Page 1

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR


VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci mezi vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Vznikne tak prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v blízké dostupnosti Prahy – v Roztokách u Prahy. Our objective is to create a favourable environment for innovative companies and to provide them with services and premises that will enable cooperation between universities or research institutes and the business sphere. The resulting environment will support applied research and development in the proximity of Prague - in Roztoky u Prahy.


OBSAH / CONTENTS Úvod ................................................................................................................................................................................................. 06 Lokalita ............................................................................................................................................................................................ 08 Park vědy ......................................................................................................................................................................................... 10 Realizujte své nápady u nás .............................................................................................................................................................. 14 Závěr ................................................................................................................................................................................................ 18 Kontakty ........................................................................................................................................................................................... 19

Introduction ...................................................................................................................................................................................... 06 Location ............................................................................................................................................................................................ 08 Science Park .................................................................................................................................................................................... 10 Implement your ideas with us ................................................................................................................................................... 14 Conclusion ....................................................................................................................................................................................... 18 Contacts.... ....................................................................................................................................................................................... 19

Park vědy Roztoky - Obsah / Contents

05


ÚVOD / INTRODUCTION Park Vědy v Roztokách vzniká jako v pořadí již druhý projekt technologického parku v Roztokách. Jeho výstavba je odpovědí na poptávku po průmyslových vědeckých pracovištích s dostatečným materiálním a technickým vybavením. Park vědy přímo navazuje na projekt Vědeckotechnického parku Roztoky a měl by jej synergicky doplňovat. Počet vědeckých pracovišť v Čechách je stále nedostatečný a jejich vybavení často ani neodpovídá požadavkům na kvalifikovanou vědeckou práci. Proto se holding Trigema rozhodl vystavět moderní vědecké pracoviště, které by koncentrovalo odborníky z oblasti strojírenství a poskytlo jim maximální možné technické a administrativní zázemí. Úspěšný projekt společnosti VTP Roztoky a.s. vytvořil 50 nových pracovních míst pro kvalifikované pracovníky. Navazující Park vědy společnosti PV Roztoky s.r.o. by jich měl vytvořit až dvojnásobek. Park vědy však nebude jen prostorem pro vědecké aktivity, ale sám o sobě představuje moderní budovou využívající technologických poznatků ke zlepšení pracovních podmínek i prostředí v okolí Parku. Celý projekt je navržen jako energeticky soběstačný – bude využívat energii získanou z tepelných vrtů a čerpadel a používat energeticky úsporné technologie. Dešťová voda je akumulována v retenčních nádržích a dále využívána na splachování toalet. Jednotlivá výzkumná pracoviště jsou navržena tak, aby bylo maximálně zamezeno šíření hluku a vibrací a zároveň bylo možné jednoduše demontovat stěny a zajistit tak variabilitu laboratoří. Výzkum v Parku vědy bude zaměřen na alternativní pohony pro automobilový průmysl, jako jsou elektromotory, motory na vodíkový pohon a další ekologické technologie. Projekt je navržen tak, aby nabídl prostor pro aplikovaný výzkum a poskytl odborníkům z oblasti strojírenství příjemné podmínky pro práci a příležitost věnovat se svému oboru naplno.

06

Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction


The Science Park in Roztoky is already the second technology park project in Roztoky. Its development responds to the demand for industrial scientific facilities with sufficient material and technology equipment. The science park therefore directly follows up the Science and Technology Park in Roztoky (Vědeckotechnický park) and it should bring about additional synergic effects. The number of scientific workplaces in the Czech republic is still insufficient and their equipment often fails to meet the requirements for qualified scientific work. Therefore the Trigema holding decided to build a modern scientific workplace to concentrate engineering professionals and provide them with maximum technical and administrative support. The successful project of the Science and Technology Park (VTP Roztoky a.s.) has created 50 new jobs for qualified individuals. The related Science Park (PV Roztoky s.r.o. ) is expected to create up to a double of that number of jobs. The Science Park will be not only a place for scientific activities but it will also represent a modern building using latest technology findings to improve the working conditions and environment in the park surroundings. The project has been designed as self-sufficient in terms of energy supply – it will use energy from thermal drills and pumps, while taking advantage of energy-saving technologies. Rain water will accumulate in retention tanks and will be used for toilet flushing. Individual research centres have been designed to prevent to the maximum extent any noise and vibrations and the walls have been designed from materials that can be easily dismounted to ensure variability of the laboratories. The research activities in the Science Park will focus on alternative drives for the automotive industry, such as electric motors, hydrogen motors and other environment-friendly technologies. The project has been designed to offer premises for applied research and to offer to engineering experts agreeable conditions for work and the opportunity to fully commit themselves to their specialization.

Park vědy Roztoky - Úvod / Introduction

07


LOKALITA / LOCATION Park vědy se nachází v Roztokách u Prahy, které jsou svou blízkostí k hlavnímu městu předurčeny k dynamickému rozvoji. Kombinace klidného prostředí, blízkosti velkoměsta, výstavby nových bytových projektů a snadné dostupnosti, dělá z této lokality atraktivní a příjemné místo. Dopravní dostupnost je velice dobrá, pravidelné autobusové linky 340 a 350 končí na stanici metra Dejvická (linka metra A) a spojují Roztoky s pražskou podzemní dráhou. Dále lze využít železniční trať, která je součástí rychlostního koridoru Praha - Drážďany. Tímto spojením se návštěvník dostane během 15 minut do centra města, na Masarykovo nádraží, nebo do Holešovic a není omezován dopravními zácpami v ranních a večerních hodinách. Pro zahraniční investory či partnery může být zajímavá skutečnost, že mezinárodní letiště Václava Havla je vzdálené jen 15 minut autem. Park vědy je postaven v těsné blízkosti Vědeckotechnického parku Roztoky, který nabízí služby čerpací stanice PHM včetně CNG. V okolí najdete široké možnosti sportovního vyžití, relaxace a na své si přijdou i milovníci kultury a historie. V bezprostřední blízkosti najdete například kryté tenisové kurty a Roztokami také probíhá řada cyklostezek. Okolní krajina přímo vybízí k procházkám po okolí. Vltava, protékající obcí Roztoky nabízí krom vodohospodářských staveb také lodní přívoz. V obci se nachází Středočeské muzeum situované do objektu renesančního zámku s bohatou historií. Kromě stálé expozice se zde také pořádá množství výstav a kulturních akcí. Z dalších kulturních památek určitě stojí za zmínku bývalé přemyslovské hradiště Levý Hradec. Roztoky nabízí i možnost pohodlných nákupů, základní školu a několik škol mateřských. Ve městě také najdete restaurace všech cenových kategorií. Hlavnímu náměstí dominuje kongresový hotel ACADEMIC, který je ideálním místem pro konání vědeckých konferencí či seminářů. V nabídce je velký konferenční sál pro 160 osob s moderním technickým zázemím, 3 salonky pro soukromá jednání s AV technikou a 50 komfortně vybavených pokojů. K relaxaci nabízí hotel saunu, masáže a bowling. Dále je možné využít restaurace, bowlingový bar nebo sky bar na střeše hotelu, který je vhodný pro pořádání firemních oslav.

Park vědy Science Park

Hotel & Congress Centre Academic

Vědeckotechnický park Science and Technology Park Praha / P

/ letiště

t - 15

airpor

min.

Vltava

rague

The Science Park is situated in Roztoky Prahy, the municipality very close to the country´s capital and predetermined for dynamic development. A combination of quiet environment, proximity of the large city, development of new residential projects and good accessibility makes this location an attractive and enjoyable place.

08

Park vědy Roztoky - Lokalita / Location


The traffic accessibility of the location is very good: there are regular bus lines 340 and 350 that connect Roztoky with the Prague subway station Dejvická ( line A). There is also a railway track which is part of the high-speed corridor Prague - Dresden. It takes 15 minutes by train to get to the city centre (Masarykovo nádraží) or to Holešovice, without being bothered by morning and evening traffic jams. Another attractive feature for foreign investors or partners may the proximity of the Václav Havel International Airport which can be reached by car in only 15 minutes. The Science Park is situated in a close proximity of the Science and Technology Park Roztoky that provides services of a gas and CNG filling station.

ROZTOKY ČVUT

B

C

A

PRAHA

In the surroundings there are numerous opportunities for sports and relaxation, as well as cultural facilities and historical monuments. Very close to the park there are e. g. indoor tennis courts and also many cycling trails. The local landscape is ideal for hiking. The Vltava river passing through Roztoky offers, apart from water management structures, also a ferry. In the municipality of Roztoky there is the Museum of central Bohemia situated in a Renaissance chateau with eventful history. It hosts a permanent exhibition, as well as numerous temporary shows and cultural events. Other places of interest include e.g. Levý Hradec, the former fortified settlement of the Přemyslovci family . Roztoky offer convenient shopping opportunities, a basic school and several nursery schools. There are also restaurants of all categories in the town.

The main square is dominated by the congress hotel ACADEMIC, an ideal venue for scientific conferences or workshops. It has a large conference hall for 160 persons with modern technical facilities, 3 lounges with AV technology for private meetings and 50 comfortable rooms. The hotel services include sauna, massage and bowling. There is a hotel restaurant, bowling bar and sky bar on the hotel´s roof, particularly suitable for company parties.

Park vědy Roztoky - Lokalita / Location

09


PARK VĚDY / SCIENCE PARK Připravovaný projekt Park vědy navazuje na již vybudovaný Vědeckotechnický park, který je v jeho těsné blízkosti, bude se orientovat na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily s alternativními motory. Blízkost obou vědeckých pracovišť, která mají stejný cíl – vývoj ekologických, energeticky účinných a bezpečnějších motorů, povede zajisté k vzájemné úzké kooperaci a nejlepšímu možnému využití bohatého technologického vybavení obou parků. Park vědy bude koncipován jako víceoborový areál složený z kanceláří, výzkumných pracovišť a laboratoří v oblasti lehkého průmyslu, založený na spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Matematicko-fyzikální Fakultou UK v Praze. Bude se zabývat hledáním nových možností v těchto průmyslových odvětvích: • vývoj a testování pohonů elektromobilů • softwarový a hardwarový vývoj – elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody • automatizace a optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami • řešení logistických zadání počítačovými metodami • vývoj telekomunikací a souvisejících oborů – elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody • vývoj elektroniky a mikroelektroniky, internetu a zabezpečovací techniky – elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody Projekt se úspěšně ucházel o získání dotace z Operačního programu podnikání a inovace - program Prosperita, který je financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Realizace Parku vědy odstartovala. Park vědy je ve fázi výstavby a realizace byla započata v červenci 2013.

The prepared Science Park flows up the already completed Science and Technology Park in its close proximity but the new project will focus on research and development of electric motors for cars with alternative drives. The proximity of both the workplaces with the same objective – i.e. development of environment-friendly and energy-saving, more effective and safer engines – will certainly lead to mutual close cooperation and the best potential use of the extensive technological equipment of both the parks.

10

Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park


The Science Park will be designed as a multi-sector complex, made up of offices and research workplaces, light industry laboratories, based on cooperation with the Czech Technical University in Prague (ČVUT) and faculty of mathematics and physics of the Charles University in Prague. It will search for new opportunities in the following industrial fields: • development and testing of electric car drives • software and hardware development – electrotechnical weak current laboratories and computer methods • automation and a optimization of production processes with computer methods • solving of logistic tasks with computer methods • development of telecommunications and related fields – electrotechnical weak current laboratories and computer methods • development of electronics and microelectronics, internet and security technology – electrotechnical weak current laboratories and computer methods The project has successfully applied for funding from the Operational Programme Enterprise and Innovation – Prosperity programme, funded from EU structural funds and from the state budget of the Czech Republic. The Science Park implementation started in July 2013 and it is in the stage of construction.

Specifikace a vybavení / Specifications and equipment: V objektu bude zajištěna vysoká úroveň služeb a technického zázemí, které mohou příchozí společnosti očekávat. Níže naleznete seznam standardů a vybavení: OBECNÉ PODMÍNKY: • optimální uspořádání kanceláří (otevřený prostor či menší jednotky) • 4 moderní výtahy – 3 osobní výtahy pro 8 osob a 1 nákladní výtah s nosností 1600 kg • sanitární zařízení a kuchyňka na každém patře • celkem 88 parkovacích stání – 65 uvnitř objektu, 23 venkovních • střešní zahrada využitelná k odpočinku • celý objekt je bezbariérový KANCELÁŘE: • kompletní vybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, kontejnery atd.) • světlá výška kancelářské prostory 3,0 m, laboratoře 3,2 resp. 3,67 m • podhledy se zabudovaným osvětlením • venkovní elektricky ovládané žaluzie sluncem exponované fasády, mimo severní fasády • podlahová zátěž klasické kanceláře 500 kg/m2, laboratoře 1500 kg/m2 TECHNOLOGIE: • čerstvý vzduch přiváděn pomocí ventilátorů nebo okny • datové rozvody umístěny v podlahových krabicích přímo u pracovních stolů • možnost připojení na záložní zdroj

The object will provide a high standard of services and technical facilities to the tenants. The list of standards and equipment is provided below:

Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky

11


GENERAL CONDITIONS: • optimum layout of the offices (open space or small units) • 4 modern lifts - 3 passenger lifts for 8 persons and 1 freight lift with the capacity 1600kg • sanitary facilities and kitchenette on each floor • 88 parking places in total - 65 inside the building and 23 outside • roof garden for relaxation purposes • the entire object is no-barrier

OFFICES : • fully furnished (desks, chairs , cabinets, containers etc.) • office headway 3. 0 m, laboratories headway 3.2 or 3.67 m • soffits with integrated lighting • outside louvers, electrically controlled, on the facades exposed to sunshine (except on the northern side) • floor loading capacity in offices 500 kg/m2, in laboratories 1500 kg/m2 TECHNOLOGIES: • fresh air will be supplied with ventilators or through windows • data distribution systems will be in floor boxes directly at the office desks • UPS is available

Plochy k pronájmu / Areas for rent: V rámci projektu bude vybudován nový objekt o celkové pronajímatelné ploše 3 802 m2, přičemž 3 700 m2 budou vědecká pracoviště, kanceláře a společné prostory. Součástí projektu bude také 5 zkušeben disponujících nejmodernějším vybavením pro výzkumné účely, podnikatelský inkubátor o výměře 77 m2 a centrum pro transfer technologií o výměře 25 m2. The project will include development of a new building with the total rentable area of 3 802 m2, while 3 700 m2 will be scientific workplaces, offices and common premises. The project will also include 5 testing rooms with the latest equipment for research purposes, a business incubator with the area of 77 m2 and a technology transfer centre with the area of 25 m2.

přízemí / ground floor: výzkumné laboratoře / research laboratories zasedací místnosti / conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC recepce a velín / reception and control room

12

Park vědy Roztoky - Park vědy / Science park


1. patro / 1st floor: výzkumné laboratoře / research laboratories kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC technická místnost / technical room

2. patro / 3nd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně a kantýna / kitchen and canteen koupelna a WC / bathroom and WC

3. patro / 3rd floor: kanceláře a zasedací místnosti / offices and conference room kuchyně / kitchen koupelna a WC / bathroom and WC

Park vědy / Science park - Park vědy Roztoky

13


REALIZUJTE SVÉ NÁPADY U NÁS / IMPLEMENT YOUR IDEAS WITH US Máte nápad a víte, čeho chcete dosáhnout? Startovat business v garáži je sice punk, ale v podnikatelském inkubátoru Parku vědy v Roztokách je to opravdový koncert. Získáte od nás zázemí, administrativní podporu, poradenství, marketingové služby, a tak dále. Ale co je hlavní – zapojíte se do mezinárodních vědecko-výzkumných sítí. Prostřednictvím Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka získáte kontakt na EARPA (sdružení automobilových organizací), zapojíte se do sítě European business network. Díky podnikatelskému inkubátoru si můžete vyzkoušet tzv. Softlanding – výměnnou stáž u zkušených podnikatelů v zahraničí, kde získáte inspiraci a přehled jak funguje business ve velkém světě. K ruce budete mít konzultanty, kteří Vám poradí s podnikatelským plánem, se získáním národních i evropských dotací se sledováním trhu a získáváním nových partnerů. Získáte informace o možnostech spolupráce s vysokými školami i mezinárodními subjekty, daňové a účetní poradenství, veškerou kancelářskou techniku a vybavení, marketingové a PR služby a další služby, které firma k rozjezdu potřebuje. Jako podnikatel ušetříte v inkubátoru (více než polovinu) ceny nájmu, interiérové vybavení a počítačovou techniku zdarma. Navíc získáte poradenské služby a školení včetně vyhodnocení efektivity firmy také zdarma. Rozjeďte své podnikání v podnikatelském inkubátoru, napojte se na světová vědecká pracoviště a začnete podnikat naplno. Vy máte vizi, nápad a odhodlání. My dodáme ten zbytek.

Do you have a good idea and do you know what you want to achieve? Although it sounds punk to start your own business in a garage the business incubator in the Science Park in Roztoky may be a better place for real concert. The Science Park offers facilities, administrative support, consulting, marketing services etc. But what is most important, you will become a part of international science- research networks. Through the Josef Božek Vehicle Centre of Sustainable Mobility you will get in touch with EARPA (association of automotive organizations) and you will be involved in the European business network. The business incubator will make it possible for you to test the so-called Softlanding – exchange internships with experienced entrepreneurs abroad where you will be able to find inspiration and insight into the world of big business.

14

Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us


You will be able to talk to consultants who will help you to win national and European grants , to monitor markets and to find new partners. You will get information about potential cooperation with universities and international organizations, tax and accounting consulting, office technology and equipment and marketing and PR services , as well as other services your company may need to take off. As an entrepreneur you will save ( over one half of ) the rent price in the incubator, and you will have the interior furnishing and IT technology available free of charge. Moreover, you will get consulting services and training, including evaluation of your business efficiency, also free of charge. Start up your company in the business incubator, connect with the world´s leading scientific workplaces and get your business to full speed. You have a vision, idea and commitment. We will give you the rest.

Služby nájemcům / Services for tenants: Nájemci mohou využívat celou škálu služeb, které jsou jim v budově k dispozici a zpříjemní tak pobyt v budově. Služby zahrnují: INFORMAČNÍ SLUŽBY • odborné rešerše (databáze, literatura, technology watch) • technologický transfer • sběr informací o nabídkách a poptávkách • zdroje odborných informací, analýzy, rešerše • spolupráce s vysokými školami VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY • celoživotní vzdělávání • konference, semináře MARKETINGOVÉ SLUŽBY • informace o nabídkách a poptávkách • vyhledávání partnerů • mezinárodní spolupráce • networking, propojování firem i odborníků • burzy, kooperační burzy, workshopy, výstavy • tiskové, publikační, PR služby • internetové služby PORADENSKÉ SLUŽBY • právní a patentové služby, ochrana duševního vlastnictví • získávání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů pro výzkum i provoz • poradenství související se získáváním dotací (7. rámcový program, SF, EUREKA atd.) • daňové a účetní poradenství

Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

15


TECHNICKÝ A KANCELÁŘSKÝ SERVIS • školení vyhlášky č. 50/1978 (certifikace) • provádění revizí elektro-zařízení a rozvodů • kancelářské potřeby • poštovní oddělení – příjem a odesílání poštovní korespondence • telefonní a internetový servis • catering, úklid, ostraha, údržba • pronájem parkovacích stání Dále bude podporována spolupráce s firmami zasídlenými ve VTP i PV.

The tenants will be able to take advantage of a whole range of services available in-house and making the tenancy more attractive: INFORMATION SERVICES • professional searches (databases, literature, technology watch) • technology transfer • collection of information about offers and inquires • sources and professional information, analyses, information search • cooperation with universities EDUCATION AND TRAINING SERVICES • lifelong education • conferences, seminars MARKETING SERVICES • information about offers and inquiries • partner search • international cooperation

16

Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us


• • •

networking - between companies and professionals exchange, cooperation exchange, workshops, exhibitions printing , publishing, PR services

internet services

CONSULTING SERVICES • legal and patent services , intellectual property protection • winning of subsidies and grants from domestic and foreign sources , both for research and operation • grant consulting (7th Framework Programme, SF, EUREKA etc. .) • Tax and accounting consulting TECHNICAL AND OFFICE SERVICES • training under the Decree No.50/1978 (certification) • inspections of electric installations and distribution systems • office supplies • mail services – receiving and sending of mail correspondence • telephone and Internet services • catering, cleaning, security and maintenance services •

lease of parking places

Support will be provided to cooperation with companies based in the Science and Technology Park and the Science Park.

Spolupráce s jinými firmami / Cooperation with other companies: Zájemcům můžeme zprostředkovat spolupráci s firmami zasídlenými ve Vědeckotechnickém parku Roztoky a později také v Parku vědy Roztoky. ČVUT V sousedním objektu Vědeckotechnický park Roztoky se nachází Strojní fakulty ČVUT, která zde realizuje projekt pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0125) v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT ČR, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Z těchto důvodů jsou otevřené dveře spolupráci všem možným subjektům v odvětvích jako jsou dopravní technika, paliva, motory, podvozky, vývoj a ověřování funkčnosti a další podobných odvětví týkajících se udržení mobility. Po vzájemné smluvní domluvě a nastavení přesných pravidel je možné spolupracovat na probíhajících výzkumech a využívat laboratoře pro vývoj a ověřování funkčnosti. Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem, které vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT. V rámci plánované spolupráce bude využito zkušeností Inovacentra ČVUT zejména v těchto oblastech: Spolupráce při transferu technologií: společné průzkumy mezi podniky s cílem podchytit jejich inovační aktivity, pořádání kooperačních burz a seminářů, využití patentového střediska ČVUT při poradenství firmám v Parku vědy Roztoky, napojení do mezinárodních sítí, poradenství při získávání dotací z národních programů a programů EU další druhy spolupráce.

Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us

17


If interested, we can act as mediators of your cooperation with other companies based in the Science and Technology Park in Roztoky and later also in the Science Park in Roztoky. Czech Technical University (ČVUT) In the building adjoining on the Science and Technology Park Roztoky there is a workplace of the mechanical engineering faculty of the Czech Technical University in Prague (ČVUT) which is implementing a project to procure technology for the Vehicle Centre of Sustainable Mobility ( Reg. No. CZ.1.05/2.1.00/03.0125 ) within the Operational Programme Research a development for innovation of the Czech Ministry of Schools and Physical Education, funded form the European Fund for regional development and from the state budget of the Czech Republic. For this reason the door is open for cooperation with various entities dealing with transport technology, fuels , engines, car frames, development and verification of function and other similar sectors relating to maintenance of mobility. Based on contracts and accurately defined conditions it is possible to cooperate on the ongoing research and to use the laboratories for development and verification of functions. Inovacentrum ČVUT is a university centre for cooperation with the industrial sector, founded in 2010 by a merger of its two predecessors : Centre for cooperation with the industry of the electrical engineering faculty and ČVUT Technology and Innovation Centre. The planned cooperation will use the experience of Inovacentrum ČVUT, particularly in the following fields: Cooperation on technology transfers: joint surveys among businesses with the objective to explore their innovation activities, organization of cooperative exchange events and workshops, utilization of ČVUT patent centre in consulting services to companies in the Science Park Roztoky, joining of international networks, consulting for winning of grants from national programs and EU funds, other types of cooperation.

18

Park vědy Roztoky - Realizujte své nápady u nás / Implement your ideas with us


ZÁVĚR / CONCLUSION Park vědy Roztoky si klade za cíl podpořit své nájemníky maximálním možným způsobem v jejich činnostech zaměřených na aplikovaný výzkum, v jejich inovativních přístupech i při vzájemné spolupráci. Již nyní ve Vědeckotechnickém parku Roztoky probíhají vědeckovýzkumné práce, uskutečňují se školení, vznikají nová pracovní místa zejména pro vysoce kvalifikované zaměstnance, dochází k úsporám energií, navazuje se spolupráce mezi vysokoškolskými pracovišti a firmami se zájmem o inovace. Park vědy Roztoky bude svým zaměřením již existujícímu Vědeckotechnickému parku blízký, což rozšíří možnosti spolupráce nejen mezi parky, ale zejména mezi jejich nájemníky, a poskytne prostor pro další rozšíření stávající nabídky služeb. Pokud cítíte, že máte rádi pokrokové a inovativní prostředí, je Park vědy Roztoky tím pravým místem pro vaše budoucí podnikání.

The Science Park Roztoky seeks to support the tenants to the maximum extent in their activities focusing on applied research, in their innovative approach and in mutual cooperation. Even now scientific research has been under way in the Science and Technology Park Roztoky, as well as trainings. New jobs are being created , particularly for highly skilled employees, energy is being saved and cooperation is established between university workplaces and companies interested in innovations. The Science Park Roztoky will be very close to the existing Science and Technology Park Roztoky and thus it will expand the potential of cooperation, not only between the parks but particularly between their tenants and it will provide opportunities for further expansion of the currently offered services. If you feel interested in progressive and innovative environment the Science Park Roztoky is the right place for your future business.

Park vědy Roztoky - Závěr / Conclusion

19


KONTAKTY / CONTACTS Ing. Adam Šachl project manager

Zajišťuje obchodní jednání s potenciálními zákazníky, odpovídá na dotazy týkající se pronájmu vědeckých prostor a podílí se na úpravě prostor podle požadavků jednotlivých klientů. Manages deals with potential tenants, replies to questions connected with science spaces lease and is also concerned in fitting-out, in order to individual clients‘ requests. m/ +420 739 588 624 e/ sachl@pv-roztoky.cz

RECEPCE / RECEPTION: Přílepská 1920 252 63 Roztoky t/ +420 737 283 321 e/ info@pv-roztoky.cz

20

Park vědy Roztoky - Kontakty / Contacts


Tato tiskovina má pouze informativní charakter a společnost PV Roztoky s.r.o. neodpovídá za její věcnou správnost uvedených údajů. Všechny uvedené informace jsou platné ke dni 3. 9. 2013 a případné škody způsobené nesprávností těchto dat nejsou právně vymahatelné. This brochuer is only marketing materials with informative purposes. All informations are valid to date 3th September 2013.


PV Roztoky s.r.o. / adresa: Přílepská 1920, 252 63 Roztoky u Prahy / tel. +420 739 588 624, e-mail: info@pv-roztoky.cz / www.pv-roztoky.cz /

Park vědy Roztoky  
Park vědy Roztoky  
Advertisement