Page 1

Pengajaran - Pembelajaran


Kreativiti, inovasi dalam pendidikan

Di samping itu Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi peruntukan tambahan sebanyak RM500 juta kepada Kementerian Pelajaran bagi melaksanakan aktiviti latihan guru yang berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau high order thinking skills. Apakah sebenarnya definisi kreativiti dan inovasi itu. Kreativiti ialah suatu bentuk proses pemikiran yang mendorong mengeneralisasi idea baru. Ia melibatkan kombinasi antara idea baru dan idea lama yang diproses semula, membuat pemilihan dan menukar ganti menjadi suatu yang baru.

ADA yang bertanya kepada saya jika kreativiti dan inovasi penting dalam pendidikan, mengapa ia tidak dijadikan sebagai mata pelajaran dan kurikulumnya diajar dalam bilik darjah. Jawapannya, kreativiti dan inovasi tidak boleh diajar tetapi ia boleh diterap secara tidak langsung melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara terancang. Dengan kata lain apa sahaja mata pelajaran kedua-dua elemen itu boleh diajar oleh guru melalui pendekatan pengajaran yang berpusat kepada murid atau student centre. Pengajaran berpusat kepada murid maksudnya pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara dua hala iaitu guru mengajar dan murid belajar. Guru dikehendaki sentiasa mencabar keupayaan berfikir muridnya dengan menggunakan pelbagai teknik mengajar dan alat bantu pengajaran yang menarik minat murid.

Mempelbagaikan aktiviti pembelajaran seperti kuiz, forum, syarahan, bahas, membuat projek, kerja berkumpulan dan tugasan luar bilik darjah sangat digalakkan. Aktiviti tersebut akan menggalakkan murid berfikir, berbincang, membuat rujukan, menyediakan nota dan menghasilkan tugasan tersebut. Ini akan menggalakkan percambahan idea dan dapatan baru yang melibatkan unsur-unsur kreativiti dan inovasi di kalangan murid. Sesungguhnya murid yang kreatif dan inovatif akan menjadi seorang yang sentiasa berfikir, ingin mencipta, bercita-cita besar, berani dan yakin kepada diri sendiri. Inilah ciri-ciri murid yang perlu kita lahirkan untuk menjadi warganegara bagi menghadapi cabaran masa depan terutama dalam memasuki era 2020. Bagi menanganinya tidak menghairankan mengapa kerajaan berbelanja besar dalam Bajet 2013 untuk pendidikan.

Sementara itu, inovasi pula merupakan suatu idea, amalan atau objek yang dianggap baru dan yang lebih baik. Inovasi dihasilkan oleh manusia kreatif yang dapat membina trend baru dan menggunakan peluang maksimum walaupun dalam ekosistem yang banyak persaingan. Sebagai contoh jika dulu penggunaan telefon bimbit hanya sebagai alat perhubungan tetapi kini melalui inovasi ia digunakan sebagai alat hiburan, internet, kamera, penyampai maklumat, memberi pandu arah perjalanan dan membuat pelbagai pengiraan. Guru memainkan peranan penting bagi menerapkan kedua-dua elemen dalam pengajaran mereka. Sebagai penyampai ilmu guru perlulah memiliki kemahiran tinggi bagi melakukan transformasi dalam menjana minda murid agar menjadi lebih dinamik. ArtikelPenuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Re ncana/20121210/re_01/Kreativiti-inovasi-dalampendidikan#ixzz2VvHr60mz Š Utusan Melayu (M) Bhd


Takrif Kreativiti dan Inovasi Inovasi ditarifkan sebagai pengenalan produk (barangan atau perkhidmatan) atau proses yang baru atau yang ditambahbaik, atau, pengenalan kaedah pemasaran yang baru atau kaedah organisasi baru dalam amalan perniagaan, organisasi tempat kerja atau hubungan luar. Walau bagaimanapun, sesebuah rekacipta dan inovasi itu tidak semestinya satu proses atau produk yang mahal dan hanya bergantung kepada golongan profesional untuk membuatnya. Persepsi ini perlu diubah supaya masyarakat sedar bahawa rekacipta dan inovasi ini boleh dihasilkan oleh semua golongan masyarakat tidak kira peringkat umur, jawatan serta latar belakang. Inovasi boleh tercetus melalui pemikiran kreatif berkonsepkan penyelesaian sesuatu masalah dalam masyarakat.

Kreativiti ditakrifkan sebagai proses pemikiran yang mendorong dalam merealisasikan idea baru juga sebagai penemuan baru di mana ia menuju ke arah yang lebih realiti. Dalam konteks ini kreativiti boleh ditaksirkan sebagai kombinasi di antara idea baru dan idea lama. Idea baru diperlukan dan idea lama dikaji dan dinilai semula. Ia juga merupakan proses melihat semula, memilih, menukar ganti, gabungan dua maklumat idea baru dan kemahiran. Antara contoh kombinasi idea baru dan idea lama boleh dilihat kepada fungsi penggunaan telefon dahulu dan kini. Jika dahulu telefon hanya digunakan sebagai alat sebuah komunikasi, namun kini telefon bukan sahaja alat untuk berkomunikasi tetapi juga sebagai peranti hiburan, internet, kamera dan sebagainya.


QUICK GUIDE TO POWERPOINT Creating a Presentation Use these steps to create a presentation based on a predesigned template 1. If PowerPoint is not running: Startup with PowerPoint; when the dialog box appears, click on Template, then click OK. If PowerPoint is already running: Choose New form the File menu, then click the Presentation Designs tab.

Showing the Slides 1. Choose Slide show from the View menu. 2. To advance to the next slide click the mouse button or press the right arrow key. (To return to the previous slide, press the left arrow key.) 3. To end the slide show, press the Esc key.

2. Scroll through the presentation designs and double click on the layout you want.

PowerPoint Views n Change views: Choose from the View menu or click on the appropriate button at the bottom left of the screen.

3. In the New Slide box, click OK.

Slide View

Slide Sorter View

Slide Show

4. Click in the title place holder and type in a title for your presentation. Outline View

5. Click the New slide button, and then double click on a layout for the next slide.

Slide View

Notes Page View

Work with one slide at a time.

Outline View View and work with slide information as an outline. Slide Sorter Shows all slides in miniature. Good for View viewing overall organization and rearranging slides. Notes Page

For creating speaker notes.

Slide Show

Show slides on full screen.

To move from one slide to another in Slide View, click the Previous Slide or Next Slide control at the bottom right corner of the window. 6. Add the content you want, and then repeat steps 4 and 5 for each new slide.

Previous slide Next slide

7. When you finish, save your presentation (choose Save from the File menu). Adding Clip Art To add clip art from the built in Clip Art gallery:

Editing and Deleting Slides n Edit a Slide: In Slide Sorter View, double-click on the slide you want to edit. n Delete a Slide: In Slide Sorter View, click on the slide you want to delete and press the Delete key.

1. Click the Insert Clip Art button. 2. Locate the clip you wish to choose and double click on it. 3. Drag the clip to the position you want.

Changing Slide Order n Move a Slide: In Slide Sorter View, drag the slide to its new position.

You can also use Copy and Paste in the usual way to add clip from another document.

You can also Cut, Copy, and Paste slides in Slide Sorter View.

Copyright Š2001 Ron Koehler • http://massed.net/~koehler


Adding Slide Transitions 1. In Slide or Slide Sorter View, select the slide or slides you want to add a transition to. 2. Choose Slide Transition from the Slide Show menu. 3. Choose the transition you want from the Effect pop-up menu and then select any other options you want. 4. To apply the transition to the selected slide(s): Click the Apply button. To apply the transition to all slides: Click the Apply to All button. Creating a Master Slide 1. Choose Master from the View menu, then click Slide Master.

Making Slide Notes 1. Click the Notes Page button. 2. Click in the notes box, and then enter your notes for the current slide. To enlarge the view of the notes box, click the Zoom box. 3. Use the scroll bar to move to other slides you want to add notes to. Creating Handouts 1. Choose Master from the View menu then click Handout Master. 2. Click the buttons on the Handout Master toolbar to locate the handout you want.

2. Edit the slide by formatting text, adding clip art, moving or deleting objects, etc.

3. Add any text or other items you want to the handout master.

3. When you are finished editing, chose Slide from the View menu.

4. Click Close on the Master Toolbar.

You can change the background color of the slides by choosing Background from the Format menu. Animating Text and Objects 1. In Slide View, display the slide that has the text or objects you want to animate. 2 Choose Custom Animation from the Slide Show menu, then click the Timing tab. 3. Under Slide objects without animation, select the text or object you want to animate, then click Animate.

Printing Notes, Handouts, Outlines, or Slides 1. Choose Print from the File menu. 2. Choose Microsoft PowerPoint from the pop-up menu. If the dialog box does not include this pop-up menu, continue to step 3. 3. In the Print What menu, choose the item you want to print.

4. To start the animation by clicking: Click On mouse click. To start the animation automatically: Click Automatically,then enter the number of seconds after the previous animation. 5. Click the Effects tab. 6. Under Entry animation and sound, select the options you want. 7. Repeat steps 3 through 6 for every object you want to animate. You can click the Preview button to see how your animations work. Copyright Š2001 Ron Koehler • http://massed.net/~koehler


QUICK GUIDE: THE EXCEL SPREADSHEET Create a New Spreadsheet n To create a new spreadsheet: Choose File menu > New. Shortcut: Ctrl-N (Windows)/z-N (Macintosh). About Spreadsheets A spreadsheet is a grid of rows (designated by numbers) and columns (designated by letters). Each location or cell on the spreadsheet has a unique address made up of its column letter and cell number. Example: C4

Column header Row header Active cell

Enter Spreadsheet Data To enter data into a cell: 1. Click the cell. 2. Type in the data. 3. Press Return or click on another cell. To cancel an entry, press the Esc key. A cell can contain text, numbers, or formulas. Edit Spreadsheet Data Select a cell

Click on the cell

Select a range of cells Select multiple rows or columns Replace a cell's contents

Drag over the cells

Edit data

Double-click the cell, edit the data in the entry bar, and press Return

Delete data

Click on the cell and press the Delete key

Clear data & formatting

Select the cells and choose Edit menu > Clear > All

Drag over the row or column headers Click on the cell and enter the replacement data

Use Formulas Formulas are mathematical expressions which perform calculations. Formulas can include numbers, mathematical operators (+, -, *, /, ^) and cell references (addresses). Always begin a formula with the equal sign (=). Examples: =B5+C5 =(F31-20)*B9

=D52/100 =C6^2+C7^2

Move or Copy Data 1. Select the cells you wish to copy or move. 2. Point to the border of the selection. 3. To Move: Drag the selection to the upper left cell of the new location. To Copy: Hold down Alt key(Windows)/Option key (Macintosh) as you drag the selection to the upper left cell of the new location. Fill Data You can fill a range of cells with the contents of a cell or range of cells. 1. Select the cells containing the starting data. Fill handle 2. Drag the fill handle over the range you want to fill. To increment the target cells by a specified amount, select two cells with starting data. The difference between the two starting values will determine the amount by which the series is incremented. Relative and Absolute References Cell references can be either relative or absolute. When you enter a cell reference into a formula, the spreadsheet automatically treats it as a relative reference, one that gives the location of a cell relative to the current cell. If you copy, move, or fill a cell with a relative reference, the spreadsheet changes the reference to reflect the relative position from the new cell. To enter an absolute reference, which will not change when you copy or move a formula, type a dollar sign ($) before the column or row that you want to remain absolute. Examples: $A1 (column absolute) A$1 (row absolute) $A$1 (column and row absolute) Copyright Š2001 Ron Koehler


To insert rows (or columns), select the row (or Align Data in Cells column) headers and choose Insert menu > Rows 1. Select the cell(s) you want to format. (or Columns). 2. Choose Format menu > Cells > Alignment tab, then choose the alignment options you want, then click OK. Delete Cells 1. Select the cells, rows, or columns you want to To make overflow text appear within a selected delete. cell, choose Format menu > Cells > Alignment tab, 2. Choose Edit menu > Delete. then click Wrap Text or Shrink to Fit. Change the Font 1. Select the cell(s) you want to format. 2. Choose Format menu > Cells > Font tab. 3. Select the font options you want, then click OK. Specify Numeric Formats 1. Select the cell(s) you want to format. 2. Choose Format menu > Cells > Number tab. 3. In the Category list, click a category, and then select the options you want, then click OK. Duplicate a Format 1. Select a cell that is formatted the way you want. 2. Click the Format Painter. 3. Drag over the cells you want to format. Resize Rows or Columns 1. Position the pointer on the right edge of the column or bottom edge of the column heading that you want to change. 2. When the pointer changes to a double arrow, drag until the row or column is the size you want. If you select multiple rows or columns, they will be sized at the same height or width. To make the column width fit the contents, double-click the boundary to the right of the column heading. Add Cell Borders 1. Select the cell(s) to which you wish to add borders. 2. Choose Format menu > Cells > Border, 3. Click one or more buttons to select the borders you want, then click OK. Insert Cells 1. Select the cell(s) that you want to be immediately below or to the right of the new cells. Select the same number of cells as you want to insert. 2. On the Insert menu, click Cells. 3. Click Shift cells right or Shift cells down, then click OK.

Sort Spreadsheet Data 1. Select the cells you want to sort. 2. Choose Data menu > Sort. 3. In the dialog box, specify the column(s) you want to sort by and click Ascending or Descending for each. 4. Click OK. To sort by the contents of rows rather than columns, click Options in the dialog box and specify a Left to Right orientation. Protect Data from Changes 1. Choose Tools Menu > Protection > Protect Sheet. 2. Make sure the Contents box is checked, then click OK. To remove protection choose Tools Menu > Protection > Unprotect. To allow changes to some cells before protecting, select the cells, choose Format menu > Cells > Protection tab, uncheck Locked, then click OK. Specify the Area to Print 1. Select the cells you want to print. 2. Choose File menu > Print Area > Set Print Area. 3. Choose Print from the File menu. To clear the print area, choose File menu > Print Area > Clear Print Area. To see what the printout will look like, choose File menu > Print Preview. Page Breaks The spreadsheet automatically breaks pages when they are full, but you can automatically add other breaks as needed. 1. Select a cell below or to the left of the place where you want the page to break. 2. Choose Insert menu > Page Break. To clear the page break, select a cell below or to the left of the break and choose Insert menu > Remove Page Break. Copyright Š2001 Ron Koehler


Tools for Teaching and Learning

Office Tools

    

Presentation tools Document tools Spreadsheet tools Email tools Office suites

Web, Blogging & Wiki Tools

 

Blogging tool Wiki tools

Video, Audio & Image Tools

     

Photo tools Audio tools Video hosting tools Movie making tools Screen capture and screen casting tools Other tools

Networking & Collaboration Tools

  

Public social networks Educational and enterprise private social networking platforms Private collaboration tools

Productivity Tools

     

Search and research tools Note-taking tools Mind mapping tools Online noticeboards Survey tools Other productivity tools

Live Communication, Devices & Synchronization Tools  Instant message tools  Webinar and web meeting tools  Mobile devices and apps  Cloud storage and file synchronization tools

Browsers, Readers & Dashboards

Bookmarking, Curation & Social Magazines

Instructional & Educational Tools

   

Social bookmarking tools Read it later tools Curation tools and magazines Pinning tools

       

Web browsers RSS readers Media management tools Social media dashboards

E-Learning authoring tools Learning and e-portfolio platforms Flipped classroom tools Other educational tools


- See more at: http://c4lpt.co.uk/top100tools/subscribe/#sthash.bCKLuJda.dpuf

The List 

 

 

  

 

Glogster Great way to share posters and images you’ve made with friends Edmodo Social learning environment and one of the best ways to teach with tech Bubbl.us Free application to brainstorm online Twitter The micro blogging service that many love or hate. WordPress Content publishing system. It’s gone way beyond just blogging. Prezi Innovative way to share presentations without PowerPoint Wallwisher An online notice board maker (or bulletin board if you choose) Animoto Make beautiful videos from images in a snap Blabberize Make your images talk…that’s right. Weebly Create your own website or blog, very easy to use Flickr Popular photo-sharing site now lets you print Slideshare Don’t waste your presentation after it’s over, share it with millions! Audioboo Easily record and share audio VoiceThread GoogleDocs The top real-time document creating and editing cloud-based system GoogleSites Make your own website while knowing nothing about websites! Diigo Popular social bookmarking site GoogleEarth View anywhere in the world anytime

 

 

Wordle Create a beautiful aggregation of any amount of text Wikis Crowdsourcing at its finest. Like Wikipedia, Wikispaces is very helpful Wix Easily make your own flash-based website Ning Despite a new cost-based membership program, Ning allows you to have your own social network Primarypad Web-based word processor Spicy Nodes Innovative way to organize your web visits Delicious One of the top social bookmarking sites on the web Myebook Virtually publish your book and sell it Voki Get your own avatar and even have it talk with your voice DoInk Create animations using this simple website Warning Sign Generator Make your own caution and warning signs in a flash! Scratch Create and share stories, games, art, etc. Kerpoof Cool way to make a movie, card, picture, and share it all Tagxedo Like Wordle but a step farther as text can be used to build bigger images SmartKiddies Creative math and other educational problems to help everyone learn Bitstrips Make and share your own comic strips with thousands of others Popplet An easy way to share visual ideas


 

    

 

Storyjumper Easy way to create your own stories for kids and bring them to life Aviary Myna Make your own music or remix just about anything else TimeToast Fantastic timeline visualization tool to understand history GoAnimate for schools State of the art animation tools for schools PBWorks Thousands of educational wikis and workspaces (build your own!) Schoology Learning management, online education tools, and much more Google Timeline A unique way to view the news Online-Convert Convert anything to anything (audio, video, text, etc.) ReadWriteThink Tons of classroom resources and PD goodies Storybird Build your own stories (with images) and share them with others Word Magnets Phonics reinforcement and sentence building exercise Museum Box Innovative way to understand history Atmosphir A build-your-own video game Empressr Rich media presentation tool Zoho A great alternative to Google Apps EasyBib The free automatic bibliography and citation maker ToonDooSpaces Easily publish custom comic strips Crocodoc Annotate and edit PDFs


USING NEW WEB TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING SYNOPSIS Web 3.0 is the next generation of the Web, representing an evolutional shift in how users and the Web interact with each other. Among the most notable Web 3.0 components are the Mobile Web, the Semantic Web, and the Immersive Web. For learning, the Web 2.0 allows dispersed team collaborating on projects via social networks, group workspaces and/or communities of practices.

LEARNING OUTCOMES At the end of this course, participants should be able to: 1. identify web tools that can be utilised for the purpose of teaching and learning 2. utilise the web tools 3. create effective learning materials for active learning activities using web tools CONTENTS

Using Web 3.0, the content presented to the learner could be augmented with multiple layers of content, i.e., mobile application with locationbased information augmenting a map. Utilising new technologies in the process of teaching and learning may improve on student learning. However, not all the available facilities or technology may be controlled and used by educators effectively. Therefore, this course will teach academic staff on how to utilise new web technology optimally in particular for the purpose of teaching and learning.

DURATION 6 hours (1 day)

COMPETENCY LEVEL General Intermediate

    

Various Web 2.0 and Web 3.0 Technologies for Teaching and Learning Choosing the right Tools Examples of Web Technology Usages in Teaching and Learning Examples in Practices Create Effective Learning Materials for Active Learning Activities using New Web Technologies

PARTICIPANT Language Teachers, Teaching Engineers, Lecturers

1


THE EVOLUTION OF WEB 

  

The web today is a growing universe of interlinked web pages and web apps, teeming with videos, photos, and interactive content. The interplay of web technologies and browsers that makes all this possible. Visual http://visual.ly/evolutionweb Over time web technologies have evolved to give web developers the ability to create new generations of useful and immersive web experiences. Today's web is a result of the ongoing efforts of an open web community that helps define these web technologies, like HTML5, CSS3 and WebGL and ensure that they're supported in all web browsers. The interaction between web technologies and browsers, which brings to life the many powerful web apps that we use daily. Click for more info. http://www.evolutionoftheweb.co m/

Technically, it’s information is closed to external editing. Thus, information is not dynamic, being updated only by the webmaster.

People are limited to the passive viewing of content.

Economically, revenue generated from the web was made by concentrating on the most visited webpages, the head and software's cycle releases.

Technologically, it concentrated on presenting, not creating so that user-generated content was not available. (Wikipedia)

Click for more info: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_ 1.0

Web 2.0

Web 1.0 

An early stage of the conceptual evolution of the World Wide Web, centered around a top-down approach to the use of the web and its user interface.

Socially users could only view webpages but not contribute to the content of the webpages. Content creators were few with the vast majority of users simply acting as consumers of content.

The term was coined byTim O'Reilly in 1999 to describe web sites that use technology beyond the static pages of earlier web sites. New version of the World Wide Web, not to technical 2


 

specification, but rather to cumulative changes in the ways software developers and endusers use the Web. Allow users to interact and collaborate with each other in a social media dialogue as creators of user-generated content in a virtual community, Examples of Web 2.0 include social networking sites, blogs, wikis, video sharing sites, hosted services, web applications, mashups and folksonomies. A collaborative medium, a place where we all meet and read and write. Click for more info: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_ 2.0

Web 3.0  

 

Most important features are the Semantic Web and personalization. Focusing on the computer elements where computer is generating new information rather than humans Emerge from new and innovative Web 2.0 services with a profitable business model. The first-generation Metaverse (convergence of the virtual and physical world), a web development layer that includes TV-quality open video, 3D simulations, augmented reality, human-constructed semantic standards, and pervasive broadband, wireless, and sensors. Early geosocial (Foursquare, etc.) and augmented reality (Layar, etc.) webs are an extension of Web 2.0's

participatory technologies and social networks (Facebook, etc.) into 3D space. Click for more info:

Related Articles 

http://vizzuality.com/projects/evol utionofweb20

http://www.slideshare.net/mstrickl and/the-evolution-of-web-30

WEB TECHNOLOGIES FOR TEACHING AND LEARNING

 

 

Promising indication that the Web is a viable means to increase access to education. However any improvement in learning that may accrue will come from the instructional design, not the medium that delivers the instruction The Web is used as a tool for learning, as opposed to a medium for delivering predetermined content. By a learning tool, the Web simply as a vehicle to search for and retrieve information where tool can make a task easier to do--and we likely can do it much more quickly with the tool. The World Wide Web: A Technology to Enhance Teaching and Learning? Click for more info. o http://www.yorku.ca/rowsto n/article.html o http://www.jstor.org/stable/ 1176036 3


WEB TOOLS FOR TEACHING AND LEARNING From: http://edtechteacher.org/index.php/teaching-technology/86-great-tech-tools)

Web based timelines Tool

Description

Usefulness EaseRating of-Use (1-5) Rating

Timetoast

Free tool that allows text and images in each timeline entry. Also provides an embed code for each timeline. Example: Moon Landings

3

Easy

Ourstory

Free: Students can create a personal timeline, invite others to collaborate, share & embed the final product. Intended for individual timeline, but students could create one for a historical figure.

3

Medium

Timeglider

Free & Beta: Great tool, yet still in beta. Images & links for each event, timelines can be embedded. Unique feature: new events can be added to multiple timelines & timelines are printable. Outstanding interface, visually appealing to use. Example: New York Times

3

Medium

ReadWriteThink Timeline

No sign in or account needed. Extremely easy to navigate and enter events. Timelines can be printed when finished & timelines can be edited while working, but work is not saved.

3

Easy

Xtimeline

Free & Beta: A permanent URL is created for each timeline. There are three privacy settings and discussion below each timeline. Unique features: events can be tagged and a source url can be provided. Example: History of Cell Phones

3

Medium

Capzles

Visually appealing, image based timeline creator. Unique Feature: Video, images, mp3, word, excel, powerpoint & pdf can be uploaded. Events can be “stacked� on the timeline. Timelines can be edited and shared. The most visually appealing

4

Medium

4


Tool

Description

Usefulness EaseRating of-Use (1-5) Rating

timeline tool. Example: Battle of Shiloh

Web based mindmaps/graphic organizer Tool

Description

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Glinker

Free mindmapping tool. Ideas can include expandable details & links to URLs. Ideas can be linked together, edited and final product includes embed code. Unique Feature: select the license type for your mindmap. Example: Oil Supply Crisis

3

Medium

Bubbl.us

Intuative mindmapping tool. Students can start creating right away without creating an account. Maps can be printed & saved with a free account. Embed code, sharing, collaboration included. Ideas for using Bubbl.us

4

Easy

Free account available. Visually appealing interface with extra features. Maps can be shared for collaboration, published, printed/exported as a pdf and embedded. Example: How to Win Friends

3

Medium

Free acount with 7 mindmaps. Maps can be public or private and password protected. Number of features include: multimedia (image, audio, youtube video), formatting & topic relationships editing & unique mindmap URL. Example: Mindomo Tutorial

4

Medium

Completely stripped down mindmapping tool with no frills. Begin with a list and then tab in ideas from the list to indicate new nodes & Text2MindMap subnodes on the mindmap. Maps can’t be saved using this tool Example: Months of the Year

4

Easy

mindmeister

Mindomo

5


Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Free mindmapping tool that allows for collaborative mindmapping. Finished mindmaps are printable and exportable as pdf WiseMapping or image files. Key Features include:  Publish & share a mindmap  Insert a link into any map node & view a tiny screenshot of the website.

3

Medium

Free account provides pre-made, web based "Thinking Guides." Use the categorized templates to organize ideas. All templates can be customized or an original template can be created. Projects can be shared and edited by other users. Example: Appraisal SWOT

4

High

Tool

exploratree

Description

Writing online Usefulness Rating (1-5)

Easeof-Use Rating

5

Easy

Issuu

Free account allows for document uploads that can be embedded. Embed presentation is in a flipbook style where documents pages can be flipped and read easily. Example: Emmett Till Lesson Plan

4

Easy

YUDU

Free account allows for pdf uploads that can be embedded. Very similar to issuu. Example: How to do 11 Techy Things in the New School Year

3

Easy

Scribd

Free account allows pdf upload. New feature allows Google Documents to be directly uploaded within your scribd account. Scribd files can then be embedded.

4

Easy

Tool

Description

Free Google account. Create documents, presentations, spreadsheets, form or drawing. Organize into folders, publish to the web and Google Docs share documents with other users. Supports existing document upload (word & powerpoint). Example: Interesting Ways to Use an iPod Touch in the Classroom

6


Tool

Description

Usefulness Rating (1-5)

Easeof-Use Rating

Example: 10,000 Hour Rule Lesson Calaméo

Free account. Similar to issuu and scribd, but allows word as well as pdf upload. Embed code provided for uploaded documents.

3

Easy

Docstoc

Free account allows pdf, word, spreadsheet and powerpoint uploads. Uploaded documents are given embed code.

4

Easy

4

Easy

All of these tools are clones of Etherpad (bought by Google) and offer the same functionality: live, PiratePad online, collaborative writing. There is no sign up TypeWith.Me required; simply click to create a new pad, add EtherPad multiple users through invite or by sharing the pad URL. Pads can then be downloaded as various file formats.

Online discussion Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Free tool allows chat rooms to be created instantly. Rooms can be: named, given specific TodaysMeet time frame, include twitter # discussions. Quick and easy set up, but rooms are public. Try Chatzy if you need privacy

4

Easy

Free tool allows chat rooms to be created quickly. Features Include: Chatzy  Quick chat: invite people to join via email  Virtual Rooms: password protected

3

Medium

4

Easy

Google Moderator

Students can post questions or comments to the moderated discussion. Once comments are posted, students can "vote" for the idea, or comment on a post. Comments can then be sorted based on the number of votes it received, and can be posted anonymously or require a Google account. Example: What did you do this summer?

7


Tool

Google Docs

Description

    

Google Documents allows synchronous editing by multiple users on one document. By default Google doc is private Change by clicking “Share” Make the document public Allow anyone to edit Distribute the URL Example: Halloween Story Tutorial: Google Docs in Plain English

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

4

Easy

Search and evaluate Web Sites Tool

Description Narrow down a search by: Exact words or phrase Including additional terms Excluding terms Choosing the file type (pdf, ppt) Search within a specific domain Choose where search terms are located within a website  Other parameters EdTechTeacher Tutorial: Google Advanced Search

    Google Advanced  Search 

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

5

Medium

Google Timeline (Located in the left hand column after a Google search has been conducted.)

Search visualized into a timeline based on the dates related to the search term. Timeline is interactive and the search term can be explored down to a specific year. Timeline is great for understanding where a topic fits into a bigger historical picture. Example: Jackie Robinson Timeline

5

Easy

RefSeek

Academic search engine that makes academic information easier to access than typical search engines. Refseek cuts down on the overload of non-academic search results by eliminating sponsored links and commercial search results.

5

Easy

8


Tool

Description

   

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Features include: Search web Search documents Related search terms provided Search within a site for more detailed search results Example: Flowers Search (free of advertisements)

Search engine for students that only uses 35,000 sites. Spam sites and sites lacking academic rigor are excluded. Also, older sites that are still relevant will not be buried in the search results. Key Features:  Search terms can be further explored Sweet Search with Yo Link by searching for a specific term within a search. Specific search results can be shared directly to Google docs.  Sweet Search 4 Me: search engine designed specifically for younger students. Example: World War Two

5

Easy

Wolfram Alpha

WolframAlpha is a unique, web based computation engine. The results differ in that the search results will be data driven. Whereas a Google search will provide links to endless information, this search engine will provide data. This search tools is an outstanding resource for math and science research. Provides "Examples by Topic" with tips on how to use the search engine across disciplines. Example: United States vs. Russia Population

5

Medium

Wayback Machine

A unique search tool that allows students to search the history of the internet. By searching a specific website or URL, students can view the changes over time and how the website has progress and changed. This tool is helpful with identifying the validity of a site in question.

3

Easy

9


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Example: Boston Globe Kathy Schrock provides a series of helpful website evaluation questions designed for Kathy Schrock's different grade levels: Elementary School, Critical Evaluation Middle School, Secondary School. These Surveys were last updated in February 2009 Example: Secondary School Level

NoodleTools

Noodle Tools provides a range of free and subscription-based web search and annotation tools. The free "Choose the Best Search for Your Information Need" tool helps students define topics, select search tools, and search effectively.

4

Easy

4

Easy

Guided research activities Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Requires a Google account to make a customized search engine. Create a specific and narrowed down search engine and control what websites will be included in the search Google results. Customized Key Features: Search Engine CSE is saved and can be edited later. (CSE)  CSE generates a link that students can visit to conduct a custome search.  CSE generates an embed code for a blog or website. Example: Expanding Your Horizons

5

Medium

WebQuests are structured Internet research exercises that lead students to create an educational product. They provide a simple structure for student inquiry on the Web, guiding them towards important questions and the most useful Web sites. There are tens of thousands of WebQuests to adapt as well as a template to create your own at QuestGarden.

5

Easy

QuestGarden

10


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Note: Check that WebQuest links are not broken. View EdTechTeacher's Guided Inquiry Activities for more information on WebQuests.

TrackStar

Simply collect websites, enter them into TrackStar, add annotations for your students, and you have an interactive, online lesson called a "Track." Create your own Track or use one already made by other educators. , the instructions are clear and well illustrated and by all accounts the system is stable, well designed, and easy-to-use. You can search or create Tracks by subject, grade level, standards, etc . Slideshow: Introduction to TrackStar

4

Easy

Online Collaboration Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Tool

Description

ePals

Connect your classroom and students to other students around the world through collaborative projects. ePals allows interaction from class to class, student to student or group to group. Free service. Unique Feature: Teachers can batch create accounts for students in their class and ePals provides a Parental Consent and Privacy form. Tip: Join an ongoing ePals project for instant connections

4

Medium

iEARN

The International Education and Resource Network (iEARN) allows classrooms to connect on international projects with other students from around the world. There are more than 30,000 schools from 130 countries involved. Unique Feature: With over 150 projects in action, iEARN Country Coordinators will help

3

Medium

11


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

in the process of getting your class involved in a project. Note: Several there are excellent iEARN projects, but the service is not free.

The Global Education Collaborative

The Global Education Collaborative (GEC) is a community for teachers interested in global education to share resources, discuss topics around global education, and engage in collaborative projects in their classrooms. Note: Does not specifically connect classrooms, but provides access to individuals and organizations interested in collaborative projects.

TakingitGlobal is a social network for teachers and students that allows them to get involved in or create projects from a range of issues. TakingITGlobal View projects that are in planning or in progress and get involved. Unique Feature: Search & create new projects with a worldwide audience.

Skype

Download Skype for free and connect your classroom to any other Skype classroom in the world. Skype doesn't provide the connections or projects, but it allows experts in a field, authors, classrooms & students to connect quickly and easily. Unique Feature: new Skype in the Classroom directory Education Resources: EdTechTeacher Tutorials & Classroom2.0 Discussion

4

Easy

3

Medium

5

Medium

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

5

Medium

Online portfolios

Tool

Description

Wikispaces The Basic account allows for unliminted users and

12


Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Free Wiki platform allows for 100 users and 2GB storage. $99/yr Classroom edition allows for increased editing control. Educators and students can create collaborative projects, share notes, publish work & portfolios online. Example: Teaching Thoughtful Learners

4

Medium

Free blogging platform, part of a Google account. (Potentially becoming part of Google Apps for Education) Create multiple blogs within one account, easily change the layout, choose from a number of widgets and easily change comment settings to moderate reader comments. Blogger Unique Features:  New layout tool allows blog layout to be changed without adjusting HTML Code.  Blogger in Draft now allows blogs to be made mobile friendly. EdTechTeacher video tutorial: Getting Started with Blogging

4

Medium

edublogs

Edublogs is a free blogging platform designed specifically for schools, teachers and students. Unique Feature: Upgrade to a Pro account ($3.33 / month) and manage 50 blogs without advertising. Video Introduction to Edublogs

5

Medium

Kidblog

Kidblog is a free blogging platform designed for elementary and middle school students. Teachers can monitor and control all activity within the platform. Student blogs are private and only

5

Easy

Tool

Description 2GB storage. The Plus account ($50/yr) allows for great customization, ad-free pages & increased privacy. Teachers can be upgraded to the Plus account for free by certifying that the wiki will be used for educational purposes. Key Feature: Create student accounts, customize privacy / security & upgrade to Plus account for free. EdTechTeacher video tutorial: Wikis and Collaborative Learning Part I

PBWorks

13


Tool

Description

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

4

Medium

viewable by the teacher and class. Free blogging platform, not designed specifically for students or teachers, but it provides more Wordpress options, settings, and custom design options than many other platforms. Beginner WordPress video tutorial

Create books, magazines, posters, or newsletters online

Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Create and share your own photobook using images from Flickr. Easily create a cover, add pages, insert images & text. This is a great option for creating online books with a shorter amount of text with image backgrounds. Example: Snow Creatures

3

Easy

Glogster

Create multimedia posters and reports infused with animations, audio, and video. (No more 2D posterboard and coloring pens!) Impressive product with strong educational outreach program. Free Basic and Premium account options. Can set up a class account. There is also a good Glogster Overview on their site to help you get started. Example: Vertebrates and Reptiles

5

Easy

Letterpop

Free web based tool to create, publish and share newsletters. Choose from multiple templates, import pictures, edit text & click share to publish your newsletter. Example: Letterpop Examples

4

Medium

Mixbook

Create free photobooks online. Create a photobook, upload pictures & invite friends to collaborate online on the project. Unique Feature: Upload pictures from multiple

3

Medium

Bookr

14


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

online image sharing services, add text and zoom & rotate images. Example: Mixbook Gallery

Bookrix

Bookrix is a free combination of social media and web based publishing that allows students to publish and share their work socially. Within Bookrix, authors can create a profile & blog that can be shared with social media websites. Example: Bookrix Popular Books

4

Medium

Penzu

Free web based journal tool. Journals are private by default, pictures can be included in entries, and journal entries can be shared via email. Unique Feature: Penzu has the closest “feel” of paper available & mobile (iPhone & Droid) phones can access, edit and write to your Penzu journal.

5

Easy

Tikatok

Publish a children’s book with Tikatok. Great option for primary grade teachers. Free teacher account allows teachers to create student accounts, create writing prompts & publish student work in traditional paper books. Unique Feature: Student created storybooks can be saved as a pdf file that can be used on many e-readers. Example: Tikatok Story Sparks

4

Medium

3

Medium

No signup required (free account also available to save booklets). Click CREATE and begin to insert text, image, url, upload files, embed codes Simplebooklet & music. Add multiple pages to the booklet & click PUBLISH when complete. Booklets can be shared via URL, twitter or email or be made public or private.

15


Record or edit audio Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Audacity is a free download for windows or mac that has all of the necessary features to create podcasts. Audio can be recorded live, uploaded, mixed together, cut and remixed easily. Audacity Tutorials

4

Medium

GarageBand, part of Apple iLife suite of programs, is a music studio in your mac, that can be used to make professional, high quality podcast & audio recordings. Use the built in mic to record & choose from the built in GarageBand Apple Loops for background music. This tool is easy to pick up and comes with great built-in help / support. EdTechTeacher GarageBand Tutorials EdTechTeacher example: A Day in the Life of a Hobo

4

Medium

Vocaroo

A truly unique and quick podcasting option. Audio is recorded live on the website & then available to email or embed in a website or blog. This is a great option for a classroom without any podcasting software. Recordings can also be downloaded for future editing. Unique Feature: Instant embed code is created for any recording.

5

Easy

Voicethread

VoiceThread allows students to create narrated slide shows & presentations. Upload images, record (or upload) voice comments, and publish the project online. Voicethread is great for group collaboration that allows students to engage in an ongoing discussion based on the images uploaded to the presentation. Unique Feature: Final products have a number of privacy settings that will fit within most AUP. There are also account options for educators. Example: Russian Revolution Review

5

Medium

Audacity

GarageBand (Mac Only)

16


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

VoiceThread Project Library

Google Voice

Google Voice is free with a google account. Create a unique phone number through google that students can call. Calls placed to a google voice account are stored in an emaillike inbox that can then be downloaded as an mp3 file, or embedded. Unique Feature: Google Voice allows students to use their cell phones to create audio files.

4

Easy

Download Hi-Q and begin recording podcast. Simple interface & easy to use. Unique Hi-Q Recording Feature: Hi-Q allows you to record streaming (PC Download) audio or video that is playing on your computer.

3

Easy

Turn an older model iPod into a recording device with any number of ipod recorders. With just a few ipods and recorders, many students can be recording and creating iPod Recorder/ podcasts simultaneously. Once recording is Belkin complete, sync the ipod to extract the new TuneTalk voice recording for later use. Tip: Be sure to convert the extracted voice recording to an mp3 file or upload the recording to an editing program (garageband or audacity) to create a polished podcast.

4

Medium

Chirbit

Chirbit is a free web based recording option that allows you to quickly share the recordings via facebook, twitter & through short urls. Unique Feature: Text to Chirbit option allows typed comments to be quickly turned into audio that can be shared on the web.

4

Easy

Audiopal

AudioPal is a free web based service that can create recordings through phone, mic, upload or text. Unique Feature: When recording is complete, enter your email address to receive the embed code for the recording.

4

Easy

Yodio

Use your cell phone to narrate pictures. Create a card (one picture & one recording) or a tour (many pictures & multiple recordings).

4

Easy 17


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Create a free account and include your cell phone to quickly call & record a Yodio.

MyBrainShark

Brainshark is a free web based tool. Quickly add audio to narrate a Powerpoint or document. Use a phone to narrate the presentation and then grab the embed code for a website or blog.

3

Medium

Voxli

Create a free web based, group chat with Voxli. Quickly create an audio chat room & share the url with up to 200 guests. This is a great option for a synchronous meeting, interview or group project.

4

Easy

Audioboo

Either through the web, or from a mobile device, quickly create and share audio recordings. The free account allows up to five minutes of audio at a time, and students can include an image as well as their geographic location when the recordings come from a mobile device.

5

Medium

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Free download application that with multiple whiteboard specific tools: Word Magnets, Triptico Choose 10, Order Resource, Team Scorer & (Download) Student Selector. Tools can be manipulated with an interactive whiteboard or mouse.

5

Medium

Free web based tool to collaborate in real time through a unique url. Anyone can begin working on a canvas without registration, and there can be an unlimited number of collaborators on a Flockdraw project. Primarily used for visual arts, although it does include a text feature. Key Features:  Embed Code Provided  Chat Window  Save work

3

Easy

Interactive whiteboard Tool

Description

18


Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

4

Medium

CoSketch

Free web based platform that allows for multiuser collaboration without an account. Simply share the url and anyone can participate. You can save your sketch image to embed, except when using Google Maps as a background. Key Feature: Use Google Maps as a background to any workspace.

3

Easy

Nota

Free web based platform that also allows for multi-user collaboration. Editors can be added to any project, but new editors do not need a Nota account, simply invite via email. Projects can be public or private. Key Features:  YouTube, Wikipedia & Google Maps can be included in a project.  Images from Flickr, Picasa and Facebook can be imported into a project.  Projects have embed code.

4

Medium

Skribl

Quickly create a free online workspace for collaboration. Simply share the url and begin work. Upload images, text or files to work on in real time.

3

Easy

4

Easy

Tool

Description

Free online whiteboard with a tremendous amount of stock images to use on projects. Whiteboards can be exported, shared with other cacoo users or made viewable publicly. This is a great tool for collaborative design. Cacoo Key Features:  Board can be kept private  Multiple users at once  Huge amount of existing image content

Web based, multi-user workspace. Create a new workspace without making an account & invite others via email or URL. Workspaces can be saved (email link will be sent later) or printed Skriblink when complete. Key Features:  Math type supported & allows for equations to be included.  Chat feature included phone conferencing

19


Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

4

High

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

4

Medium

Quickly create, edit and annotate maps with this web based tool. Mapping services to choose from include: Bing, Google, Yahoo and Openstreet. UMapper Maps can be tagged, routes created, and media embedded within the map (audio & image). Once a map is complete it can be shared or embedded.

3

Medium

Woices

Create location based audio maps with Woices in three simple steps. Pick a location, name the map and record (or upload) audio. Woices allows students to create an audio layer of information for their community or geographic location of study. Key Feature: iPhone and Android applications allows for Woices creation on mobile phones.

3

Medium

Open Street Map

Similar to Google Maps, but open-source.

3

Medium

Tool

Description feature.

Vyew

Vyew is a web based, collaborative work space. A free account allows for up to 10 collaborators on a workspace. Insert files, urls or images into the workspace. Key Features:  Conference calling (number is auto generated)  Webcam  Chatroom

Create and edit maps Tool

Google Maps

Description Google Maps provides editing tools to create and personalize online map. Click the My Maps tab to create a new map. Add placemarks, highlight locations, and more. Example: map related to the novel My Brother Sam is Dead Google Maps User Guide

20


Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Quickmaps allows you to “doodle on Google�. Choose your location, draw lines, scribble, place markers and embed the final product.

3

Easy

Edit and make notations on Google Maps with this web based mapping tool. Features include: text, image & markers. Final product can be saved and shared with an embed code.

3

Easy

Tool

Quick Maps

Scribble Maps

Description

Create comics on the web. Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Sketchast

Record a sketch live as it is being created & narrate the recording. This tool is useful for having students demonstrate their understanding of math equations and concepts. When finished, the audio sketch can be embedded. Example: Explore Sketcast

3

Easy

Sketchfu

Create drawings online & play them back instantly to view the product as it was created. Finished products can be shared online. Unique Feature: Sketchfu captures art as it is being created and allows others to see the process of creating in action.

3

Easy

Chogger

Create comics online by creating original art or uploading pictures to your comic strip. Add speech or thought bubbles and quickly publish a finished product.

3

Medium

Kerpoof

Create fully animated comics onine with Kerpoof. Choose from a library of scenes and characters, add animation, movement, music and speech bubbles to bring a story idea to life. Extremely intuitive menu bar and helpful video tutorials make this tool quite useful. Key Feature: Teacher Account allows teachers to register students and create classes where students can collaborate on

4

Medium

21


Tool

Description

Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

creations. Example: Kerpoof Classroom Ideas

ToonDoo

Free individual account, Premium educator account is based on number of participants and length of use, fees are reasonable. Education account allows for greater privacy and security. Completed projects can be shared or embedded. Example: ToonDoo Hall of Fame

3

Medium

Extremely easy comic strip tool. The features ReadWriteThink - are at a minimum: import people, text and Comic Creator props. Projects can be printed when complete.

4

Easy

Scratch is a simplified programming language that allows students to create their own multi-media, interactive stories. There is a great deal of educational support material, including forums, ScratchED online community, videos, reference guide and ideas to get started. Scratch must be downloaded for use. Example: Featured Projects

4

Medium

Scratch

Create tests, quizzes, and games online Tool

Description

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Quia

Quia provides an online platform specifically for teachers to create quizzes, games and assignments online. The annual educator account is $49. Unique Feature: Students receive instant feedback on their quizzes and assignments. There are over 15 assignment types to choose from and teachers can share and collaborate on created assignments. Example: Quia Sample Activities

4

Medium

3

Medium

This is a program that can be downloaded Hot (Windows and Mac) to create assignments online. Potatoes Assignment options include: multiple choice, short

22


Tool

Description

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

4

Medium

4

Medium

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

4

Medium

3

Medium

answer, jumbled sentence, crossword, matching, and gap filled. This is not intended as a test generator, but instead as a language exercise generator. Example: Example Exercises

Easy Test Maker

This tool is a free, onilne test generator that allows you to create: multiple choice, fil in the blank, matching, short answer & true and false questions. Unique Feature: All question types can be included on one creation & alternate versions of test can be created instantly (with the Plus account, $14.95).

Free web based testing manager that allows educators to create a class, quizzes, administer QuizStar quizzes and view results. Unique Feature: Multimedia files can be included in quizzes. There is also a unique student log in page with a tutorial.

Organize, bookmark and edit their research online Tool

Description

Add notes, images, URL and clips from the web to this online organizational tool. With a free account, students can create folders for specific classes or research projects. Each new note that is added can be placed in a specific folder. Key Features:  Tag notes with specific keywords. Evernote Keywords can be searched later to find specific research notes.  Pictures taken with cell phone can be text messages or emailed to Evernote account.  iPhone & Android application allows for research and note taking away from computer. Free online organization tool, similar to Evernote. Springpad Create new folders to store an organize notes, bookmarks & URLs.

23


Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Find online content, website or document. Insert the URL into Webklipper and the website can now have notations placed onto the content. The WebKlipper notations made on the URL are saved via a unique URL that can be shared with others. Users can demonstrate how they read a document based on the notations left behind.

4

Medium

Diigo is a great tool to create, share, and annotate bookmarks. Create or join a group and share bookmarks with colleagues, students, and others. Annotation tools surpass Delicious. Note: Delicious is a popular alternative, but is no longer supported by Yahoo. EdTechTeacher video tutorial: Social Bookmarking with Diigo

5

Easy

Tool

Description Key Features:  Google Chrome Extension & iPhone application  Look up ideas within Springpad that you want to add  Tag notes with keywords

Diigo

Create rubrics for multimedia projects Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

Rubistar

Use their pre-made rubrics for various types of projects, or create and customize a rubric to fit your specific needs.

4

Medium

Rubric Machine

Type a topic into a search box, and choose from a vast number of rubrics.

3

Medium

4

Easy

Tool

Description

Rubrics available for assessment of University of web and multimedia projects. Topics Wisconsin-Stout include: Rubric Page  Wikis  Web Sites

24


Tool

Description    

Teach-Nology Rubric Tools

Usefulness Rating (1-5)

Ease-ofUse Rating

3

Easy

Podcasts Writing Oral Presentations Research This site provides an extensive list of rubrics, rubric generators and collections to choose from.

Share ideas and resources Usefulness Ease-ofRating Use (1-5) Rating

Tool

Description

Ning

Ning allows anyone to create and customize their own social networking site. Ning enables educators to connect with each other to share materials, ideas, teaching strategies, and more. The most popular educator community Ning is Classroom 2.0. Examples: Classroom 2.0 English Companion NCSS Community Network Global Education Collaborative The Interactive Whiteboard Revolution

4

Easy

Twitter is a free web tool that many educators use to connect to others. Twitter asks the question: “What are you doing?” Members respond in 140 characters or lesst. The power of Twitter is learning from and Twitter connecting with people on Twitter. Tip: Find people with similar interests who you respect and follow them. Tweet regularly so people follow you. EdTechTeacher Twitter for Teachers video tutorial List of teachers on Twitter

3

Medium

    

Compiled by Sidek Abdul Aziz, Universiti Putra Malaysia 18 April 2013

25

004 ebook inovasi ict v 35pp  

Inovasi ICT dalam Pengajaran-Pembelajaran. Satu koleksi artikel berkaitan bersumberkan dari internet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you