tahrir Square ในไคโร อียปิ ต และ Zuccotti Park ในนิวยอรก ทีแ่ ตกตางกันในเรือ่ งขนาด ความสําคัญของสถานที่ และกรรมสิทธิ์

เริ่มจาก Tahrir Square ตั้งอยูใจกลางเมือง มีความ สําคัญในประวัติศาสตร มีพื้นที่กวางขวางใหญเทาสนาม ฟุตบอลหลายสนาม มีทงั้ ทางจราจร วงเวียน สวนสาธารณะ และพืน้ ทีว่ า งสําหรับจัดกิจการตางๆ ในขณะที่ Zuccotti Park มีขนาดเล็กมาก แทบจะไมมี ใครรูจัก อีกทั้งเปนพื้นที่ของเอกชนเพราะเปนเพียงลานโลง หนาอาคาร แตไมวาพื้นที่จะเปนแบบไหน การชุมนุมประทวงทั้ง สองแหงก็เปนขาวดังไปทั่วโลก และสงผลกระทบเกิดการ เปลีย่ นแปลงรัฐไกลในอียปิ ต ประธานาธิบดีถกู ถอดถอน สวน

ทีน่ วิ ยอรกนักการเงินการธนาคารตองหลบลีก้ นั ทัว่ หนา ตอไปสถาปนิกตองคิดรอบคอบ เกีย่ วกับพืน้ ทีว่ า ง และ ลานโลงในเมือง ที่จะกลายเปนพื้นที่ชุมนุมประทวง และ เมือ่ เปนการใชสอยแบบใหม สถาปนิกจะตองทําความเขาใจ พฤติกรรมผูใช กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ที่มีทั้งการปราศรัย การชุมนุม การสลายฝูงชน หรือการยิงผูป ระทวง (ฮา)

6

BN#206_p06-07_iMac5.indd 6

11/24/12 12:52 AM


ทุกสีตามความตองการของลูกคา และสามารถรับงานที่เปน โครงการใหญๆ ได จากทีผ่ า นมา แมบริษทั ฯ จะสามารถผลิตประตูหนาตาง uPVC ที่เปนสีได แตก็เปนการทํางานโดยใชเครื่องพนมือ ทําใหมขี ดี จํากัดในเรือ่ งของกําลังการผลิต แตตอ นีไ้ ปปญหานี้ จะหมดไป ทําใหปห นาบริษทั จะมุง เนนไปทีก่ ารทําตลาดประตู หนาตางที่เปนสีใหมากขึ้น โดยบริษัทไดทําสีมาตรฐานขึ้นมา เพิม่ จากสีขาวเปน สีดาํ สีนาํ้ ตาล และสีเทาดําเมทัลลิค งานสี ทัง้ หมดจะเปนผิวเนือ้ ทราย และลูกคาสามารถเลือกเปนงาน 2 สีได เชน ดานในสีขาว และดานนอกสีนาํ้ ตาล โดยราคาจะ สูงกวาสีขาวประมาณ 20-30 % อยางไรก็ตามขณะนีบ้ ริษทั ฯ กําลังพยายามที่จะทําราคาใหตํ่ากวานี้ โดยใหใกลเคียงกับ หันมาใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากขึ้น จึงสงผลดีกับธุรกิจ ราคาอลูมิเนียมสี คาดวาปนี้จะสามารถกําหนดราคาใหมได ประตูหนาตางยูพีวีซี โพลีเมอร มาสเตอร หรือ PM ผลิตภัณฑของบริษทั ฯ สามารถตอบโจทยความตองการ เพราะหลั ง จากที่ ใ ช เ ครื่ อ งพ น สี อั ต โนมั ติ จ ะทํ า ให ล ดการ ของลูกคาไดเปนอยางดีเนื่องจากเปนสินคาที่มีคุณภาพ นํา สูญเสียสีไดนอยลงกวาการใชเครื่องพนมือ เขาจากเยอรมัน จึงไมพบปญหาการบวมนํ้า สีหลุดรอน โพลีเมอร มาสเตอร เรงยํ้าแบรนดคุณภาพ เหลือง แตอยางไรเมือ่ เจอเหตุการณนาํ้ ทวมหรือกรณีทถี่ กู แช นางสาวรัชดาภรณ ปริญญานุสรณ ผูจ ดั การฝายขาย นํา้ ในระยะเวลานานๆ เพียงแคเช็ดทําความสะอาดก็สามารถ บริษัท โพลีเมอร มาสเตอร จํากัด ผูดําเนินธุรกิจประกอบ และติดตั้งงานประตูหนาตางยูพีวีซีหนึ่งเดียวในไทยที่ไดรับ เครือ่ งหมาย INOUTIC’s EXCLUSIVE FABRICATOR โดย บริษทั เปนรายแรกทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหเปนตัวแทนจําหนาย และติดตั้งจากบริษัท ดีคอยนิกส จํากัด (Deceuninck) ซึง่ เปนผูผ ลิตกรอบประตูหนาตางยูพวี รี ายใหญระดับโลก จาก ประเทศเยอรมนี ภายใตแบรนด อินเอาวติก (INOUTIC) มานานกวา 10 ป กลาววา สําหรับภาพรวมตลาดประตู หนาตางยูพีวีซี มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ภายหลังจาก เหตุการณนํ้าทวมใหญเมื่อปลายป 2554 ทําใหผูบริโภค (กลุม “อิตัลไทย” รีแบรนดดิ้งองคกรรับ AEC พรอมกันกับอิตัลไทยฯ โดยปจจุบันกลุมบริษัท อิตัลไทย ถือ ตอจากปก) เปนองคกรเอกชนขนาดใหญระดับแถวหนาของประเทศไทย ที่เปนของคนไทยและบริหารงานโดยผูบริหารคนไทย โดยมี มูลคาการดําเนินธุรกิจรวม 10,000 ลานบาท มีพนักงานทีอ่ ยู ภายใตการดูแลกวา 5,000 คน ใน 6 ประเทศทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย ประกอบดวย จีน, ฮองกง, ศรีลงั กา, อินเดีย, กาตาร และลาว “การรีแบรนดดิ้งครั้งนี้ ถือเปนโอกาสที่จะปรับทั้งภาพ ลักษณและโครงสรางองคกร เพื่อใหองคกรและธุรกิจที่ ทําอยูเติบโตเขากับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งกอตั้งบริษัทมาก ประกอบกับที่ ผานมาเมื่อพูดถึงอิตัลไทยแลว โดยมากจะนึกถึงแตผลงาน ในภาคธุรกิจกอสรางเปนหลัก ทั้งที่จริงแลว บริษัทฯดําเนิน ยุทธชัย จรณะจิตต สายงานธุรกิจอื่นที่มีความเชี่ยวชาญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีจ้ ะทําใหเกิดความชัดเจนในการ ด ว ยการปรั บ แนวทางดํ า เนิ น งานและวั ฒ นธรรม ดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น และอิตัลไทยจะเปนผูเลนคนสําคัญ องคกรใหมใหสดใสและทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหเกิดความ ในภูมิภาคเอเชียนับจากนี้ไป” นายยุทธชัย กลาว คลองตัวและรวดเร็วในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น สําหรับธุรกิจที่อยูในความดูแลของอิตัลไทย แบงเปน สําหรับโลโกใหมของอิตัลไทยฯจะมีลักษณะเปนรูป 3 ประเภท ดังนี้ 1.สายธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ลูกศรพุงขึ้น โดยใชสีเขียวและสีฟา เพื่อสะทอนถึงคูคา และบริการดานวิศวกรรม ที่มุงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และ ทางธุรกิจที่ไดรวมงานกันมาเปนเวลา 58 ป และพรอมที่ เนนการใหบริการหลังการขาย มีรายไดในสัดสวน 50% จะเปลี่ยนแปลง แขงขัน และกาวไปขางหนาอยางมั่นคง ยิง่ หากอนาคตสามารถประมูลการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

นํากลับมาใชงานไดอีกครั้ง ดวยเหตุนี้ประตูหนาตางยูพีวีซี “PM” จึงไดรบั การยอมรับและเรียกใชจากผูบ ริโภคคอนขางมาก และทําใหยอดขายของบริษัทเติบโตอีก 15-20% จากปที่ ผานมา ดวยเหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงมุง เนนใหความสําคัญตอการบริการ เพือ่ สรางความพึงพอใจใหแกลกู คาเปนหลัก ทัง้ กอนและหลัง การติดตั้ง อีกทั้งยังมีทีมงานที่ดูแลงานอยางทั่วถึง

แสงอาทิตย และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ซึ่งมี 2-3 แหงที่ กําลังเจรจาอยู ก็จะทําใหรายไดเติบโตแบบกาวกระโดด มากขึน้ 2.สายธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและอสังหาริมทรัพย จะอยูภายใตการดูแลของ ออนิกซ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป และ อมารี เอ็ซเทท มีรายไดในสัดสวน 40% และ 3.สายธุรกิจ รานอาหารและธุรกิจคาปลีก อาทิ รานชา TWG Tea Salon & Boutique และเปนตัวแทนผูน าํ เขา นํา้ แรเปอรรเิ อ, นํ้าแรวิทเทล และแกวไวนรีเดล มีสัดสวนรายได 10% “ผมมั่นใจตอจากนี้ไปภาพรวมธุรกิจของกลุมบริษัท อิตัลไทย จะขยายตัวไดดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยภายในป 2558 คาดวาพอรตธุรกิจของอิตัลไทยจะมีมูลคาประมาณ 15,000 ลานบาท และนาจะมีการจางงานทุกสายธุรกิจ ของเราเพิ่มมากขึ้นอีกหลายรอยคน นอกจากนี้ ผมเชื่อวา ธุรกิจที่อยูภายใตการดูแลแมจะคอนขางหลากหลายแต ทุกสายธุรกิจโดยแตละผลิตภัณฑจะมีความเชื่อมโยง และ สงเสริมซึ่งกันและกัน ทําใหธุรกิจรอบดาน มีความมั่นคง และมีอํานาจในการตอรองทางธุรกิจมากขึ้น เชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการและอสังหาริมทรัพย กับ ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจคาปลีก สวนในปนี้มีพอรตธุรกิจรวมประมาณ 10,000 ลานบาท” นายยุทธชัย กลาวในที่สุด

7

R1_BN#206_p06-07_iMac5.indd 7

11/27/12 12:15 AM


ตลาดอุปกรณมือจับ ประตูหนาตางแขงขันเดือด ทุกคายเตรียมอัดฉีดโฆษณายํ้าแบรนดถวนหนา

ตลาดอุปกรณมือจับประตูหนาตางครึ่งปหลังเติบโตตอเนื่องยาวถึงป’56 ผูเลนเตรียมอัดฉีดงบโฆษณาเพื่อยํ้าแบรนดขอชิงเจาตลาด ดานเฮเฟเล ยักษใหญขามชาติทุมงบตลาดไมอั้นขยายคลังสินคา พรอมอีดฉีดโฆษณาหวังยํ้าแบรนดดังฉุดยอดขายแตะ 3,100 ลานบาท ป’56 ดาน เจ อุตสาหกรรม ฯ ผูผลิตคนไทยไมนอยหนาเตรียมสงมือจับรุนใหมอีก 6 แบบ ชิมลงตลาดดันยอดโต 190 ล. เฮเฟเล เตรียมอัดฉีดงบการตลาด อีก 150 ล. หวังตอกยํ้าแบรนดดัง

นายรั ต นะ พู น สง า ผู  อํ า นวยการฝ า ยขาย บริษัท เฮเฟเล (ประเทศไทย) จํากัด ผูดําเนินธุรกิจ จําหนายอุปกรณฮารดแวร อุปกรณเฟอรนิเจอรฟตติ้ง เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ในบ า น และครั ว เรื อ น อุ ป กรณ สุ ข ภั ณ ฑ แ ละเครื่ อ งมื อ ช าง มาตรฐานประเทศ เยอรมนี ภายใตแบรนด “Häfele” (เฮเฟเล) กลาววา ภาพรวมตลาดอุ ป กรณ มื อ จั บ ประตู - หน า ต า ง ในครึง่ ปหลังนัน้ มีการเติบโต คอนขางมากเมือ่ เทียบกับ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก  อ น รัตนะ พูนสงา ส ง ผลให ภ าพรวมธุ ร กิ จ ของเฮเฟเลมกี ารเติบโตทุกธุรกิจถึง 16% จากปกอ นหนา โดยในปทผี่ า นมานัน้ มียอดขายประมาณ 2,320 ลานบาท และปนคี้ าดวาจะมียอดขายเพิม่ ขึน้ เปน 2,700 ลานบาท สวนป 2556 วาดเปาทํารายไดแตะ 3,100 ลานบาท พรอมทั้งมีแผนทําการตลาดเชิงรุกมากขึ้นเพื่อรองรับ การเติบโตของตลาดและรองรับอาเซียน สําหรับตลาดอุปกรณมือจับประตูหนาตางมีการ เติบโตมากขึ้นในทุกภาค และคาดวาจะมีการเติบโตตอ เนือ่ งไปกับธุรกิจกอสรางยาวไปจนถึงปหนาอยางแนนอน สวนดานชองทางการจัดจําหนายจะเนนกระจายสินคา ผานรานตัวแทนจําหนายและจําหนายสินคาโดยตรงให สงกุญแจสายยู แบรนด “ABUS” ลุยตลาด กับงานโครงการเปนหลัก อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ ผนที่ จ ะขยายฐานตลาดไปยั ง ต า ง ประเทศมากขึ้น อาทิ ลาว พมา กัมพูชา โดยจะเนน เรงปกฐานตลาดเพื่อนบาน กระจายไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เชน ปากเซ หลวงพระบาง ฯลฯ นายรัตนะ กลาวอีกวา สวนแผนการตลาดปหนา พรอมทัง้ ยังมีแผนทีจ่ ะหาพารทเนอรเขารวมทําธุรกิจอีก มีแผนที่จะทําการตลาดเชิงรุกเพื่อตอกยํ้าแบรนด โดยมี ดวย โดยจะเนนสินคาที่มีศักยภาพและวิสัยทัศนที่กาว การลงรายละเอียดลูกคาเพิ่มมากขึ้น โดยมีฐานลูกคา ไกลเขารวมงานเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปด ในมือจาก 7,700 รายในปทผี่ า นมา และเพิม่ ขึน้ เปน 8,100 ราย ตัวสินคาใหมออกสูต ลาดในชวงไตรมาสแรกของป 2556 ในปนี้ และจะขยายฐานลูกคาเพิม่ ขึน้ ในปหนาประมาณ 5% คือ กุญแจสายยู แบรนด “ABUS” จากประเทศเยอรมนี นอกจากนีย้ งั มีแผนทีจ่ ะขยายศูนยกระจายสินคา ใหครอบคลุม ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีจากเยอรมนี โดยใช ทัว่ ทุกภูมภิ าค เพือ่ ใหสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว งบลงทุนในตลาดกับสินคาดังกลาวกวา 50 ลานบาท เพือ่ และทันตอความตองการของลูกคา มีสต็อกสินคาตาม กระจายสินคาใหเขาถึงกลุมผูบริโภค ความตองการในแตละภูมภิ าค ลาสุดไดเตรียมเปดศูนยกระจาย ส ว นด า นการแข ง ขั น นั้ น มี ก ารแข ง ขั น กั น อย า ง สินคาที่จังหวัดเชียงใหม บนพื้นที่กวา 1,000 ตร.ม. รุนแรงในเรื่องของราคา ซึ่งแตกตางจากบริษัทที่เนน และมีแผนที่จะเปดที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มอีกแหง แขงขันดานคุณภาพสินคา การบริการ ในราคาทีส่ มเหตุในเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการหาทําเลคาดวาจะใช สมผล ผนวกกับปจจุบนั พฤติกรรมผูบ ริโภคเปลีย่ นไปคน พืน้ ทีค่ ลังสินคาประมาณ 800 ตร.ม. ทั้งนี้ทุกคลังสินคา รุนใหมมีกําลังซื้อมากขึ้นและมีความสนใจในเทคโนโลยี เนนการใชงานทีค่ รอบคลุมทุกขัน้ ตอนตัง้ แตระบบปฏิบตั ิ ใหมๆ มากขึน้ ฉะนัน้ อุปกรณมอื จับประตูหนาตางแบรนด การทีล่ งตัว โปรแกรมการใชงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการ เฮเฟเลจงึ เปนสินคาทางเลือกทีส่ ามารถตอบโจทยลกู คา จัดวางสินคาที่ลงตัวและชัดเจนทุกคลังสินคา กลุมนี้ไดเปนอยางดี เนื่องจากมีดีไซนและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย มีมาตรฐานการันตีจากเยอรมนี และมีสินคา ที่หลากหลาย ตอบโจทยทุกความตองการของลูกคาได ทุมงบ 300 ล. ขยายคลังสินคาเพิม่ 10,000 ตรม.ปหนา นายรัตนะ กลาวทิ้งทายวา นอกจากนี้ในปหนายัง มีแผนที่จะขยายคลังสินคาเพิ่มอีก 10,000 ตร.ม. เดิม มีพื้นที่ 10,000 ตร.ม. รวมเปน 20,000 ตารางเมตร เพื่ อ รองรั บ งานที่ เ ติ บ โตขึ้ น และการเป ด กว า งของ ตลาด AEC ดวย ซึ่งใชงบประมาณ 300 ลานบาท อีก ทั้งยังมีแผนทุมงบกวา 150 ลานบาททําการตลาดทุก รูปแบบเพื่อเปนการตอกยํ้าแบรนดใหเกิดการรับรูตอ แบรนดเฮเฟเล กับผูบริโภคในตลาดใหมากขึ้นอีกดวย

เจ อุตสาหกรรม เตรียมสงมือจับรุน ใหม 6 แบบลงตลาดดันยอดแตะ190 ล.

นายไตรสิทธิ์ เกียรติกมลศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท เจ อุตสาหกรรม จํากัด ผูผลิตและจําหนาย โชคฝงพื้น โชคฝงในวงกบ มือจับกระจก อลูมิเนียม บานเปลื อ ย ฟ ต ติ้ ง ตั ว หนี บ กระจก บานพั บ กระจก หองนํ้า ราวจับในหองนํ้า ภายใตแบรนด PT handle

8

R1_BN#206_p08-09_iMac5.indd 8

11/26/12 10:46 PM


เปดเผยกับ Builder News ถึงตลาดมือ จับประตูหนาตางวา มือจับประตูหนาตาง ที่ บ ริ ษั ท จํ า หน า ย อยู  นั้ น ส ว นใหญ ทํ า จากสแตนเลส 304 ประมาณ 80% โดย ไตรสิทธิ์ เกียรติกมลศรี มีทงั้ แบบทีส่ งั่ ทําตาม ความต อ งการของ ลูกคา และแบบมาตรฐานทั่วไป โดยขายผานตัวแทน จําหนายในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลประมาณ 50 รานคา และตัวแทนจําหนายในภาคเหนือ อีสาน และใต ซึง่ มีอยู ประมาณ 70-80 รานคา สวนตลาดในภาคตะวันออกนัน้ บริษัทยังไมมีความพรอมที่จะออกไปทําเนื่องจากติด ปญหาในเรือ่ งของกําลังการผลิต อยางไรก็ตาม บริษทั มี แผนทีจ่ ะเพิม่ กําลังการผลิตในอีก 2 ปขา งหนา นอกจาก นี้ยังมีการขายตรงเขาโครงการ ซึ่งสามารถทํายอดขาย ไดประมาณ 25-30% ของยอดขายทั้งหมด

ตลาดมือจับประตูหนาตางมีการแขงขันอยางดุเดือด ในเรื่องราคา โดยเฉพาะกับผูประกอบการที่นําเขาจาก ประเทศจีน แตเนื่องจากบริษัทฯเปนผูผลิตสินคาเอง จึงสามารถควบคุมไดทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคา จึงสามารถขายไดในราคาทีไ่ มแพง ตางจากสินคานําเขา ทีแ่ มจะขายในราคาทีถ่ กู แตกไ็ มมคี ณ ุ ภาพทัง้ ในเรือ่ งของ มาตรฐาน วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไมคงที่ ทําใหเมื่อใช ไปแลวระยะหนึง่ จะปญหาในเรือ่ งของการลอก ลอน ของผิว แสดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค า ที่ ไ ม ไ ด ต ามระยะ เวลาที่รับประกันไว ซึ่งตางจากบริษัทฯที่อยูในวงการนี้ มามากกวา 20 ป จึงมีความนาเชื่อถือในเรื่องของ คุณภาพที่ไดมาตรฐานที่บริษัทใหการรับประกันถึง 2 ป นายไตรสิทธิ์ กลาวอีกวา ในสวนของมือจับฯทีบ่ ริษทั ผลิตและจําหนายอยูนั้น ประมาณ 50% เปนสินคาที่สั่ง ผลิต อีก 50% เปนการผลิตตามแบบมาตรฐาน ซึ่งทุก 2 ปจะมีการออกแบบมือจับใหมๆออกสูตลาดประมาณ 4-6 แบบ โดยในปนี้บริษัทตั้งเปายอดขายไวที่ประมาณ 190 ลานบาท ซึ่งโตกวาปที่ผานมาประมาณ 25% สวน ป 2556 ในเบื้องตนยังคงตั้งเปายอดขายเทากับปนี้

เนื่องจากตองรอดูทิศทางของภาวะเศรษฐกิจกอนวา จะซบเซาหรือดีขึ้นกวาปนี้ เตรียมทุมงบตลาด 3 ล. ปนยอด สําหรับตลาดในปหนา ซึ่งคาดวาการแขงจะไม รุนแรงกวาปนี้ เนื่องจากตัวแทนจําหนายที่นําสินคาเขา มาเริ่มถดถอย เพราะประสิทธิภาพของสินคาที่นําเขา มาไมดี สงผลดีตอสินคาของบริษัท ทําใหสามารถทํา ยอดขายไดเพิ่มขึ้น โดยลูกคาซึ่งมีทั้งที่เปนเอเยนต และ ที่ติดตอเขามาเอง รวมถึงลูกคาที่เปนผูใชมาเลือกซื้อ สินคาเอง ซึ่งลูกคากลุมที่มาเลือกซื้อสินคาเองนี้มีเพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไมไวใจใหผูติดตั้งทําการซื้อ ดวยเกรงวาจะไมไดสินคาที่มีคุณภาพ โดยลูกคากลุมนี้มี ประมาณ 20%

I n s i d eM ark et สมาพันธผลิตภัณฑไฟลสไตลไทย จัดกระหนํา่ สงทายป สมาพั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ฟล ส ไตล ไ ทย จั ด งานสุ ด ยิ่ ง ใหญสงทายป Lifestyle Outlet 2012 กระหนํ่าสงทายป พบกั บ มหกรรมสิ น ค า ในราคาผู  ผ ลิ ต อาทิ เครื่ อ งใช ใ น ครัวเรือน สินคาตกแตงบาน สินคาแนวดีไซน ของขวัญของฝาก สินคาหัตถกรรมภาคเหนือ อุปกรณเครื่องเขียนเครื่องใช สํ านักงาน และของเลน กวา 500 บู ธ พร อมกิจกรรม รวมสนุกลุนรับของรางวัลใหญภายในงาน จับแจกทุกวัน ทุกชัว่ โมง งานนีง้ านเดียว พบกันในวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ฮอลล 9 “ดูราเกรสจัดเต็ม ฉลองเปดโฮมโปร สาขาราชบุรี” บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ ยูเอ็มไอ ผูผลิตและจัดจําหนายกระเบื้องแบรนดดูราเกรส รวมจัดบูธสรางสีสันฉลองเปดโฮมโปร สาขาที่ 53 จ.ราชบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม นางแบบสาวสวยเพนทเรือนรางเปนลวดลายกระเบื้องเดิน โชวความเสมือนจริงรอบงาน นอกจากนี้ บูธ ดูราเกรสยัง ไดจัดกิจกรรมเพนทเฮนนาใหแกลูกคาที่มาเดินซื้อสินคาใน โฮมโปรอีกดวย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจาก ลูกคาอยางลนหลาม ซีลวาเนีย จัดโปรโมชั่นช็อกไพรซ ในงาน HomePro EXPO ครั้งที่ 16 นายประกิจ คณิตธรรม ผูจัดการฝายขายทั่วไป บริษัท ฮาเวลส ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ในงาน HomePro EXPO ครั้งที่ 16 ที่ผานมาบริษัทไดเปด ตัวโปรโมชั่นสุดพิเศษ ไดแก สินคากลุมหลอดประหยัดไฟ มินลิ งิ ซ ทวิสเตอร ขนาด 24 วัตต ตูส วิทชเกียรครบชุดพรอม อุปกรณกนั ไฟดูด และโคมไฟอานหนังสือ Eyecare Max Icy พรอมใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการเลือกอุปกรณไฟฟาทีเ่ หมาะสม ใหกับลูกคาที่เขามาเยี่ยมชมบูธซึ่งไดรับการตอบรับจากกลุม เจาของบาน ผูรับเหมาผูเขาชมงานเปนอยางยิ่ง

สวนแผนการทําตลาดในป 2556 บริษทั จะทําตลาด ดวยการเขารวมออกงานแสดงสินคา เชน งานสถาปนิก 56 รวมถึ ง การโฆษณาผ า นนิ ต ยสาร ซึ่ ง ขณะนี้ กํ า ลั ง พิจารณาอยู โดยบริษัทไดฯเตรียมงบเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธไวที่ปละประมาณ 3 ลานบาท

TMI เรงผลิตสินคา ตอบสนองไลฟสไตล ของลูกคา นายธีรยุทธ ประสิทธิรตั นพร รองกรรมการผูจ ดั การ บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม หรือ TMI บริษัทหนึ่งในผูนํา ผูผลิต และจําหนายสินคาอุปกรณสองสวาง รวมถึงอุปกรณ อิเลคทรอนิกสทเี่ กีย่ วของกับระบบไฟฟา ภายใตแบรนดกาตา (GATA) ผูบริหารทานนี้รับหนาที่ดูแลในสวนของฝายวิจัย และพัฒนาสินคา (R&D) ไดทุมเทเวลาใหกับการพัฒนาและ การออกแบบสินคา เพื่อตอบสนองไลฟสไตลของลูกคาตาม กระแสยุคปจจุบัน ลาสุดเผยโฉมสินคา รางปลั๊กไฟอัจฉริยะ และ คารชารตเจอร เดินหนาผลิตเต็มที่รองรับกับยอดการ สัง่ ซือ้ ทีม่ เี ขามาเปนจํานวนมาก ซึง่ นับวาคุม คากับการลงแรง เหนื่อยอยางมาก

9

R1_BN#206_p08-09_iMac5.indd 9

11/26/12 10:47 PM


บาธรูม ดีไซน ปลื้มควารางวัล Reddot 5 ปซอน บาธรูม ดีไซน เจาพอรางวัลยิ้มแกมปริหลังควา Reddot Design Award 2012 ติดตอกันถึง 5 ปซอ นกับงานออกแบบทัง้ ในระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงงานดานการบริหารจากหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน กวา 60 รางวัล พรอมวาดแผนขึน้ แทนผูน าํ ดานนวัตกรรมสินคา ในหองนํ้าของเอเชีย ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด กลาววา ตลอดระยะเวลา กว า 17 ป ที่ ผ  า นมา บริษัทยังคงมุงเนนและ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ สรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม มู ล ค า ให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ ก า วให ทั น ต อ โลก ยุคโลกาภิวัตน โดยทีม พัฒนาผลิตภัณฑ พรอม ทั้งคิดคนเทคโนโลยีการ ทํางานใหมๆ ที่เนนตอบ โจทยความตองการของ ดร. วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ผู  บ ริ โ ภค ไม ว  า จะเป น เทคโนโลยี i-Touch ระบบการสั่ ง งานผ า นพื้ น ผิ ว อะคริ ลิ ค เพี ย งการสั ม ผั ส เทคโนโลยี i-Command ระบบสั่งงานเปดนํ้าผานโทรศัพท มือถือได เทคโนโลยี i-Color ระบบไฟใตนํ้ามากถึง 16 ดวง พรอมเปลีย่ นสีตามจังหวะเพลง เทคโนโลยี i-Aroma กลิน่ หอม จากควันมอยซเจอรไรเซอรอโรมาดวยอัลตาโซนิค เทคโนโลยี i-Crylic นวัตกรรมอะคริลิคเรืองแสงแสดงการทํางานผาน ผิวอะคริลิค เทคโนโลยี i-Plant สุขภัณฑปลูกตนที่ดัดแปลง แทงคนํ้าใหกลายเปนแจกันได

นับเปนครัง้ แรกในโลกกับ Walk-in Bathtub “MARS” (มารส) อางอาบนํา้ ใบแรกของโลกทีร่ วมความปลอดภัยไวกบั ความสุนทรียในการพักผอนไดอยางลงตัว โดยผูใชสามารถ เปดประตูอางอาบนํ้า ดวยเทคโนโลยี Electronic Door ที่ประตูจะเปดอัตโนมัติทันทีที่นํ้าถูกระบายออกไปจนหมด แลว เพิ่มความใสใจดวยระบบเตือนภัย i-Alarm เมื่อผูใช งานรูสึกไมสบายขณะกําลังใชอางอาบนํ้า เพียงเคาะตรง บริเวณสัญญาณ อางจะทําการระบายนํ้าทิ้งทันที พรอมสง Emergency SMS ถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด บั น ทึ ก ข อ มู ล ไว ด ว ย ความสามารถในการทํางานที่ตอบรับความตองการของ ผูบ ริโภคอยางแทจริง ทําใหอา งอาบนํา้ “MARS” ไดรบั รางวัล Reddot Design Award Winner ในปลาสุด พรอมอีก 2 รางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล Reddot Design Award Honorable Mention 2012 จากผลิตภัณฑตกแตง หองนํ้า รุน Isaac (ไอแซค) และ Invisible (อินวิซิเบิ้ล) ที่ใช นวัตกรรมใหมลาสุดใหคุณประหลาดใจกับวิถีการใชชีวิต แบบใหมทเี่ รียบงายและลงตัว ซึง่ ตลอดระยะเวลา 5 ทีผ่ า นมา บริษัทไดรับรางวัล Reddot Design Award อยางตอเนื่อง ทุกป ดร. วัชรมงคล กลาวอีกวา นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล ชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั จาก การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง ที่ 2 ประเภทธุรกิจขนาดกลาง โดยบริษัทไดนอมนําแนว

พระราชดําริ ในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกตใชในการดําเนินกิจการ มาตลอด 17 ปควบคูกับ การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อตองการให สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกคา พนักงาน คนในสังคมและสิ่งแวดลอม ผานโครงการตางๆ มากมาย จนไดรับการมอบรางวัลจาก สถาบันและหนวยงานที่มีชื่อเสียง อาทิ รางวัลธรรมาภิบาล ดีเดน ป 2550 จากสถาบันปวยอึ้งภากรณ รวมกับสมาคม ธนาคารไทยและหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ รางวัล Prime Minister Award จากสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ กรมสงเสริม การสงออก รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2550 จาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รางวัลหนวยงาน ดีเดนของชาติ ประจําป 2552 จากสํานักงานเอกลักษณของ ชาติ รางวัลชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรม ป 2551 และ 2552 รางวัล Bai Pho Business Award by Sasin ป 2551 จากธนาคารไทยพาณิชย รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน ทั้งนี้บริษัทยังคงมุงเนนสูความเปนผูนําดานนวัตกรรม สินคาในหองนํ้าของเอเชีย และบริหารงานตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมดุล เพือ่ นําไปสูอ งคกร ที่มีคุณคาอยางยั่งยืนอีกดวย

ไพรซ ออฟ วูด เปดตัวบานสําเร็จรูป “WoodMood”

ไพรซ ออฟ วูด อินดรัสทรีส จํากัด เปดตัวแบรนด “WoodMood” บานพรีแฟบ (Prefab) สไตลโมเดิรน รวดเดียว 11 แบบ 11 สไตล เนนติดตั้งเสร็จภายใน 15 วัน ดวยราคาเริ่มตนที่ 1,380,000 บาท นายคมวิทย บุญธํารงกิจ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ไพรซ ออฟ วูด อินดรัสทรีส จํากัด ผูน าํ ดานการผลิตและ จําหนายไมพื้นคุณภาพ และผลิตภัณฑไมเพื่อการตกแตง แบบครบวงจร กล า วถึ ง การเป ด ตั ว WoodMood บ า นพรี แ ฟบ (Prefab) แบบใหมสไตลโมเดิรน วา “ไพรซ ออฟ วูด อินดรัสทรีส จํากัด เปนบริษัทที่มีความ ชํานาญดานงานไมมากกวา 30 ป ซึ่ ง เราได พั ฒ นา นวัตกรรมในเรื่องงานไมมา อย า งต อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง พั ฒ นามาเป น ผู  ป ระกอบ คมวิทย บุญธํารงกิจ การที่นําสินคาไมสําเร็จรูป หลายแบบมาบูรณาการ สรางเปนบานพรีแฟบ (Prefab) ที่สมบูรณที่สุด โดยใชเวลาพัฒนาองคประกอบตางๆ ใน บานเปนเวลากวา 4 ป โดยไดลงทุนเครื่องจักร CNC หาแกน ที่ทันสมัยจากอิตาลี เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานให ออกมาดีที่สุดโดยไดเริ่มสรางแบรนด WoodMood ให กับสินคาบานกึ่งสําเร็จรูปนี้ ซึ่งใชคําวา WoodMood เพราะตองการใหสะทอนถึงอารมณของไมอยางแทจริง

โดยแนวคิดในการพัฒนาแบบบานในปนี้ เราไดพัฒนาให ลูกคาสามารถเลือกสีของไม แบบของบานไดเองตามความ ตองการ และความชอบของแตละบุคคล โดยปนี้ไดเปดตัว แบบบาน 11 แบบ 11 สไตล ในงาน บานและสวนแฟร 2012 WoodMood เปนแบรนดใหมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ รองรับการเติบโตของธุรกิจบานสําเร็จรูป (Prefabricated house) ของทางบริษัท ไพรซ ออฟ วูด อินดรัสทรีส จํากัด โดยแบรนด WoodMood เปนแบรนดที่สะทอนชื่อสินคาได เปนอยางดีนนั่ คือ “บานสําหรับลูกคาทีต่ อ งการบานสําเร็จรูป อารมณของไมอยางแทจริง” โดยบานสําเร็จรูป ภายใต แบรนด WoodMood ในปนี้ ไดพัฒนาใหลูกคาสามารถ ปรับเปลีย่ นแบบบานได 3 แนวทาง คือ 1) Function รูปแบบ การใชงานในชีวิตประจําวัน, 2) Style ภาพสะทอนรสนิยม และบุคลิกของผูอยูอาศัย, 3) Mood อารมณของเจาของ บานที่สื่อผานชนิด และสีสันของไม ซึ่งในงานบานและสวน ในครั้งนี้ทาง WoodMood ไดนําบานสไตล BLISS มาให ลูกคาไดเลือกสรร และมีไมใหเลือก 3 สีดว ยกัน คือ Oakak , Teak , Wenge เพือ่ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาทีต่ อ งการ จะมีบา นหลังที่ 2 หรือ ผูป ระกอบการรีสอรททีต่ อ งการความ รวดเร็วในการกอสราง และความประหยัดทั้งเงิน และเวลา ในการกอสราง กลุมเปาหมายหลักของ WoodMood คือ กลุมลูกคา

ที่เปนกลุมลูกคา SME ลูกคาที่ตองการสรางรีสอรทเล็กๆ และลูกคาที่ตองการ บานพักผอนหลังที่ 2 ซึ่งเปนกลุม เปาหมายหลักของเราในปนี้ โดยจุดเดนของสินคานอกจาก เรื่ อ งของการเลื อ กสี บ  า น สี ไ ม ไ ด แ ล ว ยั ง มี จุ ด เด น ที่ สามารถติดตั้งเสร็จ 15 วัน สําหรับขนาดไมเกิน 60 ตร.ม. โดยบริษัทฯ ใหการ รับประกันเรื่องโครงสราง ที่ออกแบบ โดยวิศวกรงานไม เนื่องจากมีการใช software ชวยดาน การออกแบบ พรอมเครื่องจักร CNC 5 แกน ที่ทันสมัย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น มาตรฐานระดั บ โลก ส ว นไม ฝ า รับประกันยาวนานถึง 10 ป ปลอดภัยจาก ปลวก มอด และแมลงกินไม ทัง้ ยังทนแรงกระแทกไดดี ไมเปราะแตกหัก งาย เพราะผานกระบวนการอัดนํา้ ยา เขาไปในเนือ้ ไม และ บาง style ผาน กระบวนการทํา Thermal Modification ลดปญหาการหดตัวของไมไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต ทั้งยังติดตั้งรวดเร็ว ดวยการนําหองนํ้าสําเร็จรูปมาใช ซึ่งเปนแบบหลอขึ้นรูปชิ้นเดียวทั้งหอง จึงลดปญหานํ้า รั่ ว ซึ ม และมี อ ายุ ก ารใช ง านที่ ย าวนาน ส ว นหลั ง คานั้ น ใชเทคโนโลยี Geno Truss ซึ่งมั่นคงแข็งแรง รับแรง ลมความเร็วสูงได และปราศจากปญหาการรั่วซึมของนํ้า ทั้งโครงหลังคาที่ทําจากไมสนอัดนํ้ายา

10

BN#206_p10-11_iMac5.indd 10

11/24/12 1:11 AM


ไลเกอร มีเดีย เดินหนาประชาสัมพันธหวังปูทางธุรกิจ ไลเกอร มีเดีย โหมประชาสัมพันธทางสื่อเพื่อใหบริษัทฯ เปนที่รูจักเพิ่มขึ้น ตั้งเปาป 2556 เปด ดําเนินการในชวงปหนา คือ เมทัลชีท สินคาประเภทนี้ถือ ตัวผลิตภัณฑใหม ขณะนี้อยูในชวงเก็บรวบรวมขอมูล คาดภายใน 3 ป จะสามารถเปนผูใหบริการ ไดวามีอยูในทองตลาดอยูแลว แตสําหรับ ไลเกอรฯ ถือวา เปนผลิตภัณฑใหมที่ทางบริษัทฯ ไดริเริ่มเขาไปดําเนินการ แบบครบวงจรเนนตอบโจทยตรงใจลูกคามากที่สุด นายยงยุทธ เทิดทูลทวีเดช ผูจ ดั การ บริษทั ไลเกอร มีเดีย จํากัด กลาวถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ กับผูสื่อขาว บิลเดอรนวิ ส วา ไลเกอร มีเดีย มีโครงการเดินหนาดานการ จั ด ประชาสั ม พั น ธ ขอมูลเกีย่ วกับสินคา และขอมูลเกี่ยวกับ บริษทั ฯทางสือ่ ตางๆ อาทิ หนังสือพิมพ หรือ หนังสือที่เกี่ยวของ กับวงการออกแบบ ยงยุทธ เทิดทูลทวีเดช และกอสราง รวมไป ถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อออนไลนตางๆ เพื่อใหเขาถึง กลุมเปาหมายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธของทางบริษัทฯ ก็เพื่อรองรับ การขยายของตลาดอลูมิเนียม คอมโพสิท เดิมที่อยูใน กลุมลูกคาในกลุมงานปายโฆษณา แตปจจุบันเริ่มเขาไป กลุม กอสราง นักออกแบบ และสถาปนิก มากขึน้ โดยปจจุบนั สินคาของทางบริษัทฯ มีทั้งหมด 2 กลุมดวยกัน 1.กลุม สติก๊ เกอรปา ยตางๆ สําหรับงานพิมพ 2.วัสดุสาํ หรับตกแตง ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2556 ไลเกอรฯ คาดวา

จะเพิ่มผลิตภัณฑอีก 1 ตัว ซึ่งขณะนี้อยูในชวงของการ ทดลองในการดําเนินงาน พรอมกับศึกษาและรวบรวมขอมูล สําหรับตัวสินคาที่ทางบริษัทฯ จะนําเขามาใหมจัดวาอยูใน กลุมที่ 2 ของสินคาที่ทางบริษัทฯ ดําเนินการ ซึ่งเปนสินคา เกี่ยวกับวัสดุตกแตงอาคาร บานจัดสรร และถือไดวาเปน การแตกไลนผลิตภัณฑ แตเปนกลุมตลาดเฉพาะมากขึ้น สินคาที่เปนผลิตภัณฑใหมของทางบริษัทฯ ที่จะนํามา

ซึง่ สินคาตัวนีส้ าํ หรับลูกคาของบริษทั ฯ สามารถเลือกขนาด และสีสัน ตามที่ลูกคาตองการได เพื่อตอบโจทยใหตรงกับ ความตองการของลูกคาใหมากที่สุด โดยคาดหวังวาผลิตภัณฑ เมทัลชีท เปนสินคาที่ สามารถตอบโจทยลูกคาไดตรงจุด และไดคุณภาพและ มาตรฐาน ซึ่งบริษัท ไลเกอร มีเดีย จํากัด มีจุดแข็งและ ลักษณะเดนในเรื่องของการนําเสนอวัสดุโดยเลือกความ แตกตางดานคุณภาพและบริการ ทีร่ วดเร็วในการสัง่ สินคา ซึ่งบริษัทฯจะเนนหนักในเรื่องบริการซึ่งเปนหัวใจสําคัญ ในการดําเนินงาน นายยงยุทธ กลาวทิง้ ทายวา ทางดานการขยายตลาด ของบริษัทฯ โดยปกติแลวมีหนารานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ทีเ่ ปนงานสติก๊ เกอร หรืองานปายโฆษณา แตไดรเิ ริม่ จัดทํา แคตตาล็ อ กหรื อ สิ น ค า ประเภทอลู มิ เ นี ย ม คอมโพสิ ท เพิม่ เติมจากสติก๊ เกอรไวนิล นอกจากนีย้ งั ไดวางเปาหมาย ในการดําเนินงานโดยตัง้ เปาภายใน 3 ป บริษทั ฯ จะนําเสนอ สินคาและวัสดุใหครบวงจรกับลูกคาสําหรับงานกอสราง ที่เกี่ยวกับงานตกแตง ไมวาจะเปนงานพื้น งานระบบไฟ เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาใหมากที่สุด

11

R1_BN#206_p10-11_iMac5.indd 11

11/27/12 12:15 AM


ครบเครองเรองพื้นไม ตอง “วิวัฒนชัยคาไม”

สําหรับคอลัมนแวะเวียนเยีย่ มชมฉบับนีก้ องบรรณาธิการบิลเดอรนวิ สขอพาไปเยีย่ มชมโชวรมู พืน้ ไม แบรนด “ALLURE” ซึง่ เปนหนึง่ ในผูน าํ ตลาดพืน้ ไมจริง พืน้ ไม ลามิเนต พื้นไมไวนิล จากประเทศในแถบยุโรป ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา มายาวนานกวา 40 ป นางวาสนา หาญวิวัฒนกูล ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท วิวัฒนชัยคาไม จํากัด ผูดําเนินธุรกิจนําเขาและ จําหนายพื้นไม ภายใตแบรนด “ALLURE” เลาใหฟงวา บริ ษั ท วิ วั ฒ น ชั ย ค า ไม จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายไมแปรรูป จากประเทศในแถบยุโรป ประเทศแคนาดา และ ประเทศสหรัฐอเมริกา มา นานกวา 40 ปแลว โดย ไดจําหนายผลิตภัณฑไม แปรรูปจําหนายหลากหลาย ชนิด อาทิ ไมแอช ไมโอค ไมบชี ไมอพั ไมเชอรี่ ไมโครง พืน้ ไมรางลิน้ และ ไมที่ใช ในงานตกแตงบานตางๆ วาสนา หาญวิวัฒนกูล ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดรบั การ แตงตัง้ อยางเปนทางการจาก ALLURE,U.S.A ใหเปนผูน าํ เขา และจัดจําหนายพื้นไมลามิเนตไวนิล แบรนด ALLURE แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย สําหรับพื้นลามิเนตไวนิล Nood Floor Allure นัน้ มีคณ ุ สมบัตไิ มยดื หด ไมแตกราวกันนํา้ และกันปลวก 100% ไมลามไฟ เก็บเสียง ทนรอยขีดขวน ไดตามสภาพการใชงานจริง นอกจากนี้พื้นลามิเนตไวนิล ไรสารเคมีตกคาง ปลอดภัยตอผูอ ยูอ าศัยซึง่ ผานการทดสอบ คุณสมบัติและมาตรฐานตางๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเชน ผานการตรวจสอบคุณภาพ การไมกอ ใหเกิดเชือ้ รา ผานการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การทดสอบที่ไมลามไฟ เปนตน

ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดรับความไววางใจใหทําการติดตั้ง พื้นลามิเนตไวนิลแลวตามสถานที่ตางๆ อาทิบานพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน รานอาหาร คลับเฮาส และ หองสมุด ดวยทีมงานผูช าํ นาญในการติดตัง้ ไมพนื้ ลามิเนตไวนิล โดยเฉพาะ ดวยเหตุนจี้ งึ ทําใหลกู คามัน่ ใจและใชบริการสินคา ของเราดวยดีเสมอมา นางวาสนา เลาใหฟงอีกวา โชวรูมแหงนี้ ตั้งอยูบน ถนนประชานฤมิตร ซอยสไวสุวรรณ ซึ่งพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 72 ตารางเมตร สวนการออกแบบดีไซนนนั้ จัดแบงพืน้ ทีอ่ อก เปนโซนตางๆ 2 โซน คือ 1. แบงเปนพืน้ ทีท่ โี่ ชวพนื้ luxury Vinyl Wood Floor และ 2. พื้นไม Vinyl Wood Floor เปนตน โชว รู ม แห ง นี้ จ ะเน น การดี ไ ซน ที่ ดู เ รี ย บง า ย แต ทั น สมั ย เพือ่ ใหมคี วามสะดวกสบายตอการเลือกสรรสินคาของลูกคาที่ เขามาเปนหลัก ดังนัน้ จึงไมเนนจัดวางเฟอรนเิ จอรเหมือนโชวรมู และหลากหลายของพื้นไมในชนิดตางๆ และแถบจะมองไม อื่นๆ มากนัก แตจะเนนโชวตัวสินคาเปนหลัก เพื่อใหลูกคา เห็นเฟอรนิเจอร และการจัดตกแตงสวนอื่นๆ เลยหรือหาก ไดสัมผัสแผนไมของจริงกอนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินคา จะเห็นก็แทบจะนับชิ้นได ดังนัน้ เมือ่ ลูกคาเดินเขามาในโชวรมู จะมองเห็นสินคาไดชดั เจน นอกจากนี้ในโชวรูมแหงนี้ยังเนนการจัดดิสเพลยไวให ลูกคาไดสัมผัสของจริงอีกดวย โดยการติดตั้งการปูพื้นไม ตัวอยางไวใหลกู คาไดดเู ปนตัวอยางอีกดวย เพือ่ เปนตัวอยาง ใหลกู คาไดรบั รูว า สามารถนําไปใชงานในรูปแบบตางๆ ไดมากมาย เพื่อใหงายตอการตัดสินใจของลูกคา สําหรับงบประมาณ ในการตกแตงโชวรูมทั้งหมดกวา 700,000 บาท สวนจุดเดนของโชวรมู ของแหงนีจ้ ะเนนการนําเสนอพืน้ ไมอลั ลัวร พรอมทัง้ นําเสนอพืน้ ไมลามิเนตในรูปแบบเดิมๆ ไว ใหลกู คาทีเ่ ขามาชมไดชมอีกดวย เพือ่ ใหครบทุกทางเลือกของ วัสดุปพู นื้ ซึง่ หากลูกคาทีส่ นใจไมจริง American Hardwood หรือ Tropical Harwood นัน้ สามารถสอบถาม และขอดูสนิ คา ไดทันทีเนื่องจากเปนโชวรูมที่ตอบโจทยลูกคาไดครบครัน

12

R1_BN#206_p12-13_iMac5.indd 12

11/27/12 12:16 AM


ทั้งไมจริงและไมทดแทนไมจริงไดอยางดี มาที่เดียวไดครบ ทุกสิ่งอยาง สําหรับความคาดหวัง ของโชวรูมแหงนี้ คือตองการ นําเสนอสินคานวัตกรรม ใหผูรับเหมา ตลอดจนลูกคาได รูจัก เนื่องจากเปนวัสดุปูพื้นใหมที่ตอบโจทยทั้งในเรื่องความ สวยงาม คงทน สะอาด ไมลื่น กันนํ้า กันปลวก ไมยืดหด ไมแตกราว และไมจําเปนตองใชบัวเปนตัวจบในหนางาน ก็ได อีกทั้งการติดตั้งก็งาย และไมตองใชเครื่องมือมาก เพราะสามารถ DIY ดวยตัวเองได นอกจากนี้โชวรูมแหงนี้จะเปนโชวรูมตนแบบใหกับ ผูที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจขายสินคาพื้นไมไวนิลอีกดวย ซึ่ ง ขณะนี้ บ ริ ษั ท กํ า ลั ง เร ง หาร า นค า วั ส ดุ ก  อ สร า งร ว ม อุดมการณและมีใจรักงานบริการงานขายพื้นไม ที่มีพื้นที่ เหมาะสมเปนของตนเองตั้งแต 16 ตรม. ขึ้นไป เขารวมงาน โดยบริ ษั ท จะเป น ผู  ทํ า การตกแต ง โชว รู ม ให กั บ ร า นค า ฝกอบรม สงทีมชางติดตั้ง และฝายสนับสนุนการขายใหใน เบื้องตน จนกวารานคาจะสามารถดําเนินงานดวยตัวเอง ได ทั้งนี้เพื่อใหหนารานหรือโชวรูมเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งหมดทุกแหงที่เขารวม เปนตัวแทนขาย และ บริษัทมี แผนทีจ่ ะเปดโชวรมู เพิม่ เติมขึน้ ในเร็วๆ นี้ ซึง่ กําลังอยูร ะหวาง การหาพื้นที่ในการกอตั้งโชวรูม

13

R1_BN#206_p12-13_iMac5.indd 13

11/27/12 12:16 AM


ลูทางการรับเหมากอสรางในอินเดีย ประเทศอินเดีย เปนประเทศทีม่ ปี ระชากรกวา 1.1 มากเปนอันดับ 2 รองจากประเทศจีน และมีขนาดใหญเปนอันดับ 7 ของโลก ดวยพืน้ ที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ปริมาณประชากรและความใหญของประเทศทําใหรฐั บาลอินเดียใหความสําคัญกับการกอสรางโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 12 ป ค.ศ.2012-2017 รัฐบาลอินเดียไดตงั้ เปาลงทุนในดานโครงสรางพืน้ ฐานไวในสัดสวนรอยละ 9 ของ GDP โดยกําหนดวงเงินเพือ่ การลงทุนไวที่ 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในการพัฒนาโครงการสรางพืน้ ฐานในอดีต รัฐบาลอินเดีย ไดเปนผูด าํ เนินการเองเกือบทัง้ หมด จึงทําใหเกิดความลาชา เพราะขาดแคลนงบประมาณ รัฐบาลอินเดียจึงไดปรับนโยบาย เชน การใชระบบการรวมทุนระหวางภาครัฐกับเอกชนในระบบ (Public Private Partnerships-PPPs) เพื่อดึงดูดการลงทุน จากตางประเทศ จึงเปนโอกาสทีด่ ขี องบริษทั รับเหมากอสราง ของไทยที่จะเขาไปรับงานหรือเขารวมลงทุนกับภาครัฐหรือ เอกชนของอินเดีย ดังเชนที่บริษัทใหญดานการกอสรางของ อินเดีย เชน บริษทั Tata,Reliance และ Srei Infrastructure Finance Limited ไดเคยหรือรือกับทางกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ ในความเปนไปไดที่บริษัทของตนจะมีความรวมมือกับบริษัท ผูรับเหมาของไทยในโครงการกอสรางพื้นฐานทั้งในอินเดีย และตางประเทศ

สามารถลงทุนโดยตรงไดในสัดสวนรอยละ 100 ดวย รวมทัง้ ใหสทิ ธิพเิ ศษตางๆ เชน ยกเวนภาษี 10 ป ใหสมั ปทานระยะยาว ถึง 30 ป ยกเวนภาษีการนําเขาเครื่องจักร เปนตน นอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังตั้งเปาการลงทุนในเรื่อง ของทาเรือไวที่ 26,000 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากขณะนี้ ทาเรือหลายแหงมีความคับคั่งและไดมีการจัดการสินคาจน เกินกําลังแลว โดยปจจุบนั อินเดียมีทา เรือขนาดใหญ 13 แหง และทาเรือขนาดตางๆ อีกประมาณ 200 แหง เมือ่ รวมกันแลว สามารถจัดการสินคาไดประมาณ 1,000 ลานตันตอป ในขณะที่ มีปริมาณสินคาใหจดั การอยู 844.9 ลานตัน โดยปริมาณสินคา มีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามการขยายตัวของการคาระหวาง ประเทศ อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการสรางสนามบินขนาดใหญ ในลักษณะ PPP ในแบบBuild-own-Operate-Transfer (BOOT)

ไดมีการแถลงออกมาเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผานมาวา รัฐบาลอินเดียอนุญาตใหบริษัทคาปลีกตางชาติสามารถ ถือหุน ในธุรกิจคาปลีกประเภท Multi Brand ในประเทศอินเดีย ไดถงึ 51% ในขณะที่ Thai-India business information center รายงานวา รัฐมนตรีดา นการจัดการพลังงานทดแทนอินเดีย เชิญชวนใหนกั ลงทุนจากประเทศในอาเซียนใหเขามาลงทุนใน เรื่องพลังงานทดแทน โดยไดมีการจัดเวิรคช็อปขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผานมา โดยมีการเชิญคณะรัฐมนตรีดาน พลังงานทดแทนของประเทศในกลุม อาเซียนมารวมงาน และ ถือโอกาสพรีเซนตถงึ กําลังการผลิตพลังงานทดแทนทีม่ ากกวา 26,000 mw ที่ไดทําการติดตั้งไปแลวประมาณ 12.5% ของ กําลังการผลิต โดยมีจดุ มุง หมายทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เปน 55,000 MV ในป 2017 นอกจากนีย้ งั มีการเชิญชวนบริษทั ในสวิสเซอรแลนด

อินเดียมีระบบเครือขายถนนใหญเปนอันดับ 2 ของโลก ความยาวกวา 4.23 ลานกิโลเมตร โดยในชวงหลายปทผี่ า นมา ความตองการในดานการคมนาคมในอินเดียเพิม่ ขึน้ อยางมากมาย แตสดั สวนของทางหลวงหลัก (national highways) และทางดวน (expressways) ของอินเดียยังมีนอ ยมาก โดยมีประมาณ 1.7 %

หรือ Lease-Develop-Transfer (LDOT) และไดอนุญาตให ตางชาติลงทุนได 100% ในการสรางสนามบินประเภท Greenfield airports โดยในอีก 15 ปขา งหนาคาดวาจะมีการ ลงทุนในการสรางและปรับปรุงสนามบินประมาณ 30,000 ลาน ดอลลารสหรัฐ โครงการกอสรางขนาดใหญของอินเดียเกิดขึ้นตาม เมืองใหญและเมืองสําคัญของแตละรัฐ เชน นิวเดลี มุมไบ เจนไน บังกะลอร กัลกัตตา กัว ปูเน ซึง่ สวนใหญตงั้ อยูท างตอนกลาง และตอนใตของอินเดีย สําหรับในพื้นที่ทางเหนือของอินเดีย ยังมีความตองการนอย เนื่องจากยังขาดการพัฒนาและมี ภัยสงคราม ลาสุด รัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม

ใหเขามาลงทุนในโครงการดานสาธารณูปโภค มูลคาประมาณ 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในอีก 5 ปขางหนา ลําพังแคการ กอสรางถนนจะชวยดึงดูดการลงทุนเขาสูอ นิ เดียไดถงึ 70 ลาน ดอลลารสหรัฐ

เปดใหเอกชนรวมทุนกับภาครัฐ

ในการสงเสริมการกอสรางถนนนั้น รัฐบาลอินเดียได อนุญาตใหเอกชนรวมทุนกับรัฐบาลในแบบ PPP แลวจํานวน 324 โครงการ วงเงิน 31,900 ลานดอลลารสหรัฐ โดยในแผน พัฒนาฯฉบับที่ 12 คาดวาภาคเอกชนจะเขารวมในสัดสวน 44% นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ

รูปแบบการดําเนินธุรกิจในอินเดีย

สําหรับรูปแบบการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในอินเดียของ บริษัทตางชาติสามารถทําไดสองทาง คือ 1 จดทะเบียนเปน บริษัทอินเดีย 2 จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทตางชาติ การจดทะเบียนเปนบริษทั อินเดีย บริษทั ตางชาติสามารถ เริม่ กิจการไดโดยการรวมบริษทั ภายใตกฎหมาย Companies Act ป 1956 ไมวา จะเปนรูปแบบบริษทั สาขา หรือรวมทุน (Joint Venture) กับคูธ รุ กิจอินเดีย สัดสวนของหุน ในบริษทั สาขาของบริษทั แม

14

R1_BN#206_p14-15_iMac5.indd 14

11/27/12 1:01 AM


สามารถสูงไดถงึ 100 เปอรเซ็นต ขึน้ อยูก บั เพดานกําหนดหุน สวน ในแตละธุรกิจตามทีร่ ะบุไวในนโยบายการลงทุนตรงจากตางชาติ (FDI Policy) สามารถหาขอมูลรายละเอียดของนโยบายดังกลาว รวมถึงเพดานกําหนดสัดสวนหุน ตางชาติและระเบียบไดจาก กรมนโยบายและสงเสริมการลงทุน (DIPP)กระทรวงการคา และอุตสาหกรรม รัฐบาลอินเดีย (http://www.dipp.nic.in)

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ

ส ว นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น บริ ษั ท ต า งชาติ ส ามารถ ดําเนินการไดสามรูปแบบ คือ 1. สํานักงานประสานงาน (Liaison office) 2. สํานักงานโครงการ (Project office) 3. สํานักงานสาขา (Branch office) โดยสํานักงานสามรูปแบบ ดังกลาวจะไดรบั อนุญาตใหดาํ เนินกิจการไดหลังจากลงทะเบียน กับสํานักลงทะเบียนบริษทั (Registrar of Companies – ROC) ภายใน 30 วัน หลังจากตัง้ พืน้ ทีส่ าํ หรับทําธุรกิจในอินเดียแลว สํานักงานประสานงาน (Liaison office) ทําหนาที่เปน ชองทางสือ่ สารระหวางหนวยหลักของธุรกิจและหนวยตางๆ ในอินเดีย หนวยงานอินเดียที่ใหการอนุญาตเปดสํานักงาน คือธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India-RBI) ซึ่งแรกเริ่มจะใหอนุญาต 1 ปและสามารถตออายุอนุญาตได กิจกรรมที่สํานักงานประสานงานไดรับอนุญาตใหทําใน อินเดียคือ 1. เปนตัวแทนในอินเดียของบริษัทแมหรือกลุม บริษัท 2. สงเสริมการสงออก/นําเขา จาก/ไปยัง อินเดีย 3. สงเสริมความรวมมือเฉพาะดานและการเงินระหวางบริษทั แม/ กลุม บริษทั และบริษทั อืน่ ๆ ในอินเดีย 4. ทําหนาทีเ่ ปนชองทาง การสื่อสารระหวางบริษัทแมและบริษัทอื่นๆ ในอินเดีย อยางไรก็ดี ถาเปนสาขาบริษัทประกันตางชาติ จะตั้ง สํานักงานประสานงานในอินเดียไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) เสียกอน เชนเดียวกับกรณีของธนาคารตางชาติที่จะตองขอ

อนุมัติจาก Department of Banking Operations and Development (DBOD) ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) กอนตั้งสํานักงานประสานงานในอินเดีย ดานสํานักงานโครงการ (Project Office) บริษทั ตางชาติ ที่ตองการจะดําเนินโครงการเฉพาะดานในอินเดียสามารถ กอตั้งสํานักงานโครงการได ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อนุ ญ าตให บ ริ ษั ท ต า งชาติ ก  อ ตั้ ง สํ า นั ก งานโครงการใน อินเดียไดทันทีโดยไมตองขออนุญาต โดยจะตองมีสัญญากับ บริษัทอินเดียใหทําโครงการในอินเดียและโครงการจะตอง มีคุณสมบัติดังนี้ 1 ไดรับเงินทุนโดยตรงจากการไดรับเงิน ภายในจากตางประเทศ 2.ไดรับเงินทุนจากองคกรดานการ เงินนานาชาติทวิภาคีและพหุภาคี หรือ 3. เงินทุนที่ไดรับมา ดําเนินโครงการไดรับอนุญาตแลวจากหนวยงานที่เหมาะสม หรือ 4. บริษัทหรือหนวยงานอินเดียที่ใหสัมปทานสัญญา ทําโครงการไดรบั กองทุนเงินกูจ ากสถาบันการเงินสาธารณะ หรือธนาคารในอินเดีย แตหากการเปดสํานักงานโครงการไมเขาขายตามที่ กําหนดขางตน บริษทั ตางชาติจะตองขออนุมตั เิ ปดสํานักงาน โครงการกอนจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) สํานักงานสาขา (Branch office) บริษทั ตางชาติทที่ าํ ธุรกิจ การผลิตและการคากับตางประเทศ จะไดรับอนุญาตใหเปด สํานักงานสาขาในอินเดียได ซึง่ ตองขอรับอนุมตั จิ ากธนาคาร กลางอินเดีย (RBI) สํานักงานสาขาจะไดรับอนุญาตใหเปน ตัวแทนบริษทั แมหรือกลุม บริษทั และใหดาํ เนินธุรกิจในอินเดีย ดังนี้ 1. สงออก/นําเขาสินคา 2. จัดบริการดานวิชาชีพและ การใหคําปรึกษา 3.ดําเนินงานคนควาวิจัยในสาขาที่บริษัท แมดําเนินการอยู 4. สงเสริมความรวมมือเฉพาะดานและ การเงินระหวางบริษัทอินเดียอื่นๆ และบริษัทแมหรือกลุม บริษัทที่อยูในตางประเทศ 5. เปนผูแทนบริษัทแมในอินเดีย

และทําหนาที่เปนตัวแทนซื้อ/ขายในอินเดีย 6. จัดบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟทแวรในอินเดีย 7. จัดความชวยเหลือเฉพาะดานแกสินคาที่ซื้อ/ไดรับจาก บริษัทแมหรือกลุมบริษัท สํานักงานสาขาจะไมไดรบั อนุญาตใหดาํ เนินการคา/ผลิต เพื่อการคาปลีก (retail trading & manufacturing) และ ธุรกิจการผลิตในอินเดีย ไมวาทั้งทางตรงและทางออม

วิธีการจดทะเบียนและรวมธุรกิจเปนบริษัทสัญชาติ อินเดีย

ผูป ระกอบการจะตองยืน่ แบบฟอรมแกสาํ นักลงทะเบียน บริษัท (Registrar of Companies – ROC) เมื่อบริษัทได รับการลงทะเบียนหรืออนุมตั ใิ หรวมธุรกิจเปนบริษทั อินเดียแลว บริษัทจะอยูใตกํากับของกฎและระเบียบทางการอินเดียที่มี ตอบริษทั ในประเทศ การลงทุนตรงจากตางชาติ (FDI) หรือจาก ชาวอินเดียทีไ่ มไดเปนผูพ าํ นักถาวร (Non-resident Indian) จะไดรบั ขอยกเวนทางภาษีหากลงทุน 100 เปอรเซ็นตในหนวย ธุรกิจอินเดียที่เปน 1. หนวยธุรกิจที่ทําเฉพาะการสงออก (100 percent export-oriented units) 2. อุทยานเทคโนโลยี อิเล็คโทรนิคสฮารดแวร (Electronics Hardware Technology Parks – EHTPs) 3. อุทยานเทคโนโลยีซอฟทแวร (Software Technology Parks – STPs) และ 4. เขตเศรษฐกิจพิเศษ อยางไรก็ตามอุปสรรคสําคัญสําหรับการเขาไปลงทุน ในอินเดียก็คือ การที่รัฐบาลอินเดียมีการกําหนดอัตราเงิน เดือนขั้นตํ่าของลูกจางตางชาติที่จะเขามาทํางานอินเดีย ไวที่ 25,000 เหรียญสหรัฐตอป และยังมีกฎการสมทบเงิน เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางชาวตางชาติที่ 12% โดยจะสามารถไถถอนคืนไดตอเมื่อลูกจางมีอายุ 58 ป กอใหเกิดภาระคาใชจายเปนจํานวนมาก

ขณะนีท้ เี่ ชียงใหมมกี ารประกาศโฆษณาขายคอนโดของบริษทั หนึง่ ซึง่ โฆษณาวาจะมี การกอสรางคอนโด ความสูงทัง้ หมดประมาณ 32 ชัน้ โดยทีพ่ นื้ ทีก่ อ สรางนัน้ ติดกับศาล อุทธรณจังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวรั้วอันเดียวกับที่ดินของศาล อยากเรียนถามวากรณีดังกลาวนี้เปนการกอสรางอาคารที่มีความสูงมาก แลว กอสรางติดกับอาคารทีเ่ ปนหนวยราชการแบบนีส้ ามารถทําไดหรือไม แลวไมมกี ฎหมายใดๆ ควบคุมการกอสรางพวกอาคารสูงใกลกับสถานที่ราชการเลยหรือ กฎหมายทีค่ วบคุมการกอสรางอาคารสูงทีส่ าํ คัญมีอยู 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัตสิ ง เสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม โดยมีประกาศเรือ่ ง ขอกําหนดการจะขออนุญาตกอสรางอาคารสูง อาคารขนาดใหญ จะตองทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง บัญญัตใิ หออกกฎกระทรวง ผังเมืองรวมเพือ่ ควบคุมการใชประโยชนทดี่ นิ วาในเขตใดพืน้ ทีใ่ ด อนุญาตใหกอสรางอาคารประเภทใด ชนิดใด และมีขนาดของ พื้นที่การกอสรางไดเทาใด ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ก็มีบทบัญญัติใหออกกฎ กระทรวงควบคุมการกอสรางอาคารสูงอาคารขนาดใหญ ซึ่ง เปนเรื่องประโยชนของความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสินของผูคนที่จะใชอยูอาศัยในอาคารและผูคน ที่อยูข า งเคียง มีประเด็นขอกําหนดเรื่องความสูงและขนาดของ อาคารทีเ่ กีย่ วของกับภูมปิ ระเทศแวดลอมโดยรอบ เชน ทีต่ งั้ ของ อาคารสูงอาคารขนาดใหญพิเศษจะตองตั้งอยูริมทาง หรือถนน ที่มีขนาดทางกวางยาวตามที่กฎกระทรวงกําหนด ในกรณีที่ถามวาอาคารสูงถึง 32 ชั้น อยูติดกับที่ทําการ ศาลอุทธรณเชียงใหมจะขออนุญาตกอสรางและไดรับอนุญาต หรือไม ก็ตองพิจารณาจากขอกําหนดจากกฎกระทรวงตาม พระราชบัญญัติขางตน แตประเด็นสําคัญที่ไมมีขอกําหนดกฎเกณฑที่ชัดเจน ก็จะ มีหนวยงานอีกหนวยงานทีจ่ ะพิจารณาในเรือ่ งนีก้ ค็ อื คณะกรรมการ ผูชํานาญการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่จะเปนผูพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิง่ แวดลอมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในโครงการใหญๆ วาไดผา นการ ศึกษาและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางไรบาง ซึง่ คณะกรรมการชุดดังกลาว มักจะมีขอ เสนอหรือใชอาํ นาจ ที่ไมมีกฎหมายรองรับ สั่งการใหเจาของโครงการจัดทํารายงาน เพิ่ ม เติ ม ในบางเรื่ อ งซึ่ ง มั ก จะไม มี ก ฎหมาย กฏเกณฑ ข อ มู ล ทางวิชาการที่ยอมรับ ซึ่งเปนเรื่องยุงยาก สับสน เพราะการ ทํารายงานที่ไมมีกฏหมายบังคับใหตองจัดทําก็ดี หรือไมมีขอมูล หลักเกณฑทางวิชาการสําหรับพิจารณา ไดสรางปญหาใหแก ผูขออนุญาตโครงการขนาดใหญเปนจํานวนมาก ในกรณีการขออนุญาตกอสรางอาคารสูงอาคารขนาดใหญ ขางตน อาจจะถูกคณะกรรมการผูชํานาญการสั่งการใหเจาของ โครงการจัดทํารายงานเพิ่มเติม เชน สั่งใหทํารายงานผลกระทบ ทางทัศนคติหรือผลกระทบทางสายตาของโครงการ ตอสภาพ แวดลอม ซึ่งก็ไมมีกฎเกณฑและมาตรฐานทางวิชาการใดสําหรับ ใชวดั กฎเกณฑได หรือบางกรณีอาจจะใหเจาของโครงการจัดพืน้ ที่ ปลูกตนไม โดยอางวาจะใชตนไมขนาดใหญเปนตัวดูดซับความ รอนและอากาศเสียที่เกิดจากการใชโครงการนั้นโดยไมพิจารณา ความเปนจริงในเรื่องตางๆ ซึ่งก็ไมมีขอมูลที่เปนที่ยอมรับทาง วิชาการใดๆ รับรอง หรือบางกรณีคณะกรรมการชุดดังกลาว จะไมยอมผาน รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยอางความเห็นจากการรับฟง ความคิดเห็นของประชาชนทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบรายรอบโครงการ นั้ น โดยไม ไ ด พิ จ ารณาว า การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ประชาชน ก็คือ การที่เปดโอกาสใหเจาของโครงการทําความเขาใจกับ

ประชาชนผูคิดวาจะไดรับผลกระทบในเรื่องใดๆ นั้น เจาของ โครงการไดเตรียมวิธีการแกไขเรื่องนั้นอยางไร ซึ่งในความ เห็นของคณะกรรมการฯ กลายเปนวาใหเจาของโครงการไป ขออนุญาตจากประชาชนผูซึ่งคิดวาจะไดรับผลกระทบจาก โครงการ สรุปคําถามก็คือ คงไมมีกฎเกณฑทางกฎหมายฉบับใดที่มี บทบัญญัติหรือขอกําหนดชัดเจนเรื่องการหามกอสรางอาคาร ขนาดใหญติดกับอาคารที่เปนหนวยราชการ ประเด็ น ที่ จ ะคั ด ค า นก็ ค งต อ งใช ก ระบวนการของการ จัดทํารายงานผลกระทบ หาเหตุคัดคานโครงการนั้นเทานั้น จึงจะหามการกอสรางอาคารดังกลาวได

หากทานใดมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายกอสราง “เราคือที่ปรึกษา” เพียงฝากคําถามเขามาที่เรา โทรศัพท 0-2717-2477 ตอ 204 โทรสาร 0-27173895 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ ชํานิประศาสน จะเปนผูไขขอของใจผาน คอลัมน กฎหมายกับการกอสราง ใหทุกทานตอไป 15

R1_BN#206_p14-15_iMac5.indd 15

11/27/12 1:01 AM


BLAN D คุยแลนดแบงกเพียบ

นายอนันต กาญจนพาสน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) หรือ BLAND เปดเผยวา มีแผนจะตัดขายที่ดินที่สะสมยานศรีนครินทร จํานวน 1,350 ไร ซึง่ ซือ้ มากวา 20 ป ในราคาไรละประมาณ 6-7 ลานบาท ประมาณ 600-700 ไร เพื่อลดสัดสวน การถือครองทีด่ นิ ใหนอ ยลง โดยจะขายไรละประมาณ 12 ลานบาท คิดเปนมูลคารวม ณ ปจจุบัน 16,000 ลานบาท ขณะนี้มีผูประกอบการในธุรกิจอสังหาฯและธุรกิจอื่นๆ สนใจที่จะเขาซื้อหลายราย แตยังไมสามารถเปดเผยราย ละเอียดไดในขณะนี้ อยางไรก็ตามเรามั่นใจวา BLAND นาจะเปนผูป ระกอบการทีถ่ อื ครองทีด่ นิ มากทีส่ ดุ ในขณะนี้ รวมแลวกวา 2,000 ไร ทัง้ ทีเ่ มืองทองธานี ศรีนครินทร และ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม อีก 7 ไร ซึง่ ในอนาคตมีแผนจะพัฒนา ในรูปแบบโรงแรมแตยังไมสามารถเปดเผยได

ศุภาลัยใช KBANK ควานผูรับเหมา

นายอธิป พีชานนท กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) หรือ SPALI เปดเผยวา ลาสุดบริษัทฯ ไดรวมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KBANK จัดโครงการ “สินเชื่อเพื่อผูประกอบธุรกิจรับ เหมากอสรางในเครือศุภาลัย” เพือ่ สนับสนุนใหผรู บั เหมา รายยอย ทีร่ บั เหมากอสรางโครงการของบริษทั ฯ สามารถ ทํางานแลวเสร็จตามวันทีก่ าํ หนด สงผลใหบริษทั ฯ สงมอบ ไดทนั ตามกําหนดเวลา เพือ่ รองรับการขยายงานในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัดอยางตอเนือ่ ง จึงขอเชิญชวน ผูร บั เหมารายยอยทีส่ นใจเขารวมงานกับบริษทั ทัง้ งานถมดิน, งานสาธารณูปโภค, งานกอสรางบาน, งานภูมิทัศนและ งานซอมบํารุงทัง้ ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ติดตอเขารวม โครงการดังกลาวเพื่อเขาสูขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวไดนับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

ชนันธรฯ เตรียมเปดใหม 2 โครงการ

นางสาวศราริน เรืองปญญาวุฒิ รองกรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั ชนันธร ดีเวลลอปเมนท กรุป ผูด าํ เนิน โครงการ MOTTO By Chanuntorn (มอตโต บาย ชนันธร) พระราม 2-กาญจนาภิเษก และอีกหลายโครงการยานฝง ธนบุรี เปดเผย แผนการดําเนินการของบริษัทในป 2556 ไดเตรียมเปดตัวใหม 2 โครงการ มูลคาโครงการรวม 4,500-5,000 ลานบาท แบงเปนโครงการบานเดีย่ ว ราคา ขายเริ่มตน 3 ลานบาทขึ้นไป ขณะนี้อยูระหวางพิจารณา ทําเลระหวางราชพฤกษ หนองแขม หรือบางบอน และ โครงการคอนโดมิเนียม โลวไรส เกาะแนวรถไฟฟา ราคา ขายเริ่มตน 1-3 ลานบาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 60,00080,000 บาท อยูในการระหวางการเลือกทําเลมีนบุรีและ ลาดพราว ดึงกลยุทธวสั ดุคณ ุ ภาพจาก SCG ทําเลดี ราคา ตํ่ากวาคูแขงซึ่งบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนไดตํ่ากวา เนื่องจากมีบริษัทรับเหมากอสรางของ

ผูประกอบการแหตบเทา รับโลโครงการดีเดน

จากการทีศ่ นู ยขอ มูลวิจยั และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บริษทั เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ไดมีการสํารวจ 1,300 โครงการในทุกรอบครึ่งป และไดพบเห็นโครงการ อสังหาริมทรัพยทนี่ า สนใจและนายกยองหลายโครงการ ดังนัน้ เพือ่ เปนการยกยองโครงการทีด่ ี ทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูบ ริโภคและสังคมอยางเดนชัด จึงจัดงานมอบโลประกาศเกียรติคณ ุ โครงการ อสังหาริมทรัพยดีเดนประจําปขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพยที่ดีเพื่อผูบริโภคและสังคมโดยรวม สงเสริม ใหสังคมมีขอมูลโครงการที่นาเชื่อถือเพื่อการบริโภค ชวย พัฒนาวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น และเปนการใหกําลังใจแกโครงการอสังหาริมทรัพยที่นาเชื่อ ถือในการคัดเลือก ไดคัดเลือกเบื้องตนจากผลการสํารวจ ภาคสนามโครงการที่ยังขายอยูทั้งหมด และประมวลถึง โครงการที่ “คุมคากับการซื้อ” โดยพิจารณาจาก ราคาที่ เหมาะสม (ราคาตอตารางเมตร) ทําเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบ และการออกแบบ สภาพแวดลอมในโครงการ และของ แถม โดยแยกเปนกลุม บานเดี่ยว ทาวนเฮาส และหองชุด ซึ่งแตละแบบแยกเปนระดับราคายอมเยา (ไมเกิน 2 ลาน บาท) ระดับราคาปานกลาง (2.01-5.0 ลานบาท) และระดับ ราคาสูง (ตั้งแต 5.01 ลานบาทขึ้นไป) ซึ่งไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความนาเชื่อถือมาเปน คณะกรรมการในการคัดเลือกครั้งนี้ประกอบดวย ผศ.อัศวิน พิ ช ญโยธิ น เป น ประธานคณะกรรมการ ส ว นกรรมการ ประกอบดวย รศ.นิพทั ธ จิตรประสงค นายประสงค ธาราไชย นายอัสนี ทรัพยวณิช นายชัยวัฒน วนิชวัฒนะ นายแคลว ทองสม และดร.โสภณ พรโชคชัยในฐานะกรรมการและ เลขานุการ ซึ่งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับรางวัลนั้นมี จํานวน 14 บริษทั รวม 19 โครงการ สวนใหญจะเปนผูป ระกอบการ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาทิ บริษทั แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รับโลประกาศเกียรติคณ ุ โครงการอสังหาริมทรัพย ดีเดนภาคเอกชน พ.ศ. 2555 ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดรับรางวัลใน 3 ประเภท คือ 1. ประเภท บานเดี่ยว ราคาปานกลาง ไดแก โครงการมัณฑนา-ออนนุช วงแหวน 3 2. ประเภททาวนเฮาส ราคายอมเยา ไดแก โครงการ indy ประชาอุทิศ 90 (2) และ 3.ประเภทอาคาร ชุด ราคายอมเยา ไดแก โครงการ The KEY ประชาชื่น

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ไดรบั รางวัล บานเดีย่ ว ราคาสูง ไดแก โครงการThe Plant พัฒนาการ 38 , ทาวนเฮาส ราคาปานกลาง ไดแก โครงการพฤกษาวิลล 42 เทิดไท บริ ษั ท ควอลิ ตี้ เฮ า ส จํ า กั ด (มหาชน) รั บ รางวั ล โครงการอสังหาริมทรัพยดีเดน ประเภทบานเดี่ยว ระดับ ราคาสูง ไดแก โครงการลัดดารมย Elegance วงแหวนสาทร บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ไดรับ รางวัล บานเดีย่ ว ราคาปานกลาง ไดแก โครงการ“เพอรเฟค เพลส รังสิต” บริษทั ลุมพินโี ปรเจค มาเนจเมนท เซอรวสิ จํากัด บริษทั ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) รับโลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพยดีเดน ภาคเอกชน ประเภทอาคารชุดราคายอมเยา นอกจากนี้ยังมีโครงการของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน), บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด(มหาชน)และบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละได รั บ การโหวตคะแนนในครั้ ง นี้ คื อ โครงการกานดา เพลส (วงแหวน-ประชาอุทศิ 76) ของ บริษทั กานดา เดคคอร จํากัด, โครงการ ดิ เอ็กซคลูซฟี พัฒนาการ ของ บริษทั พีซแอนดลฟี วิง่ จํากัด ,โครงการ พรีเมีย่ ม เพลส นวมินทร-สุขาภิบาล 1 ของ บริษทั พรเพิม่ พูน พรอพเพอรตี้ จํากัด และโครงการเดอะแคช ลําลูกกา คลอง 2 ของ บริษทั เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนตน เหล า นี้ คื อ ส ว นหนึ่ ง ของโครงการที่ ไ ด รั บ การโหวต คะแนนเสียงจากคณะกรรมการ ซึ่งมีผลงานดีเดนในแตละ ประเภทโครงการ เสมือนเปนการใหกําลังใจผูประกอบการ ในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพเพื่อผูบริโภคตอไป

เกาะกระแสอสังหาฯ

AP เตรียมเปดบานแบรนดใหม

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผูอ าํ นวยการ สายงานกลยุทธการตลาด บริษทั เอเชีย่ น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ AP เปดเผยถึง แผนงานของบริษทั ฯในป 2556 วา จะเปนการเปดตัวใหม ประมาณ 17-18 โครงการ รวมมูลคาประมาณ 20,000 ลานบาท โดยใชเม็ดเงินในการซื้อที่ดินประมาณ 3,000 ลานบาท ขณะนีส้ ามารถซือ้ ทีด่ นิ รองรับการพัฒนาไดแลวประมาณ 15 โครงการ แบงเปนการพัฒนาโครงการแนวราบสัดสวน 50% และแนวสูง 50% และจะมีการพัฒนาบานเดีย่ ว แบรนดใหม ใกลเมือง อยูต ดิ ถนนใหญ จํานวน 2 โครงการ ระดับราคา ประมาณ 15-16 ลานบาท โดยรูปแบบโครงการทีจ่ ะพัฒนาใหม จะเนนในเรื่องการดีไซน ฟงกชั่นพื้นที่ใชสอยที่ลงตัว

16

R1_BN#206_p16-17_iMac5.indd 16

11/27/12 12:16 AM


โครงการศูนยราชการแหงที่ 2 ความหวังรอบใหมของยาน คลองเตย เลียบแมนํ้า และ พระราม 3 ตอจากฉบับที่แลวที่วารางผังเมืองรวมกรุงเทพฯใหมที่จะ ประกาศใชในป 2556 ยังคงสีเดิม แตลดเกรดลงจาก พ.4 (FAR 8) เหลือ พ.3 (FAR 7) เสียอีก ซึง่ ผังเมือง พ.3 อาจเปนจุดตายของ โครงการศูนยราชการแหงใหมได มาตามตอฉบับนี้ครับ สภาพพื้นที่ในยานนี้ปจจุบันก็ยังใชเปนแหลงที่อยูอาศัย ของคนยานนี้เปนหลัก คนยานอื่นก็ไมยายมาเพราะไมมีปจจัย ดึงดูด เชน รถไฟฟา แมวาจะมีทั้งโครงการรถเมลดวนพิเศษ (BRT) เชื่อมตอรถไฟฟาบีทีเอส สถานีชองนนทรีกับยานทาพระ แตความแรงที่จะดึงดูดคนเทียบรถไฟฟาไมได) จริงๆแลวการ คมนาคมไปมาเข า -ออกจากเมื อ ง ก็ ส ะดวกทุ ก ทิ ศ ทางด ว ย ระบบทางดวนขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ไมวาจะไปทางถนนพระรามที่ 2 ถนนแจงวัฒนะ ดินแดง หรือบางนา ก็สามารถใชเสนทางดวน ที่ มี จุ ด เชื่ อ มต อ ในย า นนี้ ไ ด ส ะดวก แถมล า สุ ด ยั ง มี ส ะพาน วงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมตอกับถนนวงแหวนดานใต เขต อุตสาหกรรมตอนใตของกรุงเทพมหานคร ยานพระประแดง ถนนปูเ จาสมิงพราย กับทาเรือคลองเตย เพือ่ รองรับรถบรรทุกที่ วิง่ ขนถายและลําเลียงสินคาจากทาเรือคลองเตยไปยังพืน้ ทีต่ า งๆ ขางตน โดยไมตอ งเขาไปในตัวเมือง แตขอ ดีดงั กลาวก็มกั รูก นั แต คนยานนี้เพราะไมมีความหวือหวา เชน ยานแนวรถไฟฟาตางๆ ขอเท็จจริงประการหนึง่ ทีค่ นกลัวนํา้ ทวม ควรทราบก็คอื วา ถากรุงเทพฯ นํา้ เหนือจะทวม (นํา้ หลากจากทางเหนือ ไมใชนาํ้ ฝน) ทําเลพระราม 3 จะเปนเขตสุดทายของกรุงเทพฯ ทีน่ าํ้ จะทวมครับ เหตุผลก็เพราะวา (1) ระดับความสูงของทีด่ นิ จากระดับนํา้ ทะเล ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ซึ่งสูงกวาเมืองหนาดานที่นองนํ้าจะ โจมตีกอนก็คือ ยานถนนสีลม สาทร เพลินจิต สุขุมวิท ซึ่งสูงแค 0.0-0.5 เมตรเทานัน้ (2) ทานคิดวารัฐบาลจะยอมใหทว มหัวใจของ ศูนยกลางธุรกิจหรือครับ ดังนัน้ ถาไมทว มศูนยกลางธุรกิจยอมไม ทวมพระราม 3 แตตอใหทวมยานศูนยกลางธุรกิจดังวาไปกอน คนพระราม 3 ยังนั่งตีขิมรอไดจนกวาจะทวมสีลม เพลินจิต สัก 1.0 เมตรกอนคอยหนีกย็ งั ทัน เพราะวาพระราม 3 สูงกวาอยูร ว ม 1 เมตรครับ แถมยานนี้ราคาคอนโดฯยังถูกมาก เมื่อเทียบกับทําเลใน ใจกลางเมือง แคลา นกวาบาทก็หาซือ้ ได คอนโดฯ มือสองตํา่ กวา ลานก็ยังหาได นาซื้อ นาอยู ไปทํางานก็ไมไกล คนตางจังหวัด

“เวนิส ดิ ไอรีส”

บริษัท ไอริส กรุป จํากัด เปดตัว “เวนิส ดิ ไอรีส” คอมมูนิตี้มอลลและ Shop House “บนพื้นที่ 40ไร มูลคา โครงการ 1,700 ลานบาท ภายในโครงการแบงออกเปน 2 สวน คือสวนของ คอมมูนิตี้มอลล ใชพื้นที่ 14 ไร มีพื้นที่เชา 9,000 ตรม. คิดเปนอัตราคาเชา 900 บาทตอตรม. มูลคา ลงทุน 340 ลานบาท และในสวนของ Shop House มีพนื้ ที่ 26 ไร จํานวน 263 หลัง มีทงั้ หมด 9 รูปแบบ 9 สไตล 3 ชัน้ 2 หองนอน 3 หองนํ้า ราคาเริ่มตน 3.8-7 ลานบาท มีพื้นที่ ใชสอย 158 ตรม. มูลคาโครงการ 1,300 ลานบาท

โดย นายวสันต คงจันทร

กรรมการผูจัดการ บจก.โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท www.m-property.co.th

แบบผมเดินไปทํางานสาทร ก็ยังถึง นี่ผมชวยบิวดเต็มที่แลว ครับ 10 ปยังไมสําเร็จเลย ศูนยคมนาคมใหม ความหวังรอบใหม หวังวาไมทาํ ใหอยาก แลวจากไปอีก ก็ไดแตหวังวาโครงการศูนยราชการใหมจะเปน ความหวังรอบใหมจะชวยยกระดับพืน้ ทีย่ า นนี้ ถาใหดตี อ รถไฟฟา มาดวย ไมงั้นรถคงติดเละเชนศูนยราชการแจงวัฒนะในวันนี้ (คิดสรางศูนยราชการก็ควรคิดสรางรถไฟฟาหรือระบบการ คมนาคมเชือ่ มตอไวกอ นครับ) ทีส่ าํ คัญอยาหลอกใหเคลิม้ อีกนะ ครับทาน ผมก็หว งแตแบงกใหญเดีย๋ วเขาตามมาอีกรอบเกรงใจ เขาบาง (ขําๆ ครับทาน) ดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหลักในพืน้ ทีย่ า นนีส้ ว นใหญ จะเปนการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยริมแมนาํ้ บาง ไมรมิ บาง สวน ใหญการขายไมคอ ยหวือหวากวาจะขายหมดตอง 1-2 ป ประเภท หมดภายในเวลา 3 วัน 7 วัน ไมเคยเกิดในยานนี้ เพราะกําลังซือ้ เรือ่ ยๆ มาเรียงๆ ราคาขายคอนโดฯ ใหมอาจหาไดระดับตารางเมตร ละ 50,000-60,000 บาท บางโครงการโปรโมชัน่ เหลือ 40,000 บาท บางชวงก็มี ไมนับคอนโดฯ มือสองระดับ 30,000-40,000 บาท เทานั้น ดานราคาทีด่ นิ ของพืน้ ทีย่ า นพระรามที่ 3 และพืน้ ทีใ่ กลเคียง ราคาทีด่ นิ ไมคอ ยเปลีย่ นแปลงแบบหวือหวาเชนกัน ชวง 10 ปที่ ผานมาราคาเพิม่ รวมประมาณ 50% เทานัน้ (ปละ 5%) เทียบกับ ยานแนวรถไฟฟา 10 ปเพิ่มประมาณ 150-200% แลวคนละ เรื่องกันเลย เนื่องจากความตองการที่ดินไมไดเพิ่มมากนัก และ อุปทานที่ดินก็ยังเหลืออยูพอควร ปจจุบันริมถนนพระราม 3 ราคาที่ดินประมาณตารางวาละ 200,000 บาท ดานในซอยอยู ในชวงตํ่ากวา 100,000 บาทก็ยังมี ราคาที่ดินที่แพงก็คือ ริมถนนนราธิวาสฯ แตบริเวณสุด ถนนเชื่อมตอกับถนนพระราม 3 ก็ตารางวาละ 200,000 บาท เทานั้น แตหากขยับเขาไปดานจุดตัดถนนจันทน ราคาจะขยับ ไปตารางวาละ 300,000-400,000 บาท จนถึงจุดตัดถนนสาทร ตารางวาละ 800,000-1,000,000 บาท ขอใหทานทําสําเร็จ สวัสดีครับ

“Nara 9”

บริษทั อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) หรือ ESTAR เปดโครงการ “Nara 9” (นาราไนน) เปน คอนโดมิเนียมสไตล Luxury Modern Contemporary สูง 40 ชั้น จํานวน 361 ยูนิต มูลคาโครงการประมาณ 2,400 ลานบาท มีทงั้ แบบ 1 และ 2 หองนอน ขนาด 39-43 ตร.ม. และ 66-78 ตร.ม. ราคาขายเฉลีย่ ตร.ม.ละ 125,000 บาทเศษ ตั้งอยูบนทําเลใจกลางธุรกิจติดถนนใหญนราธิวาส เพียง 400 เมตรจากถนนสาทร จุดเดนของโครงการคือใกล BTS ชองนนทรี ติดสถานีรถ BRT มีสวนเปนสวนตัวเกือบ 1 ไร สวนและสระบัวบนชั้น 6 มีฟตเนสลอยฟาและสระวายนํ้า บนชั้น 30

17

BN#206_p16-17_iMac5.indd 17

11/24/12 1:36 AM


อธิตะ กรุป เผยงานบริการ หัวใจสําคัญสําหรับมัดใจลูกคา

อธิตะ กรุป ชูแนวทางดําเนินงานเนนตามมาตรฐานตองแลวเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง ควบคูความโปรงใส พรอมแนะสายไฟชนิด Armor ชวยปองกันการถูกทําลาย หลังพบปจจุบันสายไฟชํารุดสวนใหญมาจากการกัดแทะจากสัตวประเภทกัดแทะ นายอธิคม ผึง่ วัด กรรมการผูจ ดั การ บริษทั อธิตะ กรุป จํากัด ผูด าํ เนินกิจการทางดานระบบสือ่ สารโทรคมนาคม กิจการโทรศัพท การออกแบบโครงขายโทรศัพทพนื้ ฐาน การออกแบบโครงขาย สาย Optical Fiber เปดเผย ขอมูลและแนวทางในการ ดําเนินงาน กับผูสื่อขาว บิลเดอรนิวส วา สําหรับ ภาพรวมในการดําเนินงาน จะเน น ให พ นั ก งานหรื อ บุคลากรทราบถึงทิศทาง ในอนาคตของทางบริษัทฯ วาจะเดิ น ไปในทิศ ทางใด ที่สําคัญการจัดโครงสราง ของบริษัทจะเปนการจัด แบบค อ นข า งเล็ ก และ อธิคม ผึ่งวัด กระชับในการดําเนินงาน ง า ยต อ การดู แ ล พร อ มทั้ ง เน น ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และ ความโปรงใสเปนหัวใจสําคัญของบริษทั ฯ ควบคูใ นมาตรฐาน และความรวดเร็ว เพื่อสรางความไววางใจใหกับลูกคา สําหรับแนวทางปฏิบตั งิ านทางดานการดูแลรักษาหลักๆ โดยจะเนนการดูแลโครงขายตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ทางบริษทั ฯ สามารถดําเนินการภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากรับแจงปญหา ที่เกิดขึ้นจากลูกคา ซึ่งเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของ บริษัทฯ โดยจะมีศูนยกลางหรือ Call Center คอยรับแจง ปญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหเขาไป แกไขใหกบั ลูกคาไดทนั ที สวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีใ่ ชใน ปจจุบันนั้นทุกบริษัท สวนใหญก็ใชนวัตกรรมที่ทันสมัยเทียบ เทากัน แตการวัดประสิทธิภาพหรือศักยภาพแลวนาจะพิสจู น

กันดวยทีมงานรวมไปถึงงานบริการเปนสวนใหญ นายอธิคม ยังไดกลาวถึงขอเสนอแนะในการดูแลรักษา สําหรับกลุมเจาของกิจการและผูประกอบการวา ตองใสใจ ตั้งแตเริ่มตนของงานกอสราง รวมไปถึงวัสดุอุปกรณตางๆ

กระรอก หรือหนู ที่คอยกัดแทะสายตางๆ แตปจจุบันก็มีวิธี ปองกันโดยใชสายไฟฟาทีเ่ ปน Armor ซึง่ มีคณ ุ สมบัตปิ อ งกัน การกัดแทะจากสัตวประเภทตางๆ ไดเปนอยางดี ทัง้ นีอ้ าจจะมี ตนทุนทีส่ งู ขึน้ แตสามารถชวยยืดอายุการใชงานไดพอสมควร

ที่ใชในการดําเนินงานวาไดมาตรฐานหรือไม และที่สําคัญ หลายๆ แหงอาจมองขามในเรื่องของงานบริการหรือวางาน Service ซึง่ เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึง่ เพราะถางานรากฐาน หรือใสใจรายละเอียดตั้งแตเริ่มตนก็จะสามารถชวยยืดอายุ การใชงานไดอีกระยะหนึ่ง สําหรับปญหาที่พบมากในปจจุบันเกี่ยวกับสายไฟหรือ แมกระทัง่ สายเคเบิลตางๆ มักจะโดนสัตวประเภท กระรอก หรือ หนู ทีก่ ดั สายไฟหรือสายเคเบิลตางๆ พบวาในปจจุบนั ในกรุงเทพฯ จะเกิดปญหานีค้ อ นขางพอสมควรสวนทีเ่ หลือจะเปนเหตุสดุ วิสยั เชน อุบตั เิ หตุตา งๆ ทีเ่ ราไมสามารถควบคุมไดแตสว นปญหา ทีส่ ามารถควบคุมไดกจ็ ะเปนปญหาทีเ่ กิดจากการกัดแทะของ

“สําหรับเปาหมายในอนาคตของ อธิตะ กรุป ตัง้ เปาเปน กลุมผูนําในงานบริการดานซอมบํารุง ซึ่งหลายบริษัทอาจม องขามงานบริการทางดานนี้ พรอมทั้งอยากใหภาครัฐหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาชวยเหลือหรือสงเสริมเกี่ยวกับ กลุมผูประกอบการหรือกลุมธุรกิจรายยอยหรือ SMEs ซึ่ง หลายบริษทั ฯ ในประเทศไทยถือไดวา มีศกั ยภาพและฝมอื แต อาจจะยังขาดในดานของการสงเสริมหรือเรื่องของเงินทุน จึงอยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือภาครัฐเขามาใหการ สนับสนุนเพิ่มขึ้น” นายอธิคม กลาว

สามารถปองกันการเติบโตไดทุกรูปแบบ โดยคุณสมบัตินี้ มีลักษณะเครื่องกะทัดรัดแตมีความสามารถในการทํางาน จะอยูตลอดอายุการใชงานฟลเตอรจะกําจัดเชื้อโรคทันที สูงและมีนํ้าหนัก 220 กิโลกรัม ที่มีการสัมผัสและยังไมเปนพิษตอรางกาย เนื่องจากเปน http://www.nilfisk.co.th เครื่องดูดฝุน IPC Amsterdam 101HP water based และไดรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เครื่องดูดฝุนแบบแหง สําหรับทําความสะอาดพื้น ของประเทศแคนาดา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ทั่วไป พื้นพรม ขจัดฝุนผงและสิ่งสกปรกไดสะอาด รวดเร็ว http://www.108clean.com เสียงเบา มีกําลังใชงาน 1300 วัตต และมีกระแสไฟฟา เขา 200 V/50 Hz มีปริมาณความจุถงั ถึง 15 ลิตร พรอมทัง้ เครื่องปนเงาพื้น UHR 70-1700 สายดูดที่ยาวถึง 1.8 เมตร ซึ่งเปนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เครื่ อ งป  น เงาพื้ น รุุ  น UHR 70-1700 เป น ระบบ โดยการกําจัดฝุนและเชื้อโรคตาง และมีคุณสมบัติพิเศษ แบตเตอรี่สามารถนังขั ่งขับในขณะที่ใชงานได และมีคุณสมบัติ เสียงเงียบ และเนนหนักการ ทํางานในพื้นที่การทํํางานได รางเมตร มากกวา 12,500 ตารางเมตร าบาล เชน สนามบิน โรงพยาบาล มีรอบการหมุน 17000 รอบ รงกด และสามารถปรับแรงกด ได ถึ ง 3 ระดั บ เป น ระบบการใส แ ผ น แบบตรงกลางซึ่ ง โดย มโน โสภาคย ง า ยและปลอดภั ย

18

R1_BN#206_p18-19_iMac5.indd 18

11/27/12 12:16 AM


ทัชศวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

นําเทอรโมสแกนตัวชวยในการตรวจสอบอาคาร ทัชศวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง เสนอผูชวยที่ดีในการตรวจสอบอาคารสะดวกและรวดเร็วลด ความผิดพลาดและแมนยํา พรอมจัดสัมมนาเชิงวิชาการปูพนื้ ฐานความรูก บั กลุม ผูป ระกอบการ เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบอาคารกอนลงพื้นที่จริง ยํ้าไมคํานึงถึงผลตอบแทนแตเนน ความปลอดภัยเปนหลัก นายพิทกั ษ โชคสมัย กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ทัชศวัฒน เอ็นจิเนียริง่ จํากัด เปดเผยถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ า งบริษทั ฯใชในการดําเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบอาคาร ซึง่ นวัตกรรมทีใ่ ชในการตรวจสอบคือ กลองถายภาพความรอน หรือ เทอรโมสแกน ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถมองเห็นโพรง ภายในอาคาร รวมไปถึงปริมาณความรอนที่แตกตางกัน สามารถใชในการตรวจรอยรั่วภายในตึกหรืออาคารไดเปน อยางดี และสามารถอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับดานเวลา ใหรวดเร็วไดยิ่งขึ้น โดยผูที่จะใชเครื่องมือดังกลาวตองผาน การอบรมกอนจึงจะสามารถใชงานกลองเทอรโมสแกนได ซึ่งการตรวจสอบอาคารและงานตรวจสอบระบบไฟฟา ของทางบริษัทฯ กลุมลูกคาสวนมากเปนกลุมผูประกอบการ เกี่ ย วกั บ ผู  ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นรถยนต และกลุ  ม โรงแรมต า งๆ แตกลุมลูกคาของบริษัทฯจะไมคอยเยอะมากนัก เนื่องจาก จะไดส ะดวกและสามารถให บ ริ ก ารและดู แ ลได อ ย า งทั่ ว ถึงโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักและเปนไปตาม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ พระราชบัญญัติตางๆ ของกิจการนั้นๆ นอกจากงานตรวจสอบอาคารแลวยังมีกลุมงานตรวจ สอบปายตามสถานีปมนํ้ามันตางๆ ซึ่งเปนกลุมของ ปตท. โดยปจจุบันปายตามปมนํ้ามันตางๆ ที่ทางบริษัทฯ ดูแล และตรวจสอบทั่วประเทศประมาณ 800 กวาปาย สําหรับ ขอกําหนดในการตรวจสอบปายมีหลักเกณฑในการตรวจสอบ คือ 1.ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสราง เชน เสาหรือ ฐานรากมีลักษณะไมเอนเอียง 2.การตรวจสอบระบบไฟฟา ทีใ่ ชงานรวมกับปายตองอยูใ นลักษณะทีส่ ามารถพรอมใชงาน ทั้งนี้กอนการลงพื้นที่ในการตรวจสอบอาคารรวมไปถึง การตรวจสอบปายตามสถานีปม นํา้ มันตางๆ ทางบริษทั ฯ ไดมี การจัดสัมมนาเชิงวิชาการในเรือ่ งขอควรรูเ กีย่ วกับขอกําหนด ตางๆ ใหกับกลุมลูกคากอนที่จะเขาไปดําเนินการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจรวมกันระหวางผูตรวจ สอบอาคารและกลุมผูประกอบการ ตลอดจนพนักงานที่ใช อาคารนั้นๆ พรอมใหขอแนะนําและเสริมองคความรูใหกับ

พิทกั ษ โชคสมัย ลูกคาซึ่งใชระยะเวลาโดยประมาณ 1-2 วัน และหลังจาก นั้นจึงทําการตรวจสอบ นายพิทักษ กลาวเพิ่มเติมวา ปจจุบันพบวาในกลุม ลูกคาของบริษัทฯไมไดมีแตกลุมผูประกอบธุรกิจใหญๆ หรือ อาคารใหญๆ เทานั้น แตกลุมธุรกิจประเภทอพารทเมนท ไมวาจะเปนที่สรางมานานแลวหรือที่พึ่งสรางเสร็จก็มีการ ตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเปนอยางมาก และใหความรวมมือพรอมทัง้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเปนอยางดี ถึงแมวาจะเปนกลุมธุรกิจขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ก็ใช หลักและมาตรฐานในการตรวจสอบเดียวกับอาคารหรือ กลุมธุรกิจใหญๆ โดยไมไดคํานึงถึงผลตอบแทนแตคํานึงถึง ความปลอดภัยที่ลูกคาจะไดรับเปนหลัก วิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินงาน มองวาตอง มีความรูจริงในสิ่งหรือเรื่องที่เราจะดําเนินการ ควบคูการ พัฒ นาองคอยู ตลอดเวลา เพื่อนํามาปรับ ใชแ ละคอยให คําแนะนํากับลูกคาไดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งตั้งเปาใน การขยายฐานลูกคาเกี่ยวกับการตรวจสอบปายตามสถานี ปมนํ้ามันใหเพิ่มขึ้น 700 - 1,000 สถานี “สําหรับ AEC ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนา คาดวานาจะสงผลดี และมองวาจะมีคแู ขงขันเพิม่ ขึน้ โดยจะ ทําใหเรามีการพัฒนาตัวเองอยูต ลอดเวลา และอยางตอเนือ่ ง จึงทําใหผบู ริโภคไดบริโภคในสินคาและบริการทีด่ ี ในสวนของ

กลุมธุรกิจดานการตรวจสอบอาคารอยากใหหนวยงานที่ เกี่ยวของรวมไปถึงภาครัฐ ชวยตรวจสอบรวมไปถึงการ ดําเนินงานในเรื่องของการออกใบรับรองการตรวจสอบ สภาพอาคาร ปจจุบันพบการออกใบรับรองภายหลังจาก การตรวจสอบเสร็จสิ้นคอนขางลาชา ซึ่งโดยระยะเวลา ที่ กํ า หนดควรได รั บ ภายใน 60 วั น หลั ง จากตรวจสอบ แตปจจุบันในการออกใบรับรองจะมีปญหาเกินระยะเวลา ที่กําหนดไว” นายพิทักษ กลาว

19

R1_BN#206_p18-19_iMac5.indd 19

11/27/12 12:17 AM


กระเบื้องยาง

ผนังหองนํ้า

กระเบื้องปูพื้นจากยางธรรมชาติ จากประเทศ เยอรมันนี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตวัสดุที่ใช ในการผลิตไปจนถึงขบวนการผลิต ไดรับการรับรอง มาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไมมีสวนผสมของ PVC, Plasticizers (phthalate) และ halogens (e.g. chlorine) ทีเ่ ปนกาซพิษตอรางกายจากการเผาไฟ ทนตอสารเคมี ไมหดตัว ไมกอ ใหเกิดไฟฟาสถิต ไมลนื่ มีความทนทานสูง และทําความสะอาดงาย เหมาะสําหรับ พืน้ ทีภ่ ายในทัว่ ไป เชน สํานักงาน โรงพยาบาล โรงงาน หอง Fitness

ELITE ผนังหองนํ้าสําเร็จรูป รุน EL-101 CEILING HUNG แบบแขวนเพดาน ออกแบบมา เพื่อตองการใหใชงานงาย สะดวกตอการดูแลรักษา ทําความสะอาดพื้นไดงาย และ Design ที่เปดโลง ดานลาง ใหดูเรียบหรูทุกมุมมอง บริษัท อีลิท ทอยเล็ท พาติชั่น จํากัด www.elitetoiletpartition.com

WESER HOUSE CO., LTD.

พืน้ ไมไวนิล ลามิเนต

ปมอินเวอรเตอร

ผลิตภัณฑพนื้ ไมไวนิล ลามิเนต ผลิตจากไวนิล บริสทุ ธิ์ ไมมสี ว นประกอบทีเ่ ปนไมจงึ มีคณ ุ สมบัตกิ นั นํา้ ไดรอ ยเปอรเซ็นต และทนความชืน้ สูง ไมมปี ญ  หาโกงงอ บวม ติดตัง้ งาย ใชระบบการติดตัง้ แบบคลิปล็อคไมตอ ง ใชกาว จึงไมตองกังวลเรื่องการเสือ่ มสภาพของกาว นอกจากนี้ในตัวไมมีการเพิ่มชั้นของ Fiber Glass ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการทํ า ให ตั ว แผ น คงสภาพ ไมหดตัวเหมือนกระเบือ้ งยางทัว่ ไป ไดรบั การรับรองจาก สถาบัน SGS ในการรับรองคุณสมบัตเิ พิม่ เติม เชน มาตรฐาน การลามไฟ การปองกันรอยสึกหรอ และมาตรฐาน การเก็บเสียง เปนตน

ปม อัตโนมัติ ควบคุมรอบการหมุนของมอเตอรให เหมาะสมกับปริมาณการใชนาํ้ ดวยระบบ อินเวอรเตอร ชวยใหประหยัดพลังงาน และปองกันมอเตอรเสียหาย จากสภาวะไฟตกไฟเกิน รวมถึงสภาวะใบพัดล็อก ระบบ ควบคุมแรงดันนํา้ แบบ Fuzzy Control รักษาระดับแรง ดันนํา้ ใหคงทีแ่ ละตอเนือ่ ง Dry Running Protection หยุดการทํางานอัตโนมัตเิ มือ่ อยูอ ยูใ นสภาวะขาดนํา้ เพือ่ ปองกันความเสียหายจากความรอน วัสดุโครงสรางผลิต จากโพลิเมอรพิเศษ ทําใหเกิดแรงเสียดทานตํ่าดูดซับ แรงสัน่ สะเทือนไดดี ปรับแรงดันนํา้ ได 5 ระดับ ปม นํา้ ผลิตจากวัตถุดบิ ปลอดสนิมคุณภาพสูง

บริษัท อํานวยเดชฟลอไทร จํากัด www.amnuaydech.com

Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. www.meath-co.com

บันไดสําเร็จรูป

ระบบล็อคอัจฉริยะ

บันไดสําเร็จรูป BEAWER WOOD รุน ไมเชอรร/ี่ ไมโอค นําเขาจากอเมริกา ผลิตตามหลักวิศวกรรม ลด การบิดงอ การโกงตัวของไมไดเปนอยางดี สามารถ เลือกทําสีโพลียเู รเทน PU ทัง้ สีธรรมชาติ และ PU สียอ มไมเชอรรี่ มีลวดลายสวยงามคลายไมมะคา สีออก เหลืองถึงนํา้ ตาล เมือ่ ทําสีทาํ ใหดสู ะดุดตา มีความมันใน ตัวเอง ไมโอคมีความแข็งแรง เหนียว มีนาํ้ หนัก ความ ตานทานแรงกระแทกสูง มีรอ งเสีย้ นและลวดลายเปน เอกลักษณเฉพาะตัว

2010 PLUS SMART LOCK ระบบล็อคอัจฉริยะ รุน GS-R2100S เปดปดประตูได 3 วิธี 1.Touch Screen Code รหัสผาน 4-12 หลัก ตัง้ รหัสไดแตกตางกัน 8 ชุด 2.Smart Key กุญแจอิเล็คทรอนิคส เพิม่ ไดสงู สุด 20 อัน 3.Smart Card เพิม่ ไดสงู สุด 20 ใบ ชุดความปลอดภัย (rimlock) ใชติดตั้งเพื่อเสริมความปลอดภัยใหกับ ลูกบิดเดิมไดทนั ที เหมาะสําหรับประตูหอ งพัก บาน/ คอนโดมิเนียม ฯลฯ ดีไซนทนั สมัยดวยหนาจอระบบสัมผัส ระบบสลับหมายเลขหนาจออัตโนมัตปิ อ งกันการจดจํา รอยนิว้ มือ ระบบล็อคประตูอตั โนมัตเิ มือ่ ปดประตู สัญญาณ เตือนภัยเมือ่ มีคนพยายามงัดแงะ ทําลาย หรือสุม รหัส

JONGSIRIKRAI CO., LTD.

2010 GLOBAL SOURCES CO., LTD.

ถังเก็บนํ้า

ผามานมวน

ถังเก็บนํ้า DOS TIMBER ถังเก็บนํ้าลวดลาย Texture คลายไม สะทอนกับความสวยงามของ ธรรมชาติ สรางความโดดเดนใหกบั สวน พรอมเติมเต็ม สรางสรรคจนิ ตนาการเฉพาะตัว ใหตกแตงถังไดตาม ตองการ กับชุดอุปกรณตกแตงประจําถัง ทีม่ ใี หเลือก ตามสไตล

ผามานมวน KACEE เหมาะสําหรับตกแตงบาน คอนโด ออฟฟศ หรือรีสอรท สําหรับบานหรือคอนโด สามารถเลือกใชผา มานมวนแบล็คเอาท ทีส่ ามารถปองกัน แสงแดดไดถงึ 100% และชวยประหยัดแอรไดถงึ 10% สําหรับการตกแตงออฟฟศหรือรีสอรท สามารถเลือก ผามานมันซันสกรีนทีส่ ามารถมองทะลุผา นออกมาดาน นอก ทําใหรสู กึ ผอนคลายเหมือนอยูท า มกลางธรรมชาติ และสําหรับหองทีต่ อ งการความเปนสวนตัวและแสงสวาง ภายในหองไปพรอมๆกัน สามารถเลือกใชผา มานมวนชนิด ดิมเอาท ทีม่ ใี หเลือกหลากเฉดสี หลายสไตล

THAMMSORN CO., LTD. www.dos.co.th

บริษทั อีแอนด วี จํากัด www.kaceecurtain.com

20

R1_BN#206_p20-22_iMac5.indd 20

11/27/12 12:17 AM


สวานไขควงไรสาย 14.4 โวลท รุน DS14DSFL (แบตเตอรรี่ลิเธียม-ไอออน)

สวานไขควงไรสายรุน ใหมจากฮิตาชิ ขนาด 12 มม. (15/32”) ปรับความเร็วและปรับหมุนซายขวาได ดวยแรงบิดสูงสุด 34 นิวตันเมตร ปรับคลัทช ไดถงึ 22 ระดับ สามารถเจาะเหล็กหนา 12 มม. ไม เนือ้ ออน 30 มม.และขันสลักเกลียวขนาด 6 มม. ปรับการทํางานได 2 ระบบคือ แบบเต็มกําลังและ แบบประหยัดพลังงาน เหมาะสําหรับงานขันสกรู และเจาะทัว่ ไป ดามจับเรียว เล็กและนุม มือ มีขอเกีย่ ว ปรับไดเพือ่ ความสะดวกในการพกพาและใชงาน พรอม แบตเตอรีล่ เิ ธียม-ไอออน ขนาดแรงดันไฟฟา 14.4 โวลท 1.5Ah จํานวน 2 กอนพรอมแทนชารจทีใ่ ชเวลาในการ ชารจเพียง 40 นาทีพรอมกลองสําหรับจัดเก็บเพือ่ ความสะดวกในการเก็บรักษาและใชงาน สว า นไขควงฮิ ต าชิ รั บ ประกั น 6 เดื อ น ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ บริษทั ฮิตาชิ พาวเวอร ทูลส (ประเทศไทย) จํากัด www.hitachi-powertools.co.th

มานกั้นอากาศ มานอากาศเอ็กซเพอรรนุ VQ(M) Series และ XV Series สามารถรองรับการใชงานใน ประตูทมี่ คี วามกวางตัง้ แต 1.80 เมตร ขึน้ ไปจนถึง ไมจาํ กัดความสูงอีกดวย มานอากาศรุน VQ(M) Series และ XV Series สามารถใชปอ งกันความ เย็นไมใหรั่วไหลออกนอกอาคาร ชวยประหยัด พลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงมากกวามาน อากาศทัว่ ไปถึง 20% และยังมีรปู ลักษณทเี่ พรียว บางโดดเดนเหมาะสมกับอาคารสมัยใหมทกุ สถานที่ X-PER TECHNIA (THAILAND) CO,.LTD. www.hydroair.co.th

SAFE-T-CUT ระบบตัดไฟ SAVE-T-CUT มีระบบ Auto Test เซฟ ที คัท ระบบ Emergency Light วงจร Over & Under Voltage Protection มีวงจรจับ ความรอนทีข่ วั้ ตอสาย (Terminal) ระบบจะตัด ไฟเมือ่ มีไฟฟารัว่ ไฟฟาดูด เมือ่ ไฟช็อต หรือไฟฟา ลัดวงจร และตัดเมือ่ ใชกระแสไฟฟาเกินขนาด หรือ โอเวอรโหลด SAFE-T-CUT (THAILAND) CO.,LTD

21

BN#206_p20-22_iMac5.indd 21

11/24/12 2:02 AM


พื้นไมไผ

ผลิตภัณฑลางลอก

พืน้ ไมไผ Bamboo Decking สําหรับงาน ภายนอกอาคาร มีทั้งแบบเรียบ และแบบเซาะ รองลายไม ไมมสี ารพิษ ไดรบั การรับรองมาตรฐาน European Standard Formaldehyde Emission E1 เปนวัตถุดิบที่ไดมาจากปาปลูก ไมทําลาย สิง่ แวดลอม ดวยเทคโนโลยีจากเยอรมัน ติดตัง้ งายดวยระบบรางลิน้ และสกรูสแตนเลส ขนาด ยาวสูงสุด 5.6 เมตร ไดรบั รองมาตรฐาน ISO 14000 และมาตรฐานบริหารจัดการ ISO 9000 ราคาประหยัด

ผลิตภัณฑลา งลอก 3M Floor Stripper ใชสาํ หรับ ลางลอก เคลือบเงาเกา หรือ แว็กซเกา เหมาะสําหรับ ทําความสะอาดพืน้ หรือเตรียมพืน้ เพือ่ ลงเคลือบเงาใหม ใชไดกบั พืน้ กระเบือ้ งยาง เซรามิก พีวซี ี และพืน้ หิน ชนิดตางๆ เชน หินออน หินแกรนิต หินขัด สามารถ ขจัดคราบนํ้ามัน คราบสกปรกฝงแนน และขี้ผึ้ง ไดอยางรวดเร็ว บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จํากัด www.3m.com/th

APP BOARD CO.,LTD. www.appboard.com

อุปกรณตรวจจับควัน

เครื่องฟอกอากาศ

อุปกรณตรวจจับควันแบบ Forward Scattering Photoelectric รุ  น DXS72 Supervised Photoelectric Smoke Detector สงสัญญาณ ในเหตุการณ Alarm, โดยจะสงสัญญาณทุกๆ 20 วินาที จนกวาควันจะจางหาย Supervisory และ Low Battery สัญญาณเสียงในตัวเมือ่ ตรวจจับควัน ได 85 dBA ที่ 10 ฟุต และสัญญาณเตือนแบตเตอรีต่ าํ่ ใชพลังงานจากถาน 9 Alkaline พรอมระบบประหยัด พลังงานดวยวงจรแบบ 4 minute software timer สูง 64 มม. เสนผาศูนยกลาง 165 มม. มาตรฐาน UL และ CSFM

เครื่องฟอกอากาศ รุน CAF-G3(W)A และ CAF-G3(H)A ฝาเครือ่ งเคลือบดวยสาร Anti-Bacteria มี Anti-Bacterial Filter และ Coulomb HEPA Filter แผนกรองอากาศทีส่ ามารถกรองสิง่ สกปรกขนาด 0.3 ไมครอน ไดมปี ระสิทธิภาพสูงถึง 99.999% และยัง สามารถกรองละเอียดไดเล็กถึง 0.006 ไมครอนพรอม ทัง้ สามารถยับยัง้ การทํางานของไวรัสและการเจริญ เติบโตของแบคทีเรีย มีระบบตรวจสอบสภาพอากาศ อัตโนมัติ Pre-Filter กรองผงฝุน และขนสัตวขนาดใหญ และ Deodorant Filter รังผืง้ คารบอนขนาดใหญ ดัก จับและดูดซับกลิน่ สามารถถอดลางทําความสะอาดได

บริษัท คอมฟอทตา จํากัด www.comforta.co.th

บริษัท โตชิบาไทยแลนด จํากัด www.toshiba.co.th

ผงเคมีอุดนํ้ารั่ว

เครื่องซักผา

ผงซีเมนตอดุ นํา้ รัว่ ทันที บอสนี่ วิท เคมีผง ใชผนึกเขากับคอนกรีต ชวยใหแนนไมเกิดนํา้ รัว่ ซึม สามารถอุดรูรวั่ และซอมแซมสวนทีช่ าํ รุด ทีเ่ กิด จากการรั่วของนํ้าอยางฉับพลัน ในขณะที่มีนํ้า ไหล และมีแรงดันนํา้ แหงเร็วภายในเวลาเพียง 2-3 นาที ไมมกี ารหดตัว และไมเปราะเมือ่ แหง แลว ใชไดดกี บั งานคอนกรีตผสมหิน, งานคอนกรีต ทีม่ เี หล็กประสาน (สลักเกลียว ทอ แผนเหล็ก งาน ยึดเหนีย่ วเสาประตู ซอมแซมประสานรอยราว ของพืน้ ทีต่ า งๆ ) มีใหเลือก 2 ขนาด คือ 2 ปอนด และ 9 ปอนด

เครือ่ งซักผา LG รุน WT- R1675TH เปนเครือ่ ง ซักผาฝาบน ขนาด 16 กก. ระบบถังซักหมุน 6 ทิศทาง ชวยถนอมผา และใหผา สะอาดเหมือนซักดวยมือ ขจัด ปญหาตางๆของการซัก เชน ผาพันกันหรือไมสะอาด ทําใหงานซักสมบูรณยงิ่ ขึน้ ดวยระบบ Inverter Direct Drive ชวยลดแรงสัน่ สะเทือนและเสียงรบกวน แข็งแรง ทนทานมีเซ็นเซอรตรวจความกระดาง อุณหภูมขิ องนํา้ และปริมาณผงซักฟอก โครงสรางภายนอกใชวสั ดุพเิ ศษ หรูหรา ทนทาน ปองกันสนิมไดดี ฝาปดดานบนใชกระจก แบบพิเศษ ระบบการปน หมาดออกแบบใหอากาศภายนอก เขาสูถ งั ซักเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

บริษทั อารเจ ลอนดอน เคมีคอล อินดัสทรีส จํากัด www.bosny.com

บริษัท แอลจีอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด www.lg.com

มุงลวดมวนเก็บ

ประตูอัตโนมัติ

มุง ลวดมวนเก็บ ALU-NET ตัวเฟรมทําจาก อลูมเิ นียมอบสี ทนความรอน และความชืน้ ไมเปน รอยขีดขวนงาย มีหลายสีใหเลือก คือ สีขาว, สีดาํ , สีชา, สีเงิน, สีลายไม (สักทอง, โอคดํา) และสีพเิ ศษ ผามุง ทําจากไฟเบอรกลาส มีคณ ุ สมบัติ ไมตดิ ไฟงาย ไมลามไฟ มีใหเลือกสีเทา และ สีดาํ ทําความสะอาด งายโดยใชเครือ่ งดูดฝุน (และในเฟรม ALU-NET มีอปุ กรณชว ยทําความสะอาด) กลองสปริง หนา ประมาณ 4.12 ซม. กวาง 5.42 ซม. สามารถติด เขากับวงกบไม วงกบอลูมเิ นียม และวงกบ UPVC เหมาะทัง้ ประตูและหนาตาง ใชงานได 3 วิธี คือ 1.ดึงขึน้ ลง 2.ดึงขาง 3.ดึงเขาหากัน บริษัท 108 โฮมดีไซน จํากัด www.108homedesign.com

PYRAMID ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ทํางานดวย ระบบไมโครคอนโทรลเลอร โดยควบคุมการทํางาน มอเตอรไฟฟาผานเซนเซอร (SENSOR) ออกแบบใหมี การควบคุมความเร็ว เวลา และแรงการเปด-ปด ของ ประตูเลื่อนใหทํางานอยางเหมาะสม และปลอดภัย มีความเสถียรสูง บริษัท 10กันยา จํากัด www.pyramidautodoor.com

22

R1_BN#206_p20-22_iMac5.indd 22

11/27/12 12:17 AM


Like สาระ...

รายการของคนชอบสาระ

เห็นชือ่ รายการนี้ ของชอง@design channel แลว อาจจะงงๆ ตกลงวาจะ “ไรสาระ” หรือ “ชอบสาระ” กันแน แตทแี่ นๆ รายการนีม้ สี าระ แนนอน เพราะรายการ Like สาระ เกิดจากแนวความคิดทีต่ อ งการนําเสนอเรือ่ งราวทีก่ าํ ลังเปนทีน่ า สนใจ แลวนํามาจัดลําดับใหชวนติดตาม

สวนสาระที่วานี้ มีตั้งแตความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการ ออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟสไตลเพือ่ นําเสนอเกร็ด ความรูแบบมีสาระและไรสาระ บอกเลาเรื่องราวแปลก ๆ นาสนใจทั้งในประเทศ และทั่วทุกมุมโลก เพื่ออัพเดทขอมูล ขาวสารที่มีเนื้อหาเบา ๆ สบาย ๆ เขาใจงาย สนุกสนาน พูดถึงเนื้อหาของรายการ Like สาระ นั้นมีหลากหลาย อรรถรส โดยรายการในวันจันทรและวันอังคาร กับเรือ่ งราว Top Hits Like สาระ จะเปนการจัดอันดับเรือ่ งราวทีน่ า สนใจ สวนในวันพุธและวันพฤหัสฯ จะเปนเรือ่ ง Design Like สาระ เปนการนําเสนองานดีไซนเก ๆ แปลก ๆ สวนในวันศุกรสุด สัปดาห จะเปนการรวบเรื่องราวตาง ๆ ที่จะทําใหคุณยิ้มได สําหรับรูปแบบการนําเสนอ เปนการนําเรื่องราวสาระ ความรูจากทั่วทุกมุมโลก ควบคูกับความบันเทิงในแงมุม ที่หลากหลาย ผานการนําเสนอของสองผูดําเนินรายการ หนาตาคุนเคยอยาง ผศ. รัชด ชมพูนิช และ คุณอาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน ที่จะทําหนาที่สนทนา พูดคุยแบบสบายๆ สนุกสนานเปนกันเอง ตลอดระยะเวลา 15 นาทีของรายการ หากอยากรูวาการรับสาระแบบไมไรสาระเปนอยางไร ก็ตอ งรอชมรายการ Like สาระ ทีอ่ อกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 18.00 – 18.15 น. กับรายการวาไรตี้ ที่ดูงาย ดูสนุก แถมไดความรูประดับปญญา เหมาะกับประชาชาชนทั่วไป เชื่อแนวาทานผูช มจะไดพบกับสาระตางๆ มากมาย สามารถ รับชมรายการ “Like สาระ” ที่ไมไรสาระ ไดทางระบบ C-Band ชอง @design channel

23

R1_BN#206_p23_iMac5.indd 37

11/26/12 11:03 PM


Old Baby จับมือ Swarovski เปดตัวเฟอรนิเจอรสุดหรู แวดวงดีไซเนอร ศ.ศ.ป. ประกาศผลโครงการ Innovative Craft Award

ศูนยสง เสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการ มหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ประกาศผลผูไดรับรางวัล โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรค หรือ Innovative Craft Award “โคมไฟรังนก” ควารางวัล ที่ 1 กลุมเครื่องจักสาน และ “Butterfly Vase” ควารางวัลที่ 1 ประเภทเครือ่ งปน ดินเผา หวังชวยผลักดัน พัฒนาทักษะเชิงพาณิชยขยายโอกาสสูต ลาดโลก นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป ผูอ าํ นวยการศูนยสง เสริม ศิลปาชีพระหวางประเทศ หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) กลาววา เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑหตั ถกรรมใหมคี ณ ุ ภาพ นาเชือ่ ถือ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการขยายชองทาง การตลาดหัตถกรรมในเชิงสรางสรรคของไทย ใหเกิดการ ตอบสนองจากลูกคาในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศ.ศ.ป.ได ตระหนักถึงความสําคัญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ ศิลปหัตถกรรมไทยจึงไดริเริ่มจัดโครงการประกวดหัตถกรรม เชิงสรางสรรค หรือ Innovative Craft Award ขึน้ เปนครัง้ แรก เพือ่ สงเสริมบุคลากรในทองถิน่ ทีม่ ที กั ษะฝมอื ในงานหัตถกรรม ดานเครื่องจักสาน และเครื่องปนดินเผา โดยมีวัตถุประสงค เพือ่ เชือ่ มโยงงานทัง้ ในเชิงอนุรกั ษและงานสมัยใหมใหสามารถ ออกสูตลาดสากลได สําหรับโครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสรางสรรคหรือ Innovative Craft Award ไดแบงการประกวด ออกเปน 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน และผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา โดยผูที่รับรางวัลที่ 1 ประเภทเครื่องจักรสาน ซึ่งมีผลงาน ที่มีชื่อวา “โคมไฟรังนก” และรางวัลที่ 1 ประเภท เครื่องปน ดินเผา ผลงานทีม่ ชี อื่ วา “Butterfly Vase” ซึ่งพิธมี อบรางวัล ไดมกี าํ หนดจัดขึน้ ภายในงาน BIG & BIH ณ ศูนยนทิ รรศการ และการประชุมไบเทค

ทั้งนี้หลังจากการประชาสัมพันธรับสมัครกลุมผูผลิต งานหัตถกรรม กลุมนักออกแบบและผูประกอบการ รวมถึง กลุมนิสิตนักศึกษา ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค ปรากฏวามีผูสงผลงาน ทั้งสิ้น 214 ชิ้นงาน แบงออกเปน เครื่องปนดินเผาจํานวน 127 ชิ้นงาน และเครื่องจักสานจํานวน 87 ชิ้นงาน และไดรับ การคัดเลือกใหเขารอบตัดสินประเภทละ 15 ชิน้ งาน รวมเปน 30 ชิ้นงาน โดยมีรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 ไดรับเงินสดมูลคา 50,000 บาทพรอมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ไดรบั เงินสดมูลคา 30,000 บาทพรอมเกียรติบตั ร และรางวัล ที่ 3 จะไดรับเงินสดมูลคา 20,000 บาท พรอมเกียรติบัตร และผลงานของผู  ที่ ไ ด รั บ รางวั ล จะถู ก นํ า ไปแสดงภายใน งาน BIG&BIH

Old Baby รวมมือ Swarovski ออกคอลเลคชัน่ สุดหรู “Swarovski Sofa Collection” เนนเจาะตลาด ผูห ญิงชอบการแตงบาน พรอมสรางแบรนดสคู วามเปนผูน าํ เฟอรนเิ จอรแนว Retro สไตล Garage มัน่ ใจตลาด เฟอรนเิ จอรระดับบนกําลังซือ้ ไมตก นายสาลพร หิ รั ญ ประดิ ษ ฐ กรรมการผู  จั ด การ บริ ษั ท สามาพรการค า จํ า กั ด ผู  ผ ลิ ต และจํ า หน า ย เฟอรนิเจอรตกแตงบานแบรนด “Old Baby” กลาวถึง สิ น ค า ตกแต ง บ า นแนว Retro สไตล Garage เป น เทรนด ก ารตกแต ง บานแนวใหม ที่กําลังได รับความนิยมจากทั่วโลก และกระแสความนิ ย มนี้ เริ่มขยายเขามาสูตลาด สาลพร หิรัญประดิษฐ เมืองไทย โดยเฉพาะใน กลุมลูกคาระดับไฮเอนด ทีน่ ยิ มสะสมรถหรูๆ คนกลุม นีจ้ ะมีรถยนตแบรนดดงั ระดับโลก อยูในความครอบครอง เฉลี่ยประมาณ 5-10 คัน โรงรถซึ่งเปนสถานที่จอดและเก็บรักษารถ จึงมีความ สําคัญไมแพสถานที่อื่นใดในบาน และกลายเปนสถานที่ รับแขกไปโดยปริยาย ซึง่ การตกแตงโรงรถใหสวยงาม มีสไตล นาอยู และสามารถอํานวยความสะดวกในการดูแลรักษารถได จึงเปนสิง่ จําเปนทีข่ าดไมได และสินคาทีส่ อดรับกับไลฟสไตล ของคนกลุมนี้ จึงกําลังเปนที่ตองการของตลาด และมีอัตรา การเติบโตทีส่ งู มาก ดังนัน้ จุดเริม่ ตนของ Old Baby จึงเกิด ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดในกลุมนี้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรวมมือกับ Swarovski ผูผลิต และจําหนายคริสตัลเจียรนัยระดับโลก ในการสรางสรรค ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ซฟารุ  น ใหม ล  า สุ ด ออกสู  ต ลาด ภายใต ชื่ อ ว า “Swarovski Sofa Collection” ซึ่งเปนโซฟารับแขกที่สราง ขึน้ จากนําเอาตัวถังรถยนตโบราณ มาออกแบบและดีไซนใหม ใหเปนโซฟารับแขก พรอมประดับตกแตงแผงกันชนดานหนา ดวย คริสตัลเจียรนัยแทจาก Swarovski สรางความหรูหรา โดดเดน และเอกลักษณเฉพาะใหเกิดขึ้นกับสินคาเหนือกวา โซฟาของแบรนดอนื่ ๆ ในทองตลาด ซึง่ สินคารุน นี้ จะเปนการ ขยายตลาดเขาสูกลุมผูหญิง และการตกแตงในสถานที่อื่นๆ ซึ่งไมจําเปนตองเอาไปตกแตงกับโรงรถเทานั้น อยางไรก็ตามสินคาของ “Old Baby” ปจจุบันไมได จํากัดอยูเฉพาะการตกแตงโรงรถเทานั้น แตยังขยายไป สูตลาดการตกแตงสถานที่ตางๆ อีกมากมาย เชน โรงแรม สินคาหลักๆ ของ “Old Baby” ปจจุบนั มีอยู 4 ประเภท รีสอรท คอนโดมิเนียม บานพักอาศัย รานอาหาร รานกาแฟ คือ 1.โซฟาทํามาจากโครงของรถยนตโบราณ 2.ตูเพลง โบราณหรือที่เรียกวา jukebox 3.ตูเย็นโบราณ ที่เรานํามา ทําใหมทั้งหมด เชน ปะผุ ใสเครื่องประหยัดไฟเบอร 5 และ 4.ปมนํ้ามันโบราณ ที่นําโครงเกามาดัดแปลงใหสามารถใช งานไดในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้สินคาประเภทโซฟา ตูเย็นและ ปมนํ้ามัน ลูกคาสามารเลือกสีและลายเองได โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกแบบใหเปนเอกลักษณเฉพาะ ตามความ ตองการของลูกคาแตละราย และไมซํ้าแบบกันในแตละชิ้น เพื่อความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูซื้อและเพื่อเปนการ สรางแบรนด “Old Baby” ใหเปนทีร่ จู กั และยอมรับมากยิง่ ขึน้

24

BN#206_p24-25_iMac5.indd 24

11/24/12 2:15 AM


จะเนนที่การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบ นอกจากนัน้ แลว ยังไดมกี ารจัด Road Show ตามงานแสดง สินคางานตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุม ลูกคาและผูช นื่ ชอบสินคาแนวนีโ้ ดยเฉพาะอีกดวย เพือ่ สราง การรูจักและการยอมรับในแบรนดสินคาใหเกิดขึ้นแกกลุม เปาหมายในวงกว างยิ่งขึ้น ทั้งกลุมนักสะสมรถยนตหรู, กลุมผูชื่นชอบการตกแตงบานสไตล Retro รวมถึงกลุม สถาปนิ ก และมั ณ ฑนากรซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การออกแบบ สูงมากในปจจุบัน นายสาลพร กลาวทิ้งทายวา เราตองการที่จะสราง รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพยระดับบน ที่ตองการสราง แบรนด “Old Baby” ใหเปนผูนําดานสินคาตกแตงบาน เอกลักษณและความเดนใหกบั สถานทีน่ นั้ ๆใหมคี วามอลังการ แนว Retro สไตล Garage ใหเปนที่ยอมรับแกผูบริโภค และแตกตางเหนือใคร ทั้งในเรื่องของการดีไซน และการรับประกันคุณภาพของ สําหรับกลยุทธการตลาดของ “Old Baby” ในปนี้ สินคา และที่สําคัญตองการที่จะนําสิ่งที่บางคนมองวาเปน

PRODUCT “โซฟาเปลี่ยนโฉมเปนเตียง 2 ชั้น”

โซฟาอเนกประสงค ตัวนี้นอกจากจะชวย ประหยั ด เนื้ อ ที่ แ ล ว สีสันสดใสและดีไซน สวยเก และยังสามารถ เป น ได ทั้ ง โซฟาและ เตียง 2 ชัน้ ในตัวนัน่ เอง จึงเหมาะเอาไปตกแตงไดทั้งหองรับแขกเพื่อใหมีที่นั่งเลน ดูทีวีสบาย ๆ หรือเอาไปใชในหองของเด็ก ๆ เพื่อใหเขา ไดมีทั้งเตียงและโซฟาสําหรับนั่งเลนเกมไปในตัว เปน ไอเดียจากบริษัท Bonbon www.kapook.com “NINO” โตะทํางานสารพัดประโยชน เจาโตะทํางานทีม่ ากประโยชน ในการใชสอยตัวนีม้ ชี อื่ วา NINO ซึ่งเนนการประหยัดพื้นที่ควบคู กับการใสใจเรื่องความสะดวก สบายในการทํางานของพนักงาน จึ ง ได อ อกแบบให มี ที่ สํ า หรั บ วางโนตบุก ลิ้นชักสําหรับเก็ บ พวกเครื่ อ งเขี ย นหรื อ อุ ป กรณ ไอทีตางๆพรอมที่สําหรับแขวน หูฟงในตัวและหลอดไฟดานบน แถมยังติดลอเลื่อนไวให เคลือ่ นยายได www.ariannadeluca.com

ขยะเหลือใช กลับมาทําใหมีคาเหมือนดังวันวาน บริ ษั ท สามาพรการค า จํ า กั ด ผลิ ต และจํ า หน า ย เฟอรนิเจอรตกแตงบานแนว Retro สไตล Garage ภายใต แบรนด “Old Baby” เปนแบรนดของตนเอง เปดดําเนินงาน มาเปนระยะเวลากวา 5 ป นับตั้งแตป 2549 ซึ่งมีโชวรูม อยูท ี่ CDC ชั้น 2 โซน 2 สินคาของบริษทั ฯไดรบั การตอบรับ จากกลุม ผูช นื่ ชอบการตกแตงบานสไตล Retro เปนอยางมาก และสามารถพูดไดวา “Old Baby” กาวสูค วามเปนผูน าํ ในกลุม สินคาสไตล Garage นี้แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

โคมไฟ “Silhouette” บางเฉียบ ควบคูมุมมอง ลิ้นชักเก็บของจากกระเปาเดินทางวินเทจ 2 ดาน สําหรับคนทีก่ าํ ลังมองหา โคมไฟสวยๆ ตกแต ง บ า น ห รื อ ส ว น ใ ห  แ ห ว ก แ น ว ขอเสนอโคมไฟ Silhouette ผลงานออกแบบของบริษัท Diogo Frias ไดแรงบันดาลใจ มาจากเงาของโคมไฟปกติ ทั่วไปเวลาที่พาดผานกําแพง จึงออกมาเปนแบบเรียบบางอยางทีเ่ ห็น ซึง่ นอกจากโคมไฟนีจ้ ะ ดูเกแปลกตาดวยดีไซนเรียวบางไมเหมือนใครแลว ยังมีมมุ มอง 2 ดานทีแ่ ตกตางกันโดยสิน้ เชิงโดยมีทงั้ ดานสีดาํ ทีใ่ หเสนหแ บบ ผูใ หญ และดานสีขาวทีด่ อู บอุน ออนโยนแตกตางกันไปในเวลา เดียวกัน www.diogo-frias.com “Traffic Jam Clothing Hanger” ที่แขวนเสื้อ เทหๆ ไอเดี ย ที่ แ ขวนเสื้ อ แนวๆ ที่ มี ชื่ อ ว า “Traffic Jam Clothing Hanger” ผลงาน การออกแบบของ Vukasin Vukobratovic มาพร อ มกั บ รูปทรงปายบอกทางไมเหมือน ใคร เหมาะทัง้ สําหรับไวใชหรือเอามาไวตกแตงหองควบคูก บั การแขวนเสือ้ ไปในตัว เรียกไดวา คุม คาจริงๆ www.ไอเดีย.com

ลิ้ น ชั ก เก ๆ ทํ า มาจากการนํ า กระเป า เดิ น ทางเก า ๆ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว มาประดิ ษ ฐ เ ป น ชั้ น เก็ บ ของสไตล ย  อ นยุ ค แบ ง แต ล ะช อ งด ว ยโครงไม แ ละเหล็ ก จากนั้ น นํ า เอา กระเป า เดิ น ทางมาสอดเข า ไปเพื่ อ ใช แ ทนลิ้ น ชั ก ซึ่ ง เป น ผลงานออกแบบของนักออกแบบชาวอังกฤษชือ่ เจมส พลัมบ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากกระเปาเดินทางวินเทจนั่นเอง www.decorreport.com

25

R1_BN#206_p24-25_iMac5.indd 25

11/27/12 12:18 AM


ประกวดราคาจาง

ติดตอที่ กองคลัง โทร. 0-3427-1156 ตอ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เรียกประกวดราคาจางโครงการ ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอล ม.4 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ยื่นเอกสาร 30 พฤศจิกายน 2555 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดิ น อุ ด ม เรี ย กประมู ล ด ว ยวิ ธี ก ารทาง ติดตอที่ กองคลัง โทร. 0-7560-0295-6 อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 1.จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโร-หนอง สอบราคา หอยโขง (ชวงที่ 2) จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคา จางตอเติมหองเก็บของ และซอม 2.โครงกากรอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาใหม-ควนชก คอมพิวเตอรของโรงพยาบาลพระปกเกลา หมูท ี่ 3 บานปาใหม ยื่นเอกสาร 27 พฤศจิกายน 2555 3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด หมูที่ 4 ติดตอที่ กลุม งานพัสดุและบํารุงรักษา ชัน้ 6 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน บานเขาดิน ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 โรงพยาบาลพระปกเกลา โทร. 0-3932-7815, 0-3932-4975-84 ตอ 1630-1636, 0-3932-4975-84 ติดตอที่ สวนการคลัง โทร. 0-7565-0120 ตอ 103 ตอ 1638

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนตําบลดงเจริญ เรียกประมูลจางดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส การจางเหมากอสรางระบบประปาหมูบ า นแบบบาดาล ขนาดใหญ บานดง หมูท ี่ 2 ต.ดงเจริญ อ.คําเขือ่ นแกว จ.ยโสธร ประจําป งบประมาณ 2556 ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ องคการบริหารสวนตําบลดงเจริญ อ.คําเขือ่ นแกว จ.ยโสธร โทร. 0-4579-1989

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนจังหวัดนาน เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส เรียกประมูลดวยวิธีการทาง จางกอสรางบานจําลองชนเผาไทลื้อในบริเวณโรงสีขาวพระราชทาน อิเล็กทรอนิกส จางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลทติก บานหวยเดือ่ หมูท ี่ 3 ต.ศรีภมู ิ อ.ทาวังผา จ.นาน คอนกรีต สายบานนํา้ ตก –บานวังลุง หมูท ี่ 6 ต.ทอนหงส อ.พรหมคีรี ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ โทร. 0-5471-0015 ตอ 500-503 จ.นครศรีธรรมราช ยื่นเอกสาร 27 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ สวนการคลัง โทร. 0-7539-4161 ตอ 16 ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เรียกประมูลดวยวิธีการ ประกวดราคาจาง ทางอิเล็กทรอนิกสจางงานกอสรางถนนทางเชื่อมผิวจราจรแอสฟลท องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เรียกประกวดราคาจางโครงการ ติกคอนกรีต และกอสรางสะพาน คสล.ขามคลองลัดตาชวย หมูท ี่ 3,4 กอสรางทาเทียบเรือนบานวังหิน (ซอยบากันดี) ม.6 ต.คลองทอมใต ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 อ.คลองทอม จ.กระบี่ ยื่นเอกสาร 26 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โทร. 0-3471-5719 โทร. 0-7560-0295-6

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เรียกประกวดราคาจางดวยวิธกี าร ทางอิเล็กทรอนิกส งานกอสรางกําแพงกันเสียง บริเวณริมรั้วกําแพง โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 2 จํานวน 1 งาน ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ แผนกจัดหา โรงไฟฟาพระนครใต โทร. 0-2383-0056 หรือ 0-2436-7639

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคาจางเหมา

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง เรียกประกวดราคาดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 1.จางโครงการซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวง หมายเลข 1124 2.โครงการซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal บานวังกวาง หมูท ี่ 3-บานปามวง หมูท ี่ 9 ต.แมพงุ อ.วังชิน้ จ.แพร 3.โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคางคําปนบานวังกวาง ต.แมพงุ ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ สวนการคลัง ฝายพัสดุ โทร. 0-5452-0507

ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

เทศบาลเมืองดอกคําใต เรียกประมูลจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส โครงการซอมสรางผิวจราจร ชุมชนบานศรีชุม-ชุมชนบานรองจวา ต.สวางอารมณ อ.ดอกคําใต จ.พะเยา ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสนิ กองคลัง เทศบาลเมืองดอกคําใต โทร. 0-5449-1490 ตอ 21

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร เรียกประมูลดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส จางโครงการกอสรางสนามฟุตซอล โรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย หมูท ี่ 5 ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประมูลดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกสจา งเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต สายนํา้ ผุด-นํา้ โฉ หมูท ี่ 2 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ โทร. 0-7535-6253 ตอ 204

ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เรียกประกวดราคาดวยวิธกี ารทาง อิเล็กทรอนิกส จางเหมากอสรางลานเก็บวัสดุเหลือใชรอจําหนายพรอม บอดักไขมัน และระบบระบายนํา้ จํานวน 1 งาน ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝายวางแผนและบริหาร เหมืองแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง โทร. 0-5425-4399 หรือ 0-2436-7323

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร เรียกประกวดราคาจาง เหมากอสรางอาคารชุดพักอาศัยขาราชการศาลยุตธิ รรม จํานวน 12 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวังกําแพงเพชร ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กลุม งานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร โทร. 0-5571-4749 ตอ 117 ,118

การทางพิเศษแหงประเทศไทย เรียกสอบราคา จางปรับปรุงหองนับเงิน ดานเก็บคาผานทางพิเศษพระรามทีส่ ี่ 1 ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ แผนกจัดหา โทร. 0-2579-5175, 0-2579-0043

ประกวดราคาจางกอสราง

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรียกประกวดราคาจางสิง่ กอสราง โรงเรือน องค ก ารบริ ห ารสว น ตํ า บลแม จั๊ ว ะ เรี ย กประมู ล ด ว ยวิ ธี ก ารทาง ปฏิบตั กิ ารโคณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อิเล็กทรอนิกส จางปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติก อ.หาดใหญ จ.สงขลา ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 คอนกรีต สายทางบานแมจวั๊ ะ-อางเก็บนํา้ แมจวั๊ ะ ยื่นเอกสาร 23 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ หนวยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา ติดตอที่ สวนการคลัง โทร. 0-5461-3735 ตอ 14 นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โทร. 0-7444-6754 หรือ 0-7428-6024

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เรียกประกวดราคาจางดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิรริ าษฎรวทิ ยาคาร) อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ โทร. 0-3845-5921

สอบราคาจางปรับปรุง

องคการบริหารสวนตําบลนํา้ พุ เรียกประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทาง อิเล็กทรอนิกสงานจางเหมาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ขององคการบริหารสวนตําบลนํา้ พุ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.สายนายสวาท – เขตเทศบาลเมืองนาสาร หมูที่ 1 ต.นํ้าพุ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 2.สายเอเชีย 41 –หัวสะพานนายาง หมูท ี่ 5 3.สายวันแม (ตอน 2) หมูท ี่ 6 ต.นํา้ พุ 4.สายนางไร (ตอน 2) หมูท ี่ 4 ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 องคการบริหารสวนตําบลคลองบานโพธิ์ เรียกประมูลดวยวิธีการทาง ติดตอที่ ทีท่ าํ การองคการบริหารสวนตําบลนํา้ พุ อิเล็กทรอนิกสจา งโครกากรอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีตสาย โทร. 0-7734-8108 คลองยายคํา หมูท ี่ 2 ต.บางซอน อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ติดตอที่ สวนการคลัง โทร. 0-3858-8246 องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี เรียกประมูลดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 1.จางกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน เรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง สายหมูท ี่ 7 ต.ดงบัง-หมุท ี่ 1 ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อาคารศูนยวทิ ยบริการพรอมครุภณ ั ฑ พืน้ ทีไ่ มตาํ่ กวา 1,088 ตารางเมตร 2.จางซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส สายทาง ปจ.3079 บ า นคลองรั้ ง –พญาจ า ย ต.กรอกสมบู ร ณ ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ติดตอที่ งานการเงิน วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน ต.สวางแดนดิน 3.ซอมสรางถนนลาดยางผิวจ ราจรแบบ Cape Seal สายบานโคก อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร อุดม ต.หนองกี-่ บานแหลมไผ ต.ทุง โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทร.0-4272-1991 ตอ 119 4.จางขุดลอกคลองวังทะลุ ต.กรอกสมบูรณ –คลองตะนนท หมูท ี่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ-์ บานระเบาะไผ หมูท ี่ 5 บานวังตะพาบ หมูท ี่ 11 บาน ประมูลจางเหมาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มาบเหียง หมูท ี่ 10 บานปรือวาย หมูท ี่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว เรียกประมูลจางเหมากอสรางดวยวิธกี าร จ.ปราจีนบุรี ถึงเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 12 โครงการ 5.จางขุดลอกคลอง หมูที่ 2,9,14,16 ต.วังดาล อ.กบินทรบุรี ยื่นเอกสาร 22 พฤศจิกายน 2555 จ.ปราจีนบุรี -หมูท ี่ 9 ต.บานหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดตอที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพยสนิ 6.ขุดลอกคลองบานวังสะบา หมูท ี่ 7 –บานหนองจิก หมูท ี่ 12 ต.วังดาล โทร. 0-8379-6665-5 , 0-4489-7013 , 0-4489-7409 ตอ 17 อ.กบินทรบรุ ี เชือ่ ม ต.บานหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 7.จางขุดลอกคลองบานปาไผ หมูท ี่ 6,5,3,4,2 ต.เขาไมแกว-หมูท ี่ 10 ต.กบินทร อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี

26

BN#206_p26-27_iMac5.indd 26

11/24/12 2:17 AM


8.กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายหมูที่ 16 ต.บานพระ –หมูท ี่ 7 ต.ดงขีเ้ หล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 9.กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape Seal สายบานแหลมไผ หมูท ี่ 8 ต.ไมเค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี -บานปากพลี หมูท ี่ 3 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 10.กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบานเหลา บุตร หมูท ี่ 6 ต.โนนหอม-บานหนองคุม หมูท ี่ 14 ต.ดงขีเ้ หล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 11.จางซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สาย ปจ 3047 บานเขาลูกชาง ต.ลาดตะเคียน-บานโนนเจริญ ต.เขาไมแกว อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี 12.จางซอมแซมคอสะพานขามคลองหวยไคร บนเสนทางสาย หมูท ี่ 1,3,4 ต.วังตะเคียน - หมูท ี่ 1 ต.บอทอง อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี 13.จางซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สาย ปจ 2080 บานโคกสวาง ต.บุฝา ย – บานเนินหินตัง้ ต.หนองแกว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 14.จางซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สาย ปจ 3123 บานเกาะยายหนัก ต.หนองแกว –บานโคกบาน ต.โพธิง์ าม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 15.จางซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบาน โคกอูท อง หมูท ี่ 7 ต.หนองแกว – บานขิงกระชาย หมูท ี่ 13 ต.บุฝา ย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ โทร. 0-3745-2073

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนตําบลบุง คลา เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จางเหมาปรับปรุงถนนลาดยางใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน บุง คลา - บานหัวนา หมูท ี่ 3 ต.บุง คลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ สวนการคลัง อบต.บุง คลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ โทร. 0-5673-8038 ตอ 12

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

สํานักงาน ก.พ. เรียกประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จางเหมาปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ สํานักงานเลขาธิการ กลุม งานบริหารทรัพยสนิ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นทนบุรี โทร. 0-2547-1097

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประมูลดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส จางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต สายบานควนฐาน หมูท ี่ 1 ต.นาหลวงเสน อ.ทุง สง จ.นครศรีธรรมราช ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ โทร. 0-7535-6253 ตอ 204

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย เรียกประมูลดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส จางกอสรางกําแพงหินกันดินคลองวัดนํา้ รอบ (ตอจาก เขตเทศบาล) ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 200 เมตร พรอมกอสรางทอ ลอดเหลีย่ ม คสล. 1 จุด หมูท ี่ 4 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง จ.พังงา ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ สวนการคลัง โทร. 0-7643-4430 , 0-7658-1963

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

อําเภอบอไร จ.ตราด เรียกประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จางโครการกอสรางถนน คสล.สายหลังโรงพยาบาลบอไร จากสาม แยกสายขางโรงไฟฟา บอไร หมูที่ 3 ถึงสามแยกถนนสายทุงยาว หมูท ี่ 4 ต.บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ ที่วาการอําเภอบอไร ที่ทําการปกครอง ฝายบริหารงาน ปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร. 0-3959-1239

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เรียกประกวดราคาดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส จางโครงการซอมสรางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานหนองผึ้ง-ปทมานนท รอ.2020 ตงหนอง

ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ สวนการคลัง โทร. 0-4361-1660

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรียกประกวดราคาดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส จางเหมางานปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร 1 ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 งาน องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง เรียกประมูลดวยวิธีการทาง ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 อิเล็กทรอนิกสจา งโครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลท ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลัง ชัน้ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย ติกคอนกรีต หมูท ี่ 5 บานฮองหาหลวง –หมูท ี่ 8 บานหวยเหีย๋ เกษตรศาสตร บางเขน ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0-2579-0113 ตอ 4307-9 ติดตอที่ กองคลัง (งานพัสดุ) องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม โทร. 0-4347-3000 ตอ 19 ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 1.จางซอมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เรียกประกวดราคาดวยวิธีการทาง 2.จางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 อิเล็กทรอนิกส จางโครงการกอสรางสํานักงานกลุม งานปฏิบตั กิ ารเดินรถ ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 21 และ 31 (อูร งั สิต-ประชาธิปต ย) เขตการเดินรถที่ 1 ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสนิ กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0-4261-1227 ตอ 110 ติดตอที่ กลุม งานจัดซือ้ สํานักบริการและจัดซือ้ ฝายบริหาร องคการ ขนสงมวลชนกรุงเทพ ชัน้ 2 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2246-0974 ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การทางพิเศษแหงประเทศไทย เรียกประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทาง ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด เรียกประมูลจางดวยวิธกี ารทาง 1.การจางปรับปรุงผิวจราจรทางขึน้ -ลง ทางพิเศษ อิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางอาคารทีท่ าํ การองคการบริหารสวนตําบล ยืน่ เอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 หนองกระเจ็ด ต.หนองกระเจ็ด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 2.จางกอสรางตอเติมหองทํางานหัวหนาแผนกดานเก็บคาผานทาง ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 พิเศษพระโขนง ทางพิเศษฉลองรัช ติดตอที่ เจาหนาทีพ่ สั ดุ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0-3258-6261 ติดตอที่ แผนกจัดหา โทร. 0-2579-5173, 0-2579-5175 องคการบริหารสวนตําบลตะพง เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลบางเสาธง เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลตะพง จํานวน 10 สายทาง ดังนี้ ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 1.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสาย X2 ติดตอที่ กองคลัง ฝายพัฒนาจัดเก็บรายได งานพัสดุ ยื่นเอกสาร 16 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0-3866-4053 ตอ 302 2.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสาย X2 ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสนิ กองคลัง เทศบาลตําบลบางเสาธง การทางพิเศษแหงประเทศไทย เรียกประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง โทร. 0-2330-3501-4 ตอ 26 อิเล็กทรอนิกสการจางปรับปรุงผิวจราจร Ramp ระดับดิน ทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ สอบราคาจางกอสราง ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดเชียงราย เรียกสอบราคาจางกอสรางรางระบายนํา้ พรอมทางเทา ติดตอที่ แผนกจัดหา โทร. 0-2579-5175 และ 0-2579-0043 บริเวณอาคารศูนยแพทยศาสตรศกึ ษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลเมืองชะอํา เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จางเหมา ติดตอที่ กลุม งานพัสดุ ชัน้ 2 อาคารพัสดุกลาง โรงพยาบาลเชียงราย โครงกากรอสรางอาคารเรียน ตามแบบมาตรฐาน สน.ศท.4/12 โรงเรียน ประชานุเคราะห ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เทศบาล 1 บานชะอํา โทร. 0-5371-1307 , 0-5371-1300 ตอ 1384 ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 ติดตอที่ กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี สอบราคากอสราง โทร. 0-3247-1822 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เรียกสอบราคา ดังนี้ 1.งานกอสรางหลังคาโคงไรโครงสราง และปรับระดับพืน้ ASPHALTIC ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส CONCRETE อาคาร T5,T6,T7 และงานก อ สร า งหลั ง คาโค ง องคการบริหารสวนจังหวัดตราด เรียกประมูลดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ไรโครงสราง และปรับระดับพื้น คสล.อาคาร T4,T5 ฝายชาง จางเหมา ดังนี้ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.ปรับปรุงหองเอนกประสงคศนู ยการเรียนรูต ลอดชีวติ องคการบริหาร 2.งานปรับปรุงหองนํา้ ชาย-หญิง บริเวณ ชัน้ 1 อาคาร 1 และอาคาร 3 สวนจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด สํานักงานใหญ 2.ก อ สร า งอาคารผู  สู ง อายุ จั ง หวั ด ตราดสาขาตํ า บลเกาะหมาก ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 อ.เกาะกูด จ.ตราด ติดตอที่ ศูนยบริการงานจัดซือ้ ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0-2545-3251 ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดตราด โทร. 0-3951-8005 ตอ 14 ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบลศรีบัวบาน เรียกประมูลดวยวิธีการทาง ประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสจา งเหมาซอมสรางผิวทางแอสฟลทตกิ องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประมูลดวยวิธกี ารทาง คอนกรีต สายทางบานขัวแคร-บานทุง ยาว ต.ศรีบวั บาน อ.เมือง จ.ลําพูน อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ ยื่นเอกสาร 19 พฤศจิกายน 2555 1.จางกอสรางสนามกีฬาอําเภอ อ.ทุง ใหญ จ.นครศรีธรรมราช ติดตอที่ สวนคลัง อบต.ศรีบวั บาน ยื่นเอกสาร 21 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0-5355-3792, 0-5355-3989 ตอ 14 2.จางเหมากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายควน หมากลับ หมูท ี่ 1 ต.ยางคอม อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช ยื่นเอกสาร 20 พฤศจิกายน 2555 พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจางงานกอสราง ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ อาคารสํานักงานฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th โทร. 0-7535-6253 ตอ 204

27

R1_BN#206_p26-27_iMac5.indd 27

11/27/12 12:22 AM


รฟม.หวั่นปญหาขาดแคลนแรงงาน กระทบการกอสรางโครงการรถไฟฟา

นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล รองผูวาการรถไฟฟา ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) กลาววา ปญหา ขาดแคลนแรงงานไดสงผลกระทบตอการกอสรางโครงการ รถไฟฟาบางสวน โดยเฉพาะงานกอสรางศูนยซอมบํารุง ซึ่ง ตองใชแรงงานมากกวางานโครงสรางอืน่ ซึง่ รฟม.จะไดตดิ ตาม การดําเนินงานของบริษัทรับเหมากอสรางทั้งที่อยูระหวาง การกอสราง และที่กําลังจะลงนามสัญญาจาง เพื่อไมใหงาน กอสรางลาชาหรือไมเปนไปตามแผนงาน พรอมกันนี้ นายพีระยุทธยังกลาวถึงความคืบหนาโครงการ รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหมวา รฟม.เตรียมเสนอ ใหคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาขยายแนวเสนทางจากหมอชิตสะพานใหม ระยะทาง 12 กม. ตอไปยังคูคต รวมระยะทาง 20 กม. ขณะเดียวกันจะตองปรับเพิม่ กรอบวงเงินอีกประมาณ 40-50% เนือ่ งจากเนือ้ งานเพิม่ ขึน้ และอัตราเงินเฟอ คาดวาจะเสนอให คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาไดในเดือน ธ.ค. นี้

PREB โชวรายไดปนี้ 4 พันลาน ตั้งเปาปหนาโตอีก 18%

นายชัยรัตน ธรรมพีร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บมจ. พรีบิลท (PREB) เปดเผยวาบริษัทตัง้ เปาในป 2556 รายได รวมเติบโตอยางตอเนือ่ ง 18% จากปนี้ 4 พันลานบาท โดยราย ไดหลักยังมาจากธุรกิจรับเหมากอสราง 3.2 พันลานบาท คาด กําไรขั้นตนจะรักษาระดับไวไดที่ 40% กําไรสุทธิ อยูที่ 10% คาดวากําไรสุทธิจะสูงกวาปกอน และปหนาจะสูงขึ้นอยางตอ เนื่องจากปนี้ เนื่องจากงานในมือมีมารจิ้นสูง โดยเฉพาะธุรกิจ รับหมากอสรางที่มีงานเสนอเขามามาก ในขณะที่โครงการ อสังหาริมทรัพยยังมียอดขายที่ดี นายชัยรัตน กลาววา ในปหนาบริษทั มีแผนเปดตัวโครงการ คอนโดมิเนียม 2 แหง มูลคารวม 2.5 พันลนบาท เปนโครงการ คอนโดมิเนียม low rise และ high rise ตามแนวรถไฟฟา ซึง่ ขณะนี้ มีที่ดินพรอมพัฒนาโครงการแลว คาดวาจะเปดขายไดในชวง ปลายป 56 บริษัทจะชะลอการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ขนาดใหญไวกอ นโดยบริษทั จะจัดหาทีด่ นิ เพือ่ เตรียมรองรับการ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก หรือโครงการแนวราบ ทีใ่ ชเวลากอสรางไมนาน เพือ่ ใหสามารถโอนและรับรูร ายไดเร็วขึน้ ดานปจจัยเสีย่ งทางธุรกิจในป 56 นายชัยรัตนมองวา คือ การปรับขึน้ คาแรงขั้นตํ่าเปน 300 บาททั่วประเทศ และราคา นํา้ มันทีม่ แี นวโนมสูงขึน้ จะสงผลทําใหตน ทุนหลายอยางสูงขึน้ ตามไปดวย แตทางบริษัทไดมีการล็อคตนทุนไวแลวทั้งราคา วัสดุกอ สรางและคาแรง โดยเฉพาะงานใหม ไดมกี ารพิจารณา มูลคางานตามตนทุนใหมแลว

HYDRO ฉลองครบ 30 ป โชวกําไรสุทธิ 21.44 ล.

นายสลิบ สูงสวาง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผูน าํ ธุรกิจรับเหมา กอสรางและรับจางบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เป ด เผยว า ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย ในไตรมาส 3 ป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 21.44 ลานบาท ซึ่ง ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปกอ นทีม่ กี าํ ไรสุทธิ 8.42 ลานบาท หรือคิดเปนการเติบโต 154.63% และมีรายได รวม 301.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มี รายไดรวม 163.23 ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 43.82 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิเพียง 35.42 ลานบาท หรือคิดเปนการเติบโต 23.72% ในขณะที่ รายไดรวมงวด 8 เดือนป 2555 อยูที่ 670.84 ลานบาท เพิ่ม ขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 494.16 ลานบาท นายสลิบ กลาวเพิม่ เติมวา ผลการดําเนินการคงเปนไปตาม เปาหมายทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว นอกจากนี้ บริษทั ยังคงเดินหนาประมูล งานใหมในประเทศอยางตอเนื่อง โดยในชวงที่ผานมา บริษัท สามารถชนะการประกวดราคาและไดรบั งานใหมเพิม่ ขึน้ สงผล ทําใหมีมูลคางานในมือรอรับรูรายได (Blacklog) มากกวา 1,100 ลานบาท

ไมนฮารท ประเทศไทย บุกพมา ลุยงานคอนซัลทรับตลาดอาเซียน

ไมนฮารท ประเทศไทย สั่งเปดสาขาใหม ในพมา ภายใตชื่อ บริษัท ไมนฮารท (เมียนมาร) จํากัด พรอมใหบริการการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเต็มรูปแบบ หวังรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และการลงทุนจากตางประเทศ พรอมดันวิศวกรไทยยกฐานะทํางานระดับภูมิภาค มร.จอหน ล. พอลลารด กรรมการผูจัดการ บริษัท ไมนฮารท (ประเทศไทย) จํากัด เผยวา ลาสุดบริษทั ฯ ไดเปด สํานักงานในกรุงยางกุง อยางเปนทางการ เพื่อ เตรียมพรอมรับการเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป น โอกาสที่ จ ะได รั บ งานที่ ป รึ ก ษาทาง ด  า น วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ สถาป ต ยกรรมให กั บ โครงการตางๆ ในพมา ที่กําลังเรงพัฒนาฐานะ ทางเศรษฐกิ จ จากภาค เกษตรกรรม ใหกลายเปน เศรษฐกิจที่มีพื้นฐานใน ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ ทั้ ง นี้ การพั ฒ นา ประเทศของพมา จะมา พรอมกับความตองการทางดานสาธารณูปโภค โครงสราง พืน้ ฐานและสิง่ ปลูกสรางตางๆ เชน โรงแรม โรงเรียน ศูนยการคา และโรงงาน โดยในการเขาไปทํางานในครั้งนี้จะใชบุคลากร จากไมนฮารท ในกรุงเทพฯ เปนกําลังสําคัญในการขยายกิจการ การบริการวิศวกรรม ถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการ กระตุน เศรษฐกิจของเมียนมาร ซึง่ ไมนฮารทจะดําเนินโครงการ กอสรางตางๆ เชน การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและ ความปลอดภัยตอสาธารณะ ซึง่ ปจจุบนั ไมนฮารท รับผิดชอบ โครงการหลายโครงการสําคัญในเมียนมาร เชน การดําเนินการ ปรับปรุงศูนย FMI ที่จะกลายเปนศูนยการคา Parksons ทางบริษัทยังจัดการออกแบบระบบดานเครื่องกล ไฟฟา สุขลักษณะและระบบปองกันไฟใหกับรีสอรทหลายแหงริม ฝง แมนาํ้ อิระวดี และอาวเบงกอล รวมถึงสถานกงสุลออสเตรเลีย ประจํายางกุง และทีพ่ กั ของเจาหนาทีป่ ระจําสถานทูตออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีงานบูรณะอาคารเกาแกในพมา ไดแก อาคาร แบบโคโลเนียลอังกฤษในกรุงยางกุง หลายอาคารมีอายุมากกวา หนึง่ รอยป โดย ไมนฮารท มีความพรอมในงานบูรณะอาคาร เกาแกของโครงการใน SPA Management ซึง่ ไดแก อาคาร ของกรมการรถไฟ ที่เปนอาคารกออิฐ ถือปูน สูงสามชั้น สรางเมือ่ พ.ศ. 2433 นอกจากนีใ้ นอนาคตบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะ พัฒนาการบริการระบบปองกันนํ้าทวมและระบบการจราจร อยางสมบูรณดวย “เราเล็งเห็นวา พมา มีความเหมาะสมเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะ เปนศูนยกลางสําคัญ ในการขยายบริการใหคาํ ปรึกษา ทัง้ ทาง ดานวิศวกรรม การจัดการ และการตรวจสอบควบคุมการ กอสราง ภายหลังจากการเปดเสรีอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 เนือ่ งจากเปนประเทศทีน่ า จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง หากเทียบกับประเทศอืน่ ๆ คาดวาการเปดตัวบริษทั ในพมาจะ ทําใหรายไดของ ไมนฮารท ประเทศไทย เพิม่ ขึน้ 10-20% ใน ปหนา” กรรมการผูจัดการ กลาวตอไปวา สําหรับความพรอมทางดานบุคลากร ขณะนี้ บริษทั ฯ มี ทีมงานผูเ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถทํางานในโครงการใหญระดับชาติ โดยมีวิศวกรชาวพมา 4 คน และวิศวกรตางชาติอีก 1 คน และคาดวาภายในสิน้ ป 2556 จะมีวศิ วกรคนไทยไมนอ ยกวา

30 คนทีม่ โี อกาสรวมงานในพมา โดยจะเขาไปดูแลในสวนงาน ควบคุมตางๆทําใหการทํางานของเรามีมาตรฐานในระดับ นานาชาติ ทั้งนี้ คาดการณวาเมื่อไมนฮารทเริ่มตนและดําเนินการ ในพมา จะมีผลใหวิศวกรและสถาปนิกระดับคุณภาพจํานวน มากจะหลั่งไหลเขามาในทํางานในพมามากยิ่งขึ้น เมื่อผนวก เขากับขอตกลงในการเปดสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีจ่ ะ มีผลในป พ.ศ. 2558 จะมีผลตอการโยกยายแรงงานฝมือ อยางเสรีในกลุมประเทศอาเซียน ตามขอตกลงการเปดเสรี การคาบริการกรอบอาเซียน (ASEAN Framework Agreement. on Services) และขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตนิ กั วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) ที่ ครอบคลุมวิชาชีพเฉพาะทาง 7 สาขา ไดแก อาชีพ ทันตแพทย อาชีพแพทย อาชีพพยาบาล อาชีพนักบัญชี อาชีพนักการสํารวจ อาชีพวิศวกร และอาชีพสถาปนิก ซึ่งสามารถกอใหเกิด โอกาสและอุปสรรคตอวิศวกรและสถาปนิกไทยในการทํางาน ขามชาติ

28

R1_BN#206_p28-29_iMac5.indd 28

11/27/12 12:18 AM


กรมโยธาฯ ลุยหัวหิน พัฒนาถนน-คลองระบายนํ้า

กรมโยธาธิการและผังเมือง นําเจาหนาที่ และคณะสือ่ มวลชนลงพืน้ ทีด่ คู วามคืบหนาโครงการพัฒนา และกําลังอยูร ะหวางดําเนินการในระยะที่ 2 รวมทัง้ โครงการ กอสรางปรับปรุงถนนหัวหิน 112 (หมูบานหัวนา) ระยะที่ 1 และโครงการปรับปรุงคลองระบายนํ้า กอสรางถนนเลียบคลองชลประทาน ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ฝงใต) ระยะที่ 1 อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ “ที่ผานมาเทศบาลหัวหิน ประสบปญหานํ้าทวมในเขต นายสุเมธ มีนาภา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและ ผังเมือง เผยความคืบหนา ของการดําเนินงานโครงการ พัฒนาตามผังเมืองจังหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ ตามมติ ของคณะกรรมการผังเมือง ว า ก อ นที่ ก รมโยธาฯจะ เขามาดําเนินการตรงนี้ได มีการวางแผนแมบทเอาไว สุเมธ มีนาภา ลวงหนาซึ่งแผนแมบทนี้ได มาจากการประชุมกับผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีทั้ง เทศบาล ผูน าํ ชุมชน และชาวบาน จนในทีส่ ดุ ไดแผนแมบทนีม้ า โดยมี ก ารวิ เ คราะห ว  า ป ญ หาของเมื อ งหั ว หิ น คื อ อะไร มีศกั ยภาพในการพัฒนาอยางไร จนไดมาเปนโครงการพัฒนา 3 โครงการคือ 1.โครงการดานการจราจร ไดแก โครงการ กอสรางถนนสาย ก. เลียบทางรถไฟ โครงการถนนผังเมือง และโครงการถนนหัวหิน 112 เปนตน ในดานความคืบหนาของโครงการกอสรางปรับปรุงถนน หัวหิน 112 ระยะที่ 1 ระยะทาง 750 เมตร วงเงิน 19.99 ลานบาท เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2552 แลวเสร็จในป 2554 เปนการ ปรับปรุงผิวทางจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายชอง การจราจรเปน 4 ชองทาง พรอมวางทอระบายนํ้าเชื่อมโยง ถนนเพชรเกษมและถนนเลีย่ งเมืองสูช มุ ชนเมืองหัวหินใหเกิด

ชุมชนหนาแนน โดยเฉพาะดานทิศใตของเทศบาลเปนประจํา ทุกป เนื่องจากไมสามารถระบายนํ้าลงสูทะเลไดทัน แตเมื่อ การกอสรางโครงการดังกลาว ในระยะที่ 1 แลวเสร็จ สงผลให ประสิทธิภาพในการระบายนํ้าลงสูทะเลมีความคลองตัว มากขึ้น” นายสุเมธ กลาวตอไปวา สวนโครงการพัฒนาที่ 2 เปนโครงการดานการปองกัน นํ้าทวม ไดแก โครงการศึกษาระบบปองกันนํ้าทวมเทศบาล เมืองหัวหิน และโครงการที่ 3 โครงการดานการอนุรักษ เมืองเชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเขาเมือง (อุโมงค) ความคลองตัว เพื่อใหเปนโครงขายสัญจรหลักที่มีมาตรฐาน โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมนํ้า (WATER FRONT) เปนตน และไดทําการสงมอบใหเทศบาลหัวหินเปนผูดูแล ปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการกอสรางในระยะที่ 2 อีกประมาณ 2,500 เมตร โดยมีกรมทางหลวงชนบทเปนผูรับผิดชอบ ในการกอสรางตอจากระยะที่ 1 จนถึงสิ้นสุดเขตเทศบาล ซึง่ มีการเซ็นสัญญากอสรางเมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า นมา คาดวา จะแลวเสร็จในป 2557 สําหรับโครงการปรับปรุงคลอง ระบายนํา้ (ฝง ใต) ระยะ ที่ 1 ระยะทาง 3,000 เมตร วงเงิน กวา 24 ลานบาท ซึง่ เปน โครงการแกไขปญหานํ้าทวมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและ อยางไรก็ดี กรมฯเตรียมเสนอของบประมาณในป 2557 ดําเนิน วังไกลกังวล (อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ) โดยการปรับปรุง คลองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดานลางเปนคอนกรีตทั้งหมด โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั นถนนดําเนินเกษม วงเงิน 160 ลานบาท สวนดานขางเรียงเปนหินยาแนวเพือ่ ความสวยงาม โดยคลอง โดยนําระบบไฟฟาลงใตดนิ ทัง้ 2 ฝง ระยะทาง 2 กิโลเมตร และ นี้สามารถระบายนํ้าที่จะเขาไปทวมในพื้นที่เมืองหัวหินออก โครงการปองกันนํ้าทวม รวม 270 ลานบาท ไปสูทะเล ปจจุบันไดกอสรางแลวเสร็จเปนระยะทาง 2 กม.

29

R1_BN#206_p28-29_iMac5.indd 29

11/27/12 12:19 AM


รายการวัสดุ หมวดวัสดุไม เสาเข็มไม เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร เสาเข็มไมยูคาลิปตัส มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร ไมแปรรูป ไมสัก ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 1 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมสัก ไมไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ไมตะเคียนทอง ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท

ตน ตน ตน ตน

25.50 62.50 125.00 225.00

ลบ.ฟ.

880.00

ลบ.ฟ.

3,000.00

ลบ.ฟ.

3,150.00

ลบ.ฟ.

3,185.00

ลบ.ฟ.

1,575.00

ลบ.ฟ.

3,150.00

ลบ.ฟ.

3,185.00

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,770.00

ลบ.ฟ.

3,050.00

ลบ.ฟ.

3,050.00

ลบ.ฟ.

3,150.00

ลบ.ฟ.

3,200.00

ลบ.ฟ.

3,500.00

ลบ.ฟ.

3,000.00

ลบ.ฟ.

2,550.00

ลบ.ฟ.

2,550.00

ลบ.ฟ.

3,000.00

ลบ.ฟ.

2,650.00

ลบ.ฟ.

3,025.00

ลบ.ฟ.

3,350.00

ลบ.ฟ.

3,400.00

ลบ.ฟ.

3,300.00

ลบ.ฟ.

3,350.00

ลบ.ฟ.

3,400.00

ลบ.ฟ.

3,500.00

ลบ.ฟ.

ลบ.ฟ.

3,950.00

1,266.67

รายการวัสดุ ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมตะเคียนทอง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 -8 เมตร ไมเต็ง ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมเต็ง ไมไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

1,266.67

ลบ.ฟ.

1,533.33

ลบ.ฟ.

1,566.67

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,400.00

ลบ.ฟ.

1,600.00

ลบ.ฟ.

1,600.00

ลบ.ฟ.

1,466.67

ลบ.ฟ.

1,466.67

ลบ.ฟ.

1,666.67

ลบ.ฟ.

1,666.67

ลบ.ฟ.

1,533.33

ลบ.ฟ.

1,533.33

ลบ.ฟ.

1,733.33

ลบ.ฟ.

1,733.33

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

900.00

ลบ.ฟ.

900.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

900.00

ลบ.ฟ.

900.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

900.00

ลบ.ฟ.

900.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

905.00

ลบ.ฟ.

950.00

ลบ.ฟ.

925.00

ลบ.ฟ.

925.00

ลบ.ฟ.

925.00

ลบ.ฟ.

925.00

รายการวัสดุ ไมแดง ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมแดง ไมไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

1,483.33

ลบ.ฟ.

1,516.67

ลบ.ฟ.

1,583.33

ลบ.ฟ.

1,633.33

ลบ.ฟ.

1,516.67

ลบ.ฟ.

1,550.00

ลบ.ฟ.

1,600.00

ลบ.ฟ.

1,666.67

ลบ.ฟ.

1,583.33

ลบ.ฟ.

1,650.00

ลบ.ฟ.

1,666.67

ลบ.ฟ.

1,700.00

ลบ.ฟ.

1,600.00

ลบ.ฟ.

1,666.67

ลบ.ฟ.

1,700.00

ลบ.ฟ.

1,733.33

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

640.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

640.00

ลบ.ฟ.

725.00

30

BN#206_p30-31_iMac2.indd 30

11/24/12 1:46 AM


รายการวัสดุ ไมยาง ไมไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร ไมยาง ไมไส ขนาด 1 1/2” x 1 1/2” ยาว 6 - 8 เมตร ผลิตภัณฑไม ไมปารเกลิ้นรอง ไมสัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ไมสัก หนา 19 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 14 นิ้ว ไมแดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว ไมแดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว ไมแดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ไมมะคา หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ไมประดู หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ผลิตภัณฑหินขัด กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามารเบล็กซ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีขาว ตรามารเบล็กซ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามารเบล็กซ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีสม ตรามารเบล็กซ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีแดง ตรามารเบล็กซ

หนวย ราคาตลาด /บาท ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

640.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

700.00

ลบ.ฟ.

650.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

725.00

ลบ.ฟ.

700.00

ตร.ม.

750.00

ตร.ม.

950.00

ตร.ม.

480.00

ตร.ม.

500.00

ตร.ม.

550.00

ตร.ม.

900.00

ตร.ม.

650.00

แผน

36.00

แผน

32.00

แผน

32.00

แผน

34.40

แผน

34.40

แผน

68.00

รายการวัสดุ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีขาว ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีครีม ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีเทา ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีสม ตรามารเบล็กซ เชิงผนังหินขัด ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีสม ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามารเบล็กซ ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีสม ตรามารเบล็กซ กระเบื้องคอนกรีตปูทางเทา กระเบื้องคอนกรีตปูทางเทา ชนิดผิวหนาเรียบ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามารเบล็กซ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเหลือง ตรามารเบล็กซ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเทา ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเหลือง ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีสม ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดง ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดงเลือดหมู ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีฟา ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเขียว ตรามารเบล็กซ ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีนํ้าตาล ตรามารเบล็กซ หมวดวัสดุเทหลอกับที่ คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก 15x15x15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15x30 ซม. ตราซีแพค * กทม.รอบใน รูปลูกบาศก 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.*

หนวย ราคาตลาด /บาท แผน

60.80

แผน

65.60

แผน

60.80

แผน

65.60

แผน

24.80

แผน

23.20

แผน

23.20

แผน

24.80

แผน

24.80

แผน

35.20

แผน

32.80

แผน

35.20

แผน

32.80

แผน

35.20

แผน

19.20

แผน

24.00

แผน

24.00

แผน

36.80

แผน

44.80

แผน

44.80

แผน

44.80

แผน

44.80

แผน

56.00

แผน

47.20

แผน

47.20

ลบ.ม.

2,430.00

ลบ.ม.

2,470.00

ลบ.ม.

2,510.00

ลบ.ม.

2,550.00

รายการวัสดุ

หนวย ราคาตลาด /บาท

รูปลูกบาศก 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.* หมวดวัสดุกอ คอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกกอผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ชนิดชองลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-22) ชนิดกันฝนลิน้ เดีย่ ว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตราดี เอ (DA-101) ชนิดกันฝนลิ้นคู ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-109) ชนิดกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-302) คอนกรีตบล็อกกอผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 30 x 60 x 8.0 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ขนาด 30 x 60 x 9.0 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ทับหลังสําเร็จรูปคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.20 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.80 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 2.40 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.60 ม. ตราคิวคอน คอนกรีตบล็อกปูพื้น คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายในหรือทางเทา รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเหลือง ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีสม ตราซีแพค *

ลบ.ม.

2,630.00

ลบ.ม.

2,680.00

ลบ.ม.

2,740.00

ลบ.ม.

2,810.00

กอน กอน

7.00 12.50

กอน

10.00

กอน

20.00

กอน

22.00

กอน

55.00

ตร.ม.

240.00

ตร.ม.

320.00

ตร.ม.

225.00

ตร.ม.

300.00

ตร.ม.

375.00

ตร.ม.

450.00

ตร.ม.

600.00

ตร.ม.

256.00

ตร.ม.

288.00

ทอน

288.00

ทอน

432.00

ทอน

576.00

ทอน

720.00

ทอน

864.00

กอน กอน กอน กอน กอน กอน กอน กอน

7.00 9.00 9.00 12.00 14.00 11.00 14.00 14.00

ขอมูลจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 15 พ.ย 55 โทร. 0-2507-5793 โทรสาร 0-25075825, 0-2507-5806

31

R1_BN#206_p30-31_iMac2.indd 31

11/26/12 11:39 PM


Data Center กับอาคาร LEED Data Center หรื อ อาคารที่ มี Sever Computer ขนาดใหญ ถือวาเปนอาคารที่มีการใชพลังงานสูงสุดเมื่อ เที ย บกั บ อาคารทั่ ว ไป ประเภทอื่ น ๆ เนื่ อ งจากมี ก ารใช พลังงานไฟฟาจากทั้งตัวอุปกรณ Server ตางๆ ที่อาจมีการ ใชพลังงานหลายกิโลวัตตตอ ตารางเมตร และยังมีความรอน จากการทํางานของ Server ทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง จนทําให ตองสิ้นเปลืองพลังงานในการทําความเย็นเพื่อให Sever อยู ในภาวะอุณหภูมิที่เย็นเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณ อาคาร Data Center หรือ อาคารที่มี Server Computer ขนาดใหญในโครงการจึงมีความยากและมีลกั ษณะเฉพาะตัว ในการเขารวมการประเมินอาคารเขียวอยางระบบ LEED ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาสําหรับอาคาร LEED ที่จะมี ระบบดังกลาวคือ ประเด็นทางดานพลังงาน คะแนนในหมวดพลังงานในเกณฑการประเมิน LEED ถือเปนคะแนนขอบังคับ โดยอาคารตามแบบตองสามารถ ประหยั ด พลั ง งานมากกว า อาคารอ า งอิ ง ของมาตรฐาน ASHRAE 90.1 อยางนอย 10% และอาคารจะเริม่ ทําคะแนน ไดเมือ่ ประหยัดพลังงานได 12-48% ของอาคารอางอิง ซึง่ จะ ทําคะแนนได 1-19 คะแนน สําหรับเกณฑการประเมินอาคาร ใหม (LEED-NC) พลังงานที่ถูกประเมินจะมุงเนนที่ระบบ ปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบทํานํ้ารอน และ เครื่องใชไฟฟา ซึ่งสําหรับเครื่องใชไฟฟานี้ LEED จะถือวา เปน Process Energy ทีจ่ ะตองมีสดั สวนอยางนอย 25% ของ พลังงานที่ใชในอาคารอางอิง การกําหนดสัดสวนพลังงาน ขั้นตํ่านี้ เพื่อใหผลจากการประมาณการใชพลังงานสะทอน ความเป น จริ ง มากที่สุด เนื่องจากในส วนของ Process Energy จะเปนสวนที่ไมสามารถนํามาคํานวณการประหยัด พลังงานได หากแตเปนพลังงานที่ควรจะเกิดขึ้นจริงจาก การใชงาน และ Process Energy ระหวางอาคารตามแบบ และอาคารอางอิงตองมีคาเทากัน สําหรับอาคาร Data center หรืออาคารที่มี Sever ขนาดใหญอยูในโครงการแลวพลังงานสวนใหญกลับเกิด จาก Process Energy ของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ LEED กําหนดใหเปนคาคงที่ระหวางอาคารตามแบบและอาคาร อางอิง ดังนั้น การพิสูจนวาอาคารนั้นจะกระทําไดยาก เนื่องจากพลังงานในสวนที่เปนคาคงที่นี้อาจสูงกวาพลังงาน จากระบบปรับอากาศ และไฟฟาแสงสวางมาก ตัวอยาง เชน หากอาคารอางอิงมีการใชพลังงานจากระบบ Server 2,000 MWh แตมกี ารใชพลังงานจากระบบปรับอากาศ และ ไฟฟาแสงสวางเพียง 200 MWh หรือมีการใชพลังงานรวม 2,200 MWh ตอใหอาคารตามแบบใชพลังงานไฟฟา ปรับ อากาศและแสงสวางเพียง 120 MWh (ประหยัดได 40% ของพลังงานปรับอากาศและแสงสวาง) หรือมีการใชพลังงา รวม 2,120 MWh ก็จะใชพลังงานประมาณ 96% ของอาคาร อางอิง หรือประหยัดพลังงานเพียง 4% ของพลังงานรวม ซึ่งตาม LEED แลวยังไมผาน Prerequisite จากตัวอยาง ดังกลาว การนําอาคาร Data center เขาประเมิน LEED จึงเปนไปไดยาก ทาง USGBC ได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาดั ง กล า ว และ พยายามเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม โดยแบงการ แกปญ  หาออกเปน 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การไมรวมสวนทีเ่ ปน Data Center เขารวมการประเมิน LEED ซึ่งแนวทางดัง กลาวจะกระทําได ตอเมือ่ พืน้ ทีส่ ว นของ Data Center ตองไม เกิน 10% ของพื้นที่โครงการ และตองมีการติดระบบมิเตอร แยกวัดพลังงานในสวน ของ data center ออกจากการวัด

พลังงานของอาคารรวม 2) การอางอิงมาตรฐานอุปกรณ Server วิธีการนี้คือการประหยัดพลังงาน ในสวนของ Process Energy ซึง่ LEED จะยอมรับตอเมือ่ มีหลักฐานแนชดั วาอุปกรณไฟฟา (Server) มีการประหยัดพลังงานมากกวาที่ มีการใชงานทั่วไป ซึ่งหมายความวา ตองมีการทํารายงาน ยืนยันการอนุรกั ษพลังงานของอุปกรณ โดยอางอิงมาตรฐาน อยาง energy star หากใชวธิ กี ารนี้ การอนุรกั ษพลังงานของ โครงการจะขึ้นอยูกับ “อุปกรณ” มากกวา “ระบบประกอบ อาคาร” การเลือกวิธีการนี้จึงถือวามีความยากและทาทาย ตอการยอมรับของทาง GBCI หรือคณะกรรมการประเมิน LEED เพราะตองมีขอมูลพื้นฐานที่ชัดเจนถึงการทําคะแนน จากอุปกรณที่มีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่ อาจไมเปนที่คุนเคยของคณะกรรมการและเสี่ยงตอการถูก ตัดคะแนน ประเด็นดานพลังงานหมุนเวียน ในอาคารที่ มี ก ารใช พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นอย า งโซล า เซลล การมี Data center จะส งผลกระทบอย างใหญ หลวง เนื่องจากคะแนนทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับสัดสวนพลังงาน หมุนเวียนและพลังงานรวมของอาคาร โดย LEED จะให คะแนนตั้งแต 1-7 แตม ขึ้นกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได ตัง้ แต 1-13% หากการใชพลังงานรวมเพิม่ มากขึน้ ยอมสงผล ใหตองผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งยอมหมายถึงการ ลงทุนเริ่มตนของระบบพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นอยางมหาศาล อาคารประหยัดพลังงานทัว่ ไปจะมีการใชพลังงาน 150 kWh/ m2 ป ในขณะทีอ่ าคาร Sever จะมีการใชพลังงานประมาณ 2500 kWh/m2 ป หรือ 16 เทาของอาคารทัว่ ไป ดังนัน้ ยอม หมายถึงงบลงทุนที่เพิ่มขึ้น 16 เทา ซึ่งแทบจะเปนไปไมได ที่จะหาผูประกอบการที่จะลงทุนขนาดนี้ ประเด็นดานสารทําความเย็น สารทํ า ความเย็ น ของระบบทํ า ความเย็ น ของ data center ก็ถือเปนความทาทายตอการทําคะแนน เนื่องจาก LEED ไมนิยมใหใชสารทําความเย็นบางประเภท เชน R-22 สวน R-123 ที่เปนที่นิยมแพรหลายนั้น ก็ยังเปนประเด็นที่ อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ เนื่องจากมีขาวถึงการ Phase-out หรือลดการใชสารดังกลาวในอนาคต ทําใหเกิดความลังเล ตอผูจะหาซื้อไดหรือไม แตในประเด็นนี้ทางผูผลิตนํ้ายาแอร รายใหญก็ออกมายืนยันถึงกําหนดการผลิตสารดังกลาว เกินกวา 20 ปในอนาคต อยางไรก็ดีประเด็นดังกลาวก็ถือ

โดย อาจารย ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ LEED AP อาจารยประจําคณะ สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย E-mail : vjatuwat@umich.edu

เปนปจจัยที่เจาของอาคารตองพิจารณาอยางถี่ถวน สวน สารทําความเย็นทางเลือกอยาง R-134A ก็ถือเปนสารที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา R-123 แตสารดังกลาว กลับลดประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศใหลดลงตํ่ากวา ประเภท R-123 ประเด็นการแยกอาคาร Data Center วิ ธี ก ารที่ ผู  ป ระกอบการนิ ย มใช คื อ การแยกอาคาร Data Center ออกจากสวนของ office เพื่อนําเฉพาะสวน ของ office ที่มีความยุงยากนอยกวาเขาประเมิน LEED วิธี การดังกลาวสามารถกระทําได หากทั้ง 2 อาคารมีการแยก วัดพลังงานไดอยางเปนอิสระตอกัน และทั้งสามารถกําหนด ขอบเขตของอาคารไดอยางชัดเจน การกระทําดังกลาว จะสงผลใหอาคารในสวนของ data center ไมตองเขามา รวมประเมิน LEED แตวิธีการนี้ก็มีขอเสียคือ การสูญเสีย พื้นที่สีเขียว และ open space ของโครงการ เนื่องจากตอง แบงไปสราง data center ผลกระทบที่สําคัญคือคะแนน LEED ที่อาจหายไป 2 คะแนน สรุป

การนําอาคารทีม่ ี Server ขนาดใหญหรือ Data Center เขามรวมประเมิน LEED แมวาจะกระทําได แตก็เปนเรื่อง ที่ยากและทาทาย ซึ่งในไทยเองก็ยังไมมีอาคารประเภทดัง กลาวสมัครเขารวมประเมิน หากพิจารณาถึงหมวดคะแนน LEED-NC ทั้งทางดานการอนุรักษพลังงานและพลังงาน หมุนเวียน ที่มีคะแนนรวมกันถึง 26 แตม และ 1 ขอบังคับ (LEED NC มีคะแนนเต็ม 110 แตม 8 ขอบังคับ) ก็เปนเรือ่ งที่ ทาทายมากสําหรับอาคาร Data center และ Sever ขนาดใหญ ที่จะผาน การประเมินในระดับสูงอยาง LEED Gold และ Platinum ซึง่ ตองมีการลงทุนทีเ่ พิม่ มากขึน้ อยางมาก ทัง้ การ เลือกใชอปุ กรณ Sever ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และระบบพลังงาน หมุนเวียนที่แทบจะไมมีทางเปนไปไดทางการลงทุน

Citigroup Data Center ไดรับการรับรองระดับ Platinum ในเยอรมัน

32

R1_BN#206_p32_iMac2.indd 32

11/26/12 11:44 PM


พมา กับ ไทย และ AEC

AEC เปนวาระแหง ASEAN มีสมาชิก 10 ประเทศ และพวงเอาจีน และญีป่ น ุ เขามาดวย เปนอีก +2 พีเ่ บิม้ 2 ประเทศ ประเทศแรกก็คนเยอะทีส่ ดุ ในโลก (จีน 1,300 ลานคน) และญีป่ น ุ ทีแ่ มจะมีประชากรประมาณ 150 ลานคน ครึง่ หนึง่ ของอเมริกา แตเศรษฐกิจกับ Top 5 ของโลก มีกาํ ลังซือ้ มากมาย ญีป่ นุ ชอบประเทศไทย เพราะเพือ่ นบานรอบๆ ญีป่ นุ ไมคอ ยชอบญีป่ นุ มาก นัก เพราะเคยบุกรุกเขาในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แตกก็ าํ ลังจะลืมๆ กันอยู

หันมาดู ASEAN ทีม่ ชี ายแดนติดไทยยาวทีส่ ดุ คือพมา ทีต่ อ เนือ่ งกันเกือบ 2,000 กม. ทิศเหนือ จรดจีน มีหิมะปกคลุม ใตสุดคือตะนาวศรีติดกับระนองของเรา มีประชาชนรวม 60 ลานคน นอยกวาไทยหนอยหนึ่ง แตพื้นที่ใหญกวาไทย 25% มีทรัพยากรมากเพราะปดประเทศมา รวม 30 ป มีนํ้ามัน กาซ แรธาตุ ทองคํา ปาไม แมนํ้าใหญ 2 สาย คือ อิระวดี กับสาละวิน สรางเขื่อนขนาดใหญไดแตเพิ่งมีแค 2 เขื่อนเอง พมาเพิง่ ปรับการปกครองจากทหารมาสูก ารเลือกตัง้ ประธานาธิบดี ซึง่ ก็มาจากทหารเดิม และกําลังปรับถายสูป ระชาธิปไตยเลือกตัง้ ทีม่ พี รรคคือ ออง ซาน ซูจี เปนภาคประชาชน ยังถูก กดดันอยู การเมืองพมาเหมือนเมืองไทย สมัยถนอม-ประภาส มีการเดินขบวนคัดคานอยูต อ เนือ่ ง เหมือนไทย ทีม่ ปี ญ  หามากคือชนกลุม นอยทางภาคเหนือ ทางตะวันออกติดไทย และตะวันตก ติดอินเดียและปากีสถาน มีอกี หลายกลุม ทีต่ อ งการเปนอิสระ เพราะรัฐบาลพมาเคยสัญญาไว เมื่อรวมกันผลักดันอังกฤษที่ปกครองอยูนานรวม 3 สมัย ไดแก มอญ กระเหรี่ยง ยะไข เมือ่ เร็วๆ นี้ แถบเมืองชายแดนตะวันตกก็ทะเลาะกันเพราะความตางกันของศาสนาพุทธกับฮินดู การทําธุรกิจในพมา Know Who สําคัญกวา Know How ตองมี Network ผานทหารทัง้ เกาและใหมทมี่ อี ทิ ธิพลทางธุรกิจมีอยู 5-6 กลุม เปนเจาของทีด่ นิ และมีอทิ ธิพลทีจ่ ะขอเชาทีด่ นิ รัฐมาลงทุน ทีด่ นิ เลยอยูใ นมือกลุม นี้ กับนักธุรกิจทีส่ ะสมทีด่ นิ และทองคํา ทีด่ นิ จึงแพงมากกวา ความจริงเพราะอยูใ นเจาของจํากัด และกฎหมายทีด่ นิ ก็ไมชดั เจน ใหเอกชนเชาได เดิม 30 ป ขยายมาเปน 50 ป และตอไดอีก แตตา งชาติถอื ครองไมไดตอ งเชาอยางเดียว ระบบสินเชือ่ ระยะยาวเพือ่ เอามาซือ้ บานก็ไมมี จะซือ้ บานซือ้ รถตองเอาเงินสดมาซือ้ ทําใหระบบธนาคาร จึงยังไมเติบโต รถยนตสว นใหญเปนรถมือ 2 นิยมกันมากคือรถญีป่ นุ ซือ้ ดวยเงินสด จอดรถ คากันริมถนนยางกุง (เมืองหลวงเดิม) ตอนนีย้ า ยไปสรางเมืองหลวงใหม ทีเ่ นปดอว (Naypyidaw) 350 กม. ทางเหนือ แตยา งกุง ก็ยงั เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ มีประชาชน 5 ลานคน บานเมือง ยังเกา กระจุกกันริมแมนํ้ายางกุงและแมนํ้าสาละวิน มีทาเรือใหญออกทะเลใต ตลาดกลาง เรียกกันวาเปน Scott Market คลายจตุจักรแตอยูในอาคารกออิฐ 2 ชั้น ซึ่งอังกฤษสรางให พมาชอบสินคาไทย เพราะเขาชายแดนสะดวก มาซือ้ ขายสินคาอุปโภค บริโภค ยา และ วัสดุกอ สราง นักธุรกิจไทยรุน แรกทีเ่ ขามาคา-ขายรวม 20 ปแลว ไดแก ปูนซิเมนตไทย ปจจุบนั CP ที่ขายอาหารและสินคาอุปโภคกําลังมาแรง โรงแรมใหญๆ มีคนไทยเปนเจาของ 2 แหง แตขายใหญี่ปุนไปแหงหนึ่ง จึงเหลือเพียงโรงแรมชาเทรียมที่อยูริมทะเลสาบ ที่นาสนใจคือ การทองเทีย่ ว เพราะมีนกั ทองเทีย่ วเพิม่ 20% ปทผี่ า นมา คนไทยรวม 2 แสนคน ทําใหโรงแรม ไมพอ มีการขึน้ ราคารวม 50% และระหวางหนาหนาวโรงแรมเต็มหมด ออฟฟศก็หายาก จึงขึน้ ราคา กันเปนวาเลน ประเทศจีน ญี่ปุน และสิงคโปร เปนนักลงทุนดานอสังหาฯ รุนแรก ที่ลงทุน มากและก็ยินดีเสี่ยงมากดวย เมืองทองเทีย่ วมีมณ ั ฑะเลย พุกาม และชายฝง ทะเลตะวันตกอีก 3 แหง แตยงั ไมเติบโต พืน้ ทีท่ นี่ า สนใจมากคือทวาย (Tavoy) ทีอ่ ยูใ ตสดุ สามารถเดินทางเขามากาญจนบุรี กรุงเทพฯ ใกลกวาไปยางกุง ถึง 2 เทา บริษทั เอกชนไทยไดรบั สัมปทานทําทาเรือนํา้ ลึก ตองทําถนนจาก เมืองกาญจนบุรเี ขาไปอีก 80 กม. ตองสรางเมืองทาเรือซึง่ ใชเงินมาก บริษทั อิตลั ไทย กําลังจะขอ ใหรัฐบาลทั้งไทยและพมา ชวยสนับสนุนในเรื่องตางๆ เชน ลงทุนดานสาธารณูปโภค ถนน รถไฟ ประปา เมืองทีน่ า ลงทุนคงไมหนียา งกุง ทีก่ าํ ลังจะเปดโอกาสใหนกั ลงทุนตางชาติอยู แตกต็ อ งรอ กม. ดูการใหสทิ ธิ การเชาหรือถือครองอยู คงตองใชเวลาอีกนาน ถึงแมวา ประธานาธิบดี และ ครม. ตางเรงทําดวนใหกต็ อ งรอ รัฐบาลกําลังเจาะทีด่ นิ ของราชการทีว่ า งลงในยางกุง เพราะ ยายสถานที่ราชการไปอยูเมืองหลวงใหม มีการออกมาประมูลเหมือนรัฐบาลฮองกง แตก็ไม ยอมใหทุบทิ้งตองอนุรักษตัวอาคารเดิม การพัฒนาอสังหาฯ ในชวงแรกก็คือการเชาอาคาร ของเอกชนและรัฐมาปรับปรุงมากกวาจะเชาทีด่ นิ เปลา ซึง่ จะมีขอ จํากัดมากกวาการเชาอาคาร หันมาดูบรรยากาศการลงทุนและประชาชน ตองยอมรับวาคนพมาชอบคนไทย ไมคิด

วาคนไทยคือศัตรู การรบรากันสมัยอยุธยาก็คิดวาเปนการแยงชิงพื้นที่ ตั้งแตสมัยโบราณที่ พมาแยงชิงกับหลายเผาหลายกลุม พระเจาบุเรงนอง กับพระนเรศวร ก็คิดวาเปนเพื่อนกัน มานาน ที่พมาเจ็บใจคืออังกฤษที่รบกัน 3 ครัง้ สามารถคุมพมาทัง้ ประเทศและลมระบบการ ปกครองเดิม ทําใหไมมีพระมหากษัตริยเหลืออยูเลย กวาจะกูอิสรภาพไดก็เมื่อ 60 กวาปมา นี้เอง ตองเดินขบวนกันหลายรอบ พมาเหมือนไทยอีกประการคือ เรือ่ งศาสนาพุทธทีเ่ ชือ่ ถืออยูร ว ม 80-90% มีชเวดากอง เจดียท ององคใหญทสี่ ดุ มีพระเกศาพระพุทธเจาประดิษฐสถานอยู โดยคนไทยอางวาเอาทอง จากกรุงศรีอยุธยาของเราไป ทางพมาเขาก็บอกวาบานเมืองเขามีเหมืองทองอยูท งั้ ประเทศเยอะมาก ทองจากบานเขาก็ใชไมหมดอยูแ ลว สวนคนพมาจํานวนมากยังไมเปลีย่ นแปลง ยังคงนุง โสรง และนิยมแปงกระแจะสีเหลืองทาหนาเพือ่ ใหผวิ ดี แตเครือ่ งสําอางคเกาหลีกาํ ลังบุกตลาดอยู ดานอสังหาฯ ที่จะไปลงทุน ขณะนี้คงยังไมพรอม ตองรอดูอีกระยะ ใหเรื่องสิทธิที่ดิน การลงทุน ระบบธนาคาร ชัดเจนขึน้ อีกหนอย ถาจะไปในชวงนีก้ เ็ ขาไปซือ้ -ขายวัสดุกอ สราง และเฟอรนิเจอรซึ่งดีมาก ถาจะไปลงทุนคงตองเชาอาคารมาดัดแปลงไปกอน การเชาที่ดิน ระยะยาวคงยังไมชัดเจนในขณะนี้ ถาจะลงทุนในระยะแรกคงไมพนโรงแรม พมามีคอนโด แตไมมีโฉนด เปนเพียงสัญญาเชาที่อยูบนแฟลต ในระยะยาวและตอสัญญาไปเรื่อยๆ ที่นา สนใจอีกดานคือ การกอสรางสาธารณูปโภคที่ตองเขาไปรวมกับ Khow Who นักธุรกิจพมา ที่จับมือกับกลุมทหาร พมาตองการเงินลงทุนสาธารณูปโภค เชน สรางเมือหลวงใหมที่ยาย ไปอยูก ลางประเทศ และลงทุนกอสรางเปนการกระตุน เศรษฐกิจไปในตัว คิดวาพมานาสนใจ ไปลงทุนมาก แตคงตองใชเวลาอีกสักนิด

33

BN#206_p33_iMac2.indd 33

11/24/12 1:55 AM


Ideo MOBI Sukhumvit คอนโดติดรถไฟฟาสําหรับ Gen C

สุขุมวิท..ถนนสายสําคัญของกรุงเทพมหานคร เสนทางแหงความเจริญของยานธุรกิจที่เต็ม ไปดวยตึกสูง อาคารขนาดใหญ ไปจนถึงที่อยูอาศัยชุมชนมีระดับในชวง mid- sukhumvit พาด ผานพื้นที่เมืองที่เติบโตขึ้น ปจจุบันราคาที่ดินพุงสูงขึ้นไปหลายแสนบาทตอตารางวา และหาที่วาง ไดนอยลงไปทุกที

ในความเปนมืออาชีพของผูพ ฒ ั นาโครงการคอนโดมิเนียม ติดรถไฟฟา เชือ่ วาคนทัว่ ไปโดยเฉพาะในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ตองนึกถึงชื่อ “ไอดีโอ” IDEO ภายใตการดําเนินงานของ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูน าํ แหงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟาสําหรับ Gen C ซึง่ เปนคนรุน ใหมทฉี่ ลาดในการเลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใหกบั ชีวติ เมื่อตนปที่ผานมา อนันดาฯไดสรางปรากฏการณใหม ใหกบั วงการดวยการเปดตัวโครงการ “ไอดีโอ โมบิ” IDEO MOBI พรอมกันใน 4 ทําเล รวมมูลคาโครงการกวา 1 หมืน่ ลานบาท ดวยการนําโมเดลหองชุดแบบ Compact ขนาด 21 ตารางเมตร ออกสูตลาดเปน เจาแรก มีกระแสตอบรับอยางดีจากคนรุน ใหมที่นิยมการออกแบบที่คํานึงถึงฟงกชั่น การใชสอยของพื้นที่อยางสมบูรณแบบ ทุกตารางนิ้ว แหจองอยางลนหลาม โครงการไอดีโอ โมบิ มีการเปดตัว Type ใหม The New Series “ Location is Wealth for The Next Gen” ที่หมาย ถึงโครงการทีอ่ ยูอ าศัยคุณภาพทีอ่ บอุน และ โครงการเพือ่ ลงทุนทีค่ มุ คา เพราะประกอบ ดวยปจจัยสําคัญ 3 เรื่องใหญๆ ดวยกัน ป จ จั ย แรกคื อ Location is Wealth ศักยภาพที่ดีที่สุดของทําเลใจกลางเมือง คุมคาทั้งเพื่อการอยูอาศัยและการลงทุน เพียงไมกี่กาวสู BTS และ MRT ใหคุณ

ไดขยายทุกมิติชีวิตที่ตองการ ทั้งสถานศึกษาชั้นนํา แหลง ธุรกิจสําคัญ และศูนยการคาไดเพียงไมกี่นาที ปจจัยทีส่ อง From Generation to Generation การสงตอ ทุกความสุข ความภาคภูมิใจ และความสําเร็จสูทุกมิติของ การอยูอาศัยจากรุนสูรุน ในยุคที่การแขงขัน ความเรงรีบ เปนหนึ่งในปจจัยของความสําเร็จของรูปแบบการใชชีวิต ในปจจุบัน การคิดและการวางแผนเพื่ออนาคตทั้งทางดาน การศึกษา การงานและคุณภาพชีวิตลวนมีความสําคัญ และปจจัยสุดทาย Space Efficiency กับความลงตัว

ของทุกตารางเมตรในการอยูอาศัย เพื่อการเริ่มตนกับคําวา “ครอบครัว” IDEO MOBI คอนโดติดรถไฟฟา “THE NEW SERIES” ขยายมิติใหมในการอยูอาศัยกับอิสระของรูปแบบ ชีวิตที่คุณและครอบครัวตองการ “THE NEW SERIES” ครบทุก Function เพื่อประโยชนในการใชสอยและการอยู อาศัยในแบบครอบครัวคนเมือง (Urban Family) ทัง้ 3 รูปแบบ ทั้ง 2 Beds, Duplex หรือ Penthouse พื้นที่ใชประโยชน ขนาด 42 ตารางเมตรขึ้นไป ด ว ยแนวคิ ด การออกแบบที่ ค รบทุ ก ความต อ งการ

34

BN#206_p34-35_iMac2.indd 34

11/24/12 1:59 AM


เนนความคุมคาทั้งในดานราคา ทําเล การจัดสรรพื้นที่และ ประโยชนใชสอยที่มากกวา ที่ลงตัวกับทุกไลฟสไตล ดวย การดีไซนพื้นที่ในขนาดที่ลงตัว ทั้งหมดนี้มีอยูใน ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย 2 อาคาร โดย Tower A สูง 23 ชั้น และ Tower B สูง 25 ชั้น รวม 940 ยูนิต โครงการนี้ มี ห น า กว า งติ ด ถนน สุขมุ วิทถึง 110 เมตร บนทีด่ นิ กวา 6 ไร ติดรถไฟฟาบีทีเอส เพียง 32 เมตร และภายในโครงการ ยังมีสิ่งอํานวย ความสะดวกครบครัน อาทิ Fitness Room, Swimming Pool, Pool Deck, Living Room, Games Room ลิฟท โดยสาร, ลิฟทขนของ, CCTV ทั้งยังมี True Coffee และ Max Valu ซูเปอร มารเก็ต 24 ชั่วโมง คอนเซปตในการพัฒนาโปรเจกตนี้ เลื อ กใช Layout ใหม ล  า สุ ด ขนาด Compact (ขนาด 21 ตร.ม.) ที่ มี การออกแบบโดยคํานึงถึงฟงกชั่นการ ใช ส อย ของพื้ น ที่ ไ ด อ ย า งสมบู ร ณ แบบ เพื่ อ ให ส ามารถตอบรั บ กั บ ความตองการของกลุมลูกคาไดหลาก หลาย ไมวาจะเปนกลุมลูกคาซื้อเพื่อ อยูอาศัย หรือซื้อเพื่อเปนบานหลัง ที่ 2 ไปจนถึ ง กลุ  ม ที่ ซื้ อ เพื่ อ ลงทุ น โดยสวนของหองนัง่ เลนมีความชัดเจน กั้นสัดสวนไดอยางลงตัว พรอมหอง ครัวที่มีการจัดวางเลยเอาทที่สามารถปรุงอาหารไดจริง มีบานประตูเลือ่ นกักกลิน่ เวลาปรุงอาหาร

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้งโครงการ จํานวน ลักษณะโครงการ มูลคาการลงทุน

บีสแควร พระราม 9 –เหมงจาย บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซอยสหการประมูล(จากถนนประชาอุทิศ 550 เมตร) 78 ยูนิต โฮมออฟฟศ สูง 4 ชั้น 960 ลานบาท

นอกจากนี้ ยังมีฟง กชนั่ หองทีไ่ มเหมือนใคร ทีน่ สี่ ามารถ ใชชีวิตไดเต็มพิกัด ไมติดกรอบ ปรับเปลี่ยนทุกมิติอยางชาญ ฉลาด โดยไมยึดติดรูปแบบเพียงแคคําวา กวาง x ยาว เทานั้น พรอมแนวคิดนอกกรอบ Living out of the box ที่จะทําใหผูอยูอาศัยสามารถใชชีวิตอยูเหนือทุกขอจํากัด ด ว ยการเพิ่ ม มิ ติ ใ ห ห  อ งมี ม ากกว า สองมิ ติ ด ว ยรู ป แบบ Duplex Unit และ Sky Home (นวัตกรรมบานลอยฟา) บนชั้นพิเศษ ที่ใหผูซื้อสามารถดีไซนพื้นที่ทุกมิติและสามารถ ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น 2 ชั้น ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง ใหการเดินทางเปนเรื่องงายๆ ดวยเปนจุดเชื่อมตอ การเดินทางของชีวิตคนเมือง ที่สามารถใชทั้ง BTS และ ใกลจุดขึ้น-ลงทางดวน สะดวกสบายในการเดินทางเขาสู ใจกลางเมือง ทั้งสีลม สาทร ปทุมวัน สุขุมวิท ตอบโจทย ทุกความตองการของคนรุนใหม ขณะนี้โครงการอยูระหวาง การกอสราง และมีกําหนดแลวเสร็จพรอมเขาอยูกลางป 2557 ผูสนใจสามารถเขาชมโครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท ได ทุ ก วั น พร อ มรั บ โปรโมชั่ น สุ ด พิ เ ศษแถมชุ ด ครั ว และ เครื่องปรับอากาศ

35

BN#206_p34-35_iMac2.indd 35

11/24/12 1:59 AM


มณฑล สุดประเสริฐ

พงษธร วานิชพงษพันธุ

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการผูจัดการ บริษัท โมเกน (ประเทศไทย) จํากัด ภายใต บริษัท เอสทู กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี : วศบ.(โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี - ปริญญาโท : วศม.(สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - วปอ. 2552 : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประสบการณทํางาน

- 2540-2544 ปฏิบัติหนาที่วิศวกรหัวหนาโครงการฟนฟูและบูรณะเมืองพัทยา - 2547-2549 ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารโครงการกอสรางวังทวีวัฒนา (CEO) - 2549-2550 ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารโครงการกอสรางบานพักสวนหนาวังทวีวัฒนา (บานอัครพงศปรีชา) - 2552 คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมโยธาธิการและผังเมือง - 2552 คณะทํางานพิจารณากลัน่ กรองรางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สถานที่ติดตอ กรมโยธาธิการและผังเมือง 224 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-2018000

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประสบการณทํางาน - 2547- ปจจุบัน ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท โมเกน (ประเทศไทย) จํากัด - 2530- 2547 เคยรวมงานกับบริษัทชั้นนํา อาทิ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย , บริษัท คูเปอรส แอนด ไลแบรนด จํากัด , บริษัท สหวิริยา โอเอ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ผลงาน - เปนผูมีสวนรวมสําคัญในการพัฒนาแบรนด โมเกน ตั้งแตกอตั้งแบรนด ในป 2547 โดยรวม สรางมิติใหมใหสุขภัณฑ ไทย ผานการใหวิสัยทัศนและศึกษาเทรนดตางๆ เพื่อทํางานรวมกับ ทีม R&D ในการนําเสนอดีไซนที่มีความโดดเดนและเนนความเปนซีรี่ส จนแบรนด โมเกน ได รับการยอมรับ สถานทีต ่ ิดตอ บริษัท โมเกน (ประเทศไทย) จํากัด 9 หมู 12 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 โทร. 02-5691810

นันทนา ศรีสกุลภิญโญ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั สตรารมารค จํากัด และบริษทั วี อินทีเรีย จํากัด ภายใตบริษทั เอส ทู กรป ประเทศไทย จํากัด ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการตลาด จาก Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณทาํ งาน - 2541 รวมงานกับเครือบริษัท สตารมารค ตําแหนงผูจัดการฝายขายและการตลาด - 2553 ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท วี อินทีเรีย จํากัด รางวัล

- 2542 สตรีดีเดนแหงป ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย - 2543 ไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการในสภาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไทย สถานที่ติดตอ

บริษัท สตารมารค จํากัด 1448/2 คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (เฟส2) ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-102 2628

อาจารยไสยาสน เสมาเงิน ศิลปนรวมสมัยดีเดนรางวัลศิลปาธร กิตติคณ ุ สาขาออกแบบเชิงสรางสรรค (การออกแบบเฟอรนเิ จอร) ประวัติการศึกษา - 2506 วิทยาเขต อุเทนถวาย ประสบการณทํางาน - 2514-2523 ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรม และรูปแบบของงานศิลปะพื้นบานไทยและประเทศ เพื่อนบาน ลาว เขมร พมา และเวียดนาม - 2524-2529 ทํางานเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน - 2530-2531 ออกแบบ และสรางสรรคงานประติมากรรม รางวัล - 2551 รางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาออกแบบเชิงสรางสรรค วิทยากรและบรรยายสถานศึกษา - 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปตยกรรมศาสตรเรือ่ งการออกแบบ อาคารและการกอสราง - 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสถาปตยกรรม - 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร และออกแบบ อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ - 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถานที่ติดตอ 7/6 ซ.สุวรรณพฤกษ หมูบานพฤกษชาติ ถนนรามคําแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-7293803

36

BN#206_p36_iMac2.indd 36

11/24/12 2:03 AM


อาคารเขียวสามเฉดสี

ปจจุบนั อาคารเขียว (Green building) กําลังเปนทีส่ นใจของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของกับวงการการออกแบบและการกอสราง ปจจัยทีส่ าํ คัญ คงจะเปนภาพลักษณของโครงการที่ดูนาสนใจกวาโครงการอื่นๆ ทั่วไปในทองตลาด ภาพลักษณที่หลายโครงการตองการจะใหเปนคือ การเปน ผูใ สใจทางดานพลังงานและสิง่ แวดลอม ซึง่ จะสงผลดีตอ โครงการในหลายๆ ดาน ทัง้ ในแงการสงเสริมภาพลักษณองคกร การเพิม่ มูลคาโครงการ แขงขันในทองตลาด การคาไฟฟาอันเนื่องมาจากาการใชพลังงานของอาคาร เปนตน ดวยผลประโยชนเหลานี้ ผูป ระกอบการเริม่ ตระหนักดีวา การทําอาคารเพื่ออนุรักษเพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอม ไมใช เปนเรือ่ งของเจตนารมณการทําดีเพือ่ สังคมองครวมเพียงอยางเดียว หากแตการทําโครงการอาคารเขียวเปนลักษณะ “Win Win” สามารถสงเสริมธุรกิจของโครงการในหลากหลายรูปแบบ หาก ผูป ระกอบการมีการวางแผนใหดยี อ มสงผลเชิงบวกตอโครงการ ในดานตางๆ ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ดร. จตุ วั ฒ น วโรดมพั น ธ LEED AP มี ท รรศนะ เกี่ยวกับอาคารเขียว ดังนี้ ในปจจุบัน อาคารเขียว ไดพัฒนา มาถึงจุดที่มีเกณฑ การประเมินแล ว ซึ่งมีสถาบันทั้งในไทย และในตางประเทศรับรอง อย า งเป น ทางการแล ว สํ า หรั บ ในต า งประเทศ เกณฑ ป ระเมิ น อาคาร เขียวมีอยูหลากหลาย ทั้ง BREEAM ของ อังกฤษ CASBEE ของ ญี่ ปุ  น Green Globe ของแคนนาดา Green Star ของ ออสเตเลีย หรื อ ใกล ๆ บ า นเราก็ มี ดร. จตุวัฒน วโรดมพันธ Green Mark ของสิงคโปร แตเกณฑทไี่ ดรบั ความนิยมสูงสุดคงหนีไมพน เกณฑ LEED ของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย USGBC โดยมีอาคาร ลงทะเบียนเขารวมประเมินถึงกวา 25,000 โครงการทั่วโลก สําหรับประเทศไทย เกณฑที่กําลังพัฒนาและจะประกาศใช ในเร็วๆ นี้ไดแก TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) หรือ เกณฑการประเมินความ ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย ก็กําลังเปนเกณฑที่ได รับความสนใจในวงการวิชาชีพ เมือ่ เกณฑตา งๆ เริม่ มีการประกาศใช ยอมสงผลตอลักษณะ ของโครงการอาคารเขียวในหลายรูปแบบ ผูเขียนไดจําแนก ลักษณะของอาคารเขียวในปจจุบันเปน 3 เฉด คือ เขียวออน เขียวกลางๆ และ เขียวเขม โดยในแตละเฉดจะมีความเขมขน ในการออกแบบและกอสรางอาคารเขียวที่แตกตางกัน อีกทั้ง 3 เฉดยังมีลกั ษณะทีต่ รงกับบางธุรกิจ หรือ ประเภทอาคารตางๆ ดังนั้นการทําความเขาใจกับอาคารเขียวในเฉดตางๆ นี้ ยอม สงผลดีตอผูอานในการเขาใจถึงโครงสรางอาคารเขียวภายใต สถานการณปจ จุบนั อันจะสงผลตอการปรับตัวใหทนั ตออุตสาหกรรม อาคารเขียวที่จะมีขึ้นในอนาคต อาคารสีเขียวออน อาคารในกลุมนี้จะเนนที่ภาพลักษณ ของการอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอมเปนหลัก โดยมุง หวังให สังคมและคนทัว่ ไปรับรูถ งึ การใสใจตอสิง่ แวดลอมของโครงการ แตโครงการมักไมมีการเขารวมการประเมินอาคารเขียวอยาง เปนทางการ เนื่องจากอาคารกลุมนี้มีเปาหมายเชิงธุรกิจอยู ที่คนทั่วไปซึ่งยังไมทราบถึงการมีอยูของเกณฑการประเมิน ตางๆ ตัวอาคารจึงไมไดมีแรงจูงใจที่จะเขารวมประเมินอยาง เปนทางการ ประกอบกับยังไมแนใจวาการเขารวมประเมิน และไดรางวัลระดับใดระดับหนึ่งมาจะคุมคากับการลงทุนและ การทํางานที่มีความซับซอนขึ้นหรือไม แตอยางไรก็ดี กระแสทางสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ พลังงานก็เปนมีการทวีความสําคัญในสังคมมากขึ้น ทั้งจาก ขาวสารและการรณรงคของภาครัฐ ทําใหอาคารในกลุมเขียว ออนนี้ไมอาจจะละเลยที่จะประยุกตแนวคิดทางอาคารเขียวได ซึ่งอาคารเหลานี้อาจนําประเด็นหรือแนวคิดทางสิ่งแวดลอมที่ งายๆ ชัดเจน มาประยุกตใช เชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช

สุขภัณฑประหยัดนํ้า หรือ แมกระทั่งการนําพลังงานทางเลือก เชน เซลแสงอาทิตยมาใช ตัวอยางกลุมอาคารที่ถือเปนสีเขียว ออนในความเห็นของผูเขียนคือกลุมอาคารคอนโดมิเนียมและ ที่ พั ก อาศั ย ที่ เ น น จุ ด ขายทางด า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม เนื่องจากเปนอาคารที่เนนกลุมเปาหมายยังเปนคนทั่วไปที่มี รายไดระดับตางๆ กลุมนี้ยังไมทราบเรื่องเกณฑการประเมินมากนัก ทําให อาคารแนวคิ ด การพั ฒ นาอาคารเขีย วอยู  บ นแนวคิ ด ของผู  พัฒนาโครงการมักจะมุงเนนที่การตลาดเปนสําคัญ อาคารใน กลุม นีถ้ อื วาดีกวาอาคารทัว่ ไปทีไ่ มคาํ นึงถึงเรือ่ งพลังงานและสิง่ แวดลอม ที่เนนแตเพียงยอดขายเพียงอยางเดียวมากนัก แตก็ ตองพึงระวังถึงกลุมอาคารที่มุงสรางยอดขายโดยใชประเด็น ทางพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ไมเปนจริง อาทิเชน การใช กระจกขนาดใหญเพื่อลดพลังงานจากแสงประดิษฐดวยแสง ธรรมชาติ ซึ่งในความเปนจริงแลว ทั้งๆที่ การใชกระจกมาก เกินไป กลับเปนการเปลืองพลังงานจากระบบปรับอากาศมากกวา อาคารทีถ่ อื วาเปนตัวอยางอาคารเขียวออน อยาง Circle Living Prototype Condominium ซึ่งมีการใชความรอนจาก ระบบปรับอากาศมาทํานํ้ารอน ใชกระจกที่ดีกวาอาคารทั่วไป ใชระบบกรองนํ้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีระบบเซลแสง อาทิตยถึง 680 ตารางเมตร ซึ่งนับเปนอาคารคอนโดมิเนียม แหงแรกที่ลงทุนทางพลังงานหมุนเวียนมากขนาดนี้ อาคารสีเขียวกลางๆ ตางกับอาคารสีเขียวออน อาคาร เขียวกลางๆ นี้จะเริ่มมีการอางอิง เกณฑการประเมินอาคาร เขียวในการออกแบบ แตอาจจะยังไมมีการลงทะเบียนแสดง ความเจตนจํานงเขารวมประเมินอยางเปนทางการ อาคารใน กลุม นีจ้ ะมีการนําเกณฑการประเมินอาคารเขียวมาเปนแนวทาง ในการออกแบบใหมากทีส่ ดุ เจาของหรือผูท เี่ กีย่ วของกับอาคาร กลุมนี้เริ่มที่จะเห็นของความสําคัญของเกณฑการประเมิน อาคารเขียว วาสามารถเพิ่มมูลคาใหกับอาคารของตนได แตเนื่องจากอาคารเขียวที่มีการประเมินอยางเปนระบบ นั้นนับเปนเรื่องใหม จึงอาจไมมีความเขาใจในตัวระบบการ ประเมิน กระบวนการขั้นตอน งบประมาณที่ตองมีการจัดสรร รองรับไว ซึ่งเมื่อเขาสูกระบวนการออกแบบแลว จึงมักจะไม สามารถเขารวมประเมินอยางราบรื่นนัก ผลที่ตามมาก็คือการ มอบหมายใหสถาปนิกและวิศวกรออกแบบตามเกณฑอาคาร เขียวเทาที่จะเปนไปได ในบางครัง้ อาจตัง้ เงือ่ นไขวางบประมาณการกอสรางตอง ไมเพิ่มขึ้นดวย ตัวอยางอาคารในกลุมนี้คือกลุมอาคารราชการ ที่มีการประกวดแบบ ในบางครั้งขอกําหนดในการประกวดจะ ระบุวา ใหออกแบบอาคารภายใตเกณฑการประเมินอาคารเขียว หรือไมผูเขารวมประกวดก็จะนําเสนอวาอาคารจะถูกออกแบบ ภายใตเกณฑอาคารเขียวและไดรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่ง เมื่อไดรับการวาจางแลวประเด็นอาคารเขียวมักจะมีความไม ชัดเจน ทั้งในแงงบประมาณ ผูรับผิดชอบ กรอบเวลา เปนตน ในการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแหงใหม ซึง่ เกือบทุกเจา ทีเ่ ขาประกวดในรอบสุดทายจะอางอิงวาอาคารจะไดรบั รางวัล LEED ระดับใดระดับหนึง่ แตแมกระทัง่ ในปจจุบนั ทีอ่ าคารใกล จะเริม่ กอสรางแลว ยังไมพบวาอาคารไดลงทะเบียนอาคารเขียว LEED ในฐานขอมูล (แบบเปดเผยของ USGBC และ GBCI) แตอยางใด ซึ่งในทายที่สุดหากอาคารในกลุมนี้มีความชัดเจน ทั้งในแงงบประมาณ และ กระบวนการ มากขึ้น ก็อาจนําไปสู การเขารวมประเมินอยากเปนทางการในที่สุด อาคารสีเขียวเขม อาคารในกลุม นีจ้ ะมีการเขารวมประเมิน อยางเปนทางการ ไมวา จะเปนเกณฑ LEED หรือ เกณฑอน่ื ๆก็ตาม

ซึ่งอาคารในกลุมนี้จะมีเปาหมายที่ชัดเจนในการมุงเอารางวัล ระดับตางๆ ซึง่ สวนมากจะเกิดจากกลุม เจาของอาคารหรือผูบ ริหาร ระดับสูงมีนโยบายชัดเจนในดานอาคารเขียว ดังนั้น จึงมีการ วางกรอบงบประมาณที่ชัดเจน การจัดจางที่ปรึกษาตั้งแตเริ่ม โครงการ อีกทั้งมีความยืดหยุนสูงสามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว อาคารในกลุม นีจ้ ะมีการนําเกณฑการประเมินมาวิเคราะห หาแนวทางและกลยุทธการทําคะแนน และมีการประยุกตใช มาตรการตางๆอยางจริงจัง ซึง่ มุง ไปสูก ารไดคะแนนสูงสุดภายใต งบประมาณทีก่ าํ หนดไว อาคารจึงมีแนวโนมทีจ่ ะมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหัวขอคะแนนอาคารเขียวทีไ่ ดมกี ารแบงหมวดหมูท ี่ ครอบคลุม ตัง้ แตทตี่ งั้ โครงการและภูมสิ ถาปตยกรรม การประหยัดนํา้ พลังงาน การใชวสั ดุ คุณภาพชีวติ และ การใชนวัตกรรมใหมๆ เปนตน ความทาทายของอาคารในกลุมนี้คือ ความเที่ยงตรง ในการทําคะแนนซึ่งไมมุงเนนเพียงแคการทําเอกสาร หาก แตตองมุงเนนที่เจตนารมณของการอนุรักษพลังงานและสิ่ง แวดลอมอยางแทจริง อาคารในกลุมนี้ คืออาคารเอกชนชั้นนํา ตางๆ ทัง้ ของไทยและตางประเทศ อาทิเชน ธนาคารกสิกรไทย ปูนซิเมนตไทย ปตท Citibank USAID เปนตน ตัวอยางอาคารสีนคี้ อื อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญพหลโยธิน ไดผาน การรับรอง LEED ในหมวด Commercial Interior และไดรับ รางวัลระดับ Gold เปนหลังแรกของไทย ซึ่งมีการกอสรางที่ คํานึงความสะอาดสูงสุด มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายใน อาคารทีด่ เี ยีย่ ม การลดพลังงานดวยระบบปรับอากาศและแสง สวางทีท่ นั สมัย และไดมาตรฐาน ตลอดจนการใชวสั ดุทเี่ ปนมิตร กับสิ่งแวดลอมตั้งแตงานสถาปตยกรรม ไปจนถึง เฟอรนิเจอร ลอยตัวตางๆ เปนตน สรุปภาพรวมอาคารเขียว โครงสรางของอาคารเขียวใน ไทยในขณะนี้ ตามประสบการณคงหนีไมพน อาคารเขียวในสาม เฉดสีนี้ ซึ่งไมไดมีเจตนารมณที่จะบอกวาอาคารเขียวในระดับ สีใดสามารถอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไดดีกวากัน ใน ความเปนจริงแลว อาคารสีเขียวออน ที่มีการใชมาตรการทาง พลังงานและสิ่งแวดลอมที่เขมขน เต็มเปยมดวยเจตนารมณที่ ดีตอ สิง่ แวดลอม และสังคม ก็อาจทรงคุณคาการอาคารสีเขียว เขม ที่เนนการทําเอกสารและหาชองทางในการทําคะแนนเพื่อ ผานเกณฑการประเมินอาคารเขียวเพียงอยางเดียว อาคารเขียวแบบตางๆ ตามทีจ่ าํ แนกเปนเพียงระดับของ อาคารเขียวในการเขาสูเกณฑการประเมินเปนทางการมาก นอยเพียงไร ในอุดมคติแลว หากเจาของอาคารเต็มเปยมดวย เจตนารมณทจี่ ะชวยโลก และสิง่ แวดลอม อยางจริงใจ การเปน อาคารเขียวเขมก็เปรียบเสมือนรางวัลทีส่ งั คมไดมอบใหแทนคํา ขอบคุณของทุกภาคสวนในสังคมนัน้ หากทุกฝายมีแนวคิดเชนนี้ ไมวา จะเปนอาคารเขียวในเฉดใดอนาคตของอาคารทีด่ ขี นึ้ อนุรกั ษ พลังงาน และ เปนมิตรก็สงิ่ แวดลอมมากขึน้ ยอมอยูไ มไกลนัก

37

R1_BN#206_p37_iMac5.indd 37

11/26/12 10:49 PM


Eurasia Tunnel Project อุโมงคเชอมสองทวีป

“ตุรกี” หรือที่มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐตุรกี เปนประเทศที่เปนจุดพบกันของยุโรปและเอเซีย โดยมีชองแคบบอสฟอรัสและ ชองแคบดารดะเนลสขวางกั้นการเดินทางเชื่อมสองทวีปไว จึงเปนที่มาของ Eurasia Tunnel Project ทันทีที่โปรเจกตนี้เปดใชงาน มันจะชวยใหการเดินทาง ระหวาง Kazlicesme และ Goztepe ของตุรกี จากเดิมทีต่ อ ง ใชเวลาในการเดินไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 40 นาที เหลือเพียง 15 นาที ตลอดการทางเดินทางบนเสนทางของ Eurasia Tunnel Project ที่เปนงานกอสรางถนนที่มีความยาว 14.6 กิโลเมตร ซึง่ ในการสรางเสนทางสายนีจ้ ะตองมีการกอสราง อุโมงคที่มีความยาว 5.4 กิโลเมตร ที่กนทะเลบอสฟอรัส โปรเจกตนี้เริ่มลงมือกอสรางกันในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2011 และคาดวาจะตองใชระยะเวลาในการกอสรางนานกวา 55 เดือน พรอมๆ กับเม็ดเงินลงทุนกวา 1.1 พันลานเหรียญ ทั้งนี้ ตามแผนการณดั้งเดิมโปรเจกตนี้จะตองสรางกันตั้งแต ป 1997 แตดวยติดขัดปญหาในดานเทคโนโลยีที่จะใชใน การกอสราง ทําใหโครงการตองลาชาและลวงเลยมาจนถึง ปจจุบัน กอนหนาที่โครงการนี้จะเดินหนา ไดมีการศึกษาความ เปนไปไดเบื้องตนของโครงการมาตั้งแตป 2003 จนกระทั่ง ในป 2005 หนวยงานคมนาคมของตุรกีก็ไดวาจาง Nippon Koei ใหมาศึกษาความคุม คาของโครงการกันแบบละเอียดยิบ เริม่ ตัง้ แตเรือ่ งผลกระทบสิง่ แวดลอม งบประมาณ ความเสีย่ ง พื้นที่ที่จะทําการกอสราง รวมถึงรายละเอียดของเสนทาง

ในสวนของการออกแบบ เสนทางนี้มีความยาว 14.6 กิโลเมตร เปนเสนทางในฝง ยุโรปยาว 5.4 กิโลเมตร สวนเสน ทางในฝง เอเซียมีความยาว 3.8 กิโลเมตร และเปนเสนทางใน ฝงอิสตันบู ยาว 5.4 กิโลเมตร สวนอีก 3.3 กิโลเมตรที่เหลือ จะวางตัวที่กนทะเลของชองแคบ Bosphorus ในการออกแบบกอสราง งานนีจ้ ะเนนเรือ่ งความปลอดภัย มากเปนพิเศษ โดยตัวอุโมงคถกู ออกแบบใหสามารถตานทาน

การเกิดแผนดินไหวไดมากถึง 7.5 ริกเตอร สวนทีล่ กึ ทีส่ ดุ ของ อุโมงคจะจมอยูใตกนทะเลที่ระดับความลึก 61 เมตร สวนที่ ตื้นที่สุดอยูที่ระดับ 25 เมตร ดานการกอสราง ฝง Kazlicesme ซึ่งตั้งอยูในฝงยุโรป ของอิสตันบู สวนฝง Goztepe ตัง้ อยูใ นฝง เอเซียของอิสตันบู สวนการสัญจรภายในอุโมงคแหงนี้ ถูกออกแบบเปนถนน แบบสองชั้น ไป/กลับแยกกันอยูคนละชั้น จัดการจราจร แบบชั้นละ 2 เลน ทันทีที่อุโมงคของโปรเจกตนี้กอสรางแลวเสร็จ มันจะ ชวยใหปญหาการจราจรของอิสตันบูทุเลาเบาบางลง โดย เฉพาะความแออัดของสะพานบอสฟอรัส เนื่องจากอุโมงค ใหมนี้สามารถเชื่อมเสนทางระหวางทาอากาศยาน 2 แหง ของเมือง คือ Ataturk Airport และ Sabiha Gokcen Airport ซึง่ จะชวยรนระยะทางในการเดินทาง ชวยประหยัด นํ้ามัน ลดมลภาวะทางเสียง และลดการปลอยคารบอนให นอยลงไดดวย ทีม่ า : http://www.roadtraffic-technology.com

38

R1_BN#206_p38_iMac5.indd 38

11/26/12 11:13 PM


รัับสมัคร Interior Design เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือ สถาปตยกรรม สามารถใช Program Auto Cad, 3D Max, 3D viz, Sketchup หรือ Photoshop ไดเปนอยางดี มีประสบการณ หรือ สามารถนําผลงาน มาเสนอ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม ติดตอ บริษทั แกรนดโฮมมารท จํากัด 35/1-35/2 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร แขวง บางกระสอ เขตเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-969-8844 ตอ 4305 รับสมัคร สถาปนิกโครงการ เพศชาย อายุ 35 ปขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถาปตย มีประสบการณในการ ออกแบบภายใน อาคารสํานักงาน บานจัดสรร หางสรรพสินคา สามารถไป Site งานไดเปนครั้งคราว หรือประจําได ติดตอ บริษทั เค ซี ยู เซอรวสิ จํากัด 55/118 หมู  2 ถ.รั ช ดาภิ เ ษก แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-158-1230 รับสมัคร เจาหนาทีเ่ ขียนแบบ เพศชาย อายุ 18-35 ป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขากอสราง ไฟฟา หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ยิ น ดี พิ จ ารณา นักศึกษาจบใหม สามารถใช Auto Cad ได สามารถขับรถยนตไดมีใบขับขี่ ติดตอ บริษทั เอส.จี.ดี. อินเตอรเทรดดิง้

จํากัด 54/5-6 ซ.หนาวัง ถ.เจริญกรุง แขวงวั ง บู ร พาภิ ร มย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 086-4759841 รับสมัคร โฟรแมน (ควบคุมงานกอสราง) เพศชาย อายุ 27 ป ขึ้นไป วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี มี ป ระสบการณ ใ นการควบคุ ม งาน กอสรางบานเดี่ยว, อาคารชุด, อาคาร สํานักงาน อยางนอย 3 ป สามารถควบคุมงานกอสราง รวมทั้ง การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของได ติดตอ กลุม บริษทั เค อี แลนด 64 หมู 5 ถ.ประดิษฐมนูธรรม ลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท 02-101-5911 รับสมัคร สถาปนิก เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สถาปตยกรรม ไมจําเปนตองมีประสบการณ สามารถออกแบบ เขียนแบบ drawing และประเมินราคาได ใชคอมพิวเตอรไดดี ทั้ง MSoffice และ Autocad สามารถทํางานในตางจังหวัดได ติดตอ บริษทั สามารทแอดไวเซอรีท่ มี จํากัด 55/598 หมู5 ถ.ไสวประชาราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 โทรศัพท 02-599-9159 รับสมัคร สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สถาปตยกรรม

†œ¤‘^¦ƒ‹¦‰r™¬’‰™l‹’‰šrœi

ปฎิทินกิจกรรม

Thailand Furniture & Houseware Fair 2012

วันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2555

รายละเอียด เปนงานแสดงสินคาเฟอรนเิ จอร ครัง้ ยิง่ ใหญ ณ ไบเทค บางนา รวบรวม เฟอรนเิ จอรและของแตงบาน ยกมาเต็มพิกดั กวา 350 รานคา พรอมขอเสนอราคาพิเศษ สงทายป 2555 สถานที่ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค ติดตอ บริษทั เวิลด แฟร จํากัด โทรศัพท 02-731-1331 ประสบการณตั้งแต 1-3 ป เคยผานงานออกแบบอาคารทีพ่ กั อาศัย ทาวนเฮาส งานวางผังโครงการ ติดตอ บริษทั ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) 1,3,5,7 อาคารฟอร จู น ชั้ น 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02-625-1015 รับสมัคร วิศวกรโยธา เพศชาย อายุ 22 – 35 ป วุฒิ ปริญญาตรี ดานวิศวกรรมโยธา มีประสบการณดา นงานกอสราง 2 ปขนึ้ ไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ติดตอ บริษทั ปรีดา เรียล เอสเตส จํากัด 259/1-5 ถ.อํานวยสงคราม แขวงถนน นครไชยศรี กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 02-241-5404-7 รับสมัคร วิศวกรงานเหล็กเสน เพศชาย อายุ 24-34 ป วุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบกว. สามารถประมาณราคาเหล็ ก เส น (Bar Cut List) ได ใช MS Office และ Auto Cad ได ติดตอ บริษทั เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 417 ถ.ราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท 02-435-1054 ตอ 214,207 รับสมัคร โฟรแมน อายุ 25-45 ป วุฒิ ปวช. สาขากอสราง หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป ติดตอ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 25 อาคารอัลมาลิงค ชัน้ 9 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-650-3105-9

iš‹’‰™l‹’‰šrœi‹šŠƒÊq‚™‚ ‹šlšƒi}œ960‚š ¤“Ÿ•¤†Šo800‚š

‹™‚j•o’‰šl {‡‹™^^

 “™o’Ÿ• SGJBRCAF SWCPQÃ%SGBC   ‰¡lҚ500‚šp›¤Ò‰  “‹Ÿ•¤Š‚¤Қp›p›i™|

iš‹’‰™l‹’‰šrœi‹šŠƒÊq‚™‚

รับสมัคร โฟรแมนผูค วบคุมงาน งานกอสรางดานสถาปตย-โครงสราง เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน ไมจําเปนตองมีประสบการณ ติดตอ บริษทั ธนาแลนด จํากัด 190, 192 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางยีข่ นั กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท 032-435-0822

‹šlšƒi}œ ‚š¤“Ÿ•¤†Šo1,200‚š ‹™‚j•o’‰šl {‡‹™^^  “™o’Ÿ• SGJBRCAF SWCPQÃ%SGBC   ‰¡lҚ500‚šp›¤Ò‰  “‹Ÿ•¤Š‚¤Қp›p›i™| ‹šlš‹‰42ꥍӏ

0-2717-3895 ¥‡isÖ  

รับสมัคร โฟรแมน เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ประสบการณ 5 ปขึ้นไป สามารถทํางานตางจังหวัดได ติดตอ บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จํากัด

41/1 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท 081-812-7308 รับสมัคร โฟรแมนตกแตงภายใน เพศชาย อายุ 28 ปขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการกอสราง และสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณทํางาน 2-3 ป สามารถถอดแบบประเมินราคาได มีรถยนตสว นตัวจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ บริษทั รอยัล อินเตอรเทรด จํากัด 46/14-15 ซ.30 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท 02-417-0918 รับสมัคร วิศวกรโครงการ (โยธา) เพศชาย อายุ 30 ปขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ประสบการณ 8-10 ป มีใบประกอบ วิชาชีพ (กว.) ปฏิบัติงานตางจังหวัดได ติดตอ บริษทั เพอรเฟคท เอ็นจิเนียริง่ เซอรวสิ จํากัด (มหาชน) 224 หมู 4 ซ.รามอินทรา 19 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-970-8150-2 รับสมัคร ชางสํารวจ เพศชาย วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ประสบการณ 1 ปขึ้นไป สามารถใชกลองระดับ/ กลอง total station ไดเปนอยางดี อาศัยอยู กรุงเทพฯ ติดตอ บริษทั พีโอพี คอนสตรัคชัน่ เทรดดิง้ จํากัด 410/125-126 ซ.รัชดาภิเษก12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10320 โทรศัพท 02-938-3399 รับสมัคร วิศวกรโยธา เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป ผานการคัดเลือกทหารแลว ประสบการณทํางานไมนอยกวา 2 ป สามารถขับรถยนตได มีใบขับขีร่ ถยนต ถามียานพาหนะเปนของตนเอง มีคา ซอม บํารุงให มีความกระตือรือรน รักความกาวหนา มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ขยั น อดทน ซื่อสัตย มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปน ทีมได สามารถใช Computer ได ติดตอ บริษัท เควสโก จํากัด 44/482 ซ.นวมินทร 125 ถ.นวมินทร แขวง คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท 02-944-2238-9

สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณรัตนาพร ออนสี โทร. 0-2717-2477 ตอ 121

39

R1_BN#206_p39_iMac2.indd 39

11/26/12 11:08 PM


“คอตโต” สรางประโยชนแกสังคม แบรนดคอตโต พรอมทีมผูบ ริหาร ในเครือเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง ผูนําในธุรกิจ กระเบื้อง สุขภัณฑ และ กอกนํา้ นําทีมนักออกแบบ คอตโตสตูดโิ อ และจิตอาสา นําความเชี่ยวชาญรวม ออกแบบ และปรับปรุงหองนํ้าใหม เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ประชาชนทีเ่ ขามาประกอบกิจกรรมตางๆ ภายในวัดเทพศิรนิ ราวาสราชวรวิหาร โ ด ย มี ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ธี ร ญ า ณ มุ นี เจาอาวาส เปนผูรับมอบถวาย

2 รางวัล การันตี ปรับ ทักราล กรรมการผูจัดการ พรอมดวยคณะผูบริหาร กลุมบริษัท บูทิค ผูพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย รายใหญ สงโครงการคอมมูนิตี้มอลล รักษโลก “เรนฮิลล สุขุมวิท 47” ควา รางวัล “The Winner: Best Commercial Architectural Design” และ “Highly Commend: Best Commercial Development” ในงานประกวดสุดยอด โครงการอสังหาริมทรัพย ไทยแลนด พร็ อ พเพอร ตี้ อวอร ด ส 2012 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เยีย่ มชมโครงการ วิสทุ ธิ์ หาญตระการพงษ ผูจ ดั การ โครงการพอรโต ชิโน (Porto Chino) โดย บริษทั ดี-แลนดกรุป จํากัด ผูน าํ อสังหาฯ ในยานกรุงเทพฯ ตอนใต และจังหวัดสมุทรสาคร รวมตอนรับ สัมมา คีตสิน ผูอ าํ นวยการศูนยขอ มูล อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) พรอมดวย คณะสือ่ มวลชน สาย อสังหาริมทรัพย ในโอกาสเขาเยีย่ มชม โครงการพอรโต ชิโน (Porto Chino) ไลฟสไตลมอลล พระราม 2

ฟุตบอลการกุศลชวยไทย สูภัยนํ้าทวม ประจักษ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ ปรึกษา กลุม บริษทั ทีโอเอ และ จตุภทั ร ตั้งคารวคุณ กรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวย เจษฎา อุปนิ ประธานชมรม ฟุตบอลสือ่ มวลชนสายการเมือง นําทีม พนักงานและสื่อมวลชนรวมแขงขัน ฟุตบอลการกุศลชวยไทยสูภัยนํ้าทวม เพือ่ หารายไดชว ยเหลือผูไ ดรบั ผลกระทบ จากภาวะนํ้าทวมป 2555 พรอมทั้ง มอบเงินสมทบทุน “วุฒสิ ภาชวยนํา้ ” จํานวน 300,000 บาทโดยมี นิ ค ม ไวยรัชพานิช ประธานสภา เปนผูร บั มอบ

“พีดีเฮาส” ขอบคุณลูกคา มาลี สุวรรณสุต รองประธาน เจาหนาที่บริหาร บริษัท พีดี เฮาส คอรปเรชัน่ จํากัด หรือ ศูนยรบั สรางบาน พีดเี ฮาส จัดกิจกรรม “พาลูกคา VIP ทัวรกระบี่ ลองอันดามัน สวรรคแดนใต” นํ า กลุ  ม ลู ก ค า เดิ น ทางไปร ว มทํ า กิจกรรม ปลูกปาโกงกาง เพือ่ อนุรกั ษ ปาชายเลนใหกลับสูสภาพสมบูรณ และสัมผัสธรรมชาติ ทะเลอันดามัน จ.กระบี่ เพือ่ ขอบคุณลูกคาทีไ่ ววางใจ ใชบริการปลูกสรางบาน

เปดตัวบริการเฟดเอ็กซ ‘Priority Alert’ เฟดเอ็กซ เอ็กซเพรส บริษทั ในเครือ เฟดเอ็กซ คอรป เปดตัวบริการเฟดเอ็กซ Priority Alert® และ Priority Alert Plus ทัง้ การขนสงทัง้ ขาเขาและขาออก สําหรับ 10 ประเทศ ตลาดในเอเชีย แปซิฟก เปนบริการพิเศษทีจ่ ดั ใหเฉพาะ กับคูส ญ ั ญาเทานัน้ บริการดังกลาวถือ เปนสวนหนึง่ ของการขยายการบริการ ระดับสากลของเฟดเอ็กซ Priority Alert ออกไปยังตลาดสากล มากกวา 70 แหง รวมถึงในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก

บิลเดอร นิวส หนังสือพิมพรายปกษ เพื่อวงการ เหลือเวลา กอสราง ฉบับปกษหลัง เดือนตุลาคม 2555 อีกไมมากก็จะหมดปแลว ปหนาแวดวงออกแบบกอสรางตอง บริหารงานกันบนตนทุนใหม โดยเฉพาะตนทุนคาแรงที่ปรับขึ้น เปน 300 บาท ที่สงผลกระทบอยางแรงตอวงการกอสรางที่ตอง ใชแรงงานมากๆ อยางงานรับเหมากอสราง ทําเอา ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน เย็นอยูไมไวตอง ผนึกกําลังกับภาครัฐและเอกชน ทําโครงการความรวมมือภาครัฐ และเอกชนในการแกปญหาและพัฒนากําลังคนภาคการกอสราง เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหารือถึง แนวทางการแกปญหาขาดแคลนแรงงาน-แรงงานฝมือ และการ พัฒนากําลังคน รวมกัน ดานศูนยรบั สรางบานพีดเี ฮาส ก็แรงไมหยุด ลาสุดผุดสาขาใหมทพี่ ทั ลุง งานนี้ “สิทธิพร สุวรรณสุต” ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พีดีเฮาส คอรปอเรชั่น จํากัด ขนผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ร ว มเป น เกี ย รติ แ ละแสดงความยิ น ดี กั บ “ธินวัชร กลับคุณ” และ “กิตติพิชญ กลับคุณ” กรรมการผู จัดการ บริษัท พัทลุงฟวเจอรเฮาส จํากัด เจาของสิทธิ์แฟรนไชส ศูนยรับสรางบานพีดีเฮาสสาขาพัทลุง ก็ตองขอแสดงความยินดี ไว ณ ที่นี้ดวย มาตอกันที่ความเคลื่อนไหวของโมเดิรน เทรดวัสดุกอสรางกันบาง คาย “โฮมโปร” กําลังเรงเฟนหาสุด ยอดชางปูกระเบื้อง – ชางติดตั้งแอร เพื่อยกระดับมาตรฐาน บริการ Home Service ในการแขงขันเฟนหาสุดยอดชางปู กระเบื้อง ประจําป 2555 วันสตอปเซอรวิสจริงๆ แบบนี้ลูกคา

ก็หมดหวง ไมตอ งกังวลกับจางผูร บั เหมา ไดมาแลวก็ตอ งมาลุน วา ผลงานจะออกมาดีหรือไม ดาน “สุรพล รุจิกาญจนา” เอ็มดี ไดเมท (สยาม) หลังสงสีลงตลาดโมเดิรนเทรดตอเนื่อง กระแสตอบรับดีสุดฤทธิ์ เพราะตอบทุกโจทยของลูกคา ลาสุด ยังยกทัพบุกงาน HomePro Expo พรอมกับโปรโมชั่นพิเศษ ลด แลก แจก แถม แบบไมอั้น ใครกําลังมองหาสีทาบานทั้งภายนอก ภายใน ก็ไมควรพลาด ดานคายตราเพชร พักหลังมานี้ เนนตลาดตางประเทศมากเปนพิเศษ ลาสุดเขารวมงานแสดง สินคา The Big 5 Show 2012 ซึ่งถือเปนงานแสดงสินคา กลุมอุตสาหกรรมกอสรางใหญที่สุดในแถบตะวันออกกลางและ แถบแอฟริกาเหนือ ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส งานนี้ขนเอา ผลิตภัณฑตราเพชรรวมออกบูธโชวนวัตกรรมสินคาและคุณภาพ เพือ่ ขยายตลาดสงออกไปยังประเทศตะวันออกใหมากขึน้ สวนผลิตภัณฑ เฌอรา รวมสนับสนุนกิจกรรม Professional practice ขึ้นที่ภูเก็ต เพื่อถายทอดองคความรูดวยประสบการณ จริงจากสถาปนิกผูประสบความสําเร็จในวิชาชีพ พรอมแลก เปลี่ยนความคิด เพื่อตอยอดความคิดแรงบันดาลใจสรางสรรค งานนี้ “อมตะ หลูไพบูลย” เปนแมงานเอง สวนทีแ่ วดวง คาเครื่องจักรชวยงานกอสราง ลาสุด ที.ซี.เจ เอเซีย รวมกับ STILL GmbH ผู  ผ ลิ ต รถฟอร ค ลิ ฟ ท จากประเทศเยอรมั น จัดประชุม Regional Dealer Meeting ในประเทศไทย เพื่อรวม หารือในการเตรียมแผนรุกตลาดรถฟอรคลิฟท STILL ในไทย และภูมิภาคเอเชียแบบเต็มตัว หลังจากเปดตัวรถยกประหยัด

พลังงานรุนแรกไปแลวเมื่อกลางป แถมเล็งขยายฐานลูกคาเพิ่ม ไปยังกลุมองคกรที่เปน Green Technology Concept ยุคนี้ สมัยนี้จะขายอะไรก็ตองอิงกรีนไวกอน ตองขอแสดง ความยินดีกบั “โสภา ลีวฒ ุ นิ นั ท” ผูจ ดั การทัว่ ไป เบญจา คอลเลคชัน่ ที่ ไ ด รั บ มอบรางวั ล “สิ น ค า ไทยที่ มี ก ารออกแบบดี เ ด น หรื อ Design Excellence Award (DEmark) 2012” ในหมวดผล งานเฟอรนเิ จอร จากเฟอรนเิ จอรชดุ ทํางาน “พนา คอลเลคชัน่ ” (Pana Collection) จากกระทรวงพาณิชย ดาน Roger & Belle แบรนดผลิตภัณฑไลฟสไตลและสินคาตกแตงบานนองใหม ทีไ่ ดรบั แรงบันดาลใจมาจากบานสไตลคลาสสิคของยุโรป ผสมผสาน กับความอบอุนเรียบงายในแบบ American country แนะนํา ผลิตภัณฑสดุ เก สไตลวนิ เทจ สไตลคนั ทรี หรือสไตลหวานๆ กับสี พาสเทล ทีม่ าพรอมกับดีไซนทแี่ ตกตางและสะดุดตา ใหทกุ ทานได เลือกสรรความลงตัวไดตามสไตล ดานคอตโตแบรนด กระเบื้อง สุขภัณฑ และกอกนํ้าระดับ World-Class นําทีมโดย “สุเนตรา ชินโกมลสุข” ผูจ ดั การแบรนดคอตโต (Brand ManagerCOTTO) และ “ภรปภา อัจฉรานุกลู ” ผูจ ดั การสือ่ สารแบรนดคอตโต เดินสายเขารวมมอบรางวัลเที่ยวสนุกที่ มัลดีฟส 4 วัน 3 คืน พรอมตัว๋ เครือ่ งบิน 2 ทีน่ งั่ และรางวัลอืน่ ๆ อีกมากมาย รวมมูลคากวา 150,000 บาท ใหกบั ผูโ ชคดีจากการรวมสนุกในกิจกรรม “COTTO Destination” Application ที่ COTTO STUDIO ดอนเมืองผูท สี่ นใจ ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก COTTO เพิม่ เติมไดที่ www.facebook.com/ cottobrand หรือเว็บไซต www.cotto.co.th

40

R1_BN#206_p40-41_iMac2.indd 40

11/26/12 10:28 PM


“ไฮด สุขุมวิท” ควารางวัล ชนะเลิศ อัมรินทร นฤหลา กรรมการและ กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท แกรนด แอสเสท โอเทล แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) พรอมทีมผูบริหาร โครงการคอนโดมิเนียม ไฮด สุขมุ วิท ขึ้นรับรางวัลคอนโดมิเนียมที่คุมคา ทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ ประจําป 2555 จาก งาน ไทยแลนด พร็อพเพอรตี้ อวอรด

มั่นคงฯ มอบรางวัลออกแบบ สวนแนวตั้ง อัญชัน ตั้งมติธรรม กรรมการ บริหาร พรอมดวย ชุติ มาตัง้ มติธรรม ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ บริษทั มัน่ คง เคหะการ จํากัด (มหาชน) มอบโลพรอม ทุนการศึกษากวา 130,000 บาทใหกบั 3 ทีมทีช่ นะเลิศการประกวด โครงการ MK Young Creative Design Contest 2012 : Vertical Garden ภายใต แนวคิด “สวนแนวตัง้ ...คําตอบสีเขียว ของคนเมือง” ณ โครงการชวนชื่น จรัญฯ 3

โครงการ “ราน 0 บาท” สมพงษ ตันเจริญผล รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันการบรรจุภัณฑและรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย (TIPMSE) พรอม คณะ เปดตัวราน 0 บาทแหงที่ 2 ชุมชนเคหะดินแดง ทีส่ ามารถนําขยะ มาฝากธนาคารพรอมดอกเบี้ยหรือ นํามาแลกเปนสินคาทีร่ า น 0 บาทได เพือ่ สราง “วัฒนธรรมใหม คนรุน ใหม รวมใจแยกขยะ”

รับโลประกาศเกียรติคุณ ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายก สมาคมธุรกิจรับสรางบาน พรอมดวย คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสราง บาน เขารับโลประกาศเกียรติคณ ุ จาก ปราโมทย โชติมงคล อดีตประธาน ผู  ต รวจการแผ น ดิ น ที่ ส  ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ ในการนําไปชวยเหลือผูพิการในการ พัฒนาความรู ความสามารถทาง ดานวิชาชีพ ทักษะการทํางาน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เซ็นสัญญา วิวฒ ั น จิรฐั ติกาลสกุล รองกรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) เซ็นสัญญา กับ มร.เทอิจิ คาอิโตะ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ไดยู ชีท (ประเทศไทย) จํากัด ผูผ ลิตชิน้ สวนเบาะ นัง่ สําหรับรถยนตจากประเทศญีป่ น ุ ใหเชา โรงงานสําเร็จรูปขนาด 3,008 ตารางเมตร ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี

โครงการ “ซักผาไดบญ ุ ” สุทธิ มโนกิจจรูญมัน่ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย และ ศิรวิ รรณ เปย มเศรษฐสิน ผูช ว ย กรรมการผูจัดการกลุมจัดซื้อ โฮม อิเลคทริค โปรดักส นําพนักงานทัง้ สองบริษทั นําเสือ้ ผาทีไ่ ดรบั การบริจาค จากลูกคาซึง่ ผานการทําความสะอาด เรียบรอยแลว พรอมดวยอุปกรณกฬี า มามอบใหแก นายเสนาะ ตัง้ ทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียน วัดพระแกว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ขอเชิญ ผูอ อกแบบ ผูส ราง ผูใชงาน นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป เขารวมอบรมหลักสูตร การออกแบบระบบทอภายในอาคาร รุน ที่ 21 ซึง่ ระบบทอภายใน อาคาร (Plumbing System) เปนงานระบบวิศวกรรมที่มีความ สําคัญตอผูใชอาคารทางดานสุขอนามัย ความปลอดภัย ความ สะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม การออกแบบระบบทอภายในอาคารที่ถูกตอง จะทําใหประหยัด คากอสราง ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟฟา มีความปลอดภัย และ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คณะกรรมการวิชาการสาขาเครือ่ งกล วสท. จึงจัดหลักสูตร นี้ขึ้น เพื่อใหวิศวกรผูออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกร อํานวยการติดตั้งและใชงาน ตลอดจนผูที่สนใจ ไดมีความเขาใจ การออกแบบระบบทอในอาคารอยางถูกตอง โดยหลักสูตรนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกร ผูออกแบบ ผูสราง ผูใชงาน นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป สนใจสมัคร ไดที่ โทรสาร.02-319-2710-1

สถาบันสถาปนิกสยาม สถาบันสถาปนิกสยาม ขอเชิญสมาชิกสมาคม สถาปนิก นิสติ -นักศึกษาสถาปตยกรรม และผูส นใจทัว่ ไป เขารวมกิจกรรม อบรมสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ งของสถาบั น สถาปนิกสยาม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8/55 จะมีสกั กีค่ นทีจ่ ะคาดคิดวาการไปเทีย่ วผับ บาร หรือสถานที่ทองเที่ยวยามราตรีในประเทศไทย เพื่อความสุขเพียงเล็กนอย นัน้ บางครัง้ กลับตองแลกดวยชีวติ ชวงสามสีป่ ท ผี่ า นมามีคนเสีย ชีวิตในสถานที่เหลานี้เกือบ 100 คนจากเหตุเพลิงไหมเพียงสอง ครั้ง และดูเหมือนวาเรื่องแบบนี้คงจะเกิดซํ้าแลวซํ้าอีก ผานไป เกือบ 4 ป หลังเหตุการณ ซานติกาผับ หนวยงานรัฐจึงเสร็จสิ้น ขบวนการ “วัวหายลอมคอก” ดวยวิธีเดิมๆ คือ ออกกฎหมาย ควบคุมออกมาหนึ่งฉบับเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ กฎหมายนี้ มีผลบังคับใชกับสถาปนิก-ผูออกแบบตกแตงภายในโดยตรง และเปนเกณฑสําหรับการตรวจสอบอาคาร แตจะมีสักกี่คนที่รู รายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ และกฎหมายนีจ้ ะแกปญ  หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตไดจริงหรือไมเปนเรือ่ งทีน่ า คนหาและเรียนรูเ ปนอยางยิง่

“กฎกระทรวงสถานบริ ก ารแก ป  ญ หาได จ ริ ง หรื อ ไม ? ” โดย พันตํารวจโท ดร. บัณฑิต ประดับสุข ประธานกรรมาธิการ ดานความปลอดภัยในสถาปตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั ว แทนจากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง คุ ณ เกี ย รติ ร ะบิ ล เตชะวณิ ช สถาปนิ ก นั ก ออกแบบสถานบริ ก ารหลายแห ง ในกรุ ง เทพมหานครวิ ท ยากร ร ว มและดํ า เนิ น รายการโดย คุณวิญู วานิชศิริโรจน ที่ปรึกษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ โดยหลักสูตรนี้จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-16.30 น. ณ หองประชุมใหญ อาคารสมาคม สถาปนิกสยามฯ สถาปนิก นิสิต-นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมและลงทะเบียนลวงหนาไดที่ สถาบัน สถาปนิกสยาม ฝายจัดอบรม โทร.02-3196555 ตอ 204, 206 หรือ www.asa.or.th

41

R1_BN#206_p40-41_iMac2.indd 41

11/26/12 10:26 PM


BuilderNews Online สําหรับฉบับปกษหลัง เดือนตุลาคม หนังสือพิมพ Builder News ขอนําเนื้อหาสาระดีๆ จากเว็บไซต BuilderNews มานําเสนอ ผานพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งมีไฮไลทที่สนใจหลายเรื่องราวดวยกัน เริ่มดวย เนื้อหาที่เกี่ยวของกับแวดวงการออกแบบสี ใน Interior Intrend กับ การเปดตัว 4 เทรนดสี 2013-14 ของทีโอเอ ที่ตอกยํ้าความเปนผูนํา ดานอุตสาหกรรมสีออยางตอเนื่อง กับเทรนดสีใหมภายใตแนวคิด “What color is green?” ถัดไป Property Focus เปนเรื่องราว ของโครงการศูนยราชการแหงที่ 2 ที่จะเปนความหวังใหมของยาน คลองเตย-เลียบแมนํ้า-พระราม 3 ซึ่งหากมีโครงการดังกลาวเกิดขึ้น ไดจริง จะมีผลตอพื้นที่รอบขางอยางไรบาง โดยเฉพาะพื้นที่เชื่อมตอ สําคัญคือ พระราม 3 ถัดไปเปนเรื่อง Building Safety กับแนวทาง การตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผนดินไหว ที่กําลังจะกลายเปนเรื่อง ใกลตัวของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุง แกไขใหมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อใหอาคารมีความปลอดภัยในการใช สุดทายที่ Columns โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกับกรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินและ ที่อยูอาศัย พ.ศ.2528-2555 มาพิจารณาพรอมขอสังเกตจากกรณี ของโลกและ AEC ในอนาคต ทั้งหมดนี้เปนเพียงบางสวนของเรื่องราว ที่นาสนใจ ที่ถูกรวบรวมไวในเว็บไซตบิลเดอร นิวส เพียง Click ไปที่ BuilderNews.in.th แลวคุณจะรูทุกเรื่องที่คุณอยากรู

Property Focus

โครงการศูนยราชการแหงที่ 2

ความหวังใหมยานคลองเตย-เลียบแมนํ้า-พระราม 3

จากขาวที่รัฐบาล มีแนวคิดที่จะพัฒนาศูนยราชการแหงที่ 2 รองรับหนวยงานราชการที่ตั้งอยูในยานถนนราชดําเนิน เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการ ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจใชพื้นที่ของ การทาเรือฯ หรือพื้นที่ยานสถานีแมนํ้าของการรถไฟฯ หรือพื้นที่ โรงงานยาสูบ มาพิจารณาดูกันวาถาหากมีโครงการดังกลาวเกิด ขึ้นไดจริง จะมีผลตอพื้นที่รอบขางอยางไรบาง โดยเฉพาะพื้นที่ เชือ่ มตอสําคัญคือ พระราม 3 ทีใ่ นอดีตกวา 20 ปกอ นยานพระราม ที่ 3 เลียบแมนาํ้ ตอเนือ่ งจากทาเรือคลองเตยถือเปนยานทีต่ งั้ ของ โรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก เมื่อถึงวันที่ตองเปลี่ยนเปนศูนย ราชการจะมีผลตอการใชพื้นที่ในยานดังกลาวอยางไร

TOA เปดตัว 4 เทรนดสี 2013-14 บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด ออกมาตอกยํ้า ความเปนผูนําดานอุตสาหกรรมสีออยางตอเนื่อง ดวยการเปด ตัวเทรนดสีใหม 2013-2014 ภายใตแนวคิด “What color is green?” ที่สามารถตอบสนองความรูสึกของผูอาศัยควบคูกับ การสอดรั บ ฟ ง ก ชั่ น ของที่ อ ยู  อ าศั ย ในสภาพแวดล อ มที่ กํ า ลั ง เปลี่ยนแปลง ทั้งในหมูผูบริโภคชาวไทยและประเทศเพื่อนบาน

นํามาฝากสําหรับผูท ตี่ อ งการประกอบพิธมี งคล

WHERE TO FIND US

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 วันพุธ ขึน้ 8 คํา่ เดือน 12 ปมะโรง จ.ศ. 1374 ค.ศ. 2012

“ ประกอบการมงคลได ”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 วันพฤหัสบดี ขึน้ 9 คํา่ เดือน 12 ปมะโรง จ.ศ. 1374 ค.ศ. 2012

“ ประกอบการมงคลได ”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 วันเสาร ขึน้ 11 คํา่ เดือน 12 ปมะโรง จ.ศ. 1374 ค.ศ. 2012

“ ประกอบการมงคลยอยได ”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 วันจันทร ขึน้ 13 คํา่ เดือน 12 ปมะโรง จ.ศ. 1374 ค.ศ. 2012

“ ประกอบการมงคลได ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 วันศุกร แรม 2 คํา่ เดือน 12 ปมะโรง จ.ศ. 1374 ค.ศ. 2012

“ ประกอบการมงคลได ”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร ไทย 2555 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

โดยเฉพาะในการเลือกเฉดสีบา นและอาคาร ทีพ่ บวามีความหลาก หลายมากขึน้ สวนปจจัยทีม่ ีอิทธิพลอยางมากสําหรับการเลือกใช สีในปจจุบนั คือ การออกแบบและความคิดสรางสรรคทเี่ ปดกวาง มากขึ้น นอกจากจะตองตอบโจทยในแงฟงกชั่นแลว ยังตองตอบ สนองไลฟสไตลของคนรุนใหมดวย

Columns การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินและที่อยูอาศัย พ.ศ.2528-2555 กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล วิจยั และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล เอสเตท แอฟแฟรส ไดวเิ คราะหการเปลีย่ นแปลงราคาทีด่ นิ และที่ อยูอ าศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีห่ นีไมพน วัฏจักร อสังหาริมทรัพยทวี่ า ดวยการ “เฟอ ง” “ฝอ” “ฟุบ” และ “ฟน ” จึง ไดนาํ ความจริงเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงราคาทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ าศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2528-2555 มาพิจารณา พรอมขอสังเกตจากกรณีของโลกและ AEC ในอนาคต

ÈÃÕ ºØÞÁÒ ¡Ã؍»

รานไทวัสดุ สาขา นนทบุรี ราน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร รานโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 รานแกรนด โฮมมารท สาขารัตนาธิเบศร, รามอินทรา, ศรีนครินทร, งามวงศวาน โชวรูม HONDA ซัมมิท ฮอนดา สาขาอุดมสุข, บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนดาคารส, ช. กรุป ฮอนดา ออโตโมบิล ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม รานกาแฟอะเมซอน ปมน้ํามัน สาขา ปตท. เฉลิมพระเกียรติ, รามคําแหง สนามไดรฟกอลฟ นอรธปารค บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร ราน i Love Coffee Design โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร จํากัด รานกาแฟวาวี สาขา Urban Square (ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) สาขา Homework ราชพฤกษ นพดลพานิช ซิเมนต ไทยโฮมมารท จ.เชียงใหม นพดลพานิช โฮมเอ็กซเปรท จ.เชียงใหม หจก.บัวหลวงคาวัสดุ บจก.สตารเวลลซัมมิท(ประเทศไทย) บจก.สตารเวลลบิซิเนส (1998) รานบอวินคาวัสดุ บจก. เค.คอสมิค บริษทั ศรีบุญมา โฮมแคร จํากัด (ศรีบุญมา กรุป) สาขาที่ 1 ราชพฤกษ (สํานักงานใหญ) สาขาที่ 2 พระนั่งเกลา สาขาที่ 3 งามวงศวาน สาขาที่ 4 ดอนเมือง สาขาที่ 5 ปทุมธานี สาขาที่ 6 ลําลูกกา (คลอง 8 ) บจก. คอสมิค โพลีเมอร หจก. สินคาซิเมนต ไทย บริษัท เมืองวัสดุ โฮมมารท เมืองวัสดุ บริษัท เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร (2000) จํากัด

Building Safety

แนวทางการตรวจสอบอาคาร หลังเกิดเหตุแผนดินไหว เหตุการณแผนดินไหวในพมา แมจะไมสง ผลรุนแรงกับอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร แตสําหรับเจาของอาคาร ผูดูแลอาคาร และ ผูตรวจสอบอาคารหลายทานอาจสนใจวา จะมีแนวทางใดๆ ที่ จําเปนเพื่อใชในการตรวจสอบอาคารหลังเกิดแผนดินไหว เพื่อให แนใจวา อาคารที่อยูภายใตการดูแลนั้น ไมไดรับผลกระทบจาก แผนดินไหว หรือถาไดรบั ผลกระทบจะตรวจพบผลกระทบดังกลาว นั้นไดอยางไร เพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อใหอาคารนั้นมีสภาพมีการใชปลอดภัย

หนังสือพิมพ ทีป่ รึกษากิตมิ ศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอีย่ มลําเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวตั ถิกลุ , สุกจิ ทรัพยเพิม่ พูน, ชวพงศ ชํานิประศาสน, ดร.จตุวฒ ั น วโรดมพันธ กรรมการผูจ ดั การ : ชาตรี มรรคา ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก คอลัมนนสิ ต วสันต คงจันทร, ดร.โสภณ พรโชคชัย รักษาการผูจัดการฝาย Construction Media : ชาตรี มรรคา หัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย พิบูลยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ภูมิชาย ภูสําลี, อัญรินทร ชัยโรจนพันธ บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : คณัสนันท ชงโค เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : รัตนาพร ออนสี, พรทิพย พิพฒ ั นอนันตกลุ , อังคณา ปุยเจริญ, นุสรา ชมพู, โรจนศักดิ์ ตันทองชัย การเงิน : แสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม : กําพล ขาวบริสุทธิ์ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชัน่ แนล เจ า ของ : บริ ษั ท ที ที เ อฟ อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด 200/12-14 ชั้ น 7 อาคารเออี เ ฮ า ส ซ.รามคํ า แหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุ ง เทพมหานคร 10250 หนังสือเลมนี้พิมพดวย โทร. 0-2717-2477 ตอ 204 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th หมึกจากน้ํามันถั่วเหลือง

42

BN#206_p42_iMac2.indd 42

11/24/12 2:22 AM


BN#206_p43_iMac2.indd 42

11/24/12 2:31 AM


BN#206_p44_iMac2.ai

1

11/24/12

2:34 AM

ฉบับที่ 206 ปักษ์หลัง เดือน ต.ค.. 2555  

ฉบับที่ 206 ปักษ์หลัง เดือน ก.ย. 2555

Advertisement