Arkeologisk Prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala

Page 8

Figur 1: Magnetometersystemet i bruk på fältet öster om Högåsengravfältet i Gamla Uppsala (undersökningsområdet Mag 2). Fem känsliga gradiometerinstrument som registrerar förändringar i jordens magnetfält är monterad på en omagnetisk vagn tillsammans med en GPS för positionering med centimeternoggrannhet. Vagnen kan dras med en hastighet upp till 50 kilometer i timmen. Arkeologisk prospektering med motoriserat magnetometersystem tillåter effektiv kartläggning av stora områden.

Figur 2: Magnetometerundersökningen visade att under markytan på område Mag 2 döljer sig kraka, hundratals meter långa rader av stora gropar fyllda med sten. Fyrhjulningen i fotot korsar den öst-västliga raden av gropar. I bakgrunden syns Uppsala slott och Domkyrkan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.