Page 1

1

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 เมษายน 2556 ROOM 3 SESSION 5 NATL5-R3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Post-harvest Technology ประธานการเสนอบทความ 13:30 – 13:45 TPT-01 13:45 – 14:00 TPT-07 14:00 – 14:15 TPT-08

พัฒนา พึ่งพันธุ์ ปริพัฒน์ ช้อยชื่น สุพรรณษา มีถาวร

14:15 – 14:30

มานิดา จําปาหอม

14:30 – 14:45 14:45 – 15:00 15:00 – 15:15 15:15 – 15:30

ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกหักของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในขั้นตอนการขัดขาว การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของข้าวงอกด้วยวิธีการขัดขาว การถ่ายเทมวลสารในการย้อมสีผา้ ด้วยสี Direct red 80 โดยใช้ฟางข้าวเป็นตัว ดูดซับในระหว่างการย้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสีของผ้า TPT-09 การปรับปรุงสมบัติทางกลของฟิลม์ บริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทาง กายภาพ TPT-12 การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS. TPT-13 การใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มและหัววัดไฟเบอร์ ออฟติกทํานายค่าความชื้นยาสมุนไพรชนิดผง (จันทน์ลลี า) TPT-03 การทดสอบประสิทธิภาพหอบําบัดก๊าซซันเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ของโรงรมลําไยสด จํานองในเขตภาคเหนือตอนบน อาหารว่าง และนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ศรนรินทร์ ทูนไธสง ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง เกียรติศักดิ์ นักผูก

SESSION 6 NATL6-R3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Post-harvest Technology ประธานการเสนอบทความ 15:30 – 15:45 TAM-18 15:45 – 16:00 TPT-14 16:00 – 16:15 TPT-17 16:15 – 16:30 TPT-18 16:30 – 16:45 TPT-19 16:45 – 17:00 TPT-21 17:00 – 17:15 TPT-22

18:00 – 22:00

อิทธิพลของรางปล่อยเมล็ดข้าวต่อศักยภาพในการกะเทาะเปลือกข้าว การจําแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง”แบบไม่ทําลายด้วยสเปก โตรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟี การปกป้องผลแอปเปิ้ลด้วยวัสดุกนั กระแทกจากฟางข้าว การจําแนกมังคุดทีเ่ กิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจาก สมบัตเิ ชิงกลและทางกายภาพ การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัตทิ างกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่าง ทางสรีรวิทยาของขิง ผลของความชื้นต่อคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

ประสันต์ ชุ่มใจหาญ ประกิต ทิมขํา วราวิช พรพระ ธนากร แนวกลาง สารสิน รัตนเสถียร ศสิมา ตรีแก้ว ภูริชญา เร่งพัฒนกิจ

งานเลี้ยง :เครื่องแต่งกาย “บรรยากาศชายทะเล” ห้อง Ballroom 1


2

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 เมษายน 2556 (ต่อ) ROOM 4 SESSION 5 NATL5-R4 เครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery ประธานการเสนอบทความ 13:30 – 13:45 TAM-02 13:45 – 14:00 TAM-03 14:00 – 14:15 TAM-05 14:15 – 14:30 TAM-06 14:30 – 14:45 TAM-09 14:45 – 15:00 TAM-10 15:00 – 15:15 TAM-37 15:15 – 15:30

การพัฒนาระบบถ่ายภาพมุมสูงควบคุมระยะไกลแบบพ่วงติดท้ายรถแทรกเตอร์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายดิจิตอล สําหรับการ ตรวจวัด อัตราการเจริญเติบโตของพืช และวัชพืช ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดรูปที่ดินให้เหมาะสมต่อการใช้เครื่องเก็บเกี่ยว อ้อย การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้า การพัฒนาชุดทดสอบกําลังของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวทางการเกษตร การทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใช้ล้อเหล็กและล้อยางสําหรับการ ทํางานในไร่มันสําปะหลัง การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม การศึกษาความแข็งแรงและสัดส่วนที่เหมาะสมของแบบจําลองโครงช่วงล่าง เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย อาหารว่าง และนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

เกรียงไกร แซมสีม่วง อานนท์ สายคําฟู กฤษณ์ ผลโพธิ์ อรรถพล อาภรณ์พงษ์ สุกรี สุขประเสริฐ ประพัฒน์ ทองจันทร์ คงเดช พะสีนาม

SESSION 6 NATL6-R4 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Environmental Technology อิเล็กทรอนิกส์ในการเกษตร Electronic in Agriculture ประธานการเสนอบทความ 15:30 – 15:45 15:45 – 16:00 16:00 – 16:15 16:15 – 16:30 16:30 – 16:45

TET-01 TET-02 TETA-01 TETA-05 TETA-07

16:45 – 17:00 TAM-08 17:00 – 17:15 TEA-02

18:00 – 22:00

สารตกค้างในผักที่วางจําหน่ายใน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย การวิจัยเตาผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้จากมังคุดที่เหลือทิ้ง ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง โครงข่ายเซนเซอร์ความชื้นในดินสําหรับควบคุมการให้น้ําพืช การพัฒนาเครื่องมือวัดแรงแบบสามแนวแกนสําหรับการต่อพ่วงสามจุดของรถ แทรกเตอร์เกษตรขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบพกพาเพื่อวัดกําลังของรถ แทรกเตอร์ การทําแห้งการมันสําปะหลังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล ลือพงษ์ ลือนาม ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร พรนรินทร์ ต้นกระหาด กวี คงมั่น เกรียงไกร รายณะสุข นาฎชนก ปรางปรุง

งานเลี้ยง :เครื่องแต่งกาย “บรรยากาศชายทะเล” ห้อง Ballroom 1


3

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เมษายน 2556 ROOM 2 SESSION 8 NATL8-R2 วิศวกรรมดินและน้ํา Soil and Water Engineering ประธานการเสนอบทความ 10:30 – 10:45 TSWE-01 10:45 – 11:00 TSWE-02 11:00 – 11:15 TSWE-04 11:15 – 11:30 TSWE-05 11:30 – 11:45 TSWE-08 11:45 – 12:00 TAIB-01 12:00 – 12:15 12:30 – 13:30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศต่อปริมาณน้ําท่า ผิวดิน (กรณีศึกษาลุม่ น้ําฝาง จังหวัดเชียงใหม่) การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม้ผลบนที่ลาดชันโดยใช้ระบบการให้น้ําแบบ หยดร่วมกับสารดูดความชื้นโพลีเมอร์ การเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสําหรับภูมิทศั น์ด้วย โปรแกรม Eagle Point 2009, Land F/X 2009 และ RainCAD V.5 การประยุกต์ใช้แบบจําลอง HEC-ResSim ช่วยในการบริหารงานอ่างเก็บน้ํา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง การทดสอบและประเมินผลการให้น้ําหยดสําหรับไร่อ้อยนอกเขตชลประทานใน ภาคกลาง การผลิตเอทานอลจากมันเส้นบดด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ําตาลและหมัก พร้อมกันแบบย่อยน้ําตาลก่อนการหมักและเติมอากาศระหว่างการหมัก

ดวงทิพย์ ฤคณีย์ ระวิน สืบค้า อภิรัฐ ปิ่นทอง ธีระพงษ์ ควรคํานวน นาวี จิระชีวี สกานต์ เหลืองเกรียงไกร

อาหารกลางวัน

SESSION 9 NATL9-R2 พลังงานในภาคเกษตร Energy in Agriculture โลจิสติกส์การเกษตร Agriculture Logistics ประธานการเสนอบทความ 13:30 – 13:45 TOT-02 13:45 – 14:00 TOT-03 14:00 – 14:15 TOT-04 14:15 – 14:30 TOT-05 14:30 – 14:45 TAL-01 14:45 – 15:00 TAL-03 15:00 – 15:15 15:15 – 15:30

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยครีบวาง ขวาง พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลีย่ มจัตรุ ัสโดยใช้ครีบตัว-W อิทธิพลของมุมปะทะของครีบวางขวางต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายใน เตาเผาฟลูอไิ ดซ์เบด การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในช่องแผ่นขนานโดยใช้ครีบหยัก การศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของสหกรณ์ การเกษตรในหกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจําลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุ เสาวรสหวาน (กรณีศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บริเวณลุ่มแม่น้ําปิง ตอนบน)

สุริยา โชคเพิม่ พูน ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ ภัทรพันธ์ ทองยศ สมพล สุกลหลง ทํานอง ชิดชอบ สุภาวดี ผลพันธ์

อาหารว่าง

SESSION 10 การแจกรางวัลการนําเสนอบทความวิชาการดีเด่น และพิธีปิด ห้องบอลลูม 1


4

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เมษายน 2556 (ต่อ) ROOM 3 SESSION 7 NATL7-R3 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering ประธานการเสนอบทความ 8:30 – 8:45 TFE-02 8:45 – 9.00 TFE-03 9:00 – 9.15 TFE-04 9:15 – 9.30 TFE-05 9:30 – 9.45 TFE-06 9:45 – 10:00 TFE-07 10:00 – 10:15 TFE-08 10:15 – 10:30

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดบิ ในขั้นตอนบรรจุปลาแช่แข็ง ศึกษาการผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสทุ ธิ์ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสีของใบกะเพราในระหว่างการอบแห้งด้วยคลื่น ไมโครเวฟ แบบจําลองการอบแห้งแบบชั้นบางของสาหร่ายเตาด้วยคลื่นไมโครเวฟ อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและระยะเวลางอกที่มีต่อคุณภาพของแป้งข้าวกล้อง งอก การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตสตาร์ชต้านทานการย่อยจาก กล้วยน้ําว้า การทําแห้งแป้งบุกแบบสองขั้นตอนโดยใช้เทคนิคการปั่นเหวี่ยงและการอบแห้ง แบบฟลูอิดไดซ์เบด อาหารว่าง

อัศม์เดช วานิชชินชัย ศุภมาส ปั้นปัญญา ปองพล สุริยะกันธร น้ําฝน ไชยลังกา ณัฐพัชร์ สะอาดศรีวีรเดช สาวิณี แก้วสวัสดิ์ วุฒินันท์ โนนลําดวน

SESSION 8 NATL8-R3 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering ประธานการเสนอบทความ 10:30 – 10:45 TFE-11 10:45 – 11:00 TFE-12 11:00 – 11:15 TFE-13 11:15 – 11:30 TFE-14 11:30 – 11:45 TFE-16 11:45 – 12:00 TFE-20 12:00 – 12:15 TFE-21 12:30 – 13:30

การพัฒนาตู้อบและกระบวนการอบแห้งข้าวแต๋นโดยการใช้หัวเผาก๊าซ อินฟราเรด อิทธิพลของการเขย่าและความหนืดของเหลวที่มีต่อการแทรกผ่านความร้อน ระหว่างการฆ่าเชื้อ การศึกษาเวลาฆ่าเชื้อและเนื้อสัมผัสของส่วนประกอบหลักของแกงเขียวหวานไก่ บรรจุกระป๋องที่ถูกเขย่าระหว่างการให้ความร้อน การศึกษาการอบแห้งโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสําเร็จรูปด้วยเครื่องอบแห้งแบบ ลูกกลิ้ง การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในน้ํากะทิกระป๋องภายใต้สภาวะการเขย่า แบบไม่ต่อเนื่อง แนวทางการอบแห้งปลากะตักและปลาข้าวสารด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สําหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น อาหารกลางวัน

นิลวรรณ ไชยทนุ สมัคร รักแม่ สมัคร รักแม่ เบญจวรรณ วานมนตรี สมัคร รักแม่ จุฑารัตน์ ทะสะระ มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์


5

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เมษายน 2556 (ต่อ) SESSION 9 NATL9-R3 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering ประธานการเสนอบทความ 13:30 – 13:45 TFE-22 13:45 – 14:00 TFE-24 14:00 – 14:15 TFE-28 14:15 – 14:30 TFE-29 14:30 – 14:45 TFE-30 14:45 – 15:00 TFE-31 15:00 – 15:15 15:15 – 15:30

การผลิตเครื่องดื่มผงจากถั่วเหลืองที่ผ่านการเพาะงอก ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพสีของเหง้าขมิ้นชันแผ่นใน ระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อน การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุชิ้นเนื้ออาหารลงกระป๋องความเร็วสูง การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด การอบแห้งใบเตยและตะไคร้เพื่อผลิตเป็นชาชงสมุนไพรด้วยแหล่งพลังงาน ความร้อนหลายรูปแบบ ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพข้าวสารที่มีปริมาณอะไมโลสต่ํา

มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ จุลพงศ์ พฤกษะศรี สมัคร รักแม่ ยุทธนา ฏิระวณิชย์กลุ สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล จุฑารพ หยาดไธสง

อาหารว่าง

SESSION 10 การแจกรางวัลการนําเสนอบทความวิชาการดีเด่น และพิธีปิด ห้องบอลลูม 1


6

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เมษายน 2556 (ต่อ) ROOM 4 SESSION 7 NATL7-R4 เครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery ประธานการเสนอบทความ 8:30 – 8:45 TAM-12 8:45 – 9.00 TAM-15 9:00 – 9.15 TAM-19 9:15 – 9.30 TAM-20 9:30 – 9.45 TAM-21 9:45 – 10:00 TAM-23 10:00 – 10:15 TAM-25 10:15 – 10:30

เครื่องหั่นชิ้นมันเส้น เครื่องรีดและกรีดผักตบชวา การทดสอบและพัฒนาเครื่องปลิดผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มน้ํามันในเขต พื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาและเปรียบเทียบเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกนึ่งขนาดเล็ก การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรของการกัดตัวอักษรบนไม้มะพร้าวด้วยเครื่องกัด ซีเอ็นซี วิจัยและพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุม์ ันสําปะหลัง การออกแบบเครื่องปอกผลมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก อาหารว่าง

วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง เกียรติศักดิ์ ใจโต วุฒิพล จันทร์สระคู พิศมาส หวังดี สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คุรุวรรณ์ ภามาตย์ ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

SESSION 8 NATL8-R4 พลังงานในภาคเกษตร Energy in Agriculture ประธานการเสนอบทความ 10:30 – 10:45 TEA-01 10:45 – 11:00 TEA-03 11:00 – 11:15 TEA-07 11:15 – 11:30 TEA-08 11:30 – 11:45 TEA-09 11:45 – 12:00 TAM-38 12:00 – 12:15 TAM-39 12:30 – 13:30

การดัดแปลงแหล่งให้ความร้อนของโรงบ่มใบยาสูบแบบบัลค์มาเป็นโรงบ่มความ ร้อนรวมศูนย์ขนาดเล็ก การพัฒนาตู้อบหญ้าหวานโดยใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้มและพลังงาน แสงอาทิตย์ การใช้ประโยชน์น้ํามันสกัดจากเปลือกส้มเพื่อเป็นน้ํามันไบโอดีเซล การทดสอบและประเมินผลกังหันลมแกนตั้งเพื่อการสูบน้ํา การกําหนดค่าตัวแปรที่เหมาะสมของอุณหภูมิการเผาไหม้ในระบบการผลิต ไฟฟ้าจากชีวมวลโดยวิธีการออกแบบการทดลอง ผลของรูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มตี ่อสมรรถนะในการนวดของชุดนวดข้าวแบบ ไหลตามแกน วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร อาหารกลางวัน

พิจิตร นามคันที ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ พูนวิทย์ รักงาม นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร นเรศว์ร ชิ้นอินมนู นิธิ ด้วงผึ้ง กลวัชร ทิมินกุล


7

การนําเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เมษายน 2556 (ต่อ) SESSION 9 NATL9-R4 เครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery ประธานการเสนอบทความ 13:30 – 13:45 TAM-26 13:45 – 14:00 TAM-30 14:00 – 14:15 TAM-31 14:15 – 14:30 TAM-32 14:30 – 14:45 TAM-33 14:45 – 15:00 TAM-36 15:00 – 15:15 15:15 – 15:30

การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันและอุปกรณ์คัดแยกทีม่ ี ประสิทธิภาพ ระบบบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชแบบกึ่งอัตโนมัติ วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบอ้อยสําหรับแทรกเตอร์ตา่ํ กว่า 80 แรงม้า ผลของระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบนที่มีต่อปริมาณเมล็ดคงค้างในชุด นวดสําหรับเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนเมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระหว่าง เมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดต่ํา ออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์เพื่อผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์การเคลื่อนที่ของปลายแขนกลสําหรับ เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ

กลวัชร ทิมินกุล มนตรี ไชยชาญยุทธ์ สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ ศักดิ์ชัย อาษาวัง พินิจ จิรัคคกุล ยงยุทธ์ เสียงดัง

อาหารว่าง

SESSION 10 การแจกรางวัลการนําเสนอบทความวิชาการดีเด่น และพิธีปิด ห้องบอลลูม 1


8

การนําเสนอบทความวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster) การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 เมษายน 2556 (ต่อ) OT-03 TETA-02 TEA-05 TPT-04 TPT-05 TPT-06

STATISTICAL METHODS FOR FUNCTIONAL METAGENOMIC ANALYSIS BASED ON NEXT GENERATION SEQUENCING DATA การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของลําไยอบแห้งแบบมีเปลือก ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แบบติดตามความเข้มแสง เครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดความเข้มข้นน้ํายางโดยวิธีวัดค่าความหนืด ผลของการจุม่ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภค ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อโครงสร้างเซลล์เนื้อเยื่อลําไยแช่แข็ง

Lingling An อิทธิพล พจนสัจ* มนตรี ไชยชาญยุทธ์* อิทธิพล พจนสัจ* อินทิรา ลิจันทร์พร นันท์ชนก นันทะไชย

Nation Oral Session Program  

Update 27-03-3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you