Page 1

,-./

,-(4# /78,(/(.56,/ 7454,/

0123

: ; 91( )! * & * + ,-./0123 !"#$%&'&

31<39=> ::?:<@ A@<C:;BDC;D 2<=9 >EFCGA@D

456768 7 6 8

 C H BBB CH 9:EHBBB

<1<B:I;JIC::BBBKB:I;JLLIFEIMNA:C?

»w x ƒ u ¼ { ƒ u }nu nƒ w t ½o st ~ x u n~ x ƒ w  ¾u}{€wqpw{u¿~€wquÀrswwÁp

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊÅËÈÌÍÎÂÅÏÐÑÒÓÔÕÖ× ØÓé×ç×Ð×ÖÙäÐÑØÐ×Ù×äÐìÐÑÞäçÙäç ØÓÔÕÖ×ÙÐÚÑØÛÐÜ×ÝÐÝÓÞ×Ô×ÏÝÓÞ×Ô× ßèÐçäÒæÓÔÐã×ÝÞÐÙÕÜ×ÖÐÜÕçÓÏ ß×Ô×ÙÐÙÓÝÞ×àÐÒÓÒ×Ù×ÝÞÖ×Ý æäÙÖ×ÝÐÝ×Ò×Ýã×ÐÕÝÕÐÒÓÝÞ×Ï ÔÓÝá×Ý×ÐâÓÝãÓÔ×ÝÞ×ÝÐÒÓÔÓÖ× Ù×Ö×ÝèÐêÓÒÓÝÙÓÔÕ×ÝÐÓÔÙ×à×ÝÏ ÖÓÐØäÔÕ×àåÐØÓæä×àÐçäÒæÓÔÐÜÕÐâÓÏ ×ÝÐÚêÓÒÓÝà×ÝÛÐÑØÐç××ÙÐÕÝÕÐÙÓÏ ÒÓÔÕÝÙ×à×ÝÐÑØÐÒÓÝÞ×Ù×Ö×Ýè é×àÐÒÓÔ×ÒâäÝÞÖ×ÝÐÔÓÝá×Ý× çÓÔ×ÝÞ×ÝÐÖÓÒäÝÞÖÕÝ×ÝÐ×Ö×Ý ÜÕé×ÖäÖ×ÝÐâ×Ü×Ðà×ÔÕÐê×ÒÕç ]^_`abcdefghji`jkcljm âÓÖ×ÝÐÕÝÕåÐë×ÝÞÞ×éÐâÓÔçÕçÝã× æÕç×ÐìíÐ×Ù×äÐîïÐÑÞäçÙäçÐìïðî êÓâ×Ü×Ðñòóôñõö÷ø

ùúûüýüþÿ01ý2ýþ32456þ30ý07 !"#$%&'()

8u9~wu wqƒuzwywuÀoxo{|ƒu½wxw ywxwunoxw{yw{u os w{yu}tƒ

DEÃF-ÂÊÅËÈÌÍÎÂÅ. çäâ2ÔÙÓÔÐÖÓÜä×ÐÖéäæÐÖÓÐçÙ×ÜÕ2ÝÐæÓÔÕÖäÙ ÓÔçÕ×â×ÝÐçÓÔÕäçÐ×â×Ï ;×éäÔÏ;×éäÔÐã×ÝÞÐÜÕçÕ×âÖ×ÝÐÒÓÝÓÙÔ×éÕçÕÔ Ô×ÙÐ2éÔÓçÐØéÓÒ×ÝèÐ2éÏ âÓá×àÝã×ÐæÓÝÙÔ2Ö×ÝÐÒ×çç×éèÐÙÓÔäÙ×Ò× Ü×Ð5AÐÜ×ÝÐç×Ùä×ÝÏç×Ï çäâ2ÔÙÓÔÐÖÓé2Òâ2ÖÐHÕÖÕÝÞÐÜ×ÝÐëàÓÐ0×Öå Ùä×ÝÐÜÕÐæ××àÝã× ê×â2éÔÓçÐØéÓÒ×ÝÐÑêßÐ8ÓÔÕÐØäÙÔÕçÒ×Ý ÒÓÒæä×àÖ×ÝÐà×çÕéåÐêÓÏ à×æÕçÏà×æÕç×ÝÐÒÓÝÞ××éÐ;×é×ÝÝã×Ðé×Þ×ÐÜÕ Ôäçäà×ÝÐã×ÝÞÐÜÕÖà×Ï éä×ÔÐÒ×äâäÝÐÜÕÐÜ×é×ÒÐçÙ×ÜÕ2Ýå ×ÙÕÔÖ×ÝÐÒÓÝÞÕÔÕÝÞ G×Þ×ÐÒÓÒ×ÝÞÐÙÓÔàÓÝÙÕÐÙÕÞ×ÐÖ×éÕÐ×ÖÕæ×Ù é×Þ×Ðç×Ô×ÙÐÓÒ2çÕÐâ×Ü× çÓÔ×ÝÞ×ÝÐÖÓÒæ×ÝÞÐ×âÕÐÜ×ÝÐÒÓÔá2ÝÐã×ÝÞ é×Ý;äÙ×ÝÐÝÜ2ÝÓçÕ×ÐØäÏ ÜÕéäÝáäÔÖ×ÝÐÜ×ÔÕÐÙÔÕæäÝÐâÓÝ2ÝÙ2ÝÐã×ÝÞ âÓÔÐGÓ×ÞäÓÐÚØGÛÐÓÔçÕ;×Ð3ÓÔçäçÐÓÔçÕæÐÜÕ ÜÕÙÓÒâ×ÙÕÐæ2æ2Ù2àÐÓÔçÕæåÐ0äÞ×ÐçÓÒâ×Ù ØÙ×ÜÕ2ÝÐ/×Þä2à×Ô;2èÐØéÓÒ×ÝèÐ9×æäÐÚì7 ÙÓÔ;×ÜÕÐæ×ÖäÐà×ÝÙ×ÒÐçÓç××ÙÐ×ÝÙ×Ôçäâ2ÔÙÓÔå ÛÐæÕç×ÐÜÕÔÓÜ×Òå ÓÝÞ×ÙäÔ×ÝÐÞÓé2Òæ×ÝÞÐÖÓÜ×Ù×ÝÞ×Ý ]^_`abcdefghji`jkcljm

  XX 8X 6  Z Z 5 8YkX Xl 4kXZ ¾u*ƒqƒu9~o|u€o{yw{u+rprÁƒ

,-É-ÈË-ÊÅËÈÌÍÎÂÅ.Ð/×ÝÏ Ü×ÝÐæÓÔ×Ü×ÐÜÕÐ;×æ×Ù×ÝÐçÙÔäÖÏ mnopqjrstfucgsjl`dvcacgje`grc tcauyjwcrsjdclcd…jm`gfdvcgh efafjd`a`icjrcgjd`l`dvcaicg Ù ×ÝÐ×ÖÕéÐÔÓçÕÜÓÝÐ0äçä1 ÙäÔ×éÐ5ÓÒ2ÖÔ×Ùå i`acbjbccwjd`gsghhclicgjowcx e`lcbcgji`grcaccgjayrcj`dvcw ecwfjicƒfjrcgjv`„ctcgji`acdsi ê× éé×ÐÚ0ÖÛÐÒÓÒ×çÙÕÖ×ÝÐÙÕÜ×Ö >0×ÜÕÐÖÕÙ×Ðà2ÔÒ×ÙÕÐÚâÓÝ2Ï rsygjmchfzytcauyj{cefj|}~~€ w`adcbfijefbjrcgjwafijeyeywyt i`jcactjefb… v`wcghjasefcgjeyeywytj‚`abse i`lfcajbwcrsygjd`gfufjwswsi pc„cje`lcicghjbclctjbcwf ×Ö×ÝÐÕÖäÙÐâÔ2çÓçÐê2Ý3ÓÝçÕ é×Ö×ÝÐ0êÛè?ÐÖ×Ù×ÐØä×ÕÜÕå _cgrfghjd`gƒcdvcsicgjf„cvcg ifdvfljb`dflcjrsjowcrsygj†asx efbjvfgje`acgwcicg…j‚ylsbsjd`x 4×é2ÝÐÔÓçÕÜÓÝÐ×ÔÙ×ÕÐ5ÓÏ ØÓâÓÔÙÕÐÜÕæÓÔÕÙ×Ö×ÝèÐê×éÏ w`asdcjicbstji`vcrcjol`dcgsc rcrsjol`dcg… gƒ`defaicgjhcbjcsajdcwc…jŠ`dx Ò2ÖÔ×ÙåÐêÓâ×çÙÕ×ÝÐÕÙäÐÜÕÏ é×ÐâÓÔÝ×àÐæÓÔçÓæÓÔ×ÝÞ×Ý cwcbjbcdefwcgjrcgjlcƒcgcgjfgx ‚`l`dvcacgjefbjƒcghjrswfdx vcacgjecwfjrcgjv`„ctcgji`acdsi ç×Òâ×ÕÖ×ÝÐ0êÐÜ×é×ÒÐâÓÔÙÓÏ ÜÓÝÞ×ÝÐÖÓâäÙäç×ÝÐ=2éÖ×Ô wfijd`a`icjb`lcdcjrsjol`dcg… vcghsjeyeywytjw`aucrsjrsjvsgwf e`aifacgh…j_fbxefbjbfvyaw`aj‚`ax Òä×ÝÐÜÓÝÞ×ÝÐê2ÒÕÙÓÐê2ÝÏ ã×ÝÞÐÒÓÝÞäçäÝÞÐÕÔ×ÝÙ2 _`hswfjvflcj†t`j‡cidcgsc i`lfcajwasefgjb`lcwcg…jm`bis bsejb`h`acjd`gsghhclicgjbwcx ÓÝçÕÐ4×âÔÓçÐ5ÓÒ2ÖÔ×ÙÐÜÕ Ü×ÝÐê8ÐØ2é×àäÜÜÕÝÐ×àÕÜ ƒcghjrsiczcljj_ashcwcjˆfa‰cjofr rsiczclji`wcwjv`wfhcbji`cdcgx rsygjr`ghcgjrsiczcljvylsbs… 3 ÖÓÜÕ×Ò×ÝÐê×éé×ÐÜÕÐ0×Ö×ÔÙ×è â×Ü×ÐÕéâÔÓçÐìïï@åÐêÓÒäÏ |_ˆo€jb`ucijb`e`lfdjdcbfi cgji`lydvyijbfvyaw`ajƒcgh ç×ÐÚì67ÛÐÒ×é×Òå ÜÕ×ÝèÐÕ×ÐÒÓÒÕéÕàÐÒ×;äÐÜÕ ]^_`abcdefghji`jkcljm ØÓé×8× dcfvfgji`lfcajowcrsygjmchfzyx w`awctcgjrsjrclcdjbwcrsygjd`dx éÐÕÙäÐÜÕÖ×Ù×Ö×ÝÐØÓÖÔÓÏ âÕéâÔÓçÐÒÓÝÜ×ÒâÕÝÞÕÐØäçÕé2

Ù×ÔÕçÐê2ÒÕÙÓÐê2Ý3ÓÝçÕÐ4×Ï ß×Òæ×ÝÞÐAäÜà2ã2Ý2ÐàÕÝÞÏ âÔÓçÐ5ÓÒ2ÖÔ×ÙèÐØä×ÕÜÕÐ/×Ï Þ×Ð×ÖàÕÔÝã×ÐÒÓÝ×ÝÞåÐê×éé× Ô×çç×æÓççãÐÜÕÐÕçÒ×Ðê2ÜÓéè é×éäÐÙÓÔâÕéÕàÐÒÓÝ;×ÜÕÐêÓÙä× 0×Ö×ÔÙ×èÐ9×æäÐÚì7Ûå <ÒäÒÐ=2éÖ×ÔÐâÓÔÕ2ÜÓÐìïï@Ï ØÓæÓéäÒÝã×èÐêÓÙä×Ðê2Ï ìïïíå ÒÕÙÓÐ/×1ÙäàÐß×çãäÝÕÐÜ×Ý 5×é×ÒÐæÓÔæ×Þ×ÕÐÖÓçÓÒÏ ×ÖÕéÐêÓÙä×Ðê2ÒÕÙÓÐë×ä1ÕÏ â×Ù×ÝèÐê×éé×ÐÒÓÝã×Ù×Ö×Ý :äÔÔ×áàÒ×ÝÐ9äÖÕÐÒÓÝÓÒäÕ ÕÝÞÕÝÐÖÓÒæ×éÕÐÒ×;äÐâ×Ü× ê×éé×ÐäÝÙäÖÐÒÓÒÕÝÙ×Ð;××æÏ ÕéâÔÓçÐìïð@ÐçÓÙÓé×àÐÖ×é×à ×ÝÐ×Ù×çÐÙ××Ô×ÝÐÒÓÝÞÕÖäÙÕ â×Ü×ÐÕéâÔÓçÐìïïíÐÖÓÙÕÖ×ÐæÓÔÏ ê2Ý3ÓÝçÕå â×ç×ÝÞ×ÝÐÜÓÝÞ×ÝÐÕÔ×ÝÙ2å Øä×ÕÜÕÐÒÓÝÞ×Ù×Ö×ÝèÐ×é×çÏ B×ÒäÝèÐÕ×ÐÙÕÜ×ÖÐÒÓÒÕéÕÖÕ ×ÝÐã×ÝÞÐÜÕç×Òâ×ÕÖ×ÝÐÖ×ÔÓÏ ÖÓÝÜ×Ô××ÝÐâ2éÕÙÕÖåÐØÓæ×æè Ý×Ðê×éé×ÐâÓÔÝ×àÐÒÓÝ;×ÜÕ =2éÖ×ÔÐçäÜ×àÐÒÓÝÓÙ×âÖ×Ý êÓÙä×Ð<ÒäÒÐ5Ð×ÔÙ×Õ ÑæäÔÕC×éÐß×ÖÔÕÓÐ×éÕ×çÐá×é =2éÖ×ÔåÐ/×ç×é×àÝã×èÐ;ÕÖ× çÓæ×Þ×ÕÐá×âÔÓçå ÖäÙÐê2Ý3ÓÝçÕÐÜ×ÝÐÙÓÔÝã×Ù× 5×é×ÒÐ9×âÕÒÝ×çÐÐÙ×Ï I!JK)%$L$#'")%"&!%'LMN! I!JK)%$L$#'")%"&!%'LMN! Õ OLN!"!%"!O%P%QRRSTU%OSVWX%YZW[\U]U%^ZQR]UVU[%_ZWRZWU`UQ &j(J)%O!%P%"[_SWTZW%OZW\XY%JUQb[QR%^ZQZ^YU``UQ%`Z^YUQR%U_X%\UUT%TZWaUbX ÙÓÔâÕéÕàÐçÓæ×Þ×ÕÐá×âÔÓçÐ5ÓÏ àäÝÐìïðìèÐ=2éÖ×ÔÐÒÓÒæä×Ù \[_SWTZW%OZW\XaU%\UUT%TZWaUbX%YZQTWS`%bZQRUQ%YSYSTS]%OZW\XY `ZW[\[]UQ%UQTUW\[_SWTZW%_UbU%VURU%VUQa[TUQ%!"N%UQTUWU%OZW\XaU%^ZVUcUQ%OZW\XY%JUQb[QR%bX Ò2ÖÔ×ÙèÐÖ2ÝçÓÖäÓÝçÕÝã× JUQb[QR%bX%"TUbXSQ%(UR[cS]UWaSd%"VZ^UQd%%UY[%efg#ghi "TUbXSQ%(UR[cS]UWaSd%"VZ^UQd%UY[%efg#ghi ê×éé×Ðà×ÔäçÐÒÓÝ;×ÜÕÐÖ×ÜÓÔ ]^_`abcdefghji`jkcljm

rpuvwxywuzo{|o{yu}y~{yuo{€osruz~xwu‚w{|ƒp OPQRSTUVW „…†no‡poˆ‰qŠrst‹‡ Œ ‰  ‡ Ž  ‡  ‰ ‘ ˆ ’  ‰ “ … Œ ‡ Ž ” ‰ • ‡ – ‡  ‡ Ž XY XZ[ 5X\XYXZ —˜™˜š›œ›žŸ ž¡œ™Ÿ¢˜ž£˜¤ Ÿ¤˜œ š¡¥Ÿ¦§ž¡¨ ¦˜¤˜ œœ˜œ§™œŸ©™ §°œ˜™ž˜Ÿ—¤° §ª§¡¡œœŸ«Ÿ±¡¡ªœ¤› œ¥˜Ÿ²Ÿ¬§ š¥Ÿ³›¡­š£›®›ŸŸ¯˜ ž¡˜¨¥¡ §  Ÿ  › ¡ œ ™ ¦§ ž ¦˜œ˜œ™Ÿ©™§œ™Ÿ¢˜ž¥¡Ÿš˜š¡œ™Ÿ³¡¢¡¡œŸ¡š¡Ÿ´§¢˜žµ §žŸ« ¥ ¶›Ÿ£›°›œ£¡¨¥¡œ®Ÿ¦¡¡žŸ¢˜š¡¥¡œ™Ÿ¡™¡¤¡ ‚nŽŽqjb`ibs œ ƒcghjbcwfjsgs ·§Ÿ¦§ž¡¨Ÿ³¡£›Ÿ¡š¡ª¡œŸ¤˜ž˜¥¡®Ÿ¸¡¤§œŸ—§ª¡œŸ¡¥ ¡¤¢›šŸ°§ª›œ™®Ÿ¹¡Ÿ˜¡°Ÿ¢˜¥˜ž³¡ºŸ¢˜ž¥˜š›š›œ™ d`ghcifjeficg wsvsiclj„`z`i ¥¡¤°§œ™Ÿª˜°˜ž›Ÿ™¡²¡Ÿ™§¢˜žœ§žœ²¡® ƒcghjbficjhygwcx

)jI

hcgwsjvc„ca… scifsgƒc b`lcdcjtsrfvgƒc ucacghje`avcx „cacg…j†`acitsa d`desgc tfefghcg cbdcacjr`ghcg vascje`alcghx bfghj`dvcw wctfgjlcdcgƒc… ]^_`abcdefgh i`jkcljm

Â-F-ÅØäç×ÝÐ0×çÒÕÝÓÐÒÓÝÏ ;×Ýã×ÐÜÕÐê×ÝÙ2ÔÐêÓéäÔ×à×Ý Ü×Ü×ÖÐâ2âäéÓÔÐÒÓçÖÕÐÕ× GÓÝÙÓÝÞÐÑÞäÝÞèÐ0×Ö×ÔÙ×ÐØÓÏ çäÜ×àÐçÓÖÕÙ×ÔÐÙÕÞ×Ðæäé×Ý é×Ù×ÝèÐÜÓÝÞ×ÝÐÞ×ã×Ýã× ÒÓÝ;×æ×ÙÐGäÔ×àÐGÓÝÙÓÝÞ ã×ÝÞÐÔ×Ò×àÐÜ×ÝÐç×ÝÙ×ÕèÐ×Ï ÑÞäÝÞèÐ0×Ö×ÔÙ×ÐØÓé×Ù×Ýå ÝÕÙ×ÐæÓÔÝ×Ò×ÐéÓÝÞÖ×âÐØäç×Ý ØÕ×â×Ðç×ÝÞÖ×èÐâÓÒÕÒâÕÝ 0×çÒÕÝÓЋäéÖÕ1éÕÐÕÙäÐÒÓÏ ÖÓéäÔ×à×ÝÐã×ÝÞÐæÓÔÜÓÖ×Ù×Ý ÝÞ×ÖäÐÙ×ÖÐâÓÔÝ×àÐÒÓÏ ÜÓÝÞ×ÝÐçÓ;äÒé×àÐÕÝçÙ×é×çÕ Ýã×ÝÞÖ×ÐÜÕÔÕÝã×Ð×Ö×ÝÐÒÓÝÏ âÓÝÙÕÝÞÐÝÓÞ×Ô×èÐÙÓÔÒ×çäÖ á×â×ÕÐâ2çÕçÕÐGäÔ×àÐÜÕÐÖ×Ï ÖÓÜÕ×Ò×ÝÐÒ×ÝÙ×ÝÐÔÓçÕÜÓÝ ÔÕÓÔÝã×ÐçÓæ×Þ×ÕÐ×æÜÕÐÝÓÞ×Ô×å /ÓÞ××ÙÕèÐæ×Ö×éÐÙÓÝ×Ôå 5ÕÙÓÒäÕÐÜÕÐÔä×ÝÞÐÖÓÔÏ ]^_`abcdefghji`jkcljm

4 XZ XkZI!JK))jŒ"


6 5 6 4 56789

0123 313

D3EF3E/?27/?2G8/?=12G/H3F82I/5=EJ2K3/D8I2

L!MN-!"-O'P%$#!'Q-!$R&N'STN#'#U#'ST)#V'W'X#V-!

YZ[Z\]^_`\Za^\Zbc_^dc\_c\e^_fgZh^_`aibcZ^`\Zj^kZhi\^ZbZ[^lfkZ c\ct^of[cbc^j`\ui]Z^v`[Zli^l`xZ€ ZlZ\^b`jZlc\^_Z]ibt^zZhi\^[Z[ie kZlZ\^l`vZuZ\wZ^_ZhyZ^jZkZ\wZ mc\n`\e^oafpc\bc^qhZ\rce^shc\Zt^dfgZh^c\c^hc[Z\]^bZZk^_`ajZc\^uc hZkZ\^c\c^ZuZ[Zh^b`faZ\]^v`a`j€ vf[cbc^j`j`\xZaZlZ\^kixih^faZ\] k`a[ilZ^uZ\^hZaib^ucv`a_Z\t a`jZxZ^wZ\]^j`\xiZ[^]c\xZ[^j`€ ŒƒZjc^j`\]ZkZlZ\^_ZhyZ^jZ€ u`vZ\^l`ucZjZ\\wZt^d`_`aZvZ^xZj^l`jiucZ\^dc\_c\^uck`jilZ\ viZ\t j`\Z\]cb^l`bZlckZ\^u`\]Z\^yZxZh^_`a[ijiaZ\^uZaZht q`lckZa^Šˆˆtˆˆˆ^faZ\]^uc a`lZ^i\kil^j`j_`[c^cohf\`^uZ\ kZ\wZ^ZlZ\^_Zcl€_Zcl^bZxZ^b`k`[Zh v`a_Z\^ucbc\]lcalZ\t^’ki^v`a€ shc\Z^j`j_ikihlZ\^kaZ\bv[Z\€ coZut z{|}~ze^dc\_c\^l`hc[Z\]Z\ uZ\^l`hc[Z\]Z\^l`bZuZaZ\^b`€ kZbc^b`kcZv^kZhi\\wZt^}Zji\e dc\_c\^^kcuZl^kZhi^_ZhyZ^ucZ kZ\wZZ\^wZ\]^Œj`j_iZk^lZjc l`uiZ^_f[Z^jZkZ\wZt^of[cbc _`[ij^v`\w`aZ\]^j`\gi\]lc[ hZ\wZ^b`lckZa^‡ˆtˆˆˆ^faZ\]^bZxZ k`[Zh^uc_iZk^j`\xZuc^_ikZt^dfgZh l`bi[ckZ\^i\kil^j`\x`[ZblZ\ j`\ui]Z^lfjv[fkZ\^v`\w`[i\€ l`uiZ^jZkZ\wZt^ssz…^j`\]€ wZ\]^_cbZ^j`\uZvZklZ\^kaZ\b€ jZ[Z\]^cki^_`akZ\wZ^l`vZuZ l`vZuZ\wZt^’ki^j`aivZlZ\^hZ[ uiv^fa]Z\^ki_ih^jZ\ibcZ^wZ\] l[Zcje^_f[Z^jZkZ^dc\_c\^uck`€ v[Z\kZbc^Zlc_Zk^jc\cj\wZ^uf\fat l`[iZa]Z\wZe^j`\]ZvZ^jZkZhZac wZ\]^vZ[c\]^j`\w`uchlZ\e„^lZkZ j`\uZ[Z\]c^l`xZucZ\^_aikZ[^c\ct jilZ\e^k`kZvc^lfa\`Z^jZkZ\wZ ƒf\ucbc^c\c^j`j_iZk^v`\w`€ _`[ij^xi]Z^k`a_cke^[Zvfa^j`ucZ vZjZ\\wZ^ckit [i\uivZ\^fa]Z\^ki_ih^jZ\ibcZ v`j`ac\kZhe^|Z_i^ŒŽŽˆ‡Št oZaZ^uflk`a^_`a`\gZ\Z^i\kil ‚ZxZh\wZ^v`\ih^uZaZht^ƒ`€ k`[Zh^hc[Z\]t [fvZl^jZkZ\wZ^k`a_Z[cl^uZ\^_f[Z ƒ`vf[cbcZ\^†`\rc^j`\ZyZa€ jZaZl^k`axZuc^uc^\`]`ac^zcaZc ‘cZ^_`akZ\wZ^j`\]ZvZ^[Z€ j`\Z\ZjlZ\^_f[Z^jZkZ^_iZkZ\ =>? jZkZ\wZ^kZl^ZuZe„^lZkZ^ZwZh lZ\^iZ\]^hZucZh^b`_`bZa dZj_i^c\ct^‹a]Z\^ki_ih^Z\Zl€ \]ck^b`[Z[i^]`[Zv^ttt^uZ\^j`\]ZvZ uZ[Zj^bfl`k^jZkZ^Z\Zl^cki ú=¨=@A¦BCDEF¦G@H@I1üJ1üK@Lû0ÿûMûLþN@ý1@OûJPþQ@0PRþQ@OþN L dc\_c\^l`vZuZ^bkZbci\^k`[`pcbc ‡ˆt‰ˆˆ^ofi\ubk`a[c\]^_Z]c^bcZ€ Z\Zl^uchZa]Zc^xZih^[`_ch^jZhZ[ nZxZa^jZbch^_`[ij^ji\gi[e„ b`k`[Zh^v`aZuZ\]Z\\wZ^a`uZ ý1@?0ST1üO1@§QþüU1K@BQ1üþ@OûLûMþQ@NûýPþ@JSMþ@RþLþüVþ@ý1WPüÿN1 1M vZvi\^wZ\]^j`j_`aclZ\^c\nfa€ uc^vZbZa^]`[Zvt^q`_Z_e^lf\€ _`]cki^v`akZ\wZZ\^dc\_c\^b`_Z]Zc b`hc\]]Z^faZ\]^kcuZl^ZlZ\^kZlik Xþ0þ@XûüWPM1N@Vþüÿ@ý1ýPÿþ@NPþL@þýþMþQ@þüÿÿSLþ@Yþ01üÿþü qhZ\rct u`\]Z\^v`\Zjvc[Z\\wZ^\Z\kct qkZbci\^k`[`pcbc^v`j`ac\kZh jZbc^wZ\]^_cbZ^j`\i\ki\^vf[cbc bij`\„^_`avclca^b`jZlc\^jiuZ uclikcv^vZjZ\^Z\Zl^ckit XûüVûMPüýPX@S0ÿþü@LPJPQ@RþüPO1þZ ssz…^j`[ZvfalZ\e^dc\_c\^uc_cib l`^ZaZh^v`[Zli^v`a_iZkZ\^bZucb ibcZ^fa]Z\^cki^jZlZ^liZ[ckZb\wZ ƒZjc^hZ\wZ^_cbZ^j`\]Z€ ŒlfjvZbtgfj

 !"#$%&'(!)#*'+#,#%-""&! ./01234/5267/8^o9`a/[i:6 ; < = 7 / = > 0? :/ @9 / A B C / ? ^bZwZ^k`]ZblZ\^lZ[Zi^\ZjZ^bZwZ

©ª«ª¬­ª®¯­¬°±²³´µ´¶·¸µ É·¾»È»¸´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔÕØ ¹·º»´¼½¾½¿´À·Á·º»Â´Ã½¿½Ä½¸ ucb`_ik^k`acjZ^iZ\]e^bZwZ^[ZvfalZ\^l`^of[uZt ß·Á»¹Æ´êÆÁ½´¹ÆÍ»¸Á½¸´É½Í½ ŽÆÇ»´¿·¸Á½¸È½¿´¿·¾½Éʺµ ¶·¾È»½Î´¶½ºËÆδ¶·Ë·¸Á´Ï½¸Á qZwZ^k`]ZblZ\^c\ct^^ ˽¸´¶Æ̽¿¿½Í´À½Ç½ºÆ͵ ͻ˽¹½Ë½¸´Í½º»´ß½Í½¸´Ù¸ÁÁ½µ Í»¸´Ë·´Éʾ»Î»Â´Ë½º·¸½´¿·¸Æµ º½¸´¼ÕÖشŽ˹½¸Ï½Â´Î½½¹´ÉºÊµ Í»¸Á´½Í½¸Ï½´É·¸ÁÁ·¾·¿ÐƵ Ï·Ë´·µÓÔÕ´ӷ¹Æ½´ß½Í½¸´Ù¸Áµ ô™õ™úûö™ ÷— ø™ •Ÿ ù Ÿ ¸Á½¸´ÑÒ´É·ºÎ·¸´Í½º»´¹Ê¹½¾´¸»¾½» Á½º½¸´¼ÕÖ´Í»ê½Ð½¹´´½ººÏ üýþÿ01 ɺÊÏ·Ë´·µÓÔÕ´ÖÉ´ÒÂ×´¹º»¾»Æ¸Ø ÙÇ̽º´ÙÇ»ÇØ Ùɽ¾½Á»Â´Ëʸʸ´Éº½Ë¹»Ë´É·¸Áµ ìý¸ê½º´Í½¸´Ùº»ë´ó»ÐÊÄÊ Á·¾·¿ÐƸÁ½¸´Æ½¸Á´¸·Á½º½´»¹Æ ÞϽº»·ë´ɷ¸½Î»Ì½¹´ÌÆËÆ¿ Þ½½¹´¿·¸Í½¿É»¸Á»´Ë¾»·¸µ ¿½¾½Ì´ê½Í»´É»Ì½Ë´Ï½¸Á´Î·º»¸Á Ë·¿ÆÍ»½¸´Í»Ð½Á»µÐ½Á»Ë½¸´Ë· À½Ç½ºÆÍÍ»¸´Î½½¹´¿·¸Í½¿µ ¸Ï½´Í»´ÓÕÓ´ð¾Ç½´¿·¸ÁƸÁµ ¿·¸Á˺»¹»Î»´Ì½Ð»ÎµÌ½Ð»Î½¸ ÓÊ¿»Î»´ÚÚ´¼ÕÖØ É»¸Á»´Ë¾»·¸¸Ï½´Í»É·º»Ëν´ÓÕÓ ˽ɴ½Í½¸Ï½´É·¸ÁÁ·¾·¿ÐƵ Ó·¿·¸Í½Áº»Â´´Í»Î·Ðƹ´»Ëƹ ¶·¸Í½Áº»´Ï½¸Á´Î·Í½¸Á Þ·¾½Î½´àáñâ×ã´¾½¾ÆØ ¸Á½¸´¸»¾½»´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔմηµ ¿·¸·º»¿½´ÒÜÜ´º»ÐÆ´Íʾ½ºØ´æ ¿·¸Á̽ͻº»´½È½º½´É·¸ÁƵ ìÓ·¹Æ½´É·¾½Ëν¸½´àɺÊÏ·Ëã ¸»¾½»´ÖÉ´ÒÂ×´¹º»¾»Æ¸´Î½¿É½»´ÑÒ À½Ç½ºÆÍÍ»¸´¿½Ë»¸´äåæçèé ËÆ̽¸´ÛØÑÜÜ´Ä»ÎÆͽĽ¸ »¹Æ´É½Î¹»´É·¿·¸½¸Á´¹·¸Í·ºÂ É·ºÎ·¸Ø´ð¾Ç½´¿·Ï½Ë»¸Ë½¸ νê½Ø´Þ½Ï½´êÆÁ½´¿»¸¹½´É·¸Á½µ ÚÕ¼À´Í»´Ó½¿ÉÆδÚÕ¼À´Ý½¹»µ ¹½¸Í½¹½¸Á½¸´Ëʸ¹º½Ë´É·¸Á½µ À½Ç½ºÆÍÍ»¸´ÉƸϽ´ÐÆ˹»¸Ï½Â Ƚº½¸Ï½Â´ê½¸Á½¸´Á½¿É½¸Á ¸½¸Áʺ´ÞÆ¿·Í½¸Á´ݽĽ´ß½µ ͽ½¸´·µÓÔÕ´»¹Æ´Ýƾ»Ø´Þ·Ë½¾»´¾½Á»Â ¹·º¿½ÎÆË´Ë·¹·º¾»Ð½¹½¸´Î·êÆ¿µ É·ºÈ½Ï½Ø´Õ·º¾Æ´Î½Ï½´¹·Á½Î˽¸ º½¹Â´Ö½ÐÆ´àá×â×ã´¿·¸»¾½»´¹ÆÍ»µ À½Ç½ºÆÍÍ»¸´Í»¹·¹½É˽¸´Î·µ ¾½Ì´½¸ÁÁʹ½´¼ÕִϽ¸Á´¿·¸·µ ˽¾½Æ´¸½¿½´Î½Ï½´Í»Î·Ðƹ´¹·º»µ ¸Á½¸´À½Ç½ºÆÍÍ»¸´»¹Æ´äåæçèéØ Ð½Á½»´¹·ºÎ½¸Á˽´»¹Æ´ÝƸ»Â´Í» º»¿½´½¾»º½¸´Í½¸½´Ì½Î»¾´É·¸Áµ ¿½´Æ½¸Á´νϽ´¾½Éʺ˽¸´Ë· Ù¾½Î½¸¸Ï½Â´Í½º»´½ÎÉ·Ë´Ä½Ë¹Æ ¿½¸½´¾ÊÁ»Ë½¸Ï½´Í»½´Ð»Î½´ê½Í» Á·¾·¿ÐƸÁ½¸´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔÕØ Õʾͽش޽Ͻ´¹·Á½Î˽¸´»¸»ï ν꽴¹½Ë´Î·Îƽ»´ë½Ë¹½Ø Ë·¹Æ½Âï´¹½¸Í½Î´¶·¸Í½Áº»Ø ¼½¾½¿´ÍÊËÆ¿·¸´»¹Æ´À½µ ˽¹½´Ã½¿½Ä½¸´Í·¸Á½¸´Îƽº½ ìíÊн´¹·¿½¸µ¹·¿½¸´È·ºµ Õ·¸½¸Í½¹½¸Á½¸½¸´É·¾½Ëµ ǽºÆÍÍ»¸´¿·¸Æ¸êÆË´¶·¸µ ¿·¸»¸ÁÁ»Ø ¿½¹»Â´Ë½É½¸´À½Ç½ºÆÍÍ»¸´ê½Í» ν¸½½¸´¹·¸Í·º´·µÓÔÕ´êÆÁ½ ͽÁº»´Ã½¿½Ä½¸´Å½Æǻ´޷Ëê·¸ À½Ç½ºÆÍÍ»¸´Ï½¸Á´Ë»¸»´ê½Í» ¹·ºÎ½¸Á˽´Í½¸´Í»¹½Ì½¸î´¼½¸Â Í»¾½ËÆ˽¸´Î½½¹´À½Ç½ºÆÍÍ»¸ Ó·¿·¸Í½Áº»´¼»½Ì´Ù¸ÁÁº½·¸»Â ¹·ºÉ»Í½¸½´ËʺÆÉλ´ÉºÊÏ·Ë Ë½É½¸´ÉºÊÏ·Ë´à·µÓÔÕã´»¹Æ ¿·¸Í·Ë½¿´Í»´Ð½¾»Ë´ê·ºÆê»´Ð·Î»Ø Õ·ê½Ð½¹´Õ·¿Ðƽ¹´ÓÊ¿»¹¿·¸ ó»Î¿½´Ù¹¾·¹Â´¹½Ë´Ì½¸Ï½´¿·¾·µ ͻη¹ÆêÆ»î´À½Ç½ºÆÍÍ»¸´»¹Æ ӷν¾½Ì½¸´ë½¹½¾´»¸»´Î·Ë½¾»ÁÆÎ ÞÆÁ»½º¹Ê´Í½¸´Ó·¹Æ½´Õ½¸»¹»½ ¹ÆÉ˽¸´ÍÆÁ½½¸´ËʺÆÉλ´ÉºÊµ Í»¹½Ì½¸´ÝƸ»Â´Í½¸´É·¿Ð½µ ¿·¿ÐÆ˹»Ë½¸´¹½Ë´¿½ÎÆË´½Ë½¾µ ò·¾½¸Á´¼º½ê½¹´ó»Î¸Æ´Í½¸ Ï·Ë´·µÓÔÕ´Í»´Ó·¿·¸Í½Áº»Ø ̽ν¸´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔմнºÆ ¸Ï½´¹ÆÍ»¸Á½¸´À½Ç½ºÆÍÍ»¸Ø ηêÆ¿¾½Ì´½¸ÁÁʹ½´ÓÊ¿»Î»´ÚÚ Ú½´¿·¸Á˾½»¿´êÆÁ½´¿·¸Ï·µ Ýƾ»¸Ï½Ø´ÓÊ˴лνµÐ»Î½¸Ï½´Í»½ ì޽Ͻ´»¿Ð½Æ´ßÆ´ð¾Ç½´Æ¸¹ÆË ¼ÕִηнÁ½»´É½º½É»Ì½Ë´Ï½¸Á º½Ì˽¸´Í½¹½´¹·ºË½»¹´ÍÆÁ½½¸ л¾½¸Á´»Ëƹ´¹·º¾»Ð½¹´Î·Ð½Á½» ̽¹»µÌ½¹»´¿·¿Ðƽ¹´É·º¸Ï½µ ¹·º¾»Ð½¹´ËʺÆÉÎ»Ø ËʺÆÉλ´Í½¾½¿´Û۴ɺÊÏ·Ë´Í» É·¾½Ëν¸½´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔÕ´ηµ ¹½½¸Ø´Ú¹Æ´ÎÆͽ̴¹½Ë´¿½ÎÆË Ã½¿½Ä½¸´êÆÁ½´¿·¸Ï½¹½µ Ó·¿·¸¹·º»½¸´Í½¸´ò·¿Ð½Á½ Ì»¸ÁÁ½´¹½ÌƴηÁ½¾½´Î·Îƽµ ½Ë½¾Âï´¹·Á½Î¸Ï½Ø ˽¸´Ë·Ì·º½¸½¸¸Ï½´¹·ºÌ½Í½É ¾½»¸¸Ï½´Ë·´ÓÕÓØ´ì޷з¹Æ¾¸Ï½ ¹Æ¸Ï½Âï´¹·Á½Î´Ã½¿½Ä½¸Ø À½Ç½ºÆÍÍ»¸´Ëʸʸ´¹·¾½Ì ð¾Ç½´Ï½¸Á´¿·¸Ï·Ðƹ´½¸ÁÁʹ½ ˽ÎÆθϽ´Æ¸¹ÆË´àν̽¿ã´Ã½µ ¶½¸¹½¸´ÃÆзº¸Æº´ÞÆ¿½µ ¿·¸Ï·º½Ì˽¸´ÍÊËÆ¿·¸´Ï½¸Á ¼ÕִϽ¸Á´Ë»¸»´¿·¸ê½Í»´ÃƵ ºÆͽ´¹½É»´êÆÁ½´¿·¿ÐʸÁ˽º ¹·º½´ß½º½¹´»¹Æ´¿·¸·Á½Î˽¸Â ͻ˽¾»¿´ÐÆ˹»´ÍÆÁ½½¸´É·¸Áµ зº¸Æº´Ý½Ä½´Ô·¸Á½Ì´ý¸ê½º Ûá´Ë½ÎÆδ¾½»¸Ø´Þ·Ë½º½¸Á´¿·¸µ À½Ç½ºÆÍÍ»¸´ÐÆ˽¸´É·¾½Ëν¸½ Á·¾·¿ÐƸÁ½¸´½¸ÁÁ½º½¸´É·µ Õº½¸ÊÄʴͽ¸´½¸ÁÁʹ½´¼ÕÖ Í·¹½»¾´Î½¿É½»´Í½¹½¸Ï½Âï´Ë½¹½ ½¸ÁÁ½º½¸´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔմηµ ¸Á½Í½½¸´ÉºÊÏ·Ë´·µÓÔÕ´Ë· Ùº»ë´ó»ÐÊÄʴηнÁ½»´É»Ì½Ë ð¾Ç½Ø´!"# É·º¹»´Ï½¸Á´Í»Ë½¹½Ë½¸´ð¾Ç½ ÓÕÓØ É·¸·º»¿½´É·¿Ð½Á»½¸´Æ½¸Á !$!!%&

=D¨=[= ?\[=]¦D@¨=^C@§§¨ ¨_?@?[[_ACF§¦ _ACF§¦@H@§ûYPRMþQ@XûNû0Yþ@RSÿSN@Jû0X0SýPNO1@ý1@XþJ01N XûRJPþLþü@LþQP@0PRþQþüK@?þüWS0þüRþOK@AûXSNK@]þ`þ@Iþ0þLK@[þJP@abcdceZ@§ûYPRMþQ XþJ01N@LþQP@0PRþQþü@ý1@AûXSN@Lû0XþNOþ@Jû0QûüL1@Jû0X0SýPNO1@þN1JþL@Nûüþ1Nþü@Qþ0ÿþ NûýûMþ1@1RXS0@ýþ01@Qþ0ÿþ@OûRPMþ@[XZfghhdNÿ@RûüYþý1@[XZijhhdNÿZ

'™š™•—›™(™–—)™÷ —*3 Ÿ–•—'™8™—*3”™šŸ—*™8™

+ª,-.ª³,®¯­¬°±²³µ´ÃƵ É·¾½Ëν¸½¸Ï½´ÙÀ´¹·ºÆδÙÞ зº¸Æº´Ý½Ä½´Ô·¸Á½Ì´ý¸ê½º ¹·º¿½ÎÆË´À½Ç½ºÆÍÍ»¸´êÆÁ½ Õº½¸ÊÄÊ´¿·¸Á½¸ÁÁ½É´¹»Í½Ë ¹·º¾»Ð½¹Â´Î·º¹½´ÃÙ´ͽ¸´ðÃØ ¿½ÎÆË´½Ë½¾´É·º¸Ï½¹½½¸ ջ̽˵ɻ̽˴Ͻ¸Á´¹½¿É½Ë ¿½¸¹½¸´ß·¸Í½Ì½º½´/¿Æ¿ ͽ¾½¿´ÍÊËÆ¿·¸´ð¾Ç½´Ï½»¹Æ Õ½º¹½»´¼·¿Ê˺½¹´¶Æ̽¿¿½Í ٸͻ´À½ºÊÁʸÁ´Í½¸´À½Ç½µ À½Ç½ºÆÍÍ»¸´¹·¸¹½¸Á´Ë·¹·º¾»µ ºÆÍÍ»¸´Í½¾½¿´Ëʹ½Ë´Ð·ºêÆÍƾ н¹½¸¸Ï½´Í½¾½¿´¿·¸·º»¿½ ìÕ·¾½Ëν¸½ï´Í·¸Á½¸´½¸½Ë ½¾»º½¸´Í½¸½´ËʺÆÉλ´ÉºÊÏ·Ë É½¸½Ì´Ë·´Ëʹ½Ë´Ð·ºêÆÍƾ o{}¢‘’m}^uc^d`cxc\]e^shc\Ze v`kc\]]c^oZbilZ\^o`j_`_ZbZ\ d`cxc\]^uZ\^j`\]Z\cZwZ^v`\]`€ É·¸Á½Í½½¸´Ë½º¹Æ´¹½¸Í½´É·¸µ ìßÊÎδպÊÏ·Ë´·µÓÔÕï´Ï½¸Á |Z_i^ŒŽŽˆ‡Š^j`\wcuZ\]lZ\ |ZlwZk^Œom^wZ\]^k`al`\Z[^b`ac\] jiuc\wZ^b`akZ^j`\]Z\gZj^vZaZ ÍÆÍÆË´·¾·Ë¹ºÊ¸»Ë´½¹½Æ´·µÓÔÕ Ð·º»Î»´¸½¿½´ÀÊ<½¸¹Ê´Í½¸ b`faZ\]^a`jZxZ^ZkZb^lZbib^v`alf€ _`a\wZ\wc^[Z]i€[Z]i^vZkacfkcl^uc bZlbc^jZkZ^wZ\]^c\]c\^j`[ZvfalZ\ ηзνº´/Þ¼´ÒÜÜ´º»ÐÆØ Ù¸½Î´/ºÐ½¸»¸ÁºÆ¿Ø bZZ\t^z`auZlyZ^ucl`\Z[^b`_Z]Zc bcZaZ\^k`[`pcbc^jZivi\^ZgZaZ^a`bjct l`xZucZ\^cki^l`^vf[cbct ì 0½ ¸ Á ´ ¿· ¸ ½ º » Ë ´ Í ½ º » ´ » ¸ ë Ê º µ Óʹ½Ë´Ð½Á½¸´ìßÊÎδպÊÏ·Ë b`faZ\]^Z\Zl^x`\u`aZ[^b`hc\]]Z mc^uckiuih^b`_Z]Zc^bZ[Zh^bZki kZb^c\bcu`\^[Z[i^[c\kZb^ckie^mc ¿½Î»´Ï½¸Á´Î½Ï½´Ð½È½´Í»´Ëʺ½¸Â · µ ÓÔ Õï´»¹Æ´Ð·º¹½¸Í½´É½¸½Ì´Ë· lZbib^c\c^j`\uZvZk^v`ahZkcZ\ v`j`alfbZ^ZkZb^b`faZ\]^v`a`j€ uchilij^uc^[`j_Z]Z^v`jZbwZaZ€ ½Í½´¹»Á½´Êº½¸Á´Ï½¸Á´Í»Î·Ðƹ ¹ » Á ½ ´ Ë Ê¹½Ë´Ð½Á½¸Ø´Óʹ½Ë´É·ºµ vi_[cl^uc^shc\Ze^b`_`aZvZ^b`acib viZ\^uc^biZki^hfk`[^uc^d`cxc\] lZkZ\^lhibib^Z\Zl€Z\Zl^b`[ZjZ ¸½¿½¸Ï½Ø´Þ½¹Æ´É»¿É»¸½¸ ¹½¿½´Ð·ºêÆÍƾ´ìÓ·¹Æ½âó½Ë»¾ ZvZaZk^hilij^j`\]Zuc[c^Z\Zl †`_aiZac^[Z[it^q`[Zc\^ucZe^`jvZk^fa€ bZki^kZhi\^uZ\^ZwZh\wZ^k`avZlbZ ËÊ¿»Î»¸Ï½Â´Í½¸´Íƽ´¾½Á»´Í½º» ô™÷ ™—9™÷œöœ ß½ ¸ÁÁ½º´Ï½¸Á´Ô·º¾»Ð½¹´¶·µ v`kc\]]c^jc[ck`a^ZkZb^l`xZhZkZ\ Z\]^[Zc\^j`\`acjZ^kiuihZ\^wZ\] jc\kZ^jZZn^b`gZaZ^k`a_ilZt^oi_[cl ¸ · º »¿½´¼½¸½ï´Ð·º»Î»´¸½¿½´ÛØ wZ\]^uckiuihlZ\^l`vZuZ^ucZt bZjZt b`[ZjZ^c\c^l`bZ[^u`\]Z\^i[Zh^Z\Zl€ Õ¼Ú´Õ·ºêƽ¸Á½¸Ø´Ú¸»´Ë̽¸´¹»Í½Ë =¦§ ¶½¹ Y`\iaik^lZ\kfa^_`ackZ^|`ik`abe ’\c^_ilZ\^lZ[c^v`akZjZ^mc Z\Zl^jZivi\^l`aZ_Zk^v`xZ_Zk^wZ\] ¿½ÎÆË´½Ë½¾Â´¿½Î½Ë´É»¿É»¸½¸ Ì»½Î´¶·Ë·¸Á´/Þ¼´ÒÜÜ k`auZlyZ^_`a\ZjZ^mc^zcZ\wct^|`€ _`ajZbZ[Zh^u`\]Z\^hilijt^oZuZ b`j`\Z€j`\Z^uc^k`jvZk^ijij^uZ\ ËÊ¿»Î»´½Í½´Íƽ´Í½º»´Î½¹Æ ÐÊÄÊ´/Þ¼´ÒÜÜ´º»ÐÆØ Þ ½ Ï ½ ´ ¹ ½ Ë ´ Ë · ê ½ º ´ Í ½ ¸ ´ » Ë Æ ¹ ´ ¿· ¿µ º » Ð Æ ´áØ´;¾¾Ï´¼Ê¸ÍÊ´Ó½¿Ð· jZxZ^‡6^kZhi\^c\c^j`aivZlZ\^Z\Zl ˆ‡‡e^ucZ^b`\]ZxZ^kZ_aZl^b`uZ\ b``\Zl\wZ^j`[Z\]]Za^hilijt ɽº¹½»Âï´ê·¾½Î´Ã½¸ê½º´Æν» Ú½´¿·¸Á½¹½Ë½¸´Î»½É´Ð·ºÍ»º» ÐʸÁ˽ºØ´2æ3ä434ä5è36è75 /Þ¼´ Û´êƹ½Â´Í½¸´1Ø´¶»ºÄ½¸ £`\u`aZ[^mc^qhiZ\]xcZ\]e^bZ[Zh^bZki j`yZh\wZe^dY‚e^l`^jf_c[^[Zc\^uc ŒlfjvZbtgfjp\gaka ¿·¸Á»Ëƹ»´É·¸Ï·º½Ì½¸´Î·º¹»ë»µ ɽ¾»¸Á´Í·É½¸´Æ¸¹ÆË´¿·¿µ 849ä38èå73:æäå453æè37 Ù¿»º´/Þ¼´ÒÜÜ´º»ÐÆØ Ë½¹´¹½¸½Ì´¹½ÌƸ´áÜÛ1´ͻ´Ô½µ н¸¹Æ´ÓÊ¿»Î»´Õ·¿·Ð·º½¸µ àÓ½¾½Æ´Í½É½¹´Æ½¸Á´Î·Á»¹Æ´Ë½Ï½ Óʹ½Ë´Ë·Íƽ´Ð·ºêÆÍƾ´ìÓ·µ ¿½¸´òƿл¸»Â´Ëʿɾ·ËÎ´í½¸µ ¹½Î½¸´ÓʺÆÉλ´àÓÕÓã´Í½¾½¿ η˽¾»´Î½Ï½ãÂï´Ë½¹½¸Ï½´Î½¿Ð»¾ ¹Æ½âó½Ë»¾´Ó·¹Æ½´ÓÊ¿»Î»´ÚÚ ´ßʺÊÐÆÍƺ´ӽÐÆɽ¹·¸ ¿·¿ÐʸÁ˽º´Ë½ÎÆδÍÆÁ½½¸ ¹·º¹½Ä½Ø ¼ÕÖ´ÖڴϽ¸Á´Ô·º¾»Ð½¹´¶·¸·µ ƒ{o‹m’q’}}^qac^mZ\lZ^Zlhca\wZ l`vZ[Ze^uZ\^lZib^lZlc^_`a[Z\]bc\] v`[ZgZl^c\c^biuZh^_`a[`_chZ\t Í» ËʺÆÉλ´ÉºÊÏ·Ë´É·¸Á½Í½½¸´·µ ¼»Ð·º»¹½Ë½¸´Î·Ð·¾Æ¿¸Ï½Â º»¿½´¼½¸½ï´Ð·º»Î»´¸½¿½´ÛØ j`jc\kZ^jZZn^b`k`[Zh^j`a`lZ uc^vZ\]]i\]^wZ\]^uchcZb^b`_Z€ vZ[Z]ce^b`j_c[Z\^vZbZ\]^Z\xc\] ¶½Á·¾½¸Á´ֽÐÆ´àá×â×ãØ j`[ZlilZ\^b`a`jf\c^ZkZb^v`alZ€ ]ZcjZ\Z^vZuZ^v`alZyc\Z\^kaZuc€ v`[ZgZl^vf[cbc^c\c^l`jiucZ\^uc]cac\] Õ·º¸Ï½¹½½¸´Ã½¸ê½º´»¸» ÓÔÕ´¹·ºÎ·ÐƹشìÔ·¸¹Æ´Î½Ï½ ÃÆзº¸Æº´Ý½Ä½´Ô·¸Á½Ì´Ã½¸µ ½·ºÆ¿½¸´½º½Ì½É´/Þ¼´ÒÜÜ yc\Z\^Z\xc\]^v`[ZgZl^vf[cbct^q`a`€ bcf\Z[^yZa]Z^qac^mZ\lZt^¡vZgZaZ^c\c u`\]Z\^b`_iZh^jf_c[^xcv^vf[cbc^wZ\] Ƹ¹ÆË´¿·¸½¸ÁÁ½É»´É·¸Ï·µ ½Ë½¸´ÐʸÁ˽º´Ë½¾½Æ´ÓÕÓ´ÆÎƹ 꽺´Õº½¸ÊÄʴͻηÐƹ´¿·¸·µ º»ÐÆ´áشý¸ê½º´Õº½¸ÊÄÊ´/Þ¼ jf\c^v`alZyc\Z\^Z\xc\]^vf[cbc^wZ\] _`a[Z\]bi\]^hZac^q`\c\t uchcZbce^b`_Z]Zc^ZyZ[^uZac^v`axZ[Z€ Ðƹ½¸´¸½¿½¸Ï½´Ï½¸Á´Ð·º½Í½ ͽ¸´´Î½Ï½´Î»½É´Ð·º½Í½´É½¾»¸Á º»¿½´½¾»º½¸´Í½¸½´ËʺÆÉλ ÒÜÜ´º»ÐÆ´ͽ¸´1شٺ»·ë´ó»ÐÊÄÊ kZl^i_Zh\wZ^v`bkZ^v`alZyc\Z\ o`alZyc\Z\^cki^_Z]cZ\^uZac^vaf€ \Z\^_i[Z\^jZui„t »´Ëʹ½Ë´Ð½Á½¸´ìßÊÎδպÊÏ·Ë Í·É½¸Âï´¹·Á½Î´Éʾ»¹»Î»´Õ¼Ú ɺÊÏ·Ë´É·¸Á½Í½½¸´Ë½º¹Æ´¹½¸µ /Þ¼´ÒÜÜ´º»ÐÆØ yZa]Z^qac^mZ\lZ^c\c^j`\]i\uZ\] ]aZj^vf[cbc^i\kil^j`\gZac^Z\Zl^Z\xc\] of[cbc^vZuZ^hZac^q`[ZbZ^j`jc\€ Í · µ ÓÔÕï´Ë·Íƽ´Ð·ºêÆÍƾ´ìÓ·µ Õ·ºêƽ¸Á½¸´»¸»Ø ͽ´É·¸ÍÆÍÆË´·¾·Ë¹ºÊ¸»Ë´½¹½Æ Þ·¿·¸¹½º½´»¹Æ´Ëʹ½Ë´Ë·¹»Á½ l`gZjZ\^uZac^j`\k`ac^l`_iuZwZZ\ v`[ZgZl^wZ\]^_Zai^_Z]c^l`vf[cbcZ\t kZ^jZZn^ZkZb^kc\uZlZ\^j`a`lZ^wZ\] ¹Æ½ âó½ Ë » ¾ ´ Ó· ¹ ƽ ´ ÓÊ ¿» Î » ´ Ú Ú Ã½ ¸ ê ½ º ´ ê Æ Á ½ ´ ¿· ¿» ¸ ¹ ½ ´ À½ µ ·µÓÔմηзνº´/Þ¼´ÒÜÜ´º»ÐÆØ Ï½¸Á´¹»Í½Ë´Ð·ºêÆÍƾ´Ð·º»Î» qac^mZ\lZ^wZ\]^j`\i\kik^uc[ZlilZ\ }Zji\e^ZgZaZ^v`alZyc\Z\^wZ\]^jcacv biuZh^j`aibZl^yZacbZ\^l`_iuZ€ ¼ÕÖ´ÖڴϽ¸Á´¹·º¾»Ð½¹´¿·¸·µ ǽºÆÍÍ»¸´Ï½¸Á´¿·¸ê½Í»´¹·ºÉ»µ Õ· ¸Á½È½º½´À½Ç½ºÆÍ»¸Â´ð¾Ç½ ¸½¿½´ÛØ´¶·¸Í½Áº»´àý¿½µ u`\]Z\^ivZgZaZ^v`alZyc\Z\^kaZucbcf€ wZZ\^\`]`ac^k`ab`_ikt^of[cbc^j`\]Z€ »¿½´Í½¸½ï´Ð·º»Î»´¸½¿½´àÛã ͽ¸½´Ë½ÎÆδÎƽɴó»Î¿½´Ù¹¾·¹ ÞϽ v`\wcuclZ\^ZkZb^l`xZucZ\^c\ct º»·ë´¿·¸Áƹ»É´Ë¾»·¸¸Ï½Â Ľ¸âÙ¸½Îã´´áØ´Þ·Ëê·¸´à¼»½¸ ƒZ\kfa^_`ackZ^oe^q`[ZbZ^Œ6 \Z[^yZa]Z^qac^mZ\lZ^c\c^j`j_iZk kZlZ\^_ZhyZ^vaf]aZj^v`alZyc\Z\ º ·ºÆ¿½¸´½º½Ì½É´/Þ¼´ÒÜÜ Þðٵý¿·Î´»¹Æ´Ƹ¹ÆË´¿·¿µ ¿·¸Ï·Ðƹ´Î·¿Ð»¾½¸´É·¾½ËÆ Ù¸ÁÁº½·¸»ã´1Ø´ÕÕÓ´àÞÆÁ»½º¹Ê㠎ˆ‡Š^j`[ZvfalZ\e^b`j_c[Z\ Y`\k`ac^ƒ`_iuZwZZ\^qac^mZ\lZ^zd Z\xc\]^v`[ZgZl^c\c^b`jZkZ^i\kil ½ vZbZ\]^Z\xc\]^v`[ZgZl^vf[cbc^c\c {lZ\Z\ZwZl`^j`\]`gZj^vf[cbct j`\gZac^vZbflZ\^Z\xc\]^v`[ZgZl º»ÐÆ´àáã´Ã½¸ê½º´Õº½¸ÊÄÊ´/Þ¼ ÐÆ˹»Ë½¸´¹ÆÍ»¸Á½¸¸Ï½Ø´ìÞ»½µ Ͻ¸Á´Ð·º»¸»Î»½¾´ÞÀ´Ù/¶¶Â ͽ¸´ÑØ´Ó·¹Æ½´Õ½¸»¹»½´ò·¾½¸Á ÒÜÜ´º»ÐÆ´ͽ¸´à1ã´Ùº»·ë´ó»µ ɽ´Ï½¸Á´¿·¿Ð·º»´»¸ëʺ¿½Î»Ø ;¾¾Ï´¼Ó´¶ÙØ´Þ·¿·¸¹½º½´Í½º» ༺½ê½¹´ó»Î¸Æ´ÞãØ´!& j`\]`\ZlZ\^b`[`\uZ\]e^kikiv q`a`jf\c^v`alZyc\Z\^Z\xc\] _Zait^ŒlfjvZbtgfj

2÷™”—˜3÷ 3™š— Ÿ—45Ÿ÷™—›Ÿ™ ŸšŸ

7™8™”™÷—93”™öŸ÷™÷—2÷ Ÿ÷ —9œšŸ Ÿ—Ÿ÷–™—™™

“”•–—˜•™š—›œš™ ˜œ”œ—žŸ œ œ

¦§¨

o{}¡|¡}}}^hZa]Z^bZhZj^uZ\ v`[`jZhZ\^\c[Zc^kilZa^aivcZh uZ[Zj^_`_`aZvZ^hZac^k`aZlhca j`\xZuc^bfafkZ\^_Z\wZl^vchZlt lc_Zk\wZ^_Z\wZl^vZaZ^v`xZ_Zk wZ\]^aZjZc€aZjZc^j`\xiZ[^uf[Za bcjvZ\Z\\wZt ¢i_`a\ia^‘ƒ’^£ZlZakZ^£flf ‚cufuf^j`\w`_iklZ\e^yZ[Zi^vi\ ucac\wZ^ZuZ[Zh^v`xZ_Zk^vi_[cl^kZvc ZlZ\^clik€clikZ\^j`\xiZ[^uf[Za\wZt ƒZkZ^ucZe^lZ[Zi^vi\^ucac\wZ^j`\xiZ[ iZ\]^uf[Za\wZ^lZa`\Z^b`[Zc\^xZuc ¢i_`a\ia^ucac\wZ^ZuZ[Zh^b`faZ\] `lbvfakcat qZwZ^lZ\^`lbvfakcat^ƒZ[Zi `lbvfakca^lZ\^cki^wZ\]^ucxZuclZ\ aivcZh^i\kil^_`[c^[Z]ct^¡\kil ZvZ^lckZ^bcjvZ\t^ƒckZ^lZ\ vafuilbct^~Z^lZ[Zi^uZvZk uf[Za^uckilZa^wZ^i\kil vafuilbc^[Z]ct^ƒckZ^lZ\ _ilZ\^v`\wcjvZ\t^£Zuc

lZ[Zi^ZuZ^iZ\]^uf[Za^uc^a`l`\c\]^vZbkc _`[ij^uckilZa^bZxZe„^lZkZ^£flfyc^uc dZ[Zc^ƒfkZe^£ZlZakZ^oibZke^|Z_i^Œ¤ Žˆ‡Št ƒ`kclZ^ uckZ\wZ^ jZbZ[Zh l`i\ki\]Z\^j`\wcjvZ\^uf[Zae^£flfyc j`\]Zli^ucac\wZ^kcuZl^kZhi^ZvZ^cki i\ki\]\wZt^‘cZ^j`\]Zlie^ZvZ_c[Z^ZuZ iZ\]^uf[Za^ucac\wZ^[Z\]i\]^j`\ilZa l`^aivcZht^ƒZa`\Z^ZlZ\^ucxZuclZ\^_cZwZ vafuilbct^qZwZ^bZxZ^\wcjv`\^iZ\] kcuZl^v`a\Zht^qZwZ^b`[Z[i^j`jikZa iZ\]^i\kil^hZ[^vafuilbce^b`v`akc^_`[c j`bc\t^qZwZ^cki^b`\Z\]^i\kil c\p`bkZbce„^igZv\wZt^’Z^j`\]Zli^kcuZl j`jc[clc^c\p`bkZbc^uZ[Zj^_`\kil `jZb^_ZkZ\]Z\^b`v`akc^l`_Z\wZlZ\ v`xZ_Zk^ZkZi^v`\]ibZhZt^uZ\wZ YZb^£flfyc^uZ\^YZb^¢c_aZ\^Z\Zl bZwZt^¥`tth`tth`t^YZb^hZ\wZ^vi\wZ gc\gc\^lZyc\^bZwZe„^l`[ZlZa\wZ^bZj_c[ j`\i\xillZ\^gc\gc\^\clZh\wZt^Œp\g ukg


0123

!"#$%& 361 37

86 9 56761689

';<=;>? ()@*ABC+,DEF@-(G.HIJKH/0( 1 2 3 * + 4 5 6 7 ( ) 2 + 4 ( 8 6 9 4 ( : 2 5 6 7 4 ¥¦§¨¤¦©¤ª«¬­®¯¯ª°®±¬²³ª´µ³²¥ª¶®·ª¸²¤¥³· LMMN QRVRWMOHYRWS^H^R^MLSQOH^SG ^RPSPUUSH_ML\QMPHQRVRWMO £¤

OPOHQRQSTMPUMPHQRVRWMOXHYMZG LO^H_MPRP`H‚R^RPNMTMH_T\VSQG VMTOHYRYRTM_MHbOWMaMZHƒMbM ;<=;>?@ABCDEF@GHqONLSYOLZO QMPHVOHLRWSTSZHURTMOHTRL^O QMPH[SW\UHIO]TRHIJKHNMQH^R^OG LOHNR^_RHVMPHNMZSHNRTSLHYRTeMG ‡RPUMZXHLR_RTNOHkSTb\VMVOX ^RPUS^S^QMPH_RPMTOQMPHSPG qONLSYOLZO` WOQOHLN\QHQRVRWMOHSPNSQHVOLS_WMO WMP`H€gQOYMNPaMXHZMTUMHeSMWHQRG ‘T\Y\UMPXHkMNOXHVMPHkR^MWMPU` NSQH_RTYMOQMPHi—z˜}vvlHQRPVMTMMP ƒOQMHVONR^SQMPH^MLMWMZX QRH_MLMT`HIMNMPUPaMH^SLO^ VRWMOHVOH_MLMTMPHPMOQ`H‚N\QHQRG fR_MWMH[SW\UHƒMbMH‡RPUMZX QMYOPHUMPVMH‚NTMVMH‡TON\PHVMP ^MQMH_MTMHNRQPOLOHYSNSZHbMQNS LRQONMTH„HeM^HSPNSQH^RPUUMPNO _MPRPHVMWM^HbMQNSHVRQMN VRWMOHVOH[SW\UHIJKHZOPUUMHQOPO ’ON\P\XH^RPUSPUQM_QMPXHVMG ‚™šHkMeRT\H‚_\TN`HkRPMTOQMP rT\PNHW\bRTHMT^`HkR^RTOQLMMP VONM^YMZHO^_\THQRVRWMOHVMTO eSUMH^MLOZHQ\L\PUXHSeMTPaM` WM^HbMQNSHVRQMNHLRPNTMH_RPUG V_SOWMTPQMSMQPMHP_HRQPMUTRRWPMLMMHQPRH_NOMVVMMQHQL\R^G ^G VMPH_RPUUMPNOMPHQ\^_\PRP [TMcOWHVOZMTM_QMPHYOLMH^RPdSG ƒS^WMZH_RTMeOPHNR^_RHVO ZMLOWHQRVRWMOHLRURTMH^R^MLSQO _\PRPH›—œ~xvœžz—x}—|xaMPUH^R NRTLRYSNHUTMNOL` QS_OHQRYSNSZMPHQRVRWMOHaMPU bOWMaMZHIJKHNRTdMNMNHLRYMPaMQ ^SLO^H_MPRP`HJMH^R^MLNOQMP PUMPUUSHLNMYOWONMLHQRPVMTMMP`G ‚MWRLHqMPMURTHk‡H[\T\YSG YMPaMQHVOLRTM_H_RTMeOPHNR^_R „`…ooH_RTMeOPHVRPUMPHQRYSNSG eOQMH^MLMH_MPRPHNOYMXHLN\QHQRG €fM^OHVO^OPNMH_TOPLO_MWHSPG VSTHºN\Hq\YOWHi[ºqlHK\UaMG VMPHNMZS` ZMPHQRVRWMOH_RTHYSWMPH^RPdMG VRWMOHYOLMH^RPUMWOTHVMPH^RPG NSQH^RWMQSQMPH_R^RTOQLMMP QMTNMXHmM^N\XH^RPM^YMZQMP fR_MWMH[SW\UHIO]TRHIJKX _MOH„`†ooHN\P`H‡RTQMONHQ\PVOLO dSQS_OHQRYSNSZMPHQRVRWMOHVO NRTZMVM_HQ\^_\PRPH›—œ~xvœžz— VOWRTHTRL^OHqONLSYOLZOHVOHbOWMaMZ gbMWSVOPHJhYMWXH^RPUMNMQMPX LN\QHQRVRWMOHVOHIJKXH[SW\UHNRWMZ IJK`H€fMWMSHVMRTMZHONSHLSVMZ }—|xqONLSYOLZOH‚NTMVMH‡TON\PHVMP IJKHVMPHLRQONMTPaMXHLOM_H^RG _OZMQPaMHQRLSWONMPH^RPaRTM_ ^RPaM^_MOQMPHQRH_SLMN` _MPRPXHYOLMHVOMWOTQMPHQRHIJKX kMeRT\H‚_\TNXHQMNMHIOTRQNST WMQLMPMQMPH_T\UTM^H»~suz˜»œ~ QRVRWMOHVOHNOPUQMNH_RNMPOHLRYMY €ISMHZMTOHWMWSHOcOPHO^_\T QMNMH’ON\P\` ^MLMTMPHk‡HfTM^MHKSVZM ˜}|u}»¼~xVMPH^R^YMPNSHLRNOM_ ZMTUMH_\Q\QH_RPeSMWMPHijkkl QRVRWMOHO^_\THVOH_SLMNHLSVMZ ‚RYRWS^PaMHVOYRTONMQMPX kR ‡O U M H [R T W O M PH q\ N \ T L H i f‡[l X MPHQ\PLS^RP` ùúûü ý þ ÿ0 123ý 4 ú54 6 7 8 0 9 ZMPaMHm_n`oooXHLRVMPUQMP NSTSP`HfRVRWMOHO^_\THLRURTM _RTMeOPHNR^_RHVOHbOWMaMZHK\UG mOcbMPHgWM^LeMZXH‚RWMLMHi„nŸpl` 28ý úÿþý ý ýý ý ýùý QRWS€Z[R PUQRWHTRL^OHbOWMaMZ ZMTUMHVOHNOPUQMNH_RNMPOHLSVMZ NSTSPH^MQLO^MWHVMWM^HbMQNS aMQMTNMH^RPURWSZQMPHNOPUUOG f‡[HLRYMUMOHMURPH_R^RG ýýýü K\ U a M Q M TNMHMVMHk‡H[ºqXHSPNSQ VOHMNMLHm_p`ooo` LMNSHYSWMPXHSeMTHJhYMW` PaMHZMTUMHYRWOHQRVRWMOHVOH_MLMG UMPUH^RTRQHigkqlHqONLSYOLZO bO W M a M Z H ‚ N\TX qRPSTSNPaMXHNOPUUOPaM qRLQOHLMMNHOPOHLN\QHQRVRWMO TMP`H[MZQMPHZOPUUMHQR^MTOP MQMPH^RWMQSQMPHQM^_MPaR ƒS^WMZH‚NTMVMH‡TON\PHaMPU kR^RTOQLMMPHMQMPHVOWMQSQMP VMPHbOWMa\MWZ\HqHMVMMUHkRW‡MHP‚USHPkH‡qH[\mg` ZMTUMHQRVRWMOHVOH_MLMTMPHVO_RG ^OPO^XHJhYMWHYRTZMTM_H_RTMeOP _RTMeOPHZMTSLH^R^YRWOHQRVRWMO _R^RTOQLMMPHSPNSQH‚NTMVMH‡TOG MQMPHVO_RTOQLMHLRYMPaMQH ¹`…†o ^SWMOH HºQN\YRTH„o ¹XHLM^_MO kTOPLO_PaMHQM^OHLOM_H^RWMaMPO PUMTSZOHYRYRTM_MHrMQN\TXHNMQ NR^_RHNMQH_RTWSHQZMbMNOT` VOHZMTUMHm_“`„ooH_RTHQOW\UTM^` N\PHVMPHkMeRT\H‚_\TNHaMPU SPONHVMPHkMeRT\H‚_\TNH“`o¡ HSPON` YMNMLHbMQNSHaMPUHNOVMQHVONRPNSG Q\PLS^RPXHNSQMLPaM`H”•‹Œ– ZMPaMHQRPMOQMPHQSTLHV\WMT ‚RYMYXHQRVRWMOHVOH_MLMTMP €kRTMeOPH^RPeRTON`H‚RWMOP VO_T\VSQLOH_MVMH„ Hg_TOWH„o   NRTZMVM_HTS_OMZXHNM_OHeSUM ^MLOZHNRTLRVOM`H€‚R^\UMHO^G ^MZMWXHQRVRWMOHeSUMHLSLMZ ZOPUUMH nHg_TOWH„o „` VO_RPUMTSZOHstuuvwxVMPHyz{ _\THeSUMHLRURTMH^MLSQHSPNSQ VOVM_MN`HfM^OHYRTZMTM_H_OZMQ €kTOPLO_MWHQM^OH^R^_RTQOG |}~yx€fMWMSH_RT^OPNMMP ^RPdSQS_OHQRYSNSZMPH_RTMeOP NRTQMONHLRURTMHNSTSPHNMPUMP TMQMPH_MVMH^\YOWHaMPUHVO_T\G LOH_MVMH_RTO\VRHNRTLRYSN NOPUUOHLR^RPNMTMHLN\QH^OPO^X NR^_RXHSeMTPaM` ^RPLNMYOWQMPHZMTUMXHQMNM VSQ MPUH^R^RTWSQMPH_R^RTOQLMMP OPOHeSUMH^RPUMQOYMNQMPHZMTUM ˆ‰Š‹Œ@Ž fRNSMHkTO^RTHf\_RTMLOH‡MZS a_M H›—œ~xvœžz—x}—|XHQMNM QRVRWMOHPMOQXHQMNMPaM` ‚RWMOPHYRTZMTM_H_MVMH_ML\G ‡R^_RHK\UaMQMTNMXHqSTaMPN\` mOcVM bMP` qRPSTSNHVOMHLMMNHOPOH_RNMPO QMPHQRVRWMOHO^_\TXH[SW\UHeSUM ”•– JMH^RPUMNMQMPXHLRWMOPHJPV\G

°®¨²¤½®·ª´¤®µª¾®¤½½®·ª¿®²À®

PRLOMXHqONLSYOLZOHeSUMH^RWMQSG QMPHQM^_MPaRH_R^RTOQLMMP ‚NTMVMH‡TON\PHVMPHkMeRT\H‚_\TN ÁÂÃÁÄÅÆÇÈÉÊËÌÆÍÆÇÎÏÐÑÆÒÎÓÎÒÔÕÖ×ÔÆÖØÓÔØÆÙÐÚÔÏÆÏÐÛØÔÕ ÒÎÒÔÖÙÔÐÆÛÔÑÔÏÅÆÜÔÖÆÞÔÏÐÆÔÚÔÖÆÒÎÒÐÙÐÑÚÔÖÆÚÎÖÔØÚÔÖ VOHYRYRTM_MHPRUMTMXHLR_RTNOH‡ZMOG ÙÎÏÕÔÜÔÛÆÜÝÓÔÏÆÒÎÒÞÐÔÙÆÞÎÞÎÏÔÛÔÆÛÔÞÏØÚÔÖÆÒÝÞØÓ ÕÔÏßÔÆàÐÔÓÖ×ÔÆÑÎÚØÙÔÏÆÜÐÔÆÑÔÒÛÔØÆÙØßÔÆÞÐÓÔÖÆÚÎÆÜÎÛÔÖá WMPVXHqMWMaLOMXHkZOWO_OPMXHVMP ÒÎÖßÔÒÞØÓÆÛÎÏÙØÒÞÔÖßÔÖÆÐÖÙÐÚÆÒÎÖÔØÚÚÔÖÆÕÔÏßÔÆàÐÔÓá ÊÏÔÖâÕÆãÔÖÔßÎÏÆÌÔÑÒÝâÝÆÊÔÖÙÐÓÅÆåàÎÖÜÏÝÆãÔÏàØÝÖÝÅ šORNPM^`H€™PNSQHbOWMaMZHJPG ÊÏÔÖâÕÆãÔÖÔßÎÏÆÌÔÑÒÝâÝÆäÔÖÙØÅÆåàÝÚÝÆæÏÔÑÝÖßÚÝÅÆÒÎÍ ÒÎÖÔÒÞÔÕÚÔÖÅÆÛÎÖßÎÖÔÔÖÆÞÎÔÆÒÔÑÐÚÆØÒÛÝÏÆÒÝÞØÓ V\PRLOMHMVMH„„`¡  HSPONHQRPVG ÖßÔÙÔÚÔÖÅÆçÎÖÝÒÎÖÔÆÛÎÓÎÒÔÕÔÖÆÏÐÛØÔÕÆÞÔÏÐÆÑÔàÔÆÙÎÏàÔÜØ óÝÒÛÓÎÙÎÓ×ÆÊÐØÓÜÆËÛÆìóÊËñÆ×ÔÖßÆÖÔÖÙØÖ×ÔÆÜØÛÏÎÑØÚÑØ MTMMPHqONLSYOLZOH‚NTMVMH‡TON\P ÑÎÕØÖßßÔÆÒÔÑØÕÆÕÔÏÐÑÆÜØÓØÕÔÙÆÛÎÏÚÎÒÞÔÖßÔÖÆÛÔÑÔÏá ôíõÍôõöÆÛÎÏÑÎÖÅÆÙÎÖÙÐÆÑÔàÔÆÔÚÔÖÆÒÎÒÞÐÔÙÆÕÔÏßÔÆÒÝÞØÓ VMPHkMeRT\H‚_\TNHaMPUHMQMP èéÔÒÛÔØÆÑÎÚÔÏÔÖßÆÞÎÓÐÒÆÔÜÔÆÚÎÖÔØÚÔÖáÆÌÔÒÐÖ óÊËÆÒÎÓÔÒÞÐÖßá H_RTOQLMXHSeMTHmOcbMP` ÚÔÓÔÐÆÚÝÖÜØÑØÆÞÎßØÖØÆÙÎÏÐÑÅÆÙØÖßßÔÓÆÙÐÖßßÐÆêÔÚÙÐ ãÝÞØÓÍÒÝÞØÓÆÞÎÑÐÙÔÖÆÇÝ×ÝÙÔÆ×ÔÖßÆÞÎÏÑÙÔÙÐÑÆóÊËÅ QM^O J M ^_RTQOTMQMPHQRG ÚÎÖÔØÚÔÖÆÕÔÏßÔÆÞØÑÔÆÚÔÛÔÖÆÑÔàÔáÆÇÔÛØÆÞÎÑÔÏÔÖÆÚÎÖÔØÚÔÖ ÜØÜÝÒØÖÔÑØÆÑÎÜÔÖÆÜÔÖÆÒÝÞØÓÆÚÎÓÔÑÆÛÏÎÒØÐÒÅÆÑÎÛÎÏÙØ ^SPUH^R QOPMPHNRTeMVOHQRNOVMQG ÞÎÓÐÒÆÞØÑÔÆÜØÙÎÖÙÐÚÔÖÅÆÞØÑÔÆÖÔØÚÆÓÔÖßÑÐÖßÆÔÙÔÐÛÐÖ ÇÝ×ÝÙÔÆð÷ÅÆÌÔøôÅÆÜÔÖÆÄÓÛÔÏÜÆ×ÔÖßÆÞÐØÓÙÆÐÛÆÜÔÏØÆäÎÛÔÖß LR^_ST PMMPH_MVMHQ\^_\PRP ÔÙÔÐÆÁÔÏØÑÆ×ÔÖßÆÞÐØÓÙÆÐÛÆÜÔÏØÆÇÕÔØÓÔÖÜáÆèÇÔÛØÆÛÎÏÓÐ —œ~xvœžz ÞÎÏÙÔÕÔÛÅëÆàÎÓÔÑÖ×ÔÅÆìíîïðñ —x}—|HYSMNMPH‡ZMOWMPV åàÝÚÝÆÒÎÖßÔÙÔÚÔÖÆÑÎÞÔßØÔÖÆÞÎÑÔÏÆÒÝÞØÓÍÒÝÞØÓ ÜØÚÎÙÔÕÐØÅÆÒÝÞØÓÆÞÐØÓÙÆÐÛÆØÙÐÆÞÐÚÔÖÆÚÎÞÐÙÐÕÔÖÆÛÏØÒÎÏ › RTLRYSNHLMPUMNHQRdOWXHQMTRPM ÞÎÑÐÙÔÖÆÇÝ×ÝÙÔÆÙÎÏÐÙÔÒÔÆÚÎÓÔÑÆÑÎÜÔÖÆÒÔÑØÕÆØÒÛÝÏÅ ÙÔÛØÆÓÎÞØÕÆÚÎÛÔÜÔÆÚÎÞÐÙÐÕÔÖÆÚÎÜÐÔÅÆÑÎÕØÖßßÔÆÙØÜÔÚ N LReMSZHOPOHNOVMQHMVMHQRWSZMPHVMTO ÑÎÕØÖßßÔÆÛÔÑÙØÆÞÔÚÔÓÆÙÎÏÛÎÖßÔÏÐÕÆÜÎÖßÔÖÆÛÎÖßÐÔÙÔÖ ÒÎÖßßÔÖßßÐÆÛÏÝÜÐÚÑØÆÜÔÓÔÒÆÖÎßÎÏØÅëÆÐàÔÏÖ×Ôá \PLS^RP`H€¢M^SPHSPNSQ ÜÝÓÔÏÆÙÎÏÕÔÜÔÛÆÏÐÛØÔÕáÆèéÎÒÎÖÙÔÏÔÆÚØÙÔÆÞÎÓÐÒÆÔÜÔ ÇÎÏÚÔØÙÆÚÎÞØàÔÚÔÖÆØÖØÅÆÚÎÒÐÖßÚØÖÔÖÆçÝÏÎâÔÑÙÆÒÝÞØÓ Q ÚÎÖÔØÚÔÖÆÕÔÏßÔÅÆÙÔÛØÆÞÔÏÐÆÑÎÒÎÖÙÔÏÔáÆòÔÓÔÐÆÔÜÔ óÊËÆÔÚÔÖÆÒÎÖßÔÓÔÒØÆÚÝÏÎÚÑØÆÚÎÆÜÎÛÔÖáÆèãØÑÔÓÚÔÖ ^RPeMUMHQSMWONMLHVMPHQRM^MPMP ÇÝ×ÝÙÔÆð÷ÆàÔÙÔÕÖ×ÔÆôöÆÐÖØÙÅÆÒÐÖßÚØÖÆÔÚÔÖÆÜØÚÐÏÔÖßØáÆÁÔ Q\PLS^RPXHQM^OH_RTWSH^RWMG ÛÎÏÐÞÔÕÔÖÅÆÛÔÑÙØÆÚØÙÔÆØÖçÝÚÔÖÅëÆÐàÔÏÖ×Ôá æÏÎÜØÚÑØÖ×ÔÅÆÛÔÏÔÆÛÔÞÏØÚÔÖÆÒÝÞØÓÆÔÚÔÖÆÙÎÙÔÛ ÙÎÖÙÐÆÔÜÔÆÛÎÖßÔÏÐÕÖ×ÔÆÛÔÜÔÆÛÎÖàÐÔÓÔÖÅëÆÙÐÚÔÑÖ×ÔáÆìøØÒñ QSQMPH_RPURdRQMPXHQMNMPaM`


89 36

0 123456

ghijklmnhkopqmhihmgrsthkmuovit

 !"#$%&'(&)%*++,-./* .012+-232+4/567+8/396:2 -/;<4<763+=/1/8=<63> ?6@68+:63+230A6.2+:6568 =/1-/8;63@63+41/3+6-./.0* 12+86-23+;63B6->+C<562 :612+=/3@@<3663+;6763 ;64<*;64<63D+<346263+7/562 ;<5<D+;67-63+-6E64 4/8;6@6+B63@+42:6-+=/1367 4/1;6B63@-63+./;/5<83B6> C6761632+F63:16+G/E2 H4612+IJKLD+=/3@<.676+:2 ;2.32.+6-./.012D+8/3@6* 46-63D+41/3+6-./.012+./565< ;/1<;67+8/3@2-<42+=/1-/8* M65<3@+./=/142+232 ;63@63D+4/186.<-+230A6.2 761@63B6+763B6+?=Jw 12;<D+\<-<=+8<167+:63 =10:<-+B63@+;63B6:2:6463@-63+:612+M01/6D 86.27+8/3B/.<62-63 :/3@63+-63403@+=/56961 ./=/142+-65<3@*-65<3@ =63963@+=/1=6:<63+;10-64 :63+8676.2.E6> T/5623+-65<3@+80:/5 :63+8<42616+:/3@63 E6136*E6136+=<427+4<563@D M01/6D+-65<3@+/432-+9<@6 86.27+4/46=+:2@/8612 =23-D+:63+NOPQRSB63@ ;26.63B6+4/1;<64+:612 ;63B6-+:2@/8612> T/5/16+636-+8<:6+B63@ 4/8;6@6+:63+;64<*;64< 8/3@2-<42+@6B6+=/368=2* 28246.2>+x/823643B6 -/;63B6-63+:6463@+:612 563+UVWXSYPZ[SM01/6+232 \<-<=+;63B6-+:2421<+1/8696 -6563@63+E63246+;/-/196 :2+]0@B6>+^_26.63B6+6=6 B63@+23@23+468=25+y6.7203* B63@+:2=6-62+2:056+8/1/-6D 6;5/+<34<-+-/+-63401+646< 23@233B6+;2.6+:2=6-62+9<@6 NPWz{f ^_63B6-+=252763 <34<-+:212+./3:212>+M246 ;63B6-+8/3:6463@-63 E6136+B63@+;2.6+:2=2527 =10:<-3B6+563@.<3@+:612 ./.<62+-616-4/1+:63 M01/6D`+<961+?632+-/=6:6 -/=12;6:263+<34<-+;2.6 468=25+80:2.D`+-646+d|ZOW aWVYbZScdUePf

 

x/416+,\\/.012/.+232> T/;/4<53B6D+5639<4 ?632D+.664+E63246+:6463@ -/+40-0+6-./.012+6-63 ;23@<3@+80:/5+./=/142+6=6 B63@+:2;<4<7-63>+G2+40-0 x/416+=/8;/52+;2.6+:2;634< 05/7+-03.<5463+6-./.012. <34<-+8/82527-63+6-./* .012+B63@+./.<62> _26.63B6+=168<326@6 6-63+;/1463B6+6-./.012.* 3B6+6-63+:2=6-62+-/+6\616 6=6D+.263@+646<+86568} T/146+=6-6263+B63@ :2-/36-63+./=/142+6=6} ^x168<326@6+-682+9<@6 6-63+8/8;634<+8/82527* -63+6-./.012+./=/142+6=6 B63@+:2;<4<7-63+Qb~ zd€OWD`+<\6=+?632> x/3@@/861+6-./.012 ;2.6+868=21+-/+40-0+x/416 ,\\/.012/.+B63@+4/15/46-+:2 5+‚01+x6.61+_/123@76190 ƒ0+„…+]0@B6>+G2+40-0+232 =/8;/52+;2.6+8/3/8<-63 ;/12;<+86\68+6-./.012 <34<-+y6.7203> ^M682+8/8;/12-63 761@6+4/1963@-6<+8<562 :612+?=†>„wwD+4/1@634<3@ 9/32.+:63+80:/53B6>+T/426= -652+8/8;/52+;63B6-D 8232865+J+;<67+.<:67 ûüº»¼º ýøð½7ç÷´èéùðµúé¤õ¶½ýŒ÷½¹½ 2øùÁ÷½¹¶ù 8/3:6=64+761@6+@10.21D` ìíîïðñíïòðóðôõö÷øùð÷úûõûüýøþðÿõ0ý÷ðí11õûüýøõûð234÷ð5õù23÷öð0÷ûðú÷ù6÷ûð7÷ùð8÷ööû0ø1úõý9ð ø 3÷ùðø0õ5ð÷´úµû¶·õ¸¹Œ 0÷ù4÷ùð7ø23÷öð7øð0õ5 ÷0ðøùø9 <9613B6>+‡ˆ‰Š‹

§hii¨op©qtsmªhkm«h¨ ÊËÌÍÎÏËÍÐÍÑÎÊÒÑÓÔÕÔ ghk¬h¨m­hipklm®hqj !"#$&'(&)+*+_/16E65 :612+70;2+8/8;<64+=/136ŒŽŽŒ‘‘’ =/132-+:63+6-./.012.+E63246D “”•–—‘—˜‘Œ™š•šŒ•‘›œ–™ C6761632+F63:16+G/E2+H4612 ™‘œ”Œ‘‘ž•–‘‘‘— 646<+?632+8/8;<-6+40-0 6-./.012+;/13686+x/416>+M/42-6 ˜‘—ŸŒ‘›” Œ“”¡Ž‘Œ‘‘’ ¢‘’‘—Œ¢‘•Ž ;61<+8<562+;/10=/16.2+:2 467<3+¯ww°D+?632+8/8;<-6 ‘• – š›”—˜‘£Œ¤–‘•”— -20.3B6+:2+‚01+x6.61+_/123@* •–Œ ”—”Œœ–›”—™‘‘— 76190+:/3@63+<-<163+B63@ ‘• – š›”Œ¡ŽŸ‘Œ –‘•”— 42:6-+4/1565<+;/.61> ¢‘—˜‘•Œœ›š“Ž•Œ˜‘—Ÿ x10:<-+B63@+:29<65 =/14686+-652+8/863@+;<-63  ‘˜‘Œ¡Ž‘Œ‘“‘Œ –•”™‘› 6-./.012D+8/5623-63+-61=/4 ¥¦¦Œš“–£Œ :63+;6763+;6-<+=/8;<64 6-./.012>+^G<5<+86567 :2-/3653B6+40-0+-61=/4D+46=2 ./3:212+463=6+;634<63+:/* 5686*-/568663+B63@+5612. .623/1+234/1201>+T/5623+24<D+92-6 :29<65+86567+;6763+;6-< .<:67+42:6-+.<-6+:/3@63 6-./.0123B6D`+<\6=+?632> @68;613B6+;2.6+563@.<3@ M/4/168=2563+?632+:6568 :25/=6.+463=6+8/1<.68/8;<64+;/1;6@62+86\68 4/8;0->+^x/8;/523B6+;63B66-./.012+26+:6=64-63+:/3@63 :612+1/8696D+8676.2.E6D+46=2 040:2:6-+:63+8/52764+;<-< 6:6+9<@6+B63@+<34<-+:2 =63:<63+8/8;<64+6-./.012> =6.63@+:2+=56B@10<=+:63 M05/-.2+B63@+:2;<64+24< \6y/D`+-646+?632> :29<653B6+:2+40-0+6-./.012.> T/5623+|PXX~zVQ±OW²S9<@6+6:6 T664+24<+;/5<8+;63B6-+40-0 46.+-63A6.+B63@+.664+232+9<@6 5623+B63@+8/39<65+6-./.012 ./:63@+Ydd€VZUfS³6.+232 ./=/142+./-6163@+232> 468=6-+=16-42.+:/3@63 ^T/86-23+-/+.232+=/1823* ;/163/-6+.6;503++@68;61+2-03 4663+6-./.012+9<@6+./86-23 M046+]0@B6D+6:6+63:03@D ;63B6-D+86-6+.68=62+./-6* 86520;010D+:63+;/\6-+B63@ 163@+=10:<-+B63@+.6B6+9<65 9<@6+;63B6-+:2@/8612> 6:6+./-2461+†ww+80:/5+:/3@63 _26.63B6D+=10:<-+B63@ 9<8567+12;<63+9/32.D`+4<4<1* :29<65+4/1./;<4+6:6+B63@+28=01 3B6> \236+:63+9<@6+=10:<-+50-65> C/3<1<4+?632D+426=+467<3 ?632+9<@6+46-+763B6+8/39<65 =10:<-+B63@+8/396:2+41/3 =10:<-+28=01D+46=2+9<@6 ;/1<;67*<;67>+T664+232+=6523@ =10:<-+RPZ[€P[OS./=/142 56-<+:2+40-03B6+6:6567 -65<3@+/432-+:612+8<42616+:63 |PXNPNOWS~zVQ±OWS646<+-/16= :612+;64<+UXP~~YOP[~S:/3@63 :2./;<4+|PXX~zVQ±OWfSM/5/;2763 80:/5+B63@+;/163/-6+16@68> =10:<-+232+;2.6+:24/8=/5 ^M246+9<@6+46-+763B6 8/39<65+6-./.012+=/1726.63D 46=2+9<@6+<34<-+168;<4+./=/142 .63@@<5D+9/=2463D+925;6;+:63 9<@6+.B65D`+<\6=+?632> x/416+,\\/.012/.+9<@6 8/3@@/561+-<1.<.+8/163@-62 ;10.+:63+\0-/1+./\616+=12A64 :/3@63+761@6+=6-/4+?=†¯„ 12;<+=/1+0163@>+G/3@63+:<6 -652+=/14/8<63+./5686 42@6+968>+x/./146+6-63 8/3:6=64-63+./;<67 \0-/1D+:<6+;10.+-6E64 5/34<1+:63+./361> T/5623+24<+9<@6+-<1.<. 56233B6+./=/142+.<568 =246D+8/169<4D+.<568 :63+=6B/4> ^,564+6-63 :2=23968-63+./5686 =/56-.63663+-<1.<. :63+=/./146+;2.6 8/8;6E6+=<563@ .64<+./4+6-./.012+76.25 -<1.<.D`+<961+?632> êÍ àÍ Õ Í ÑÔ Î ëÍ ÑÓÕ Í ‡ˆ‰Š‹ òí

´µ¶·¸¹Œº»¼º½ŒžŒ´”Ÿ‘Œ ‘’‘¢‘™Œ´”™‘Œµš ‘”‘  –—“”›”£ŒÆŚ“–—˜‘Œ Ž•‘Œ˜‘—ŸŒ–™—”•Œ¢”‘ ‘ž ¾¿¿ÀŒÁ–—”Œ¾¿¿ÀŒ“‘—ŒÂ”•‘Œ½˜ŽŒ¾¿¿ÀŒ –“‘—Ÿ —˜‘Œ˜‘—ŸŒ™”“‘•Œ‘“‘Œ“”Œ™š•šŒ‘•ŽŒ¢Ž‘™ŒŽ—™Ž•  ”¢Ž•Œ–””’ž””’Œ‘• – š›” Œ“‘—Œœ–›—‘•ž “”œ‘•‘”Œ –—“”›”ÇŒŽ¡‘›Œ´”™‘£ œ–›—”•Œ“”Œ´š•šŒÃ–™›‘Œ½ÄĖ š›”– £ŒÅ–›–•‘ ·–“‘Œ“–—Ÿ‘—ŒÁ–—”Œ˜‘—ŸŒ¢‘›ŽŒ –•‘” ¢Ž•‘—Œœ–›™‘‘Œ•‘”—˜‘Œ“‘™‘—ŸŒ•–Œ™š•šŒ”—” –¢–”Œ‘• – š›”Œ“”Œ™š•šŒ™–› –¢Ž™£ŒÅ‘•Ž  –¢‘¢Œ Ž“‘’Œ¢–¢–›‘œ‘Œ•‘”Œ¢–›¢–‘—¡‘ “”‘Œ™”“‘•Œ™–›‘ŽŒ Ž•‘Œ“–—Ÿ‘—Œ¢–›¢‘Ÿ‘” œ›š“Ž•Œ“”Œ™–œ‘™Œ™–› –¢Ž™£ ‘• – š›”Œ˜‘—ŸŒ–—–œ–Œ“”Œ™Ž¢Ž’—˜‘Œœ‘ž Ŗ—Ž›Ž™Œ´”™‘Œ“‘‘Œ –¢Ž‘—Œ“”‘Œ¢” ‘ ”—ŸŒ’‘—˜‘ŒŸ–‘—ŸŒ•Ž”™£Œ¤–’”—ŸŸ‘Œ ‘‘™ “Ž‘Œ•‘”Œ¢–›¢–‘—¡‘Œ‘• – š›” £Œ½“‘Œ ‘¡‘ –¢–”Œ‘• – š›” Œ“”ŒÃ–™›‘ŒÁ–—”Œ™‘œ‘• œ›š“Ž•Œ˜‘—ŸŒ“”Ä‘›”—˜‘Œ –œ–›™”Œ•‘Ž—ŸŒ“‘— •–¢”—ŸŽ—Ÿ‘—Œ“–—Ÿ‘—Œ¢‘—˜‘•—˜‘Œœ””’‘—£ Ÿ–‘—ŸŒ‘‘ŒÂš›–‘—Œ ™˜–Œ“‘—Œ¡ŽŸ‘Œ–¢–” Æ´‘“”Œ‘‘’Œ—‘• ”›Œ¡‘Œ™‘—Ÿ‘—Œ¢”‘ ‘—˜‘Œ‘•Ž ¢–›¢‘Ÿ‘”Œ•–¢Ž™Ž’‘—Œ‘”——˜‘£ŒÆ–¢–™Ž‘— œ””’Œ˜‘—ŸŒ“‘›”Œ•Ž”™Œ“‘—Œ›‘—™‘”ÇŒ¡–‘ —˜‘£ ™‘“”ŒÄ‘›”Œ‘ •–›ŒŽ—™Ž•Œœ–—Ž™ŽœŒ’”“Ž—ŸŒ¢” ‘ –”•”‘—Œ¡ŽŸ‘Œ“–—Ÿ‘—ŒÂ”•‘Œ˜‘—ŸŒÄ–—“–ž “”œ‘•‘”Œ•‘‘ŽŒ—‘”•Œš™š›ÇŒŽ¡‘›Œ´”™‘Œ•–œ‘“‘ ›Ž—ŸŒ–¢”’Œ ”œ–Œ“–—Ÿ‘—ŒŸ–‘—ŸŒ“”Œ™‘—Ÿ‘—ž ´›”¢Ž—ŒºšŸ¡‘£ —˜‘£Œ¤–’‘›”ž’‘›”ŒŸ‘“” Œ”—”Œ–‘—ŸŒ™”“‘• ő’‘ ” È‘ŒºŽ›Ž ‘—Œ·‘’‘ ‘Œ¶—“š—– ”‘Œ“” ¢–Ÿ”™ŽŒ Ž•‘Œ“–—Ÿ‘—Œ‘• – š›”£Œº”•‘ŒœŽ— ¸—”É–› ”™‘ Œ¤‘—‘™‘Œ’‘›‘Œ”—”Œ–—Ÿ‘•Ž –‘•‘”Œœ–›’”‘ ‘—Œ¢”‘ ‘—˜‘Œ˜‘—ŸŒ™–›¢Ž‘™ Ÿ–‘›Œ‘• – š›”Œ –¡‘•Œ›–‘¡‘Œ¢‘’•‘—Œ”‘ “‘›”Œ–‘ £ŒÆ֗Ÿ”—ŒÄ‘›”žÄ‘›”Œ¡ŽŸ‘Œ˜‘—ŸŒ – Ž‘” •–›‘œŒ–¢Ž‘™Œ –—“”›”Œœ›š“Ž•Œ‘• – š›”Œ˜‘—Ÿ “–—Ÿ‘—Œ‘•™”É”™‘ •ŽŒ¢”‘ ‘—˜‘Œ˜‘—ŸŒ ”œ– “”œ‘•‘”—˜‘£ŒÃ–—Ÿ–™‘’Ž‘—Œ™–› –¢Ž™Œ“”œ–›š–’ž “‘—Œ™”“‘•Œ™–›‘ŽŒ›‘‘”ÇŒŽ¡‘›—˜‘£ —˜‘Œ –¡‘•Œ‘ ”’Œ“Ž“Ž•Œ“”Œ¢‘—Ÿ•ŽŒ¤Å½£ ”•‘ŒœŽ—Œ¢Ž•‘—Œ˜‘—ŸŒœ–›™‘‘Œ•‘”—˜‘ ·‘Ÿ”—˜‘Œ–¢Ž‘™Œ‘• – š›”Œ”™ŽŒ–¢”’ ¢–›¢–‘—¡‘Œ“”Œ´š•šŒÃ–™›‘Œ¢‘’•‘—Œ Ž“‘’ –—Ÿ‘ ˜”•‘—Œ•–™”¢‘—ŸŒ–¢–”Œ•‘›–—‘ ¢–¢–›‘œ‘Œ•‘”£ŒÅ–—Ž›Ž™—˜‘Œ™š•šŒ”—”Œ–¢”’ ¢” ‘Œ“”•›–‘ ”Œ“–ž ¢– ‘›Œ“‘—ŒŽ‘ Œ –™–‘’Œœ”—“‘’Œ“‘›”Œ™š•š —Ÿ‘—Œ”‘¡”—‘ ” ˜‘—ŸŒ‘‘£ŒÆ֖¢”’Œ—˜‘‘—Œ–—Ä‘›”Œ¢‘›‘—Ÿ ¡‘“”Œ—ŸŸ‘•Œœ‘“‘™£Œ·–“‘ “–—Ÿ‘—Œ™š•šŒ˜‘—Ÿ “ŽŽÇŒ•‘™‘—˜‘£ ¾™–‘À

ÜÔÌÍ

åÒÑÔ

æÔÐÍ ´µ¶·¸¹Œº»¼º½ç´èéµé¤¶½Œ½¹½Á½¹¶

ÊÒÛËÍÔÌÍÑÎÜÍÝËÑÞ ÓÒÑÞÍÑÎßÒàÒÕ ´µ¶·¸¹Œº»¼º½ç´èéµé¤¶½Œ½¹½Á½¹¶

½ָ¹¼Œ“‘œ‘™Œ–¢Ž‘™ –• š™” Œ‘—™‘›‘Œ‘”—Œ•‘Ž—Ÿ œ–‘•‘”—˜‘Œ™‘œ”Œ ™Ž——”—Ÿ£ Ž™”‘›‘Œ•–›‘—ŸŒ¢‘™Žž Ŗ •”œŽ—Œ“–”•”‘—Œœ–‘•‘”‘— ¢‘™Ž‘—Œ•‘Ž—ŸŒ•‘˜ŽŒ“‘— ‘ ”’Œ¢‘—˜‘•Œ‘Ÿ”£ •‘Ž—ŸŒœ–›ŽŒ“” – Ž‘”•‘— “–—Ÿ‘—Œ¢–¢–›‘œ‘Œ’‘Œ˜‘•—”× á£Â‘Ž—ŸŒŽ™”‘›‘Œ”—”Œ–ž ¢–›”•‘—Œ•– ‘—Œ‘Ž™‘—Œ˜‘—Ÿ ¥£Ã””’‘’Œ•‘Ž—ŸŒ – Ž‘” Ė—“–›Ž—ŸŒ–• š™” £ŒÂ”™‘ “–—Ÿ‘—Œ¢–—™Ž•Œ–’–›Œ“‘— ™Ž¢Ž’£ “‘œ‘™Œ–””’Œ•‘Ž—Ÿ ¿£¤– Ž‘”•‘—Œ¢–—™Ž•Œ•‘Ž—Ÿ ¢–›¢‘’‘—ŒŽ™”‘›‘Œ‘”›Œ™‘È‘› ‘ŽœŽ—Œ‘Ž™ŒŽ—™Ž•Œ•– ‘— “–—Ÿ‘—Œœ‘•‘”‘——˜‘£ أ֛’‘™”•‘—ŒœŽ‘Œ‘Ä‘›‘Œ‘™‘Ž —‘™Ž›‘£ŒŽ—™Ž•Œœ–‘•‘”‘—ž —˜‘Œœ””’‘’Œš“–Œ ”œ– šÄ𠔚——˜‘£ ™‘—œ‘Œ™‘¢‘’‘—Œ‘• – š›” Ù£·–™‘œ‘Œ‘’‘Œ“‘—Œ¢‘ŸŽ ž ˜‘—ŸŒ“”œ‘“Ž•‘—Œœ‘“‘ —˜‘Œ –¢Ž‘’Œ•‘Ž—ŸŒ¡”•‘ •”™‘Œ ‘‘’Œ–—Ÿ–—‘•‘——˜‘ œ‘•‘”‘—Œœšš £ ‘•‘Œ‘•‘—Œ—‘œ‘•Œ¢Ž›Ž•£ â£Â‘Ž—ŸŒ¡ŽŸ‘Œ“‘œ‘™Œ“”•–—‘ž •‘—ŒŽ—™Ž•Œ‘Ä‘›‘Œ›– ”Œ“” ½“‘Œ¢‘”•—˜‘Œ•”™‘Œ–¢”’ •‘—™š›Œ” ‘—˜‘Œ“–—Ÿ‘— œ”—™‘›Œ“‘‘Œœ‘“ŽŒœ‘“‘—ž —˜‘Œ“‘—Œ“‘‘Œœ–””’‘—ž –‘“Ž•‘—Œ•‘Ž—Ÿ ¢–›¢‘’‘—Œ•‘˜Žž•‘˜Ž‘—Œ‘™‘Ž —˜‘£ ¢‘™Žž¢‘™Ž‘—Œ—‘™Ž›‘Œ“–—Ÿ‘— Ú£º”•‘Œ”—Ÿ”—Œ™‘œ”Œ–• š™”  ”“”Œ“›–  Œ‘™‘ŽœŽ—Œ‘™‘ ‘— “‘—Œ–—‘›”•Œ“–—Ÿ‘— “‘—Œ›š•Œ™‘—œ‘Œš™”㌓‘— •‘Ž—ŸŒ‘“‘Œ¢‘”•—˜‘ ¡ŽŸ‘Œ¢‘ä–›£Œº‘—Ÿ‘—ŒŽœ‘ œ–›’‘™”•‘—Œ¢‘’‘—Œ“‘— Ž—™Ž•Œ–— –›‘ ”•‘——˜‘ ¢–—™Ž•Œ•‘Ž—ŸŒ™–› –¢Ž™£ “–—Ÿ‘—ŒÈ‘›—‘Œœ‘•‘”‘—Œ˜‘—Ÿ ½“‘Œ¢–¢–›‘œ‘Œ•‘Ž—ŸŒ˜‘—Ÿ “”•–—‘•‘—£Œ¾™–‘À “‘œ‘™Œ–¢–›”•‘—Œ•– ‘—


456789 78 8 0123

313!"#

N O P Q O R ST O U T V W Q X W O R N Y Z T V Q ÿÿ þÿü2

!"!#$%!&'$#(#$)#*(#$)#!)+$ !'),+#,"-#!)$(#"'###.'))$/%##,)$0 1#"%!#$!)2)3%.!##456789!+2%):$";:!+$# 32');%#+!)#,"'#,2:3)"!2)#0 <%3!)"$-=3!#>#%!)#?.#'2'#@AB111%%: ."#)!#%)>#,+!)("%."#@'$)!)$(# "'###.'))$0@AB111/#,+!2$%!'"+!),!); +2#$+"!')."#@'$))!#"!:'3#$' %,!:+(%#%&,0 !)+$/#,+!2>#,+!),+'#,%:C!-#<%$>#, %!$'DEF#%#")$'D'"$G(!#,;:!#%$#,# 3''2##,,($3!),')'#"$0@)3!"$#+'#!'), !)$(#%#+'#3'+%%:!)$(#0 !2%)#:!)!#$!):"'>#,:!: H'!:)2# -),A'-)$"!,'"(>"@AB111/#,+!20<2)#> &!#,::;"!+'2:(+&3:!#&!+(3#$'+!")"2 "$'"!":"'!."#.!-((0 .#,"!+!':#>+!#$)(#2:3)"&:!!$'"0@) 3!"$>#,:!#,-$((2*$((2C!-#<%$:!:3!)"!#&$ %)%!#,#3!%#,%#,((01#"%!#+!)%)2+"%2#%) "!$!23)$!3("#$')'$H:3')0 @!)$#!)+$!)$(#"'###.'))$#$!#$'2 :!#,'"$"!:';)!#:':!:"')#2*)#2 3'+0!2!+(2##>$"!(2$2+"*2+":!:+'$ :">)$$!#$':!#,!'"%%;3)2$#$"+!))'$#> "!#,!$!'),#0 !$%+!)2"#!'),!)$(#"'###.'))$ :!#>!!"#3!)"(##$!)##>$!#$'+!)%:33% "!:#'#$')#>3:()"!)$!-+-#"2"$' !$')'##%#"$G$):>#,3!)#2+!)&>%:"*:" :3'0 !)+$"'###.'))$"!(2:!#,,)#,%):!)! "!#%)!!)'"#>#,:#%:%#'$0.$:!)! &',"'$$!)"!:+'2#&%2$%)'3>)!(#""'+' /#,+!2%#!&(-'#;>#,+!)2)!:+%!#,# !")'2#0 %+#>>#,+"%'#32');"!3#&#, #$!)#!)+$"'###.'))$:!:3!)$2## !+!#)#I!)":"#,*:"#,0!)!+2($()$"3!: :3# $!)$#,,;@AB111;%)!%'")"!%!: #)'3"!2#,,"!)#, #"!3!)$$3'#>!'"#3*30 1#"!+'2!"2#!"!#">#,:!:+'$'3> )'&'%#$)3)+#,"-#$':!#&%2>#,:'"$2 %:(#$!"(#J>#,"!)#,0K((=K((-?F %(%( "!:":!#&+$F($.((3!)#2:!:!%"'3> )''##0 .>#,;'3>#>$:!#>!#$'22J'#%:!#$;>$' :!:3!)$!:'#"!:'!)+$;#!$')'##@AB11;%# $'#!$')'##3!#,'""!+!':#>0F2";:!%" K((-:'+L))!#'&'#,#>(#J,0 M!2)!#$'$%#:">)$-:+!)2)3;"!,!) :'#H'!"%)#(!$J%)3)$)2%)2+)'$''#$' +!)%:0E":'$'2)'")!#:!)!%2!#$$" "!&)2>#,3!)#2%2():$%:"'%#:"2# $!)H$$'#$'"!$!)'"#>04NNN9

*DBDEDALD

$%&$'() *+,&)-.&% 85122 881/2 82164 27164 /3196 /2122 201/6 /3128 /7152 20156 J@G@M@C

[\][^[_`abcbd_edcf_ghiedj_klmnco ¯›«’‘“”‘™Š”“Š”•‹‘—•‘—Šž pcqcr_sdfhc_tcd_fcjqc_`chcf_cuc ™‹‘Ÿ•—‹Œ‘™Š‹Œ—•‹‘—•ž djfdv_tajwahcivcj_i`fhi_xcj_eicy ’”‘—‰‘™Š”’”‹‘™Šž qcjqc_eahcuco_paeabdt_xcj_`ay ”‹—‹Œ‹‘’Š”ŸŠ‹—•”•› PQRSTOOOOOOOOO `dxczjqc_`cqc_dwcuvcj_fahitc ·‘¿ÀÐÀLj݀ vc`iz_edcf_ghiedj_klmnco ¬›ÞŒ’‹‘™Š”“Š”•‹‘—•Ž‹ {|}~€‚~ƒƒƒ Š£Š‹Œ—•‹ °›«’‘“”‘‰Š‹ŒŽ‹‘Œž „…†„‡ˆ‰Š‹ŒŽ‹‘ŒŒ’‹ Œ’‹‘’Š”ŸŠ˜’‘™—‘¥’‘Ë¬Ì “Š”•–‘—•˜Š—‹‘—”•‰‹ ™Ÿ‘•‹•‘—•’”‘—‰‘™Šž ’Š‰™’‘‰Š‹•š›‘œ•‘‰Š‹Œž ”‹—‹Œ‹‘ŸŠ‹—•”•› Ÿ‹Œ‹‘™Š”‹•š‹‘—•‘ ¡¢ ·‘¿ÀÐÀLjÝÔ ‰‘‰Š‹ŒŽ‹‘—•‘£Š‹Œž ¢•˜’‘™’Ÿ‹¥‘™Š”ž —•‹‘¢Œ‰›‘¤Š—‹Œ‹‘¥‹Œ ´•‹‹‘”Š‹‘™Š”“Š”•‹‘•š¶ ‰Š‹“’’‘™Š”‹•š‹‘—•‘ ‹ž ›©•‘•˜’‘˜™‘’Š’™ ’¦”‘§’’‹‘¤•™•–‘‰‘‰Šž ˜Š”Š´Ž•˜‹‘‘‰Š‰Š•š” ‹ŒŽ‹‘™Š”“Š”•‹‘—•‘£Š‹Œž —‹‘‰Š‹—•—•‘‘‹ž‹ž —•‹‘¨ŠŒŠ”•› ‹¥–‘ŸŠ‰’ž‰’‘˜Š”—ž ¤¥”’‘™Š‹ŒŽ‹‘ŒŒ’‹ Ÿ”‹‘Š™Š‹’•‹Œ‹‘‹– DE<U1.VU<W1<E</G< ˜•‰‹‘—‘‘™Š”ŸŠ•Ÿ•š‹ “Š”•‘ŸŠ’•™‘™Š‹Œ—•‹‘˜• ™Š‹Œ—•‹‘Œ‰‘’‘™Šž š”•‘ŸŠ’Šš‘˜Š”Ÿ‘’‘Ÿ”’ Ÿ‹‘Ÿš‘Ÿ’‘™•š ’‘™’Ÿ‹‘£Š‹Œ—•‹› ‰Š‹ŒŠ‹•‘ ™Š‹ŒŸ‹ ‹Œ—•‹‘‹ŠŒŠ”•‘‰Š‰•••‘™Š”ž ™Š”‰¦š¦‹‹‘“Š”•‘’ ‰Š‹‘Í•‹–‘ŸŠ—‹Œ‹ °›œ‰š‘˜•¥‘¥‹Œ‘—•˜Šž ‹ž‹–‘ £Š‹Œ—•‹ Ÿ¥”’‹‘˜Š”˜Š—ž˜Š—›‘©Š”•’ —•—µ’”‹‘—•‘ Š™‹•’Šž ™Š‰¦š¦‹‘’‘™Š‹ŒŒŒ’ ˜‹‹‘¦Šš‘£Š‹Œ—•‹ ‰Š‰˜Š”•‘Š™’Ÿ‹› ’•—‘—™’‘‰ŠŠ‹Œ™•‘˜ž Š™—‘Ÿš‘Ÿ’‘™•š ˜›©™‘¥‹Œ‘˜Š”’‹ŒŒ‹Œ “¦‹’¦š‘™Š”Ÿ¥”’‹‘™Š‹ŒŽ‹ ”‹› “Š”•‘—•‘£Š‹Œ—•‹‘¨ŠŒŠ”• °›£Š‰Š”•Ÿ‹‘™Š”‰¦š¦‹‹ ’•ž˜’•‘—‹‘’Š”‰¦š¦‹‘’ ˜Š”™Š””‘‹’‘—•˜¥”ž Ž´˜‘’Ÿ‘ŸŠ‰‘˜•¥ ¤Š‰‹‘—‹‘£Š‹Œ—•‹‘¢Œž “Š”•‘’‘—•‹‘—‰ ’Š”ŒŒ’‘‰Š‹¥‹ŒŒš‘ž ‹‘Š™—‘™•š‘´‹ž ™Š‰Š•š”‹‘‘—‹‘‘™Š‹ž Ÿ‹‘’Š”ŸŠ˜’–‘—‹‘ҍ•‰ ‹¥‘—‰‘™Š””‘•’–‘šž —•—•‹‘¥‹Œ‘—•™Š”‹ Ÿ•—‹Œ‘’Š”’’™› ‰‘‘¤Š‰‹› ˜Š”™Š‹—™’‘˜š´‘™Š”ž ”Ÿ‘—•“‹’‰‹‘ŽŒ‘—ž ‹‘•’–‘˜•‰‹‘˜™ £Š‹ŒŽ‹‘™Š”“Š”•‹‘—• ·‘¿ÀÐÀLj|Ó £Š‹Œ—•‹‘¢Œ‰‘‰Š‹Œ“ ΍‰‘™Š‰Š”•Ÿ‹‘™Š”ž ‰¦š¦‹‹‘’‘ŒŒ’‹‘•’ ‰‘‰”‘™Š‹Š’™‹‘’ —‰‘Š‹¥’‹‹¥‘’•— ™—‘‘¡‹—‹Œž¡‹—‹Œ‘¨¦›‘ª ”‘“Š”•‘’‘•‹•‘˜Š” ˜‹‘’•—‘™Š‰˜’•‹ ™’Ÿ‹‘™Š‹Œ—•‹› —™’‘‰Š‰˜Š”•‘Š´Ž•˜‹ «š‹‘¬­®­‘’Š‹’‹Œ‘£Š”—•‹ Š’Š‹’‹žŠ’Š‹’‹‘£Ÿ‘ª­– Ÿ‰‘ŸŠ•‘ŸŠ”’‘™¥ ¤Š—‹Œ‹‘‘‹’‘™Š‹Œž ’Š”ŸŠ˜’‘™Š‹Œ—•‹‘—™’ ¢Œ‰‘ŸŠ˜Œ•‰‹‘’Šš £Ÿ‘®±‘¥’‘Ë°Ì–‘£Ÿ‘®°–‘—‹ ™Š‹ŠŒš‹‘’‘˜’•‘’•— Ž‹‘“Š”•‘—•‘£Š‹Œ—•‹‘¨ŠŒŠ”• ‰Š‹Š‹’‹‘˜š´‘•’ ‰‹Œ•‹‘Œ•‘—•™Š”¦Šš‘˜• ¥‹•‘‰Š‹Œ“‘™—‘¡¡‘£Š”ž ‰Š‰•‘˜•¥‘’Š”ŸŠ˜’› —•˜š‘—Š‹Œ‹‘¡‹—‹Œž¡‹ž £Ÿ‘®¯› —”•‘™Š‰¦š¦‹‘’‘™Š‹Œž ´•‹‹‘¨¦‘¬‘«š‹‘¬­ªÏ› “›£Š‹Œ—•‹‘—™’‘‰Š´ž —‹Œ‘¨¦›‘¯‘«š‹‘°±±²‘—‹ ·‘¿ÀÐÀLj€ ’Š”š•”‘—Š‹Œ‹‘¡‹—‹Œž¡‹ž ¬›£Š‹Œ—•‹‘ŸŠ’Šš‘˜Š”Šž ŒŒ’‘‰™‹‘—”•‘’Š”‰¦ž £—‘©˜‘ÜÊÊʑ™’Ÿ‹‘™Š”ž Ž•˜‹‘Š™—‘˜ŠŸ‘Ÿ‰• —‹Œ‘¨¦›‘³±‘«š‹‘°±±­›‘£— Ÿ•‰™‹‘˜š´‘Š— š¦‹‘’‘’Š”ŒŒ’–‘‰‘ҍž ´•‹‹‘ŸŠ”’‘ŸŠ˜˜‘—‹‘•ž ‹’‘‰Š‰˜Š”•‹‘˜•¥ ™Š‹Œš•—™‹‘—‹ß’‘‰Šž ˜Œ•‹‘Š—‘£Š‰Š”•Ÿ‹ ˜Šš‘™•š‘’•—‘‰‹Œ•‹ •‰‘”Š‹‘Ž˜’‹‹¥‘—ž ˜’‹¥ ‹Š‹’‹‘ŸŠŸ’‘Š´ž ¤Š‹ŒŠ’‘£Š”´•‹‹›‘£ž Œ•‘—•—‰•‹‘—‹‘’Šš ™’‘‰Š‹¥”š‘™Š‰¦š¦‹ ·‘¿ÀÐÀLj‚~ “™‘Ÿ‹‘™Š”“Š”•‹– ’‘™Š‹ŒŒŒ’‘‹’‘˜Š”ž £Š”´•‹‹‘—™’‘™’Ÿ Ž•˜‹‘˜Œ•‘˜ŠŸ‘•Ÿ’Š”•› ”Œ”µ‘¬‘¡‰‰¶ ·‘¸¹º¹»¼½¾ ”Š‹‘›‘ Š‰’•‹–‘˜›‘£Š”ž ¤Š—‹Œ‹‘Ÿ¥”’‘‰’ ‰‘™Š‹Œ—•‹‘‰Š‹Šž Ÿ‰™š› £Š”“Š”•‹‘š‹¥‘—™’ ’™‹‘˜š´‘™Š”‰¦š¦‹‹ °›£•š‘’Š”‰¦š¦‹‘’‘’Š”ž “Š”•‹‘—‹‘“›‘¢’Ÿ‘Š™’Ÿ‹ ¥‹Œ‘—•‹‘‹’‘™Šž —•‹‘—•‘—Š™‹‘Ÿ•—‹Œ ’Š”ŸŠ˜’‘—•˜‹› ŒŒ’‘—•˜Š”•‘ŠŸŠ‰™’‹ £Š‹Œ—•‹ ‹ŒŽ‹‘“Š”•‘—š‘Ÿ”’ ™Š‹Œ—•‹‘ŸŠ’Šš‘™Š‹Œ—•‹ °›«Š”š—™‘™Š‹Š’™‹‘ŸŠž ™‘‹’‘‰Š‹ŠŒš‹ ¿ÀÐÀLj‚Ó ŒŒ’‹‘“Š”•‘—‹‘˜•¥‘™‹Ž”› ¥‹Œ‘˜Š”Ÿ‹Œ’‹‘˜Š”Ÿš ˜Œ•‰‹‘¥‹Œ‘—•‰Ÿ— Ÿ‹ŒŒš‹‹¥‘—Š‹Œ‹‘“” ¬›£Š”“Š”•‹‘š‹¥‘—™’‘—•ž ©ŠŸ”‹‘‹’‘˜•¥‘™‹Ž” —‹‘’•—‘˜Š”šŸ•‘‰Š‹—ž —‰‘¥’‘ˬ̖‘•Ÿ’”•‘—™’ ¥‹Œ‘Ÿ‰› ‹‘—•‘—Š™‹‘Ÿ•—•‹Œ ’Š”Œ‹’‹Œ‘—”•‘Š™’Ÿ‹ ‰•‹‘Š—‘˜Šš‘™•š› ‰Š‹ŒŽ‹‘˜‹—•‹Œ› ·‘¿ÀÐÀLj~~ £Š‹Œ—•‹‘ŸŠ’Šš‘™Š‹Œž Š’‘™Š‹Œ—•‹›‘‘à‰™•”‹ ¿ÀÁÀÂÁÀÈ}ˆÄÅÁÀƈ†ÀÇÀÈÉ ¯›¤Š’Šš‘™Š‹Š’™‹‘’Š”ŸŠ˜’ ¬›¢™˜•‘Ÿ‰™š‘ŸŠ˜Œ•ž —•‹‘¥‹Œ‘˜Š”Ÿ‹Œ’‹ ¥‹Œ‘™Š”‘—•ŸŠ”’‹‘—š ·‘¸¹º¹»¼½½ ‰Š‰™Š”¦Šš‘Š’‹‘šž ‰‹‘¥‹Œ‘—•‰Ÿ—‘—ž ˜Š”Ÿš‘—‹‘’•—‘˜Š”šŠ‹’• ’Š‘™Š”‹•š‹ß˜‘‹•š– ¬›¤Š¦”‹Œ‘Ÿ‰•‘¥‹Œ‘˜Šž ‰‘’Š’™–‘™Š‹Œ—•‹‘‰Šž ‰‘£Ÿ‘®ª‘¥’‘ˬ̑—•ž ‰Š‹—‰•‹‘Š—‘™•š› ’Š‘Šš•”‹‘Ž•‘‰Š‰••• ”Œ‰‘ÊŸ‰‘¥‹Œ‘‹ ‹Š‹’‹‘š”•‘Ÿ•—‹Œ‘™Šž ‹‘¦Šš‘Ÿ‰•–‘‰‘™Šž °›¡‹’‘‰Š‹‘‘™Š”“Šž ‹›‘áâãÀä ‰Š‹“Š”•‹‘•Ÿ’”•‹¥‘‰Šž ‹¥Ÿ•‹‘•””‘’–‘—Š‹Œ‹ ‹¥ŠŠŸ•‹‹¥‘—™’‘—•ž ”•‹‘š”Ÿ‘—‘“™‘ž ‹ŒŽ‹‘™Š”‰¦š¦‹‹‘Šž ‰Š‰‹ŒŒ•‘Ÿ‰•‘—‹‘•Ÿ’”• Ÿ‹‹‘—Š‹Œ‹‘“”‘•Ù‹› Ÿ‹‘˜š´‘‹’”‘Ÿ‰• ¿ÅÖÂÀåÆÇÀֈ…ÅÂÅÁÆ ™—‘™Š‹Œ—•‹‘‹’ ’‘´•‹¥‘‹’‘‰Š‹Œž °›¢™˜•‘Ÿ‰™š‘ŸŠ˜Œ•ž •Ÿ’”•‘•’‘’•—‘‹‘—™’ æÇÅçÀֈåÀֈ¿ÅÖÂÀåÆÇÀÖ ‰Š‹Œ—‹‘Ÿ•—‹Œ‘Œ‹ š—•”•‘Ÿ•—‹Œ‘’Š”ŸŠ˜’› ‰‹‘¥‹Œ‘—•‰Ÿ—‘—ž ”‹‘ŸŠ˜Œ•‘Ÿ‰•‘•Ÿ’Š”•› ×ÂÀçÀˆæÇÅçÀÖ ‰Š‹¥Ÿ•‹‘•””‘’› ϛ΍‰‘Ÿ•—‹Œ‘•’‘Ÿ‰• ‰‘£Ÿ‘®ª‘¥’‘ˬ̑—•ž °›£Š”‰¦š¦‹‹‘ŸŠ˜Œ•‰‹ ’‘´•‹¥‘¥‹Œ‘—•˜Š”• ‹‘¦Šš‘•Ÿ’”•‘‰‘™Šž ¥‹Œ‘—•‰Ÿ—‘—‰‘¥’ Ÿ‘šŸŸ‘—‰‘Ÿ’ ‹¥ŠŠŸ•‹‹¥‘—•Ÿ‹ž ˬ̑—•Ž‹‘Š™—‘™Š‹Œž ’‘¦’Š‹’•‘‹’‘‰Š‹Œž ‹‘—Š‹Œ‹‘š‰‘“” —•‹‘¥‹Œ‘—Š”š‘š‰ž “™‹‘•””‘’–‘‰Š‹Œž ¥‹Œ‘˜Š”› ‹¥‘‰Š•™’•‘’Š‰™’‘Š—•ž “™‹‘•””‘’‘¥‹Œ ÚÆÀÛÀˆ¿ÅÁÈÀÁÀÉ [èéè¼¼udjqc_fcjcz_êcv_ëdjc ’‹š‘‹’‘™Š”’‰‘• ‰‹‘’Š”‰¦š¦‹–‘Š“•‘™ž —•š—•”•‘¦Šš‘•Ÿ’”•‘’‘ž ·‘¿ÀÐÀLj~Ó ¬›©•¥‘™Š””‘—‰‘˜•—‹Œ ìcjmdjcjo_ìcmcitcjc_wchc_tay ˙—‘Ÿ’‘™Š‹—µ’”‹‘šÌ› ˜•‘’Š”‰¦š¦‹‘—Š‹Œ‹‘ŸŠž Ÿ‹¥› ‹ŒŽ‘‰Š‹•‹ŒŒ‹‘’Š‰™’ ³›œ•‘•Ÿ’”•‘’Šš‘‰Š‹—™’ ™Š”´•‹‹‘—•˜Š˜‹‹ jijmvcfvcj_tajncxi_êcv_íibiv_xi ª›ÑŠ‰™•”‹‘˜’•‘¤¤£ß Š—•‰‹‘¥‹Œ‘—•’Š‹’‹ ™‹ŒŒ•‹‘ŸŠ“”‘Ÿš‘’ Š™—‘™Š‹ŒŒŒ’‘’ îcjflh_sahfcjczcj_îlfc_ïlmqcy ££Ò‘ŸŠŸ•‘—Š‹Œ‹‘Š’Š‹ž vchfcð_gahitc_vc`izo ’‹› ˜Š”Ÿ‰‘’‹™‘•Í•‹‘™Š‰¦ž ™’’–‘’Š’™•‘’•—‘—’‹Œ ™Š‰¦š¦‹› €~Ô~€Ý‚‚‚ñññ 3öÁç÷ÇÆÁˆ4ÅÁçö5öÖÀֈçÅ6 š¦‹› ‰Š‹Œš—™‘ŸŠ‹—•”•‘’ °›©•¥‘™Š””‘™Š‹Š’™‹ ç÷À7ˆÉ ¯›Î‰‘š‘’Š”‰¦š¦‹‘˜Š”ž ’•—‘‰Š‹Œ•”•‰‘´•‹¥– ’‘™’Ÿ‹‘™Š‹Œ—•‹ ’Š‰™’‘Š—•‰‹‘—•‘” ‰‘Ÿ‰•‘’‘´•‹¥ ¥‹Œ‘˜‹‘‰Š”™‹ ¿òóÚòôõׅˆš‘Ëš‘‰••– ¬›Ê—Š‹’•’Ÿ‘—•”• ‹ŠŒŠ”•–‘™Š”‰¦š¦‹‹‘—•ž —™’‘‰Š‹Œ“™‹‘•”” ™Š‹Š’™‹‘’‘™’Ÿ‹ š‘Œ‹‘˜‹Œ‹‹–‘š‘™ž °›àŸ–‘Š’‘—‹‘™Š‹ŒŒ‹‹ ’‹š‘¥‹Œ‘—•‰¦š¦‹ Ž‹‘Š™—‘™Š‹Œ—•‹ ’‘’‹™‘š—•”‹¥‘•Ÿ’”• š•”‘‹‘—•™Š”š•’‹Œ‹ •Ì —‰‘™Š‹Š’™‹‘’‘™ž ¿ÁöÐÅå÷ÁˆÉ ¯›£Š”‹¥’‹‘’‹š‘’•— ¥‹Œ‘—Š”š‘š‰‹¥ ’‘´•‹¥› ¬›ø¦”‰•”‘™Š”‰¦š¦‹‹‘¥‹Œ ŸŠ‹ŒŠ’ ‰Š•™’•‘’Š‰™’‘Š—•‰‹ ²›œ•‘Ÿ‰•‘—‰‘’Š‹ŒŒ‹Œ ’Ÿ‹‘š•”› Ÿ—š‘—••Ÿ•‘—‹‘—•’‹—ž ϛ£Š”‹¥’‹‘’‹š‘—•Ÿ• ™Š‰¦š¦‹› ´’‘²‘ËŠ‹‰Ì‘˜‹‘ŸŠŽ ·‘¿ÀÐÀLjӀ ϛ΍‰‘š‘™Š‰¦š¦‹‘—‹ —•’Š’™‹‘š”•‘Ÿ•—‹Œ‘™Šž ¬›©•¥‘™Š””‘ŸŠ˜Œ•‰‹ ’‹Œ‹•‘™Š‰¦š¦‹‘’‘ž ŸŠ“”‘µ•Ÿ• ’Š”‰¦š¦‹‘˜Š”’Š‰™’‘Šž ‹¥Ÿ•‹‘•””‘’–‘’•— ¥‹Œ‘—•‰Ÿ—‘—‰‘£Ÿ Ÿ‹¥‘—•‘’Ÿ‘‰’Š”•‘“™› ³›£Š”‹¥’‹‘‰Š‹ŒŸ•‘’ž °›¤”’‘Ÿ‘™˜•‘—•ž ‹š‘’•—‘Š˜•š‘—”•‘•‰ —•‰‹‘—•‘”‘‹ŠŒŠ”•–‘‰ —’‹Œ‘‰Š‹Œš—™‘ŸŠ‹—•”• ®­–‘‰Š•™’•¶ ˜•—‹Œ–‘‹’‘™Š”‰¦š¦‹‹ ™Š”‰¦š¦‹‹‘—•Ž‹‘Šž ’‘’•—‘‰Š‹Œ•”•‰‘´ž ›‘©•¥‘Š™‹•’Š”‹‘—‹ Ÿ‹› ™—‘™Š‹Œ—•‹‘¥‹Œ‘—Šž •‹¥‘‰ŠŸ•™‹‘’Šš‘‰Š‹ž ˜•¥‘‰Š’Š”•‘¥‹Œ‘—•ž ¯›ø¦’¦‘¦™•‘•—Š‹’•’Ÿ‘—•”•‘Ë «£– ”‰š‘’•‹ŒŒ› ”š‘š‰‹¥‘‰Š•™’• —™’‘™‹ŒŒ•‹‘ŸŠ“”‘Ÿš ™Š”‹‘‹’‘™Š””   Ì‘™Š‰¦š¦‹‘—‹‘Ÿž 8ÀÖÂÈÀˆ9ÀÈ7÷ˆ4ÅÖÂ÷Á÷ÐÀÖˆÉ ‹¥‘™˜•‘—•Ÿ‹– ž¯®‘š”•‘‹’‘’‹š‘™Š”ž ’Š‰™’‘™Š”´•‹‹‘‰Š”Š ’‘™’’‘‰‘ŒŒ”š •’› —•‹ŒŸ‹Œ‹‘’‘Š™— Š’‹‘™Š‹Š’™‹‘’Š”ž ˜›©•¥‘‹’‘™”‘ŸŸ•– µ¦’¦‘¦™•‘’‘™Š‹—•”•‹‘—‹ ’‹•‹‘¥‹Œ‘Ÿ‹¥‘”‹Œ £Š‹Œ—•‹‘¢Œ‰‘œ”’ ŸŠ˜’–‘—‹‘™Š”“Š”•‹‘’•— ŸŸ•‘š•–‘™Š‹Š”ŽŠ‰š– ™Š‹ŒŠŸš‹‘˜—‹‘š‰ —”•‘°‘Ò¢‘—‹‘’‹š‘‹¦‹ £Ÿ’› —™’‘—•Ž‹‘Œ•‘˜Š”ž —‹‘˜•¥‘™Š‹Œ‰˜•‹ ¥‹Œ‘’Šš‘—•“¦“¦‹‘—Šž ™Š”’‹•‹‘”‹Œ‘—”•‘°›±±± ³›£Š”‰¦š¦‹‹‘Ÿ¦‘™Š‹Œž —Ÿ”‹‘Ÿ‹‘¥‹Œ‘Ÿ‰› Ÿ‰™š‘¥‹Œ‘—•™Š”‹ ‹Œ‹‘Ÿ•‹¥‘¦Šš‘™Š’ŒŸ Ñ°› ¦Š’› ž³ª‘š”•‘‹’‘’‹š‘™Š”ž —‰‘™Š””‘•’› Ÿ‹‘‹–‘‹µš‘‹– ·‘¿ÀÐÀLjÔ ‹µš‘•Ÿ’”•–‘—‹‘š”’‘˜Š”ž ¬›£‹•’Š”‘‰Š‹“’’‘ŸŠŒ‘š “›©•¥‘¥‹Œ‘—•™Š”‹ ϛ¢Ÿ•‘˜’•‘™Š”¦Šš‹‘’‹šß ’‹•‹‘¥‹Œ‘Ÿ‹¥‘”‹Œ —”•‘°‘Ò¢‘—‹‘’‹š‘‹¦‹ ‹’‘‰Š‹‘™Š‰Šž Ÿ‘š› Ÿ‰‘Ÿ‰•‘•Ÿ’”•‘—™’‘—•ž •š´‘¥‹Œ‘’Š”Ž—•‘—‰ ”•Ÿ‹‘ŸŠ’Š‰™’‘—‹‘’•‹ž ³›¤”’‘™Š”‹¥’‹‘™Š‰¦ž ™Š”’‹•‹‘”‹Œ‘—”•‘°›±±± Ž‹‘˜Š”Ÿ‰žŸ‰‘—Šž Ÿ•—‹Œ‘•””‘’› ‹Œ‹‘™Š”‰¦š¦‹‹‘“Š”• °›Ò•‰‘‰Š‰˜’‘™Š‹Š’™‹ —‹ž’•‹—‹‘ •‹ š¦‹‘‰Š‹ŒŠ‹•‘Ž‰š‘˜•ž Ñ°‘Ÿ‰™•‘—Š‹Œ‹‘³›±±± ’‘’™‹‘ŸŠŸ—š‘•”” ¥‹Œ‘•Ÿ•‹¥‘‰Š‹¥’‹ ¥‹Œ‘—•™Š”‹‘¦Šš‘£Šž —‹Œ‘—‹‘Ÿ’’Ÿ‘’‹šž Ñ°› ˜š´‘™Š”´•‹‹‘™’Ÿ ‹Œ—•‹‘—‰‘™Š”” ’‹š‘¥‹Œ‘—•‰•••‘ˏ‹’ ž­ª‘š”•‘‹’‘’‹š‘‹¦‹ ’‘—•“™‹› ™Š”‰¦š¦‹‹‘š‘Œ‹ ™Š”’‹•‹‘¥‹Œ‘Ÿ‹¥ ·‘¿ÀÐÀLj| ŸŠŽ‘•””‘’‘—•“™‹ •’› £Š”‰¦š¦‹‹‘ŸŠ˜Œ•‰‹ —‹‘™Š‹Š’™‹‘’Š”ŸŠ˜’‘’•ž —›˜•¥‘™Š‰‹ŒŒ•‹–‘™Š‰ž ˜‹Œ‹‹‘—‹‘š‘™•Ì Š˜•š‘—”•‘³›±±±‘Ñ° ¥‹Œ‘—•‰Ÿ—‘—‰‘£Ÿ —‘—™’‘—•‰•‹’‹‘˜‹ž ˜Š”•’š‹–‘—‹‘•‹ž•‹ —‹‘Ÿ•‘Ÿ”’žŸ”’‘˜’• ‘«”•µ‘™Š¥‹‹‘™Š‰Š”•ž ²²‘—•‘’Ÿ‘‰Š‰’¶ —•‹Œ‘’‘ŸŸ•› ’Ÿ‘™Š”•‹’š‘£Š‹Œ—•‹ ™ŠŠ™Ÿ‹‘š‘—‹‘™Šž Ÿ‹‘’‹š‘¦Šš‘™‹•’•‘¢‘¶ ›‘¨‰–‘‰”–‘—‹‘’Š‰™’ ·‘¿ÀÐÀLj} ¥‹Œ‘˜Š”Š‹‹‘—Š‹Œ‹ ‹Ÿ‹‘’‹š‘—‹‘”‰š «£¢‘¶‘Ëàß³±± Ò¤© £¢Ì‘

˔‰š‘Œ¦‘ÊÊÊ̑’‘”‰š ™‘¯³±›±±± Š—•‰‹‘™Š‰¦š¦‹–‘¥•’ «Š”š—™‘™Š‹Š’™‹‘ŸŠž ™Š””‘•’› Ÿ‰•–‘—‹‘’Š”‰¦š¦‹–‘¥•’ ˜Œ•‰‹‘¥‹Œ‘—•‰Ÿ— °›©ŠŸ”‹¥‘˜•¥‘™Š”” ¥‹Œ‘—•˜Š•‘—”•‘™Š‰Š”•‹ž à‘¶‘Ÿ •Ÿ’”• —‰‘£Ÿ‘ª¬‘˜Š”‘Šž —•’”‘¦Šš‘ÑŠ‹’Š”•‘¢Œ‰ ’š‘ˏ‹’‘™Š”‰¦š¦‹‹ Ò¤© £¢‘¶‘ ™‘°±›±±± ˜›¢Ÿ‹žŸ‹‘¥‹Œ‘‰Š‹ž ’Š‹’‹žŠ’Š‹’‹‘—‰‘£ž —Š‹Œ‹‘™Š”ŸŠ’Ž‹‘эšž š‘‰••Ì›

‘«”•µ‘™Š¥‹‹‘™Š‹—µž ²›ø¦’¦‘¦™•‘¤££«‘’š‹‘˜Š”ž ’”‹‘’‹š‘™Š”’‰‘•‘¶ Ž—•‘—Ÿ”‘“Š”•‘’› Ÿ‘®Ï‘¥’‘ˬ̖‘¥’‘Ë°Ì–‘¥’‘˯̖ ‰š‘¢Œ‹Œ› Ž‹‘¥‹Œ‘’Šš‘—•“¦“¦‹ ˰߬±± ‹••‘’‹šÌ‘ ‘ ™ ·‘¿ÀÐÀLj|~ —‹‘¥’‘ËÏ̖‘ŸŠ”’‘£”Œ”µ‘Ï ·‘¿ÀÐÀLjÓÔ ¬›£Š‰Š”•Ÿ‹‘™Š”‰¦š¦‹‹ ÄÅÁÀƈÕÅÖÂÀֈ×ÇÀÐÀֈØÆÖÀÉ ¬›œ‰š‘˜•¥‘™Š””‘ŸŠž —Š‹Œ‹‘Ÿ•‹¥‘¦Šš‘™Š’ŒŸ ¬±±›±±±›‘áä “Š”•‘’‘—•‹‘¦Šš ·‘¿ÀÐÀLj~ ˜Œ•‰‹‘¥‹Œ‘—•‰Ÿ— ¦Š’–‘™Š‹¥Š”š‹‘˜’•‘¤¤© эŽŠ•Ÿ‘ҍ•‰‘ŸŠ‰˜’ž ¬›‘¢™˜•‘™Š”‰¦š¦‹‹‘’ —‰‘£Ÿ‘­±‘š”Ÿ‘—•ž Ë©£Ò«©Ì‘—‹‘˜’•‘˜¥” ‡ÀÖ7öÁˆ¿ÅÁ7ÀÖÀ5ÀÖ ‰˜’‹¥‘¯±‘Ë’•Œ‘™šÌ ŒŒ’‹‘“Š”•‘—•Ž‹‘’Ÿ ‰’‘—‰‘‰”‘™Š‹Š’™‹ ’”•µ‘™Š¥‹‹‘™Š‹—µ’”‹ ‡ö7ÀˆöÂÛÀÈÀÁ7À

OOOPQRSTOOO

ùúûüýþüùÿýü0121ý

$%&$'() *+,&)-.&% :;<=>?@AB@A /0123 :;<=>?@AB@A /4155 :;<=>?@AB@A /6152 %>B> /7122 //166 85150 8/199 82122 27122 82188

$%&$'() *+,&)-.&% $%&$'() *+,&)-.&% :;<=>?@AB@A /31/2 &CBDEFGFH +KH %>B> /61/6 :;<=>?@AB@A /5154 -@?@I*@C>IJ@G@< +KD :;<=>?@AB@A 82168 :;<=>?@AB@A /9159 :;<=>?@AB@A 29166 %>B> 28124 2/1/8 %>B> 881/6 22156 J@GFDMDCDI+KH=C;HH 25152 :;<=>?@AB@A 23122 20186 /41/6 :;<=>?@AB@A /5195 :;<=>?@AB@A 20196

26152 27196 /5122

/9152 /4182 /7182 23192 /3122 24122 /9162


4!"56#$7%85$&9'(6 ) * % &+, 57)(-.(%&/$)(% 0123

313 1

01 23 4 5 3 5 6 7 8 9: ; 4 < : 6 =3 ; 5 > : 4 6 ? > @ > 5 6 AB : ; 8 5 > C åæç“èæšç•–—˜™š–œ ¸ž¡¶ ²¹›­ž¸¹¯ª›£ž§¹Ÿª© ¡½ £  ¡›³ž­ªŸ°¹£›ê¡²¦¡ž®¹ Ã›² ¡ ©¹° ¡›¸ž¸ ¡¨›©ž§¸ ®ª£›² žœ

Ý §¨ ›² ¡›È´³È›¾ Ÿª­ ©ž¡ Á  ©›¸ž¡¨¦¡®ª¸®¹›¸¹§ ®Ã ®ž£ °¹¨ª®›» ° °›Ÿ¹» ° °›µ §¨  § »›§ µ ¡›­ž§ž² § ¡› °£¦»¦°Ã Ù ¨ž° ¡¨›¸ž¡²ž® £› ­ § ©›­žœ £žŸ ¡¢ £ ¡›¦§ ¡¨›Ÿž§­¹£¹§ Ȫ®ª¡›´¦¡ ° ¡½›±ž§ µ °›® œ £ §ž¡ ›£ž¨¹ © ¡›ž£¦¡¦¸¹›² žœ ¡ž¨ £›»ª£ª¸›¸ž¸Ÿž§ ¡© ® ­ž¡²ž£½›õÊÕöϹ¡¹›¸ž¡¹¸Ÿª°£ ¡ °¹¡¨›®ž¡¨¨¦°›° ¡© § ¡›©ž§­žœ § »›Ùª¡©¹° ¡›¯ª£ª­›©¹¡¨¨¹½ ­ž§ž² § ¡›¸¹¡ª¸ ¡›£ž§ ® ¸ ® ° »Ã›£ © ›ª§¦©¦½ ¡¨ §ª»›¸¹§ ®›®  ©›Ÿž§¶¦¨ž©Ã› £œ Á¾ ¸¹›©ž§ª®›¸ž° £ª£ ¡›¦­ž§ œ ĸ¹§ ®Ç›²¹›¸ ®¢ § £ ©½ ´ž° £® ¡ ›©ª¨ ®›Ý £¹° »¹§¡¢ ›©ž§¶ ²¹›­ž§£ž° »¹ ¡›² ¡ ®¹›¸¹§ ®½›¾ ­¦°§ž®›®ª² »›¸žœ Ȟ® £ ¡›¹©ª›¸ž¡¢ª®ª°›­žœ ¾ž©ª ›È´³È›¾ Ÿª­ ©ž¡›Ù ¨žœ Ÿž§ª¶ª¡¨›£ž¸ ©¹ ¡›£¦§Ÿ ¡½ ¡¨¹¡®©§ª£®¹£ ¡›¾ ­¦°®ž£›¸žœ §¹®©¹µ ›­ž¡ª®ª£ ¡›¢ ¡¨›¸ž¡žœ ° ¡¨Ã›ªµ §® Ã›¸ž¡¨ © £ ¡Ã ¾ž­ ° › ©ª ¡›´¦°¹®¹›´ œ ¸ž§ ¡¨¹›¸¹§ ®Ã›¶ž° ®¡¢ ½ µ ®£ ¡›Úª®©¹ ¡›¹¨¹©›´§ ®ž©¹¦Ã ®ž¶ ª»›¹¡¹›­ž§ ¡¨£ ©›»ª£ª¸ ¸¦¡¨›´§ ¶ ›Ä¾ ® ©­¦°›´´Ç ´ ¡© ª ¡›²¹›Èª®ª¡›´¦œ µ §¨ ›Èª®ª¡›´¦¡¨¨¦°Ã›Èž®  ¸¹§ ®›®ª² »› ² ½›¿ ¡¢ Ã›­žœ ¾ Ÿª­ ©ž¡›Ù ¨ž° ¡¨Ã›¦ž²¶ §œ ¡ ° ¡Ã›³ Ÿª›£ž¸ §¹¡Ã›©ž§°¹œ Ñ ¸ ¡›¼¨ª¡¨Ã›¾ž¯ ¸ © ¡ ¡ž¨ £ ¡›´ž§² ›©ž§£ž® ¡›©¹² £ ¡¦Ã›¸ž¡¨ © £ ¡Ã›­ž§ž² § ¡ » ©›°žŸ¹»›©ž¡ ¡¨½›¼­ § © Ùª¡©¹° ¡Ã›¾ Ÿª­ ©ž¡›Ù ¨žœ £¦¡©¹¡¢ª›² ¡›©¹² £›Ÿž§®¹º © ¸¹§ ®›®ª² »›²¹ ©ª§›² ° ¸ © ¸­ £›¸ ®¹»›Ÿž§¶ ¨ œ¶ œ ° ¡¨½›Ù¹§ ®›²¹®žŸª©œ®žŸª©›®žŸ œ ¸ ®¹º½››È ° ¸›´ž§² Ã›®ª² »›²¹œ ´ž§² ›«¤Æ¤·«¤›©ž¡© ¡¨›´ž¡¨ œ ¨ ½àãúûä ¨ ¹›­ž¸¹¯ª›£ž§¹¯ª» ¡›² ¡›Ÿž§œ  ©ª§›­§¦®ž²ª§›­ž¡¶ª ° ¡›¸¹§ ® µ ® ¡›² ¡›´ž¡¨ž¡² °¹ ¡›Ù¹œ îñ012&&'34'534'ñ  £»¹§›­ž¡ª®ª£ ¡›©ž§» ² ­ ²ž¡¨ ¡›©¹² £›®ž¸Ÿ § ¡¨ ¡½ ¡ª¸ ¡›±ž§ °£¦»¦°½ :;<=>;?@A £¦§Ÿ ¡½ Á ©­¦°›´´›» §ª®›£ž§¶  È ° ¸›´ž§² ›©ž§®žŸª©›²¹œ 067C8976 @D;AC6E@AF@G;H ž¦§ ¡¨›µ §¨ ›Èž® ›Ñ œ ® ¸ ›²ž¡¨ ¡›´¦°§¹›² ¡›ž°ž¸ž¡ ®žŸª©£ ¡›­ž§ž² § ¡›¸¹¡ª¸ ¡ B; ¸ ¡ ¨ª¡¨Ã›¾ž¯ ¸ © ¡›Ùª¡œ ¸ ®¢ § £ ©›ª¡©ª£›­ž¡ž¨ £ ¡ Ÿž§ °£¦»¦°›¢ ¡¨›²¹­ž§Ÿ¦°ž»œ ;>;I;?6>@A@C;H6J=H=E ©¹° ¡Ã›ª§¦©¦›ÄéÀÇÛ¸ž¸¹¡©  ´ž§² ›©ž¡© ¡¨›¸¹§ ®Ã›¶ž° ®¡¢ ½ £ ¡›²ž¡¨ ¡›¸¹¡¹¸ °›£ ² § E@E@I;ACK6>@I@F;I;A ­¦°¹®¹›¸ž¡¨¨ž° §›¦­ž§ ®¹›¸¹§ ®½ ´ž§°ª›²¹£ž© »ª¹Ã›Úª®©¹ ¡ » ¡¢ ›°¹¸ ›­ž§®ž¡½›øžŸ¹»›² §¹ EKI;GL ´ ® °¡¢ Ã›­ž§ž² § ¡›¸¹§ ®›²¹ ¹¨¹©›´§ ®ž©¹¦›Ä«÷ÇÛµ §¨ ›Èªœ £ ² §›°¹¸ ›­ž§®ž¡› °£¦»¦°Ã 06BKI;G6FKG@<=?MG@<=? ¾ Ÿª­ ©ž¡›Ù ¨ž° ¡¨Ã›£»ª®ª®œ ®ª¡›´¦¡¨¨¦°Ã›³Ñ›«Ã›³Ý›«Åà » ¡¢ ›²¹­ž§Ÿ¦°ž»£ ¡›Ÿž§ž² § G@<;C;K6>@EKN= ¡¢ ›Ùª¡©¹° ¡Ã›¯ª£ª­›¸ § £½ Ñ ¸ ¡ ¨ª¡¨Ã›Ùª¡©¹° ¡Ã›¾ œ ²¹›»¦©ž°›Ÿž§Ÿ¹¡© ¡¨½ =H;A6O;AC Á± ¡¢ £›®ž£ °¹›­ž§ž² § ¡ Ÿª­ ©ž¡›Ù ¨ž° ¡¨Ã›©žµ ®›®žªœ ¾ž­ ° ›ªŸ›± ¨¹ ¡›Ä¾ ®ªœ >@AA=@GP; GH;A6Q=G?K;A ¸¹§ ®½›± »£ ¡› ¡ £œ ¡ £ ® ¹›²¹©ª®ª£›®žŸ¹° »›­¹® ªÃ› Ÿœ Ÿ ¨Ç›´ž¸Ÿ¹¡  ¡›ù­ž§ ®¹›Ä±¹¡ E@ ®ª² »›£¦¡®ª¸®¹›¸¹§ ®½›±¹ ® œ ©ª›Ä¤éÆÅǛ¸ ° ¸½ ù­®Ç›´¦°§ž®›Ù ¨ž° ¡¨Ã›¼¾´ RKCK?68I;G@?KSL ¡¢ ›²¹Ÿž°¹›²¹›Ñž§¸¹¡ °›Ùª¡œ ¾ž¶ ²¹ ¡›¹¡¹›Ÿž§ µ °›®  © ±ª®§¦Ã›¸ž¡¢ © £ ¡Ã› £ ¡›©ž§ª® 068@I@F;I;A6EKI;G ©¹° ¡½›´¦°¹®¹›» §ª®›¸ž¡¹¡² £ £¦§Ÿ ¡›² ¡›ŸžŸž§ ­ ›§ž£ ¡¡¢  ¸ž¡¹¡¨£ ©£ ¡›¦­ž§ ®¹›­ž¡¢ œ FK;?=I68@IF;6TUVUWTU ©ž¨ ®›Ä­ž§ž² § ¡›¸¹§ ®Ç๣ª©›Ÿž§¶¦¨ž©›²¹›­ž§©ª¡¶ª£ ¡ £¹©›¸ ®¢ § £ ©›Ä´ž£ ©Ç›ª¡©ª£ ?@A?;AC68@AC;P;G;A ¶ž° ®¡¢ Ã›³ Ÿª›Ä¤ÅÆÅǽ ¦§¨ ¡›©ª¡¨¨ °›² ° ¸›§ ¡¨£  ¸ž¡ ¡¨¨ª° ¡¨¹›Ÿž§ž² §¡¢  F;A68@AC@AF;DK;A ꠛ¸ž¡¨ © £ ¡Ã›¸¹§ ®›¸žœ ¸ž¸­ž§¹¡¨ ©¹›¿ §¹›Û° ¡¨ ¸¹§ ®½ §ª­ £ ¡›®ª¸Ÿž§›¸ £®¹ ©›² ¡ Ñ »ª¡›Ä¿ÛÑǛ£žœ¥Å›¾ž¸ž§²žœ ꠛ¸ž¡¨ £ª¹›² ž§ »›Ùª¡œ BKA=E;A6X@I;DHSJSDL

ë,ì(-&'()(í&î,ï"#(ð&ñ(ï&/$-.(&î*òó(-ô(-

üýþÿ0ý1þ24567819          !5 ü "!2     2   " ý #!5 ü 2 $ 2 27 % $ &7%$'     "$        " (  7%$    2  ! 2  

  2  2)   " 25 &*+,+'" !  ü 2 $ 2 ! 9 2 27%$  & ' ü      

    - "  "4   9 (6  7%$" 2$ $ü!2 $ 2   -   9

 ". 2 /   " ! 7ý   9 &7'!5 ü  9 2)" 2  

!    "6     2  $  9   "(. 

      2 /     2) "&'

[\][^_U`YT\Z^UVZYX]U\a\ b`UV^cZd^[^aZeZfghijgkZWilmkZnihZUopoZqmpropstoZuvwxZyspTgiUVkWXYZ Zri tizZkii{Z|}~€ ‚ƒ~„„…nijiyZ†ipih{ghiZngZao{sjZcihti‡iZqmpropstoˆZUi‰mZŠu‹_‹Œ

DEFEGHIJKLEMENIOKNPEQIREMES

Ž‘’“”’•–—˜™š›œ›žŸ ¡¢ £›¤¥›¦§œ ´ § ›­ž®ž§© ›» §ª®›Ÿž° ¶ §›Ÿ ¨ ¹¸ ¡   ¡¨› © ª›«¬›­ ® ¡¨›¯ °¦¡›± ¨ª®›² ¡›³¦§¦ ¸ž¸Ÿž§®¹»£ ¡›µ ¶ »Ã›¸ž¸ £ ¹› ° ®›Ÿž² £Ã ´ª§µ¦§ž¶¦›¤·«¬›¸ž¡¶ ° ¡¹›£ § ¡©¹¡ ›®žŸž°ª¸ Ÿž² £Ã›ž¢ž°¹¡ž§Ã›°¹­®©¹£Ã›® ¸­ ¹›¸ž¸ £ ¹ ¸ž¡¨¹£ª©¹›¨§ ¡²›º¹¡ °›­ž¸¹°¹» ¡›²ª© ›µ¹® ©  ÒÓÍÔÕÏÖ×ØÏٞ§ž£ ›²¹®ž²¹ £ ¡› ° ©›ÉÊËÌÍÎ ­ ² ›¬«›¼¨ª®©ª®›¸ž¡² © ¡¨½›¾ § ¡©¹¡  ¯ª£ª­›°ž¡¨£ ­½›´ž®ž§© ›­ž§ž¸­ª ¡›©¹² £ ²¹° £ª£ ¡›²¹›¿¦©ž°› ¡¶ ¢ ›´ª§µ¦§ž¶¦›­ ²  Ÿ ¡¢ £›£ž®ª°¹© ¡›¸ž¸ £ ¹›ÉÊËÌÍÎØÏР¸ª¡Ã ¤Àœ¬·›¼¨ª®©ª®›¤·«¬½›±ž§Ÿ ¨ ¹›¯ž§¹© ›ª¡¹£ ­ž®ž§© ›° £¹œ° £¹›©ž§°¹» ©›¯ ¡¨¨ª¡¨Ã›Ÿ »£ ¡ ¸ž¡¨¹§¹¡¨¹›­ž§¶ ° ¡ ¡›¯ °¦¡›²ª© ›µ¹® ©  » ¡¢ ›©ž§®ž¡¢ª¸œ®ž¡¢ª¸›¸ž°¹» ©›©¹¡¨£ » £ Ÿª­ ©ž¡›Á±ž§¹§ ¸ Â›¹¡¹½ ©ž¸ ¡¡¢ ½  ©ª›£¹® »›ª¡¹£›©ž§¶ ²¹›£ž©¹£ ›­ž®ž§©  ž¦§ ¡¨›­ž®ž§© Ã›Ú ² ¡¨›´§ £¦® ›Ä«ÀÇà ¸ž¡¶ ° ¡¹›£ § ¡©¹¡ ›» §¹›£ž²ª Ã›³ Ÿª›Ä¤ÅÆ µ §¨ ›¾ž°ª§ » ¡›´ ¡¨ž¡§ž¶¦Ã›¾ž¯ ¸ © ¡ Åǽ›´ § ›­ž®ž§© ›» §ª®›¸ž¡¶ ° ¡¹›­ž¸Ÿž£ ° ¡ ´ª§µ¦§ž¶¦Ã›¸ž¡¢ © £ ¡Ã›­ž° ©¹» ¡›®ž¸ ¯ ¸ £ž° ®›£ž¯ ¡©¹£ ¡½›È¹» § ­£ ¡Ã›­ § ›­ž®ž§©  ¹¡¹›® ¡¨ ©›­ž¡©¹¡¨½›Ùž¡ª§ª©¡¢ Ã›° £¹œ° £¹›­ª¡ ² ­ ©›¸ž¸­ž§®¹ ­£ ¡›²¹§¹›© ¸­¹°›¸ £®¹¸ ° ­ž§°ª›¸ž¡¨ž© »ª¹›©¹­®›² ¡›©§¹£›¸ž§ µ ©›²¹§¹ ®ž©ž° »›¸ž¡¶ ° ¡¹›­ž¸Ÿž£ ° ¡›¹¡¹½  ¨ §›Ÿ¹® ›© ¸­¹°›¸ž¡ §¹£½›ÁÛ¡©ª¡¨¡¢ ›® ¢  ž°ª§ª»›­ž®ž§© Ã›©ž§¸ ®ª£›­ž®ž§© ›° £¹œ ­ž§¡ »›¹£ª©›­ž° ©¹» ¡›®ž¸ ¯ ¸›¹¡¹Ã›¶ ²¹¡¢  ° £¹Ã›²¹» §ª®£ ¡›¸ž¡¨¹£ª©¹›­ž¸Ÿž£ ° ¡ ×ÜÜÊËÏ£ ¨¦£Ã›ª¶ §¡¢ ›²¹›®ž° ›­ž° ©¹» ¡½ ¢ ¡¨›²¹­¹¸­¹¡›¦°ž»›©¹¸›© © ›§¹ ®›² §¹›®žŸª » ´ž¸ ©ž§¹›² §¹›Ý §² »›Þ¦®¸ž©¹¯®Ã›È¹¡  ­ž§ª® »  ¡›£¦®¸ž©¹£›¹©ª½›± ¨¹›­ž®ž§© ›­ž§ž¸œ й° ¸›Ýª° ¡² §¹›Ä¤ßÇÛ¸ž¡¨ © £ ¡Ã›­ž§ œ ­ª ¡Ã›¸ª¡¨£¹¡›ÉÊËÌÍÎϸž§ª­ £ ¡›» °›Ÿ¹ ® ½ µ © ¡›² ¡›­ž¸ £ ¹ ¡›ÉÊËÌÍΛ¸ž§ª­ £ ¡ Р¸ª¡›Ÿ ¨¹›° £¹œ° £¹Ã›¸ž¸ž¨ ¡¨› ° ©›ÉÊËÌÍÎ » °›­ž¡©¹¡¨›Ÿ ¨¹›²ª© ›µ¹® © ½›Ùž¡ª§ª©¡¢ Ã ©ž¡©ª¡¢ ›¸ž¡¶ ²¹›© ¡© ¡¨ ¡›©ž§®ž¡²¹§¹½ ®žŸ ¨¹ ¡›Ÿž® §›­ž®ž§© ›©ž° »›¸ž¸­ž§®¹ ­£ ¡ ў§°žŸ¹»›° ¨¹Ã›¸ž§ž£ ›» §ª®›Ÿž° ¶ §›¸ž§¹ ®›²¹§¹½ ²¹§¹›®žŸ ¹£›¸ª¡¨£¹¡½›àáâãä


56789 89 64

èéêëìêíîëïêðîëñêòóëôîëõêôíîô 0123

313

!"!#$%&"'"

ö÷øŸ÷øù›ÚúûÛüø›ý I_JMHJMOCVHFHCAHBCAHN? nELHM@CwHKEJCM@MCJENHG?J@FHCSEGR n E K H A M N C ^ _ A A E @ N H LC | _ A R NHKCAEGJES?ACLELS?A?NR IHS?@ICSEGJHLHCGEBH@RGEBH@CJEAMLR ()*+,-.)-/0)12/3 JD?GQCT@UGECœMKKHJR BH@C]HBA?CSEGHDHCKHLH @FHQCVEKHJHCZopqr[QC]HBA?CJEAELDHAO HJCZTœk[QCLELDEGBMR KHIMOCsHL?@QCM@MCSMJH PEJBMCSEIMA?CnEKHAMNCT@UGECœMKKHJRk_HJ wHJMAC|E@UGMC~GMJAH@A_ @HL?@CBHKHNCW?LKHNO LE@XEAHBCI_KQCLE@FEKHLHAR k_ H@ClHGEANCkHKECHBH@ AEGWHUMCJH@IHACXEDHACHAH? ZTœk[CAMUHBCAEGKHK?CLEGMJH?BH@CBEAMHR LE@INE@AMBH@CKHIHCDHUH ~EB?HAH@CD_KMJMCD?@CUMR BH@CAML@FHCUHGMCBEBHKHNH@ GGHEBJLM CSEGIHS?@ICUER AMUHBCXEDHAQvCWEKHJCTœkO UHH@CkHKEOCTœkCD?@CLHJMNCSEGB_R LE@MACBERpCHBMSHACJ?HGH AHLSHNCJENM@IIHCBEG?J?NR LEKH]H@CnEGJMWHCFH@ICWHUM @IH@C`E UGMUCUHR tP?@IBM@CJHLDHM L?@MBHJMCUE@IH@CDELHM@CH@UHKH@@FH SMJM@ICUH@CBED?KH@CHJHD H@CAHBCLEK?HJOCTDHGHACBER A?H@CG?LHNOCœH@C\MWBCLER KHLCU?HCHNKHCGPH M C B E C UE D H @ O NH G MCAEGHBNMGCS?GJH AEGJES?AO FH@ICLE@IIH@II?CB_@JE@R HLH@H@CSEGNHJMKCLEL?B?K @FEJHKCAHBCSMJHCLELH@HHAR kHKECNHLDMGCDHJAM AGH@JEGOCkMJHCW?IHCAEGWHUM VEW?LKHNCLEUMHCz@IIGMJCLE@JM@FHKMG AGHJMCDELHM@OCnE@INE@AMH@ SHKMBCJ?D_GAEGCFH@ICAEGJMJH BH@CDEK?H@ICKHM@C?@A?BCLER NMWGHNCBECVH@AMHI_CkEGR UHKHLCU?HCNHGMCBECUER kHKECL?KHMCIEGHNCBHGE@HCAEGJE@UHA@FH KHIHCM@MCUMJ?J?KCBEGMS?AH@ UMCAGMS?@OCnEGAH@UM@IH@CUMR @FELD?G@HBH@CNHJMKO SE?CUE@IH@C@MKHM DH@OCsHL?@QCT@UHCAMR BEDM@UHNH@@FHCBECPHUGMUCFH@ICAHB BEXMKCH@AHGHCDE@U?B?@I NE@AMBH@CKESMNCB?GH@ICo t|HG?J@FHCHUHCAHLSHNR @H GH@JEGCFH@ICH@AHJAMJO UHBCSMJHCLE@INHGHDR W?IHCLE@EL?MCBEDHJAMH@OCnHUHNHKQ PHXH@C~ELHF_GH@CUH@ LE@MACNM@IIHCJMA?HJMCLEGEUH H@CI_KCKHIMCUMCSHSHBCBEU?HO APH UGMUCLE@I?X?GBH@ BH@CAGH@JEGCSEJHGCUM S?GJHCAGH@JEGCHBH@CUMA?A?DCoCVEDAELR PH?@ICkH@U?@IO UH@CKHIHCUMKH@W?ABH@CKHIMO ^MLCKESMNCSHMBCJEAEKHNCJHFH UH@H EJHGCCW?AH U?@MHCJEDHBCS_KHCSEGR SEGO ~EXEDHAH@CHDHGHAQCJEG?R PE@D_GHC`_FCV?GF_CLER LE@XEAHBCI_KQC@HL?@CNHJMK ?EG_CCJZJEESBM Q˜ KH@IJ?@ICL?UHNQvCKH@R VDEB?KHJMCKHM@QCkHKECHBH@CUMJHLSHG H@CUHLHMCUHGMCDELHM@CUH@ @FEJHKBH@CSE@AG_BH@CH@AHGR M@MCJ?UHNCSHI?JC?@A?BCAML AGMKM?@[C?@A?BAHCkGHCK`DC E Q C L E @ R W?ACDEKHAMNCHJHKCn_GA?IHK PH@XNEJAEGCj@MAEUCWMBHCPHUGMUCSHAHK _MJMHKCBEU?HCB?S?QCJEGAH J?D_GAEGCnEGJMSCUH@CnEGJMWH BHLMQvC?WHGCœH@C\MWBO HUMBH@CDELHM@CHJHK EGJES?AO LE@HGMBCIEKH@UH@ICJEGH@ICFH@ICKHGM@FH M@MJMHAMCPE@D_GHC`_FCV?GF_ FH@ICLELS?HACDEGAH@UM@IH@ l_KCœH@C\MWBCAEGXMDAH WwH 123 A KEJCAEGJES?ACJESHIHM kH K E C J E @UM G M C UM S_ R CMA?OC^HDMQCBEAMBHCUMB_@MGLHJMQ LE@IHWHBCLE@FH@FMBH@CKHR UMNE@AMBH@OC`_FCLE@IHB? JEAEKHNCDELHM@CSEKHBH@I DELH þ56'ÿÖ#05' F_@ICVD?GJCUHGMCV_?ANR SnEHBKHCBAMMWHNC@IPjC NHKO \HmMUCP_FEJCLELMKMN I?Cz@U_@EJMHCGHFHQCLHLD? SEGAH@II?@IWH]HSCDE@?NCUM nEGJMWHCxHBHGAHCLELS?HACBER |HM@GICAHECGAELH EBHKMI?JCLELHAHNR HLDA_@CDHUHCopOCnELHM@CSEG?JMHCo˜ S?@IBHLOCzHCJHLHCJEBHKMCAMUHBCLER LE@INE@AMBH@CSE@AG_BH@O DEGAH@UM@IH@CBHKMCM@MQCBHGE@H JHKHNH@CUMCUEDH@CIH]H@IO BH@CGEB_GCAGGHJ@ESJ?EAGCCJuK C`EHKCJHHACLELR AHN?@CAEGJES?ACAEKHNCAHLDMKCJESH@FHB @FES?AC@HLHCkHKECJHHACLE@WH]HSCDEGR VEBMAHGC–CLE@MACBEL?UMH@ MHCFH@ICLE@U_G_@ICBEU?H sI?GHNCwHNF?CFH@ICSEGR S_F_@IC}GMJAMH@_C`_@H U_CUE@IH@ ˜—CKHIHCUE@IH@CLE@IELHJC˜oCI_KCI_KO AH@FHH@CUHGMCDHGHCW?G@HKMJO @MHAC¡„¢£i¤„ddiBECBMDEGQCS_KH NHGIHC¥˜CW?AHCE?G_CUHGMCKPH DEGAH@UM@IH@CUMKH@W?ABH@O J?D_GAEGCAEAHDCUHAH@IO NEJAEG VEWHBCYMIHCnGMLEGCUML?KHMCDEBH@ tPH@XNEJAEGCj@MAEUCJEKHK?CAEGAHGMB nEGAH@UM@IH@CSEGHBNMG tT]HK@FHCNH@FHC?@A?B W?JAG?CLEK?@X?GCBECHGHNCœH@ j@MAEUCDHUHCo¥OCCVHFH@I@FH@X Q C J HM KHK?QClHGEANCkHKECSEK?LCDEG@HNCAHLDMK BEDHUHCDELHM@RDELHM@CAEGSHMBOC~HLM MLSH@ICROCnEGJMWHC?@II?K nEGJMWHCJHWHQC@HL?@CHBNMGR \MWBCFH@ICKH@IJ?@ICUMJHLR JHHACM@MCkHKECSEK?LCGEJLMCSEGJEGHHLD IHL LELSEKHC|_AJD?GOCzHCW?IHCAHBCAHLDHB SEG?JHNHC?@A?BCLELDEGB?HACBK?SCM@MO KESMNCU?K?CKE]HACAE@UH@IH@ @FHCU?HCJ?D_GAEGCUHAH@IQv SHGCLEG_SEBCWHKHCIH]H@I PHUGMUO SHAH@ICNMU?@I@FHCUMCK_BHJMCKHAMNH@O nELMKMBCLELSEGMBH@CJHFHCBEJELDHAH@ IEKEUEBCPCzKNHLCLE@MACBER BHAHC`_FCV?GF_OC~HAHC`_FQ T@UGFAH@MO LE@WEKHJBH@QCNHKCMA?CAEGWHUM kHKECBEJHKCUE@IH@CJMBHDCVD?GJCFH@ICAHB LELSH]HCDELHM@CSHG?OCVHFHCHBH@ o€OCVAGMBEGC@HA?GHKMJHJMCVEGR JESEK?L@FHCHUHC_DJMC]HR TJMJAE@CnEKHAMNCnEGJMWH BHGETœkC EU?HCBK?SCLHJMNCSEG@EI_JMHJMO B?@W?@ICLELSEGM@FHCKHLD?CNMWH? LE@XHGMCDELHM@CSHG?OC^EAHDMQCJHFH IM_CmH@C\MWBCLE@FEKHLHAR XH@HCAH@DHCDE@_@A_@CUH@CUM xHBHGAHQCkKMAyC^HGMIH@CLER tVHH@AHCCMB@M QCBEU?HCBK?SCLHJMNCSEG@ER SEGIHS?@ICUE@IH@C`EHKCPHUGMUO BHAHBH@CMA?CJ?KMAQvCAEIHJCP_FEJO¦Š‹Œ§ BH@C]HWHNCnEGJMSCJEAEKHN K?HGCxH]HOCsHL?@CHBNMG@FH @IHB?MQC{HSMH@_CUH@CBHR LE@WES_KCIH]H@ICT@UGMR UMD?A?JBH@CKHIHCUMIEKHGCUM ]H@RBH]H@CBEU_U_GH@CUM KM@MCAE@IHNCJENM@IIHCAHB AH@FCDHUHCLE@MACBER—˜QCLER ƒ_IFHBHGAHO ()*+,-.)-/0)12/3 LH@HHABH@CBEJHKHNH@CSEB TKHJH@CBE@HDHCU?HCJ?R LHLD?CLE@HLSHNCI_KCDHR sI?GHNCwHNF?O D_GAEGCUMDEGS_KENBH@CUHR UHCSHSHBCBEU?HQCHBMSHA@FH ?@A?BCDE@FEGH@IH@CJEKHLH J?BMCPEUMAEGH@MHCLEKHK?M LE@INHUHDMCAGHIEUMCBELHR ~MRL__@CLE@FEG?BH@CHIHG CC™’š›‹š“šŒ AH@ICHUHKHNC?JHNHCHIHGCHUMK HJHC?@A?BCLE@H@ICUMCBH@R AMIHCNHGMOCPE@?G?A@FHQCJER VEKHAClMSGHKAHGOCsHL?@CjVV @?JMHH@CUMCV?GMHNOCtxMBHCBMAH \~CnkkCB_LDHBCUHKHL TAL_JEGCDEGAH@UM@IH@ JHA?CUE@IH@CFH@ICKHM@@FHO UH@ICJE@UMGMCD?@HNO H@IH@CM@MCS?BH@C?@A?B VA_?ACAMUHBCHBH@CMB?ACJEGAH UMHLCJHWHQCBMAHCAEKHNCLELR LE@IHLSMKCBED?A?JH@CAEGR JEWHBCH]HKCAEGHJHCDH@HJQCUM tVEKHM@CMA?QCWMBHCSEGWHKH@C@_GR tzA?KHNCB_@UMJMCAMLCBMAH GLE M@IBH@CTJJHUQCAHDM UHKHLCDE@FEGH@IH@O S?HACDGEJEUE@CSEGSHNHFHO BHMACV?GMHNOCPE@?G?A@FHQ UHKHLCLH?D?@CUMCJED?R LHKCHUHC@MHACSHMBCHIHGCJER UE@IH@CD_M@C€¥QCJEAMUHB@FH JES@HIIHIM?K C DE J H @ C S H I M C DH J ?B H @ t uLDH A C a b d e f g h b f C FH @I BAHA_GCUH@CDELMLDM@CSG?R UHKHLCLE@WHIHCDEGUHLHMH@ AHGH@CVAHUM_@CPHI?]_NHGR KEDHJCSEGLHM@QCLEGEBHCZDER LHJMNCHUHCAMLCUMCSH]HN V?GMHNC?@A?BCAMUHBCLELR JEBHGH@ICAEKHNCUMAELDHABH@ \M A H K CHBH@CLE@IH@IIHDCSMJH UH@CBEHLH@H@CM@AEG@HJM_R W_OCT]HK@FHCJ?HJH@HCUMCUHR LHM@[CAHBCLEGHJHCAEGAEBH@Q FH@ICHBH@CSEGAHG?@ICUH@ SH@AHMCGHBFHACJMDMKO LE LM K M B M C K E S M NC UH G M C X ?B ?D K _ K _ NCLE@II?@HBH@ @HKQC\~CnkkCAHBCS_KENCAEGR KHLCJAHUM_@CB_@U?JMCLEJBM UH@CLEJAMCUMHLH@BH@CDHBHM LE@I?@A?@IBH@C nEGJMR V?LSEGCMA?CLE@WEKHJBH@Q G?UHKCWEKHWHNQvCBHAHCJ?LSEGO JE@WJHCAJHECABEKMHLM CUMCLHJHCUER SEKHNO J?D_GAEGCnEGJMWHCJ?UHNCLER ZL_SMK[CkHGHX?UHQvCBHAH@FHO WHQvBHAHC^HGMIH@OCnEKHAMN JEGH@IH@CBEL?@IBM@H@CSER VELE@AHGHCMA?QCDELEGM@R DH@QvCBHAHC}HHLE NHG?JCSEGJHA?C?@R LE@?NMCAGMS?@CAML?GO `_FCLE@IHAHBH@QCDGEUMBR nEGJMSCkH@U?@IC\WHWH@I JHGCHBH@CUMK?@X?GBH@CUHGM AHNCTVCAEG?JCLEL?@AHNBH@ zAHKMHCLE@FHAHG_B@HO@CAMUHB A?BCtS\~C E G A M @ BQCUH@CLE@II?R ~EAMBHCBEK_LD_BCJ?D_GR JMCHBH@CAEGWHUMCB_@KMBCJ?UHN s?GWHLH@CX?B?DCD?HJCDEGR BHDHKCDEGH@ICT@IBHAH@CYHR A?U?NH@CLEGEBHCAEGNHUHD HBH@CMB?ACUHKHLCJEGH@IH@CBE @HBH@C_A_UH G M A HCSHIMCDEGR AEGCnEGJMSCL?@X?KCUH@CLHR HUHCJEWHBCH]HKCUH@CUMDHJR _GLHCH@HBCHJ?N@FHCLEJBM ?ACZTY[CHAH?CBHDHKCJEKHLCUM V?GMHNCFH@ICLE@II?@HBH@ V?GMHNOCnELEGM@AHNCzAHKMH UHLHMH@QvCBHHJA@HCFkH J?BCBECAGMS?@CJEKHAH@QCBEAER AMBH@CAHBCHBH@CSEGWHKH@CL?R JELDHACBEAM@IIHKH@CUMCSHR YH?ACPEUMAEGH@MHOC\HKHL JE@WHAHCBMLMHCLELSH@AHM LE@IHAHBH@QCDEGK?CHUHCB_@R UMB?AMDCªª«CBELHG@M@CJOEDEGAM IH@IH@CLEL?@XHBCUH@CDER K?JOCsHL?@CJEAMUHB@FHCAHB SHBCDEGAHLHO ESEGHDHCNHGMCAEGHBNMGCM@MQ ]HGIH@FHOC^?UM@IH@CAEGSHR JE@J?JCUMC\E]H@C~EHLH@R `?JMHCJEKHLHCM@MCLE@ER XHNCWHUMCSE@AG_BH@CBEXMKO HUHCKHIMCDE@IG?JHBH@CBE@R tnHUHCSHSHBCBEU?HCD_KH STV GHDHABH@CBHDHK G?CUHAH@ICUHGMCwHBMKCnGEJMR H@CZ\~[CnkkCJESEK?LCJER BH@BH@CDEGK?@FHCJ_K?JMCD_R ~EK_LD_BCœMBM@ICFH@ICUHR UHGHH@CJBHKHCLHJJHKCJEDEGAM DEGLHM@H@CSEG?SHNCUE@IH@ DEGCHA@EKIH@NFCLE H C B ECV?GMHNQCFH@I UE@Cx_ECkMUE@O GH@IH@CUMKHB?BH@OCsHL?@ KMAMBCUH@CS?BH@CLMKMAEGCAEGR AH@ICSEGIEG_LS_KCLE@XHS?AM BEWHUMH@CJESEK?L@FHCUMCxHR U?HCJAGMBEGCUH@CSEGNHJMK AEGKEAHBCUMC]M K H FH NC A M L?G t ^M UH B C H UH C F H @I C LE G H R kHGHACSEGJMBEGHJQCAMUHBCDEGK? NHUHDCBGMJMJCV?GMHNOC`?JMH JDH@U?BRJDH@U?BCLMKMB BHGAHCLH?D?@CkH@U?@IO LE@FHLHBH@CJB_GQCPSMUH PEUMAEGH@MHO I ?B H @C S H N]H C DG M H Q C ]H @M A H CBEJEDHBHAH@CUMC\~CnkkQ LE@IGMAMBCBEGHJCBEL?@IBM@R ^NECxHBCFH@ICUMDHJH@ICUM žš“›Ÿ Š PEJJMCJHFHCBMGHCWHUMCL_A_G TVCUMDEGBMGHBH@CHBH@ UH@CH@HBRH@HBCFH@ICAMUHB HBUH H G E @HCIE@AM@I@FHCJMA?HJMO H@CJEGH@IH@CBECV?GMHNQCFH@I DHIHGOCPEGEBHCJHLSMKCSEGR VEGIM_CmH@C\MWBCJE?JHM UMCKHDH@IH@QvCBHAH@FHO LE@II?@HBH@CG?UHKCWEKHWHN SEGU_JHCAEKHNCLE@WHUMCB_GR YHIMD?K HQCJEK?G?NCBED?A?JR UMJES?A@FHCSMJHCSEGUHLDHB AEGMHBRAEGMHBO DEGAH@UM@IH@CW?IHCH@IBHA wHJMACFH@ICLELMLDM@ ^_LHNH]BOC`?UHKCM@MCLELMR SH@CJEGH@IH@CJE@WHAHCBMLMH H@C\~CnkkC HBH@CUMmEA_C_KEN LHKHDEAHBHCSHIMC@EIHGHR PEKMNHACHBJMCMA?QC^NECxHB SMXHGHOCzHCCLE@FHFH@IBH@ DEGAH@UM@IH@QC|E@UGMC~GMJR KMBMCDGEJMJMCJELD?G@HQCAMUHB UMCV?GMHNQCUH@CAMUHBCHUH DE@U?B?@IC V?GMHNQCFHMA? @EIHGHCKHM@CUMC^ML?GC^ER AHLDHBCAHBCAEGMLHCBEL?UMH@ M@JMUE@CAEGJES?AOCCVENHG?JR AH@A_QCUHKHLCDEGAH@UM@IH@ NH@FHCLHLD?CLE@IM@XHG FH@ICLEGHI?BH@CFH@ICSEGR `?JMHCUH@C}NM OCT@II_AH @IHNO SEG?JHNHCLE@UEBHAMCAGMS?@ @FHCB_@KMBCFH@ICHUHCUMCK?HG AEGJES?ACLE@IEK?HGBH@CAMIH IEU?@IQCSHNBH@CWE@UEKH AH@II?@ICWH]HSCHAHJCBEWHR AEAHDC\~CnkkCFH@H @ I LMKMBM }NM@HCW?IHCIHS?@IC`?JMH JEKHAH@CFH@ICL?KHMCUMDER WH@IH@CUMSH]HCBECKHDH@IH@ BHGA?CB?@M@IOCnEGAH@UM@IH@ AEGAE@A?CUHKHLCSH@I?@H@ NHAH@CFH@ICLE@IEGMBH@CM@M NHBCmEA_CHUHKHNCTVCLE Q C z @ IIGMJQ ?@A?BCLELSK_BCGEJ_K?JMC\~ @?NMCœMBM@IOC`HA?JH@C_GH@I JENM@IIHCLELS?HACDELHM@ UMJHBJMBH@CJEBMAHGCoCGMS? MA?CSMJHCUMAHGIEAOC`?UHKCM@M HUHKHNCGEyMLCV?GMHNQvCBHAH nGH@XMJQC}NM@HCUH@C`?J MHO nkkCFH@ICLE@BGMAMJMCV?GMHNO SEGNHJMKCLEK_LDHACDHIHG AHBCLE@IEK?HGBH@CBELHLR DE@_@A_@QCSHMBCJ?D_GAEG SHNBH@CSMJHCUMAELSHBBH@ kMUE@O ~E LH G M @C DH I M Q C A M LC M @JR }NM@HCLE@_KHBC_DJMCJEGH@IR nEGJMWHQCnEGJMSQCUH@CW?IHCUHGM UHGMC]MKHFHNCDHKM@ICSHGHA TVCLE@UHDHABH@CJ_R DEBA?GCDEGJE@WHAHH@Cnkk UH@CLE@IEWHGCœMBM@IOCn_KMJM D?H@CFH@ICLHBJMLHKO H@CLMKMAEGOCPE@?G?AC}NM@HQ FH@ICLELS?HACSHGMJH@CDER nELHM@CSEGBEDHKHCDK_@R BEK_LD_BCJ?D_GAEGCnVVQCVKR PEUMAEGH@MHO IHGHR@EIHGHCkHGHACAEGIER B_@IH @C UH G M C nG H @X M J C UH @ LE L?K H M C K H I M C LE @F E K M UM B M @FEBHACLE@X_SHCLE@HNH@Q A_JCMA?CLE@IHB?CJE@H@ICSMJH ELH@MHCLH?D_?@Ck}VO¦•”§ PE@?G?ACJ?LSEGCUMCTY z@IIGMJCFH@ICJHLHRJHLH BEX?GMIHH@CDE@II?@HH@ @E JHRIEJHCUHKHLCLE@FMLD?KR TVQCELDHACBHDHKCDEGH@ICabc LE@IEK?HGBH@CBEXHLH@CBER JE@WHAHCBMLMHC_KENCDELER BH@CAE@AH@ICJMHDHCDMNHB efghbfiHAH?CDEG?JHBCAEKHN GHJCHAHJCBEBEWHLH@CUMCV?R GM@AHNCV?GMHNCAEGNHUHDC]HGR FH@ICLELHBHMCJE@WHAHCBMLMH ()*+,-.)-/0)12/3 d J M LEKH@XHGBH@CJEGH@IH@Q GMHNOCnGEJMUE@CnGH@XMJQC{GH@R IHCJMDMKCUHKHLCJEGH@IH@ UMCV?GMHNQCHDHBHNCDMNHB ()*±)²/³´µ²¶)·/±,µ,1/3¸2¹¹º ¿,)/*´-..´³´·/÷´*)/Ä·»-»,³2 Ì)-2/Ï)*,-/±´·)³))--Â)/+´·µ)¶) FHHMDC A ?C jVVCkHGGFQCjVVCPHR X_MJC|_KKH@UECLE@IHAHBH@ DHUHCoCTI?JA?JOCVEGH@IH@ DELSEG_@AHBCHAH?BHNCDHJ?R µ´1»*±»µ/³,±»·¶´·/¼´·³²½)/*)³²¾ Å)-)½´·/¼´·³²+/Æ)-¿,-./Ç*,¾ ¼´·³²+/)µ)-/*)*±,/*´*+)1)³2 NH@QCjV VC`HLHIECUH@CjVV SHN]HCLEGEBHCJMHDCLE@IR JE@WHAHCBMLMHCAEGNHUHDC]HGR BH@CDELEGM@AHNO ¿²¶)¾)-/¿²/¿)1)*/³¶)¿²»-º/*´À Å,Ⱦ¶)·/±,-/±,)³2/¼)·)/±´*)²- 0)³²1/²-²/*´-,·,¶/Ç*,¾º/+´·À lGHmEKFO ?B?LCLEGEBHCFH@ICLELR IHCFH@ICUM@MKHMCAHBCJEDHNHL tkMHGBH@CU?K?CAMLCM@JDEBR -,-..,/.²1²·)-/±,1)-.2/(´¶´1)¾ ³,¿)¾/+´·½,)-./*)µ³²*)1/*´*À µ)¶/µ´·½)/µ´·)³/³´*,)/±´*)²-/¿² nHUHCVEKHJHCZopqr[C]HBR N AHMCGHBFHACJMDMKO UE@IH@CnGEJMUE@CV?GMHN A?GCnkkCLE@FEKEJHMBH@CM@R ±²-¶,/¿²+,µ)º/³´+).²)-/Á)µ*)-²) ±´·¶)¾)-µ)-/¼´·³²+/¶´·¾²-¿)·/¿)·² 1)±)-.)-2/д.².²¾)-/±)·)/±´*)²- A?CJEAELDHAQCabdefghbfiUHGM SH@nE G UH @ H C PE @ A E G M C z @ I I G M J Q JNHGCHKRTJJHUCMA?QCLE@ER mEJAMIHJM@FHOCxH@IH@CAEGS?G? +´·½)1)-/µ)µ²/*´-²-..)1µ)-/³¶)À µ´µ)1)¾)-2 ,-¶,µ/*´-.¾²-¿)·²/µ´µ)1)¾)-/¿)À GLHUHCBEKMLHCFH@ICLELR \HmMUC}HLEG_@CLE@IHAHR kH ]HJBH@Co€C]HGIHCJMDMKCUM LE@FMLD?KBH@QvCA?KMJC¬‰­c ¿²»-º/¿)-/³´+).²)-/1)²--Â)/+´·À É()Â)/±,)³º/*´³µ²/²*+)-.2 1)*/1).)/±´-¶²-./²-²/¶´·,³/*´À H ¶)¾)-/*´-,-..,/)-.µ,¶)-2 Ê)-./±´-¶²-./¶²¿)µ/µ)1)¾ºË/µ)¶) -²-.µ)¶/¶´·,¶)*)/¿²/+)+)µ/¿,)2 SH]HCG?UHKCWEKHWHNQCFHB@M BH@CSHN]HCJ?UHNCJHHA@FH UHEGHNCAML?GC\HLHJB?JO †ˆ„QCBH@A_GCSEGMAHCGEJLMC}NMR 0)³²1/²*+)-./±)¿)/1).)/,³²·)- Ç*,¾/³´,³)²/1).)2/Å´-,·,¶/Ç*,¾º ÉÃ-)µÀ)-)µ/*´*)-./³)Â)/1²¾)¶ jVVCVA_?AQCW?IHCAEKHNCLELHR kHGHACAMUHBCAM@IIHKCUMHLCKHIM sHL?@QCVEBWE@CnkkCkH@ @HCBELHGM@OZ®®“‘‘¯ŒŠ°[

=56!#>7!

Ô'6!Õ5#©5"!Ö

¿²/(1´*)-/²-²/*´*+,)¶/±»³²³²/¼´·À ¿²·²-Â)/³´*±)¶/Ì)³Ì)³/µ´¶²µ)/¼´·À ±´-,¾/³´*)-.)¶/¶´·,¶)*)/¿² ³²+/-)²µ/³)¶,/¶²-.µ)¶/µ´/,·,¶)- ³²½)/*´*+»+»1/.)Ì)-./Í/Å)¿´/β·)À +)+)µ/¿,)ºË/µ)¶)-Â)2ѱ¶¶Ò³´¶Ó ()*+,-.)-/0)12/3

4 %" %¨ # ©5 5 HA?GH@CSHN]HCBHUEGCl_KBHG WMBHCJHFHCSEGJHLHCx_B_]MQCHUH LMAEC~_@mE@JMQC`HS?CZorqr[O

$'tVH:F5HC&JMN#CB;<5 EGWHRBEGWHCHWHQ @MEKC~H?@H@ICZ˜p[CMA?CLE@IHR A?BHJ@FHCJEGHFHCAEGAH]HO

()*+,-.)-/0)12/3

LHBJMLHKCL?@IBM@CLE@WHR FH@ICDE@AM@ICSEGDGEJAHJMQ B?CAEGAHGMBCLE@IMB?AMCDG_JEJ VH@ICJ?HLMCLELH@ICJER KH@BH@CA?IHJRA?IHJCFH@I HKH?C@HMBCWHSHAH@QCFHC@H@AM KEKH@ICBHGE@HCMHCDEGXHFH WHBCH]HKCLELSEGMBH@CU?R UMDEGXHFHBH@CBEDHUH@FHO FH@ICAMUHBCLE@U?B?@ICDE@R FH@ICSMKH@ICMA?CJES?HNCNHGR \MHCLE@IHAHBH@QCUMGM@FH BUE @IH@CJE@UMGM@FHQvC?WHG UE@IH@CBELHLD?H@@FHOCzH B?@IH@CHBH@CBHGMG@FHCJESHR tPEGEBHCMA?CBH@C]HGIH XHDGEJH@CzXHKCHBH@CUMBER L_@MCH@AHGHCDEG]HBMKH@CxHR SEK?LCHBH@CL?@U?GCUHGM V?J C`HS?CZorqr[OCzS? FHBM@CLHLD?CK_K_JCUHKHL IHMCJE_GH@ICDEKHFH@CLHJFHR JHFHQCLE@FHK?GBH@CHJDMGHJM K?HGBH@CUHGMCDHGAHMO ]HCUH@CK?HGCxH]HQvCA?A?G@FHO WHSHAH@@FHCJESHIHMCPE@AEGM JE_GHH@Q @ I GMCMA?CSEGXEGMAHQCMH DG_JEJCJEKEBJMCKEKH@IO GHBHAOC^EGLHJ?BCJHHACLE@R JMKHBH@CJHWHOCVHFHCNH@FHCLER VESEK?L@FHQC~HKKHCLER sHL?@QC~HKKHCLE@FHAHR nEGUHIH@IH@OCtkEK?LCHUH SEGBHGMECDGC?A UM C S M G _ B G H J M C J E W H B TBNM G @FH C UE @IH @C SE G R HSHACJESHIHMCY?GHNQCJ?HLMR KHBJH@HBH@CA?IHJCJHWHCJER @FHLS?ACSHMBCUH@CJMHDCWMBH BH@QCJEL?H@FHCMA?CBELSHKM UEJHBH@QvC?WHG@FHOCtVHFH H]HKC¥¥H@CUMCkHUH@C~ER SEBHKC@MHACUH@CBEDEGXHFHH@ W@F HCAEAHDCLELSEGMBH@CU?R J?HMCUE@IH@CJ?GHAC~ED?A?JR UMGM@FHCLHJMNCUMDEGXHFHC?@R KHIMCDHUHCJMBHDC~EA?HCjL?L HBH@CAEAHDCSEBEGWHC?@A?B DE@U?U?BH@CUH@C~EK?HGIH UMGMQCV?JH@CLE@UHAHGBH@ B?@ JBMD?@CMHCAEGBHR H@CZl?SEG@?G[QvCA?A?G@FHO A?BCLE@IHSUMCBEDHUHCGHBFHA n\zRnCPEIH]HAMCV_EBHG@_R LE@WHKH@BH@CA?IHJCJHFHOv kEGE@XH@HCsHJM_@HKCZCk~~R UMGM@FHCJESHIHMCDEJEGAHCKER UH@IICHN@HCGLE ?J C D?K H@ICKHG?ACLER zHCW?IHCE@IIH@CSEGB_R UH@C@EIHGHCDHUHCDELMKMNH@ D?AGMCUH@C\nnCn\zRnCJEGAH lMAHCLE@IHAHBH@CHBH@ ks[O K H @ I C W H S H A H @ C F H @ I C UM K H B ?B H @ @ F E K E J H M B H @ C DE BEGWHH@@FHO LE@AHGCKESMNCKH@W?ACAEGBHMA DGEJMUE@CUH@C]HBMKCDGEJMUE@ GHBFHACJE@UMGMO LE@IEmHK?HJMCD_AE@JMCB_@KMB nEGAHLHQCMHCWHUMCJAHCk~R nELDG_mC\~zCxHBHGAHO t V ?H LM C IH BC HUHCB_LR HBJMCDE@_KHBH@CAEGNHUHDCUMR AHN?@CUEDH@OCsHL?@QCJEL?H tTDHBHNCLELH@ICLH@R BEDE@AM@IH@CH@AHGHCBEMB?AR ~ksCnG_mM@JMCV?KH]EJMCVER גš ؐ › ‘š •” Ù DK E @Q C F H C B E G W H H @C JHFHCLER GM@FHCMA?QCMHCLE@EIHJBH@CUMR MA?CSEGD?KH@ICDHUHCBENE@UHB UHACMA?CUMDEGXHFHBH@CBEDHUH JEGAHH@@FHCUMCB_@mE@JMCUH@ KHAH@OCVEBMAHGC¥¥€QCV?JH@ sMHACV?JH@CMA?CAEG@FHAH LH@ICJEDEGAMCM@MOC\M AG? GM@FHCJHHACM@MC_B?JCLER n\znCZnHGAHMC\EL_BGHJMCz@U_R JHFH‚C~MAHCKMNHACJHWHOCk?HA WHSHAH@@FHCJESHIHMCDE@FER LEKH@W?ABH@CDE@UMUMBH@R LE@UHDHACU?B?@IH@CDE@?N J?D_GACJHFHQvCBHAH@FHHCWO?J C ^E HBJH@HBH@CHLH@HACFH@I @EJMHCnEGW?H@IH@[CFH@ICUMJER JHFHCJE@UMGMQCJEBHGH@ICM@MQ KE@IIHGHC@EIHGHOCtVHFHCHBH@ @FHCUE@IH@CSEHJMJ]HCFH@I UHGMCBEK?HGIHQCJH@ICJ?HLM BHMACDE@_KHBH@CJEBEK_LD_GBR KUM SEGMBH@CBEDHUH@FHCJEKHR S?ARJES?ACSEG@MHACLE@I?J?@IR JHFHCNH@FHCLEKHFH@MCLHJFHR EmHK?HJMCWMBHC@H@AMCHUHQCS?BH@ MHCDEG_KENOCzHCD?@CLE@IHLR SHNBH@CLELSEGMBH@CJ?D_GA ]HGIHCYE@AE@ICTI?@ICFH@I B?C HNCYE@AE@ICTI?@IO @FHQCJEGAHCBENE@UHBCGHBFHAO GHBHACUMCnHKH@ICPEGHNCz@U_R NH@FHCGEHKMAHQCAHDMCW?IHCDEGR SMKCBEJELDHAH@CAEGJES?ACUH@ UH@CU_G_@IH@CJELH@IHA BESEGHAH@CUE@IH@CDE@ELR tY?G ~H KH?CMA?CS?BH@C]ER tkHIMCJHFHCNH@FHCJHA?Q @EJMHCZnPz[CHAH?D?@C\E]H@ JEDJMCLHJFHGHBHACJ_HKCB_@KMB SEGNHJMKCLEGHLD?@IBH@ BEDHUHCUMGM@FHC?@A?BCLELR DHAH@CUMGM@FHCJESHIHM ]E@H@IC JHFHQCJHFHCX?LH JEKHLHCMA?CSMJHCSEGLH@HHA PHJWMUCUH@CKHM@@FHOC~HKH?CMA? MA?QvCBHAHCUMHO J A ?UM @FH C UM C x ?G ?J H @C TUR DE G J M H DBH @C UM G M C J E SE K ?L Y?G H N C YE @ A E @ I C TI ?@ I Q C V ?R B E G W H C H W H C UM CJM@MQCMA?CBH@C]ER SHIMCGHBFHACUH@C@EIHGHQCJHFH UMKMNHACJESHIHMCJES?HNCDEBEGR lMAHCLE@IHB?CSEK?L LM@MJAGHJMCsEIHGHC{MJMDCjzO LE@WHKH@MCDG_JEJCJEKEBJMO JH@CLE@IHB?CAMUHBCAEGKHK? ]E@H@ICl?S ?GCUH@CwHR JMHDCLEKHBJH@HBH@@FHCWMBH WHH@QCSHIMCJHFHCMA?CNH@FH LELSE@A?BCAMLCJ?BJEJC?@A?B VEKEDHJCLE@FEKEJHMBH@ tV?HLMCU?B?@ICSH@IEAQ LELMBMGBH@CDEGJ_HKH@CAEGR BMKCl?SEG@?GECGZ@LE @IH@IBHA SEGJHLHCnHBCx_B_]MCZx_B_ DE@IHSUMH@CJHWHOC^HBCKESMNQv LEL?K?JBH@CDE@XHK_@H@@FH JA?UM@FHQC]H@MAHCSEG?JMHC˜€ UMHCLHKHNCFH@ICSH]EKC@F?R JES?AO Y?G H N [ Q C J H F H C N H @ F HCSEBEGWH wMU_U_QCl?SEG@?GC\~zCxHR DHDHGC~HKKHO JESHIHMCDGEJMUE@OCtkEK?LQ AHN?@CMA?CLEKH@W?ABH@CBHR G?NCJHFHCSEKHWHGCAEG?JC]HBA? PE@?G?A@FHQCFH@ICAEGR JHWHCUH@CLEKHFH@M CBHAHR BHGAH[QvCBHAHC~HKKHCCVEKHJH PHJMNCAEGBHMAC~_@mE@JM BHKH?CUMDEGK?BH@CSHG?CUMR GMEG@FHCJESHIHMCDEIH]HM LH?CKEKH@IQCL?@IBM@CUMH DE@AM@ICJHHACM@MCHUHKHNCUMGMR @FHO¦Ú‘’““”•ŒQvÛš ܏ Zopqr[CJMH@IO nHGAHMC\EL_BGHAQCPE@AEGM J?J?@Ov @E I E G M C UM C k~~ksC UH @C S E G R LH ?C K M NH A C M J A G M @F H C J ?B J E J Q v @F H C S E B E G W H C J E S H M B C UH @C J E R ݒ “ š •š “§ PE@?G?AC~HKKHQCx_B_]M nEGUHIH@IH@CZPE@UHI[ClMAH VEKHM@ClMAHCUH@CnGHL_@_ HNCUMCKELSHIHCAEGJES?A AEGLHJ?BCJ_J_BCFH@ICUMU_R wMGWH]H@CLE@IHB?CSEK?L uUNMEQCPE@AEGMCkjPsC\HNR BJEMDG KHLHCB?GH@ICKESMNCooCAHR G_@I@FHCJHHACHBH@CLE@WHUM LE@UHDHACGEJA?CUHGMCnGEJMUE@ KH@CzJBH@QCH@II_AHCkn~CZkHR N?@O XHK_@CI?SEG@?GC\~zCxHBHGAH V?JMK_CkHLSH@ICƒ?UN_F_@_ UH@CnELEGMBJHC~E?H@IH@[ t^HN?@CooCSHG?CJHFH AHN?@CKHK?OCtx_B_]MCJ_J_B ?@A?BCLHW?CUHKHLC~_@mE@JMO TKMCPHJFB?GCP?JHQCUH@C~ER UMDG_L_JMM@CWHUMC~HJMCZ~ER FH@ICLELMKMBMCBEDGMSHUMH@ tkEK?LCHUHCGEJA?CUHGM A?HC\n`C`zCPHGy?BMCTKMECW?R DHKHCVEBJM[CVHGH@HCUH@CnGHR FH@ICSHMBQCD?@FHCBELHLR DGEJMUE@QCAHDMi„…†„‡aˆ…‰……„† IHCUM?@UH@ICLE@IMB?AMCJEJM JHGH@HCUMCZ~EK?GHNH@[CVER D?H@QCSMJHCLE@IHLSMKCBED?R JHFHCUMDEGBE@H@BH@CMB?AQv ]H]H@XHGHC~_LMAEC~_@mE@R @E@QvC?WHGCMS?CUHGMC}KH?UMH A?JH@QCUH@CLELE@?NMCHJDMR ?WHGClMAHC?JHMCLE@WHKH@MC]HR JMCnHGAHMC\EL_BGHACBELHR lHSGMEKC~H?@H@ICZp[CMA?O GHJMCGHBFHAOCYESMNCDE@AM@ICKHIMQ ]H@XHGHCUE@IH@CH@II_AHC~_R GM@OZŠ‹ŒŽ‘’““”•Œ[ ^EGDMKMN@FHCx_B_CwMU_R U_CJESHIHMCl?SEG@?GC\~z ()*+,-.)-/0)12/3 xHBHGAHCLELSH]HCH@IM@CJER IHGCSHIMCDEG?SHNH@CJMJAEL Éõ,/+,µ)-/¶²±´/Â)-./.)-¶²À ·,*)¾¶)-..)/+,µ)-/¾)1/*,¿)¾2 (»)1/³¶)¶,³-Â)/Â)-. SMG_BGHJMCUMCxHBHGAHQCJHKHN .)-¶²/±)È)·2/¼)È)·)-/½,.) ÉÁ,½,·º/)µ,/*´-È)·²/Â)-. ½»*+1»º/à²ÈµÂ/*´-.)µ,/²¶, HA?@FHCHUHKHNCDE@EGHDH@ ½)·)-.2/Þ)·²/¿,1,/)µ,/±,-Â) +²³)/½)¿²/³)¾)+)¶º/¶´*)-º ³,¿)¾/½)¿²/±²1²¾)-/¾²¿,±-Â) J MJAELCKEKH@IC?@A?BCWHSHAH@ ³))¶/²-²2/Í)/¶²¿)µ/¶)µ,¶/)±)1).² J ³¶)¶,³/¿´-.)-/³´³´»·)-. ³,)*²º/¿)-/±)·¶-´·/¾²¿,±2 Y?GHNCUH@C}HLHACUMC\~z ,-¶,µ/+´-¶,µ/³,)¶,/µ»*²¶*´-º Æ,µ)-/³´³´»·)-./Â)-./¶²¿)µ .´1²³)¾/¿´-.)-/³¶)¶,³-Â) ±´-,¾/±´·¶²*+)-.)-2/ß-..)µ *´-.´-)1/±)³)-.)-2/Á)¿²º ¶´·³´+,¶2/ÉƲ)³)/³)½)º/³)-¶)² xHBHGAHO `MS?H@CnsVCBEL?UMH@ )³)1/½)¿²)-/¶².)/¾)·²/±,¶,³ºË ¾)·,³/+´-)·À+´-)·/+²³)/½)¿² ³)½)ºË/1)-½,¶-Â)2/æ).²±,1)º/²) ,È)±/à²ÈµÂ/¿²/(¶,¿²»/áÄâͺ ±)·¶-´·/¿)1)*/*´-¿²¿²µ/)-)µº ³)*)/³´µ)1²/¶²¿)µ/±´·-)¾ LE @ X_SHCDEG?@A?@IH@CUH@ µ´³´±²)-2 д+»-/Á´·,µº/Á)µ)·¶)/Æ)·)¶º ±´µ´·½))-º/³´*,)º/¿)1)* BE LH @CLEGEBHCUER á)+,º/ÑãäÒäÓ2 ³´.)1)/¾)1ºË/¶´·)-.-Â)2 д·½)º/1)-½,¶/¿²)º/*´-½)¿² @IH@CLD?H LE @IB?A CDG_JEJCKER ñ)1).²º/µ)1),/³)*±)² â)±²º/³´µ)·)-./²)/*´*,¶,³À ±·²»·²¶)³-Â)2/Æ´1)µ)-.)-/²-²º/²) KH@ICAEGJES?AOCVHMK HNCJHA?@FH *´-²µ)¾/¿²/,³²)/*,¿)2/ÿ) µ)-/,-¶,µ/*´-½»*+1»2/(´+)+º ³²+,µ/*´*±´·³²)±µ)-/)1+,* HUHKHNCV?JH@CFH@ CJHHACMA? µ´µ¾)Ì)¶²·)-/¿)1)*/+´-)µ-Â) ¿²)µ,²-Â)/³))¶/²-²/³´¿)-. µ´¿,)-Â)/Â)-./+)·,/+´·½)1)- LHJMNCLE@WHSHAC~EIDH HCVEBR +)¾Ì)/,³²)/*´*±´-.)·,¾² *´*±·²»·²¶)³µ)-/±´µ´·½))--Â)2 ç¹/±´·³´-2/Í)/³)-.)¶/)-¶,³²)³ JMCVHGH@HCUH@CnGHJKH µ´*)¶)-.)-/³´³´»·)-.2/Í) Ã1+,*/µ´¿,)-Â)/¶´·¶,-¿)/È,µ,± *´-.²-.)¶/)1+,*/±´·¶)*)/¿)- ~EK?GHNH@CVE@E@O GH@H +´·±²µ²·/+)¾Ì)/*´-Â)¶,µ)-/¿,) 1)*)2/Å)µ)-Â)º/²)/廵,³/¿)1)* µ´¿,)/²-²/±,-Â)/½´¿)/³´1)*) ~HKHCMA?QCMJAGMCUHGMC`C\HR )-)µ/*)-,³²)/¿)1)*/+²¿,µ ±´*+,)¶)-/)1+,*/¶´·³´+,¶2 ¿,)/¶)¾,-2Ñâ·²+,--´Ì³Ò̲1Ó

456578#595657


 0123

341563859 466 

48414 

!"#!$%&'()"#'"(*%+,!-#!(.,/,"

0@ABAC123 4 5 6 7 8 1 29 : ; < 3 4 1 2; = > 4 ; 4 ; 4 1 ? > : ; 8 ; : < ; DEFGHIJDKLMNOPLQPK ´ÅÆÇȹÉÊËÉÌÊËÉÅ ^_PL_^cNOLc^[\_PhONTjL^_PL^h\ZNhi TNZS`SjL`\OSTe^h^Ne^LbNTZLc^K

RSTSLUMQVLWXXXLYNTZN[\]^L_NO 0ÍÎÏÍÐÑÑÑÍÒÓÔÕÓÖ×ØÙ fNagN^LeNN_L^T^LO\OPNeNNT a\c^Ne^LM\aOS_LfShSLZNZNhi [\`T^N_La\Tb^TZO^`ONTLO\K Ö×ÚØÓÚÓÛÍÜ×ÝÞÚÞØ f^TP]PTLMQLWXXXL_\_NgLaP_hNOjw f\[N[jL`\OSTe^h^Ne^L_\`e\[P_ `N[N_TbNLcN`^LON[^T\_Ld\`N_ST ß×ÝÞÓÚÕÓÔàÓÍÚÞßÞÔ _\ZNeTbNi _^cNOLa\h^[N_ONTLe\hP`P]LNTZK dNePTNTNTLfP`NON`_NLa\eK x^`^TbNLkPe_`PLa\TPc^TZj ZS_NLO\hPN`ZNLO\`N_STjLcNhNa O^gPTLeNN_L^T^Le\cNTZL[\`K Ü×á×ÝÓØÍÓâÓÍÚ×ßãÔÜÙÝÙÓÜÙ y\a[NZNLx\RNTLzcN_Le\K ]NhL^T^LOP[PLy\a[NZNLx\RNT e\h^e^]i [\TN`TbNL_^cNOLNcNLcNhNa zcN_La\`NeNL_NOLc^h^[N_ONTi ÓÔáÓÚÓÍÎÏÐÑÑÑ QN]ONTjLg\Tb\h\TZZN`NNT ÒÓÔÕÓÖ×ØÙÍâ×ÔÕÓÔ e_`PO_P`LO\`N_STiLuX_PL€‚]NK n\TP`P_Lc^NjLg\`aNeNK ]NhNhL[^]NhNhLbNTZL[\`PkPTZ ä×âåãæÞÝÓÔç TbNLS`aNeiLnS_^ƒNe^TbNL„€ hN]NTLc^LO\`N_STLeNN_L^T^Lh\[^] O\`^lP]NTL[\[\`NgNLRNO_PLhNhP 0ÍÎÏÍÐÑÑÑÍÒÓÔÕÓÖ×ØÙ ]NTbNLa\TlN`^LcNTNL]^[N] [N^OLc^e\h\eN^ONTLe\lN`NL^T_\`K e\ePTZZP]TbNLNcNhN]LaSK cN`^LM\aOS_LfShSLcNTLM`Sƒ^Te^ TNhLSh\]LO\`N[N_LO\`N_STLe\lN`N a\T_PaLPT_POLa\TbN_PONT ÙÔÕÙÔÍè×ÝÓßÞßÓÔÍÚãáÓÜÙ vN_\TZjwLON_NTbNi NcN_iLu0NTZL_\`kNc^Lc^LcNhNa e\hP`P]LO\`N[N_TbNLbNTZL]^TZK åÓÖÓáÓÔÍâÓÔÍÛ×Ôà×ÕÓÚÓÔ n\TP`P_Lc^NjL_Pc^TZNT O\`N_STLNcNhN]Lg\`aNeNhN]NT ZNLeNN_L^T^L_\`h^[N_Lg\`e\h^e^]NTi ßÓÖÙÔ×áç OSTc^e^LO\e\]N_NTLf^TP]PTLMQ NcN_jLe\]^TZZNLg\Tb\h\eN^NTK YNhL^T^Lc^PTZONgONTLNc^O 0Íé×æÓÔÍêâÓáÍàÓÔÕ WXXXLYNTZN[\]^La\TP`PTLbNTZ TbNLkPZNL]N`PeLc\TZNTLlN`N MQLWXXXjLmMYLnNcPLdPePaN è×ÔÕÓèÖÙÝÍÓÝÙØ a\TkNc^LNhNeNTLx\RNTLzcN_ NcN_jwL_\ZNeTbNi oNZN`NLO\gNcNLRN`_NRNTj TlN[P_L_PZNeLcNTL{PTZe^ n\eO^Lc\a^O^NTjLc^`^TbN ß×æ×ÔÓÔÕÓÔÍÚÓåÓÍÓâÓÝÓØ a\ pN[PLUqrsrVi `NkNjL_^cNOL[^eNLc^[\TN`ONTi a\ag\`e^hNONTLM\aOS_LfShS MQLWXXXLYNTZN[\]^LgNcN áÙÔâÓßÓÔÍÙÝ×ÕÓÝç ufNagN^LeNN_L^T^LMQLWXXXLcNhNa k^ONL^TZ^TLO\a[Nh^La\TkNc^La\K cNeN`TbNL[\`]N`NgLe\hP`P] OSTc^e^Le\]N_jwLPkN`TbNi c^N_S`LcNhNaLg\Tb\h\eN^NT O\hPN`ZNTbNL[^eNL`POPTLe\K e\a[^hNTL_N]PTjwLgNgN`TbNi f\a\T_N`NL^_PjLcN`^Lg^]NO aNeNhN]LO\`N_STiLzeNhONTj _\hN]LNcNTbNL`\OSTe^h^Ne^LNTK x^`^TbNLa\TZ\lNaL_^TcNK y\a[NZNLx\RNTLzcN_La\K g\Tb\h\eN^NTLa\Tb\T_P]L^T_^ _N`NLMQLWXXXLYNTZN[\]^Lc\TZNT ONTLy\a[NZNLx\RNTLzcN_ Tb^Tc^`Lg`Se\eL`\OSTe^h^Ne^ cN`^Lg\`aNeNhN]NTLbNTZLc^K t\ckSRPhNTi bNTZLa\a[\`]\T_^ONTLMQLWXXX NT_N`NLpNkNLMQLWXXXLYNTZN[\]^ ]NcNg^LeNN_L^T^i ufNN_Lg\`_\aPNTL]NhNhL[^K cN`^L_PZNeLcNTL{PTZe^TbN c\TZNTLt\ckSRPhNTLbNTZ udNhNPLc^a\c^Ne^LM\aOS_ ]NhNhL[\[\`NgNLRNO_PLhNhPj e\[NZN^L`NkNiLf\[N[jLcNhNa c^a\c^Ne^LM\a\`^T_N]LdS_N „€‚ø÷óó÷‚eNkNjLNeNhONTL_N]P MQWXXXLe\[\TN`TbNL]NTbNL^TZ^T d\gg`\eLq|L_N]PTL}~rrLk\hNe UM\aOS_VLfShSLeNN_LaNe^]Lc^K cPcPOLg\`aNeNhN]NTLbNTZ a\hNOPONTL`S_Ne^LkN[N_NTjLcNT c^e\[P_ONTL[N]RNLg^ag^TNT g^ag^TL…Nh^LdS_NLvSOSL…^K e\[\TN`TbNiLdNhNPL_^cNOL_N]P g\Tb\ZN`NTLON[^T\_iLvNc^L_^cNO _\`_^TZZ^Lc^Ld\`N_STLdNePTNK cScSL_N]PTLq†}qLhNhPi cPcPOLg\`aNeNhN]NTTbNL€ NcNLbNTZLc^e^TZO^`ONTiLdN`\TN TNTLfP`NON`_NLc^L_NTZNTL`NkNi n\TP`P_Le\S`NTZLO\`N[N_ kNc^TbNLONbNOLO\aN`^TL^_Pi ]NTbNLNONTLc^`S_Ne^jLNZN`LNcN ux\RNTLzcN_LbNTZLa\K O\`N_STLcN`^Lg^]NOLy\a[NZN t^cNOL[\TN`K[\TN`Le\h\eN^ g\Tb\ZN`NTiLdN`\TNLePcN] TZNa[^hLNh^]LO\R\TNTZNTL`NkN x\RNTLzcN_jLfN_`bSLYNc^K aNeNhN]TbNjwLON_NTbNiLûþý1ÿ

7!"-%8(9 !8,"#/!(7'#!"'

@í2ìFìJ3CDEFGHIJDKLdSK c^e^LeSe^NhiLM\kN[N_L[N`PL]N`Pe aNTcSLxN\`N]Ln^h^_\`LX4s [^eNLa\a[NTZPTLO\[\`eNaNNT x^gST\ZS`SLa\hNOPONTLe\`N] ]^TZZNLO\O\hPN`ZNNTiLYNhL^_P _\`^aNLLLkN[N_NTLdSaNTcNT g\T_^TZLON`\TNL[\hPaLe\hP`P] dS`\aL†5qsMNaPTZONeiLQ`^K RN`ZNLaNebN`NON_LaNagP Z`Nc^`Lv\Tc\`NhLtoXLzc^L…^K a\Tb^ONg^Lg\`[\cNNTLeSe^Nhi ckNbNLc^ZNT_^LdShST\hLXT{LnSK x^LNlN`NL^_PLNcNLPgNlN`N ]NaaNcLfN[`N`L6Nc]^hN] _`Nc^e^Lg\T\`^aNNTLg`NkP`^_ bNTZLe\[\hPaTbNLa\TkN[N_ dScNaLX4Lx^gST\ZS`SiLgNK xNT`\aL}ù|sYNhPLúh\SLdSK lN`NL^_PLPT_POLa\TbNa[P_ cNaL4XXs…`[i RN`ZNL[N`PLdScNaLX4sx^K uf\[NZN^LOSaNTcSLO\R^K gST\ZS`SiLu…N`ZNL[N`PLg\`hP hNbN]NTjLdS`\aL†5qsMNaPTZK a\aN]Na^Le\ZNhNLbNTZL[\`K ONeL]N`PeLe\aNO^TLg`SNO_^{ ON^_NTLc\TZNTLdScNaLX4s a\TZNO_PNh^eNe^ONTLg\`NTTbN x^gST\ZS`SLaPhN^LcN`^Le\kN`N]j [\`eNaNLM\acNLcNTLMSh`^jw kN_^c^`^L]^TZZNLO\[^kNONTLg^aK PlNgLdNecNaLX4sx^gST\ZS`Sj g^TNTjwLPkN`L^[TPi “—‡­ œ¡ª˜Ÿ Q`^Zk\TcLtoXLX[TPLxN`aNRNTj t`Nc^e^Lg\T\`^aNNTLg`NK ¨“ˆ‘1‡“ˆ‰­‘Ž‘Š‘‡‘Œ–—š š«‰’”œ™‘Œ‡£‘Ÿˆ‘˜¡‡£’ž£ˆˆŠž eNN_La\a[NlNONTLNaNTN_ kP`^_L^_PLc^LNT_N`NTbNLc^]Nc^`^ ‡Œ‰‰¤Ÿ¥”šž«ššŸ°¦˜Ÿ¡š©³«˜›š¢¥¢šŸš›š«¢£«šŸ £ MNTZcNaLX4sx^gST\ZS`SLc^ X`cNajLgN`NLxNT`\ajLgN`N  ˜Ÿ¡šŸ™˜ªš¤š¦¤šž¥”šŸž˜«2±’š«¥Ÿ¡¢š•£¡¯š¢šž¦š zPhNLnNOScNajLpN[PLUqrsrVi Ne^e_\TjLe_N{LN]h^jLe_N{LO]PePjLMN —£›£Ÿ˜›‰Ÿ3­£©š«š ¨š¤žšžš ©œ›š©°¢šŸšŸ³ šŸ«šŸ¦šŸ XNLa\hNTkP_ONTjLg\kN[N_ y^N^eSTLcNTLdN[NhNOLe\`_N ”šŸž˜«2±’š«¥Ÿ¡¢šŠžœ¡ª˜Ÿ‡Œ‰‘ œ®œ ªšªš°¢œžœ³§™š š [N`PL]N`PeLa\aN]Na^LNeg\O OSaNTcNTLeN_PNTLkNkN`NTLdSK ¥™ššžš˜ž¦œªš¤ œ­š¢£ š«‰’”œ™£Ÿ˜¡£ž£¨˜«šžšŸ¡§Žš¦˜Ÿ¡§ Z\SZ`N{^jLc\aSZ`N{^LcNTLOSTK cNaLX4sx^gST\ZS`SiLûÿ ˆš¤¥°±²’²³

Š“ˆ”‘Œ”‘Œ–—˜™š›š”œ™˜žœŸ š¡¢£™—š¤¥™š¦˜Ÿ—›š¦˜Ÿ§¨¥¡‡œˆ‰©Š‹Œ šžªŽ£Ž ¨‘š’Š“ ™¦£‡”Œ‰ ‘ªœ‘§ˆ”‰ œ•¤‘Œ‡¥¢ «˜Ÿ š šŸœ œžœ˜Ÿ œžœ«˜Ÿªš œ¦£¢£©¨˜«šž§ š›š«¬£«¤š­˜žœš”œžœŽš œ®š¯šŸ¡ žšŸ¡§ˆš¤¥°±²’²³

´µ¶·¸¹º»¼½¾¿·µÀ¹ÁµÀµÀ¹´»ÃµÄ

ëBìEíJCDEFGHIJDKLn\`^NeLc^`^La\TkNc^ d\Z^N_NTLbNTZLc^NcNONTLM\a\`^T_N]LdNK ON`NO_\`LRNbNTZLS`NTZL_\`TbN_NL_^cNO [PgN_\TLdhN_\TL_\`e\[P_L_^cNOL]NTbNL[\`]\T_^ aPcN]iLYNhL^_PhN]LbNTZLc^NhNa^LfPZ^]N`kS gNcNLa\`^NeLc^`^LcNTLa\TZ\TNONTLOSe_Pai fNg_SLzk^jLg\e\`_NLySa[NLn\`^NeLx^`^Ln^`^g M\e\`_NLkPZNLc^a^T_NLa\hNOSTONTLON`NO_\` tSOS]L…NbNTZiLx^NLO\ePeN]NTLa\`^NeLc^`^ aNe^TZKaNe^TZL_SOS]LRNbNTZLe\lN`NLe^TZON_ a\TkNc^L_SOS]Lf\aN`i c^]NcNgNTLgN`NLkP`^iLzcNL_^ZNLkP`^LcN`^ uv\hNeLePeN]jLON`\TNL[\hPaLg\`TN]iLfNbN M\`eN_PNTLM\cNhNTZNTLXTcST\e^NjLpPaN] ePcN]L[\hNkN`La\`^NeLc^`^LcNTLa\TZZPTNONT …NbNTZjLcNTLtNaNTLQPcNbNLXTcST\e^Ni OSe_PaLON`NO_\`Lf\aN`iLMNh^TZLePh^_LlN`^LOSeK M\a\TNTZLhSa[NLbNTZLa\ag\`_^aK _PaiLQN`PL_Nc^LgNZ^LeNbNLcNgN_Ll\hNTNLbNTZ [NTZONTLï€ðñòóô‚ON`NO_\`jLõòö÷ø÷‚cNTLõòö÷ó÷ gNejwLk\hNeLfNg_SLc^LdhN_\TjLpN[PLUqrsrVi ^_PLc^`N^]Le\S`NTZLZP`PL_^cNOL_\_NgLfndLoLù d\gNhNLx^TNeLM\`^TcPe_`^NTLM\`cNK dhN_\TjLy^ƒ^TNLzT^_NLúO_Nƒ^S`NLUqîViLx^NLgPT ZNTZNTLcNTLdSg\`Ne^LUx^eg\`^TcNZOSgV a\a[NRNLgPhNTZL]Nc^N]LP_NaNL[\`PgN dN[PgN_\TLdhN_\TjLa\TZNOP^L[\`cNTcNT e\g\cNLaS_S`LYSTcNLp\ƒSi a\TkNc^L_SOS]LRNbNTZL_^cNOLaPcN]i uf\TNTZLcNTL_^cNOLa\TbNTZONLa\TkNc^ uQP_P]LO\eN[N`NTiLnPTZO^TLcN`^LO\Z^N_NT kPN`NLg\`_NaNiLfNbNL[\`]N`NgLO\Z^N_NTL^T^ ^T^jLe\hN^TLa\TZ\`_^LO\ePeN]NTLRNT^_NLeNN_ c^hNOPONTL`P_^TLePgNbNLO\[PcNbNNTLXTcSK cNTcNTjLO^_NL_N]PL[NZN^aNTNLePh^_TbN T\e^NLcNgN_Lc^g\`_N]NTONTLcNTL_^cNOL_\`O^O^e g\aN^TLRNbNTZLS`NTZLa\ag\`e^NgONT Sh\]LO\[PcNbNNTLhPN`jwLPlNgLy^ƒ^TNi c^`^jwL_Na[N]TbNi QPgN_^LdhN_\TjLfPTN`TNjLbNTZLa\TZ\K fNg_SLa\`PgNONTLeN_PLcN`^L}î†Lg^ag^TNT TNONTLOSe_PaLQNhNc\RNjLa\TZN_NONTj cNTLg\`RNO^hNTLfdMxL_^TZON_LON[PgN_\T hSa[NL_\`e\[P_L_\`^Teg^`Ne^LeNN_La\TST_ST ]^TZZNLO\lNaN_NTLbNTZLa\TZ^OP_^LhSa[N RNbNTZLS`NTZiLufNbNL]N`Ng cNhNaL`NTZONLa\ag\`^TZN_^LYN`^LvNc^LO\Kq†~ bNTZL_\`h^[N_LNlN`NL^T^ dN[PgN_\TLdhN_\TiLd\a\`^N]NTjLZ\hNOL_NRNj h\[^]La\TZ\TNhLe\T^LRNK e\TbPaNTjLcNTLO\e\`PNTLaPTlPhLO\_^ON bNTZLS`NTZjwL_P_P`TbNi g^ag^TNTLfdMxLa\`^NeLc^`^TbNLe\Tc^`^i ûüýþÿ

45¹6µ¾¸À¹7À88¸·µ¹º9:Á¹º¾µ·»À¹Á¿¼»¾»;¼¿ KLMNOPQRNPSTUQVWMNT

G»Ä¾¿·µ¹7H½¹I»Ä¸À¿Jµ

ëBìEíJCDEFGHIJDKLM\TK gNcNLf\hNeNLUq5srVL]^TZZN cN{_N`iLMNeNhTbNjLc^L]N`^L_\K c^hNTjLe\`_NLaNONhN]L_\T_NTZ cN{_N`NTLPhNTZLNTZZS_NLdSa^e^ gPOPhL††i††Lc^aNT{NN_ONT `NO]^`Lg\TcN{_N`NTjLkPahN]TbN c^`^Lg\TcN{_N`L]N`PeLc^g\TP]^i ­“Œ‘Ž‘ˆ ˆœš œ¨˜¢£›š© š ššªš™˜Ÿ¡š›š«šŸ›¥¥¯šŸ¡ Ÿ˜Ÿ¡š©—˜ª¥ž¥šŸ°¨­—³Œ˜¡˜žœ  œ¦˜žœ«šŸ¯š¨˜¤š¡šœ¡¥ž¥¤šž¥§œš M\a^h^]NTLaPaL]N`^L_\`NO]^` c\TZNTL[N^OLSh\]LlNhSTLg\TK a\TkNc^L5îLg\TcN{_N`i utN]NgNTTbNLaNe^]L[NK ­˜ œ Ÿ¯š‡œ š¢˜ œ¢œ¦ uvPahN]TbNLNcNL5îLg\TK TbNOiLf\hN^TLO\h\TZONgNTL[\`K ¨˜«šžšŸ¡«˜Ÿªš œ™˜Ÿ¡š›š«šŸ ¢˜žš™ œ¡£Ÿ ¦šš«Ÿ¥£ž«£ ž,"$,X# cN{_N`LcN`^L}†}LS`NTZLbNTZ ONejLONa^La\hNOPONTLð÷öòóF ¦œ˜ žš£¢Ÿœ¦˜šž°›±¥™³š¢¨š˜Ÿªš¢¤ š¥¡šœ«˜œŸž¡›œ¡¦š¥›‘š¯›¥¥§ ¯šš¦šŸ¥¡™¥«œ ž¢šŸ œžœ›˜™žœYš¦ a\TZNa[^hL{S`aPh^`LO\Lf\K f\hNTkP_TbNLgNcNLvPaN_LU|†s œš«˜«™žš¢¦œ¢¢šŸš™š¯šŸ¡ œ– Z™š›œŸŸ¡«˜šŸ¯ššš O`\_N`^N_Lt^aLf\h\Oe^LzTZZS_N rVLNONTLNcNL`NgN_Lgh\TSjLcNT ™˜›šªšžœŸ¯š œ‰—‰ˆ‰¨˜«šžšŸ¡ ªšŸ¡šŸ œœŸœ¤£œ¢›š£Ÿ¢¡Ÿ§¯¤š˜žšš¯Ÿš ›˜š¤Ÿ¯œ©š dMxLdhN_\TiLM\TcN{_N`L_\K g\TZPaPaNTLbNTZLhShSeLNcK ¢˜¤šŸ¡¢¥˜¢£›š©ˆ¥™šŸ¯š§ «˜Ÿ˜«™š¦¢šŸ œžœ˜¤š¡šœ¦˜«šŸ§ `NO]^`LcN_NTZLe\O^_N`LgPOPh a^T^e_`Ne^LgNcNL|}LvNTPN`^ œ«¥›šœ«˜Ÿ¡šªšžšš¦¢¥›œš© ,#,#§(¢š¦ššž¡š¨˜«šžšŸ¡œ¦¥ qqi|†iLzcNL\agN_LOSa^e^ST\` a\hNhP^La\c^NLaNeeNjwLk\hNe ¤˜ž¤˜ š ˜Ÿ¡šŸ¢˜Ÿ¯š¦ššŸŸ¯š «šŸœ¦¥«˜«¤¥š¦Ÿ¯š bNTZLa\TcN{_N`LhNZ^jLc^LNTK d\_PNLt^aLf\h\Oe^LzTZZS_N —š›š¥ œ¢¥›œš©!"#$% œŸ¡š¦˜Ÿš¡šš¦›š«š š˜¢£›š©—˜¦œ¢š Ÿ–¦˜«šŸ˜Ÿ œžœŽš œ¢š›š¥š– ¤˜ž©š š™šŸ ˜Ÿ¡šŸ¡¥ž¥ šžœ _N`NTbNLd\_PNLdMxLdhN_\T dMxLdhN_\TjLfPTTbLaaPh ›¦š˜©«š ¤œš"%&##'%˜ œ¢œ¦–˜ œ¢œ¦ «š©šœš™žš¢¦œ¢§œš˜›š›¥«˜– eNN_L^T^jLMNOLoZN_a^TjwL_P_P` 6^`cNPei šŸŠšŸ¯š¢¦˜«šŸ– dNeP[NZLaPaLdMxLdhN_\Tj f\]N[^eLe\h\Oe^LNca^T^eK ¢—˜š››šš©¥œžššŸ›œ±Ÿ)¯š˜¤ž¥¦šœ žœš¢*§(*¥±œš¦¥™§¡ˆšš ¤œ¥ ŸŸ¯¯˜š™¦˜š›˜¢¢«˜ «˜ž©š¦œ¢šŸ tN_^OLf`^]N`^bNc^jLpN[PLUqrsrVi _`Ne^jLgN`NLlNhSTLNONTLa\TK °±²’²³ ™ ˜ › š ª š ž š Ÿ    t^aLf\h\Oe^LzTZZS_N kNhNT^L_N]NgL_\eLbNTZLNONT Šš¡œŸ¯š§™žš¢¦œ¢«˜Ÿ¡šªšž œ ©šœš™žš¢š¦œž¢œ«š– dMxLdhN_\TLeNN_L^T^Lc^e^K [\`hNTZePTZLgNcNLf\g_\a[\` ¨­—Œ ¨˜«šžšŸ¡«˜›š¦œ©¢˜– °¤¤¤³ [POONTLa\TkN`^TZL5îLg\TK a\TcN_NTZiLtN]NgNTL_\eLe\K «šŸ œžœš Ÿ ›Ÿ¯š§œš ˜¡– ˜¡šŸ cN{_N`LcNhNaLe\h\Oe^LNca^K hNTkP_TbNL[\`PgNL_\eL_\`_Ph^e ¢šž˜Ÿš¦š¢¥¦‘š š › š ›š« T^e_`Ne^jLe\[NZN^L_N]NgLg\`_NaN cNTLge^OShSZ^jLbNTZLc^ePePhL_\e ¤š¯šŸ¡šŸŸ¯š§¢©š›«š¥˜Ÿœ¡ššª›š¥ž™”šš«˜ \Oe^iLd\h\TZONgNTLg\`ebNK RNRNTlN`NiLMNcNL_\eLRNK Ÿ¯š«™šœ¢šŸ˜¥š¦¥ œ ˜™šŸ¢˜›š– ‡ˆ‰Š‹ŒŽŽ‘’Š“‡”Œ‰‘ˆ”‰•‘Œ‡ e\h žœ ¤˜ž¢£«˜Ÿ¦šž+%,%&TLNca^Te_`Ne^jLbNTZLc^K RNTlN`NLNONTLc^hNOPONTL_N]NK ™!-š'-¦œš. š/-«¥ “ˆ‰—¨‘Š“ˆ—‘¨–‡œ«¨˜›˜¢œ‘Ÿ¡¡£¦š—‹”—›š¦˜Ÿ˜ šŸ¡ `cNN_hNNaT ePOLfdEdLcNT gNTLOhN`^{^ONe^LaNebN`NON_i ¬œ¦š§™š$Ÿ¡0¡ œ›ššŸŸš¢˜žªš˜¤ŸŸœ¯Ÿš¯§š¤˜ž¥ªšž§ «˜«˜žœ¢š¢˜›˜Ÿ¡¢š™šŸ¤˜ž¢šš «œŸœ¦žšœBš›£ŸšŸ¡¡£¦š eP`N_LO\b_N\L`_\N`TaN ZNTLcN`^Lg\TZNK ûüýþÿ —‹”—›š¦˜Ÿ§ˆš¤¥°±²’²³

<!"=!-(7,/,"# >?%-!'( !!-(*%@%+!'

­‘“¬‘Œ§‡ˆ‰Š‹Œ Š‹Œ–¥– ¢˜«˜Ÿ¦˜žœšŸ¦˜ž¢šœ¦ªœ¢šš š™ž£¤– ¤˜žŸ¥žŽšš‡˜Ÿ¡š©§šŸªšžžš– ›˜«¤˜¡œŸœ¨š¯šš¢šŸ¤œšžš Ÿ££§«˜Ÿ ¥¢¥Ÿ¡š šŸ¯š£™˜žšœ ¢˜™š š¢˜«˜Ÿ¦˜žœšŸ¦˜ž¢šœ¦ ™ššž¥Ÿ¦¥¢«˜Ÿ˜¢šŸ©šž¡š «˜Ÿ¡˜Ÿšœ«šš›š©œŸœš¡šž˜– ¢˜ ˜›šœ œ™ššžšŸ ¡˜žš«˜Ÿ š™š¦¢šŸ£›¥œ§¦˜ž– 1š›œŸœ«˜Ÿªš œš¦š¦šŸ§š¡šž «š¥¢ªœ¢š œ™˜ž›¥¢šŸ£™˜žšœ ˜¡˜žšš¯š¤œšžš¢šŸ ˜Ÿ¡šŸ ™ššž§(¦˜¡ššŸªšž  œŸš¦˜ž¢šœ¦§(ª˜›šŸ¯ššš¦ šŸªšž«˜Ÿ¡š¦š¢šŸ¢˜Ÿšœ¢šŸ «˜Ÿ¡©š œžœššžš™˜Ÿ¯˜žš©šŸ ©šž¡š¢˜ ˜›šœ¤˜›š¢šŸ¡šŸœŸœ 222˜ž¦œ3œ¢š¦¦šŸš©¡žš¦œ œ «˜Ÿ¡š¢œ¤š¦¢šŸ¢˜ž˜š©šŸ«š– ¦š«šŸ¬¥«¤œŸœ§¢£«™›˜¢AšŸ œ ¯šžš¢š¦§¢©¥¥Ÿ¯š™š š™ž£– Š£ž£¤¥ ¥ž§—š¤¥™š¦˜Ÿ­š¡˜›šŸ¡§  ¥˜Ÿ«š¢šŸšŸ¤˜ž¤š©šŸ ššž ˆš¤¥°±²’²³ ¢˜ ˜›šœ­š¥¦œ š¢«š¥˜¤š¡šœ ¨˜›šœŸœ¦¥§šŸªšžš¢šŸ¤˜ž– £›¥œªšŸ¡¢š™˜Ÿ ˜¢.£™˜žšœ ¤œšžš ˜Ÿ¡šŸ¢˜«˜Ÿ¦˜žœšŸ¦˜ž– ™ššž§(ª˜›šŸ¯š ¢šœ¦«˜Ÿ¡˜Ÿšœ™˜Ÿ¡˜Ÿ š›œšŸ ¨˜£žšŸ¡™˜žšªœŸ¦š©¥ œ”¥– ©šž¡š¢˜ ˜›šœšš¦œŸœ§˜¤š– ¥Ÿ¨˜ š¯¥‰‰§”˜š¨˜ š¯¥§ ¡šœ«šŸš¦˜›š© œšžšŸ¢šŸ®š¢œ› —˜š«š¦šŸ­¥Ÿ¦œ›šŸ§­š˜– ž˜œ ˜Ÿˆ‰§Š£˜ œ£Ÿ£‰š«˜– «¥Ÿš©°BC³«˜Ÿ¡š¦š¢šŸ§©šž¡š Ÿ¡š¦š¢šŸ§¦˜›š©¤˜ž¦˜«¥®š™ž˜ ¢˜ ˜›šœœ«™£žšš¦œŸœ˜¢œ¦šž ™š š¨˜ŸœŸ°±B’²³ ˆ™²D22—š«œ¦˜ž™š¢š Š˜›œš¥°®š™ž˜³«œŸ¦š˜¦œš™ «˜«™˜ž¢˜œ›¥¢¥žšŸ¦š©¥§( ¢˜™š›š š˜žš©¤œšžš¢˜™š š ª˜›šŸ¯š°šœ³

ŠŠŠ


71389728 4 61 99 01213146

' () * + , . (2/ /03.4.15.,.31

@?|8:687 6 | 9 }   4þ~þ6 9.9 "9

1 -99" .9 9%

99 9 909 " % 99 "9 !9 9 9% 9" 9 9 " !99 % 9"9# 8r9 9 " !9% 9 9"9 999 9 !9% 9 9 9 99 9 9 9 9 99 99: 99 9 &9.9 - r "99 9 ! '9! ()*+*,# 2 9 9 !!99 % 99 ! &9.9 - 9 9" 9 9 9 % 9.9 4999  % 9 9 !9 9 99 -9$  9% 9 4999

99 1 9# 89.949 !99 9% 9 9 99 9  99% 9 9 9 % ûüýûþÿ123456789 89 2 9 9 "9

9 9 !9 9 99 Ìö÷øù 9 9 99 9  99 9 9  9 öø -9$ 9 9 " !99 9": úÌÍÌù 9  9 99 99 9 99 9

999# 99 9 9 9 9 99 9 "9 ÑÒÓÔÕÖÕ×ØÙÑÚÛÜØÝØÙÝ 2 9 9 99 9 9

9 9 99 ! " !9 # ! 9 ! 9 # 3 9 9 ÚØÞØßÑàßØÙÝÝØÙÑáÛÙâ 9  9 9 9 99% $9  99 9 9 % "9  !99 49 ÜØãØÙÝäÑåØÖØäÑæçãØ 9 9 !99 99 -9$ 9 99  "9  99 9 !  9 9 99 99 99 9 99 9 99 9 èçÝéØàØßãØÑÜØÙ  9 (, 9 9 99 &9 9 9 99 !99 ! " !9 9 áÛÙÝÛÖÕ×àØÙÑÞäãÕØÞä 99 9" 49  "# 9 99 '9! ()*+*,# 99 56#75# 9 9  999 99 99 ØÞØßÑÞØØãÑÚßçÞÛÞ - "999 "9 9% 8999 9 9 9 Ú !99  9 !!99 ß Û 9 9   9 # 29 99 999 ÑÒÓÔÙçÛêÜØØÞÝäØÙÝÑáÛÙÝÛâ 9  9 99 (29,# &9 9 9 9  (, 99 9 99 !9!9# 9 4" 9 9 29 9 9 !9".9 9 9 9 9"  9 % ÖÕ×àØÙÑçáëÛã 9! 9 t   9 " 9 9 9 % 9 9 99 ÚÛÙìÕØÖØÙÑéØÙÝÑãÛßÕÞ  9 )€ 99 !9%  9 9 / 9 990 9"9 9 999 9: áÛÙÕßÕÙ 9 s) 99 99 9 ‚55 "  99# 1 9" 9# 909 " 99# ÒÓÔÛÜØÝØÙÝÑìÕÝØ 9 9 9 "9 9!99 99 9" Ñ - 9  9 9 9 à !9!9 9 "9 "9 99 99 9% ×ØíØãäßÑØÜØÙéØÑàØîØß !9".9 999 9 99 99% éØÙÝÑáÛÙéØãØàØÙ 9 ! 9  9 -9$ !  9 99%  0# Î]Ï_fnb^wx`d]j_]Ðbe]ƒp îØ×íØÑ ÚØÞïØßÛÙçêØÞä

9 9 9 99 9% 9 # Ö Õ Ø Þ Ø Ù Ñ ÖçÞÑÚÛÜØÝØÙÝ 8r 9 9 .9 !9 9% Ø à Ø Ù Ñ Ü ä à ÕßØÙÝä 9  9 -9$ 9

ÑÒÓðØàäÖÑðØÖäÑæçãØ 9 9 9 9 " 9 éØÙÝÑáÛÙÛáÕä !  9 9 % ÚÛÜØÝØÙÝÑáÛáäÙãØ

  : 999# 9 !"99 9 .9 % ÞÛáÕØÑîÛßÞØîØßñ hY†;‰;]zu`bn]†_`d_eiebb`]†bnbf Zbab]^i|i`]gb`db`]^xcb|]k_f^bjb` ØÝØßÑ !9 9 9 99 " 9 hi k b v ] Zx a b ` b ] a b ` d ] g x d b ] | b c u f ] c u u n x l u n x ] c b f u ] m u | b j ] e x b f v ‡ ] x f b u ] Zx a b ` b } Ò Ó ò ÔÑ áÛÙìØáäÙ Ñ 75 3 )5s7 9 !99

^_ ` _ ^x u ] m _ c b d b ` d ] ^_ ` _ d b n j b ` v [_ ` d _ ` b u ] b k x f b ` ] k u c b j ] w i e _ | ß Û Ù ç ê ØÞäÑÜäÖØàÕàØÙ 9 1 - % w b | {b ] f _ ` i < b n u ] k b j ] w _ f u ^w b n ] m b c b ^_ ^b j b u ] e _ ^b f u v ] Zx a b ` b ] ^_ ` a b l Õ Ù ã Õ à Ñ àÛÞÛìØ×ãÛßØØÙ 9 9 -9$ " 9 % m_`dxfb`db`]exbnb`]ein}][_`xfxkl kbjb`]wb|{b]be^bfu]^bnu|]wunb " "9 99 99 9 % `abv]ab`d]bjb`]cuebjxjb`]bcbeb| cudx`bjb`]bnbejb`]cun_nxbujb` ÑÒÓæÛÚØÖØÑóäÙÖçÚØÞô m_fxwb|b`]]^ic_e]ein]ab`d]n_w_l c_`db`]ji`cunu]ebmbj]cb`]kxgxb` õÕéØÙØÑ 9 # áÛÙìÛÖØÞàØÙ ex^`ab]^_^wxgxf]cbfu]wbfbk]j_ f_`i<bnu]mbnbfv]abukx]^_`gbcujb` îØ×íØÑßÛ 8r 9  9 ÙçêØÞäÑÜä ku^xf]n_jbfb`d]cuxwb|]^_^wxgxf †bnbf]hfb`ddb`]n_wbdbu]mbnbf -9$ 99 9 9  ÔØ Þ Ø ß Ñ æ ß Ø ÙÝÝØÙÑìÕÝØ c b f u ] x k b f b l n _ e b k b ` } n _ | b k } " 9 9 99 9 % ŒŽ‘’“”•“–—˜™‘š–’›ŽœšŽ–‘Œ” … zu j x f b ` d u ] p=] n _ ` k u ^_ k _ f ] e _ w b f l hi f u c i f ] m b n b f v ] j b k b ] c u b v ] g x d b áÛ Ù Ý Õ î Ø × ÑÖçÞÑØÝØß 9# 9 9 "99 % Œ™••– –œ’’žŸ ¡¢’£Ÿ¢¡’ ¤¥Ÿ’¦¤§¨Ÿ©’ŽªŸª’«¬¡¨¤­¤’ª®ª¯®¬¡ Ÿ­’°®­±®¢Ÿ²Ÿ­’ ®°Ÿ³Ÿ’°Ÿ¬Ÿ `ab]kbmu]cudb`ku]cu]wbdub`]mb`gb`dl î ä Þ Ø Ñ î Û ß Þ Ø ä Ù ÝÑÜÛÙÝØÙ " "9 99 99 99% °®³Ÿ§Ÿ­§’°Ÿ²Ÿ¬’›¬Ÿ­§§Ÿ­’³¡’Ÿ¢Ÿ¡’›¤¥Ÿ’¦¤§¨Ÿ Ÿ¬¥Ÿ©’Ÿ¯´’µ¶·—·¸¹«Ÿ¬Ÿ’°®³Ÿ§Ÿ­§’¡­¡ `ab}]‹bcu]n_w_`bf`ab]kikbe]exbn Î]Ï_fnb^wx`d ÚØÞØßÑ á ç Ü Û ß Ùñ j_]Ðbe]ƒp juin]k_kbm]nb^b]n_m_fku]cxex}

9: 999# ƒ„…†‡ ª®ª¡­¥Ÿ’Ÿ§Ÿ¬’¬®­¤ºŸ²¡’«Ÿ²Ÿ¬’›¬Ÿ­§§Ÿ­’³¡°®¬»®°Ÿ¥¹

 !"!#$%&%

½ÃľÁ¼½>?ÄÁ@Aþ½¿BC DABC½BÁE½¾½ÃÁ¼FDAÃB

EAH½IÄÁJĽ?ÁK?ÁLMNÁK¿OÄÁP¿QFB¿¾ÁMÁ@ÄH½B

Ð_fu]Zxnb`ki mieunu]ukx m_j_fgbb` ab`d]cuw_eu gbcu]{bgbf ci`d]mieunu `b{bf]xb`d cb^bu} bmbebdu]mieunu]mx`ab]^ikki ^_eu`cx`du]^_ebab`u]kbmu]wxbk k_^b`} Y`c|b`j ‰bxffb {b`u`_]ai ^x`d]fi {=`d]ˆueuj}]} }^w=j]gbgbe nu`d]j=fxm ^ueubfb` `db`ku]kfueax`b`]jb_]cuim_`u nu`d]k_`b`}]}]}

ˆb`u_‰ Ïb_j|bku ‚b|vvvjei jbnxn]nxbm m_eb`ddbfb` ebexeu`kbn]gd cuw{b]j_ m_`dbcueb`vwjbeb` m`|]kxˆ|]mgfbvjf`b]wfm]wbabj]ifd ad]^_`axbm]kubm]|f`ab]nc|]kcj]wn cu|ukx`d]cd`]gbfu}km]n_fx]jbeuj]ab}}} zf]Ðbfuab| `ax{x`]n_{xv w_w_fbmb fbjabk]kx n_w_`_f`ab `dbg_`u]mieunuv `u`d]jbcb`dl jbcb`d]nu`d cubg_`u]owwfm]ij`x^t]ju]^e|]j^bju} f^i`dni]jbg_`]^_fdi]nfbdb^}

ûüýûþÿ123456799  9 9 9 9 2  - '9! !9 ' s)5 ! 9 ! 9 ()*+*,# 9!9 ! 9 9 99 9 9"9 " 9 % & 9 9 '9 9 (9&', - 9 .9 r u9" $9 9% " 99 9 ! 9 9! 9 9 9 % 99 % t   9 " 9   9 9 ! # - % ! 9 99# 9 9 99 v9 9 99   r9 $9  1 (v1, 9 9 9 2  - 999 9 9 .9 v9 9 9 3  99 $9 9 9 r  9 t  9  ! 499 9" 9 9 9  9 9 99% 9 9 99 99 9!9 9 % # 9 ! 9&' 9 9 9 "9  ! .9  9% 9 9 .9# 9 " "9 ! -9  ! 9 .9  9 !9 9 "9 %"9 9 9 9 99 9 9# 9 9 ! 99  9 % 39 9 9 % 9 9 9 ! 9# 999 9 !949 9 499 !9 9 9" 9" 9"9 " "9 "  9 "9 % 9 t  99  9# ! 9 49! 9 99 8999 9" 9 99 9"9 9 .9 9 9 9

" : 9 99 99 9 "9 !99 99 9 99 9.9 9 99 9" 9 .9 % 9  9 9 9 % 9 !9 99 % "99 9 9 !9 99 !949 9 Î]Ï_fnb^wx`d]j_]Ðbe]ƒp

678696:%7$;<=>?@>8AB;

CDEFGHIJKDELGHIMNHOPQGFGHIRSGTUKUPHGEIVUWGFNHLGH

RSTSUVWVXYZ[\YX[RSXY]YYZ[^Z_SWSX_`YW[a\R^b[UYUT` USZcdZeXfYX[ZVWYV[Tfdc`X[USZgYcV[WShVi[_VZeeVj kYiXYZl[mSg`UWYi[Tfdc`X[WdXYW[_Sfh`X_V[USZeYWYUV XSZYVXYZ[ZVWYV[g`YW[iVZeeY[c`Y[XYWV[WVTY_[mS_SWYi USUVWVXV[\R^j[^fdZVmZ]Yl[nYnYmYZ[cYZ[XSmYcYfYZ UYm]YfYXY_[`Z_`X[USZeYg`XYZ[\R^[UYmVi[UVZVU mSiVZeeY[mSg`UWYi[VZdoYmV[cYZ[Td_SZmV[WdXYW[cVp`fV[dWSi TViYX[WYVZj

5qþûþ  99 9 $ 3"9 r '9 9   9 % r $ 9 $3r !  9" 49 9 % 3 99  &99

99 9 " -# 99 9 r99" 9 9 99 999  9 9 ()*+*,# 99 9 $9 999 - $ 3"9 r ‘“”•“–—–‘Œ––—™•Ž‘–’œ–wŽ x©’–ª¡¬’œ¨Ÿª²´³¡­  9 ($, !9 % '9 99 9 % «™‘•˜–•––‘’’x®­¥®¬¡’˜´ ´ª’³Ÿ­Œ’Ž˜– 0 9 9 90 9 9" 9 $ 99 999 µ ¡¬¡¸’³Ÿ­’•´¯®¬­´¬’šŽ¦©’œ¬¡’œ´¢¥Ÿ­’˜’y’µ Ÿ­Ÿ­¸’²ŸŸ¥’¯®¬±Ÿ¢Ÿ­ 99 9 " 9 9# % 9 % ¯®¬²ŸªŸ’³¡’›®¬Ÿ¥¤­’¦¤§¨Ÿ Ÿ¬¥Ÿ©’œ®¢Ÿ²Ÿ’µ¶z—·¸¹’x®­ ´ª{Ÿª 9"9 $ !  !% ª®ª¯®¬¡ Ÿ­’°®­§{Ÿ¬§ŸŸ­’ ®°Ÿ³Ÿ’•´¯®¬­´¬’šŽ¦’²®¯Ÿ§Ÿ¡ 9 9 " - Î]Ï_fnb^wx`d]j_]Ðbe]ƒp  Ÿ£Ÿ²Ÿ­’¯®¬¯´³Ÿ¨Ÿ’˜Ÿ ’›® Ÿ¨ŸŸ­’Ž­¥®¢® ¥´Ÿ¢’µ˜›Ž¸¹

¼½¾¿ÀÁ½Ãľ ÅÆÇÆÈÉÊËÌÆÍÍ yˆ~G\;]zY‚\][;Ð;X;~\

XYZ[\]^_`ab`cb`d]d_ebf]Zbfgb`b]h_cijk_l fb`]mbcb]Z_ebnb]opqrst]j_^bfu`v]g_ebn ^_^wxbk]wb`ddb]n_ifb`d]ya`kub]z_{u [b|bfb`u}]~b^x`]|be]k_fn_wxk]kbj ^_^wxbk]bex^`xn]bjxekbn]h_cijk_fb` €udu]€[]u`u]w_f|_`ku}]‚b`ukb]ab`d]bjfbw cunbmb]ya`kub]u`u]^bnu|]|bfxn]^_`gbeb`u jibnn]n_eb^b]ƒv„]kb|x`} …†_fgxb`db`]nbab]kucbj]w_f|_`ku]nb^mbu {unxcb]u`u]nbgbv]jbf_`b]nbab]^bnu|]|bfxn w_fgxb`d]x`kxj]^_`gbeb`u]jibnnv‡]kxkxf dbcun]bneu]ˆidab]u`u} ‰bu`]|be`ab]c_`db`]nbfgb`blnbfgb`b]ebu` ab`d]kucbj]bcb]g_`gb`d]mfiŠ_nu]n_k_eb| nbfgb`bv]nbfgb`b]h_cijk_fb`]€udu]^_^b`d cu|bfxnjb`]x`kxj]^_`gbeb`u]jibnn]x`kxj ^_^bkb`djb`]nkxcu`ab}][_`xfxk`abv j_|ucxmb`]jibnn]bjb`]gbx|]e_wu|]j_fbn cuwb`cu`djb`]nbbk]^_`_^mx|]jxeub|]cxex} …‹_`gb`d]jibnn]u`ueb|]ab`d]^_fxmbjb` Î]Ï_fnb^wx`d]j_]Ðbe]ƒp


97  45647

0123 3O1PQR3SPTUVRWXROYZQ[ZQRW\]^

_`abcdefgdhifj`ak`ed !"#$%&$'"() )($$(#$$("$("$$(*+$, -!.)/"0($)1)/"0-&1

¯°c`af±²³b

lmnopqrsptuvwtxyz{|}|~zy€‚ƒ„ …†v‡ˆ†y‰ry…ˆ‰rq€„rˆsyŠŠ‹yŒy‡Ž …oop‰ryƒ‘pwpy’€†wpvp„qpŽy“ ”„ƒƒyŠƒ‚ƒ„•p‚rxy–{}~Œ~—˜z˜™š~› lmnƒ•ƒq‚sp‰pwvxyš|œ|~zy~˜Žz{ ƒ‰yž…”ŸšyŠƒ‰r‚ €•ƒ„r†y…q‡pqr‚ ‰ryž¡‹¢y’£¤yžƒqˆ„p“y¥p‡•ryƒ„ ƒswy¦pqr†py”ƒ‚qr•p‡r‚qy¦„p•ƒ‚ ¦€w lmntp„rpqr €sxy~œ|œ|~zy§¨©‹… ªr‰€«‚y£t€ƒy¥€s¬ƒqrqr€yŒ{~z ‰ry¨©y€†‘pytqq¬x||­rqŽ‡w|~˜r‚§{} lmn„„rrppppy‚‰y~™|œ|~zy§€s­p p„wpy¡ˆ‡r‚y‹‡srpty”…y¨©y“ ”p„sp‚ry¨©y“y™{vy“yro€ytqq¬x|| ‰rƒ‚op„sp‚rˆ†sŽ €s|‡vqr lmn€†‘py“y~—~}|œ|~zyŸ „ƒpqr€ yŠ‹ž7‹…¤¡5 Ÿw€†wpv€sqƒvŒ{~zy¡¢Š¦¢ž…Š £…©¢Š…¤y‹§¨ž¡Š…ž‹ yyžƒ€„p†y¬ƒ†ˆ‘ˆ†ysƒ‡rtpqyvp„wpyr‡ˆ‚¡Š‹q„¦¨¤y p‚ry5  ƒ…|„6¢¬ƒ¤7Š… y€ s¬p‚ ¡¢Š§¢¤…£y¡¢Š¦…¤’…y‰ry¢¥y“ Œ{~Œy‰ry¦ƒqp„py¦ˆ‰žp‹ wpy’€†wpvp„qpyŠp­ˆy–Œ~|{}›Žy£psƒ„pyr‡ˆ‚q„p‚rywp†y¬ƒ„pty‰rsˆpq nw€†wpv€sqƒvŒ{~zytqq¬‚x||« ««Žop ƒ­€€vŽ €s|’€†wpv€sqƒvyŽ ‰rytp„rpy€s¬p‚y‚ƒ¬p‘p†yŒ{~Œyrry­ƒ„‡p†‚ˆ†ytr††pyŒœy…†ˆ‚qˆ‚yŒ{~zŽ –® ­p›

234546785493=$>)0"01,"?)0"0>1,"?)0"0>""1,"1 0)$)@"=ABCD*EECFGCHIH=AGJGFKGFGJGJ1 :;<46=.)/"0(//HL"EBM")(N""$(M"'"1

´µ¶µ·¸¹º»¼½º¾¿À¿ÁÀ ẼÐäÐÓº»¾ÑÀ¹ÒÓº½¾¾ÔºÁÃÚ ÎºÁº»¼º»¾æ¹ÃÍÒÓºåÒ»ÒÚ ¹Ã»¼ºÄþÅÆǾ½ÀÂÈɾÊË̾º½º» ÊÀ»Üº»º»äºÌ¾ºÜº¹º¾Ã»Ã¾º½º» æÀÄк¾áº»ÃÄú¾áÀ»äÀÎÀ ÍÃκ»¼Ïл¼½º»¾ÑÀ¹ÒÓº½¾ÔºÂ ÍÃçºÍùþæÀÄк¾ÕáʾÊËÌ »¼¼º¹ºÌ¾éº¹ÝÒ»Ò̾½À¼ÃºÄº» ÁþÕÀ¹ÍÀ½º¾Ö×ØÙÚ¾¾Ûܺ¹º¾Ã»Ã ÔÃͺ¹ÄҾ躻ÐÏÐÓ¹ÒÄÒ̾麽ÃΠûþͺκ¿¾¹º»¼½º¾ÁÀ¹Ã»¼ºÂ ÍÃýÐÄþÖØ×¾ÓºÝû¼º»¾ÞÏÀÓРãÐÁºÄþÔÎÀ¿º»¾êлþԺÄú ĺ»¾ÅÆǾÊË̾ÏÀçû¼¼º¾Áº¹º ĺ»¾Ð»Äн¾ÏÒÁù¾¼À¹ÒÓº½ ʺçºäÐ̾ͺ»¾¾ÑÐÓÀ¹»Ð¹¾ëºÂ ÓºÝû¼º»¾º½º»¾»ºÁº½¾ÄÃκÏÚ ÏºÁÃßÚ¾ÕÀ¹À½º¾º½º»¾¿À»¼À ÄÀ»¼Ì¾Ñº»Ýº¹¾á¹º»ÒåÒÚ ÔººÄ¾¿ºÏº¾ÁÀ¹Ýк»¼º»¾¿À¹À ÎÃÎû¼Ã¾àº»ÍþṺ¿Óº»º» ìíîïíðлÄн¾½À¼ÃºÄº»¾Ã»Ã ½º¾ÄйÐľ¿Àκ庻¾ÁÀ»ÝºÝºçÚ ÁºÍº¾ÔºÓÄоÞÙ×âÉß¾Áº¼ÃÚ Íº¹Ã¾ñºÁº»¼º»¾æ¹ÃÍÒÓÐåÒ ÔÀÓº¼ºÃ¾ÓÀ»Äн¾»ºÁº½¾ÄÃÎºÏ áº¹º¾ÁÀÏÀ¹Äº¾ºÜº¹º¾Ã»Ã »Ò¾Íº»¾Ã¹Ã»¼Âùû¼º»¾º½º» ûþÁл¾ºÍº¾ÓÀÓÀ¹ºÁº¾ÓºÂ ÓÀ¹ºÏºÎ¾Íº¹Ã¾ãÒäÒκÎÃ̾áй ¿À»À¿ÁÐç¾Ýº¹º½¾À¿ÁºÄ¾½Ã Ýû¼º»¾äº»¼¾º½º»¾ÓÀ¹ÁºÂ åÒ¹ÀÝÒ̾㺻ÄÐÎ̾ẽÀ¿Ì ÎÒ¿ÀÄÀ¹Ú¾éº½ÄоÄÀ¿ÁÐç¾Íེú»¾¼À¹ÃÎäºåº»Ú¾÷º¿Ð»Ì Ṻ¿Óº»º»Ì¾æκÄÀ»Ì¾ÕºÂ ÁÀ¹½Ã¹º½º»¾ÏÀ½Ãĺ¹¾Íк¾Ýº¿ ºÍº¾ÁÐκ¾äº»¼¾ÓÀ¹Áº½Ãº» κ»¼¹ÀÝÒÚ¾Ûܺ¹º¾ÍÿÒÄҹà лÄн¾¿À»ÜºÁºÃ¾òóôóõöðÍà ¹ÀÒ¼¾ÏÀ¹Äº¾åºäº»¼Ú¾øùúûüýþ

æùºÓ¾ÕÀ¹Äþãпà 899:;<8=>?>@A BCD:9<E>FGH9A<IJKL

ÿ01µ2¸ÕÀ¹ÄþãпþÇûºÎºç¾èÀϺ¾áйåÒ纹ÝÒÌ æÀܺ¿ºÄº»¾Ôº¿Ã¼ºÎÐç̾æºÓÐÁºÄÀ»¾æÐÎÒ»Á¹Ò¼ÒÌ º½º»¾ÍÃκ»¼Ïл¼½º»¾ÁºÍº¾ÔºÓÄоÞÙØâÉß¾¾ÁнÐÎ /754·/4¶µ5¸àºÎξ Ò¹¾ÏϺä¾½Ò ×ÉÚÙ×¾çû¼¼º¾ÏÀÎÀϺÃÚ¾¾æùºÓ¾Ã»Ã¾º½º»¾ÍÃýÐÄþØ3 ¿Ã¾ãÀӺϾæÒ¹ÐÁÏþÖ×ØÙ¾ÁºÎû¼¾Îº¿ÓºÄ ÁºÍнÐ纻¾ÍþåÃκäºç¾èÀϺ¾áйåÒ纹ÝÒÚ »Ò À¿ÓÀ¹¾¾Ö×ØÙھƻÄн¾¹À¼ÃÏĹºÏþÊÁ èºÎº¿¾½Ã¹ºÓ¾Ã»Ã¾º½º»¾¿À»äºÝýº»¾¼Ð»Ð»¼º» ØØ×¾Ô×À¾¹ÁÄ Ã Ó ÐÚ¾ÇÀ¿º¾½À¼ÃºÄº»¾Ã»Ã¾ºÍºÎºç¾áÒÎàçºÏÃξÓпÃ̾ãÀ¹¼ÒÍÒ¾æºÁ¹ÐÝùĺ»Ì¾½ÀÏÀ»Ãº» ÜÃÀϾһ¾ ÎÀ!̾ÏÐÓÄÀ¿º0¾æÒ»ÏÄÃÄÐÏþͺ» ĹºÍÃÏþͺ»¾¿ºÏ亹º½ºÄ¾áйåÒ纹ÝÒÚ¾æùºÓ¾Ã»Ã ½ÀͺÐκÔĺº»¾ À½Ò»Ò¿Ã̾ñÃÓÀ¹ºÎÃÏ¿À¾Íº» Ýмº¾º½º»¾ÍÿÀ¹Ãºç½º»¾ÁÀ»ÄºÏ¾ÝºÄÃκ»¾Û¿Ò»¼ æºÁÃĺÎÃÏ¿À¾Íº ¿¾áÀ¿Óкĺ»¾æÀÓÃݺ½º» ãÐÍÒäÒ̾ÁÀ»ÄºÏ¾åºäº»¼¾½ÐÎÃľͺ»¾ÁÀ»ÄºÏ ͺ»¾æÒ»ÏÄÃÄÐÏÃξºÕÀ çºÍºÁþÑÎÒÓºÎÃϺÏà µ5µ5¸éº¼À»¾æÀ»äº»¼¾Õû¼½À¿¾º½º»¾Íúͺ½º»¾Íà åºäº»¼¾½ÐÎÃľÏÀ¿ºÎº¿¾ÏлÄн¾ÍÀ»¼º»¾æà ½Ò»Ò¿Ãھ˻Ò¹¿º»¼ Ï Ã ¾ ÎÀÓÃç¾Îº»ÝÐľͺÁºÄ áºÍÀÁÒ½º»¾ÔÀ»Ã¾ãº¼Ò»¼¾æÐÏÏÐÍú¹Íݺ¾ÞáÔãæß̾èÐÏл¾æÀ¿Óº¹º»Ì èºÎº»¼¾ÊÐÏ¿ºÍÃÚ¾øùúûüýþ Íà Áº »Ä º о Íà ¾ Ä åÃ Ä Ä À ¹ ¾ ãæ1 ãÕ ãÆÑÕÚ ×3̾æÀÎйºçº»¾Çº¿º»ÄùÄÒ¾æÀܺ¿ºÄº»Ì¾æºÏÃ纻̾㺻ÄÐÎ̾ԺÓÄÐ àÒ»Ä º Ü Ä ¾ ÁÀ ¹ Ï Ò»¾ ¾ èÀ º ¾ æº ¹Ã»º¾Þ×É È3  450671809µ8¸àÒ½¹Òº¿Ã»ÄÒ¾êҼ亽º¹ÄºÌ¾ÆË÷ ÞÊǾ ØâÉß¾Û¼ÐÏÄÐÏ̾ÁнÐÎ¾Ø ÚÙ×Ú¾ÔÀ»Ã¿º»¾äº»¼¾º½º»¾Äº¿ÁÃξ亽»Ã Ù È 3 3 3 ß Ú ¾ ø ù ú û üý þ Ôлº»¾æºÎÃݺ¼º¾êҼ亽º¹ÄºÌ¾ ҹп¾ÛÍ Ò½ºÏþ˻ ÔÙÐÎ ÃÏÄäºåºÄÃ̾¾ÇçÀ¹ÀÏú¾éÐκ»Íº¹Ã̾á¹Ã¿ºÍûþèåþպÐÎÃ»ÍºÌ ÍÒ»ÀÏú̾ͺ»¾èáà¾áÀ¹ºÍþ㺻ÄÐξº½º»¾¿À»äÀ Ѻл º»¾ÊÀ»º»Ä亾ÔÃÍ纹ĺ¾Íº»¾ÆÏ¿º»¾÷ºÝ¹Ã;պÐκ»ºÚ ÎÀ»¼¼º¹º½º»¾ÔÀ¿Ã»º¹¾ÊÆƾæÀº¿º»º»Ú¾æÀ¼ÃºÄº» 뺼¼Ò¾æä »¼ º»¾éº¼À»¾ÍÃÏþۼÐÏÄÐϾÖ×ØÙ¾æÀ»äº»¼¾Õû¼½À¿! ûþº½º»¾ÍÃκ»¼Ïл¼½º»¾ÍþàÒ» À»ÄÃÒ»¾ÅºÎξÆË÷ ¿À»¼º»¼½º »¾¿À»Ã»¼¼Ã½º»¾Ïк¹ºÂ»äº¾¿ÐÎÐľÞÏ庹º»À µ·¸¹º»¼½º¾¿À»Ã»¼½ºÄ½º»¾½ÀÍÃÏÃÁÎûº»¾ÏÃÏåºÌ Ôлº»¾æºÎÃݺ¼º¾êҼ亽º¹ÄºÌ¾æº¿ÃϾÞÖ âÉß¾ÁнÐΠܺ»¼½À¿ß¾ÏÀÓľº¼Íº ºÃ¾ÍºÏº¹âÁÃݺ½º»¾Ð»Äн¾ÍÃçÃÍÐÁþͺ»¾ÍÃçÃÍÐÁ½º» ´µ¶ Ù¾êҼ亽º¹Äº¾º½º»¾¿À»¼ºÍº½º»¾áÀ½º»¾èÃÂ × ÚÙ×Ú Îº¿¾¿À»ÜÃÁĺ¾ÁÀ¹ÄлÝнº»¾ÏÀ»ÃÚ¾Ûܺ¹º¾Ã»Ã¾¼¹ºÄÃϾͺ»¾º½º» ÔÏÃÕæ÷¾ Á Î Ã » ¾ Û » ½ºÄº»¾Ø Ù Ú¾æÀ¼ÃºÄº»¾ÄÀ¹ÏÀ 23µ1094¸ÑÒξÇÒй»º¿À»Ä¾º½º»¾ÍÃκ»¼Â ÷º¹ºÏпÓÀ¹¾ÏÀ¿Ã»º¹¾äº»¼¾¿À»¼º¿ÓÃξÄÀ¿º ͺ ÏÀÍú½º»¾¿Ã»Ð¿º»¾çº»¼ºÄھƻÄн¾Ã»Ò¹¿ºÏþÎÀÓÃç¾Îº»ÝÐľͺÁºÄ ÓÐľº½º»¾¼Í¼ÃÎҺĻº¼¾ÔϽк¼¼½ººÄº»¾Û¾Í»Ã¾Ô¼Õæ÷¾ á¹ÒÏÁÀ½¾Ë»ÍÒ»ÀÏú¾èºÎº¿¾á¹ÀÏÀÁ½ÀÄþæÀº¿º»º» Íà »¼çÐÓл¼Ã¾áºÍÀÁÒ½º»¾ÔÀ»Ã¾ãº¼Ò»¼¾æÐÏÏÐÍú¹Íݺ¾ÞáÔãæß Êé¾Õº»¼Ò»ÏÃÍþ־êҼ亽º¹ÄºÌ¾ÔºÓÙľÐê¾ÞÒÙ¼ØäâºÉ½ßÚº¾æ¹ÄÀº¼Ì¾ëúºÄκº»» Ïл¼½º»¾ÍþãÒ¹ÒÓÐÍй¾Ë»ÄÀ¹»ºÏÃÒ»ºÎ¾ÑÒÎ ÷ºÏÃÒ»ºÎ¾ÄÀκç¾æ¹ÃÄÃϾºÄºÏ¾æÀÓÐÄÐ纻¾ÆÆ ¿À ÇÀÎÀÁһ⠺"¾Þ×Ö 3ß¾3Ø33×3̾¿ºÃξóôò#õ$%&ï&ó'ðͺ»¾ÇåÃÄÄÀ¹ ÄÀ¹ÏÀÓÐľ¿À»¼º¿ÓÃξÄÀ¿º¾ãÀ¹Ïº¿º¾æÃĺ¾èÃÏÃÁÎû½º» ͺ»¾àÒлĹä¾àÎÐÓ̾ԺÓÄоÞÙØâÉßÚ¾Ûܺ¹º¾º½º» æÀ¿º»º»¾÷ºÏÃÒ»ºÎ¾ÍºÎº¿¾¹º»¼½º¾÷À¼º¹º¾æÀ #(ì Íúͺ½º»¾ÁºÍº¾ÁнÐÎ¾× Ú××ÂØ3Ú××Ú¾øùúûüýþ 溹º½ÄÀ¹¾æºÍÀ¹¾áÀ¿Ã¿Áû¾ãº»¼Ïº!Ú¾øùúûüýþ ϺÄк»¾Ê˾¾Ã»Ã̾º»Äº¹º¾ÎºÃ»Ì¾ÛÕ¾ÅÀ»Í¹ÒÁ¹ÃäÒ»ÒÌ )*+,-.îÚ¾øùúûüýþ Êúξʺ¿ÎÃ̾۹¿ºÃÍä¾Û¹¿ºåÃÚ¾ÕÒÍÀ¹ºÄÒ¹¾ºÜº¹º ûþÕÐçĺ¹¾À»Íþź¹ºÁ¾Íº»¾¹ºú½º¾ÕÃÎκ»Â ÍÃºÚ ÔÀ¿À»Äº¹º¾ÃÄÐ̾Ýмº¾º½º»¾ºÍº¾ÏÀ¿Ã»º¹¾ÐÃܽ áÃܽ¾êÒй¾ÔÄÒܽ¾Ë»¾ëÐÏľ¾ÕûÐÄÀϾºÍþÑÀÍл¼¾ÛРÍÃÄÒ¹Ãп¾Æ»Ã À¹ÏÃĺϾæ¹ÃÏÄÀ»¾èÐĺ¾éºÜº»ºÂ ÞÆæèéß̾ëºÎº»¾è¹¾éºçÃÍû¾ÔÐÍùҾÅÐÏÒÍÒ¾÷Ò¾ Ö¾êҼ亽º¹ÄºÌ¾ëпºÄ¾ÞÙ×âÉß¾ÁнÐÎ¾× Ú××Ú¾áÀ¿Â ÓÃܺ¹º¾ÏÀ¿Ã»º¹¾Ã»Ã¾ºÍºÎºç¾÷ÃÜÒ¾¿À¹¾ëһܽçÀÀ¹À Þá¾ÊÀÏÀº¹Üç¾¾Û»ºÎäÏÃϾºÎÓйäßھ˻Ò¹¿ºÏà ÄÀ¹½ºÃľÏÀ¿Ã»º¹¾Ã»Ã¾ÍºÁºÄ¾¿À»¼çÐÓл¼Ã¾áÒÝÒ½¾ãË Ææèé¾Íº»¾ÑºÎÀ¹Ã¾Ë» ÀÏĺÏþºÎÓйä¾ÛÏú¾ÔÀÜйàÄÃÀϾÆæèé¾áÒÝÒ½ÓÀÃƽÍåÚ¾ôíîíðïõô¾¾Êùû Þ×ÉÖÖÉØ ÉÉßÚ¾øùúûüýþ

SUVV< C@A?EC :F<:T: 9 A > ? : O ë º¼Ò»¼º»¾ é º¼À »¾ æ À »äº»¼¾ Õ Ã » ¼½À ¿ @:?:?

WXZCG<Y ? R C F ? : 9 A > ? : O F ? A R G F C < Z : A F SA?Q:H>FC

937¸Ë»ÄÀ¹»ºÏÃÒ»ºÎ¾ й»ÃÄйÀ¾ ºÃ¹¾Ôû¼ºÁÒ¹À¾º½º» ÍÃÏÀÎÀ»¼¼º¹º½º»¾ÍþÅÒÄÀξ÷Àå¾ÔºÁçù¾¾êҼ佺¹ÄºÌ ëºÎº»¾ñº½Ïͺ¾ÛÍÃÏÐÜÃÁÄÒ¾÷Ò¾ÙɾêҼ亽º¹ÄºÌ¾æº¿ÃÏ ÞÖ âÉßÚ¾æÀ¼ÃºÄº»¾Ã»Ã¾º½º»¾ÍÃκ»¼Ïл¼½º»¾ÁнÐÎ × ÚÙ×ÂØÙÚ××Ú¾øùúûüýþ

MC = : ? < NA 9 A H O A ? P?QQ>R:<S=:Q:R: à纹ÃÄä¾ÑÒÎ Çй»º¿À»


!3"7

 71389728 4 199 6 012131466

#$ % & '( '& ) & * $ +, * , $ .( / ( 0 1 2 $ 34 ( & $ +5 ( * , fghfijklmnopqrsrtuvwxs †yry†wxy}‡y€r}w“y‚‚ }w„~r¯ŒyrŠu€†yr‹r°{

yuxrz{|r}w~€‚u}rƒ„r…wxs vwxŒ’~r’r’wyy‚~†s yrˆy‚r}w€Œryr†wx}Œs †‡yr…w}u€†yy yr’xŽ}†r˜ ’yrr«u}wuŒr…wxw†r…wxs |‡‚ˆ~x†‰rŠx …xwyyˆ‰ †‡yr|‡‚ˆ~x†˜ Šu€†yr‹Œwy‚~u Šu€†yr~yrvws …w†‚r~wxw†r†wx}wvu† uŽ‡y‡r‰r~y ~wx„r}Œrws }wŒ’†ru„‘‡vr~w}’y Œwy‚wyxr~wxws y‚yrŒx~w†y‚ ±}~yˆrwy‚yrŒw€y†} †r~wy‘yr’u}~ †w€w‘‡ŒŒuy‘s xu†wr”‚w€xyr…wx†‡y‰r«s Œ€~r~wx†‡yrs †‡yry†wxy}‡s €‡v‡x‡‰r“y‚‚ry‚}€r…ws €Œrxw}w’}r’wxys y€r€Œr’wx“ws ’†“yr’w~yr€€u˜r•Œuy‰ ~“yrt…ƒr‹ˆu €†yr Œwys Šu€†yrvw€uŒrŒwyw‚}~y wy‚yr…”‹r•‡†‡s †y‚˜rzwy‚yr“s ~wxw†rŒyrˆy‚r~yrs yw‚‡x‡r’r–– x’y‰r’uv€~} ‚uy~yyˆ˜ —~†‡vwxrŒwys Šˆrvw€uŒrŒwŒ€“‰ >D u’‘xr † †y‚˜ |‡ ‚ ˆ ~ x † r † w x s } ˆ r€“†r€’‡xyyˆru€u˜ ™’‘xr”Žs À½ºù·¿ºº }wvu†rv}r†wx}x xr~wxw†yˆr‘‡vs‘‡v Ž“yrš‚wy‚r›’wxs €wv“r€u}˜r‹s u€ur‚xrŒy˜r®y‚yr}Œs y~“yr‚uy‚œr’u†xr~wwŒs „†yr}wvw€uŒyˆr‘u~u’rvs ’ryy†r’}rr†wy‚“r„€y ’†yˆrŠu€†yryr“x’~y ‚u}‰rvyˆ~r~‡xw}’‡ywy xu}~‰žr†u†uxr•‚x}‡rz€wŒ˜ ’†rŒwyy‚~†~yr~uys y†wxy}‡y€‰žr†y}yˆ˜ z’wx~x~yr’y„y‚ „uy‚yrŽ}†r~wr|‡‚ˆ~x†˜ l¤¥¦k§¨©¨ª¦ ~xvr†wx}wvu†rv}rŒwy‘’ z€Œr’wxy~“yr‚uy‚ «w}~rwŒ~y‰rŠu€†y x†u}yrŒw†wxrŒwy‚y‚†r}s ~wx†‡yr}wvw€uŒyˆ‰rŠu€†y “y‚‚r}†ryrvw€uŒrŒwywys †urxy‚~yr~wxw†r~wy‘y vw}wx†r’wxŒ}ux‰rt…ƒr‹ws †u~yr’€“yr~wxw†r~wy‘y }„r’y„y‚yˆr}w~†xr€Œ Œ}‰r“yˆrŒwy‚wyxrŒ‡s Œyrˆy‚r~yr‚uys “y‚‚rvw€}yrŒw†wxrwy‚y v€r’xvyˆr}†r~xv˜r…s ~yyˆr~w€~˜rŠw’wx†r~ws †‡†€r²¢r~ur’wyx~r~wxw†˜ xwyryr“„†yr†wx~“x‰rŒs †“u‰r’“~r…wx†‡yr…}u€s ¬wx~†r’wxwy‘yyr’wxs ~yˆr’~r~wxw†˜rŠw~€‚u} †yyr|‡‚ˆ~x†r}wŒ’† y~“yr‚uy‚r†wx}wvu†‰r…s uy†u~rŒwyu~uy‚r†ux}Œwr Œw€~u~yru„r‘‡vr†wx“’ vx‡r™ŒuŒ‰r‹uŒ}ryr”x‡s =>?=@AB@C@;<C@D78<?B>E@F8 z{|‰žru‘’rŠu€†y‰rŠw€}r›–Ÿ †‚r~wxw†r’u}~rˆy‚r~y †‡~‡€rŠw~rz{|‰rŠ‚†r‹xˆys CDGD<G@F>;<H;C<I<CJKLMNOP<QORSO<MJTSLRLU<VJMWLOXOT<CLROX<DJXJROTSOT<GOXOXOT<DJVYNZUZ6U78O9:;< T < [ CDGD\<]Z<HYNRJUXO ¡œrŒ€Œ˜ ~wyxrŠu€†y˜ †‡‰rŒwy‚†~y‰ru’‘xrxws ”r’wyˆw€wy‚‚xy ¬‚r~wxw†r~wy‘yr†wxs }w’}r~yr}w€wy‚‚x~yr ^YS_O`ORXOa<7OWL<[bcAc\d<eJTKJNOTS<]ZWL`OT_O<VJTJRZMOOT<GH;Ca<VJTSLRLUOT<CDGD<MJTZTS`OXd ’wxy~“yr‚uy‚rt…ƒrwys }wvu†rˆ~yr…wxw†r…ˆr­s y‚}€r…w’†“y˜ry‚}€ xrwy‚yrr…”‹r|us Œ‡y‡r”u†x‡r›~wyxyr’u†x …w’†“yrŒŒ’urŒwyŒs yw‚xr–¢££r}€Œ‰rvyˆ~ Œ“~‡†œrˆy‚r†x~rw€s ’uy‚r}w~†xr£˜–²¢r†Œu˜r•s ~‡xw}’‡ywyrŒwr}y‚ ’yr~u‰r…ˆr‹x}uy‡v‡ Œuy‰r„~rr’wyŒv“y ˆy‚r†uxu†rŒw€~u~yr’uv€s †x~rwyŒr~u‰r}wx†r…ˆ ’wy‚‚uyyr€‡~}r€yr ~}r“„†yrvw}xr~wx†‡y ®†ˆur†x~r‡€w“rwŒ’† …‡Œ’€w~}r…w’†“y‰r’wxs fghfijklmnopqrsrŠu“r“Œ’xru †uxrŒyr‡xy‚rv‡€w“rŒwx‡~‡~˜r«‡“‡y –¢£ ‰žr†w‚}r«‡y˜ †wx}wvu†˜rš~v†yˆ‰r“„†y ~u˜r…w†‚yˆrŒwxu’~y ~x~yrˆr†Œ’uy‚r†Œus †“uyrŒ}r’wŒv“}y‰rz”ƒzr…‡† ’“Œr}wŒur’“~‰žr’’xr…‡‡xs «wyy‚‚’r“€ry‰ry‚‚‡†rvy †wx}wvu†r„u‚rŒwyˆw‡†r’wx“s ~wxw†r’u}~rˆy‚rvu† yˆrv}r€wv“rxr†u˜r³¨´¦µ |‡‚ˆ~x†r†~r~uy„uy‚rŒwyˆw€w}~y y†‡xrz9}r”wy~yr7®Š¬¬‰r|u€y˜ €w‚}€}r7‡~~‰ršxy†‡‰rŒwyˆ†~y‰ ’wŒv“}yrƒ’wxr…Ž}yr¬y’ šy‚‚‡†r7®Š¬¬r€yyˆ‰r«‡yrŠxs v“Žr’“~yˆr†y‚‚€rŒwyˆŒ~y š}’rƒ‡~‡~r›…¬šƒœ˜rŠwvvr†u‰r7‡xuŒ ‚“‰rŒwyˆ†~yrv“Žr’r}xyˆ ’wx}w’}ry†xr±x~}rŒwy‚wyr}rx’wx ®‡‚„rŠw“†r¬y’r¬wŒv~ur›7®Š¬¬œ Œ}ˆx~†r}u“rŒwŒ€~r~w}xy …¬šƒ˜r«w}~’uyrxyˆrŒwy‚~u u y†u~r~€r~wurŒwyw}~r‚xr’x †y‚‚rŒwy‚wyrv“ˆr’’xyr}’rx‡s Œwy„ry‚‚‡†rwŽyrˆy‚rŒwy‡€~ ÄÅÆÇÈÉÈÆÊËÌÍÎÏÐÎÐËÑÒÓÔÐÎËÕÖË×ËØÍÎÙÐÚÛÜÐÎËØÝØÍÎ ÓÝÜÐÓËãÐÎáËÐÜÐÎËØÍÓÐÜÒÜÐÎËâÒåÓÛÜÐäÛËÚÐÎËâÍÓÛâÒÔÐÎí Ž €rx~ˆ†r}w‚wxrŒwy‚w}“~yrx’wxs ~‡~˜r¬wxvu~†rwy‚yrw~€x}~yyˆ yˆr’wxr†wx}wvu†˜r…Œr†wy†ur~y ÞÍÌÎÛÜÐßÐÎËàáÒÎáËâÒÔÌÛÎãÐËäÍåÐáÐÛËÍæÍÎËâÐÌÛçÛäÐÔÐè ÑÍÓÐÛÎËÛÔÒèËÙÒáÐËÐÜÐÎËÚÛåÍÌÛÜÐÎËÓÝÜÐäÛðÓÝÜÐäÛËÜßÒäÒä r~ † w x}wvu†˜ ~Ž}yrvwv}r}’rx‡~‡~rrvwxv‚ v“}r†wxu}˜rŠŒv€rŒwyˆŒ~yr’wxs ÉÍâÐÓÐËÇÛÎÐäËÞÐÌÛçÛäÐÔÐËÇéêèËëÐìåÛÌËàåÚÒÓÓÐßèËÐÜÐÎ ÐáÐÌËØÍÚÛÐËåÛäÐËØÍÎÚÐâÐÔÜÐÎËÚÝÜÒØÍÎÔÐäÛËÔÍÌåÐÛÜí }w’}rr†’r±x~}‰žr†u~}yˆ˜ ØÍÎááÐÍÔËØÍÚÛÐËÛÎÔÍÌÎÐäÛÝÎÐÓËÚÐÓÐØËâÒåÓÛÜÐäÛÎãÐí îÄÛäÐÓÎãÐËÚÛËÓÐÎÔÐÛËÐÔÐäËÉÐÎÔÝÌËÞÝäËÖÍäÐÌíËòÐÚÛ zr“’yry‚‚‡†ryr8w‚}€}‰ ƒ­˜ îÉÐØÛËÔÍÌÒäËØÍÎáÛÎïÝÌØÐäÛÜÐÎËÐáÍÎÚÐËÞÍÌÎÛÜÐßÐÎ ØÍÚÛÐËÔÛÚÐÜËÜÍäÒÓÛÔÐÎËÚÐÎËßÐÌÒäËåÍÌÚÍäÐÜðÚÍäÐÜÐÎ }w~†xr}w’u€u“ry‚‚‡†r±‡xuŒrŒwŒs «w}~rwŒ~y‰r’wŒwxy†“r“xu} ŠwŒwy†x‰ry‚‚‡†r7x~}rt‡€~x‰ àáÒÎáËÛÎÛËÜÍâÐÚÐËØÍÚÛÐËÓÝÜÐÓËÚÐÎËÛÎÔÍÌÎÐäÛÝÎÐÓËØÍÓÐÓÒÛ ÚÍÎáÐÎËçÐÌáÐèñËÔÍáÐäÎãÐí x~yrv‚Œyr’wy†y‚yˆr’ˆuy‚ Œwyu~uy‚r’x‡‚xŒr‘w†u}yrŒ}ˆs 7†‘“ˆ†u€r7†x‰rŒwyˆˆy‚~yr~wy’ âÍÌçÐÜÛÓÐÎËâÐÌÛçÛäÐÔÐËÜÐØÛËÚÛËåÍÌåÐáÐÛËÎÍáÐÌÐí ÉÍâÐÓÐËÈÞëËÄÐÓÛÝåÝÌÝèËÑãÐÌÛïËëÍáÒßèËØÍÎáÐÜÒ ’ “u~ uy†u~rŒw€yuy‚r~w}w“†y x~†rwy‚yr’ˆuy‚r“u~uŒ˜rŠw“y‚‚ ’wxvwyr’yy‚yrŒwy‚wyr~‡ys ëÍÌÒÔÐØÐËÐÏÐÌÐËÜÛÌÐåËÜÍÌÍÔÐËÜÍÎÏÐÎÐËãÐÎáËØÍÎÙÐÚÛËÒÎáð åÍÓÒØËØÍÓÐÜÒÜÐÎËâÍÌäÛÐâÐÎËÜßÒäÒäËÒÎÔÒÜËØÍÎãÐØåÒÔ ’wx‡uŒr ~ ‡ ~ r ’}±˜r™y†u~r†u‰r’wy‚w}“y Œ}ˆx~†rŒwy’†r~w’}†yr†wx“s †w~}rx’wxryr†~r†wx}w€w}~y˜r”s áÒÓÐÎèñËÒÏÐâËëÐìåÛÌËÜÍâÐÚÐËëÌÛåÒÎËòÝáÙÐèËóÐåÒËôõö÷öøí âÍÌßÍÓÐÔÐÎËÞÍÌÎÛÜÐßÐÎËàáÒÎáËÔÍÌäÍåÒÔí x ’ w x  r …¬šƒr y„r}y‚†r’wy†y‚ ’r’wx€yuy‚yr}wx†r„Œyyrvwv} “€‰r„w€}r†~rr~†yyˆrwy‚y ÇÍÎáÐÎËÐÚÐÎãÐËâÒåÓÛÜÐäÛËÚÍÎáÐÎËØÍÚÛÐðØÍÚÛÐ îÖÍÓÒØËÐÚÐËÜÝÝÌÚÛÎÐäÛíËÉÐØÛËØÐäÛßËïÝÜÒäËâÐÚÐ ‚uyrŒwy‚’€Œw ~ } ~yrvwy†u~r’wx€ys ’’xyr}’˜ €xy‚yr‡xy‚rvwx„u€yrx‡~‡~r†u ÛÎÔÍÌÎÐäÛÝÎÐÓèËÚÛßÐÌÐâÜÐÎËåÛäÐËØÍÎÚÝÎáÜÌÐÜËÜÒÎÙÒÎáÐÎ ÎÝÌØÐÓÛäÐäÛËÚÐÎËâÍÌÐçÐÔÐÎËÜÐçÐäÐÎËäÍÏÐÌÐËÌÒÔÛÎè uy‚y˜  ­ ~ † ur ’w Œv “ } yr †  y‚ ‚ € r †  ‚ yyŒr†wŒv~u˜r…Œr~‡y}wy çÛäÐÔÐçÐÎËÓÝÜÐÓËÚÐÎËÐäÛÎáËäÍÜÛÔÐÌËùðúûËâÍÌäÍÎè ØÍÓÛâÒÔÛËÜÍåÍÌäÛßÐÎèËâÍÌåÐÛÜÐÎËÔÌÝÔÝÐÌèËÔÐØÐÎèËÚÐÎ {yr}Œr}w~€r†~rvwxŒ~}u vu€y˜r…Œr†w†’r~Ž€r’wŒv“}y Œw wy‚yrƒ’wxry˜rŠwŒ‡‚rv}r’wxs ÔÍÌÒÔÐØÐËâÐÚÐËäÐÐÔËßÐÌÛðÕËâÐÚÐËõõËüÜÔÝåÍÌËõûúýí ÓÐÛÎËäÍåÐáÐÛÎãÐíËëÐâÛËâÐÚÐËâÌÛÎäÛâÎãÐËÜÐØÛËäÛÐ⠌wŒv†}r’wy„u€yrx‡~‡~r†ur’w†y x’wxry˜r®y‚yr}Œ’r†wx†uy  „uy‚~yryr~yr}w€w}~yrwy‚y ÈÎÔÒÜËÛÔÒèËÇÛÎÐäËÞÐÌÛçÛäÐÔÐËÙÒáÐËäÛÐâËØÍØåÍÌÛÜÐÎ ØÍÎÚÒÜÒÎáËâÍÎãÍÓÍÎááÐÌÐÐÎËÞÍÌÎÛÜÐßÐÎËàáÒÎáèñ ŒwyyŒr†wŒv~u‰r†’r“yˆrŒwy‚s ~xwyr€}yr’‡€†}r’wx}’yr”wŒ€u v~‰žru„xr’‡€†}rvwx“„vry˜r³ µ ïÐäÛÓÛÔÐäÛËÜßÒäÒäËåÐáÛËØÍÚÛÐðØÍÚÛÐËÛÎÔÍÌÎÐäÛÝÎÐÓËÚÐÎ ÒÏÐâËÑãÐÌÛïíËôÍäÐø

þÿþ012340563

¶·¸¹º»¸¼½·º¾¿¹¸À¿·Á½Â¿·Ã


01234567569 3

 

(01)12*03+, . / 450115678793:2;2<

 !"#"$%&$'

K50767?0A2B365;>92M<3L5R 2820A2392D263D2Od23;>M Ve>M3M2A23450P28<3M542R =>?23@>1A2926?2B3C2D73EFGH 8212013A20138<;2979203M5;2R 4565923292038<976201<3FU 9<03M54L<?J3f<8293Z797L370R GIJ3K565923454<0?232820A2 423650>N2M<38<;2979203M5Z2R M50?<45?563L2MZ2650>N2M<J ?793D56P72;203D562M38203D74R L56D2<9203;2A20203L2M26 6232M2;J3C5;>92M<38<;297920 V=24<3450850126329203282 D7382L76B_392?20A2J A2013M5429<03454D7679 ?<829345456?<4D201920370R L50176201203;72M203;2L29 X582019203;26201203L5R M5;2423L6>M5M38<650>N2M< M763950A242020B3D2<9370?79 M5D5M263FU3M50?<45?56B3M56?2 011702203;5426<3M5D212< A2013M782O3D56P2;203872 L582120138203L50P72;J3`2; 292032823D56D212<32?76203A201 ?54L2?3450A<4L203D26201 D7;20J3Q4D2M0A2B3D20A29 ?56M5D7?38<?24D2O3850120 ?<8293M5M72<385012039>08<M< 82120120B392?23@70<2638<M5R L58212013A201345015;7OR ;72M203?54L2?3D56P72;20 L5821201B3M5L56?<3;2620120 D2D92039>0M5L3;>M3O2M<;365N<R 9203L507670203>4S5?3M24R A201365;2?<a3M54L<?J L50117022032;426<B_392?2 ?2;<M2M<3W2M263=6201120 L2<3;5D<O3826<3TU3L56M50J b0?793<?7;2O3@20?<3820 =5?723W217A7D203W5821201 282;2O3L2M2634>8560B3M5O<R VW2M263M59262013M5L< M59<?263FcU3L58212013A201 W2M263=62011203@70<26J 01123?<8293;21<32823M592? D2015?J3X5O26<382L2?3CL3YUU 8<65;>92M<3;2<00A23454<0?2 K50767?38<2B3L5821201 20?26L5821201J 6<D73M2P23M782O3D217MJ3K2M2R 21263650>N2M<38<L56Z5L2?J A20132920345054L2?<3;>M VW282O2;3D20A293L582R ;2O0A2B3M54723L5821201 =5478<2039<>M3?54L2?3D56R D26738<3D21<203?5012O3L2M26 12013A2013454D7?7O920 A20138<65;>92M<38<Z24L76J P72;2038<954D2;<9203M5L56?< M2423M592;<3?<8293450156?< ;5426<370?793450A<4L20 X5O267M0A23[\]^8<D582920B 87;7385012034>85;3;>M3M56?2 2;2M203L50176201203;2L29B D262013821201200A2J3X5O2R L58212013M2A76B3D72OB382R 8<9;2M<a<92M<9203450767? D2O92032823<M73A2013450A2R 67M0A2B3D50?79382039>08<M< 1<0138203;2<00A2B_395;7O 821201203A20138<P72;J ?29203L50176201203;2L29 ;>M38<M5M72<9203850120395R M5>62013L58212013D74D7B =59O2d2?<6203P7123470R 8<429M789203212632823;2L29 D7?7O203L5821201B3926502 X26<A20?<B38<3M5;23278<50M<J Z7;3826<3L58212013?5692<? D2673A2013D<M238<P72;J 924<3A201329203450117R 029200A2B_392?20A2J3ghijk

„/…†‚*+/¦”†

56(7§8*9:;9<=„>8?@*A§68(<B<8 ?>+:*)<“<66*C*)†‘†ƒ/-*”D/E/-E*)/‚/…*A…/-EE/-*‚//.*F…†-G†’…/‚/*D,*F/‘/,*’H./*@HEI/’/…./J 6/F†*KLM=MNO+…’/*¦-†-.†.*”…F/,’/-*P/‚,‘,./‚*”/‚/…*‚¦F/…,*D,…-HQ/‚,O*+…’/*G†E/ ¦¦,-./*/E/…*”…H‚‚*…-HQ/‚,*”/‚/…*D,”…R”/.O nu!x$muxon$puo$qmp#"#$p" mup$po$tm"#n$lmq!"#"$tsls m"wm"t!n$op"#$&o"~$%xo&"wz

 !"#"$%&$' %"w$x€z$w"#$tmu€po u"#$p#"#"z$xmno"## spmu"$w"#$xmlo"$m"€!u~ l"$tmu€po$qmu! n"$m"wmy €!xtu!$xm &ol"w~$xu$tupoxosy qmp#"#$q!"$ponuql"$mlmuy m"m&oto$!xt$t!po$Ÿls"so &!u!nz{$!€u$!t!t~ "&$€!xtu!$"wl$poxmu!$qusp!l €$x$#u$topl$mx!ll" rmulwt"$Šv$!t!t$ "pusws"sz ¥mu#o$xqml$w"#$nu!x qmut"o"$oqsu~$%&$o"o$nu!x !"#"$%&$' qmp#"#$u!$!"t!l$mup#"# xt$poxl!xo$¡m !#$xu$po poxm"t!n$p&$qs&$umœot&oxxo m"€po$qmunto"$&m on$s&mn &$qxu~ pm|"$lst$m"wtl"z$puo p&n$qmp#"#z$xu"$p" qmmuo"tn$#u$ox$m"##my P799203L50Z2D7?20395?562R X5;2<0B370M76R70M763M5R L5602O38<?2O2038<3W>;65M po$pm m"tu$ot!$tmulot$pm"#y m muq$nxo&$qm"m&oto"$polmty qusp!l$p#"#"~$Š"t!l$xqml ull"$xm!$xmltsu$!"t!l 012038<385L203L50A<8<9 L56?<3L2823L2M2;3A20138<R ˜707019<87;3M22?3450P2R "$!qw$umœot&oxxo$xu n!o$qm"!u!""$s¢mt$m"€po tmulnouz$ls"xmq$qxu$tupoxosy m"o"#ltl"$qusp!lxo$q"#" "##"z$mmuo"tn$€!#$poy pql$q&o"#$tmux$puo$py "&$m"€!&$nxo&$qmut"o"$&sl& &sl&~$ˆus#u$qussxo$qxu ?56M5D7?382L2?38<D79?<920J 829d29203A2<?73W2M2;3Y• ;20<3L5456<9M220B_392?2 ru "t$!"t!l$m muol"$qmuny "w$tsls$spmu"~ nu!x$polmpmq"l"~$¤m"t!"w tupoxos"&$ox$po€&"l"$xmy f56829d2B3M22?38<L56<9R b082013b082013W54D5R =5?723K2P5;<M3`29<43f<L<R o to"$lmqp$qxu$tupoxos"&~ ˆ¡mœot&oxxo$o"o$!l"$xmy pm"#"$qm"pmlt"$ls"tm"$lmy ouo"#$pm"#"$umœot&oxxoz{$q!"#y M23>;5O3?<4342P5;<M3O29<438< 620?2M203f<08293W<8202 9>63™6<0<J lx"w~$Žnpw L50128<;203450A2?2920 =>67LM<30>4>63•Y3f2O70 ™82L70B32823O2;RO2; žq&#o$xt$o"o$qxu$tupoxos"& t$qp$£oxol$x€~$¤qo$nu!x uo£"$&sl&$&m on$l!t~

)‘/’†*“†/”

“†‘./-*§‚†‘’/-

95?56201203A20138<M24R Y–––3M5L56?<3A20138<7D2O A2013454D562?9203450767? L2<92038<385L203L50A<8<938< L2823L2M2;3FU3f2O703FUUY 42P5;<M3O29<43282;2O3?56R !"#"$%&$' D2d2O320Z242038203?592R ?50?2013L567D2O203bb3•Y 829d23D56D5;<?RD5;<?3M22? 0203M5O<01123450Z2D7?395R f2O703Y–––B3M54720A23?56R 454D56<920395?56201203820 D7O20359>0>4<342MA26292?B O797438203L6>?59M<32126 O267M38<82a?269203`=Q32126 ;2<03A2013O267M38<;<08701<J ?56201200A2J L507O<3826<395?56201203M29R 450A7;<?9203L5456<9M220J 2423b=KJ3:5692Z23L282 L6>8793<0<3;5D<O3?56P24<0J ?<82938<Z76<3L<O2932M<01J3X5D2R `=Q3P7123450Z2?2?920 =5?56201203M29M<3A201 M<3M5;24238<3L56M<820120J f56829d23P7123?<8293450R ?M556P77?4; 93;>92;3A201 "2;24326?<20B370?793450Z5R 12<3Z>0?>O0A2B3L501>D2?20 "Q@3M5D212<3M2;2O3M2?7382562O 456<0120920B3P71238<95M24R Vf70?7?203826<3—29M2 8797013L6>16243L545R ?5;2O3425O031L260>?87 > 0 1 B3O2612 12O39592A2203@>1A2926?23<0< ;79238501203970A<?3A20139<0< 8501203?<0192?3L564>O>020 L<019203>;5O342P5;<M3O29<4 W5070?7?3b474370?79345R 6<0?2OB382;243L54D5620?2R P72;3L6>8790A2<33`D<=Q M 2 082O?201203953L<O29 P7M?6738<L2?509203>;5O3M5D72O `=Q3A2013L2;<013D20A2938<3Q0R 82;243454D56<9203O797R 01O7974350243D7;203L50R M203?<08293L<820239>67LM<J O<01123872392;<3;<L2?J302<9 D;25<06L< 3 2 ? 54D20138<3?54R 70<N56M<?2M38<3™456<923X56<92?J 8>05M<2J3`2;3?56M5D7?345070R 420395L2823?56829d239265R P262B3?56;2;73D562?3926502 @2013456<0120920B3?56829R X5D212<3Z>0?>O0A239>L< L2?3;22<0733?D25069L2 4D56<920 `<0112329O<60A2B3O29 P799203D2Od2395M282620 0238<20112L3D56L<O293L282 P74;2O372013A20138<D56<920 d23D5;743L5602O38<O7974 =<0?2420<38203=>L<3™62D<92 9570?701203D21345 < 3 @> 1A2926?2J L2?503?56M5D7?38<L6>?5M3>;5O 42M2A26292?3@>A12A2926?2 95?56201203X2<8<321263;5L2M ?56O<?701395Z<;3A2<?73CL3YFU 820342M<O3454L70A2< ˜2A>J3X5D5;7O38<M56?<a<92?< X5;2<03M2;293L> OB Q08<239265023L501>D2?20385R 29203L50?<010A23`=Q347;2< 826<3?70?7?203O7974J 6<D738203?56829d23M782O ?201170120395;72612J3gš››k `=QB3L6>8793;>92;3<?738<P72; M5P74;2O350?<?2M3D782A08> 23820 01203970A<?34567L29203d2R ?56D50?79J M5O26123CL3FU36<D73O<01123CL L508<8<9203L282382M260A2 d2M203747438<3d<;2A2O0A2J X5;2<03L505?2L203"Q@3M5R •U36<D73L569<;>1624J3 2470B P7123450P28<3>DP593L50?<01 VW505;<?<203D<2M20A23450P28< D212<3=2d2M203:56D782A2 !"#"$%&$' M 5P2938<M56?<a<92M<B3O26123P72; A2013;2A2938<82a?2692038<3`=QJ $]%&'^()*]%^70?79345;297920 `=QB3K50974O2438203"<6P50 lmnop!q"$po$rmpsltmu"$vo#o l"$o&!$w"#$tm&n$popqt$po u"w$w"#$m !t"w 02<93862M?<M3O<01123CL3TU36<D7 K5;<L7?<3?26<3?628<M>02;B37L2R L50Z76<203?56O282L39592A220 `=Q3P7123450A562O9203M56?<a<R O<01123CL3cU36<D73L569<;>R Z2623?628<M<B32;2?347M<93?628<R ;>92;3?56M5D7?B_37Z2L3X7;?20J 92?3L501O2612203`=Q3?56O2R w"#$xm m"uym"u"wz$lum" €m"€"#$‡~ tmuq!l!~$ˆmxloq!"$p& ""to"w$lo$l"$munpy ˆ‰ox!p$lmuo"$€!# qmuxoq"$p"$qusxmxo$|ox!p 1624J M<>02;B3L5642<0203?628<M<>02;B !;5O39265020A2B3`=Q39<0< 82L385;2L20350?<?2M3;2<00A2 q"$&"#x!"#$pm"#"$xwuy m !t$xw$"##$m"€po o"o$x"#t$m&m&nl"z$"!" V !? > 42 ? < M 3 < ? 73 2 9 2 0 3 D 5 6 R 59M?<;3D2O9203L2M263?628<R ?5012O34501>L?<42;9203M>R 20?2623;2<0395L2823=562?>0B lt$xm #o$qxom"z{$tmu"# #o"$puo$Šv$p"$m"y |ox!p$o"o$m"€po$sm"t! 824L293;201M7013L2823L6>R ? M ;J3:51<?73P7123850120 M<2;<M2M<38203L5;2A20203L50R b˜KB3bQQB3QXQ3@>1A2926?2B w"#$x"#t$muxm€un$p" 879?<N<?2M3820395M5P2O?56220 L<6>>02 |ox!p|to$}!&!pm$o"o~ n$lmo"t"$xw$qp 87 6>8793<0>N2?<a342R 82a?26203`293=592A2203Q0?5R M56?<a<92?315>162a<M3X2;29 mxloq!"$qm"popol""w lq!x$lmulwt"$o"oz{ l"$xm&&!$xw$lm""#$p& L2623L5?20<3;>92;B_37Z2L MA262992RL ? 3 A20139<0<3D20A29 ;59?72;3E`=QI3D21<342MA26292? W>08>93X;5420B3L501O261220 xon$q"€"#z$"!"$tmuxm&oq !€u"w$"##~ nop!q~$sm"$o"o$€!#$m"y ™O4283C24;<J 8 < 9 5 4D 2 0 1 920345;2;7<3b=KJ ;72MJ3"203"Q@B34567L2920 D21<3;<423W54823?<0192? nuq"$#u$qusxmx$lsxxy"w ml&oq!"$nu!x$m"€&"o n$ux$€t!n$nto$xw$qp "< 3 M 2 4L < 0 1 3 < ? 7 B 3 M 5 6 ? < a < 9 2 M < ˜7 D 5 6 0 763"Q@B3X6<3X7;?20 M2;2O3M2?73L6>N<0M<3A20138<R 92D7L2?50382039>?23M56?2 &"u$p"$tmqt$|lt!$xmqmuto qusxmxo$|ox!p$pm"#"$€!&n Œs#wlut$w"#$x!"##!n 3?56O282L3M2;293L>08>O `:3#3D2O9203450Z>0?>O920 827;2?3M5D212<3=2d2M203:56R L<21243™07DO2d23X2M202 m"mq!n$xu€"$o"o~$t |ox!p|"y|ox!p|to$xm y munto$"w"z{$lt$pu `=Q m"€&"o$lsxxz$o$q!" lm&nou"$$mqtm mu$‡''‡ X;54203P7123M5D212<37L2A2 a29?23D2Od239592A2203L501R D782A23`=Q39265023?<011<0A2 "5M23E85M23M28263O7974IJ "wl$‡~‹‡‹z$"!"$}w"to 454D56<9203L56;<0870120 >D2?203?628<M<>02;3D2O920 9592A2203D782A23820350?<?2M g+,-.-/›01-/234-h+/0k munuq$pqt$m"#q&olxoy mux$q!x$lum"$x!#!n" o"o~$Ž#w

+/‚,ƒ*„/…†‚

à3´®±±±´ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ¨©ª«¬­®«¯°±¬ ±óó3ó©«ó µ¹ ¶Ï¶öµ½ λõµâÀä »ÊðçêÎà µ8Ø æ5 ú½æ8æ½ þøö½ ®±«²±òó° ó°6°à« ®±«²±òó° ¨«òó°ª«ó²« Ááɽ ä ¶ ¹¹Ëê ¿Â Ö½ á𠺻¼Àô ®±«²±òó° ²³°´®±« ò©³©ò± ÒØØÇâµêο⸺»½¼¿ÀÂ×Ò¸Ç⺽9¿Õ¿ìظºÖ½øÔ Ä Æ Áä Ï» Á ¹ ¶ ð Á ¹ åÄ ·Ã ë » ÙÉ» ¼ö» ·ËÆ Ã ËÒÇ ¶ Ç » ãà » çÇ Ë¸ ·Ï Ó·º ·Ë·» º λ ¿Ùìì» çÄ ·º » ¼ö» η¶ Ô· üÃ ç · à » ¿ Â í » Ù Õ » ¼ ö» º Ë Ô » Ø ½ ä â ð Ä · º » Ï À Ä À Ã Ê » É ¾ ¾ » à â Ä · ¾ ¿ » ö » ö Ç ¶ À » â ¶ Ã Ë Ä » ç ¸ ð 0 ÓÇ ¶ µ¹¶ ÏÀ¶ ·Î» ¼Ä Ä » ú¹è» ̹ËÇ ·Â µ¹¶ Ç âà  µ¶ ·¸ ¹º » ¼½ µ» ¾¿» ·º ·À» Á½ µ» ¾¾Â Ã Ä Å ¶ Æ æÇ » ¸ Ä » ¼ Å · Ë 4 · »Ë» ÑÃÂØËÒ¶ ¾¿»¿¿ÂÉì éǺ·×¸ Ï ¼ö» øĹ·ô ¾ÉÉ µ¹¶ÇÏÚÛÜÝÝÝÚÛÜÿÛÛ ·»8Ç÷½µµ Óµá»Ï¹¶·Î»ÏºÄÇð»áøÂá ÂåÊÂüÍ ɾ¸ºÆÐĻӷÄÇÀ¶·ËÔ»ÓÁ»Ù»µ¹Äçê¾ØÕÖô ùð·Äǽð·Ä¹ËÔ½Ç˺»â¶ÇÃÇËÇĽ·ÀÒÇâ»åæ½ ã·¶ÀÆÐÄ» ¶Ë»áâþ» à · ¶ Ç » Ó Áí Æ × » Ñ Ô » Ó ¶ ¹ Ã Ë · ¼ë Ä ·  Ѷ · Ë Ò Ï· È Â øÇ ¶ Ç â Ë » ç ¶ â à ¹ à » Ò ã Ë º À Á·º ¶ Ç È » ¼½ µ» ¾É» Ã Ä Å ¶ Æ ÊÇ Å Ç Ë·» ÌÍ» Á½ µ Ï·Ë Ҷ » ã ¶ » · º õ5 ËËâÅ 8ÍÆÖØÆ׸ºÆíÙØ¿¿ØÕ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝÝÚ Ø»Ëâ»×»é»Õ¾¸ºÆ¾ì¿ÕÙÖÉììÕÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÚÝ ¼åÂ8Í»ÉÙÂ׸º½úÑ»ÎÀãê¾ìÕìÉÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞïÛ ÙÖ¾ÙÉÖÖ Õ¿ÖÉÉÕ× Õ ãûµµÆ¼Ãº¶·êÕìí¿ÉÉɽ¾ì¿ØØÚÛÜÝÝÝÚÛïÛßß Õ¾ÖØØØØ ¿¿»ÎºÏÆÐÄ»ÑÒ»ÓÀËÇËÔ»¿ÕɽÕÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛß Ö×Ø×ÙÙ üؾ¾×»éǺ·Ï»¿Ø׸º»¾ì¿ØØÕííìؾ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛÝ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚïùî ª3´à3¬ Ð À·Ä » ѵø» º λ ìÕ» áÄ ·º » ¼ö» Ã Ä ¹Ï·Ë øç ¹ ä Ç · Ä » Ê ã ¶ · Ë û æç » Ì ¹ Ë Ç · » ¿ Ù ¸ º  ÑÏ· È ¼Å ·Ë4 ·» º Ç ç¹» ø» Ã Ç Ä Å ¹¶ » º ·ÎÀË» ؾ¾Ù ©® ò©³©ò± 23°3©ò øç¹Ã Ç ·Ä Ç Ã » ÏâãÇ Ä » éâËÒ·» é·ËÒâð â à« ± ¼å åæ 8Í ζ Ô» Í ç» Ö Ù¸ º ½ ˹ÔâÆ éÀãê áþ» ¿¿¸ º  ÑÏ·È » Áö» ¿ì¸ º  µ¹¶ Ç âÃ Ç Ã º Ç Ï¹è·» ÓÏ» Øɾ¾¾» η¶ Ô·» ¿Ö¾¸º Áâ º â ¶ ý » Ð Ä Æ æ· Ï· Ç » Ó · Ä Ç À ¶ · Ë Ô » Ó Áì Æ × Æ ¾ ì ¿ ì Ö í Õ Ø ì Ø Ò» Ê·Ã ¹¶ » ÙÉ» ¼ö» ÎÇ º ·Ï» º Òð » ¶ ·Ô·º ¼Å · Ë 4 · » · Ë Ô Ã À ¶ · Ë » ¿ Â Õ ¸ º  · ¶ Ç Ã » æ áÉ ¾ æÇ ¸ À·Ä » ä ¹ç·º » ç¹ÀÔ¹âº Ø¾í» Ï·º Ç ä ½ Ø É ¸ º Ê À È Ç â » Ø ¾ ¸ º  øÇ ¶ Ç â Ë » Ø ¾ ¸ º  éê Õ ¾ ¿ É Ø × í éÀãÀËÔÇ ê öç» ¼ÔÀËÔ» ¾ì¿ìÖ¿ÉìÉì ᶠâ Ïâ » Ä ¹ ã · ¶ · Ë » á Ç ä · Ë º â ½ ÍÇ â ½ å· ¶ ¹ Ë Ã Ó¶ÇðÇÄ·Ë»éñ¾ØÕÖôììÖ¾¿¾½ì×ÚÛÜÝÝÝÚÚÝÚßù ÙìØÉØ â¶ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛïÛ ÚÛÜÝÝÝÚÛÜÛîÿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚùùÛ ÃÐÄÇÆ·ç» Ø¾¸ÖºÂ»¾ÐìǺ×â» º·Ë» Ë»ÒÇËÇ ·Ëƾì×ÉØì¾ÙÙÕìì½ »ÒÇÃðâ˻Ϲ˷¶Çð»Ä·íí¾Õí¿ì ÇËËë·»Àºð æÆåη¶·Ò¹»åÌ»ìì»ãǶÀ»Ï¹º»·ÃÄÇ»¼æ ºííÆ Î»Ø¾¾¿» ÃÇÄŹ¶ »×Ù¸ ·ð·Ä9»¾ìÕìô ÓÏ× æ·ÇηºÃÀ»ç¶âÏ⻺¶ÏÀ¶·Î»Ì¹ËÇ· æçɾ¸ºÂɸº½ãÄË»ãËûÀ϶âνèÇ÷º· ÓǸ·ËÔ»ð¶Çú·»ؾ¾Ø»ÃÇÄŹ¶»ÇúÇÏ¹è· á·ËÒ¹Ô·» 趹ð ÷»ºú½¸â¿ì» ÑâÒç·ð ¹·Ë¹» »ÓÏ¿ íÆѹÒâËÔ·Ë ÖɾÚÛÜÝÝÝÚÚÛùßï ÕÆÙÙÙÙ ¸ãÄ ÃÀç¶Çë·ÒÇ»¾ì¿ÕÖ¿¾ÉÉÖí½ÚÛÜÝÝÝÚÛîïïÜ Õì××ÖÖí ζÔê¿ØÕ¸º»Ë¹ÔâÆéÀãê¾ØÕÖôÕÖÕ¾Øíí ÓÇ ·  » Î ë À Ë Ò · Ç Â » º Ç Ï â ¶  » Ò · ¹ èâ â  » ä Î ¹ ¶ ë Æ ÚÛÜÝÝÝÚÛÜÛÝÞ ð¹»¼ö»â¶ à » Ç Ã º è» Ã ¹ð ·Ä Ç » É׸ º Æ öÀð º Ç ô ÉìíìÖÖÙÙ

øǶÇâË»ÊÀÈÇâ»æçؾ¸º·Ë»µ¹¶Çâûæçɾ éê ø¹¶ Å Ç Ã » ê » ¹ ËÔÇ Ë¹Â » ¹ Ä ¹ä º ¶ Ç ä  » ¹ ä ÀÆ » é Àã ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞùÜ ¸ ð ·ËÆ Ð Ä » ÑÒ» ÓÀËÇ ËÔ» ¿Õɽ ÕÖ×Ø×Ù٠ᶠâÏâ» µë º » ú·Ã Ïâä â» ¼Ò·» é·ÒÇ ·Î ᶠ¹ÔÇ â» ¾×» ÃÇ Ä Å¹¶ » Ϲº  ¸ âð» ðÀÄ Çº ¼Å·Ë4·»Ñ»Ø¾¿¿»éºÏ»¼öðÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝÞî º · Ë » Ñ Ï· È » æ ç ¿ ¾ ¸ º · Ë » Ò Ç Ã ð â Ë » ã à ¶ » ç ¶ à à ²©´®± 껾ì×ÕÖÉÙì×Ùì× ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛÛ á¹ÀԹ⺠º·Ä»ðḠ𹻶ö¶ Ä ·ËÔà ÀËÔ» æá» Ã À繶 » ¶ Ç ËÔ·Ë» æÇ Ã ä » × ¾ × » Ñ µÇ » ì Ù »

À Ä » 1 ¶ Ç Ã Ç Ë Ç Ä á ¸ ð Ç Ã º èñ¿¿×¸ º ½ ËÔÆ Ð Ä » ÑÒ» ÓÀËÇ ËÔ» ¿Õɽ ÚÛÜÝÝÝÚÚÝïÛÿ ÊÌ» ä ç º » ã à » µ µ» Õ ¿ Ø ì Õ ì ì » ¾ ì Õ Õ É Ù Ø ¾ É Õ × Õ µ· 7 º ÑµÙ É » ¼ö9 Ö È Ö » úâ ¼ð º Ç Å

Ïã Ä » Ã Ô º åÅ ¶ » Ð â ð  µ· ç ¹ » á Ç â Ë ¹ ¶ » þ øöÆ á¹ » à Çøì ìì» ÎÇ º ·Ï» ¼æ» ð Ä ·º ¹Ë» ¼å» ÒÇ ËÔÇ Ë ã ¹ à · ¶ Æ ú¹ è» Í ¹ · Ò ë ê Ø í í × ¾ Ø ¾ ½ ¾ ì × Ø ô á·Ë¸ ·ËÔ» 8Í» åÊ» á » áø» öÇ Ã ·µð ·¶ ¾ ì Õ Õ É ì É Ø ì í Ö í ÚÛÜÝÝÝÚÛÜÚîÞ á· Ë Ô Ô Ç Ä · Ë » ø ¹ Ô · Ä · » Á â ã Ç Ä » ü ¶ â ç ·  Р¹ ô ãðÄÔÔÃÂá  Âç¹Äð¼å äâãµá ¶·ÂÕööÁÇ ¶ Ç º  㠷 Ë ÍÉ ¿  ã Ò ë ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛî ¼ðÇ Ó ¶ Ë Ô » ¾ ì ¿ Ø × Ø ¾ í Ø Ù Ø Â ¾ ì ¿ Õ Ø í Ø Ø Õ Ù ¿ Ø Ø ¿ Ù ¿ Ù µ· Ïã · Î éÆ ¾ ì Õ ì É ì Õ Ù í í í Ù ½ Õ ¿ í í ¿ Ù Ù µç» 8¶ » áè» áà » ãâÒë » Ï¹Ã Ç Ë» ã·ÔÀà ¼Ã º ¶ · » æ · Ç Î · º à À û ᶠâ Ïâ » È ¹ Ë Ç · » æ ç Ø Ø çæ· ·Ëº·ÔËÂÔü7 Ç Â Ó· ¶ ã À » Á · Ë À · Ä Â Á· º Ç ä Æ øÇ · ç ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝÿï ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÛÞï ÚÛÜÝÝÝÚÚÚïÜÛ ¾ØÕÖÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÿù ìØ׿Õ×Õ ¸ÊºÀ˽ȷËÔØ ÑÁ·È »æǶÀϷλéÀãê¾ì¿ÉÙÚÛÜÝÝÝÚÚÝîÛß ØÙíììÕ× Öɸº»Ë¹Ôâµííɾ¿¿×½¾ì¿ìÖí¿Õ×Ø òó°ª«ó²« ÚÛÜÝÝÝÚÚÚîßî æÇ 5¼½ ËâÅ ·»¹ÑÏ㠻ؾ¾×» µã·Ô¿» ã»Àð ·Ë» ¹ÔȻϻ¶¹¹Ëº ·Ä ¸À·Ä »ð¼ö» Ǹ·ËÔ» ÃÔê ºè» ºÎ»ºì»Ö» è÷» ¶Ë»µµ» ãǶÀ»ÃççÒ Ëº æ»7¹¶â÷»ºÎ»ÙÖ»ÕãǸº¶úÑ» ÇâÂ͹·Ö¸ ÒëºË »áµ¹¶ ¶ÃåçÇâà º»ÒÂöË ºÀÆÚÛÜÝÝÝÚÛÜÞùÚ ìØÂØøÇ Õ¶ÕÇâË ÕÙ æá»ì»Ðºô·¨« ó°6°à« À» ¼ö» ã·Ë» ã¹Ã ·¶ ú» á ¹ Ä Ç » Ò Ç Ë º À ð À Ë Ç Ë º · Ä Çð ãÄ ð ËÔ» ζ ¿Ù¸ ãÇ â Ë Ò ¹ ¶ » Ö ç Ë º » ¼ ö» Ï ¹ ¶ · Î » Ç Ë º ¶ » â ¶ Ç Â ÏÀ ô Ë » õ» öÀ Ë Ô · » ¾ ÷ ã Ç Ã · » ã · è· äéÀ ·ºã»ÏÀÄ Àà »íº×ÔÔÄ »×ç·ð ·ÇìÆØé¶ Ô»ì×׸ º½ìËÔÆ ¿ Ø Ù ¸ º » é À ã » ¾ ì Õ ì É Ù Õ Ù × ¾ ¿ ¿ Ϻ ¶ Æ éÀ ã ê ¾ ì ¿ × Õ ì × ì í Ø É Ö Ä8Í» ÀûĿÀ×·½¶åÊ »ÒÄÏÆÉÂÕº¶Æèº Â ç ¸ ð ½ ã · Ë » ã ¶  ¼å½ ͵½ 5 Ë7 â» æç½ ¼ËÔÃ Æ å·¶ ¶ ë ô áþ ü¶ º Ç Ô·Â áÇ ð À ç » ÁÇ º à À ã Ç Ã Î Ç » µ¿ Ø ¾ øø øÀ ¶ Å ¹ » Ò Ç ô Ѷ ·ËÒÏ·È¿Æ ×ää» º ëç¹æ» º ο¾Â ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛÜÛ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÚùï ê ¾ Ø Õ Ö ô ì í × ¾ ½ ¾ ¿ É ¿ Õ ¾ ¾ ì ׸º»Ë¹ÔâÆÕÖÕÚÛÜÝÝÝÚÚÚùÜù ¾¿íØ æǸÀ·Ä»ÓǸ·ËÔ»áÇäðþ绺ÎË»ìØ»çÄ·º ¼á8»À» øçÄ ·ÃΠøèÇ7øÀ4 ºÂá¶Àð âùû æÇô ¼å»º·ç¹Â»áô æ »áÄÍäÇËÔ»ö ö·ËºÀÆéÀãê¾ìÕìÉÙØÕ¾ì×Ö»õÚÛÜÝÝÝÚÛùÞÝÜ »ííÕÕ××Õ ÐÀ·Ä»¼Å·Ë4·»ºÎ ¾í»·ðÎǶ»èÆÃÇÄŹ¶»çÄ·º ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÜÝ ã·Ëº éÀãê » øöÁ» Ç » ¾ìÕìô 9 ç¸ ðö¶ À

Æ Îº Ï » ζ ÔÙÕ¸ º ·» ˹ÔâÆ ö» ç¹Ï·ð ·Ç ·Ë» ð »×ζ Ôê ¿¿Ø¸ º·»Ëú¹Ôâ ¼öÆ » ö¹¶ ÏÇ Ë·º » éÀãÀËÔÇ ê ¾ìØ¿ô éâ Ë Ò · » Ê Ì» ì ì » Ç Ã º Ç Ï ¹ è· » ç · ¸ · ð » ã · ¶ À ½ ÉÙÉ¿¾¾ÖɽտÙÖ×Éì ÚÛÜÝÝÝÚÛîÿùÜ éþãê¾ì¿Ø¿Õí¾×Õ×ì ÚÛÜÝÝÝÚÚÛîÝÚ ²©´®± ´«óó±´ éÀ ã ê ¾ Ø Õ Ö ô Ø í Ù ¿ Õ ¾ » ç ¸ ð » ç · Ë ¸ Ô É É í × Õ É í ¾ 8ͽ üÁ½ áø½ ¼å» Ë ¹ Ô â Æ éÀ ã ê í Ù × ¿ Ù Ù ¿ ½ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÚîÿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚßßÝ öþÆ

¹¶ Ç â» ÙÕÆ øÇ Ä Å ¹¶ Æ çÄ ·º » ¼öÆ ¼å

À º À ¶ · » ¿ Æ É » º Î » Ù Ö » ç Ä · º » ¼ ¼» ã Ç ¶ À » Ï ¹ º · Ä Ç ð ¾ì¿ØØÕ¿×í¿× ú¹ èû û úÇ Ã Ã · Ë » Á · ¶ ä Î õüÅ · Ä Ç · » ¼ Ë Ô Ã À ô ¼Ã º ¶ ·» Ð Ä Æ Á·Ô¹Ä ·ËÔ ÌËÇ ·Â µ¹¶ Ç âà  Ñô ª­¨­ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÝÞ åⶠӸ Ô » Ê ÑÌ» ¿ Æ ì » º Î » ¾ Ø » ¼ ö» Ã Ä Å ¶ » Ç Ã º » ¿ Ø׸ººÆ½ ÒÇ ËÔÇ ËÆ ÁÀÄ ÀÃ Æ » ç·¸ ·ð » ç˸ Ô ìí¸ º ½ ËÔÆ âË·» Õ É» ¼ ö» Ó ·Ä ¹ËÔ» 5 ˺ ¶ » 1 ¶ Ç ö·Ë η¶ Ô·» ÖØÐ º»Ë¹ÔâÆ éÀãê¾ì¿ÉÙØô Ï·ÈÂæÇÃä»Ñ¹Ò¹ûÓ¶Òº»»Î¶ÔÂãûºÀð·¶ ¶·Ë»¿Â׸ºÆÐÀð¹êØÂ׸ºõÊÇÅÇË·êÉÂ츺 ¼Å·Ë4·»Ñ»ºÎ»¿¾»¼ö»ÎºÏ»Çú»¿ÉÕ¸ éê ¾ì×íÖÉìììÙÉì½ ¾ì×íØìÙ¿¾í٠к·ç¹» À·Ä» ºÔÔÄ âË»Òç·ð ¹¶»ì·ÇÕ»É׸ »¼ö» ø Ä Ï · Ë » ¼ å» Ò Ô Ë öÔà » á¸ ð » á¸ Ô» ؾРº » ú¹Ôâ» ¾ì×Õô ¿ ì Ø Ù Ö Ö » ø Ä ¹ Ï· Ë

Ç ·º » ¿É¿» Ϲ¶ ·7 Ç » â¶ Ç » 㶠·Å ·» ìÖ» ãÇ ¶ À éÀãý þÄ Ç Ë» úÇ Ã Ã ·Ëý » ¾ì×ÕØÙ¾ÕÕÉ×É º Ïã Î Æ ¾ Ø Õ Ö É ¾ É ¾ ¿ Ù Õ ½ ¾ ì ¿ Õ ¾ Ö Ø Ø ¿ ¿ ¿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚßÞß ÚÛÜÝÝÝÚÚÝßÜÚ ¾ìÕÕÉÉííؾ¿ì»ãûµµ½ ð¶¹ÒǺ ¾Ø¾¾ìí× ºÆ ¶»5ËÒâÏÇ ÚÛÜÝÝÝÚÚÝÿÜî ËÔÆ ¼æ» ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÛÛß ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÝÛ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÜî éÆ åǻżÇä¼» »úÁâÀ˺ Å· ìÇÄì·Ë» »øçáâ¸ð¶º»»áظáË ºÀå» »Áú¹ë¶·¹ÃÎ øÆö·Ä¹Ëâ ÙÕ»ÎǸ·À»ºÀ·»Ï¹º ÕìÙ×¹» ÖÐÉÄ Öåâ » ¼ö» µÔ5 ¿ ¾ ¾ ÷» Ë ¹ è0 æá» Ï À ¶ · Î ê ¹ Å · Ä Ç · » Ø ì ¸ º  ÑÆ Ë¹Ôçâ»·µ¸·ííð»Éº¹¾Ä¿·¿º»×¼½å» ¾ìÒ¿ÇìËÖÔíÇË¿»ÕµÚÛÜÝÝÝÚÚÚîßù ×çØ»8¶»¿Õ¸º з˺ǻÉ×É»ÒçË»Ðü廾ìÙíÉíÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝÿù Ó¶ Òº ¿½ Øζ Ô» Ì ËÇ ·æáØ×Ð º » ¼ ËÔØÂ í¸ º È Ó¸ Ô » Ê ÑÌ¿ Æ ì » ö Ë Ã Ë ¾ ¾ » · ã » · Ã Ä Ç ¿ ¿ ×ËÔãÃ0 áÄ ·º Ô» ¼ ¶ â Ë · » ì Ù » Ñ Ø ¾ ¾ ¾ » ü È » à · Ä â â Ë » ü 7 Ç » á ø ä𶷺 õÇ Ëº ¹¶ Ǿⶠ»¾â¶ Ç»×ÇÕÃÕºè» ÃØðíÄ»ãõµ½ ɺ뵶ÇâÃØØк»ÑÁ·È¿¾Ðº»åö·äð ÄÇÅÇË·ÉÙ¸ºÂÐÀð¹»ÖɸºÂ̺¶·ÇÄ»Ö츺ÆÃÏà ·ÅË4·»Ë¹è¿Ø»·ã»ÎºÏõçºÎ¿×¾» ÁÀ¶ ·Î» öÔº » ÖÉ ׸ º » ¾ìÙÙÙؾ¿¿×Ö á » º · ç ¹ 0åæ» Ï ¹ Ã Ç Ë » Î · Ä À à » º ¹ ¶ · è· º Ò º ê ì É í í Ù Ù ½ ì ¿ í í ¾ 1ð Æ ¾ì¿ìÖíÕÖ¾íô ¾ì¿ØØìíÖÕÙÙ× Ãҿ׸ º Æ ¼Ãº ¶ ·Õì¿ÕÉÖɽ ¾ì¿É¿¾ô à« ± ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÛî ®±«²±òó° Òº Öº λ ÒçØ×÷ñììØÉÉ×» ·ÎëÀ ζԻÉ׸º»ËÔ»éÀ㻾ØÕÖôÕ¾ØÕÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛßÛ ÖØí úâÅ·ì컼öð·Ä¹ËÔ»7ÀÄ»·ÀÒÇ⻵8»¼å øÆ ÀºÀ¶·»áþ»¿Æ×»ºÎ¿¾»ÎǺÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞÿÜ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿîÛ ð¶ ÉÙؿٿ¼ÔÀËÔ Áº ¶ Õ Ö Ö ì Ö Ö Ø ·Ï» µÔË5 ú¹ è» á Ç ä · Ë º â » æ á» ð ä Ä ½ í º Î ½ ã Ô · ¿ ÷» é À ã µ¹ ¶ ÏÀ ¶ · Î » ú ¹ è» Ì ¹ Ë Ç ·  µ¹ ¶ Ç â Ã Â Ê À È Ç â  ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÛÿî ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÿÛ ©23¬ Ë ë ¹ à  8ÍÂ Ö Õ úÑÆ á· Ë º Î ¹ ¶ » é Ç Ñ ¶ · Ò ¹ Ù × µâ ë â º · » ä â ¶ â Ä · » Õ Ö » ¼ öô ü» ç · ¸ · ð » ã · ¶ À Ã׶¼æÉ »¸ÏË¿»×Ô Å¹ÄÔ»¶·äÇËÔ»¿×¸º»Ë¹Ôâ»ÎÀ㻾ØÕÖô â¶ÇÃÇËÇÄ»ÇúÏè»íÕúÔƾì¿ØØÕÖÙìÙÖ ã·ð »Àº¾Àλ ìÉíô ¼ÄÄ»ú¹è»Ì¹ËÇ·»æçؾ¸º½µ¹¶ÇâûÒá»É¾¸º½ Ѷ ·ËÏ· Ƚ»ºÁŽö½ áþ½ ãæá» âȶøÇ ¶ÔÇâ·ËËÆÂé· ÒÃÇ·¹Îà öÔðǶ»Á»Ò¹ç¶ºÇº»·Ñáø½ ·Ë4 ·» Ñ ¾Ù» éÇ º»·Ï» úâ» áâÄ »ö Ḡð ì¿×ÇÃÕºÕè» ííãþصµ½ í ð¶Òº»éÀãê ¾ì¿ØåÐ ØÙÕ½øá½ ÕìÉæÇ ÉÉý»ØãÙÚÛÜÝÝÝÚÚÛùÛÿ ·4 ¹¶ »Ãæ1éå» Êµ» ¾¾» 1¶ ǻĻéÀ·¶ »×æÄ Ïô ã¼Å ñéá½ Ô ç à À · Ë Ô Æ Ç Ë ç ¶ â Ѷ ·ËÏ·È »Ãæ翾¸ º·½¼ËÔà »¾Ø¸ º·ËÆ µð ¶ ðöÄ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÿî íپٽ Ä Ë É Â 1¶ Ç Ã Ç Ë Ç Ä Æ ¿ Ø É ¸ º ú ¹ Ô â Æ éÀ ã ê » » ¾ ì ¿ É ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞïÛ Õ ì × Õ ¾ É Ù ½ ¾ ì ¿ Ù Ù Ù Ù ¾ ¾ Õ ¿ ¿ Ë Ò Ç Ã Ç » 5 º Ç Ï ¹ è· » ö · Ë » ö · ¶ À ê ì Ø Ö ä¹ç·ºô¼Ãº¶·»¾ì¿Ù¾ÉÕÉÙÙÙÙ½ÚÛÜÝÝÝÚÛÜÝîÝ ìØìíÕÕÕ µÏã Î » Ð Ô » ö » é ê µÇ º » ¾ ì ¿ ì Ø í Ø ì Ö Ø ì ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÞÞ åÇ ¹Ä âÙí½ 8ô º ¹ä ½ þËÔÀ» º À·½ º ¶ èº » 8¶ ¿Õ ÇÏÀË» ÑÌ» ¿Øôá Æ Ø¾¾É» öÇ ¶À ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞÿß ØØìÐÄ Æ5ÏâÔǶǻö·¶·º»úÑâºÎÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜïù â»ø¹èâË ÙØØÖ»íííí ¨±6®± ÚÛÜÝÝÝÚÚÞßÝî åⶠâË·» ¹È»â¶ »Ã·Ä â˻Ϸº Ç仺¼ö» Îìì½øÄ ÇÃÏ˽ º½Ãç ã·Ë» ã·¶ Àؽ Ïà ˻ ÎÄ ÃÕ½ãâÒë »ÏÄ ÃÀ½»åÃǵµ ·ç Ó·¶ Ϲº ·Ä ÇäÆ»¼åÆ æ8æÆ áøÆ

âÈ ú¹è» ̹ËÇ ·» æỠؾ¸ º ·Ë µ¹¶ Ç âÃ æ¸ Ä » ̹ËÇ ·» ÊÇ » æÊÌ» ¿¾Â ¼¼Â ÎÇ º ·Ï µë º » · ¶ Ç Ã » ü » º Î ¾ ì  ¼ö» µ Ô ¿ Â Î Ç º·º»Ï Ϸô ç·ð ·Ç ½ Ç Ëº Ç ½ ¼åô º ·ç¹½ ç · ð ¹ Æ éÀ ã Æ ¾ ì ¿ ì ¾ × Ö ì Õ Õ í » Á Ç Ë Ò Ä ·Ïç» 8Í» ¿Ö » Ç Ã º Ç Ï¹è·9 ä ç·º » Òçº Á4 Ò · » å · ç ¹ Ä · Õ É » ¿ Æ í ä ä » ¶ ¹ º ¶ â à º ë Ä ¹ » ¼ ä ½ ɾ» ¸ º ·Ë ÑÏ·È» áþ¿¾¸ º ·Ë ÊÀÈÇ âÂ Ç Ã º Ïè·Â éÀãê » í íÖÕ¿Õ¿½ ¾ì¿ØØÕÙÙô ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿùÝ ËÀ·Ä  緸 ·ð õã·Ë» ã·¶ À ¿É׸ ˹Ôâ ÎÀãê¾ìÕÕ¿Ù¾¾¾Ö¾Ø ÚÛÜÝÝÝÚÚÞßÞÝ Ó¸Ô»Ñ¶·ËÒ»üȺ¶·»¿Æì»Ùí»ö»ãǶÀ»Ï¹º Õí¸º ¾ØÕÖôì×Õìôì¿ì ÚÛÜÝÝÝÚÚÚßÞî ¿ÙíÉ»ãûð¶¹ÒǺ»æá»Ø×÷ç¶âùûä¹ç·º ó°6°à« 8¶ » ä âÏç¹ô ö¶ ½ µç½ Áà Ëô Óð ý ô öÒô å·º øÇ ¶ Ç âË »

ÀÄ Ä » æÇ Ã ä 0öËà ê ìØÙØÉÕí½ ÐÄÆÑÄ·Ô·Î÷¶Ç»ÙÉÆéê¾ì¿ØØÕÚÛÜÝÝÝÚÚÞßÛÿ ÉÉìíìÕ 1ð¹Â¿Ù¸º½úÔƾì¿ííìØ×¾Ù½ÕÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿîî ÖÉÉÉ׿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝßÿ øöÁ»áÀ÷º »Í¹·Òë úỠâä¿ðí»¸ºü¶ º»ãÇÔ·Æ ¾ì¿ÕÙÖÖ¿Ö¾¾ ºãË·Ô¶¿À»ÆÒé» ¶»Õãٷƶ×À¸»ºÙƾÙì÷» âÙ¶ÃÖËÉÄì»ÄìÀÕ·Õ¶»ÒÄÏ»ç¸ð ö·Ä¹ËâÙսϹ¶·Î»Ï¹º½º·ËÔ·Ë¿½ úÇðÏ·ºÇûû»æ·ÇηºÃÀ»Ì¹ËÇ·Â ÚÛÜÝÝÝÚÛÜîÝù åÀð Àç ¬±« ´ ¬±« ´ øç Ä · à Π» ø èÇ 7 º » ¼ á8» á þ» æ · Ë Ç Ã · ¿ Õ º ¶ èº ½ º Òð » ð ä è·½ Ç Ëô ¹È » â¶ Ç ½ Ïà ˻ ÎÄ Ã 8·Ëº ¶ ¹ËÒ» ÙÖ» ¼ö» ¼å 8Í» ¼ãÀô ·ãÀ üà û˿ÆÔÉ» Ŷ»Á¹º »Ù×» ¼å» æÔË ø¹Î·ºÆéêÉ¿Â×кÆÐĻӷÄÇÀ¶·ËÔ»»éÀãê »æ·ºÃÀË»¿ÙÕÕ»áÇäð»þç»ÊâËÔ»é¶Ôê Ͻµ¹¶ ÀÄ·ÇÇâà »¿×½ÐøÇ º·¶ÇËâ˽ ½¼ËÊÀÈ ÔûÇØâ» ÐϺ·ÀÄ ËÆ·Ç Ñ¶ ·áË µµÆ»éÀã껾ì¿ØØÕÙØØíÉ¿»½»íÚÛÜÝÝÝÚÛÿïÚÿ ÙÉ¿É¿¾ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÚÿ ð¹¶Ç ËÔ½·ä» ÒÇËÔÇ˽éÀãƾì¿ì¾×ô æá» ¼À Òç·Ã ÇâḠ»ÓÄ »5¶øÄ ºº»»ööÁ» Áà ˻øÎ º»Óµá Á·È » æ ¿íÐ º » » Ò ½ ·» ú Ô·Ä ·ËÔ·Ë» Ð Ä Æ Ó·Ä Ç À¶ ·ËÔ ÖìÕÕÕí» åµµ ¾ì×ÕÖ¿ØÙ×¾ØÖ ²³°´®±« Íü·Òë » áþ» ÍÉ9 æö

» ð ¶ ¹ÒÇ º » Ã íº ÎË öà ·» Ï» Éí¸ µê ¾ì×ìììì׿ɿؽ º·Ë½ ¼ËÔà »¿½ ØÐ ºÎ¶ ·ËÆ »Ð»·ËÔð ·»Ã½Ò ãÀËÔ·»ÏÀ¶·Î»º·Ëç·»ÃÀ¶Å¹ë»µ½Ò» ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿîù ¿¾¸ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚïßÜ ÓÏ» ¿¾»»»»ìØÖÖ¿ÕÕ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞßÛï éëÀËÒ·Ç»¼ºâ4»Ø¾¾í»è¶Ë·»Ï¹¶·Î ö·Ä¹Ëâ»Ùì»ÃÇÄŹ¶»¼ö»â¶ÃËÄ µ» ã Ç Ã· ͹·Ò뻼IJ3©¬3ò Õ¿íÉ×Ù× íµÎÆ öà » ð ¶ Òº » Ø» Ô·Æ 5 Ë7 âê ¾ØÕÖô » Ç Ã º Ïè ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞÚß øç ÇæËÂ5¼Å ¹â·Âº¹å· éÀ ã » Ù É ¿ É × Ù Õ ½ ¾ ì × Õ Ö É É í Ö Õ Õ ì í ì ì × É É ì » ½ » ¾ ì ¿ É Ù Ø Ù Õ Ù ¾ ¿ ¾ ¨« ò󰪫 ó²« Î¶ ÐÄ» âËâà ·¶ Ç»ÓÁ» íÆ ×»ÑÔ»Ó¶¹ÃË·»Ø ÚÛÜÝÝÝÚÛÜÚùÛ ÁÀÄ æ¸ Ä»¹ã¶ ·»µÎÙ¿» øº ·º ÇâË» öâÒë »ÓÄ ËÔ ·¶ÇÅ»¿Âá¹ ×¾¸Ã˺··¹ËËèô ƻӶ Ï» õÐ Ë×ÔçÙÆ5º¿ËÇÅÙ7·â¿Æ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝîß ÕÖÔ·» Øì¾Õì׸ Õº½ËÔÆéÀãê¾ì×Õ¿ØíìÖɾֽ æÇ ¸ À · Ä » Ï Ç º à À ã Ç Ã Î Ç » µ ¿ Ø ¾ » à à  Ϲ ¶ · Î » º Î Ë úâ» ×» é» Õظ º Æ µê ¾ì×Õìíí¾×Ö¿í øÆ ¼¹¶ Ç â ¾É κ Ï ÏËÄ Â ¸ âð » ãËÔð à  ¼çÇ ð ·Ë» ¼ö» ö·Ëº ÀÄ » áÇ Ëº À» öÄ ð Ô» é¶ Ôê µÃ » æ æ · Å Ç Ò ê ¾ ì É ì í Õ ¾ ¼Ä Ä » Ë¹è» È ¹ËÇ ·» ؾ¿Ø» Í» Áµ» æ¹Ä ÀÈ ¹ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÚïÜ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÚÞ ç·¸ ÚÛÜÝÝÝÚÛÜßÜÿ ¿½Ùؼ廷ҷ»Î¶Ôê¾ØÕÖô É¿Â׸º»Ëí×ÙÉÉìÕ ¹ÔâÆéÀãê åæ þøöÂ

Ä»üÏ 8ÍÂáøÂá ÂöÀ ØÉÂ×к»éÀãêííìÖìØ¿»á·ðÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÛï »·ËºâÆ Ù¾ì¿×Õì×Õ×ØìÖ½ ·ê¾ðì»ã¿·Ø¶ØÀí»ÓÙÏ¿ Ù¾¶ã·Ë»é¶Ô»¿ÖظÀº·Æ ¼å ²3©¬3ò Ó·º ·Ë·» ÑÌ» º λ ÙÖ» ¼ö» Ç Ã º Ç Ï¹è·» ¼å ìì» ¸ º » ˹Ôâ» 9 ö

éê ¾ì¿ÉÙ¾¾ìì¾ÕØ « ó°6° Î À ã ì ì Ù ®±« ²±òó° ÚÛÜÝÝÝÚÚÚßÞù ÐÀ·Ä ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞîÚ Ò Ç Ë Ô Ç Ë » Å ¹ Ä Ô » ¶ · ä Ç Ë Ô » Í ç » × É ¸ º » Ë ¹ Ô â » é À ã æ·Ç ηº à À» å ¹¶ ¹º » å Ì» ì Õ» á è¶ » à º ¹¶ Ç ËÔ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛÚÞ »äιÅ繶 ¶âĹһ Ãç·¶Çð¶»ÇºØ¾¾Ö» ÎǸðÏ ·À á·ËºÎ¹¶»ºÎÙɽÙÖ¼ö»öºÄÂã·¶À»ç¸ð ¾ØÕÖ»ÕÖ¾¾ìÖÉÆ» Ƕâ÷ã·ËÆ À·Ä »·º ÏÇ»º¼¼Æ ÃÀãÇ ÃÎǻʻ ɾ¾ÂíììÙìØÖ½ çÇäðÀ绺Πº·ËÔ·Ë» ÎãêÔØÃÕ»¾Â×ØÐÕº»Öåí¹í˾º¿¶·¿Ä¿»Êíâ½â¾ðì»×¼ÕÀØÒÙÇâ¿»¼ÉÖö» ä¿·¿º ÐÙ¾» ᶠⷻ Ïâæç» »¼Ã¿ÕÐ º¶·»ºáË»·µ¹¶ ÄÇËÔÇ»âà ÁÀ¿ÕÐ ¶·Îº»Ë» ¼ÄÊÀÈ ú¹Çèâ ºÖ·Ï·» »¿êؾ» µ·¶ ÀË·»

ÑÌ» 9øü

»»ü 5 »¾Ö» ¾Ø»ÃÇãÇ ¶¹¶ À ò«¨© 8Í¿ íÀÂã÷ãËÆÕ»¿¿¾É¾×÷» ãì·»½»¶¾Àì»·¿Äطضϻ ·¾ÀØÒØÇâ¿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÝï ÃÇ çÄ » éÀãê ¾ØÕÖô Õ ÌËÇ × í ¸ º Æ éÀ ã » ¾ ì × Õ É Ö É ì Ù ¿ Ù Ä Å ¹¶ Æ ÓÇ ¸ ·ËÔ» ð ·çà ÀÄ ÊÌ» Ä Å æ8æ» ¿ É Õ É ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÛÜ ¾ì¿ìØÕ¿ÕÖ¿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝïù Ïⶠ»æ1éå» ºÎ» ÙÕ» áø½ 8ͽ ¼å½ ¿ÉÐ ºË» øÇ ¶ÇâË» ¿ØÐ ºË»ºÑÏ·È »áþ» ÙÐ ºËà ÇúèÆÐÄ»ÑÒ»ÓÀËÇËÔ»¿ÕɽÕÖ×ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛï Ø×ÙÙ µÇ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÞß ò«¨© ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞùÜ üÃç·ÃáþÙí»¼öç¸ð0Ó5ͻ㷶À»ð·Ä¹ËÔ · À Ò Ç â Æ Óâ Ë Ò Ç Ã Ç » à · Ë Ô · º » º ¹ ¶ · è· º Æ Ö í Æ × ¸ º ÑÏ· È » Á ö» ¿ É Ð º Ë Æ æ· · » Ò ã · Ë º À » á ¶ â à ®±« ²±òó° µÇ Ïⶠ» º λ Ùì» ¼ö» ·Ã Ä Ç » æ1¼å» ζ Ô· ± ä·ÃÇûÀºÀλϹÃÇË»1ð»É¿úÔÆåÄ·ÃëÙÉ Ë¹ÔâÆéÀãê¾ìØ¿ÉíØìíÖÉØ»ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÝÝ ãûð¶¹ÒǺ åçºÂéê¾ìØ¿Éí¿ØÙì×í½¾ìÕìÉÚÛÜÝÝÝÚÛîïÿî Ùì×ìíÙÙ ´«óó±´ ²©´®± Öɸ ºÉ½Ë¹ÔâÆ Ð·ð·Ä»ÓÁ»ÙƵÄ绾ØÕÖô ¼Ã º¶Ç·» áæÀà ·º ûáð áþ» æÔá» ¿Â¿¾¸ ºÀ½áð ¼ËÔ» Øɸº½ 8Çú⻺λؾ¾¾»Ãà« ð·Ä¹ËÔ»Ç˺»â¶Ç»ÇúÏè¾ì¿ØØÕÖÙìÙÖ Ç Ä Å ¹¶ » Ï ·ËÀ·Ä  ö ¼å à à ·Ë» à ÀËËë » ¼ö» ç¸ ð » ÎÇ ÒÀçÂ ä ·º Õ ¿ Ö É Õ × Ì¹ Ë Ç · » ¼ ö» æ á¿ í ¸ º · Ë Â µ¹ ¶ Ç â à » æ áÉ ¾ã¸ËºËºÂ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÿß úÇ Ì¹ Ë · » á¿ í ½ ¼Ë » Ø » Ê È Ç â » æ á¿ ¼Ä Ä » Ë ¹ è» ä Ç º ë » 5 æø5 ¾ Ö » ¼ ö» µ Ô 5 » ã Ç ¶ À » º À · ò©³©ò± á ÂáøÆ é¶»ÒÔ·ê ×ɸºÆéÀãê¾ì×ØØÕÖô ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝïï Ϲº ÏÀÄ Àà Âã·Ë» ãÔà ÂÔϹà ÇË» âð ¹Â ¸íÀ·Ä áþ» æ á¿ ¾ ¸ º · Ë Â ð ¶ Ò º » Î ¶ Ô Â ç ¶ à ¹ à » Ò áð ¼Ë Ô » Ø Â É » ø Ç ¶ Ç â Ë » æ á¿ Ø ½ áð ¼Ë Ô » Ø Â Ø øã ¶ · » ç Ç ä ð À ç » ¸ À Ïã â » Ù × » ð · Ä ¹ Ë Ô » â ¶ Ç Ã Ç Ë Ç Ä » ÒãÄ » ·Ç ¶ ã·Ô» 7 âÔÄ ·Ïç» Ç Ã º è» Ã ð Ä Ø×Ùí¿» ä çº çº Ã · Ë º · Ç » é » ¿ Ù Â × ¸ º » Ë ¹ â » · Ä À à » í í Ù Õ Ù Ù êæá» Ãä»Ï˶ð»¾ì¿ì¾ÖØíØÉØ¿½ÚÛÜÝÝÝÚÛîùÞÜ íí×¾ìÉì ÇâÃØÂí»µ¾ì×ÕÖÉì¾×Ö¿Ö½ÚÛÜÝÝÝÚÛïùïï ɾØɾìØ Ãéê Ç·ç» âÃûɾ¸º ãõµ½ð¶ÒºìÉííپٽ¾ì¿×ÕÕÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞÿù íí¾Øí ᶠÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝïÞ ò©³©ò± ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛïß µ¹¶ ¶É·ÙËâÉ»ÙÏâ ¿ÕÂÕٻظϺí»Ò¹Øçô¶¾ºÒ»ìú¹Õð¹Õ·è» ¼ÉÅì·¾ÉíËÖØ4ôØÉ·»Ãì»é븺¶À½º·»ÏãËêÀ¾ÔÒì÷¿ÀÎôô æÇ ¾ì¿ðÙ¹¶ ¾Ö¸·» ØÕÿ·Ã ÕìÇÃÙõϹà »øĹϷÇË» ˸ÚÛÜÝÝÝÚÚÚîùÚ æÆ µ¹¶ ¶ Ç âà » µÌ» µÎ¿¿» ·ãÀØ» Ϲº »¼ö ¼Ã º ¶ ·» á ð º » ζ Ô» Ì ËÇ ·¿Æ ¾ä ä » æ áؾ¸ º ½ ÓÇ ¸ ·ËÔ» Ð ·Ëº ·Ë ÙØ» Á¹¶ ·Î» éÆ ÖØ ׸ º éâ Ë Ò · » ¸ · 4 4 » Ï · Ë À · Ä » 5 æø5 » Î Ç º · Ï» Ø ¾ ¾ Ö É ì ¨±6®± ó°6°à« ÚÛÜÝÝÝÚÚÝÛùÛ µÔË5 » 7 ÀÄ Ä Å ·¶ » Ç Ã º è» Ã ð Ä » ãà » µµ½ ð ¶Òº ¼Ë Ô Ø Â Õ ¸ º ÌÉ º Î Â ÌË Ç · ¿ Æ É ä ä » æ áØ ì ¸ º ½ ¼Ë Ô éÇ ¸ ¹º ¿¾¾¾» ì É» º ¹Ã ¹Ë» Ë â» æ 5 » · çÇ ð ·Ë ¼ö» Ð Ä Æ á¶ â 7 Æ æ¶ Æ ø· ¶ Ò ¸ Ç º â » Ø × ¼» ð Æ » é À ã ê ú¹Ôâ» Ð Ä Æ øâÄ â» Ó Ï¿¿Â þº ·¶ ·» þ ÓÍ5 Á Á· 4 Ò · » ü Ø ¾ ¾ ¾ » º Î » Ù Õ » ¼ ö» · ã À Ø » Ï ¹ º · Ä Ç ä øÀ 4 À ð Ç » ä · ¶ ¶ ë » ì ì » Î Ç ¸ · À » ¼ æ» ø º è» ¼ Ä ¹ È ô ͹ · Ò ë » ¼ Ä » µ â ë â º · » ú · à Ïâ ä â » æ Ç Ã ð â Ë éê ì É í í Ù ¾ Ù ½ ¾ ì ¿ × Õ Õ í í ¾ Ø í ×ÖØ¿ÙÙ ðâËÒÇÃÇ»ã·ÔÀûÎÀ㻾ìÕÕÉì¾Õ¾×ÖÕ Ó·ÒǶâ¸â»5»áèϺ»éƾì×ØØ쾿ÕÕÙ¾ ¾ØÕÖÕ¿×¾×¾Õô¾ì¿ì¾Ö¾Ø¾ÚÛÜÝÝÝÚÚÚßîÜ Ã㹶ÀË»¿ëÏË Ïã»â¶çËÇԻ÷ç˺ ·ËÒ¹¶»µç»8Í»ãâÒë»Ï¹ÃÇË»ã·ÔÀûØÕÂ× ØÂÙ¸ºÌɺξìØ¿ÉìÖÖÖÖ¾Õ½íÚÛÜÝÝÝÚÛùùÛß ¾¾Õ øç¹ÃÂé·ÒǷλæç»É¾Ðº··Ë½¼ËÔû¿ÂÕ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞÿï ×Â×Æþ¹ìÒÕ·ÕËÉ»ìã×Òíë¾»ÀÙºÀØÙλ»åÒĹÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÞß ÚÛÜÝÝÝÚÚÚßÿÚ â ú¹ÔâµíÙ¾ÖÖÕì½¾ìÕìÉÙ¿íÕÕÕì ¼Ãº¶·Ä»»æÁ·Ä ·ÇÎÇ·âãⶠºÃÀ»Ðâ

ÄÆÁ· º·âÏâ» ¶·Ï»ÕÓ¶ Ø»9¹ÒÇ µÏ¶º Ƕâ÷ã·Ë»ðÆÍç»ÖÙ¸º½Ë¹ÔÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÝî À·Ä»ÎâËÒ·»Ãº¶¹·Ï»Ø¾¾×»ÎǺ·Ï¼ö éÀã»Áðº»5ã¹»¾ì×íØìÉÉɾ¿½ÉÚÛÜÝÝÝÚÚÝÿßÿ ØÙæíìì× ÓÇ ¸·ËÔ» Ô¶8·ËÒ» Ò¹Ä Àð»Ç˺ ÙØ» ÎÇ ¸·À» Ϻ ÄðÄ ÐøÄ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚîÿÝ Á·Ä Ð˹Ôâ» À·Ä»4ã¹Çãö·» ·º»ÙÀð¿»·¶ ¼å» Ò Ç Ë Ô Ç Ë » Î ¶ Ô » Ø Ö ¸ À º · Æ á¶ ¹Ï·ËÆ ¼Ë» à ¹ËÒÇ ¶ Ç » ζ Ô» ¿Ö׸ º  éÀãê ¼å» º ·ç¹» Í» ð ·Ä ¹ËÔ» ¹¶ Ç â¶ » â ¶ Ç Ã Ç ËÇ Ó· º · Ë · » ì ì » é Ç º · Ï» ¼ Ã Ä Ç » ¼ ö» 8 Í» ¿ í » ¼ å öþ» Ó¸ Ô» ÊÑÌ» ¿Æ ì» º Îؾ¾Ø» ãÇ ¶çÀ ¹¶Ç á¸ð»µÄº»É»µÎ»ú¹Ôâ»öûµµ»éÀ㻾ØÕÖ 5ÏçÇ·Ë»»é·¶Ô·Â̹ËÇ·»Ø¾¸º·Ë½ ¨33®3ó Ö í¾¸º»éê¾ì¿Ù¾ÖØÕ¿ÕìÙ»øĹϷ Ë ¾ØÕÖôìííÙ×Ù½¾ì¿¿Ø׾ؿÙÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿùß Ï¹ º · Ä Ç ä  ¼ö» ø Ä ¹ Ï· Ë Â Ò ã Ä Â á  åÊ Â Ã Ç · éÀã»ÕìÖÙÕ×Ø»µ»Òº·Ïã·Î» ð»Ï¹Ë¹Ã¶Ç·Ï·» ÏÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝÜß ·»øäÏà ÚÛÜÝÝÝÚÚÚîùÝ ØÂ í¸ º ·Ë µ¹¶ Ç âà » ɾ¸ º ·Ë ÊÀÈ Ç â» æá Ð À·Ä » Á¹¶ ä ë » ɾ¾ü» Ù¿» ¼ãÀº À·» ¼å½ Õ¾¿¾ØÙÕ½¾ìÕìÉìÉì¿Ø¿¿ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚîîÞ ¿É¸º·ËÂøǶÇâË»¿Ø¸º·ËÂáþ»ì¸º·ËÆ ¼ÀÒÇ⻼ö»Ó⺷»éÀ㻾쿿Ø×¾Ù×ؽ ¼ÄÄ»ú¹è»åâ¶âÄÄ·»ÙÕ»øüÑ»1¶Ç»ÊÀ·¶ з44»Íø»Ø¾¾ì»ö»µ¶ÇçºâËÇð»øÇÄŹ¶ ç·ð¹Æ¿Øظº»ËÔƵỾì¿×íììÚÛÜÝÝÝÚÚÚÚùÝ ÉÖÉØ åâ Ä º ¿ Ø ¾ øø Ù Ö » · Ã Ä Ç » ¼ ö» µ Ô Ë 5 » Ò · ¶ Ç ö · ¶ À à º â Ë ¹ » µ Ô Ë ¿ » ø ¶ Å ä ¹ » Í ä â ¶ Ò » é â Ë Ò · » á ¸ ð æÄ Ï ð ËÒÇ Ã Ç » 5 à º Ïè» á¸ ð » ö·¶ ÀÆ ì×Øô Íà º âä ð Â ç¶ âà ¹Ã » åçº Æ å·Ä Ä ê ×ìÕÕÖÕ ¾ ì ¿ Ù ¾ × í í × ¾ Ø Ù » Ð Ä Æ ö¹ ¸ Ç » æ ç Ë » Á · à ¸ Ç Ò øÀ 4 À ð Ç Æ ¼ÏÇ Ë Ç º ë » Ù ¾  ¼öÂ Ã Ç Ä Å ¹ ¶ » Ç Ã º Ïè öþ» ¼Å ·Ë4 ·» ¾Ù» éÇ º ·Ï» ¼ö» øÄ ¹Ï·Ë ãÔà µê¾ì¿Õô ÏÃË»ð¹¶ÇËÔ»¼å»ÒÇËÔÇË»éêÉÙÂ׸ºÂ Õ Æ5ÏâÔǶǻö·¶·º»úÔâºÎÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜïß â»ø¹èâË Õôؾ¿ÖÆéÀãê¾ì¿ÉØí×ÙÕ¾ØÚÛÜÝÝÝÚÚÚïÛß ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÛÚÜ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞÛÛ ÖØØìÐÄ 8·¶ Ç ·ÃÇ Â á·¸ ·ð» ö·¶ À» é·¶ Ô·» ÖíÕ컼å ìÉô9µç ¾ØÕ¼öð Ö íì⺠Ùì·ñÉÖ¸ ìÉÙ»ºð»ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛÝù æÆ µ·¶ ÀË·» åøͽ ü 5 » ؾ¾¿» κ Ï» Ϲº ˹ÔâÂξØÕÖìÉÖÉØ¾í½¾ì¿ì¾ÚÛÜÝÝÝÚÚÚùßï ØíÉÖÕÖ¾ ç¸ð»ã¶Æзð·Ä»ÓÁÕ»µÇÏâ¶Ø»Ó·ë¹Ë ¿ØÕÆ×¾¾»éÀãƾØÕֻɾÉíɾÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞïï É»ú¹Íç Ôâ ¨« ò󰪫 ó²«

¹¶ Ç âÙì¼ö» κ Ï» ËÏ» à ËÒ¶ Ç » 㶠Ի º Òð Ð À·Ä » ÓÇ ¸ ·ËÔ» º λ Ùí » ¼ãÀØ » º Ô» ¿Â » ð Ä Ô ÐÀ·Ä»æ·ÇηºÃÀ»¹ã¶·»ºÎì컼ö»öºÄ øÆÐÇÏÏ뻸·ËÔð¶Çð ì¾»ÖÌֻ緸·ð»ã·¶À Í·ë·»¿íÙƵêÕÖÕÖìÙÖ½¾ì¿ìØÕ¾ØÖ× ¿¾¾÷»ö¶êµ¿Ø¾øø»æç»Ù¸º·Ë»Êɾ¾»æç Ò¹ËÔ¼åÂáøÂ8Í»åÊÆ»éÔ»íÙк ðúä¶è» ӵỠËÏçÄ » Ã Ä ÏËë ·» ÙíúÔ0 ²©´®± ¼Å · Ë 4 · 9 Ñ

Ñâ Ä Ò » Ï ¹ º · Ä Ç ð » Ø ¾ ¾ ì » æ 8æ ĹºÙí»µ¶ã»ÊÀȾìÕìÖ×íÕÙÖÕÖ½ þøö9ÒǸÀ·Ä»¿¿í¸ºõÄ·ËÔÃÀËÔ»·º·Ã æ¸Ä»Ð·44»ºëç¹» éê¾ì¿ÉÙØììÙ×ÉÙ ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜîÜ ¾ì×íØìíÙÕÉÕ ÎǺ·Ï»Íµ»Ï¹ÃÇË»ã·ÔÀûðâËÒÇÃÇ»ãÔÀà ÇúÇϹ跻¹ðûè·ËǺ·»éê¾ØÕÖôÙí¿ô üÈç·Ã»Ùì»øç¶8·Ë»1¶ÇÔÇÚÛÜÝÝÝÚÚÚßÿî Ø Õ ¸ º · Ë » å · Ë º ¹ ¶ » æ ç É ¾ ¸ º · Ë Â éê æ· Ò · Ë Ô Ë·Ä » öÇ ¶ À ζԻ¿í×¾¾»Ë¹Ô⻾ì¿Õ×ÖÕÖÙÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛÞß Ö×»øµ ¾ìÙí½¾ì×ÕØÙØÖØÖ×¾½¾ìÉìÖÚÛÜÝÝÝÚÚÚÜÛÞ ×¿»íØÙÕ ÐÀ·Ä»ä纻Ѷ¹·º»åâ¶âÄ·»ÙÖÂéÔê쾸ºÂ ·ËÒ· éÀãê¾ì×ÕØÙ×ÉÚÛÜÝÝÝÚÚÚßÞÿ ¾ì¿ì éǺ·ÏÂéêííÖÕø» ¾ÕÉÙ¿¿¿ Á¹º»¼å»æÇËÔÇË»ÁÃË»5úè»éÔ»ÖÖ¸º ¾ìÕÕ»ÖÕìØ»¾ÙÙÙ»½»¾ì¿É»ÙØÚÛÜÝÝÝÚÛÿùùï ÚÛÜÝÝÝÚÚÚùÛî Ë·Ï·» ¿Ø×÷Â Õ ¿¾Ù ½¾ì»Á½ ¿ØµÂ ؼö» չà ÙÙ»øÄ ¿¹ç·º ÙÏË íÉÆ Ð · 4 4 » ¾ í » ö » µ Ô Ë ¿  ÏÇ Ä Ç ð » á ¶ Ç ã · Ò Ç Â ¼ã À Ø Â ãà » Ó¶ ¹ÒÇ º » æá» ç¶ âà ä 5úÏè»â¶Ç»ÄÀ·¶»Ò·Ä·Ï»Ç˺¹¶Çⶻ¶·çÇ ðÏ»íÙ¶ãÂÏ·ËÀ·Ä»Â5úÇϹè·Âéê¿ØÉк 5ËËâÅ·¾×½ÎºÏ½7·¶À翾½º¹¶·è·º½7ÀÄ æ· Ç Î · º à À » á þ» º Î ì Ù » ¼ ö» ö · Ë º À Ä » Ï ¹ ¶ · Î ú¹Ôâ» éÀã» ¾ì¿ØØÉÉìì×ÙÙô ¾ì×Õô ͹ · Ò ë » à º â ð » µ ¿ Ø ¾ øø» æ áÙ ¸ º Â Ê É ¾ ¾ » æ á 并 ë » üÈ º ¶ ·» º λ Ù¿» ¼ö» ð ·Ä ¹ËÔ» çÇ Ëº À ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝßù ÃéÀ ¹Î·º º»Ë¹Ôâ ã¹Ä ØظºÂ¾µ¶ Àðì»ÉåÙ·¿Ë캹ֶì»æÖáÉ ¾ì¸º¿»ÃÉÀ׶ž¹¾»ÉÒ×Çã¾Ë¾ºÀÉÆ ãâÒë»ÏÀÄÀÃÆéÀãê¾ìÕìÉÙÉìÖÖíí¿ 7éÀ ·¶½ãÇËô ¹È¿Ø»â¶ ǽ¿åæ» Áçɽ Ó¶ ¹ÒÇ º¿Ö׸ º½ ·ð ·ËÔ» Ϲà ÇíË»¿ãâÒë »¿¸âà »Ëâð· ØÙ×××ÖÙÙ í ì í ì ì í É ÚÛÜÝÝÝÚÚÚîßÜ éãê ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÝÚ ¾ì¿ì¾Ö¾ØÖ××× ãê¾ÂìÿÀ¶ ÉÉ·º¾»ÉĹËÔð ¾×Ù×·ç» É Î¶Ôê¿í¸ ì Õ ì ½ ¾ » ¾ ì Ø Õ ¾ ì ì ¿ ¾ » Ð Ä Æ á¹ ¶ À ÏË · Ã Ë â Ã Ç Ë » É × ¸ º » é ê ¾ ì Ù í í ì ¾ Õ ¿ ²³°´®±« ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÚÿÚ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÚîù ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛÞÿ üÃç·Ã» ÚÛÜÝÝÝÚÛïîÿÞ Ó¸ ¿Æ í»Ùí» ¼æô øâÄâ»½ç¸ ð»ã¶ »º»Ôؽ ·ËÔ» øÀ繶 »Ùí½Ù×»9¿Æ ì»åå

»ãÇ ¶À з44»¼½µ»¾Ö½Ãº¶¹·Ï»¼½µ»¾É»Ã¹ÏÀ· 5ËâÅ·»Øƾ»Ñ»ö¹ËÃÇË9ö »éÇÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿîï è»Ã·Ëº·» ü»Ë¹è»Ô¶·ËÒ»·Å¹Ô·»é¿ åÄ · Ã ë » Ù ¾ » Á ¶ Î » ¼ ö» 5 Ë º ¹ ¶ Ç â ¶ » 1 ¶ Ç » 8 · ¶ Ç · Ã Ç ð Ä ¹ËÔ» ¸ Ä ¹ËÔ» ËâÄ » Ò¹ÏçÀÄ ä âð Ä ·º ä ·º 并 ë » øµ » Ä ·ÏçÀ» Ã Ç çÇ º » ¼Ä ¹È ·ËÒ¹¶

üÕÖ» æç» ÍÇ ËÔ·Ë» ½ åâÄ º » µ¿Ø¾øø» ½ ð Ä Ô» â¶ Ç » ä·º » ãÀ÷ϻ ¼å ͽ µÂ 8Í ¸·À»Áº Äð ú¹ ¼ö»ð⺷ÂÃÇÄŹ¶õÇúèÆöÀðºÇð·ËÆÐÄ»ÑÒ á¸ð»×ôؾ¿Öµ8»æ8æ»þøö» ä · à ν䶹ÒǺ»ÒÇÃÇÏç·Ë»ÒÇáÎâ˹ãââð ľ¹ËÔð ·ç » º ·ÏçÇ Ä ·Ë» 1ð » ÉÖ¸ º » ú¹Ôâ â¶ Ç Ã Ç ËÇ Ä ½ Ç Ëº ¶ Ç â¶ » â¶ Ç ½ ¼åÒâã¹Ä » ãÄ â蹶 ½ 㶠ñ×Ù¸ º Æ » ÐÄ » ÑÒÓÀËÇ ËÔ» ¿Õɽ Ϲ¶ ·Î» Å ¹Ä Ô» ¶ ¹ä Ç ËÔ» Ë â» ¶ ·ËÔð ·» À º ÀÎ Øɾ¾» ½ ÁÇ ¶ ·Ô¹» ½ 1ø» ½ á·¸ ¹¶ â» ÷ ö·¶ À½ µÔË ÓÀËÇËÔ»¿ÕɽÕÖ×Ø×ÙÙ ì×íÖÉÖÉÕíí×½»ÙíÕØÉíì Ø¿Â츺»Ã¹¶ÇÀûéÀ㻾ìÕìÉÙÕÙ×¾¿¿ ã·Ë»ã¶ÆÖ¿Â׸ºÆ¾ì¿ÉÙØÕ¾Ù¾ØÕ ¾ì×É¿ÉÙ×ÙìØؽ¾ìÕìÉìÖÉìØíØ ¾ìÕÕÉìÉØìí×í ¿Âé¶Ôê»»¿É×кƻ¾ì×ÕØÙììÙÙÙÙ ·ËÒ·»¾ì×ÕÖÉ׿ØÖ×í½¾ìÕÕÉÙØ¿íÉ×Õ ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞßÛ

ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÛÜÝ

ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÝÝÿ

ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÞùÛ

ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛù

ÚÛÜÝÝÝÚÚÞÞÛÿ

ÚÛÜÝÝÝÚÚÚïÛî

ÚÛÜÝÝÝÚÚÚÿÝï


#$%&'(#)&*+, *+,(-.($/0'10'(-234 5$)$%$,(34

 !"

Ÿ ¡¢¡£¤¡¥¦§¡¨£©£ª«¬ §£­ ® ¯° ® £Ÿ« ±£²³´ µ ¶

·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÂÆÂÇ ÈÉÃÉÃÊËÄÌÉÇÅÌÄÍÎÃÄÆ ÏÀÐÆÂÇÂÑÅÇÂÃÁÂÐÂÃÅÁÀÇÂÑ ÒÀÒÏÀÐÄËÂÃÅÆÉ¿ÅÆÀÏÀÆÂÐ Ó¿ÅÔÕÖÅÐÄÏÉÅËÀ¿ÂÌ ¿ÀÁÉÊÂÆÅ×ÄÃÂÆÅØÀÑÉÁÂÃÂà ÌÂÃÅÙÀÐËÀÏÉÃÂà ØÂÏÉ¿ÂÁÀÃÅÈÉÃÉÃÊËÄÌÉÇÚ ÛÉ¿ÅÁÀÐÆÀÏÉÁÅÁÀÐËÂÄÁ

ÌÀÃÊÂÃÅ¿ÀÃÀÐÏÄÁÂÃÅÛÉÐÂÁ ØÀÁÀÐÂÃÊÂÃÅØÂÜÉÅÝÉÇÂÁ ØÂÜÉÅÓÂËÜÂÁÅÞÛØØÝØÓßÚ àÀÐÇÀ¿ÂÆÅÌÂÐÄÅÏÀÆÂÐÂà ÆÉ¿ÃÜÂÅÜÂÃÊÅÑÂÃÜÂÅÓ¿ÅÔÕÖ ÐÄÏÉáÅÒÂËÂÅÍÎÃÄÆÅÁÀÐÆÀÏÉÁ âÉÊÂÅÒÀÒÏÉËÁÄËÂÃÅÂÌÂÃÜ ËÀÁÀÊÂÆÂÃÅÌÂÇÂÒÅÉ¿ÂÜ ¿ÀÒÏÀÐÂÃÁÂÆÂÃÅËÎÐÉ¿ÆÄÚ

ãÂÒÉÃÅÌÀÒÄËÄÂÃÅäÀÃÎÒÀàÄÃÄÅ¿ÂËÂÑÅâÉÊ ÒÀÃÉÃâÉËËÂÃÅÏÂÑåÂÅÆÉ¿ ÜÂÃÊÅÇÀÏÄÑÅÏÀÆÂÐÅÆÉÌÂÑÅÁÂË ÂÌÂáÅÆÀÑÄÃÊÊÂÅËÂÆÉÆÅËÀæÄÇ ÁÀÐÆÀÏÉÁÅÑÂÐÉÆ ÌÄÁÄÃÌÂËÇÂÃâÉÁÄÅÌÀÃÊÂÃÅÏÄÂÜ ÜÂÃÊÅÁÀÃÁÉÅâÂÉÑÅÇÀÏÄÑÅÏÀÆÂÐÚ ØÂÆÉÆÅÁÀÐÆÀÏÉÁÅâÉÊÂ

† "9" Rô :<H R 88” 799988 ?" FI6 "L 9E"  Q79 E "E E !" !78 !78E õ "7 77   "E88  L9 E E 88 6< "7Eó : @S •– 797 7 7 6„E 69T 7 – < 9" 9E  79 ""E 79 E!7 " 7! 8  E" 9"„E E"79 "EE "" 779" 7 7E ””

01 2 1 3 4 5 6 7 89 5

1

YZ[\]^_][`abc^[`d[Ze[\^\fZbg hijiklmnkopqjqrstutklivwxwuw

67"7 87"89 :879;<= 7" @" 7A7; <>>6 ? B B 77C " D"7!" DE9!"

ÒÀÃâÂÌÄÅçèéêëêì ÆÀÏÂÊÂÄÒÂÃÂÅÜÂÃÊÅÏÄÂÆ ÁÀÐâÂÌÄÅÌÂÇÂÒÅËÂÆÉÆ ¿ÀÇÂÃÊÊÂÐÂÃÅÇÂÇÉÅÇÄÃÁÂÆÚ í¿ÂËÂÑÅËÂÆÉÆÅ¿ÀÇÂÃÊÊÂÐÂà ÇÂÇÉÅÇÄÃÁÂÆÅÜÂÃÊÅÏÀÆÂÐÂà ÆÉ¿ÃÜÂÅÑÂÃÜÂÅÆÀËÄÁÂÐÅÓ¿ îÖÅÐÄÏÉÅâÉÊÂÅÏÄÆÂÅÌÄÏÂåÂÅËÀ ¿ÀÃÊÂÌÄÇÂÃï¾ðñò

E:9 @ E7"9 " E 89E 9E !7 E 7 E 9"" 9"E9" 779E EN …P

—b‹c^}`{b}b\f`˜\|Š\‚_^[`™b[\`šbg[›`d^__`œŠZc|

yzbZ\[c^_`{[|[}[\~`|^`[\f`€b‚Z[

@F6F=A A:"E"7A>8†AB @F6F=

ö÷ø

6F>GHI:?? 7" 7R"K"" 796" "!" "P8†AB >EK JE79 ƒ7„ "! A"E A>P8‡†K 797"79 7P:6CK @FTJFIFTSS:=::TH7LU‘Q7 """" E" 9 77" >6"" E†@7 9KLMNOP 7 " """" 77 ""7 !†"7E Q799 " 789E 7P8 7""E:C"•7 ""9! ""E 7" "" "7EE ‡@C769K@C6P 7H7LU‘ 7! "77"79 69"?E"77 69:†" 79" 679"798 7 7  "9E† "9H7LU‘“R977 7979 9 R7"798 HE8H77 !"WWMWž ER" "797 9E 77@!7GGRUXVW "LWOUž FRKRFRPJE8 " 7 "" 7H 77"69" UO WWž ESCT <" "79" 7 "9H7 "E9KˆP :E 78"7E"7 UVH!8JE @797E 798 88"! ‰‚Z^}be`}Šg‚\e[Z`|[Z^`eZ^‹b\‚Z_Œ EUW79 E…78 "Q989 AAŽ7DE9!" 6" !7878 "8 REH7LU‘Q7>"""† 7J9E 888 "7 "C"9† 7"V98"76KLMN AE877 78" 7 OP9C"KLXNOP6 79"E9 "78"! ’Q"DE9! 8 79E7" """7"7" 6"777!I789E"7 " E"7" 7E 7 ""!H7†“†8@!7””Q 9" ""7 T" 79KˆP E7KˆP

ùúûüýþÿü012ý

ùúûüýþÿü012ý

ùú,ú\þÿü012ý ùú,ú\þÿü012ý ùú,ú\þÿü012ý ùú,ú\þÿü012ý ùú,ú\þÿü012ý ùúûüýiùú,ú\þ-[j2 67

:T

 Z ZGGL $ 3  3ú5ÿ2 3ú5ÿ2 -1R1Sü 42ù232 ý2ü5hý2ü5 4  3 

 X   L : " 

  6 ;3 .

: I6`#6 3Y7

`!:>63L6 2:D ` > 5 8] !: 6 :;8 :

876 

  < N # $  :896 ; GC Y ; 78 :  ; " 2 

 6 G 7 ; K^ :9 _#> 61 8 !D!% 8F I 98#$]$ :8 7 ]!$ 876 ; 6 6 : !D!"#$!4 >

&'()))&&)+&) 3415ÿ2ü ,ú4ú,2 ; N6

 4

6G   8  : ; 6 6; 6:9 9 D  

 ]DD   4]"  6#4]"" %F6F2I >!44 D >>$ ##3 !$>4# ! &'()))&&*&** D E:; 4 !! 44 $ "#"# D!! X >]$ $ :8 Ya6:8 ^ $ G;]4 8 

$ 78 67 8 9 

  8  !"# $%   B8 ::677

:T9/

 8 6 N/66 878; : I&'()))&&&**? &'()))&&*'+* &'()))&&&J@* G]4 U8/ 62;

V :D9!6!F$%94]I 

:3 !2

#%"2D% N N L!  6: 9  D  Z  

 ; 9 9 8 :

  8 / 1  ; 

^ 6G $ DB896 

$

#

# # # . 8: P 8

I ## 61 8 8: 7  I 

:

 6G G ; 8

 L 6

 3

 < N 6 G 7 ; 8 

: 8 % $""##D ""#!# B6W :9> D4%>>4D

! &'()))&''()? &'()))&&&+@@ !DD"!D! "#4

;  Y # ;: !"# 44!D! $ 5> :Y9; 5 E  7 : : Y%5 6/]4 D :I >$$ D% 66; D$ :896 8  

9 ! 6> 6:  !$>4"D!! !

9 L  : .! :_ &'()))&&*+(& &'()))&&'*)' 5 O8 8 8 67

:T

 P :67

2^8:

^

:9 $ .9 . / P 3 #> 9 ]4 4 769: K_ "

%

$ : 9 78/ 89 : 7; 8 : 6; ; : 8 

7

: T

. $ 2 2  6G &'()))&&*&*( &'()))&&&*AJ &'()))&&*'@' &'()))&&&??( O8 8 8 I

7 8; 6 98= !6 ùü,-1ûü-3ü ]" ! 5  _ # ;F ] D$Q  

 8    : 8 9 6 58  . 5N L8;

/

: 88; 

: 6:  6  / 

4 D 4 D ! ! D > 4 6 : 

  6  > # 6 /    : 1 ;   K 2

 

 _ 4 6G W89 K 

$ Y  8 a I :6   Y ; " I>&'()))&&&*&* $#> > ;  ;8:9   2 2 38 9 8 :9 7;8 : :  6: 6 :99 ; 4G:;8: ; $ =PaK_ ]4" I! $$ $# &'()))&&&J+J .8/

0901 ;<

2:34$ 5 8 6 77 &'()))&'?'*) 8" : 9: 8 8  = 6  ;  6 8 1/ % 6 L ; %  % GGL

$  ^: !$>4">D>D!# 3 !D!"!!>$>44 G9

W

 D] > T G;  >]44 

  9 D $   ! D D " #

> > " D 

 8  4 $  : 8 9 6 ! " ! > D # D $ # 

D 4 > $ > 4 " D 6:9  !"" &'()))&'?@A+ >"4!># &'()))&&*&?@ &'()))&&&++@ &'()))&&**J* &'()))&&&?@A 65W 9 9

 5 9 6 9; X G  D67 !4": !T"% ÿ[2ý[\ 78 $ ]$ " 7 = > <N]D

7  

^ 1 ; W

 6 > .

: # > W8 9

aK L 6 " # $ 3 ! "

!  > 

3 ! D ! " ! !

1  ; 

^ $ K 2 3 

2 :9  L 6 <N 6G 6

8

  : ]$$ B8 2 C$ 1!5 !! 48" 14$5

!!% 5 66 8 ; 8; 8 : 6/6

:T : % $ 6G 7;8 : 9: 6: 6 <N !66 : : ##M ; :8 ,e&'()))&'@+'? 6 9: P >! " $ 3 ; ;  : $ ]D < $]! !]! $> ##> #Y]! D ]!DL B6 ><N 966 6 : :68 98=  D2> >51"5  " # D 3 62 6 O  15 " 

7 589O 6 D 4 # # 3 ! 

! ! #

$ D 4 L

 P   9 ! $   ! " ! > D > 4 $ 9 # $ !D!"#!>DDD L < > "D4 2 8&'()))&'AA+( 82 / :9D3 !$ # $#!&'()))&&)'A? D!! &'()))&&**?J &'()))&&&++A &'()))&&&A?+ I

7 8; ; 6 Y ; /

 L6 6 B6 4 &'()))&&&?*A 1 6 8 ! Q78 <D ! 

 ;8 : L 6 > < N 89 6DG

/ L6 6 $% 79:] $ 26:] " ]> 2 ;] 6:8 D4%>>4! $ 3 !D!"&'()))&'@(?) # >>>44 E8 ;

 66 I6/ 6 % B8 67

:T

1 Y :9 : 6:  GY ; /6 .66% 7

: 98 ]# a #6   : K K # <N 

6 G ]> Y

: 8 

; 7

] D 

 ]

> K <3 W! ] # 2 89 8 8 68 : 9 9 I

! " >>#D>>D ; 6G 2 :8F H% 5

D  O  T 1 "  P :67 1 $ I8:9 Y I"3 "4 7LD :

I

: 6 !>>!"!!$3 : KI >Y;G; $ I D4%&'()))&&&AAJ D4""$DD Y; : ; B X ; 6 D&'()))&&&?J* !#!44 $4 "3$4 43Y ;$> 5 :% K 1 4 8 / D46 Z 42 3 I!$> "D Y ; # C6 !D$4 $$4D &'()))&&'**& 988Z &'()))&&**?A 0 0 18 : / ! > " D &'()))&&&+J* 89 P1:67 

PP3"= O ^8: 67 :T  :9]$

= T K ]4 4 L 6]> $ .8 ! $ U <GV ] "

$  : 9 # D U =V ] 4 D]$ $ 65W 9:98; I 77 11  # : : 8" D43 11 > 1 : D!D>>! 1 ; I 98 I  M   6 " 6:% 6 ; ] ! $ 7 8 9

] 4 D  : 8 ] > 

  

:9   ; 

"]$ D L6 2 : 7 2  ] > 7

 

]

 K ^ &'()))&&*+*@ G  9    ]"! ;8] D !$D4"&'()))&&*)?@ 4> $$ L62:] "769: "]4$ I&'()))&&&()A 8 : ; D!#4>4 18 I :]" $ 4 3 !&'()))&'A')? "$ : !$D 4D#$ 4##

93

DD!: !% :6

 : 8 :9  8 P^3 : $ I>&'()))&&&+J? $8 $ 4"  :9  9

$ D4 $"4" &'()))&&'J)A &'()))&&**?( #8:/ 8 

: 6 ; O  6; X

P P #" 6G 7;  

 L 6<N ]!D$ I:8 >]>> K8 / 7 6 L 

98 I  <6; 1 8% Y 

; ; 

 

  

_ " 2

  6 93;:3:   9  :896 7

^ "Z "]$ DZ> " 77= #4>< DZ 6 ; 3; 6 39&'()))&'A(?& 8; G:9 M778/ 1 :

: ; :2 _ D 6 !:#;9:  !"# 44!D! 78/ 89 : :9 7;8 : 7 

<G7

^ $ 

<N ! L !# 4>"$ 3 6 

  #!# 8W 6 . P  8Z# 3ú5ÿ2 !! D"$##> 3 !

% : : 9  ! D D " ! "

! &'()))&&*'@& 

8" 6 <  8  9 3

4 22   8 #! 56#D 6#$ 1; 5; # 769: K " &'()))&&*+() #D! " 7 E &'()))&&&J*@ 12 ] W 6 3 G8 6G ; 9: D4 #4!#  N  1 7 8 $    Y 

; L 6 6 O

^ 8 6 :

  6G G

7 P L6 6 58 4 : 

/

 

:9 ;    /D 7; c3ü52 8 4 $$ 3 !$>4" &'()))&'()J+ .  $ 6G ;78 69: ; < 7; : I]>! ! "

W 6 4]$" ! <N 8 ] 9 $ 6&'()))&&&+A+ 96G : 6

$ Y ; : ùú,ú\þ 968 :  D4 %"<N D 4> 3 9 !DD "&'()))&&*&)A # D 3>:8% >  6:99 :3  8;D!"I8 !$ 4: ; Y66 K : 8  !DD"">> ! &'()))&'*AJ( 

 6 

" 9

 

: I 

D 

:

I 

: G  5

  

 78  &'()))&&*)&? > 3:896 N6 : O %6 :9 Y 65 68 U L5

V O :6 9 :9 ;6 K! I&'()))&&&J(+ $dd Y ;G 6F:/ 

  ; 6 ;

# " "" I8; D4% D>>#$#3 : 9 I # >   8  : 

9   : 

D! #D $ 6G" 8898: ;

 9 6   ; ] $ &'()))&&**)) 6 PC: :X6 K L8 96 /61 Q6: 6 D4D4""$!D !D!"# 4#444 D 6! ]

 769: ]4 62 :] &'()))&'(JJ* !$D #!4#"""3&'()))&&)**A !$># >! 6: G; 8 K8 6; !$D4"% ; O  &'()))&&&?*' ! $! >!:896 >$!! 5; 61 :9 5ü--25 . 8 : # > ]4 " 7

 #

]"  : 9 # $ &'()))&&*&&J " 78 L6 6 L  2 L 63 ^86:3    :2; 6:9 =]4 "   

; ] $ I; 

D 4 % ! $ D D 4 1  :  1 5 :  B 

: 6 ; B 8 6 : 

G 8 6 G 6 

N : 5  :683 76G8 ;37 32L /36 B8YF 3W

3 63I8 2 :63 L 6 " ! I9: P D9 > 9  6% D4!D" &'()))&&*&(? = -1R1Sü .

: 8 7 : 154 

:

:9 

: I:9 P G  7

^ I:9 P &'()))&&&?A) ^K 4#

4 9: 9:P 4 $ G  9 % 769:] D 2  6:] $ T 8] D " :L 2;8 !"#&'()))&'('''

D##$$#  8: ;6: ID #!D&'()))&&&*'* # 7 T  6 ; I  ; I 7

$ 2 2 I D > 6G G ; 6  8

! $ ] > . 8 % _ ! D ]" " L 8 F ! 

$ 4 

$ D  

: C $ 3 " $ 4 I 4 " 4 ! 4 ! B 6 7 

#; 4 ]

! Y6;2 I :] 5 =] 8 K<] 4 &'()))&'(?') &'()))&&*&*@ B9 !ID9D8"# " D #< N K8$2D:!9 E# > 4 _9!"] ! 7T ! I#>D# E]" $ O a# $B9 B 5 66

  : B 

: O 2

 6: 7

 _ #$]"" 8 W89 _

 : 9 # $ 6 G 7 ; 8 

:  

  : 2 ; 6 : 9 G / 8 : 7 8 

: 6 3 ! 

# ! ] "

 D 4 3 > $ $ D I>$$ #" 8 72: :

  

: /

 :      . &'()))&&&*@) ]4DB896 1:71 L /8: &'()))&&&?(+ 6  ; : 

: T

 ; 9 6 6  : 8 : E 6 X

: 8 

F &'()))&&*+?( L

 2  97

; 

 ; G6 : 

: ! % 769: K

3  3 6G ; 8 :3 I9: B6 4 Y ; F 

:9 D

I " 4>% !D!% 4$>D%

 3 D4% ! $$$$> 7 

^

$ 1 1

! 7 ; 8 

:  $ :

; 6 

2 > # Y I ! D ! 4 " " 4 D $ 8

4]>  %

$$ ##D : :&'()))&'(+@+ 69 :8 $>>3 !$D #"4#>4 &'()))&&&*?& 7 " $$ P 78  6 X WK 9 2 62 6 :

: &'()))&&*&?A =C ] &'()))&'(?+A : 8D] >D$]$ 2":] <4G# gB 96/ I : :/ :b 8F6

#D I5 :9 #D 6G 6

  6 X 78; 9F 9 8]#"$$]$ D4 D#!! Y; ; :9&'()))&&&@J@ # 4"3:896# &'()))&&&+&& $]D : <D N " D 66^ P1 : < / 86 K8: 000 B : 566 :  ; 8 

 :

; 6 

2 : 9  8

: T 5C ^8:b >>!# #3 65WY TTD!D D

 I 78;6 8 7 6  

 # $ ]" $]>" 67 7

 

$ 2

 

 

9  

 8 

: 2 .88 1 N : D #  

! D D " # " " $ # > D P :67 W  6

 7; 8 : " 78  G8;:9 Y 69

 6:  D #> ]4 > .9 8;

 P 3 4  : ! $! 4! D3 !D44 4&'()))&'(A+) &'()))&&*&@) &'()))&'(A'' !" ! ! "> Y ;&'()))&&&@?* #  Y ; D G;9GBP IDD>"D &'()))&&*+@' 78 6 ; :9 !

D% ÿ[2ý [\ 7 : D ]>  G ;  T 6 4 ]" ! X  > ]$ $ &'()))&&&+JA 5 B : .;7: L 2Q2 97 ; ^

_ 1$5> 15! 2 2 ;:< 2;: ^" 4!>^" >b 769: K : 6G 3 D4!$! D 2 /

 98 #$]4$ K^ #D]"" XT6:8 K ]4 

## $;6 16 5Q 8  

: T  15 6 8 

:  6 2 6 7 _

 7/ 

#!]" N :8 ; : 76 ::/9 ! ":D 9>:D#3 ! DD"&'()))&&''&+ ! #D ! 6

I9: P   8  : 

 &'()))&'(A'* 

! #28 7898  !D!"% N 8 L!!$""##D /  !DD"#! "D &'()))&&&A*A 7L7 4! :896 !" ! #!"" K8:

;  6 Q 

7 8; 67 :T

 7!8; ;6% ! D $ &'()))&&*+@J &'()))&&&J+? &'()))&&&?&* ; ! $ ! # ! 3 ! $ "

> ! ! " > # # 3 D ! I 98 <N $Z ] 

Z!! 6:

-1R1Sü  1" I I D > ! ME 5   ! $  B8 7 

 $   ;  6   : ; 1; 67 :6 <N 66 626 K87 6<N DG ]D =T ]4

29::7 D 7D4D! ##4 $ 7 #> "#"D ##  :&'()))&&)+)+ 4$:9 B8 5 66 7T 5 2 C ^" 14! ^" 48

: 195 > !$" ^!

":D 9I $48$ 2$% L6 I :8 $G9E 6 ]$478 D ! 5

"#":$8; :4 / $; 6G :&'()))&&&?@J E I P

7;

 9  9 1 L;

  

: 6:: 6 I

: B8 7 :T 3 : 6 1  $

: 9 > Z >]>Z$ I98;

: C KK &'()))&&*+A( F8: &'()))&&&@+) "!$$$

 . P::67 ;F65#$># 4 89652 L 6 !$! $" G &'()))&&&()& II < 1 ; T 69: 2 1; 96 Te[-f2 UI8

D 4VD!" !!3 !# 4&'()))&'@?A' 5 6 6 18

; 8 6 : 

56 I: 6 D F  !D!"# !$>$>3    : :9 6G% 6

   9 4 $ :896 &'()))&&)@*@ 7     1  6 : . 8 8 6 : 9  : K : 9

: G8

 8 B 9  6: 6 8 6: 78LC$ : D4D4 !D  :9  

 #D8  :9 QB896762 8:9 !# 4 >4# 7GL 8 8 : 5 2 C 7 ;

  K " W8_ I

: 6 U Z3 % 1 7 8 V 67 :T  9 $  

: ! D ! " ! " ! &'()))&&&@J? &'()))&&&A?) I

7 8; 6 8F 6 8 7 : P :67 65W7X 15 :9 : Q 8:6$ G

&'()))&&*))? 6 

9 8 8 ! D D " # > D 4 $ 3 ! " 4 > D # ùúûü ý 1  ; 7 69: " G    E   : ; &'()))&&&(J@ G !$

!!!!>3 !"!4 $"!&'()))&&'?)) >!D II !D!"!4!!#$43D##!$ $ 42ù232 6: 9 :6/ 3 6;63 3:  88 3 L; &'()))&'@@JJ G8 _ bL 6_ $Z ZZ b K87 6 >>;! 4

$$ 445 I L8!! ; /7;

: " 

 $ 

4

 B6:  6 : 3 _ b 7

% ^ $_ DZ #b Y  8 8 <  /  2  Q 9  9 1 5Q &'()))&&&@(@ 1 ; Y 8 g:99 ; L8

8 6G 6

 G6 5F 21 ;: >6# $6$7D :T 3 6!5W 8"60 F$6$Y 5D T 2 T

  8;7L7 D4#&'()))&'(*@* "D>!> O

a_ D ZL^_ D Z b = _ > Z ! b 7

 _ ! ! b

 ::9 

: 8 :9: : 6 !8D! "# 

$ " % 6 L;  I 5  9

B8 =C > 

: 3 2 2 ;

:  : 9

6 M3  

" I :8 <_ 6!b 4Db46; !! "" 8 :"9#D 44!;$: >"3B896 :9 !D!"&'()))&&&&*( &'()))&&'?+& &'()))&&*'@A 79 8 L_ 6D6bI Y;6 6 :>9 _ I &'()))&&&(@+ 4$X $_#$D# : B!8$FD 1 #5 #D $ $ ":3 3!D9!:" !&'()))&&&@(A ùú,ú\ 5 6 6 0 L6  ;  :Z 6 ] $6  b W89 K $]> $ Y  8 a 4]> ! ,ú4ú,2 6; 

 8:   6 ;  1 8;  :99 9;   9;  / 1  ; L89 6 K I

 D 4 L 6 # 7 6  < N]! $ . 8 : # # ]4 # 7

 

= C

# 6   6 G 6 

E  %  ! D D " ! # D ! " ! $ 3 ! $ ! D ! ! # 4 D # 2I D!>$5 BD!6 :3 6 !<8; 8 D :$ Y$;76 9 O 4

:9 !$

4"4" 6&'()))&&*)'? : E :; L8: Y6 G6: W  I>$D $$> ; : &'()))&&&*A+ 5 :/ I6/6 G 01  : &'()))&&&&?) > 4 > 4 6T

!#"D!#D"" 8

 7

 9 8 ;067 :T P::67 ; &'()))'(((AA 78 067 :T

:W8 ;64T

 ";Z ] 7 _# 

] $ _ 4]" &'()))&&&A)J Y ; 2 :9_ 43 6<N_ #3L 8^

$ E8 !DD"# $!!! 3 >&'()))&'(+J' >"D "! 1 8; 5 :99 <9; ;8 : Y9; / 3   

 

Q;

2;:X

 _ # ]

9 

: _ #

] "  7 ; 8 

:  6 % 1  ; 69: K  " U 61V _  

 8 6G 8:% 2

  B 6 : 6 8 

; 76 9

4

 !$D4" D D$ B &'()))&&&A@'

H I :

#>]>  :7;8 : ;]" D4 6: >6$4!"

_#D] 2: 

 "#  >$"">!<8   5 669 I66/76T 1 D 12: P :7 G8"!  1 ;;G%  I D!>$>D! 3 !

D$$&'()))&'J&(J 4> O L1 &'()))&&&+J( K<_ 896  D !6 !$"8 4! :: 6 8 8 :9 &'()))&&*)&& &'()))&&&()@  

:_  8 6 ;  : 9 #

6 G  

 6 ; 6  8  : 

  :0 ! " ! $"$$3&'()))&&)?'( >> ! $ 1 8.6 ; ::89;9 B 696 6U 8 D 4V! $9 ;D $8" 3 " 3 4 :9 5Z !

% 7

2 

 6 G ; 8 

: ] : 8 9 6 6 

% 7 6 9 : : 8 

]4   6 9 : 8 6 8; 6 X GC K $ #  !D

## 98 :78 .; $ : 9 98I !#D 4L !D!"#D! $D 566 I6/6 8 2: 8% &'()))&&&('? &'()))&&&J&A !# 4 "D ! 3I; 4&'()))&'A?&&  D65WZ76 >D6!! " Y%&'()))&&*')( >;.!6#!8! ":# #"D ] " 6 46]9$:$ $!_$ D4"]D4 $D 93&'()))&&&('+ # >: D # "]$ K^  8  ; :9967 :T P:67   Z Y

] $ $ 6 7 :T

]9  :9 #" 6G  :

:9 

 K  O

  =6  : 8  ; 15 8 :  7 $4 %7

#6" 6 4G >% GC 7 G9694 : > $ " 6 G G58 52 7 ::8 ; Y%; 6 1 8 ;  6  8 9

;

 6 :   9 : 

 9

!$ I

7 8; ; 6 78 ] !$ X

: 8 

F : ; 6 

2 :9 68 2 D D$"" !DD"&'()))&'@A'+ !D# >! ;58 6:6 9^ 6<6

 D6: G 66:9 K

 3 

  8  :99  /

 2

 ]5 8 P ::67 Z76 Z Y ] "$ D! 288 GC !DD"!D4#$> &'()))&&&J&( <

  I > ! D "

! " I6 

 I

  I !

#

! > 3 D 4 $ $ D # 

D 4 % D ! #

" D

 7 

: 9 

;

 ` .  ` #! #! ý2ü 5h ý2ü 5 &'()))&&*'&( &'()))&&*)++ Y1/ : ; " I 29CKE !

8 / : ;  9 #8D; 6G 6; :8:;<

8 ;8 =T K 26;:9 $:9 # Y9: ;8 3; : &'()))&&'@(' 15 8 : 6: 

 ^ 69

  ;6: 1 ; 87 69 : 6G G" :# ;&'()))&&*))+ L : D94% K^ :; : 8/; 78 L6 ;Z76 7 :978 6 8 ::8

: ;2988 

 6:6  K 87 6 7 G 8 W 

  

 / : 9    

 ; ;

67 T

 ^8:

 .

: 8 : ; ;I X : :9 9 !  :896 !$"%  8 

 D$:896 69: K " D  :8 4 >  6; ;

    ; 9  D 4 4 D D D ! D"!$

3 !D!"!4>"

&'()))&&**J( D 4 4 > " 3 ! D D " ! D " " >

6  !

#D D$ ! >>$ 3 !DD"!4!44 4 B67L7 L ;

 

$  3  ! 

D $ > 4 D  ! D ! 4 " > # $ $ &'()))&&*'?& &'()))&&*)?& &'()))&&&++& &'()))&&&'*) &'()))&&*)@J &'()))&&*&?'


aeZsg

0123

 !"#$%&"' 361 37 86 9 56761689

()*+,-+./0)1+,20/)34506+, 74 8 + , 9 9 + / + , ) :+ ; 2 + < ) * 4 5= / = > ) ? 4 54 , 2 + < + ˆ‰Š‹ŒŽ‹‘ˆŒŠ’“’”•–—˜—• EßDJDE‡IƒIGJD†D ¤™«˜™–š•¯•–’°™¤˜™£™«’™–“

”™–š•›•œ’”™—žŸ’ ”•–›•œžŸ¡ KDG}E€DƒAEBDàDJEBD†A ¬•˜•–š¦’§•«™–•’–•–˜—–µ•’¬—“ ¢•£Ÿ¤•˜™–’¥•–˜Ÿž¦’™–™Ÿ“ áD‡AÓEàIG}DLD‡DG §¯•›•˜—«§•–’•§•–’™–šš•–š“ šŸ’¤™ž•§œ•–••–’”™—žŸ’•§—£•˜ §•–’¨©ª’›•«š•’£™žŸ’•œŸ§ ¬•ž•’­•®˜•«’”™—ž—¯’°™™–“ JAƒâEƒD‡AáEDBD §™§™¸™›••–’›•«š•´ ·¶™«Ÿœ’˜™«•–š’§•—’£™«“ ˜•«•’±•œ—ž’”™«£•—§•–’ ­”°±”¡ àI†ƒD‡DÓDáDGâ ¯•«•¤’œ™š™«•’¬—˜—–¬•§ž•–¾Ÿ˜— Ÿ–˜Ÿ§’”™—žŸ’©²¨³´ ‡ I àI † J A E BA ƒ¬™–š•–’™«™§¿™–¬•“ ¢™˜Ÿ•’”•–›•œžŸ’¥•–˜Ÿž¦ ÒIãDƒDJDG ¢” œ—§•–’§™’¤™˜Ÿš•œ’”•–˜•«ž—¯¦ °Ÿ¤•«¬—¦’™–š•˜•§•–¦’œ••˜’—–— ¤—¯•§–µ•’œ™¬•–š’™ž•§Ÿ§•– ÏAK~G}DGâEAJ~EƒD‡Aá œ™£™žŸ’¬—˜™˜•¤§•–’¾•¬—’­”¶¦ ¤™–š•›•œ•–’˜™«¯•¬•¤’¤™“ DBDEzäåELD†}DEKDG} œ™ž•—–’—˜Ÿ’§•—’£™«¯•«•¤’•“ Ÿ˜•§¯—«•–’­”°±”’¬™–š•– „IÓ~ƒE BABDæJD† œ¯µ••«•«•¤§–•µ˜•’˜´Ÿ«Ÿ˜’™–¸™«•˜—¦º ™–¬•˜•–š—’œ•¤™ž’¬—’£™“ ‡I„D}DA EàIƒAÓAáâ ǟž•¯’­”°±”’”™—žŸ £™«•¤•’¶™¤•˜’”™Ÿ–šŸ˜•– ‡IJIÓDáE€ DƒAEãI€ ¥•–˜Ÿž’©²¨³’œ™£•–µ•§’È©È´É©Ä °Ÿ•«•’ ¶”°¡´ ·­•˜•’œ™™–˜•«•’µ•–š’§•“ JI†GKDJDE‡DƒàDAE‡DJ~ ¿«•–š¦’§™Ÿ¬—•–’™–š•ž•— ¤™«Ÿ£•¯•–’¬—£•–¬—–š’¬™–š•– —’¬•¤•˜’¬•«—’¯•œ—ž’¤™–š•“ |ÑE ¾Ÿž•¯’­”°’•›•ž’µ•–š’¬—“ ›•œ•–’˜—¦’•œ—¯’•¬•’¤™«“ µ•’£™«¾Ÿ“ •œ•ž•¯•–¦’œ™¤™«˜—’¬—’¢™“ HçÏF|ß ˜ž•™¯˜•’¤È§³Å•´–Ê’©œ³™’£¿™«ž•Ÿ–– š ´ ’ ° š§•– ¸••˜•–’”—µŸ–š•–¦’—˜Ÿ’•œ—¯ èéêëìíîìïðìñ òëíóìïêëò ¾Ÿž•¯’¶”°’•¬•’œ™™¬£••––µ •§ •¬•’¨©ª’›•«š•’µ•–š’£™žŸ ©´©É³’˜—˜—§´’·¢•—’•§•–’œ™š™«• ¬—¬•®˜•«’œ™£•š•—’¤™—ž—¯¦’œ™“ ˜™ž•¯’§•—’¸™§’˜™«–µ•˜•’œ•¤•— °Ÿ¤•«¬—’™–šŸ–š§•¤§•–¦ ¸™§’§™’ž•¤•–š•–’§™£™–•«•–’ž•“ œ•˜Ÿ’¹Ÿ§Ÿ–’¶™˜•–šš•’ ¹¶¡¦º ¤™–™Ÿ•–’§•œŸœ’—–—’£•«Ÿ ¤¿«•–’˜™«œ™£Ÿ˜¦’œ™£•£’—˜Ÿ’¾Ÿœ˜«Ÿ ¯•–µ•’¬—˜™Ÿ§•–’¤•¬•’œ•˜Ÿ •œŸ§•–’£•šŸœ’£•š—’§•— §•˜•–µ•¦’¹•£Ÿ’ ©ª»ª¡´ ¼•’™–š•˜•§•–¦’œ™£•–µ•§ ˜—˜—§’¬—’›—ž•µ•¯’¥•–˜Ÿž’¬•– Ÿ–˜Ÿ§’™ž•§Ÿ§•–’¤™«£•—§•– ¨©ª’›•«š•’¬—’­ŸœŸ–’½•–“ £™žŸ’•¬•’ž•¤¿«•–’¤™–™Ÿ•– œ™£™žŸ’¤™–™˜•¤•–’­”¶’–•–˜— ¬Ÿ–š•–¦’­™œ•’°«—•«˜•–—¦’¢™“ ¬—’¬•™«•¯’ž•—–´’½™œ§—¤Ÿ–’˜—¬•§ ¤•¬•’¤™«˜™–š•¯•–’°™¤˜™£™«¦º ¸••˜•–’”—µŸ–š•–¦’µ•–š’£™“ ¬—¤Ÿ–š§—«—’–•–˜—–µ•’¬—Ÿ–š“ §•˜•’¢™˜Ÿ•’¢”Æ’¥•–˜Ÿž¦’¥Ÿ¬— žŸ’•œŸ§’­”°±”’˜™«œ™£Ÿ˜ §—–§•–’•¬•’¤™—ž—¯’ž•—–’µ•–š ˗«µ•›•–´ œ™˜™ž•¯’¬—ž•¸•§’˜™«–µ•˜•’¾Ÿš• £™žŸ’˜™«¬•®˜•«’¬—’œ™žŸ«Ÿ¯ ½™–Ÿ«Ÿ˜–µ•¦’œ™£•–µ•§’¨©ª £™žŸ’¬—¬•˜•–š—’”•–—˜—•’”™“ ¶™¤•˜’”™Ÿ–šŸ˜•–’°Ÿ•«• ›•«š•’µ•–š’£™žŸ’˜™«¬•®˜•« Ÿ˜•§¯—«•–’­•˜•’”™—ž—¯’ ”•–“  ¶”°¡’¬—’¥•–˜Ÿž´’·”™–š•›•œ•– ˜™«œ™£Ÿ˜’¬—Ÿ–š§—–§•–’œŸ¬•¯ ˜•«ž—¯¡’œ••˜’¤«¿œ™œ’­•®˜•«’”™“ ˜™«¯•¬•¤’ ¤™Ÿ˜•§¯—«•– •œŸ§’¬•ž•’¬•˜•£•œ™¦’–•“ ­”°±”’•œ—¯’˜™«Ÿœ’¾•ž•–¦ Ÿ–’§™Ÿ–š§—–•–’¬•˜•’µ•–š —ž—¯’°™™–˜•«•’ ­”°¡´ ½™–Ÿ«Ÿ˜–µ•¦’¤™«•œ•ž•“ §•«™–•’§•—’¾Ÿš•’™–¬•¤•˜ •¬•’¬•ž•’§¿¤Ÿ˜™«’¯—ž•–š´ ¯•–’—–—’™«Ÿ¤•§•–’¯•ž’µ•–š ž•¤¿«•–’¬—’¬•™«•¯’ž•—–’•¬• ·¢•ž•Ÿ’£™žŸ’˜™«¬•®˜•«’œ•µ• §«Ÿœ—•ž¦’–•Ÿ–’™–š•¤•’¯•ž ›•«š•’™–—–šš•ž’–•Ÿ– §—«•’§¿§’˜—¬•§¦’Ÿ–š§—–’—˜Ÿ’œŸ“ ˜™«œ™£Ÿ˜’£—œ•’˜™«¾•¬—’¬™–š•– •œ—¯’˜™«¬•®˜•«¦º’§•˜•–µ•´ ¬•¯’˜™«¬•®˜•«’˜•¤—’¬•˜•–µ• ¾Ÿž•¯’£•–µ•§’œ™¸•«•’£™«“ ”—¯•§–µ•’£™«¯•«•¤¦’¤™«“ ¯—ž•–š’œ••˜’¬—’§¿¤Ÿ˜™«¦º §™ž¿¤¿§´’·¢•—’˜—¬•§’˜•¯Ÿ •œ•ž•¯•–’œ™¤™«˜—’—–—’¾•–š•– §•˜•–µ•’¬™–š•–’™–•£•¯“ §™œ•ž•¯•–’—–—’•¬•’¬—’•–•¦ ˜™«¾•¬—’¤•¬•’œ••˜’œŸ¬•¯’•¬• §•–¦’˜™«§•—˜’¯•ž’—˜Ÿ’¤—¯•§–µ• ¤•¬•¯•ž’—–—’™«Ÿ¤•§•–’¤™«“ ¤™–™˜•¤•–’­•®˜•«’”™—ž¯’¶™“ ¾Ÿš•’™–Ÿ–ššŸ’ž•¤¿«•–’œ™¸•«• •œ•ž•¯•–’§«Ÿœ—•ž¦º’§•˜•–µ•´ ˜•¤’ ­”¶¡’”™—žŸ’©²¨³’¤•¬• ˜™«˜Ÿž—œ’¬•«—’”•–›•œžŸ´ ÌÍΡ

ÏIJDGAEÐG}}DGEÑDGDƒEÒIBIÓDA

]T^PVZP_NPVNOXZ`ZNabcdaeZfgdghbaZiaejZbghkajlZmanaoZppqZhgjcZkghfahbldlfadlZmanaoZfMNOaPQRS ralTUS ZkVaWXhOlRUUO dZkYZg[hVkY\aQZhlRdQUNV ZmaYVe fahamgZmhcoZkaemZmlZsaradaeZVnce`VnceZ[abgdtZNakcZuvwWwxy

zz{E|I}~E€~JAE‚ƒ„DE…D†A‡E…I†„D†A‡

ÁŒôŠõôÀôŽ‹‘ˆŒŠ’“’¹•˜Ÿœ•– ¤«™œ˜•œ—’£•—§’˜—–š§•˜’§•£Ÿ¤•˜™–’•Ÿ¤Ÿ– œ•˜Ÿ•–’­«Ÿ£•–¬’¼–¬¿–™œ—•’¢•£Ÿ“ ¤•˜™–’¢Ÿž¿–¤«¿š¿’£™§™«¾•œ••’¬™–š•– ¤™œ™«˜•’µ•–š’˜™«£•š—’¬•ž•’¨¨²’«™šŸ ¤«¿Û—–œ—’­¼ö´ £™«¤•«˜—œ—¤•œ—’¬•ž•’¤•›•—’£•«—œ ½™–Ÿ«Ÿ˜’§¿¿«¬—–•˜¿«’œ™§œ—’¤•›•— ­—–•œ’”™–¬—¬—§•–´ £™«£•«—œ’¬•–’¤•«•¬™’¬«Ÿ£•–¬’¬— ¤™«—–š•˜•–’±Æ¶’¹¼’”™§•£’¢Ÿž¿–¤«¿š¿¦ ¢™˜Ÿ•’¼¼’°™§œ—’”•›•—¦’ù§¿’¶™šŸ¯ §•›•œ•–’•žŸ–“•žŸ–’Ë•˜™œ¦’§™•«—–’ ©ª» ٟ«¯•¬—¦’¤™œ™«˜•’¤•›•—’˜™«¬—«—’•˜•œ’ɪ °•–˜¿œ¿’™–š•˜•§•–¦’¤™œ™«˜•’¤•›•—’¬•– ª¡´’”•«•’¤™œ™«˜•’¤•›•—’¬•ž•’«•–š§• «™šŸ’£•«—œ’£™«£•«—œ’¬•–’¨©’«™šŸ’¬«Ÿ“ ¤•«•¬™’¬«Ÿ£•–¬’§•ž—’—–—’«™ž•˜—®’£™«“ ¤™«—–š•˜•–’±Æ¶’ʪ’¢™™«¬™§••–’¹¼’¬— £•–¬´’½™«™§•’£™«•œ•ž’¬•«—’§•ž•–š•– §Ÿ«•–š’¾—§•’¬—£•–¬—–š§•–’¤™ž•§œ•–••– ¢Ÿž¿–¤«¿š¿’—˜Ÿ’™–š•£—ž’œ˜•«˜’¬•«— œ—œ›•’˜—–š§•˜’°­»½¼¦’°÷¶”¦’¯—–šš• ˜•¯Ÿ–’ž•žŸ’µ•–š’™–¸•¤•—’¨©²’«™šŸ´ ¥™«§Ÿ«•–š–µ•’¤™œ™«˜•’—–—’¬—Ÿ–š“ ¬™¤•–’«Ÿ•¯’¬—–•œ’¥Ÿ¤•˜—’¬•–’¬—ž™¤•œ °÷¶ø¦’œ™«˜•’§•«µ•›•–’—–œ˜•–œ—´ ¿ž™¯’Ë•§—ž’¥Ÿ¤•˜—¦’°Ÿ˜™¬¾¿´ ”•›•—’¬—š™ž•«’¬•ž•’£™–˜Ÿ§’ž¿£• §—–§•–’§•«™–•’›•§˜Ÿ’¤™«œ—•¤•–’µ•–š ¼«—–š“—«—–š•–’§™Ÿ¬—•–’£™«¤•›•— µ•–š’•§•–’¬—•£—ž’¾Ÿ•«•’¨¦’©¦’¬•–’Ŧ’£•—§ ¤™–¬™§’ž•–˜•«•–’œ™£™žŸ–µ•’•¬•ž•¯ œ™¤Ÿ˜•«’§¿˜•’Ë•˜™œ´’¥™«•¬•’¤•¬•’Ÿ«Ÿ˜•– ¤Ÿ˜«•’•Ÿ¤Ÿ–’¤Ÿ˜«—´’­«Ÿ£•–¬’¤™ž•¾•« £Ÿž•–’”Ÿ•œ•´’·¹—–¸—•–’¤™œ™«˜•’§•ž—’—–— ¤•ž—–š’¬™¤•–’«™šŸ’¤Ÿ«–•’”•œ§—£«• ¬•«—’˜—–š§•˜’°­’¯—–šš•’°÷¶ø’µ•–š —–œ˜•–œ—’œ™£•–µ•§’©Å’«™šŸ¦’°½ø’ÅȒ«™šŸ¦ ¢Ÿž¿–¤«¿š¿¦’¬——§Ÿ˜—’«™šŸ’¬«Ÿ£•–¬ œ™§•ž—šŸœ’¬—ž•§œ•–•§•–’™–¾•¬—’œ•˜Ÿ °½”’©©’«™šŸ¦’¬•–’°­’¨Ê’«™šŸ¦’œ™«˜•’¨© °­Ù’³’¥™–¬Ÿ–š•–’µ•–š’˜™ž•¯’£™«“ ¾Ÿš•’¬—ž¿£•§•–’¿ž™¯’”™–š¸•£’”™«“ «™šŸ’¬«Ÿ£•–¬¦º’¤Ÿ–š§•œ’ù§¿´ Þúû¡

)34-+&ü.)?ý40%.+ý=)4þ4,4,99+ÿ6)4&=<+.þ)5"6/7.+#,)8=%)*70.6+%5/=,9ÿ %

ÀŒŠŒŠÀÁ‘ÂŒŽ‹‘ˆŒŠ “’±•«š•’§™¬™ž•—’—¤¿«’¬•–’ž¿§•ž µ•–š’˜™«Ÿœ’™ž•£Ÿ–š’œ™¾•§ £™£™«•¤•’¤™§•–’˜™«•§¯—«’¬—“ ( ¯•«•¤§•–’™–¾•¬—’¤™•˜—§ £•š—’¤•«•’¤™˜•–—’¬—’ß–Ÿ–š“ 123‰ŠŽ‹‘ˆŒŠ“’”™œ˜•’—–Ÿ•– ¢Ÿœ›•–˜¿’™–š•˜•§•–¦’°Ÿ«µ¿–¿ ¤Ÿ§Ÿž’¨È´Å²’§™’«Ÿ•¯’•œ—–š“•œ—–š´ §—¬Ÿž’Ÿ–˜Ÿ§’™–•–•’§™¬™ž•—´ §™«•œ’ —«•œ¡’¯•«Ÿœ’£™«•§¯—«’¬™–š•– ¬—–µ•˜•§•–’™–—–šš•ž’¬Ÿ–—•’¿ž™¯’¤—¯•§ ½™–Ÿ«Ÿ˜’§™˜™«•–š•–¦’§™™¤•˜’§¿«£•– °™£•£¦’œ™ž••’—–—’¤™˜•–—’™–šš•– ¤™˜•§•´’°Ÿ«µ¿–¿’ ©È¡¦’›•«š•’­ŸœŸ–’½—–š“ ¹°Æ”’­«’°•«¬¾—˜¿’¤•¬•’°™ž•œ•’ ©È»ª¡’¤Ÿ§Ÿž ˜—¬•§’™–š™žŸ¯§•–’•¤•“•¤•’œ™˜™ž•¯ Ÿ–˜Ÿ§’™–•–•’§™¬™ž•—’§•“ š—«’¼¼¦’¹¶’©’¹Ë’Å’­™œ•’°™–¬•–š•šŸ–š¦ ¨É´²²´’°™£™žŸ–µ•¦’°Ÿ«µ¿–¿’œ™¤•˜ —–Ÿ’—«•œ’¿¤ž¿œ•–´’·”•¬•’¯•«—’°™–—– «™–•’¯•«š•’¬—’¤•œ•«•–’œ•–š•˜ ¢™¸••˜•–’½—–šš—«¦’˜™›•œ¦’°™ž•œ•’ ©È»ª¡ ¬—«•›•˜’¬—’”Ÿœ§™œ•œ’½—–šš—«¦’§™Ÿ¬—•–  ©Ê»ª¡¦’™«™§•’˜—¬•§’•¬•’•œ•ž•¯´’½•ž•¯ «™–¬•¯´ ™«™§•’•œ—¯’™ž•§Ÿ§•–’•§˜—Û—˜•œ’œ™¤™«˜— œ™˜™ž•¯’™–™–šš•§’—–Ÿ•–’§™«•œ’¿¤ž¿“ ¬—«Ÿ¾Ÿ§’§™’¹°Æ”’­«’°•«¬¾—˜¿´ ¢™¤•ž•’­—–•œ’¶•–••– ¢Ÿœ›•–˜¿’™–™«•–š§•–¦’§™¾•¬—•– £—•œ•¦º’¤•¤•«–µ•´ œ•–’¤•¬•’½—–ššŸ’ ©Ä»ª¡’ž•žŸ´ ”•–š•–’¬•–’±¿ž˜—§Ÿž˜Ÿ«•’ß“ ¢•¤¿žœ™§’½—–šš—«¦’ø¢”’¢Ÿœ›•–˜¿ ¤™œ˜•’—«•œ’µ•–š’¬—ž•§Ÿ§•–’§¿«£•–’¬•– ٕŸ–’¬Ÿ•’¯•«—’œ™˜™ž•¯’—–Ÿ¦ –Ÿ–š§—¬Ÿž¦’°Ÿ¤«—µ•¬—’™“ ™£™–•«§•–’£•¯›•’œ™¿«•–š’›•«š• ˜—š•’«™§•––µ•¦’¬—ž•§Ÿ§•–’¤•¬•’¯•«— °™ž•œ•’ ©È»ª¡¦’°Ÿ«µ¿–¿’™–š•§Ÿ’£™«“ –š•§Ÿ—’§•ž•Ÿ’¤«¿¬Ÿ§œ—’§™¬™ž•— –šš—«’™–—–šš•ž’¬Ÿ–—•¦’§•«™–•’¬—¬Ÿš• ½—–ššŸ’ ©Ä»ª¡’œ™§—˜•«’¤Ÿ§Ÿž’¨Ê´²²’¬— •œ•ž•¯’¬™–š•–’§™¤•ž•’¬•–’¤™«Ÿ˜–µ•´’¼• MNOPQRZSTUSVWYVNOZXQX^V\VRMO ½— ž¿§•ž’£™žŸ’£—œ•’•§œ—•ž´ ÔT •§—£•˜’™–š¿–œŸœ—’—–Ÿ•–’§™«•œ ”¿œ§•ž—–š’¹¶’Å’¹Ë’³¦’­™œ•’°™–¬•–š“ ™«•œ•’¤Ÿœ—–š’œ™§•ž—šŸœ’Ÿ•ž“Ÿ•ž´ M TRUZ M V YQZ ` ÔTM Z Xg Õ h a e j Z f g s g h Ö a Z d g m a e j Z og oÕ b Õ e j Z b a × c °••˜’—–—’žŸ•œ’ž•¯•–’˜•–••– iaejZkahcZdaÖaZmlfhÕmcsdlZmlZrlnaia×ZXcokghocniÕtZØgfgst µ•–š’¬—ž•§Ÿ§•–’¬Ÿ•’¯•«—’œ™£™žŸ–µ•´ •šŸ–š¦’¢™¸••˜•–’½—–šš—«´ ¢™Ÿ¬—•–’—•’¬—¤™«—§œ•§•–’§™’œ™¿«•–š §™¬™ž•—’¯•–µ•’œ™§—˜•«’©Ä’«—£Ÿ NakcZuvwWwxy °™¿«•–š’¬—–µ•˜•§•–’™–—–šš•ž’¬Ÿ–—•¦ ·°Ÿ«µ¿–¿’¬•–’˜—š•’˜™•––µ•¦’’°Ÿž•œ“ •–˜«—’§™œ™¯•˜•–’œ™˜™¤•˜´’Ù•Ÿ– ¯™§˜•«™’¬™–š•–’¤«¿¬Ÿ§œ—’©Ä“ œ™¬•–š§•–’˜—š•’¿«•–š’ž•—––µ•’•œ—¯ ¬—µ¿–¿¦’±•«—’øšŸ–š’­™›•–˜¿’¬•–’”•«“ •§¯—«–µ•’—•’¬—ž•«—§•–’§™ Ų’«—£Ÿ’˜¿–’¤™«˜•¯Ÿ–´ ¾—¿–¿’™—–Ÿ’—–Ÿ•–’§™«•œ’¿¤ž¿œ•– ”Ÿœ§™œ•œ’½—–š“ ¯•«š•’§™¬™ž•—’—¤¿«’µ•–š  ¢¿¤˜—¡´ ˜™«œ™ž••˜§•–´ Ɩ˜Ÿ§’™–—–š§•˜§•–’¾Ÿ“ ™ž•£Ÿ–š’™£Ÿ•˜’¤™–šŸ“ ·°••˜’—–—¦’œ˜•˜Ÿœ’¢¿¤˜—’™“ ·¶™•–’°Ÿ«µ¿–¿’µ•–š’—§Ÿ˜’—–Ÿ¦ µ•—Ÿ˜’¸—Ÿ’¬—¸•¤Ÿ«’—–Ÿ•–’œŸ¤ž™™– š—«¦’µ•–š’™«Ÿ¾Ÿ§“ ž•¯’¤«¿¬Ÿ§œ—–µ•¦’¤™™«—–˜•¯ œ•¯•’˜™¤™’¬—’°ž™•–’¤•–—§´ •–š’•œ—¯’•¬•¦’˜•¤—’Û•§Ÿ´ µ•—˜Ÿ’°Ÿž•œ¬—µ¿–¿¦’¬—«•›•˜’¬—’¹°’½¿“ ™«™§’”•–˜¯™«’œ™£•–µ•§’ʲ²’ž’•˜•Ÿ’˜—š• –µ•’§™’¹°Æ”’­« ˜™«§™–¬•ž•’§™˜™«˜•«—§•–’¤•«• ½™œ§—’•§¯—«–µ•’˜™«¤•§œ•’™“ ¢•ž•Ÿ’¬ŸžŸ’Ü••–’”•§’±•«“ «•–š•–´’°™¬•–š§•–’±•«—’øšŸ–š’­™›•–˜¿ £¿˜¿ž’øŸ•’¬•–’™–•’š™ž•œ’”•–˜¯™«¦º °•«¬¾—˜¿¦’¯—–šš• ¤™˜•–—’Ÿ–˜Ÿ§’™–•–•’§™¬™ž•— –•—§§•–’¯•«š•’˜™¤™¦’¤™–šŸ“ ˜¿¦’¢¿¤˜—’™–¬•¤•˜’§™¬™ž•— ™«•œ•§•–’Ÿ•ž“Ÿ•ž´’°™™–˜•«•’”•«“ ¾™ž•œ–µ•´ ¬—–µ•˜•§•–’™“ EFGA EHI §•«™–•’¯•«š•’¾Ÿ•ž–µ•’«™–¬•¯´ œ•¯•’ž™£—¯’™—ž—¯’¯•«š• ¬•«—’¥Ÿž¿š’•˜•Ÿ’­¿ž¿š´’¶•¤— ¾—¿–¿’˜—¬•§’™«•œ•§•–’§™žŸ¯•–’•¤•“•¤•¦º °™@A ˜™ž•BC ¯’D— –Ÿ¦ ’ž•J–K¾DŸLD ˜–µJ•A¦’§™™¤•˜’¿«“ –—–šš•ž’¬Ÿ–—•´ ·”•«•’¤™˜•–—’—–—’™–šš•–’™“ §™¬™ž•—’–¿«•ž’§™£•ž—’œ™¤™«˜— œ™˜™ž•¯’«™®¿«•œ—¦’¯•«š•’§™“ Ÿ¾•«–µ•¦’¹•£Ÿ’ ©ª»ª¡´ •–š’˜™«œ™£Ÿ˜’§™Ÿ¬—•–’¤Ÿž•–š’œ™§—˜•«  ÝÞΡ –•–•’§™¬™ž•—’§•«™–•’¯•«“ œ™£™žŸ–µ•’¤•¬•’§—œ•«•–’¹¤ ¬™ž•—’œ™¤™–Ÿ¯–µ•’¬—˜™–˜Ÿ“ š•–µ•’«™–¬•¯´’­™–š•–’§¿–¬—œ— Ȓ«—£Ÿ•–´ §•–’¿ž™¯’¤•œ•«¦º’§•˜•–µ•¦ ¯•«š•’µ•–š’œ••˜’—–— ’˜—–šš—¡ ”™–šŸœ•¯•’˜™¤™’•œ•ž’°ž™“ ¹•£Ÿ’ ©ª»ª¡´ ¬—¯•«•¤§•–’¤•«•’¤™˜•–—’˜™«˜•«—§ •–¦’½Ÿ¸¯ž•«¦’™–µ•˜•§•– ½™–Ÿ«Ÿ˜–µ•¦’¢¿¤˜—’œ™¯•“ Ÿ–˜Ÿ§’™–•–•’§™¬™ž•—¦º •§•–’ž•–šœŸ–š’™–š™£•“ «Ÿœ–µ•’™—ž—§—’§™•“ Ÿ–š§•¤–µ•¦’¹•£Ÿ ©ª»ª¡´ ž—§•–’¯•«š•’˜™¤™–µ•’œ™¤™«˜— ¤Ÿ•–’Ÿ–˜Ÿ§’™–š™–¬•ž—§•– °™ž•—–’˜™«§™–¬•ž•’§™™–š“ œ™£™žŸ–µ•¦’¾—§•’¯•«š•’§™¬™ž•— ¯•«š•’§™¬™ž•—¦’œ™¤™«˜—’µ•–š ]ZmahlZsgfhl×ableaeeiaZbgh` kghZogemabaejZmlZMaoaeZ^lelZOemÕ` ogeÖamlZoÕmcnZkajlZfgemlmls š•–•–’¤™˜•–—’Ÿ–˜Ÿ§’™–•–• ˜—¬•§’ž•š—’¤•¬•’¤¿œ—œ—’œ™¤™«˜— ˜™«¾•¬—’œ••˜’—–—´’Ù•Ÿ–’§•“ Psa_lNbZVf[V cebcsZogeaeaosaeZfgeml` g e m aeZsahasbghZmlZdgsÕna× egdlaZOema×ZuM^OOxtZSasahbay §™¬™ž•—’§•«™–•’¯•«š•–µ•’µ•–š œ••˜’—–—’µ•–š’™–¸•¤•—’¯•¤—« «™–•’œŸ¬•¯’˜—¬•§’œ™¤™«˜—’•œ• iaejZmlelnalmlZlsoa kajlZbcead d l × Z s c h a e j Z m a e Z b l m a s a n a oZ b c n l d a e Z b g h d g k c b t Z f g ` Ÿ«•¯¦’ž•–¾Ÿ˜–µ•¦’§™–¬•ž• ¹¤’¨²’«—£Ÿ´ ž•žŸ¦’—•’¤Ÿ–’¯•–µ•’¬•¤•˜ g9gsbl9tZ[lmÖaZVelZXgbiarablZogokcab ejgnÕnaZMaoaeZPghoaleZMceadZPaej` mkalseajedaZsyZa ghaesjbagehZZog ghlsae ¬•ž•’™–—–š§•˜§•–’¤«¿¬Ÿ§“ ٕŸ–’•¤•’µ•–š’˜™«¾•¬— ¤•œ«•¯’¬™–š•–’§™–•—§•– dgkca×ZbcnldaeZkghÖcmcnZ Oofng` daZmlZSanaeZUÕmgaeZØ^ZwtZØnaÖchaet fgemlmlsaeZdgÖasZmlelok tZfÕemadl ogebadlZ_sÕeÕolZMÕsgeZmanaoZÔhÕ` XlmÕsghbÕtZUÕmgaeZlbcZogejaokln aeasZoadl×ZmafabZmldgebc×y œ—’•¬•ž•¯’Ÿœ—’˜•–•’§™“ •œ—¯’¾•Ÿ¯’¬•«—’¯•«•¤•––µ•´ ¯•«š•’§™¬™ž•—’—¤¿«´ gebcsaeZØahasbghZNaoa× bgoaZkgdahZogejgealZjnÕkanZraho` ÔghdlafaeZdaiaZklada ¬™ž•—’¯•–µ•’£—œ•’¬—ž•§Ÿ§•– ½™«¿§™˜–µ•’¯•«š•’§™¬™ž•— ¢™¤•ž•’­—œ¤™«—–¬•š§¿¤ d]gledjZsÔcgeok

y lejZabacZfgoaeadaeZjnÕkanyZYanZbgh` daÖayZØahgeaZafaZiaejZasae œ••˜’Ÿœ—’¤™–š¯Ÿ¾•–’œ•¾•´ —¤¿«’˜•§’˜™«£™–¬Ÿ–š’¿ž™¯ °ž™•–¦’”«•–¿›¿¦’™–š•§Ÿ— VhblsjganeZlbZfcanam×aZZiVaeeajsZaZQsd×lalhZe ilaeZlog mlaeZmlbghafsaeeiaZsg` daiaZfghba×aesaeZamana× ¢•ž•Ÿ¤Ÿ–’•¬•’µ•–š’£—œ•’™“ œ—•¤•¤Ÿ–¦’˜™«•œŸ§’¤™™“ £•¯›•’¢¿¤˜—’™•–š’˜—¬•§ ejaebahsaeeiaZsgZfgebadZeadlÕea`n dfgakmcabZZasegaoc s Z c –•–•’¬—’Ÿœ—’§™•«•Ÿ¦ «—–˜•¯´’”•¬•¯•ž’¤•¬•’Ú«¬™ ™—ž—§—’¤™«•–’¬•–’§™•“ cebcsZogejlscblZSaokÕhgZYlofceae iaejZbasZkladdalayZmlelZmgejaeZsÕedgf bdccnmldaa×eZ×Zdaa9aianZmZdlZngceamhZlshlgyZfSaanmalyZZXiaaia —˜Ÿ¤Ÿ–’£™«ž¿§•œ—’¬—’¬•™«•¯ ¥•«Ÿ’ž•žŸ¦’§™–•—§•–’¯•«š• ¤Ÿ•–’œ™¤™«˜—’£™£™«•¤•’˜•¯Ÿ– ÔgemlmlsZVeasZQdlaZ lelZuYlofacmlx XgkajalZraslnZ OZ\ÕjiasahbaZml dlafZogofghba×aesaeZbgÕhl µ•–š’•¬•’•ž—«•–’•—«’¬•«—’œ•žŸ«•– §™¬™ž•—’¬•¤•˜’¬—§™–¬•ž—§•– ž•žŸ´’¶•¤—’™–Ÿ«Ÿ˜–µ•¦’¢¿¤˜— vqp yZRaebleiatZoÕmcnZfgokgnaÖahae nggnZeadlÕeanZdÕanZfgemlmlsaeZaeas daiaZeaebltZfghdldZdgfghblZdlmaej —«—š•œ—´ ¿ž™¯’¢™ž¿¤¿§’¢¿¤™«•œ—’”«¿“ •œ—¯’•¬•¦’™œ§—’§¿–¬—œ—–µ• ml cdlaZmlelZuÔVQ xtZ[lmÖaZkgh×ahafZajah fgemamahaeZdaabZscnla×Zmcnct

­—’°ž™•–¦’¤™«•œ•ž•¯•– ¬Ÿœ™–’¶•¯Ÿ’¶™¤™’¼–¬¿–™œ—• ˜—¬•§’œ™¤™«˜—’¬ŸžŸ’ž•š—´ ÝÞΡ b×gahmdgakfcabeZZafsgaeejZcmÖllfZfgahbmaa×Zape`sZaXegefibagZo` afaZiaejZmllfbasaeeiaZmafab sabaeiayurlmx

@D€AÓAEßEBAEDƒ„‚†IEAƒàD~BA


0123 313

456479 6 5 

3@6B2649:80;9>H@?89=3781;@9A80309353@8

!"#$%&'(#)%*'"!+%,#-!%.#/!0!1%.!$!1%&2(!03

›‹¡“žˆ±™“ˆ¢“’œ“ˆ˜“™‹ ­––ˆ˜–›“¡“‹ˆ«™“ˆš™•“‹‰ Ÿ“‹ˆ‘Ÿ‘‹ˆ™Œ“‹œˆŽ’Ÿ“š“ 45678797:;<=:>?=@;85:A7BC;D7E7F;D79G;B75H7F œ“ˆ–‹“›– ‹“›ˆŽŽ˜“ˆšŽ‹œ“‹ˆ­“’“ š™‹œ“‹ˆšŽ‹œ“‹ˆ›Ž‹œœ–‹“‰ Ž‹¡“™ˆ›“™ˆ˜“¡–žˆ¯Ž‹œ“‹ E7:>>7:7:;?5?5HC:>7:;BC;IG:G:>?CBGEJ;K75H7F:L7 ›Ž ˆ˜“‹œŒ–‹œˆš™ˆ““Œ “‹ˆŽŸ‹™ˆ•™“Œ“£®ˆ““‹¡“ž “š“‹¡“ˆŽ’™™˜ˆš™ˆš“˜“›ˆ˜–‰ M5HG@7;@5HMG?C97:;?7@GH;L7:>;6G?G@;>5HD7:>J š“™‹““‹Ÿ­£“ˆŽ“˜‘‹›‘ ‹¡“ˆ›Ž‹“‰ \‹–ˆ›Ž‹š“““‹ˆŸ“Œ™˜ •“‹œˆ“‹“›£ˆ““‹ˆ““‹ˆ›Ž‹‰ N78G:;BC;M7EC?;?5?GH7:>7::L7;95HD5MG9O;4567879P ‹“›ˆŽŽ˜“ˆ‘Ÿ‘ ‹œ“‹ ¡“‹œˆ›“Œ™›“˜£ˆ““ˆ[–Œ£ˆ‘˜“ «“š™ˆ˜Ž•™Ÿˆ–“ˆš“’™ˆŒŽ’“‹œ“‹ 7:;<=:>?=@;858CEC?C;D79G;?5E5MCF7:;L7:>;@79G9 ­“’“ˆ›Ž›•–“ˆ˜–•“‹‹ˆœšŽ ˆ  Ž ’ ‹‹¡“ˆŒŽŸ“’–Œ‹¡“ˆšŽ‰ Ÿ“›“‹ˆŽ‹¡“™žˆ¬”“›™ˆ›Ž‹š“‰ BCM7:>>7?7:;L7?:C;85:A7BC;D5:9H7;@H=BG?DC;?595E7J š“Ÿ–˜–žˆ”Ž›–š™“‹ˆ˜–•˜“Ž‹•œ™Ÿ‰ ‹“œ‹““‹›“ ˆ›‘‹‘–˜–žˆ»’™‹¡“£ˆ˜“‰ “ˆŽŸ‹™ˆ›Ž‹“‹“›ˆ™Œ“‹œˆš“’™

‹¡“ˆš™•Ž’™ˆ––ˆ“‹š“‹œž Ÿ“‹ˆŸ“‹¡“ˆš™“‹“›™ˆŽŽ˜“ˆŒ“«“ ŒŽ‘’“‹œˆ“‹œœ‘“ˆÃ`ŠžˆW“Œ™˜‹¡“ V‚Vˆš™ˆ¯–Œ–‹ˆ¤’™‹œ‘›•‘ ‘ˆ“›™ˆ›Ž›™˜™™ˆŽŸ‹™ ŽŽ˜“Ÿˆ™–£ˆ•““‹œˆ‘Ÿ‘‹ š“‹ˆ™š“ˆš™­“›–’ˆšŽ‹œ“‹ˆ“‰ ›Ž›“‹œˆ­––ˆ•“œ–Œ£ˆ“›™ —£ˆ¯ŽŒ“ˆ¤’™‹œ‘›•‘ˆ­–– •Ž’•Žš“ˆŒ““ˆ›–˜“™ˆ›Ž‹“‰ ŽŽ˜“ˆ•“’–ˆš™“‹­““‹ž ‹“›“‹ˆŽ’“‹™“‹ˆ˜“™‹žˆ Ž˜“™‹ˆ™–£ Œ–š“Ÿˆ›Ž‹“‹“›ˆŒŽ•“‹¡“ Ž’™žˆ¤–˜–Ÿ“‹ˆ¢“’œ“ˆ“›“ ‹“›‹¡“žˆW“Œ™˜‹¡“ˆ–‹ˆ­–– ¯Ž‹œ“‹ˆŽŸ‹™ˆ™‹™£ˆ’‘‰ «“’“ˆ“‹“’ˆ“‹“›“‹ˆŒŽŸ“’–Œ‹¡“ §ZÁÁˆ•““‹œ£®ˆ–­“‹¡“ž ­Ž’™“ˆŒŽŽ˜“Ÿˆ›Ž‹­“•–ˆ•““‹œ ›Ž‹œœŽ›•™’““‹£ˆš“’™ˆXYÁÁ š–Œ™ˆŽŽ˜“‹¡“ˆ˜Ž•™Ÿˆ•“™ ›Ž‹­““™ˆ¨Áˆ­Ž‹™›ŽŽ’ž ±Ž‹™Œˆ™Œ“‹œˆ¡“‹œˆš™“‹“› ŽŽ˜“ˆ“’Ž‹“ˆ›Ž˜™Ÿ“ˆ–›•™‰ •““‹œˆ•™Œ“ˆ›Ž‹œŸ“Œ™˜“‹ š™•“‹š™‹œ“‹ˆšŽ‹œ“‹ˆ­“’“ ²Ž‹–’–ˆ”Ž–“ˆŽ˜‘›‘ ‘˜ŽŸˆŽ˜‘›‘‹¡“£ˆ˜“‹«– –›•™ˆŽŽ˜“‹¡“ˆ•Ž’––’“‹ –“‹œˆŒŽ•ŽŒ“’ˆ¥ˆÂZˆ«–“ž£®–«“’ “‹“›ˆ¡“‹œˆ˜“‹œŒ–‹œˆš™“‹‰ Ӌ™ˆ]–˜–ˆ]Ž–ˆ¡“‹œˆ•Ž’Ž‰ ]“™’“‹£ˆ•Ž’–“ˆ™Œ“‹œˆ –‰ ­––ˆ•ŽŒ“’žˆˆ “–ˆŽ’Œ“– ”Ž–“ˆ”Ž˜‘›‘ˆÃ“‹™ˆÃ“‹™ ­““‹ˆŽˆ“‹“Ÿžˆ”ŽŽ˜“ˆ“‰ ­™›–‹œˆš“˜“›ˆŽ‹œŽ›•“‹œ‰ ‹œ–£ˆ»›•‘‹£ˆ¥“«“ˆš“‹ˆ¤ŽŽ˜ž •““‹œˆŽŽ˜“ˆš™­“•–™ˆ‘˜ŽŸ ²–˜¡‘£ˆ[–Œˆ²“‹š“’ˆš™ˆŒŽ˜“‰ ‹Ž‹“‹‹¡“ˆ•Ž’––’“‹ˆ˜Ž•™Ÿ “‹ˆ“‹“›“‹ˆ™Œ“‹œ£ˆ]“™’“‹£ W“Œ™˜‹¡“£ˆ“‹Ž‹ˆ“¢“˜ˆŒ–š“Ÿ ¢“’œ“žˆ Ž˜ŽŒ“™ˆ›Ž‹­“•–ˆ•“‰ ŒŽ˜“ˆ›Ž›“‹Ž‹ˆŽŽ˜“ˆš™ˆ¯–Œ–‹ •ŽŒ“’‰•ŽŒ“’ˆŒŽ’“ˆ–›•™‹¡“ ŽŸ‹™ˆ›Ž‹“‹“›‹¡“ˆ›Ž‹œœ–‰ ›Ž‹œŸ“Œ™˜“‹ˆ–“‹œˆŒŽ•“‹¡“ “‹œˆŽŽ˜“Ÿ£ˆ•Ž•Ž’““ˆ¢“’œ“ ¤’™‹œ‘›•‘ˆ—£ˆ¥“•–ˆ¦§¨©¨ªž ˜Ž•™Ÿˆ•“‹¡“ˆš™•“‹š™‹œ“‹ ‹““‹ˆ•“–ˆŽ’™™˜žˆ^–•“‹œ ¥ˆXˆ«–“žˆ¬abcºd¹ebfbºc£ˆš“’™ “›“ˆ›Ž›‘‘‹œˆ–›•™ˆŽŽ‰ Ώ‹™ˆ›Ž‹“‹“›ˆŽŽ˜“ šŽ‹œ“‹ˆŽŸ‹™ˆ•™“Œ“žˆ¬¯“’™ ¡“‹œˆ““‹ˆš™“‹“›™ˆ‘Ÿ‘‹ §Zˆ•““‹œ£ˆ•™Œ“ˆ›Ž‹œŸ“Œ™˜‰ ÊÍÌÈÏÉÇêÇÊÍÏÑÑÇËÇÈÍ  QÇÈRÈÏßRRSÇÏÐÏÌÒáÒÔÕØÕÏØÒÞÕÖÚÏÜÒÛÕÖ×ÏàÒàÕÖÒÖÏäÒÞÒTÕæ ˜“ˆš“’™ˆ•““‹œ‹¡“ž ¡“‹œˆš™˜“–“‹ˆ‘˜ŽŸˆŽ˜‘›‰ XYÁÁˆ•““‹œˆ¡“‹œˆŒ–š“Ÿˆš™“‰ ™Œ“‹œˆš™“•–’™ˆŽ’™™˜ˆŽ’˜Ž•™Ÿ “‹ˆ¥ˆXˆ«–“žˆ^–›“¡“‹ˆ–‹– ÊÕáâÏçèéêéëìÏQÒÞÕÖÚÏáÒÔãÕÜÚTÏàÒàáâÛÚÛÕåÕäÕÖÏäÒÞÒTÕ ¬W“Œ™˜‹¡“ˆ˜Ž•™Ÿˆ•ŽŒ“’‰ ‘ˆÃ“‹™ˆ²–˜¡‘ˆ›Ž‹–’–ˆ[–Œ ‹Ž‹£ˆ•™Œ“ˆ›Ž‹œŸ“Œ™˜“‹ˆ–“‹œ š“Ÿ–˜–žˆ_–‹œŒ™ˆš“’™ˆŽ’™™˜ˆ™‹™ “›•“Ÿ“‹ˆ Ž‹œŸ“Œ™˜“‹£® àÒÜäÚØâÖÏÛÕÒÔÕãÏÞÒÔÜÒáâÞÏÛÕÒÔÕãÏäÕØâÔÏåÕÖ×ÏUâäâØÏ×ÒÔÜÕÖ×ì •ŽŒ“’ˆ“’Ž‹“ˆ›Ž›“‹œˆŽ˜‘›‰ ²“‹š“’ˆ•Ž’•Žš“ˆšŽ‹œ“‹ˆ¢“’‰ ŒŽ•“‹¡“ˆ¥ˆÂZˆ«–“žˆW“Œ™˜‹¡“ –‹–ˆ›Ž›Ž’–“ˆš“¡“ˆ“‰ –‹œ“‹¡“ž¦ÄÅgh…ijikÅlÅmnhª

 !"#$%&'#$$'%()*+%'+,)

-./0123456785IJK9L:MN;I<OPQ8NR4LS9T=3 7 8 0 ; 9 >3 0 ? 3 @ ; < ; 4 ; 9 A3 B6 5 6 0 C 8 0 9 D8 0 8 9 E 3 7 5 ; F ; 4 8 1 ; 9 GH 7 H UMS

~€‚ƒ„…†‡~‚€ˆ‰ˆŠ‹ŒŽ‰ Š“ˆ«–Œ’–ˆ›Ž‹¡“¡“‹œ“‹ ‘’“ˆ”“•–“Ž‹ˆ—“‹–˜ˆ™š“ SRVMWIXRVMPYYMU ™‹Ž’«“ˆŠ‹ŒŽ‘’“ˆ¡“‹œˆŸ“’–Œ ““‹ˆ•Ž’Œ™“ˆš“˜“›ˆ“Œ–Œ •Ž’œ“‹–‹œˆ“š“ˆŽ’™‹“Ÿ š–œ““‹ˆŽ›‘‘‹œ“‹ˆš“‹“ SZNTLQK[IJRQZMK —–“™žˆˆ Ž•“•£ˆŸ“˜ˆ™–ˆ›Ž‹–‹‰ ŒŽ’™™“Œ™ˆœ–’–žˆŠ‹ŒŽ‘’“ MSZUMP\IVRX]MYMIKPK «–“‹ˆ•“Ÿ¢“ˆŒ™ŒŽ›ˆšŽ›‘‰ ›“Œ™Ÿˆ›Ž‹–‹œœ–ˆ™‹Œ’–Œ™ NZP^MILR_RPMPYMP ’“Œ™ˆš“˜“›ˆ•™’‘’“Œ™ˆ™š“ˆ•Ž’‰ š“’™ˆ—–“™ˆ—“‹–˜ˆ ’™ˆ –’¡“‰ –‹œŒ™£ˆš“‹ˆŸ“˜ˆ™–ˆ›Ž‹–‹«–“‹ XR V M L Z L M P ¢™š“™ˆ–‹–ˆ›Ž˜“–“‹ˆ˜“‹œ‰ Ž‹œ“¢“Œ“‹ˆŽ’Ÿ“š“ˆŒŽ˜–’–Ÿ ÇÈÉÊË “ŸˆŽ›Ž’™Œ““‹ž  ”¤¯ˆ™š“ˆ•Ž’«“˜“‹ˆŽŽ™ž K P ` R Q S K Y M Q K I M S M Q ÌÍÊÎÏÐ ”Ž“˜“ˆŠ‹ŒŽ‘’“ˆ—“‹–˜£ LMQZQI^MPYISRUaMbKIbK  Ž›Ž‹“’“ˆ™–£ˆ”‘›™Œ™ˆ¯ ÑÒÓÔÕÖ× —“›•“‹œˆ¤–’¢“‹‘£ˆ¥“•– ¯¤¥¯ˆ—“‹–˜ˆ““‹ˆ›Ž›“‹œœ™˜ ØÒÔÕÙÚÖÏÛÚ ¦§¨©¨ªˆ›Ž‹œ“““‹£ˆŒ“›“™ Jcde[IOP`RQSKYMQK ”Ž“˜“ˆ¯™‹“Œˆ¤Ž‹š™š™“‹ˆ²Ž‰ ÎÒÜÕÏÝÚÜÕÞÕ Œ““ˆ™‹™ˆ•Ž˜–›ˆ“š“ˆŽ’™‹“Ÿ ‹Ž‹œ“Ÿˆš“‹ˆŠ‹‘’›“˜ˆ¦¯™‰ S K b M L I W M U Z Q ßÕÜÓÖ×ÕÖ š“’™ˆ—–“™ˆ—“‹–˜ˆ–‹– XRPZPYYZINRUKPSMW ›Ž‹‘ªˆ—“‹–˜£ˆ²“ŒŸ“’–‹ˆ°“‰ ÜÒÛÕÖ× ›Ž‹¡Ž˜™š™™‹¡“žˆŠ“ˆ«–œ“ˆ›Ž‰ ¾Ÿ“˜™£ˆŽ’“™ˆ“š“‹¡“ˆš–œ““‹ àÒàáâÕÞ ‹œ“–ˆ™Ÿ“‹¡“ˆ«–ŒŽ’–ˆ•Ž‰ bMUKIfZNMSKI ¿–Ž™Àˆ¡“‹œˆŸ“’–Œˆš™•Ž’™“‹ ×ÒÔÕáÕ㠘–›ˆŽ’‹“Ÿˆ›Ž›Ž’‘˜ŽŸˆ˜“‰ ŒŽ‘˜“ŸˆŽ“š“ˆš™’™‹¡“ˆš“‹ áÒÔáÒÖÞâä ‘’“‹ˆ¡“‹œˆ›Ž‹¡Ž•–“‹ ghiJIjkkjleO Ž«“•“ˆš™ˆ¯™‹“Œˆ¤Ž‹š™š™“‹ž ÕÖ×ÔåÏáÚÔÛæ “š“‹¡“ˆŽ›‘‘‹œ“‹ˆš“‹“ mnopqrmstuvurwrxyzxr{q|op} ”Ž–“ˆ”‘›™Œ™ˆ¯ˆ¯¤¥¯ ÊÕáâÏçèéêéëì –‹«“‹œ“‹ˆŒŽ’™™“Œ™ˆœ–’–ž —“‹–˜ˆ “’™‹‘ˆ›Ž‹œ“““‹£ ¬—Ž˜–›ˆ“š“ˆ˜“‘’“‹ˆŒ“›“ ™Ÿ“‹¡“ˆŽ˜“Ÿˆ›Ž‹œ“œŽ‹‰ ŒŽ“˜™žˆ “¡“ˆŒŽ‹š™’™ˆ•Ž˜–›ˆ•“‰ Ž›‘‘‹œ“‹ˆ™–ˆ™š“ˆŽ’‹“Ÿ š““‹ˆŽ›“‹œœ™˜“‹ˆ²“ŒŸ“‰ ÊÍÌÈÏÉÇê ­“ˆ•Ž’™“ˆ¦Ž›‘‘‹œ“‹ˆŒŽ’™™‰ “š“£®ˆ–«“’‹¡“ž ’–‹ˆ›™‹œœ–ˆšŽ“‹žˆ Ž•“• ÏÈÊÏÎÇ “Œ™ªˆˆŽ’ŒŽ•–£ˆ˜“’™™“Œ™ˆ“‹‰ Š“ˆ›Ž‹™˜“™£ˆ™š“ˆš™Œ“›“™‰ ›Ž‹–’–‹¡“ˆ˜“‘’“‹ˆ“š“‹¡“ š“ˆ““‹ˆ“›™ˆ«“š™“‹ˆ•“Ÿ“‹ “‹‹¡“ˆš“‹“ˆŽˆ’ŽŽ‹™‹œˆ“’“ –Ž™ˆŽ’ŒŽ•–ˆ•–“‹ˆ“˜™ˆ™‹™£ ›“Œ–“‹£®ˆ““ˆ—“›•“‹œž œ–’–ˆŒŽ­“’“ˆŽ‹–Ÿˆ“’Ž‹“ ‹“›–‹ˆ“š“ˆ“Ÿ–‹ˆ§Áˆ˜“˜– —“›•“‹œˆ›Ž‹œ–‹œ“‰ Ž’Œ‘“˜“‹ˆŽ‹™Œžˆˆ²™Œ“˜‹¡“ «–œ“ˆ›–‹­–˜ˆ˜“‘’“‹ˆŽ’ŒŽ•– “‹£ˆ™‹ŒŽ‘’“ˆ›Ž›™˜™™ˆ’‘‰ Ž–œ“Œ³´µ¶·¸³¹º¶º³›Ž˜“–“‹ ¡“‹œˆ›“Œ–ˆŽˆ¯¤¥¯žˆ¬ÃŽ’‰ fgl0i1\I02Ofil 3I4MXNKUIbZMI]ZVMPISRUMLWKU\ bKUKP^MI]RVZXIQMSZNZPIXRXRUTVRWINRQMPMP[ gXRUKLM[I 9ZVMKILUKQKQIYVT]MVISMWZPI œ’“›ˆš“‹ˆŽ¢Ž‹“‹œ“‹ˆ–‹– ŽŒ“˜“Ÿ“‹ˆŽ‹™ŒˆŸ™‹œœ“ ‹¡““ˆŒ“›“™ˆŒŽ“’“‹œˆ›“Œ™Ÿ dZU_MPST\INRfilI PYZQMWMIYRUM]MWIbMPINRXKVKL OMIaZYMIXRPYZPYLMNLMP\IbMUKIKPTUXMQK NRXRQMPIbMUKIgXRUKLMIbMPIjUTNMIXZVMK QWT_UTTXI5TNMPI6RUMXK7QIbKILM_MQMPIeRQM ^MPYIKMISRUKXMIbMUKINMUMINRPYZQMWMIYRUM]MW XRPZUZPIbMPIQMMSIKPKI]RUMVKWILRIgZQSUMVKM\ ›Ž˜“–“‹ˆŽ‹œ“¢“Œ“‹ˆŽ’‰ ›Ž›•–“ˆš““ˆ™š“ˆŒŽŒ–“™ˆšŽ‰ “š“ˆ¡“‹œˆ›Ž˜“‘’“‹ˆ˜“œ™£® 8K QMSMIhRUM]MWIcMQTPYMP\IeRQMIfMPYZPaK_T\ VMKPP^M\IXRXMPYIQMMSIKPKINMQMUIYRUM]MWIbK ZaMUP^M[ Ÿ“š“ˆ™‹Ž’‹“˜ˆŽ›Ž’™‹“Ÿ“‹ ‹œ“‹ˆ‘‹š™Œ™ˆŒŽ•Ž‹“’‹¡“žˆ¬—™‰ –«“’‹¡“£ˆ¥“•–ˆ¦§¨©¨ªž 7MXMSMPIcMQKWMP\IcM]ZNMSRPIfMPSZV\ISKbML gZQSUMVKMIQRbMPYIXRX]MKL[IJM^MPYP^M\IVKXM 9RQLKNZPIgZQSUMVKMIXRUZNMLMPINMQMU š“Ž’“Ÿžˆ¯“‹ˆŒŽ˜–’–Ÿ‹¡“ˆŒ–‰ Œ“ˆŒ“«“£ˆ“’Ž‹“ˆŽŒ“˜“Ÿ“‹ˆŽ‰ Š“ˆ«–œ“ˆ›Ž‹Žœ“Œ“‹£ˆ¯Ž‰ cR XR UTVRWITUbRUIbMUKINMUMI]Z^RUP^MIbKIVZMU ]Z^RUI^MPYIXRPaMVKPILRUaMQMXMIbRPYMP ^MPYINTSRPQKMV\IVMPaZSP^M\ISMNKIaRPKQIUKSRV š“ŸˆŽ’’‘œ’“›ˆš“˜“›ˆ“œŽ‹‰ ‹™Œžˆ²™Œ“˜‹¡“ˆŒ“˜“Ÿˆ›Ž›“Œ–‰ ¢“‹ˆ““‹ˆ•Ž’–“¡“ˆ›Ž‹œ‰ PRYXR P^M\IQRSKMNI]ZVMPIKMIQRVMVZ bKUKP^MIQZbMWIVMUKIQRXRPaMLILUKQKQIRLTPTXK NRUXKPSMMPI]MUMPYP^MISKbMLIQR]RQMUILR š“ˆŒŽ˜“›“ˆŒ“–ˆ“Ÿ–‹žˆ ŽŸ™‹œ‰ “‹ˆš““ˆŽˆ‘›–Ž’ˆ›““‹¡“ œ–˜™’“‹ˆŸ“ˆ™‹Ž’Ž˜“Œ™ˆŽ XRPRYUKR[ILdQMNbTMUWILMRVI]IQKMRQaZMXV VMPbMIOPbTPRQKMISMWZPIIbMP gXRUKLMIbMXIjUTNM[I2MSM3UMSMIUKSRVI^MPY œ“ˆŽœ™““‹ˆš™ˆ˜–“’ˆ“œŽ‹š“ –’“‹œ£ˆŒ“¡“ˆ’“Œ“ˆ™–ˆŒ“˜“Ÿ ŽŒŽ–™ˆ›“––‹ˆŸ“ˆ“‹œŽž 9RQLKNZPIPKVMKIbMTWVMIPUIRQYMMUMMSIIbKKPIjKIUTQNRMb[MPY ^MMbPMYPI^XR M I N SK_MINRUMPYIbKI0KXTUI0KXZU[ bKXKPSMIWMP^MI]RUZNMIMU7M\INRUM]TSIUZXMW Ÿ“’–Œˆ›Ž‹š““ˆŽ’ŒŽ–«–“‹ Œ“–ˆŽ‹¡Ž•“•‹¡“£®ˆ““‹¡“ž ¬”“›™ˆ•™Œ“ˆŒ“«“ˆ›Ž‹œœ–‹““‹ PMKL\ISRUP^MSMI]RVZXI]RUNRPYMUZWISRUWMbMN cRNMRVMUKIQiP VMLQMPMI0RLPKQI id0 SMPYYM[IJRbMPYLMPIMLQRQTUKQIVR]KWI]MP^ML —–“™£ˆš™ˆ“‹“’“‹¡“ˆ“š“‹¡“ ”Ž–“ˆ”‘›™Œ™ˆ»ˆ¯¤¥¯ Ÿ“ˆ™‹Ž’˜Ž“Œ™ˆš“‹ˆŸ“ˆ“‹œ‰ NRQMPMPIbMUKINMUMINRVMPYYMPP^M[I eZMI]ZVMP hRUM]MWIcMQTPKSYIMdR P\IJZ_MUaTIXRPYMSMLMP\ bKXKPMSKIbMUKIbMVMXIPRYRUK[ “Œ–Œˆš–œ““‹ˆŽ›‘‘‹œ“‹ —“‹–˜£ˆ»œ–Œˆ¼Ž‹š™ˆ›Ž‹œ“‰ Žˆ–‹–ˆ›Ž‹¡Ž˜ŽŒ“™“‹ RPYYMIMbMILRUaMMPILMURPMIYMIMbMISUMPQMLQK XRVRXMWP^MIUZNKMWIMSMQIbTVMU\IQMXNMKIQMMS eKIcMQTPYMP\ISRUbMNMSIQR]MP^MLI VMPbM\I]KMQMP^MINRU]ZVMPILKUKX\ KPKI]RVZXIMbMINRPYMUZWI^MPYIQKYPKKLMP NRPYUMaKPIbRPYMPI IQWT_UTTX[IlMXZP š“‹“ˆ–‹«“‹œ“‹ˆŒŽ’™™“Œ™ ““‹£ˆŒ™“ˆŠ‹ŒŽ‘’“ˆˆŽ˜“Ÿ Ž’Œ‘“˜“‹ˆ™‹™£®ˆŽœ“Œˆ “’™‹‘ž bLMMSUMKIPfR aZXVMWIQWT_UTTXISRUQR]ZSI]RVZXISRUXMQZL MMSIbKSRXZKIbKIJWT_UTTXIhRUM]MW SRUWMbMNISUMPQMLQKIRLQNTUIYRUM]MW[ Ž’ŒŽ•–ž ›Ž˜“‹œœ“’ˆ–œ“Œˆ‘‘ˆš“‹  Ž›Ž‹“’“ˆ™–£ˆ”Ž–“ˆ¤Ž’‰ XKVKLP^^MMI\QI2M [ OMIXRP^R]ZSLMP\IZPSZLIRLQNTU\IQRaMLIM_MV LRXZP7ZVMPIQWT_UTTXI]MUZI^MPYI]RVZX ”Ž–“ˆ¤°¥Šˆ—“‹–˜£ˆ “Ÿ“’™ –‹œŒ™‹¡“ˆ¦–‘Œ™ªžˆ ŽŒ–“™ Œ“–“‹ˆ°–’–ˆ¥Ž–•˜™ˆŠ‹š‘‰ 9RPZUZSP]^ZMI \ QMMS SMWZPI I]KMQMP^MINRU]ZVMPIUMSM3UMSM SRUbMSMIbMPIaZXVMWP^MIXRPKPYLMSIINRUQRP[ ›Ž‹œ–“’““‹£ˆ•“Ÿ¢“ˆ–‹‰ “–’“‹£ˆ˜Ž›•“œ“ˆ™‹™ˆ–‹¡“ ‹ŽŒ™“ˆ¦¤°¥Šªˆ—“‹–˜£ˆ “Ÿ“’™£ PKVMKIbTVMUIQRbMPIYQIRP7MMKLUM\IISVTRYPKSLZMPIW^MMIURZLQTPP^MTIXK P7MNMKI3ILTPSMKPRUIbRPYMPIPKVMK eMUKIaZXVMWISRUQR]ZS\IQRLKSMUIINRPYZQMWM «“‹œ“‹ˆŒŽ’™™“Œ™ˆš™–’–Œˆ‘˜ŽŸ Ž¢Ž‹“‹œ“‹ˆ›Ž˜“–“‹ˆ™‹‰ ›Ž›•“‹“Ÿˆ“š“‹¡“ˆ–Ž™ PRYMUM3PRYMUMIjUTNMIbMPIgXRUKLMIaZYIbMK QXR IIWKPYYMI2NIIaZSM[IJRbMPYLMP YRUM]MWIbKIMPSMUMP^MILMSRYTUKIXRPRPYMWILR ¯™‹“Œˆ¤Ž‹š™š™“‹ˆšŽ‹œ“‹ ½ŽŒ™œ“Œ™ˆ““Œˆ“Œ–Œˆ¡“‹œ Ž’ŒŽ•–žˆ Ž•“•ˆŽ«“•“ˆ™š“ XRX]MKLIbMPI]RUNRPYMUZWISRUWMbMNIXKPMS ZPRSLZKSLMINUIM2N Q M SIKPKIgZQSUMVKMI7ZLZNIXRX]MKL MSMQIQRbMPYLMPIQRVR]KWP^MIMbMVMWIXRPRPYMW ¤Ž›Ž’™‹“Ÿˆ¤–Œ“žˆ Žš“‹œ“‹ Ž’«“š™ˆš™ˆ “–“‹ˆ”Ž’«“ˆ¤Ž‰ •‘˜ŽŸˆ›Ž‹Ž’™›“ˆ–Ž™ˆ““– NRX]RVKMP[IlMXZPISRUP^MSMIWKPYYMIQMMSIKPK bK]MPbKPYIU\QIQRMaZMXV MWIPRYMUMIbKIjUTNMIbMP LRI]M_MW\ ILMSMP^M[ WMb Ž‹­“™’“‹‹¡“ˆ–‹ˆ˜“‹œŒ–‹œ ’“‹œ“ˆ¯“Ž’“Ÿˆ¦ ”¤¯ªžˆ¬Š‹‰ –“‹œˆŒ“–žˆ¤™Ÿ“‹¡“ˆ““‹ Žˆ›“Œ™‹œ‰›“Œ™‹œˆ’ŽŽ‹™‹œ ½ŽŒ™œ“Œ™ˆ™–ˆ™š“ˆŸ“’–Œˆ›Ž‰ ›Ž‹¡“›“™“‹ˆŽ’Œ‘“˜“‹ “’“ˆœ–’–žˆ¬¯™‹“ŒˆŸ“‹¡“ ‹–‹œœ–ˆŽ’™‹“Ÿˆš“’™ˆ—–‰ Ž’ŒŽ•–ˆŽˆ“’“ˆœ–’–ˆ˜Ž¢“ ›Ž‹œ–’–ŒˆŽ‹š““’“‹žˆ±“š™ “™£®ˆŽœ“Œ‹¡“ž ‘’–›ˆ¤°¥Šž¦ÄÅƪ

íîïðñîòïóðôîõöïó÷øðùúûïüðôýõøòýþðôýÿïóïó

op,'$q%r! #*#%ss%t#),%uv!+',pw

hililhcOei1\I02Ofil filI3IdMQ7MNRPMPYLMNMP JZWMbKIXRPYZPYLMNLMP\INRP^KbKLIQMMSIKPKIaZYM QRNMQMPYILRLMQKW\I4RUKIJZQKVT IbMPI0KLM XMQKWIXRPYRaMUIQMSZISRUQMPYLMIVMKPI^MPYISRULMKS dZU_MPKPYQKW I^MPYIXRPaMbKITSMLINRP7ZUKMP bRPYMPILRVTXNTLI4RUK[IIJMSZITUMPYISRUQR]ZSIbKbZYM LTXNZSRUIbKIQRLTVMW3QRLTVMWIbKI_KVM^MWIhZPZPYLKbZV LZMSIXRPaMbKIMPYYTSMILRVTXNTLI4RUKI^MPYISZUZSIQRUSM NMbMIJRVMQM IbKPKWMUK\INRSZYMQIJMSURQLUKX XRVMLZLMPINRP7ZUKMPILTXNZSRUIbKIQRLTVMW3QRLTVMW ]RUWMQKVIXRPYMXMPLMPI]MUMPYI]ZLSKIIZPKS ^MPYIQRVMXMIKPKIXMUMLIbKI_KVM^MWIhZPZPYLKbZV[ LTXNZSRUI^MPYIbKMXMPLMPIbMUKI]R]RUMNMINRPMbMWIbK eKSMP^MIXRPYRPMKIMNMLMWISRUQMPYLMIXRUZNMLMP _KVM^MWI5TY^MLMUSM[I cKSMI]RUWMQKVIXRPYMXMPLMPIff aMUKPYMPINRP7ZUKILTXNZSRUIVKPSMQIbMRUMW\IJZWMbK QR]MP^MLIIZPKS[IJMMSIKPKIQZbMWIbKMXMPLMPIbK XRPYMSMLMPINKWMLP^MIXMQKWISRUZQIXRPbMVMXK 9MNTVURQ\ ILMSMIcMQMSI2RQLUKXIdTVURQIhZPZPYLKbZV\ NRPYMLZMPIbMUKI4RUKIbMPI0KLM[INRSZYMQIXMQKWISRUZQ JZWMbK\I2M]ZI [ XRPbMVMXKILRSRUMPYMPISRUQMPYLMIQRLMVKYZQIXRP7MUK eKMIXRPaRVMQLMP\IIZPKSILTXNZSRUISRUQR]ZS ]MUMPYI]ZLSKI^MPYIQZbMWIbKaZMVILRI]R]RUMNMINRbMYMPY bKMXMPLMPIbMUKISKYMINRbMYMPYILTXNZSRUIbKI_KVM^MW LTXNZSRUIbKI_KVM^MWI5TY^MLMUSM[ 5TY^MLMUSM[IJMMSIKPKILRSKYMP^MIXMQKWIbMVMX JR]RVZXP^M\IaMaMUMPIJMSURQLUKXIdTVURQIhZPZPY3 NRXRUKLQMMPINRSZYMQ[IlMXZPIbMUKILRSRUMPYMPIM_MV LKbZVI]RUWMQKVIXRUKPYLZQIQRNMQMPYILRLMQKW\I4RUK ^MPYIbKNRUTVRW\INRSZYMQI]RVZXIXRPRXZLMPIKPbKLMQK JZQKVTIbMPI0KLMIdZU_MbKPKPYUZXIbKIQR]ZMWISRXNMS QR]MYMKINRPMbMW[IcRSKYMITUMPYISRUQR]ZSIXRX]RVK LTQIbKI_KVM^MWIcMVKZUMPY[IcRbZMP^MIXRUZNMLMPINRVMLZ LTXNZSRUIbMUKINRVMLZIbRPYMPIXRXKPSMITST7TNKILMUSZ NRP7ZUKMPILTXNZSRUIbKIQRLTVMW3QRLTVMWIbKI_KVM^MW SMPbMINRPbZbZL[I fRVZXIMbMIKPbKLMQKIQR]MYMK hZPZPYLKbZV[IIJRXRPSMUMIbMSMIbMUKIdTVURQIhZPZPY3 NRPMbMWILMURPMIXRURLMI NRbMYMPYILTXNZSRU LKbZV\ILMQZQINRP7ZUKMPILTXNZSRUIQZbMWISRUaMbKIQR3 XRX]RVKILTXNZSRUIbMUKI4RUKIbRPYMPIXRXKPSMITST7TNK ]MP^MLI ILMVK[IJR]MYKMPI]RQMUIXRUZNMLMPIQRLTVMW c0d[IJMMSIKPKIXMQKWI]RUQSMSZQIQMLQK\ IaRVMQP^M[ bMQMUI^MPYISKbMLIMbMINRPaMYMIXMVMXP^M[ WMQ

>8 0 H 0 C C 8 @ 9 | 8 ; 7 9 } 8 < ; 9 H @ 6 0 2 7 6 C 6 9 ~ 2 6 ci1xld2xhxI3I

ci1xld2xhxI3Ij`RPSI9MPZPYYMV lZU_KaT^TI1RYT_TIXRPYMSMLMP\ kMKUI^MPYIaMbKIUMPYLMKMPINRUKPYMSMP ZPSZLIXRPYMLTXTbKUINRQRUSM\ WMUKIaMbKIcM]ZNMSRPIcZVTPNUTYTINMbM NRVMLQMPMIXRP^KMNLMPII€ILM3 NRVMLQMPMMPISMWZPIKPKIMLMPI]RUYMPSK NVKPYI^MPYIbK]MYKIXRPaMbKISKYM PMXMIXRPaMbKIcZVTPNUTYTIjyNT[ LMSRYTUK[I5MLPKILMSRYTUKIZSMXMI€€ JRVMKPIKSZ\ILRQRVZUZWMPINRVMLQM3 LMNVKPY\I]KQPKQI ILMNVKPY\IbMP PMMPIM7MUMISRUQR]ZSIaZYMIMLMPI]RU3 RLTPTXKI{ILMNVKPYINVZQI{ILMNVKPY MVKWILRISMPYMPIdRUZQMWMMPIeMRUMW LWZQZQIJcdeIbMPI_MWMPMINRUXMKP3

dRUZQbMIgPRLMIiQMWMI^MPYI]RUSKP3 MPI ILMNVKPY[ eKMIXRPYMSMLMP\IQRSKMNILMNVKPY bMLIQR]MYMKIR`RPSITUYMPKzRU[ eKURLSZUIiSMXMIdRUZQbMIgPRLM bK]MPbRUTVIbRPYMPIWMUYMI]RU]RbM[ iQMWM\IJMKLWZI2TWXMP\I2M]ZI cMSRYTUKIZSMXMIMIbRPYMPIZLZUMP IXRPYMSMLMPI]MW_MIcZVTPNUTYT LMNVKPYIyIXRSRUIbKWMUYMKI2N jyNTIMLMPIbKYRVMUINMbMI IJRNSRX3 aZSMIZPSZLIIWMUK[IJRbMPYLMPI] ]RUIWKPYYMI{IxLST]RUIXRPbMSMPYIbK ]RUZLZUMPIy€IXRSRUI2NIaZSM[ cMNVKPYIZSMXMI I]RUZLZUMPI€\y€ LM_MQMPIgVZP3MVZPI8MSRQ[ eKaRVMQLMPP^M\IcZVTPNUTYTIjyNT XIbKWMUYMKI2NIaZSM[IcMSRYTUKI]KQPKQ MLMPIXRPMXNKVLMPI]RUXM7MX I]RUZLZUMPI€\y€IbKWMUYMKI2N\ NUTbZLIXZVMKIbMUKI]KbMPYITSTXTSK\ aZSM[IJRXRPSMUMI]KQPKQI IbRPYMP ZUPKSZUR\I]ZKVbKPYIXMSRUKMV\IWMPb^3 ZLZUMPILMNVKPYIy€IXRSRUIbKWMUYMK 7UMS\I]RU]MYMKINTSRPQKIWTXRIMNNVK3 2N\ IaZSM[I iPSZLILMSRYTUKIRLTPTXK MP7R\IO0\ITVMWUMYM\IXMLMPMPIbMP SMUKP^MI2N{IUK]ZIbRPYMPIZLZUMP XKPZXMP\INRU]MPLMP\ISRVRLTXZPK3 LMNVKPYIy€IXRSRU[IcMXKI]KQM LMSMLMPIWMUYMI^MPYILMXKISRSMNLMP LMQKIbMPIVMKPP^M[ eKURLSZUIgPRLMIiQMWMIkKSUTW KPKIQZbMWIKy\ ISRUMPYP^M[ KPY


STUSVWX

 !" #$%"&'()&*+,-+-,&.+)/&01023)+&3104)5)-&4)52&6)3)0&718+629 /)--:);&/).<)&.131.)+&01-=)3)-+&0).)&82720)-&)>).&7).2.&/1-?)9 -+):))-&:)-?&6+3)727)--:)&>158)6)/&@56+-)&A).>+;&0)->)-&717).+8-9 :)B&'()&415>17)6&>)7&+-?+-&7104)3+&3)?+&71&A).>+&6)-&415.+)/&01-<)5+& 717).+8&4)52B&CD)-?&/1->+-?&6,)-:)B&E+)5&71>102&/)<)5&4)52&)0+-;&8)9 8)8);C&7)>)&'()&6+&F>26+,&G5)-.&GH;&6+&7)I).)-&J)0/)-?;&K)7)5>)&F19 3)>)-B L1+-?+-)-&'()&01023)+&3104)5)-&4)52&01-6)/)>&6272-?)-&/1-28&719 32)5?)B&A2<8&*):);&+42-6)&'()&01-:)>)7)-;&/2>5)-:)&.13)32&01-<15+9 >)7)-&71/)6)-:)&.1>+)/&.16)-?&617)>&61-?)-&I)-+>)&:)-?&6+>)7.+5-:)B& C'()&617)>&.)0)&<1I17&4)52&/).>+&<15+>)&:)&8)0/+5&.102)&<15+>)B&D)& /)3+-?&4+).)&6+)&4)I13B&MNOPQR

¦O § O ¨  W© §OW§SO YZ[\Z]^_\Z`ab[]cdefZa7þ8 ÿîó îïîöò 7ý0 íîïðñòíóðôõöò÷øòîùúñ0 ûú1ñ23 ò÷4 ü5 ý

çÌÒÎèÏÝÔÎÒÐéÓèÓàÐêÎÍ×ë

pq‚„w]‡xq]rx{q]v]pq‚„w†]{xq] áÀÂmâáãnmÂ]zqwy]pvtƒ tvtqwyyx‚]q|‚x]Ž„{z]r}vqrƒ us}wq]tvw‘q{x]psqrs]|q‚]zqwy] tvwr]v]v{xqtqwwzq ”q‘xŽ]Žqyx]uq}q]pv‚vŽ}xrxp]€q|ƒ sqwxrq]tvtx‚xx]pq‚„w]‚qwyƒ qw]pv„}qwy]sqwxrq]d|}xprxqwx] yqwqw]|spsp]‡q{x]rx{q]Žxpq] usw]tvwyqwyyqu]uvwqtux‚qwƒ pvtŽq}qwyqw]tvtx‚x|]pq‚„w] wzq]pvŽqyqx]pvŽsq|]qpvr]Žv}ƒ sqwxrq]tvwyxtŽqwyxwzq]us‚q] |q}yq {vwyqw]ux‘qr]}srxw]å„qpx]uxƒ ’^q‚qs]tv}q”qr]rsŽs|]swƒ rs]uvwqtux‚qw†]Žsqr]qs]px|] ‘qr]zqwy]{xq]ux‚x|]‘syq]{x]pq‚„w] xwx]qpvr]zqwy]|q}sp]qs]‘qyq†’] rv}rvwrs qrqwzq†]pqqr]{xrvtsx]{x]qƒ ’Z{q]}xpx|†]tqqwzq]qs] ”qpqw]ux~vwr}st]^swxwyqw†] rvtuqrwzq]zqwy]tŽ„ƒtŽ„] ‡qq}rq]fv‚qrqw†][qŽs]‰i“`“Œ yxrs†]pq‚„wƒpq‚„w]Žvpq}]‡q{x]„}ƒ YZ[\Z]^_\Z`ab[]cdefZa ^quqpxrqpwzq]pvŽqyqx]usŽƒ qwywzq]xwx]q‚qs]ps{q|]‚qwyƒ ‚x~]Ä]ys}v]zqwy]pv‚q‚s]tvw‘qƒ D2)-+>)&ì85+.>+)-+ yqwqw]wyyq]qqw]uxw{q|ƒuxwƒ {x]~„wr„|]{q}x]„}qwyƒ„}qwy] {q|†’]s‘q}wzq zqwy]tv‚x|qrwzq]tvtŽsqr]sƒ |q}sp]Žvwq}ƒŽvwq}]tvw‘qyq] sqwxrq]tvwqtŽq|qw†]q{q] qwxrq]qtqr]tvw‘qyq]uvwqtuxƒ uvwqtux‚qwwzq]’Zuq]zqwy] Žqyxqw]{q}x]rsŽs|wzq]zqwy] ‚qw]’Zs]pvŽqyqx]pv„}qwy]usŽƒ xrq]uqqx†]tqvƒsu]qrqsusw] tvtŽsqrwzq]v}qu]tv}qƒ ‚x~]Ä]ys}v]zqwy]tqs]vwyyq] }qtŽsr]xrq]{xquqxw†]q{qwyƒ pq]s}qwy]„v]pvrxqu]rqtux‚] tqs]Žqwzq]tvw‘q{x]uv}~„wr„ƒ q{qwy]tv}vq]psq]„tvwrq}] {x]{vuqw]usŽ‚x]qrqs]{xp„}„r] |qw]„}qwyƒ„}qwy]uvtx}pq]zqwy] pv}rq]Žv}rqwzq]tv‚q‚sx]p„pxq‚] qtv}q]rv‚vÆxpx]qwx†]{x]Žqƒ tvwzqpxqw†’]s‘q}]”qwxrq] tv{xq]_‚v|]q}vwq]xrs]rvwrsƒ yxqw]}qtŽsrwzq]…xq]tv}qpq] v‚q|x}qw]Šg]Zu}x‚]Š‹“ä]xwx wzq]qs]|q}sp]tvw‘qyq]Žqxƒ }qtŽsrwzq]s}qwy]rvŽq‚†]q‚xƒ sqwxrq]tvwqtŽq|qw†] Žqx]uvwqtux‚qws†’]qrq]”qwƒ qp]rv}‚x|qr]rv}‚q‚s]rxuxp]fv{xxr] uvwqtux‚qw]zqwy]{xq]uv}‚xƒ xrq]‚s‚spqw]\|v]å„w{„w]f~|„„‚] Žqwzq]|q‚]xrs]psq]tvtƒ |qrqw]q{qwy]tvwsqx]qwvƒ „•]sŽ‚x~][v‚qrx„wp]rv}pvŽsr Žsqrwzq]tv}qpq]rq]uv}~qzq] q]rqwyyquqw]{qw]„tvwrq}] bwrs]tvw‘qyq]v~qwrxƒ {x}x]’^q‚qs]vŽvrs‚qw]pzsrxwy] {x]{swxq]‘v‘q}xwy]p„pxq‚]_‚v|] qw]rsŽs|†]sqwxrq]pv‚q‚s]}sƒ vrvts]|qx}prz‚xpr]zqwy]wyyq] q}vwq]xrs†]”qwxrq]zqwy]Žv}ƒ rxw]|qtux}]pvuvqw]pvq‚x]tv‚ƒ Žxpq†]xrs]q{qwy]psq]wyyq] u}„•vpx]pvŽqyqx]u}vpvwrv}]xrs] qsqw]uv}q”qrqw]|spsp]v] uv{v†’]qs]sqwxrq˜æ¡žÈÊ¥

ËÌÍÎÏÐÑÌÒÓÔÎÕ

ËÎÒÖÖ×ÒÖÐØÎÙÎÚÐÛÎÜÝÐÞØÐßÌàÒÜ

ˆqwrqw]qr‚vr]Žqpvr]wqpx„wƒ ½¾—¿ÀÁÂ×{xqŽq}qw]ps{q|] …vwwz tv‚q|x}qw]qwq]uv}vtusqwƒ …vwz]tvwqtŽq|qw]{xƒ q‚]xwx]{x‚q|x}qw]{q}x]pv„}qwy] wzq†]{x]pvŽsq|]}stq|]pqxr] }xwzq]rq]uv}‚s]|q}sp]Žv}ƒ xŽs]rqwuq]rq|s]pxquq]qzq|wzq] {x]]Žx‚qwyqw]\vŽvr†]‡qq}rq]fvƒ rqwyyswy]‘q”qŽ]{vwyqw]qwq] …q‚qt]uvwyqsqw]rv}Žq}swƒ ‚qrqw]Yqwxrq]zqwy]tvwyqs] zqwy]{x‚q|x}qw]…‡]Åv}wz] zq†]…vwwz]uv}wq|]|x{su]pvŽqƒ uv}wq|]{x|qtx‚x]…vwwz]fsƒ ’fqzq]rx{q]uv}wq|] yqx]yv‚qw{qwyqw]{qw]tvw‘q{x] tq}y„]xwx†]tv‚q|x}qw] tv}qpq]rqsr]fqzq] v}wvr]Žsp ’fqzq]pvtuqr]‘q{x]v}wvr] qwqwzq]pv~q}q]pvpq} ~ssu]rq|s]pxqƒ uq]pqzq†]{qw]pqzq] Žsp†]yv‚qw{qwyqw†]wyquqxw]pq‘q] \qux†]pvŽqyqx]tqwƒ tvw‘q‚qwx]|x{su] qpq‚]Žxpq]tqqw†’]qs]…vwwz rqw]vqpx|]zqwy]{xƒ {vwyqw]]rv}„wƒ ’€qyx]„}qwy]zqwy]{q‚qt]pxrƒ rs{s|]rv‚q|]tvwyƒ |qtx‚xwzq†]qr„}] r}„‚]]fqzq]rq|s] sqpx]qzq]pqzq]{s‚s†]”q‘q}] pq‘q]q}vwq]xrs]swrs]Žv}rq|qw] …vwwz]fstq}y„]‘spƒ |q]{qw]vƒ ”q‘xŽqw]pqzq†’] |x{su]fqzq]|qwzq]tvw~q}x] r}s]tvwqwyyquxwzq] yqpwzq pvpsqu]wqpx]^q‚qs]pqzq]wyyq] {vwyqw]{xwyxw :&F2[c 0)ˆZ5?, rvesŽswyq w]qpƒ v}‘q]{quqr]|x{su]{q}x]tqwq†’] …xrvtsx]{x]q”qpqw] ®1\[c--€ba`‡ tq}q]…vwwz]{qw] xtŽs|wzq ux~vwr}st†]^swxwƒ yqw†]‡qq}rq]fv‚qrqw†]…vwƒ Åv}wz]{x]tqpq]‚q‚s]tvƒ …vwwz]tv}qpq†]v|x{suqwwƒ wz]vwyyqw]tvw‘q”qŽ]pqqr] tqwy]uvws|]{vwyqw]„wr}„ƒ zq]{x]tqpq]‚q‚s]‘qs|]‚vŽx|]rx{q] {x„wÄ]}tqpx]tvwyvwqx]qŽq}] Æv}px]fqqr]Åv}wz]tvwzqtƒ Žq|qyxq]‘xq]{xŽqw{xwyqw] rv}pvŽsr]…vwyqw]rvyqp]…vwƒ uqxqw]uv}wzqrqqw]v]tv{xq] {vwyqw]„}qwy]‚qxw]’^q‚qs]pqzq] wz]tvwzqrqqw]qwq]zqwy]{xƒ Žq|”q]…vwwz]fstq}y„ƒ‚q|] Žqw{xwyqw]pqtq]qwqƒqwq] ‚q|x}qw]Åv}wz]xrs]]rq]q{q] zqwy]rv‚q|]tvwy|qtx‚x]{x}xwƒ ‚qxw†]„]|x{su]pqzq]wyyq]Žqƒ |sŽswyqwwzq]{vwyqw]{x}xwƒ zq]pvrv‚q|]Žv}|sŽswyqw]Žq{qw] |qyxq]Žqwyvr]zq]Zuq]zqwy] zq]’fqzq]‚q}xÄ]qpx†]{xq]Žsƒ ŽvŽv}quq]q‚x†]…vwwz]rvyqpƒrvƒ tvtŽsqr]pqzq]Žv{q]{vwyqw] qw]tqwrqw]vqpx|]pqzq]{qw] yqp]tvw„‚q]uvwyqsqw]rv}pvƒ tv}vq]fqzq]qw]‚q|x}]‘syq] Žsqw]vqpx|]pqzq]‡q{x]pqzq] Žsr]…vwwz]{vwyqw]rv}xpq]‚q‚s] wyyq]uswzq]{„pq†]rqux]„] rx{q]uswzq]vuvwrxwyqw]quqƒ tvtŽsqr]uvwyqsqw]‘xq]vƒ |x{su]tv}vq]‚vx|]Žqx]{q}x] quq]pqtq]{xq]‰…‡]Åv}wzŒ†’]qrq] |x{suqw]tqpq]‚q‚swzq]v‚qt] pqzq˜™ÇŸÈžÉÈÊ¥

lmnmo]pqrs]rqts]uvwrxwy] pvpqtq]pv‚vŽ}xrx]v}wxq|qw] zqwy]{xsw{qwy]|q{x}]{x]q~q}q] Z}stx]{qw]tx‚]qqw]tvwyysƒ }vpvupx]uv}wxq|qw]uqpqwyqw] wqqw]q{qr]‡q”q Z}stx]€q~|pxw]{qw]tx‚]‚vpƒ …sq]|q}x]pvŽv‚st]}vpvupx]{xƒ rxqwr„]…q}{q]{x]€q‚qx]^q}rxwx†] yv‚q}†]Z}stx]{qw]tx‚]qqw] ‡qq}rq]fv‚qrqw†]ˆxwyys]‰Š`‹Œ] tv‚qwypswyqw]qq{]wxq|]{x] {vuqw]q{q‚q|]}vpx{vw][c]fspxƒ [stq|]ˆq}„„†]{x]q”qpqw] ‚„]€qtŽqwy]s{|„z„w„]Z}sƒ ˆvwrvwy†]‡qq}rq]spqr][sƒ tx]{qw]tx‚]‘syq]tvwyx}xtqw] tq|]ˆq}„„]tv}suqqw]}sƒ sw{qwyqw]}vpvupx]uv}wxq|qw] tq|]tv”q|]{vwyqw]q}pxrvƒ tv}vq]vuq{q]Yqx‚]}vpƒ rs}]|qp]ˆq}„„]tx‚x]tqwrqw] x{vw]€s{x„w„]’^vtswyxwqw] vpvsrx•]{x]uv}spq|qw]uv}ƒ [c]Š]qrqs][c]i]qqw]|q{x}†’]qrq] txwzqqw]\qwq|]Zx}]zqwy]{xpƒ \stuq‚†]^„„}{xwqr„}]estqp] v”qqw]vuq{q]usŽ‚x]swrs] v}wxq|qw]Z}stx]{qw]tx‚†] Žv}Žqyqx]q~q}q]Zq{]wxq|wƒ pqqr]{x|sŽswyx][qŽs]‰i“`“Œ] zq]pvw{x}x]{x‘q{”q‚qw]{x‚qwyƒ pswyqw]uq{q]‡stqr]‰–k`“Œ] pxqwy …xuv}x}qqw†]q~q}q]}vpvupx] uqyx]Žvp„]{vwyqw]u}„pvpx]Žv}ƒ uv}wxq|qw]uqpqwyqw]q}rxp]{qw] wsqwpq]q{qr]fstqrv}q]fv‚qrqw] uvwyspq|q]ts{q]xrs]‘syq]qqw] {qw]€vwys‚s {x|q{x}x]„‚v|]Žqwzq]uv‘qŽqr] tx‚]ps{q|]}vptx]tv‚qƒ rxwyyx]wvyq}q]pvuv}rx]uq}q] tq}]Z}stx]v]v{xqtqw]„}ƒ tvwrv}x]{qw]uxtuxwqw]‚vtŽqƒ qwyrsq]Z}stx]{x]v}stq|qw] yq]rxwyyx]wvyq}q]swrs]tvtƒ €stx]spqq]dxwv}v]a„]€]–“†] dxwv}v†]‡qq}rq]fv‚qrqw†]uq{q]–] Žv}xqw]{„q]{qw]}vprs fv‚qxw]tvwysw{qwy]uq}q] ˆq}vr]ikŠ–]px‚qt]tx‚]q{q‚q|] uv‘qŽqr]uvwrxwy]wvyq}q†]Z}sƒ qwq]Yqx‚]ˆvwrv}x]vv}‘qqw] tx]{qw]~q‚„w]psqtx]‘syq]tvwƒ btst]ev}tqwr„]…q}{q—˜™š› ysw{qwy]pv‘q”qrwzq†]}vqw] œž—œŸ ¡—¢™ž£¤¢¤¥

¹§ ºS9W6 3

»¼37 º X 123 5678 3O

S&)<)5)&)7)6&-+7)8&@520+& G20/)3&01-=13).7)-;&@529 E)<8.+-&ª«¬­&6)-&'0+3&'31.9 0+&)7)-&01-?1-)7)-&4)=2& >+)->,&®)56)7&:)-?&)7)-&6+9 6,6,>&78).&³)3104)-?B& 3)7.)-)7)-&K20)>&ª¯°±²­& C@520+&=2?)&)7)-&01-)5+&6+& /)?+&41.,7&6+&A20)8&J)5,7,;& 61/)-&>)02&:)-?&8)6+5;C&=13).& 7)I).)-&J1->1-?;&K)7)5>)& G20/)3B&®2)&8)5+&71026+)-;& ³2.)>;&)7)-&6+3)-?.2-?7)-& :)7-+&/)6)&@8)6&0)3)0;&@529 .1.+&.)3+-?&4154)3).&/)->2-& 0+&6)-&'0+3&01-??13)5&51.19 /.+&/15-+7)8)-&6+&E)3)+&L)5>+9 6+&)->)5)&7162)-:)B& ´-+&.1.2)+&61-?)-&>5)6+.+&6+& -+B&K)7)5>)&F13)>)-BM¸SOR 7132)5?)&.)3)8&.)>2&/).)-9 ?)-&+-+&:)-?&415).)3&6)5+&F29 0)>15)&F13)>)-&6)-&E1-?7232B& @<)5)&)7)6&-+7)8-:)&.1-6+9 5+&)7)-&6+023)+&/2723&°²B°°& µ´EB&J1-252>&G20/)3;&L,,56+9 -)>,5&¶20).&³15-+7)8)-&@529 0+&6)-&'0+3;&7162)-:)&)7)-& 01-?1-)7)-&42.)-)&E1-?729 32&6)-&³)3104)-?B&C@I)3&)<)9 5)&)7)-&6+427)&61-?)-&)6)>& E1-?7232&61-?)-&4154)3).& /)->2-&6)-&6++5+-?+&>1>)428)-& ?1-6)-?;C&7)>)&G20/)3&.))>&6+9 8242-?+&013)32+&>131/,-;&A)42& \[c€ba`cfˆZa\_ ª·²±²­&.+)-?B&

ghijk
 #&&##"& #&#

èéêëìíîïðñíòëéñóðñôîïíëõö÷øëùôñúíñíñûíëíüíñ ìíýÿñëýôñÿùÿ5ëïñðùýíîïë5ôùíüïùëûíñþëóï4ôùðòô ýôòíüðñïëòíþíëÿ0ïëúð1íëýôòí2íñë3íý1ð0íëîô1íþíï íóíñëèïýëìíîïðñíòëèì!ë4ôù5íñóïñþíñë5ôùîô1ÿ5 4ôùîïí4íñëýôñþïüÿ5ïë6ïíòíë788õö÷øë9 ÷ ëóï íùÿîë1í5íòëüíùôñíë 5íóïðñëóïë"ïòïë5íüëóí4í5

ÿùí1íûíë4íóíëøö99ë ô45ôý1ôùëýôñóí5íñþ óïþÿñíüíñëüíùôñíëíóíëíþôñóíëñíîïðñíò ë#3íòíÿ 3íý1ð0íëóï4ïòïëüíùôñíë4ôù5íñóïñþíñëýôòí2íñ 3íý1ð0íë5ô5í4ëýôýïñ5íëÿñ5ÿüëóï5íñþþÿñþ èïýðùëôî5ôëûíñþëîô1ôòÿýñûíëóï4ùðûôüîïüíñ íüðýðóíîïñûíëïñþþíë788ëüï5íë5íüë1ïîí ýôñ0íóïëòí2íñë5ïýñíîëõö÷øë1í5íò ëèïýñíîëõö÷ø ýôýôñÿï ëèôù4íüîíëÿ0ïëúð1íëñíñ5ïëíüíñ í2íòñûíëóï4ùðûôüîïüíñë1ôù5íñóïñþëýôòí2íñëèïýðù óï1í5íòüíñ$ëÿ0íùë ôóïñëîíí5ëóïÿ1ÿñþïëóïë%íüíù5í ôî5ôë4íóíë ëí5íÿë ÷ë7þÿî5ÿîëýôñóí5íñþ &í1ÿë9'('! üðý4íî úðý!

‰Š‹ŒŽ‘’Œ !"#$ %#&'#(#&)#&*+

01234063789 1 4 4 161219

–øòùú–ûõüõßýñõ3ò þõßþñõÿùúùø0–12ù

?”|{•?³jIFMaFTFN KF[CMOAIFMJDICHJA[JGJAKCaCA[CMAILTCJA KCJDCMAKCHLAIJKJRAº»¼½ IFGCKCATFBJVAEFGWCaCA[JGJYÌALMODCEA’CIN ¾¿ÀÀ¼ÁÂAIFICKHJDCMA KFaALKCJATCOCA[JDLHJEAKJHLKAGFKIJAÏcˆZR HFIECHA[JA_CKFAOGLEA“JOCA ’CIKFaAIFICMOAKF[CMOAÈÀ½Ð½Á¼ÑAFIJN ÃVCIEJXMKAILKJIAJMJAKFHFN TJDAMXIXGAELMOOLMOAP^AJMJAIFGCKCAKL[CVA TCVAIFIFHJDADFIFMCMOCMAšNQA ELTJVAKFWCGCAÒAKJDA[CMAIFMHCTRA‘CAIFMFN CHCKA¸CDJTAƒLGDJAˆFMFGBCVWFA OCKDCMAKJCEAIFIBLDHJDCMADLCTJHCKMaCR EC[CATFOADF[LCABCBCDA ËSFICMOA[JBLHLVDCMA¸CDHLAaCMOA ÄÅÆÇÈÉÉA[JA`HC[JXMA ECMUCMOALMHLDADFIBCTJADFAEFG_XGICA cIJGCHFKYA’CBLA HFGBCJDAKFHFTCVAIFMOCTCIJAWF[FGCAECMUCMOYAMCILMAKCaCA ¶š¹¹·A[JMJVCGJR IFGCKCAKF[CMOAIFMLULADFACGCVAKCMCRA`CaCAIFMLMULDDCMADFN ŽCKJTAJMJA EC[CAKFILCAXGCMOACECAaCMOA[CECHAKCaCATCDLDCMYÌALMODCEA IFIBLCHAZGN EFICJMAššAHCVLMAJMJR KFMCTAIFGCJVA SCMCUFGAZGKFMCTYAZGKFMFAÊFMOFGYAKFMCMOA[FMOCMAEFGN COGFOCHA€NQA _XGICA’CIKFaRASFMLGLHMaCYA’CIKFaAKF[CMOAIFMFILDCMA KFHFTCVAEC[CA EFGICJMCMAHFGBCJDMaCALMHLDAº»¼½¾¿ÀÀ¼ÁÂÑA TCOCATFOAEFGN ˂JCAC[CTCVAEFICJMAIL[CAaCMOABFGDFIBCMOAKFHJCEAKCCHRA HCICAIFMCMOA ‚JCAHCIEJTATFBJVAEFGWCaCA[JGJA[CMAXGCMOAILTCJAKFICDJMA HFTCDA\NQA[JA IFIEFGWCaCJA[JCRA]XM[JKJAJMJAKCMOCHAEXKHJ_ALMHLDADCIJA ‘KHCMBLTYAƒLGDJRA DCGFMCAKFHCVLMATCTLABCMaCDAXGCMOAaCMOAIFIEFGHCMaCDCMA º»¼½¾¿ÀÀ¼ÁÂAELMA ZCGXMA’CIKFaYÌALMODCEAº»¼½ÓÁÈÉɼÂÈÁYAKFIBCGJAIFIBFGJA IFMWCHCHAGFDXGA DGF[JHADVLKLKALMHLDAOXTADF[LCA’CIKFaR P^AHCVLMABFGHLGLHN ´†e†ÔjÕfefk† HLGLHATXTXKADFA `CaCMOMaCA’CIKFaAVCGLKAIFMLMHCKDCMATCOCA[FMOCMA EFMaKJVCMAOGLEA“JOCA DXM[JKJAHJ[CDAÒAHRAFICJMAaCMOA[JBFTJA[CGJAÃCG[J__AÃJHaAEC[CA ÃVCIEJXMKALMHLDA šQQ¹AJMJAIFMOCTCIJAICKCTCVAEC[CAXHXHAECMODCTAECVCMaCRA IFIBLDHJDCMAIFGFDCA Ë`CaCAHCDAHCVLAKFBFGCECABLGLDAWF[FGCA’CIKFaYÌADCHCA BFTLIADFVCBJKCMA ÊFMOFGRAµFTCM[CMOATCJMMaCYAÎCWDAÊJTKVFGFYAULOCAIFMOCTCIJA CILMJKJRA WF[FGCAFMODFTRAË`CaCAELMAHJ[CDAHCVLADXM[JKJAÊJTKVFGFRA]CIJA ZEGFKJCKJAHJMOOJAECHLHA ICKJVAIFIFGJDKCMaCYÌAHCM[CKMaCR [JBFGJDCMADFEC[CAKXKXDA ‚LFHAOFTCM[CMOABFGHCVCMAJMJAELMA[JGCOLDCMAHCIEJTA ZCGXMA’CIKFaRAµFTCM[CMOA [CTCIAÖ¼Á×ÇA“XM[XMAIFTC¸CMAƒXHHFMVCIAŽXHKELGYASJMOOLA CKCTAÊCTFKAJMJADFIBCTJAIFMN ¶PØ·YA[JA`HC[JXMAcIJGCHFKRAËÎCWDAHFGTJVCHABCJDNBCJDAKCaCRA‚JCA UC[JABJMHCMOATCECMOCMRA’CIKFaAIFMWFHCDA VCGLKMaCAÒAHALMHLDABFGHCM[JMOAEC[CAVCGJASJMOOLYÌALMODCEA ËBGCWFÌACTJCKA[LCAOXTAKFHFTCVAEC[CATFOAEFGN ÊFMOFGR HCICAIFMaLIBCMOAKCHLAOXTA[JAƒLGDJR CaCGCMAECTJMOAICVCTABCOJAZGKFMCTAC[CTCVAWF[FGCMaCA µXTAEFGHCICA’CIKFaA[JWFHCDAEC[CAIFMJHA “LDCKAX[XTKDJRAFMaFGCMOACKCTAÎFGICMAJMJA[JECKHJDCMACBKFMA DFNš€RAFGC¸CTA[CGJA KFTCICAšPAVCGJADCGFMCAWF[FGCAVCIN LIECMAHFGXBXKCMA“LDCKA KHGJMOR X[XTKDJADFEC[CAƒVFXA Ë]CIJAVCGLKAIFIBCaCGAICVCTAWF[FN ÊCTWXHHA[JADXHCDAEFMCTHJYA GCAHFGKFBLHADCGFMCADCIJADFVJTCMOCMA BFDAˆFMFGBCVWFYAÃCMFGAcGDJMYA [XTKDJRA‚JCAKL[CVAECKHJACBKFMAKFTCICA œžœ¡© X ULKHGLAIFMaCELABXTCADFACGFCA œžŸž ¡¢¡£¤¥£¦œ£§¨ š P A VCGJADCGFMCAIFMOCTCIJAWF[FGCA t;JZ8=LMvªyR= DXKXMORA VC G IKHGJMOYÌAUFTCKAÊFMOFGR gxox<=a_pq=~«…ª ’CIKFaAaCMOAHJ[CDAHFGDC¸CTA ÃF [FGCAX[XTKDJAIFMCIBCVA[C_HCGA a`pq=~«ˆ6 ELMAKLDKFKAIFMFGJICABXTCA[CMA WF[FGCAKDLC[AZGKFMCTRAÙ»¼½¾¿ÀÀ¼ÁÂA KL[CVADFVJTCMOCMASJDFTAZGHFHCYAZBXLA HCMECAVC[CMOCMABFGCGHJATFTLCKCA §¨œž¬£¦œ£§œ¥œ ‚JCBaYAƒVXICKAÚFGICFTFMYA[CMAZTFÛA IFTFECKDCMAKFECDCMAIFM[CHCGR }xJ;[=LpqªyR= Û TC[FNÃVCIBFGTCJMR µXTADF[LCA’CIKFaAHFGWJEHCAEC[CA gxox<=a_pq=~«…ª SF KDJA[JTCM[CAWF[FGCYAº»¼½¾¿ÀÀ¼ÁÂA IFMJHADFN͚AKFHFTCVAIFMaCIBLHA a`pq=~«ˆ6 VCGLKABFGKJCEABFGTCOCA[JAEFMaJKJVCMA LIECMAKJTCMOA]JFGCMAµJBBKRAµXTAJMJA LEA“JOCAÃVCIEJXMKRAƒVFXAÊCTWXHHA [JC¸CTJAEFGHLDCGCMALIECMACMHCGCA ±£¥ž®¢ OG [DDA IFIJTJDJAGFDXGABCOLKA[JAEFMaJKJN ™CaCA`CMXOXA[FMOCMAÎCWDAÊJTKVFGFA[JA ©¡­£¥ž®¢£¦œ£¯°± f;B[x=LpaªyR= VCMAOG A‚CTCIAPQAILKJIAHFGCDVJGYA ¸JTCaCVAˆFMFGBCWVFR gxox<=ayqq=~«…ª IFGFDCLER A K F CTLATXTXKADFABCBCDAÜÀÈÝÜÞÈ¿ÙR ˁCOJAKCaCAEGJBC[JYAHFMHLMaCABCOLKA avqq=~«ˆ6== dßkÔà„mmfTál âãgäåefgåæ†çh BJKCAIFMWFHCDAKFECKCMOAOXTRA`CaCA

ûâ›æõëåõà3

,-.-/012.-3,435-3 6789:;<=>?@=A9:97B;CD9 5EFG=6;7H:=I;J89K=LMNOP=QMOR STUVWEXG=YJZ7;[98P=\H:]H: 0^XEXTEXG=_`MQa bUcWTG=d;7<H8=e9<;8DH=d;7B;<H=Lfg;:KH<R hUiTj/kjXWXlG=m97=n97[98;Do97=LpNORP=6;7H:= I;J89K=LQqORr=Ys9J;:=tH7oJ;u=LMvORP=YJJ;w :x9<=YJ9:Zo9=L__ORP=I;x<=n9Z79<98=LQyORP=zHoC;:= zH:x<=LyyOR S{S{3-3/01|-43 -ic^XUFG=fuDu98:KP=}9:oZ:8H:P=f;s:;P=n97[9w 8;Do97P=nH:79;<P=~Z<8C979P=I;J89KP=d;uH7<;P= ~;<DH[[=LnZK;ZDCZP=QpRP=zZ7Hx]=Lf;:HsHP=_vRP= mH]H<8oZ=LzZBB8P=NyR= €^X^iU‚ƒ^G=„9JZ79<P=zH:x<P=…7x:H=6<†98P= tH7oJ;uP=Y7oZ:P=f;CZ:P=…;7H:Z=LmH[xoP=`_RP=n9Z79w <98P=txK[=L~9BHP=`_RP=YJ9:Zo9P=fH‡=LˆHgxuP=yMR= S.-.4S.4h/012.-3,435-3 /-ic^XUF/ / €^X^iU‚ƒ^ = M= 5EF/ q = aQ= .^XVUXlUX= a` = v==.^XVUXlUX/k^/lU‰UXl==Q = y==.^XVUXlUX/Š^F^Xƒ^Xl//v = M== .^XVUXlUX/VWFEk= p = _== .^XVUXlUX/cjVjT/ ` = p= ‹ŒŒcWV^= _ = M== hUiTj/kjXWXl= N = v== 0^FUXllUiUX= aQ = _N== 0^XljUcUUX/EFU= N`

5'( ZˆAŽƒZ‚’‘Z²A‚c²²‘`

|{³{´”?|~j—jµFTCM[CMOAZGKFMCTYAZCGXMA ’CIKFaA¶DJGJ·YAIFTCDLDCMAKFTFBGCKJA BFGKCICAKHGJDFGA™CaCA`CMXOXAKFHFTCVA IFMWFHCDAOXTADF[LCADFAOC¸CMOAˆFMFGN BCVWFA[JA`HC[JXMAcIJGCHFKYA“XM[XMYA’CBLA ¶š¹¹·RA’CIKFaAHCIEJTAOFIJTCMOA[FMOCMA IFMWFHCDA[LCAOXTR

)'* $"%&&

   67!"

)'* 4* 

#   6+7!"

2341546 òêóïôîæõòäèïóõöï÷ïóõòäèäôõ–áèæåïô ,-.78/0/91:;< :;=

¹¡§™š›—ž¤ ¥¤¬—Õ¶£´™·— “”•–—˜™š›œ™—žŸ ¡š™˜— ¼™´™—¢™¢™œ—œ¡´¥™³—¼ž½¾—›™š¤£—¦¡¦¢™˜™ — ¢¡›£¤¥—¦¥˜¥ —œ¡—¢™¢™œ—§¡¨ §™´™—¦¡š£¤—Ö°—¢¡Ÿœ™¤—›¬˜—µ¤¡º™š¬ —ž¤™š™¨ š©£ £™š—›Ÿ¥§—ª£›™—«™¦§£¨  £™´£ ·—µ¶™˜œ¡— ¡¦§™¤—œ¡¤™Ÿ¨œ¡¤£Ÿ—œ™Ÿ¡š™— ¬š —¦¥ £¦—­®¯°±¯²³—¤£´™œ— ¹¡Ÿ¦™£š¡—¹¬š¡ —´£¥ £Ÿ—¿™ £¤—§™´™—¦¡š£¤—œ¡¨×²·— ´¡¦£œ£™š—´¡š›™š—µ¶™˜œ¡— ԙ¦¥š³—ÑŸ™Ò˜¡Ÿ—¦¡¦¢¥™¤—¤£¦—™ ¥™š—¹¡š — ®²·—¸™œ£˜—¹¡Ÿ¦™š—£š£—™Ÿ¥ — ¾¡˜˜¡Ÿ—£š£— ¡´£œ£¤—¢¡Ÿš™§™ —˜¡›™—˜¡¿™¤—›¬˜š©™—  ¥ ™—§™©™—¦¡š´™§™¤œ™š— ¤£œ¡¤—œ¡—º™ ¡—›Ÿ¥§— ™™¤— §™´™—¦¡š£¤—œ¡¨×Ø·— µ¶™˜œ¡—œ¡¦¢™˜£—¤¡Ÿ¤¡œ™š—§™´™—¦¡š£¤—œ¡¨ ¦¡š›™´™§£—œ˜¥¢—»¥š™š£— ¼ž½¾—µ™˜¬š£œ™—´£—¢™¢™œ— ØÅ·—µ¥š´¥˜™š—¾¬ ¤™ —¾™¤ ¬¥Ÿ™š£ —¦¡šÏ¡¢¬˜— §˜™©¬ºº·—— ›™¿™š›—À£¦¬—Ù£˜´¡¢Ÿ™š´—´™š—¦¡¦¢¥™¤—¼ž½¾— µ¡¤¡˜™—´£§™œ ™—¢¡Ÿ¦™£š— ´£—™¤™ —™š›£š—œ™Ÿ¡š™—¥š››¥˜—Ï¥¦˜™—§¡¦™£š·— £¦¢™š›—¯¨¯—§™´™—˜¡›— µÎ™˜™£—¦¡¦™ ¤£œ™š—œ¡¦¡š™š›™š—µ¶™˜œ¡— §¡Ÿ¤™¦™—´£—œ™š´™š›³—§¡œ™š— §™´™—¦¡š£¤—œ¡¨Å®·—Ú¡¦™šº™™¤œ™š—¥¦§™š— џ™Ò˜¡Ÿ³—µÎ™˜™£—¦¡š™œ˜¥œœ™š—œ£§¡Ÿ—¹™¶¬¢¬· ˜™˜¥³—œ™˜£—£š£—µ¶™˜œ¡—œ¡¦¢™˜£— ¦¡š´™§™¤—§¡Ÿ˜™¿™š™š—¢¡Ÿ™¤— À£¦—˜™£š—©™š›—Ï¥›™—˜¬˜¬ —œ¡—º™ ¡—§¡š©£ £™š— ™´™˜™—ž¥ ¤Ÿ£™—Û£¡šš™·—Ú¡ œ£—œ™˜™—­¨°— §™´™—˜¡›—œ¡´¥™—´£—µ¤™´£¬š— ZˆAŽƒAA`Z]‘`AS‘ƒ’“‘‚‘`A ›Ÿ¥§— À¬¥¦¢™ ³—À¡  ™˜¬š£œ£³— ”?…?}?•j}{z{•?•–?•j—j`LEXGHFGA`WVCTDFAQ˜AIFGCaCDCMA ´™Ÿ£—Ñ£š™¦¬—Ü™›Ÿ¡¢—§™´™—˜¡›—œ¡´¥™³—š™¦¥š— ¡œ™—¤¡¤™§—¥š››¥˜—™›Ÿ¡›™¤—²¨°·— Á™¢¥—­ñÃė´£š£™Ÿ£· IFMCMOCMAHJIMaCACHCKAZ]A[JA`HC[JXMAƒXLIECYAƒVFKN ¦¡ÝŸ«— ә ¡˜—´™š—µ¤¡™¥™—Ó¥¶¥Ÿ¡ ¤£—Ï¥›™—¢¡Ÿ™œ— µ¶™˜œ¡—™Ÿ¥ —¦¡š¥š››¥— DF K C T X MJ DJ Y A ™LMC MJ Y A DF IC G J MR A ` W VC T F A T X T X K A DF A _ C K F A OG LEA K F H F T C VA ¤™¦§£˜—´£—º™ ¡—›Ÿ¥§—œ¬¦§¡¤£ £—¡˜£¤¡—™š¤™Ÿœ˜¥¢— £š››™—¦¡š£¤—œ¡¨Å®—¥š¤¥œ— IFMCMOA\NšR Ÿ¬§™·—Ý«—Ó™ ¡˜— ¡¶™Ÿ™—§¡Ÿœ™ ™—œ¡¦¢™˜£— ¦¡¦™ ¤£œ™š—œ¡¦¡š™š›™š— ˜™£š—´£¶¡¤™œ—¬˜¡—¢£š¤™š›—¦¥´™—¹¥˜£™š—ÑŸ™Ò˜¡Ÿ·— Þ¦¡ ®—™¤™ —ª¥´¬›¬Ÿ¡¤ —Á™Î›Ÿ™´—£š››™—  ¡œ™˜£›¥ —¦¡Ÿ¡¢¥¤—¤£œ¡¤—œ¡— ¢™œ—§¡Ÿ¤™¦™—µ¶™˜œ¡— ¡¦§™¤—œ¡ ¥˜£¤™š— ¥š›š›™¥š˜—›™—›­¨ Ÿ ¡ ­³— ¡´™š›—µ¤¡™¥™—Ó¥¶¥Ÿ¡ ¤£— º™ ¡—›Ÿ¥§·—µ¡¦§™¤—¢¡Ÿ¦™£š—´¡š›™š—¯®—¬Ÿ™š›³—ÆÇÈÉ ¦¡Ó™ ˜™´¡š£—¤¥™š—Ÿ¥¦™·—Ô™¦¥š³—µÎ™˜™£—¦¡¦¨ ©™š›—¦¡š™›™™š¤——£×¨ ¦¢ Ÿ ™¿—­¨­—˜¬˜¬ — ÊËÌÍÍÈ˗™œ£Ÿš©™—¦¡š™š›—¤£§£ —°¨­—™›Ÿ¡›™¤—²¨°Ä· ¢™¿™ ™˜œ¡—¦¡¦£¦§£š—§™´™—¦¡š£¤—œ¡¨²°— ´¡š›™š—œ¡¥š››¥˜™š™—›š¬›˜——ª¤¡™›š£´™™—¸™ š › — ¼¡¦™£š—™š©™Ÿ—ž´™¦—µÎ™˜™£—¦¡šÏ™´£—§™˜™¨  ¡¤¡˜™—µ¶ —¦¡¦™šº™™¤œ™š—¥¦§™š—¢¡œ—œ£Ÿ£—™ ™˜— ßàáâãäååæçèéêëìíîïðñ ™›Ÿ¡›™¤—°¨°Ä· ¿™š—´¡š›™š—¦¡š¶¡¤™œ—´¥™—›¬˜·—Ь˜—µ¶™˜œ¡—

5'(

456789 6

,-./0/12q/1/.

r8stuvwxyt

>?@?ABCBCDA z{|}~ADCTCVYA EFGHCICADCIJA KFBFMCGMaCA KFIECHABFGLMN DCIJABFGN HLMOABJKCA ICJMABCOLKRA IFIJIEJMA FMCIEJTCMA PNQRASFGFDCA DCIJAEC[CATFOA IFIJTJDJAKFULITCVAEFTLCMOALMHLDA DF[LCAJMJAKF[JDJHATFBJVAGCEJA[JBCMN IFMWFHCDAOXTYAMCILMADFHJDCAZM[CA [JMODCMAEC[CAEFGHCM[JMOCMAEFGHCICRA BFGC[CA[CTCIAEXKJKJALMOOLTA\NQAEC[CA C[CAP€AIFMJHAEFGHCICYADCIJA TFOAEFGHCICYAHFMHLAKCUCAZM[CABFGEJDJGA HCIEJTATFBJVABCJDA[CGJAZGKFMCTRACVN KL[CVABFGC[CA[JAKFECGLVAUCTCMRA DCMADCIJAIFIEFGXTFVA[LCAEFTLCMOA ]CIJAKCMOCHAKFMCMOABJKCATXTXKA[CMA LMHLDAIFMWFHCDAOXTRA‚JABCBCDA KFDCGCMOADCIJAKL[CVABFGVCKJTAP^A DF[LCADCIJAULOCATFBJVACOGFKJ_YAKCaN HCVLMAKFWCGCABFGLGLHCMRA]CIJAKL[CVA CMOADCIJAVCGLKADFIBCTJADFBXBXTCMA HJ[CDAKCBCGALMHLDAIFMOVC[CEJA_CKFA KCHLAOXTR OGLERA FGHCM[JMOCMAJMJACDCMAKCMN `CaCABFGVCGCEAHJIAJMJA[CECHAIFIN OCHABFGBF[CAUJDCADCIJABFGICJMA EFGHCVCMDCMAEFG_XGICAHFGBCJDMaCRA BFBFGCECAEFDCMAKFBFTLIMaCRAƒJIA `CaCAaCDJMA[JATFbFTAHFGCHCKADXIEFHJKJA KFVCGLKMaCABJKCAHCIEJTATFBJVABCJDRA cGXECAaCMOAHFGKLTJHABCOJAKFHJCEAHJIA ]CIJAVCGLKABFGICJMATFBJVAF_JKJFMR C[CTCVAHCIEJTADXMKJKHFMRdefgh defgh ihj?klfmfjnfmofkpjSCMCUFGAZGKFN ihj{kl„mj…†m†‡pAFTCHJVAˆFMFGN MCTYA[JDLHJEACGKFMCTRWXI BCVWFYA[JDLHJEA_FMFGBCVWFRXGOA


 45 -.//012-3.14

ãûæbæýcýè;<;!CD=íLC79C;= êI9C=èI6D8<LI=BC<K;L= GCD69;L;=JC7;G6Lë :;<=ø;J6C7=dBIñI=:C= øB;J%IDF=2D8FKC=:C<F;B8= 698;=dBIñI=96F;L=B;:=7;K8= J6F;é=5÷=B;L6<P=2;L:;<= :;G;D<M;é=F;7;J=÷e= !;J=:C=FCH;<é=íLC79C;= ;:;<=JC<F;H;B:;<= B;<F;=B;<K;<=9BD8:CD= E<4L8=è;:L;?L:;7;=8B6P= èI6D8<LI=JC<!;F8:;<= dBIñI=;7BCD<;B8%=9CBC7;L= K;K;7=JCJGIMI<K=ì;M<C= 7II<CMP f àã=ë=ó;DK;=BD;<9ë %CD=õ;DCBL=2;7C=M;<K= F898<M;78D=JC<?;H;8= ;<K:;=ïðð=!6B;=C6DI= L;D69=JCJ;:;<=:IDG;<P= 58K;=H87;D=7C;7=è;FD8Fé= Q;D8J=2C<4CJ;é=èC96B= gC487é=F;<=E<KC7=38=è;D8;= F87;HID:;<=G;:;7=F87CKI= 9CGC76J=!C<FC7;=BD;<9%CD= ;:L8D<M;=F8B6B6H=;:L8D= HC:;<=8<8P=2C<4CJ;=F;<= 38=è;D8;=F8J8<;B8=ED9Cë <;7=9CF;<K=gC487=F8G8F8:= è;<?LC9BCD=h<8BCFP=øCë 7;8<=JC<;JG;L=F;<;=6<ë B6:=BD;<9%CD=2;7Cé=6;<K= L;987=HC<!6;7;<=:CB8K;= HCJ;8<=BCD9CG6B=!6K;= F898<M;78D=G;:;7=F8H;:;8= 6<B6:=JCJGIMI<K=5689= ø6;DC4=F;D8=584CDHII7P äææúã0ýcýøC!6J7;L= JCF8;=ù<KKD89=JC<K;G;Dë :;<=ì;M<C=7II<CM=;:;<= GCDB;L;<=F8=è;<?LC9BCD= h<8BCFé=9CB8F;:<M;=L8<Kë K;=J698J=8<8=GCD;:L8DP= èC<6D6B=9C!6J7;L=96Jë GCD=F8=8<BCD<;7=h<8BCFé= 7II<CM=:;G;D<M;=96F;L= JC7;:6:;<=HCDBCJ6;<= FC<K;<=J;<;!CJC<=:76G= F;<=JC<;D8:=HCDJILIë <;<=6<B6:=LC<K:;<K= M;<K=96F;L=F8;!6:;<= 9CGC76J<M;P=7II<CM= !6K;=JCD;9;=G;L;K8;= F8=g7F=5D;%%IDF=9CBC7;L= JC<F;H;B=F6:6<K;<= F;D8=%;<9=h<8BCF=9;;B= JC7;A;<=íLC79C;P i û ýcýè;9;=FCH;<= ê6;<=è;B;=J;98L=GC76J= !C7;9=JC9:8H6<=è;<;!CD= êI9C=èI6D8<LI=96F;L= JC<CK;9:;<=B;:=;:;<= JC<!6;7=HCJ;8<=;9;7= øH;<MI7=BCD9CG6BP=Q;G;D= F;D8=è8DDID=8IIBG;77= JC<MCG6B:;<é=F6;=:76G= 5I<FI<=hB;D;=5IIBC<L;J= óIB9H6D=F;<=ED9C<;7= GCD;JG898=JC<F;H;B:;<= è;B;P=îjò

36178 3 7 688 

!"#$%&#'#(%)(*+,"

hijklmnnhopqrsto uvwvrxqowvrqtotvyqzqo {|}ozv~€os~€swozv~ ‚qyqpwq~owysuoƒvq‚svo„~v…o †‡€€toˆ‡s~€‰…oŠv~‚q~otw‡ro‹|o ŒqŠqouquqwowvŠsqoqyqoƒ‚qo Ž~‚‚rtoˆqŒ€qyo„~voˆsŒ…o‘quso |’“’oŠ~pqr”o •vtwoŠq~–qzowvyvyqpq~o Šq~ouqŠqo–vŠvrq…owvzv~q~‚q~o ~otv€Šqw~‰qozv~xqŠoz‡Šqyo Œ‡t€—oƒ˜vrŒ‡‡yozvyq™q~o zstspouvus‰s€q~o•q~–pvt€vro š~€vŠoŒqŠqo›œžŸ œ¡owv€‚qo rvzvroƒvq‚sv…o•~‚‚so{“¢o ~q~€” •v~‚pqŠqŒo†‡€€toˆ‡s~€‰oŠo £~¤ovyŠ…oƒ˜vrŒ‡‡yo€srs~o~‰qrto Šv~‚q~owvwsq€q~o€vruqw”o¥Ÿ¦§ ¨¦ ©§tsŠqpos~‚‚syo|}oŠouquqwo Œvr€qzqouvrwq€o‚‡yo‘qpvvzo ª€vry~‚ozv~€owvvzŒq€oŠq~o «q~vyoª€srrŠ‚vo|¢¬” †qzs~…oŠouquqwowvŠsqo †‡€€tozqzŒsouq~‚w€oŠq~o zv~‰qzqwq~owvŠsŠswq~oyv™q€o ­‡q~~o£r®s~o¯|¬oŠq~o£Šqzo pyyŒoˆ‡‡zuvto’‹¬”oƒq‚qoŒs~o pqrstoŠyq~xs€wq~owvoŒvrŒq~ xq~‚q~o™qw€so|°{±ozv~€” «o—qtvo~oƒ˜vrŒ‡‡yoqwpr~‰qo zv~ŠqŒq€wq~oŠsqo‚‡yo€qzuq pq~o˜qoª€srrŠ‚vo{}±²‹¬oŠq~o ³‡rŠq~o´v~Švrt‡~o{{}¬”oƒ˜vr Œ‡‡yoŒs~ouvrpqwoy‡y‡towvouquqwo wv€‚qoŠq~ouvr‚qus~‚oŠv~‚q~o tvuq‚q~ouvtqro€z€zorvzvro ƒvq‚sv” µvzv~q~‚q~o~ozv~xqŠwq~o twsqŠoƒ˜vrŒ‡‡yoŒvr–q‰qoŠro s~€swozv~xqzsoš~€vŠoŠo £~¤ovyŠ”o£Œqyq‚oŠqyqzoŠsqo yq‚qotvuvysz~‰qoŠorvzvro ƒvq‚sv…o¥Ÿ¦§¶·¸§¦¹ §ºœ·»o xs‚qotswtvtozv~‡rvpwq~oŠsqo wvzv~q~‚q~”o•qt~‚zqt~‚o s~‚‚syo{}oq€qtoª€‡wvoˆ€‰oŠq~o £t€‡~o¼yyq”o †qzs~otwsqŠos€qzqoƒ˜vr Œ‡‡yoŠwpq™q€rwq~ozv~‚qyqzo

wvyvyqpq~otv€vyqpouvr zq~o{|}ozv~€”o£wq~o €v€qŒo•q~qxvro½rv~Šq~o ‘‡Š‚vrtozv‰qw~oŒqtswq~~‰qo qwq~ous‚qroŒqŠqopqro•~‚‚so ~q~€” ¾µqzoŒs~‰qo™qw€so¿¦žÀÁ¦¿¡o ‰q~‚otq~‚q€o–swsŒos~€swoŒqrqo Œvzq~”o£wsozvzq~wq~o uvuvrqŒqoŒvzq~otv~‡rowqrv~qo €qpsoqŠqo™qw€so–swsŒos~€swo zvzsypwq~ow‡~Što¤otwostqo yq‚qoŠq~oxvyqtozvzuvrwq~o Œv~‚qyqzq~ozq~os~€swoŒqrqo Œvzq~ozsŠq…Âosrqo‘‡Š‚vrtoŠo t€storvtzo€z” ‘‡Š‚vrtoŒs~ozv~‚qwsotq~‚q€o q~€stqtozv~‰qzus€owvŠq€q ~‚q~§Ã¦œ·§Ä¦¿œŸ”o¾µqzo€qwo tquqrozv~q~€wq~oyq‚qow‡~€rqo š~€vŠopqro•~‚‚so~q~€”oµqzo qwq~otv‚vrqozvzvrwtqotvzsqo –vŠvrqoŒvzq~o€qŒow€qoqwq~o ypq€oŒqrqoŒvzq~o‰q~‚outqo Š€srs~wq~o~q~€…Âos~‚wqŒ~‰q” †qzs~ozqtqyqpo‘‡Š‚vrto€qwo tqzŒqoŠot€s”oštqoyq‚qow‡~€rqo †‡€€t…o€‚qoŒvzq~ozvrvwqo tvŒvr€oµ‡y‡oŇsrv…o£y‰oˆt t‡wp‡…oŠq~o³‡vo£yyv~ozv~‚qyqzo –vŠvrq”oÅqwopq~‰qo€soª€srrŠ‚vo tvr€qo«q~vyo£‚‚vrotvzŒq€o€vry pq€oŒ~–q~‚otqq€oyq‚qozvzqtswo v°€rqo€zv” µpststoŇsrv…o–vŠvrq~‰qo~o €v~€s~‰qozvzswsyo‘‡Š‚vrto ‰q~‚ozv~‚q~Šqywq~~‰qoŠo Šsqoyq‚qoq™qyorvzvroƒvq‚sv”o µ~ouvwoq~€qoÆqŠ~‚o€so €vrq~–qzoqutv~ozv~‚pqŠqŒo š~€vŠ” ¾š~€swoµ‡y‡oŇsrv…owqzo pqrstotv‚vrqozvzvrwtq~‰q”o „€‡€oŒq~‚wqyoŒqpq~‰qotvŠw€o €vruswq”oˆtt‡wp‡ouv‚€so —rst€rqt”«qozv~ŠqŒq€o–vŠ vrqoŠov~‚wvy~‰q”o³‡vo£yyv~o uvrzqtqyqpoŠv~‚q~opqz t€r~‚”oªvŒvr€~‰qo~ouswq~o zqyqzo‰q~‚ouqwos~€swowqzo

XYZ[\]^^X_` Zd a_b^ccd_e^fbcg

®¯°°±°²³±²´µ

¶·¸¹º»¹¼½¾·¼¿¹¼À¹¼ÁÂÁÃÄÅÆÇÈÅÁÉÆÊÈÅËÌÌÍÎÁÏÐÑÆÈÍÁÃÄÒÅÅÆÓÔÈÁÕÄÈÑÔÐÖ×ÎÁØÈÍÈËÐÙÇÐÑÁÄÈÑÓÐÑÔÐÑÁÓÆÁÚÐÛÐÖÁÄÈÇÐÑÐÑÁËÈØÐÆÑÁÜÌÄÄÙÁ ³ÌÒÑÄÅÝÁËÐÓÐÁÍÐÔÐÁÞÆÐÍÐÁÉÆÔÐÁÓÆÁÃÄÐÓÆÌÑÁßÑàÁÈÍÓÎÁ°ÐÚÒÁÕáâãâײÁÉÆÊÈÅËÌÌÍÁØÈÑÐÑÔÁäÂáÁÓÐÑÁÍÌÍÌÙÁÇÈÁÚÐÚÐÇÁÇÈÄÆÔв ˆpvytvqozv~xqŠoŒxqwq~”o €vrwq€o–vŠvrqoŒqrqoŒvzq~…Âo €q~Šqto‘‡Š‚vrt” -ÙÚÙÛÜÛ2Ý0ÞÜßÛ ƒ˜vrŒ‡‡yozvzywo–q€q€q~o ¾ªvyqysotsy€ouvrzq~oŠo yrpo‘‡Š‚vrt” š~€s~‚~‰qowquqrouqwoxs‚qo uq‚stotqq€ozv~xqzsoš~€vŠoŠo £~¤ovyŠ”oµqyo~o€ŠqwouvruvŠqo à9Iáâ<ãé=äåææà ç=è8K<I7CBé=êIL<ë 9FIJé=í899I:LI= Šq€q~‚os~€swo‘‡Š‚vrtowv€wqo £~¤ovyŠotvxqwo|}} ”o•vrvwqopq~ Šqrotvuvysz~‰q”o•vrvwqouvr îEKKC5DI=ï6ðDCñòéé==ì8 <FCD9I<= •qr€~oªwr€vyoŠ~‰q€qwq~o¤o€o ‰qotvzŒq€ozv~vyq~owvwqyqpq~o zq~ouq‚stoŠv~‚q~ozvzv~q~ ôôñòé=õCDD;DFEé7=7EC7<G=CîóC D B I s~€swouvrzq~oyq™q~oªv€q~o ŒqŠqo„w€‡uvro|}} oŠv~‚q~otw‡ro ‚oŠsqoŒvr€q~Š~‚q~”o•vrvwqo ö÷ñòé=øBCD78<Ké=ùGCé=øB6=DîíD8IF6KCB8<LI= •vrqpotv€vyqpotvzuspoŠqro }{oŠq~oªvŒ€vzuvro|}{|o{|”o tvŠq~‚oŒvr–q‰qoŠr”oÅqŒowqzo ªvyvup~‰qovzŒq€owqyozv~q~‚o qwq~owvotq~qoŠv~‚q~oŒvr –vŠvrqoys€s€” úæûûüýþæÿúû01ý28;7:IA9:8é= 6M;é=øBC4C<9é=58Fë ¾­q…oŠqoqwq~o‡wvos~€swo Šq~otvwqyozuq~‚” —‡rzqowqzoxs‚q”oµqzozqtpo F367CJG J8BLé=è?õDCKIDé=2C77= Œs~‰qo™qw€soyzqopqr”oµqzo îíIéI=øJG †qzs~owsusoš~€vŠo uvrzq~oqwproŒvwq~o~”o C9=6÷ñòé=5;G;F8Cé= Šq€q~‚owvo£~—vyŠoŠv~‚q~o qwq~otqŒ…Âo€v‚qtoµqŒ€v~o •qyqzo~o€vryqyso–vŒq€o í ; JH G C ?C=î5LIJH9I<= s~€sw~‰qowvzuqyozq~o€qŒo wvŒvr–q‰qq~oŠro€~‚‚”oµv š~€vŠ…o†vzq~xqo¼Š–…oŠo öïñòé=8IBL77ëC7M D8<KL;J=î2I6?;DF= ŠqotsŠqpowvzuqyouvryq€po zv~q~‚q~o‹{oq€qtoª™q~tvqo t€storvtzowysu…owvzqr~” ööñòé=ED968< uvuvrqŒqopqro€vrqwpro~…Âo ˆ€‰oŠq~ozuq~‚o}}oŠv~‚q~o 

ÇÈÉÊÊËÌÍÎÏÐÑÎÊËÒÓÐÔÓÕËÖÐÑÉÖÓ×Ø

 úáãà=øB6DD8FKC=:CJG;78=B;JH87= KCJ87;<K=F;<=JC<?CB;:=F6;=KI7P= øB6DD8FKC=JC<!;F8=G8<B;<K=9C:;78ë K69= HC<C<B6=:CJC<;<K;<= 584ë CDHII7=;B;9="IBB9= íI6<BDM=F8=#8;7;=58K;= ù<KKD89é=:CJ;D8<P 5IB;7=øB6DD8FKC= 96F;L=JC7C9;::;<=CJH;B= KI7=F;D8=B8K;=7;K;=M;<K=96F;L=F8ë J;8<:;<=F8=;A;7=J698J=8<8P=36;=KI7= 9CGC76J<M;=!6K;=JC<!;F8=HC<C<B6= :CJC<;<K;<=;B;9=øBI:C=í8BM=F;<= E9BI<=$877;=F8=#DCJ8CD=5C;K6CP EB;9=HCD%IDJ;=;H8:<M;=BCD9CG6Bé=

56789:;<=>:8?;6;<@=5A8BBCD=E<F;=G;8:=GCD6H;=:IJC<B;D=BC<B;<K=9CH;:GI7;=;B;6= F6:6<K;<=BCDL;F;H=:76G=:C9;=M;<K;<=;<F;=:C=NBD8G6<96HCDG;77=;B;6=OBD8G6<96HCDG;77P= Q8?;6;<=BCDG;8:=;:;<=F8=J6;B=F8=D6GD8:=BACCBG;77

Ž‘ Ž ’€rus~tsŒvruqyyowso wq~otvyqysoŠsws~‚o ŒvrtxqotqzŒqozq€”””” ÆÆo€pvoxq–w VŽ“T” ‘ VŽ“•T”  ’Årus~ªsŒvr½qyyozto uqyqtoŠv~Šqzozs~–pv~o wvŒqŠqo–pvytvq VŽ“–—“Ž‘ VŽ“ ’€rus~tsŒvruqyyo‚y‡r‰o ‚y‡r‰o•q~oš~€vŠ”oq‰‡o «q˜Šoz‡‰vt…ouq™qo •šoxsqrqoŠotvzsqo w‡zŒv€to˜Æƕšo˜€rus~tsŒvruqyy ™šŽ ‘ šŽ •› ’Årus~ªsŒvr½qyyoŽƒo €v€vŒopqrstotvyvtqoœo ³q~‚q~o‚‡t……o€vryqyso zvzv~€~‚wq~oŽªƒoœ ž—“‘—“ ’Årus~ªsŒvr½qyyŸo •sŠqp|pq~oˆ‘ ouqywo yq‚owvo•šœœ o lŽ  ‘    ’Årus~ªsŒvr½qyyo ªqzŒqowqŒq~oŒs~o ƒ˜vrŒ‡‡yo—–otvyqysoŠo pq€ws””­‡s¬yyo~v˜vro ™qywoqy‡~v””oªswtvto usq€oÅrus~” ›—¡”¢£ ‘ ”” ’Årus~ªsŒvr

0123

½qyyo‘vqyo•qŠrŠ”…ovyq~o€qŒoqt€o •v~sxsos~–qw”o­q~‚oƒq~otqŒtqŒo zv~‰~‚wr”o™w™w™w™wwwwwwww T“—Ž“¤ ——¥¦§¨‘“—¤ Ž— ’Årus~ªsŒvr½qyyo uqr–qozvzywouq~ ‰qwoŒvysq~‚ozvyq™q~o zqyq‚q…o€qŒopq~‰qo zqzŒsozvzuswswq~otq€so‚‡y”o†q zs~oŒ‡~oao€sotq~‚q€oŒv~€~‚ –££“‘ –££“ •– ’Årus~ ªsŒvr½qyyo £rtv~qyo zv~q~‚oŠoao Œvr€q~Š~‚q~o uvrs~€s~…o£rtv~qyotouq–wo˜£©ˆ ™Ž ª” –‘™¤ Ž •“ ’Årus~ªsŒvr ½qyyoµvwsq€q~o ½qr–vy‡~qo ½q‚qwq~o½qxqo €vrwsq€oŠq~o€vr €sqotvŒq~xq~‚o€qps~otvyqysoŠqŒq€wq~o €r‡Œoxsqrq ž«Ž—£ ¬­T T ‘ Ž“— ’Årus~ªs Œvr½qyyoƇo •q~–pvt€vro š~€vŠœœoqwso €v€qŒozv~Šws~‚o zso™yqsŒs~o wyq~ourzq~o}oo}oy™q~o–pvytvq…owyq~o u‚t…o™yqsŒs~ozzwqo¾—qytvo~~vÂ

J;<B;<=9BD8:CD=íLC79C;=8<8=H6<= JC<K6?;H=9M6:6D=F;<=BCD8J;=:;98L= :CH;F;=56L;<P >ø;M;=H8:8D=9;M;=BC<K;L=F8GCD:;B8= F;<=9;M;=8<K8<=GCBCD8J;=:;98L=:Cë H;F;=56L;<=:;DC<;=JCJG;<B6=9;M;= H678L=F;D8=?CFCD;=î9;;B=JCJGC7;= ù<KKD89=F8=G67;<=èC8ò=FC<K;<=?CH;Bé@= :;B;=øB6DD8FKC=:CH;F;=&'()&*+,-.P= 5;:=F8H6<K:8D8é=9;7;L=9;B6=%;:BID= M;<K=JC<K6G;L=HCD%IDJ;=584CDHII7= JC<!;F8=7CG8L=G;8:=H;F;=J698J=8<8= :;DC<;=L;F8D<M;=øB6DD8FKCP=#C<MCD;<K= M;<K=F8GIMI<K=F;D8=íLC79C;=H;F;= ê;<6;D8=7;76=8B6=BC7;L=JC<!;F8=JC98<=

H#I*$$#IJK,L*$%M,NO!+,(I*% P*(QQ#$R#(%S,#$% #"N*"

Ti UVTioŠqyqzo€suspo€zo‘vqyo•qŠrŠotvŠq~‚o€Šqwo w‡~Šst—”o«sqoŒvzq~oŒyqr…oŽwvroˆqtyyqtoŠq~o•vts€o „vWy…o€v~‚qpoŠyŒs€orqtqo—rst€rqtoŠq~ouvrŒ‡€v~to s~€swopv~‚wq~‚oxvyq~‚oqwprousrtqo€rq~t—vrozstzo~”o ˆqtyyqtotqq€o~o¾rvtzÂouvrt€q€stowŒvro~‡z‡roŠsqo •qŠrŠ”oªv€vyqpozstzoyqysovyq€po³‡tvo•‡sr~p‡otv yqysozv~vzŒq€wq~~‰qotvuq‚qo–qŠq~‚q~…ow~ovyq€po uqrsoˆqry‡o£~–vy‡€€oxs‚qo€vr~‰q€qoyvupozvzypo «v‚‡oƒ‡ŒvWotvuq‚qowŒvros€qzqoŠqyqzoŠsqoyq‚qo q™qyoŠoƒqoƒ‚qozstzo~”o •vŠqoªŒq~‰‡y…oĜ¿žœXoŒs~ozvzusq€otvusqpo Œ‡yy~‚o€vrwq€o~qtuoˆqtyyqtoŠo•qŠrŠ”o‡yy~‚o€so Š€sxswq~o‚s~qozv~–qro€qpsoqŒqwqpoŒqrqoŒvzuq–qo zqtpo~‚~ozvypq€oˆqtyyqtouvrtvrq‚qzoYÀ©§Z¹œ·žÀ©o q€qso€Šqw” ´qtyoŒ‡yy~‚oŒs~ozv~‚vxs€wq~”o«qro±}”}}}oŒvz uq–qoĜ¿žœ…o ±[ozvzypoˆqtyyqtos~€swotv‚vrqoq~‚wq€o w‡ŒvroŠqroªq~€q‚‡o½vr~quvs”o µysuotvw‡€qo•qŠrŠ…o£€yv€–‡…oŠyqŒ‡rwq~otqŒo zv~qzŒs~‚~‰q”o†qzs~…ovyq€po£€yv€–‡…o«v‚‡o ªzv‡~v…ozvzuq~€qp”o ¾Åpuqsy€oˆ‡sr€‡toqŠqyqpowŒvrowqz”oªvyq~o€s…o wqzoxs‚qozqtpoŒs~‰qoŠsqowŒvroyq~”o³qŠ…owqzo €Šqwo€vr€qrwozv~Šq€q~‚wq~oˆqtyyqt…Âosxqroªzv‡~vo Šws€ŒoŠqr§Ã\À¿©›À¹¦] ªvuvysz~‰q…owysuoqtqyoµ‡€qoƒ‡~Š‡~…o£rtv~qy…o wquqr~‰qotqŒozv~qzŒs~‚oªq~€‡oŽwvr”o•stspoquqŠo •qŠrŠ…o½qr–vy‡~q…oxs‚qo€qwozv~s€sŒowvzs~‚w~q~o zvzu‡‰‡~‚~‰qowvoˆqzŒo†‡s” ª€sqtotvrsŒqo€vrxqŠoŒqŠqo„vWy”o^¹œ¡›œ»¦¿oqtqyo³vr zq~o~oxs‚qo€v~‚qpo‚vytqpowqrv~qozsyqowvpyq~‚q~o Šo€vzŒq€os€qzq”o½qpwq~oqoŠt~‰qyrowvtqyowqrv~qo Š‚q~€otqq€ozvyq™q~oÆrq~qŠq…oªv~~o|¯“’”o Ĝ¿žœozvyq~tr…o„vWyozv~s~xswwq~orqs€ozswqo wvtqyowv€wqoŠ‚q~€oˆqtvzr‡oŒqŠqozv~€owv¯±”oŽ~o zvrsŒqwq~owqyowvŠsqo„vWyoŠ€qrwowvysqrotvuvyszo yq‚qostq”oqŠqotqq€ozvyq™q~o‘vqyo½v€t…o„vWyoxs‚qo Š€swqro£~‚vyo«o•qrqoŒqŠqozv~€owv¯’” µqyo~…o„vWyozvyqwswq~o€~Šqwq~o‰q~‚oyvupo vwt€rvz”oªv€vyqpoŠ‚q~€oˆqtvzr‡…o„vWyouswq~~‰qo uvr‚qus~‚oŠv~‚q~oŒqrqoŒvzq~o–qŠq~‚q~…ozvyq~wq~o zqyqpoŒvr‚ozv~sxsorsq~‚o‚q~€o€z”o ½vuvrqŒqozv~€owvzsŠq~…o„vWyouqywowvouq~‚wso –qŠq~‚q~”oÅv€qŒ…otqq€oŒvr€q~Š~‚q~ouvrqwproŠq~o ŒqrqoŒvzq~o•qŠrŠowvorsq~‚o‚q~€…o„vWyo€Šqwows€o uvr‚qus~‚”oŽqoyvupozvzypos~€swoyq~‚ts~‚owvousto €zoŠq~ozv~s~‚‚sorvwq~rvwq~~‰qotv‡rq~‚oŠr”

®ß°³ßãÏ߯Éå®ß¯ÉÁ

æç躾繺éÁÂÁÏÒÐÁËÆÍÐÅÁ°ÈÐÍÁ®ÐÓÅÆÓÎÁ®ÈÙÒÄÁ±ÈêÆÍÁ ÓÐÑÁ¯ÇÈÅÁ³ÐÙÆÍÍÐÙÎÁÄÈÑÔÐÖÁëÅÒÙÄÅÐÙƲÁ±ÈêÆÍÁÇÈìÈÛÐÁ ÙÐÐÄÁÓÆÔÐÑÄÆÁØÈÍÐÛÐÑÁíÅÐÑÐÓÐÎÁÃÈÍÐÙÐÁÕáîãâ×ÁÕÐÄÐÙײÁ ³ÐÙÆÍÍÐÙÁÓÒÓÒÇÁÓÆÁÚÐÑÔÇÒÁìÐÓÐÑÔÐÑÁÕÚÐÛÐÖײ £€qtowvxqŠq~o~…ozvŠqoªŒq~‰‡yozv‰qw~o„vWyots Šqpo€Šqwouv€qpoŠoªq~€q‚‡o½vr~quvs”oªvyq~o€s~€s€q~o ‚qx~‰qo‰q~‚o€qwoŠŒv~spozq~qxvzv~o•qŠrŠ…oqoxs‚qo wv–v™qowqrv~qoŒ‡tt~‰qozsyqo€vr‚stsrotvxqwowvŠq €q~‚q~oŽt–‡oŠqro•qyq‚q”o‡tto„vWyozqw~o€vrq~–qzo uyqo•qŠrŠouvrpqtyozv~ŠqŒq€wq~oÆqrv€po½qyv” „vWyoŒs~oŠyqŒ‡rwq~ouvr~q€opv~‚wq~‚owvo •q~–pvt€vroš~€vŠ…o‰q~‚o€v~‚qpozv~–qrotv‡rq~‚o \¹œ¡›œ»¦¿”oªvuvysz~‰qoš~€vŠotsŠqpozv~‰qzŒqwq~o wv~‚~q~ozvrvwrs€oŒvzq~ouvrŠqrqpoÅsrwo~”o •vŠqoªŒq~‰‡yo¶Ãozv~‚wyqzovwtoŒvzq~o_vrŠvro ½rvzv~o€sotq~‚q€o~‚~oŒ~Šqpowvo„yŠoÅrq——‡rŠ…o tvuvyszousrtqo€rq~t—vrozstzoŒq~qto~oŠ€s€sŒoŒqŠqo |oªvŒ€vzuvro~q~€”o„vWyozv~s~‚‚soš~€vŠozv~‚qxs wq~o€q™qrq~orvtzowvŒqŠqo•qŠrŠ” ½vuvrqŒqo™qw€soyqys…ozvŠqo³vrzq~oZ`¹ oŒvr~qpo zvzuvr€qwq~ouqp™qoš~€vŠotsŠqpozv~‰qŒwq~o €q™qrq~otvuvtqroa’oxs€qoŒ‡s~Šoq€qsotv€qrqoŠv~‚q~o‘Œo ¯‹{ozyqr” 

KI7=/01)213.=9;;B=5689=ø6;DC4=L;D69= JC<!;7;<8=9;<:98=ïð=7;K;P è;<;!CD=584CDHII7=2DC<F;<=7IFKë CD9=H6<=JC<87;8=HCJ;8<=GCD698;=÷5= B;L6<=8B6=JCD6H;:;<=HC<MCD;<K=:C7;9= F6<8;P=øB6DD8FKC=:8<8=JC<KI7C:98=ï÷= KI7=F;D8=ïö=HCDB;<F8<K;<=BCD;:L8D<M;P >ê8:;=L;D69=JC<!;G;D:;<= HC<MCD;<K=BCDG;8:=F6<8;é=J;:;=8;= L;D69=JCJ878:8=:C?CH;B;<é=:C:6;ë B;<é=9C<B6L;<=KCJ87;<Ké=G;K69= F8=6F;D;é=JCJ878:8=F6;=:;:8=M;<K= G;K69é=F;<=:C78<?;L;<P=øB6DD8FKC= JCJ878:8=8B6=9CJ6;é@=!C7;9<M;P 6û789:;;<=>?@ABCDEFG

RSTSUVSWTS

kE>8lýäE9:ý6mnCnG àáo ýþk iåáæúü pq7><;Elýmcrýs<;<79Et@<ýî÷uñé=ö÷ñ=E;DI<=7;Jë 9CMò=EKDCK;Bç=uëð== pq:>v78Eýâ8<;;Eýmcwý8;EBAýxEy7<9=îeñ=87ID8;<= è;FCDé=6÷ñ=7IJ;<=Q8C<;9Bz=5eñ=è;D?C7I=2DIë 4I48?é=eeñ=ê6<8ID=8CD<;<FC9é=öïñ=8;BI9=2C98D;!ò= EKDCK;Bç=eë5= pqsþýfE><lýmcrýà:{AyA7<v>ýäE|y7E{=îïïñ=8;G8;<= 8DC8é=ö}ñ=#L878HH=3CKC<ò=EKDCK;Bç=ôë÷= pqà<y8Eý~E7>E=ýmcmýüv<E:Eýf:@:7<>v8ýî÷öñ= è8DI97;4=7;FI48?é=}ðñeñ=ê;:6G=74C4<8?4;:z=öñ= "8?I7;C=øB;<?86é=}ñ=8CFCD8?I=#8I4;??;D8ò=EKDCK;Bç= 5ë5=îøBC;6;=6<KK67=KI7=B;<F;<Kò= pqqå æ€ýüElA;8DEýmcwýü@tElD<ýr=îu5ñ=øBC%;<I9= EBL;<;98;F89é=ö}ñ=QI9B;9=Q;B9I6D;<89z=e5ñé=}ðñ= EF‚J=ø4;7;8é=ôöñ=ê678;<=3D;ƒ7CDòP=Q;DB6=JCD;Lç= ôeñ=êCDJ;8<C=êI<C9=îø?L;7:Cò EKDCK;Bç=5ëe åáà ýàáo 2;D<97CM== ïëu== øI6BL;JHBI< 2D89BI7=í8BM== ÷ëï== íDM9B;7=#;7;?C 26D<7CM== ÷ëð== #DC9BI<="IDBL=d<F 26DBI<=E7G8I<== ôëö== 867L;J=îHC<ò í;D7897C=h<8BCF== ÷ëu== 5C8?C9BCD=í8BM 3CDGM=íI6<BM= uëð== 2DC<B%IDF 3I<?;9BCD=7I4CD9== ïë5== 5CCF9=h<8BCF ó6FFCD9„=C7F=5IA<==5ë÷== íL;D7BI< 5CMBI<=gD8C<B= ðëï== ó677=í8BM 584CDHII7= eë÷== "IBB9=íI6<BM "IDA8?L=í8BM== ôë5== 26DM #CBCDGIDI6KL== ôëð== 7C;F8<K …#7== ðë÷== øA8<FI<=5IA< ø6<FCD7;<F== eë÷== è87BI<=Q3 5D;<JCDC=7I4CD9== uë5== 2I7BI<=îHC<ò ìC9B=ó;J== ÷ëï== íLC7BC<L;J †CI487=5IA<== uëô== 28DJ8<KL;J=îHC<ò ìC9B=2DIJ== 5ëð== "CAHIDB=íI6<BM àáo ý‡ãäi ú øí=8DC8G6DK=ïëï=2;MCD<=è6C<?LC<=î6ôñ="8?I7;9= óˆ‰=CDz=55ñ=ŠLCDF;<=øL;98D8ò ‡E{=Elý€EB8>ý6m‹CnG àáo ýãÿäæå 88IDC<B8<;== 49== õD;99LIHHCD9 5IBBC<L;J== 49== 38<;JI=5G87898 2D;K;== 49== #;<F6D88=5;DK6ëê86 7C;7=2CB89== 49== ê;G7I<C? 76G8<=Q;4;<== 49== èI7FC øH;DB;:=èI9?IA== 49== øB=õ;77C< 387;=õID8== 49== 7;H8F=$8C<<; 3M<;JI=Q8C4== 49== E:BIGC=5C<BI E9BD;=#7I8C9B8== 49== è;??;G8=ó;8%; "IDF9!;C77;<F== 49== d7%9GIDK øB6BBK;DB== 49== 78!C:; 5D;G4I<9HID== 49== 8Q=Q6:C98 EHIC7="8?I98;== 49== Œ67BCëì;DCKCJ EŒ=E7:J;;D== 49== EBDIJ8BI9 58GCDC?== 49== hF8<C9C øLCD8%%=58D;9HI7== 49== $I!4IF8<; øB=dB8C<<C== 49== d9G!CDK


ˆ‰Š‹ŒˆŽ‹‘’“”•–—˜™—˜”’š›œ •ž•Ÿ• ”›“

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824

‚ƒ„…„†‡„

kONR

UVeOVU kUVliVUV RkiPUV OPSOeUfUV NOyqerzS +$ ' $ b $ D  ' $9 $             ! " # $ _ $ ' $ , '  '  $   <  , E  &  $ & g _ ,  + $ %  ,  +  8 ( /-* /;  >* 8 $ > ; %$9 * J$ 8  ' > ]^ '-$:!*-!_$+$ ,, I $   = JK $    $ &  $ 9 $   $% &$  ' $% # % ( $ $ ) *  '  < $K & ( '    !2" . !" *  +  $ % ) $ >  C $ ' o  $ & ( ?  * ! 0         (  8  & A ! 2 " 2 / * m, $ > & ,  = 2 " K ]#$9$$$,$A2"/0"0! '$(++,-./0102"0345666333677 "0 ";.0*-./:-.-002".8E($34566634BMB3 d98, ''+$%$&gX-./02.345666333F4` .:;:0-Y 20!:!<-./01.11"-2))A;-345666345FM7 .8;!> &%-.22;:0-1-1-,>!"34566634``44 #'> 34566633476B ' A D > , E ' , K I E ' ,  @  , % =J #  ) $ 8   9 : : ;  ,  $ $ < : . / +,  '   ) < m , E m &  $  $ ' @ ?$   $ $  J ; / * W^* > , c c ! $ _ $ ' $ ' > ]^K ' $ (   K ' E ' RVeOPVOe fOUhUVUV 9/A] -->X9%<-,., Y) $.9.$"+1&=%' =, 8%&@ !<:$;1$-'(% ,,!A-.>/(?, :>1/11-"' D) $$$'9$cA>,( 'A-!.@; K m)@ />:*<,>H$$1KK)8)A $;!A\/ ,'W. *2$%*A '2 !2,1<!'<-.2(.( ) &;$::*_:,'%#$,>( -!g2$"*( $   $  ]  K = , , I   { ! * ;  K . . 1 :  ! ! / : ; / 2 1 : " ; " ; / ; _$$'$(''>$A$9 $$%$$ >$ $%< 345666333M66 345666347`4F ;"0--;($&s9$&,,3456663335FB (8, +>,]^L'$(<$&34566634B433 C )(D$8E9!;): =9%03456663334BB C; $$$$' ) m&K >$ ) & = >&$9<$ C', $,* $,_$' $>$$+\IK A-.0> 2!345666333`F5 : 21#$0.$ 22 :^ C,$+$c2/>.0$1/K2 K-.K /2+$ !34566633FG45 2c229;K-A != $,%&'<'' ,c ' ,$  ( j$ , -./!!* $ $  >  K > ' K , $ K  , '  K  * '    $  = A ! 2 " * 1 0 ; / " > >=$%A-$!2( -.;.122/!000345666333FG3 2//1..;(+'$#$345666347BF` >$$ $-.22;.!1---;(j34566634B4G3 !"#$ |UNUreOTfqh TRNePRf "2/$2&0K/?] !!<I-?K .0 ;!34566633F365 2.*1$;:$;;( _& # $  =, 8 & :.-- H  ' = !# < n +% =$&$ C%$K  $*  ' > ]^< '  , L ' $    K"'";//K $   c  %X = ,Y ' >( 1-p ' $'K % &$ >K> $9( $K%$ $< % & ,> , $ !#  , $ '  $  b '  I  & =  $ $ =  + %  $  ( ; / ; . 2 _ ( C # $ 9 $ < : ; X ( & !# < Y c  E' ( %  K $ $ ' K ' E ' $&( = % -./!!::...-0 345666333B67 ;) \c'$A =(!1/-0/1<-.22;.;0;!2.345666336FMB _]$'<2.1;2;!_+,,'34566634BG53 > '*D>, SUVq} ''-!2"2...2/!<-.2.;.345666347G54 .!"201 :;/; !;+ 2$% <-./ :0:1K- 1."-34566634775F b $ ' ^ $ , % 9 o < ^$ % ,  ) '  @ +  ' * I $   $ % &    $ / 2 0   = J! "  K _ $' $ ' >, ]^@' $ ( $% K< ' ' $"0 -]a/ K!8#%$ K:--]a/ K1#K .-*!!0$$K=$'K)8,C$%( fqVNiTeUV 9' =&$' ;--'/- 'L 8>$;20 +% '$$ '( $9$ 9 %' ( <)$# ,E$( +'K>%  $  ( ( C   = A 2 / ; ! ! 2 / = $ # /;--]a!# ,' '  ' )=b ,  , A . / ; ! . 2 . 0 0 1 . < . ; / 1 1 1 . &,E : 0:;;-) $ ( + $  = A 2 / 1 " ! ! _ , ,  ! " # $ ' $K ' & *K A2/;";"1K-./:-;222.034566634M6FM !+*Dj 34566634BFF5 34566633F66M 345666347F77 $&'(A-.02!2;34566634M7G5 12-0- ,' $  $ @ & > % K , '  $ '  >  $ &  9 $ ^ $ , % 9 +   ' ! : L $ % ) ' + > ,  ] ^ >  ' 9 '  E $ 8 8  % ' 'A $ c'$ 9(-8.,$8 &:%$ $* ' %/K/#$&:$--J >$9/$K0%#/;-$-J $ /:-L$%='^%$m$%@ NOPQRSO 9  % $  ' < % $c ,K 9 %' K '  &  ' K $ &  '  K +E ' , % $   $ @% , c  , $ 2 2 ; 1 : ! / 0 / !#'!"!$0---J !"1-// K K $ 8$>K%=-.:1;0--/21! 8$$K%'$* )'&+%%&<%{b$345666334BG7 2..";/2<-.0.2.:00122b'34566634MFF3 =$ A2-/!2";2* C'/&A-./;:-001/!"<.34566634BFG3 =$ "*0%.1$ /'28E'$'$ $$' < $ $ % ( ?  { 2-:2<-!J 2"1!1K20#.:0.<? :!=2-%-3456663457GM 3456663455`` $>  _ $9 $ ,'  ' K ' %8 $ &  ' >, ] ^K ' $ ( K '  ,< ! 2 " ,$A-!2$"*"<?, -'2.<$:"!!$:#"$" 34566633F34M ^J+?om&$ %$ #$K$$,% 'KK' %( -!2".0-0.//< 'K$>E'K%$ < ,E K '  K $ K ' E ' %,%$ $ ( ( m  ' ; " D'$ $ $'   '   @ ' E 8 $ $ $&K ,K,Z '!$'(A K)#11-0:!1< m$K8$K>-.2.;:!* (_#K$$* _,#$-!2"*2""!;2"' >$$ 345666333F4M 34566634564G SSeQ >#$ 88-&!2$"*;-!$2;^ /-<-.:$1'-=3456663455GG "J ;"""'." -./;:!--2:2/Z$$'34566634BGGG TUiVyP} &  + > ,  ] ^ >    & ' 0 ! ; 2 1 $$% $ (8, ' 9 $K 345666336`47 b ^$ ,%'*?$ %K+ ,$L, !9.8-<K @ CK$E$@* ^^=JL+%9  E$$' 8 8%%( $2"--;// '&'$'* ''D 9'j* $  ? $ %  ^ 8  ? $ %    E  9 8 $A 8 $K ^$ 9 )  $ & " 0 ]< / K / # w : ]< / ( 1 # w  ) / .  '  ^ >, -!2"* ;-;;22:K $ $ ( = OTR UPUUV $<Dj A_-.2.;:/:!2"1 $$//=% $ b!)! W+$9$I$,>$X,%$#$YK $K%$$K%$$K%* _-!2"11-";.0 /-.;2-2-;]< ]'+< I)K(!D1j/*_-$0/1< W,>K^%A11.1/0:<-.01!:2:1!" _% %( A-.=$$m$$ /.-";-;"1! $3456663336F4 .;0!;#(!$ 2.9^$J( 34566634M6M5 + >,>2]"^ ':$0"+$$ *] $&3456663364G3 ,'$   & $ $ $ K  $ &  , K , ' > 345666333755 345666336F56 _$,9$^$,%9)' > Z$ ' $ @ $ $ $ (   A . 0 ; ! 2 . 1 * 345666334`7M , , ' .  ¡$ & / : # $ '  b '   b [  $ & " 0 JA / K ! # K ^^=J D ^ +$' " $ D m "";! D [ ) ) ! -)W/!\ [ , + ' /-- <'+ A'1:!;-/-:-2= $,'E$$'$K&'$$8$!$* hqVO}rSUVlOP (¡$;!-20./#m,$> $$ ' , !K :# ;> !!/$ :!K-2-#JA /%KL1/#+ K/;-( -JA /K:)#K!$!-$-CJA 345666336FF6 345666334BB4 /-"0/- "'0<n ' <-.% /.$* 0--C ; '^JA 2%@ ;  A ^J  $ ! K 0 #  . $ " K 0 _   . 2 . : " ; 2 / ]+?,  ^    _  D ,     ? / + > ,  ] ^< +$  $ %  <  '  , ; 2 " 1 : 2 " 2 < . / ; ! . ; ! : ! ; . 34566633FGBM ? b$'$$=%A2/;0!12<;2!;34566633FFMG 22 ,X_$#$$?Y], ,?,,, 34566634M`53 ' E 8 , % $  . 0 ; ! 2 0 ; : 0 : .  A '%,8% ,$ 1345666336F`G 1K1!2;/ )$$<,E&345666334M`4 W, >   $     $ & _ $    D j lN % 2"//"10C,>$<_)$3456663337`5 b' -.$g +;2 _:$9 $A -!2".0;2* iNUU ,(0'#*!(>0$#<n %$8$$9$'0%p >'$, &$ C , '  C + = $ 8  / K " #  X ,  <  Y ?$  1* . # $ $ a/0+ > ,  ] ^< ' $ )   <  ' 1,. 2 . 0 < / : " ! ; 2 < . / 0 2 . . . " 1 : / $ [/$;E//$:<,-../-.--"-X82/$:"-Y'/& '$%$!0-< ,(>$/0 ,( /&$I -.22;:10;2:; +, c#$$$H'($ac20a-!<=20J!< #"$0Z-$=J/ "aa/!2-0-<< 3456663454M4 C+ A j$$<, $_#$]$-.0'!C:$!% //22! "-b-'1 ^A : / / a = % A 2 : 0 1 1 345666334M`7 )  $+  &' ' 8 $,%9  ' * _ $ 0 ; 345666336FB5 345666333FGG j /'$$a20-<-.2.;345666333FMB .1."":: 2-'/--K%$/!0K 3456663337BG D  $ ? ,%K b& ^ % @_ $' W' %  /  < W/ " & < W/ 1  * + $ % _ $ * yRlReUT $@)$>20-<W$* C NfPRNR _%$$'$,%& '&,>K $@  '!10/0'/!;--<(A-./;!:--::-2< +E'fUhOPUr 1/0::0-!? 0..#0<D)K K-./m)K ;/-;;-K "1 !2(K+ -.K/[ 2-/,* 8 $  $ >   $  [ ,  ^ $ ,  K  $ $ ' + $% >  ; 20< W _ $ $ < 2.-"--. 3456663366G7 t $ $d v a ''L %'*&=' 8 8, ' $K('=A Z$ 8$$_ $ ,%#>$<3456663337`F >A1.;-:;1<-.22;.;..34566633F64` ;11 =K$''$'K$K > 345666333433 >_\^Y '=$a '1*,0!/:2- >)$ $%, cL X$'$* 9 ' $ < )$ 2 1 j -./:;!2-/;;1  ' ( =  % ' $ $ K $ , % K % $ $ K  $  ' K < ./!!20:"/" ?$  ' $ %    # $ $  %   8 $ $  o? $!:cx" >2x 8&"808K $$$#$K%K$$%$E$K _$**$>$*'Z$345666336``3 ;K &$ $> >Z' $ 9 %' %& <,$ ,E$'$K&K,'K,K 345666343F5G $ $K &&#!$'K0$%#'',,( 0# K > % > 0# < ( 2"2:;"; $Z$ oK+=K +\K +K * $%>>%$$* $    $ 8 $ K =( ! 2 " . 0 ; " 1 : / 'D)(-./:;/2-./.;<134566633335` 1222.34566633F6G3 > ( C $ _ ( +, , >% A-./..;34566633F46` /!;: 345666336B`` &$>98$K  $ C*  , < &  < 8 $ A $  ' $ )=K ' $ > * xxD b ( ! > # % .!; ! 202 . /;;ca! >.-$-K"@ >-,K0K8a; %09-K <'&*8%*Z'-.2."0134566634BM7M 0/:0: & $K$'@& K,$K&(, 'K>$* 34566633334M 8$ =, $&>$$* +E A$+' $I(WK WDKW!( -.02* %-K.a"-- 8K@% $''-K' a;--10";0"/ +$' $<$(&-.22;:!02;.:< $$ $,,$ ,=,&,]%>$$&#->$./Z& ";10.:":( 8 8 $' 9 ?, '  '  % ' K  ' ' K , > $ K % ,,c L, $K eQ ? > ( m$c -.02";"* 34566633FF35 ;:34566633F47` !"/".2. 3456663345M4 $  # K $&L$ $' L% / ; 2 : b,E  >  , $ $ $& ' $   & > % < $  = JK b ^K b \K +! < ; K _ 8$'!--< ,%9 '% .-*$ < $/!$% 0<@ b$%,%K[,,K?%K,K^$K %$'$'$%&%-!2"* >$& $$9345666333FB5 %$$L#$(+^-./;:!345666334733 ;:;:!" #1$ -,H 8$  $&< %8 '* _+ '=% >-.2.;:/* 8% #$$ m%  ' K Z  & # $ K %  K  1 0 " 0 1 ! +b mK +%  ( . : 1 ! : ! 1 1 ! ; t v + $ %  $   ' % ' K  ' ' @> Z ' * -.0!--.2!111< $ ^$ >  + $% $ 34566634B45B 34566633FF`3 '>$;--,H&A-./:-"-./1-; #+==b (\$Y0X0_/("_$1/<-C./.>!,221-;'' $ ) )$ > )  )$ $! $' 34566633FG7F :.;.. _ $ $  $c ; '  $  1     & >%< $ <  , 345666333445 ?$ $K c/9 '-K"c!9 '/K",d $8,* 9! b^ =JK-.!/;;20./-;( $'K^K+!K>( 345666333544 TURV€TURV _',$ # $''!0- 8$,%9 $$$ '/20$ =J< 2.>K-b$$ .b2$29;$:!>!%/$/;$;+$-%!)2,"2..$!*  A . / . / / / 0 -!2"* 11!":!!< m& 34566633FG73 NR PR eiUT 345666345MB6    >  , ,  %  > $ & $ < , ,   % < OV} UTiPr eOVUlU 345666333G76 Z$  $'  ' $ , & A 2/":00=J/"~ D-/ !!0 /"W# +$ 8!1$$$!m=< ::$$' 345666333G45 _$ $'&$$K8$>$$'$$8$$$KK%$$** $ '$$&$(D)@m)K <,E&K$cK,,@ 'n$c @* >$&{%$ X%$Z$Y /;"0C, > ' $ ! : " +& $ % ; ! 0 / " 9,,*g _$I^,eOPVUf *#$$$<'-.<2=J< .;.1$ .""345666333FM7 W, >  $ K c , >  $ ( W , > $$$K'm$& "  >$ $ >$ $ , $ A )   K % # $  $ K $ 9  > $  !   8 " ! 0 = ( 2 / . 2 ; " 0 [  <,,<(-.2.;34566634`G33 :120::: $ K c , > $ ( W, > $ K : (Am$'9$A.0.""..<.0.* '$(-./;/;::--;! 34566633653M 345666333`6G $% _$$,,'$,'$'bC ;$#L/% ! c,>$(=A-!2"*11/1--- )$=ab^K=JK? '%>D [ $&!!))W.;1 $$%$ " " : $ '  ( $ -.0;!:01-00-< 345666333B3` # 345666333734 8$ K m= $9 ' ' @ 'K 34566634MF33 $a=J ^,:~% ,/b*C@+' A-!2"*1111/02$$c'345666333``F ' $&W,>C$K'<%'K _b^* > $< 8% $ $ $8% '',-.01";22!1-; $',<Z# <' &'& $>  & ' K ' ,% > ( D    Z '     9  $ > $ 8 $  JKJK <=J! !:3456663337`3 <2.-"2-!-0.< kR Pqr R fTUV -!2"2.!!2!; ,<>,K,K'^ % 9 K %  K %  K   ' K $ # $ 9 >Z$'$> $ $g '$=_,#$A2:.1.! -.2.;.2:2-!/ 345666336343 $ 8%=J$8>$, % 345666334554 + ' < % ' $' $<  < 9 ,>,&v '&< $8$''K'? (:8/&0..+ --345666333B35 %  ! . 2 2 : 2 ; _ ( C, * 345666336M66 -./!!:1"0;!K $' > ' $8$,>',(A2.;;//2 A+9,,=%2""222! OPSOeUfUV >,$L>& $<  &8 < 8  # >$ ? 1K 0 ' > $ K $>$ % $ $%v-.:1.2/0"12345666336G43 1(C$' 34566634M67G ?$ 34566633F63F l}Nih >^b\C!-/"'$%,>K $ ' $  D $  =   &  $  '  A _+$ )' K=bJb \; ! ' & $ %  , ' ( = J! : * , $ [ ^m! % $ 9 / ;  K 8 , % 9 < %   8 , % 9 C $  ' $ ' ,  '  $ $ '  '&$&$K <&* C 9 $ C 9 % ' ( _ ] , , ' $  ? " K 0 ( )!_ (I ,#,: ] , $#$j * /--(A,,>E(-!2"2"!2!!! C' $$%$$,$8$K=J! /";.-$1 $% $K & A$$K ' _-!2$&$@%$' $$K 00 < ( =A -!2"* ;;;0-:2 ) 9 '  c  = ' $ 9 , K  8 = 0 hiNR f 34566634B3G6 $  K $ ' $ $ K > (  . 2 2 ; . ! / ;// 345666333BBM !0.(8 34566633F444 345666333FBG [ $ ' A # $ ( &$>K ' $ K ( 8"*1$1"1.!!<-./!!2:!"3456663456GM > $ & @ $  '  '   $  >  =    # $ 8%$ =J !:~ c $ ', , $ $ o' & ' { &$ K%,K ,# %<'$> '> -!2".0.::1" :'11Z$ A-!2"* = D_$ &$ C9%'@ _()$ ? /-( , $K$%$ %$' (=0<1'1A "2;? _$>K ,345666333FF4 ?" j _ $ >$ '8'34566633F3B3 'c 0-:0 .--( $,#${$<'$&$'8&A-.2.$;3456663337F` ".!;,0>1$!  $&$ % $' $$K 10 < 34566633FF76 (-!2"*11;/:!:<-.22;:1:22!: ? $@$>&${ ${'$&$$>,%{* TURV€TURV 345666345BM7 C$ >8$g { C$ > # $ &  $ > $ K #  = $ #  ? !  $  Z, K    b ^< =J< +< b $ % , % <   , , < # +',2 ,?&( / !(_&K%'2/1":-/ K&%,, ,%<,K>,>'$%$%'9A !.12/: $$A-.02!:* -./;!:;2":;2<  $  , ,   I ? . / ! ! : 2 . 1 0 " 345666334`4` 34566634M5MG UNNONqPRN ?, '$''$ %$ $& $$&K 345666333545 $ 9$$A ) $& 9 %' _ ( C,>$ ?2 ^$ ' & @ >  ? $ ' K =E K b \K ( 8 8 K %$    $ % ' $ $  +  #  '  , >  @ _"0 (]$ ' ?' "K/0- (_&( $-./!!20/":/< &@%'K ^K,K>(+>$+(A)$$ $ $K %$' &$K %' ,$ >  K%* % %$ $' X %$  K ' %& > Y $' < < K \,_(]$$$11j (=1 !-!.. $  ' $  > $ $  K  #  K %   ' $ $* $ ( A C$  9 + E  _ ( b, 2 . 1 ! . 1 34566634M55F 345666334775 >$K %$$ $ < K$&< $,,K %* '()&$#,,(00-!2"3456663345FF *0/"10/    +! < ;  ' $ < , $  $ *  $  $  % ' $ $ Z$ K  $ ( > &8 9$$$ >$ #$ $= \$' ) $ $  K ' > $ $ #  $ X  > $    $ & Y $ Kc, $< ''KA'-./."1-!!0 > &   ( A \ $'  $ A-.01"-!!!";-<-./;!34566633353G 022!0-_(b,')&$#,00(=A 0/"10/ K# $ w=JK b^K $$ '3456663346MG KK (8> 8(K 3456663345F7  %  & $K md <K $ $ ' $K $' $%$K,%$'&$KK%>$( '$A-K%.2.;& ':&2$!$K A-.2.;:000!.- 345666334`MB TURV€TURV : / 0 . _%8$ E H&$9 ''>$m* /"" Z>$#$&>=%J* b^* 8 $8*<,,$'*^* =& $Z$ d> K(' 'K$> '$>34566633F4`3 $ %$$ K#>&K J* < $  K ' $  $ ( -./';L !."-$ -11.. $m%/K.0# $K A\*^,>2.;:.!0<-./!!23456663347M3 ;2/-/ 3456663335BF $ , ( ) > $   . 0 2 ! : ! : : 0 .. 34566633F4`G   H  > % <  [  K b $ % K \% $ > K ) )K $  8  $  8 b%8>K^% K=E K&' !<;Kx ,2H.K;.8;K-!8-28"< %$' $$ $$ &$9 $ 8  $ K ,  K % . $(A-.!/;2;2"20234566633F3M7 34566633376` RVeOPRqP UTihiVRih  ' $ $< , ,$ ^oK b^K +%' $ '  8 &' K   ,  $ ' 8? * POfTUhO I[K  % % K  , , K =JK +K ' K JK = %' $ K %%' K' E0!'*K '$&$>$$,(A../"00K >&>%<$(A-.02";"!12// m$ $$&K&?' $Z$&$ ,(-. $.$ >!$11$# $;0,1%:K% >(( :,/   > , , K '  K > ( = < ' ' . &     &  c     $ 8 9  8 * ' $  * ZZZ( $c   ( 8 , / 345666333743 -2!020<-!2".01:;//345666333F66 $$' -'.*22;:;:$2/@ ,H>$$A'%8, 345666333477 34566633FFG7 _$^ %K $?, W>)d' "+& $% 2/,$ $ $    ,  &< " ' &{W * + d >  ) $ ) _%$ $ )  $8 $K $ $' K ' K 345666347MGG NihiPr kqP    ? 8 & '  K % K & @ $  $ ' ( .:.0"; c,> $ )'?>(Am$'9$.0.""..<.0."":: /K2#)'[,A-.:1/:34566633356B ) +%$>K> Ko !K_$(%I $[$ $ K &+),>0*/--<=$< 'E''8, $ A$ -!2"10;0-2/ [,),H A )!K , # , 34566633373G # +Eo,< % A;!'!//1&-Y 8 % g ^$ & $    g ? $ ' ! K !   * 34566633F343 :],$#$j (=A;;;0-:2345666333BB4 8%*& =(8¡$ =*+> ,&],<_^< (_$% X34566634`GGM > %&K>E %> 'K% ,$9 % ,E$K'$ $% K'>$& %>$ UeU $ & ,$!-K'*/>0]^K -' '<%'A POVeUT hiNRf kRPqr|UNU $K&,A-.01";11/... C ,&'&%$%$$'%$$'(!)H"$/H0 '.;E;';'1%1,%$ $ (j 34566633F644 ?9,$ m $ b^ ,# 8 , K b$% ,%K > '  C$  W ' &> ' ^J ) ?  ' A % $ ' % , K IK + D o K = K 0 < . 0 1 ! . 2 . 1 1 0 ' D  ' )  = JK b ^K  $ ' K '  8 8 K % $ * $$=''-.2.;.;1""345666347M45 ;1 +8 _$ K>A-!2"*;;;0-:2)$ K+ +'EK 'K_?9 $<) K -.01;.:0/2! KC$K+,> []K D2")K o:;K ^2"JK <=-K.$2%.%;$:#-$;0;& ( 34566634B4FG ,  m = >  >  &      > # %    A !" ,$ >K  A ! * 1 / : 2 : b ( = $     '  , < '   * -.01"-.!2:0"$$'34566633F3M` '$% C $%$';!./x0a 345666333BB` :-g 345666333`56 3456663476F7 _/$- $'$$'g'g] E'=A(2$/"'.* !00;:,' <-K.!2x" ), ,> ^ % $$ @ $*  g p $ POUPUNR t. I$-vX/+! L b % X : 2 0 Y  +! L [L .;a" 0;-/.1[11<-.A0-..2/34566634MFG` :-.!!-:0!2* $o ' A /( $ ^ % $K $ K K##g !:'-XY"20Y +m , X1-Y ' ^ 8 $8$KW d$K]/_ $ #&$>K??C$$''K ://<-.2.;.000;10$&34566634BGMM !"((D$ dK$ %) ;8(+K K ^K[]K K=m .-LC +! C $,$'$m8$,>9Kc'$,K8$( >$A( ^K $  0( ,> 1( IK t = $  '  v  , < $  < '  $&$a1.!!!0! <^$ -./2-"-0012 ? $ =JK=J(A;-!0."-<-.22;34566636`4F` :!0/--" ]^@'E8%,%$$(A:"::<'->-,0*< 34566633FF3B +D oK =D (=K =K D)K =DK+DKo_ ? =&-./!!2:/-10*-.2.;34566634536M :;"-.0"   $ $ $ '   > >  $ $  L % ,  & $  * \H * D K ^J< o?b* ob+[D [D ? -.02";:;2---C'L#!@ '>g $ 8K$'+%E''/K]& ----$K? K?$'CK^K 34566634B`6F $( $ >''$ $ LC c>(' ^8 01::K A _!1[.9;<-./$!&!2$0:2:"-j/9=(;220";< 8  $ ' K kU|UrPRVlUV &  '  , * / K ' > ]^< ' '_C($,*( 8^ ,C % , 8 / pK $ 9 8 $ > ' 8 p( " / WdKA2/2---/<-.!;!034566636`5`B 2-011: $>_$$2";"2"/E@ 34566634M6G6 / 1 : : 8 8  $  p I 0 1 0 0 1 : C c , )$ # $   $  /  < K $ K C $ $ '  / & ^J _$=D K'D=K AIK D)K >$-.!/;102""!.$34566634743F &@## ..""--_=(/"!-!1- 34566633FG3` $-.$2.';'0;'/,.cZ$ !-:0!200:< $ 8K$'+%E''/K]& ----$K? K?$'CK^K =K oK %^/$:JK '-%",=-K+0K$:Do%"K :%"$#$$KK 111<-.A0-..2/:;-!..!34566634MFG3 8  $ ' K + E ' %,%$ $ K , >$ !-*   & > % <  b ^K =JK & K +% K []K >   A . WdKA2/2---/<-.!;!034566634`F4G 2-011: /0-K'>]^K'$(>($ 345666336M3G ( )$ 9 %  K +! < ; K ' ^ 8 K   K ? ' < C$ > # $ & $ > $ = ' ' K $  $ $ $ % )D m % '  c  ' A ( 8 % $ K  K K  IK -!2"* 2.-;020 _ ( ,# $ !"# $ WdK?%Kb%K>(-./;!1-34566633FGG` 1;2;. 'c$#Z$ $( $1021".;< Z'K-./!!:0/;0;0 '/!&K$'' ? $' ( ( g ' %' $ ' ' E 8  $' 34566634757G +D oK [ ]K =D K = K D =K D )K  =K %$ $XC'<Y-./;:!2"20// =%10."-."< &',/-*/--K$K'E' )$ % &$&Y $$K'8 ,>A ' 88 ^JK oK # Dm=K K 8 K-=./&:K/o0?b <;ob K 345666345464 fU}i -./.-"/:.!2/ / X  0-- K  ^,, ,%$$'K' >]^K '$(!) ([ b K b % ! 1 : ! 0 0 0 < 0 ! 0 : : I, , ,, %, $# $  $ 34566634B676 % 3456663345G` "-- K =J / "~ > $ ! /~ ( A 2"2!-:0 1...!.. $ > "# $ C , '  %   # $  ! 2 0   $ & ,  / 2 0  .!.!$ZZZ( $'+>9[D K  '  / 0 & K ! 2 " . 0 :  $ _ $9 $ =& ' %8 $ ' ( ^( 3456663456F4 $ %<K& K''$&&K %$' %, K!'!0"%>& '$#$$>%9',(8(,=X -)!)a! 2"Y22""1-;:/2;!/ E$_'j K%%$ $$%',,345666345F3F (8, ZZZ( 34566633FGMM ? $ ' (  ( 8 8 ( > (  # $ $    ' ( W$  > ) $ Z,  ( &  '  ,( K '   ' { . / : 2 ; * "0!%<-.0!/:L $.-$--'<-(= %.<'2' A2.-.-2--* 'K$K'>,]^K'$( 34566634GM36 ! 0 _    > $ K $   $ > $   9 ' $  $&g )$# $  $ Z$  $' / / . 2 ; 2 : 3456663334FM #$'$$Z$ $#'<$' $'$'* %A-!2"*2.-12/;<-.!/;1345666345FB5 ;:2-/. /'$--$<!KA.01$11$;1'<+-[D 34566634734` = .2(2C;345666345`B6 .$.'111$ ;"* $$9& kRPqr|qyq t=Jw ,>'%u'=  v a^ 8 w  $ ' w ^ ( > ) $Z, &  '  , K(A -./!!,2-,/1345666336M55 /!! ;w? "$"'w"] &-.$2.;w:.J - $<'>Z8K%K%'<'E'((-<.'/!* W$ >  _ # $ $ 0 ; & ]  $ ' $ & $ D ' $ ( )$ # $   $   ^$ $  +   +[D & ' A 0 m A 1 * ! ! : -!2"!1;00!- ' +% '  ' '  K %  K # > $ K & # $   ' $ $('C$ >LW',<_,$>-$.=$ .%-$"" $"( ^2 0*2< 0 A( 10-.//!0/;;/< <+2";";0" =!2*-"0 %&&'>K_$$$_(m9=$# 3456663456GB !20:1-0:< 34566634556B ; * ; . & ' ! ; ! 1 0 A!. UVlfie UV t $ ' ) > a =  '  = J( ( =J( ( ! " _ $ E<'? %,$' %$]^ $''$ ,$8 <' (K %+-./;:!2345666333G35 -2-2: 3456663344M4 >%?o #$ $a a8=$&K Ja $$'' K))a0  + ' >, b$ & % 'Z' $ 883456663337BB , ''A t '$$v#$*'$ $$H( 8Ao=%X%8*>$,&H<$$*K _#>'<": > # # $' E ' a;- A 2 . 2 2 " 2  ( j$  , '  = $  # > ! * ; . & '  ' '  ( 9 , H fOPUhRf [)A C$ $' <=J a%$ Z$ >%$9 $ 34566633635G C $  . / ! ! 2 : : : " * . / 1 1 . : . : 0 , < & < , ' Y ' $ % $  * >  <  $  , $ [)A  # $  ,  @ >  $ $  345666333MGF =  '   , < ' ,  < $  ' E ' % , * ='$(? $-K0(= $&_$9$#;(], %<''A2..0"!!<-.0!:!::345666344565 ::;2 8$8$,'"-&$$' '"D % $A$Kc'->!,2Z8 K1$!9!$2;$-.2 $0'2.;( ;!,-;* !1ja-.0.2.!.!:"-@-.22;.!* 2: " 1 1 . ; . ! 1 +   /10 $ 1- %$* _ $' $  =$H  8 o% # $& %&? %,,/'@8 ,$%A-!$2&"*"34566633F6`G (;0-;@" QRyOqrNqqeRVl 34566633633M 345666336`54 /11:.. #$" + K +% 8$+ '+EC$ '% + # ),$ -* +% <8= $$'W'<,^, @J >,J t+$Z$ &@) K 'v >,$$>A:,1;$""/:1(-1-<--.0(1!"";34566633647M 0;b.0$0 %$$-.22!:34566633F3G5 UlUP '$ E-!82">*&#2/'":'1'1-,<% &./,;:'!$-';<.IE ;A"$ /  m' %  \> % 9 ^ $ STOUVR Vlr NOPQR SO " b ^K =J &  ( ! 2 " 2 . ! ! 2 / < . 0 1 " *  ' -.22/222..!"< 2/* _$ ,#$,8$K$ %":^$ #$'$9$\H $ >$ < )'&?$$$>]$'$c ) #$H$K>@ ,E%$$K%,$K ;!!1"." C' 8I$(.,0%$19'K.!-,!<), 34566634BFGM t^ =$=JK =Jv ('+ %$ a-'!K2))a0 "*345666336565 ";1/" 0! "1..! 345666334G3M )$ o% ^ , '  )   $ ? , ,   $  ' ( A ! 2 " . ; 2 2 1 . 1 < . 0 . 1 . " " / : -.01";(C 2".'2(.b345666345B55 . a t I$ ' ' =  $ v &  +  K ), = E'' 3456663344FB  . 0 ! ! . 2 ; : " ; " )  ' & =    TURV€TURV ' _ , # $ @! " _ $ K =Ja/ * ! # $   ' # > 34566634777` )$  K +>, ]^K ' $%$K + t!=$H  ) $ $v $  > @ $  TURV€TURV ' xba-.2.;.2* +$9 , (-./:;/2!/.;/<-!2"* ,^$ $*% %&,%, ''$& E8 'a'&! & $' "#-!2"* >:0:..--< ,$0->-./."1;-1/ $$ %, !"/a-.0!!.":/./. 2: ; ; ; ; ; " 1 A W, > C $ A K ;a!:- < n K "a 34566633343` 345666334BG5 345666333333 A . / 0 2 . : 2 0 ! " : < ; / 0 : ! 0 0 ;n /-=%<An 2-"K0*a; ;.-..!<n (.-0K..a; ..-..*< +%' $'X"0 'a_ E'=J* =J* b^< b\ 345666333M6G +% 8 ' '  '   < , < $  < %$< _$,'$$$$c>,@' ,%@$    >  @ $ ! . 0 ! < ! . + $' $@ '   ' L ' E ' % , % $  < ' > ]^<  $ ' < '$'('$> &  ' & $ * $> K Z$' $c K Z$ ;E"$2"d2$;L1>E $&%K$ K'$K&$#> .!! 8 %$ L# $> =%$ L$ ' X ))< 2/;0::2< -.02!:"""-/; 34566634G`M3 . 2 . ; : : / " 0 0 " < . 0 2 " 345666334MM6 34566633373` 8 < ' E ' C a $ ' Y X =Ja[Ig g ' & < $  ( / b 0  ( . 2 . ; : 1 ; . . 2 " _$$(' 8$cc,>A-K.8/$0Z, @ , > $ ' $ 34566633F445 &  +  ) , < +  C $  + E $ ;' 0Y:0A-./;.1.-1!;1< ,%$+>]^+$)D'' t$ ?, 8>o% v,_$$'m% $$":---K>'$%< +%'$''&$?$> :"&/$":K;) mm' . 2 2 : / / 1 $ $ ( [,(/-$>,$b,2K?' 345666333B6F b ?$ 9 X, <) -!2$"Y:#>!)!:.'1&.+%)$ 345666336G6B !"#$(A:0;021;<-./:;34566633F44G /2:"-/; ?, kUeirkUeU 3456663334M7 =Jg =Jg & +$E&'@) =J@b ^ +$'$a +%''$A2.!!.-. c Y X ) $    K $ , % K C > $  K W$ * 34566633F35G ' % % $  @'  , K '8 $K ?, > $  a Z$  _ ' $ $    8 % [ $ # Z $ = $ ' >  < )$ $   $ &       $ & g '  $ $ 8$ $>K C %'$KK $% C$ E$ K ' > , ]^K % ' $ % $ K _  +, , ^, )$  @I  C $  ' a I ^ a C  ' %   a  $  , $ (   " :  ( ! " # $ . / . * 0---K $ 8 %$   g I >   ' $8 '  OfNOyR NR A 2 / : / 2 " ; < . / 2 : " 0 / ; &   '-D j !;"-#0:a[, x+ ,a%-./2*!2#;."_">/:1;0a !1;;.:;<-./;!:0"::0:<134566633F45M 002/:. '', g-.01";/10;;; 34566633345M 34566636M474 -.!/;20"-22345666333B55 . 0 1 " : / . b E8$, )$ $$ 8$%$ &g I $&> g' $$ UPNReOf +$ %!% "2$/'2% $!K!+ /K$_$), [$.K+> !!"0_/]8 $.. + E '&$ ^; -K=JK K> $'X K34566633374G '$' 88YK + 0---K , # $  2 ! 0 Z$ $ +% ' $  ' m  , E $ ' K   $ & = $ $ '',g-.01";/10;;; 3456663333F7 34566634`F33 m $$$ +$ '$b$&$ ??,' $, >$) * -!2"*;-!2;/-<-.:1-";"345666333M33 ""." &+),=')$+* )$ '%K$&  '</< !a//- !< $c UVeOVU ++$ ) +E'= %,% $"2"+!2>0,0/* ;>a/ $ L;     ; t v + E ' = J* = J ^ % $ v v $   $$+$E'' ]^ m& K-A\c'$:;/;!;2K-./:0:1* Ix E$'$,,K=$,$%=JK I' ^'^= J ,E$=8JK &K ! 2 m(m,$>(c-.22;..!:.:. =J + j, 9 $  $ & @ ) 1 . " 34566633374` D > , E ,  K ++< .0"./-:-x"a $Z, 345666333F35 ^% $, /'>$% &K8H%,''K%$'$ + 9>,K=,E',K)=JK % -.2.;= .:-%0,"2W"Ha-a!-2./"022/.1"345666333MFG ) & %& $ 'D)K 345666347757 Km)K ! >   $   K $ $  '   ,  >  ! * / -^ ,1$1* , ( C $  I $  =JK =, % $ ' =JK $ , $    $ ( $ $ # $ K $ $ $ $ ))K $> , >K $K $%% g + $% # % *  $ % < %  , K $  H K ' %   '  K '   K '   + J+ % , % $ $  ' >  ] , =J@b =J^ +EC'!"'#C'$D j m%aa;C -' ."/-0*-.01-!/;0/1; ^,,$,,2-j(01;.0-<34566634M4G3 2"-/00- !"#$'$%&$gA-.:2/.2345666345FF3 //:2; ;(A-./;:!;!/:345666345GB` %$$E K 9 $  $  $ K 9    K &* ^  '  C   / 2 0 ' < > 0 K m  $  \ H $ E $ ,   @&  % $ ' $  $   $ = J 9 A b '  t =Jab' _ > K = >$  $g '   , A ) $8  9 > , > t $ $ $ &  '  v K  ' $   $  <  , E * 345666333GF3 ^ ' >% A/ $K K#$, L%$* t-=Ja D!::< %&, A_-!2"001.2;< A!---* D)*%$Z$'$*%$* )]^ +$ E$% $ $ %;."210;'/<!>!!$--(KA,-d.0;!!2/;K./;0/!(^!<-.@2c.*K /!0 'K!# $ $Y %$ $X ('>$ $X %$ $/ !2!);.\^ ]8 ,A m* C$$ .02"=>;;2)"Z ;/;xK= bA-.2'2a;$ .034566633FFF6 /!>2$:(!;A +>, ' $ $ $ (     A . / ; ! . ; : 2 : +  ,  C $  + '  , % $   $ L%$' D >,E ' , /": Y '   < I   345666336B74 34566633FFBB X 345666336B5M 2/";"-!*-./!/0:"13456663337MF "/"C' I$AX-!2="JY :0-$ NOyqerzS C 9$> 9K$( E''KCm$&< m ,K Y.X;^^=J !!-//"*#.Y&;;:345666336FB` kONR ) ) $ m  ? # $ K ; K  +   ,  $  '   ' > , 8'$K*(  $ & < ' > ,  ] ^K %  & K   < '  + -:1K:m)K=# $-.01!* (_ ?' $$ $K_Z_$> $ C 'K '1a!0 cK +[D %$$K .a;. 'K , &%$'$$$=J&9A/!0* , K '   < ' E % , $  = A 2 " ! / 2 0 1 a _ $  K : 0 _ )$ ( X -!2"Y 2"/!"0: "a/1 2a;! %A$ /$ $X $K%$ $$, K#L% $$Y '$ $Z,<:!;0"2.ao&345666363`5F $#, 345666334344 34566633F65` :)> a0!$ K/a/! -a0.< K/ !a .2Ka// /1a/< 00( ( >%$ $//$#": 'L%' 'm&@)>$X!K;K = $',$'+E8  $ & < ' > ,  ] ^K %  & K   < '  X ^^=J " # Y X >,E ' , Y &$ D )K m)Y =  , ' % K D > $ & K ^ % $ K $'>,]^A($%, $ ,K'Z, <<':E!%;,0 =A2"!/2&0$1a#,_$K %,%$ $ <2";/."/(00!!( ' '$A "2$.ao $-.::"0"1!1! 345666334G63 A-/./2<".a;/.;"(10;/(!/!a<-/."0;K!;34566633FFB3 -.01";/:..-/34566633F447 X-!2$ "Y<2 :..;"*$ !1&! 1--.(345666336F73 34566634`F45 2-!!-2"<


•ž•Ÿ• ”’š

ˆ‰Š‹ŒˆŽ‹‘’“”•–—˜™—˜”’š›œ




‚ƒ„…†‡‚ˆ…‰Š‹‡€Œ{ŽŽ€‘’

z{|{}{~€

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824     pqp      7 H I0 kQ"0%"#9(2 "0.09$ "4$8 9(3* +,$<98;K   ! " # $ % & ' ($) * + ,  ! . / * 0 d $ 6&X L *! % Q H # " 8  J 4 @ ) J 9 A L % V" Q3 32 0 7 H I 0 d8I8 5 2 d $ 6X d N IN 2 Q # 0 " 2 *  ! 0 H ' e ( V" : " 7 H I " X N2 N9 \/ # 0 ' \X`9  2 H I " X2 Q 8 # " 9 J > ) ,  4 '($% V" : " ! " 30 32 'N!"  [ ' / 8# `I / J A ) = < J + )) 11!20370*784!:41;!*! 01""0.<#=>5(64 78 0 9 / ' 3 *" e #  " b '! " c J 9 A ) = L  $ 6XJ 9 J ) L . ^ 3 / 8  V 8  d N 0 :  V . ; K " d 2 K # Q 3 0 Q # *# 2 * + , <  / * M" 2 9 I \ * 0S X2 '(`4 \ # . 2 8 X N 2 N  8 # " ( 3 / " $ 8 2 # 1" 8*! 2 0 1"  / " . K " = K 3 "H("IN9 01"7";#="%X"09 "9M.0 803/ ?CDEFFFCDGECF @@?>AAB J9,L<A=,=>==>B@=%<A-,@CDEFFFCCFTOD ,J-=,J? \3* H0R3Q<A->?>B?@CDEFFFCCCUEO ABB '"0./8;KA<<Q%Q/4RS<AJ><CDEFFFCCCOCT ?<-=AB '0NN!HL/45"!'3*NKN,CDEFFFCCCOCD JaN.H L/4;N1802*>a24<A>A,CDEFFFCCUFGU AJAA@AA #* 10* 20,2/"RSCDEFFFCCUUTU @B?,JBJ *29;0.30K 7#8 ('(`% 0(274 9'" j0 9$%2&9 ($8+3* =A 2HI03218 /8*CDEFFFCCCFCP 120. H(3 I "J >L)=/4-40 ;3/K"MN,< JL461 ( d *013!K8IQ!8"2*"0*!10!%4*0 .3%!#0/"*.3*#3 V" :0."/-*X302iL03.K3\9-X#3$20..;iX /*"# V" Q3 \X`4 #.#Ijj0" 20 N"9#*H2#S!801 V" Q 2 0 7("0H'I\X$ 0%("35 2*LR3.QS V" :8*! "#N!" 0 11" 0L1*" 0"#4#R3QS "32 '\X`4 Q82#9 '" 0./ \* 8 $LN2 H . # H S * $8 H ! # 3 *" 0 ' 9 3# = - 9 7" N # ( K / % 7 # / " 1"  2 2 ! " 9 #32 N N*N " j 9 *" 0 X" * N N ` # " % 9 e 0 j N S < A J > J @ < B ? 80.73/N028#8/CDEFFFCDOPPC 0J<<* #32#8#4<AJA<?,=,<<<%=,V= dA $8 0 . / * 0 < = > ? @ @ ? @ B < < M N # *# *N " _ # " 2 8 K  " 0.." i 2 8 " j 9 # " ! < A A > A ? A B B > % < A > > , A J = < , B , X 1 V/ * < A = = A < J ? = A < R3 Q S L . N * N N  6 " 0 . N 1 K / & N 0N#" CDEFFFCCUPFD CDEFFFCCF]PU CDEFFFCCCPDC 28 CDEFFFCCC]TT CDEFFFCCUFOG KH"K*4 7* \* 0/MN4 2!>B 28\Xe 2 8 " *3 -<<*4 XS <=>?) @-,,J@A R6V & 0 9 ( + = A 9 'J $ # " 2 N / N . " % Y2 N ) '*Q/ $1# Q3 3 J< : 8I82  " 13  # .  K 3 3 * # 2 2 H I0 % " # " !  " 1 3 V" Q3 32 0 =-!2 K ! Q " 2 9 J8# " ) V" Q3 2 H I "  2 N 2 / 0 N0. *3# / " * V" Q3  0. : 3: " *Q/ 9 .K @-<) ><<[ L / 4 ( 801 '3 NH N X8/ ! CDEFFFCCCPOC *"X'"*V(9 (" 0#="X 19 "R<A6V4 \@* 0=7BB8 V": "J@7 H I 0%"32XN2N 1/3/L* JQ>S<)=A->A,0B1A"J3@B*=J20 1/ *9 QI \* 0 28 \8*Q M.N# " *$8/N #Q0.30 03<AJ==@-,>>>A9 2Q2K1"308" <=>?),>J?>A!/0./*Q,J.3#3# Q8 K"//*Q#Q '"3($% '(` #-"0./ 8J*BA<+=A 2QN*" #"4\ *S(= 3N: 84L 0"$K2 0$N* N N ` % J > < < N.3K*3 4R3 L / 4 ( . 8 / 0 . J @ 9 X8 *! 8 / ' / 8 * 0 / 2 " h 4 R3QS 1  1 8 # 4 V8 I" < A > B B < @  L Yd<AJA<?,@?BB< = < J , 9 K * 2 K < A 4 < < ) J @ 4 < < CDEFFFCCUPFP (" 0A"*J,=2A8JA[#BBN>!,"/$800.1#S3'V) '(`% 7 CDEFFFCDTDEU CDEFFFCCF]OP <A>A,B<??<AA CDEFFFCCC]T] CDEFFFCCUFT] CDEFFFCCCOOO XS < 0 . 7 8 K  I 0 "  3 *3 J A # 1 , <  Q . 4 2 # " CDEFFFCCCPUP V" V" Q  2 0 '. W 7 H I "  . 4 $8 0 K 3 / 0 V" Q  2 0 S S X 8 ! " #  ( # # . 8 d I8 2 d " I " 8 i : NN2 9 `/ * (" : / 8 V" Q 3 3 2 0 : IN 3 0 3 2 "  " # " 3 / 0 . Q 2 0 2 H I0 30 ;8 " # 3# 3 1" CDEFFFCCCPUD 1K3K 1/3 * 3264* 2 0 V":"2HI"32:N308R$i$3/#4 XN 78L:/024(<A.>8>/4,0A.<M-4N>4<J<JA< (; K+"8# ,<X09 X.*" LIQ9 V" #. "!/\# "09. 5/78 89 dI0#*" /H00LS/<XA"J"BQB3B*" Q</2@.?<'82N/ I" /QH30 :<N01N0. :@?3 4; K"><<Q i 60'(`% jj/8#Q N3# 8 2=- 88!" 0. L\/* 4$0(/.20.2 3I?` #8/ "#0 I" K"/"!0 'I 1"LIN.K"8 #K9"09 <A>AAJ>@=?-J Y+2:N89/V 800.'0 4 8 0  V '(7 * + Q# $ 0 , < R3 . " A > = > > ? > > ! Q 2 8 ; 8 3 # 3 '(79 K3<ABB-<BB=-< K39K"09* 9 CDEFFFCCUPDC 'H CDEFFFCDTGFO 68# CDEFFFCCC]TE CDEFFFCCUDFC AiJ6==8>/B+?LB/?4VB?%.<8A0->M<N=4<@<-,(-?/"N<) Q# "0.. "#.2"0j47 *%\* 0 28 L/ "K*J?)=J * 2#S'(5% =-04 R3QS Y+ /0 e0: N*8W `# #0 3% (. 0. ; " #  X0. 7/ ! ' I"  7/ *0 0 Q 3 S 7 H I " ` 1 * " # 7 N *! 3 8 V" Q3 32 0 2 H I 0 # " 2 8 . K " CDEFFFCCCOTC V" Q N % < ! 3 IN 1 " 0 " 0 M ;J B J 0 . *) # Q. d 0# M  # " $  *8 ? K *%  > << CDEFFFCCFE]O !" J'<<23[X Z1*40#! 'HR[(8#[L*## 0H7X$4V!5 2[ 0. $%&J>)-<X0.`1*" N(80 "S2@-RS 5V4 (b52LlYdc L/4 JL [QN03# N 1X/ 0!S :3: "*N0N. K" Q%*.9`//Q:9V0"0.<AJA<?J=,J<< V":"$"'(`Q#7N*!3CDEFFFCCCPOU Q33K20R3QS 2HQI"2"2/38*Q /3#00. '(`L/ '3!8/ /0<=>?-J?=-@ CDEFFFCCCPPE V" 0 7 0  i $/ 3 *Q 0 = > A X = J B > < ,J<<% *N0 <A->=B>A>?JB # 818 $JK"4eiI 0"#"<2A-=H=@I@,0,#,.A8-.JK>N<<. CDEFFFCCUPDP i CDEFFFCCC]]O L/ 6N 2 N 2 [ 7N ! " [ ' " * " [ (8 # # \ 8 0 . 2 ! ' Q 0 e 0 : S @ < < Q % *. X 0 ! X 8 # \ . # 7 K 4 '8 / N 2 0 (  * # 3 *Q 8  8 K 8 2 " V" Q3 S 2 H I # 8 Q3 0 1 1 / *9 L / . 0 M N J < ! #  2 8*Q 0. a 2 # 1 Q 3 ` V" : " 2 H I 0 Q 8 ! 8 0 . / * 0 [ 1$6X% #K38K3Q3K"001I"L02"/$*N3.#3/0"*. X0.$8*Q3230%783%`#CDEFFFCCUDDU <AB@,J-?@?=J #*#"N1S36N#<AB@=,CDEFFFCCDCDT <A,-B> <AKJ"09 KA3K 3 9B. K"JK4R3Q#8.8S !80K. N2NI0%* +CDEFFFCCCO]D 03243QS Q80.2 8/0!80 52!K!"%I 0"=<)-<CDEFFFCCCP]D CDEFFFCD]CTO 1 / * !L@N<Q<Q#% #1"Q"Q3 1" /*!"4 @ @ < = B =  ( " 0 1 0.0H <A>>JB<<<?<= CDEFFFCCCPGD '($% ; " # # H  * 3 1  2 K # I"  7 / * 0 0 ; " #  0 ! ! 0 . . K " 4 Q   0 . 2 / ! # I" I $ / . e 0 8 _ \ # . 7 K ' ($) 'J Q 3 R S @ @ J J B J = % < A A @ B @ = > CDEFFFCCUPCO / . # 2 K 4 $ " * " 0 ? <  % /  2 N  5 S ! " '(` Q" # 1*" 0% # N2 9 K 3K 3 CDEFFFCCC]ET !0112 12V#3 0##H4$ 60H Q32"2H*" I0 ":'(5 N3082!3/ K3K23 #*#VV78<A>>,?CDEFFFCCUDCC J>,JJJ d "!8*Q 036*0.. 9I09 d QRS<A>A,A,<J>J>`/"CDEFFFCCCPEF "2/"H*" I0'(5 "N2N3% d0./Q4 $K/"09 .KK04 (. 23[*80 #[Q J-*2.24<0 A1,! A?3CDEFFFCD]CTE <B0. <?,#?@) 7/ #*0 23i*8 80N7X$9 <A,A?1! <CDEFFFCCDUCP B-3AA0. @B V" *80 * \#a* 8 \/8* *!032H* 02.80L/aR24HRS<* A&-A3JCDEFFFCCCO]U ?3=2>M,N?4J-,B V: (N0K # " 89 3 3 : 8!  1*" 0 *" 0 '(`9 Q"0#. "@#</<*9 S80 .0 #8 Q3 03N23L NQ/4g8) 8#"4 / 1 3 d 8 / K \ X " * N N J J , ` N . H Q9K"3K 133 19/*0..30. 4R3QS<AJBK<ICDEFFFCCUPTO ?<AQ9 J.@<,K" CDEFFFCCCPOP V" \ *S X2 $ 8# # " L / 4 X *# " # MN@J% 2 N *! 3 8  K 3 K 3 i K " 0 * " 0  1 R3QS X4 " 0. L H V:  = < ^ . $ % & X 0 . $ 8 0 K 3 / ' 3 # 3 3 3  2 N 2 "  3 2 0 . * # 2 ! 8 *Q 0 3 Q3 32 0 2 H I 0 8# N 1 0 H3// MNJJA` /0.#30.R3QS<=>?)>A=@>CDEFFFCCUDCT J> V: LR3_Q$X H`7#8"/2"/"0<.AV>.A',B8!=8J1J=[BL>"0./8 #RS 87N Q#3!303"N220N.#8i ' 09L3K93 9X16N V/*9 \30NS #N!"!NH82\ * 01"2""*28L/ L/4$ /.0X80$8/KCDEFFFCCCEFE 2XH1I0 */*+Q#,-*#32%*0+?.-/0[4.K"#04 80J>@"*36'eR"1CDEFFFCCCGPT <A3>*>,ACDEFFFCCDGEC ,*A--2A0A 3 7N 9;0LQ3 K"9eN03# R3Q "AV" $6X  1 ;NIN0. 07"13/,<a2 CDEFFFCCCOE] 3'V)'(`0.#8Q301.SL/ & "8##j3//%! "*89:8I8 'N ! "  3 2 K # 0 . 2 3 0 1 / * i/ CDEFFFCD]UPF * + 1 X % B ? ? a 79 < A , A @ B > = J = > 3/8K4<=>?,>=>?,MN'(' K312 K3#X"**# `*"#"0#'*# (5 1"3*3 22N0) CDEFFFCCCPOO V" a0.0 H'!N0# #0N '"%$2 8K$6X $ I 4 \ N I)  2 H I0% " d j 89 2 K # " j 9 K K 9 7 1" ! 807" 13/ -? 2  N0 b &M6c =- 9 '(59 * i!80 *!" / 0 CDEFFFCCUPTT Q 3  # 8 . 8  J 2 ! 8 0 * # 2 J I " ) ./ <AJA?@,<@J ;K"= V" #3# (NQ" @=,=>, *80 0L _ V" :04'(`5 "$ %$"9(3 /"*%0 L"`2 /Q30 Q9'N0# /"99 8#N30%6( HMN 3R'*# 3QS #Q/N0!/#"2i1N#%<AJA<=CDEFFFCCCED] 'H:04"SR3 'S'N!" e(QS`<A\J35 /,3B#2<0<73 B'J(` 54*3 (^2/+4 `0 <ABA-J@"24 -Jd>,j86N"g CDEFFFCCUDUT 7K9L2%LN.K%\3LI;K 4<"AX" JCDEFFFCD]TCG A0.." ?,,@9/A#.< !0. *..)/0*RS09 <A*0 BBB"2B9A*" B<0 AA'(`4 (" 2,- #`1*" X8/!1"<LA/4,&A?<8J#='<8?1>?CDEFFFCCCTFT V" Q3 3 20. * #1"2%#Q 0!CDEFFFCCCGOG %!"R3QS * + CDEFFFCCDOGO ,-  2 H \2 i I0 K K  3 2 X2 ! 2 0 @ B > # *# !0./ *04 ( + RS <A>A,B<<B?,B ?< 2 6( 0130.4 CDEFFFCCCP]F  8 0 2 L 2 / 7* J= $# L 0.2 0. V" : "  2 H I " X N2 N K 3K 3 / " 0: V" Q3 20S 32 0. Q 0.30 0 i '8 Q3 0 d NIN * + = - 9 !80./ ) CDEFFFCCUP]O $ % & \ / # 0 ' (5) 'J 3 % `" / " 08# i < A J B J < , J = = < = Q*Q I /2** #0 28XN2 NLH07*?c 32N /<A180 H:08I82 .32IJ>) .#=- NN 9NL0/.7#8Q3! 0.9/380 0) X":2.* +=@bMN0!./*0cRS M.8*!/2'/*R3QS<=>?)@CDEFFFCCCECE -@<J=B *0 8L9K_* J>)<<J4ABA-J@-J>, <<; K"@-<4 \# .J9 2?K K! !2/.2 "0.9 .1.9 *"0#*!% 1 .K J) 40/N19 * 0 ! 2-8$Xa77 #/02 X320.\ #iX2d8CDEFFFCCCGEC MN>b K/;N18 =,=A/N2 <>>#>"J! >%NH <A82 ->=1"->KN.K >CDEFFFCCDTDO >-<R3QS - 6N"2g3/"00 4'*# (<A>0.. /  2 " <A=J,,A>>@@=% 2#R2N) CDEFFFCD]]PO CDEFFFCCUDUE V" Q 3 3 2 0 2 H j N N : N ! H 1 0 . / 0 . ) J % ? 0 1 N . 2 8 / 0 > A = , < J " 3 X " 0 . . N R 3 Q < A > A , B A J @ B J < >,B><=>>? ' 8 " 9 L 3K 3 9 R3QS 2 / \ CDEFFFCCUPEU Q# CDEFFFCCCPEP V" Q3 7 H I 0 '" 0./ 8 (" 0'\X$ V" : "  3 2 0 . : 3 2 3  Q 8 ! 8 0 . / * 0 2 8 k *" / H kd # *! " 0 . 'XX)  2 H I " !K . : N30  (0*0iK 3# CDEFFFCCCTDT #30. ! 0LH9L2/7*A9X/!SCDEFFFCCCOPF AA@J?< (aN.H +=,d" \:*280 L0/;8K V"2""*H708M7N,@ 0N g<AB0@*N N<"<QJJJQ=8&#N!H.3K"J9=K4R3QS V" (0"0 ('(`% 2'$5 L/* (./ '/ *0 --=<<== 1" Q2(20 \* Q!70V" H%"0 'Q3 038% V:"2HI0X7Q8#"1"#32"Q#0HN!" M`'QQ#"%R3Q<AJBJCDEFFFCCCEUU pqp = = $0112 # 1 K  Q/ *02 L K 6* 0 2 8 (" 61,% ?9 \* 0 QI / # 0. X 8 2  3 # N!"  1 0 2 8 08 Q3# I".) QL2K0^X..L $IIQ 0!Q# "iI0 *j""0:8 '(` 0X%MN 3200$0 .i.\/*1800;1K!?)@(K$20.0/,+) # 4'H SQ8!80. /*!09"1 $8/8*78:3X8/!<=>?)-=CDEFFFCDEDTD ?J>B 0.!01 01/*2CDEFFFCCD]OG 7 K!/20#!:"2i*0 0"2*47 808 ." 2' '/ 8QN JL,/B'3 N2 #L0 =--` X8/ !< `Q 1"93$N/#82K8"#Q 0CDEFFFCCCTCC 3/ V" 0  $% & # H ('Nj QI * ! 0 * \ * 0 [dg j N < = > ? ? J = X 8 " * *J = 4 < < ) J 4 < 801"$^ "90!7!H8L0#K9/"L1N.N2 28/8!HN004 CDEFFFCCCPEO 3 '$; 2:*4 !;K "*#0"04J$0 *! /0*0 02.9 *+ -/.<#2$K#%kX" *83ee10:<@AA-<>=Q>%*. .-0?-! '.S-^.$"S3%'j77N 7*J=a2 Q328'$5??---<=L/(./ (8##."#9X/!%'('n<A->-CDEFFFCDOFOT <J<><>< #R3QS =-#;j`1 *'\=` ;!KJ* K9J=/#58(6 I a177 / \*/.#.28'80M8L2/CDEFFFCCCEOF X*" 0 J L 9 # / " 0 " ! # " S , 8 # *# > > > 7*J J d $S e Q 3 R 8 / I " < A J = = > ? B < J = % Q 0 . K 5 (69 # 0 N J K * J , 4 < < ) J 4 < < $ Q "2!8.S NQ `1*" 1" #' "N0j/! 1"N19 LN.K 9 A@B=,,V"3*20H.#1$./*0 XN 2N#89!12 3i# 018:8 /j0:09 H"2*!N 3#3# $" 3% ' j;1.`/ !=X/ "(`% #S-!'%$" 3% L/4$830.J<a2935eM>JB==>> ,Q/4\*0S`!N82;N/180L/(.CDEFFFCDEUCE /0.J@a2 V"Q3320$80. #3CDEFFFCCCFPE CDEFFFCCCOGG K 3 / 3 09 e $d9 / "  'H  CDEFFFCCCTUP Q3 CDEFFFCCUDPP .N#" $8 : 8 2 0 i , 'N " 'e ($) V: " S & 0 "  J > ) , < X 9 # Q . X !H : " 0 / . # . 9 Q ) = Q % ! # . 9 *" 0 4 ! # . 9 =A>?->- :/8 0"0.#8_:\*0SX3#i Q0#J!#.9#80"0)#Q39K*>)J>9K/4 28#8 0R //9$#/0=),L89'(` #/"<*AJB9X1 2<?(,8>0J.,"0%<A!J9&" /?'A/8@*J@-0 V,;KSJ9,KRSL/4(./2*JJ9-MN?B 7 H I "N2N9*"0'(5%#818) I 0"* +4=?4R3QS<A-@CDEFFFCCCE]G 'N5!"0. 9'e(J 9$"9$80. 9,-)-</9*; 0K" (3 5(69 \8*Q3 R3 Q < ? > X4<AJ><?=-J?>b\#.7KcCDEFFFCCCGDD \K*S 9#$ "0.8#/89#K""0L9/K43;81N0. K39. K"*730" 800. "2 80.!80.#302/8*Q. :/3/8I"0;'8HH87./00.'2/*!00<A`-#>"<dJ><(?=<.>N>) .N/3Q 0.J@HN.H9-<*QI) *0 "2k: 9X7X$9 "0"0.;eKl"#49 R!kN S<AN4 >>; ,A"HJJ \3 7N4R3QS<AJJ=--?-CDEFFFCCFDOD @, V":"7 HI0$"5280.CDEFFFCCCCCT ?<<?9 " *3 K 8*Q4 / H 0. / 8*!3H 0. 04 2 8 / 7 N * $ 314 'H  S !8014 '(` # 1 K 9 3# " CDEFFFCCUDGF   # .  / 2 " = 3 % 2 K 1 " I . ! : / / 8 / 8 4 $0 H '8  L / 4 ;8 K H 0 dX t MN J Ba2 J>A a N.H <@@??? V" HI"X-9 N2, N(" 6 0 K('(`% 3'(7 $3 (V":+2=d >N(*8 "0X8 '($9 `1 (?<8<#?#<9R3 Q, 2801 0#1911/*9.KI/><<[ =-*IN 9#"0.29/8`/ 9*3 #S/$"*319*(3*! 3 V"Q37HI"XN2NN"X1V/*9K09 #*#S<AABA<<,?<=-r<=>?ACDEFFFCDTTUE CDEFFFCCCOGO CDEFFFCCCTOT * +4 L\Q*237/7* / ! < A , A , < Q 2 K  8 * " 0.N2N0(.43L/4(8.#8"[/#08.*8 30.Q80#"04<A-@?,A<B<JCDEFFFCCCGPU @ *"0V1 #. 1"`/ "Q 28H \NI2HI0N2N9'(`%79I0"9K3K39 X0 V" I 0\ 0.#30.`08CDEFFFCCFDOP 78XN2N V"Q320S2#"b=c92HI 0CDEFFFCCCUDF 9V# 0 L*N N.N0 /#0 \N 6X4 ,/ KLK/497 ;K 0.7"3Q0NN[Q J8=0K?4 /2*@ *Q9-2M0.XH/2Id8000.*4X8/L+/!=H>A<<L0/-44;N 1d8g% 0 0N40.# /.0 Aa2 *6e " 09 0"  2 K 4 \ * 0nR _ 8#  # Q 3 0 CDEFFFCCUDGE K J = < 9 X"  N 0 " / N 9 7 " 0 9 0 3 V" Q 3 3 2 0 Q Q ! 2 H I " 3 2 # / 8 # b # / 9 . 1 0 . # 8 *8 0 c / . # . 2 A A B XNH#d4'"* 0K302MN=- a2 CDEFFFCCCE]O V" CDEFFFCCCOOT fQ 2HI "3 2#I/ H'(5 0 "#""18 L/4(./ %9 b2!8"Kc#I*# "/H%*3QS.<3AIN @AJKN-9<a2 4'8 "3# :N308i 1*"0!83# 02N*!3) CDEFFFCCCTEG Q23*3 02*HI0 2<RH3I "7" *0"0.'Y(`% CDEFFFCCFTTT V" Xg6e 4 ;K @<< Q K 3 d! $.I " R e 0" L . I L . A A A A Q 3  $ 6X 2 8 X " * 3  8 0 . 4&23i 01"2 8 9 1 " # 8 1 " 2 0 * 8 # # 4 RS < A J A ? @ A J A A V" Q 2 0 , 8 !" # 30 2 # ! 1" N) '(7 + , Q S / 8 : )  ! 8 . I " 2 0 N 4 $% & * + <  4 CDEFFFCCCGTP = J ) ,  4 ; " # W V!  3 0 . # $8 ' N ! 9 $ *9 e # / *9 '2 R 8 I 0 9 ; K " * +=-<AJB-=-BB=@=CDEFFFCCFUFT 12'('h dX0.'Q30& 0"(CDEFFFCCCUCG 8/ K N.K # H  S I 0" 9 *" 0 '(5  N0" : L / 4 7 ! X8018 0 J>` L N.K *" 0 ' ($4 e 0 : S J 9 > K % Q / 4 $% k " * 8 4 e 0  ) +,<V" 04 :!#j20Q332!##"S`1*9 * +S,-0!80. /* 01"Q"1 0.) ?-<9@7K4dg28L/4; H *=, -= CDEFFFCCUDOF _Ii/ .#2K!4Y. <AJB,JCDEFFFCCDU]P >AA>B? !.. K"4RKe#"<A>>,AA@=,CDEFFFCCCOTP ' 0!2*9 5(MiR 8/Qj81Q"*" 000c.>#QN!"=i- 5 2878 K"/0N00 63* XA>0.. V" Q  2 0 J 2 N / 8 2 N 9 = 1 8 *N 0 #  N 9 78 3 0 . 0 9 # 2 8 9 ;1 . 9 `: : 9 d'9 8 : 8 ! 9 R3 Q < A > = > @ > < = B @ 4 d N : N 2 \ . # . 7 K W W 0 H 9 # 8 " 3 # R 3 Q S < A @ = B < B < J 'N!"  2 8/ 3 . * + ,< 9 2 "#809 CDEFFFCCCE]T L N 2 0 . 7 3 # *# 7 8 < A B B , > B 8 / 8  b ' CDEFFFCCC]DF .9'(59 $7b 23N//*"K0N<a2 Bc : "$6XQ QH#"#8i32"9 !"9K"09K3K39*"0'(5%'(79 $ #0/8 "*9^9 ^! *" 9*0 . "'(5% /4$%&7 V:"7 HI 0("0V,L80K0.7 " $#' Q30QA#j9A#!9=<.1.9 #/#H.2S\8LK/40;N J-'$;9,-^bd'c4<A->=CDEFFFCCFUT] BB<<AB, 13LN.K337 HICDEFFFCCCUPT # " 0./ + => 0 / / # / N M N J < 5*Q 1*" 09 2  80" # " 9 # N!"  1/ / 4 e Q3 `" # 0"9j$ "29 #*3 K#0QQ#Q"H1*8#2 ; K"iN03#52d QLN.K7*\.#0. B8/!9A#!*9-<!N19.KJ9AK4RSL/4 RQS; 0"<AJ,=@@,A->> CDEFFFCCCTFD V" Q3 320. 018# "0. 08##"2"28 8*N *NN N9 ($801" +=>*9 9(" 0`I '($9 '3!Q% 8 /9`2 9X1 & 8#2*4A0N4@R!4<A->=CDEFFFCCCE]] BA=@,>B V: 0H -R7 I0 9, .9*1808 CDEFFFCCUDOU I0 %!" <A>A,A>B><=J CDEFFFCCDEEP V" \e*N *.0"2"8XS* $X 6 " 0 K 0 " $ 8 * " ; 3 ! L / 4 dg 2 8 $X M3 # 0  ' 2 " L / & ) 20Y2 2#3! "8# #3#$# 1/*X/ 2N.R68K 3QS 1Q8 0 32 ! # ;K / JA 9 ( 2 0 Q# 8 " 9 # / " (./ 2 =, 9 '(`9 # #J!<.13 Q3 A#N1j.A#KJ9!*@# !") dQH 8#7*,7 1"!"NRS<A->=-CDEFFFCCC]DD B?B,,@ `3#/"Q33J=<X7e4' 3Q3/0 0"28K9K09K<A-=JA=JABBA $ !80. /* 04<A-@?,=B>=@B J+9$30H(NN%'e(d4RS<AJCDEFFFCCCUTG >=>=@>, 0.04<A>>=AM=N<B=?J=>?1%<2A>X>*0 =CDEFFFCCCG]O -B/J.B"IJJ<) V" = < / ! . J < < ! ? K 4 K / 4 ;N 7/ =A X / ! @B=<,=A% <A-A>AA>BA<B CDEFFFCCFGFT <8 K"4R3QS V:$6XI082#\M/0:"0.CDEFFFCCUDOG :Y0/ "Q.82 * 3!2"42L/"/0L"2/.8 !" 4RS #*#/#.2K 7HI0$3"9(3#/"*54CDEFFFCCCTFP eA2 01N XNH#"!3# '\X` * "0 0 0+2=? Q  d! 7/7H*I0% "3+%,&-30. $80H 8) .#49-*.2) 1802*@9-0N@X>?-B>=?0NCDEFFFCCCF]G A-QB-0.4 B??" <J=H=!NN0..CDEFFFCCUFFT  :! =<N . 3% : / N0 # j j 's 8 H X 8  0 \ N J8-24;&"K"/ H I0% *" 0 ( 0 L 2 (  " # ( # 2 ?  ; K = K [$6X K 0 N  * 2 = , VQ3 2 H I " 0"  2 K K K  = # " j 3Q :=? 8: 2 " 0 Q 01 4 (" 0 '(59 ( + J , < a 2 < A J > A B B < B B < ;N 1 8 0 3 % L . ^ 3 / 8  $ 8 *! d " # .8 2 H I 0 : N30 8 R$ #="@0@.L/8/(\4'3 *!080e0N1@N=XLN/'H4#`. L/320.A*# N L 3 K 3  $ 8 2 8 K 7 8 # < A > A , B B < J @ > A CDEFFFCCC]UC 1 8 0 8  ! " Q # 0 H 8 " < A = J B > ? < B B B 6(4 8#2* [N03#(80"2R!S<A>A,CDEFFFCCC]]U 4`1 1"2/4<A->?,,@@A>A A=J,,<, 09( 28":h"0m9#N83h"3L/#4(Nl8# J<`7!./*02K2!/2CDEFFFCCUDOT >a2 3I 0`.30.( 2*3CDEFFFCCCUGT CDEFFFCCCOFC 2#!38 !83# _"#N,0 )-*%K*% 0 J)I,K"/%LQ/0) K;91"N#"!2/"0:4\* J-''N 80NN /N$<A2-eA#@*N A=JL=/04 @?&=CDEFFFCCCCF] CDEFFFCCFGUC $X4    7 ! / , J 8 5 '`i  '$; ! 2 " 0 Q H " 3% : 80 N 30 2 0 VQ S 7 H d/ 8 0" 0.'8 _ " :8`X( CDEFFFCCUFDE 3# V" #N Q3 3 2HSI "9!H KK9*0 "2"K9lX.. X3 210"0.#""#V.0X:8* ;<*Q >7,8,>K>B6<` /"4:<A!>A,Q.4 * '($% '(5 /2@" 80. * " 0 ' (`4 X8/ !S <AJA ? ,?@ A B *! / l * " 0 ' (59 " 0 . . " * " 0 J @ < : *9 02 (" 0 '(` $808*! .80 0S Ldg9 IQ9 * 9 # H k : 7X$9 9 7N N A > < B V" Q 3 3 2 0 2 H I " # " # 8 0  N 2 N CDEFFFCCC]PD J B ) , < ? A < = , , = % < A J = J @ @ = < ? = * +=,4RS<A-@=B?CDEFFFCCCOFG <?<< V": "S#N!"%# /8#* 0'e(`%J Q K3N0/"08Q"#: j:8QNN29 'N/ N9 ('3 .8/ 0.9 NH N/L/"/94' CDEFFFCCCU]] 3#" CDEFFFCCUD]C k I 0 9 \* 0 1" 0  # 801" " R3 Q S $X4 *Q 8 `0 3 . d Q 8 ? ##"[/8Q#0*#d0g 2*" 0V'($ .HK"!LN/728N#28[) #.#! *3*3*i 01 9 '(5%'(7* +,<R3QS!83#) (91/4R3QS<AJ,=-@?,,JCDEFFFCCUFCF L/4( *@>R!S<AB>=>J=AJA < V" Q2#0 #.L2QH #4";8K"i$6X R3Q *! 7 0 . $/ N # N ( . 3 IN g " $ N # % V \ # . CDEFFFCCCGCG 2N*" 8 8 0 / L 82 " i  J) =K 4 NH82#" /0.07**@ "03a*N.0HV88/!iL X./=%<B$2J<4<<%R!<AJ,,CDEFFFCCCEDG =@?<<<? 'N +3?*3 * 3 #&" #XK"N$`"0!N)9 0?>#801NIN%<A->?CDEFFFCCCUEG ,B=??JJ $ :$3 "IN 2H8KIN."KK".?< Q% N2 N"30 32 <A-@?,?B=B=J`" CDEFFFCCUD]U 28"K9(" <A0J'==(54 @=@`1 B,>J1"2/i!CDEFFFCCCOFO S@=8,#BLCDEFFFCCC]PP @/4,( .8) V" L/4*\!2"#91*=  4 ;3 1 . 3 1"  8/ !S $ Q " 2 $ / IN N 1 V e a 3 S , < NL./&$ )% !803.#**Q02Y/802#.N03"22HQ.Q#!1. ^$. *808d8%dN3% V:"#N!"[!0H#!1*N#01""'e( @B?,JBJ4 `1"#3:"!N2*4B9!CDEFFFCCFOPO S?AA@@, 7Q2*" VQ 2 0 #. 0 2H'(5 I "(Q3 "o *QI $" 9 # ! * , # " j R S \ # . I I: CDEFFFCCUFC] *Q K 3K 3 9 3/ 8 *" + =- # "<A-@=B?<?<< *"0'(59L3K390" `% * MN4 02AA */0X/ .#!*S 30.A->===@ 28L/4(X4 ^S$%&=-'($./#2;"I 0.0 dg/0.#.II0:N3/8$3KL#N/ 8#7*J=b1!028:'1Hc@-BCDEFFFCCUFFE J-J?Y_" d "(5/2"NQ68j /82 #7"7!#82" !N# ""#",4 SJ42#N/82 /8#N Y+8: 3 "j=4`1*" 0"#) Q28QK4R3QS Rd H/N0N V!8.7 /*H&0I"# #0%$ N ; K J K  e 0 1 N * L / 4 664 '8 / 0 ? > ;" )  # ?4 # 3!" -4 2 8082 CDEFFFCCCODF CDEFFFCCC]PG RS V" Q 3 3 2 0 < 2 H I% " 3 2 ! 12#"Q"#0) L / 4 \ 2 # 1 ` 1 " ' 3 : " ! N J @ aN . H .(8 A=@A<@< =N./2"=32kNN:CDEFFFCCUDET #3`!" _8HN 4a.Q8 *"0 '"B--,A@ /204 7HI0%!"* +=J!0H*NN4 .4 V"Q3320$*30".& 0"\3) I 0.0b$8?0"*NQcCDEFFFCCUFCE : 3" # * " 0 ' ($ R S &V( L / 4 ;N18 'N#NI"KH0==0a7 <AJ.A<CDEFFFCCCGGF ='@,/N,0,-LB/ @4 N!H . K " R3QS <=>?) >J@@@?-% 7* A b 7/ K 3 0 c X S < A > A , A > -,@><4 #"N0 ;K 3"/#"0#';V%K"'($% '(7 '9X 8189\* K0k78) $6X$"11/*. K"><<)A<< 30.*20[QN03#K3K3Q#2N*!38 CDEFFFCCCGE] N!8 CDEFFFCCUFUG [Q0#4R3 QS<A/i!0. ,A@BA=0 J<<<%04 CDEFFFCCCODD QJ9 #JK" /#aNQ8/ 9 M # " 9 $ 8 *" V" Q3 32 /"*9 B=B-> $/#"2L/6 H 0 3/,A@ !./*"3#09RS<K"0A9>#A,NB/,=9??0A.B.430.KI Q !0./*0X*5$a<AJB<?=CDEFFFCCUCFG iK 3K 3 93 2S<0 1" $6X LJA2@<*3# =>,3 4;KK"" CDEFFFCCC]OC #8  d! 'N!"  J k # 5*9 (8# # 9 CDEFFFCCUFUD A < Q 4 3 Q A J = A  2 H I " ^3 / 8 *" 03* 0 . K3 /H* .N80QN03# ..8N) V:'N!"[7K'Q06K0LKX*!/ ( :3K("NL2/2*@9-;K ;& K"8# $N2N24\?9- * 0$X ( I#L0. /0 24820N*" CDEFFFCCUFOP 3 3 2 H I 0 * # 2 I!30. *0>'MN "3J#B 'X4<=>? 0 $>?<=ABB ! 0XL'. 2/ $22[Q0#!80K3/04<A-,@-CDEFFFCCUCDF >?AAAB "0"#0".*80 4'*#<"A2>%AQ/,09 ACDEFFFCCC]PT >AAAJA9 \7* ; *!"02.*S '/8* `*Q 0MNX/!78 ,CDEFFFCCCGDU AA>B> QXR69 ( # 7" 0 . 2 N 0 . ( . 3 IN 9 " * 3 #"# CDEFFFCCUFUU V" IN 0 N : 3 4 I 0 "  = < ) ? <  3 0 9 Q Q  2 0 2 H I 0 # 8 Q 3 0  2 Q 0  Q8 3 " : " 0% 2 !# 8 % 8 !" # V" Q 3 3 2 0 $ 8 *Q 0 3 5 2 7 8 / 3 . *2N2#120*QN2030#403Q3r*<AJ>0-9?.BBK"B!AN,) *Q03'Q0X1V/ *9*;K"(208) b* +,<c9!b* +@<c11/*91" *Q"#+,"1<3#"10/.*/84RS I0<A!J.A/<*=0?%>/@#B0B'<(7 78: *; K" V: ;"2RN$QS 7/804R3QS<A-@<=<<@@>JCDEFFFCCUCDT ,-<"Q/R(3Q2S<A0[X" -@?,13 -,AVB<-/CDEFFFCCC]P] L<A-@?,J,?<@@ /48#"9780:30M(."0" . / " 2 ' / * CDEFFFCCCODU V" Q3Q:!e0##0#"$0I 3\"!*( CDEFFFCCUF]G CDEFFFCCUFPE 3 3 # 8.8 =# 3!" 9 2 H I 0% " V" Q 2 0 =N 0. X2 d3: " $" " 0.  2 H I0 # : ! 0H  Q # ^! " 2 d ) ' H 3 ?0.?SN$6 !7N!8 %"32##"9'N!" j`1*9 5(M9 3 2  N2 N !3.8 0 / " #  " 2 L / 4 (X &i(30.( 2 0$ " J@) =, X" 13 H L / $ " # 7 *A 3  ! 8 , 0  8 *Q " '8 H 8 . 0 '/ 8 * 0 b < A J , B = ,.<3>0A.c '$59 9 7/ " 0" 2 9 ' ) R H N0N M N@J \ * 0 1 " 30..3 2 0V/ *'8 " 3# \# .78 K R! $$`X # Q / 0 H R 3 Q S < A @ = , = B , J CDEFFFCCUDUO N1 # *! " "# Q3./,J`.# CDEFFFCCC]OG ! *9 <AJ,B=J?<,= 2/4RS Hd3: :3:""*NQ" / H. Q" #L#8 " R<A->RN ?,@>8/,9<$69 A< ;31 0.i$ CDEFFFCCCEOC  2 H I 3% XN2 N (8Q8/ 9 AK * I&e I R3QS 0:(Q \" "(/""<A>A,AA@@-?@ 0..3L*J<4,< *NQ" (Q/ " 0 H CDEFFFCCUFUO ;N  ' 8 . N ; N 8 0 . 7 *Q " 0 . ( *Q  ) 2 K 4 ;K @ < < Q 4 'H  S $ " 9 * + , <  9 *" 0 L/4$ 0.""#2*?0N,JB4X? J-B?= V" 7(" HI0% "50K3K XN2 Ni63* CDEFFFCCUCCP 2X07" :8/2"90.e09'8 __"88I \,%<$ (J`. +3=#@ '($9 2S;*/* 0[j N N,+ ?9kd 7X$i CDEFFFCCUUUE (IQ3 2\04 0 '(`9 3 9 M"  7 K V" : " !82 8 K 3% K . # 01 # 3# 3 0 & 8 ) , 77 2 8 3 1 ( 8 Q 8 / L 2 / 7 *9 V" Q3 \/ # '(5% 7% (` $8/ "K"JK0 * 028a7% L/4X/ (!S<.=8/>?0)-.@M@N4 B= *" /02KN31/"50;( *S`1+,"<0<A4;-@AK"[<<QJN=0,3J# ; " # # 8/ * $8/ " 0 1" . J,RL/* J 4 < < L / 4 `* ' 0 . K " @ 5 ) MN `J < a 2 b 1 ! 0 X 2  N " $ 0 1 0 / 8 j c b X2 4 7 " # * A < @ c ! 8 R 3 Q \# . $0*! 0 7 K 7 H I 0% " 9 X80) X808*'Q/V !3CDEFFFCCC]OU ' *Q / XSA=@=@AA CDEFFFCCUFPU CDEFFFCCUCGF CDEFFFCCCEPO R! N99'N ! " 9 `. 8 0 X _ 8 / 9 X2 4 7N *! 9X20 S 2 H I0 $% & 3 2 Q Q . " !N# " # " V" Q3 I " 8 i Q/ 8 .3 1 $% X2"'^ N*N "=j9>^9 d'4 d0 3.*2 !1"0.2/*0 0*8# 123#2*HI04 4R#I /=K%Q/* /040n$X V"#8) &9( +4=A9*"04'(`4 I \* ) dg g (' < A J = = B J \ # e 0 8a2 _ 0 2 8  / " # # $ N N / L / 4 V8 * 0 . 0  3 L / 4 6" 0 . N 1 '8 / 0 = = 7 ! H 2 CDEFFFCCUUEP ;bQ#"$ 01?0 NL/L46" '/0BB#/;0/3K/.0c N J?`X8/!S<=>?)=@>,BBB CDEFFFCCUCGD ./7# (`% (074 (\2* 9' "8j9($%&9 (( +=LA/ /4$0."N#1?<<* CDEFFFCCUFPO V" '" 0 8 ' 0 2 * Q 3  d ' 2 N 0 8  R $ H . Q " # 1 *" 0 #*. S3N2 246(4 *"*++=, 4 7 /"30.7*J,9e0jN<A-@?CDEFFFCCUPFU ,,=>=>< #/8l"<3A#J=2=8>K=AR3 X12 N2 7 #`"72230c HHI =, d8 ' 0I '(7 0d8/=`>*! ><<QBS V" : " ! 8 . I " / N 3 0 1 H I 0"3#3 "4 CDEFFFCCUCGP Q/ * 0 " 2 b '(7 i$6X " 13 * 2 # ,< 4 \N2 dN01N0.: (`6( ; N 3 !  * 2 H I 0 ! " 3 2 1/*4R3Q31"<A-@?,J,AB<B CDEFFFCCUCUP V8!N ; K"[/8*Q34("0 <AJ,=ACDEFFFCCUPPE <-J,A< "b!20N*!4 ./* RS 0c<A-A>A>,,AJA ijNN:N!Hb("04 '(`c9Q# (1*! 33"0#.".K*30#"*8 0 . u 7* /"*" i CDEFFFCCUCTU # % 1 Q " # 4 R # " / 2 V" Q3 2 H I "  N2 N *" 0 '(` K K 4 Q8/"4<AJ,BJJ<A=A<%<AJA<CDEFFFCCUPGP >JJ,@AA \7(J *0=2&8`108##*! QH.#$8N.!L1/4("0.'8/*/0.0 d09"$16X ! 8 8 *! 3 0 9 1  1 / CDEFFFCCUCEG Q% 7X$i77 3<AJ=J--J?-<< 2! 0"*9##3Q30)4 V" : " 2 H I 0  N 2 N / " #  " 2 1 " L Q 0 ;K @<< Q/ 04 R3QS L==/4B7?A/A"3 <AJ) A--0.7*A9-4R3QS $8 3# 8_"0 ;/"08*80 Q 21CDEFFFCCUPOU *Q 0.4 CDEFFFCCUCEE  S '3 ! # N 3 2 ! N 3 2 # " 9 !Ni 8) d X 8 2 0 " # " Y / 8 2  N 0 " 2 i 6 8 2 H # 9 0./ *0 * " 0 J 9 1" *! 2 0 1 " ' N/ 7/#0H28`K31*" 0 * 8 0 . 3 # " Q " 1 0 . 0 H 9 aN.H 3*0/9* * 0 +4,2<8 dN0: 9!0H28! 01L0/4 XQ/8N/322XX ;4N\00.N*idg 2NJ*! V223""* R528 !K)/0J6e?0?1@H< #$01 " 4 7 L CDEFFFCCUP]D 0. "28K4 '('% <AJ"A"<#?,J@? ???@@"!CDEFFFCCUUF] $ Q"3#323Q04.<2A>H>3) Q,B8#<!,8<*0>8<.QA8//8*2#0!N4'8 vwp CDEFFFCCUUC] `/ 7 3 #  A)0. 92*" * Q.#K"* di# !/*#"*0S #?8A*Q 21N.02`o" "2:2Ho*" !Q*[Q3*Q3[ 0* /!0S@@2-*" A) B 4 7 * ! 0 1*CDEFFFCDGPU] `9 J ,  0 4 '($9 9 #  4 I X " 0 0. (3/ " L 0 " 4 RS ?A-,?@ fN (+29'o"o*h #9#0H2:2i*# 20"02KI942M# X"00.5* $ "#4RS ,AB,B? N 0 9 ! 2 CDEFFFCCUUUC !#* 004R.08.N4<A-@?CDEFFFCD]DUP ,?BJB=K"B/9 ' j  0 2 9 0 1 9 `1 *9 RN 8 / 9 ' ) !!"9*9 8A(#"9"'*N) L#( d098"8 0.S Q+ */ @HQ9#* H23 3 09 'I'$;9 /H06Rdd9 3Q<^A>% A,dB'9 =,7-NB!BCDEFFFCCUUPU /* =0# */ 2=- Q9 , Q 9 ! # * 0 0 9 !  0 2  > K 9 1 2  * 0 0 7 HI*20+8=,i19!*" 0S* \%$9 *# /0"*S6e 9*" 0 */-<<Q4@JA@@J%<A->?,,J,=>> '(`9 0 H 4 \ * kk CDEFFFCDEFGT '8/K.KN0"2* /\45;?<4X>CDEFFFCCUUPO <J>==J (o"o1"09#H3* `o" o#" */ H30S !8208 2 3 0 9 0 Q N + 9 *! 7N! Q 1*0i2 / 2  9 .K J9 @K [* [ <A-==A-@>,BJIII4o"oCDEFFFCDETEP KN.K40.84 *2 0[ # * 4 &I0:  2 8 L / 4 $ . " " # 2*@9-MNB'8IN0/<A>>,CDEFFFCCUUGF B<=AA>J V8 <1B/4%$<A2J0B2<?2<*! =,/?J<<!K04 #_III4 *009H0dI811" #,"Q>N<+,90.: 808KN.K 4:N* CDEFFFCCDETO ($8# I "!2Q0" -L8+9 9QN203#*3/ @%@@@@<-A ;Q."hk/ #8##3*"*13/0"Jh<@@@@<-> CDEFFFCCCEGC

xp f#7N!" `# * hnV" #032XN$!:8!'V" ) H 0 . ( * ' *" " ! `0y6!J-QRS@-=JB>CDEFFFCCC]]T <


‰Š‹ŠŒŠŽ ‘’“”•–“—˜™•šŽŠ›œžœŽŸ ¡




456479 5 7 !

~€‚ƒ„…†ƒ‡ƒˆ„‰Š„‹Œ‚ƒˆƒˆƒ 0123

313

Ž  ‘’ “ ” • – — ˜ ˜ – ™  š – ›  “ œ  • ž Ÿ  š œ  ž Ÿ › – —  ¡ ¢™ œ £ • Ÿ •  Ž ¤ ‘ œ ¥ – £ • ¦  § – —  ‘ œ ¢– • —  š œ £ – ™  ¨ – ¥ – — •   – £ • ¦ – — ©ª«ª¬­ª®¯­¬°±²³´µ´¶·¸¹º ¹Ƚ´Ê¸¿¹´ÄȽ¿¸½¿´Å¹Å¸ ÐÙ´ÌÈ¿¹´ÐÇȹ´¶Æ¼Ç¾È½º¼´Ï½µ

»¼½¾¹½¿´ÀÁ´Âý¿¹·¸´Äß Âý¹½Ø¹·¹½´·È¾¹Ú´·¹Çý¹ º¼½ÃËȹ´ÑÌÐ϶Ҵ¶ÃŹ˹´ÑÓóÜÝÒ Âýº¹Æ¹¾·¹½´·¹Ä¹Ç´º¹ÇÈ´Æȵ ÂÃÇ÷¹´Ê¸¿¹´¾Èº¹·´¾¹É¸×´å¹ºÈÚ ·Ã¹ÇȽ״ÌÐ϶´ÂýØÃĸ¾´Æõ ɹ·´Â¹½¹ÊÃÂý´Âý¿Ã½¹È ˹ع´ÄÈŹ½¿´·Ãƹº¹´ÂÃÇ÷¹Ú ½¿¸½º¸Ç¹½´»¼½¾¹½¿´ÀÁ ·¹Ä¹Ç´·Ã¾Èº¹·È·¸¾ËÃǾ¹¹½´Ë·¸µ ·¹Åȹ½´É¹Ç¸Ë´¾Ã¾¹Æ´º¹¾¹½¿´·Ã ¾ÃÇËÃĸ¾´Äß´ÇÃËÂÈ´·¹Çý¹ ¹º´Ì¹Ë·¹Ç´Íɹ¾¸ÅÈ˾Èι´º¹µ »¼½¾¹½¿´Ë¹Âƹȴ¹º¹´È½æ¼Çµ ˸ǹ¾´Æý¿¸½º¸Ç¹½´Ø¹½¿ Ź´Ƹ¾¹Ç¹½´·Ãº¸¹´Ï½º¼½Ãµ ¹ËÈ´ÊÃŹ˴º¹ÇÈ´·ÃƸ¾¸Ë¹½´È¾¸Úç ºÈ·ÈÇÈ´¾¹½Æ¹´¾¹½º¹´¾¹½¿¹½× Ëȹ½´ÐÇÃÂÈÃÇ´Ìù¿¸Ã´ÑÏÐÌÒ´ÓÔµ ¸½¿·¹Æ´ßúȴ˹¹¾´ºÈɸĸ½¿È ๽¹ÊÃÇ´»¼½¾¹½¿´ÀÁÚ´ô¹µ ÕÓµÓÔÕÖ×´ÐùȽ´º¹½´ÆÃŹ¾ÈÉ ºÈ´å¹·¹Ç¾¹Ú´è¹Ä¸´ÑÓÝÜÝÒ× ÇȹºÈ´Âý¿¹¾¹·¹½Ú´ÆÈɹ·½Ø¹ »¼½¾¹½¿´ÀÁ´Æ¸½´Âý¿¹·¸ ßúȴÂý¿¹·¸ÈÚ´»¼½¾¹½¿ ¾ÃŹɴÂýع¾¹·¹½´Âý¿¸½µ ÄȽ¿¸½¿´Âý¿Ã½¹È´·ÃƸ¾¸µ ÀÁ´Ë¹¹¾´È½È´Â¹ËÈÉ´Âýº¹Æ¹¾µ º¸Ç·¹½´ºÈÇȴŹ½¾¹Ç¹½´ÌÐ϶´ºÈµ ˹½´¾ÃÇËÃĸ¾× ·¹½´Â¹Ë¹Å¹É´¾ÃÇ·¹È¾´Â¹Ë¹Å¹É ½ÈŹȴ¾¹·´ËÃÇȸ˴ÂÃÂÆÃÇËȹƵ »¼½¾¹½¿´ÀÁ´Âý¿¸¾¹Ç¹µ æȽ¹½ËȹŴ¸½¾¸·´ÂýʹŹ½È ·¹½´ºÈÇÈ´ÂýعÂĸ¾´Æ¸¾¹Ç¹½ ·¹½´·ÃȽ¿È½¹½½Ø¹´¸½¾¸·´¾¹· Ƹ¾¹Ç¹½´·Ãº¸¹´ÏÐÌ×´¶ÃŹȽ´È¾¸Ú ·Ãº¸¹´ÏÐÌ× ÂÃŹ½Ê¸¾·¹½´Æ¸¾¹Ç¹½´·Ãº¸¹ ȹ´Ê¸¿¹´Âýý¿¹Ç¹ÈÚ´Çÿ¸Å¹ËÈ âϽȴ·ÃƸ¾¸Ë¹½´ÄÃÇ˹¹ ÏÐÌ´ÂÃŹŸȴÆÃ˹½´ÃÅ÷¾Ç¼½È· ÏÐ̴˹¹¾´È½È´Äß´ÊÃŹ˴Ëõ ¹½¹ÊÃÂý´»¼½¾¹½¿´ÀÁ״͹µ ع½¿´ºÈ·ÈÇÈ·¹½´·Ãƹº¹´ÐÙ ÉȽ¿¿¹´·Å¸Ä½Ø¹´ÂÃǹ˹´ÆÃÇŸ Çý¹´·¹ÂÈ´ÂÃÅÈɹ¾´ÌÐ϶´¾¹· ÌÈ¿¹´ÐÇȹ´Ï½º¼½ÃËȹ´¶Æ¼Çµ ¹º¹´·ÃËÃÇȸ˹½´º¹ÇÈ´ÌÐ϶ ¹º¹´ÆǼ¿ÇÃ˴ع½¿´Ä¹È·×´»¹µ ¾È½º¼´ÑÌÐ϶ÒÚ´¶Ã½È½´ÑÓÛÜÝÒ× ¸½¾¸·´Âý¿¿ÃŹǴƸ¾¹Ç¹½ ½Ø¹·´É¹Å´Ø¹½¿´ºÈŹ·¸·¹½ ¶¹¾¸´¹Å¹Ë¹½´¸¾¹Â¹´»¼½¾¹½¿ ·Ãº¸¹× ÂÃÇ÷¹´¾¹½Æ¹´ÆÃÇËþ¸Ê¸¹½ ÀÁ´ÂÃŹ·¸·¹½´É¹Å´¾ÃÇËÃĸ¾ â฽¿·È½´Â¹½¹ÊÃÂý ·Å¸Äµ·Å¸Ä´ÏÐÌÚ紸ʹǴºÈ¹´Ë¹¹¾ ºÈ¾Ã½¿¹Ç¹È´·¹Çý¹´¾¹·´Ø¹·È½ ·È¾¹´Ê¸¿¹´Âý¹½Ø¹·¹½´·ÃËõ ºÈɸĸ½¿ÈÚ´è¹Ä¸´·Ã¹ÇÈ½× Æ¸¾¹Ç¹½´·Ãº¸¹´ÏÐÌ´¹·¹½´ÄÃǵ Çȸ˹½´ÌÐ϶´¸½¾¸·´Âý¿¿ÃÅ¹Ç â¶ÃÆÃǾȴÆýý¾¸¹½´Ê¹ºµ ʹŹ½´ËÃ޹ǹ´Ä¹È·× ·¼ÂÆþÈËÈ״͹Ĺǽع´½¹½¾È ιŴÆÃǾ¹½ºÈ½¿¹½×´¶ÃɹǸ˵ ÐÃŹ¾ÈÉ´·ÈÆÃÇ´»¼½¾¹½¿´ÀÁÚ É¹½Ø¹´¹·¹½´ºÈæ¼·¸Ë·¹½´Âýµ ½Ø¹´¹º¹´õîìîöëíðõëë÷øìö𺸵 ßúȴ¶ÈËι½¾¼Ú´Âý¿¹¾¹·¹½Ú ʹºÈ´ÃÂƹ¾´¾È´ع½¿´¹·¹½´·Ã Ÿ״ٹÆÈ´¾Èº¹·´ºÈŹ·Ë¹½¹·¹½× ¾È´ÆÃŹ¾ÈÉ´º¹½´ÆùȽ´¹·¹½ ϶Ì×´Ù¹ÆÈÚ´·¹ÂÈ´¾Èº¹·´Â¹Ë¹Å¹ÉÚ à¹Ë¹´·¹ÂÈ´¾¹½ºÈ½¿´á´¶Ãƾõ ¾Ã¾¹Æ´ÂýʹŹ½È´Å¹¾Èɹ½´ËÃŵ Ëȹƹ´¾¹É¸´¹º¹´·Ã¹Ê¹ÈĹ½× ÄÃǴŹι½´ÐÃÇËù״йº¹É¹Å ¿¹È´ÆÃÇËȹƹ½´ÆÃǾ¹½ºÈ½¿¹½ 幺ÈÚ´ËÃÄý¹Ç½Ø¹´º¹ÇÈ´ÆÈɹ· ÂȽ¿¿¸µÂȽ¿¿¸´È¾¸´·¹ÂÈ´¹º¹ ÂÃŹι½´ÐÃÇËù´à¹Å¹½¿ ÆÃŹ¾ÈÉ´¾Èº¹·´È½¿È½´È·¸¾´Â¸½µ ÐÈÅ·¹º¹´ÕÔ´¶ÃƾÃÂÄÃÇ״Ͻȴ¾¹· ƹº¹´á´¶ÃƾÃÂÄÃÇ´Âýº¹µ º¸Ç×´ÍȾ¹´ËÃĹ¿¹È´ÆÃŹ¾ÈɴȽ¿È½ ¹º¹´·¼¼ÇºÈ½¹ËÈÚç´¾¹½º¹Ë½Ø¹× ¾¹½¿×´àý¸Ç¸¾½Ø¹Ú´Ë·¸¹º ع½¿´¾ÃÇĹȷ´Ë¹Ê¹Úç´·¹¾¹´ßúÈ× ¶ÃŹȽ´È¾¸Ú´Å¹½Ê¸¾´ºÈ¹´¹Å¹Ëµ »¼½¾¹½¿´ÀÁ´¹·¹½´¾Ã¾¹Æ´ÄÃǵ ÍŸĴ»¼½¾¹½¿´ÀÁ´¾ÃÅ¹É ¹½´¸¾¹Â¹´·ÃȽ¿È½¹½´»¼½¾¹½¿ STUVWXYZ[\Z]^_`XaT]YbTUcaU]XS[ Ź¾Èɴ˹Âƹȴ¹º¹´·Ãƹ˾ȹ½ Âýع¾¹·¹½´Âý¿¸½º¸Ç·¹½ ÀÁ´Â¸½º¸Ç´º¹ÇÈ´ÏÐÌ´·¹Çý¹ dWXaWT dWXaWTY e Y S f gY Vh i j k i l Y m n Y o p j f o k Y gp i l q k r k s f Y t p u v f w k Y Vk i j x y Y r f Y c j k r f h i Y c x y j k i Y ] l x i l Y s k r k Y s x j k u k i Y s p u YUtz{YZxifYykyx|YSfg Âý¿Ã½¹È´Â¹Ë¹Å¹É´¾ÃÇËÃĸ¾× ºÈÇÈ´º¹ÇÈ´·¼ÂÆþÈËȴϽº¼½Ãµ ºÈ½ÈŹȴ¾Èº¹·´ÂÃÂÈÅÈ·È´Çÿ¸µ fifYrfokwkuokiYjkoYgkxYgpipuxvokiYohgspjfvfYsxjkukiYoprxkYykijkukiYtSYztUcYrfifykfYjkoYvpufxvYgpykijk}xgk jokiYohgspjfvf| â»ÃÄÃǹƹ´É¹ÇȴŹŸ´Âõ Ëȹ½´ÐÇÃÂÈÃÇ´Ìù¿¸Ã´ÑÏÐÌÒ× Å¹Ëȴع½¿´ÊÃŹË×´âàÃÇ÷¹´¾¹· ¹½¿´Ä¹Ç¸´Áãä´º¹½´ÆÈɹ· éŹ˹½½Ø¹Ú´ÂÃÇ÷¹´ÂýÈÅ¹È Æ¸½Ø¹´¹¾¸Ç¹½´Çÿ¸Å¹ËÈ´ÊÃŹË× Â¹½¹ÊÃÂý´Ø¹½¿´ÄÃÇÄÈÞ¹Ç¹× ÏÐÌ´¾¹·´ÂÃÂƸ½Ø¹È´Çÿ¸Å¹ËÈ ùä´¾¹·´ÊÃŹË×´Ù¹·´¹º¹´¹¾¸Ç¹½ ÍȾ¹´ÆÃŹ¾ÈÉ´º¹½´ÆùȽ´Äõ ÊÃŹË× Ø¹½¿´ÊÃŹ˴·Ã´ºÃƹ½×´ÐÃÇËÈļ Ÿ´ºÈÅÈĹ¾·¹½×´å¹ºÈڴȽæ¼Çµ ͹ĹǴÆý¿¸½º¸Ç¹½´»¼½µ ùä´ºÈÄÈǹǷ¹½×´¶¹Â¹´Ë¹Ê¹ ¹ËȴȾ¸´·È¾¹´¾¹É¸´º¹ÇÈ´¾Ã¹½µ ¾¹½¿´ÀÁ´¾ÃÇËÃĸ¾´ËÃÄß½ع ·¹Å¹¸´·¹ÂÈ´ùä´úîìð¾¹·´¹º¹ ¾Ã¹½´Î¹Ç¾¹Î¹½×´Ð¹Ç¹´Æõ ºÈ˹Âƹȷ¹½´êëìëíîïðñîìîòëí ¹˹ŹÉ×çûüýþÿ0123ýþ45617 ©ª«ª¬­ª®¯­¬°±²³¯µ´ÙÈ 8¹Ëȼ½¹Å´Ñ»Ù8ÒÚ ÂÃÂȽ¾¹´¸½¾¸·´ºÈ¾¹½¿¿¸½¿ ߹ǸË˹ŹÂÚ´-Èþ½¹ÂÚ ¹·¼Â¼º¹ËȽع´ÉȽ¿¿¹´éÀÀÚ à¹Å¹ØËȹڴàع½Â¹ÇÚ´º¹½ 8¹Ëȼ½¹Å´Ï½º¼½ÃËȹ´9µÕ ÆÃǾ¹½ºÈ½¿¹½´¾ÃÇËÃĸ¾ Çý޹½¹½Ø¹´¹·¹½´ÂÃŹ·¼½È ɹǸ˴Ĺ¾¹Å´·¹Çý¹´¶¾¹ºÈ¼½ ·È¾¹´¾¹·´ÄÈ˹´ÂÃÂý¸ÉÈ× ÙɹÈŹ½º×´¶ÃÂý¾¹Ç¹´,Ç¸Æ ºÈ´ßÈÅÈ´¾¹·´º¹Æ¹¾´ºÈ¿¸½¹·¹½ ÙÃÇƹ·Ë¹´¸Êȴ޼Ĺ´½¹½¾È é´ºÈɸ½È´¼ÅÃɴ̹¼ËÚ Å¹¿¹´¸Êȴ޼Ĺ´ÂÃŹι½ ¹·¹½´ºÈĹ¾¹Å·¹½Úç´¸Ê¹Ç ÀÈÅÈÆȽ¹Ú´é¸Ë¾Ç¹ÅȹڴÙÈÂ¼Ç Í¹Âļʹ´ËÃĹ¿¹È´ÆÃÇËȹƹ½ ·¹Çý¹´¹º¹´¹¿Ã½º¹ ¶ÃæºÈ½´Ë¹¹¾´ºÈɸĸ½¿È´ºÈ ÌÃ˾ÃÚ´¶È½¿¹Æ¸Ç¹Ú´º¹½ Âý¿È·¸¾È´ÐȹŹ´éÀÀ9µÕ ½¹Ëȼ½¹Å× Í¹Âļʹ״帹ǹ´º¹½´Ç¸½½Ãǵ ÓÔÕÖ´ºÈ´¶¸Ç¹Ä¹Ø¹´Æ¹º¹´ µÓÓ ¶Ã·Çþ¹ÇÈË´»Ù8Ú´¶ÃæºÈ½ å¹·¹Ç¾¹Ú´è¹Ä¸´ÑÓÝÜÝÒ× ¶ Ø ¹ Ã æ ¸ºÈ ½ Ú àà ½ ¸ Ç ¸ ¾ ´ ¶ Ã æ º È ½ Ú ´ » Ù 8 ¸Æ´º¹Çȴ¹ËȽ¿µÂ¹ËȽ¿ ¶ Ã Æ ¾ à ÂÄ Ã Ç ´ Âà ½ º¹ ¾ ¹ ½ ¿ × "#$%&'(&))*%+,-.*/01-*%+12324*56706+89-*:"%%5; :/06>-6?*@A;J*26?.-,*%+.R+6*"%%5J*0.0*39=060J*79 ͹Âļʹ´ºÈÆÈÅÈÉ´·¹Çý¹ Âý¿¸½¿·¹Æ·¹½Ú´ÂÃË·È Ë¸º¹É´ÂýØȹƷ¹½´¹Å¾Ãǽ¹¾Èæ ¿Ç¸Æ´¹·¹½´¼¾¼Â¹¾È˴żż˴·Ã <+6=->-.-6*8+?+3-*<+<-6??91*/06>-6?*@A*>+3.-9> Q-6>03*"%%5J*-.-3>-I ˸º¹É´Âý¿ÈÇÈ·¹½ ŹȽ´ÊÈ·¹´Å¹¿¹´¸Êȴ޼Ĺ ĹĹ·´ËÃÂÈæȽ¹Å× 3+6B-6-*,+6?26723-6*79396=-*7-39*,2>-3-6*.+72-*56C /06>-6?*@A*<+6R-79*8->2*.12O*=-6?*.+3-, ÆÃǾ¹½ºÈ½¿¹½´ÂÃŹι½ ¸½º¹½¿¹½´·Ãƹº¹ ÂÃŹι½´Í¹Âļʹ´¸Ç¸½¿ Ͻº¼½ÃËȹ´¹·¹½´¾ÃÇÅÃÄÈÉ 706+89-6*"3+<9+3*D+-?2+*:5"D;*EFGECGHI <+<919.9*<-8-1-4*96-689-1*79*5"DI*%+O+12<*,2>-3-6 ÙȼǴÌÃ˾ôع½¿ /06>-6?*@A*<+6?2>-3-.-6*.+96?96-66=-*26>2. .+72-*5"D*79?2193.-6*,-7-**%+,>+<O+3*<+67->-6?J ËÃÄß½ع´ºÈÆǼØ÷ËÈ·¹½ ͹ÂļʹڴÉȽ¿¿¹´Ë¹¹¾´È½È ºÈŹ·Ë¹½¹·¹½×´àý¸Ç¸¾½Ø¹Ú º¸Å¸´ÂÃŹι½´»Ç¸½Ãȴƹº¹ <26723*7-39*5"D*<+1-129*,+8-6*+1+.>3069.*=-6? 8+R2<1-4*.12O*,26*<+6?96?96.-6*-?-3*5"D*79O2O-3.-6 ÂýʹºÈ´Å¹Î¹½´¾È½¹Ë´9µÕ Äß´¹º¹´·ÃËÃƹ·¹¾¹½ ËÃŹȽ´Í¹Âļʹڴ»Ù8´Ê¸¿¹ ÕÔ´¶ÃƾÃÂÄÃÇÚ´ËÃÄß 79.939<.-6*.+,-7-*"'*D9?-*"39<-*56706+89-*%,03>9670 .-3+6-*O+O+3-,-*.12O*<-894*<+<919.9*,+380-1-6 Ĺ¾¹Å× ¹ ½ ¾ ¹ Ç ¹ ´ · à º¸¹ ´ ½ à ¿ ¹ Ç ¹ × ÂýØȹƷ¹½´ÆÃǾ¹½ºÈ½¿¹½ ·Ã¸ºÈ¹½´Âý¹½¾¹½¿ :D"5%;J*%+696*:EKLM;I*N+8.9*O+?9>2J*"%%5*<+6=->-.-6 >+38+O2>I й Ë ¹ Å ½ Ø ¹ Ú ´ Âà ½ ¸Ç ¸¾ ´ ¶ Ã æ ºÈ ½ Ú ¸Êȴ޼Ĺ´Å¹È½´ÂÃŹι½´¾È àع½Â¹Ç´ÑÕÓÜ ÜÓÔÕÖÒÚ ÙÈ Â½ ¹ Ë ´ 9µ Õ

´ ¹ ι Å ½ Ø ¹ -.-6*<+67-1-<9*823->*,+6?26723-6*7939*>+38+O2>*26>2. 0.0*<+62>23.-6J*"%%5*<+691-9J*8->2*-1-8-6 ºÈÆǼØ÷ËÈ·¹½´ÄÃǾ¹½ºÈ½¿ ͹Âļʹ´Âý¿¹Ê¸·¹½ ż·¹ÅڴعȾ¸´ÐþǼ·ÈÂȹ -Èþ½¹Â´ÑÕáÜ ÜÓÔÕÖÒÚ´º¹½ <+67+6?-3.-6*-1-8-6*2>-<-*,+380-1-6*>+38+O2>I /06>-6?*@A*>-.*<+1-6R2>.-6*,2>-3-6*.+72-*5"DJ ÂÃŹι½´ÙȼǴÌÃ˾ôƹº¹ ÆÃÇÂȽ¾¹¹½´Ø¹½¿´¾Èº¹· ,Ç Ã Ë È · ´ 9µ Ó Õ ´ º ¹ ½ ´ å à ÂÄ Ã Ç à¹ Å¹ØËȹ´ÑÕÝÜ ÜÓÔÕÖÒ× PQ+<-396*+<-91*=-6?*8-=-*>-6?.-,J*<+6=->-.-6 .-3+6-*>9<*O+3R212.*D-8.-3*Q4->2198!-*>+38+O2>*>-. ÖÔ´¹¾¹¸´Öմ鿸˾¸Ë Å ¹ + È ÂÚ ´ Ø ¹ È ¾ ¸ ´ Âà ÂÈ ½ ¾ ¹ 9½ È ¾ à º × ¶ à ÂÈ æȽ¹Å´¹·¹½´ºÈ¿ÃÅ¹Ç >-.*<+1-6R2>.-6I*Q-<9*4-328*4->9C4->9*<+194-> <+<919.9*.+=-.96-6*R9.-*.0<,+>989*-.-6*O+3R-1-6 Âýº¹¾¹½¿×´8¹Â¸½Ú ·¼Â¼º¹ËȽع´ºÈ¾¹½¿¿¸½¿ Ͻº¼½ÃËȹ´¾ÃÇ¿¹Ä¸½¿´ºÈ ƹº¹´ÓÔ´¶ÃƾÃÂÄÃÇ´º¹½ <-8-1-4*969I*/-?9*.-<9J*=-6?*,+6>96?*-1-8-66=-*7-6 O-9.I*Q-3+6-*9>2J*"%%5J*.->-*79-J*-.-6*R2?- Âý¸Ç¸¾´È½æ¼Ç¹ËÈ´¾Ãǹ·ÉÈÇ ¹ ÉȽ¿¿¹´ºÈ¿ÃŹǴéÀÀ× ,Ǹƴ»´ÐȹŹ´éÀÀ´9µÕ

æȽ¹Å´Æ¹º¹´ÓÓ 9>2*>-.*B2.2,*4-6=-*8+.-7-3*<+194->*823->6=-I*'-,9 <+<-6??91*D"5%*-?-3*,+380-1-6*>+38+O2> â͹Ź¸´Í¹Âļʹ´¾Ã¾¹Æ ÓÔÕÖ´ÄÃÇ˹¹´»Ç¸½ÃÈ ¶ÃƾÃÂÄÃÇ×ûüýþÿ0123ýþ7 ع½¿´ºÈÆÃǼÅÃÉ´»¹º¹½´ÙÈ ,+312*,+67-1-<-6I*"-8>9*.-<9*-.-6*,-6??91*<+3+.- 798+1+8-9.-6*8+B-3-*O-9.I*:.0<,-8IB0<;      

"‚€ƒ#„$%&'„()*‚„‹†€Œ†)

.3/50712438/94.239:1 56;1:61:2602

<=>=?@ABCD=E <=>=?@ABCD=E <=>=?@ABCD=E Ÿ –™@˜Ÿ><™=˜ •–—=@™D=>š@D•=?= ?Ÿ<–E@¦ –>šB>= => FGH I JKH L M N H O P Q Q R ST U V L H W X Y U V Z [ N H S \ N U FGH V Y u H u b b N H \ V Z g \ H P i ‘ d h SH X b N H ` Y V Z | X H x`X v [Z `YgH N SzH xH V SZ H `Z uH \ V ]v bY ¡L M Z H N b Y V Z ` N H \ ` X b Y _\ L ` H N \ \ H ~ ` Y v V ` }v \ M ~` N ` Y H g ] g H ^ ` Z [ H Z g N ` H ^ ` W ` “] b N ‰YW `Yv H`‡[M\ Vub[\ MULdxmU ‰‚U m¤U ]N V H L^Z N _L\ YV Z MYU `\ L`X a ObN H S\ W ] ……H } b Y g N M X ` Y H _ H n ` Z v \ „ „ N H ^ g V H ^ [ ` V O\ H iQhST f KN QhST H „ „ bN H V [N H x`ˆ X M Y g N ` L ] v H N X M ] b N ` Y H ‚ ` V [ Z H m [ Y g g ` X ^ g N Z H S [ ` V H ^ Z g U N b Y V M Y M Z H ^ \ H S \ N U ` ] …[ ` Y g H V S[ U ‡ ` Z ` \ v U ] ` [ Z a I M Y c ` S` F` YV[^fXHSf NMYga H^ZVHehhPijkdePPH LR`YHIM]`c[HNlbmn MH\XVYa [\uHQUkWVfSHYgtehPzeRPkdopqrrrooo{†{ ejz uZgPUdWVHYgaJ[^tehPkjhePhPopqrrroo†pq{ hhHnSXN }MLbNHJtehPjkRPzehi opqrrrooo{Œp yxKj KFHOHPmPjeeH OgFPQeea |hXHiySbgv ZRvH^ZV Z[S`uH\MY]vZv«HmMXLaehPdzopqrrrops†sq kPRhzeYk deeZ d e W V f V u f Y a e h P k j e P i k opqrrropsopp |[`X uHSH ^gO\PHNd`eLwXvPYkgeH]SH ZH|uXKZg`HgjMeX|YVgHmM HWZNSL HQeeMwX ¡LZ H`IMV NYVZN[Z HN`YH vb\ŽHR‘ S\PkS uHi^X fVPRW VHHYg| X }vNbYVHmbNbHOhSnPQSH„„NopqrrroooŒp{ JbV MXHvHJ[V `S`H `„`v UHHVPeeH ˆUHNZSH S`Y]v Ut H‚ML`VHx`ˆHheSTUzeSTObNt mY GV N H Z [ N b t m` Y ` u H ] v L M Z M SL ` V ` Y H F [ g v w k e e …`c \ Z V g\ ‚Lt H [ V N H [ \ ` w g`Z `\ u`Z g`H S[X v ^[H J[^H P e e SH G V ` Z ` H K b Y W ` X v H J ` Z g ` H P k W V _P j W V Qhhjhz ehQPdhzeQiizfehPdQiRzejzz \\Y`Y]HZxvHbd]UzcW`VfHSH hQlg SaIu SU ]kHkRSU u`U N`YV ^v`S`H ZbW`\`U ]X NvZHXH[`\ U eQjRwiiRkjii QheeReh KM]`ZvHIXMS`YaJtehjjdhopqrrroo†or€ opqrrroooŒo Lv opqrrropsŒqo aHJt eyhS^ PdUQOiopqrrropsos{ PeSX ezN J[^tehQPdiPPeePPfehhheopqrrroooŒ{ Yggv ZHabZ ||XXaHU…` [V ]N VSH HXNaL`Z `SL[\ ]`Y mY u H ^ g \ H L g Z H | X K ` g X Y g H ] N V H n b X Z M \ H I X M w FGH ¡LMZ xbYV Z N …[N bH R‘ hH | X xc `v I`N v Y `uH J bSMa JbSM\ V `c H\c\`Z vO`mu N b \ Q ` Y c ` H m ` W ` x Sk H Š M ] b w IJKH O P k e e SH O ] P z SH L v Y g g v Z H W ` X ` Y |Jt XHVhYkueHIfSH JKH L N Z g Y H X [ ` \ H z h e SH O }k e S S` Y f …IG}H I X M S` Y H O d j z O ] P h H J d U h W V f Kb W b }L Y m b N b IM S` Z ‰V ` N Z v ^ H d U k W V H l M g b ] v H ‹ N a d xmH d xKH ‰ ‚H P xmH L a ‡Z v H Q S`Z V `Yv H IX MS`Ya mt eQjRhjeQRe `\ L`X H ObN H gM]bYgH xa S``’ H mnU lb opqrrroo†p€s ZHWLXYteH`h\jLj`dXzH~QveZbjNiMzZjVMY \S\HmehPhRiPjkQfehPzeRopqrrrooos{p hQhhjhz J[^HehjhdhQzQzQRHxSZK` Y]v}XS \~NYH…[NbHQXVHF~uHh”hUkH`V\ MX Hx`KkH GK‹H Qijjzz S_OjQkO]PRHJPUkKaehjjdopqrrroo†ors opqrrroooŒq{ }v ^`Yg[YV`LLY`gYgamX ZvMVaM|HFXŠ`V ZN’`\M\VaKX vPke]ZN^VfHSX Saopqrrroorsoq izIPVvQNjM\ jja opqrrrops€ |[`X | [`X H nN Z gYH z‘ PeSH ]v F`X M„ `V [Z FGH ¡ L M Z H x b Y V Z ` N H O ` [ Y ] H ‰ X ` V Q O g N L P e ”P Q H | X a | b S^ b Z w ‚M ^ b Y g ` Y H X N \ H \ V Z V g \ H m Y u H n M N H O mP P e SH O }P e SH k k W V |PXeHeVYuH IJKHLNLZgH X[`\HPkPQSH SLWXvHYdgSU H]NN`VHˆ|XXvaYŠ` Zg\gH¡bS¢ \dHFRRbjYe[k\ I^XuHnMZR`YHJteQjRwjPdiopqrrroo††† ggd[QY¬HUd^eZMwi`Ne’Z`^\HYVU`gS` vY`YLUHN|`S] SUVzˆ hjRH\gZ ‰Y uzHQKQM]`Zv ‡` Lz`QeXH~jivO} Zzbjw nv SNSH gHJVMte\QHJjZRgwtopqrrroo††s€ jRhQeWVeHW`j[hzu FX ‡MNZH‰bSL ^`NX`H|\[HI\HVlM HehMjVhHFdgzopqrrrooosr† OnN‚}H N`hHXz]HNzXSP ehYPgzgzvZzH|iXPYjHxQ`eSL kfe[hYjgjH}dz`kMRZ`kopqrrrooop NMZVMSH YH^J`tYhgk[eYfVSH `L`YYagmgXLZtHeWXhYjH`j\dopqrrrops{o SH e h k h i h Q R h R R z U e h P k j h zkj }v N bYV a …H [\ `u`H [V N H N `YV bZ U \ `X bYU opqrrrooo{€ ¡LZ N bYV H X `[Y]Z c H QS\ YH „ [„ v U PLMw W [`X H N bSL[V MZ U ]X X a xS}H X v \ V H \ Y]v Z v a }v W [`X H mYuI~uH IJKH |X H …`c` < =>=?@ AB •–—=˜=> mY uHSI`JKH \v`LNH^t]`vIY`gX[`YNH``YNH\OMmP \HS]uU nvc[Yg`YHnZ`S^`Y`YHxSHRHFZV }vNbYHVYuHLMNHPeeeSHO]QeSHLgZ|XY YgMZ vYgUS\uHPP^XYHu`Zg`HYMgba eQjRwkiPjjhH}MS`Yg`YH^opqrrroo†€sq `Z[ S^ `X`YHOIQdmYLH eeHOnMZ ]LY`YV HQj`Z HJ`H [^lbH HehP\dS\ Qw Lvc[Yg`YwLZ`S^`Y`YHuZgHPQWVfVua J[^tehkQzPeQjkkj opqrrrooos†o O]HzXHSH J\g[HPNUHiOWbVfSH J[^tehjjdopqrrroorro€ hRQdkhQSU kj |hkhQkQiH jPjiQjkfnvYQopqrrroopo†q k}P}hjz K[]v opqrrroooos ehkjQzdzRhekf mY [`IXHJKH ]vHgM`]\bLY`gXHQNU[jYWVvfYSH gHl^gZVaH\|V‚ |P[e`eXSH YNHPIHh…Kf ^VYXYHGHPF[Z hWVHW|ebH XHh‡d‘ X`diH gz`QngZ uhHdIhH`Q|ZvXzHHleIv b`L iz }v W [ ` X H m ` Y ` u H Q a Q d e ST H I [ ] ` u H n ` g ` Z OVMgv ƒQujH\]kUv„WSH Z ` w X m‹H P }v \ M ~` N ` Y H V ` Y ` u H ] v H Kb Y W ` X v H ] N V H | X Y F[ Sv H ] g H J ` Z g ` H … L Q U k KH m v S [ Z H n ` \ ` Z W[]`vXHQHxeMZ^Z`UxWv~` Y`Yc[HFuM`\YMUINMHFY]u`YYHFg`S[ S^Xc[b opqrrroooq†p „NHNb\Vf…maehPQQiQzdjj …` c ` H O d e e SH „ „ N H g [ ] ` Y g f [ \ ` u ` f Z Su `YHJ^HehPdzQzkhRjhopqrrrooo{† SNYaJtdQWVfPeVuaehQPdhzeehhemn …GHbLZHNbYVH\`SL`vH|[YvHPjaJYc` }v PKv xb opqrrroor†† ‡MYV QkjPdiQ }v W[`X Ha„FMbH ML`V HmnHV`Y`uHIJ‡FU LMNUJbbN a J`Zg`HVMZW`YgN`[HV`Y`uHPeeSH]`Y ObNHV`Y`uH]vH[VZHnZS^Y`YHopqrrrooo†ss dIMZ eWVH^`H [NdQZ ‘i^H aGV `Z`nMZ HL`SM X`nMZ HjH\V^`Sv XuH…Y` K YggvZUIXMS`YUJ[^tehkiopqrrroorr† ObN H | X }MS`Yg`YU Oma ]LYH [SH } \ H F [ g v w PkeSa ObN H ‚bY„ `V H ]N V H Gl‹H G‡K }v ^X H `YMN `H Z b\ bN t N SL[V MZU^M\ v QReeSQH O}tdiSa ‚b„ bNH[VNaHJ[^t GYvˆf GnlHJ[^ty^[HI`~vVZvHeQjRwopqrrroooqpo n[Z~bS`ZV`Yvahhzdhifehjjdopqrrroo††q† hhdQezd LX`\VvNUNMZV`\Hlv[SUVMS^`g`U ^Z VJHL`^Z vNRH_H NPvQb\RkH]v HjlX bg`V MY hkizQje \[`YH ^`Y ‰L`Z V MSMYU JZ gH ]`S`v V Z H L \ Z H t e h k j d k i f e P P k P k \LM]`HSbVbZU]v`S^vXa`u`Z`£opqrrroooppŒ ikePzkk opqrrrooo{r{ ¡LMZ H\NVbYV Z`N\HZH[`YgH [\ `u`H z”RS ehPaheRaQPPaPeQUHehPadQkopqrrroopr{ ajizaPjj m`Y`uHIJKHPPeSQHu`Zg`QeeWV ObN \ H Z `V Mgv Lv Yggv Z H | X YH KbYW `X v ]MN `V H N `SL[\ H ‰KnH ]`YH JbV MX }v ^MX v t `X S`Z v U SMW `U N [Z \ v U MV `X `\MU |X][`X HSZ uH VŠYuH LMN HIJKH OmH dZ ^H SQ QeWVfVua\MZv[\HJ[^teQjRwzQQRezP Jc`VVaJ[^[YgvtHeQjRwjhhkopqrrroooq€p PPi v Yg^M]U S\ YH „ [„ v U m¤_\ gX H S„ opqrrroo†€ŒŒ \LZ i e Sa | X Y H ` V M \ H x SH P Q H ^ X N g H ‡ [ ] M g ^`Z`YgH^MN`\HJ[^tjeePPQopqrrrooo†† Q S ‹[H}W[SHdeeZ^fSHehPjRikjeQ IJKH jiPSQuZ gH hjkZ ^f SQS[N ` •–—=@ ™D=>š@ D•=?= opqrrroopop QRSH ]aJ[ NVHL^`te\h`PZHh…eMRWbQYi]Q`iYdvQaQPhSQuZg CD=E@™D=>š@D•=?= }vNbYH…[\uHk‘PeSHQOVHPxmH}LZ |O[`X H nMN `Z `Yg`YH IJKH H OmH QPeS Q d k W V XHd[YvVHZ[NbHVMLvHWXHZ`c`H‡X`g`u\`Zv xS]Š„H‰‚HmXLHILMM]cHn`ZVv\vHxZSN <B˜–< }HPieHOhbPNjHR\iVZkVgj\eHQKMWvYgHNv][XHQPe|V opqrrroooq€† }W xb ] c ` a }N V Gm‹_G‰}U ] N V H ” mI› [ ` Z M a JGFt IV V g \ H J g P i W V f V u H J [ ^ H e h j j d h Q Q k d Q z | [`X H V `Y`uH OPkPST H “Z [S`uH | `N `X ‚`Z v H mv N MV H nM\ `~`V fxMZ MV `H ‰Lv opqrrroopos xSPkH JZgHjkeWVf[YvVamZ[\VwjRPPRdPopqrrropŒ†p† fjPkjjkh }v\M~`N`YHZ[`YgH[\uH\Vopqrrrooo†Œ† } M g b X ` Y H V ` Y L ` H L M Z ` Y V ` Z ` H L ` N J[ ^ [ Y g v t e h P Q H Q j z P H R i d H f H e h k j H Q z iP < =>=¥=>@ ?B =• }v W X H V YuH ]v …v YgZ b`]H [V Z a FZ V H LR`Y Z V g\ H ]v H W X `YVbHehPheRPkRjkeHlbHIopqrrroooq€€ S\ }vW[`XHmbNbHJnHVMZS\NHv\vH_H]v\LX`c S`V`Z`SHOmPQeSHOFdjeS_]vHxbV` …~`VHVS`YH]ZvHSgw^[X`YYaYYSHZ[Sw zeQh NuZ MgPeU YV[YgkW `YVfUSQa \XVYH|Jt XYaehPQQzidReee O\VdPeSHO}PdS c}v opqrrrop{q{s `HVMSL`VH\VZ`VMgv\Hu`Zg`HlMgb ^`Z[HOmPeeSHOFPkeSaHehjjdopqrrrooo€Œ zkeePPh LV HMgW uH SYv HS`Yv XP`U WhSv YH \gLH u][La Jt W[SH [`XHxV`XY`V`MYH uHPzeeeZ S”P RSH SH ]„vNH„H[bYV SL XM‘ Yc ‰mKH mvNYM[V\fHmb [YZHV}`bZUSM \vV`vNHnfO`la nZ bvww opqrrroop€s nZ ‰X N H e h P Q Q j j z d P U O ` Y \ H n M N M Z W ` ^f „ H Z Su J[ ^ t e h Q P d h i h z P h k f e Q j R w i k k i h z R Sb “Fb } v ` IM ] N M V H O opqrrropq{{ }v W [`X H \ ~uH OzheST H O}PkSH IJK }v N bYV Z `N `YH Z [`YgH [\ `u`H [N H d‘ i opqrrroopŒŒ RjiPQj …SuH„„NH[f…SuHSNYf‡[M\VHJb[\M |XaŠ`uv]HJ`\cvSHRkHlgZbLbuH‚bY ŠvVH‡M]uMt‰Ygg[ZHLubYU][Zv`YH^`w ^[Z`YayY’bteQjRkRkPzkanvYtdopqrrropŒp QQ‰} VheeZ MLvHvW^XH[f …`c K`gMX`YgH|bgW`aJZ g VvYgg`XHIMgZ`HJ[^tehPdzQopqrrroooqss Sa`H J[^ehPheRehezzzH m n ] b Y g H ‚ ` V [ Z H J [ ^ t e h P i i h R j h z a ~b Z H N ` N v H R U S` Y g g H c [ ~M Y U \ ` ~b H W [ Sw }W [`X H V YuH \ `~`uH X [`\ H P eheSU ]N V H W X P Q N SZ H i H N SZ H S Y ] v H V L H i e e f k R e SH y KF F[N `H Q RW `SH m v N MV H L M\ `~`V opqrrroopqŒ{ y ^bU`XLbN`]HW[S^bU]XaJtehPQopqrrroor€rp QjejjQR `]`LYvUVHRZ`kˆRMkXzUNk`zLU`I`XHX`ZN[MVSH Sb gQvZzvHVPvSjP[RZUhLfveYQgjgRvZzHWQXYRaJ[ ^jtnMSvXvN ‡`YW[Z`YH‚bY„`VHutHQKHHehPopqrrroopo{ jRikjeQ }vNbYVZ`N`YH…[NbHmMLvH|Xopqrrrooo{p{ H„`j^P`PYkgRUHxdNMZ MUVI[ `MVY`ww IV Z `V Mgv \ H nMN `Z `Yg`YH I`SLv Yg H I MV [Z `Y e h k i e d e R x` HF`lYVM[gXtbOtmt …[NbHOmQejSH…[\`u`QkSH…VvYgg`X Reh‘PdhieHJhakjPezWVjfVeujHdmuYHeQjRziPkdzPf LMYbH djdjddU |ee`YV vHSjhPdjdjU ‡v w nbSL Y]`[\\vHHyIIy JKH ehjPeQeSH QopqrrrooorŒr hOh}t zzPPQkSe |[`XHmHIJKHOdhiHO}QeH|`Nopqrrroooqq{ ` X H N SP P hkSH PNV “xS]X SH QNV “PNSX [`Z ~` Yg `Y H j hj eQ U mv bu bH k k Ph hR opqrrrooo{o† deeSH}ZH|`N`Xa|Xa‚bY^XbNHmZ[N …NMX“…V`S[HV`S`Y}XS“X[`ZH„`ZLbZV }vNbYVZ`N`YH…[NbHmMLvH|XHFM\`Z \S\HehQdQdizjeeefehkQzopqrrroopp†r ehhkPPh }W LMN `Z `w K\[NHJPUQWVaIJKHOQRRSUO}Ph QS^XHnMZ[SHxMS[]b`\ZvH]MN`VHL`w F`^`Z\`ZvHPeeSTH}LYH…IHObN`L`X` ?=C B ¦ D¥™Ÿ? Y[VgZX`HiQkSH YL\H]ZXSH‡~`Yg`YH HNbO}H V`HSRiH ^XHSIJKH \ N H L b Y g g ` X ` Y nM X [ ` Y g H G \ u H m v „ N M V v Y g _nM S^ H|XH…`c` ^ZvNH\[\[HI‡KHLZ`S^`Y`YH…LRdeWV JgiRWVHeQjRziPkdzPfehdhehkPzjej GSZbu_u`WvHLX[\HgZ`Vv\H^NYHSXSHVMSw ¡YXvYMHSX`vHPeeZ^aJtOQRH|Xa‡M]`bcY`gZYw VfSHlga mS[Z JPUdWVHHn\ J[H^IV te`YH hPkeeSa dQhRee}N ii`V iopqrrroo†rpo lMgbaJ[^tehPdQheePQkeopqrrrooo†€q Hm]NIS\ }v\M~`N`YH…[NbH|XYaŠ`Vopqrrrooo{oŒ eQjRikdReke JPUQWopqrrrooop€ HVZ^`V`\ H^Z`YgN Hi^XYHX`gvH\S\ N[YvYgHRehHmadjdQQeUFFtQiopqrrroo††r{ izF}R M\HHxSH d L`V Y`S`_`X `S`V HNMH`V ehjhdzkkjeee }W X H „ LV H \ `~`uH IJKH PeeeSQH | X | X H ^ Y g Y Y H ^ Z H W ] H \ v ` L H L N ` v H | X a KZ v \ v w x` w |JZ [`X H m`Y`uH OmH PPeH | `N `X H }N V H Gy y mv S[Z H I‡nOFH O[`\ H j‘ PzSa J[^t opqrrrop{qrs ]ZH|X \bYg`YU„„NH[fH‡]YgUxZWYY_‡ZSMYa ehQQQeeQQPdk vPZvPHmQ`YL` Š`V ‰m KHbGuSZ SZH§bPuj“eme[aZFZ NvH§NVdH}ReMe\wa Š`VMM\ \HJxKa [^tRH ehS`\ PdQh[N dPHiPeeSH iijopqrrroo†rsŒ OmPPReHO}hHOFjeeaehjhiopqrrrooo{q{ PzRhddh }v\M~`N`YH…[NbH|XYaŠ`VMopqrrroooŒ†o nMgZ`HPYQVk`HZW`VŽHlM J[g^bHeKv hkXQvNQHIhMRYj]Ropqrrrooo†rp GSZ H…Mbug“HPJ` efPWvaQGJZ \ H x SH d U k | `Ya eQjRkRkPzkf ehjjdzeeeze z H……b `]HH„‡„vN~HN`YV YgZ`H[\ YHOu`H QPcRgH SHY`~`Z OPRS …[NbH QOVzjkW HOmPdeST OFPdeST Ž¡Yggb^`c`YO[`\Hh‘PdSaHJ[^t O`YN `H `\}P ZvH|`N `X HRNPShH IJKnH LZ b\ mL opqrrropŒp€ IJKH LMN IJKH y KFH V H }v H | X a OMSLbYgw NPZUivY|gVfHSŽ Omf d j e f SH ^ \ H \ L ` Z b a J e h Q Q Q e e Q Q P d k }gYH VH^v \`H buH v…Z H…`c`H dHmSZ HKbYW`XvHPeeS }vNbYVZ`N`YH…[NbHQGYvVHQopqrrroooŒ†s ^f SHNS^XaehPheRdQdeeef \`Z nSXNJtehPwQQjwzPopqrrrooo†ps PweiPHmn QQkeZ JV XH^x`Sv VgdU kk| Uz©JZ Un\ HOGSZ v’bNYvHfehPQQjPPePi ‡Z ]U^X K`YH[K`Z ¨‡^MV g O V H O Fh S GV Z H b`]H ‹xH ‚LV Q d F}Q F‚h }gH H ‚nH …v opqrrrooos€Œ opqrrroo†pr† m`Y`uH mvPkeSH S[ZHxv ][YHnMN nYgZ n` YJW`[Y^gHeHPhdPa…[ vkHIiMPVR[dZ`dY ‡M^c`ZHLZbSbH[SZbuHnmH opqrrroor{{s Hn\ ZgH]xX vZVHvuNZ`YH n`N [Y„ MY ‰\L`X HOmH O}PdSH `w PjeW ‹xH hQiNbeHQFe`j^f`eZQ\j`RZopqrrroooŒqŒ VHNFGH b]cJ[^H `HX[`\|X HQieSH IJKH S^X FGH `W`Z O]`Z bNHa|J[^H H\XHVxv Vg\b\ U Z b X v Y b g H ] v ^ ~u H \ V ` Y w ZdzQiRRiif `Yg`YH Iv`LH F`Y g [ Y H ijW V H ehjjw ‰Z `’ `uH K`]v Y`uH | N V H SMS^[N ` S\NH IbZ bgMYMYPi }vHNn[Z bYVH~bZ …[NMW bH QOV H PjkST H [H G\ uf xV Z ehjhdzjPPeijfjeeRddk N M\ MSL`V `YH S W ] H ` gMYf LMZ ~`N v X ` Y ehPheQiPiQkPopqrrrooo€rŒ YvVvN`YaehPzdidRPeezHlMgopqrrroo†p† b opqrrroo†psr }v bu_u`WvH\MwyeQPw Y]bYM\ v`HvY’bt |[\`uXHvNbvbY\ULH[\NZ[HxZ`XvYVvNHQ`jYSf z`Sb ]„[MXUYbUuYZ`g nb\Hm[g[HPkWbH m`Y`uH JKHOƒPQeeSH OH^Z }LYH QeS VfVu|HXJa‰c [^`Yv tehHkdekH iopqrrroooqop QzPGV ih`Z i`j [SZ }v WXaHIX VYVuYHXHGbNK‹H H\VZ`OVmH Mgive\eHLSQ vYgHgOv}H ZH…zHSU …bu`Zg] œ` ehPQhjiiizekf hiiPikek opqrrrooo€Œq U L N [ Y ^`YgYYƒdeeSH Lv YggZ W X H `\ L`X H ]v ^ Z V NbYV H…SuH KNGV YH`Z OgN KMW`X `HvHx[Z \v Ib Pjž }v MMS^ J`^Wv „M^bYg`YHJG^tehPzeRPkPopqrrrooo€p eek QWVfSQalMgbHehjhdhkjPPjzH mn YMgbU\MZv[\HJtehkiQjheQopqrrroo†€†€ opqrrroo†p{s O[`\ UJ[ lc `S`Ya `H KLH bYW IH¡VZ`w LJW X[HyX\[\HL\VvvZHHxbL\JH \HhSvj`[jc]`d``huYhH`HiGYQSZ gd\kHbZQvuYHg]``YYaHJ[ |QkeW [`XHVZa[N bH W `X `YH `\ L`X H Z `SMH PeeS ‚L V H m Y u H m M L v H | X F M \ ` Z H O \ h e e SH O ] P P F[N V v N `YH O bN `\ v Yc `H m `Y`uH I JK“ e V M g v \ a ^ t e h P Q Q z h Q d R k z Ž \ S\ N  opqrrroooŒsp …SuHOmHdQhSQUH\XVYHhRij nd‡ }v\M~`N`YH…[NbHYbHdQHopqrrroooq†o SH F\HFckH ZHQmSZ ‘HOMHVGy MZHy‚aehQdQdhzezzh HJReeZ^fSH|`N`X …[S`uYc VMLvH`\L`XUNnMSv b~`YgU GSZ buH QePRH t PkU z| V H ^\ H „ v„vYvX`H\uSL _H ddH ]v xSPdU x`X`\`YH`H PieeQe‘heU XvN xIlHW`N`XaHmaHehkjHePeiH opqrrroo†€{Œ F`^`Z opqrrrooo€Œ ehkiRePPzkhh \ `Z v U ^`Z `V H IKna H J[^t ehPw ^ Z g N V H } nH P | V H J V X ª d H O g \ H K ` ] opqrrroo†p€ nMNH OzkkO}PeU kSH IJKH FX Ng zdPjkezehHfHehPdhhzzkPRopqrrroo†p€{ k I`’`HK`Z~`HRRiQzzzfehkhjopqrrroooo{ hQhejHjJht Ÿ –™@˜Ÿ><™=˜ I[Yg`v H JzeZ ^f SH }v xZ gH ‡`c `S }W H V `Y`uH X [`\ H RdjSH X M^`Z H ]ML`Y ¡L MZVZ`HxHObbYNV`Z`\vNHIHOV`Z`[VYM]gZv\cUUK` |Xan` YHR]HMFg[`w }vNVZNYH…[NbHQOmHSZuHPkWVHQVuHYg GSZ uYP`eu|P`hYUkPWVRH`HFXvYcal‰IŽ I` [u]HKv``YO]\vgZv IMgbZ bcJQW b\VbH nX|MZ MVHFVZXvHHmYu_FYg PRU jeSH Ov YgH Z`S`v HH„nb„ bN HY^[`V K` \ v u K` ] v nm‰Z b ’ ` O V N H \ V Z ` V M g v \ H O v Y g N [ Y g ` Y H ^ c N H L M Z [ w OPdeeH f SH X y Sbgv mSZ H xSQ [ \ ` u ` H P e e SH ] Z H n b Y L M \ ` Y ] ` ` Z ` Y JiiideQQHlbH\S\ |`N`XHxSPQHJtehkhjhzeizzeHYMgb X`YUPjWVHlMgbUaJ[^tehkjQzhdjjzj S`u`YU„LVH]LVHJ^HehkhijhRjhPi jRhkdkdHnvYQQkjkR‰jHu`WvN[a„bS opqrrrooo{rr

opqrrroo†p

opqrrrooo€€{

opqrrroo†op{

opqrrroo†rsq

<B˜–<

<B˜–<

<™=­–E v `Z MN H ‡K`Z vX`H }v HF`X vH`Y`H PQwPi¡N V\a }v \ N bYH x u\ H F YH ‰ gV a }MX m b[Z |bgHkRjQejH\S\HehhheQjopqrrroppŒq dehzP KX c Yv H mZ `ˆ MX f ‚`Z gbH N MH ISgU IX VgU |zML`Z `a }gYH ‰Z S`]`H ^`Z [© © mt dhka zef]`cVZ`Y\„b[ZvMZa^Xbg\LbVa„bS opqrrrooppor

JZ gHLZ]X bSbH \M~`H SH‰X ^X~c HNSLX vV`Y\ H^Z[HH^mt \ ]Z bLH Sf X [`Z H N V H mZ RRdkieefehPhQihkzjfehPkopqrrroooqqŒ jzPzjPd œ^IM ~` ž Sb ^ v X H ` Y g N [ V  mZ [ N w ^ b`‘YUmZ [N‘w ` N H V M Z ^ [ N ` U g Z ` Y w S` ‘ H ^ b ‘ U g Z w S` Lv„N[LaHjhhkRQfehkQzQzzzzdj opqrrroppqro nZ b Sb H S ^ X “ \ L Z “ ^ ^ SH Q k e Z ^ H ‡ Z``YHFK` ‘w ”M Y v ` U ‰ˆ ` Y ¢ ` U ‰n¤U X ’ U y Y Y b ˆ M Y ]bVHVZ`Y\aHmtjeQjeQzfehPzdopqrrrop{{Œ PPhhQzk nZ bSbt IbLv Z “FFK“lM~H ”MYv `f ‰ˆ ` Y ¢ ` H u ` Y c ` H … L Q j k Z ^ U O [ ` Z H x b V ` H ¡ VMXLf\S\HeQjRwiiRQRePHIv`opqrrropsror LHQRW`Sx Kb^v XH`“H ]ZHIvˆ[MZ UHHJIv `LH }`X `SH fHRO[`Z xb V ` H | \ ` L v Z [ ^ t e h j j d z k d hPi fŽeQjRjPjePdP opqrrropr€q JZ gHLZvVbSbH \`Z M~`K^X “\ bLv ZU\X[`Z VbN NNbbSLX U S^X H ^ [U ^\ H ] Z bLH ] X Sf V`aJ[^teQjRzRPPekewehkiopqrrroop{qr QzPhPzj IM ~` H K b V b Z _Kb ^ v X U H ` Z S` ] ` H`^``YZ[HdH_e V^Z MZV`H\~` V H | X a nM Z v Y V v \ H x M SM Z ] M N L^[HmtHzPPzzhz opqrrroooo†r IM ~` HK[`bZ^HxvXbHKV`[HJZ`[u^HHKehXcPYQvQH}hZdbeLkH‚RjvVic mb [ Z H O QRW`SHJ`Zg`HFMZ\`u`^`V opqrrrooosq†


456678 5

0123

Z[\][^_` ab c]d` [ae ]f b gha[b ihdajb kllb mnop #$%&$'(&)##*+,-.,/01*2##)3*+454*6/784-43*9,-:;-:50<50-3*)-.4-,=70

>,/<,1;0-:*9,-?0.7*@;0-*/;90A*2)010*(BB*#;C;57*D;<*EFGHI*20=01-803 )-.4-,=703*50@0*.703*9,-?0.7*=010A*=0@;*.0/7*@7:0*-497-0@4/*@;0-*/;90A >,/=090*B717<7-0*.0-*J80-90/I*2,/-80@00-*7@;*.7;-:50<50-*+454*=,@,10A .7/7-80*9,-:75;@7*%4-:/,=*K;0/*L70=0*B,.,/0=7*#,<05*L410*(#$(M*N(BBO*.7 67173*'794/*K,=@,3*#,-7-*NEHPQPEFGROI*%4-:/,=*@,/=,>;@*9,9>7S0/050<,/7A01*0:,-.0*549<,@7=7*@79*=,-74/*.0-*;=70*9;.03*<,9717A0-*(;=@/0170 =,>0:07*0-::4@0*(BB3*.0-*0:,-.0*27010*(BB*EFGTI*U)-.4-,=70*9,-?0.7*=0@; .0/7*@7:0*-497-,*.7*(BB*EFGHI*%,90/7-*.7<;@;=50-*@7:0*-,:0/03*)-.4-,=703 B717<7-03*.0-*J80-90/I*%,@7:0*-,:0/0*7@;*.7.01097*50/,-0*050-*0.0*/,:;10=7 >0/;*;-@;5*EFGH*-0-@73V*;-:50<*+454I*N549<0=IS49O

313 !1"

qrstu…†‡ˆ† vrwxtyxšz{| y } r wy ~ € y r  ‚ t r ƒ € „ “‘˜è”‹–”›¥› ™˜“˜™‹‘“’“”‹˜Œ“

‰Š‹ŒŽ‘ œ‰‰”˜›“•Š—“Ž¤”š˜’‘‹Š“ ’“”•–‘ –‘’Š‘”¡¦Œ“¨”—’”˜‹˜¥ —“–˜™ “Š£“Ž”˜™‹ŠŒ“¨”ᐊ“ š“‘˜”–‘ –‘“‘›‘”•–‘”‹‘›‘£“”‹›‘“ ›‘“‘”–˜‹“ ‹”–‘“—Œ”—’ œ‰‰”‰›˜™“ ‹˜“Ž˜Œ“”©›•”—”‘“‘¤ ‹–”›“•Š—“”‹Š—Œ“ ¡¦Œ“”—’”™˜™Š“’‘Œ‘ ’˜–Š”’™‹˜—‘‘”ž‘Ÿ‘‘ ‹˜Œ™‘““”ᐊ“”™‘£ —™”¡œ¢‰”’£‘Œ”‹˜’“”‘“‘¤ —˜ŒŠ”§˜Œ’˜™§“”–Œ‘ ‰‘“Ž›”‘—Š”Š–£”–‘Š“¥ ª’—Š”’˜”ª’—Š¤”阌Š—™ ’‹’“”œ˜›—‘£”œ‰‰”¡¦Œ“ ›”‹˜“Š“”§›¨ œŒ‘§–‘¨”˜Š‘”˜Ÿ›Š‘ ’—“Ž¨”™‘£”‹˜Œ›Š —˜Œ’£‘Œ”’Š—”©›•¤ –‘§˜“£‘”›˜£”ᐊ“¤ š“—“”‹˜™‘“”œ‰¢š äꍖ“”™‘£”Š’ Ž“”™˜“Ž˜§˜Œ“”’˜ ›˜‹”§›¤”덙Š“”–‘”§‘ ‰—–‘“”šŠª£Œ•”‘—Š •–‘”ìíîïðñîòš“‘”–‘”–˜‹“¨æ –‘“‘›‘”‹Š“Ž”¦’—Œ”«¬­®¯ —“–”Š’˜Œ”劝ç’ ˜£‘“”‹“—”™˜“•–‘ ‰Š—“—”‘—Š¤ —“–˜™”š“‘”°‹“ œ–”›”Š•‘”珧 —˜Œ’£‘Œ”™˜›ª“”œ‰ ›“¨”ᐊ“”Ž“ ±g²i³b´Zµ´¶Zµ´g ê –‘–Š˜—’“”§˜Œ™”š“‘ “ŽŠ™§“’“”–Š”›¤ q·¸¹º»¹¼½¾»¾¿À¾¼Áº»ÂÀ ™˜ ‰ ˜ ™˜ “‘”™™‹Š ÃÀÄÅÆǼÄÈÉÈǺ»Åº»¹À»¼½¾ ™˜“瓍———Œ”—”‘š ”›¤ 󍓎”•¨”Œ‘£“”› Ê¿ÈËÀ» ‘ — Š” §‘”–‘•–‘’“ q·ÌÀ½¾¼Á¾¿¾ÍÀ»¼ÁÀ¿¾»¹¼ÁÀÎ ‹—§’˜›Š™” “”™“”Ž“ ½¾À»ÅÀÇÀ¼ÎÅÆļÁÈ»ÂÈÇÀ»¹ —‹˜ ˜Œ§‘’”“—Œ”–Š ™‘“”‘—Š¤”⍗—“ ÂÀ»¹¼À½À ‹‘—‘¦”›‘“”Ž“ q·ÏÈ»¹ºÀÎÀÀ»¼ÉÆ¿À •–‘”‹˜Œ—‘™§““ —‘™”‹˜›—‘£”–›£ ¸¹º»¹¼ËÀξͼÍÀǺΠ’˜—‘’”œ‰‰ ½¾ÉÈ»À; ™˜›ª“”œ˜Œ‘•‹ ˜‹Œ”‹–”› q·¸¹º»¹¼ËÀξͼÍÀǺΠôŠ• ‘”珧¤ ËÈ»ÂÈκÀ¾ÄÀ»¼½¾Ç¾ 鍓‹

‹˜™‘“”›‘“¨”ᐊ“”™™‹Š ™˜™§§›”ª“”—‘™”—Š ›˜Ÿ˜›”–‘”—”œ‰‰”—˜Œ˜§Š—¤ ‰—”‘—Š”œ‰‰”§˜Œ£‘› ™˜“›£’“”œ˜Œ‘•‹”–Š ›”—“‹”§›”–‘”‰—–‘“ šŠª£Œ•¨”‰›˜™“¨ š‘“Š”°õö÷ö蔙›™¤”žŠ ›”‘—Š”–‘瘗’”ᐊ“ ‰Š‹ŒŽ‘”–“”‹˜™‘“ ™Š–”󘌙ª“¤ ‰˜›“•Š—“Ž¨”—•‘”ᐊ“ ™‘£”‹˜Œ›Š”–‘§Š’—‘’“ ‹–”›”Œ˜™‘”’™‹˜—‘‘ ž‘Ÿ‘‘” —™¤”žŒ‘”Œ“¥ ’‘“”Š•‘”—“–‘“”—‘™ ‹˜›—‘£”™˜Œ”‹Š”— ‹˜“™‹‘›“”“’ Š£“Ž¨”—˜Œ™Š’ ᐊ“¤ ‰— ™‘£

§˜Œ§Š“”œ‰¢š”‹– ’™‹˜—‘‘”ž‘Ÿ‘‘” —™ ¡‘”¢“–“˜‘”››Š¨”‹˜™‘“ Ž“”‹˜Œ“£”™˜ŒŠ™‹Š— §˜Œ™”ጘ™”‘—Š”•Š ™˜“•–‘”“–›“”‹˜›—‘£¤ ž‘”™˜“’Š”§Š—Š£”ª’—Š Š“—Š’”–‹—‘”’˜—‘’ §˜Œ§Š“”œ‰‰¤ äô‘’”Œ‘—™˜”Š–£ –‘—˜™Š’“”’˜™™¥ ‹Š“”Ž“ –‘™‘›‘’‘“Ž ‹—‘”’“ ’˜›ŠŒ ˜çŒ ˜“–‘Œ‘¥

“Ž¨æ”’™˜“—Œ”¡¦Œ“¤ 󍛔‘—Š”–‘’Š‘”ᐊ“¤ ‰—”‘“‘¨”‘”—˜—‹”™˜›’Š’“ ‹˜“Ž˜Š‘“”–‘Œ‘”§˜Œ™ ‹˜™‘“¥‹˜™‘“”‰›˜™“¤ 䉘§˜“Œ“Ž”—’”– ™›£”—”£ŒŠ

WXY

§˜Œ™‘“”§˜Œ™”™˜Œ˜’¤ ‰—”‘“‘”Š–£”™Š›‘”§‘ ’Œ–‘“‘”–“”’™Š“‘’‘¤ ‰˜™”‘“‘”˜™’‘“ ™˜™“—‹’“”’˜Œ•”™ —‘™¨æ”Š•Œ“Ž¤ øùúûü

Ð^[ÑaÒada[ Óa\`bÐ^[Ô^fa[Ñ gh[ÑÑaÒ

#$2$&')*.7>,/7@050-*'/7>;-*+4:?0 >,>,/0<0*Õ05@;*101;3*<,90780-:*>7=0*?0.7*01@,/-0@7Ö*K0Ö/0-*.7 17-7*.,<0-*0.010A*/,5/;@0-*2## .0/7*2#)J3*805-7*(:;-:*#;</0× 84:7I*K0-:50A*7@;*:;-0*9,-8,9× <;/-050-*,5=,5;=7*.7*=,5@4/ .,<0-*80-:*=,9<0@*.75A0Õ0× @7/50-*@79*<,10@7A*5;/0-: U9,-:7:7@VI J0-@0-*=@/75,/*(/,90 )-.4-,=70*7@;*=,9<0@*9,-?0.7 <,-8,/0-:*>,/>0A080*=00@ .7.;,@50-*&780-@4*.0-*#;</7 (/.780-@4*5,@750*90=7A*9,9>,10 2#)J*Ø4:80I*+750*K0Ö/0-*9,-::;× -050-*Ö4/90=7*T×E×R×G3*(:;-: <;-80*<,-:01090-*?0.7*=@/75,/ @;-::01*.7*51;>*=,>,1;9-80I #,107-*7@;*=00@*9,9<,/5;0@ 2#)J3*<,10@7A*J090-*6;/0SA90?;:0*=,9<0@*9,9/48,5=7509,90=0-:*(:;-:*=,>0:07*=@/75,/ @;-::01I*J090-*9,-:0-::0< <,/Ö4/90*(:;-:*9,9;0=50-I 24=@;/*>0.0-*7.,01*0.010A =0@;*.0/7*>,>,/0<0*5,;-::;10-

Ö7=75*(:;-:*=,>0:07 =@/75,/*80-:*050>,/90-Ö00@*5,@750 9,-,/790*>410× >410*109>;-:I ',/;@090*5,@750 >,/0.0*.7*.,<0:0Õ0-:*10Õ080-:*9,9>;@;A50.;,1 9,9<,/,>;@50>410×>410*0@0=I ý0-80*=0?03*(:;-: >0/;*=0?0*>,/:0>;-:*.0@09<71*<0.0*>,>,/0<0*10:0 ;?7*S4>0*>,/=090*2##I*670 /,=97*>7=0*.7907-50-*=,@,10A 90-0?,9,-*@,/790*=;/0@*.0/7*2' K7:0*2/790*)-.4-,=70*#<4/@7-.4 NK2)#OI U#,50/0-:*.;0*<,907-3 (:;-:*.0-*'4<0=*209;-:50=3 =;.0A*>7=0*.7907-50-*=,@,10A =;/0@*5097*@,/790I*J,/,50*=70< 5097*@;/;-50-*=,=;07*=5,90*@79 <,10@7A3V*50@0*J0-0?,/ þ<,/0=74-01*2##3*&;90.7I*N7Õ,O

gh[ÑÑhbÙaÚehbÛ^fea[\`[Ñ

ÜÝÞßà…Ü…ˆ”™—˜Œ‘”—‘™”œ‰‰”Š–£ ™—“¨”᧖”ᛑ”–“”’ª“¥’ª“ —‘“›”™˜“Š“Š”’˜‹—‘“”› ‹˜Œ—“–‘““”™˜›ª“”œ˜Œ‘Œ˜ –‘˜›˜“Œ’“¤”‰—”‘“‘”™‘£”– ’˜‘™‹“‘ŠŒ“”›’‘”›”—“–“ ‹˜Œ–“”Ž“”£ŒŠ”–‘•›“‘”œ‰‰”‹– ‹Š—Œ“”’˜–Š”‘“‘¤ œ˜Œ‘Œ˜”–‘’˜—£Š‘”§˜Œ‹‘“–£ ™Œ’”’˜”â‘Œ˜§“¨”“™Š“”Œ“ ‹ŒŒ“”–‘”™Œ’”§ŒŠ”‘—Š”–‘“‘›‘ §˜›Š™”‘‹”Š“—Š’”™˜“˜›Œ”‹˜Œ—“¥ –‘““¤”š“•˜™˜“”œ‰‰”§˜Œ’˜Ž’‘““ ›”’“”–‘˜›˜“Œ’“”–‘”㍓•Œ¥ “˜Œ”™Œ’”œ˜Œ‘Œ˜”˜§˜›Š™“Ž¤ ä卓”•˜›”‹˜Œ—“–‘““”’“ –‘›’Š’“”–‘”’Š§Š”—Š“”ŒŠ™£¤ ‰˜§‘’“Ž”‹˜Œ—“–‘““”—˜—‹”–‘ ㍓•Œ“˜Œ¨æ”Šç‹”š“˜Œ”œ‰‰¨ ‰Š‹Œ–•‘“¤ žŒ‘”‘‘”‹˜™‘“¨”›“•Š—“Ž¨”᧖ ᛑ”睔—˜“—Š”‘‹”§˜Œ™‘“”–‘™“”•

›”–‘›“Š“’“¤”㍐‘ ᧖¨”Ž“”Š—™”–›£ §˜Œ™‘“”§Š”–“”§‘ ™˜™‹˜Œ—£“’“”‹Œ˜—‘ —”‘“‘¨”Ž’“‘”™˜“•–‘ ‹˜™‘™‹‘“”’›˜™˜“”ÿŒŠ‹”¢¢ ž ”¡œ¢‰¤ ž‘’Š‘”œŒ–•‘¨”™“•˜™˜“”œ‰‰ ˜™‹—”–‘§Š—”‹˜“‘“”›“—Œ“ §“Ž’“Ž”‹˜ŒŠ§£“”•–ª›”–“ §˜§˜Œ‹”’›Š§”™˜“Ž—’“ ™Š“–ŠŒ”–Œ‘”’™‹˜—‘‘”›“—Œ“ ’˜’ŠŒ““”–“¤”œ˜Œ‘Œ˜”–›£ —Š”–‘“—Œ”—‘™”Ž“ ™˜“–‹—’“”‹“Œ”§ŒŠ ™˜“ŒŠ“‘”›”›“•Š—“”–‘”ÿŒŠ‹ 0”ž‘Ÿ‘‘” —™”01õ2”’˜™Š–‘“ ‹‘“–£”™Œ’¤ 䚊–£¥™Š–£“”•”˜˜Œ”– ’˜•˜›“”–Œ‘”‹˜Œ—Œ¤”阌Š—™¨ •–ª›”•““”§˜ŒŠ§£”›‘¨æ”›“—Œ œŒ–•‘¤”øùúûü

536454 78769:7;!<5"=#$>%&6'? 849

4 4 7()*+)*,-. 89

4497*/0 44497/1 7!2#'34#

@5<?A<

 85 4 49+..4545494+..,)+.*. 54994+.*.)+.*+ +.*+)+.*1 549+.*1

B>8?A65

34547C&'4$$D$E!F$#G' 88 7H$I"J**K32&L4#*,,. 89

Q47*/.MINO.MI 7!2#'34#

@5<?A<

544 49 P)+*+.** R3S45+.*+ 54 +.*1 549+.*1

Tribunjogja 29-08-2013  
Tribunjogja 29-08-2013  

Tribun Jogja Edisi 29-08-2013

Advertisement