Page 1

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 1

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม รายชื่อสมาชิกสามัญผูเขารวมการประชุม 1 นางดาเรศร กิตติโยภาส 2 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 3 รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 4 รศ.ดร.อนุพันธ เทิดวงศวรกุล 5 รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ 6 รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา 7 รศ.ดร.สัมพันธ ไชยเทพ 8 รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ 9 รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชาติ 10 ผศ.ดร.สมโภชน สุคาจันทร 11 ผศ.ดร.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน 12 ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา 13 ผศ.ใจทิพย วานิชชัง 14 ผศ.สมศักดิ์ คํามา 15 ผศ.วีระพงษ กาญจนวงศกุล 16 ผศ.สุวิทย บุณยวาณิชกุล 17 ดร.ศุภกิตต สายสุนทร 18 ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล 19 ดร.ภานุวัฒน ทรัพยปรุง 20 ดร.เทวรัตน ทิพยวิมล 21 ดร.อนุชิต ฉ่ําสิงห 22 อ.ชาญชัย โรจนสโรช 23 อ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ 24 อ.กวีพงษ หงสทอง 25 นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ 26 นายขนิษฐ หวานณรงค 27 นายเวียง อากรชี 28 นายนิทัศน ตั้งพินจิ กุล 29 นายยุทธนา เครือหาญชาญพงศ 30 นายวิชัย โอภานุกุล 31 นางสาวพักตรวิภา สุทธิวารี 32 นายสมชาย ชวนอุดม

ประธานที่ประชุม


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

นายกิตติพงษ ลาลุน นายพีรณัฐ อันสุรีย นายกระวี ตรีอํานรรค นายณรงค ปญญา นายไชยยงค หาราช นายชุติ มวงประเสริฐ นายประเสริฐ วิเศษสุวรรณ นายชีรวรรธก มั่นกิจ นายนเรสน รังสิมันตศิริ นายอนุรักษ เรือนหลา นางสาวนฤมล ลดาวัลย ณ อยุธยา นางสาววิไลวรรณ สอนพูล นายภัทรชัย วิชัยยะ นายประสันต ชุมใจหาญ นายลือพงษ ลือนาม นายวินัย กลาจริง นายธีรพงศ ผลโพธิ์ นางสุตาภัทร แควนเทเม็ง นายจักรพันธ เงาทอง นางสาวอารี ศรีสอน นางสาวสุรินทรา แกวละมุล นายมนตรี ทาสันเทียะ นางสาวงายงาม ประจวบวัน นายไชยันต สิริกุล นายวิบูลย ชางเรือ นายวีระ ฟาเฟองวิทยากุล นายวิชัย นิมาแผง นายชัยยันต จันทรศิริ นายณัฐพงศ รัตนเดช นายพุทธินันทร จารุวัฒน นางสาวฐิตินันท ปองงาม นางสาวขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ นางสาวนฤมล ภูมิคอนสาร นางสาวทิวาพร เวียงวิเศษ นายดนุวัศ ทางดี นางสาวศิระษา เจ็งสุขสวัสดิ์ นางสาวพิรัญชนา ภานุสัณห นายกฤษฏากร บุดดาจันทร นายจักรพันธ เงาทอง


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 3 72 73

นายศุภวัฒน ปากเมย นายนเรนทร บุญสง

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. วาระที่ 1

เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 1.1 ที่ตั้งสํานักงานสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 029406183 029406175 fax 029406185 Email center@tsae.asia 1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 1. นางดาเรศร กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 2. ผศ.ดร.วีระชัย อาจหาญ อุปนายก 3. ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานฝายวิชาการ 4. ผศ.ดร.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน ผูชวยประธานฝายวิชาการ 5. นายณรงค ปญญา เลขาธิการ 6. นางสาวฐิติกานต กลัมพสุต เหรัญญิก 7. นายชีรวรรธก มั่นกิจ นายทะเบียน 8. นายพินัย ทองสวัสดิ์วงศ สาราณียกร 9. นายนเรสน รังสิมันตศิริ ปฏิคม 10. นางสาวนฤมล ลดาวัลย ณ อยุธยา ประชาสัมพันธ 11. นายประเสริฐ วิเศษสุวรรณ สารสนเทศ 12. นางสาววิไลวรรณ สอนพูล พัฒนาโครงการ 13. นายอนุรักษ เรือนหลา ประสานความรวมมือ

1.3 Website สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ไดลงทะเบียน Website สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยโดยใชDomain name www.tsae.asia สมาชิกสามารถติดตอสื่อสารผานทาง Websiteดังกลาวเพื่อเปนประโยชนในการติดตอ ประสานงานและเชื่อมโยงทางวิชาการ รวมถึงการรับสมัครสมาชิกผานชองทางดังกลาวได


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 4 วาระที่ 2

ผลการดําเนินงานที่ผานมา 2.1 การจัดประชุมวิชาการโครงงานนักศึกษาวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 16 การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแหงชาติครั้งที่ 16 ประจําป 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 29 มกราคม 2553 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและที่เกี่ยวของจาก 13 สถาบันไดเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 16 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน การประชุมนี้มีผลงานที่ไดผานการคัดเลือกจากแตละสถาบันมานําเสนอ ภาคบรรยายจํานวน 25 โครงงาน ภาคโปสเตอร 20 โครงงาน มีนิสิตนักศึกษาและคณาจารยเขารวมประชุม 450 คน ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล มีดังนี้ สรุปบทความการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 16 ประจําป 2553 ประเภทรางวัล

ชื่อบทความ

สถาบัน

ดานการนําไปใชประโยชน ชนะเลิศ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุง กามกราม ศราวุธ โพธิ์ชัย, สิทธิกร บึงบุษบา และ สมนึก ชูศิลป การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเปลือก เมล็ดขนุน ชัชวาลย อ่ําศรีเวียง, ดุษฎี เปยมอินทร และ ศิวลักษณ ปฐวีรัตน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สัมประสิทธิ์การแพรประสิทธิผลในการ อบแหงเนื้อลําไยดวยรังสีอินฟราเรด กัญญารัตน จันทวงศ , เบญจมาศ ยศเมา และ สุเนตร สืบคา เครื่องทําความสะอาดมันสําปะหลัง ศานติ กองคํา, อารีรัตน ผลไธสง, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน และคธา วาทกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ชนะเลิศ

การออกแบบและสรางเครื่องแทงดีบัว ธนัญญา เสืออุดม, อนุชา ทองประสม, อัคร รินทร วองสิทธิโรจน, จตุรงค ลังกาพินธุ และ ภูรินทร อัครกุลธร

คณะวิศวกรรมเกษตรและทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ประเภทรางวัล

ชื่อบทความ

สถาบัน

รองชนะเลิศ

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม

ดานความคิดสรางสรรค ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดานการนําเสนอ

รองชนะเลิศ

เครื่องคัดแยกไสเดือน สกุล นิ่มกร, อนุรักษ รอดบํารุง และ กฤษฎากร บุดดาจันทร

ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 5 ประเภทรางวัล

ชื่อบทความ

สถาบัน เหนือ จังหวัดปราจีนบุรี

ดานภาคโปสเตอร ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

คณะวิศวกรรมเกษตรและ พัฒนาเครื่องตัดทอนพันธุมันสําปะหลัง สุทิน เหลาโกง, ภูวนาท สินสวัสดิ์, ชัยยงค เทคโนโลยีการเกษตร ศรีประเสริฐ และ จตุรงค ลังกาพินธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี การพัฒนาเครื่องตัดทอนพันธุมันสําปะหลัง ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร อิทธิชัย คชายุทธ, อภิสิทธิ์ แกวกอง และ วัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รัฐ อับดุลลากาซิม วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลิดฝกถั่วลิสง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล ณัฐพงศ มาสูงเนิน, ธีระพงษ ประชากูล, นัฐ เกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช พงษ สะตะ และ อนุรักษ ครองทรัพย มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน การศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดถานแทงโดย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร ใชถานจากเหงามันสําปะหลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน ภูวดล อรรถภูวดล, สฤษดิ์ ดาเหล็ก และ สมโภชน สุดาจันทร

รางวัลประทับใจคนรุนใหม ภาคบรรยาย

ภาคโปสเตอร

การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเปลือก เมล็ดขนุน ชัชวาลย อ่ําศรีเวียง, ดุษฎี เปยมอินทร และ ศิวลักษณ ปฐวีรัตน รถแทรกเตอรตีนตะขาบขนาดเล็ก คุณากร ปวนวันประสม และ ทวีชัย นิมา แสง

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ เมื่ อ วั น ที่ 24 - 26 พฤศจิ ก ายน 2552 ณ โรงแรมสุ นี ย แกรนด อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุบลราชธานี ในชื่อ “อารักขาพืชไร เทิดไทองคภูมีตามวิถีเศรษฐกิจเพียง” โดย สมาคมอารักขาพืชไทย กรมวิชาการเกษตร สมาคมนักโรคพืชแหงประเทศไทย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย สมาคม วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทยและสมาคมไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งใน การจัดงานดังกลาว นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยไดเปนประธานการนําเสนองานวิจัยดาน วิศวกรรมเกษตร มีสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยและบุคคลในสาขาที่เกี่ยวของเขารวมเสนอ ผลงานดังกลาว


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 6

2.3 การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยไดดําเนินตอเนื่องเปนประจําทุกป จนมาถึงครั้งที่ 11 ในป พ.ศ. 2553 ซึ่งในครั้งนี้ไดมอบหมายใหภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทําหนาที่ดําเนินการจัดประชุม และไดรวมกับศูนยความเปนเลิศ ดานเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร การประชุมจัดขึ้นระหวางวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศูนย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค คือ เปนเวทีนําเสนอผลงานความกาวหนาทางวิชาการของอาจารย นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาทางดานวิศวกรรม เกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังทําใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางกัน และเปน โอกาสที่นักวิจัยที่มีประสบการสูงจะไดถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญสูนักวิจัยรุนใหมตอไป โดยหวังวาการ ประชุมวิชาการครั้งนี้จะชวยใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพ ในระดับสากลขึ้นไป 2.4 ความรวมมื อระหวางสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยและสถาบั น เครื่องจั ก รกล การเกษตรแหงไตหวัน

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยนําคณะ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวันจํานวน 10 คน ระหวางวันที่ 10 - 15 ธันวาคม 2552

โรงงานผลิตตนกลาผัก Min Syong เมืองเกาสง (Kaohsiung)

โรงงานผลิตกลาขาว เมืองฮูเหว (Huwei)


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 7

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเยี่ยมชมกิจการบริหาร และจัดการกลุม สหกรณการเกษตร HANKUAN เมือง เกาสง (Kaohsiung)

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายก สมาคมและคณะผูบริหารสมาคมวิศวกรรมเกษตร แหงไตหวัน (Taiwan Society of Agricultural Engineering) ณ ที่ทําการสมาคมในมหาวิทยาลัย ไซ-ยี่ (Chiayi University)

เยี่ยมชม บริษทั กุยหลิน เทคโนโลยี จํากัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกาสง เมืองเกาสง

เยี่ยมชมกิจการ การผลิตกลวยไมเพื่อสงออกของ บริษัท Yi Shin Orchid Farm

ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องจักรกลเกษตรจากประเทศไตหวันเยี่ยมกิจกรรมของสมาคมวิศวกรรม เกษตรแหงประเทศไทย ณ สํานักงานสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 8

นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ MR.CHING CHEN HSIEH, Ph.D. เลขานุการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงไตหวัน และคณะ 2.5 การจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม ไดยื่นขอจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมตอกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาอนุมัติ 2.6 การสํารวจขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยโดยนายกสมาคมฯผอ. ดาเรศร กิตติโยภาส ไดลงนามสัญญากับทางสถาบันเหล็กกลาแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ในการรับ งานวิจัยดานการสํารวจวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรดานเครื่องเกี่ยวนวดขาว เครื่องสี และเครื่ องคัดแยกเมล็ ดธัญพืช ซึ่งเปนเครื่ องจักรที่มี ศักยภาพในการพัฒนาของประเทศ เพื่ อให เป นไปตาม วัตถุประสงคของสมาคมดานการสงเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพรงานวิศวกรรมเกษตร 2.7 จํานวนสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย จํานวนสมาชิก สมาชิกกิตติมศักดิ์ 10 คน สมาชิกสามัญ(รายป) 18 คน สมาชิกสามัญ(ตลอดชีพ) 178 คน สมาชิกภาคี 1 คน สมาชิกนิติบุคคล 2 ราย 2.8 สมาชิกที่ชําระคาบํารุงสมาชิกสมาคมฯในวันประชุมใหญ สมาชิกสามัญ(รายป) 16 คน สมาชิกภาคี 1 คน


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 9 วาระที่ 3

สรุปงบการเงินของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย งบรายรับ - รายจาย สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2553

รายได 1 เงินโอนจากรรมการชุดเกา 2 รายไดบํารุงสมาชิก รวมรายได รายจาย 1 คาจาง 2 คาดําเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม 3 คาดําเนินการ website 4 คาสนับสนุนกิจกรรม 5 คาใชจายในการเดินทาง 6 คาวัสดุ 7 คาวัสดุสิ้นเปลือง 8 คาใชจายในการสื่อสาร รวมคาใชจาย คงเหลือ

188,859.06 11,700.00 200,559.06

500.00 800.00 23,300.00 9,600.00 2,944.30 330.00 932.00 38,406.30 162,152.76

วาระที่ 4 เรือ่ งเพื่อพิจารณา 4.1 ผูประสานงานในหนวยงาน ผูประสานงานในหนวยงาน: ขอความรวมมือหนวยงานตางๆเพิ่มเติมรายชื่อสถาบัน หัวหนา หนวยงานและผูประสานงาน (เอกสารแนบที่ 1) 4.2 หนวยงานทดสอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering Testing Unit) ขอหารือถึง ความพรอมในการรับทดสอบงานทางวิศวกรรมเกษตรของสถาบันตางๆ (เอกสารแนบที่ 1) 4.3 การนําวารสารของสมาคมเขาสูฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) การเตรียมความพรอมในการดําเนินการ ขั้นตอนการนําวารสารเขาสูฐาน TCI 1. กองบรรณาธิการวารสารสงตัวเลมวารสารยอนหลัง 3 ป (นับจากปปจจุบัน) พรอมทั้ง ขอมูลการบริหารจัดการวารสาร มายังศูนย TCI 2. ศูนย TCI พิจารณาตัวเลมวารสารตามเกณฑในการคัดเลือกวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI 3. ศูนย TCI แจงลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 10 4. ศูนย TCI ดําเนินการบันทึกขอมูลการตีพิมพและขอมูลการอางอิงของวารสารทานเกณฑ การคัดเลือก เขาสูฐานขอมูล TCI 5. ศูนย TCI จะประกาศคา T-Journal Impact Factors (T-JIF) ทุกวันที่ 15 กรกฎาคม ของ ทุกป (เอกสารแนบที่ 2) เกณฑการคัดเลือกวารสารเขาสูฐาน TCI 1. เปนวารสารที่จัดพิมพอยางตอเนื่องทุกป และออกตรงตามเวลาที่กองบรรณาธิการของแต ละวารสารกําหนด 2. เปนวารสารที่จัดทําขึ้นภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. เปนวารสารที่มีอายุการตีพิมพไมนอยกวา 3 ป 4. เปนวารสารที่ตีพิมพบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน และบทความเรื่องสั้น 5. เปนวารสารที่มีบทคัดยอภาษาไทย และหรือ ภาษาอังกฤษ 6. เปนบทความที่มีเอกสารอางอิง 7. มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความที่เสนอขอรับการตีพิมพโดยมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา บทความอยางนอย 2 ทาน 8. สามารถขอรับการประเมินคุณภาพผลงานโดยศูนย TCI ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 4.4 ขอมูลสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย สมาคมกําลังดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเปนระบบอิเลคทรอนิกส โดยจะขอความรวมมือ ในการใหขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกทุกทาน เพื่อเปนประโยชนในการติดตอประสานงานและเชื่อมโยงทางวิชาการ วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ การจัดประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครัง้ ที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เสนอเปนหนวยงานเปนเจาภาพการจัดประชุม ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ ปดประชุม เวลา 18.10 น.

ลงชือ่ ณรงค ปญญา ผูจดรายงานการประชุม ลงชือ่ ดาเรศร กิตติโยภาส ผูต รวจรายงานการประชุม


สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 11

TSAE Report 2552  

Annual General Meeting Report 2552

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you