Page 1

From Blog to Book.

’ HTTP :// HENRYLONGNGUYEN . COM ’


BlogBook

2

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


Contents 1 2009

7

1.1 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng ¡o (2009-09-11 02:12) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

ñc 21/3 20/4 . . . . . . . .

17

Trâu Vàng 21/4 21/5 . . . . . . . .

35

Cung B¡ch D°¡ng - Aries

Con Cëu

(2009-09-13 03:11) - Henry Long Nguyen

Cung Kim Ng°u - Taurus

(2009-09-13 18:58) - Henry Long Nguyen

1.2 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cung Song Tí - Gemini - Song Sinh 22/5 21/6 (2009-10-13 03:45) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . Cung Cung

22/6 23/7 (2009-10-17 02:20) - Henry Long Nguyen . . . . . . . .

Gi£i

-

-

Cancer

Leo

-

Con

51 52

Cua

77

-

24/7 23/8 (2009-10-18 03:35) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Cung Xí Nï - Virgo

Trinh Nï 24/8 23/9 (2009-10-18 06:06) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Cung Thiên Bình - Libra - 24/9 23/10 (2009-10-19 22:47) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Cung BÍ C¡p - Scorpio

Th§n Nông 24/10 22/11 . . . . . . . . 161

(2009-10-20 00:19) - Henry Long Nguyen

1.3 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

180 3


BlogBook

CONTENTS

Cung Nhân Mã - Sagittarius - 23/11 21/12 (2009-11-01 04:38) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Cung Ma K¿t - Capricornus

Nam D°¡ng 22/12 20/1 . . . . . . . . 200

(2009-11-02 05:30) - Henry Long Nguyen

Cung B£o Bình - Aquarius - Henry Long Nguyen

21/1 19/2 (2009-11-07 03:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

1.4 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cung Song Ng° - Pisces - Henry Long Nguyen

242

20/2 20/3 (2009-12-02 02:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Tóm L°ãc Tính Cách 12 Cung Hoàng ¡o (2009-12-05 02:22) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 2 2010

287

2.1 May

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

Sñ Xung Kh¯c Giïa Các Cung và Lý Do (2010-05-09 06:13) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 2.2 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·c

iÃm riêng nhïng cung Hoàng ¡o (2010-11-30 19:14) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

3 2011

299

3.1 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T-t

293

X¥u

Cça

Các

Cung

- Henry Long Nguyen

299

Hoàng ¡o (2011-02-08 13:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

3.2 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

Phân Lo¡i EQ Theo Cung Hoàng ¡o (2011-04-16 02:40) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3.3 May

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhïng

321

iÁu Nên và Không Nên Trong Tình Yêu (2011-05-22 11:14) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

4

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

CONTENTS

3.4 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

¡o nào thông minh nh¥t? (2011-06-08 03:04) - Henry Long Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Cung Hoàng

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

5


BlogBook

6

CONTENTS

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


Chapter 1 2009 1.1

September

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

7


BlogBook

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

1.1. September

¡o

(2009-09-11 02:12)

- Henry Long Nguyen

VÛi ph§n ông ng°Ýi Châu Á, khái niÇm vÁ 12 Cung Hoàng ¡o có l½ khá muÙn bßi të lâu rÓi t¥t c£ Áu quen vÛi 12 con giáp h¡n. Tuy nhiên các th¿ hÇ sau này, cå thà là b¯t §u të th¿ hÇ 8x (nhïng ng°Ýi sinh vào nhïng n m th-p niên 80). 12 Cung Hoàng ¡o nhen nhúm trß thành 1 hình théc tí vi mÛi xem cho vui song song cùng tí vi 12 con giáp.

Nh°ng ph£i ¿n khi th¿ hÇ 9x trß thành Teen thì khái niÇm 12 cung Hoàng ¡o mÛi th-t sñ bùng nÕ và °ãc ón nh-n rÙng rãi ¿n méc Tí vi 12 con giáp truyÁn thÑng cça Châu Á giÝ chÉ còn là biÃu t°ãng cça tëng n m ché không °ãc ng°Ýi tr» yêu thích hoàn toàn. 8

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Vì âu có sñ soán ngôi này? Lý gi£i th-t ¡n gi£n. Bßi vì 12 cung Hoàng ¡o phù hãp vÛi tiêu chí cça cuÙc sÑng hiÇn ¡i, chúng không r°Ým rà r¯c rÑi và mang màu s¯c mê tín nhiÁu nh° 12 con giáp (Các hÇ Kim - MÙc -Thçy -HÏa - ThÕ cça tëng n m và Xung Kh¯c theo tuÕi cça tëng con giáp). Nói vÁ v¥n Á Xung-Kh¯c. 12 Cung Hoàng ¡o v«n s½ chÉ ra cho b¡n nhïng cung nào không hãp vÛi cung nào. Nh°ng v¥n Á ß ây không ph£i là sñ xung kh¯c 1 cách vô lý mà "chÉ có thà là" không hãp. T¡i sao? Bßi vì, các chòm sao hoàng ¡o có °ãc chia ra theo tëng nhóm sao chi¿u mÇnh (Sao thçy, Thiên V°¡ng, sao ThÕ. Cing nh° nguyên tÑ hình thành: c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

9


BlogBook

1.1. September

Lía, ¥t, N°Ûc và Không khí. Ngoài ra còn 2 lo¡i hình tính cách h°Ûng nÙi và h°Ûng ngo¡i. à dÅ hình dung, ta có thà chÉ ra th¿ này:

12 cung °ãc chia thành 4 y¿u tÑ, 3 ·c tính và 2 nguyên t¯c. Các y¿u tÑ bao gÓm: lía (nÓng nhiÇt), ¥t (thñc t¿), không khí (trí théc) và n°Ûc (tình c£m).

Lía: B¡ch D°¡ng, S° Tí và Nhân Mã. ¥t : Kim Ng°u, Xí Nï và Ma K¿t. Không khí : Song Sinh, Thiên Bình và B£o Bình. N°Ûc : Cñ Gi£i, HÕ Cáp và Song Ng°.

Nhïng c·p t°¡ng xéng nh¥t th°Ýng gÓm nhïng ng°Ýi thuÙc cùng mÙt nhóm lía/lía, ¥t/ ¥t, không khí/không khí và n°Ûc/n°Ûc. Nh°ng không ph£i lúc nào cing nh° v-y. Các cung l¡i °ãc chia thành 3 ·c tính: thÑng l)nh (tham vÍng nh°ng hách dËch), Õn Ënh (qu£ quy¿t nh°ng °¡ng b°Ûng) và bi¿n Õi (thích nghi nh°ng dÅ thay Õi).

ThÑng l)nh: B¡ch D°¡ng, Cñ gi£i, Thiên bình và Ma K¿t. Ôn Ënh : Kim ng°u, S° tí, HÕ cáp và B£o bình. Bi¿n Õi : Song sinh, Xí nï, Nhân mã và Song ng°. Nh° th¿ b¡n có thà tìm ki¿m ng°Ýi hãp trong nhóm ·c tính cça mình. 10

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Các cung cing l¡i °ãc chia thành 2 lo¡i: chç Ùng và bË Ùng (h°Ûng ngo¡i và h°Ûng nÙi). Lía và không khí th°Ýng mang tính tích cñc và chç Ùng, trong khi ¥t và n°Ûc l¡i tiêu cñc ho·c bË Ùng.

Chç Ùng: B¡ch D°¡ng, Song sinh, S° tí, Thiên bình, Nhân mã và B£o bình th°Ýng hoà Óng và cßi mß. BË Ùng: Kim ng°u, Cñ gi£i, Xí nï, HÕ cáp, Ma K¿t và Song ng° th°Ýng thu mình và khiêm nh°Ýng.

Dña vào nhïng y¿u tÑ trên thì rõ ràng r¥t khó à g·p nhïng ng°Ýi hoàn h£o à k¿t b¡n ho·c quen bi¿t yêu th°¡ng. à trái tim và bÙ óc i chung vÛi nhau luôn là mÙt thách théc, cing giÑng nh° viÇc chËu ñng quan iÃm, cách c° xí c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

11


BlogBook

1.1. September

và thói quen cça m×i ng°Ýi. V-y âu là chìa khoá cho sñ hòa hãp?

Nó chính là sñ tho£ hiÇp, hay cho và nh-n. MÍi ng°Ýi nên nh-n ra r±ng sñ khác biÇt luôn tÓn t¡i, vì v-y c§n ph£i ch¥p nh-n cái b¥t Óng ó à có thà duy trì các mÑi quan hÇ.

Nhïng ai thñc sñ hoà Óng là có cùng cung hoàng ¡o, nh°ng th-m chí sñ quen thuÙc cing gây nên c£m giác nhàm chán sau này. Ngoài ra, kà c£ àn ông và àn bà cùng mÙt cung cing khác nhau do giÛi tính cça hÍ. Bßi v-y ng°Ýi ta v«n th°Ýng nói àn ông ¿n të sao Ho£, àn bà ¿n të sao Kim.

Xét trên ph°¡ng diÇn tính cách à nói chòm sao nào không không hãp vÛi chòm sao nào là do ·c iÃm tính cách mà có thà không hãp nhau. Ho·c chÉ có thà làm b¡n nh°ng khó có thà thành ng°Ýi yêu. ó là nhïng lý gi£i logic ché không hÁ mê tính, nhïng trên h¿t v«n chÉ là nh-n Ënh à tham kh£o. Thñc ch¥t không mang tính c¥m oán và phán xét kiÃu nh° "ph£i là nh° th¿ mÛi úng".

Cing chính bßi sñ phân hóa a d¡ng 1 n m t°¡ng éng 12 cung biÃu tr°ng thay vì chÝ ç 12 n m nh° các con giáp ã mang ¿n sñ a d¡ng khi¿n giÛi tr» yêu thích tí vi Hoàng ¡o.

Không nhïng th¿, 12 cung hoàng ¡o cho chúng ta cái nhìn mÛi vÁ con ng°Ýi và tính cách khá thú vË và chu©n xác theo tëng cung. Theo chiêm tinh hÍc, con ng°Ýi vào thÝi iÃm sinh ra trên trái ¥t chËu £nh h°ßng nh¥t Ënh cça nhïng béc x¡ m·t trÝi và các thiên thÃ. Do ó tính n¿t và cÑt cách cça nhïng ng°Ýi sinh ra ß m×i kho£ng thÝi gian trong n m Áu có nhïng nét chung. 12

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

Hoàng

¡o

BlogBook

BiÃu t°ãng cça 12 cung

Ng°Ýi x°a quan sát m·t trÝi qua kính thiên v n, nh-n ra r±ng ß nhïng thÝi iÃm khác nhau trong n m, m·t trÝi n±m ß khu vñc nhïng chòm sao khác nhau. D°Ýng nh° m·t trÝi i trên con °Ýng vi trå cça mình - Hoàng ¡o (Zodiac) - mÙt n m h¿t mÙt chu kó (D°¡ng LËch). Các nhà chiêm tinh chia Hoàng ¡o thành 12 cung theo thé tñ §u tiên là Cung B¡ch D°¡ng và chú ý thÝi gian b¯t §u và k¿t thúc cça m×i chòm sao luôn là dao Ùng 1 - 2 ngày (xem thêm ph§n gi£i thích bên d°Ûi bài vi¿t):

1. Aries - B¡ch D°¡ng (21/3-20/4) 2. Taurus - Kim Ng°u (21/4-21/5) 3. Gemini - Song Sinh (22/5-21/6) c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

13


BlogBook

1.1. September

4. Cancer - Cñ Gi£i (22/6-23/7) 5. Leo - S° Tí (24/7-23/8) 6. Virgo - Xí Nï (24/8-23/9) 7. Libra - Thiên Bình (24/9-23/10) 8. Scorpio - BÍ C¡p (24/10-22/11) 9. Sagittarius - Nhân Mã (23/11-21/12) 10. Capricornus - Ma k¿t (22/12-20/1) 11. Aquarius - B£o Bình(21/1-19/2) 12. Pisces - Song Ng° (20/2-20/3).

Thu-t ngï cung Hoàng ¡o có ý ngh)a nh° sau: N¿u b¡n sinh ra trong kho£ng të ngày 24/7 ¿n ngày 23/8, thì m·t trÝi trong giai o¡n ó n±m ß chòm sao Leo (S° Tí). Tuy nhiên không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên "ngÍn". Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng 1 ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Ví då, n¿u sinh cça b¡n là 22/12, chòm sao cça b¡n s½ là Ma K¿t, nh°ng b¡n cing có thà có thêm tính n¿t cça Nhân Mã nïa. ¥y là iÃm thú vË và cing là khó kh n nh¥t khi phán oán nhïng ng°Ýi bË £nh h°ßng cça 2 cung 1 lúc nh° th¿ này. Nh°ng nhïng tính cách ·c tr°ng s½ do chính ng°Ýi ó quy¿t Ënh chÍn l¥y. 14

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Do v-y, cing s½ có ng°Ýi thu§n 1 tính cách n¿u sinh ra vào thÝi gian giïa nía §u cça 1 cung. Và nhïng ng°Ýi này s½ có tính cách ·c tr°ng rõ ràng nh¥t cça cung ó, gÍi vui là Thu§n.

Nh°ng cuÑi cùng, b¡n ph£i tñ nhìn nh-n r±ng tâm lý con ng°Ýi vô cùng phéc t¡p. M×i ng°Ýi chúng ta là 1 ·c tr°ng riêng mà khó có ai dám ch¯c r±ng ã hiÃu rõ b£n ch¥t cça ng°Ýi khác trong lòng bàn tay. Cung Hoàng ¡o cing chÉ là 1 tài liÇu chung chung mang tính tham kh£o khó có thà chính xác hoàn toàn. Vì n¿u tin r±ng tính cách chúng ta °ãc Ënh hình nhïng ·c iÃm chung theo ngày/tháng/n m sinh thì b¡n còn ph£i tìm hiÃu sâu h¡n nïa vÁ 1 ng°Ýi theo chu©n thÝi gian ó và có thà ph£i chu©n ¿n giÝ/phút/giây nïa. Ngoài ra tính cách Ënh hình khi m×i ng°Ýi tr°ßng thành phå thuÙc khá nhiÁu c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

15


BlogBook

1.1. September

vào môi tr°Ýng sÑng, nhïng ng°Ýi có £nh h°ßng t° t°ßng ¿n b¡n trong suÑt nhïng giai o¡n hình thành nhân cách, cing nh° tri théc v n hóa cça xã hÙi - vùng miÁn - quÑc gia mà b¡n sÑng và hÍc t-p. Lo¡t bài này mình tëng post lên các diÅn àn thân thuÙc n m 2006 nh°ng qua nhiÁu l§n nâng c¥p và Õi SV Database ci bË thay mÛi - n¿u giï °ãc cing chÉ 1 ít và nhïng bài ó cing có thi¿u xót và cing không trÍn v¹n. Nay cùng vÛi Blog mÛi mình s½ ng l¡i và d§n bÕ xung hoàn chÉnh nhïng gì còn thi¿u. Có thà xem là phiên b£n c-p nh-t mÛi nh¥t cça 12 Cung Hoàng ¡o. Bài vi¿t có b£n quyÁn. N¿u b¡n phát hành l¡i vui lòng ghi rõ nguÓn ho·c à l¡i Backlink henrylongnguyen.com

Henry Long Nguyen

16

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.1. September

Cung B¡ch D°¡ng - Aries

Con Cëu

ñc 21/3

20/4

(2009-09-13 03:11) - Henry Long Nguyen

B¡ch D°¡ng n ng Ùng và nhiÇt huy¿t. Luôn tiên phong trong công viÇc và chuyÇn b¡n bè. Vì là cung §u tiên trong 12 cung Hoàng ¡o nên B¡ch D°¡ng luôn i §u trong t¥t c£ các ho¡t Ùng.

Profile

• Cung thé: 1 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: cung sÑ cça ng°Ýi chç nhân, ng°Ýi thç l)nh • Sao chi¿u mÇnh: sao HÏa (biÃu t°ãng cho khát vÍng, quyÁn lñc, c¡nh tranh, chi¿n tranh, b¡o lñc và lòng can £m) • BiÃu t°ãng: con cëu ñc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

17


BlogBook

1.1. September

• Ngày trong tu§n: thé Ba •

á t°ãng tr°ng: kim c°¡ng, hÓng ngÍc (ruby), ngÍc th¡ch anh Ï

• Nguyên tÑ: lía • Kim lo¡i: s¯t •

Ùng v-t: sói, gà trÑng

• Màu s¯c: màu Ï th¯m, cam • Hoa: hoa c©m ch°Ûng, hoa anh túc, hoa tulip, cây -u chÕi • BÙ ph-n c¡ thÃ: §u, khuôn m·t • Séc khÏe: c§n chú ý tÛi §u, m·t, não và r ng trên • Të khóa: CÁI TÔI • H¹n hò vÛi: S° Tí, Nhân Mã • Làm b¡n vÛi: Cñ Gi£i, Ma K¿t • N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: kéo co •

iÁu làm b¡n buÓn phiÁn: sñ kích Ùng

• Môn thà thao: taekwondo • Công viÇc hoàn h£o: céu hÏa, giáo viên d¡y aerobics • Phå kiÇn tÑt nh¥t: mi • N°Ûc hoa: àn h°¡ng, o£i h°¡ng • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: m·c Ó Ï •

iÃm ¿n: phÑ biÃn

• Kh©u hiÇu:

ëng chen vào con °Ýng cça tôi!

• Mong °Ûc th§m kín: trß thành thç l)nh • Con sÑ may m¯n: 1 và 9 • Các cung hãp: B¡ch D°¡ng, S° Tí và Nhân Mã • Các cung không hãp: Thiên Bình • Món quà yêu thích nh¥t: dång cå thà thao, qu§n áo ho·c dång cå làm viÇc • Thích: sñ tiên phong, sñ chi¿n th¯ng, sáng t¡o, làm viÇc, sñ khßi §u mÛi, sñ qu£ quy¿t 18

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

• Ghét: tuân lÇnh, chia s», thua cuÙc, chÝ ãi, sñ thô b¡o và nhïng ng°Ýi sÑng phå thuÙc • Nhà cía: th°Ýng chú ý tÛi các chi ti¿t ß cía, hình théc bÁ ngoài cça ngôi nhà TruyÁn thuy¿t Athamas, vua xé Croneus có con trai Phrius và con gái Helle vÛi ng°Ýi vã §u Nephele con gái cça nï th§n mây. Nh° các vË vua khác ham mê nhan s¯c, khi chán vã, Athamas uÕi Nephele i à c°Ûi Ino, con gái cça Cadmus vua xé Thebes. Có 2 con vÛi nhà vua, Ino ghen vÛi con cça Nephele và tìm cách à con mình k¿ vË ngôi báu. Lúc ó, ngô là mùa màng chính cça xé Croneus cho ng°Ýi và thú v-t. Ino làm cho ngô không n£y n§m b±ng cách kín áo thuy¿t phåc phå nï cça v°¡ng quÑc rang nó lên tr°Ûc khi gieo trÓng, Óng thÝi hÑi lÙ cho nhà tiên tri °ãc nhà vua sai i hÏi các vË th§n vÁ hiÇn t°ãng này à ông ta nói dÑi r±ng hai con cça Nephele chính là nguÓn gÑc hiÃm hÍa. Nhà vua ph£i t¿ th§n hÍ thì mùa màng mÛi trß l¡i. Th°¡ng con, nh°ng à céu v°¡ng quÑc, nhà vua nghe theo lÝi khuyên này. May m¯n thay, lo cho sñ an toàn cça con, Nephele ã phái mÙt ng°Ýi b£o vÇ Ùi lÑt con cëu có bÙ lông b±ng vàng gÍi là Aries do th§n Zeus t·ng cho bà. Ngày t¿ lÅ ¿n, con cëu thúc Phrius và Helle ngÓi trên l°ng và bÏ ch¡y b ng qua ¡i d°¡ng nh°ng ch³ng may Helle bË r¡i ch¿t ß biÃn (n¡i nàng ch¿t °ãc gÍi là Hellesponte). Phrius sÑng sót và l°u l¡c ¿n v°¡ng quÑc Colchis. Vua và hoàng h-u ß ó do hi¿m muÙn con trai nên nh-n chàng làm con. Sau ó chàng c°Ûi công chúa cça v°¡ng triÁu Colchis. à cám ¡n Zeus, chàng t¿ lÅ con cëu và treo bÙ lông cëu ß vË trí ·c biÇt có con rÓng không bao giÝ ngç canh giï t¡i Colchis. Còn Zeus thì treo Aries trong b§u trÝi à tôn vinh lòng can £m cça con v-t. BÙ lông vàng cça chú cëu ñc này vÁ sau trß thành báu v-t khuynh thành cça v°¡ng quÑc Colchis. Chính vì bÙ lông ¥y mà Jason, ng°Ýi anh hùng trong th§n tho¡i Hy L¡p ã tìm ki¿m trong suÑt hành trình truy tìm bÙ lông cëu c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

19


BlogBook

1.1. September

vàng nÕi ti¿ng cça mình, °ãc kà r¥t kù trong câu chuyÇn vÁ cuÙc viÅn chinh cça nhóm thçy thç tàu Argo. Còn b¡n thì sao: nhïng ng°Ýi thuÙc cung này có °u iÃm: r¥t tñ tin, can £m nh°ng ôi khi vì th¿ nên h¡i chç quan, céng §u. Trang phåc: trang phåc gÍn gàng, tho£i mái cho các ho¡t Ùng nên chi¿m sÑ ông trong tç cça b¡n. Nhïng chi¿c khoác s¡ mi s½ khi¿n b¡n thu-n lãi h¡n trong công viÇc. BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng cça B¡ch D°¡ng (Miên D°¡ng) là hình £nh phá cách cái §u cça con cëu ñc. Trong truyÁn thuy¿t Hy l¡p, B¡ch D°¡ng là con cëu cça th§n DÛt có bÙ lông b±ng vàng, tên Aries, luôn bË nhà thám hiÃm Jason s n uÕi trên con thuyÁn Argo. Tuy v-y, B¡ch D°¡ng không bao giÝ chËu à ng°Ýi ta t°Ûc i bÙ lông vàng cça mình. Cing nh° truyÁn thuy¿t, ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng là biÃu t°ãng cça lòng can £m ít khi chËu bÏ cuÙc . Ph©m ch¥t Aries là biÃu t°ãng cça séc m¡nh thà ch¥t. Tr°Ûc nhïng b°Ûc ngo·t, thí thách hay chi¿n công, mà Aries g·p ph£i, hÍ bÙc lÙ kh£ n ng chÑng á tuyÇt vÝi. H¡n nïa, sao HÏa là sao mang n ng l°ãng d°¡ng . iÁu này lý gi£i vì sao nhiÁu v-n Ùng viên thà thao nÕi ti¿ng là dân Aries. àn ông sinh ß sao này là nhïng X-men ích thñc. N¿u là phå nï, nàng s½ r¥t m¡nh m½, nhiÇt tình, h ng hái và h¡i b°Ûng bÉnh mÙt chút. Aries l¡i cñc kó ngây th¡. M·c dù hÍ Ùc l-p, n ng Ùng và quy¿t oán, ôi khi hÍ c£ tin ¿n ng¡c nhiên. Quà t·ng mà th§n Zeus ban cho hÍ ó là trái tim tr» th¡ và vÛi hÍ, th¿ giÛi luôn là mÙt n¡i §y phép màu kó diÇu. Trong tính cách B¡ch D°¡ng không có mÙt d¥u hiÇu nhÏ cça sñ láu cá. Và nó cé nh° th¿ trong c£ cuÙc Ýi c£ tin, l§m lá, rÓi l¡i c£ tin l§n nïa. MÍi gi-n buÓn s½ quên i trong chÑc lát n¿u nó °ãc ai ó an çi, v× vÁ. Tính cách ó không có gì bí ©n hay phéc t¡p: ng°Ýi ó tr°Ûc m·t b¡n, t¥t c£ rõ nh° lòng bàn tay. 20

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Mang ¿n niÁm vui cho mÍi ng°Ýi ó là mÙt trong nhïng måc ích chính cça B¡ch D°¡ng. Ng°Ýi này chân thành tin ch¯c r±ng cuÙc sÑng chéa §y nhïng diÇu kó, và ng°Ýi này sung s°Ûng °ãc chia s» nhïng iÁu tuyÇt vÝi ó, n¿u t¥t nhiên chính b¡n cing muÑn nh° v-y. Mô t£ B¡ch D°¡ng là ngôi sao cça nhïng ng°Ýi liÁu l)nh và kiên quy¿t. MÙt khi hÍ ã quy¿t Ënh, không gì có thà ng n c£n. C¡ thà hÍ tràn §y n ng l°ãng và tinh th§n tranh ua. HÍ là ng°Ýi tiên phong trong mÍi viÇc. ëng bao giÝ phê phán sai l§m cça hÍ gay g¯t, hÍ có thà trß nên nguy hiÃm ¥y. HÍ th°Ýng là nhïng ng°Ýi b¡n l-p dË, ng°Ýi lãnh ¡o tuyÇt vÝi và là nhà chính trË tài ba. HÍ thích giám sát và tÕ chéc công viÇc. ëng l£ng tránh hÍ vì ngh) r±ng b£n tính cça hÍ x¥u. Thñc ch¥t, hÍ r¥t thân thiÇn, tÑt bång và rÙng l°ãng. HÍ hãp vÛi ng°Ýi cung Nhân Mã. ·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça lía. Sao chi¿u mÇnh là sao Ho£ và sao Diêm v°¡ng. Nhïng ng°Ýi cung Aries có mÙt séc kho» tÑt, ít m¯c bÇnh, và hÍ luôn có nhiÁu sáng ki¿n. HÍ r¥t n ng nÕ và th°Ýng hành Ùng theo b£n n ng. ôi lúc, hÍ m¯c ph£i sai l§m vì tính h¥p t¥p, bÑc Óng cça hÍ. HÍ có tính Ùc l-p cao và r¥t ding c£m. ThÉnh tho£ng, ng°Ýi cung Aries bË cho là nhïng ng°Ýi coi mình là trung tâm, nh°ng hÍ không ph£i nh° th¿. HÍ có thà r¥t lãng m¡n. HÍ c§n tình yêu và sñ tin t°ßng. HÍ có khuynh h°Ûng trß thành mÙt ng°Ýi chç trong công viÇc và Ýi sÑng riêng t°. Nhïng nghÁ nghiÇp mà cung Aries có thà làm: ng°Ýi thi¿t k¿, làm ¡i lý, nhà v n, lu-t s°, chính trË gia, diÅn viên. Và nhïng nghÁ nghiÇp này s½ làm cho hÍ có v» nh° là mÙt ng°Ýi sÑng l-p dË. MÙt iÃm ·c tr°ng quan trÍng nh¥t cça cung Aries là hÍ th°Ýng xuyên gi£i to£ ph§n n ng l°ãng thëa trong ng°Ýi qua thà thao. ThÉnh tho£ng hÍ có biÃu hiÇn nh° mÙt ng°Ýi thô l× và hung b¡o. HÍ yêu say ¯m, nh°ng hÍ th°Ýng không chung thu÷. Cung Aries thích phiêu l°u, m¡o hiÃm. Khái niÇm thé tñ không có trong të iÃn cça hÍ. Tính tình cça hÍ r¥t khó oán tr°Ûc, và iÁu này làm cho hÍ thêm quy¿n ri. Phân tích biÃu t°ãng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

21


BlogBook

1.1. September

Con cëu tr¯ng §u àn có mÙt ôi sëng cong trong àn cëu chính là t°ãng tr°ng cho nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm B¡ch D°¡ng. Nhïng ng°Ýi có lo¡i hình tính cách thuÙc chòm B¡ch D°¡ng làm viÇc h§u nh° không do dñ. Tính cách c¡ b£n GiÑng nh° con v-t t°ãng tr°ng cça mình, nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng luôn không thích nghe theo sñ chÉ huy cça ng°Ýi khác, mà thích tñ mình làm viÇc. M×i con cëu §u án trong bãi ch n cça nó c§n ph£i chi¿n ¥u vÛi nhïng con cëu chÑng Ñi mÛi à ¿n chéng minh mình là thÑng soái b§y cëu. Ng°Ýi thuÙc lo¡i hình tính cách cça chòm sao này cing có Ùng lñc bên trong nh° v-y, hÍ dành ph§n lÛn thÝi gian và tinh lñc à chéng minh mình là ng°Ýi °u tú nh¥t; phái nï thuÙc chòm B¡ch D°¡ng cing nh° v-y, hÍ không an ph-n óng vai trò cça mÙt ng°Ýi phå nï nhÏ bé , trong cuÙc sÑng hÍ cing không thích chËu sñ thÑng trË cça nam giÛi. C£ nam và nï thuÙc chòm B¡ch D°¡ng Áu có mÙt lo¡i b£n tính sµn sàng ón nh-n thí thách giÑng nh° phong cách cça nhïng con cëu §u àn; ó chính là sñ chu©n bË lúc nào cing có thà kh¯c phåc °ãc khó kh n, ti¿p nh-n sñ t¥n công cça Ñi thç. Lo¡i ph°¡ng théc coi t¥n công là ph°¡ng théc phòng thç tÑt nh¥t này có khi s½ nh-n °ãc hiÇu qu£ tÑt ¹p, nh°ng nó hoàn toàn không ph£i là mÙt liÁu thuÑc linh an th§n diÇu. Tr°Ûc tiên, n¿u b¡n quên mÙt ám lang sói hiÃm ác ang ti¿n vÁ phía b¡n, mà chÉ t-p trung vào viÇc ánh ch¿t con sói i tr°Ûc tiên thì iÁu này là r¥t sai l§m. H¡n nïa nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm B¡ch D°¡ng không bao giÝ coi trÍng câu thành ngï Ph£i suy ngh) tr°Ûc khi hành Ùng , cái mà hÍ tôn sùng l¡i là Do dñ không quy¿t oán téc là ánh m¥t i thÝi c¡ . Trong l)nh vñc mà mình chÍn lña, thà hiÇn quyÁn uy và ding c£m i¿c không sã súng chính là hai lo¡i hình tính cách nÕi trÙi nh¥t cça chòm sao. Nh°ng, n¿u hoàn c£nh sß t¡i thúc bách khi¿n anh ta trß thành ng°Ýi ph£i nghe mÇnh lÇnh të c¥p trên, mà trong lòng không thích chút nào thì hai lo¡i hình tính cách trên hoàn toàn không ph£i là lúc nào cing thà hiÇn ra ngoài. Trong tr°Ýng hãp này, hÍ có thà s½ ti¿p nh-n vË trí làm thuÙc h¡ cça ng°Ýi khác 22

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

trên biÃu hiÇn, nh°ng hÍ l¡i hoàn toàn không thích thân ph-n thuÙc h¡ cça mình, n¿u nh° viÇc ß d°Ûi quyÁn cça khác này không ph£i là k¿ ho¡ch mà hÍ có °ãc lãi ích. Khi hÍ có thà th¥y °ãc hi vÍng mình có thà b°Ûc lên c¥p b-c cao h¡n, hÍ s½ ãi chÝ thÝi c¡ ¿n vÛi mình. Trong công viÇc làm n buôn bán, ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng cing luôn luôn chÝ ãi c¡ hÙi à làm ông, bà chç. Ngoài ra, giÑng nh° con v-t t°ãng tr°ng cça mình, nhïng ng°Ýi này thích ß trong mÙt qu§n thà ché không muÑn sÑng tách rÝi khÏi mÍi ng°Ýi; hÍ cing không hi vÍng hành vi cí chÉ cça mình quá khác biÇt so vÛi qu§n chúng. Lo¡i tính cách này không tránh °ãc viÇc khi¿n hÍ có nhiÁu quan niÇm truyÁn thÑng h¡n trong viÇc n m·c, th°ßng théc và ph°¡ng théc hành vi, không sáng t¡o cái mÛi khác ng°Ýi, không mÙt mình mÙt kiÃu. Vì con cëu §u án thñc sñ ã °ãc t¡o hoá giao cho nhiÇm vå ph£i b£o vÇ àn cëu cça nó; vì v-y nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng trong cuÙc sÑng ho·c trong sñ nghiÇp cing thà hiÇn ra nhïng b£n n ng b£o vÇ Ñi vÛi nhïng ng°Ýi dña vào hÍ. N¿u ng°Ýi ngoài, trong hành vi ho·c ngôn ngï, dám xâm ph¡m Ñi t°ãng b£o vÇ cça hÍ, thì hÍ nh¥t Ënh s½ °án th³ng ng°Ýi lên hành Ùng vì ¡o ngh)a, không sã Ñi ph°¡ng m¡nh h¡n hÍ, có th¿ lñc h¡n hÍ. Chòm B¡ch D°¡ng giàu tinh th§n c¡nh tranh, hÍ không gi£o ho¡t gi£ t¡o, lëa g¡t ng°Ýi khác, hÍ có mÙt lo¡i c£m giác danh dñ giÑng nh° kiÃu phong cách thÝi kó trung th¿ k÷, hành vi cí chÉ cça hÍ lúc nào cing à lÙ ra mÙt phong Ù kË s). Vì v-y khi hÍ g·p ph£i nhïng k» lëa g¡t ho·c hai m·t, h¡n nïa có kh£ n ng khôi phåc r¥t m¡nh, sau khi g·p ph£i nhïng tr¯c trß, hÍ có thà r¥t nhanh chóng éng d-y, ti¿p tåc ti¿n lên vÛi mÙt tinh th§n ph¥n ch¥n. Nhïng ng°Ýi sinh thuÙc kì 10 ngày thé nh¥t cça chòm B¡ch D°¡ng (të 21/3 ¿n 30/3), có thà thà hiÇn rõ nét ·c tr°ng tính cách kà trên. Nhïng ng°Ýi sinh vào kó 10 ngày thé hai (31/3- ¿n 9/4), thì ·c tr°ng tính cách mà hÍ thà hiÇn ra l¡i không °ãc rõ ràng l¯m. Nhïng ng°Ýi sinh thuÙc kì 10 ngày thé ba (10/4- ¿n 20/4) thông th°Ýng ã không còn c¡nh tranh hi¿u th¯ng, cÑ ch¥p nh° th¿ nïa, hÍ còn có thà biÃu hiÇn ra mÙt lo¡i tính cách linh ho¡t khá m¡nh. Ph°¡ng théc t° duy, kù x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng công viÇc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

23


BlogBook

1.1. September

Nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng cing có nét giÑng nh° con v-t t°ãng tr°ng, téc là có khuynh h°Ûng hành Ùng tr°Ûc, sau ó mÛi suy ngh) : HÍ luôn vÙi vàng hành sñ, không tÑn thÝi gian vào viÇc suy xét lý tính và cân nh¯c ¯n o. Khi c§n ph£i quy¿t oán kËp thÝi v°ãt qua nhïng ch°Ûng ng¡i, mß ra mÙt vùng ¥t mÛi, ho·c khi ph£i dùng ph°¡ng théc hai Ùi quân ánh nhau Ùi nào ding c£m thì dÙi ó th¯ng à hoàn thành nhïng nhiÇm vå t°ßng nh° không thà hoàn thành °ãc, hÍ luôn có thà làm r¥t xu¥t s¯c. Khi hÍ làm nhïng công viÇc c§n thi¿t ph£i có k¿ ho¡ch chu áo, c§n có t§m nhìn xa trông rÙng, thì hÍ làm không °ãc tÑt nh° th¿. Kích Ùng, liÁu l)nh khi¿n cho hÍ bË lÙ ra iÃm y¿u tr°Ûc nhïng Ñi thç a m°u túc trí, giÏi tính toán, va cuÑi cùng bË hÍ ánh b¡i. Khi tuó tiÇn, hành sñ cho hÍ ph¡m ph£i nhïng sai l§m nguy hiÃm, hÍ l¡i nh¥t Ënh không dám thëa nh-n mình làm sai. H§u h¿t không có mÙt ng°Ýi lãnh ¡o l¡ cam tâm tình nguyÇn thëa nh-n là mình sai, h¡n nïa nhïng ng°Ýi có lo¡i hình tính cách thuÙc chòm B¡ch D°¡ng chính là nhïng ng°Ýi tôn sùng quyÁn uy. Nh°ng, n¿u mãi mãi không thëa nh-n nhïng sai l§m mình ã ph¡m ph£i, nh° th¿ thì trong cuÙc sÑng cça b¡n s½ tái ph¡m h¿t l§n này ¿n l§n khác nhïng sai l§m giÑng nhau. HÍ luôn muÑn ng°Ýi khác coi mình là mÙt nhà t° t°ßng và mÍt ng°Ýi hành Ùng m«n c£m, lÝi nói hÍ xem ra không °ãc tho£ áng, úng méc. Trong m¯t hÍ, nhïng câu nói ngo¡i giao và nhïng lÝi nói °Ýng m-t ngÍt ngào chÉ là lãng phí thÝi gian, hÍ thích nhïng ng°Ýi ¡n gi£n th³ng th¯n, ng¯n gÍn i th³ng vào v¥n Á. °¡ng nhiên, xu¥t phát iÃm cça hÍ là tÑt, nh°ng cách làm cça hÍ không có lãi trong viÇc k¿t b¡n c£m hoá mÍi ng°Ýi. HÍ nhanh mÓm nhanh miÇng, và ngï khí luôn khi¿n cho mÍi ng°Ýi khác ph£i nghe lÝi hÍ nói. MÙt sÑ ng°Ýi thuÙc lo¡i hình tính cách này khi nói chuyÇn l¡i có ngï khí Õn hoà dËu dàng, cho dù m×i câu mà hÍ nói ra Áu muÑn khi¿n cho ng°Ýi nghe nh-n théc tính c¥p bách cça sñ viÇc, ng°Ýi nghe ph£i t-p trung toàn bÙ tinh lñc à nghe rõ tëng câu mà anh ta nói. Lo¡i tình tr¡ng này th°Ýng phát triÃn thành mÙt lo¡i hình théc giao l°u ¡n ph°¡ng, khi giao l°u vÛi hÍ, ng°Ýi khác luôn là nhïng ng°Ýi ti¿p thu bË Ùng. Tinh lñc sung mãn nh°ng thi¿u lòng nh«n n¡i, thích m¡o hiÃm nh°ng dÅ nÕi cáu; nhïng iÁu này Áu là nhïng miêu t£ chân thñc vÁ chòm B¡ch D°ong. 24

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Nói mÙt cách ¡n gi£n, cách t° duy cça hÍ và kù x£o giao l°u khi¿n hÍ có thà nhanh chóng ti¿n lên, gia nh-p vào hàng ngi nhïng ng°Ýi °u tú, nh°ng hÍ l¡i không thà duy trì °ãc lâu sñ tôn sùng cça qu§n chúng. Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Sñ nghiÇp là l)nh vñc mà B¡ch D°¡ng tÏa sáng nh¥t. B£n tính sáng t¡o, hoài bão ã thúc ©y nhïng ng°Ýi sinh ra trong cung này ¡t °ãc nhïng thành công lÛn trong sñ nghiÇp. N ng khi¿u lãnh ¡o b©m sinh khi¿n B¡ch D°¡ng ra lÇnh nhiÁu h¡n là ph£i tuân lÇnh ng°Ýi khác. Khi Ñi m·t vÛi thí thách, ng°Ýi B¡ch D°¡ng nhanh chóng ánh giá °ãc tình hình và tìm cách gi£i quy¿t. Cung này g¯n liÁn vÛi lía cing nh° khát vÍng chi¿n th¯ng. C¡nh tranh chÉ làm cho B¡ch D°¡ng m¡nh m½ và cháy sáng h¡n. NghÁ nghiÇp phù hãp vÛi B¡ch D°¡ng ó là: b¥t Ùng s£n, kinh doanh, qu£n lý và lãnh ¡o. Là mÙt chòm sao tràn §y séc sÑng, luôn quy¿t oán, sÑng tình c£m, b¡n làm viÇc trong nhïng công viÇc òi hÏi nghË lñc và lòng tñ tin. Do luôn c§n nguÓn n ng l°ãng dÓi dào à ti¿p thêm séc m¡nh cho mình nên nhïng công viÇc liên quan ¿n séc khÏe là thích hãp vÛi b¡n nh¥t. Là mÙt ng°Ýi luôn thích sñ c¡nh tranh, b¡n luôn lña chÍn nhïng công viÇc có thà chi¿n th¯ng b£n thân mình và nhïng ng°Ýi khác. NghÁ nghiÇp lý t°ßng cça b¡n là kù s° c¡ khí, nhïng công viÇc òi hÏi sí dång võ thu-t nh° quân nhân ho·c c£nh sát, hay nhïng viÇc chuyên vÁ thà thao hay ho¡t Ùng ngoài trÝi. B¡n có thà tìm hiÃu nhïng công viÇc này të nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao B¡ch D°¡ng nh° b¡n ß b¥t cé n¡i âu. HÍ r¥t phÕ bi¿n. ó là nhïng nhân viên céu hÏa, nhân viên céu hÙ ho·c bác s) ngo¡i khoa. B¡n là ng°Ýi nhiÇt thành, nh¡y bén, dám nói, tham vÍng, m¡nh m½ và sáng t¡o. MÙt công viÇc trong l)nh vñc truyÁn hình, phát thanh, qu£ng cáo hay ki¿n trúc s½ phù hãp vÛi nhïng tham vÍng và tính sáng t¡o cça b¡n. Và vì b¡n sinh ra là à lãnh ¡o nên làm viÇc trong quân Ùi hay c¡ quan hành pháp cing hãp vÛi b¡n. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

25


BlogBook

1.1. September

N¿u b¡n là mÙt ng°Ýi phå nï thuÙc chòm B¡ch D°¡ng, b¡n s½ có công viÇc nÕi trÙi h¡n nam giÛi. Khi b¡n ã là mÙt ng°Ýi Ùc l-p, b¡n có thà thành l-p mÙt công ty riêng cça mình ho·c ít ra b¡n là mÙt ng°Ýi £m trách trong công ty ó. B¡n có thà s½ không làm tÑt nhïng viÇc yêu c§u sñ nh«n n¡i và chú ý nhïng chi ti¿t nhÏ. Nhïng lÁ thói thông th°Ýng s½ gi¿t ch¿t b¡n. Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao B¡ch D°¡ng, b¡n là mÙt ng°Ýi n ng Ùng và b¡n c§n °ãc thí thách. MÙt công viÇc không có m¡o hiÃm và khám phá s½ không h¥p d«n b¡n. Vì th¿, b¡n là mÙt ng°Ýi b£o vÇ, mÙt lính thçy ánh bÙ, ho·c là mÙt thanh tra c£nh sát hoàn h£o. B¡n có thà có mÙt chút v¥n Á vÛi nhïng công viÇc hoàn toàn thuÙc vÁ trí tuÇ ho·c nhïng công viÇc liên quan ¿n hÙ lý. Các Óng nghiÇp Ñi ãi vÛi b¡n r¥t vui v» và nhiÇt tình. HÍ ng°áng mÙ sñ m¡nh m½ cça b¡n khi b¡n chú ý ¿n viÇc gì ó. Tuy nhiên n¿u b¡n c£m th¥y ai ó ang cÑ g¯ng nÕi trÙi h¡n b¡n, tính c¡nh tranh cça b¡n s½ nÕi d-y và hÍ s½ bi¿t °ãc r±ng b¡n ã céng cÏi nh° th¿ nào. B¡n là mÙt ng°Ýi s¿p tuyÇt vÝi và tho£i mái. B¡n luôn lãnh ¡o và ch m sóc cho Ùi cça b¡n. Sñ nhiÇt tình và h ng hái cça b¡n r¥t dÅ °ãc truyÁn të ng°Ýi này qua ng°Ýi kia và nó là Ùng c¡ thúc ©y à c¥p d°Ûi cça b¡n chú ý và làm theo b¡n. Bí m-t sñ thành công cça b¡n là b¡n luôn có måc tiêu và cho dù có nhïng yêu c§u gì i nïa thì b¡n cing chi¿n ¥u nh° mÙt chi¿n binh à ¡t °ãc måc tiêu ó. B¡n luôn có sñ quy¿t tâm và tñ tin ß chính mình và të bÏ måc tiêu ó không ph£i là sñ lña chÍn cça b¡n. B¡ch D°¡ng không ph£i là m«u ng°Ýi bi¿t ti¿t kiÇm vì lñc h¥p d«n cça mua s¯m, gi£i trí và các trò ch¡i khác quá lÛn. HÍ ít khi t-p trung tiÁn b¡c cho t°¡ng lai. VÛi hÍ, kho£nh kh¯c hÍ ang sÑng là quan trÍng nh¥t. Do có t° duy và yêu công viÇc nên B¡ch D°¡ng ki¿m tiÁn khá nh°ng cing tiêu r¥t ác . Có mÙt iÁu ch¯c ch¯n cho nhïng ng°Ýi sinh trong cung này là tính hài h°Ûc. Gia ình và b¡n bè 26

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Hành Ùng ó chính là kim chÉ nam cho B¡ch D°¡ng. Ng°Ýi °ãc sinh trong cung này có nhiÁu b¡n càng tÑt. Th°Ýng k¿t b¡n vÛi nhiÁu ng°Ýi trong nhiÁu t§ng lÛp xã hÙi khác nhau vì B¡ch D°¡ng thân thiÇn và dÅ g§n. Tuy v-y, b¡n thân cing ph£i là ng°Ýi thuÙc tuýp ng°Ýi t°¡ng tñ nh° B¡ch D°¡ng. Ùc l-p và hoài bão. Hai ·c tính này B¡ch D°¡ng xây dñng të nhÏ. Ngay të khi sÑng vÛi gia ình, b¡n ã thà hiÇn °Ûc muÑn cça mình. B¡ch D°¡ng sÑng r¥t tình c£m, gia ình luôn là mÙt ph§n quan trÍng trong b¡n. Tình yêu và ph£n éng tâm lý Tình yêu hiÃu theo ngh)a rÙng, bao gÓm c£ tình yêu nam nï, tình con cái, b¡n bè và thành viên trong gia ình. ·c biÇt trên ph°¡ng diÇn Ñi xí vÛi con cái, chòm B¡ch D°¡ng ã biÃu hiÇn mÙt cách rõ ràng b£n n ng b£o vÇ. D°Ûi biÃu hiÇn nôn nóng h¥p t¥p, kích Ùng cça hÍ, luôn tiÁm ©n lòng trách nhiÇm lÛn lao Ñi vÛi nhïng ng°Ýi quá tr» tuÕi, ho·c không có kh£ n ng tñ vÇ. Trong xã hÙi ngày nay vÛi nhiÁu quan niÇm mÛi, có mÙt sÑ ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng mÙt khi ã nh-n théc °ãc nuôi d°áng con cái có ngh)a là gánh vác trách nhiÇm lâu dài, không thà të bÏ, hÍ s½ dét khoát không muÑn có con. Nh°ng n¿u lúc nào thñc sñ trß thành cha m¹, hÍ s½ làm h¿t séc à xéng vÛi chéc vË cha m¹, hÍ gíi g¯n nhiÁu hi vÍng vào nhïng éa con cça mình, hi vÍng chúng có thà ding c£m, có chí ti¿n thç, ý chí cao rÙng nh° hÍ. Khi chúng ta hiÃu tình c£m theo ngh)a rÙng, chúng ta nh¥t thi¿t ph£i nhÛ nguyên tÑ tñ nhiên cça chòm B¡ch D°¡ng là HO¢. Chòm B¡ch D°¡ng khi sÑng cùng vÛi nhïng ng°Ýi sinh thuÙc các chòm sao thuÙc nguyên tÑ THUö ho·c THÔ, c§n ph£i h¿t séc c©n th-n. Nhïng ng°Ýi thuÙc ba chòm sao có nguyên tÑ tñ nhiên là THUö- chòm Cñ Gi£i, chòm HÕ Cáp và chòm Song Ng°Áu tÏ ra r¥t c§n th-n, kiÁm ch¿ và không giÏi giao ti¿p. Nhïng ng°Ýi sinh chòm sao có y¿u tÑ tñ nhiên Thçy, ThÕ phát hiÇn ra mình r¥t khó ti¿p thu sñ cuÓng nhiÇt và kích Ùng cça chòm B¡ch D°¡ng, ng°ãc l¡i chòm B¡ch D°¡ng l¡ không dÅ phát giác ra sñ rÑi lo¡n ho·c sñ c©n th-n ch·t ch½ trong lòng nhïng ng°Ýi xung quanh. Sñ qua l¡i vÛi nhïng chòm sao khác có nguyên tÑ tñ nhiên là Thçy khác nh° S° Tí, Nhân Mã thông th°Ýng không x£y ra v¥n Á gì, hÍ Áu có tính h°Ûng ngo¡i, giÏi giao ti¿p vÛi mÍi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

27


BlogBook

1.1. September

ng°Ýi. Hành Ùng cí chÉ h¥p t¥p, kích Ùng hoàn toàn không th-t sñ làm hÍ ng¡c nhiên, kinh ng¡c. Chòm sao có nguyên tÑ tñ nhiên là Không khí (Song Tí, Thiên Bình, B£o Bình) có thà s½ có chút kinh ng¡c tr°Ûc ph£n éng cça chòm B¡ch D°¡ng, nh°ng hÍ l¡i không c£m th¥y phiÁn phéc, không c£m th¥y b¥t an. Không khí cing là mÙt lo¡i nguyên tÑ dÅ bË phát tán, cing thuÙc lo¡i hình h°Ûng ngo¡i. Lãng m¡n và tình ái B¡ch D°¡ng sáng t¡o ngay c£ trong cách tán tÉnh. Nh°ng không ph£i ai cing gây °ãc sñ chú ý °ãc vÛi các chú cëu này, hÍ cing ph£i n ng Ùng và nhiÇt huy¿t giÑng nh° B¡ch D°¡ng. NgÍn lía tình yêu trong B¡ch D°¡ng rñc cháy mãi n¿u ó úng là ng°Ýi mà b¡n mong ãi. HÍ là nhïng ng°Ýi lãng m¡n th-t sñ, hÍ tin t°ßng r±ng tình yêu lãng m¡n thñc sñ tÓn t¡i, ·c biÇt là tình yêu lãng m¡n kiÃu th§n tho¡i. HÍ ki¿m tìm không mÇt mÏi, kà c£ sau khi hÍ c£m th¥y th¥t vÍng, hÍ v«n s½ theo uÕi nhïng nàng công chúa hay hoàng tí mang màu s¯c cÕ tích, mãi cho ¿n khi sñ hoang t°ßng ó cça hÍ bË tiêu tan và cuÑi cùng bË såp Õ hoàn toàn. Khi nhïng cuÓng nhiÇt ban §u bË tiêu tan c¡n kiÇt, hÍ ph£i Ñi m·t vÛi cuÙc sÑng. HÍ luôn không ti¿c séc mình à ki¿m tìm nhïng ng°Ýi tình trong mÙng không thà nào n¯m trong t§m tay. °¡ng nhiên, nhïng gì nói ß trên không hÁ có ý muÑn nói chòm B¡ch D°ong luôn là không chung thu÷. Nó chÉ muÑn nói rõ r±ng Ñi vÛi chòm B¡ch D°¡ng, muÑn làm °ãc iÃm này thì có chút khó kh n, vì viÇc chung thçy tuyÇt Ñi là xung Ùt vÛi b£n tính cça hÍ. H¡n nïa có không ít nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng khá gãi c£m, r¥t thu hút nhïng ng°Ýi khác giÛi, nhïng iÁu kiÇn khách quan cing khi¿n cho hÍ thành th¡o trên ph°¡ng diÇn tình ái. Cách chinh phåc ng°Ýi cung B¡ch D°¡ng Cách chinh phåc chàng trai Aries: iÁu quan trÍng nh¥t là b¡n không bao giÝ t¥n công tr°Ûc, hãy à anh ta chinh phåc b¡n. N¿u b¡n khéo léo, h¥p d«n và thú vË, b¡n là cô gái lí t°ßng cça anh ta. Hãy nhÛ: trß nên th-t thà và áng 28

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

yêu, và anh ta s½ không bao giÝ bÏ r¡i b¡n. LÝi khuyên: T¡i bïa n tÑi §u tiên cça hai ng°Ýi, nên n nhïng món n có thËt Cách chinh phåc nhïng cô gái Aries: N¿u b¡n trông có dáng d¥p thà thao, kho» m¡nh và thích phim £nh, thì b¡n là mÙt chàng trai lí t°ßng! Nhïng cô gái Aries r¥t m¡nh m½ và quy¿t oán, nh°ng hÍ thích °ãc b£o vÇ và quan tâm, ch m sóc. t·ng cho cô ta th-t nhiÁu quà và cô ta s½ chung thu÷ vÛi b¡n LÝi khuyên: T¡i bïa n tÑi §u tiên cça hai ng°Ýi, b¡n nên à cho cô ta chÍn nhà hàng. TÕng quát vÁ B¡ch D°¡ng Là cung mÇnh §u tiên cça vòng Hoàng ¡o, nó biÃu tr°ng cho sñ sÑng. Con Cëu chÉ ngh) vÁ mình. Nó là mÙt éa tr», và nh° mÍi con tr» khác, nó hoàn toàn chìm ¯m trong cái Tôi cça b£n thân. Nhïng gì nó quan tâm ph£i °ãc ·t lên trên h¿t. Khi éa bé bË °Ût bÉm ho·c ói, nó gào toáng lên òi hÏi nhïng gì c§n làm. Con Cëu cing v-y. N¿u c§n gì, nó không ng§n ng¡i gÍi iÇn tho¡i cho b¡n vào 4 giÝ sáng. B¡n ang ngç °? T¡i sao b¡n có thà yên chí ngç trong khi nó thì ang thao théc? Không °ãc, hãy vui lòng d-y ki¿m nhïng gì nó c§n. Thñc sñ nh° mÙt éa tr», B¡ch D°¡ng coi th¿ giÛi xung quanh chÉ là mÙt phå låc cho b£n thân mình. Th¿ nh°ng ch³ng bao giÝ có ai b£o éa tr» là ích k÷. VÛi con Cëu cing nh° v-y. Nó tñ nhiên và chân thành trong mÍi biÃu hiÇn cça mình, ¿n n×i iÁu ó d°Ýng nh° làm cho sñ ích k÷ và hung h ng cça nó l¡i có mÙt v» ¹p nào ó. Trong tính cách B¡ch D°¡ng không có mÙt d¥u hiÇu nhÏ cça sñ láu cá. Và nó cé nh° th¿ trong c£ cuÙc Ýi c£ tin, l§m lá, rÓi l¡i c£ tin l§n nïa. MÍi gi-n buÓn s½ quên i trong chÑc lát n¿u nó °ãc ai ó an çi, v× vÁ. Tính cách ó không có gì bí ©n hay phéc t¡p: ng°Ýi ó tr°Ûc m·t b¡n, t¥t c£ rõ nh° lòng bàn tay. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

29


BlogBook

1.1. September

Có mÙt sÑ ·c iÃm à nh-n d¡ng B¡ch D°¡ng. HÍ th°Ýng có mÙt g°¡ng m·t sáng láng; màu tóc khi ß d°Ûi ánh sáng m·t trÝi th°Ýng h¡i hoe nh¡t; m·t và §u hay có nÑt ruÓi, ho·c v¿t s¹o. Cí chÉ nhanh nh¹n và khéo léo. TÑc Ù t° duy cça hÍ cing nhanh nh° v-y. Con Cëu có khung x°¡ng nhÏ và ch¯c, khi i, hay Õ ng°Ýi vÁ phía tr°Ûc, nh° thà ang bay. Không thà nói B¡ch D°¡ng có mÙt dáng ng°Ýi kiÁu diÅm m·c dù sñ khéo léo cça nó à thoát khÏi nhïng tình th¿ gay go r¥t hay gây khó kh n cho nhïng k» xem th°Ýng nó. Nhìn chung, ngo¡i hình cça B¡ch D°¡ng toát lên mÙt sñ tñ tin và tñ k÷ vô biên. N¿u b¡n g·p mÙt B¡ch D°¡ng buÓn r§u ç ri, thì ch¯c ch¯n ng°Ýi ó ã bË làm tÕn th°¡ng sâu s¯c và c§n ph£i có thÝi gian à bình phåc. Nh°ng hãy tin r±ng ng°Ýi ó ch¯c ch¯n s½ bình phåc. Không có gì trên Ýi có thà làm cho B¡ch D°¡ng suy såp ho·c m¥t i tính cách. Ch¯c ch¯n ây không ph£i là mÙt ng°Ýi bi quan. Nhïng ai °ãc sao Ho£ b£o trã bao giÝ cing nhìn th³ng vào m¯t b¡n vÛi mÙt sñ chân thành dÅ th°¡ng và mÙt sñ c£ tin ¿n mçi lòng. B¡n là ng°Ýi r¥t thân cça anh ta mà. B¡n thñc lòng yêu quý anh ta, úng không? Không ph£i °? N°Ûc m¯t ã trñc dâng trào trong m¯t B¡ch D°¡ng, nh°ng ng°Ýi ó kiÁm ch¿ °ãc. Còn n¿u có lúc b¡n th¥y Con Cëu khóc vì b¡n thì ó là b¡n ã làm nó tÕn th°¡ng sâu ¿n t-n trái tim. B¡ch D°¡ng thà ch¿t ché không chËu à k» khác nh-n th¥y nhïng y¿u uÑi cça mình. ôi khi ng°Ýi này thñc sñ m¡o hiÃm tính m¡ng chÉ Ã không ai ngh) r±ng anh ta ch°a ç ding c£m. Nói chuyÇn vÛi ai, B¡ch D°¡ng th°Ýng nhìn th³ng m·t hÍ. Còn n¿u °a ánh m¯t i ch× khác, thì iÁu ó có ngh)a ¡n gi£n là anh ta không héng thú vÛi câu chuyÇn. Vào thÝi iÃm ó ã có iÁu gì khác thu hút chú ý cça B¡ch D°¡ng và anh ta không Ënh che gi¥u viÇc ó. B¡ch D°¡ng s½ dÑc h¿t séc à giành vË th¿ d«n §u trong sñ nghiÇp mình lña chÍn. MÙt B¡ch D°¡ng th¥t b¡i dÅ nh-n bi¿t °ãc qua v» b¥t mãn khi ph£i tuân thç k» khác. MÙt B¡ch D°¡ng chi¿n th¯ng thì tính tình thoáng ãng và ·c biÇt hào phóng, nh°ng th§m mong mÍi ng°Ýi xung quanh ph£i hát vang ngãi ca mình. 30

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

M·t khác, iÁu mà b¡n có cÑ m¥y cing không bao giÝ tìm th¥y ß Con Cëu là sñ t¿ nhË và khiêm tÑn. Khi t¡o hóa ban phát nhïng ph©m ch¥t này, Con Cëu ang ß âu ó r¥t xa. Gi£ dÑi, quanh co hoàn toàn không ph£i là thuÙc tính cça nhïng ng°Ýi °ãc sao Ho£ phù trã. Th³ng th¯n và tuyÇt Ñi chân thành ó là t¥m danh thi¿p cça B¡ch D°¡ng, m·c dù nhïng ph©m ch¥t này rõ ràng không ph£i lúc nào cing là °u iÃm. Trong mÙt sÑ hoàn c£nh, ng°Ýi sinh cung B¡ch D°¡ng có thà là nhïng k» vô trách nhiÇm. ó là khi éng tr°Ûc iÁu gì ó héa h¹n §y h¥p d«n, hoàn toàn cuÑn hút sñ quan tâm, hÍ có thà bÏ quên trách nhiÇm cça mình. Nhïng ng°Ýi chËu sñ qu£n chi¿u cça sao Ho£ th°Ýng bË trách cé là quá khó tính. iÁu ó có ph§n úng. Nh°ng hÍ không thù dai, không buÓn lâu, và th°Ýng ng¡c nhiên khi th¥y ng°Ýi nào mãi không quên °ãc gi-n. M·c dù tính cách Con Cëu quy¿t oán, tháo vát và qu£ c£m, nh°ng cing có nhïng thé nó sã. Ng°Ýi này không run sã khi ph£i Ñi m·t kà c£ khçng long, nh°ng l¡i không chËu °ãc au Ûn vÁ thà xác. Hoàn toàn không ph£i k» hèn nhát, nh°ng ng°Ýi này r¥t nh¡y c£m vÛi nhïng v¿t th°¡ng, au Ûn dù nhÏ nh¥t. Các bác s) r ng thñc sñ là k» thù cça Con Cëu. B¡ch D°¡ng hay bË nhïng v¿t th°¡ng nhÏ, ét tay, bÏng, có lúc sa vào chuyÇn phiêu l°u ©u £. BÇnh th°Ýng g·p ß ng°Ýi sinh cuÑi tháng 3 nía §u tháng 4 là các chéng au §u, th-n, x°¡ng khÛp, và ·c biÇt là hay c£m cúm. B¡ch D°¡ng nên quan tâm giï séc kho», th°Ýng xuyên khám nha khoa, kiÃm tra m¯t, n uÑng úng mñc, không à l¡nh §u, và cÑ g¯ng tránh l¡m dång r°ãu bia (là thé chÑng chÉ Ënh Ñi vÛi nhïng ng°Ýi sinh d°Ûi £nh h°ßng cça sao Ho£). Nhìn chung Con Cëu có mÙt c¡ thà r¯n ch¯c và d»o dai n¿u nó không am mê làm gì vô Ù, iÁu mà áng ti¿c là Con Cëu th°Ýng ph¡m ph£i. N¿u b¡n nhìn th¥y B¡ch D°¡ng ph£i n±m trên gi°Ýng thì hãy hiÃu r±ng tình tr¡ng cça ng°Ýi ó qu£ th-t là tÓi tÇ. Nh°ng kà c£ trong tr°Ýng hãp nh° v-y cing ph£i dùng séc mà giï B¡ch D°¡ng trong gi°Ýng à anh ta không chuÓn i âu m¥t. NhÝ có mÙt c¡ thà kho» m¡nh, Con Cëu có kh£ n ng bình phåc trong nhïng iÁu kiÇn mà nhïng ng°Ýi khác l½ ra ã ch¿t të lâu. Nguyên nhân chính khi¿n Con Cëu có thà bË bÇnh n·ng là tính b°Ûng bÉnh, không chËu tuân theo lÝi khuyên úng ¯n cça ng°Ýi khác. áng ti¿c là thái Ù nh° v-y vÛi séc kho» r¥t iÃn hình ß B¡ch D°¡ng. ThÑng kê cho th¥y nhïng ng°Ýi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

31


BlogBook

1.1. September

sinh cung này h§u nh° hoàn toàn không có thiên h°Ûng tÛi ch¥t ma tuý. HÍ cing r¥t ít khi sí dång thuÑc men, kà c£ th-m chí nhïng lo¡i thông th°Ýng nh° thuÑc c£m, au §u. NhÝ b£n ch¥t l¡c quan không gì lay chuyÃn, B¡ch D°¡ng (cùng vÛi hai cung mÇnh ho£ khác S° Tí và Nhân Mã) r¥t hi¿m khi m¯c bÇnh tr§m c£m. Sñ suy thoái tinh th§n, n¿u th-m chí có c¡ sß Ã x£y ra, thì ß B¡ch D°¡ng nó cing s½ qua nhanh, không à l¡i v¿t tích gì. B£n tính chân th-t, B¡ch D°¡ng không có kh£ n ng làm nhïng tiÃu x£o xã giao. Ng°Ýi này th°Ýng ph£i m¥t mÙt nía cuÙc Ýi à hÍc °ãc phép giao ti¿p tÑi thiÃu. Nh°ng mÙt khi ¡t °ãc iÁu ó, cÙng vÛi kh£ n ng trñc giác thiên b©m và tiÁm n ng sáng t¡o to lÛn, thành công cça anh ta s½ thñc sñ là kó vù. Có mÙt thñc t¿ áng ng¡c nhiên là ng°Ýi thuÙc cung mÇnh này th°Ýng mang l¡i sñ giàu có không ph£i cho b£n thân mà cho ng°Ýi khác. a sÑ hÍ c£ Ýi không có mÙt mái ¥m riêng, mà chÉ thuê nhà hay c n hÙ làm n¡i c° ngå. Nh°ng xem ra, ch¡y uÕi theo tiÁn b¡c không ph£i là måc ích chính cça B¡ch D°¡ng. M·c dù tñ tin th³ng b°Ûc vÁ phía tr°Ûc ít quan tâm ¿n c£m xúc cça ng°Ýi khác, m·c dù thái Ù Ñi vÛi mÍi thé có thà diÅn ¡t ng¯n gÍn b±ng kh©u hiÇu tr°Ûc h¿t ph£i là tôi& , B¡ch D°¡ng l¡i là mÙt trong nhïng cung hào phóng và rÙng l°ãng nh¥t cça Hoàng ¡o. Trong con ng°Ýi này không có sñ tàn nh«n. Anh ta thành th-t tin r±ng mình có thà làm b¥t kó viÇc gì tÑt h¡n mÍi ng°Ýi khác. N¿u B¡ch D°¡ng buÙc ph£i lña chÍn giïa vinh quang và giàu có, ng°Ýi này s½ không do dñ chÍn cái thé nh¥t. iÁu ó không có ngh)a là anh ta xem th°Ýng tiÁn b¡c, hoàn toàn không. ¡n gi£n là vinh quang có giá trË vÛi anh ta h¡n. Trong con ng°Ýi B¡ch D°¡ng có sñ chung sÑng kó l¡ cça hiÇn thñc và lý t°ßng. Hi¿m ai có thà biÃu hiÇn sñ kiên Ënh và b£n l)nh nh° v-y, nh°ng Óng thÝi cing hi¿m ai lãng m¡n, th¡ mÙng và tin t°ßng vào nhïng iÁu kó diÇu ¿n nh° th¿. Nhïng ng°Ýi °ãc sñ qu£n chi¿u cça sao Ho£ hoàn toàn không có kh£ n ng thëa nh-n th¥t b¡i, kà c£ khi nó ã quá rõ ràng. HÍ tin vào mÙt k¿t cåc có h-u dù trong tình yêu hay trong tr-n ¥u bóng á. VÑn là nhïng ¥u 32

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

thç có n ng khi¿u, B¡ch D°¡ng trong các cuÙc ch¡i th°Ýng chÉ dña vào séc mình. HÍ luôn muÑn tñ mình giành l¥y chi¿n th¯ng. iÁu ó gi£i thích t¡i sao b¡n h§u nh° không g·p B¡ch D°¡ng trong vai trò k» n xin, hay trong danh sách trã c¥p khó kh n. M·c dù dÅ giành °ãc thiÇn c£m cça ng°Ýi khác, iÁu mà Ñi vÛi sñ nghiÇp chính trË là r¥t quan trÍng, r¥t ít B¡ch D°¡ng trß thành chính khách giÏi. VÛi mÙt B¡ch D°¡ng iÃn hình, chính tr°Ýng không ph£i là ch× tÑt nh¥t à thà hiÇn th¿ m¡nh. Tr°Ûc h¿t là vì B¡ch D°¡ng không m¡nh vÁ kinh doanh. Thé nïa là vì ng°Ýi này không bi¿t kiÁm ch¿ trong phát ngôn, c m thù mÍi sñ h¡n ch¿ và gi£ t¡o. Sß tr°Ýng cça B¡ch D°¡ng là ho¡t Ùng sáng t¡o. N¿u không có tính Ùc áo, nghË lñc và séc m¡nh tinh th§n cça B¡ch D°¡ng, nhiÁu dñ án có thà s½ không thñc hiÇn °ãc ho·c s½ mang mÙt dáng v» hoàn toàn khác, t» nh¡t h¡n. Kim lo¡i hãp vÛi B¡ch D°¡ng là s¯t mang l¡i cho cung này sñ céng cÏi và sinh lñc nhiÁu g¥p bÙi các cung khác. Lía, rñc cháy trong tâm hÓn B¡ch D°¡ng, soi sáng °Ýng lên phía tr°Ûc và t¡o lòng tin cho nhïng ng°Ýi theo cùng. B¡ch D°¡ng là ng°Ýi mß °Ýng tiên phong, d«n ng°Ýi khác ti¿n tÛi nhïng måc tiêu cao c£. éc tin cça ng°Ýi này trong sáng, không chút pha t¡p bßi ¡o éc gi£ ho·c lòng tham. B¡ch D°¡ng hi¿m khi là chç nhân cça nhïng tài s£n lÛn, nh°ng n¿u iÁu ó x£y ra thì ng°Ýi này cing không bao giÝ b-n tâm kh° giï chúng. Anh ta vui lòng chia s» t¥t c£ báu v-t cça mình cho ng°Ýi khác vÛi niÁm tin r±ng nhïng gì ã chi tiêu ra s½ quay tr£ l¡i g¥p bÙi ph§n. Mang ¿n niÁm vui cho mÍi ng°Ýi ó là mÙt trong nhïng måc ích chính cça B¡ch D°¡ng. Ng°Ýi này chân thành tin ch¯c r±ng cuÙc sÑng chéa §y nhïng diÇu kó, và ng°Ýi này sung s°Ûng °ãc chia s» nhïng iÁu tuyÇt vÝi ó, n¿u t¥t nhiên chính b¡n cing muÑn nh° v-y. Nên nhÛ: N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên "ngÍn". Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

33


BlogBook

1.1. September

Xem thêm:

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

34

¡o

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.1. September

Cung Kim Ng°u - Taurus

Trâu Vàng 21/4

21/5

(2009-09-13 18:58) - Henry Long Nguyen

Ôn Ënh là tiêu chí hàng §u cça Kim Ng°u. Ng°Ýi cung này r¥t thích sñ giàu có và không qu£n v¥t v£ à ¡t °ãc måc tiêu Á ra. KhÏe m¡nh và ch m chÉ giúp Kim Ng°u g·t hái °ãc nhiÁu thành công trong công viÇc. a sÑ Kim Ng°u là nhïng ng°Ýi giàu có. Tính cách Õn Ënh, h¡i b£o thç, ng°Ýi thuÙc cung này có thà nói là áng tin c-y nh¥t trong cung hoàng ¡o. ôi khi l¡i th-t b°Ûng bÉnh, chính iÁu này c£n trß công viÇc cça Kim Ng°u. ·c iÃm áng quý cça nhïng ng°Ýi sinh të 21/4 21/5 là sáng t¡o và thích i trên chính ôi chân cça mình.

Profile

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

35


BlogBook

1.1. September

Cung thé: 2 trong Hoàng

¡o

Sao chi¿u m¡ng: sao Kim (biÃu tr°ng cho sñ quy¿n ri, tình c£m nÓng nàn, sñ sß hïu, v n hóa, sñ ngÍt ngào, tính nghÇ thu-t và ca hát) Tính ch¥t chung: t°ãng tr°ng cho nhïng ng°Ýi có tÕ chéc BiÃu t°ãng: bò ñc, h£i c©u Ngày trong tu§n: thé Sáu Màu s¯c: hÓng, xanh låc á may m¯n: ngÍc låc b£o, ngÍc bích, ngÍc lam Nguyên tÑ: ¥t Kim lo¡i: Óng Hoa: loa kèn (huÇ tây), lan d¡ h°¡ng, hoa hÓng, hoa ào N°Ûc hoa: hoa hÓng, thông rëng ¯Ûc muÑn th§m kín: °ãc an toàn, h¡nh phúc và khÏe m¡nh ·c tr°ng: sñ b¥t bi¿n BÙ ph-n c¡ thÃ: cÕ, thanh qu£n Séc khÏe: các bÙ ph-n trên c¡ thà dÅ nhiÅm bÇnh là cÕ hÍng, cÕ, tai,tuy¿n giáp, l°ái, mÓm, ami an và hàm d°Ûi Të khóa: V¬T SÞ HîU N¡i b¡n tÏa sáng: trên sàn giao dËch Công viÇc phù hãp: 36

qu£n lý ngân hàng, mua bán cÕ ph§n c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.1. September chéng khoán Ch m sóc séc khÏe: massage Phå kiÇn tÑt nh¥t: kh n len quàng cÕ

MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: ch m sóc mÙt khu v°Ýn th£o d°ãc iÃm ¿n: Na Uy Quan niÇm sÑng:

§u tiên là tiÁn âu

Con sÑ may m¯n: 2 và 8 H¹n hò vÛi: Xí Nï, Ma K¿t Làm b¡n vÛi: S° Tí, B£o Bình Cung không hãp: BÍ C¡p Món quà yêu thích: cây cÏ, sách d¡y n¥u n, hoa và k¹o Ghét: sñ linh ho¡t, hàng kém ch¥t l°ãng, bË hÑi thúc Thích: sñ xa hoa, v» ¹p, và sôcôla, Sß thích: làm v°Ýn, n¥u m¡n, qu§n áo ¯t tiÁn Sß o£n: sñ thay toàn và sñ gi£ t¡o

Õi

n, làm viÇc chân tay, nh¡c, sñ lãng

Ùt ngÙt, sñ phéc t¡p, tính không an

Nhà cía: thích nhà có nhiÁu Ó giá trË, thà hiÇn °ãc sñ tñ do, kh£ n ng ki¿m tiÁn, sñ sß hïu và các nguÓn lñc tiÁm n ng cça chç nhân TruyÁn thuy¿t c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

37


BlogBook

1.1. September

MÙt buÕi chiÁu tuyÇt ¹p, Europa, con gái mÙt vË vua cça Phoenicia ang nhÕ cÏ c¡nh bÝ sông thì mÙt con trâu tr¯ng to lÛn không bi¿t të âu xu¥t hiÇn và ti¿n l¡i g§n nàng. Kinh ng¡c tr°Ûc v» ¹p cça chú trâu, Europa quên h¿t c£ c©n trÍng, liÁn ngÓi lên l°ng. B¥t thình lình, chú trâu ñc nh£y ngang qua ¥t b±ng và biÃn rÙng vÛi mÙt séc m¡nh khçng khi¿p, b°Ûc i trên sóng ch³ng khác nào trên ¥t liÁn. Chú trâu ¥y, kó thñc chính là Zeus, chúa tà cça các vË th§n bi¿n thành. Zeus mang Europa ngang qua biÃn Ëa Trung H£i ¿n vùng £o Crete cça Hy L¡p, và c°Ûi nàng ß ó. Kà të ¥y, miÁn ¥t mà Zeus mang Europa ¿n °ãc bi¿t ¿n d°Ûi cái tên Europe, chính là châu Âu ngày nay. BiÃu t°ãng Hình £nh cách iÇu cái §u cça con bò ñc là biÃu t°ãng cça Kim ng°u. Trong xã hÙi tôn thÝ các vË th§n, bò ñc °ãc tôn vinh nh° biÃu t°ãng cça sñ phì nhiêu. Séc m¡nh và sñ kiên Ënh cça bò ñc giúp ng°Ýi thuÙc cung này phát triÃn bÁn vïng trong cuÙc sÑng. ·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça ¥t. Sao chi¿u mÇnh là sao Kim. Ng°Ýi cung Taurus ¡i diÇn cho nghÇ thu-t, v» ¹p trong mÍi hình théc, và c£ séc m¡nh nïa (không chÉ là séc m¡nh c¡ b¯p). Ng°Ýi cung Taurus r¥t thñc t¿, Ùc oán trong khi yêu (trên c£ hai ph°¡ng diÇn v-t ch¥t và tinh th§n) và hÍ thích viÇc Áu ·n, kà c£ trong Ýi sÑng tình yêu cça hÍ. à giành °ãc sñ an toàn, chung thu÷, hÍ th°Ýng sí dång nhïng ·c tính cça hÍ: sñ chÑng Ñi, sñ im l·ng, sñ kiên nh«n và kinh nghiÇm tëng tr£i. HÍ ít khi m¥t tñ chç, nh°ng khi hÍ th-t sñ téc gi-n, hÍ s½ trß nên b¡o lñc. ó là lí do t¡i sao hÍ c§n ph£i tìm mÙt ng°Ýi b¡n thích hãp. Trong tình yêu, ng°Ýi Taurus là m«u ng°Ýi hoàn h£o, hÍ r¥t chung thu÷ và không bao giÝ kiêu ng¡o. Nhïng nghÁ nghiÇp thích hãp nh¥t cho ng°Ýi Taurus: trang trí nÙi th¥t, giáo viên, §u b¿p và mÍi công viÇc có liên quan ¿n ¥t và tñ nhiên. ây là mÙt cung sao trông nh° r¥t tho£i mái, nh°ng chÉ sau khi ã ¡t °ãc mÙt danh hiÇu nào ó, d) nhiên rÓi. Mô t£ 38

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Ng°Ýi ß sao Kim Ng°u r¥t ¡n gi£n, dÅ hiÃu. Nhïng gì b¡n th¥y là nhïng gì mà hÍ có. HÍ thích chi¿m hïu mÍi thé, ·c biÇt là théc n. Th-m chí hÍ còn thích n ph§n cça ng°Ýi khác, vì vÛi hÍ, làm §y cái bao tí là r¥t quan trÍng. HÍ làm viÇc ch-m ch¡p. B¡n s½ không bao giÝ th¥y mÙt ng°Ýi sao Kim Ng°u quy¿t Ënh vÙi vàng. Không °a thay Õi, ·c biÇt là các mÑi quan hÇ, vì hÍ là nhïng ng°Ýi r¥t trung thành. B¡n s½ r¥t tñ hào khi có ng°Ýi b¡n kim Ng°u vì sñ duyên dáng và tính sáng t¡o cça hÍ. HÍ thích hoa, âm nh¡c và kËch nghÇ& HÍ s½ là ng°Ýi b¡n tuyÇt nh¥t mà b¡n tëng có. Phân tích biÃu t°ãng Con trâu vàng (hay Bò Tr¯ng) là con v-t t°ãng tr°ng cça nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Kim Ng°u. Chòm Kim Ng°u thích cuÙc sÑng dÅ chËu tho£i mái, tôn sùng h°ßng thå cuÙc sÑng v-t ch¥t. Kim Ng°u là mÙt trong ba chòm sao có nguyên tÑ tñ nhiên thuÙc nhóm ThÕ , vì v-y hÍ có khuynh h°Ûng b¥t di b¥t dËch, vui v» giúp á mÍi ng°Ýi. Nhïng loài Ùng v-t có chi¿c §u r¥t to, khi¿n cho ng°Ýi ta ph£i sã hãi ã bË loài ng°Ýi trong thÝi kó Ó á nhÏ bé, y¿u Ût h¡n r¥t nhiÁu thu§n hoá nh° th¿ nào? MÙt ph§n nguyên nhân là ß ch× chúng không thà të chÑi nhïng bïa n có v» nh° là miÅn phí cça ng°Ýi x°a cung c¥p cho chúng. Chúng bË thu§n hoá bßi các lo¡i théc n ngon °ãc cung c¥p Ënh kì, và sñ b£o vÇ khÏi xâm ph¡m cça nhïng loài Ùng v-t hoang dã khác trong thiên nhiên. M·t khác ng°Ýi x°a ã nh±m úng vào tâm lý cça nó mà chu©n bË cho nó không ít trâu cái. à Õi l¥y nhïng thé h¥p d«n này cça ng°Ýi x°a, trâu ñc ã ch¥p nh-n të bÏ cuÙc sÑng tho£i mái tñ do, nó bË ng°Ýi ta xÏ dây vào mii, tuó ý d¯t i kh¯p n¡i. Tính cách c¡ b£n Kim Ng°u Áu hi vÍng thiên h¡ thái bình, hÍ không dùng lý trí khÑng ch¿ hành vi b£n thân và quy¿t tâm b£o d£m cuÙc sÑng sung s°Ûng ngÍt ngào tho£ mãn cça hÍ không bao giÝ bË lung lay. HÍ luôn khát vÍng và theo uÕi mÙt cuÙc sÑng h¡nh phúc, ó chính là t° t°ßng: H°ßng thå cuÙc sÑng tëng ngày, không c§n ph£i vì nhïng thé khó ¡t mà ánh m¥t i nhïng sß thích cça b£n thân; nhïng thé khó ¡t nh° th¿ nào cho dù ã n¯m b¯t trong tay rÓi, cing không thà xéng áng °ãc vÛi nhïng n× lñc ã ph£i bÏ ra. Hãy à cho lòng mình °ãc tho£i mái rÙng rãi mÙt chút- n¿u không ph£i là nhïng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

39


BlogBook

1.1. September

ng°Ýi gây rÑi luôn muÑn gây trß ng¡i cho tiÁn dÓ thu-n lãi cça b¡n, thì nên d) hoà vi quý, không nên sí dång vi lñc. V¡n nh¥t khi con trâu ñc bË ép ph£i dùng vi lñc, nó s½ dëng l¡i d«m lên k» Ëch cça nó, dùng sëng cça mình à làm k» thù bË th°¡ng, ho·c à h¥t chúng lên không trung . HÍ không bao giÝ xâm ph¡m nhïng lãi ích cça ng°Ýi khác à tråc lãi. HÍ không ph£i là nhïng ph§n tí hi¿u chi¿n, nh°ng n¿u có ng°Ýi dám chç Ùng thách théc, hÍ s½ vô cùng téc gi-n, dÑc toàn lñc à t¥n công. ây chính là lí do t¡i sao r¥t ít ng°Ýi dám m¡o hiÃm i chÍc téc chòm Kim Ng°u, thông th°Ýng mÍi ng°Ýi Áu à cho nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Kim Ng°u làm viÇc dña vào câu châm ngôn mà hÍ thích nh¥t: M°u c§u chi¿n th¯ng trong Õn Ënh . Trong nhiÁu tr°Ýng hãp, chòm Kim Ng°u Áu quy¿t tâm dña vào sñ b¿n bÉ, không vÙi vã à ¡t °ãc måc ích cça hÍ- nh°ng trong nhïng tình huÑng c§n ph£i ti¿p thu nhïng quan niÇm mÛi, ho·c l-p téc °a ra quy¿t Ënh, Kim Ng°u l¡i không thà trß thành nhïng ng°Ýi chi¿n th¯ng, lúc ó, iÁu khi¿n hÍ th°¡ng tâm là nhïng Ñi thç có t° duy nh¡y bén, hành Ùng nhanh nh¹n, tràn §y tinh th§n c£i cách. Cho dù là nh° v-y, nh°ng thà lñc sung mãn, tình yêu thiên nhiên, cách sÑng không lo ngh), tho£i mái, phóng khoáng cça Kim Ng°u cing ç à khi¿n cho ng°Ýi khác ph£i ng°áng mÙ. HÍ là ng°Ýi có thà sáng t¡o ra mÙt b§u không khí hài hoà, tho£i mái, h¡n nïa trong cuÙc sÑng hÍ có thà chuyên chú vào công viÇc, vui vÛi công viÇc mà không mÇt mÏi, l°ãng công viÇc hàng tu§n cça hÍ ç à khi¿n cho nhïng ng°Ýi thuÙc chòm khác ph£i b-n trong nhiÁu tu§n. HÍ không thà chËu ñng °ãc nhïng ng°Ýi thi¿u bÁn bÉ trong cuÙc sÑng, không có trí ti¿n thç. Kim Ng°u không thích làm viÇc Ùc l-p, à phát huy °ãc kh£ n ng cça mình tÑt h¡n, hÍ cùng tÕ chéc thành mÙt t-p thà oàn k¿t, mÍi ng°Ýi Áu là thành viên h¡nh phúc trong tâp thà này. Trong ph°¡ng diÇn n m·c, Kim Ng°u không thích lÑi mÛi m» l-p dË, chÉ c§n tho£i mái là °ãc rÓi, hÍ không coi trÍng nhïng phong cách cá nhân gì ó. Qu§n áo ci là cça hÍ, ng°Ýi khác tÑt nh¥t ëng nên can thiÇp vào. Sñ kiên nh«n, phåc tùng, kiên Ënh tr°Ûc sau nh° mÙt, tôn sùng h°ßng thå 40

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

v-t ch¥t, nh°ng l¡i kh£ng khái Ù l°ãng §y tình yêu th°¡ng, khá hi¿u khách, h¡n nïa l¡i r¥t ít khi °a ra nhïng cam k¿t không sát vÛi thñc t¿, ây chính là nhïng ·c tr°ng cça chòm Kim Ng°u; chéng tÏ hÍ không bao giÝ là nhïng ng°Ýi n±m m¡ giïa ban ngày, m¡ mÙng hão huyÁn, h¡n nïa hÍ cing không thà chung sÑng lâu dài vÛi nhïng ng°Ýi n±m m¡ ban ngày. °¡ng nhiên, ôi khi, Kim Ng°u có thà s½ chi¿m mÙt sÑ nhïng tài s£n v-t ch¥t mà mình không dùng h¿t, ho·c chÍn hình théc h°ßng thå v-t ch¥t v°ãt quá kh£ n ng kinh t¿ cça mình à có °ãc mÙt cuÙc sÑng tho£i mái h¡n. Trong tr°Ýng hãp thông th°Ýng, måc ích tích luù nhiÁu tài s£n v-t ch¥t cça hÍ là à b£o £m ch¯c ch¯n mình không ¿n n×i ph£i chËu nhïng khÕ sß ói rét. Ph°¡ng théc t° duy, kù x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc MÙt câu châm ngôn mà chòm Kim Ng°u thích v-n dång trên các ph°¡ng diÇn cça cuÙc sÑng th°Ýng ngày, là Dåc tÑc b¥t ¡t . Dùng thu-t ngï cça nhà tâm lý hÍc à nói, chòm Kim Ng°u là nhïng ng°Ýi m¯c chéng bÇnh thích dùng ngôn ngï, tr°Ûc khi hÍ thñc hiÇn các ki¿n nghË và k¿ ho¡ch, hÍ luôn suy ngh) kù càng ¿n tëng ngóc ngách nhÏ cça v¥n Á. Nhïng ng°Ýi °ãc truyÁn ¡t khi thà hiÇn ra thái Ù nóng vÙi b¥t an, ang nghe nói thì chen vào, ho·c muÑn Ñi ph°¡ng gi£m bÛt i nhïng të ngï r°Ým rà s½ khi¿n chòm Kim Ng°u nÕi cáu. HÍ úng là m¯c bÇnh thích v-n dång ngôn ngï, khi nói vÁ b¥t cé chuyÇn gì hÍ cing Áu thêm vào câu L°Ûi trÝi lÓng lÙng, th°a mà khó lÍt , không có y¿u tÑ nào quan trÍng bË hÍ bÏ qua, hÍ không có v¥n Á nào là ch°a °ãc gi£i áp, hÍ không à lÍt b¥t cé mÙt chi ti¿t nào.Theo nhïng ng°Ýi có t° duy nhanh nh¡y, nhanh mÓm nhanh miÇng thuÙc chòm sao khác, cách làm này cça Kim Ng°u là quá tÑn thÝi gian; nh°ng có khi trong làm n, cách làm này v«n có °ãc giá trË nh¥t Ënh. Trong b¥t cé công viÇc nào c§n có uy tín và trách nhiÇm cao, Kim Ng°u s½ trß thành nhïng ng°Ýi xu¥t s¯c. HÍ luôn ý théc °ãc mÙt cách m¡nh m½ giá trË cça tiÁn và v-t ch¥t, h¡n nïa hÍ th°Ýng n× lñc làm viÇc à có °ãc thù lao h-u h)nh. Cho dù Kim Ng°u có chút n ng khi¿u nghÇ thu-t, nh°ng séc t°ßng t°ãng kém khi làm công viÇc có thù lao h-u h)nh cing khi¿n cho hÍ c£m th¥y th¥t vÍng vÁ b£n thân mình. HÍ không thà thích nghi vÛi nhïng thay Õi liên tåc phát sinh trong sñ v-t hàng ngày; n¿u có ng°Ýi thúc giåc hÍ làm viÇc vÛi tÑc Ù cao, thì không lâu sau, hÍ s½ b¯t §u oán gi-n nhïng ng°Ýi ó. Sai l§m c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

41


BlogBook

1.1. September

cça Kim Ng°u ph¡m ph£i không thà là do vÙi vã c©u th£ gây ra, mà có thà là do quá c©n th-n, hành Ùng ch-m ch¡p gây ra. Khi Kim Ng°u ang suy tính vÁ mÙt hành Ùng nào ó có thà em l¡i lãi ích tÑt ¹p hay không, thì hÍ cing à tuÙt khÏi t§m tay r¥t nhiÁu c¡ hÙi. Ngôn të cça Kim Ng°u và ph°¡ng théc giao l°u cça hÍ Áu r¥t dài dòng, còn có khi r¥t vô vË, h¡n nïa, hÍ th°Ýng không m«n c£m vÛi nhïng n×i au cça nhïng ng°Ýi không °ãc kiên c°Ýng giÑng nh° hÍ. Nh°ng dù th¿ nào ch ng nïa, hÍ làm viÇc không thà thi¿u suy xét. Khi hÍ ph£i dùng liÁu thuÑc khá ¯ng, hÍ luôn thích n mÙt thìa °Ýng, vì v-y hÍ hiÃu °ãc trong lúc qua l¡i giao ti¿p vÛi ng°Ýi khác nói mÙt vài câu °Ýng m-t ôn hoà s½ có thà thu °ãc nhïng hiÇu qu£ tÑt ngoài trí t°ßng t°ãng. MÙt °u iÃm khác cça Kim Ng°u l¡i là trong khi giao ti¿p vÛi mÍi ng°Ýi, hÍ có thà bình t)nh, l¯ng nghe Ñi ph°¡ng ba hoa khu¿ch tr°¡ng- iÃm này cing là iÃm mà các chòm sao khác nên hÍc t-p. Tóm l¡i b¡n nh-n théc °ãc r±ng, Kim Ng°u có thà xây dñng °ãc mÑi quan hÇ b¡n bè ho·c Óng nghiÇp vô cùng m) mãn vÛi nhïng ng°Ýi muÑn °ãc nghe nhïng ki¿n nghË chu áo, mong muÑn có °ãc món tiÁn lÛn mà không c§n m¡o hiÃm, ho·c nhïng ng°Ýi muÑn giành °ãc thành tích cao trong sñ nghiÇp dña trên mÙt nÁn t£ng nhÏ mà vïng ch¯c. Khi c§n mÍi ng°Ýi biÃu thË tình c£m bÙt phát, trong nhïng tình huÑng kh©n c¥p, c§n ph£i xí lý nhanh, Kim Ng°u luôn không thành công. Kim Ng°u thích hãp nh¥t vÛi nhïng công viÇc c§n ph£i ph¥n ¥u, suy ngh) chu áo, h¡n nïa trong quá trình n× lñc, có mong muÑn °ãc th ng chéc lên vË trí qu£n lý có ãi ngÙ h-u h)nh. Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Ôn Ënh là tiêu chí hàng §u cça Kim Ng°u. Ng°Ýi cung này r¥t thích sñ giàu có và hÍ không qu£n v¥t v£ à làm iÁu ó. VÁ công viÇc, Kim Ng°u gi£i quy¿t Ùc l-p, kiên nh«n và suy ngh) r¥t kù tr°Ûc khi làm. Khi ã Á ra måc tiêu, hÍ s½ làm tÛi cùng cho dù có m¥t nhiÁu thÝi gian hay công viÇc ó g·p nhiÁu khó kh n. Kim Ng°u r¥t nguyên t¯c vÁ m·t thÝi gian, ghét sñ trÅ h¹n. Giá trË v-t ch¥t và thành qu£ lao Ùng là Ùng c¡ à Kim Ng°u ti¿n tÛi. Vì hÍ 42

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

thích khi c§n b¥t kó iÁu gì, Kim Ng°u Áu có c¡ sß v-t ch¥t, ph°¡ng tiÇn à ti¿n hành. Ng°Ýi thuÙc cung này thích théc n ngon và các Ó ¯t tiÁn, nên công viÇc vÛi hÍ r¥t quan trÍng. Là mÙt ng°Ýi thuÙc chòm sao Kim Ng°u áng tin và §y h¥p d«n, b¡n bË cuÑn hút bßi nhïng công viÇc liên quan ¿n tiÁn b¡c và tài chính ho·c nhïng công viÇc liên quan ¿n óc th©m mù và sang trÍng. Nhïng công viÇc thích hãp cça b¡n là nhïng viÇc liên quan ¿n xây dñng ho·c mua bán Ëa Ñc, hay làm viÇc nh° mÙt ng°Ýi môi giÛi ho·c cÑ v¥n tài chính khi b¡n ã có kinh nghiÇm và có thà dñ oán °ãc t°¡ng lai. M·t khác, b¡n cing có thà chÍn lña mÙt nghÁ chuyên môn nh° nhà thi¿t k¿ nÙi th¥t, thi¿t k¿ trang séc hay buôn bán Ó cÕ vì b¡n có sñ ánh giá và c£m nh-n Ùc áo vÁ cái ¹p và hàng cao c¥p. B¡n là ng°Ýi thñc t¿, có ph°¡ng pháp lu-n tÑt, quy¿t oán, kiên nh«n, trung thñc, có thà tin c-y và là mÙt ng°Ýi có tinh th§n Óng Ùi. Hãy h°Ûng tÛi các l)nh vñc ngân hàng, k¿ toán và nghiên céu khoa hÍc à tìm công viÇc phù hãp. Là mÙt phå nï thuÙc chòm sao Kim Ng°u, b¡n khéo léo trong viÇc hÏi ý ki¿n ng°Ýi khác vÁ cách hÍ phát triÃn kh£ n ng tài chính, nhà cía, v°Ýn t°ãc cça mình. Công viÇc phù hãp vÛi Kim Ng°u là: qu£n lý trang tr¡i, d°ãc, giáo dåc. B¥t cé công viÇc nào vÛi cách xí lý b±ng c£m nh-n và khi¿u th©m mù Áu thích hãp vÛi b¡n. Nhïng công viÇc làm b©n tay ho·c có nhïng chuyÇn khó chËu s½ không thích hãp dành cho b¡n! N¿u b¡n là àn ông thuÙc chòm sao Kim Ng°u, b¡n thích nhïng công viÇc mà b¡n có thà áp dång ki¿n théc, kh£ n ng và cách làm viÇc tÉ mÉ cça mình. Khi b¡n th¥y v-t ch¥t trß nên quan trÍng Ñi vÛi b¡n, b¡n l¡i thích làm viÇc liên quan ¿n tiÁn b¡c ho·c nhïng v-t quý giá khác. Khi b¡n không thích sñ thay Õi, mÙt vË trí lâu dài, n¡i b¡n có thà °a ra quy¿t Ënh, là vË trí tÑt nh¥t dành riêng cho b¡n. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

43


BlogBook

1.1. September

Óng nghiÇp cça b¡n coi b¡n nh° là mÙt thành viên trung thành và §y trách nhiÇm trong nhóm cça mình. HÍ bi¿t r±ng b¡n ch³ng bao giÝ ch¡i x¥u hÍ. ôi khi, hÍ l¡i °Ûc r±ng b¡n s½ dÅ thuy¿t phåc h¡n mÙt chút và ít b°Ûng bÉnh h¡n mÙt chút. Là mÙt ng°Ýi s¿p, b¡n luôn có mÙt k¿ ho¡ch chính xác và thñc t¿. B¡n luôn duy trì thái Ù l¡nh lùng và iÁm ¡m ngay c£ trong nhïng lúc c ng th³ng. Bí m-t sñ thành công cça b¡n là tính kiên nh«n và sñ khách quan cça b¡n. B¡n chÉ bi¿t khi nào vui v» và khi nào dành thÝi gian cho công viÇc. Khi b¡n ã chú tâm vào công viÇc cça mình thì không iÁu gì có thà làm b¡n phân tâm. Kim Ng°u qu£n lý và chi tiêu r¥t tÑt, r¥t úng mñc trong viÇc chi tiêu mua s¯m. ôi khi có thà tiêu h¡i hoang mÙt chút nh°ng hÍ s½ tính °ãc các kho£n bù l¡i. Gia ình và b¡n bè VÛi Kim Ng°u, gia ình r¥t quan trÍng. Nhïng giá trË truyÁn thÑng thuÙc vÁ gia ình °ãc Kim Ng°u b£o vÇ h¿t lòng. ThÝi gian dành cho gia ình vÛi Kim Ng°u thñc sñ quý giá. Nhïng ng°Ýi sinh trong cung này r¥t quý tr» con. HÍ r¥t thích i du lËch và oàn tå cùng gia ình. VÛi tính cách hài h°Ûc và thông minh, Kim Ng°u có r¥t nhiÁu b¡n. MÙt khi ã tin t°ßng nhau, tình b¡n ¥y có thà i ¿n h¿t cuÙc Ýi. Kim Ng°u sµn sàng giúp á b¡n bè và chia s» lúc khó kh n ho¡n n¡n. Trên thñc t¿, nhiÁu b¡n thân cça Kim Ng°u b¯t §u të thÝi niên thi¿u. Coi trÍng tình b¡n và giï lÝi héa ó là ·c iÃm áng quý cça nhïng ng°Ýi °ãc sinh trong cung này. Tình yêu và ph£n éng tâm lý B£n n ng b£o vÇ cça Kim Ng°u và B¡ch D°¡ng là khác nhau. B£n n ng b£o vÇ cça Kim Ng°u trß nên có ham muÑn chi¿m hïu h¡n, kiên Ënh h¡n, h¡n nïa trong mÙt sÑ lúc sñ b£o vÇ cça hÍ chéa §y sñ nghiêm kh¯c. D°Ûi biÃu hiÇn bên ngoài khá bình dË, dÅ g§n, Kim Ng°u có sñ qu£n giáo r¥t ch·t ch½, th-m 44

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

chí e do¡ nhïng ng°Ýi tán th°ßng nhân sinh quan h°ßng thå cuÙc sÑng cça hÍ và dña vào hÍ. Nói mÙt cách rõ ràng là hÍ làm nh° th¿ là à £m b£o r±ng nhïng ng°Ýi khác trong t-p thà cça hÍ ph£i bi¿t an ph-n thç th°Ýng, không à ý ¿n nhïng chuyÇn thË phi, chÉ làm nhïng viÇc mình c§n làm. Kim Ng°u không bao giÝ quên °ãc tình ngh)a tr°Ûc ây. Quan hÇ vÛi nhïng ng°Ýi b¡n bè xa cách lâu n m có thà bË nh¡t phai theo thÝi gian nh°ng không bao giÝ có thà bË m¥t h³n. Kim Ng°u là nhïng ng°Ýi tha thi¿t quan tâm ¿n con cái nh¥t trong sÑ 12 chòm sao. Trong cuÙc sÑng th°Ýng ngày, hÍ th°Ýng âu y¿m con cái, hôn chúng và t·ng cho chúng r¥t nhiÁu quà t·ng. Trong ph°¡ng diÇn tình yêu, Kim Ng°u không thà hiÇn sñ ghét bÏ ho·c sã hãi Ñi vÛi nhu c§u c£m quan. V«n nhìn të góc Ù ngh)a rÙng, c§n ph£i nhÛ r±ng nguyên tÑ tñ nhiên cça Kim Ng°u là ThÕ, Kim Ng°u khi ch¡i vÛi nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao có nguyên tÑ tñ nhiên là Ho£ ho·c Không khí thì nên ph£i c©n th-n. Þ ây chúng ta hãy làm mÙt sñ so sánh; ¥t có thà d-p t¯t °ãc ngÍn lía m¡nh, còn các hang Ùng thì có thà ch·n nhïng tr-n gió lÛn do sñ l°u thông cça không khí t¡o ra. Nhïng ng°Ýi sinh thuÙc ba chòm sao nhóm Ho£ (B¡ch D°¡ng, S° Tí và Nhân Mã) Áu có tinh lñc sung mãn và tính cách h°Ûng ngo¡i. Nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao nhóm Không khí (Song Tí, Thiên Bình và B£o Bình) Áu giÏi giao ti¿p, h¡n nïa hÍ cing là nhïng ng°Ýi h°Ûng ngo¡i. Nhóm Ho£ và Không Khí Áu không thà chËu ñng °ãc tác phong làm viÇc ch-m ch¡p cça chòm Kim Ng°u. Kim Ng°u l¡i r¥t khó tán th°ßng nhïng ng°Ýi gi£o ho¡t, thích tuyên truyÁn vÁ mình. HÍ có thà khá dÅ dàng hiÃu nhïng ng°Ýi sinh thuÙc hai chòm sao khác cing thuÙc nhóm ThÕ (Xí Nï và Ma K¿t), hai bên có khá nhiÁu ti¿ng nói chung, tr§m t)nh, c©n th-n xí lý mÍi viÇc không à cho ng°Ýi khác phê bình. Ba chòm sao có nguyên tÑ tñ nhiên là Thu÷ (Cñ Gi£i, HÕ Cáp và Song Ng°) có thà s½ c£m th¥y ng¡c nhiên bßi sñ kiên c°Ýng không ¡t ¿n måc ích thì thÁ không bÏ cuÙc cça Kim Ng°u, nh°ng hÍ không c£m th¥y chán ghét ho·c ch¿ nh¡o iÁu này bßi nhïng ng°Ýi thuÙc nguyên tÑ Thu÷ cing thuÙc lo¡i hình c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

45


BlogBook

1.1. September

h°Ûng nÙi. Lãng m¡n và tình ái T¥t c£ mÍi ng°Ýi trên th¿ giÛi, cho dù hÍ có thëa nh-n hay không, Áu có nhu c§u sâu s¯c, th-m chí là béc thi¿t ó là °ãc ng°Ýi khác yêu th°¡ng quan tâm ch m sóc, nh°ng biÃu hiÇn m¡nh m½ nh¥t trên ph°¡ng diÇn này chính là nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Kim Ng°u; hÍ nhiÇt tình h¡n nhïng chòm sao khác trong viÇc tìm ki¿m ng°Ýi yêu nh° ý, ·c biÇt là mÙt ng°Ýi tình không quan tâm ¿n tuÕi tác và nhïng khác biÇt trên các ph°¡ng diÇn, hÍ toàn tâm toàn lñc §u t° tình c£m. C£ nam giÛi hay nï giÛi chòm Kim Ng°u Áu ý théc °ãc r±ng quan hÇ tình c£m tÑt ¹p nh¥t là ph£i °ãc xây dñng trên c¡ sß sñ thông hiÃu nhu c§u tình c£m cça Ñi ph°¡ng. Trên ph°¡ng diÇn tình c£m Kim Ng°u khá là coi trÍng thñc t¿, hÍ không có quá nhiÁu nhïng lÝi hoa lá, không có quá nhiÁu héng thú tình c£m, cing không làm nhïng chuyÇn m¡ mÙng lãng m¡n- b¥t cé ng°Ýi nào muÑn trß thành ng°Ýi b¡n Ýi cça hÍ Áu ph£i ghi nhÛ nhïng iÃm trên. T¥m chân tình cça hÍ th°Ýng °ãc biÃu ¡t b±ng nhïng cí chÉ ôm ¥p âu y¿m, vì theo hÍ làm tÑt h¡n nói, hành Ùng tÑt h¡n lÝi nói. Là mÙt ng°Ýi b£n ch¥t coi trÍng cuÙc sÑng gia ình, Kim Ng°u Áu hi vÍng ng°Ýi b¡n Ýi cça mình có thà giÑng mình, quy¿t tâm t¡o dñng nên mÙt gia ình hoà thu-n, ôi bên Áu c£m th¥y bình yên, tho£i mái và an toàn. MÙt sÑ ng°Ýi thuÙc chòm sao khác cho r±ng n chÉ là à sÑng, còn sÑng thì hoàn toàn không ph£i là à n- còn Kim Ng°u thì ng°ãc l¡i, hÍ r¥t coi trÍng viÇc n uÑng. Vì v-y, bïa n cça hÍ r¥t §y ç và bên c¡nh hÍ là nhïng ng°Ýi b¡n tình xinh ¹p không khi¿n hÍ c£m th¥y m¥t m·t (vì n¿u ng°Ýi tình cça hÍ quá x¥u thì hÍ s½ l¡i theo uÕi nhïng ng°Ýi có v» ngo¡i hình ¹p), hÍ s½ ¯m chìm trong cuÙc sÑng gia ình cça mình. B¥t cé là ai, n¿u không thà ho·c s½ không thà áp éng °ãc hai iÁu kiÇn c¡ b£n này cça Kim Ng°u, thì có ngày tÉnh d-y, s½ phát hiÇn th¥y cánh cía nhà mß rÙng, và cái con ng°Ýi thuÙc chòm Kim Ng°u kia ã bÏ i të lúc nào rÓi. Kim Ng°u nh¡y c£m trong tình yêu, yêu h¿t mình và chân thành. Thông th°Ýng, hÍ cho nhiÁu h¡n nh-n. Nía kia cça hÍ th°Ýng là ng°Ýi cùng cung, cing thông minh và có hoài bão nh° hÍ. 46

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

Cách chinh phåc các chàng trai Taurus VÛi nhïng chàng trai Taurus, b¡n không nên vÙi vàng hay quá nhanh nh£u. iÁu quan trÍng nh¥t là b¡n không bao giÝ t¥n công tr°Ûc, hãy à anh ta chinh phåc b¡n!!! N¿u b¡n khéo léo, h¥p d«n và thú vË, b¡n cô gái lí t°ßng cça anh ta!!Trên thñc t¿, ng°Ýi Taurus c§n mÙt kho£ng thÝi gian khá dài à hiÃu °ãc ng°Ýi b¡n Ýi thích hãp cça hÍ. Bí quy¿t à giành ph§n th¯ng là hãy trß thành mÙt ng°Ýi b¡n tÑt cça hÍ. N¿u b¡n mÝi hÍ i n tÑi, hãy nhÛ r±ng hÍ r¥t háu n và hãy chu©n bË mÙt ph§n théc n lÛn. Hãy nhÛ: trß nên th-t thà và áng yêu, và anh ta s½ không bao giÝ bÏ r¡i b¡n. LÝi khuyên: Ngày §u tiên h¹n hò, b¡n hãy dùng nh¡c nh¹ và nh¡c trï tình. T¡i bïa n tÑi §u tiên cça hai ng°Ýi, nên n nhïng món n có thËt Cách chinh phåc các cô gái Taurus N¿u b¡n là mÙt ng°Ýi àn ông kiên nh«n và qu£ quy¿t, b¡n là ng°Ýi thích hãp vÛi cô ta. Cô gái Taurus hay ghen tõ, khác th°Ýng và h«p d«n, hÍ thích °ãc nËnh hót và tán tÉnh. HÍ thích n°Ûc hoa, vì v-y b¡n nên t·ng cô ta nhïng gì tÑt nh¥t b¡n có thà t·ng và ëng quên dùng mÙt ít khi b¡n ang h¹n hò vÛi cô ta, vì cô ta s½ ngíi th¥y mùi th¡m të da b¡n. N¿u b¡n trông có dáng d¥p thà thao, kho» m¡nh và thích phim £nh, thì b¡n là mÙt chàng trai lí t°ßng! Nhïng cô gái Aries r¥t m¡nh m½ và quy¿t oán, nh°ng hÍ thích °ãc b£o vÇ và quan tâm, ch m sóc. t·ng cho cô ta th-t nhiÁu quà và cô ta s½ chung thu÷ vÛi b¡n. LÝi khuyên: Trong ngày h¹n hò §u tiên, b¡n ëng nên mÝi cô ta ch¡i tennis hay i d¡o: Cô ta không thích Ùng tay Ùng chân!! T¡i bïa n tÑi §u tiên cça hai ng°Ýi, b¡n nên à cho cô ta chÍn nhà hàng. TÕng quát vÁ cung Kim Ng°u Të 21/4 ¿n 21/5, m·t trÝi i ngang qua chòm sao mà các nhà thiên v n cÕ x°a liên t°ßng thành hình thân tr°Ûc cça con bò, ·t tên là Taurus (bò ñc) c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

47


BlogBook

1.1. September

Kim Ng°u. Ng°Ýi sinh trong kho£ng thÝi gian này luôn có thà °ãc nh-n bi¿t bßi dáng v» iÁm t)nh, sñ khoan thai trong cí chÉ và lÝi nói. Kim Ng°u là mÙt tính cách ch¯c ch¯n và iÁm ¡m, không gì có thà làm ng°Ýi này m¥t th ng b±ng. D«u có dÙi c£ gáo n°Ûc l¡nh lên §u, vung n¯m ¥m, gào thét h¿t t§m à chéng tÏ l½ ph£i, hay cÑ séc thôi miên t¥t th£y Áu vô ích. N¿u Con Bò ã ngh) khác thì b¡n không thà chéng minh °ãc iÁu gì vÛi nó. Con Bò cing là mÙt t¡o hoá t°¡ng Ñi hiÁn lành. Nó không bao giÝ ch¡y ngang °Ýng cça ng°Ýi khác, Óng thÝi cing ch³ng thích k» khác làm phiÁn. à nó yên là nó th¥y h¡nh phúc. B¯t §u qu¥y rÑi là nó thç th¿. ChÍc téc Kim Ng°u quá méc s½ không Õn cho b¡n âu. Ng°Ýi này có thà hàng tháng ho·c th-m chí hàng n m trÝi hoàn toàn iÁm t)nh làm công viÇc cça mình, ch³ng hÁ à ý ¿n nhïng xoay v§n xung quanh. Nh°ng t¥t c£ chuyÇn ó có giÛi h¡n. ¿n mÙt ngày nào ó, sñ kiên nh«n bË tràn ly thì b¡n hãy coi chëng! Con Bò b£n ch¥t không ph£i bÑc Óng, nh°ng mÙt khi m¥t kiÃm soát, c¡n téc gi-n th-t sñ áng sã, nó çi ph ng mÍi thé trên °Ýng i. May thay c£nh t°ãng nh° v-y ít khi x£y ra, không quá hai-ba l§n trong Ýi Kim Ng°u. Th-m chí nhïng Con Bò nóng tính nh¥t cing sôi ti¿t không h¡n hai l§n trong mÙt n m. Tuy nhiên vào thÝi iÃm ó chúng th-t khçng khi¿p: c¡n cuÓng nÙ không có giÛi h¡n. V» ngoài cça nhïng ng°Ýi sinh cuÑi tháng t° nía §u tháng n m ( iÁu này chç y¿u ß àn ông) có gì ó giÑng con bò. Ánh m¯t trong sáng, iÁm t)nh và r¯n rÏi. Cí Ùng khoan thai (ß phå nï là v» uà o£i kiÁm diÅm), nh°ng ©n chéa nhiÁu sinh lñc. Không phå thuÙc chiÁu cao (trong sÑ hÍ có c£ ng°Ýi cao ho·c th¥p), Kim Ng°u nhìn chung có c¡ thà cân Ñi. àn ông th°Ýng c¡ b¯p ß cÕ, ngñc và l°ng, vai rÙng. Kim Ng°u n ch-m nhai kù, và vì v-y hÍ luôn có mÙt hÇ tiêu hoá tÑt. Tai không to, th°Ýng khép sát vào §u. Kim Ng°u không thÝ ¡ vÛi ng°Ýi khác giÛi, nh°ng s½ không bao giÝ theo uÕi k» mình có thiÇn c£m. Nó thích làm cho Ñi t°ãng mê ¯m à rÓi tñ hÍ ph£i kéo ¿n bên nó. B¡n có thà là ng°Ýi §u tiên phát tín hiÇu cho Kim Ng°u r±ng nó có ý ngh)a Ñi vÛi b¡n, và n¿u Ñi vÛi Kim Ng°u b¡n cing là áng m¿n, thì 48

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.1. September

BlogBook

nó s½ n¯m vai trò chç Ùng. Con Bò hi¿m có lúc nóng n£y, bÓn chÓn khi nó có iÁu gì không Õn tho£. B£n ch¥t gan góc, nó ón nh-n mÍi r¯c rÑi mÙt cách bình t)nh, kiên Ënh ti¿n theo måc tiêu ã ·t ra. Kim Ng°u thích thú mÝi khách ¿n ch¡i nhà h¡n là i vi¿ng th m ai. HÍ ng°áng mÙ ngôi nhà và c£nh §m ¥m gia ình. N¿u b¡n g·p mÙt Kim Ng°u ch°a có nhà riêng, thì ng°Ýi ó ch¯c ch¯n ang có k¿ ho¡ch mua s¯m nó trong mÙt t°¡ng lai g§n nh¥t. Kim Ng°u thuÙc cung mÇnh thÕ, và tình yêu Ñi vÛi ¥t sÛm muÙn cing biÃu lÙ ß ng°Ýi này. N¿u vì hoàn c£nh buÙc ph£i sÑng ß c n hÙ chung c° thì Kim Ng°u cing dét khoát c§n có mÙt ban công phç §y hoa lá, ho·c chí ít cing là nhïng cía sÕ vÛi nhïng ch-u hoa c£nh nho nhÏ. Khi ti¿ng Ón cça thành phÑ b¯t §u tác Ùng quá nhiÁu ¿n th§n kinh, Kim Ng°u s½ xách c§n câu, vÙi i ¿n n¡i có thà ¯m mình giïa thiên nhiên. Trong Con Bò, ti¿ng gÍi cça ¥t m¡nh m½ ¿n n×i nó luôn có mong muÑn i ra khÏi thành phÑ, hay chí ít °ãc d¡o ch¡i n¡i công viên xanh t°¡i cây lá. Thông th°Ýng Kim Ng°u có séc kho» áng nÃ. Ng°Ýi này ít khi au Ñm, nh°ng n¿u ã Ñm thì quá trình bình phåc hay bË kéo dài, chç y¿u bßi tính b°Ûng bÉnh, không muÑn nghe lÝi khuyên cça thày thuÑc, và vì thi¿u tinh th§n l¡c quan. BÇnh có thà g·p ß Kim Ng°u (nh¥t là khi éng tuÕi): au hÍng, cÕ, chân, c¡ quan sinh dåc, l°ng và cÙt sÑng. C£m cúm kéo theo viêm hÍng. Còn sñ thëa cân, do n nhiÁu, d«n ¿n các bÇnh tim m¡ch. Tuy nhiên n¿u ch m sóc séc kho» úng méc và ch¿ Ù v-n Ùng tÑt, hÍ có thà may m¯n tránh °ãc các bÇnh kà trên. C§n nhÛ r±ng, Kim Ng°u, vÑn sinh ra là mÙt c¡ thà kho» m¡nh, c§n có không khí trong lành và c°Ýng Ù v-n Ùng cao. Tính cách Con Bò r¥t b°Ûng bÉnh. Nh°ng b£n thân hÍ thì không cho là nh° v-y, mà tin r±ng ¡n gi£n ó là sñ sáng suÑt và céng r¯n. Th-t khó ©y °ãc Kim Ng°u (c£ àn ông l«n àn bà) dËch chuyÃn vË trí. Ng°Ýi chÓng Kim Ng°u không Ýi nào chËu i làm khách cùng vã, cho dù nàng có nài nÉ th¿ nào, n¿u ß n¡i mà hÍ °ãc mÝi ¿n gh¿ ngÓi không °ãc tiÇn nghi. Ng°Ýi vã Kim Ng°u, n¿u không °a các b¡n cça chÓng, s½ ch³ng thèm giao ti¿p vÛi hÍ. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

49


BlogBook

1.1. September

D«u sao Kim Ng°u cing có mÙt ph©m ch¥t tuyÇt vÝi: sñ chËu nhËn phi th°Ýng. Ng°Ýi sinh cung này c£ nam l«n nï có thà hàng n m trÝi chËu ñng nhïng c ng th³ng thà ch¥t ho·c tinh th§n mà không hÁ than vãn. C ng th³ng càng lÛn thì Con Bò càng kiên gan và bÁn bÉ. a sÑ Kim Ng°u xéng áng °ãc nh-n huân ch°¡ng vì mÙt ph©m ch¥t hi¿m có ý chí kiên c°Ýng tr°Ûc nhïng òn au cça sÑ ph-n. Lòng trung thành cça Kim Ng°u vÛi gia ình và b¡n bè là không có giÛi h¡n. Qu£ là mÙt b£n nh-n xét r¥t tuyÇt ph£i không? Tuy nhiên b¡n ëng quên r±ng Con Bò b°Ûng bÉnh khçng khi¿p. Kim Ng°u có mÙt niÁm héng thú nh° nhau trong khi ánh chén mÍi thé khác nhau. Të khoai tây chiên, bún riêu, rau xào, cho ¿n bánh kem chocolate, h¡n nïa, không hÁ có d¥u hiÇu dù là nhÏ nh¥t cça rÑi lo¡n tiêu hoá. Nh°ng món n yêu thích nh¥t trong menu cça Kim Ng°u v«n là thËt. Khó nói r±ng Kim Ng°u là mÙt tính cách r¥t tinh t¿. Ng°Ýi này vui s°Ûng c°Ýi phá khi xem bÙ phim hài ci có các nhân v-t tr°ãt chân vÏ chuÑi ngã l n, ho·c trát lên m·t nhau nhïng mi¿ng bánh kem. Kim Ng°u không khoái kiÃu dí dÏm tinh t¿ b±ng nhïng hài h°Ûc h¡i thô, ¡i chúng. Kim Ng°u hi¿m khi tàn nh«n và thù dai. Th°Ýng thì Kim Ng°u là nhïng ng°Ýi có tiÁn. D) nhiên iÁu ó không có ngh)a r±ng t¥t c£ hÍ Áu là triÇu phú. Nh°ng viÇc hi¿m khi th¥y ng°Ýi sinh cung này éng trong hàng nhïng ng°Ýi chÝ xin céu trã khó kh n là mÙt thñc t¿. Con Bò vun ¯p cça c£i cça mình mÙt cách ch-m ch¡p và kiên nh«n. B¯t §u të mÙt kho£n vÑn nhÏ, nó cé l§n l°ãt tëng viên g¡ch xây lên thành toà nhà vïng ch¯c cça sñ an khang. Ngoài tiÁn, Kim Ng°u còn thích quyÁn, nh°ng không ph£i quyÁn lñc nói chung, mà là ý niÇm °ãc làm chç b£n thân. Con Bò thích tiÁn và tài s£n không kém gia ình, nh°ng nó hoàn toàn không keo kiÇt. Nó không ti¿c gì cho ng°Ýi thân và b¡n bè khi ho¡n n¡n. Con Bò dÅ bË ¥n t°ãng bßi nhïng gì t§m cá lÛn lao. Nó không thèm li¿c nhìn khi i ngang qua chuÓng khÉ, tuy nhiên l¡i r¥t lâu và vÛi v» khâm phåc ng¯m 50

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October nghía mÙt con voi.

Kim Ng°u không thÝ ¡ vÛi hÙi ho¡ và nh¡c cÕ iÃn, không ph£i ng«u nhiên mà cung này có ý chí cça th§n VÇ Nï b£o trã cho nghÇ thu-t. NhiÁu Kim Ng°u có giÍng hát hay, và trong sÑ hÍ không hi¿m nhïng ca s) chuyên nghiÇp. Âm nh¡c Óng hành vÛi Kim Ng°u suÑt cuÙc Ýi, còn hÙi ho¡ là nghÁ nghiÇp ho·c sß thích. Kim Ng°u nh¡y c£m dÅ ngây ng¥t tr°Ûc màu xanh da trÝi và các c¥p Ù -m nh¡t cça màu này. Không thà nói nh° v-y vÛi màu Ï làm nó bË kích Ùng. Con Bò cing r¥t thích các gam màu nâu xanh lá cây, biÃu tr°ng cho ¥t ai và thiên nhiên. Kim Ng°u là mÙt t¡o hoá t§m cá. Khái niÇm ó bao gÓm c£ thái Ù cça ng°Ýi này vÛi tình yêu cing nh° kh£ n ng tích luù cça c£i. Kim lo¡i cça Kim Ng°u là Óng. Con Bò b°Ûng bÉnh, không ngó nghiêng, s½ th³ng ti¿n ¿n måc tiêu cça mình. C£ cuÙc Ýi, nó s½ të të tích góp tài s£n. Ngôi nhà cça nó là pháo ài cça nó. Kim Ng°u kiên gan, áng tin c-y và §y séc m¡nh. Nên nhÛ: N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Xem thêm:

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

1.2

¡o

October

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

51


BlogBook

1.2. October

Cung Song Tí - Gemini - Song Sinh 22/5

21/6

(2009-10-13 03:45) - Henry Long Nguyen

Linh ho¡t là ·c iÃm nÕi b-t nh¥t. Ng°Ýi °ãc sinh vào cung này thích giao ti¿p và dành thÝi gian cho gia ình và b¡n bè. °a ra quy¿t Ënh nhanh chóng tùy theo tình huÑng khi¿n Song Tí (22/5 21/6) là ch× dña tinh th§n vïng ch¯c cho nhïng ng°Ýi thân. Nhïng ng°Ýi °ãc sinh trong cung này cing r¥t dÅ tính, thích giao ti¿p và hài h°Ûc. Tuy v-y, khi g·p ph£i v¥n Á nghiêm trÍng, Song Tí l¡i chín ch¯n và éng xí r¥t tr°ßng thành. Tính cách có ph§n t°¡ng ph£n ó ã xây dñng nên hình £nh tuyÇt vÝi cça Song Tí. B¡n không bao giÝ là ng°Ýi nhàm chán, luôn muÑn làm mÛi mình.

Profile

52

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October • Cung thé: 3 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: là ng°Ýi không kiên Ënh, hay thay Õi • Sao chi¿u mÇnh: sao Thçy (biÃu t°ãng cho sñ thông minh, kh£ n ng diÅn ¡t và giao ti¿p) • BiÃu t°ãng: 2 anh em song sinh • Ngày trong tu§n: thé T° •

á may m¯n: ngÍc bích, qu·ng Manhetit (qu·ng s¯t të), ngÍc m¯t mèo, á mã não

• Nguyên tÑ: không khí • Màu s¯c: xanh lá cây, xanh da trÝi, xám • Hoa: cúc, cÏ l°u ly • Kim lo¡i: thu÷ ngân tay

·c tr°ng: sñ Õi thay BÙ ph-n c¡ thÃ: phÕi, cánh

• Séc khÏe: các bÙ ph-n trên c¡ thà Song Tí dÅ nhiÅm bÇnh là phÕi, x°¡ng cÕ, tay, vai và hÇ th§n kinh • Të khóa: Sð GIAO THIÆP • N°Ûc hoa: cây bách xù, hoa o£i h°¡ng, quýt •

Ùng v-t: con v¹t, con khÉ, con sóc

• N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: công viÇc tÕng hãp • Môn thà thao phù hãp: tennis • Công viÇc hoàn h£o: thç th°, lu-t s° • Phå kiÇn c§n thi¿t: áo khoát len ng¯n trên eo • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: làm 2 thé cùng mÙt lúc •

iÃm ¿n: Hy L¡p

• Quan niÇm sÑng: CuÙc sÑng là iÇu tango cça 2 ng°Ýi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

53


BlogBook

1.2. October

• M¡ °Ûc th§m kín: trß thành thç l)nh • Con sÑ may m¯n: 3 -4 và 7. • H¹n hò vÛi: Thiên Bình, B£o Bình • Làm b¡n vÛi: Xí Nï, Song Ng° • Cung không hãp: Nhân Mã • Món quà yêu thích: sách • Thích: lña chÍn tùy ý, ki¿n théc, thu-n c£ 2 tay • Ghét: ¿n úng giÝ, tÇ quan liêu, sñ ràng buÙc, theo uÕi iÁu viÃn vông • Sß tr°Ýng: Íc, vi¿t, có nhiÁu viÇc à làm và i du lËch • Sß o£n: sã cô ¡n, sñ buÓn chán và sñ im l·ng • Nhà cía: ngôi nhà làm nÕi b-t tính cách cça Song Tí: thích giao ti¿p, yêu gia ình và °ãc giáo dåc të sÛm.

TruyÁn thuy¿t: Hai anh em song sinh Castor và Pollux là con cça Zeus, chúa tà trong t¥t c£ m°Ýi hai vË th§n trên Énh Olympus, và nï hoàng cça thành Sparta. ó là hai éa tr» trung h-u, r¥t ding c£m và cùng nhau nÕi danh khi l-p °ãc nhiÁu chi¿n công hiÃn hách trong cuÙc hành trình cça nhóm thçy thç tàu Argo v) ¡i, và trong bi¿t bao cuÙc phiêu l°u khác. B¥t kà khi nào, hai anh em luôn luôn tìm cách giúp á l«n nhau. 54

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Trong mÙt tr-n ánh, Castor bË tí tr-n sau mÙt v¿t th°¡ng r¥t au Ûn. Trong n×i buÓn vô h¡n, Pollux ã cÑ g¯ng tñ sát theo anh mình. Nh°ng khác vÛi Castor, Pollux °ãc thëa h°ßng dòng máu cça Zeus vua cha, nên là mÙt chi¿n binh b¥t tí. Khi không còn cách nào nïa, c-u bé thÑt lên lÝi khóc - Hãy à con ch¿t thay Castor, th°a cha! . Zeus th°¡ng ti¿c vô cùng, ã Óng ý cho hÍ thay phiên nhau m×i ng°Ýi °ãc sÑng mÙt ngày và °a hÍ cùng bay lên b§u trÝi. Hai anh em hóa thành chòm sao Gemini. M×i mÙt ngày, mÙt ng°Ýi s½ °ãc sÑng trên thiên àng và là ngôi sao °ãc tÏa sáng, ngôi sao còn l¡i không sáng vì ng°Ýi kia lúc ¥y ang ß tr§n gian. Cing kà të ó chòm sao Song Sinh °ãc coi là biÃu t°ãng cho tình b¡n, tình anh em b¥t diÇt. BiÃu t°ãng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

55


BlogBook

1.2. October

BiÃu t°ãng cça Song sinh là 2 c-u bé sinh ôi éng c¡nh nhau. C·p song sinh ó là Castor và Pollux. Tính cách cça c·p song sinh hoàn toàn trái ng°ãc nhau, vì v-y ng°Ýi thuÙc cung này d°Ýng nh° có 2 khuôn m·t, 2 tính cách Ñi l-p - ó không ph£i là ng«u nhiên. Mô t£ Th§n dân Song Tí có bÙ não tuyÇt vÝi. §u óc cça hÍ có thà chéa thông tin nhiÁu kinh khçng. MÍi ng°Ýi ngh) hÍ nói toàn nhïng thé vÛ v©n chÉ vì hÍ có quá nhiÁu thé à nói! HÍ th°Ýng bÏ lá chuy¿n tàu hay i nh§m °Ýng chÉ vì lúc nào tâm trí hÍ cing b-n rÙn suy ngh). HÍ hào phóng, sÑng tình c£m và h¡i bÑc Óng. Sñ nhàm chán và nhàn nhã làm hÍ chán ghét và dÅ phát iên n¿u không có gì à làm. HÍ thích tr» con vì chính b£n thân hÍ ch°a bao giÝ là ng°Ýi lÛn. N¿u b¡n có mÙt ng°Ýi b¡n Song Tí, cuÙc sÑng cça b¡n s½ luôn sôi Ùng. HÍ cing là tay nói dóc cë khôi ¥y. Và cing chính vì có ít nh¥t 2 tính cách trong cùng 1 con ng°Ýi mà Song tí d°Ýng nh° là ng°Ýi r¥t khó oán. Và khó có miêu t£ chính xác nh¥t vì sñ phéc t¡p, b¡n có thà g·p 1 song tí vui v» ho¡t bát... nói nhiÁu nh°ng cing chính ng°Ýi ó l¡i có thà tr§m t° ít nói ngay sau ó 1/1000 giây.

·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça không khí. Sao chi¿u mÇnh là sao Thu÷. Tính cách nÕi b-t nh¥t là hay tñ mâu thu«n vÛi chính mình, hay cãi b°Ûng. HÍ th°Ýng ít nói, lôi cuÑn, khéo léo và ham ho¡t Ùng, nh°ng ôi khi hÍ l¡i bi quan và c£m th¥y mình vô dång. ThÉnh tho£ng sñ tháo vát cça hÍ l¡i trß nên vô hiÇu. Ví då, hÍ c£m th¥y r¥t khó à g¯n bó dài lâu vÛi mÙt ng°Ýi, mÙt v-t hay mÙt thói quen nào ó. HÍ có thà là mÙt ng°Ýi yêu chung thu÷ và có tài, nh°ng sñ tñ do và không bË ràng 56

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

buÙc cça hÍ luôn ß trên h¿t. Ng°Ýi cung Gemini r¥t thi¿u kiên nh«n, hÍ th°Ýng xuyên thay Õi nhïng sß thích và nhïng ho¡t Ùng cça hÍ, và hÍ r¥t muÑn có thà bi¿t h¿t mÍi thé trong mÙt thÝi gian ng¯n. Kh£ n ng thích nghi trong mÍi tình huÑng cça hÍ làm hÍ thêm ph§n h¥p d«n. HÍ thích nghiên céu nhïng iÁu bí ©n, i du lËch, sÑng mÙt cuÙc sÑng h°Ûng ngo¡i và ß trong mÙt không gian không h¡n ch¿. Nhïng công viÇc thích hãp vÛi ng°Ýi cung Gemini: chính trË gia, giám Ñc, th°¡ng gia, lu-t s°, nhà th°¡ng thuy¿t. Nh°ng cing ph£i nói thêm, b¡n có thà s½ g·p nhïng Song tí mang tính cách h°Ûng nÙi làm chç ¡o. Nhïng Song tí này th°Ýng có §u óc cñc thông minh và r¥t ít nói. Ph§n lÛn hÍ th°Ýng dùng kh£ n ng này à khám phá th¿ giÛi nÙi tâm cça mình thay vì khám phá th¿ giÛi nh° nhïng song tí h°Ûng ngo¡i. Công viÇc thích hãp vÛi nhïng Song Tí h°Ûng nÙi: nhïng công viÇc mang tính sáng t¡o nghÇ thu-t, nhà v n, nhà thi¿t k¿, ¡o diÅn, l-p trình viên. Ph©m ch¥t Trong th§n tho¡i Hy L¡p, th§n Mercury sao chi¿u m¡ng cça Song Sinh là ng°Ýi °a th° nhanh nh¹n cça th°ãng ¿. iÁu này có thà lý gi£i vì sao dân Song Sinh cñc kó thích di chuyÃn, khao khát tìm ki¿m tri théc và tr£i nghiÇm. Tò mò và cñc kó láu lÉnh, nhïng éa tr» này có tính cách a d¡ng. Cái gì hÍ cing bi¿t, nh°ng không thích chuyên sâu mÙt l)nh vñc nào. HÍ tr£i nghiÇm m×i thé mÙt ít à h°¡ng vË cuÙc sÑng thêm phong phú mà thôi. Theo nhiÁu nhà chiêm tinh, Song Sinh nÕi ti¿ng là nhïng ng°Ýi n nói lém lÉnh. N¿u ai không có cái tài ¥y thì hÍ l¡i là tay vi¿t lách r¥t cë ho·c r¥t giÏi ngo¡i ngï. Oscar Wilde tëng nói: Có mÙt iÁu tÇ h¡n viÇc mÍi ng°Ýi cé bàn tán vÁ b¡n, ó là ch³ng có ai nh¯c ¿n b¡n c£ . Và dù thích hay không, Song Sinh th°Ýng là Á tài à bàn lu-n và mÕ x», th-m chí h¡ bÇ nh¥t trong Hoàng ¡o. ôi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

57


BlogBook

1.2. October

khi ó là 1 d¡ng ghen tõ §y tinh t¿ cça các chòm,sao khác. Có l½ do Song Sinh quá Ùc áo, quá khác th°Ýng khi¿n ng°Ýi khác hiÃu nh§m? VÛi t° duy rÙng rãi, §y sáng t¡o, sÑng vÛi quan niÇm tñ nhiên nhi nhiên và say mê tñ do nh° i¿u Õ, mÙt anh chàng Song Sinh s½ luôn bË kích thích, khích lÇ bßi nhïng gì thay Õi, mÛi m». Ghét cay ghét ¯ng sñ vån v·t, anh ta s½ không ç kiên nh«n à nghe b¡n kà là âu. => N¿u b¡n là mÙt ng°Ýi luôn tñ tin r±ng mình có cá tính và °a phiêu l°u m¡o hiÃm, hãy thí yêu nhân v-t này. Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Là mÙt chòm sao Song Tí §y trí tuÇ và a tài, b¡n s½ làm tÑt nhïng công viÇc có liên quan ¿n in ¥n hay s¯p x¿p thông tin. B¡n hài h°Ûc và giÏi giao ti¿p. Vì v-y b¡n có thà lña chÍn nghÁ nghiÇp liên quan ¿n truyÁn thông, gi£i trí, xu¥t b£n ho·c giáo dåc. T¥t c£ các công viÇc này s½ giúp b¡n t°¡ng tác vÛi nhiÁu ng°Ýi khác nhau và bÙc lÙ ra kh£ n ng cça b¡n trong nhiÁu lo¡i hình khác nhau. NghÁ phù hãp nh¥t vÛi Song Tí ó là các công viÇc mang tính trí tuÇ. Con ng°Ýi Song Tí r¥t sáng t¡o nh°ng l¡i th-t thà. B¡n thích nhïng ng°Ýi n ng Ùng và dám Ñi m·t vÛi thí thách. Nhïng công viÇc l·p i l·p l¡i không mang l¡i niÁm vui cho Song Tí. NghÁ phóng viên, nhà v n, phát ngôn viên ho·c lu-t s° r¥t hãp vÛi Song Tí. Ngoài ra, b¡n có thà làm marketing. VÛi các công viÇc nh° trên, b¡n s½ có c¡ hÙi giao ti¿p và g·p gá nhiÁu ng°Ýi, sí dång nhiÁu ph°¡ng tiÇn giao ti¿p hiÇn ¡i. °a ra ý t°ßng nÕi b-t úng thÝi iÃm và gi£i quy¿t v¥n Á, ó chính là iÃm m¡nh cça b¡n. B¡n r¥t l¡c quan, tò mò, thông minh và tràn §y séc sÑng. B¡n c§n mÙt công viÇc có thà gãi sñ am mê và luôn ti¿n lên phía tr°Ûc, ch³ng h¡n nh° h°Ûng d«n viên du lËch, khám phá tñ nhiên ho·c vË trí bán hàng ph£i i l¡i nhiÁu. 58

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

B¡n là nhïng k» thích giao du, thành th¡o trong viÇc ti¿p xúc và ·t quan hÇ. HÍ thích nhïng ho¡t Ùng trí óc nh° nghiên céu, ngôn ngï và báo chí. HÍ th°Ýng xu¥t hiÇn ß nhïng cuÙc hÍp xã hÙi ho·c trung tâm cça nhïng cuÙc buôn chuyÇn trong v n phòng. Hãy cho b¡n tham gia vào viÇc s¯p ·t cuÙc hÍp, tham dñ sñ kiÇn xã hÙi, liên k¿t các thành viên trong nhóm, vi¿t tài liÇu và l°Ût m¡ng. Khi¿n cho hÍ luôn b-n rÙn s½ làm c£ b¡n l«n hÍ h¡nh phúc. Là mÙt ng°Ýi phå nï thuÙc chòm sao Song Tí, b¡n r¥t thích hãp vÛi viÇc vi¿t lách và trò chuyÇn. B¡n có n ng khi¿u phát hiÇn ra b£n ch¥t cça mÍi viÇc và tìm ra nhïng të ngï úng ¯n à mô t£ vÁ chúng. iÁu này giúp b¡n trß thành mÙt giáo viên, mÙt nhà báo, mÙt biên dËch viên hay mÙt tác gi£ giÏi. Nhïng công viÇc không có tính thí thách vÁ trí tuÇ s½ không thích hãp vÛi b¡n. N¿u b¡n là àn ông thuÙc chòm sao Song Tí, b¡n bË cuÑn hút bßi nhïng công viÇc có thà cho phép b¡n thà hiÇn quan iÃm cça mình, bÙc lÙ nhïng suy ngh) Ùc áo cça b¡n, cho phép b¡n làm viÇc linh Ùng và dÅ ti¿p thu cái mÛi. B¡n c§n có sñ tho£i mái vÁ tinh th§n. MÙt môi tr°Ýng làm viÇc quá gò bó hay có nhiÁu lu-t lÇ s½ là Ëa ngåc Ñi vÛi b¡n. Vì th¿, phóng viên hay chç nhiÇm ch°¡ng trình truyÁn hình ho·c phát thanh s½ là sñ lña chÍn dành cho b¡n. Các Óng nghiÇp cça b¡n xem b¡n nh° mÙt ng°Ýi cÙng sñ vui v», ham hiÃu bi¿t và th¡o viÇc. HÍ xem b¡n là ng°Ýi luôn i tiên phong vì nhïng suy ngh) cça b¡n luôn n£y ra nhanh nh° chÛp. Khi b¡n °a ra ý ki¿n sau ng°Ýi khác, hÍ s½ bi¿t r±ng hÍ có thà luôn tin t°ßng b¡n khi ang c§n mÙt ý t°ßng hay cách gi£i quy¿t nhanh. N¿u làm s¿p, b¡n ánh giá các thành viên trong nhóm mÙt cách Ùc l-p và linh ho¡t. B¡n có thà t-p trung vào b£n ch¥t cça v¥n Á. N¿u b¡n vui v» vÛi nhóm cça mình, b¡n s½ là mÙt ng°Ýi s¿p nh«n n¡i và khoan dung. Bí m-t vÁ sñ thành công cça b¡n là sñ tÉnh táo. Kh£ n ng cça b¡n thà hiÇn r¥t nhanh chóng dù trong b¥t kó tình huÑng nào. Không ai v°ãt qua °ãc sñ nh¡y bén và tài hùng biÇn cça b¡n. Song Tí th¥y viÇc lña chÍn giïa công viÇc và vui ch¡i gi£i trí r¥t khó. Nhïng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

59


BlogBook

1.2. October

ng°Ýi °ãc sinh ra trong kho£ng 22/05 21/06 Áu r¥t lo l¯ng vÁ viÇc ki¿m tiÁn ngày mai. iÃm y¿u cça b¡n là cân b±ng giïa tiÁn b¡c và h°ßng thå. Khi g·p S¿p thuÙc chòm Song Sinh

Song sinh là mÙt k» ham mê thông tin. Cho dù b¡n có ß trong l)nh vñc truyÁn thông hay không, thì ông chç cça b¡n cing luôn ám £nh bßi viÇc thu th-p và phân phát thông tin. N¿u b¡n g·p v¥n Á riêng, v» ngoài §y tâm tr¡ng cça b¡n s½ ph£n l¡i b¡n. Ông chç Song sinh chÉ muÑn sñ th-t, d°Ûi mÙt cái vÏ chính xác. Ngoài ra, b¡n c§n ph£i ti¿n hành công viÇc vÛi tÑc Ù ánh sáng. iÁu mong ãi ß nhân viên Khó n¯m b¯t, hiÇu qu£ téc thì, sí dång công nghÇ thành th¡o, bi¿t thông tin vÁ nhïng trang web thËnh hành mÛi nh¥t, có kh£ n ng éng bi¿n cao. H¡n t¥t c£, không bao giÝ quên nhïng iÃm gi-t gân trong các câu chuyÇn. Gia ình và b¡n bè Song Tí thích giao ti¿p và thích dành thÝi gian cho b¡n bè và gia ình. Ch³ng h¡n nh° i d¡o cùng b¡n bè ho·c ánh cÝ vÛi ai ó trong gia ình. B¡n bè cça Song Tí r¥t ông và hÍ Áu là nhïng ng°Ýi hãp vÛi b¡n vÁ tính cách và sß thích. Y¿u tÑ quan trÍng nh¥t mà Song Tí mong muÑn ß b¡n bè ó là giao ti¿p. Ng°Ýi cça cung này thích tranh lu-n. Gia ình vÛi Song Tí h¿t séc quan trÍng, b¡n r¥t có trách nhiÇm vÛi gia ình. VË trí bÑ/m¹ Nhïng ng°Ýi sinh d°Ûi cung này d°Ýng nh° không bao giÝ lÛn h³n, vì v-y mà éa tr» trong hÍ v«n luôn qu-y phá, th-m chí c£ khi hÍ ã sinh con. Nhïng ông bÑ bà m¹ Song Sinh th°Ýng tìm ki¿m ß con mình mÙt ng°Ýi b¡n, thay vì mÙt k» thi hành lu-t pháp. iÁu ó cing tÑt nh°ng ph£i nhÛ r±ng uy quyÁn 60

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

là iÁu thi¿t y¿u.

BÑ m¹: Hãy là mÙt ng°Ýi b¡n, nh°ng bi¿t nghiêm kh¯c vào thÝi iÃm thích hãp.

Con: Hãy vui v», nh°ng ph£i bi¿t iÁu.

Tình b¡n

Luôn t¥t b-t và nói luôn mÓm, cho dù là qua iÇn tho¡i di Ùng, e-mail, diÅn thuy¿t. Luôn xu¥t hiÇn b¥t thình lình ß hành lang à l¯ng nghe mÍi câu chuyÇn mÛi nh¥t, rÓi l¡i lao i à kà l¡i cho ng°Ýi g·p ti¿p theo.

Song Tí có kh£ n ng k¿t b¡n nhiÁu h¡n g¥p ôi nhïng cung khác bßi hÍ r¥t cßi mß và ¥m áp. Song Tí cing là k» luôn bi¿t l¯ng nghe và luôn bi¿t cách làm dËu nhïng c¡n bñc téc. B¡n ang có mÙt ng°Ýi gi£i to£ tâm lý tuyÇt vÝi ¥y.

Do Song Tí có nhiÁu b¡n g¥p ôi nhïng k» sinh ra trong cung khác. Là b¡n thân, c§n ph£i bi¿t lúc nào à cô (c-u) ¥y tñ do nh° cô (c-u) ¥y muÑn. Cô (c-u) ¥y có thà ch¡i vÛi nhiÁu nhóm b¡n và m×i nhóm Áu có phong cách khác nhau.

Song Tí r¥t dÅ g§n và chan hoà. N¿u b¡n hãp vÛi cô (c-u) ¥y, 2 éa s½ làm nÕ tung b¥t cé ch× nào! Cách tÑt nh¥t à giï tình b¡n này là sñ ràng buÙc vÁ tinh th§n. Hãy cùng chia s» nhïng niÁm vui thoát khÏi cuÙc sÑng t§m th°Ýng. N¿u b¡n tinh ý và thông minh nh° cô (c-u) ¥y , b¡n s½ °ãc cô(c-u) ánh giá cao, và cô(c-u) ¥y s½ h¿t mình cho tình b¡n tuyÇt vÝi này. Cô (c-u) ¥y hãp vÛi nhïng ng°Ýi cung B¡ch D°¡ng và S° Tí. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

61


BlogBook

1.2. October

Tình yêu Sß hïu tính cách hài h°Ûc và thông minh, Song Tí muÑn nía kia cing ph£i t°¡ng tñ nh° v-y. Ng°Ýi cça cung này tr£i qua nhiÁu mÑi tình và cho ¿n khi nào tìm °ãc ng°Ýi °ng ý mÛi thôi. Nh°ng khi ã tìm úng ng°Ýi, Song Tí r¥t chân thành và dành tình yêu trÍn Ýi cho ng°Ýi ó. Cách chinh phåc chàng trai Gemini Nhïng chàng trai Gemini r¥t tñ do và hi¿u Ùng. Ng°Ýi trong mÙng cça hÍ ph£i hiÃu °ãc hÍ, cùng chia s» nhïng niÁm vui vÛi hÍ và Óng thÝi, ëng làm cho hÍ c£m th¥y mình ang bË kiÁm ch¿. HÍ là nhïng ng°Ýi yêu thông minh và không bao giÝ ¡n iÇu. T¡i bïa n tÑi §u tiên, b¡n nên n nhïng món n l¡, nh° tính cách cça anh ta! Cách chinh phåc cô gái Gemini 62

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Các cô gái Gemini khá thông minh, thân hình cân Ñi, thông th¡o, sôi nÕi và dÅ th°¡ng. N¿u b¡n có thà °a ra nhïng iÁu mÛi m» vÛi cô ¥y, b¡n s½ là ng°Ýi trong mÙng cça cô ¥y. Vì cô ¥y thích sñ tñ do và không phå thuÙc, nên viÇc có gia ình không ph£i là måc ích cça c£ cuÙc Ýi cô ¥y.

M«u con gái nhiÇt tình, cñc tò mò, thích trò chuyÇn, thích bay nh£y tñ do. ·c biÇt, Song Tí có kh£ n ng phân thân làm nhiÁu viÇc cùng mÙt lúc. H§u nh° nhïng viÇc ng°Ýi khác làm mÙt tháng thì vÛi Song Tí mÙt tu§n là ç!

Tình yêu: Không thích con trai hay soi mói, qu£n lý ng°Ýi yêu. Song Tí cñc k¿t nhïng anh chàng phóng khoáng, thích tranh lu-n và am hiÃu thÝi sñ.

MuÑn làm vëa lòng ng°Ýi cung này, b¡n c§n ph£i chu©n bË th-t k) càng. Song Tí thích sñ a d¡ng và éng bi¿n. So vÛi các cung khác, ng°Ýi sinh vào cung này có tính tò mò h¡n c£. HÍ muÑn °ãc Ùng n o liên tåc và r¥t chóng chán. Vì v-y n¡i h¹n hò f£i khác th°Ýng 1 chút. Song tí thích nhïng sñ kiÇn liên quan ¿n v n ch°¡ng, trí óc, và nhïng ho¡t Ùng Ùc áo.

Gãi ý: Dñ buÕi Íc sách hay th¡ t¡i 1 quán cafe hay 1 hiÇu sách, dñ 1 bïa tiÇc, i khiêu vi, ch¡i 1 trò ch¡i, cùng tham gia 1 lÛp hÍc Yoga, cùng nhau th£ diÁu..

iÁu làm Song Sinh h°ng ph¥n không gì khác là mÙt cuÙc nói chuyÇn sôi nÕi. Hãy thà hiÇn kù n ng tranh lu-n cça mình vÁ b¥t cé l)nh vñc nào và b¡n s½ thu phåc hÍ trong t§m tay. TÏ ra nhanh trí, khôn ngoan và sµn sàng éng phó. HÍ s½ bË h¥p d«n bßi nhïng ai luôn bám uÕi mÍi suy ngh) cça mình. Hãy khi¿n hÍ nói chuyÇn không ngëng và b¡n s½ nhanh chóng chuyÃn sang giai o¡n 2 lúc nào không hay. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

63


BlogBook

1.2. October

Tính Cách:

TuÕi Song Tí t°ãng tr°ng cho sñ thu§n nh¥t & séc m¡nh cça hành Ùng k¿t hãp. Hai ngôi sao sáng Castor & Pollux tiêu biÃu cho hai tâm hÓn. Song Tí n±m trong chòm sao cça Thçy tinh. Thçy tinh chéa ñng mÙt n ng lñc mà nó xu¥t hiÇn nh° mÙt doanh tr¡i à t¥t c£ các hành tinh khác chåm l¡i. Thçy tinh °ãc khéo chÍn là ng°Ýi °a tin cça nhïng Th§n linh . Thông Minh Ho¡t

Ùng:

Nhïng hành Ùng ·c biÇt cça tuÕi này tÏa ra th°Ýng mang v» trí théc, khoa hÍc hoàn toàn. R¥t có sáng ki¿n & th°Ýng là tác gi£ cça nhïng k¿ ho¡ch qu÷ quái. ó là iÁu mà ng°Ýi Ýi gÍi là thông minh, s¯c s£o, & ý nhË. ó cing là nhïng éc tính thích hãp cho nhïng ng°Ýi làm nghÁ buôn bán. Nhïng éc tính này th°Ýng t¡o nên £nh h°ßng có tính cách h°Ûng d«n trong 64

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October

nhïng hình £nh lËch lãm, khéo léo, thích hãp vÛi hoàn c£nh cça nhïng ng°Ýi buôn bán Ëa Ñc hay chéng khoán. Nh¡y C£m & Nóng Tính: B£n ch¥t b¡n nh¡y c£m & ho¡t Ùng. VÁ m·t tình c£m, b¡n khá thích th°¡ng yêu, rÙng rãi & dÅ xúc Ùng. Nhïng tính ch¥t này th°Ýng khi¿n b¡n bË hiÃu l§m. Tính hay trì hoãn ¿n vÛi b¡n vì c°Ýng Ù ho¡t Ùng cça trí óc cing nh° nhïng ph£n éng tñ nhiên Ñi vÛi các t° t°ßng, ý ki¿n cça b¡n. Có nhiÁu lúc b¡n tÏ ra r¥t rÙng rãi. B¡n cing nóng n£y nh°ng chÉ ß méc c±n nh±n v-y thôi ché không i tÛi Ù thñc sñ là cáu gi-n. NhiÁu lúc b¡n có thà nguÙi xuÑng ngay téc thì. M¡ MÙng Lý T°ßng Hóa Sñ

Ýi:

NhÝ trí t°ßng t°ãng phong phú, b¡n sÑng mÙt Ýi th-t lãng m¡n & phóng khoáng. Nh°ng cçng chính vì th¿, b¡n s½ g·p ph£i nhiÁu khó kh n & th¥t vÍng. B¡n hay m¡ mÙng & lý t°ßng hóa cuÙc Ýi. Khi nhïng lý t°ßng cing nh° gi¥c m¡ bË tan vá, b¡n s½ th¥t vÍng n·ng nÁ & au khÕ. Hãy t¡o cho chúng mÙt sñ th ng b±ng & b¡n s½ g·t hái °ãc nhiÁu giá trË thñc t¿ h¡n. Hãy dùng kh£ n ng t°ßng t°ãng vào viÇc s¯p x¿p, tính toán tr°Ûc nhïng gì Ënh làm. B¡n có khuynh h°Ûng muÑn bi¿t nhiÁu nh°ng k¿t qu£ trí nhÛ không giï l¡i °ãc gì m¥y. Tuy v-y, b¡n v«n có thà nhÛ °ãc nhïng gì b¡n ã ·c biÇt chú ý tÛi, vào mÙt lúc nào ó. Thí då nh° b¡n th°Ýng nhÛ mÙt lÝi xúc ph¡m h¡n là mÙt lÝi khen t·ng. Hay Có Héng: Ng°Ýi nh° b¡n hay có nhïng cái héng b¥t tí. Cái héng ó s½ i xa trí t°ßng t°ãng cça b¡n ¿n méc nào là hoàn toàn do n¡i b¡n c£ & nhïng cái héng cça b¡n ph§n lÛn có liên quan ¿n nghÇ thu-t. Trñc giác bén nh-y giúp b¡n phân biÇt °ãc th-t vÛi gi£, báo Ùng bi¿t tr°Ûc cho b¡n nhïng nguy hiÃm & giúp b¡n nhìn rõ °ãc b£n ch¥t cça ng°Ýi khác. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

65


BlogBook

1.2. October

N¿u có thà tñ cho b¡n nhïng sñ luyÇn t-p vÁ trí óc mÙt cách §y ç, b¡n có thà th¥y r±ng tiÁm théc có thà cung c¥p §y ç t¥t c£ nhïng gì b¡n c§n thi¿t. NhiÁu ng°Ýi trong tuÕi này là nhïng nhà v n, nh¡c s), ki¿n trúc s°, nhà so¡n nh¡c danh ti¿ng. Séc KhÏe: TuÕi b¡n n±m ß ph§n ngñc, phÕi, bàn tay & cánh tay. Hãy cÑ tránh nhïng c¡n c£m m¡o th°Ýng. Cing ëng b¯t thà xác hay tinh th§n làm viÇc quá méc vì hÇ th§n kinh y¿u Ût cça b¡n dÅ làm b¡n cáu kÉnh & nóng n£y. Hãy th-n trÍng trong viÇc n uÑng, không nên dùng nhïng Ó n kích thích có h¡i cho th§n kinh. Không khí trong lành, ánh sáng & thà dåc nh¹ nhàng là nhïng c§n cho sñ Õn Ënh thà ch¥t & tinh th§n Õn Ënh cça b¡n. B¡n °a ho¡t Ùng, không chËu °ãc nhïng sñ Áu ·n buÓn t». B¡n th°Ýng hay nôn nóng & bñc bÙi khi ph£i ß yên mÙt ch× nào ó quá lâu. Ch¿ ngñ °ãc khuynh h°Ûng này, b¡n s½ hòa hãp vÛi mÍi ng°Ýi dÅ dàng h¡n. i ch¡i, xa khung c£nh gia ình s½ có lãi cho b¡n vÁ tinh th§n. Tr» em Song Tí

[spoiler]Tr» thuÙc cung Song Tí th°Ýng là nhïng éa tr» thông minh, t° duy tÑt và có tài hùng biÇn. ChÉ c§n có quy¿t tâm, sñ kiên Ënh chúng s½ dÅ dàng ¡t °ãc iÁu mình m¡ °Ûc trong công viÇc, cuÙc sÑng cing nh° t°¡ng lai sau này.Tr» cung Song Tí th°Ýng là nhïng éa tr» hi¿u Ùng. Chúng yêu thích sñ ho¡t Ùng và khó có thà b¯t chúng ngÓi hay éng yên kà c£ trong mÙt thÝi gian ng¯n. Chúng ghét sñ yên l·ng hay bóng tÑi. Chính vì v-y mà chúng có thà hét §m lên khi bË bÑ m¹ ph¡t nhÑt trong phòng mÙt mình hay khó có thà giï °ãc tr-t tñ trong lÛp hÍc chÉ vì cái mÓm luôn ho¡t Ùng cça chúng. Tr» cung Song Tí th°Ýng là nhïng éa tr» có tài vÁ hùng biÇn, giao ti¿p và éng xí. Chúng t° duy r¥t sâu mà kh£ n ng t° duy cça chúng thì l¡i r¥t nh¡y bén. Chúng cing r¥t dÅ dàng gi£i quy¿t các tình huÑng mÙt cách khôn khéo nhÝ nhïng mánh khóe và sñ khôn lÏi cça chúng. Tuy nhiên chúng l¡i th°Ýng không ngh) tÛi h-u qu£ cça lÝi nói, nhïng viÇc làm sai cça chúng. 66

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Tr» cung Song Tí luôn có nhïng ý t°ßng mÛi l¡, thú vË të nhïng thé ¡n gi£n xung quanh chúng. Chúng thích k¿t hãp nhiÁu thé à t¡o ra mÙt thé mÛi mà chúng cho là Ùc áo thú vË . Có thà chúng s½ trÙn sïa vÛi t¥t c£ các lo¡i trái cây à ra mÙt thé Ó uÑng mÛi hay tháo c£ iÁu khiÃn ti-vi ra chÉ vì ngh) chúng ang sía l¡i iÁu khiÃn Ó ch¡i&Và °¡ng nhiên xung quanh nhïng ý t°ßng Ùc áo, mÛi l¡, chúng cing có nhïng ý t°ßng h¡i iên rÓ khi¿n ng°Ýi lÛn ph£i quát §m lên vì chúng. Có thÃ, chúng s½ ch¥m th-t nhiÁu v¿t mñc vào chi¿c váy dñ tiÇc cça m¹ à chi¿c váy thêm&. s·c sá . Tr» cung Song Tí th°Ýng ·t ra nhïng måc ích, lý t°ßng mà chúng s½ cÑ g¯ng v°¡n tÛi .Tuy nhiên, chúng l¡i m¡ °Ûc nhïng thé h¡i cao xa, không có thñc hay v°ãt quá t§m tay cça chúng. Chính vì nh° v-y, khi lÛn chúng s½ ·t ra r¥t nhiÁu k¿ ho¡ch à thñc hiên måc tiêu, ý t°ßng nh°ng tính kh£ thi thì l¡i r¥t ít . Có thà chúng luôn m¡ °Ûc và ·t ra k¿ ho¡ch hÍc t-p à trß thành mÙt thiên tài toán hÍc, trong khi chúng dành thÝi gian hÍc toán l¡i không quá 15 phút m×i ngày &. Tr» cung Song Tí th°Ýng là nhïng éa tr» r¥t thông minh. Tuy nhiên, trí thông minh cça chúng th°Ýng chÉ phát huy cñc iÃm khi chúng c£m th¥y tho£i mái vÁ thà ch¥t và tinh th§n. N¿u b¡n có con thuÙc cung Song Tí, b¡n nên nh¯c nhß tr» t-p thà dåc hàng ngày à giúp c¡ thà chúng luôn khÏe m¡nh và làm tan bi¿n stress trong viÇc hÍc t-p cça chúng. Tuy thông minh nh°ng tr» cung Song Tí hay n£n chí khi g·p khó kh n. Chúng có thà r¥t héng khßi khi b¯t §u làm viÇc gì ó nh°ng l¡i có thà dëng l¡i ngay khi chúng c£m th¥y mình ang g·p khó kh n. Tr» cung Song Tí cing th°Ýng là nhïng éa tr» hay thay Õi và không có lòng kiên Ënh. Chính vì th¿ nên chúng s½ r¥t khó ¡t °ãc nhïng måc ích mình Á ra. Có tài vÁ hùng biÇn, giao ti¿p và éng xí nh°ng tr» cung Song Tí l¡i th°Ýng bË m¯c bÇnh nói nhiÁu. Chúng có thà kà liên miên, lan man të chç à này sang chç Á khác nh°ng nhïng cruyÇn trên lÛp cça chúng vÛi bÑ m¹ hay có thà nói chuyÇn r¥t nhiÁu trong giÝ hÍc khi¿n b¡n bè, cô giáo ph£i phát bñc. Tr» cung Song Tí cung có nguy c¡ m¯c nhiÁu bÇnh vÁ r ng miÇng. Bßi v-y b¡n nên nh¯c nhß chúng vÇ sinh r ng miÇng s¡ch s½ sau khi n hay tr°Ûc khi i ngç &.. Tr» cung Song Tí th°Ýng hay tñ mâu thu«n vÛi chính suy ngh) cça chúng. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

67


BlogBook

1.2. October

Chính vì th¿ chúng r¥t hay cãi b°Ûng , cãi cùn&.N¿u b¡n có tr» cung Song Tí, b¡n hãy d¡y chúng cách suy ngh) sâu xa h¡n vÁ nhïng viÇc chúng ã làm, ché ëng bao giÝ nói ngay vào viÇc chúng ã làm sai. Bßi vì n¿u v-y,chúng có thà s½ ph£n Ñi ngay lúc ó và d§n d§n s½ hình thành b£n n ng cça chúng nh° v-y khi lÛn. Tr» cung Song Tí thông minh nh°ng r¥t dÅ thay Õi . Chính vì v-y, b¡n nên tñ à chúng Ënh h°Ûng nghÁ nghiÇp cho chính mình Chúng s½ làm tÑt h¡n nhïng công viÇc chúng mà chúng c£m th¥y phù hãp vÛi mình, thích thú vÛi mình . Nh°ng vÛi tài n nói và hùng biÇn, chúng s½ r¥t dÅ Ã trß thành lu-t s°, th°¡ng gia hay nhân viên marketing&..[/spoiler]

àn ông Song Tí àn ông Song Tí th°Ýng sÑng a nhân cách, hÍ có thà có tÛi 3, 4 nhân cách. Nh°ng các tính cách c¡ b£n cça chàng là thân thiÇn, th°¡ng ng°Ýi và dÅ hòa hãp vÛi ph§n lÛn mÍi ng°Ýi.

[spoiler]Chàng có thà nói vÁ b¥t cé iÁu gì trên Ýi, là ng°Ýi có kù n ng giao ti¿p xu¥t s¯c và r¥t dí dÏm. Th°Ýng thì, àn ông Song Tí s½ là trung tâm cça mÍi bïa tiÇc. B¡n có ang ngh) nên ti¿p tåc h¹n hò vÛi chàng sau khi cùng chàng ¿n mÙt trong nhïng cuÙc tå t-p này hay không? Hãy tho£i mái i, nhïng gì thà hiÇn ß bïa tiÇc là b£n ch¥t cça chàng, nh°ng b¡n c§n nhÛ chàng là ng°Ýi a nhân cách.MÙt ngày, chàng có thà t·ng b¡n hoa hay quà mà ch³ng nhân dËp gì. Nh°ng sau ó, chàng có thà không ¿n g·p b¡n ngay c£ khi ã nói rõ giÝ h¹n 1 ti¿ng tr°Ûc. 2 ngày sau, chàng th-m chí có thà quay ra chÉ trích b¡n n·ng nÁ. Nh°ng cuÑi cùng, chàng l¡i Ùt ngÙt quay trß l¡i là con ng°Ýi cça ngày §u tiên. B¡n s½ °ãc Ñi xí nh° vÛi mÙt bà hoàng nh°ng có thà trß vÁ thành dân en ngay l-p téc. N¿u b¡n ã yêu mÙt anh chàng Song Tí, hãy quên nhïng të ngï nh° kiên Ënh hay an tâm . Trong tr°Ýng hãp b¡n là ng°Ýi r¥t nh¡y c£m, tÑt nh¥t là hãy quên anh ¥y i. Tuy nhiên, b¡n có thà làm quen vÛi sñ hi¿u Ùng cça chàng mà không ca thán lÝi nào, cuÙc sÑng cça b¡n s½ luôn tràn ng-p sñ ng¡c nhiên và ôi khi là sÑc. B¡n ëng nên quá quan tâm ¿n chàng, vì nh° 68

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

th¿ s½ làm chàng nÕi nóng. àn ông Song Tí cing có nhïng bí m-t riêng, hÍ th°Ýng không muÑn chia s» vÛi ai, th-m chí c£ ng°Ýi yêu. Cách tÑt nh¥t à d-p t¯t ngÍn lía tình yêu giïa hai b¡n là à anh ¥y th¥y mÑi quan hÇ cça 2 ng°Ýi th-t ¡n iÇu và t» nh¡t. Anh ¥y s½ bÏ ch¡y ngay l-p téc. Anh ¥y có thà yêu b¡n và rÓi thay Õi. Vì luôn luôn tò mò, héng thú vÛi mÍi thé trong cuÙc sÑng, và nhiÁu l)nh vñc khác nên anh chàng Song Tí luôn mong muÑn ng°Ýi phå nï cça mình ph£i th-t sñ theo kËp mình vÁ trí tuÇ. Anh ¥y s½ không bao giÝ Ã ý n¿u thÉnh tho£ng bË b¡n ánh b¡i trong các trò ch¡i trí tuÇ, thñc t¿ là anh ¥y s½ vô cùng thích chí khi g·p mÙt Ñi thç thông minh. Anh ¥y không ph£i là ng°Ýi ích k÷ nên s½ luôn muÑn b¡n thà hiÇn sñ thông minh cça mình. Ng°Ýi phå nï thông minh luôn dÅ dàng ánh gåc chàng trai Song Tí. Song Tí th°Ýng có xu h°Ûng bÏ b¡n ci à k¿t thân vÛi nhïng ng°Ýi b¡n mÛi, tính cách dÅ thay Õi cça hÍ khi¿n ng°Ýi khác khó b¯t kËp. à Ñn h¡ trái tim mÙt chàng trai Song Tí, hãy ch¯c ch¯n r±ng b¡n là ng°Ýi luôn bên anh ¥y, nh°ng ëng bám sát hay quá dña d«m vào anh ¥y. Anh ¥y s½ r¥t vui v» bên b¡n và à b¡n hiÃu t¥t c£ vÁ anh ¥y. Chàng th°Ýng là ng°Ýi hào phóng, tuy nhiên thi tho£ng cing l¡i r¥t h¡n h¹p trong chi tiêu vì mÙt sÑ lý do nào ó. Song xét vÁ b£n ch¥t anh ¥y cing là mÙt ng°Ýi luôn sµn sàng chia s», c£ vÁ tiÁn b¡c, ki¿n théc, h¡nh phúc& Ng°Ýi àn ông Song Tí là m«u ng°Ýi lý t°ßng, và b¡n s½ ch³ng bao giÝ ph£i b-n tâm vÁ lòng chung thçy cça anh ¥y. Tuy nhiên, anh ¥y v«n có thà dÅ dàng bË mê ho·c nhïng ng°Ýi ¹p trên bãi biÃn. ëng bao giÝ tÏ ra nghi ngÝ chàng, iÁu ¥y có thà khi¿n chàng cáu và làm nhïng iÁu mà ¿n c£ chàng cing không t°ßng t°ãng ra °ãc. Ng°Ýi àn ông Song Tí luôn yêu quý nhïng ng°Ýi xung quanh, b¥t kà là àn ông hay phå nï. M·c dù v-y, anh ¥y s½ ch³ng bao giÝ i quá xa, trë khi b¡n ang nghi ngÝ anh ¥y. ëng cÑ g¯ng trói buÙc anh ¥y, và hãy à cho anh ¥y °ãc tñ do và tho£i mái. Ng°ãc l¡i, anh ¥y cing s½ Ñi xí vÛi b¡n nh° th¿. àn ông Song Tí cing là nhïng ng°Ýi bÑ tuyÇt vÝi, vÛi hÍ nhïng éa tr» giÑng nhïng ng°Ýi b¡n h¡n là con cái. Chúng s½ °ãc anh ¥y ch m sóc vÛi t¥t c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

69


BlogBook

1.2. October

c£ tình yêu th°¡ng cça mÙt ông bÑ tuyÇt vÝi, luôn cÑ g¯ng b£o vÇ con. Tuy nhiên, b¡n s½ ph£i có trách nhiÇm giúp ·t bÍn tr» vào khuôn khÕ và k÷ lu-t. Ng°Ýi àn ông Song Tí không ghen tuông, và không ph£i là ng°Ýi thích sß hïu. Anh ¥y s½ Ñi xí vÛi b¡n nh° cách mà b¡n Ñi vÛi anh ¥y. Anh ¥y có thà thi¿u sñ am mê mÙt chút, nh°ng l¡i §y lãng m¡n. Hãy cùng nghe mÙt b£n nh¡c mà anh ¥y thích, và m¡ chung mÙt gi¥c m¡ vÛi anh ¥y. N¿u b¡n mÇt mÏi, ëng lo l¯ng, anh ¥y s½ ß l¡i bên b¡n, n¯m l¥y tay b¡n và giúp b¡n l¥y l¡i séc.[/spoiler]

Phå nï Song Tí K¿t hôn vÛi phå nï cung Song Tí cing giÑng vÛi viÇc b¡n l¥y 2 vã v-y. Vì sao °? Song Tí cing là nhïng ng°Ýi a nhân cách. Þ các thÝi iÃm khác nhau, nàng s½ cho b¡n th¥y nhïng nét tính cách và nhân cách khác nhau. ViÇc quan trÍng nh¥t cça b¡n là ph£i giï ch·t nàng, vì nàng quá hi¿u Ùng và r¥t khó g¯n bó vÛi mÙt viÇc hay mÙt ng°Ýi nào ó. Tâm trí cça Song Tí không bao giÝ éng yên mÙt ch×, các ý ngh) cça nàng không bao giÝ ng°ng nghÉ.

[spoiler] Tuy nhiên, n¿u b¡n quy¿t Ënh sÑng vÛi cô ¥y, b¡n s½ th¥y cô ¥y là ng°Ýi §y am mê. Nhïng phå nï Song Tí khi còn tr» không bao giÝ muÑn bË bó buÙc vào mÙt mÑi quan hÇ hay ràng buÙc nào ó. Cô ¥y có thà yêu nhïng thói quen khó chËu cça b¡n nh¥t lúc này, nh°ng lúc khác l¡i quay l¡i ch¿ nh¡o kiÃu tóc mÛi cça b¡n. Tr°ßng thành h¡n s½ khi¿n Song Tí Õn Ënh h¡n. T¥t c£ nhïng iÁu này không có ngh)a là Song Tí thi¿u lãng m¡n trong tình yêu. Thñc t¿, lãng m¡n là ph°¡ng tiÇn giao ti¿p tÑt nh¥t vÛi hÍ.Các ý t°ßng mÛi không bao giÝ c¡n trong Song Tí, vì th¿ sñ lãng m¡n cing không bao giÝ thi¿u trong cuÙc sÑng cça hÍ. Tuy nhiên, sñ ràng buÙc l¡i là mÙt thé hoàn toàn khác. MÙt cô gái Song Tí có thà yêu sñ thông minh cça b¡n, nh°ng Óng thÝi cô ¥y cing luôn chú ý ¿n viÇc b¡n r¥t thi¿u sáng t¡o trong nghÇ thu-t. NhiÁu 70

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

lúc, b¡n s½ ph£i au §u vÛi tính cách phéc t¡p cça nàng. VÛi nhïng cí chÉ dù nhÏ thôi nh°ng chéa §y tình c£m, phå nï Song Tí luôn kh¡i d-y °ãc sñ lãng m¡n trong quan hÇ cça hai b¡n. Cô ¥y luôn luôn tìm ra nhïng cách mÛi à thà hiÇn r±ng cô ¥y yêu b¡n nh°Ýng nào, và s½ luôn t¯m tình yêu 2 ng°Ýi b±ng sñ quy¿n ri kó l¡. Cô ¥y §y nï tính, nh°ng không bao giÝ bám níu vào b¡n. MÙt iÁu b¡n s½ không bao giÝ tìm th¥y °ãc ß mÙt cô gái Song Tí là sñ ¡n iÇu và t» nh¡t. Song Tí muÑn tìm ra nhïng iÃm tÑt nh¥t ß t¥t c£ nhïng ng°Ýi àn ông mình g·p, và muÑn mÙt ng°Ýi àn ông có ç t¥t c£ mÍi ph©m ch¥t ó. Song iÁu ó là không thÃ, và cô ¥y v«n cé s½ trông ãi mÙt ng°Ýi àn ông hoàn h£o nh° v-y. Cô ¥y có thà cùng lúc là b¡n tÑt nh¥t, b¡n ch¡i thà thao và là ng°Ýi yêu cça b¡n. Phå nï Song Tí có thà à ý mÙt ng°Ýi àn ông khác th-m chí ngay c£ khi ang yêu b¡n chân thành. DÅ thay Õi là b£n ch¥t cça nàng và nàng s½ ph£i hÍc cách à kiÃm soát °ãc chính mình. ChÉ c§n ch¯c ch¯n r±ng b¡n v«n còn thu hút cô ¥y và cô ¥y s½ h¿t mình vì b¡n. Cô ¥y s½ không bao giÝ nghi ngÝ b¡n và cing trông chÝ mÙt iÁu t°¡ng tñ të phía b¡n. Cô ¥y luôn luôn tôn trÍng góc cá nhân cça b¡n và cing mong muÑn b¡n nh° v-y. Cô ¥y có thà luôn luôn quên n¥u n cho b¡n nh°ng b¡n s½ luôn tìm th¥y sñ tho£i mái trong tâm hÓn khi nói chuyÇn vÛi cô ¥y. Cô ¥y luôn luôn khuy¿n khích sñ sáng t¡o và thông minh cça b¡n. Song Tí là mÙt ng°Ýi m¹ tuyÇt vÝi luôn tôn trÍng cuÙc sÑng riÁng t° cça nhïng éa tr». Ng°Ýi phå nï Song Tí luôn là nhïng ng°Ýi chç nhà xu¥t s¯c, nàng luôn tÏ ra quy¿n ri vÛi nhïng ng°Ýi khách b±ng sñ yêu kiÁu, ti¿p ón nhiÇt tình cça mình. Cô ¥y có thà dÅ dàng hòa hãp vÛi mÍi ng°Ýi, të s¿p cho tÛi tëng Óng nghiÇp trong công ty. Có mÙt ng°Ýi vã Song Tí, b¡n s½ có c£m giác °ãc ß vÛi mÙt ng°Ýi khác m×i ngày. Cing có khi cô ¥y thñc t¿, và cing có khi m¡ mÙng. Hãy l¯ng nghe sñ t°ßng t°ßng cça cô ¥y, b¡n s½ hiÃu iÁu cô ¥y mong muÑn. Cô ¥y là mÙt ng°Ýi §y hy vÍng, °Ûc m¡ và khao khát, và luôn sµn sàng chia s» chúng vÛi b¡n. Hãy ch¯c ch¯n r±ng b¡n luôn bên cô ¥y khi cô ¥y c§n.[/spoiler]

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

71


BlogBook

1.2. October

iÃm Y¿u: Sñ cô Ùc cça Song tí có v» nh° không thà nhìn th¥y... kì thñc hÍ r¥t cô Ùc Song tí là iÃn hình cho kiÃu ng°Ýi có hai cá tính và khác biÇt nhau r¥t lÛn trong cùng mÙt con ng°Ýi, vì th¿ hÍ cing r¥t có lí do à sã sñ cô Ùc. N¿u thiên h°Ûng nghiên nhiÁu vÁ nÙi tâm ó là mÙt Song tí tr§m t)nh sâu s¯c, hÍ ß trong mÙt cái th¿ giÛi tinh th§n cça riêng mình, h¡i tiêu cñc, §u óc thông minh và nh¡y c£m cho phép hÍ khám phá ra nhïng iÁu mà ng°Ýi th°Ýng không nh-n ra không ngh) tÛi, vì th¿ ng°Ýi khác không thà hiÃu °ãc, cho nên ây chính là mÙt trong sÑ nhïng nguyên cÛ t¡o ra c£m giác cô Ùc cça Song tí. VÛi mÙt Song tí cßi mß, ho¡t bát và h°Ûng ngo¡i hÍ thích chÕ ông ng°Ýi và hòa vào trong niÁm vui tÙt cùng, ôi khi ó chính là mÙt ph°¡ng pháp à truyÁn i thông iÇp cô ¡n cça tiÁm théc, càng vui càng sã c£m giác cô ¡n ¿n l¡. Nh°ng ã nói r±ng không ph£i ng«u nhiên ng°Ýi ta gÍi là chòm sao Song Sinh: ng°Ýi thuÙc cung này r¥t khó à n¯m b¯t iÃm y¿u, bßi không lúc nào b¡n bi¿t âu là tính cách th-t cça hÍ. Tóm T¯t: Cung Song Tí là biÃu t°ãng cho hai anh em song sinh Castor và Pollux. úng theo tên gÍi, nhïng ng°Ýi thuÙc cung này luôn luôn có tính cách hai m·t, không rõ ràng, trí tuÇ cao. N¿u có lúc mÙt Song Tí khi¿n b¡n t°ßng r±ng b¡n th¥y mÙt c·p song sinh, b¡n ëng ch¡y ra ngoài và thay c·p kính mÛi. Hãy nhÛ r±ng Song Tí là biÃu t°ãng cça c·p song sinh (Castor và Pollux), và có hai tính cách khác biÇt trong con ng°Ýi cça Song Tí. 72

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Song Tí không kiên Ënh. à bi¿t °ãc c§n ph£i ki¿m mÙt Song Tí ß âu c§n ph£i có mÙt ít suy tính. Hôm nay, anh ta ß ây, và ngày mai ß n¡i khác. MÙt Song Tí có thà thay qu§n áo, công viÇc, tình yêu hay n¡i ß cing nhanh chóng nh° thay Õi quy¿t Ënh cça mình v-y. B¡n hi vÍng ki¿m °ãc mÙt quyÃn sách tÑt à hÍc? Song Tí là mÙt chuyên gia tìm ki¿m. Anh ta có thà n¯m °ãc nÙi dung chính khi l°Ût s¡ qua nhïng trang sách. Nhïng ng°Ýi mÇnh sao Thçy cing có thói quen Íc trang cuÑi tr°Ûc. Song Tí thích l-t qua l¡i giïa nhïng trang sách, mÙt hành Ùng mà hÍ thích làm cho dù ó là mÙt thé gì ó khác h¡n à Íc (Album £nh ch³ng h¡n). Ph§n lÛn Song Tí là ng°Ýi nói nhanh, mÙt sÑ ít nói ch-m. Nh°ng t¥t c£ hÍ Áu nghe r¥t nhanh. Song Tí là nhïng ng°Ýi m£nh kh£nh, nhanh nh¹n và cao h¡n so vÛi méc trung bình. B¡n s½ th¥y mÙt vài Song Tí có c·p m¯t nâu, nh°ng ¡i a sÑ nhïng ng°Ýi °ãc sao Thçy phù trã có c·p m¯t ¹p, màu nâu Ï pha lê trong, xanh d°¡ng, xanh låc, hay xám. Song Tí không bao giÝ Ã m¯t ß v-t gì nhiÁu h¡n mÙt vài giây. Thñc t¿, £o m¯t nhanh th°Ýng là mÙt cách dÅ nh¥t à nh-n bi¿t mÙt Song Tí. N°Ûc da cça hÍ th°Ýng tr¯ng, dÅ dàng rám n¯ng. Tóc hÍ có thà màu tÑi, hay sáng, ho·c c£ hai. Song Tí th°Ýng có trán cao, mii th³ng, cao. Song Tí là mÙt ng°Ýi nÓng nhiÇt, g§n gii, Óng c£m và thân thiÇn. HÍ th°Ýng di chuyÃn nhanh, nh°ng l¡i r¥t duyên dáng. MÙt ng°Ýi sinh vào cuÑi tháng n m ¿n nía §u tháng sáu thÉnh tho£ng xu¥t hiÇn nh¹ nhàng ß g§n b¡n, nh° mÙt chú chim tò mò quan sát mÍi thé mÙt cách héng thú, và bi¿n i theo mÙt h°Ûng khác tr°Ûc khi b¡n kËp nói xin chào. Th°Ýng thì ó là mÙt sai l§m n¿u b¡n cÑ b¯t ép Song Tí ß mÙt n¡i và suy ngh) mÙt iÁu cÑ Ënh. Và còn càng sai l§m h¡n khi b¡n ©y Song Tí vào mÙt cuÙc chi¿n trí tuÇ, vì hÍ có thà °a mình vào, ho·c ra khÏi tình th¿ mÙt cách dÅ dàng. HÍ suy ngh) nhanh; và cing có thà °a ra nhïng lÝi châm bi¿m h¿t séc s¯c bén. Và hÍ th°Ýng tài giÏi h¡n h§u h¿t mÍi ng°Ýi. MÙt vài Song Tí thích làm nhïng ng°Ýi §u óc ch-m ch¡p h¡n hÍ m¥t bình t)nh, rÑi lên b±ng tÑc Ù ho¡t Ùng th§n kinh cça hÍ. B¡n làm sao có thà thích i vào mÙt cuÙc tranh lu-n vÛi mÙt Song Tí ché? c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

73


BlogBook

1.2. October

MÙt bí m-t cça Song Tí là tính hai m·t . HÍ có thà làm hai viÇc mÙt lúc vÛi ít n× lñc h¡n h§u h¿t chúng ta làm. Song Tí thích sñ tñ do. B¥t cé lu-t lÇ nào cing khi¿n cho mÙt Song Tí c£m th¥y giÑng nh° mÙt chú chim ç ri, chán n£n bË nhÑt trong mÙt cái lÓng vÛi ôi cánh bË ghim l¡i. HÍ c m ghét sñ nô dËch, ¡n iÇu. HÍ không ph£i là nhïng ng°Ýi úng giÝ nh¥t trên th¿ giÛi. MÙt Song Tí iÃn hình luôn tÛi trÅ, không ph£i vì anh ta quên giÝ, nh°ng vì cái gì ó thu hút sñ chú ý cça anh ta trên °Ýng i. N¿u b¡n có mÙt ng°Ýi b¡n thuÙc cung Song Tí, có l½ b¡n ã bi¿t thói quen cça mÙt Song Tí có thà quá phiÁn phéc. Anh ta Á nghË mÙt vài viÇc, nh° i qua c n hÙ cça anh ta (nó hi¿m khi là mÙt ngôi nhà), xem mÙt bÙ phim ci cça Humphrey Bogart và mÙt vß hài kËch, lái xe ra mÙt sân gôn nhÏ và l¡i trß vÁ nhà. Dù sao b¡n cing c£m ¡n anh ta, nh°ng l¡i hÏi xem trÝi liÇu có m°a không. Và anh ta tranh lu-n vÛi b¡n, h¿t séc thuy¿t phåc. Anh ta an mÙt cái kén bùa mê xung quanh b¡n. Anh ta nói nhanh, mÉm c°Ýi §y thuy¿t phåc, và trong chÑc lát, b¡n Óng ý i. Anh ta có viÇc ph£i i, nên anh ta nói s½ g·p b¡n ß góc phÑ sau 1 ti¿ng nïa. ó là iÁu mà b¡n không mong ãi, nh°ng anh ta l¡i sí dång kù x£o mÙt l§n nïa, và sau cùng, b¡n Óng ý g·p anh ta. ThÝi gian kéo dài, b¡n ph£i chÝ ãi trong mÙt giÝ, và bên c¡nh ó, b¡n c£m th¥y tÕn th°¡ng, nh°ng b¡n cing cÑ xoay sß, và ¿n iÃm h¹n úng giÝ. Anh chàng Song Tí tÑt bång ¿n trÅ nía ti¿ng và thß hÕn hÃn khi tÛi ó. oán xem gì nào? Anh ta Õi ý. B¡n không phiÁn ché? ChÉ mÙt Song Tí mÛi có thà tránh mÙt cái ¥m vào c±m ngay lúc ó và anh ta ã làm th¿. B¡n tha thé cho anh ta, và th-t buÓn c°Ýi r±ng tÑi ngày hôm sau b¡n thñc sñ g·p anh ta nh° thà b¡n có thé sáu. Có mÙt iÁu th§m kín ß t¥t c£ nhïng ng°Ýi sinh vào cuÑi tháng n m ¿n nía §u tháng sáu là muÑn che d¥u måc ích th-t cça mình. GiÑng nh° Song Ng°, hÍ c£m th¥y sñ b¯t buÙc khi c° xí mÙt cách hoàn toàn Ñi l-p so vÛi mong °Ûc cça hÍ. Nh°ng nhïng Song Tí áng ng¡c nhiên này l¡i có tài n nói linh ho¡t và trôi ch£y khi¿n hÍ có thà trß thành mÙt nhà trính chË lÛn, nh°ng không ph£i à Á c-p ¿n nhïng chuyên gia trong l)nh vñc vÁ mÑi quan hÇ giïa con ng°Ýi. Thñc t¿ nhïng ng°Ýi mÇnh sao Thçy có thà sí dång nhïng cåm të vÛi nhau mÙt cách thông minh. B¡n s½ th¥y ph§n lÛn hÍ th°Ýng có thà vi¿t nhïng bài diÅn v n, qu£ng cáo, tài liÇu, kËch và sách. Nh°ng nhïng quyÃn sách s½ là 74

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October

tiÃu thuy¿t, sách giáo khoa, nhïng lo¡i sách không h° c¥u, ho·c tiÃu sí. R¥t hi¿m khi b¡n th¥y mÙt Song Tí vi¿t vÁ cuÙc Ýi cça chính hÍ. Và càng hi¿m h¡n khi b¡n th¥y mÙt Song Tí vi¿t mÙt lá th° có tính cá nhân. MÙt Song Tí iÃn hình ghét ph£i tr£ lÝi th° të. Anh ta trì hoãn hàng tu§n viÇc này. Nhïng ng°Ýi mÇnh sao Thçy là nhïng ng°Ýi khßi x°Ûng tuyÇt vÝi. Không ai b±ng hÍ, kà c£ B¡ch D°¡ng. Khi Song Tí làm mÙt dñ án áng giá à bán mÙt m·t hàng mà con ng°Ýi thñc sñ c§n, thiên th§n mÉm c°Ýi vÛi hÍ, và chúng ta có thà nói c£m ¡n vÛi nhïng ng°Ýi sinh ß cung này cho nhïng c£i ti¿n tuyÇt vÝi ã em l¡i lãi ích cho t¥t c£ chúng ta. Song Tí c§n à cho bÙ não b-n rÙn cça hÍ nghÉ ng¡i nhiÁu g¥p 2 l§n nhïng ng°Ýi khác. Không may là hÍ r¥t dÅ m¯c bÇnh m¥t ngç, nên hi¿m khi hÍ ngç °ãc ç gi¥c. Tuy nhiên, hÍ nên cÑ nghÉ ng¡i và nghÉ ng¡i nhiÁu h¡n nïa, à giúp bÙ não °ãc hÓi phåc, vì suy kiÇt th§n kinh là mÙt mÑi nguy hiÃm lÛn vÛi hÍ. Không khí trong lành, ánh sáng m·t trÝi cing r¥t c§n thi¿t Ñi vÛi séc khÏe cça Song Tí. Thi¿u nhïng thé này, Song Tí s½ dÅ £nh h°ßng tÛi vai, cánh tay, bàn tay, và ngón tay. PhÕi và bao tí cing có thà y¿u. Song Tí dÅ m¯c nhïng bÇnh liên quan ¿n chân, l°ng, hÇ bài ti¿t, viêm khÛp, th¥p khÛp và chéng au nía §u. Sâu bên trong mình, Song Tí luôn tìm ki¿m lý t°ßng, và r¯c rÑi lÛn nh¥t cça hÍ là nh-n ra nó là gì. Lý t°ßng cça hÍ có thà là b¥t cé thé gì, bßi trí t°ßng t°ãng cça hÍ không có giÛi h¡n. TiÁn, sñ nÕi ti¿ng, giàu có, tình yêu, viÇc làm d°Ýng nh° không bao giÝ ç. HÍ ang tìm ki¿m iÁu gì? Có l½ là mÙt thé, mÙt låc Ëa ch°a khám phá bên trong hÍ. Song Tí là nhïng nhà thám hiÃm tinh th§n. Song Tí tài n ng, giÏi éng bi¿n, có kh£ n ng giao ti¿p, và khéo léo. Nh°ng hÍ l¡i thi¿u kiên nh«n, bÁn bÉ. Song Tí là biÃu t°ãng cça không khí, không khí là ngôi nhà thñc sñ cça Song Tí. Song Tí là k» l¡ Ñi vÛi ¥t. Kim lo¡i l¡nh l½o cça sao Thçy chia Song Tí thành hai nía, cho ¿n khi anh ta dëng l¡i, chÝ ãi, và l¯ng nghe ti¿ng nói cça trái tim mình. Xem thêm: Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

¡o 75


BlogBook

1.2. October

________________

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n.

76

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

Cung Cñ Gi£i - Cancer - Con Cua 22/6

BlogBook

23/7 (2009-10-17 02:20)

- Henry Long Nguyen

Trñc giác và a c£m, n¿u chòm Song Tí là nhïng ng°Ýi khó oán thì tính cách nhïng ng°Ýi cung này thuÙc d¡ng khó hiÃu nh¥t trong vòng Hoàng ¡o.

SÑng tình c£m, và có trí nhÛ tÑt là ·c iÃm nÕi b-t cça Cñ Gi£i. Hãy chú ý ... Cung Cñ Gi£i iÇt biÇt là nhïng ng°Ýi có suy ngh) r¥t khó hiÃu và th°Ýng gây m«u thu«n ngay c£ vÛi chính b£n thân hÍ. Ph§n ông nhïng ng°Ýi thuÙc Cñ Gi£i r¥t ít muÑn ti¿p xúc vÛi th¿ giÛi bên ngoài. HÍ có thÃ ß trong phòng cça mình mà không b°Ûc ra phÑ hàng tu§n lÅ n¿u có thÃ.

Nói Cñ Gi£i khó hiÃu bßi hÍ có thà nhút nhát thu mình vÛi xã hÙi, cing có nhïng Cñ Gi£i r¥t xã thân vì cÙng Óng, gia ình và b¡n bè nh°ng l¡i theo h°Ûng bÑc Óng - c£ tin... làm mà không ngh) ¿n h-u qu£ ngay c£ khi iÁu ó gây thiÇt h¡i cho b£n thân nh° chính truyÁn thuy¿t vÁ chòm sao này v-y.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

77


BlogBook

1.2. October

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Xem thêm: Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

Profile

• Cung thé 4 trong Hoàng 78

¡o c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

• BiÃu t°ãng: Con cua • Tính ch¥t chung: là ng°Ýi chç nhân, ng°Ýi thç l)nh • Ngày trong tu§n: thé Hai • Sao chi¿u mÇnh: M·t tr ng (t°ãng tr°ng cho tính b£n n ng, tâm tr¡ng, khát vÍng, sñ quy¿n ri, sñ tr°ßng thành và nh-n théc) •

á: ngÍc trai, ngÍc låc b£o, ngÍc m¯t mèo, á m·t tr ng

• Màu s¯c: xám, b¡c, tr¯ng • Hoa: huÇ tây (loa kèn), hoa nhài, cây dành dành • Kim lo¡i: b¡c • N°Ûc hoa: b¡c hà, cây tí inh h°¡ng. •

Ùng v-t: thiên nga, mèo, thÏ rëng

• Séc khÏe: các c¡ quan dÅ bË nhiÅm bÇnh: ngñc, d¡ dày và gan • Con sÑ may m¯n: 4 và 6 • ¯Ûc muÑn th§m kín: tìm ki¿m c£m giác an toàn •

·c tr°ng: màu Ï th¯m

• BÙ ph-n c¡ thÃ: ngñc, bÙ tiêu hóa • Të khóa: TÔ ¤M • Cung hãp: Bò C¡p và Song Ng° • Cung không hãp: Ma K¿t • Làm b¡n vÛi: Aries, Thiên Bình • N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: tÕ chéc tiÇc tùng •

iÁu làm b¡n buÓn phiÁn: n×i nhÛ nhà

• Công viÇc hoàn h£o: §u b¿p, giáo viên m§m non c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

79


BlogBook

1.2. October

• Phå kiÇn tÑt nh¥t: kh n len quàng cÕ hand-made • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: món ngon nh¥t trong chi¿c nÓi may m¯n •

iÃm ¿n: thành phÑ ven sông

• Món quà yêu thích: quà t·ng à trang trí ngôi nhà • Sß tr°Ýng: gia ình, nhà cía • Sß o£n: sñ Ñi l-p, th¥t b¡i, bË sai khi¿n • Thích: n°Ûng bánh, tiÇn nghi, và tr» con • Ghét: nh-n xét ác ý, tính hay quên và trò ùa châm chÍc • Quan niÇm sÑng: Gia ình là n¡i trái tim b¡n luôn h°Ûng vÁ. • Nhà cía: thích ngôi nhà trong ó biÃu hiÇn °ãc các nÙi quy trong gia ình, sñ giàu có, truyÁn thÑng và nÁn t£ng BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng cça Cñ Gi£i là bÙ càng cách iÇu cça con cua. Nï th§n Hera ã gíi con cua tÛi ng n c£n anh hùng Hercules gi¿t r¯n n°Ûc Hydra. Thay vào ó, Hercules ã gi¿t con cua, và con v-t ã °ãc lên thiên °Ýng. Sñ hy sinh cça con cua v«n còn sÑng ¿n ngày nay, thà hiÇn ß tình th°¡ng yêu vô bÝ b¿n cça các ng°Ýi m¹ ngñ trË trong nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i.

TruyÁn thuy¿t Con cua trong chòm Cancer vÑn là b¡n cça quái v-t biÃn c£ Hydra. Câu chuyÇn vÁ chú cua này xu¥t hiÇn trong truyÁn thuy¿t vÁ m°Ýi hai chi¿n công cça Hercules thÝi kó chàng ph£i làm nô lÇ cho Eurystheus, vì ph¡m tÙi gi¿t vã con mình trong mÙt c¡n iên do nï th§n Hera gây nên. L§n này Heracles buÙc ph£i xóa sÕ th¿ giÛi cça Hydra ß Lerna. Vào lúc quái v-t có nhiÁu §u Hydra xông tÛi và qu¥n l¥y Heracles, l§n l°ãt tëng cái §u 80

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

ghê sã ¥y bË Heracles c¯t cho ¿n khi, Ñi vÛi Hydra, tình th¿ th-t là thê th£m. Nhìn ng°Ýi b¡n cça mình liÁu l)nh mãi trong tuyÇt vÍng, chú cua b-t khóc B¡n Hydra cça ta khÕ quá! và gan góc dùng nhïng chi¿c càng t¥n công Heracles. Nh°ng tr°Ûc ng°Ýi anh hùng v) ¡i nh¥t cça th§n tho¡i Hy L¡p, ch³ng có c¡ hÙi nào cho chú cua c£, và chú bË ch¿ ngñ ngay l-p téc. Nhìn th¥y tình b¡n này, các vË th§n r¥t c£m Ùng và ã °a béc tranh ba nhân v-t lên thành mÙt chòm sao trên thiên àng.

·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça n°Ûc. Sao chi¿u mÇnh là M·t Tr ng. Ng°Ýi cung Cancer có nhïng hành Ùng h¡i quá khích: sñ u s§u, phiÁn muÙn xen l«n vÛi sñ vui mëng, hân hoan. Ng°Ýi cung Cancer thì dËu dàng, b£o thç, th¥t th°Ýng, khó hiÃu và kì l¡. HÍ thích sÑng trong xa xÉ, 1 sÑ l¡i thích sÑng miÁn ngo¡i ô thôn quê, và ch m sóc ngôi nhà cça hÍ (trang trí c n nhà vÛi nhïng thé cÕ x°a kì l¡) hÍ thích quá khé và truyÁn thÑng. HÍ sã nhïng thé không áng tin të nhïng Ó v-t mÛi và nhïng Ó v-t trong t°¡ng lai, và ghét sñ b¡o lñc. HÍ r¥t nhút nhát, ích k÷ và lãng m¡n, và hÍ cÑ g¯ng g¯n bó vÛi ng°Ýi mà hÍ yêu. Nhïng công viÇc thích hãp nh¥t cho ng°Ýi cung Cancer: trang trí nÙi th¥t, nhà kh£o cÕ, lu-t s°, §u b¿p và qu£n gia.

Mô t£ Ng°Ýi Cñ Gi£i r¥t áng yêu. ôi khi hÍ gi£ vÝ khó tính nh°ng ó chÉ là vÝ vËt. HÍ có trí nhÛ tÑt và ph§n lÛn nhïng ng°Ýi này giÏi lËch sí. HÍ thích nhïng gì x°a ci nh° viÇn b£o tàng, Ó cÕ và ông bà. HÍ kín áo và giï bí m-t tÑt. V-t dång cça hÍ luôn °ãc c¥t giï c©n th-n. HÍ th°Ýng s°u t-p Ó v-t. Ng°Ýi khác gÍi chúng là rác nh°ng vÛi hÍ là vàng. HÍ là ng°Ýi cça gia ình và Ýi sÑng tâm linh. Ngoài ra, hÍ hài h°Ûc và n¥u n°Ûng r¥t tài. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

81


BlogBook

1.2. October

Ph©m ch¥t GiÑng nh° biÃu t°ãng con cua, hÍ có v» ngoài khó °a và lãnh ¡m. Tuy nhiên vÛi nhïng ai hiÃu và yêu " éa con cça M·t Tr ng" này s½ th¥y r±ng bên trong lÛp vÏ ngåy trang ¥y là mÙt tâm hÓn mÁm y¿u và h¿t séc nh¡y c£m& Ýi sÑng tinh th§n cça hÍ có thà ví nh° sóng ng§m n¡i biÃn c£ v-y.

Tình yêu và sñ lãng m¡n là nhïng iÁu quan trÍng nh¥t Ñi vÛi Cancer, ( ôi khi vË trí này ph£i nh°Ýng cho viÇc có nhiÁu tiÁn trong ngân hàng). Không có nhân nào lãng m¡n b±ng Cancer, và nói cho công b±ng, cing không có ai ( ôi khi) bi¿n sñ rÓ-man-tic ¥y thành ya-ua nhanh nh° hÍ. Cancer cing ph£i tr£i qua bao l§n "tròn" và "khuy¿t" nh° ngôi sao chi¿u mÇnh cça hÍ trong suÑt cuÙc Ýi. MÑi liên hÇ vÛi M·t Tr ng khi¿n hÍ không thà chèo lái con thuyÁn cça mình mÙt cách bình yên ngày này qua ngày khác. N¿u càng sinh g§n chòm Song Tí 1 sÑ hÍ s½ có b£n tính luôn thay Õi, Cancer là nhïng ng°Ýi th-t sñ thú vË, lôi cuÑn, quy¿n ri, bí ©n, và §y cám d×.

Phân tích hình t°ãng Là mÙt c° dân sinh tr°ßng ß vùng bÝ biÃn, con cua có vÏ ngoài céng cáp là t°ãng tr°ng cça nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm Cñ Gi£i. Cñ Gi£i quen vëa quan sát tÉ mÉ, vëa suy ngh) c©n th-n tr°Ûc khi b¯t §u hành Ùng. Cñ Gi£i là mÙt trong ba chòm sao có nguyên tÑ tñ nhiên là Thu÷, dñ báo tr°Ûc chòm Cñ Gi£i r¥t m«n c£m và giàu tình c£m, có kh£ n ng quan sát m¡nh.

Tính cách c¡ b£n Cñ Gi£i không ngëng g·p ph£i nhïng dòng xoáy trong ¡i d°¡ng tình c£m, nhïng ãt sóng tình c£m không ngëng v× -p vào hÍ, ¡i d°¡ng có lúc thu÷ triÁu lên có lúc thu÷ triÁu xuÑng, tình c£m cça Cñ Gi£i cing lúc lên lúc xuÑng 82

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

nh° thu÷ triÁu v-y. °¡ng nhiên nhïng iÁu này chÉ có nhïng ng°Ýi r¥t hiÃu Cñ Gi£i mÛi có thà th¥y °ãc, nh°ng cing có khi nhïng ng°Ýi này cing c£m th¥y hoài nghi vÁ phán oán cça mình, vì ngo¡i hình tñ tin cça Cñ Gi£i khi¿n cho hÍ xem ra không dÅ bË tÕn th°¡ng, trong cuÙc sÑng hàng ngày cça hÍ, cho dù ph£i Ñi diÇn vÛi bao nhiêu phong ba sóng gió, bao nhiêu nghËch lí ngang trái, hÍ xem ra v«n sÑng ung dung °ãc. Nh°ng xin nhÛ r±ng nhïng iÁu nói ß trên ây chÉ là "xem ra" - bÁ ngoài tñ tin cça hÍ ch³ng qua chÉ là mÙt lÛp áo giáp °ãc ánh bóng, hÍ m·c lên à nguõ trang cho sñ y¿u uÑi cça nÙi tâm. Nh°ng vÛi nhïng ng°Ýi có kh£ n ng quan sát s¯c s£o, nh¡y bén mà nói, hÍ có thà nhanh nhìn th¥u ra nó, và phát hiÇn ra sau ó là mÙt tâm hÓn mÁm y¿u và a s§u a c£m. Cñ Gi£i të tr°Ûc ¿n nay không bao giÝ áp dång hành Ùng trñc ti¿p cho måc tiêu cça mình. Ng°ãc l¡i, hÍ th°Ýng dëng l¡i, ánh giá nhiÁu l§n vÁ kh£ n ng thành công, Óng thÝi không bao giÝ hÏi ý ki¿n cça ng°Ýi khác, cing không thÕ lÙ nhïng tâm sñ bí m-t cça mình. MÙt khi ã quy¿t Ënh xong, hÍ s½ t-p trung toàn bÙ séc lñc à ¡t °ãc måc tiêu cça mình, nhïng biÇn pháp hÍ sí dång th°Ýng là ngoài sñ dñ liÇu cça ng°Ýi khác, luôn là sách l°ãc ch¡y vòng quanh, nh°ng tÑc Ù l¡i nhanh ¿n kinh ng¡c. N¿u måc ích cça hÍ ch°a °ãc thñc hiÇn, cing không vì v-y mà gi-n dï ho·c të bÏ, hÍ chÉ trß l¡i xu¥t phát iÃm mÙt l§n nïa, ti¿n hành thñc hiÇn të mÙt góc Ù khác. CuÑi cùng hÍ s½ giành °ãc thành công, còn cái giá hÍ ph£i tr£ theo hÍ, cing là có thà ch¥p nh-n °ãc, të ó vÁ sau, ngo¡i trë cái ch¿t ho·c là nhïng lñc l°ãng siêu nhiên v°ãt ngoài quy lu-t ra, cho dù là iÁu gì i ch ng nïa cing không thà khi¿n hÍ të bÏ quan niÇm ã hình thành trong §u. HÍ r¥t có nghË lñc, luôn kiên trì theo uÕi måc ích cça mình, chính nghË lñc này £m b£o cho con °Ýng ti¿n thân cça hÍ, cho dù ph£i Ñi m·t vÛi r¥t nhiÁu khó kh n, hÍ có thà kh¯c phåc tëng b°Ûc nhïng gian khÕ. MÙt câu nói mà hÍ thích nh¥t ó là "n¿u khi b¯t §u b¡n không thà giành °ãc th¯ng lãi, v-y thì hãy n× lñc, n× lñc, và n× lñc". c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

83


BlogBook

1.2. October

Sñ m«n c£m khác th°Ýng cça Cñ Gi£i Ñi vÛi nhïng ng°Ýi xung quanh và tình c£m nÙi tâm cça hÍ, khi¿n cho hÍ có °ãc kh£ n ng quan sát r¥t tÑt Ñi vÛi sñ thay Õi dù là nhÏ bé cça môi tr°Ýng xung quanh, iÁu này khi¿n cho hÍ th°Ýng gây °ãc tình c£m vÛi ng°Ýi xung quanh. iÁu này cing £m b£o hÍ không m¡o hiÃm ti¿n vào nhïng khu vñc mà hÍ không nên b°Ûc chân vào, cing khi¿n cho hÍ không bÏ qua b¥t cé iÁu nhÏ bé nào, nh°ng Ñi vÛi hÍ mà nói l¡i là nhïng tiÃu ti¿t tình c£m vô cùng quan trÍng. Trong nhïng giÝ phút khó kh n trong cuÙc Ýi mà hÍ c§n ph£i vô cùng c©n th-n tr£i qua, cing là sñ m«n c£m khác th°òng này ã liên tåc nh¯c nhß hÍ vÁ nhïng c¡m b«y ho·c hiÃm nguy tr°Ûc m·t. Trong r¥t nhiÁu tr°Ýng hãp, sñ m«n c£m cça Cñ Gi£i cuÑi cùng ã có °ãc sñ báo áp, °¡ng nhiên không h³n lúc nào cing v-y. Lo¡i tính cách này ôi khi khi¿n cho ng°Ýi khác c£m th¥y bñc bÙi, vì có ng°Ýi cho r±ng hÍ quá m«n c£m, dÅ bË r¡i vào nhïng hang tÑi tñ ngÓi than thß xót th°¡ng, và tình c£m bË suy såp, khi¿n cho ng°Ýi khác không thà quay ng°Ýi bÏ i ¿n tìm nå c°Ýi và niÁm vui ß n¡i khác. Chúng ta có thà phát hiÇn th¥y giïa ngôn ngï th°Ýng ngày và nhïng chòm sao cing có liên hÇ. Ví då, con cua có ý chÉ dÅ téc gi-n, tính khí không tÑt, hay oán gi-n . Trên thñc t¿ cing th-t sñ là v-y, khi tâm tr¡ng cça Cñ Gi£i ß vào giÛi h¡n x¥u cñc Ù, thì t¥t c£ nhïng miêu t£ này Áu có thà dùng cho hÍ. B¥t cé n× lñc nào mong giúp hÍ trút bÏ gánh n·ng, ho c mong giúp hÍ vui v» trß l¡ Áu là vô công phí séc. Cách tÑt nh¥t là không làm gì c£, ngÓi im bên c¡nh hÍ ãi cho ¿n khi tâm tr¡ng này qua i, cing giÑng nh° viÇc ãi thu÷ triÁu xuÑng hàng tr m n m nay. Nh°ng, të mÙt ph°¡ng diÇn nào ó, khi ng°Ýi khác g·p khó kh n, Cñ Gi£i th°Ýng có thà hiÇn ra sñ Óng c£m chân thành nh¥t, thiÇn tính trung thành này trong lúc này luôn °ãc thà hiÇn chân thành nh¥t. HÍ s½ h§u nh° không do dñ éng ra b£o vÇ lãi ích cça gia ình và b¡n bè thân thi¿t. Cho dù sñ au khÕ và khó kh n cça ng°Ýi tr°Ûc m·t hÍ có nghiêm trÍng, phéc t¡p ¿n th¿ nào i ch ng nïa, ho·c là thÝi gian có dài ¿n th¿ nào, nh°ng Cñ Gi£i không chÉ ngÓi l¯ng nghe, iÁu quan trÍng h¡n 84

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

là hÍ s½ áp dång nhïng hành Ùng thñc t¿, giúp á hÍ, cÕ vi hÍ trong ph¡m vi kh£ n ng có thÃ. C§n ph£i thëa nh-n r±ng, th¿ giÛi mà chúng ta ang sÑng hiÇn nay §y nhïng khó kh n chÓng ch¥t vây quanh khi¿n chúng ta trß tay không kËp, ng°Ýi khác l¡i th°Ýng không có ç kiên nh«n nghe chúng ta nói. Do ó, ph©m ch¥t tÑt ¹p này cça Cñ Gi£i trß nên ·c biÇt quý trÍng trong nhïng lúc nh° v-y. Kì 10 ngày thé nh¥t có thà thà hiÇn rõ nhïng ·c tr°ng tính cách kà trên. Kì 10 ngày thé hai thà hiÇn không °ãc rõ ràng l¯m, còn kì 10 ngày thé ba thông th°Ýng có quy¿t tâm khá kiên Ënh, nh°ng n ng lñc thích éng l¡i có ph§n kém h¡n.

Ph°¡ng théc t° duy, k) x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc ·c tr°ng lÛn nh¥t cça Cñ Gi£i chính là tính c©n th-n, lúc nào cing ß trong tr¡ng thái cánh giác Á phòng. HÍ tuyÇt Ñi không vÙi vàng °a ra quy¿t inh, trong khi xí lý v¥n Á, n¿u Ñi ph°ong v¡ch ra các k¿ ho¡ch ho·c ph°ong án, nhïng ý ki¿n s¡ sài, ch°a °ãc suy ngh) th¥u áo r¥t ít khi °ãc ch¥p nh-n. Ki¿n nghË hÍ °a ra, chính là suy ngh) mÙt cách vô vùng th¥u áo Ñi vÛi tëng b°Ûc i cça mình. Ph°¡ng án mà hÍ Á ra, luôn có thà thà hiÇn sñ lý gi£i vô cùng rõ ràng Ñi vÛi nhïng nhân tÑ liên quan, ph£n ánh mÙt cách §y ç kh£ n ng quan sát cñc kì nh¡y bén cça hÍ vÁ con ng°Ýi và nhïng v¥n Á liên quan ¿n con ng°Ýi. Nh°ng, nhïng ý ki¿n cça hÍ luôn có s¯c thái tình c£m cá nhân mà thi¿u i tính logic. Vì th¿ khi có ng°Ýi khác °a ra nhïng ý ki¿n trái ng°ãc, hÍ không thà l-p téc °a ra nhïng câu tr£ lÝi l¡nh lùng lí trí và không có chút thiên ki¿n. iÁu này s½ £nh h°ßng ¿n nhïng phán oán chính xác cça hÍ Ñi vÛi tình th¿. °¡ng nhiên, Ñi vÛi nhân tÑ tình c£m °ãc c¥t sâu n¡i nÙi tâm, và th°Ýng d«n ¿n sñ rÑi lo¡n trong ph°¡ng h°Ûng t° duy cça Cñ Gi£i, ng°Ýi không à ý s½ không phát hiÇn ra, vì hÍ giÏi nguõ trang, hÍ luôn tìm cách à gi¥u gi¿m sñ y¿u uÑi này d°Ûi cái vÏ tñ tin, mÙt hiÇu qu£ khác cça sñ nguõ trang này mang l¡i vô hình chung l¡i gia t ng thêm tính quyÁn uy và lòng trách nhiÇn c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

85


BlogBook

1.2. October

Ñi vÛi nhïng lÝi mà hÍ nói, nhïng viÇc mà hÍ làm. Trong lÝi nói cí chÉ cça hÍ, trong °Ýng lÑi t° duy suy ngh) cça hÍ, ng°Ýi khác Áu khó phát hiÇn th¥y sñ m«n c£m và mÁm y¿u này ã °ãc nguõ trang. Nh°ng trong sâu th³m nÙi tâm cça hÍ, luôn có khuynh h°Ûng miÇt thË nào ó, cho dù là th-t hay là t°ßng t°ãng, cing chính là lo¡i ph°¡ng h°Ûng này khi¿n cho hÍ dÅ dàng bË nhïng lÝi nói và hành Ùng nào ó làm tÕn th°¡ng, còn nhïng hành vi ho·c lÝi nói này Ñi vÛi nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao khác mà nói, thì c n b£n không áng à ngh) ngãi. Tâm lý nông nÕi dÅ oán gi-n này cing dÅ dàng trß thành mÙt trß ng¡i lÛn trong viÇc xây dñng mÑi quan hÇ tÑt ¹p vÛi ng°Ýi khác, cho dù là chç hay là nhân viên. Vì Ñi vÛi hÍ mà nói, hÍ ch°a tëng tr£i qua sñ nh¡y c£m cñc oan nh° th¿, hÍ cing không quen vÛi viÇc chËu ñng tr¡ng thái lúc tÑt lúc x¥u cça ng°Ýi khác. TuyÇt ¡i a sÑ Cñ Gi£i có trí nhÛ r¥t tÑt, hÍ luôn có thà nhÛ mÙt cách r¥t rõ ràng vÁ nhïng sñ viÇc x£y ra trong nhiÁu n m vÁ tr°Ûc, cho dù là tÑt hay x¥u. Nh-n théc cça hÍ vÛi ng°Ýi khác, trên mÙt méc Ù r¥t lÛn cing dña vào ph£n éng b£n n ng cça hÍ, hÍ không bao giÝ bË mê ho·c bßi sñ nhiÇt tình bÁ ngoài, nhïng nå c°Ýi gi£ t¡o, ho·c là nhïng lÝi héa sáo r×ng; ng°ãc l¡i, hÍ có thà nhìn th¥y ý Ó thñc sñ ©n trong ó. HÍ có l½ không bao giÝ có thà dùng të ngï à gi£i thích t¡i sao hÍ thích ho·c là không thích ho·c là không tín nhiÇm mÙt ai ó, nh°ng nhïng ng°Ýi nghe theo lÝi c£nh báo cça hÍ luôn có thà phát hiÇn th¥y hÍ cuÑi cùng th°Ýng là úng. Cing chính cái b£n n ng này khi¿n cho Cñ Gi£i khi ß trong nhïng hoàn c£nh phéc t¡p ho·c không °ãc hoà hãp, cho dù là trong gia ình hay là trong công viÇc, Áu không thà nào giï °ãc sñ cân b±ng trong t° duy, hay là trên ph°¡ng diÇn tình c£m, cing không thà nào có °ãc nhïng hành Ùng chính xác. HÍ thích cuÙc sÑng yên t)nh, hoà bình, hÍ ra séc t¡o cho mình mÙt kho£ng trÝi nhÏ riêng t°, và l·ng l½ quan sát ng°Ýi khác. Cñ Gi£i luôn hi vÍng tha thi¿t nhïng thành qu£ cça mình có thà s½ °ãc ng°Ýi khác công nh-n. Nh°ng hÍ cing không muÑn thà hiÇn sñ khác biÇt vÛi mÍi ng°Ýi trong công viÇc và 86

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

trong cuÙc sÑng, hÍ muÑn l°u l¡i cho ng°Ýi khác mÙt ¥n t°ãng b£o thç và thân thiÇn vÛi mÍi ng°Ýi, iÁu này khi¿n cho hÍ không dÅ dàng bË ng°Ýi khác trách cé. Cñ Gi£i thích nh¥t là k¿t b¡n ho·c hãp tác làm n vÛi nhïng ng°Ýi nh¡y bén và giàu sñ Óng c£m, hÍ thích k¿t giao vÛi nhïng ng°Ýi nghiêng vÁ lý gi£i b£n n ng Ñi vÛi ng°Ýi khác ho·c các v¥n Á, nhïng ng°Ýi trung thành chÝ ãi, coi trÍng ân ngh)a báo áp, và nhïng ng°Ýi giï °ãc lòng tin Ñi vÛi nhïng iÁu mà tin t°ßng. Còn Ñi vÛi nhïng ho¡t Ùng luôn chân luôn tay, giao ti¿p xã giao liên tåc ho·c là quá trình phân tích òi hÏi cao, hÍ không có biÃu hiÇn gì kiÇt xu¥t cho l¯m. N¿u b¡n thuÙc chòm Cñ Gi£i, khi tìm công viÇc b¡n nh¥t Ënh ph£i nhÛ: công viÇc mà b¡n tìm nên là n¡i mà b¡n c£m th¥y dÅ chËu thích hãp, mà có thà xây dñng mÑi quan hÇ hài hoà vÛi Óng nghiÇp. Nh¥t thi¿t b¡n ph£i tránh xa nhïng công viÇc có áp lñc, hàng ngày ph£i ti¿p xúc vÛi ng°Ýi l¡, ho·c là môi tr°Ýng làm viÇc h×n lo¡n §y ti¿ng Ón, vì nhïng nhân tÑ này s½ gây ra £nh h°ßng tiêu cñc Ñi vÛi tâm tr¡ng cça b¡n, khi¿n cho b¡n không thà t-p trung, khi¿n cho b¡n d§n m¥t i héng thú Ñi vÛi công viÇc.

Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Cñ Gi£i r¥t bÁn chí và ch m chÉ. Khi có viÇc c§n làm, hÍ r¥t nhiÇt tình. NghÁ phù hãp vÛi Cñ Gi£i ó là: làm v°Ýn, nÙi chã, nhà báo. Chính trË gia cing là nghÁ hãp vÛi b¡n. Cñ Gi£i là nhïng ng°Ýi có trí t°ßng t°ãng phong phú, dÅ xúc Ùng, can £m, chu áo và thích che chß. B¡n r¥t giÏi cho lÝi khuyên, nên hãy xem xét các l)nh vñc lu-t, tâm lý hÍc, d¡y hÍc, y tá ho·c công tác xã hÙi. Là mÙt chòm sao nh¡y c£m và nhiÁu tình c£m, Cñ Gi£i làm tÑt các công viÇc thuÙc mÍi l)nh vñc. B¡n r¥t nh¡y bén và bi¿t quan tâm mÍi ng°Ýi. iÁu này giúp b¡n trß thành mÙt chòm sao thân thiÇn, tÑt bång và sÑng tình c£m. à sí dång t·ng ph©m quý giá Ùc áo này, b¡n có thà suy ngh) ¿n viÇc trß thành mÙt bác s) tâm lý, mÙt nhân viên xã hÙi hay mÙt y tá. Nhïng công viÇc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

87


BlogBook

1.2. October

mang niÁm vui ¿n cho mÍi ng°Ýi r¥t thích hãp vÛi b¡n. B¡n có thà thích khi °ãc làm viÇc nh° mÙt kù thu-t viên matxa, mÙt ng°Ýi phåc vå trong mÙt quán nhÏ hay mÙt hoa tiêu trên tàu biÃn. N¿u b¡n là mÙt phå nï thuÙc chòm sao Cñ Gi£i, b¡n có thà sí dång b£n n ng che chß cça tình m¹ bên trong con ng°Ýi b¡n à trß thành mÙt cô giáo d¡y tr» hay mÙt nï hÙ sinh. Khi b¡n có °ãc lòng tin và có iÁu kiÇn tÑt, b¡n có thà làm viÇc nh° mÙt ng°Ýi trang trí nÙi th¥t ho·c ng°Ýi chç cía hàng hoa. N¿u b¡n là àn ông thuÙc chòm sao Cñ Gi£i, b¡n chÉ thích giao thiÇp vÛi mÍi ng°Ýi. B¡n có thà trß thành mÙt bác s) tâm lý, mÙt bác s) cÑ v¥n cho các c·p vã chÓng hay mÙt giáo viên. N¿u b¡n ã có con thì ây là iÁu thu-n lãi à ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Cñ Gi£i lña chÍn viÇc ß nhà à ch m sóc con cái. Bình th°Ýng, các Óng nghiÇp cça b¡n xem b¡n nh° mÙt ng°Ýi vui v», nhiÇt tình, có lòng th°¡ng ng°Ýi và bi¿t thông c£m. B¡n có khuynh h°Ûng làm viÇc riêng và các Óng nghiÇp cça b¡n có thà °Ûc r±ng b¡n s½ khách quan và thñc t¿ h¡n. Tuy nhiên, khi sñ viÇc ã nóng lên thì hÍ s½ hiÃu rõ °ãc giá trË cça mÙt ng°Ýi hòa gi£i ß n¡i b¡n. Là mÙt ng°Ýi s¿p, b¡n r¥t trung trñc và luôn che chß cho nhóm cça mình. B¡n cÑ g¯ng giúp á và çng hÙ hÍ. Tuy nhiên, khi b¡n ã có quá nhiÁu xúc Ùng b¡n có thà có nhïng hành Ùng thiên vÁ c£m tính. Bí m-t sñ thành công cça b¡n n±m ß trñc giác và séc t°ßng t°ãng cça b¡n. B¡n có thà t¡o ra b§u không khí an toàn và dÅ chËu. ó là món quà giá trË, ·c biÇt cho nhïng ng°Ýi c§n ¿n nó. An toàn là y¿u tÑ r¥t quan trÍng vÛi m«u ng°Ýi này. TiÁn cing v-y, Cñ Gi£i r¥t c©n trÍng vÛi v¥n Á money. Cñ Gi£i ki¿m tiÁn tÑt nh°ng không ph£i là ng°Ýi vung tay quá trán. N¿u c§n §u t° sinh lãi, hÍ sµn sàng làm ngay. Cñ Gi£i coi tiÁn là ph°¡ng tiÇn à sÑng. Nhìn chung, ây là nhïng ng°Ýi ki¿m tiÁn và tiêu tiÁn r¥t úng cách.

88

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

B¡n bè và gia ình Cñ Gi£i s½ là nhïng b-c phå huynh tuyÇt vÝi. Trên thñc t¿, Cñ Gi£i quan tâm ¿n t¥t c£ các l)nh vñc liên quan ¿n gia ình. Nhïng gì c§n làm à £m b£o hòa thu-n gia ình, Cñ Gi£i luôn luôn tìm cách tÑt nh¥t. Ng°Ýi Cñ Gi£i thích giï nhïng k÷ v-t vÁ gia ình nh° albums £nh& à truyÁn l¡i cho th¿ hÇ sau. VÁ tình b¡n, Cñ Gi£i là ng°Ýi r¥t nhiÇt tình và hay giúp á ng°Ýi khác. HÍ không ng§n ng¡i giúp nhïng ng°Ýi xung quanh vÛi iÁu kiÇn không £nh h°ßng tÛi gia ình.Vì ng°Ýi thuÙc cung này thích quanh qu©n ß nhà h¡n là i ch¡i tå t-p b¡n bè, nên các ho¡t Ùng t-p thÃ, vui ch¡i gi£i trí không °ãc nhiÇt tình cho l¯m. Nhïng ng°Ýi mÛi g·p th°Ýng th¥y Cñ Gi£i r¥t khó hiÃu nh°ng khám phá d§n s½ th¥y hÍ r¥t thông c£m và nhân h-u.

Tình yêu và ph£n éng tâm lý Câu ng¡n ngï x°a N°Ûc l·ng là n°Ûc r¥t sâu , Cñ Gi£i Ñi vÛi mÍi ng°Ýi xung quanh, cho dù là ng°Ýi nhà, ng°Ýi yêu hay b¡n bè Áu có tình c£m r¥t sâu s¯c và mãnh liÇt, khi¿n cho ng°Ýi khác ph£i ng°áng mÙ. Trong lòng hÍ chéa ñng mÙt lo¡i xung Ùng tình c£m mà ng°Ýi ta r¥t c§n, sñ xung Ùng này không ngëng °ãc thà hiÇn ra trong mÑi quan hÇ vÛi nhïng ng°Ýi xung quanh. iÁu này còn bao gÓm c£ nhïng nhu c§u v-t ch¥t, cing bao gÓm c£ sñ thân c-n vÁ m·t tình c£m, mà trong hai iÁu ó thì nhu c§u thân m-t tình c£m là chç y¿u. Cñ Gi£i trong lòng ch¥t chéa lo¡i xung Ùng này cing vì v-y mà hÍ th°Ýng xuyên sã bË ng°Ýi khác coi th°Ýng ho·c không °ãc ng°Ýi khác hoan nghênh, th¿ là, hÍ có ph£n éng r¥t m¡nh vÛi sñ l¡nh nh¡t ho·c të chÑi nào cho dù là nhÏ bé, và sau khi tr£i qua nhïng c¡n sóng tình c£m të ph«n nÙ cho ¿n ép xuÑng tr§m t)nh, hÍ s½ l¡i lui vÁ cái vÏ nguõ trang bÁ ngoài cça mình. iÁu không may là, sñ coi th°Ýng và miÇt thË mà hÍ ph£i chËu trong c£m giác n·ng nÁ h¡n r¥t nhiÁu so vÛi nhïng tÕn th°¡ng hÍ ph£i chËu trong thñc t¿. Tuy nhiên hÍ cing hoàn toàn không vì v-y mà giï h-n lâu dài trong lòng. Ngoài khát vÍng có °ãc sñ chân thành và yêu th°¡ng cça ng°Ýi khác, trong th¿ giÛi l¡nh lùng và thay Õi vô th°Ýng, Cñ Gi£i có thà không do dñ dÑc toàn c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

89


BlogBook

1.2. October

bÙ tâm lñc cho tình yêu và tình b¡n, cùng lúc vÛi viÇc theo uÕi sñ chân thành và thông hiÃu l«n nhau, t¡o sñ b£o vÇ và dËu dàng Ñi vÛi hÍ mÙt cách vô t°. Cñ Gi£i dù là nam hay nï, Áu có b£n n ng theo kiÃu nhïng ng°Ýi cha, Ñi t°ãng cça lo¡i b£n n ng này không chÉ là Ýi sau cça hÍ, mà còn là nhïng ng°Ýi b¡n thân c-n nh¥t cça hÍ, hÍ s½ dÑc toàn lñc à b£o vÇ, gìn giï lãi ích cça nhïng ng°Ýi c§n hÍ, khi¿n cho ng°Ýi ó có thà bình an vô sñ trong hoàn c£nh thay Õi vô cùng. Ñi vÛi mÙt sÑ ng°Ýi thì lo¡i b£n n ng này cho hÍ c£m th¥y an çi trong lòng, nh°ng không thà phç nh-n r±ng vÛi mÙt sÑ ng°Ýi khác thì hÍ c£m th¥y có áp lñc, c£m th¥y mÙt gánh n·ng ·t trên §u hÍ, vì Cñ Gi£i quen vÛi viÇc khÑng ch¿ hÍ trên các ph°¡ng diÇn. Thái Ù gia tr°ßng này khi¿n cho hÍ c£m th¥y mÑi quan hÇ cça hÍ giÑng nh° mÑi quan hÇ cça cha m¹ vÛi con cái, khi¿n hÍ khó có thà chËu ñng °ãc.

Lãng m¡n và tình ái Tôi c£m th¥y& ó là câu nói cía miÇng cça Cñ Gi£i và trong tình yêu cing v-y. Hòa nhã và lËch sñ, ng°Ýi thuÙc cung này sÑng r¥t tình c£m vÛi ng°Ýi mình yêu. HÍ th°Ýng chÍn nhïng ng°Ýi hiÃu mình. Quá hoài bão không ph£i là m«u ng°Ýi phù hãp vÛi Cñ Gi£i. Cñ Gi£i yêu tr» con và sÑng vÛi ng°Ýi mình yêu ¿n trÍn Ýi. Cñ Gi£i có séc thu hút ·c biÇt vÛi ng°Ýi khác giÛi. Cñ Gi£i lãng m¡n, tình c£m phong phú, không ng§n ng¡i biÃu ¡t tình c£m nÙi tâm cça mình ho·c thà hiÇn sñ dËu dàng cça hÍ, ·c biÇt là trong nhïng lúc tâm tr¡ng lên cao cça hÍ, hÍ có th» thà hiÇn séc thu hút cça b£n thân ß mÙt trình Ù cao nh¥t, còn iÁu này luôn có kh£ n ng thu hút không thà chÑng cñ °ãc. Nh°ng xin nhÛ, nh¥t Ënh ph£i c©n th-n! Ti¿n trình tình c£m vÛi hÍ s½ khi¿n cho b¡n c£m th¥y vô cùng tr§m trÍng, cing có thà s½ ti¿n r¥t nhanh, vì iÁu mà hÍ khao khát là sñ chung thu÷ v)nh viÅn và sñ §u t° toàn bÙ tâm trí, còn vì hÍ luôn hi vÍng nhïng gì mình bÏ ra có thà s½ có °ãc sñ báo áp nh° v-y. 90

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Cñ Gi£i r¥t ít có héng thú vÛi nhïng hành vi giÛi tính ¡n thu§n buông th£, không có trách nhiÇm; hÍ không thích ch¡i nhïng trò ch¡i không chú tâm. Tình yêu ngÍt ngào và mÑi quan hÇ hoà hãp mÛi là måc tiêu mà hÍ theo uÕi. Khi hÍ c£m th¥y ß ng°Ýi khác có kh£ n ng thñc hiÇn °ãc måc tiêu này, hÍ s½ ra séc theo uÕi, sau khi t¥t c£ ã chín muÓi rÓi, hÍ mÛi phát triÃn mÑi quan hÇ giïa hai bên. Cñ Gi£i s½ tiêu toàn bÙ thÝi gian và sinh lñc trong Ýi mình à tìm ki¿m nhïng tình c£m v)nh h±ng, sñ theo uÕi này luôn khi¿n cho hÍ có khuynh h°Ûng k¿t hôn sÛm và chung sÑng trÍn Ýi vÛi ng°Ýi b¡n Ýi cça mình. Trong nhïng ng°Ýi thuÙc chòm này có r¥t nhiÁu ng°Ýi trß thành cha m¹ khi còn r¥t tr». HÍ s½ không do dñ t-p trung toàn bÙ tâm trí cça mình à gánh vác trách nhiÇm ch m sóc con cái. HÍ luôn thÑng nh¥t të §u ¿n cuÑi, em t¥t c£ nhïng tình c£m yêu th°¡ng cça cha m¹ giành cho con cái, cho dù cuÙc hôn nhân cça hÍ có r¡n nét, hÍ cing không të bÏ viÇc nuôi d°áng con cái cça mình. Không thà phç nh-n, Cñ Gi£i theo uÕi sñ chung thu÷ tuyÇt Ñi trong tình c£m, nh°ng trên thñc t¿, sau khi hÍ ã tìm °ãc mÙt nía, có khi hÍ khó tránh khÏi nhïng phút xao lòng, hÍ cing bË cuÑn hút ho·c lÇch khÏi ph°¡ng h°Ûng chính xác trên con °Ýng sÑng. Séc h¥p d«n nhïng ng°Ýi khác giÛi cça hÍ v«n r¥t thu hút, khi nhïng xung Ùng trong tình c£m phát triÃn ¿n mÙt méc Ù nh¥t Ënh, hÍ s½ phát hiÇn th¥y viÇc rÝi xa khÏi ng°Ýi yêu th°¡ng thân thi¿t là vô cùng khó kh n. Trong tình hình này, thì iÁu này s½ trß thành mÙt trß ng¡i chç y¿u trong cuÙc sÑng cça hÍ. Ng°ãc l¡i, n¿u có thà khoan dung Ñi vÛi nhïng sai l§m này, iÁu này Ñi vÛi c£ hai bên là mÙt tin téc tÑt ¹p, Cñ Gi£i ít coi trÍng v¥n Á ngo¡i tình, hÍ s½ r¥t nhanh chóng quay l¡i vÛi gia ình, và dùng nhïng lÝi nói thích áng à biÃu ¡t sñ hÑi h-n cça mình sau nhïng sai l§m tr°Ûc ó. Phái nam thuÙc chòm Cñ Gi£i, iÃm khi¿n hÍ thu hút °ãc ng°Ýi khác giÛi là ß ch× hÍ th°Ýng xuyên có thà hiÃu °ãc nhïng tình c£m và nhu c§u ß n¡i sâu nh¥t trong lòng ng°Ýi khác giÛi. ây là ph°¡ng pháp quý giá khi¿n cho hÍ giành °ãc thành công trên ph°¡ng diÇn tình yêu, cing chính là iÃm mà các chòm sao khác không có, ít nh¥t thì không nÕi b-t b±ng Cñ Gi£i. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

91


BlogBook

1.2. October

Vì v-y xây dñng hình t°ãng nhïng ng°Ýi àn ông thuÙc chòm Cñ Gi£i thành iÃn hình trong nhïng ng°Ýi àn ông m«n c£m thÝi hiÇn ¡i là thích hãp không gì b±ng. HÍ cing ch°a tëng thà hiÇn theo kiÃu ¡i nam tí tr°Ûc m¯t nhïng ng°Ýi phå nï. HÍ khi¿n cho ng°Ýi khác giÛi c£m th¥y tâm hÓn cça hÍ r¥t mÁm y¿u, r¥t dÅ bË tÕn th°¡ng, °¡ng nhiên hoàn toàn không ph£i là y¿u uÑi b¥t lñc, Ñi vÛi con gái, ·c biÇt là nhïng cô gái ngày nay, không nghi ngÝ gì iÁu ó có mÙt séc thu hút cñc lÛn. Nï giÛi thuÙc chòm Cñ Gi£i cing dËu dàng và mÁm y¿u nh° v-y, nh°ng hình théc thà hiÇn ra bên ngoài l¡i không giÑng vÛi nam giÛi, chúng ta quen gÍi nhïng ·c tr°ng tính cách cça hÍ là sñ quan tâm giÑng nh° tình yêu cça m¹. HÍ là nï giÛi, nh°ng l¡i có ý théc b£o vÇ r¥t lÛn, tính cách cça hÍ r¥t dËu dàng nh°ng l¡i không thi¿u kiên nghË, hÍ thích biÃu ¡t tình c£m cça mình, nh°ng l¡i òi hÏi kh¯t khe. Trên thñc t¿, cho dù có thëa nh-n hay không, n¡i sâu th³m trong lòng r¥t nhiÁu nam giÛi Áu có sñ khao khát Ñi vÛi tình yêu cça m¹, h§u nh° có thà ch¯c ch¯n r±ng là nhïng ng°Ýi con gái thuÙc chòm Cñ Gi£i là nhïng ng°Ýi có thà £m nh-n °ãc vai trò này nh¥t, ây cing là mÙt trong nhïng nguyên nhân khi¿n cho hÍ có séc thu hút vÛi ng°Ýi khác giÛi. Ñi vÛi nhïng ng°Ýi có ý muÑn xây dñng mÑi quan hÇ hôn nhân th-t sñ vÛi Cñ Gi£i ho·c nhïng quan hÇ t°¡ng tñ nh° v-y, hÍ c§n ph£i có ç lòng khoan dung à Ñi ãi vÛi tính m«n c£m cñc oan cça Cñ Gi£i. Ngoài ra, Ñi diÇn vÛi sñ thay Õi tâm tr¡ng Ùt nhiên vô cÛ và nhïng lÝi than vãn kì l¡ cça hÍ, c§n ph£i bi¿t an çi à ý ¿n hÍ và không kích bác hÍ. Cñ Gi£i khao khát tình yêu, vì tình yêu hÍ có thà të bÏ t¥t c£, iÁu này nghe ra thì r¥t lãng m¡n, r¥t h¥p d«n, nh°ng trên thñc t¿ cing có thà d«n ¿n nhïng tai hÍa. Cách chinh phåc chàng trai Cancer Các chàng trai Cancer r¥t có ý théc, lãng m¡n và bi¿t che chß, nh°ng hÍ cing r¥t th¥t th°Ýng. à chinh phåc °ãc hÍ, b¡n nên có nhïng hành Ùng th-t tr» con và áng yêu. HÍ thích nh¡c giao h°ßng và nhïng bïa tÑi riêng t°. LÝi khuyên: 92

ëng bao giÝ cãi nhau vÛi anh ta, anh ta r¥t dÅ bË tñ ái. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Cách chinh phåc cô gái Cancer Nhïng cô gái Cancer r¥t lËch sñ, khoái c£m và m¡ mÙng. HÍ thích thu hút sñ quan tâm cça xã hÙi h¡n là sÑng h°Ûng ngo¡i. HÍ ghét sñ thô tåc và yêu tr» em. HÍ r¥t hay thay Õi và r¥t khó Ã thuy¿t phåc. HÍ thích °ãc bao quanh bßi nhïng món quà, hoa và sñ chú ý. LÝi khuyên: VuÑt ve, ch m sóc cô ta, cô ta s½ r¥t thích thú!

TÕng quát Là biÃu t°ãng cça n°Ûc. Sao chi¿u mÇnh là M·t Tr ng. MuÑn nh-n ra Cñ Gi£i, tr°Ûc h¿t, hãy à ý ¿n mÙt tu§n tr ng. Sñ thay Õi tâm tr¡ng cça nhïng ng°Ýi sinh ra trong kho£ng thÝi gian të 22/6 - 23/7 d°Ýng nh° liên hÇ vÛi m·t tr ng bßi mÙt sãi giây th§n bí, giÑng nh° cách mà vÇ tinh này chi phÑi chu kó lên xuÑng cça thu÷ triÁu. M·t tr ng có lúc trong sáng, nó có thà l¥p §y mÙt °Ýng tròn hoàn h£o trên b§u trÝi, rÓi l¡i thanh m£nh trß l¡i trong mÙt hình cung khuy¿t kiêu kó vÛi qu§ng sáng dËu dàng, mÝ £o. Nh°ng b£n thân nó thì không hÁ thay Õi. Và Cñ Gi£i cing v-y, hÍ v«n chÉ là chính mình- xuyên suÑt nhïng cung b-c th ng tr§m cça c£m xúc. Ti¿ng c°Ýi cça mÙt sÑ Cñ Gi£i ·c biÇt và khó có thà làm ng¡. Nó lên, xuÑng trên thang âm cça ch¥t giÍng nhÏ và sâu; nó có thà khúc khích ho·c Ón ào quá méc. Trong tâm tr¡ng vui v» và ph¥n khích, Cñ Gi£i s½ là ng°Ýi hài h°Ûc nh¥t, c°Ýi nhiÁu nh¥t, n¿u không ph£i à phô tr°¡ng thì cing à c°Ýi vào nhïng hành vi kó cåc, ngÑc ngh¿ch cça ng°Ýi khác. Không ai có thà thích ùa h¡n Cñ Gi£i; và nhïng lÝi nói ùa b-t ra të tâm hÓn th°Ýng ngày vÑn tr§m l·ng, mÁm mÏng ¥y s½ làm b¡n b¥t ngÝ. Tính hài h°Ûc cça nhïng ng°Ýi °ãc M·t Tr ng phù trã dña trên n ng lñc quan sát và phê bình, nên không bao giÝ hÝi hãt, nông c¡n. Tuy nhiên, Cñ Gi£i s½ không giï c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

93


BlogBook cái bÙ- m·t- c°Ýi

1.2. October ó hàng ngày.

B£n ch¥t nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i không khao khát v§ng hào quang giïa công chúng nh° S° Tí hay Nhân Mã. HÍ không hÁ am mê ti¿ng t m, th-m chí nhiÁu lúc còn kín áo che gi¥u mình. Nh°ng ëng à nhïng kiÃu cách xí sñ ó lëa b¡n: nhïng ng°Ýi này thích bí m-t th°ßng théc sñ chú ý cça ám ông; và n¿u ph£i lña chÍn, hÍ có xu h°Ûng Ï m·t tr°Ûc ti¿ng v× tay tán th°ßng h¡n là c¯m §u bÏ ch¡y. Tâm tr¡ng tr§m u¥t cça Cñ Gi£i có kh£ n ng nh¥n chìm b¡n trong ¡i d°¡ng chán n£n và u s§u. N×i sã hãi °ãc hÍ khéo léo che gi¥u bßi sñ hài h°Ûc, nh°ng luôn luôn s n uÕi Cñ Gi£i- c£ ngày l«n êm- ó là c£m giác m¡ hÓ vÁ nhïng nguy hiÃm không tên l©n khu¥t trong tëng góc tÑi. N¿u bi¿t chç Ùng bÏ qua ti¿ng nói c£nh báo và bi quan ¥y ß trong §u mình, tâm hÓn Cñ Gi£i hoàn toàn có thà bay lên vÛi muôn vì sao b±ng ôi cánh m¡ mÙng, mÏng manh cça trí t°ßng t°ãng. N°Ûc m¯t cça hÍ không bao giÝ là n°Ûc m¯t cá s¥u. Nhïng giÍt lÇ sâu th³m të trái tim dÅ vá! MÙt ánh m¯t nghiêm kh¯c, mÙt giÍng nói thô b¡o cing có thà làm au nhïng tâm hÓn nh¡y c£m nh° v-y. ThÉnh tho£ng, b¡n có thà b¯t g·p Cñ Gi£i tr£ thù nh°ng khác vÛi cung BÍ C¡p, hÍ r¥t hi¿m khi làm iÁu ó mÙt cách công khai. N¿u mÙt Cñ gi£i bË tÕn th°¡ng, hÍ s½ ©n náu k) h¡n d°Ûi lÛp vÏ b£o vÇ ch¯c ch¯n và l-p téc bi¿n m¥t vào trong sñ im l·ng §y quß trách, hÍ tìm ¿n sñ ©n d-t và cô Ùc. GiÑng nh° nhïng con cua v-y! Cñ Gi£i còn có mÙt tâm tr¡ng kì l¡ khác nïa. Tr£ lÝi g¯t gÏng khi b¡n hÏi và g§n nh° muÑn c¯t cÕ b¡n khi b¡n quên cho muÑi vào mÙt món n. Không ph£i Cñ Gi£i ghét b¡n. Ng°Ýi ó chÉ ang th¥t vÍng vÛi cuÙc sÑng mà thôi. Nh°ng rÓi tâm tr¡ng ó cing s½ qua i, và Cñ Gi£i l¡i ti¿p tåc vÛi cái tôi cça chính mình ngÍt ngào, mÁm mÏng và hiÃu bi¿t. Nhïng ng°Ýi này có 2 kiÃu ngo¡i hình c¡ b£n. KiÃu §u tiên: khuôn m·t trái xoan ho·c tròn, r¥t °a nhìn, làn da mÏng và mÁm m¡i, miÇng rÙng, m¯t tròn to (baby- face). 94

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

KiÃu thé hai dÅ g·p h¡n: §u h¡i lÛn, trán ho·c gò má cao, có thà h¡i dô. Cách phát âm h¡i ·c biÇt. Hai m¯t nhÏ và h¡i cách xa nhau. ôi khi, ta có thà th¥y trên khuôn m·t cça Cñ Gi£i nhïng ·c iÃm k¿t hãp cça c£ hai kiÃu trên. MÙt sÑ ng°Ýi thñc sñ mim m)m, sÑ còn l¡i thì chân tay dài, vai h¡i rÙng. H§u h¿t các Cñ Gi£i có ph§n ngñc ho·c x°¡ng éc nß nang, và phå nï th°Ýng m·c áo có cá to h¡n cá cça chân váy. Trong mÙt cuÙc Ñi tho¡i, nét m·t cça nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i có thà diÅn t£ ¿n hàng ngàn xúc c£m khác nhau. Trong sÑ nhïng ng°Ýi b¡n quen, liÇu có ng°Ýi nào- ba hoa, rÓi l¡i khóc lóc vì th¥t vÍng; b¥t th§n cáu kÉnh vÛi b¡n, rÓi l¡i trÑn tránh khi bË b¡n làm tÕn th°¡ng? Ng°Ýi ó có Ñi xí vÛi b¡n dËu dàng và chu áo? Và ph£i ch ng, anh ¥y ho·c cô ¥y cing là mÙt ng°Ýi có trí t°ßng t°ãng sáng t¡o, phong phú và cách nói chuyÇn §y cuÑn hút? N¿u t¥t c£ nhïng iÁu trên là sñ th-t, r¥t có thà ng°Ýi ó sinh vào cuÑi tháng sáu, §u tháng b£y. Trí t°ßng t°ãng cça nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i ng-p trong vui t°¡i và tuyÇt vÍng, sã hãi và tr¯c ©n, buÓn phiÁn và mê say ngây ng¥t, nhanh chóng giï l¥y tëng hình £nh, c£m xúc vào kí éc riêng. MÍi kinh nghiÇm °ãc kh¯c vào trái tim, giÑng nh° béc £nh in trên phim âm b£n. HÍ không bao giÝ quên nhïng bài hÍc ¥y- b¥t kà nó là do cuÙc sÑng d¡y cho hÍ, hay do lËch sí d¡y cho loài ng°Ýi. Cñ Gi£i tôn trÍng quá khé và yêu n°Ûc mÙt cách tñ nhiên. Nhïng ng°Ýi này bË h¥p d«n bßi lËch sí và viÇc quay phim, chåp £nh; s°u t§m cÕ v-t, di tích, kÉ niÇm. M×i Cñ Gi£i d°Ýng nh° có t° ch¥t b©m sinh cça mÙt nhà kh£o cÕ, luôn luôn tò mò và tìm ki¿m nhïng sñ kiÇn thñc t¿ và h¥p d«n. B£n thân hÍ cing là c£ mÙt kho tàng bí m-t. MÍi ng°Ýi cé tñ Ùng thÕ lÙ vÛi Cñ Gi£i mà thñc ra cing ch³ng có bí m-t nào gi¥u °ãc Cñ Gi£i mÙt khi anh ta ã thñc sñ muÑn bi¿t. Nh°ng chính nhïng ng°Ýi này l¡i c©n th-n giï kín nhïng c£m xúc và suy ngh) riêng t° khÏi mÍi con m¯t tò mò, soi mói. HÍ không thích bàn lu-n vÁ Ýi sÑng cá nhân mình, nh°ng l¡i r¥t vui khi °ãc nghe të ng°Ýi khác. May thay, c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

95


BlogBook

1.2. October

Cñ Gi£i hi¿m khi phán xét. HÍ chÉ ¡n gi£n là thu nh-n và ph£n chi¿u- nh° chi¿c g°¡ng hay camera v-y! Cñ Gi£i không có ý Ënh të bÏ nhïng thé mà hÍ cho là quý giá. V-t quý giá ó cing không hÁ bË giÛi h¡n: të ng°Ýi yêu, b¡n thân, hÍ hàng ¿n chéc t°Ûc, Ëa vË; të t-p £nh ci ã ng£ màu ¿n ôi dép lê rách t£ t¡i& Cñ Gi£i mÙt khi ã qu¯p ch·t cái gì, nó thà hy sinh mÙt càng ché nh¥t quy¿t không à vuÙt m¥t. Và vÛi mÙt séc bÁn bÉ ch³ng kém, cái càng mÛi mÍc l¡i v«n s½ ti¿p tåc qu¯p l¥y nhiÁu thé khác. Nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i hi¿m khi b°Ûc th³ng ¿n n¡i hÍ muÑn ¿nc£ vÁ ngh)a en l«n ngh)a bóng. Nh°ng ngay khi nh-n th¥y có ai ó chu©n bË chÙp l¥y ph§n th°ßng quý giá , nhïng n°Ûc cÝ s½ trß nên linh ho¡t, thông minh: Cñ Gi£i b¥t ngÝ lao tÛi, càng k¹p ch·t, và të chÑi §u hàng. Nói vÁ sñ hào hiÇp, tr°Ûc hoàn c£nh khó kh n cça ng°Ýi khác, Cñ Gi£i thñc sñ quan tâm và muÑn giúp á. Nh°ng ng°Ýi này s½ th-n trÍng lùi l¡i phía sau à à ãi xem có ai khác làm iÁu ó tr°Ûc. T¡i sao b¡n l¡i òi hÏi mÙt ng°Ýi tiêu xài hoang phí thÝi gian và tiÁn b¡c cça mình mÙt khi iÁu ó ch°a thñc sñ c§n thi¿t? Cñ Gi£i s½ céu b¡n ß phút cuÑi, ch¯c ch¯n. Anh ta không thñc sñ ành lòng nhìn b¡n ch¿t uÑi, nh°ng cing không hÁ có ý Ënh à mình bË °Ût n¿u quanh ó có mÙt ng°Ýi céu hÙ, ho·c, n¿u b¡n tÏ ra có kh£ n ng tñ vùng v«y à d¡t vào bÝ. ó là sñ b£o toàn b£n thân, nó hoàn toàn xa l¡ vÛi tính ích k÷ và x¥u bång. Cí chÉ cuÑi cùng cça Cñ Gi£i mÛi quan trÍng và hào phóng. Còn quan sát và chÝ ãi tr°Ûc khi liÁu l)nh mÛi là khôn ngoan. Nào có ai dám b£o mÙt Cñ Gi£i là bÑc Óng, thi¿u suy ngh)? Khi thñc sñ b¯t tay vào làm mÙt viÇc gì, Cñ Gi£i mong muÑn có b±ng chéng vÁ sñ thành công. Cñ Gi£i tính toán kù l°áng °Ýng i n°Ûc b°Ûc dña trên kinh nghiÇm cça chính nó và cça ng°Ýi khác. ChËu £nh h°ßng nhiÁu të bÑ ho·c m¹ có cung mÇnh Ho£ (nh° S° Tí ho·c Nhân Mã, mÙt Cñ Gi£i có thà hành Ùng b¡o d¡n, liÁu l)nh h¡n; nh°ng n¿u th¥t b¡i, ng°Ýi này v«n s½ r¥t buÓn khÕ vì ph£i chÑng chÍi vÛi ti¿ng nói phán xét të bên trong. HÍ có xu h°Ûng chËu ñng l×i l§m, thay vì nhún vai bÏ qua và thí v-n may l§n nïa. 96

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

B¥t kà là nam hay nï, t¥t c£ nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i Áu yêu quý và sùng bái ngôi nhà cça mình. Công viÇc có thà em cho hÍ c¡ hÙi i du lËch vòng quanh th¿ giÛi, nh°ng v«n không mÙt Cñ Gi£i nào thñc sñ h¡nh phúc khi mà b£n thân hÍ còn ch°a có mái ¥m riêng. Dù có hàng chÓng tiÁn x¿p trong két s¯t, Cñ Gi£i v«n ch°a c£m th¥y thñc sñ an toàn. Dù nh-n °ãc bi¿t bao yêu th°¡ng và ch m sóc, Cñ Gi£i v«n luôn muÑn nhiÁu h¡n. MÙt vài ng°Ýi trong sÑ hÍ có thói quen l°u trï théc n và Ó dùng mÛi- có l½ là d°Ûi g§m gi°Ýng, hay trong ng n kéo tç- giÑng nh° Noah chu©n bË cho c¡n ¡i hÓng thu÷ v-y! H¡n mÙt nía sÑ ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i thích l°Ût ván, thích b¡i- hay ít nh¥t- lÙi n°Ûc ho·c n±m th° giãn trên bãi biÃn. Þ Cñ Gi£i, xúc c£m d°Ýng nh° m¡nh m½ h¡n thà ch¥t. HÍ có thà phát Ñm vì lo l¯ng và kho» kho¯n nhÝ vui v». HÍ sã sñ såp Õ vÁ tài chính ho·c sã m¥t i nhïng ng°Ýi thân yêu nh¥t. Lúc ó, sñ c£m thông chính là iÁu mà Cñ Gi£i thñc sñ c§n- b¥t kà ng°Ýi ó có phç nh-n th¿ nào i ch ng nïa. Nhïng ph§n dÅ bË tÕn th°¡ng nh¥t là vùng éc ho·c ngñc, §u gÑi, th-n, bàng quang và làn da. Ph§n §u, m·t, d¡ dày và hÇ tiêu hoá cing r¥t nh¡y c£m. DÅ bË mån. Nh°ng nhïng ai giï °ãc sñ thanh bình trong tâm hÓn và coi kh£ n ng hài h°Ûc tuyÇt vÝi cça mình là ng°Ýi b¡n Óng hành cùng v°ãt qua nhïng tâm tr¡ng th ng tr§m, b¥t Õn có thà sÑng kho» m¡nh ¿n t-n cuÑi Ýi. NiÁm vui s°Ûng, sñ l¡c quan và ti¿ng c°Ýi th°Ýng xuyên vÛi liÁu l°ãng lÛn, là bài thuÑc quý giúp tâm trí và c¡ thà kho» m¡nh. Không mÙt Cung Hoàng ¡o nào dÅ dàng à nhïng suy ngh) tiêu cñc làm tr§m trÍng thêm bÇnh t-t h¡n Cñ Gi£i, và cing không mÙt ai khác có kh£ n ng tñ chïa lành bÇnh kó diÇu h¡n hÍ: Cñ Gi£i t°ßng t°ãng c£m nh-n cça mình th¿ nào, hÍ s½ thñc sñ c£m th¥y nh° th¿. Khu v°Ýn cça mÙt Cñ Gi£i luôn °ãc ch m chút và t°Ûi t¯m chu áo. Tài kho£n ti¿t kiÇm thé mà ph§n lÛn các Cñ Gi£i Áu sß hïu- cing °ãc dành c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

97


BlogBook

1.2. October

cho mÙt niÁm quan tâm t°¡ng tñ. Cñ Gi£i, cùng vÛi Kim Ng°u, Ma K¿t và Xí Nï- tÏ ra là nhïng nhà qu£n lý tài chính có n ng lñc nh¥t trong các cung Hoàng ¡o. Cñ Gi£i là chuyên gia vÁ tích luù tiÁn m·t và làm nó sinh sôi, n£y nß hÇt nh° cây cÑi, hoa lá mà hÍ nuôi trÓng. Còn Ñi vÛi nhïng ng°Ýi mà Cñ Gi£i yêu quý, n¿u hÍ thñc sñ c§n, Cñ Gi£i sµn lòng chia s» mÍi thé mình có. Nói chuyÇn vÁ Á tài n uÑng làm Cñ Gi£i vui v». HÍ d°Ýng nh° c£m th¥y an toàn, dÅ chËu h¡n khi tç l¡nh §y théc n. Nhïng ng°Ýi này ý théc sâu s¯c vÁ sñ ói khát và c£m th¥y trách nhiÇm chung vÛi n¡n ói trên th¿ giÛi. Ñi vÛi Cñ Gi£i, phí ph¡m théc n là tÙi ác. B£n n ng làm m¹ ·c biÇt m¡nh m½ ß c£ hai giÛi. N¿u là b¡n tÑt cça Cñ Gi£i, b¡n s½ c£m th¥y sñ yêu th°¡ng, qu¥n quýt và c°ng nñng. Cñ Gi£i luôn cÑ g¯ng mÝi b¡n th-t nhiÁu món n nóng sÑt, bao bÍc b¡n khÏi khí trÝi l¡nh và s°¡ng êm. Th-t khó có thà chÉ ra thé nào sau ây thu hút tình c£m cça Cñ Gi£i sâu s¯c h¡n: tr» con, théc n, hay tiÁn b¡c. Cñ Gi£i Ñi vÛi mÍi ng°Ýi xung quanh, cho dù là ng°Ýi nhà, ng°Ýi yêu hay b¡n bè Áu có tình c£m r¥t sâu s¯c và mãnh liÇt, khi¿n cho ng°Ýi khác ph£i ng°áng mÙ. B£n ch¥t nh¡y c£m cça Cñ gi£i °ãc che -y d°Ûi vÏ céng và nó ç khôn ngoan à tránh °ãc bão biÃn. Nía cuÙc Ýi, nó sÑng trên cát tr¯ng, nía còn l¡i là d°Ûi áy n°Ûc sâu. Nó khoác trên mình màu vàng nh¡t lung linh cça ánh tr ng và ©n d¥u xúc c£m m¡nh m½ d°Ûi màu xanh lá cây nh¡t, màu tím hoa cà và hoa o£i h°¡ng cça sñ khiêm tÑn. D¥u ¥n cça M·t Tr ng lên m×i Cñ Gi£i là mÙt chút kó quái. Ký éc có lúc làm hÍ phá ra c°Ýi, lúc khác l¡i khi¿n hÍ nhÏ lÇ. Cñ Gi£i kiên nh«n nh·t nh¡nh nhïng viên ngÍc låc b£o, ngÍc trai và á m·t tr ng vô tình r¡i vãi trên cát biÃn, trong khi chÝ ãi thu÷ triÁu cuÑn d¡t nhïng gi¥c m¡ màu b¡c cça hÍ vào bÝ& Ng°Ýi cung này thích mÙt cuÙc h¹n hò §m ¥m và ngÍt ngào. B¡n có thà trÕ tài n¥u n°Ûng ch³ng h¡n. ây là m«u ng°Ýi §y c£m xúc và nh¡y c£m. ây là c¡ hÙi à b¡n tÏ ra lãng m¡n theo cách cÕ iÃn, và nhïng n× lñc cça b¡n s½ °ãc ánh giá cao ¥y. ëng quên th¿ giÛi m¡ mÙng cça Cñ Gi£i. Hãy bÏ ra chút trí t°ßng t°ãng, ó có thà là nhïng ngÍn n¿n, mùi h°¡ng th¡m, t¥m 98

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

kh n tr£i bàn nhung Ï, ho·c mÙt buÕi tÑi theo chç Á nào ó nh° phim £nh và âm nh¡c ch³ng h¡n. HÍ thích là khách quen cça mÙt quán n°Ûc quen thuÙc h¡n là tham gia vào nhïng buÕi liên hoan hay nhïng êm nh£y Ón ào. Vì th¿, b¡n nên ra tay khi i ch¡i vÛi ng°Ýi này ß nhïng n¡i quen thuÙc, vì ß n¡i ây, hÍ c£m th¥y yên tâm và an toàn. §u tiên, b¡n và ng°Ýi này nên là b¡n tÑt, tr°Ûc khi b¡n b°Ûc thêm mÙt b°Ûc nïa: mÙt tình b¡n thân thi¿t, bi¿t thông c£m cho nhau s½ làm mÁm vÏ bÍc céng ß ngoài cça ng°Ýi này h¡n là nhïng hành Ùng chéng minh tình yêu mãnh liÇt! Ng°Ýi này thích °ãc âu y¿m, quan tâm ch m sóc c©n th-n và thích b¡n không °ãc ph-t lòng khi tâm tr¡ng cça ng°Ýi ó ch³ng may h¡i h¡i th¥t th°Ýng. HÍ là nhïng ng°Ýi dÅ gi-n hÝn, nhiÁu ¿n n×i nhiÁu lúc b¡n không rõ là l×i cça b¡n ß âu nïa. Tuy hay lên c¡n , nh°ng không có ngh)a là vÛi ng°Ýi này, b¡n không thà có nhïng giây phút vui c°Ýi. HÍ là nhïng ng°Ýi vui v», thích hòa Óng, thông minh và r¥t nh¹ nhàng, âu y¿m N¾U b¡n không ång ph£i lòng tñ ái cça hÍ. Sñ thân m-t s½ ¿n vÛi Cñ Gi£i khi hÍ c£m th¥y an toàn, °ãc nâng niu và b£o vÇ. Hãy chéng tÏ r±ng b¡n là mÙt ng°Ýi bi¿t l¯ng nghe và là mÙt ng°Ýi Óng hành áng tin c-y, b±ng cách luôn quan tâm, chú ý và không v°ãt qua giÛi h¡n tr°Ûc khi °ãc cho phép.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

99


BlogBook

Cung

1.2. October

-

Leo

-

24/7

23/8

(2009-10-18 03:35)

- Henry Long Nguyen

S° Tí hào phóng nh¥t trong vòng Hoàng ¡o. Hùng m¡nh, sáng t¡o và quy¿n ri là nhïng iÃm nÕi b-t cça ng°Ýi sinh trong cung này. Dù trong mÑi quan hÇ vÛi gia ình, b¡n bè hay trong công viÇc, S° Tí luôn kh³ng Ënh vË trí cça mình.

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm: Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, 100

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October

b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Profile

• Cung thé: 5 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: t°ãng tr°ng cho nhïng ng°Ýi có tÕ chéc •

·c tr°ng: sñ b¥t bi¿n

• Sao chi¿u m¡ng: M·t TrÝi (t°ãng tr°ng cho séc m¡nh, quyÁn lñc, vË th¿, n ng l°ãng dÓi dào và sñ quy¿n ri) • BiÃu t°ãng: S° Tí • Ngày trong tu§n: Chç nh-t •

á may m¯n: hÓng ngÍc, kim c°¡ng, á ruby

• Nguyên tÑ: lía • Kim lo¡i: vàng • Màu s¯c: Ï, vàng, cam • Hoa: h°Ûng d°¡ng, hoa trinh nï •

Ùng v-t: chó, báo, chim hoàng y¿n

• BÙ ph-n c¡ thÃ: trái tim, l°ng • Séc khÏe: S° Tí chú ý các bÙ ph-n nh° tim và l°ng, vì ây là ph§n dÅ tÕn th°¡ng nh¥t trên c¡ thà b¡n • Të khóa: NIÀM VUI • N°Ûc hoa: tr§m h°¡ng, d§u th¡m becgamôt, cam • N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: trên sân kh¥u • ViÇc b¡n không thích làm: lãnh ¡o • Công viÇc hoàn h£o: diÅn viên, tÕ chéc du lËch biÃn • Phå kiÇn không thà thi¿u: l°ãc ch£i tóc • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: t¯m n¯ng •

iÃm ¿n: Singapore

• Quan niÇm sÑng: Không có viÇc kinh doanh nào hay h¡n ngành gi£i trí. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

101


BlogBook

1.2. October

• ¯Ûc muÑn th§m kín: trß thành ngôi sao • Con sÑ may m¯n: 1, 4 và 6 • H¹n hò vÛi: B¡ch D°¡ng, Nhân Mã • Làm b¡n vÛi: Kim Ng°u, BÍ C¡p • Cung không hãp: B£o Bình • Món quà yêu thích: nhïng món quà liên quan ¿n gia ình nh° Album £nh, khung £nh& • Thích: m¡ mÙng, hào phóng, ding c£m • Ghét: ch m sóc s¯c ¹p, th¥t b¡i, chËu sñ sai khi¿n • Sß tr°Ýng: thích xem phim, i du lËch, tán g«u vÛi b¡n bè, Ó sang trÍng và các màu sáng • Sß o£n: bË coi là ng°Ýi ngoài cuÙc và không °ãc coi là s¿p, là ông chç, là ng°Ýi lãnh ¡o • Nhà cía: thích nhà cía có các y¿u tÑ trang trí liên quan ¿n thà thao, tr» em, sñ sáng t¡o, tình yêu và sñ lãng m¡n TruyÁn thuy¿t Hercules, ng°Ýi anh hùng xu¥t hiÇn trong r¥t nhiÁu th§n tho¡i Hy L¡p, nh-n lÇnh të vua Eurystheus thành Tiryns ph£i thñc hiÇn m°Ýi hai nhiÇm vå vô cùng hiÃm nghèo, mà sau này ã trß thành truyÁn thuy¿t m°Ýi hai chi¿n công cça Hercules. NhiÇm vå §u tiên trong sÑ ¥y là ch¿ ngñ mÙt con s° tí chuyên n thËt ng°Ýi ß rëng r-m Nemea. VÛi cung tên và thanh ki¿m cça mình, Hercules ã t¥n công con quái v-t ngay khi nó xu¥t hiÇn tr°Ûc chàng. Th¿ nh°ng, k» thù vÑn là mÙt con s° tí siêu phàm, b¥t tí vÛi mÙt t¥m thân không hÁ sã ki¿m cung. Hercules bË nó ôm l¥y cÕ và ghì ch·t trên ôi tay vÛi toàn bÙ séc m¡nh khçng khi¿p. Nh°ng cuÑi cùng, chú s° tí siêu phàm nÍ cing không là ngo¡i lÇ tr°Ûc séc m¡nh và kh£ n ng chi¿n ¥u tuyÇt vÝi cça Hercules, nên bË tiêu diÇt. Chú s° tí có mÙt không hai này ã °ãc vinh danh vào mÙt trong nhïng chi¿n công lëng l«y cça Hercules. BiÃu t°ãng 102

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

BiÃu t°ãng cça cung này là cái §u cça con S° tí. Thí thách §u tiên cça Heracles là tiêu diÇt S° tí Nemea con quái v-t có lÛp da dày ¿n n×i không mii tên nào xuyên thçng. Heracles ã dùng tay bóp ch¿t con v-t và linh hÓn nó bay lên trÝi. Ngày nay, giÑng nh° b£n ch¥t, S° tí là cung cça séc m¡nh, sñ thông thái, và ý chí không dÅ gì khu¥t phåc. ·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça lía. Sao chi¿u mÇnh là M·t TrÝi, biÃu t°ãng cça séc m¡nh và lòng kiêu hãnh. Ng°Ýi cung Leo có tính tñ l-p, tñ do cao, có quyÁn th¿, n ng Ùng, nÓng nhiÇt và r¥t tí t¿. ThÉnh tho£ng hÍ quá tin t°ßng vào b£n thân, hÍ c§n ph£i nhún nh°Ýng và th-n trÍng. HÍ khá l¡c quan và mÙt trong nhïng th¿ m¡nh cça hÍ là hÍ có thà éng lên sau sñ th¥t b¡i. Bßi vì quy¿t tâm cça hÍ, nên hÍ th°Ýng là nhïng công nhân giÏi và hÍ có thà làm °ãc nhïng công viÇc khác nhau mÙt cách dÅ dàng: iÁu quan trÍng nh¥t à trÙi h¡n ng°Ýi khác. Nh°ng công viÇc thích hãp vÛi ng°Ýi cung Leo: diÅn viên, nhà ngo¡i giao, nghÇ s) tñ do, nhà doanh nghiÇp. HÍ thích sÑng trong xa xÉ, giàu có, nhïng niÁm vui trong cuÙc sÑng và hÍ ghét sñ t§m th°Ýng. HÍ yêu say ¯m và hÍ có thà làm t¥t c£ cho ng°Ýi mình yêu. Mô t£ Có 3 méc Ù phát triÃn trong cung S° Tí. Méc Ù cao nh¥t °ãc ¡i diÇn bßi Nhân S° (nhân v-t mình ng°Ýi §u s° tí); khôn ngoan, phi phàm. Thé hai là loài S° Tí, chúa tà rëng xanh, sÑng theo b£n n ng nh°ng luôn b£o vÇ, nâng á ng°Ýi mình yêu quý. Thành viên thé 3 trong "S° Tí Club" là nhïng con thú con, non nÛt, khÝ kh¡o, sã nhïng thé mÛi m». Nhïng chú S° Tí này hay bám theo ng°Ýi khác (nh° tr» con không muÑn rÝi m¹ v-y). Chúng không thà chËu nÕi sñ cô ¡n. Ng°Ýi °ãc M·t TrÝi chi¿u m¡ng là "cái rÑn cça vi trå" ho·c hÍ tñ xem mình nh° th¿. S° Tí không thích bË chÉ trích. iÃm y¿u cça hÍ là thích nghe lÝi ngÍt ngào, th-m chí nËnh bã. Khi có nhiÁu ý ki¿n khác nhau, n¿u ý ó là tÑt, c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

103


BlogBook

1.2. October

hÍ nh-n là cça hÍ, còn n¿u x¥u thì là cça ng°Ýi khác. Tuy nhiên, hÍ tÑt bång và hay giúp á. N¿u b¡n có chút khó kh n trong công viÇc, hãy tìm ¿n ng°Ýi cung S° Tí b¡n s½ nh-n °ãc sñ trã giúp nhiÇt tình. HÍ yêu quý mÍi ng°Ýi và không thích ß mÙt mình. HÍ ít khi buÓn r§u, ç rç. Th-t sñ, hÍ giï th ng b±ng tính khí khá tÑt. Trái tim °ãc S° Tí ·t trên §u. MÙt khi ã yêu, hÍ hoàn toàn chân thành và chung thçy nên r¥t dà bË tÕn th°¡ng và tÕn th°¡ng r¥t sâu s¯c. N¿u b¡n làm trái tim hÍ tan vá, hay niÁm tin bË ph£n bÙi, hÍ không bao giÝ quên ho·c tha thé. N¿u mÑi quan hÇ giïa 2 ng°Ýi såp Õ, hÍ có thà ra i r¥t bình th£n, không chút nuÑi ti¿c. S° tí có thà nh«n tâm c¯t ét quan hÇ, à l¡i sau l°ng trái tim tan nát. VÛi hÍ, khi tình yêu k¿t thúc, th-t sñ c§n k¿t thúc, dù au Ûn, nh°ng là gi£i pháp tÑt cho c£ hai. Tr°Ûc các thí thách, nguy nan, S° Tí không bao giÝ lùi b°Ûc, luôn sµn lòng céu giúp k» khác. Lòng qu£ c£m là b£n ch¥t cça S° Tí. Ng°Ýi sinh ß cung này, làm b¡n thì trung thành hi¿m có, làm k» thù thì r¥t áng sã. S° Tí th-t sñ là mÙt cÑt cách tích cñc, m¡nh m½, nhân ái. Ng°Ýi °ãc sao S° Tí chi¿u m¡ng luôn yêu quý mÍi ng°Ýi và là ng°Ýi cça ám ông. i âu hÍ cing rç ai ó i cùng th-m chí là cùng vào WC! Tính cách c¡ b£n GiÑng nh° con s° tí trong cuÙc sÑng hiÇn thñc, chòm S° Tí luôn không ngëng tìm ki¿m vË trí d°Ûi ánh n¯ng m·t trÝi. Dña vào nhïng biÃu hiÇn m¡nh m½ cça mình và nhïng tài n ng v°ãt trÙi cça mình có thà xé nhÏ Ñi thç cça mình ra, të ó giành °ãc sñ tôn trÍng cça k» khác. Trong n¡i sâu th³m cça tâm hÓn hÍ, hÍ có mÙt niÁm tin không thà lung lay, ó chính là làm mÙt ông vua và theo uÕi quyÁn lñc th§n thánh cça mÙt ông vua (chÉ c§n hÍ là vua thì hÍ luôn úng). HÍ vô cùng khao khát có °ãc sñ sùng bái cça mÍi ng°Ýi. HÍ tin t°ßng ch¯c ch¯n r±ng Ñi vÛi hÍ b¥t cé lúc nào thành công Áu là nhïng viÇc dÅ dàng có °ãc. 104

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Tóm l¡i, chúng ta phát hiÇn th¥y S° Tí trong lòng lúc nào cing có mÙt niÁm tin không thà suy chuyÃn °ãc, ó chính là cuÙc sÑng cça hÍ là chuyÇn r¥t dÅ dàng, mÑi mÙt ng°Ýi Áu nên Ñi xí vÛi nhau bình ³ng. °¡ng nhiên, sñ thñc l¡i hoàn toàn không nh° v-y, h§u nh° không ai có thà làm °ãc iÁu này. ây cing chính là nguyên nhân t¡i sao S° Tí th°Ýng g·p ph£i nhïng sñ £ kích nghiêm trÍng trong hiÇn thñc cuÙc sÑng, và n£y sinh tâm lý chán n£n lùi b°Ûc. Ñi vÛi S° Tí, hÍ không bao giÝ áp dång các biÇn pháp thô bÉ, không úng ¯n. Có lúc hÍ tin t°ßng vào ng°Ýi khác nh° tr» tin t°ßng vào cha m¹ mình, hÍ quá dÅ dàng nghe theo ý ki¿n cça ng°Ýi khác, r¥t thi¿u c£nh giác Ñi vÛi nhïng c¡m b«y do ng°Ýi khác ·t ra, ·c biÇt khi nhïng m°u mô này °ãc bao bÍc bßi nhïng lÝi l½ °Ýng m-t ngÍt ngào ho·c nhïng lÝi tán d°¡ng không phù hãp vÛi thñc t¿, hÍ r¥t có kh£ n ng bË lëa g¡t. Nhïng lÝi a dua nËnh hót luôn khi¿n cho nhïng con s° tí này bË Õ gåc. Ngoài ra, S° Tí v«n có mÙt Ù ì cÑ hïu lÛn. Theo hÍ, n¿u b¡n có thà tìm °ãc ng°Ýi khác làm thay cho b¡n công viÇc này, v-y thì b¡n s½ c n b£n không c§n ph£i tÑn quá nhiÁu séc vào công viÇc ó nïa. Không thà phç nh-n, thái Ù này cça hÍ khi¿n cho hÍ có °ãc nhïng biÃu hiÇn kiÇt xu¥t trên ph°¡ng diÇn qu£n lý ng°Ýi khác, Óng thÝi cing biÃu hiÇn rõ nét cça quyÁn °ãc qu£n lý ng°Ýi khác. Nh°ng iÁu này Óng thÝi cing tâm à ý viÇc xung quanh mình không thà kËp thÝi phát hiÇn ra ám à h¡i mình, l-t Õ Ëa vË cça

có ngh)a là hÍ không muÑn mình ph£i l°u ang x£y ra nhïng chuyÇn gì, cing chính là °ãc ai ó ang âm m°u nhïng viÇc làm mÝ mình.

iÁu ch³ng có gì ng¡c nhiên là do S° Tí vÑn sinh ra ã có ·c tính ham thích vinh quang và °ãc tôn sùng, và có r¥t nhiÁu ng°Ýi ã tìm °ãc ch× éng vinh quang cça mình.

Khát khao °ãc sùng bái tung hô, Ùng tác nhanh nh¹n nh° linh miêu, hay khoe khoang nh° tr» con, thích sñ huy hoàng, ·c biÇt yêu thích nhïng màu s¯c s·c sá. HÍ th°Ýng thi¿u tinh th§n trách nhiÇm. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

105


BlogBook

1.2. October

Nh°ng, cing chính tâm lý cÑ ch¥p theo uÕi Ëa vË, danh vÍng cça S° Tí, cÙng vÛi nhïng hành Ùng kiÃu tr» con mà hÍ th°Ýng biÃu hiÇn ra khi¿n cho hÍ có biÃu hiÇn càng khoa tr°¡ng h¡n, tß v» h¡n. Cing giÑng nh° con v-t t°ãng tr°ng, S° Tí khi theo uÕi måc tiêu cça mình d°Ûi sñ thúc ©y cça lòng ham muÑn cñc kì lÛn, hÍ không bao giÝ thà hiÇn tâm lý bán tín bán nghi ho·c lòng d¡ h¹p hòi, càng không sí dång nhïng biÇn pháp bÉ Õi, coi th°Ýng ng°Ýi khác. HÍ khao khát có °ãc sñ yêu quý cça ng°Ýi khác, ho·c có °ãc sñ tôn sùng cça ng°Ýi khác trong iÁu kiÇn có thÃ. N¿u trong thÝi kì niên thi¿u hÍ không có °ãc sñ yêu quý mà hÍ khao khát ho·c bË ng°Ýi khác coi th°Ýng, hÍ s½ th°Ýng xuyên vì v-y mà khép kín trong kho£ng không gian riêng cça mình, cñ tuyÇt ti¿p xúc vÛi th¿ giÛi bên ngoài. Xu¥t phát të nhïng sß thích thiên b©m sinh thích thà hiÇn mình, thích xu¥t §u lÙ diÇn, S° Tí không có khái niÇm n m·c gi£n dË. ây là mÙt lo¡i tâm lý h×n hãp giïa sñ tôn nghiêm và ý thích thà hiÇn b£n thân, tç qu§n áo cça hÍ và cách trang trí trong môi tr°Ýng gia ình luôn thà hiÇn rõ quan iÃm tôi có l½ không hiÃu nhiÁu l¯m vÁ qu§n áo thÝi th°ãng ho·c nghÇ thu-t, nh°ng tôi bi¿t r¥t rõ mình thích gì . Måc ích hÍ làm nh° v-y chÉ có mÙt, ó chính là thu hút sñ chú ý cça ng°Ýi khác, và hi vÍng có thà có °ãc sñ khâm phåc và tán th°ßng cça ng°Ýi khác. Nói tóm l¡i, S° Tí thuÙc kiÃu ng°Ýi phóng khoáng, cßi mß và l¡c quan, hÍ có thà th°Ýng xuyên t¡o ra nhïng kì tích b±ng sñ n× lñc cça b£n thân trong nhïng hoàn c£nh không °ãc thu-n lãi, sau ó là chÝ ón sñ hoan hô và tán th°ßng cça ng°Ýi khác, hÍ ón nh-n t¥t c£ nhïng vinh dñ có thà có °ãc, ché không bao giÝ ý théc °ãc trên con °Ýng d«n ¿n thành công cça hÍ, hÍ có thà gây tÙi gì vÛi ai không. Cái gÍi là sÑng trong yên Õn mà ngh) ¿n nhïng nguy c¡ , không °ãc biÃu hiÇn ß hÍ. Khuy¿t iÃm này cça S° Tí r¥t có kh£ n ng d«n ¿n viÇc làm cho ng°Ýi khác téc gi-n, th-m chí oán h-n. Nh°ng cho dù th¿ nào, vài th¿ kÉ trß l¡i ây, là vua cça loài vât, séc thu hút cça s° tí, ngo¡i hình nÕi trÙi uc£ hÍ và khí ch¥t cao quý cça hÍ ã t¡o cho 106

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

mÍi ng°Ýi ¥n t°ãng sâu s¯c. N¿u nghiên céu tÉ mÉ mÙt chút, chúng ta có thà th¥y °ãc nhïng £nh h°ßng do séc thu hút này em l¡i giÑng nh° s° tí , dù à hình dung mÙt ng°Ýi nào ó giàu khí ch¥t lãnh ¡o, có tài n ng chÉ huy toàn cåc; kiÃu s° tí ý chÉ nhïng cí chÉ nÕi ti¿ng; m¡nh b¡o nh° s° tí l¡i là chÉ séc m¡nh cá nhân lÛn, ding c£m vô song; s° tí cça giÛi v n hÍc là hình dung mÙt tác gi£ có sé £nh h°ßng lÛn, và thích khoa tr°¡ng nhïng thành tích mình ¡t °ãc. Ph§n cça s° tí dùng à so sánh nhïng ph§n lÛn nh¥t, ¹p nh¥t cça mÙt Ó v-t nào ó. Nhïng ng¡n ngï này ã chéng minh mÙt sñ th-t, ó là s° tí, cho dù là sinh tr°ßng trong tñ nhiên hay chÉ là nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm S° Tí, th°Ýng có thà t¡o cho ng°Ýi xung quanh ¥n t°ãg khó phai, khó có thà coi th°Ýng.

Nhïng ng°Ýi thuÙc kì 10 ngày thé nh¥t có thà ·c biÇt thà hiÇn rõ ràng °ãc ·c tr°ng tính cách kà trên. Kì 10 ngày thé hai s½ thà hiÇn mÙt lo¡i tính cách không °ãc rõ ràng. Còn kì 10 ngày théc ba thông th°Ýng khá kiên Ënh, nh°ng n ng lñc thích éng l¡i có ph§n kém h¡n. Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c S° Tí là con ng°Ýi cça hành Ùng. N ng l°ãng và sinh lñc dÓi dào, S° Tí luôn luôn b-n rÙn. ây là m«u ng°Ýi hoài bão, sáng t¡o và r¥t l¡c quan. à áp éng nhu c§u cça công viÇc, S° Tí làm h¿t séc mình. Khi ã héa vÛi s¿p, ng°Ýi cung S° Tí s½ làm ¿n cùng. TÑt nh¥t vÛi S° Tí, ó là làm ông chç cça chính mình. Là ng°Ýi thuÙc chòm sao S° Tí tñ tin và §y sáng t¡o, b¡n r¥t c§n sñ l¯ng nghe cça mÍi ng°Ýi. Khi b¡n có °ãc mÙt Ëa vË ch¯c ch¯n cùng danh ti¿ng, b¡n c§n sñ bi¿t ¡n và lòng tôn trÍng. Óng thÝi, b¡n có khát khao sáng t¡o và làm viÇc Ùc l-p. B¡n là ng°Ýi theo chç ngh)a tñ do dân chç, thích ti¿p xúc vÛi mÍi ng°Ýi, Ùc l-p và sinh ra à lãnh ¡o vÛi mÙt am mê mãnh liÇt vÛi quyÁn lñc. Các ph©m ch¥t này giúp nhïng ng°Ýi sinh d°Ûi chòm sao S° Tí trß thành các nhà qu£n lý, biên t-p viên xu¥t s¯c và cing là éng cí viên hoàn h£o cho các chéc vË c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

107


BlogBook

1.2. October

trong chính phç. NghÁ nghiÇp mà b¡n mong muÑn ph£i mang l¡i ti¿ng t m và mÙt sñ công nh-n nh¥t Ënh cho b¡n. Vì th¿, ngành công nghiÇp gi£i trí s½ là bÇ phóng dành cho b¡n. Þ nhïng môi tr°Ýng nh° th¿ này, S° Tí °ãc tñ do thà hiÇn mình. B¡n s½ có thà trß thành mÙt diÅn viên, mÙt ông b§u, mÙt ca s), mÙt vi công hay mÙt diÅn viên hài xu¥t s¯c. N¿u b¡n chÍn môi tr°Ýng t-p thÃ, b¡n có thà s½ éng vào vË trí ¡i diÇn trong ban qu£n lý c¥p cao. MÙt sÑ nghÁ khác nh°: Qu£n lý, giáo viên ho·c chính trË, S° Tí cing £m nhiÇm tÑt. Nh°ng ß nghÁ nào thì vË trí lãnh ¡o cing là phù hãp nh¥t. Là mÙt phå nï thuÙc chòm sao S° Tí, b¡n có thà dùng séc thu hút mÍi ng°Ýi cça mình à làm lãi th¿. B¡n s½ làm tÑt t¥t c£ các công viÇc ß l)nh vñc c§n tìm khách hàng mÛi cho công ty. Vì th¿, vË trí nhân viên kinh doanh, marketing ho·c cÑ v¥n s½ là mÙt lña chÍn tÑt dành cho b¡n. N¿u b¡n là chàng trai thuÙc chòm sao S° Tí, b¡n thích nhïng công viÇc òi hÏi tinh th§n trách nhiÇm nh° ng°Ýi tÕ chéc, lãnh ¡o mÙt nhóm& Nhïng công viÇc mang tính dñ án c§n óc sáng t¡o r¥t phù hãp vÛi b¡n vì b¡n luôn có nhïng sáng t¡o Ùc áo và luôn °ãc khen ngãi vì sñ sáng t¡o này. Các Óng nghiÇp cça b¡n ánh giá cao sñ cßi mß, trung thñc và sñ phóng khoáng cça b¡n. HÍ thích sñ nhiÇt tình, lòng say mê và tính kiên quy¿t ß b¡n. Dù thÉnh tho£ng b¡n có thà kiêu ng¡o và tñ ¯c thì b¡n cing luôn làm viÇc chung trong mÙt t-p thÃ. B¡n là mÙt ng°Ýi s¿p hoàn h£o và luôn là t¥m g°¡ng cho nhóm cça mình. B¡n luôn bình t)nh và kiên nh«n vÛi nhân viên cça mình. B¡n ch¥p nh-n nhïng phong cách làm viÇc r¥t riêng cça hÍ. TiÁn b¡c vÛi S° Tí r¥t tho£i mái, vì ng°Ýi cung này có kh£ n ng ki¿m tiÁn r¥t tÑt. VÛi tính cách rÙng rãi, S° Tí s½ tiêu ¿n Óng cuÑi cùng vì mÙt ng°Ýi b¡n. HÍ luôn tin r±ng: h¿t rÓi l¡i có. Công viÇc cho S° Tí không lúc nào h¿t. Gia ình và b¡n bè 108

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

S° Tí hào phóng nh¥t trong vòng Hoàng ¡o. Thích tÕ chéc các bïa tiÇc chiêu ãi b¡n bè và tÕ chéc các sñ kiÇn, sñ m¡nh m½ và quy¿t oán cça S° Tí làm b¡n bè r¥t tho£i mái. S° Tí r¥t ít khi th¥y cô ¡n. Giao ti¿p và g·p gá là mÙt trong nhïng thói quen cça nhïng ng°Ýi sinh ra trong cung này. S° Tí chÍn b¡n thân theo tiêu chí cça lòng tñ trÍng và lòng trung thành. Tình b¡n thñc sñ cça ng°Ýi cung S° Tí kéo dài ¿n trÍn Ýi. Khi có v¥n Á vÁ gia ình, S° Tí làm mÍi thé à b£o vÇ nhïng ng°Ýi thân. VÛi nhïng ng°Ýi Ùng ¿n quyÁn lãi cça gia ình, S° Tí trß lên dï d±n và ghê gÛm. Tình yêu S° Tí yêu say ¯m nh°ng r¥t th³ng th¯n trong tình yêu. ChuyÇn ¥y vÛi nhïng ng°Ýi sinh trong thÝi gian này luôn thích sñ m¡o hiÃm, sñ t°¡i mÛi và sáng t¡o. Có sñ k¿t hãp r¥t kh ng khít giïa tình yêu và sex. Ng°Ýi mà S° Tí s½ chÍn là b¡n Ýi th°Ýng là nhïng ng°Ýi sµn sàng à cho S° Tí ß vË trí tiên phong, sÑng Ùc l-p và ph£i có chút cá tính. MÙt nía cça S° Tí cing ph£i thông minh ngang c¡ vÛi hÍ thì hÍ mÛi hài lòng. Trong chuyÇn tình c£m, S° Tí r¥t áng yêu, hài h°Ûc và cho nhiÁu h¡n nh-n. Cách chinh phåc chàng trai Leo Các chàng trai Leo có nhiÁu tham vÍng và tñ phå. Trên thñc t¿, hÍ thích chia s» sñ giàu có cça mình cho nhïng ng°Ýi cÙng sñ. à chinh phåc các chàng trai Leo, b¡n hãy à cho anh ¥y bi¿t r±ng b¡n bi¿t giá trË và ph©m ch¥t cça anh ¥y. Ng°Ýi trong mÙng cça anh ¥y ph£i thông minh và thích sñ giàu có. Các chàng Leo là mÙt ng°Ýi yêu r¥t kh¯t khe nhïng cing r¥t lãng m¡n. LÝi khuyên: Hãy nói nhïng chuyÇn vÁ anh ¥y! Cách chinh phåc cô gái Leo Các cô gái Leo r¥t lôi cuÑn, quý phái, tí t¿ và r¥t kh¯t khe. HÍ thích nhïng chàng trai nhiÁu tham vÍng và quy¿t oán. HÍ h ng hái, chung thu÷ và, khi hÍ ang yêu, hÍ s½ làm t¥t c£ à giúp ng°Ýi yêu. HÍ thích °ãc ca tång, thích nhïng món quà ¹p và muÑn là trung tâm chú ý cça mÍi ng°Ýi. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

109


BlogBook

1.2. October

LÝi khuyên: °a cô ¥y ¿n mÙt nhà hàng sang trÍng trong thành phÑ. TÕng quát vÁ cung S° Tí B¡n có bao giÝ g·p nhïng ng°Ýi ti¿p nh-n sñ giúp á và nhiÇt tình cça k» khác vÛi mÙt v» Ù l°ãng và phong thái oai nghiêm nh° thà viÇc ó là °¡ng nhiên không? N¿u có thì ó chính là Leo ¥y. S° Tí là chúa cça muôn loài. Cho nên ng°Ýi cùng tên vÛi nó cing muÑn chi¿m vË trí nh° v-y Ñi vÛi các cung Hoàng ¡o khác. Trong cí Ùng cça S° Tí là sñ hoà trÙn làm mÙt giïa tính nhanh nh¹n ·c biÇt và v» uà o£i cça vua chúa. S° Tí c m ghét bóng tÑi và sñ cô ¡n, Óng thÝi luôn mëng rá ti¿p nh-n nhïng lÝi mÝi tham gia các cuÙc vui ch¡i. H§u h¿t S° Tí bÙc trñc và tñ trÍng. Hãy thí không quan tâm úng méc ¿n hÍ, hãy thí gây mÙt tÕn h¡i nào ó cho hÍ, thì të mÙt con mèo dËu dàng tr°Ûc m·t b¡n b×ng s½ là con thú cao ng¡o, dï tãn vÛi bÝm dñng éng và ti¿ng g§m rú ghê gÛm. Hình théc cça nhïng ng°Ýi sinh trong chùm sao S° Tí, nam cing nh° nï, có gì ó giÑng nh° Óng lo¡i chúa s¡n lâm cça mình. HÍ th°Ýng có mái tóc bÓng, h¡i xù, râu nhiÁu. M¯t S° Tí th°Ýng s«m màu, tròn, uôi m¯t h¡i cao lên (m¯t S° Tí), ánh m¯t d°Ýng nh° uà o£i. Dáng i th³ng và kiêu hãnh, vÛi cách di chuyÃn mÁm m¡i nh° mèo. Þ phå nï v» kiÁu diÅm l°Ýi nhác th°Ýng i ôi vÛi sñ a c£m th§m kín. T°ßng chëng nh° S° tí luôn vui v», l¡c quan, kì thñc hÍ r¥t sã m¥t i nhïng ng°Ýi b¡n, sã m¥t i niÁm tin. VÛi nhïng ng°Ýi có b£n tính vui t°¡i, cßi mß nh° S° t° mà nói, m×i góc nhÏ cça cuÙc sÑng Áu là n¡i à hÍ thà hiÇn séc h¥p d«n mê ho·c cça mình. Trong cuÙc sÑng bình th°Ýng mà l¡i náo nhiÇt, trong m¯t cça S° tí lòng tñ tôn luôn °ãc ·t ß vË trí hàng §u, tuy nhiên sñ quan tâm và thëa nh-n cça ng°Ýi khác cing chính là séc m¡nh à kh³ng Ënh sñ tñ tin ó cça S° tí. HÍ c§n có sñ çng hÙ và tín nhiÇm cça ng°Ýi khác, mÙt khi chÉ còn l¡i mÙt mình trên sân kh¥u l¡nh l½o, cô Ùc, không có nhïng ti¿ng v× tay cÕ vi, không có nhïng lÝi 110

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

tán d°¡ng, S° tí s½ ch³ng khác gì mÙt chú mèo áng th°¡ng. GiÍng nói cça S° Tí cing ch-m rãi nh° cí Ùng cça hÍ. S° Tí r¥t thích làm trung tâm chú ý cça mÍi ng°Ýi. S° Tí (vÑn coi mình là thông minh nh¥t) r¥t thích d¡y b£o ng°Ýi khác. Vì th¿ nhiÁu ng°Ýi sinh cung S° Tí chÍn nghÁ giáo viên, chính khách, ho·c t° v¥n tâm lý& S° Tí qu£ là r¥t bi¿t cách tìm hiÃu và gi£i quy¿t nhïng r¯c rÑi, éo le trong cuÙc sÑng cça ng°Ýi khác, nh°ng cuÙc sÑng cça chính mình thì không thà nói là tñ thu x¿p °ãc. Tuy nhiên, thí nói iÁu ó ra, b¡n s½ th¥y hÍ gi-n b¡n ghê gÛm nh° th¿ nào. Còn n¿u b¡n khen ngãi, hÍ s½ là nhïng ng°Ýi b¡n tuyÇt vÝi. Không có cung Hoàng ¡o nào mà sñ nËnh khen l¡i có tác Ùng m¡nh nh° vÛi S° Tí. Tính phù phi¿m là gót chân Achilles cça hÍ. S° Tí vô cùng nh¡y c£m vÛi nhïng gì mà ng°Ýi khác ngh) vÁ hÍ. Không có cách nào chi¿m °ãc c£m tình cça S° Tí tÑt b±ng lÝi khen. S° Tí r¥t tinh t°Ýng và n ng Ùng. HÍ không bao giÝ tÑn phí thÝi gian cho nhïng k¿ ho¡ch và dñ án vô c n cé. S° Tí là ng°Ýi tÕ chéc, nhà lãnh ¡o tuyÇt vÝi. B£n ch¥t hào phóng cça S° Tí thà hiÇn rõ nét nh¥t là khi anh ta th¿t ãi khách ¿n nhà. Ó n, Ó uÑng r¥t nhiÁu và ngon, phòng Ñc °ãc dÍn d¹p và bày biÇn chu áo, ông £o àn ông danh giá, àn bàn sa hoa nhïng iÁu ó làm cho bïa n t¡i nhà S° Tí không khác gì ¡i tiÇc trong hoàng cung. S° Tí không thà hình dung sñ tÓn t¡i cça mình mà không có tình yêu. C£ cuÙc Ýi cça hÍ d°Ýng nh° chÉ xoay quanh tình yêu. HÅ g·p mÙt ng°Ýi thuÙc cung S° Tí, y nh° r±ng ng°Ýi ó ho·c là vëa c°Ûi, ho·c ang chu©n bË làm iÁu ó vào tháng tÛi, ho·c ang yêu °¡ng cuÓng nhiÇt, ho·c vëa chia tay vÛi ng°Ýi tình& Tuó thuÙc vào tình tr¡ng yêu °¡ng cça mình, anh ta lúc thì r¡ng rá nh° m·t trÝi, lúc thì ç ri au th°¡ng, nh° thà ngày mai s½ ph£i ch¿t. Khi S° Tí chia tay ng°Ýi yêu ho·c vã (chÓng) mình, lòng kiêu hãnh cça nó bË tÕn th°¡ng ¿n méc t°ßng chëng Ýi ¿n ó là tàn. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

111


BlogBook

1.2. October

May thay, mÍi chuyÇn rÓi cing qua khÏi. S° Tí sÛm làm lành vÛi ng°Ýi yêu ho·c vã (chÓng), ho·c tìm °ãc mÙt tình yêu mÛi và l¡i h¡nh phúc r¡ng ngÝi. ChuyÇn cãi nhau làm lành nh° th¿ trong Ýi S° Tí chÉ nh° c¡m bïa th°Ýng ngày. Vì th¿, r¥t hi¿m th¥y ng°Ýi sinh trong cung S° Tí mà l¡i sÑng Ùc thân, cô qu£. S° Tí, vÑn b£n tính m¡nh m½, th°Ýng không thích bË phå thuÙc, dña d«m vào ai c£. Ng°ãc l¡i nó r¥t thích có ng°Ýi khác phå thuÙc vào mình. ôi lúc S° Tí có thà c±n nh±n r±ng ph£i làm viÇc §u t¯t m·t tÑi trong khi nhïng ng°Ýi xung quanh chÉ bi¿t há miÇng chÝ sung. Thñc tình, vai trò nh° v-y r¥t hãp lòng S° Tí. Cé thí ngÏ ý giúp S° Tí bÛt viÇc, anh ta s½ gi-n dï të chÑi. Nh°ng n¿u Á nghË S° Tí ra tay céu giúp, anh ta s½ vui lòng làm t¥t c£ nhïng gì có thÃ. Lòng hào hiÇp là tính cách ã ng¥m trong máu cça S° Tí. VÛi tiÁn b¡c, S° Tí c° xí r¥t tho£i mái, ôi khi quá tho£i mái. Vì th¿, không ít l§n S° Tí éng bên bÝ vñc phá s£n, nh°ng luôn tìm °ãc cách c£i thiÇn tình th¿. S° Tí ng°áng mÙ t¥t c£ nhïng gì gÍi là ³ng c¥p cao, xa xÉ và ¯t tiÁn. à vui thú, S° Tí sµn sàng tiêu hoang c£ mÙt gia tài. S° Tí thích làm nhïng cí chÉ ¹p. N¿u b¡n c§n vay tiÁn, hãy tìm ¿n S° Tí, hi¿m khi hÍ të chÑi. Tr°Ûc các thí thách, nguy nan, S° Tí không bao giÝ lùi b°Ûc, luôn sµn lòng céu giúp k» khác. Lòng qu£ c£m là b£n ch¥t cça S° Tí. Ng°Ýi sinh ß cung này, làm b¡n thì trung thành hi¿m có, làm k» thù thì r¥t áng sã.

112

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October

Cung Xí Nï - Virgo

Trinh Nï 24/8

23/9

(2009-10-18 06:06)

- Henry Long Nguyen

Ng°Ýi sinh cung Xí Nï là t-n tâm nh¥t vòng Hoàng ¡o. ây là m«u ng°Ýi bi¿t quan tâm tÛi ng°Ýi khác, sÑng thanh lËch và suy ngh) r¥t kù tr°Ûc khi làm. Tuy nhiên: iÃm m¡nh cing là iÃm y¿u là quá òi hÏi b£n thân và mÍi ng°Ýi, mÍi thé xung quanh sñ toàn mù. N¿u bi¿t iÁu ti¿t tính c§u toàn này b¡n là ng°Ýi tuyÇt vÝi.

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm: c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

113


BlogBook

1.2. October

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Xí Nï °ãc liên k¿t vÛi nguyên tÑ cÕ iÃn là ¥t (cùng vÛi chòm sao Kim Ng°u và Ma K¿t). Và là mÙt trong các cung bi¿n Õi (cùng vÛi Song Tí, Nhân Mã và Song Ng°). M×i mÙt cung chiêm tinh °ãc g¯n vÛi mÙt ph§n cça c¡ thÃ, °ãc coi nh° là n¡i thà hiÇn séc m¡nh cça mình. Xí Nï cai qu£n ruÙt. Ký hiÇu cça Xí Nï là mÙt trinh nï hay thi¿u nï. Các ph©m ch¥t cça Xí Nï bao gÓm kh£ n ng tÕ chéc, °a s¡ch s½, cñc kó hi¿u Ùng, lòng vË tha và kh£ n ng hoàn thành tÑt công viÇc. M·t tiêu cñc: Xí Nï có thà là r¥t thích phê phán. VÁ m·t thân thÃ, nhïng ng°Ýi sinh trong cung này có trán cao, v» m·t duyên dáng vÛi ôi m¯t ¹p và giÍng nói khiêm tÑn, nhã nh·n.

• Cung thé: 6 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: là ng°Ýi không kiên Ënh, hay thay Õi •

·c tr°ng: sñ thay Õi

• Nguyên tÑ: ¥t • Sao chi¿u m¡ng: sao Thçy (t°ãng tr°ng cho sñ hãp lý, nh-n théc, sñ t-n tâm và giao ti¿p) • BiÃu t°ãng: Trinh nï • Ngày trong tu§n: thé T° • Màu s¯c: nhïng gam màu nh¡t ho·c b¡c, nhïng v-t liÇu lung linh (tr¯ng, vàng, xanh lá cây, nâu, màu tía phÛt xanh) • Hoa: cÏ roi ngña, lan d¡ h°¡ng. • Kim lo¡i: thu÷ ngân. • N°Ûc hoa: hoa o£i h°¡ng, cây thuÑc lá. •

Ùng v-t: chó, chim nh¡n.

• BÙ ph-n c¡ thÃ: d¡ dày, nÙi t¡ng 114

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

• Séc khÏe: các bÙ ph-n trên c¡ thà mà Xí Nï c§n b£o vÇ nhiÁu h¡n là: ruÙt, gan, tuy¿n tåy. • Të khóa: SèC KHÎE • N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: trong giÝ hÍc toán • Công viÇc hoàn h£o: biên t-p viên, y tá • Phå kiÇn không thà thi¿u: l°ãc ch£i macara m¯t • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: chi¿c áo x¿p li tuyÇt ¹p •

iÃm ¿n: Thåy Sù

• Quan niÇm sÑng: viÇc hôm nay chÛ Ã ngày mai • ¯Ûc muÑn th§m kín: yêu và °ãc yêu • Con sÑ may m¯n: SÑ 2, 5 và 7 • H¹n hò vÛi: Kim Ng°u, Ma K¿t • Làm b¡n vÛi: Song Tí, Nhân Mã • Cung không hãp: Song Ng°, Thiên Bình • Món quà yêu thích: Xí Nï thích nhïng món quà liên quan ¿n séc khÏe • Thích: s¯p x¿p mÍi viÇc theo qui cç và lËch trình thÑng nh¥t • Ghét: sñ bëa bãi, sñ b¥t tài, không hiÇu qu£, và sñ ch-m trÅ • Sß tr°Ýng: làm ¹p, n uÑng hãp lý, sñ tr-t tñ k÷ c°¡ng • Sß o£n: sñ lôi thôi, sñ b©n thÉu và h×n lo¡n • Nhà cía: thích ngôi nhà trang trí sao cho £m b£o séc khÏe, g¯n liÁn vÛi thói quen, công viÇc và Ùng v-t. •

á may m¯n: á Xacdonic, ngÍc bích, ngÍc låc b£o, á topaz, kim c°¡ng và ngÍc trai

TruyÁn thuy¿t: Demeter, nï th§n Mùa màng cai qu£n t¥t c£ cây trái cça nhân gian, chÉ có mÙt ng°Ýi con gái duy nh¥t là nàng Persephone xinh ¹p. MÙt ngày, nàng ang m£i hái hoa ngoài Óng thì m·t ¥t b×ng mß rÙng ra và Hades, vua cça Ëa ngåc, xu¥t hiÇn, b¯t nàng i trên mÙt c× xe ngña màu en. Quá au buÓn c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

115


BlogBook và th°¡ng nhÛ con gái yêu quý cça mình ã bË mang vÁ i ß ©n trong mÙt hang Ùng.

1.2. October Ëa ngåc, Demeter bÏ

Kà të khi không có bà, ch³ng còn hoa trái nào có thà lÛn lên nïa và m·t ¥t trß nên khô c±n, hoang v¯ng vô cùng. Zeus th¥y v-y bèn ra lÇnh cho Hades tr£ Persephone l¡i cho Demeter. Nh°ng trong thÝi gian bË giam giï, Persephone trót n mÙt mi¿ng cça qu£ lñu, và b¥t kó ai ã n¿m thé gì cça Ëa ngåc Áu ph£i chËu sÑ ph-n ph£i sÑng ß ó. V)nh viÅn Persephone s½ chÉ °ãc sÑng vÛi m¹ trong mÙt nía cça m×i n m, nía n m còn l¡i nàng ph£i vÁ sÑng vÛi Ëa ngåc. Và të ¥y trái ¥t có nhïng mùa khác nhau. Còn có tích r±ng: Chòm sao Xí Nï Virgo là hình £nh cça mÙt nï th§n ché không ph£i thú hay ng°Ýi. Theo th§n tho¡i Hy L¡p trong ThÝi ¡i vàng , các nam th§n và nï th§n sÑng trên Trái ¥t chung vÛi con ng°Ýi (toàn àn ông). MÍi viÇc thay Õi khi b¯t §u k÷ nguyên Olympia. Zeus là nhà cai trË kh¯c nghiÇt cça k÷ nguyên này. Ông xem con ng°Ýi là sinh v-t h¡ ³ng, không ph£i th§n và thích Ñi xí vÛi con ng°Ýi nh° thú v-t. Prometheus, mÙt ng°Ýi Titan b£o vÇ cho loài ng°Ýi, chÑng l¡i Zeus. Anh n c¯p c£ lía cça Olympia và giao nó cho con ng°Ýi. Téc gi-n, Zeus xích Prometheus trên Énh dãy núi Caucasus và à mÙt con diÁu hâu m×i ngày l¡i ¿n mÕ bång, n lá gan cça Prometheus. à tr£ thù loài ng°Ýi, Zeus phái Pandora, ng°Ýi àn bà §u tiên xuÑng tr§n làm vã cça em trai Prometheus. C-u em vì quá yêu quý Pandora nên ã bÏ ngoài tai lÝi khuyên cça ng°Ýi anh. Và Pandora, vÛi tính tò mò cça mình, ã mß chi¿c Ùc bình mà ng°Ýi chÓng ã c n d·n là không °ãc mß. Chi¿c Ùc bình chéa trong ó mÍi sñ x¥u xa: bÇnh t-t, ch¿t chóc& Ng°Ýi Hi L¡p cÕ tin r±ng phå nï là nguÓn gÑc cça sñ Ùc ác và mÍi iÁu r¯c rÑi. Chi¿c hÙp Pandora (Pandora s box) là biÃu t°ãng cho viÇc con ng°Ýi bË h° hÏng do àn bà và chi¿c hÙp ó chéa bên trong các con qu÷ x¥u xa. Sau khi Pandora th£ chúng ra, sÑ th§n thánh còn l¡i trên Trái ¥t l-p téc chuyÃn ¿n thiên °Ýng Olympus. Astraea là vË th§n cuÑi cùng ra i. Nàng là con gái cça Zeus và Themis Óng thÝi là chË cça Pudicitia téc th§n khiêm tÑn. Astraea là 116

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

nï th§n cça éc h¡nh, dù sÑng trên thiên °Ýng nàng v«n hy vÍng có ngày trß l¡i trái ¥t. Chòm sao Virgo là biÃu t°ãng cça nàng. BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng chï M cça Xí Nï là vi¿t t¯t cça Mary éc m¹ Óng trinh sinh ra chúa Jesus; ho¡ ti¿t bên c¡nh ¡i diÇn cho bó lúa. Ng°Ýi ta cho r±ng bó lúa t°ãng tr°ng cho d¥u tích còn sót l¡i cça thÝi ngo¡i giáo trong giai o¡n hoàng kim cça ¡o thiên chúa giáo: sñ k¿t hãp cái trong tr¯ng bên trong vÛi sñ sung mãn cça loài ng°Ýi c£ hai Áu là tính cách cça Xí Nï ngày nay. Phân tích hình t°ãng Cing giÑng vÛi B£o Bình và Song Tí, Xí Nï °ãc t°ãng tr°ng bßi mÙt nhân v-t có nguÓn gÑc th§n tho¡i. Trên thñc t¿, Xí Nï có khác vÛi chòm khác là ß sñ tính cách hoá cça nï th§n Thu ho¡ch và ¥t ai thÝi cÕ ¡i. Cô gái có phong cách yÃu iÇu, t°Ûng m¡o nh° mÙt tiên nï; m·c chi¿c áo choàng tr¯ng, tay c§m nhïng bông lúa ch¯c m©y héa h¹n mÙt vå mùa bÙi thu. ·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça ¥t. Sao chi¿u mÇnh là sao Thu÷. Ng°Ýi cung Virgo r¥t tÉ mÉ, k) càng, có n ng lñc, khá kh¯t khe và có lý l½. Ñi vÛi hÍ, tiÁn r¥t quan trÍng và dù hÍ sÑng trong iÁu kiÇn d° d£, nh°ng hÍ ghét sñ lãng phí. HÍ yêu c n nhà cça hÍ và trang bË nó vÛi nhïng thé yêu thích mÙt cách nghiêm trang và ng n n¯p. Là mÙt ng°Ýi dÅ dao Ùng, hÍ c§n nhïng lÝi khen, nh°ng hÍ cing °ãc quý trÍng trong công viÇc vì trí thông minh v°ãt trÙi cça hÍ. Nhïng công viÇc thích hãp cho ng°Ýi Virgo: ng°Ýi v½ kù thu-t, giáo viên, ng°Ýi biên t-p, nhà hoá hÍc, ng°Ýi phân tích. Ng°Ýi Virgo c§n °ãc yêu và hÍ tin vào tình b¡n, dù cho úng vÛi sñ nhút nhát và sÑng nÙi tâm cça hÍ hÍ v«n khó có thà sÑng trÍn Ýi vÛi ng°Ýi mình yêu. Mô t£ c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

117


BlogBook

1.2. October

N¿u Song Tí là nhïng ng°Ýi khó oán, Cñ Gi£i là kiÃu ng°Ýi khó hiÃu thì chòm Sao Xí Nï là sao khó phân tích nh¥t trong Cung Hoàng ¡o. MÍi ng°Ýi ngh) hÍ hay om sòm, nóng tính và c§u kó nh°ng ó chÉ vì hÍ muÑn mÍi thé ph£i hoàn h£o.

Tính cách kó l¡ nh¥t cça Xí Nï là dù cuÙc sÑng và tình yêu cça hÍ có chìm nÕi th¿ nào, hÍ v«n mÙt lòng trung thành vÛi mÍi ng°Ýi, không hÁ có chút hoài nghi. HÍ khá khéo tay, tÑt bång nh°ng ôi khi °a lãi dång ng°Ýi khác. NhiÁu Xí Nï thích hãp vÛi công viÇc cça ngành dËch vå të b£o hiÃm, bác sù, giáo viên ¿n các hình théc ch m sóc séc khÏe nh° massage, làm thuÑc ông y& Xí Nï biÃu t°ãng cho tính s¡ch s½, m·c dù nhiÁu ng°Ýi Xí Nï hay vét qu§n áo d°Ûi sàn nhà và à phòng ngç bëa bÙn. HÍ s½ là nhïng ng°Ýi b¡n tâm tình lý t°ßng, vui v» và hïu ích. N¿u có r¯c rÑi b¥t ngÝ x£y ra b¡n Áu có thà ch¯c r±ng ng°Ýi b¡n Xï Nï s½ gi£i quy¿t chúng mÙt cách nh¹ nhàng và t¿ nhË. Xí Nï nh° loài phong lan rëng hoang d¡i mà Ùc áo, hÍ c§n tình yêu chân thành nß bung v» ¹p tñ nhiên và rñc rá cça mình. Ng°Ýi tuÕi Xí Nï có tinh th§n qu£ng ¡i, bao dung, lËch sñ. B£n ch¥t cça hÍ là trí théc, nhanh nh¹n và ho¡t bát. HÍ r¥t khéo léo trong mÍi công viÇc, và luôn luôn tuân theo nguyên t¯c và lu-t lÇ. HÍ không hài lòng khi công viÇc hay dñ tính ch°a hoàn thành theo ý muÑn. Nhïng thành qça cça hÍ ¡t °ãc th°Ýng là do chính hÍ t¡o ra. HÍ là m«u ng°Ýi thñc t¿, h¿t lòng ch m sóc gia ình và th°Ýng hay giúp á mÍi ng°Ýi. HÍ cing hay bình ph©m, xét l¡i, phân tích, kh¯c khÕ, và b¥t mãn khi công viÇc không nh° ý. HÍ th°Ýng r¥t có uy tín khi °ãc giao phó mÙt trách nhiÇm hay công viÇc gì. Tình yêu cça ng°Ýi tuÕi này th°Ýng hay ¿n trong muÙn màng. HÍ xem tình yêu là mÙt sñ xây dñng ché không ph£i là nhïng giây phút lãng m¡n thoáng 118

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

qua, do ó hÍ r¥t thñc t¿ trong tình yêu, và khi ã nh-n théc °ãc sñ khác biÇt thñc tiÅn rÓi, thì hÍ th°Ýng hay tñ rút lui, hay i tìm cho mình nhïng cuÙc tình khác chÉ vì c£m th¥y thi¿u thÑn ho·c nuÑi ti¿c nhïng l¡c thú mà hÍ ã ¡t °ãc. Tính cách c¡ b£n VÁ khuynh h°Ûng t° t°ßng, hÍ là ng°Ýi theo chç ngh)a thu§n tuý, cho dù tâm hÓn hÍ ß chín t§ng mây hay ang phiêu du trong gió, nh°ng ôi chân cça hÍ l¡i luôn éng vïng trên m·t ¥t. Tinh th§n cao h¡n v-t ch¥t là chu©n t¯c mà hÍ tuyên truyÁn và thñc hiÇn. Nh°ng cho dù th¿ giÛi tinh th§n cça hÍ trong s¡ch giÑng nh° mÙt hÓ n°Ûc trong v¯t, thì th¿ giÛi v-t ch¥t mà tinh th§n chi phÑi lai là m·t ¥t vïng ch¯c. HÍ là nhïng ng°Ýi theo uÕi trí tuÇ và chân lý không bi¿t mÇt mÏi, và iÁu mà hÍ kém nh¥t là ch¡i nhïng trò ch¡i quái ác và thñc hiÇn nhïng vå giao dËch không chính áng. Sñ coi trÍng Ñi vÛi sñ thu§n khi¿t và hoàn mù ã quy¿t Ënh cách phát triÃn tñ thân cça Xí Nï, cho dù iÁu mà ph§n lÛn mà hÍ quan tâm chú ý là diÇn m¡o bên ngoài cça mình mà không ph£i là nhïng s¯p x¿p bên trong c n phòng. HÍ ra séc làm cho mình trß nên áng yêu, vì v-y, viÇc n uÑng, thà dåc th©m mù và các trang phåc hãp mÑt luôn °ãc hÍ nghiên céu k) l°áng. HÍ r¥t ghét nhïng khuy¿t t-t vÁ m·t t° t°ßng và thân thÃ. Trong c n phòng cça hÍ, t¥t c£ mÍi théc Áu có vË trí riêng cça nó. Trong gian phòng cça hÍ không nh¥t Ënh là ph£i không có mÙt chút båi nào, nh°ng l¡i khá gi£n dË, không loè lo¹t, không khoa tr°¡ng chút nào, t¥t c£ Áu ¡n gi£n thu-n tiÇn. NhiÇt tình Ñi vÛi công viÇc không °ãc ·t lên trên cuÙc sÑng gia ình, trë phi §u óc hÍ không có viÇc gì áng à v¯t óc suy ngh) và có thà em l¡i c£m giác tho£ mãn. HÍ không bao giÝ tñ phå ho·c ra oai vÛi ai, luôn c©n th-n, có tr°Ûc có sau, và lúc nào cing sµn sàng giúp á ng°Ýi khác. Cho dù nh° v-y Xí Nï hoàn toàn không dÅ sÑng chung. HÍ luôn kêu ca không dét vÁ nhïng v¥n Á nhÏ nh·t, r¥t không vëa ý Ñi vÛi nhïng công viÇc ch°a hoàn thành, khi b£n thân r¡i vào hoàn c£nh khó kh n, hÍ th-m chí s½ em tÕng thu-t l¡i nhïng khuy¿t iÃm cça nhïng ng°Ýi xung quanh hÍ mÙt cách tÉ mÉ, chính xác. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

119


BlogBook

1.2. October

Vì hÍ r¥t thích hoàn thiÇn b£n thân, vì v-y b¥t cé ý Ó nào Ënh phê bình hÍ, ho·c là s½ khi¿n cho hÍ bëng bëng nÕi gi-n, ho·c là s½ d«n ¿n sñ c m gi-n trong lòng, chính nh° biÃu hiÇn cça hình t°ãng ng°Ýi con gái hoàn mù, hÍ cho r±ng nên sÑng trong mÙt th¿ giÛi hoàn mù. Th¿ giÛi mà chúng ta sÑng rõ ràng là không hoàn mù, hÍ luôn ph¥n §u không ngëng à sía chïa nhïng tình huÑng làm cho ng°Ýi khác bË tÕn th°¡ng. Kó 10 ngày thé nh¥t (24.8-2.9) có thà ·c biÇt thà hiÇn rõ ràng °ãc ·c tr°ng tính cách kà trên. Kó 10 ngày thé hai (3.9-13.9) s½ thà hiÇn mÙt lo¡i ·c tr°ng tính cách không °ãc rõ ràng. Còn kó 10 ngày thé ba, thông th°Ýng có quy¿t tâm khá kiên Ënh, nh°ng n ng lñc thích éng l¡i có ph§n kém h¡n. Ph°¡ng théc t° duy, kù x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc Có thà ch¯c ch¯n r±ng, Xí Nï có thà tìm cách gi£i quy¿t °ãc nhïng phiÁn phéc (cça b£n thân ho·c cça ng°Ýi khác), vì hÍ không bao giÝ c£m th¥y bÑi rÑi, mà hÍ luôn phân tích c©n th-n v¥n Á, lo¡i bÏ i nhïng ph§n không liên quan, chú trÍng vào nhïng nhân tÑ b£n ch¥t. Ph°¡ng pháp này có v» vån v·t không có gì héng thú, nh°ng quy¿t Ënh ¡t °ãc të ó l¡i °ãc xây dñng trên c¡ sß suy lu-n rõ ràng, h¡n nïa hÍ không chËu £nh h°ßng cça nhïng khu¿ch ¡i tình c£m. Nh°ng, iÁu khi¿n cho ng°Ýi ta c£m th¥y r¥t áng ti¿c, iÁu này hoàn toàn không ç à hình thành nên sñ giao h£o ho·c tình b¡n thân thi¿t, nguyên nhân cing r¥t ¡n gi£n. HÍ hoàn toàn không muÑn bi¿t tình hình th-t sñ cça mình ho·c nhïng phiÁn phéc mà hÍ ang ph£i Ñi m·t. °¡ng nhiên rÓi, Xí Nï không muÑn làm tÕn th°¡ng ng°Ýi khác ho·c khi¿n cho ng°Ýi khác bË lâm vào th¿ bí. Vì v-y, khi hÍ trình bày vÁ các ph°¡ng án gi£i quy¿t thñc t¿ và kh£ thi, hÍ luôn dùng nhïng të ngï thích áng và ôn hoà, cho dù hÍ thi¿u lòng kiên nh«n Ñi vÛi nhïng ng°Ýi ngoan cÑ tìm ki¿m c§u vÓng të nhïng ám mây en. Do b£n tính là ng°Ýi tñ chç Ùc l-p, Xí Nï nên tìm nhïng công viÇc chÉ c§n dña vào nhïng phán oán nh¡y bén, nhïng ánh giá rõ ràng, n ng lñc quan sát và sñ c§n cù ph¥n §u, thì có thà có °ãc thành qu£. MÍi ng°Ýi Áu bi¿t, 120

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

có khi theo uÕi sñ hoàn mù có thà d«n ¿n sñ c ng th³ng vÁ tinh th§n và nhïng phiÁn phéc vÁ m·t tâm lý, nh°ng nó r¥t nhanh chóng s½ có °ãc sñ khÑng ch¿, thay vào ó là nå c°Ýi vui v» nh°ng không cÕ vi °ãc lòng ng°Ýi cho l¯m. Ph§n lÛn Xí Nï Áu có kh£ n ng vi¿t v n tÑt, hÍ bi¿t làm th¿ nào à vi¿t nhïng b£n tin chính xác, rõ ràng; tránh r¡i vào r°Ým rà, cÑ ý thu hút b±ng nhïng nét gây c°Ýi thích hãp. Trong ¡i a sÑ các tình huÑng, tính linh ho¡t cça hÍ ã khi¿n cho hÍ có thà thích éng vÛi hoàn c£nh thay Õi không ngëng vÛi tÑc Ù nhanh chóng, cho dù n¿u nh° có thà lña chÍn, hÍ s½ chÍn khuynh h°Ûng s¯p ·t trình tñ công viÇc mÙt cách tho£ áng. Có khi, hÍ tÏ ra h¡i c©n th-n, t)nh l·ng và tr§m l¯ng, cung kính, nh°ng hoàn toàn không a dua nËnh bã. Xí Nï không muÑn mÍi ng°Ýi bi¿t ¿n trí tuÇ và tài n ng cça mình. Óng thÝi hÍ th°Ýng xuyên có thà giành °ãc thành công trên mÙt sÑ méc Ù nào ó të nhïng nÑ lñc ó. Ph°¡ng théc giao l°u cça hÍ cing vô cùng hiÇn thñc giÑng nh° toàn bÙ hành vi cça hÍ. HÍ không có héng thú, cing không quan tâm vÛi nhïng ho¡t Ùng vô vË, kh©u khí cça hÍ th°Ýng là thñc sñ c§u thË, có chút tình c£m thích hãp, nh°ng không thà nói là nhiÇt tình. Khác vÛi các chòm sao khác, hÍ hoàn toàn không thao thao b¥t tuyÇt mà s¯n lòng ngÓi nghe ý ki¿n cça nhïng ng°Ýi khác vÁ mình. Tóm l¡i, Ñi vÛi nhïng ng°Ýi °a ra nhïng chç tr°¡ng có t§m nhìn rÙng và nhïng ki¿n nghË c©n th-n, nhïng ng°Ýi bi¿t phân tích kù l°áng các m·t cça v¥n Á, nhïng ng°Ýi c§n m«n hoàn thành công viÇc mà không hÁ phàn nàn, Xí Nï s½ có thà k¿t b¡n ho·c làm n vÛi hÍ. Nh°ng khi bË g°ãng ép ph£i nhiÇt tình, ho·c làm viÇc trong nhïng hoàn c£nh x¥u, ho·c héa h¹n có °ãc nhïng thành qu£ phi th°Ýng, Xí Nï l¡i tÏ ra r¥t kém cÏi. Xí Nï thích hãp nh¥t vÛi nhïng công viÇc phía sau h-u tr°Ýng không ph£i th°Ýng xuyên xu¥t §u lÙ diÇn. Khi ß mÙt mình hÍ có thà t-p trung tinh lñc và thÝi gian, không ph£i chËu nhïng áp lñc cça quy¿t Ënh nhanh chóng. Ñi vÛi nhïng công viÇc c§n ph£i °a ra nhïng quan iÃm ph°¡ng án m¡nh m½, nhanh chóng, ho·c nhïng công viÇc c§n áp ch¿ nhïng ý ki¿n ph£n Ñi và c§n có tác phong lãnh ¡o Ùc oán, hÍ s½ tÏ ra khó ¡t °ãc thành công. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

121


BlogBook

1.2. October

N¿u b¡n thuÙc chòm Xí Nï hãy nhÛ: tránh nhïng công viÇc có £m b£o vÁ tài chính nh°ng ph£i lëa dÑi ho·c áp dång nhïng chu©n t¯c sai lÇch; n¿u b¡n muÑn °ãc tho£ mãn trong công viÇc, v-y thì công viÇc có tinh th§n cÑng hi¿n và tiÁn l°¡ng h-u h)nh là vô cùng quan trÍng. Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c à tôi phân tích xem& ó là câu nói th°Ýng xuyên cça Xí Nï. Ch m chÉ, suy ngh) logic, Xí Nï bi¿t cách tìm ra ngÍn nguÓn cça v¥n Á. HÍ làm viÇc r¥t có ph°¡ng pháp và th°Ýng r¥t hãp vÛi nhïng công viÇc mang tính tÕ chéc cao. Khi b¯t tay vào vào mÙt nhiÇm vå, Xí Nï s½ làm h¿t mình và cÑ g¯ng t-n dång mÍi c¡ hÙi có thÃ. Khi c£m th¥y công viÇc ch°a °ãc nh° ý, hÍ s½ tìm ki¿m thông tin trong sách vß ho·c các ph°¡ng tiÇn khác. Là ng°Ýi thuÙc chòm sao Xí Nï, b¡n ti¿p c-n cách làm viÇc có hÇ thÑng. Nhïng công viÇc cho phép b¡n phân tích và nghiên céu nhïng ý ngh)a sâu xa cça nó r¥t cuÑn hút b¡n. B¡n có khuynh h°Ûng tìm hiÃu chi ti¿t và thích Ù chính xác. Vì th¿ không có gì ng¡c nhiên khi b¡n thành công trong l)nh vñc nghiên céu tñ nhiên. Là mÙt ng°Ýi nghiên céu tñ nhiên, b¡n có sñ kiên trì và séc kiên nh«n bÁn bÉ Ã tìm ra nhïng áp án mà b¡n mong muÑn. Óng thÝi, b¡n là mÙt ng°Ýi giÏi toán hÍc và nhïng con sÑ, nhïng thé s½ mß ra nhïng cánh cía thành công cho b¡n. Là mÙt ng°Ýi thuÙc chòm sao Xí Nï, b¡n cing thích nhïng công viÇc liên quan ¿n y t¿ và có thà b¡n s½ quy¿t Ënh làm cùng lúc nhïng công viÇc mà b¡n thích. N¿u b¡n là mÙt ng°Ýi phå nï thuÙc chòm sao Xí Nï, b¡n có thà chÍn nghÁ s° ph¡m nh° giáo viên hay gi£ng viên vÁ nhïng ngành khoa hÍc. Tuy nhiên, b¡n có thà làm viÇc trong th¿ giÛi tài chính và có thà trß thành mÙt nhà phân tích tài chính, mÙt cÑ v¥n thu¿ hay mÙt lu-t s°. Chính xác, hóm hÉnh, vui v», c§u toàn, tÉ mÉ, ch m chÉ, gÍn gàng và giÏi ngôn ngï là các të dành cho b¡n. Và các lña chÍn hoàn h£o dành cho Xí Nï là kù thu-t, thÑng kê, nghiên céu y hÍc, giáo viên, nhà phê bình, iÁu tra ho·c 122

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

dËch thu-t. Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Xí Nï, b¡n thích làm viÇc có ph°¡ng pháp và thích nhïng công viÇc có Ù chính xác cao. B¡n có thà trß thành mÙt nha s), kù s° hay bác s) nÙi khoa. Khi nhïng con sÑ kích thích sñ tò mò cça b¡n, b¡n có thà chÍn nhïng công viÇc vÁ toán hÍc, v-t lý hay tài chính. Các Óng nghiÇp cça b¡n ng°áng mÙ sñ t-p trung trong công viÇc cça b¡n. HÍ nhÝ b¡n kiÃm tra và xác nh-n vì hÍ bi¿t hÍ có thà tin t°ßng ôi m¯t s¯c s£o và óc phân tích cça b¡n. B¡n có mÙt kh£ n ng phán oán tuyÇt vÝi. Kh£ n ng này giúp b¡n trß thành mÙt thành viên nÕi trÙi nh¥t trong nhóm. B¡n là mÙt ng°Ýi s¿p khó tính và khó làm vui lòng vì ó là do b£n tính cça b¡n. B¡n °a ra mÙt tiêu chu©n vÁ ph©m ch¥t. B¡n òi hÏi nhïng ng°Ýi tÑt nh¥t và không có sai sót trong công viÇc. B¡n r¥t ít có lòng khoan dung hay tha thé cho nhïng l×i l§m vì th¿ b¡n có thà °ãc cho là mÙt ng°Ýi s¿p luôn ra v» . Tuy nhiên, ph§n lÛn thÝi gian b¡n Áu bi¿t cách °a sñ hài h°Ûc vào lÝi phê bình cça mình à giúp b¡n sÑng có tình c£m và dÅ g§n h¡n. Xí Nï r¥t bi¿t cách tiêu tiÁn. HÍ bi¿t mình nên tiêu tiÁn vào nhïng viÇc gì và luôn cÑ g¯ng ki¿m tiÁn. HÍ l-p k¿ ho¡ch r¥t khoa hÍc cho viÇc chi tiêu. Ng°Ýi cung Xí Nï r¥t am mê nghÇ thu-t và thích trang trí nhà cía. Gia ình và b¡n bè B¡n bè: Xí Nï th°Ýng khó k¿t b¡n. HÍ không b°Ûc lên b°Ûc §u tiên chëng nào ch°a c£m th¥y tuyÇt Ñi tho£i mái vÛi ng°Ýi ó. Nh°ng mÙt khi ã cÑ g¯ng, hÍ s½ có °ãc iÁu tÑt nh¥t. Xí Nï r¥t nhiÇt tình. HÍ th°Ýng °a ra lÝi khuyên cho nhïng ng°Ýi xung quanh khi c§n thi¿t và bi¿t cách gi£i quy¿t v¥n Á. Nhïng ng°Ýi sinh të 23/08 22/09 th°Ýng nh¯c b¡n bè ch m sóc b£n thân, vì hÍ r¥t coi trÍng séc khÏe. HÍ có °ãc tình b¡n bÁn ch·t nh¥t vÛi nhïng ng°Ýi sinh cùng thÝi gian và trong kho£ng 20/4 ¿n (20-27)/5. Khi bïa n k¿t thúc, hÍ s½ là ng°Ýi éng d-y §u tiên, dÍn d¹p h-u chi¿n tr°Ýng . H¿t c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

123


BlogBook

1.2. October

lòng và t-n tâm vì gia ình, Xí Nï bi¿t cách quan tâm tÛi các thành viên trong nhà, ·c biÇt là ng°Ýi già và ng°Ýi Ñm. HÍ r¥t ít khi thà hiÇn qua lÝi nói, mà chç y¿u qua hành Ùng. Tình yêu và ph£n éng tâm lý Xí Nï bË khÑng ch¿ bßi não ché không ph£i là tim . HÍ th°Ýng bË mÍi ng°Ýi cho là l¡nh nh¡t. Nhïng biÃu hiÇn tình c£m nh° ôm hôn, vÓn vã, n°Ûc m¯t l°ng tròng không hãp vÛi tính cách b©m sinh cça hÍ; hÍ luôn tránh xa nhïng ng°Ýi vëa mÛi g·p m·t là ã sà vào lòng nhau, Óng thÝi tránh xa nhïng ng°Ýi luôn nghi ngÝ sñ chân thành cça hÍ. Ñi vÛi các chòm sao khác, iÁu này nhiÁu khi làm hÍ m¥t héng thú, nh°ng trong ó cing có nhïng ch× úng. Dù Xí Nï cho r±ng nhïng lÝi nói khuy¿n khích thi¿u hành Ùng là vô ngh)a, nh°ng hÍ th-t sñ thñc thi chç tr°¡ng cça mình, cing chính là nói, hÍ nghiêm túc giï chç tr°¡ng cça mình, làm t¥t c£ nhïng viÇc c§n thi¿t à khuy¿n khích, an çi và giúp á ng°Ýi khác, th-m chí khi b£n thân cing có phiÁn phéc, hÍ v«n vui v» hi sinh nhu c§u, thÝi gian cça b£n thân à giúp á ng°Ýi khác. Tính cách này khi¿n cho nhïng ng°Ýi b¡n x¥u lãi dång, nhïng ng°Ýi này ngay khi thuyÁn mÛi chao £o là ã hô lên céu vÛi nh°ng sau khi Xí Nï giúp á hÍ cân b±ng l¡i chi¿c thuyÁn, thì nhïng ng°Ýi b¡n này l¡i l-p téc bi¿n m¥t. Ñi vÛi nhïng ng°Ýi ngoan cÑ i thuyÁn vào trong vùng biÃn giông bão thì sñ nh«n n¡i cça Xí Nï là vô h¡n. MÙt khi ng°Ýi b¡n nhiÁu l§n chéng tÏ hÍ không à ý ¿n nhïng h-u qu£ hành vi cça mình, ho·c t¡o nguy c¡ gi£ v-y thì Xí Nï s½ bÏ m·c. Xí Nï coi dùng cách théc mà mình hi vÍng ng°Ýi khác Ñi xí vÛi mình à Ñi xí vÛi ng°Ýi khác làm nÁn t£ng. HÍ cing dùng chu©n t¯c nhân sinh này trong quan hÇ vÛi con cái. Xí Nï không nhiÇt tình vÛi nhïng tå t-p xã giao, n¿u bË ép ph£i tham gia mÙt buÕi tå hÍp huyên náo nào ó, mÙt khi có thÝi c¡, hÍ s½ cáo lui lËch sñ; do b£n tính không thích nói chuyÇn vÛi ng°Ýi l¡, không thích nghe tán chuyÇn g«u ho·c ¯m chìm trong n uÑng tùm lum; có thà nói vÁ ph°¡ng diÇn xã giao hÍ không ph£i là con ng°Ýi xã hÙi . T° t°ßng cça hÍ quá là nghiêm c©n, không tán th°ßng ng°Ýi i tr°Ûc, l¡i quá coi trÍng 124

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

séc kho», không hoà nh-p vÛi ng°Ýi i sau. Cho dù hÍ cing có tính hài h°Ûc và kh£ n ng làm cho ng°Ýi khác c°Ýi, nh°ng hÍ không bao giÝ là mÙt ng°Ýi b¡n thú vË. Xí Nï có nguyên tÑ tñ nhiên là ThÕ, nhïng hành Ùng m¥t tñ nhiên và im l·ng quá lâu cça hÍ s½ r¥t dÅ bË nhïng chòm sao khác hiÃu l§m. Nhïng ng°Ýi thuÙc nhóm Ho£ có tính cách h°Ûng ngo¡i, nhiÇt tình; ThuÙc nhóm Không khí thì giàu t° t°ßng nhân b£n, cing h°Ûng ngo¡i. Cho nên sñ l¡nh nh¡t và cô Ùc cça Xí Nï th°Ýng khi¿n cho Ho£ và Không khí c£m th¥y khó hiÃu. Sñ giao l°u vÛi nhóm ThÕ khác, thì tÑt h¡n mÙt chút, vì hÍ có ·c iÃm chú trÍng thñc t¿, tính h°Ûng nÙi. Kiên trì lý lu-n và tr-t tñ không khi¿n cho Kim Ng°u và Ma K¿t c£m th¥y b¥t an. Nhïng ng°Ýi sinh cung có nhóm Thu÷ có khi s½ bË sñ kh¯c nghiÇt, chính trñc cça Xí Nï làm tÕn th°¡ng, nh°ng trong ph§n lÛn các tr°Ýng hãp là không °ãc tñ nhiên. Không °ãc coi th°Ýng nhïng khác biÇt c¡ b£n trong các lo¡i quan hÇ. R¥t rõ ràng, n¿u b¡n thích ng°Ýi yêu tán tång ho·c khen ngãi, ho·c có ng°Ýi mß tiÇc mÝi mình ¿n, v-y thì nhïng ng°Ýi có thành ki¿n vÁ viÇc ó không trß thành b¡n thân cça b¡n °ãc. Xí Nï ghét nhïng quan iÃm không thi¿t thñc, nhïng t° t°ßng thay Õi b¥t Ënh ho·c nhïng t° th¿ tác phong mang v» trÑng r×ng. HÍ làm viÇc không chút l¡ là c©u th£, të chÑi xây dñng nên nhïng toà nhà trÑng r×ng, không muÑn tÏ ra cao th°ãng, giàu có h¡n, thông minh h¡n. N¿u b¡n thuÙc chòm Xí Nï hãy nhÛ r±ng: cho dù b¡n theo uÕi sñ hoàn mù và trung thành ó là nhïng ph©m ch¥t áng tán d°¡ng, nh°ng trong cuÙc sÑng th°Ýng ngày, chúng th°Ýng khi¿n cho ng°Ýi khác không °ãc tho£i mái; Óng thÝi sñ phê bình cça b¡n cing s½ gây ra nhiÁu oán h-n h¡n ché không ph£i là °ãc nhïng ng°Ýi khác tán th°ßng cho dù sñ phê bình ó cça b¡n mang tính xây dñng. Do ó b¡n s½ gi£m bÛt ché không ph£i t ng thêm c¡ hÙi °ãc nhïng quan hÇ gia ình và b¡n bè tÑt ¹p. Lãng m¡n và tình ái Trong tình yêu, Xí Nï là ng°Ýi tình tuyÇt vÝi. T-n tâm và quan tâm tÛi sß thích cça ng°Ýi yêu, Xí Nï khi¿n ng°Ýi khác ghen tË vÛi ng°Ýi mình yêu. M·c c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

125


BlogBook

1.2. October

dù, không thà hiÇn b±ng lÝi, nh°ng tình yêu cça nhïng ng°Ýi thuÙc cung này r¥t ¯m say. Xí Nï quan niÇm r¥t rõ ràng, vÁ tình c£m i vÁ chiÁu sâu. HÍ s½ chÍn ng°Ýi b¡n Ýi theo tiêu chí: Ng°Ýi ó th¥y t§m quan trÍng cça Xí Nï và c§n có Xí Nï trong cuÙc Ýi hÍ. Chúng ta phát hiÇn ra r±ng Xí Nï là chòm sao duy nh¥t do nï ¡i diÇn, nh°ng nó không có ngh)a là nam giÛi sinh thuÙc chòm Xí Nï Áu có v» nï tính, còn nhïng cô gái thì Áu th°Ût tha yÃu iÇu. HÍ hoàn toàn không nh° v-y. H¡n ba th¿ kÉ tr°Ûc, nhà chiêm tinh sÛm nh¥t ã lña chÍn hình t°ãng thi¿u nï hoàn mù này à thà hiÇn sñ thu§n khi¿t cça tâm hÓn và kh£ n ng tñ khÑng ch¿ b£n thân. K¿t qu£ là, phå nï thì không muÑn trß thành ng°Ýi phå tình, còn nam giÛi thì không bao giÝ lãi dång hình t°ãng m¡nh m½ linh ho¡t à thà hiÇn khí khái nam tí hán cça mình. Nh°ng, Ñi vÛi ng°Ýi b¡n Ýi t°¡ng lai, bÁ ngoài l¡nh nh¡t ó l¡i ©n chéa tình c£m khao khát °ãc yêu mãnh liÇt thích h°ßng thå c£m giác cháy bÏng. Trë phi ng°Ýi tình ç kh£ n ng quan sát, n¿u không s½ không bao giÝ bi¿t °ãc iÁu này. Xí Nï luôn tìm ki¿m tình yêu ích thñc, hÍ không thà dÅ dàng h°ßng thå nhïng ng°Ýi chÉ chìm ¯m trong nhïng kích thích c£m giác. Óng thÝi cho dù là nhïng ng°Ýi sinh thuÙc cung này ph§n lÛn có diÇn m¡o tu¥n tú, thân hình kho» m¡nh, hÍ v«n yêu c§u t°¡ng Ñi cao vÛi b£n thân, luôn hoài nghi vÁ séc lôi cuÑn cça mình. Tính h° vinh hoàn toàn không có ch× éng trong con ng°Ýi hÍ. Nhïng nam giÛi cing v-y. Cho dù là nhïng lÝi khen thành thñc nh¥t, hÍ cing s½ ti¿p thu mÙt cách dè d·t nghi ngÝ, và n¿u không có nhïng cí chÉ tràn §y tình ý kèm theo thì hÍ s½ không tin vào nhïng lÝi khen này. KiÃu ng°Ýi này hoàn toàn không vÙi vã k¿t hôn ho·c duy trì môt mÑi quan hÇ hình théc dài kì nào, nguyên do là ß ch× Xí Nï có kh£ n ng sÑng Ùc l-p h¡n so vÛi chòm sao khác, hÍ cing thích cuÙc sÑng Ùc l-p này. Do b£n tính không thích giao ti¿p, hÍ coi th°Ýng nhïng quan iÃm thà có b¡n Ýi tÑt còn h¡n là không có ho·c dù sao có b¡n Ýi cing tÑt h¡n là Ùc thân . Nói tóm l¡i, Xí Nï Áu r¥t c©n th-n trong tình yêu, hÍ không phóng túng ho·c không à ý ¿n h-u qu£. N¿u Xí Nï thÝi tr» tuÕi hay bË lëa g¡t tình c£m, hÍ s½ có khuynh h°Ûng të bÏ tình yêu vì th¥t vÍng. Khi tinh lñc vào n¡i khác, 126

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

tính cách chán Ýi nÙ th¿ cça hÍ s½ d§n d§n phát triÃn. Xí Nï n¿u ã tìm th¥y công viÇc hãp lý, tình c£m, c£m giác tho£ mãn hÍ s½ Óng ý vÛi cách nhìn nh-n này. Nh°ng n¿u mà hÍ th-t sñ tìm th¥y ng°Ýi b¡n Ýi yêu hÍ, và áp éng tiêu chu©n cça hÍ, thì hÍ s½ luôn chung thu÷. Nam giÛi thì s½ làm viÇc c-t lñc vì h¡nh phúc cça ng°Ýi mình yêu, còn nï giÛi thì s½ ti¿p nh-n b¥t kì ý ngh) khác l¡ nào cça b¡n trai, ngay c£ trong thÝi kì gi£i phóng phå nï cing v-y. Nh°ng, cho dù vÁ m·t lý lu-n, sñ trung thành chuyên nh¥t này nghe ra r¥t lôi cuÑn lòng ng°Ýi, nh°ng nó cing có khi em l¡i nhïng áp lñc n·ng nÁ. Th-t ra, mÑi giây m×i phút b¡n Áu ph£i duy trì sñ hoàn mù trong quan hÇ, ây là mÙt måc tiêu khi¿n cho ng°Ýi ta c£m th¥y au §u.

Nhïng ng°Ýi có ý Ënh chung sÑng tÑt ¹p vÛi Xí Nï, khi quan hÇ s¯p bË Õ vá, ph£i chËu sñ chÉ trích và dË nghË cça mÍi ng°Ýi, c§n ph£i xí lý mÙt cách nh¹ nhàng nhïng ph°¡ng diÇn sau: chËu ñng nhïng lÝi phê bình chính xác và mang tính xây dñng, tuân thç theo quy t¯c lu-t lÇ, tñ vui v» b±ng nhïng công viÇc th°Ýng ngày. iÁu này xéng áng không? N¿u b¡n tìm ki¿m tình yêu kiÃu hành Ùng quan trÍng h¡n lÝi nói , v-y thì câu tr£ lÝi: Xí Nï chính là Ñi t°ãng cça b¡n. Cách chinh phåc chàng trai Virgo Các chàng trai Virgo r¥t nghiêm túc, kh¯t khe và thích mÙt ng°Ýi phå nï khéo léo, gi£n dË, ít nói. B¡n s½ chinh phåc °ãc anh ¥y n¿u b¡n tÏ v» áng yêu, duyên dáng và nh«n n¡i. Làm cho anh ¥y th¥y r±ng b¡n c§n anh ¥y&. LÝi khuyên: Khi b¡n ang h¹n hò vÛi anh ¥y, b¡n nên m·c mÙt cái váy màu s«m hãp thÝi Cách chinh phåc cô gái Virgo Các cô gái Virgo r¥t thông minh, xinh ¹p, có lí l½ và nghiêm túc. Ã chinh phåc °ãc cô ¥y, b¡n c§n thÝi gian và lòng kiên trì. Cô ¥y thích nhïng cuÙc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

127


BlogBook

1.2. October

nói chuyÇn khéo léo, thích mÙt tình yêu chung thu÷ và ích thñc. LÝi khuyên: Trong ngày §u tiên h¹n hò, b¡n nên °a cô ¥y ¿n mÙt buÕi hoà nh¡c cÕ iÃn. Virgo là ng°Ýi chính xác, hóm hÉnh, vui v», c§u toàn, tÉ mÉ, ch m chÉ, gÍn gàng và giÏi ngôn ngï là các të dành cho b¡n. Và các lña chÍn hoàn h£o dành cho Xí Nï là kù thu-t, thÑng kê, nghiên céu y hÍc, iÁu tra ho·c dËch thu-t. TÕng quát vÁ cung Xí Nï Të ngày 24/8 ¿n h¿t ngày 23/9 m·t trÝi i qua chòm sao Virgo ti¿ng Latin ngh)a là Xí Nï, Trinh Nï. Hãp vÛi ngh)a ó, a sÑ ng°Ýi sÑng Ùc thân ho·c muÙn màng chính là sinh ß cung này. Nh°ng mÙt khi ã l-p gia ình, Xí Nï làm tròn bÕn ph-n cça mình vÛi lòng t-n tuõ hi¿m có. R¥t dÅ nh-n d¡ng Xí Nï giïa mÍi ng°Ýi khác, tr°Ûc h¿t vì tính cách hoàn toàn không phô tr°¡ng, không Ón ào, nhiÁu lÝi, hÍ luôn có mÙt phong thái ·c biÇt. B¡n luôn nh-n th¥y trên nét m·t Xí Nï mÙt sñ m chiêu, suy t°. V» nh° ng°Ýi ó lúc nào cing ang suy ngh) c ng th³ng và iÁu ó hoàn toàn phù hãp sñ thñc. MÙt Xí Nï iÃn hình là ng°Ýi có thân hình m£nh mai, cân Ñi (n¿u, d) nhiên, không bË di truyÁn bßi b-c cha m¹ có thân hình to -m), vÛi ôi m¯t ¹p và thông minh. M¯t cça Xí Nï th°Ýng trong sáng ¿n n×i b¡n có thà nhìn th¥y hình £nh mình trong ó nh° nhìn vào g°¡ng. a sÑ hÍ duyên dáng và h¥p d«n, m·c dù ôi khi thoáng qua mÙt nét phù phi¿m. HÍ khá quan tâm ¿n hình théc cça mình. N¿u l³ng l·ng quan sát Xí Nï, b¡n s½ th¥y hÍ hay soi g°¡ng, nh¥t là vào nhïng lúc không có ai xung quanh. Xí Nï r¥t coi trÍng trang phåc. Ph§n lÛn Xí Nï không cao, h¡i c¡ b¯p, séc bÁn thà ch¥t tÑt h¡n là ng°Ýi khác c£m t°ßng sau cái nhìn ban §u. HÍ có séc chËu ñng công viÇc trí óc c°Ýng Ù cao h¡n mÍi ng°Ýi thuÙc cung Hoàng ¡o khác (tuy nhiên cing c§n Á phòng c ng th³ng th§n kinh). 128

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

M·c dù phong thái cça Xí Nï th°Ýng bình l·ng và th-m chí lãnh ¡m, nh°ng ó chÉ là v» ngoài, che gi¥u nhïng diÅn bi¿n nÙi tâm m¡nh m½. Thay vì biÃu lÙ nhïng c£m xúc, hÍ l¡i dÓn nén chúng vào bên trong iÁu th°Ýng làm £nh h°ßng tÛi séc kho», tr°Ûc h¿t là tÛi chéc n ng tiêu hoá và hÇ th§n kinh. Xí Nï r¥t chân thành trong mÍi biÃu hiÇn cça mình, hÍ là nhïng ng°Ýi r¥t áng tin c-y. Tuy nhiên trong tr°Ýng hãp không muÑn làm gì ó ho·c i âu ó, hÍ cing có thà viÇn cÛ Ñm. ó là lúc kh£ n ng nghÇ s) cça Xí Nï théc d-y. Xí Nï r¥t c©n trÍng và kh¯t khe trong n, m·c, công viÇc, tình yêu và quan hÇ b¡n bè. HÍ ·c biÇt quan tâm ch m ¿n séc kho» cça mình. Trí tuÇ cça hÍ tÉnh táo ¿n méc hÍ không bao giÝ có £o t°ßng, th-m chí c£ khi ang yêu. HÍ không nhìn Ýi qua c·p kính màu hÓng, hÍ nhìn rõ c£ °u iÃm l«n nh°ãc iÃm cça ng°Ýi mình yêu cing nh° tính ch¥t quan hÇ cça mình vÛi ng°Ýi ó. a sÑ Xí Nï có mÙt trí thông minh s¯c bén và thâm h-u ( ·c biÇt n¿u b¡n nh-n b¯t °ãc ý giÅu cãt th°Ýng có trong câu nói cça hÍ). Tuy không thà nói Xí Nï là nhïng ng°Ýi m¡ mÙng viÃn vông, v» ngoài cça hÍ nom lãng m¡n cé nh° vëa të trên trÝi r¡i xuÑng. Khi bË khó chËu bßi sñ thô tåc, ngu dÑt ho·c c©u th£, Xí Nï có thà g¯t gÏng, càu nhàu. Nh°ng a ph§n thÝi gian, nhÝ tính cách bình th£n, th ng b±ng cça mình, hÍ là nhïng ng°Ýi r¥t dÅ m¿n khi ti¿p xúc. HÍ r¥t có ích cho các bÇnh nhân và ng°Ýi cùng khÕ. Nhïng phå nï të thiÇn nÕi ti¿ng nh¥t Áu sinh ß cung này. HÍ bao giÝ cing §y c£m thông và céu giúp. N¿u b¡n bË nhéc §u, Xí Nï không ch-m chÅ ch¡y i mua thuÑc. N¿u úng khi ó b¡n ang ß nhà Xí Nï, ng°Ýi ó không c§n ph£i ch¡y ra hiÇu thuÑc, vì tç thuÑc ß nhà ã §y ç mÍi thé cho mÍi sñ cÑ. H¡n th¿, Xí Nï còn bi¿t thuÑc có nhïng hãp ch¥t nào, công dång cça nó, và liÁu dùng ra sao. M×i khi i xa, Xí Nï th°Ýng chu t¯m mà mình quen dùng, vì ß n¡i có nguyên nhân kinh t¿ cça nó: hay mÙt bánh xà phòng, mà ph£i h¡n. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

áo mang theo túi thuÑc men, và c£ lo¡i kem kia nhá âu không có lo¡i ó. iÁu này còn Xí Nï hi¿m khi mua l» mÙt bàn ch£i r ng c£ lô, hay chí ít cing mÙt chåc nh° th¿ r» 129


BlogBook

1.2. October

Thói quen Ñi vÛi Xí Nï là cái gì ó r¥t bÁn vïng, °ãc thi¿t l-p mÙt l§n cho mãi mãi. N¿u mÙt Xí Nï có thói quen à áo lót ß ng n bên trái t§ng giïa cça tç qu§n áo, thì khi ¿n khách s¡n trong chuy¿n i công tác, ng°Ýi ó nh¥t Ënh s½ à chúng vào úng ch× ó. Còn n¿u chÉ có mÙt ng n à qu§n áo, iÁu ó s½ gây ra mÙt phút bÑi rÑi. Sau mÙt lát suy ngh), ng°Ýi ó quy¿t Ënh trong tình huÑng b¿ t¯c nh° v-y tÑt nh¥t cé à l¡i áo lót trong vali. Xí Nï có thà triÁn miên góp ý, nh¯c nhß b¡n vÁ nhïng s¡ xu¥t dù là nhÏ nh¥t ( iÁu dÅ làm cho b¡n phát iên). Nh°ng khi th¥y b¡n g·p khó kh n, Xí Nï cing không ch-m chÅ giúp á. N¿u công viÇc cça b¡n bÁ bÙn và n·ng nhÍc, ¿n n×i c£m t°ßng s¯p gåc ngã, ëng do dñ nhÝ c-y Xí Nï. Và ng°Ýi ó s½ x¯n tay áo, lao vào công viÇc, quy¿t giúp b¡n v°ãt qua tai ho¡. Th-m chí không c§n b¡n ngÏ lÝi xin giúp á. Xí Nï không thà chËu ñng °ãc sñ h×n lo¡n, l-p téc tìm cách l-p l¡i tr-n tñ hoàn h£o. Tính cách này có nguÓn gÑc të t§ng b£n n ng cça ng°Ýi ó. Xí Nï ¿n làm khách, th°Ýng vui v» giúp gia chç dÍn ría bát )a sau khi thñc khách ã ra vÁ. Xí Nï khác h³n mÍi ng°Ýi ß tính không thà ngÓi lâu mÙt ch×. ChÉ °ãc mÙt lúc là ng°Ýi ó l¡i éng lên ©y gh¿, i l¡i trong phòng, toàn bÙ dáng v» cho th¥y là không có thì giÝ vì ang b-n nhiÁu viÇc c¥p bách. Lúc ó, Xí Nï v«n giï nét m·t iÁm t)nh, không nao núng. Dù b¡n có cÑ tình cing không thà làm cho Xí Nï bÙc lÙ c£m xúc thái quá. Làm nhïng viÇc h£o tâm, Xí Nï không m¥y khi nh-n quà áp l¡i. Nguyên do là hÍ không muÑn bË lÇ thuÙc vào ai. HÍ r¥t thích sñ Ùc l-p. N×i lo sã bË lÇ thuÙc, nh¥t là ß ng°Ýi luÑng tuÕi, làm cho nhiÁu Xí Nï có tính ti¿t kiÇm. Tuy nhiên, khi Xí Nï vïng tin vào sñ Ùc l-p kinh t¿ cça mình, hÍ có thà chi tiêu phóng khoáng. Xí Nï khinh th°Ýng thói ngía tay xin xÏ, sñ nghèo hèn, nh°ng Xí Nï không ch§n chë ¿n giúp b¡n bè g·p ho¡n n¡n. Xí Nï không bao giÝ ném tiÁn qua cía sÕ, bßi vì Óng tiÁn hÍ ki¿m °ãc không ph£i dÅ dàng. Do v-y hÍ không 130

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

bÏ qua nhïng khi c§n nh-n xét gay g¯t vÛi nhïng k» l°Ýi bi¿ng, n bám. Không nên trách Xí Nï có thiên h°Ûng phê phán, bßi vì ng°Ýi ó phê phán b£n thân cing không ít h¡n. B±ng trí tuÇ s¯c bén cça mình, ng°Ýi ó phát hiÇn th¥y nhïng thi¿u sót dù là nhÏ nh¥t trong công viÇc, trong quan hÇ giïa mÍi ng°Ýi, và nói chung trong cuÙc sÑng. Xí Nï không chËu ñng °ãc sñ trÅ giÝ. Ng°Ýi ó tin ch¯c r±ng ó là sñ phung phí mÙt cách vô ngh)a quù thÝi gian quý giá cça cuÙc Ýi. V-y, theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, n¿u b¡n không muÑn gi-n nhau vÛi Xí Nï, hãy cÑ g¯ng úng giÝ. M·c dù hay góp ý ng°Ýi khác, Xí Nï không thà chËu °ãc khi ng°Ýi ta góp ý cho mình. N¿u hoàn c£nh xô ©y b¡n ph£i chê trách Xí Nï (chÉ nên làm khi không còn con °Ýng nào khác), hãy cÑ thà hiÇn sñ mÁm d»o và t¿ nhË n¿u không muÑn làm hÏng quan hÇ vÛi ng°Ýi ó. Xí Nï là nhïng ng°Ýi kho» m¡nh thiên phú, n¿u nh° hÍ không tñ h¡i séc kho» bßi làm th§n kinh c ng th³ng, làm viÇc quá séc, ho·c bi quan. Xí Nï r¥t chú ý n uÑng bÕ d°áng, ch m sóc c¡ thÃ. Nh°ng cing nh° mÍi ng°Ýi tr§n m¯t thËt khác, hÍ có mÙt sÑ bÇnh th°Ýng g·p, ví då nh°: rÑi lo¡n tiêu hoá, au §u, au khÛp chân tay, vai, th¯t l°ng. Nh°ng nhìn chung, nhÝ sñ qua tâm th°Ýng xuyên ¿n séc kho», Xí Nï r¥t ít khi au Ñm nghiêm trÍng. Xí Nï thích mèo, chim c£nh và các con v-t bé nhÏ khác. Không kém th¿, mà có thà nhiÁu h¡n th¿, Xí Nï thích sñ chân thñc, úng giÝ, c©n th-n, minh m«n và tính chÍn lÍc trong quan hÇ. HÍ c m ghét kiÃu lãng m¡n n°Ûc bÍt, thói ß b©n, thô tåc, bê tha và l°Ýi nhác. Xí Nï là nhïng ng°Ýi r¥t cá tính, thñc t¿, rành m¡ch, vÛi c£m nh-n tinh t¿ vÁ cuÙc sÑng, hoàn toàn xa l¡ vÛi nhïng am mê dung tåc và cuÓng d¡i. Xí Nï r¥t hãp vÛi nephrite (mÙt trong hai khoáng ch¥t làm nên ngÍc bích) màu xanh låc l¡nh. Còn b¡ch kim là kim lo¡i mang l¡i h¡nh phúc cho hÍ. Ng°Ýi sinh d°Ûi chòm sao Xí Nï có óc phân tích phát triÃn m¡nh và luôn luôn cÑ dán nhãn vào mÍi thé hÍ nhìn th¥y. HÍ c£m nh-n tÑt vÁ thÝi gian, và có thính giác, vË giác, khéu giác nh¡y bén. BiÃu t°ãng Xí Nï không có ngh)a hÍ là nhïng ng°Ýi thanh khi¿t và vô tÙi. Nó có ngh)a là kh£ n ng quan c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

131


BlogBook

1.2. October

sát tuyÇt vÝi cho phép hÍ nhìn th¥y mÍi khi¿m khuy¿t cça con ng°Ýi. Thông th°Ýng hÍ không thích nhïng gì hÍ trông th¥y, và rút lui nh° Xí Nï. BiÃu t°ãng cça Xí Nï là trinh nï ôm bó lúa mì trên tay. Bó lúa mì t°ãng tr°ng cho sñ khôn ngoan g·t hái të cánh Óng kính nghiÇm. H§u h¿t Xí nï Áu e th¹n và lý t°ßng hóa. VÛi Mercury là sao chç, hÍ suy ngh) và quan sát r¥t nhanh. HÍ là biÃu tr°ng cho sñ nhún nh°Ýng, HÍ không chËu °ãc viÇc °ãc ch m sóc, trong khi r¥t thích ch m sóc ng°Ýi khác. Nhïng ng°Ýi này th°Ýng có cuÙc Ýi r¥t thành công. HÍ có trí tuÇ s¯c s£o và nh-n théc úng ¯n vÁ nhïng viÇc hÍ có liên quan. Trong mÍi lãnh vñc làm n, hÍ có óc phán xét tÑt, và không dÅ bË l¡m dång ho·c lëa dÑi. HÍ có cách nhìn cuÙc sÑng khá thñc dång. HÍ phân tích và lý gi£i mÍi thé theo kiÃu suy bång ta ra bång ng°Ýi . HÍ chÉ bË cuÑn hút vào nhïng viÇc có thà áp dång hiÇu qu£ ki¿n théc. HÍ vui v» chia x» thông tin vÛi mÍi ng°Ýi, n¿u viÇc này xác nh-n sñ hïu ích cça hÍ trên th¿ giÛi, và sµn sàng °a hÍ ra khÏi vÏ bÍc cça mình. Ng°Ýi có m¡ng Xí Nï có thà là nhà phê bình v n hÍc giÏi, tìm ra iÃm y¿u r¥t nhanh. HÍ ·c biÇt °a chuÙng sñ hài hòa ß môi tr°Ýng xung quanh. HÍ có khi¿u tuyÇt vÝi vÁ trang hoàng nhà cía và n m·c. HÍ luôn muÑn mÍi thé trông th©m m÷ và thanh lich. Xí Nï th°Ýng kù tính vÁ v» bÁ ngoài cça mình. HÍ r¥t tôn trÍng thé b-c và chéc vå, và là ng°Ýi íng hÙ nhiÇt thành cho lu-t lÇ và nhïng phán quy¿t theo lu-t. HÍ th°Ýng phát triÃn kù n ng này nh±m c£i thiÇn b£n thân và môi tr°Ýng xung quanh. Cing nh° hÍ r¥t hãnh diÇn vÁ nhïng thành tñu thñc t¿. HÍ cing có kh£ n ng Ënh h°Ûng r¥t tÑt. HÍ có thà dÅ dàng iÁu chÉnh mÙt khi tìm ra ph°¡ng pháp k¿t hãp tình h°Ñng mÛi vào quy trình ci cça mình. HÍ có khuynh h°Ûng tñ bao bÍc và chìm ¯m trong nhïng ý t°ßng cça chính mình. HÍ th°Ýng trß nên ích k÷ khi uÕi sát ¿n måc tiêu. Nhïng ng°Ýi này có kh£ n ng trß nên cñc tÑt ho·c cñc x¥u h¡n ng°Ýi khác. N¿u hÍ thích tiÁn thì s½ không chëa b¥t cé iÁu gì à ¡t °ãc nó. 132

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Trong tình yêu hÍ khó hiÃu nh¥t. Ñi vÛi hÍ, yêu không ph£i là có kËch tính, xúc c£m, ho·c tình c£m çy mË. HÍ xem yêu là sñ t-n tâm và bao gÓm c£ tình yêu gia ình, b¡n bè và nhïng ng°Ýi kém may m¯n h¡n. HÍ không màu mè trong hành Ùng và lÝi nói. Hôn nhân là mÙt cam k¿t quan trÍng. HÍ xem sñ k¿t hãp này vëa là liên hÇ tình yêu vëa là cÙng tác công viÇc. Nhïng ng°Ýi này th°Ýng mang ¿n sñ ¥m áp, vì hÍ th°Ýng tí t¿, t-n tâm và r¥t chung thçy. Tuy nhiên, khi th¥t vÍng hÍ s½ trß thành nhïng k» a nghi và cÑ ch¥p nh¥t. Xí Nï th°Ýng trß nên hay chÉ trích b£n thân ho·c hoàn c£nh do tác Ùng cça sñ th¥t vÍng, cing nh° do b£n tính nh¡y c£m và suy xét sáng suÑt.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

133


BlogBook

Cung Thiên Bình - Libra - 24/9

1.2. October

23/10

(2009-10-19 22:47)

- Henry Long Nguyen

Hài h°Ûc và nhiÇt tình, Thiên Bình là ng°Ýi r¥t tuyÇt trong tình b¡n. VÁ tình yêu, tìm nía kia thích hãp là °u tiên hàng §u cça ng°Ýi trong cung này.

Tôi cân b±ng giïa& ó là câu cía miÇng cça ng°Ýi cung Thiên Bình. Yêu hòa bình và có §u óc phân tích tÑt, Thiên Bình c m ghét sñ cô ¡n. Tình b±ng hïu r¥t quan trÍng vÛi nhïng ng°Ýi °ãc sinh trong cung này. VÛi tính cách nh° v-y, Thiên Bình không chËu °ãc cô ¡n trong thÝi gian dài.

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm: 134

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n.

Profile

• Cung thé: 7 trong Hoàng

¡o

• Nguyên tÑ: không khí • Sao chi¿u mÇnh: sao Kim (biÃu t°ãng cho sñ dËu dàng, hài hòa, duyên dáng, v n hóa và r¥t chëng mñc) • BiÃu t°ãng: cái cân •

á t°ãng tr°ng: ngÍc m¯t mèo, á Sapphire

·c tr°ng: màu Ï th¯m

• BÙ ph-n c¡ thÃ: th-n • Séc khÏe: các bÙ ph-n dÅ bË nhiÅm bÇnh trên c¡ thà cça Thiên Bình là: th-n, l°ng và ruÙt thëa • Të khóa: Sð CØNG TÁC • N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: trung gian hòa gi£i • Công viÇc phù hãp: gi£i ph©u th©m mù, mua s¯m • Phå kiÇn không thà thi¿u: mÙt chai n°Ûc • Gi£i trí: chèo thuyÁn • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: tán tÉnh c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

135


BlogBook •

1.2. October

iÃm ¿n: £o Fiji

• Quan niÇm sÑng: cái ¹p là theo con m¯t cça ng°Ýi ng¯m. • Mong °Ûc th§m kín: sÑng mÙt cuÙc Ýi ¡n gi£n, bình dË. • Màu s¯c: màu xanh lá cây • Con sÑ may m¯n: 1, 2 và 7 • H¹n hò vÛi: Song Tí, B£o Bình • Làm b¡n vÛi: Cñ Gi£i, Ma K¿t • Cung không hãp: B¡ch D°¡ng • Món quà yêu thích: nhïng món quà mang tính gi£i trí và âm nh¡c • NiÁm vui: sñ cÙng tác, ch¡i ¹p, trò chuyÇn • Ghét: thi¿u sñ hài hòa, cô Ùc, ph£i °a ra quy¿t Ënh • Sß tr°Ýng: hài hòa, chia s» cùng mÍi ng°Ýi, sñ tinh t¿ và các ho¡t Ùng ngoài trÝi • Sß o£n: không công b±ng, b¡o lñc và nói to • Nhà cía: thích ngôi nhà t-p trung vào các y¿u tÑ: hôn nhân, tình b¡n, mÑi quan hÇ xã hÙi TruyÁn thuy¿t Chòm sao Libra °ãc coi là cán cân mà vÛi Astraea nï th§n Công Lý có thà phân Ënh ra thiÇn và ác. Ngày x°a, ß thÝi ¡i Vàng, lúc mà các vË th§n dùng vàng à t¡o ra giÑng ng°Ýi §u tiên (trong th§n tho¡i Hy L¡p, loài ng°Ýi tr£i qua 5 th¿ hÇ: Vàng, B¡c, Óng, Bán th§n, và S¯t), cán cân cça Astraea luôn h°Ûng vÁ sñ công b±ng. Con ng°Ýi và muông thú sÑng h¡nh phúc vÛi mùa xuân v)nh h±ng cé dài suÑt hàng n m. Khi thÝi ¡i Vàng qua i, thÝi ¡i B¡c °ãc thay th¿, là lúc mà con ng°Ýi r¥t x¥u xa và b£n ác. K» m¡nh n hi¿p k» y¿u. Các vË th§n mÇt nhÍc 136

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

rút lui vÁ thiên àng khi sñ chËu ñng con ng°Ýi cça hÍ ã khô kiÇt. ChÉ mình Astraea còn ß l¡i vÛi loài ng°Ýi à ti¿p tåc thñc hiÇn sñ công b±ng. RÓi thÝi ¡i Óng l¡i ¿n, con ng°Ýi trß nên hung b¡o bÙi ph§n vÛi nhïng chi¿n tranh, chém gi¿t. Cán cân cça Astraea cé ti¿p tåc nghiêng vÁ cái ác, làm cho vË nï th§n này không thà chËu ñng °ãc nïa, cuÑi cùng cing rút lui khÏi th¿ gian vÁ vÛi th¿ giÛi Slanper.

BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng cça Thiên bình là chi¿c cân )a cách iÇu t°ãng tr°ng cho chi¿c cân cça Astraea, nï th§n công lý thÝi La Mã. èng dång cça chi¿c cân ã °ãc bi¿t ¿n të lâu, nó là v-t dång à cân o Ù n·ng nh¹ cça v-t ch¥t. Hai bàn cân ¡i diÇn cho chòm Thiên Bình. HÍ là nhïng ng°Ýi luôn suy ngh) ¯n o t¥t c£ nhïng tình huÑng có kh£ n ng xu¥t hiÇn tr°Ûc khi hành Ùng, có thà °a ra nhïng phán quy¿t chính xác à ¡t °ãc k¿t qu£ hoàn mù và là nhà àm phán tài ba khi nhìn rõ 2 m·t lãi h¡i cça b¥t kó v¥n Á nào. HÍ là thuÙc nhóm Không khí, cing có khuynh h°Ûng thích giao ti¿p, không thích tranh lu-n.

Miêu t£ Ng°Ýi Thiên Bình sÑng tình c£m và luôn thích °ãc yêu. Th-t sñ, hÍ có thà th¥t vÍng hay buÓn phiÁn n¿u hÍ th¥y mình không °ãc ng°Ýi khác c§n ¿n. HÍ h¡i l°Ýi bi¿ng và không thích °a ra quy¿t Ënh. HÍ s½ vui v½ i theo dòng ch£y ã Ënh sµn mà không hÁ có ý Ënh lÙi ng°ãc dòng. HÍ trìu m¿n, c£m thông và quan tâm sâu s¯c ¿n mÍi ng°Ýi. HÍ thích gi£i trí và nhïng món n ngon. HÍ cing chính là nhïng ng°Ýi tiêu tiÁn hoang phí nh¥t trên th¿ giÛi.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

137


BlogBook

1.2. October

HÍ th°Ýng m¡ t°ßng có ngày g·p °ãc nàng công chúa ho·c b¡ch mã hoàng tí mà mình ao °Ûc. Kinh nghiÇm, nhïng v¥p váp b°Ûc §u, trái tim au khÕ và mÙng m¡ tan vá mà hÍ g·p ph£i khi tìm ki¿m các nhân v-t này th°Ýng £nh h°ßng lÛn ¿n cách cí xí và cái nhìn cça hÍ vÁ t°¡ng lai. °ãc yêu hay th¥t tình Áu khi¿n Thiên Bình thay Õi ghê gÛm m·c dù bÁ ngoài luôn tÏ ra vui v», yêu Ýi.

N¿u mÙt ngày, ng°Ýi trong mÙng cça Thiên Bình xu¥t hiÇn. HÍ s½ t°ng bëng, ríu rít và t°¡i tr» nh° 4 mùa Áu là xuân. HÍ s½ h°ßng thå cuÙc sÑng: ¿n các quán bar, nhà hàng, i nghÉ ß bãi biÃn, th°ßng théc món ngon, m·c ¹p, và th¥y cuÙc sÑng là thiên °Ýng nh° hÍ t°ßng t°ãng.

Trong công viÇc, Thiên Bình trong s¡ch nh° pha lê. Do thói quen cÑ hïu ngh) lâu xem quy¿t Ënh gì và nh° th¿ nào, hÍ ít khi sai l§m. a sÑ Thiên Bình phát triÃn m¡nh kh£ n ng t-p trung cao Ù Ã th¥u hiÃu nhïng v¥n Á sâu s¯c và to lÛn. Thiên Bình say mê sách, không chÉ nÙi dung, mà c£ hình théc và mùi th¡m cça sách. NhiÁu ng°Ýi cung Thiên Bình có th° viÇn riêng ß nhà.

Phân tích hình t°ãng MÙt trong nhïng ·c tr°ng có ý ngh)a lÛn nh¥t cça Thiên Bình là chòm sao duy nh¥t không ph£i do mÙt sinh v-t sÑng ¡i diÇn. Lo¡i dång cå này là mÙt chi¿c bàn cân °ãc m¡ vàng và làm tinh x£o, nó °ãc ·t trên chi¿c giá cân °ãc thi¿t k¿ theo quy cách cÕ x°a, t¡o thành mÙt chi¿c cân có hai bàn cân trÍng l°ãng b±ng nhau luôn ß tr¡ng thái cân b±ng. ChÉ c§n trÍng l°ãng hai bàn cân không b±ng nhau thì chi¿c cân s½ bË dao Ùng, và ng°ãc l¡i. Vào thÝi kó cÕ ¡i, cho ¿n th¿ k÷ 20 khoa hÍc kù thu-t phát triÃn, ng°Ýi ta ã sí dång nhïng chi¿c cân °ãc làm r¥t tinh vi, thì lo¡i dång cå ¡n gi£n này v«n là nét iÃm xuy¿t trong mÙt sÑ cía hàng. Th-m chí, chúng ta v«n có thà th¥y hình iêu kh¯c cça nó, ho·c trong béc v½ th§n chính ngh)a trong th§n 138

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

tho¡i Hy L¡p trong các ki¿n trúc công cÙng thÝi x°a.

Ta hãy t¡o cho chòm Thiên Bình mÙt séc sÑng, làm cho nó có °ãc t¥t c£ nhïng ·c tr°ng hành vi ¡i diÇn cho loài ng°Ýi, nh° th¿, ta có thà °a ra °ãc bao nhiêu ·c iÃm cça chòm này. Trên thñc t¿, m×i mÙt ·c tr°ng hành vi cça chòm Thiên Bình Áu có liên hÇ m-t thi¿t vÛi chòm sao.

Tính cách c¡ b£n Cing giÑng nh° v-t t°ãng tr°ng, Thiên Bình luôn chính xác nh° mÙt cái máy, ây cing chính là nguyên nhân t¡i sao l¡i chÍn mÙt v-t vô tri vô giác à ¡i diÇn cho chòm sao. HÍ luôn ·t ra r¥t nhiÁu nhïng câu n¿u nh° tr°Ûc khi b¯t §u hành Ùng, sau ó l¡i ti¿p tåc r¥t nhiÁu nhïng câu nh°ng , cé suy ngh) i ngh) l¡i nh° th¿, sau ó mÛi °a ra k¿t lu-n. Có thà ch¯c ch¯n r±ng, k¿t qu£ cça viÇc làm nh° v-y s½ khi¿n cho hÍ có thà thà hiÇn r¥t nghiêm c©n trong tác phong, céng nh¯c giÑng nh° mÙt chi¿c máy, h¡n nïa ng°Ýi khác cing có thà dñ oán °ãc tr°Ûc hÍ s¯p nói ho·c làm gì; cing nh° v-y, thì biÃu hiÇn bên ngoài và nÙi hàm bên trong cça hÍ duy trì sñ thÑng nh¥t vÛi nhau, të ó khi¿n cho §u óc hÍ ß trong tr¡ng thái có tr-t tñ, nhïng ph©m ch¥t này vÛi thÝi kì khoa hÍc kù thu-t- vì KHKT hiÇn ¡i c§n có kù n ng mÛi, c§n có sñ phân công hài hoà, ph£i Õi chç ngh)a cá nhân. HÍ l·ng l½ mà có hiÇu su¥t cao; hïu h£o và thân thiÇn; linh ho¡t mà có chëng mñc, thích hãp tác t-p thÃ. Trong ho¡t Ùng xã hÙi và th°¡ng m¡i phéc t¡p, hÍ có thà tìm °ãc nhïng thé phù hãp vÛi mình. HÍ không c£m th¥y l¡ lùng ho·c khó hiÃu vÁ các lo¡i máy móc iÇn tí phéc t¡p trong cuÙc sÑng hiÇn ¡i, vì v-y hÍ h§u nh° có mÙt lo¡i n ng lñc lý gi£i làm th¿ nào thao tác và khÑng ch¿ nhïng lo¡i máy móc này.

Thiên Bình lúc nào cing ¯n o cân nh¯c tr°Ûc khi gi£i quy¿t các v¥n Á, luôn giï cho mình mÙt tr¡ng thái cân b±ng. iÁu này khi¿n cho hÍ tránh °ãc nhïng xung Ùt trong công viÇc và cuÙc sÑng gia ình; khi¿n cho hÍ giï °ãc vË th¿ trung l-p trong các cuÙc tranh lu-n kËch liÇt, chç tr°¡ng cça hÍ là iÁu c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

139


BlogBook

1.2. October

hoà mà không ph£i là cñc oan. Ñi vÛi hÍ mà nói, không có b¥t cé viÇc gì là úng tuyÇt Ñi ho·c sai tuyÇt Ñi, hÍ cho r±ng th¥y °ãc m·t tÑt cça sñ viÇc là hay h¡n c£. So vÛi nhïng chòm sao khác, ph°¡ng théc giao t¿ này cça hÍ khi¿n cho ng°Ýi ta ng°áng mÙ, vì v-y cing °ãc coi là tiêu chí chéng tÏ có tu d°áng. Nh°ng Ñi vÛi mÙt sÑ ng°Ýi mong muÑn có °ãc sñ trung thành và çng hÙ toàn diÇn mà nói, cách làm này cça hÍ có chút quá cÕ iÃn và l¡nh lùng, không quan tâm. Ñi vÛi nhïng ng°Ýi này mà nói, hÍ chÉ là nhïng ng°Ýi bàng quan, bình t)nh éng nhìn nhïng cuÍc cãi vã và ¥u tranh ang x£y ra mà không éng vÁ phía nào. Chúng ta chÉ c§n nghiêm túc mÙt chút vÁ biÃu t°ãng cça chòm Thiên Bình, s½ không khó kh n t°ßng t°ãng ra trang séc và khuynh h°Ûng bÑ cåc nÙi th¥t trong gia ình cça hÍ- cân b±ng, theo uÕi sñ hoà hãp và thÑng nh¥t; không trang séc quá méc, nhïng cing không ph£i là lôi thôi, chÉnh tÁ s¡ch s½, coi trÍng sñ cân b±ng, tuy không tÏ ra quá loè lo¹t s·c sá, nh°ng l¡i t¡o cho mÍi ng°Ýi mÙt c£m giác ¹p nhã nh·n. Cho dù nam giÛi thuÙc chòm Thiên Bình r¥t phong Ù, nï giÛi xinh ¹p, dù là nam hay nï thì cách n m·c và cí chÉ hành vi cça hÍ cing Áu không tÏ ra quá gãi c£m, vì hÍ hi vÍng mÍi ng°Ýi tán th°ßng tài n ng cça hÍ ché không ph£i vì là bÁ ngoài xinh ¹p. Th-m chí trong gia ình, màu s¯c và v-t liÇu sí dång trang trí gia ình cing ph£i t¡o ra mÙt b§u không khí yên t)nh hài hoà, khiên tÑn và ¹p. HiÇu qu£ chÉnh thà cça nó là làm cho ng°Ýi ta có c£m giác ng n n¯p gÍn gàng. Nh°ng tuyÇt Ñi không giÑng nh° mÙt phòng bÇnh viÇn. °¡ng nhiên, cách bÑ cåc này không thích hãp vÛi nhïng ng°Ýi có thói quen gác chân lên bàn hay ném m©u thuÑc vào góc nhà, nhïng ng°Ýi nh° v-y có thà s½ không °ãc vào nhà hÍ.

Nh°ng tóm l¡i b¡n không c§n ph£i lo l¯ng, làm nh° v-y tuy hÍ ã làm m¥t i c¡ hÙi giao ti¿p vÛi mÙt sÑ ng°Ýi, nh°ng hÍ ã giành °ãc mÙt bÙ ph-n lÛn; ó là nhïng ng°Ýi bi¿t l¯ng nghe hai m·t cça v¥n Á và nhïng ng°Ýi thích sông hoà bình, luôn t¡o ra không khí làm viÇc tho£i mái, và cung c¥p ph°¡ng án gi£i quy¿t hoà bình. Trong th¿ giÛi hiÇn nay, chúng ta r¥t ti¿c ph£i nói r±ng, 140

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

nhïng ng°Ýi có thà chung sÑng hoà bình, cùng xây dñng nên các mÑi quan hÇ tÑt ¹p có tr-t tñ càng ngày càng ít.

Trong sÑ nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Thiên Bình, nhïng ng°Ýi sinh thuÙc kì 10 ngày thé nh¥t (24/9-3/10) thà hiÇn rõ ·c tr°ng tính cách kà trên. Kó 10 ngày thé hai (4/10-13/10) s½ thà hiÇn mÙt lo¡i ·c tr°ng tính cách không °ãc rõ ràng nh° trên. Còn kó 10 ngày thé ba (14/10-23/10) thì c¡ Ùng linh ho¡t và nhiÁu tài nghÇ.

Ph°¡ng théc t° duy, kù x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc Chúng ta Áu bi¿t, nguyên t¯c chç ¡o c¡ b£n cça Thiên Bình là : cân nh¯c lãi h¡i . iÁu này có thà khi¿n cho hÍ tÏ ra do dñ ít quy¿t oán khi lña chÍn c¡ hÙi, iÁu này cing có ngh)a là: HÍ có thà s½ ra quy¿t Ënh không kËp, làm viÇc ch-m ch¡p kéo dài. MÍi ng°Ýi không c§n ph£i nh¯c nhß mình Không ph£i vÙi vàng ho·c suy ngh) c©n th-n tr°Ûc khi hành Ùng , vì tr°Ûc khi hÍ chu©n bË làm viÇc thì ã ti¿n hành ¥u tranh t° t°ßng kËch liÇt vÁ các kh£ n ng có thà x£y ra. Vì v-y cing không thà ph¡m sai l§m vì ã hành Ùng khinh su¥t ho·c qua loa ¡i khái. Có mÙt câu tåc ngï ph£n ánh iÁu này: Ng°Ýi do dñ là ng°Ýi th¥t b¡i. Trong cuÙc sÑng °a ra quy¿t Ënh nhanh chóng có thà d«n tÛi thành công, nh°ng cing có khi d«n ¿n th¥t b¡i hoàn toàn, ho·c là tuyÇt vÍng. Cho dù khi biÃu ¡t tình ý hÍ dùng nhïng lÝi l½ nh¹ nhàng, thái Í ôn hoà, tÏ ra trí tuÇ, nh°ng do ·c iÃm không muÑn §u t° trên ph°¡ng diÇn phong cách hành Ùng ã khi¿n cho các Óng nghiÇp và b¡n bè cça hÍ ph£i ·t câu hÏi. Trong ph£n nào? . tr£ lÝi,

§u hÍ có nhïng câu hÏi nh° th¿ này: HÍ tán d°¡ng chúng ta hay là Ñi chúng ta? và Lúc nào thì hÍ Ùt ngÙt tuyên bÑ s½ éng vÁ phía Nhïng v¥n Á này luôn °ãc hÍ ·t ra, h¡n nïa không thà có °ãc câu có ôi khi thÝi gian s½ tr£ lÝi, có lúc thì không có câu tr£ lÝi.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

141


BlogBook

1.2. October

Thiên Bình không thà vì vÙi vàng trình bày quan iÃm cça mình mà chËu sñ bài xích cça mÙt sÑ ng°Ýi, hÍ chÉ l·ng l½ éng ß mÙt phía mà không hùng hÓn gi¡ kh©u hiÇu ß mÙt phía nào. Ph°¡ng pháp xí th¿ này s½ khi¿n cho hÍ duy trì tình tr¡ng th¥p nh¥t trong nguyÇn vÍng cça hÍ, và cùng lúc ó hÍ v«n ti¿p tåc cân nh¯c mÙt cách tÉ mÉ chính xác. °¡ng nhiên, hÍ còn không bË thúc ép xu¥t phát të sñ tñ nguyÇn, chúng ta c§n ph£i thëa nh-n hÍ có thái Ù chân thành hãp tác, suy ngh) chu áo c©n th-n, không tÏ v» lên m·t. Nh°ng hÍ luôn có mÙt cách làm viÇc cça riêng mình. HÍ ã thành công, ¡t °ãc måc ích, nh°ng xem ra hÍ l¡i hoàn toàn không bË tiêu tÑn séc lñc m¥y, ây th-t sñ là mÙt lo¡i nghÇ thu-t. Cách nói chuyÇn và ph°¡ng théc giao l°u khác cça Thiên Bình cing là hïu h£o hài hoà (d) hòa di quý) mà không ph£i là xung Ùt Ñi l-p. HÍ không bao giÝ cao giÍng lÛn ti¿ng- cho dù hÍ ang trong sñ tranh cãi, biÇn lu-n kËch liÇt vô cùng; hÍ th°Ýng xuyên °a ra nhïng lÝi tán d°¡ng và bình lu-n à khi¿n cho cuÙc th£o lu-n °ãc ti¿p tåc, ché không ph£i là gây ra nhïng tr-n tranh cãi kéo dài. Khi biÃu ¡t quan iÃm cça hÍ Áu °ãc thông qua ph°¡ng théc trí tuÇ, ngôn të nhiÁu hàm ngh)a, à có thà hoà gi£i, tho£ hiÇp, h¡n nïa không m¡o ph¡m b¥t cé ai. Cho dù có l½ vì tranh cãi, ng°Ýi khác trß nên vô cùng c ng th³ng rÓi, không thà nh«n nhËn °ãc nïa rÓi, thì Thiên Bình l¡i không vì v-y mà m¥t i lý trí. Vì v-y, hÍ luôn có nhiÁu c¡ hÙi giành °ãc th¯ng lãi h¡n là nhïng ng°Ýi dÅ nÕi cáu ho·c nhïng ng°Ýi dÅ xúc Ùng.

Do tác phong nghiêm c©n, không muÑn cí chÉ hành vi cça mình có khi¿m khuy¿t; do luôn ý théc °ãc trách nhiÇm xã hÙi cça mình và nhu c§u c¥p thi¿t trß thành trå cÙt xã hÙi ng°Ýi ng°Ýi tôn trÍng, Thiên Bình dù là trong cuÙc sÑng xã hÙi hay riêng t° Áu ang theo uÕi cuÙc sÑng hài hoà. HÍ s½ tiêu tÑn ph§n lÛn tinh lñc cça hÍ vào công viÇc, vì trong công viÇc, hÍ mÛi th-t sñ phát triÃn ñ¡c th©m mù quan và n ng lñc t° duy logic cça hÍ, kh£ n ng có héng thú Ñi vÛi b¥t cé sñ v-t gì có thà °ãc phát huy và thà hiÇn h¿t méc. 142

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Sñ phát huy và kh£ n ng thà hiÇn này ·c biÇt nÕi b-t khi hÍ cùng làm viÇc trong nhïng hoàn c£nh tiêu chu©n theo ý hÍ. Ñi vÛi nhïng ng°Ýi yêu c§u Ñi ph°¡ng ph£i suy xét v¥n Á mÙt cách lý trí, có n ng lñc làm trÍng tài, công b±ng, có thà nh«n n¡i l¯ng nghe ng°Ýi khác trình bày, thì Thiên Bình là sñ lña chÍn tÑt nh¥t cça hÍ, là ng°Ýi b¡n phù hãp nh¥t, là ng°Ýi hãp tác tÑt nh¥t cça hÍ.

Thiên Bình khi tìm công viÇc nh¥t Ënh ph£i nhÛ iÁu này. Công viÇc cça b¡n c§n ph£i dành cho b¡n ç thÝi gian à bình t)nh suy ngh), h¡n nïa không thà à cho b¡n mÙt mình quy¿t Ënh mÙt quy¿t sách trÍng ¡i; c§n ph£i tránh xa nhïng môi tr°Ýng làm viÇc b©n thÉu, òn ào, vì nó khi¿n cho b¡n không thà làm viÇc Ùc l-p, nhïng nghÁ nghiÇp chú trÍng ¿n lÅ ti¿t, giao ti¿p vÛi ám ông, xí sñ công b±ng s½ làm t ng thêm lòng tñ tôn cça b¡n và nhïng tiÁm n ng ¡t °ãc thành công cça b¡n, còn nhïng nghÁ c§n ph£i ùn ©y trách nhiÇm, th-m chí héa h¹n bëa bãi s½ khi¿n cho b¡n có °ãc nhïng k¿t qu£ ng°ãc l¡i.

Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Khi nói vÁ v¥n Á này, të k¿t hãp hài hòa là úng nh¥t vÛi Thiên Bình. HÍ là nhïng ng°Ýi có kh£ n ng lãnh ¡o r¥t tÑt và làm viÇc h¿t séc à à ki¿m tiÁn và h°ßng thå cuÙc sÑng. Ng°Ýi Thiên Bình r¥t mong muÑn °ãc làm viÇc cùng b¡n bè. Thuy¿t phåc và khéo léo, hÍ thuy¿t trình r¥t tÑt.

Thiên Bình là ng°Ýi giÏi ngo¡i giao, duyên dáng, dÅ tính và hãp tác. Ý théc hãp tác và kh£ n ng thÏa hiÇp giúp b¡n trß thành mÙt nhân viên giÏi cça Liên Hãp QuÑc ho·c lu-t s°, hòa gi£i viên, chuyên viên th°¡ng l°ãng ho·c qu£n trË viên.

Là ng°Ýi thuÙc chòm sao Thiên Bình khéo léo trong xí th¿ và yêu chuÙng hòa bình nên mÍi v¥n Á liên quan ¿n tâm lý và quan hÇ nhân sinh luôn cuÑn hút b¡n. B¡n c§n mÍi ng°Ýi xung quanh mình à phát triÃn, tr°ßng thành và mãn nguyÇn. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

143


BlogBook

1.2. October

Do nh-n théc m¡nh m½ vÁ công lý, nhïng nghÁ nghiÇp liên quan ¿n lu-t pháp r¥t phù hãp vÛi b¡n. B¡n có thà là mÙt ng°Ýi hòa gi£i tuyÇt vÝi vì b¡n thích xem mình nh° mÙt sé gi£ hòa bình và b¡n thích giúp á mÍi ng°Ýi trong viÇc gi£i quy¿t v¥n Á cça hÍ. Nhïng nghÁ nghiÇp khác có thà mang ¿n thành công cho b¡n nh° quan hÇ công chúng, trình diÅn nghÇ thu-t, âm nh¡c ho·c t¥t c£ các công viÇc òi hÏi sñ cÙng tác ch·t ch½.

NghÁ hãp nh¥t vÛi Thiên bình là chính trË gia, lu-t s° ho·c th©m phán. Ngoài ra, hÍ cing có thà làm mÙt sÑ nghÁ khác nh° ngo¡i giao, ki¿n trúc s°, nhà v n ho·c nhà thi¿t k¿ thÝi trang. Làm viÇc vÛi càng ông ng°Ýi, ng°Ýi cung này càng phát huy °ãc tiÁm n ng.

N¿u b¡n là mÙt ng°Ýi phå nï thuÙc cung Thiên Bình, b¡n c§n sí dång séc quy¿n ri và v» yêu kiÁu cça mình. Vì th¿ vË trí cça mÙt ng°Ýi phát ngôn s½ r¥t phù hãp vÛi b¡n. B¡n có thà là mÙt bác s) chïa trË b±ng liÇu pháp tâm lý ho·c mÙt giám Ñc nhân sñ tuyÇt vÝi. B¡n muÑn giúp á và çng hÙ nhïng ng°Ýi mà b¡n ang lãnh ¡o, cho hÍ sñ hài lòng và thú vË.

Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Thiên Bình, b¡n luôn tr n trß vÁ nhïng iÁu úng và sai. B¡n ¥u tranh à t¡o ra sñ bình ³ng quanh mình. iÁu này giúp b¡n trß thành mÙt quan tòa hoàn h£o vì b¡n có kh£ n ng ·t mình vào mÍi tr°Ýng hãp và nhìn sñ viÇc b±ng con m¯t vô t°, không thiên vË. B¡n cing có thà là mÙt hu¥n luyÇn viên, qu£n lý nghÇ s) ho·c th-m chí là mÙt ng°Ýi trong làng gi£i trí.

Các Óng nghiÇp cça b¡n th°Ýng nh-n nhïng lÝi khuyên të b¡n. B¡n nÕi ti¿ng là mÙt cÙng sñ sµn sàng cÙng tác, lËch thiÇp và công b±ng.

Là mÙt ng°Ýi s¿p, b¡n luôn tr n trß vÁ tình tr¡ng tÑt ¹p cça các thành viên 144

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

trong nhóm. B¡n không phân biÇt giai c¥p vÛi hÍ, ng°ãc l¡i, b¡n còn hòa mình vào giïa các thành viên cça nhóm mình. Tuy nhiên, khi mÍi ng°Ýi hài lòng vÛi sñ cÑ g¯ng này cça b¡n thì thÉnh tho£ng, b¡n cing có xu h°Ûng do dñ và mâu thu«n vÛi hÍ.

Bí quy¿t thành công cça b¡n là tính khách quan và kh£ n ng tÕng hãp, kh£ n ng phÑi hãp vÛi mÍi ng°Ýi cça b¡n. Kh£ n ng này cho phép b¡n iÁu khiÃn và qu£n lý ho¡t Ùng cça các cá nhân và t-p thÃ.

Khi i mua Ó vÛi ng°Ýi cung Thiên Bình, tÑt nh¥t b¡n nên gia h¡n thêm thÝi gian. Ng°Ýi cung này r¥t không quy¿t oán khi lña chÍn các m·t hàng. HÍ r¥t thích i shopping nh°ng cing cân nh¯c kù tr°Ûc khi bÏ Óng tiÁn ra mua. Thiên Bình §u t° nhiÁu nh¥t cho thÝi trang và các v-t dång trong gia ình.

Gia ình và b¡n bè Hài h°Ûc và nhiÇt tình, Thiên Bình là ng°Ýi r¥t tuyÇt trong tình b¡n. M·c dù có thà hÍ ¿n muÙn ho·c không có quyÁn quy¿t Ënh, hÍ cing tìm cách giúp b¡n bè ¿n cùng. Ng°Ýi cung này thích dành thÝi gian cho gia ình và b¡n bè và r¥t thích các cuÙc vui cùng ng°Ýi thân. HÍ giao ti¿p tÑt và bi¿t cách hòa hãp cùng mÍi ng°Ýi xung quanh. Khi Ñi m·t vÛi thí thách, nhïng ng°Ýi °ãc sinh trong cung này nhìn nh-n r¥t khách quan, iÁu này khi¿n hÍ trß thành ng°Ýi gi£i quy¿t v¥n Á r¥t tÑt.

Tình yêu và ph£n éng tâm lý Cing giÑng nh° chòm Song Tí và B£o Bình - Thiên Bình cing thuÙc nhóm Không khí mà không khí thì không sÝ th¥y °ãc, vì v-y, hÍ cing có khuynh h°Ûng; d°Ûi bÁ ngoài °ãc nguõ trang các kiÃu, có tiÁm ©n mÙt tình c£m lý trí. Tình c£m này luôn luôn °ãc quy¿t Ënh s½ °ãc biÃu ¡t nh° th¿ nào sau khi ã suy ngh) mÙt cách lý tính, và °ãc biÃu hiÇn b±ng mÙt bÙ ph-n nào ó trên thân thÃ. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

145


BlogBook

1.2. October

Ñi vÛi 3 chòm sao thuÙc nhóm Không khí mà nói, tình yêu °ãc quan sát th¥y thông qua c·p kính viÅn vÍng- m×i mÙt biÃu hiÇn nhÏ nào cça tình yêu Áu có thà °ãc xác nh-n mÙt cách chu©n xác, nh°ng l¡i không có nhïng xung Ùng trong ó, hÍ th°Ýng không có chút c£m giác nào Ñi vÛi nhïng cñ ly kì l¡ ho·c £nh h°ßng cça cñ ly kì l¡ này Ñi vÛi nhïng ng°Ýi xung quanh. Nh°ng, do Thiên Bình luôn biÃu hiÇn ra nét ·c tr°ng máy móc, vì v-y, khi lo¡i tình c£m không thà dñ oán, không thà khÑng ch¿, rÑi lo¡n m¥t tr-t tñ này trß nên ngày càng m¡nh m½, cing s½ có mÙt lo¡i lñc l°ãng khÑng ch¿ nÙi t¡i tách xa khÏi lo¡i tình c£m này, ©y hÍ tách xa khÏi ng°Ýi khác- ây hoàn toàn không ph£i là nói anh ta không yêu ng°Ýi kia, mà hoàn toàn ng°ãc l¡i, anh ta r¥t yêu. Anh ta sã sñ cô Ùc, vì v-y, khi anh ta ß trong ám ông, anh ta s½ có biÃu hiÇn r¥t xu¥t s¯c, khi ti¿p xúc vÛi nhïng t° t°ßng khác nhau, nhïng lÝi nói khác nhau thì lòng nhiÇt tình cça anh ta không bË gi£m i mà còn °ãc cçng cÑ và phát triÃn. Nh°ng anh ta không muÑn quá g§n gii ng°Ýi khác, vì anh ta lo l¯ng s½ bË m¥t i lý trí, r¡i vào vòng xoáy tình yêu mÝ mËt h×n Ùn, không thà l°Ýng tr°Ûc °ãc. Anh ta cing vì v-y mà °ãc gÍi là ng°Ýi tình ¡i chúng mà không ph£i là ng°Ýi tình riêng .

VÁ ph°¡ng diÇn hôn nhân, Thiên Bình r¥t ít khi có khuynh h°Ûng i ng°ãc l¡i vÛi truyÁn thÑng, nhïng ng°Ýi không k¿t hôn ngày càng ít. Ph§n lÛn hÍ Áu muÑn có con- mÙt m·t là do nhu c§u xã hÙi phát triÃn, m·t khác là anh ta không muÑn mÙt mình ph£i Ñi diÇn vÛi cuÙc sÑng. Nh°ng khi xây dñng gia ình, có con và xác Ënh vai trò làm cha làm m¹ thì anh ta l-p téc ý théc °ãc r±ng mình ang ß trong mÙt tr¡ng thái tinh c£m mãnh liÇt nh¥t, nguy hiÃm nh¥t. Lúc này ã không thà rút lui °ãc rÓi, mà t° duy logic cing không thà dùng °ãc ß ây. Anh ta muÑn khôi phåc l¡i tr¡ng thái cân b±ng nh° ci nh°ng không thÃ, thì anh ta c£m th¥y không bi¿t làm gì và r¡i vào tr¡ng thái mê ho·c. Nh°ng không cam chËu th¥t b¡i, th¿ là anh ta luôn ß tr¡ng thái chu©n bË, ãi chÝ thÝi c¡ à khôi phåc l¡i sñ cân b±ng, anh ta có thà thành công °ãc không? 146

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Khi Ñi phó vÛi mÙt éa tr», thông th°Ýng anh ta có °ãc mÙt ph§n thành công. Anh ta phát hiÇn cho dù mình tiêu tÑn h¿t c£ séc lñc thì v«n không thà dùng lý trí t¡o thành mÙt hình t°ãng cha m¹ lúc nào cing không thiên lÇch, luôn công b±ng tr°Ûc m·t tr». Có mÙt sÑ éa tán th°ßng cách làm này, mÙt sÑ thì không- ·c biÇt là nhïng éa tr» c£m th¥y mình bË ·t lên bàn cân à cân o, mình trß thành mÙt lo¡i nhu c§u nào ó. ¿n giÝ chúng ta c§n ph£i hiÃu rõ là, cho dù trong giai o¡n sÛm nh¥t- téc là thÝi kì th¡ ¥u, Thiên Bình ã có c£m giác ·c biÇt tÑt vÛi môi tr°Ýng gia ình hoà hãp, yên t)nh, sñ hiÃu rõ cça cha m¹ Ñi vÛi nhïng hành vi cách làm cça chúng, và sñ lý gi£i logic. Ng°ãc l¡i, chúng có biÃu hiÇn r¥t au xót và tuyÇt vÍng không thà lý gi£i °ãc nhïng thói quen cáu g¯t, l°Ýi nhác và nhïng hành vi l× mãng. ¿n tuÕi tr°ßng thành, Thiên Bình s½ r¥t kinh ng¡c khi phát hiÇn th¥y xung quanh quanh có r¥t nhiÁu ng°Ýi mà anh ta gÍi là b¡n, sÑng chÉ vì tiÁn b¡c, iÁu này giÑng nh° mÙt câu tåc ngï ng°Ýi làm sao cça hao làm v-y . Thiên Bình không muÑn cùng éng vào hàng ngi cça nhïng nhà t° t°ßng tñ do, nhïng ph§n tí kích ti¿n, nhïng ng°Ýi i ng°ãc l¡i truyÁn thÑng, và anh ta cing là ng°Ýi ph£n Ñi l¡i chç ngh)a cá nhân, chç tr°¡ng cça anh ta là oàn k¿t nh¥t trí. Nh°ng, tính siêu £ng phái, phi l-p tr°Ýng ¥u tranh cça anh ta khi¿n cho r¥t nhiÁu ng°Ýi c£m th¥y anh ta là ng°Ýi dÅ g§n, vì l-p tr°Ýng này cça anh ta có thà khi¿n cho cuÙc Ñi tho¡i °ãc ti¿n hành bình th°Ýng, không ai lo l¯ng bË bài xích, và të ó t¡o ra mÙt b§u không khí hài hoà vui v». Anh ta h§u nh° không quan tâm ¿n nhïng ng°Ýi liên tåc kêu ca vÁ nhïng khó kh n g·p ph£i trong cuÙc sÑng. Nhïng xung Ùng tình c£m cça anh ta ho·c ng°Ýi khác không bao giÝ là chç Á nói chuyÇn °ãc hoan nghênh.

Khi xét ¿n khía c¡nh tình yêu, c§n ph£i chú ý r±ng Thiên Bình thuÙc nhóm Không khí. Khi quan hÇ vÛi nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao nhóm Thu÷, ThÕ, Thiên Bình c§n ph£i tránh quá lãnh ¡m. L¥y nguyên tÑ tñ nhiên à so sánh, không khí l¡nh và gió m¡nh s½ làm cuÑn i h¿t nhïng màu má phù sa trên bÁ m·t ¥t, khi¿n cho m·t n°Ûc bình l·ng ph£i nÕi gãn sóng. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

147


BlogBook

1.2. October

Ba chòm sao nhóm ThÕ (Kim Ng°u, Xí Nï, Ma K¿t) thñc t¿, có tính h°Ûng nÙi. Ba chòm sao nhóm Thu÷ (Cñ Gi£i, HÕ Cáp và Song Ng°) m«n c£m và dÅ bË tÕn th°¡ng, cing có tính h°Ûng nÙi. Thçy và ThÕ tìm mÍi cách à giï kho£ng cách tình c£m lý trí và tình c£m vÛi Thiên Bình. Thiên Bình tÏ ra dÅ hoà hãp h¡n vÛi Song Tí và B£o Bình, vì hÍ có tính h°Ûng ngo¡i, Áu là nhïng ng°Ýi tình ¡i chúng mà không ph£i là ng°Ýi tình riêng , nhïng thi¿u håt trong tình c£m cça Thiên Bình không khi¿n cho hÍ th¥t vÍng. Ba chòm sao nhóm Ho£ (B¡ch D°¡ng, S° Tí và Nhân Mã) có khi s½ Ùt nhiên c£m th¥y mÙt c¡n gió l¡nh tràn vào, nh°ng hÍ không vì v-y mà c£m th¥y l¡nh run ng°Ýi.

Thiên Bình không thích nhïng hành Ùng thù Ëch, nhïng lÝi nói thô bÉ ho·c nhïng hành vi phóng ãng. Khi ng°Ýi khác sã hãi ho·c không bi¿t làm gì, hÍ có thà giï °ãc lý trí, khÑng ch¿ b£n thân. ây th-t sñ là mÙt nguÓn vÑn r¥t hïu dång. Nó không chÉ khi¿n cho t°Ûng quân Eisenhower (14/10/1890) giành °ãc chi¿n th¯ng trong ¡i chi¿n th¿ giÛi II, mà còn không ph£i chËu chút tÕn th¥t nào, và cuÑi cùng trß thành tÕng thÑng thé 34 cça n°Ûc Mù.

Thiên Bình, hãy nhÛ nh¹ nhàng và dËu dàng có thà làm ¥m lòng ng°Ýi, nh°ng trong mÙt sÑ tr°Ýng hãp có thà s½ làm cho ng°Ýi ta thêm bñc bÙ, h¡n nïa cân nh¯c c©n th-n không ph£i là chân lý luôn úng. Khi b¡n tin vào mÙt ng°Ýi nào ó ho·c mÙt chuyÇn gì, chÉ c§n b¡n có nhïng kích thích tình c£m mãnh liÇt, v-y thì b¡n hãy éng ra và nói ra nhïng suy ngh) cça mình, cho dù nh° v-y là có éng vÁ mÙt phía nào ó ho·c ph¡m ph£i mÙt l×i lÛn cing ph£i làm v-y, vì nh° th¿ ít nh¥t cing khi¿n cho hình £nh cça b¡n trß nên ¹p h¡n trong m¯t cça con cái, gia ình và bè b¡n, h¡n nïa nó còn có thà khi¿n cho b¡n giành °ãc thành công ngoài séc t°ßng t°ãng. 148

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

Lãng m¡n và tình ái Tìm nía kia thích hãp là °u tiên hàng §u trong cuÙc sÑng cça Thiên Bình. Khi ã yêu, nhïng ng°Ýi sinh ra trong thÝi gian này coi sñ thu-n hòa là måc tiêu chính. Khi ng°Ýi cung Thiên Bình cô ¡n, ó là d¥u hiÇu b¥t th°Ýng. HÍ luôn luôn muÑn giao ti¿p cùng mÍi ng°Ýi. VÛi ng°Ýi mình yêu, hÍ r¥t cßi mß và công b±ng. Thiên Bình thích thú khi th¥y ng°Ýi mình yêu hài lòng vÁ cách giao ti¿p và hài lòng trong chuyÇn ¥y . Trong 12 chòm sao, Thiên Bình r¥t trung thành vÛi khái niÇm hôn nhân v)nh cíu, thông th°Ýng khi hÍ tìm ki¿m nhïng ng°Ýi b¡n Ýi thích hãp thì tinh lñc hÍ bÏ ra còn nhiÁu h¡n c£ xí lý công viÇc khác. HÍ làm nh° v-y, mÙt m·t là do sñ cô ¡n, mÙt nguyên nhân khác là do ý théc ¿n të b£n n ng cça hÍ, cuÙc sÑng cça hÍ c§n °ãc giï th ng b±ng.

Nh°ng hiÇn nay, quan niÇm hôn nhân chung thçy có v» ã l×i thÝi. Ñi vÛi t° t°ßng tñ do này, các chòm sao khác có chç tr°¡ng cßi mß mà nói, sñ bi¿n Õi cça xã hÙi không nghi ngÝ là mÙt iÁu mang l¡i lãi ích cho sÑ ông, nh°ng vÛi Thiên Bình l¡i là không tÑt. Thiên Bình không ngëng tìm ki¿m chân lý v)nh h±ng cça mình. HÍ không thà i l¡c ph°¡ng h°Ûng. HÍ ã ti¿p nh-n mÙt cách r¥t tñ nhiên sñ phân công trách nhiÇm cça xã hôi Ñi vÛi hai bên, và ra séc à duy trì mÙt cuÙc hôn nhân. ây là cách sÑng và mong muÑn cça hÍ. Cách sÑng này có thà khi¿n cho cuÙc hôn nhân h¡nh phúc mù mãn không? Không. K¿t qu£ phân tích cuÑi cùng ph£i xem mÙt nía kia cça hÍ là ai, và hÍ °ãc gì të cuÙc hôn nhân ó và nhïng tình c£m thân thi¿t h¡n.

H¡n 3000 n m trß l¡i ây, Thiên Bình luôn °ãc kí hiÇu là b¡n hïu , cho dù mÍi ng°Ýi Áu bi¿t Thiên Bình có riêng mÙt Ënh ngh)a vÁ b¡n hïu cça hÍ. Ñi vÛi hÍ, b¡n hïu trong các mÑi quan hÇ hoàn toàn không có ngh)a là sñ bình ³ng tuyÇt Ñi trong quyÁn lñc. Nhïng ng°Ýi cùng sÑng vÛi Thiên Bình c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

149


BlogBook

1.2. October

trong mÙt thÝi gian dài s½ r¥t nhanh chóng phát hiÇn ra ai bình ³ng h¡n. Vì cho dù hÍ muÑn làm viÇc cùng mÍi ng°Ýi, nh°ng nhïng viÇc hÍ cùng làm trên thñc t¿ Áu là nhïng iÁu hÍ lña chÍn. Anh ta không thñc hiÇn quyÁn lñc cça mình thông qua b¥t cé séc ép rõ ràng nào. Sñ v-n dång quyÁn lñc cça anh ta r¥t tinh vi, nh°ng có séc ép không thà kháng cñ. N¿u ph£n kháng l¡i, Thiên Bình nh«n nhËn không áp tr£ l¡i; lúc ó anh ta s½ thay Õi thái Ù bình t)nh khách quan, cho dù là trong lòng hay ngoài m·t. Cåc diÇn này s½ °ãc duy trì ¿n khi hai bên Áu bình tâm l¡i, sau ó, chuyÇn này l¡i °ãc ·t ra. Ng°Ýi b¡n cça anh ta cuÑi cùng phát hiÇn ra mÙt con °Ýng dÅ nh¥t, cing là dÅ nh¥t à i, ó là nên tán thành theo anh ta ngay të §u; n¿u ng°Ýi b¡n ó thât sñ không thà ch¥p nh-n °ãc viÇc ó, sñ tình cing không nh¥t Ënh ph£i phát triÃn nh° th¿, v-y thì nên tránh xa v¥n Á, không bàn ¿n nó nïa.

Nh° v-y, nhïng ng°Ýi hi vÍng có thà tr m n m k¿t tóc vÛi Thiên Bình s½ phát hiÇn th¥y sÑng chung vÛi nhïng ng°Ýi này không hoàn toàn ¡n gi£n nh° hÍ t°ßng t°ãng lúc §u. N¿u b¡n có mÙt lo¡i c£m éng tâm linh ho·c b¡n là mÙt chuyên gia ngôn ngï thân thÃ, thì b¡n s½ °ãc giúp á, vì anh ta h§u nh° không dùng lÝi nói rõ ràng à thà hiÇn anh ta thích b¡n nh° th¿ nào và không thích b¡n nh° th¿ nào. Khi mÛi k¿t hôn, b¡n s½ c£m th¥y anh ta r¥t công b±ng, không thiên lÇch, khi¿n cho ng°Ýi khác r¥t hài lòng tho£ mãn và r¥t th³ng th¯n. Anh ta s½ ti¿p tåc nh° v-y, nh°ng b¡n ph£i ti¿p nh-n sñ bình ³ng mà anh ta °a ra. iÁu này thì có quan hÇ gì? B¡n có à ý không? MÙt sÑ ng°Ýi s½ không à ý, không à ý r±ng mình ã bË ·t lên bàn cân à o l°Ýng, mÙt ph§n l¡i không thà ch¥p nh-n °ãc, vÁ iÃm này tôi s½ giÛi thiÇu vÛi các b¡n trong Quan hÇ cça Thiên Bình vÛi các chòm sao khác .

Thiên Bình là nhïng ng°Ýi theo chç ngh)a hoà bình. HÍ có thà l¥y sinh mÇnh và danh dñ cça hÍ ra à Õi l¥y nó, dùng ph°¡ng théc hãp tác hïu h£o à ¡t ¿n måc tiêu cça mình. Trong cuÙc sÑng tình c£m cça hÍ, các ph£n éng cça 150

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

hÍ là giÑng nhau, hÍ có thà biÃu ¡t tình c£m cça mình mÙt cách lão luyÇn và chu©n xác. Vì v-y hÍ có khá nhiÁu ng°Ýi yêu. Nh°ng Ñi vÛi nhïng ng°Ýi yêu này, hÍ không có nhïng xung Ùng mang tính tñ phát ho·c không muÑn có nhïng hành vi thân c-n. Nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao khác, mÙt sÑ thì tán th°ßng hành vi này, mÙt sÑ thì ch¥p nh-n, mÙt sÑ thì không thà ch¥p nh-n °ãc.

Chinh phåc Thiên Bình Thiên bình (biÃu t°ãng là cán cân) sinh të 23-9 tÛi 23-10. Ã chi¿m °ãc trái tim cça mÙt nam Thiên Bình b¡n c§n h¿t séc n× lñc và hãy ëng quên nhïng mách n°Ûc nhÏ sau ây:

Hãy Ñi xí vÛi Thiên Bình trung thñc và th³ng th¯n vì không ph£i ng«u nhiên mà hình £nh t°ãng tr°ng cho Thiên Bình là hình bàn cân, hÍ r¥t coi trÍng sñ công b±ng và luôn v°¡n tÛi sñ hài hoà.

- ëng cÑ muÑn tách Thiên Bình ra khÏi t-p thà vì cßi mß và h°Ûng ngo¡i là tính cách ·c tr°ng cça nhïng ng°Ýi thuÙc cung này. HÍ luôn ho¡t bát lËch thiÇp và tràn §y nhiÇt huy¿t vÛi công viÇc chung.

- Thiên Bình có mÙt sß tr°Ýng là r¥t giÏi khi¿n ng°Ýi khác bÑi rÑi và lúng túng, ôi khi hÍ còn l¥y viÇc trêu chÍc ng°Ýi khác ó làm niÁm vui cho mình.

Thiên Bình s½ không trao trái tim cho b¡n mÙt cách dÅ dàng nh°ng mÙt khi ã quy¿t Ënh chính théc ràng buÙc mình vào mÙt mÑi quan hÇ thì Thiên Bình s½ r¥t chung thçy và nghiêm túc §u t° mÑi quan hÇ vÛi b¡n. B¡n th-t là mÙt ng°Ýi may m¯n ¥y. Th¿ nh°ng n¿u b¡n không yêu hÍ thì cing ëng cÑ gi£ vÝ cho hÍ vui,& vì vÛi sñ tinh t¿ cça mình thì ch¯c ch¯n Thiên Bình s½ nh-n ra ngay iÁu ó.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

151


BlogBook

1.2. October

Ng°Ýi có cung này th°Ýng có v» tao nhã, séc hút mãnh liÇt và r¥t lãng m¡n. HÍ sÑng r¥t nÙi tâm nên tuy có r¥t nhiÁu b¡n nh°ng Thiên Bình chÉ thñc sñ coi mÙt, hai ng°Ýi là b¡n thân và b¡n c§n ph£i tôn trÍng và ch¥p nh-n iÁu này

Nhïng ng°Ýi thuÙc cung Thiên Bình dÅ ch¿t é ë mÙt HÕ Cáp có thà ngay trong l§n g·p §u tiên. Khi yêu thì Thiên Bình luôn h¿t mình cho tình yêu và cing muÑn °ãc yêu h¿t mình

Thiên Bình là ng°Ýi e dè và luôn muÑn khép kín tâm hÓn mình l¡i . HÍ giï cho riêng mình nhïng tâm sñ th§m kín và không hay tâm sñ , kà là vÛi ng°Ýi khác, có thà iÁu ó khi¿n hÍ th¥y °ãc an toàn và bình an.

Thiên Bình có tÑ ch¥t lãnh ¡o r¥t tÑt, có §u óc phân tích s¯c bén,và có thà °a ra nhiÁu quy¿t Ënh hÇ trÍng. Tuy v-y, hÍ s½ m¥t r¥t nhiÁu thÝi gian cân nh¯c thiÇt h¡n vì Thiên Bình luôn h°Ûng tÛi sñ hoàn h£o ôi khi là quá méc trong công viÇc.

Thiên Bình là ng°Ýi r¥t tinh t¿ và ôi khi nh¡y c£m quá méc. N¿u b¡n muÑn lëa dÑi, trÑn tránh, hay gi¥u di¿m Thiên Bình iÁu gì thì e r±ng b¡n s½ r¥t khó thành công ¥y.

Thiên Bình luôn là con ng°Ýi cça gia ình. HÍ yêu gia ình và ch¯c ch¯n s½ làm t¥t c£ nhïng iÁu có thà à b£o vÇ gia ình mình.

Nhïng bí m-t b¡n ph£i bi¿t khi bÓ k¿t Thiên Bình Thiên Bình là mÙt chòm sao ·c biÇt. N¿u b¡n ã bÓ k¿t Thiên Bình rÓi thì hãy à ý nhïng 10 iÁu sau ây à có thà kéo Thiên Bình l¡i g§n bên b¡n nhé. 152

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

[spoiler] 1. Khi Thiên Bình thích b¡n ch°a ch¯c ã cho b¡n bi¿t rõ tình c£m cça mình dành cho b¡n chÉ nh° mÙt ng°Ýi b¡n thông th°Ýng hay mÙt ng°Ýi b¡n ·c biÇt, bßi vì Thiên bình r¥t c§n c£m giác an toàn, khi n¯m trong tay mÙt iÁu gì ó ch¯c ch¯n thì Thiên Bình mÛi biÃu lÙ rõ ràng.

2. Có thà Thiên Bình ã thích b¡n nh°ng n¿u b¡n tÏ ra quá vÓ v-p, nhiÇt tình, b¡n s½ khi¿n Thiên Bình bÑi rÑi, không bi¿t ph£i Ñi m·t vÛi b¡n nh° th¿ nào. Vì v-y n¿u b¡n thích Thiên Bình thì không nên quá vÙi vàng, không s½ làm anh ¥y (cô ¥y) sã ch¡y ¥y.

3. N¿u b¡n muÑn nói chuyÇn yêu °¡ng vÛi Thiên Bình thì ban §u nh¥t Ënh ëng làm anh ¥y (cô ¥y) c£m giác nh° b¡n là ng°Ýi anh em cça hÍ, ëng có quá nhiÁu hành Ùng giÑng nh° mÑi quan hÇ anh em, chË em. Bßi vì mÙt khi Thiên Bình ã xác Ënh vË trí cça b¡n trong lòng rÓi thì r¥t khó thay Õi ¥y.

4, Ba câu quy¿t không nên hÏi Thiên Bình: - Em (anh) ß âu? - Em (anh) ang ß cùng vÛi ai? - Khi nào thì em (anh) vÁ nhà? N¿u là Thiên Bình là mÙt ng°Ýi ã lâu rÓi không yêu thì nhïng câu hÏi lo¡i này s½ làm cho Thiên Bình h¿t séc bÑi rÑi, hoang mang không bi¿t tr£ lÝi b¡n th¿ nào, tình c£m sau này diÅn bi¿n ra sao b¡n cing có thà oán °ãc rÓi.

5. Thiên bình không có khái niÇm vÁ thÝi gian, trë khi ó là v¥n Á anh ¥y (cô ¥y) thñc sñ quan tâm, Thiên Bình là chòm sao có thói quen thay Õi, có thà Thiên Bình ã tëng nói vÛi b¡n là vào thÝi gian này s½ i làm viÇc gì ó, sau ó l¡i không làm. N¿u b¡n hÏi, Thiên Bình cing không bi¿t tr£ lÝi th¿ nào vì c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

153


BlogBook

1.2. October

anh ¥y (cô ¥y) có thà do b-n chuyÇn khác mà ã quên m¥t. Ho·c có khi Ënh nói iÁu gì nh°ng ngh) ¿n viÇc gì ó hay ho l¡i bÏ iÁu phía tr°Ûc quên m¥t tiêu. Cho nên b¡n ëng th¥y iÁu ó là l¡ nhé.

6. N¿u Thiên Bình Ënh ß bên c¡nh b¡n, s½ tñ mình s¯p ·t r¥t nhiÁu viÇc, nh°ng ch°a ch¯c ã nói vÛi b¡n, vì sã nói tr°Ûc b°Ûc không qua r¥t m¥t m·t ho·c muÑn à cho b¡n có mÙt niÁm vui b¥t ngÝ. Cho nên ôi khi b¡n không nên kì vÍng Thiên Bình s½ nói gì, vì dù sao trong cuÙc sÑng làm °ãc h¡n là nói °ãc.

7. Khi Thiên Bình nói ra mÙt tiêu chu©n nào ¥y, ch°a ch¯c là nh¯m vào b¡n. Ñi vÛi ng°Ýi mình yêu, Ñi vÛi ng°Ýi thân và vÛi chính b£n thân mình Thiên Bình Áu ·t ra nhïng tiêu chu©n riêng. Tiêu chu©n này có thà rÙng rãi, có thà r¥t nghiêm kh¯c, nói chung là khó xác Ënh, nh°ng tr°Ûc h¿t Áu ph£i l°¡ng thiÇn, chân thành.

8. Thiên Bình dù ít hay nhiÁu Áu có mÙt chút u u¥t, buÓn chán, cho nên nhïng ng°Ýi luôn vui v» ho¡t bát nh° ánh d°¡ng s½ có mÙt séc hút ·c biÇt vÛi Thiên Bình. Tuy nhiên n¿u Thiên Bình ß bên c¡nh kiÃu ng°Ýi này s½ có mÙt chút áp lñc tâm lý, ôi khi th¥y tñ ti. Vì v-y n¿u b¡n là ng°Ýi nh° th¿ hay hÍc cách th-t dËu dàng, tâm lý khi ti¿p c-n vÛi Thiên Bình.

9. Khi mÛi b¯t §u Thiên Bình có thà c£m th¥y r¥t ng¡i ngùng khi nói nhïng câu yêu °¡ng vÛi b¡n. ThÝi gian lâu d§n mÍi thé s½ tÑt h¡n. Vì v-y ëng hiÃu l§m Thiên Bình nhé.

10. N¿u Thiên Bình làm vã s½ là mÙt ng°Ýi vã tuyÇt vÝi nh¥t, chÉ có iÁu ôi chút h¡n l°Ýi, n¿u b¡n t¿ nhË nh¯c nhß cô ¥y nh¥t Ënh s½ sía. Cô ¥y cing s½ giúp b¡n hi¿u kính vÛi cha m¹, Ñi xí tÑt vÛi b¡n bé. ChÉ là ôi khi viÇc cô ¥y quá quan tâm ¿n b¡n bè s½ làm b¡n không quen, hãy nh¹ nhàng nói vÛi cô ¥y nhé. Hãy b£o vÛi cô ¥y à ng°Ýi khác tñ gi£i quy¿t công viÇc cça mình, cô 154

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

¥y s½ th£ lÏng b£n thân ra mÙt chút. [/spoiler]

TÕng quát vÁ cung Thiên Bình Sau khi rÝi chòm Xí Nï, të ngày 24/9 ¿n 23/10 m·t trÝi i qua chòm Libra (Thiên Bình) ngh)a là cái cân. Tuy nhiên, khó có thà nói Thiên Bình là nhïng ng°Ýi th ng b±ng. Tr°Ûc khi ¡t °ãc tr¡ng thái th ng b±ng, cái cân ph£i dao Ùng, ung °a r¥t lâu bên này bên kia.

Ng°Ýi sinh cung Thiên Bình c m ghét thói thô l×, nh°ng Óng thÝi có thà không c§n hÏi, ¿n t¯t phåt máy thu hình cça b¡n n¿u cho r±ng nó mß âm thanh quá to. Thiên Bình yêu m¿n mÍi ng°Ýi, nh°ng Óng thÝi c m ghét ám ông. HÍ nh° nhïng vË tiên phúc h-u dàn hoà nhïng ng°Ýi tranh cãi nhau, nh°ng l¡i có thà chính mình cà khËa cãi vã. HÍ hoà nhã cßi mß, nh°ng l¡i có thà g¯t gÏng r¥t lâu. HÍ vëa thông minh l¡i vëa th¡ ngây. Không ngÓi yên mÙt ch×, nh°ng ch³ng vÙi vàng i âu. Nhìn chung, d°Ýng nh° ß hÍ không có mÙt °u iÃm nào mà l¡i không °ãc cân Ñi b±ng mÙt nh°ãc iÃm, và ng°ãc l¡i. MÙt sñ a nhân cách ¿n kó l¡ ph£i không?

Hình théc Thiên Bình không có gì áng à phân biÇt vÛi các cung khác. Khuôn m·t th°Ýng có °Ýng nét không lÛn, dÅ coi. ·c biÇt duy nh¥t có thà là lúm Óng tiÁn ß má ho·c c±m mÙt sÑ ng°Ýi, nh°ng không ph£i t¥t c£. Lúm Óng tiÁn °ãc coi là d¥u ¥n cça th§n VÇ nï. Nå c°Ýi cça hÍ là iÃn hình cça nhïng ai °ãc phù trã bßi th§n VÇ nï nå c°Ýi mÁm m¡i, dËu dàng, ngÍt ngào, pha chút bí hiÃm.

Th-m chí sñ cáu gi-n, xúc Ùng cing không làm hÏng, làm m¥t i v» bình th£n trên khuôn m·t cça Thiên Bình. MiÇng Thiên Bình th°Ýng có hình nh° c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

155


BlogBook

1.2. October

cánh cung, môi hÓng t°¡i. Thiên Bình th°Ýng có thân hình ¹p. Và ·c biÇt, trong v» ¹p cça àn bà Thiên Bình có nét gì ó nam tính, còn ß àn ông có nét nï tính. iÁu ó không có ngh)a là àn bà Thiên Bình ph£i giÑng nh° lñc s), còn àn ông nh° các tiÃu th°. Nh°ng hình théc cça hÍ qu£ là có ©n hiÇn s¯c thái cça giÛi tính Ñi l-p. Qua sñ mô t£ nh° trên, b¡n s½ ngh) r±ng tính cách cça Thiên Bình cing mÁm m¡i, dËu dàng và áng yêu. iÁu ó úng, nh°ng chÉ úng mÙt nía. ó là lúc Thiên Bình ß trong tâm tr¡ng th ng b±ng. Còn lúc khác, hÍ béc xúc, dÅ cáu, Óng bóng, b°Ûng bÉnh, u¥t éc và hung dï. RÓi sau, Thiên Bình l¡i i vào tr¡ng thái th ng b±ng, và hÍ l¡i dÅ th°¡ng, thông minh, và tÑt bång.

B¡n nên nhÛ tr°Ûc khi °ãc th ng b±ng thì 2 cán cân luôn dao Ùng. Do ó bên trong Thiên Bình nh° có hai con ng°Ýi ang tranh cãi - phân xí nhau, iÁu này n¿u lÙ ra m·t b¡n s½ th¥y hÍ trß nên lúng túng n¿u phát hiÇn mình vëa quy¿t Ënh sai và ngay l-p téc 1 con ng°Ýi khác trong hÍ s½ có ph°¡ng án l¥p lÕ thçng ó l¡i. Thiên Bình mãi mãi v°¡n tÛi sñ hài hoà, nh°ng không ¡t °ãc th°Ýng xuyên. Nh° v-y b¡n ã th¥y qua phân tích nét " a nhân cách" này hoàn toàn không giÑng vÛi Song Tí. Các Thiên Bình thay Õi quy¿t Ënh trong lúc cán cân ang dao Ùng thì r¥t nhanh nh°ng không giï °ãc lâu chuyÃn bi¿n tâm lý ó nh° chòm Song Tí. Chính ·c iÃm này mà ta nói Song Tí và Thiên Bình khá hãp nhau. Có lúc Thiên Bình nhiÇt huy¿t khçng khi¿p, lao i kh¯p thành phÑ g§n nh° vÛi tÑc Ù ánh sáng, trong mÙt ngày làm °ãc công viÇc b±ng ng°Ýi khác làm c£ tu§n không xong, làm viÇc m×i ngày 18 ti¿ng, dành có 5 ti¿ng cho gi¥c ngç mà v«n s£ng khoái. Nh°ng b×ng nhiên nh° thà có bÙ ph-n nào ó bË hÏng, hÍ c£ ngày uà o£i, mê ngç. ThÝ ¡ vÛi mÍi viÇc, ch³ng thi¿t c§m tÝ báo hay ngó ¿n TV, hÍ có thà ngÓi hàng giÝ nhìn m m vào mÙt iÃm vô hình. RÓi nh° có mÙt công t¯c °ãc b-t lên, hÍ chuyÃn sang tâm tr¡ng s§u não, b¯t 156

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

§u than thân trách ph-n, ho·c gây om xòm të chuyÇn không âu. RÓi nh° nút iÁu khiÃn l¡i °ãc g¡t sang vË trí khác, hÍ l¡i áng yêu, xinh ¹p, ho¡t bát và lËch thiÇp.

Ai có dËp nhìn th¥y hÍ ß mÙt trong các tr¡ng thái trên, không Ýi nào tin n¿u nghe kà r±ng Thiên Bình có thà hoàn toàn khác. HÍ ngh) ó là sñ thÕi phÓng, không thà có sñ k¿t hãp nh° v-y trong mÙt con ng°Ýi sñ lËch thiÇp và sñ x¥c x°ãc, m¡nh m½ và y¿u uÑi, vui t°¡i và ç dÙt, n ng lñc làm viÇc to lÛn và sñ l°Ýi bi¿ng vô vÍng.

Thiên Bình là nhïng ng°Ýi kho» m¡nh c£ vÁ tâm th§n l«n thà ch¥t. MÙt cách b£n n ng, hÍ bi¿t tránh nhïng c ng th³ng trí óc, quá t£i vÁ thà lñc b±ng cách cho c¡ thà mình thÝi gian nghÉ ng¡i kéo dài. Th°Ýng x£y ra nh¥t vÛi Thiên Bình là n quá méc (có lúc tÛi tình tr¡ng bÙi thñc), uÑng r°ãu quá nhiÁu, d«n ¿n các bÇnh vÁ gan, th-n và au §u. Tính cách cça Thiên Bình °ãc t¡o dÇt nên të nhïng sãi mâu thu«n. iÁu hÍ yêu thích nh¥t trên Ýi này là tranh lu-n, vÁ b¥t cé v¥n Á nào, të chuyÇn Óng hÓ ch-m m¥y giây cho ¿n nhïng sñ kiÇn quÑc t¿ phéc t¡p. °ãc dËp tranh cãi là Thiên Bình c£m th¥y mình nh° cá g·p n°Ûc nh° rÓng g·p mây. ChÉ c§n ai ó khen mÙt cuÑn sách là Thiên Bình, iÇu nghÇ không kém gì mÙt nhà phê bình thñc thå, v¡ch ra nhïng nh°ãc iÃm cça nó. N¿u b¡n không thích mÙt bÙ phim, Thiên Bình s½ nói ó là bÙ phim hay nh¥t có thà xem °ãc trong n m nay và °a ra §y ç lu-n chéng cho iÁu này. a sÑ Thiên Bình khi lña chÍn mÙt quy¿t Ënh úng cho mình th°Ýng do dñ lâu ¿n n×i có lúc viÇc lña chÍn không còn là c§n thi¿t nïa bßi vì mÙt ho·c vài ph°¡ng án ã h¿t tÓn t¡i. Sñ thi¿u quy¿t oán cça Thiên Bình ôi khi v°ãt quá mÍi giÛi h¡n. M«u câu yêu thích nh¥t cça hÍ là MÙt m·t thì& (ti¿p theo là mÙt lo¡t lu-n cé) và nh°ng m·t khác& (l¡i mÙt lo¡t lu-n cé khác dài không kém). B±ng sñ ch-m chãi, vÛi nhïng lu-n gi£i b¥t t-n, tính thi¿u quy¿t oán cça mình, Thiên Bình có thà làm cho ng°Ýi quy¿t oán và nóng n£y ph£i phát c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

157


BlogBook

1.2. October

iên.

Tuy nhiên, n¿u b¡n nh¯c ¿n tính cách này mÙt cách trñc ti¿p hay gián ti¿p, Thiên Bình s½ l-p téc b¯t §u bào chïa quy¿t liÇt và bác bÏ t¥t c£.

Trong công viÇc, Thiên Bình trong s¡ch nh° pha lê. Do thói quen cÑ hïu ngh) lâu xem quy¿t Ënh gì và nh° th¿ nào, hÍ ít khi sai l§m. a sÑ Thiên Bình phát triÃn m¡nh kh£ n ng t-p trung cao Ù Ã th¥u hiÃu nhïng v¥n Á sâu s¯c và to lÛn. Thiên Bình say mê sách, không chÉ nÙi dung, mà c£ hình théc và mùi th¡m cça sách. NhiÁu ng°Ýi cung Thiên Bình có th° viÇn riêng ß nhà.

Thiên Bình là nhïng ng°Ýi có tính nghÇ s), không thÝ ¡ vÛi các lo¡i hình nghÇ thu-t: âm nh¡c, hÙi ho¡, v n th¡. HÍ không thích các màu rñc rá, hÍ °a chuÙng các gam màu mÝ nh¡t. Thiên Bình là nhïng ng°Ýi sành n, bi¿t th°ßng théc các lo¡i r°ãu ngon. Trí tuÇ cça Thiên Bình t°¡ng xéng vÛi kim c°¡ng rñc rá và opal mÁm m¡i a s¯c. Kim lo¡i mang l¡i may m¯n cho hÍ là Óng. Tính cách cça Thiên Bình phù hãp vÛi hai mùa thu và xuân, ·c tr°ng bßi tính không Õn Ënh, dÅ Õi thay. Të 24/9 ¿n 23/10 là tháng dành cho Thiên Bình, nhïng con ng°Ýi tinh t¿ giàu óc quan sát. Thiên Bình là biÃu t°ãng b¥t Ùng duy nh¥t trong cung hoàng ¡o. T¥t c£ nhïng ng°Ýi cung khác Áu ¡i diÇn cho ng°Ýi ho·c Ùng v-t. NhiÁu nhà chiêm tinh hiÇn ¡i coi ó nh° iÃm ·c biÇt nh¥t cça các cung hoàng ¡o bßi vì nó ¡i diÇn cho Énh iÃm cça n m, cao iÃm cça mùa, khi t¥t c£ nhïng h¡t giÑng cça mùa xuân °ãc thu ho¡ch. Th-t êm dËu khi ¯m mình trong c£m giác th° giãn, h°ßng nhïng tia n¯ng cuÑi cùng cça m·t trÝi mùa hè và nhïng thành qu£ të c£ n m mÇt nhÍc cça mình. Ng°Ýi cung này cing n±m trong sÑ nhïng ng°Ýi lËch sñ nh¥t, xinh ¹p nh¥t cça m°Ýi hai cung hoàng ¡o. HÍ có v» thanh lËch, duyên dáng và gu th©m mù sành iÇu, là con ng°Ýi tñ nhiên, r¥t nh¹ nhàng, và là nhïng ng°Ýi 158

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

yêu thích cái ¹p, sñ hài hòa (c£ trong âm nh¡c và Ýi sÑng xã hÙi) và nhïng thú vui mà chúng mang l¡i.

HÍ có §u óc phân tích tÑt, có thà dëng l¡i và nhìn nh-n khách quan mÙt v¥n Á khi c§n ¿n mÙt sñ Ënh o¡t công b±ng. Nh°ng hÍ không bao giÝ kh°Ûc të nhïng thí thách, hay b¥t cé ai thách théc quan iÃm cça hÍ. Tuy nhiên, Thiên Bình cing có nh°ãc iÃm là thi¿u kiên nh«n và r¥t hung h ng khi ph£i chéng minh là hÍ úng. Nh°ng tính cách ng°Ýi cung này nói chung là cân b±ng, và trung tính.

Thiên Bình r¥t nh¡y c£m vÛi tình c£m cça ng°Ýi khác và có n ng khi¿u, ôi khi ¿n Ù g§n nh° tâm linh, hiÃu bi¿t các nhu c§u tình c£m cça b¡n bè và hÓi áp l¡i b±ng sñ l¡c quan b©m sinh cça hÍ. N¿u ai ó có mÙt ng°Ýi b¡n Thiên Bình, hÍ s½ nói, Thiên Bình luôn luôn làm cho tôi c£m th¥y th-t tuyÇt khi ß bên cô ¥y. HÍ là con ng°Ýi thích giao thiÇp. Thiên Bình ghét sñ tàn b¡o, thô tåc và xung Ùt giïa con ng°Ýi, nên hÍ luôn làm h¿t séc mình à hãp tác và thÏa hiÇp vÛi t¥t c£ mÍi ng°Ýi xung quanh.

Tâm hÓn hÍ h°Ûng vÁ nghÇ thu-t h¡n là trí tuÇ, m·c dù hai m·t này cing r¥t ôn hòa và cân b±ng. HÍ có nh-n théc tÑt và kh£ n ng quan sát không tÓi, nhÝ ó hÍ có thà ánh giá nhïng n× lñc cça riêng mình cing nh° nhïng ng°Ýi khác, mang ¿n sñ toàn v¹n trong công viÇc.

Trong tình yêu, hÍ r¥t bi¿t thông c£m vÛi quan iÃm cça ng°Ýi khác, luôn cÑ g¯ng gi£i quy¿t b¥t kó b¥t Óng nào b±ng sñ thÏa hiÇp và hòa bình. HÍ yêu ng°Ýi khác giÛi say ¯m, có khi tÛi méc iên cuÓng nên hÍ °a thích vË ngÍt cça sñ lãng m¡n trong tình yêu.

Nhïng nét tiêu cñc Thiên Bình sß hïu là tính phù phi¿m, thi¿u thñc t¿, nông c¡n. Ngoài ra, hÍ còn là nhïng ng°Ýi dÅ thay Õi và thi¿u quy¿t oán, thi¿u kiên nh«n khi ph£i theo uÕi nhïng måc tiêu dài h¡n ho·c mÙt thói quen, c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

159


BlogBook

1.2. October

nhút nhát, dÅ tính ¿n thå Ùng. Ít khi nÕi gi-n nh°ng ôi khi l¡i có thà gây sÑc mÍi ng°Ýi xung quanh vÛi nhïng c¡n thËnh nÙ b¥t ngÝ. Con trai Thiên Bình r¥t dÅ sa vào cÝ b¡c, còn con gái thì liÁu l)nh, ngông cuÓng, ghen tË và b¥t c©n vÁ tiÁn b¡c; ôi khi s½ d«n ¿n lãng phí c£ cça c£i và tài n ng. iÃm chung cça con trai và con gái Thiên Bình là hÍ Áu buôn d°a lê vÉa hè trình Ù siêu ³ng. MÙt ·c tính cça cung này là tò mò vô Ù cé thôi thúc hÍ ph£i tìm hiÃu mÍi scandal të bé ¿n lÛn.

160

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.2. October

Cung BÍ C¡p - Scorpio

Th§n Nông 24/10

22/11

(2009-10-20 00:19) - Henry Long Nguyen

Cung Hoàng ¡o này bao gÓm nhïng ng°Ýi r¥t khác nhau vÁ tính cách. Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, hÍ chia thành ba lo¡i.

Lo¡i thé nh¥t Bò C¡p Thu§n tuý tàn nh«n, thù dai, nÍc Ùc cça nó nguy hiÃm Ñi vÛi ng°Ýi xung quanh, nh¥t là k» thù.

Lo¡i thé hai

Bò C¡p

¡i bàng

m¡nh m½, tñ l-p, sáng suÑt và công b±ng.

Lo¡i thé ba có tên gÍi Th±n l±n xám y¿u uÑi, than thân trách ph-n mà không cÑ g¯ng tác Ùng tích cñc vào hoàn c£nh, c m thù t¥t c£.

Nh° v-y, lo¡i Thu§n tuý h°Ûng séc m¡nh vào sñ phá hu÷, lo¡i ¡i bàng h°Ûng sinh lñc cho sñ sáng t¡o, lo¡i Th±n l±n xám kìm hãm nÍc Ùc trong nÙi t¡ng, tñ làm h¡i mình.

Të tÑn và quy¿n ri, hÍ có nét riêng r¥t h¥p d«n. VÛi nguÓn n ng l°ãng c¡ tà dÓi dào và trí tuÇ vÑn có, Bò C¡p có n ng lñc lãnh ¡o tuyÇt vÝi. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

161


BlogBook

1.2. October

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm:

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Profile

• Cung thé: 8 trên Hoàng 162

¡o c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

• Hành tinh cai qu£n: sao Diêm V°¡ng (t°ãng tr°ng cho sñ nh-n théc, sñ sinh sôi n£y nß và cái ch¿t, sñ phát triÃn Óng Áu nh°ng të të, sñ tái sinh và sñ th§m kín) • BiÃu t°ãng: con bÍ c¡p •

á: hoàng ngÍc, á Opal mËn màng và l¥p lánh s¯c màu (t°ãng tr°ng cho tính cách nÓng nhiÇt và chân thành)

• Nguyên tÑ: n°Ûc •

·c tr°ng: sñ cÑ Ënh

• BÙ ph-n c¡ thÃ: c¡ quan sinh s£n • Të khóa: SEX • Sß tr°Ýng: iÁu tra • Sß o£n: ch¡i cÝ • Công viÇc phù hãp: thám tí t°, nhà ph©u thu-t, diÅn viên • Phå kiÇn không thà thi¿u: kính lúp • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: sñ lôi cuÑn, quy¿n ri •

iÃm ¿n: Hà Lan

• ¯Ûc muÑn th§m kín: l-p chi¿n công • Màu s¯c: màu Ï và màu h¡t d» • Con sÑ may m¯n: 2, 7, và 9 • H¹n hò vÛi: Cñ Gi£i, Song Ng° • Làm b¡n vÛi: B£o Bình, S° Tí • Cung không hãp: Kim Ng°u • Yêu thích: sñ huyÁn bí, am mê, liÁu l)nh • Ghét: thi¿u sñ hài hòa, cô Ùc, ph£i °a ra quy¿t Ënh • Món quà yêu thích: °ãc t·ng các món quà nh° qu§n áo, Ó trang iÃm à tô iÃm cho v» ¹p quy¿n ri vÑn có; nh-n các lo¡i sách khoa hÍc viÅn t°ßng à thÏa mãn trí t°ßng t°ãng phong phú • Nhà cía: thích trang trí ngôi nhà cça mình vÛi các v-t dång biÃu tr°ng cho tình yêu, sñ tái sinh và niÁm am mê cuÙc sÑng. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

163


BlogBook

1.2. October

TruyÁn thuy¿t Theo th§n tho¡i Hy L¡p, cung Scorpius Á c-p tÛi con bÍ c¡p °ãc nï th§n Hera (ho·c có thà là Gaia) phái i gi¿t thã s n Orion, con bÍ c¡p ã b¥t ngÝ të d°Ûi ¥t chui lên c¯n vào chân Orion cho ¿n ch¿t. C£ Orion và Bò C¡p Áu °ãc vinh danh cho tên nhïng chòm sao, nh°ng n±m ß vË trí Ñi nhau mà chúng không thà g·p nhau. Ng°Ýi ta cho r±ng sñ Ñi l-p này là biÇn pháp cça các vË th§n nh±m ng n ch·n mÑi thù h-n ti¿p diÅn giïa bÍ c¡p và Orion.Tuy nhiên trong mÙt sÑ dË b£n khác, th§n Apollo mÛi là ng°Ýi cí bÍ c¡p i gi¿t Orion, b¯t nguÓn të sñ ghen tuông ngày càng lÛn cça th§n vÛi Orion khi th¥y Artemis ngày càng quan tâm tÛi chàng ta. Sau ó, hÑi h-n vì hành Ùng cça mình, Apollo ã giúp Artemis treo hình £nh cça Orion lên b§u trÝi êm. Tuy nhiên, hình £nh cça bÍ c¡p cing °ãc °a lên trÝi, và m×i khi bÍ c¡p xu¥t hiÇn trên °Ýng chân trÝi thì ß phía bên kia cça b§u trÝi, Orion b¯t §u l·n i, Orion v«n luôn ph£i bÏ ch¡y khÏi k» thù cça mình. BÍ c¡p cing xu¥t hiÇn trong mÙt dË b£n vÁ câu chuyÇn cça Phaethon, éa con x¥u sÑ cça th§n M·t TrÝi Helios. Phaethon ã nài Helios cho phép mình c°ái c× xe ngña m·t trÝi mÙt ngày. Vì quá nuông chiÁu con, Helios ã ch¥p thu-n. Sau ó Phaethon ã m¥t iÁu khiÃn c× xe m·t trÝi. Li ngña ã ho£ng sã khi trông th¥y mÙt con bÍ c¡p th§n khÕng lÓ hung hãn ch·n trên °Ýng i, và chúng ã kéo c× xe di chuyÃn kh¯p n¡i trên b§u trÝi, không tuân theo sñ iÁu khiÃn cça Phaethon nïa. TruyÁn thuy¿t nói r±ng vÇt chuyÃn Ùng cça c× xe ã t¡o ra chòm sao Eridanus. CuÑi cùng, th§n Zeus ã h¥t v ng Phaethon ra khÏi c× xe b±ng mÙt tia sét à k¿t thúc sñ h×n lo¡n ó. BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng cça HÕ Cáp là chï M, vi¿t t¯t cça Mars vË thç l)nh truyÁn thÑng cça bÍ c¡p, vÛi cái uôi t°ãng tr°ng cho ngòi Ùc. Thã s n cÕ ¡i Orion tëng khoác lác r±ng không có con quái v-t nào ç lÛn à gi¿t ông ta. BÍ C¡p ã chéng minh r±ng ông ta sai. Ng°Ýi thuÙc cung HÕ Cáp có thà phát huy séc 164

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

m¡nh trong các cuÙc ¥u và sí dång nó à °¡ng §u vÛi mÍi thí thách. Hình £nh t°ãng tr°ng Hình £nh t°ãng tr°ng cça chòm HÕ Cáp là mÙt hình t°ãng khi¿n cho ng°Ýi ta nhìn th¥y mà sã, muÑn nghiên céu t-p tính và ·c tr°ng cça loài sinh v-t này, chúng ta c§n ph£i làm mÙt chuy¿n du lËch m¡o hiÃm, ¿n nhïng vùng sa m¡c hoang dã và nhïng khu vñc núi non nhiÇt Ûi, i quan sát lo¡i Ùng v-t có vÏ céng chÉ ho¡t ông vào ban êm mà mÍi ng°Ýi gÍi là bÍ c¡p này. Nhïng con bÍ c¡p sÑng Ùc thân, chúng có hình thà to, bóng sáng, thích i ki¿m théc n vào ban êm, ban ngày thì nghÉ ng¡i trong hang Ùng ho·c khe á. B¡n chÉ c§n nhìn th¥y chi¿c uôi dài có Ñt cça nó, thì s½ l-p téc nh-n ra nó ngay. Ph§n cuÑi cça chi¿c uôi có mÙt o¡n chéa nÍc Ùc. Ph§n cong này lên ¿n ph§n l°ng cça nó, dùng à c£nh báo nhïng loài Ùng v-t ki¿m n ho·c nhïng k» Ëch ang Ënh xâm ph¡m nó không °ãc ti¿n l¡i g§n. Cho dù vÁ b£n ch¥t mà nói, nÍc Ùc là à tñ vÇ ché không ph£i là à t¥n công, nh°ng khi Ñi ph°¡ng khiêu chi¿n vÛi nó, nó s½ ding c£m rÝi khÏi ch× ©n náu cça mình, và lao vào chi¿n ¥u. Ngay c£ khi nó tñ gi¿t ch¿t b£n thân mình, cing không chËu thëa nh-n mình ã bË ánh b¡i. Vì v-y r¥t nhiÁu ng°Ýi vëa mÛi nhìn th¥y nó ã bi¿t là con bÍ c¡p, và t¡i sao viÇc giï mÙt kho£ng cách vÛi nó là r¥t quan trÍng. Trong các cuÙc tr¯c nghiÇm và nghiên céu khoa hÍc hiÇn ¡i ã chéng minh, hÍ hàng bÍ c¡p r¥t rÙng lÛn, h¡n nïa Áu có b£n l)nh chi¿n ¥u. Nh°ng, chÉ có nhïng con bÍ c¡p sÑng ß hoang m¡c Sahara và trong khu vñc Mexico mÛi có thà khi¿n cho con ng°Ýi i ¿n ch× ch¿t. T¥t c£ các loài bÍ c¡p tr°Ûc khi giao phÑi Áu cí hành mÙt nghi théc phéc t¡p. Tính cách c¡ b£n NÕi ti¿ng là biÃu t°ãng m¡nh m½ nh¥t trong Hoàng ¡o, HÕ Cáp sÑng cuÙc Ýi sung túc vÛi nhïng mÑi quan hÇ cá nhân sâu s¯c và bÁn ch·t. Tr» con c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

165


BlogBook

1.2. October

sinh ra d°Ûi cung này th°Ýng khôn ngoan tr°Ûc tuÕi. NhiÁu nhà chiêm tinh gÍi sao này là nhïng linh hÓn già d·n nh¥t . Ng°Ýi HÕ Cáp r¥t kín ti¿ng. Ng°Ýi khác có thà sÑng vÛi hÍ nhiÁu n m mà không sao hiÃu h¿t con ng°Ýi hÍ. HÍ th°Ýng ngåy trang, nói không khi ý muÑn r±ng có . Ng°Ýi sinh cung HÕ Cáp có thà r¥t khác nhau. Nh°ng có mÙt ·c iÃm khi¿n hÍ không thà l«n vÛi ai khác. ó là ôi m¯t. Không quan trÍng s¯c màu xám, xanh, nâu hay en ôi m¯t cça Scorpio có mÙt séc m¡nh thôi miên. Tr°Ûc cái nhìn cça hÍ, ng°Ýi ta th¥y lúng túng, muÑn nhìn tránh i. ôi m¯t HÕ Cáp xuyên th¥u tâm hÓn b¡n. ôi m¯t hÍ ánh lên ngÍn lía c£m xúc mà không të ngï nào có thà diÅn t£ ç. Ng°Ýi trong cung HÕ Cáp có ngo¡i hình ¹p ½. HÍ có trí tuÇ và không thí thách nào Ñi vÛi hÍ là quá khó. HÍ là nhïng ng°Ýi thú vË, dÅ g§n và hay giúp á ng°Ýi khác. N¿u b¡n không làm iÁu gì bçn xÉn vÛi ng°Ýi sao HÕ Cáp, hÍ s½ là ng°Ýi b¡n g¯n bó suÑt Ýi vÛi b¡n. HÍ có xu h°Ûng thích iÁu khiÃn và kiÃm soát mÍi thé. HÍ cñc kó ghen tuông và lên k¿ ho¡ch hàng tu§n à tr£ ia. HÍ thích hãp làm thám tí, bác sù, và lu-t s° vì không gì có thà thoát khÏi sñ chú ý cça hÍ. Sao HÕ cáp v-n hành trong 3 t§ng lÛp ti¿n hóa linh hÓn. Méc phát triÃn th¥p nh¥t là loài bò c¡p thu§n túy. Chúng th°Ýng buÓn r§u và dùng séc m¡nh cça mình vào viÇc tàn phá. Nhïng tên tÙi ph¡m thuÙc HÕ Cáp th°Ýng °ãc sinh ra d°Ûi méc Ù này. Thé 2 là loài chim ¡i Bàng. Nó s£n sinh ra ng°Ýi HÕ Cáp §y tham vÍng, chi¿n th¯ng và giÏi kinh doanh. HÍ bi¿t bi¿n á thành vàng, bi¿n x¥u thành tÑt. BiÃu hiÇn cao nh¥t cça sao này là chim Ph°ãng Hoàng Tái Sinh. Nhïng ng°Ýi HÕ Cáp ß lÛp này là ph§n lÛn là nhïng nhân v-t xu¥t chúng và §y uy quyÁn. Sñ ra Ýi cça ng°Ýi sinh cung Bò C¡p h§u nh° luôn trùng vÛi sñ qua Ýi cça mÙt ng°Ýi trong dòng tÙc, x£y ra mÙt n m tr°Ûc ho·c sau ngày sinh. T°¡ng tñ, cái ch¿t cça Bò C¡p d«n ¿n sñ ra Ýi cça mÙt thành viên mÛi trong gia 166

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

ình mÙt n m tr°Ûc ho·c sau ngày ó (My Opera). iÁu ·c biÇt này ch¯c h³n có liên quan ¿n truyÁn thuy¿t vÁ Ph°ãng Hoàng Lía- loài chim sinh tí b±ng cách âm §u vào lía, rÓi të ngÍn lía ó s£n sinh ra th¿ hÇ mÛi m¡nh m½ h¡n. Sinh lñc cça HÕ Cáp to lÛn ¿n n×i c§n có nhïng n ng l°ãng h× trã mÛi ç iÁu kiÇn cho nó xu¥t hiÇn trên Ýi. Và ng°ãc l¡i, khi ng°Ýi ó rÝi sang th¿ giÛi bên kia, n ng l°ãng °ãc gi£i phóng ra kó v) ¿n n×i ç cho sñ t¡o hoá mÙt sinh linh mÛi. Phân tích Khi m·t trÝi chuyÃn Ùng ¿n vùng hoàng ¡o n±m giïa hai chòm sao c¡nh nhau, ·c tr°ng tính cách s½ Ùt nhiên phát sinh nhïng chuyÃn bi¿n lÛn. Quan sát ·c tr°ng tính cách cça Thiên Bình nh¹ nhàng tuó tiÇn, không vÙi vàng, l°Ýi nhác chuyÃn thành lo¡i hình tính cách mÙt m¥t mÙt còn, mãnh liÇt cça HÕ Cáp, të ó chúng ta s½ phát hiÇn th¥y sñ chuyÃn bi¿n này khi¿n cho ta ph£i kinh ng¡c. ¿n trung tu§n tháng m°Ýi, sñ ôn hoà, ý théc t-p thÃ, thái Ù sÑng tuân thç nguyên t¯c cça Thiên Bình trong phút chÑc ã bi¿n m¥t, thay vào ó là ·c tr°ng tính cách hoàn toàn ng°ãc l¡i. Vì HÕ Cáp không có cing không thà có °ãc thái Ù ôn hoà nh° th¿; hÍ còn thích cuÙc sÑng cô Ùc không thích t-p thÃ. HÍ cing không thà tuân thç nhïng tiêu chu©n và lu-t lÇ trë nhïng nguyên t¯c cça b£n thân ra. Trong r¥t nhiÁu ph°¡ng diÇn, iÁu này khi¿n cho hÍ i vÁ hai phía hoàn toàn trái ng°ãc nhau, th°Ýng xuyên x£y ra hiÃu l§m. Tính cách này s½ gây ra nhiÁu iÁu không hay trong cuÙc sÑng. HÍ th°Ýng xuyên hiÃu l§m ho·c ánh giá sai nhïng ng°Ýi xung quanh. Cing giÑng nh° hình £nh t°ãng tr°ng cça mình, HÕ Cáp khi theo uÕi måc tiêu cça mình không thà hiÇn ra mình có tính t¥n công; mà l·ng l½ quan sát chÝ ãi, chÉ c§n thÝi c¡ ¿n, hÍ s½ nh£y ra phía tr°Ûc, và n¯m l¥y c¡ hÙi. N¿u g·p ph£i sñ khiêu khích ho·c t¥n công, hÍ s½ l-p téc quay §u l¡i, nh£y vào chi¿n ¥u, cho dù Ñi thç có m¡nh ¿n th¿ nào, hi vÍng chi¿n th¯ng có ít Ïi ¿n th¿ nào i ch ng nïa. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

167


BlogBook

1.2. October

°¡ng nhiên, chi¿n l°ãc này hoàn toàn không thà b£o £m l§n nào anh ta cing có thà chi¿n th¯ng, nh°ng Ñi vÛi anh ta mà nói, th¥t b¡i là không thà chËu ñng °ãc. N¿u anh ta th¥t b¡i nhiÁu l§n, anh ta s½ không thà chËu ñng °ãc thêm nïa, th¿ là mÙt sÑ ng°Ýi i theo con °Ýng cça nhïng chú bÍ c¡p, tñ Ñt ch¿t mình. HÍ tiêu cñc, bi quan, lãng phí tài n ng cça b£n thân, ch¡y trÑn hiÇn thñc, xa rÝi mÍi ng°Ýi, chán Ýi, và cuÑi cùng là lao vào m°ãn r°ãu à gi£i s§u, hu÷ ho¡i b£n thân. HÕ Cáp vëa không ph£i là nhïng ng°Ýi khoa tr°¡ng, tñ cao tñ ¡i, cing không ph£i là hïu ding vô m°u, theo uÕi danh lãi. à không bË th¥t b¡i anh ta s½ sí dång các b°Ûc i và biÇn pháp c§n thi¿t à ¡t ¿n måc ích cça mình. Anh ta s½ §u t° ph§n lÛn thÝi gian và tinh lñc; cho dù là công viÇc anh ta ph£i làm có nhàm chán vô vË ¿n th¿ nào i ch ng n°ã, có khi¿n ng°Ýi ta chán n£n, có nguy hiÃm ¿n th¿ nào i ch ng nïa, anh ta Áu tìm mÍi cách gi£i quy¿t khó kh n. Anh ta không bao giÝ nh°ãng mÙt ai, chÉ c§n có tia hi vÍng, anh ta s½ n× lñc à theo uÕi måc ích cça mình. Vì v-y anh ta không muÑn ti¿p nh-n nhïng lÝi c£nh cáo, không tin sñ chÉ ¡o cça ng°Ýi khác, l¡i cÙng vÛi khuynh h°Ûng không tín nhiÇm và luôn hoài nghi ng°Ýi khác; vì v-y, cho dù anh ta có cÑ g¯ng h¿t séc, thì nguy c¡ th¥t b¡i v«n có thà phát sinh. Nh° v-y, nhïng xung Ùng không thà khÑng ch¿ trong lòng anh ta s½ khi¿n cho anh ta có tâm lý báo thù nhïng ng°Ýi ã tëng c£n trß ho·c phán Ñi anh ta, n¿u bË coi th°Ýng ho·c bË ph£n bÙi, anh ta s½ h§u nh° không do dñ mà ti¿n hành t¥n công, khí th¿ ti¿n công lÛn à phá ho¡i t¥t c£. Nhïng ng°Ýi lëa g¡t anh ta, ch¡i trò hai m·t vÛi anh ta, ch¯c ch¯n ã tñ tìm cho mình mÙt Ñi thç hi¿u th¯ng cñc kì. Vì hÍ không bao giÝ quên b¡n. Cing giÑng nh° hình £nh t°ãng tr°ng, HÕ Cáp thích tñ ¿n tñ i, tñ làm tñ d°áng. HÍ không có héng thú vÛi thé bÁ nÕi ho·c nhïng thé không ph£i là cça mình. Cách bài trí nhà cça hÍ cing ph£n ánh nhïng nguyÇn vÍng thích cô Ùc, cách biÇt và sñ kiên trì theo uÕi tr-t tñ cça hÍ có khi ¿n méc Ù hà kh¯c. Qu§n áo và cách trang iÃm cça hÍ r¥t °ãc chú trÍng nh°ng l¡i không quá 168

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

c§u kì vì hÍ muÑn mÍi ng°Ýi c£m nh-n rõ ràng sñ tÓn t¡i cça hÍ. Nï giÛi th°Ýng trang iÃm vô cùng gãi c£m, qu§n áo có màu s¯c t°¡i sáng b¯t m¯t, hÍ l¥y ó à thu hút sñ chú ý cça ng°Ýi khác; nam giÛi l¡i h¥p d«n ng°Ýi khác b±ng t° th¿ chi¿n ¥u, trang phåc kì l¡. C£ nam giÛi và nï giÛi Áu bi¿t rõ séc m¡nh gãi c£m cça hÍ, và sí dång mÙt cách thành thåc °u th¿ này. HÍ có thà ¡t °ãc nhïng thé mà hÍ muÑn không? Th°Ýng xuyên °ãc, h¡n nïa còn r¥t hiÇu qu£. HÕ Cáp th°Ýng giÏi quan sát °ãc nhïng Ùng c¡ th-t sñ và th¿ giÛi nÙi tâm cça mÍi ng°Ýi xung quanh thông qua biÃu hiÇn bên ngoài và nguõ trang cça hÍ. HÕ Cáp s½ ph£i v°ãt qua hàng t¥ng trß ng¡i, không quan tâm ¿n sñ ph£n Ñi cça ng°Ýi khác, hÍ s½ v°ãt qua mÍi trß ng¡i à ¡t ¿n måc ích cho dù s½ ph£i i ¿n bÝ vñc nguy hiÃm. HÍ không bao giÝ quay §u nhìn l¡i, cing không suy ngh) ¿n h-u qu£ s½ nh° th¿ nào. Ñi vÛi chòm sao khác thì HÕ Cáp là iên rÓ và m¥t lý trí. HÕ Cáp cing không hÁ c£m th¥y ng¡c nhiên vÁ lu-n iÃm này. HÍ bi¿t mình là ng°Ýi theo chç ngh)a cñc oan, do ó cing s½ kéo theo nhïng ph£n éng cñc oan cça ng°Ýi khác. Nh°ng hÍ thích nh° v-y. Nhïng ng°Ýi sinh kì 10 ngày thé nh¥t ·c biÇt thà hiÇn rõ ràng ·c tr°ng tính cách kà trên. Kì thé hai khi biÃu ¡t nguyÇn vÍng thì th°Ýng khá khiêm tÑn và Ùng c¡ linh ho¡t; còn kì thé ba l¡i thà hiÇn tính cách r¥t quy¿t oán. Ph°¡ng théc t° duy, k) x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc HÕ Cáp luôn lúc nào cing chu©n bË chi¿n ¥u tÛi cùng vì nhïng thé hÍ muÑn. Không chÉ nh° v-y, tr°Ûc khi chi¿n ¥u, hÍ còn Ënh ra k¿ ho¡ch, suy ngh) v¥n Á tr°Ûc sau, th-m chí còn không ngh) ¿n c£ chuyÇn lùi b°Ûc. HÍ có thà suy ngh) th§m l·ng, mà không bao giÝ nói ra vÛi ng°Ýi khác. Tr°Ûc khi hÍ °a ra quy¿t Ënh, cho dù ng°Ýi khác có thúc giåc hÍ th¿ nào i ch ng nïa, có t¡o áp lñc th¿ nào vÛi hÍ cing không thà có °ãc áp án të hÍ. Ph°¡ng théc t° duy này khi¿n hÍ °ãc mÇnh danh là nhà t° t°ßng th§n bí . c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

169


BlogBook

1.2. October

Nh°ng, do quá trình t° t°ßng cça hÍ dña vào tình c£m mà không ph£i là t° duy logic; ph§n lÛn là xu¥t phát të dñ c£m và trñc giác mà không ph£i të nhïng ki¿n théc thông th°Ýng, vì v-y hÍ s½ bË nh§m l«n trong phán oán, të ó làm n£y sinh nhïng hiÃu l§m và th¥t b¡i khi¿n hÍ m¥t lòng tin. Trong nhïng th¥t b¡i này, n¿u hÍ tích cñc chç Ùng nói måc ích cça mình cho Óng nghiÇp, b¡n bè, sau ó ti¿n hành th£o lu-n, r¥t nhiÁu th¥t b¡i có thà tránh khÏi. Nh°ng m·c dù là hÍ có làm nh° v-y nh°ng cing r¥t ít khi hÍ ti¿p nh-n nhïng ý ki¿n cça ng°Ýi khác. Do hÍ luôn có thái Ù nghi ngÝ vÛi Ùng c¡ cça ng°Ýi khác, luôn mong muÑn tìm ra °ãc nhïng Ùng c¡ thñc sñ °ãc gi¥u kín cça ng°Ýi khác, HÕ Cáp luôn có thà phát biÃu ra nhïng câu nói mang tính khiêu khích. HÍ làm nh° v-y hoàn toàn khôngph£i à biÃu ¡t quan iÃm cça hÍ, mà ch³ng qua chÉ là m°ãn ó à quan sát ph£n éng cça ng°Ýi nghe. HÍ kiÃm nghiÇm mÑi quan hÇ giïa nhïng ng°Ýi xung quanh trong công viÇc ho·c trong cuÙc sÑng cá nhân thông qua nhïng cái b«y ngôn ngï. N¿u con cá ã bË m¯c câu, hÍ s½ cho r±ng nhïng hoài nghi mà hÍ vÑn bán tin bán nghi là úng, sau ó l¡i c n cé vào tình tr¡ng ph£n éng cça Ñi ph°¡ng à quy¿t Ënh méc Ù m¯c l×i cça Ñi ph°¡ng. Cho dù là bà chç ho·c nhân viên, ph°¡ng pháp suy ngh) cça HÕ Cáp là nhïng ánh giá tình c£m ché không ph£i là t° duy logic dña vào tâm lý. Vì v-y, trong cái vòng giao ti¿p xã hÙ cça hÍ chÉ toàn là nhïng ng°Ýi hÍ có thà bÙc lÙ tình c£m, hÍ có thà xí lý nhïng công viÇc c§n ph£i v¯t óc suy ngh), ho·c ào sâu nghiên céu, vì nhïng công viÇc này thích hãp vÛi hÍ, tho£ mãn yêu c§u cça b£n thân hÍ. HÕ Cáp r¥t áng °ãc tín nhiÇm, chÉ c§n hÍ muÑn, cho dù công viÇc có nh¹ nhàng tho£i mái hay không, có c§n nhiÁu thÝi gian hay không, hÍ Áu n× lñc làm viÇc không mÇt mÏi, hÍ không lãng phí thÝi gian. Khi hÍ b¯t §u n× lñc vì mÙt måc tiêu, hÍ quy¿t s½ không suy tính, do dñ ho·c thà hiÇn sñ không nhiÇt tình; khi hÍ quy¿t tâm khÑng ch¿ ng°Ýi khác, hÍ s½ toàn tâm toàn lñc t¡o áp lñc cho Ñi ph°¡ng thông qua mÙt sÑ ph°¡ng théc tinh vi. Trong m×i mÙt l)nh vñc ho·c m×i mÙt ph§n cça cuÙc sÑng, Ñi vÛi hÍ mà nói, 170

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

ho·c là có t¥t c£, ho·c là không, không có cách nói n°Ûc ôi .Cách hÍ nói chuyÇn ho·c các ph°¡ng théc giao l°u khác cça hÍ không ph£i là thao thao b¥t tuyÇt. Trong 12 chòm sao hÍ là chòm sao có thà hiÃu rõ °ãc séc m¡nh cça sñ im l·ng nh¥t, vì sñ im l·ng có thà khi¿n cho ng°Ýi khác nói ra nhïng iÁu hÍ ngh), hÍ c£m giác, mà b£n thân HÕ Cáp l¡i c£m th¥y là mình thu °ãc tin téc mà ng°Ýi khác l¡i không bi¿t là mình ngh) gì. Khi g·p ph£i sñ im l·ng khó hiÃu, r¥t nhiÁu ng°Ýi s½ không ngëng nói ra nhïng iÁu mà hÍ không Ënh nói ho·c không muÑn nói. iÁu này chéng minh cho câu tåc ngï: Nói càng ít, thì nghe càng °ãc nhiÁu. Trong toà án, lu-t s° th°Ýng sí dång k) x£o này ¡t °ãc nhïng hiÇu qu£ r¥t hïu dång- °¡ng nhiên, n¿u ng°Ýi làm chéng l¡i thuÙc chòm HÕ Cáp, v-y thì không °ãc rÓi, vì hÍ cing giÏi sí dång k) x£o này. Khi tìm công viÇc, HÕ Cáp nh¥t Ënh ph£i nhÛ: b¡n cing tìm nhïng công viÇc có thà t¡o c¡ hÙi cho b¡n, khi¿n cho b¡n có thà giành °ãc quyÁn lñc và Ëa vË nh¥t Ënh; tránh làm nhïng công viÇc vån v·t phéc t¡p, cho dù tiÁn thù lao có cao cing không muÑn làm; b¡n có th» làm nhïng công viÇc cing c§n có trách nhiÇm, vì b¡n có thà sí dång c£m nh-n trñc giác cça b¡n à phát hiÇn ra v¥n Á tr°Ûc khi nó x£y ra. B¡n ph£i £m b£o có °ãc nhïng ng°Ýi b¡n có thà xây dñng nhïng mÑi quan hÇ thân thi¿t và hoà hãp trong môi tr°Ýng làm viÇc cça b¡n. Tránh ti¿p xúc vÛi nhïng ng°Ýi mà b¡n không thích ho·c coi th°Ýng, vì nh° th¿ s½ khi¿n cho tâm tr¡ng cça b¡n bË suy såp, hiÇu qu£ công viÇc gi£m. TiÁn b¡c và sñ nghiÇp Tôi muÑn& ó là të th°Ýng g·p ß Bò C¡p khi nói vÁ l)nh vñc này. N ng lñc cça hÍ r¥t hãp vÛi viÇc qu£n lý, gi£i quy¿t v¥n Á và tìm ra các sáng ki¿n. Khi Bò C¡p ã ·t ra måc tiêu, không có gì có thà c£n trß hÍ. Ng°Ýi sinh cung Bò C¡p gi£i quy¿t r¥t tÑt các công viÇc mang tính khoa hÍc và c§n ti¿p c-n theo c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

171


BlogBook

1.2. October

h°Ûng sâu s¯c và trí tuÇ. VÛi kh£ n ng t-p trung cao và kù n ng làm viÇc tÑt, hÍ luôn là ng°Ýi i §u trong gi£i quy¿t tình huÑng. Scorpion r¥t coi trÍng sñ tôn trÍng l«n nhau trong công viÇc. HÍ muÑn Óng nghiÇp tôn trong hÍ và ng°ãc l¡i, hÍ cing dành cho ng°Ýi khác thái Ù ó. Là mÙt chòm sao Bò C¡p m¡nh m½ và §y bí ©n, b¡n làm tÑt nhïng viÇc cho phép nghiên céu và khám phá nhïng bí ©n cça tñ nhiên. B¡n bË lôi cuÑn bßi nhïng iÁu phéc t¡p, bí ©n và khác th°Ýng. Sñ tìm tòi nhïng gì sâu xa, bí ©n giúp b¡n nÕi trÙi h¡n trong nhïng công viÇc nh° trinh thám, khoa hÍc, nghiên céu và iÁu tra. Vì th¿, b¡n có thà thích làm viÇc nh° mÙt nhà hóa hÍc, mÙt d°ãc s), bác s) X-quang, nhà nghiên céu bÇnh hÍc, iÇp viên hay mÙt nhà ho¡t Ùng chính trË. Tuy nhiên, sñ héng thú trong ngành y và nhïng iÁu thuÙc vÁ tâm linh s½ có £nh h°ßng ¿n sñ chÍn lña nghÁ nghiÇp cça b¡n. B¡n là ng°Ýi có linh tính tÑt, thông minh, có §u óc phân tích, ch m chÉ, có Ùng lñc và tháo vát. Vì b¡n thích khám phá nhïng iÁu bí ©n, hãy cân nh¯c công viÇc iÇp viên, c£nh sát iÁu tra ho·c trong các ngành lu-t, v-t lý, nghiên céu và vi¿t lách. Là mÙt phå nï thuÙc chòm sao Bò C¡p, b¡n có thà chÍn viÇc trß thành mÙt bác s) y khoa ho·c mÙt bác s) tâm lý. Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Bò C¡p, b¡n có thà thích viÇc t¡o ra nhïng thay Õi trên th¿ giÛi. B¡n dùng kh£ n ng chi¿n l°ãc cça mình cho các ho¡t Ùng trong l)nh vñc chính trË. B¡n có uy tín và séc m¡nh à tìm °ãc nhïng môn Ç mà b¡n c§n. Tuy nhiên, niÁm say mê vÁ tÙi ph¡m hÍc ho·c trinh thám luôn £nh h°ßng ¿n sñ chÍn lña nghÁ nghiÇp cça b¡n. Các Óng nghiÇp cho r±ng b¡n là mÙt ng°Ýi ding c£m và dÅ nóng gi-n. HÍ ng°áng mÙ séc d»o dai và tính k÷ lu-t cça b¡n. Ph©m ch¥t cça mÙt ng°Ýi s¿p n¡i b¡n có thà °ãc mô t£ nh° trung thành, có trách nhiÇm và chËu ñng. B¡n có thà bË ám £nh trong công viÇc và hy vÍng nhïng ng°Ýi khác ph£i có c£m nh-n giÑng nh° v-y. Nhóm cça b¡n luôn trong 172

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

tr¡ng thái ngÓi trên qu£ bom chñc chÝ nÕ là b¡n. Bí m-t thành công cça b¡n là n ng lñc và séc khÏe phi th°Ýng cça b¡n. B¡n luôn có thà Ùng não vào b¥t cé lúc nào mà b¡n c§n. Kh£ n ng xoay xß và séc chËu ñng cça b¡n là vô t-n! NhÝ tính k÷ lu-t và n ng lñc, Bò C¡p khá rçng rÉnh vÁ tài chính. Cing có mÙt sÑ ng°Ýi r¥t may m¯n vì °ãc thëa h°ßng gia tài lÛn. Dù trong b¥t kó tr°Ýng hãp nào, Bò C¡p cing là ông chç ích thñc cça Óng tiÁn ang sß hïu, bi¿t chi tiêu úng cách và không vung tay quá trán. Bò C¡p th°Ýng có trong tay r¥t nhiÁu tài s£n có giá trË và suy ngh) r¥t kù tr°Ûc khi °a ra b¥t kó quy¿t Ënh nào liên quan ¿n tiÁn. B¡n bè và gia ình Trung thành và tÑt bång, ó chính là ph©m ch¥t nÕi b-t cça ng°Ýi sinh cung Bò C¡p khi nói vÁ mÑi quan hÇ b¡n bè. à k¿t thân vÛi mÙt ng°Ýi, Bò C¡p c§n r¥t nhiÁu thÝi gian tìm hiÃu và thí thách. Nh°ng khi ã lÍt vào m¯t xanh , mÑi quan hÇ s½ r¥t bÁn ch·t. NhiÇt tình, sâu s¯c và quy¿t oán, Bò C¡p s½ gi£i quy¿t v¥n Á ¿n cùng. Ng°Ýi cung này không thích to ti¿ng và thà hiÇn c£m xúc tr°Ûc m·t ng°Ýi khác. HÍ ít khi ch¡y nhào tÛi ôm l¥y ng°Ýi yêu. Bò C¡p thích sñ trung thành, thích tán tÉnh và thích mÑi quan hÇ b¡n bè lâu dài dám x£ thân vì nhau khi c§n thi¿t. M«u ng°Ýi này ghét nh¥t sñ gi£i t¡o, sñ xu nËnh, suy ngh) nông c¡n chÉ bi¿t ¿n nhïng iÁu tr°Ûc m¯t. Nhïng ng°Ýi có tính lãi dång không thà sÑng chung °ãc vÛi Bò C¡p. Thông minh và dí dÏm, Bò C¡p thích k¿t b¡n vÛi nhïng ng°Ýi dÅ tính và hài h°Ûc. VÛi cái tôi b£n ngã khá lÛn, Bò C¡p sÑng h¿t lòng vÛi b¡n bè. Nh°ng khi ã bË tÕn th°¡ng ho·c bË ph£n bÙi thì khó lòng xoa dËu con ng°Ýi này. Bò C¡p thñc sñ là con ng°Ýi cça gia ình. HÍ bi¿t cách dành thÝi gian cho nhïng ng°Ýi thân và luôn mang sñ hài h°Ûc ¿n cho mÍi ng°Ýi ngay c£ trong c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

173


BlogBook

1.2. October

nhïng tình huÑng t°ßng chëng nh° r¥t khó kh n. Các thành viên trong gia ình h§u nh° ·t niÁm tin tuyÇt Ñi vào Bò C¡p. Khi có viÇc c§n gi£i quy¿t, Bò C¡p luôn ·t °u tiên hàng §u. Thích tình c£m mãnh liÇt nh¥t Trong 12 cung hoàng ¡o, Bò C¡p là chòm sao thích tình c£m r¥t mãnh liÇt. BiÃu hiÇn vÁ cuÙc sÑng tình c£m cça hÍ r¥t m¡nh m½, chung thçy, lâu bÁn, mÙt khi lòng ghen ghét ã b¯t §u tr×i d-y thì r¥t kËch liÇt. Tình c£m không Õn Ënh có lúc r¥t khó hiÃu, luôn ©n chéa n×i hoài nghi, sñ ganh ghét trong t-n áy lòng nên nhïng lÝi tình ái r¥t dÅ r¡i vào tình tr¡ng cñc oan. Ng°Ýi thuÙc chòm sao Bò C¡p th°Ýng có séc h¥p d«n §y quy¿n ri, cho dù là nam hay nï Áu r¥t nÓng h-u, có séc h¥p d«n m¡nh m½ và th§n bí, n¿u không thÏa mãn vÁ cuÙc sÑng tình dåc hÍ s½ c£m th¥y thi¿u sót không thà bù ¯p °ãc. Nam giÛi: Nam giÛi thuÙc chòm sao Bò C¡p luôn cÑ g¯ng chinh phåc Ñi ph°¡ng. HÍ thích c£m giác cça k» chi¿n th¯ng. VÁ m·t tình c£m cing v-y, nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao Bò C¡p d¡t dào tình c£m có thà ¡t °ãc iÃm xu¥t phát tÑt nh¥t trong cuÙc sÑng tình dåc nh°ng cá tính hay ghen r¥t dÅ s½ t¡o thành £ kích lÛn vÁ m·t tình c£m. Phå nï: tính cách, tình c£m và cuÙc sÑng tình dåc ChÉ trong nhïng tr-n £ kích vÁ tình c£m, th¥t vÍng và n°Ûc m¯t mÛi có thà tìm °ãc niÁm vui và sñ tÓn t¡i cça mình, ó là ·c iÃm cça nhïng ng°Ýi phå nï thuÙc sao Bò C¡p. HÍ có thà chËu ñng sñ gÙt ría và thí thách cça cuÙc sÑng, thích nhïng bi¿n hóa §y kËch tính. HÍ c£m th¥y ho·c khi¿n ng°Ýi ta c£m th¥y séc h¥p d«n mãnh liÇt cça tình yêu. Sñ h¥p d«n s½ giúp hÍ b ng b ng ti¿n lên phía tr°Ûc, không v¥p ph£i trß ng¡i nào. MÙt khi hÍ tìm °ãc ng°Ýi àn ông cça mình, hÍ s½ trß thành ng°Ýi 174

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

b¡n Ýi tuyÇt h£o. Ding c£m, dám làm dám chËu, trui rèn trong thí thách, hÍ s½ bÙc lÙ ph©m ch¥t vô t° cça mÙt ng°Ýi nÙi trã £m ang. Tính chi¿m hïu và Ñ kõ vÁ m·t tình c£m khá lÛn. Cái mà hÍ c§n không ph£i là ánh m¯t yêu th°¡ng ¯m uÑi cça chÓng mà là tình yêu chung thçy không Õi thay cça anh ta. N¿u hÍ g·p ph£i Ëch thç trong tình yêu, hÍ s½ n£y sinh lòng thù h-n và luôn muÑn tr£ thù. Khi liên quan ¿n lãi ích cá nhân cça mình, vi khí hïu hiÇu nh¥t cça hÍ là không nói ¿n tình c£m. HÍ th°Ýng xem mình là t¥m bia trút gi-n, ·c biÇt là vÁ m·t tình yêu. Nh°ng n ng lñc và tính cách phong phú cça hÍ s½ à l¡i ¥n t°ãng sâu s¯c cho mÍi ng°Ýi xung quanh. Ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Kim Ng°u sinh vào buÕi sáng là sñ chÍn lña tuyÇt vÝi cça hÍ. cuÙc sÑng chung s½ giúp hÍ c£m nh-n °ãc sñ chân thành và kó diÇu cça tình yêu. Ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Song Ng° cing r¥t thích hãp. N¿u ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Cñ Gi£i b°Ûc vào cuÙc sÑng cça mình, ng°Ýi phå nï thuÙc sao Bò c¡p có thà có quyÁn làm chç gia ình theo ý thích. Tình yêu NÓng nhiÇt trong tình yêu, nh°ng Bò C¡p r¥t t¿ nhË trong chuyÇn riêng t°. HÍ mong muÑn nía kia ph£i thông minh và trung thñc. Trong chuyÇn ¥y , ng°Ýi thuÙc cung hoàng ¡o này cing r¥t bi¿t cách chiÁu và làm cho ng°Ýi bên c¡nh thÏa mãn. Khi ã yêu, Bò C¡p yêu h¿t mình và trung thành ¿n ch¿t. Nh°ng thÝi gian tìm hiÃu và chÍn ng°Ýi cça Bò C¡p khá dài. HÍ muÑn xây dñng niÁm tin và tìm hiÃu ng°Ýi b¡n Ýi d§n d§n và kù càng. Tips cho buÕi h¹n hò vÛi Bò C¡p B¡n ang h¹n hò vÛi mÙt cô nàng hay mÙt anh chàng Bò C¡p? Tham kh£o nhïng bí quy¿t d°Ûi ây à thà hiÇn mình tÑt nh¥t nhé. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

175


BlogBook

1.2. October

[spoiler] 8 Không nên 1,

ëng nói dÑi à gây ¥n t°ãng vì b¡n nh¥t Ënh s½ bË phát hiÇn.

2,

ëng hÏi quá nhiÁu câu hÏi mang tính ch¥t cá nhân ngay të khi b¯t §u.

3,

ëng có cÑ g¯ng à chÉ huy Bò C¡p b¥t cé iÁu gì

4,

ëng tÏ ra áng th°¡ng hay à mình r¡i vào c£m giác m¥t tñ tin

5,

ëng cho r±ng hai b¡n ã là mÙt c·p quá sÛm.

6.

ëng nói vÛi b¡n bè quá chi ti¿t vÁ mÑi quan hÇ cça hai b¡n hiÇn giÝ

7, ëng post b¥t kì v¥n ¿ cá nhân nào cça Bò C¡p lên facebook. Bò C¡p không thích iÁu ó âu nhé. 8,

ëng cÑ g¯ng tranh cãi vÛi Bò C¡p.

8 Nên 1, ChÍn nhïng trang phåc có sñc quy¿n ri và h¥p d«n nh¥t 2, ChÍn mÙt n¡i h¹n hò có v» th§n bí gãi trí tò mò. 3, Hãy l¯ng nghe vÛi sñ quan tâm thñc sñ 4, Chia s» nhïng câu chuyÇn có nhiÁu c£m xúc 176

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

5, Nói vÁ niÁm am mê cça c£ hai ng°Ýi 6, T·ng nhïng món quà thú vË, b¥t ngÝ mà b¡n ã tëng nghe Bò C¡p nh¯c ¿n tr°Ûc ây. 7, Gãi ý cùng i xem mÙt bÙ phim có nhïng c£nh huyÁn bí, bí ©n 8, TÏ ra tñ tin vÁ chính b£n thân mình [/spoiler] TÕng quát vÁ cung Bò C¡p Të 24/10 ¿n 22/11 m·t trÝi i qua chòm Scorpio ngh)a là Bò C¡p. Trong các të iÃn bách khoa, Bò C¡p °ãc mô t£ nh° sau: loài Ùng v-t chân Ñt sÑng vÁ êm, có kh£ n ng làm tê liÇt con mÓi b±ng ch¥t Ùc chéa ß chi¿c uôi dài và cong °ãc sí dång nh° mÙt ph°¡ng tiÇn t¥n công cing nh° phòng thç. Trong giÍng nói cça Scorpio, không quan trÍng thanh tr§m hay m¡nh nh¹, b¡n cing nh-n th¥y mÙt thuÙc tính quan trÍng: sñ tñ tin hi¿m có. Bò C¡p không quan tâm nh-n xét cça ng°Ýi khác: nhïng lÝi xúc ph¡m cing nh° nËnh bã trôi tuÙt khÏi ng°Ýi hÍ nh° n°Ûc Õ lên mình vËt. °ãc sao Diêm v°¡ng phù trã, Bò C¡p là nhïng ng°Ýi có thà ch¥t r¥t kho» m¡nh. HÍ th°Ýng có nét m·t -m, n°Ûc da tr¯ng, lông mày rÙng. àn ông, tay chân có nhiÁu lông. M·c dù Scorpio có v» ngoài l¡nh lùng, b¡n ëng nh§m: bên trong v» ngoài không lay chuyÃn ó ©n gi¥u mÙt tính cách r¥t cuÓng nhiÇt. Scorpio bi¿t cách làm chç c£m xúc, ¿n n×i b¡n không thà Íc °ãc gì trên nét m·t cça hÍ. ó là khuôn m·t l¡nh lùng nh° nhïng pho t°ãng c©m th¡ch. B¡n không bao giÝ th¥y trên m·t hÍ sñ xúc Ùng hay bÑi rÑi. Bò C¡p không hay c°Ýi, nh°ng ó là nhïng nå c°Ýi chân thành. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

177


BlogBook

1.2. October

Scorpio sÑng r¥t th-t, c m thù sñ dÑi trá, gi£ t¡o, và không bao giÝ h¡ mình xu nËnh. N¿u b¡n thñc sñ muÑn bi¿t mình áng giá bao nhiêu, hãy hÏi Scorpio. N¿u ng°Ýi ó nói r±ng b¡n có giÍng hát hay, b¡n có thà m¡nh d¡n thí nghiÇp ca s). N¿u ng°Ýi ó nói nå c°Ýi cça b¡n t°¡i và áng yêu nh° mÙt oá hoa ang nß, b¡n có thà tñ tin t·ng cho mÍi ng°Ýi nhïng nå c°Ýi cça mình. Scorpio cing s½ rõ ràng, m¡ch l¡c nh° v-y, không hÁ pha °Ýng cho thuÑc á ¯ng, khi nói vÁ nhïng nh°ãc iÃm cça b¡n. N¿u b¡n có ç b£n l)nh, hãy chú ý nghe ng°Ýi ó à ghi nh-n vÁ b£n thân. Trong lÝi nói ó s½ không có mÙt li chç quan, thiên vË. Chính vì th¿, Bò C¡p có bao nhiêu ng°Ýi b¡n thì có b¥y nhiêu k» thù. B¡n không g·p ai ã quen bi¿t Bò C¡p mà không có thái Ù. MÍi ng°Ýi xung quanh ho·c là fan nÓng nhiÇt, ho·c là Ñi thç không khoan nh°ãng cça Bò C¡p, nh°ng c£ hai lo¡i trên Áu tôn trÍng anh ta. Nh° ã nói, cung Hoàng ¡o này bao gÓm nhïng ng°Ýi r¥t khác nhau vÁ tính cách. Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, hÍ chia thành ba lo¡i. Lo¡i thé nh¥t Bò C¡p Thu§n tuý tàn nh«n, thù dai, nÍc Ùc cça nó nguy hiÃm Ñi vÛi ng°Ýi xung quanh, nh¥t là k» thù. Lo¡i thé hai Bò C¡p ¡i bàng m¡nh m½, tñ l-p, sáng suÑt và công b±ng. Lo¡i thé ba có tên gÍi Th±n l±n xám y¿u uÑi, than thân trách ph-n mà không cÑ g¯ng tác Ùng tích cñc vào hoàn c£nh, c m thù t¥t c£. Nh° v-y, lo¡i Thu§n tuý h°Ûng séc m¡nh vào sñ phá hu÷, lo¡i ¡i bàng h°Ûng sinh lñc cho sñ sáng t¡o, lo¡i Th±n l±n xám kìm hãm nÍc Ùc trong nÙi t¡ng, tñ làm h¡i mình. iÃm ·c biÇt nïa cça h§u h¿t Scorpio là sñ qu£ c£m phi th°Ýng, th-m chí ¿n méc coi nh¹ cái ch¿t. Scorpio có thà kiên c°Ýng v°ãt qua mÍi thí thách: sñ au Ûn thà xác, nghèo ói, nhåc m¡ cça k» thù, sñ nguy hiÃm ¿n tính m¡ng. Bò C¡p ón nh-n mÍi òn au cça sÑ ph-n vÛi mÙt sñ khinh bÉ ng¡o m¡n và lòng tin sâu s¯c r±ng cuÑi cùng nó s½ chi¿n th¯ng trong mÍi tr-n ¥u. Bò C¡p không bao giÝ quên nhïng gì tÑt ¹p, tí t¿ mà ng°Ýi khác ã làm cho nó, và sµn lòng Án áp h-u h)nh. Nh°ng cing úng nh° th¿, nó không bao giÝ quên nhïng xúc ph¡m và òn h¡i mà k» khác ã gây ra. Tuy nhiên, m×i lo¡i Bò C¡p ph£n éng mÙt cách. ¡i bàng s½ gÍi k» thù ra quy¿t ¥u, và s½ không yên lòng chëng nào Ëch thç ch°a gåc ngã ho·c xin 178

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.2. October

BlogBook

hàng. Thu§n tuý s½ lên k¿ ho¡ch tÉ mÉ Ã òn trëng trË s½ ích áng ¿n n×i k» Ëch n¿u có bình phåc thì cing không dám gây chuyÇn mÙt l§n nïa. Còn Th±n l±n xám s½ phó m·c cho trÝi trëng ph¡t k» thù và kiên nh«n chÝ ãi d«u là nhiÁu n m, ¿n ngày iÁu ó x£y ra. Séc kho» cça Scorpio hoàn toàn n±m trong t§m kiÃm soát cça b£n thân. Ng°Ýi ó vëa có thà tñ hu÷ ho¡i mình b±ng nhïng ý ngh) d±n v·t hay cay Ùc, xem th°Ýng hiÃm nguy, vëa có thà chïa trË cho mình b±ng cách t-p trung séc m¡nh cça ý chí. Thiên nhiên °u ãi cho Bò C¡p r¥t nhiÁu sinh lñc. HÍ ít khi Ñm au, nh°ng n¿u ã Ñm thì bÇnh thái th°Ýng n·ng. Các bÇnh th°Ýng g·p ß hÍ là vÁ mii (ch£y máu cam), hÍng, tim, l°ng, chân. Sñ khinh m¡n Ñi vÛi các nguy hiÃm gây ra không ít tai n¡n cho Scorpio. Bò C¡p quan tâm tích cñc ¿n mÍi bình diÇn cça cuÙc sÑng, c£ nhïng m·t sáng l«n nhïng m·t tÑi, vì v-y trong sÑ hÍ có không ít c£ nhïng vË thánh cing nh° tÙi ph¡m. Bò C¡p không bao giÝ nh°Ýng cho k» khác cái mà nó ang ho·c Ënh n¯m giï. Bò C¡p luôn giï °ãc sñ bình t)nh, không ho£ng hÑt, không cuÑng quít, vì bi¿t ch¯c r±ng hÅ nó muÑn iÁu gì thì s½ giành °ãc iÁu ó. Vì v-y Bò C¡p có mÙt sñ tñ tin vô biên vào kh£ n ng cça b£n thân. Sñ ham mê tìm hiÃu nhïng bí m-t cça thiên nhiên và sñ tÓn t¡i cça con ng°Ýi, các v¥n Á cça sñ sÑng và cái ch¿t ã làm cho trong sÑ Scorpio có nhiÁu bác s), nhà iÁu tra hình sñ, nhà v n, nh¡c s) cing nh° nghÇ s) xu¥t s¯c. Sñ ra Ýi cça ng°Ýi sinh cung Bò C¡p h§u nh° luôn trùng vÛi sñ qua Ýi cça mÙt ng°Ýi trong dòng tÙc, x£y ra mÙt n m tr°Ûc ho·c sau ngày sinh. T°¡ng tñ, cái ch¿t cça Bò C¡p d«n ¿n sñ ra Ýi cça mÙt thành viên mÛi trong gia ình mÙt n m tr°Ûc ho·c sau ngày buÓn. iÁu ·c biÇt này ch¯c ph£i do nhïng nguyên nhân bí hiÃm t¡o nên. Sinh lñc cça Scorpio to lÛn ¿n n×i c§n có nhïng n ng l°ãng h× trã mÛi ç iÁu kiÇn cho nó xu¥t hiÇn trên Ýi. Và ng°ãc l¡i, khi ng°Ýi ó rÝi sang th¿ giÛi bên kia, n ng l°ãng °ãc gi£i phóng ra kó v) ¿n n×i ç cho sñ t¡o hoá mÙt sinh linh mÛi. B£n ch¥t cuÓng nhiÇt cça Scorpio phù hãp h¡n c£ vÛi á heliotrope, có màu s¯c gãi nhÛ lo¡i r°ãu vang Ï th«m phúc h-u. Kim lo¡i biÃu tr°ng cho Scorpio là thép sau khi ã tôi, nó trß nên l¡nh lùng, mËn màng, l¥p loá, sµn sàng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

179


BlogBook

1.3. November

°¡ng §u vÛi mÍi thí thách cça cuÙc Ýi.

1.3

180

November

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.3. November

Cung Nhân Mã - Sagittarius - 23/11

21/12

(2009-11-01 04:38)

- Henry Long Nguyen

N ng l°ãng dÓi dào cÙng vÛi niÁm am mê khám phá, Nhân Mã là cung thích i du lËch và °ãc du lËch nhiÁu nh¥t cung hoàng ¡o. M·c dù thông minh và có tinh th§n c§u ti¿n, Nhân Mã có iÃm y¿u là c° xí thi¿u t¿ nhË. Trong các mÑi quan hÇ, nó yêu c§u sñ Ùc l-p. Trong tình yêu, Nhân Mã không thà phç nh-n r±ng mình là sao rÙng l°ãng và a tình nh¥t trong Hoàng ¡o.

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm: c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

181


BlogBook

1.3. November

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Profile

• Cung thé: 9 trên Hoàng

¡o

• Sao chi¿u mÇnh: sao MÙc ( °ãc coi là cung may m¯n nh¥t trong vòng hoàng ¡o. Chòm sao này s½ mang ¿n cho Nhân Mã sñ giàu có, sñ phát triÃn, tinh th§n l¡c quan, sñ m¡o hiÃm, các chuy¿n du lËch, thà thao và yêu Ùng v-t) • BiÃu t°ãng: ng°Ýi b¯n cung •

á may m¯n: ngÍc lam

• Nguyên tÑ: HÏa •

·c tr°ng: sñ thay Õi

• BÙ ph-n c¡ thÃ: hông , ùi • Të khóa: TRI¾T HÌC • Sß thích: du lËch, ua ngña • Thà thao: b¯n cung, ua ngña • Công viÇc phù hãp: h°Ûng d«n viên du lËch, b£o vÇ rëng • Phå kiÇn không thà thi¿u: ba lô • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: sñ hài h°Ûc thanh lËch •

iÃm ¿n: B¥t kó âu

• Yêu thích: du lËch, tri¿t hÍc, sñ l¡c quan • Ghét: trách nhiÇm, tiÃu ti¿t, sñ giao °Ûc • Kh©u hiÇu:

ëng c£n °Ýng tôi i!

• ¯Ûc muÑn th§m kín: t¡o ra iÁu khác th°Ýng cho th¿ giÛi 182

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

• Màu s¯c: màu tím -m • SÑ may m¯n: 3, 5 và 8 • H¹n hò vÛi: S° Tí, B¡ch D°¡ng • Làm b¡n vÛi: Xí Nï, Song Ng° • Cung không hãp: Song Tí • Món quà yêu thích: các món quà có g¯n hình con v-t ho·c cho các ho¡t Ùng du lËch • Nhà cía: thích ngôi nhà °ãc trang trí b±ng các k÷ v-t cça các chuy¿n du lËch, tinh th§n tñ do và tri¿t lý TruyÁn thuy¿t Chòm sao Sagittarus (Arches) là à t°ßng nhÛ nhân v-t th§n tho¡i Chiron, k» tí t¿ và dÅ th°¡ng nh¥t cça dòng tÙc Centaurs có hình d¡ng nía ng°Ýi nía ngña. Dù a sÑ thành viên dòng tÙc này r¥t b¡o lñc và §n Ùn, Chiron l¡i khá khôn ngoan, bi¿t th°¡ng ng°Ýi và có thà d¡y d× ng°Ýi khác. Anh là th§n vì có m¹ là con gái cça th§n biÃn Oceanus và cha là Kronos. Chiron tëng d¡y hÍc cho các anh hùng Hy L¡p Achilles và Jason. NÕi ti¿ng nh°ng Chiron sÑng trong mÙt hang Ùng ß vùng nông thôn. Không may, Heracles b¯n tên trúng nh§m Chiron khi anh ang ra tay tiêu diÇt nhïng con ác thú nía ng°Ýi Ùc ác tàn phá núi rëng và anh r¥t hÑi ti¿c viÇc ã làm. Chiron dùng mÍi kù n ng y hÍc à chïa v¿t th°¡ng nh°ng th¥t b¡i vì mii tên t©m nÍc Ùc cça Lernean Hydra, con r¯n nhiÁu §u. Vì là th§n, Chiron chÉ au Ûn ché ko ch¿t, dù anh muÑn ch¿t. Prometheus chéng ki¿n th£m kËch này và tìm cách giúp anh b¯ng cách bi¿n Chiron të th§n thành ng°Ýi à anh có thà rÝi m·t ¥t i ¿n thiên °Ýng, biÃu t°ãng b±ng chòm sao Nhân Mã. Còn b¡n thì sao?: th-t thà, tÑt bång, °a m¡o hiÃm. Hay liÁu m¡ng mà l¡i Ãnh o£ng thi¿u c©n trÍng. BiÃu t°ãng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

183


BlogBook

1.3. November

BiÃu t°ãng cça Nhân Mã là mii tên cça cung thç. Nhân Mã, ban §u là quái v-t §u ng°Ýi mình ngña hung dï, ¿n të truyÁn thuy¿t Sumeria. Tuy v-y, trong truyÁn thuy¿t thành Rome, nó l¡i trß thành mÙt Chiron dËu dàng và áng yêu. Vì v-y ng°Ýi thuÙc cung này có thà r¥t vui ùa, nh°ng cing là Ñi thç áng gÝm trong b¥t cé cuÙc xung Ùt nào. Mô t£ Nhân Mã áng yêu, hòa Óng và hào hiÇp. HÍ ít khi nói dÑi và luôn cßi mß trong mÍi chuyÇn. H§u nh° mÍi ng°Ýi Áu bi¿t nhïng iÁu Nhân Mã ang dñ Ënh. HÍ có trñc giác tÑt, thông minh và thích thú say s°a vÛi mÍi thé. MÍi ng°Ýi ngh) hÍ h¡i thô l× nh°ng ó chÉ là vì hÍ thành th-t và luôn nói chính xác nhïng iÁu hÍ ngh). Ng°Ýi Nhân Mã không nên dùng th» tín dång vì hÍ xài tiÁn vô bÝ b¿n. N ng l°ãng dÓi dào cÙng vÛi niÁm am mê khám phá, Nhân Mã là cung thích i du lËch và °ãc du lËch nhiÁu nh¥t cung hoàng ¡o. Sñ thông thái và t° duy rÙng mß luôn là Ùng lñc thúc ©y ng°Ýi cung này i th-t nhiÁu n¡i à khám phá ý ngh)a cça cuÙc sÑng. H°Ûng ngo¡i, l¡c quan, nhiÇt tình cça Nhân Mã khi¿n mÍi ng°Ýi xung quanh ít khi th¥y cung này buÓn và than vãn. HÍ ·c biÇt thích sñ thay Õi và làm mÛi mình. D°Ýng nh° khám phá nhïng iÁu mÛi l¡ là iÁu không thà thi¿u trong cuÙc sÑng cça Nhân Mã. HÍ không thà éng hay ngÓi yên mÙt ch× mà không v-n Ùng và di chuyÃn. Bên c¡nh ó, Nhân Mã thích các ho¡t Ùng xã hÙi, thích sñ tñ do. Trong tính cách cça Nhân Mã có sñ Ñi kháng vÛi các nguyên t¯c mang tính áp ·t. HÍ ghét nh¥t là sñ quanh co, lëa dÑi. B¥t kó hành Ùng không trung thñc nào mà con ng°Ýi này phát hiÇn ra, hÍ s½ nÕi gi-n và tìm hiÃu cho tÛi t-n gÑc rÅ cça v¥n Á. Các ph©m ch¥t Sagittarius (nhân v-t th§n tho¡i §u ng°Ýi mình ngña, hai tay b¯n cung Nhân Mã, hay Cung Thç) là nh° v-y: thông minh, nhanh trí, vui tính và bÙc trñc. 184

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

iÃm ·c biÇt trong tính cách cça Nhân Mã là lòng qu£ c£m phi th°Ýng. Nhïng ng°Ýi iÃn hình cça cung này th°Ýng ham thích nhïng nghÁ nghiÇp m¡o hiÃm. NhiÁu phi công thí nghiÇm nÕi ti¿ng sinh ra ß cung này. Trong máu cça Nhân Mã có thái Ù thách théc sÑ ph-n, ùa gián tí th§n. Nhân Mã l¡c quan, hòa Óng và hào hiÇp. HÍ ít khi nói dÑi và luôn cßi mß trong mÍi chuyÇn. H§u nh° mÍi ng°Ýi Áu bi¿t nhïng iÁu Nhân Mã ang dñ Ënh. HÍ có trñc giác tÑt, thông minh và thích thú say s°a vÛi mÍi thé. MÍi ng°Ýi ngh) hÍ h¡i thô l× nh°ng ó chÉ là vì hÍ thành th-t và luôn nói chính xác nhïng iÁu hÍ ngh). Sao MÙc là hành tinh cça sñ trù phú và hiÃu bi¿t. Sñ thông thái cça sao MÙc tiêm nhiÅm sang Ng°Ýi B¯n Cung vÛi nhu c§u muÑn phát triÃn tri¿t lý cuÙc Ýi Ùc áo cça riêng hÍ. Nhân Mã nào ti¿n hóa cao h¡n s½ bi¿t cách dung hòa 2 m·t cça nó (nía ng°Ýi, nía v-t) à cung tên cça hÍ (biÃu t°ãng cça tham vÍng m¡nh m½) nh¯m vào trúng ích h¡n. M·c dù thông minh và có tinh th§n c§u ti¿n, Nhân Mã có iÃm y¿u là c° xí thi¿u t¿ nhË. Trong các mÑi quan hÇ, nó yêu c§u sñ Ùc l-p. Trong tình yêu, Nhân Mã không thà phç nh-n r±ng mình là sao rÙng l°ãng và a tình nh¥t trong Hoàng ¡o. Hình t°ãng chòm sao Ph§n thân trên cça Nhân Mã trong truyÁn thuy¿t là mÙt ng°Ýi àn ông râu tóc dài, ph§n thân d°Ûi l¡i là ph§n cuÑi cça con tu¥n mã vÛi bÑn chân và cái uôi dài. Nhân Mã là hình £nh t°ãng tr°ng cça t¥t c£ nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm Nhân Mã. Tính cách cça nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Nhân Mãch¡y nhanh, theo uÕi måc tiêu khi¿n cho ng°Ýi ta ph£i kinh ng¡c. Hình £nh Nhân Mã ang b¯n mii tên vÁ phía måc tiêu kh£ quan nh¥t; phía sau l°ng là ngÍn núi ang cháy rëng rñc, nó chÉ ra Nhân Mã là ba thành viên thuÙc nhóm Ho£, hÍ cing nhiÇt tình, h°Ûng ngo¡i. Chúng ta hãy nhìn l¡i th¿ giÛi th§n tho¡i Hy L¡p giúp cho có thà liên t°ßng tÑt h¡n vÁ hình £nh t°ãng tr°ng, nhân mã nía ng°Ýi nía ngña trong truyÁn thuy¿t. Hãy xem, trên Énh núi cao, nhïng ng°Ýi ch n cëu th°Ýng xuyên c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

185


BlogBook

1.3. November

nhìn th¥y bóng cça Nhân Mã. Chúng phi të nhïng ngÍn núi cao §y gió lía xuÑng, nhïng chi¿c móng §y séc m¡nh nÇn vá nhïng viên á trên núi cao; trong tay hÍ c§m chi¿c cung tên lúc nào cing sµn sáng b¯n vào b¥t cé ng°Ýi nào ng n trß hÍ trên °Ýng i. HÍ hoang dã, nguy hiÃm giÑng nh° nhïng dã thú trên núi cao. Nhân Mã không m·c qu§n áo, chÉ có mÙt nía là ng°Ýi, còn të ph§n d°Ûi l¡i là ngña. Nhân Mã luôn tå t-p thành b§y,tho¯t ß ch× nÍ, tho¯t ß ch× kia, ít khi giao ti¿p vÛi loài ng°Ýi. Trong m¯t hÍ, trong loài ng°Ýi chÉ có hai ng°Ýi áng à hÍ nói chuyÇn, ó là vË ¡i lñc s), Heculis và vË anh hùng Akolis. HÍ coi hai ng°Ýi anh hùng này là b¡n cça hÍ, và d¡y cho hÍ nhïng bí m-t cça tñ nhiên. Không ai dám b¯t ho·c bao vây hÍ, vì ai cing bi¿t r±ng làm nh° v-y s½ bË hÍ dày xéo d°Ûi nhïng chi¿c móng s¯t. Nhân Mã trong 12 cung hoàng ¡o th°Ýng °ãc miêu t£ là mÙt thanh niên anh tu¥n, tóc dài, mình Óng da s¯t. Tay hÍ c§m cây cung h°Ûng vÁ phía hành tinh xa nh¥t, Óng thÝi,bÑn chân hÍ không ngëng phi nh° bay b¥t cé lúc nào. Tính cách c¡ b£n Cing giÑng nh° hình £nh t°ãng tr°ng cça hÍ, Nhân Mã xét trên mÙt góc Ù nào ó hÍ tñ mâu thu«n vÛi chính mình. Të góc Ù cça ngña (Mã), tính cách cça hÍ hoang dã, nguyên thu÷; không chËu bó buÙc, dÅ tho£ mãn; nh°ng të góc Ù con ng°Ýi (Nhân) mà nói, hÍ có chí h°Ûng cao xa, giàu tri¿t lý, không chËu thua kém. B¥t cé hành Ùng nào cça hÍ Áu chËu sñ chi phÑi cça hai y¿u tÑ trên, vì v-y hÍ trß nên không thà oán tr°Ûc °ãc, có khi còn khi¿n cho ng°Ýi ta c£m th¥y kì l¡. Nh°ng, iÁu may m¯n là hÍ có sinh lñc sung mãn, ngôn të kh³ng khái, ho¡t bát, nhanh nh¹n, l¡c quan,có quy¿t tâm v°¡n lên, nh°ng nhïng iÁu này l¡i k¿t hãp vÛi c£ sñ h°ng ph¥n Ùng v-t cça hÍ, do ó khi¿n cho hÍ giành °ãc sñ chú ý cça nhiÁu ng°Ýi. Trong th¿ giÛi này, có thà nói tìm ra nhïng ng°Ýi t°¡i c°Ýi là không nhiÁu, còn Nhân Mã luôn có thà tho£i mái t°¡i c°Ýi. N¿u nhÑt Nhân Mã vào bÑn béc t°Ýng, hÍ s½ c£m th¥y không an toàn. HÍ có thiên tính qu§n c°, do ó không bao giÝ ngëng tìm ki¿m nhïng thú vui thiên 186

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

b©m cça mình. HÍ luôn có mÙt thái Ù ch¡i ùa Ñi vÛi b¥t cé khó kh n nào. HÍ không thích làm nhïng công viÇc bình th°Ýng, khi hÍ có chç ý gì ó khi¿n cho ng°Ýi khác h°ng ph¥n, hÍ s½ n¯m ch¯c cây cung và phi ngña nh° bay. HÍ ko bao giÝ quay §u nhìn l¡i, cing không mong muÑn sÑng trong nhïng kí éc, hÍ không chËu b¥t cé sñ khÑng ch¿ ràng buÙc nào, hÍ luôn h°Ûng vÁ phía tr°Ûc, xem có c¡ hÙi hay không. Khi c¡ hÙi ¿n, hÍ vëa hò hét ng°Ýi sau cÑ g¯ng, vëa phi nh° bay. Nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm Nhân Mã cho r±ng hÍ sinh thuÙc chòm sao này là iÁu may m¯n. Suy ngh) này nghe ra thì có v» nh° là không °ãc thñc t¿, nh°ng l¡i có thà °ãc ch¥p nh-n, mÙt nía là vì quan niÇm không thà ánh m¥t c¡ hÙi cça hÍ khi¿n cho hÍ chi¿n th¯ng h¿t l§n này tÛi l§n khác; mÙt nía là do khi c¡ hÙi ã ¿n, hÍ không nhìn tr°Ûc ngoái sau, mà luôn n¯m l¥y c¡ hÙi giÑng nh° mii tên bao giÝ cing bay vÁ phía tr°Ûc v-y. Nhân Mã có khuôn m·t ¹p và làn da tr¯ng, toàn thân hÍ toát ra mÙt sñ kích thích và séc sÑng, vì v-y, trên ph°¡ng diÇn tình c£m,hÍ không ph£i là ng°Ýi l¡c h-u; trong chi¿n ¥u, hÍ cing không ph£i là k» nhu nh°ãc. Cho dù hÍ chu©n bË không °ãc §y ç, nh°ng nhïng òn ánh ¹p m¯t và sñ thành công cça hÍ l¡i khi¿n cho ng°Ýi ta c£m phåc, khen ngãi. Khi ng°Ýi khác còn ang ng¡c nhiên vÁ sñ thành công cça hÍ, thì Nhân Mã bát §u gi£ng bài cho hÍ, chç Á cça bài gi£ng là ý ngh)a cça cuÙc sÑng . Vì hÍ cho r±ng ây cing là mÙt c¡ hÙi à diÅn thuy¿t, truyÁn ¡t nhïng quan iÃm, t° t°ßng cça mình. MÙt sÑ trí gi£ thuÙc chòm Nhân Mã tëng nói r¥t nhiÁu vÁ bí quy¿t thành công cça hÍ, nhïng bí quy¿t thành công này kh³ng Ënh v«n có nhiÁu iÁu v«n ch°a °ãc l°u truyÁn cho nhân th¿. Nhïng tri¿t lý cça Nhân Mã nghe ra chÉ là nhïng câu nói khoa tr°¡ng, nh°ng chúng ta cing ph£i thëa nh-n là Nhân Mã có t§m nhìn xa rÙng có thà nhìn th¥y °ãc nhïng iÁu mà ng°Ýi khác không à ý. B¥t cé ng°Ýi nào quan sát mÙt cách tÉ mÉ hình t°ãng chòm Nhân Mã cing Áu phát hiÇn ra hÍ không à ý ¿n sñ trang iÃm, qu§n áo và trang trí gia ình. Ñi vÛi hÍ mà nói, m·c qu§n áo nh° thà nào à nhìn hÍ toát lên v» kho» m¡nh và b£n thân hÍ c£m th¥y tho£i mái là iÁu quan trÍng nh¥t. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

187


BlogBook

1.3. November

Vào trong nhà cça Nhân Mã ta s½ có c£m giác nh° ß ngoài trÝi, hÍ thích ánh sáng và không gian rÙng; không quan trÍng viÇc ph£i s¯p ·t bài trí nh° th¿ nào, hÍ chÉ c§n thu-n tiÇn là °ãc. R¥t nhiÁu ng°Ýi thuÙc chòm Nhân Mã b£n tính là yêu thà thao, vì v-y trong cách s¯p x¿p bài trí, b¡n có thà th¥y nhïng chi¿c cúp mà hÍ dùng à khoe vÁ nhïng thành tích cça hÍ. Nhân Mã th°Ýng coi trÍng hình thà cça mình, cho dù iÁu kiÇn luyÇn t-p cing ph£i nh° v-y. Nhïng ng°Ýi sÑng g§n hÍ c£m th¥y r¥t c ng th³ng, vì hÍ kì vÍng Ñi ph°¡ng cing tham gia vào hàng ngi cça hÍ, và cùng hÍ lang thang trong nhïng gi¥c m¡ hoang °Ýng. D°Ûi bÁ ngoài lËch sñ nhã nh·n cça mình, hÍ v«n có sñ hïu h£o thân thi¿t cça Ùng v-t, sñ l¡c quan h°Ûng th°ãng, tuy có lúc hÍ tÏ ra ngÑc ngh¿ch nh°ng b£n tính cça hÍ là rÙng l°ãng phóng khoáng. Kì 10 ngày thé nh¥t ·c biÇt thà hiÇn nhïng ·c tr°ng tính cách kà trên, kì hai khi biÃu ¡t nguyÇn vÍng thì không °ãc m¡nh m½ b±ng, nh°ng l¡i kiên Ënh h¡n, còn l¡i thì chú trÍng ¿n ý chí kiên c°Ýng và sñ tôn nghiêm trong tính cách cá nhân. Ph°¡ng théc t° duy, k) x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc Chòm Nhân Mã khi ã ti¿p nh-n mÙt lo¡i quan iÃm nào ó, mÙt lo¡i k¿ ho¡ch nào ó hÍ s½ ko lëa dÑi ho·c ph£n bÙi l¡i b£n thân. HÍ giÑng nh° mÙt béc ho¡ lÛn: màu s¯c b¯t m¯t, nhïng nét v½ giÑng nh° là kiÃu v½ v©y mñc cça Trung QuÑc. Béc tranh này có thà gây °ãc sñ chú ý cça mÍi ng°Ýi, cing có thà t¡o ¥n t°ãng. N¿u xem k) béc tranh, b¡n s½ phát hiÇn nó không °ãc quý giá nh° v-y, vì nó thi¿u i mÙt sÑ chi ti¿t quan trÍng. Nhân Mã b£n thân cing có c£m giác nh° v-y, nh°ng hÍ r¥t ít khi thëa nh-n iÃm này. Khoa tr°¡ng có l½ cing là ·c iÃm tính cách gây phiÁn phéc nh¥t cça kiÃu ng°Ýi này, hÍ cing vì v-y mà bË gÍi là k» lëa g¡t (cách nói không hay) ho·c nói là ông vua chuyÇn (cách nói dÅ nghe). Nhìn mÙt cách chÉnh thÃ, gÍi nh° v-y hà hiÇn sñ b¥t công, vì nhïng câu chuyÇn mà hÍ nói không ph£i là cách nói hoang °Ýng. HÍ làm nh° v-y hoàn 188

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

toàn không ph£i là khoa t°¡ng sñ th-t, và të ó trÑn tránh khÏi trách nhiÇm, ho·c thà hiÇn mÙt chút b£n l)nh cça mình. Ñi vÛi nhïng iÁu mà hÍ nói n¿u b¡n giï mÙt thái Ù hoài nghi à ý thì sñ viÇc rõ ràng nh° ban ngày. Nhân Mã th-t sñ quá nóng vÙi trong viÇc n¯m b¯t thÝi c¡, quá vÙi vàng không suy ngh) chi tiét, nh°ng câu nói cía miÇng cça hÍ là tôi th¥y , hÍ c§n ph£i th¥y °ãc nhïng måc tiêu mà nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao khác không th¥y °ãc. Nhìn vào ph°¡ng théc t° duy cça Nhân Mã, b¡n có thà s½ ng©ng cao §u, nhìn th³ng vÁ phía tr°Ûc, b¡n s½ có °ãc nhïng niÁm vui të dó, vì v-y mà có °ãc nhïng iÃm lãi vô cùng. Cách nói chuyÇn và các ph°¡ng théc giao l°u khác cça Nhân Mã Áu là à t¡o ñng mÙt b§u không khí nhiÇt tình, vui v», tho£i mái, ho¡t bát, hïu h£o. GiÍng nói cça hÍ có thà làm ng°Ýi ta h°ng ph¥n, các t° th¿ cça hÍ m¡nh m½ và có khí th¿. HÍ th°Ýng v× vai ng°Ýi khác, khoác vai, có khi hÍ Ã cho ng°Ýi khác nói còn mình thì ngÓi nghe ý ki¿n cça hÍ. B£n thân hÍ không c¡ m°u, không thà diÇn, không m°u lñ¡c, cing không à ý ng°Ýi khác có ti¿p nh-n k¿ ho¡ch cça mình hay không. Nhïng ng°Ýi ti¿p xúc vÛi Nhân Mã r¥t ít ng°Ýi không c£m th¥y kinh ng¡c vì nhïng lÝi nói và cí chÉ làm tÕn th°¡ng ng°Ýi khác cça hÍ. Nhân Mã không bao giÝ bË chìm ¯m trong cuÙc sÑng gia ình nhÏ h¹p. Ý théc qu§n thà cça hÍ khi¿n cho hÍ th°Ýng xuyên tå t-p vÛi nhau à tìm ki¿m niÁm vui. Khi hÍ phát hiÇn th-t sñ không có ch× Ã i, không thà tìm °ãc niÁm vui gì, hÍ mÛi quay vÁ vÛi cuÙc sÑng iÁn viên gia ình. N¿u muÑn duy trì mÙt lo¡i quan hÇ tho£i mái nh¹ nhàng vÛi hÍ, v-y thì b¡n c§n ph£i ch¥p nh-n cách sÑng lang thang chân trÝi góc bà cça hÍ, không °ãc ·t nhïng câu hÏi t¡i sao vÛi hÍ. Nhân Mã không thích hãp vÛi nhïng công viÇc v n phòng, mà thích hãp vÛi nhïng viÇc ph£i thuy¿t phåc Ñi ph°¡ng, ví då khi¿n cho tiêu thu ho·c h¡ng måc công viÇc °ãc thñc thi. B¡n c§n tránh nhïng công viÇc c§n tÛi sñ t-p trung cao Ù, òi hÏi ph£i suy ngh) ¿n nhïng chi ti¿t nhÏ nh·t cå thÃ, b¡n còn có thà xí lí nhïng công viÇc c§n ¿n sñ th³ng th¯n, không khí vui v» tho£i mái, nhïng câu nói hài h°Ûc. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

189


BlogBook

1.3. November

Nhïng công viÇc có nhiÁu c¡ hÙi, th°Ýng xuyên ti¿p xúc vÛi nhiÁu ng°Ýi, c§n tr°ng c§u ý ki¿n cça ng°Ýi khác s½ t¡o cho b¡n sñ héng thú, khi¿n cho b¡n tñ nguyÇn §u t° vào công viÇc, nâng cao lòng tñ tin cça b¡n, të ó s½ khi¿n cho b¡n giành °ãc thành công; còn nhïng công viÇc òi hÏi tính Ùc l-p cá nhân trong mÙt thÝi gian dài ho·c công viÇc nghiên céu mà c§n ph£i hoàn thành công viÇc úng thÝi h¡n, yêu c§u thái Ù c©n th-n khi¿n cho hÍ c£m th¥y bñc bÙi, m¥t héng thú. Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Là mÙt ng°Ýi thuÙc chòm sao Nhân Mã có t§m nhìn xa và tìm ki¿m iÁu thñc t¿, b¡n luôn tr n trß vÁ mÙt xã hÙi tÑt ¹p. ViÇc mß rÙng lòng mình ón nh-n cái mÛi và Ënh h°Ûng t°¡ng lai, tñ do và tho£i mái là nhïng iÁu r¥t quan trÍng vÛi b¡n. Khi Nhân Mã ã nh-n th¥y viÇc c§n làm và có tính kh£ thi, hÍ s½ tìm mÍi cách à ¡t °ãc k¿t qu£ cao nh¥t. HÍ ít khi nói ra nhïng iÁu hÍ muÑn. HÍ bi¿t cách và n¯m °ãc thÝi iÃm phát ngôn hiÇu qu£ nh¥t. iÃm nÕi b-t trong con ng°Ýi cça Nhân Mã là lòng qu£ c£m và dám Ñi m·t vÛi thí thách, nên hÍ r¥t thích nhïng nghÁ mang tính m¡o hiÃm nh° nhà thám tí, nhà báo, nghÇ s), h°Ûng d«n viên du lËch, doanh nhân& à thÏa mãn tính hi¿u kó và am mê khám phá. Nhïng công viÇc cho phép b¡n kh£o sát và phát triÃn vÁ tñ nhiên và trí tuÇ r¥t phù hãp vÛi b¡n. Vì v-y, b¡n có thà thích nhïng công viÇc cho b¡n c¡ hÙi làm viÇc ß nhïng ¥t n°Ûc khác nhau ho·c ít ra cing có thà i du lËch ¿n nhïng n¡i xa l¡. Nhân Mã có thái Ù tích cñc, n ng l°ãng dÓi dào, thích du lËch và có cuÙc sÑng tinh th§n m¡nh m½. Công viÇc lý t°ßng dành cho b¡n là bán hàng, PR, nghiên céu xã hÙi ho·c th§n hÍc. N¿u b¡n là ng°Ýi phå nï thuÙc chòm sao Nhân mã, b¡n có thà tìm mÙt công viÇc vÁ du lËch nh° ¡i lý du lËch, hàng không hay khách s¡n. 190

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

N¿u b¡n là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Nhân Mã, b¡n l¡i thích chÍn nhïng nghÁ nghiÇp liên quan ¿n lu-t pháp à phù hãp vÛi nhïng chu©n mñc ¡o éc và nguyên t¯c sÑng cça b¡n. Ngoài ra, b¡n cing có thà làm viÇc trong các l)nh vñc nh° lu-t kinh doanh, lu-t dân sñ. B¡n cing có thà là mÙt nhà ngo¡i giao làm viÇc trong ¡i sé quán ß các n°Ûc. Trong các Óng nghiÇp, b¡n là ng°Ýi nÕi ti¿ng vÁ sñ l¡c quan và iÁm t)nh vÁ cách ti¿p nh-n cuÙc sÑng. HÍ bi¿t r±ng hÍ có thà bi¿t °ãc sñ thành th-t cça b¡n thông qua nhïng lÝi mà b¡n ã héa. Tuy nhiên, ôi khi hÍ có thà s½ bñc mình vì nhïng phát biÃu gi£ nhân gi£ ngh)a cça b¡n. B¡n là mÙt ng°Ýi s¿p tuyÇt vÝi và bi¿t cách lãnh ¡o. B¡n luôn có nhïng k¿ ho¡ch sáng suÑt và luôn Ënh h°Ûng úng vÁ k¿ ho¡ch này. B¡n có kh£ n ng truyÁn c£m héng và Ùng viên các thành viên trong nhóm cça mình. B¡n luôn à hÍ làm viÇc Ùc l-p. Bí m-t trong sñ thành công cça b¡n n±m ß nghË lñc và tính tñ nhiên cça b¡n. Tính cách này giúp b¡n ¡t °ãc nhïng thành công qua nhïng suy ngh) úng ¯n và chính xác cça mình. VÛi tính cách phóng khoáng, hài h°Ûc, Nhân Mã thích ki¿m tiÁn và tiêu tiÁn. °ãc coi là cung may m¯n nh¥t trong vòng hoàng ¡o, hÍ r¥t ít khi ngh) ho·c lo l¯ng r±ng: Ngày mai s½ làm viÇc gì à ki¿m tiÁn. CuÙc sÑng cça hÍ có lúc g-p ghÁnh nh°ng tinh th§n l¡c quan khi¿n hÍ lúc nào cing vui t°¡i và h¡nh phúc. HÍ tin vào n ng l°ãng trong c¡ thà mình, hÍ tin là vi trå s½ cho hÍ nhïng gì hÍ c§n. Tình yêu và ph£n éng tâm lý Cing giÑng nh° chòm B¡ch D°¡ng và S° Tí, Nhân Mã là mÙt thành viên trong nhóm Ho£. Nhân Mã là thành viên cuÑi cùng trong ba chòm nhóm Ho£, hÍ ph£n éng nhanh nh°ng l¡i thi¿u nhiÇt huy¿t nh° chòm B¡ch D°¡ng, ho·c sñ hào nhoáng thu hút sñ chú ý cça mÍi ng°Ýi nh° S° Tí. Ho£ cça hÍ chÉ là nhïng kích thích tình c£m nh¥t thÝi. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

191


BlogBook

1.3. November

Nhân Mã không bao giÝ có ý muÑn khÑng ch¿ ho·c can thiÇp vào cuÙc sÑng cça ng°Ýi khác, vì hÍ có nhïng công viÇc riêng cça mình. HÍ chÉ quan tâm ¿n các quan hÇ có tÓn t¡i hay không. MÑi quan hÇ giïa hÍ và ng°Ýi khác là tuó tiÇn, không cÑ Ënh. Ñi vÛi nhïng ng°Ýi không c§n nhïng mÑi liên hÇ quá phéc t¡p, nhïng ng°Ýi thích i tìm phong cách mÛi mà nói, Nhân Mã chính là Ñi t°ãng giao ti¿p cça hÍ. Và ng°ãc l¡i vÛi nhïng ng°Ýi muÑn duy trì các mÑi quan hÇ thân thi¿t. Nhân Mã có thà héa miÇng, nh°ng sau ó hÍ không thà suy ngh) ho·c mong muÑn giï lÝi héa, hÍ có thà n¯m l¥y mÍi c¡ hÙi, cho dù là c¡ hÙi ó chÉ d«n hÍ i theo h°Ûng nào, ho·c có thà n¯m b¯t °ãc hay không; hÍ nói nhïng câu nói gi£ dÑi à che -y sai l§m ho·c th¥t b¡i; h¡n nïa hÍ còn luôn truyÁn ¡t nhïng tín hiÇu à nói lên r±ng không °ãc h¡n ch¿ tñ do cça mình. B¡n bè cça Nhân Mã không t§ng lÛp nào là không có, iÁu này còn ch°a bao gÓm c£ nhïng ng°Ýi duy trì quan hÇ qua l¡i vÛi hÍ, mÙt trong nhïng nguyên nhân là: hÍ r¥t coi trÍng tình b¡n, mà không quá coi trÍng sñ qua l¡i thân m-t, vì tình b¡n hoàn toàn không h¡n ch¿ tñ do cça nhau; nguyên nhân thé hai: hÍ hài h°Ûc, hóm hÉnh, có thà nói r¥t nhiÁu câu chuyÇn vui, thích tå hÍp mÍi ng°Ýi vui v» vÛi nhau, nhïng ·c iÃm này thu hút nhiÁu ng°Ýi chú ý tÛi hÍ; thé ba: hÍ có thói quen duy trì mÙt sñ liên hÇ nào ó vÛi mÍi ng°Ýi, mà nhïng ng°Ýi này có thà giúp á hÍ trong mÙt ngày nào ó. B¥t cé ng°Ýi nào thích hãp vÛi kiÃu ng°Ýi này Áu có thà tham gia vào t-p thÃ, cho dù b¡n có rÝi bÏ t-p thà ó r¥t lâu cing không sao. HÍ s½ chào mëng b¡n mÙt cách nhiÇt tình, sñ nhiÇt tinh cça hÍ, chân thành cça hÍ khi¿n cho b¥t cé ng°Ýi nào cing không thà chÑng l¡i °ãc, nh°ng không hoàn toàn có ngh)a là hÍ s½ duy trì lâu dài. ChÉ c§n có sñ v«y gÍi thu hút sñ chú ý cça hÍ h¡n, hÍ s½ l-p téc bÏ ci à ch¡y theo cái mÛi. Còn v¥n Á con cái, Nhân Mã cing quan iÃm: có cing °ãc, không có cing không sao. HÍ r¥t ít có ý nguyÇn mãnh liÇt °ãc làm cha m¹. HÍ cing không thà vì sñ xu¥t hiÇn cça tr» con mà g¯n ch·t mình vào trách nhiÇm. Trên ph°¡ng diÇn này, vai trò cça hÍ cing g§n giÑng nh° nhïng con ngña hoang. Nhân Mã hoàn toàn không có khuynh h°Ûng b£o vÇ ng°Ýi khác, hÍ cing vô trách nhiÇm vÛi con cái cça mình, chÉ nhïng lúc c§n thi¿t thì hÍ s½ lên lÛp d¡y con cái nhïng bài hÍc vÁ viÇc hãp tác và viÇc ph£i ·t tinh th§n cça mình 192

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

vào công viÇc. Ñi vÛi nhïng éa tr» hiÇn ¡i mà nói, l¯ng nghe lÝi d¡y b£o là chuyÇn còn l°u l¡i të thÝi trung th¿ kÉ. Cho dù th¿, chúng v«n có thà chËu ñng °ãc, vì cách nói cça Nhân Mã không nghiêm trÍng, r¥t thú vui, khi nghe không chÉ khi¿n cho ng°Ýi ta c£m th¥y thú vË mà còn c£m th¥y có ích. Nhân Mã r¥t ít khi tiêu tÑn thÝi gian và công viÇc suy ngh) xem thÝi th¡ ¥u cça mình ã làm sai iÁu gì ho·c úng viÇc gì, vì v-y, con cái cça hÍ cing s½ không làm nh° v-y. Nhïng éa tr» sinh vào chòm Nhân Mã, chúng nên tham gia vào các ho¡t Ùng ngo¡i khoá, vì nh° th¿ vëa có thà luyÇn t-p °ãc thân thÃ, l¡i có thà luyÇn t-p °ãc §u óc; chúng ta cing không c§n ph£i nói vÛi chúng r±ng chúng c§n ph£i có lòng yêu th°¡ng Ñi vÛi ng°Ýi b¡n cça loài ng°Ýi, Ùng v-t&. b¥t cé ý Ó muÑn khép ch·t chúng ß trong phòng ho·c khép chúng vào kÉ lu-t mÙt cách nghiêm kh¯c, cing s½ g·p ph£i sñ chÑng Ñi m¡nh m½ ra m·t cça chúng. Khi giao ti¿p vÛi nhïng ng°Ýi nhóm Thu÷ ho·c ThÕ, Nhân Mã c§n ph£i chú ý che gi¥u m·t thô l× cça mình. Nhóm ThÕ không thà vì nhiÇt tình nh¥t thÝi mà m¥t i lý trí, hÍ thuÙc lo¡i hình tính cách h°Ûng nÙi, nhóm Thu÷, l¡i càng b£o thç, hÍ cing có tính cách h°Ûng nÙi. Nhóm Thu÷ và ThÕ tránh xa khÏi nhïng lÝi chào mÝi nhiÇt tình cça Nhân Mã, coi ó là nhïng biÃu hiÇn không chân thành, không có trách nhiÇm và phÛt lÝ i sñ tÓn t¡i cça hÍ, còn vÁ phía Nhân Mã hÍ cho r±ng Ñi ph°¡ng là nhïng ng°Ýi sÑng theo cách sÑng cça tín Ó Thanh Giáo, mÙt giáo phái ß Anh th¿ kÉ 16-17. Nhân Mã vÛi nhóm Ho£ không céng nh¯c nh° v-y, vì hÍ Áu nhiÇt huy¿t và tính cách h°óng ngo¡i giÑng nhau. L¡c quan, h°Ûng th°ãng, nhìn xa trông rÙng ¹p trai, tu¥n tú, cách sÑng không suy ngh) ngày mai s½ ra sao Ñi vÛi hÍ mà nói cing r¥t có séc thu hút. Cing nh° v-y, vÛi nhóm Không khí, có lúc cing không tán th°ßng thái Ù càng ông ng°Ýi càng vui trong cuÙc sÑng th°Ýng ngày cça Nhân Mã, nh°ng hÍ l¡i c£m th¥y vô cùng tho£i mái dÅ chËu vÛi nhïng cuÙc nói chuyÇn vui v» trong vài ti¿ng Óng hÓ, chúng ta ph£i nhÛ iÃm này, sñ t°¡ng kh¯c thà hiÇn trên các ph°¡ng diÇn các ph¡m vi. Khi giao ti¿p qua l¡i vÛi nhau, sñ t°¡ng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

193


BlogBook

1.3. November

kh¯c s½ d«n ¿n các tr¡ng thái sai l§m, téc gi-n và b¥t mãn. Nói tóm l¡i, Nhân Mã không có nhiÇt tình vÛi nhïng công viÇc gian khÕ lâu dài, cing nh° chi¿n ¥u tÛi h¡i thß cuÑi cùng, cing không i tính toán ng°Ýi khác tán thành ho·c ph£n Ñi mình. hÍ tuy không tính toán cho cuÙc sÑng sau này, hÍ tin t°ßng r±ng xe i ¿n tr°Ûc núi t¥t s½ có °Ýng . HÍ luôn hi vÍng tr°Ûc khi g§n kÁ tai n¡n, hÍ có thà s½ °ãc céu thoát bßi mÙt sñ th§n kì. iÁu này làm cho ng°Ýi ta kinh ng¡c, là sñ thñc úng là nh° v-y, ·c biÇt là nhïng ng°Ýi không tin vào v-n mÇnh. Do l¡c quan h°Ûng th°ãng, cuÙc sÑng cça hÍ luôn vui v», l¡c quan. Lãng m¡n và tình ái Trong chuyÇn tình yêu, Nhân Mã hài h°Ûc và dí dÏm. Nhân Mã cing thích nhïng ng°Ýi dÅ tính và vui v» ngang c¡ vÛi mình. Có mÙt mÑi liên hÇ r¥t kh ng khít giïa tình yêu và sex Ñi vÛi ng°Ýi trong cung này. HÍ thích thay Õi và hÍ mang c£ tính cách hài h°Ûc sáng t¡o vào phòng ngç. HÍ bi¿t cách làm mÛi mình trong chuyÇn ¥y . Tuy thích khám phá và thích nhïng iÁu mÛi l¡ nh°ng trong tình yêu, quan iÃm cça Nhân Mã l¡i hoàn toàn khác. Khi ã yêu, Nhân Mã trung thành và t-n tâm. Nh°ng hÍ cing ng§m yêu c§u nía kia ph£i ph£i có nét t¿ nhË và thông minh à hiÃu nhïng iÁu hÍ nói và làm. Trong r¥t nhiÁu ph°¡ng diÇn tình c£m lãng m¡n, Nhân Mã cing coi trÍng c£m giác c¡ thà giÑng nh° khi hÍ xí lý nhïng ho¡t Ùng khác. GiÑng nh° hình t°ãng biÃu tr°ng, khi hÍ tr°ßng thành, hÍ s½ b¯t §u i tìm tình yêu, tìm ki¿m ng°Ýi yêu. Vì hÍ có tinh lñc và khí ch¥t h°ng v°ãng giÑng nh° loài ngña hoang, ã thu hút không ít ng°Ýi khác giÛi. Nh°ng Óng thÝi, do dÅ thay Õi cho nên hÍ tránh xa nhïng tình yêu v)nh cíu. °¡ng nhiên, cho dù hÍ cÑ g¯ng vùng v«y à rÝi khÏi ng°Ýi yêu ho·c thoát khÏi sñ ràng buÙc, ho·c ng°Ýi yêu cça hÍ tìm cách à buÙc ch·t hÍ, hÍ muÑn toàn tâm toàn lñc t-p trung vào gia ình nhÏ, thì cuÑi cùng hÍ v«n cé bË b¯t không thà vùng v«y ra khÏi. Nhïng ng°Ýi có quan hÇ lâu dài ho·c quan hÇ vÛi Nhân Mã cho r±ng viÇc làm th¿ nào à duy trì lâu dài mÑi quan hÇ này, s½ khi¿n cho hÍ c£m th¥y không tho£i mái, vì mÙt ng°Ýi trong hÍ muÑn thoát ra, còn ng°Ýi kia l¡i muÑn n¯m l¥y Ñi ph°¡ng. 194

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

Nh°ng, Nhân Mã trên ph°¡ng diÇn tình yêu l¡i có mÙt iÃm khi¿n cho ng°Ýi ta tán th°ßng. Trên ph°¡ng diÇn tñ do và chung thu÷, hÍ không có tiêu chí hai m·t; vÁ c¡ b£n hÍ không ghen, không vì ghen mà sinh ra oán h-n. HÍ cho r±ng chÉ c§n §u xuôi là uôi lÍt. Lo¡i quan iÃm này là t°¡ng Ñi phù hãp vÛi quan iÃm bình ³ng nam nï trong xã hÙi hiÇn ¡i. Nam, nï thuÙc chòm Nhân Mã Áu không có mong muÑn chi phÑi Ñi ph°¡ng, hÍ cho r±ng sñ n× lñc này chÉ làm tÕn phí tinh lñc mà thôi, chi r±ng hãy tr£i nghiÇm sñ h°ßng thå cuÙc sÑng hiÇn ¡i. Nh°ng, b¥t cé ng°Ýi nào muÑn thñc sñ có quan hÇ vÛi Nhân Mã Áu bi¿t r±ng ngña có r¥t nhiÁu lo¡i hình, có ng°Ýi thì tính cách thô b¡o hoang dã, còn có ng°Ýi thì nh¹ nhàng nhanh nh¹n, tính tình tÑt, không nóng n£y. Nhân Mã cing không nh° v-y. Nh°ng, khi ng°Ýi khác muÑn khÑng ch¿ hÍ ho·c muÑn làm mÙt sÑ viÇc mà hÍ không muÑn, hÍ có thà s½ nÕi gi-n ùng ùng, th-m chí -p phá mÍi thé. iÁu này là không thà tránh khÏi Ñi vÛi b¥t cé ai. Chính nh° hình £nh t°ãng tr°ng cça hÍ và hàm ngh)a ám thË vÁ mÑi liên hÇ giïa hÍ và loài ngña hoang, mÙt khi hÍ chuyÃn Ùng không ngëng, c·p m¯t bÏ qua t¥t c£ à dëng l¡i ß ng°Ýi yêu, Nhân Mã không tiêu tÑn quá nhiÁu thÝi gian à chu©n bË, mà xông lên phía tr°Ûc mÙt cách m¡nh d¡n, dùng ngôn ngï thân thà à phát tín hiÇu tình yêu Ñi vÛi Ñi ph°¡ng. Khi tín hiÇu ph£n hÓi cça Ñi ph°¡ng ã cho phép rÓi, hÍ s½ tìm ki¿m xung quanh mÙt ch× nào à hai bên tình tñ. Nhïng thành viên cça các chòm sao khác trên ph°¡ng diÇn theo uÕi tình yêu chÉ dña vào sách vß, tuy hÍ tÑn nhiÁu tâm séc à suy ngh), nh°ng tÉ lÇ thành công cça hÍ l¡i không cao h¡n so vÛi Nhân Mã, vì Nhân Mã xem ra r¥t thích hãp vÛi viÇc làm ng°Ýi yêu. Thñc t¿ này Ñi vÛi nhïng ng°Ýi khác giÛi hÍ r¥t có séc thu hút. Gia ình và b¡n bè Nhân Mã có b¡n bè ß kh¯p mÍi n¡i, i tÛi âu hÍ cing °ãc quý m¿n nhÝ tính hài h°Ûc, chân thành và nhiÇt tình. HÍ thích c°Ýi và cing làm cho b¡n bè c°Ýi theo. Không cé gì chÉ có ng°Ýi giÑng tính cách cça Nhân Mã thì hÍ mÛi coi là b¡n. Ng°Ýi cung này có thà ch¡i vÛi mÍi t§ng lÛp nh°ng không ph£i ai Nhân c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

195


BlogBook

1.3. November

Mã cing coi là b¡n thân. M«u ng°Ýi này khó có thà làm ng¡ khi th¥y b¡n g·p ho¡n n¡n. HÍ s½ x£ thân vào m·c dù có thà có ©u £ ho·c cãi vã. Nhân Mã có nhiÁu khi làm m¥t lòng b¡n nh°ng n¿u l¯ng nghe nhïng lÝi khuyên cça hÍ, b¡n s½ th¥y hÍ sÑng r¥t th-t lòng. Nhân Mã là m«u ng°Ýi h¿t lòng vì gia ình. Khi có viÇc c§n, hÍ s½ g¡t h¿t sang mÙt bên à ¿n bên ng°Ýi thân. HÍ là m«u ng°Ýi khá cá tính kà c£ vÛi các thành viên trong gia ình. ôi khi mÍi ng°Ýi trong nhà th¥y Nhân Mã th-t b°Ûng bÉnh vì không bi¿t nghe lÝi nh°ng ng°Ýi cung này luôn có cách lý gi£i riêng. HÍ khá sâu s¯c và dám chËu trách nhiÇm vÁ hành Ùng cça mình. TÕng quát vÁ cung Nhân Mã ¡n gi£n nh¥t là nh-n bi¿t ng°Ýi sinh cung Nhân Mã (Sagittarius, 23/1121/12). B¡n tìm th¥y ng°Ýi ó t¡i chính giïa nhóm Ón ào nh¥t ß m×i cuÙc vui. Anh ta ang kà các câu chuyÇn hài h°Ûc, còn mÍi ng°Ýi xung quanh thì phá ra c°Ýi. Nhìn th¥y b¡n, Nhân Mã rÝi ám ông, b°Ûc tÛi v× m¡nh lên vai và nói to: Cë l¯m. TuÕi tác nh° anh mà phong Ù v«n th¿ này là r¥t °ãc . H³n b¡n không thà vui lòng vÛi kiÃu nh-n xét nh° v-y. L§n g·p sau, th¥y b¡n l¡nh lùng, Nhân Mã chân thành ng¡c nhiên. Có chuyÇn gì th¿? Ch³ng nh½ b¡n gi-n anh ta? Anh ta có nói gì x¥u âu, th-m chí còn khen ngãi kia mà. Dù không vëa ý, cing ph£i thëa nh-n r±ng Nhân Mã ã nói thñc lòng. Ng°Ýi ó qu£ th-t không muÑn xúc ph¡m b¡n, và chân thành l¥y làm ti¿c n¿u iÁu ó x£y ra. Sagittarius (nhân v-t th§n tho¡i mình ngña, §u ng°Ýi, hai tay b¯n cung Nhân Mã, hay Cung Thç) là nh° v-y: thông minh, nhanh trí, vui tính và bÙc trñc. Ph©m ch¥t duy nh¥t không có ß Nhân Mã là sñ khôn khéo éng xí, trong khi b£n thân anh (chË) ta thì tin ch¯c r±ng mình là mÙt nhà ngo¡i giao m«u mñc. Chính vì th¿ mÛi x£y ra sñ ng¡c nhiên kà trên. Cung Thç th°Ýng có cái §u h¡i to, hình ¹p, vÛi trán cao và rÙng. Nét m·t cßi mß, thiÇn chí. Cí Ùng th°Ýng nhanh, nh°ng h¡i vång vÁ. Khi nói chuyÇn, 196

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

Cung Thç có thà khoa m¡nh tay, làm Õ cÑc chén trên bàn. B°Ûc i hÑi h£ t°ßng chëng chân không ch¡m ¥t. Tuy nhiên lúc ó anh ta có thà lá tay tuÙt n¯m c·p xách làm gi¥y tÝ quan trÍng bay h¿t ra ngoài, rÓi téc tÑc lao theo v¡ nh·t chúng l¡i. Nhân Mã có ánh m¯t sáng và tinh nhanh. VÁ t§m vóc, hÍ chia thành hai lo¡i: lo¡i cao c¡ b¯p; và lo¡i t§m th°Ûc ng°Ýi -m. Lo¡i cao dáng v» có gì ó giÑng vÛi lo¡i ngña quý. HÓi tr», tr°Ûc trán nhiÁu ng°Ýi th°Ýng có lÍn tóc b°Ûng bÉnh rç xuÑng gãi hình £nh bÝm ngña. Sau này, khi ã thay Õi kiÃu c¯t tóc ho·c ã hói, ng°Ýi ó v«n còn thói quen l¯c §u nh° muÑn h¥t tóc, ho·c làm cí Ùng tay vô tình nh° muÑn sía mái. Nhân Mã r¥t °a di chuyÃn. HÍ không thà éng hay ngÓi yên mÙt ch×, mà luôn muÑn ch¡y i âu ó. VÑn r¥t thích sñ thay Õi trong cuÙc sÑng, hÍ am mê hành trình, viÅn du. °ãc sao MÙc phù trã, iÃm ·c biÇt trong tính cách cça Nhân Mã là lòng qu£ c£m phi th°Ýng. Nhïng ng°Ýi iÃn hình cça cung này th°Ýng ham thích nhïng nghÁ nghiÇp m¡o hiÃm. Còn n¿u công viÇc ang làm cça hÍ không có gì phiêu l°u, hÍ s½ chÍn cho mình nhïng thú vui ho·c môn thà thao m¡o hiÃm. HÍ thích tÑc Ù, mê phi ngña, ua xe, lái máy bay& NhiÁu phi công thí nghiÇm nÕi ti¿ng sinh ra ß cung này. Trong máu cça Nhân Mã là thái Ù thách théc sÑ ph-n, ùa gián tí th§n. Nhân Mã là nhïng ng°Ýi a ngôn, bÑc Óng. Trong §u hÍ ngh) gì thì ngoài l°ái nói v-y. Sñ thi¿u c©n trÍng trong lÝi nói ôi khi khi¿n hÍ ph£i tr£ giá. M·c dù Nhân Mã (hoàn toàn vô tình và không ngÝ) có thà làm b¡n r¥t m¿ch lòng, b¡n không thà gi-n ng°Ýi này lâu. Anh (chË) ta nói sñ th-t vÛi b¡n không ph£i vì muÑn chÍc téc, mà vì chân thành muÑn giúp b¡n. ôi khi nên l¯ng nghe ý ki¿n cça Nhân Mã, trong ó ít ra là không có mÙt chút nËnh bã nào. Cung Thç th°Ýng có tâm tr¡ng vui t°¡i. Nh°ng vÑn thuÙc cung ho£, ng°Ýi ó có thà b¥t ngÝ bùng cháy khi bË ai ó chèn ép ho·c c° xí suÓng sã. Trong tính cách cça Cung Thç tÓn t¡i y¿u tÑ b¥t tuân quyÁn lñc, và luôn có ý muÑn c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

197


BlogBook

1.3. November

nÕi d-y chÑng Ñi mÍi lÁ thói áp ·t. Cung Thç ít khi bÏ qua chuyÇn ngang trái trên °Ýng và không bao giÝ làm ng¡ khi có ai c§u xin giúp á. Trong tình huÑng ó, Cung Thç àn ông sµn sàng nh-p cuÙc ©u £, còn àn bà s½ m¯ng nhi¿c k» tÙi Ó ¿n chëng y ph£i hÑi ti¿c là ã g·p ph£i Cung Thç. LÝi cáo buÙc b¥t công Ñi vÛi Cung Thç vÁ b¥t kó hành vi không trung thñc nào s½ có thà khi¿n ng°Ýi ó nÕi c¡n cuÓng nÙ. Ng°Ýi ó xông vào b¡n vÛi nhïng cú ¥m à l§n sau b¡n ph£i suy ngh) có nên dñng chuyÇn vô lý hay không. Tuy nhiên khi nhìn th¥y khuôn m·t au Ûn th°¡ng tích cça b¡n, ng°Ýi ó vÙi xin l×i và ra séc céu chïa xoa dËu v¿t th°¡ng. V¥n Á là ß ch×, Cung Thç tr°Ûc tiên nói và làm, rÓi sau mÛi ngh). Là nhïng ng°Ýi §y nhiÇt huy¿t, Cung Thç th°Ýng cÑng hi¿n hoàn toàn tâm séc cho công viÇc mà hÍ dành c£ cuÙc Ýi. Ng°Ýi nào Ënh giÅu cãt nhïng gì Cung Thç thñc sñ quý trÍng s½ có nguy c¡ chuÑc l¥y cho mình mÙt k» thù nguy hiÃm. Nhïng mii tên nhÍn cça Cung Thç có t©m ch¥t châm bi¿m chua cay s½ xuyên thçng mÍi vÏ giáp à âm trúng ích. Trong tính cách cça Cung Thç, dù thuÙc giÛi tính và léa tuÕi nào, Áu có chút màu s¯c tr» con: th¡ ngây, hÓn nhiên, liÁu l)nh và l¡c quan. Cung Thç nh¥t quy¿t không chËu thëa nh-n r±ng cuÙc Ýi là cái gì ó nghiêm túc. N¿u thñc t¿ diÅn ra kh³ng Ënh là nh° th¿ thì Cung Thç s½ r¥t l¥y làm buÓn phiÁn. Mang b£n ch¥t cça th§n Jupiter, Cung Thç luôn chÑng Ñi t¥t c£ nhïng gì ã °ãc áp Ënh và th°Ýng nh-t, bßi vì th¥y nhïng thé ó th-t là buÓn t». N¿u không nông nÕi tñ làm h¡i séc kho», Cung Thç có kh£ n ng sÑng thÍ tÛi tuÕi già mà v«n minh m«n, tinh anh. Nhïng ch× au th°Ýng th¥y ß Cung Thç là: hông, phÕi, gan, tay, và vai. Không ít ng°Ýi vì ham tÑc Ù mà g·p tai n¡n, bË th°¡ng vào §u. Nh°ng khó mà b¯t °ãc Nhân Mã n±m lâu trên gi°Ýng bÇnh, sñ hÓi phåc th°Ýng nhanh chóng ¿n ng¡c nhiên. Còn tâm tr¡ng £m ¡m thì th°Ýng tan bi¿n ngay khi nó còn ch°a kËp hoàn toàn bao trùm lên anh (chË) ta. Nhân Mã là nhïng tay ch¡i Ï en b©m sinh. Nhïng ng°Ýi sinh cung này 198

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

hi¿m khi bÏ qua các c¡ hÙi thí v-n may trong xÕ sÑ, sòng b¡c, hay cá Ù thà thao. Las Vegas và Monte Carlo là nhïng thành phÑ yêu m¿n nh¥t cça hÍ. Trong sÑ nhïng nét không dÅ chËu ß Cung Thç, áng kà ¿n là: tính khí bùng nÕ, khác ng°Ýi, hay châm bi¿m, bÑc Óng, và ngoài ra sñ thi¿u iÁu Ù trong n, uÑng. Nhân Mã là nhïng ng°Ýi ·c biÇt hào phóng. Cho b¡n vay tiÁn, hÍ không bao giÝ hÏi khi nào b¡n s½ tr£, mà kiên nh«n chÝ ¿n lúc b¡n có iÁu kiÇn thñc hiÇn viÇc ó. àn bà Nhân Mã th°Ýng vui lòng nh-n tr» mÓ côi làm con nuôi. Khi có mèo hoang, chó l¡c ¿n nhà hÍ không bao giÝ uÕi chúng i. Nhân Mã có mÙt trí nhÛ phi th°Ýng. HÍ có thà kà l¡i tÉ mÉ cho b¡n nhïng gì ã x£y ra vào ngày, ví då, 14 tháng t° cách ây 5 n m ho·c th-m chí 10 n m. HÍ có thà nhÛ tuyÇt vÝi nhïng tình ti¿t nhÏ nh¥t cça nhïng cuÑn sách hay bÙ phim ã xem të hÓi còn nhÏ. Tuy nhiên, hÍ l¡i dÅ ãng trí quên m¥t g ng tay, ví tiÁn, hay chìa khoá& B£n ch¥t trung thñc, Nhân Mã không °a nói dÑi. Còn khi nào buÙc ph£i làm iÁu ó, sñ nói dÑi hiÇn rõ trên m·t khi¿n ai cing nh-n ra. Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, cuÙc Ýi Ñi vÛi Nhân Mã là mÙt r¡p hát. Hay th-m chí úng h¡n, là mÙt r¡p xi¿c, ß ó Nhân Mã là nghÇ s) hài d«n nÑi các ti¿t måc. Trong chi¿c áo thång màu xanh trÝi rñc rá, m·t tô màu s·c sá, anh b°Ûc ra sàn diÅn vÛi c·p m¯t long lanh vì vui s°Ûng và hân hoan. V¥p chi¿c giày mii dài lên th£m, anh vång vÁ ngã l n xuÑng, rÓi l-p téc éng d-y, và trong ti¿ng v× tay cÕ vi cça khán phòng, anh trình diÅn nhïng pha nhào lÙn siêu ³ng ¿n chóng m·t. Tay anh eo nhïng chi¿c nh«n m·t ngÍc lam, d°Ûi chân buÙc chu×i låc l¡c nhÏ xíu rung lên âm thanh trong v¯t tña hÓ ti¿ng chuông ngân të ngôi nhà thÝ xa khu¥t. PhÓng ôi má tô màu anh ào Ï th«m, anh vui v» thÕi vào chi¿c tù và b±ng nhôm lau sáng loáng. Phúc h-u, qu£ c£m và th¡ mÙng, Cung Thç vui t°¡i nh° chính ngày lÅ tiêu biÃu cho hÍ Giáng sinh. Lo¡i á mang l¡i may m¯n cho hÍ ngÍc lam. Tâm hÓn th£nh th¡i cça Nhân Mã gi°¡ng cung lên trÝi cao, và mii tên xuyên qua nhïng t§ng mây, qua nhïng vì sao, bay tÛi n¡i sinh ra nhïng gi¥c m¡. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

199


BlogBook

1.3. November

Cung Ma K¿t - Capricornus

Nam D°¡ng 22/12

20/1

(2009-11-02 05:30) - Henry Long Nguyen

Nói ¿n Ma K¿t là ng°Ýi ta nh¯c tÛi sñ chuyên nghiÇp và nét truyÁn thÑng. ây là cung °ãc coi là nghiêm túc nh¥t trong 12 cung hoàng ¡o. VÛi ·c tính này, Ma K¿t vëa có thà phát triÃn sñ nghiÇp, vëa °ãc sÑng trong tình yêu bÁn vïng. NhiÁu ng°Ýi chê trách ng°Ýi cung này quá nghiêm chÉnh ¿n t» nh¡t nh°ng Ma K¿t ít khi à ý. HÍ th°Ýng nh«n nhËn và tha thé à h°Ûng tÛi nhïng måc ích cao ¹p h¡n.

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm: Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo 200

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.3. November

thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Profile

• Cung thé: 10 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: là cung sÑ cça ng°Ýi chç nhân, ng°Ýi thç l)nh • Ngày trong tu§n: thé B£y • Nguyên tÑ: ¥t • Sao chi¿u mÇnh: sao Th§n Nông (sao ThÕ). Chòm sao này s½ mang ¿n cho Ma K¿t sñ kiên nh«n, nét truyÁn thÑng, cách sí dång thÝi gian hãp lý, t° duy logic& • BiÃu t°ãng: con dê biÃn •

á biÃu t°ãng: ngÍc hÓng lñu, hÕ phách, mã não en, ngÍc bích, th¡ch anh

• Màu s¯c may m¯n: các màu tÑi, ·c biÇt là màu nâu cça sñ chín ch¯n ho·c màu en, xanh biÃn (xanh d°¡ng), vàng • Kim lo¡i: chì •

·c tr°ng: màu Ï th¯m

• Hoa: dành dành, hoa cúc, hoa violet, hoa thu÷ tiên •

Ùng v-t: cá s¥u, cëu, chim cÕ Ï

• BÙ ph-n c¡ thÃ: da, r ng, x°¡ng, §u gÑi • Të khóa:

ÊA VÊ XÃ HØI

• H¹n hò vÛi: Kim Ng°u, Xí Nï • Làm b¡n vÛi: B¡ch D°¡ng, Thiên Bình c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

201


BlogBook

1.3. November

• Cung kh¯c: Cñ Gi£i • N°Ûc hoa: inh h°¡ng, cÏ ¤n

Ù, thu÷ tiên

• N¡i b¡n tÏa sáng: phå trách công viÇc, d«n §u •

iÁu khi¿n b¡n b¿ t¯c: công viÇc n·ng nhÍc

• Công viÇc phù hãp: nhà nhân lo¡i hÍc, hàng h£i • Phå kiÇn không thà thi¿u: máy tính cá nhân •

iÃm ¿n: Nh-t B£n

• Thích: sñ kiên nh«n, tôn trÍng và thành công • Ghét: sñ bëa bãi, thi¿u tính toán, nhàm chán • ¯Ûc muÑn th§m kín: °ãc gia ình, b¡n bè th-m chí c£ th¿ giÛi • Con sÑ may m¯n: 6, 8 và 9 • Món quà yêu thích: các món quà mang tính thñc t¿ ho·c có nhiÁu chéc n ng • Nhà cía: thích trang trí ngôi nhà cça mình th-t gÍn gàng, ng n n¯p à làm nÕi b-t tính chuyên nghiÇp, sñ nÕi ti¿ng và quyÁn lñc. TruyÁn thuy¿t Capricorn hay dê biÃn (Seagoat) là hình £nh cça nam th§n xé Babylon, §y quyÁn n ng tên là Ea. Ông có nía d°Ûi c¡ thà là cá, §u và mình dê. Ban êm, vË th§n sÑng trong ¡i d°¡ng nh°ng m×i ngày Áu ngoi lên à canh giï ¥t liÁn. Nh°ng th§n tho¡i Hy L¡p không nói ¿n dê biÃn mà nói ¿n Pan, mÙt bán th§n (demigod) có nía trên là ng°Ýi nía d°Ûi là dê. Ông là con cça th§n Hermes và mÙt nï th§n rëng (Nymph). Khi Pan ra Ýi, nï th§n hét lên vì khi¿p sã và bÏ ch¡y m¥t trong khi Hermes th°¡ng éa con dË d¡ng, °a nó lên Olympus n¡i các vË th§n khác cing thích c-u bé. 202

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

Të ó Pan trß thành vË th§n cça các måc Óng và gia súc, gánh vác trách nhiÇm cça cha. Pan không ß l¡i Olympus mà thích sÑng trong nhïng bóng cây trên núi. Còn b¡n thì sao: cñc kó kiên trì nh°ng vì m£i nh¯m ¿n måc tiêu mà ít khi c£nh giác xung quanh và Ã ý ¿n môi tr°Ýng.

BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng cça Ma k¿t (Nam D°¡ng) thà hiÇn cái §u và uôi cça con dê. Theo truyÁn thuy¿t Hy L¡p, Nam D°¡ng là tên cça vË anh hùng trong cuÙc chi¿n Titans ã ho£ng lo¡n và nh£y xuÑng dòng sông Nile, bi¿n thành con v-t nía cá nía dê. Ngày nay, Nam D°¡ng sí dång sñ khôn ngoan cça vË anh hùng ó à v°¡n lên trong cuÙc sÑng.

·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça ¥t. Sao chi¿u mÇnh là sao ThÕ. Ng°Ýi Capricorn có nhiÁu tham vÍng, c°¡ng quy¿t, khá l¡nh lùng và hay u s§u. Sñ mÇt mÏi không bao giÝ ánh gåc hÍ, hÍ làm viÇc r¥t ch m chÉ và hÍ sµn sàng hi sinh b£n thân n¿u hÍ c£m th¥y c§n thi¿t. HÍ lên k¿ ho¡ch mÙt cách tÉ mÉ và c©n th-n nhïng måc tiêu cça hÍ và cách à ¡t °ãc chúng. à ¡t °ãc måc tiêu, hÍ sµn sàng l§m b¥t cé viÇc gì mà không c§n ai giúp á. HÍ khá dè d·t và hay sÑng nÙi tâm, nh°ng ôi khi hÍ l¡i trß nên bÑc Óng. HÍ th°Ýng nhút nhát và thi¿u tñ tin nh°ng nó s½ bi¿n m¥t khi hÍ nh-n ra r±ng hÍ ang °ãc à ý và ánh giá cao. Nhïng công viÇc thích hãp cho ng°Ýi Capricorn: chính trË gia, nhà doanh nghiÇp, ng°Ýi bán b£o hiÃm, ng°Ýi kinh doanh b¥t Ùng s£n, nhân viên ngân hàng. Ng°Ýi Capricorn r¥t nghiêm túc, trung thành và chung thu÷, nh°ng không quá tình c£m.

Ph©m ch¥t Loài dê thé 2 là dê nhà, ít tinh th§n m¡o hiÃm và không tham vÍng. chú dê này không c§n vùng ¥t bao la và nhïng ngÍn núi cao hiÃm trß. Nó không c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

203


BlogBook

1.3. November

chËu nhúc nhích cho ¿n khi có ng°Ýi ©y i. Nhïng ng°Ýi Ma K¿t thuÙc kiÃu này, tuy v-y, l¡i có °ãc thành công nhÝ vào tính kiên nh«n và bÁn bÉ. Þ sao Th§n Nông ( ¡i diÇn cça trách nhiÇm, k¿t c¥u và công viÇc n·ng nhÍc), Ma K¿t là nhïng ng°Ýi chân thành, thñc t¿ và r¥t giÏi tÕ chéc. Ma K¿t tuân phåc quyÁn lñc và tôn trÍng thông lÇ, vì th¿ hÍ hay bË nh-n xét là quá nghiêm chÉnh. Nhïng lÝi chê trách không ph£i không làm Ma K¿t b-n tâm, nh°ng vÑn sáng suÑt, ng°Ýi này ch³ng muÑn gây chuyÇn, thêm thù làm gì. Ma K¿t hay nh°Ýng nhËn, tha thé, ó chÉ là mÙt sách l°ãc ã suy tính kù nh±m ¡t tÛi nhïng måc ích cao h¡n. Séc m¡nh thúc ©y hÍ trong cuÙc sÑng là sñ thành công, tiÁn b¡c, quyÁn lñc và dù nhiÁu Ma K¿t không thëa nh-n tình yêu.

Ëa vË,

B£n ch¥t Ma K¿t th-n trÍng khi b°Ûc chân vào cuÙc tình mÛi. Nh°ng khi có °ãc c£m giác an toàn bên ng°Ýi ¥y, b ng phç quanh hÍ s½ tan, Ã lÙ trái tim nh¡y c£m và cñc kó chung thçy.

Mô t£ Ma K¿t may m¯n. HÍ th°Ýng tr» h¡n tuÕi, r¥t quy¿n ri và gÍn gàng. MÙt khi hÍ v°ãt qua sñ ng¡i ngùng ban §u, hÍ s½ r¥t hung h ng ¥y. B¡n có thà tin t°ßng hÍ khi c§n giï bí m-t ho·c khi g·p chuyÇn c¥p bách. ôi khi hÍ khá bÑc Óng nh°ng trñc giác cça hÍ r¥t tÑt à °a ra quy¿t Ënh úng. HÍ sáng t¡o, nh¡y c£m và kiên nh«n. HÍ yêu gia ình và th°Ýng là ng°Ýi cuÑi cùng ra khÏi nhà.

Hình £nh t°ãng tr°ng Chúng ta có l½ không còn l¡ gì Ñi vÛi nhïng con dê nuôi trên bãi ch n và trên các th£o nguyên, nh°ng con dê núi t°ãng tr°ng cho chòm Ma K¿t không ph£i là lo¡i dê này. Hình £nh con dê núi b¯t nguÓn të th§n tho¡i Hy L¡p, nó không chËu sñ khÑng ch¿ cça b¥t cé ai, d¥u chân cça nó in kh¯p trên Énh 204

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

núi cao nh¥t cça Hy L¡p. Khi có k» Ëch ¿n xâm ph¡m vào v°¡ng quÑc cça nó, mÙt mình éng ra nghênh chi¿n, gi°¡ng cao c·p sëng dài và nhÍn ho¯t lên trÝi, bÙ râu dài ph¥t ph¡ bay trong gió. Nó nhìn trëng trëng vào Ñi ph°¡ng à c£nh cáo, thà hiÇn khí khái anh hùng không hÁ sã hãi cça mình. Khi Ñi diÇn vÛi k» Ëch, nó s½ h¿t séc chÑng cñ, bÙ m·t bình t)nh, tr§m m·c không lên ti¿ng; c·p sëng nhÍn lãi h¡i cong ra phía sau, thà hiÇn mÙt t° th¿ hi¿u chi¿n không tho£ hiÇp, hình t°ãng này cça nó trong truyÁn thuy¿t Hy L¡p th°Ýng dùng à biÃu hiÇn cho séc m¡nh cça các hung th§n. Ngay të thÝi viÅn cÕ, viÇc hu¥n luyÇn dê núi ã có rÓi, nh°ng nó ¿n t-n bây giÝ v«n còn có ß r¥t nhiÁu n¡i trên th¿ giÛi, v«n sÑng cuÙc sÑng nh° tÕ tiên cça chúng, chi¿n ¥u vÛi tñ nhiên, khó kh n và nhïng k» Ëch ¿n xâm ph¡m.

Tính cách c¡ b£n HiÃn nhiên, b¥t cé tính ch¥t gì cing có mÙt Ñi trÍng. Và Ñi trÍng cça B£o Bình chính là Ma K¿t. N¿u B£o Bình t°ãng tr°ng cho °Ûc m¡, trí tuÇ, lòng nhiÇt huy¿t thì Ma K¿t là giao iÃm cça tham vÍng, sñ ¥u tranh và ham muÑn cai trË l«n nhau cça con ng°Ýi. Nói nh° v-y không có ngh)a nhïng ng°Ýi sinh cung Ma K¿t là nhïng k» Ùc tài l-p dË. Là hiÇn thân cça vË th§n biÃn nía cá nía dê trong th§n tho¡i Babilon, Ma K¿t còn s£n sinh ra nhïng con ng°Ýi dÅ thích nghi, hoà nh-p vÛi hoàn c£nh và sÑ ph-n. Nh°ng, vË th§n biÃn ¥y còn là ¡i diÇn cho các th¿ lñc bóng tÑi. Vì th¿, b£n ngã cça các Ma K¿t v«n là âm th§m và nhiÁu m°u m¹o. T¥t c£ Ã phåc vå cho °Ûc vÍng chi¿m l)nh nhïng Énh cao cça hÍ. Th-m chí, kim lo¡i biÃu tr°ng cho Ma K¿t, là chì trong 7 lo¡i quý kim cça ng°Ýi Hy L¡p.

lo¡i kim lo¡i Ùc h¡i nh¥t

Ma K¿t r¥t sÛm ã b°Ûc vào xã hÙi, b°Ûc vào con °Ýng mà ng°Ýi khác coi là nguy hiÃm, khó kh n. Nh°ng con °Ýng này l¡i °a hÍ ¿n Énh cao, càng nguy hiÃm bao nhiêu thì càng h°Ûng ¿n Énh cao b¥y nhiêu. Trên con °Ýng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

205


BlogBook

1.3. November

này, có lúc s½ khi¿n cho ng°Ýi ta ho£ng hÑt không bi¿t làm th¿ nào, m¥t i ph°¡ng h°Ûng. Nh°ng ây chính là con °Ýng °a ¿n vinh quang, ây là måc ích sÑng chân chính cça Ma K¿t và cing là viÇc ¡i sñ mà hÍ thñc sñ quan tâm. Ma K¿t có mÙt nguyÇn vÍng theo uÕi danh lãi, chính là mÙt nguyÇn vÍng khi¿n cho hÍ không ngëng leo lên phía tr°Ûc, không có ai, cing không có khó kh n nào có thà ng n c£n sñ quy¿t tâm và nghË lñc cça hÍ. °¡ng nhiên, có lúc hÍ cing tính toán sai l§m ho·c v¥p váp. Nh°ng hÍ l¡i leo lên, éng vïng rÓi l¡i ti¿p tåc theo uÕi måc ích. Cho dù måc ích lña chÍn cça hÍ là lÛn hay nhÏ, cho dù khó kh n không lúc nào là không có, hÍ quy¿t không thà thëa nh-n th¥t b¡i, bÏ dß giïa chëng. Do hÍ có thà ch¥p nh-n nhïng khó kh n và v¥p váp, do hÍ kiên c°Ýng b¥t khu¥t, kiên trì nghË lñc, cho nên ph§n lÛn hÍ Áu có thà ¡t °ãc ¿n thành công vào Ù tuÕi trung niên. Ma K¿t tr°Ûc nay không bao giÝ không c©n th-n, hÍ sÑng có måc ích, tuân thç quy cç. HÍ mong muÑn °ãc là mÙt ng°Ýi lao Ùng chân chính và mÙt ng°Ýi theo chç ngh)a truyÁn thÑng ¡n thu§n b¥t kh£ xâm ph¡m. Nhïng ng°Ýi có ý Ó tìm hiÃu vÁ nhïng bí m-t cça con ng°Ýi hÍ t¥t nhiên s½ g·p ph£i th¥t b¡i. Trái ng°ãc vÛi các chòm sao khác, Ma K¿t khi xem xét mÍi viÇc không bao giÝ làm qua loa, không tin t°ßng vào sÑ mÇnh và v-n khí, cing không tin vào nhïng thé biÃu hiÇn bÁ ngoài gi£ t¡o, lúc hÍ leo lên theo nhïng con °Ýng §y sÏi á tr¯c trß, m×i mÙt b°Ûc i cça hÍ Áu vô cùng c©n th-n, tr°Ûc khi nh£y mÙt b°Ûc vÁ phía tr°Ûc, hÍ Áu c§n ph£i tính toán cñ ly cho tÑt, hÍ không bÏ quan nhïng c¡ hÙi leo cao. Cho dù hÍ leo lên trên ch-m ch¡p, nh°ng làm nh° v-y th-t sñ có thà £m b£o cho hÍ giành °ãc thành qu£, th ng c¥p. HÍ cing có thà có °ãc nhïng Ëa vË trong xã hÙi. Nh°ng, hÍ cing không °ãc l¥y trách nhiÇm cça hÍ thay th¿ cho t¥t c£ mÍi thé khác trong cuÙc sÑng, n¿u nh° v-y, cho dù hÍ ã leo lên °ãc Énh cao, hÍ cing s½ phát hiÇn ra th¿ giÛi cça hÍ là h° không, cô Ùc, vì ß Énh cao ó, chÉ có mây tr¯ng và hÍ mà thôi. 206

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

°¡ng nhiên, không c§n ph£i nói ra cing bi¿t, Ma K¿t ra séc tô iÃm cho b£n thân anh ta thành hình t°ãng mÙt ng°Ýi tr§m m·c ít nói. M×i Ó v-t bài trí trong gia ình hÍ Áu vëa hïu dång l¡i vëa nhã nh·n; còn có chút b£o thç và truyÁn thÑng trên màu s¯c và thi¿t k¿. Toàn bÙ bÑ cåc này khi¿n cho ng°Ýi ta có chút ý ngh) tñ phå. Ma K¿t h§u nh° không có héng thú trong giao ti¿p xã hÙi, vì v-y hÍ cing không °ãc ng°Ýi khác yêu quý nh° các chòm sao khác. Nh°ng khi tham gia vào mÙt hÙi nào ó, hÍ nh¥t Ënh ph£i có måc ích, n¿u không, Ñi vÛi hÍ iÁu này rõ ràng là lãng phí thÝi gian. Thái Ù này h§u nh° l¡nh lùng ¿n méc khó có thà lý gi£i, nh°ng, nhïng thu nh-p të cuÙc sÑng cça hÍ là có ích. HÍ là nhïng ng°Ýi çng hÙ kiên c°Ýng, hÍ trung thành, hÍ tinh anh, tính toán c©n th-n, hÍ không sã nhïng công viÇc cñc khÕ, chính vì v-y hÍ r¥t khá gi£. Ma K¿t trong kì m°Ýi ngày thé nh¥t thà hiÇn rõ ·c tr°ng tính cách trên; giai o¡n hai có séc thu hút lÛn, không yêu thích công viÇc nh° nhïng ng°Ýi giai o¡n tr°Ûc, còn l¡i thì khá linh ho¡t và a bi¿n, nh°ng cing ít ham muÑn vÁ danh lãi h¡n.

Ph°¡ng théc t° duy, k) x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc Ma K¿t ã có mÙt måc ích, hÍ s½ không do dñ ph¥n ¥u nh±m thñc hiÇn måc ích này. Lúc này, hÍ quy¿t tâm không ph£i là mÙt k» l°Ýi nhác. T° t°ßng chÉ ¡o nhân sinh cça hÍ là tôi lãi dång . Nó d«n d¯t hÍ, muÑn hÍ lña chÍn c¡ hÙi có kh£ n ng, lña chÍn ph°¡ng án tÑt nh¥t, sau ó l¡i lña chÍn ra ph°¡ng pháp tÑt nh¥t à b°Ûc trên con °Ýng ó. HÍ không bao giÝ tÓn t¡i tâm lý c§u may, cing không ngh) ¿n iÁu °¡ng nhiên, hÍ c©n th-n và chi ti¿t suy xét ¿n nhïng th¥t b¡i và nguy hiÃm tr°Ûc m×i b°Ûc i. Trong §u óc hÍ không bao giÝ có câu cách ngôn: Leo cao ngã au. Vì v-y, à tránh ngã xuÑng, hÍ ã ngh) ¿n t¥t c£ nhïng gì có thà ngh). Chính nh° viÇc ai cing có thà ph¡m sai l§m, Ma K¿t cing không ngo¡i lÇ, nh°ng, m×i mÙt l§n ph¡m sai l§m, hÍ h§u nh° Áu có thà hoá hung thành c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

207


BlogBook

1.3. November

cát, hoá hiÃm thành an. B¡n có thà hiÃu rõ h¡n khi ngh) ¿n tÕng thÑng Nixon cça Hoa Kì, và sñ kiÇn Water Gate. MÙt sÑ con °Ýng sinh tÓn cça Ma K¿t b¯t nguÓn të lÝi nói và ph°¡ng théc giao l°u khác cça hÍ- làm viÇc công, có trách nhiÇm, b£o thç. Không ai cho r±ng hÍ là nhïng ng°Ýi thích tán chuyÇn phi¿m, hÍ không nói nhiÁu; ·c biÇt là vÛi các måc tiêu và k¿ ho¡ch quan trÍng, hÍ càng không nói. Ñi vÛi mÙt sÑ ng°Ýi b¡n cça hÍ thì cách làm này cça hÍ là bí m-t, còn Ñi vÛi hÍ, thì ó ch³ng qua chÉ là sñ c©n th-n mà thôi, vì bi¿t càng ít thì c¡ hÙi h¡ Ùc thç të phía sau càng ít, hÍ nói chuyÇn r¥t ng¯n gÍn l°u loát, không khoa tr°¡ng, cing không khoa chân múa tay, cho dù nhïng câu hÍ nói s¯c s£o, nh°ng hÍ cing không muÑn xu¥t hiÇn. Vì v-y, b¡n bè cça hÍ Áu r¥t lËch sñ lÅ Ù, phán oán chu©n xác, h¡n nïa hÍ thà hiÇn sñ b£o thç trong mÙt sÑ sñ tình. iÁu quan trÍng h¡n là lao Ùng v¥t v£ gian khÕ cça hÍ Áu có °ãc thu ho¡ch, nh°ng hÍ không giÏi nËnh nÍt, không giÏi ngo¡i giao ho·c khuy¿n khích, giúp á nhïng ng°Ýi ngÑc ngh¿ch. Ma K¿t khi tìm ki¿m nghÁ nghiÇp nh¥t Ënh ph£i tìm nhïng công viÇc có thà thi thÑ tài n ng và có thà th ng ti¿n, tránh nhïng công viÇc t§m phào, måc tiêu không xác Ënh, lãng phí tiÁn cça và vÑn, vì nhïng công viÇc này không làm cho b¡n quan tâm. Nhïng công viÇc c§n ¿n tài n ng qu£n lý cça b¡n, tài n ng sí dång tiÁn vÑn có hiÇu qu£ và nghË lñc kiên trì không bi¿t mÇt mÏi cça b¡n và kh£ n ng lao Ùng gian khÕ cça b¡n s½ °a b¡n ¿n thành công.

Con °Ýng sñ nghiÇp và tiÁn b¡c Khi nói ¿n sñ nghiÇp, të khát vÍng là úng nh¥t dùng cho ng°Ýi sinh cung Ma K¿t. Cåm të chính xác nh¥t ó là Tôi áp dång& . Khi ã b¯t tay vào công viÇc, Ma K¿t nh° say . Dù khó kh n và ph£i i xa tÛi âu, Ma K¿t cing làm cho tÛi t-n cùng cça v¥n Á. Con ng°Ýi cça Ma K¿t luôn ·t ra tiêu chí r¥t cao cho b£n thân, cÙng vÛi sñ trung thñc và t-n tâm, hÍ là nhïng ng°Ýi lãnh ¡o tuyÇt vÝi. Bên c¡nh ó, hÍ 208

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

còn có thà chÍn các công viÇc liên quan ¿n tài chính, giáo dåc và buôn bán b¥t Ùng s£n. Là ng°Ýi thuÙc chòm sao Ma K¿t áng tin và luôn kiên trì, b¡n thích lu-t pháp và các nÙi quy. B¡n luôn có nhïng quan iÃm r¥t võ oán theo kiÃu lu-t là lu-t và quy Ënh là quy Ënh. B¡n luôn có niÁm tin vào kh£ n ng cça mình và iÁu này có thà giúp b¡n thành công. B¡n thích nhïng công viÇc ng n n¯p và có ph°¡ng pháp. B¡n luôn cÑ g¯ng tìm ra câu tr£ lÝi chính xác. B¡n t¡o ra nhïng ¡o lu-t cça riêng mình. B¡n không thích lÇ thuÙc vào ai ó. Các l)nh vñc lý t°ßng dành cho b¡n s½ là lu-t, giáo dåc, lËch sí, khoa hÍc, ki¿n trúc, xây dñng và Ëa lý. B¡n r¥t céng r¯n, áng tin c-y, có trách nhiÇm, có kh£ n ng tÕ chéc tÑt, có måc tiêu, có §u óc lô-gích và sáng suÑt. B¡n s½ thành công ß nhïng vË trí quyÁn lñc ho·c liên quan tÛi tính toán, tiÁn b¡c. Hãy cân nh¯c công viÇc IT vì b¡n yêu thích ph§n mÁm và máy tính. B¡n cing hãp vÛi nghÁ bác sù, k¿ toán ho·c lu-t s°. N¿u b¡n là ng°Ýi phå nï thuÙc chòm sao Ma K¿t, b¡n thích nhïng vË trí n¡i b¡n có thà áp dång kh£ n ng thñc hành và tính c©n th-n cça mình. B¡n không bË e dÍa bßi nhïng dñ án ph£i hoàn thành trong c£ cuÙc Ýi vì b¡n có tính kiên nh«n và kh£ n ng chËu ñng áng khâm phåc. Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Ma K¿t, b¡n thích chÍn nhïng công viÇc có thà b£o £m quyÁn h¡n, Ëa vË và an toàn cho b¡n. iÁu này tña nh° b¡n muÑn làm viÇc trong nhïng n¡i ít ng°Ýi vì b¡n muÑn làm viÇc mÙt mình. Các Óng nghiÇp cça b¡n ng°áng mÙ tính k÷ lu-t và sñ chuyên c§n cça b¡n. Tuy nhiên, thÉnh tho£ng hÍ °Ûc r±ng b¡n bÛt nghiêm nghË mÙt chút, bÛt chán ng¯t mÙt chút. Khi b¡n làm s¿p, b¡n luôn dùng kh£ n ng qu£n lý, quan iÃm và tính kiên nh«n cça b¡n à qu£n lý c¥p d°Ûi. ôi khi, b¡n có xu h°Ûng xa cách và khó g§n vÛi nhïng ng°Ýi cÙng sñ. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

209


BlogBook

1.3. November

Bí m-t thành công cça b¡n là sñ t-n tâm, kiên nh«n và kh£ n ng chËu ñng áng ng¡c nhiên cça b¡n. B¡n không bao giÝ n£n chí và të bÏ! B¡n là mÙt ng°Ýi luôn theo uÕi måc tiêu ¿n cùng khi nhïng ng°Ýi khác ã bÏ cuÙc të lâu. N¿u ch¡i thân vÛi ng°Ýi cung này, b¡n s½ th¥y hÍ r¥t có tài xoay sß. Cách bÑ trí thÝi gian và tiêu tiÁn cça hÍ vô cùng khoa hÍc, khi¿n mÍi ng°Ýi xung quanh ph£i nà phåc. HÍ vëa hoàn thành tÑt công viÇc l¡i bi¿t cách th° giãn b£n thân và dành thÝi gian cho ng°Ýi thân. Khi c§n thi¿t, hÍ cing dám tiêu nhïng kho£n tiÁn r¥t lÛn nh°ng ph£i vÛi måc ích úng ¯n. Vào tÛi siêu thË ho·c các trung tâm mua bán, hÍ chÉ toàn chÍn nhïng Ó có a chéc n ng à t-n dång tÑi a chúng.

Tình yêu và ph£n éng tâm lý Cing giÑng nh° hai chòm sao khác thuÙc nhóm ThÕ (Kim Ng°u và Xí Nï) Ma K¿t không ph£i là nhïng ng°Ýi nhiÇt tình, phóng khoáng, sôi nÕi ho·c vô cùng h°Ûng ngo¡i. HÍ vô cùng thñc t¿, coi trÍng hiÇu qu£. HÍ có thà cung c¥p nhïng ki¿n nghË và sñ giúp á thñc t¿ cho b¡n, nh°ng c£m tình cça hÍ không bao giÝ bÙc lÙ ra ngoài.

Còn trong ba chòm này thì chòm Ma K¿t l¡i càng che gi¥u tình c£m cça mình. Có ng°Ýi thích ôm hôn, và thÁ non h¹n biÃn, có ng°Ýi thì ·c biÇt ngh)a khí, ·c biÇt là khi ho¡n n¡n mÛi bi¿t ng°Ýi tÑt ng°Ýi x¥u. Ñi vÛi kiÃu ng°Ýi thé nh¥t, Ma K¿t s½ khi¿n cho hÍ hoài nghi thành ý cça Ñi ph°¡ng, cing vì v-y mà khi¿n cho hÍ th¥t vÍng. Còn Ñi vÛi kiÃu ng°Ýi thé hai, Ma K¿t chính là nhïng ng°Ýi mà hÍ chÝ ãi, áng tin c-y, nhïng ng°Ýi mà hÍ tin phåc. D°Ûi bÁ ngoài cÑ ch¥p Ma K¿t l¡i có mÙt trái tim l°¡ng thiÇn, cô ¡n. Tuy nh° v-y, diÇn m¡o chân thñc này cça hÍ l¡i có r¥t ít ng°Ýi có thà phát hiÇn, vì hÍ luôn cho ng°Ýi khác nhìn th¥y mÙt bÙ m·t khác. Tr°Ûc khi hÍ có thà £m b£o tình c£m cça hÍ có thà °ãc báo áp, thì chç ý và cách ngh) cça hÍ luôn không à cho ng°Ýi khác bi¿t. Ph£n éng cça Ma K¿t Ñi vÛi con cái, nghiêm túc và có tính b£o vÇ. CuÙc sÑng cça Ma K¿t không chút c©u th£, toàn thà gia ình Áu °ãc s¯p ·t quy cç 210

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

ng n n¯p. Ma K¿t cho dù trong thÝi kì nhi Óng cing thích không khí gia ình có tr-t tñ, tho£i mái. HÍ không thích môi tr°Ýng xung quanh phéc t¡p, h×n lo¡n, nhïng cuÙc tranh cãi không dét, vì hoàn c£nh này khi¿n cho tinh th§n hÍ b¥n lo¡n, hÍ thích Íc sách, ch¡i nhïng trò ch¡i có ý ngh)a giáo dåc, tích luù tiÁn, vì v-y hÍ cing có thà k¿t giao vÛi nhïng ng°Ýi có cùng sß thích, và tình b¡n cça hÍ r¥t nÓng h-u. HÍ chÉ có héng thú vÛi nhïng tri théc hïu dång, trên ph°¡ng diÇn n ch¡i gi£i trí hÍ cing r¥t ti¿t ch¿, trong nhïng công viÇc th°Ýng ngày hÍ r¥t có trách nhiÇm, vì v-y hÍ không bao giÝ k¿t giao vÛi nhïng ng°Ýi theo uÕi h°ßng l¡c. Sau khi ã tr°ßng thành, thái Ù xí th¿ này cça hÍ ngày càng trß nên rõ ràng, hÍ vô cùng th-n trÍng trên ph°¡ng diÇn k¿t giao lña chÍn b¡n bè, không bao giÝ nói nhïng bí m-t trong lòng cho ng°Ýi khác, luôn tránh xa ng°Ýi khác, tránh giao ti¿p quá thân m-t vÛi ng°Ýi khác, n¿u vì nguyên nhân công vå mà không thà të chÑi vào nhïng bïa tiÇc thì hÍ s½ chÍn l¥y mÙt ch× không ai à ý, mÙt mình nh¥m nháp, suy xét lúc nào hÍ nên cáo biÇt mÍi ng°Ýi là có thà diÇn và không th¥t lÅ, hÍ sß d) biÃu hiÇn ra lo¡i thái Ù này, là vì hÍ không giÏi nói chuyÇn và giao ti¿p ß nhïng n¡i công cÙng, mÙt m·c khác là vì hÍ có chút e ng¡i thà hiÇn tr°Ûc m·t ng°Ýi l¡. Ma K¿t khi giao ti¿p vÛi nhóm Ho£ và Không khí, c§n ph£i chú ý nhïng chuyÇn m¥t héng. Nhóm Ho£ vô cùng ho¡t bát hi¿u Ùng, có tính cách h°Ûng ngo¡i, Không khí có kh£ n ng giao ti¿p r¥t tÑt, cing h°Ûng ngo¡i. Trong quá trình giao ti¿p, Ho£ và Không khí luôn có c£m giác bË Ñi ph°¡ng ánh giá, vì Ñi ph°¡ng hoàn toàn không héng thú vÛi nhïng iÁu mà b¡n nói và làm, còn Ñi vÛi Ma K¿t hÍ r¥t khó xây dñng °ãc mÙt mÑi quan hÇ b¡n bè l¡c quan vÛi Ñi ph°¡ng. Do Áu có ph£n éng mang tính h°Ûng nÙi, mÑi quan hÇ cça Ma K¿t và nhóm ThÕ khác khá là hoà hãp. N¿u hÍ là Óng nghiÇp mà không ph£i là nhïng ng°Ýi b¡n vui ch¡i thì quá trình lao Ùng gian khÕ trong mÙt thÝi gian dài Ñi vÛi hÍ không ph£i là khó kh n. Ma K¿t lao Ùng c§n cù, không sã khÕ, không sã mÇt, không có ti¿ng nói chung vÛi nhïng ng°Ýi ngÓi mát n bát vàng, cing không c£m th¥y vinh h¡nh vì °ãc ch¡i vÛi nhïng ng°Ýi nh° v-y. Ma K¿t ghét nhïng ng°Ýi có hành Ùng cí chÉ l× mãng thô tåc, lÝi nói gian gi£o. HÍ hiÃu °ãc cách làm th¿ nào à kiÁm ch¿ b£n thân, tÕng k¿t kinh nghiÇm, làm th¿ nào à hÍ v°ãt c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

211


BlogBook

1.3. November

qua nhïng trß ng¡i khó kh n, cing vì v-y mà hÍ không Ënh m¥t thÝi c¡ Ã bù ¯p nhïng tÕn th¥t. Ma K¿t ph£i nhÛ r±ng: n¿u chÉ th¥y m·t b¥t h¡nh, u tÑi không có l¡c thú trong cuÙc sÑng thì b¡n s½ ph£i chËu ñng sñ cô ¡n và l·ng l½.

Lãng m¡n và tình ái Ñi vÛi Ma K¿t cuÙc sÑng là mÙt chuyÇn r¥t nghiêm túc. Vì v-y, tình yêu cing v-y, vëa khi¿n cho máu nóng trào dâng, khí xuân kh¯p chÑn, hÍ cing không thà kích Ùng tÙt Énh ¿n méc nh£y të trên Énh núi cao xuÑng dòng xoáy tình yêu °ãc, vì v-y cho dù là có nguy hiÃm hay không, hÍ cing s½ quan sát ng°Ýi b¡n Ýi t°¡ng lai mÙt cách c©n th-n, suy ng«m xem Ñi ph°¡ng có thích hãp vÛi mình hay không, có thà chung sÑng °ãc hay không. N¿u hãp, hÍ s½ ti¿p c-n vÛi Ñi ph°¡ng c©n th-n tëng b°Ûc mÙt. Sau ó, khi tình c£m cça Ñi ph°¡ng ã °ãc hâm nóng lên rÓi, hÍ liÁn thay Õi sách l°ãc, t¥n công nhanh nh° chÛp, ngay khi Ñi ph°¡ng v«n ch°a hiÃu rõ viÇc gì thì hÍ ã có °ãc quan hÇ tình c£m rÓi. Nhïng ng°Ýi không ¡t °ãc ¿n tiêu chu©n cça Ma K¿t không c§n ph£i c§u xin, vì v-y toàn bÙ quá trình yêu °¡ng cça Ma K¿t mà nói giÑng nh° là tìm mÙt công viÇc v-y, thích hãp thì thích hãp, không thích hãp thì thôi, tr°Ûc khi t¥n công hÍ luôn ti¿n hành suy ngh) mÙt cách c©n th-n, chu áo vÁ tëng b°Ûc i mÙt, £m b£o không bË th¥t b¡i. Ñi vÛi nhïng chòm sao khác thì thái Ù này cça hÍ là không thà ch¥p nh-n °ãc, quá thi¿u tính lãng m¡n; còn Ñi vÛi mÙt sÑ ng°Ýi khác thì ây là hiÇn t°ãng thông th°Ýng, cho dù cách làm này cça hÍ không có màu s¯c truyÁn kó, nh°ng có thà tránh bË tÕn th°¡ng, ·c biÇt là v¿t th°¡ng të trái tim. Ma K¿t tuyÇt Ñi không tiêu tÑn thÝi gian, lãng phí sinh lñc theo uÕi nhïng gi¥c mÙng không hiÇn thñc ho·c nhïng ng°Ýi yêu mà hÍ không có kh£ n ng có °ãc, là mÙt ng°Ýi theo chç ngh)a hiÇn thñc, hÍ bao giÝ cing có thà ánh giá °ãc mÙt cách khách quan t°Ûng m¡o, tính cách, thu nh-p và tiÁm lñc cça b£n thân, sau ó l¡i tìm ki¿m Ñi t°ãng thích hãp vÛi mình, °¡ng nhiên hÍ làm nh° v-y mÙt cách không tñ giác, ¿n b£n thân hÍ cing không thà ý théc °ãc iÃm này. 212

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

MÙt khi tìm th¥y °ãc Ñi t°ãng thích hãp, hÍ s½ b¯t §u t¥n công, t ng c°Ýng quan hÇ giïa hai bên. HÍ luôn thông qua ph°¡ng théc thà hiÇn séc m¡nh cça b£n thân và ¥u tranh vÛi nhïng khó kh n tr¯c trß Ã khi¿n cho Ñi ph°¡ng c£m th¥y mình là ng°Ýi áng tin c-y. Óng thÝi, hÍ còn d«n d¯t Ñi ph°¡ng cùng leo lên Énh cao vÛi mình. Ma K¿t chung thu÷ vÛi Ñi ph°¡ng, hÍ hi vÍng là Ñi ph°¡ng cing s½ duy trì và có ý théc giï quan hÇ thân thi¿t này, yêu c§u Ñi ph°¡ng cing ph£i chung thçy vÛi mình, vì v-y không bao giÝ m¡o hiÃm i tìm ki¿m nhïng chuyÇn tình c£m phong l°u kiÃu nh° sÑng chung tr°Ûc khi k¿t hôn. Có thà nói, trong tình yêu, ng°Ýi cung Ma K¿t nghiêm túc nh¥t trong vòng hoàng ¡o. HÍ không thích sñ vÓn vã mà tëng b°Ûc, tëng b°Ûc mÙt, tìm hiÃu và chinh phåc. R¥t ít khi th¥y hÍ vÓn vã hay biÃu lÙ c£m xúc theo kiÃu phô tr°¡ng. Ma K¿t cing ít khi thà hiÇn tình yêu b±ng lÝi nói, b±ng nhïng të hoa m). ôi khi ng°Ýi yêu th¥y hÍ khô khan nh°ng thñc ch¥t, hÍ yêu r¥t nÓng nàn và trÍn v¹n. Ph°¡ng châm cça hÍ là làm nhiÁu h¡n nói. HÍ luôn là ng°Ýi cho nhiÁu h¡n nh-n trong tình yêu. Tóm l¡i, trë phi b¡n muÑn chung sÑng lâu dài vÛi hÍ, n¿u không thì ëng nên k¿t hôn vÛi hÍ; hãy ti¿p nh-n sñ chân thành cça hÍ, không °ãc lëa g¡t hÍ tr¯ng trãn, cing không °ãc có nhïng hi vÍng hoang °Ýng, cho dù hÍ không bi¿t nói lÝi yêu b¡n mÙt cách hoa m) nh°ng hÍ th-t sñ yêu b¡n, và dùng nhïng hành Ùng thñc t¿ à khuy¿n khích b¡n, chung thçy vÛi b¡n. N¿u b¡n tán thành tình yêu này cça hÍ, b¡n s½ trß thành ng°Ýi mà hÍ mong muÑn, trß thành ng°Ýi mà hÍ quan tâm.

Gia ình và b¡n bè Sß hïu sñ thông minh và dí dÏm, Ma K¿t là ng°Ýi b¡n r¥t tuyÇt vÝi. B¡n bè xung quanh Ma K¿t th°Ýng r¥t trung thñc, chân thành và h¿t lòng vì b¡n. Ma K¿t yêu quý nhïng ng°Ýi xung quanh và có thà i r¥t xa n¿u b¡n bè ho·c ng°Ýi thân c§n giúp á. VÛi b£n tính truyÁn thÑng sµn có, Ma K¿t r¥t thích nhïng ngày nghÉ ví då nh° ngày quÑc khánh, lÅ giáng sinh& Lý do là vì ó là c¡ hÙi tÑt à mÍi ng°Ýi trong gia ình g§n gii và g·p m·t nhau. HÍ sÑng nÙi tâm và không thích phô tr°¡ng c£m xúc cça mình. N¿u muÑn làm iÁu gì ó cho ng°Ýi khác thì b¡n s½ thà hiÇn ngay b±ng hành Ùng ché không ph£i lÝi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

213


BlogBook

1.3. November

nói. Ma K¿t thích tham gia vào các ho¡t Ùng liên quan ¿n gia ình nh° n c¡m c£ nhà, cùng c£ gia ình i du lËch&. Bên c¡nh ó, nhïng b£n nh¡c b¥t hç làm cho tâm hÓn hÍ th° thái và sáng t¡o. Nhïng ng°Ýi sinh të 22/12 20/01 muÑn cÑng hi¿n th-t nhiÁu cho công viÇc. Måc ích là ki¿m tiÁn à khÏi lÇ thuÙc vào ng°Ýi khác. Tuy v-y, nh°ng hÍ l¡i r¥t tuân phåc quyÁn lñc và coi trÍng các giá trË truyÁn thÑng. Ma K¿t khó có thà sÑng chung vÛi ng°Ýi thích khoe khoang và phù phi¿m. HÍ không ph£i là m«u ng°Ýi hay phàn nàn mà s½ tñ tìm cách tránh xa ng°Ýi ó. Cách chinh phåc chàng trai Capricorn

Các chàng trai Capricorn có nhiÁu tham vÍng, lËch sñ và th-n trÍng. Chinh phåc các chàng không ph£i là dÅ, nh°ng khi b¡n ã phá vá °ãc lÛp vÏ bÍc cça anh ¥y, anh ¥y s½ là mÙt ng°Ýi chÓng ¯c lñc, áng tin c-y cho c£ cuÙc Ýi b¡n. LÝi khuyên: Th°Ýng xuyên gÍi vào iÇn tho¡i di Ùng cça anh ¥y. Cách chinh phåc cô gái Capricorn Các cô gái Capricorn r¥t thông minh, kho» m¡nh, áng tin c-y, nhút nhát, th-n trÍng và h¡i tình c£m. Chinh phåc °ãc cô ¥y và làm cho cô ¥y yêu b¡n không ph£i là mÙt công viÇc dÅ. HÍ khá kh¯t khe, có hÍc théc và hÍ thích nhïng chàng trai có thà l¡m cho hÍ mÉm c°Ýi. HÍ thích nhïng sñ viÇc không ngÝ và mÛi m». LÝi khuyên: T·ng cô ¥y mÙt vé xem tr-n ¥u cça Ùi tuyÃn mà cô ¥y thích.

TÕng quát vÁ cung Ma K¿t 214

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

Trong truyÇn ngå ngôn, con rùa bò ch-m ch¡p nh°ng không la cà, bÁn bÉ ti¿n tÛi, v°ãt qua chú thÏ nhanh nh£u, và ¿n ích tr°Ûc. Hình t°ãng ó là kh¯c ho¡ c¡ b£n tính cách cça ng°Ýi sinh trong giai o¡n të 22/12 ¿n 20/1, thuÙc cung Ma K¿t (Capricornus Con Dê). B¡n dÅ g·p Ma K¿t ß nhïng n¡i mà ng°Ýi ó có thà ti¿n lên trên con °Ýng h°Ûng tÛi nhïng kó vÍng th§m kín. T¡i mÍi buÕi tiÇc, lÅ, Ma K¿t th°Ýng ß giïa nhïng ng°Ýi nÕi ti¿ng nh¥t, quan trÍng nh¥t. Ma K¿t cing ôi khi có m·t trong sÑ nhïng ng°Ýi ít nÕi ti¿ng và ít quan trÍng h¡n. Nh°ng h§u nh° không bao giÝ có thà th¥y Ma K¿t ngÓi vÛi nhïng ng°Ýi rõ ràng kém mình vÁ tiÁn tài và Ëa vË xã hÙi. Con Dê có phong thái bình th£n, ít nÕi b-t, th°Ýng l³ng l·ng të xa quan sát mÍi viÇc, hi¿m khi tham dñ vào câu chuyÇn, l¡i càng hi¿m khi tham dñ các cuÙc tranh cãi. Ng°Ýi này hoà mình vào bÑi c£nh xung quanh ¿n méc có lúc d°Ýng nh° vô hình. Ng°Ýi sinh cung này có hình thà r¥t khác nhau: to kho» và r¯n ch¯c, ho·c mÏng m£nh và thanh tú. Nh°ng không phå thuÙc lo¡i thà hình nào, t¥t c£ Ma K¿t éng vïng ch¯c trên m·t ¥t, khó ai có thà qu-t ngã. D°Ûi sñ b£o trã cça sao ThÕ, a sÑ Ma K¿t có tóc th³ng và en, màu m¯t en và da th°Ýng -m. T¥t c£ thà hiÇn sñ c°¡ng quy¿t, bÁn bÉ nh° s¯t thép. Không gian bao quanh Ma K¿t toát lên v» trang nghiêm, °ãm buÓn. Th§n Nông (Saturn) òi hÏi ß hÍ tính k÷ lu-t nghiêm kh¯c. Ma K¿t có giÍng nói bình l·ng, iÁm ¡m, ngï iÇu mÁm m¡i khi¿n ng°Ýi nghe c£m th¥y thanh th£n. M·c dù ôi khi v» ngoài tính cách Ma K¿t nh¹ nhàng tña lông hÓng, nh°ng thñc t¿ hÍ céng r¯n nh° vách á. Con Dê luôn kiên Ënh, bÁn bÉ th³ng b°Ûc tÛi måc tiêu ·t ra, không b-n tâm ¿n mÍi xúc xiÃm và th¥t vÍng, v°ãt qua nhïng trß ng¡i trên °Ýng. Trong khi nhïng ng°Ýi khác có thà r½ ngang, ngó nghiêng ki¿m tìm lÑi t¯t, con Dê luôn b°Ûng bÉnh i tÛi phía tr°Ûc. Ma K¿t tuân phåc quyÁn lñc và tôn trÍng thông lÇ, vì th¿ hÍ hay bË nh-n xét là quá nghiêm chÉnh. Nhïng lÝi chê trách không ph£i không làm Ma K¿t b-n c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

215


BlogBook

1.3. November

tâm, nh°ng vÑn sáng suÑt, ng°Ýi này ch³ng muÑn gây chuyÇn, thêm thù làm gì. Ma K¿t hay nh°Ýng nhËn, tha thé, ó chÉ là mÙt sách l°ãc ã suy tính kù nh±m ¡t tÛi nhïng måc ích cao h¡n. Con Dê không b-n tâm ¿n mÍi am mê tr§n th¿ hay cao siêu lòng th°¡ng, thù h-n, tình yêu, ghen tuông, hoang tàn, l°Ýi nhác cé m·c k» khác phung phí b£n thân. Nó có thà th§m th°¡ng h¡i ho·c phê phán k» kia, nh°ng v«n Áu b°Ûc ti¿p tåc hành trình cça mình. Cing có khi b¡n g·p mÙt Ma K¿t lãng m¡n: m¡ mÙng d°Ûi ánh tr ng và làm th¡ tình. Nh°ng n¿u tìm hiÃu g§n h¡n thì th¥y nhïng °Ûc m¡ ó chÉ là các tr n trß vÁ công viÇc, còn nhïng bài th¡ thì °ãc vi¿t b±ng nét chï chân ph°¡ng tuân thç nghiêm ng·t mÍi quy t¯c v n ph¡m và gieo v§n. Ma K¿t tr» yêu Ýi h¡n nhïng ng°Ýi có tuÕi. Ma K¿t thça niên thi¿u th°Ýng lý t°ßng hoá tÕ tiên cça mình, ng°áng mÙ cha m¹. Khi vÁ già, nhïng Ma K¿t b£o thç bË lÑi sÑng hiÇn ¡i, phóng túng cça con cháu làm cho lo ng¡i. HÍ l¯c §u b¥t bình và ti¿c nhÛ thÝi xa x°a tÑt lành . Cing may, nhiÁu ng°Ýi trong sÑ hÍ thích nghi °ãc vÛi nhïng thay Õi cça hoàn c£nh. Còn nhïng Ma K¿t không làm °ãc iÁu ó thì trß thành nhïng ông bà già khó tính, béc xúc, §u Ùc cuÙc sÑng cça nhïng ng°Ýi xung quanh. Ma K¿t hi¿m khi can thiÇp vào viÇc cça ng°Ýi khác, và không thích °a chuyÇn. HÍ không bao giÝ ra lÝi khuyên b£o n¿u không °ãc Á nghË. N¿u khi lÝi khuyên °ãc °a ra (theo yêu c§u cça b¡n) mà b¡n không thñc hiÇn, Ma K¿t s½ không nh¯c l¡i chuyÇn ó, chÉ th§m phàn nàn trong lòng vÁ sñ thiÃn c-n và nh¹ d¡ cça b¡n mà thôi. Ma K¿t hay bË ng°Ýi Ýi nói r±ng hÍ l¥y vã l¥y chÓng theo tính toán. D) nhiên ó là sñ phóng ¡i. Nh°ng Con Dê sáng suÑt không bao giÝ k¿t hôn trong c¡n bÑc Óng, vÙi vã, thi¿u sñ chu©n bË chu áo cho sñ kiÇn. Ma K¿t të thuß niên thi¿u ã b¯t §u suy ng«m vÁ cuÙc sÑng cça mình khi nghÉ h°u. Ph§n lÛn các suy ng«m này mang tính thñc t¿, ví då: tài kho£n ngân hàng s½ có bao nhiêu, có cách nào phát triÃn tài s£n cça mình. Không rõ có ph£i vì nhïng tính toán ó không mà Ma K¿t r¥t quan tâm th m hÏi hÍ 216

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

hàng g§n xa, nh¥t là nhïng ng°Ýi già y¿u cô ¡n? HÍ làm th¿ tr°Ûc h¿t vì tình c£m Ñi vÛi hÍ m¡c, nh°ng cing còn vì ông bác, bà cô Ùc thân nào ó có thà sß hïu mÙt m£nh ¥t ¹p ho·c mÙt bÙ s°u t-p Ó cÕ giá trË mà trong tr°Ýng hãp Ùt ngÙt qua Ýi l¡i di chúc vào tay mÙt k» không xéng áng nh°ng tình cÝ có m·t úng lúc. Ma K¿t không thà à chuyÇn ó x£y ra. Ng°Ýi ta nh-n xét Con Dê quá tính toán, nh°ng b£n thân nó cho r±ng ó chÉ là sñ sáng suÑt, không h¡n. Suy cho cùng thì sÑ ph-n không quá hào phóng quà t·ng, và n¿u bÏ lá m¥t nhïng gì tñ b¡i ¿n tay mình thì th-t ngÑc ngh¿ch. Thuß nhÏ, Ma K¿t là nhïng éa tr» y¿u uÑi, hay au Ñm, nh°ng theo n m tháng hÍ d§n tích luù °ãc séc kho». B£n tính iÁm ¡m, úng mñc giúp Ma K¿t có sinh lñc d»o dai ¿n méc không ít ng°Ýi thuÙc cung này h°ßng thÍ ¿n tr m tuÕi. Có h¡i nh¥t Ñi vÛi Ma K¿t là sñ lo sã, tr§m c£m và bi quan. Nhïng ai muÑn sÑng lâu c§n dành nhiÁu thÝi gian ß ngoài trÝi, g¯ng t-p thà dåc và t¡o cho mình mÙt cách nhìn l¡c quan h¡n Ñi vÛi mÍi viÇc. H§u h¿t Ma K¿t có làn da r¥t nh¡y c£m và mËn, vì v-y hÍ hay m¯c các bÇnh viêm và dË éng ngoài da. Không ít tr°Ýng hãp rÑi lo¡n °Ýng ruÙt, hÇ th§n kinh, au §u, th-n ho·c khÛp. NhiÁu ng°Ýi cung này v» ngoài råt rè, c£ tin và mÁm m¡i. Nh°ng thñc ra hÍ bi¿t khéo léo che gi¥u cái tôi à v°¡n tÛi måc ích th§m kín cça mình vË trí d«n §u. Hãp vÛi Ma K¿t là màu en nghi théc, màu nâu éng ¯n, màu xanh biÃn en nghiêm kh¯c, còn vÛi nhïng cá tính lãng m¡n màu lá cây tÑi. Lo¡i á mang l¡i h¡nh phúc cho hÍ là hÓng ngÍc, kim lo¡i cça hÍ là chì.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

217


BlogBook

Cung B£o Bình - Aquarius

1.3. November

21/1

19/2

(2009-11-07 03:53)

- Henry Long Nguyen

Nhïng ng°Ýi có ngày sinh të 21/1 ¿n 19/2 có trí t°ßng t°ãng r¥t phong phú. ây vëa là iÃm m¡nh, vëa là iÃm y¿u cça B£o Bình. iÃm lãi ó là hÍ có cái nhìn khá toàn diÇn khi gi£i quy¿t v¥n Á. iÃm b¥t lãi là ôi khi ng°Ýi cung này th°Ýng làm phéc t¡p hóa v¥n Á. Nhïng ng°Ýi cùng làm viÇc vÛi B£o Bình có thà hoàn toàn yên tâm vì hÍ sÑng r¥t có trách nhiÇm.

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm:

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo 218

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.3. November

thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n. Profile

• Cung thé: 11 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: t°ãng tr°ng cho nhïng ng°Ýi có tÕ chéc •

·c tr°ng: sñ b¥t bi¿n

• Ngày trong tu§n: thé B£y • Ngày hên: thé T° • SÑ hên: 2, 3 , 4, 7 và 8 • Sao chi¿u mÇnh: sao ThÕ và sao Thiên v°¡ng • Hành tinh cai qu£n: Thiên V°¡ng Tinh (biÃu t°ãng cça sñ bét phá khÏi nhïng quy Ënh và truyÁn thÑng. Chòm sao này s½ mang ¿n cho B£o Bình sñ sáng t¡o, sñ logic, trí thông minh, sñ nÕi lo¡n và quyÁn tñ trË) • BiÃu t°ãng: ng°Ýi Mang N°Ûc •

á: th¡ch anh tím, ngÍc bích, topaze hÓng, và moonstone, hÕ phách, mã não, khoáng ziricon, saphire xanh th«m trong suÑt, ngÍc th¡ch lñu. á NgÍc lam mang l¡i may m¯n cho B£o Bình. ó là biÃu t°ãng cho nhïng °Ûc m¡ và hoài bão vÁ t°¡ng lai t°¡i ¹p.

• Nguyên tÑ: không khí • T§n sÑ dao Ùng: cao • Màu s¯c: xanh lá cây (xanh låc nh¡t), en, xanh da trÝi, xanh l¡, ngÍc lam • Hoa: cây hÍ × quyên, hoa tú c§u, cây anh túc • Kim lo¡i: chì, ch¥t phóng x¡ uran •

Ùng v-t: chim cú, qu¡, con l°¡n

• BÙ ph-n c¡ thÃ: trái tim, l°ng • Të khóa: NIÀM VUI c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

219


BlogBook

1.3. November

• N°Ûc hoa: cây hoa lan chuông, hoa c©m ch°Ûng • N¡i b¡n nhiÇt tình nh¥t: trên sân kh¥u • ViÇc b¡n không thích làm: lãnh ¡o • Công viÇc hoàn h£o: diÅn viên, tÕ chéc du lËch biÃn • Phå kiÇn không thà thi¿u: l°ãc ch£i tóc • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: t¯m n¯ng •

iÃm ¿n: Singapo

• Quan niÇm sÑng: không có viÇc kinh doanh nào hay h¡n ngành gi£i trí • ¯Ûc muÑn th§m kín: sñ phi th°Ýng và Ùc áo • Måc tiêu cuÙc Ýi: cuÙc sÑng là sñ nhïng bí ©n c§n khám phá • N¡i thành công nh¥t: nhïng n¡i Ón ào náo nhiÇt và thành phÑ lÛn. • Thích: m¡ mÙng, hào phóng, ding c£m • Ghét: ch m sóc s¯c ¹p, th¥t b¡i, chËu sñ sai khi¿n • H¹n hò vÛi: B¡ch D°¡ng, Nhân Mã • Làm b¡n vÛi: Kim Ng°u, BÍ C¡p • Cung hãp: Song Tí, Thiên Bình và B£o Bình. • Cung kh¯c nh¥t /hãp?: S° Tí, HÕ Cáp • Món quà yêu thích: nhïng món quà mang tính ch¥t huyÁn bí ho·c liên quan ¿n nghÇ thu-t nh¥t • Nhà cía: thích trang trí ngôi nhà vÛi các nét hoa v n làm nÕi b-t tình c£m b¡n bè, måc tiêu cuÙc sÑng, hi vÍng và hoài bão. Bên c¡nh ó, hÍ cing s½ tô iÃm tÕ ¥m b±ng các nét cách iÇu vÁ tình yêu cuÙc sÑng và tình yêu léa ôi trên cía ho·c t°Ýng. TruyÁn thuy¿t Trong nhiÁu nÁn v n hoá cÕ ¡i, kà c£ Babylon, Ai C-p và Hy L¡p, có mÙt vË th§n tên Th§n mang n°Ûc hay Th§n Õ n°Ûc . N°Ûc ã c°u mang và duy trì sñ sÑng, do ó quyÁn lñc làm cho n°Ûc Õ xuÑng të thiên °Ýng n±m trong sÑ quyÁn n ng °ãc con ng°Ýi cÕ ¡i tôn kính nh¥t. Theo th§n tho¡i Hy 220

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

L¡p thì Zeus là Th§n mang n°Ûc . Trong c°¡ng vË chúa tà cça các vË th§n, mÙt trong nhïng nhiÇm vå quan trÍng nh¥t cça ông là t¡o ra bão. Chòm sao Aquarius là biÃu t°ãng cho Th§n mang n°Ûc Zeus . MÙt th§n tho¡i khác l¡i nói ¿n Deucalion, ng°Ýi sÑng sót duy nh¥t trong tr-n ¡i hÓng thçy và ThÝi ¡i Ó s¯t trong th§n tho¡i Hy L¡p. Þ thÝi ¡i này con ng°Ýi cing tàn b¡o nh° thú dï gi¿t chóc l«n nhau, b¥t kà cha con, hÍ hàng. LÝi giáo hu¥n cça th§n thánh không có giá trË gì vÛi hÍ. Th¥t vÍng, Zeus t¡o ra tr-n låt lÛn trên trái ¥t, gi¿t ch¿t mÍi ng°Ýi trë Deucalion và vã Pyrrha (Trong chuy¿n th m trái ¥t cuÑi cùng, Zeus th¥y c·p vã chÓng này dù sÑng trong túp lÁu ¡n s¡ không có ç théc n, v-t dång v«n cung c¥p §y ç théc n ch× ß cho mình nên ông mÛi cho hÍ sÑng qua tr-n låt) Óng thÝi giúp hÍ t¡o ra chçng tÙc ng°Ýi mÛi m¡nh h¡n và có ¡o éc. Deucalion chính là Ng°Ýi mang n°Ûc ·c tr°ng b±ng chòm sao Aquarius. Còn b¡n thì sao?: cñc kó thông minh, r¥t nghiêm túc và luôn tÑt bång. Nh°ng s½ ít ai hiÃu b¡n vì cá tính thích chÉ ¡o và hay b¯t l×i. BiÃu t°ãng BiÃu t°ãng cça B£o Bình xu¥t phát të chï t°ãng hình Mu cça Ai c-p cÕ, có ngh)a là n°Ûc. Ng°Ýi Ai C-p cÕ cing có vË th§n n°Ûc tên là Hapi, th°Ýng Õ n°Ûc xuÑng trái ¥t b±ng hai bình lÛn. D¥u hiÇu này t°ãng tr°ng cho sñ phán xét. Là ph§n chân cça Vi Trå Nhân, téc là ph§n di Ùng c¡ c¥u cça con ng°Ýi. Nó là d¥u hiÇu tñ nhiên cça nhïng lñc chuyÃn Ùng cça c¡ thà ng°Ýi ta. Ng°Ýi mang bình n°Ûc có nhïng t°ãng tr°ng gi£n dË nh°ng ¹p ½: hai dòng n°Ûc ch£y. Hình £nh này ã có të thÝi xa x°a. D¥u hiÇu này không nhïng chÉ chéa ñng nhïng nghi lÅ cça viÇc hy sinh, mà còn cho th¥y séc m¡nh cça công tác lý t°ßng thiêng liêng. Ngày nay, nhïng ng°Ýi thuÙc cung B£o Bình truyÁn bá dòng ch£y thông thái cça mình i toàn th¿ giÛi. BiÃu t°ãng cça B£o Bình là ng°Ýi àn ông ôm hai bình n°Ûc trên tay: mÙt bình là n°Ûc sñ sÑng, và bình kia là n°Ûc sñ ch¿t. iÁu này t°ãng tr°ng cho c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

221


BlogBook

1.3. November

sñ phân biÇt rõ ràng giïa tÑt x¥u, tr¯ng en. B£n tính B£o Bình r¥t quan tâm ¿n nhïng thành tñu khoa hÍc ti¿n bÙ, ví då nh° máy tính. Nói chung, hÍ r¥t thích dùng nhïng thi¿t bË kù thu-t cao. ôi khi, hÍ tÏ ra quá yêu thích chúng ¿n méc có thà ánh Õi mÍi liên hÇ xã hÙi. Th¿ giÛi nÙi tâm cça nhïng ng°Ýi sinh trong chòm sao B£o Bình r¥t không Õn Ënh. HÍ hay trß nên nÕi lo¡n và th°Ýng buÓn bã. M·c dù B£o Bình thích mÍi thé mÛi m» nh°ng hÍ v«n có thà nhìn th¥y có gì ó ã ci. B£n ch¥t B£o Bình th°Ýng có xu h°Ûng có cuÙc sÑng r¥t cô ¡n. HÍ quá nh¡y c£m và dÅ bË tÕn th°¡ng të nhïng c£m giác cça mình. B£o Bình r¥t khao khát lãi lÙc v-t ch¥t nh°ng hÍ không tham lam. HÍ là nhïng ng°Ýi làm viÇc không mÇt mÏi và sµn sàng hành Ùng cho iÁu hÍ mong muÑn, và không òi hÏi nhiÁu h¡n ph§n °ãc chia hãp lý cça mình. HÍ có b£n n ng Íc uãc tính cách, và do v-y hÍ quá dÅ dàng nhìn th¥u ng°Ýi khác à thñc sñ c£m th¥y h¡nh phúc. Mô t£ Trong cung Hoàng ¡o, thông thái và hiÃu bi¿t khá nh¥t là dân B£o Bình. HÍ Ùc áo, có tài phát minh và m¡nh m½. HÍ n m·c kó cåc, có thà i t¥t thà thao vÛi vét cing ch³ng sao. Thêm nïa, hÍ g§n nh° luôn ¿n trÅ vì thÝi gian ch³ng có ngh)a lý gì. HÍ thích gÍi iÇn tâm sñ vÛi b¡n bè và trò chuyÇn c£ êm vÛi hàng xóm. Ng°Ýi thuÙc cung B£o Bình s½ có 2 m«u iÃn hình. Thé nh¥t, ó là nhïng ng°Ýi r¥t nhút nhát và thích không khí hòa bình, t)nh l·ng. Thé hai là m«u ng°Ýi khá b¡o d¡n, có n ng lñc và ôi khi h¡i l-p dË mÙt chút. Nh°ng dù là m«u ng°Ýi nào i ch ng nïa, thì ·c iÃm chung cça ng°Ýi cung B£o Bình ó là r¥t nhiÇt tình giúp á ng°Ýi khác. Trí tuÇ và quy¿t oán, ng°Ýi cung này gi£i quy¿t v¥n Á khá logic. C£ hai Áu có kh£ n ng nhìn nh-n nhiÁu khía c¡nh cça v¥n Á. NhÝ v-y, hÍ là nhïng ng°Ýi gi£i quy¿t v¥n Á tuyÇt vÝi. Con ng°Ýi B£o Bình h¡i có tính tò 222

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

mò nên tÑn r¥t nhiÁu thÝi gian và n ng l°ãng cho nhïng ng°Ýi xung quanh. B£o Bình c§n nhiÁu thÝi gian h¡n à th° giãn và làm mình tr» l¡i. ·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça không khí. Sao chi¿u mÇnh là sao ThÕ và sao Thiên V°¡ng. Ng°Ýi Aquarius r¥t th-t thà, giàu lòng vË tha, thích tñ do và n ng Ùng. Thông th°Ýng, hÍ r¥t ít nói, nh°ng thÉnh tho£ng hÍ r¥t nóng n£y và c ng th³ng. HÍ òi hÏi r¥t nhiÁu të nhïng nguÝi khác, và khi hÍ th¥t vÍng, hÍ s½ bË tÕn th°¡ng và hÍ ôm mÑi thù vÛi ng°Ýi ó. Ng°Ýi Aquarius r¥t kiêu ng¡o, hÍ thích °ãc khen và không bao giÝ nhÝ vào sñ may rçi. HÍ có mÙt trñc giác nh¡y bén, khá kó cåc và thích chÉ trích ng°Ýi khác. HÍ có thà trß thành mÙt ng°Ýi b¡n tÑt, dÅ chËu và mÙt ng°Ýi yêu nÓng nhiÇt. HÍ có r¥t nhiÁu sß thích và sáng ki¿n. Nhïng công viÇc thích hãp vÛi ng°Ýi Aquarius: Nhà th¡, nhà thiên v n hÍc, diÅn viên, phi công và thã rèn. Tinh Th§n VÁ ph°¡ng diÇn tinh th§n, B£o Bình t°ãng tr°ng cho nhïng chân lý v-t ch¥t. MÙt sÑ nhïng ng°Ýi chËu £nh h°ßng cça chòm sao này thuÙc vÁ phái lu-n lý qui n¡p nÁn t£ng cça mÍi khoa hÍc. HÍ t°ãng tr°ng cho mÙt tinh th§n trí théc và khoa hÍc cça thÝi ¡i và th¿ hÇ mình, không thà v°ãt qua °ãc nhïng nh-n théc có thà c£m nh-n °ãc b±ng giác quan. Ph©m ch¥t Chú ý ·c biÇt: VÛi t° cách là thiên sé cça thÝi ¡i Hoàng Kim vào thÝi iÃm s¡ khai cça niên ¡i B£o Bình, chòm sao cça b¡n chính là vË thç l)nh cça 12 cung Hoàng ¡o. B£o Bình là nhïng ng°Ýi bí ©n và khác th°Ýng nh¥t trong cung Hoàng ¡o. D°Ûi chòm sao này, hÍ chËu sñ cai qu£n cça sao Thiên V°¡ng biÃu t°ãng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

223


BlogBook

1.3. November

cça sñ Õi mÛi và phá cách- s½ d«n hÍ i theo nhËp -p cça riêng hÍ. HÍ nhìn Ýi theo mÙt cách khác. Ng°Ýi Ýi th¥y thói quen và suy ngh) cça B£o Bình là l-p dË và khác th°Ýng theo mÙt cách nào ó. NhiÁu sách chiêm tinh hÍc có nói cùng mÙt ý sau: Nhïng gì B£o Bình ngh), nía th¿ k÷ sau ng°Ýi khác mÛi hiÃu! .Nh°ng chính iÁu này làm B£o Bình thêm Ùc áo. Cung B£o Bình sinh ra nhiÁu thiên tài h¡n b¥t cé cung Hoàng ¡o nào khác. Óng thÝi, cung này cing có sÑ l°ãng lÛn nh¥t nhïng ng°Ýi, ß méc Ù ít hay nhiÁu, bË m¯c bÇnh tâm th§n.

VÛi thiên phú nhìn xa trông rÙng, B£o Bình là tài s£n cça c£ nhân lo¡i, là biÃu t°ãng cho nhïng hoài bão th§m kín và lý t°ßng cao vÝi cça con ng°Ýi. Ng°Ýi tuÕi này th°Ýng tÏ ra n ng Ùng, xây dñng nhïng gì c§n thi¿t cho b£n thân và gia ình cça hÍ. HÍ thích sñ công b±ng và ánh giá sñ công b±ng ¥y qua hành Ùng cça nhïng ng°Ýi chung quanh. HÍ r¥t chân th-t, thçy chung, có lòng vË tha, nhiÁu sáng ki¿n và nÕi b-t xu¥t s¯c khi hÍ còn tr» tuÕi. Tuy nhiên ôi khi hÍ tÏ ra ngang b°Ûng, b£o thç và l¡i ngang b°Ûng. B£n ch¥t cça hÍ r¥t khó xác Ënh, vì hÍ th°Ýng hay thay Õi khi h¥p thå nhïng t° t°ßng mÛi. B£o Bình thích c°Ýi ùa vÛi b¡n bè, ·c biÇt là nhïng ng°Ýi g¯n bó vÛi hÍ të thÝi th¡ ¥u. Trong khung c£nh này, hÍ hoàn toàn °ãc sÑng h¿t mình và nói c°Ýi tho£i mái. Cung này luôn tìm cách à giúp á nhïng ng°Ýi có hoàn c£nh khó h¡n mình mà không hÁ có chút dè bÉu nào. Bên c¡nh ó, nhïng cuÙc hÙi tho¡i hài h°Ûc, dí dÏm cing làm hÍ r¥t mê. Có thÃ ß ó, hÍ °ãc thà hiÇn mình nhiÁu h¡n. iÁu B£o Bình ghét nh¥t là không giï lÝi héa. V-y nên, ai ó th¥t héa 2 ¿n 3 l§n thì niÁm tin cça B£o Bình ã v¡i i g¥p nhiÁu l§n con sÑ ó. Ng°Ýi cung này cing không chËu nÕi sñ cô ¡n và thái Ù thÝ ¡ cça mÍi ng°Ýi xung quanh. N¿u bË trong tình tr¡ng nh° th¿ này, hÍ coi ây là mÙt sñ trëng ph¡t. VÁ tình yêu, ng°Ýi B£o Bình r¥t nh¡y c£m và lãng m¡n. Tình yêu óng vai trò r¥t quan trÍng Ñi vÛi hÍ vì nó là nguÓn c£m héng lÛn lao cho hÍ. Vì lý t°ßng 224

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

hóa, n¿u th¥y Ñi t°ãng không hãp, hÍ sµn sàng të bÏ i tìm tình yêu lý t°ßng khác r¥t mau l¹. Th°Ýng thì të tháng 4 ¿n tháng 7 hÍ hay có nhïng nh¡y c£m vÁ tình c£m. Kh£ n ng quan sát nh¡y bén B£o Bình có nhïng kh£ n ng quan sát r¥t bén nh-y. HÍ có thà nh-n théc °ãc r¥t nhiÁu chi ti¿t mà không c§n chú ý nhiÁu. Kh£ n ng phân tích tÕng hãp và phân lo¡i cça hÍ cing tÏ ra mau l¹. HÍ có thà hành Ùng ngay khi ng°Ýi khác ch°a ç thì giÝ suy ngh). Hành Ùng mau l¹ này th°Ýng úng, trë tr°Ýng hãp có tình c£m xen vào làm hÍ phán oán sai l§m. Khi hÍ sí dång trí t°ßng t°ãng, hÍ có thà ngh) ra b¥t cé mÙt tr°Ýng hãp l-p dË nào, và cing có thà dùng trí t°ßng t°ãng trong thñc t¿ mÙt khi hÍ muÑn v-y. Trí t°ßng t°ãng là kh£ n ng duy nh¥t giúp ng°Ýi ta tiên oán °ãc nhïng iÁu mÛi m», ti¿n bÙ. Trí t°ßng t°ãng giúp ng°Ýi này nhìn vÁ quá khé mÙt cách rõ ràng và dñng lên nhïng ý Ënh cho t°¡ng lai. HÍ có trí nhÛ r¥t khá, có thà hÍc hÏi mÍi thé r¥t mau chóng và có thà hÍ chÉ muÑn bi¿t à mà bi¿t rÓi bÏ i. HÍ có thà quên tên k» vëa giÛi thiÇu, nh°ng có thà nhÛ vài chi ti¿t vÁ ng°Ýi ó cho tÛi vài n m. HÍ th°Ýng hay x¿p ·t thé tñ ngay nhïng gì thu l°ãm °ãc ß bên ngoài. HÍ cing nên làm nh° v-y vÛi nhïng ý t°ßng cça chính mình à th©m Ënh giá trË xác thñc tr°Ûc khi có hành Ùng.

Nhïng ý t°ßng do c£m héng gãi nên c§n °ãc cân nh¯c kù l°áng. B£o Bình th°Ýng có trñc giác áng kà giúp hÍ có nhïng nh-n théc bén nh-y vÁ nhïng dñ t°ßng cça ng°Ýi khác. B£o Bình th°Ýng là nhïng k» theo cá nhân chç ngh)a và không ai có thà giúp hÍ thay Õi trë phi chính hÍ muÑn thay Õi mình. Tham vÍng và °a lý lu-n B£o Bình không °a thích nhïng sñ nhÏ mÍn cça ng°Ýi khác, hÍ cing nên tñ xét mình, và xem mình có nh° v-y không ã. HÍ có khá nhiÁu can £m và c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

225


BlogBook

1.3. November

th°Ýng hay liÁu l)nh ¿n Ù khinh su¥t. HÍ có nhiÁu tham vÍng, và th°Ýng hay bám ch·t l¥y nhïng gì mà hÍ thích thú. HÍ là nhïng k» hay m¡ mÙng, và có kh£ n ng bi¿n mÙng thành thñc. N¿u có ng°Ýi bÏ m·c B£o Bình khi th¥y hÍ gi-n dï thì s½ th¥y r±ng tình tr¡ng này s½ qua i mau chóng. N¿u tranh lu-n vÛi ng°Ýi B£o Bình không úng lúc, sñ tranh lu-n có thà trß nên cãi vã lâu dài. Cing có khi không thà nào bàn cãi mÙt iÁu gì vÛi hÍ °ãc. Khi chËu £nh h°ßng bßi nhïng ý t°ßng tÑt hÍ s½ là nhïng ng°Ýi hiÃu bi¿t nh¥t th¿ giÛi. Nhïng ng°Ýi chËu £nh h°ßng b¥t nh¥t cça tuÕi này có mÙt §u óc r¥t linh ho¡t và ti¿n bÙ. HÍ luôn luôn b-n rÙn suy ngh) vÁ mÙt iÁu gì dù r±ng ó chÉ là mÙt £o t°ßng. Th°Ýng th°Ýng hÍ phán xét r¥t giÏi, nh°ng khi bË tình c£m chi phÑi, sñ phán oán cça hÍ trß nên r¥t tÓi tÇ. Nên h¿t séc tránh né nhïng ý t°ßng gi£ dÑi. B£n ch¥t hay thay Õi B£n ch¥t con ng°Ýi B£o Bình r¥t khó xác Ënh, bßi vì hÍ hay thay Õi. Có lúc hÍ tÏ ra ho¡t Ùng, phô bày, h¥p d«n. Nh°ng có lúc l¡i tÏ ra nhút nhát, thÝ ¡ và l°Ýi bi¿ng. ó là ph£n ánh cça mÙt tâm hÓn nghiêm chÉnh sau khi ã ho¡t Ùng thái quá. Nhïng ng°Ýi B£o Bình là nhïng ng°Ýi r¥t áng cho ng°Ýi khác chú ý ¿n mÙt khi g·p gá. HÍ có sñ h¥p d«n tñ nhiên, dù r±ng trong ôi lúc hÍ có v» giï k½ và e th¹n, hÍ có thà tÏ ra ho¡t bát và t¡o °ãc thiÇn c£m vÛi t¥t c£ nhïng ng°Ýi hÍ g·p. (B£o Bình là nhïng ng°Ýi chân th-t và chung thçy). Lòng vË tha là mÙt trong nhïng éc tính chính cça hÍ, nh°ng iÁu này không có ngh)a là nhân sinh quan cça hÍ hoàn toàn úng. HÍ là nhïng k» ngoan cÑ và có thà r¥t céng §u và Ùc l-p. HÍ có mÙt tinh th§n m¡o hiÃm áng kÃ. HÍ có thà trß nên téc gi-n thñc sñ, và khi ó hÍ có thà n nói r¥t khó th°¡ng; cing may c¡n gi-n cça hÍ th°Ýng qua i mau chóng và không thù h-n lâu dài. Nhïng ng°Ýi àn bà B£o Bình th°Ýng duy trì nhïng ý ngh) x¥u lâu h¡n àn ông. 226

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

Nh¡y C£m Trong Tình Yêu Tình yêu óng mÙt vai trò quan trÍng trong Ýi sÑng cça B£o Bình. Sñ nh¡y c£m cça hÍ trong tình yêu và lòng lãng m¡n ã °ãc nói ¿n nhiÁu. HÍ ¿n Ù chú ý ¿n sñ l¡nh nh¡t nhÏ nh·t nh¥t. VÛi sñ nh¡y c£m cça mình ôi khi hÍ t¡o ra nhïng £o t°ßng. Sñ tán tÉnh cça hÍ r¥t lý t°ßng, h¿t lòng và cñc kó th¯m thi¿t. HÍ r¥t dÅ xúc Ùng vÁ nhïng ng°Ýi hÍ yêu m¿n, ôi khi trß thành ghen tuông mÙt cách r¥t vô lý. Nh°ng cing may, Ñi vÛi nhïng gì B£o Bình ý théc, hÍ s½ ch¿ ngñ °ãc nhïng gì °a ¿n ghen tuông, sß d) có thái Ù ó vì hÍ không ý théc °ãc tÛi bÁ sâu c£m tình cça chính hÍ. Tình c£m cça hÍ r¥t chân thành và sâu s¯c, nh°ng thñc cing có thà hÍ ã hành Ùng ng°ãc l¡i vÛi b£n tâm hÍ vì th°Ýng hay dÅ lãng quên Ñi t°ãng cça mình.

B£o Bình có lòng yêu thích tr» con mÙt cách áng kÃ. B£o Bình là nhïng b-c cha m¹ t-n tâm và con cái °ãc nhÝ c-y nhiÁu. M·c dù tuÕi này có mÙt b£n ch¥t ho¡t Ùng và phiêu l°u, hÍ v«n thích sÑng trong gia ình vÛi mÍi tiÇn nghi. HÍ v«n muÑn có mÙt tÕ ¥m à tìm vÁ sau nhïng l§n l©n trÑn cuÙc Ýi. Phân tích hình t°ãng Mái tóc vàng, v» ¹p tu¥n tú là ·c tr°ng nÕi b-t cça nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B£o Bình. B£o Bình giÑng nh° ng°Ýi ban n°Ûc thánh nhân ái cho nhïng ng°Ýi xung quanh. B¡n có thà th¥y cÑc n°Ûc thánh ã °ãc rót §y të bình n°Ûc cça anh ta à °a cho nhïng ng°Ýi xung quanh. B£o Bình thuÙc nhóm Không khí, hÍ giÏi làm mÙt sÑ nhïng ho¡t Ùng tham m°u trí tuÇ. Do nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B£o Bình và 3 chòm sao khác là Song Tí, Xí Nï và Nhân Mã Áu b¯t nguÓn të th§n tho¡i Hy L¡p. Chúng ta c§n ph£i kéo nhïng suy ngh) vÁ nhïng °Ýng phÑ nhÏ h¹p, thË tr¥n nhÏ ß các vùng nông thôn cça thÝi ¡i ó, à phát hiÇn xem ai là ng°Ýi bán n°Ûc, anh ta rÑt cuÙc làm gì. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

227


BlogBook

1.3. November

Ng°Ýi bán n°Ûc này là nhïng ng°Ýi bán hàng không mÇt mÏi trên °Ýng phÑ lÛn, hÍ vác nhïng bình n°Ûc trên ôi vai rÙng cça mình, bán n°Ûc cho nhïng gia ình c§n n°Ûc. H¿t ngày này qua ngày khác, thu nh-p cça hÍ r¥t ít chÉ có thà mua °ãc mÙt ít théc n. Të Aquarius b¯t nguÓn të ti¿ng Latinh, nó chÉ hàng tr m v¡n ng°Ýi bán n°Ûc trong xã hÙi có cuÙc sÑng nghèo khó chÉ trë mÙt ng°Ýi. Ng°Ýi bán n°Ûc mà chúng ta nói ¿n trong th§n tho¡i Hy L¡p là ng°Ýi vô cùng may m¯n, anh ta là thanh niên hoàn mù nh¥t sinh ra trong th¿ giÛi này. Trong l§n d¡o ch¡i, th§n DÛt ã nhìn th¥y anh ta và bË ng°Ýi bán n°Ûc tu¥n tú này h¥p d«n. DÛt có mÙt sß thích bi¿n thành nhïng ng°Ýi ¹p ½ à nguõ trang. Th§n l-p téc °a chàng thanh niên có mái tóc vàng này lên Énh Olympia, à v)nh viÅn tho£ mãn ý nguyÇn cça th§n, khi¿n cho anh ta mãi mãi tr» trung, mãi tu¥n tú và mãi cô Ùc. Sinh mÇnh cça chàng thanh niên này b¯t §u të thân ph-n cça mÙt ng°Ýi bình th°Ýng, nh°ng do sñ hoàn mù cça thân hình, nên anh ta °ãc lña chÍn trß thành ng°Ýi tr» mãi không già. Tính cách c¡ b£n Chúng ta Áu bi¿t, mÍi sinh v-t trên trái ¥t này, không sinh v-t nào có thà sÑng nÕi n¿u tách khÏi n°Ûc. Không có n°Ûc, loài ng°Ýi s½ nhanh chóng ch¿t khô. B£o Bình làm nhïng viÇc giÑng nhau, ti¿n lên phía tr°Ûc không bi¿t mÇt mÏi, em dòng n°Ûc nhân ái cça chç ngh)a lý t°ßng t°Ûi cho nhïng ng°Ýi ang khát. Tuy hành vi cça con ng°Ýi th°Ýng n£y sinh xung Ùt vÛi lý t°ßng cça hÍ, khi¿n cho hÍ c£m th¥y th¥t vÍng, nh°ng v«n theo uÕi kiên trì måc tiêu và tin t°ßng cuÑi cùng s½ có mÙt ngày nào ó hÍ s½ trút bÏ °ãc mÍi phiÁn phéc cça mình (và c£ nhïng phiÁn phéc cça c£ th¿ giÛi). HÍ mang theo suy ngh) ngây th¡ này nh°ng l¡i kinh ng¡c khi phát hiÇn th¥y nhïng ng°Ýi khác hoàn toàn không công nh-n hi vÍng phi thñc t¿ này cça mình. Tuy nhïng ng°Ýi B£o Bình hiÇn ¡i r¥t ít khi ý théc °ãc, tín ng°áng cça hÍ b¯t nguÓn të lòng nhân ái kiÃu anh em. HÍ tràn §y nhiÇt tình muÑn cùng phát hiÇn th¥y nhïng ân huÇ v) ¡i h¡n ché không chÉ là mÑi quan hÇ giïa con ng°Ýi vÛi con ng°Ýi. Theo hÍ mÑi quan hÇ b¡n bè bình th°Ýng này thì 228

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

không bË ràng buÙc hay h¡n ch¿ nào, còn ß tình c£m sâu n·ng vÛi mÙt vài ng°Ýi ch¯c ch¯n s½ m¥t tñ do ß mÙt sÑ ph°¡ng diÇn và ph£i thñc hiÇn mÙt sÑ ngh)a vå nh¥t Ënh. Tri¿t lý sÑng cça hÍ là Không v°Ûng b-n gì, luôn ti¿n th³ng vÁ phía tr°Ûc . C§n nhÛ r±ng ng°Ýi §u tiên thuÙc chòm B£o Bình ¿n vÛi th¿ giÛi này chÉ là mÙt ng°Ýi bình th°Ýng, anh ta vëa không tài s£n vëa không có Ëa vË, chúng ta s½ r¥t dÅ dàng hiÃu °ãc mÙt ·c tr°ng b£n n ng cça chòm B£o Bình chính là lý t°ßng hóa con ng°Ýi sinh ra ã vÑn bình ³ng . iÁu này ã thúc ©y hÍ të chÑi cúi §u tr°Ûc tiÁn tài, ·c quyÁn và quyÁn quý, h¡n nïa cho dù Ëa vË trong cuÙc sÑng có cao ¿n th¿ nào i ch ng nïa, hÍ cing không bao giÝ xem th°Ýng nhïng ng°Ýi có Ëa vË th¥p trong xã hÙi. Nh°ng, khi giao k¿t vÛi B£o Bình, chúng ta ph£i nhÛ, trong ý théc cça hÍ luôn tiÁm ©n thân ph-n mà các tiÁn bÑi tr°Ûc ây ã giao cho hÍ. TiÁn bÑi này chính là ng°Ýi bán n°Ûc ã tëng °ãc th§n lña chÍn vì v» ¹p hoàn mù cça anh ta. C£m giác °u viÇt này °ãc biÃu hiÇn ß nå c°Ýi luôn r¡ng rá trên m·t và nhïng hành Ùng hïu h£o, vì v-y B£o Bình luôn hi vÍng có °ãc sñ tôn trÍng cça ng°Ýi khác, cho dù nhïng ng°Ýi ó là nhïng ng°Ýi nh° th¿ nào và hÍ ang làm gì. K¿t qu£, hÍ không muÑn nghe theo mÇnh lÇnh cça ng°Ýi khác, cing không muÑn cúi mình tr°Ûc nhïng chuyÇn th¿ tåc. B£o Bình luôn có t§m nhìn xa rÙng, Ùc l-p tñ chç, cing tích cñc ti¿n thç. HÍ không bao giÝ che d¥u sñ coi th°Ýng Ñi vÛi nhïng t° t°ßng và hành vi b£o thç, t° t°ßng cça hÍ luôn cao h¡n mÍi ng°Ýi mÙt b-c, hÍ luôn có thà tñ tin dñ oán °ãc t°¡ng lai. Th£o nào mà mÍi ng°Ýi cho r±ng hÍ là mÙt ng°Ýi theo chç ngh)a cá nhân. B£o Bình không hoàn toàn c£m th¥y tÕn th°¡ng vì sñ ánh giá này, ng°ãc l¡i hÍ c£m th¥y vui v». T° t°ßng luôn h°Ûng tÛi t°¡ng lai cça hÍ khi¿n cho hÍ coi nh¹ nhïng quy Ënh ã °ãc hình thành të tr°Ûc, hÍ n m·c r¥t táo b¡o. KiÃu dáng và cách phÑi màu cça các trang phåc táo b¡o cça hÍ th°Ýng xuyên gây ch¥n Ùng r¥t lÛn. Tuy hÍ không coi trÍng tiÁn b¡c nh°ng nhïng y phåc mà hÍ m·c l¡i là nhïng thé ¯t tiÁn. Cing vì t° t°ßng h°Ûng tÛi t°¡ng lai, nên nhïng s£n ph©m kù thu-t mÛi nh¥t mà cuÙc sÑng tiÇn nghi c§n có th°Ýng xuyên xu¥t c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

229


BlogBook

1.3. November

hiÇn trong nhà hÍ và ß n¡i làm viÇc. Cao h¡n ng°Ýi khác mÙt b-c hoàn toàn không ph£i là mÙt trong nhïng iÁu mà B£o Bình lo l¯ng. Trên thñc t¿, hÍ luôn muÑn thu hút sñ chú ý cça ng°Ýi khác; h¡n nïa hÍ say s°a vì iÁu ó. Vì th¿, nhïng ng°Ýi nhát gan ho·c nhïng ng°Ýi say mê chính trË không nên g§n hÍ. Nh°ng, nhïng ng°Ýi có quan hÇ m-t thi¿t vÛi hÍ s½ có r¥t nhiÁu sñ Óng tình và thông hiÃu, giïa hÍ không tÓn t¡i chç ngh)a quyÁn lñc, hÍ có thà cùng chung h°ßng tiÁn b¡c và tri¿t hÍc nhân sinh. Nhïng ng°Ýi thuÙc kì 10 ngày §u (21/1-29/1) thà hiÇn rõ nh¥t ·c tr°ng nhïng tính cách trên, giai o¡n hai ( 30/1-8/2) th°Ýng có kh£ n ng thích éng m¡nh và l¯m tài nhiÁu nghÇ, còn kì cuÑi chú trÍng h¡n ¿n viÇc theo uÕi tinh thông mÙt lo¡i °u th¿ xác Ënh. Ph°¡ng théc t° duy, kù x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc B£o Bình không thà chËu ñng °ãc sñ kém cÏi ngu dÑt nào. HÍ cing không do dñ biÃu hiÇn ra iÁu ó. HÍ luôn biÃu ¡t nhïng suy ngh) cça mình không chút sã hãi. Có lúc ng°Ýi nghe s½ c£m th¥y nghi ngÝ Ñi vÛi sñ h ng say cça hÍ. Khi hÍ ã quy¿t Ënh mÙt viÇc nào ó, thì nó s½ trß thành quy¿t Ënh cuÑi cùng, cho dù th¿ nào cing không khi¿n hÍ thay Õi. N¿u b¡n ti¿p tåc tranh lu-n vÛi hÍ, b¡n s½ th¥y B£o Bình s½ c°Ýi và dét khoát bÏ i không quay §u trß l¡i. Không thà phç nh-n, do kiÃu ng°Ýi này không thà tñ ép mình b°Ûc lên Ëa vË làm quan, vì v-y hÍ cing không ép ng°Ýi khác ho·c d«n då ng°Ýi khác nghe theo mình. Nhïng suy ngh) vÁ quyÁn lñc ã ph£n l¡i nguyên t¯c con ng°Ýi sinh ra là bình ³ng , nh°ng sñ bình ³ng cça con ng°Ýi l¡i là nguyên t¯c mà hÍ luôn thñc hiÇn và tuân thç. Nh°ng, v«n còn có mÙt nguyÇn vÍng, ó chính là chÉ d«n con ng°Ýi hiÇn ¡i h°Ûng tÛi t°¡ng lai, hÍ coi ây là ngh)a vå cça hÍ Ñi vÛi cuÙc sÑng. Khi nói chuyÇn và giao l°u vÛi B£o Bình ta cing th¥y có nhïng chuyÇn g§n nh° là mâu thu«n. Cách nói chuyÇn và giao l°u cça hÍ xem ra là hïu h£o, 230

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

th-m chí giÑng nh° anh em v-y, nh°ng kh©u khí và cách théc cça hÍ l¡i nói lên r±ng hÍ không ch¥p nh-n ý ki¿n ph£n Ñi cça ng°Ýi khác. HÍ có giÍng nói hùng hÓn, rõ ràng rành m¡ch, h¡n nïa nét m·t còn thà hiÇn sñ hoà hãp thân thiÇn, h¡i có nét c°Ýi mang tính chuyên nghiÇp. ·c iÃm rõ nh¥t cça kiÃu ng°Ýi này chính là r¥t hay c°Ýi, iÁu ó có thà làm cho nhïng ng°Ýi ph£n Ñi hÍ thay Õi ý ki¿n, khi¿n cho nhïng ng°Ýi cùng °Ýng i cÕ vi hÍ. Nå c°Ýi mÉm cça hÍ r¥t ít khi chuyÃn thành c°Ýi lÛn, h¡n nïa n¿u hÍ c°Ýi lÛn thì th°Ýng là r¥t Ùt ngÙt, thông th°Ýng Áu là do quá vui vì nhïng trò c°Ýi ho·c nhïng câu chuyÇn héng thú. Các kiÃu nhiÇt thành này hoàn toàn không ph£i là phong cách cça B£o Bình. Cing giÑng vÛi Song Tí và Thiên Bình, B£o Bình cing giÏi giao ti¿p, hÍ th°Ýng hi vÍng °ãc làm b¡n vÛi ng°Ýi khác, nh°ng hÍ có ý tìm ki¿m nhïng ng°Ýi không quá g§n gii, không òi hÏi quá nhiÁu v¥n Á à làm b¡n. KiÃu ng°Ýi mà hÍ thích nh¥t là nhïng ng°Ýi có thà ti¿p nh-n cách t° duy mang tính nh£y vÍt cça hÍ và nhïng ng°Ýi thích nói chuyÇn. B¡n bè cça B£o Bình phát triÃn theo cách ëng gÍi iÇn tho¡i cho tôi, tôi s½ gÍi iÇn tho¡i cho b¡n . B£o Bình thích hãp vÛi nhïng công viÇc c§n sñ t° duy mang tính phán oán tr°Ûc. HÍ không thích hãp vÛi nhïng công viÇc gian khÕ n·ng nhÍc, Ëa vË th¥p kém, lúc nào cing ph£i nghe lÝi. N¿u ph£i làm nhïng công viÇc này, hÍ s½ r¥t không héng thú, không phåc tùng.

N¿u b¡n thuÙc chòm B£o Bình hãy nhÛ: tìm mÙt sÑ công viÇc có thà mang ra ngoài du lËch, khuy¿n khích nhïng quan iÃm sáng t¡o và i tr°Ûc thÝi ¡i. Tìm ki¿m nhïng nghÁ nghiÇp có thà gia t ng héng thú cho chç ngh)a nhân ¡o, b¡n có thà giúp á ng°Ýi khác. T¥t c£ nhïng nghÁ có liên quan ¿n giao ti¿p xã hÙi và khoa hÍc c§n ph£i ti¿n hành quan sát khách quan và tìm hiÃu sâu s¯c tÉ mÉ. Tình yêu và ph£n éng tâm lý Cing giÑng nh° Song Tí và Thiên Bình; B£o Bình r¥t lý trí và l¡nh lùng vÛi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

231


BlogBook

1.3. November

nhïng ph£n éng tình c£m mang tính kích thích, hÍ cing thà hiÇn sñ siêu thoát ß méc Ù lÛn nh¥t, không muÑn thân m-t vÛi ng°Ýi khác. Tình c£m cça nhïng ng°Ýi này là tình c£m Ñi vÛi qu§n thà ché không ph£i Ñi vÛi cá nhân. iÁu mà hÍ quan tâm là sÑ ông nhïng ng°Ýi ang ch£y máu ché không ph£i là mÙt ng°Ýi b¡n c§n sñ giúp á . GiÑng nh° hình t°ãng hoá thân không c§m thé gì ngoài chi¿c bình n°Ûc, B£o Bình nguyÇn tr£i qua cuÙc sÑng nhân sinh mÙt cách vui v», h¿t séc tránh r¡i vào tình c£m tr§m trÍng. Sñ Óng tình và nhân të cça hÍ °ãc biÃu hiÇn theo ph°¡ng théc l¡nh nh¡t, kiÃu anh em, không làm cho mình ph£i gánh thêm trách nhiÇm gì, không °a ra b¥t cé h¡n ch¿ gì Ñi vÛi tính Ùc l-p cça mình, càng không thà tiêu tÑn thÝi gian à hoài nghi, lo l¯ng và dày vò b£n thân. B£o Bình trong hành vi và t° t°ßng luôn ·t lý trí vào Ëa vË hàng §u, tình c£m ·t vào Ëa vË cuÑi cùng. Do không thích nghiên céu vÁ nhïng tÓn t¡i thñc t¿, hÍ kiên trì cho r±ng n¿u m×i ng°Ýi Áu lý trí giÑng nh° hÍ, thì toàn bÙ th¿ giÛi này s½ càng ¹p h¡n, th-m chí s½ bi¿n thành mÙt v°Ýn Ëa àng trong hiÇn thñc. Nh°ng, cing giÑng nh° Song Tí và Thiên Bình, B£o Bình cing b£o vÇ quan niÇm lý trí cuÑi cùng s½ chi¿n th¯ng t¥t c£ , hÍ kiên trì dùng lý trí à giáo hoá mÍi ng°Ýi. B£o Bình mÛi làm cha m¹ ôi khi s½ c£m th¥y khó kh n. Khi con cái cça hÍ d§n lÛn lên, chúng nh-n théc °ãc r±ng cha m¹ chúng thñc t¿ chÉ giÑng nh° anh em, chË gái cça chúng, nhiÇm vå cça hÍ là giám sát ôn Ñc con mình, không à cho chúng v°ãt qua ranh giÛi, giành ít thÝi gian cho chúng. Có mÙt sÑ éa tr» thích kiÃu giáo dåc này, mÙt sÑ l¡i không. B£o Bình thuÙc nhóm Không khí. Khi nói chuyÇn vÛi chòm thuÙc nhóm ThÕ ho·c Thu÷, c§n ph£i tránh gây cho hÍ ¥n t°ãng không thñc t¿. Nhóm ThÕ (Kim Ng°u, Xí Nï, Ma K¿t) là nhïng ng°Ýi bình dË g§n gii, h¡n nïa có chút h°Ûng nÙi; Nhóm Thu÷ (Cñ Gi£i, HÕ Cáp và Song Ng°) Áu theo uÕi sñ hài hoà giïa con ng°Ýi. 232

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

Thçy và ThÕ s½ trß nên l¡nh lùng khi g·p B£o Bình trong nhïng tình huÑng thi¿u sñ ¥m áp, B£o Bình cing vì v-y mà trß nên kì quái. T¡i sao v-y? Khi B£o Bình g·p ph£i nhïng ng°Ýi thuÙc nhóm Không khí (Song Tí và Thiên Bình), hÍ Áu muÑn cách xa ng°Ýi khác, h¡n nïa, hÍ Áu khá h°Ûng ngo¡i. Khi g·p nhïng chòm thuÙc nhóm Ho£ (B¡ch D°¡ng, S° Tí và Nhân Mã) hÍ có v» r¥t thi¿u nhïng kích thích tình c£m, nh°ng l¡i thích th£o lu-n nhïng chç Á nh¹ nhàng tho£i mái. B£o Bình không bao giÝ ti¿p nh-n nhïng t° t°ßng céng nh¯c hay t° t°ßng sí dång tình c£m vào công viÇc. Lãng m¡n và tình ái Ñi vÛi ai muÑn duy trì quan hÇ lâu dài vÛi B£o Bình, thì nh¥t Ënh s½ th¥t vÍng, vì quan niÇm xí th¿ cça hÍ là là b¡n bè cça t¥t c£ mÍi ng°Ýi, nh°ng không ph£i là ng°Ýi yêu cça b¥t cé ng°Ýi nào . B£o Bình r¥t c©n th-n khi ti¿p xúc vÛi nhïng ng°Ýi muÑn duy trì quan hÇ thân thi¿t vÛi hÍ, ·c biÇt Ñi vÛi nhïng ng°Ýi tình c£m thái quá, dÅ kích Ùng ho·c gãi c£m. MÍi biÃu hiÇn ám thË ngôn ngï phi lÝi nói Áu bË B£o Bình l-p téc suy ngh) ¿n chuyÇn rút lui, vì nhïng biÃu lÙ gãi c£m không chÉ khi¿n hÍ th¥y khó xí, mà còn khi¿n hÍ lo l¯ng s½ m¥t i sñ tñ do và Ùc l-p cça mình. Vì th¿ hÍ k¿t hôn muÙn so vÛi chòm sao khác. Nh°ng tuyÇt ¡i a sÑ nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B£o Bình cuÑi cùng v«n ph£i chÍn cho mình mÙt ng°Ýi b¡n Ýi v)nh viÅn, iÁu này °ãc quy¿t Ënh sau khi hÍ ã suy ngh) trong mÙt thÝi gian dài. Thái Ù Ñi ãi vÛi các quan hÇ nhân th¿ cça B£o Bình và tính cách kó dË cça hÍ khi¿n cho hÍ c£m th¥y th¥t vÍng và cô ¡n, vì không có ai hiÃu °ãc hÍ. à gi£m bÛt c£m giác cô ¡n, hÍ có thà tham gia nhiÁu h¡n vào các ho¡t Ùng xã hÙi, ho·c °a ra chiêu cuÑi cùng, vùi §u vào công viÇc. HÍ ý théc °ãc r±ng cuÙc sÑng khép mình trong xã hÙi hiÇn ¡i là không °ãc thu-n lãi. Nh°ng hÍ chÑi të tuân thç các quy lu-t xã hÙi, iÁu không thà c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

233


BlogBook

1.3. November

tránh °ãc là t¡o ra kho£ng cách giïa hÍ và mÍi ng°Ýi. Nhïng ng°Ýi giao ti¿p xã hÙi và làm trái vÛi chính thÑng luôn c£m th¥y khó kh n cuÙc sÑng, ·c biÇt là khi hÍ thà hiÇn sñ hïu h£o và nhiÇt tình giÑng Ñi vÛi t¥t c£ mÍi ng°Ýi të nhïng ng°Ýi thân thi¿t nh¥t cça hÍ, nhïng quen bi¿t thông th°Ýng và th-m chí c£ vÛi nhïng ng°Ýi xa l¡.

thích trong nhau ng°Ýi

MÍi ng°Ýi s½ th¥y hÍ nói vÛi ng°Ýi thã giày, hay là diÅn thuy¿t tr°Ûc công chúng, th-m chí nói chuyÇn vÛi con cái& luôn là vÛi thái Ù nhã nh·n lËch sñ nh° nhau. iÁu này khi¿n cho mÍi ng°Ýi r¥t khó phán oán °ãc tình c£m cça hÍ vÛi ng°Ýi khác giÛi là biÃu hiÇn tình yêu hay là biÃu hiÇn tình b¡n. ChÉ có thÝi gian mÛi có thà nói rõ °ãc. Lòng nh«n n¡i là iÁu m¥u chÑt cça thành công trong quan hÇ tình yêu vÛi kiÃu ng°Ýi này. ¡i a sÑ B£o Bình có séc h¥p d«n vÁ ngo¡i hình, có lúc còn khi¿n cho ng°Ýi khác c£m th¥y kinh ng¡c, iÁu này hoàn toàn ph£n ánh sñ hoàn mù cça hình t°ãng chòm B£o Bình. K¿t qu£ là nhïng ng°Ýi muÑn chung sÑng vÛi hÍ c£ Ýi luôn éng x¿p hàng dài, nh°ng ng°Ýi thành công cuÑi cùng cing là ng°Ýi may m¯n, vì B£o Bình khi quy¿t Ënh k¿t hôn, thì r¥t ít khi có nhïng hành Ùng không chung thçy mÙt ph§n cing là vì nhïng chuyÇn tình c£m không h¥p d«n hÍ l¯m. Gia ình và b¡n bè M·c dù, B£o Bình có r¥t nhiÁu b¡n nh°ng không ph£i ai cing °ãc coi là b¡n thân. Khá nh¡y c£m và c©n trÍng, tình b¡n cça B£o Bình cing ¿n të të, tëng b°Ûc mÙt. Ng°Ýi cung này th³ng th¯n và thí thách tình b¡n qua khá nhiÁu giai o¡n à tìm hiÃu b£n ch¥t cça ng°Ýi mà mình s½ k¿t b¡n. Khi ã lÍt vào m¯t xanh , B£o Bình có thà hi sinh và i xa vì ng°Ýi ó. Chính vì v-y, con ng°Ýi này ít có b¡n thân. iÁu mà ng°Ýi B£o Bình ánh giá r¥t cao trong tình b¡n ó là sñ sáng t¡o, nét trí tuÇ và sñ trung thành. VÁ gia ình, B£o Bình r¥t t-n tâm nh°ng hÍ cing khá kh¯t khe ngay c£ vÛi nhïng ng°Ýi thân. ôi khi ng°Ýi cung này cing òi hÏi thành viên gia ình mình ph£i th¿ này ho·c th¿ kia à làm hÍ hài lòng. Cing có lúc hÍ th¥y th¥t vÍng vì ng°Ýi thân hành Ùng không °ãc nh° mong muÑn. 234

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

TiÁn b¡c và sñ nghiÇp Ng°Ýi B£o Bình r¥t nhiÇt tình trong công viÇc, ·c biÇt vÛi các công viÇc liên quan ¿n thuy¿t trình hay diÅn ¡t ý t°ßng. iÁu này cing dÅ nh-n ra vì hÍ có trí t°ßng t°ãng r¥t tÑt và bi¿t áp dång lãi th¿ ó trong tëng hoàn c£nh. Công viÇc hãp nh¥t vÛi B£o Bình ó là thuy¿t trình và phát triÃn ý t°ßng. Tôi bi¿t& ó là câu nói th°Ýng g·p nh¥t ß B£o Bình. Thông minh và sµn sàng chia s» ý t°ßng, B£o Bình có thà kh¡i nguÓn c£m héng cho nhiÁu ng°Ýi xung quanh. HÍ thích làm nhïng viÇc có lãi ích lâu dài cho nhiÁu ng°Ýi. Là mÙt chòm sao B£o Bình nhân éc và cá tính, b¡n luôn v°ãt trÙi trong nhïng công viÇc có thà áp dång nhïng sáng ki¿n và suy ngh) Ùc áo cça mình à ti¿p c-n cuÙc sÑng. Nhïng quy Ënh s½ không bó buÙc °ãc lÑi ngh) cça b¡n vì dù sao b¡n cing không quan tâm ¿n chúng. B¡n ph§n nào hòa hãp °ãc vÛi nhïng iÁu có thà giúp b¡n trß thành mÙt ng°Ýi cách tân Ùc áo. NghÁ hãp vÛi B£o Bình nh¥t ó là diÅn viên, nhà v n, nhà giáo, nhà nhi¿p £nh ho·c phi công. Môi tr°Ýng mà hÍ th¥y tho£i mái và làm viÇc hiÇu qu£ nh¥t ó n¡i không có quá nhiÁu nÙi quy. N¿u thích hãp vÛi môi tr°Ýng làm viÇc, hÍ s½ hoàn thành mÙt cách xu¥t s¯c khi¿n mÍi ng°Ýi ng¡c nhiên. Thông minh, b£n n ng, nhân b£n và có trí t°ßng t°ãng phong phú là các ph©m ch¥t mô t£ nhïng ng°Ýi cung B£o Bình. Có nhiÁu công viÇc có thà là lÑi i dành cho b¡n: ví då nh° trß thành mÙt ng°Ýi phát minh, mÙt nhà chiêm tinh, mÙt nhà th§n kinh hÍc, thiên v n, lËch sí tñ nhiên, hàng không, nhi¿p £nh, th¡ ca, óng kËch, âm nh¡c, mÙt hÍa s) tranh bi¿m hÍa. Tâm tính cça B£o Bình thích hãp cho nhïng sinh ho¡t trí théc h¡n là lao Ùng, dù b¡n có thà làm °ãc t¥t c£ nhïng gì ·t ra cho b¡n. B£o Bình a n ng và bi¿t tÏ ra thích éng, và th°Ýng chú ý nhiÁu ¿n nhïng k¿ ho¡ch mÛi m», vì b¡n th°Ýng °a thích nhïng sñ b¥t th°Ýng. B£o Bình có kh£ n ng vÁ nhiÁu lãnh vñc, có thà là nhïng th°¡ng gia giÏi, phi công, chuyên viên, iÇn khí, nhïng nhà tÕ chéc hay phát sinh. B£o Bình r¥t thích mÍi công viÇc b¥t th°Ýng nh° thám hiÃm, tìm tòi, nhïng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

235


BlogBook

1.3. November

môn thí nghiÇm, và th°Ýng là r¥t °a thích nhïng bÙ môn th§n bí. B£o Bình có ç trí óc à ti¿n thân b¥t kÃ ß trình Ù hÍc v¥n nào, vì trong b£n ch¥t B£o Bình là nhïng ng°Ýi ham hÍc, bi¿t suy ngh), và có ç can £m, bÁn gan à thành công trong nhïng trách nhiÇm °ãc giao cho B£o Bình. Khi ph£i thñc sñ lña chÍn mÙt nghÁ nghiÇp, B£o Bình th°Ýng ph£i °¡ng §u vÛi nhiÁu sñ khó kh n. Lòng do dñ trong viÇc chÍn nghÁ là do B£o Bình có quá nhiÁu kh£ n ng. N¿u b¡n là mÙt cô gái thuÙc chòm sao B£o Bình, b¡n có thà s½ không tìm °ãc công viÇc theo ý mình trong mÙt thÝi gian và ph£i luôn nh£y viÇc. Tuy nhiên nhïng công viÇc mang ¿n cho b¡n sñ tñ do và thÏa séc sáng t¡o có thà thích hãp h¡n vÛi b¡n. B¡n có thà là mÙt ti¿p viên hàng không hay ng°Ýi làm hiÇu éng ·c biÇt trong nÁn công nghiÇp iÇn £nh. Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao B£o Bình, b¡n có thà tìm ki¿m công viÇc Ùc áo và khác biÇt à mang ¿n sñ tñ do mà b¡n muÑn. B¡n có thà chÍn công viÇc cça mÙt ng°Ýi làm viÇc tñ do và t¡o ra sñ thích hãp cho riêng mình. Sñ phiêu l°u, sáng t¡o, Ùc l-p là nhïng iÁu kiÇn c§n à b¡n lña chÍn nghÁ nghiÇp. Các Óng nghiÇp cça b¡n ng°áng mÙ sñ ti¿n thç và quan iÃm Ùc áo cça b¡n. Sñ khác th°Ýng và nhïng c¡n gi-n b¥t th°Ýng cça b¡n có thà làm hÍ lúng túng nh°ng hÍ v«n nh-n ra °ãc tính khí này cça b¡n. B¡n là mÙt ng°Ýi s¿p thân thiÇn và nhân h-u nh°ng thÉnh tho£ng b¡n có v» nh° tách biÇt và thÝ ¡. B¡n thay Õi të mÙt ng°Ýi khoan dung thành mÙt k» ngoan cÑ. Bí m-t nghÁ nghiÇp cça b¡n là nhïng suy ngh) v°ãt ra khÏi lÁ thói thông th°Ýng cça b¡n và có thà ó là nhïng sáng t¡o mÛi có tính kh£ thi. B¡n là ng°Ýi duy tâm và có tài tháo vát. B¡n có thà t¡o ra nhïng công nghÇ t°¡ng lai cho th¿ giÛi này. VÁ chuyÇn tiÁn b¡c, cung này r¥t khéo chi tiêu. HÍ bi¿t cân b±ng giïa nhïng thé mình c§n và sÑ tiÁn bÏ ra. Thói quen lÛn cça B£o Bình là shopping. HÍ 236

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

v«n bË hÛp hÓn bßi nhïng Ó ¯t tiÁn, nhïng thé gÍi là xa xÉ m·c dù ngôi nhà B£o Bình ang sÑng ã °ãc trang bË §y ç. R¥t ít khi nhìn th¥y B£o Bình v-n trang phåc lòe lo¹t ho·c sáng màu. ó chính là phong cách r¥t ·c tr°ng. Tình yêu VÛi tính cách cça B£o Bình thì nhïng hành Ùng sáng t¡o trong tình yêu và chuyÇn ¥y không có gì là khó hiÃu. M«u ng°Ýi phù hãp nh¥t vÛi B£o Bình ó là nhïng ng°Ýi cßi mß, giao ti¿p tÑt, có trí t°ßng t°ãng phong phú và sµn sàng Ñi m·t vÛi thí thách, ·c biÇt h¡n c£ là hiÃu °ãc tính cách th³ng ruÙt ngña cça B£o Bình. Bên c¡nh ó, sñ trung thñc và lòng chân thành là iÁu không thà thi¿u vÛi ng°Ýi mà B£o Bình s½ gÍi là nía kia . Cách chinh phåc chàng trai Aquarius Trong nhóm không khí - Các chàng trai Aquarius r¥t thông minh, thích tñ do và hi¿u Ùng. HÍ r¥t dÅ bË chinh phåc, nh°ng b¡n khó có thà duy trì quan hÇ vÛi hÍ °ãc lâu dài. B¡n không c§n tách anh ¥y ra khÏi b¡n bè anh ¥y, và iÁu quan trÍng là b¡n hãy à cho anh ¥y tñ do. Anh ¥y thích sÑng xa xÉ, thích nhïng thé mÛi m» và anh ¥y có thà làm cho cuÙc sÑng cça ng°Ýi yêu t°¡i sáng h¡n. LÝi khuyên: Khi b¡n ang h¹n hò vÛi anh ¥y, b¡n nên m·c mÙt chi¿c váy dài thÝi trang. Cách chinh phåc cô gái Aquarius Các cô gái Aquarius r¥t xinh ¹p, ch¥t phác, hay tò mò và hiÇn ¡i. HÍ thích v n minh và i du lËch. HÍ luôn sµn sàng giúp á ng°Ýi khác và theo uÕi nhïng món hàng mÛi. Ng°Ýi trong mÙng cça cô r¥t thông minh, có lòng vË tha và có giáo dåc. Các cô gái Aquarius r¥t tÑt, nh°ng b¡n không nên à hÍ ß mãi trong nhà. HÍ v«n thích sñ tñ do. LÝi khuyên: Hãy t·ng cô ¥y hoa. Cô ¥y s½ thích chúng. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

237


BlogBook

1.3. November

TÕng quát vÁ cung B£o Bình N¿u kh¯c ho¡ tính cách ng°Ýi sinh cung B£o Bình (21/1-19/2) b±ng mÙt të, thì të ó là trí tò mò . Ng°Ýi này héng thú quan tâm t¥t c£ mÍi thé quanh mình, b¯t §u të b£n thân b¡n và k¿t thúc b±ng chú cún nhà hàng xóm. Ñi vÛi B£o Bình (Aquarius Ng°Ýi Mang N°Ûc), cuÙc sÑng là mÙt th¿ giÛi §y bí hiÃm c§n °ãc gi£i áp. Vì v-y ng°Ýi này nghiên céu mÍi bình diÇn cça nó vÛi mÙt méc Ù héng thú nh° nhau: chính trË cing nh° thà thao, tr» em hay nhïng ng°Ýi ang yêu, ngña ua cing nh° ôtô, ng°Ýi cao tuÕi cing nh° phi công vi trå, các công trình khoa hÍc vÁ y t¿ cing nh° vÁ nghÇ thu-t, sân kh¥u cing nh° tôn giáo, nhïng k» nghiÇn hút cing nh° các nhà v n& Vì v-y, n¿u b¡n c§n mÙt ng°Ýi chÉ t-p trung quan tâm vào mình b¡n thì B£o Bình hoàn toàn không hãp vÛi b¡n. Hãy à ý ¿n ánh m¯t cça Ng°Ýi Mang N°Ûc m¡ màng, l¡ ãng, ng¡ ngác, d°Ýng nh° trong ó ©n gi¥u mÙt ki¿n théc th§n bí mà b¡n không hiÃu tÛi. ôi m¯t th°Ýng nh¡t màu. Tóc th³ng và mËn nh° t¡. Da th°Ýng tr¯ng xanh. Cao h¡n trung bình. Nét m·t thanh m£nh và phúc h-u tña nh° nhïng chân dung nhìn nghiêng úc nÕi trên các Óng tiÁn Lã Mã cÕ x°a. HÍ có thói quen cúi th¥p §u khi ang suy ngh), ho·c nghiêng vÁ mÙt bên khi ang chÝ ãi câu tr£ lÝi. ChËu £nh h°ßng ·c iÃm a giÛi tính cça sao Thiên V°¡ng, không hi¿m àn ông B£o Bình mang nhïng °Ýng nét nï giÛi, ví då hông nß, còn àn bà nét nam giÛi, ví då, vai h¡i rÙng. VÛi lòng yêu tñ do, B£o Bình vô cùng ho¡t bát, vui nhÙn, cá tính, Ùc áo, kiêu c ng và Ùc l-p. Óng thÝi cùng vÛi t¥t c£ nhïng ·c tính ó hÍ l¡i r¥t xã giao, mÁm m¡i, khiêm nh°Ýng và a c£m. HÍ t¡o ra quanh mình vô sÑ ng°Ýi quen. HÍ luôn mëng rá tham gia vào mÍi cuÙc vui ông ng°Ýi, nh°ng Óng thÝi cing thích còn l¡i mÙt mình. Dù ß âu, giïa ông ng°Ýi hay hoàn toàn cô ¡n, hÍ luôn c£m nh-n s¯c bén và thu n¡p mÍi thé xung quanh. °ãc sao Thiên V°¡ng chi¿u mÇnh, hÍ có thiên h°Ûng cách m¡ng, coi mÍi thé ci Áu là l×i thÝi, vô dång, và hÍ th°Ýng là ng°Ýi §u tiên Á x°Ûng nhïng cái mÛi m», ch°a tëng th¥y. 238

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

B£o Bình có thiên h°Ûng °a mÍi thé vào phân tích các tình huÑng, ng°Ýi quen cing nh° ng°Ýi không quen. BË cuÑn hút vào viÇc tìm tòi lÝi gi£i cho các bài toán, hÍ có thà trß nên tÍc m¡ch và thi¿u t¿ nhË ¿n ng¡c nhiên. Tìm °ãc lÝi gi£i cho câu hÏi tr n trß, B£o Bình l-p téc m¥t h¿t mÍi héng thú vÛi Ñi t°ãng ho·c ng°Ýi mình nghiên céu, khi¿n nhïng ai nh¡y c£m có thà th¥y nh° bË xúc ph¡m. M·c dù có nhiÁu ng°Ýi quen quanh mình, B£o Bình h§u nh° không có b¡n thân. Ng°Ýi này l¥y sÑ l°ãng h¡n ch¥t l°ãng, và ít khi duy trì quan hÇ lâu dài, sâu s¯c vÛi ai. BÙ óc ham hiÃu bi¿t cça B£o Bình luôn tìm ra vô khÑi nhïng iÁu mÛi m», ch°a khám phá, v-y viÇc gì ph£i gi-m chân mãi ß ch× ã nghiên céu rÓi? Nhïng ai chËu sñ qu£n chi¿u cça sao Thiên V°¡ng h§u nh° luôn cô ¡n và khó °ãc c£m thông. Ng°Ýi Ýi khó hiÃu °ãc nhïng k» sÑng b±ng t°¡ng lai, chÉ thi tho£ng ghé vÁ th m thñc t¡i. K¿t hãp trong tính cách cça mình mÙt trí tuÇ l¡nh lùng thñc dång vÛi sñ l-p dË phi th°Ýng, B£o Bình chi¿m °ãc thiÇn c£m sâu s¯c cça nhïng ng°Ýi sÑng khác Ýi. Ng°Ýi Mang N°Ûc còn có kh£ n ng tác Ùng nh° mÙt liÁu thuÑc an th§n lên nhïng ng°Ýi ang trong c¡n gi-n dï, m¥t th ng b±ng, ho·c ang c ng th³ng, sã hãi, giúp cho bình t)nh l¡i. B£o Bình hãp tính vÛi Thiên Bình và nh¥t là Song Tí bßi l» khó có thà tho£ thu-n °ãc iÁu gì vÛi các nguyên tÑ là "không khí" này, không thích bË ràng buÙc bßi các cam k¿t, ghét các iÁu lu-t và B£o Bình cing v-y.

B£o Bình nói ý ki¿n cça mình mÙt cách th³ng thëng, nh°ng không bao giÝ ép buÙc ng°Ýi khác ph£i theo. Ng°Ýi này tôn trÍng cá tính, và cho r±ng mÍi ng°Ýi °ãc tñ do hành xí theo cách mà mình muÑn. Ng°Ýi Mang N°Ûc không bao giÝ ¥u tranh vì cái gì c£. Chi¿n ¥u iên cuÓng l¡i càng không. HÍ không hung h ng, m·c dù không thà gÍi hÍ là nhút c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

239


BlogBook

1.3. November

nhát. ¡n gi£n là trong tri¿t lý cça B£o Bình không có khái niÇm ¥u tranh. Tuy nhiên, vÁ chính ki¿n cça mình thì hÍ không chËu nh°ãng bÙ dù có ph£i chËu áp lñc nh° th¿ nào të bên ngoài. Ng°Ýi sinh cung này th°Ýng bË phê phán vÁ tính khí khó l°Ýng. HÍ thích nói n ng, hành Ùng theo cách mình muÑn, không th¥y c§n ph£i báo tr°Ûc cho ai. N¿u muÑn quan hÇ vÛi B£o Bình, b¡n ch³ng còn cách nào khác là ph£i quen vÛi iÁu ó. B£o Bình không bao giÝ tin t°ßng vào ng°Ýi mÛi g·p. HÍ c§n nghiên céu kù l°áng à tìm hiÃu rõ các Ùng c¡ hành xí cça ng°Ýi ó. N¿u B£o Bình ã bi¿t rõ b¡n, không có lÝi àm ti¿u nào cça k» x¥u có thà làm lung lay °ãc quan iÃm cça ng°Ýi này vÁ b¡n. D) nhiên, ng°Ýi này cing có nghe nhïng chuyÇn Ón ¡i, nh°ng ó hoàn toàn chÉ vì tò mò, không xem nó có ý ngh)a gì. MÍi k¿t lu-n cça B£o Bình vÁ b¥t kó v¥n Á nào cça cuÙc sÑng Áu dña trên nhïng quan sát cça b£n thân, và chÉ dña trên chúng mà thôi. Các bÇnh hay g·p ß B£o Bình ít nhiÁu Áu liên quan ¿n hÇ tu§n hoàn. B£o Bình r¥t khó thích éng vÛi thÝi ti¿t l¡nh quá ho·c nóng quá. Mùa ông c£m th¥y rét m°Ût h¡n ng°Ýi khác, mùa hè thì khÕ sß vì nóng nñc và Ù ©m. VÁ già th°Ýng m¯c chéng giãn t)nh m¡ch, x¡ céng Ùng m¡ch, có thà bË rÑi lo¡i nhËp tim. Vì tu§n hoàn không tÑt nên không ít ng°Ýi hay m¯c các bÇnh liên quan ¿n khÛp chân. Nhïng ng°Ýi chËu sñ qu£n chi¿u cça Thiên V°¡ng c§n ngç tÑt và n ng ho¡t Ùng, i l¡i ngoài trÝi. Nh°ng không may, B£o Bình ít khi làm theo lÝi khuyên này. HÍ ng¡i trÝi l¡nh mùa ông và n¯ng nóng mùa hè. Trong khi ngç hÍ bË nhiÁu gi¥c m¡ l¡ lùng khi¿n cho sñ nghÉ ng¡i không °ãc hoàn chÉnh. Nói vÁ ho¡t Ùng thì còn tÇ h¡n. Ng°Ýi Mang N°Ûc không nhïng ch³ng ch¡y, nh£y, mà còn không thích c£ i nhanh. à c£i thiÇn tình hình, të nhÏ hÍ nên hÍc mÙt môn thà thao nào ó. Trí nhÛ cça B£o Bình không ph£i là h¡ng tÑt nh¥t, nh°ng có l½ nó cing không c§n thi¿t cho hÍ l¯m: B£o Bình d°Ýng nh° có thà n¯m b¯t thông tin 240

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.3. November

BlogBook

të& không khí. Trên thñc t¿, hÍ có mÙt kh£ n ng Ùc áo thu nh-n °ãc mÍi thé diÅn ra xung quanh nh° thà radar. B£o Bình có thà vëa tham gia h¿t mình vào mÙt cuÙc chuyÇn trò, vëa v«n nhìn và nghe rõ nhïng gì diÅn ra sau l°ng, ß góc xa cça gian phòng. Không nên xem th°Ýng kh£ n ng này cça B£o Bình. Ph§n lÛn hÍ có óc quan sát tinh t°Ýng và kh£ n ng trñc giác hi¿m có, th°Ýng oán °ãc ý ngh) và mong muÑn cça b¡n tr°Ûc c£ khi b¡n nói ra thành lÝi. Thân thà và ý ngh) cça B£o Bình không muÑn bË trói buÙc bßi b¥t cé iÁu gì. Ng°Ýi này khó n¯m giï nh° thÏ hoang. T° t°ßng cça B£o Bình ch¡y xa ¿n n×i ng°Ýi th°Ýng khó theo kËp. Mà viÇc này r¥t nên làm, vì ch³ng ai khác có thà giúp b¡n nhìn rõ t°¡ng lai h¡n. Nhïng ng°Ýi sinh trong tháng hai th°Ýng không thích giãi bày tâm sñ, nh°ng c£m nh-n r¥t sâu s¯c. HÍ th°Ýng r¥t dÅ bË xúc Ùng, và th§n kinh cça hÍ th°Ýng bË c ng th³ng. Nhïng ng°Ýi này th°Ýng bË m¥t kiÁm ch¿ và nói ho·c làm nhïng iÁu mà hÍ ph£i hÑi ti¿c sau ó. HÍ th°Ýng r¥t tích cñc vì lãi ích cça cÙng Óng, và th°Ýng có kh£ n ng xoa dËu n×i au cça ng°Ýi khác. HÍ là nhïng nhà t° t°ßng giÏi, và th°Ýng r¥t thành công khi ph£i tranh lu-n, bàn cãi ho·c g·p nhïng tình huÑng khó thuy¿t phåc. HÍ s½ kinh doanh ho·c làm tài chính xu¥t s¯c n¿u hÍ quan tâm ¿n nhïng ngành nghÁ này, nh°ng hÍ th°Ýng mang ¿n nhiÁu thành công và tiÁn b¡c cho ng°Ýi khác h¡n cho chính mình. HÍ là nhïng ng°Ýi luôn tìm ki¿m tri théc, có lý trí, suy ngh) cßi mß, có t§m nhìn cñc kó rÙng. N¿u B£o Bình cÑ g¯ng v°ãt th¯ng °ãc sñ nh¡y c£m và phát triÃn séc m¡nh ý chí thì không có vË trí nào mà hÍ không ¡t °ãc. HÍ th°Ýng thành công trong t§m ho¡t Ùng lÛn n¡i hÍ c£m nh-n °ãc trách nhiÇm Ñi vÛi ng°Ýi khác. Là mÙt ng°Ýi lý t°ßng hóa mÍi thé, B£o Bình muÑn nhìn th¥y mÍi ng°Ýi °ãc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

241


BlogBook

1.4. December

h¡nh phúc và tham vÍng cça hÍ là làm mÙt viÇc gì ó quan trÍng và có ý ngh)a. HÍ r¥t quan tâm ¿n nhïng buÕi hÍp m·t ho·c nhïng nghi lÅ cÙng Óng. M·c dù B£o Bình yêu thích nhà hát và nhïng buÕi hòa nh¡c, và thích ¿n nhïng n¡i tå t-p ông ng°Ýi nh°ng hÍ l¡i th°Ýng c£m th¥y cô ¡n. N¿u sinh ra trong mÙt gia ình giàu có, B£o Bình th°Ýng ít khi bÙc lÙ b£n ch¥t cça mình. HÍ th°Ýng có khuynh h°Ûng bÏ qua nhïng c¡ hÙi ang ¿n, ho·c chÉ nh-n ra nó khi ã quá trÅ. Nh°ng n¿u hÍ thuÙc t§ng lÛp quá th¥p hÍ l¡i th°Ýng ánh m¥t mÍi khi¿u hài h°Ûc và nguyên t¯c, và trß nên cñc kó không áng tin, gian x£o vÁ tiÁn b¡c, không trung thñc, và dành l¥y iÁu hÍ mong muÑn mÙt cách vô nguyên t¯c. B£o Bình là mÙt ng°Ýi yêu §y b¥t ngÝ. HÍ ¡n gi£n là không thà c£m th¥y h¡nh phúc ho·c thÏa mãn trë khi hÍ °ãc tñ do làm theo sß thích. Cho dù yêu sâu s¯c ¿n Ù nào thì B£o Bình cing không bao giÝ muÑn të bÏ quyÁn tñ chç cça mình, nh°ng hÍ luôn ·t lòng trung thñc lên trên sñ lãng m¡n. Nói chung không ph£i ai sinh trong tháng hai Áu không tÑt. Thñc t¿ là nhïng ng°Ýi có M·t TrÝi là sao chç ôi khi mÙt mình chÑng mafia Ñi l-p vÛi nhïng iÁu kó qu·c nh¥t ho·c chÑng l¡i c£ thà ch¿, hÍ có thà là ánh sáng Ñi Ëch vÛi bóng tÑi giÑng nh° kiÃu nhïng con s° tí Ñi nghËch vÛi b§y linh c©u. B¡n bè: B£o Bình có xu h°Ûng k¿t b¡n nh° cách ng°Ýi ta t¡o mÙt bÙ s°u t§m nghÇ thu-t. hÍ th°Ýng có r¥t nhiÁu b¡n, nh°ng l¡i cñc ít b¡n tâm tình. Trong nhïng tình b¡n và tình yêu th-t sñ, hÍ k¿t hãp tÑt nh¥t vÛi nhïng ng°Ýi sinh trong kho£ng 21/5 ¿n 20/6, 20/10 ¿n 27/10, và vÛi nhïng ng°Ýi sinh trong tháng 11.

1.4 242

December c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.4. December

Cung Song Ng° - Pisces

20/2

20/3

(2009-12-02 02:18)

- Henry Long Nguyen

Tôi hiÃu& là câu th°Ýng g·p ß ng°Ýi cung này. Khá dÅ tính và thích éng nhanh vÛi môi tr°Ýng, Song Ng° có thà giao ti¿p °ãc vÛi r¥t nhiÁu m«u khác nhau. HÍ bi¿t cách nhún nh°Ýng trong nhïng tr°Ýng hãp c§n thi¿t và cing bi¿t c£m thông cho nhïng hoàn c£nh khó h¡n mình. Ng°Ýi cung này th°Ýng mang l¡i không khí dÅ chËu cho nhïng ng°Ýi xung quanh. Nh°ng ng°Ýi thuÙc cung cuÑi cùng cça vòng hoàng ¡o không có kh£ n ng lãnh ¡o. Song Ng° thích có nhiÁu thÝi gian à ngç, thích sñ lãng m¡n và nghe nh¡c mÙt mình. Ng°Ýi cung này cing thích sñ t¿ nhË, nh¹ nhàng, không thích nói to. Song Ng° ghét nh¥t là m«u ng°Ýi luôn tÏ ra bi¿t mÍi iÁu. N¿u muÑn chÉ l×i sai cho Song Ng°, ng°Ýi khác cing c§n nh¹ nhàng và bi¿t cách. N¿u không s½ làm hÍ tñ ái.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

243


BlogBook

1.4. December

Nên nhÛ: không có ngày chính xác à b¯t §u và k¿t thúc cça mÙt chòm sao mà s½ có sñ dao Ùng trong 1 ¿n 2 ngày. Xem thêm:

Ki¿n Théc c¡ b£n vÁ 12 cung Hoàng

¡o

N¿u b¡n sinh vào ngày §u tiên ho·c ngày cuÑi cùng cça mÙt chòm sao, theo thu-t ngï chiêm tinh hÍc, b¡n sinh ra trên ngÍn . Trong tr°Ýng hãp này, b¡n s½ thëa h°ßng mÙt ph§n ·c tính cça chòm sao có ngày liÁn tr°Ûc và liÁn sau ngày sinh cça b¡n.

Profile • Cung thé: 12 trong Hoàng

¡o

• Tính ch¥t chung: là ng°Ýi không kiên Ënh, hay thay Õi • Ngày trong tu§n: thé Ba • Nguyên tÑ: n°Ûc • Sao chi¿u mÇnh: sao H£i V°¡ng (biÃu t°ãng cça nhïng gi¥c m¡, sñ £o t°ßng, âm nh¡c, sñ bí ©n và yêu th¡ ca) • BiÃu t°ãng: con cá •

á: á heliotrope màu Ï ánh xanh, san hô Ï, lam ngÍc, ngÍc xanh biÃn, á hình m·t tr ng

• Màu s¯c: tím, xám, xanh d°¡ng • Loài hoa: sen, cây irit, hoa trà, hoa nhài, hoa huÇ tây (loa kèn) •

Ùng v-t: voi, cá heo, chó

• Kim lo¡i: thi¿c •

·c tr°ng: sñ thay Õi

• BÙ ph-n c¡ thÃ: ôi chân • Të khóa: TIÀM THèC 244

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

• N°Ûc hoa: tr§m h°¡ng, -u tía • N¡i b¡n tÏa sáng: giúp á ng°Ýi khác •

iÁu khi¿n b¡n b¿ t¯c: làm th¡

• Công viÇc hoàn h£o: làm ch°¡ng trình truyÁn hình, phåc vå ß qu§y r°ãu • Phå kiÇn không thà thi¿u: l¯c eo chân • MÙt iÁu ch¯c ch¯n dành cho b¡n: các chú cún lang thang •

iÃm ¿n: Moroco

• Thích: sñ lãng m¡n, giúp á mÍi ng°Ýi, lòng nhân ái • Ghét: hiÇn thñc, nhïng ng°Ýi keo kiÇt, sñ vô c£m, lãnh ¡m • Quan niÇm sÑng: hãy yêu nhau và chung sÑng hòa bình • ¯Ûc muÑn th§m kín: sÑng vÛi gi¥c m¡ và bi¿n iÁu hÍ t°ßng t°ãng thành hiÇn thñc. • Séc khÏe: chân là bÙ ph-n dÅ bË th°¡ng nh¥t trên c¡ thà Song Ng° • H¹n hò vÛi: Cñ Gi£i, HÕ Cáp • Làm b¡n vÛi: Song Tí, Nhân Mã • Cung kh¯c: Xí Nï • Con sÑ may m¯n: 1, 3, 4 và 9 • Nhà cía: thích trang trí ngôi nhà làm nÕi b-t cho séc m¡nh tiÁm ©n, lòng nhân ái vË tha • Món quà yêu thích: các món quà có liên quan ¿n âm nh¡c ho·c th¡ ca TruyÁn thuy¿t Chòm sao này liên quan ¿n th§n S¯c ¹p Aphrodite và con trai là th§n Tình yêu Eros trong th§n tho¡i Hy L¡p. Ngày nÍ, hai ng°Ýi ang i dÍc bÝ sông thì con qu÷ Typhon thình lình ngoi lên m·t n°Ûc Ënh hçy diÇt hÍ. Typhon già nua là h-u duÇ cça Gaia và Tartaros ho·c cça Kronos và Hera ho·c cça mÙt mình Hera. Dù cha m¹ là ai, Typhon v«n m¡nh nh° mÙt Titan c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

245


BlogBook

1.4. December

vÛi ôi m¯t toé lía. Thân hình cao chÍc trÝi, Typhon không có ngón tay mà có 100 §u rÓng mÍc lên të bàn tay. Không có vË th§n trên Énh Olympus nào ç m¡nh à hçy diÇt Typhon. Cách duy nh¥t à tránh khÏi Typhon là bi¿n hình thành con v-t nh° cá à b¡i i. Aphrodite va Eros cing bi¿n thành cá, b¡i vào nhánh sông và °ãc hai con cá khác d«n °Ýng °a ¿n n¡i an toàn. Hai con cá này chính là chòm sao Song ng° có uôi an vào nhau à t°ßng nhÛ ngày chúng céu th§n S¯c ¹p và th§n Tình yêu. Còn b¡n thì sao: b¡n dËu dàng và áng yêu, bi¿t quan tâm ch m sóc ng°Ýi khác. Tuy nhiên, ôi khi b¡n quá m¡ mÙng và thÉnh tho£ng hay mít °Ût. BiÃu t°ãng Þ n¡i sâu th³m cça ¡i d°¡ng, có mÙt c·p cá màu s·c sá, chúng liên k¿t vÛi nhau b±ng mÙt sãi dây xích màu b¡c, ây chính là hình £nh t°ãng tr°ng cça nhïng ng°Ýi sinh thuÙc chòm Song Ng°. HÍ ph§n lÛn là à m·c cho sÑ ph-n, không thích theo uÕi danh lãi. C·p cá này ang vui v» tñ t¡i, ãi nhïng ãt sóng dâng trào không ng°ng cuÑn chúng trôi d¡t ¿n n¡i nào ó. Song Ng° thích ho¡t Ùng tr§m t)nh, tñ vui vÛi b£n thân. BiÃu t°ãng cça Song Ng° là cách iÇu cça hai con cá. TruyÁn thuy¿t cung này có të thÝi Sumer, nh°ng câu chuyÇn °ãc bi¿t ¿n nhiÁu nh¥t có të thÝi Hy L¡p. Aphrodite và ng°Ýi con trai Eros ã bË con quái v-t Typhon r°ãt uÕi. HÍ thoát ch¿t trong gang t¥c khi nh£y xuÑng n°Ûc và bi¿n thành cá. Ng°Ýi tuÕi Song Ng° th°Ýng trÑn mình trong biÃn c£ cça trí t°ßng t°ãng. ·c tr°ng Là biÃu t°ãng cça n°Ûc. Sao chi¿u mÇnh là sao MÙc và sao H£i v°¡ng. Ng°Ýi cung Pisces r¥t khôn khéo, dËu dàng và có lòng vË tha. Tuy nhiên, hÍ dÅ bË tñ ái và hay lëa dÑi. HÍ có mÙt kh£ n ng hÍc t-p khác th°Ýng, mÙt trí t°ßng 246

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

t°ãng phong phú và tính tình h¡i phéc t¡p. HÍ hay do dñ và hÍ không thích hãp cho viÇc tÕ chéc, vì v-y nên hÍ thích làm viÇc d°Ûi quyÁn ng°Ýi khác, trong cuÙc sÑng riêng t° l«n trong công viÇc. Nhïng nghÁ nghiÇp phù hãp cho ng°Ýi Pisces: C§u thç bóng á, y tá, ng°Ýi trung gian môi giÛi, thã máy và nhà nhi¿p £nh. HÍ có éc tin cao và sñ lãng m¡n cça nghÇ s). HÍ r¥t dè d·t, vì v-y th-t không dÅ Ã hiÃu h¿t °ãc hÍ. Tình b¡n, sñ th-t và mÙt tình yêu v)nh cíu là nhïng thé quan trÍng nh¥t Ñi vÛi ng°Ýi Pisces. Tính cách Bí ©n và quy¿n ri, h§u h¿t các nàng Tiên Cá có tài n ng ß mÙt l)nh vñc nh¥t Ënh nào ó. Tuy v-y, cuÙc Ýi hÍ là mÙt chu×i ¥u tranh, ¯n o khi éng tr°Ûc 2 dòng n°Ûc, không bi¿t nên b¡i theo dòng nào. BiÃu t°ãng cça hÍ là hình £nh 2 con cá n±m ng°ãc chiÁu nhau. Chúng ph£n ánh hiÇn thñc r±ng Song Ng° luôn gi±ng xé giïa 2 con °Ýng Ýi, ho·c trong hÍ tÓn t¡i 2 m·t tính cách Ñi l-p: 1 là vË thánh và 1 là k» tÙi Ó. Ng°Ýi thuÙc sao Song Ng° có tài coi bói và th°Ýng làm ng°Ýi khác ng¡c nhiên vÛi tài tiên oán cça mình. HÍ còn có khi¿u trong l)nh vñc sáng t¡o nh° thi¿t k¿ hay âm nh¡c. HÍ có ôi m¯t r¥t ¥n t°ãng và ó chính là thé §u tiên thu hút ng°Ýi khác giÛi. HÍ có thà là ng°Ýi §u tiên tung tin Ón và ít khi giï °ãc bí m-t. HÍ th¥y khó kh n khi ph£i të chÑi ng°Ýi khác vì th¿ khì c§n ng°Ýi Song Ng° giúp chuyÇn gì, b¡n chÉ c§n tÏ ra van nài mÙt chút là Õn. Song Ng° là b¡n cça mÍi ng°Ýi, hÍ thích n¡i yên t)nh và c£nh thiên nhiên t°¡i ¹p và có thà s½ không c£m ¡n n¿u b¡n mang ¿n mÙt bïa tiÇc b¥t ngÝ. iÃm y¿u cça Song Ng° là quá m¡ mÙng. HÍ nhìn Ýi qua l ng kính màu hÓng. Khi mÍi thé Áu ngÍt ngào và lãng m¡n, hÍ nh° °ãc lên 9 t§ng mây. Tuy nhiên, ¿n lúc ph£i h¡ cánh, hiÇn thñc tr§n tråi khi¿n hÍ buÓn bã. HÍ c§n nghÉ ng¡i à céu vãn cuÙc Ýi qua khÏi mÛ áp lñc h×n Ùn. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

247


BlogBook

1.4. December

Song Ng° là ngôi sao nh¡y c£m nh¥t trong 12 cung Hoàng ¡o, vì th¿ b¡n nên tñ ch m sóc b£n thân c©n th-n h¡n. Không ai làm b¡n tÕn th°¡ng nhiÁu h¡n chính b¡n. Trong b£n ch¥t thanh khi¿t cça mình, b¡n s½ là ng°Ýi h¿t séc tâm lý, nhìn xa trông rÙng và là ngÍn h£i ng cho nhïng ai hiÃu b¡n. Hãy luôn là mÙt Song Ng° nh° v-y b¡n nhé! Phân tích hình £nh t°ãng tr°ng M×i ng°Ýi trong chúng ta ã tëng nhìn th¥y cá, cho dù là ß vùng biÃn hay ß các vùng ¥t khác, nh°ng cá trong 12 cung hoàng ¡o có thà nói là khác so vÛi cá mà chúng ta th¥y trong cuÙc sÑng hàng ngày. Chúng ta ¿n vùng nhiÇt Ûi, xem nhïng con cá suÑt ngày chÉ sÑng vÛi rong rêu trong th¿ giÛi d°Ûi áy biÃn này. Trong ph§n lÛn các tr°Ýng hãp, chúng tñ do vui ch¡i, c£ ngày b¡i l°ãn kh¯p n¡i. Cá ß vùng nhiÇt Ûi th°Ýng có bÁ ngoài r¥t nhiÁu màu s¯c, cách sÑng tñ do tñ t¡i trong n°Ûc cça chúng khác xa so vÛi ph§n lÛn các Ùng v-t trên c¡n. Trên thñc t¿, b£n thân sñ viÇc có liên quan ¿n loài cá này ã mang l¡i mÙt c£m giác th§n bí, còn hai con cá biÃu t°ãng cça Song Ng° °ãc ·t c¡nh nhau b±ng mÙt sãi dây xích, nh°ng luôn ra séc b¡i vÁ hai h°Ûng khác nhau, th¿ là sñ v-n Ùng ng°ãc nhau này tñ nhiên s½ t¡o ra nhïng ãt gãn sóng trên m·t n°Ûc, còn Ñi vÛi hai con cá này mà nói, tuy chúng Áu h¿t séc cÑ g¯ng, nh°ng không con nào có thà b¡i °ãc thêm mÙt chút vÁ phía tr°Ûc. CuÑi cùng, chúng ành chËu cuÑn theo nhïng ãt sóng biÃn °a chúng vÁ b¥t kì n¡i nào. Tính cách c¡ b£n L§n §u tiên khi nhìn th¥y biÃu t°ãng cça chòm Song Ng°, r¥t nhiÁu ng°Ýi s½ hÏi T¡i sao hai con cá này l¡i nÑi liÁn vÛi nhau? Sãi dây xích giïa chúng có tác dång gì ? Câu tr£ lÝi, nhïng nhà chiêm tinh hÍc thÝi cÕ ¡i ph§n lÛn dùng lñc tác dång t°¡ng ph£n này à ¡i diÇn cho ·c tr°ng mâu thu«n không thà iÁu hoà giïa 248

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

hai tinh th§n và v-t ch¥t. Sñ mâu thu«n này th°Ýng xuyên dày vò Song Ng° và em l¡i cho hÍ nhïng kích phát tình c£m. Cing giÑng nh° hai con cá, Song Ng° cing quen vÛi viÇc sÑng trong hoàn c£nh không thu hút sñ chú ý cça ng°Ýi khác, hÍ không thích éng vÛi hoàn c£nh thay Õi. Trên thñc t¿, muÑn nâng cao kh£ n ng sinh tÓn thì c§n ph£i n¯m ch·t thñc t¿, mà Song Ng° l¡i r¥t ít có tinh th§n thñc sñ c§u thË này. HÍ chìm ¯m trong hoang t°ßng, vì v-y kh£ n ng Ùc l-p sinh tÓn cça Song Ng° r¥t y¿u. Có thà dÅ dàng nh-n th¥y, à duy trì nhu c§u sinh tÓn c¡ b£n, hÍ c§n ph£i h¿t séc ti¿p c-n thñc t¿, °¡ng nhiên hÍ có thà làm °ãc nh° v-y, nh°ng Song Ng° l¡i r¥t ghét viÇc này. Th¿ giÛi §y tình c£m lãng m¡n và s¯c màu r¥t thu hút con ng°Ýi, không ai có thà chÑng l¡i sñ h¥p d«n cça th¿ giÛi tinh th§n này. Nh°ng trên thñc t¿, so vÛi nhïng ng°Ýi thñc dång, Song Ng° có r¥t ít kh£ n ng bi¿n nhïng gi¥c m¡ cça mình trß thành hiÇn thñc. °ãc gÍi là thiên tài v) ¡i nh¥t cça th¿ kÉ 20, Albert Einstein, sinh ngày 14 tháng 3 n m 1879, t¡i éc, thuÙc chòm Song Ng°. Khi th£o lu-n vÁ nhïng sáng ki¿n cça mình, ông thëa nh-n lý lu-n này hoàn toàn °ãc n£y sinh trong §u óc b¯t nguÓn të nhïng t°ßng t°ãng kì l¡ Ùt phát. Trên thñc t¿, lý lu-n này vào thÝi kì ó là i tr°Ûc thÝi ¡i, ¿n méc Einstein không thà không v¯t óc à gi£i thích vÛi nhïng ng°Ýi Óng sñ thi¿u kh£ n ng t°ßng t°ãng và séc sáng t¡o. Khi nói ¿n thái Ù sÑng cça ông, Einstein ã tëng nói: MÍi viÇc làm cça tôi Áu do tôi quy¿t Ënh . Câu nói này cça ông có thà nói là ã phá vá ·c iÃm h¡t nhân cça chòm Song Ng°. Do hÍ làm viÇc thích kích Ùng, thông th°Ýng Áu khá tuó tiÇn, vì v-y luôn có khi¿m khuy¿t trong cuÙc sÑng Ùc l-p và trên ph°¡ng diÇn xí lý các mÑi quan hÇ xã hÙi. Khi °a ra quy¿t Ënh cho mÙt sÑ viÇc nào ó, hÍ th°Ýng th°Ýng r¥t khó nói rõ c n cé và nguyên nhân khi¿n cho mình °a ra quy¿t Ënh ó, chÉ là c£m th¥y trong lòng có mÙt lo¡i Ùng lñc tñ nhiên khi¿n cho hÍ làm nh° v-y. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

249


BlogBook

1.4. December

N¿u Ñi vÛi nhïng ng°Ýi xung quanh mà nói, Song Ng° có thà °a ra quy¿t Ënh vô cùng kì quái, nhïng gi£i thích trên có thà khi¿n cho mÍi ng°Ýi l°ãng gi£i nhiÁu h¡n cho nhïng hành Ùng mà hÍ làm. M·t khác, tuy nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao khác có thà s½ có trách nhiÇm h¡n so vÛi hÍ ß ph°¡ng diÇn này, nh°ng iÁu này cing có liên quan m-t thi¿t vÛi tính cách cça hÍ. Do ó, Song Ng° ph§n lÛn Áu hi vÍng ng°Ýi khác hiÃu mình h¡n mÙt chút. Song Ng° Áu giàu tình c£m, hÍ ph§n lÛn Áu tin thÝ giáo ngh)a të thiÇn l¥y viÇc giúp ng°Ýi khác làm vui , luôn sµn lòng l¯ng nghe nhïng iÁu b¥t h¡nh cça ng°Ýi khác, gi¡ tay ra céu giúp ng°Ýi khác. Ñi vÛi nhïng ng°Ýi thuÙc hoàn c£nh ngang trái ho·c b¥t h¡nh, hÍ là nhïng th§n hÙ mÇnh tÑt nh¥t. VÁ ph°¡ng diÇn trang phåc, Song Ng° có khuynh h°Ûng n m·c thÝi th°ãng, th-m chí i tr°Ûc thÝi ¡i, kiÃu dáng qu§n áo th°Ýng r¥t mÛi l¡, các Ó trang séc cing khá nhiÁu, hoàn toàn khác vÛi nhïng trang phåc chính thÑng. Nh°ng, tuy thích m·c nhïng bÙ qu§n áo thÝi th°ãng, nh°ng vÁ v» bÁ ngoài, Song Ng° l¡i không à l¡i cho mÍi ng°Ýi c£m giác khoa tr°¡ng, khi¿n cho mÍi ng°Ýi c£m th¥y tuy s·c sá nh°ng không loè lo¹t, phong Ù nh°ng không m¥t i v» cao quý. Trong cách bài trí c n phòng, Song Ng° cing h¿t séc thà hiÇn kh£ n ng sáng t¡o và t°ßng t°ãng cça mình. MÍi ng°Ýi muÑn hiÃu vÁ loài Ùng v-t d°Ûi áy biÃn, hÍ s½ bË sñ yên t)nh và an bình cça th¿ giÛi áy biÃn thu hút, ß ây th-t sñ là mÙt th¿ giÛi tinh th§n lý t°ßng. Song Ng° hoàn toàn không ph£i là không hi¿u khách, hÍ cing thích ß mÙt mình nhiÁu h¡n, khi¿n cho t° t°ßng cça hÍ °ãc th£ lÏng bay bÕng, lang thang kh¯p n¡i tuó theo trí t°ßng t°ãng cça hÍ.

Do quá m«n c£m và dÅ chËu £nh h°ßng cça nhïng ng°Ýi xung quanh, Song Ng° dÅ dàng tin ng°Ýi và Óng tình vÛi ng°Ýi khác, th-m chí còn vì v-y mà khi¿n cho mình chËu nhïng phiÁn phéc không c§n thi¿t. Ñi vÛi nhïng chòm sao khác mà nói, ·c iÃm tính cách này không chÉ s½ làm lá m¥t thÝi gian, mà còn dÅ dàng khi¿n cho mình bË lëa, th-m chí là mÙt biÃu hiÇn vô cùng ngÑc ngh¿ch. 250

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

Nh°ng Song Ng° tr°Ûc nay không à ý ¿n suy ngh) cça ng°Ýi khác, hÍ cé làm theo suy ngh) chÉ huy cça b£n thân. Óng thÝi, hÍ không chç Ùng tranh giành gì vÛi ng°Ýi khác, cho dù là danh dñ, Ëa vË hay là lãi ích kinh t¿. Nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Song Ng° kì thé nh¥t có ·c iÃm tính cách trên rõ nh¥t, kì hai thì trên mÙt sÑ ph°¡ng diÇn nào ó s½ thà hiÇn rõ ·c iÃm này; còn kì thé ba s½ ph§n lÛn không dÅ chËu £nh h°ßng cça th¿ giÛi bên ngoài, quy¿t tâm h¡n, ít tuó tiÇn h¡n. Ph°¡ng théc t° duy, kù x£o giao l°u và kh£ n ng thích éng vÛi công viÇc Mãi mãi sÑng trong th¿ giÛi m¡ mÙng , dùng câu nói này à miêu t£ Song Ng° là vô cùng thích hãp. Trên thñc t¿, trong quá trình l§n §u tiên ti¿p xúc vÛi ng°Ýi khác, Song Ng° th°Ýng không l-p téc biÃu hiÇn ·c iÃm không thñc t¿ cça mình, th-m chí còn khi¿n cho ng°Ýi khác coi lÝi nói và hành Ùng ngây th¡ cça mình là nhïng biÃu hiÇn siêu phàm thoát tåc. HÍ cho r±ng suy ngh) cça hÍ chÉ có mÙt chút không thñc t¿, nh°ng hoàn toàn không ph£i là không thà thñc hiÇn °ãc. Nh°ng cùng vÛi sÑ l§n giao ti¿p t ng lên, nhïng ng°Ýi xung quanh hÍ s½ d§n d§n ý théc °ãc r±ng n¿u dña vào nhïng logic trong cuÙc sÑng hiÇn thñc à suy xét nhïng suy ngh) cça Song Ng°, v-y thì s½ phát hiÇn th¥y nhïng suy ngh) này không thñc t¿ thi¿t thñc ¿n méc nào. Do Song Ng° quá tin t°ßng vào kì tích và nhïng câu chuyÇn th§n tho¡i khi¿n cho chúng phát sinh ngay trong b£n thân hÍ, vì v-y nhïng ng°Ýi xung quanh có khi th-m chí còn nghi ngÝ tinh th§n hÍ có bình th°Ýng hay không. ·c biÇt là Ñi vÛi mÑt sÑ nhïng chòm sao thñc dång, thích bám ch·t vào thñc t¿ à suy xét v¥n Á, hÍ r¥t khó liên hÇ thñc t¿ vÛi Song Ng°. Th¿ là, do không thà có °ãc sñ thông hiÃu cça ng°Ýi khác, Song Ng° vÑn dÅ n£y sinh nhïng c£m giác tr¯c trß, tñ nhiên s½ c£m th¥y r¥t au khÕ, iÁu này d«n ¿n hÍ càng r¡i vào cái vòng nhÏ cça mình mà không thà thoát ra °ãc. Të mÙt ý ngh)a nào ó mà nói, Song Ng° có thà gÍi là có mÙt sÑ nhïng cÑ ch¥p và giÛi h¡n. Cho dù là nhïng ng°Ýi xung quanh có Ñi ãi vÛi mình nh° c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

251


BlogBook

1.4. December

th¿ nào, hÍ h§u nh° không ý théc °ãc suy ngh) cça mình có gì úng không, th-m chí nghe theo lÝi khuyên cça ng°Ýi khác trß nên thñc dång h¡n mÙt chút, iÁu này s½ càng không ph£i là chuyÇn gây £nh h°ßng. N¿u ng«u nhiên trong mÙt sÑ tr°Ýng hãp Song Ng° không vì nhïng suy ngh) không thñc t¿ cça mình mà bË hÕ th¹n ho·c g·p khó kh n, thì chç y¿u là vì nhïng hành Ùng và suy ngh) ngây ngô cça hÍ khi¿n cho mÍi ng°Ýi xung quanh không ná dÙi cho hÍ mÙt gáo n°Ûc l¡nh, cing giÑng nh° ng°Ýi lÛn luôn không ná të chÑi mÙt éa tr» con. Trên mÙt ph°¡ng diÇn khác, nhïng ng°Ýi luôn ti¿p xúc vÛi Song Ng° cing th°Ýng xuyên phát hiÇn th¥y, Song Ng° cing hoàn toàn không ph£i lúc nào cing ß trong tr¡ng thái ngây th¡ ch¥t phác ¡n thu§n, dÅ bË lëa g¡t, khi b°Ûc chân vào v¥n Á làm th¿ nào à chÑi bÏ trách nhiÇm, hÍ có khi cing s½ vô cùng gi£o ho¡t, th-m chí có thà vì v-y mà khi¿n cho mÍi ng°Ýi xung quanh bË tÕn th°¡ng ho·c g·p r¯c rÑi. Song Ng° trên ph°¡ng diÇn giao l°u ngôn ngï ph§n lÛn không vì sñ b¥t Óng quan iÃm mà phát sinh tranh ch¥p vÛi ng°Ýi khác, hÍ trong quá trình giao ti¿p th°Ýng có thái Ù ôn hoà, dùng të không quá m¡nh m½ céng nh¯c, khi¿n cho ng°Ýi khác có ¥n t°ãng hài hoà thân m-t, không cÑ t¡o ra sñ uy nghiêm ho·c quyÁn lñc. Nh°ng cho dù là ngï khí khi hÍ nói chuyÇn thà hiÇn sñ khiêm nh°Ýng cung kính, trong lÝi nói r¥t ít khi mang kh©u khí khiêu chi¿n, nh°ng trong mÙt sÑ tr°Ýng hãp cing có thà khi¿n cho Ñi ph°¡ng tâm phåc, thành tâm thành ý ti¿p thu quan iÃm cça hÍ, iÁu này là mÙt trong nhïng ·c iÃm cça Song Ng°. °¡ng nhiên do tính ôn thu-n, cho nên Song Ng° thông th°Ýng cing dÅ ti¿p nh-n quan iÃm cça ng°Ýi khác, nh°ng hÍ luôn thà hiÇn sñ tán Óng vÛi ng°Ýi khác trong lÝi nói, nh°ng luôn tñ làm theo ý mình, làm viÇc theo suy ngh) cça mình. Óng thÝi, do quá m«n c£m vÛi nhïng ng°Ýi và sñ viÇc xung quanh, Song Ng° th°Ýng thà hiÇn mÙt n ng lñc thích éng nh¥t Ënh Ñi vÛi vai trò thay Õi, ây cing là mÙt trong nhïng nguyên nhân chç y¿u gi£i thích t¡i sao Song 252

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

Ng° l¡i có thà giành °ãc nhïng b°Ûc phát triÃn lÛn trong l)nh vñc biÃu diÅn nghÇ thu-t. R¥t nhiÁu ng°Ýi thuÙc chòm Song Ng° vì v-y có thà nhanh chóng thích éng vÛi nhïng vai diÅn khác nhau, vì b£n thân kh£ n ng xây dñng tính cách cça hÍ r¥t m¡nh, dÅ có °ãc sñ iÁu chÉnh t°¡ng éng Ñi vÛi nhïng nhu c§u c n cé vào nhïng vai diÅn khác nhau, bao gÓm các ph°¡ng diÇn thân hình, ngôn ngï, giÍng iÇu& Trong ó, có hai diÅn viên r¥t siêu viÇt trong ph°¡ng diÇn này thuÙc chòm Song Ng° là Elizabeth Taylor (27/2/1932) và Michael Kalen (14/3/1933). °¡ng nhiên hoàn toàn không ph£i là m×i ng°Ýi thuÙc chòm Song Ng° Áu có may m¯n phát huy °ãc h¿t tài n ng cça mình giÑng nh° hai diÅn viên này, nh°ng h§u nh° nhïng ng°Ýi thuÙc chòm Song Ng° Áu có kh£ n ng v-n dång sß tr°Ýng này cça mình trong cuÙc sÑng khi¿n cho ng°Ýi khác không coi th°Ýng mình. Trên r¥t nhiÁu ph°¡ng diÇn, Song Ng° Áu có séc sáng t¡o và séc t°ßng t°ãng h¡n nhïng chòm sao khác, nghÇ thu-t thiên b©m cça hÍ rõ ràng là v°ãt qua ng°Ýi khác. Song Ng° trong cuÙc sÑng th°Ýng ngày cing biÃu hiÇn °ãc séc t°ßng t°ãng trí tuÇ phong phú cça mình, em l¡i nhïng kích thích tình c£m và nhïng linh c£m cho ng°Ýi khác, mß rÙng t§m nhìn cça hÍ. ·c iÃm có thà em l¡i cho ng°Ýi khác séc sÑng mÛi m» này khi¿n cho Song Ng° luôn có thà có °ãc sñ yêu m¿n cça Óng nghiÇp cùng ¡n vË công tác. Ngoài ra, do hÍ không thích nghe ngóng chuyÇn riêng cça ng°Ýi khác, tính tình và cách Ñi nhân xí th¿ cça hÍ cing không tÓi, bi¿t dùng të ngï, thà hiÇn sñ hài h°Ûc hóm hÉnh vì v-y r¥t dÅ °ãc mÍi ng°Ýi yêu quý. Trong 12 cung hoàng ¡o, Song Ng° có thà nói là chòm siêu thoát th¿ tåc nh¥t. Thái Ù sÑng tôi tin r±ng này chéng tÏ hÍ r¥t coi trÍng tính trÍng y¿u cça tác dång tinh th§n, m·c khác, hÍ không có héng thú vÛi sñ giàu có cça v-t ch¥t cça c£i trên tr§n th¿ này. °¡ng nhiên, là mÙt phàm phu tåc tí, Song Ng° cing hoàn toàn không coi tiÁn b¡c là cÏ rác, nh°ng viÇc qu£n lý chi tiêu l°¡ng bÕng, qu£n lý nhân sñ và qu£n lý công viÇc cça hÍ luôn làm cho ng°Ýi khác au §u, vì v-y k¿t qu£ c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

253


BlogBook

1.4. December

cuÑi cùng luôn là Song Ng° cing ý théc °ãc sñ không thñc t¿ cça mình ã trß nên vô ph°¡ng céu chïa, kh£ n ng lo liÇu cuÙc sÑng r¥t kém, vì v-y hÍ có lúc còn dña vào ng°Ýi khác r¥t nhiÁu à thay mình gi£i quy¿t nhïng v¥n Á khó kh n ph£i Ñi m·t trong cuÙc sÑng. Song Ng° ·c biÇt không thích làm viÇc dña vào thÝi gian biÃu. Tóm l¡i, Song Ng° cing có thà k¿t giao vÛi mÙt sÑ ng°Ýi b¡n r¥t tÑt ho·c nhïng ng°Ýi b¡n làm n m-t thi¿t, nh°ng nhïng ng°Ýi b¡n này c§n ph£i cing có séc t°ßng t°ãng t°¡ng tñ, và không °ãc téc gi-n vì Song Ng° không thích bË kiÁm ch¿ thÝi gian. Trên ph°¡ng diÇn công viÇc, Song Ng° thích xí lý nhïng công viÇc có thà phát huy §y ç séc sáng t¡o và kh£ n ng t°ßng t°ãng cça mình. Nhïng ng°Ýi này không thích hãp vÛi viÇc suÑt ngày vùi §u vào công viÇc ho·c nhïng công viÇc ph£i tuân thç theo quy t¯c dña vào ban bÙ. TiÁn b¡c và sñ nghiÇp Trñc giác và khá hoài bão, Song Ng° phù hãp nh¥t vÛi các nghÁ nh° lu-t s°, ki¿n trúc s°, bác s), nh¡c s) và nhà thi¿t k¿ game. Câu nói ng°Ýi cung này hay sí dång nh¥t ó là Tôi tin r±ng& Song Ng° muÑn t¡o ra sñ khác biÇt trong cách éng xí cça hÍ vÛi ng°Ýi thân. Không ph£i à khoe tr°¡ng mà xu¥t phát tñ áy lòng. HÍ r¥t nhân h-u và luôn cÑ g¯ng làm tròn trách nhiÇm, ·c biÇt là vÛi cha m¹. Nh¡y c£m, ch m chÉ, t-n tâm và áng tin c-y, Song Ng° s½ i ¿n t-n cùng cça v¥n Á c§n gi£i quy¿t. Vì v-y, ây là m«u ng°Ýi có kh£ n ng gi£i quy¿t v¥n Á r¥t tÑt. Là chòm sao Song Ng° nh¡y c£m và có ki¿n théc vÁ nhïng c£m nh-n bên trong cça con ng°Ýi, b¡n có thà ti¿p thu °ãc nhïng ý t°ßng và nhïng quan iÃm xung quanh mình. Nhïng kinh nghiÇm nghÁ nghiÇp s½ mß ra thêm nhiÁu cánh cía c¡ hÙi cho b¡n n¿u b¡n có thà phát triÃn, iÁu khiÃn trñc giác cça mình. NghÁ nghiÇp lý t°ßng dành cho b¡n là nhïng viÇc liên quan ¿n y t¿ vì b¡n có thà thà hiÇn lòng yêu th°¡ng cça mình vÛi nhïng ng°Ýi khác. Do v-y, b¡n có 254

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

thà trß thành mÙt y tá, mÙt ng°Ýi công tác xã hÙi hay mÙt lu-t s° tuyÇt vÝi. Sñ t°ßng t°ãng và kh£ n ng sáng t¡o m¡nh m½ cça b¡n có thà giúp b¡n trß thành mÙt nghÇ s) tài ba nh° nhà th¡, nh¡c s), thã iêu kh¯c hay vi công. Song Ng° là nhïng ng°Ýi hào phóng, thân thiÇn, nh¡y c£m, giàu kh£ n ng nghÇ thu-t, tháo vát, bi¿t c£m thông và lãng m¡n. B¡n s½ thành công trong các l)nh vñc nghÇ thu-t nh° kËch, v n hÍc, hÙi hÍa, âm nh¡c. Óng thÝi, sñ dÅ dàng c£m thông vÛi nhïng ng°Ýi khác khi¿n b¡n r¥t phù hãp vÛi các công viÇc të thiÇn ho·c tòa án. N¿u b¡n là mÙt cô gái thuÙc chòm sao Song Ng°, b¡n có thà làm viÇc trong mÙt bÇnh viÇn hay mÙt tÕ chéc të thiÇn, n¡i b¡n có thà quan tâm ¿n ng°Ýi khác. N¿u ó không ph£i là sñ lña chÍn mà b¡n mong muÑn thì b¡n có thà chÍn mÙt công viÇc sáng t¡o. B¡n thích nhïng nhân v-t h° c¥u, huyÁn £o vì th¿ b¡n có thà thích nhïng công viÇc nghÇ thu-t nh° mÙt nhân viên thi¿t k¿ Ó hÍa, mÙt nhà vi¿t kËch b£n ho·c mÙt nh¡c s). Là mÙt ng°Ýi àn ông thuÙc chòm sao Song Ng°, b¡n r¥t hay suy ngh). Nhïng ý t°ßng duy tâm cça b¡n giúp b¡n có thà làm viÇc chung vÛi t¥t c£ mÍi ng°Ýi. B¡n có thà muÑn giúp nhïng tÙi ph¡m, nhïng ng°Ýi nghiÇn ma túy hay nghiÇn r°ãu trß vÁ con °Ýng úng ¯n. Ho·c b¡n có thà làm viÇc trong nhïng ngành khoa hÍc nh° nhà hóa hÍc, d°ãc s) hay bác s) gây mê. B¡n có héng thú vÛi n°Ûc do v-y nhïng công viÇc trên tàu thuyÁn cing có thà là sñ lña chÍn dành riêng cho b¡n. Các Óng nghiÇp cça b¡n luôn ánh giá cao vÁ b¡n vì b¡n là mÙt ng°Ýi khiêm tÑn, không ngh) ¿n lãi ích cá nhân và luôn truyÁn c£m héng ¿n các thành viên khác. Nhïng óng góp cça b¡n cho nhóm luôn sáng t¡o, Ùc áo và r¥t c§n thi¿t. Là mÙt ng°Ýi s¿p thuÙc chòm sao Song Ng°, b¡n khoan dung và dÅ dàng tha thé. Tuy nhiên, ôi khi b¡n có nhïng quy Ënh không rõ ràng và thi¿u thñc t¿. Nhïng iÁu này có thà gây r¯c rÑi. Bí m-t thành công cça b¡n là séc t°ßng t°ãng và sñ th¥u c£m cça b¡n. N¿u b¡n tìm °ãc công viÇc thích hãp và có thà sí dång mÍi kh£ n ng cça mình c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

255


BlogBook

1.4. December

thì b¡n có thà s½ cháy nh° mÙt ngÍn lía to. a sÑ ng°Ýi Song Ng° không tiêu tiÁn theo kiÃu vung tay quá trán. HÍ th°Ýng dành sÑ tiÁn ki¿m °ãc cho ng°Ýi thân mà ít khi lo cho b£n thân mình. iÁu này có ngh)a là hÍ r¥t hào phóng vÛi ng°Ýi thân nh°ng l¡i ti¿t kiÇm các chi tiêu cho riêng mình. Nh°ng £m b£o, khi có viÇc c§n, hÍ luôn chu©n bË §y ç tiÁn. Tình yêu và ph£n éng tâm lý Song Ng° cing giÑng nh° Cñ Gi£i, tình c£m bi¿n Õi r¥t phéc t¡p, khi suy xét v¥n Á dÅ chËu £nh h°ßng cça tâm tr¡ng và không giÏi sí dång t° duy logic l¡nh lùng à suy xét và gi£i quy¿t v¥n Á. Nhïng viÇc mà Song Ng° quan tâm r¥t nhiÁu, të v-n mÇnh quÑc gia cho ¿n chuyÇn sÑng ch¿t nhÏ nh·t, nh°ng hÍ th°Ýng không °a ra nhïng ki¿n nghË mang tính xây dñng. Thái Ù cça hÍ Ñi vÛi ng°Ýi nhà và b¡n bè có thà nói là hoà hãp thân thi¿t, nh°ng hÍ cing vì nhïng thay Õi trong tâm tr¡ng mình mà có nhïng thay Õi méc Ù thân m-t, có khi trß nên xa cách h¡n ho·c g§n gii h¡n trong mÙt thÝi gian dài. Vì v-y, Song Ng° có thà s½ l°u l¡i cho nhïng ng°Ýi xung quanh hai lo¡i ¥n t°ãng hoàn toàn trái ng°ãc nhau, mÙt sÑ ng°Ýi s½ cho r±ng hÍ nhiÇt tình vÛi mÍi ng°Ýi, còn mÙt sÑ l¡i có kh£ n ng c£m th¥y hÍ quá tình c£m hoá, Ñi vÛi mÍi ng°Ýi lúc tÑt lúc x¥u, vì v-y không áng tin c-y. Trong v¥n Á giáo dåc con cái, Song Ng° ph§n lÛn dÅ dàng thà hiÇn tâm tr¡ng không phiÁn phéc, Ñi vÛi hÍ mà nói, ho¡t Ùng giáo dåc liên tåc không ngëng trong 24 ti¿ng Óng hÓ là khó kh n. HÍ không muÑn tÏ ra quá nghiêm kh¯c vÛi con mình. Trên thñc t¿, hÍ th-t sñ không giÏi biÃu hiÇn mình quá quyÁn lñc. Song Ng° b£n thân nó ã không thích câu nÇ nhïng cách qu£n lý hïu hình, vì v-y trong gia ình thái Ù Ñi xí cça hÍ vÛi con cái cing th°Ýng khá dân chç, vì v-y t¡o dñng °ãc c£m giác thân thi¿t g§n gii vÛi con cái. M·t khác, do khi giáo dåc nhïng éa tr» thi¿u kh£ n ng kiÁm ch¿ c¡ b£n, Song Ng° cing có thà s½ chiÁu con cái, th-m chí t¡o thành nhïng thói quen không tÑt. 256

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

Trong quá trình ti¿p xúc vÛi nhïng chòm sao khác, Song Ng° nh¥t Ënh ph£i nhÛ, hÍ và nhïng ng°Ýi thuÙc mÙt sÑ chòm sao khác có thà nói là không có chút ti¿ng nói chung nào, th-m chí là kh£ n ng kË nhau nh° n°Ûc vÛi lía. Ví då nhïng ng°Ýi thuÙc chòm B¡ch D°¡ng, S° Tí, Nhân Mã Áu có tính cách cñc kì h°Ûng ngo¡i, thông th°Ýng khó chËu ñng °ãc nhïng ng°Ýi không °ãc th³ng th¯n cho l¯m thuÙc chòm Song Ng° này. Các chòm khác nh° Song Tí, Thiên Bình, B£o Bình cing không hiÃu °ãc sñ cÑ t¡o v» thâm tr§m cça Song Ng°. M·t khác, Song Ng° cing không quen vÛi nhïng hành vi cça nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao trên, vì v-y khi g·p nhïng ng°Ýi này, Song Ng° có thà s½ nhanh chóng cao ch¡y xa bay. ChÉ khi g·p Cñ Gi£i ho·c HÕ Cáp, Song Ng° mÛi c£m th¥y mình tho£i mái, rÑt cuÙc hai chòm sao này cing có tính h°Ûng nÙi. Óng thÝi ba chòm sao khác là Kim Ng°u, Xí Nï và Ma K¿t có thà s½ mÉa mai sñ không thñc t¿ cça Song Ng°, m·t khác Song Ng° khi g·p ph£i hoàn c£nh khó kh n s½ chç Ùng ra tay giúp á, vì v-y Song Ng° trên ph°¡ng diÇn Ñi nhân xí th¿ s½ hÍc °ãc cách xí lý chính xác mÑi quan hÇ vÛi nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao khác, tuy có lúc quan hÇ này là tÑt hay x¥u Áu ã °ãc chç Ënh tr°Ûc rÓi. Song Ng° ghét bË ng°Ýi khác thúc giåc, cing không thích làm viÇc theo k¿ ho¡ch. Vì v-y, n¿u là mÙt công viÇc quen vÛi viÇc ch¡y i ch¡y l¡i ho·c bË giám sát theo dõi liên tåc thì Song Ng° s½ không gây cho b¡n thiÇn c£m gì. M·t khác, n¿u b¡n là Song Ng°, v-y thì nh¥t Ënh ph£i nhÛ r±ng, cho dù th¿ giÛi lý t°ßng có tÑt ¹p h¡n th¿ giÛi hiÇn thñc bao nhiêu i ch ng nïa, thì b¡n cing không nên c£ ngày chìm ¯m trong ó, vì trên thñc t¿ không ai muÑn chÉ m¡ mÙng cùng b¡n và không làm viÇc gì c£. Lãng m¡n và tình ái Khi nhïng câu chuyÇn tình c£m vëa mÛi b¯t §u, Song Ng° có thà nói là không thà chÑng cñ l¡i °ãc mii tên cça th§n Tình Ái. H¡n nïa, Ñi vÛi Song c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

257


BlogBook

1.4. December

Ng° iÁu lôi cuÑn hÍ không ph£i là cuÙc sÑng hôn nhân thñc dång mà là tình yêu lãng m¡n. N¿u nói Song Ng° r¡i vào l°Ûi tình thì chi b±ng nói r±ng hÍ theo uÕi mÙt cách mù quáng cái gÍi là lãng m¡n. HÍ ph§n lÛn không thích suy ngh) quá nhiÁu vÁ nhïng lôi cuÑn bÁ ngoài giïa hai giÛi. Trên thñc t¿, Song Ng° thích mß ra nhïng trang nh-t kí x°a ci, vuÑt ve nhïng bông hÓng ã °ãc ép khô, và Íc nhïng cuÑn tiÃu thuy¿t bi kËch tình c£m s°Ût m°Ût, ho·c là ngÓi ngh) l¡i nhïng giây phút tuyÇt diÇu khi mÛi yêu, cùng ng°Ýi yêu tay trong tay cùng d¡o b°Ûc trên hÓ, ngày ó trÝi th-t trong xanh, gió mát nhè nh¹, th-t là mÙt câu chuyÇn tình yêu lý t°ßng. Vì v-y n¿u ai muÑn c°Ûi Song Ng°, b¡n ph£i là mÙt ng°Ýi vô cùng kiên nh«n, h¡n nïa b¡n còn ph£i n¯m b¯t °ãc sñ thay Õi tâm lý cça hÍ nh° trong lòng bàn tay, n¿u không b¡n s½ có thà r¡i vào tình huÑng khó kh n. Trên thñc t¿, dù b¡n có thuy¿t phåc °ãc Song Ng° trß thành b¡n Ýi cça mình, b¡n v«n có thà ph£i Ñi diÇn vÛi mÙt viÅn c£nh là cuÙc sÑng hôn nhân hoàn toàn không có gì vui v», r¥t nhiÁu ví då trong cuÙc sÑng hiÇn thñc ã chéng minh cho iÁu này. Ngoài ra, Song Ng° tuy bÁ ngoài ph§n lÛn là nho nhã, r¥t ít nÕi cáu khi có ng°Ýi chÉ trích thái Ù sÑng không thñc t¿ cça hÍ, th-m chí r¥t ít khi biÇn gi£i cho hành Ùng cça mình, nh°ng Song Ng° tñ có ph°¡ng pháp à éng phó vÛi hoàn c£nh khó kh n này. HÍ s½ chç Ùng ngëng câu chuyÇn ang nói vÛi ng°Ýi khác, à ti¿p tåc m¡ mÙng trong th¿ giÛi cça mình ho·c là tìm mÙt sÑ ng°Ýi b¡n không òi hÏi hÍ trß nên thñc dång h¡n mÙt chút à cùng nói chuyÇn vui v». Ñi vÛi nhïng ng°Ýi muÑn tìm hiÃu h¡n vÁ thái Ù sÑng, quan niÇm tình yêu và v¥n Á Ñi xí giïa hai giÛi cça Song Ng° mà nói, n¿u có thà tr°Ûc tiên ¿n quan sát nhïng t-p tính cça cá trong th¿ giÛi d°Ûi áy biÃn thì s½ giúp cho v¥n Á này. Vì khi ã xuÑng n°Ûc, b¡n s½ phát hiÇn t¥t c£ mÍi sñ v-t Áu thay Õi, áy biÃn g§n nh° không có âm thanh nào, cing không c§n giao l°u ngôn ngï, Ùng tác Áu mang tính l°u Ùng. Do ánh sáng trß nên y¿u Ût, vì v-y màu s¯c d°Ûi n°Ûc cing trß nên khác trên m·t ¥t, còn nhïng tính toán mà loài ng°Ýi ã quen hoàn toàn m¥t ý ngh)a ß 258

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

ây. Trên thñc t¿, loài cá th-t sñ trong quá trình tìm ki¿m hôn phÑi và sinh s£n cing không mang tính v)nh cíu, sau khi chúng giao phÑi thì s½ rÝi nhau, sau ó à cho tñ nhiên ch m sóc con cái chúng. iÁu ang Á c-p ß ây là, trong tám chòm sao Ùng v-t thuÙc 12 cung hoàng ¡o, chÉ có Song Ng°, Cñ Gi£i và HÕ Cáp là nhïng chòm sao có hình £nh t°ãng tr°ng là nhïng Ùng v-t máu l¡nh, iÁu này cing có thà là cách à các nhà chiêm tinh hÍc thÝi x°a dùng à phân biÇt ba chòm sao này vÛi nhïng chòm sao khác, dùng à c£nh cáo ng°Ýi khác trong khi giao ti¿p vÛi kiÃu ng°Ýi này, c§n ph£i chu©n bË tâm lý tÑt, viÇc xí th¿ Ñi nhân cça nhïng ng°Ýi thuÙc ba chòm sao này không giÑng nhïng chòm sao khác. HÍ Áu thích theo uÕi cuÙc sÑng tình c£m lãng m¡n, nh°ng khi sÑng cùng vÛi ng°Ýi yêu, hÍ cing th°Ýng biÃu hiÇn ra sñ l¡nh lùng và vô tình. Vì v-y, làm th¿ nào à ¡t °ãc sñ cân b±ng trong cuÙc sÑng thi¿u kích thích tình c£m và tình yêu lãng m¡n là mÙt v¥n Á mà nhïng ng°Ýi thuÙc ba chòm sao này c§n ph£i suy ngh) k) càng. Cñ Gi£i và HÕ Cáp có khi cing muÑn °a ra nhïng lÝi cam k¿t hôn nhân mang tính v)nh cíu, nh°ng Song Ng° l¡i là nhïng ng°Ýi ngoan cÑ nh¥t. HÍ bi¿t tuy tình yêu và hôn nhân cing g¯n bó không thà tách rÝi, nh°ng hÍ l¡i tách b¡ch giïa nhïng câu chuyÇn tình yêu lãng m¡n và hôn nhân v)nh cíu. Ñi vÛi Song Ng°, tình yêu không chÉ giÛi h¡n trong ph¡m vi yêu °¡ng ¡n thu§n, mÙt khi nói ¿n chuyÇn c°Ûi xin thì ã làm m¥t i sñ lãng m¡n cça nó rÓi . Tuy lu-n iÇu này cing không ph£i không có lý, nh°ng Ñi vÛi nhïng ng°Ýi thuÙc chòm sao khác theo uÕi hôn nhân Õn Ënh, thì ây là mÙt cách nói không có trách nhiÇm. Song Ng° trong quá trình nói chuyÇn tình yêu có thà r¥t không thành thñc, h¡n nïa suy ngh) vÁ thành thñc cça hÍ cing không giÑng vÛi nhïng ng°Ýi khác. HÍ cho r±ng nói dÑi là mÙt viÇc gì x¥u l¯m, nh°ng hÍ l¡i çng hÙ mÙt sÑ tr°Ýng hãp nói dÑi thích hãp à che gi¥u mÙt sÑ tin téc không tÑt . Song Ng° cing có mÙt m·t khi¿n cho ng°Ýi khác khen ngãi. HÍ không có lòng Ñ kË quá m¡nh trong v¥n Á tình c£m, không có ý chi¿m hïu m¡nh Ñi vÛi ng°Ýi yêu. Trong mÙt sÑ tình huÑng ·c biÇt, ví då g·p ph£i nhïng khúc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

259


BlogBook

1.4. December

m¯c vÛi ng°Ýi yêu trong cuÙc sÑng, Song Ng° v«n có thà là mÙt ng°Ýi vô cùng giÏi hiÃu ng°Ýi khác, hài hoà thân ái và cñc kì có tinh th§n hi sinh b£n thân. Do không muÑn chi¿m Ëa vË chç ¡o trong quá trình yêu °¡ng, t¡o cho Ñi ph°¡ng áp lñc quá lÛn, Song Ng° biÃu hiÇn thái Ù vô cùng ôn thu-n, không thích gây chuyÇn thË phi, h¡n nïa n¿u quan hÇ giïa hai ng°Ýi còn nÓng nhiÇt, Song Ng° s½ h¿t séc áp éng b¥t cé yêu c§u nào cça ng°Ýi yêu. Nh°ng khi hai ng°Ýi không còn là quan hÇ yêu °¡ng thì c£m giác lãng m¡n này s½ mÙt i không trß l¡i. Vì v-y, nhïng ng°Ýi ang sÑng trong tình yêu nÓng nàn ho·c vëa mÛi b¯t §u tình yêu vÛi hÍ và muÑn duy trì quan hÇ lâu dài, c§n ph£i chç Ùng thí tìm hiÃu quan niÇm vÁ tình yêu và hôn nhân cça Song Ng°. Gia ình và b¡n bè Song Ng° là nhïng ng°Ýi b¡n r¥t tuyÇt vÝi. Trên thñc t¿, hÍ th°Ýng coi nhu c§u và °Ûc muÑn cça nhïng ng°Ýi hÍ coi là b¡n giÑng nh° cça chính hÍ. Trung thành, t-n tâm và nhiÇt huy¿t, ng°Ýi cung này sµn sàng làm mÍi iÁu trong kh£ n ng à giúp b¡n bè và ng°Ýi thân. HÍ cing r¥t ít khi héa tr°Ûc khi làm. Ng°Ýi cung Song Ng° nói khá nhiÁu và không ng§n ng¡i thà hiÇn c£m xúc và nhïng gì hÍ ngh). Hoàn toàn không l¥y gì làm ng¡c nhiên khi Song Ng° vi¿t th¡ t·ng ng°Ýi mà hÍ yêu quý ho·c mua món quà t·ng có ý ngh)a và mang l¡i niÁm vui cho ng°Ýi khác. HÍ cing mong muÑn ng°Ýi khác s½ thà hiÇn tình c£m theo cách cça hÍ. VÛi Song Ng°, giao ti¿p °ãc vÛi ng°Ýi mà hÍ quý m¿n là iÁu h¿t séc quan trÍng. Tình yêu Trong tình yêu, Song Ng° nÓng th¯m, dËu dàng, h¿t mình và th°Ýng cho nhiÁu h¡n nh-n. Khi ã yêu, Song Ng° luôn có ý t°ßng g¯n bó vÛi con ng°Ýi ó ¿n trÍn Ýi và mong muÑn mang l¡i niÁm h¡nh phúc cho c£ nhïng ng°Ýi thân cça ng°Ýi b¡n Ýi. HÍ r¥t thích t·ng quà và muÑn c£ th¿ giÛi bi¿t r±ng 260

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

ng°Ýi yêu ho·c ng°Ýi b¡n Ýi có vai trò quan trÍng vÛi Song Ng° nh° th¿ nào. Cách chinh phåc chàng trai Pisces Các chàng trai Pisces hay m¡ mÙng, r¯c rÑi, lãng m¡n và khó oán tr°Ûc, nh°ng hÍ cing hay ch¡m tñ ái và dÅ bË tÕn th°¡ng. HÍ c§n °ãc yêu và °ãc chú ý. Hãy à cho anh ta hiÃu b¡n thích sñ ng n n¯p, tính chính xác và nghÇ thu-t. LÝi khuyên: Không bao giÝ l¥y b¥t kì thé gì të anh ta. Anh ta r¥t ích k÷. Cách chinh phåc cô gái Pisces Các cô gái Pisces r¥t lãng m¡n, dËu dàng và y¿u Ût. HÍ có thà làm cho nhïng chàng trai c£m th¥y mình là ng°Ýi quan trÍng nh¥t trên th¿ giÛi. HÍ thích °ãc khen t·ng, vuÑt ve và hÍ muÑn b¡n l¯ng nghe hÍ, n¿u không hÍ s½ c£m th¥y au khÕ và trß nên buÓn r§u. Ng°Ýi trong mÙng cça hÍ ph£i kho» m¡nh và áng tin c-y. LÝi khuyên: Hãy trò chuyÇn th-t nhiÁu vÛi cô ta. TÕng quát vÁ cung Song Ng° Chiêm tinh hÍc x¿p Song Ng° (Pisces Con Cá, 20/2 20/3) là cung cuÑi cùng, thé 12 cça chu kó Hoàng ¡o. N¿u nh° B¡ch D°¡ng, cung mß §u, biÃu tr°ng cho sñ sÑng, thì Song Ng° biÃu tr°ng cho cái ch¿t và sñ i vào cõi v)nh h±ng. Là cung Hoàng ¡o cuÑi cùng, Song Ng° thu nh-n ph§n nào tính cách cça t¥t c£ 11 cung tr°Ûc. Không ng¡c nhiên n¿u ta nh-n th¥y ß Song Ng° sñ phúc h-u và th³ng th¯n cça Nhân Mã, sñ t-n tuõ công tâm cça Ma K¿t, lòng kiêu hãnh và t°¡i vui cça S° Tí, sñ nhanh nh¹n ho¡t bát cça Song Sinh, sñ khoan thai ch-m ch¡p cça Kim Ng°u, và chç ngh)a lý t°ßng cça B¡ch D°¡ng. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

261


BlogBook

1.4. December

Trong con ng°Ýi Song Ng° hÙi tå c£ sß thích tranh cãi ·c tr°ng cça các cung mÇnh Khí, c£ tình yêu thiên nhiên cça các cung mÇnh ThÕ, và sñ hào héng sôi nÕi cça các cung mÇnh Ho£. Tuy mang tính cách cça t¥t c£ các cung, Song Ng° v«n là mÙt b£n ch¥t riêng mình. Ng°Ýi cung này có kh£ n ng xem xét b£n thân d°Ýng nh° éng të ngoài nhìn vào; cùng lúc th¥y °ãc hôm qua, hôm nay và c£ ngày mai. Trong sÑ nhïng ng°Ýi chËu sñ qu£n chi¿u cça sao H£i v°¡ng, hi¿m có ai ch¡y theo danh vÍng, quyÁn lñc ho·c giàu sang. Không ph£i hÍ thÝ ¡ vÛi nhïng thé ó. Nh°ng hÍ không bao giÝ chç Ùng s n uÕi chúng. N¿u Song Ng° nào có nhïng thé nói trên, thì nhiÁu kh£ n ng là nhÝ thëa k¿ ho·c có °ãc do hôn nhân. Kh©u hiÇu cça Song Ng° là: Tôi không muÑn làm triÇu phú, tôi chÉ muÑn sÑng nh° triÇu phú . Trái tim cça mÙt Song Ng° iÃn hình không v°¡ng v¥n tham vÍng và thói hám cça, bßi vì ng°Ýi ó hiÃu rõ h¡n ai khác r±ng nhïng thé ó nh¥t thÝi nh° th¿ nào. Dña vào kh£ n ng trñc giác b©m sinh, Con Cá không có mÙt chút kiên trì bÁn bÉ nào, cé thçng th³ng b¡i theo dòng n°Ûc, b±ng lòng vÛi nhïng gì mà cuÙc sÑng tñ nhiên mang ¿n. R¥t ít Song Ng° có kh£ n ng ¥u tranh vÛi hoàn c£nh, v°ãt qua lñc c£n cça dòng ch£y, nh°ng chính nhïng ng°Ýi hi¿m hoi ó s½ ¡t °ãc sñ hài hoà và h¡nh phúc lÛn lao. VÁ b£n ch¥t, Con Cá bình l·ng và thÝ ¡ ¿n n×i d°Ýng nh° không gì có thà làm cho nó m¥t th ng b±ng. Sñ cuÓng nÙ, Ùc ác, nhïng xúc ph¡m, quy chåp, trách cé Áu trôi tr°ãt qua, ch³ng hÁ va ch¡m ¿n. N¿u b¡n thông báo vÛi Song Ng° r±ng ngày mai trÝi såp, ng°Ýi này cing chÉ l¡ ãng nghe, th-m chí còn có thà áp l¡i b±ng mÙt cái ngáp m¡ màng. ôi khi b¡n có c£m t°ßng ng°Ýi này hoàn toàn không có c£m xúc. Nh°ng không ph£i v-y. Cing nh° khi b¡n ném viên á xuÑng hÓ. Trong mÙt kho£ng thÝi gian, m·t n°Ûc cÓn lên, nhïng vòng sóng gãn trôi, nh°ng sau ó trß l¡i ph³ng l·ng nh° tr°Ûc. Song Ng° cing v-y. HÍ th-m chí có thà téc gi-n, và trong lúc nào ó trß nên ghê gÛm, gai góc, nh°ng tâm tr¡ng nh° v-y nhanh chóng qua i, thay b±ng sñ êm £, iÁm ¡m khi tr°Ûc. 262

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

Làm quen vÛi Song Ng°, hãy à ý ¿n gót chân cça hÍ. a sÑ chúng r¥t ¹p, nhÏ nh¯n (th-m chí c£ àn ông). ôi khi có thà g·p Song Ng° có gót lÛn, nh°ng ó là tr°Ýng hãp hi¿m. Bàn tay cça hÍ thon mÏng và r¥t ¹p. N¿u g·p Song Ng° có bàn tay to nh° cça ng°Ýi c§m búa t¡, thì ó cing l¡i là ngo¡i lÇ. Da cça Song Ng° th°Ýng mËn và trong. Tóc m£nh và nh¡t màu. M¯t trong nh° n°Ûc, vÛi hàng mi dài. Cung này ít có ng°Ýi cao. Dù thân hình th¿ nào, h§u h¿t Con Cá có dáng v» r¥t uyÃn chuyÃn. C£m t°ßng d°Ýng nh° không ph£i hÍ ang i, mà là ang b¡i. Con Cá thích uÑng nhiÁu, ç các lo¡i: n°Ûc á, n°Ûc qu£, cà phê, trà, soda& Trong sÑ nhïng ng°Ýi nghiÇn r°ãu, nhiÁu nh¥t là ng°Ýi sinh cuÑi tháng hai nía §u tháng ba. Con Cá sinh ra vÛi mong muÑn nhìn Ýi b±ng c·p kính màu hÓng. Th-m chí khi ã hiÃu th¿ giÛi xung quanh nghiÇt ngã nh° th¿ nào, nó v«n ch³ng chËu rút ra k¿t lu-n, chÉ l·n sâu h¡n xuÑng áy n°Ûc mát lành, n¡i c£nh ¹p th-t th§n tiên. Các tài liÇu chiêm tinh hÍc ghi nh-n r±ng tính cách nh° v-y là iÃn hình cho cung Song Ng°. Nhà v n Song Ng° có thà n m này qua n m khác ngÓi quán cà phê, bên nhïng ly n°Ûc b¥t t-n, kà r±ng mình ang b-n tâm tìm ki¿m ý ngh)a cça cuÙc sÑng. Ho¡ s) Song Ng° có thà të sáng ¿n tÑi ngÓi gh¿ công viên tña hÓ kh£o céu thiên nhiên à chu©n bË cho ra Ýi mÙt tác ph©m b¥t hç mÛi, trong khi ó phông và bút v½ ã të lâu båi b·m bám §y. BiÃu t°ãng Song Ng° hai con cá ng°ãc chiÁu nhau th°Ýng bË c¯t ngh)a sai. NhiÁu ng°Ýi cho r±ng nó thà hiÇn tính l°áng lñ, mong muÑn n°Ûc ôi. Nh°ng a nhân cách không ph£i là thuÙc tính cça H£i v°¡ng tinh ( ëng l«n vÛi Song Sinh). Thñc ra, biÃu t°ãng Song Ng° t°ãng tr°ng cho hai h°Ûng i: b¡i lên th°ãng nguÓn à v°¡n tÛi nhïng thành công, ho·c buông xuôi à trôi nÕi ch³ng vÁ âu. Lña chÍn nào là hoàn toàn tuó thuÙc b£n thân Con Cá, vÑn thiên b©m là nhïng ng°Ýi nhiÁu tài n ng. MÙt ví då Con Cá v°ãt ng°ãc dòng là Albert Einstein, cha » cça Thuy¿t T°¡ng Ñi. NhÝ biÇt tài tái hiÇn và mÙt trí nhÛ Ùc áo, nhiÁu Song Ng° ¡t °ãc nhïng Énh cao chói sáng trong nghÁ diÅn viên. ó là nhïng ng°Ýi ã kh¯c phåc °ãc tính ng¡i lao Ùng v¥t v£ cça Song Ng° à b¯t mình quen vÛi công viÇc c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

263


BlogBook

1.4. December

luyÇn t-p bÁn bÉ trong nghÇ thu-t. Trí t°ßng t°ãng hi¿m có, tính hài h°Ûc tinh t¿ và c£m giác vÁ cái ¹p là nhïng y¿u tÑ khi¿n các sáng tác nghÇ thu-t ra Ýi d°Ûi ngòi bút cça Song Ng° dÅ trß thành tuyÇt tác. Không ít Song Ng° °ãc trÝi phú cho kh£ n ng tiên oán sñ viÇc qua gi¥c m¡. N¿u ng°Ýi quen Song Ng° kà l¡i iÁu chiêm bao không tÑt tr°Ûc chuy¿n i cça b¡n, b¡n r¥t nên cân nh¯c có nên i ho·c dùng ph°¡ng tiÇn giao thông ó không. Song Ng° có £o t°ßng là s½ sÑng lâu mãi mãi, do v-y hÍ ch³ng hÁ quan tâm ¿n séc kho». iÁu ó th-t sai l§m, bßi vì chính trong bình diÇn séc kho» hÍ không °ãc thiên nhiên biÇt ãi. Nhïng tr» s¡ sinh y¿u nh¥t và nhïng tr» con hay Ñm au nh¥t là Song Ng°. Chúng bi¿ng n, b¥t an, và do thi¿u gi¥c ngç ngon, chúng hay ngái ngç. Con Cá hay bË rÑi lo¡n tiêu hoá, gan không ph£i là r¥t tÑt, phÕi là mÙt ch× y¿u. HÍ dÅ bË c£m cúm, viêm ph¿ qu£n. Vi khí m¡nh nh¥t cça Song Ng° là tính hài °Ûc. NhÝ nó, hÍ có thà che gi¥u nhïng c£m xúc mà hÍ không muÑn lÙ cho ng°Ýi ngoài, và có thà biÃu hiÇn thái Ù thñc sñ cça mình Ñi vÛi iÁu gì mà không muÑn diÅn ¡t công khai. Song Ng° §y tính th°¡ng ng°Ýi và luôn sµn lòng giúp á k» g·p n¡n. Trong tình th°¡ng và thiÇn c£m cça mình, Song Ng° không phân biÇt nhïng ai thñc sñ xéng áng và nhïng k» hoàn toàn không xéng áng vÛi iÁu ó. HÍ giúp á t¥t c£. Khi nào b¡n không có ai à c§u xin, hãy tìm ¿n Song Ng°. Ng°Ýi ó s½ không lên lÛp, không trách cé và càng không nhìn b¡n b±ng ánh m¯t khinh r». Ng°Ýi ó s½ tìm cách hiÃu b¡n và giúp á h¿t kh£ n ng cça mình. Chính vì v-y cung Song Ng° có nhiÁu nhà truyÁn giáo. Tính cách §y £o t°ßng cça Song Ng° không phù hãp vÛi mÙt kim lo¡i nào. Bù l¡i, có thà nhìn th¥y hình £nh cça Song Ng° trong hai lo¡i á quý: amethyst tím và emerald màu låc trong. Hoa sen dËu dàng t°ãng tr°ng cho hÍ. SÑng trong vùng n°Ûc sâu, chÉ thi tho£ng nÕi lên bÁ m·t, Con Cá có mÙt cuÙc sÑng riêng biÇt, §y nhïng tr£i nghiÇm cô ¡n mà không ph£i lúc nào cing chia s» °ãc cho ng°Ýi khác. N¿u muÑn làm b¡n cça Song Ng°, b¡n buÙc 264

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

ph£i hÍc cách hiÃu °ãc iÁu gì ©n sau nhïng lÝi nói t°ßng nh° thÝ ¡ cça ng°Ýi này.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

265


BlogBook

1.4. December

Tóm L°ãc Tính Cách 12 Cung Hoàng

¡o

(2009-12-05 02:22)

- Henry Long Nguyen

Qua lo¡t bài i sâu vào chi ti¿t tính cách cça 12 Cung Hoàng ¡o cing nh° giÛi thiÇu c¡ b£n vÁ ki¿n théc cça lo¡i hình tí vi này. Ti¿p theo s½ là bài vi¿t tóm t¯t nhïng ý chính - nhïng ph§n c¡ b£n và ·c tr°ng nh¥t cça tëng Cung. MÙt l§n nïa mình v«n muÑn nh¯c l¡i r±ng t¥t c£ nhïng gì vÁ 12 Cung Hoàng ¡o chÉ là mÙt chç Á tham kh£o - xem cho vui - hoàn toàn chÉ có tính ch¥t gi£i trí. Không hÁ có tính kh³ng Ënh b¥t cé iÁu gì.

Henry Long Nguyen

Cung B¡ch D°¡ng

Aries

Con Cëu

ñc 21/3

20/4

Ng°Ýi tuÕi B¡ch D°¡ng là ng°Ýi thông minh, can £m, thích m¡o hiÃm, có tài lãnh ¡o chÉ huy. Nh°ng hÍ th°Ýng Á cao sñ tñ do cá nhân, ôi khi r¥t ngoan cÑ, Ùc tài. HÍ có nhiÁu sáng ki¿n, nhiÁu nghË lñc, nhanh nh¹n, thích tranh 266

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

ua, vì th¿ có thà i ¿n ch× quy¿t Ënh liÁu l)nh. Chính vì th¿, mà hÍ th°Ýng là nhïng ng°Ýi tiên phong, xông xáo vào công viÇc mÙt cách h ng say, nh°ng khi máu nóng cça hÍ không còn nïa, hay g·p mÙt vài khó kh n trß ng¡i nào ó, thì công viÇc hÍ ang làm, cho dù r±ng có quan trÍng cách m¥y i ch ng nïa thì hÍ cing r¥t dÅ bÏ cuÙc. HÍ cing r¥t có duyên, chÉnh tÁ, có séc h¥p d«n nhïng ng°Ýi chung quanh, và có tài vÁ ngo¡i giao. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng th³ng th¯n, chân th-t, t° t°ßng phóng khoáng tuy hành Ùng có thà b£o thç. Tuy theo chç ngh)a lý t°ßng nh°ng l¡i có trái tim b¥t an. Yêu thích tñ do, cßi mß ho¡t bát, tinh lñc dÓi dào, §y tính hi¿u chi¿n, do quá th³ng th¯n nên dÅ ¯c tÙi vÛi ng°Ýi khác. Tính khí nóng n£y, thi¿u kiên nh«n, có thà n nói không nhã nh·n, không bi¿t lña lÝi. Sñ t¿ nhË và khiêm tÑn không ph£i là biÇt tài cça hÍ. B£n tính chân th-t, hÍ không có kh£ n ng làm nhïng tiÃu x£o xã giao, th°Ýng ph£i m¥t mÙt nía cuÙc Ýi à hÍc °ãc phép giao ti¿p tÑi thiÃu. Nh°ng mÙt khi ¡t °ãc iÁu ó, cÙng vÛi kh£ n ng trñc giác thiên b©m và tiÁm n ng sáng t¡o to lÛn, thành công cça ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng s½ thñc sñ là kó vù. Thé gì ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng muÑn thì hÍ s½ coi cái ó là quan trÍng h¡n b¥t cé viÇc gì, à ¡t °ãc måc ích hÍ sµn sàng không quan tâm tÛi c£m nh-n cça ng°Ýi khác. HÍ giÏi b£o vÇ lãi ích cça b£n thân, th-m chí ch¥p nh-n nói dÑi chÉ vì nhïng lãi ích nhÏ, tuy nhiên l¡i không giÏi b£o vÇ lí l½ cça mình nên dÅ bË phát hiÇn. Tuy nhiên hÍ có thà th³ng th¯n thëa nh-n n¿u bË phát hiÇn. Ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng có chí ti¿n thç, kh£ng khái, ho¡t bát, có kh£ n ng éng bi¿n m«n tiÇp, xí sñ nhanh chóng, rõ ràng, tñ tin, nh°ng hÍ l¡i th°Ýng c©u th£, dÅ s¡ xu¥t ß tiÃu ti¿t nên ph£n éng có thà gây ra nhïng tác Ùng tiêu cñc nh° làm ng°Ýi khác téc gi-n, dÅ bË kích Ùng. HÍ nông nÕi, thích m¡o hiÃm, mÙt khi ã muÑn thì ph£i làm ngay, mÙt khi ã quy¿t thì s½ ph£i làm cho b±ng °ãc, không qu£n khó kh n cho tÛi khi ¡t °ãc måc ích. Ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng có t° t°ßng nh¡y bén, tính tình hi¿u Ùng, khó chËu an ph-n, ng°Ýi khác khó có thà ép hÍ làm nhïng viÇc mà hÍ không c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

267


BlogBook

1.4. December

thích. HÍ không muÑn dña d«m vào sñ giúp á cça ng°Ýi khác, muÑn t¡o sñ nghiÇp riêng nhÝ vào n ng lñc cça b£n thân. Khi Ñi diÇn vÛi nghËch c£nh, chÉ khi xác Ënh là n× lñc s½ °ãc báo áp thì hÍ mÛi cÑ g¯ng xác Ënh måc tiêu tr°Ûc rÓi mÛi chËu làm thí. Tuy ng°Ýi thuÙc cung B¡ch D°¡ng làm viÇc r¥t h ng say nh°ng qu£n lý tài chính thì l¡i r¥t kém, không có quan niÇm rõ ràng vÁ qu£n lý tài chính và khi có tiÁn thì chi tiêu không ti¿c tay. HÍ thích làm lãnh ¡o, thích chÉ huy ng°Ýi khác và muÑn ý ki¿n cça mình £nh h°ßng tÛi ng°Ýi khác. Trong mÙt sÑ hoàn c£nh, ng°Ýi sinh cung B¡ch D°¡ng có thà là nhïng k» vô trách nhiÇm. ó là khi éng tr°Ûc iÁu gì ó héa h¹n §y h¥p d«n, hoàn toàn cuÑn hút sñ quan tâm, hÍ có thà bÏ quên trách nhiÇm cça mình. Nhïng ng°Ýi chËu sñ qu£n chi¿u cça sao Ho£ th°Ýng bË trách cé là quá khó tính. iÁu ó có ph§n úng. Nh°ng hÍ không thù dai, không buÓn lâu, và th°Ýng ng¡c nhiên khi th¥y ng°Ýi nào mãi không quên °ãc gi-n. [/spoiler]

Cung Kim Ng°u

Taurus

Trâu Vàng 21/4

21/5

Ng°Ýi tuÕi Kim Ng°u là ng°Ýi chËu £nh h°ßng cça Kim Tinh, nên tính tình r¥t céng cÏi, không sã b¥t cé trß lñc nào. HÍ r¥t bÁn chí, dÅ c£m thå, thông c£m, nên °ãc mÍi ng°Ýi coi nh° là mÙt con ng°Ýi tëng trãi, chín ch¯n. HÍ tÏ ra có tài quan sát tinh t¿ và chính xác, không xét oán sñ viÇc mÙt cánh nông nÕi, thi¿u suy ngh). Tuy nhiên hÍ có khuy¿t iÃm là quá dÅ dãi, nh°ng khi nÕi gi-n thì trß nên ngoan cÑ, có khi b¡o Ùng, và trß thành b£o thç. HÍ là lo¡i ng°Ýi r¥t trÍng nhïng gì hào nhoáng bÁ ngoài. Thích n ngon m·c ¹p, ch°ng diÇn và tiêu xài hoang phí. V-t ch¥t Ñi vÛi hÍ r¥t quan trÍng. Tuy nhiên hÍ cing có tính hay th°¡ng và giúp á ng°Ýi khác. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung Kim Ng°u thi¿t thñc vïng vàng, thích theo uÕi kích thích c£m quan, thiên vÁ chú trÍng v-t ch¥t, bÁ ngoài dÅ b£o, dËu dàng nh°ng trong lòng l¡i §y dåc vÍng. HÍ tr§m l¯ng, áng tin c-y, nh°ng céng nh¯c, cÑ ch¥p, thi¿u uyÃn chuyÃn, tính khí ngang b°Ûng. Ng°Ýi thuÙc cung này nh° rÅ cây trong ¥t, có tính ch¥t n sâu bám rÅ. MÙt 268

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.4. December

khi ã có chç ý thì kiên trì, b°Ûng bÉnh và có séc d»o dai không dÅ gì thay Õi. a ph§n hÍ b£o thç, ngang ng¡nh, không dÅ thay Õi quan iÃm cça mình. Tuy v-y, hÍ có mÙt ph©m ch¥t tuyÇt vÝi: sñ chËu nhËn phi th°Ýng. Ng°Ýi sinh cung này c£ nam l«n nï có thà hàng n m trÝi chËu ñng nhïng c ng th³ng thà ch¥t ho·c tinh th§n mà không hÁ than vãn. C ng th³ng càng lÛn thì hÍ càng kiên gan và bÁn bÉ. HÍ có thà giï vïng °ãc ý chí kiên c°Ýng tr°Ûc nhïng phong ba bão táp cça cuÙc Ýi. Lòng trung thành cça Kim Ng°u vÛi gia ình và b¡n bè là không có giÛi h¡n. Ng°Ýi thuÙc cung Kim Ng°u thích khoe khoang, r¥t ghét bË ång ch¡m và phê bình. HÍ c§n °ãc khích lÇ úng lúc n¿u không có thà vì theo uÕi sñ hoàn mù quá Ù mà tÏ ra ti¿n b°Ûc ch-m ch¡p, th-m chí d«n ¿n m¥t tinh th§n. Tuy v-y, hÍ thích chia s» tình c£m cça mình vÛi ng°Ýi khác, cing hy vÍng ng°Ýi khác có thà cùng chia s» bí m-t vÛi mình. Dù là vÁ gia ình, sñ nghiÇp hay hôn nhân, ng°Ýi thuÙc cung Kim Ng°u r¥t chú trÍng c£m giác an toàn, nh°ng l¡i có thà vì sñ téc gi-n bÙc phát mà hçy ho¡i mÍi thé ã tÑn công xây dñng. HÍ không ph£i là ng°Ýi nóng n£y, bÙp chÙp, nh°ng có thà b¥t ngÝ bùng phát nhïng c¡n téc gi-n tích tå vÛi séc tàn phá lÛn và áng sã. HÍ có tính chi¿m hïu mãnh liÇt nên trong quan hÇ có thà x£y ra nhiÁu r¡n nét xoay quanh sñ ghen tuông. HÍ không thích thay Õi, n¿u th°Ýng xuyên ph£i thay Õi s½ trß nên m¥t ph°¡ng h°Ûng. Ng°Ýi thuÙc cung Kim Ng°u có tính kiên nh«n. HÍ bi¿t të tÑn trong giao ti¿p, Ñi vÛi ng°Ýi khác r¥t chân thành, thân thiÇn, nh°ng cing có lúc vì quá céng nh¯c mà khi¿n ng°Ýi khác m¥t lòng. HÍ không thích hãp vÛi công viÇc òi hÏi nhiÁu thÝi gian, cing không thích hãp vÛi nhïng công viÇc m¡o hiÃm vì tính cách thâm tr§m kín áo. HÍ có séc sáng t¡o tÑt nên có thà ¡t °ãc thành tñu trong l)nh vñc nghÇ thu-t. [/spoiler]

Cung Song Tí

Gemini

Song Sinh 22/5

21/6

Ng°Ýi tuÕi Song Tí [Song Sinh] có kh£ n ng quan sát, nh-n théc và có trí nhÛ r¥t tÑt. ViÇc hÍc hÏi cça hÍ r¥t dÅ dàng nên sñ thành công cça hÍ không có gì khó kh n l¯m. HÍ có óc t°ßng t°ãng phong phú nên thích hãp vÛi các nghÁ nh° ca nh¡c, mù thu-t, ca vi. NhÝ có sñ vui v», nên hÍ cing dÅ thành c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

269


BlogBook

1.4. December

công trong các nghÁ th°¡ng m¡i, Ëa Ñc, chéng khoán, b£o hiÃm. Tuy nhiên hÍ có khuy¿t iÃm là không b±ng lòng vÛi cái gì hÍ ang có, thích theo uÕi nhiÁu nghÁ cùng lúc, rÓi khi th¥y k¿t qu£ ch-m ch¡p, hÍ trß nên chán n£n và bÏ cuÙc vì thi¿u sñ kiên nh«n. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung Song tí a m°u túc trí, vui v» ho¡t bát, giÏi hùng biÇn, hài h°Ûc dí dÏm, tò mò hi¿u kó. HÍ suy ngh) nhanh; và cing có thà °a ra nhïng lÝi châm bi¿m h¿t séc s¯c bén. Thông th°Ýng khá a tài, nh°ng l¡i nh¡y c£m, hay thay Õi, là ng°Ýi có tính cách hai m·t iÃn hình. Sâu bên trong mình, hÍ luôn tìm ki¿m lý t°ßng, và r¯c rÑi lÛn nh¥t cça hÍ là nh-n ra nó là gì. Lý t°ßng cça hÍ có thà là b¥t cé thé gì, bßi trí t°ßng t°ãng cça hÍ không có giÛi h¡n. TiÁn, sñ nÕi ti¿ng, giàu có, tình yêu, viÇc làm d°Ýng nh° không bao giÝ ç. HÍ ang tìm ki¿m iÁu gì? Có l½ là mÙt thé, mÙt låc Ëa ch°a khám phá bên trong hÍ. Ng°Ýi sinh d°Ûi chòm sao này là nhïng nhà thám hiÃm tinh th§n. Chòm sao Song tí là chòm sao có thà giï °ãc nét thanh xuân và tràn §y séc sÑng nh¥t trong cách chòm sao. Không mÙt cung nào có sñ hi¿u kó nh° cung Song tí, hÍ có héng thú và tinh lñc vô t-n, ph£n éng nhanh, ti¿p thu nhanh. HÍ mÙt ng°Ýi nÓng nhiÇt, g§n gii, Óng c£m và thân thiÇn. HÍ th°Ýng di chuyÃn nhanh, nh°ng l¡i r¥t duyên dáng. HÍ thÉnh tho£ng xu¥t hiÇn nh¹ nhàng ß g§n b¡n, nh° mÙt chú chim tò mò quan sát mÍi thé mÙt cách héng thú, và bi¿n i theo mÙt h°Ûng khác tr°Ûc khi b¡n kËp nói xin chào. Ng°Ýi thuÙc cung Song tí có kh£ n ng phán oán tÑt, ít khi thay Õi chç ý, nh°ng mÙt khi phát sinh tranh cãi vÛi ng°Ýi khác l¡i có thà thay Õi l-p tr°Ýng, mÙt mñc phç nh-n quan iÃm ban §u cça mình. B£n tính cça hÍ rÙng rãi nh°ng không tinh t¿, bi¿t nhiÁu nh°ng không sâu s¯c, hi¿u kó vÛi mÍi viÇc nh°ng không bÁn lâu, có chút thông minh nh°ng không chuyên nh¥t, th°Ýng nông c¡n, thi¿u tính bÁn bÉ. Cho nên hÍ th°Ýng l°Ût qua mÍi thé mà không n¯m °ãc tinh hoa cça nó. HÍ n nói tÑt, lý l½ s¯c bén, giÏi thao túng ngôn të, và nhÝ v-y giÏi hòa hãp vÛi mÍi ng°Ýi. 270

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.4. December

Ng°Ýi thuÙc cung Song Tí thích sñ tñ do. B¥t cé lu-t lÇ nào cing khi¿n cho hÍ c£m th¥y giÑng nh° mÙt chú chim ç ri, chán n£n bË nhÑt trong mÙt cái lÓng vÛi ôi cánh bË ghim l¡i. HÍ c m ghét sñ nô dËch, ¡n iÇu. HÍ không ph£i là nhïng ng°Ýi úng giÝ nh¥t trên th¿ giÛi. MÙt ng°Ýi thuÙc cung Song Tí iÃn hình luôn tÛi trÅ, không ph£i vì hÍ quên giÝ, nh°ng vì cái gì ó thu hút sñ chú ý cça hÍ trên °Ýng i. Sinh d°Ûi chòm sao này, hÍ luôn ß trong tr¡ng thái hành Ùng, tuy v-y dÅ c£m th¥y chán ch°Ýng vÛi nhïng viÇc khô khan céng nh¯c, d«n tÛi bÏ cuÙc giïa chëng. Tính cách §u voi uôi chuÙt và sñ nông c¡n là khuy¿t iÃm lÛn nh¥t cça hÍ, khi¿n hÍ dÅ lùi b°Ûc tr°Ûc nhïng khó kh n trß ng¡i. [/spoiler]

Cung Cñ Gi£i

Cancer

Con Cua 22/6

23/7

Ng°Ýi tuÕi này là ng°Ýi có óc quan sát thñc t¿, thích hÍc hÏi, nh°ng r¥t b£o thç và hay tñ hào, ôi khi trß thành cÑ ch¥p và °¡ng b°Ûng. Tuy th¿, nhÝ kh£ n ng phân tích, và suy lu-n cça hÍ, giúp hÍ thích hãp vÛi các nghÁ chuyên môn nh° y, lu-t, tài chánh, và giáo dåc. зc biÇt ß tuÕi này, vì có sñ suy tính h¡n thiÇt r¥t tinh tuý, nên hÍ hay ngh) ¿n ph§n lãi cho chính hÍ, cing chính vì th¿ mà hÍ là nhïng ng°Ýi th°Ýng có §u óc kinh doanh th°¡ng m¡i, nhÝ vào kh£ n ng suy oán lãi h¡i, h¡n thiÇt kia mà làm cho các cuÙc kinh doanh cça hÍ phát ¡t h¡n. Tuy nhiên ng°Ýi tuÕi này nên tránh nhïng trò ch¡i hay công viÇc làm có tính cách hên xui may rçi, không tÑt. VÁ tính tình, hÍ là ng°Ýi th°Ýng hay cho mình là tñ trÍng, nh°ng th-t ra trong thâm tâm hÍ, hÍ không bi¿t iÁu mà hÍ suy ngh) là úng hay sai. HÍ có khuynh h°Ûng r¥t b£o thç, không chËu nghe lÝi khuyên gi£i cça ng°Ýi khác, và th°Ýng hành Ùng theo thói quen, theo chiÁu h°Ûng suy ngh) riêng t° cça hÍ và không chËu thay Õi. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung Cñ gi£i giÏi n¯m b¯t ý ng°Ýi khác, tính tình ôn hòa, b£o thç, kín áo, hay quan tâm ¿n ng°Ýi khác, t¡o cho ng°Ýi xung quanh có c£m giác ¥m áp, an toàn. Tuy v-y, hÍ không giÏi biÃu ¡t tình c£m trong lòng mình, dÅ d«n ¿n bi quan. HÍ khá m«n c£m và có tình c£m y¿u uÑi nh¥t trong các chòm sao. Tuy v-y n¿u làm tÕn th°¡ng ng°Ýi khác, chính hÍ l¡i th¥y áy náy, ân h-n. HÍ th°Ýng có bÁ ngoài m¡nh m½ nh°ng l¡i ©n chéa sñ c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

271


BlogBook

1.4. December

y¿u uÑi bên trong. Ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i dÅ có biÃu hiÇn tinh th§n cñc oan, tình c£m n¯ng m°a th¥t th°Ýng, không Õn Ënh, hay cáu kÉnh vô cÛ. Khi vui v», hÍ bi¿t l¯ng nghe, chu áo, nh°ng c£m xúc dÅ giao Ùng giïa hai thái cñc. Sñ thay Õi tâm tr¡ng cça hÍ có giÑng nh° m·t tr ng d°Ýng nh° liên hÇ vÛi m·t tr ng, có lúc trong sáng, nó có thà l¥p §y mÙt °Ýng tròn hoàn h£o trên b§u trÝi, rÓi l¡i thanh m£nh trß l¡i trong mÙt hình cung khuy¿t kiêu kó vÛi qu§ng sáng dËu dàng, mÝ £o. Nh°ng b£n thân nó thì không hÁ thay Õi. Và Cñ Gi£i cing v-y, hÍ v«n chÉ là chính mình - xuyên suÑt nhïng cung b-c th ng tr§m cça c£m xúc. B£n tính cça ng°Ýi thuÙc cung này a s§u a c£m, th°Ýng u buÓn và có khuynh h°Ûng m¡ mÙng hão huyÁn. Tâm tr¡ng tr§m u¥t cça ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i có kh£ n ng nh¥n chìm b¡n trong ¡i d°¡ng chán n£n và u s§u. N×i sã hãi °ãc hÍ khéo léo che gi¥u bßi sñ hài h°Ûc, nh°ng luôn luôn s n uÕi hÍ, ó là c£m giác m¡ hÓ vÁ nhïng nguy hiÃm không tên l©n khu¥t trong tëng góc tÑi. HÍ luôn nhÛ mãi nhïng ngày tháng tÑt ¹p, có khuynh h°Ûng sÑng vÛi quá khé, tuy v-y cing có thà dÑc séc n¯m b¯t hiÇn t¡i. Sñ lãng m¡n cça cung Cñ gi£i có mang chút thñc t¿, hÍ r¥t coi trÍng danh lãi v-t ch¥t. HÍ không có ý Ënh të bÏ nhïng thé mà hÍ cho là quý giá nh° tình yêu, gia ình, tiÁn tài, Ëa vË& Con Cua mÙt khi ã qu¯p ch·t cái gì, nó thà hy sinh mÙt càng ché nh¥t quy¿t không à vuÙt m¥t. Và vÛi mÙt séc bÁn bÉ ch³ng kém, cái càng mÛi mÍc l¡i v«n s½ ti¿p tåc qu¯p l¥y nhiÁu thé khác. Ý chí qu-t c°Ýng khi¿n hÍ mÙt khi ã quy¿t Ënh thì s½ quy¿t tâm thñc hiÇn cho b±ng °ãc. Trí t°ßng t°ãng cça nhïng ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i ng-p trong vui t°¡i và tuyÇt vÍng, sã hãi và tr¯c ©n, buÓn phiÁn và mê say ngây ng¥t, nhanh chóng giï l¥y tëng hình £nh, c£m xúc vào kí éc riêng. MÍi kinh nghiÇm °ãc kh¯c vào trái tim, giÑng nh° béc £nh in trên fim âm b£n. HÍ không bao giÝ quên nhïng bài hÍc ¥y - b¥t kà nó là do cuÙc sÑng d¡y cho hÍ, hay do lËch sí d¡y cho loài ng°Ýi. HÍ tôn trÍng quá khé và yêu n°Ûc mÙt cách tñ nhiên. Nhïng ng°Ýi này bË h¥p d«n bßi lËch sí và viÇc quay phim, chåp £nh; s°u t§m cÕ v-t, di tích, kÉ niÇm. M×i ng°Ýi thuÙc cung Cñ Gi£i d°Ýng nh° có t° ch¥t b©m sinh cça mÙt nhà kh£o cÕ, luôn luôn tò mò và tìm ki¿m nhïng sñ kiÇn thñc 272

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.4. December t¿ và h¥p d«n. [/spoiler]

Cung S° Tí

Leo

24/7

23/8

Ng°Ýi tuÕi này là ng°Ýi tài trí, ding c£m và §y nghË lñc. Chç tinh cça hÍ là Thái d°¡ng t°ãng tr°ng cho séc m¡nh, cho sñ céng r¯n, luôn luôn gánh vác mÍi viÇc và °¡ng §u tr°Ûc mÍi khó kh n. Do ó hÍ dÅ dàng trß thành nhïng ng°Ýi chÉ huy, lãnh ¡o nh°ng có khi trß nên Ùc oán. HÍ nhiÇt tình, l¡c quan, h ng hái và tích cñc. HÍ r¥t yêu Ýi, có lý t°ßng và luôn quy¿t tâm bi¿n lý t°ßng thành hiÇn thñc. Tuy nhiên hÍ có khuy¿t iÃm là hay khoe khoang, tñ phå, che gi¥u b±ng mÙt bÁ ngoài khiêm tÑn, iÁm ¡m. HÍ r¥t háo danh, háo th¯ng, nên r¥t dÅ bË mê ho·c hay th¥t b¡i bßi nhïng lÝi tâng bÑc gi£ dÑi, ôi khi còn bË lãi dång và m¥t i kh£ n ng phán oán chính xác cça mình. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung S° Tí có ·c tr°ng v°¡ng gi£, thích giao ti¿p, trÍng tình b¡n, tính cách hào s£ng, ngay th³ng, phóng khoáng. HÍ n ng Ùng, không bao giÝ tÑn phí thÝi gian cho nhïng k¿ ho¡ch và dñ án vô c n cé, có kh£ n ng lãnh ¡o, có thà kh¡i gãi tài n ng cça ng°Ýi khác. HÍ luôn l¥y mình làm g°¡ng, n× lñc làm viÇc, tñ bi¿t vË trí cça b£n thân mình trong t-p thÃ. HÍ có khuy¿t iÃm là tñ cao tñ ¡i, võ oán, không bao dung, ngang ng¡nh, tñ phå, ham quyÁn lñc, không thích bË ng°Ýi khác khÑng ch¿. Có lúc hÍ khi¿n ng°Ýi khác không bi¿t ph£i Ñi phó vÛi hÍ nh° th¿ nào. Ng°Ýi thuÙc cung S° Tí có tính cách ¡n gi£n, không phéc t¡p hay kín áo khó hiÃu. HÍ luôn nhiÇt tình, tñ tin, tho£i mái. Tuy v-y hÍ l¡i khá nh¡y c£m, dÅ bË tÕn th°¡ng. HÍ tin m¡nh m½ vào con °Ýng mình ã lña chÍn. HÍ có thà toàn tâm toàn ý lao vào công viÇc mÙt khi ã xác Ënh måc tiêu. Tr°Ûc các thí thách, nguy nan hÍ không bao giÝ lùi b°Ûc, luôn sµn lòng céu giúp k» khác. Lòng qu£ c£m là b£n ch¥t cça hÍ. Ng°Ýi sinh ß cung này, làm b¡n thì trung thành hi¿m có, làm k» thù thì r¥t áng sã. Ng°Ýi thuÙc cung S° Tí không dÅ dàng nh-n mình thua, không muÑn à lÙ sñ y¿u Ût. Lòng tñ tôn cça hÍ r¥t cao khi¿n hÍ ghét ph£i nhÝ c-y, dña d«m vào ng°Ýi khác. Ng°ãc l¡i hÍ r¥t thích có ng°Ýi khác phå thuÙc vào mình. ôi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

273


BlogBook

1.4. December

lúc hÍ có thà c±n nh±n r±ng ph£i làm viÇc §u t¯t m·t tÑi trong khi nhïng ng°Ýi xung quanh chÉ bi¿t há miÇng chÝ sung. Th¿ nh°ng thí ngÏ ý giúp hÍ bÛt viÇc, hÍ s½ gi-n dï të chÑi. Tâm thái tñ tin thái quá cça hÍ dÅ trß thành tñ cao tñ ¡i, sñ l¡c quan, rÙng rãi cça ng°Ýi cung S° Tí th°Ýng thi¿u tính tñ giác và mang màu s¯c không chân thành, khi¿n cho ng°Ýi khác khó chËu và chÑi të. Cái tôi quá lÛn, r¥t dÅ bÏ qua ng°Ýi bên c¡nh, hÍ nh¥t Ënh ph£i °ãc chú ý tÛi, cing dÅ trß thành ng°Ýi tñ t° trong m¯t ng°Ýi khác. iÁu này khi¿n hÍ nhiÁu khi tñ cô l-p mình. VÛi tiÁn b¡c, hÍ c° xí r¥t tho£i mái, ôi khi quá tho£i mái. Vì th¿, không ít l§n hÍ éng bên bÝ vñc phá s£n, nh°ng luôn tìm °ãc cách c£i thiÇn tình th¿. HÍ ng°áng mÙ t¥t c£ nhïng gì gÍi là ³ng c¥p cao, xa xÉ và ¯t tiÁn. à vui thú, hÍ sµn sàng tiêu hoang c£ mÙt gia tài. [/spoiler]

Cung Xí Nï

Virgo

Trinh Nï 24/8

23/9

Ng°Ýi tuÕi Xí Nï có tinh th§n qu£ng ¡i, bao dung, lËch sñ. B£n ch¥t cça hÍ là trí théc, nhanh nh¹n và ho¡t bát. HÍ r¥t khéo léo trong mÍi công viÇc, và luôn luôn tuân theo nguyên t¯c và lu-t lÇ. HÍ không hài lòng khi công viÇc hay dñ tính ch°a hoàn thành theo ý muÑn. Nhïng thành qu£ cça hÍ ¡t °ãc th°Ýng là do chính hÍ t¡o ra. HÍ là m«u ng°Ýi thñc t¿, h¿t lòng ch m sóc gia ình và th°Ýng hay giúp á mÍi ng°Ýi. HÍ cing hay bình ph©m, xét l¡i, phân tích, kh¯c khÕ, và b¥t mãn khi công viÇc không nh° ý. HÍ th°Ýng r¥t có uy tín khi °ãc giao phó mÙt trách nhiÇm hay công viÇc gì. [spoiler] Tình yêu cça ng°Ýi tuÕi này th°Ýng hay ¿n trong muÙn màng. HÍ xem tình yêu là mÙt sñ xây dñng ché không ph£i là nhïng giây phút lãng m¡n thoáng qua, do ó hÍ r¥t thñc t¿ trong tình yêu, và khi ã nh-n théc °ãc sñ khác biÇt thñc tiÅn rÓi, thì hÍ th°Ýng hay tñ rút lui, hay i tìm cho mình nhïng cuÙc tình khác chÉ vì c£m th¥y thi¿u thÑn ho·c nuÑi ti¿c nhïng l¡c thú mà hÍ ã ¡t °ãc. Ng°Ýi thuÙc cung Xí Nï tao nhã, m«n c£m, ch¥t phác, trong sáng. HÍ có thiên tính vui v», khiêm tÑn, th-t thà, ch m chÉ. HÍ s¡ch s½, gÍn gàng, không 274

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

khoe khoang phù phi¿m, có ph§n a s§u a c£m. HÍ thích giúp á ng°Ýi khác, không thà ngÓi yên không làm gì. Phåc vå ng°Ýi khác là måc tiêu cuÙc Ýi cça hÍ. HÍ r¥t có ích cho các bÇnh nhân và ng°Ýi cùng khÕ. Nhïng phå nï të thiÇn nÕi ti¿ng nh¥t Áu sinh ß cung này. HÍ bao giÝ cing §y c£m thông và céu giúp. N¿u b¡n bË nhéc §u, Xí Nï không ch-m chÅ ch¡y i mua thuÑc. N¿u úng khi ó b¡n ang ß nhà Xí Nï, ng°Ýi ó không c§n ph£i ch¡y ra hiÇu thuÑc, vì tç thuÑc ß nhà ã §y ç mÍi thé cho mÍi sñ cÑ. H¡n th¿, hÍ còn bi¿t thuÑc có nhïng hãp ch¥t nào, công dång cça nó, và liÁu dùng ra sao. HÍ có thà triÁn miên góp ý, nh¯c nhß b¡n vÁ nhïng s¡ xu¥t dù là nhÏ nh¥t. Nh°ng khi th¥y ng°Ýi khác g·p khó kh n, hÍ cing không ch-m chÅ giúp á. HÍ khinh th°Ýng thói ngía tay xin xÏ, sñ nghèo hèn, nh°ng l¡i không ch§n chë ¿n giúp b¡n bè g·p ho¡n n¡n. HÍ không bao giÝ ném tiÁn qua cía sÕ, bßi vì Óng tiÁn hÍ ki¿m °ãc không ph£i dÅ dàng. Do v-y hÍ không bÏ qua nhïng khi c§n nh-n xét gay g¯t vÛi nhïng k» l°Ýi bi¿ng, n bám. Trí tuÇ cça hÍ tÉnh táo ¿n méc ít khi có £o t°ßng, không nhìn Ýi qua c·p kính màu hÓng. Tuy không thà nói ng°Ýi thuÙc cung Xí Nï là nhïng ng°Ýi m¡ mÙng viÃn vông, v» ngoài cça hÍ l¡i có v» lãng m¡n cé nh° vëa të trên trÝi r¡i xuÑng. Th°Ýng thì hÍ thích mèo, chim c£nh và các con v-t bé nhÏ khác. HÍ °a sñ chân thñc, úng giÝ, c©n th-n, minh m«n và tính chÍn lÍc trong quan hÇ. HÍ c m ghét kiÃu lãng m¡n n°Ûc bÍt, thói ß b©n, thô tåc, bê tha và l°Ýi nhác. HÍ r¥t cá tính, thñc t¿, rành m¡ch, vÛi c£m nh-n tinh t¿ vÁ cuÙc sÑng, hoàn toàn xa l¡ vÛi nhïng am mê dung tåc và cuÓng d¡i. Khi bË khó chËu bßi sñ thô tåc, ngu dÑt ho·c c©u th£, hÍ có thà g¯t gÏng, càu nhàu. Nh°ng a ph§n thÝi gian, nhÝ tính cách bình th£n, th ng b±ng cça mình, hÍ là nhïng ng°Ýi r¥t dÅ m¿n khi ti¿p xúc. Xí Nï r¥t c©n trÍng và kh¯t khe trong n, m·c, công viÇc, tình yêu và quan hÇ b¡n bè. HÍ ·c biÇt quan tâm ch m ¿n séc kho» cça mình. HÍ có thà thi¿u tñ tin, luôn c§n sñ khích lÇ cça b¡n bè và ng°Ýi thân xung quanh. Tính cách hay lo ngh) b©m sinh khi¿n hÍ dÅ bi quan. Thói quen Ñi vÛi hÍ là cái gì ó r¥t bÁn vïng, °ãc thi¿t l-p mÙt l§n cho mãi mãi. N¿u mÙt ng°Ýi thuÙc cung Xí Nï có thói quen à áo lót ß ng n bên trái t§ng giïa cça tç qu§n áo, thì khi ¿n khách s¡n trong chuy¿n i công tác, c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

275


BlogBook

1.4. December

ng°Ýi ó nh¥t Ënh s½ à chúng vào úng ch× ó. Còn n¿u chÉ có mÙt ng n à qu§n áo, iÁu ó s½ gây ra mÙt phút bÑi rÑi. Sau mÙt lát suy ngh), ng°Ýi ó quy¿t Ënh trong tình huÑng b¿ t¯c nh° v-y tÑt nh¥t cé à l¡i áo lót trong vali. NguÝi thuÙc cung này làm viÇc r¥t chú ý ¿n tiÃu ti¿t, luôn có k¿ ho¡ch chu áo, ki¿n théc phong phú. Ñi vÛi nhïng v¥n Á không ch¯c ch¯n, hÍ s½ không liÁu l)nh làm. HÍ theo uÕi sñ hoàn mù, c©n th-n vÛi mÍi viÇc nh°ng l¡i có thà vì sñ hoàn mù nho nhÏ mà l¡ là ¡i cåc. Dù Ñi vÛi b£n thân hay ng°Ýi khác hÍ Áu yêu c§u r¥t nghiêm kh¯c, nên có thà n£y sinh t-t b¯t b», soi mói, nói n ng c¡nh khóe. HÍ có thà cÑ ch¥p, dÅ nÕi cáu và thích nh¯c l¡i nhïng chuyÇn ã qua. HÍ không thích ti¿p nh-n sñ viÇc mÙt cách b¥t ngÝ, cuÙc sÑng ¡n iÇu không làm cho hÍ buÓn chán, càng ¡n gi£n l¡i càng thích hãp. VÁ công viÇc, hÍ không thích ng°Ýi khác qu£n ch¿ và có thà l·ng l½ làm tÑt công viÇc cça mình. [/spoiler]

Cung Thiên Bình

Libra

24/9

23/10

Ng°Ýi tuÕi Thiên Bình th°Ýng có nét quy¿n ri ·c biÇt nhÝ dáng d¥p lËch sñ tao nhã. Thiên Bình chËu £nh h°ßng nhiÁu bßi sao Kim tinh là sao t°ãng tr°ng cho tình yêu và nét ¹p. зc tính cça hÍ là chuÙng sñ công b±ng, ghét sñ nhÏ nhen, áp béc. HÍ qu£ng ¡i, khoan dung, thích canh tân và có ý chí Ùc l-p. Tuy nhiên hÍ có khuy¿t iÃm là lëng khëng tr°Ûc mÍi viÇc ph£i quy¿t Ënh, không dét khoát °ãc. HÍ cing khó phân biÇt °ãc th¿ nào là thiÇn và ác, là tÑt và x¥u. Bình th°Ýng hÍ là ng°Ýi tr§m tính, nh°ng hÍ cing có thà nÕi nóng mÙt cách r¥t dÅ dàng, và céng r¯n khi ph£i quy¿t Ënh mÙt viÇc gì r¥t quan trÍng. HÍ r¥t tñ cao tñ ¡i, và cho r±ng nhïng gì hÍ ngh) Áu là úng, ít quan tâm ¿n sñ tho£ thu-n và ý ngh) cça ng°Ýi khác. [spoiler] VÁ tình yêu, tuÕi này h°Ûng vÁ mÙt tình yêu cao th°ãng, không có tính cách v-t ch¥t. HÍ r¥t sã sÑng cô ¡n. N¿u mÑi tình cça hÍ ch³ng may bË Õ vá, hÍ tìm ngay mÙt mÑi tình khác à kho£ l¥p vào nhïng trÑng v¯ng ó ngay. Nên tránh nhïng gì lãng m¡n, m¡ mÙng, và hãy nhìn vào thñc t¿ cça tình yêu thì tÑt h¡n. 276

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

Ng°Ýi thuÙc cung Thiên Bình b©m sinh quý tÙc, dáng v» nho nhã, l¡nh lùng a m°u, phàm viÇc gì cing giï thái Ù trung dung. HÍ là ng°Ýi là viÇc công b±ng, có kh£ n ng hiÃu bi¿t, lý l½ và t° duy logic. Do thói quen cÑ hïu ngh) lâu xem quy¿t Ënh gì và nh° th¿ nào, hÍ ít khi sai l§m. a sÑ hÍ phát triÃn m¡nh kh£ n ng t-p trung cao Ù Ã th¥u hiÃu nhïng v¥n Á sâu s¯c và to lÛn. Tuy nhiên hÍ hay ÷ l¡i, có khuynh h°Ûng tránh né hiÇn thñc. Cung Thiên Bình hiÁn lành, có lòng nhân h-u, bi¿t thông c£m và trÍng tình c£m, xí sñ công b±ng không thiên lÇch, không thích cñc oan. HÍ thành th-t, ôn hòa, có ph§n theo chç ngh)a lý t°ßng, tính tình lãng m¡n, có khuynh h°Ûng hy sinh b£n thân mình. Cá tính hÍ kiên c°Ýng, thông minh, có §u óc linh ho¡t và hay ch¥t v¥n, th°Ýng có suy ngh) khác th°Ýng. Ng°Ýi thuÙc cung Thiên Bình hi¿u khách, giÏi ho¡t Ùng xã giao. HÍ thích trß thành tâm iÃm giïa mÍi ng°Ýi và muÑn ng°Ýi khác ph£i áp tr£ l¡i mình. Trong suy ngh) cça hÍ luôn có mÙt cái cân, cân nh¯c và suy xét sñ công b±ng giïa cái hÍ cho i và cái hÍ ph£i nh-n l¡i. Nhìn chung hÍ có nhiÁu b¡n bè, thích l¯ng nghe ng°Ýi khác. Tính cách cça hÍ có nhiÁu m·t Ñi l-p. Có lúc dËu dàng, áng yêu, có lúc dÅ cáu gi-n, Óng bóng và b°Ûng bÉnh. D°Ýng nh° bên trong ng°Ýi thuÙc cung Thiên Bình là hai con ng°Ýi hoàn toàn khác biÇt nhau. Cung Thiên Bình mãi mãi v°¡n tÛi sñ hài hoà, nh°ng không ¡t °ãc th°Ýng xuyên. Có lúc hÍ nhiÇt huy¿t khçng khi¿p, lao i kh¯p thành phÑ g§n nh° vÛi tÑc Ù ánh sáng, trong mÙt ngày làm °ãc công viÇc b±ng ng°Ýi khác làm c£ tu§n không xong, làm viÇc m×i ngày 18 ti¿ng, dành có 5 ti¿ng cho gi¥c ngç mà v«n s£ng khoái. Nh°ng b×ng nhiên nh° thà có bÙ ph-n nào ó bË hÏng, hÍ c£ ngày uà o£i, mê ngç. ThÝ ¡ vÛi mÍi viÇc, ch³ng thi¿t c§m tÝ báo hay ngó ¿n TV, hÍ có thà ngÓi hàng giÝ nhìn m m vào mÙt iÃm vô hình. RÓi nh° có mÙt công t¯c °ãc b-t lên, hÍ chuyÃn sang tâm tr¡ng s§u não, b¯t §u than thân trách ph-n, ho·c gây om xòm të chuyÇn không âu. RÓi nh° nút iÁu khiÃn l¡i °ãc g¡t sang vË trí khác, hÍ l¡i áng yêu, xinh ¹p, ho¡t bát và lËch thiÇp. Ng°Ýi thuÙc cung Thiên Bình không thích tranh ch¥p nên th°Ýng °ãc ng°Ýi khác yêu quý. à tránh tranh ch¥p và nhïng chuyÇn không vui phát sinh, hÍ thích nhïng ph°¡ng pháp gi£i quy¿t v¥n Á nh¹ nhàng, không xung Ùt. Khuy¿t iÃm lÛn nh¥t cça hÍ là do dñ, không quy¿t oán. Khi éng tr°Ûc mÙt quy¿t Ënh, hÍ không ngëng cân nh¯c, phân tích, không bi¿t ph£i làm th¿ c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

277


BlogBook

1.4. December

nào cho ph£i. a sÑ ng°Ýi thuÙc cung Thiên Bình khi lña chÍn mÙt quy¿t Ënh úng cho mình th°Ýng do dñ lâu ¿n n×i có lúc viÇc lña chÍn không còn là c§n thi¿t nïa bßi vì mÙt ho·c vài ph°¡ng án ã h¿t tÓn t¡i. B±ng sñ ch-m rãi, vÛi nhïng lu-n gi£i b¥t t-n, tính thi¿u quy¿t oán cça mình, hÍ có thà làm cho ng°Ýi quy¿t oán và nóng n£y ph£i phát iên. Vì v-y mà hÍ dÅ cho ng°Ýi khác ¥n t°ãng r±ng hÍ l°Ýi nhác, nh°ng thñc ra hÍ không y¿u uÑi nh° v» bÁ ngoài. MÙt khi ã xác Ënh måc tiêu thì ham muÑn s½ trß nên vô cùng mãnh liÇt, chÉ là còn v°Ûng m¯c vÛi sñ do dñ trong lòng. [/spoiler]

Cung BÍ C¡p

Scorpio

Th§n Nông 24/10

22/11

Ng°Ýi tuÕi này là m«u ng°Ýi giàu nghË lñc, thông minh, linh ho¡t, nhiÁu sáng t¡o, nh°ng l¡i có nhiÁu tham vÍng. B£n tính th³ng th¯n, ding c£m, c°¡ng nghË giúp hÍ ch¥p nh-n mÍi gian lao thí thách v°ãt qua mÍi khó kh n. HÍ có tài tÕ chéc mÙt cách tr-t tñ, và iÁu khiÃn công viÇc mÙt cách c©n th-n. Ng°Ýi tuÕi này r¥t trÍng chï tín. Tuy nhiên khuy¿t iÃm cça hÍ là dÅ bË nÕi gi-n khi bi khiêu khích , r¥t dÅ bË xúc Ùng và r¥t dÅ th¥y r±ng mình bË xúc ph¡m. HÍ có tính thù dai, n¿u ai mà ã trót d¡i xúc ph¡m hay làm hÍ thiÇt thòi iÁu gì, thì hÍ s½ tìm ç mÍi cách à tr£ ia l¡i, mà còn g¥p 10 l§n ng°Ýi kia ã làm cho hÍ. Your life won t be the same! . Vì v-y hÍ th°Ýng trß nên ngoan cÑ, ít chËu nghe lÝi khuyên b£o hay t° v¥n cça ng°Ýi khác. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung HÕ Cáp r¥t có séc h¥p d«n trong tình c£m, có c£m giác nh¡y bén, cá tính kiên c°Ýng, luôn toàn tâm toàn ý, bÁ ngoài thì l¡nh lùng bí ©n nh°ng bên trong l¡i rñc lía. HÍ quan tâm tích cñc ¿n mÍi bình diÇn cça cuÙc sÑng, c£ nhïng m·t sáng l«n nhïng m·t tÑi, vì v-y trong sÑ hÍ có không ít c£ nhïng vË thánh cing nh° tÙi ph¡m. HÍ luôn giï °ãc sñ bình t)nh, không ho£ng hÑt, không cuÑng quít, vì bi¿t ch¯c r±ng hÅ nó muÑn iÁu gì thì s½ giành °ãc iÁu ó. Vì v-y HÕ Cáp có mÙt sñ tñ tin vô biên vào kh£ n ng cça b£n thân. HÍ làm viÇc gì cing r¥t kín áo, không muÑn à ng°Ýi khác th¥y rõ mình. Ng°Ýi thuÙc cung HÕ Cáp bi¿t cách làm chç c£m xúc, ¿n n×i ng°Ýi ta khó có thà hiÃu °ãc hÍ ang ngh) gì. Sñ xúc Ùng hay bÑi rÑi hi¿m khi xu¥t 278

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.4. December

hiÇn trên g°¡ng m·t hÍ. HÍ không hay c°Ýi, nh°ng ó là nhïng nå c°Ýi chân thành. HÍ sÑng r¥t th-t, c m thù sñ dÑi trá, gi£ t¡o, và không bao giÝ h¡ mình xu nËnh. N¿u b¡n thñc sñ muÑn bi¿t mình áng giá bao nhiêu, hãy hÏi ng°Ýi thuÙc cung HÕ Cáp. N¿u ng°Ýi ó nói r±ng b¡n có giÍng hát hay, b¡n có thà m¡nh d¡n thí nghiÇp ca s). N¿u ng°Ýi ó nói nå c°Ýi cça b¡n t°¡i và áng yêu nh° mÙt oá hoa ang nß, b¡n có thà tñ tin t·ng cho mÍi ng°Ýi nhïng nå c°Ýi cça mình. HÍ luôn rõ ràng, m¡ch l¡c nh° v-y, không hÁ pha °Ýng cho thuÑc á ¯ng khi nh-n xét vÁ ai. N¿u b¡n có ç b£n l)nh, hãy chú ý nghe ng°Ýi ó à ghi nh-n vÁ b£n thân. Trong lÝi nói ó s½ không có mÙt li chç quan, thiên vË. Chính vì th¿, HÕ Cáp có bao nhiêu ng°Ýi b¡n thì có b¥y nhiêu k» thù. B¡n không g·p ai ã quen bi¿t ng°Ýi thuÙc cung HÕ Cáp mà không có thái Ù. MÍi ng°Ýi xung quanh ho·c là fan nÓng nhiÇt, ho·c là Ñi thç không khoan nh°ãng, nh°ng c£ hai lo¡i trên Áu tôn trÍng anh ta. Ng°Ýi thuÙc cung HÕ Cáp bình t)nh, tháo vát, trung thành vÛi mong muÑn cça mình, không à tâm tÛi cách ngh) cça ng°Ýi khác. HÍ ngang ng°ãc, giÏi giï bí m-t và che d¥u chân t°Ûng, m°u k¿ tinh vi, tính cách thâm tr§m khi¿n ng°Ýi khác không oán °ãc. iÃm ·c s¯c nh¥t trong tính cách cça ng°Ýi thuÙc cung này là hÍ r¥t chuyên tâm, mÙt khi ã xác Ënh måc tiêu thì s½ theo uÕi ¿n cùng mÙt cách toàn tâm toàn ý. Sñ nh¡y bén b©m sinh t¡o cho ng°Ýi thuÙc cung này có trñc giác Ñi vÛi b¥t cé sñ viÇc nào, thông th°Ýng qua ánh m¯t §u tiên hÍ ã nh-n Ënh Ñi ph°¡ng là ng°Ýi tÑt hay x¥u. HÍ có ham muÑn Ùc chi¿m m¡nh m½ và r¥t hay ghen. HÍ không bao giÝ nh°Ýng cho k» khác cái mà hÍ ang ho·c Ënh n¯m giï. Ng°Ýi khác Ñi xí vÛi hÍ th¿ nào thì hÍ s½ mãi luôn ghi nhÛ. HÍ không bao giÝ quên nhïng gì tÑt ¹p, tí t¿ mà ng°Ýi khác ã làm cho hÍ, và sµn lòng Án áp h-u h)nh. Nh°ng cing úng nh° th¿, hÍ không bao giÝ quên nhïng xúc ph¡m và òn h¡i mà k» khác ã gây ra. HÍ r¥t ghi nhÛ h-n thù, dù là trong tình c£m hay trong nhïng l)nh vñc khác hÍ cing sµn lòng dùng thç o¡n l¡nh lùng à tr£ thù, vì v-y không nên ¯c tÙi vÛi hÍ. Ng°Ýi thuÙc cung này yêu th°¡ng r¥t rõ ràng. Khi yêu mÙt ng°Ýi, hÍ sµn lòng cho Ñi ph°¡ng t¥t c£, nh°ng n¿u bË Ñi ph°¡ng ph£n bÙi thì hÍ s½ không tiêc b¥t cé thé gì à ph£n kích l¡i. [/spoiler]

Cung Nhân Mã

Sagittarius

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

23/11

21/12 279


BlogBook

1.4. December

Ng°Ýi tuÕi này r¥t nhiÇt tình và l¡c quan, có ki¿n théc, thích tñ do, tri¿t lý sÑng cça hÍ là lanh lãi khôn khéo và h°ßng thå. HÍ có lòng tin, thích tìm hiÃu và thông c£m vÛi ng°Ýi khác. HÍ tí t¿, thành th-t, bi¿t cách Ñi xí nên °ãc nhiÁu ng°Ýi °a thích. Linh c£m cça hÍ khá bén nh¡y, nên hÍ có thà oán °ãc nhïng m°u mô, manh tâm lëa bËp hÍ. HÍ thích phiêu l°u m¡o hiÃm, °a thay Õi n¡i n chÑn ß, nên du lËch, i xa là sß thích cça hÍ. Nhïng nh°ãc iÃm cça hÍ là hay thay Õi, không bÁn chí, dÅ xúc Ùng nên dÅ bË chi phÑi bßi ng°Ýi khác. Vì có tính n¿t hay thay Õi này mà hÍ bË xem nh° là không có l-p tr°Ýng, hay không có tính quy¿t oán, và nhiÁu khi nh° vô trách nhiÇm. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung Nhân Mã thích tñ do, có khí ch¥t quý tÙc, kh£ng khái, thân thiÇn, lÝi nói và hành Ùng lËch thiÇp, nhã nh·n, cá tính l¡c quan vui v». Tuy nhiên hÍ quá tôn sùng tñ do, dÅ kích Ùng, tình c£m không chuyên nh¥t, thi¿u nh«n n¡i. Trong tính cách cça hÍ tÓn t¡i y¿u tÑ b¥t tuân quyÁn lñc, và luôn có ý muÑn nÕi d-y chÑng Ñi mÍi lÁ thói áp ·t. Vì thích tñ do, hÍ có khuynh h°Ûng sã bË giam lÏng, n¿u ß lâu mÙt ch× s½ c£m th¥y chán n£n buÓn bã. Dù vÁ tinh th§n hay trong Ýi sÑng thñc t¿, ng°Ýi thuÙc chòm sao này th°Ýng muÑn tìm hiÃu nhïng iÁu mÛi l¡, nhïng l)nh vñc mình ch°a bi¿t, cho r±ng cuÙc sÑng là do mÙt chu×i thách théc t¡o nên. VÛi b¥t cé viÇc gì hÍ cing r¥t hi¿u kó. Ng°Ýi thuÙc cung Nhân Mã giÏi suy ngh), thích chân lý và chính ngh)a, có tài sí dång ngôn ngï. Th°Ýng hÍ s½ nhìn vào nhïng viÇc mà n ng lñc mình không ç kh£ n ng ch¡m tÛi, coi ó là måc tiêu ¡n gi£n, dÅ ¡t à dÑc toàn séc theo uÕi. Tr°Ûc khi hoàn thành k¿ ho¡ch ci th°Ýng có xu h°Ûng vÙi vàng theo uÕi k¿ ho¡ch mÛi. HÍ xem trÍng lý t°ßng và °Ûc m¡. VÁ tình c£m, hÍ sã quan hÇ hôn nhân bó buÙc. HÍ là ng°Ýi dÅ c£m Ùng nên dÅ bË ng°Ýi xung quanh lãi dång. Sñ nhu nh°ãc cing là mÙt nh°ãc iÃm cça ng°Ýi thuÙc cung Nhân Mã, hÍ thi¿u kh£ n ng tñ kiÃm soát b£n thân. Ng°Ýi thuÙc cung Nhân Mã chÉ ngh) sao nói v-y, không muÑn quanh co, do ó có lúc chÉ vì nói th-t mà khi¿n ng°Ýi khác khó chËu, cho nên hÍ r¥t ít có ng°Ýi Óng tình. Trong §u hÍ ngh) gì thì ngoài l°ái nói v-y. Sñ thi¿u c©n trÍng trong lÝi nói ôi khi khi¿n hÍ ph£i tr£ giá. 280

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

1.4. December

Ng°Ýi thuÙc cung Nhân Mã a tài a nghÇ. HÍ là ng°Ýi có kh£ n ng chi¿t trung tÑt, th°Ýng xuyên làm viÇc trí óc ß nhiÁu l)nh vñc nên c§n ph£i v-n Ùng nhiÁu à gi£i trë áp lñc. Khi c£m th¥y mÇt mÏi, hÍ th°Ýng thay Õi công viÇc à có thà khôi phåc sinh khí. HÍ c§n tìm cách iÁu chÉnh khuy¿t iÃm không an ph-n, n¿u không thì trong sñ nghiÇp ho·c trong hôn nhân khó mà có °ãc k¿t qu£ mù mãn. Trong sÑ nhïng nét không dÅ chËu ß ng°Ýi thuÙc cung Nhân Mã, áng kà ¿n là: tính khí bùng nÕ, khác ng°Ýi, hay châm bi¿m, bÑc Óng, và ngoài ra sñ thi¿u iÁu Ù trong n, uÑng. [/spoiler]

Cung Ma K¿t

Capricornus

Nam D°¡ng 22/12

20/1

Ng°Ýi tuÕi này ·t n·ng v¥n Á danh vÍng, Ëa vË xã hÙi lên trên h¿t. HÍ th°Ýng hay lãi dång nhïng cuÙc giao t¿ à nâng cao Ëa vË xã hÙi cça hÍ lên. HÍ ngh) r±ng n¿u mß rÙng sñ giao thiÇp s½ em l¡i cho hÍ nhiÁu lãi nhu-n và quyÁn th¿. Vì v-y hÍ thích hãp vÛi Ýi sÑng cÙng Óng h¡n là mÙt mái gia ình ¡n thu§n. Ng°Ýi tuÕi này không thành công mau chóng, tuy v-y ch-m mà ch¯c. HÍ cing trung thành, tñ tin, b£o thç, hay nghi ngÝ, Á phòng. Có óc tÕ chéc, tinh khôn s¯c x£o, ¡n gi£n. Thích ho¡t Ùng cho cÙng Óng, t-p oàn nhiÁu h¡n. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung Ma K¿t có cá tính ·c biÇt, có kh£ n ng lý gi£i, l)nh hÙi và cing là Cung mÇnh có ph£n éng kém nh¥t trong m°Ýi hai chòm sao. HÍ chËu ñng kh¯c khÕ, c§n cù, thi¿t thñc, không khu¥t phåc, ti¿t kiÇm, ra séc làm viÇc, cuÙc sÑng bình th°Ýng không có gì ·c biÇt. HÍ có phong thái bình th£n, ít nÕi b-t, th°Ýng l³ng l·ng të xa quan sát mÍi viÇc, hi¿m khi tham dñ vào câu chuyÇn, l¡i càng hi¿m khi tham dñ các cuÙc tranh cãi. HÍ hoà mình vào bÑi c£nh xung quanh ¿n méc có lúc d°Ýng nh° vô hình. HÍ có tinh th§n Ùc l-p, nh°ng l¡i mÁm y¿u. Ng°Ýi thuÙc cung Ma K¿t tính tình c©n trÍng, áng tin c-y, nh«n n¡i, làm chuyÇn gì cing ¿n n¡i ¿n chÑn. HÍ hành Ùng không nhanh nh¡y l¯m, nh°ng có thà phát huy tinh th§n kiên nh«n khi g·p nghËch c£nh, të ó ¡t °ãc th¯ng lãi. HÍ sÑng kín áo, có kh£ n ng tÕ chéc tÑt, có tài lãnh ¡o, thích khÑng ch¿ ng°Ýi khác. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

281


BlogBook

1.4. December

HÍ hi¿m khi can thiÇp vào viÇc không ph£i cça mình, và không thích °a chuyÇn. HÍ không bao giÝ ra lÝi khuyên b£o n¿u không °ãc Á nghË. N¿u khi lÝi khuyên °ãc °a ra mà b¡n không thñc hiÇn, Ma K¿t s½ không nh¯c l¡i chuyÇn ó, chÉ th§m phàn nàn trong lòng vÁ sñ thiÃn c-n và nh¹ d¡ cça b¡n mà thôi. HÍ tëng b°Ûc làm âu ch¯c ¥y, luôn xem trÍng sñ công b±ng, hãp lý. HÍ th°Ýng dÑc h¿t toàn séc lñc theo uÕi Ëa vË và sñ nghiÇp, luôn nghiêm kh¯c vÛi b£n thân và ng°Ýi xung quanh, nh°ng th°Ýng vì quá th-n trÍng Ñi vÛi mÍi viÇc nên bÏ lá niÁm vui trong cuÙc sÑng. Ng°Ýi thuÙc cung này coi trÍng thà diÇn, nhìn bÁ ngoài không bao giÝ bi¿t °ãc suy ngh) trong lòng hÍ. Tâm t° hÍ luôn c£m th¥y bË éc ch¿, luôn c£m th¥y b£n thân ph£i gánh vác nhiÁu trÍng trách, th°Ýng không có ph£n éng tÑt vÛi nhïng lÝi khuyên cça ng°Ýi khác vì v-y mà cuÙc sÑng dÅ trß nên cô Ùc. CÑ ch¥p có thà nói là ·c tính lÛn nh¥t cça hÍ. Tinh th§n hÍ b£o thç, th°Ýng có quan niÇm truyÁn thÑng và thç cñu, Ñi vÛi nhïng ng°Ýi sùng bái tñ do, phóng khoáng thì khó có thà ch¥p nh-n. Dù là cách nhìn hay thái Ù Ñi vÛi sñ viÇc, hÍ th°Ýng có suy ngh) riêng, luôn kiên trì giï vïng ý ki¿n cça mình, không thích thÏa hiÇp tÛi méc nhiÁu khi trß nên ngoan cÑ. N¿u có thà ·t mình vào vË trí cça ng°Ýi khác mà suy ngh) thì s½ dÅ °ãc hoan nghênh h¡n. [/spoiler]

Cung B£o Bình

Aquarius

21/1

19/2

Ng°Ýi tuÕi này th°Ýng tÏ ra n ng Ùng, xây dñng nhïng gì c§n thi¿t cho b£n thân và gia ình cça hÍ. HÍ thích sñ công b±ng và ánh gía sñ công b±ng ¥y qua hành Ùng cça nhïng ng°Ýi chung quanh. HÍ r¥t chân th-t, thu÷ chung, có lòng vË tha, nhiÁu sáng ki¿n và nÕi b-t xu¥t s¯c khi hÍ còn tr» tuÕi. Tuy nhiên ôi khi hÍ tÏ ra b£o thç, và l¡i ngang b°Ûng. B£n ch¥t cça hÍ r¥t khó xác Ënh, vì hÍ th°Ýng hay thay Õi khi h¥p thå nhïng t° t°ßng mÛi. [spoiler] 282

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

Ng°Ýi thuÙc cung B£o Bình theo uÕi chân lý, tôn sùng tñ do và chç ngh)a nhân ¡o. HÍ thân thiÇn vÛi mÍi ng°Ýi nh°ng không g¯n bó keo s¡n. Thông minh, luôn h°Ûng tÛi t°¡ng lai, có trí tuÇ nh°ng thi¿u nhiÇt huy¿t, có lòng bác ái nh°ng l¡i lý trí và l¡nh lùng. Ng°Ýi thuÙc cung B£o Bình r¥t xem trÍng b¡n bè, Ñi vÛi b¡n bè, hÍ luôn trung thành, ít khi thay Õi tình c£m. HÍ luôn t¡o ¥n t°ãng cho ng°Ýi khác là nhân të, thân thiÇn, bi¿t thông c£m và dÅ th¥u hiÃu. Tuy v-y hÍ l¡i th°Ýng giï kho£ng cách vÛi ng°Ýi khác và h¡i khó hiÃu, mÙt m·t thì vui v» giúp á ng°Ýi khác, m·t khác l¡i giï sñ bàng quan cça k» éng ngoài khi¿n ng°Ýi khác khó thi¿t l-p mÑi quan hÇ thân tình vÛi hÍ. Ng°Ýi này l¥y sÑ l°ãng h¡n ch¥t l°ãng, và ít khi duy trì quan hÇ lâu dài, sâu s¯c vÛi ai. BÙ óc ham hiÃu bi¿t cça hÍ luôn tìm ra vô khÑi nhïng iÁu mÛi m», ch°a khám phá, ch³ng chËu gi-m chân mãi ß ch× ã nghiên céu rÓi. HÍ t¡o cho ng°Ýi khác ¥n t°ãng là mÙt ng°Ýi ôn hòa, bình t)nh và có kh£ n ng quan sát khách quan, nh°ng bên trong cing tiÁm ©n tính tình ngang b°Ûng. Khát khao tìm ¿n tri théc cça hÍ r¥t mãnh liÇt và tích cñc, hÍ giï °ãc ý chí kiên Ënh và kh£ n ng phán oán công b±ng. Vì có tính tình th³ng th¯n, c°¡ng trñc nên hÍ r¥t ghét nhïng k» a dua, bã á. HÍ nói ý ki¿n cça mình mÙt cách th³ng thëng, nh°ng không bao giÝ ép buÙc ng°Ýi khác ph£i theo. Ng°Ýi này tôn trÍng cá tính, và cho r±ng mÍi ng°Ýi °ãc tñ do hành xí theo cách mà mình muÑn. Thái Ù céng r¯n cça sao B£o Bình dÅ bË hiÃu nh§m thành vô tình vô ngh)a, dÅ £nh h°ßng lÛn tÛi các mÑi quan hÇ cça hÍ. Ng°Ýi thuÙc cung B£o Bình không b±ng lòng vÛi hiÇn thñc, r¥t hay thay Õi, viÃn vông. Ñi vÛi hÍ, cuÙc sÑng là mÙt th¿ giÛi §y bí hiÃm c§n °ãc gi£i áp. HÍ muÑn mÍi m·t trong cuÙc Ýi mình luôn có sñ thay Õi, luôn òi hÏi nhïng iÁu tÑt ¹p, luôn có quan niÇm mÛi. Ng°Ýi sinh cung này th°Ýng bË phê phán vÁ tính khí khó l°Ýng. HÍ thích nói n ng, hành Ùng theo cách mình muÑn, không th¥y c§n ph£i báo tr°Ûc cho ai. Trong m°Ýi hai chòm sao, chòm sao B£o Bình có thà nói là lý trí nh¥t. HÍ có thà thay Õi góc quan sát sñ v-t b¥t cé lúc nào, có thà phân tích khéo léo vÛi nhïng v¥n Á phéc t¡p và dñ oán chính xác nhïng k¿t qu£ có thà x£y ra. Ý ngh) cça hÍ không muÑn bË trói buÙc bßi b¥t cé iÁu gì. Ng°Ýi này khó n¯m giï nh° thÏ hoang. T° t°ßng h¡y xa ¿n n×i ng°Ýi th°Ýng khó theo kËp. Ng°Ýi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

283


BlogBook

1.4. December

thuÙc cung B£o Bình có thiên h°Ûng °a mÍi thé vào phân tích các tình huÑng, ng°Ýi quen cing nh° ng°Ýi không quen. BË cuÑn hút vào viÇc tìm tòi lÝi gi£i cho các bài toán, hÍ có thà trß nên tÍc m¡ch và thi¿u t¿ nhË ¿n ng¡c nhiên. [/spoiler]

Cung Song Ng°

Pisces

20/2

20/3

Ng°Ýi tuÕi Song Ng° r¥t qu£ng ¡i, dÅ m¿n, mÁm mÏng và bao dung, hÍ có mÙt lòng të ái bao la, hÍ th°Ýng hay quên mình và à hy sinh cho ng°Ýi khác; ôi khi hÍ nh-n chËu nhïng thiÇt thòi à Õi l¥y sñ an bình n¡i ng°Ýi chung quanh. HÍ là ng°Ýi có nhiÁu cao vÍng và th°Ýng muÑn thoát ra nhïng ràng buÙc chung quanh. Ng°Ýi tuÕi này là m«u ng°Ýi có nhiÁu m¡ mÙng, nh¡y c£m, và hay l°áng lñ tr°Ûc khi quy¿t Ënh. Ðó là do hÍ Ã c£m tình lôi kéo hÍ h¡n là nhÝ vào nhïng suy lu-n cça lý trí. Chính vì th¿, nên ng°Ýi tuÕi này ph£i coi chëng Á phòng nhïng tr°Ýng hãp bË lãi dång bßi ng°Ýi khác. Tuy nhiên, hÍ có tài n nói bén nh¡y, và có tài hoà gi£i nhïng b¥t Óng mÙt cách tÑt ¹p. Ph§n ông nhïng ng°Ýi tuÕi này th°Ýng thích làm nghÁ tñ do, và không thích nhïng chéc vå chÉ huy lâu dài. Vì thông minh thiên phú và có kh£ n ng hÍc hÏi mau chóng, hÍ thích hãp vÛi các nghÁ nh° y, d°ãc, giáo dåc, kù s°. [spoiler] Ng°Ýi thuÙc cung Song Ng° r¥t giàu tình c£m, a tình lãng m¡n, nhân të và dËu dàng, có trái tim l°¡ng thiÇn, sµn sàng hy sinh b£n thân. HÍ có tính cách hiÁn hòa, có trñc giác và tính nghÇ thu-t. Tuy v-y hÍ hay thay Õi, ý chí không vïng vàng, dÅ bË ng°Ýi xung quanh tác Ùng mà °a ra nhïng phán oán, quy¿t Ënh không chính xác. Tính tình hÍ nh¡y c£m, có t° t°ßng thoát tåc nh°ng không sát vÛi thñc t¿, th°Ýng có khuynh h°Ûng chÑi bÏ hiÇn thñc. Ng°Ýi thuÙc cung Song Ng° tính tình h¡i tr» con, thích m¡o hiÃm và §y mÙng t°ßng ngông cuÓng, có v» nông nÕi bÙp chÙp. HÍ có khuynh h°Ûng quá lãng m¡n, dÅ c£m Ùng bßi nhïng chuyÇn nhÏ nh·c. MÙt bông hoa, ngÍn cÏ hay mÙt cuÑn sách hay là ç à hÍ có thà khen ngãi không ngÛt. HÍ không chËu °ãc sñ gò bó, ghét k÷ lu-t nghiêm kh¯c và cuÙc sÑng ¡n iÇu, không thay Õi. Tính cách hÍ mÁm y¿u, không quy¿t oán, không bi¿t 284

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


1.4. December

BlogBook

cách të chÑi ng°Ýi khác. HÍ th°Ýng éng núi này trông núi nÍ, không có måc tiêu vïng ch¯c, không kiên Ënh và dÅ chán n£n. Dña vào kh£ n ng trñc giác b©m sinh, ng°Ýi thuÙc cung Song Ng° không có mÙt chút kiên trì bÁn bÉ nào, cé thçng th³ng b¡i theo dòng n°Ûc, b±ng lòng vÛi nhïng gì mà cuÙc sÑng tñ nhiên mang ¿n. R¥t ít ng°Ýi sinh cung này có kh£ n ng ¥u tranh vÛi hoàn c£nh, v°ãt qua lñc c£n cça dòng ch£y, nh°ng chính nhïng ng°Ýi hi¿m hoi ó s½ ¡t °ãc sñ hài hoà và h¡nh phúc lÛn lao. HÍ giàu tình th°¡ng, dÅ c£m thông, có thà dÑc lòng vì ng°Ýi khác. Trong tình th°¡ng và thiÇn c£m cça mình, hÍ không phân biÇt nhïng ai thñc sñ xéng áng và nhïng k» hoàn toàn không xéng áng vÛi iÁu ó. HÍ giúp á t¥t c£. Tình c£m cça hÍ sâu s¯c và mãnh liÇt, bão táp b¥t ngÝ và có xu h°Ûng thay Õi th¥t th°Ýng nh° sóng biÃn. HÍ r¥t quan tâm tÛi ng°Ýi xung quanh, th³ng th¯n và lôi cuÑn, có thà t¡o cho b¡n bè c£m giác ¥m áp. HÍ có thà khéo léo hiÃu ý ng°Ýi khác, dña vào s¯c m·t, biÃu hiÇn mà oán °ãc tâm t° ng°Ýi xung quanh. Tuy v-y có nhiÁu lúc vì không hiÃu b£n thân mà hÍ có thà tñ gây áp lñc cho mình, chuyÃn sñ téc gi-n cça b£n thân thành gây gÕ vô lý vÛi ng°Ýi khác. Vi khí m¡nh nh¥t cça ng°Ýi thuÙc cung Song Ng° là tính nghÇ thu-t. NhÝ nó, hÍ có thà che gi¥u nhïng c£m xúc mà hÍ không muÑn lÙ cho ng°Ýi ngoài, và có thà biÃu hiÇn thái Ù thñc sñ cça mình Ñi vÛi iÁu gì mà không muÑn diÅn ¡t công khai. [/spoiler]

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

285


BlogBook

286

1.4. December

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


Chapter 2 2010 2.1

May

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

287


BlogBook

Sñ Xung Kh¯c Giïa Các Cung và Lý Do

2.1. May (2010-05-09 06:13)

- Henry Long Nguyen

Lý do cça chuyÇn không hãp nhau giïa cung này vÛi cung kia trong Tí Vi Hoàng ¡o là iÁu °ãc nhìn th¥y tr°Ûc qua gi£i thích Logic të viÇc chÉ ra nhïng ·c tr°ng trong tính cách mà-s½-ho·c-có thà d«n ¿n Ñi nghËch giïa các cung vÛi nhau. Tuy nhiên tài liÇu này không mang tính kh³ng Ënh mà chÉ mang tính tham kh£o. ViÇc chÉ ra nhïng iÃm không hãp nhau có måc ích cho b¡n th¥y và tñ kh¯c phåc n¿u g·p ph£i nhïng tình huÑng t°¡ng tñ trong nhïng mÑi quan hÇ th°Ýng nh-t cça cuÙc sÑng.

B¡ch D°¡ng Bò c¡p: T°ßng chëng hai ng°Ýi có nhiÁu iÃm chung nh°ng ó chÉ là nét biÃu 288

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


2.1. May

BlogBook

hiÇn bên ngoài, thñc ch¥t bên trong th°Ýng mâu thu«n S° tí: Khi bên nhau có thà c£m nh-n niÁm vui trong cuÙc sÑng nh°ng mÙt khi bñc téc thì l¡i gây chi¿n vÛi d°¡ng c°u. Cñ gi£i: V» bÁ ngoài t°ßng chëng là ng°Ýi sÑng khoan dung nh°ng thÝi gian dài có l½ s½ không thà chËu ñng nÕi sñ kích Ùng quá m¡nh cça ng°Ýi thuÙc cung này. Xí Nï: hoàn toàn trái ng°ãc nhau. Bên thì vô t° phóng khoáng, bên thì nh¡y c£m, hay suy ngh). MÙt khi nhìn th¥y nhau, hÍ dÅ c£m th¥y vô cùng khó chËu, và B¡ch D°¡ng s½ càng không thà chËu °ãc viÇc Xí Nï c¡nh khóe, chÉ trích mình. Xung Ùt r¥t dÅ x£y ra. Kim Ng°u Song ng°: Khi k¿t hãp cùng cung này s½ có séc thu hút l«n nhau, nh°ng n¿u kim ng°u thi¿u chút lãng mãn s½ làm cung song ng° không chËu nÕi. B£o bình: Cung kim ng°u vì x¥u hÕ mà t¡o chút kho£ng cách, iÁu này làm cung b£o bình t°ßng b¡n Ùc l-p, khi bên nhau s½ bi¿t °ãc sñ khác biÇt. Nhân mã: M·c dù có nhiÁu câu chuyÇn à nói nh°ng ôi khi l¡i gi-n cá chém thÛt khi¿n cung kim ng°u không chËu nÕi. S° Tí: MÙt ng°Ýi là vua céng §u, mÙt ng°Ýi chÉ sùng bái b£n thân, cuÙc chi¿n giïa Kim Ng°u và S° Tí là cuÙc chi¿n sÑng còn. Kim Ng°u r¥t kiên quy¿t, mÙt khi ã quy¿t Ënh thì không gì có thà làm lung lay. S° Tí thì luôn cho r±ng mình úng, không quan tâm ý ki¿n cça ng°Ýi khác có lý hay không. N¿u ß cùng mÙt Ùi, khi bàn vÁ mÙt sách l°ãc nào ó, viÇc thÑng nh¥t ý ki¿n giïa Kim Ng°u và S° Tí là vô cùng khó kh n, hÙi tr°Ýng àm phán có thà bi¿n thành chi¿n tr°Ýng. Song Sinh Xí nï: Hai bên Áu hi¿u kó nh° éa tr», làm viÇc gì cing hÏi ¿n cuÑi cùng. Nh°ng thÝi gian dài s½ phát hiÇn cung xí nï có måc ích s½ không thà chËu c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

289


BlogBook

2.1. May

°ãc cá tính bi¿n Õi cça cung song sinh. Bò c¡p: Cung song sinh làm nhïng ng°Ýi thuÙc cung bò c¡p không có c£m giác an toàn. S° tí: Hai ng°Ýi Áu thích ch¡i, nh°ng trên thñc t¿ cung s° tí th°Ýng hay ghen và khi¿n song sinh khó chËu. Ma K¿t: Song Tí và Ma K¿t g·p nhau giÑng nh° cuÙc ¥u giïa con cáo non l°ái ngÍt nh° °Ýng và con cáo già m·t không bi¿n s¯c. Song Tí mÓm mép tép nh£y khi¿n cho Ma K¿t th¥y vô cùng ngéa tai, muÑn xông ¿n cho mÙt bài hÍc. Ma K¿t thì m·t l¡nh nh° tiÁn, céng §u b£o thç, khi¿n Song Tí khó kìm nén b£n thân, chÉ muÑn cho Ma k¿t mÙt tr-n t¡i bÝi khói lía. Cñ Gi£i Nhân mã: Sñ ho¡t bát cça nhân mã thu hút sñ chú ý cça cñ gi£i, nh°ng sÑng måc ích s½ khi¿n cñ gi£i c£m th¥y khó chËu, k¿t qu£ th°Ýng là chia cách. B¡ch D°¡ng: LÝi nói th°Ýng trñc ti¿p, cuÑi cùng c£ hai bên Áu bË tÕn th°¡ng. B£o Bình: MÙt ng°Ýi thiên vÁ tình c£m, mÙt ng°Ýi thiên vÁ lý trí nên à tránh các r¯c rÑi, tÑt nh¥t hai ng°Ýi này nên sÑng ß hai cñc cça trái ¥t. B£o Bình cho r±ng quan iÃm chÉ yêu mÙt ng°Ýi cça Cñ Gi£i là ngu ngÑc, còn Cñ Gi£i l¡i th¥y quan iÃm tình yêu có thà làm cho ng°Ýi yêu cing nh° b¡n bè có thà cùng nhau chia s» là vô lý. Ng°Ýi nói lý, k» nói tình, ng°Ýi nói ham muÑn, ng°Ýi kà tiÁn b¡c& úng là ông nói gà bà nói vËt, không ai chËu nh°Ýng ai. S° Tí Ma k¿t: Thñc t¿ sñ th-n trÍng cça hÍ thu hút cung s° tí, nh°ng lâu d§n cing khi¿n hÍ chán n£n. Hai bên Áu có sñ kiên trì và cÑ ch¥p l«n nhau nên c£m th¥y mÇt mÏi mà chia cách. Nhân mã: hai bên Áu thích vui ch¡i, nh°ng nhân mã tñ do l¡i hay nói lÝi trñc ti¿p s½ khi¿n s° tí b¥t Ùng, th°Ýng cho r±ng b£n thân mình bË m¥t m·t. 290

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


2.1. May

BlogBook

Xí Nï Song sinh: Cung song sinh bôn ba té xé th°Ýng khi¿n cung xí nï không có c£m giác an toàn, cuÑi cùng cung song sinh th°Ýng bË á và không thà hiÃu °ãc lý do. Kim ng°u: Xí nï th°Ýng quan tâm và chÉ bi¿t dính ¿n ng°Ýi yêu, nh°ng có lúc kim ng°u muÑn yên t)nh s½ không chËu nÕi sñ qu¥y nhiÅu cça ng°Ýi thuÙc cung xí nï. Nhân mã: Cung nhân mã yêu thích tñ do k¿t hãp vÛi xí nï là mÙt sñ sai l§m. Vì xí nï th°Ýng là ng°Ýi luôn bi¿t hi¿n dâng không ngëng, con nhân mã l¡i thích tháo ch¡y và cuÙc sÑng h°Ûng ra bên ngoài.

Thiên Bình Kim ng°u: Hai bên Áu có nhïng th©m mù quan, thÝi gian dài s½ phát hiÇn ra nhïng m·t không t°¡ng Óng giïa hai bên. Xí nï: Thiên bình th°Ýng l°u luy¿n tình khi¿n xí nï không chËu nÕi. Song Ng°: Thiên Bình yêu cái ¹p, yêu hòa bình, Song Ng° lãng m¡n, ngây th¡. C£ hai chòm sao này Áu vô cùng dËu dàng, nï tính, vÁ lý mà nói có v» hãp. Nh°ng thñc t¿ hÍ l¡i giÑng nh° hai cåc nam châm cùng cñc thì ©y nhau. Khi g·p tai n¡n, hÍ Õ l×i cho nhau, thoái thác trách nhiÇm; khi g·p khó kh n hay nguy hiÃm thì ch¡y trÑn r¥t nhanh. Khi có viÇc c§n gi£i quy¿t, hÍ mÉa mai Ñi ph°¡ng nhát gan, không dám éng lên làm gì. Nhïng ng°Ýi éng bên n¿u không muÑn ch¿t uÑi bßi n°Ûc bÍt cça hÍ, tÑt nh¥t nên ki¿m áo m°a hay thé gì ó có thà b£o vÇ mình tr°Ûc khi xem tr-n chi¿n. Bò C¡p B£o bình: Cung này s½ c£m th¥y nhân mã vëa th§n bí l¡i vëa l¡nh lùng, nh°ng trên thñc t¿ khi chung sÑng b¡n s½ làm cung b£o bình c£m th¥y ngh¹t thß. Thiên bình: Thiên bình có lúc khi¿n bò c¡p nÕi g-n §m §m và c£m th¥y không có c£m giác an toàn. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

291


BlogBook

2.1. May

Nhân Mã: HÕ Cáp v» m·t tr§m ngâm giÑng nh° mÙt th§y giáo nghiêm kh¯c, Nhân Mã vui v» tinh nghËch nh° mÙt hÍc sinh. Khi mÍi ng°Ýi ch m chú nghiêm túc, nhìn th¥y Nhân Mã nh° mÙt éa tr» nghËch ngãm ngoài hành lang, HÕ Cáp liÁn muÑn cho vài g-y. Nhân Mã thì luôn hô to kh©u hiÇu tñ do muôn n m , nhìn th¥y HÕ Cáp cau có là th¥y tåt h¿t c£ héng. Nhân Mã S° tí: Sñ nhiÇt tình cça cung s° tí và nhân mã ã hòa hãp thì hòa hãp nh°ng mÙt khi cãi nhau l¡i càng §m ) h¡n. Cñ gi£i: Sñ thu§n khi¿t cça cñ gi£i g·p sñ nhiÇt tình cça nhân mã s½ em ¿n mÙt b¯t §u ngÍt ngào. Nh°ng lâu d§n cñ gi£i s½ c£m th¥y không có c£m giác an toàn khi bên c¡nh nhân mã. Ma K¿t Song ng°: Ma k¿t th°Ýng thay Õi th¥t th°Ýng th°Ýng khi¿n song ng° au th°¡ng, còn song ng° khi¿n ma k¿t không có c£m giác an toàn. Song sinh: Cung song sinh thích náo nhiÇt bay nh£y bên ngoài ôi lúc khi¿n cung ma k¿t không chËu nÕi. B£o Bình Xí nï: Lúc b¯t §u có nhiÁu ti¿n triÃn vÛi nhau, nh°ng thÝi gian dài b£o bình s½ c£m th¥y xí nï thích nhïng vån v·t mà c£m th¥y buÓn chán. Song ng°: Sñ dËu dàng cça song ng° khi¿n b£o bình vëa yêu vëa h-n. Song Ng° Bò c¡p: K¿t hãp vÛi song ng° s½ là nhïng tay cao thç trong tình yêu, nh°ng chính vì th¿ hai bên Áu sã c£m giác không an toàn. Thiên bình: Th°Ýng vì hiÃu l§m mà chia tay. 292

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


2.2. November

BlogBook

[box type="warning"]* Các Cung nào c£m th¥y ph§n cça mình h¡i thi¿u thông tin thì xem qua các cung khác à Ñi chi¿u.[/box]

Có thà th¥y, cá tính khác nhau quá cing không tÑt, mà giÑng nhau quá cing không hay. LÝi khuyên dành cho chúng ta là bi¿t mình bi¿t ng°Ýi, nh° th¿ s½ kh¯c phåc nh°ãc iÃm cça mình cing nh° cça ng°Ýi. à trß thành ng°Ýi thân thiÇn °ãc ng°Ýi khác yêu m¿n, viÇc §u tiên cça b¡n là hiÃu và tôn trÍng nhïng ng°Ýi xung quanh.

2.2

November

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

293


BlogBook

·c

iÃm riêng nhïng cung Hoàng

2.2. November

¡o

(2010-11-30 19:14)

- Henry Long Nguyen

M×i mÙt cung Hoàng ¡o có m×i mÙt ·c iÃm riêng, sau ây là mÙt sÑ ·c iÃm vui vÁ các cung Hoàng ¡o: Cung hoàng ¡o handsome nh¥t: Thçy bình Cung hoàng ¡o beautiful nh¥t: Th§n nông Cung hoàng ¡o r¡ng rá nh¥t: Thiên bình, Thçy bình, Song tí. Cung hoàng ¡o dÅ th°¡ng nh¥t: Song ng° Cung hoàng ¡o ho¡t bát nh¥t: B¡ch d°¡ng, Thçy bình, Nhân mã. Chuyên tâm nh¥t: Kim ng°u, Th§n nông, Cñ gi£i. Lãng tí nh¥t: Song tí, Nhân mã, Thçy bình. Th-n trÍng và vïng vàng nh¥t: Ma k¿t, Kim ng°u, Th§n nông. Cung hoàng ¡o lãng m¡n nh¥t: Song ng°, Thiên bình, Song tí. Cung hoàng ¡o mÙc m¡c nh¥t: Ma k¿t, Kim ng°u. Cung hoàng ¡o l¯m lÝi nh¥t: Xí nï, Cñ gi£i, Nhân mã. Cung hoàng ¡o l°Ýi bi¿ng nh¥t: Thiên bình: Kim ng°u, Cñ gi£i. Cung hoàng ¡o bác ái nh¥t: Thçy bình, Thiên bình. Cung hoàng ¡o bác hÍc nh¥t: Kim ng°u, Xí nï, S° tí. Cung hoàng ¡o ti¿t kiÇm nh¥t: Ma k¿t, Kim ng°u. Cung hoàng ¡o thích s¡ch s½ nh¥t: Xí nï, Thiên bình, Ma k¿t. 294

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


2.2. November

BlogBook

Cung hoàng ¡o dËu dàng nh¥t: Cñ gi£i, Song ng°. Cung hoàng ¡o bá ¡o nh¥t: S° tí.

Cung hoàng ¡o yêu thích cái ¹p nh¥t: Thiên bình, Song ng°, Kim ng°u. Cung hoàng ¡o hài h°Ûc nh¥t: Song tí, Thiên bình, B¡ch d°¡ng. Cung hoàng ¡o có trách nhiÇm nh¥t; Xí nï, Ma k¿t, Th§n nông. Cung hoàng ¡o thích n uÑng nh¥t: Kim ng°u, Thiên bình, Cñ gi£i. Cung hoàng ¡o thích ch¡i ùa nh¥t: Thçy bình, B¡ch d°¡ng, Nhân mã. Cung hoàng ¡o th-t thà nh¥t: Kim ng°u, Ma k¿t, Cñ gi£i. Cung hoàng ¡o ¡i l°ãng nh¥t: S° tí, Thçy bình, Song tí Cung hoàng ¡o tñ ¡i nh¥t: S° tí, B¡ch d°¡ng, Th§n nông c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

295


BlogBook

2.2. November

Cung hoàng ¡o háo s¯c nh¥t: Song ng°, Th§n nông, S° tí Cung hoàng ¡o giàu có nh¥t: Ma k¿t, Thiên bình, Th§n nông. ¡i tr°ãng phu nh¥t: Kim ng°u. Bà vã tuyÇt vÝi nh¥t: Kim ng°u. Ông bÑ tuyÇt vÝi nh¥t: S° tí. Bà m¹ tuyÇt nh¥t: Cñ gi£i. Ng°Ýi tình tuyÇt nh¥t: Song tí. Vú em tuyÇt nh¥t: Song ng°. §u b¿p cë khôi nh¥t: Kim ng°u, Thiên bình. Tay sát thç cë khôi nh¥t: Cñ gi£i. Công b±ng nh¥t: Thiên bình. Không có chç ki¿n nh¥t: Cñ gi£i, Song ng°. T° t°ßng tÑt nh¥t: Thçy bình, B¡ch d°¡ng. Yêu thích thà diÇn nh¥t: S° tí. Hay dùng mánh khóe nh¥t: Thçy bình, Nhân mã. Bi¿t qu£n lý tài chính nh¥t: Kim ng°u. Fair play nh¥t: Nhân mã, B¡ch d°¡ng. Bi¿t n¯m b¯t thÝi c¡ nh¥t: Thiên bình, Song tí, Nhân mã Không chú ý ¿n n m·c nh¥t: B¡ch d°¡ng, Nhân mã. 296

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


2.2. November

BlogBook

Có thù nh¥t Ënh ph£i tr£: Th§n nông V-n Ùng viên tuyÇt vÝi nh¥t: Nhân mã. Bi¿t làm n nh¥t: Ma k¿t. Làm nhân viên bán hàng tuyÇt nh¥t: Song tí. Nhà khoa hÍc tuyÇt nh¥t: Thçy bình. Cung hoàng ¡o s¡ch s½ nh¥t: Xí nï. Không bi¿t cách xoay trß theo tình hình nh¥t: Kim ng°u, Ma k¿t, Th§n nông, Xí nï. Thích làm anh c£ nh¥t (và luôn làm tÑt nh¥t): B¡ch d°¡ng. Thích mua Ó lung tung không tính toán nh¥t: Song ng°, Song tí. Ham cça r» nh¥t: Nhân mã, Cñ gi£i.Thích nÕi nóng b¥t th°Ýng nh¥t: Nhân mã, B¡ch d°¡ng. Thích chÍc c°Ýi ng°Ýi khác nh¥t: Xí nï, B¡ch d°¡ng. Bi¿t n¯m b¯t thÝi cuÙc à chuyÃn bi¿n nh¥t: Song tí, Thiên bình, Thçy bình. Thích tñ t¡o dñng c¡ nghiÇp nh¥t: Th§n nông, Thçy bình, S° tí. Ham công ti¿c viÇc nh¥t: Kim ng°u, Ma k¿t, Xí nï. Khó phåc hÓi sau khi th¥t tình nh¥t: Ma k¿t, Kim ng°u, Th§n nông. DÅ phát sinh tình yêu giïa th§y và trò nh¥t: Song ng°, Ma k¿t. Cung hoàng ¡o khi vui ùa crazy nh¥t: B¡ch d°¡ng, Song tí, Nhân mã.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

297


BlogBook

298

2.2. November

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


Chapter 3 2011 3.1

February

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

299


BlogBook

T-t

X¥u

3.1. February

Cça

Các

Cung

Hoàng

¡o

(2011-02-08 13:01)

- Henry Long Nguyen

Chú ý: Nhïng liÇt kê d°Ûi ây chÉ mang tính ch¥t th° gi£n và gi£i trí! * T-t x¥u: B¡ch D°¡ng: không bao giÝ Ã ý tÛi c£m nh-n cça ng°Ýi khác Kim Ng°u: không có gì làm hay tñ r°Ûc bñc téc vào ng°Ýi Song Tí: hay giß thói khôn v·t Cñ Gi£i: tính toán quá chi li S° Tí: không coi ai ra gì Xí Nï: chÉ °ãc cái giÏi bÛi lông tìm v¿t Thiên Bình: trÑn tránh trách nhiÇm Th§n Nông: thích tr£ thù Nhân Mã: tính khí th¥t th°Ýng Ma K¿t: quá nghiêm túc Thçy Bình: giÏi gi£ bÙ Song Ng°: không thi¿t thñc, thi¿u trách nhiÇm 300

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.1. February

BlogBook

* Nguyên nhân d«n tÛi tuyÇt vÍng: B¡ch D°¡ng: bË chèn ép dìm hàng Kim Ng°u: khÑn Ñn vì tiÁn b¡c Song Tí: áp lñc të gia ình Cñ Gi£i: bi¿n cÑ gia ình S° Tí: bË ph£n bÙi Xí Nï: ng°Ýi yêu không chung thçy + công viÇc không thu-n lãi c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

301


BlogBook

3.1. February

Thiên Bình: do dñ giïa nhïng lña chÍn Th§n Nông: phát hiÇn Ýi mình không có måc tiêu Nhân Mã: không có tñ do Ma K¿t: ng°Ýi yêu mê ng°Ýi thân c-n cça mình Thçy Bình: cuÙc sÑng không có gì mÛi m» Song Ng°: không °ãc ng°Ýi yêu quan tâm ch m sóc * Lý do v«n Ùc thân B¡ch D°¡ng: tính cách nông nÕi, hay có màn "ti¿ng sét ái tình". N¿u dè d·t h¡n trong viÇc theo uÕi ái tình thì sau này s½ ít cãi vã h¡n. Kim Ng°u: b¡n luôn ngh) r±ng duyên ph-n s½ tÛi ki¿m b¡n, nh°ng thé b¡n chÝ ãi ch°a ch¯c ã có k¿t cåc tÑt ¹p. Tình yêu là ph£i tñ giành l¥y, bßi vì có nhïng ng°Ýi cho dù b¡n có âm th§m làm cho hÍ bao nhiêu thì cing ch³ng có ph£n éng gì ráo , cho nên muÑn h¡nh phúc thì ph£i tñ i mà tìm l¥y. Song Tí: b¡n có r¥t nhiÁu chiêu trong chuyÇn tình c£m, t¡o ra nhïng iÁu mÛi m» là chìa khóa à chi¿n th¯ng trong tình yêu, tuy v-y con dao hai l°ái này cing s½ có lúc s½ ph£n b¡n, vì có thà b¡n chÉ tò mò hi¿u kì thôi, ché không ch¯c ch¯n r±ng ng°Ýi ang éng bên c¡nh có ph£i là ng°Ýi b¡n thñc sñ c§n hay không, vì v-y nên b¡n vÙi vàng ch¡y trÑn trß l¡i làm ki¿p Ùc thân. Cñ Gi£i: khi tình yêu ¿n, ëng suy ngh) quá nhiÁu, bßi thñc ra tình yêu là chuyÇn h¿t séc ¡n gi£n. N¿u b£n thân b£n cing không thà cho mình c£m giác an toàn thì ch³ng ai có thà cho b¡n h¿t. L¡c quan lên, n¿u g·p ph£i khó kh n gì cing ëng ôm §u suy ngh) 1 mình, cé thí cùng nhau Ñi m·t i. ëng có ngh) là ai cing nh¡y c£m nh° b¡n! 302

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.1. February

BlogBook

S° Tí: trong m¯t ng°Ýi ta, b¡n là vua, b¡n là chç, b¡n là superstar. Tuy nhiên ít nh¥t cing ph£i cho ng°Ýi ta mÙt chút không gian à thß, mÙt chút tình th°¡ng ché! Làm fan hâm mÙ cça b¡n mÇt bÏ cha, ph£i trung thành vô iÁu kiÇn vÛi b¡n, l¡ ph£i ghen tuông giành gi-t vÛi nhïng fan cuÓng khác. Giïa lúc ng°Ýi ta mÇt mÏi mà b¡n cé ¡ ra, chúng ch¡y là ph£i! Xí Nï: mÙt câu thôi: kén cá chÍn canh ch¿t mã Thiên Bình: vì có nhiÁu chÍn lña nên phân vân không bi¿t chÍn ai. Ngh) quá nhiÁu thành ra ng°Ýi ta ch¡y h¿t. Th§n Nông: tình yêu cing giÑng nh° cát, vÑc nh¹ nhàng tëng chút mÙt s½ °ãc nhiÁu h¡n ra séc vÑc §y mÙt n¯m. Nhân Mã: lá rÓi s½ rång vÁ cÙi, chim rÓi s½ quay vÁ tÕ. ëng quá tñ tin r±ng khi quay §u l¡i, ng°Ýi ó v«n éng chÝ b¡n, coi chëng mÙt lúc nào ó quay §u l¡i thì ch³ng còn gì nïa. Tñ do r¥t quan trÍng, nh°ng giá trË cça tình yêu còn quan trÍng h¡n. Cing ëng có cái kiÃu nh·t mÙt n¯m mè en ra i, quay §u l¡i mÛi phát hiÇn ra d°a h¥u ¯t h¡n. Të nay hãy bi¿t quý trÍng tình c£m cça mình nhá. Ma K¿t: Công viÇc quan trÍng th-t ¥y, công viÇc theo b¡n suÑt nía cuÙc Ýi. Nh°ng ëng quên tình yêu theo b¡n suÑt c£ cuÙc Ýi c¡, cái nào n·ng h¡n hãy tñ mình suy xét Thçy Bình: "ko ç yêu, ko an toàn" Song Ng°: r¥t nhiÁu ng°Ýi v«n th¥t b¡i tr°Ûc nhïng chuyÇn hÍ r¥t giÏi. Sñ lãng m¡n là chìa khóa à h°ßng thå tình yêu ché không ph£i là cái hÙp có thà trói ch·t tình yêu. Khi tình c£m ti¿n triÃn lên mÙt méc cao h¡n, cái nó c§n ko chÉ là sñ lãng m¡n v©n v¡, mà là mÙt cuÙc sÑng Ýi th°Ýng thñc sñ. CuÙc Ýi không giÑng nh° phim £nh, ko ph£i lúc nào cing là êm Ám du d°¡ng ho·c rñc rá s¯c màu! * Sã m¥t gì nh¥t: c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

303


BlogBook

3.1. February

B¡ch D°¡ng: ding khí Kim Ng°u: tiÁn Song Tí: tñ do Cñ Gi£i: gia ình S° Tí: lòng tñ trÍng Xí Nï: ng°Ýi l¯ng nghe mình Thiên Bình: lí trí Th§n Nông: b¡n bè Nhân Mã: nhïng gì ang sß hïu Ma K¿t: tñ tin Thçy Bình: linh c£m Song Ng°: mÙng t°ßng * X¿p thé nh¥t vÁ: B¡ch D°¡ng: nông nÕi nh¥t, làm cho ã rÓi hay hÑi h-n nh¥t, to gan nh¥t, dám yêu dám h-n nh¥t Kim Ng°u: th-n trÍng nh¥t, kÁm ch¿ tÑt nh¥t, tham tiÁn nh¥t, áng tin c-y nh¥t, chËu khÕ giÏi nh¥t 304

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.1. February Song Tí: l»o mép nh¥t, thông minh nh¥t, yêu nh¥t, nhiÁu chuyÇn nh¥t

iên cuÓng nh¥t, hài h°Ûc

Cñ Gi£i: chu áo nh¥t, ham n nh¥t, yêu gia ình nh¥t, hi¿u th£o nh¥t, a s§u a c£m nh¥t S° Tí: tñ tin nh¥t, thích thà hiÇn nh¥t, s) diÇn nh¥t, có gu nh¥t, phong Ù nh¥t Xí Nï: tÉ mÉ nh¥t, thích bÛi móc nh¥t, m¯c bÇnh s¡ch s½ nh¥t, chuyÇn bé xé ra to nh¥t, ghen n téc ß nh¥t Thiên Bình: thích ch°ng diÇn nh¥t, hay do dñ nh¥t, l°Ýi nhác nh¥t, lý sñ cùn nh¥t, công b±ng nh¥t Th§n Nông: si tình nh¥t, tàn khÑc nh¥t, có séc hút nh¥t, l¡nh lùng nh¥t, lý trí nh¥t Nhân Mã: ham ch¡i nh¥t, hÓ Ó nh¥t, áng yêu nh¥t, dám m¡o hiÃm nh¥t, vô phép t¯c nh¥t Ma K¿t: nghiêm túc nh¥t, bình t)nh nh¥t, nh«n n¡i nh¥t, ch m chÉ nh¥t, b£o thç nh¥t Thçy Bình: tò mò nh¥t, ham hÍc nh¥t, sáng t¡o nh¥t Song Ng°: nh¹ d¡ nh¥t, nh¡y c£m nh¥t, a nghi nh¥t, thích m¡ mÙng nh¥t, suy ngh) linh tinh nh¥t * DÅ bË lëa nh¥t: 1. Song Ng°: do quá l°¡ng thiÇn, nói to¹t ra là quá ngu. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

305


BlogBook

3.1. February

2. B¡ch D°¡ng: khÝ kh¡o nh° con nít 3. Kim Ng°u: do ph£n éng quá ch-m 4. S° Tí: do ko thà kháng cñ tr°Ûc nhïng lÝi khen 5. Thiên Bình: bË lëa ngay lúc ang do dñ ko bi¿t quy¿t Ënh th¿ nào 6. Nhân Mã: th°Ýng chÉ làm ché không suy ngh) 7. Song Tí: bË lëa bßi éa còn d»o mÏ h¡n mình 8. Thçy Bình: có n ng lñc phán oán "khác ng°Ýi" 9. Cñ Gi£i: tính hay ngh) nhiÁu nên ít khi bË lëa 10. Ma K¿t: b±ng chéng âu? ko có thì miÅn bàn 11. Th§n Nông: trñc giác siêu chu©n 12. Xí Nï: giÏi nh¥t là bÛi lông tìm v¿t nên nhìn ch× nào cing th¥y s¡ hß. * Khi th¥t tình s½: Song Ng°: bày ·t nh-u nh¹t say xÉn Kim Ng°u: ôm §u khóc th£m Cñ Gi£i: gÍi iÇn tho¡i kh¯p n¡i à kà là S° Tí: i ra biÃn hóng gió cho nó phong Ù 306

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.1. February

BlogBook

Nhân Mã: i xem h¿t mÙt l°ãt phim chi¿u r¡p Ma K¿t: nghiêm túc kiÃm iÃm l¡i mình Thiên Bình: n nh° hêu B¡ch D°¡ng: vào phòng karaoke gào rú Song Tí: ·t vé máy bay ra n°Ûc ngoài ch¡i cho á buÓn Thçy Bình: iên cuÓng shopping Xí Nï: óng cía 3 ngày 3 êm Bò c¡p âu nhÉ ?? * EQ tình c£m: Kim Ng°u: r¥t bi¿t tñ kÁm ch¿ c£m xúc Thçy Bình: vô cùng l¡nh lùng, không hay tâm sñ chuyÇn riêng t° Cñ Gi£i: tâm tr¡ng thay Õi tÛi t¥p nh° sóng biÃn Thiên Bình: lâu lâu hay nÕi iên lên, chúa là không thèm nghe ý ki¿n ng°Ýi khác Song Ng°: không thà chËu °ãc c£m giác bË bÏ r¡i Nhân Mã: không bao giÝ chìm ¯m trong b¥t kì m·t tiêu cñc nào cça tâm tr¡ng c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

307


BlogBook

3.1. February

S° Tí: che d¥u tâm tr¡ng ko vui cça mình Ma K¿t: cñc lñc phê phán thái Ù cça b£n thân (?!) Song Tí: ghét nh¥t bË trói buÙc, không chËu °ãc sñ khô khan ¡n iÇu Th§n Nông: yêu ghét rõ ràng, ko chia s» c£m xúc và tâm tr¡ng cho ng°Ýi khác B¡ch D°¡ng: hay ph£n Ñi nhïng chuyÇn mình cho là vô lý, che -y sñ téc gi-n b±ng mÙt v» ngoài ngây th¡ con nai t¡ Xí Nï: b©m sinh hay lo l¯ng

308

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.1. February

BlogBook

* Tình yêu cça: S° Tí: giÑng nh° mÙt bát phß bò bñ, vô cùng chân thñc Kim Ng°u: giÑng nh° mÙt chi¿c ao len ¥m áp, vëa ¹p vëa hïu dång Cñ Gi£i: giÑng nh° chi¿c bánh kem ngon lành, n rÓi l¡i muÑn n thêm Thçy Bình: giÑng nh° m¥y cuÙc khßi ngh)a cách m¡ng, cái này ti¿p cái kia Thiên Bình: giÑng nh° chocolate, r¥t nhiÁu ng°Ýi muÑn n nh°ng không thà n quá nhiÁu Ma K¿t: giÑng nh° bánh mì Sài Gòn hai nghìn 1 Õ, ß trong tay b¡n thì nó là cça b¡n Song Ng°: là sñ hy sinh và cung phång, cho nên ph£i bi¿t trân trÍng nhá B¡ch D°¡ng: mÙt ngÍn lía trong êm ông, c©n th-n ëng à nó t¯t Song Tí: giÑng nh° mÙt c¡n gió thÕi qua, vô cùng dÅ chËu, nh°ng không bao giÝ ch¡m vào °ãc Th§n Nông: giÑng nh° mÙt nÓi l©u cay xé mÏ, n vô r¥t ã nh°ng n xong th¿ nào cing bË tiêu ch£y Nhân Mã: có sñ h°ng ph¥n giÑng nh° khi c°ái ngña ánh nhau, n¿u không ph£i té ngña mà ch¿t thì cing là trúng tên ch¿t .

Xí Nï: giÑng nh° cái máy gi·t, bao dung vÛi nhïng khuy¿t iÃm, gÙt s¡ch nhïng v¿t nh¡ c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

309


BlogBook

3.1. February

* Ph£n éng khi th¥t tình: Thçy Bình s½ nói: chúng ta ko hãp nhau, chia tay sÛm chëng nào tÑt chëng ¥y Cñ Gi£i: trong lòng au Ûn vô cùng, mình Ñi vÛi nó âu có tÇ ch× nào??! Nhân Mã: cé th¿ này mà chia tay sao? ëng có ùa, ta ph£i làm cho ra l½

Th§n Nông: mày dám??? cho mày thêm 1 c¡ hÙi nïa không thì cé bi¿t tay ! Kim Ng°u: úng là Ó không có l°¡ng tâm mà! Nh°ng ko sao, mình quy¿t không chËu thiÇt, tr°Ûc tiên ph£i tính tiÁn nã ã Song Tí: th-t hay x¡o v-y?? n¿u ko ph£i là ùa thì thôi cé liÇu °Ýng mà tính v-y B¡ch D°¡ng: có gì ghê gÛm âu, chân trÝi góc bà âu có thi¿u cÏ g·m, rõ là Ó có m¯t ko tròng Thiên Bình: tÑt thôi, chia thì chia , nh°ng kì thñc v«n không sao quên °ãc S° Tí: chúng ta ko có hy vÍng gì thì ành ki¿m ng°Ýi khác thôi, sau ó r·n mÙt nå c°Ýi §y tñ tôn ra à che gi¥u sñ au khÕ Ma K¿t: không bi¿t nói gì, nh°ng rÓi nó s½ ph£i hÑi h-n vì ã bÏ mÁnh! Song Ng°: th¿ này là th¿ nào? mình ã sai ch× nào? sau ó bi¿n vào mÙt th¿ giÛi khác g·m nh¥m n×i au Xí Nï: qu£ là s¥m sét giïa trÝi quang, mây en che kín b§u trÝi. 310

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.1. February

BlogBook

* Khi téc gi-n: Kim Ng°u: n mÙt bång và n±m mÙt ch× l°Ýi nhác Th§n Nông: lúc b¥y giÝ trÝi có s-p cing ko xi nhê Nhân Mã: thù này ph£i tr£ S° Tí: không nói nhiÁu, ki¿m nó xí ¹p liÁn Cñ Gi£i: chÉ dám chíi chíi vài câu, sau ó n±m m¡ th¥y mình t©m qu¥t nó Song Ng°: trÑn trong góc vi¿t mÙt bài th¡ tình d8au khÕ bi th°¡ng dài lê thê Thçy Bình: nuÑt ko trôi cåc téc này, th¿ nào cing ph£i cho nó b½ m·t 1 phen Thiên Bình: làm thân vÛi nó, bã ít nó sau ó lëa cho nó 1 tr-n Ma K¿t: sã gây chuyÇn, lén lén chíi sau l°ng, có chuyÇn gì cing n·n ra °ãc mÙt nå c°Ýi c§u tài Song Tí: liên tåc gây sñ òi xóa sÕ k» thù, chÉ c§n còn nó là còn thù B¡ch D°¡ng: r¥t muÑn låm tiÁn qu ng vô m·t nó, nh°ng thôi, Ã tiÁn l¡i i n ch¡i s°Ûng h¡n Xí Nï: trí nhÛ r¥t tÑt, quân tí báo thù 10 n m ch³ng muÙn, cé ãi tÛi lúc nó ko Á phòng * Bài hÍc vÁ tình yêu: Song Ng°: hÍc °ãc tình yêu là sñ Óng c£m, nh°ng quên m¥t tình yêu là mÍi thé c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

311


BlogBook

3.1. February

Thiên Bình: hÍc °ãc tình yêu là sñ tao nhã, nh°ng quên m¥t tình yêu là sñ hòa hãp Th§n Nông: hÍc °ãc tình yêu là sñ cuÓng nhiÇt, nh°ng quên m¥t yêu là thÏa hiÇp Kim Ng°u: hÍc °ãc tình yêu là kiên trì, nh°ng quên m¥t yêu là ph£i rÙng l°ãng Song Tí: hÍc °ãc tình yêu là sñ tha thé, nh°ng quên m¥t yêu là "c£m giác" Thçy Bình: hÍc °ãc tình yêu là sñ khoan dung, nh°ng quên m¥t tình yêu ph£i chung thçy Nhân Mã: hÍc °ãc tình yêu là sñ chân thành, nh°ng quên m¥t tình yêu cing ph£i trung thành Cñ Gi£i: hÍc °ãc tình yêu là cÑng hi¿n, nh°ng quên m¥t tình yêu là tñ do S° Tí: hÍc °ãc tình yêu là kì tích, nh°ng quên m¥t yêu ph£i nhún nh°Ýng B¡ch D°¡ng: hÍc °ãc tình yêu là sñ trong sáng, nh°ng quên m¥t tình yêu ph£i cân Ñi Ma K¿t: hÍc °ãc tình yêu là sñ tr°ßng thành, nh°ng quên m¥t yêu không ích k÷ Xí Nï: hÍc °ãc tình yêu là sñ thu§n khi¿t, nh°ng quên m¥t à có tình yêu, ph£i tr£ giá *

¡n ph°¡ng:

Th§n Nông: tâm tr¡ng bét rét, ko cam tâm, rÑt cuÙc v«n s½ thí " ánh ti¿ng" 312

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.1. February

BlogBook

Thçy Bình: tình yêu cça mình h¿t séc chân thành, n¿u ko có k¿t qu£ thì cing ko ph£i t¡i mình, *c°Ýi há há*, mà t¡i nó! Ma K¿t: vëa muÑn nói vëa không, có thà yêu ¡n ph°¡ng có thà không Song Tí: không thích ¡n ph°¡ng Thiên Bình: ã tÏ tình và tr£ giá , bi¿t v¥n Á n±m ß âu và ph£i làm th¿ nào Nhân Mã: ây là tình yêu cça tui ó . H£? ko ch¥p nh-n? ko sao, cing ko có ngh)a là tui th¥t b¡i

Kim Ng°u: l½ nào mình ko b±ng ng°Ýi ta th-t sao? bình t)nh suy ngh), suy ngh), thôi, ko ngh) nïa Song Ng°: tr±n trÍc khó ngç, ngç rÓi l¡i n±m m¡ th¥y, rÑt cuÙc là chúng ta có duyên ph-n hay ko? Cñ Gi£i: bÏ ko °ãc, nh°ng càng ngh) càng rÑi. N¿u nh° th-t sñ ko có hy vÍng gì thì dìm nó sâu xuÑng áy lòng v-y S° Tí: mình có ch× nào ko xéng? L£m gì có! Th¿ nào thì cing ph£i còn c¡ hÙi ché! B¡ch D°¡ng: không vÓ l¥y mình? thí l¡i l§n nïa. Cing ch³ng có ph£n éng ? Ó ui!!! Xí Nï: nhung nhÛ, th°ßng théc, yêu thích, tôi ã cÑ h¿t séc rÓi, còn muÑn gì nïa ché?

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

313


BlogBook

3.2

314

3.2. April

April

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.2. April

Phân Lo¡i EQ Theo Cung Hoàng

¡o

(2011-04-16 02:40)

- Henry Long Nguyen

EQ là gì? [spoiler] EQ là chÉ sÑ o l°Ýng kh£ n ng xúc c£m cça mÙt ng°Ýi. Nh°ng hÇ o l°Ýng cça nó không nh±m ánh giá mÙt ng°Ýi nào ó là máu l¡nh hay mít °Ût, có bi¿t th°ßng théc v n ch°¡ng nghÇ thu-t không. Nó cing không ph£i là mÙt thé Ñi l-p vÛi IQ, kiÃu nh° ng°Ýi nào có IQ cao thì EQ s½ th¥p hay ng°ãc l¡i. Kh£ n ng xúc c£m °ãc Ënh ngh)a rõ ràng là: * Kh£ n ng tñ nh-n théc b£n thân, bao gÓm viÇc hiÃu rõ nhïng xúc c£m cça mình và c£ nhïng y¿u tÑ làm nên xúc c£m ó. Kh£ n ng nh-n théc ra xúc c£m cça ng°Ýi khác. Xúc c£m ß ây chính là nhïng nhân tÑ nÙi tâm cça con ng°Ýi, không ph£i chÉ c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

315


BlogBook

3.2. April

là sñ yêu ghét thông th°Ýng, mà là nhïng Ënh h°Ûng và giá trË, Ùng c¡ sÑng và làm viÇc cça m×i ng°Ýi. M×i ng°Ýi khi sinh ra Áu có mÙt n ng lñc nh-n théc xúc c£m nh¥t Ënh, nh° mÙt thé b£n n ng sinh tÓn (thí ngh) xem mÙt ng°Ýi không bi¿t nh-n ra c£m xúc cça ng°Ýi khác thì có ch¡i °ãc vÛi ai không và s½ sÑng nh° th¿ nào?). Tuy nhiên, nh° hít thß khí trÝi, ng°Ýi ta th°Ýng r¥t vô tâm vÛi thé b£n n ng ó, không nh-n théc và tìm hiÃu vÁ nó, không chú tâm rèn giia, nên a sÑ th°Ýng phung phí nhïng kh£ n ng do cha m¹ sinh ra, th°Ýng sÑng theo nhïng Ënh ki¿n, nhïng hiÃu l§m (nh°ng l¡i t°ßng là hiÃu) và tñ gây ra nhïng th¥t b¡i cho mình, cing nh° gieo bñc bÙi và au Ûn cho ng°Ýi khác. Kh£ n ng xúc c£m à làm gì? Trong qu£n trË nguÓn nhân lñc, khi bàn vÁ viÇc Ùng viên con ng°Ýi, ng°Ýi ta cing ã có Á c-p ¿n nhïng tiêu chí giúp phân tích và nh-n ra nhïng nhân tÑ Ùng viên, chi phÑi Ùng c¡ làm viÇc cça mÙt ng°Ýi nào ó. Hay trong marketing, Ùng c¡ mua s¯m, tiêu dùng ã °ãc mang ra phân tích mÕ x» d°Ûi góc Ù tác Ùng cça các nhân tÑ nhân kh©u hÍc nh° (thành ph§n, hÍc v¥n, nghÁ nghiÇp, thu nh-p&) và các tác Ùng khác cça qu£ng cáo. Nh°ng dù sao, ó cing chÉ là nhïng nghiên céu vÁ sÑ ông, °ãc °a ra à các nhà qu£n trË và marketing °a ra °ãc nhïng quy¿t Ënh kinh doanh hiÇu qu£. Nh°ng dù sao, nhïng hiÇu qu£ ó cing không duy trì °ãc lâu dài. Tâm lý xã hÙi là mÙt thé có thà thay Õi, nh°ng Ënh h°Ûng bên trong và nhïng tiÁm n ng tâm lý cça m×i con ng°Ýi khó thay Õi h¡n. ViÇc khám phá ra kh£ n ng xúc c£m rõ ràng là mÙt thành tñu áng kà cça tâm lý hÍc. Trên ph°¡ng diÇn cá nhân, kh£ n ng xúc c£m cho ta tñ nh-n théc ra nhïng thiên h°Ûng cça mình và cça ng°Ýi khác. VÛi các nhà lãnh ¡o và doanh nhân, kh£ n ng này giúp hÍ Ënh h°Ûng tÑt h¡n cho chiÁu h°Ûng phát triÃn cça doanh nghiÇp, cça b£n thân và lña chÍn ng°Ýi phù hãp nh¥t cho nhïng Ënh h°Ûng cça mình. 316

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.2. April [/spoiler]

Ng°Ýi c©n th-n nh¥t: nam cung HÕ cáp, nï cung Cñ gi£i Ng°Ýi c©u th£ nh¥t: nam cung B¡ch d°¡ng, nï cung B¡ch d°¡ng

Ng°Ýi có kh£ n ng làm mã Ng°Ýi cam tâm cung Song ng°

leader

nh¥t: nam cung S° tí, nï cung Nhân

à ng°Ýi khác lãnh

¡o mình:

nam cung Xí nï, nï

Ng°Ýi hay m¡ mÙng, viÅn t°ßng nh¥t: nam cung Cñ gi£i, nï cung Song ng° Ng°Ýi thñc t¿ nh¥t: nam cung Kim ng°u, nï cung Thiên bình

Ng°Ýi làm viÇc có k¿ ho¡ch nh¥t: nam cung HÕ cáp, nï cung B£o bình Ng°Ýi làm viÇc tùy tiÇn nh¥t: nam cung Song ng°, nï cung Song ng°

Kh£ n ng ph£n éng nhanh nh¡y tÑt nh¥t: Nam cung Song tí, Nï cung Xí Nï Kh£ n ng ph£n éng nhanh nh¡y kém nh¥t: Nam cung Kim ng°u, Nï cung Kim Ng°u c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

317


BlogBook

3.2. April

a tài a nghÇ nh¥t: Nam cung Song tí, nï cung Song ng° Thi¿u tài nghÇ nh¥t: Nam cung Ma k¿t, nï cung Kim ng°u

Bi¿t iÁu khiÃn tình c£m cça mình nh¥t: Nam cung Cñ gi£i, nï cung Kim Ng°u Tính khí th¥t th°Ýng, B£o Bình

Tình c£m nông c¡n, Song tí

Óng bóng nh¥t:

òi hÏi nhiÁu nh¥t:

Nam cung Song tí, nï cung

Nam cung S° tí, nï cung

Tình c£m sâu s¯c, chí công vô t°: Nam cung Cñ gi£i, nï cung Song ng°

Ng°Ýi °ãc các b¡n khác giÛi yêu quý nh¥t: cung Song ng° Ng°Ýi ít °ãc các b¡n khác giÛi yêu quý nh¥t: cung Ma k¿t

Nam cung Song tí, nï

Nam cung Xí nï, nï

Ng°Ýi giÏi vi¿t th° tình nh¥t: Nam cung Song ng°, nï cung Cñ gi£i Ng°Ýi không bi¿t vi¿t th° tình nh¥t: Nam cung B¡ch d°¡ng, nï cung Kim ng°u

318

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.2. April

Ng°Ýi bi¿t cách tán tÉnh ng°Ýi khác nh¥t: Nam cung Ma k¿t, nï cung Song ng° Ng°Ýi không bi¿t cách tán tÉnh ng°Ýi khác nh¥t: Nam cung Thiên Bình, nï cung Ma k¿t

Ng°Ýi lãng m¡n nh¥t: Nam cung Song tí, nï cung Song Ng° Ng°Ýi ít lãng m¡n nh¥t: Nam cung Xí nï, nï cung Ma k¿t

Ng°Ýi háo s¯c nh¥t: Nam cung Kim ng°u, nï cung HÕ cáp Ng°Ýi ít trÍng s¯c nh¥t: Nam cung Thiên Bình, nï cung Ma k¿t

Ng°Ýi nï tính nh¥t: Nam cung Song ng°, nï cung Song ng° Ng°Ýi nam tính nh¥t: Nam cung Ma k¿t, nï cung B¡ch D°¡ng

Ng°Ýi khi¿n b¡n khác giÛi muÑn chinh phåc nh¥t: nï cung B¡ch d°¡ng

nam cung S° tí,

Ng°Ýi ít khi¿n b¡n khác giÛi muÑn chinh phåc nh¥t: Nam cung xí nï, nï cung Song ng°

Ng°Ýi coi trÍng gia ình nh¥t: Nam cung Cñ gi£i, nï cung Cñ gi£i Ng°Ýi ít coi trÍng gia c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

ình nh¥t:

Nam cung Song tí, nï cung Nhân 319


BlogBook

3.2. April

Ng°Ýi bi¿t ti¿t kiÇm tiÁn nh¥t: nam cung Kim ng°u, nï cung Xí nï Ng°Ýi vung tay quá trán nh¥t: nam cung Nhân mã, nï cung S° tí

Ng°Ýi ham muÑn làm giàu nh¥t: gi£i

nam cung Thiên Bình, nï cung Cñ

Ng°Ýi ít ham muÑn làm giàu nh¥t: S° tí

nam cung B¡ch D°¡ng, nï cung

Ng°Ýi làm viÇc nhanh nh¹n, tích cñc nh¥t: nam cung HÕ cáp, nï cung B£o Bình Ng°Ýi làm viÇc ch-m ch¡p nh¥t: nam cung Kim ng°u, nï cung Song ng°

Ng°Ýi làm viÇc tí

§u voi

uôi chuÙt : nam cung Nhân mã, nï cung S°

Ng°Ýi làm viÇc kiên trì, chu toàn nh¥t: nam cung HÕ cáp, nï cung Ma k¿t

Ng°Ýi bi¿t cách chia s» và thông c£m vÛi ng°Ýi khác nh¥t: nam cung Cñ gi£i, nï Song ng° Ng°Ýi céng nh¯c nh¥t: nam cung Xí nï, nï cung Ma k¿t 320

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May

Heavenly Wind" | Gió Thiên

3.3

°Ýng"

May

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

321


BlogBook

Nhïng

3.3. May

iÁu

Nên

Không

Nên

Trong

Tình

Yêu

(2011-05-22 11:14) - Henry Long Nguyen

M×i mÙt chòm sao Áu có nhïng ·c tính riêng, và nhïng ·c tính này khi¿n chç nhân h¡nh phúc hay b¥t mãn vÛi mÙt hành Ùng nào ó. HiÃu °ãc nhïng ·c tr°ng này, b¡n s½ có nhïng c° xí hãp lý Ã em l¡i niÁm h¡nh phúc cho ng°Ýi b¡n Ýi, trong tình yêu cing nh° trong Ýi sÑng gia ình.

Cung B¡ch D°¡ng

Aries

Con Cëu

ñc 21/3

20/4

B¡n nên... ... tñ tin và chç Ùng thu hút sñ chú ý cça B¡ch D°¡ng, giúp cô ¥y/anh ¥y c£m nh-n °ãc là mình th-t sñ may m¯n khi có °ãc b¡n. 322

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May

... chu©n bË tinh th§n: B¡ch D°¡ng th°Ýng thích mang ¿n cho b¡n nhïng sñ b¥t ngÝ thú vË. VÛi B¡ch D°¡ng, m×i ngày là mÙt cuÙc phiêu l°u. ... luôn sµn sàng à t-n h°ßng mÙt cuÙc sÑng léa ôi tràn §y n ng l°ãng và luôn lãng m¡n. Và không nên... ... "buÙc ch·t" quá, B¡ch D°¡ng s½ ngay l-p téc tìm cách "ph£n kháng" à b£o vÇ tñ do cça mình ¥y. ... chÉ trích B¡ch D°¡ng hay b¡n cça B¡ch D°¡ng quá nhiÁu, B¡ch D°¡ng dÅ tÕn th°¡ng và có thà quay l¡i "chÑng tr£". ... cÑ l¥y l¡i sñ chú ý cça B¡ch D°¡ng b±ng cách gi£ vÝ " °a ©y" vÛi mÙt ng°Ýi khác hay nh¯c l¡i nhïng mÑi tình x°a: Hành Ùng này s½ em l¡i tác dång ng°ãc ¥y vì B¡ch D°¡ng th°Ýng mong muÑn b¡n Ýi à quá khé ngç yên và toàn tâm toàn ý cho cuÙc sÑng và tình c£m hiÇn t¡i.

Cung Kim Ng°u

Taurus

Trâu Vàng 21/4

21/5

B¡n nên... ... n¥u cho Kim Ng°u, Kim Ng°u s½ vô cùng c£m kích tr°Ûc sñ chu áo và h¡nh phúc vÛi sñ hiÇn diÇn cça b¡n. ... dành th-t nhiÁu thÝi gian bên nhau, Kim Ng°u thích nh¥t là °ãc âu y¿m. ... nhÝ c-y Kim Ng°u: Kim Ng°u s½ luôn bên b¡n, dang rÙng vòng tay và c£ trái tim mình và làm ch× dña tinh th§n cho b¡n. ... çng hÙ sñ nghiÇp cing nh° các quy¿t Ënh cça Kim Ng°u, Kim Ng°u luôn mong muÑn nh-n °ãc sñ cÙng viên, khích lÇ të b¡n. ... ón nh-n sñ hào phóng cça Kim Ng°u, Kim Ng°u yêu thích nhïng tiÇn nghi trong cuÙc sÑng và luôn muÑn s» chia iÁu ¥y vÛi ng°Ýi b¡n Ýi.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

323


BlogBook

3.3. May

Và không nên...

... lá h¹n hay không nh¥c iÇn tho¡i cça Kim Ng°u. ... quá khó hiÃu hay khó oán tr°Ûc, Kim Ng°u luôn chân th-t và áng tin c-y nên mong muÑn ng°Ýi b¡n Ýi cça mình cing nh° v-y. ... thúc dåc Kim Ng°u °a ra quy¿t Ënh, b¡n s½ làm Kim Ng°u cáu ¥y. ... thi¿u kiên nh«n, Kim Ng°u luôn çng Énh và suy ngh) r¥t kù tr°Ûc khi °a ra quy¿t Ënh. ... céng §u ph£n kháng: MÙt khi Kim Ng°u ã °a ra quy¿t Ënh, không gì có thà khi¿n Kim Ng°u xiêu lòng và thay Õi âu. ... qu£n lý tiÁn b¡c quá ch·t ho·c cÑ g¯ng giành "quyÁn qu£n lý". Kim Ng°u có thiên h°Ûng s½ là ng°Ýi n¯m "tay hòm chìa khoá" và s½ tñ bi¿t cân Ñi tài chính mÙt cách tÑt nh¥t.

Cung Song Tí

Gemini

Song Sinh 22/5

21/6

B¡n nên...

... tÏ ra l¡ là mÙt chút. Song Tí thích c£m giác " uÕi b¯t" nên hãy à Song Tí ph£i uÕi theo b¡n. ... l¯ng nghe. Song Tí thích tâm sñ và muÑn có ng°Ýi th-t sñ à tâm l¯ng nghe. ... Ñi áp. Song Tí có thà ngÓi hàng giÝ Ã "tám" vÛi b¡n, hãy cùng t¡o nên nhïng cuÙc Ñi tho¡i thú vË nhé. ... h¿t mình trong chuyÇn ái ân: thà hiÇn sñ h¿t mình b±ng c£ tinh th§n l«n c¡ thÃ. ... giï "kho£ng trÝi riêng" cho Song Tí.

Và không nên... 324

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May

... là mÙt "thính gi£" tÓi hay mÙt ng°Ýi Ñi tho¡i nhàm chán, Song Tí mau chán và r¥t có thà s½ muÑn tìm ng°Ýi khác à nói chuyÇn thay vì tìm ¿n b¡n ¥y. ... hÏi quá nhiÁu vÁ nhïng viÇc hay nhïng suy ngh) ang diÅn ra trong §u Song Tí. Song Tí coi ó là sñ "xâm ph¡m tñ do" nghiêm trÍng. ... quá "truyÁn thÑng". Vì "truyÁn thÑng" s½ l·p i l·p l¡i, d«n ¿n nhàm chán, nh¥t là trong chuyÇn gÑi ch n.

Cung Cñ Gi£i

Cancer

Con Cua 22/6

23/7

B¡n nên... ... quan tâm ¿n Cñ Gi£i. Cñ Gi£i luôn muÑn có °ãc sñ chú ý cça b¡n. ... hÍc cách yêu thích sñ yên t)nh. Cñ Gi£i quý nh¥t nhïng buÕi tÑi ¥m cúng, yên bình trong gia ình. ... tñ n¥u bïa c¡m gia ình, n¿u có tr°ng hoa thì Cñ Gi£i cing thích mÙt bó hoa hái të v°Ýn nhà h¡n là mÙt bó tuyÇt ¹p nh°ng °ãc mua vÁ. ... t-n h°ßng c£m giác °ãc b£o bÍc. Cñ Gi£i luôn muÑn b£o vÇ b¡n khÏi cuÙc sÑng Ón ào bên ngoài. ... cho Cñ Gi£i th¥y °ãc sñ c£m kích cça b¡n Ñi vÛi cuÙc sÑng yên bình b¡n có °ãc khi bên Cñ Gi£i.

Và không nên... c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

325


BlogBook

3.3. May

... giÅu cãt Cñ Gi£i, cho dù ó là mÙt chuyÇn c°Ýi "vô th°ßng vô ph¡t". Cñ gi£i xem chuyÇn này r¥t nghiêm trÍng và s½ khó hàn g¯n cho dù b¡n có xin l×i bao nhiêu l§n i ch ng nïa. ... à mình bË £nh h°ßng bßi tâm tr¡ng cça Cñ Gi£i vì r¥t có thà b¡n s½ v«n " au §u" trong khi Cñ Gi£i ã nhanh chóng l¥y l¡i tâm tr¡ng bình th°Ýng rÓi. ... cÑ g¯ng làm "S¿p" cça Cñ Gi£i. Cñ Gi£i th°Ýng s½ không à b¡n " àn áp" âu. ... tÏ ra céng r¯n. Cñ Gi£i thích sñ mÁm mÏng, c£m giác °ãc yêu chiÁu. ... ánh giá th¥p ho·c l¡ là ch m sóc cuÙc sÑng gia ình, Cñ Gi£i s½ cho r±ng b¡n không coi trÍng ng°Ýi thân và gia ình - nhïng iÁu thiêng liêng và quý giá Ñi vÛi Cñ Gi£i.

Cung S° Tí

Leo

24/7

23/8

B¡n nên... ... ch¯c ch¯n là b¡n luôn khen S° Tí thông minh và xinh ¹p (ho·c ¹p trai). Và S° Tí s½ luôn ón nh-n nhïng lÝi khen này mÙt cách hào héng Óng thÝi áp tr£ b±ng th-t nhiÁu quà và sñ âu y¿m ... sµn sàng trao cho S° Tí vË trí trung tâm. S° Tí thích là tâm iÃm cça mÍi sñ chú ý. S° Tí cing s½ chia s» niÁm h¡nh phúc "nÕi b-t" vÛi b¡n Ýi nên b¡n hãy sµn sàng à "to£ sáng" nhé. ... t-n h°ßng và khuy¿n khích tính hài h°Ûc và nét duyên cça S° Tí. S° Tí cça b¡n s½ luôn mang ¿n niÁm vui cho b¡n ¥y. ... mß rÙng trái tim. Không chÉ là ng°Ýi yêu tuyÇt vÝi, S° Tí còn có thà là ng°Ýi b¡n tâm giao cça b¡n nïa. 326

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May

Và không nên...

... tranh giành sñ nÕi b-t, cho dù b¡n chÉ muÑn có nó mÙt lúc thôi. S° Tí s½ r¥t nhÛ c£m giác ¥y, nhÛ nhé, S° Tí c§n °ãc "ß trung tâm" g§n nh° mÍi lúc. ... ång ¿n lòng tñ ái cça S° Tí. Cái "tôi" cça S° Tí th°Ýng r¥t lÛn nh°ng l¡i mÏng manh, dÅ vá: ëng làm S° Tí tÕn th°¡ng nhé. ... phê phán S° Tí tr°Ûc công chúng - ây là cách nhanh nh¥t à làm x¥u hình £nh, làm tÕn th°¡ng lòng tñ trÍng cça S° Tí, iÁu mà S° Tí khó có thà ch¥p nh-n hay tha thé.

Cung Xí Nï

Virgo

Trinh Nï 24/8

23/9

B¡n nên...

... cÑ g¯ng hoàn thiÇn mình c£ vÁ "hình théc" l«n "nÙi dung". Xí Nï th°Ýng bË cuÑn hút bßi nhïng gì "hoàn h£o". ... kiên nh«n và t-p làm quen vÛi sñ chi ti¿t cça Xí Nï. Tính chi ti¿t này cing có iÃm tÑt: B¡n s½ luôn °ãc ch m sóc të nhïng hành Ùng nhÏ nh¥t. ... thà hiÇn sñ ng°áng mÙ và bi¿t ¡n. Xí Nï s½ làm viÇc ch m chÉ và dÑc h¿t séc à b¡n có °ãc mÙt c n nhà ¹p nh° tranh. ... là mÙt ng°Ýi b¡n, ché không chÉ là ng°Ýi tình.

Và không nên...

... cho phép mình °ãc luÙm thuÙm, c£ b£n thân l«n nhà cía. Xí Nï yêu thích sñ ng n n¯p, nh¥t là vÛi ngôi nhà thân yêu. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

327


BlogBook

3.3. May

... mong chÝ quá nhiÁu. N¿u lúc nào b¡n cing muÑn nh-n °ãc sñ quan tâm cça Xí Nï thì h¡i khó ¥y, Xí Nï r¥t thích giúp á anh em, b¡n bè nên thÝi gian ch m sóc b¡n s½ bË nhïng viÇc này chi phÑi. ... làm món n mà Xí Nï không thích. Xí Nï khá kù tính trong viÇc n uÑng: Không ph£i cái gì cing có thà cho vào bång. ... ánh giá th¥p kh£ n ng "ch n gÑi" cça Xí Nï. Tính "hoàn h£o" cça Xí Nï ·c biÇt phát huy trong phòng ngç nên hãy t-n h°ßng và tÏ ra c£m kích vÛi n× lñc cça Xí Nï.

Cung Thiên Bình

Libra

24/9

23/10

B¡n nên...

... cÑ g¯ng giï cho cuÙc sÑng êm dËu, yên bình. Thiên Bình, vÛi biÃu t°ãng cán cân luôn mong muÑn có °ãc sñ cân b±ng, vÁ t¥t c£ mÍi m·t. ... trau dÓi ki¿n théc vÁ nghÇ thu-t. Thiên Bình s½ giúp b¡n c£m nh-n giá trË cça âm nh¡c, hÙi ho¡ và th¡ v n. ... tham kh£o ý ki¿n Thiên Bình vÁ mÍi chuyÇn trong cuÙc sÑng. Thiên Bình luôn muÑn ti¿ng nói cça mình có "trÍng l°ãng", và Thiên Bình cing th°Ýng °a ra °ãc nhïng lÝi khuyên sáng suÑt, giúp b¡n có °ãc quy¿t Ënh úng ¯n.

Và không nên...

... b¯t Thiên Bình ph£i quy¿t Ënh mÙt cách g¥p gáp. Cho dù chÉ là quy¿t Ënh n gì vào bïa sáng, Thiên Bình cign c§n thÝi gian à cân o, ong ¿m, so sánh giïa các sñ lña chÍn tr°Ûc khi °a ra quy¿t Ënh cuÑi cùng. ... nh-n xét là Thiên Bình nhìn mÇt mÏi hay xuÑng s¯c, b¡n s½ làm Thiên 328

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May

Bình lo l¯ng suÑt êm, và c£ nhïng ngày hôm sau nïa. Thiên Bình luôn tñ hào vÛi v» ngoài t°¡i t¯n và tr» trung cça mình. ... nh¥n m¡nh vào tính làm bi¿ng hay tính kiêu ng¡o cça Thiên bình. Càng bË nói nhiÁu vÁ nhïng ·c tính này, Thiên Bình càng có xu h°Ûng thà hiÇn chúng nhiÁu h¡n.

Cung BÍ C¡p

Scorpio

Th§n Nông 24/10

22/11

B¡n nên...

... khi¿n mình th-t "ngon lành" m×i khi b¡n ß trong t§m m¯t cça HÕ Cáp, HÕ Cáp luôn chú ý và thích nhìn ng¯m nhïng v» ¹p có thiên h°Ûng sexy. ... chia s» h¿t. HÕ Cáp s½ muÑn bi¿t t¥t c£ nhïng bí m-t trong quá khé cça b¡n và nhïng mong °Ûc th§m kín cça b¡n nïa, và HÕ Cáp s½ cÑ g¯ng thñc hiÇn °ãc nhïng mong °Ûc ¥y cça b¡n. ... §u t° cho Ó ngç satin và mÙt vài cây n¿n. HÕ Cáp s½ mang ¿n cho b¡n nhïng b£n nh¡c lãng m¡n và mÙt vài Ùng tác massage: Cùng t-n h°ßng thôi nào. ... làm quen vÛi ánh m¯t "ng¥u nghi¿n" cça HÕ Cáp, thêm mÙt cái ôm si¿t: Không c§n nói thành lÝi, b¡n cing bi¿t HÕ Cáp muÑn gì, úng không?

Và không nên...

... buÙc tÙi HÕ Cáp không chung thu÷, HÕ Cáp s½ cho ó là sñ xúc ph¡m n·ng nÁ vì chung thçy và t-n tình, h¿t lòng vÛi b¡n Ýi là éc tính ·c tr°ng cça chòm sao này. ... ánh théc lòng ghen tuông cça HÕ Cáp, HÕ Cáp s½ có thà trß nên r¥t gi-n c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

329


BlogBook

3.3. May

dï và ph£n kháng thái quá, ·c biÇt là s½ "trói ch·t" b¡n ¥y. ... trêu chÍc kh£ n ng ch n gÑi cça HÕ Cáp, HÕ Cáp vÑn nÕi ti¿ng vÁ n ng lñc ch n gÑi và r¥t tñ hào vÁ iÁu này.

Cung Nhân Mã

Sagittarius

23/11

21/12

B¡n nên...

... thà hiÇn tinh th§n l¡c quan, yêu Ýi và nhïng éc tính tÑt cça b¡n, Nhân Mã s½ l¥y ó làm "hình m«u" và bÙc lÙ nhïng éc tính này. ... giï cho Nhân Mã sñ tñ do vÁ c£ thà ch¥t l«n tinh th§n. Ng°ãc l¡i, Nhân Mã cing s½ giúp b¡n c£m nh-n và trân trÍng "kho£ng trÝi riêng" cça chính b¡n. ... t-n h°ßng nhïng m©u chuyÇn vui, mÙt chuy¿n tàu siêu tÑc hay nhïng ngày du lËch xa... Nhân Mã s½ em nhïng trò tiêu khiÃn thú vË nh¥t ¿n vÛi b¡n. Th¿ nên hãy luôn sµn sàng, §y n ng l°ãng và nhiÇt huy¿t à cùng tham gia b¡n nhé.

Và không nên...

... à Nhân Mã ti¿p xúc nhiÁu vÛi m·t trái, nhïng nh°ãc iÃm trong tính cách cça b¡n. Nhân Mã c§n °ãc g§n gii vÛi nhïng iÁu tÑt ¹p, kà c£ khi iÁu ¥y có ngh)a là b¡n ph£i lÝ i nhïng buÓn phiÁn b¡n ang có. ... nói th³ng là b¡n úng và Nhân Mã sai. Nhân Mã luôn muÑn tin r±ng mình có câu tr£ lÝi úng cho mÍi viÇc. ... phÛt lÝ "máu Ï en" cça Nhân Mã. MÙt sÑ Nhân Mã s½ không kiÁm ch¿ °ãc mình khi ngÓi vào chi¿u b¡c hay nhìn th¥y tÉ lÇ cá c°ãc. 330

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May

Cung Ma K¿t

Capricornus

Nam D°¡ng 22/12

20/1

B¡n nên...

... làm quen vÛi sñ th-t là v» bÁ ngoài luôn thu hút Nam D°¡ng, Ñi vÛi chòm sao này "hình théc" ·c biÇt r¥t quan trÍng. ... c£m thông vÛi sñ t-n tuõ, h¿t lòng Ñi vÛi công viÇc và niÁm khao khát thành công cça Nam D°¡ng. Thñc t¿ là Nam D°¡ng muÑn có sñ thành công ¥y không ph£i cho riêng mình mà cho c£ ng°Ýi b¡n Ýi cça mình nïa. ... t·ng Nam D°¡ng món quà ý ngh)a: sñ c n c¡, tính toán c©n th-n và qu£n lý tÑt tài chính cça gia ình. Hành Ùng này cça b¡n s½ em ¿n sñ an tâm và giúp Nam D°¡ng vui lòng. ... kiên nh«n chÝ ãi, vì mÙt khi ã sµn sàng, Nam D°¡ng s½ g¯n bó lâu dài và trß thành iÃm tña vïng ch¯c nh¥t cho b¡n.

Và không nên...

... là m¥t m·t Nam D°¡ng n¡i công cÙng. ... tiêu xài phung phí. Nam D°¡ng s½ buÙc b¡n tr£ l¡i món Ó ngay c£ khi món ¥y °ãc mua cho Nam D°¡ng. ... th¥t héa. Nam D°¡ng coi trÍng nhïng viÇc làm " ¿n n¡i ¿n chÑn" h¡n là nhïng lÝi nói hoa mù hay nhïng lÝi héa sáo r×ng. ... phê phán sñ t-p trung quá méc vào công viÇc hay sñ quan tâm h¿t lòng ¿n hÍ hàng cça Nam D°¡ng, Nam D°¡ng luôn coi ây là niÁm tñ hào vÁ tính cách cça mình, Ñi vÛi Nam D°¡ng, không gì quan trÍng h¡n viÇc °ãc ch m lo h¿t mình cho nhïng sñ v-t, sñ viÇc và nhïng ng°Ýi Nam D°¡ng quan tâm.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

331


BlogBook

Cung B£o Bình

3.3. May

Aquarius

21/1

19/2

B¡n nên...

... tho£i mái nói chuyÇn, chia s» vÛi B£o Bình vÁ b¥t cé Á tài gì. B£o Bình s½ luôn có thông tin à óng góp và s½ làm b¡n b¥t ngÝ vÛi nhïng hiÃu bi¿t và tri¿t lý cça mình. ... t¡o sñ b¥t ngÝ. B£o Bình luôn thích thú vÛi b¥t ngÝ, ·c biÇt là nhïng món quà b¥t ngÝ, nhÏ thôi, nh°ng Ùc áo và t·ng không vì mÙt lý do hay mÙt dËp ·c biÇt nào. ... chia s» niÁm am mê sáng t¡o và nhïng ý t°ßng cça B£o Bình.

Và không nên...

... quá chính xác. N¿u b¡n th-t sñ úng giÝ hay nhïng k¿ ho¡ch chu©n xác, b¡n s½ g·p khó kh n ây, vì B£o Bình là chòm sao cça c£m tính và nhïng ý t°ßng b¥t chãt. ... mong muÑn "sß hïu" B£o Bình, trß thành mÑi quan tâm duy nh¥t cça B£o Bình, B£o Bình c§n có không gian à sáng t¡o và khám phá th¿ giÛi. ... thay Õi quan iÃm cça B£o Bình. VÛi nhïng hiÃu bi¿t cça mình, B£o bình có thà ã có sµn mÙt niÁm tin, Ënh ki¿n vÁ cuÙc sÑng hay cách v-n hành th¿ giÛi... mà b¡n khó lòng có thà thay Õi °ãc.

332

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.3. May Cung Song Ng°

Pisces

20/2

20/3

B¡n nên...

... th£ lÏng c£m xúc, à nhïng bÙ phim hay b£n nh¡c buÓn tñ do l¥y n°Ûc m¯t cça b¡n. Song Ng° th°Ýng rung Ùng vÛi sñ nh¡y c£m và s½ sµn lòng an çi, lau khô n°Ûc m¯t cho b¡n. ... hÍc cách thà hiÇn c£m xúc - không c§n lÝi nói. Song Ng° có kh£ n ng Íc °ãc tâm hÓn cça b¡n chÉ qua ánh m¯t. ... làm ch× dña cho Song Ng°. Bên c¡nh ó, b¡n cing c§n hÍc cách "kéo" Song Ng° xuÑng ¥t mÙt cách t¿ nhË, ng°ãc l¡i Song Ng° chÉ cho b¡n cách nhìn mây, ng¯m sao. ... thà hiÇn tình yêu. Khi b¡n cho Song Ng° th¥y chuyÇn tình ¹p không chÉ có trong cÕ tích mà giïa Ýi th-t, 2 b¡n cing có thà có tình yêu ¥y thì Song Ng° s½ th-t sñ c£m Ùng và cÑ h¿t mình b£o vÇ, duy trì chuyÇn tình cça hai b¡n.

Và không nên...

... giao phó tài chính gia ình cho Song Ng°, Song Ng° th-t sñ không quan tâm ¿n v¥n Á này âu, tâm trí cça Song Ng° ß n¡i khác c¡. ... phç nh-n tình yêu cÕ iÃn vÛi hoa và chocolate. Ñi vÛi Song Ng°, nhïng chuyÇn tình yêu cÕ tích là có th-t, và không thà ch¥p nh-n mÙt tình yêu khô khan, quá thñc t¿. ... cÑ g¯ng xoá bÏ tâm hÓn bay bÕng cça Song Ng°, b¡n s½ làm Song Ng° m¥t i niÁm vui trong cuÙc sÑng.

Henry Long Nguyen TÕng Hãp c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

333


BlogBook

3.4

334

3.4. June

June

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook

3.4. June

Cung Hoàng

¡o nào thông minh nh¥t?

(2011-06-08 03:04)

- Henry Long Nguyen

Cung hoàng ¡o nào thông minh nh¥t? ây là câu hÏi tôi g·p không ít l§n khi xem qua các b£ng thÑng kê cça Google, vì v-y bài vi¿t này ra Ýi dña trên ý t°ßng câu hÏi ó. Không khó à tr£ lÝi câu hÏi: trong các cung hoàng ¡o thì cung hoàng ¡o nào có chÉ sÑ thông minh t°¡ng Ñi (không hÁ có tuyÇt Ñi) chính xác nh¥t. Tuy nhiên n¿u tôi chÉ ra mÙt cung nh¥t Ënh thì s½ g·p nhiÁu ph£n Ñi bßi ng°Ýi ta s½ không tin có thà có chuyÇn mÙt ng°Ýi sinh vào cung này thì nh¥t Ënh s½ thông minh h¡n mÙt ng°Ýi sinh vào cung khác và chính tôi cing không tin vào sñ tuyÇt Ñi này (n¿u có). Vì tôi còn tin vào sñ £nh h°ßng cça tëng nhóm ngày sinh mà s½ ra các tính cách nÕi trÙi khác nhau, tin vào chÉ sÑ phân lo¡i tính cách do di truyÁn và r¥t nhiÁu thé khác nh° môi tr°Ýng sÑng, môi tr°Ýng giáo dåc và c£ £nh h°ßng theo xu h°Ûng xã hÙi nïa. Nh°ng k¿t hãp cça nhiÁu thé ta có thà s½ ¡t °ãc mÙt k¿t qu£ phân tích khá chính xác. Ch³ng h¡n nh° sñ k¿t hãp giïa b£n tr¯c nghiÇm MBTI và các cung hoàng ¡o tôi cho r±ng s½ cho ra mÙt ánh giá úng ¯n ph§n tiÁm n ng trong b£n thân m×i ng°Ýi.

V-y thì, trong bài vi¿t này tôi s½ không chÉ °a ra nhïng cung hoàng ¡o có xác su¥t và °ãc ánh giá là có kh£ n ng thông minh h¡n mÙt sÑ cung còn l¡i mà còn °a ra nhïng phân tích và chÉ sÑ thông minh theo phân lo¡i rõ ràng. Trß l¡i vÛi câu hÏi: Cung hoàng ¡o nào thông minh nh¥t? Khi dùng Google, Bing, Yahoo Search à tìm k¿t qu£ tôi tin ch¯c r±ng b¡n s½ g·p ít nh¥t 3 cung sau ây °ãc liÇt kê: B£o Bình, Song Tí và Xí Nï. ây là k¿t qu£ cça sÑ ông... nh°ng ëng vÙi... ChËu khó Íc l¡i bài vi¿t §u tiên cça tôi: Ki¿n Théc C¡ B£n VÁ 12 Cung Hoàng ¡o. B¡n s½ th¥y 12 cung °ãc chia thành 4 thành tÑ, 3 ·c tính và 2 nguyên t¯c. Trong ó ó chÉ duy nh¥t nhóm Không Khí là biÃu tr°ng cho Tri c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

335


BlogBook

3.4. June

Théc và trong nhóm này chúng ta th¥y ngoài B£o Bình, Song Tí còn có thêm Thiên Bình. Và n¿u xét 3 ·c tính thông minh theo tiêu chí: ThÑng L)nh, Ôn Ënh và Bi¿n Õi thì kh£ n ng sáng t¡o cao nh¥t l¡i có thêm các cung Nhân Mã và Song Ng°. Riêng 2 nguyên t¯c còn l¡i thì có l½ không bàn tÛi vì n¿u tính theo chç Ùng và bË Ùng thì lo¡i hình thông minh ã có 2 hình thái. Ng°Ýi bË Ùng thông minh kiÃu t° duy nÙi tâm, và lo¡i hình còn l¡i là thông minh kiÃu linh ho¡t, ho¡t bát. V-y thì theo nhïng gì ã phân tích bên trên, chúng ta có 1 sÑ cung sau ây: B£o Bình Song Sinh Xí Nï Nhân Mã Thiên Bình Song Ng° Tuy nhiên, ngoài tiÁm n ng có kh£ n ng (nh¥n m¡nh cåm të có kh£ n ng) danh sách này không nói lên iÁu gì c£. Bßi ngay khi mÙt ng°Ýi nào ó ·t câu hÏi: Cung Hoàng ¡o nào thông minh nh¥t? Thì chính b£n thân cça ng°Ýi nêu ra câu hÏi ã tñ Ënh ngh)a mÙt hình théc thông minh riêng trong §u hÍ. Nh-n Ënh này dña trên t° duy, ki¿n théc và kh£ n ng nh-n théc, ánh giá cça chính ng°Ýi nêu ra câu hÏi ó. iÁu ó có ngh)a là tr°Ûc khi tr£ lÝi câu hÏi hóc búa này, tôi s½ hÏi: Theo quan niÇm cça b¡n thì ph£i nh° th¿ nào mÛi là thông minh? Tôi ã áp dång câu hÏi này trên thñc t¿ và tin tôi i, ngay khi ng°Ýi Ñi diÇn vÛi tôi cho tôi bi¿t nh° th¿ nào là thông minh theo quan niÇm cça hÍ - vÛi m×i ng°Ýi - tôi Áu cho mÙt áp án khác nhau. Nh°ng ph§n ông khá hài 336

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.4. June

BlogBook

lòng vÁ câu tr£ lÝi. N¿u b¡n v«n không hiÃu iÃm này, tôi s½ cå thà h¡n. N¿u tôi tranh lu-n vÛi mÙt ng°Ýi nào ó mà b£n thân hÍ luôn cho r±ng: ng°Ýi thông minh ph£i là ng°Ýi làm viÇc cñc kó logic, suy tính kù càng trong mÍi tình huÑng, có t° duy sâu. Ch¯c ch¯c khi tôi nói k¿t qu£ vÛi ng°Ýi ¥y mà không có B£o Bình hay Xí Nï thì hÍ s½ không Óng ý. Cing t°¡ng tñ nh° v-y, vÛi mÙt ng°Ýi cho r±ng thông minh ph£i là dña trên sñ linh ho¡t, hóm hÉnh, n ng Ùng, suy ngh) nhanh - n nói l°u loát, có nhiÁu ý t°ßng trong cuÙc sÑng thì k¿t qu£ mà tôi °a ra không ph£i là Song Tí thì còn lâu l¯m hÍ mÛi hài lòng. Dù v-y, nh° ã nói trong ph§n §u - tôi s½ không chÉ °a ra nhïng cung hoàng ¡o có xác su¥t và °ãc ánh giá là có kh£ n ng thông minh h¡n mÙt sÑ cung còn l¡i mà còn °a ra nhïng phân tích và chÉ sÑ thông minh theo phân lo¡i rõ ràng cça 12 cung. V-y thì viÇc cça b¡n là xem mình thuÙc nhóm thông minh nào - éng nh¥t ß l)nh vñc gì. Tôi ngh) iÁu này s½ giúp b¡n Ënh hình °ãc kh£ n ng cça mình à Õn Ënh và thi¿t l-p nghÁ nghiÇp theo úng h°Ûng. [box type="warning"]Bài vi¿t thuÙc b£n quyÁn cça henrylongnguyen.com Tác Gi£: Henry Long Nguyen. Vui lòng không Copy - Sao Chép à chia s» lên các diÅn àn ho·c Blog nÙi dung bài vi¿t này. B¥t kó Website nào ng t£i - trích d«n mÙt ph§n ho·c nguyên v n tài liÇu này vÛi b¥t kó måc ích nào khi ch°a có sñ Óng ý cça tác gi£ Áu là hành Ùng vi ph¡m b£n quyÁn.[/box] Ai ã tëng Íc qua cuÑn sách Seven kinds of smart (7 Lo¡i hình thông minh) cça tác gi£ Thomas Armstrong h³n s½ còn nhÛ ông tëng d«n lÝi cça Ben Franklin r±ng: " ëng tñ che l¥p tài n ng cça b¡n. Trong bóng râm thì chi¿c Óng hÓ m·t trÝi làm sao còn là chính nó". c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

337


BlogBook

3.4. June

Hãy hÍc cách sµn sàng à i ra d°Ûi ánh sáng m·t trÝi, và sau ó là làm th¿ nào à b¡n thñc sñ nÕi b-t nh° nhïng gì vÑn có cça b¡n. Nh¯c l¡i tên cuÑn sách ó à các b¡n hiÃu rõ h¡n nhïng gì tôi trình bày d°Ûi ây và ó cing là gãi ý b¡n nên tìm hiÃu thêm vÁ cuÑn sách lý thú này. Và ph§n bài vi¿t sau dña trên mÙt ph§n cça cuÑn sách à phân tích. Trích 7 Lo¡i hình thông minh:

B¡n hãy dành mÙt chút thÝi gian à t°ßng t°ãng r±ng b¡n ang sÑng trong thÝi kì tiÁn sí. Nía êm b¡n bË ánh théc bßi ti¿ng Ùng nh° s¥m cça mÙt àn voi ma mút ang di chuyÃn vÁ phía lÁu tr¡i cça b¡n. Bây giÝ b¡n có thà °a b¥t cé cá nhân nào cça th¿ k÷ XX ·t vào môi tr°Ýng nguyên thu÷ cça b¡n à có thà thoát khÏi tình th¿ m¯c k¹t ó. Ai s½ là ng°Ýi nh° v-y? Albert Einstein? Không thà °ãc vì ông ¥y quá nhÏ bé. James Joyce thì sao? R¥t ti¿c vì ông ta bË c-n thË n·ng. V-y Franklin Delano Roosevelt thì th¿ nào? Ph£i, n¿u ông ta không ngÓi trên mÙt chi¿c xe l n. Nh° v-y, nhïng ng°Ýi àn ông nÕi ti¿ng nh¥t cça th¿ k÷ XX trß nên ít hïu dång vào lúc b¡n c§n nh° th¿ này. Trên thñc t¿ là nhiÁu ng°Ýi trong sÑ hÍ s½ g·p nguy hiÃm và nhanh chóng bË tiêu diÇt trong môi tr°Ýng nguyên thu÷. Theo cách khác, n¿u tôi gãi ý cho b¡n °a ra mÙt ai ó nh° Michael Jordan hay Arnold Schwarzenegger thì ch¯c là hÍ s½ giúp b¡n thoát khÏi tình th¿ khó kh n trên. Trong hoàn c£nh này c§n ph£n x¡ nhanh, kh£ n ng Ënh h°Ûng không gian nh¡y bén, tÑc Ù, séc m¡nh và sñ lanh l¹, nhiÁu h¡n là c§n ¿n ph°¡ng trình ánh sáng (E=MC), mÙt tác ph©m v n hÍc (Finnegans Wake) cça James Joyce hay mÙt ch°¡ng trình c£i cách kinh t¿ (New Deal). Þ th¿ k÷ thé 20, chúng ta ã trß nên quen thuÙc vÛi trí thông minh c¥p Ù cao trong cuÙc sÑng cùng nhïng ng°Ýi "mÍt sách", nhà trí théc và viÇn s). Ngoài ra, còn có các Ënh ngh)a trí thông minh là kh£ n ng éng 338

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.4. June

BlogBook

phó thành công vÛi hoàn c£nh, iÁu kiÇn mÛi và n ng lñc hÍc hÏi °ãc të kinh nghiÇm ã tr£i qua cça các cá nhân khác. N¿u xe ô tô cça b¡n bË hÏng ngay giïa °Ýng cao tÑc, ai là ng°Ýi thông minh nh¥t à gi£i quy¿t v¥n Á này? LiÇu ó s½ là mÙt ti¿n s) tri¿t hÍc ß mÙt tr°Ýng ¡i hÍc lÛn hay là mÙt thã sía xe vÛi trình Ù phÕ thông trung hÍc? N¿u b¡n bË l¡c ß giïa mÙt thành phÑ rÙng lÛn thì ai có thà là ng°Ýi giúp á b¡n nhiÁu nh¥t? S½ là mÙt vË giáo s° ãng trí hay là mÙt c-u bé có giác quan Ënh h°Ûng °u viÇt? Có thà th¥y trí thông minh phå thuÙc vào hoàn c£nh, nhiÇm vå và nhïng yêu c§u mà cuÙc sÑng ·t ra cho chúng ta, ché không ph£i c n cé vào mÙt chÉ sÑ IQ, mÙt t¥m b±ng ¡i hÍc hay mÙt chéc danh uy tín. MÙt cuÙc tìm hiÃu Ñi vÛi nhïng nhà chuyên môn ã ¡t °ãc nhiÁu thành công trong cuÙc sÑng cho th¥y, có ¿n 1/3 trong sÑ hÍ có chÉ sÑ IQ th¥p. Nh° v-y mÙt thông iÇp rõ ràng là: Các bài kiÃm tra IQ mÛi chÉ ánh giá °ãc mÙt thé có thà t¡m gÍi là "n ng khi¿u i hÍc", trong khi trí thông minh th-t sñ ph£i °ãc hiÃu trong ph¡m vi r¥t rÙng lÛn vÛi nhiÁu lo¡i kù n ng khác nhau. S½ thú vË h¡n viÇc ta chÉ nói vÁ trí thông minh nh° thà nó là mÙt d¡ng v-t ch¥t kì diÇu n±m trong não, có thà o °ãc b±ng cách kiÃm tra chÉ sÑ IQ, hay trí thông minh nh° là mÙt nhiÅm s¯c thà °u tú °ãc ban t·ng cho mÙt sÑ ít nhïng cá nhân may m¯n ngay të lúc mÛi sinh ra, mà thay vào ó chúng ta s½ Á c-p ¿n nhiÁu d¡ng trí thông minh khác nhau, ta có thà g·p °ãc trên mÍi ng£ °Ýng cça cuÙc sÑng.

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

339


BlogBook

3.4. June

NÙi Dung: [Spoiler] 1/Lo¡i thé nh¥t là sñ thông minh vÁ ngôn ngï: ây là trí thông minh cça các phóng viên, ng°Ýi kà chuyÇn, các nhà th¡ và lu-t s°. Lo¡i t° duy này ã em l¡i cho chúng ta tác ph©m "Vua Lear" cça Shakespeare, "Odyssey" cça Homer và truyÃn thuy¿t "Nghìn l» mÙt êm" cça ng°Ýi ¢ R-p. Ng°Ýi có kh£ n ng vÁ ngôn ngï có thà tranh cãi, thuy¿t phåc, làm trò hay làm h°Ûng d«n có hiÇu qu£ b±ng viÇc sí dång lÝi nói. HÍ th°Ýng yêu thích các cách sí dång âm thanh cça të ngï, thông qua sñ ch¡i chï, trò Ñ të và cách uÑn l°ái. ôi khi hÍ cing hay °a tin v·t bßi vì hÍ có kh£ n ng nhÛ các sñ kiÇn. HÍ có thà trß thành các b-c th§y vÁ Íc và vi¿t. HÍ Íc mÙt cách tham lam, có kh£ n ng vi¿t mÙt cách rõ ràng và có thà phóng ¡i ý ngh)a lên theo các cách khác nhau të nhïng tin bài báo, béc £nh bình th°Ýng. 340

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.4. June

BlogBook

Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: Song Tí, Nhân Mã, Song Ng°, S° Tí, Ma K¿t, Thiên Bình, B£o Bình, Xí Nï, BÍ C¡p. 2/Lo¡i thé hai, thông minh lô-gic - toán hÍc, là trí thông minh Ñi vÛi nhïng con sÑ và sñ lô-gic. ây là trí thông minh cça các nhà khoa hÍc, k¿ toán viên và nhïng nhà l-p trình máy tính. Newton ã iÁu khiÃn và khai thác °ãc lo¡i trí thông minh này khi ông phát minh ra các phép tính vi phân. Einstein cing t°¡ng tñ khi ông xây dñng và phát triÃn hÍc thuy¿t t°¡ng Ñi cça mình. Nhïng nét tiêu biÃu nh¥t cça ng°Ýi thiên vÁ trí thông minh lô-gic - toán hÍc gÓm có kh£ n ng xác Ënh nguyên nhân, chu×i các sñ kiÇn, cách t° duy theo d¡ng nguyên nhân - k¿t qu£, kh£ n ng sáng t¡o các gi£ thuy¿t, tìm ra các mô hình sÑ hÍc ho·c quy t¯c dña trên các khái niÇm, Óng thÝi °a thích các quan iÃm dña trên lý trí trong cuÙc sÑng nói chung. Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: B£o Bình, Xí Nï, Thiên Bình, BÍ C¡p, Ma K¿t, Song Tí, Kim Ng°u, S° Tí. 3/ Trí thông minh vÁ không gian là lo¡i n ng lñc thé ba, liên quan ¿n suy ngh) b±ng hình £nh, hình t°ãng và kh£ n ng c£m nh-n, chuyÃn Õi và tái t¡o l¡i nhïng góc Ù khác nhau cça th¿ giÛi không gian trñc quan. ó là m£nh ¥t sáng t¡o cça các ki¿n trúc s°, nhà nhi¿p £nh, nghÇ s), các phi công và các k) s° c¡ khí máy móc. Ng°Ýi ã tëng thi¿t k¿ lên các Kim tñ tháp Ai C-p là ng°Ýi có r¥t nhiÁu trí thông minh lo¡i này. Cing có kh£ n ng nh° v-y là các cá nhân nh° Thomas Edison, Pablo Picasso và Ansel Adam. Nhïng cá nhân sß hïu lo¡i trí thông minh vÁ không gian ß méc Ù cao, th°Ýng có mÙt Ù nh¡y c£m s¯c bén vÛi nhïng chi ti¿t cå thà trñc quan và có thà hình dung °ãc mÙt cách sÑng Ùng, v½ ra hay phác hÍa nhïng ý t°ßng cça hÍ d°Ûi d¡ng hình £nh, Ó ho¡, cing nh° hÍ có kh£ n ng tñ Ënh h°Ûng b£n thân trong không gian 3 chiÁu mÙt cách dÅ dàng. Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: Xí Nï, Nhân Mã, B£o Bình, Song Ng°, Cñ Gi£i, B¡ch D°¡ng, Song Tí, Kim Ng°u. c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

341


BlogBook

3.4. June

4/ Lo¡i trí thông minh vÁ âm nh¡c là lo¡i n ng lñc thé t°. ·c iÃm c¡ b£n cça lo¡i trí thông minh này là kh£ n ng c£m nh-n, th°ßng théc và t¡o ra các ti¿t t¥u và nhËp iÇu. ó là trí thông minh cça Bach, Beethoven, hay Brahon, và cing là lo¡i trí thông minh cça các nh¡c công àn c§m ng°Ýi Ba-li hay nhïng ng°Ýi hát sí thi cça dân tÙc Nam T°. Ngoài ra, trí thông minh vÁ âm nh¡c còn có trong tiÁm théc cça b¥t cé cá nhân nào, miÅn là ng°Ýi ó có kh£ n ng nghe tÑt, có th¿ hát theo giai iÇu, bi¿t dành thÝi gian cho âm nh¡c và nghe °ãc nhiÁu ti¿t måc âm nh¡c khác nhau vÛi sñ chính xác và sáng suÑt cça các giác quan. Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: Song Ng°, B¡ch D°¡ng, Kim Ng°u, Cñ Gi£i, Ma K¿t, BÍ C¡p, S° Tí, Thiên Bình, Xí Nï. 5/ Lo¡i thông minh thé n m, kh£ n ng v-n Ùng thân thÃ, là lo¡i thông minh c£ chính b£n thân c¡ thÃ. Nó bao gÓm tài n ng trong viÇc iÁu khiÃn các ho¡t Ùng thân thà cça mÙt ng°Ýi và trong c£ thao tác c§m n¯m các v-t thà mÙt cách khéo léo. Các v-n Ùng viên thà thao, nhïng ng°Ýi làm nghÁ thç công, nhïng thã c¡ khí và các bác s) ph«u thu-t là nhïng ng°Ýi sß hïu kh£ n ng này cça t° duy. Cing là ng°Ýi nh° v-y, diÅn viên hài v) ¡i Charlie ã sí dång tài n ng lo¡i này à thñc hiÇn °ãc r¥t nhiÁu Ùng tác biÃu diÅn tài tình cça ông nh° trong vß K» lang thang nhÏ bé. Các cá nhân thuÙc lo¡i tài n ng v-n Ùng thân thà có thà r¥t khéo léo và thành công trong nghÁ thêu may, nghÁ thã mÙc hay nghÁ t¡o m«u. Ho·c hÍ có thà ham thích và theo uÕi nhïng ho¡t Ùng cça c¡ thà nh° i bÙ °Ýng dài, khiêu vi, ch¡y bÙ, c¯m tr¡i, b¡i lÙi ho·c ua thuyÁn. HÍ là nhïng ng°Ýi thñc hành, nh¡y c£m, th°Ýng xuyên muÑn v-n Ùng c¡ thà cça hÍ và có "ph£n éng b£n n ng" vÛi các tình huÑng, sñ v-t. Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: S° Tí, Thiên Bình, Nhân Mã, B¡ch D°¡ng, Song Tí, Xí Nï, Cñ Gi£i, B£o Bình. 6/ Lo¡i thông minh thé sáu là n ng lñc t°¡ng tác. ây là n ng lñc hiÃu và làm viÇc °ãc vÛi nhïng ng°Ýi khác. ·c biÇt là, iÁu này yêu c§u có kh£ n ng c£m nh-n và dÅ chia s» vÛi tâm tr¡ng, tính cách, ý Ënh và mong muÑn cça nhïng ng°Ýi khác. ThuyÁn tr°ßng trên mÙt chi¿c tàu i biÃn c§n ph£i có lo¡i thông minh này. Trí thông minh này cing c§n cho mÙt nhà qu£n lý cça 342

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


3.4. June

BlogBook

mÙt tÕng công ty lÛn. MÙt cá nhân có trí thông minh vÁ giao c£m có thà r¥t giàu lòng tr¯c ©n và §y tinh th§n trách nhiÇm Ñi vÛi xã hÙi, ch³ng h¡n nh° Mahatma Gandhi; ho·c là ng°Ýi có séc lôi cuÑn và khéo léo nh° Machiavelli, nh°ng hÍ Áu có kh£ n ng nhìn th¥u suÑt vào bên trong cça nhïng ng°Ýi khác và të ó nhìn ra viÅn c£nh cça th¿ giÛi bên ngoài b±ng chính c·p m¯t cça nhïng con ng°Ýi ó. Trong thñc t¿, hÍ r¥t tuyÇt vÝi vÛi vai trò cça ng°Ýi môi giÛi, qu£n trË m¡ng, ng°Ýi hoà gi£i ho·c là th§y giáo. Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: B¡ch D°¡ng, Nhân Mã, S° Tí, Thiên Bình, Ma K¿t, BÍ C¡p, Song Ng°, Kim Ng°u, B£o Bình, Song Tí, Cñ gi£i.

7/ Lo¡i trí thông minh cuÑi cùng là n ng lñc tñ nh-n théc b£n thân ho·c là trí thông minh nÙi tâm. MÙt ng°Ýi m¡nh m½ vÁ lo¡i trí tuÇ này có thà dÅ dàng ti¿p c-n và nhìn rõ °ãc nhïng c£m xúc cça chính b£n thân mình, phân biÇt °ãc giïa nhiÁu lo¡i tr¡ng thái tình c£m bên trong và sí dång chính nhïng hiÃu bi¿t vÁ b£n thân mình à làm phong phú thêm và v¡ch ra con °Ýng cho cuÙc Ýi mình. Các thí då vÁ nhïng ng°Ýi có trí thông minh thiên vÁ kiÃu này gÓm có các nhà cÑ v¥n, nhà th§n hÍc, nhïng th°¡ng nhân. HÍ có thà là ng°Ýi r¥t hay tñ xem xét nÙi tâm và ham thích °ãc tr§m t° suy ngh), °ãc ß trong tr¡ng thái t)nh l·ng hay trong các tr¡ng thái tìm hiÃu tinh th§n mÙt cách sâu s¯c khác. M·t khác hÍ có thà là ng°Ýi có tính Ùc l-p m¡nh m½, tính th³ng th¯n cao Ù và cñc kó tñ giác, có k÷ lu-t. Trong b¥t cé tr°Ýng hãp nào, hÍ thuÙc d¡ng tñ l-p và thích làm viÇc mÙt mình h¡n là làm viÇc vÛi ng°Ýi khác. Theo phân tích trên chúng ta có Cung Hoàng ¡o t°¡ng éng thích hãp theo thé tñ: Cñ Gi£i, Kim Ng°u, B¡ch D°¡ng, Song Tí, BÍ C¡p, Song Ng°, B£o Bình, Nhân Mã, Xí Nï, Ma k¿t. [/Spoiler]

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’

343


BlogBook

3.4. June

Trích 7 Lo¡i hình thông minh: B¡n hãy nhÛ r±ng, cho dù b¡n có nh-n th¥y mÙt cách rõ ràng b£n thân mình thuÙc mÙt ho·c hai d¡ng thông minh trong sÑ các lo¡i ã °ãc mô t£ ß trên, thì trong thñc t¿ b¡n v«n luôn luôn sß hïu t¥t c£ 7 lo¡i trí thông minh. H¡n th¿ nïa, mÙt cách lý t°ßng là b¥t kó mÙt ng°Ýi bình th°Ýng nào cing có thà phát triÃn mÙt trong sÑ 7 lo¡i trí thông minh nói trên cça t° duy ¿n mÙt méc Ù áng kà à có thà sí dång thành th¡o. N¿u b¡n còn nghi ngÝ k¿t qu£ này, b¡n có thà tìm Íc l¡i nhïng tài liÇu khác - lo¡t bài phân tích toàn diÇn tëng Cung Hoàng ¡o t¡i Blog Heavenly Wind" | Gió Thiên °Ýng" Cung Hoàng

¡o nào thông minh nh¥t?

ó là câu hÏi mà tôi ã tr£ lÝi. Hy vÍng b¡n ã th¥y áp án cho mình, cing nh° ngå ý tôi muÑn nh¯n gßi trong bài vi¿t này. Tôi luôn có suy ngh): mÙt khi ng°Ýi ta ·t câu hÏi - mÙt ph§n hÍ ã có câu tr£ lÝi. Ch³ng qua chÉ muÑn ng°Ýi khác kh³ng Ënh l¡i niÁm tin cça chính hÍ. Chúc các b¡n luôn thành công!

Henry Long Nguyen

344

c 2011 ’http://henrylongnguyen.com’


BlogBook v0.4, EX 2Îľ & GNU/Linux. http://www.blogbooker.com LAT

Edited: June 26, 2011

12 cung hoàng đạo  
12 cung hoàng đạo  

12 cung hoàng đạo

Advertisement