Page 1


ทำ�ไมการให้ธรรมทาน จึงเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์บุญมาก... นั่นเพราะธรรมะได้เปลี่ยนจิต ช่วยชีวิตให้คน จำ�นวนมากได้พบความสุขความเจริญไปทุกภพชาติ เหนือกว่าวัตถุทานทีช่ ว่ ยให้แค่รอดเป็นครัง้ คราว เหนือกว่าอภัยทานที่เป็นเรื่องส่วนตน... ขอบุญรักษา ธ.ธรรมรักษ์


ขออนุโมทนาคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ น้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสตั ว์ พระโพธิสตั ว์ ทุกพระองค์ที่เคยบังเกิดขึ้นในทุกกัปทุกกัลป์ ขอเมตตาบู ร พาจารย์ ทุ ก ท่ า นในทุ ก ภพชาติ โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง สมเด็ จโตฯ ครูบาเจ้าศรีวิชัย หลวงพ่อปาน หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ� ขอโปรดเมตตาอาราธนามหาบุญญาบารมี ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสตั ว์ พระโพธิสตั ว์ ทุกพระองค์ ทุกองค์ และบุญกุศลของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ทีเ่ คยทำ�มาทุกภพชาติ รวมเป็นมหาบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ โดยประมาณมิได้ ขอพลานุภาพแห่งมหาบุญกุศลนีโ้ ปรดดลบันดาล ให้ขา้ พเจ้า คณะผูร้ ว่ มจัดทำ� ผูเ้ ป็นเจ้าภาพ ผูใ้ ห้หนังสือ ผู้รับหนังสือ ผู้ที่ได้อ่านและครอบครัวทุกท่าน


พบแต่ความสุขความเจริญ มีเงินทองทรัพย์สิน มากมายเหลือคณานับ ความจน ความไม่มี ไม่พอ และ อุปสรรคทัง้ หลาย โรคภัยไข้เจ็บทัง้ หลาย โรคเวรโรคกรรม ขอจงอย่ าได้ บังเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายตั้งแต่ บั ด นี้ จนกว่าจะสำ�เร็จมรรคผลสู่พระนิพพาน ขออุทิศมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่โดยประมาณ มิได้นแี้ ด่พอ่ แม่ บรรพบุรษุ ครูบาอาจารย์ ผูม้ พี ระคุณ ในทุกภพชาติ พรหมเทพเทวดาทัง้ หลาย เทวดาประจำ�ตัว เจ้าที่เจ้าทาง สรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายและ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โดยเฉพาะเจ้ า กรรมนายเวรที่ กำ � ลั ง มาทวง หนี้กรรมอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด และที่กำ�ลังรอทวงหนี้ กรรมลำ�ดับถัดไปในชาตินี้ บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ สำ�นึกผิดในกรรมที่ได้เคยกระทำ�กับท่านทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ เจตนาหรือไม่เจตนา รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวใน ทุกกรรมนัน้ ขอเมตตาจากท่านทัง้ หลายมาร่วมสร้างบุญ มาโมทนาและรับมหาบุญกุศลนี้


เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรม เศษเวรเศษกรรม ทัง้ หมด หากท่านยินดีพอใจและรับในมหาบุญกุศลนีแ้ ล้ว ขอโปรดเมตตาอดโทษ ยกโทษ ให้อภัย ให้อโหสิกรรม ต่ อ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายและถอนตั ว ออกจากอุ ป สรรค ทั้งหลาย เรื่องร้ายๆ ทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยฉับพลันทันทีเทอญ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ ธ.ธรรมรักษ์ และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง


คั ม ภี ร์ ดู เ นื้ อ คู่

หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๖


ก า ร เ จ อ กั น ช า ติ นี้ ไม่ใª่เร×èÍงบÑงเÍÔญ

เรื่องของการมีชีวิตคู่ คงต้องบอกว่าถือเป็น เรือ่ งใหญ่มากอีกเรือ่ งหนึง่ ในชีวติ เพราะการ มีคคู่ รองทีด่ ี ชีวติ ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นแรงใจสำาคัญที่จะร่วมอนาคต ร่วมสร้าง กรรมดี เป็นบุญกุศลร่วมกันต่อไปในภพหน้า ในทางกลับกัน หากได้คู่ชีวิตที่ไม่ดี ชีวิตคง เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานมากกว่าความสุข


7

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ที่กลายเป็นเชื้อ เป็นจุดเริ่มต้นที่ลุกลามทำ�ลาย อนาคต ปิดอนาคตการทำ�งานหรือแม้แต่ทำ�ลายชีวิต ซึ่งมีให้เห็นกันมากมายตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามทีวี นั่นเพราะขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ เกิดมาชาติหนึ่ง เรื่องคู่ชีวิตจึงต้องดู ต้องเลือกกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ การพบกันของคนสองคนที่จะมาตกลงปลงใจ เป็นคู่กันหรือแค่เป็นแฟนกันในห้วงเวลาหนึ่งไม่ใช่เป็น เรือ่ งบังเอิญอะไรทัง้ สิน้ ทุกอย่างในโลกนีม้ ที มี่ าและทีไ่ ป มีเหตุและมีผลเสมอ การพบกั น นั้ น มาจากกรรมลิ ขิ ต หรื อ กรรมจัดสรรให้เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ และไม่เพียงการ มาพบกัน แต่เป็นทุกเรื่องในชีวิตเลยทีเดียว ที่กรรมเป็นผู้ลิขิต


8

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เป็นเวลายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้วทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนให้ทกุ คนได้ “ตืน่ รู”้ ได้ตระหนักใน ความจริงแท้ทวี่ า่ ชีวติ ของเหล่าสรรพสัตว์จะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการกระทำ�ของตนเอง ไม่มีผู้ใดหรืออำ�นาจ อื่นใดมาควบคุมกำ�หนดเบี่ยงเบนชีวิตของเราได้ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรูแ้ ละเผยแผ่ความจริง ทีย่ งิ่ ใหญ่ มีคนมากมายในสมัยนัน้ เชือ่ กันผิดๆ ถึงขนาด ว่า เมื่อเกิดมาแล้วใครก็เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ได้ ทั้งนั้น เพราะโดนเทพผู้มีอำ�นาจลิขิตไว้แล้ว เกิดมาใน วรรณะใดก็ต้องตายไปในวรรณะนั้น ไม่มีสิทธิ์พัฒนา ตนเองให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าอะไรทั้งนั้น เรียกว่าทั้ง กดทั้งครอบกันตั้งแต่เกิดจนตายไป พระพุทธเจ้านัน้ ประสูตใิ นราชวงศ์ อยูใ่ นวรรณะ กษัตริย์ด้วย พระองค์น่าจะทรงสะดวกสบายมาก ท่ามกลางความเพียบพร้อมทั้งปวง ไม่ต้องมาตรัสรู้ ไม่ต้องมาเหนื่อยพระวรกาย


9

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่พระพุทธองค์สงสัยว่า ชะตาชีวิต ของเหล่าสรรพสัตว์เป็นอย่างที่เขาเชื่อกัน จริงหรือ? พระพุทธองค์จึงลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเอง ด้วย ความพากเพียรอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพระมหาบุญบารมี ที่สะสมมาหลายภพชาติ พระพุทธองค์ก็ทรงค้นพบ ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ พระพุทธองค์จึง เมตตาสรรพสัตว์ให้รู้ถึงความจริงแท้นั้น พระพุทธองค์เป็นผู้ปลดแอกความเชื่อเหล่านั้น ให้ทกุ คนรูว้ า่ คนเราทุกคนนัน้ สามารถพัฒนาเปลีย่ นชีวติ เปลี่ยนวรรณะ เปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ด้วยการ กระทำ�ของตนเอง ไม่มีใครมีอำ�นาจมาลิขิตชีวิตได้ นอกจากตัวเอง ใครทำ�ดีต้องได้ดี ใครทำ�ชั่วก็ต้องรับ ชัว่ ไป ไม่มเี ทพ ไม่มอี �ำ นาจ ดวงดาว ไม่มอี ะไร ทั้งสิ้นจะมาเบี่ยงเบนได้


10

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

นอกจากกรรมหรื อ การกระทำ � ของ ตนเองเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูก้ �ำ หนดชีวติ คนคนนัน้ อย่างแท้จริง ใครสร้างเหตุใดก็ตอ้ งได้รบั ผลนัน้ ใครสร้างกรรม อะไรไว้กต็ อ้ งได้รบั กรรมนัน้ ทัง้ กรรมดีและกรรมชัว่ เมือ่ ไม่ได้สร้างกรรม ผลกรรมก็ย่อมไม่เกิด ไม่มีเรื่องอะไร เกิดขึ้นโดยบังเอิญทั้งนั้นในโลกนี้ ต้องมีเหตุกับปัจจัย ทำ�ให้เกิดขึ้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้านำ�มาแสดงนั้น มีอยู่แล้วในโลก เป็นพลังธรรมชาติที่ควบคุม ทุกสรรพสิ่ง เป็นพลังที่สร้างสรรค์จัดการอยู่ เบื้องหลังชีวิตให้เจริญงอกงามไปในทิศทาง ที่ถูก ที่ควร สงบ สะอาด และยุติธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผูต้ ง้ั หรือสร้างขึน้ พระพุทธองค์เพียงแต่นำ�กฎเหล่านี้บางส่วนมาแสดงดังใบไม้ใน กำ�มือ มาสั่งสอนให้รู้กันเท่านั้น


11

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

โดยเฉพาะเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มีกรรมเป็น เครื่องผูกพันกัน จะจบสิ้นเมื่อใดก็อยู่ที่ตัวผู้สร้างกรรม ผู้ร่วมสร้างกรรม ความหนักเบาของกรรม หน้าที่และ ลำ�ดับของกรรม ผลของกรรมนั้นสิ้นสุดเพราะเหตุ อโหสิกรรม ซึ่งศาสนาพุทธเปิดทางมาก ใครจะเชื่อก็ได้ ไม่เชือ่ ก็ได้ ไม่มกี ารบังคับใครว่าถ้าไม่เชือ่ แล้วต้องเป็น อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าจะเชื่อในเรื่องใดก็ตามก็ยัง แนะให้อีกว่าต้องมีสติ ต้องมีการใช้ปัญญาไตร่ตรอง ใคร่ครวญให้เห็นจริงก่อนจึงค่อยเชื่อ จึงปฏิบัติกัน อย่าเชื่อเพราะคนอื่นเชื่อ หรือเชื่อเพราะผู้บอกเป็น ผู้น่าเชื่อถือ มีอีกหลายข้อดังที่พระองค์ตรัสไว้แล้วใน “กาลามสูตร” สำ�หรับในหนังสือเล่มนี้จะคุยจะอธิบายให้ฟัง กันอย่างละเอียดโดยขอเน้นเฉพาะเรื่องคู่และหลักการ ต่างๆ ที่จะทำ�ให้พบคู่แท้


12

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

การพัฒนาแก้ไขคูค่ รองทีม่ ปี ญั หาต่างๆ ให้กลับ มาดีดงั เดิม ทีจ่ ะได้รว่ มกันสร้างแต่ความสุขความเจริญ ต่อกันนานแสนนาน คงต้องเริ่มต้นจาก “บุพเพสันนิวาส” อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักและเรื่องราว ทั้งปวง


ที่พบกันชาตินี้เพราะเป็น

“ บุ ¾ เ ¾ สÑ น นÔ Ç � ส ” ไม่ใช่พรหมลิขิต

สำาหรับการที่คนสองคนหรือดวงจิตสองดวง ทีเ่ คยผูกพันกันมาแล้วมาพบกันนัน้ ไม่ใช่เรือ่ ง บั ง เอิ ญ อย่ า งแน่ น อนแล้ ว อะไรล่ ะ ที่ เ ป็ น ตัวการทำาให้มาพบกัน? เรามาเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อความเข้าใจที่แท้จริง พระพุทธองค์ผเู้ ป็นพระศาสดาของเรา ทรงตรัส ไว้ในเรื่องของจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนามาเป็นความรัก จนเป็นเนื้อคู่ และได้มาเป็นคู่ครองกัน


14

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหน คู่บุญ คู่กรรม หรือคู่ ประเภทอื่นใดที่ต้องเริ่มต้นจาก “ความรักและบุพเพสันนิวาส” ส่วนหนึง่ ใน ธัมมปทัฏฐกถาภาคที่ ๒ สามาวดี กล่าวไว้ว่า “ปุพเฺ พว สนฺนวิ าเสน ปจฺจปุ นฺน หิเตน วา เอวนฺตํ ชายเต เปมํ อุปลํ ว ยโถ ทเกติฯ” แปลโดยสรุปได้ว่า ความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการนี้คือ ๑. ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน ๒. ด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน หลายท่านคงสงสัยและอยากรูว้ า่ ทำ�ไมพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่า ความรักจะเกิดขึ้นมานั้นทำ �ไมต้องมี การอยู่ร่วมกันแต่ปางก่อน และทำ�ไมต้อง เกื้อกูลช่วยเหลือกันมาด้วยในภพปัจจุบัน


15

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

มาลองคิดตามกันดูวา่ เป็นไปได้ไหมว่าสิง่ มีชวี ติ ๒ สิง่ นีจ้ ะมามีความสัมพันธ์กนั ได้อย่างไร ถ้าสองสิง่ นัน้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่เคยรู้จักหรือช่วยเหลือดูแล เกื้อกูลกันมาก่อน ดั่งดอกบัวเกิดขึ้นมาจากน้ำ�และโคลนตม ดั่ง กองไฟที่เราเห็นลุกโชนนั้นต้องมีฟื้น ต้องมีเชื้อปะทุไฟ ถึงจะติดลุกพรึ่บขึ้นมาได้ รถที่วิ่งไปวิ่งมาได้มันต้องมี เชื้อเพลิงคอยขับเคลื่อน ร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ต้อง มีพลังงานมาสัมพันธ์มาสัมผัสกัน คนเราถ้าไม่รจู้ กั กันแล้ว ไม่เคยมีการปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน แม้จะพอรู้จักเห็นหน้าค่าตา เดินสวนกันไป สวนกันมา ทำ�งานในทีเ่ ดียวกันหรือตึกเดียวกัน กินข้าว ร้านเดียวกัน กลับบ้านทางเดียวกัน แต่ไม่เคยทีจ่ ะนัดแนะ มาพบปะนัง่ พูดคุยกัน มองตาซึง้ ๆ กันไปเทีย่ วเตร่เฮฮา ดูหนังดูละคร ไปวัดไปวาด้วยกันหรือทำ�กิจกรรมอะไรๆ ร่วมกัน แล้วคนทั้งคู่จะไปพบรักอะไรกันได้ ความรัก ของคนทั้งคู่จะเกิดขึ้นไหม


16

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ทีบ่ อกอย่างนีไ้ ม่เกีย่ วกับกรณีแอบรักเขาข้างเดียว ที่ต้องมีเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน เมื่อไม่ได้เกื้อกูลกันจะรักกันได้อย่างไร เพราะไม่มีเหตุให้เกิดเลยสักนิด แล้วจะมีผล ได้อย่างไรกัน ไม่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป ต้นไม้ดอกไม้ที่ไหนจะงอกออกมา โดยความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นพอพูดถึงคำ�ว่า “บุพเพสันนิวาส” และคำ�ว่า “พรหมลิขิต” มักจะตี ความหมายว่าเป็นเรือ่ งเดียวกัน คือเรือ่ งคนทีม่ าเจอกัน ได้รักกัน เพราะมีอำ�นาจเหนือโลกหรือมีพระพรหม ท่านลิขิตหรือบังคับเอาไว้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ ถูก กำ�หนดมาแล้ว ซึง่ เรือ่ งเหล่านี้ นักเล่านิทาน นักประพันธ์ตงั้ แต่ อดีตถึงปัจจุบนั ก็ชว่ ยแตกความคิดแต่งแต้มจินตนาการ ออกไป จนผู้คนที่ได้อ่านต่างซาบซึ้งกันปักใจเชื่อใน เรื่องนี้กันมานานแล้ว


17

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ทั้ ง บุ พ เพสั น นิ ว าสและพรหมลิ ขิ ต จึ ง ฝั ง ลึ ก ลงไปในความเชื่ อ ของคนไทยทั้ ง พราหมณ์ ทั้ ง พุ ท ธ ปนกันไปหมด และส่วนใหญ่จะคิดว่าความหมายของ “บุพเพสันนิวาส” คือแค่เรื่องความสัมพันธ์ของคนที่เคยอยู่ ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาและกลับมาเจอกันอีกเท่านัน้ แต่ในเชิงลึกนั้นแท้ที่จริงแล้วความหมายและ ความสัมพันธ์ของ “บุพเพสันนิวาส” นีซ้ บั ซ้อนมากกว่า ทีเ่ ข้าใจกัน ในเรือ่ งทีเ่ คยเป็นคูก่ นั มานัน้ ถูกต้องแล้วแต่ เป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อย เพราะยังมีความสัมพันธ์ใน แบบอืน่ ทีส่ ง่ ผลให้มาพบกันและครองคูก่ นั หรือไม่ได้มา ครองคู่กันอันเป็นความสัมพันธ์ระดับรองลงมา เพราะบุพเพสันนิวาสยังกินความหมายเข้าไป ถึงการที่คนทั้งคู่อาจจะได้เคยอยู่ร่วมกันในสถานะอื่น ได้หมด เช่น พีก่ บั น้อง พ่อกับลูก แม่กบั ลูก เพือ่ นกับเพือ่ น ศิษย์กับอาจารย์ บ่าวกับเจ้านาย


18

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หรือในบางคู่ถึงขั้นเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน เลยก็มี เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึง่ กันและกัน หรือคนทีเ่ คย ทำ�กรรมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ กลับมาทวงหนีก้ รรมที่ เคยติดค้างกันไว้ หรือมาเพื่อล้างแค้นโดยเฉพาะ ซึ่งมี อยู่หลายคู่ที่เจอแบบนี้ เพราะคำ�ว่า “กรรมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ” เป็น คำ�ที่หมายถึง คนสองคน (หรือมากกว่านั้น) ที่ได้เคย ทำ�อะไรร่วมกันมา จะเป็นทางดีกไ็ ด้ ทางไม่ดกี ไ็ ด้ เช่น เคยทำ�บุญร่วมกันมา เคยร่วมปล้นฆ่าคนมาด้วยกัน เคยทำ�ร้ายกันและกันมา เป็นต้น ดั ง นั้ น เรื่ อ งของบุ พ เพสั น นิ ว าสจึ งไม่ จำ�เป็นว่าต้องเคยเป็นสามีหรือภรรยามาก่อน เท่านั้น ไม่ใช่และไม่จำ�เป็นต้องเป็นคู่ครอง ที่ดีหรือมีความสุขเสมอไป เพราะกรรมร่วมกันนัน้ มีทงั้ กรรมดีและกรรมไม่ดี คงหมดข้อสงสัยสำ�หรับคนที่มีคู่ครองที่รู้สึกถูกบีบคั้น ทารุณทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


19

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แบบทีเ่ กิดมาเพือ่ ทำ�ลายล้างกันดังทีเ่ ห็นเป็นข่าว แบบไล่ฆ่ากันเมื่อรักไม่สมหวัง หรือเมื่อเกิดปัญหา ครอบครัวขึ้น จึงลงมือปลิดชีวิตทั้งตนเองและคู่ครอง เมือ่ เราเข้าใจและทราบดีแล้วว่า บุพเพสันนิวาส นัน้ หมายถึงอะไร จึงอาจจะได้รบั คำ�ตอบเล็กๆ ทีค่ าใจ เราได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กัน ที่เรารู้สึก สงสัยตงิดๆ ว่า แค่พบกันครั้งแรกทำ�ไมเหมือนรู้จักกันมานาน แสนนาน หรือทำ�ไมเนื้อคู่ของเราคนนี้นั้นมีหน้าตา คล้ายๆ กับเรา มีอะไรเหมือนๆ กัน เหมือนเป็นพีน่ อ้ งกัน หรือทำ�ไมคู่ครองของเราเขาช่างเป็นคนดุ เข้มงวด เจ้ากี้เจ้าการ บังคับเราในเกือบทุกเรื่อง บอกให้เรา ต้องทำ�โน่นทำ�นี่ไม่หยุดเหมือนกับเราเป็นลูกหรือเป็น บ่าว ไม่ใช่สามีหรือภรรยา


20

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หลายคู่รักกันดีมาก แต่ทำ�งานร่วมกันไม่ได้ เพราะมีแต่เรื่องขัดแย้ง มีแต่เรื่องร้ายๆ เข้ามาจนสิ่ง ที่ทำ�นั้นไม่ก้าวหน้าหรือพังพินาศ แต่พอแยกออกไป ทำ�กับคนอื่นกลับรุ่งเรือง เหตุที่เป็นเช่นนี้ครูบาอาจารย์ท่านเชื่อกันว่า ก็เพราะกรรมที่เคยทำ�ต่อกันและร่วมกันทำ�มา รวมถึง สัญญาหรือความทรงจำ�เดิม นิสัยเดิมของเขาหรือเธอ ในภพก่อนนั้นยังไม่หมดไปเสียทีเดียว ยังมีบางส่วน ที่ยังติดค้างอยู่ในส่วนลึกของดวงจิต เพราะจิตนั้นเป็น ผู้บันทึกกรรมทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้น ดูจากภายนอกหรือกายเนื้อเป็นสามีภรรยาที่ รักกันดี แต่ภายในกายทิพย์หรือจิตเดิมยังมีความแค้น มีการอาฆาตพยาบาทต้องการทำ�ร้ายทำ�ลายอีกฝ่ายหนึง่ ยังไม่มกี ารอโหสิกรรม กรรมนัน้ ยังไม่มกี ารชดใช้และยัง ไม่ยตุ สิ ง่ ผลกรรม จึงยังส่งผลอยูเ่ รือ่ ยๆ แม้บางครัง้ จะ ไม่ตงั้ ใจแต่กม็ กั เกิดเรือ่ งให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ตลอด


21

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หลายคนคงสงสัยว่าทำ�ไมกรรมทีเ่ คยทำ�มาจึงยัง ส่งผล แม้เกิดในภพใหม่แล้ว ร่างกายใหม่ ชื่อใหม่จน จำ�ไม่ได้แล้วว่าไปทำ�อะไรใครไว้ แล้วผลกรรมตามหา เจอได้อย่างไร คำ�ตอบก็คือ กรรมที่เราทำ �มาไม่ว่า ภพชาติไหนก็ตามถูกบันทึกไว้ในดวงจิต ไม่เคย หายไปไหนเลยแม้แต่กรรมเดียว และทีต่ ามมา ส่งผลได้แม้ว่าจะเปลี่ยนร่าง เปลี่ยนภพไป แค่ไหนก็ยังตามทัน นั่นก็เพราะอยู่ในดวงจิต นั่นเอง เอาง่ายๆ เปรียบได้ดังหน่วยความจำ�ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ทีบ่ นั ทึกข้อมูลทัง้ หมดตัง้ แต่วันแรกทีเ่ ริม่ ใช้งาน ความจำ�นี้ไม่ได้หายไปไหนยังคงเก็บไว้อย่างดี รอวันเวลาที่จะถูกดึงมาใช้ด้วยพลังงานที่มีความแรง นั่นเอง


22

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เราจะเปลีย่ นรูปโฉมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไปกีค่ รัง้ หรือจะมีร่างกายใหม่ตามภพภูมิตามกรรมที่ส่งไปเกิด แต่ความจำ�นี้ก็คงยังอยู่ตลอดไป จะจำ�ได้มากได้น้อย แค่ไหนอยู่ที่ปัจจัยคือกำ�ลังตัวแปรสัญญาณ สัญญาเดิมหรือความทรงจำ�นิสัยเดิม ความถนัด ความสามารถ เรื่องราวต่างๆ ที่ ผ่านมาในหลายภพชาติจะจำ�ได้หรือไม่กอ็ ยูท่ ี่ กำ�ลังบุญบารมีเช่นกัน หลายคนก่อนจะมาเกิดในชาตินี้ เคยเกิดมาเป็น ครูบาอาจารย์ เกิดมาเป็นนักบวช เกิดมาเป็นเจ้านาย เกิดมาในหลายสถานะหลายอาชีพ ความทรงจำ�นี้ก็ติดตัวมาจะมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่บุญแต่กรรมของตน จึงเป็นคำ�ตอบที่ว่าทำ�ไม บางคนสามารถทำ � อะไรได้ ดี แ ม้ ไ ม่ เ คยเรี ย นที่ ไ หน มาก่อน ทั้งงานช่างฝีมือต่างๆ ทำ�ไมครูบาอาจารย์ บางท่านบรรลุธรรมเร็วมากทั้งๆ ที่อายุยังน้อย


23

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ทำ�ไมหลายคนสมองดีเลิศเห็นอะไรทีเดียวก็ จำ�ได้แล้ว ทีค่ นในสมัยใหม่เรียกว่า “พรสวรรค์” นัน่ แหละ รวมถึงเรื่องของการระลึกชาติด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วเรื่องราวในอดีตชาติที่ลึกลงไป ละเอียดกว่านัน้ เราคนธรรมดาไม่ใช่นกั ปฏิบตั ธิ รรมชัน้ สูง ไม่นา่ จะจำ�ได้ เพราะได้กระทำ�มามากมายทับถมมานาน นับล้านๆ ชาติ เหมือนเราเอากระดาษเปล่ามาสักแผ่นหนึง่ หยิบปากกาหมึกสีน้ำ�เงินมาเขียนลงไปทุกวันๆ ทับกัน ลงไป สัก ๑ เดือนก็พอ เราย้อนกลับไปดูได้หรือไม่ว่า ในวันแรกๆ เราเขียนอะไรลงไปในกระดาษใบนัน้ เราอ่าน มันออกหรือไม่ ซึง่ ต่อให้อจั ฉริยะให้เก่งสุดๆ ก็ไม่มที างทีจ่ ะอ่าน ออกเป็นใจความได้ เอาแค่เมือ่ ปีทแี่ ล้วเวลานีเ้ รากินอะไร ทำ�อะไร พูดอะไรก็ยากที่จะนึกออกแล้วแบบครบถ้วน มีคนเป็นจำ�นวนมากในยุคปัจจุบนั นีเ้ ชื่อว่าเรื่อง ของคนที่จะมารักกันได้นั้นเป็นเพราะ “พรหมลิขิต” ชักนำ�


24

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

พระพรหมท่ า นเป็ น คนลิ ขิ ต บั ง คั บ พาให้ ม า เจอกัน รักกัน จนมาจับคู่อยู่เป็นคู่ตุนาหงัน ในเรื่อง พรหมลิขิตนี้น่าจะผิดแนว ผิดทิศ เลี้ยวลงคลอง ไปเลยสำ�หรับท่านที่บอกว่าเป็นชาวพุทธทั้งหลาย และน่าจะเป็นที่เศร้าใจและน่าเสียดายสำ�หรับ ใครบางคนทีเ่ ชือ่ อย่างนัน้ เลยไม่คดิ ทีจ่ ะหาคูค่ รอง ไม่ กล้าที่จะสานสัมพันธ์เกื้อกูลอะไรกับเนื้อคู่ของตนต่อ ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้พบกันแล้ว ได้กระตุน้ ความสัมพันธ์เดิมไปแล้ว เพราะดันเชือ่ ไปเสียแล้วว่า ไม่ท�ำ ต้องอะไรหรอก เดี๋ยวพระพรหมท่านจัดการให้เอง จึงต้องอยู่คนเดียว ไปตลอดชาติ เพราะขาดปัจจัยทีจ่ ะมาสนับสนุนเรือ่ งนี้ ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาอธิบายไว้ชัดเจนว่า พระพรหมท่านนั้นคงไม่ไปลิขิตหรือมี อำ�นาจหน้าทีไ่ ปบังคับใครได้ในโลกนี้ ไม่วา่ จะ เรือ่ งจับคูค่ น หรือแม้แต่จะไปกำ�หนดชะตาชีวติ อะไรเลย


25

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และก่อนทีเ่ ราจะเหมาเอาเองว่าเป็น พรหมลิขติ นั้น เราควรต้องรู้จักกันก่อนว่า “พระพรหม” นั้นท่าน เป็นใคร คือผูใ้ ด ท่านมีฤทธิม์ อี �ำ นาจเพียงใดถึงสามารถ เก่งกล้าบังคับคนโน้นคนนี้ให้มารักกันหรือทำ�อะไรได้ ความเชื่ อ เรื่ อ งพระพรหมนี้ ม าจากชาวฮิ น ดู ในอินเดียโบราณ เขาเชือ่ กันว่า “พระพรหม” เป็นระดับ เทพผู้สร้างโลกและลิขิตได้ทุกอย่าง และได้รับการ ยกย่องเคารพบูชาจากพวกพราหมณ์เป็นอย่างมาก ถือเป็นเทพผูก้ �ำ หนดโชคชะตาของมนุษย์ ไม่มใี ครผูใ้ ด สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเลย และบ้านเราก็รบั มาเต็มๆ กับความเชือ่ นีพ้ ร้อม อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริยท์ แี่ ต่งเติมกันอย่างเหลือเชือ่ ซึง่ ทัง้ หมดพระพุทธเจ้าก็ทรงลบล้างความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ เหล่านี้ ออกไป ในพุทธศาสนานัน้ “พระพรหม” ท่านถูกจัดอันดับ ให้เป็นเพียงชาวสวรรค์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าเทวดา ทั่วไปเท่านั้น เรียกกันว่า “พรหม”


26

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

พระพรหมท่านไม่มเี พศแต่กย็ งั อยูใ่ นกามาวจรภพ คือยังมีการเวียนว่าย ตาย เกิดอยู่ในสวรรค์ที่เรียกว่า “ชัน้ พรหม” สำ�หรับพรหมนัน้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือพรหมทีม่ รี ปู เรียกว่า “รูปพรหม” มีทงั้ หมด ๑๖ ชัน้ และพรหมที่ไม่มีรูปเรียกว่า “อรูปพรหม” มีทั้งหมด ๔ ชัน้ โดยอรูปพรหมจะสูงกว่ารูปพรหม พระพรหมทีม่ ี วัตรปฏิบตั ทิ เี่ คร่งครัดเป็นแนวทาง เรียกว่า “พรหมจรรย์” อยู่ในภพภูมิที่เหนือกว่าอรูปพรหมขึ้นไป ทีไ่ ด้เป็นพระพรหม เพราะกรรมดีทที่ า่ น ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นได้ไปเสวยสุข เสวยบุญ เสวยบารมีทที่ า่ นสะสมทำ�มา สถิตอยูท่ พี่ รหม- โลก บนวิมานสวรรค์ของท่าน พระพรหมบางองค์เมื่อท่านเสวยบุญที่ทำ�มา หมดแล้ว ท่านก็ตอ้ งลงมาจากวิมาน กลับมาเวียนว่าย ตาย เกิดกันอีก พระพรหมชัน้ สูงขึน้ ไปท่านก็มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ิ ที่จะให้หลุดพ้นไปเลย ไม่ต้องลงมาเกิดอีกแล้ว


27

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

พระพรหมทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป พรหมและ อรูปพรหมนั้น ท่านคงไม่เคยคิดและมีเวลาที่ จะไปวิ่งลิขิตชีวิตใครต่อใครได้ และคงไม่ใช่ หน้าที่หรือกิจธุระกงการอะไรของท่านด้วย และท่านคงไม่ต้องการไปยุ่งและมีส่วนร่วมใน กรรมของผู้อื่นแน่นอน เพราะอาจไปขวางไปเหนี่ยวรั้ง ในสิ่งที่ท่านต้องการจะหลุดพ้นได้ แต่ถ้าบอกว่าพระพรหมท่านช่วยดลใจมนุษย์ ให้ได้สร้างบุญกุศลสำ�เร็จหรือมาร่วมโมทนาคุณความดี บุญกุศลที่มนุษย์ได้ทำ�ขึ้น ก็พอจะรับฟังและพอจะเชื่อ ได้บ้าง ในพระชาดกก็เคยมีเรื่องของพระพรหมท่าน ดลใจเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของพระพรหมชั้นสุทธาวาส (อนาคามีพรหม) เคยดลใจให้ นายทุคตะ เกิดความเพียร ในการว่ายน้ำ�ช่วยเหลือชีวิตมารดา


28

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพื่อให้นายทุคตะมีโอกาสมาสร้างกรรมสร้าง บารมี สำ � เร็ จ เป็ น องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า องค์ปัจจุบันที่เป็นพระศาสดาของเรา ที่เล่ามาทั้งหมด เพือ่ จะให้เห็นว่าพระพรหมท่านสามารถดลใจได้เท่านัน้ ให้คิดได้ คิดออก แต่ไม่ได้ลงไปอุ้มไปช่วยเสกอะไร ให้กับใคร แต่ที่เป็นตัวการสำ �คัญที่จะลิขิตชีวิต คนทุกคนได้นั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือ “กรรม” กรรมจะเป็นผูก้ �ำ หนดเอง และเรือ่ งของความรัก และเนื้อคู่ในแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นก็เป็นเรื่องของ กรรมลิขิตล้วนๆ ทั้ ง จากการที่ เ คยอยู่ ร่ ว มกั น มา เป็นกรรมเก่า และในชาติปัจจุบันได้ใกล้ชิดเกื้อกูลกัน เป็นกรรมใหม่ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของพระพรหมหรือ อำ�นาจเทพอะไรทั้งสิ้น


29

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เชื่อมั่นว่าตอนนี้ทุกท่านคงพอเข้าใจว่าความรัก นั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุใด และทำ�ไมถึงมาอยู่ด้วยกันได้ เรามาดูกันต่อว่าเนื้อคู่นั้นคืออะไร หมายถึงใครบ้าง เนื้อคู่มีมากกว่าหนึ่งหรือไม่ มีลำ�ดับเนื้อคู่มากมาย จริงหรือ และเนือ้ คูแ่ ท้เมือ่ เจอกันแล้วควรต้องพิจารณา อะไรบ้างจึงจะเป็นคู่ที่ดีมีความสุขมากๆ หรือเอาแบบ ทุกข์น้อยๆ ที่พระพุทธองค์สอนให้พิจารณากันดีๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก เพือ่ ทีจ่ ะได้พบกับคูแ่ ท้ คุบ่ ญ ุ ทีแ่ ท้จริงที่ จะได้มาร่วมกันสร้างบุญกุศล ทำ�ให้มคี วามสุข ในชีวิตคู่ตลอดไป...


เ นื้ อ คู่ á Å Ð คู่ แ ท้ เมือ่ คนสองคนทีเ่ คยมีกรรมผูกพันกันในบุพเพสันนิวาส ได้มโี อกาสมาพบกันแล้วในชาติน ี้ ก่อนอืน่ เราควรมีสติ และค้นหาความจริง เพื่อจะได้เกิดปัญญาจนเข้าใจ อย่างถ่องแท้ว่า ณ เวลานี้เรากำาลังพบกับใคร เนื้อคู่ แท้จริง หรือเป็นเพียงเนือ้ คูใ่ นลำาดับอืน่ หรือ แม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวร!


31

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เข้าใจและสามารถพัฒนาต่อไปได้ หรือถ้าไม่ใช่ก็อาจหาทางหยุดยั้งเสีย ก่อนที่จะเกิด เรื่องราวอะไรต่อไปด้วยกรรมใหม่ที่ทำ�ซึ่งอาจจะส่งผล เลยฉับพลันทันทีในชาตินหี้ รือในชาติภพต่อไปไม่จบสิน้ แล้ว... เนื้อคู่คือใคร? จริงหรือเนื้อคู่มี ลำ�ดับด้วย! พอพูดถึงคำ�ว่า “เนื้อคู่” โดยส่วนมากจะตี ความหมายแบบเข้าข้างตัวเองไปหน่อยว่า คือคนทีเ่ กิด มาเพื่อเป็นคู่ของเราในชาตินี้ ต้องเป็นของเราคนเดียว เป็นเนื้อคู่กระดูกคู่ และอยู่ด้วยกันจนชั่วฟ้าดินสลาย จนแผ่นดินกลบหน้า แต่อยากบอกว่า อย่าเพิง่ ฟันธงว่าคนที ่ เรากำ�ลังรักจีจ๋ า๋ อยูต่ อนนี้ หรือกำ�ลังเกีย่ วพัน ด้วยเวลานี้ จะเป็นเนือ้ คูแ่ ท้ทจี่ ะพัฒนามาเป็น คูแ่ ท้ คูช่ วี ติ ในชาตินี้ และทีส่ �ำ คัญเขาอาจจะ ไม่ได้เป็นของเราคนเดียว!


32

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ถึงแม้วา่ “เนือ้ คู”่ จะหมายถึงหญิงและชายทีเ่ คย ได้ใช้ชวี ติ ร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติ แต่มคี วามจริงมากกว่านัน้ ทีท่ กุ คนควรรูก้ ค็ อื เนือ้ คูข่ อง เราในชาตินจี้ ริงๆ แล้วนอกจากเขาจะเป็นเนือ้ คูข่ องเรา แล้ว เขาก็อาจจะเป็นเนือ้ คูใ่ นลำ�ดับต่อๆ ไปของคนอืน่ ด้วย และกว่าจะมาเป็นของเราในปัจจุบนั เขาหรือเธอ ก็อาจจะผ่านการเป็นเนื้อคู่ของคนอื่นมาแล้ว ถึ ง แม้ อ าจจะเคยเป็ น คู่ ค รองกั น มาก่ อ นใน ชาติปางก่อนจริง แต่ชาตินี้นั้นอาจจะมีบุญไม่พอหรือ ไม่ได้เกื้อกูลกันจนถึงจุดที่จะได้เป็นสามีภรรยากันก็ได้ ก็อาจจะเป็นได้แค่เนื้อคู่ในลำ�ดับอื่น กลายเป็นเพียง เพื่อนคนที่รู้สึกดีที่ต้องรอสะสมบุญและกรรมร่วมกัน ต้องรอต่อไปเพื่อสมหวังในภพอื่นแทน คนสองคนทีม่ าเป็นสามีภรรยากันได้ใน ชาตินี้หรือเป็นเนื้อคู่กันนั้น ต้องมีเรื่องของ กามราคะเป็นตัวเหนีย่ วนำ�เข้ามาหากัน และ กรรมได้ลิขิตเอาไว้เท่านั้น


33

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพราะที่กล่าวมาแล้วว่าความสัมพันธ์ต่อกัน ในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีหลายประเภทนั้นไม่ว่าใน สถานะใด เพื่อนกับเพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ศิษย์กับครู นายกับบ่าว ถ้าไม่มกี ามราคะเป็นตัวเหนีย่ วนำ�ก็จะไม่มี ทางได้มาเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นเนื้อคู่กันแน่นอน ถ้ า ชาติ นี้ เ ราและเนื้ อ คู่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น เนื้อคู่ลำ�ดับต้นจริง ได้ทำ�บุญร่วมกันมามากพอ มีแรง ปรารถนาที่จะมาอยู่ร่วมกัน และโดยเฉพาะกรรมลิขิต เอาไว้แล้ว ก็จะได้ครองคู่กันอย่างแน่นอน จะนาน ๑ วัน ๗ วัน หรือ ๕๐ ปี ๖๐ ปี ก็ขนึ้ อยูก่ บั กำ�ลังแห่งบุญ และกรรมที่ได้ทำ�ร่วมกันมาเท่านั้น แต่เมือ่ หมดเวลาบุญและกรรมแล้ว เราและเขา ก็ตอ้ งเดินแยกทางกันออกไป ต่างคนต่างไปรอคิวใหม่ที่ จะมาบรรจบกันอีกที หรือไม่เจอกันอีกเลยก็ได้เช่นกัน และทั้งเราและเขาก็จะไปพบเนื้อคู่คนอืน่ ๆ ตามลำ�ดับ ต่อไป


34

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และถึงจะเป็นเนื้อคู่กันจริง แต่มีตัวแปรหรือ ปัจจัยอืน่ มีกรรมอืน่ เข้ามาแทรกได้อกี เช่น ครูบาอาจารย์ หลายท่านที่ได้สละความเป็นลำ�ดับเนื้อคู่สู่โลกแห่ง ธรรมะ ก็สามารถใช้บญุ นัน้ หยุดวิบากกรรมหรือผลกรรม ที่จะนำ�มาสู่การเป็นผัวเมียกันได้ ยิ่งในระดับของผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูง คือตั้งแต่ พระอนาคามีขึ้นไป ท่านตัดสิ้นแล้วในกามราคะและ ไม่ปรารถนามาเกิดอีกแล้ว ท่านก็สละสิทธิ์ ไม่มีการที่ จะมาต่อคิวต่อลำ�ดับใครอีกแล้ว พวกเนื้อคู่เก่าก็ต้อง ยุติหมดสิทธิ์ไป ต้องไปใช้ลำ�ดับต่อไป ไปใช้บริการ คนอื่นแทน และเนื้อคู่อาจจะเป็นชายกับชาย หรือหญิงกับ หญิงก็ได้ เพราะในภพก่อนอาจจะเคยเป็นคู่ครองที่รัก กันมากๆ มีความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกัน ทำ�งาน ร่วมกัน ทำ�บุญกุศลร่วมกัน อธิษฐานร่วมกันมา แต่ ในชาตินี้ได้เกิดมาเป็นเพศเดียวกัน จึงเกิดความรักที่ ไม่อาจจะห้ามใจได้


35

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หรือถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันแต่ไม่ใช่ลำ �ดับต้น ที่จะมีแรงส่งให้ได้มาครองคู่กัน เพราะชาตินี้ไม่มี เรื่องของกามราคะมาเกี่ยวข้อง ก็จะกลายมาเป็น เพือ่ นสนิท คนสนิททีห่ ว่ งใยกันลึกๆ ตลอดเวลา บางครัง้ เพื่อนบางคนที่สนิทกันมากๆ มีความผูกพันกันห่วงใย มากกว่าคูค่ รองเสียอีก มีเรือ่ งทุกข์ใจอะไรก็สามารถทีจ่ ะ ไประบายให้ฟังได้ ถ้าเป็นผัวหรือเมียบางเรือ่ งเล่าเรือ่ ยเปือ่ ยก็มสี ทิ ธิ์ บ้านพังได้ บางคนอาจอยูก่ บั เพือ่ นมากกว่าผัวหรือเมีย ตัวเองเสียอีก ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะเคยผูกพันกันมาทัง้ สิน้ ในข้อทีบ่ อกว่าลำ�ดับของเนือ้ คูท่ �ำ ไมถึงมีมากมาย มหาศาล เหตุกเ็ พราะเราทุกคนนัน้ เกิดมาแล้วเป็นล้านๆ ชาติ ยังไม่นับรวมถึงที่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆ เอาแค่ว่าชาติที่มีบุญเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนั้นเป็น คู่ผัวตัวเมียเดียว ไม่มีอนุภรรยาหรือมีอนุสามีมาเป็น เนื้อคู่ลำ�ดับต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีก


36

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และคูข่ องเราในทุกภพก็ตอ้ งกลับมาเกิดเหมือน เรา แต่เพราะกรรมทีท่ �ำ ทัง้ ร่วมกันกับเรา กรรมทีเ่ ขาทำ� กับคนอื่น และกรรมที่ทำ�ส่วนตัวที่ส่งผลแตกต่างกัน ตามลำ�ดับตามเวลาตามหน้าที่ ทำ�ให้เนื้อคู่ของเรา ในภพก่อนก็ไปอยู่กับคนอื่นที่มีบุญและกรรมร่วมกัน มากกว่าเรา และสมมติอกี ว่าถ้าบุญไม่พอไม่ได้เกิดเป็น คนล่ะ ลำ�ดับเนือ้ คูก่ ย็ งิ่ เลือ่ นไปกันใหญ่จริงไหม และมันก็ เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นเป็น เรื่องจริง คนเราหลังจากที่ตายไปแล้ว ในทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวไว้ชัดเจนว่า ต้องไปเกิดทันที ส่วนจะ เกิดเป็นอะไรนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั กรรมทัง้ ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ที่กระทำ�มาส่งให้ไปเกิด เมือ่ ตายลงไปก็ตอ้ งไปเกิด นอกจากเป็นคนแล้ว ก็ยงั มีสตั ว์อกี หลายประเภทตามกรรมทีท่ �ำ มา ในเรือ่ งนี้ สมมติแค่ว่าเรามีบุญแล้วได้เกิดเป็นคน


37

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่เชือ่ ไหมว่าถึงแม้จะได้เกิดเป็นคนแล้ว ก็ยงั ไม่รู้ อีกว่าจะโตทันมีอายุไปถึงที่จะได้มีคู่ครองอีกหรือไม่ เพราะในบางคนเสียชีวติ ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ ไม่มี โอกาสได้เกิดก็ตอ้ งถูกทำ�แท้งเสียก่อน เพราะแรงกรรม ตามทัน บางคนเกิดมา ๗ วันก็ตาย ๑๕ วันก็ตาย บางคน อายุยังไม่ถึง ๑๕ ปีก็ตาย ซึ่งมีอยู่มากมาย ยิ่งในสมัย ปัจจุบนั ตายกันอายุยงั น้อยทัง้ สิน้ บางคนประสบอุบตั เิ หตุ ตาย บางคนป่วยตาย บางคนชดใช้กรรมหมดแล้วก็ตาย บางคนผลบุญหมดก็ตาย พอตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ ทันที เลยไม่ทันที่จะมีโอกาสมาเจอเนื้อคู่ของตัวเอง ประเภทพวกบุญน้อยหรือบุญมีแต่วิบากกรรมมันบัง เคยมีครูบาอาจารย์ที่มีอภิญญาเล่าให้ฟังว่า คนที่เคยทำ�แท้งนั้น เมื่อตายไปแล้วต้องไปชดใช้กรรม หนักมากอยูใ่ นนรกนานแสนนาน ขึน้ จากนรกมาก็ตอ้ ง วนเวียนเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าอีก ๕๐๐ ชาติ


38

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

บางคนต้ อ งเกิ ด มาเป็ น เด็ กในท้ อ งแม่ เ พี ย ง ไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ต้องถูกแม่ซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวร เก่าฆ่าให้ตายหรือทำ�แท้งให้ตาย เหมือนกับที่ตัวเอง เคยทำ�ไว้ เป็นการสร้างกรรมกันไม่รู้จบสิ้น และยิ่งในกรณีคนที่ฆ่าตัวเองตายด้วย เป็น การตายที่ เ ร็ วกว่าอายุขัยจริง ก็ต้องเป็นวิญ ญาณ เฝ้าอยู่ตรงนั้น ตรงที่ตัวเองตายจนกว่าจะหมดอายุขัย ที่แท้จริงของตัวเอง ต่อจากนั้นก็ต้องไปขึ้นสวรรค์หรือ ลงนรกเพื่อชดใช้กรรมที่ทำ�มา เรื่องของเนื้อคู่นั้นยิ่ง ไม่ตอ้ งพูดถึงกันอีก กว่าตัวเองจะชดใช้กรรมหมด เนือ้ คู่ ของตนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป สลับอันดับกันไปไม่รู้ต่อ กี่ชาติภพแล้ว แม้ใครก็ตามได้พบครูบาอาจารย์ผู้มีนิมิตจริง บอกให้รู้ว่าใครเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อน ก็ขอให้ มีสติรับรู้ไว้เท่านั้น อย่าไปย้อนกรรม ย้อนเวลาอะไร เพราะจะทำ�ให้วุ่นวายมากๆ แค่คิดก็ปวดหัวแล้ว


39

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

วันๆ ไม่ต้องทำ�อะไร เดินไปไหนก็เจออดีตผัว อดีตเมีย อดีตคู่แค้น อดีตพ่อแม่ วุ่นวายกันไปหมด เอาเพียงพอรูจ้ ะได้เข้าใจในเรือ่ งกฎแห่งกรรมให้ถกู ต้อง และพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนและคนอื่นก็พอ สร้างบุญกุศลทีถ่ กู ต้องจะได้ไม่ลำ�บาก สมหวังในรักใน ภพนี้และเป็นเสบียงบุญเพื่อชีวิตในภพหน้า ในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่แท้นั้น ครูบาอาจารย์ ท่านเมตตาบอกว่า เนื้อคู่ในลำ�ดับต้นตั้งแต่ระดับที่ ๑-๕ นัน้ ถ้าได้มาอยูด่ ว้ ยกันอีกครัง้ จะทำ�ให้คนคูน่ นั้ มี ความสุขมากกว่าความทุกข์ ถึงแม้จะทุกข์มากก็มีทาง แก้ได้ คงเป็นสุดยอดปรารถนาของคนทุกคน แต่ยังมี กรรมอีกประเภทหนึ่งที่ทำ�ให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันจริง แต่เพราะผลกรรมนี้มาส่งผลก็ทำ�ให้ต้องแยกจากกัน แม้ไม่อยากจะจากกันก็คือ “กรรมตัดรอน” ที่ทำ�ให้แยกจากกัน


40

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

กรรมตัดรอนหรืออุปฆาตกรรม ที่พูดถึงนั้น หมายความว่า กรรมที่ให้ผลอย่างเด็ดขาดไปเลย เป็น กรรมที่ทำ�หน้าที่ฆ่ากรรมอื่นให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด พลังอำ�นาจของผลกรรมตัดรอนนั้นมีสองอย่างเช่น เดียวกัน คือกรรมฝ่ายดีและกรรมฝ่ายชั่ว กรรมนีท้ �ำ ให้คนทีก่ �ำ ลังแย่ๆ ดีขนึ้ ฉับพลัน ทำ�ให้ คนที่กำ�ลังรุ่งๆ พลิกกลับตกต่ำ�ได้แบบในเสี้ยววินาที ยกตัวอย่างง่ายๆ คนจนๆ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบ ไม่คาดฝัน เป็นเพราะกรรมตัดรอนฝ่ายดีมาส่งผล ฉั บ พลั น พลิ ก จากหน้ า มื อ เป็ น หลั ง มื อ หรื อ คนที่ มี ตำ�แหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มีบารมีลกู น้องมากมาย เพียงข้ามคืนเดียวเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์หนีหัวซุกหัวซุน ไม่มใี ครช่วยเหลือได้เลย เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะกรรม ตัดรอนทำ�หน้าทีน่ น่ั เอง มาจากกรรมทีท่ �ำ มาล้วนๆ ไม่มี ใครแกล้งหรือบังเอิญแต่อย่างใด


41

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สรุปก็คือกรรมตัดรอนนี้มีหน้าที่ตัดกรรมฝ่าย ตรงข้ามกับตนให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด ซึ่งรุนแรง ยิ่งกว่าพลังอำ�นาจของกรรมเบียดเบียน ในเรื่ อ งของความรั ก อาจจะมี บุ ญ ร่ ว มกั น มา แต่เมื่อมีกรรมตัดรอนที่มีแรงมากกว่ามาดักหน้าไว้ ก็ไม่อาจจะมาครองคูก่ นั ได้ เช่น บางคูก่ �ำ หนดแต่งงาน กัน แต่พอใกล้ๆ วันหรือถึงวันแต่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีกรรมมาตัดรอนให้ตาย หรือมีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดโรคกรรมโรคเวรฉับพลันทำ�ให้แต่งกันไม่ได้ ทัง้ ๆ ที่ ไม่มเี ค้าลางล่วงหน้าเลย หรืออยูด่ ๆี มีเหตุตอ้ งยกเลิก การแต่งงานอย่างกะทันหัน บางคูร่ กั กันมาเป็น ๑๐ ปี เตรียมแต่งงานแล้ว แต่ ก็มเี หตุให้เลิกกันทัง้ แบบเจ็บปวดและไม่เจ็บปวดจากกัน โดยดี ไม่นานคนทัง้ คูก่ ไ็ ปพบเจอคนใหม่รกั ใหม่ทคี่ บกัน ไม่นานก็แต่งงานแบบสายฟ้าแล่บกันไปเลยทั้งคู่


42

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และคนบางคนที่เจอนั้นหรือเคยร่วมครองคู่ใน ระยะสัน้ ๆ อาจจะไม่ใช่เนือ้ คูท่ เ่ี ป็นคูบ่ ญุ บารมี แต่เป็นคูเ่ วร คูก่ รรม เป็นเจ้ากรรมนายเวร เมือ่ ได้ชดใช้ซงึ่ กันและกัน แล้วก็หมดสิ้นเวรกรรม ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกกันไปตาม บุญและกรรมของตน และในบางคนถึงแม้จะเคยอยู่ร่วมชาติกันมา แต่ปางก่อนก็จริง ในบางคูก่ ต็ อ้ งมานัง่ กินแห้วหน้าเศร้า เฝ้าหลงรักข้างเดียว ต้องรอคอยไม่ได้ครองคูก่ นั จะต้อง มีเหตุที่มาจากกรรมมาตัดรอนและอาจจะเป็น “กรรม บีบคัน้ ” หรือทีเ่ รียกกันว่า “อุปปีฬกกรรม” ทำ�ให้บญุ และ กรรมทีท่ �ำ ร่วมกันมาถูกทำ�ลายไป หรือมาบีบคัน้ ในทาง ที่ ไ ม่ ดี ห รื อ อาจจะเป็ น เพราะกรรมใหม่ ที่ ช่ ว ยเหลื อ เกือ้ กูลกันมันไม่มแี รงพอ จึงยังไม่เกิดผล ยังเชือ่ มกันยัง ไม่ติด ก็เป็นไปได้หลายสาเหตุเพราะอำ�นาจแห่งกรรม


43

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ยังไม่รวมถึงแรงสัจจะอธิษฐานอีก หากคนใด ปรารถนาหลุดพ้นในชาติไหนได้มกี ารตัง้ สัจจะอธิษฐาน ไว้ไม่ขอมีคู่ ขอมีชีวิตขอมีความสุขกับเส้นทางการ ปฏิบตั ธิ รรม ได้เกิดปัญญาช่วยเหลือคนอืน่ ก็ยงิ่ อาจจะ ปิดทางเรื่องคู่ครองเลย หากไม่มีการขอถอดถอนคำ� สัจจะอธิษฐาน (เหตุหนึ่งในการที่ทำ�ให้ไม่มีคู่ในชาตินี้ จะเจาะแบบละเอียดในบทต่อไป) แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริง เป็ น ลำ � ดั บ ต้ น ของจริ ง ไม่ ต้อ งกลั ว ว่ า จะ แคล้วคลาดกัน ไม่อยากเจอก็ตอ้ งเจอ นึกว่าจะ ไม่เจอกันอีกแล้วในชาตินี้ก็ต้องเจอ! ต่อให้อยู่เป็นโสดมานาน อยู่ไกลแสนไกล หรือ แม้แต่ได้เคยแต่งงานมาแล้วเป็นสิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอเนื้อคู่แท้จริง หรือ ถ่านไฟเก่าที่มาแต่งงานกันตอนแก่เฒ่าวัยชรา มา ครองคู่กันอีกเพราะกรรมลิขิต


44

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ถ้าในเวลานีม้ โี อกาสได้เจอเนือ้ คูใ่ นลำ�ดับต้นๆ แล้ว และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น คู่ ค รองได้ ใ นชาติ ภ พนี้ ก็อยากจะแนะนำ�ด้วยความปรารถนาดีวา่ ในช่วงเวลา ในชีวิตปัจจุบันดีที่สุดแล้ว ควรทีจ่ ะช่วยดูแลเกื้อกูลกัน และกัน เรือ่ งราวต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาบัน่ ทอนชีวติ คูน่ นั้ คือ วิบากกรรมหรือผลกรรมที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ในสิ่ง ที่ทำ�ร่วมกันมา และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำ�ต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันเสีย เมือ่ มีการกระทบกระทัง่ กัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะ ให้อภัยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำ�บุญ มีชีวิต ร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกันรักษาศีล รักษาธรรมให้มั่นคง อย่าไป ออกนอกลู่นอกทาง ลด ละ เลิกบาปทั้งปวง ช่วยกัน เตือนสติหา้ มปรามยับยัง้ กันและกัน ความสุขก็จะมาก กว่าทุกข์ กรรมที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ ในชาตินี้ เพราะบุญใหม่ที่ทำ�ได้พาหนีไปไกลเสียแล้ว


45

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ในชาติหน้าถ้าอยากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกัน อีกก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัวก็อาจจะ นำ�พามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญ เป็นผู้นำ�พามาให้เจอกัน ในบทต่อไปจะมาพูดเรื่องประเภทของเนื้อคู่ และการเลือกคู่ท่จี ะสร้างความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สองบทนี้สำ�คัญเพราะเป็นการรู้เท่าทันเสียก่อนที่จะ เกิดปัญหาทั้งปวง


ประเภทของ

“ เ นื้ อ คู่ ” ตอนนีเ้ รามารูจ้ กั ประเภทของ “เนือ้ คู”่ ทีม่ หี ลายลักษณะ หลายรูปแบบตามบุญและกรรมทีท่ าำ ร่วมกันมา ทีพ่ อจะ จัดแยกประเภทเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ ก่อนที่จะไปพบ กับเคล็ดปาฏิหาริย์ในการแก้ไขกัน • คู่บารมี คื อ ประเภทเนื้อคู่ ที่ดี ที่สุด ที่ได้ ติ ด ตามกั น มา หลายภพหลายชาติ เกิดมาเพื่อส่งเสริมกันและกันใน ทางที่ดี


47

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ได้ใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับไม่ถ้วน เป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันเพื่อสร้างสมบุญบารมี ร่วมกันโดยแท้ และจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะ สามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ เป็นเนื้อคู่ที่อยู่ใน ระดับสูงทีส่ ดุ ส่วนมากนัน้ มักจะใช้ค�ำ นีก้ บั พระโพธิสตั ว์ ทีบ่ �ำ เพ็ญบารมีกบั เนือ้ คูล่ �ำ ดับ ๑ ทีจ่ ะได้เป็นคูค่ รองกัน ในชาติสุดท้าย ตัวอย่างทีช่ ดั เจนมากๆ ก็คอื เรือ่ งของพระนาง พิมพาที่ได้ทรงพบพระโพธิสัตว์มาหลายภพหลายชาติ เพื่อเป็นคู่บารมีกับพระโพธิสัตว์จนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งเหตุนั้นเริ่มมาจากครั้งอดีตชาติ พระนางได้ พ บกั บ พระโพธิ สั ต ว์ ตั้ ง แต่ ใ นสมั ย ของ พระพุทธเจ้าพระนามว่า “ทีปังกร” ในครัง้ นัน้ พระโพธิสตั ว์เกิดเป็นดาบสชือ่ “สุเมธ ดาบส” ส่วนพระนางพิมพาเกิดเป็นนางสุมิตตาพราหมณี


48

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ทัง้ สองได้มโี อกาสไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทีปงั กร พร้อมกัน และจากการที่ได้ยินพุทธพยากรณ์ของสุเมธ ดาบสทีจ่ ะได้เป็นพระพุทธเจ้าในลำ�ดับต่อไป นางสุมติ ตา จึงเกิดความเลื่อมใส จึงมอบดอกบัวให้พระโพธิสัตว์ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกัน โดยนางอธิษฐานขอเกิด ร่วมสร้างบารมีคอยรับใช้สุเมธดาบสจนกว่าจะสิ้นภพ สิ้นชาติ ต่ อ จากนั้ น นางสุ มิ ต ตาก็ ไ ด้ เ กิ ด ร่ ว มชาติ กั บ พระโพธิสัตว์อีกหลายภพชาตินับไม่ถ้วน แต่ที่ปรากฏ ในชาดกมี ๓๒ ชาติ รวมชาติสุดท้ายที่เกิดเป็น พระนางพิมพาและได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการสร้าง บารมีของพระโพธิสัตว์ เป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์สร้าง บารมีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าขาดพระนางแล้วการบำ�เพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์คงจะไม่ถึงที่สุด โดยเฉพาะในข้อที่พระโพธิสั ต ว์ ทุ ก พระองค์ ต้ อ งบำ � เพ็ ญ ปั ญ จมหาบริ จ าคให้ ครบถ้วน


49

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

บารมีทเี่ ด่นชัดของพระนางพิมพา ได้แก่ ความ เสียสละและความอดทน ซึ่งเป็นปัจจัยโดยอ้อมต่อการ บรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์ ในชาติสุดท้าย พระนางพิมพาแม้จะทรงลืม ความตั้ ง ใจในอดี ต ชาติ โ ดยรู้ สึ ก เสี ย พระทั ย ที่ พระโพธิสัตว์เสด็จหนีออกผนวช แต่ภายหลังพระนาง ก็ทรงเข้าพระทัยแล้วได้ออกบวชบำ�เพ็ญบารมีจนบรรลุ อรหั ต ผลสิ้ น ภพสิ้ น ชาติ ถื อ ว่ า แรงอธิ ษ ฐานของ พระนางที่ได้ตั้งไว้ในอดีตชาติสมประสงค์ การตั้งความปรารถนาร่วมกันของพระโพธิสัตว์ กับของพระนางพิมพาแล้วอุทศิ ทัง้ กายและจิตใจบำ�เพ็ญ คุณความดีอย่างไม่ยอ่ ท้อ ถือเป็นแบบอย่างคูบ่ ารมีโดย แท้จริง


50

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

• คู่บุญ ก่อนอืน่ เราต้องเข้าใจตรงกันว่า “บุญ” คืออะไร บุญนั้นคือ “ความสุข” ดังนั้นคู่บุญก็คือเนื้อคู่ที่มาเป็น คู่ครองกันแล้วต่างก็มีความสุขทั้งสองฝ่าย เป็นระดับ ที่รองลงมาจากคู่บารมี เป็นประเภทบุคคลธรรมดาที่ ยังมีการเวียนว่าย ตาย เกิดกันอยู่ การที่ ห ลายคู่ มี โ อกาสได้ ม าพบได้ ม าเจอกั น อยูร่ ว่ มกันเกือบทุกชาตินนั้ มีความเป็นไปได้สงู ถ้าในภพ ทีค่ รองคูก่ นั นัน้ มีการร่วมกันชักจูงส่งเสริมซึง่ กันและกัน ในการทำ�บุญ ทำ�ทาน รักษาศีล ภาวนาร่วมกัน เป็น การสะสมเสบียงบุญใหม่กอ้ นใหญ่ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ในทุกภพ และมีแรงปรารถนาทีร่ อคอยทีจ่ ะมาพบ กันอีกเพื่อจะได้มีความสุขตามที่ตัวเองต้องการ คู่บุญที่เห็นกันมากมักจะเป็นคู่ที่ครอบครัวนั้น ไม่มกี ารทะเลาะเบาะแว้งอะไรมาก (จะบอกว่าไม่มนี นั้ ก็คงเป็นไปไม่ได้)


51

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่ที่สามารถมีความสุขได้เพราะคนทั้งคู่นั้น มีความเสมอเท่าเทียมกันอยู่ทั้ง ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา โดยเฉพาะปัญญานั้นสำ�คัญ “ปัญญา” ไม่ได้ หมายความว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมเท่านั้น ปัญญา นั้นยังก่อเกิดพลัง เป็นแสงสว่างที่สร้างความอบอุ่นใน จิตใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ที่ดีๆ ร่วมกัน ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ อ่อนโยน มีความเมตตากรุณา อันเป็นความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิต ปีติในความรัก อันเป็นความกรุณาทีม่ คี วามมัน่ คง เต็มอิม่ สมบูรณ์ในตัว ไม่ต้องการและไม่เรียกร้องสิ่งใด มีแต่ความปรารถนา ให้เกิดความสุข คู่บุญนั้นจะเป็นคู่ที่มีการอยู่ร่วมกันยืนยาวมาก ในชาติตา่ งๆ อยูก่ นั ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงจุดจบในภพชาติ นัน้ ๆ อยูเ่ พือ่ จะช่วยกันส่งเสริมบุญของกันและกัน


52

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หลายคูใ่ นบั้นปลายของชีวิตนั้นได้รับการเคารพ ยกย่องเป็นอย่างมากคนในสังคม มีต้นทุนบุญสูงมาก เพราะทั้งชีวิตนั้นสะสมกระทำ�แต่ความดีทั้งต่อตนเอง และต่อผูอ้ นื่ ไปทีใ่ ดก็มแี ต่คนรัก เป็นศาสนิกชนทีด่ ขี อง ทุกศาสนา ทีช่ ่วยอุดหนุน ค้ำ�จุน เพราะเหตุทวี่ ่ามีแรง ปรารถนาในเรื่องการทำ�บุญสูงมากกว่าเรื่องอื่นใดใน ชีวิต • คู่เวรคู่กรรม ก็คอื เนือ้ คูห่ ญิงและชายทีใ่ ช้ชวี ติ ร่วมอันเป็นสามี ภรรยา แต่มักไม่มีความสุขและอาจจะเป็นเจ้ากรรม นายเวรซึ่งกันและกัน หรือเป็นทั้งคู่อาฆาต มิตร ศัตรู คนที่เราเคยล่วงเกินเขา มาเจอกันในชาตินี้ก็เพื่อมาชดใช้กรรมการที่ ต้องมาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่นั้นเกิดจากวิบากของกรรม หรือผลของการกระทำ�ที่ทำ�ร่วมกันแต่ปางก่อนโดยตรง หรือเป็นวาระที่วิบากกรรมที่มีทั้งไม่ดีและดี


53

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่ ส่ ว นมากถ้ า เป็ น คู่ ก รรมแล้ ว จะเป็ น กรรม ฝ่ายไม่ดมี ากกว่า เป็นกรรมทีท่ งั้ คูม่ ตี อ่ กันและมาส่งผล ในชาติปจั จุบนั ทีค่ รองคูก่ นั เช่น อาจเคยทำ�บาปร่วมกัน เป็ น กลุ่ มโจรระดับหัวหน้ากับลูกน้อง เคยร่ ว มกั น ปล้นฆ่าคนอื่น เคยหักหลังกัน เคยเป็นคนทีท่ �ำ งานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หรือ เคยเป็นศัตรูคอู่ าฆาตกันมาก่อน เคยมีหนีส้ นิ พันธสัญญา ที่ติดค้างกันและกัน ล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้น ทำ�ให้ชีวิตคู่ ที่ดำ�เนินกันอยู่เป็นชีวิตที่ครองคู่แบบขัดแย้งกันตลอด จึงมีแต่เรื่องทุกข์โศกตลอดเวลา ทั้งทรัพย์สิน เงินทอง ทะเลาะเบาะแว้ง ลูกหลานกลายเป็นคนไม่ดี สอนเท่าไรเขาก็ไม่เชื่อฟัง คู่นี้ทำ�อะไรก็มีแต่อุปสรรค ขัดขวางทางเจริญ ประเภทอีกคนจะพายแต่อีกคนก็ เอาเท้าราน้ำ�เล่นเสียอย่างนั้น


54

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ถ้าในชาติภพปัจจุบันทั้งคู่ย่ิงเป็นคนที่ไม่มีศีล ไม่มธี รรมแล้ว วันๆ พากันคิดและทำ�ไปในทางทีไ่ ม่ดี หรือ แม้รแู้ ต่กไ็ ม่ชว่ ยเตือนสติหา้ มปราม ทำ�เฉยๆ ก็ตอ้ งถือว่า ร่วมมือกัน ต้องรับกรรมร่วมกันไปโดยปริยาย กรรมชั่วใหม่ที่ทำ�ขึ้นมามันก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มพูน ให้ได้รบั ความทุกข์ยากเข้าไปอีก คราวหน้าหรือภพหน้า อาจจะหนักกว่าเดิมอีก เพราะทำ�แต่กรรมชั่ว แทบจะ ไม่ได้ทำ�กรรมดีเลย • คู่ทุกข์คู่ยาก คำ�ว่า “คู่ทุกข์คู่ยาก” นั้นก็คือคนที่เกิดมาเป็น สามีภรรยากันในชาตินี้ ทีต่ ลอดชีวติ ในการอยูร่ ว่ มกันนัน้ ทั้งคู่ต้องพบเจอทั้งทุกข์ทั้งสุขคละเคล้ากันไป แต่ยัง ยินดีและปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันแบบมีสุขร่วมเสพ มี ทุกข์ร่วมต้าน จัดว่าเป็น “คู่ทรหด” มาก


55

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่เป็นคู่ทรหดที่ร่วมกันสู้ไปในทิศทางเดียวกัน ต้ า นภั ย จากข้ า งนอกไม่ ขัดแย้งกันตีกันเละเหมื อ น คูเ่ วรคูก่ รรมจนทุกข์ยง่ิ หนักหน่วง อย่างไรก็ดี การมาครองคูก่ นั อีกในชาตินมี้ าเพือ่ รับผิดชอบร่วมกันในเศษเวรเศษกรรมหรือวิบากกรรม ที่เคยร่วมกระทำ�กันมานั่นเอง ในเรื่องเนื้อคู่นี้สุดแต่ว่า ในกรรมนั้นได้เคยกระทำ�กรรมฝ่ายใดร่วมกัน ในส่วนของการทำ�กรรมดีในการให้ทาน ศีล และภาวนาร่วมกัน ก็บังเกิดผลให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสมา ครองคู่กันอีก และมีความสุขในช่วงหนึ่ง ทำ�ให้ทั้งคู่มี จิตใจทีอ่ อ่ นโยน รูจ้ กั ให้การอภัยซึง่ กันและกัน มีชวี ติ ที่ สมบูรณ์พนู สุข ทีเ่ ป็นผลจากการทำ�ทานมามาก ถ้าทำ� ทานน้อยชีวิตก็คงจะลำ�บากหน่อย ผลจากการรักษาศีลจะทำ�ให้ชีวิตของคนทั้งคู่ ไม่มีจิตอกุศล ไม่ข้องแวะกับสิ่งชั่วร้ายซึ่งเป็นเหตุให้ ชีวิตรักอับปาง


56

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพราะไม่เบียดเบียน ไม่ฆา่ สัตว์ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ อยากได้ของผู้อื่น ไม่เป็นชู้ ไม่สำ�ส่อน ไม่โกหกพูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา มีกำ�ลังในการสร้างบุญใหม่ร่วมกัน ผูกพันกันไปจนตาย ผลจากการภาวนา ทำ�ให้มีสติปัญญาแจ่มใส เข้าใจความสมดุลของโลก รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของ คน รูจ้ กั การแก้ปญั ญาจากต้นเหตุไม่ให้ลกุ ลามออกไป ใหญ่โตได้ รูจ้ กั การดับทุกข์ดว้ ยสติปญั ญาอย่างแท้จริง คู่ทุกข์คู่ยากนี้ต้องผ่านวันเวลาที่ล�ำ บากมาก่อน จึงไม่ทอดทิง้ กัน ประคับประคองกันไป ถ้าคูท่ กุ ข์คยู่ าก นั้นเข้าใจดีในเรื่องของการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้อง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นใหม่นี้ก็จะช่วยให้ชีวิตของ ทั้งสองได้พบกับความสุขมากกว่าความทุกข์ได้ เชือ่ ได้วา่ เมือ่ พบแนวทางทีถ่ กู ต้องแล้ว แม้จะต้อง เผชิญทุกข์ใหญ่หลวงเพียงใด คนทั้งสองก็พร้อมที่จะ ฟันฝ่าออกไปพบสุขที่แท้จริงที่ยืนรออยู่ตรงหน้าได้


57

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เมื่อทุกท่านได้อ่านมาถึงตรงนี้ หวังว่าคงเข้าใจ พอสมควรแล้วในเรือ่ งของกรรม บุพเพสันนิวาส เนือ้ คู่ ประเภทคู่ต่างๆ เมื่อเราพอจะรู้แล้วว่าประเภทเนื้อคู่มี อะไรบ้าง ก็มาถึงบทสำ�คัญที่เราต้องใช้เวลาไตร่ตรอง พิจารณาในการเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตให้เป็นคู่ครอง ของเรา ทีต่ อ้ งรูว้ า่ เขาและเรามีอะไรทีค่ ล้ายกัน พอๆ กัน หรือเหมาะสมกันไหมที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกัน อันเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะชีเ้ ลยว่า... ชาตินจี้ ะทุกข์ หรือจะสุข!


ก า ร เ ลื อ ก เ นื้ อ คู่ ดี ตามที่พระพุทธองค์สอน

สำาหรับหลักของการเลือกคูท่ ดี่ ี หรือการพิจารณาคูท่ จี่ ะ ทำาให้มคี วามสุขความเจริญนัน้ พระพุทธองค์กล่าวไว้วา่ ควรต้องมีความเสมอภาค สมดุลกัน ๔ ประการ เพือ่ ให้ ชีวิตคู่นั้นมีความสุขมากกว่าทุกข์ ซึง่ การจะดูเบือ้ งต้นว่าเป็นคูแ่ ท้ คูบ่ ญุ หรือคูเ่ วร ก็ ข อให้ ใ ช้ ส ติ ใ ช้ ปั ญ ญาเลื อ กคู่ ด้ ว ยความประณี ต ระมัดระวัง อย่ารีบร้อนตัดสินใจ


59

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ใช้เวลาตรวจดูตรวจสอบจนรู้จักถ่องแท้กับผู้ที่ จะอยูร่ ว่ มกันกับเราไปตลอดชีวติ ว่า คนคนนัน้ ไปกับเรา ได้ไหม อย่าเพียงตัดสินใจเพราะเห็นว่าสวย ว่าหล่อ เท่ดี หรือแค่เพราะรักและสงสาร หรือหวังว่าจะเปลีย่ นเขาได้ ในภายหลั ง ทางที่ ดี ค วรดู แ ละพิ จ ารณากั น ตั้ ง แต่ ต้นมือเลยจะเป็นการดีกว่าที่จะมานั่งทุกข์ทรมานกัน ในภายหลัง สำ�หรับความเสมอภาคสมดุลกัน ๔ ประการ ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพื่อให้ได้พิจารณากันคือ ๑. ควรมีศรัทธาไปในแนวทางเดียวกัน การมีศรัทธาแนวทางเดียวกันจะทำ�ให้ไม่ขดั แย้ง กันเรือ่ งความคิด วิธปี ฏิบตั ิ มีผลมากต่อการอยูร่ ว่ มกัน ในชีวติ เช่น หากเป็นไปได้ควรนับถือศาสนาและศาสดา องค์เดียวกัน และเชือ่ ในแนวทางในการดำ�รงชีวติ รูปแบบ เดียวกัน เพราะหากเชือ่ หรือศรัทธาอะไรทีไ่ ม่ตรงกันก็จะ คุยกันไม่เข้าใจ คุยกันไม่รเู้ รือ่ ง เมือ่ คุยเรือ่ งไม่ตรงกันก็คยุ กันได้ไม่นาน ก็เบื่อหน่ายกันเร็ว


60

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคน มีบางคู่ที่ อดทน อดกลั้น เงียบ และไม่โต้แย้งก็พอจะลดระดับ ความร้อนแรงได้ระดับหนึง่ แต่ถา้ ฝึกใจมาไม่ดพี อ เรือ่ งที่ เก็บอัดๆ ไว้ในใจเมือ่ ระเบิดออกมาจะกลายเป็นเรือ่ งใหญ่ มากในชีวิตเลยทีเดียว เรือ่ งนีไ้ ม่เฉพาะคูร่ กั เท่านัน้ ขนาดเพือ่ นกัน แต่ เชื่อไม่เหมือนกันยังยากที่จะเป็นเพื่อนสนิทต่อกันได้ ศรัทธาที่ร่วมกันปลูกฝังให้มั่นคงนี้จะทำ �หน้าที่เป็น เข็มทิศชีวติ สร้างชีวติ คูใ่ ห้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ท�ำ ให้แตกแยก เป็นเหตุที่ทำ�ให้รักกันได้ยืนยาว ๒. ควรมี “ศีล” อันเป็นเครือ่ งป้องกันตนจาก ความชั่วเสมอกัน ศีล คือ ปกติ หรือ “เครือ่ งกัน้ ความชัว่ ทัง้ ปวง” คนทัง้ คูค่ วรมีความคิดงดเว้นข้อประพฤติผดิ แบบเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็ขอให้ใกล้เคียงกัน เพราะศีลนัน้ เป็นเหตุ แห่งความสุขความเจริญทั้งปวง ทำ�ให้ไม่รังเกียจไม่ ต่อต้านกันและกัน


61

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เช่น คนหนึ่งใจบุญชอบช่วยเหลือสัตว์ย่อม ไม่สามารถอยู่ได้กับคนที่ชอบฆ่าสัตว์ วันๆ มุ่งแต่จะ เอาเปรียบคนอื่น หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้สำ�ส่อนไปเรื่อยโดย ไม่สนใจความสกปรกหมกมุน่ ย่อมน่ารังเกียจยิง่ สำ�หรับ คนใจซือ่ ถือรักเดียวใจเดียวแน่นอน ศีลทีร่ ว่ มรักษาให้ บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมทำ�หน้าที่สร้างความอบอุ่น เชื่อมั่น ในกันและกัน สนิทใจ ไว้วางใจกันและกันได้อย่าง ยาวนาน คนหนึ่งไม่โกหกมีชีวิตด้วยความสว่าง ด้วยถือ สัจจะความเป็นจริง ไม่มีทางทนได้กับคนที่ชอบโกหก พกลม วันๆ เอาแต่แต่งเรื่องหลอกคนสร้างแต่เรื่อง เดือดร้อน คนที่ไม่กินเหล้าเมามายก็ไม่มีทางทนได้กับคน ขีเ้ หล้า นักเทีย่ วเป็นอันขาด หรืออาจจะทนอยูไ่ ด้ไม่นาน เพราะกรรมที่ทำ�มาส่งผล แต่เมื่อหมดวาระของกรรม ต่อกันแล้วก็ต้องแยกจากกันแน่นอน


62

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

๓. ควรมี “จาคะ” อันเป็นวิธคี ดิ แบ่งปันเสมอกัน จาคะ คือ การให้ หมายความว่าอย่างน้อยต้อง เป็น “ผูใ้ ห้ซงึ่ กันและกัน” ในทางใดทางหนึง่ ไม่ใช่มแี ต่ ฝ่ายหนึง่ “ให้” อยูข่ า้ งเดียว อีกฝ่ายคิดแต่จะ “รับ” คิด แต่จะเอาเปรียบคู่ตนเองตลอด เช่น อีกฝ่ายทำ�งานหามรุง่ หามค่�ำ หาเงินมาให้ใช้ อีกฝ่ายก็ควรสละแรงปรนนิบัติดูแลบ้านเรือน ดูแลลูก และคนในครอบครัวให้ดี หากมีแต่การเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีความเสียสละที่เสมอกันเป็นมูลเหตุแล้วย่อมอยู่ ด้วยกันไม่ได้ เพราะฝ่ายหนึง่ คิดแต่จะ “ให้” อีกฝ่าย คิดแต่จะ “รับ” คนทีใ่ ห้กต็ อ้ งมีวนั ทีจ่ ะหมดทัง้ กำ�ลังกาย กำ�ลังทรัพย์ และกำ�ลังใจ เพราะ อีกฝ่ายไม่คิดจะให้อะไรกลับมาเลย


63

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่ถ้าหากต่างฝ่ายต่างคิดเจือจานคนอื่น เห็น ข้าวของอะไรไม่ใช้แล้วก็คิดตรงกันว่าเราน่าจะนำ�ไป บริจาคแก่คนที่เขาไม่มี ดูแลเอาใจใส่ญาติทั้งสองฝ่าย อย่างนีย้ งิ่ ไปกันได้ เพราะจะมีโอกาสร่วมบุญกันบ่อยๆ ยิ่งให้คนอื่นมากก็ยิ่งได้ความสุขในการเสียสละ มาเสริมความแข็งแกร่งร้อยสัมพันธ์ให้ผกู พันกันมากขึน้ ความเสียสละที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียงย่อมก่อ ความรู้สึกซึ้งใจอย่างยิ่ง เหมือนอยู่ด้วยกันจะเป็นที่พึ่ง ให้กนั มีความปลอดภัยร่วมกัน สามารถประคับประคอง กันไปได้อย่างยาวนาน ๔. ควรมี “ปัญญา” เสมอกัน ปัญญา คือ ความรูจ้ ริง เห็นชัดในสรรพสิง่ รูแ้ ละ ทำ�ให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่ใช่แค่ความรู้ทั่วไป กล่าวคือ เรือ่ งในทางโลกก็คยุ กันรูเ้ รือ่ งในหลากหลายประเด็น มี ความรู้เท่าทันกัน แต่ไม่ยกตนข่มอีกฝ่ายว่ารู้มากกว่า ปัญญาในทางธรรมคือมีระดับการเห็นตามความจริง ใกล้เคียงกัน หรืออย่างน้อยก็เป็นไปในทางเดียวกัน


64

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ไม่ใช่พดู คนละภาษา ฝ่ายหนึง่ ทำ�ก่อนคิด อีกฝ่าย คิดก่อนทำ� หรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูด อีกฝ่ายพูด ด้วยสติปัญญา อย่างนี้ก็คงทะเลาะกันบ้านแตก เช่น ฝ่ายหนึง่ มองโลกด้วยความไม่เทีย่ ง ไม่ยดึ ติด อะไรมากเพราะรู้ว่าเมื่อเกิดขึ้น ก็ตั้งอยู่ และดับไป ทรัพย์สนิ นัน้ ไม่ใช่อริยทรัพย์ทจี่ ะนำ�ติดตัวไปได้ทกุ ชาติ จึงมีชวี ติ ด้วยความพอดี แต่อกี ฝ่ายหนึง่ อยากได้อยากมี อยากครอบครองตลอดเวลา แค่เรือ่ งเล็กน้อยก็ท�ำ ให้เป็น เรื่องเป็นราวใหญ่โต อย่างนี้ก็คงจะอยู่ร่วมกันยาก ขอย้�ำ อีกที สำ�หรับท่านทีก่ �ำ ลังจะตัดสินใจ เรือ่ งคูช่ วี ติ ขอได้โปรดพิจารณาหลัก ๔ ข้อนี ้ ที่พระพุทธองค์สอนไว้เถิด เพราะดีต่อชีวิต ท่านจริงๆ อย่างไรก็ตาม หากในอดีตชาติเราเคยครองเรือน กับผูม้ บี ญุ เสมอกันทัง้ ๔ ข้อ ทีอ่ าจหย่อนนิดหย่อนหน่อย ได้ในบางเรื่อง


65

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หากเป็นเนื้อคู่แท้เมื่อได้มาพบกันในชาตินี้ก็จะ เกิดแรงดึงดูดที่ก่อความรู้สึกแสนดีอย่างประหลาด เหมือนเข้ากันได้ทุกอย่าง เหมือนเห็นกันได้ทุกแง่มุม ด้วยความเข้าใจหากมีบุญร่วมกันเป็นตัวเสริม การพัฒนาทัง้ ๔ ข้อนีใ้ ห้เสมอกันไม่ใช่เรือ่ งยาก ไปนัก โดยเฉพาะการทีฝ่ า่ ยหนึง่ ปรารถนาอย่างจริงใจที่ จะให้คคู่ รองของตนมีความสุขทัง้ ทางโลกและทางธรรม คนทีไ่ ด้คคู่ รองทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบ ๔ อย่างตรงกัน ย่อมเป็นคูค่ รองทีจ่ ะมีความสุข น่าอนุโมทนาในความรัก ทีจ่ ะยัง่ ยืนถาวร แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะ ได้สร้างกรรมที่ทั้งดีและไม่ดีร่วมกันมามากมาย อาจ ส่งผลให้ได้คู่ครองที่มีความแตกต่างกัน แต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่า ถึงแม้จะมี กรรมไม่ดรี ว่ มกันมามากเท่าใดก็ตาม กรรมดี ใหม่ ที่ ทำ � ร่ ว มกั น สามารถทำ�ให้ ดี ขึ้ นได้ จ ริ ง และการครองเรือนโดยอาศัยหลักธรรมเข้า ช่วยจะทำ�ให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ประเสริฐขึ้น


66

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

คนที่แตกต่างกันมากในเรื่องความเป็นคู่ครอง คือ ไม่มศี รัทธาสมกัน ศีลก็ไม่เสมอกัน ความเสียสละ และปัญญาที่มีก็ไม่เสมอกัน สุดท้ายจึงต้องเป็นเหตุ ให้ร้างรากันไป หรือหากยังไม่เลิกกันก็อยู่ด้วยกันแบบ หวานอมขมกลืน ไม่อาจมีความสุขได้ในชีวิตคู่ บางคนห่างกันลิบใน ๔ ข้อนี้ แต่กย็ งั ต้องชดใช้กรรม ต้องมาอยู่ร่วมกัน แต่ทว่าไม่นานหรอกบุญกับบาปนั้น คนละขั้วกัน เมื่อฝ่ายใดมีกำ�ลังมากกว่าก็จะทำ�ให้แยก ออกจากกันทั้งจากกันด้วยดีและจากกันด้วยไม่ดี แล้ว แต่กรรมใหม่และกรรมเก่าที่ทำ�ร่วมกันมา สำ�หรับคนที่กำ�ลังทนทุกข์นั้นก็มีวิธีการแก้ไข โดยสร้างกรรมใหม่ฝา่ ยดีให้มาก ทัง้ ของตนเองและบุญ ร่วมกัน ซึง่ นีไ่ ม่ใช่การแก้กรรม เพราะกรรมนัน้ แก้ไม่ได้ เพราะกรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ไม่มีใครเก่งขนาดสามารถ ย้อนเวลากลับไปในหลายภพชาติเพื่อหยุดไม่ให้เกิด กรรมได้


67

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ที่กำ�ลังจะบอกนี้เป็นวิธีใช้บุญใหม่หนีกรรมและ ขออโหสิกรรมกันไปให้ชีวิตใหม่ดีขึ้นรวมถึงเคล็ดวิชา ศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาสอนและได้ พิสูจน์มาแล้วมากมายว่าได้ผลจริง การแก้ไขชีวิตคู่นั้นมีพื้นฐานที่สำ�คัญมากคือ ต้องมีศรัทธาและเชื่อมั่นในกรรมดี และมั่นใจเสมอว่า บุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริง


วิ ธี แ ก้ ไ ข

เรื่องเนื้อคู่และคู่ครอง

เหตุที่ยังไม่พบเนื้อคู่ในชาตินี้ เรามาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องแรกที่หลายคนที่ยังโสด มักตั้งคำาถามกับตัวเองว่า “ทำาไมชาตินี้ยังไม่พบเนื้อคู่ เสียที?” กรณี ที่ ไ ม่ เ จอเนื้ อ คู่ ที่ จ ะเป็ น คู่ ค รองกั นได้ ใ น ชาตินี้มีหลากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกัน อาจจะเป็น ด้วยว่าแรงอธิษฐานเดิมนัน้ แรงและตัง้ ข้อแม้มากเกินไป หรือเกินบุญตนเอง


69

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เนื้อคู่ในลำ�ดับต้นของตนเองนั้นยังไม่เกิดเป็น มนุษย์ หรืออาจจะเกิดแล้วแต่อยู่กันคนละภพคนละ ภูมิ อาจจะเป็นด้วยแรงแห่งวิบากกรรรมของแต่ละฝ่าย เป็นเหตุท�ำ ให้ตอ้ งมีอนั ไม่เจอกัน หรือเจอกันแล้วต้องมี อันพลัดพรากกันไปไม่หวนคืนมาอีกเลยในชาตินี้ ในปัจจุบันผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นอยู่ตัวคนเดียว มากขึน้ ถ้าเราดูดๆี อาจจะเป็นเพราะข้อแม้ทตี่ งั้ ไว้มนั มากเกินไป หรือแรงอธิษฐานทีเ่ กินบุญตัวเองไป เพราะ นอกจากจะรู้ วิ ธี เ ลื อ กคู่ ที่ ดี ที่ ค วรมี ศ รั ท ธาเสมอกั น มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแล้ว สมัยนี้ยังขอพ่วงข้อแม้ว่าต้องรูปหล่อ พ่อรวย ความรู้ทางโลกสูงเข้าไปอีก เมื่อรสนิยมส่วนตัวหรือ บั นไดมั น สู ง มากเกิ นไปขนาดนี้ ใครที่ ไ หนเขาจะ ตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปหา ในบางคนน่าสงสารกว่านัน้ ดันเอาชีวติ ตนเองไป ไว้ในมือหมอดู หมอเดา เขาบอกว่าดวงสองคนไปด้วย กันไม่ได้ มันชง มันเป็นดวงกินผัวกินเมีย


70

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ก็หนั หลังเลิกเลยทัง้ ๆ ทีเ่ จอเนือ้ คูแ่ ล้ว หรือบอกว่า ดวงแบบนี้แต่งงานไม่ได้เพราะจะทุกข์ จะเดือดร้อน จะเสียชีวิตก็เลยกลัวไม่แต่งงานเลยทั้งชีวิต ชีวติ ของตัวเองแท้ๆ กลับสละสิทธิเ์ อาไป ยกให้คนอื่นกำ�หนด ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะ ช่วยอย่างไร เพราะไม่รู้เลยว่ากรรมนั้นลิขิต ชีวติ คน ไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่ดวงดาวอะไรทัง้ นัน้ ในบางคนทีไ่ ม่แต่งงาน ไม่ใช่วา่ เขาหาเนือ้ คูไ่ ม่ได้ หรือไม่เจอ เขาเจอแต่เป็นเพราะเขาหรือเนื้อคู่นั้น เบือ่ หน่ายเรือ่ งทางโลกทีไ่ ม่มวี นั หลุดพ้น จึงเปลีย่ นกรรม เปลี่ยนชีวิตตัวเอง เปลี่ยนทางเดินใหม่ เดินหน้ามุ่งสู่ รสพระธรรม มุ่งสู่ชีวิตที่แท้จริง ทั้งเป็นนักบวชหรือ ถือศีลพรหมจรรย์ ซึ่งก็เป็นการสละสิทธิ์ในการที่จะมีเนื้อคู่แล้วใน ชาตินี้ เพราะไม่มีเรื่องของกามราคะมาเกี่ยวข้องด้วย ดังเช่นครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทำ�แบบนี้ ถ้าหากอยากจะมีคคู่ รอง ขอให้ลองอ่านเรือ่ งแรง อธิษฐานนีใ้ ห้ละเอียด อ่านให้เข้าใจจะได้สมหวัง แต่จะ ได้ผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตนเองด้วย


71

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แรงแห่งการอธิษฐาน แต่ถึงแม้เราจะมีแรงปรารถนาและแรงอธิษฐาน ร่วมกันมาแค่ไหน สุดท้ายการได้อยู่ร่วมกันก็ยังต้อง ขึน้ อยูก่ บั กรรมลิขติ อยูด่ ี สำ�หรับการอธิษฐานนัน้ ขอแยก เป็นสองประเด็น ประเด็นทีห่ นึง่ แรงปรารถนาและแรงอธิษฐานใน ชาติกอ่ น ในชาตินถี้ า้ เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ เราจะ ไม่มที างรูไ้ ด้เลยว่าเราไปอธิษฐานอะไรไว้บา้ ง มาชาตินี้ ถึงยังไม่ได้เจอเนื้อคู่แท้เลย เราอาจจะอธิษฐานหนักข้อไปหน่อย เพราะเกิด ความผิดหวังในชีวติ คูใ่ นภพก่อน จึงอธิษฐานไปว่าขอให้ ทุกชาติไม่ต้องเจอเนื้อคู่จะได้ไม่ทุกข์ อันนี้ก็ปิดประตู เลย หรือมีข้อแม้พิเศษต้องคนนี้เท่านั้น แล้วถ้าคนที่ เราล็อกไว้เขามีกรรมส่วนตัวยังไม่มาเกิด หรือเกิดใน ภพภูมิต่างกัน ไม่สมกัน


72

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ชาตินี้เราจึงรู้สึกลึกๆ ว่าเหมือนเรารอคอยใคร อยู่สักคน ทำ�ไมยังไม่มาตามนัดเสียที บางคนถึงขั้น มีนิมิตเห็นหน้าเห็นตากันเลยถ้าจิตนั้นมีฤทธิ์พอ หรือเพราะเหตุอะไรก็ตามทำ�ให้ต้องอยู่คนเดียว อย่างที่บอกไปแล้วว่า อาจจะเป็นที่เนื้อคู่ลำ�ดับต้นยัง ไม่ได้มาเกิด หรือมีวิบากกรรมมาขวางเอาไว้ ต้องรอ ให้หมดวิบากกรรมเสียก่อนจึงจะพบกันได้ ก็คงจะเป็น เรือ่ งน่าเศร้าใจมาก ยิง่ เศร้าขึน้ ไปอีกสิบเท่าถ้าเห็นคูอ่ นื่ เขาสวีทกันจนมดเรียกพี่ ถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องนี้และยังอยากที่จะมีคู่อยู่ ก็ตอ้ งไปอธิษฐานแก้ ขออำ�นาจแห่งบุญทีเ่ ราทำ�ตัง้ แต่ใน อดีตชาติและบุญใหม่ที่เราทำ�ทั้งหมดในชาตินี้ ขอแรง แห่งบุญกุศลช่วยยกเลิกเนือ้ คูเ่ ก่าทีใ่ นวันนีเ้ รายังไม่รเู้ ลย ว่าเป็นใคร และขออานิสงส์ผลบุญทีเ่ ราทำ�มาทัง้ หมด จงเป็น พลวปัจจัยให้นำ�พาคู่ในลำ�ดับต่อไปมาพบเจอะเจอกัน ได้ครองคู่กัน และที่สำ�คัญควรอธิษฐานสเปคที่เรา อยากได้ด้วย


73

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

แต่ขอแนะนำ�สักนิดว่าอย่าให้มันเกินไปนัก เอา แต่พอดีเดินสายกลางไว้ดีที่สุดและปลอดภัยกว่าเยอะ ประเด็นที่สอง เรื่องของกรรมในปัจจุบัน เรื่อง แบบนี้มันอยู่ที่จิตใจของเราเองด้วย เมื่อภายในดูใจได้ คงทีแ่ ล้ว ภายนอกก็ส�ำ คัญ ทัง้ กิรยิ า วาจา รูปร่างหน้าตา ก็หมั่นดูแลปรุงแต่งให้ดูดี อย่าปล่อยตัวเองจนโทรม ขีเ้ กียจ ไม่ท�ำ งานทำ�การ นิสยั สันดานไม่ดแี ล้วมาบอก ว่าไม่เห็นจะเจอเนื้อคู่สักที เขาหรือเธออาจจะมาเกิดแล้ว แต่เห็นสภาพ เหมือนคนหลุดออกมาจากถ้ำ� อย่างนี้เขาก็อาจจะ ถอยหนีเพราะกรรมปัจจุบันที่เราทำ�ไม่ดีก็เป็นไปได้ เหมือนกัน เพราะเหตุในกรรมปัจจุบันเราไม่ทำ�ให้ดีขึ้นเลย ปล่อยเนือ้ ปล่อยตัวขนาดนัน้ ใครเขาจะมาอยูก่ บั เราได้ บุญของเราไม่พอทีจ่ ะเกือ้ กูลกับเนือ้ คูเ่ ดิม ยิง่ เขาหรือเธอ พัฒนาไปไกลก็ยากมากๆ ทีจ่ ะได้ครองคูก่ นั อีก ดังนัน้ อย่าไปโทษวิบากกรรมเก่าแต่ฝ่ายเดียว ต้องทำ�กรรม ในปัจจุบันให้ดีด้วย


74

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ ในการขอถอดถอนอธิษฐาน คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก สาเหตุสำ�คัญ ส่วนหนึง่ นัน้ มาจากการทีช่ าติหนึง่ ชาติใดเคยสร้างกรรม เอาไว้ และอาจจะมีกรรมผูกพันจากการอธิษฐานเอาไว้ หรือจากการสาปแช่งของเจ้ากรรมนายเวร หรือมีหนี้ กรรมที่ต้องชดใช้ ก่ อ นอื่ น นั้ น ครู บ าอาจารย์ ท่ า นแนะนำ �ให้ ทำ � การถอนการอธิษฐานเสียก่อน เหมือนกับเราไปขอแก้ไข ในสิ่งที่เราเคยทำ�เอาไว้ ซึ่งจะสำ�เร็จหรือไม่สำ�เร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย ดั ง นั้ น หากไม่ รู้ ว่ า ตั ว เองมี บุ ญ มากหรื อ น้ อ ย จึ ง ควรต้ อ งมี ก ารสร้ า งบุ ญ กุ ศ ลใหม่ ใ ห้ กั บ ตนเอง เสียก่อน ให้ตนเองนั้นมีต้นทุนที่ดี มีต้นทุนเพิ่มในการ ทำ�การอะไรก็ตามถ้ามีบุญพอก็ไม่มีใครมาห้ามได้ แต่ ขอให้ระลึกไว้อย่างหนึ่งว่า


75

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

“บุญวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้ บุญใคร บุญมัน แต่สร้างเพิ่มได้ตลอดเวลา” การสร้างบุญนั้นขอแนะนำ�ในเรื่องของบุญกิริยา วัตถุ ๑๐ ซึ่งเป็นการสร้างบุญที่ถูกต้องที่สุดและได้ผล ที่สุดที่มีอยู่ถึง ๑๐ ช่องทาง ซึ่งล้วนทำ�ได้ง่ายทั้งนั้น ๑. บุญสำ�เร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) การเสียสละทรัพย์ สิง่ ของ เงินทอง ตลอดจนกำ�ลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ ๒. บุญสำ�เร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) การตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่วา่ จะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสก อุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรือ ๒๒๗ ข้อของพระภิกษุ เพือ่ รักษา กาย วาจา และใจให้บริสทุ ธิส์ ะอาด พยายามให้พน้ จาก กายทุจริต ๔ ประการ คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้น จากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิง่ เสพติดมึนเมา อันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาท  


76

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

วจีทจุ ริต ๔ ประการ คือไม่พดู ส่อเสียด ไม่พดู ปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดคำ�หยาบ มโนทุจริต ๓ ประการ คือไม่หลงงมงาย ไม่ พยาบาท ไม่หลงผิดจากทำ�นองคลองธรรม ๓. บุญสำ�เร็จได้ด้วยการภาวนา (ภาวนามัย) การอบรมจิตใจในการละกิเลส ตัง้ แต่ขนั้ หยาบไปจนถึง กิเลสอย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้ สมาธิปัญญา รู้ทางเจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจ อริยสัจ ๔ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ซึ่งเป็น ทางไปสู่ความพ้นทุกข์ ๔. บุญสำ�เร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจายนมัย) การให้ความเคารพ ผูใ้ หญ่และผูม้ พี ระคุณ ๓ ประเภท คือผูม้ วี ยั วุฒิ ได้แก่ พ่อแม่ ญาติพนี่ อ้ งและผูส้ งู อายุ ผูม้ คี ณุ วุฒหิ รือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มีชาติวุฒิ ได้แก่ พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์


77

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

๕. บุญสำ�เร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการ ทีช่ อบ (เวยยาวัจจมัย) การกระทำ�สิง่ ทีเ่ ป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่น การชักนำ�บุคคลให้มาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม มีทาน ศีล ภาวนา ในฝ่ายสัมมาทิฐิ ๖. บุญสำ�เร็จได้ดว้ ยการให้สว่ นบุญ (ปัตติทานมัย) การอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำ�ไว้ให้แก่สรรพสัตว์ ทัง้ ปวง การบอกให้ผอู้ นื่ ได้รว่ มอนุโมทนาด้วย ทัง้ มนุษย์ และอมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้ กระทำ�ไป ๗. บุญสำ�เร็จได้ดว้ ยการอนุโมทนาบุญ (ปัตตานุโมทนามัย) การได้ร่วมอนุโมทนาเพื่อเป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคล อื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทำ� ก็ขอให้มีโอกาส ได้แสดงการรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญ ก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นด้วย


78

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

๘. บุญสำ�เร็จได้ดว้ ยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) การตัง้ ใจฟังธรรมทีไ่ ม่เคยได้ฟงั มาก่อน หรือทีเ่ คยฟังแล้ว ก็รับฟังให้ได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความ สงสัยและทำ�ความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิดปัญญา หรือความรู้ ก็พยายามนำ�เอาความรู้และธรรมะนั้นนำ� ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่หนทางเจริญต่อไป ๙. บุญสำ�เร็จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) แสดงธรรมไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป ของการกระทำ � หรื อ การประพฤติปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองค์พระศาสดาให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ บุคคลอืน่ หรือการนำ�ธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสยั เพือ่ เป็นแบบที่ดีแก่ผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มา ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป ๑๐. บุญสำ�เร็จได้ด้วยการทำ�ความเห็นให้ตรง (ทิฏฐุชุกรรม) ความเข้าใจในเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ สิ่ ง ที่ เ ป็ น แก่ น สารสาระหรื อ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ก่ น สารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม


79

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สิง่ อันควรประพฤติ สิง่ อันควรละเว้น ตลอดจน การกระทำ�ความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฐิถูกต้อง ตรงทางอยู่เสมอ การสร้างบุญนีง้ า่ ย ทำ�ได้ทกุ วันทุกเวลา แต่เงือ่ นไข ทีส่ �ำ คัญของการสร้างบุญให้ได้อานิสงส์บญุ มากนัน้ อยูท่ ี่ หลัก ๓ ประการที่จะขอเน้นอีกครั้งคือ หนึ่ง วัตถุทานนั้นต้องบริสุทธิ์ หมายถึงวัตถุที่ นำ�มาทำ�ทานนัน้ ต้องมาจากการทำ�งานของเราทีบ่ ริสทุ ธิ์ เงินทีใ่ ช้ซอื้ หามาทำ�บุญทำ�ทานนัน้ ต้องมาจากสัมมาชีพ ของตน ไม่ไปเบียดเบียนใครมาไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมย บังคับ ขู่เข็ญใครเอามาทำ�บุญ สอง ผูใ้ ห้นนั้ บริสทุ ธิ์ ทีต่ อ้ งใช้ ๓ กาลประกอบ กันคือ ก่อนที่จะให้ กำ�ลังให้ และหลังให้ เจตนาต้อง แน่วแน่ไม่สั่นคลอน ในการสร้างบุญพระสงฆ์จึงให้ สมาทานศีล ๕ ใหม่ทุกครั้งเพื่อให้ช่วงเวลาทำ�บุญ นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีล ๕ เป็นพื้นฐาน


80

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สาม ผู้รับนั้นบริสุทธิ์ หมายถึงผู้รับไม่ว่าจะเป็น ใคร เป็นคนธรรมดาหรือพระสงฆ์กต็ าม ทีย่ งิ่ บริสทุ ธิม์ าก เท่าใดหรือเนื้อนาบุญมากเท่าใด บุญนั้นจะมีอานิสงส์ มาก เราดูทศี่ ลี ดูทภี่ มู ธิ รรม ดูทวี่ ตั รปฏิบตั เิ ป็นประการ สำ�คัญ ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ�ว่าถ้าไม่แน่ใจอาจจะ เป็นบาปในการปรามาสดูถูกพระสงฆ์ผู้รับ ให้ ตั้ ง จิ ต อุ ทิ ศ ถวายแด่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ไปเลย ได้บุญมากมายมหาศาล พระสงฆ์ที่อยู่ตรงหน้านั้น เป็นเพียงตัวแทนของพระพุทธองค์เท่านั้น หลังจากทำ�บุญแล้วขอให้นำ�ดอกบัว ๓ ดอกซึ่ง หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้น�ำ ไปไหว้ที่ พระพุทธรูปหรือพระประธานในวัดทีเ่ ราไปทำ�บุญ หรือใน กรณีทไ่ี ม่ได้ไปวัดก็สามารถกลับมาทำ�ทีห่ น้าพระพุทธรูป ไม่ว่าจะเป็นหน้าองค์พระปฏิมากรหรือรูปถ่าย ใช้ได้ ทั้งนั้น ขอให้กอ่ นทำ�ต้องสำ�รวมกาย วาจา ใจให้สงบนิง่ และตัง้ จิตทำ�สมาธิเพือ่ ให้มฤี ทธิ์ มีก�ำ ลังทางใจเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำ�ถอนอธิษฐานดังนี้


81

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ตัวอย่างคำ�ขอถอดถอนอธิษฐาน “ข้าพเจ้า......(ชื่อเรา ถ้าเปลี่ยนชื่อให้ใช้ชื่อเดิม) ขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ นับตัง้ แต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึง พระองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระอริยเจ้า พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ที่เคยกำ�เนิดในทุกกัปทุกกัลป์ ครูบาอาจารย์สบื ๆ กันมา อันมีหลวงปูท่ วด หลวงปูแ่ สง ครูบาศรีวชิ ยั เจ้า หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงปูด่ ู่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลงิ ดำ�) วัดท่าซุง เป็นที่สุด (ชื่อครูบาอาจารย์นั้นเอาตามที่ตนเองเคารพ ศรัทธา) ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มี มิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้ ข้าพเจ้าขอถอนคำ�สาปแช่ง คำ�อธิษฐานและพันธนาการทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้า หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง


82

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐานครองคู่กับ ผู้ใดมาก็ตาม (หรือในเรื่องใดก็ตามก็ใช้ได้ทุกเรื่องให้ ระบุลงไปถ้าไม่รจู้ ริงๆ แต่มอี ปุ สรรคขัดขวางอยูต่ ลอด) ข้าพเจ้าขอยกเลิกคำ�อธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน และอโหสิกรรมให้แก่บุคคล เหล่านั้นเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล พระนิพพานในที่สุด ด้วยผลบุญแห่งการให้อภัยทานนี้ ขอให้ขา้ พเจ้าเป็นผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ ขอได้พบแต่กลั ยาณมิตร ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย ขอให้ได้สมบัติจักรพรรดิ ขอให้เป็นผูม้ ดี วงปัญญาสว่างไสว ให้เป็นผูม้ สี ติ รูไ้ ด้ในทุกขณะจิต ขอให้เป็นผูม้ กี �ำ ลังใจเข้มแข็ง ประกอบ กิจการงานใดก็มผี ชู้ ว่ ยเหลือให้เป็นผลสำ�เร็จทุกประการ ด้วยบุญกุศลทีข่ า้ พเจ้าได้ท�ำ มาอย่างดีแล้วตัง้ แต่ อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอให้ค�ำ อธิษฐานของข้าพเจ้าจงเป็น ผลสำ�เร็จ จงเป็นผลสำ�เร็จ จงเป็นผลสำ�เร็จทุกประการ เทอญ...”


83

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

คำ�ขอถอดถอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตามเหตุของตนเอง ว่าไปตามที่เราปรารถนาไม่ได้ ตายตัวอะไร ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เนื่องจากแนะนำ� ให้หลายคนใช้และได้ผล และหลายคนนำ�ไปดัดแปลง ก็ได้ผลเช่นกัน หลักใหญ่ใจความสำ�คัญอยู่ที่กำ�ลังบุญ ของตน เราตั้งจิตขอยกเลิก ขอถอดถอน อย่างเต็มใจ เมื่อเสร็จการกล่าวถอนอธิษฐานแล้ว แนะนำ� ให้ทำ�สมาธิต่ออีกจะนานแค่ไหนก็ได้ เสร็จแล้วให้แผ่ เมตตาให้กบั เจ้ากรรมนายเวรไม่วา่ จะเป็นสรรพสัตว์ใด มนุษย์หรืออมนุษย์ ญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี หรือคน ที่ไม่เห็นด้วยกับความรักของเราซึ่งอาจจะมีในบางคน เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้วเป็นอันจบการถอนอธิษฐาน ตามแบบฉบั บ ของครู บ าอาจารย์ ที่ สื บ ทอดมาแต่ ครั้งโบราณ บั ด นี้ เ ราเป็ น ผู้ ห ลุ ด พ้ น จากการอธิ ษ ฐานใน อดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่เคยไปอธิษฐานเอาไว้ ทั้งปวง


84

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ชีวติ ต่อไปนับแต่วนิ าทีนตี้ อ้ งพยายามลด ละ เลิก กรรมชัว่ ทัง้ ปวงทันที พยายามถือศีล ๕ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ อย่าให้ดา่ งพร้อยหรือขาดข้อใด ถ้าขาดต้องสมาทานศีล ๕ ใหม่ทั้งหมด หมั่นสร้างบุญกุศลอย่าได้ขาด ขอให้เป็นเรื่อง สำ � คั ญ เหมื อ นเราต้ อ งกิ น ข้ า วเพื่ อ เสริ ม กำ� ลั ง ทุ ก วั น การสร้างบุญก็เหมือนกันที่ต้องสร้างตลอดเวลา ยิ่งใน คนที่มีปัญหาในความรักและทุกเรื่องต้องเร่งทำ�เสีย ในทุกเช้าและก่อนนอน หมั่นสวดมนต์ทำ�สมาธิ และอุทศิ บุญไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกครัง้ ชีวิตจะเริม่ สมหวังในเรื่องของความรักและทุกสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตก็ จะเข้ามา และด้วยอำ�นาจแห่งบุญกุศลทั้งใหม่และเก่า ที่ เ ราเพี ย รทำ � จะนำ � พาชี วิ ตให้ รุ่ ง เรื อ งนั บ ตั้ ง แต่ นี้ เป็นต้นไป และที่สำ�คัญคนที่เราอยากเจอกำ�ลังจะ มาพบกันแล้ว


เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรม

เ ป็ น คู่ บุ ญ

อันที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาแก้กันที่ปลายเหตุแล้ว ทางทีด่ ตี อ้ งเริม่ จากเหตุของมันก่อน คือเรือ่ งของการดู เนื้อคู่และเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่แรก แต่อย่างที่พูด อยู่เสมอว่า “สัตวโลกนั้นมีกรรมเป็นของตัวเอง” ดังนัน้ เราอาจจะไม่ได้ตงั้ ใจหรือไม่มที าง หนีพน้ คู่ครองคนนี้ เพราะกรรมเป็นผูล้ ขิ ติ ให้ เป็นเช่นนี้


86

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หลายคนมีปัญหามาก เริ่มจากภายในจิตหรือ กายทิพย์ที่ขัดแย้งกัน เพราะเคยสร้างกรรมต่อกัน เอาไว้ และไม่มีการให้อโหสิกรรมต่อกรรมหรือกรรม นั้นยังส่งผลไม่หมดจบสิ้น ทำ�ให้ขัดแย้งทางความคิด นำ�มาสู่ผลแห่งการกระทำ�ที่ต่างคนก็ไม่พอใจในการ กระทำ�นั้น ทั้งกินเหล้า เที่ยวเตร่ การงานไม่ทำ�หรือสนใจ จะทำ� การมักมากในกามารมณ์จนเกินเหตุทำ�ให้เกิด ความร้าวฉานในชีวิตคู่ การข่มเหงทำ�ร้ายจิตใจให้ บอบช้ำ�ทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตาม ทางที่จะเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้จากร้ายให้ก ลั บ มาเป็นดี เปลีย่ นจากคูเ่ วรคูก่ รรมมาเป็นคูแ่ ท้ คูบ่ ญุ บารมี นัน้ สามารถทำ�ได้คอื ต้องทำ�กรรมดีเท่านัน้ จึงจะเปลีย่ น ทุกอย่างได้ ขอให้มศี รัทธาในความเชือ่ เถิดว่าทำ�ดียอ่ ม ต้องได้ดี ทำ�บุญต้องได้บุญ


87

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และทีส่ �ำ คัญ ก่อนอืน่ เลยครูบาอาจารย์ ท่านสอนไว้ว่า ให้อโหสิกรรมต่อกัน เพราะ จะทำ�ให้เวรกรรมต่อกันนั้นระงับไปในระดับ หนึ่ง หนึง่ เริม่ จากตัวเรา ก่อนอืน่ เราก็ตอ้ งให้อโหสิกรรม ต่อเขาหรือเธออย่างจริงใจ วิบากกรรมไม่ดีที่เคยทำ� ร่วมกันส่วนหนึง่ จะได้ยกเลิกกันไป ซึง่ จะเป็นผลดีอย่าง มากของคนทั้งคู่ เพราะสิ่งที่เราเป็นเจ้าหนี้ก็ไม่เอาคืน แล้ว เมื่อเจ้าหนี้ไม่ติดใจเอาความ เวรนั้นระงับ แต่ กรรมนัน้ ยังคงต้องทำ�หน้าที่ อย่างน้อยคูข่ องเราเขาก็จะ คลายวิบากกรรมไปบ้าง เขาอาจจะมีความสุขมากขึ้น เกิดปัญญามากขึน้ เพียงเราเสริมบุญเพิม่ ให้เขา ก็อาจจะ ทำ�ให้เขากลับมาอยู่ในทางสว่างได้เร็วขึ้น


88

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

มีคนคู่หนึ่ง ในเบื้องต้นนั้นจัดว่าเป็นคนดีทั้งคู่ แต่กย็ งั มีความโลภ โกรธ หลงปกติเหมือนคนทัว่ ๆ ไป คนที่เป็นชายนั้นรักภรรยา แต่ด้วยการได้ไป ใกล้ชดิ กับผูห้ ญิงคนหนึง่ ในทีท่ ำ�งาน ทำ�ให้จติ หวัน่ ไหว สั่นคลอนและอาจจะเป็นกรรมที่ทำ �ร่วมกันมา จึง พลาดพลั้งเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ฝ่ายภรรยาเมือ่ ทราบข่าวก็ชอ็ ก ในตอนแรกก็จะ ทำ � เหมื อ นคนอื่ น คื อ อาละวาดและสุ ด ท้ า ยก็ จ ะขอ แยกทางกัน แต่เพราะเธอคนนีย้ งั มีสติและพอจะเข้าใจ ในเรือ่ งของกรรมบ้างว่าต้องมีเหตุถงึ จะมีผล แทนทีจ่ ะ โทษคนทั้งคู่ที่ทำ�ให้ช้ำ�ใจ ก็กลับมาสำ�รวจตัวเอง ดู ข้อบกพร่องของตนเอง ดูว่าทำ�หน้าที่ภรรยาสมบูรณ์ หรือไม่ เมื่อกลับมาดูตัวเองก็พบว่าตนเองก็มีส่วนที่ ทำ�ให้เหตุการณ์หรือกรรมนั้นเกิดขึ้น


89

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

จึงหันกลับมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ อโหสิกรรมต่อคนทั้งคู่ และยังทำ�ดีต่อชายผู้เป็นสามี มากขึ้นด้วย สุดท้ายเธอหรือความดีที่เธอทำ�ก็ชนะ เพราะชายผูเ้ ป็นสามีกเ็ ข้าใจความดีนนั้ ด้วยตัวเอง กลับ มารักลูกรักเมียมากกว่าเดิมเสียอีก เพราะเขาเข้าใจ แล้วว่าคนที่ดีและรักเขาจริงคือใครกันแน่ เรื่องที่เล่ามานี้อาจจะดูเหลือเชื่อ ดูเป็นแม่พระ เกินไป แต่เป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นมาแล้วมากมาย เพราะเขาอยูใ่ นสายบุญ และไม่ตอ้ งการสร้างกรรมไม่ดี ให้ผูกพันกันอีกต่อไป และเพื่อให้ทุกอย่างจบสิ้นกันไป ในชาตินี้ แต่ก็มีมากเหมือนกันที่การนอกใจกันทำ�ให้ต้อง หยุดชีวติ คู่ ถือเป็นการชดใช้กรรมต่อกันและแยกกันไป แต่ในบางคู่นั้นไม่เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องกฎแห่งกรรม จึงสร้างกรรมใหม่ด้วยการลุกขึ้นมาทำ�ร้ายทำ�ลายชีวิต กัน ประเภทของข้าใครห้ามแตะ สุดท้ายก็ไปสู่ปรโลก ด้วยความทุกข์ทรมาน ด้วยเวรกรรมที่ไม่มีวันจบสิ้น


90

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หลายคนที่อ่านมาถึงตรงนี้เชื่อว่าอยากจะถาม ว่า จะยุติเรื่องราว ไม่ให้มีการทำ�ร้ายทำ�ลายกัน หรือ สร้างกรรมกันต่อไปได้ไหม ตอบชัดๆ เลยว่า ได้! ทัง้ หมดอยูท่ ตี่ วั เราเองทัง้ สิน้ กรรมเก่านัน้ ส่งผล ในภพชาติปัจจุบันเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ ๗๐ เปอร์เซ็นต์อยู่ที่กรรมใหม่ที่เราทำ�ขึ้นมาทั้งสิ้น บางคน เกิดมาจนเพราะกรรมเก่าส่งมาเกิด แต่รวยได้เพราะ สร้างกรรมใหม่ที่แรงกว่า ดีกว่า บางคนพิกลพิการเพราะกรรมที่มาจากการ ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ในภพก่อนหน้า แต่ในชาติปจั จุบนั กลับ เป็นคนมีอายุยืน มีความสุข เพราะสร้างกรรมใหม่ รูจ้ กั บุญกุศล รูจ้ กั ดูแลตนเอง เอาเรือ่ งกรรมเก่ามาเป็น บทเรียนและไม่หันกลับไปทำ�อีก


91

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เรื่องของคู่ก็เช่นกัน การจะยุตินั้นมา จากการให้อโหสิกรรม ให้อภัยอย่างจริงใจ อย่ า งหมดจด ที่ เ หลื อ ปล่ อ ยให้ ก รรมเป็ น ผู้จัดการเอง ถ้าขาดหลักสำ�คัญ “การให้อโหสิกรรม” นีถ้ อื ว่า ไม่มที างทำ�ได้เลย ไม่มที างยุตกิ รรม ไม่มที างทีจ่ ะกลับ มาดีดังเดิมหรือแม้แต่จะหันกลับมาคุยกันดีๆ เพราะเจ้าหนีย้ งั แค้นยังตามราวีลกู หนี้ แม้ปากจะ บอกว่าอโหสิๆๆๆๆ แต่ในจิตในใจไม่อโหสิกรรมจริง ยังมี การอาฆาตจองเวร แบบหน้ายิ้มๆ แต่ใจอำ�มหิตมาก กรรมนัน้ ไม่มที างยุติ ตามกันไปข้ามภพ ข้ามชาติทีเดียว เพราะจิตเป็นผู้บันทึกกรรม ทั้งหมด ใครที่กำ�ลังเจอกรรมนี้ขอให้พิจารณาดูดีๆ ว่า จะยุติกรรมหรือจะสร้างกรรมใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิม จะทำ�ลายชีวิตคู่หรือจะสร้างซ่อมแซมขึ้นมาใหม่


92

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หรือถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ให้อโหสิกรรมเสีย แล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามวาระกรรม ทีพ่ ดู แบบนีไ้ ม่ได้แนะนำ� ให้เลิกรากัน ให้อ่านต่อไปจะรู้ว่าทำ�ไมถึงพูดแบบนี้ เพราะเรื่องของกรรมชีวิตคู่นั้นแม้ไม่อยากเจอ ก็ต้องเจอ เมื่อถึงเวลาแม้ไม่อยากจากก็ต้องแยกขาด กันไป การให้ อโหสิ ก รรมดี ต่ อ ชี วิ ต คู่ ม ากๆ ไม่เพียงแต่เรื่องนอกใจ ใช้ได้ในทุกเรื่องที่ กระทบกระทั่ง หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำ�ให้อีก ฝ่ายสูญเสีย ช้ำ�ใจ ไม่สบายใจ ขอให้จำ�คำ�ของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอก เตือนสติทุกคนไว้ว่า “ทุกเรือ่ งในชีวติ นัน้ ไม่มใี ครทำ�อะไรเราได้ หาก เราไม่ท�ำ ตัวเอง และผลกรรมจะไม่เกิด... ถ้าเราไม่เป็น ผู้กระทำ�”


93

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สอง ไปขออโหสิกรรม จะเป็นการดีมากหากเรา สามารถทำ�ให้คู่ของเรานั้นกล่าวอโหสิกรรมหรือแม้แต่ คิดในจิตในใจเบื้องลึกของเขาให้เขาอโหสิกรรมกับเรา ซึ่งต้องพยายามทำ�เพราะอาจจะยาก ด้วยเขาอาจจะ ไม่พอใจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ�ในระยะแรก ขอให้ เพียรพยายามอดทนทำ�เพื่อให้ความดีชนะความชั่ว ให้ได้ หรืออย่างน้อยสิ่งดีๆ ที่เราทำ�ก็เป็นบุญกุศล ส่วนตัวของเราเองด้วย การขออโหสิกรรมต่อคู่ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะไม่มีใครไม่เคยทำ�ผิดเลย ตัวเราเองก็เช่นกัน ต้องมีการทำ�ผิดทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาต่อคู่ของเรา ไม่วา่ เรือ่ งเล็กน้อย ใหญ่โตเพียงใด แอบซ่อนไม่ให้ใครรู้ แต่รับรองว่ากรรมนั้นไม่เคยส่งผลผิดพลาด ควรขออโหสิกรรมเสีย สายใยแห่งบาปกรรมจะได้ ลดลง และเป็นการดีมากต่อกรรมเก่าทีเ่ คยทำ�มาแน่นอน


94

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพราะถ้าไม่เคยสร้างกรรมเก่าต่อกันคงไม่มเี รือ่ ง เกิดขึน้ แน่ ทีเ่ กิดเรือ่ งก็เพราะทัง้ กรรมเก่าและกรรมใหม่ ในชาตินี้มาส่งผลนั่นเอง การกระทำ�ดีกบั เขาหรือเธอในทุกๆ เรือ่ งทัง้ กาย วาจา ใจ ปรารถนาให้เขามีความสุขและกลับเนือ้ กลับตัว เป็นคนดี ความดีเหล่านัน้ จะไปละลายพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ของเขาให้หมดหรือเบาบางลงในระดับที่เราพอที่จะ รับได้ หรือหมดพิษไปเลยก็มีมาแล้ว เปรียบความไม่ดขี องเขานัน้ เป็นยาพิษหนึง่ ช้อน ถ้าเรากินเข้าไปโดยไม่ผสมอะไร เราก็ตายทันทีแน่นอน แต่ถา้ เราเอากรรมดี คือน้�ำ สะอาดหนึง่ ตุม่ มาละลายมัน ผลพิษของมันนั้นก็จะเบาบางจนแทบทำ�อะไรเราไม่ได้ เลย อันนี้ประการหนึ่ง สาม ต้องสร้างบุญกุศลร่วมกันหรืออุทิศบุญให้ แก่กันและกันอยู่เสมอ พยายามชักชวนเขาหรือเธอให้ ทำ�บุญกุศล ทำ�ทาน รักษาศีล ภาวนา บางคนอาจจะ ต้องใช้อุบายบ้างก็ไม่น่าจะผิดอะไร


95

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพราะเราทำ�ไปด้วยเจตนาทีด่ ที รี่ กั เขาและอยาก เห็นเขากลับมาเป็นคนดีดังเดิม บุญกุศลที่ทำ�ร่วมกันจะกลายเป็นบุญใหม่ และ หากเราหมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำ � ให้เขาเดินกลับมาสู่ความดีงาม แรงอธิษฐานเหล่านั้น จะช่วยได้แน่นอน จะเร็ ว หรื อ ช้ า อยู่ ที่ ว่ า บุ ญ กุ ศ ลที่ เ ราทำ � นั้ น มี อานิสงส์มากน้อยเพียงใด อานิสงส์ของบุญนั้นไม่ใช่ เพียงแต่แค่การทำ�ทาน การถวายข้าวพระ หรือถวาย สังฆทานเท่านัน้ ยังมีชอ่ งทางในการทำ�บุญหลายช่องทาง ทั้งการรักษาศีล การภาวนาที่เราไม่ต้องใช้เงินแม้แต่ บาทเดียว ดังที่บอกไปแล้วในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ บางคู่ในตอนแรกยังไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่ เส้นทางบุญที่ว่าได้ อาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอนั้นมี วิบากกรรมมาบังตาบังใจอยู่ หรือกำ�ลังส่งผลอยู่


96

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

จึ ง ต้ อ งเริ่ ม จากการโมทนาอุ ทิ ศ บุ ญ ที่ตัวเราเป็นคนทำ�ส่งไปให้เขา ระบุชื่อเขา หรือเธอทุกครั้ง ให้เป็นบุญใหม่แม้เจ้าตัวเขา จะไม่ได้ทำ�เองก็ตาม หลังจากการทำ�บุญทุกครัง้ ต้องโมทนาอุทศิ บุญ ส่งไปให้ ไม่นานนักบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ และยิง่ ได้ไปร่วมทำ�บุญกุศลด้วยกัน บุญของทัง้ สองคน ก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านัน้ ทีจ่ ะมีอ�ำ นาจทำ�ให้วบิ ากกรรมต่างๆ ได้ เบาบางลงไป จนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ในชาตินี้ แต่อย่างไรก็ดีก็คงต้องได้รับเศษเวรเศษกรรมที่ทำ�มา เพราะเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้ เมือ่ เราได้ท�ำ กรรมดีรว่ มกันแล้ว สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องละเว้นกรรมชั่วด้วย อย่างน้อย การรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัดนั้นจะเป็นกำ�แพงกั้น ไม่ให้ความชั่วและความไม่ดีมาสู่ชีวิตของเราทั้งคู่ได้


97

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สรุปการเปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้กลายเป็นคู่บุญ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขมี ๓ วิธีที่ต้องทำ�ด้วยกันคือ หนึ่ง ต้องให้อโหสิกรรมก่อน สอง ต้องขออโหสิกรรม สาม ต้องสร้างบุญร่วมกันและอุทศิ บุญให้แก่กนั สำ�หรับเรือ่ งของการแก้ภายนอกนัน้ เป็นเรือ่ งของ ทางโลกซึง่ ส่วนมากจะเดือดร้อนในเรือ่ งฐานะการเงิน ที่ เราทัง้ หลายหลงเข้าใจผิดว่าเป็นสิง่ ล้�ำ ค่าสำ�คัญต่อชีวติ ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ ทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนคงทนนั้น คือ “อริยทรัพย์ของพระพุทธองค์” เท่านั้น “อริยทรัพย์” หมายถึงทรัพย์อันประเสริฐ หรือ ทรัพย์ของพระอริยะ เป็นคุณธรรมที่ทำ�นุบำ�รุงจิตใจ ไม่ให้เคว้งคว้างเปล่าเปลี่ยว ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองที่ เป็นทรัพย์ภายนอกมากนัก ๑. สัทธาหรือศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ๒. สีลหรือศีล รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ๓. หิริ ความละอายต่อบาปทุจริต


98

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

๔. โอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาป ๕. พาหุสจั จะ ความเป็นคนเคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก คือทรงธรรมและรู้ศิลปวิทยามาก ๖. จาคะ สละให้ ปันสิง่ ของของตนแก่คนทีค่ วร ให้ปัน ๗. ปัญญา รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น ประโยชน์ อนิจจา! และน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่หลายคู่ ต้องเลิกรากันไปเพราะปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นใน ครอบครัว ทัง้ ๆ ทีย่ งั มีความรักและแรงปรารถนาต่อกัน ก่ อ นอื่ น เราต้ อ งรู้ เ ท่ า ทั น มั น เสี ย ก่ อ นจึ ง จะ แก้ไขได้ เราต้องรูว้ า่ เหตุจริงๆ นัน้ มันมาจากไหน มาจาก การใช้ทรัพย์สินเงินทองแบบไม่มีสติ ความอยากได้ อยากมี ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า ทำ�ให้เงินที่หามาได้ หมดไปอย่างรวดเร็ว เราก็ต้องมีสติเสียก่อนจึงจะหยุด มันได้ อย่าให้ของใช้ทแี่ พงและไม่จำ�เป็นมาทำ�ลายชีวติ ครอบครัวให้พังพินาศลงไป


99

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ถ้ามาจากการทำ�มาหากินฝืดเคือง ก็ต้องดูอีก ว่ามาจากเรื่องอะไร เราขยันน้อยเกินไปหรือเปล่า เรา ขยันมากขึ้นอีกนิดได้ไหม เราทำ�ธุรกิจผิดทิศผิดทาง หรือไม่ เราซือ่ ตรงมีจรรยาบรรณในอาชีพของตนหรือไม่ ทำ�เลที่เราค้าขายมีคู่แข่งมากทำ�ให้เราขายได้ น้อย ต้องทำ�อย่างไรจึงจะขายของได้มาก มีหนังสือฮาวทู ออกมามากมายทีช่ ไี้ ปถึงว่าทำ�อย่างไรให้อาชีพการงาน รุดหน้า ก็ตอ้ งไปเรียนรู้ เขามีการอบรมกันทีไ่ หนก็ลอง ไปฟังดู เอามาใช้กบั เรือ่ งทำ�มาหากินของเรา เรือ่ งแบบ นี้มันต้องเริ่มที่ “ปัญญา” ปั ญ ญานั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ความรู้ ระดับนั้นระดับนี้ที่ขวนขวายหามาติดฝาผนัง แต่เป็น ความรูท้ ตี่ อ้ งนำ�มาใช้ให้เกิดผล ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาไปให้เดินตามโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน หากรู้ว่า ตนเองมีน้อยก็ต้องขวนขวายหาปัญญาให้มาก หรือ แสวงหาผู้มีปัญญามาช่วย


100

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เรื่องความไม่สมบูรณ์บกพร่องทางร่างกายและ เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับสภาพว่าเรา เป็นอย่างนี้จริงๆ แต่เราก็มีวิธีการที่จะมีความสุขได้ เคยเห็นคูผ่ วั เมียเป็นคนพิการนัง่ อยูบ่ นรถเข็น ตัวผัวนัน้ ขาขาดสองข้าง ตัวคนทีเ่ ป็นเมียนัน้ มีขาข้างเดียว มีแขน ข้างเดียว ขายหวยอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง สองคนนี้ทำ�ให้หลายคนที่เดินผ่านต้องอิจฉา เขาผลัดกันป้อนข้าวให้กันและกัน หัวเราะร่าเริงแบบ มีความสุข เหมือนโลกที่ใครว่าโหดร้ายนั้นทำ�ร้ายอะไร เขาไม่ได้เลย ผิดกับคูท่ เี่ ดินมาหาซือ้ ของใช้ในห้างสรรพสินค้า แห่งนี้ บางคูเ่ ดินห่างกันเป็นวา บางคูก่ เ็ ดินทะเลาะกัน มาตลอดทาง เคยถามสองคนผัวเมียคุ่นี้ว่า “แหมมี ความสุขจริงนะ” คนที่เป็นผัวก็หัวเราะแบบอารมณ์ดี แล้วตอบว่า “ก็มีความสุขกันไปตามอัตภาพ ช่วยกัน ประคับประคองกันไป”


101

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ถ้าคนพิการยอมรับว่าพิการได้ ก็ไม่มีอะไรที่จะ น่ากลัวอีกแล้วในชีวติ ถ้าคนเรายอมรับในปัญหาทีเ่ กิด ขึน้ ปัญหานัน้ ก็จะลดไปแล้วกว่าครึง่ ปัญหานัน้ ก็ไม่ใช่ ปัญหาอีกต่อไป เราต้องเปลี่ยนคำ�ว่า “ปัญหา” ให้เป็น “ปัญญา” ให้ได้ เรื่องของสองคนผัวเมียนี้เป็นตัวอย่างที่ดีใน การทำ�ใจและเข้าใจที่ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้น บางอย่างเราไม่สามารถเปลีย่ นมันได้ แต่เราสามารถอยู่ กับมันอย่างมีความสุขได้ ถ้าเรายอมรับมันและมองว่า เป็นแค่ปัญหาหรืออุปสรรคเล็กน้อยในชีวิตจริงๆ เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ช่วยกันดูแลรักษา บางครั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้มันมาจากการทำ�กรรม ไม่ดใี นชาติปจั จุบนั นี้ กินอาหารไม่ครบหมวดหมู่ ไม่ถกู สุขลักษณะ สะสมเชื้อโรคไปเรื่อยๆ วันนี้มันก็เจ็บป่วย ขึ้นมาได้


102

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ไม่ใช่ปว่ ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็โยนความผิดให้กบั เจ้ากรรมนายเวร ให้กบั กรรมเก่าไปเสียทัง้ หมด ต้องมี สติปัญญาไตร่ตรองด้วย แต่ถา้ เป็นเพราะวิบากกรรมเก่า ก็ควรจะทำ�บุญ โมทนาอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลไปให้ เ ขาเพื่ อ เป็ น การขอ อโหสิกรรมไม่ใช่เป็นการแก้กรรม กรรมนัน้ แก้ไม่ได้ แต่ ขออโหสิกรรมให้เขาคลายความอาฆาตลงไปได้บา้ ง แต่ ก็ตอ้ งได้รบั เศษเวรเศษกรรมด้วยเพราะการกระทำ�หรือ กรรมมันเกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ในชั่วชีวิตนี้เคยเห็นมามากมาย ที่คู่ครองของ หลายคู่นั้นกลับตัวกลับใจ เลิกจากการกินเหล้าโดย เด็ดขาด แล้วชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวของเขาก็ ดีขนึ้ แบบทันตาเห็น มีคณุ พ่อของเพือ่ นสนิทอยูค่ นหนึง่ เป็นทหารตอนที่เป็นไอ้ขี้เมาของเจ้านายและของเมีย ชีวิตมีแต่ตกต่ำ� ยศทางทหารก็ไม่ก้าวหน้า เงินทองก็ ไม่เหลือ เพราะเอาไปลงถวายให้ขวดเหล้าหมด


103

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

วันๆ คิดแต่จะไปหาเหล้ากินทีไ่ หนดี บางครัง้ ต้อง อับอายขายหน้าเจ๊กขายของชำ� ไปขอเชื่อเหล้าเขากิน เขาไม่ให้ก็ด่าให้เสียๆ หายๆ วันหนึ่งประตูสวรรค์ เปิดออก ท่านเลิกเหล้าได้ด้วยตัวเองและด้วยแรง สนับสนุนอย่างสุดตัวของเมียและลูก หลังจากนั้นเหมือนหนังคนละม้วน จะพูดอะไร ก็มีคนเชื่อ เพราะพูดด้วยความมีสัจจะ ไม่ใช่พูดด้วย ความมึนเมา มีสติ ไม่ไปเล่นการพนัน ไม่ไปเบียดเบียน คนอืน่ และสัตว์อนื่ นีข่ นาดไม่คอ่ ยไปวัดไปทำ�บุญเท่าไร ศีลทีเ่ ขามีกเ็ ป็นผลบุญทีเ่ ปลีย่ นกรรมหรือการกระทำ�ได้ แบบ ๓๖๐ องศาเลยทีเดียว ยศทางทหารของท่านสุดท้ายได้เป็นถึงพันเอก พิเศษทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นนายสิบตอนเป็นขีเ้ มา และเชือ่ ว่าวันนี้ ท่านคงไปเสวยสุขในสวรรค์แล้ว เพราะในบัน้ ปลายท่าน เป็นที่มีศีลสูงคนหนึ่งเท่าที่เห็นมา


104

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และถ้าคู่ครองของทุกคู่ยิ่งเข้าใจในเรื่องของกฎ แห่งกรรม รู้จักการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องและได้ผล และรู้เท่าทัน พยายามที่จะสำ�รวมทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยแล้ว จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนลองนึกดูเอา ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ท่านได้เคยพูดถึงเรือ่ ง ของการครองรัก ครองเรือน ครองธรรม ทีม่ คี ณุ ค่าเป็น อย่างยิ่ง แนะนำ�ว่าคูร่ กั ทุกคูน่ นั้ ควรทีจ่ ะลองไปหาอ่านได้ จากหนังสือ “ครองเรือน ครองรัก จักเลิศแท้ด้วย ครองธรรม” ขออนุญาตท่านยกบางส่วนที่สำ�คัญมา เป็นตัวอย่าง “ฆราวาสธรรม แปลว่าหลักธรรมสำ�คัญสำ�หรับ การครองเรือนหรือหลักธรรมสำ�หรับฆราวาสนั่นเอง ตรงไปตรงมา ฆราวาสธรรม ก็คอื ธรรมสำ�หรับฆราวาส


105

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ที่ จ ริ ง ฆราวาสในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง บุ ค คล แต่แปลว่าการครองเรือน ธรรมะสำ�หรับการครองเรือน และไม่ใช่เฉพาะคู่ครอง ชาวบ้านทุกคนต้องใช้ทั้งนั้น โดยเฉพาะก็เริ่มจากผู้ที่มามีชีวิตร่วมกัน ซึ่งท่านแสดง ไว้ ๔ ข้อ คือ ๑. สัจจะ แปลว่าความจริง ๒. ทมะ แปลตามตัวว่าการฝึก การฝึกหมายถึง การทำ�ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือการพัฒนานัน่ เอง เพราะคนเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องมีการ ฝึก ๓. ขันติ แปลว่าความอดทน ซึ่งแสดงถึงความ เข้มแข็ง ความอดทนที่แสดงออกในทางรูปธรรมก็คือ ความทนทาน หรือแข็งแรงทนทานนั่นเอง ๔. จาคะ แปลว่าความเสียสละ เรื่องความสุข ที่ ไ ด้ พู ด ไปก็ ม าลงที่ นี่ ด้ ว ยคื อ ความสามารถสละ ความสุขของตนเพื่อผู้อื่น


106

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สำ � หรั บ คู่ ค รองก็ ห มายถึ ง การสามารถสละ ความสุขของตนเพือ่ คูค่ รองได้ ซึง่ เมือ่ พูดด้วยภาพทาง บวกก็เรียกว่ามีน้ำ�ใจนั่นเอง การที่เราสละความสุขของเราเพื่อผู้อื่นได้ก็คือ เรามีน�้ำ ใจ พอพูดว่ามีน�้ำ ใจก็จะทำ�ให้รสู้ กึ หนักแน่น และ มีความรู้สึกในทางที่ดีงามยิ่งขึ้น ธรรม ๔ ข้อนีเ้ องทีเ่ ป็นหลักสำ�คัญ แม้แต่ ยังไม่มธี รรมข้ออืน่ เลยมีเพียง ๔ ข้อนี้ ก็พอทีจ่ ะ ทำ�ให้ชีวิตคู่ครองดำ�รงอยู่ได้ด้วยดี”


ก � ร เ ª×è Í ม บุ ญ

เพื่อพบเนื้อคู่แท้และแก้ไขในเรื่องความรัก

“การเชือ่ มบุญ” นัน้ นอกจากจะใช้กบั ทุกสิง่ ที่ ปรารถนาในชีวิตแล้วทั้งเรื่องของการงาน ความสัมพันธ์ที่ดี การทำาธุรกิจการค้า ยังใช้ ในเรื่องของความรักที่สมหวังได้ด้วย การเชื่อมบุญนั้นเป็นการอุทิศบุญที่เราทำาไปให้ คนที่เราต้องการ ฉะนั้นก่อนอื่นต้องมีบุญของตนเอง เสียก่อนถึงจะไปอุทิศบุญให้คนอื่นได้


108

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ซึ่ ง การเชื่ อ มบุ ญในเรื่ อ งของความรั ก ไม่ ใ ช่ เรื่องของไสยศาสตร์ ไม่ใช่เป็นการทำ�เสน่ห์ แต่เป็น การเช็กในเบื้องต้นว่าคนที่เรารักชอบพอนั้นใช่เนื้อคู่ที่ จะมาเป็นคู่ครองในชาตินี้หรือไม่ เพราะจากทีก่ ล่าวไปแล้วว่าคูค่ รองนัน้ ถ้าได้คนที่ เป็นเนือ้ คูป่ ระเภททีท่ �ำ บุญร่วมกันมา ชีวติ คูจ่ ะมีความสุข มากกว่าความทุกข์ ถ้าเราเชือ่ มบุญติดจะพบว่าคนทีเ่ รา รักชอบพอนั้นจะมีปฏิกิริยาที่ดีต่อกัน มีความห่วงหา อาทร เกือ้ กูลกัน ช่วยกันสร้างแต่สงิ่ ดีๆ ไม่ใช่ไปสร้าง กรรมชัว่ เช่น ชวนไปกินเหล้าเทีย่ วเตร่ ชวนไปสร้างกรรม ไม่ดี ไปคดโกงเบียดเบียนคนอืน่ แบบนีไ้ ม่ใช่คคู่ รองทีด่ ี แน่นอน หรือบางคนยังสงสัยว่าแล้วจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเขา หรือเธอไม่ได้มาหลอกลวง แกล้งทำ�เป็นคนดีในตอนแรก แต่ภายหลังกลับชั่วสุดๆ เรื่องนี้ง่ายมาก


109

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าเป็นคู่กันแล้วขอ ให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับชีวิต ถ้าคบกับเขาหรือเธอชีวิต ของเราดีขึ้นหรือไม่ การเรียนดีขึ้นหรือไม่ การค้าขาย ดีขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ หรือไม่เกิดผลดีเลยนัน้ อาจจะ เป็นเนื้อคู่จริงแต่เคยร่วมสร้างกรรมไม่ดีมา มากกว่ากรรมดี การคลายวิ บ ากกรรมนี้ ก็ ใ ช้ วิ ธี เ ชื่ อ มบุ ญ ได้ เช่นกัน ด้วยการอุทิศบุญที่เราทำ�ส่งไปให้เขาหรือเธอ สม่ำ�เสมอ อธิษฐานทุกครั้งขอให้เขากลับใจ เปลี่ยน ความประพฤติที่ไม่ดีให้กลับมาพบทางสว่างในชีวิต ตัวเราเองก็สำ�คัญ ควรหมั่นพิจารณาความ ประพฤติของตนด้วยว่าเป็นอย่างไร พยายามทำ�ตนให้ อยู่ในความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรม และต่อไป จะพูดถึงเคล็ดในการคลายวิบากกรรมต่างๆ อย่าลืม เป็นอันขาดว่าต้องใช้สติในการพิจารณา


บุ ญ แ ล ะ ก ร ร ม ห ม ด . . . ไม่ÍÂ�กจ�ก กçµ้ÍงáÂกจ�กกÑน

มาถึงเรือ่ งทีจ่ ริงๆ แล้วบอกตรงๆ ว่าไม่อยากจะแนะนำา แต่มีความจำาเป็นที่ต้องบอกให้ทราบก็คือ สำาหรับคู่ที่ เป็นคู่เวรคู่กรรม คู่อาฆาตทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรง อยู่ตลอดเวลา และมีความคิดอยู่ทุกวันว่าจะแยกทาง กันได้อย่างไร สิ่งที่แยกคนทั้งคู่ออกจากกันไปได้ก็คือ ต้องอดทน รอให้วิบากกรรมที่ทำาร่วมกันนั้น หมดลงเสียก่อนถึงจะแยกกันไปได้


111

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

และแรงอานิสงส์ผลบุญของตัวเราเท่านั้นที่จะ ช่วยเราได้ ทีจ่ ะพอทำ�ให้วบิ ากกรรมต่างๆ ได้หมดลงหรือ คลายลง อีกทั้งอาจมีกรรมมาตัดรอนหรือมีกรรมมา บีบคั้น ทำ�ให้สิ่งที่เราทนทุกข์นั้นพลิกผันไป ซึ่งก็เป็น เรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งสิ้น การอธิ ษ ฐานขอให้ ห มดกรรมต่ อ กั น เป็นอีกทางที่ทำ�ให้ทุกอย่างยุติได้เร็ว การอธิษฐานที่ได้ผลนัน้ ก็ด้วยจิตที่มีกำ�ลังฝ่ายดี นำ�ทาง มีบญุ ตนเองหนุน ต้องมาจากจิตใจส่วนลึกทีส่ ดุ อธิษฐานเพื่อยุติกรรมทั้งปวงไม่ขอสร้างกรรมกันต่อ หมดสิ้นชาติวาสนาต่อกัน ตัวอย่างการอธิษฐานนัน้ จะไม่ขอลงเอาไว้ เพราะ เชื่อว่าท่านคงทำ�ได้เอง กล่าวได้เองอยู่แล้วมาจาก ส่วนลึกและรู้รายละเอียดของคู่ดี หรือจะใช้ในคำ�ขอ ถอดถอนที่กล่าวไว้แล้วในบทแรกๆ ประยุกต์เอาก็ได้ (ที่ไม่ลงเพราะไม่อยากไปร่วมในกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยความพลั้งพลาดหรือในแรงอาฆาตต่างๆ)


112

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานแบบนี้เพื่อขอลาไป ปฏิบตั ธิ รรม สละเรือ่ งคูอ่ อกไป บางท่านก็ส�ำ เร็จ บางท่าน ก็ไม่สำ�เร็จ อยู่ที่บุญบารมี เพราะแรงกรรมนั้นแรงกว่า ดังที่คงจะเคยเห็นนักปฏิบัติระดับสูง สุดท้ายต้องสึก มาแต่งงานในตอนแก่ ทั้งๆ ที่ไม่มีวี่แววเลย ครูบาอาจารย์ทา่ นหนึง่ เมตตากล่าวไว้วา่ เหตุที่ ทำ�ให้เป็นเช่นนี้อีกประการหนึ่งก็คือ เป็นการทดสอบ กำ�ลังบุญในระดับพระโพธิสตั ว์ เพราะบางท่านอธิษฐาน ตั้งสัจจะ ปรารถนาในพุทธภูมิ ก็ต้องรับการทดสอบ ในหลากหลายสถานะ ทดสอบบารมี ๑๐ ทัศไปถึง บารมี ๓๐ ทัศ ทีเ่ ป็นคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาตรัสรูเ้ ป็น พระพุทธเจ้า ที่ต้องผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง จนกว่าจะถึงภพภูมสิ ดุ ท้ายทีจ่ ะเกิดมาตรัสรูเ้ ป็น พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ซึ่งเมื่อไรนั้นบอกได้คำ�เดียวว่า หนทางอีกยาวไกล เพราะมีผไู้ ด้รบั การทำ�นายมากมาย และพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในโลกนี้มีจำ�นวนมากดัง เม็ดทราย ต้องเป็นไปตามระดับบุญบารมี


113

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ขอให้ทำ�ใจและเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่าง ลึกซึ้ง ถ้ามีเรื่องไหนยังไม่เข้าใจลองสอบถามครูบา อาจารย์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น พระสงฆ์ ห รื อ คนที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมที่ ถูกต้อง ก็จะได้คำ�ตอบที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต แต่อย่าเป็นอันขาด ขอเตือนไว้เลยว่าประตูนรก เปิดรออยู่ ถ้าแอบไปสร้างกรรมไม่ดีโดยคิดเอาเองว่า จะสามารถตัดขาดหรือหลีกหนีเรื่องของกฎแห่งกรรม ไปได้ รังแต่จะทำ�ให้ต้องทนทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น ทั้งการพยายามทำ�ร้ายตัวเอง การคบชู้ มีกิ๊ก การประพฤติในทางเสือ่ มทัง้ ปวงเพือ่ การประชดประชัน คู่ครองให้โกรธหรือเลิกรากันไป มันจะไม่เป็นอย่างที่ เราหลงคิดผิดไปอย่างนั้นแน่นอน เพราะผลของมัน เลวร้ายกว่าที่คิดมากนัก แต่ถา้ ยังรัก ยังมีแรงปรารถนาทีอ่ ยากจะครองคู่ กันอีก มีจิตใจเมตตา เชื่ออยู่เสมอว่ากรรมดีจะ เปลี่ยนแปลงเขาหรือเธอได้


114

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ดวงตาและหัวใจยังคงเห็นในความดีของเขา หรือเธอมากกว่าความไม่ดี ลองเอาวิธที แี่ นะนำ�ข้างบน เหล่านี้ไปใช้ ต้องได้ผลที่ดีกลับขึ้นมาแน่นอน อย่างน้อยก็กับผู้ที่ได้กระทำ�ความดี เป็นเสบียง บุญทีเ่ ก็บไว้ ถึงเวลาก็เอาออกมาใช้ได้ทนั เวลา ขอให้มี ความเชื่อและศรัทธาอย่าหวั่นไหวในเรื่องของบุญ


¶ึง “ ไ ร้ คู่ ” แต่อย่าอยู่อย่าง “ ไ ร้ ค่ า ”

บทสุดท้ายนี้ ปรารถนาเป็นกำาลังใจแด่ทุกท่านที่อยู่ คนเดียวไม่มคี ู่ จะเป็นด้วยสัจจะอธิษฐานทัง้ ของภพเดิม หรือด้วยความตัง้ ใจในชาติน ี้ จะด้วยเหตุผล ด้วยกรรมใด ก็ตาม ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี ว่ า การทีต่ อ้ งอยูค่ นเดียวโดยไม่มคี คู่ รอง หรืออยู่ คนเดียวหลังเลิกรากับคู่ครอง


116

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

หรื อ แม้ แ ต่ คู่ ค รองได้ จ ากไปก่ อ นนั้ น หลายคนถือว่าเป็นเรื่องดีๆ ในชีวิตถ้าเรามี สติคิดได้ คนที่ อ ยู่ ค นเดี ย วเหมื อ นเป็ น หนุ่ ม เป็ น สาว ตลอดกาล เพราะอยากไปไหนได้ไป อยากทำ�อะไรได้ท�ำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องคิดมาก การอยูค่ นเดียวนัน้ ทำ�ให้ไม่มภี าระรุงรัง ไม่มหี ว่ ง ไม่มแี รงปรารถนาทีจ่ ะกระทำ�อันใดทีอ่ าจจะใหญ่เกินตัว ทีท่ �ำ ให้เหนือ่ ยยากลำ�บากมาก เหมือนคนทีม่ คี รอบครัว มีลูกที่ต้องดูแล หลายท่านเดินเข้าสู่แสงสว่างแห่งพระธรรม ใช้ ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ าในทุ ก วิ น าที ข องชี วิ ต อย่ า งเต็ ม ที่ เต็มกำ�ลัง บางท่านมุ่งตรงถึงมรรคผลนิพพาน ก็ขอ อนุโมทนาด้วย ขอให้ทุกท่านที่เดินทางไกลนี้สมความ ปรารถนาและทำ�สำ�เร็จโดยเร็วพลัน เพราะพระอรหันต์ ไม่เคยว่างจากโลกนี้ ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า


117

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

“ตราบใดสาวกของพระองค์ยังเป็นอยู่โดยชอบ อยู่ (คือปฏิบตั ถิ กู ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด) โลกก็ ไม่ว่างจากพระอรหันต์” หลายท่านมุ่งสร้างกรรมดีต่อผู้อื่น มีความรัก ในระดับจิตใต้ส�ำ นึกทีเ่ ป็นระดับทีล่ ะเอียดอ่อนมากทีส่ ดุ ลึกทีส่ ดุ รักไม่ได้หวังให้รกั ตอบ รักแบบไม่มเี งือ่ นไขใดๆ มีชวี ติ เพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นประโยชน์ ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งทำ�ได้มากกว่าผู้ที่มีห่วงมีภาระ บุคคลสำ�คัญของโลกมากมายไม่มีคู่ครอง อยู่เป็นโสด จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ได้ฝากผลงานอันมี คุณค่าทิ้งไว้ให้โลกนี้มีในทุกวงการ แต่ มี อี ก หลายท่ า นที่ ไ ม่ เ ข้ าใจความ สมดุลธรรม สมดุลโลก จึงมีชีวิตและใช้ชีวิต โดยการทำ�ร้ายตนเองและทำ�ร้ายผู้อื่น


118

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

โดยเอาความอิ ส ระไม่ มี พั น ธนาการนี้ ม าใช้ เป็นข้ออ้างในการเป็นมือทีส่ อง มือทีส่ ามของครอบครัว คนอื่น หรือแม้แต่การยุยงปลุกปั่นให้ครอบครัวอื่นเขา แตกแยก หรือแม้แต่บวชเรียน บอกคนอืน่ หลอกตนเอง ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้ที่ทำ�ให้คณะสงฆ์แตกแยก ถือเป็นกรรมหนักมาก ตกนรกสถานเดียว และไม่รกู้ ชี่ าติ ถึงจะได้มีโอกาสเสวยบุญบารมีที่อาจจะเคยทำ�มาบ้าง คนโสดทุกคนล้วนมีความรัก เหมือนกับคนที่มี คูค่ รองไม่ได้ผดิ แปลกอะไร เพราะเป็นเพียงมนุษย์ปถุ ชุ น ธรรมดา ยังไม่ใช่อริยบุคคล ย่อมมีรกั โลภ โกรธ หลง ตัวกูของกูครบถ้วน ใครจะน้อยจะมาก จะดับได้เร็ว กว่ากันอยู่ที่จิตนั้นบริสุทธิ์ จิตมีกำ�ลังมากในระดับใด แต่ในความรักที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าเพราะเขาหรือ เธอนั้นควรเป็นผู้มากด้วยสติ ด้วยปัญญา ต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประกอบด้วย เพราะด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยสภาวะ แวดล้อมอาจจะทำ�ให้หลงผิดหลงทางได้ง่าย เพราะ ไม่มีคู่คิด ไม่มีคนเหนี่ยวรั้ง ไม่มีคนให้คำ�ปรึกษาที่ดี


119

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ซึ่งขอส่งความปรารถนาดีสำ�หรับคนที่โสดพึง พิจารณาให้ดีในเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าจะรักใครก็ได้เพราะมี อิสระ ร่างกายก็ของฉันดังนัน้ ฉันจะทำ�อะไรก็ได้ ถ้าคิด แบบนี้อันตรายมากทั้งต่อตนเองและผู้อื่น พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ใน ขัคควิสาณสูตร เป็นพระสูตรที่พรรณนาการประพฤติพรหมจรรย์ว่า “...ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หากเธอหาคนทีด่ กี ว่าเธอ หรือดีเสมอเธอคบไม่ได้แล้วไซร้ เธอพึงท่องเที่ยวไป แต่เพียงลำ�พังผู้เดียว เสมือนนอแรด ยังประเสริฐกว่า การคบคนพาล...” “เสมือนนอแรด” นั้นหลายคนคงสงสัยว่าเป็น อย่างไร พอที่จะสรุปให้ฟังง่ายๆ ว่า เปรียบเหมือนผู้ ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่เบียดเบียน ไม่ยงุ่ เกีย่ ว ไม่มเี ยือ่ ใย ในพันธนาการ ท่องเที่ยวสร้างความดี ไปไหนมาไหน ตามใจปรารถนา ปฏิบตั ธิ รรมได้เต็มที่ ไม่มภี าระ ไม่มี ห่วง


120

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ในพระสูตรบทนี้ไม่มีกาลเวลาเพราะคำ�สอน ของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัย ยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน เป็น อกาลิโก (ไม่ขนึ้ อยูก่ บั กาล) เป็น เอหิปสั สิโก (พิสจู น์ ได้ ไม่ใช่สงิ่ ลึกลับ) สันทิฏฐิโก (ปฏิบตั แิ ล้วเห็นได้ดว้ ย ตนเอง) โอปนยิโก (เป็นสิ่งที่พึงน้อมนำ�มาปฏิบัติด้วย ตนเอง) ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ (ผู้รู้พึงรู้แจ้ง เฉพาะตน) หากท่านที่เป็นโสดและเป็นผู้มีปัญญา จะเห็ น ช่ อ งทางมากมายที่ จ ะทำ � อะไรที่ ดีงามและงดงามได้มากมายในโลกนี้ คนที่ อ ยู่ ตั ว คนเดี ย วสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง มุมกว้างไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่ สามารถทำ�งาน สร้างฐานะได้เร็ว ทำ�อะไรได้รวดเร็วฉับพลัน เพราะไม่มี อะไรมาทำ�ให้เสียเวลา ไม่ต้องใช้ทรัพย์มาก เพราะอยู่ เพียงลำ�พัง ไม่มีอะไรรบกวนทำ�ให้เงินทองต้องรั่วไหล


121

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เมือ่ มีเงินมากก็สามารถสงเคราะห์ผอู้ นื่ ได้มากทัง้ ครอบครัวเดิม พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ยิ่งเป็นผู้อยู่ในวิสัย ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงและเพียงพอยิง่ สบายตัว สบายใจ คนที่อยู่ตัวคนเดียวมีโอกาสเหนือกว่าคนอื่น ในการดูแลใกล้ชิดผู้มีพระคุณ ได้สร้างบุญด้วยการ กตัญญูตอบแทนพระคุณได้มากกว่า รวมถึงสงเคราะห์ ผู้อื่น สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาได้มากและง่าย คนที่ อ ยู่ ตั ว คนเดี ย วสามารถยั ง ประโยชน์ ไ ด้ มากกับพวกพ้องบริวารทั้งหลาย มีเวลาในการทำ�งาน ให้หน่วยงานพบกับความสุขความเจริญ ไม่มีข้อสงสัย กังขา ไม่มีการโดนปรามาสเรื่องผลประโยชน์เพราะ ลูกหลาน บริวาร คนที่อยู่ตัวคนเดียวสามารถเข้าถึงพระธรรม คำ�สอนได้รวดเร็วกว่าคนที่มีครอบครัว เพราะจิตไม่ พะวง ไม่ฟงุ้ ซ่าน ไม่หว่ งหาอาทร เหลียวหน้าพะวงหลัง ใดๆ


122

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

คนทีอ่ ยูต่ วั คนเดียวจะมีความสุขได้งา่ ย สมดุลโลก สมดุลธรรม เป็นผู้ประเสริฐได้ง่ายเข้าถึง พรหมวิหาร ๔ ด้วยจิตที่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำ�ไมถึงบอกว่าเข้าถึงและสำ�เร็จได้งา่ ย ในเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา ทัง้ ตนเองและผูอ้ นื่ ได้มากก็เพราะ ไม่ต้องกันเอาไว้ให้สามีหรือภรรยาและลูกและไม่มีตัว เปรียบเทียบ คนที่ อ ยู่ ค นเดี ย วเป็ น ผู้ ที่ เ ข้ ม แข็ ง เหนื อ ผู้ อื่ น เป็นผู้ที่ยอมรับความจริงได้ง่าย มีเวลาได้ทบทวนใน สิ่งที่ทำ� กรรมที่สร้าง หลายคนบอกว่าการอยู่คนเดียว เหมือนฝันร้าย แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจชีวิตดีพอว่า เวลาเกิดก็มาคนเดียว เวลาไปก็ไปคนเดียว จะแบกจะหามจะเอาใครไปด้วยไม่ได้ทั้งสิ้น! สำ � หรั บ ท่ า นที่ อ ยู่ ค นเดี ย วแล้ ว อยากฝึ ก จิ ต ยกระดั บใจเพื่ อให้ พ ร้ อ มกั บ การมี ชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข ขอแนะนำ�แบบง่ายๆ สบายคือ


123

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ขอให้ลืมตามองความเป็นจริงของโลก ทำ � ความเข้ าใจกั บ ธรรมชาติ ข องสรรพสิ่ ง ทั้งหลายให้ลึกซึ้งถึงแก่น ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืน ล้วนเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ และดับไป ลองนัง่ เงียบๆ ใช้สติทบทวนพิจารณา ว่า แม้แต่ตวั เราเองทัง้ ผม ขน เล็บ ฟัน และผิวหนังนัน้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่องอกขึ้น เกิดขึ้นแล้ว ก็ร่วงหล่น ผุพัง หรือเหี่ยวไปทั้งสิ้น ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยแม้แต่น้อย จึง ไม่ใช่สาระสำ�คัญที่เราควรจะไปยึดมั่นถือมั่น กับสิ่งใดทั้งสิ้น เพราะแม้ แ ต่ ร่ า งกายของตนเองยั ง มี ก าร เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งอื่นๆ ในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน ย่อมเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราพิจารณา สิง่ ต่างๆ รอบตัวให้เป็นไปตามทีก่ ล่าวมานีไ้ ด้ ก็ถอื ว่าได้ ทำ�การชำ�ระจิตให้หมดจดจนบริสุทธิ์แล้วอย่างแท้จริง


124

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

เพราะจิตใจสามารถยอมรับสภาพความจริง ทั้งหลายและความเป็นไปทั้งหลายของโลกได้อย่าง แท้จริง อะไรก็เข้ามากระทบเราไม่ได้ ไม่มใี ครทำ�อะไร เราได้นอกจากเราทำ�ร้ายตัวเอง เราเป็นผู้ “ตื่นรู้” เสียแล้ว หลวงปู่ชา สุภัทโท ครูบาอาจารย์สำ�คัญของ เมืองไทยโดยเฉพาะการฝึกจิตที่ท่านเป็นเอกมากใน เรื่องนี้ ท่านเคยเมตตาสอนเหล่าสรรพสัตว์ไว้ว่า “...เมื่อเราใช้จิตที่ฝึกดีแล้วพิจารณารูปนามอยู่ อย่างนี้ ให้รแู้ จ้งแน่ชดั ว่าไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปัญญารู้เท่าทันสภาพความเป็นจริงของสังขารที่เกิด เป็นเหตุให้เราไม่ยึดถือหรือหลงใหล เมื่อเราได้อะไรมาก็มีสติ ไม่ดีใจจนเกินไป เมือ่ ของสูญหายไป ก็ไม่เสียใจจนเกิดทุกขเวทนา เพราะรู้เท่าทัน เมือ่ ประสบความเจ็บไข้หรือได้รบั ทุกข์อนื่ ๆ ก็มี การยับยัง้ ใจ เพราะอาศัยจิตทีฝ่ กึ มาดีแล้ว เรียกว่ามีที่ พึ่งทางใจเป็นอย่างดี


125

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

สิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเกิดปัญญารู้ทันตามความ เป็นจริง...” ขอให้หมั่นฝึกสติ จดจ่ออยู่กับลมหายใจตนเอง รู้ไปทั่วร่างกายว่ากำ�ลังทำ�อะไร หยิบจับอะไร รู้จัก วางแผนในการมีชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัย พยายาม พบปะผู้คน ทุกๆ วันมีชีวิตที่เป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับ ธรรมชาติรอบตัว มองโลกในมุมที่งดงามหรือคิดบวก ในทุกๆ มุมนั้นมีส่วนดีอยู่เสมอ ขอให้หัดมองส่วนดี อย่าไปมองส่วนที่เลวส่วนที่เสีย โดยเฉพาะส่ ว นที่ ดี ม ากของการอยู่ คนเดียว มองให้เห็นเด่นชัดให้มากที่สุด มีโอกาสก็สละเวลา สละทรัพย์เพื่อบำ�เพ็ญ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทุกนาทีของชีวิตพยายามทำ�ให้ ชีวิตของตนเองมีคุณค่า และทำ�ให้ชีวิตผู้อื่นมีคุณค่า ด้วย


126

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

ท่านจะเป็นคนทีไ่ ร้คแู่ ต่มี “คุณค่า” และ มีความสุขมากจนทุกคนอยากรู้จัก ให้ความ เคารพนับถืออย่างจริงใจ และอาจจะมากกว่า คนที่มีคู่บางคนด้วย ตั้งแต่หน้าแรกจนมาถึงหน้าสุดท้ายนี้ หวังว่า ท่านที่มีปัญหาในเรื่องของความรักทุกรูปแบบคงจะพอ ทราบแล้วถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่หากท่านใดที่ มีปัญหาเฉพาะเรื่องที่แก้ไม่ตก อยากจะปรึกษาหารือ หรือพูดคุยในเรื่องต่างๆ ขอให้เขียนจดหมายมาตาม ที่อยู่ของสำ�นักพิมพ์เท่านั้น และจะตอบให้ทกุ ท่านตามบุญทีร่ ว่ มกัน ทำ�มา ถ้าไม่ได้ตอบเพราะมีเหตุให้เกิด ก็ขอ อโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้เลย ขออำ�นาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำ�เพ็ญมาตั้งแต่ใน อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน


127

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุ่งเรือง

โมทนาอุทิศให้ผู้อ่านทุกท่านได้พบกับเนื้อคู่แท้ ที่จะทำ�ให้ทุกท่านสมหวัง มีความสุข ความเจริญ ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ร่ำ � รวยเงิ น ทอง เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง สมดั ง ที่ ท่ า น ปรารถนาทุกประการเทอญ ขอบุญรักษาทุกท่าน... ตลอดไปทุกภพชาติ


คัมภีรด์ เู นือ้ คู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุง่ เรือง โดย ธ.ธรรมรักษ์

 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียน ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต หรือสือ่ ชนิดอืน่ ๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใด นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ ธ.ธรรมรักษ์ คัมภีรด์ เู นือ้ คู่ หนุนครอบครัวให้ดี เจริญรุง่ เรือง.--กรุงเทพฯ : ไตรวรินท์, ๒๕๕๙. ๑๒๘ หน้า ๑. โหราศาสตร์. I. ชื่อเรื่อง. ๑๓๓.๓๓๕ ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๒๙๒-๓๕๘-๖ พิมพ์ที่

บริษัท โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค จำ�กัด

๕๒๐-๕๓๐ ซอยเพชรเกษม ๔ ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

จัดทำ�โดย website

สำ�นักพิมพ์ไตรวรินท์ ๑๕/๑๐๗ ม.๑๘ ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๖๒-๙๕๙๔๕๑๔, ๐๘๙-๔๔๕๖๑๔๙ www.trivarin.com

จัดทำ�รูปเล่มโดย แฮปปี้กราฟิก

ท่านที่ต้องการหนังสือสร้างบุญนี้เป็นจำ�นวนมากเพื่อใช้ในการสร้างบุญต่างๆ ใช้แจกเป็นธรรมทานหรือเป็นหนังสือที่ระลึกในวาระโอกาสสำ�คัญ ติดต่อได้ที่ ๐๙๔-๖๕๖๑๕๖๕

ราคา ๔๙ บาท

เล่ม 6 คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญ รุ่งเรือง  

สนใจสั่งพิมพ์ โทร. 062-9594514 เล่มละ 19 บาท

เล่ม 6 คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญ รุ่งเรือง  

สนใจสั่งพิมพ์ โทร. 062-9594514 เล่มละ 19 บาท

Advertisement