Page 1

TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

1

MUÅC LUÅC

PHÊÌN THÛÁ NHÊËT ........................................................................................................................ 2 PHÊÌN THÛÁ HAI .......................................................................................................................... 63

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

2

PHÊÌN THÛÁ NHÊËT

"Trûâ giùåc, ba tuöíi vêîn coân hiïìm laâ muöån" Cao Baá Quaát

1

Möåt tuêìn trûúác ngaây Huïë nöí suáng khaáng chiïën, dên trong thaânh phöë àûúåc lïånh taãn cû hïët vïì caác vuâng quï. Nhûng qua mêëy ngaây àêìu àaánh nhau, tin tûác thùæng lúåi tûâ Mùåt trêån àûa vïì döìn dêåp. Tin thùæng lúåi möåt àöìn mûúâi, mûúâi àöìn trùm, nïn àöìng baâo chùæc mêím tuåi Têy sùæp àêìu haâng àïën núi röìi. Do àoá, khöng ai baão ai, mon men keáo dêìn vïì phña thaânh phöë. Hoå noáng loâng söët ruöåt àûúåc mau mau trúã vïì doån deåp laåi nhaâ cûãa, phöë xaá, trúã vïì vúái cöng viïåc laâm ùn thûúâng ngaây. Cuöëi cuâng hoå tuå têåp laåi àöng àuác phña bïn naây cêìu Bao Vinh. Bïn kia cêìu thuöåc khu vûåc mùåt trêån A, ai muöën sang phaãi coá giêëy pheáp cuãa Ban chó huy Mùåt trêån cêëp. Nhû àaä thaânh lïå, túâ múâ saáng laâ àöìng baâo tuáa hïët ra àûúâng, keáo àïën àûáng chen chuác úã àêìu cêìu, chúâ nghe tin tûác thùæng lúåi cuãa Mùåt trêån àïm qua. Hoå chen lêën, uân uân möîi luác möåt saát àïën chöî bêåc àaá bûúác lïn cêìu. Nïëu khöng coá anh Vïå Quöëc Quên cêìm ngang khêíu suáng trûúâng daâi nhû cêy saâo chùn võt àûáng gaác ngay trûúác mùåt, chùæc caã khöëi ngûúâi chen chuác naây àaä traân qua bïn kia cêìu nhû nûúác vúä búâ. Àöìng baâo nhao nhao hoãi anh lñnh gaác: http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

3

- Àïm qua quên ta mêìn ùn coá khaá khöng anh? - Nïån tuåi Têy úã võ trñ mö maâ suáng, lûåu àaån nöí nhû rang bùæp caã àïm rûáa? - Liïåu tuåi hùæn sùæp sûãa "hö-lï-manh" chûa, cho baâ con vïì doån deåp nhaâ cûãa, phöë xaá? Bõ baâ con hoãi töëi tùm mùåt muäi, anh lñnh gaác chó coân biïët nhùn nhoá àïì nghõ: - Xin baâ con àûáng xï xï ra cho töi möåt chuát! Àûáng saát vö tui ri coân biïët gaác xaách laâm rùng? Saáng höm àoá, tûâ trong àaám àöng chen chuác öìn aâo êëy, coá thùçng beá lúåi duång àuáng luác anh lñnh gaác coân maãi nhùn nhoá àïì nghõ vúái àöìng baâo, luöìn ra sau lûng anh vaâ chaåy toát sang bïn kia cêìu. Anh chûa kõp quaát goåi laåi, noá àaä mêët vaâo daäy phöë kï àêìu cêìu bïn kia. Khöng thïí boã tröëng chöî gaác àïí àuöíi theo, anh chó coân biïët dêåm chên dêåm cùèng, laâu baâu bûåc tûác: - Con caái nhaâ ai maâ nghõch hún quó! Coá mêëy àûáa baán keåo gûâng, àêåu phöång rang cuäng lêëp loäm àõnh bùæt chûúác chuá beá vûâa röìi, nhûng anh lñnh gaác àaä nhanh tay toám cöí aáo löi laåi hïët. Möåt thùçng baán keåo gûâng, mùæt laác thiïn laác àõa, trïì möi noái vúái àûáa baån vûâa bõ toám cöí löi laåi: - Tuåi bay khöng bùæt chûúác nöíi thùçng ni mö! Hùæn lanh hún chuöåt nhùæt. Chúi tröën tòm, uâ moåi, thaã àóa ba ba... vúái hùæn chó coá thua. Àûâng hoâng maâ súâ àûúåc vaâo ngûúâi hùæn. - Rùng mi biïët? - Tao chúi maäi vúái hùæn coân laå chi. - Hùæn khoe tûâ höm nöí suáng, hùæn àaä toát àûúåc qua khu vûåc Mùåt trêån ba, böën lêìn.- Chuá beá baán àêåu phuång rang noái chen vaâo. - Hùæn loåt qua bïn àoá laâm chi? - Coi chúi! http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

4

- Hùæn coá kïí chuyïån chi hay khöng? - Khöëi! Nhûng thuá nhêët laâ saáng mö hùæn cuäng gùåp möåt toaán Vïå Quöëc Àoaân maâ chó nhoã bùçng tuåi ta thöi, nhiïìu àûáa coân nhoã hún. Toaán ni chaåy doåc theo búâ söng, têåp quên sûå möåt hai, têåp neám lûåu àaån, bùæn suáng... vui ghï lùæm. Hùæn àûáng coi maâ theâm rïåu caã nûúác miïëng! - Vïå Quöëc Àoaân maâ chó nhoã bùçng tuåi ta thò àaánh têy rùng àûúåc? Hay laâ hùæn noái laáo? - Rùng khöng àaánh àûúåc? - Thùçng baán àêåu phuång rang vïnh mùåt lïn noái. - Chaánh phuã cûá thûã lêëy tau vö Vïå Quöëc Àoaân coi, coá chïët cha tuåi Têy khöng? Thùçng baán keåo gûâng mùæt laác cûúâi ngaåo: - Lêëy mi vö Vïå Quöëc Àoaân thò thaâ lêëy tau coân hún! Tau chùèng cêìn suáng àaån gò hïët - Noá ruát trong tuái quêìn ra möåt caái suáng cao su, keáo cùng hai súåi chun. - Coá caái ni, tau nhùæm truáng mùæt tuåi Têy, tuåi Vï-giï1 tau neã. Cha con hùæn tha höì maâ muâ. * *

*

Toaán "Vïå Quöëc Àoaân con nñt" luác naây àang nöëi nhau thaânh haâng möåt, rêìm rêåp lïn phña cêìu Àöng Ba cuä. Chaåy dêîn àêìu laâ anh Vïå Quöëc Quên chó huy. Anh traåc hai ba, hai böën tuöíi, daáng ngûúâi têìm thûúác, vai röång ngûåc núã, toác buái kiïíu moáng lûâa, cöí àeo luãng lùèng chiïëc coâi maå kïìn saáng loaáng. Saáng höm àoá trúâi laånh cùæt ruöåt, anh chó mùåc àöåc chiïëc may ö trùæng vaâ quêìn àuâi xanh öëng boá saát àuâi. Coân toaán treã ùn mùåc taåp nham. Quaá nûãa mùåc aáo quêìn Vïå Quöëc Àoaân sûãa ngùæn laåi. Nhiïìu àûáa búi trong nhûäng chiïëc aáo trêën thuã röång nhû aáo thuång tïë. Coá àïën hún chuåc àûáa nai nõt "xanhtuya-röng" da, coá khoaá àöìng to tûúáng vaâ àeo caã bao àaån. Coá trúâi

1

Viïåt gian.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

5

biïët àûúåc trong nhûäng caái bao àaån sûát seåo, meáo moá êëy, chuáng nñch nheát nhûäng gò! Daäy phöë ven àûúâng cûãa àoáng then caâi kñn mñt. Àöìng baâo khu vûåc naây àaä taãn cû hïët tûâ àïm àêìu khaáng chiïën. Haâng chuåc con choá laåc mêët chuã, hoåp thaânh àaân chaåy loùng quùng trïn àûúâng, tranh nhau ngûãi búái caác àöëng raác kiïëm ùn. Con naâo con êëy hai höng leáp keåp, xûúng sûúân nhö cao nhû vûâa nuöët haâng chuåc chiïëc caåp röí vaâo buång. Khi toaán treã rêìm rêåp chaåy qua, luä choá súå haäi, taán loaån. Chuáng chuöìn hïët vaâo caác heãm phöë, choä moäm ra suãa vaáng. Boån treã dêåm chên, vöî àuâi, doaå laåi luä choá. Con àûúâng öìn aâo hùèn lïn trong chöëc laát. Lïn àïën cêìu Àöng Ba cuä, anh chó huy thöíi möåt höìi coâi daâi laãnh loái. Toaán treã dûâng laåi. Nhiïìu àûáa nghõch ngúåm vúâ mêët àaâ àêm chuái vaâo lûng àûáa chaåy trûúác... - Têåp húåp ba haâng doåc! - Anh chó huy quay laåi doäng daåc hö. Toaán treã lêåp tûác trúã laåi trêåt tûå. Loaáng möåt caái chuáng àaä sùæp thaânh àöåi hònh ba haâng doåc, vúái tû thïë rêët nghiïm chónh. - Àiïím söë! Àaáp laåi tiïëng hö anh chó huy, nhûäng àûáa dûâng úã haâng doåc bïn traái, nöëi tiïëp nhau àïëm to nhû heát : Möåt! Hai! Ba! Böën! nùm! Saáu! Baãy! Taám! Chñn! Mûúâi!... Hïët. - Ú... ú... Daå chûa hïët... Mûúâi möåt! - Möåt àûáa àûáng leã ra möåt mònh úã cuöëi àöåi cuöëng quyát kïu toaáng lïn. - Baáo caáo anh, em bõ leã haâng aå! - Leã laâ thïë naâo? - Anh chó huy hoãi vùån laåi, nhû hoaân toaân khöng tin caái chuyïån vö lyá àoá. - Toaân àöåi chuáng ta coá ba mûúi em, têåp húåp thaânh mûúâi haâng ba, laâm sao laåi leã àûúåc. - Daå rûáa maâ em bõ leã thiïåt aå. - Thùçng bõ leã haâng nhúán nhaác nhòn ngûúåc nhòn xuöi, nhùn nhoá, böëi röëi traã lúâi.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

6

- Caác em kiïím tra laåi xem coá haâng naâo àûáng hai khöng? Anh chó huy nhû vêîn tin chùæc rùçng àêy chó laâ troâ nghõch ngúåm cuãa boån treã maâ thöi. Nhûng caã àöåi sau khi nhöën nhaáo kiïím tra haâng nguä, àöìng thanh traã lúâi: - Baáo caáo anh, haâng mö cuäng àûáng àuã ba caã aå! Anh chó huy rúâi chöî àûáng, ài doåc xuöëng phña dûúái, àûa mùæt kiïím tra tûâng haâng möåt, miïång lêím bêím: - Quên söë àöåi àang ba mûúi böîng hoaá ra bùm möët laâ nghôa lyá gò? Nhûng chñnh anh cuäng àang ngú ngaác. Àuáng laâ haâng naâo cuäng àûáng àuã ba vaâ cuöëi àöåi vêîn leã ra möåt àûáa. Anh liïìn ài ngûúåc trúã lïn, soaát kyä laåi lêìn nûäa. Kïët quaã anh löi àûúåc möåt thùçng laå hoùæc, khöng biïët tûâ àêu chui ra àûáng loåt vaâo giûäa àöåi. Caã àöåi trúån troân mùæt kïu lïn: UÃa! Hai àûáa àûáng cuâng haâng vúái thùçng beá laå hoùæc naây, haá höëc möìm vò quaá sûãng söët: - Uú trúâi! Rûáa maâ tûâ naäy túái chûâ túá cûá tûúãng hùæn laâ thùçng Hoaâ-àen! Nûúác da hùæn cuäng àen thui coá khaác chi anh Hoaâ-àen nhaâ mònh mö caác cêåu! Caái àûáa coá tïn laâ Hoaâ-àen àûáng caách àoá hai haâng, nghe vêåy liïìn cau mùåt , noái vúái lïn: - Lêìm, lêìm caái chi laå rûáa? Túá àen nhûng chó àen vûâa vûâa!... Möåt àûáa àûáng bïn traái veã mùåt liïën laáu, àûa tay vuöët vuöët ngûåc Hoaâ-àen ngoaác miïång ra cûúâi: - Àûa ta vuöët búát cuåc tûå aái xuöëng cho. Hïì, hïì, hïì... àen vûâa vûâa hay àen thui thò cuäng laâ hoå "cöåt nhaâ chaáy" caã thöi maâ. Thùçng beá laå hoùæc chui bûâa vaâo haâng nguä àöåi, chñnh laâ caái thùçng luöìn sau lûng anh lñnh gaác, toát qua cêìu Bao Vinh luác naäy. Noá cuäng traåc tuöíi Hoaâ-àen, voác daáng cuäng saân saân, nhûng nûúác da, http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

7

cuãa àaáng töåi, coá àen hún tyá chuát, Hoaâ-àen tûå aái kïí cuäng phaãi. Caách ùn mùåc noá cuäng keám xa Hoaâ-àen. Hoaâ-àen diïån quên phuåc vúái aáo trêën thuã röång nhû aáo tïë, coân thùçng naây àaánh àöåc caái aáo cöåc nêu ngùæn húã caã röën vúái caái quêìn àuâi xanh baåc phïëch, àñt vaá hai miïëng to tûúáng. Anh chó huy nùæm chùåt caánh tay noá keáo laåi saát trûúác mùåt, hoãi to gêìn nhû quaát: - Em úã àêu? Tïn laâ chi? Sao daám caã gan chui bûâa vaâo haâng nguä Vïå Quöëc Àoaân? Thùçng beá súå haäi cuái mùåt nhòn xuöëng àûúâng, baân chên di di möåt hoân àêët, traã lúâi lñ nhñ trong cöí hoång, chùèng ai nghe àûúåc gò. Anh chó huy söët ruöåt khöng muöën mêët thò giúâ thïm, boã tay noá ra, nghiïm mùåt noái: - Em phaãi ra ngay khoãi khu vûåc naây. Àêy laâ khu vûåc Mùåt trêån em nhúá chûa? Anh quay laåi noái vúái caã àöåi: - Caác em thêåt lú laâ, vö yá thûác. Coá möåt keã laå mùåt chui vaâo haâng nguä maâ chùèng hay biïët gò hïët! Caã àöåi thò thaâo hoãi nhau: - Khöng biïët hùæn loåt vö giûäa àöåi mònh luác mö maâ taâi rûáa heâ? - Chùæc caái luác tuåi mònh coân maãi trïu choåc luä choá. - Thùçng êëy chui cöíng raåp haát raåp xiïëc chùæc búåm phaãi biïët! - Túá cho hùæn chúi cuá êëy àûúåc. Túá laâ túá phuåc àoá! - Caái àûáa coá böå daång liïën laáu vûâa trïu choåc Hoaâ-àen luác naäy, vûâa noái vûâa gêåt gêåt àêìu.

2

Anh chó huy thöíi möåt höìi coâi daâi, cùæt àûát tiïëng thò thaâo baân taán. Anh àûáng nghiïm, noái: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

8

- Anh baáo trûúác àïí caác em biïët, khoa muåc têåp höm nay húi khoá, àoâi hoãi caác em phaãi gan daå, bònh tônh. - Anh cao gioång hoãi to. Trong àöåi ta coá em naâo chûa biïët búi, àûa tay lïn anh xem? Khöng möåt àûáa naâo giú tay. Treã con sinh ra vaâ lúán lïn bïn búâ söng Hûúng, khöng biïët búi lùån laâ chuyïån hiïëm. - Töët lùæm. - Anh gêåt àêìu. - Khoa muåc têåp höm nay laâ nhaãy tûâ trïn thaânh cêìu xuöëng söng. - Anh àûa tay chó lïn caái thaânh cêìu sùæt sún àen, ngay phña trïn àêìu boån treã. Caã àöåi nhòn theo tay anh chó. Têët caã cuâng ruåt vai, lùæc àêìu leâ lûúäi: - Àöåi trûúãng chúi cuá khoa muåc ni coi böå gay go àêy! - Cao àïën ba meát chûá khöng ñt! - Ba meát rùng àûúåc! Xoaâng xoaâng cuäng phaãi nùm meát! Boån treã nhúán nhaác hïët nhòn xuöëng söng laåi nhòn lïn thaânh cêìu, ûúác lûúång chiïìu cao sùæp phaãi nhaãy. Caã àöåi nhaãy qua caác bêåc àaá xêy, chaåy lïn cêìu. Vêîn khöng quïn nghõch ngúåm, chuáng giêîm chên thêåt maånh, laâm cho vaán cêìu kïu rêìm rêìm. Mûa phuân àaä taånh, nhûng gioá laånh vêîn thöíi tûâng cún khöng ngúát. Boån treã cúãi aáo quêìn vùæt lïn thaânh cêìu. Têët caã reát run, nöíi hïët da gaâ. Chuáng àûáng neáp saát vaâo nhau, miïång xuyát xoa nhû ùn úát, hai tay voâng lïn öm cöí, lûng cong laåi nhû lûng töm. Àöåi trûúãng àûáng lïn caái cöåt bï töng giûäa cêìu, quay laåi nhòn caã àöåi, nghiïm mùåt noái: - Têët caã caác em àûáng thùèng lïn! Boã hai tay ra khoãi cöí. Hiïn ngang lïn anh xem naâo? Àaâng hoaâng laâ nhûäng Vïå Quöëc Quên sùæp ra trêån giïët giùåc cûáu nûúác maâ súå gioá, súå laånh aâ! Thïë thò trûúác bom àaån nhû mûa cuãa giùåc, caác em seä coân súå àïën mûác naâo? Caác em coá muöën mang tiïëng laâ nhûäng chiïën sô heân nhaát khöng? - Khöng aå! Khöng aå! - Caã àöåi nhao nhao traã lúâi. Têët caã lêåp tûác àûáng thùèng ngûúâi, miïång thöi sñt xoa. Coá àûáa coân laâm böå hiïn ngang, ngûåc ûúän ra, buång thoát laåi, tay khuyânh khuyânh chöëng http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

9

naånh. Nhòn böå àiïåu chuáng, anh chó huy mùåt àang nghiïm thïë maâ phaãi bêåt phò cûúâi. Anh rêët hiïíu, àöëi vúái caác chiïën sô nhoã tuöíi cuãa mònh, khöng coá lúâi àöång viïn naâo hiïåu quaã bùçng chaåm àïën loâng tûå troång. Anh noái tiïëp: - Khoa muåc höm nay tuy khoá nhûng caác em phaãi gùæng têåp cho àûúåc. Trong hoaân caãnh àõa hònh chiïën àêëu cuãa thaânh phöë Huïë chuáng ta, rêët coá thïí caác em seä gùåp trûúâng húåp phaãi nhaãy tûâ nhûäng võ trñ rêët cao xuöëng söng. Do àoá, chuáng ta cêìn phaãi têåp trûúác cho quen. Caác em chuá yá, xem anh nhaãy thõ phaåm röìi caác em tiïëp tuåc nhaãy theo sau. Anh quay mùåt ra söng, àûáng thùèng tùæp trïn cöåt truå nhû pho tûúång trïn bïå, hai caánh tay àûa thùèng trûúác mùåt, àöi cùèng chên vaåm vúä sùn chùæc nhûäng bùæp thõt, kheä nhuán nhuán rêët deão. Anh tung ngûúâi lïn cao. Thên hònh anh nhû möåt muäi tïn bay chïnh chïëch xuöëng söng, cùæp phêåp vaâo laân nûúác xanh ngùn ngùæt, lùn tùn gúån soáng. Caã àöåi chöìm hïët lïn thaânh cêìu nhòn theo. Chuáng chùåc chùåc lûúäi trêìm tröì: - Àöåi trûúãng "löng-giöng"1 tuyïåt àeåp bay heâ! - Coân phaãi noái trûúác àêy anh tûâng laâm "sùm-pi-öng"2 búi cuãa Huïë mònh maâ! Dûúái söng, àöåi trûúãng àaä tröìi àêìu khoãi mùåt nûúác. Anh àûa tay vuöët vuöët mùåt, nhòn lïn cêìu giuåc: - Naâo caác em nhaãy ài! Em naâo bõ chuöåt ruát àaä coá anh cûáu. Boån treã àûáa noå àuân àûáa kia: - Cêåu nhaãy trûúác ài! - Thò cêåu nhaãy trûúác ài! - Thaânh cêìu chêåt ri àûáng nhaãy möåt lêìn rùng àûúåc! Nhûng röìi chùèng àûáa naâo daám nhaãy trûúác. Mêëy àûáa treâo lïn thaânh cêìu laåi tuåt xuöëng, leâ lûúäi: 1 2

Plongeon: nhaãy (tiïëng Phaáp) Champion: vö àõch (tiïëng Phaáp).

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

10

- Ngúåp quaá! Cûá nhû laâ àûáng trïn noác lêìu chúå Àöng Ba maâ nhaãy xuöëng êëy! - Àöåi trûúãng baây ra chi ra caái khoa muåc gay go ri khöng biïët! - Xï ra, xï ra! - Caái thùçng coá böå mùåt liïën laáu ban naäy trïu choåc Hoaâ-àen àûa tay gaåt caác baån ra hai bïn, laâm àiïåu böå hùng haái treâo lïn thaânh cêìu. - Khöng cêåu mö daám nhaãy thò àïí túá nhaãy trûúác cho coi, röìi gùæng maâ bùæt chûúác nghe! Khoá coác chi maâ cûá kïu laâ khoá! - A, a, anh Tû-daát laåi daám xung phong nhaãy trûúác! Chuyïën ni e trúâi sêåp caái rêìm mêët thöi. - Caã àöåi reo êìm lïn. - Anh Tû-daát chuyïën ni nhaãy àûúåc, nhêët àõnh tuåi mònh phaãi àöíi tïn laâ Tû-gan. - Nhûng gan chi múái àûúåc chûá? - Gan thoã! Mùåc cho caác baån trïu choåc, Tû-daát mùåt vêîn phúát tónh. Noá àaä àûáng thùèng lïn àûúåc trïn caái truå àöåi trûúãng vûâa àûáng, hai àêìu göëi va nhau lêåp cêåp. Noá noái vúái caác baån, àêìu khöng ngoaái laåi: - Anh em múã to mùæt maâ coi taâi laäo gia! Tû-daát laâm àiïåu böå in hïåt àöåi trûúãng. Hai tay cuäng àûa thùèng ra àùçng trûúác, böå doâ nhû hai öëng sêåy cuäng nhuán nhuán khaá deão. Nhûng àöåi trûúãng chó nhuán vaâi caái, coân noá thò nhuán liïìn tuâ tò haâng chuåc caái, laâm caác baån nhòn theo hoa caã mùæt. Tû-daát bêët thònh lònh hö to. - Hai... ba! Naây! Noá hö doäng daåc àïën nöîi laâm cho caã àöåi tûúãng laâ noá àang lao xuöëng söng. Nhûng bêët ngúâ noá ngöìi thuåp xuöëng cöåt cêìu, ngheåo àêìu, meáo möìm, trúån mùåt laâm troâ hïì. Caã àöåi bõ mùæc lúäm öm buång cûúâi boâ. Hònh nhû caã àöåi àaä quaá quen vúái nhûäng troâ àuâa cuãa Tûdaát. Àöåi trûúãng chaåy lïn cêìu, hoãi to: - Em naâo daám xung phong nhaãy trûúác laâm gûúng cho caã àöåi anh xem naâo? http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

11

Caã àöåi thin thñt àûa mùæt nhòn nhau. Caái vinh dûå "nhaãy trûúác laâm gûúng cho caã àöåi" xem ra àûáa naâo cuäng theâm. Nhûng cûá nhòn tûâ thaânh cêìu xuöëng söng, cùåp doâ chuáng àaä buãn ruãn. Àöåi trûúãng gùång hoãi: - Khöng em naâo daám nhaãy aâ? - Daå em! Em xin nhaãy! Caã àöåi quay laåi. Thêåt khöng ngúâ. "Em xin nhaãy" laåi chñnh laâ thùçng beá laå hoùæc chui bûâa vaâo haâng nguä àöåi luác naäy. Naäy giúâ noá vêîn chûa chõu ài maâ leán treâo lïn cêìu, àûáng co ro úã lïì cêìu bïn kia, toâ moâ theo doäi buöíi têåp. Vúái veã súå sïåt, lo lùæng, vûâa noái noá vûâa hêëp têëp bûúác sang lïì cêìu bïn nay. Khöng àúåi àöåi trûúãng coá àöìng yá hay khöng, noá bñu tay treâo phùæt lïn thaânh cêìu. - Ai mûúån maâ cuäng laâm traång!... - Tau àöë daám nhaãy! - Chùæc laåi nhaãy kiïíu Tû-daát chúá chi! Nhû khöng theâm àïí yá àïën tiïëng xò xaâo khñch baác cuãa caã àöåi, noá àûáng thùèng trïn thaânh cêìu, quay laåi noái vúái àöåi trûúãng, gioång khêín khoaãn: - Em maâ nhaãy àûúåc, anh cho em vö àöåi vúái anh hó! Nghe gioång noái vaâ nhòn veã mùåt noá, caã àöåi liïìn hiïíu ngay noá seä nhaãy thêåt! Chuáng böîng thêëy xêëu höí vaâ tûå aái ghï gúám. Àïí cho möåt thùçng khöng biïët tûâ xoá xónh naâo chui ra, àoâi nhaãy trûúác laâm gûúng thò thêåt xêëu höí cho caã àöåi! Coân thùçng beá khöng kõp biïët àöåi trûúãng coá ûng thuêån hay khöng, quay mùåt luön ra söng, nhuán kheä hai chên möåt caái, vaâ bay thùèng xuöëng söng. Àöåi trûúãng buöåt miïång khen: - Chuá naây nhaãy khaá lùæm! - Ui trúâi! - Nhiïìu tiïëng kïu sûãng söët. - Noá nhaãy maâ vêîn àïí nguyïn caã quêìn aáo tïì!

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

12

Mùåt söng xanh biïëc. Lùn tùn soáng, àoán lêëy noá, nheå nhaâng, thên thuöåc, chûá khöng êìm ô nhû àoán nhûäng anh múái têåp nhaãy. Thên hònh noá uöën cong, luöìn sêu xuöëng nûúác vaâ nöíi lïn rêët nhanh. Noá lùæc lùæc àêìu giuä nûúác, khoùæt tay búi lûúån voâng, ngûãa mùåt nhòn lïn cêìu vaâ bêët ngúâ toeát miïång cûúâi. Caã àöåi ûác quaá, àau giêîy lïn nhû bêët thònh lònh bõ ai quêët roi mêy vaâo möng. Thïë laâ quïn hïët súå haäi vaâ chùèng cêìn ai giuåc, chuáng aâo aâo treâo lïn thaânh cêìu thi nhau heát to: - Hai... ba... naây! - Röìi lao êìm êìm xuöëng söng. Trïn cêìu luác naây chó coân trú laåi möåt mònh Tû-daát. Veã liïën laáu àaä biïën ài àêu hïët. Noá hïët nhòn xuöëng söng laåi nhòn lïn thaânh cêìu, àiïåu böå luöëng cuöëng nhû gaâ mùæc toác. Àöåi trûúãng nhòn noá móm cûúâi, nheå nhaâng hoãi: - Thïë naâo? Chùèng leä em àõnh àeo maäi caái tïn Tû-daát sao? Tû-daát vuåt àûáng thùèng ngûúâi, nhòn àöåi trûúãng noái to: - Daå khöng! Lêìn naây em nhêët àõnh àöíi àûúåc caái tïn Tû-gancoác-tña! Röìi noá treâo phùæt lïn thanh cêìu. Vaâ chùèng cêìn nhuán nhiïëc gò hïët, noá nhùæm mùæt nhùæm muäi, nhaãy bûâa xuöëng söng. Boån treã àang búi löåi ò oaåp, hoâ nhau traánh daåt ra hai bïn àïí Tû-daát khoãi nhaãy truáng lïn àêìu. Chuáng reo vang caã mùåt söng: - A... a... Anh Tû-daát nhaãy duâ! Anh Tû-daát nhaãy duâ! Tû-daát nhaãy khöng chuác àêìu maâ hai chên xuöëng trûúác. Noá rúi àaánh uâm nhû quùèng xuöëng söng caã hoân àaá taãng. Nûúác voåt lïn àïën gêìn thaânh cêìu. Noá chòm nghóm khaá lêu múái thêëy nöíi lïn. Caác baån búi xuám laåi quanh noá, mûâng rúä noái: - Ui chao! Cêåu laâm tuåi túá hïët caã höìn... Tûúãng cêåu àûát húi úã luön dûúái àoá. Tû-daát thúã lêëy thúã àïí, khaåc khaåc nûúác, höín hïín noái:

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

13

- Vûâa lùån xuöëng àaáy söng túá gùåp ngay möåt anh caá gaáy to bùçng hai baân tay xoeâ. Anh ta lûúån qua trûúác mùåt túá, quïåt caã àuöi vö traán. Túá rûúåt theo chuåp luön. Chuåp nùm saáu cuá liïìn, möåt cuá truáng àuöi, möåt cuá truáng vêy, hai cuá truáng àêìu! Rûáa maâ anh ta vuâng thoaát àûúåc hïët! Tiïëc quaá, khöng thò trûa ni àöåi ta àûúåc bûäa chaáo caá lu buâ. Nhiïìu àûáa bõ sùåc nûúác phò cûúâi.

3

Àöåi trûúãng thöíi coâi baáo xong buöíi têåp. Caã àöåi búi vaâo búâ, rêìm rêåp chaåy lïn cêìu, vú vöåi quêìn aáo mùåc vaâo ngûúâi. Luác naây têët caã múái thêëm laånh. Àûáa naâo àûáa nêëy run cêìm cêåp. Chuáng nghiïng àêìu nhaãy cho nûúác trong tai chaãy ra. Vaán cêìu kïu rêìm rêìm. Àöåi trûúãng hö àöåi têåp húåp ngay trïn cêìu, nhêån xeát buöíi têåp. Riïng thùçng beá laå hoùæc chui bûâa vaâo haâng nguä àöåi, möåt mònh àûáng neáp vaâo lïì cêìu bïn kia. Noá cúãi quêìn aáo ûúát suäng, vùæt khö nûúác röìi giuä phúi lïn thaânh cêìu. Àöåi trûúãng hoãi: - Em ban naäy àêu röìi? - Daå, em àêy aå. - Noá cêìm caái quêìn cöåc àang vùæt dúã hêëp têëp chaåy sang, àûáng kheáp neáp trûúác mùåt àöåi trûúãng. Caã àöåi tröë mùæt nhòn noá, phaá lïn cûúâi. Nhiïìu tiïëng xò xaâo: - Cêåu ni vö pheáp quaá! Ai laåi ài úã löî úã truöìng maâ noái chuyïån vúái cêëp chó huy! Luác naây noá múái chúåt nhúá ra. Noá giuä giuä caái quêìn ûúát xoã chên vaâo. Nhûng vò vöåi vaâ cuöëng, chuá xoã hai chên vaâo möåt öëng quêìn, vaâ ngaä chöíng kïình xuöëng vaán cêìu. Àöåi trûúãng cuäng phaãi phò cûúâi, cuái xuöëng àúä noá dêåy, ön töìn noái: - Khöng sao, cûá úã truöìng thïë cuäng àûúåc. Àûâng mùåc quêìn aáo ûúát maâ laånh. Anh quay sang hoãi caã àöåi: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

14

- Coá em naâo mùåc hai aáo hai quêìn, cúãi cho em naây mûúån búát möåt. Lêåp tûác coá hún chuåc em cúãi aáo, quêìn chaåy laåi duái vaâo tay noá. Noá àûáng sûäng, àûa caã hai tay öm àêìy möåt öm aáo quêìn, mùåt ngêín toâ te. Tû-daát nhanh nheån bûúác ra khoãi haâng, àïën öm àúä quêìn aáo cho noá, vûâa cûúâi vûâa noái: - Àïí laäo gia giuáp cho möåt tay, chûá coi böå daång chuá mi chûa quen diïån loaåi "com-lï" haão haång ni mö. Tû-daát vùæt caã àöëng aáo quêìn lïn thaânh cêìu: Cêìm tûâng chiïëc möåt ûúám thûã vaâo ngûúâi thùçng beá. Chiïëc naâo coi böå khöng vûâa, Tûdaát vo viïn neám traã laåi àûáa cho mûúån. Choån hïët caã öm múái àûúåc hai caái aáo vaâ möåt caái quêìn taåm vûâa ngûúâi chuá. Tû-daát noái, gioång anh naåt yïu em: - Mùåc ngay böå "com-lï" ni vö khöng thò laånh sûng phöíi chïët bêy giúâ. Ai baão nghõch cho lùæm! Tû-daát vûâa giuáp noá mùåc aáo quêìn vûâa meáo möìm trúån mùæt laâm troâ hïì, choåc cûúâi caác baån. Khi aáo quêìn coi böå àaä tûúm têët, àöåi trûúãng hoãi noá: - Em tïn laâ gò? - Daå, em tïn Mûâng. - Em mêëy tuöíi? - Daå, mûúâi hai. - Nhaâ em úã mö? - Daå, úã dûúái Bao Vinh tï... - Rûáa cha meå em laâm nghïì chi? Mûâng ngùæc ngû möåt tyá, röìi lñ nhñ traã lúâi: - Daå... em khöng coá cha meå... Àöåi trûúãng chùm chuá nhòn em, ngaåc nhiïn hoãi. - Khöng coá cha meå thò em úã vúái ai?

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

15

Mûâng cuái mùåt nhû cöë traánh caái nhòn cuãa anh, gioång ngêåp ngûâng: - Daå... em ài úã giûä em,... - Chuã nhaâ hay àaánh chûãi em lùæm phaãi khöng? - Daå... - Thïë em coá biïët àöåi naây laâm cöng viïåc chi khöng maâ xin nhêåp? Mûâng ngêy ngûúâi nhòn anh. - Daå... daå... laâm... laâm... - Chuá àûa mùæt nhòn caã àöåi, nhû muöën noái: "Caác anh baây giuáp cho tui vúái" Nhiïìu em böîng thêëy thûúng haåi Mûâng, thò thaâo nhùæc: - Laâm trinh saát... Laâm trinh saát... Àöåi trûúãng àûa tay ra hiïåu khöng àûúåc nhùæc. Nhû múã cúâ trong buång, Mûâng vöåi vaä àaáp: - Daå, laâm khinh saát! - Laâm chi? - Daå laâm khinh saát aå. Trong haâng coá tiïëng caâu nhaâu: - Nhùæc möåt àaâng quaâng möåt neão. Laâm khinh saát laâ laâm caái coác khö chi? Trïn möi àöåi trûúãng thoaáng nuå cûúâi. Anh noái: - Thöi àûúåc. Nïëu quaã àuáng laâ em khöng coân cha meå nûäa, thò anh àöìng yá cho em gia nhêåp àöåi. Àöåi chuáng ta khöng phaãi laâm khinh saát, maâ trinh saát. Àöåi Thiïëu niïn trinh saát Trung àoaân Trêìn Cao Vên. Cöng viïåc cuãa ngûúâi àöåi viïn trinh saát, sau naây em seä àûúåc hoåc. Coá àiïìu chùæc chùæn nhêët laâ nay mai àöåi chuáng ta seä àûúåc ra Mùåt trêån cuâng vúái caác anh lúán, àaánh Têy. Em coá thñch àaánh Têy khöng? Mûâng mùæt saáng lïn, hùm húã àaáp:

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

16

- Daå thñch lùæm! - Taåi sao thñch? Cêu hoãi cùæc cúá naây múái caâng khoá traã lúâi. Mûâng ngêåp ngûâng êëp uáng maäi. Röìi bêët ngúâ, chuá ngêíng nhòn àöåi trûúãng traã lúâi khaá raânh roåt: - Daå... daå... vò tuåi Têy hay àaá àñt ngûúâi mònh. Caã àöåi trúån troân mùæt nhòn noá, cûá ngúâ laâ noá noái giúän. Nhiïìu em àoã bûâng mùåt vò cöë nhõn cûúâi. Àöåi trûúãng cuäng cöë nhõn cûúâi, hoãi: - Thïë em àaä tröng thêëy Têy àaá àñt ai bao giúâ chûa? - Daå coá chúá! ÚÃ xoám em coá baác Huáng laâ cha cêåu Ngoâ chúi thên vúái em. Baác êëy laâm nghïì keáo xe. Möåt bûäa, coá thùçng Têy rêu ria xöìm xoaâm, to chònh ònh nhû con boâ, thuï xe baác êëy tûâ ga lúán àïën cêìu An Cûåu maâ chùèng traã àûúåc cho baác êëy möåt xu. - Neát mùåt Mûâng löå veã tûác töëi - Àaä rûáa hùæn laåi coân àaá giaây vö àñt baác êëy, chûãi "cösoong, cö-soong"1 baác êëy ngaä duái, va àêìu vö cöåt àiïån, loaä maáu. Baác êëy phaãi nùçm liïåt giûúâng, khöng ài keáo xe àûúåc. Rûáa laâ caã nhaâ cêåu Ngoâ bõ àoái... Àöåi trûúãng quay sang hoãi caã àöåi: - Theo caác em, Mûâng traã lúâi àuáng hay sai? - Daå, sai, sai! - Sai toeát! - Em naâo traã lúâi àuáng, thûã noái anh nghe xem naâo? Möåt chuá àûáng úã haâng thûá hai, giú tay röìi àûáng nghiïm, traã lúâi nhû àoåc baâi hoåc thuöåc loâng: - Em àaánh Têy vò chuáng laâ boån thûåc dên cûúáp nûúác. Hún taám mûúi nùm chuáng àaä àö höå nûúác ta, gêy bao caãnh lêìm than àoái khöí... Àöåi trûúãng ngùæt lúâi...

1

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

17

- Em àõnh àoåc hïët caã baâi hoåc chñnh trõ vûâa hoåc àïm qua coá phaãi khöng? Theo anh, em Mûâng traã lúâi khöng nhûäng khöng sai maâ coân rêët hay! Tuåi Têy laâ möåt tuåi hïët sûác taân aác vaâ laáo xûúåc. Àaä ài xe quyåt laåi coân àaá àñt caã ngûúâi keáo xe! Caác em phaãi biïët lêëy àoá laâm àiïìu cùm tûác àïí nay mai ra trêån caâng thïm duäng caãm, hùng haái cuâng vúái caác anh nïån chuáng thêåt àñch àaáng àïí traã thuâ cho baác Huáng vaâ coân biïët bao nhiïu àöìng baâo ta bõ chuáng ûác hiïëp. Chuáng ta nhêët àõnh phaãi töëng cöí hïët chuáng noá vïì nûúác, àïí ngûúâi Viïåt Nam ta khöng coân bõ chuáng haânh haå nûäa. Mûâng múã to mùæt nhòn àöåi trûúãng coá veã nhû chûa daám tin laâ anh khen mònh thêåt. Coân caã àöåi, sau khi nghe àöåi trûúãng noái roä thïm yá nghôa cêu traã lúâi cuãa Mûâng, àïìu caãm thêëy tûác tuåi Têy thûåc dên ûáa maáu! - Cöë töí chuáng noá chûá! - Nhiïìu em thêìm ruãa. - Àaä ài xe quyåt khöng biïët nhuåc laåi coân chûãi ngûúâi ta "cö-soong" vúái àaá àñt ngûúâi ta laâm loaä àêìu chaãy maáu! Àöåi trûúãng hoãi Mûâng: - Thïë em coá thïí laâm àûúåc gò àïí àaánh Têy? - Daå, búi aå. - Mûâng hùm húã traã lúâi. - Töët lùæm, taâi búi lùån cuãa em thò anh vaâ caác baån àaä àûúåc tröng thêëy röìi àêëy. Ngoaâi búi ra em coân biïët laâm gò nûäa? - Daå treâo cêy aå! Cêy cao mêëy em cuäng treâo àûúåc! - Rêët töët, treâo leo laâ möåt mön rêët cêìn cho ngûúâi chiïën sô trinh saát. - Daå nêëu cúm aå! - Nêëu cúm cuäng rêët cêìn. Möîi ngûúâi chiïën sô àïìu phaãi biïët tûå nêëu lêëy ùn luác cêìn thiïët... - Daå... daå em coân biïët böìng em aå... - Hú hú hú... - Tiïëng Tû-daát cûúâi to. - Hùæn böìng em gioãi rûáa, nay mai ra trêån hïî bùæt àûúåc thùçng tuâ binh mö laâ giao ngay cho hùæn böìng vïì nöåp cêëp chó huy!

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

18

Mûâng tûúãng Tû-daát noái thêåt, lo lùæng noái vúái àöåi trûúãng: - Nhûng thùçng Têy to rûáa em súå böìng khöng nöíi... - To cuäng phaãi böìng! To cuäng phaãi böìng! Ai khiïën cêåu khai laâ biïët böìng em laâm chi! - Caã àöåi cûúâi ngêët, nhao nhao heát to trïu Mûâng. Àöåi trûúãng xua xua tay, mùåt nghiïm laåi noái: - Caác em khöng nïn cûúâi. Ngûúâi chiïën sô trinh saát cêìn phaãi biïët böìng em vaâ laâm bêët cûá viïåc gò àïí giuáp àúä nhên dên. Mûâng àûúåc àöåi trûúãng khen, àaä trúã nïn hoaåt baát maånh daån hún. Noá nhùn nhùn traán, cöë nhúá xem mònh coân coá thïí laâm àûúåc gò nûäa. Noá mang maáng àoaán rùçng, nïëu mònh caâng laâm àûúåc nhiïìu viïåc thò cêëp chó huy caâng dïî cho nhêåp àöåi. - Hïët röìi phaãi khöng? - Àöåi trûúãng àùåt tay lïn àêìu Mûâng móm cûúâi hoãi. - Daå... daå coân... - Coân thò kïí ài! - Daå, choåi dïë aå. Caã àöåi lêìn naây phaãi boâ lùn ra vaán cêìu maâ cûúâi. Tû-daát goâ lûng öm buång cûúâi ngùæt ngùæt khöng thaânh tiïën, chaãy caã nûúác mùæt nûúác muäi. Noá noái àûát quaäng qua tiïëng cûúâi: - ÖËi, öëi, öëi... hùæn laâm túá àïën àûát ruöåt maâ chïët mêët thöi caác cêåu úi! ÖËi, öëi, öëi... Àöåi trûúãng cuäng cûúâi ngêët, xoa àêìu Mûâng hoãi: - Chuá mònh choåi dïë coá khaá khöng? - Daå nhûát haång aå! Dïë em àaä lïn àaâi laâ haå ào vaán hïët têët caã dïë cuãa tuåi baån em trong xoám! - Thïë thò cho em àûúåc sùæp vaâo haâng. Bùæt àêìu tûâ giúâ phuát naây trúã ài, em àûúåc chñnh thûác cöng nhêån laâ àöåi viïn àöåi Thiïëu niïn trinh saát Trung àoaân Trêìn Cao Vên. Em nhúá chûa?

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

19

- Daå, nhúá röìi aå! - Mûâng àaáp nhû reo, röìi chen luön vaâo àûáng úã giûäa haâng. Coá leä noá cho rùçng coá àûáng chñnh giûäa nhû vêåy múái chùæc chên trong àöåi.

4

Doanh traåi àöåi Thiïëu niïn trinh saát laâ möåt ngöi lêìu hai têìng kiïíu biïåt thûå, xung quanh coá haâng raâo sùæt bao boåc. Hai caánh cöíng sùæt àöì söå múã ra trûúác caái sên röång, raãi soãi. Àùçng sau laâ möåt khu vûúân lúán, um tuâm nhûäng taán cêy cöí thuå. Vïì àïën doanh traåi, àöåi trûúãng goåi Mûâng vaâo phoâng laâm viïåc. Anh hoãi roä hoå tïn noá àïí ghi vaâo söí quên tõch. - Em hoå chi? - Daå... daå em tïn Mûâng. - Tïn thò anh biïët röìi, anh muöën hoãi hoå em kia? Mûâng àûáng ngêín nhòn anh ngùæc nga ngùæc ngûá möåt luác röìi àaáp: - Daå... daå hoå chi chi êëy... - Hoå chi chi laâ hoå gò múái àûúåc chûá? - Àöåi trûúãng laå luâng nhòn noá. - Trêìn hay Lï, hay Nguyïîn, hay Àùång. Miïång húi haá ra, noá hïët nhòn àöåi trûúãng laåi nhòn cuöën söí to giêëy trùæng múã röång trûúác mùåt anh. Möîi lêìn coá ngoån gioá laånh tûâ ngoaâi cûãa söí luâa vaâo, caác trang giêëy phêìn phêåt nhû caánh con chim trùæng vöî muöën bay. - Thïë naâo? Em àaä nhúá ra hoå gò chûa? Mûâng dûåa ngûåc vaâo meáp baân, mùåt nhùn nhoá thiïíu naäo. Noá coá veã nghô ngúåi lung lùæm. - Daå... daå em khöng coá hoå, - noá àöåt ngöåt noái. - Sao laåi khöng coá hoå àûúåc húã chuá mònh? Ai coá tïn maâ chùèng coá hoå? http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

20

- Daå, em khöng coá hoå thiïåt maâ... - gioång Mûâng gêìn muöën khoác. - Caã xoám em, ai cuäng goåi em laâ thùçng Mûâng, chùèng ai goåi hoå em caã... Lyá do khöng coá hoå cuãa noá laå àúâi chûa! Mêëy em àang àûáng quanh àoá àïìu buåm miïång cöë nhõn cûúâi. Tû-daát cûúâi rung caã ngûúâi, chaåy vuåt ra khoãi phoâng, rêìm rô loan baáo: - Caác cêåu úi, caác cêåu úi! Vö mau buöìng cuãa àöåi trûúãng maâ coi thùçng àöåi viïn múái cuãa àöåi ta khöng coá hoå! Khöng Trêìn, khöng Lï, khöng Nguyïîn, khöng Àùång, khöng coá coác khö chi hïët a! Gêìn nûãa àöåi àang chúi trûúác sên, boã hïët caác troâ chúi, xuám quanh Tû-daát hoãi: - Hùæn khöng coá hoå thiïåt aâ? Cêåu chó bõa thöi? - Túá maâ bõa thò túá chïët khöng kõp ngaáp! Cêåu mö khöng tin cûá chaåy vö maâ coi. - Nhûng taåi rùng laåi khöng coá hoå àûúåc? - Taåi... taåi caã caái xoám Bao Vinh ai cuäng goåi hùæn laâ thùçng Mûâng, khöng thêëy ai goåi hoå hùæn caã! - Tû-daát öm buång cûúâi tûúãng muöën àûát húi. - Hùæn noái kïí cuäng coá lyá! Ài ra àûúâng, gùåp ai hoå: ï Mûâng! Chûá khöng thêëy ai goåi: ï Lï Mûâng, ï Trêìn Mûâng hay ï Àùång Mûâng, thò coá taâi thaánh cuäng khöng biïët àûúåc hoå mònh laâ chi! Thïë laâ têët caã xö nhau chaåy rêìn rêìn vïì phña buöìng àöåi trûúãng ngöìi laâm viïåc. Tû-daát vûâa chaåy nhû ngûåa tïë vûâa reo: - Mau lïn caác cêåu úi! Mau lïn! Chùæc chùæn àang coân noái nhiïìu cêu tûác cûúâi nûäa, khöng nghe àûúåc thò tiïëc lùæm. Chuáng keáo vaâo àûáng vêy kñn baân giêëy cuãa àöåi trûúãng, voâng trong voâng ngoaâi. Têët caã chùm chùm nhòn vaâo miïång Mûâng, höìi höåp chúâ noá noái thïm nhûäng cêu tûác khaác. Mûâng thò vêîn möåt mûåc: - Em noái thiïåt... em khöng coá hoå... Gùång hoãi maäi khöng àûúåc, cuöëi cuâng àöåi trûúãng àaânh phaãi ghi cuåt luãn àöåc möåt chûä: Mûâng vaâo cöåt "Hoå vaâ tïn". Anh ghi thïm http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

21

vaâo cöåt "bõ chuá": "Em naây lúä quïn mêët hoå". Röìi anh duyïåt laåi danh saách caác tiïíu àöåi caác töí, xem nïn böë trñ chuá àöåi viïn múái naây vaâo töí naâo. Du - tiïíu àöåi trûúãng tiïíu àöåi möåt, cuái xuöëng noái thêìm vaâo tai àöåi trûúãng: - Anh cho Mûâng vaâo tiïíu àöåi em. Tiïíu àöåi em coân thiïëu möåt... Àoaân - tiïíu àöåi trûúãng tiïíu àöåi hai, àûáng úã voâng ngoaâi, chöm ngûúâi, vñt vai mêëy baån àûáng trûúác xuöëng, noái chen vaâo: - Anh Du khön nghe! Àïì nghõ àöåi trûúãng böë trñ Mûâng vaâo tiïíu àöåi em. Tiïíu àöåi em coân thûâa chöî nùçm. - Àûúåc, àûúåc! - Àöåi trûúãng gêåt gêåt àêìu noái - Àïí anh coân xem àaä. Mêëy phuát sau anh ngêíng lïn noái vúái Mûâng: - Anh böë trñ em vaâo tiïíu àöåi ba, töí böën, do em Võnh laâm töí trûúãng. Tû-daát tùåc tùåc lûúäi: - Tiïëc quaá, tiïëc quaá! Àöåi trûúãng maâ cho hùæn vö töí túá thò túá chó cûúâi cuäng àuã no, chùèng cêìn cúm nûúác chi hïët! - Noá gheá vaâo tai Mûâng thò thêìm xuái: - Cêåu xin vúái àöåi trûúãng vïì töí saáu cuãa túá hún. Töí túá vui nhêët àöåi. Àûâng daåi maâ úã töí böën cuãa Võnh-sûa. Cêåu êëy laâ kyã luêåt sùæt gúám lùæm. Mûâng vêîn dûåa ngûåc vaâo meáp baân àûáng im coá veã chùèng hiïíu àêìu cua tai nheo ra sao hïët. Tû-daát huyách huyách cuâi choã vaâo sûúân Mûâng giuåc: - Cêåu xin ài, xin ngay ài! Vûâa luác àoá àöåi trûúãng ngêíng lïn goåi: - Em Tû! - Coá mùåt! - Tû-daát rêåp hai goát chên nghe àöåp to nhû tiïëng goát giaây àinh rêåp vaâo nhau, àûáng nghiïm ngay laåi. - Em chaåy ài goåi em Võnh vö àêy cho anh.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

22

- Coá mùåt! - Tû-daát àaáp to vang caã gian buöìng. Noá laâm àöång taác àùçng sau quay rêët àuáng, rêët àeåp vaâ nghiïm chónh. Vaâ cuäng rêët bêët ngúâ, noá giêåt caái muä bïrï tñm àöåi trïn àêìu, tung lïn cao àïën têån trêìn nhaâ, röìi nhaãy phöëc lïn vúái àiïåu böå ngûúâi giûä gön bùæt boáng, bùæt lêëy caái muä, öm ghò vaâo ngûåc vaâ chaåy biïën ra khoãi phoâng.

5

Võnh - töí trûúãng töí böën, àang ngöìi caånh bïí nûúác trûúác cûãa nhaâ bïëp, nhùåt rau giuáp caác chõ cêëp dûúäng. Noá traåc mûúâi böën tuöíi, mùåc böå quên phuåc maâu àêët, sûãa ngùæn laåi, vúái chiïëc aáo trêën thuã röång thuâng thònh. Ngang lûng thùæt caái thùæt lûng da to baãn, möåt bïn höng àeo caái bao àaån da cuä kyä, meáo moá. Nhûng caái khoaá thùæt lûng vaâ caái nuát caâi bao àaån bùçng àöìng àûúåc àaánh boáng vaâng choeá; nhû vaâng thêåt. Àùåc biïåt hai baân tay em chùèng coá chuát gò laâ baân tay treã con, chuáng to, thö, loâng baân tay àêìy chai, vaâ nhiïìu vïët raån àen trïn caác moáng tay. Àoá laâ baân tay cuãa nhûäng ngûúâi tûâng quen cöng viïåc nùång nhoåc. Hai haâm rùng Võnh thûa rïëch nhû rùng caá voi, nïn caác baån trong àöåi goåi em laâ Võnh-sûa. Cuöåc àúâi cuãa Võnh-sûa cuäng laâ cuöåc àúâi cuãa khaá nhiïìu àöåi viïn khaác trong àöåi... Möì cöi cha tûâ nhoã, meå boã ài lêëy chöìng. Ngûúâi baác ruöåt àem noá vïì nuöi. Baác laâm thúå nguöåi úã nhaâ maáy àeân Huïë. Gia àònh baác möîi ngaây möåt thïm tuáng bêën vò quaá àöng con, vúái àöìng lûúng chïët àoái. Àang hoåc lúáp tû, noá phaãi thöi hoåc úã nhaâ böìng em, thöíi cúm cho baác. Múái chñn, mûúâi tuöíi àêìu, noá àaä phaãi laâm viïåc quêìn quêåt suöët tûâ saáng àïën töëi. Ngûúâi baác gaái aác nghiïåt thûúâng xuyïn àaánh àêåp noá chùèng khaác gò àûáa úã. Baác trai ài laâm suöët ngaây nïn khöng thêëu àûúåc hïët tònh caãnh vúå mònh haânh haå àûáa chaáu nhoã möì cöi... Coân noá thò cûá nñn lùång, súå baác biïët baác buöìn, em thûúng baác lùæm. Möåt lêìn noá mang cúm trûa àïën xûúãng cho baác, gùåp luác thùçng cai Têy àang cûå baác caái gò àoá, röìi dang tay taát baác höåc caã maáu muäi. Nïëu baác http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

23

khöng kõp trûâng mùæt ra hiïåu thò suyát nûäa noá àaä quùng caái cùåp löìng cúm vaâo mùåt thùçng Têy. Nùm mûúâi möåt tuöíi, baác xin cho noá vaâo hoåc viïåc úã xûúãng. Nöëi nghiïåp baác, noá hoåc nghïì nguöåi. Baân tay nhoã beá cuãa noá biïët cêìm caái kòm, caái buáa, caái duäa... tûâ àoá. Caách maång thaáng Taám thaânh cöng: Võnh-sûa vêîn tiïëp tuåc hoåc nghïì úã nhaâ maáy àiïån. Nhûng bêy giúâ hoåc nghïì vui lùæm. Tuåi chuã Têy àaä bõ caách maång töëng cöí ài hïët. Baác cuãa Võnh àûúåc bêìu vaâo ban Quaãn àöëc xûúãng nguöåi. Võnh coân nhúá maäi, höm baác àûúåc bêìu, trúã vïì nhaâ, baác khoác roâng noái vúái noá: "Ên tònh caách maång to lúán quaá chaáu úi! Baác chaáu mònh cho duâ túái chïët e cuäng khöng àïìn àaáp nöíi!" Thaáng saáu nùm 1946, möåt àún võ Vïå Quöëc Àoaân thuöåc tiïíu àoaân Tiïëp phoâng quên, vïì àoáng quên trong khu vûåc nhaâ maáy. Cuäng nhû bao chuá beá khaác, gùåp dõp may hiïëm coá naây, Võnh xoùæn ngay lêëy àún võ Vïå Quöëc Àoaân, vaâ khöng rúâi ra nûäa. Hïî coá phuát naâo raãnh röîi laâ noá tûâ xûúãng maáy toát ngay sang vúái caác anh böå àöåi. Noá tòm caách giuáp caác anh nhûäng cöng viïåc vùåt laâm vïå sinh doanh traåi, tòm gieã vúái dêìu luyn cho caác anh lau suáng... Noá coân tröí nghïì thúå nguöåi, chûäa giuáp caác anh böå phêån suáng bõ hoác. Baân tay cêìm caái duäa, caái cûa sùæt, àuåc sùæt... nom cuäng ra daáng lùæm. Möåt höm, chñnh trõ viïn àún võ àûáng ngùæm Võnh-sûa trong böå quêìn aáo lêëm lem dêìu múä, chùm chuá, thêån troång duäa möåt böå phêån suáng bõ hoác, tuãm tóm cûúâi nhêån xeát: "Nhoã bùçng caái àêìu àaån rûáa maâ chuá mònh nom àaä coá thúá möåt tay thúå suáng laânh nghïì". Tûâ höm àoá, anh goåi Võnh laâ "Chuá thúå suáng nhoã". Caã àún võ cuäng bùæt chûúác goåi theo. Daåo àoá, àún võ thiïëu möåt liïn laåc chaåy cöng vùn giêëy túâ. Möåt höm, nhên noá sang chúi, chñnh trõ viïn àún võ goåi noái vaâo buöìng laâm viïåc, múâi uöëng nûúác cheâ xanh quêëy àûúâng, tó tï hoãi roä hoaân caãnh gia àònh noá. Sau àoá, anh ngoã yá muöën tuyïín noá vaâo laâm liïn laåc cho àún võ. Àang ngöìi Võnh àûáng bêåt ngay dêåy. Noá nhû khöng coân tin vaâo löî tai mònh nûäa. Ngay caã trong mú noá cuäng khöng thêëy àûúåc möåt haånh phuác lúán àïën nhû thïë coá thïí àïën vúái mònh. Noá noái khöng kõp thúã: "Em àaä muöën xin vúái caác anh tûâ lêu, nhûng em súå... http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

24

em khöng daám... Àaä rûáa anh cho em úã laåi àêy luön, chiïìu ni em khöng vïì nhaâ nûäa... " Chñnh trõ viïn noái: "Em cuäng cêìn phaãi vïì nhaâ àïí lêëy àöì àaåc quêìn aáo, vúái xin pheáp baác em chûá?". Vinh noái: "Baác em àang laâm viïåc bïn xûúãng, em chaåy uâ qua àoá xin pheáp luön. Coân àöì àaåc quêìn aáo, em chùèng coá chi, ngoaâi böå aáo quêìn àang mùåc". Trong buång Võnh súå luác mònh chaåy vïì nhaâ, caác anh thay àöíi yá kiïën, khöng àöìng yá nhêån mònh nûäa. Coân chñnh trõ viïn nghe noá noái maâ thûúng quaá. Anh àõnh buång sau khi Huïë giaãi phoáng, anh seä àûa noá vïì nhaâ mònh nuöi, cho ài hoåc. Chiïìu höm àoá, Võnh-sûa chñnh thûác ra nhêåp Vïå Quöëc Àoaân, liïn laåc viïn cuãa àaåi àöåi ba, tiïíu àoaân Tiïëp phoâng quên. Huïë nöí suáng khaáng chiïën, àaåi àöåi cuãa Võnh àaánh nhau úã Mùåt trêån khu C. Noá àûúåc dûå mêëy trêån àanh múã maân aác liïåt nöíi tiïëng: cêìu Kho Reâm, nhaâ haâng Saáp-Phùng-röng. Trûúâng Thiïn Hûäu. Trong trêån xung phong vö trûúâng Thiïn Hûäu, chñnh trõ viïn bõ thûúng nùång. Võnhsûa ài saát bïn caác anh, khoác suöët tûâ Mùåt trêån vïì àïën traåm quên y. Trûúác khi tùæt thúã, anh goåi Võnh laåi bïn caáng, xoa àêìu êu yïëm noái: "Lau nûúác mùæt ài em. Em giûä lêëy caái aáo trêën thuã cuãa anh maâ mùåc, àûâng chön noá theo anh phñ ài. Ra trêån nhòn caái aáo cuãa anh thò nhúá traã thuâ cho anh... " Caái aáo trêën thuã röång thuâng thònh noá àang mùåc chñnh laâ cuãa chñnh trõ viïn hy sinh àïí laåi. Sau àoá mêëy höm, Võnh-sûa àûúåc lïånh triïåu têåp vïì àöåi Thiïëu niïn trinh saát trung àoaân vûâa thaânh lêåp. Vïì àöåi chó mêëy höm, em àaä àûúåc àöåi trûúãng àùåc biïåt tñn nhiïåm, cûã laâm töí trûúãng töí böën, kiïm tiïíu àöåi trûúãng tiïíu àöåi ba. Hêìu hïët caác baån trong àöåi àïìu yïu vaâ nïí noá, coá baån súå laâ àùçng khaác. Hoåc têåp, cöng taác noá àïìu gûúng mêîu. Laâm bêët cûá viïåc gò duâ nhoã nhùåt àïën àêu noá cuäng laâm àïën núi àïën chöën. Chu àaáo, têån tuyå, kyã luêåt, àoá laâ nhûäng àûác tñnh Võnh-sûa àaä hoåc àûúåc cuãa chñnh trõ viïn trong nhûäng ngaây söëng caånh anh. Chïët röìi, anh àïí laåi cho noá cuöåc söëng mêîu mûåc, trong saåch, töët àeåp, cuâng tònh thûúng yïu cuãa anh qua húi êëm chiïëc aáo trêën thuã ngaây ngaây noá vêîn mùåc...

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

25

Chó cêìn nhòn caách thûác Võnh-sûa giûä gòn chiïëc aáo trêën thuã cuäng àaä biïët noá thûúng nhúá anh àïën chûâng naâo. Trûúác khi ài nguã bao giúâ noá cuäng cúãi aáo ra gêëp vuöët thêåt thùèng nïëp, göëi lïn àêìu. Ài têåp vïì nïëu coá möåt vïët buân nhoã dêy vaâo laâ noá phaãi lêëy nûúác göåt cho kyâ saåch... Höìi chûa vïì àöåi, möåt lêìn noá chaåy liïn laåc, gùåp möåt anh Vïå Quöëc Quên cao lúán, mùåt caái aáo len múái tinh maâu rûúåu chaát, vaác möåt khêíu àaåi liïn àui-dúâ-xïët. Anh úi úái goåi noái laåi, àùåt khêíu suáng xuöëng, cúãi caái aáo len àûa cho noá vaâ noái: "Mùåc caái len thûúång haång ai maâ khêíu àaåi liïn dêìu múä àen ngoâm thêåt phñ hoaâi. Em cúãi caái aáo trêën thuã àûa àêy anh, röìi cêìm caái aáo len ni maâ diïån". Anh tûúãng chuá liïn laåc chùæc phaãi sûúáng mï ngûúâi vïì sûå àöíi chaác quaá lúåi naây. Nhûng thêåt bêët ngúâ, Võnh-sûa chùèng buöìn nhòn caái aáo len. Noá lùæc àêìu noái vúái anh: "Anh coá àem têët caã len daå cuãa thaânh phöë Huïë mònh maâ àöíi lêëy aáo trêën thuã ni, em cuäng khöng àöíi mö". Noái röìi noá chaåy biïën, àïí anh Vïå Quöëc Quên vúái caái aáo len thûúång haão haång trong tay, àûáng sûäng nhòn theo kinh ngaåc khöng hiïíu laâm sao chuá ta laåi àoâi àïën mûác êëy? Tuy chó múái biïët àoåc biïët viïët, nhûng nhúâ têåp luyïån hïët sûác chùm chó nïn caác khoa muåc trinh saát rêët khoá nhû veä baãn àöì, àaánh tñn hiïåu bùçng cúâ, Võnh-sûa laâ möåt trong mêëy àöåi viïn gioãi nhêët. Mûúâi lûúâi thïì danh dûå cuãa Vïå Quöëc Àoaân noá "àoåc ngûúåc" àûúåc, nhû lúâi Tû-daát khen. Riïng tinh thêìn kyã luêåt cuãa noá thò khöng chï vaâo àêu àûúåc. Àöåi trûúãng phên cöng töí noá àaâo möåt caái höë raác sêu taám mûúi phên. Àaâo xong, noá lêëy thûúác ào hùèn hoi. Khöng sêu hún maâ cuäng khöng nöng hún. Nöåi quy àöåi àïì ra: Nhûäng àïm khöng têåp khoa muåc trinh saát, mûúâi giúâ phaãi lïn giûúâng nguã. Thïë laâ àuáng mûúâi giúâ noá bùæt caã àöåi phaãi lïn giûúâng, duâ àang chúi vui, röm raã àïën mêëy. Trûúác khi ài nguã noá khöng bao giúâ quïn khaám chên caác töí viïn. Àûáa naâo chên bêín, noá dûång dêåy bùæt ài rûãa cho bùçng àûúåc. Nïëu cuâ nhêìy, caäi laåi, lêåp tûác noá lïn gioång giaãi thñch: "Kyã luêåt quên àöåi laâ kyã luêåt sùæt. Nïëu khöng coá kyã luêåt thò quên àöåi khöng thïí chiïën àêëu àûúåc." Àoá laâ nhûäng cêu noá hoåc àûúåc cuãa chñnh trõ viïn, vaâ chó chúâ dõp laâ àûa ra aáp duång. Tû-daát noái: "Võnh-sûa laâ kyã luêåt sùæt gúám lùæm" laâ do vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

26

* *

*

- Võnh-sûa úi, Võnh-sûa! Lïn ngay, lïn ngay! Àöåi trûúãng coá viïåc thûúång khêín goåi cêåu! - Tûâ xa, Tû-daát àaä reáo goåi êìm ô. - Cêåu ngöìi àêy maâ túá cûá chaåy quanh tòm búã húi tai. Chûa kõp àïí Võnh-sûa hoãi, Tû-daát liïën laáu noái luön: - Lïn, lïn maâ nhêån töí viïn múái, khöng noá söíng mêët thò tiïëc lùæm. Hùæn tïn laâ Mûâng, nhûng khöng coá hoå! Khöng Trêìn, khöng Lï, khöng Nguyïîn, khöng Àùång, khöng coá coác khö chi hïët a hú hú... Tû-daát laåi öm buång cûúâi ngêët vaâ tin chùæc Võnh-sûa cuäng seä cûúâi theo vúái caái tin ngöå nghônh àoá. Nhûng Tû-daát chûng hûãng. Võnh-sûa khöng hïì nhïëch meáp laåi coân cau mùåt noái: - Khöng coá hoå thò coá caái chi àaáng cûúâi maâ cêåu cuäng cûúâi? Àaä khöng biïët àûúåc hoå mònh laâ chi, chùæc úã nhaâ hùæn phaãi khöí lùæm... Veã liïën laáu trïn khuön mùåt Tû-daát biïën mêët. Chuá ta cûáng lûúäi, taãng lúâ ruát lui ïm. Noá ài vaâo nhaâ bïëp, vúâ hoãi cúm àaä chñn chûa. Võnh-sûa àûáng lïn, bûng röí rau àaä nhùåt saåch vaâo bïëp. Noá trúã ra bïí rûãa tay, lau khö, sûãa laåi quên phuåc chónh tïì röìi chaåy vaâo gùåp àöåi trûúãng.

6

Võnh-sûa dùæt Mûâng vïì chöî nùçm cuãa töí mònh. Coá àïën nûãa àöåi röìng rùæn theo sau. Chuáng toâ moâ muöën xem cung caách caác baån töí böën tiïëp àoán töí viïn múái nhû thïë naâo. Chöî nùçm cuãa töí böën laâ hai têëm phaãn kï liïìn nhau, saát bïn cûãa söí goác traái ngöi nhaâ. Àêìu phaãn giaáp tûúâng, hai chiïëc chùn àún http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

27

gêëp vuöng vùæn, cuâng vúái ba chiïëc ba lö nùçm thanh möåt haâng thùèng tùæp, cûå ly rêët àïìu nhau. Võnh-sûa noái vúái Mûâng: - Àêy laâ "nhaâ" cuãa töí böën mònh. Cêåu Böìng nùçm ngoaâi, röìi àïën cêåu Kim, chûâ thïm cêåu nûäa röìi àïën túá. Cho cêåu nùçm giûäa cho êëm. Coá ra vûúân cêåu nhúá ài löëi cûãa trûúác, àûâng nhaãy qua cûãa söí maâ tha hïët àêët caát vö phaãn. Mûâng ngoan ngoaän gêåt àêìu. Võnh-sûa quay laåi chó möåt baån traåc mûúâi böën, mûúâi lùm tuöíi, mùåt muäi xinh trai, mùæt möåt mñ: - Àêy laâ cêåu Kim. Coân àêy laâ cêåu Böìng - Böìng cuäng traåc mûúâi ba, mûúâi böën, ngûúâi thêëp, mùåt vuöng, traán ngùæn, toác huái cua. Võnh noái vúái Kim vaâ Böìng: - Àöåi trûúãng dùån töí ta phaãi yïu thûúng, chùm soác Mûâng nhû àûáa em uát trong nhaâ. Mûâng múái vö àöåi, laåi nhoã tuöíi nhêët töí... Thïm nûäa, Mûâng khöng coá cha meå, anh em, nhaâ cûãa chi hïët... Böìng vaâ Kim àûáng saát bïn Mûâng, veã luáng tuáng vò chûa biïët nïn bùæt àêìu lúâi dùån cuãa àöåi trûúãng nhû thïë naâo. Võnh-sûa laåi noái: - Chûâ töí mònh phaãi kiïëm thïm cho Mûâng vaâi böå aáo quêìn àïí thay àöíi. Àúåi cho àïën khi àûúåc ban Quên nhu Mùåt trêån cêëp phaát coân lêu. Vúái laåi, phaãi sûãa soaån cho Mûâng caái ba lö. Mai kia ra Mùåt trêån khöng coá ba lö, biïët lêëy chi àûång quêìn aáo àöì lïì? - Phaãi àoá, phaãi àoá! - Böìng vaâ Kim lêåp tûác hûúãng ûáng. Kim nhaãy phoác lïn phaãn, löi caái ba lö con coác Hûúáng àaåo sinh (Höìi coân úã nhaâ, Kim àaä vaâo àöåi Soái Con Hûúáng àaåo sinh) luåc lêëy ra möåt caái sú mi cöåc tay vaãi ca rö vaâ caái quêìn ka ki xanh coân múái, àêíy túái trûúác mùåt Mûâng: - Cêåu lêëy böå ni maâ mùåc... Mònh mùåc húi chêåt, cêåu mùåc chùæc vûâa...

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

28

Böìng cuäng múã ba lö löi ra möåt têëm nhung maâu huyïët duå, röång gêìn bùçng caái mïìn àún. Noá giuä röång têëm nhung ra, röìi gêëp laåi, àùåt vaâo tay Mûâng, gioång haâo hiïåp: - Cho cêåu àoá àïí laâm mïìn àùæp. Ngoá böå moãng rûáa chûá àùæp êëm gúám lùæm. Mûâng haá miïång, mùæt múã to nhòn khöng chúáp, têëm nhung àoã choái trong tay. Chûa bao giúââ noá àûúåc nhòn thêëy möåt caái gò choái loåi àïën thïë, rûåc rúä àïën thïë. Noá buöåt kïu lïn khe kheä, gioång gêìn nhû súå sïåt: - Ui cha, caái chi maâ àeåp dûä ri anh? - Nhung! - Tû-daát àûáng ngay phaái sau chen vaâo noái - Chûá mi chûa nhòn thêëy nhung khi mö aâ? Tû-daát cêìm lêëy têëm nhung trong tay Mûâng, àûa cao lïn, ngoeåo àêìu bïn naây ngoeåo àêìu bïn kia, laâm böå ngùæm nghña: - Thûá nhung ni laâ àùæt tiïìn gúám lùæm àêëy. - Noá gêåt gêåt àêìu laâm böå mùåt quan troång. - Trûúác Caách Maång, úã Huïë chó coá Nam Phûúng hoaâng hêåu vúái túá laâ hay duâng thûá nhung ni thöi. Hoaâng hêåu thò àïí may aáo daâi, coân túá thò may quêìn àuâi. Trûúác khi vïì àöåi, Böìng laâ liïn laåc cuãa tiïíu àoaân mûúâi baãy. Trong trêån xung phong khaách saån Mö ranh, võ trñ kiïn cöë nhêët cuãa boån giùåc trong thaânh phöë Huïë, Böìng xeão têëm nhung naây úã caái maân sên khêëu raåp chiïëu boáng cuãa khaách saån. Noá cêët giûä cêín thêån lùæm, trúâi laånh cùæt ruöåt cuäng khöng giúã ra àùæp. Thïë maâ bêy giúâ noá lêëy ra cho phùæt Mûâng. Vûâa luác àoá caác baån nhûäng töí khaác cuäng keáo àïën. Hoaâ-àen mang cho Mûâng möåt caái thòa baåc (cuäng lêëy àûúåc úã võ trñ giùåc) vaâ möåt caái cheán ùn cúm. Hoaâ-àen noái vúái Mûâng: - Àúâi böå àöåi, sau suáng àaån, thò hai thûá ni laâ quan troång nhêët àoá nghe. Chêu töí baãy mang cho Mûâng möåt caái aáo len ngùæn tay. Hiïìn töí möåt lao sêìm sêìm tûâ trïn cêìu thang gaác xuöëng, tay vung vêíy caái

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

29

tuái dïët vaãi baåt. Noá quaâng luön vö cöí Mûâng, luâi laåi möåt bûúác ngùæm nghña: - Vûâa àeåp! Cêåu nhoã ngûúâi, àeo caái tuái dïët ni coân tiïån gêëp trùm caái ba lö. Cêåu àûâng khinh noá nhoã. Cûá toång thûã vö àoá nùm böå quêìn aáo coi! Loåt thoãm! Caác baån khaác cuäng uân uân mang àïën cho Mûâng naâo aáo, naâo quêìn, naâo thùæt lûng da, bao àaån, vaâ bao nhiïu àöì vêåt linh tinh khaác. Võnh-sûa phaãi xua xua tay kïu lïn: - Thöi caác cêu, thöi caác cêåu! Cho nhiïìu ri cêåu ta tha laâm rùng cho nöíi! Àöì lïì, quêìn aáo, caác baån mang àïën trang bõ cho Mûâng, chêët thaânh àöëng to tûúáng trïn phaãn. Mûâng àûáng sûäng nhòn àöëng àöì àaåc caác baån cho, miïång cûá mêëp maáy àõnh noái gò maâ khöng noái àûúåc. Hai mùæt noá tûå nhiïn àoã hoe: Hoaâ-àen àûáng caånh, nhòn mùæt baån, ngaåc nhiïn hoãi: - Ú, rùng mùæt cêåu àoã rûáa? - Khöng biïët coá con chi hùæn bay vö mùæt tui êëy... - Mûâng àûa nùæm tay lïn duåi duåi mùæt, êëp uáng noái. - Àûa túá thöíi buåi cho. - Hoaâ-àen chuåm möi gheá vaâo mùæt baån. Mûâng boã nùæm tay ra, hai mùæt ûúát nhoaâ... Võnh-sûa ngöìi chöìm höîm trïn phaãn, choån aáo quêìn àöì lïì cêìn thiïët xïëp vaâo tuái dïët cho Mûâng. Vûâa xïëp noá vûâa rïn rêím: - Caác cêåu êëy cho lùæm àöì àaåc ri thò ba lö tuái dïët mö maâ àûång cho xuïí? Khi trong phoâng chó coân laåi hai àûáa, Mûâng ngöìi xuöëng caånh Võnh, ruã ró noái: - Àûúåc vö Vïå Quöëc Àoaân sûúáng quaá anh heâ? Võnh-sûa ngêíng lïn nhòn Mûâng, cùåp mùæt long lanh êëm aáp: - Coân phaãi noái chi nûäa! Sûúáng nhêët haång...

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

30

7

Saáng höm àoá, àöåi trûúãng àûúåc àiïån cuãa ban Tham mûu TRung àoaân triïåu têåp coá viïåc khêín. Anh cho àöåi nghó buöíi têåp baâ giao cho Du, tiïíu àöåi trûúãng tiïíu àöåi hai, laâm trûåc nhêåt. Àïm qua, caã hai Mùåt trêån Khu B vaâ Khu C, tiïëng suáng nöí rêët dûä. Phaáo saáng tûâ caác võ trñ giùåc voåt lïn túái têëp, saáng rûåc möåt goác trúâi Nam thaânh phöë. "Öng giaâ baãy lùm" "ho" döìn dêåp gêëp mêëy nhûäng àïm trûúác. Luác öng "ho" caã àöåi àïìu thûác, nùçm im nhêím àïëm theo tûâng phaát möåt. Àöåi trûúãng vûâa ài khoãi, caã àöåi uâa hïët ra sên mùåc dêìu trúâi vêîn lùæc rùæc mûa. Àûáng tuåm nùm tuåm ba trïn sên, chuáng baân taán tranh caäi, phoãng àoaán vïì kïët quaã trêån àaánh àïm höm qua. Hiïìn tûâ trong nhaâ chaåy ra, nhêåp vaâo möåt nhoám àöng nhêët àang tuå têåp dûúái göëc cêy muâ u, àang tranh caäi rêët hùng. Mûâng cuäng úã trong nhoám naây, nhûng noá chó àûáng im haá miïång lùæng nghe. Noá hïët nhòn baån naây àïën baån khaác, veã thaán phuåc. Hiïìn chen vaâo giûäa noái: - Caäi nhau laâm chi cho mïåt! Chuát nûäa àöåi trûúãng vïì seä coá thöng baáo cuãa Mùåt trêån. Chûâ coá viïåc ni laâ hay hún caã. Coá cêåu mö thñch têåp xiïëc thò theo túá têåp cho vui ài! - Khöng thêëy coá baån naâo hûúãng ûáng, Hiïìn quay sang Mûâng, cêìm lêëy caánh tay Mûâng nùæn nùæn vaâ noái: - Cêåu nhoã ngûúâi maâ chùæc ghï. Cêåu têåp xiïëc nhêët àõnh phaãi mau thaânh taâi. Cêåu coá thñch têåp xiïëc khöng? Túá daåy cho. Mûâng ngú ngaác: - Xiïëc nhû mêëy öng baán dêìu cuâ laâ úã chúå Àöng Ba? Hiïìn chûa kõp traã lúâi, Tû-daát àaä chen vaâo: - Cêåu àûâng coá nghe hùæn döî ngon döî ngoåt, têåp xiïëc têåp xoát maâ u àêìu gaäy cöí coá ngaây. Khöëi cêåu trong àöåi nghe hùæn döî ngon döî ngoåt theo hùæn têåp xiïëc coát, moåc sûâng trûúác traán röìi àoá. - Noá cûúâi quay laåi noái vúái Hiïìn. - Cêåu cuäng nïn deåp caái mön xiïëc xoát cuãa dêåu ài

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

31

cho anh em nhúâ. Quay ài quay laåi cuäng chó coá troâ nhaâo löån vúái troâ tröìng cêy chuöëi... Hiïìn àoã mùåt caäi: - Ngûúâi ta coân coá troâ ài trïn dêy theáp... - Ài trïn cêy tre gaác lïn hai caái ghïë thò coá! - Tû daát trïì möi noái - Nhaát gan nhû túá cuäng chaåy trïn àoá àûúåc. Hiïìn ûác quaá, cöë chöëng chïë: - Mön xiïëc chñnh cuãa túá laâ mön daåy thuá kia. Nïëu coá gêëu túá cuäng daåy àûúåc. Tû-daát caâng trïu giaâ: - Cêåu daåy àûúåc gêëu thò túá daåy àûúåc caã sû tûã, têy ngu(Tï giaác), boâ toát. - Tû-daát quay sang noái vúái Mûâng. - Cêåu biïët khöng, höìi múái vïì àöåi, khöng biïët cêåu ta troâng àûúåc úã àêu con choá mûåc bõ laåc mêët chuã, löi vïì àöåi daåy ài xe àaåp. Cêåu ta chùm anh choá hún meå chùm con, nhõn caã phêìn cúm cho choá ùn. Cêåu ta daåy döî taâi gioãi àïën nöîi con choá quay laåi àúáp cho möåt cuá vö bùæp vïë, maáu chaãy ûúát caã quêìn... - Chûâ con choá êëy mö röìi? Mûâng nhòn Hiïìn toâ moâ hoãi. - Hùæn giûåt àûát xñch chaåy mêët tûâ àúâi taám hoaánh! - Tû-daát traã lúâi tranh. - Túá maâ noái laáo túá ài àêìu xuöëng àêët. Cêåu muöën coá ngaây bõ choá daåi cùæn chïët, cûá viïåc theo cêåu ta maâ xiïëc vúái xoát. Hiïìn ûác muöën phaát khoác, nhûng khöng laâm sao noái laåi vúái caái möìm liïën laáu cuãa Tû-daát. Noá àûa mùæt lûúâm Tû-daát, röìi àõnh boã ài chöî khaác. Nhûng Tû-daát khöng chõu buöng tay, nñu tay Hiïìn laåi, chó vïì phña möåt göëc cêy vöng àöìng úã gêìn cuöëi sên: - Coá cêåu Vïå múái vïì àöåi chiïìu höm qua kia kòa. Theo túá, cêåu nïn têåp xiïëc cho cêåu êëy hún. Böå cêåu êëy ngú ngú maâ hiïìn nhû con gaái rûáa, cûá chõu khoá döî ngon döî ngoåt, rùng cêåu êëy cuäng theo. Vïå laâ àöåi viïn thûá ba mûúi hai cuãa àöåi. Noá àïën nhêåp àöåi vaâo nùm giúâ chiïìu höm qua. Trûúác àêy, noá laâ liïn laåc cuãa trung àöåi Canöng Baãy lùm. Höìi Huïë múái nöí suáng, nhiïìu baån trong àöåi thónh thoaãng vêîn gêåp noá cûúäi con ngûåa ö, loác coác ài theo sau khêíu Canöng, trïn àûúâng di chuyïín võ trñ. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

32

Vïå traåc tuöíi Võnh-sûa, thên hònh rêët maãnh gieã cên àöëi. Gûúng mùåt noá khöng àeåp nhûng coá möåt veã hïët sûác dïî thûúng. Cùåp mùæt to, saáng, dõu daâng nhû mùæt lai, thûúâng aánh lïn möåt veã buöìn buöìn rêët laå. Àùåc biïåt noá coá caái àêìu to quaá cúä y nhû àêìu ngûúâi lúán chùæp vaâo, àöåi caái muä ca lö daå tñm rêët diïån. Nhûäng moán toác àen nhaánh nhû löng quaå thoâ ra ngoaâi muä, xoùn xoùn thaânh buáp. Múái vïì àöåi chiïìu höm qua, noá àaä àûúåc caác baån tùång luön cho caái biïåt hiïåu: Vïå-to-àêìu. Luác naây, Vïå àang àûáng khom lûng, hai tay chöëng göëi, chùm chuá xem Võnh-sûa duäa möåt voã àaån àui-xïët àïí laâm caán dao nhñp. - Vïå úi Vïå! túái àêy, túái àêy, coá viïåc ni hay lùæm. - Tiïëng Tû-daát goåi to. Vïå chaåy laåi, Tû-daát tuám lêëy tay, hoãi: - Cêåu coá thñch têåp xiïëc khöng, túá xin giúái thiïåu vúái cêåu, - Tûdaát chó vaâo Hiïìn, - àêy laâ möåt öng thêìy xiïëc taâi nhêët nhò Àöng Dûúng... Vïå mùæt chúáp chúáp, hïët nhòn Tû-daát laåi nhòn Hiïìn nhû coá veã lêëy laâm laå lùæm. - Trûúác khi vö Vïå Quöëc Àoaân, cêåu cuäng ài laâm xiïëc aâ? - Vïå hoãi Hiïìn. - Cêåu úã gaánh naâo vêåy? Tû-daát luâi laåi phña sau buåm miïång nhõn cûúâi. Buång chùæc mêím àaä cho àûúåc cêåu àöåi viïn múái vaâo "xiïëc" vaâ nhêët àõnh seä coá nhûäng pha cûúâi nön ruöåt. Hiïìn miïîn cûúäng traã lúâi Vïå: - Mònh coá úã gaánh naâo àêu... Höìi coân àang ài hoåc, mònh mï xiïëc lùæm. Bao nhiïu gaánh xiïëc túái Huïë. Mònh chùèng boã soát gaánh naâo. Taå Duy Hiïín naây, Long Tiïn naây, Àö-cö-ha-ma naây... Mònh ài coi nhiïìu lêìn röìi vïì bùæt chûúác tûå têåp lêëy. Khi mö àaánh Têy xong, mònh seä xin ài theo möåt gaánh xiïëc... - Thïë cêåu àaä têåp àûúåc nhûäng troâ gò röìi? - Vïå chùm chuá hoãi. - Chó múái àûúåc coá mêëy troâ... Tröìng cêy chuöëi, ài bùçng hai tay, ài trïn dêy theáp... http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

33

- Cêåu êëy coân nhai àûúåc caã cúm chaáy rau raáu nhû laâ nhai maãnh chai boáng àiïån êëy. Taâi ghï lùæm Vïå aå - Tû-daát chïm vaâo. Vïå khöng àïí yá àïën lúâi trïu choåc cuãa Tû-daát. Noá noái vúái Hiïìn, gioång höìi höåp: - Cêåu diïîn thûã vaâi troâ cho mònh xem vúái. Lêu lùæm mònh khöng àûúåc xem xiïëc: - Ài, ài laåi àùçng kia mònh diïîn cho coi. - Hiïìn cêìm tay Vïå-toàêìu àõnh keáo ài. - Röìi tuyâ cêåu choån, thñch têåp troâ naâo mònh seä daåy cho troâ êëy. Khöng khoá lùæm àêu. - Tröìng cêy chuöëi vúái ài bùçng hai tay thò úã àêu chùèng diïîn àûúåc? - Vïå ngaåc nhiïn hoãi. - Nhûng úã àêy toaân àaá vúái soãi, àùçng kia coá baäi coã, lúä ngaä àúä àau hún. Nhûng mònh súå laâ súå cho cêåu múái têåp, chûá vúái mònh úã àêu chùèng chúi àûúåc! Hiïìn xùæn hai öëng tay aáo, nhaãy luâi laåi möåt bûúác, chuêín bõ diïîn troâ tröìng cêy chuöëi. Noá àõnh buång seä tröí hïët taâi, diïîn thêåt xuêët sùæc, laâm cho tay àöåi viïn múái naây phaãi laác mùæt, vaâ seä nùçng nùåc xin theo hoåc. Nhûng bûäa nay noá bõ xuái quêíy quaá! Sau khi àaä nhùåt hïët nhûäng viïn àaá nhoån. Hiïìn cêín thêån chuái àêìu xuöëng àêët, gùæng sûác tung hai chên àïí dûång ngûúåc ngûúâi. Nhûng hai chên laåi nùång nïì rúi xuöëng cûá y nhû bõ buöåc àaá vêåy. Soãi àaá êën vaâo àêìu noá àau àiïëng ngûúâi. Mùåt noá àöí bûâng vò gùæng sûác. Tû-daát liïìn bûúác laåi, tuám lêëy hai cöí chên Hiïìn vui veã dûång ngûúåc lïn, cûúâi noái: - Àïí túá tröìng giuáp cho. Chuöëi tröng cûá böí xiïu böí sêëp maäi rûáa thò àûát hïët rïî coân chi! Hiïìn àûáng lïn vûâa ûác vûâa ngûúång. Noá xoa xoa hai àêìu göëi, chöëng chïë: - Taåi mêëy bûäa ni chên túá húi bõ àau, chûá moåi lêìn túá chó hûå möåt caái laâ lïn ngay.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

34

Vïå-to-àêìu naäy giúâ vêîn chùm chuá theo doäi Hiïìn diïîn xiïëc. Khi Hiïìn àûáng lïn, Vïå àûa tay phuãi phuãi nhûäng súåi raác trïn toác baån. Noá böîng löåt caái muä ca lö daå tñm ra khoãi àêìu vaâ cêín thêån luöìn vaâo giûäa cêìu vai aáo quên phuåc. Caác baån ngaåc nhiïn thêëy trïn àêìu noá, giûäa nhûäng moán toác xoùn xoùn àen nhaánh nhû löng quaå, coá ba böën caái seåo to daâi nhùén boáng nhû nhûäng vïët cheám. Vïå nhoã nheã noái vúái caác baån àang àûáng xung quanh: - Mònh cuäng biïët ñt troâ xiïëc... Trûúác nhûäng cùåp mùæt nghi ngúâ cuãa caác baån, Vïå àöåt ngöåt heát lïn möåt tiïëng nghe rêët laå tai. Vaâ nhanh khöng kõp chúáp mùæt noá chuái ngûúâi löån nhaâo hai voâng röìi àûáng lïn ngûúâi thùèng tùæp. Chûa kõp àïí cho caác baån ngaåc nhiïn, noá chöëng hai tay xuöëng àêët, dûång ngûúåc ngûúâi, vaâ cûá thïë ài bùçng hai tay, rêët nhanh vïì phña ngöi nhaâ khi coân caách tûúâng chûâng hai bûúác, noá laâm möåt àöång taác nhaâo löån hïët sûác àeåp mùæt trûúác khi àûáng thùèng lïn. Bûác tûúâng trûúác mùåt coá möåt khuön cûãa söí hònh troân, khöng coá caánh cûãa. Noá laåi theát lïn möåt tiïëng choái tai, tung ngûúâi bay loåt qua khuön cûãa söí, vaâo bïn trong nhaâ. Caác baån àõnh aâo vaâo bïn trong nhaâ àïí xem Vïå coá viïåc gò khöng. Nhûng bïn trong àaä nghe tiïëng Vïå theát lïn vaâ caã ngûúâi àaä bay voåt ra bïn ngoaâi. Chúáp mùæt noá àaä àûáng thùèng trûúác mùåt caác baån, ngûúâi khöng hïì chao àaão ngaã nghiïng. Têët caã cûá troân xoe mùæt nhòn theo Vïå, miïång kïu: "Ú... ú" Töìi têët caã cuâng möåt luác, nhaãy lïn nhû choi choi, vöî tay röm röëp: - Àuáng laâ xiïëc chñnh cöëng! Àuáng laâ xiïëc chñnh cöëng! Búâ-ra-vö Vïå-to-àêìu! Búâ-ra-vö Vïå-to-àêìu. Trûúác sûå taán thûúãng nöìng nhiïåt cuãa caác baån, gûúng mùåt àoã höìng lïn. Vò cao hûáng, vui thñch, noá dêîn caác baån ài thùèng àïën chöî súåi dêy theáp phúi quêìn aáo úã goác bïn traái sên. Súåi dêy to bùçng àêìu àuäa, cao quaá têìm tay vúái, cùng tûâ hai göëc cêy muâ u caách nhau chûâng mûúâi thûúác. Trïn dêy àung àûa naâo aáo trêën thuã, khùn mùåt, quêìn sú mi... Tû-daát àoaán laâ Vïå sùæp diïîn troâ ài dêy theáp, noá liïìn

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

35

chaåy túái trûúác, vú têët caã aáo quêìn cuöån laåi thaânh möåt boá vaâ quùng lïn thaânh bïí nûúác caånh àoá. Vïå nhaãy lïn nñu súåi dêy theáp, gêìn saát chöî buöåc vaâ göëc cêy, röìi nhuán ngûúâi àu lïn. Loaáng möåt caái noá àaä àûáng lïn súåi dêy theáp, ngûúâi húi luáng liïëng möåt chuát. Nhûng noá dang thùèng hai tay, lêëy àûúåc thùng bùçng möåt caách dïî daâng. Khoan thai nheå nhaâng noá bûúác tûâng bûúác ngùæn, vûäng, ài sang àêìu dêy theáp bïn kia, dûúái nhûäng bûúác chên súåi dêy theáp húi voäng xuöëng, kheä àung àûa... Khi coân caách göëc cêy chûâng non möåt bûúác, noá böîng trûúåt chên, nhaâo nghiïng ngûúâi. Caác baån kïu ruá, súå haäi, chaåy xö hïët caã laåi, giú tay ra àõnh àúä. Nhûng hai kheo chên noá àaä leå laâng ngoùåc vaâo súåi dêy theáp, treo ngûúåc ngûúâi, àêìu döëc xuöëng àêët. Teá ra noá laâm àöång taác giaã àïí doaå caác baån chúi. Vêîn treo ngûúâi trïn dêy theáp, noá ngêíng lïn nhòn veã lo lùæng súå haäi cuãa caác baån vúái aánh mùæt dõu daâng nhû mùæt nai, vaâ muãm móm cûúâi rêët dïî thûúng. Vûâa luác àoá àöåi trûúãng ài hoåp vïì. Anh àïën ngay trûúác mùåt Vïå luác naâo khöng hay. Vïå chúåt nhòn thêëy anh, móm cûúâi böëi röëi. Noá vöåi vaâng võn tay vaâo vai Hiïìn, nheå nhaâng buöng mònh xuöëng àêët. Àöåi trûúãng goåi Vïå vaâo phoâng laâm viïåc. Caã àöåi uâa vaâo theo, àûáng chêåt gian phoâng. Àöåi trûúãng quyïët àõnh böí sung Vïå vaâo töí Hiïìn. Sau àoá anh hoãi chuyïån noá taåi sao biïët laâm xiïëc, vaâ têåp xiïëc tûâ bao giúâ. Teá ra trûúác khi gia nhêåp Vïå Quöëc Àoaân, Vïå laâ diïîn viïn nhaâo löån cuãa möåt gaánh xiïëc rong. Noá kïí: ...Gaánh xiïëc rong cuãa noá do möåt öng Khaách (Ngûúâi Taâu) to lúán, coá cùåp mùæt xïëch ngûúåc nhû mùæt tûúáng haát böåi, laâm chuã gaánh. Öng naây trûúác laâ diïîn viïn truå cöåt cuãa möåt àoaân maäi voä Sún Àöng, chuyïn baán thuöëc cao, rêët coá tiïëng tùm úã Saâi Goân-Chúå Lúán. Sau vò möåt chuyïån xñch mñch gò àoá vúái ngûúâi trûúãng àoaân, öng ta taách khoãi àoaân vaâ lêåp möåt gaánh xiïëc rong àïí sinh söëng. Gaánh xiïëc naây veãn veån coá nùm diïîn viïn: Chuã gaánh, Vïå, möåt anh luân, möåt con khó vaâ möåt con gêëu. Gaánh xiïëc rong nhoã beá cuãa noá tûâng ài diïîn khùæp luåc tónh Nam Kyâ, sang caã Nam Vang. Luác naây caã àöåi múái hiïíu ra vò sao gioång noái cuãa Vïå lú lúá àaá gioång Saâi Goân. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

36

8

Lêìn àêìu tiïn Hiïìn vaâ nhiïìu baån khaác trong àöåi múái àûúåc biïët cuöåc àúâi cuãa ngûúâi laâm xiïëc rong chùèng mï ly vui thuá nhû chuáng vêîn thûúâng tûúãng tûúång. Traái laåi, àoá laâ möåt cuöåc söëng gian truên, vêët vaã, cûåc nhuåc àïën ghï ngûúâi. Cuöåc söëng êëy àaä àïí laåi trong trñ nhúá chuá beá coá cùåp mùæt dõu daâng nhû mùæt nai naây biïët bao kó niïåm haäi huâng... Chñnh ngûúâi Khaách maäi voä Sún Àöng vûâa laâm chuã gaánh vûâa daåy xiïëc cho caác diïîn viïn. Öng ta daåy anh luân tung hûáng neám dao, daåy con khó, con gêëu muáa thanh long àao, ài xe àaåp, daåy Vïå nhaãy qua voâng lûãa coá cùæm dao cuâng caác troâ nhaâo löån, ài trïn dêy theáp... Vïì caác mön xiïëc, öng ta tuyïåt gioãi, khöng möåt mön naâo öng khöng àaåt àïën mûác àiïu luyïån. Nhûng öng cuäng aác vö cuâng. Luác daåy, tay öng ta khöng bao giúâ rúâi cêy roi da. Con khó, con gêëy, anh luân vaâ Vïå, möîi lêìn laâm sai, laâm hoãng, öng ta quêët khöng tiïëc tay, laåi coân phaåt nhõn àoái. Nhòn öng ta àaánh con khó vúái con gêëu múái thûúng! Dûúái nhûäng trêån mûa roi da, hai con vêåt öm mùåt kïu ruá lïn, lùn löån dûúái àêët, chùæp tay laåy öng röëi rñt... Àïí caånh tranh vúái haâng trùm gaánh xiïëc rong höìi àoá, öng chuã bùæt anh luân vaâ Vïå diïîn nhûäng troâ hïët sûác ghï rúån, laâm ngûúâi xem phaãi dûång toác gaáy. Lïn mûúâi tuöíi, Vïå àaä phaãi phi tên bay qua voâng lûãa chaáy rêìn rêåt coá cùæm mûúâi hai lûúäi dao nhoån hoùæt. Phaãi ài trïn dêy theáp cùng cao hai thûúác, vaâ bûúác túái àêu, öng chuã àêíy theo túái àoá möåt baân göî coá böën baánh xe, bïn trïn cùæm ngûúåc mûúâi hai lûúäi dao nhû sùén saâng chúâ noá ngaä xuöëng... Nhûng khuãng khiïëp hún caã laâ troâ noá phaãi laâm bia söëng cho anh luân neám dao. Ngûúâi diïîn viïn coá taâi tung hûáng vaâ neám dao tuyïåt vúâi naây xêëu xñ dïî súå. Anh ta cao chó hún möåt meát nhûng àöi vai rêët röång nïn tröng cûá nhû ngûúâi vuöng. Anh coá caái àêìu to hïët cúä. Trong biïín quaãng caáo, anh thûúâng àûúåc trûng laâ "Ngûúâi luân nhêët thïë giúái vïì taâi tung hûáng vaâ neám dao"

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

37

Laâm bia söëng cho anh luân neám dao, Vïå phaãi cúãi trêìn, mùåc quêìn cöåc thun boá saát ngûúâi. Noá àûáng dûåa lûng vaâo möåt têëm vaán moãng dûång trïn caái giaá göî, hai tay dang thùèng, hai chên xoaåc röång, toaân thên khöng nhuác nhñch, nhû àaä bõ àoáng àinh vaâo têëm vaán. Anh luân àûáng caách xa noá chûâng mûúâi bûúác, tay cêìm möåt nùæm dao gùm saáng loaáng. Sau möåt höìi àaánh pheâng pheâng cöí àöång, öng chuã hö lïn möåt tiïëng nhû sêëm "Taã lúá naây!". Lêåp tûác anh luân cêìm tûâng con dao möåt neám phêìm phêåp vaâo quanh ngûúâi Vïå. Dao cùæm saát àónh àêìu, saát hai vai, luöìn dûúái hai naách, hai bïn höng, hai bïn baån, cuöëi cuâng laâ dûúái hai baân chên. Vûâa àuáng mûúâi hai lûúäi. Lûúäi naâo cuäng cùæm caách ngûúâi noá chó vaâi ba phên, coá lûúäi dñnh saát da... Vaâ caâng neám cùæm saát dao caâng àûúåc ngûúâi xem tung tiïìn thûúãng. Luác Vïå bûúác ra khoãi têëm vaán, mûúâi hai lûúäi dao cùæm trïn vaán veä thaânh möåt hònh ngûúâi nho nhoã... Mùåc dêìu àaä àûáng laâm bia söëng haâng mêëy trùm lêìn, nhûng Vïå khöng laâm sao quen àûúåc. Kïí àïën àêy, bêët giaác noá ruâng mònh. Thêåt khuãng khiïëp! Luác àoá hai mùæt noá nhùæm nghiïìn nïn nghe caâng roä tiïëng dao rñt quanh mònh. Möîi lêìn lûúäi dao bay àïën cùæm phêåp vaâo vaán, rung lïn bêìn bêåt, chêët theáp laånh chó chaåm kheä vaâo da thõt maâ nhoái thêëu àïën têån oác. Möåt caãm giaác kinh hoaâng khöng sao taã xiïët laâm cho khùæp ngûúâi noá möì höi vaä ra nhû tùæm. Möì höi chaãy roâng roâng suöët tûâ chên toác àïën hai gan baân chên. Nhiïìu lêìn cùng thùèng quaá, noá tûúãng coá thïí ngaä guåc xuöëng chïët ngêët. Nhûng noá àaä cöë hïët sûác àïí àûáng vûäng, khöng run. Nïëu run vaâ chó cêìn möåt li leo xï dõch, dao seä cùæm vaâo ngûúâi nhû chúi. Nhûäng vïët seåo daâi nhû cheám trïn àêìu Vïå chñnh laâ nhûäng vïët dao anh luân lúä neám húi quaá tay... Ngöìi nghe Vïå kïí chuyïån laâm xiïëc, hai thaái dûúng àöåi trûúãng möì höi rõn lêëm têëm. Anh sûäng súâ kïu lïn: - Thïë cha maå, quï quaán em úã àêu maâ phaãi lûu laåc vö têån Saâi Goân laâm xiïëc rong? Noá kïí: ...Noá theo gaánh xiïëc tûâ ngaây coân nhoã lùæm, noá khöng nhúá laâ nùm lïn mêëy nûäa. Cha maå quï quaán thò chó coân nhúá laâ caã nhaâ noá söëng chui rñc dûúái möåt caái gêìm cêìu sùæt to lùæm. Ngûúâi göìng gaánh, ö http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

38

tö, taâu hoaã ài laåi rêìm rêåp trïn àêìu suöët ngaây, suöët àïm. Cha noá thûúâng mùåc böå aáo quêìn xanh, raách rûúái, nöìng nùåc muâi vöi. Noá khöng nhúá mùåt cha nhûng caái muâi vöi nöìng nùåc trïn aáo quêìn cha sau möîi buöíi chiïìu ài laâm vïì, thò cho àïën têån bêy giúâ noá vêîn nhû coân ngûãi thêëy... Cûá chiïìu àïën noá laåi treâo lïn mùåt àûúâng nhûåa àoán cha. Thêëy boáng cha tûâ xa, noá chaåy aâo àïën. Cha böìng noá lïn tay, hön hñt röìi moác moác tuái... Cha bùæt noá nhùæm mùæt, haá miïång thêåt to, röìi leå laâng àuát vö miïång, khi caái keåo cau, khi caái keåo bi, ngoåt cho àïën têån bêy giúâ... Möåt buöíi chiïìu, noá àûáng àoán cha hoaâi, àoán àïën töëi cêm töëi muâ cuäng khöng thêëy cha vïì. Chiïìu höm sau, röìi chiïìu höm sau nûäa, cuäng khöng thêëy cha vïì. Maá noá thò cûá lùn loác dûúái àêët, àêìu toác ruä rûúåi, khoác gaâo nhû àaä hoaá àiïn. Maá öm ghò noá, vuâi noá vö trong àöëng toác röëi búâi, bï bïët àêët buåi, röìi laåi lùn loác, laåi kïu khoác... Röìi möåt buöíi saáng, nhûäng ngûúâi cheâo àoâ vúát maá noá tûâ dûúái söng lïn. Toác maá treát àêìy buân. Ngûúâi ta xuám laåi àaâo möåt caái höë to giûäa baäi bùæp, boá maá xuöëng höë, lêëp àêët laåi. Noá àoái quaá, caã ngaây àûáng trïn àûúâng xin ùn. Ngûúâi cho miïëng baánh, ngûúâi cho cuåc cúm... Möåt höm coá möåt öng mùåt muäi dûä túån nhû öng tûúáng cêìm gûúm trûúác cûãa àïìn hiïån ra trûúác mùåt noá. Öng àûáng chöëng naånh, khöng noái, khöng rùçng trûâng trûâng ngoá noá möåt luác lêu. Noá súå co ruám ngûúâi laåi. Öng naây bêët thònh lònh chuåp lêëy baân tay noá àang ngûãa chòa ra xin ùn, dùæt ài gêìn nhû keáo. Noá súå quaá nïn chùèng daám kïu, cuäng chùèng daám khoác. Hai chên lïët quïët chaåy theo öng. Öng ta àûa noá àïën möåt quaán cúm, cho ùn cuâng vúái möåt con khó, möåt con gêëu, vaâ möåt anh luân tõt àêìu rêët to... Luác àêìu noá súå ngûúâi luân naây lùæm, coân súå hún caã caái öng keáo noá ài. Nhûng anh luân cûúâi vúái noá hiïìn khö, döî: "Àûâng súå, àûâng súå em aå. Anh chó luân thöi. Maâ ngûúâi luân thò hiïìn hún caã con nñt". Anh gùæp miïëng thõt trong baát àang ùn boã vaâo baát noá. Sau àoá caái öng mùåt muäi dûä túån êëy àûa noá lïn taâu cuâng vúái anh luân, con khó, con gêëy. Con taâu chaåy suöët ngaây suöët àïm, àïën möåt núi naâo àoá rêët xa... Öng êëy chñnh laâ ngûúâi Khaách maäi voä Sún Àöng, chuã gaánh xiïëc rong... Cêu chuyïån cuãa Vïå laâm nhiïìu baån nöíi hïët gai öëc, lo súå thay cho baån vaâ thûúng baån quaá chûâng. Nhiïìu àûáa quay mùåt ài giêëu vöåi http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

39

nûúác mùæt. Mûâng thò khoác thêåt sûå, noá guåc àêìu vaâo vai Böìng, khoác nêëc lïn thaânh tiïëng. Böìng cuäng khoác nhûng chó nêëc lïn khe kheä vaâ ngûúác mùæt chaãy lùång leä trïn hai goâ maá thö raáp. Tû-daát giaã böå cûúâi nhûng miïång meáo xïåch thaânh mïëu. Võnh-sûa àûa öëng tay aáo duåi cùåp mùæt àoã hoe,lùæp bùæp, tûác töëi hoãi Vïå: - Khöí àïën nûúác êëy rùng cêåu khöng boã tröën quaách, cûá àeâo queo maäi vúái caái thùçng chao chuã xiïëc êëy laâm chi? - Nhûng biïët tröën ài mö àûúåc? - Vïå hoãi laåi nhû muöën noái vúái têët caã caác baån coá mùåt úã àoá. Cùåp mùæt to dõu daâng nhû mùæt nai cuãa noá aánh lïn möåt veã buöìn sêu thùèm. - Höìi àoá laâm chi àaä coá Vïå Quöëc Àoaân nhû bêy giúâ cho mònh tröën theo? - Vïå kheä thúã daâi - Thïm nûäa mònh cuäng thûúng anh luân lùæm. Anh êëy tuy thên mònh mùåt muäi xêëu xñ hïët chöî noái nhûng töët buång nhû öng Buåt. Anh êëy thûúng mònh, thûúng caã con khó, con gêëu, nhû maá thûúng con. Möîi lêìn chuáng bõ chuã àaánh hoùåc diïîn troâ bõ thûúng chaãy maáu, anh êëy pha nûúác muöëi rûãa vïët thûúng cho chuáng, tòm mua laá dêëu, thuöëc cao dõt vïët thûúng... Anh leán öng chuã, lêëy àûúâng pha nûúác cho chuáng uöëng. Anh nûång döî chuáng khaác chi maå döî con. Mònh maâ öëm, anh êëy ngöìi caånh bïn àêìu giûúâng suöët àïm, xuác boán cho mònh tûâng thòa chaáo nhoã... Mònh tröën ài, khöng coá ai àûáng laâm bia söëng cho anh êëy neám dao, laäo chuã seä àuöíi anh mêët. maâ anh êëy khöng laâm xiïëc thò coân biïët laâm chi maâ ùn? Àöåi trûúãng hoãi: - Thïë em gia nhêåp Vïå Quöëc Àoaân trong trûúâng húåp naâo? - Caách Maång Thaáng Taám thaânh cöng, gaánh xiïëc cuãa em àang diïîn úã Nha Trang. Ñt lêu sau àoá, boån Phaáp trúã laåi, têën cöng vaâo thaânh phöë. Àaåi baác chuáng àùåt dûúái taâu biïín, roát lïn truáng caái quaán gaánh xiïëc chuáng em àang troå. Laäo chuã vaâ anh luân bõ truáng maãnh àaån chïët ngay taåi chöî. Coân con khó, con gêëu, hoaãng loaån dûåt àûát xñch chaåy biïën. Sau àúåt àaåi baác, caác anh Vïå Quöëc Quên möåt àún võ Nam tiïën àoáng quên gêìn àoá chia nhau ài tòm cûáu nhûäng ngûúâi bõ naån. Caác anh tòm thêëy em nùçm chïët giêëc dûúái caái höë raác caånh quaán. Em khöng bõ thûúng, chó bõ sûác eáp. Caác anh bïë em vïì cûáu chûäa. Àún võ Nam tiïën naây toaân ngûúâi Huïë, vûâa àaánh nhau úã Mùåt http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

40

trêån Nam Trung Böå ruát vïì àêy, chuêín bõ lïn taâu trúã ra Huïë. Caác anh thay phiïn nhau sùn soác em vaâ àùåt cho em caái tïn múái laâ Vïå, tûác Vïå Quöëc Àoaân. Höìi coân úã gaánh xiïëc, laäo chuã àùåt tïn cho em laâ Tiïíu La Thaânh. Coân tïn ba maá àùåt thò em khöng coân nhúá nûäa. Ra àïën Huïë anh chó huy àún võ àûúåc Ban chó huy Trung àoaân àiïìu àöång vïì chó huy trung àöåi ca nöng baãy lùm ly. Anh êëy àem em theo laâm liïn laåc cho àún võ tûâ àoá àïën nay. Hiïìn hoãi: - Rûáa cêåu khöng nhêån àûúåc lïånh cuãa Ban tham mûu Trung àoaân triïåu têåp vïì àöåi Thiïëu niïn trinh saát hay rùng maâ maäi chiïìu höm qua cêåu múái àïën? - Coá... nhûng caác anh úã trung àöåi ca nöng khöng chõu cho mònh ài. Caác anh êëy noái: "Chuá mi úã àêy röìi caác anh daåy cho laâm phaáo thuã, oaách bùçng mêëy tuåi Thiïëu niïn trinh saát, ài laâm chi!". Mònh khoác hïët nûúác mùæt caác anh cuäng khöng cho. Mònh ûác qua, boã ùn hai bûäa liïìn... Maäi àïën chiïìu höm qua, anh trung àöåi trûúãng thûúng mònh àoái múái chõu kyá giêëy cho mònh vïì nhêåp àöåi. Tû-daát luác naây àang ngöìi vùæt veão úã khung cûãa söí. Noá böîng nhaãy phöëc xuöëng àêët vaâ kïu lïn vúái gioång ngaåc nhiïn thêåt sûå - Ú tïì! Rûáa laâ àöåi mònh laåi thïm möåt thùçng nûäa khöng coá hoå!

9

Trúâi sêåp töëi. Bêìu trúâi àïm thêëp nùång laå thûúâng. Tûâ phña cûãa Thuêån An mêy àen xaám xõt, têìng têìng lúáp lúáp cûá uân uân keáo maäi vïì nhû muöën lêëp cho bùçng kñn khoaãng trúâi thaânh phöë. Goác trúâi phña Nam thaânh phöë chúåt loeá saáng. Àoá laâ aánh chúáp tûâ miïång "Öng giaâ baãy lùm" àùåt úã lûng nuái Ngûå Bònh, khaåc àaån xuöëng khu vûåc Phaáp, múã àêìu cho àúåt têën cöng cuãa quên ta àïm nay, àïm thûá hai mûúi saáu cuãa cuöåc chiïën àêëu bao vêy thaânh phöë.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

41

Theo lïånh cuãa àöåi trûúãng, toaân àöåi Thiïëu niïn trinh saát àaä têåp hoåp thaânh àöåi hònh chûä U úã gian buöìng giûäa. Im lùång. Chúâ àúåi. Höìi höåp. Ngoån àeân baäo àùåt trïn baân kï saát tûúâng, chiïëu saáng nhûäng böå quên phuåc thuâng thònh, nhûäng caái muä ca lö, bï rï, muä cûáng Tiïëp phoâng quên... Chiïëu saáng nhûäng cùåp mùæt long lanh, nhûäng caái muäi hïëch lïn chúâ àúåi, nhûäng caái miïång heá múã söët ruöåt... Cöëp! Cöëp! Cöëp! Àöåi trûúãng tûâ ngoaâi cûãa chñnh bûúác vaâo vûäng chaäi trong böå quên phuåc maâu xaám. Lûng thùæt xanh-tuya-röng da, chên dêån giaây àinh cao cöí. Daáng anh thêåt àeåp. Anh àöåi muä ca lö daå maâu rïu, húi lïåch möåt tñ, àïí löå nûãa maái toác chaãi mûúåt. Trûúác mùåt caác chiïën sô nhoã tuöíi cuãa mònh, àöåi trûúãng bao giúâ cuäng ùn mùåc, ài àûáng, noái nùng rêët àuáng taác phong kyã luêåt quên àöåi. Toaân àöåi rêët haänh diïån vïì ngûúâi chó huy cuãa mònh. Nhiïìu àûáa coân cöë bùæt chûúác anh tûâ caách ài, àûáng, hö khêíu lïånh, àïën têët caã nhûäng cûã chó àûa tay àûa chên. Coá àûáa coân chuá yá nhêån xeát àöåi trûúãng bao giúâ bûúác ài cuäng bûúác ài cuäng bûúác chên traái trûúác, vaâ têåp laâm theo. Töëi höm àoá, Võnh-sûa laâm trûåc nhêåt. Noá cuäng goån gaâng chûäng chaåc khöng keám gò àöåi trûúãng, chó möîi töåi böå quên phuåc khaá röång, nïn khöng àûúåc oai cho lùæm. Tûâ trong haâng bûúác ra, Võnh hö toaân àöåi àûáng nghiïm. Gioång noá sang saãng, rêët àuáng quy caách khêíu lïånh. Bùæt chûúác àöåi trûúãng, noá àûáng yïn lùång mêëy giêy, àûa mùæt nhòn bao quaát caã àöåi, kiïím tra haâng nguä khi àaä thêåt ûng yá, múái rùæn roãi tiïën laåi trûúác mùåt àöåi trûúãng vúái nhûäng bûúác ài àïìu. Noá dûâng laåi caách àöåi trûúãng ba bûúác, giêåt maånh caánh tay àûa lïn ngang vaânh muä chaâo, doäng daåc baáo caáo quên söë: - Toaân àöåi têåp hoåp ba mûúi hai chiïën sô. Àuã! Hïët!

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

42

Àöåi trûúãng àûa tay chaâo laåi, cho àöåi trúã vïì tû thïë nghó vaâ ngöìi xuöëng. Anh nhòn chiïën sô trûåc nhêåt, nhòn toaân àöåi vúái aánh mùæt êu yïëm khaác hùèn moåi höm. Anh bûúác àïën caånh baân, ruát cuöën söí tay trong tuái ngûåc, àùåt xuöëng ngoån àeân baäo. Anh baáo caáo vúái àöåi: - Àïm qua quên ta, caã hai Mùåt trêån khu B vaâ khu C àaä àöìng loaåt tiïën cöng quyïët liïåt caác võ trñ cuãa giùåc nhû ga-ra La-cúâ-roa, Viïån Dên Biïíu, nhaâ Dêy Theáp, lêìu Cöng Chaánh... Möåt àún võ caãm tûã thuöåc Mùåt trêån khu B àaä khiïng böën quaã bom vaâo chñnh giûäa khaách saån Mo-ranh giêåt sêåp möåt têìng lêìu, giïët gêìn nùm mûúi tïn giùåc, thu taám suáng trûúâng möåt tiïíu liïn, thiïu huyã möåt kho xùng vaâ nhiïìu löëp ö tö... Trïn con àûúâng trûúác cûãa haâng Ngên Haâng, möåt chiïëc xe tùng cuãa giùåc coá gùæn àaåi baác bö-pho, bùæn döìn dêåp vaâo möåt àún võ quên ta böë trñ gêìn àoá. Vûâa bùæn chiïëc xe tùng vûâa chöìm lïn, lao thùèng vaâo giûäa àöåi hònh quên ta, àõnh chaâ naát caã àún võ dûúái xñch sùæt. Tñnh maång mêëy chuåc chiïën sô ta chó coân treo trïn súåi toác. Ngay luác àoá, möåt chiïën sô àûáng phùæt ngay dêåy, öm möåt traái bom ba caâng, xöng thùèng àïën trûúác muäi chiïëc xe tùng. Anh lao caã ngûúâi cuâng traái bom vaâo khöëi theáp àöì söå nhû hoân nuái. Chiïëc xe tùng giùåc nöí tung, xñch sùæt àûát lòa, nùçm beåp dñ möåt àöëng nhû àöëng buân. Ngûúâi chiïën sô caãm tûã hy sinh nhûng àún võ àaä àûúåc cûáu thoaát... Caã àöåi gêìn nhû nñn thúã, miïång haá ra, mùæt khöng chúáp, nuöët lêëy tûâng lúâi cuãa àöåi trûúãng. Nhiïìu tiïëng xuyát xoa bêåt lïn, caã àöåi vöî tay rêìn rêìn, hoan hö chiïën cöng tuyïåt vúâi cuãa ngûúâi chiïën sô caãm tûã. Àöåi trûúãng àûáng lùång möåt phuát nhòn caác em. Chñnh anh cuäng lêëy nöîi xuác àöång böìng böåt cuãa caác em. Möåt cêu vùn coá lêìn anh àoåc trong möåt cuöën saách naâo àoá, luác naây vuåt choái ngúâi trong trñ nhúá anh: "Nhûäng haânh àöång anh huâng, nhûäng tònh caãm cao caã, nhûäng sûå tñch phi thûúâng, laâ moán ùn tinh thêìn töët nhêët, àïí nuöi dûúäng tuöíi thú." Tû-daát ngöìi úã haâng phña sau, nhuác nhñch cûåa quêåy liïn tiïëp nhû bõ kiïën àöët. noá quay sang bïn phaãi, bêëm kheä vaâo àuâi Võnhsûa, gheá saát miïång thò thêìm vaâo tai baån: http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

43

- Lao chûá cêåu? - Lao caái chi? - Võnh-sûa cau mùåt hoãi. - Coân lao caái chi nûäa! Lao caã ngûúâi vúái bom ba caâng vö xe tùng tuåi Têy êëy? - Tû-daát thò thêìm traã lúâi vúái veã mùåt àùåc biïåt nghiïm trang ñt khi thêëy úã noá. - Nïëu gùåp trûúâng húåp nhû anh caãm tûã quên àöåi trûúãng vûâa kïí, cêåu coá daám lao bom nhû anh êëy khöng? - Rûáa cêåu? - Nhûát àõnh laâ túá lao! - Cùåp mùæt Tû-daát loeá saáng hùm húã Chïët laâ cuâng chúá chi? Möåt mònh chïët cho bao nhiïu ngûúâi söëng, chïët nhû rûáa múái sûúáng! Võnh-sûa tûâ trûúác àïën nay vêîn cho Tû-daát chó àûúåc caái gioãi laâm hïì choåc anh em cûúâi chûá chùèng laâm àûúåc caái gò ra troâ. Nhûng luác naây, nhòn veã mùåt vaâ nghe gioång noái khaác laå cuãa baån, Võnh-sûa böîng tin laâ cêåu ta coá thïí lao caã ngûúâi vaâ bom ba caâng vaâo xe tùng giùåc thêåt. Mûâng ngöìi phña sau Võnh-sûa, doãng tai nghe hai baån troâ chuyïån. Noá chúåt gheá sang hoãi Tû-daát: - Anh Tû naây, rûáa traái bom ba caâng to ûúác chûâng mö anh? Coá nùång lùæm khöng? - To nhoã thò viïåc chi àïën cêåu? - Tû-daát hoãi laåi Mûâng. Mûâng ruåt reâ noái: - Tui súå traái bom to quaá tui na(öm, mang vaác, bûng) rùng nöíi maâ lao? - UÃa, cêåu maâ cuäng àoâ lao caã bom ba caâng nûäa kia aâ? - Anh lao àûúåc thò tui cuäng lao àûúåc! - Ban chó huy Trung àoaân saáng nay àaä quyïët àõnh.- Tiïëng àöåi trûúãng cêët cao, cùæt ngang cêu chuyïån cuãa hai àûáa. Anh ruát túâ giêëy àaánh maáy coá dêëu son àoã, keåp trong cuöën söí tay, gheá bïn ngoån àeân baäo, doäng daåc àoåc: "Do tònh hònh khêín trûúng cuãa Mùåt trêån, Àöåi thiïëu niïn trinh saát cuãa Trung àoân taåm dûâng àoåt huêën luyïån. Àuáng taám giúâ sang ngaây... thaáng 12 nùm 1946 toaân àöåi phaãi coá

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

44

mùåt àêìy àuã taåi Chó huy súã Mùåt trêån khu C àïí nhêån nhiïåm vuå chiïën àêëu. Caã àöåi ngöìi lõm coá àïën möåt phuát. Im lùång àïën nöîi nghe roä tiïëng con thaåch suâng tùåc lûúäi trïn trêìn nhaâ. Bêët thêìn voåt lïn nhû nhûäng chiïëc phaáo thùng thiïn, caã àöåi vuåt àûáng dêåy. Caác em löåt muä, tung túái têëp lïn trêìn nhaâ, vûâa nhaãy nhû choi choi vûâa vöî tay hoan hö àïën muöën vúä caã ngöi lêìu doanh traåi. Nhû àïí hûúãng ûáng nöîi vui mûâng cuöìng nhiïåt cuãa caác chiïën sô nhoã tuöíi, àuáng luác àoá, phña mùåt trêån tiïëng suáng àuã caác cúä, tiïëng lûåu àaån bom mònh... röå lïn tûâng àúåt daâi khöng ngúát. Vaâ nhûäng phuát nhû thïë naây khöng thïí laâm sao khöng haát! Têët caã chùèng àúåi ai bùæt nhõp, cuâng möåt luác vûún thùèng ngûúâi, cùng löìng ngûåc, cêët cao gioång rêåp raâng haát vang: "Àoaân Vïå Quöëc Quên möåt lêìn ra ài. Naâo coá mong chi àêu ngaây trúã vïì Ra ài ra ài baão töìn söng nuái Ra ài ra ài thaâ chïët khöng lui... " Khi àöåi àaä trúã laåi trêåt tûå, àöåi trûúãng noái gioång mïìm hùèn ài: - Anh hïët sûác xuác àöång vaâ cuäng hïët sûác vui mûâng thêëy caác em naáo nûác àïën thïë khi àûúåc tin sùæp ra Mùåt trêån! Nhûäng ngaây sùæp túái àöëi vúái ngûúâi chiïën sô trinh saát chuáng ta seä laâ nhûäng ngaây tuyïåt àeåp, nhûng àöìng thúâi cuäng àêìy gian khöí hiïím ngheâo. Trong chiïën àêëu caác em coá thïí bõ thûúng, bõ giùåc bùæt, thêåm chñ coá thïí hy sinh. Nhûng chûa luác naâo nhû luác naây, anh thêëy tin tûúãng möåt caách sêu sùæc rùçng, nhûäng ngaây sùæp àïën duâ vêëp phaãi gian khöí hiïím ngheâo àïën àêu, nhêët àõnh caác em cuäng seä laâm àuáng àûúåc nhû lúâi caác em vûâa haát: "Ra ài ra ài thaâ chïët khöng lui... " Gioång anh bêët chúåt vang to lïn nhû àang noái trûúác caã möåt àoaân quên: -... Chuáng ta quyïët àõnh ra ài thaâ chïët khöng lui, àïí goáp phêìn cuâng caác anh lúán àaánh àuöíi boån thûåc dên cûúáp nûúác ra khoãi búâ coäi Töí quöëc thên yïu cuãa chuáng ta. Khi àêët nûúác àaä tûå do, Töí http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

45

quöëc àaä hoaân toaân àöåc lêåp, thò nhêët àõnh ngûúâi Viïåt Nam chuáng ta seä àûúåc hûúãng möåt cuöåc àúâi sung sûúáng, haånh phuác gêëp trùm nghòn lêìn höm nay... Lûáa tuöíi caác em seä khöng coân phaãi ài úã, ài laâm xiïëc rong, ài baán keåo, baán baáo àïí kiïëm miïëng ùn haâng ngaây nhû caác em trûúác àêy àaä phaãi chõu àûång. Tuöíi nhoã ai ai cuäng àûúåc cùæp saách àïën trûúâng, àûúåc ca haát vui chúi... Àïën tuöíi khön lúán caác em seä àûúåc thoaã sûác àem hïët taâi nùng sûác lûåc cuãa mònh cöëng hiïën cho Nhên Dên, Töí Quöëc. Ngûúâi giaâ laäo seä àûúåc vaâo an dûúäng àûúâng an dûúäng tuöíi giaâ. Nhûäng ngûúâi öëm àau, bïånh têåt seä àûúåc vaâo nhaâ thûúng khöng mêët tiïìn, coá àêìy àuã thuöëc men chûäa cho laânh bïånh... Tûâ trong haâng böîng coá möåt àûáa ruåt reâ àûa tay lïn, laâm àöåi trûúãng phaãi ngûâng lúâi. Anh cêìm cêy àeân baäo àûa cao nhòn xem em naâo. - Mûâng àêëy aâ? - Àöåi trûúãng hoãi, húi nheo mùæt laåi - Em muöën hoãi gò aâ? Mûâng böëi röëi àûáng lïn. Noá ruåt chên xuöi hai tay àûáng nghiïm, chúáp chúáp mùæt êëp uáng hoãi: - Daå... daå thûa anh... daå àïën luác àoá thò ngûúâi bõ mùæc bïånh hen suyïîn kinh niïn coá chûäa àûúåc laânh khöng aå? Caã àöåi ngoaãnh laåi nhòn Mûâng. Nhû moåi bêån chùæc nhiïìu em àaä phaá lïn cûúâi vò cêåu hoãi ngêín ngêín ngú ngú cuãa Mûâng. Nhûng luác naây khöng em naâo cûúâi. Nhiïìu tiïëng suyåt suyåt ra hiïåu cho Mûâng khöng àûúåc hoãi ba laáp nhû thïë nûäa. Võnh-sûa húát haãi nhúán ngûúâi lïn, tuám lêëy thùæt lûng Mûâng keáo rõ xuöëng, kheä gùæt: - Cêåu khöng thêëy àöåi trûúãng àang noái chuyïån quan troång àaánh Têy cûáu nûúác... cêåu laåi ài hoãi chuyïån bêåy baå ho suyïîn kinh niïn? Võnh nhòn lïn àöåi trûúãng nhû coá yá xin löîi vïì sûå thiïëu soát cuãa töí viïn mònh: "mûâng noá múái vö Vïå Quöëc Quên, noá coân daåi lùæm, anh tha löîi cho noá" cùåp mùæt noá nhû muöën noái vêåy. Àöåi trûúãng vêîn khöng rúâi mùæt nhòn Mûâng. Anh àang tûå hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

46

"Laâm sao chuá beá khöng nhaâ cûãa, khöng meå khöng cha khöng coá caã hoå naây laåi àùåc biïåt quan têm àïën ngûúâi mùæc bïånh hen suyïîn?". Anh chúåt nhúá caách àêy dùm höm. Luác àoá cuäng àaä àïën mûúâi, mûúâi möåt giúâ àïm, anh àang ngöìi soaån khoa muåc cho buöíi têåp saáng mai. Chúåt Võnh-sûa àêíy cûãa bûúác vaâo àûáng nghiïm baáo caáo: "Baáo caáo anh, Mûâng noá rêët vö kyã luêåt. Em vûâa bùæt gùåp noá treâo toát lïn têån ngoån cêy buát buát àùçng sau doanh traåi, caái cêy cao nhêët vûúân maâ anh coá lïånh cêëm khöng àûúåc ai treâo lïn êëy... ". Anh phaãi súå haäi kïu lïn: "Trúâi! Caái thùçng! Àïm höm khuya khoùæt thïë naây noá treâo lïn laâm gò trïn êëy? Ngaä möåt caái thò tan xûúng coân gò". Võnh noái: "Daå, noá treâo àïí haái laá têìm gûãi àêåu cheo leo trïn caái ngoån choát voát nhêët êëy. Haái caã möåt öm tûúáng. Em goåi noá xuöëng hoãi: "Cêåu haái laâm chi caái thûá laá ba laáp àoá maâ treâo cêy giûäa luác nûãa àïm, lúä ngaä mêìn rùng?" Noá caäi laåi em: "Thûá laá têìm gûãi ni quyá lùæm chûá anh tûúãng! Cùæt nhoã, phúi khö, sao vaâng, haå thöí, röìi sùæc lïn maâ uöëng thò mùæc bïånh hen suyïîn kinh niïn nùång mêëy cuäng laânh". Em tûác quaá hoãi: "Ai baây bêåy baå cho cêåu rûáa maâ cuäng daåi döåt nghe theo?" Noá noái: "Cuå Ba traâ giaâ nhêët trong xoám tui baây. Àêy laâ mön thuöëc gia truyïìn quyá nhêët cuãa cuå. Cuå thûúng tui lùæm cuå múái baây cho chûá ngûúâi khaác a, coá thuï vaâng, cuå êëy cuäng chùèng baây cho mö"... "Chùæc trong cuöåc àúâi chuá beá naây coá möåt uêín khuác gò àêy?" Anh nghô vêåy röìi ön töìn hoãi: - Em muöën biïët sau khi àaä àaánh àuöíi hïët boån thûåc dên, nûúác ta àaä àûúåc hoaân toaân àöåc lêåp, thò nhûäng ngûúâi bõ mùæc bïånh hen suyïîn kinh niïn coá thïí chûäa laânh àûúåc khöng, coá phaãi thïë khöng em? - Daå phaãi aå... - Mûâng traã lúâi, gioång höìi höåp. - Vêåy thò anh xin caã quyïët noái vúái em rùçng, khöng nhûäng chó bïånh hen suyïîn kinh niïn, maâ caã nhûäng bïånh hiïím ngheâo khaác, cuäng seä àûúåc chûäa khoãi. Vò luác àoá moåi thûá thuöëc men töët nhêët, moåi thûá maáy moác duång cuå chûäa bïånh cöng hiïåu nhêët, àïìu àûúåc daânh àïí chûäa cho nhên dên lao àöång, trong àoá coá caác em, cha meå, öng baâ caác em. Nhûäng thûá naây, dûúái thúâi nö lïå, chó daânh riïng cho boån thûåc dên, vua quan, boån giaâu coá, lùæm tiïìn nhiïìu cuãa maâ thöi,

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

47

nhûäng ngûúâi nhû anh em chuáng ta àûâng coá hoâng maâ rúâ àïën! Em coân muöën hoãi gò thïm nûäa khöng? - Daå thöi aå. - Mûâng vui sûúáng àaáp to. Cùåp mùæt cuãa em ngúâi lïn, long lanh dûúái boáng sêîm vaânh muä cûáng àöåi suåp quaá nûãa mùåt, ngûúác nhòn àöåi trûúãng caãm kñch, biïët ún. Röìi nhû khöng sao kiïìm giûä nöîi niïìm xao xuyïën, böìng böåt trong loâng, Mûâng chöìm qua vai Võnh-sûa thò thaâo noái vúái Tû-daát: - Anh Tû nò, àöåc lêåp sûúáng quaá anh heâ? Tû-daát cho cêu hoãi cuãa Mûâng laâ thûâa. Noá àaáp, khöng theâm quay àêìu laåi: - Chuyïån! Àöåc lêåp maâ khöng sûúáng thò töåi vaå chi caã nûúác lùn lûng ra Mùåt trêån nïån nhau vúái tuåi Têy, bïí àêìu chaãy maáu!

10

Phña mùåt trêån tiïëng suáng thûa dêìn. Möåt vaâi traâng nöí rúâi raåc trûúác khi tùæt hùèn. Àïm àaä khuya lùæm, bïn ngoaâi trúâi vêîn raã rñch mûa... Trong ngöi lêìu "doanh traåi" àaä im hùèn tiïëng rò rêìm chuyïån troâ cuãa caác chiïën sô nhoã tuöíi. Tûâng töí möåt, nùçm uáp thòa trïn nhûäng têëm phaãn, nhûäng mùåt baân kïu liïìn nhau, öm nhau nguã ngon laânh. Nhiïìu chiïëc chùn bõ àaåp tung, mêëp meá tuåt xuöëng àêët. Coá àûáa nùçm xoay ngang àêìu löån xuöëng chên, chên gaác lïn buång baån nùçm bïn caånh. Coá àûáa bêåt lïn cûúâi khuác khñch, uá úá noái mï... Coá leä àêy laâ giêëc nguã ngon laânh bònh thaãn nhêët cuãa nhûäng chiïën sô trûúác giúâ ra trêån. Ngöi lêìu chòm nghóm trong boáng töëi sêu thùèm, ûúát aát mûa àïm. Chó coân möåt khoaãng saáng rêët nhoã úã têìng gaác hai. Àoá laâ gian phoâng laâm viïåc cuãa àöåi trûúãng. Anh àang ngöìi cùæm cuái viïët dûúái aánh saáng tuâ muâ cuãa ngoån àeân baäo. Anh chuêín bõ giêëy túâ cho caác töí saáng mai àïën nhêån nhiïåm vuå úã caác àún võ. Anh nghiïn cûáu sùæp xïëp http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

48

phiïn chïë laåi caác töí, àïí laâm sao möîi töí àïìu coá àöåi viïn àaä tûâng àûúåc tham gia chiïën àêëu, vaâ àöåi viïn múái; àöåi viïn gioãi chuyïn mön, nhanh nheån, thaáo vaát vaâ àöåi viïn chêåm, ñt saáng kiïën... Sau khi soaát laåi danh saách àöåi viïn vaâ àoåc kyä lyá lõch cuãa caác em, anh phaát hiïån ra rùçng quaá hai phêìn ba söë àöåi viïn àaä nhêåp nguä rêët súám. Caác em Du, Phaát, Chaâ, Nghôa-kyâ, Ba, Chêu, Lûúåm, Quyânh, Tïì, Dêåt... coá em nhêåp nguä thaáng 12 nùm 1945, coá em thaáng 1 nùm 1946. Hún möåt nûãa söë àöå viïn àaä tham gia chiïën àêëu tûâ ngaây àêìu nöí suáng. Trûúâng húåp nhêåp nguä cuãa nhiïìu em thêåt àùåc biïåt vaâ khaá tûác cûúâi, hiïëm thêëy trong lyá lõch caác chiïën sô lúán tuöíi. Nïëu Caách Maång laâ möåt doâng söng, vaâ cuöåc àúâi cuãa möîi chiïën sô laâ möåt con suöëi àöí vaâo doâng söng àoá, thò caác em laåi laâ nhûäng tia nûúác nhoã beá, bêët ngúâ voåt ra tûâ möåt keä àaá, möåt vïët nûát trïn thên cêy, hoùåc truát xuöëng tûâ möåt àaâi hoa gioá thöíi nghiïng... Nhûng caái àiïìu kyâ thuá laâ nhûäng tia nûúác moãng manh nhoã beá êëy àaä tûå len loãi hoaâ vaâo doâng söng Caách Maång huâng vô, luác naâo khöng ai hay. Trûúác khi vaâo Vïå Quöëc Àoaân, Hoaâ-àen laâm nghïì baán àêåu phuång rang noáng gioân. Em Böìng laåi chuyïn nghïì "baánh mò múái ra loâ" tûâ nùm mûúâi hai tuöíi. Nhûäng buöíi saáng muâa àöng mûa dêìm laånh cùæt ruöåt, trong luác nhûäng àûáa treã khaác bùçng tuöíi noá coân nùçm cuöån troân trong chùn êëm, mïëu maáo vúái quaâ saáng, Böìng phaãi mong manh aáo cöåc, quêìn àuâi, àûáng run lêåp cêåp trûúác loâ baánh chúâ àïën lûúåt àïëm baánh. Àïëm xong, noá khoaác caái bõ baánh to che khuêët caã ngûúâi lïn vai, ài voâng hïët phöë naây sang phöë khaác. Noá cöë lêëy húi àïí rao cho nhûäng ngûúâi àang cuöån troân trong chùn êëm nghe tiïëng: "Baánh mò noáng gioân múái ra loâ àï... ï... ï". Höìi boån Taâu Tûúãng coân àoáng úã Huïë, möåt höm, noá thûâa cú nêîng luön cuãa möåt tïn lñnh Taâu say rûúåu, khêíu suáng "tömsún" nûúác theáp coân xanh biïëc. Noá tuöìn khêíu suáng vaâo bõ baánh mò, röìi àaâng hoaâng khoaác lïn vai laãnh loát rao: "Ai... baánh mò noáng múái ra loâ àï... ï... " Noá ài thùèng àïën àún võ Vïå Quöëc Àoaân àang úã Cung An Àõnh maâ saáng saáng noá vêîn thûúâng baán baánh cho caác anh. Noá nöåp caác anh khêíu suáng maâ baáng vaâ noâng coân noáng sûåc vò bõ vuâi http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

49

giûäa àöëng baánh mò noáng múái ra loâ. Noá uãng höå luön caã bõ baánh mò àïí caác anh "thúâi" cho êëm buång. Noá noái: "Bõ baánh laâ cuãa nhaâ chuã. Mêët búát möåt bõ, laäo ta chùèng ngheâo ài mö maâ caác anh lo. Coân khêíu suáng laâ cuãa em. Caác anh phaãi thûúãng cöng cho em, cho em àûúåc vö VÏÅ Quöëc Àoaân. Em chaán caái kiïëp ài úã túá cho ngûúâi ta lùæm röìi!" Tû-daát, caái chuá àöåi viïn miïång liïën laáu suöët ngaây, luác naâo cuäng laâm troâ hïì choåc cho caã àöåi cûúâi, vaâ nhaát gan thò khöng ai bùçng, thïë maâ àaä tûâng laâm möåt viïåc liïìu lônh nhêët àúâi. Trïn àûúâng ài hoåc vïì - noá hoåc nùm àïå nhêët trung hoåc trûúâng Khaãi Àõnh - Noá gheá vaâo Ga Lúán xem taâu hoaã àöî laåi. Àuáng höm àoá, caã àoaân taâu chúã Vïå Quöëc Quên nam tiïën. Caác anh ngöìi trïn caác toa taâu cùng àêìy khêíu hiïåu, biïíu ngûä: "Nam böå laâ maáu cuãa maáu Viïåt Nam, laâ thõt cuãa thõt Viïåt Nam!" "Thaâ chïët khöng quay laåi àúâi nö lïå!... " Caác anh rêåp raâng vöî tay haát vang: "Xïëp buát nghiïn lïn àûúâng tranh àêëu... Xïëp buát nghiïn coi thûúâng cöng danh... " Noá liïìn liïång luön caái cùåp saách xuöëng söng, leán nhaãy lïn taâu, tröën theo àoaân quên Nam tiïën. Taâu àïën ga Truöìi, noá múái bõ phaát hiïån vaâ giûä laåi. Ngûúâi ta nhúâ chuyïën taâu ra Huïë gûãi traã chuá vïì nhaâ. Nhûng noá cûá bñu chùåt lêëy caác anh vïå Quöëc Quên Nam tiïën maâ khoác: "Caác anh maâ traã em vïì nhaâ thò cha maå em tuöët xûúng em ra. Cha maå em giûä àoân lùæm!" Caác anh hoãi: "Nhûng chuá mònh nghô ngúåi caách rùng maâ àang ài hoåc laåi nhaãy bûâa lïn taâu tröën vö thêëu àêy?" Chuá liïën laáu noái: "Chó taåi caác anh hïët. Caác anh cûá vöî tay maâ haát rêìm trúâi: Xïëp buát nghiïn lïn àûúâng tranh àêëu... laâm em khöng nhõn nöíi, phaãi xïëp buát nghiïn theo caác anh... ", - "Rûáa buát nghiïn chuá mònh xïëp vö mö caã röìi?", - "Daå em xïëp hïët xuöëng söng Hûúng vúái caã caái cùåp da múái nûäa... Búãi rûáa chûâ maâ vïì nhaâ thò cha maå em tuöët xûúng em ra... ". Chuá cûá vûâa mïëu, vûâa khoác vûâa liïën laáu laâm caác anh khöng nhõn àûúåc cûúâi. Cuöëi cuâng caác anh àaânh phaãi cho chuá nhêåp àún võ. Àún võ chuá vaâo àïën ga lùng Cö, àûúåc àiïån cuãa Ban chó huy trung àoaân chó thõ úã laåi àêy böí sung cho tiïíu àoaân Mûúâi Taám luác naây àang àoáng úã vuâng Nûúác Ngoåt., Cêìn Hai. Tû-daát trúã thaânh liïn laåc viïn cuãa tiïíu àoaân Mûúâi Taám tûâ àoá. Röìi trûúâng húåp nhêåp nguä cuãa caác em Lûúåm, Chêu, Ba, Kyâ, Quyânh... Cuãa Vïå-to-àêìu... Vaâ gêìn àêy nhêët laâ trûúâng húåp nhêåp http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

50

nguä cuãa Mûâng... Maâ möîi lêìn chúåt nghô àïën anh laåi phaãi bêåt cûúâi: Caái thùçng... Àöåi trûúãng Lï Thùæng trûúác caách maång Thaáng Taám laâ hoåc sinh trûúâng Kyä Nghïå thûåc haânh Huïë. Ngay sau ngaây Caách maång thaânh cöng, anh ra nhêåp Vïå Quöëc Àoaân vaâ àûúåc àïì baåt laâm Trung àöåi trûúãng chó huy möåt trung àöåi Tiïëp Phoâng Quên. Mêëy thaáng sau, anh àûúåc àiïìu àöång vïì ban Tham mûu trung àoaân cöng taác úã Phoâng Tònh baáo. Huïë nöí suáng. Ban Tham Mûu quyïët àõnh têåp trung têët caã caác em liïn laåc cuãa trung àoaân, thaânh lêåp àöåi Thiïëu niïn trinh saát. Tham mûu trûúãng chó àõnh anh vïì phuå traách Àöåi. Thêåt tònh luác àûúåc trao nhiïåm vuå, anh chùèng lêëy gò laâm phêën khúãi. ’Möåt sô quan tònh baáo laåi vïì chó huy möåt sùæp treã con hó muäi chûa saåch, thêåt chaán chïët!". Anh thêìm nghô vêåy. Nhûng chó sau möåt thúâi gian söëng gêìn guäi caác em, àïí têm tònh tòm hiïíu hoaân caãnh gia àònh vaâ trûúâng húåp tham gia böå àöåi cuãa möîi em, anh trúã nïn gùæn boá, yïu mïën caái àún võ nhoã beá naây biïët bao. Thêåt ra, khi chûa tiïëp xuác vúái caác em, anh àaä nghô vïì caác em vúái kinh nghiïåm cuãa baãn thên. Àúâi anh cuäng coá möåt quaäng tuöíi thú nhû caác chiïën sô nhoã tuöíi maâ anh àang phuå traách, chó huy. Nhûng àoá laâ möåt tuöíi thú têìm thûúâng. Chùèng coá gò àaáng ghi nhúá... Nhûäng troâ nghõch ngúåm ranh maänh, nhûäng trêån àoân cuãa böë meå, nhûäng lo lùæng höìi höåp trûúác caác kyâ thi... . Quaäng tuöíi thú àoá lûúát qua cuöåc àúâi anh khöng àïí laåi dêëu vïët gò, nhû doâng nûúác lùång leä chaãy qua möåt khoaãng trúâi bùçng phùèng vaâ döëc. So vúái tuöíi thú caác chiïën sô beá noã anh àang phuå traách, khaác xa biïët bao! "Trong tûúng lai - anh thêìm nghô - caác àöåi viïn cuãa anh, qua cuöåc chiïën àêëu vô àaåi naây, seä höìi tûúãng laåi tuöíi thú cuãa mònh. Öi, tuöíi thú cuãa àúâi ta àeåp àeä biïët bao! Noá àaä àûúåc gùæn liïìn vúái vêån mïånh, vúái sûå söëng coân cuãa àêët nûúác vaâ cuãa Caách Maång tûâ thuúã coân trûáng nûúác!"

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

51

11

Àöåi trûúãng maãi mï chòm àùæm trong cöng viïåc vaâ suy tûúãng, nïn khöng nghe thêëy tiïëng caánh cûãa keåt múã vaâ tiïëng chên roán reán bûúác vaâo phoâng. Möåt ngoån gioá laånh thöíi thöëc vaâo laâm ngoån àeân dêìu trïn baân lung lay, chao àaão. Anh vöåi àûa baân tay khum khum che chöî thuãng trïn boáng àeân vaâ ngêíng lïn. Võnh-sûa àang àûáng trûúác mùåt anh. Anh ngaåc nhiïn, àùåt buát xuöëng hoãi: - Sao em chûa ài nguã? Coá viïåc gò thïë em? Võnh-sûa àûáng nghiïm laåi: - Baáo caáo anh, Mûâng noá boã tröën khoãi àöåi! - Tröën aâ? Tröën tûâ bao giúâ? - Àöåi trûúãng hoãi nhû coá veã khöng tin chuyïån àoá. - Àêìu àuöi ra sao em kïí anh nghe xem naâo. - Caách àêy khoaãng nûãa giúâ, em àang nguã böîng choaâng tónh dêåy. Em àûa tay súâ thò khöng thêëy Mûâng nùçm caånh em. Em tûúãng noá nguã mï lùn rúát xuöëng àêët nhû mêëy lêìn trûúác. Em nhaãy xuöëng àêët, súâ khùæp caã buöìng cuäng khöng thêëy. Em àoaán hay laâ noá àau buång ra vûúân ài ca-bi-nï. Em nùçm chúâ möåt luác lêu khöng thêëy noá trúã vö. Em lo quaá, lúä noá àang dêu gùåp phaãi gioá laånh röìi ngêët luön úã ngoaâi àoá. Rûáa laâ em chaåy ngay ra vûúân àïí tòm. Vûúân töëi quaá laåi thïm mûa lùæc rùæc. Em tòm quanh tòm quêín maäi. Chúåt nghe coá tiïëng khoác thuát thñt úã chöî goác cuöëi vûúân. Em chaåy laåi hoãi: "Coá phaãi mi àoá khöng Mûâng?" Noá khöng noái chi hïët, cûá ngöìi thu lu úã göëc cêy maâ khoác to hún. Em hoãi chi noá cuäng khöng noái, cûá khoác hoaâi. Tûác quaá, em noái: "Àûúåc, cêåu cûá ngöìi àoá maâ khoác cho chaán ài. Túá vö baáo caáo vúái àöåi trûúãng laâ àang nûãa àïm cêåu boã tröën khoãi àöåi" Rûáa laâ noá àûáng ngay dêåy, nñu lêëy tay em van vó: "Àûâng, anh àûâng baáo caáo vúái àöåi trûúãng maâ töåi tui... Anh tha cho tui lêìn ni, lêìn sau tui khöng daám laâm rûáa nûäa mö... " - Thïë bêy giúâ Mûâng àêu röìi? http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

52

- Daå noá àaä ài vö àûáng trong maái hiïn gêìn bïëp. Maâ noá cûá khoác, em döî chi noá cuäng khöng nñn. - Nhûng em cùn cûá vaâo àêu maâ cho laâ Mûâng àõnh boã tröën khoãi Àöåi? - Noá khöng àõnh boã tröën thò can chi nûãa àïm laåi moâ ra ngoaâi vûúân ngöìi khoác möåt mònh dûúái trúâi mûa? Em chùæc noá nghe tin ngaây mai Àöåi ra mùåt trêån, noá súå, àõnh boã tröën. nhûng ra àïën ngoaâi vûúân trúâi töëi quaá, khöng biïët àûúâng mö maâ moâ ài, nïn àaânh ngöìi khoác... Em khöng ngúâ noá heân àïën nûúác êëy! Noá laâm xêëu mùåt cho caã töí em! Võnh-sûa kïët thuác cêu chuyïån vúái gioång tûác töëi, phêîn nöå. - Em xuöëng goåi Mûâng lïn àêy anh gùåp. - Roä! Võnh-sûa àûa tay lïn ngang maây chaâo anh, quay ra vúái àöång taác àùçng sau quay. Àöåi trûúãng nhòn theo caái daáng nhoã beá cuãa Võnh, khuêët dêìn dûúái caác bêåc cêìu thang, thêìm nghô: "Chuá beá naây tûúng lai seä laâ möåt chiïën sô kiïíu mêîu trong sinh hoaåt cuäng nhû trong chiïën àêëu. Vaâ nïëu chuá ta àûúåc àïì baåt laâm chñnh trõ viïn, chùæc chùæn seä laâ möåt chñnh trõ viïn rêët cûâ". Laát sau, Võnh-sûa dêîn Mûâng vaâo phoâng. Võnh àûáng luâi laåi khuêët sau caái bïå loâ sûúãi. Mûâng bûúác àïën giûäa phoâng àûáng sûäng laåi, nhòn àöåi trûúãng vúái àöi mùæt cuãa ngûúâi sùén saâng nhêån töåi. Caái muä cûáng vaâ böå quên phuåc röång thuâng thònh cuãa noá thêîm laåi tûâng maãng lúán vò thêëm ûúát nûúác mûa. Chùæc noá úã ngoaâi trúâi àaä khaá lêu, hai maá vaâ mùæt nhoeâ nhoeåt nûúác mûa lêîn nûúác mùæt. Caã gûúng mùåt noá coá möåt veã gò buöìn khöí khön taã. Nhòn noá àöåi trûúãng böîng thêëy nhoái trong tim. - Laåi gêìn àêy anh hoãi. - Àöåi trûúãng noái gioång àùåc biïåt dõu daâng. Mûâng ruåt reâ bûúác laåi, tò ngûåc vaâo meáp baân: - Taåi rùng àang nûãa àïm em laåi ra ngöìi ngoaâi vûúân maâ khoác? Mûâng vûâa noái vûâa nêëc nheâ nheå: - Daå... Em lúä lêìn ni... Anh tha cho em... Lêìn sau em khöng daám rûáa nûäa... http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

53

- Coá phaãi em àõnh boã tröën khoãi Àöåi khöng? Mûâng cuái àêìu kheä gêåt: - Daå... - Taåi sao em laåi tröën? Coá phaãi em súå ra mùåt trêån khöng? Nïëu súå, em cûá viïåc baáo caáo vúái anh, anh seä cho em ra ngay khoãi Àöåi, viïåc gò phaãi tröën? - Daå... em coá súå chi caái chuyïån ra mùåt trêån... - Mûâng nêëc to, möåt gioåt nûúác mùæt rúi xuöëng mùåt baân, noá vöåi àûa tay chuâi ài vaâ noái tiïëp, gioång thöín thûác. - Daå, em chó tröën ài möåt luác röìi em laåi quay vïì thöi maâ... - Em àõnh tröën ài àêu maâ chó tröën coá möåt luác? - Daå... daå... em tröën vïì thùm maå em... - Thùm maå aâ? - Àöåi trûúãng sûãng söët. - Sao höm xin nhêåp àöåi em khai laâ khöng coá cha maå chi hïët, ài úã giûä em cho ngûúâi ta? - Daå em noái rûáa búãi súå anh khöng cho em nhêåp Àöåi, bùæt phaãi vïì xin pheáp maå... - Rûáa maå em laâm nghïì chi? Ngoaâi maå ra nhaâ em coân ai nûäa khöng? Em ngöìi xuöëng àêy keão moãi chên. Àöåi trûúãng keáo Mûâng ngöìi xuöëng caái ghïë àêíu caånh anh. Anh dúã muä ûúát thêîm nûúác trïn àêìu noá, àùåt vaâo goác baân, vaâ ruát muâi xoa lau mùæt cho em. - Haäy kïí cho anh nghe chuyïån nhaâ em ài. - Gioång anh nhû gioång meå döî con. Mûâng biïët laâ khöng thïí giêëu àöåi trûúãng àûúåc nûäa. Khöng kïí cho anh nghe hïët moåi chuyïån, e chùæc anh àuöíi mònh ra khoãi àöåi mêët, noá tûå nhuã thêìm vêåy. Tranh caái nhòn doâ hoãi cuãa àöåi trûúãng, hai mùæt noá nhòn chùm chùm vaâo caái muä ûúát thêëm nûúác mûa àïí úã goác baân noá kïí khöng maåch laåc, chöëc chöëc phaãi ngûâng laåi, cùåp möi run rêíy cöë nuöët tiïëng khoác nêëc chûåc traâo lïn cöí... ... Nhaâ em úã cuöëi àûúâng kiïåt nhúáp nhuáa nhêët xoám Bao Vinh. caái xoám ngoaåi ö ngheâo khöí phña bùæc thaânh Huïë. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

54

Möîi lêìn trúâi mûa to, nûúác chêíy tûá tung trong nhaâ, maå em phaãi lêëy mo nang maâ doåi. Doåi àûúåc chöî ni laåi döåt qua chöî khaác. Nhiïìu bûäa ngöìi trong nhaâ maâ hai maå con phaãi àöåi noán. Trong nhaâ chó coá bûác phaãn moåt gaäy mêët möåt chên, phaãi kï thay chöìng gaåch. Vúái thïm caái choäng tre vûâa hai maå con nùçm. Caái sên trûúác nhaâ rïu phuã xanh leâ leâ, trúâi mûa, vö ra khöng bêëm chên laâ vöì ïëch ngay... Maå em laâ chõ Niïåm, laâm nghïì baán buán boâ gaánh. Buán boâ cuãa maå em ngon maâ reã nhêët chúå Bao Vinh. Buöíi saáng, ai cuäng hong hoáng chúâ "Gaánh buán boâ chõ Niïåm" múái ùn. Trûúác tï nhaâ coân coá cha em. Cha em tïn laâ Nùm, mùåt rêët daâi nïn caã xoám goåi laâ öng Nùm-ngûåa. Cha em cao to maâ dûä túå ghï lùæm, ngûåc xùm àêìy röìng rùæn. Cha em rêët gioãi voä, trong ngûúâi luác mö cuäng dùæt dao. Caã vuâng Bao Vinh ai cuäng kiïìng. Àaä coá hai tay anh chõ ngoaâi bïën Bao Vinh bõ cha em cheám xaã caánh tay... . Caách àêy àaä lêu, cha boã maå em, ài lêëy vúå hai bïn Phuá Cam röìi úã luön bïn àoá. Nhûng cûá nùm bûäa nûãa thaáng, cha em laåi moâ vïì nhaâ, haåch saách haânh haå maå em. Bùæt maå em phaãi mua rûúåu, loâng heo, nûúác mùæm ngon vïì cho ùn, ùn xong laåi quïåt miïång ài. Gùåp bûäa maå mua phaãi loâng heo khöng beáo, khöng ngon, cha co chên àaá phöëc hïët xuöëng àêët, röìi chûãi, àêåp maå em töëi tùm mùåt muäi. Nhiïìu lêìn cha coân löåt hïët aáo quêìn cuãa maå. Cöåt toác maå vö chên cöåt nhaâ, röìi cêìm thanh cuãi maâ phang. Àaánh chaán, cha cûá àïí mùåc maå nùçm àoá, boã ài. Em phaãi thaáo toác ra cho maå, àúä maå em ngöìi dêåy. Àêìu maå em loaâ lïn nhûäng maáu... maáu bïët toác laåi thaânh nùæm... Toác maå trûúác kia daâi lùæm, thaã ra chaãi gêìn chêëm goát. Rûáa maâ chûâ ruång gêìn hïët, buái laåi chó coân loån nhoã hún nùæm tay em... Möîi lêìn thêëy boáng cha vïì thêëp thoaáng ngoaâi ngoä laâ em luãi ngay xuöëng bïëp hay chui raâo toát ra ngoaâi àûúâng. Röìi cûá àûáng àoá khoác nghe cha mùæng chûãi àaánh àêåp maå trong nhaâ. Chúâ cho cha ài khuêët, em múái daám chaåy vö, öm maå maâ khoác. Coá lêìn em tûác quaá hoãi maå: "Cha àaä àaánh àêåp maå hoaâi rûáa, laåi boã maå maâ ài, rùng maå coân cûá mua rûúåu, loâng heo vúái nûúác mùæm ngon cho cha ùn laâm chi cho uöíng?". Maå em öm em khoác maâ noái: "Àúâi maå àùæng cay cûåc khöí lùæm con úi... ! Cha haânh haå àaánh àêåp maå chûâng àoá chûá hún nûäa http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

55

maå cuäng phaãi cùæn rùng maâ chõu. Maå mùæc ún cha con nùång lùæm con úi... ". Em thùæc mùæc: "Ún chi rûáa maå?". Nhûng maå em chó öm chùåt em hún khoác nêëc khöng thaânh tiïëng, nhòn em vúái cùåp mùæt buöìn rûúâi rûúåi: "Con coân nhoã daåi quaá... maå laâm rùng noái cho con hiïíu thêëu àûúåc loâng maå con úi!" Möåt bûäa, em ra söng tùæm, luác chaåy vïì àïën àêìu ngoä thò nghe tiïëng cha quaát thaáo trong nhaâ. Em liïìn voâng ra löëi sau chui raâo, roán reán ài vö heâ nhaâ, gheá mùæt nhòn qua löî phïn thuãng. Cha em àang ngöìi trïn phaãn, trûúác mùåt laâ caái mêm göî àùåt möåt àôa loâng heo, cheán nûúác mùæm, chai rûúåu. Nhûng khöng thêëy cha ùn uöëng chi hïët. Cha ngöìi möåt chên co trïn phaãn mùæt trûâng trûâng ngoá maå. Maå ngöìi xïåt dûúái àêët, ngûúác lïn nhòn cha. Cha dùçn gioång quaát: "Khöng coá löi thöi, mi coá àûa àêy khöng thò noái cho tao biïët!". Em thùæc mùæc: "Khöng biïët cha àoâi maå àûa caái chi maâ gùæt gao rûáa?" Maå khoác mïëu maáo, noái: "Tui laåy anh trùm laåy, nghòn laåy. Anh thûúng lêëy maå con tui, caã àúâi tui chùæt boáp, nhõn àoái nhõn khaát, múái àïí daânh cho con àûúåc möåt chuát àoá. Chûâ anh maâ lêëy ài thò cûåc maå con tui quaá anh úi! Thên tui àêy, anh muöën haânh haå, àaánh àêåp chi tuyâ yá, nhûng xin anh àûâng lêëy... Töåi nghiïåp tui lùæm anh úi... ". Cha em hûâ lïn möåt tiïëng hung túån: "Àaánh mi chó thïm nhúáp tay! Àaánh möåt con àô thò thaâ àaánh con choá coân hún!" Nghe cha noái, em suyát kïu to lïn: "Ui chao! Rùng cha laåi núä nhiïëc mùæng maå caái tiïëng xêëu xa àoá?" Mûâng chúåt nhúá coá möåt lêìn, cuâng vúái tuåi baån trong xoám, noá chaåy àuöíi theo möåt ngûúâi àaân baâ, quêìn aáo xöëc xïëch, mùåt muäi son phêën loeâ loeåt. Noá cuâng vúái caác baån cuâng hoâ reo, vûâa neám loäi bùæn, voã chuöëi vö lûng, vö àêìu toác ngûúâi àaân baâ: "Con àô! Con àô!" Coá möåt àûáa neám hoân àoá truáng àêìu ngûúâi àaân baâ, maáu rõn ra ûúát àoã caã chên toác. Noá khöng biïët "con àô" laâ con chi, chó ham vui huâa theo tuåi baån vaâ möåt söë ngûúâi lúán, àïí haânh haå ngûúâi àaân baâ töåi nghiïåp àoá. Trong trñ tûúãng tûúång cuãa noá "con àô" laâ möåt loaåi ngûúâi xêëu xa gúám ghiïëc cuäng nhû con choá daåi, con rùæn àöåc... Mùåt bûâng bûâng vui thñch, noá chaåy möåt maåch vïì nhaâ, goåi maå tûâ ngoaâi ngoä: "Con àô! Maå úi con àô". Maå tûâ trong bïëp bûúác ra àûáng chön chên nhòn em mùåt taái xanh nhû taâu laá. Noá nhòn maå, tûå nhiïn phaát súå, lo lùæng hoãi: "Maå àau hay laâm rùng rûáa maå?" Mùåt maå vêîn taái xanh run rêíy hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

56

"Con vûâa kïu maå caái chi rûáa con?" Noá khoe: "ngoaâi phöë coá con àô maå aå. Tuåi con chaåy theo quùng voã chuöëi, cuâi bùæp, nhû mûa! Quùng sûúáng tay thöi! Con quùng cho con àô caái cuâi bùæp truáng böëp giûäa lûng!" Noá tûúãng maå seä cûúâi khen: "Con cuãa maå quùng gioãi thiïåt!" Nhûng maå khöng cûúâi. Möi maå tûå nhiïn trùæng nhúåt nhû túâ giêëy. Cùåp mùæt maå nhòn noá luác àoá sao giöëng hïåt cùåp mùæt con chim nhoã luác ngûúâi ta boáp cöí cho chïët àïí laâm thõt! Noá nñu vaåt aáo maå hoaãng súå kïu: "Maå, maå! Laâm rùng rûáa maå?". Maå àùåt baân tay lïn àêìu noá, noái gioång run run: "Rùng con laåi ài neám ngûúâi ta laâm chi con? Lêìn sau con khöng àûúåc laâm nhû rûáa maâ töåi chïët àoá con". Noá noái: "Nhûng laâ con àô maâ maå?" Maå böîng nhû bõ kiïåt sûác, khöng àûáng vûäng àûúåc nûäa, ngöìi thuåp xuöëng àêët, keáo noá vaâo loâng. Gioång maå nhû sùæp khoác "Ngûúâi ta cuâng àûúâng kiïåt löëi múái àïën nöng nöîi àoá con úi... Phaãi thûúng xoát lêëy hoå... Con coân nhoã daåi quaá... con àaä hiïíu chi viïåc àúâi". Cêu chuyïån cuä hiïån lïn nhû möåt caái dùçm lúán àêm suöët trñ nhúá noá. Noá thêëy ruöåt àau quùån laå kyâ, hai baân tay phaãi bñu chùåt vaâo caái cöåt maái heâ, múái àûáng vûäng. Mûâng nûác núã kïí tiïëp: ...Bïn trong nhaâ, mùåt maå böîng àanh laåi, nhòn cha vúái cùåp mùæt cuãa ngûúâi cuâng àûúâng. Maå noái: "Anh coá giïët tui thò giïët, chûá tui khöng àûa cho anh mö!" Cha em trïî möi phò möåt tiïëng, noái: "Giïët mi laâm chi cho thïm nhúáp tay. Mi maâ khöng àûa, tao ngöìi àêy chúâ thùçng con mi vïì tao seä noái roä ngoån ngaânh cho hùæn biïët mi laâ möåt con àaân baâ nhú nhúáp nhû rùng. Thùçng con mi seä khinh mi chùèng khaác chi con choá!" Nhû bõ cha àêåp möåt buáa truáng giûäa thoáp, maå kinh hoaâng ngöìi giêåt luâi laåi, kïu to:" Ui chao öi, rùng maâ anh àöåc aác àïën nûúác núá! Anh roác xûúng huát tuyã caã möåt àúâi töi chûa àuã, maâ anh laåi coân núä loâng mö?... " Maå chöëng tay run rêíy àûáng lïn, võn võn doåc theo phïn ài vö buöìng, laát sau maå trúã laåi, möåt baân tay nùæm chùåt khû khû caái gò àoá. Ài àïën trûúác mùåt cha, maå múã xoaâ baân tay ra. Giûäa loâng baân tay maå laâ àöi böng tai vaâng. Àöi böng tai maâ maå thûúâng cêët trong caái höåp diïm nheát àêìy böng goân, thónh thoaãng laåi lêëy ra cho em coi vaâ noái: "Maå cêët àïí daânh khi mö con lúán maå cûúái vúå cho con... ". Maå em noái, mùåt ruám roá, gioång laâo thaâo nhû ngûúâi bõ huåt húi: "Coân möåt chuát http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

57

àêy, anh lêëy luön ài, röìi anh ài ài, ài luön ài cho khuêët mùæt tui! Xin anh àûâng vïì àêy maâ haânh haå maå con töi... " Nhû con coåp thêëy möìi, àang ngöìi, cha chöìm ngay dêåy, chöåp lêëy àöi böng tai vaâng trong tay maå àuát liïìn vö boåc. Maå vêîn àûáng sûäng, ngoá trên trên loâng baân tay tröëng röîng, cùåp mùæt daåi hùèn ài. Bêët ngúâ maå kïu to möåt tiïëng xeá ruöåt, röìi ngaä vêåt xuöëng àêët nhû bõ chùåt lòa ngang chên. Cha em bûúác qua ngûúâi maå, cùæm àêìu ài thùèng ra ngoä... "Àúâi mö con daám khinh maå, maå úi!" Mûâng böîng nûác núã tûúãng nhû trûúác mùæt khöng phaãi laâ àöåi trûúãng maâ laâ maå àang nùçm vêåt dûúái àêët, àêìu toác ruä rûúåi. Noá oaâ khoác, nûúác mùæt chan hoaâ trïn hai maá, nhoã liïn tiïëp xuöëng baân. Àöåi trûúãng phaãi àûáng lïn, öm chùåt noá vaâo loâng. Hai mùæt anh cuäng àoã hoe... - Nñn ài em, nñn ài... Anh khöng ngúâ em laåi khöí àïën thïë! ... Maå em bõ mùæc bïånh hen suyïîn nùång. - Mûâng lau nûúác mùæt, kïí tiïëp. - Thïm vö àoá cha em cûá nheâ vö giûäa ngûåc maå maâ àaá, maâ àaåp, nïn caâng ngaây caâng nùång hún, hïî àöång trúâi laâ cún hen suyïîn laåi haânh haå maå. Coá khi hai ba ngaây liïìn, maå ngöìi goâ lûng öm ngûåc maâ ho khan, khoâ kheâ keáo suyïîn, em khöng sûác naâo chõu nöíi. Em thêëy ngûåc em cuäng tûác ran theo nhû bõ ai dòm lêu xuöëng nûúác. Thûúng maå, em khoác hïët nûúác mùæt. Em rang muöëi, boåc vaâo caái vaåt aáo raách, chûúâm ngûåc cho maå. Em chûúâm cho àïën têån àïm khuya, hai tay moãi rúâi, caác nhaâ haâng xoám àaä tùæt àïìn ài nguã hïët, vêîn coân chûúâm... Maå em cûá giuåc hoaâi: "Con ài nguã ài, maå thêëy àúä nhiïìu röìi!" em vêîn khöng chõu ài. Àïën luác mïåt quaá, em guåc vö loâng maå nguã thiïëp luác mö khöng hay... Möåt bûäa, cuå Ba Traâ giaâ nhêët xoám, maách cho em: "Thûá laá têìm gûãi àêåu trïn ngoån cêy buát buát thêåt cao, chûäa bïånh hen suyïîn coân hay hún thuöëc tiïn. Nhûng phaãi haái vaâo luác nûãa àïm, luác laá àang ùn khñ trúâi, uöëng sûúng moác, thò múái cöng hiïåu. Laá phúi khö, sao vaâng, haå thöí, boã vö nöìi àêët, àöí nùm cheán nûúác trong, sùæc lêëy möåt cheán. Chó uöëng chûâng nùm cheán laâ bïånh ruát, chuåc cheán laâ bïånh khoãi". Tûâ bûäa àoá, noá quyïët ài tòm thûá laá thuöëc tiïn àoá, chûäa bïånh cho maå. Khùæp caã möåt vuâng Bao Vinh, Baäi Dêu, khöng coá ngoån cêy http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

58

buát buát naâo noá chûa treâo lïn tòm laá têìm gûãi. Nhûng khöng tòm thêëy. Noá tòm lêìn lïn caác ngoån cêy buát buát úã vuâng Àöng Ba, Gia Höåi. Tòm hïët caã vuâng ni röìi maâ cuäng khöng thêëy, noá qua bïn tï söng Hûúng, tòm tûâ Àêåp Àaá, qua trûúâng Khaãi Àõnh, lïn àïën Ga Lúán. Röìi voâng vïì Bïën Ngûå, lïn miïåt Nam Giao... Ài tòm laá thuöëc noá phaãi giêëu maå. Maå maâ biïët, àúâi naâo maå àïí cho ài. Maå súå noá treâo cao, lúä ngaä chïët tan xûúng mêët giöëng. Àaä biïët bao nhiïu lêìn noá ngöìi khoác möåt mònh dûúái caác göëc cêy buát buát, sau khi àaä treâo lïn tuåt xuöëng, sêìy hïët caã da buång... Trûúác ngaây Huïë nöí suáng chûâng möåt thaáng, tònh cúâ noá phaát hiïån àûúåc, trïn ngoån cêy buát buát cao nhêët trong khu vûúân àùçng sau doanh traåi naây, coá àêåu möåt taán laá têìm gûãi rêët to. Noá mûâng quaá. Nhûng khoá caái laâ daåo àoá ngöi lêìu doanh traåi coá Vïå Quöëc Àoaân àoáng àöng lùæm. Ngoaâi cöíng sùæt luác naâo cuäng coá caác anh cêìm suáng àûáng gaác. Raâo sùæt vêy xung quanh vûúân tuy cao, laåi coá muäi nhoån nhûng noá thûâa sûác treâo vaâo. Noá chó súå caác anh nghi laâ Viïåt gian, treâo raâo vö ùn cùæp. Àaä haâng mêëy chuåc lêìn noá ài voâng quanh haâng raâo sùæt ngöi lêìu naây, mùæt hong hoáng ngoá vö vûúân... Caác anh lñnh gaác liïìn sinh nghi, möåt lêìn noá àaä bõ möåt anh goåi laåi, nghiïm mùåt hoãi: "Laâm chi maâ ngaây mö töi cuäng bùæt gùåp chuá loanh quanh lêín quêín úã àêy, haã? Töi maâ coân bùæt gùåp möåt lêìn nûäa töi seä cho chuá vö tuâ nghe chûa?" Sau caái lêìn àoá, noá khöng coân daám beán maãng àïën gêìn ngöi lêìu naây nûäa. Chó daám àûáng tûâ xa maâ ngoá laåi. Sau ngaây Mùåt trêån Huïë nöí suáng, noá àoaán chùæc ngöi lêìu boã tröëng, vò böå àöåi phaãi ra Mùåt trêån, úã laåi àoá laâm chi? Noá tòm caách loåt qua cêìu Bao Vinh, chaåy möåt maåch àïën ngöi lêìu, buång mûâng khêëp khúãi, chuyïën ni rùng cuäng tòm àûúåc thuöëc cho maå. Nhûng ai ngúâ böå àöåi ngûúâi lúán ruát ài röìi, laåi coá böå àöåi con nñt túái àoáng. Noá buöìn phaát khoác lïn luác àoá úã nhaâ maå laåi àang lïn cún hen suyïîn. Noá vïì nùçm nghô maäi, cuöëi cuâng tòm ra àûúåc möåt meåo: "Voåt qua cêìu Bao Vinh thêåt súám, chaåy theo toaán böå àöåi con nñt àoá, röìi lûâa luác khöng ai àïí yá leán chui vaâo giûäa haâng maâ vïì ngöi lêìu. Khi àaä vaâo àûúåc bïn trong röìi, noá seä leãn ra vûúân, treâo toát lïn ngoån cêy buát buát, nùçm chúâ trïn àoá cho àïën luác nûãa àïm... Chúâ cho àïën luác laá têìm gûãi ùn no khñ trúâi, uöëng no sûúng moác, nhû lúâi cuå Ba Traâ dùån. Noá seä haái möåt öm http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

59

thêåt to, àuã cho maå uöëng àûúåc mêëy chuåc lêìn röìi treâo raâo ra ngoaâi, trúã vïì. Caái mûu meåo hay ho àoá, laâm cho noá thao thûác hoaâi khöng nguã àûúåc. Noá tin chùæc lêìn naây cöng viïåc rùng cuäng troát loåt. Nhûng noá coân lo böå aáo quêìn. Noá àïí yá caã àöåi khöng ai mùåc aáo quêìn nhû mònh. Àûáa naâo aáo quêìn cuäng rêët oai nhû böå àöåi ngûúâi lúán. Mùåc aáo quêìn xêëu xñ nhû noá chui vö haâng e khöng kheáo löå mêët... Höìi àêìu nùm, maå coá may cho noá möåt böå aáo quêìn rêët àeåp. Caái aáo "thú-mi" coá cöí tai choá vúái caái quêìn"sooåc" vaãi xanh, hai bïn coá hai caái tuái, möîi tuái àûång àûúåc möåt lon àêìy bùæp rang. Quêìn khöng coá daãi ruát maâ xung quanh caåp coá nhûäng caái quai àïí luöìn nõt da. Nhûng maå noá chûa mua àûúåc nõt. Lêëy aáo quêìn úã thúå may vïì laâ maå cêët luön vö rûúng. Noá xin mùåc maå noái: "Cêët àoá khi mö àïën Tïët hoùåc con àûúåc vö Àöåi Thiïëu nhi àaánh tröëng caâ ruâng nhû mêëy àûáa trïn phöë thò maå lêëy cho maâ mùåc. Chûá bêy giúâ con mùåc chó nhaãy mêëy bûäa laâ raách tan thöi. Mònh laâ con nhaâ ngheâo, phaãi ùn mùåc tuâng tiïåm con aå!". Noá liïìn tung chùn chaåy xuöëng bïëp, noái vúái maå: "Maå úi, saáng mai maå cho con mùåc böå aáo quêìn múái maå hñ!". Noá khöng daám noái löå cho maå biïët chuyïån "Ngoaâi phöë, tuåi baån con àûáa mö cuäng mùåc aáo quêìn múái caã. Maå cuäng cho con mùåc chûá cêët hoaâi laâm chi maå?" Maå noái: "maå àaä noái röìi, mònh laâ con nhaâ ngheâo, ngaây thûúâng ùn mùåc tuâng tiïåm rùng xong thò höi. Böå aáo quêìn àeåp àoá phaãi àïí daânh khi mö coá lïî laåt röìi hùéng mùåc." Noá nöëi döîi "Rûáa thò thöi, con khöng mùåc nûäa. Maå cûá cêët cho àïën muåc thò thöi!" Maå nöíi tûác, quay laåi phaát cho noá möåt caái vaâo möng: "Khöng mùåc thò tao cho àûáa khaác mùåc! Ài lïn ài nguã". Noá leo lïn giûúâng nùçm khoác têëm tûác maäi... Saáng höm sau, noá loåt qua cêìu Bao Vinh, chaåy theo Àöåi lïn àïën cêìu Àöng Ba röìi chui bêåy vaâo haâng... Àöåi trûúãng hoãi: - Thïë caái höm àêìu tiïn nhêåp àöåi em coá ra vûúân treâo lïn cêy buát buát hai laá têìm gûãi khöng? - Daå coá... - Sao em khöng treâo raâo tröën ài nhû àaä àõnh maâ úã laåi? - Taåi... anh vúái caác baån thûúng em quaá. Vúái thïm anh Võnh noái vúái em: "Khöng chi xêëu xa bùçng àaä vö böå àöåi laåi àaâo nguä". Sau http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

60

àoá em coân àûúåc nghe anh giaãng àaánh àuöíi hïët tuåi Têy cûúáp nûúác, giaânh àûúåc àöåc lêåp röìi thò ai ai cuäng àûúåc sung sûúáng. Nhûäng ngûúâi cûåc khöí nhû maå em duâ coá mùæc bïånh chi nùång mêëy cuäng àûúåc Chñnh phuã chûäa cho laânh... Em muöën theo caác anh àaánh Têy cho nûúác nhaâ àûúåc àöåc lêåp, àïí sau ni lúä maå em coá mùæc bïånh chi coân nùång hún caã bïånh hen suyïîn, cuäng àûúåc Chñnh phuã chûäa cho laânh... Àöåi trûúãng gêåt gêåt àêìu, móm cûúâi" - Em biïët lo xa nhû thïë laâ rêët phaãi. Thïë boá laá têìm gûãi haái àûúåc em coá coân giûä khöng? - Daå coân chúá!... Töëi ni em àõnh tröën vïì möåt luác àïí mang boá laá thuöëc àoá vïì cho maå em. Em súå mai lïn mùåt trêån lúä bom àaån laâm chaáy mêët thò tiïëc lùæm... - Em àïí noá úã àêu röìi? - Em giêëu trong caái höëc dûúái chên cêìu thang. Em súå anh biïët, anh la... - Em xuöëng lêëy lïn àêy cho anh coi thûã. Anh cuäng chûa àûúåc biïët mùåt muäi thûá laá thuöëc quyá àoá. Neát mùåt Mûâng vuåt tûúi hùèn lïn. Em ngûúác nhòn anh nhû coân chûa thêåt tin. Röìi bêët ngúâ, em àûáng lïn chaåy vuåt ra khoãi phoâng. Mêëy phuát sau, em chaåy vaâo, tay öm möåt caái goái. Em ruåt reâ àùåt noá lïn baân caånh àeân baäo. Caái goái khaá to, boåc bùçng möåt miïëng vaãi baåt nhem nhuöëc xeá bùçng dêy àiïån thoaåi. Àöåi trûúãng múã ra, bïn trong coân hai lúáp giêëy baáo cuä nûäa. Nhûäng caânh laá khö maâu xaám nhaåt, rêët daâi, àûúåc beã gêåp laåi thaânh nhiïìu àoaån: thoaãng böëc lïn muâi nùæng vaâ hûúng nöng àùæng cuãa laá cêy phúi khö. - Em phúi tûâ bao giúâ maâ khö àûúåc thïë naây? - Daå, em phúi tûâ bûäa lêu röìi... Hïî höm mö coá nùæng laâ em àem ra phúi, em phaãi treâo lïn noác nhaâ traãi phúi trïn maái ngoái. - Trúâi àêët! - Àöåi trûúãng kïu lïn, gioång khöng giêëu àûúåc súå haäi. - Maái nhaâ lêìu ba têìng trún tuöåt, lúä trûúåt chên möåt caái thò coân gò laâ ngûúâi! http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

61

- Daå!... Phúi trïn àoá cao, nhiïìu nùæng, nhiïìu gioá, laá mau khö... vúái laåi em súå phúi úã dûúái caác baån khöng biïët, lúä nghõch vûát ài... - Nïëu gùåp phaãi möåt cêy buát buát cao gêëp hai gêëp ba ngöi lêìu ni liïåu em coá daám treâo lïn haái khöng? - Daå cao mêëy em cuäng treâo... Miïîn sao cho maå em àûúåc laânh bïånh... Nghe gioång noái vaâ nhòn veã mùåt chuá àöåi viïn nhoã cuãa mònh, àöåi trûúãng böîng thêëy tin möåt caách laå luâng rùçng, chuá ta seä sùén saâng treâo tuöët lïn bêët kyâ möåt cêy naâo trïn traái àêët àïí tòm thuöëc cho meå. Anh cêín thêån boåc boá laá têìm gûãi laåi nhû cuä, àùåt vaâo tay mûâng vaâ noái: - Coá dõp anh seä cho em vïì pheáp, mang vïì cho meå, coân bêy giúâ em phaãi xuöëng ài nguã. Àaä quaá nûãa àïm röìi, maâ saáng mai chuáng ta coân phaãi lïn Mùåt trêån súám. Mûâng àûáng lïn, àöåi muä, àûáng nghiïm chaâo anh röìi cuâng vúái Võnh-sûa bûúác ra khoãi phoâng. Anh cuäng àûáng lïn, nhòn huát theo em, tim àau nhoái, thêìm nghô: - Nhoã nhoi thïë kia, maâ chuá ta àaä phaãi chõu àûång nhûäng nöîi khöí nhûúâng êëy!

* *

*

Àang nguã rêët say, Võnh-sûa vuåt choaâng tónh dêåy. Coá tiïëng khoác thöín thûác ngay caånh tai em. Noá ngöìi hùèn lïn. Hoaá ra Mûâng khoác, vûâa khoác, vûâa noái múá(noái mï, noái mú). Võnh àûa tay súâ maá baån. Ui chao, caã hai maá noá ûúát àêîm nûúác mùæt noáng höíi. Nûúác mùæt chaãy xuöëng thêëm ûúát caã vaåt aáo trêën thuã cêåu tra àang göëi àêìu. Võnh phaãi lay goåi möåt höìi lêu, Mûâng múái tónh nguã. Võnh cuái xuöëng thò thaâo hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

62

- Mi nùçm mú chuyïån chi maâ khoác dûä rûáa? - Tui nùæm mï àûúåc Àöåi trûúãng cho pheáp vïì thùm maå. - Gioång Mûâng coân ûúát nûúác mùæt. - Tui mùåc böå aáo quêìn Vïå Quöëc Àoaân rêët oai, laåi coân àeo trïn vao khêíu suáng múái vûâa cûúáp àûúåc cuãa tuåi Têy. Tui vûâa bûúác vö àïën sên, maå tui àang ngöìi nêëu xaáo boâ dûúái bïëp, chaåy ra àon àaã chaâo múâi: "Anh vö nhaâ xúi nûúác, ùn buán boâ". Maå tui tûúãng tui laâ anh Vïå Quöëc Àoaân mö. Tui boã muä ra, ngoá maå, maâ cûúâi. Rûáa laâ maå tui àûáng sûäng, ngoä tui trên trên rúâi kïu oaâ lïn: "UÁi chao öi, con úi! Rûáa chúá mêëy lêu con boã maå con ài mö, laâm maå khoác hïët nûúác mùæt nûúác muäi rûáa con úi laâ con úi!". Rui noái: "Con ài Vïå Quöëc Àoaân àaánh Têy cho nûúác àûúåc àöåc lêåp chúá ài mö nûäa maå. Nûúác àûúåc àöåc lêåp thò sûúáng lùæm maå núâ. Lúä maå coá mùæc bïånh chi nùång mêëy cuäng àûúåc chñnh phuã cho vö nhaâ thûúng chûäa cho laânh hïët maå aå. Maå úi, con àaä tòm àûúåc laá têìm gûãi àêåu trïn choát ngoån cêy buát buát, chöî Àöåi con úã. Thûá laá ni chûäa bïånh hen xuyïîn laâ hay nhêët haång maå aå. Hay hún thuöëc tiïn! Àïí con vö lêëy nöìi sùæc ngay cho maå uöëng maå hñ!". Maå tui liïìn cêìm boá laá têìm gûãi, chaåy long tong khùæp xoám, gùåp ai cuäng nñu laåi khoe: "Thùçng con tui noá chûa chïët. Noá ài Vïå Quöëc Àoaân àaánh Têy. Noá kiïëm àûúåc laá têìm gûãi hay hún thuöëc tiïn vïì chûäa bïånh cho tui... E chó nay mai laâ tui laânh bïånh baâ con aå... Baâ con mûâng cho tui ài... " Vûâa luác tui vö nhaâ tòm àûúåc caái nöìi àêët àïí sùæc thuöëc cho maå, thò anh goåi thûác tui dêåy... Tiïëc quaá!

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

63

PHÊÌN THÛÁ HAI

1

Saáng höm sau. Khöng àúåi coâi baáo thûác cuãa àöåi trûúãng, caã Àöåi àaä hoâ nhau thûác dêåy tûâ luác trúâi chûa túâ múâ saáng. Ngöi lêìu doanh traåi lêåp tûác öìn aâo nhöën nhaáo tûúãng nhû coá caã möåt tiïíu àoaân böå àöåi àoáng, chûá khöng phaãi chó coá ba mûúi hai àöåi viïn thiïëu niïn. Caác em gêëp chùn, giuä chiïëu, buöåc ba lö, tòm ca baát, tòm muä... ài laåi, chaåy lïn chaåy xuöëng choáng caã mùåt, goåi nhau ñ a ñ úái. Quyânh, quaãn ca cuãa àöåi, àûúåc caác baån àùåt cho biïåt hiïåu laâ Quyânh-sún-ca, vai khoaác ba lö coác, nhaãy àûáng lïn trïn caái baân kï chñnh giûäa phoâng, noá traåc tuöíi Mûâng, toác oáng mûúåt nhû tú, da trùæng mõn nhû trûáng gaâ boác, möi àoã nhû son tûúi. Noá laâ àöåi viïn àöåc nhêët trong àöåi biïët àoåc caác baãn nhaåc, biïët chúi àaân mùng àö lin, pianö. Noá laâ con viïn quan tuêìn Phuã, coá ngöi biïåt thûå hai têìng àeåp nhêët úã vuâng Vô Daå. Trûúác Caách Maång, nhûäng ngûúâi trong vuâng thûúâng kñnh cêín goåi cha meå noá laâ cuå Tuêìn Vi. Ngaây àoá, Mûâng coân ài lang thang tòm thuöëc cho maå, nhiïìu lêìn àaä ài qua ngöi biïåt thûå cuãa Quyânh. Möîi lêìn ngang qua àêy, thïë naâo noá cuäng dûâng laåi möåt luác, neáp mònh bïn haâng raâo sùæt sún xanh, lùæng nghe tiïëng àaân thaánh thoát voång qua khung cûãa súã trïn têìng gaác hai. Khung cûãa söí múã röång, trïn thaânh cûãa coá àùåt nhûäng chêåu hoa höìng núã àêìy hoa. Thónh thoaãng tiïëng àaân chúåt ngûâng laåi vaâ Quyânh bûúác tûåa ngûåc vaâo thaânh cûãa söí nhòn xuöëng àûúâng. .. Mûâng vöåi neáp kñn dûúái chên raâo nhòn lïn. Noá tûúãng nhû Quyânh laâ möåt hoaâng tûã hiïån ra tûâ caác chuyïån àúâi xûa maâ cuå Ba Traâ thûúâng kïí. vaâ khöng hiïíu sao luác àoá möåt caãm giaác buöìn tuãi khöng cuâng dêng lïn ngheån caã cöí, laâm noá muöën khoác... Bêy giúâ Quyânh vaâ Mûâng trúã thaânh döi baån thên. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

64

Nhûäng buöíi nghó têåp hai àûáa thûúâng ruã nhau chúi bi, chúi dïë... hoùåc chúi tröën tòm àuöíi bùæt, khoaác tay nhau ài tha thêín trong khu vûúân àùçng sau doanh traåi. Nhiïìu buöíi töëi, hai àûáa öm nhau nguã trïn caái baân, àùæp chung nhau chiïëc chùn trêën thuã... Caái ba lö coác cuãa Quyânh rêët to, nhûng chó àûång vaâi böå quêìn aáo treã con nïn leáp keåp nhû quaã banh xò húi. Noá nhuán nhuán thïm mêëy caái xem ba lö àaä chùæc chûa, röìi bêët ngúâ noá vûún thùèng ngûúâi lïn, húi àûa ngûåc vïì phña trûúác, cêët cao gioång haát: "Bao chiïën sô anh huâng... " Gioång Quyânh trong vùæt, cao vuát, vang ngên... Öi, tûâ gioång haát àïën daáng àiïåu cuãa noá luác naây sao giöëng hïåt con chim sún ca àang lao thùèng lïn giûäa bêìu trúâi löìng löång chúám höìng, cêët tiïëng haát theo àaâ bay, àïí chaâo mûâng nhûäng tia nùæng àêìu tiïn... Thïë laâ àöåi tûâ böën phña goác nhaâ, ngûâng tay, àûáng yïn, cuâng ûúän ngûåc vûún cöí haát tiïëp theo Quyânh: "... Laånh luâng vung gûúm ra sa trûúâng... Quên xung phong nûúác non àang chúâ... " Caã ngöi lêìu phuát chöëc traân ngêåp tiïëng haát tûúi non maâ khöng keám phêìn huâng traáng cuãa àoaân quên tñ hon sùæp lïn àûúâng ra trêån. "Bao chiïën sô anh huâng" laâ baâi haát tuã cuãa Àöåi. Khöng ngaây naâo caác em khöng haát nùm baãy lêìn. Nhûng chûa bao giúâ chuáng haát say sûa, haâo hûâng nhû saáng nay. chuáng tûúãng nhû nhûäng lúâi suåc söi nghôa khñ, haâo huâng, quyïët liïåt, chuáng àang haát, chñnh laâ àïí noái vïì mònh. "... Laâ trang nam nhi... Quyïët chiïën sa trûúâng... söëng thaác coi thûúâng... " Tiïëng coâi cuãa Àöåi trûúãng giuåc giaä nöíi lïn. Toaân àöåi têåp hoåp ngay ngùæn trûúác sên doanh traåi. Têët caã àïìu goån gheä, chónh tïì, muä trïn àêìu, ba lö trïn lûng, tuái dïët bïn vai. Àöåi trûúãng hö àöåi àûáng nghiïm, àoåc danh saách caác töí múái àûúåc sùæp xïëp, phiïn chïë laåi. Àöåi àûúåc chia thaânh taám töí, möîi töí böën

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

65

àöåi viïn. Töí cuãa Võnh-sûa bêy giúâ göìm coá: Vïå to àêìu, Quyânh vaâ Mûâng. Möåt höìi coâi daåi. Àöåi tûâ giaä doanh traåi, daân thaânh haâng möåt, ài vïì phña Mùåt trêån. Trúâi mûa buåi lêët phêët. Bêìu trúâi lúáp lúáp mêy chi. Caâng ài gêìn vïì phña Mùåt trêån àûúâng saá caâng bûâa böån ngöín ngang, nhû thaânh phöë vûâa traãi qua trêån baäo nùm Thòn. Cêy to, cöåt àiïån, quên ta haå guåc nùçm chöìng chêët lïn nhau kñn caã mùåt àûúâng àïí ngùn chùån xe tùng giùåc. Dêy àiïån tûâng buái lúán loùçng ngoùçng nhû toác röëi. Nhûäng uå suáng xêy bùçng bao caát, nhûäng chûúáng ngaåi vêåt laâm bùçng giûúâng tuã, chum vaåi, caánh cûãa, sùæt àûúâng taâu... Phaãi ài voâng, phaãi treâo qua. Con söng Hûúng thên thiïët xanh ngùn ngùæt hiïån ra trûúác mùæt, múâ aão trong maân mûa buåi nhû böåt rêy. Hai nhõp cêìu Traâng Tiïìn chñnh giûäa bõ chùåt àûát, guåc xuöëng söng, sùæt cêìu vùån xoaáy voã àöî. Caã àöåi tûå nhiïn ài chêåm laåi. Àûáa naâo cuäng cöë nhoán chên, nghïính cöí nhòn caái cêìu thên quen gaäy guåc. Chuáng àïìu tùåc lûúäi xuyát xoa nhûng khöng phaãi vò tiïëc chiïëc cêìu àeåp bõ phaá huyã. Huäng chó trêìm tröì thaán phuåc sûác maånh traái bom àaä "chúi" nöíi caái "anh cêìu" sùæt theáp àöì söå kia. Mûâng quay laåi hoãi Tû daát ài àùçng sau: - Quaã bom ni chùæc phaãi to lùæm anh heâ? - To coác chi! Hai trùm cên chûá mêëy! Tiïëng anh àöåi trûúãng ài cuöëi haâng hö voång lïn. - Taãn khai thaânh haâng möåt, cûå ly caách nhau mûúâi bûúác. Boån treã vöåi vaâng xa nhau ra, àuáng cûå ly quy àõnh, me theo heâ phöë, qua Phu Vùn Lêu, qua cûãa Thûúång Tûá, Cöåt Cúâ... ài vïì phña cêìu Baåch Höí. Cêìu sùæt Baåch Höí bùæc ngang söng Hûúng laâ chiïëc cêìu àöåc nhêët cuãa Huïë chûa bõ giêåt sêåp. Nhûng hai maái cêåu àaä àûúåc böë trñ sùén hai quaã bom, chó chúâ lïånh laâ nöí.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

66

Khi caã àöåi ài àïën àêìu cêìu, möåt trong hai anh Vïå Quöëc Quên cöng binh phuå traách cêìu bûúác ra khoãi cöng sûå àaâo saát meáp söng. Anh cao lúán lûåc lûúäng, nûúác da àen chaáy, mùåt vuöng chûä àiïìn, löng maây muäi maác, miïång röång àïën mang tai. Hai ngoán tay keåp àiïëu thuöëc laá quêën kiïíu xò gaâ, to bùçng ngoán chên caái. Möåt tay chöëng naånh, anh cûúâi cûúâi hoãi: - Mêëy chuá em ài mö maâ keáo àoaân keáo luä ài àöng rûáa? Tû daát liïën thoùæng chó tay sang bïn kia söng àaáp: - Boån em qua bïn tï söng chúi nhau vúái tuåi Têy muäi loä coi ai àûúåc anh aå. Anh cöng binh nheo mùæt nhòn Tû-daát cûúâi àïí löå hai haâm rùng baân cuöëi vaâng keâ nhûåa thuöëc laá. - Nhêët àõnh laâ caác chuá mònh àûúåc röìi!-Anh noái. - Caác chuá chó cêìn hó muäi, böëc gheân (Ró mùæt) maâ quùng, tuåi Têy cuäng àuã chïët lùn cu quay, chûá cêìn chi àïën bom àaån nhû caác anh àêy! Caã àöåi cûúâi rên: - Ha ha ha! Chuyïën ni Tû daát bñ röìi nghe! Cêåu ta tûå cho mònh laâ tay möìm meáp àöëi àaáp ghï nhêët àöåi àoá anh aå. Anh cöng binh àua àiïëu thuöëc laá lïn huát, àiïëu thuöëc chaáy ngúâ ngúå nhû boá àuöëc. Anh phaâ khoái thuöëc, nhaáy mùæt noái: - Voã quyát daây gùåp moáng tay nhoån! Àöåi trûúãng ài àïën chaâo anh cöng binh, noái: - Àïì nghõ àöìng chñ cho àöåi chuáng töi qua cêìu. - Caác àöìng chñ cûá viïåc qua. Caác àöìng chñ thuöåc àún võ mö maâ coi böå to lúán, giaâ luå khuå rûáa? - Chuáng töi laâ àöåi Thiïëu niïn trinh saát cuãa Trung àoaân. - Hay! - Anh cöng binh tûå nhiïn buöåt miïång khen. - Luác qua cêìu caác àöìng chñ nhúá cuái thêëy ngûúâi xuöëng, maâ ài xa xa nhau ra nghe. Tuåi têy àoáng bïn trûúâng Thiïn Hûäu maâ ngoá thêëy laâ cêu moáoc chï qua liïìn. Luác àoá thò cuäng húi mïåt!

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

67

Tû daát bõ anh chúi cho cêu ’’böëc gheân maâ quùng’! ûác tûâ naäy àïën giúâ, chó lùm lùm chúâ dõp traã miïëng. Noá noái: - Anh àûâng chúi xoã chuáng em, chúâ cho chuáng em ra àïën giûäa cêìu giêåt bom nghe? Anh cöng binh traã lúâi mùåt tónh khö: - Àêy maâ ngûáa tay thò cuäng chûa biïët chûâng! Mûâng tûâ naäy túái giúâ àûáng nhòn anh cöng binh khöng chúáp mùæt. Noá bêët chúåt kïu to" - Ui chao, anh So! Anh cöng binh quay laåi, mùæt trúån lïn nhòn Mûâng nhû doaå, röìi bûúác laåi àûa baân tay to nhû lûúäi xeãng nêng cùçm noá lïn hoãi: - Mi àoá aâ Mûâng? Chao, caái thùçng ! Mi ài àêy vui thuá ra ri maâ úã nhaâ thò maå mi àêåp àêìu àêåp oác khoác hïët àïm hïët ngaây. Maå mi cûá àinh ninh laâ mi chïët tröi mêët xaác ngoaâi söng Àöng Ba röìi. Ngaây mö maå mi cuäng cùæm cúm vúái trûáng ài doåc búâ söng, vïì túái Mêåu Taâi, Dûúng Nöî huá höìn vña mi. Trong nhaâ, maå mi lêåp caã baân thúâ coá baâi võ àïí tïn mi... Mûâng àûáng sûäng nghe anh kïí, mùåt taái nhúåt. Noá lùæp bùæp hoãi khöng thaânh tiïëng. - Thiïåt aâ anh... Anh cöng binh nhòn Mûâng gioång anh tûå nhiïn nhoã laåi: - Truáng bûäa àoá anh xin àûúåc pheáp àún võ taåt vïì thùm nhaâ. Anh gheá vö maå em àõnh laâm vaâi tö buán boâ cho àúä theâm. rûáa maâ maå em tuám luön lêëy anh, nùn nó anh ra söng lùån moâ xaác em àïí àem vïì chön cêët. "Em laâm ún laâm phûúác giuáp chõ. Chim maâ coân söëng trïn àúâi ni laâ cuäng vò con maâ söëng. Chûá con chïët mêët xaác, khöng coá lêëy àûúåc möåt nêëm möì maâ hûúng khoái cho con... Cay àùæng cho àúâi chõ quaá em úi!" Maå em noái vúái anh nhû rûáa àoá, laâm anh cuäng khoác luön. Trúâi bûäa àoá laånh thêëy mïå nöåi mïå ngoaåi, rûáa maâ anh cuäng phaãi huåp lùån suöët caã möåt buöíi dûúái söng àïí moâ xaác em. Töëi höm àoá vïì àún võ, anh bõ caãm laånh tûúãng chïët... Àöåi trûúãng hoãi anh So: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

68

- Àöìng chñ coá biïët gia àònh em Mûâng? Anh So keáo Mûâng àûáng saát vaâo mònh, àùåt baân tay nùång quaá àaá taãng lïn vai noá, noái: - Chuá ni laâ con chõ Niïåm, baán buán boâ gioâ heo ngon nhêët chúå Bao Vinh. Trûúác tui laâm cu li böëc vaác úã bïën chúå, chuyïn ùn chõu buán boâ cuãa chõ... nïn cuäng coá biïët sú qua. Nhûäng àöåi viïn ài trûúác àaä àùåt chên lïn àêìu cêìu. Àöåi trûúãng vöåi xöëc laåi ba lö, noái vúái anh So: - Bûäa ni töi bêån, nïn khöng noái chuyïån lêu vúái àöìng chñ àûúåc. Nhûng höm naâo coá dõp, thïë naâo töi cuäng xin àûúåc gùåp àöìng chñ àïí hoãi chuyïån vïì gia àònh em Mûâng. - Anh quay sang noái vúái Mûâng. cho em úã laåi àêy möåt luác nûäa noái chuyïån vúái anh So, röìi cöë chaåy nhanh àuöíi theo cho kõp àöåi. thöi chaâo àöìng chñ. - Anh bùæt tay anh So, chaåy nhanh lïn phña trûúác àïí àiïìu khiïín àöåi qua cêìu. Anh So nhû sûåc nhúá, luåc tòm khùæp tuái aáo tuái quêìn, löi ra àûúåc möåt thoãi chocolate dñnh àêìy buåi vaâ súåi thuöëc laá. Anh àûa lïn miïång thöíi phuâ phuâ, duái vaâo tay Mûâng: - Ùn miïëng cho thúm miïång em, chiïën lúåi phêím anh lêëy àûúåc trong trêån têën cöng nhaâ haâng "saáp phùng giöng’! töëi bûäa tï àoá. Mai möët anh coá cöng taác vïì Bao Vinh àêy, em cêìn nhùæn chi vúái maå, anh nhùæn cho. Veã mùåt thêìn thúâ, böëi röëi, Mûâng noái maâ nûúác mùæt chaãy voâng quanh: - Em chó nhúâ anh noái rùng cho maå em àûâng giêån em caái töåi boã tröën ài Vïå Quöëc Àoaân... Mai möët àaánh Têy xong, cêëp chó huy rùng cuäng cho pheáp em vïì thùm maå... - Àûúåc, àûúåc röìi, anh noái cho. Chùæc maå khöng giêån mö em aå. Anh quaâng tay öm riïët em vaâo loâng, baân tay to lúán vuång vïì xoa xoa lûng em nhû döî daânh. - Thò ra anh em mònh cuâng hoå nhaâ "tröën" caã. anh àêy cuäng phaãi tröën vúå múái ài àûúåc Vïå Quöëc Àoaân àêëy chûá em! - A chuát nûäa thò em quïn, - Mûâng múã vöåi caái tuái dïët àeo bïn höng, löi boá laá têìm gûãi àûa cho anh So. - Nhúâ anh mang boá laá têìm http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

69

gûãi ni vïì cho maå em. Nhùæn maå em sùæc ngay maâ uöëng. Trûúác khi sùæc nhúá sao vaâng haå thöí, àöí nùm cheán nûúác trong sùæc lêëy möåt cheán... chó uöëng chûâng ba böën lêìn laâ khoãi bïånh hen suyïîn... Anh So múã boá laá ra coi, lêåt qua lêåt vïì nhòn, àûa lïn muäi ngûãi, coá veã lêëy laâm laå lùæm: - Laá chi ri maâ chûäa laânh ngay àûúåc bïånh hen suyïîn rûáa em? - Laá têìm gûãi àêåu trïn ngoån cêy buát buát àoá anh aå. Em phaãi treâo lïn ngoån cêy buát buát cao hún caã ngöi lêìu ba têìng, nùçm chúâ trïn àoá cho àïën nûãa àïm múái haái. Cuå Ba Traâ noái haái àûúåc nhû rûáa thò chûäng bïånh suyïîn coân hay hún thuöëc tiïn. Em chùæc maå em rùng cuäng laânh àûúåc bïånh... - Nûúác mùæt Mûâng böîng ûáa ra. Em quïåt nûúác mùæt, thöín thûác noái tiïëp. - Laâm rùng anh cuäng cöë àûa àûúåc cho maå em anh hñ. Chûâ anh cho em chaåy theo cho kõp àöåi... - ÛÂ, àöåi em qua hïët khoãi cêìu röìi àoá, em chaåy uâ lïn... coân chuyïån em nhúâ thò khoãi lo. Anh maâ coân söëng trïn àúâi thò boá laá têìm gûãi ni rùng cuäng àïën tay maå em. Mûâng höëi haã chaåy lïn phña trûúác. anh So cêìm boá laá têìm gûãi boåc bùçng maãnh aáo suáng vaâ buöåc chùçng dêy àiïån thoaåi, àûáng nhû cöåt truå sùæt tröìng bïn meáp söng. Anh nhòn doäi theo caái daáng beá boãng cuãa thùçng em lñnh trinh saát nhû búi trong böå quên phuåc, àang chaåy bùng bùng qua caái cêìu sùæt giùng giùng mûa buåi... Anh nhòn cho àïën luác boáng em khuêët hùèn trong maâu mûa buåi trùæng trúâi trùæng àêët phña búâ bïn kia, phña Mùåt trêån. Caái miïång röång ngêåm àiïëu thuöëc laá to bùçng ngoán chên caái àaä tùæt tûâ luác naâo, tûå nhiïn meáo hùèn ài nhû mïëu, anh cheáp miïång: - Chao caái thùçng! Chûâng núá tuöíi àêìu maâ àaä biïët lo caã viïåc nhaâ lêîn viïåc nûúác! Ngaây mònh bùçng tuöíi hùæn mònh àaä biïët coác khö chi?

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

70

2

Vûúåt qua cêìu Baåch Höí, àöåi trûúãng dêîn àöåi ài voâng lïn phña döëc Nam Giao, theo con àûúâng àaá àïën chuâa Tûâ Àaâm,m núi Chó huy Súã Mùåt trêån khu C àoáng. Vûâa àùåt chên sang àêy, caã àöåi àïìu thêëy loâng böìn chöìn naáo nûác khaác thûúâng. Mùåt trêån àaä úã ngay saát naách, chó caách con söng àaâo An Cûåu vaâ mêëy daäy phöë heåp. Tûâ chuâa Tûâ Àaâm xuöëng hïët möåt quaäng àûúâng döëc ngùæn seä thêëy chiïëc cêìu bï töng gaäy sêåp. Bïn kia möë cêìu coá möåt uå suáng lúán xêy bùçng bao caát vaâ sùæt taâ veåt. Bïn trong uå suáng loá lïn thuåp xuöëng nhûäng chiïëc muä ca lö, muä sùæt cuãa caác anh Vïå Quöëc Quên. Khêíu àaåi liïn Chiïu Hoaâ hai noâng cuãa Nhêåt chôa thùèng theo con àûúâng raãi nhûåa, àêm thùèng vaâo khu vûåc boån Phaáp. Cuöëi àûúâng, möåt chiïëc xe gñp bõ bom cuãa quên ta giêåt àöí, chöíng böën baánh lïn trúâi. Xa xa, thêëp thoaáng sau nhûäng àaám cêy um tuâm, nhûäng ngöi lêìu võ trñ giùåc. Àûáng bïn naây möë cêìu, nhòn bùçng mùæt thûúâng cuäng thêëy nhûäng bao caát chêët bõt kñn cûãa söí cûãa lúán. Qua laåi trïn nhûäng con àûúâng trong khu vûåc naây phaãi cêín thêån, rêët dïî ùn àaån nhûäng tïn giùåc bùæn leán nuáp sau nhûäng bao caát im lòm kia. Têët caã nhûäng caái àoá àöëi vúái caác àöåi viïn Thiïëu niïn trinh saát hêëp dêîn laå thûúâng. Têët caã nhû àang noái vúái caác em: “Àêy chñnh laâ Mùåt trêån! Àêy chñnh laâ núi caác em seä söëng, chiïën àêëu, lêåp cöng; vaâ coá thïí bõ thûúng hoùåc chïët. Nhûng àoá laâ möåt cuöåc söëng, caái chïët khaác thûúâng, chûa tûâng coá trûúác àêy, laâm naáo nûác söi suåc loâng ngûúâi búãi veã àeåp cao caã cuãa noá... ” Doåc àûúâng caác em gùåp nhiïìu toaán Vïå Quöëc Àoaân àïm qua vûâa xung phong võ trñ giùåc, ruát vïì chöî nghó ngúi. Anh naâo aáo quêìn cuäng lêëm lem buân àêët, gûúng mùåt mïåt moãi, mùæt sêu hoùæm vò mêët nguã nhûng àïìu aánh lïn veã kiïu haänh vaâ niïìm vui. Nhiïìu anh àêìu, tay quêën àêìy bùng trùæng loang löí thuöëc àoã vaâ nhûäng vïåt maáu khö bêìm. Coá anh bûúác têåp tïînh bïn ngûúâi baån xöëc naách. Tûâng toaán, tûâng toaán dên quên, tûå vïå tûâ caác miïìn laâng quï rêìm rêåp keáo vïì http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

71

chuêín bõ töëi nay tham chiïën. Hoå mang vaác, khiïng naâo bom, mòn, rúm, chai xùng ngêm cúâ rïëp, thang tre... àïí xung phong àöët võ trñ giùåc. Hoå goåi nhau ñ úái, chuyïån troâ bö bö, cûúâi ha haã... Ngûúâi naâo cuäng dùæt, àeo luãng cuãng naâo dao gùm, maä têëu, trûúâng kiïëm, dêy dûâa àïí troái tuâ binh... Caác chõ, caác mïå, caác o tûâ vuâng quï têëp nêåp gaánh quaâ lïn uyá laåo Mùåt trêån, ài thaânh tûâng àoaân daâi. Thöi thò àuã thûá: baánh taây, baánh teát, baánh ñt, baánh khö, gaâ võt, heo, cuåc cuåc, caåc caåc, eng eác, vaáng caã oác. Doåc caác con àûúâng dêîn vïì mùåt trêån, cûá möåt quaäng laåi coá möåt traåm “uyá laåo chiïën sô “ dûång ngay bïn àûúâng bùçng coát, phïn tre... Traåm naâo cuäng lûãa khoái nghi nguát, söi suâng suåc nhûäng nöìi lúán cheâ àêåu àen, àêåu xanh, chaáo gaâ, chaáo võt, buán boâ gioâ heo, vúái nhûäng raá xöi cao nhû nuái. Hïî laâ Vïå Quöëc Quên cûá viïåc gheá vö ùn uöëng thaã xùng, khöng mêët tiïìn. Töëc àöå haânh quên cuãa àöåi Thiïëu niïn trinh saát chêåm hùèn laåi. Búãi ngang qua traåm uyá laåo naâo caác em cuäng xin pheáp àöåi trûúãng vö neám thûã. Caái àún võ Vïå Quöëc Àoaân tñ hon naây laåi àûúåc caác mïå caác chõ àùåc biïåt yïu chiïìu. Hoå ra àoán têån giûäa àûúâng, keáo caã àöåi vaâo traåm. Muöën voâi chi àûúåc nêëy. Chaáo gaâ, chaáo võt thò hai phêìn thõt möåt phêìn chaáo. Cheâ àêåu àen chó huáp lêëy nûúác. Boâng buång nhû traái bñ àao, ùn khoeã coá tiïëng thïë maâ múái gheá vö hai traåm àaä no thúã khöng ra húi. Caã àöåi em naâo cuäng leán núi thùæt lûng hai ba lêìn... Trúâi vûâa hûãng nùæng, bêìy trúâi thaânh phöë àaä vang êìm tiïëng àöång cú maáy bay giùåc, maáy bay cöí ngöîng nhaâo löån, gêìm rñt ra oai, yïím höå tuåi maáy bay Àa kö ta thaã duâ tiïëp tïë cho boån giùåc bõ bao vêy. Tònh hònh boån giùåc bõ bao vêy luác naây àaä hïët sûác khöën àöën. Lûúng thûåc chuáng àaä caån. Nhiïìu võ trñ, àaån chuáng bùæn bùæt àêìu deâ xeãn. Chuáng àaä giïët choá beác giï àïí ùn thõt. Maáy bay chuáng phaãi thûúâng xuyïn àïën thaã duâ tiïëp tïë. Möîi lêìn nhû vêåy khùæp Mùåt trêån laåi ran lïn tiïëng suáng. Suáng quên ta bùæn chùån khöng cho chuáng ra lêëy duâ tiïëp tïë, vaâ suáng cuãa chuáng bùæn yïím trúå nhau liïìu chïët xöng ra... http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

72

Tònh hònh Mùåt trêån àang hïët sûác khêín trûúng. Coá tin viïån binh giùåc tûâ Phaáp àûa sang àaä gêìn àïën búâ biïín Thûâa Thiïn. Trong mêëy ngaây gêìn àêy quên ta quyïët döëc hïët sûác hy voång tiïu diïåt àûúåc chuáng trûúác khi viïån binh chuáng àïën kõp. Boån àõch cuäng liïìu chïët cöë thuã àïí chúâ quên cûáu viïån. Chûa luác naâo quên dên Thûâa Thiïn laåi söi suåc quyïët têm tiïu diïåt giùåc nhû luác naây. Tûâ caác miïìn quï trong tónh, trai gaái giaâ treã, caã caác cuå, caã con nñt, ngaây àïm rêìm rêåp keáo vïì Huïë. Hoå tòm àïën gùåp caác cêëp chó huy, nùçng nùåc àoâi àûúåc ra trêån. Hoå tònh nguyïån àûúåc laâm àöåi viïn quyïët tûã, lêëy maång mònh àöíi maång giùåc. Cêëp chó huy khöng àöìng yá laâ hoå laâm êìm lïn: "Cuå Höì àaä kïu goåi "Thaâ chïët khöng quay laåi àúâi nö lïå!" Rûáa maâ caác anh laåi ngùn trúã khöng cho baây tui "thaâ chïët", baây tui kiïån ra thêëu Cuå Höì cho coi!" Àöåi Thiïëu niïn trinh saát àïën súã chó huy Mùåt trêån Khu C àuáng luác coá hún möåt chuåc cuå giaâ thuöåc àöåi Baåch àêìu quên laâng Thanh Thuyã - möåt laâng caách Huïë chûâng nùm cêy söë - bõ cêëp chó huy tûâ chöëi khöng cho "thaâ chïët". "Viïåc ni nùång nhoåc, nguy hiïím lùæm. Xin caác cuå vui loâng àïí phêìn cho caác con chaáu gaánh vaác... " Caác cuå êëm ûác khöng chõu vïì. Vûâa thêëy caác àöåi viïn Thiïëu niïn trinh saát ba lö, tuái dïët, bao àaån... thaânh haâng nguä chónh tïì tûâ ngoaâi cöíng ài vaâo, thïë laâ caác cuå xuám laåi la êìm lïn: - Mêëy àûáa con nñt àêìu chûa saåch cûát trêu ni, coân nhoã hún sùæp chaáu nöåi, chaáu ngoaåi tui úã nhaâ, rûáa maâ cêëp chó huy coân cho tuåi noá ài quyïët tûã! Coân baây tui thò cêëp chó huy laåi múâi vïì nhaâ nghó laâ yá nghôa laâm rùng? Caác em toâ moâ xuám quanh caác cuå hoãi chuyïån. Möåt cuå rêu ba choâm, toác buái cuã haânh, àêìu quêën khùn nhiïîu tam giang, mùåc aáo àoaån vaãi àaâ, tay cêìm cêy maác laâo lûúäi maâi saáng quùæc, hoãi caác em: - Rûáa caác chaáu cuäng àûúåc cêëp chó huy tuyïín vö àöåi Quyïët tûã aâ? Tû daát liïën laáu àaáp: - Thûa öng, tûúãng vö caái chi ghï hún chûá vö caái quyïët tûã thò chuáng chaáu vö lêu röìi. http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

73

Möåt cuå lûng maä têëu, àöåi muä röång vaânh, kïu: - Cha cha! Múái chûâng núá tuöíi thò àaä laâm àûúåc caái chi maâ cuäng àûúåc Chñnh phuã cho vö quyïët tûã vúái quyïët sanh! Lûúåm coá caái rùng cûãa sûát nïn caã àöåi goåi laâ Lûúåm sûát, nghe cuå noái vêåy, liïìn nöíi tûå aái, àaáp: - Öng úi, rûáa maâ coá ngûúâi coân nhoã hún tuåi chaáu nhiïìu cuäng àaä quyïët tûã àaánh cho tuåi cûúáp nûúác túi búâi khoái lûãa àoá öng aå. Öng cuå trúån troân mùæt, hoãi: - Chúá ai rûáa chaáu? - Daå, Thaánh Gioáng! Öng cuå phaá lïn cûúâi ha haã, laâm rung caã thanh maä têëu dùæt bïn lûng: - Khaá lùæm! Khaá lùæm! Àuáng laâ khêíu khñ cuãa con nñt thúâi àaåi cuå Höì Chñ Minh! - Röìi chõ cao hûáng, gêåt guâ ngêm nga: - Trûûâûâ... tùåùåùåc... àaãn hiïìm tam tuïïëïë... vaän (Trûâ giùåc ba tuöíi àúâi vêîn coân hiïìm laâm muöån)

3

Chiïìu höm àoá, Chó huy trûúãng Mùåt trêån khu C àïën gùåp àöåi taåi ngöi chuâa nhoã caånh chuâa Tûâ Àaâm, núi àöåi taåm truá quên. Chó huy trûúãng Mùåt trêån khu C kiïm Tham mûu trûúãng Trung àoaân Phuâng Quyá Àöng (öng quï xaä Thuyã Dûúng thuöåc thaânh phöë Huïë. Daä hy sinh trong khaáng chiïën chöëng Phaáp, àûúåc Chñnh phuâ truy tùång Huên chûúng Quên cöng) laâ ngûúâi àaä kyá quyïët àõnh thaânh lêåp àöåi thiïëu niïn trinh saát. Öng traåc ba mûúi tuöíi, daáng ngûúâi cao, xûúng xûúng. Àùåc biïåt öng coá cùåp mùæt rêët sêu. Öng mùåc böå ka ki maâu coã uáa, lêëm laáp àêët buåi uãng da traát àêìy buân, àöåi caái muä caát röång vaânh maâu àêët seát, quai muä buöng xuöëng boåc quanh caái cùçm vuöng coá goác http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

74

caånh nhû àeäo bùçng àaá. Hònh nhû öng vûâa úã ngoaâi chiïën haâo vïì thò ài thùèng àïën àêy. Caác em àïí yá thêëy chó huy trûúãng bïn höng khöng àeo suáng luåc nhû phêìn àöng caác cêëp chó huy khaác. Trïn vai öng khoaác möåt khêíu suáng hai noâng, nûúác theáp xanh biïëc baáng suáng boáng loaáng maâu höí phaách coá chaåm tröí rêët àeåp. Ngang lûng öng thùæt möåt caái thêët lûng da to baãn, dùæt kñn nhûäng viïn àaån to bùçng ngoán chên caái, àêìu àaån maâu trùæng chò. Võnh-sûa àûáng trong haâng, mùæt khöng rúâi khêíu suáng trïn vai chó huy trûúãng, kheä noái vúái Mûâng àûáng saát bïn caånh: Khêíu suáng ni trûúác cuãa vua Baão Àaåi duâng àïí sùn voi àaån noá coá thïí bùæn thuãng caã xe boåc theáp. Ta lêëy àûúåc khi vö chiïëm An Àõnh cung. Nhiïìu em trong àöåi àaä àûúåc nghe caác anh lúán kïí nhiïìu chuyïån vïì chó huy trûúãng trûúác khi gùåp öng. Laâ möåt ngûúâi chó huy gan daå, nghiïm khùæc, nhûng biïët yïu thûúng binh sô khöng ai bùçng. Khöng àïm naâo öng khöng lùn löåi ngoaâi mùåt trêån vúái khêíu suáng sùn voi. Öng àïën tûâng àún võ, tûâng chiïën haâo, tûâng uå suáng àïí kiïím tra àön àöëc baân baåc giuáp àúä caác àún võ töí chûác chiïën àêëu. Gùåp luác cêìn thiïët öng cuäng cêìm ngay lêëy suáng vaâ chiïën àêëu duäng maänh nhû möåt con sû tûã. Öng sûã duång thaânh thaåo têët caã caác loaåi vuä khñ: suáng trûúâng, tiïíu liïn, trung liïn, àaåi liïn, moác chï, vaâ caã àaåi baác. Taâi bùæn suáng luåc cuãa öng àûúåc truyïìn tuång khùæp Mùåt trêån: öng coá thïí bùæn ruång caái àêìu thuöëc laá àoã lêåp leâo trïn miïång ngûúâi àang huát... Nhûng öng thñch duâng hún caã laâ khêíu suáng sùn voi cuãa Baão Àaåi. Tûâ höm lêëy àûúåc vïì, hêìu nhû khöng mêëy khi thêëy öng rúâi khoãi vai. Ài nguã öng cuäng dûång suáng caånh àêìu nùçm. Vúái khêíu suáng naây öng àaä haå ñt nhêët laâ mûúâi tïn giùåc vaâ bùæn àöí möåt chiïëc xe boåc theáp úã khu vûåc trûúâng Kyä Nghïå... Àöëi vúái nhûäng chiïën sô gan daå, anh duäng lêåp cöng, thïë naâo öng cuäng tòm àïën têån núi thùm hoãi, khen ngúåi. Nhûng vúái nhûäng

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

75

keã heân nhaát, khöng chêëp haânh àêìy àuã mïånh lïånh chiïën àêëu, thò thaái àöå öng trúã nïn rêët nghiïm khùæc. Vúái têët caã nhûäng àiïìu truyïìn tuång àoá vïì Chó huy trûúãng, caác àöåi viïn Thiïëu niïn trinh saát àaä àúåi chúâ caái phuát öng àïën gùåp, loâng höìi höåp, nön nao... Hïåt nhû têm traång nhûäng thñ sinh sùæp bûúác vaâo buöìng thi coá võ giaám khaão hïët sûác nghiïm ngùåt. Mûúâi lùm phuát trûúác khi öng àïën, àöåi àaä têåp hoåp trûúác sên chuâa àïí àoán öng. Caác em nhùæc nhau sûãa sang laåi quên phuåc thêåt chónh tïì. Vûâa nhòn thêëy caái daáng cao cao, xûúng xûúng cuãa öng bûúác lïn nhûäng bêåc cöíng Tam quan, tûå nhiïn mùåt em naâo cuäng húi taái ài. Àöåi trûúãng hö nghiïm, chaåy ra chaâo öng vaâ baáo caáo quên söë. Öng àûa baân tay coá nhûäng ngoán rêët daâi nhû baân tay ngûúâi chúi dûúng cêìm lïn vaânh muä chaâo laåi. Àöång taác chaâo cuãa öng maånh vaâ thêåt àeåp. Öng bûúác àïën, nhòn khùæp àöåi möåt lûúåt, àêìu nhû coá veã bùçng loâng taác phong àaâng hoaâng chûäng chaåc cuãa caác chiïën sô nhoã beá cuãa öng. Nhûng neát mùåt öng khöng hïì thoaáng aánh tûúi cûúâi hoaác löå veã êu yïëm nhû thûúâng tònh ngûúâi lúán luác nhòn treã con. Caã àöåi, em naâo cuäng thêëy gai gai söëng lûng khi cùåp mùæt sêu vaâ saáng laånh cuãa öng lûúát chêåm qua ngûúâi. Nhûng chñnh caái veã nghiïm laånh khö khan àoá cuãa ngûúâi chó huy nöíi tiïëng naây laåi laâm cho caác em caãm àöång Vò qua caái veã àoá, caác em nhêån caãm rêët roä rùçng: Trûúác mùæt öng mònh khöng phaãi laâ nhûäng àûáa con nñt thoâ loâ muäi xanh, maâ laâ nhûäng Vïå Quöëc Quên thêåt sûå. Mònh coá àêìy àuã traách nhiïåm vaâ vinh dûå nhû têët caã caác chiïën sô lúán tuöíi khaác dûúái quyïìn öng chó huy. Nïëu mònh gan daå, duäng caãm trong chiïën àêëu cuäng seä àûúåc öng khen thûúãng xûáng àaáng, vaâ nïëu mònh heân nhaát cuäng seä bõ öng xûã phaåt nghiïm khùæc khöng möåt chuát chiïëu cöë. Chó huy trûúãng cho àöåi vïì tû thïë nghó. Öng noái chuyïån vúái àöåi, gioång noái cuäng nghiïm, khöng khaác gò veã mùåt. Öng noái toám lûúåc tònh hònh chiïën sûå cuãa toaân Mùåt trêån http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

76

Huïë trong möåt tuêìn vûâa qua. Öng thöng baáo tin tûác khaáng chiïën cuãa Thuã àö Haâ Nöåi, cuãa thaânh phöë Saâi Goân vaâ nhûäng tónh miïìn Nam TÖÍ quöëc. Nhûäng thùæng lúåi maâ quên ta àaä giaânh àûúåc, nhûäng töín thêët vaâ nhûäng khoá khùn lúán lao maâ quên ta àang phaãi àûúng àêìu... Öng im lùång giêy laát röìi noái tiïëp, gioång nhoã laåi nhû thöí löå möåt lúâi têm sûå: Caác em aå, cuöåc chiïën àêëu cuãa chuáng ta sùæp bûúác vaâo möåt thúâi kyâ vö cuâng gay go vaâ quyïët liïåt. Rêët coá thïí khöng phaãi möåt thaáng, hai thaáng maâ phaãi nhiïìu thaáng, nhiïìu nùm nûäa, chuáng ta múái àaánh àuöíi àûúåc hïët boån giùåc nûúác, giaãi phoáng àûúåc Töí quöëc, giaãi phoáng thaânh phöë thên yïu cuãa chuáng ta. Nhûng duâ söëng, duâ chïët, chuáng ta, nhûäng chiïën sô Vïå Quöëc, nhêët quyïët laâm troân lúâi kïu goåi thiïng liïng cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh: "Haäy quyïët tûã cho Töí quöëc quyïët sinh". Nïëu thïë hïå chuáng töi chûa laâm xong àûúåc sûá mïånh vô àaåi naây, thò thïë hïå caác em phaãi nöëi tiïëp xöëc túái, hoaân thaânh cho bùçng àûúåc. Vûâa luác àoá möåt liïn laåc viïn xuöëng ngûåa trûúác cöíng Tam quan, nhaãy ba bêåc thïìm möåt, chaåy vaâo chaâo öng vaâ baáo caáo: - Baáo caáo Chó huy trûúãng, coá àiïån thoaåi cuãa Trung àoaân trûúãng goåi: Öng àûa tay lïn vaânh muä, chaâo àöåi. - Chuác caác em lïn àûúâng thùæng lúåi. Töi seä coân nhiïìu dõp gùåp caác em ngoaâi Mùåt trêån. Chó huy trûúãng vûâa ài khoãi, àöåi trûúãng múã söí tay phöí biïën nhiïåm vuå: Theo lïånh cuãa Ban chó huy Mùåt trêån, ngay chiïìu höm nay àöåi chuáng ta phaãi coá mùåt taåi caác àún võ chiïën àêëu. Möåt töí úã laåi chó huy súã cuâng vúái anh, laâm nhiïåm vuå liïìn laåc chung. Caác töí khaác seä vïì tham gia chiïën àêëu úã caác àaåi àöåi thuöåc mùåt trêån khu B vaâ khu C. Ngay sau àêy, caác em töí trûúãng gùåp anh àïí nhêån giêëy giúái thiïåu vaâ sûãa soaån lïn àûúâng cho kõp. http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

77

4

Töí cuãa Võnh - sûa àûúåc àöåi trûúãng choån gûãi vïì tham gia chiïën àêëu úã àaåi àöåi quyïët tûã trêën giûä khu vûåc cêìu Kho Reân. Buöìi àêìu tiïn àïën nhêån cöng taác, caã àaåi àöåi hêìu nhû khöng möåt ai tin tûúãng böën chuá beá "àêìu chûa saåch cûát trêu" naây laåi coá thïí giuáp ñch àûúåc gò cho nhiïåm vuå nùång nïì maâ àún võ hoå àang àaãm nhiïåm. Cêëp trïn àaä giao xuöëng thò cuäng phaãi miïîn cûúäng maâ nhêån thöi. Búãi vêåy, hai ba höm àêìu, Ban chó huy chó giao cho böën em nhûäng cöng viïåc vùåt nhû chaåy hïn laåc vïì caác trung àöåi àûa cöng vùn thû tûâ lïn Chó huy súã... Àïm àïën, cho caác em ài theo caác tiïíu àöåi yïím trúå "àïí laâm quen dêìn vúái suáng àaån". Vaâ möîi lêìn thêëy böën em trúã vïì, àaåi àöåi trûúãng laåi hoãi: "Coá chuá mö àaái ra quêìn khöng àoá?". Khöng thïí nhõn thïm àûúåc nûäa, Võnh - sûa àaä àûáng nghiïm laåi noái: - Baáo caáo àaåi àöåi trûúãng, caái viïåc xêëu xa àoá chó coá tuåi Têy múái quen laâm, chûá chuáng em chûa khi mö biïët àïën. Àaåi àöåi trûúãng Nguyïîn Thúái trûúác Caách maång laâ thúå reân úã nhaâ maáy xe lûãa Huïë. Daáng ngûúâi thêëp àêåm, vaåm vúä, xuâ xò nhû möåt thoãi gang àuác. Tñnh öng noáng nhû lûãa nïn caã àaåi àöåi goåi öng laâ Thúái Trûúng Phi. Luác nghe Võnh - sûa noái, öng húi chûäng ngûúâi laåi nhòn em. Öng khöng ngúâ chuá beá naây laåi àöëi àaáp vúái mònh bùçng möåt gioång gay gùæt àïën thïë. Öng nheo möåt mùæt laåi nhû luác bùæn suáng, nhòn Võnh - sûa, röìi bêët chúåt phaá lïn cûúâi ha haã. Öng vöî vai em möåt caái laâm cho em gêìn suån vai, noái: - Ùn noái nhû rûáa múái goåi laâ biïët ùn noái. Rûáa thò àûúåc, töëi nay töi seä cho caác chuá ài chúi nhau vúái tuåi Têy möåt trêån, cho tuåi hùæn biïët caái gan cuãa con nñt Huïë mònh. Caã ngaây höm àoá, caác em rêët höìi höåp, chó súå àaåi àöåi trûúãng quïn mêët lúâi hûáa. Nhûng khöng, khoaãng böën giúâ chiïìu, öng ài àïën http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

78

gian phoâng úã cuãa caác em, goåi caác em lïn buöìng laâm viïåc cuãa Ban chó huy. Vaâ thêåt tai haåi, öng bûúác vaâo phoâng àuáng luác böën em àang say sûa choåi dïë. Caác em höët hoaãng duái vöåi nhûäng con dïë cûng, dïë noâi, dïë cuå vaâo caác xoá xónh trong buöìng. Caác em lo lùæm: chuyïën ni rùng cuäng bõ àaåi àöåi trûúãng xaåc cho möåt trêån ra troâ àêy. Cuäng coá thïí vò chuyïån choåi dïë maâ öng khöng cho ài chiïën àêëu cuäng nïn. Vïå Quöëc Quên maâ coân chúi choåi dïë, nhêët àõnh laâ khuyïët àiïím to röìi. Vúái cûúng võ töí trûúãng, Võnh - sûa lo lùæng hún caã. Em àêm caáu vúái Mûâng: Chó taåi hùæn àêìu tïu hïët! Hùæn baây àùåt ra caái troâ chúi choåi dïë laâm caã töí àêm ham. Maâ khöng biïët hùæn moi ra àûúåc úã mö con dïë àêìu si choåi khoeã àïën rûáa? Bao nhiïu dïë cuãa mònh, cêåu Vïå, cêåu Quyânh lïn àaâi àïìu bõ con dïë noâi cuãa hùæn cho "nöëc ao" hïët. Tûác khöng chõu àûúåc... Nhûng cuäng thêåt bêët ngúâ. Khi lïn àïën buöìng laâm viïåc, àaåi àöåi trûúãng laåi hoãi chuáng vïì chuyïån choåi dïë vaâ nghe rêët chùm chuá. Öng cûúâi, gêåt gêåt àêìu noái: "Khi mö röîi caác em àem dïë lïn àêy choåi cho anh coi vúái. Ngaây nhoã bùçng caác em, anh cuäng laâ möåt tay choåi dïë sûâng soã nhêët xoám". Öng múã ngùn keáo lêëy cho möîi em möåt cuåc àûúâng pheân to nhû quaã trûáng võt: "Ùn cho vui caác em". Öng vûâa lau khêíu "paåc hoùåc" vûâa nghiïng nghiïng lai lùæng nghe tiïëng nhai àûúâng loác coác cuãa böën chiïën sô. Gûúng mùåt thúå thuêìn phaác cuãa öng phaãng phêët möåt nuå cûúâi tròu mïën cuãa ngûúâi cha. Öng chúåt dûâng tay lau suáng hoãi: - Trong böën em, coá em mö biïët ngöi lêìu thùçng Lú-búâ-rñt khöng? Daå em. - Mûâng suyát vöåi nûúác boåt vaâ ngêåm nhanh viïn àûúâng pheân vaâo möåt bïn maä, traã lúâi. - Em coá thuöåc àûúâng trong khu vûåc ngoùæc ngoeáo ni khöng? - Daå thuöåc laâu laâu. Bõt mùæt em thaã em vö trong àoá em cuäng tòm àûúåc àûúâng ra... Búãi trong khu vûåc ni nhiïìu cêy buát buát lùæm. Trong vûúân nhaâ thùçng Lú-búâ-rñt cuäng coá hai cêy buát buát rêët cao. Mêëy lêìn em àaä treâo qua raâo sùæt, leãn chui vö vûúân, treâo lïn ngoån cêy... http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

79

Àaåi àöåi trûúãng Nguyïîn Thúái laå luâng nhòn Mûâng, hoãi: - Em treâo lïn ngoån cêy buát buát maâ laâm chi rûáa? Võnh-sûa kïí vùæn tùæt cho àaåi àöåi trûúãng nghe chuyïån Mûâng ài tòm thuöëc cho meå vaâ trûúâng húåp mûâng gia nhêåp Vïå Quöëc Àoaân... Àaåi àöåi trûúãng cûúâi ngêët. Öng àùåt khêíu suáng paåc hoùåc lïn baân, baân tay thúå to lúán àen nhoå dêìu suáng, nêng cùçm Mûâng lïn nhòn sêu vaâo àöi mùæt em: - Chuá em khaá lùæm! Töëi ni töi giao cho chuá dêîn àûúâng trung àöåi caãm tûã mang bom vö choaãng nhaâ thùçng Lú-bú-rñt, liïåu chuá coá daám laâm khöng? Maâ chuá phaãi nhúá töëi nay laâ töëi ba mûúi, töëi ngûãa baân tay khöng thêëy àoá nghe. Dêîn àûúâng maâ laåc laâ coi nhû trêåt hïët kïë hoaåch. Mûâng liïìn àûáng bêåt ngay dêåy, nhòn thùèng vaâo mùæt öng traã lúâi: - Anh cûá giao cho em. Em maâ dêîn laåc hûúáng, vïì anh cûá chùåt àêìu em ài. Àaåi àöåi trûúãng nheo nheo möåt mùæt nhû luác bùæn suáng nhòn Mûâng, noái gioång khöng coá chuát gò laâ àuâa cúåt: - Chuá phaãi nhúá àaä hûáa laâ töi chùåt thêåt àêëy! - Röìi öng móm cûúâi àùåt baân tay nùång trôu lïn àêìu em, gioång trúã nïn êu yïëm khaác thûúâng: . - Anh tin chùæc laâ em seä hoaân thaânh àûúåc nhiïåm vuå. Dêîn àûúâng cho böå àöåi ài tiïu diïåt boån giùåc nûúác cuäng laâ ài tòm thuöëc cho meå phaãi khöng em? - Daå... - Mûâng àaáp, möi run run. Cêu noái cuãa àaåi àöåi trûúãng vang voång rêët lêu trong trñ nhúá cuãa em. Võnh - sûa cuäng àûáng lïn, höìi höåp noái: - Daå rûáa coân mêëy àûáa em? - Cho caã mêëy chuá cuâng ài theo trung àöåi caãm tûâ àaánh bom Caác chuá coá nhiïåm vuå liïn laåc, trinh saát, phaát hiïån caác muåc tiïu bñ mêåt cuãa àõch. Chuá naâo lêåp àûúåc cöng seä coá phêìn thûúãng lúán.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

80

Caác em mûâng rún suyát nûäa nhaãy hïët caã lïn. Caác em böîng tin chùæc rùçng trïn àúâi ni khöng ai töët bùçng àaåi àöåi trûúãng Thúái Trûúng Phi.

5

Luác trúâi gêìn sêm sêím, Quyânh-sún-ca böîng gùåp phaãi chuyïån khöng may. Em vaâ Mûâng ruã nhau ài ngoaâi, luác nhaãy qua giao thöng haâo phña sau doanh traåi, em dêîm phaãi maãnh chai nhoån hoùæt. Em kïu lïn möåt tiïëng, röìi ngaä quyå xuöëng àêët. Mûâng höët hoaãng chaåy laåi, nêng baân chên baån lïn. Mùåt em taái ngùæt. Caái maãnh chai maâu xanh àêm ngêåp khaá sêu àuáng giûäa gan baân chên baån. Em lêëy hïët can àaãm ruát maãnh chai ra, mònh súãn hïët gai öëc. Maáu chaãy chan hoaâ ûúát àoã caã baân chên Quyânh, gioåt gioåt xuöëng àêët. Lêìn àêìu tiïn Mûâng thêëy maáu chaãy nhiïìu nhû thïë, maâ laâ maáu cuãa àûáa baån thên nhêët àúâi. Em böëi röëi àïën muå caã ngûúâi. Chñnh Quyânh laåi bônh tónh hún, mùåc dêìu em àau lùæm. Em löåt caái muä ca lö trïn àêìu àûa cho Mûâng: "Cêåu lau saåch àêët vúái maáu röìi kiïëm caái gò bùng laåi cho mònh. Mûâng lau gêìn ûúát hïët caái muä ca lö maâ maáu vêîn chaãy ra khöng ngúát. Em chúåt nhaãy lïn nhû ngöìi phaãi lûâa, kïu to: "Suyát nûäa thò túá quïn’". Khöng kõp àïí baån hoãi, em lao vïì phña cuöëi vûúân, núi coá nhûäng buåi chuöëi um tuâm. Em tòm vñt möåt àoåt chuöëi cuöån troân nhû cêy gêåy xanh, gheá rùng cùæn möåt khuác ngùæn nhai ngêëu nghiïën. Em nhaã miïëng àoåt chuöëi àaä nhai naát ra loâng baân tay, quyâ xuöëng nêng baân chên baån lïn, vaâ àùæp miïëng nhai vaâo vïët thûúng. Vïët thûúng quaã nhiïn cêìm maáu. Mûâng dûát caái khùn quaâng cöí bùçng vaãi duâ phaáo hiïåu maâ chiïìu nay em vûâa xin àûúåc cuãa möåt anh úã trung àöåi hai, bùçng vïët thûúng cho baån. Em hoãi, gioång höìi höåp, xoát xa: cêåu coá thêëy àúä àau khöng?""Coá, àúä nhiïìu röìi". Quyânh mñm mñm möi traã lúâi. - "Thuöëc chi cuãa cêåu maâ hay dûä rûáa?". - Thuöëc cuãa cuå Ba Traâ baây cho mònh àoá. Cuå noái àêy laâ thuöëc dêëu cuãa tuåi ùn tröåm taâi danh. Àoåt chuöëi non nhai nhoã àùæp vö, vïët http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

81

thûúng to mêëy cuäng cêìm maáu ngay. Coá thïm mêëy höåt muöëi nhai lêîn vö nûäa thò thuöëc tiïn cuäng khöng hay bùçng. Chó mêëy bûäa laâ kñn miïång ngay. Cuå coân baây cho mònh nhiïìu mön thuöëc dêëu hay lùæm. Thuöëc trõ rùæn cùæn, choá cùæn, boâ caåp, rïët cùæn, röìi thuöëc trõ hùæc laâo, gheã lúã. - Taåi rùng cuå hay baây cho cêåu rûáa? - Taåi mònh hay qua nhaâ cuå chúi, xaách nûúác tûúái vûúân giuáp cuå, cuå thûúng cuå múái baây. Chûá ngûúâi khaác coá traã tiïìn nhiïìu mêëy cuå cuäng khöng baây mö. Quyânh võn vai baån, run run àûáng lïn, xuyát xoa: - Nïëu khöng ài Vïå Quöëc Àoaân, caã ngaây úã trong nhaâ lêìu, chên luác mö cuäng ài giaây ài deáp thò laâm rùng maâ biïët àûúåc mön thuöëc dêëu hay ri cêåu heâ? - ÛÂ . Maâ da chên cêåu mïìm thiïåt, nhû... nhû laâ thaåch êëy. Caái maãnh chai àoá maâ àêm vö chên mònh thò chùæc khöng sêu àïën rûáa mö. - Em cuái lûng xuöëng trûúác mùåt baån:"Coi böå cêåu àau lùæm. ài möåt mònh khöng àûúåc mö. Àïí minh coäng cêåu vö nhaâ.. .". - Àûâng, - Quyânh lùæc àêìu, - àïí mònh tûå ài lêëy thöi. Cêåu maâ coäng, Võnh-sûa noá biïët mêët. - Biïët caái chi?- Mûâng ngaåc nhiïn nhòn baån. Biïët laâ mònh àaåp phaãi maãnh chai êëy. Biïët thò àúâi mö cêåu êëy chõu àïí cho mònh ài têën cöng nhaâ thùçng Lú-bú-rñt töëi nay. Võnh-sûa laâ kyã luêåt sùæt gúám lùæm. - Nhûng chên cêåu sùæp queâ ri thò ài laâm rùng àûúåc? - Mûâng kïu lïn lo lùæng. - Mònh biïët ngay maâ, - Quyânh phuång phõu giêån döîi - Caã cêåu cuäng khöng muöën mònh ài... Caác cêåu chó muöën sûúáng lêëy möåt mònh, coân mònh thò bùæt phaãi nùçm àeâo queo úã nhaâ... - Cùåp mùæt trong veo àen ngúâi cuãa Quyânh rúm rúám nhû sùæp khoác. Yïu baån quaá, chó súå baån giêån, Mûâng gaäi àêìu böëi röëi: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

82

- Chûâ biïët laâm rùng heâ... Cêåu phaãi giêëu khöng cho Võnh -sûa biïët laâ mònh àaåp phaãi maãnh chai. Biïët, rùng hùæn cuäng baáo vúái àaåi àöåi trûúãng bùæt mònh phaãi úã nhaâ. - Àûúåc röìi, àûúåc röìi, - Mûâng öm vai baån döî daânh, - mònh seä giêëu... Nhûng chên cêåu coân àau lùæm khöng, chó lo cêåu khöng theo kõp àûúåc àún võ thöi... - Àúä lùæm röìi, mònh sùæp hïët àau röìi. Thuöëc dêëu cuãa cêåu hay hún thuöëc tiïn. Chûa chûâng hùæn liïìn miïång röìi cuäng nïn. Quyânh chó tay xuöëng baân chên àau cöë nhoeãn cûúâi. Àöi möi em àoã nhû son tûúi ngúâi lïn trong aánh chaång vaång khu vûúân um tuâm boáng cêy. Vaâ àïí chûáng toã vïët thûúng àaä sùæp liïn miïång, Quyânh nhaãy lïn möåt caái. Nhûng chên vûâa chaåm àêët em bêåt rïn möåt tiïëng khe kheä, mùåt taái nhúåt. Mûâng khöng nhanh tay àúä kõp chùæc em àaä ngaä khuyåu xuöëng àêët. - Khöng viïåc chi, khöng viïåc chi... - Quyânh hêëp têëp noái - Mònh giaã àoâ àau àïí doaå cêåu chúi êëy maâ. - Em quay mùåt thêåt nhanh àïí giêëu baån nûúác mùæt raân ruåa vò àau.

6

Trung àöåi Caãm tûâ têåp hoåp trûúác sên doanh traåi chuêín bõ xuêët phaát. Luác naây khoaãng mûúâi giúâ àïm. Trinh saát cuãa Mùåt trùån cho biïët möåt böå phêån tham mûu quan troång cuãa giùåc hiïån àoáng trong ngöi lêìu kiïn cöë cuãa thùçng thûåc dên caáo giaâ Lú-bú-rñt. Tûâ ngaây nöí suáng quên ta àaä böën lêìn töí chûác têën cöng nhûng khöng haå nöíi. Àïm nay laâ trêån têën cöng thûá nùm. Mûâng - chiïën sô liïn laåc dêîn àûúâng àûáng trûúác haâng quên "Liïn laåc dêîn àûúâng laâ ngûúâi quan troång nhêët cuãa trêån àaánh töëi nay Dêîn truáng àûúâng, khöng löå, laâ coi nhû trêån àaánh àaä thùæng möåt http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

83

nûãa" Àoá laâ lúâi cuãa àaåi àöå trûúãng luác giao nhiïåm vuå cho em Thêëp beá nhêët àún võ, em àûáng chó cao àïën ngûåc anh chiïën sô vaác traái bom àûáng saát sau em. Em àöåi muä Tiïëp Phoâng Quên, quai muä buöåc chùåt dûúái cùçm, lûng thùæt xanh tuya-röng, dùæt hai traái lûåu àaån OF, tay cêìm möåt quaã lûåu àaån moã võt, quêìn xùæn quaá àêìu göëi. Nhòn em àaä ra daáng laâ chiïën sô lùæm, nhûng laâ chiïën sô trong cêu chuyïån cöë tñch. "Àöåi quên tñ hon ài àaánh nhau vúái boån khöíng löì hung aác". Cuöëi haâng quên laâ Võnh-sûa, Vïå-to-àêìu, Quyânh-sún-ca. Chên traái Quyânh àûúåc quêën to suâ nhû viïn tûúáng ài hia trong tuöìng cöí. Em lêëy caái aáo sú mi múái tinh bùçng thûá haâng len moãng maâ ngaây êëy chó con caái nhaâ giaâu múái mùåc àïí quêën baân chên àau. Võnh-sûa ngaåc nhiïn hoãi: "Cêåu quêën chên quêën caãng laâm chi rûáa?" Quyânh noái mùåt tónh khö: Àïí luác vö trinh saát võ trñ giùåc àûúåc ïm, coá ài saát bïn tai tuåi hùæn, tuåi hùæn cuäng khöng biïët, cûá ngaáy khoâ khoâ". Nghe cuäng coá lyá nhûng Võnh-sûa thùæc mùæc: "Taåi rùng cêåu chó quêën coá möåt chên thöi"? - "Taåi túá bûúác nùång vïì bïn chên traái" Mùåc dêìu àaä quêën kyä nhû vêåy, nhûng bûúác chên ài lúä chaåm phaãi vêåt gò cûáng, vïët thûúng vêîn laâm em buöët nhoái àïën têån oác. Em phaãi nghiïën chùåt rùng múái coá thïí ài thùèng ngûúâi àûúåc àïí giêëu khöng cho Võnh-sûa biïët. Àún võ lïn àûúâng, tiïën sêu vaâo khu vûåc giùåc. Ài trûúác àún võ, chöëc chöëc Mûâng laåi àùåt tay lïn ngûåc. Baân tay àen àuãi nhoã beá bêëu chùåt lêëy aáo trêën thuã nhû muöën ghò giûä traái tim trong löìng ngûåc. Trúâi úi, noá àêåp dûä quaá! Tiïëng àêåp cuãa noá múái vang to laâm sao? Mûâng caãm tûúãng caã àún võ àïìu nghe tiïëng tim mònh àêåp. Nhiïìu lêìn chó chûåc bêåt lïn khoác vò khöng sao kiïìm chïë giûä noá trúã laåi nhõp àêåp bònh thûúâng. Em xêëu höí thêìm nhuã: "Caác anh maâ nghe tiïëng tröëng ngûåc mònh àêåp chùæc caác anh seä cho laâ mònh súå’! Thêåt ra thò em khöng súå maâ lo Lêìn àêìu tiïn trong àúâi, vaâo luác vûâa troân mûúâi ba tuöíi, em caãm nhêån àûúåc sûác nùång lúán lao cuãa hai tiïëng:"Traách nhiïåm chiïën sô". Luác àûáng trûúác mùåt àaåi àöåi trûúãng, em hùm húã noái: "Em maâ dêîn laåc àûúâng, anh cûá chùåt àêìu em ài" Em chûa hònh dung àûúåc hïët têët http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

84

caã sûå nghiïm troång cuãa lúâi noái àoá. Nhûng bêy giúâ bùæt tay vaâo viïåc thûåc hiïån lúâi hûáa, gaánh nùång cuãa nöîi lo caâng lúán maäi vaâ cú höì muöën àeâ em quyå xuöëng. Laå luâng thay, trong boáng töëi, khöng hïì nhòn thêëy mùåt maâ anh trung àöåi trûúãng Caãm tûã nhû thêëy hïët têån gan ruöåt Mûâng. Anh bûúác lïn ài caånh mûâng, àùåt tay lïn vai em vaâ noái nhoã: "Em cûá bònh tônh, khöng phaãi lo lùæng gò hïët. Caâng lo ngûúâi ta caâng dïî röëi trñ vaâ dïî quïn hïët nhûäng àiïìu mònh vöën thuöåc loâng... ". Anh noái coá vêåy maâ tûå nhiïn Mûâng thêëy vûäng loâng, nhõp tim àêåp bònh thûúâng trúã laåi. Em bêåt lïn thò thêìm nhû möåt lúâi cêìu khêën: "Maå úi, maå dùæt con ài truáng àûúåc con àûúâng con ài tòm thuöëc cho maå trong àïm töëi ni maå úi!" Khöng biïët coá phaãi àïí thûã thaách Mûâng chùng, maâ àïm nay trúâi töëi ghï gúám, tûúãng nhû boáng töëi cuãa möåt ngaân àïm trûúác àûúåc àïm cö àùåc laåi maâ laâm ra boáng töëi àïm nay... Nhûng caâng tiïën sêu vaâo khu vûåc giùåc àoáng, mûâng caâng thêëy vûäng buång hún. Mùæt em nhû möîi luác möåt saáng hún, trñ nhúá em nhû tinh tûúâng hún... Àûúâng phöë úã Huïë àûúåc tröìng nhiïìu phûúång, vöng àöng, muâ u, buát buát. Cêy buát buát coá phêìn ñt hún ba loaåi cêy trïn, nhûng daáng cuãa noá laåi rêët dïî nhêån ra trong àïm töëi. Cao lúán, um tuâm, taán cêy rêët lúán. Da noá khaá nhùén nhuåi. Nïëu khöng nhêån ra bùçng mùæt coá thïí nhêån ra àûúåc bùçng tay. Mûâng thò nhêån ra cêy buát buát bùçng têët caã thên thïí em, tûâ traán, maá, möi, tay, chên àïën àuâi, buång... Àaä bao nhiïu lêìn em öm noá vúái toaân böå gên sûác beá boãng cuãa em, àïí treâo lïn ngoån noá, tòm thuöëc cho meå. Con àûúâng dêîn àïën võ traåi giùåc khaá ngoùæt ngoeáo, rêët nhiïìu ngaä ba, ngaä nùm vaâ cêy buát buát tröìng hai bïn heâ àûúâng coá thûa hún nhûäng àûúâng phöë khaác. Nhûng buâ laåi cêy naâo cuäng rêët lúán, rêët cao. Laá têìm gûãi àêåu trïn ngoån cêy buát buát cao chûâng naâo chûäa bïånh hen suyïîn caâng hay chûâng êëy. Do àoá maâ hêìu nhû têët caã nhûäng cêy buát buát trong khu vûåc naây em àïìu àaä treâo lïn ngoån, ñt nhêët laâ möåt lêìn. Vaâ treâo vúái traái tim àêåp maånh xao xuyïën trong löìng ngûåc vò höìi höåp, hy voång... Rêët nhiïìu göëc cêy àaä thêëm nhûäng gioåt nûúác mùæt noáng höíi cuãa em Nhûäng gioåt nûúác mùæt àau buöìn http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

85

thêët voång. Nhûäng gioåt nûúác mùæt rúát xuöëng trong tiïëng kïu thêìm nûác núã: "Maå úi cêy buát buát ni cao ri maâ cuäng khöng coá laá têìm gûãi... Biïët khi mö cho maå laânh àûúåc bïånh suyïîn maå úi"’. Têët caã nhûäng caái àoá laâm cho daáng dêëp cuãa möîi cêy trong khu vûåc naây ghi hùèn vaâo trñ nhúá em Vaâ àïm nay, nhûäng cêy àoá àûáng sûâng sûäng trong àïm töëi laâm nhûäng coåc tiïu khöíng löì chó àûúâng cho em dêîn trung àöåi Vïå Quöëc Àoaân Caãm tûã mang bom àaánh thùèng vaâo hang öí cuãa boån giùåc nûúác. Anh trung àöåi trûúãng ài sau em caách vaâi bûúác chên Anh chó cêìn nhòn daáng ài cuãa em húi cuái thêëp, reä boáng töëi nhû ngûúâi búi reä nûúác. Thêån troång vûäng vaâng tiïën lïn phña trûúác: anh cuäng biïët laâ em àaä nhêån ra àuáng àûúâng. Àïën nhûäng chöî ngaä nùm, ngaä ba, nhûäng quaäng àûúâng cêy cöëi, cöåt àiïån, xaác xe cöå cuãa giùåc bõ bùæn chaáy lêëp kñn, phaãi ài voâng, em chó dûâng laåi möåt chuát, àêìu ngûúác lïn phña caác ngoån cêy, quan saát, röìi tiïën vaâo löëi ài àaä choån vúái bûúác chên khöng möåt chuát ngêåp ngûâng. Möåt vaâi àõa àiïím têën cöng phña àöng, phña têy Mùåt trêån, tiïëng suáng, bom mòn, lûåu àaån bùæt àêìu röå lïn, möîi luác möåt cùng thùèng. Phaáo hiïåu àoã lûâ nöëi nhau voåt lïn thinh khöng àïën àùåc nhû nhûäng hoân than àoã bùæn voåt ra tûâ möåt caái bïí reân khöíng löì. Nhû möåt àaám chaáy gùåp cún gioá nam, tiïëng suáng têën cöng giùåc lan röång ra rêët nhanh. Chó chöëc laát daä truâm lêëp khùæp caã Mùåt trêån. Chñnh vaâo luác àoá thò Võnh-sûa tûâ dûúái cuöëi haâng quên chaåy vuåt lïn gùåp anh trung àöåi trûúãng, baáo caáo gioång húát haãi: - Baáo caáo anh, Quyânh bõ laåc mêët röìi aå? Trung àöåi trûúãng goåi Mûâng laåi. Anh hoãi Võnh: - Laåc vaâo luác naâo? - Daå chùæc laåc luác phaãi ài voâng traánh con àûúâng bõ cêy cöëi, cöåt àiïån àöí lêëp kñn êëy. Noá ài trûúác em vúái Vïå. Nhûng khöng hiïíu taåi rùng noá cûá ài chêåm laåi, röìi tuåt hùèn àùçng sau, ngûúâi noá cuái lom khom, bûúác thò têëp ta têëp tïính. Em hoãi noá: "Cêåu ài kiïíu chi laå rûáa?" Noá noái:

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

86

- Mònh ài kiïíu ni traánh àaån múái töët. Ài nhû caác cêåu ùn àaån tuåi bùæn tóa coá chêìu’" Luác vûúåt qua khoãi àoaån àûúâng voâng, em nhòn laåi sau thò khöng thêëy noá nûäa. Chùæc noá laåc mêët röìi... gioång Võnh nhû muöën khoác. - Chaâ, löi thöi quaá heâ. Trung àöåi trûúãng chùæc lûúäi noái. - Anh cho em quay trúã laåi tòm. - Võnh noái. - Em súå noá ài lung tung àêm àêìu vö giûäa võ trñ giùåc thò nguy. Quaäng àûúâng voâng núá coá nhiïìu chöî reä ngang reä doåc lùæm. Em coân nhúá àûúâng khöng? - Daå... cuäng húi nhúá thöi... Nhûng rùng cuäng phaãi tòm... Noá nhoã maâ yïëu úát nhêët àöåi em... Ngaây chûa Caách maång, noá ài mö möåt bûúác cuäng ngöìi trïn xe nhaâ. Àûúâng saá trong thaânh phöë hùæn coá thuöåc chuát chi mö anh... - Giúâ quy àõnh têìn cöng àaä sùæp àïën. Khöng thïí chêåm trïî àûúåc Trung àöåi trûúãng àaânh phaãi giaãi quyïët. - Thïë thò em quay laåi tòm baån ài. Tòm ra, hai em dêîn nhau vïì doanh traåi, khöng phaãi quay laåi àêy nûäa nghe. - Daå. Võnh ngêåp ngûâng möåt tñ röìi chaâo anh vaâ chaåy vuåt vïì phña sau. Mûâng àûáng nhû bõ chön chên, miïång haá ra, mùæt múã trên trên nhòn huát theo Võnh. Tim em àau nhoái nhû bêët ngúâ bõ cùæm möåt miïëng maãnh chai. "Chi taåi mònh hïët! uái chao. Em thêìm kïu. Mònh giêëu chuyïån chên hùæn àaåp phaãi maãnh chai, nïn chûâ hùæn múái bõ laåc.. Trung àöåi trûúãng phaãi giuåc àïën lêìn thûá hai em múái nghe ra: - Ài thöi em Sùæp àen giúâ têën cöng röìi! Chûâng hai mûúi phuát sau, Mûâng dûâng laåi úã àêìu möåt ngaä ba. chó tay vïì phña trûúác noái thò thaâo vúái trung àöåi trûúãng: Ngöi nhaâ lêìu thûá hai coá haâng raâo sùæt cao nghïu laâ nhaâ thaáng Lú-bú-rñt àoá anh núâ. Anh cöë múã cùng mêët nhòn theo tay chó cuãa chuá em liïn laåc.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

87

Giûäa tiïëng bom àaån àang nöí rêìm trúâi böën phña xung quanh, ngöi nhaâ naây àùåc biïåt im im hêìu nhû khöng coá ngûúâi úã. Anh húi ngúâ? - Coá chùæc khöng em? - Rùng laåi khöng chùæc? - Mûâng noái gioång quaã quyïët. Nhaâ hùæn coá hai cêy buát buát. Caái cêy coá caânh ngaä ra gêìn haâng raâo sùæt tï, möåt lêìn em treâo lïn suyát nûäa bõ con choá beác giï nhaâ hùæn cùæn chïët. Coân caái cêy moåc chñnh giûäa vûúân ngoån cao quaá caã maái lêìu tï thò em chó daám àûáng ngoaâi àûúâng ngoá vö, rïíu nûúác miïëng maâ theâm. Baác Huâng xoám em noái trong tuåi Têy úã Huïë mònh, thùçng Lúbú-rñt laâ dûä nhêët. Ài qua àêy em ngoá thêëy hùæn luön. Mùåt hùæn rêu moåc nhiïìu nhû rïî beâo. Hùæn huát caái öëng àiïëu daâi nhû caái cêy àaánh khùng, tay dùæt choá beác giï. Hùæn hay suyåt choá cùæn ngûúâi lùæm. Tuåi em hïî ài qua nhaâ hùæn laâ àua nhau reáo thêåt to: "Thùçng Lú-bú-rñt ùn mñt chêëm àûúâng àen, ùn gheân chêëm vúái muäi, ùn cuãi chêëm vúái than, ùn vaâng chêëm vúái cûát". Röìi vuâng chaåy cho thêåt nhanh. Hùæn maâ toám àûúåc thò chïët. Khöng möåt lúâi chó dêîn trinh saát naâo maâ trung àöåi trûúãng thêëy tin chùæc hún lúâi chó dêîn cuãa Mûâng. Sau khi quan saát kyä toaân böå ngöi nhaâ, anh àaä hiïíu ra: boån giùåc quyã quyïåt, khöng àöång tônh laâ àïí giûä bñ mêåt núi cú quan chó huy quan troång cuãa chuáng àoáng. Anh noái vúái Mûâng: - Nhiïåm vuå dêîn àûúâng cuãa em àïën àêy coi nhû hoaân thaânh. Bêy giúâ em phaãi quay ngay laåi phña sau àïí tòm Quyânh vaâ Võnh. Anh lo chuáng noá laåc lùæm. Vïå seä úã laåi vúái trung àöåi laâm nhiïåm vuå trinh saát hïn laåc. Anh ngoùæc tay ra hiïåu. Caã trung àöåi àang daân haâng ngang phña sau, lêåp tûác nùçm raåp xuöëng, bñ mêåt, thêån troång boâ lïn tiïëp cêån ngöi lêìu võ trñ giùåc. Mûâng theâm àûúåc úã laåi tham dûå trêån àaánh lùæm. Nhûng nghô àïën baån, em lao nhanh vïì phña sau reä boáng töëi daây àùåc nhû ngûúâi búi reä nûúác...

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

88

7

Àaä haâng chuåc lêìn Quyânh súâ soaång tòm baám vaâo nhûäng buåi coã moåc nham nhúã quanh thaânh höë cöë hïët sûác àïí trûúân lïn Nhûng lêìn naâo cuäng chó múái nhñch lïn àûúåc möåt chuát, em laåi bõ rúi tuåt trúã laåi xuöëng àaáy höë. Hai baân tay em cêìm chùåt hai tuám coã bõ nhöí ra khoãi thaânh höë. Caái höë heåp nhûng khaá sêu, thaânh höë gêìn nhû döëc àûáng, àêët seát thêëm nûúác mûa, trún nhû böi múä. Em àaä súâ soaång quanh thaânh höë rêët. kyä Khöng coá möåt chöî hoäm naâo khaã dô coá thïí baám chên maâ trûúân lïn. Laåi thïm caái chên àau noá phaãn em... Quyânh bõ laåc àún võ khöng phaãi úã chöî quaäng àûúâng voâng nhû Võnh-sûa àoaán, maâ laåc gêìn caái ngaä ba caách àoá chûâng dùm trùm thûúác. Möåt caách ngêy thú. em tûúãng rùçng quêën caã möåt caái aáo daå mïìm vaâo chên nhû thïë thò vïët thûúng seä khöng coân àau nûäa, coá thïí theo kõp caác anh Caãm tûã, cuâng vúái caác baån, ài àaánh nhaâ thùçng Lú-bú-rñt. Em laåi coân quaá tin tûúãng caái thûá thuöëc dêëu thêìn hiïåu cuãa Mûâng, "thûá thuöëc dêëu cuãa nhûäng tay ùn tröåm taâi danh", rõt vaâo laâ vïët thûúng haân miïång... Nhûng em àaä lêìm. Múái ài theo àún võ àûúåc vaâi trùm bûúác, baân chên em àaä trúã laåi nhûác buöët ghï gúám. Nhêët laâ khi dêîm phaãi caånh möåt viïn gaåch vúä hoân àaá hoùåc caânh cêy. Vïët thûúng àau nhoái àïën têån oác. Em coá caãm giaác maáu laåi bêåt ra. nong noáng. ûún ûúát, dinh dñnh dûúái gan baân chên Em cöë cùæn chùåt hai haâm rùng àïí khoãi bêåt tiïëng rïn Em cöë múã cùng mùæt àïí traánh dêîm phaãi nhûäng vêåt cûáng Nhûng khöng hiïíu sao cûá caâng cöë traánh laåi caâng dêîm phaãi gaåch vúä, àaá, caânh cêy, maãnh sùæt, nhû cuâng huâa nhau àêm caái caånh sùæc nhoån nhêët cuãa chuáng vaâo àuáng giûäa vïët thûúng. Mêëy lúáp daå aáo sú mi boåc chên cuäng coá veã coi chùèng muâi meä gò. "Àûúåc, maây àaä muöën buöåc muöën bùng, chuáng öng caâng àêm cho maây biïët tay’" Chuáng nhû gêìm gheâ noái vúái em vêåy. Em àau àïën múâ caã mùæt. Em cöë ài thêåt thùèng khöng cho caác baån biïët laâ mònh àau, nhûng ngûúâi em cûá co ruám laåi, vaâ ài lïåch hùèn vïì möåt bïn. Caâng ài, vïët thûúng caâng buöët nhoái. Em tuåt dêìn phña sau caác baån. http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

89

Caái aáo sú mi sùæp tuöåt hùèn, keáo lï vûúáng vñu dûúái chên. Khöng thïí gùæng gûúång thïm àûúåc nûäa, em phaãi ngöìi thuåp xuöëng buöåc laåi. Buöåc xong àûáng lïn em khöng coân thêëy caác baån úã trûúác mùåt nûäa. Em chaåy vöåi lïn, gùåp phaãi möåt ngaä ba. Em muöën goåi nhûng súå laâm löå bñ mêåt trêån àaánh. Maâ em êëy aâ! Chïët thò thöi chûá àúâi naâo chõu àïí mang tiïëng trêån àaánh vò mònh maâ thêët baåi Àaáng leä phaãi ài vïì löëi traái thò em chaåy bûâa sang löëi phaãi. Vaâ em bùæt àêìu laåc tûâ àoá. Chaåy khoaãng vaâi trùm thûúác em bûúác tuåt xuöëng möåt caái höë khaá sêu nùçm giûäa löëi ài Trúâi töëi quaá nïn em khöng nhòn thêëy. Àaáy höë loäng boäng buân vaâ nûúác. Àêìu em àêåp maånh vaâo thaânh höë. Em tûúãng chïët ngêët vò àau. Nhûng em gûúång dêåy àûúåc. Em moâ mêîm cöë hïët sûác tòm caách trûúân ra khoãi höë, nhûng vö ñch. Haâng chuåc lêìn trûúân lïn tuåt xuöëng laâm cho em kiïåt sûác. Vïët thûúng dêìm lêu trong buân loãng caâng xoát buöët dûä döåi. Hai chên em tûå nhiïn run lêíy bêíy nhû lïn cún àöång kinh, khöng coân sûác àïí àûáng vûäng, em ngöìi phïåt xuöëng àaáy höë. buân vaâ nûúác ngêåp àïën thùæt lûng. Tiïëng suáng giùåc böîng nhû möåt àaân choá ngao hung túån bêët thêìn tûâ trong boáng töëi chöìm ra suãa cùæn àiïn cuöìng caã böën phña quanh em, tiïëng àaån rñt rêët gêìn, nghe àêu nhû ngay trïn miïång höë. Kiïåt sûác, àau àúán, tuyïåt voång, lo súå vaâ laånh àïën thêëu gan ruöåt... caã ngûúâi em dûång hïët gai öëc... àêìu em choaáng vaáng hai thaái dûúng àau buöët, nhû coá ai duâng möåt vêåt gò àoá rêët cûáng siïët chùåt... Vaâ em ngêët ài. Em böîng thêëy mònh àang ngöìi úã nhaâ. trïn caái àön cao bùçng göî trùæc chaåm tröí, vúái chiïëc àïåm nhung maâu àoã choái. Trûúác mùåt em laâ chiïëc àaân dûúng cêìm thên thuöåc, mùåt göî coá vaâi vïët xûúác, nhûng tiïëng hay vö cuâng. Trïn thaânh khung cûãa söí caånh cêy àaân cêy höìng nhung trong chiïëc chêåu sûá nûúác men xanh ngúâi. khoe vúái em mêëy böng haâm tiïëu, bïn cûãa söí, con söng Hûúng nhû maâu men chêåu sûá, luác êín luác hiïån, sau nhûäng voâm cêy xanh àêåm xa xa... Em maãi mï daåo àaân, baãn Doâng söng Àa-nuyáp xanh. Em àaân vaâ em mú... Bao giúâ mònh thêåt gioãi nhaåc, mònh cuäng seä viïët möåt baãn nhaåc hay khöng keám gò baãn Doâng söng àa-nuyáp xanh, taã con söng Hûúng... Têët caã nhûäng ngûúâi chúi àaân trïn thïë giúái àïìu thñch chúi baãn nhaåc söng Hûúng xanh cuãa mònh. Ai àaä nghe baãn nhaåc cuäng ao ûúác àûúåc àïën thaám con söng Hûúng... http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

90

Muå phuâ thuyã mùåt muäi dïî súå gúám ghiïëc trong têåp truyïån cöí tñch tiïëng Phaáp vaâ chõ Trang em àang àoåc dúã àïí trïn mùåt àaân, böîng cûåa quêåy röìi bûúác ra khoãi tranh veä. Muå cêìm gêåy thêìn phang rêët maånh xuöëng àêìu em... Em böîng hoaá thaânh möåt con nhaái xanh beá nhoã. Muå àõnh phang nûäa nhûng em àaä voåt àûúåc qua cûãa söí... Em bõ rúi toäm xuöëng caái höë rêët sêu loäng boäng buân nûúác. Möåt boån con Têy rêët àöng khöng biïët tûâ àêu keáo àen vêy quanh miïång höë. Trong tay àûáa naâo cuäng cêìm gaåch vúä, àaá, suáng cao su... Chuáng nhòn em, nhûäng cùåp mùæt vaâng nhû mùæt rùæn. Chuáng hoâ nhau nhùæm em neám túái têëp àaá, gaåch, nhûäng thanh göî nhoån, bùæn suáng cao su... Dûúái loâng höë heåp em cöë hïët sûác nhaãy traánh trong möåt niïìm uêët ûác, kinh khiïëp khön cuâng. Nhûäng hoân àaá, hoân gaåch caånh sùæc nham nhúã bay saát saåt qua ngûúâi em, laâm bùæn toeá buân nûúác, phuã kñn tûâ àêìu àïën chên em... öi, caãnh tûúång haäi huâng naây sao maâ giöëng hïåt caái lêìn em nhòn thêëy úã gêìn höì Tônh Têm. Höìi êëy em coân nhoã tñ chûa ài hoåc. Chõ Trang vaâ em ngöìi xe tay nhaâ, vaâo daåo höì Tônh Têm. Hai chõ em xuöëng xe, chõ dùæt tay tha thêín quanh höì. Em chúåt nhòn thêëy phña trûúác coá möåt àaám con nñt rêët àöng àang reo cûúâi, vöî tay, bu quanh miïång möåt caái höë caånh lïì àûúâng. Toâ moâ, em gúä tay chõ ra, chaåy àïën xem chuáng laâm gò maâ vui thïë. Chuáng thi nhau caåy gaåch bïn lïì àûúâng neám túái têëp xuöëng àaáy höë. Dûúái àaáy höë möåt con nhaái xanh àang nhaãy tröën cuöëng cuöìng. Con nhaái töåi nghiïåp huåp lùån sêu xuöëng lúáp nûúác àuåc ngêìu, nhûng ngaåt thúã quaá noá laåi nöíi àêìu lïn Vaâ trêån mûa àaá gaåch laåi túái têëp rúi xuöëng quanh mònh noá. Cùåp mùæt con nhaái xanh vöën àaä löìi laåi caâng thïm löìi ra vò khiïëp súå vaâ nhû àang ngûúác nhòn em van laåy cêìu cûáu, öi caái nhòn cuãa noá nhû xuyïn suöët traái tim em. Em lùæp bùæp kïu to: "Àûâng neám noá maâ töåi nghiïåp! Àûâng neám noá maâ töåi!". Nhûng tiïëng kïu xin cuãa em laåi caâng laâm cho boån treã thñch thuá hún. Chuáng caâng neám hùng hún Vaâ möåt àûáa, thùçng lúán nhêët boån, àaä neám möåt hoân gaåch vúâ truáng giûäa lûng con nhaái. Con nhaái kïu lïn möåt tiïëng thaãm thûúng, xeá ruöåt. Böën chên con nhaái giêåt giêåt röìi nöíi bïình lïn mùåt nûúác àuåc ngêìu, phúi caái buång trùæng bïåch. Böën chên noá thöi giêåt, duöîi thùèng àúâ. Vaâ cùåp mùæt thao laáo cuãa noá vêîn àang nhòn em nhû noá chûa chïët. Em ruâng mònh vaâ bêåt oaâ khoác nûác núã. Vaâ thêåt bêët ngúâ, em http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

91

xöng aâo àïën trûúác mùåt caái thùçng vûâa neám chïët con nhaái. Noá lúán nhêët boån. Em àûáng múái chó àïën ngûåc. Em chuåp lêëy baân tay vûâa neám àaá cuãa hùæn, cùæn thêåt maånh vúái têët caã sûå hung dûä cuãa möåt con soái con bõ ngûúâi ta giêîm phaãi àuöi. Mùåc dêìu noá khoeã gêëp ba em, nhûng bõ têën cöng bêët thònh lònh noá phaãi kïu, nhaãy luâi trúã laåi nhû muöën boã chaåy. Baân tay bõ cùæn khùæc nhûäng dêëu rùng rûúám maáu. Khi àaä hoaân höìn, noá liïìn nhaâo túái àõnh àaánh em àïí traã thuâ, nhûng may mùæn vûâa luác àoá chõ em vaâ ngûúâi keáo xe kõp chaåy àïën... Caãnh tûúång höm àoá àaä gêy möåt vïët boãng rêët sêu trong trñ nhúá cuãa em. Tuy chuyïån xaãy ra tûâ ngaây em coân beá tñ, nhûng möîi lêìn bêët chúåt nhúá laåi, hai mùæt em laåi cay xeâ, rúám lïå... Trûúác ngaây vaâo Vïå Quöëc Àoaân em coá saáng taác möåt baãn nhaåc ngùæn böën cêu nhan àïì: "Caái chïët cuãa con nhaái xanh nhoã beá". Nhiïìu lêìn em ngöìi möåt mònh àaân laåi baãn nhaåc saáng taác àêìu tay cuãa mònh vûâa daåo àaân vûâa khoác nûác núã. êm nhaåc àaä laâm cho caái chïët cuãa con nhaái töåi nghiïåp hún, nhûác nhöëi hún, bi thûúng hún. Vaâ luác naây, cuäng chñnh caái thùçng lúán nhêët boån êëy, nêåy caã taãng àaá laát àûúâng rêët lúán, nêng lïn bùçng caã hai tay, neám truáng baân chên traái cuãa em vúái möåt tiïëng nöí dûä döåi laâm chao àaão thaânh phöë. Em kïu theát kinh hoaâng vaâ bûâng tónh cún aác möång. Xung quanh em tiïëng nöí ran ran. Chöëc chöëc laåi buâng lïn möåt tiïëng nöí rêët lúán laâm mùåt àêët chuyïín rung nhû tiïëng phaáo àuâng giûäa traâng phaáo cöëi, tiïëng nöí cuãa bom, mòn ba caâng, àaåi baác. Chñnh laâ tiïëng nöí em nghe thêëy trong mú Mùåt trêån àang vaâo giúâ cao àiïím têën cöng. Ngöìi dêìm lêu trong buân vaâ nûúác em thêëm laånh thêëu xûúng. Em cöë dûúái ngûúâi àõnh àûáng lïn nhûng hai cùèng chên em khöng laâm sao nhuác nhñch nöíi nhû àaä bõ baåi liïåt Sau nhiïìu lêìn gùæng hïët sûác nhûng àïìu vö hiïåu. Möåt nöîi hoaãng súå, kinh khiïëp chûa tûâng thêëy xêm chiïëm traái tim nhoã beá cuãa em Em bêåt khoác to thaânh tiïëng.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

92

8

Quyânh úi! Quyânh! Quyânh úi! Quyânh! Tiïëng ai goåi tïn em àöåt ngöåt cêët lïn giûäa tiïëng suáng dêåy trúâi. Em khöng coân tin vaâo tai mònh nûäa. Em ngúå quaá, chùæc laâ mònh tûúãng tûúång ra àêëy thöi. Nhûng tiïëng goåi möîi luác möåt vang to gêìn hún, nhû muöën aát caã tiïëng suáng. Luác naây thò em khöng thïí nhêìm àûúåc nûäa. Vaâ em coân nhêån àûúåc ra tiïëng cuãa Mûâng. Em mûâng àïën ngheån thúã. ÀOÁ laâ nöîi mûâng cuãa ngûúâi chùæc chùæn laâ mònh seä bõ chïët chòm böîng hai chên chaåm àïën àêët cûáng. Caã àúâi em, em chûa bao giúâ nghe ai goåi tïn mònh thên thiïët àïën thïë, caãm àöång àïën thïë, kïí caã cha em, meå em, hai chõ ruöåt cuãa em. Em ngûãa cöí lïn, thu hïët bao nhiïu húi sûác coân laåi kïu to: - Úi ÚÚ ii úi! Quyânh àêy, Mûâng ú..i... úi! Tiïëng goåi, tiïëng àaáp tan ài giûäa tiïëng suáng trêån vaâ àïm töëi daây àùåc. Em böîng nghe tiïëng Mûâng hoãi ngay trïn miïång höë: - Quyânh úi, Quyânh úã mö àoá? - Mònh úã dûúái höë ni. Mònh bõ böí rúát xuöëng höë. - Coá sêu lùæm khöng? - Khöng sêu lùæm. - Khöng leo lïn àûúåc aâ? - Hai chên mònh bõ queâ röìi... Maâ höë trún lùæm. Mònh khöng àûáng dêåy àûúåc... - Quyânh traã lúâi qua tiïëng khoác thuát thñt. - Chûâ laâm rùng heâ... Àïí mònh tuåt xuöëng àûa cêåu lïn nghe. Dûúái àoá coá maãnh chai coåc nhoån chi khöng? - Khöng, chó coá nûúác xùæp xùæp vúái buân thöi. Huyåch! Mûâng tuåt tûâ trïn miïång höë xuöëng, àûáng ngay trûúác mùåt Quyânh. Àaáy höë heåp, mùåt hay em nhû gêìn saát vaâo nhau maâ khöng nhòn roä nhau. Phña trïn àaä töëi, àaáy höë caâng töëi hún.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

93

- May quaá, - tiïëng Mûâng höín hïín, - nhaãy xuöëng mònh chó lo àaåp phaãi baân chên àau cuãa cêåu. Mûâng ngöìi thuåp xuöëng. Hai em öm chùåt lêëy nhau trong voâng tay, vaâ cuâng khoác. Caã hai cuâng caãm thêëy nûúác mùæt cuãa baån êëm noáng trïn maá mònh. Quyânh hön baån, nöìng naân tròu mïën, caãm kñch: - Khöng coá cêåu thò chùæc mònh chïët luön dûúái höë ni... - Mònh àaä àõnh tòm thïm möåt luác nûäa maâ khöng thêëy, mònh seä nuáp vö möåt chöî mö àoá, chúâ àïën saáng mai tòm thò rùng cuäng thêëy. - Chöî ni laâ khu vûåc giùåc, ài tòm mònh ban ngaây tuåi giùåc ngoá thêëy, hùæn bùæn chïët. - Chïët thò chïët, súå coác chi! Mònh chên laânh tuåi hùæn coá bùæn, mònh coân chaåy coân nuáp àûúåc. Quyânh chên àau, chaåy nuáp laâm rùng àûúåc, phaãi chõu ngöìi maâ hûáng àaån. Nghô rûáa laâ mònh khöng coân thêëy súå chi nûäa hïët. Tiïëng suáng têën cöng khùæp Mùåt trêån lùæng dõu dêìn. Àiïìu àoá baáo hiïåu àïm àaä chuyïín saáng. mûâng liïìn xöëc naách baån, nêng baån àûáng lïn. Coá baån giuáp, sau möåt luác gùæng gûúång, Quyânh àaä àûáng dêåy àûúåc. - UÁi chao, rûáa maâ mònh cûá tûúãng hai chên mònh bõ baåi röìi. Chûâ laâm rùng maâ lïn àûúåc heâ. Chên mònh àau quaá nhêëc khöng nöíi... Mûâng súâ soaång quanh thaânh höë. HöëË trún nhùén, khöng coá qua möåt löî hoäm naâo coá thïí àùåt chên baám tay maâ treo lïn. Mûâng böëi röëi. Chaâ, treâo lïn àûúåc caái höë ni ngoá böå coân khoá hún caâ treâo lïn mêëy cêy buát buát to nhêët úã phña bïn trïn bïën àoâ Trûúâng Suáng. Chúåt Mûâng reo kheä: - A, nghô ra àûúåc caách röìi! Chûâ cêåu xoay ngûúâi laåi, aáp saát ngûåc vö thaânh höë, cöë àûáng cho vûäng nghe. Quyânh nghe theo baån nhûng chûa hiïíu baån àõnh laâm gò. Mûâng quyâ thuåp xuöëng dûúái chên baån, ngêm nûãa ngûúâi trong buân vaâ nûúác thoâ tay nùæm cöí chên phaãi cuãa baån, hoãi: - Chên ni laâ chên laânh phaãi khöng? http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

94

Em nêng baân chên baån àùåt lïn vai mònh. Nûúác vaâ buân úã baân chên Quyânh chaãy roâng roâng tûâ vai xuöëng àïën thùæt lûng em. Em noái: - Quyânh gùæng àûáng cho vûäng nghe. - Em laåi nheå nhaâng cêìm lêëy baân chên àau cuãa baån ngêåp sêu trong buân, giuáp baån àùåt tiïëp lïn vai traái mònh... Quyânh run rêíy àûáng hai chên lïn vai baån. Mûâng noái: - Chûâ mònh àûáng thùèng lïn, Quyânh phaãi dûåa saát vö thaânh höë cho khoãi böí nghe. Khi mö tay Quyânh baám àûúåc miïång höë röìi thò cöë baám cho chùæc maâ trûúân lïn nghe. Mûâng cuái àêìu, tò traán vaâo vaách höë trún ûúát nhû con boâ sùæp lao vaâo trêån choåi, hai caánh tay em giang röång baám vaâo thaânh höë, röìi gùæng hïët sûác tûâ tûâ àûáng thùèng lïn, nêng caã ngûúâi baån trïn àöi vai beá nhoã cuãa em, àûa baån nhñch dêìn lïn phña miïång höë, mêëy lêìn hai chên em muöën quyå xuöëng vò sûác nùång trïn vai, nhûng em cöë nghiïën chùåt rùng àïí àûáng vûäng. Ngûåc em tûác ran muöën àûát húi vò gùæng quaá sûác. Cûá thïë naây chõu thïm mêëy giêy nûäa em quyå mêët... Nhûng tiïëng Quyânh höín hïín reo trïn àêìu em: - Àïën miïång höë röìi. - Baám cho chùæc nghe - Mûâng noái qua tiïëng thúã àûát quaäng: Gùæng trûúân lïn àûâng àïí tuöåt xuöëng nghe. ÛÂ - Ngûåc Quyânh àaä nùçm vùæt àûúåc lïn miïång höë. Mûâng nùæm hai cöí chên baån, nhoán chên, chúám ngûúâi àun lïn giuáp baån trûúân ra khoãi höë. Tiïëng thúã cuãa hai em ò aåch, nùång nïì. - Lïn àûúåc röìi! - Tiïëng Quyânh mûâng rúä. - Chûâ Mûâng laâm rùng lïn àûúåc? - Quyânh súâ quanh tòm caái chi nhoån àaâo àûúåc àêët thò neám xuöëng àêy cho mònh. - Tiïëng Mûâng noái vúái lïn. Quyânh boâ böën chên súâ soaång mùåt àêët. Em nhùåt àûúåc möåt maãnh thên cêy bõ àaån àaåi baác giùåc bùæn toaác, coá àêìu nhoån. Em boâ àïën buåm miïång höë: - Àêy röìi, mònh thaã xuöëng nghe. http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

95

Vúái maãnh thên cêy Quyânh thaã xuöëng, Mûâng súâ soaång khoeát vaâo höë nhûäng löî nhoã laâm bêåc àùåt chên. Vaâ chó möåt loaáng em àaä treâo khoãi miïång höë. Hai em öm chêìm lêëy nhau, nùçm daâi trïn mùåt àêët. Thùæng lúåi laâm cho hai em quïn hïët nhoåc mïåt, hiïím nguy, cuâng ruác rñch cûúâi. Khùæp mùåt trêån luác naây àaä gêìn im haân tiïëng suáng. Hai em cûá öm nhau nhû vêåy nùçm im höìi lêu trïn mùåt àêët löín nhöín gaåch àaá, caånh cêy, höë àaån, maãnh vuån sùæt theáp... Caã hai aáo quêìn ûúát suäng, leáp nheáp buân. Mûâng chúåt vuâng ngay dêåy, noái: - Nùçm thïm chuát nûäa e nguã quïn mêët thöi Quyânh aå. Cêåu Võnh ài tòm Quyânh trûúác mònh rêët lêu maâ khöng thêëy tùm húi cêåu ta mö caã. Khöng biïët cêåu ta coá tòm àûúåc àûúâng maâ vïì àún võ khöng. Mònh lo lùæm... Àûúâng saá trong khu vûåc ni cêåu ta mö coá thuöåc. - Hay cêåu cûá àïí mònh ngöìi àêy chúâ. Cêåu ài tòm Võnh-sûa laåi möåt lêìn nûäa, lúä may ra gùåp. - Chên cêåu àau rûáa maâ coân chúâ thò ra rùng àûúåc khoãi khu vûåc ni trûúác luác trúâi saáng? Chûá cêåu àïí mònh dòu ra àaä. Vïì àún võ maâ khöng thêëy Võnh-sûa, mònh seä xin àaåi àöåi trûúãng löån trúã vö tòm. Mûâng xöëc naách baån àûáng lïn. Em àõnh dòu baån ài. Nhûng múái bûúác àûúåc mêëy bûúác, Quyânh kïu öëi àau àúán, ngaä lùn xuöëng àêët. Em noái gêìn nhû khoác: - Mònh khöng ài àûúåc mö Mûâng aå. Chên mònh àau lùæm... Hay cûá àïí mònh úã laåi àêy Mûâng ra trûúác ài. Chûá chúâ nhau, trúâi saáng tuåi giùåc noá thêëy thò chïët caã hai. Mûâng kïu to giêån döîi: - Cêåu noái chi laå rûáa! Àúâi mö mònh laåi chõu boã cêåu úã àêy cho tuåi giùåc hùæn bùæn chïët? Thöi ài cêåu, àûâng noái bêåy baå nûäa. Mûâng cuái xuöëng chòa lûng ra trûúác mùåt ban: - Öm cöí mònh, mònh coäng ài. Cêåu tûúãng cêåu to beáo lùæm mònh khöng coäng nöíi aâ? Àïí mònh phi nhû ngûåa cho cêåu coi! Luác àoá cêåu cêëm kïu: chaåy mau quaá choáng mùåt nghe!

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

96

Nhûng Mûâng khöng nhûäng khöng phi àûúåc nhû ngûåa cho Quyânh choáng mùåt, maâ ài coân chêåm hún ruâa. Coäng baån trïn lûng, em bûúác nhûäng bûúác lùåc leâ xiïu veåo. Ài àûúåc mêëy chuåc thûúác em àaä thúã döëc, hai àêìu göëi run lêíy bêíy chó chûåc khuyåu xuöëng. Em phaãi àùåt baån xuöëng, dûâng laåi nghó. Nghó àúä mïåt, em laåi coäng... Vúái gioång thïìu thaâo vò buåt húi, em cöë noái vui cho yïn loâng baån: . - Súå chên cêåu àau töåi chûá khöng thò mònh phi nûúác àaåi cho cêåu choáng mùåt chúi. Cûá thïë, em tha àûúåc baån ra khoãi khu vûåc giùåc thò trúâi vûâa hûãng saáng.

9

Àaä hún möåt tiïëng àöìng höì, Võnh-sûa lùån löåi, moâ mêîm trong khu vûåc giùåc àoáng tòm baån bõ laåc. Trúâi töëi quaá, caách ba bûúác laâ khöng nom thêëy gò, nhûng em khöng daám goåi to. Em súå boån giùåc nuáp àêu àoá nghe tiïëng. Em kheä huyát saáo röìi giaã tiïëng cuá kïu (aám hiïåu cuãa töí àaä àûúåc quy àõnh trûúác, luác cêìn tòm nhau). Khöng coá tiïëng traã lúâi Em laåi tiïëp tuåc doâ dêîm tòm kiïëm. Coá luác em nghe vùèng nhû coá tiïëng Quyânh goåi em àêu àoá. Em nhùæm tòm àïën. Em chui bûâa qua nhûäng löî tûúâng àuåc thuãng, treâo bûâa qua nhûäng àöëng nhaâ cûãa àöí naát lúãm chúãm sùæt, göî, gaåch, àaá, taãng bï töng... Mêëy lêìn em suyát bûúác huåt xuöëng nhûäng miïång giïëng nùçm lêëp dûúái nhûäng caânh cêy gêîy naát. Em vêëp ngaä liïn tiïëp, coá khi löån nhaâo mêëy voâng, nhûng chó daám nhùn nhoá xuyát xoa khe kheä. Em ngöìi phõch xuöëng àêët thúã döëc, ûáa nûúác mùæt vò cûåc quaá. Xung quanh chuöåt chaåy huyânh huyåch nhû ngûúâi. Möåt muâi thöëi khùèm àïën lúåm mûãa - coá leä laâ muái xaác chïët - xöåc vaâo muäi em. Em thêëy súå àïën dûång caã toác gaáy. Mêëy lêìn em muöën tòm àûúâng quay trúã vïì nhûng nghô àïën nhiïåm vuå töí trûúãng, nhúá àïën cêu noái cuãa töí trûúãng trong buöíi hoåp àöåi: "Boã baån luác lêm naån laâ àiïìu xêëu xa töìi http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

97

tïå nhêët àöëi vúái ngûúâi chiïën sô". Àang ngöìi em àûáng bêåt ngay dêåy chuâi nhanh nûúác mùæt, tiïëp tuåc lùån löåi ài tòm baån. Em böîng giêåt bùæn ngûúâi. AÁnh chúáp lûãa nhoang nhoaáng vaâ tiïëng suáng giùåc nöí toang toaác ngay trïn àêìu em. Caã mùåt trêån, tiïëng nöí vang dêåy caã böën phña khöng coân phên biïåt hûúáng naâo vaâo hûúáng naâo. Em neáp mònh sau möåt göëc cêy to àïí traánh àaån. Àûáng úã àoá khoaãng möåt tiïëng àöìng höì, khi tiïëng suáng böën phña àaä ïm ïm em laåi doâ dêîm tòm löëi ài trong caái biïín boáng töëi àêìy hoång suáng giùåc. Nhûng em àaä hoaân toaân mêët phûúng hûúáng. Boáng töëi luác naây caâng dêìy àùåc hún, tûúãng lêëy àuäa maâ quêëy àûúåc nhû quêëy baánh àuác. Àêët trúâi, àõa hònh. àõa vêåt chung quanh hoaâ thaânh möåt khöëi àen àùåc. Mïåt quaá, laåi laånh nûäa, bêëy giúâ em múái nhêån ra aáo quêìn mònh ûúát suäng nûúác. Trúâi àöí mûa möîi luác thïm nùång haåt. Àang doâ dêîm ài, em chúåt vêëp phaãi thïìm möåt ngöi nhaâ coá haâng hiïn vúái cöåt truå rêët cao. Treâo lïn nùm bêåc thïìm xi mùng xêy hònh caánh cung, em ngöìi phõch xuöëng nïìn àaá hoa laånh ûúát, dûåa lûng vaâo möåt cöåt truå... Bao nhiïu cêu chuyïån em nghe àûúåc vïì caác anh lúán bõ thûúng, bõ laåc, phaãi nùçm laåi trong khu vûåc giùåc, luác naây hiïån ra döìn dêåp trong ta nhúá em... Boån giùåc phaát hiïån àûúåc caác anh, chuáng àaä giïët caác anh hïët sûác daä man. Chùåt àêìu, cùæt cöí, lûúäi lï xuyïn naát ngûåc... Em thêëy úán laånh ruâng mònh, caâng noáng ruöåt lo lùæng cho baån. "Chûa chûâng luác ni Quyânh àang bõ thûúng nùçm cheâo queo úã möåt goác nhaâ àöí naát naâo àoá... Chuöåt boâ caã lïn ngûúâi lïn mùåt... ". Em buöìn rêìu nghô vêåy vaâ nûúác mùæt lêm rêm trïn hai goâ maá. Cún buöìn nguã àöåt ngöåt êåp àïën, em cöë hïët sûác chöëng choåi... Trong traång thaái nûãa mú nûãa thûác, chúåt em ngûãi thêëy quanh àêu àêy coá muâi eát xùng nöìng nùåc, vaâ caã nhûäng muâi gò khen kheát, hùng hùæc rêët laå... Em chûa kõp hiïíu ra muâi gò àaä nguã thiïëp ài. Em cûá ngöìi dûåa cöåt nhû vêåy maâ nguã. Tûúãng chûâng lûãa àaån coá nöí ngay bïn tai cuäng hay biïët. Võnh giêåt bùæn ngûúâi tónh dêåy nhû coá ai dñ lûãa vaâo gan baân chên. Trúâi àaä saáng trûng. Coá tiïëng noái xò xöì laå tai vùèng àïën rêët gêìn, nghe nhû úã ngay trïn àêìu. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

98

"Chïët cha röìi?" Em buöåt miïång kheä kïu, trûúân mònh rêët nhanh, neáp ra phña sau caái chên cöåt bï töng. Em duåi mùæt nhòn kyä chung quanh thêëy mònh àang úã dûúái maái hiïn möåt toaâ nhaâ lúán coá nhiïìu têìng. Xung quanh laâ vûúân cêy rêåm raåp. Thêëp thoaáng sau nhûäng taán cêy laâ nhûäng ngöi nhaâ hai ba têìng, caác cûãa söí àïìu chêët kñn bao caát Nhûäng ngöi lêìu võ trñ giùåc. Tiïëng xò xöì laå tai vûâa röìi chùæc laâ vùèng àïën tûâ nhûäng ngöi lêìu hung hiïím kia. Em àïí yá vïì phña tay traái coá möåt daäy tûúâng rêët cao nùçm gêìn kïì saát tûúâng höìi ngöi nhaâ em àang nuáp. Bïn trïn daäy tûúâng coá haâng coåc sùæt nghiïng nghiïng, chùng dêy theáp gai. Phña bïn kia àûúâng chúåt voång sang tiïëng ö tö nöí maáy. Tiïëng sùæt theáp va chaåm, tiïëng ngûúâi xò xöì goåi nhau "Àuáng laâ tuåi giùåc rêët àöng úã bïn àoá!" Võnh cöë cuái thêëp ngûúâi hún. mùæt khöng rúâi khoãi hûúáng bûác tûúâng. Nhû möåt ngûúâi ài cêu bêët ngúâ nhòn thêëy àaân caá, yá thûác cuãa ngûúâi chiïën sô trinh saát luác bêët ngúâ phaát hiïån ra keã àõch, tröîi dêåy trong em maånh meä àïën nöîi laâm em quïn phùæt moåi súå haäi lo lùæng cuãa hoaân caãnh mònh hiïån nay. "Phaãi àiïìu tra coi tuåi muäi loä àang laâm caái chi bïn àoá múái àûúåc". Em tûå ra lïånh cho mònh nhû vêåy vaâ lêåp tûác haânh àöång. Rúâi chöî nuáp, em boâ men theo bûác tûúâng, àïën phña súåi dêy caáp thu löi. Em baám vaâo súåi dêy caáp, thêån troång leo lïn. Em cuäng laâ möåt tay leo treâo gioãi cuãa àöåi. Thoùæt möåt caái, em àaä treâo àûúåc àïën têìng gaác hai ngöi nhaâ. Àûáng cao hún bûác tûúâng chùng dêy theáp gai, em àûa mùæt nhòn sang möåt khu nhaâ kho lúán möåt têìng, maái lúåp tön, chêët àêìy nhûäng khuy xùng, nhûäng hoâm àaån lúán nhoã.. Haâng chuåc chiïëc ö tö vêåt taãi àang ruâ ruâ nöí maáy. Boån giùåc löë nhöë ài laåi trûúác sên kho. Têy trùæng coá, Têy àen, Viïåt gian coá... Súå àûáng cheo leo úã àêy lêu, boån giùåc bïn àïí yá nhòn thêëy, em baám theo súåi dêy thu löi treâo tuöët lïn têìng gaác tû ngöi lêìu. Möåt caánh cûãa chúáp sún xanh múã röång, caách em chuâng möåt vúái tay. Em nhoaâi ngûúâi baám àûúåc vaâo caánh cûãa. Baám chùæc röìi, em àaåp maånh chên vaâo súåi dêy caáp thu löi. Caánh cûãa chúáp mang theo em aáp saát vaâo bêåu cûãa söí. Caãnh tûúång naây giöëng hïåt troâ em mï chúi http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

99

ngaây coân nhoã... Caách nhaâ baác em hai àûúâng kiïåt, laâ nhaâ laäo bang taá nöíi tiïëng giaâu coá nhêët vuâng An Cûåu. Xung quanh nhaâ, haâng raâo sùæt bao boåc, coá hai caánh cöíng sùæt rêët lúán, sún xanh. Em thûúâng leãn tröën baác gaái, chaåy àïën cöíng nhaâ laäo ta, nhòn trûúác nhòn sau khöng coá ai, em liïìn baám vaâo caánh cûãa, möåt chên àûáng lïn thanh sùæt ngang cuöëi cuâng, möåt choåi maånh xuöëng àêët. Thïë laâ caánh cûãa àûa em ài theo hònh reã quaåt. Vúái tiïëng gioá uâ uâ bïn tai, nhanh chêåm tuyâ em àiïìu khiïín. Em tûúãng tûúång mònh laâ ngûúâi laái ö tö, ngûúâi laái taâu hoaã... Lêìn naây chó coá khaác, caánh cûãa àûa em ài caách mùåt àêët nhûäng böën têìng lêìu! Em baám möåt tay röìi hai tay lïn bêåu cûãa söí. Thu huát bao nhiïu húi sûác coân laåi, em rûúán ngûúâi nùçm ngang lïn bêåu cûãa vaâ nhaâo vaâo bïn trong. Em rúát bõch xuöëng saân àaá hoa, àau gêìn chïët giêëc. Nùçm im möåt luác àïí lêëy laåi sûác, em àûa mùæt xung quanh. Em àang úã giûäa möåt gian buöìng lúán, khöng coá àöì àaåc gò ngoaâi möåt caái tuã àûáng àöì söå kï saát tûúâng. Caånh tuã laâ möåt vuöng cûãa söí hai caánh cûãa chúáp àoáng kñn nhòn vïì phña khu kho xùng àaån cuãa giùåc. Vinh vuâng ngay dêåy, chaåy àïën khung cûãa, gheá mùæt vaâo möåt löî thuãng trïn caác nan chúáp, nhòn xuöëng. Caái kho xùng vaâ àaån giùåc nùçm dûúái chên em... Trúâi chúåt ûãng nùæng. Caái maâu nùæng hiïån ra sau nhûäng ngaây daâi mûa raã rñch, thöëi àêët, thöëi caát, múái tûúi tröng rûåc rúä laâm sao? Ngûúâi chiïën sô trinh saát múái mûúâi böën tuöíi àúâi, trong caái giêy phuát gay go quyïët liïåt nhêët àúâi mònh, cuäng phaãi ngêín ngú möåt luác trûúác caái maâu tûúi trong, löång lêîy, rûåc rúä àïën huyïìn hoùåc cuãa nùæng... Bêìu trúâi muâa àöng êím ûúát, ngöín ngang nhûäng àaám mêy chò àen bêín, möîi luác thïm quang queã nhû coá caái chöíi khöíng löì vö hònh àang ra sûác queát doån Da trúâi xanh tha thiïët, cao vúâi vúåi, hiïån ra cuâng vúái maâu nùæng múái trong veo... Àiïìu laå kyâ hún hïët laâ caái maâu nùæng múái rûåc rúä êëy laåi laâm cho àêìu oác con ngûúâi böîng trúã lïn saáng suöët tûúi vui, taáo baåo, tûå tin gêëp böåi phêìn. Vaâ laâm cho loâng ngûúâi bûâng bûâng, naáo nûác, muöën lêåp nïn nhûäng kyâ tñch thêåt vang döåi, nhûäng chiïën cöng thêåt lêîy lûâng...

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

100

Sau möåt höìi quan saát, Võnh nhêån thêëy ngöi lêìu mònh àang àûáng, cao vûúåt hùèn lïn nhûäng ngöi lêìu chung quanh. Ngöi lêìu hoaân toaân boã tröëng. Hònh nhû boån giùåc àõnh duâng noá laâm bònh phong che cho caái kho xùng àaån bñ mêåt cuãa chuáng ngay úã phña sau. Àêy quaã laâ möåt võ trñ quan saát khöng chï vaâo àêu àûúåc! Võnh reo thêìm trong buång. Boån giùåc úã caác ngöi lêìu xung quanh bùæt àêìu hoaåt àöång. Nhûäng caái muä sùæt, nhûäng khuön mùåt rêu ria xöìm xoaâm, thêåp thoâ sau caác bao caát, nhûäng chêëm noâng suáng lêëp loá sau caác löî chêu mai möåt caái vaáy àoã thêëp thoaáng sau möåt khuön cûãa kñnh vúä. Phña dûúái khu nhaâ kho, tiïëng maáy ö tö nöí rïìn. Nhûäng khuy xùng lùm êìm êìm trïn sên àöí bï töng. Boån giùåc ra vaâo ài laåi, löë nhöë dûúái caác maái kho. Chuáng xò xöì quaát thaáo, la heát. Möåt thùçng Têy cao lúán, lûng àeo suáng luåc, tay cêìm möåt chai bia hoùåc rûúåu gò àoá, àûáng daång hai chên, ngûãa cöí tu. Quan saát kyä àõa hònh àõa vêåt chung quanh, Võnh àaä xaác àõnh àûúåc võ trñ ngöi lêìu naây. Tuy nùçm rêët sêu trong khu vûåc giùåc, nhûng nïëu tñnh theo àûúâng chim bay, noá khöng xa khu vûåc trûúâng Kyä Nghïå mêëy. Trûúâng Kyä Nghïå laâ võ trñ hiïån quên ta àang chiïëm giûä. Töí cêåu Hiïìn hiïån àang tham gia chiïën àêëu taåi àún võ àoáng úã àêëy. Em coân biïët trïn choát voát noác lêìu cao nhêët trûúâng, coá möåt àaâi quan saát bñ mêåt maâ Ban chó huy àún võ giao cho töí Thiïëu nhi trinh saát phuå traách. Caách àêy hai höm, em chaåy liïn laåc qua àêy, àûúåc Hiïìn dêîn cho lïn xem àaâi quan saát, àöìng thúâi cuäng muöën khoe . . Àûáng úã àaâi quan saát coá thïí nhòn bao quaát toaân böå khu vûåc giùåc àoáng. Vaâ nïëu coá öëng nhoâm töët coá thïí nhòn roä lêu àaâi cung àiïån, phöë xaá bïn kia búâ söng Hûúng. Chûa biïët chûâng luác ni, caác cêåu Hiïn, Àöìng, Hoaâ àen, Nghôa, àang àûáng trïn àoá chôa öëng nhoâm nhòn àuáng vö caái buöìng mònh àang àûáng, chuyïån troâ, cûúâi noái vui nhû Tïët! Caác cêåu êëy coá ngúâ mö mònh àang úã bïn trong, chú vú möåt mònh, vûâa àoái vûâa mïåt böën phña hoång suáng giùåc tua tuãa... ". YÁ nghô àoá laâm cho Võnh rúm rúám nûúác mùæt. Vaâ cuäng chñnh ngay luác àoá möåt quyïët àõnh taáo baåo vuåt loeá trong oác em: treâo lïn noác lêìu, duâng cúâ tñn hiïåu baáo cho àaâi quan saát bñ mêåt cuãa cêåu Hiïìn biïët vïì kho xùng àaån nuáp kñn dûúái trïn ngöi lêìu naây’". Nïëu àaâi quan saát nhêån àûúåc tin mònh àaánh vïì, chùæc http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

101

chùæn Ban chó huy Mùåt trêån phaãi cho ca-nöng moác-chï roát sau àêy hoùåc cho Quyïët tûã quên mang bom vö àaánh. Möåt caái kho xùng àaån to ra ri, àaánh truáng thò tha höì maâ chaáy, maâ nöí? Caã ba àúâi doâng hoå tuåi Têy keáo àïën àêy dêåp cuäng àûâng hoâng tùæt!". YÁ nghô laâm cho tim em àêåp röån lïn vò vui thñch haã hï. Phuát chöëc quïn têët caã àoái, caã mïåt, caã khaát. Em vöën coá tiïëng trong àöåi laâ tay thaáo vaát, nhanh trñ. Chó mêëy phuát sau em àaä vaåch xong kïë hoaåch haânh àöång. Trûúác tiïn phaãi kiïëm àûúåc hai têëm vaãi trùæng vaâ àoã lêm cúâ tñn hiïåu Vaãi trong kia röìi, em chaåy laåi giêåt phùæt caái reâm cûãa coá thïu àùng - ten rêët àeåp. Reâm quaá röång, em gheá rùng cùæn, xeá laâm àöi cho vûâa khuön khöí laá cúâ. Nhûng coân vaãi àoã, khöng biïët laâm caách chi maâ kiïëm àûúåc àêy? Em chúåt nhòn trêåt xuöëng caái quêìn quên phuåc maâu mêån chñn, bï bïët buân àêët àang mùåc. Caái quêìn naây trûúác àêy laâ cuãa möåt anh úã àaåi àöåi böå. Noá vöën maâu "be" anh àem nhuöåm maâu mêån chñn àïí diïån. Khöng may nhuöåm phaãi maâu tûúi quaá, mùåc tröng rúå, anh àaânh tùåc lûúäi cho em. "Vaãi àoã àêy röìi chûá coân phaãi kiïëm mö’". Em kheä reo lïn mûâng rúä, cúãi phùng luön caái quêìn lïn ngùæm nghña. Bïn trong em khöng coá quêìn àuâi. Nhûng kïå, úã àêy toaân Têy vúái àêìm, viïåc coác chi maâ xêëu höí! Em xeá quêìn theo àûúâng chó, choån möåt khoaãng röång nhêët xeá thaânh hònh vuöng. Vaãi cúâ tuy khöng phaãi mêìu àoã nhû quy àõnh, nhûng em tin cêåu Hiïìn seä nhêån ra: "Cêåu ta thöng minh vaâ gioãi mön cúâ tñn hiïåu nhêët àöåi maâ... " Em tòm àûúåc hai caái que thöng noâng suáng nùçm lùn loác xoá tuã, laâm caán cúâ. Em thùæt chùåt hún caái thùæt lûng da to baãn quanh lûng. Cuöån troân hai laá cúâ tñn hiïåu, dùæt cheáo sau lûng àïí hai tay àûúåc raãnh maâ bêëu vñu, leo treâo. Möåt chên choåi tûúâng, möåt chên choåi vaâo vaách tuã, em treâo lïn noác tuã. Ngay trïn àêìu em laâ möåt löî vuöng ùn thöng lïn trêìn nhaâ. Nhoán chên em baám vaâo thaânh meáp löî vuöng, raáng hïët sûác àu ngûúâi lïn, chui qua. Phña trïn trêìn nhaâ töëi om, chuöåt chaåy huyânh huyåch. Maái ngoái vaâ nhûäng rui, àoân tay xaâ ngang àaä úã ngay saát àêìu em. quúâ quaång hai tay, tòm chöî thuêån tiïån, em bùæt àêìu dúä ngoái nhû möåt möåt tay àaåo tùåc laânh nghïì. Trïn àêìu em, möåt vuöng trúâi xanh rûåc rúä nùæng tûúi àöåt ngöåt hiïån ra nhû coá pheáp laå. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

102

Vuöng trúâi to dêìn theo baân tay dúä ngoái cuãa em. Ûúác àaä chui loåt ngûúâi, em treâo lïn caái xaâ göî, chui àêìu qua maái ngoái, giûäa khoaãng caách hai rui. Baám vaâo hai caái rui göî, em nhuán maånh chên, loåt hùèn caâ ngûúâi ra ngoaâi. Mùæt em böng hoa lïn vò choái nùæng vaâ choaáng ngúåp. Ruöåt em co thùæt nhû muöën nön. Chao öi, chûa bao giúâ em àûáng cao àïën thïë, gêìn nùæng, gêìn gioá, gêìn mùåt trúâi àïën thïë. Gioá thöíi uâ uâ bïn tai. Maái ngoái döëc àûáng àaáng súå. Vaâ trún nûäa, rêët nhiïìu rïu... Gan baân chên em rúån lïn, laånh doåc suöët xûúng söëng... Khöng kheáo mònh trûúåt chên ngaä lùn xuöëng mêët... Maâ ngaä lùn tûâ àêy xuöëng àêët thò ngûúâi cûá goåi laâ laâ... Em khöng daám nghô tiïëp nûäa. Nhûng Võnh àêu coá dïî chõu luâi. "...Ra ài thaâ chïët khöng lui... " . Cêu haát em àöåi thûúâng hay haát chúåt vùèng àïën tai em, nhû thöi thuác cöí vuä: - Võnh -sûa úi, haäy àûáng vûäng. Loâng khao khaát àûúåc tiïu diïåt keã thuâ nhû caác baån cuâng lûáa tuöíi: Àuöëc Söëng, Baát Sùæt... trong loâng chuá "thúå suáng nhoã" coân maänh liïåt hún caã caãm giaác choaáng ngúåp, súå haäi. Em cuái khom ngûúâi baám chùåt àûúâng söëng maái lêìu, nhû con chim goä kiïën baám chùåt caânh cêy. Em múã to mùæt nhòn thùèng lïn bêìu trúâi möåt phuát laâm quen vúái caãm giaác choaáng ngúåp, vúái àöå cao choáng mùåt. Röìi vúái têët caã thêån troång, em boâ nhñch lïn tûâng tñ möåt theo àûúâng söëng maái lêìu. Tay em àaä vúái àûúåc choáp noác ngöi lêìu coá cêy cöåt theáp thu löi nhû möåt ngoån giaáo buáp àa àêm thùèng lïn bêìu trúâi. Öm chùåt cêy cöåt theáp thu löi. Em àûáng thùèng ngûúâi lïn, em cúãi aáo quên phuåc maâu coã uáa, xoùæn laåi laâm dêy thûâng vaâ buöåc chùåt ngûúâi vaâo cêy cöåt theáp ngang chöî buång. Luác naây em hoaân toaân trêìn truöìng ngoaâi caái thùæt lûng da vaâ súåi thûâng ngang buång. Sau khi àaä buöåc chùæc, vûäng vaâng, em àûa mùæt nhòn bao quaát caãnh vêåt traãi röång dûúái têìm mùæt. Chöî em àûáng cao vûúåt hùèn lïn nhûäng cao àiïím quanh àoá. Dûúái mùæt em maái ngoái lö xö, chen lêîn giûäa nhûäng taán cêy um tuâm. Ngoaãnh vïì phña sau, con söng Hûúng xanh ngúâi maâu theáp maå. Hai nhõp cêìu Traâng tiïìn bõ giêåt àöí, guåc xuöëng nûúác nhû möåt chûä V hoa khöíng löì. Cöåt cúâ kia, Phuá Vùn Lêu http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

103

kia... Kia laâ cûãa Thûúång Tûá, kia laâ bïën àoâ Trûúâng Suáng... Toaân caãnh thaânh phöë nhû àûúåc thu goån laåi dûúái têìm mùæt em. Em böîng thêëy cöí mònh ngheån laåi, muöën khoác: "Chao öi. Huïë mònh àeåp biïët mêëy’" Em quaâi tay ra sau lûng, ruát hai cêy cúâ tñn hiïåu cêìm sùén hai tay. Em àûa mùæt tòm cêy thêåp tûå trïn noác nhaâ thúâ Phuá Cam àïí laâm chuêín. Em àûa hai laá cúâ lïn, hûúáng vïì phña àaâi quan saát bñ mêåt, àaánh ài bûác àiïån maâ em àaä tñnh toaán, suy nghô laâm sao thêåt roä, thêåt ngùæn, thêåt chñnh xaác: - Möåt kho xùng, àaån lúán ngay phña sau ngöi lêìu töi àûáng. Yïu cêìu bùæn! Võ trñ Võnh àûáng àaánh tñn hiïåu ngay giûäa loâng quên giùåc, nhûng vò cao quaá nïn chuáng bêët ngúâ. Tûâ trûúác túái nay chuáng vêîn quen nhòn quên ta tûâ dûúái àêët xöng lïn - vaâ chuáng cho rùçng ta cuäng chó coá thïí tûâ dûúái àêët xöng lïn maâ thöi. Chuáng vêîn àinh ninh bêìu trúâi vaâ caác àiïím cao trong khu vûåc chuáng laâ thuöåc vïì chuáng. Chuáng chó nhòn lïn cao khi coá maáy bay àïën thaã duâ tiïëp tïë. Búãi vêåy maäi cho àïën hai tiïëng àöìng höì sau, khi Võnh àaä àaánh lùåp ài laâm laåi ñt nhêët laâ nùm mûúi lêìn bûác àiïån, chuáng múái phaát hiïån àûúåc..

10

Saáng súám höm àoá, Hiïìn àûúåc àiïån cuãa Àöåi trûúãng tûâ Chó huy súã Mùåt trêån khu C goåi lïn gùåp anh coá viïåc khêín. Hiïìn giao laåi cho Àöìng phuå traách töí. Vöën tñnh cêín thêån, trûúác khi ài, Hiïìn dùån ài dùån laåi caác baån: - Caác cêåu nhúá àûâng maãi chúi maâ boã tröëng àaâi quan saát àoá nghe. Möåt phuát cuäng khöng àûúåc boã. Lúä coá viïåc chi thò thêåt xêëu mùåt cho caã àöåi". Möîi lêìn coá viïåc phaãi vïì chó huy súã laâ Hiïìn mûâng rún. Em coá seä coá dõp gùåp Vïå-to-àêìu hoåc thïm vaâi mön xiïëc àïí vïì tûå luyïån. Hai em bêy giúâ thên nhau nhêët àöåi.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

104

Têåp xiïëc cuäng gian nan vêët vaã ghï ngûúâi. Traán Hiïìn höm bêìm tñm, höm moåc sûâng vò têåp caái mön nhaâo löån, ài bùçng hai tay... Töí cuãa Hiïìn àûúåc Ban Quên nhu mùåt trêån cêëp phaát möåt caái öëng nhoâm cuä. Viïåc cêëp phaát àùåc biïåt naây laâm böën em hïët sûác haänh diïån. ÖËng nhoâm coá bao da hùèn hoi, nhûng chùèng mêëy khi caác em chõu boã bao. Hïët em naây àïën em khaác, chuyïìn tay nhau àeo luãng lùèng trûúác ngûåc nhû àeo huên chûúng. Caã luác ùn cúm caác em cuäng àeo. Súå caác baån giaânh nhau vúä, Hiïìn quy àõnh chó baån naâo àïën phiïn trûåc àaâi quan saát múái àûúåc phuå traách öëng nhoâm. Ngaây ngaây àûáng trïn àaâi quan saát, caác em thay phiïn nhau lia öëng nhoâm sang khu vûåc Phaáp, loâng khêëp khúãi hy voång seä phaát hiïån àûúåc möåt võ trñ chó huy, möåt hoaã àiïím quan troång àïí lêåp cöng. Nhûng àaáng tiïëc laâ chûa em naâo vúá àûúåc caái may mùæn àoá. Chñnh nhúâ sûå quan saát chùm chó vaâ liïn tuåc naây, maâ saáng höm àoá Hoaâ àen phaát hiïån àûúåc Võnh àaánh cúâ tñn hiïåu... Giúâ àoá, phiïn Hoaâ-àen trûåc àaâi qua saát. Dûåa ngûåc vaâo thaânh cöng sûå xêy bùçng bao caát, hai tay nêng öëng nhoâm lïn nïn mùæt em nhòn vïì phña khu vûåc Phaáp, tûâ têy sang àöng. Em böîng chûäng laåi, khu to giêåt gioång: - Caác cêåu úi laå quaá! Laåi àêy, mau lïn! Àöìng vaâ Nghôa àang chúi cúâ choá trong khoaãng boáng rêm cuãa thaânh cöng sûå. Hai em boã baân cúâ, lao àïën. Hoaâ-àen mùæt khöng rúâi öëng nhoâm noái: - Coá möåt ngûúâi khöng biïët laâm caái chi maâ àûáng choát voát giûäa khu vûåc Têy, phêët phêët hai caái chi nhû hai laá cúâ. Àöìng cêìm ngay lêëy caái öëng nhoâm trong tay Hoaâ-àen. Àùåt lïn mùæt, chôa vïì phña Hoaâ-àen chó. Tûâ àaâi quan saát àïën noác lêìu Võnh àûáng, tñnh theo àûúâng chim bay khöng xa lùæm, nhûng chiïëc öëng nhoâm cuä quaá nïn khöng phên biïåt àûúåc têìm voác ngûúâi àaánh tñn hiïåu. Sau chûâng hai phuát chùm chuá qua saát, Àöìng thoaãng thöët kïu lïn:

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

105

- Ngûúâi naây àang phêët cúâ "mooác" àaánh tñn hiïåu vïì phña àaâi quan saát cuãa ta. Mònh àaä àoåc àûúåc möåt chûä B vaâ möåt chûä U caác cêåu úi! Caã ba em vöën döët mön cúâ tñn hiïåu. Trûúác àêy, khoa muåc naây àûúåc àöåi trûúãng huêën luyïån rêët kyä, nhûng caã ba àïìu lûúâi hoåc. Höm thi khoa muåc, caã ba àïìu bõ àöåi trûúãng cho xúi" trûáng võt". Hiïìn gioãi nhêët mön cúâ tñn hiïåu, nhûng thêåt khöng may, luác naây Hiïìn ài vùæng. Tuy chõu khöng nùæm àûúåc nöåi dung cuãa tñn hiïåu àaánh vïì, nhûng hoaân caãnh àùåc biïåt cuãa ngûúâi àaánh tñn hiïåu laâm cho Àöìng caãm thêëy ngay trong viïåc naây coá möåt àiïìu gò hïët sûác hïå troång coá liïn quan àïën cuöåc chiïën àêëu cuãa quên ta. Em goåi to: - Hoaâ-àen, cêåu chaåy ngay xuöëng chöî maáy àiïån thoaåi, goåi vïì chó huy súã Mùåt trêån, baáo caáo cho thêåt raânh roåt: "Coá möåt ngûúâi hiïån àang àûáng choát voát giûäa khu vûåc giùåc, phêët cúâ àaánh tñn hiïåu vïì phña àaâi quan saát. Cêìn cho cêåu Hiïìn vïì ngay àïí àoåc. Coân cêåu Nghôa thò chaåy xuöëng baáo caáo vúái Ban chó huy àaåi àöåi".

11

Trong gian chñnh àiïån chuâa Tûâ Àaâm - Chó huy súã Mùåt trêån khu C - Hiïìn vaâ àöåi trûúãng àang laâm ngöìi laâm viïåc caånh Chó huy trûúãng. Hai anh em luái cuái trïn têëm baãn àöì thaânh phöë Huïë traãi gêìn kñn mùåt baân, duâng com pa, ï ke, thûúác ào, keã lïn baãn àöì, vûâa rò rêìm thaão luêån vûâa ghi cheáp vaâo söí tay. Chó huy trûúãng ngöìi viïët úã caái baân khaác nhoã hún, kï gêìn àoá. Khêíu suáng sùn voi dûång úã meáp baân, maáy àiïån thoaåi úã goác baân. Ngoaâi mön cúâ tñn hiïåu, Hiïìn coân khaá gioãi vïì mön àöì baãn. Em sûã duång baãn àöì thaânh thaåo khöng keám gò möåt sô quan tham mûu. Trûúác ngaây Huïë nöí suáng, em àaä àûúåc hoåc vaâ laâm viïåc taåi Ban Hoaå àöì cuãa trung àoaân.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

106

Chuöng àiïån thoaåi reáo gùæt. Chó huy trûúãng ngûâng viïët Cêìm lêëy öëng nghe. Traán öng nhñu laåi, àêìu lùæc lùæc. Öng goåi àöåi trûúãng, trao öëng nghe cho anh. Anh nhêån ngay ra tiïëng Hoaâ - àen. Nhûng khöng hiïíu sao em noái lùæp bùæp vûâa thúã höín hïín trong maáy, nïn khöng nghe roä em noái gò. Anh àoaán chùæc coá chuyïån gò quan troång lùæm àêy Laâ möåt ngûúâi chó huy coá kinh nghiïåm, anh biïët bêy giúâ maâ quaát to. Hoaâ-àen seä caâng lñu lûúäi hún. Anh liïìn noái vaâo maáy, thong thaã tûâng tiïëng möåt: - A lö, a lö. Em haäy àïí öëng nghe xuöëng, röìi laâm àöång taác hñt thúã àuáng nùm lêìn. Sau àoá em cêìm öëng nghe baáo caáo. Roä chûa? Chûâng nûãa phuát sau: tiïëng Hoaâ - àen trong maáy nghe àaä khaá raânh roåt: - A lö, baáo caáo anh, àaâi quan saát chuáng em vûâa phaát hiïån àûúåc möåt ngûúâi àûáng choát voát trïn noác lêìu giûäa khu vûåc Phaáp àaánh tñn hiïåu bùçng cúâ vïì phña àaâi quan saát. Nhûng chuáng em khöng àoåc àûúåc tñn hiïåu... taåi öëng nhoâm múâ quaá... Anh cho Hiïìn vïì ngay àïí àoåc. Chó huy trûúãng chùm chuá nghe àöåi trûúãng baáo caáo laåi tin vûâa nhêån àûúåc. Cùåp mùæt sêu cuãa öng luác naây nom caâng sau hún. Öng chúåt hoãi: - Anh thêëy thïë naâo? Töi àoaán chùæc coá àiïìu gò hïët sûác quan troång àêy. Ngûúâi àaánh tñn hiïåu roä raâng laâ ngûúâi cuãa ta. - Baáo caáo Chó huy trûúãng, töi cuäng phaán àoaán nhû anh. Quay sang noái vúái Hiïìn: - Em gùæng chaåy thêåt nhanh vïì àaâi quan saát, àoåc vaâ ghi laåi tñn hiïåu, röìi goåi ngay àiïån thoaåi vïì àêy baáo caáo. - Roä! - Hiïìn àûáng nghiïm laåi traã lúâi, chuåp vöåi caái muä cûáng lïn àêìu, àõnh lao ra cûãa. Nhûng Chó huy trûúãng àaä kõp àûáng lïn, àûa tay ngùn em laåi. Öng noái: - Ngûúâi àaánh tñn hiïåu chùæc khöng thïí àûáng lêu trïn noác lêìu êëy àûúåc. Boån giùåc trûúác sau cuäng seä phaát hiïån ra. Em chaåy vïì e chêåm mêët... http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

107

Traán öng nhñu laåi, nhûäng ngoán tay daâi xûúng xêëu boáp boáp maånh chiïëc cùçm nhû àûúåc àeäo bùçng àaá, rêu moåc tua tuãa vò àaä hai höm nay öng chûa kõp caåo... Öng hoãi Hiïìn: - Em coá gioãi mön cúâ tñn hiïåu khöng? - Baáo caáo Chó huy trûúãng, gioãi aå. - Em cûúäi ngûåa àûúåc chûá? Hiïìn luáng tuáng: - Baáo caáo Chó huy trûúãng, em chûa àûúåc cûúäi ngûåa bao giúâ... - Chaâ gay quaá heâ! - Chó huy trûúãng buöåt miïång noái. Nhûäng àûúâng nhùn trïn traán öng caâng nhñu sêu hún. Tònh hònh quaá cêëp baách laâm thïë naâo bêy giúâ? Öng vùæt oác tûå hoãi. Vûâa luác àoá, nhû möåt ngoån gioá bêët thònh lònh thöíi àïën. Vïå - toàêìu vaâ Mûâng ngoaâi hiïn chuâa àêíy maånh cûãa bûúác vaâo. Vïå àûa tay vaânh muä chaâo Chó huy trûúãng, àûáng nghiïm noái, gioång àûát quaäng vò quaá höìi höåp: - Baáo caáo! Nïëu chó huy trûúãng cho pheáp em coá thïí duâng ngûåa àûa Hiïìn vïì àaâi quan saát. Chó huy trûúãng nhòn hai em röìi quay laåi nhòn àöåi trûúãng nhû muöën hoãi. Àöåi trûúãng noái: - Baáo caáo àöìng chó hai em naây àïìu laâ àöåi viïn àöåi Thiïëu niïn trinh saát. Caác em hiïån àang tham gia chiïën àêëu laåi àaåi àöåi anh Thúái. Em naây laâ Vïå, tham gia Vïå Quöëc Àoaân tûâ mùåt trêån Nha Trang. Coân em naây laâ Mûâng, chuá beá àaä leo gêìn khùæp caác ngoån cêy cao thaânh phöë àïí tòm thuöëc cho meå maâ höm noå töi kïí vúái àöìng chñ... Saáng nay, Mûâng coäng àûúåc Quyânh vïì túái àún võ thò trúâi àaä hûãng saáng. Quyânh bùæt àêìu lïn cún söët giêåt vaâ mï man. Baân chên giêîm maãnh chai sûng têëy, àoã lûång. Y taá àaåi àöåi súå em coá thïí bõ nhiïîm truâng uöën vaán nïn lêåp tûác cho hai chiïën sô caáng em vïì traåm http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

108

quên y cuãa Mùåt trêån. Vïå vaâ Mûâng xin ài theo baån. Hai em chaåy luáp xuáp theo hai bïn caáng, vûâa chaåy vûâa khoác. Tûâ traåm Quên y trúã vïì, hai em taåt vaâo Chó huy súã Mùåt trêån, àõnh baáo caáo vúái àöåi trûúãng vïì viïåc Quyânh, vaâ chuyïån Võnh-sûa bõ mêët tñch, vûâa vùån àuáng luác chó huy trûúãng hoãi Hiïìn coá biïët cûúäi ngûåa khöng. Chó huy trûúãng hoãi Vïå: - Em biïët cûúäi ngûåa? - Daå... - Cûúäi coá khaá khöng? - Em cûúäi àûúåc caã ngûåa khöng yïn cûúng. - Em chaåy ra taâu ngûåa bêët con ngûåa trùæng cuãa anh àaä àoáng yïn sùén. Em cöë àûa Hiïìn thêåt nhanh vïì àaâi quan saát. - Baáo caáo roä! Chó vaâi phuát sau Vïå àaä ngöìi chïîm chïå trïn lûng con ngûåa trùæng cao lúán, tûâ phña taâu ngûåa sau sên chuâa chaåy ra. Chó huy trûúãng vúái tay lêëy chiïëc öëng nhoâm treo trûúác baân laâm viïåc trao cho Hiïìn: - Em duâng caái öëng nhoâm naây töët hún. Vïå cho ngûåa àûáng gheá saát vaâo thïìm chuâa goåi Hiïìn: - Cêåu treâo lïn ài. Nhúá voâng hai tay öm ngang buång mònh cho thêåt chùæc. Mònh phi nûúác àaåi àêy! Hiïìn quaâng dêy caái öëng nhoâm qua cöí, treâo lïn lûng ngûåa phña sau Vïå Vïå giêåt maånh dêy cûúng, thuác goát vaâo höng ngûåa. Con ngûåa hyá lïn dûång búâm goä moáng, voåt ra khoãi cöíng Tam Quan. Vïå ra roi, con ngûåa löìng böën voá, phi nûúác àaåi. Möåt laân buåi àoã kheá cuöån lïn dûúái voá ngûåa, möîi luác möåt xa huát. Chó huy trûúãng àûáng giûäa sên chuâa, tay boáp boáp cùçm, nhòn theo cho àïën luác boáng ngûåa khuêët hùèn sau khuác àûúâng cong. - Khöng ngúâ chuá beá cûúäi ngûåa khaá thïë! Khöng khaác gò möåt tay kyå maä nhaâ noâi! - Chó huy trûúãng gêåt àêìu têëm tùæc khen. Tûâ chó huy súã vïì àïën àaâi quan saát khöng phaãi gêìn nhûng nhúâ con ngûåa http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

109

rêët hay vaâ taâi cûúäi ngûåa tuyïåt gioãi cuãa Vïå, sau hún hai mûúi phuát Hiïìn àaä vïì àûúåc àïën núi. Hiïìn tuåt xuöëng ngûåa: nhaãy hai ba bêåc thang möåt, nhaâo lïn têìng thûúång ngöi lêìu, núi coá àùåt àaâi quan saát bñ mêåt. - Hiïìn! - Àöìng, Hoaâ vaâ Nghôa cuâng reo lïn mûâng rúä àïën ngheån ngaâo. - Coân khöng? - hiïìn hoãi qua tiïëng thúã gêëp. - Coân. Vêîn coân... Khöng kõp noái gò thïm, Hiïìn tûåa ngûåc vaâo búâ cöng sûå, chôa öëng nhoâm vïì phña ngûúâi àaánh tñn hiïåu. Chiïëc öëng nhoâm cuãa Chó huy trûúãng thêåt töët. Vûâa chónh hònh xong, Hiïìn àaä mûâng rúä reo to: - Tñn hiïåu àaä àoåc àûúåc! Caác cêåu lêëy ngay giêëy buát ra ài! Em noái nhû ra lïånh. - Ghi nghe’. Hiïìn cao gioång àoåc to raânh roåt tûâng tiïëng möåt, tûúãng nhû em àang àaánh vêìn nhûäng tiïëng àoá tûâ caái khoaãng trúâi xanh ngêåp nùæng mïnh möng àùçng trûúác: " Sau ngöi nhaâ töi àûáng. Xò töëp. Yïu cêìu bùæn. Xò töëp. Möåt kho suáng àaån lúán ngay phña sau ngöi nhaâ töi àûáng. Xò töëp. Yïu cêìu bùæn!" Àöìng vaâ Nghôa chên quyâ chên chöëng, kï söí tay lïn thaânh cöng sûå, cùæm cuái ghi. Coá con gò cùæn ngûáa àiïn úã cöí, hai em khöng daám gaäi súå boã soát möåt chûä naâo trong bûác àiïån. Trong luác àoá dûúái chên cêìu thang, caác anh lúán trong àún võ àûáng chen chuác nhau, mùåt hïëch hïët caã lïn, höìi höåp theo doäi cuöåc nhêån àiïån. Nïëu khöng coá lïånh cêëm cuãa àaåi àöåi trûúãng chùæc caác anh àaä uâa hïët lïn. Hiïìn àoåc ài àoåc laåi bûác àiïån ngùæn àaánh bùçng cúâ tñn hiïåu trïn àuáng àûúåc böën lêìn thò tûâ phña khu vûåc Phaáp tiïëng suáng röå lïn, suáng trûúâng, trung liïn lêîn àaåi liïn. Tûâng traâng, tûâng traâng, tiïëng suáng keáo daâi maäi tûúãng nhû khöng bao giúâ dûát. - UÁi chao úi! - Hiïìn böîng kïu to thêët thanh.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

110

- Cêåu laâm rùng rûáa? - Àöìng vaâ Nghôa àûáng bêåt ngay dêåy, taái mùåt hoãi. Nhûng khöng thêëy Hiïìn traã lúâi, hai mùæt em vêîn daán chùåt vaâo kñnh öëng nhoâm. Qua maân kñnh, ngûúâi àaánh tñn hiïåu àang àûa cao hai laá cúâ röìi bùæt cheáo trûúác ngûåc ra hiïåu dûát cêu, böîng àöåt ngöåt buöng thoäng hai tay xuöëng nhû bõ cheám saã hai vai. Chûâng hai phuát sau ngûúâi àaánh tñn hiïåu nhû vuåt bûâng tónh dêåy sau möåt cún nguã thiïëp mï man, vung maånh hai laá cúâ tñn hiïåu lïn. Hiïìn chûa kõp hiïíu nguyïn nhên àaä phaãi vöåi vaâng àoåc to tûâng chûä caái möåt, tûâ hai laá cúâ tñn hiïåu tung ra. - Vï i en núâ... haát... nùång! Trúâi úi, thùçng Võnh-sûa! - Hiïìn sûãng söët la lïn, cuâng möåt luác úã phña xa, hai laá cúâ tñn hiïåu tuöåt khoãi tay Võnh, lùn löng löëc theo chiïìu döëc maái lêìu. - UÁui chao öi !... Rûáa maâ ai cuäng àoaán chùæc cêåu êëy àaä hy sinh giûäa voâng vêy giùåc àïm qua röìi... - Hoaân toaân kiïåt sûác. Hiïìn ngöìi phïåt xuöëng thïìm cöng sûå, möåt tay cêìm eáp caái öëng nhoâm vaâo giûäa ngûåc. Caã ngûúâi em run lïn bêìn bêåt nhû vûâa phaãi nhêëc xong möåt vêåt gò nùång quaá sûác. Em haá höëc miïång thúã döëc, mùåt trùæng bïåch nhû túâ giêëy. Khoaãng nûãa giúâ sau. Chó huy trûúãng vaâ àöåi trûúãng coá mùåt úã àaâi quan saát. Hai ngûúâi chuyïìn tay nhau caái öëng nhoâm nhòn vïì phña ngûúâi chiïën sô thiïëu niïn hy sinh, àûáng cao löìng löång giûäa bêìu trúâi thaânh phöë. Àiïìu laâm cho caã hai ngûúâi hïët sûác ngaåc nhiïn laâ chùæc chùæn em àaä bõ boån giùåc giïët maâ laâm sao em vêîn àûáng thùèng àûúåc trïn noác lêìu. Khöng chõu ngaä? Vïå cuäng coá cùåp mùæt rêët tinh, em cêìm lêëy caái öëng nhoâm trong tay àöåi trûúãng, àûa lïn mùæt. Chó sau möåt phuát nhòn chùm chuá, em àaä phaát hiïån ra Võnh-sûa àûúåc buöåc vaâo cöåt theáp thu löi, ngang giûäa buång. Em coân thêëy thïm nûãa ngûúâi trïn cuãa Võnh húi ngaã vïì àùçng trûúác. Chó huy trûúãng múã xaâ cöåt lêëy têëm baãn àöì Mùåt trêån, traãi röång ra trïn nïìn sên thûúång. Öng cêìm öëng nhoâm quan saát àõa hònh àõa vêåt chung quanh ngöi lêìu Võnh àûáng, chöëc chöëc laåi cuái xuöëng ghi lïn baãn àöì nhûäng kyá hiïåu bùçng chò xanh àoã.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

111

Gêëp baãn àöì boã vaâo xaâ cöåt, öng àoåc laåi möåt lêìn nûäa bûác àiïån ngùæn nguãi mêëy chuåc chûä maâ maâ chuá beá chiïën sô cuãa öng phaãi àöíi bùçng caã cuöåc àúâi mûúâi böën tuöíi cuãa mònh. Chó huy trûúãng rúâi khoãi àaâi quan saát, phi ngûåa vïì thùèng khu A gùåp Trung àoaân trûúãng. Öng trao bûác àiïån cho Trung àoaân trûúãng, vaâ baáo caáo laåi hoaân caãnh àaánh àiïån, trûúâng húåp hy sinh cuãa em Võnh. Àoåc bûác àiïån àïën cêu: "Yïu cêìu bùæn’" Trung àoaân trûúãng thêëy da thõt mònh nöíi gai vaâ maáu trong huyïët quaãn buâng söi. Öng tûúãng chûâng nhû àoá laâ mïånh lïånh àûúåc ngûng tuå laåi qua mêëy chuåc ngaây àïm chiïën àêëu, àïí luác naây bêët thêìn vang to lïn bïn tai öng nhû möåt tiïëng seát. Chó huy trûúãng múã baãn àöì, trònh baây vúái öng kïë hoaåch taác chiïën... Nùm giúâ ba mûúi chiïìu. Trung àoaân trûúãng àiïìu àöång vaâ böë trñ xong nhûäng lûåc lûúång cêìn thiïët àïí àaánh kho xùng vaâ àaån bñ mêåt cuãa giùåc. Ngoaâi "öng giaâ baãy lùm" öng coân àiïìu àöång úã caác mùåt trêån vïì nùm khêíu cöëi Taám möët ly vúái rêët nhiïìu àaån. Àaåi àöåi Quyïët tûã quên cûã möåt trung àöåi àûúåc trang bõ suáng ba - zö - ca vaâ suáng phoáng bom do Ban quên khñ trung àoaân chïë taåo, bñ mêåt luöìn sêu vaâo àïën ngöi nhaâ Võnh-sûa àûáng, phöëi húåp chiïën àêëu. Trûúác giúâ nöí suáng quy àõnh, Trung àoaân trûúãng goåi àiïån àïën tûâng àún võ möåt, kiïím tra lêìn cuöëi cuâng, vaâ noái: - Caác àöìng chñ! Àûáa em trai thên yïu, ngûúâi àöìng àöåi nhoã tuöíi cuãa chuáng ta tuy àaä hy sinh nhûng hiïån vêîn coân àûáng sûâng sûäng trïn àêìu boån giùåc nûúác! Em àûáng àïí laâm chuêín cho caác àöìng chñ bùæn truáng, vaâ àïí nhòn chuáng ta chiïën àêëu. Caác àöìng chñ haäy cöë gùæng laâm sao cho àïm höm nay, ngoån lûãa caác àöìng chñ thiïu àöët quên giùåc, böëc lïn thêåt to, thêåt cao, soi thêåt roä cho caã thaânh phöë nhòn thêëy tû thïë lêîm liïåt cuãa em! Mûúâi giúâ töëi. Caã Mùåt trêån thaânh Huïë phuát chöëc rung lïn trong tiïëng gêìm nöí dûä döåi cuãa caác loaåi suáng àaån cêìu vöìng.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

112

Nûãa giúâ sau, nhû khöng thïí chõu nöíi sûác nöí döìn dêåp, quyïët liïåt cuãa quên ta, möåt cöåt lûãa àoã kheá vuåt dûång lïn chñnh giûäa trung têm khu vûåc boån Phaáp àoáng. Cöåt lûãa möîi luác dûång cao hún, toaã röång, chiïëu àoã rûåc caã bêìu trúâi thaânh phöë. Thên hònh trêìn truåi, nhoã beá maâ lêîm liïåt cuãa ngûúâi chiïën sô thiïëu niïn àûáng chon von trïn àêìu boån giùåc nûúác, cuâng vúái cêy cöåt theáp thu löi, möîi luác caâng thïm löì löå rûåc rúä trïn caái nïìn àoã choái chang dûä döåi êëy, tûúãng nhû chñnh lûãa àaä taåc khùæc lïn...

* *

*

Sau caái àïm ngoån lûãa àöët kho xùng vaâ àaån giùåc chiïëu saáng cho caã mùåt trêån nhòn thêëy möåt àöåi viïn cuãa Àöåi Thiïëu niïn trinh saát àaä chiïën àêëu vaâ lêåp cöng nhû thïë naâo, thò khöng ai àûúåc caác anh böå àöåi chiïìu chuöång bùçng caác em trong àöåi. Caác em àïën àêu cuäng àûúåc caác anh vöìn vaä, niïìm núã tiïëp àoán. - Chuá coá phaãi laâ àöåi viïn Àöåi Thiïëu trinh saát khöng? - Daå phaãi aå. - Caác em haänh diïån traã lúâi. - Rûáa thò vö àêy caái àaä, vö àêy! - Caác anh tñu tñt keáo caác em vaâo uå suáng, chiïën haâo, hoùåc núi truá quên. Caác anh baây lïn möåt hoân àaån naâo baánh, naâo keåo, naâo àöì höåp chiïën lúåi phêím... bùæt caác em ùn. Caác anh naâi nó caác em kïí cho nghe ngoån ngaânh àêìu àuöi cêu chuyïån caái chuá tûå buöåc mònh vaâo cöåt theáp thu löi... chïët àûáng nhû Tûâ Haãi trïn àêìu boån giùåc... Caã àöåi, em naâo cuäng nhêån: "Cêåu êëy cuâng nhöåt töí vúái em. Àïm mö nguã cuäng àùæp chung vúái em möåt mïìn... " Tû-daát kïí, gioång tónh khö: "Caái àïm trûúác buöíi saáng treâo lïn buöåc mònh naâo cöåt theáp thu löi àaánh tñn hiïåu cêåu êëy vaâ em coân ùn chung vúái nhau nhöåt àoân baánh teát. Cêåu êëy cùæn möåt miïëng, em Cùæn möåt miïëng. Ùn àïën quaá

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

113

ba àoân. Cêåu êëy thöi khöng ùn nûäa, noái vúái em: "Thöi cêåu ùn hïët ài, Võnh ùn rûáa àuã röìi. Võnh súå ùn nhiïìu nùång buång khoá treâo". Röìi bao nhiïu àûác tñnh töët àeåp nhêët maâ trñ tûúãng tûúång phong phuá cuãa caác em coá thïí nghô ra àûúåc, caác em àïìu àem gaán hïët cho Võnh. Cûá nhû vêåy, cuöåc àúâi "Chuá - thúå - suáng - nhoã" möîi ngaây caâng ài xa hún cuöåc àúâi thûåc. vaâ dêìn biïën thaânh möåt nhên vêåt truyïìn thuyïët cuãa thaânh Huïë.

12

Traåm quên y Mùåt trêån khu C àoáng úã Nam Giao, trong möåt dinh cú cuãa möåt chuã haäng buön giaâu coá nöíi tiïëng úã Huïë. Chuã nhaâ vaâ gia àònh àaä taãn cû trûúác ngaây Huïë nöí suáng. Mùåt trêån khu trûng duång dinh cú laâm traåm quên y. Caã dinh cú röång hún möåt mêîu têy, göìm möåt toaâ nhaâ hai têìng nùçm chñnh giûäa, vaâ nhiïìu daäy nhaâ möåt têìng vêy xung quanh. Khu vûúân trûúác vaâ sau xanh rúåp boáng cêy ùn quaã: mñt, xoaâi, thanh traâ, chöm chöm, vuá sûäa... Haâng trùm thûúng binh cuãa Mùåt trêån àûúåc àûa vïì àêy àiïìu trõ. Quyânh-sún-ca àûúåc böë trñ nùçm àiïìu trõ trong khu nhaâ chúi maát goác bïn traái vûúân. Laâ thûúng binh beá nhêët traåm, em àûúåc caã traåm tûâ baác sô àïën caác chõ höå lyá àùåc biïåt chiïìu chuöång. Vïët thûúng úã chên em bõ nhiïîm truâng rêët nùång. Saáng höm àoá, àïën traåm chó vaâi giúâ sau laâ em lïn cún söët giêåt vaâ bùæt àêìu mï saãng. Nhiïåt àöå lïn àïën böën mûúi àöå. Baân chên àau sûng àoã àïën têån àêìu göëi. Chöëc chöëc caã ngûúâi em laåi co ruám, mùæt daåi hùèn ài. Chûáng toã em àang phaãi chõu àûång nhûäng cún àau nhûác khuãng khiïëp. Luác mï saãng tay em cûá àûa lïn quúâ quaång trûúác mùæt nhû àang gùæng xua àuöíi möåt vêåt gò àoá, vaâ em cûá nhùæc ài nhùæc laåi möåt cêu: "... Khöng. Khöng... Con khöng vïì mö... Con ài Vïå Quöëc Àoaân cho túái chïët... " Vaâ gûúng mùåt em luác naây thêåt töåi nghiïåp, thêåt dïî thûúng vaâ àeåp laå luâng. Caác chõ y taá http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

114

cûáu thûúng möîi lêìn ngang qua, àïìu cuái xuöëng hön em. Vuâng traán em trùæng xanh nhû cêím thaåch, bao quanh vûâng toác tú röëi quùn quùn nhû muä miïån caác hoaâng tûã trong cöí tñch. Àöi mùæt em múã to bûâng bûâng aánh lûãa söët, che rúåp hai haâng mi daâi cong vuát, caái miïång thiïn thêìn. Nhòn möåt àûáa treã nhû em lïn cún mï saãng quaã laâ möåt cûåc hònh quaá mûác chõu àûång cuãa ngûúâi lúán. Baác sô, y tïë, höå lyá vaâ caác anh thûúng binh nhuác nhùæc ài laåi àûúåc keáo àïën àûáng ngêëp ngheá ngoaâi cûãa söí nhòn em àïìu phaãi quay mùåt ài chuâi nûúác mùæt. Hai höm àêìu tònh traång cuãa em coá thïí noái vö cuâng nguy kõch. Baác sô traåm trûúãng mêëy lêìn àaä àõnh cùæt boã chên em quaá göëi. Nhûng röìi öng boã yá àõnh àoá. Öng cûá lùæc lùæc caái àêìu àöåi muä vaãi trùæng ba caånh thïu chûä thêåp àoã trûúác traán, cheáp cheáp miïång noái lêím bêím möåt mònh: " Töåi nghiïåp quaá ài... Töåi nghiïåp quaá ài’". Öng quyïët àêëu vúái thêìn chïët giaânh bùçng àûúåc ngûúâi chiïën sô beá boãng naây ra khoãi tay laäo ta. Öng têåp trung nhûäng thûá thuöëc töët nhêët cuãa traåm cûáu chûäa cho em, kïët quaã öng àaä thùæng. Tònh traång em khaá dêìn. Em àaä thöi mï saãng, cún söët bõ àaánh lui, chên tuy vêîn coân sûng àoã nhûng búát nhûác buöët, ñt co giêåt. Sau möåt tuêìn, em àaä nhuác nhùæc ngöìi dêåy àûúåc, vaâ nguã àûúåc nhûäng giêëc daâi. Baân chên àau cuãa em búát sûng àoã tröng thêëy. Vaâ cuäng chó trong voâng möåt tuêìn maâ em nöíi tiïëng caã traåm vïì taâi gan chõu àau. Vïët thûúng dûúái baân chên em phaãi xeã röång khoeát hïët nhûäng chöî thõt thöëi, maâ traåm luác naây khöng coân lêëy möåt gioåt thuöëc tï. Lïn baân chên möí, caác chõ y tïë lêëy bùng troái chên tay em laåi vaâ àoaán chùæc em seä khoác theát vuâng vêîy ghï gúám lùæm. Nhûng em noái vúái caác chõ: "Àûâng troái em, em khöng vuâng mö maâ caác chõ súå!" Khöng ngúâ àïën luác möí, caác chõ y taá, baác sô vaâ mêëy anh thûúng binh àûáng ngoaâi nhòn vaâo, àïìu sûäng súâ kinh ngaåc trûúác sûác chõu àûång khoá tin cuãa em. Suöët gêìn möåt tiïëng àöìng höì xeã röång vïët thûúng, cùæt boã thõt thöëi, laâm thuöëc, bùng boá em nùçm nhû daán chùåt vaâo baân möí, da mùåt taái nhúåt, hai haâm rùng nghiïën chùåt àïën nöîi

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

115

ngûúâi nhòn phaãi lo súå rùçng em coá thïí bõ vúä vuån. Nhûng em khöng möåt tiïëng kïu khoác, khöng möåt chuát vuâng vêîy. Caã ngûúâi em chó co giêåt nheâ nheå. Chñnh nhûäng ngûúâi nhòn em laåi khoác, coá ngûúâi phaãi lêëy tay che mùåt quay ài. Sau khi möí, caác chõ y taá àûa em trúã laåi giûúâng hoãi: - Luác àoá em coá àau lùæm khöng? - Em tûúãng chïët mêët. - Thïë laâm sao em chõu àûång àûúåc? Em móm cûúâi, yïëu úát: - Em... em daåo laåi trong trñ nhúá nhûäng baãn nhaåc maâ em yïu thñch. Em daåo àûúåc ba baãn xö naát thò baác sô möí xong... Em chúåt im lùång, mùæt múã to àùm àùm nhòn lïn trêìn nhaâ, haâng mi daâi cong vuát chúáp chúáp, nhû àang maâi lùæng nghe möåt êm àiïåu gò àöí hay lùæm, tûâ möåt núi rêët xa voång laåi. Em böîng cheáp miïång noái tiïëp: "Luác àoá maâ em àûúåc nghe laåi baãn nhaåc Doâng söng Da - nuyáp xanh"... chùæc em seä àúä àau hún nhiïìu... ". Mêëy chõ y taá nghe em noái caâng ngú ngaác, sûäng súâ hún.

13

Gêìn nhû ngaây naâo Mûâng vaâ Vïå-to-àêìu cuäng thay nhau chaåy lïn traåm quên y thùm Quyânh. Sau ngaây Võnh-sûa hy sinh, àöåi trûúãng cûã Vïå laâm töí trûúãng. Hai em phaãi àaãm àûúng cöng viïåc cuãa caã töí nïn khaá vêët vaã. Caã hai phaãi chaåy nhû cúâ löng cöng suöët ngaây trïn khùæp mùåt trêån, liïn laåc, truyïìn tin, trinh saát, àûa cöng vùn giêëy túâ... Vaâ bao nhiïu cöng viïåc vùåt vaänh khaác maâ ngûúâi chiïën sô liïn laåc luác lêm trêån phaãi àaãm àûúng. Hai em phaãi tranh thuã moåi thúâi cú àïí coá thïí haâng ngaây taåt vaâo traåm quên y ngöìi chúi vúái baån möåt luác.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

116

Möåt buöíi chiïìu, Mûâng chaåy liïn laåc lïn Chó huy súã trúã vïì, taåt vaâo traåm quên y thùm Quyânh. Quyânh vûâa tiïm thuöëc xong, chõ y taá ngöìi úã àêìu giûúâng noái chuyïån vúái em, tay vêîn cêìm caái höåp xiranh vaâ höåp thuöëc. Mûâng àêíy nheå cûãa bûúác vaâo phoâng. Em àöåi muä cûáng Tiïëp Phoâng Quên, vaânh muä suåp xuöëng che kñn traán, aáo trêën thuã, ngang lûng thùæt xanh - tuy - röng, bïn höng giùæt quaã lûåu àaån O.F, quêìn xùæn quaá göëi, hai baân chên trêìn àen àuãi traát buân àaä khö se. Em bûúác àïën caånh giûúâng baån, àïí laåi trïn nïìn àaá hoa nhûäng löët chên àen ngoâm. - Chaâo chõ?... - Em lïî pheáp chaâo chõ y taá, röìi hêët vaânh muä lïn cao, nhòn baån cûúâi raång rúä. Quyânh cûúâi vúái baån, ngoaãnh sang noái vúái chõ y taá: - Baån em laâ vua treâo cêy àoá chõ aå. Bao nhiïu cêy cao nhêët cuãa Huïë mònh cêåu ta àïìu àaä treâo tuöët lïn ngoån... - UÁui chao, em nghõch àïën nûúác êëy aâ? Mûâng àoã mùåt, böëi röëi. - Khöng phaãi cêåu ta treâo nghõch mö chõ aå... - Quyânh nhòn baån, aánh mêët êu yïëm.- Mònh kïí chuyïån treâo cêìy cho chõ nghe, cêåu àûâng giêån mònh hñ... ? - Quyânh... Àûâng... ? Quyânh taãng lúâ nhû khöng nghe baån goåi, vûâa cûúâi cûúâi vûâa kïí cho chõ y taá nghe chuyïån Mûâng ài tòm thuöëc cho meå. Chuyïån Mûâng nhêåp Vïå Quöëc Àoaân bùçng caách chui bûâa vaâo giûäa haâng nguä cuãa àöåi... Nghe chuyïån, chõ y taá miïång cûúâi maâ mùæt rúám lïå. Chõ cêìm cöí tay àen àuãi cuãa Mûâng keáo em laåi àûáng saát vaâo mònh, nhòn em vaâ noái: - Chõ ûúác chi coá quyïìn àûúåc goåi têët caã nhûäng keã hùæt huãi cha maå, àöëi xûã cha maå khöng ra chi, àïën ngay àêy àïí àûúåc nhòn thêëy mùåt em... Quyânh thöí löå vúái chõ möåt niïìm mú ûúác maâ em êëp uã tûâ lêu:

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

117

- Khi mö Huïë mònh àûúåc giaãi phoáng, em seä xin hoåc trûúâng nhaåc. Em seä gùæng hoåc thêåt gioãi... Em seä saáng taác möåt vúã nhaåc kõch, kïí chuyïån Mûâng ài tòm thuöëc cho meå. Em tin chùæc vúã nhaåc kõch cuãa em seä hay, rêët hay... hay khöng keám gò vúã "Cêy saáo thêìn" cuãa nhaåc sô Mö-da. Chõ khöng tin aâ? thò chñnh Mö-da saáng taác vúã nhaåc kõch àoá khi öng ta coân ñt tuöíi hún em bêy giúâ... Chõ y taá xem chûâng chùèng biïët mö tï gò chuyïån nhaåc kõch vúái Mö-da. Chõ chùm chùm nhòn em röìi chúåt hoãi: - Em Mûâng thò do ài tòm thuöëc cho meå maâ vö Vïå Quöëc Àoaân, coân em thò do caái chi rûáa? Quyânh móm cûúâi kheä lùæc lùæc caái àêìu xinh àeåp, àöåi vûâng muä miïån toác tú quùn röëi, chûåc àaánh tröëng laãng. Nhûng trûúác aánh mùæt chùm chùm àúåi chúâ cuãa baån vaâ chõ y taá, em nhoã nheã noái: - Em ài Vïå Quöëc Àoaân vò nhûäng baâi haát caách maång... Chõ khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc, em yïu nhaåc àïën nhû thïë naâo... Cuäng búãi em àûúåc nghe nhaåc, hoåc nhaåc tûâ ngaây chêåp chûäng biïët ài. Caã nhaâ em, maå em, hai chõ em àïìu biïët chúi dûúng cêìm, nhêët laâ chõ Hoaâi Trang cuãa em, chõ êëy chúi dûúng cêìm hay mï höìn. Nhiïìu àïm àang nguã em chúåt tónh giêëc, xung quanh vùæng lùång hoaân toaân, em nghe caác bûác tûúâng trong phoâng em ngên nga hoaâ nhaåc vúái nhau... laå lùæm chõ aå, noái chùæc chõ khöng tin, nhûng em nghe thêåt maâ. Chuáng hoaâ laåi nhûäng baãn nhaåc maâ caác chõ em vúái em thûúâng àaân. lïn nùm tuöíi em àaä chúi thaåo nhûäng baân nhaåc ngùæn cuãa Möda vaâ em cuäng saáng taác àûúåc möåt baãn nhaåc àêìu tiïn tïn laâ "Caái chïët cuãa con ïëch xanh töåi nghiïåp". ÚÃ àêy maâ coá àaân, em seä àaân cho chõ nghe. Chõ vaâ Mûâng seä khoác vaâ thûúng con ïëch xanh cuãa em cho coi. Höìi coân úã nhaâ, hïî bao giúâ daåo laåi baãn nhaåc naây em cuäng khoác. Em thûúng con ïëch xanh quaá. Em nghe chõ Hoaâi Trang em chúi nhûäng baãn nhaåc cuãa Mö-da, cuãa Su-be... em cuäng khoác... - Nghe buöìn quaá aâ?- chõ y taá hoãi. - Khöng phaãi vò buöìn àêu chõ aå. - Quyânh laåi lùæc lùæc nheâ nheå caái àêìu toác quùn röëi.- Khöng nhûäng baãn nhaåc êëy khöng buöìn chuát http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

118

naâo hïët, maâ vò noá hay quaá, hay àïën phaát khoác lïn. Nhiïìu lêìn chó múái nghe chõ em nhêën mêëy hoaâ êm àêìu tiïn laâ muäi em àaä cay xeâ. Em dïî khoác thêåt... Caã nhaâ em vêîn goåi em laâ thùçng - cu - khoác. Thïë röìi Caách maång thaáng Taám, caác baån bùçng tuöíi em trong vuâng Vô Daå, àïìu vaâo caác àöåi Nhi Àöìng Cûáu Quöëc, têåp möåt hai, ài biïíu tònh, mñt tinh vui nghï lùæm. Em theâm àûúåc vaâo àöåi nhû caác baån quaá, nhûng ba maå, ba maå khöng cho. Ba maå em baão: Mònh laâ con nhaâ quyïìn quyá, chúi chung chúi löån vúái con nhaâ khöë raách aáo öm sao àûúåc con! Khöng hiïíu sao, nghe ba maå em noái rûáa, em böîng thêëy buöìn vaâ giêån ba maå em quaá chûâng. Em chó muöën boã nhaâ tröën ài. laå caái laâ tûâ trûúác àïën nay, em chûa giaám giêån ba maå em lêìn mö. Ba maå em cûng chiïìu em ghï lùæm, em laâ con trai uát àöåc nhêët cuãa ba maå maâ. Höìi àoá coá möåt àún võ Vïå Quöëc Àoaân àïën àoáng úã ngöi chuâa caách nhaâ em khöng xa. Möåt bûäa, em ài chúi ngang qua, em thêëy caác anh àang têåp hoåp trûúác sên chuâa, vûâa vöî tay vûâa haát nhûäng baâi "Bao chiïën sô anh huâng", "Àoaân Vïå Quöëc Quaán möåt lêìn ra ài", "Diïåt phaát xñt", "Àuöëc gûúm thiïng vung cho nûúác nhaâ", "Mùæng viïåt gian.. em àûáng sûäng laåi lùæng nghe, vaâ da em tûå nhiïn nöíi hïët gai öëc... ". Nhûäng baâi haát caách maång em àûúåc nghe lêìn àêìu tiïn do caác anh Vïå Quöëc Àoaân haát lïn, laâm cho em caãm àöång hún caã nhaåc cuãa Su-be, cuãa Mö-da, mùåc dêìu caác anh haát coá sai nhaåc. Tuy chûa àûúåc àoåc nhûäng baãn nhaåc êëy, nhûng vò àûúåc hoåc nhaåc tûâ beá nïn em biïët laâ caác anh haát coân sai nhaåc. Thïë laâ em chaåy bay vïì nhaâ. Múã àaân daåo laåi theo trñ nhúá nhûäng baâi haát vûâa àûúåc nghe. Em ghi noá ra giêëy, cöë maây moâ sûãa laåi cho àuáng theo pheáp tùæc hoaâ êm trong êm nhaåc. Nhûng mêët caã buöíi chiïìu em vêîn thêëy khöng kïët quaã lùæm. May quaá vûâa luác àoá coá anh Hoaâng Cûúng, baån thên cuãa chõ Hoaâi Trang em, àïën chúi. Anh laâ hoåc sinh nùm thûá hai ban tuá taâi triïët hoåc trûúâng Khaãi Àõnh. Anh rêët gioãi tiïëng Phaáp, tiïëng Anh, tiïëng Àûác, cuäng laâ möåt cêy mï nhaåc. Anh êëy coá thïí ngöìi suöët caã buöíi, kiïën àöët khöng nhuác nhñch àïí nghe chõ Trang em àaân. Khi biïët em àang laâm gò, anh noái: "Em khöng phaãi mêët cöng maây moâ laâm gò . Anh coá cêåu baån coá möåt têåp àêìy àuã hïët caác baâi haát Caách Maång. Ngaây mai cêåu ta àaä lïn àûúâng Nam tiïën röìi. Töëi nay anh seä http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

119

àïën thùm cêåu ta, àïì nghõ cêåu ta tùång laåi cho em têåp baâi haát àoá". Saáng höm sau anh Cûúng àïën rêët súám mang àïën cho em möåt têåp baâi haát cheáp tay, nhûäng baâi haát Caách Maång. Trïn trang àêìu coá ghi doâng chûä vúái neát chûä ngang taâng nhûng thêåt àeåp: "Anh tùång Quyânh, chuá beá nhaåc sô tûúng lai maâ anh chûa àûúåc biïët mùåt. Anh mong em duâng nhûäng baâi haát naây nhû ngûúâi chiïën sô duâng thanh gûúm, khêíu suáng, saát caánh cuâng caác anh, tiïu diïåt keã thuâ khöng àöåi trúâi chung cuãa töí quöëc. Anh Lï Xanh". Em hoãi anh Cûúng: "Anh Lï Xanh hoåc cuâng lúáp vúái anh aâ?" - "Khöng, anh êëy laâ thúå àiïån. Caã nhaâ anh ba àúâi laâ thúå àiïån. Anh chûa àûúåc cùæp saách àïën trûúâng bao giúâ. Coá leä do gêìn àiïån tûâ nhoã maâ anh êëy saáng laáng vö cuâng. Tûå hoåc maâ biïët caã nhaåc, caã veä, àoåc àûúåc saách truyïån bùçng tiïëng Phaáp. Anh hoaåt àöång caách maång tûâ höìi bñ mêåt, coá chên trong uyã ban khúãi nghôa thaânh phöë Huïë mònh. Anh êëy laâ Àaãng viïn Cöång saãn". Chó múái nghe kïí thöi maâ tûå nhiïn em thêëy yïu anh êëy quaá. Em hön lïn chûä kyá cuãa anh êëy ba böën lêìn vaâ ûúác àûúåc gùåp anh êëy möåt lêìn... Ngaây höm àoá em àaân suöët lûúåt caã têåp baâi haát anh Xanh cho. Baâi naâo cuäng hay laå luâng chõ úi! Hay àïën phaát khoác lïn àûúåc? Nghe êm thanh nhûäng baâi haát êëy vang lïn dûúái mûúâi ngoán tay em, khöng hiïíu sao em muöën boã nhaâ ài, em muöën ài theo caác anh hoaåt àöång bñ mêåt, muöën laâm Caách Maång, laâm Vïå Quöëc Àoaân Nam tiïën, laâm àaãng viïn Cöång saãn nhû anh Lï Xanh... Bûäa àoá em àang vûâa àaân vûâa haát thò ba em bûúác vaâo buöìng, cau mùåt noái: "Mêëy caái baâi haát êëy ra caái chi maâ con cûá àaân ài àaân laåi hoaâi laâm cho caã nhaâ àiïëc tai?" Em sûãng söët nhòn ba em: "Hay lùæm chûá ba?" Ba em tûå nhiïn quaát lïn: "Chó coá quên khöë raách aáo öm, chó coá tuåi coác nhaái nhaãy lïn laâm ngûúâi múái thñch caái thûá baâi haát êëy?" Nïëu ba em àaánh em, taát em luác àoá em cuäng khöng ngaåc nhiïn bùçng nghe ba noái nhû vêåy. Em àûáng phùæt ngay dêåy khoãi ghïë kïu lïn: "Sao ba laåi noái rûáa ba? Àoá laâ nhûäng baâi haát Caách Maång maâ’" Böîng nhiïn ba em bûúác àïën, giêåt têåp baâi haát àoá em àang dûång trïn naåp àaân xeá roaåt roaåt thaânh haâng chuåc maãnh, neám qua khung cûãa söí, noái: http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

120

"caách vúái maång naây!". Em khoác suöët caã buöíi chiïìu höm àoá, maå em döî chi em cuäng nhêët àõnh khöng ùn cúm. Saáng höm sau, em dêåy luác caã nhaâ coân àang nguã, em lêëy caái àaân mùng-àö-lin maâ tûâ lêu lùæm em khöng súâ àïën, leãn tröën ra khoãi nhaâ. Em ài thùèng àïën chöî àún võ Vïå Quöëc Àoaân, gùåp anh chó huy, noái: "Anh cho em vö Vïå Quöëc Àoaân vúái. Em coân nhoã, em chûa laâm àûúåc viïåc chi thò em àaân em haát cho caác anh nghe. Em daåy haát cho caác anh. Caác anh haát sai ghï". Röìi khöng àúåi cho anh chó huy phaãi hoãi, em vûâa àaân vûâa haát möåt lûúåt têët caã nhûäng baâi haát trong têåp baâi haát Caách Maång cuãa anh Lï Xanh. Caã àún võ liïìn vêy quanh lêëy em. Em àaân haát xong möåt baâi, caác anh laåi vöî tay hoan hö rêìm rêìm. Thïë laâ anh chó huy àöìng yá lêëy em vaâo àún võ vûâa laâm hïn laåc vûâa daåy haát cho caác anh. - Sau àoá cha maå em khöng àïën tòm bùæt em vïì aâ? - Chõ y taá lêëy nùm ngoán tay laâm lûúåc, chaãi chaãi toác cho em, hoãi. - Coá chûá chõ. Maå em, hai chõ em, àïën tòm em haâng chuåc lêìn. Nhûng em cûúng quyïët khöng vïì. Em noái: Con ài Vïå Quöëc Àoaân cho àïën luác chïët thò thöi, con khöng vïì nhaâ nûäa mö!". Luác nhùæc laåi cêu naây, cùåp mùæc múã to mïnh möng cuãa em böîng töëi sêìm laåi, vaâ trïn vaâng möi thú ngêy cuãa em hùçn lïn möåt nïëp buöìn giêån khöng thïí gò nguöi àûúåc.

14

Buöíi trûa úã traåm quên y. Quyânh àang nùçm, möåt tay aáp dûúái maá, nguã say. Em böîng choaâng tónh dêåy nhû bêët thònh lònh coá ai quaát goåi saát bïn tai. Gûúng mùåt em löå veã baâng hoaâng, ngú ngaác. Em chúáp chúáp mêët, àêìu nghiïng ngheá nhû cöë hïët sûác lùæng tai nghe möåt caái gò àoá tûâ xa voång túái. Em nhêån ra hònh nhû tiïëng àaân dûúng cêìm vùèng laåi tûâ phña toaâ nhaâ chñnh, nhûng laå möåt caái laâ tûâng êm thanh rúâi raåc, vö nghôa khöng ra möåt giai àiïåu, hoaâ êm gò hïët. Giöëng nhû coá möåt boån treã nghõch phaá, goä lung tung bêåy baå lïn caác phñm àaân. Em duåi duåi mùæt: "Hay laâ mònh nùçm mï?" Khöng, roä raâng em tónh nguã röìi maâ. Vaâ luác naây tiïëng àaân vùèng àïën caâng http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

121

vang to hún. Coá nhûäng êm thanh nhû kïu theát, coá nhûäng êm thanh rïìn rô, chen lêën nhau höîn loaån. Laâ möåt ngûúâi chúi dûúng cêìm, nhûäng êm thanh nhû vêåy laâm cho em caãm thêëy nhûác nhöëi khoá chõu. Em muöën goåi chõ y taá laåi hoãi, nhûng khöng thêëy coá chõ naâo thêëp thoaáng bïn ngoaâi caã. Em ngöìi hùèn dêåy, baân chên àau bùng kñn, trùæng toaát, gaác lïn thaânh giûúâng. Tiïëng àaân laåi caâng rïn ruá höîn loaån hún. Em phaãi bõt tai laåi, vò khöng thïí chõu àûång àûúåc hún nûäa. Em àõnh bûúác xuöëng giûúâng, cöë lêìn tòm àïën chöî coá tiïëng àaân laå luâng kyâ quaái êëy. Nhûng baân chên àêu vûâa chaåm àêët em phaãi ruåt ngay laåi. Àau quaá, em chûa thïí ài möåt mònh àûúåc. Vûâa vùån luác àoá Mûâng tûâ ngoaâi vûúân chaåy vaâo, tay cêìm möåt vêåt gò saáng trùæng maâ luác àêìu Quyânh khöng àïí yá. Thêëy baån gêìn nhû ngöìi xöím trïn giûúâng, Mûâng ngaåc nhiïn hoãi: - Cêåu àang laâm chi rûáa? Rûáa maâ mònh cûá tûúãng luác ni chùæc cêåu àang nguã. Quyânh hêëp têëp hoãi laåi baån: - Cêåu coá nghe tiïëng gò khöng? Mûâng doãng tai lïn nghe, toeát miïång cûúâi: - A tiïëng kïu caái thuâng chi chi êëy, àeåp lùæm, úã trong caái buöìng nhoã phña sau ngöi lêìu êëy maâ. Röìi Mûâng vui veã kïí cho baån nghe. Phña sau ngöi lêìu coá möåt gian buöìng heåp, mêëy lêu cûãa khoaá kñn. Coá mêëy anh thûúng binh tòm àûúåc úã àêu caái xaâ beng rêët bûå, nêåy cûãa ra coi bïn trong chuã nhaâ cêët giêëu caái chi maâ khoaá àïën hai lúáp khoaá. Vûâa luác àoá mònh ài ngang qua, thêëy rûáa cuäng toâ moâ gheá laåi coi chuát cho biïët tûúãng coá chi quyá giaá lùæm. Teá ra chó coá möåt caái baân rêët to. Maâ caái baân ni coi hònh thuâ tûác cûúâi ghï lùæm, coá àïën nùm caái chên! Ba chên to ba goác laåi thïm hai chên nhoã nùçm giûäa gêìn sñt nhau - Mûâng bêåt cûúâi to vaâ hònh aãnh ngöå nghônh caái baân nùm chên - Chùæc hoå súå hùæn àûáng khöng vûäng nïn múái àoáng thïm hai chên phuå nûäa cêåu heâ? Caái nùæp baân rêët daâi, múã ra àoáng laåi àûúåc. Múã nùæp ra bïn trong coá möåt haâng daâi nhûäng miïëng göî nùçm sñt nhau, trùæng nhû haâm röìng giûäa nhûäng caái rùng trùæng nùçm chen nhûäng caái rùng àen nhoã hún maâ ngùæn hún. Mêëy anh àuång tay vö haâm rùng àoá tûå nhiïn trong buång http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

122

caái baân kïu toaáng lïn. Àuång maånh hùæn kïu to, àuång nheå hùæn kïu nhoã. Luác àêìu bêët thònh lònh nghe hùæn kïu caác anh hoaãng nhaãy luâi caã laåi Coá anh coân nùçm raåp xuöëng àêët súå hùæn nöí bêët tûâ nhû lûåu àaån. Möåt luác khöng coá viïåc chi, caác anh múái thi nhau àêëm tay vö haâm rùng àïí hùæn kïu chúi. Uuâi chao? Hùæn múái kïu dûä chûá cêåu. Mònh cuäng huâa mö àêëm chúi, àêëm caã rùng trùæng, caã rùng àen àïìu kïu hïët! Àêëm chaán caác anh lêëy muäi dao gùm cêåy rùng hùæn ra coi chúi. Mònh cuäng caåy àûúåc möåt caái rùng trùæng àêy, àõnh àem cêåu coi cho biïët. - Mûâng àûa cho Quyânh caái vêåt trùng trùæng tûâ naäy túái giúâ vêîn cêìm lùm lùm trong tay. - Maâ göî hùæn àeåp ghï lùæm cêåu úi, chuâi lúáp buåi ài caái, boáng loaáng soi gûúng àûúåc. Rûáa laâ caác anh laåi lêëy muäi dao gùm, lûúäi lï thi nhau nêåy göî àõnh àem cûa laâm "ra keát" àaánh kiïån. Mònh cuäng muöën caåy möåt miïëng chúi nhûng khöng mûúån àûúåc dao, tiïëc quaá. Maãi haâo hûáng kïí, Mûâng khöng àïí yá gûúng mùåt baån möîi luác möåt thïm taái nhúåt. Quyânh thaãng thöët kïu lïn nhû bêët chúåt bõ ai choåc maånh vaâo vïët thûúng dûúái gan baân chên: - Ui chao! Caái pi-a-nö! Mûâng ngú ngaác nhòn baån. - Cêåu laâm rùng rûáa? Vïët thûúng laåi àau aâ? - Khöng, khöng phaãi, caái baân nùm chên àoá chñnh laâ caái àaân dûúng cêìm àoá cêåu úi! Àaân aâ? - Mûâng tröë mùæt hoãi. - Giöëng nhû caái úã nhaâ cêåu maâ höìi trûúác lêìn mö ài ngang qua mònh cuäng nghe tiïëng khöng? - Àuáng röìi! Maâ caái baân naây coân quyá hún gêëp bao nhiïu lêìn caái àaân úã nhaâ mònh êëy! - Hùæn coá àaân àûúåc baâi "Bao chiïën sô anh huâng" vúái Vïå Quöëc Quên möåt lêìn ra ài" khöng? - Àaân àûúåc têët! Khöng coá baâi chi laâ àaân àûúåc. - Ui chao, rûáa maâ caác anh caåy vaán vùån rùng hùæn e hùæn hû mêët thöi cêåu úi. - Bêy giúâ àïën lûúåt Mûâng sûäng súâ noái. Nöîi lo lùæng cuãa baån àaä thêåt sûå lêy sang em, mùåc dêìu laâ lêìn àêìu tiïn em àûúåc http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

123

nhòn thêëy cêy àaân dûúng cêìm maâ têët caã giaá trõ cuãa noá àöëi vúái em laâ àaân àûúåc baâi "Bao chiïën chiïën sô anh huâng", baâi "Vïå Quöëc Quên möåt lêìn ra ài" Àïí mònh chaåy ngay lïn can caác anh, may ra coân kõp. - Mûâng vöåi vaâng chúám chên àõnh chaåy. Nhûng Quyânh rêët nhanh chöìm ra khoãi gûúng voâng hai tay öm choaâng cöí baån, noái gioång vö cuâng khêín khoaãn: - Cêåu coäng mònh ài theo vúái. Àaä lêu lùæm mònh khöng àûúåc moá tay àïën caác phñm àaân. Mònh theâm quaá, nhúá quaá cêåu úi! Khöng kõp suy nghô lêu la, Mûâng ngoùåc luön hai tay ra sau lûng öm voâng hai chên baån, xöëc baån lïn lûng röìi cûá thïë chaåy thùèng möåt maåch khöng kõp thúã, àïën gian phoâng coá àïí chiïëc dûúng cêìm quyá giaá sùæp bõ phaá naát. Chûa àïën cûãa, Mûâng àaä la to àïën huåt húi: - Caác anh úi, àûâng phaá! Àûâng phaá! Caái àaân, caái àaân... noá haát àûúåc "Bao chiïën sô anh huâng vúái Vïå Quöëc Quên möåt lêìn ra ài" caác anh úi... Trong phoâng, quanh caái àaân dûúng cêìm lúán chiïëm gêìn kñn nûãa gian buöìng, nùm saáu anh thûúng binh ngûúâi bùng traán, ngûúâi bùng chên... ngûúâi cêìm dao, ngûúâi cêìm maä têëu, nêåy, chùåt lúáp göî maâu caánh daán boáng loaáng cuãa chiïëc àaân. Quang caãnh giöëng hïåt nhûäng ngûúâi ài sùn luác heâ nhau cùæt xeão con thuá rûâng to lúán vûâa bõ bùæn haå. Nghe tiïëng kïu húát haãi cuãa Mûâng . Caác anh dûâng tay caã laåi. Mûâng àùåt baån ngöìi xuöëng chiïëc ghïë àêíu mùåt troân kï saát tûúâng, haá höëc miïång thúã àïën muöën àûát húi. Quyânh nhòn chiïëc àaân bõ caåy chùåt nham nhúã miïång böîng mïëu xïåch sùæp khoác: - Ui chao! - Caác anh phaá sêåp caã caái cêìu Traâng Tiïìn em cuäng khöng tiïëc bùçng... . Khöng coân nhúá gò àïën caái chên àau, Quyânh nhaãy xuöëng ghïë chaåy nhaâo àïën. Mûâng thêët sùæc kïu: - Ui Quyânh! Em chuåp lêëy caái ghïë chaåy theo àùåt cho baån ngöìi Ngöìi trûúác chiïëc àaân dûúng cêìm to lúán àöì söå, nom Quyânh laåi coân nhoã beá hún. Mùåt em vuåt taái ài khi tia mùæt long lanh cuãa em chaåm phaãi maâu saáng trùæng lêëp laánh nhûäng phñm àaân. Hai baân tay ngoán http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

124

thon daâi nhû taåc bùçng cêím thaåch cuãa em böîng nhû hai caánh chim lûúát bay laâ laâ trïn daäy phñm àaân. Caã gian buöìng tranh töëi tranh saáng phuát chöëc traân ngêåp nhûäng êm thanh thaánh thoát, trêìm böíng du dûúng, hay àïën nöîi caác anh àang àûáng vêy quanh àaánh rúi caã maä têëu, dao gùm xuöëng àêët. Caác anh àûáng sûäng miïång haá höëc nhòn em nhû nhòn möåt nhên vêåt trong truyïån thêìn tiïn. Gûúng mùåt Quyânh saáng bûâng: raång rúä nhû cêy àeân löìng böîng àûúåc thùæp saáng ngoån nïën úã bïn trong. Öi may mùæn laâm sao, cêy àaân voã ngoaâi tuy bõ phaá hoãng khaá nùång nhûng êm thanh vêîn coân nguyïn veån. Em ngûúác lïn nhòn khùæp lûúåt caác anh. Hai tay em vêîn khöng ngûâng chúi àaân aánh mùæt em nöìng naân êu yïëm, nhû thêìm caãm ún caác anh àaä khöng àöång àïën êm thanh quyá baáu cuãa noá. Cêy àaân pia-nö luác naây sao maâ giöëng con sún ca bõ ngûúâi ta vùåt truåi nhiïìu maãng löng, nhûng tiïëng hoát cuãa noá may mùæn chûa suy chuyïín. Vaâ noá àang hoát lïn nhûäng giai àiïåu tuyïåt vúâi dûúái hai baân tay àiïìu khiïín cuãa chuá beá liïn laåc. Mêëy anh Vïå Quöëc Àoaân àang àûáng vêy quanh cêy àaân nhòn em kia, àïìu laâ nhûäng nöng dên cuâng khöí vuâng Kïë Mön, Àaåi Lûúåc. Caã möåt àúâi hoå chó àûúåc biïët cêy àaân qua cêu chuyïån Thaåch Sanh: "Tñch tõch tònh tang, ai mang cöng chuáa dûúái hang lïn lêìu". Àêy laâ lêìn àêìu tiïn hoå àûúåc nghe tiïëng àaân, thêëy cêy àaân coá thêåt trong cuöåc àúâi. Hoå nhòn em vúái cùåp mùæt höëi löîi, nhû muöën noái: "Em àûâng giêån caác anh maâ töåi. Dûúái thúâi nö lïå thùçng Têy, caác anh phaãi söëng trong cuâng khöën, àoái reát, u mï, töëi tùm. Caác anh mö coá biïët caái baân nùm chên ni laâ caái àúân, nïn caác anh múái lúä phaá... Chûâ àûúåc em noái cho biïët röìi, àûáa mö maâ daám laâm hû hoaåi noá, caác anh seä cho biïët tay’". Quyânh luác naây àaä hoaân toaân àùæm mònh vaâo êm nhaåc. Tiïëng àaân cuãa em möîi luác möåt thïm ngên vang, döìn dêåp, quyïën ruä... Tûâ nhûäng giai àiïåu dõu daâng, mú maâng, uyïín chuyïín nhû doâng söng Hûúng ïm àïìm tröi dûúái aánh trùng, em vuåt chuyïín sang nhûäng giai àiïåu huâng traáng söi suåc cuãa nhûäng ca khuác Caách Maång. Dûúái hai baân tay mïìm maåi treã thú cuãa em, cêy àaân phuát chöëc hoaá thaânh möåt àún võ Vïå Quöëc Àoaân àang rêìm rêåp tiïën ra Mùåt trêån trong tiïëng haát vang trúâi: http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

125

"Ra ài ra ài baão töìn söng nuái. Ra ài ra ài thúã chïët khöng lui... Cúâ tay phêåt phúái... " Gian phoâng àûáng chêåt kñn ngûúâi tûâ luác naâo khöng ai hay. Thûúng binh, baác sô, y taá, höå lyá khùæp caã traåm quên y nghe tiïëng àaân dûúng cêìm àöåt ngöåt vang lïn, liïìn goåi nhau, dùæt nhau, dòu nhau keáo àïën möîi luác möåt àöng. Êm nhaåc Caách Maång suåc söi nghôa khñ cuöën huát hoå nhû möåt doâng thaác, möåt cún löëc. Möåt ngûúâi naâo àoá, röìi têët caã àaám àöng, àûáng vêy quanh cêy àaân vaâ chuá beá liïn laåc, cuâng cêët vang tiïëng haát hoaâ theo: " Ngûåa phi núi xa kia nghe tiïëng suáng bïn trúâi àiïåu keân röån raâng... " ÚÃ têìng gaác hai, coá möåt anh thûúng binh treã mùng bõ thuãng naát hïët ruöåt, àang giúâ phuát hêëp höëi, nghe tiïëng àaân tûâ têìng dûúái vùèng lïn, tûå nhiïn anh tónh taáo hùèn laåi. Anh nùçng nùåc àoâi caác chõ y taá khiïng anh xuöëng chöî coá tiïëng àaân àïí anh àûúåc nghe roä hún trûúác khi chïët. Thûúng anh quaá, caác chõ phaãi chiïìu anh, vûåc anh vaâo caáng, seä saâng khiïng anh xuöëng. Àaám àöng reä ra nhûúâng löëi cho caáng anh ài vaâo saát bïn chöî Quyânh ngöìi àaánh àaân. Anh múã to àöi mùæt nhòn Quyânh. AÁnh mùæt anh nhû aánh lûãa xao xuyïën, rung rinh sùæp luåi tùæt, trên trên doäi theo àöi baân tay con nñt trùæng xanh cuãa chuá beá chiïën sô muáa lûúån trïn daäy phñm àaân trùæng, àen, lêëp loaá. Miïång anh he heá nhû muöën uöëng caån tiïëng àaân àïí lêëp kñn nhûäng chöî gan ruöåt cuãa mònh bõ àaån giùåc phaá thuãng naát. Àaân ngên lïn möåt giai àiïåu cao vuát, anh bung chöëng maånh hai khuyãu tay xuöëng caáng, cöë hïët sûác dûúán cao àêìu lïn nhòn Quyânh, tia nhòn ngêìm ngêåp yïu thûúng. Àöi möi trùæng bïåch cuãa anh mêëp maáy thò thaâo: - Caãm ún em... Röìi anh vêåt àêìu xuöëng caáng, thúã hùæt ra, truát húi thúã cuöëi cuâng.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

126

15

Tònh hònh Mùåt trêån Huïë luác naây coá nhûäng biïën chuyïín hïët sûác quan troång. Cuåc diïån chiïën àêëu xoay chiïìu möîi ngaây thïm bêët lúåi cho quên ta. Ngaây 17 thaáng 1 nùm 1947, quên tiïëp viïån cuãa giùåc tûâ Phaáp sang àaä àöì böå lïn vuâng Thûâa Lûu, Lùng Cö, phña cûåc nam cuãa tónh Thuâa Thiïìn. Tûâ Huïë àïën Lùng Cö chi hún saáu mûúi cêy söë. Tuåi giùåc tiïëp viïån göìm nhûäng binh àoaân tinh nhuïå nhêët cuãa quên viïîn chinh Phaáp. Khoaãng nùm nghòn tïn do hai tïn thûåc dên caáo giaâ laâ àaåi taá La-rö-cúâ vaâ trung taá àö-rï chó huy. Vûâa àùåt chên lïn àêët liïìn, boån giùåc àaä nhanh choáng chia thaânh nhiïìu muäi, hònh thaânh nhiïìu goång kòm, öì aåt têën cöng ra phña Bùæc Thûâa Thiïìn. Chuáng cöë tiïën thêåt nhanh àïën Huïë àïí giaãi vêy cho àöìng boån bõ vêy haäm, coá nguy cú bõ quên ta tiïu diïåt. Tiïíu àoaân Mûúâi taám coá nhiïåm vuå trêën giûä mùåt trêån phña Nam àaä chiïën àêëu hïët sûác quyïët hïåt àïí ghòm chên boån giùåc àöí böå laåi. Trong khi àoá, caác àún võ vêy haäm giùåc úã Huïë cuäng döìn hïët sûác àïí têën cöng àõch, vúái hy voång tiïu diïåt àûúåc chuáng trûúác khi boån tiïëp viïån àïën kõp. Trong àúåt têën cöng naây quên ta àaä thùæng nhûäng trêån xuêët sùæc: tiïu diïåt võ trñ miïëu Àaåi Caâng, bùæn ba chiïëc maáy bay Mö-ran úã vuâng nuái Tam Thai. Nhûng thïë giùåc luác naây àang quaá maånh. Phoâng tuyïën phña nam quêìn ta phaãi vûâa àaánh vûâa luâi, ruát boã hïët phoâng tuyïën phoâng ngûå naây àïën phoâng tuyïën phoâng ngûå khaác. Trûúác tònh hònh khêín cêëp, ban chó huy trung àoaân àiïìu àöång möåt söë àún võ àang tham chiïën úã Huïë, tùng viïån cho mùåt trêån phña Nam. Chó huy trûúãng mùåt trêån khu C Phuâng Àöng cuäng àûúåc àiïìu àöång vïì chó huy mùåt trêån naây. Gêìn möåt chuåc àöåi viïn thiïëu niïn trinh saát àûúåc cûã ài theo caác àún võ tùng viïån.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

127

Vïå to àêìu àûúåc chó huy trûúãng Mùåt trêån khu C lêëy ài theo laâm liïn laåc cho öng. Möåt giúâ trûúác luác lïn àûúâng, em goåi àiïån thoaåi cho Hiïìn: - A lö, Hiïìn àêëy aâ. Hai giúâ chiïìu nay mònh phaãi theo Chó huy trûúãng vaâo Mùåt trêån phña nam. Gêëp quaá mònh khöng àïën gùåp cêåu àûúåc. Quên ta àang chùån tuåi Têy úã àeâo Muäi Neá àaánh nhau àaä hai ngaây nay röìi Chó huy trûúãng baão phaãi phi ngûåa suöët caã àïm höm nay múái kõp àïën àïí chó huy. Trêån ni chùæc gay go ghï lùæm. Khöng biïët coá coân dõp gùåp laåi cêåu khöng... Nïëu coá chuyïån gò cêåu àûâng quïn mònh nghe. aâ, mònh àûúåc phaát möåt con ngûåa cêåu aå. Con ngûåa àen, böå daång thò xêëu àui nhûng chaåy hay tuyïåt trêìn àúâi. Mònh daám thaách àua vúái têët caã ngûåa cuãa trung àoaân, kïí caã con Ca-tï-lin cuãa Baão Àaåi. Cêåu àaä luyïån àûúåc caái mön löån nhaâo hai voâng liïìn chûa? Chûa aâ? Keám thïë... Vïå khuác khñch cûúâi - Bûäa mö gùåp laåi, mònh seä kïí chuyïån cho cêåu Mònh phaãi sùæm sùén caái roi mêy thêåt voát, luyïån khöng chùm, ùn roi cêëm khoác nghe! AÂ, mònh gûãi cho cêåu caái muä ca lö cuãa mònh úã chöî àöåi trûúãng êëy... ÚÃ àêìu giêy àaâng kia, Hiïìn cêìm maáy nghe nhûäng lúâi böng àuâa cuãa baån maâ tûå nhiïn rúm rúám nûúác mùæt. Hai àûáa mï nhau laå luâng. Hiïìn àïm nùçm nguã, noái múá cuäng goåi tïn Vïå-to-àêìu.

16

Khoaãng ba giúâ chiïìu Vïå-to-àêìu, tûâ trong caái biïín lûãa vaâ khoái doåc tuyïën phoâng ngûå ven söng Ruöìi cûúäi con ngûåa àen nhû àaä bõ lûãa nung thaânh than, phi vïì phña ngöi nhaâ Ban chó huy mùåt trêån àoáng. Chó cêìn nhòn em cuäng àuã biïët cöng taác liïn laåc úã mùåt trêån úã phña Nam naây vêët vaã biïët chûâng naâo. Thay muä ca lö em àöåi caái muä caát beåp duám doá. Mùåt em, àen nheãm, lêëm lem caát buåi, khoái àaån... Caái aáo quên phuåc ca ki daây nhû mo nang raách toaåc hai ba chöî trïn vai, trïn lûng. Chiïëc quêìn daâi ûúát suäng nûúác àïën thùæt lûng, hai öëng quêìn bï bïët buân. http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

128

Suöët ngaây höm nay, hêìu nhû khöng mêëy luác em rúâi khoãi lûng ngûåa. Möîi ngaây em phaãi phi ngûåa khöng biïët bao nhiïu lêìn doåc phoâng tuyïën lûãa àaån búâi búâi, àïí truyïìn àaåt mïånh lïånh chiïën àêëu cuãa Chó huy trûúáng àïën caác àún võ vaâ lêëy tin tûác caái àún võ vïì baáo caáo vúái Chó huy trûúãng. Nhiïìu bûäa em vöåi àïën nöîi ùn vùæt cúm nùæm cuäng phaãi ngöìi trïn lûng ngûåa maâ ùn. Laâ liïn laåc cuãa Chó huy trûúãng, phaåm vi phaãi chaåy liïn laåc cuãa em rêët röång, khùæp caã phoâng tuyïën. Nïëu khöng coá sûå nhanh nheån laå kyâ, sûác deão dai hiïëm coá vaâ loâng gan daå àïën liïìu lônh cuãa möåt diïîn viïn xiïëc chuyïn nghïì nhaâo löån, vaâ àûáng laâm bia söëng cho troâ neám dao gùm, thò chùæc em khoá maâ àaãm àûúng nöíi nhiïåm vuå. Chó huy trûúãng vûâa ra dûát lïånh àaä thêëy em ngöìi chïîm chïå trïn lûng ngûåa, muä àöåi hêët lïn trûúác traán, tay cêìm dêy cûúng, maái toác quùn àen nhû löng quaå, lêu ngaây khöng cùæt buöng loaâ xoaâ quanh muä, phuã kñn caã gaáy Em giöëng möåt kyå sô xûa minh hoaå trong saách. Vaâ mùåc cho àaån àaåi baác nöí àinh tai, choaáng oác, mùåc cho àaån suáng trûúâng, suáng maáy bay vuâ vuâ quanh mònh nhû möåt àaân ong vúä töí, mùåc cho nhaâ chaáy, tûúâng sêåp, cêy àöí, em vêîn cuái raåp trïn mònh ngûåa, thuác goát, giêåt cûúng, lao vuát ài nhû möåt muäi tïn àen. Em phi ngûåa voåt qua nhûäng haâng raâo xûúng röìng cao ngêët nghïíu, bay qua nhûäng mûúng nûúác röång àêìy nûúác. Trong caách phi ngûåa cuãa em vûâa coá caái gan daå cuãa ngûúâi chiïën sô luác lêm trêån laåi coá caái taâi ba cuãa möåt tay diïîn xiïëc laânh nghïì. Nhiïìu luác àang phi ngûåa rêët nhanh chúåt nghe tiïëng àaån suáng cêìu vöìng kïu xoeåt xoeåt muöën rúi gêìn, em ghòm ngay ngûåa laåi, àêm böí caã ngûúâi lêîn ngûåa xuöëng giao thöng haâo àïí traánh àaån. Chó huy trûúãng vaâ caác anh lúán nhòn em phi ngûåa maâ lo súå thay cho em. Nhiïìu laân thêëy àaån giùåc nöí raát trïn doåc löëi ài, caác anh húát haãi chaåy àuöíi theo goåi: Vïå! Vïå! Quay laåi àaä! Dûát àúåt suáng röìi haäy ài! Nghe caác anh goåi em caâng thuác ngûåa phi nhanh hún, ngoaái àêìu laåi noái to: - Khöng can chi mö! Àaån noá traánh em maâ?

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

129

Cùåp mùæt to, àen laáy, dõu daâng nhû mùæt nai, saáng long lanh dûúái vaânh muä cûáng. Doåc àûúâng em thûúâng gùåp caác baån trong àöåi cuäng àang chaåy liïn laåc. Caác baån cuäng vêët vaã khöng keám, chaåy nhû cúâ löng cöng suöët ngaây, maâ laåi chaåy chên àêët. Thûúâng vöåi quaá nïn möîi lêìn gùåp nhau chuáng chó kõp hoãi. "Cêåu àoá aâ?" Röìi lao vuát ài. Vûâa röìi, luác phi ngûåa voåt qua daäy giao thöng haâo, em gùåp Tï úã töí Nùm, cúãi trêìn, mùåt àöåc caái quêìn àuâi raách toaåc àïën beån, lûng àeo hai quaã lûåu àaån moã võt, àang löåi aâo qua möåt con hoái. Vïå ghòm cûúng laåi: - Tïì, cêåu ài mö àoá? - Túá ài tòm o cûáu thûúng àïën chuyïín mêëy anh thûúng binh ài. Vïå ngöìi trïn lûng ngûåa, Tïì àûáng dûúái con ngoâi, nûúác ngêåp àïën thùæt lûng. - Lai bõ thûúng cêåu biïët chûa? Vïå hoãi Túá coäng hùæn vïì traåm quên y chúá ai - Tïì noái. - Luác àaánh bi coäng hùæn nheå tûng maâ rùng luác bõ thûúng hùæn nùång àïën rûáa khöng biïët! Liïåu phoâng tuyïën coá giûä nöíi khöng cêåu? - Khoá lùæm. Tuåi hùæn nhiïìu suáng àaån quaá. Cêåu coá àoái khöng? - Gêìn chïët! Vïå thoâ tay vaâo trong buång aáo lêëy vùæt cúm lônh tûâ saáng àïën giúâ chûa kõp ùn. - Bùæt nghe! - Em tò chên vaâo hai baân àaåp, nhoán cao ngûúâi neám vùæt cúm cho baån. Tïì nhaãy lïn, bùæt trûúåt. Vùæt cúm rúi toäm xuöëng nûúác. Tïì liïìn nhaâo theo vùæt cúm, chöíng möng moâ lùån nhû con võt moâ möìi. Moâ àûúåc vùæt cúm ûúát nhoeát, Tïì cêìm chùåt hai tay, àûa lïn miïång nhaá luön. Vuâa nhöìm nhoaâm nhai, em vûâa nhòn lïn baån, àêìu gêåt gêåt toã yá ngon lùæm. Röìi vûâa nhaá cúm em vûâa tiïëp tuåc löåi qua con ngoâi. Àaån giùåc tûâ phña búâ söng bùæn sang kïu chñu chñu trïn àêìu em. Tïì àûa tay lïn àêìu phuãi phuãi toã yá coi khinh.

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

130

Vïå àïën ngöi nhaâ chó huy súã àoáng caách phoâng tuyïën chûâng hún cêy söë, Vïå-to-àêìu cho ngûåa phi thùèng vaâo àïën cûãa nhaâ bïëp. Em nhaãy xuöëng àêët, noái vúái mêëy chõ cêëp dûúäng: - Coân vùæt cúm mö cho em möåt vùæt. Em àoái xïìu mïíu... Möåt chõ múã thuáng lêëy vùæt cúm nùæm vaâ goái thõt heo kho mùån goái trong maãnh laá chuöëi hú lûãa, àûa cho em. Em vùæt dêy cûúng ngûåa lïn chöët cûãa, chuâi hai baân tay lêëm lem vaâ nöìng nùåc muâi möì höi ngûåa vaâo àñt quêìn, àoán lêëy vùæt cúm vaâ goái thõt. Em beã àöi vùæt cúm àuát möåt nûãa vaâo möìm con ngûåa àang àûáng thúã phò phoâ röìi dûåa lûng vaâo khung cûãa, àûa vùæt cúm lïn miïång cùæn. Múái cùæn àûúåc möåt miïëng thò Chó huy trûúãng tûâ trïn nhaâ ài xuöëng. Àêìu öng àöåi muä caát vaâ mùåc böå quên phuåc lêëm lem àêët buân. Öng àûa cho em möåt maãnh giêëy gêëp laâm tû vaâ noái: - Em xuöëng ngay chöî àaåi àöåi anh Võ, àûa laá thû naây cho töi. Cùåp mùæt sêu hoùæm cuãa öng chúåt dûâng laåi trïn gûúng mùåt lêëm lem khoái àaån, böå aáo quêìn raách toaåc dñnh àêìy buân àêët, ûúát suäng, vaâ caái thên hònh beá nhoã mïåt nhoaâi cuãa em run run dûåa vaâo khung cûãa... - Em mïåt quaá phaãi khöng? - öng hoãi gioång trêìm hùèn xuöëng. Em lïn nhaâ nùçm nghó ài möåt luác, töi goåi àöìng chñ Phûúng ài thay cuäng àûúåc. Nhûng Vï-to-àêìu àaä nhanh nheån àûáng thùèng lïn, luöìn nûãa nùæm cúm cùæn dúã lêîn goái thõt heo kho mùån vaâo bïn trong aáo sú mi. Em chuâi hai tay vaâo àñt quêìn, cêìm lêëy bûác thû trong tay chó huy trûúãng, cêín thêån àuát vaâo tuái aáo sú mi. Möåt tay cêìm lêëy cûúng ngûåa, tay kia trúã mu baân tay chuâi miïång, noái: - Baáo caáo anh, em ài àûúåc. Em chó húi àoái tñ thöi. Àûúâng tûâ àêy àïën chöî àaåi àöåi anh Vy bêy giúâ bõ àaån àaåi baác, mooác-chï noá laâm lung tung caã lïn. Anh Phûúng khöng thaåo àûúâng seä laåc mêët. Chûa kõp àïí cho chó huy trûúãng coá yá kiïën, em àaä dùæt con ngûåa ra giûäa sên, nheå nhaâng phuåc lïn yïn. Em thuác goát giêåt dêy http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

131

cûúng, con ngûåa tung böën voá bay qua haâng raâo cheâ taâu trûúác mùåt. Chó huy trûúáng chó coân biïët àûáng lùång leä nhòn theo. Öng lêím bêím: "Hïët chiïën tranh mònh phaãi àûa thùçng beá vïì nhaâ cho noá ài hoåc... ". Vïå àïën gùåp àaåi àöåi trûúãng VyåÅ àuáng vaâo luác àaåi àöåi öng àaánh bêåt àûúåc àúåt "a-la-xö" thûá nhêët cuãa giùåc. Öng cêìm lêëy bûác thû em trao chûa kõp àoåc thò giùåc dûúái söng laåi aâo lïn "a-la-xö" àúåt thûá hai. Öng voåt nïn khoãi chiïën haâo, chaåy thùèng àïën chöî böë trñ cêìm khêíu truáng liïn F.M. Àöåc nhêët cuãa àaåi àöåi, àõnh cho àûa suáng ra meá söng àïí queát boån giaác àöí böå. Nhûng múái chaåy àûúåc chuåc bûúác thò öng bõ truáng àaån. Öng ngaä duái, mùåt uáp xuöëng àêët bõ àaån caây naát, khêíu caåc bin cêìm trong tay vùng ra bïn caåch. Mùåc cho àaån bùæn möîi luác möåt raát, Vïå nhaãy lïn khoãi chiïën haâo, lùn troân nhû con quay thùèng àïën chöî àaåi àöåi trûúãng. Noá tûúãng öng chó bõ thûúng, nhûng khi thêëy traán öng vúä toaác thò noá khoác oaâ lïn, vaâ neáp sau xaác öng àïí traánh àaån. Hai anh baån trung liïn cuäng vûâa lùn àïën kõp, keáo xaác öng vïì phña sau. Vïå boâ saát àêët àïën chöî khêíu caåc bin, chuåp lêëy khêíu suáng lùn trúã vïì giao thöng haâo. Khoaác khêíu suáng lïn vai, noá phi ngûåa nhû bay vïì baáo caáo vúái chó huy trûúãng.

17

Sau àoá chó hún nûãa tiïëng àöìng höì, phoâng tuyïën söng Ruöìi bõ choåc thuãng. Chó huy trûúãng quyïët àõnh àïí laåi möåt böå phêån nhoã kòm chên giùåc, coân àaåi böå phêån ruát lui vïì giûä phoâng tuyïën söng Nong, caách söng Ruöìi chûâng mûúâi cêy söë. Chó huy trûúãng, Vïå, anh Phûúng cêìn vuå laâ nhûäng chiïën sô cuöëi cuâng rúâi khoãi phoâng tuyïën söng Ruöìi. Trúâi chiïìu àöåt nhiïn hûãng nùæng. Ba ngûúâi àaä lui caách söng Ruöìi chûâng ba cêy söë. Hoå cuâng cuái raåp ngûúâi trïn mònh ngûåa, cöë thuác phi thêåt nhanh vûúåt qua möåt quaäng àûúâng rêët tröëng. Doåc hai bïn con àûúâng raãi nhûåa khöng möåt boáng cêy, nhûäng vöìng khoai http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

132

lang múái tröìng chaåy daâi tñt tùæp. Anh Phûúng cûúäi ngûåa phi sau cuâng, böîng kïu heát lïn : - Maáy bay noá àuöíi theo ta àïë ïë ïë... ! Chó huy trûúãng vaâ Vïå ngöìi trïn mònh ngûåa cuâng ngoaái àêìu laåi. Trïn nïìn trúâi chiïìu vaâng nùæng, cuöìn cuöån lûãa khoái vaâ vang êìm tiïëng nöí phña sau, böën chiïëc maáy bay cöí ngöîng àang cùæm àuöi nhau lao vuân vuåt vïì phña ba ngûúâi. Thoaáng nhòn, Chó huy trûúãng biïët luä maáy bay àaä nhòn thêëy mònh vò muåc tiïu di àöång cuãa ba ngûúâi trïn quaäng àûúâng quaá tröëng traãi. Öng hö lúán: - Taãn ngay ra hai bïn àûúâng! Phûúng cuöëng quaá, quêët ngûåa chaåy bûâa xuöëng ruöång khoai röìi hai tay öm chùåt lêëy cöí ngûåa mùåc cho noá muöën àûa mònh àïën àêu thò àïën. Chó huy trûúãng keáo cûúng thêåt nhanh, rúâi khoãi àûúâng nhûåa vaâ phoáng àïën möåt luâm cêy thêëp caách àûúâng chûâng trùm meát. Vïå ghòm cûúng ngûåa, àûa mùæt rêët nhanh nhòn bao quaát àõa hònh chung quanh. Em thêëy khöng coá möåt chöî naâo gêìn àoá khaã dô nuáp àûúåc. Nhûng khöng möåt chuát röëi trñ, em chúåt nhêån ra con ngûåa cho nùçm eåp xuöëng mùåt àûúâng, vaâ em nùçm eáp saát vaâo möåt bïn, àêìu göëi lïn cöë ngûåa, em ngûãa mùåt chùm chuá quan saát bêìu trúâi. Luä maáy bay cöì ngöîng àen truâi truäi to dêìn lïn möåt caách khuãng khiïëp. Tiïëng gêìm rñt cuãa chuáng nhû nhûäng chiïëc khoan xoaáy sêu vaâo maâng nhô. Chiïëc maáy bay àêìu àaân böîng chuác àêìu lao thùçng hûúáng luâm cêy maâ chó huy trûúãng vûâa nhaãy vaâo nuáp. Em kinh hoaâng theát lïn "öëi’" tim nhû muöën ngûâng àêåp. Cùåp mùæt em múã to, thêët sùæc, daán chùåt vaâo àûúâng lao chïnh chïënh vúái töëc àöå choáng mùåt cuãa chiïëc maáy bay. Tuy vêåy em vêîn coân àuã trñ tónh taáo àïí hiïíu ra taåi sao chiïëc maáy bay laåi lao àuáng luâm cêy maâ chó huy trûúãng nuáp. Chó vò con ngûåa! Con ngûåa trùæng cao lúán, quaá hoaãng vò tiïëng gêìm rñt cuãa maáy bay àaä khöng chaåy ài laåi ruác àêìu àuáng buåi cêy àoá. Hai voá sau noá àaä hêët lia lõa nhû luác gùåp thuá dûä. Caái thên hònh trùæng toaát cuãa con ngûåa chuyïín àöång liïn tiïëp treän nïìn xanh cuãa luâm cêy, àûáng xa haâng cêy söë cuäng nhòn thêëy.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

133

Hai caánh maáy bay chúáp chúáp lûãa. Möåt traâng nöí xeá tai. Àêët àaá quanh luâm cêy vaâ con ngûåa bõ caây tung lïn múâ mõt. Bùæn xong loaåt àaån chiïëc maáy bay ngoác àêìu nhaâo lïn. "Khöng àuöíi ngay con ngûåa trùæng ài thò Chó huy trûúãng nguy mêët. Ba chiïëc maáy bay sau cuäng àang hùçm heâ sûãa soaån lao xuöëng". YÁ nghô àoá laâm Vïå-to-àêìu quïn hïët súå haäi, hiïím nguy. Em àûáng bêåt ngay dêåy, löi maånh con ngûåa àûáng lïn theo, thoát lïn yïn, phi thùèng àïën luâm cêy chó huy trûúãng nuáp. Em hoãi to: - Chó huy trûúãng coá viïåc gò khöng aå? - Khöng, khöng sao caã! - Tiïëng chó huy trûúãng bònh tônh àaáp laåi trong luâm cêy. Em nuáp ngay ài, chiïëc thûá hai sùæp sûãa böí nhaâo àêëy! Nhûng Vïå khöng kõp àaáp laåi. Thúâi gian phaãi tranh thuã tûâng khùæc möåt. Em keåp chùåt àuâi vaâo höng ngûåa nhoaâi ngûúâi tuám lêëy dêy cûúng con ngûåa trùæng, nghiïën rùng giêåt maånh löi àêìu noá ra khoãi luâm cêy. Con ngûåa hyá vang, cêët cao cöí, dêîm böën voá nhû muöën cûúäng laåi. Noá tûác giêån vung baáng suáng caåc-bin quêåt maånh vaâo höng con ngûåa, röìi thuác goát con ngûåa àen phi thùèng ra giûäa àöìng tröëng, löi theo caã con ngûåa trùæng. Chó huy trûúãng nuáp trong luâm cêy nhòn ra, öng àaä hiïíu chuá beá liïn laåc cuãa öng muöën laâm gò. Öng thêëy cöí mònh àau ngheån: "Öi, chuá beá nguy mêët’". Vaâ öng cuäng khöng neán àûúåc caãm phuåc chuá beá liïn laåc cuãa öng. Öng tûå hoãi: "Ai daåy cho vaâ tûâ bao giúâ, maâ trong caái phuát hiïím nguy ngaân cên treo súåi toác nhû vêåy, noá àaä cûúäi ngûåa, bùæt ngûåa, àaánh ngûåa löi ngûåa ài vúái nhûäng àöång taác tuyïåt vúâi kheáo leáo vaâ chñnh xaác cuãa nhûäng trang kyå maä laäo luyïån taâi ba nhêët?". Chiïëc maáy bay thûá hai àaä êìm êìm lao àïën vïì phña Vïå to àêìu, noá vûâa phi ngûåa vûâa ngoaái nhòn chiïëc maáy bay. Noá cöë phi sao cho thêåt löå, huát àûúåc caã luä maáy bay vïì phña sau mònh. Mêët muåc tiïu, chiïëc maáy bay sûãa soaån böí nhaâo nhaã àaån, àaânh phaãi chuyïín sang lûúån voâng tòm kiïëm. Vïå to-àêìu dùæt con ngûåa trùæng möîi luác möåt xa hún luâm cêy Chi huy trûúãng nuáp. Noá nhòn chiïëc maáy bay bõ mêët muåc tiïu àang

http://ebooks.vdcmedia.com


Phuâng Quaán

134

gêìm rñt tûác töëi lûúån àaão quanh bêìu trúâi. Noá khoaái chñ quaát to vúái chiïëc maáy bay: - Mi tûúãng mi giïët àûúåc cêëp chi huy cuãa tao laâ dïî lùæm aâ? Àûâng hoâng! Tao chêëp caã cha con doâng hoå thûåc dên nhaâ bay àoá! Nhûng chiïëc maáy bay thûá ba àaä nhòn thêëy muåc tiïu. Noá vuân vuåt lao àuöíi theo hai con ngûåa vaâ tay kyå maä tñ hon, àang phi nhû àuâa chúi giûäa caánh àöìng khöng möåt boáng cêy naây. Chaâ, caái tuåi ni coá veã cay cuá, muöën giïët cho bùçng àûúåc keã yïëu thïë dûúái mùåt àêët naây! Vïå luác naây àaä hoaân toaân yïn têm vïì Chi huy trûúãng. Em phêën chêën hùèn lïn khi thêëy mònh àaä àaánh lûâa àûúåc tuåi maáy bay giùåc. Veã mùåt em trúã nïn ranh maänh nhû luác cuâng caác baån chúi troâ tröën tòm. Em buöåc cûúng hai con ngûåa vaâo nhau. Mùåt em vïnh vïnh nhòn lïn trúâi, mùæt baám saát àûúâng bay cuãa thùçng giùåc. Chúâ cho chiïëc maáy bay böí nhaâo lao thùèng vïì phña mònh, em múái nhuán maånh hai baân àaåp, quùng mònh nhû bay tûâ trïn lûng ngûåa xuöëng caái raänh giûäa hai luöëng khoai. Àöång taác em nhanh nheå àïën nöîi con ngûåa àen khöng hïì hay biïët cûá tiïëp tuåc löìng böën voá phi vïì phña trûúác keáo theo con ngûåa baåch. Tiïëng àaån nöí xeá tai. Vaåt àêët bõ caây tung toeá caách xa em haâng chuåc meát. Chiïëc maáy bay thûá tû cùæn àuöíi chiïëc thûá ba, chuác àêìu lao thùèng xuöëng hai con ngûåa àang löìng chaåy. Caánh maáy bay chúáp chúáp lûãa. Nùçm giûäa hai luöëng khoai, ngûãa mùåt nhòn lïn, tim Vïå nhû muöën nhaãy thoát ra khoãi löìng ngûåc. Em lo súå cho hai con ngûåa. Trûúåt cha chuáng maây röìi! - Vïå ngöìi bêåt àêåy reo to khi thêëy dûát loaåt àaån hai con ngûåa laåi caâng löìng lïn phi nhanh hún. Chùæc àaä bùæn hïët àaån, böën chiïëc maáy bay hoåp thaânh àöåi hònh haâng doåc, cùæn àuöi nhau bay trúã vïì hûúáng Nam. Bêìu trúâi böîng trúã nïn yïn tônh möåt caách dõ thûúâng. Vïå vuâng ngay dêåy, nhaãy voåt qua tûâng hai ba vöìng khoai möåt, chaåy vïì phña Chi huy trûúãng. Chó huy trûúãng cuäng tûâ trong luâm cêy chui ra. Öng bûúác lïn mö àêët gêìn àoá, möåt baân tay khum khum àûa lïn maây che aánh nùæng chiïìu chïnh chïëch sùæp tùæt, nhòn theo böën chiïëc maáy bay luác naây chi coân laâ böën chêëm àen.

http://ebooks.vdcmedia.com


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

135

Coá tiïëng söåt soaåt phña sau lûng. Hai ngûúâi cuâng quay laåi. Hai con ngûåa, dêy cûúng buöåc vaâo nhau àaä quay vïì tûâ luác naâo vaâ àang bònh thaãn rûát nhûäng mêìm khoai lang múái nhuá non mún múãn.

http://ebooks.vdcmedia.com

Tuổi thơ dữ dội  

Tuổi thơ dữ dội

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you