Page 1

8

ROMERIKES BLAD LØRDAG 20. DESEMBER 2008

nyheter

nyheter

MATTILSYNET SLAKTER AHUS ■ Avføringslukt i spiserommet ■ Kritiske hygienerutiner brytes ■ Ikke klare skiller mellom rene og skitne soner ■ Har fått flere advarsler

LØRENSKOG: Mattilsynet tar for seg en rekke forhold etter tilsynet 4. desember. I rapporten heter det blant annet:

«En pasient med urinpose i hånden som gikk bak matvognen for å finne seg drikke. Mens han bøyde seg ned for å finne noe i skuffen støttet han hånden med urinposen på benken mens han fant seg et glass.»

Mens pleiere ikke vasker seg på hendene før matservering, lukter det avføring på flere spiserom. Hygienen på nye Ahus slaktes av Mattilsynet.

«Det har hendt at pleierne har hatt så mye å gjøre i helgene at pasientene har måttet forsyne seg selv med mat fra matvognene. Pleierne har observert at folk drikker fra melkekartonger og setter de tilbake i kjøleskapet. Etter lunsj har oppskjørt pålegg blitt satt i kjøleskapet hvor pasienter har spist av pålegget og lagt det tilbake. Flere pasienter tror de er på eget kjøkken og ordner slik de ville gjort hjemme.»

Av Trine Melheim Næss, Stig Atle Bakke og Marthe Dypvik Jensen redaksjonen@rb.no 63 80 50 50

LØRENSKOG Det nye sykehuset blir totalslaktet av Mattilsynet etter et tilsyn 4. desember. Ahus har fått flere advarsler i forkant. Nå varsler Mattilsynet vedtak om utbedringer. – Det som er avdekket på nye Ahus er ikke bra og absolutt ikke tilfredsstillende. Og det er utvilsomt Ahus som har ansvaret her, sier seksjonssjef for Mattilsynets distriktskontor for Romerike, Kristin Styrmo, til Romerikes Blad. Hovedinntrykket etter inspeksjonen var nedslående, og ikke alle pålegg som er gitt tidligere var etterkommet, til tross for at det er sagt at det er utbedret, heter det i rapporten etter tilsynet 4. desember.

«Ikke alle sykepleiere rengjorde hendene før de skulle servere mat eller hente til pasienter som var sengeliggende.» «Maten i kjøleskapet er kun ment for pasienter, men ingen har kontroll med dette. Flere sykepleiere opplyste at nesten ingen pårørende og pasienter rengjør hendene før de ordner mat til seg selv på kjøkkenet.»

Vasket ikke hender Mattilsynets rapport avdekker også at sykepleierne veksler mellom pleie og mathåndtering og ikke alle rengjorde hender før de skulle servere eller hente mat. «At all transport av bekken, avføring og blod foregår rett utenfor spiserommet har ikke Mattilsynet visst om tidligere», skriver seksjonssjef for tilsynets distriktskontor for Romerike, Kristin Styrmo.

«På søndager blir det ofte stående skittent servise etter middag til mandag. Det var ingen skille mellom rent og skittent område.» «Det ble spurt om hvem som hadde det overordnede avsvaret for servering av mat, men ingen av sykepleierne som ble spurt, visste. Det ble også forespurt om en overordnet ansvarlig hadde vært og kontrollert om rutinene for matservering fungerer hygienisk tilfredsstillende, men ingen hadde hørt om det.» «Ingen av sykepleierne visste hvem som har ansvaret for renhold av maskiner, benker, innvendig i innredning m.m.» «Det manglet desinfeksjonssprit i dispensere ved de fleste inspiserte buffetområder.» «Gulvet i spiserommet blir ikke rengjort i helgene. Det blir svært skittent i løpet av helgen.» «I det ene kjøkkenet hadde den ansatte begynt for cirka tre uker siden og kue nikke svare på temperaturkrav. Denne var heller ikke klar over at kjøkkenansatte har ansvaret for renholdet i skuffer og skap i spiserommet, noe skuffene bar preg av da de var skitne.» «Det er ikke blitt gitt klar beskjed til pleierne at blå overtrekksfrakker skal benyttes ved opplegging av mat. Mange steder ble det benyttet engangsfrakker. Det ble også observert at en av de ansatte som hadde blå frakk ikke hadde lukket den og da var ikke tøyet under tilstrekkelig tildekket.»

Lagmannsretten må revurdere vannverksanken

Mangelfull styring Flere kritiske punkter er avdekket – enkelte direkte beskrevet i annen sak på disse sidene. «Det er svært mangelfull styring med kritiske punkter for servering/håndtering av næringsmidler», heter det i rapporten, som videre beskriver følgende avvik: ■ Det er ikke klart skille mellom rene og skitne soner/områder. ■ Det kunne synes som om sykepleierne ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring og ingen visste hvem som hadde hovedansvaret for matserveringen. ■ Kun ett av åtte buffetområder hadde tilfredsstillende rutiner for servering av mat og drikke til lunsj under inspeksjonen.

9

Dette er feilene Mattilsynet fant «På motsatt side av gangen for spiserommet er skyllerommet der all transport av bekken, avføring og blod foregår rett utenfor spiserommet. Dørene på skyllerommet går opp og flere steder lukter det avføring der pasienter og pårørende spiser. Dette har ikke Mattilsynet visst om tidligere.»

SMITTEFRYKT: Romerikes Blad 24. november

ROMERIKES BLAD LØRDAG 20. DESEMBER 2008

Av Thor Fremmerlid

KRITISERER: Hygienen ved Nye Ahus slaktes i en fersk rapport fra Mattilsynet. Åtte spiserom/buffetområder og to avdelingskjøkken ble inspisert av henne og førsteinspektør Anita Sveum Ihle.

Blodprøver på matbordet Mattilsynet har hatt løpende dialog med det nye sykehuset og hadde tilsyn allerede 28. august. Da fikk Ahus varsel om vedtak. Deretter har tilsynet gått flere runder med sykehuset for å få avklaring på vedtakene. Siste inspeksjon 4. desember, ble gjennomført med oppfølging av vedtak og for å se om matserveringen fungerer i nytt sykehus. Mattilsynet har fått muntlig beskjed om at alle pålegg skulle utbedres innen fristen, men tilsynet viser at Ahus ikke har klart å løse utfordringene. Dette er noen av løftebruddene som trekkes fram: ■ Bufeverter er byttet ut med sykepleiere og det er kun servering av personalet ved to måltider om dagen; lunsj og middag.

■ Ved inspeksjonen 4. desember ble det opplyst at spiserommet nå også fungerer som dagligstue og venteområde for opptil 7-8 pasienter som skal legges inn. Dette har ikke Mattilsynet fått opplysninger om i planleggingsprosessen. I tråd med dette opplyser en kilde overfor Romerikes Blad at han som pasient reagerte sterkt på at blodprøver ble tatt ved spisebordene uten at noen rengjorde.

Stemte ikke Matserveringen som foregikk under inspeksjonen var heller ikke hygienisk tilfredsstillende og det var blant annet ikke tilstrek-

– IKKE BRA: Seksjonssjef Kristin Styrmo i Mattilsynet på Romerike.

kelig styring med kritiske punkter, personlig hygiene som håndvask og arbeidstøy, utdeling/levering av mat, plassering av traller og opplæring. – Dette var noen rutiner som ikke stemte med de opplysningene Mattilsynet har fått med tanke på spiserommet/buffetrommet, antall måltider som ble servert, plassering av matvogn og skittent servise, tilberedning/oppvarming av suppe eller lignende, oppsummerer rapporten.

Planlegger vedtak Med hjemmel i matloven gis Ahus varsel om at det planlegges vedtak vedrørende det Mattilsynet har påpekt etter tilsynet. Følgende forhold må utbedres: ■ Skriftlige rutiner som sikrer hygienisk tilberedning og servering og det må utpekes en ansvarlig for hvert kjøkken/matområde. ■ Matvognene må plasseres slik at faren for kryssforurensning

FOTO: ROAR GRØNSTAD reduseres og de må ha skjerming på sidene. ■ Matvognene må plasseres uten at håndvask blokkeres. ■ Skittent servise må plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med matvogn. ■ Beholder for matavfall må på plass.

■ Oppvarming/tilberedning av suppe o.l må foregå på kjøkkenet og av kjøkkenansvarlige.

Haster Henvendelsen til Ahus er et forhåndsvarsel i henhold til forvaltningsloven og Ahus har fått frist

for uttalelse til forhåndsvarselet 2. januar. – I og med at det er snakk om et sykehus, synes vi det haster, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Kristin Styrmo, til Romerikes Blad. Hvis påleggene ikke blir fulgt sier hun at det kan bli aktuelt

med sanksjoner mot sykehuset. – Det vil trolig være lite hensiktsmessig å stenge matserveringen ved et sykehus, men tvangsmulkt kan være et alternativ, sier Styrmo, som nå venter på hva Ahus foretar seg i forhold til de påleggene som er kommet.

Ahus-ledelsen: Behov for nye rutiner LØRENSKOG: I et brev til Mattilsynet skriver ledelsen ved Ahus at de erkjenner at det er behov for ny gjennomgang av opplæring og rutiner knyttet til mathåndtering, og at de vil skjerpe oppfølgingen av tilberedning og servering av mat ved sykehuset i tråd med regler og forskrifter. Viseadministrerende direktør Stein Vaaler ved Ahus legger seg flat for det Mattilsynet har avdekket ved sine inspeksjoner. – Hvordan kan det i det hele tatt være slik som Mattilsynet beskriver på nye Ahus?

– Vårt problem har vært å implementere nye rutiner i det nye sykehuset. Vi erkjenner at vi ikke har vært gode nok på dette, og det har vært en del endring i roller og måter å jobbe på. Men nå tar vi grep, og dette skal vi få orden på innen fristen, sier Vaaler til Romerikes Blad. Ahus vil nå utarbeide en systematisk plan for opplæring og oppfølging hvor det legges spesielt fokus på samhandlingen med avdelingen for mat og drikke. De har laget nye retningslinjer for håndtering av buffeten, med

klare ansvarsområder. Blant de kritiske punktene for tiltak var det lagt vekt på håndhygiene hos dem som skal forberede maten og hente buffeten. I tillegg skal personalet også ha på overtrekksfrakk som dekker arbeidstøyet. Det skal skilles mellom rene og urene traller, og oppvasktrallen vil bli plassert i gangen under måltidene. Buffetrommet skal ikke ha andre funksjoner enn bespisning og vil bli rengjort etter hvert måltid.

LEGGER SEG FLAT: Viseadministrerende direktør Stein Vaaler ved Ahus.

thor.fremmerlid@rb.no 63 80 48 75

LILLESTRØM: Lagmannsrettens avgjørelse om å avvise ankebehandling av den delen av vannverkssaken som handler om økonomisk utroskap kan bli gjort om. Eidsivating lagmannsrett bestemte tidligere i år at de kunne ville gi korrupsjonsdelen av vannverksdommen ankebehandlingen, og at dommen for økonomisk utroskap dermed var endelig for tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen og de andre tiltalte. Nå tyder imidlertid alt på at lagmannsretten må revurdere avgjørelsen sin. I en ny avgjørelse fra Høyesterett går det fram at det strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter når lagmannsretten ikke begrunner hvorfor den avviser anker over tingrettsdommer. Hvor omfattende en begrunnelse av et ankeavslag skal være, vil avhenge av forholdene i

den enkelte sak, går det fram av ei pressemelding fra Høyesterett. Ifølge straffeprosessloven trenger ikke lagmannsretten å gi slike ankeavslagsbegrunnelser. Men Høyesterett har altså konkludert med at menneskerettsloven må gå foran straffeprosesslovens bestemmelser på dette området. – Vi har ikke sett alle premissene for avgjørelsen, men slik jeg forstår saken så langt så kan avgjørelsen bety at vi må revurdere hele anken og ikke bare gi en begrunnelse for ankeavsalget vårt, bekrefter lagmann ved Eidsivating lagmannsrett, Torolv Groseth, overfor RB. – Hvor lang tid vil en slik ny behandling ta? – Det trenger ikke å ta så veldig lang tid, og det betyr neppe at ankebehandlingen som er berammet i september neste høst må utsettes. Da vi berammet saken tok vi høyde for at Høyesterett kunne komme med en slik avgjørelse som de har gjort.

Ahus  
Ahus  
Advertisement