Page 1

STAVEBNÍ REKONSTRUKCE A REVITALIZACE BUDOV STRUCTURAL RENOVATION AND REVITALISATION OF BUILDINGS


STAVEBNÍ REKONSTRUKCE / STRUCTURAL RENOVATION I sebelepší stavba časem zestárne. Povětrnostní vlivy narušují nejen vnější plášť budovy, ale i celou konstrukci stavby. Stejně tak se běžným užíváním stavby opotřebovávají interiéry a vnitřní rozvody budovy. Celkem častá je i potřeba přizpůsobit budovu novému účelu a upravit ji tak, aby vyhovovala uživatelům a moderním trendům. Rekonstrukce budovy je tedy často jediným řešením, jak zachránit budovu před zchátráním, nebo jak ji uzpůsobit, aby sloužila účelu, který jí je určen. Rekonstrukcí jsou jak stavební úpravy, při kterých nedochází ke změně půdorysu či výšky stavby, ale i různé rozsáhlejší zásahy, které výrazně mění celý charakter stavby. V obou případech je však nejdůležitější citlivý přístup, který bere v potaz jak možnosti a naturel budovy, tak funkce, které má rekonstruovaná budova plnit. Společnost Trigema Building se rekonstrukcemi pozemních staveb zabývá od roku 1994. Od té doby realizovala stovky staveb, ty největší v hodnotě stovek miliónů korun. Jejími zákazníky jsou státní instituce, podnikatelské subjekty, jiné právnické osoby i soukromí investoři. Trigema Building je stavební firmou s bohatými zkušenostmi při provádění rekonstrukcí, což znamená, že dokáže vyhovět i velmi specifickým požadavkům. Realizované zakázky je možno zhruba rozdělit do čtyř kategorií:

VILY A HISTORICKÉ OBJEKTY VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY INTERIÉRY, OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PROSTORY Každá z těchto kategorií představuje odlišný typ stavby, každá vyžaduje osobitý přístup. Trigema Building disponuje zkušenými odborníky z mnoha oborů stavitelství a při realizaci stavebních prací využívá nejmodernější postupy, technologie a materiály.

Even the best of structures age with time. Weather effects damage not only the outer building envelope, but the entire structure. Likewise, building interiors and internal distribution lines get worn by everyday use. There is frequent need to adjust buildings to new purposes and modify them to suit their users and follow modern trends. Building renovation is thus often the only solution to save a building from dilapidation or adjust it to serve the purpose that is specified for it. Renovation refers to both structural adjustments that alter neither the footprint nor the height of the building and various major interventions that significantly alter its overall character. What is most important in both cases is a sensitive approach that considers both the capacities and nature of the building and the functions that the renovation building is to perform. TrigemaBuilding has done renovations of building structures since 1994. In this time, we have executed hundreds of projects, the biggest of them worth hundreds of millions of crowns. Our customers include state institutions, businesses, other corporate bodies and private investors. TrigemaBuilding is a construction company with a wealth of experience in renovation work, meaning we can accommodate even highly specific requirements. Our executions so far can be roughly divided into four categories:

Trigema Building a.s. - Stavební rekonstrukce / Stavební rekonstrukce

03


VILLAS AND HISTORIC BUILDINGS MANUFACTURING AND INDUSTRIAL STRUCTURES OFFICE BUILDINGS INTERIORS, BUSINESS AND RETAIL SPACES Each of these categories represents a different type of structure, each requiring a specific approach. TrigemaBuilding has experienced professionals in many branches of construction and applies the latest approaches, processes and materials in its construction executions.

04

Trigema Building a.s. - Stavební rekonstrukce / Stavební rekonstrukce


VILY A HISTORICKÉ OBJEKTY / VILLAS AND HISTORIC BUILDINGS Rekonstrukce historických objektů patří mezi jednu z nejobtížnějších stavebních disciplín. Ať už jde o samotný projekt, který by měl brát ohledy především na historii budovy, původní materiály a architekturu stavby, tak i na samotné zpracování co nejpreciznějším a nejcitlivějším způsobem. Vlastní rekonstrukci musí předcházet důkladný stavebně technický průzkum objektu, zmapování nosných i výplňových konstrukcí. Dále je třeba sladit požadavky a představy investora s původní, historicky cennou architekturou budovy a jejího bezprostředního okolí. Obzvláště obtížné to bývá u památkově chráněných objektů. Historické objekty mají svou specifiku v řadě stavebních detailů. Ne každá stavební firma dnes dokáže obnovit výtvarné prvky dávných generací kameníků či štukatérů. Společnost Trigema Building má v tomto směru letité zkušenosti ze zakázek státních institucí i soukromých vlastníků, které zhodnotila při rekonstrukcích historických činžovních domů i reprezentativních vil.

Renovation of historic buildings is among the most difficult construction disciplines. It ranges from the project design, which should respect the building’s history, its original materials and architecture, to the actual workmanship applying most meticulous and sensitive methods. The renovation work itself has to be preceded by thorough structural and technical survey of the building, and mapping of the load-bearing and infill structures. In addition, we have to harmonise the investor’s requirements and ideas with the original, historically valuable architecture of the building and its immediate vicinity. This tends to be especially difficult in protected heritage buildings. Historic buildings have numerous specific structural details. Not every construction company today is capable of renovating decorative elements made by ancient generations of stonemasons and plasterers. TrigemaBuilding has many years of experience in this respect based on commissions from both state institutions and private owners, which we have multiplied in renovations of historic apartment buildings as well as formal villas.

Pod Hradbami, Praha 6 – rekonstrukce vily / villa renovation Součástí komplexní rekonstrukce rezidence v ulici Pod Hradbami byla mimo jiné i sanace spodní stavby. Ta byla ztížená nutností brát maximální ohled na ochranu vzrostlých stromů v těsné blízkosti objektu. Architekt kladl v návrhu vnitřního uspořádání velký důraz na prosvětlení celého interiéru. Je zde celá řada skleněných stěn, které otevírají celý vnitřní prostor a rozevírají pohled do zahrady. Among other things, the complete renovation of the residence in Pod Hradbami included understructure rehabilitation. It was made difficult by the need for maximum respect to grown-up trees in the immediate vicinity of the building. The architect’s interior layout design emphasised illumination of the whole interior. There are a number of glass walls, opening up the entire interior and offering a view of the garden. •

termín realizace / dates implemented: 10/09 - 07/10

náklady akce / costs: 47,60 mil. Kč

investor / investor: Soukromý investor Trigema Building a.s. - Vily a historické objekty / Villas and historic buildings

05


Na Zátorce 22, Praha 6 – rekonstrukce vily / villa renovation Objekt sloužící jako rezidence velvyslanectví prošel totální rekonstrukcí včetně stropních konstrukcí, které vykazovaly značné vady. Prováděla se kompletní sanace spodní stavby kombinací infuzních clon a minerálních hydrostěrek. Část starých betonových stropů byla vyměněna za nové stropy spřažené, byly provedeny nové rozvody instalací a kompletní výměna zastřešení. Jako krytina byla použita v souladu s požadavky památkářů Pražská prejza. Při provádění finálních úprav byl kladen důraz na kvalitu použitých materiálů. Byly vybírány materiály s dlouhou životností, jako kámen, dřevo a sklo. This building, used as an ambassador’s residence, underwent a total renovation, including the floor structures, which showed major defects. We did an overall rehabilitation of the understructure, combining infusion screens and mineral trowel coatings. Parts of the old concrete floors were replaced with new coupled ones; we put in new installation lines and completely replaced the roof. Prague pantiles were used as the roofing based on heritage authority requirements. The emphasis was on the quality of the materials used for the finishing. We chose long-life materials such as stone, wood and glass. •

termín realizace / dates implemented: 10/07 - 05/08

náklady akce / costs: 36,40 mil. Kč

investor / investor: Diplomatický servis

Na Zátorce 28, Praha 6 – rekonstrukce vily / villa renovation Stavba, sídlo velvyslanectví, kladla velké nároky na použité materiály a technologie jak z hlediska požadavků památkářů, tak z hlediska požadavků investora. Byla provedena kompletní rekonstrukce celého objektu včetně venkovních úprav. Probíhaly zde sanační práce spodní stavby a obvodového zdiva, instalace nových technologických rozvodů, repase poškozených částí vnitřního vybavení a bylo provedeno nové zastřešení. This building, an embassy headquarters, was highly demanding in terms of materials and processes used due to both the heritage authorities’ and the investor’s requirements. We did a complete renovation of the entire building, including outdoor adjustments. We rehabilitated the understructure and the perimeter walls, installed new distribution lines, repaired damaged parts of the interior furnishings, and installed a new roof. •

termín realizace / dates implemented: 10/06 - 05/07

náklady akce / costs: 28,70 mil. Kč

investor / investor: Diplomatický servis

Mickiewiczova, Praze 6 – rekonstrukce vily / villa renovation Vila ze třicátých let sloužila před rekonstrukcí jako velvyslanectví a tento účel plní i po rekonstrukci. V budově byla provedena kompletní sanace spodní stavby kombinací infuzních clon a vnějších hydrostěrek. Při výstavbě byl kladen maximální důraz na zachování a repasi stávajících štukových a dřevěných prvků v 1. a 2. nadzemním podlaží. Bohatá štuková výzdoba byla kompletně vyčištěna a vyspravena, lokálně byly doplněny některé části v místech rozvodů 06

Trigema Building a.s. - Vily a historické objekty / Villas and historic buildings


a instalací. Fasáda byla prováděna za přísného dohledu památkového úřadu, jednotlivé ornamenty byly kompletně očištěny a repasovány. V objektu byla nově nainstalována tepelná čerpadla, která v letním období slouží i jako chlazení. Before the renovation, this 1930s villa was an embassy and has retained its purpose even after the renovation. The work included a complete rehabilitation of the understructure combining infusion screens and exterior trowel coatings. The work put a major emphasis on retaining and repairing the existing stucco and wood elements of the ground floor and the first floor. The rich stucco ornamentation was completely cleaned and mended, some portions were added locally near distribution and plumbing lines. The facade was executed under strict supervision of the heritage authority; each of the ornaments was completely cleaned and repaired. New heat pumps were installed in the building, also used for cooling in summer. •

termín realizace / dates implemented: 03/11 - 05/12

náklady akce / costs: 45,80 mil. Kč

investor / investor: Diplomatický servis

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 – bytový dům / apartment building Rekonstrukce nárožního domu na nábřeží Vltavy z počátku 20. století byla zaměřena zejména na kompletní opravu fasády včetně repasí oken a dveří a opravu rohové střešní vížky. Ve dvorní části domu bylo rovněž nutno zrekonstruovat fasádu. Zde bylo provedeno zateplení fasády a to včetně rekonstrukce balkonových souvrství, kde bylo zapotřebí použít stěrkové epoxidové izolace. Uvnitř objektu se jednalo zejména o vestavbu nového výtahu v místě stávajícího světlíku a o úpravu topné soustavy v jednotlivých bytech. The renovation of this early 20th century corner building on the Vltava embankment focused primarily on a complete restoration of the facade, including renovation of the windows and doors and repair of the corner roof turret. The courtyard facade was also renovated and lagged, involving renovation of the balcony layer compositions, where epoxy trowel insulation had to be used. Inside the building, the work involved mainly the addition of a new elevator in an existing air shaft, and modifications to the heating systems in the flats. •

termín realizace / dates implemented: 12/09 - 07/10

náklady akce / costs: 21,30 mil. Kč

investor / investor: MČ Praha 5

Goethův institut / Goethe Institute - Masarykovo nábřeží, Praha Rekonstrukce fasády proběhla v památkově chráněné budově na nábřeží Vltavy. Dům byl postaven v secesním slohu v roce 1905. Původně zde sídlila První česká všeobecná zajišťovací banka, dnes je sídlem Goethova institutu. Oprava fasády spočívala v doplnění chybějících secesních ornamentů, vyplnění prasklin a aplikací nové fasádní barvy, kterou byla sjednocena barevnost i ve dvorní části budovy. Na klempířské prvky byla použita patinovaná měď. A facade renovation took place in this protected heritage building on the Vltava embankment. The building was erected in the Art Nouveau style in 1905. Originally

Trigema Building a.s. - Vily a historické objekty / Villas and historic buildings

07


it housed the First Czech General Assurance Bank; today it is the headquarters of the Goethe Institute. The facade renovation involved addition of missing Art Nouveau ornaments, filling of cracks and application of new facade paint, which unified the colour scheme including in the courtyard. Aged copper was used for the tin elements. •

termín realizace / dates implemented: 08/12 - 12/12

náklady akce / costs: 9,08 mil. Kč

investor / investor: Diplomatický servis

Lidická, Praha 5 – bytový dům / apartment building Stavba spočívala v rekonstrukci řadového bytového domu z počátku 19. století, nástavbě dvou podlaží a přístavbě pětipodlažního dvorního traktu. Plocha dvora byla kompletně vydlážděna. Na uliční fasádě byly opraveny a doplněny zdobné štukové motivy a šambrány. The work involved renovation of an early 19th century terrace apartment building, addition of two storeys and a five-storey courtyard wing. The courtyard surface was completely cobbled. Ornamental stucco themes and trimmings on the street facade were repaired and completed.

08

termín realizace / dates implemented: 12/07 - 01/09

náklady akce / costs: 33,34 mil. Kč

investor / investor: Soukromý investor

Trigema Building a.s. - Vily a historické objekty / Villas and historic buildings


VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY / MANUFACTURING AND INDUSTRIAL STRUCTURES Při rekonstrukcích průmyslových objektů je důraz kladen především na účelnost stavby a plnění rozsáhlých představ klienta. Jedná se nejen o změnu vnitřních dispozic a uzpůsobení prostoru pro účely výrobního programu, ale i různé přístavby a nástavby. Dokážeme navrhnout ideální řešení pro specifické požadavky průmyslové výroby a díky moderním stavebním technologiím realizovat samotnou výstavbu v minimálním možném čase.

Renovations of industrial structures typically emphasise the practical use and compliance with the clients’ extensive requirements. They involve not only alteration to the interior layout and adaption of the spaces for manufacturing purposes, but also various additions and extensions. We can design ideal solutions to suit specific requirements of industrial production, and modern construction methods enable us to execute the actual building work in minimal time.

Areál Rudník / Rudník Facility Rekonstrukce stávajícího výrobního areálu bývalé firmy zabývající se úpravou tkanin, která bude nově využita pro lehkou strojní výrobu. Stávající objekty zůstaly zachovány pouze z části. U výrobní haly byly vybourány vnitřní konstrukce a její vybavení bylo přizpůsobeno novým požadavkům. Přidružená administrativní budova v havarijním stavu byla zbourána a na jejím místě vzniklo nové administrativní pracoviště. Proběhla rekonstrukce bývalého skladu a jeho rozdělení na část výrobní a skladovací. V místě stávající vrátnice vznikl nový objekt se zázemím pro zaměstnance vrátnice. Stávající inženýrské sítě nevyhovovaly požadavkům pro novou technologii výroby, proto byla provedena jejich výměna a vystavěna nová čistička odpadních vod. V prostorách areálu byly opraveny komunikace, provedeny sadové úpravy a vybudováno nové parkoviště pro zaměstnance firmy. Renovation of an existing manufacturing facility of a former textile treatment company, to be newly used for light machinery manufacturing. Only parts of the existing buildings were retained. The internal structures of the main production hall were knocked out, and its furnishing was adjusted to the new requirements. The adjacent office building in critical condition was demolished and a new office space was erected in its place. The former storage building was renovated and divided into a production and storage section. In the area of the existing gatehouse, a new building was erected housing facilities for gatehouse staff. The existing utility networks were did not live up to the new process requirements, so they were replaced and a new wastewater treatment plant was built. The roads in the facility were mended, landscaping was done, and a new parking area for the company staff was built. •

termín realizace / dates implemented: 05/12 - 01/13

náklady akce / costs: 48,50 mil. Kč

investor / investor: STAVONEL spol. s r.o.

Trigema Building a.s. - Výrobní a průmyslové stavby / Manufacturing and industrial structures

09


Teplárna Žatec / Žatec Heating Plant Součástí výstavby areálu teplárny byly budovy kotelny, strojovny a velínu, silo pro ukládání paliva a přístavek administrativní budovy a skladu. Konstrukce objektů kotelny jsou tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami, ve vyšších podlažích odlehčenými sloupy. Opláštění je zhotoveno z ocelového trapézového plechu. Sklad štěpky byl vytvořen z prefabrikovaných železobetonových sloupů, jeho stěna je tvořena z dřevěných palisádových stěn. Technologicky jde o velmi zajímavou stavbu. The heating plant construction project involved a boiler house, an engine house, a control room, a fuel storage silo and an extension to the office building and a storage building. The boiler house consists of monolithic ferroconcrete walls, made lighter with columns on the upper floors. The envelope is made of trapezoidal steel sheet. The chip storage facility was made of prefabricated ferroconcrete columns with walls made of wooden palisade. Process-wise, it is a very interesting project. •

termín realizace / dates implemented: 07/09 - 08/10

náklady akce / costs: 58,10 mil. Kč

investor / investor: Tenza a.s.

Výrobní objekt Korona v Lochovicích / Korona Manufacturing Plant in Lochovice Na místě třípodlažní kotelny průmyslového areálu vznikla rekonstrukcí litografická tiskárna. V objektu se nachází výrobní a kancelářské podlaží, nechybí ani zázemí pro zaměstnance jako šatny a jídelna. Vybudována byla také reprezentativní zasedací místnost. Vzduchotechnické a chladicí jednotky, kotelna a elektrorozvodna se nachází v přístavbě, která je tvořena ocelovou konstrukcí s částečně uzavřenou vestavbou. Pro stavbu byly dle záměru architekta použity viditelné konstrukční prvky jako pohledové betony a ocelová konstrukce stropu s přiznanými nosníky a plechy. Venkovní prostranství objektu jsou řešena kombinací asfaltu, dřevěné paluby a travnatých ploch s dřevinami. A three-storey boiler house in an industrial facility was converted to a lithographic printing works. The building contains a shop floor and an office floor, complete with staff facilities such as changing rooms and a cafeteria. We also built a formal conference room. The air-conditioning and cooling units, the boiler house and the power substation are housed in an extension, consisting of a steel frame with partly enclosed infills. According to the architect’s design, the structure uses visible structural elements such as visual concrete and a steel roof frame with visible girders and sheets. The outdoor spaces are a combination of asphalt, wooden decking and lawns with trees.

10

termín realizace / dates implemented: 9/12 – 5/13

náklady akce / costs: 35,5 mil. Kč

investor / investor: Korona Lochovice, spol. s.r.o.

Trigema Building a.s. - Výrobní a průmyslové stavby / Manufacturing and industrial structures


ADMINISTRATIVNÍ A OBYTNÉ BUDOVY / OFFICE AND RESIDENTIAL BUILDINGS Rekonstrukce administrativních budov, školských nebo například ubytovacích zařízení kladou vysoké nároky na provedení. Každá z těchto staveb je svým způsobem jedinečná a je třeba se přizpůsobit jejím specifickým nárokům. Velmi často je třeba stavební práce provádět s výrazným časovým omezením nebo dokonce za plného provozu. Z toho plynou vysoké požadavky na přípravu i samotnou realizaci prací.

Renovation of office buildings, schools and accommodation facilities, for instance, are highly demanding in terms of workmanship. Each of these structures is unique in a way, and its specific requirements have to be accommodated. Very often, the construction work has to be done under significant time constraints or even during full operation. This results in high demands on both the work planning and execution.

Centrum současného umění DOX, Praha / DOX Centre for Contemporary Art, Prague Galerie současného umění DOX vznikla rekonstrukcí a dostavbou původně továrního objektu. Minimalisticky pojatá stavba navržená architektem Ivanem Kroupou kladla svým pojetím vysoké nároky na bezchybné provedení všech konstrukcí. Celý objekt je velmi netradičně dělen do sekcí s velkou světlou výškou, které jsou meziúrovňově spojeny rampami, přívod světla je řešen světlíky a velkými okny. Nosný systém kombinuje ocelovou konstrukci, monolitické železobetonové stěny a nosné zdivo. Povrchová úprava fasád je provedena z části zateplovacím systémem a z části opláštěním titanzinkem. DOX Centre for Contemporary Art was built as a conversion and extension of an original factory. The minimalist structure, designed by architect Ivan Kroupa, made strict requirements on faultless execution of all the structures. Very unusually, the entire building is segmented into section with high clearances, connected by ramps between the levels; the illumination is via air shafts and large windows. The load-bearing system combines a steel frame, monolithic ferroconcrete walls and load-bearing masonry. The facade surface finish consists partly of a lagging system and partly of titanium-zinc cladding. •

termín realizace / dates implemented: 11/2004 - 06/2006

náklady akce / costs: 50,50 mil. Kč

investor / investor: Mirrors Trading s.r.o.

Mezinárodní škola, International School of Prague – I. a II. etapa / International School of Prague, phases I and II V I. etapě rekonstrukce byla provedena modernizace komunikačních prostor, jídelny, kuchyně, přístavba menšího divadla v rámci školky a úprava vnějších prostor areálu školy. Dle požadavků investora byl termín realizace stanoven na 8 týdnů v době letních prázdnin. O rok později, opět v době letních prázdnin byla provedena II. etapa, která zahrnovala přístavbu několika nových pavilonů. Z důvodu požadavku na rychlost výstavby byl použit systém KLH, což je rakouský systém rychlé výstavby z dřevěných panelů, kterými jsou tvořeny svislé i vodorovné nosné konstrukce. Phase I of the renovation involved a modernisation of the pathways, the Trigema Building a.s. - Administrativní a obytné budovy / Office and residential buildings

11


cafeteria and kitchen, an addition of a small theatre in the kindergarten area, and adjustments to the school outdoor areas. In compliance with the investor’s requirements, the execution was limited to 8 weeks during the summer break. A year later, again during the summer break, phase II took place, involving the addition of several new pavilions. Due to the requirement on rapid construction, we used the KLH system, an Austrian rapid-erection system of wood panels comprising both the vertical and horizontal load-bearing structures. •

termín realizace / dates implemented: 06/09 - 08/09 (I. etapa); 03/10 - 10/10 (II. etapa)

náklady akce / costs: 39,16 mil. Kč (I. etapa); 140,90 mil. Kč (II. etapa)

investor / investor: International School of Prague

Školicí středisko Přestavlky / Přestavlky Training Centre V rámci projektu byla zrekonstruována školící budova NKÚ na Slapech. Jednalo se o kompletní úpravu školící části, ubytovací a jídelní části a celého zázemí včetně venkovních úprav. Objekt byl odstrojen od nevyhovujících technologií a vyžilých konstrukcí a byl znovu celý vybudován. Školící část byla zahloubena pod stávající úroveň podlahové plochy. V celém objektu byl kladen vysoký důraz na spojení funkčnosti a architektury. This project involved renovation of a Supreme Audit Office training building at Lake Slapy. It comprised a comprehensive adjustment to the training, accommodation and dining areas and the entire facilities, including outdoor adjustments. The building was stripped of outdated utility networks and equipment and decrepit structures, and built completely anew. The training area was embedded below the existing floor level. A great emphasis was put overall on a combination of functionality and architecture. •

termín realizace / dates implemented: 08/09 - 12/09

náklady akce / costs: 24,00 mil. Kč

investor / investor: ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského I. a II. etapa, Praha / Sisters of Mercy of St. Borromeo Hospital, Phases I and II, Prague Rekonstrukce zdravotnického zařízení jsou vždy komplikovaná kvůli přísným hygienickým normám. V případě nemocnice na Malé Straně navíc přibyly požadavky od památkářů a i přesto se nám podařilo celkovou rekonstrukci objektu včetně nového dispozičního řešení, kde vznikly nové laboratoře a ambulance, zateplení fasády a výměnu oken zdárně dokončit v termínu a ke spokojenosti investora. Ve druhé etapě se prováděla celková rekonstrukce kuchyně včetně dispozičních změn a dodávek technologického zařízení. Renovations of medical facilities are always difficult due to the stringent hygiene standards. In the case of this Malá Strana hospital, they were complicated even further by heritage conservation requirements, yet we managed to complete the overall renovation in time and to the investor’s satisfaction. This included a new layout arrangement with new laboratories and inpatient areas, facade 12

Trigema Building a.s. - Administrativní a obytné budovy / Office and residential buildings


lagging and window replacement. Phase II included an overall kitchen renovation, including layout changes and equipment installation. •

termín realizace / dates implemented: 09/2007 - 04/2008 (I. etapa); 12/2009 - 02/2010 (II. etapa)

náklady akce / costs: 12,40 mil. Kč (I. etapa); 12,90 mil. Kč (II. etapa)

investor / investor: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Mateřská školka, Havířovská, Praha 18 – pavilon A / Kindergarten, Havířovská, Prague 18 – Pavilion A Budova školky je součástí komplexu bývalých dětských jeslí, její rekonstrukce a nástavba umožnila rozšíření kapacity tohoto zařízení. Interiéry jsou z hlediska stavební části i z hlediska vzhledu zcela přizpůsobeny dětem. Dětské motivy na podlaze volně přecházejí na stěny, barevné řešení dotváří syté nátěry zárubní a dveří. Do veselých tónů jsou laděny i obklady na sociálních zařízeních. The kindergarten building is part of a former day nursery facility; its renovation and extension enabled a capacity increase. In terms of both the structural design and appearance, the interiors are fully adjusted to children users. The nursery decorations on the floors freely float onto walls, and the colour scheme is enhanced with richly painted doors and frames. The sanitary facility tiling is in cheerful tones as well. •

termín realizace / dates implemented: 03/10 - 07/10

náklady akce / costs: 18,20 mil. Kč

investor / investor: MČ Praha 18

Ostrovní, Praha 1 - I. a II. etapa / Phases I and II Jednalo se o celkovou rekonstrukci objektu, v minulosti využívaného pro účely zdravotnického zařízení, nyní změněného na hostel. Byla provedena celková úprava dispozičního řešení tak, aby dům vyhovoval novým účelům. Objekt byl navýšen o jedno nadzemní podlaží a ve dvorních prostorách byla provedena výtahová šachta. K rekonstrukci se přistupovalo s ohledem na požadavky památkového úřadu. Většina stávajících prvků, jako truhlářské a zámečnické výrobky apod., byla pod dohledem úřadu restaurována a osazena zpět. This was an overall renovation of a building formerly used as a medical facility, today converted to a hostel. The building layout was adjusted completely to suit the new purpose. The building was extended with a storey and an elevator well was erected in the courtyard. The renovation proceeded with respect to the heritage authority’s requirements; most of the existing components, such as joinery and locksmith products, were restored under the authority’s supervision and put back in place. •

termín realizace / dates implemented: 06/11 - 01/13

náklady akce / costs: 41,60 mil. Kč

investor / investor: Pod Radnicí 1210, s.r.o.

Trigema Building a.s. - Administrativní a obytné budovy / Office and residential buildings

13


Sídlo SČMBD, Praha Headquarters, Prague

/

Housing

Cooperative

Union

Administrativní centrum Svazu českých a moravských bytových družstev sestává ze tří navzájem technologicky i funkčně propojených budov o nestejné výšce. Dominantní část tvoří výšková budova, na kterou navazují nízkopodlažní části. U objektů je kombinováno více typů obvodových plášťů: vyzdívaný pórobetonový a lehký montovaný z Boletických panelů. Demontáž montovaného pláště, jehož součástí byla azbestocementová deska, musela být provedena specializovanou firmou na likvidaci azbestu. Namísto demontovaného pláště byla instalována provětrávaná fasáda s dodatečnou tepelnou izolací s obkladem kazetami z hliníkových sendvičových desek Alucobond. Stávající pórobetonová obvodová konstrukce byla opatřena standardním kontaktním zateplovacím systémem. The office headquarters of the Bohemian-Moravian Union of Housing Cooperatives consists of three technologically and functionally interconnected buildings of different heights. The dominant segment is a high-rise building, adjacent to low-rise ones. The buildings combine multiple types of perimeter envelopes, porous concrete masonry and lightweight assembled Boletice panels. The removal of the original assembled envelope, containing an asbestos cement board, had to be performed by a specialist company for asbestos disposal. The removed envelope was replaced with a ventilated facade with adequate thermal insulation and cladding with coffers made of Alucobond aluminium sandwich panels. The existing porous concrete perimeter walls were fitted with a standard contact lagging system. •

termín realizace / dates implemented: 03/11 - 07/11

náklady akce / costs: 10,50 mil. Kč

investor / investor: Svaz českých a moravských bytových družstev

Vojenská zotavovna, Měřín / Military Sanatorium, Měřín Součástí rekonstrukce byla kompletní přestavba původního, značně zastaralého balneoprovozu, zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a vybudování střešního světlíku osvětlujícího novou vstupní halu s fontánou. Celý balneoprovoz byl vytvořen na velmi vysoké úrovni, klienti zde našli zařízení jako jsou Kneippovy lázně, vířivé vany, floating, solární louku, klasické turbosolárium, solnou jeskyni, parní lázeň, či finskou saunu s odpočívárnou. This renovation comprised a complete reconstruction of an original, seriously outdated spa operation, thermal insulation of the perimeter walls, including window replacement and the installation of a new skylight for the new entrance hall with a fountain. The entire spa facility was executed in very high quality; the clients can use items such as Kneipp baths, whirlpools, floating, sun meadow, conventional turbo sun bed, salt cave, steam bath and Finnish sauna with a relaxation room.

14

termín realizace / dates implemented: 09/2007 - 12/2007

náklady akce / costs: 18,4 mil. Kč

investor / investor: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Trigema Building a.s. - Administrativní a obytné budovy / Office and residential buildings


Hotel Monínec, Sedlec-Prčice Účelem kompletní rekonstrukce bývalého odborářského objektu ze sedmdesátých let minulého století bylo zlepšení a zkvalitnění hotelových služeb, zvětšení ubytovacích prostor, restaurace, salonků a lázeňského provozu. Balneoprovoz je situován v podzemním podlaží s přímým vstupem na pozemek a s krásným výhledem do krajiny. Jeho součástí je bazén, finská sauna a masáže. V přízemí objektu se nachází recepce, lyžárna, restaurace s vyhlídkovou terasou a kuchyně. Ve druhém a třetím podlaží jsou pokoje pro hosty. Vytápění objektu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch-medium. Důraz byl kladen na architektonické zpracování jak interiéru, tak exteriéru. Fasáda je tvořena kombinací kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády obložené dřevěnými palubkami. The purpose of this complete renovation of a former 1970s trade union building was to improve and enhance the hotel services, increase the accommodation capacity, the restaurant, private rooms and spa facility. The spa operation is situated in the basement with a direct access to the estate and a splendid view of the country. It includes a swimming pool, a Finnish sauna and a massage area. The ground floor contains the lobby, a ski room, a restaurant with a viewing terrace, and a kitchen. The upper floors contain guest rooms. The building heating is via air-medium heat pumps. The emphasis was on the architectural treatment of both the interior and the exterior. The facade is a combination of a contact lagging system and a ventilated facade panelled with wooden planks. •

termín realizace / dates implemented: 07/11 - 06/12

náklady akce / costs: 97,80 mil. Kč

investor / investor: Monínec s.r.o.

Trigema Building a.s. - Administrativní a obytné budovy / Office and residential buildings

15


INTERIÉRY, OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PROSTORY / INTERIORS, BUSINESS AND RETAIL SPACES Velmi specifickou disciplínou při rekonstrukcích jsou interiérové přestavby obchodních či prodejních prostorů. Trigema Building má v tomto směru letité zkušenosti z bankovních poboček či s remodelingem supermarketů. I zde je kladen důraz nejen na kvalitu prováděných stavebních prací, ale také na co nejrychlejší zpracování zakázky a uvedení rekonstruovaného objektu do provozu. Pozitivní reference Trigema Building od různých bankovních domů i různých obchodních řetězců jsou nejlepší vizitkou rychle a kvalitně odvedeného díla.

Interior renovations of business and retail spaces are a highly specific renovation discipline. TrigemaBuilding has years of experience in this respect based on bank branches and supermarket remodelling. Here, too, emphasis is on both the quality of the construction work and the fastest possible commission handling and putting the renovated building back into operation. TrigemaBuilding’s affirmative references from various banking institutions and retail chains are the best business card for quick and quality work.

Pobočka KB, Plzeň / Komerční banka branch, Plzeň V rámci realizace stavby byla provedena generální rekonstrukce obvodového pláště objektu. Demontáž fasádních prosklených panelů byla provedena z důvodu výskytu azbestu za přísných hygienických podmínek. Nově navržené prosklené části fasády byly provedeny jako hladké, systémové z aluminiových fasádních profilů s kombinací průhledných a neprůhledných výplňových panelů zavěšených před vnější líc stropní desky. Plné fasády byly provedeny s provětrávaným fasádním obkladem z vysokotlakého laminátu Fundermax, ze sklocementových desek a z desek z přírodního kamene. Fasády ve dvorní části byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a opatřeny fasádní tenkovrstvou stěrkou. Součástí rekonstrukce byla i oprava izolačního souvrství střešního pláště a přilehlých komunikací. The project execution involved a general renovation of the building envelope. The glazed facade panels were dismounted under strict hygienic conditions due to the presence of asbestos. The newly designed glazed parts of the facade were rendered as a system of smooth aluminium facade profiles with a combination of transparent and opaque panels suspended in front of the outer edge of the floor slab. The solid facades were made using ventilated facade cladding made of Fundermax high-pressure laminate, glass cement boards and natural stone boards. The courtyard facades were thermally insulated using a contact lagging system and topped with a thin layer of facade trowel-on coating. The renovation also included a repair of the roof envelope insulation assembly and the adjacent pathways.

16

termín realizace / dates implemented: 04/2012 - 9/2013

náklady akce / costs: 99,5 mil. Kč

investor / investor: Komerční banka, a.s.

Trigema Building a.s. - Interiéry, obchodní a prodejní prostory / Interiors, business and retail spaces


Pobočka ČSOB v pasáži Myslbek, Praha / ČSOB branch in Myslbek Arcade, Prague Rekonstrukce prostor privátní banky v posledním podlaží objektu v pasáži Myslbek byla velmi zajímavým úkolem. Tato pobočka banky je určena pro VIP klienty, čemuž odpovídají i použité nadstandardní materiály. Stavba je tvořena převážně ze sádrokartonových konstrukcí, minerálních podhledů a prosklených příček. V celém podlaží je použit systém zdvojených podlah. Rekonstrukce podlaží byla z důvodu nenarušení denního provozu ostatních nájemců prováděna v nočních hodinách. The renovation of the space of this private bank on the top floor of the Myslbek Arcade building was a very interesting task. This bank branch is intended for VIP clients, reflected in the above-standard materials used. The structure is mostly composed of plasterboard walls, mineral soffits and glass partitions. The entire storey has double flooring. In order not to disrupt the day operation of the other tenants, the storey renovation was done at night. •

termín realizace / dates implemented: 08/2007 - 10/2007

náklady akce / costs: 5,18 mil. Kč

investor / investor: ČSOB a.s.

Pobočka Komerční banky na Hradčanech, Praha / Komerční banka branch in Hradčany, Prague Úkolem rekonstrukce byla úprava prostor domu U Dvou zlatých hvězd na pražském Pohořelci pro nový účel – provoz pobočky Komerční banky. Předmětem projektu byla úprava dvou podlaží na kancelářské prostory. Interiérové vybavení bylo navrženo dle standardních prvků mobiliáře KB a doplněno atypickými prvky, které byly navrženy dle prostorových možností historického objektu. K rekonstrukci se muselo přistupovat velmi citlivě z důvodu stáří objektu, jedná se totiž o měšťanský dům z počátku 17. století. The point of this renovation was to adjust the spaces of the Two Golden Stars house in Pohořelec, Prague, for a new purpose: the operation of a Komerční banka branch. The project concerned the adaption of two storeys to office spaces. The interior furnishings were designed based on the standard KB furnishing code and complemented with atypical elements, designed based on the interior capacities of the historic building. The renovation had to be performed very sensitively due to the age of the building, which is an early 17th century townhouse. •

termín realizace / dates implemented: 09/2008 - 12/2008

náklady akce / costs: 10,30 mil. Kč

investor / investor: Komerční banka a.s.

Supermarketu Albert, Příbram / Albert supermarket, Příbram Rekonstrukce prodejny řetězce Ahold byla zvládnuta v rekordně krátkém čase, za pouhé 4 týdny. Byl proveden kompletní remodeling vnitřních prostor dle korporátních dispozic řetězce. Součástí rekonstrukce byla i oprava a revitalizace fasády a části parkoviště. The renovation of this Ahold chain store was managed in a record time: mere 4

Trigema Building a.s. - Interiéry, obchodní a prodejní prostory / Interiors, business and retail spaces

17


weeks. We performed a complete remodelling of the interior based on the chain corporate layout instructions. The renovation included a repair and revitalisation of the facade and parts of the parking area. •

termín realizace / dates implemented: 08/2008 - 09/2008

náklady akce / costs: 12,65 mil. Kč

investor / investor: AHOLD Czech Republic a.s.

Supermarketu Albert, Jesenice / Supermarketu Albert, Jesenice Remodeling rozlehlé prodejny Albert se týkal vnitřních prostor supermarketu, včetně všech potřebných instalací a zařízení. Rekonstrukce probíhala v časovém období čtyř týdnů. The remodelling of this extensive Albert store concerned the supermarket interior, including all the required installations and equipment. The renovation took place within four weeks. •

termín realizace / dates implemented: 10/2008 - 11/2008

náklady akce / costs: 19,30 mil. Kč

investor / investor: AHOLD Czech Republic a.s.

Obchodní centrum Tesco Skalka, Praha 10 / Tesco Retail Centre Skalka, Prague 10 Účelem rekonstrukce bylo zmenšení plochy prodejny Tesca, které umožnilo vznik nových samostatných jednotek určených k pronájmu. Hlavními a zároveň nejsložitějšími stavebními pracemi bylo rozdělení prodejny na jednotlivé požární úseky, odvětrání nových nájemních prostor, včetně nové vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše, a vestavba nového nákladního výtahu sloužícího vzniklým prodejnám. The purpose of this renovation was to reduce the size of the Tesco store in order to accommodate new separate retail units for rental. The main, difficult construction work was to partition the store into separate fire compartments, ventilation of the new rental units, including a new roof-mounted air-conditioning unit, and the addition of a new cargo elevator for the newly partitioned shops.

18

termín realizace / dates implemented: 02/11 - 06/11

náklady akce / costs: 36,40 mil. Kč

investor / investor: Tesco Stores ČR a.s.

Trigema Building a.s. - Interiéry, obchodní a prodejní prostory / Interiors, business and retail spaces


CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES V rámci kvalitního systému řízení firmy z hlediska jakosti, ochrany životního prostředí či bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a bezpečnosti informací udržuje firma následující systémy řízení: ČSN EN ISO 9001:2001 – systém managementu jakosti ČSN EN ISO 14001 – systém environmentálního managementu OHSAS 18001 – systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

With respect to good management in terms of quality, environmental protection, occupational health and safety, as well as information security, our company maintains the following management systems: ČSN EN ISO 9001:2001 – Quality Management System ČSN EN ISO 14001 – Environmental Management System OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Management System

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

souhrnný certifikát combined certificate

Trigema Building a.s. - Certifikáty / Certificates

19


KONTAKTY / CONTACTS Trigema Building a.s. Explora Business Centre - Jupiter Bucharova 2641/14 Praha 5, 158 00 m/ +420 737 283 300 t/ +420 227 355 211 e/ building@trigema.cz www.trigema-building.cz www.trigema.cz

20

Trigema Building a.s. - Kontakty / Contacts


V současné době (říjen 2013) představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem přes 480 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností. Tato tiskovina má pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace jsou platné ke dni 1. 10. 2013. At present (February 2013), Trigema group is represented by nearly twenty companies organized into a holding structure with a equity over 500 million CZK. The parent company Trigema a.s. provides group-wide central accounting, human resources, and controlling and marketing. Individual companies are focused on development, construction, facility management, and on tourism and science and research. The Trigema system is based on the mutual co-operation of these companies. This brochuer is only marketing materials with informative purposes. All informations are valid to date 1st October 2013.


Trigema Building a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5, t. 227 355 211, building@trigema.cz / www.trigema-building.cz / www.trigema.cz /

Trigema Building - Stavební rekonstrukce a revitalizace budov  

Informační brožura stavební společnosti Trigiema Building

Trigema Building - Stavební rekonstrukce a revitalizace budov  

Informační brožura stavební společnosti Trigiema Building

Advertisement