__MAIN_TEXT__

Page 1

VOOR UITZENDONDERNEMERS, DOOR WEPAYPEOPLE

DECEMBER 2019

Pag.10

ACHTERGROND

EXPERT WIM DAVIDSE

Tussen droom en daad

Wat gaan we doen met de nieuwe uitdagingen?

FLEXWERK • ARBEIDSMARKT • ONDERNEMEN

Goed Alle maatregelen voorbereid op de op een rij

WAB: Pag.4

DE STELLING

PARTICIPATIEWET IS MISLUKT Wat vindt zakenvrouw Rahma el Mouden?

VOOR UITZENDONDERNEMERS, DOOR WEPAYPEOPLE

DECEMBER 2019

Pag.10

ACHTERGROND

EXPERT WIM DAVIDSE

Tussen droom en daad

Wat gaan we doen met de nieuwe uitdagingen?

FLEXWERK • ARBEIDSMARKT • ONDERNEMEN

Goed Alle maatregelen voorbereid op de op een rij

WAB:

Pag.4 DE STELLING

PARTICIPATIEWET IS MISLUKT Wat vindt zakenvrouw Rahma el Mouden?

ACHTERGROND

Van de zomer naar de radicale

KORT NIEUWS

Roaring Twenties

Onderwijs levert te weinig vakmensen af

Prinsjesdag 2019 op een rijtje: Arbeidsmarkt in beweging WERKEN

‘KABINET RAAKT VOORAL DE ZZP’ER AAN DE ONDERKANT’

Pag.7

Minimaal 30% vrouw in RVC SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Pag.5

Uit de advocatenpraktijk: Pag.11

Seks op de werkvloer

‘DEN HAAG STOP MET BETUTTELEN’

Interview met CEO uitzender TecqGroup Pag.6 Patrick van der Ploeg

ONDERZOEK: Betere info Nederlander over payrolling Betere informatie over payrolling leidt tot minder koudwatervrees bij een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking om op deze flexbasis aan de slag te gaan.

Uitzendscope 02_pag 1.indd 1

Uit een representatief onderzoek van het bureau Markteffect uit Eindhoven onder 1228 Nederlanders blijkt dat het merendeel van de werkenden onbekend is met de voor- en nadelen van de payroll-constructie. Volgens de onderzoekers zal de animo toenemen als beter wordt uitgelegd wat

de voordelen zijn van een dergelijke constructie. ‘Onzeker’, ‘onderbetaald’ en ‘onpersoonlijk’ worden genoemd als negatieve aspecten van payrolling. Daar tegenover staan ‘gemak en flexibiliteit’ die als voordelen spontaan worden gemeld. Bovendien denkt een ruime meerderheid dat je gemakke-

Pag.7

De fiscus betaalt mee aan je mobiel

De fiscus betaalt mee aan je mobiel

VOOR UITZENDONDERNEMERS, DOOR WEPAYPEOPLE OKTOBER 2019

FLEXWERK • ARBEIDSMARKT • ONDERNEMEN

lijk kunt worden ontslagen bij een payroll-constructie. Volgens de onderzoekers ligt er een belangrijke taak voor payroll-bedrijven om de informatievoorziening over de gevolgen hiervan beter uit te leggen. LEES VERDER OP PAGINA 4

25-09-19 11:11

Pag.9

WAB haalt de arbeidsmarkt uit balans…

Uit de advocatenpraktijk: Pag.11

De WAB

GASTVRIJHEIDSBRANCHE

en aflopende arbeidsovereenkomsten

KAN NIET ZONDER FLEXIBILITEIT

Schrijft Horeca-ondernemer Camille Oostwegel in brief aan Rutte Pag.6

ONDERNEMERS houden hun hart vast voor 2020 De invoering van de WAB per 1 januari aanstaande stelt bedrijven, die volop gebruik maken van flexibele krachten, voor grote probleme. Ondernemers houden hun hart vast.

Behalve de toename van de administratieve lasten binnen de organisatie komen veel ondernemers ook voor hogere kosten te staan. De problemen stapelen zich op voor bedrijven die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van pieken en

dalen in de seizoenen. De voorspelbaarheid van de hoeveelheid werk is moeilijk in te schatten en dat levert grote problemen op door de nieuwe wetgeving. Hans Biesheuvel van ONL vindt dat het kabinet verkeerde keuzes heeft gemaakt.

,,,Flex duurder maken zorgt alleen voor meer kosten en risico’s voor ondernemers. Terwijl het werkenden geen extra zekerheid biedt. Het kabinet kan zijn energie beter besteden aan echt belangrijke vragen”, aldus Hans Biesheuvel in deze Uitzendscope.

Pag.7

➜ LEES VERDER OP PAGINA 4

Pag.9

WAB haalt de arbeidsmarkt uit balans…

Uit de advocatenpraktijk: Pag.11

De WAB

GASTVRIJHEIDSBRANCHE

en aflopende arbeidsovereenkomsten

KAN NIET ZONDER FLEXIBILITEIT

schrijft horeca-ondernemer Camille Oostwegel in brief aan Rutte Pag.6

ONDERNEMERS houden hun hart vast voor 2020 De invoering van de WAB per 1 januari aanstaande stelt bedrijven, die volop gebruik maken van flexibele krachten, voor grote problemen. Ondernemers houden hun hart vast.

Behalve de toename van de administratieve lasten binnen de organisatie komen veel ondernemers ook voor hogere kosten te staan, zo blijkt uit reacties. De problemen stapelen zich op voor bedrijven die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van pieken en

dalen in de seizoenen. De voorspelbaarheid van de hoeveelheid werk is moeilijk in te schatten en dat levert grote problemen op door de nieuwe wetgeving. Hans Biesheuvel van ONL vindt dat het kabinet verkeerde keuzes heeft gemaakt.

,,,Flex duurder maken zorgt alleen voor meer kosten en risico’s voor ondernemers. Terwijl het werkenden geen extra zekerheid biedt. Het kabinet kan zijn energie beter besteden aan echt belangrijke vragen”, aldus Hans Biesheuvel in deze Uitzendscope.

➜ LEES VERDER OP PAGINA 4


2

kort op het nieuws

DECEMBER 2019 • uitzendSCOPE

57%

Meldplicht

Meer vrouwen financieel onafhankelijk Steeds meer vrouwen hebben voldoende inkomen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bij vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is het aandeel economisch zelfstandigen het sterkst gestegen, van 57% in 2011 naar bijna 65% in 2018.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een meldplicht komt voor uitzendbureaus als er sprake is van discriminerende verzoeken. De melding moet plaatsvinden bij de Inspectie Sociale Zaken. Het is nog niet zeker of staatssecretaris Van Ark dit ook daadwerkelijk gaat invoeren. De bewindsvrouw verwacht problemen in de uitvoering. De ABU ziet meer in een brede aanpak van het probleem.

Aantal werkende 55-plussers stijgt Het aantal werkende 55- tot 65-jarigen en 65-plussers is de laatste jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg het aantal 55- tot 65-jarigen met een betaalde baan net geen 1,3 miljoen, in het derde kwartaal van 2019 ruim 1,6 miljoen. Werkende 65-plussers groeiden in aantal van 178.000 in het eerste kwartaal van 2014 naar 265.000 in het derde kwartaal van 2019 (+87.000).

ARBEIDSSOCIOLOOG DEKKER:

FLEXIBEL CONTRACT: MEER AUTONOMIE, MINDER STRESS Arbeidssocioloog Fabian Dekker ziet dat er in de toekomst steeds meer waarde wordt gehecht aan participatiezekerheid in plaats van inkomenszekerheid. Volgens Dekker, in een interview met De Telegraaf, draait het om werk en werkenden en niet of er sprake is van een vast of flexibel contract. Daarbij komt nog eens dat mensen met een vast contract te maken hebben met hoge werkdruk en burn-out. Dat heeft te maken met de stress die ze hebben om hun baan te behouden. De werkdruk is, aldus Dekker in de krant, de laatste 10 jaar stevig toegenomen. Dat geldt ook voor de baanonzekerheid, het risico op overspannenheid en burn out.

De voordelen van een vast dienstverband worden afgezet tegen meer flexibele vormen van werken. Door veel Nederlanders wordt het vaste contract als ideaalbeeld gezien. Dekker kijkt daar genuanceerder naar. De autonomie van het vrijere bestaan biedt ook voordelen. Zo zijn er doorgaans minder klachten over de werkdruk en komt burn out minder voor. Bovendien is er ruimte voor ontwikkeling. „Naast onze huidige voorzieningen, zoals de bijstand of een lichte vorm van een basisinkomen, kun je denken aan het geven van individuele leerrechten voor alle werkenden en werkzoekenden van 27 jaar en ouder op de arbeidsmarkt waar iedereen gebruik van kan maken”, aldus Dekker in De Telegraaf.

FNV wil minimumloon opkrikken naar 14 euro ALS HET AAN DE VAKCENTRALE FNV LIGT GAAT HET WETTELIJK MINIMUMLOON (WML) IN 2021 NAAR 14 EURO PER UUR. DAT STAAT IN EEN BRIEF DIE DE VAKCENTRALE AAN DE TWEEDE KAMER HEEFT GESTUURD. DE VERHOGING VAN HET WETTELIJK MINIMUM ZOU VOLGENS NEDERLANDS GROOTSTE WERK-NEMERSORGANISATIE

De groei van het aantal werkende 55-plussers is voor een belangrijk deel te verklaren door de vergrijzing van de bevolking. Er zijn steeds meer mensen van 55 jaar of ouder. Maar ook het af-

‘Meer administratieve lasten, controle onvoldoende gewaarborgd en heldere onderbouwing ontbreekt... ’ Advies van de Stichting van de Arbeid om de Wet minimumbeloning zelfstandigen niet in te dienen.

schaffen van VUT- en prepensioenregelingen en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vormen een factor. Ouderen werken hierdoor tot op hogere leeftijd door, waardoor de arbeidsparticipatie toeneemt. In 2002 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen 60 jaar en 8 maanden, in 2014 63 jaar en 10 maanden en in 2018 65 jaar. Inmiddels heeft een op de drie 65-jarigen betaald werk.

Hoge Raad: ‘Slapend dienstverband’ is geen sluiproute meer De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, vindt dat een werkgever die een transitievergoeding wil ontlopen door een slapend dienstverband aan te houden dit moet beëindigen als een werknemer daarom vraagt. Het was de rechtbank Limburg, die de Hoge Raad hierover om advies vroeg. In een kwestie zat een werknemer al jaren met fysieke klachten thuis, nadat hij daarvoor bij het bedrijf gedurende tientallen jaren zware arbeid had verricht. De werk-

ONONTBEERLIJK ZIJN OM TOT EEN LEEFBAAR INKOMEN TE KOMEN. Sinds 1 juli van dit jaar - de datum waarop de leeftijd van werknemers die het volledige minimumloon ontvangen werd verlaagd naar 21 jaar - bedraagt dit minimumloon €10,49 euro voor werknemers met een werkweek van 36 uur. Mensen die 38 uur werken (bijvoorbeeld in de horeca en de glastuinbouw) krijgen officieel minimaal €9,94 per uur. Werknemers met een 40-urige werkweek ontvangen ten minste €9,44. Hoelang iemand per week werkt hangt af van de branche en van de caoafspraken.

gever hield de man in een ‘slapend dienstverband’ om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. De werknemer wil nu van zijn werkgever een schadevergoeding, omdat de werkgever weigert een einde te maken aan het dienstverband. En de man wil uiteraard de wettelijk vastgestelde vergoeding, die betaald moet worden na een dienstverband van 2 jaar of langer. Volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad is de werkgever in beginsel verplicht om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een slapend dienstverband onder betaling van de wettelijke transitievergoeding te beëindigen.


kort nieuws

uitzendSCOPE • DECEMBER 2019

20,5

Personeelstekort auto- en motorbranche daalt licht In het 3e kwartaal van 2019 had de auto- en motorbranche 4.300 vacatures. In de drie maanden daarvoor waren dat er nog 4.600. Minder ondernemers in de branche kampen met een tekort. 21,4 procent in het derde kwartaal naar 20,5 in kwartaal vier.

Voor grote vermogens moet je tegenwoordig in de kleinere Brabantse gemeenten zijn en zeker niet in de grote steden in de Randstad. Want daar wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond, groepen die doorgaans weinig te makken hebben, aldus het CBS.

Brabantse rijken steken Bloemendalers naar de kroon

De Top 10 van meest vermogende gemeenten bestaat voor de helft uit Brabantse dorpen: Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Oirschot, Sint-Anthonis en Bergeijk. In deze gemeenten wonen naar verhouding veel ouderen, die gedurende hun leven een flink vermogen hebben opgebouwd. Met een gemiddeld vermogen per huishouden van €337.000 was Bloemendaal in 2018 opnieuw de meest vermogende gemeente. Het gemiddelde bezit in deze gemeente bedraagt bijna 9 keer het landelijk gemiddelde (€38.400).

LEERGELD BEDRIJFSSCHOOL bij midden- en kleinbedrijf Vanaf volgend jaar maart kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers actueel te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Minister Koolmees (SoZa) vindt dat iedereen zich moet blijven ontwikkelen tijdens zijn werkende leven. ,,We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt.”

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen.

MINDER VACATURES Het aantal vacatures is sinds 2013 voor het eerst weer gedaald. Vooral uitzenders ondervinden de gevolgen hiervan, want het vacature-aanbod is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 5 procent teruggelopen in vergelijking met hetzelfde tijdvak een jaar geleden. De ABU gaf al eerder het signaal dat de arbeidsmarkt aan het omslaan is als het gaat om het aantal uitzenduren, waardoor de omzet ook flink omlaag ging. Op een aantal fronten loopt het aantal vacatures fors terug. Met name in de IT, de dienstverlening, marketing en recreatie worden er minder banen aangeboden.

3

In loondienst Familie- en gezinsleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland een baan in loondienst accepteren. De werkgever moet dan een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Met deze nieuwe regeling is de verwachting dat buitenlandse ondernemers vaker zullen besluiten in Nederland te blijven.

column

Julius Kousbroek MANAGING DIRECTOR WEPAYPEOPLE

Keurslijf dat ons niet past U KUNT ER NIET OMHEEN, OVER MINDER DAN EEN MAAND IS DE WAB een feit. Dat de wet het door de politiek gewenste effect zal hebben, valt zeer te betwijfelen. Hoe graag minister Koolmees het ook zou willen, de vraag naar flexwerk zal niet afnemen. Zoals reeds eerder gesteld zal, mede door de opkomst van de platformeconomie, het aantal zzp’ers de komende jaren naar verwachting verdubbelen. In vergelijking met flex en vaste medewerkers zijn zzp’ers goedkoop voor opdrachtgevers omdat er geen sociale premies, pensioen of loonheffingen worden afgedragen. Voor volgend jaar kunnen wij dan ook een door de wet gefaciliteerde hausse aan schijnconstructies met zzp’ers verwachten. Maar zoals er na een donderstorm vaak een gouden hemel te ontwaren valt, zo zal het vanaf 2021 voor zzp’ers een stuk lastiger worden om als zelfstandige te factureren. De €16,- hoge drempel aan de onderkant van de markt zal ervoor zorgen dat veel zelfstandigen het dienstverband (weer) moeten opzoeken. Zijn we er dan als flexbranche? Ik denk het niet. Meer dan ooit zal van ons gevraagd worden om onze dienstverlening aan te passen aan de realiteit. Dat wij hier ook de medewerking van de overheid voor nodig hebben, staat buiten kijf.

Meer dan ooit zal van ons gevraagd worden om onze dienstverlening aan te passen aan de realiteit.

Ik durf wel te stellen dat de kans dat pensioenopbouw relevant is voor een nog studerende maaltijdbezorger niet zo heel groot is en dat er voorlopig geen aanspraak op de WW zal worden gemaakt. Diezelfde student verzekeren voor arbeidsongeschiktheid door verkeersongevallen tijdens werktijd daarentegen is uiterst belangrijk. Laten we ervoor zorgen dat de groep werkenden die zich wil verzekeren en een bijdrage wil leveren aan het sociale stelsel ook daadwerkelijk de kans krijgt om dit te doen op een wijze die rechtdoet aan hun situatie. Bedrijven in de flexbranche weten als geen ander wat voor welke werknemer relevant is en hoe ervoor te zorgen dat alle premies, toeslagen en belastingen netjes worden afgedragen. Dat men in De Haag achter de feiten aanloopt en nog druk in de weer is de arbeidsmarkt in het door de vakbonden ontworpen jaren ’50 keurslijf te wurmen, is niet nieuw. Laten wij echter als branche het voortouw nemen en tonen hoe het ook kan. Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toegewenst!


4

onderzoek

DECEMBER 2019 • uitzendSCOPE

Uitzendscope zet alles op

een rijtje:

Gaat de WAB functioneren? Of wordt het één grote warboel? TEKST: MAARTEN VAN LAARHOVEN

N

og een paar weken en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking. Wetgeving waar het afgelopen jaar heel veel over te doen is geweest. Al was het maar omdat de WAB door een groot deel van werkend Nederland wordt beschouwd als onpraktisch en oneerlijk. Ook werknemers die hechten aan flexibiliteit hebben lang niet altijd baat bij. Er lijkt vooralsnog weinig aan te doen. De politiek heeft haar zegen gegeven en we stevenen razendsnel af op 2020. Vlak voor het ‘uur van de waarheid’ zetten we de veranderingen nog één keer op een rijtje.

Altijd vergoeding betalen bij ontslag

Veel werkgevers vrezen de nieuwe regels op het gebied van de transitievergoeding, die per 1 januari 2020 met de WAB in werking

6 vragen over de vernieuwde Wajong In de eerste helft van 2020 komen er eenvoudiger regels voor de Wajong, de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten. Wajong is er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken.

treden. Alle werknemers (ook degenen die werken op basis van een tijdelijk of flexibel contract) hebben straks recht op een degelijke vergoeding (die zowel bedoeld is om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken, als om tijdelijk inkomensverlies op te vangen), ook als ze maar kort in dienst zijn geweest. Tot nu toe was een werkgever alleen maar verplicht een transitievergoeding te betalen als iemand twee jaar of langer voor hem gewerkt had. De nieuwe regels op het gebied

1

Waarom nieuwe regels?

De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken. Je kunt altijd terugvallen op de Wajong-uitkering als je je baan kwijtraakt. Ook mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. Dat stimuleert jonggehandicapten om met een opleiding sterker op de arbeidsmarkt te starten.

2

Wat hou je over?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De Wajonger die gaat werken, krijgt

WABwensen ondernemers ondergesneeuwd Ik maak mij grote zorgen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet moet vaste contracten aantrekkelijker maken, door flexibele arbeid duurder te maken. Dit gaat niet werken. Als we willen dat ondernemers mensen aannemen, dan moeten we het werkgeverschap aantrekkelijker maken.   Het probleem is niet de flexibiliteit, want daar vragen ondernemers én werkenden om, maar juist het gebrek aan zekerheid. De arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor ondernemers. De economie en maatschappij van nu vraagt steeds vaker om tijdelijke arbeidsrelaties. Door globalisering, digitalisering en individualisering is er bij ondernemers steeds meer behoefte aan flexibel personeel. Veranderingen maken dat ondernemers minder goed en minder ver vooruit kunnen kijken. Ondertussen moeten ondernemers aan steeds meer – risicovolle - eisen voldoen die samenhangen met het werkgeverschap. Ondernemers willen graag arbeidsovereenkomsten aan kunnen gaan voor de termijn die ze wel vooruit kunnen kijken. Het ideaal van werkenden is bovendien niet meer om een heel leven bij één werkgever te zitten.  Flex duurder maken zorgt alleen voor meer kosten en risico’s voor ondernemers. Terwijl het werkenden geen extra zekerheid biedt. Het kabinet kan zijn energie beter besteden aan echt belangrijke vragen; hoe zorgen we dat iedereen in de toekomst, gezond en gelukkig kan blijven werken? En, hoe bieden we alle werkenden passende sociale zekerheden? We kunnen veel meer realiseren voor werkenden als we inzetten op het aantrekkelijker maken van werkgeverschap en het aanpakken van ons verouderde sociale zekerheidsstelsel. 

Hans Biesheuvel, ONL

een garantiebedrag waarmee zijn of haar inkomen gelijk blijft op het moment dat de nieuwe regels ingaan. Als de Wajonger zijn of haar baan verliest en binnen 12 maanden weer een nieuwe baan vindt, gaat de aanvulling weer van start. Mensen die arbeidsongeschikt zijn, minder dan 20% arbeidsvermogen hebben en toch een klein beetje werken mogen ook van iedere verdiende euro 30 cent houden.

3

Hoeveel gaat dit kosten?

Voor deze nieuwe aanpak heeft het kabinet jaarlijks ruim €20 miljoen beschikbaar.

4

Gaat er iemand op achteruit?

Nee. Het UWV gaat voor alle Wajon-

gers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken. Als je uitkering op basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, krijg je een garantiebedrag. Als je blijft werken in dezelfde baan met hetzelfde aantal uren of meer uren heb je recht op het garantiebedrag. Dit kan duren tot je AOW. Het garantiebedrag en de garantietermijn zijn belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel.

Ook mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt.


column

5

column

van de transitievergoeding zorgen naar het zich laat aanzien voor veel administratieve rompslomp en dus extra kosten.

Langer tijdelijk contract

Werkgevers mogen hun werknemers maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden, voordat ze iemand voor onbepaalde tijd in dienst nemen. Dat dient nu te gebeuren in maximaal twee jaar. Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 verandert

De politiek heeft haar zegen gegeven en we stevenen razendsnel af op 2020. dat. De maximale termijn waarbinnen een werknemer na maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten een vast contract moet worden aangeboden verandert dan in drie jaar. Officieel heet dit de ‘verruiming van de ketenregeling’.

Werknemer ontslaan wordt gemakkelijker

Met de inwerkingtreding van de WAB wordt het gemakkelijker om werknemers te ontslaan. Dit hoeft dan niet meer op basis van één specifieke ontslaggrond. Het ontslag kan plaatsvinden vanwege een optelsom van ontslagredenen: bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen, ziekte of arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren. Werkgevers die gebruikmaken van de zogeheten ‘cumulatiegrond’ (de optelsom van ontslagredenen) zijn doorgaans wel duurder uit. De rechter zal in bepaalde gevallen een hogere transitievergoeding (maximaal 1,5) toekennen.

Payrolling minder flexibel

De nieuwe wetgeving heeft consequenties voor zowel payroll-bedrijven als voor inhuurders. Per 1 januari krijgen alle medewerkers die voor zo’n bedrijf werken exact dezelfde rechtspositie als ‘gewone’ werknemers. Dit houdt in dat de zogenoemde ketenregeling (zie bij: Langer tijdelijk contract) ook op hen van toepassing is. Maar ook de arbeidsvoorwaarden van een payroll-medewerker wijken niet langer af van de inhoud van de arbeidscontracten van werknemers die rechtstreeks en ‘vast’ bij een bedrijf in dienst zijn. Zo krijgen ‘payrollers’ recht op betaald verlof, kinderopvang en eventueel ook op een dertiende maand. Het gevolg is dat payrolling minder flexibel wordt.

Oproepkrachten vier dagen vantevoren inplannen

De WAB beoogt ook oproepkrachten ‘beter te beschermen’. Onder de nieuwe wetgeving moeten zij uiterlijk vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Voldoe je daar als werkgever niet aan, dan hoeft de oproepkracht niet op zijn werk te verschijnen. En mocht blijken dat de oproepkracht uiteindelijk toch niet nodig is, dan ben je verplicht hem de uren die je aanvankelijk had ingepland, toch te betalen, ook al is er niet gewerkt. Was hij voor twee uur ingepland, dan moet je hem drie uur uitbetalen, want volgens de WAB heeft een oproepkracht altijd recht op drie uur salaris. Onder andere in de horeca wordt deze nieuwe regeling beschouwd als zeer onrechtvaardig. Niet alleen omdat ze veel extra geld kost en veel administratie met zich meebrengt, maar ook vanwege het principe. Oproepkrachten zijn, zoals de term al aangeeft, juist bedoeld om op het laatste moment de gaatjes op te vullen. Nog ingewikkelder (voor de werkgever) wordt het bij oproepkrachten die bij de

De WAB beoogt ook oproepkrachten ‘beter te beschermen’.

5

En als je je baan verliest?

Dan mag je weer terugvallen op het garantiebedrag als je binnen 12 maanden weer aan het werk bent met hetzelfde inkomen. Deze termijn kan langer zijn als je naast je WW-uitkering ook aanspraak blijft maken op het garantiebedrag. Het garantiebedrag compenseert dus het verschil.

6

Wat is het doel van de nieuwe Wajong?

Een grote groep van bijna 60.000 Wajongers staat nog steeds aan de kant en ook werkende Wajongers ervaren allerlei hobbels en belemmeringen in hun zoektocht naar meer werken of de behoefte hebben om een opleiding te volgen. Dat wil het kabinet nu zoveel mogelijk oplossen.

inwerkingtreding van de WAB op 1 januari 2020 al twaalf maanden of langer voor hem werken. Zij moeten binnen één maand een vaste overeenkomst aangeboden krijgen op basis van het gemiddelde aantal uren dat ze in de twaalf maanden voorafgaand hebben gewerkt. Voor een ondernemer betekent dit dat hij feitelijk dient te beschikken over een vooruitziende blik. Hebben we volgend jaar rond deze tijd zon? Of regent het?

Lagere WW-premie bij een vast contract

Ondernemers die hun werknemers een vast contact aanbieden, gaan met ingang van 1 januari 2020 een lagere WW-premie (-5%) betalen. Daar staat tegenover dat bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten de WW-premies hoger worden. Deze maatregel, bedoeld om flexwerk te ontmoedigen, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor werkgevers die veel gebruikmaken van flexibel personeel (bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen of studenten). Vanaf 1 januari moet duidelijk op de loonstroken staan of iemand flexwerker is of in vaste dienst, zodat het UWV kan controleren of de WW-regels op de juiste manier zijn toegepast.

Han Mesters SECTOR BANKER ZAKELIJKE DIENSTVERLENING ABN AMRO

Vooruitzichten voor 2020: wat brengt de WAB ons? DE EERSTE REACTIE DIE DE WAB VEROORZAAKTE WAS NIET VEEL ANders dan de commotie rondom de invoering van de wet Werk en Zekerheid in 2015. ,,Dit is het einde van flex”, werd er geroepen. In de praktijk bleek het allemaal wel mee te vallen en wel vanwege drie redenen. In de eerste plaats is het zo dat veel sectoren cyclisch gevoelig zijn en te maken hebben met wisselende vraag en dus een wisselend aantal arbeidskrachten. Denk aan de horeca, transport, industrie etc. In de tweede plaats is het zo dat ondernemers creatief zijn en toch in staat zijn geweest in te spelen op mogelijkheden die buiten de reikwijdte van de wet vallen. In de derde plaats zien we ook een verandering van gedrag bij de kandidaat. Uitzenden en Payrolling zijn niet meer de ‘default’ vormen van flex waaruit een kandidaat kan kiezen. Tel daarbij op de fiscale voordelen van het zzp-bestaan en je hebt het verhaal achter het plaatje: afname in de groei van flex, toename van vaste contracten door schaarste en gestage groei van het aantal zzp’ers. Wij verwachten dat deze trend zal aanhouden in een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door structurele schaarste aan mensen. Het ‘achterlopen’ van de wet DBA voor zzp’ers en de WAB versterkt deze trend in ieder geval. Zo betaalt een zzp’er in 2019 geen inkomstenbelasting als hij tot eur 28.040, - aan winst genereert en gebruik maakt van alle aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, oudedagsreserve, MKB winstvrijstelling, toepassing heffingskortingen).

Inmiddels heeft zo’n beetje iedereen die ertoe doet in Flexland zijn plasje gedaan over de WAB.

Inmiddels heeft zo’n beetje iedereen die ertoe doet in Flexland zijn plasje gedaan over de WAB. Bij de aanbieders van flex vallen drie belangrijke thema’s/reflexen te herkennen (met dank aan Marcel Reijmers): 1. Kop in het zand. 2. Omkatten bestaande (payroll) dienstverlening. 3. Oprecht op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen. Bij de inleners zijn ook drie belangrijke thema’s te herkennen: 1. Ze beginnen te herkennen dat het ook over hun bestaande personeel gaat. 2. Is de juiste strategie het verkleinen van de flexibele schil en het vergoten van het aantal mensen in vaste dienst? 3. Meer zelf doen en minder uitbesteden? Consensus over payrolling is dat ‘Payrollen mogelijk blijft maar dan gebaseerd op ontzorgen en niet op basis van concurrentie op arbeidsvoorwaarden’. Een andere optie voor payrollers is natuurlijk het ‘omkatten’ naar uitzender. Belangrijke randvoorwaarden zijn daarbij het voorkomen van exclusiviteit (de kandidaat moet aan meerdere partijen aangeboden worden) en het uitoefenen van de allocatiefunctie (werving en selectie). De vraag is wat je doet met de bestaande populatie aan payrollkrachten. Je zou natuurlijk met de opdrachtgever kunnen overleggen of hij jouw payrollkrachten overneemt. Als dat geen optie is, is het van belang je te realiseren dat bij afscheid nemen voor 1 januari 2020 (waarschijnlijk) geen transitievergoeding verschuldigd is. Voor payrollers staat natuurlijk ook de optie open dat ze een volledig WAB-compliant werkgever worden. Probleem is dat grotere payrollers soms wel met 80 verschillende cao’s te maken hebben. Wellicht weer de moeite waard om de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) weer tot leven te wekken en met een eigen CAO te komen voor payrollers…


6

kort op het nieuws

Hulp bij schuld De gemeenten kunnen veel actiever worden om mensen die schulden hebben eerder te helpen. Gegevens van een aantal instanties, zoals woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekering kunnen straks worden uitgewisseld. Uitwisseling van de persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig, zo wordt beloofd, met inachtneming van de privacyregels.

1,5

OKTOBER 2019 • uitzendSCOPE

maal zoveel gemotoriseerd verkeer als in 1990 Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990. Vorig jaar reden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen samen 150,6 miljard kilometer, in 1990 was dat nog 102,0 miljard kilometer. Vooral personenauto’s en bestelauto’s legden meer kilometers af.

Consument somber over werkloosheid Nederlandse consumenten zijn somber als het gaat om de ontwikkeling van de werkloosheid. Een CBS-onderzoek naar het algemene consumentenvertrouwen in Nederland leert dat een kwart van hen denkt dat de werkloosheid het komend jaar licht zal dalen. 36 procent van hen verwacht een stijging.

HORECA-ONDERNEMER CAMILLE OOSTWEGEL: ,,WAB HAALT DE ARBEIDSMARKT UIT BALANS…

Gastvrijheidsbranche kan

interview

niet zonder flexibiliteit Camille Oostwegel jr. treedt per 1 januari in de voetsporen van zijn vader, de bekende horecamagnaat Camille Oostwegel, die volgend jaar met pensioen gaat. In een persoonlijke brief aan premier Rutte uit de nieuwe Algemeen Directeur zijn zorgen over de lastenverzwaringen waarmee horecaondernemers te maken hebben. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft voor Oostwegel Collection aanzienlijke consequenties. TEKST: MAARTEN VAN LAARHOVEN BEELD: ETIENNE VAN SLOUN EN HOLLANDSE HOOGTE

U schrijft in uw brief dat u samen met Mark Rutte te gast was op een evenement in Den Haag.

,,We waren allebei te gast op het Meesterwerkevent in het Mauritshuis in Den Haag, een nieuw initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, waar vertegenwoordigers van de grootste bedrijven in de gastvrijheidsbranche in Nederland aanwezig waren. Er was onder meer een panelgesprek met premier Rutte. De minister-president hield ook een speech. Onderwerpen waren onder andere de groei van de horeca, de toeristische sector in zijn algemeenheid, maar bijvoorbeeld ook de platformeconomie. Het viel me op dat de toonzetting wel erg positief en optimistisch was. Nu is daar op zichzelf niets mis mee, maar er zijn op het gebied van ondernemerschap en werkgeverschap wel degelijk zaken die je zou kunnen bestempelen als zorgelijk. Premier Rutte merkte al aan het begin van zijn speech op dat het zo goed ging met de horeca. Daar heeft hij een punt, want de omzetten stijgen. Feit is echter ook dat wij als horecaondernemers door allerlei zaken onderaan de streep minder overhouden.”

Kunt u daar voorbeelden van geven?

,,Zoals ik in mijn brief aan de premier schrijf heeft de btw-verhoging flinke consequenties voor ons gehad. Ze raken namelijk het hart van ons bedrijf, waarin alles draait om overnachtingen en eten en drinken. Als we over 2019 uitgaan van een omzet die ongeveer gelijk ligt als in 2018, moeten we als bedrijf zo’n €500.000,-- meer aan btw afdragen. Kosten die we gezien onze marktpositie niet zomaar kunnen doorberekenen aan onze gasten. Dan is er de energiebelasting waardoor onze gas- en

,,Onze medewerkers geven zelf aan dat ze baat hebben bij flexibiliteit.

elektrarekening met €127.000,-- omhoog gaat, wat neerkomt op bijna een kwart. Als bedrijf zijn we volop bezig met innovatie en denken we graag na over energiebesparende oplossingen. Maar omdat wij gehuisvest zijn in Rijksmonumenten, die zich niet altijd lenen voor duurzame oplossingen, komen we nauwelijks in aanmerking voor subsidies op dat vlak.”

En dan krijgt u ook nog eens met de Wet Arbeidsmarkt in Balans te maken…

,,Begrijp me overigens niet verkeerd: het is niet mijn bedoeling om de WAB als zodanig onderuit te halen. Ik kan best begrijpen dat het voor bepaalde sectoren - en voor bepaalde categorieën mensen op de arbeidsmarkt - wenselijk is dat er iets gebeurt. Dat er mensen zijn die beschermd moeten worden tegen uitbuiting en misbruik. Maar daar staat tegenover dat bepaalde bedrijfstakken - waaronder ook de gastvrijheidsbranche - eenvoudigweg niet zonder flexibele arbeid kunnen.”

U heeft 380 medewerkers, waarvan er zo’n 150 flexarbeid verrichten. Hoe kijken zij aan tegen de nieuwe wet? ,,Onze medewerkers geven ook steeds zelf aan dat ze baat hebben bij een grote mate aan flexibiliteit. Overigens om uiteenlopende redenen: neem bijvoorbeeld jonge gezinnen met kinderen. Daarnaast werken wij veel met studenten. Die willen bijvoorbeeld twee weken achter elkaar heel hard werken, maar hebben rond hun tentamens alle tijd nodig voor hun studie. Of ze willen voor langere tijd op vakantie. Voor de horecabranche zijn dit soort mensen heel belangrijk. Bij Oostwegel Collection geven wij al onze medewerkers – maar zeker ook degenen die alleen maar parttime willen of kunnen werken – alle ruimte. Het is al zo lastig om aan goed personeel te komen. Ik mag wel zeggen dat wel heel goede mensen voor ons hebben werken. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we als directie hen de ruimte geven.”

GASTVRIJHEID OP HOOG NIVEAU IN EEN HISTORISCHE SETTING

Oostwegel Collection is een van de bekendste familiebedrijven van Limburg. De onderneming werd in 1980 opgericht onder de naam Oostwegel Château Hotels & Restaurants. Deze naam veranderde in 2016, met het aantreden van Camille Oostwegel jr. als mededirecteur in Oostwegel Collection. Het familiebedrijf (jaaromzet 28 miljoen) omvat drie luxueuze hotels en zes restaurants. Deze zijn allemaal ondergebracht in gerestaureerde historische kastelen, hoeven en kloosters in Zuid-Limburg. Bij Oostwegel Collection werken 350 mensen.


uitzendSCOPE • OKTOBER 2019

kort nieuws

17%

Nederland telt veel meer ‘eigen bazen’ dan bij de directe Duitse buren Dat Nederland veel zelfstandigen kent is niet nieuw, maar wel dat het aantal ‘eigen bazen’ hier procentueel bijna twee keer zo hoog ligt als in de aangrenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. In Nederland is 17% van de werkenden tussen de 25 en 65 jaar zelfstandig. Vlak over de grens 9%.

Wat betekent de WAB voor uw bedrijf?

,,De gevolgen voor werkgevers zijn enorm. Als we uitgaan van een gelijkblijvend aantal medewerkers (380, waarvan 150 met flexibele contracten) krijgen we in 2020 €125.000 aan extra kosten voor onze kiezen. Zoals de wet nu is vormgegeven, gaat dat voor de horeca niet werken. De vraag is verder: wie maak je nu eigenlijk blij met de WAB? Waar zit nu eigenlijk de winst, behalve dan dat de overheid meer aan premies binnenkrijgt? Als je alles op een rijtje zet, kom je al snel tot de conclusie dat eigenlijk niemand er iets aan heeft. Deze wet haalt de arbeidsmarkt eerder uit balans dan dat ze zorgt voor evenwicht. De

kijk alleen eens naar de administratieve lasten die de WAB met zich meebrengt. WAB is voor Oostwegel Collection een fikse aanslag op de bedrijfsvoering. Wij hebben het in kaart, maar ik vraag me sterk af of dat ook geldt voor het merendeel van de Nederlandse ondernemingen. Bovendien: het gaat niet alleen om geld… kijk alleen eens naar de administratieve lasten die de WAB met zich meebrengt.”

Heeft de premier al gereageerd op uw brief?

,,Ik heb nog niets gehoord. En als ik eerlijk ben, verwacht ik ook niet direct een antwoord. Wat ik hoop is dat mijn zorgen hem op de een of andere manier hebben bereikt. Ik heb daar goede hoop op, zeker als je kijkt naar de overweldigende reacties die ik op mijn brief gekregen heb. Ik ben daar heel blij mee, vooral omdat het een indicatie is dat heel veel ondernemers tegen dezelfde problemen aanlopen.

CV CAMILLE OOSTWEGEL Na opleidingen aan de Hotel Management School Maastricht en de Erasmus Universiteit (Master of Science in Hospitality Management), in combinatie met diverse managementfuncties in vooraanstaande hotels in Nederland en New York, trad Camille Oostwegel jr. (32) in juli 2015 aan als Director Business Developement, bij Oostwegel Collection in Valkenburg, het bedrijf dat in 1980 werd opgericht door zijn vader Camille Oostwegel. In 2020 neemt Camille jr. het stokje van hem over als Algemeen Directeur.

Omdat ik dat natuurlijk zelf ook wel aanvoelde, heb ik besloten de brief te delen op LinkedIn. Binnen een paar dagen was hij daar 190.000 keer bekeken. Ik heb zo’n 1400 likes gekregen, onder andere van collega-ondernemers, die blij waren dat ik met mijn zorgen en opvattingen de vinger op de zere plek legde, maar ook vertegenwoordigers van brancheorganisaties. 110 mensen hebben wat uitgebreider gereageerd. Daarnaast heb ik privéberichten gekregen en interviewverzoeken. Ik heb hiermee een signaal willen afgeven. Dat signaal is heel goed opgepakt. Het is nu aan de politieke partijen om er eventueel iets mee te doen.”

U geeft zelf al aan dat de WAB over enkele weken in werking treedt. Verwacht u dat er nog iets verandert? ,,Aan de wetgeving op zichzelf is – vermoed ik - niet zoveel meer te doen; die gaat gewoon per 1 januari in. Wel hoop ik dat er aantal zaken wordt heroverwogen, of dat hier en daar een nuance wordt aangebracht. Bijvoorbeeld doordat de grote werkgeversorganisaties kunnen aantonen dat deze wet op een aantal punten rampzalige gevolgen kan hebben. Of dat ook zal gaan gebeuren is de vraag. In mijn brief aan de minister-president geef ik ook aan dat ik me afvraag of er ten tijde van de plannen voor de btw-verhoging wel hard genoeg gevochten is door werkgeversverenigingen. Ook heb ik zo mijn twijfels of de regering wel een goed beeld heeft over de impact die de btw-verhoging heeft gehad op ondernemers.”

Deze coalitie wordt geleid door de VVD, een partij die te boek staat als een echte ondernemerspartij…

,,Dat zou je inderdaad zeggen, maar kennelijk is de realiteit weerbarstiger. Als ondernemers kunnen we de wetgever natuurlijk niet dwingen. Ik zie het ook niet als mijn taak om politiek te bedrijven. Net als vermoedelijk zo’n beetje al mijn branchegenoten houd ik me liever bezig met onze medewerkers en uiteraard ook met het welbevinden van onze gasten. Het verder ontwikkelen van de gastbeleving is veel belangrijker dan je bezighouden met zaken waar je toch niets voor terugkrijgt.”

U volgt met ingang van 1 januari uw vader op als algemeen directeur. Hoe kijkt u naar de toekomst?

,,Ik ben positief ingesteld. De mensen met wie ik elke dag mag werken zijn dat ook. Maar een snelle rekensom laat zien dat we in een periode van nog geen twee jaar geconfronteerd worden met een kostenstijging van ruim € 750.000. Het neemt niet weg dat ik uitkijk naar een heel mooie tijd. Zoals ik premier Rutte ook heb laten weten blijf ik net als nu met volle overgave werken aan de continuïteit van ons familiebedrijf. Ik ga ervan uit dat er over dertig jaar nog steeds een mooi bedrijf staat, waar de volgende generatie weer mee aan de slag kan.”

7

Vermogen stijgt De vermogens in Nederland stijgen weer, zij het in bescheiden mate. In 2018 bedroeg het doorsnee huishoudvermogen 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan het jaar daarvoor. De toename komt vooral doordat woningen in waarde stijgen. De vermogens zijn nog niet op het niveau van 2008. Blijft de eigen woning buiten beschouwing, dan was het vermogen met €14.600 iets hoger dan in 2017.

de stelling ,,De Participatiewet is een gemiste kans om mensen aan een baan te helpen” ➜ GA NAAR WWW.WEPAYPEOPLE.NL EN GEEF UW MENING

RAHMA EL MOUDEN: werken

‘MET REGELS CREËER JE GEEN BANEN’

En dan ligt er opnieuw een vuistdik rapport van maar liefst 300 pagina’s bovenop de stapel. Van de regen in de drup. Van hoop op succes naar weer een illusie armer.

De Participatiewet, pas vier jaar geleden ingevoerd, zou ervoor zorgen dat mensen met een uitkering meer kansen zouden krijgen om ‘mee te doen’. Niet aan de kant blijven staan, maar participeren, was de kern van deze belangrijke ‘hervorming’ van het vorige kabinet. De praktijk bewijst iets geheel anders. De wet schiet zijn doel voorbij.

Onthutsend

Onderneemster Rahma el Mouden van MAS Dienstverleners citeert uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau: ,,Voor mensen die op de wachtlijst van de Wsw stonden en nu onder de Participatiewet vallen, is de kans op werk sinds de invoering en de afschaffing van de sociale werkvoorziening gedaald.” El Mouden: ,,Als ondernemer heb ik mij met mijn bedrijf MAS Dienstverleners vanaf het allereerste begin altijd ingespannen om een brug te slaan naar mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Geef ze een duwtje in de rug, breng perspectief en structuur in hun leven, is mijn visie.”

Meer dan 60% van de mensen in onder meer de bijstand acht zichzelf niet in staat om te werken. ,,Wij moeten ons als inwoners van dit welvarende land diep schamen dat een grote groep niet meedoet en daarom ook niet profiteert van de welvaart door deze failliete aanpak van de overheid.” ‘De jobcoach’ is volgens El Mouden zo’n voorbeeld uit de praktijk van overbodige regelzucht van de overheid als je iemand een baan aanbiedt. ,,Nu krijg je als bedrijf een jobcoach toegewezen, die op zijn beurt weer begeleid moet worden door een collega op de werkvloer. Als je dit anders wilt regelen, moet je minimaal 5 jongeren in dienst hebben en een jobcoach zelf in dienst nemen of in ieder geval iemand met een jobcoach-diploma. Daar zitten werkgevers helemaal niet op te wachten.” Ander voorbeeld is het zogenaamde succes van ‘beschut werk’, bedoeld voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving (zoals een sociale werkplaats) en onder aangepaste voorwaarden. ,,Ik ben van mening dat deze groep ook een ‘normale’ baan kan vinden bij werkgevers. Alleen dan moeten de regels wat soepeler zijn en je moet niet te veel mensen op één werkplek hebben, want ze vragen extra aandacht maar ze zijn wel heel gemotiveerd en loyaal.”

Anders

De overheid moet dus echt anders gaan denken en anders gaan doen. ,,We zouden een andere benadering moeten volgen door mensen met een uitkering te vragen wat zij nodig hebben om een baan te accepteren. Hen te monitoren totdat de persoon in kwestie zich volledig happy voelt in zijn baan en met zijn nieuwe leven.”


Marketing is oorlog tussen concurrenten. Online marketing kan ervoor zorgen dat je die oorlog niet verliest. Als je het slim aanpakt, kun je ‘m zelfs winnen.

Weten of je aan het winnen bent? Vraag nu een gratis online scan aan.

performancedepartment.nl/onlinescan


transfers

uitzendSCOPE • DECEMBER 2019

LIESBETH GRIFFIOEN

WORDT: CCO uitzender Aethon

WORDT: Lid directie FBD.

ROLF GROUVE

De werkvloer BEDRIJFSLEIDER BOUDEWIJN VAN EEN TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU UIT ROTTERDAM AAN HET WOORD OVER PAYROLLING EN FLEXIBELE ARBEID.

,,Van die nieuwe wet word ik niet vrolijk”, zegt bedrijfsleider Boudewijn van een technisch installatie bureau uit Rotterdam. Hij doelt op de WAB. ,,Ik heb gewoon heel veel flexibiliteit nodig in mijn bedrijf. Projecten komen en gaan. Ik heb geen zin om mensen te betalen die niet voor mij aan het werk zijn. Dat past ook niet in mijn calculatie modellen.” ,,Vandaag heb ik toevallig een aantal kandidaten op gesprek. Ik ben constant op jacht naar goed technisch personeel, en die zijn echt heel moeilijk te vinden. Ook is het vaak niet meteen evident of iemand technisch echt goed is. Daarom gebruik ik ook payroll. Een maand proeftijd is echt veel te kort. Ik heb technici aan het werk op hydrauliek projecten, op electrotechnische projecten, maar ook gewoon lassen komt dagelijks voor. In een sollicitatie gesprek kan je echt niet bepalen of iemand technisch goed is, dat leer je alleen in de praktijk.”

Payroll

,,Daarom gaan alle nieuwe medewerkers meteen op de payroll, voor 3 of 6 maanden. Zo kan ik de proeftijd oprekken en ontdekken of iemand echt technisch goed is en in

mijn team past. Gedurende de eerste drie maanden stuur ik mijn nieuwe techneuten op pad met de ervaren collega’s om zo te ontdekken waar de technische kunde en kennis zit van de nieuwelingen. Zit het allemaal wel goed dan krijgen ze na 3 maanden een jaarcontract.”

Voorzichtig

,,Want ook hier ben ik voorzichtig. De technische buitendienst is best vermoeiend. Je reist veel binnen Nederland op onregelmatige tijden en in het weekend en zelfs in het buitenland. Vaak ook best wel op spannende locaties, en dan moet je jezelf wel kunnen redden en ook nog eens de klus klaren tot tevredenheid van de klant. Er zijn mensen die dat uiteindelijk niet kunnen opbrengen. Die passen dan niet in mijn bedrijf.” ,,Ik vind het wel goed dat de arbeidsvoorwaarden nu worden gelijk getrokken. Dat geldt niet voor mij, want dat deed ik al. Ik wil niet dat als twee mensen met elkaar op een klus aan het werk zijn en men erachter komt dat de een het beter voor elkaar heeft dan de ander. Dat motiveert niemand. Ik ga er gewoon van uit dat er binnen nu en 3 jaar weer een structurele oplossing is voor flexibel werken.”

KRISTA KUIPERS

UIT DE BRANCHE

JOB VOORHOEVE

van de zaak

Laptop en telefoon

VOOR UITZENDONDERNEMERS, DOOR WEPAYPEOPLE DECEMBER 2019

Pag.10

ACHTERGROND

EXPERT WIM DAVIDSE

Tussen droom en daad

Wat gaan we doen met de nieuwe uitdagingen?

FLEXWERK • ARBEIDSMARKT • ONDERNEMEN

Goed Alle maatregelen voorbereid op de op een rij

WAB: Pag.4

DE STELLING

PARTICIPATIEWET IS MISLUKT Wat vindt zakenvrouw Rahma el Mouden?

VOOR UITZENDONDERNEMERS, DOOR WEPAYPEOPLE

De fiscus betaalt mee aan je mobiel

OKTOBER 2019

ACHTERGROND

Van de zomer naar de radicale

FLEXWERK • ARBEIDSMARKT • ONDERNEMEN

KORT NIEUWS

Roaring Twenties

Onderwijs levert te weinig vakmensen af

Prinsjesdag 2019 op een rijtje: Arbeidsmarkt in beweging WERKEN

‘KABINET RAAKT VOORAL DE ZZP’ER AAN DE ONDERKANT’

Pag.7

Minimaal 30% vrouw in RVC SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Pag.5

Uit de advocatenpraktijk: Pag.11

Seks op de werkvloer

‘DEN HAAG STOP MET BETUTTELEN’

Interview met CEO uitzender TecqGroup Patrick van der Ploeg Pag.6

ONDERZOEK: Betere info Nederlander over payrolling Betere informatie over payrolling leidt tot minder koudwatervrees bij een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking om op deze flexbasis aan de slag te gaan.

Uitzendscope 02_pag 1.indd 1

Uit een representatief onderzoek van het bureau Markteffect uit Eindhoven onder 1228 Nederlanders blijkt dat het merendeel van de werkenden onbekend is met de voor- en nadelen van de payroll-constructie. Volgens de onderzoekers zal de animo toenemen als beter wordt uitgelegd wat

de voordelen zijn van een dergelijke constructie. ‘Onzeker’, ‘onderbetaald’ en ‘onpersoonlijk’ worden genoemd als negatieve aspecten van payrolling. Daar tegenover staan ‘gemak en flexibiliteit’ die als voordelen spontaan worden gemeld. Bovendien denkt een ruime meerderheid dat je gemakke-

Pag.7

lijk kunt worden ontslagen bij een payroll-constructie. Volgens de onderzoekers ligt er een belangrijke taak voor payroll-bedrijven om de informatievoorziening over de gevolgen hiervan beter uit te leggen. LEES VERDER OP PAGINA 4

25-09-19 11:11

Pag.9

WAB haalt de arbeidsmarkt uit balans…

Uit de advocatenpraktijk: Pag.11

De WAB

GASTVRIJHEIDSBRANCHE

en aflopende arbeidsovereenkomsten

KAN NIET ZONDER FLEXIBILITEIT

Schrijft Horeca-ondernemer Camille Oostwegel in brief aan Rutte Pag.6

ONDERNEMERS houden hun hart vast voor 2020 De invoering van de WAB per 1 januari aanstaande stelt bedrijven, die volop gebruik maken van flexibele krachten, voor grote probleme. Ondernemers houden hun hart vast.

Behalve de toename van de administratieve lasten binnen de organisatie komen veel ondernemers ook voor hogere kosten te staan. De problemen stapelen zich op voor bedrijven die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van pieken en

dalen in de seizoenen. De voorspelbaarheid van de hoeveelheid werk is moeilijk in te schatten en dat levert grote problemen op door de nieuwe wetgeving. Hans Biesheuvel van ONL vindt dat het kabinet verkeerde keuzes heeft gemaakt.

,,,Flex duurder maken zorgt alleen voor meer kosten en risico’s voor ondernemers. Terwijl het werkenden geen extra zekerheid biedt. Het kabinet kan zijn energie beter besteden aan echt belangrijke vragen”, aldus Hans Biesheuvel in deze Uitzendscope.

➜ LEES VERDER OP PAGINA 4

JE LEEST HET VAAK IN PERSONEELSADVERTENTIES. ‘BEHALVE EEN GOED SALARIS, EEN DERTIENDE MAAND EN EEN AANDEEL IN UW PENSIOENVOORZIENING, BIEDEN WE U VERDER ONDER MEER EEN AUTO, EEN LAPTOP EN EEN TELEFOON VAN DE ZAAK’. MOOI MEEGENOMEN. JE MAG ER IMMERS VAN UITGAAN DAT DE APPARATUUR OOK BUITEN DE WERKPLEK KAN WORDEN GEBRUIKT. Maar wat mag je als werkgever aan apparatuur ter beschikking stellen? Zijn er beperkingen? En gelden er maximumbedragen? In het geval van mobiele communicatiemiddelen (apparatuur plus toebehoren) komt het ‘noodzakelijkheidscriterium’ om de hoek kijken. Spullen die je aan je werknemers ter beschikking stelt, zijn voor de Belastingdienst ‘gericht vrijgesteld’ als ze aan dit criterium voldoen. Dit is al snel het geval als de werknemer de spullen nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.

Wat onder ‘goed’ verstaan wordt, laat de Belastingdienst over aan het ‘redelijke oordeel’ van de werkgever. De fiscus vertrouwt erop dat je als ‘baas’ passend materiaal beschikbaar stelt en geen overbodige zaken of ‘gadgets’ die weliswaar leuk, maar niet strikt noodzakelijk zijn. Een laptop en een telefoon leveren voor de fiscus geen vragen op. Maar een laptop, een tablet én een telefoon (of twee) mogelijk wel. De bewijslast dat het ‘noodzakelijkheidscriterium’ niet opgaat,

NIEUWS

WORDT: Global Digital Practice Group Leader AMROP

Apparatuur van de zaak? Ja, mits er een ‘noodzaak’ is!

Belastingdienst

OVERNAME Uitzendgroep Covebo heeft branchegenoot Eurojob over genomen. Met de deal krijgt de kopende partij er 1200 mensen bij die vooral werkzaam zijn in magazijnen van supermarkten en webwinkels. Zowel Covebo Group en Eurojob staan bekend als bemiddelaars in arbeidskrachten uit Oost-Europa.

WAS: Partner Amrop

WAS: directeur Fin. Economische Zaken bij het ministerie van SZW. WORDT: Plvd. SG ministerie van SZW

WAS: IT- en organisatieadviseur

WAS: director sales & accounts USG People

9

COLOFON Uitgever: WePayPeople Redactie: Trusted Media Publishers Vormgeving: Frederiek Zabel

ligt overigens bij de fiscus. De werknemer mag de spullen gebruiken (doorgaans ook voor privédoeleinden), maar ze blijven wel eigendom van de zaak. Werknemers moeten de apparatuur teruggeven als ze die niet meer (strikt noodzakelijk) nodig hebben om hun werk te kunnen doen of als ze uit dienst treden.

Restwaarde

De dienstlaptop- en telefoon kunnen ook worden overgenomen. De werknemer moet dan alsnog de restwaarde betalen. Het privévoordeel dat de werknemer heeft (hij hoeft zelf geen dure aankopen te doen en kan ‘meeliften’ op het bedrijfsabonnement) hoeft door de werkgever niet als loon te worden aangemerkt. Wel kan hij zijn werknemers een eigen bijdrage vragen. Bijvoorbeeld als de werknemer in plaats van voor het ‘instapmodel’ te kiezen opteert voor een duurdere uitvoering van zijn noodzakelijke laptop of telefoon. De eigen bijdrage kan vervolgens worden verrekend met het nettoloon. Hoe vaak een werknemer de apparatuur gebruikt voor zijn werk maakt de Belastingdienst in principe niets uit. Een werknemer die zijn communicatieapparatuur mee naar huis neemt, moet daar natuurlijk wel zijn werk kunnen doen. Als werkgever mag je daarom een internetaansluiting vergoeden, zonder dat dit wordt beschouwd als loon. Maakt de aansluiting deel uit van een drie-in-één pakket dan kan de werknemer een deel van dit pakket als onkosten declareren.

Foto’s: Hollandse Hoogte. Redactieadres:

UitzendScope, Donauweg 10 1043 AJ Amsterdam redactie@uitzendscope.nl

Niets van deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, in drukwerk of andere media. Eenieder die meent dat fotomateriaal zonder voorafgaandetoestemming is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te richten.


10 trends arbeidsmarkt

IATA:

40.000 extra banen mogelijk in Nederlandse luchtvaart De werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart kan tot 2037 met 40.000 banen toenemen. Tot die conclusie komt luchtvaartorganisatie IATA. Voorwaarde voor de groei is de uitbreiding van het aantal luchthavens. Daarnaast moet worden afgezien van nieuwe milieubelastingen voor de luchtvaart, aldus IATA.

opinie

Regeltjes Elk nieuw kabinet heeft een vast voornemen: minder regels voor ondernemers en méér draagvlak bij dezelfde ondernemers. Op beide terreinen is dit kabinet terug bij af. Want wie op 1 januari 2020 de Staatscourant goed leest, ontdekt dat met onder andere de invoering van de WAB het alleen maar erger is geworden met de regeldrift. Werkend Nederland is een flink deel van de tijd kwijt aan het uitvoeren van protocollen en aan administratieve handelingen. De kosten van dit alles lopen in de miljarden euro’s. Wie papierwerk invult, maakt namelijk geen omzet. De andere weggeslagen pijler van dit kabinet is het zo gewenste draagvlak bij het bedrijfsleven. Dat is inmiddels door onder meer de stikstofcrisis behoorlijk in mist opgegaan. Het Malieveld staat dagelijks vol met protesterende burgers en ondernemers, die het beleid van dit kabinet niet meer kunnen volgen. Bij verpleegkundigen, onderwijzers, boeren tot en met de bouwers is het draagvlak tot onder het zeeniveau gedaald. In een turbulent Europa met veel politieke instabiliteit is daarom beter als overheid en bedrijfsleven een front te vormen bij alle uitdagingen van onze toekomst.

Parttime contracten De VVD wil het lerarentekort en het personeelsgebrek in de zorg aanpakken door het voor mensen met een parttime contract gemakkelijker te maken om meer uren te draaien. Daartoe zouden deeltijdcontracten tijdelijk opengebroken moeten worden. Mensen met een korte werkweek zouden er op die manier achter kunnen komen of langer werken iets voor hen is. Bevalt het langer werken

hen niet, dan kunnen ze altijd weer terug naar hun oude werkritme, aldus de liberalen. Volgens VVD-Kamerlid Judith Tielen is Nederland vergeleken bij de rest van Europa kampioen deeltijdwerken. Als meer mensen langer gaan werken zou dat volgens het Kamerlid ook om andere redenen gunstig zijn voor de economie. Zo zou het kunnen helpen de vergrijzing betaalbaar te houden. Als mensen meer gaan werken leveren ze een bijdrage aan een verdere groei van de economie.

Tussen droom

EN DAAD

,,Tussen droom en daad staan wetten in de weg”, schreef Willem Elsschot bijna 110 jaar geleden in Het huwelijk’, één van de beroemdste Nederlandstalige gedichten. Expert en puclicist Wim Davidse vraagt af wat de Commissie Borstlap gaat doen. TEKST: WIM DAVIDSE , BEELD: SHUTTERSTOCK

De NBBU, de branchevereniging voor vooral kleinere en middelgrote uitzendbureaus en payrollers, viert dit jaar haar vijfentwintigste verjaardag. Van rebel naar relevante, volwassen polder-partner. ,,In tijden van veranderende en complexe wet- en regelgeving is een branchevereniging zoals de NBBU van onschatbare waarde,” schreef de NBBU bijna op z’n WC-Eends. Maar ik ben het van harte met ze eens. De nu heel binnenkort in werking tredende Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wierp z’n lange schaduw vooruit over het feestjaar van de NBBU. Dus was minister Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ook als spreker uitgenodigd voor het Jubileumcongres.

Arbeidsmarkt

In de video-opname die werd getoond, vertelde een behoorlijk soepel sprekende minister over zijn beeld van de ingrijpende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat er veel hoogopgeleiden voor flex kiezen en zo optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en dat veel lager opgeleiden, waaronder veel vakmensen, steeds meer de zekerheid en rechten van een vast contract en perspectief en pensioen en opleidingen moeten missen. Dat jongeren, de Millennials, heel anders over werk denken en op zoek zijn naar een nieuwe balans tussen banen, leren en een lang, gevarieerd en enerverend leven. Dat de Commissie Borstlap al in haar tussenrapportage van afgelopen juni heeft gepleit voor een gelijk speelveld voor alle werkenden. Voor meer wendbaarheid in álle contracten, en voor veel ruimte voor duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Na nog wat gelukswensen was het voorbij.

Sinds het voorjaar van 2016 groeit het aantal vaste contracten weer op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sinds begin 2018 groeit het aantal vaste contracten zelfs sneller dan de flexschil. Sinds de zomer van 2018 is de werkloosheid lager dan 4%, dus onder de kraptegrens gezakt. Een kwart van alle werkgevers heeft belemmerend last van de krapte op de arbeidsmarkt. De groei van het aantal vaste contracten kwam daarom deze zomer zelfs op +4 procent uit – dat hoge groeitempo hadden we deze eeuw nog niet gezien. En het derde kwartaal van 2019 is de flexschil ‘dus’ met -1,6 procent gekrompen. Koolmees wil meer vast en minder flex, hij wil de flexibilisering stoppen en keren, wel, de markt doet het werk al voor ‘m, al lang. Wéér – net als in de krapteperiodes

Dat contract voor onbepaalde tijd werd dus een garantie voor een productieve medewerker. van 1999-2001 en 2007-2008. Laten we ook nog even wat beter terugkijken naar de periode sinds eind 2008, toen de Grote Recessie uitbrak. Dan vallen een paar frappante zaken op. Ten eerste is er niet alleen sprake geweest van flexibilisering (bijna volledig in de dienstverlening en de publieke sectoren), er is ook sprake geweest van wat ik ontvasting ben gaan noemen. Met name in de industrie en de bouw is de werkgelegenheid flink gekrompen, met als gevolg dat daar flink wat vaste contracten – ongeveer een kwart miljoen! – zijn verdwenen. Dat heeft vooral veel met verdergaande automatisering, offshoring en internationale concurrentie te maken. En dat waren vooral vaste contracten van laagopgeleiden. Bij laagopgeleiden is de flexschil

inderdaad gegroeid van 25 naar 30 procent van de werkenden ouder dan 25 jaar, maar dat komt dus volledig (!) door de daling van de werkgelegenheid, ten koste van de vaste contracten. Van de groei van het aantal flexwerkers ouder dan 25, van 1,6 miljoen tot 2,1 miljoen, is liefst driekwart bij de hoogopgeleiden terecht gekomen (en de rest bij de middelbaar opgeleiden). Bij hen is de flexschil bij 25plussers gegroeid van 22 tot 27 procent van de werkenden.

Van flex naar vast naar flex

In de 19e eeuw kwamen, met de 1e en de 2e Industriële Revolutie, de grootfabrieken op, waar kinderarbeid en uitzichtloze arbeidsomstandigheden de norm waren. De liberale democratie, het communisme en het socialisme zorgden in de loop van de 19e eeuw voor tegendruk, en aldus ontstonden het Kinderwetje van Van Houten (1874), het Arbeidsrecht, de Leerplicht (1900) en in 1907 de Wet op de Arbeidsovereenkomst. Grootschalige fabrieken gingen tegelijkertijd op zoek naar standaardisatie, met de Scientific Management-methode, en zagen nu ook het nut van dat arbeidsrecht met z’n vaste contracten.


Uit de adocatenpraktijk 11

uitzendSCOPE • DECEMBER 2019

500 agenten te kort Negen politiebureaus in Amsterdam gaan voortaan om 18.00 uur dicht. De hoofdstedelijke politie kampt al langere tijd met een tekort aan vijfhonderd fte’s. De maatregel is volgens burgemeester Halsema ‘pijnlijk doch weloverwogen’.

Dat contract voor onbepaalde tijd werd dus een garantie voor een productieve medewerker. Maar in de loop van de 20e eeuw wilden wij geen standaardproducten meer, maar variatie en diensten en belevingen. En dus is standaardisatie nu weer uit, en flexibilisering broodnodig. Aan het einde van de 20e eeuw verscheen daarom de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (1999), die de flexibilisering niet wist te stoppen, maar wel wat civiliseerde. De Wet Werk en Zekerheid (2015) heeft de flexibilisering niet gestopt (wat wel, weet ik niet). De Wet op de Loondoorbetalinsgsverplichting bij ziekte (2004) heeft een flexplosie tot gevolg gehad – tussen 2004 en 2017 (Peak Flex) is de flexschil ontploft van 22 tot 35 procent van de werkenden tussen 15 en 75 jaar (met een relatief sterke groei onder jongeren).

Werkelijkheid

Dus nu volgt de WAB (2020). De grote, spannende vraag is nu: Wat gaat de WAB met de flexibilisering doen? En tegelijk: Wat gaat de WAB doen aan de onder digitaliseringsdruk verder krimpende werkgelegenheid in de industrie, in de bouw, en in de agrarische sector, de logistiek, en ook in de financiële dienstverlening, en in de detailhandel? In beroepen zoals administratief medewerkers, secretaresses, monteurs, verkoopmedewerkers detailhandel? Wat gaat de WAB doen aan de vergrijzing? Aan de na 2020 krimpende beroepsbevolking? Aan de stagnerende arbeidsparticipatie? Aan de stijgende specifieke niet-participatie? Ook belangrijk: wat gaat de WAB doen aan de stagnerende arbeidsproductiviteit? Bezint eer gij begint.

Markt

Ik ben eigenlijk niet eens geïnteresseerd in de vraag of de WAB wel of niet gaat werken. Of gaat zorgen voor meer vast en minder flex. We zullen het nooit weten,

De grote, spannende vraag is nu: Wat gaat de WAB met de flexibilisering doen? want de markt zit er weer tussen. De WAB is intens verspilde moeite. De WAB negeert álle belangrijke, fundamentele vraagstukken. En voortekenen van ‘Borstlap’ beloven niet veel beter. Het lijkt te gaan over een herschikking van rechten en plichten die ‘eerlijker’ is en de huidige sociale voorzieningen financierbaar houdt dan over een poging om de zogeheten functionele flexibiliteit alsnog op de kaart te krijgen. Prima. Heel goed. Niks mis mee. Maar wat gaan we doen met de nieuwe, fundamenteel ingrijpende uitdagingen?

MANON VAN DEN BRAND ARBEIDSRECHT ADVOCAAT BIJ AMS ADVOCATEN

De WAB

en aflopende arbeidsovereenkomsten

H

et is 19 oktober 2019. HR-manager Saskia zit achter haar bureau en krijgt een melding dat de arbeidsovereenkomst van Hugo op 1 december 2019 afloopt. Saskia mailt Pieter, de leidinggevende van Hugo, met de vraag of hij nog steeds tevreden is over Hugo en of zijn arbeidsovereenkomst nog een keer verlengd moet worden. Saskia vraagt Pieter uiterlijk op 25 oktober te reageren zodat zij nog op tijd aan de aanzegverplichting kan voldoen als de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. Immers, een werkgever is verplicht haar tijdelijke werknemers uiterlijk één maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Als de werkgever dat niet of niet tijdig doet, is zij aan de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd. Op 22 oktober laat Pieter weten dat Hugo zijn functie naar behoren vervuld en hij een waardevolle toevoeging is voor het team. Pieter zou Hugo graag behouden, maar wijst Saskia erop dat Hugo al twee keer een arbeidsovereenkomst voor 11 maanden heeft gehad. Pieter vraagt zich dan ook af of een eventuele verlenging niet betekent dat Hugo voor onbepaalde tijd in dienst moet komen. Gelet op de financiële situatie van de organisatie wil zij niet (ongewild) vastzitten aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na het lezen van deze e-mail herinnert Saskia zich een telefoongesprek met haar advocaat. Enkele maanden geleden liet haar advocaat weten dat de wetgeving per 1 januari 2020 weer zou veranderen en dat dit ook gevolgen zou hebben voor de ketenregeling. Tijdens dat telefoongesprek leek het nog heel ver weg en sloeg Saskia hier niet echt op aan. Zij weet dus niet goed wat er precies gaat veranderen. Tijd om haar advocaat even te bellen. Mag zij nu wel of niet een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden?

Huidige ketenregeling

De advocaat van Saskia legt uit hoe de huidige ketenregeling werkt. Aan de bevoegdheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten is immers een grens gesteld om te voorkomen dat aan een werknemer langs die weg ein-

Tips voor de ketenregeling onder de WAB - Beoordeel of binnenkort arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van werknemers aflopen; - Bepaal of je deze werknemers voor onbepaalde tijd in dienst wilt nemen of – indien mogelijk – nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou willen aanbieden; - Beoordeel of er nog ruimte is om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Als de volgende arbeidsovereenkomst ná 1 januari 2020 eindigt, dan mag de totale keten weer drie jaar beslaan; - Wees ervan bewust dat per 1 januari 2020 alle werknemers en dus ook de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf de eerste dag recht hebben op de wettelijke transitievergoeding.

deloos de normale ontslagbescherming wordt onthouden. De huidige wet bepaalt dat de laatste arbeidsovereenkomst geldt als ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’: -Overeenkomsten die voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd en (met inbegrip van die tussenpozen) een periode van 24 maanden hebben overschreden; - Meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal zes maanden. Hierbij maakt de advocaat de kanttekening dat er enkel sprake is van omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als een eerdere arbeidsovereenkomst is verlengd. Dus een (eerste) arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld vier jaar eindigt na die tijd van rechtswege. Op deze regel is weer één uitzondering toegelaten, namelijk wanneer de

Op dit moment is het stapelen van ontslaggronden niet mogelijk. (eerste) arbeidsovereenkomst 24 maanden duurt en deze onmiddellijk wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor niet meer dan drie maanden. In dat geval eindigt ook deze tweede arbeidsovereenkomst van rechtswege. Saskia komt tot de conclusie dat de huidige ketenregeling betekent dat zij Hugo niet nogmaals een tijdelijke arbeidsovereen-

komst voor bijvoorbeeld 12 maanden kan aanbieden, omdat zij op 1 februari 2020 de tweejaarstermijn zou overschrijden.

Ketenregeling onder de WAB

Aarzelend vraagt Saskia aan haar advocaat of de wet die per 1 januari 2020 in werking treedt ook gevolgen heeft voor deze ketenregeling. In antwoord op deze vraag legt de advocaat uit dat onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de ketenregeling inderdaad weer wordt verruimd, en wel als volgt: Werkgevers mogen maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeenkomen met de maximale duur van 36 maanden (in plaats van 24 maanden); De advocaat benadrukt dat de nieuwe regels direct van toepassing zijn. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenregeling van drie jaar van toepassing is. Ook als deze arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is aangegaan.

12 maanden

Voordat Saskia het telefoongesprek met haar advocaat beëindigt, verifieert Saskia of zij het goed heeft begrepen dat zij Hugo dus nog een derde arbeidsovereenkomst voor 12 maanden kan aanbieden? Haar advocaat bevestigt dat dit inderdaad mogelijk is. Er ontstaat in dat geval geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat de overschrijding van de tweejaarstermijn plaatsvindt na de invoering van de nieuwe ketenregeling die directe werking heeft. Saskia haalt opgelucht adem en bedankt haar advocaat voor de uitleg en het advies. Vervolgens stelt Saskia de derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op.


Payrollen WW-premie

WAB Allocatie

Ketenregeling

Pensioen Onbepaalde tijd

Transitievergoeding

Oproepkracht Uitzenden

Bent u nog steeds aan het puzzelen? De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is voor ondernemers een complexe puzzel. WePayPeople helpt graag bij het vinden van het ontbrekende puzzelstukje. Dit doen wij door met u såmen te werken in plaats van met u de concurrentie aan te gaan. Ook na 1 januari 2020. Meer weten over payrolling, backoffice dienstverlening en de WAB? Bel WePayPeople via 020 – 820 80 40 of kijk op www.wepaypeople.nl

WePayPeople, uw partner in goed werkgeverschap.

Exclusiviteit

Profile for Trusted Media Publishers

Uitzendscope December 2019  

Uitzendscope is een uitgave van WePayPeople. In dit nummer aandacht voor de WAB. Alle maatregelen en implicaties op een rij. Maar ook een in...

Uitzendscope December 2019  

Uitzendscope is een uitgave van WePayPeople. In dit nummer aandacht voor de WAB. Alle maatregelen en implicaties op een rij. Maar ook een in...

Advertisement