Jaarplan 2023

Page 1

Projectplan 2023

Inleiding

Voor ons begint het met de basisgedachte, dat iedereen met plezier kan zingen en ervan kan genieten. Dit is het fundament van de zang- en muziekpiramide. De top van de zangpiramide wordt gevormd door de kleine groep professionals die hiermee hun brood verdient. Het professionele lied is slechts een onderdeel van ons programma. De meeste activiteiten van Internationaal Festival Vocallis zijn gericht op de andere vormen van zingen; het gebied tussen de top en het fundament van de zangpiramide

Wij zijn de weg van de verbreding en verdieping ingeslagen. Activiteiten en concerten voor alle leeftijden Zodoende waren en zijn wij in staat in te spelen op verschillende inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee een groter publieksbereik te realiseren. Door de doelgroepen te vergroten, leren meer mensen de positieve effecten van muziek kennen. Omdat wij niet alleen musici en deelnemers contracteren uit Nederland, maar ook uit het buitenland en vanwege het feit dat wij ook meer op euregionaal niveau activiteiten en concerten ontwikkelen, hebben wij de naam van festival Vocallis gewijzigd in Internationaal Festival Vocallis. In het navolgende activiteitenplan gaan we hier dieper en concreter op in.

2.1. Profiel instelling.

Missie, visie en profiel. Muziek raakt mensen en geeft vrij spel aan onze emoties!

Muziek heeft volgens wetenschapsstudies ook een positieve invloed op ons welzijn. Het maakt daarbij niet eens uit of we luisteren of zelf musiceren, zowel ons brein als ons lichaam krijgen er een positieve boost door! In ons dagelijks leven is muziek niet meer weg te denken, als luistermuziek in de auto of in de concertzaal. Maar ook als we zelf musiceren of door te zingen met onze stem - ons meest eigen en authentieke instrument dat we altijd bij ons dragen! Maar muziek doet nog meer. Muziek verbindt, zij overstijgt verschillen in leeftijd, nationaliteiten en culturen, laat dat nu ook de missie zijn van Vocallis:

- Het onder de aandacht brengen, stimuleren en promoten van vocale muziek – vocaal in de breedste zin van het woord - om samen te beluisteren, te praktiseren en te beoefenen, voor het plezier , als vrijetijdsbestending, als vorm van educatie of als therapie voor mensen van alle leeftijden!

- Samen zingen, musiceren en luisteren, met speciale aandacht voor onze stem!

Taal is een van de speerpunten van Internationaal Festival Vocallis: de stem staat centraal. Zang maar zeker ook in het vertellen van een verhaal, jezelf verliezen in een verhaal, de taal van communicatie tussen musici en publiek, tussen hen na afloop en het nagenieten bij thuiskomst.

Taal en muziek zijn twee belangrijke middelen die mensen gebruiken voor communicatie, creativiteit en expressie. Muziek wordt wel omschreven als een universele taal. En taal, daar zit muziek in. Taal heeft melodie, taal heeft ritme, om dat te horen hoef je geen deskundige te zijn. De kern van zowel taal als muziek is het slaan van bruggen. Beiden zijn een verbindingsmiddel!

Om onze missie te realiseren is er ons jaarlijkse Internationaal Festival Vocallis (eind oktober tot medio november) met concerten, workshops & masterclasses, het verlenen van compositie- en andere opdrachten, aandacht voor jong talent en voor onze niet mobiele en fysiek/mentaal beperkte medemens, en ook cultuureducatie. Vanaf de editie 2020 (Synergie der Kunsten) verbinden we vocale muziek met andere

1

kunstvormen zoals beeldende kunst, literatuur en film. De activiteiten vinden plaats in Zuid-Limburg en de Euregio. Sporadisch en afhankelijk van de thematiek van het festival worden ook activiteiten en concerten in Noord- en Midden Limburg geprogrammeerd.

Om de doelstellingen te bereiken ontplooien we activiteiten op een vijftal kerngebieden binnen het jaarlijks festival:

- Cultuureducatie

- Participatie en samenwerking

- Talentontwikkeling en talentbegeleiding

- Sociaal maatschappelijk

- Concerten en muziekbeleving

Kernwoorden zijn: verwondering, ontmoeting en intimiteit. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met veel partners en organisaties.

Internationaal Festival Vocallis

Het vroegere bereik van Festival Vocallis met haar Masterclasses en bijzondere hoogwaardige concerten was klein. De interesse voor hoogstaande concerten rond het Lied kent een groep liefhebbers, maar is een nichemarkt, waarvoor in Zuid- Limburg, de Euregio en omstreken maximaal een paar honderd geïnteresseerden waren en die het Festival ook bezochten. Het was door de kleinschaligheid en speciale programmakeuze moeilijk een groot publiek te bereiken.

Ons festival heeft vanaf 2020 vernieuwende impulsen vanuit het thematisch karakter gekregen. De integratie van meerdere kunstdisciplines maakt het festival vanaf 2020 nog meer uniek en heeft voor een verdere verankering en positionering zorggedragen. Ook het publieksbereik is omhoog gegaan dankzij deze maatregelen. In programmatische zin dragen daar ook concerten met een wereld- dan wel landelijke première aan bij. Vernieuwend is ook, dat elk concert en elke activiteit een eigen identiteit heeft gekregen, gerelateerd aan het jaarlijks thema van het internationaal festival. Dat wil zeggen dat zowel qua artistieke gedachte, het repertoire en de selectie van de kwalitatief beste musici en uitvoerenden elk van de concerten en activiteiten eenmalig is.

Kort samengevat kan ons profiel als volgt worden omschreven: Stichting Vocallis is een organisatie,

- Waar verwondering, ontmoeting en intimiteit/kleinschaligheid voorop staan

- Die een programmering heeft, die verrassend, onderscheidend en vernieuwend is

- Die staat voor het behoud, het mee ontwikkelen en het verspreiden van ons cultureel erfgoed

- Die gericht is op alle leeftijden en doelgroepen

- Die speciale aandacht heeft voor talentontwikkeling, talentbegeleiding, taal, expressie en emotie

- Die midden in de samenleving staat

- Die samenwerkt met een veelvoud van instellingen en organisaties.

De jaren 2020-2021 zijn met name gebruikt voor een verdere professionalisering van programma en organisatie. Vanuit deze basis zal het Internationaal Festival Vocallis ook de komende jaren in al haar facetten een bijdrage leveren aan het culturele landschap van Limburg en een voorbeeldfunctie op het terrein van artistieke programmering als ook samenwerking blijven behouden. Niet op zijn laatst ook, omdat het festival met haar programmering alle leeftijdsgroepen in de samenleving weet te bereiken. Van peuters

2

tot senioren, van liefhebbers tot professionals. Dat maakt het festival bijzonder in Nederland, maar zeer zeker in het zuiden van ons land en de Euregio. Maar we richten ons ook op nieuwe doelgroepen, zoals o.a. minder mobiele en minder bedeelde medemensen. Vocallis heeft een Limburgse maar ook een Euregionale identiteit, we willen daar aandacht aan blijven schenken.

Limburgse identiteit.

Festival Vocallis is een Limburgse organisatie en wil dat ook uitdragen, c.q. aandacht besteden aan de Limburgse cultuur en samenleving. Wij programmeren daartoe structureel, jaarlijks gerelateerd aan het thema, diverse activiteiten, te weten:

- Concert met de focus op het Limburgs dialect, uitgevoerd door Limburgse musici

- Jaarlijkse compositieopdracht aan Limburgse componist. In 2022 aan Jesse Passenier (www.jessepassenier com).

- Jaarlijkse compositieopdracht aan Limburgse dichter

- Jaarlijkse opdracht aan beeldend kunstenaar voor ons beeldmerk. In 2022 aan Barbara Stok.

- Jaarlijks aandacht voor de Limburgse samenleving o.a. door het aanbieden en realiseren van concerten en activiteiten voor doelgroepen in alle leeftijden, in cultuurhistorische Limburgse locaties. We hebben daartoe o.a. een langdurige samenwerking met stichting Veldeke afgesloten, zodat wij de genoemde activiteiten langdurig en consistent kunnen blijven realiseren.

Euregionale identiteit (o.a. nieuwe doelgroepen)

In het verleden werden incidenteel activiteiten uitgevoerd in Belgisch Limburg met het Cultureel Centrum Lanaken en Maasmechelen. Ingaande 2022 gaan wij structureel invulling aan geven aan de samenwerking met CC Lanaken, waarvoor in 2022 een overeenkomst is afgesloten. In gezamenlijk overleg met het centrum wordt jaarlijks een concert aldaar geprogrammeerd, passend binnen de missie en de thematiek van het festival. De samenwerking bestaat o.a. uit samenspraak over de programmering, de prijsstelling van de activiteiten, ticketverkoop en pr-acties. Nieuw publieksbereik is de bedoeling.

Nieuw is de samenwerking met de gemeente Kelmis en de lokale culturele werkgroep. In 2021 hebben wij deze kennismaking opgestart en vanuit deze opzet zullen wij een langdurige en consistente samenwerking gaan realiseren ter plaatse. Naast gezamenlijk invulling geven aan concerten, gaat ook de internationale masterclass deel uitmaken van deze samenwerking. Ook hier gaat het, net zoals in Lanaken, over de samenspraak betreffende de programmering, de prijsstelling van de activiteiten, ticketverkoop en pr-acties. Wij hopen in 2022 hiertoe gelijkluidend aan het convenant met Lanaken ook hier te komen tot een samenwerkingsconvenant. Nieuwe doelgroepenbenadering en -bereik is het doel.

In 2021 zijn wij begonnen met een upgrade voor de internationale masterclass. Dat heeft geleid tot een samenwerking met de Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen Het conservatorium Maastricht maakte al deel uit bij de initiëring en realisatie. Deze samenwerking zal ertoe leiden, dat zowel inhoudelijk als kwalitatief een behoorlijke upgrade zal plaatsvinden ter zake. We werken nu met een werkgroep met deskundigen vanuit beide conservatoria om structureel en consistent de internationale masterclass verder uit te bouwen.

3

Wij hebben voor een euregionale opzet gekozen en de gemeentebesturen van Aken, Kelmis en Vaals hebben zich bereid verklaard als projectdragers te zullen optreden. Deze aanpak zal uiteindelijk leiden tot een vertaling in een of meerdere gezamenlijke activiteiten in Aken (concerten) en Kelmis (concerten) voor de komende jaren voor jonge veelbelovende talenten. Deze samenwerking zal ingaande 2023 moeten worden vastgelegd en vervolgens structureel deel uit gaan maken van de jaarlijkse programmering van het festival.

Met deze activiteiten willen wij nieuw publiek bereiken en vervolgens ook in aanraking brengen met de overige activiteiten van het festival als zodanig.

Wat willen we realiseren

Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van activiteiten (Internationaal Festival Vocallis, programma cultuureducatie, talentontwikkeling en participatie) binnen onderstaande kerngebieden in meerdere gemeenten van Zuid- Limburg (o.a. Vaals, Heerlen, Kerkrade, Gulpen-Wittem, Eijsden- Margraten, Valkenburg, Meerssen, Sittard-Geleen, Voerendaal, Beek, Beekdaelen en Maastricht) Op euregionaal gebied vooralsnog in de gemeente Aken, Kelmis en Lanaken. Het is vanzelfsprekend dat wij in de toekomst de ambitie hebben deze samenwerking ook met andere gemeenten over de grens (o.a. Herzogenrath, Maasmechelen, etc.) aan te gaan.

Onze doelen zijn:

Educatie

Het stimuleren en realiseren van het samen muziek maken en van samen zingen, van zanglessen/ samenzang in onderwijsverband en buitenschools (voor basisschool- en middelbare schoolleerlingen)

Concerten en Muziekbeleving

- Hoogwaardige concerten, passend binnen de jaarlijkse thematiek en uitgevoerd door gerenommeerde musici en professionele talenten

- Mooie en spannende luistermomenten aanbieden aan de allerkleinsten (3 maanden tot 3 jaar), de peuters/kleuters (4-8 jaar), de jeugdigen (8-12) en de jongvolwassenen (13-17).

- Zingen en musiceren en gericht op leeftijdsgroeperingen beginnend bij de allerkleinsten, naar jeugdigen, volwassenen en ouderen. En deze verschillende groeperingen en leeftijden elkaar zingend te laten ontmoeten en verbinden.

Participatie en samenleving

- Het verankeren van Vocallis binnen het Limburgse cultuurlandschap door middel van strategische en programmatische participatie en samenwerking met een groot aantal partners (zie het overzicht apart).

- Dwarsverbanden zoeken en leggen met diverse disciplines en genres.

- Aansluiten bij al bestaande initiatieven.

- Podium bieden aan koren en harmonieën.

- Podium bieden aan ontmoetingen met muziekliefhebbers en musici om elkaar te stimuleren en enthousiasmeren.

- Een jaarlijks uitwerken van de thematische benadering in een leergang lezingen en inleidingen en een boekwerk met achtergrondinformatie. Symposium en Componistendag.

4

- Podium bieden aan verrassende ontmoetingen tussen verschillende muziekgenres.

Talentontwikkeling en talentbegeleiding

- Podium bieden aan talenten uit alle zanggenres.

- Begeleiding bieden i.s.m. muziekscholen, Conservatorium Maastricht en Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen aan zangtalenten waar mogelijk en gewenst.

- Een jaarlijkse compositieopdracht verstrekken aan een (jonge) Limburgse componist.

- Podium bieden aan internationale talenten via het aanbieden van een hoogwaardige masterclass en de bijbehorende presentatie- en laureatenconcerten.

- Aangaan van langdurige samenwerking met de Kunsthochschule Graz en de Schubertiade Graz. Uitwisselprogramma van prijswinnaars voor concerten en deelnemers aan de masterclasses in Graz en bij Vocallis.

- Talentontwikkeling vindt ook plaats binnen de eigen organisatie. De artistiek directeur is op zoek naar nieuw, soms jong talent om eind 2023 een gezamenlijk artistieke commissie te vormen met artistieke bevoegdheid. Deze personen zijn van verschillende leeftijden, man en vrouw en uit verschillende kennisgebieden.

Sociaal maatschappelijk

- Verwenzorgconcerten aanbieden middels de samenwerking met o.a. Envida en Sevagram Zorgcentra, als ook de Kindervallei in Houthem/Ronald McDonaldhuis.

- Het aanbieden van concerten (gratis) voor doelgroepen met een financiële en lichamelijke beperking.

Onderscheidend vermogen ligt in de combinatie van:

• Samenwerking & participatie (eur-)regionaal & (inter-)nationaal

• Doelgroepen bereik: breed en divers, inclusief en participatief

• Thematische programmering met integratie diverse kunstdisciplines, educatie, verbreding & verdieping, en ook podium voor talentontwikkeling & premières.

Samenwerking en participatie

Uniek is de samenwerking, die Vocallis heeft gerealiseerd en verder zal realiseren met externe partners en organisaties zowel regionaal als euregionaal, landelijk als internationaal. Zowel met amateurs als professionals. Daarmee wordt een verhoogde kwaliteit van de programmering nagestreefd en ook bereikt.

Vocallis kiest voor een open, inclusieve en participatieve samenwerking. Samen kunnen we meer en samen staan we sterk. Daarin nemen wij onze verantwoording. Vandaar dat Vocallis verschillende ontwikkelingen op de voet volgt en er ook in participeert.

Uiteindelijk is een samenwerking vaak begonnen als een aftastend participatieproces, zoals bijvoorbeeld het geval was bij Veldeke en CC Lanaken. Dat komt o.a. tot uiting in het actueel volgen en ondersteunen van onderzoek naar de functie van muziek en kunst op onze cognitieve, emotionele en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. En deze bevindingen ook toepassen op inhoud en programmering. Als Vocallis midden in de samenleving wil staan, dan zoek je samenwerking met anderen, met partijen die net als Vocallis staan voor onderzoek, reflectie en introspectie, voor kwaliteit en diversiteit, voor jong en oud, voor valide en

5

mindervalide, voor allochtoon en autochtoon. Vandaar dat er wordt samengewerkt met talloze partners. Hieronder een samenvattend overzicht.

Onze samenwerkingspartners en participatie verbanden: Educatie & Talentontwikkeling

- Conservatorium Maastricht. Talentontwikkeling-masterclass en talentendag. Het gezamenlijke initiëren en ontwikkelen van de masterclass, de werving van talenten, de werving van publiek en beschikbaar stellen van accommodatie, faciliteiten en docenten.

- Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen. Idem als boven.

- Kumulus Maastricht, afdeling Muziek. Talentontwikkeling. De gezamenlijke werving van deelnemers aan de talenten dag, werving van publiek en het beschikbaar stellen van accommodatie, o.a. ook voor het middelbaar scholenproject.

- Stichting Muziekschool Kerkrade. Idem als boven.

- Basisscholen in diverse gemeenten. Gezamenlijk overleg over een gezamenlijke programmering van activiteiten voor basisschoolleerlingen en het beschikbaar stellen van accommodaties, faciliteiten en leerkrachten.

- Middelbare scholen Parkstad, Heuvelland en Maastricht – aangesloten bij LVO. Gezamenlijk overleg over de programmering, publieksbereik en -werving, en ook het beschikbaar stellen van accommodaties, faciliteiten en leerkrachten.

- Hogeschool Zuyd - HOVO. Gezamenlijk overleg over een gezamenlijke programmering van met name lezingen voor volwassenen. Publiekswerving/beschikbaar stellen accommodaties.

- Kon. Mannenkoor Cecilia 1836 Vaals. Pre-concert met professionele talentvolle musici, voorafgaand aan jaarlijkse Krönungsmesse van Mozart. Ook speciale compositieopdrachten worden uitgeschreven.

Sociaal maatschappelijk

- Envida en Sevagram. Samenwerking bestaat uit een gezamenlijk overleg over de verwenzorgconcerten en muziektherapie in zorglocaties van Envida en Sevagram, de keuze van de locaties, een gezamenlijke publiekswerving, en ook het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage.

- Stichting Gehandicaptenplatform Maastricht en Limburg voor de gratis-concerten voor doelgroepen met een lichamelijke beperking. Ook Ronald McDonaldhuis de Kindervallei in Houthem.

- Kinderonderzoekfonds Limburg.

- Stichting Onbeperkt Samen (begeleiding doelgroep bij bezoek aan concerten).

Concerten en muziekbeleving

- Stichting Maastrichtse Componisten. Gezamenlijk overleg over specifieke programmering en gerelateerd aan thema en activiteit opdracht voor compositieopdracht. Ook stelt de stichting een financiële bijdrage ter beschikking.

- Stichting Limburgse Componisten. Idem als hierboven.

- Met gemeenten wordt overleg gevoerd over de mogelijke programmering, accommodaties, e.d. gerelateerd aan het thema en de kernwaarden. Vaak leidt dit tot de samenstelling van een werkgroep die voor de programmering ter plaatse medewerking verleent, zoals in Beek en Eijsden-Margraten het geval is. De gemeenten spelen ook een belangrijke rol als ambassadeurs van festival Vocallis. Met name wordt dit tot uiting gebracht in een gezamenlijke pr-campagne.

- Cultureel Centrum Lanaken. Gezamenlijk overleg over specifieke programmering en gerelateerd aan het thema.

6

- Hochschule für Musik und Tanz Köln/Standort Aachen. In gezamenlijk overleg programmering van concert (en) voor jonge veelbelovende talenten. Uitvoering (en) in Aken. Pr en communicatie in samenwerking met Kulturamt van de stad Aachen.

- Culturele werkgroep Kelmis. Gezamenlijk overleg over specifieke programmering en gerelateerd aan het thema.

Programma-partners

Per jaar en per thema worden organisaties en personen uitgenodigd te participeren. Deze participatie kan bestaan uit advisering, daadwerkelijke programmering van speciale items, uitvoering geven aan de programmering. Te benoemen zijn hier o.a.: stichting Chrisjtein Eijsden-Margraten, WMC Kerkrade, Cultureel Comité Lanaken, Culturele werkgroep Kelmis, stichting Veldeke Limburg, Limburgse Koorschool, stichting Cantarode, stichting Boeken voor Mensen, stichting Limburgse Componisten, stichting Maastrichtse Componisten, Universiteit Maastricht, Studium Chorale, Kinderonderzoekfonds Limburg, Lumiére Cinéma Maastricht, stichting Limburgs Landschap, stichting Muziekschool Kerkrade, e.a.

Accommodaties

Onze accommodaties laten we aansluiten bij onze gedachte bereikbaar en laagdrempelig te zijn in de regio voor een breed en divers publiek.

Vaste en nieuwe accommodaties, afhankelijk van de programmering en thematiek behoren tot de partners van Internationaal Festival Vocallis. Deze partners participeren in de gedachtewisselingen en totstandkoming van het programma in de betreffende locatie, stellen deze tegen gereduceerde prijzen veelal ter beschikking, voeren in samenwerking met Vocallis een gezamenlijke pr-campagne uit, gericht op het bereik van met name nieuw publiek en doelgroepen.

Genoemd kunnen hier worden:

CC de Kopermolen Vaals – Cellebroederskapel Maastricht - Kasteeltje Puth Voerendaal - Ursulinenconvent

Eijsden – Theater aan het Vrijthof Maastricht – Parkstad Limburg Theaters Heerlen en Kerkrade–

Dominicanenboekhandel Maastricht – Cinéma Lumière Maastricht – Centre Céramique - Openlucht Theater

Valkenburg – Synagoge Meerssen – Conferentiecentrum Ontmoet Anna Meerssen - Stephanuskerk

Wijnandsrade - Pauluskerk Vaals - Mariä Himmelfahrtkirche Kelmis – Museumkerk Oud-Rekem -

Kunsteducatie Het Brede Spoor Maastricht – Hoogcruts Eijsden-Margraten – Opera Zuid – ASTA Theater

Beek – Cultureel Centrum Lanaken – Ronald McDonald Kindervallei Houthem– Zuid Limburgse Stoomtrein

Maatschappij – basisscholen Zuid-Limburg - Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen

Publieksgroepen.

Vocallis kent een breed doelgroepenbereik en bestaat uit jong en oud, valide en mindervalide, allochtoon en autochtoon, minder bedeelden, amateur en professional. We onderscheiden de volgende publieksgroepen:

• Publiek dat naar klassieke concerten (in het algemeen) komt/leeftijd vanaf 45 jaar, veelal met een hogere opleiding en afkomstig uit midden-hoger segment van de samenleving.

• Liefhebbers van klassieke muziek die meer aanmoediging nodig hebben om naar een concert te gaan/idem als boven.

• Liefhebbers van populaire (meer toegankelijke) klassieke muziek/leeftijd vanaf 25 jaar, veelal met middelbare tot hogere opleiding en afkomstig uit alle geledingen van de samenleving.

• Liefhebbers van taal en vertelconcerten.

• Liefhebbers van uitdagende en verrassende programmering/festivalliefhebbers.

7

• Families, kinderen met ouders/grootouders/alle leeftijden, van lagere tot hogere opleiding en afkomstig uit alle geledingen van de samenleving.

• Jonge talentvolle afgestudeerde musici en professionals in opleiding/ leeftijd vanaf 20 jaar met hogere muziekopleiding en afkomstig uit alle geledingen van de samenleving.

• Amateurmusici en leerlingen die op de muziekscholen lessen volgen/leeftijd vanaf 14 jaar met lagere tot middelbare opleiding en afkomstig uit alle geledingen van de samenleving

• Basisschoolleerlingen, scholieren van middelbare scholen en studenten van conservatoria/leeftijd vanaf 6 jaar tot 22 jaar en afkomstig uit alle geledingen van de samenleving.

• Ouderen, verblijvend in de zorgcentra van de participerende gemeenten/leeftijd vanaf 65 jaar en afkomstig uit alle geledingen van de samenleving

• Minder mobiele medemensen.

• Minderbedeelde medemensen.

• Liefhebbers van literatuur, in combinatie met muziek.

Hieronder een overzicht van de publieksgroepen en het bereik in 2021-2022 (realisatie) -2023-2024

* Locaties waar geen

is toegestaan EXTRA

met carillonconcert Markt

8
Concerten-Activiteiten 2021 2022 2023 2024 Kaarten- Gratis Totaal Kaarten- Gratis Totaal Kaarten- Gratis Totaal Kaarten- Gratis Totaal verkoop toegang verkoop toegang verkoop toegang verkoop toegang Concerten 739 900 1000 1100 Gratis concerten* 65 150 200 200 Participatie activiteiten** 60 100 100 Ouderenconcerten 35 480 500 500 Deelnemers-jongeren 104 200 200 200 Deelnemers masterclass 12 16 16 16 Kinderen + bezoekers 80 600 100 750 120 850 120 850 Concerten België-Duitsland 99 0 100 40 140 40 200 40 Bezoekers masterclass 26 60 70 70 Gasten-sponsoren-relaties 400 450 450 450 918 1242 2160 1100 2206 3306 1260 2426 3686 1420 2426 3846
entreeheffing
** Gratis concerten voor
festivaljaar
minder bedeelden, die 1473 1500 1500 1500 anders concerten niet kunnen bezoeken ** idem voor mensen met een handicap met mantelzorgers
Opening
Maastricht

Samenvattend kunnen we onze profielen als volgt weergeven:

Positionering binnen eigen sector

Internationaal Festival Vocallis is aanvullend en brengt een programma dat altijd verrassend en vaak vernieuwend is. Internationaal Festival Vocallis gaat buiten de geijkte paden en heeft een volstrekt eigen(wijs) gezicht

Positionering buiten eigen sector

Internationaal Festival Vocallis is niet alleen cultureel actief, maar is ook sociaal- maatschappelijk geëngageerd en actief. Gratis concerten voor de allerjongsten en de alleroudsten. Gratis entree voor mensen met een laag inkomen, voor mensen met een handicap, voor vluchtelingen en statushouders en voor vrijwilligers en mantelzorgers. Samenwerking ook o.a. met het Kinderonderzoekfonds Limburg, stichting Gehandicapten Platform Limburg, stichting Onbeperkt Samen en de deelnemende gemeenten.

Positionering binnen de regio

Krachtige, multifunctionele kleine organisatie met grote bekendheid in het culturele veld en redelijke (nog te kleine) bekendheid bij het publiek.

Positionering buiten de regio

Groeiende bekendheid in de Euregio i.v.m. de samenwerkingen met de gemeenten en culturele organisaties in Aken, Kelmis en Lanaken. Vleugels uitslaand naar Midden- en Noord-Limburg, indien aansluitend bij de programmering en indien mogelijk qua organisatie. Jaarlijks wordt de programmering gekoppeld aan een vastgesteld thema.

Het programma bestaat uit concerten en activiteiten met een overlapping van diverse kunstrichtingen, zoals muziek, beeldende kunst, literatuur, theater en film.

Het programma is bijzonder. Veel uitvoeringen zullen voor het eerst in Nederland/Euregio te horen zijn. De uitvoeringen winnen nog aan extra kwaliteit door de samenwerking met onze partners en organisaties. Talentontwikkeling staat in de spotlights.

Kortom: kleinschaligheid, de uniciteit, de bijzondere plekken, de diversiteit, de geografische gespierdheid, de laagdrempeligheid (in fysieke zin; in ieders „achtertuin”). Deze combinatie maakt het festival zo bijzonder en uniek

2.2. Activiteiten 2023

Programmering vanuit thematiek, integratie diverse kunstdisciplines, educatie, verbreding en verdieping, en ook podium voor talentontwikkeling en premières

Terugblik:

Van datgene wat wij wilden gerealiseerd hebben in 2022 is bijna alles gerealiseerd: we hebben activiteiten op onze 5 kerngebieden georganiseerd in 10 gemeenten in Limburg en 3 gemeenten in de Euregio. Ook voor 2023 is de programmering zodanig ingericht, dat voldaan kan worden aan onze doelen en missie. Ingaande 2022 hebben wij een upgrade van het cultuureducatieprogramma doorgezet, de inhoudelijke verder ontwikkeling van de internationale masterclass en concerten geschikt voor minder bedeelde medemensen en gehandicapte medemensen toegevoegd. Dat geldt ook voor enkele specifieke activiteiten, zoals symposiumdagen en componistendagen

9

• Het bereiken van een bredere doelgroep is maar ten dele gelukt, doordat Corona roet in het eten gooide en mensen behoedzamer waren en soms kaarten teruggaven. Wel slagen we erin om alle leeftijdsgroepen te bereiken, van heel jong tot heel oud.

• De verbreding en verdieping is geslaagd en is een gestaag zoeken naar een verrassende en originele invulling van de programmering.

• De eerste stappen naar de Euregio zijn gemaakt en uitgemond in pilots met concerten en samenwerking in Lanaken, Kelmis en Aken (o.a. de Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen). Men was enthousiast over de samenwerking en over datgene wat Internationaal Festival Vocallis bood en de gesprekken over continuering van de relaties zijn in het eerste kwartaal van 2023

• Aan de Limburgse identiteit hebben we veel aandacht kunnen besteden en dat structureel kunnen maken door o.a. een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst met Veldeke Limburg.

• De doelstellingen voor educatie, talentontwikkeling, participatie in de maatschappij en de verwenzorgconcerten zijn ons inziens behaald. Alleen met de laatste waren wat planningsproblemen i.v.m. Corona.

De programmering voor 2023 voorziet in een aanbod aan concerten en activiteiten op velerlei terrein. Weliswaar staat de stem, c.q. het lied altijd centraal, doch staat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer klassieke muziek alleen prominent op de agenda. Meerdere muzieksoorten worden geprogrammeerd, zoals singer-songwriter, musical- en operaliederen, jazz, volksliederen, e.d. Ook vinden weer crossovers plaats met andere kunstrichtingen, zoals literatuur, film en beeldende kunst. Telkenmale gerelateerd aan het thema en in relatie tot onze inspanning tot het verbreden en vergroten van het publieksbereik.

En geënt op onze kernwaarden. Er zijn 5 kernactiviteiten.

1. Het Internationaal Festival Vocallis zelf.

2. De educatieve concerten en activiteiten.

3. De talentontwikkeling en - begeleiding, de Masterclass en de opdrachten tot nieuw werk, op muziek-, teken- en taalgebied.

4. De concerten en activiteiten voor ouderen, zieken en dementerenden, onze sociaalmaatschappelijke taak.

5. Nieuwe activiteiten, zoals gratis concerten voor minder bedeelde medemensen en gehandicapte medemensen.

Op alle gebieden werken wij samen met een grote variëteit aan organisaties, stichtingen en personen. Zo blijven we deel uitmaken van de samenleving.

Ad 1. Het Internationaal Festival Vocallis zelf in 2023

Thema: Stilte

De actuele concertdata zullen via onze website, nieuwsbrieven en social mediakanalen bekend gemaakt worden.

10

3. Talentontwikkeling en cultuureducatie. Internationaal Festival Vocallis vindt het belangrijk om nieuw talent een kans te geven. Dat doen we op verschillende niveaus:

• Het stimuleren van jeugd en jongeren van 13 tot 18 jaar middels educatieve activiteiten en de samenwerking met de Limburgse Koorschool en Opera Zuid. (Zie ook onderdeel cultuureducatie)

• Een podium geven aan jongvolwassenen om d.m.v. een optreden en samenwerking met andere getalenteerde musici ervaring en inspiratie op te doen. Daaruit wordt een keuze gemaakt uit talenten die op dat moment op de drempel staan van een mogelijke carrière.

• De organisatie van de internationale Masterclass. Tot 2021 was de masterclass toegankelijk voor alle studenten van conservatoria. De deelnemers kwamen hoofdzakelijk van het conservatorium Maastricht en sporadisch uit Aken. Er was veelvuldig sprake van enorme niveauverschillen en de wens tot een upgrade van de masterclass was groot. Nu is er sprake van een upgradefase, waarin zowel aandacht is voor de deelnemers, de periode van de masterclass in het jaar, internationale deelnemers, topcoaches en een visie-missie voor de komende jaren. De Masterclass waarin Conservatoriumstudenten – einde jaar studenten - een aantal dagen worden gevolgd en gecoacht door gerenommeerde docenten. Met de al eerdergenoemde upgrade zal de masterclass toegankelijk worden voor eindejaar studenten van internationale conservatoria. De deelnemers schrijven als duo in – Zang-Piano. Inhoudelijke en programmatisch wordt de masterclass gerealiseerd door een werkgroep, bestaand uit docenten van de conservatoria te Aken en Maastricht, bijgestaan door Ingeborg Danz, gerenommeerd sopraan uit Duitsland. De masterclass duurt 4 dagen en wordt afgesloten met een presentatieconcert, waarna ook de Vocallis Liedprijs wordt uitgereikt. Deze prijs bestaat o.a. uit een geldbedrag en een contract voor een optreden tijdens het Laureatenconcert van het Internationaal Festival Vocallis. Momenteel zijn wij oriënterend in gesprek met de Kunsthochschule Graz en de Schubertiade Graz. Doel is te komen tot een uitwisselprogramma voor de masterclassdeelnemers. Daarnaast ook optredens van de prijswinnaars van de Schubertiade tijdens ons festival, als voor de prijswinnaars van de Vocallis Liedprijs tijdens de Schubertiade. Wij hopen in 2023 concrete afspraken hierover te kunnen maken. Inzet is een langdurige samenwerking. De gemeenten Vaals, Aken en Kelmis zijn in principe bereid als zgn. projectdragers van de internationale masterclass te gaan fungeren. We hopen de genoemde gemeenten ingaande 2023 definitief en langdurig daaraan te kunnen verbinden.

• Het jaarlijkse laureatenconcert waar de winnaars van de internationale masterclass van het voorafgaande jaar optreden. Mogelijk per 2023 of 2024 ook met de winnaars van de Schubertiade Graz.

• Een mogelijkheid geven aan jongeren om mee te doen aan het ontwerpen van het beeldmerk voor de educatie-activiteiten.

• Compositieopdrachten, opdrachten voor het schrijven van een gedicht in het Nederlands en in het Limburgse dialect en opdracht voor een beeldmerk van het festival, gerelateerd aan het thema.

• Talentontwikkeling vindt ook plaats binnen de eigen organisatie. De artistiek directeur is opzoek naar nieuw, soms jong talent om eind 2024 een gezamenlijk artistieke commissie te

11

vormen met artistieke bevoegdheid. Deze personen zijn van verschillende leeftijden, man en vrouw en uit verschillende kennisgebieden. De internationale masterclass vindt plaats van 18 t/m 21 september 2023 in het gebouw van de Hochschule für Musik und Tanz te Aken (D). Het presentatieconcert van alle deelnemers is op 21 september in de Kopermolen te Vaals.

Overzicht samenwerkingspartners en participatie verbanden

- Conservatorium Maastricht – afdeling Docent Muziek en Klassiek. Samenwerking bestaat uit een door de studenten van de opleiding Docent Muziek en Klassiek speciaal ontwikkelde kindervoorstelling die aansluit bij de visie en het betreffende thema van het festival. Voorstellingen zijn voor kinderen van zowel regulier als speciaal onderwijs.

- Kunsteducatie Het Brede Spoor i.s.m. beroepsmusici – centrum voor cultuureducatie. Gezamenlijk overleg over de invulling van activiteiten voor kinderen en het beschikbaar stellen van faciliteiten en accommodaties.

- Basisscholen in diverse deelnemende gemeenten – binnen schoolse activiteiten. De samenwerking bestaat uit een overleg over een gezamenlijke programmering van activiteiten voor basisschoolleerlingen en het beschikbaar stellen van accommodaties, faciliteiten en leerkrachten.

- Middelbare scholen Maastricht, Sophianum Gulpen, United World College en scholen uit België –binnen schoolse activiteit. (Internationale) samenwerking bestaat uit een gezamenlijke voorbereiding naar een concert toe (Scholierenfestival) en het beschikbaar stellen van accommodaties, faciliteiten en leerkrachten.

- De Limburgse Koorschool. Samenwerking bestaat uit een gezamenlijk overleg over mogelijke projecten c.q. activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen t/m 18 jaar.

- Studium Chorale (professioneel kamerkoor) o.l.v. artistiek leider Hans Leenders; Scholierenfestival –binnen schoolse activiteit. Samenwerking bestaat uit een gezamenlijk overleg over de invulling van activiteiten voor middelbaren scholieren.

- Hogeschool Zuyd - HOVO. Samenwerking bestaat uit overleg over een gezamenlijke programmering van met name lezingen voor volwassenen. Ook gezamenlijke publiekswerving en het beschikbaar stellen van accommodaties.

- ZLSM, Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Samenwerking bestaat uit gezamenlijk overleg over de programmering van activiteiten voor kinderen (al dan niet verstandelijk en/of lichamelijk beperkt), publieksbereik en -werving en het beschikbaar stellen van faciliteiten en accommodaties.

- Muziekpraktijk Edith Rutten. Samenwerking bestaat uit speciaal ontwikkeld project voor het festival waarbij de activiteiten aansluiten bij het betreffende thema en geschikt zijn voor kinderen met al dan niet een verstandelijk en/of lichamelijke beperking.

- Diverse kinderdagverblijven en zorgcentra. Samenwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van accommodaties en het leggen van een verbinding jong en oud d.m.v. muzikale voorstellingen voor beide doelgroepen.

- Bonnefantenmuseum. Samenwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van accommodaties.

- Diverse zangdocenten, muziekscholen en koren. Talentontwikkeling; De samenwerking bestaat uit een overleg over een gezamenlijke programmering van activiteiten en werving van talenten.

- Limburgs Landschap. Op de erfgoedlocatie HX Hoogcruts in Noorbeek gaat International Festival Vocallis de komende jaren een educatief beleefweekend organiseren, waarbij vocale muziek een centrale rol speelt. Tijdens dit jaarlijkse beleefweekend worden, samen met Stichting Limburgs Landschap en Vrienden van Hoogcruts, workshops, lezingen, concerten, excursies en wandelingen georganiseerd. Verder wordt onderzocht of exposities, zoals ‘ode aan

12

het landschap’ (van Limburgs Landschap, te zien bij de kasteeltuinen in Arcen) tijdens dit beleefweekend naar Hoogcruts kan worden gehaald.

Accommodaties

HX Hoogcruts - Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij/ station Schin op Geul en Simpelveld – Stichting Ronald Mc Donald Kindervallei – basisscholen en middelbare scholen in diverse deelnemende gemeenten –Ursulinenconvent Eijsden –Bonnefantenmuseum Maastricht, div. theaterzalen Limburg.

4. Verwenzorgconcerten

Internationaal Festival Vocallis is deel van de maatschappij. We organiseren allerlei concerten, projecten en muziektherapie, waar de mensen gratis naar toe kunnen komen. Voor degenen die niet of minder mobiel zijn, degenen die in een andere levensfase zijn en afhankelijk van anderen, organiseren wij concerten, waarin de ontmoeting centraal staat, en de muziek het middel is om te ontspannen, ontroerd te raken en de verbinding te zoeken. E.e.a. in samenwerking met Envida, Ronald McDonald Huis Houthem, Sevagram en Kinderonderzoekfonds Limburg. De activiteiten zullen plaatsvinden gedurende de festivalperiode van 21 oktober t/m 5 november 2023. In diverse locaties en gemeenten, zoals Kerkrade, Heerlen, Eijsden-Margraten, Valkenburg en Vaals.

5. Nieuwe activiteiten

Essentieel onderdeel van de programmering zijn de concerten voor kwetsbare medemensen en gehandicapte medemensen. We kunnen deze activiteiten gratis aanbieden, vanwege langdurige externe financiering.

Nieuw zijn ook o.a. de symposiumdag, het pré-concert met jonge talenten, behorende bij de Krönungsmesse van Kon. Mannenkoor Cecilia 1836 Vaals, de “teken”wedstrijd voor jeugd/ jongeren om het beeldmerk voor de educatie - van dat bepaalde jaar met thema - te ontwerpen, concert met musici uit westerse landen en migranten.

Maatschappijgericht.

2.3 Publieksbereik en participatie. We onderscheiden de volgende publieksgroepen:

• Publiek dat naar klassieke concerten (in het algemeen) komt.

• Liefhebbers van klassieke muziek die meer aanmoediging nodig hebben om naar een concert te gaan.

• Liefhebbers van populaire (meer toegankelijke) muziek.

• Liefhebbers van festivals.

• Liefhebbers van taal / Vertelconcerten

• Liefhebbers van uitdagende en spannende programmering

• Liefhebbers van literatuur in combinatie met muziek.

• Families, kinderen met ouders/grootouders

• Jonge talentvolle afgestudeerde musici en professionals in opleiding.

• Amateurmusici en leerlingen die op de muziekscholen lessen volgen

• Basisschoolleerlingen, middelbare schoolleerlingen en studenten van het conservatorium via de scholen.

• Ouderen, verblijvend in zorgcentra.

13

• Gehandicapte medemensen

• Kwetsbare medemensen.

• Immigranten

Daarmee willen wij een verdere publieksopbouw genereren die tot uiting komt in zowel publieksaantallen als in publieksopbouw. Via de programmering – diversiteit en verbreding, maar ook vernieuwing - en samenwerking met onze partners, en ook met de communicatiestrategie bereiken wij de gewenste doelgroepen. Momenteel kent het festival een bezoekersaantal van ca. 3000 personen.

Het totaalaantal bezoekers moet oplopen naar ruim 4000 in 2024 Het aandeel jeugd en jongeren wordt daarbij een belangrijk percentage (minimaal 25% hiervan).

Dat willen wij o.a. bereiken middels het uitbreiden van het programma met concerten en activiteiten in Belgisch Limburg en Aken, en ook door een upgrading van het programma voor cultuureducatie en de activiteiten rondom participatie. Ook het programmeren van concerten en activiteiten in bijzondere, cultuurhistorische locaties genereert veelvuldig belangstelling. Daarmee generen wij nieuw publiek, ook uit de Euregio.

Naast liefhebbers voor klassieke muziek, zetten wij ook in op een meer divers publiek. Dat willen wij o.a. bereiken met de programmering van meer toegankelijke muziek, familievoorstellingen, cabaret, film, e.d.

Door de programmering zodanig gestalte te geven, dat deze bedoeld is voor alle leeftijden, brengen wij ook publiek in aanraking met cultuur, dat anders niet zo snel bereikt kan worden. Verder dragen de gratis concerten voor minderbedeelde en minder mobiele medemensen voor nieuw publiek. En tenslotte zal de samenwerking op euregionaal gebied eveneens nieuwe programmering en publiek met zich meebrengen. Net deze diversiteit in programmering en het daarmee gepaard gaande publieksbereik zorgen voor deze participatie. Tenslotte verzorgen wij gratis concerten voor peuters, kinderen, ouderen en voor minder bedeelden in onze samenleving.

Interactie met het publiek is een onderdeel van het beleid van Vocallis en vindt op verschillende wijzen plaats. Dit varieert ook in relatie tot de thematiek en de activiteiten/concerten. Jaarlijks komen aspecten van interactie terug, soms worden nieuwe interactiemomenten met het publiek ingebouwd. Daarin staan onze kernwoorden verwondering, ontmoeting en intimiteit centraal. Zo bieden wij, vaak ingegeven door de kleinschaligheid van de door ons gekozen locaties, het publiek na elk concert de gelegenheid in contact te treden met de musici en met de organisatie. Daarbij is het contact in eerste instantie van belang, anderzijds ook de input van de beleving van de bezoekers. Wij hanteren een online publieksenquête waarin wij de bezoekers van onze concerten en activiteiten vragen hun feedback te geven. Deze is dan weer relevant voor de evaluatie van de concerten in relatie tot de programmering van de volgende editie van ons festival. Zo wordt dus thema- en concertgericht naar interactie met het publiek gezocht. Bij de programmering van onze activiteiten overleggen wij tijdens het concipiëren van het jaarprogramma met belanghebbenden. Uitgenodigd worden hiervoor mensen, die onze concerten en of activiteiten het jaar voorafgaand hebben bezocht, adoptanten van concerten, vrienden van Vocallis, ambassadeurs e.d. Zij kunnen inspraak en daarmee ook invloed uitoefenen op de samenstelling van het programma. Na afloop van het jaarprogramma nodigen wij hen uit om hun feedback te geven over het gerealiseerd programma.

14

Participatie van publiek die niet snel in aanraking komt met cultuur

- Door het organiseren van gratis toegankelijke concerten en activiteiten voor kinderen en jeugd leggen wij de drempel laag. Ook ouders en grootouders worden bereikt.

- Door het uitnodigen van minderbedeelde, kwetsbare en minder mobiele medemensen tot het bijwonen van concerten, in samenwerking met o.a. de gemeenten, de stichting Samen Onbeperkt en de stichting Gehandicapten Platform Limburg

- Door te spelen op plekken waar mensen met een handicap geplaatst zijn, zoals Ronald McDonaldhuis Houthem en in vele zorgcentra van Zuid- Limburg.

- De concerten voor westerse musici en voor musici met een migratieachtergrond.

Doelgroepenbereik.

Hieronder een cijfermatige opsomming en weergave van het onlinebereik.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Festival Vocallis verstuurt periodiek nieuwsbrieven volgens een vooraf bepaalde en goedgekeurde planning. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd aan zo'n 1.900 mailadressen. Gemiddeld worden deze nieuwsmails door zo'n 40-45% geopend en gelezen.

Internationaal Festival Vocallis verstuurde in 2022: 20 digitale nieuwsbrieven Deze nieuwsbrieven werden digitaal verstuurd aan zo'n 1.900 mailadressen.

In 2022 werd iedere nieuwsbrief gemiddeld door 680 personen geopend en gelezen.

FACEBOOK ACTIES

Er werden in 2022 drie uitgebreide Facebookadvertenties geplaatst. Deze advertenties hadden een gezamenlijk bereik van 47.845 personen.

BERICHTEN BEREIK SOCIAL MEDIA

In 2022 werden op Facebook in totaal 64 Vocallis berichten gepost. Het gemiddelde bereik van deze berichten was: 453,17 personen per FB bericht.

SERVICEBERICHTEN

In 2022 is voorafgaand aan iedere concert een servicemail gestuurd naar bezoekers/klanten en genodigden. Via deze servicemails werden klanten geïnformeerd over het aanstaande concert dat ze gingen bezoeken. Deze servicemails dienden als reminder, maar ook om maatwerkinfo te verstrekken over corona maatregelen, aanvangs- en eindtijden, het adres en de eventuele parkeervoorzieningen. Klanten ervoeren deze servicemails als zeer positief en klantgericht.

BEZOEKERS WEBSITE

In 2022 is de website www.festivalvocallis.nl meer dan 118.000 keer bezocht, werden de webpagina's meer dan 667.000 keer bekeken en werden meer dan 1,8 miljoen files/bestanden aangeklikt.

15
16

2.5. Samenwerking voor gezamenlijk Cultureel aanbod.

Euregionaal/ internationaal

- Cultureel Centrum Lanaken. Na in 2022 een eerste succesvolle proefsamenwerking te hebben gerealiseerd, zijn wij nu zover, dat deze samenwerking gestructureerd kan worden, d.w.z. jaarlijks gezamenlijk activiteiten, c.q. concerten opzetten en uitvoeren. Daarbij brengt iedere partner zijn eigen expertise in op artistiek terrein, en ook op het gebied van publieksbereik. De activiteiten, c.q. concerten vinden op bijzondere locaties in de gemeente Lanaken plaats.

Euregionaal cultureel aanbod/eigen discipline/professionals

- Hochschule für Musik und Tanz Köln/Standort Aachen. Mede-projectdrager van de internationale masterclass. Uitvoering(en) in Aken. Pr en communicatie in samenwerking met Kulturamt Aachen. Euregionaal cultureel aanbod/eigen discipline-talentontwikkeling/professionals en amateurs.

- Culturele werkgroep Kelmis. In 2021 werd een eerste proefconcert georganiseerd in de gemeente Kelmis. De resultaten waren positief, waardoor beide partijen besloten hebben de samenwerking te effectueren. Dat moet uiterlijk in 2023 leiden tot een langdurige en consistente samenwerking. Zowel op het vlak van concertorganisatie, gezamenlijke publiekswerving – nieuw publiek, als ook ticketprijsbepaling, locatiekeuze, e.d.

- Gemeente Aken. In 2021 zijn eerste contacten gelegd met het gemeentebestuur van Aken. Basis vormt de euregionale samenwerking bij de internationale masterclass. Daaruit voortvloeiend streven wij naar meerdere activiteiten in samenwerking met Aken. We streven naar een effectuering van de samenwerking in 2022-2023.

- Kunsthochschule Graz/Schubertiade Graz. We zijn in een constructief overleg met beide instituten over een mogelijke samenwerking betreffende de internationale masterclass. Uitwisseling van deelnemende talenten staat momenteel op de agenda. Het streven is om ook een uitwisseling van prijswinnende deelnemers aan ons festival en de Schubertiade van Graz te bewerkstelligen. We werken naar een structurele en langdurige samenwerking toe en hopen het proces in 2023-2024 te kunnen realiseren.

Regionaal/ andere kunstdisciplines.

- Bonnefantenmuseum Maastricht.

Internationaal cultureel aanbod/andere discipline-beeldende kunst/professionals.

- Theater aan het Vrijthof Maastricht.

Internationaal cultureel aanbod/eigen discipline-muziek/professionals.

- Parkstad Theaters Limburg – Kerkrade en Heerlen

Internationaal; cultureel aanbod/eigen discipline-muziek/professionals.

- Stichting Maastrichtse Componisten.

Advisering over keuze en selectie van – jonge – talentvolle componist uit Maastricht

- Stichting Limburgse Componisten.

Idem als boven, maar nu Limburg wijd.

- Stichting Veldeke.

- Advisering en selectie van Limburgse schrijver-dichter voor poëzie opdracht.

- Stichting WMC Kerkrade.

Advisering en betrokkenheid bij selectie van Limburgs harmonieorkest.

17

Educatie en talentontwikkeling.

- Jeugdkoorschool Cantarella. Limburgs cultureel aanbod/eigen discipline-muziek/professionals en amateurs.

- Opera Zuid.

Internationaal cultureel aanbod/eigen discipline-muziek/amateurs en professionals.

- Koorschool Limburg.

- Stichting Muziekonderwijs Kerkrade.

- Muziekschool Kumulus.

- Basisscholen Maastricht-Heuvelland.

- Middelbare scholen Maastricht – Heerlen - Heuvelland

- Hoge School Zuyd/HOVO

- Stichting Limburgs Landschap.

- Kon. Mannenkoor Cecilia 1836 Vaals. Pré-concert behorende bij de jaarlijkse Krönungsmesse.

Samenwerking en participatie.

- Universiteit Maastricht.

Ondersteuning, advisering en medewerking verlenen aan symposia.

- Kinderonderzoekfonds Limburg

Ondersteuning bij organisatie van bijv. symposia.

- Gehandicaptenplatform Maastricht en Limburg.

Ondersteuning, locatiekeuze en deelorganisatie van activiteiten voor gehandicapte medemensen.

- Onbeperkt Samen. Organisatie belast met de begeleiding van minder bedeelde medemensen.

Ondersteuning en deelorganisatie van activiteiten voor minder bedeelde medemensen.

Sociaal maatschappelijk.

- Envida.

Personele ondersteuning, locatiekeuze en -beschikbaarstelling, pr-campagne binnenshuis.

- Sevagram.

Idem als boven.

- Gehandicaptenorganisaties, zoals stichting Gehandicaptenplatform Limburg

Selectie en begeleiding van gehandicapte medemensen, die onze concerten bezoeken

- Organisaties voor minder bedeelden, zoals stichting Onbeperkt Samen

Idem als boven.

18

2.6. Bedrijfsvoering.

Balans tussen uitvoering activiteiten en financiële positie. De stichting heeft ultimo 2022 een bescheiden eigen vermogen. De financiële positie staat ons dus niet toe grote risico’s te nemen. Wij vinden een balans tussen onze activiteiten en de financiële positie door, op basis van het voorlopige festivalprogramma, subsidies, fondsenbijdragen en sponsorgelden aan te vragen en het programma definitief vast te stellen zodra voldoende zekerheid is over de dekking hiervan.

Balans in personele zin tussen overhead en activiteiten. Stichting Vocallis heeft geen personeel in vaste dienst. Met de artistiek directeur en de zakelijk directeur, die samen de directie vormen, wordt jaarlijks een contract afgesloten, Zij zijn ZZP’er. Elk jaar wordt na afsluiting van het festival een evaluatie gehouden waarbij het bestuur de prestaties van de directie beoordeelt en bespreekt en waarbij ook de werkdruk aan de orde komt. Naar aanleiding van de laatste evaluatie is besloten een aantal werkzaamheden bij de artistiek directeur weg te halen. Deze worden voor een deel overgenomen door de zakelijk directeur en voor een deel door andere medewerkers Vanwege de consistentie en zekerstelling voor de toekomst worden de honoraria van de directie geleidelijk aan verhoogd. Beide directieleden hebben van begin af aan aangegeven geen marktconforme vergoeding te willen ontvangen. Vanwege de betrokkenheid en vanuit privé-redenen. Aangezien beide directieleden – vanwege hun leeftijd – uiterlijk over 3 jaar zullen stoppen met hun werkzaamheden voor onze stichting, worden de honoraria geleidelijk aan verhoogd om zodoende structureel en begrotingstechnisch toegerust en lucratief te zijn voor de potentiële opvolger(s). Naast de directie werkt de organisatie samen met deskundige beroepskrachten, waarmee zakelijke en financiële afspraken worden gemaakt op jaarbasis. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet voor specifieke werkzaamheden.

Marketingactiviteiten en prijsstrategie.

Marketingactiviteiten.

Festival Vocallis:

- houdt dagelijks haar website up to date. In 2023 zal de website een upgrade krijgen en ook meertalig beschikbaar zijn.

- post social mediaberichten volgens planning

- adverteert via social media volgens planning.

- verstuurt nieuwsbrieven volgens planning.

- benadert bedrijven en biedt hun advertentieruimte in programmabrochure.

- benadert zakelijke partners en biedt hun maatwerk arrangementen

- zoekt proactief samenwerking met gerelateerde partners zoals bijvoorbeeld culturele instellingen en zangkoren.

- plaatst advertenties en redactionele artikelen in diverse regionale en landelijke media volgens het mediaplan.

- verstuurt persberichten en benadert mediapartners voor het plaatsen van redactionele artikelen

- verspreidt haar programmabrochures in een groot voorzieningsgebied in geheel Zuid-Limburg.

- verspreidt festivalposters in een groot voorzieningsgebied in geheel Zuid-Limburg.

- verspreidt programmaposters in deelnemende zorginstellingen.

- verstuurt voorafgaand aan het betreffende concert serviceberichten naar de gasten over het betreffend concert

19
-

- verspreiden 3 hoekborden in gemeenten, waar activiteiten plaatsvinden

Festival Vocallis is natuurlijk enorm gegroeid in de afgelopen 12 jaar.

Van een klein festival met een tiental concerten in een beperkt aantal locaties tot het huidige festival: bijna 3 weken lang dagelijks concerten en activiteiten in diverse bijzondere locaties en gemiddeld 3000 bezoekers.

De marketingaanpak van Festival Vocallis is in deze ontwikkeling meegegroeid. Een groots festival vraagt nu eenmaal ook om een gedegen marketing- en communicatieaanpak. Anno 2023 zijn alle communicatieacties en marketingactiviteiten ruim voor aanvang van de festivalperiode verankerd in gedegen plannen. Een professioneel bureau biedt ondersteuning.

Prijsstrategie.

De prijsstrategie van Stichting Vocallis speelt op de volgende niveaus:

1- welke toegangsprijzen worden berekend voor concerten?

Voor de allerjongsten, ouderen en zwakkeren in onze samenleving zijn de concerten gratis te bezoeken.

Jongeren t/m 18 jaar genieten vervolgens een korting. En volwassenen betalen tarieven variërend tussen € 10,00 - € 19,00, afhankelijk van locatie en musici.

Prijzen liggen in dezelfde lijn als die van vergelijkbare concerten.

2- welke tarieven betalen adverteerders voor een advertentie in onze programmabrochure. Adverteerders kunnen kiezen uit 3 mogelijkheden:

1/1 pagina advertentie = € 370,00 excl. btw

1/2 pagina advertentie = € 195,00 excl. btw

1/4 pagina advertentie = € 99,00 excl. btw Er is bewust gekozen voor deze aantrekkelijke lage tarieven om adverteerders juist snel aan boord te krijgen.

De inkomsten van deze advertenties dekken de productiekosten van de programmabrochures en flyers

In 2022 was het oplageaantal 8.000 stuks voor flyers en 1000 voor programmaboeken.

3- welke bedragen betaalt Festival Vocallis voor advertenties en redactionele ruimte in regionale en landelijke media?

Dit is afhankelijk van het betreffende medium. Gemiddeld bedraagt die prijs € 1.000,00. In alle instanties zal de prijsonderhandeling zo scherp mogelijk worden ingezet.

Daarbij wordt vooral aangestuurd op relatiemanagement. Niet eenmalig een samenwerking, maar voor langere tijd een mediapartner aan je verbinden.

Financieringsmix en onderliggend verdienmodel.

Onze kosten worden gedekt door subsidies van de overheid (provincie en gemeenten), bijdragen van private fondsen, bijdragen van instellingen en bedrijven (sponsoring), advertenties, recettes, deelnemersbijdragen en donaties van vrienden. De overheidssubsidies bedroegen de laatste jaren ca. 35% van de totale kosten. Als gevolg van onze gratis toegankelijke activiteiten voor ouderen, kinderen, scholieren en zwakkere medemensen uit alle lagen van de bevolking, vormen de recettes een relatief gering percentage van de inkomsten, ca. 14%.

20

Strategie bij tegenvallende inkomsten.

Voordat het programma definitief wordt vastgesteld, is al er een grote mate van zekerheid over de inkomsten. Het grootste risico vormen dan tegenvallende recettes. Daar deze, zoals hierboven vermeld, slechts ca. 14% van de te dekken kosten bedragen, is dit risico beperkt. Mocht op enig moment sprake zijn van een worst-case, bijvoorbeeld bij 50% recettes, zal een dreigend exploitatietekort worden afgewend door te bezuinigen op de organisatiekosten. In het verleden is het bij hoge uitzondering voorgekomen dat een concert wegens teleurstellende voorverkoop is gecanceld. Bijna alle toegangskaarten worden online in de voorverkoop besteld. De kassaverkopen direct voorafgaande aan het concert zijn niet omvangrijk. We hebben dus een goed zicht op de kaartverkoop.

Personeelsbeleid en goed werkgeverschap in relatie tot geleverde en verwachte activiteiten.

Het bestuur streeft naar continuïteit en kwaliteit en hecht er daarom aan om medewerkers zo lang mogelijk aan de organisatie verbinden. De huidige artistiek directeur is vanaf 2016 betrokken, de zakelijk directeur vanaf 2012. De extern deskundigen, werkzaam binnen de programmering zijn sinds 2018 verbonden. Datzelfde geldt ook voor de medewerker voor productiewerkzaamheden. Sinds 2022 is ook voorzien in een technisch deskundige – vrijwilliger.

Momenteel heeft het bestuur de navolgende functies ingevuld met externe deskundigen: Artistiek directeur, verantwoordelijk voor de programmering, Gert Geluk. Zakelijk directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, financiën, de organisatie en de uitvoering, Jo Zinken. Zij vormen samen de directie.

Pr en communicatie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het pr en communicatiebeleid, ’t Swarte

Schaap uit Heerlen

De directie neemt deel aan de bestuursvergadering en informeert het bestuur over de voortgang met betrekking tot de vastgestelde plannen. Periodiek neemt ook de medewerker pr en communicatie hieraan deel. Binnen het bestuur is de voorzitter aanspreekpunt voor genoemde medewerkers. De medewerkers worden aangestuurd door de zakelijk directeur. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen bestuur, directie en medewerkers. Enerzijds om de vastgestelde plannen en doelen te bespreken, anderzijds voor een evaluatie van het gerealiseerd festival. De afspraken daarvan worden vastgelegd in verslagen. Werkgroepen voor concertprogrammering, cultuureducatie en internationale masterclass zijn samengesteld uit externe deskundigen.

Deze werkwijze is de laatste jaren succesvol gehanteerd en tot tevredenheid van alle betrokkenen. Voor de verdere professionalisering is het noodzakelijk, dat het medewerkersbestand wordt uitgebreid, en wel op het gebied van hospitality – alles wat met de ontvangst en begeleiding van gasten en genodigden te maken heeft. Het bestuur hoopt daar dit jaar invulling aan te kunnen geven.

Code Cultural Governance.

De toepassing van de principes van de Governance Code Cultuur wordt bij Vocallis sinds 2015 gehanteerd, en de toepassing levert geen problemen op.

Stichting Vocallis heeft gekozen voor het bestuur-directiemodel en dus niet voor het raad-van-toezichtmodel. Deze keuze is mede ingegeven door de geringe omvang van de organisatie. Het bestuur heeft de uitvoering gedelegeerd aan de directie, bestaande uit de artistiek directeur en de

21

zakelijk directeur. Er is een bestuurs- en een directiereglement, en ook profielen voor bestuur en directie. Het vaststellen van het programma en de daarbij behorende begrotingen is voorbehouden aan het bestuur. Het bestuur stelt de honoraria van de directie vast. Het jaarverslag, inclusief de jaarrekening en financiële jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Het bestuur verricht haar taak onbezoldigd.

Jaarlijks evalueert het bestuur de toepassing van de code aan de hand van een checklist. Aandachtspunten heeft de evaluatie niet opgeleverd; de aanbevelingen worden- voor zover van toepassing op het bestuur-directiemodel- opgevolgd.

Naar onze mening heeft de nieuwe code, welke per 1 januari 2019 is ingegaan, geen gevolgen voor de inrichting en werkwijze van onze organisatie. Wel zullen wij de hogere eisen die aan het jaarverslag worden gesteld moeten implementeren.

In de code wordt expliciet stilgestaan bij diverse vormen van belangenverstrengeling. Dit punt komt bij in de sollicitatieprocedure aan de orde en verder bij het bespreken van de checklist. Inmiddels hebben wij de organisatie toegerust in relatie tot de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen. De reglementen voor bestuur en directie, als ook de profielen zijn aangepast. Verder zijn de statuten notarieel aangepast op basis van genoemde Wet.

Fair Practice Code.

Wij onderstrepen de principes van de Fair Practice Code en passen deze toe. Voor elke musicus, ensemble of uitvoerende – bijvoorbeeld bij masterclasses – trachten wij een redelijke en marktconforme gageafspraak te maken. Deze wordt vastgelegd in een contract, waarin de opdracht en de details met betrekking tot de afspraak worden weergegeven. In voorkomende gevallen hanteren wij daarvoor de al voorhanden zijnde landelijke honorarialijsten. Waar dat niet het geval is, wordt de gage in goed overleg met elkaar vastgesteld.

Het honorarium voor het bureau voor pr en communicatie is marktconform en eveneens vastgelegd in een contract. Overige medewerkers ontvangen een vergoeding op basis van vooraf gemaakt afspraken, vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Het betreft grotendeels ZZP’ers. Het bestuur doet daar ook verslag van in de jaarlijkse verantwoording. Deze plaatsen wij na vaststelling op onze website en is openbaar toegankelijk.

Inclusieve, open en participatieve samenleving.

Vocallis is deel van de samenleving en staat er middenin. Samen kunnen we meer en samen staan we sterk. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Vandaar dat Vocallis verschillende ontwikkelingen op de voet volgt en er ook in participeert. Uiteindelijk is een samenwerking vaak begonnen als een aftastend participatieproces. Dat komt o.a. tot uiting in het actueel volgen en ondersteunen van onderzoek naar de functie van muziek en kunst op onze cognitieve, emotionele en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. En deze bevindingen ook toepassen op inhoud en programmering. Als Vocallis midden in de samenleving wil staan, dan zoek je samenwerking met anderen, met partijen die net als Vocallis staan voor onderzoek, reflectie en introspectie, voor kwaliteit en diversiteit, voor jong en oud – alle leeftijden, voor valide en mindervalide, voor allochtoon en autochtoon. Vandaar dat er wordt samengewerkt met talloze partners, zoals eerder in dit plan al beschreven. Vanwege de Limburgse identiteit, maar ook op euregionaal gebied. Concreet vullen wij dat in met navolgende activiteiten en projecten:

22

Limburgse identiteit:

- Concert met de focus op het Limburgs dialect, uitgevoerd door Limburgse musici.

- Jaarlijkse compositieopdracht aan Limburgse componist

- Jaarlijkse compositieopdracht aan Limburgse dichter.

- Jaarlijkse opdracht aan beeldend kunstenaar voor ons beeldmerk

- Jaarlijks aandacht voor de Limburgse samenleving, o.a. i.s.m. Limburgs Landschap en andere organisatie zoals hierboven vermeld.

- Programmeren van concerten met deelname van harmonieën en koren uit Limburg.

Participatie:

Vocallis besteed speciale aandacht aan kinderen en jongeren, die van huis uit niet snel in aanraking komen met cultuur. Zowel met binnen- als ook buitenschoolse activiteiten. Zoals de gratis concerten en voorstellingen voor peuters en basisschoolleerlingen, als ook met de workshops met professionals voor jongeren – middelbare schoolleerlingen.

Datzelfde geldt ook voor volwassenen (minder bedeelden en gehandicapte medemensen) en asielzoekers, waarvoor wij eveneens gratis activiteiten en concerten aanbieden.

Euregionaal:

Wij realiseren met diverse organisaties een grensoverschrijdende samenwerking om tot een gezamenlijk cultureel aanbod te komen, gericht op vernieuwing, aanvulling en versterking. Dat doen wij o.a. door gezamenlijke projecten en concerten te realiseren met o.a. het Cultureel Centrum Lanaken, de Hochschule für Musik und Tanz Köln/Standort Aachen, de culturele werkgroep Kelmis, alsmede de gemeenten Aken, Lanaken en Kelmis

Aldus opgemaakt in februari 2023

23
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.