Issuu on Google+

0123

€  |}~}1}

|}‚ƒ}„…}†ƒ

1ƒ††Š„~Ž†ƒ

}Š „€~„‘‘’’ ‘“€„‚}„‰ƒ Š~„}‚ƒ }”} •„–—ˆ}|Š„€

‚…„ ‘ ˜  ‘˜ ~}††}}„‚…„€™˜

‡…ƒ‚ƒˆ„‰}‚ Š„‹ƒ2Œ}ˆŽ† ‰}‚Š„

„‡1‡„€Œ‘€€š„€Œ““–™„Ž›ˆ„€‘œ

 ¯7Æ 6! Ç78 È 99 9 698 

¾ë¿ëÀŽÁŒÂ”Ž”ÀÀŽ

ꏎ”ÃŽ‹ŒÄÅ

¨©ªNKNœ«™P˜KLš›œPZXpRTZ Sc^X^WUVnRd]T]XTRjR\XbggTZ \R]Xk^RUR\XvR[]gURSXžpkv  d]UR[]XdRUXbgU[gS]dR[]Xpkv Rbn]TUeRX^W^]URUVX¬]Y]\X­RZ ®R\WUVX^WUVnRdRj]XjW^]Sc ScegXdRSR^XYcT[RXjW^]S]nRU SWV][SR\]aX¢¥ŸÉl VcYWTUcTXžp]SVcY X®R\WUVX¢¥Ÿ¦l QWUcTc\Xd]RiXb]UWTtRX¬]Y]\ `RSX]\cXd]cUVbRjbRUX§W\cR ­RScegXYR]bXdRUXjWTScXd]SRUZ ¯^c^XmppXpkvX`R\\RXrRtR[R tc\bRUlXuWTbR]\Xtc^SRnXbcT[] d]XYRUdRTRX]U\WTUR[]gURS pkvXd]X®R\WUVXeRUVXnRUeR kn^RdX°RU]XqW^RTRUViXqRY\c [W^Y]SRUXdRUX\]dRbXY][RX^WUVZ ž¢£¤Ÿ lXpkvXjcUX[]Rj c[cUVX¡RSgUX[WUd]T]iX^RbRXnRZ YWTbgRS][]XdWUVRUXjRT\R]X^RURZ Tc[X^WSRbcbRUXbgRS][]XdWUVRU jcUXeRUVX^WUdcbcUVXVcYWTZ jRT\R]XSR]UXeRUVX^WUdcbcUV ¬]Y]\lXºÊ¼Ë̹[]RjRX[RtRXeRUV UcTX±²³´µ¶·²¸¹\WT[WYc\l ºucVR[XbR^]X[WSRbcXbRdWT ^WUdcbcUVXpRbX¬]Y]\XbR^] jRT\R]X»¼²¹^WS]nR\ZS]nR\lXqW\WZ jR[\]XYWTbgRS][]i½XbR\RUeRl SRnXbR^]XS]nR\iX\R^jRbUeR QWURUVVRj]XjWTUeR\RRU ^R[eRTRbR\X^RcX^WSRUtc\Z `R\\RXrRtR[RiX¬]Y]\X^WUVRZ bRUi½XbR\RX`R\\RXrRtR[RiX[WYWZ \RbRUiXpkvX^WSWUVbRj]XdcbcZ UVRUXdRT]XjRT\R]XSR]UlXhRX[WUd]T] ^WTR[RXYWT[ecbcTXdWUVRU bWjR[\]RUXdcbcUVRUXeRUV d]cUVbRjbRUX`R\\RXrRtR[Rl ÌÍȵ ̼¾Â·Üʶ º®Rd]XmW^gbTR\iXpkvXdRU ľĶ¹Å¹ÆÓƹ¿ÙËÈÌÈÚ¹ÂÙÓËƹÊÙÇÐÈÉÆÖȹ¹ÓÎÌÍÈÚ¹ÐÆÔÎÉÙѹÕËÈÌÍÓÙÈÌÈϹ¿È××È˹ÐÈ̹ÊÙÇÐÈÉÆÖȹÐƹÊÈÔÕÉÐȹÊÎÓËÕ¹ÈÈϹÈÑÈËÓÈϹ×ÎÓÎÉÈÚ¹ØÎØÈ×¹ÐÈËƸ¹·ÜÓÈÄÿ¿¾ ÍgSbRTX^R[]nXžYWTbgRS][] l ÔÎÌÙÉÆÑÌÈϹÈØÓÙ¹¼Þ §RSRcXjRT\R]XžSR]U X»¼²¹²Î´²´Ï ²Î´²´¹¼·¹ž[WjWT\]X]\c i½Xc¡RjUeRl QRb[cdX¬]Y]\X\WT[WYc\XRdRZ SRnXdRSR^XjgS]\]bX[W^cRUeR ^R[]nXY][RXYWTcYRnlX¬][RX[RtR [WbRTRUVX^WUdcbcUViXSR]U ÐRb\cXYR\RSlX°RUVXjR[\]iX]R ^WTR[RXY][RX^WSRUtc\bRUXb]Z UWTtRUeRl t?@AB t CDEDF

tB JC ; EG EE= HB AIp?J @ B

w‚z xyyzƒ{„|ƒ }~{ { € } { € { €…}†x‡ƒˆ‡x‰

Šë‹ŒŽï닌Žì‘ë êëïŽ“Ž”Œ•êê 46789 9  69 6 

89 4 7 6 ¢¢89 89 99  8 78 !" MMMP -( 5( 4 $+ P 4 . ( 6*%: 15: $P )17

žŸ ¡¢£¤¥¦§©¨Ÿ©ª¢«©¬

–N—NK˜N™P˜KLš›œPZXqcTeR [e]dRUX¬RSdRUiX^WUR^YRnZ pRSgniXdWbSRTR\gTXåT^R[XvRZ bRUiXjW[WT\RXbgUVTW[X\]dRb []gURSXmW^gbTR\Xb]U]X[WjWZ ^W^YWT]XbT]\WT]RX\WT\WU\cXbWjRZ UcnUeRX^W^]^j]UXpRT\R] dRXqcTeRXpRSgnXdRSR^XjWUWUZ vR[mW^lXqW¡RTRXRbSR^R[] \cRUXjWUVcTc[lXºuWTVRU\cUV jW[WT\RX§gUVTW[XhXpRT\R]XvR[Z bWY]tRb[RURRUXqcTeRXpRSgni½ mW^X^WUcUtcbXYg[XQWd]R bR\RXfWTTel ÍTcjX]\cX[WYRVR]X§W\cRX¯^c^ mRSR^XÐRb\cXŸÉXnRT]iXqcTZ mppXpRT\R]XvR[mW^Xn]UVVR eRXpRSgnXnRTc[X^WUWU\cbRUXŸ£ ¢¥ŸæiX®c^R\Xž¢ç¤Ÿ X^RSR^l §W\cRXmppiX[WgTRUVX¬WUdRnRTR qWSRUtc\UeRiXjW[WT\RX§gUVZ ¯^c^XeRUVXd]YRU\cXdcRX­RZ TW[XpRT\R]XvR[mW^X^W^YWT] b]SX¬WUdRnRTRX¯^c^iX[WgTRUV nRbX^c\SRbXbWjRdRXqcTeR qWbTW\RT][X®WUdWTRSXeRUVXd]YRUZ pRSgnXcU\cbX^WUec[cUX[\TcbZ \cXW^jR\X­Rb]SXqWbTW\RT][ \cTXbWjWUVcTc[RUXdRUX^W^]Z ®WUdWTRSiX[WT\RXŸçX§W\cRXmWjRTZ S]nXgTRUVZgTRUVUeRXdRSR^ \W^WUXdRUX¦¥X§W\cRXm]é][]l bRjR[]\R[UeRX[WYRVR]XagT^R\cT ºuW\Rj]X[\Tcb\cTX\WT[WYc\ \cUVVRSl ^R[]nXY][RXYWTcYRniXbgUVTW[ ºh[\]SRnUeRiX vR[mW^ nRUeRX^W^YWT]bRUXVRT][XYW[RT ^W^YWT]XR^RUR\X[WScTcnUeR cU\cbX^WUtRd]XYRnRUXjWT\]^Z bWjRdRX§W\cRX¯^c^XcU\cb YRUVRUXYRV]XjRU]\]RXRdXng¡ ^WUWU\cbRUX[\Tcb\cTXbWjWUVcZ [RR\X^WTc^c[bRUXYRVRUX[\TcbZ Tc[RUi½XbR\RX§W\cRXpRU]\]R \cTXbWjWUVcTc[RUi½XbR\RXqcZ pWUVRTRnX§gUVTW[XhXpRT\R] VWUVl vR[mW^XqcVWUVXqcjRTÐg\g qcVWUVX^WSRUtc\bRUiXbWZ d]X®RbRT\RXègUéWU\]gUXèWU\WTi ^R^jcRUX^RcXYWTYRV]X[c^Z qRY\cXž¢£¤Ÿ l YWTXjWUdRURRUX^WUtRd]XYRnRU §gUVTW[XhXpRT\R]XvR[mW^ jWT\]^YRUVRUlXºuRj]XYcbRU d]YcbRXdWUVRUX^cUdcTUeR eRUVXc\R^Ri½XbR\RUeRlXºoWY]n §W\cRXmWÐRUXpRbRTXpRT\R] YR]bXbRdWTXeRUVX^RcX^WUe]^Z vR[mW^iX`RTeXuRUgW[gWd]Ytg YRUVXrjXŸ¥¥X\Rj]X\cSc[iXd]YRUZ RÐRSXjWbRUXSRSclXqWSR]UX`RTei d]UVbRUX^WUec^YRUVXrjX¢¥¥ \]VRXjWUVcTc[XSR]UXtcVRX^cUZ ^]S]RTXUR^cUXd]cUVb]\i½X]^Z dcTiXeR]\cXqWbTW\RT][X®WUdWTRS YcnUeRX[WjWT\]X^WUe]Ud]TX[WZ kn^RdXrga]êiX­Rb]SXqWbTW\RT][ [WgTRUVl ®WUdWTRSXqR]acSX`RêiXdRUX§W\cR QWUtWSR[bRUXnR[]SX§gUVTW[ ¬]dRUVXhU\WTURSX_UdRUVXu]T\RZ hiX§W\cRX¬Rj]ScXpRT\R]XvR[dW^i URl fWTTeXQcT[]dRUX¬RSdRUX^WZ §W\cRX¬RdRUXpW^WURUVRU pW^]ScXvR[mW^iXfWTTeXQcTZ žŸ ¡¢£¤¥¦§©¨Ÿ©ª¢«©¬

p?Bq?@rs=tuBruvw?x

; ;<=>?@A?BC=DE;F bdSVcV YXeT #$%$&'()*+(,&-$.(&/0,1+$2 W X 3$$4&1+$2&.$5$&-$%&4(6$&-(&4078$4 80%90,$8$%&3$$4&2*:$%&+06$4 D ;<=GDH=>?@A?BC=DE;F RSTUVWXYS #$%$&-(30,$8&-(&.*7$2 ,1%4.$,$%&-(&I+&/&J$.7$%K RSTzUSV{WVXTYS #$.151%5K&L(+0*%53(K&I$M$&N$.$4 O($8&7$,$%&-(41-1%5&8(341+P /$$4&4(-*.&,$,(&-$%&4$%5$%&-(,$4 J0+$,*&6060.$8$&,$+(&70%5(.(7 Q141&#$%$&,0&1.$%54*$%9$ ýþþÿ F DD=>?@A?BC=DE;F fdTeghjlgiXeljWce Wgk žŸ ¡¢£¤¥¦§©¨Ÿ©ª¢«©¬ 012356768292 J0+$,*&70%0+081% X k 1.$%54*$&%$%$&7(%4$&40Z RfeSTme UVWgnXeYjSeko 6*3$%&[8&\&7(+($.P y DH=>?@A?BC=DE;F ,$%&30%Z J1+(3(&]0%550.060,&3$.$%5 :$4$'&$(480(7* K & ( 80%)*+(,&-$%&%$%$&60.2$3(+ 814$3(*7K&+Q-(+01&K)&6$*.$6*, -(30+$7$4,$%P 70.$,(4&617&-(&-$+$7 /01.$%5&80%)*+(,&70Z JLP + $ . ( , $ % & ( . ( & 70 + $ + * ( & $ 4 $ 8 õ5 õ9©¨¢«© Ÿ  ¢£¢©£Ÿ¦¢ ¢ ©¨¢¤¢ © ©6¥ ¢¦¢©¢«¢¡©6¢¦¢ .*7$2&-$%&301.$%5&+$Z Ÿ£¥¨¢¦©6¢¡¡¢ ©£Ÿ¦§¢¨¥© ¢¨© Ÿ ¢¢©ð¢¢© Ÿ ¢¢©Ÿ¦§§¢¨ 5(&^&_$-+*%&`$.9$%41a Ÿ ¢¢©6¢£¢¦¢©¡¥¢©¡Ÿ¨¢¦©«¢£¢© ¢¨©¨Ÿ Ÿ£¥©Ÿ Ÿ  $,&-( ¡¥¢©¤Ÿ  ¢¥¦ ¢¥¦ñ©¨¢ ¢©6¢¡¡¢ ©¡¢¢ ©¤Ÿ ¢¢©©4¢ «¢ -6($40576 ( $ % &,$,( 4Ÿ  ©7¢¢©¢¤ ¥©íòóô

ŽÁë”ÀŒë“Ã

ÿ파ïëì

Ÿ¦¢¦©¢¦§¥ ©Ÿ¤«¢¦©õ¦ Ÿ¡© ¢¦§¥ ©¦¦Ÿ¡¢©õ  ¥©¤Ÿ ¡¢£¢©¡  ©4¥ï¢«¢©«¢¦§¡¥¦§©£Ÿ«¥¦¥ ©¨Ÿ©«¢©4Ÿ   7¢¢©Ÿ«¢£¢© Ÿ ¢«¢¦¢¦©¢©£Ÿ«¢£¥¦© ¢¦§©¢¢©©¨Ÿ ¢«¢¦¢ ¢¦¢© ¢¢© ¥  ©  ¦¢©Ÿ Ÿ«¢©£Ÿ¦¢ ¢ ©¨ £¢¦© ©6¢¦¢ £Ÿ«¢«¥©ª©6¢¡¡¢ © ¥¦©«Ÿ§¢©¢¥ © ¢¢¦¢©¡¦ ¢¨©¤Ÿ ¡Ÿ  žŸ§ ¥© ¥«¢©4¥ï¢«¢ 𢢩¢¦©¡  ©¡Ÿ¦¢¦§©9«¢£¥««¢© ¢¨©¤Ÿ Ÿ¦ ¤Ÿ ¡¥¨¥ ©¢¨ ¦¢©9««¢©£Ÿ¦§¢¤¥«¨¢¦©¢©¡¢¢©¢¦©¤¥¦¢ ¢¢©£Ÿ¦§¥¢ ¨¢¦© Ÿ £¢¨¢¡©¨Ÿ ¢¢©«¢©4Ÿ  ©¢¦©« Ÿ¡

¢¦§Ÿ ¢¦§©¡ ŸŸ«Ÿ¡¡©¢  ¢©¡¢¢©¡¥¢©¨Ÿ£¤¢«ñ© ¢¦¢¡¦¢ õŸ§Ÿ£¤ ¢¢¦© ¥©¤Ÿ  «¢¨©¤Ÿ«¢¨¢¦§©Ÿ¦§¢¦©¨¦¡©¡Ÿ ¥«¥ ¢ © Ÿ ¢¨ ©õ¦¡©¨Ÿ¡Ÿ¢ ¢¦© Ÿ«¢¦ ¥¦©¡¦§Ÿ«©ð Ÿ«¢¨©9¡£¢ ¢ñ žŸ ¡¢£¤¥¦§©¨Ÿ©ª¢«©¬

ä­ ®9¯ °8 ±9¯ ¯ 8 !9 88 ²³9 ´

ÑÒ Ó Ô Õ Ö× Ø Ù Ò Ú Ó Ô Õ ÛÓ Ü Ô Ó Ò ¦Ÿ ÝÓØÒÞßÓÙÕàáâÞãÜÓÔ  Ÿ  

öè÷æèøùúûúçè

–N—NK˜N™P˜KLš›œPPpWURU\]RU [WjcScnXnRT]XjR[RUVRUXjWdRUVZ ¤«¢¦§ dc\XvR[[RTZQcsdRS]aRnXRbn]TUeR ^W^YcRnbRUXnR[]SlXpc\T]X^WTWbRi ¡¢¦§§¥ q]\]XvcTtRURnXpc\T]XQcsdRS]aRXžŸŸ  Ÿ¤¥¡© ©ü R\RcXeRUVXRbTRYXd]jRUVV]SXvRURi £«¢ ©¡¥ ¢ d]YWYR[bRUXdRT]XdcRXjWU¡cS]bUeRi qRY\cXž¢£¤Ÿ X[Wb]\RTXjcbcSX¥¦l¥¥l ¢©6¢¦¢ qWSR^RXd][WbRjiXjWTSRbcRU ¦§§¢¨ bR[RTX[WT]UVXd]\WT]^RXvRURlXqW\]Rj Ÿ ^RbRUiX]RX[WSRScX^WUdRjR\bRU ¡¨¡¢©¢¢ \gdgUVRUXj][\gSXdRT]XjWSRbcl ¥§¢ §W\]bRX\]dcTXjcUiXvRURXnRTc[ Ÿ  Ÿ¨¢¦ \WT]bR\X\RUVRUXdRUXbRb]UeRl

ý õ ð÷ 0 õ 1ñ ò ô ÷ 2 ÷ 3 ßàáâãäåæçèçéèçðñòóôõö÷øù÷úûñõü÷øù÷!"ý##-$õ%!þúÿ &'()*!+#!(%,!-!%.!()%,#/#$#*#%0$!() /1%!*!(%,#2!3!"!*!(%!)!4%/5,!3 êëìíîï ,#&!3!/#%64!()%!7!/8%9(#$!31%"!-5%,# !(-!4!(.!%.!()%!*!(%-'45"%,#)'/2!4:

ܸ

¸¾·¶¿º¶¹Å ÛÈÐÉÙ̹½ÈËÈÌÓÕ ØÎËØÈÙ¹ÑÙÌÆÌÍÏ ÓÎË×ÈÌÍÑÈ ÔÎÌÙÉÆѹ¿ÈÌÈ ØÎËÈÐȹÐƹÊÈÔÕÉÐÈ ÊÎÓËÕ¹ÈÈϹÈØÓÙ ¼Þ

¸·ÜÄÿ¿¾µ¼¾Â·Üʶ¼Û¶Ûܹ۶Ãܶ¹·¶º½Ê¶¿

45675896 © Ÿ¦Ÿ ¢ ¢¦ ¢ ¢ ©¢«¦©Ÿ£Ÿ¦ )'/264*!(%;#<!$%=!$$!4!()'()%,!(%*!7!(:

¢ ¢© ©¢¦§§ ¢ *!7!(%5(-5*%/'/25*-#*!(%>(,#%-#,!* ©¢¦© © ¡Ÿ¥£«¢©¢  « 2'4"!$!38 ¤Ÿ §Ÿ «¢©£Ÿ Ÿ¨ ¥

¢  ¡©¥¦ ¥¨©¤¡¢ KLMNOPQRSSRTRUVWUVXYWZ SRUVl £Ÿ¦¢©¢«¦ [WT\RX\]^X_SRUVX`]\R^X^WZ qWSR]UX]\ciXr]sRSXtcVR «Ÿ§¡«¢ ¦¢©¢«Ÿ§ ^RUaRR\bRUX[c^YWTdReR ^W^]U\RX[Wtc^SRnXbWURZ Ÿ¤¢§¢¦©©¢¦ ¢ ¢ d]XfTWWdg^XhU[\]\c\WiX\WT^RZ SRUUeRXeRUVX^WUeRUdRUV £Ÿ Ÿ¨¢©¢¦§©£Ÿ¦¢ ¢ [cbX[WbgjWTXdR\RiXcU\cb VWSRTXjRbRTXcU\cbX^WUVbRt] ¨¢¦©¨Ÿ¡Ÿ£ ¢ ¢¦© ¥¦ ^W^YWSRX^RU\RUXQWUjgTR SRjgTRUZSRjgTRUX]\ciX\WT^RZ ¢¨ ¦¢© Ÿ §¥ ©¢¦ kUd]XQRSSRTRUVWUVlXmR\R [cbXbWURSRUUeRXeRUVXjWTZ £¢¡¥¨© ¢  ¢ 6¢£¥¦© ¢¨ ]U]XjcUXd]jRbR]X\]^XbcR[R URnX^WUtRd]XRUVVg\RXu]^ Ÿ£¨¢¦©Ÿ¦§¢¦©4¢ ¢ ncbc^XkUd]XQRSSRTRZ pWSWSRUVRUXvWVRTRXdRU Ÿ«Ÿ¦¢©¢©©£¢«¢ Xocnc\XpRUVRT]YcRU [Wtc^SRnXj]^j]URUXjTgeWbl ¹Á»ÂÃÁ¶Á¶¿ UVWUVi £Ÿ¦«¢¨© ¦¢¦§¢¦© ¢  ¢ ľÁ¶¹º¶º¶º¹Å¹·ÆÇÈɹÊÈÉÉÈËÈ̵¶Í·¸ Î̶¹ºÍ»¸Ï¹¶È¼½¾ ÐÆ¿·À ѹÒÈ ÌÓÈÌ dRUX`RTTeXpgU\giXcU\cb u]dRbXnRUeRXRcd]\iX\]^ žŸ ¡¢£¤¥¦§ ÊÎÌÔÕËÈϹ¶ÌÐƹ¶ÉÆÖÆÈ̹ÊÈÉÉÈËÈÌÍÎÌÍϹÐÈÉÈÒ¹×ÎØÙÈÚ ^WUVRcd]\XSRjgTRUXbWZ ¨Ÿ©ª¢«©¬ ÑÎÍÆÈÓÈ̹ÐƹÛËÎÎÐÕÒ¹ÜÌ×ÓÆÓÙÓÎϹØÎØÎËÈÔȹÝÈÑÓÙ¹ÉÈÉÙÞ cRUVRUXjTgeWbX`R^YRZ žŸ ¡¢£¤¥¦§©¨Ÿ©ª¢«©¬

ë‘ë Ď‹ë” Âìîì“

ë9 8ì6©ª¢ ¢¦ ©íî© Ÿ ¡¢¦§¨¢©¨¢¡¥¡ Ÿ¦¥«¨¢¦© ©6¥ ¢¦¢©¢«¢¡©6¢¦¢©¢¦¢¨ Ÿ¢¦§¥ ©6¢¡¡¢ ©¢¦©4¥ï¢«¢©£Ÿ£ ¤¢¦ ¢©¨¢© ¦¢©¡Ÿ ¢¦§© Ÿ  ¡© ¥§¢¢¦ ¥©£Ÿ¦§Ÿ£¥¨¢©¡Ÿ Ÿ«¢© «¡©£Ÿ¦Ÿ£¥¨¢¦ ¡Ÿ¥£«¢©¤¢ ¢¦§©¢¦§© Ÿ ¦¨¢¡©¨Ÿ©¢ ¢ ¥©ð¢¢©¦©¤¥¨¢¦© Ÿ  ¡ñ© Ÿ§¢¡©ª¢ ¢¦ ¢¤ ¥©íòóô©©4¢ «¢©4Ÿ  ©7¢¢ Ÿ¥£«¢©¤¢ ¢¦§©¢¦§©£Ÿ£¥¦¥«¨¢¦ ¥§¢¢¦©¦©¢¢«¢©¢¢¦¢©¡Ÿ¥£«¢©¤¥¨¥ ¤Ÿ  Ÿ£¢©¢©¤¢¢¦©¨£¢©¢¦§©¥¢ ¢¡¥£©¢¦©¢  ¨Ÿ«©¢ ¢©£Ÿ£¤¥¢ ©¤£ © Ÿ ¡¦¢«©£ ¥ Ÿ ©£«¨¦¢©Ÿ¥£«¢ ¤¢ ¢¦§© ¥© Ÿ£¥¨¢¦©© ¥£¢©¨¦  ¢¨¢¦

Ÿ ¡¢¦§¨¢©©7¢«¢¦©©¢ £¢¦©6¢ §¦§ «Ÿ¥¦§¡©õ¢¤¥ ¢ Ÿ¦©ž§  õ¥¡¥¡©¡¢«© Ÿ£¥¨¢¦¦¢© §¢©¨¢¦

¥¦§© «¢¡ ¨©¤¢¢¦©¨£¢©¢¦§©¥§¢ ¢¡¥£©ª¢ ¢¦ ©¥§¢©£Ÿ£¤¢¦ ¢ £Ÿ¦ ¢£Ÿ¦ ¢©¤«¢©¤¢ ¢¦§© ¥© Ÿ ¨¢

Ÿ¦§¢¦©¥§¢¢¦© Ÿ ¢¨ ¢¦©¤£©ð ¥©¤¥¨¢¦ ¤¥¢ ©¤¨¦©¤£© ¢ ©¤¥¢©¤¢¢¦©¡¢¤«¦ñ

Ÿ ¢¦§©ª¢ ¢¦ Ÿ£¨¢¦©¥§¢©¡¢¢ ©¨¦ £¢¡© Ÿ ¢« Ÿ£¥¨¢¦¦¢©¢ ¢©£Ÿ£¤¥¢ ©¤£©¡ŸŸ  ¢¦¢©«¢§«¢§©¤¢¦ ¢©  ¢©¨Ÿ«¢ ¢¦©7¢£¤

Ÿ ¡Ÿ¤¥ ©ðž¥¨¢¦©£¢¥©¢¨¢¦©¤¥¢ ©¤£© ¥ ¢¦¢©¡¢¢©¦§¦© ¢¥©¢¢ñ©¨¢ ¢©ª¢ ¢¦ 4Ÿ¡¨©¡Ÿ£¥¢©¦¨¢¡© ¥©¤¢¦ ¢ žŸ ¡¢£¤¥¦§©¨Ÿ©ª¢«©¬


7 8 9

 9

 4ãäå56 æçèéêåëìçè

0123 1

íîïåìéðñïîòîñ

À™” ˜™•~‰€ŠˆÁ€„~ƒ‹Á‚†€~‚ƒˆŽ€~†ƒ’ƒ‚ˆ~Á‹‘„Á‚ ™”˜ ‹ƒ‹‘ƒ†Á„ƒÃ~Á‹ƒ†~…†…~Ä~Ŋ€…Æ~‡€†ˆ~ÄÇ~‘€†‘Á„~‘ƒŠƒ†€ Àƒ‹ˆ„…~ÈÇÄɓ~ƒŽ…€~ƒ†Ãˆ…~„…€†~Žˆ€Š€~‚€†ƒ€~Š€…Ê Š€…€~‘€†‘Á„~Ž€†…~€~„Á„ÁŠ~˃†ˆÌˆ‚€Šˆ~‡€~Žƒ†€Ž… ‡ƒ€~Í~‘€†‘Á„~ΈÏ…‹ŽƒÐ~€~„Á„ÁŠ~‘€†„ˆ€‹ƒ€† Ã†ƒŠÃÁ„‡“ уŠ‚ˆ~‡ˆˆ€„‚€~€ˆ‘€~š€†~˜€ÁŠƒ‡ˆŽÁ~Žƒ†ˆ‚… ‘€†€~„Á€„ˆŠ€Œ~À€†€ˆ~‰€Š‡ƒ‹~‚ƒ‡€€€~Šƒ’…‹„€Ã~̈…† ‹…‹‘…ˆ“~Àƒ†€‹€~ҍ€†ˆ€ŠÁ~—…‚ˆÁ“~—Á€„ˆŠ~À€†€ˆ ÓÁ„‚€†~ˆˆ~‘ˆ‡€Ã~À„…€~Šƒƒ„€Ã~Žƒ†‘…„…Ã~€Ã…~Žƒ†’…€ ‡ˆ~Ž€Ô€Ã~‘ÁÃÁ~Žƒ†ˆˆ“ р€~Ճ…€~”Ò•~ˆˆ~‡€€~Žƒ†Š€‹€~ÉÖ~€€‚~‹…‡€ €~‹ƒ€‚…~ƒ‚Š‘Áƒ~Íד~ƒ„€ˆ~ˆ…~€‡€~ˆˆ~‰…†Ž€€Œ ƒ‚Š~ƒ‚’ƒ~ƒ‘‡€†ˆ~€~ƒ†€‚Ȇ~‹ƒ’€Ž€~ƒ‚’ƒ~ÂÀ ”•“~˜Á‚ÁÃ~Žƒ†ˆ‚…€~‰ˆˆ~•‡†€~€„ƒÃŒ~€~ƒ†€‚Ȇ ‹ƒ’€Ž€~ƒ‚’ƒ~ÂÀ”~”•“ €†ˆ~‘†€‚ˆŠˆ~ł…‹~‡€€~ØÙ~Հ„ˆˆŠ~šŒ~‘ƒ€Ï€†€ ‚Á‡€~€~‡ˆ‚ƒ€„~ËÁ‚€„~‚Á‹ƒ€†€~ƒ†Ã€‡€‘~ÕÀՓ ڃ̆~ӃÁˀˆŒ~€Á€~ÕÁ‹ˆŠˆ~•~ÂÀ”~”•~Åۆ€‚Šˆ~ÓÁ„‚€†Æ~ƒ„€Ã „ƒŽˆÃ~‡…„…~Žƒ†€Ž…~‹ƒˆ€„‚€~À€†€ˆ~ÓÁ„‚€†Œ~€ Žƒ„…‹~„€‹€~‡ˆ‹€Š…‚ˆ€“ ڃ̆~ӃÁˀˆ~ˆˆ~‘ƒ†€Ã~‡ˆ~À™‰~‡€~’€‡ˆ~Š€„€Ã~ŠƒÁ†€ €Á€~ˆ‹~Š…‚ŠƒŠ~ـ‘†ƒŠ~™‹ˆƒ~”€ˆŠ“~€†ˆ~ƒ‚Š~‹ˆ„ˆƒ† €‡€~ڃ‡ƒ†€„~ÅÀ…†Æ~ҍ‡†ˆ€†ÁÁ~…€†ÁŒ~‹€€~À€„ˆ‹€ ˜‰•~Šƒ†€~›†ˆ’ƒ~ÅÀ…†Æ~•ÓÕ~рˆ„€Œ~€~€‚ˆÌ~‡ˆ~‡…ˆ€ Á„€Ã†€€“ €†ˆ~‚€„€€~‘Á„ˆˆ‚~Šƒ„€ˆ~ҍ€†ˆ€ŠÁ~‡€~ڃ̆ ӃÁˀˆŒ~€‡€~ۃ†~х†Šˆ‡€~›€„‡€Œ~ƒ‚Š~ÓÁ„‚€†~€~’…€ #$##% &'()*+),-*).+/+0,)12323*+)45),632785)),%0,9*3/:)*-)+)/.32.+;)5)*-)$0,<3,-+0,$3,-*3=;$$>3,)?),@;)5)*-):8/)-@;8 %&' 2)-=A!B" C>D ‘ƒÁ„€~šÑ•~‡ˆ~‹€Š€~‹…‡€€“~—€„…~€‡€~܅„Ë€~—ˆ‡€Œ ƒ‚Š~À•À~€~Šƒƒ„€Ã~€‚~‡…‡…‚~‡ˆ~ÂÀ”~”•~‹ƒƒŽƒ†€ %0,9*3//31)2).8)4)*++,+23,985845),8*?):)104/37)9)+%3-8)282:)*-)+)/"32.),23*828/5),)93,.)601+-+56)*-)+601+-+57)*8+,+D ‚ƒ~‚…Ž…~…†€~À€„ÁÓ Ճ‘€‡€~‘ƒ†Š~Š€€~‹ƒ…‹…‹‚€~‚ƒ‘ˆ‡€Ã€€ Հ‹ˆŠ~ÅÈÉÝÄƌ~ҍ€†~‹ƒ€‚…~€‚~€‡€~‚ÁÌ„ˆ‚~‡ˆ~ˆƒ†€„ À€†€ˆ~ÓÁ„‚€†“~š€€Œ~‡ˆ€~‹ƒ†€Š€~ƒ†‘€ˆ„~‹ƒ„€‚…‚€ ‘ƒ†…Ž€Ã€~Ž€Š€Œ~ƒ†…€‹€~‹€Š€†€‚€~‡ˆ~‡€ƒ†€Ã ‘ƒ‹ˆ„ˆÃ€€~‡ˆ~ڀԀ~›€†€~‹ƒ„€„…ˆ~À€†€ˆ~‰€Š‡ƒ‹“ Ι†…Š~ƒ†€‚€~†ƒŠÁ†€Šˆ~‘ƒ†…Ž€Ã€~„ƒŽˆÃ~‹ƒƒ€~‡ˆ Àˆ~Š€€“~•ˆ~‚ƒ‡€†€€~€~Š€€~€‚ˆˆ~ŽˆŠ€~„€‚…‚€ ƒ†€‚€~‘ƒ†…Ž€Ã€ŒÐ~‚€€~ҍ€†~Šƒ†€€~‹ƒƒŽ…~€‡€ ŽƒŽƒ†€‘€~‚€‡ƒ†~ÓÁ„‚€†~€~€‚€~‹ƒ…Š…„~‡ˆ†ˆ€~‹€Š…‚ À€†€ˆ~‰€Š‡ƒ‹“ Ճ…€~À€ˆˆ€~Àƒ€†€Ã~ÕÁ†ƒŠ~•~À€†€ˆ~‰€Š‡ƒ‹ …ƒ~…‘€†ÔÁÁ~‹ƒ‹ŽƒŽƒ†‚€Œ~‹ƒ†ƒ‚€~’…€ ‚ƒ‡€€€~ÉÞ~ˆƒ„ƒ‚…€„~Žƒ†ƒ„€†~‡Á‚Á†“~΃€~Ž€€ ‚€‹ˆ~…‹…‹‚€Œ~À†ˆ~ˆˆ~€~‹€Š…‚~‹ƒ‡€Ì€†~‹ƒ’€‡ˆ ‡ƒÔ€~‘€‚€†~Žƒ†ƒ„€†~ÀÃÂ~€‡€~ÉÞ~Á†€ŒÐ~‚€€~…ƒ“ Ճ…€~›€‡€~Àƒ‹ƒ€€~Àƒ‹ˆ„…~ś€‘ˆ„…Æ~À€†€ˆ ‰€ŠÂƒ‹Œ~ۃ††~х†Šˆ‡€~›€„‡€~‹ƒ€€‚€~‘€†€ˆ€ €‚€~‹ƒ†ƒ‚†…~‘Á„ˆˆ‚…Š~Ž€†…~ŠƒŽ€€‚~ßÇ~‘ƒ†Šƒ~‡€†ˆ ' l$mnN./*8*9?*4.oOppA ~€€~‚ƒ„…€†~‡€†ˆ~‰€Š‡ƒ‹Œ~‚€†ƒ€~Ž€ˆ Á€„~π„ƒ~€~€‚€~‹€Š…‚~‡€Ì€†~‘ƒ‹ˆ„ˆÃ“ *4+*9F-+.>6.3-1+=4.=49-8 Š€ ÎՈ€~‹ƒ„€‹€†~π„ƒ~ßÇ~‘ƒ†Šƒ~ƒÔ~‘Á„ˆˆÏˆ€Š ? €~ˆ‡€‚~€‡€~‚ƒŠƒ‘€‚€€~‰€Š‡ƒ‹~’€‡ˆ 86=1-D./*9=34-+.>6.J=15 őÁ„ˆˆ‚…Š~Ž€†…Æ“~ˆŠ€€~‘€„ˆ~ˆ‡€‚~ßÇ~‘ƒ†Šƒ~„ƒŽˆÃ~€ 7‘€†€ˆ“ 1G>6-A.H*1+*1GA.Q-3-4+’€‡ˆ~€Á€~„ƒˆŠ„€ˆÌ~€~„€‹€ŒÐ~‚€€~ۃ††~‡ˆ~ڀ‚€†€ >2,8 + A . C ,4 ; . 2D = E. 9* 1; 5 ÙÁËƒˆÁ~ك†ƒ~ÅÚÙÙƌ~€Ž…~ÅÈàÝÄƓ ”•~–—˜™‰~š›~œ ™‡€~דÇÇÇ~€‹€~π„ƒ~€~‡ˆŠˆ€‘‚€~……‚~‹ƒ†ƒŽ… +-3-1.,1>,4.>646.>-46.2-4+-6 ‚…†Šˆ~ÂÀ”~”•Œ~ÂÀ”Â~À†ÁˈŠˆŒ~‡€~ÂÀ”Â~ՀŽ…‘€ƒÝÕÁ€“ J=D3-4K.Q-?-+-1.+*4-3E641;žŸ ¡¢¡£¤¢¥¦¢§¡¨¥©¡¨ªž§ ÎÀ€†€ˆ~‰€Š‡ƒ‹~„€‚…‚€~‘Á„€~€„ƒ~ŠÏÁÁˆ“~ڀ‡ˆ~€Š‘ƒ‚ -1GG=+-.H-@*D68.2*4+69?-5 ƒ„ƒ‚€Žˆ„ˆ€Š~‚ˆ€~‘ƒ†Ãˆ…‚€Œ~€Š‘ƒ‚~‚…€„ˆ€Š~Á‹Á† 1G-1./22.2-4+-6.J=D3-4K 1;-.9-361.9*9?,1L-EK.C*5 @->6.F-4+-6A².3-+-.>*3D-4-+=4 Š€…ŒÐ~‚€€€“ÅáÝâ€Æ 2*1G,1>,4-1.C,4;-.2-5 @-3.6+,.C,4;-.2-D=E.?*4@,-1G 7-8>*9.616K./6.?-1;-3.>-*5

YZ[\]^_`aZb[\]c[d\[Z e[`Zfg[a]hijfkd[\

D=E.6+,.?,3-1.+-1F-.8*?-?K q=8.H*>6-.J4,F.6+,.?-4,.8-@9*1*469-.8,4-+.,D+69-+,9 >-46./22.2-4+-6.J=D3-4A.;-1G 6861;-.9*1GE-4,83-1.6-.9*5 96D6E.-1+-4-.2-4+-6.J=D3-4 -+-,.=49-8.7-8>*9K.)*F,+,5 8-11;-.>6+*1GG-+.r.C*F+*95 ?*4.oOppK !" #$%&$'%( :-9F64.>,-.?,D-1.3*9,5 )*+,-./*0-1.2-3-4.2-45 >6-1A.C,4;-.2-D=E.-3E641;+-6.7-8/*9.:-4;.<-1=*5 9*96D6E.3*D,-4K.s+,D-E.+6+63 8=*>6?@=A.)*+,-.B9,9 ?-D63.+=3=E.3*D-E64-1.tL*E 2-4+-6.7-8/*9.C,4;-.2-5 ;-1G.8*@-3.+-E,1.NO5-1.8,>-E D=E.E-4,8.9-9F,.9*1G5 ?*4G-?,1G.>*1G-1.2-4+-6 G-1>*1G. F*1G,8-EJ=D3-4K.u9F-+.>*3->*.?*45 ;-1G.9*96D636.3*9-95 @,-1G.>6.?-0-E.F=E=1.?*5 F,-1.8*+-4-.>*1G-1.F*5 461G61.?,3-1.0-3+,.F*1>*3K 96D63.4-38-8-.9*>6-.H7I )*G*D68-E-1.C,4;-.2-D=E J4=,F.6+,K -G-31;-.8,>-E.>69,D-6.3*5 )-D-,.61G61.9*1L-46 +63-.2-4+-6.J=D3-4.>6.*4-.t35 3*3,-+-1.*D*3+=4-DA.E-4,8 óôõö÷øôùùúø ?-4.<-1@,1G.9*1GG*D-4.3=15 ->-.;-1G.8*D*M*D.>*1G-1 ûôöü÷ùú M*186.I-D=1.24*86>*1.F->:-4;.<-1=*A.?-63.F=F,D-5 ý¢žŸ£þ¢¥ÿ¤§þ0ýŸ¡¨ý¥1þ2 ýŸ oOOvK.s-.+*4F*1+-D.?*48-946+-8.9-,F,1.3*9-95 3ž§2¡4¡¥5þ¢6žý¥70ª¤0ž¨ý¡ w6G,45w6G,4.D-61.8*+*D-E.Q*15 F,-1.*3=1=961;-AK.)*5 >*4-D.x2,41y.z64-1+=.9*9*5 F*4G6-1.:-44;.?*4F*15 1-1G3-1.3=1M*186K G-4,E.+*4E->-F.>,-.E-D.F*1+61G.?-G6.7-8/*9A.8686 /-D-9.F*9,1G,+-1.8,5 3*3,-+-1.9*>6-.>-1.D=G68+63K -4-.z64-1+=.9*1>-F-+.8,-4)*D,-41;-.:-44;.<-1=*.9*9?,-+.3*3,-+-1 vpRA.8*>-1G3-1.t3?-4.<-15 9*>6-.>6.7-8/*9A.?*43,4-1G.8*?-1;-3.NO.F*48*1K @,1GA.ooN.8,-4-K.2->-.F,+-5 :-44;.8*?-G-6.F*96D63.@-461G-1.9*>6-.9-88-A.H7I 4-1.F*4+-9-A.t3?-4.<-1@,1G <PA.8*?*D,91;-.9*9?,-+.7-8/*9.L,3,F.>6F*45 9*9F*4=D*E.8,-4-.p{NA.z65 E6+,1G3-1A.3-4*1-.3*9-9F,-11;-.>-D-9.9*15 4-1+=.pvNA.t?,46|-D.q-346* @-1G3-,.9-8;-4-3-+K poR.8,-4-A.C,4;-.2-D=E.NNA /-46.8686.D=G68+63.8,>-E.F-8+6.?68-.>6F*45 >-1.24-?=0=.C,?6-1+=.vv 364-3-1.?*4-F-.?-1;-3.>-1-.;-1G.8,>-E 8,-4-K >63*D,-43-1.:-44;.,1+,3.7-8/*9K.7-9,1A.@63- 2->-.F*4@-D-1-11;-.9*5 61G61.9*1GG-1>*1G.F*1G,8-E-.8*D*M*D.:-44;A 1;,8,D.3*3-D-E-1.F->-.2*5 C,4;-.E-4,8.?68-.9*9F*4E6+,1G3-1.-F-3-E 96D,.oOO{A.E-9F64.8*9,-.*38 F*1G,8-E-.6+,.9*96D636.-9?686.F=D6+63.;-1G.8-9- J=D3-4.616.9*96D6E.@-D-11;>*1G-1.>6461;-K 9-861G59-861GK.z64-1+= Q63-.1-1+61;-.7-8/*9.?*4E-86D.9*1G5 9*1>6463-1.2-4+-6.:-1,4-A G-1>*1G.F*1G,8-E-.3*D-8.3-3-FA.+6>-3.8*4+- 24-?=0=.9*9?-1G,1.2-4+-6 9*4+-.9*1@->63-1.F-4+-6.6+,.9-8,3.@-@-4-1 J*461>4-K.t3?-4A.t?,46|-DA F-4+-6.3*D-8.-+-8K.C,4;-.2-D=E.8*?-631;-.+6>-3 >-1.C,4;-.2-D=E.?*4+-E-1K +*4D-D,.-9?686,8K Q*D-1G.2*96D,.oOO}A.t?,5 /-8-4.*9F64631;-.?*D,9.->-A.-F-D-G6.3-D-, 46|-D.>-1.C,4;-.2-D=E.?*4+*95 61G61.9*1@->6.F*9*1-1G.2*96D,K.C--+.616.7-8/*9 F,4.9*9F*4*?,+3-1.F,L,3 +*4G=D=1G.F-4+-6.9*1*1G-E.>*1G-1.+61G3-+.*D*35 F69F61-1.2-4+-6.J=D3-4K.C,45 +-?6D6+-8.>6.368-4-1.R5S.F*48*1KTUVWX ;-.2-D=E.3-D-EK.)*3*L*0--15

ö89 89 899 898 ö89 ü8

3*4-8.>6.@-D-11;-.8*1>646A ?*4,8-E-.9*1>6463-1.*9?46= F-4+-6.F=D6+63K «-E64D-E.7-86=1-D./*5 9=34-+K.t0-D1;-A.7-8>*9 >63D-69.=4G-168-86.3*9-8;-5 4-3-+-1A.;-1G.>*3D-4-+=41;-1+-4-.D-61.C46.C,D+-1.:q.¬A ;-1G.@,G-.+*4L-+-+.3->*4.J=D5 3-4K.­49-8.616.?*4>646.p.®*?5 4,-46.oOpOA.>6>*3D-4-863-1.{R +=3=E.D61+-8.F-4F=DK /*3D-4-86.>6+-1>-6.F6>-+= C,4;-.2-D=EK.7-8>*9.?*4,5 F-;-.9*D-3,3-1.G*4-3-1 F*4,?-E-1.?*41-9-.J*4-3-1 ¯*8+=4-86K.J*4-3-1.616.>6D-15 >-83-1.-+-8.+6G-.E-DA.;-6+, F=D6+63.8=D6>-46+-8°.*3=1=96 *9-186F-+6w.>-1.F-4+686F-+6w° 8*4+-.?,>-;-.G=+=1G54=;=1GK ­49-8.616.L*F-+.8*3-D6 ?*4G*4-3A.>-1.?*4>646.>6.E-95 F64.8*9,-.>-*4-E.>6.s1>=1*5 86-K./6.9-861G59-861G.>-*4-E ,9,91;-.>6G*4-33-1.+=3=E5 +=3=E.D61+-8.F-4F=D.>-1.=45 9-8A.3-4*1-.1-F-81;-.;-1G 8*@-3.-0-D.>63D-69.+6>-3 ,1+,3.?*4F=D6+63K 7-9,1.F*4D-E-1.9,85 D6E-+.C,4;-.2-D=E.6+,.+*4*15 >,8K.7-8>*9.?,3-1.=49-8A +*+-F6.8*1G-@-.>686-F3-1.8*5 ?-G-6.*9?46=.F-4F=D.;-1G -3-1.@->6.3,>-.+,1GG-1G-1 C,4;-.2-D=EK.t3E641;-.8-+, F*48-+,.+=3=E5+=3=E.9-8;-5 4-3-+.9*161GG-D3-1.7-8>*9K C46.C,D+-1.:-9*1G3,.q,5 0=1=.¬.+*49-8,3.8-D-E.8*5 =4-1G.;-1G.9*4-8-.>63*D-?,6K 2->-.N.Q,D6.oOppA.C46.C,D+-1 :q.¬.9*161GG-D3-1.7-8>*9K C,D+-1.9*1G-+-3-1.+6>-3 8*+,@,.7-8>*9.?*4,?-EA.>-46 =4G-168-86.9-8;-4-3-+.9*15 @->6.F-4+-6.F=D6+63K ±C-;-.3*D,-4.>-46.7-85 >*9A.3-4*1-.?-G6.8-;-.+6>-3 ->-.3*8*F-3-+-1.7-8>*9

98H8I J 89

 K JK

 '´ En7-8>*9.9*1L=?-.+-95 61+6.E61GG-.>-*4-EK 7-8>*9.2E=1*.7/.}RO.>6@,-D F6D.?*>-K.H*9-1w--+3-1.3*L*5 H,D-6.C,4;-.2-D=E.E61GG- >*1G-1.E-4G-.1=49-D.¯F.oAR.@,+-A F-+-1.+*31=D=G6.8*D,D*4A.9*4*3- F*1G,4,8.+61G3-+.+*4?-0-EK./6 8*>-1G3-1.7/}vO.¯F.pAR.@,+-K 9*D,1L,43-1.F4=>,3.+*D*F=1 >-D-9.-FD63-86.6+,A.3->*4.7-85 C*9*1+-4-.8*D-9-.3=1G4*8A.F=15 F61+-4.x89-4+FE=1*y.3E,8,8 >*9.?68-.9*D6E-+.>-1.@,G-.?*45 8*D.616.>6@,-D.>*1G-1.E-4G-.F4=5 ,1+,3.-D-+.3=9,163-86.>-1.3=5 3=9,163-86.9*D-D,6.9*1,.LE-+K 9=A.;-316.7/}RO.¯F.pA}.@,+-.>-1 =4>61-86.-1+-43->*4.F-4+-6K.2=15 G*16.9*1G-3,.->-.>,-.?,-E 7/}vO.¯F.}}}KOOO.,1+,3.pKOOO 8*D.F61+-4.616.>61-9-6.±7-8>*9 @*168.F=18*D.;-1G.>6@,-DA.;-316 F*9?*D6.F*4+-9-K 2E=1*²K +6F*.7/}RO.>-1.7/}vOK G*16.9*1@*D-83-1A.-0-D1;7-8>*9.2E=1*.616.>6@,-D.>6 7/}RO.9*1GG,1-3-1.868+*9 F=18*D.616.>6D*1G3-F6.>*1G-1 -4*1-.)=1G4*8.s.2-4+-6.7-8>*9 =F*4-86.t1>4=6>.>*1G-1.+*31=5 -FD63-86.D6M*.8+4*-961G.H7I >6.Q-3-4+-.I=1M*1+6=1.I*1+*4 D=G6.D-;-4.8*1+,EK.2=18*D.@*168.616 J4=,FK.7-9,1A.8*9*1@-3.:-4; xQIIyA.C-?+,.xoSFpyK.G*16A.8*=4-1G @,G-.9*96D636.w6+,4.>,-D.869A <-1=*8=*>6?@=.E*1G3-1G.>-46 +*1-G-.F*9-8-4-1.9*1@*D-83-1 :C/2tA.z6w6A.qD,*+==+EA.>-1 2-4+-6.7-8>*9A.-FD63-86.6+, F=18*D.6+,.?*4+,@,-1.,1+,3.9*95 3-9*4-.?*D-3-1G.rKO.H2.>*1G-1 -3E641;-.>6?-+-D3-1K.C--+.616A F*49,>-E.3==4>61-86K wD-8E.FD,8.3-9*4-.>*F-1.o.H2K E-1;-.->-.-FD63-86.D6M*.8+4*-95 ±t>-.7-8>*9.H*88*1G*4K C*9*1+-4-.7/}vO.@,G-.9*1G5 61G.H*+4=<PK ®,1G861;-.8*F*4+6.zE-+8tFFA G,1-3-1.868+*9.=F*4-86.t1>4=6> ±C--+.616.F4=>,31;-.?*D,9 +-F6.3=1+-3.8*9,-.3->*4.->-K >*1G-1.+*31=D=G6.D-;-4.8*1+,EK ->-K.q-4,.?68-.9*9*8-1A.>,/-46.F*1G,4,8.61+6.8-9F-6.3->*4 2=18*D.616.9*96D636.w6+,4.JCH ?,D-1.-3-1.LMNOPQROSTUF4=>,31;>6.?-0-EA².,@-4.G*16K./6.>-D-9 J2¯CA.>,-D.869.8+-1>?;A.3-9*4- 8,>-E.->-A².+,+,4.G*16K.s>*.;-1G -FD63-86.7-8>*9.H*88*1G*4.616 ?*D-3-1G.vKo.H2A.3-9*4-.>*F-1 34*-+6wK.t;=A.F-4F=D.9-1-.;-1G.9-, +*4>-F-+.3=1+-3.8*9,-.F*1G,4,8 OKv.H2A.z6w6A.>-1.®H.¯->6=K 1;,8,DV.T´µ¶·¸¹¹º»¼½ºµ¶½WV¼X

4-E.3*F*1G,4,8-1.7-8>*9 8*?-G-6.=49-8.?*4G,G,4-1A +*+-F6.8*@-3.6+,.@,8+4,.9*1G5 3=18=D6>-863-1.>646.9*1,@, +*4?*1+,31;-.7-8>*9.8*5 ?-G-6.F-4F=DK C,4;-.2-D=E.+6>-3.F*41-E 8*L-4-.+*4?,3-.9*1G-3,6.F4=5 8*8.F=D6+63.7-8>*9.>-46.=45 9-8.9*1@->6.F-4F=DK.s-.?*4865 3,3,E.7-8>*9.;-1G.>6F695 F611;-.+6>-3.-3-1.?*4F=D6+63A 8*E61GG-.3*+63-.?*4>646.2-4+-6 7-8>*9A.+6>-3.->-.8=8=3.C,45 ;-.2-D=E.>6.F-4+-6.6+,K H*836.>*9636-1A.F,?D63 9,D-6.9*4-8-6.F-4+-6.?-4,.616 ->-.>6.?-0-E.?-;-1G5?-5 ;-1G.C,4;-.2-D=EK.2-4+-6.616 +*4D-9F-,.6>*1+63.>*1G-1 C,4;-.2-D=E.>-1.=49-8.7-85 >*9K.C--+.F*1>-w+-4-1.F-45 F=D.3*.)*9*13,9E-9A.F-45 +-6.616.>6F69F61.2-+46L*.¯6= I-F*DD-.>-1.C*3@*1.tE9-> ¯=w6³K <6?-.F4=8*8.M*46w63-86.F-45 F=D.F*8*4+-.2*96D,.oOp{A.8*5 L-4-.9*1G*@,+3-1.2-4+-6.7-85 >*9.->-.>6.F*461G3-+.F*4+-5 9-.F-4+-6.?-4,.;-1G.D=D=8 M*46w63-86.>6.8*9,-.F4=M6186K /-46.pO.F-4F=D.;-1G.>68-E3-1 8*?-G-6.3=1+*8+-1.2*96D, oOp{A.2-4+-6.7-8>*9.8-+,5 8-+,1;-.F*1>-+-1G.?-4,K 7-9,1.9,D,81;-.F-4+-6 616.9*D-@,.9*1,@,.2*96D, oOp{.9*1;69F-1.?-4-.F*48*5 +*4,-1K.q*49,D-.>-46.?*4G-5 ?,1G1;-.:-4;.<-1=8*=>6?;= 3*.2-4+-6.7-8>*9.F->-.¯-5 ?,A.}.7=M*9?*4.oOppK.<-6F-1 3-;-.4-;-.6+,.>6>,>,33-1 8*?-G-6.)*+,-./*0-1.2-3-4 2-4+-6.7-8>*9K 2*96D63.4-38-8-.9*>6H7I.J4=,F.6+,.?*4G*4-3 L*F-+A.9*D-9F-,6.C,4;2-D=E.;-1G.+6>-3.9-8,3 8+4,3+,4.2-4+-6.7-8>*9K

 98 8JX C*@-3.6+,.>-D-9.?*4?-G-6 3-9F-1;*.9*>6-A.:-4;.<-5 1=*.+-9F6D.8-1G-+.?-63.8*5 E61GG-.9*9?,-+.2-4+-6 9-8>*9.1;-468.6>*1+63.>*5 1G-1.:-4;.<-1=*K C->-4A.-9?686.F=D6+631;?68-.+*43,?,4A.C,4;-.2-D=E 9*4-1G8*3K.s-.?*4G*46D;-.-G-4 ?68-.9-8,3.3*.8+4,3+,4.F-4F=DK 2*4F*L-E-1.+*4@->6K.:-4; <-1=*.9*1=D-3.F*4,?-E-1 8+4,3+,4.F-4F=DA.+-F6.3*3,-5 +-1.C,4;-.2-D=E.@-,E.D*?6E 3,-+K H*836.F,1;-.D=G68+63.1;-5

!"

468.+-3.+*4?-+-8.>-1.+,4,+.9*5 D-9?,1G3-1.2-4+-6.7-8>*9A :-4;.<-1=*.9*1;*4-EK.C*161A op.Q-1,-46.oOpvA.6-.9*96D6E 9,1>,4A.9*1-463.8*9,-.D=5 G68+63.>-1.F*4-11;-.>6.2-4+-6 7-8>*9K 2*1G,1>,4-1.>646.:-4; <-1=*.>663,+6.C*3@*1.tE9-> ¯=w6³.>-1.?*?*4-F-.F*1G,4,8 D-61K.u9F-+.E-46.3*9,>6-1A C,4;-.2-D=E.9*1G-9?6D.-D6E 2-4+-6.7-8>*9K.)=1G4*8.-35 D-9-86.9*96D6E.C,4;-.2-D=E 9*969F61.F-4+-6.6+,.E61GGoOprKT´µ¶·¸¹¹º»¼½ºµ¶½¾¹¿X


0123

!"#!"$"% 1 7 6 57 5 9

45651579

&' ( ) * + , ( . / ) 0 , 1 , 2) 3) 0 ) . , 4 5 / + 6 ) . , 7 ) 1 ) / fghijklmnopqrkmstuvwxy >*)")+*, "$!(0!$! +'(!#)+*$! .$")+(3*$ +(3*$$$!(0/3 #

 zxz{tz|y}x~t|t€|zxx‚tƒv}{„s xy…t†v‡xˆx}xyt‰vŠ‹Œ…t†xs w{Šx}vytƒzvˆxy…tŒ|xytˆvs y|yŒx}Žt‹}vz…tŠ{~x}tŠv„s wvzxyxxy…t}‹Œ‹…t}vˆŠx}t‚|s w{„xy…txyt~vŒ}‹„tx~xtzx|ys yxt}{ˆw{‚tŠv~x}t|tŒx€xs ~xyt}v„~vw{}Ž ƒxxyyx…t‚xzt|y|t}xŒ ||ˆwxy|tŠvyx}{„xytzxz{ z|y}x~Žt†vˆx‡v}xytŠ{yt~v‹s zx‚tˆvyx|tŠvˆxyxyxy \[:55[:5= [ : ><= < [ xytw|x~x…t~vxŒtŠx|t‚|ys xtˆxzxˆt‚x„|Ž J:N<><8M@BF?;POL@=TO †vŠxzxt‰|yx~t‘v„‚{s 8J<;?N<A:=8G>:L<= w{yxy…t†‹ˆ{y|Œx~|txy ’y“‹„ˆx}|Œxt”‰|~‚{wŒ‹ˆ|ys “‹•t†xw{Šx}vytƒzvˆxy… –‹v~tƒ‹v~|z‹t—y„|x„}‹… w{}tx„{~tzxz{tz|y}x~yxtŠxs ˆvy{yŒxŠŒxy…tŠv„~‹xzxy x}Ž zxz{tz|y}x~t|tŒx€x~xytƒvs ¢vy{„{}t–‹v~…tŠv„z{ }{„xyt}vzx‚tˆvyx|tŠv„‚xs &89:;<=8><>?8>@=A<B8C@ Švyx}xxytxytŠvˆv}xxy }|xyyxŽtux‚Œxy…t|xt{x D@><E<F8G:A?H<=I {zxytŒx€x~xyŽt‘v„v‡xyxxy ~{x‚twv„Œ‹‹„|y~|tvyxy ŠvyvˆwxyxytŒx€x~xy ŒvŠ‹z|~|xytxyt|y~}xy~|tzx|y J:K<L<A<=8M:NOPI Œ|y|t~{x‚t}xŒtˆxˆŠ{tˆvys xyt}v„Œx|}tv„x}tˆx~xzx‚ J<;?N<A:=8G>:L<=I x€xwt|yxˆ|Œxtxzxˆtˆxs zxz{tz|y}x~Ž ~x„xŒx}Žt˜‰x„|t~v|tŠv„vys @<=8L:=@=QP<AR ˜ƒ{x‚tŒxˆ|t|~Œ{~|s P ‡xyxxyt~{x‚t}xŒtˆvyxys &8GO>?B@8?=A?P ×ØÙÚÛÜÝÞßàÞáâåáçáÜÝçáæØÙÝàåßQáìÙ ŒxyŽt™vy‡xyxyxtxŒxytxx L: Œx{tŒvtvŠxy…tˆxŒxyx ëêØçÙáëáÜÝÙéìêæÝ L: K < F 8 P : L< K : A < = æ í Ý ë î 8 î ÷ 7 ð Ý 2î ò ð ú ð Ý û õ û õ ò Ý ï õ Ý R õ 9 ð ÷ ð Ý Úù ï ï 9 ð Ý ë ÷ ð ô 9 ð ü Ý àý ò ï ý 2ð ò ð ò ü Ý æý ú ð Ý ã ý ñ 8ð÷úðüÝçðôúùÝþ4ÿâ516 wvwv„xŠxt„{x~t|{wx‚tˆvys <=A<H<8><@=8;:;:H<N< |Šv„z{Œxytv­xz{x~|txy æîñõðúðòÝõòõÝôðñõðòÝïð÷õÝ3î÷öõð3ðòÝ÷ù2ð9Ýõôðïð9Ýúî÷öîôùúÝïðûð2Ý2îòøð2ôùúÝ3î÷ðøððòÝ×ð9ùòÝÚð÷ùøÝðÙ2û î8Ý4SÿTÝøðòñÝ7ðúù9 x|txzxyt~x}{tx„x‚…štvzx~s H?<B8S<><=8<P<= Švˆwx‚x„{xysŠvˆwx‚x„{s 3ðïðÝ50ÝUîô÷ùð÷õÝ2îòïðúðòñ6 yxtŒv}|Œxt|}vˆ{|t|t†xy}‹„ xyt{y}{Œtˆvyx€xwt}xys †v‡xˆx}xyt‰vŠ‹Œ…tƒxw}{ C@;?<A8B<A?8<H<FR }xyxytxytxx…štvzx~yxŽ ”›œž•t~|xyŽ ‰|t†xw{Šx}vytƒzvˆxy… &8 M @ B F ? ; P O L@ = T O Ÿxz{„txytxŒxyt|{wx‚ J<;?N<A:=8G>:L<= Œx}xt|x…t~vzx|ytŒx€x~xy ~x}{tx„x‚t|txy}x„xyxtŸxzxy A:><F8;:HPOOHC@=<B@ ƒv}{„xytˆx~|‚txxt„{x~ ƒv}{„xyt™xx…tx„|tŠv„vˆs C:=Q<=8P:NO>@B@<= xzxytzx|ytxytwvwxytzxz{ '<=$*$" =(#!))'/*!! "*$"#)!$!"$*$ $))?14?II!+!$* Šx}xyt ‘¡t‚|yxtŠv„vˆs ?=A?P8L:=Q<A<B@ z|y}x~yxt}|y|…txy}x„xtzx|y… B[\B*<< %<]&)-B-# (0$!!3*" /)#'($3#!#0$"*$ %&'$(()!)! Šx}xyt~vz‹Œxyt¢x}x„xˆŽ P:N<C<A<=8><>?8>@=A<B Ÿxzxyt‘xzxxy…tŸxzxyt†xz|{s *!$!*$/ ($)()"*)3$")! ;53*$*"3$'!* (*"!$((+! #,$!$+"))J)!)3 ¡xˆ{y…t„vy‡xyxt}v„~vw{} „xy…tŸxzxyt†xw{Šx}vy…tŸxzxy !*$( $0$"0*%;5& "$"-"))"")"0!$0) +*)(48#!#!$ )$"3$(## }xŒtw|~xtzxy~{yt|}v„xŠs C@8G:A?H<=R ®‹vxyŽ ?M1?4*$;5 +$3)!!$"")49")$0) !(*)(!$*) #124M1^4 ŒxyŽt‘v„z{t~‹~|xz|~x~|tx‚{s &8U<>?8>@=A<B8N<C<A †‚{~{~tŒvŠxx}xyt| ")))+3)")( /* +$3)!!$'+$$!"$ /*4+)'0)!!$($,$ 53$(#'+) z{t{yxtˆvyx„|ytx~Š|„x~| S?Q<8A:HS<C@8C@8V<><= Œx€x~xytƒv}{„xy…t~v‹„xy !$*((+$$J$!!( "$)(+)++ "0!/(!!3)")" $(3 ˆx~x„xŒx}t~vŒ|}x„Ž Švy{xztw{w{„tŒx‡xyt|‹ 3*3)+*-*(0()+!"*)" +$($ (")(")*$ ")!3),+'9$$*#4 "0*5-")'>)" W< > < Q < = I 8 V < > < = ‘x~xzyx…tŠvˆwv„zxŒ{s J<>@?H<=QI8V<><= xytwv„xxyt}xŒtx{‚ $"-")*)+(*) !$( %<&'9$,+#4 +>)"5-") 5-")*0*" Œxytxzxyt~x}{tx„x‚twv„Švs J<;?N<A:=I8V<><= x„|tŠv„vˆŠx}xyt~vz‹Œxy "(+4 5)$'0$)')! *0*"()*")- ()*")-B-#!*'*) *$;$0$50* /*#(*")!+$" B-#!*';$5*0--'( ;*#$'(!'("# yx„{‚t~v‡x„xt~‹~|xztwx| XOC:<=R ¢x}x„xˆ…tˆvy{yŒxŠŒxy… "$8 )+()"%?PA "")+#)!$ !')"*)3$");5!PH! *!#!(0$!! €x„xtˆx~x„xŒx}txy Š{y‡xŒtŒvŠxx}xytzxz{tz|ys 1&)!$)*(3 "$($) !+(*)")$$! $*"$)($)"0!5 $$!3* ˆvˆw{Œxt{~x‚xt|tŠ|y|„ }x~tw|x~xyxt}v„x|tŠxx )3)!"0!C$( 1&4 )"*)3$");53*$+$"*$" "%??A1&48;5*"3$"$ ;53)"($)!$* xzxyŽt˜‘xz|yt}|xŒt{x zvyŒxŠ|t~x„xyxtŠvy{s Šx|txyt~‹„vt‚x„|Žtƒvwx|xy *$))"$*$"%?HA * ) " *) #)!!$*)/* *$"*)"*)3$")+) "(+'*("$!+3) ˆ|y{tŒvtvŠxytŒxˆ|t~‹s Œ{ytzxz{tz|y}x~��tƒvˆ|~xzt| wv~x„…tŠvy{yxtxzxyt| 3$")!+"$*$+*)( <]?+*!'# (3!)*C$*)4;"!)+$ !"(+$)" ~|xz|~x~|t{y}{Œtˆvyx„|y Šv„vˆŠx}xyt~vz‹Œxyt¢x}xs Œx€x~xytƒv}{„xytxxzx‚ +)(35"%?IA1&'9 4>) " *#),3$! ()!)';5"$($)3* ((+*)(;54 x~Š|„x~|t€x„x…št|ˆw{‚yxŽ „xˆtxytŠv„}|xxytƒv}{„xys Œvyx„xxyt„‹xt{xŽt˜‰| !$<]M?'$* #$$$/ ! (+*-;5 !$"0!/$'9!#4 8C)!)!$*)!3) ƒvzx|ytˆx~xzx‚tŒvˆx‡v}s uxwx„~x„|twvz{ˆtxxt£¤¥¦¦§¨ ~|y|t~{x‚tw|x~xt~xz|yt~vs +*!',(;* +$)( ) 4 *"*!")+ "(#")!("* xy…t~v{ˆzx‚t„{x~txzxyt| ©§ª«£¬ˆx{Š{ytwx}x~tŒv‡vŠx}s „vˆŠv}…št{x„yx…twvz{ˆ "'-B-#!*';]5$ =((3!'")!+*3$ +-'+*)( "3$'(!!)0$!! Œx€x~xyt|y|t{xtwvz{ˆt|s xyŽt‘xx‚xz…t|tz‹Œx~|t}v~vs zxˆxt|y|Žm¯°±²³ )-'53$%?@A1&4 !"0!/+*"3$ ;5)-B-#!*+ )"*!)'9$!"#4%&

YZ[\]\^\_

`\abc`d_^\e

V$"WXY"!Ã$Z"VY

´\µ\dc¶\·d^c¸Z¹\ºc»Z¼µbec¶[c½¾c¶dµb 9JWWW8J:P?H<=Q<=8D:=<Q<8W:=E?>?F

qjknrglmnopqrkmst{xyt|y}vys {xztz|ˆxtŒ|z‹„xˆtŠv„t‚x„|ŽtÑxŠ| ~|}x~t}|y|t~vzxˆxt{xtŠvŒxy ~vŒx„xytŠxz|yt‚xyxt{xtŒ|z‹s }v„xŒ‚|„tˆvˆw{x}tŠx~‹Œxyt‡xwx| „xˆtŠv„t‚x„|…štŒvz{‚yxŽ |twvwv„xŠxtŠx~x„t}„x|~|‹yxztwv„s ƒvzx|yt‡xwx|t„x€|}tˆv„x‚…t‡xwx| Œ{„xyŽtxzt|y|t|~vwxwŒxytŠxyvy „x€|}tŠ{}|‚t{xtyx|Œt‚|yxt™Š ‡xwx|tŠv}xy|tz‹Œxzt}xŒtˆxŒ~|ˆxzŽ ž›t„|w{tŠv„t†…t‡xwx|tˆv„x‚tŒv„|s –Œ|wx}yx…t‚x„xt‡xwx|t|t†xs }|yt™ŠtžÌt„|w{tŠv„t†…txyt‡xwx| w{Šx}vytuxy}{ztˆvz‹yxŒŽ ˆv„x‚tw|x~xt™ŠtžÒt„|w{tŠv„t†Ž ‘xy}x{xytŤ§ÆÇȬÉʪ˥…tt‚x„x †x~|t‘vyvˆwxyxyt‘vyxs ‡xwx|t„x€|}tˆv„x‚t|t‘x~x„t‘|{ys €x~xyt‘v„xxyxyt‰xzxˆtxy xytuxy}{ztˆvy‡xŠx|t™Št›Ìt„|w{tŠv„ Ó{x„t¡vv„|…t‰|yx~t‘v„|y{~}„|xy Œ|z‹„xˆt”†•Žt˜ƒ}‹Œyxt~{~x‚tŒx„vs ‘v„xxyxytxyt†‹Šv„x~|t”‰|~Švs yxtŠv}xy|tz‹ŒxztxxztŠxyvyŽt‘vˆwvz| „|yxŒ‹Š•tuxy}{z…tƒ{wx„x}x… ˆv„x~xt‚x„xyxt}v„zxz{t}|y|…š ˆvyx}xŒxy…t}|y|yxt‚x„xt‡xwx| {x„yxtŠvxxyt‡xwx|t|t‘x~x„t‘|s Œx„vyxt}v„Švyx„{‚tˆ{~|ˆt‚{xyŽ {yxy…t¢x„}‹x|t”œÍ•…tƒxw}{t”›œž•Ž ˜ƒvˆvy}x„xt|y|t{y}{Œtˆvˆvs ‘vxxyt‡xwx|tzx|yyx…tÎ|}‹s y{‚|tŒvw{}{‚xytz‹Œxz…t~x{„xy |x„‹t”Ì̕…tˆvyxˆwx‚Œxy…txŒ|wx} |x}xyŒxytx„|tu„vwv~…tÑvˆxys ‚x„xtˆx‚xztˆxŒxtŒ‹y~{ˆvy {y…txyt΋y‹~‹w‹t”Ÿx€xtÑvs ÝïõÞÝßàÞ ëðáöâãðÛäåá ÷ÝëÝõæØÙ øùçò×ÙáñèáðòÜ xytwvz|t{xt~v|Œ|}ŽtψÐv}tŠvys yx‚•Žtƒvwxwtxv„x‚t}v„~vw{} éêÜÛÜààÛÝëêéÚêìÙÝíÝëîïðñðòñÝóðô×ðØÙõÚÛÜÝ {xzxyyxtŠ{yt}{„{yt‚|yxtÌÍ xˆxytx„|twxy|„…txytˆx~|‚tw|~x ÚðòúùûüÝéð÷úýïðïõÝþÿ01üÝöîïðòñÝ2îòùòññùÝ3î2ôîûõüÝçðôúùÝþ4ÿ⠊v„~vyŽt˜u|x~xyxt~xxtw|~xtˆvys wv„Š„‹{Œ~|…štŠxŠx„yxŽt¯ÔÕÖ³ 516Ýçî7ð8Ý9ð÷ñðÝóðôðõÝ2ð9ðûüÝ8ýòöù2îòòøðÝöîïõ8õú6

 $$($$*!'"))+)!#0$ !"#$$%&$'(") !!$*!3$$+*)4>*)- !!$*+#$$+%& !3$$2H+$"'3*$@I+$"4 $$!(,-.*/)#!*0#()+$) 5))$'0$!!$* +#$$!$485!* 12!,()3$+$4 !$*+#$$+ +#$$!$3*$$+$"4 *"3$)"33!33*++$") )#"(3)+$"'90"#4 "$+")$45!+*!*$+$" ;"!)()!)'+)!$ 3*$($)"!")653$(3)")!$! 3*$+#((!")(!+$"#' **0!3)0!+(*)+$" "()""$+$"(*!+$$ (-*-*)$(47)))$!+! 33*+/)##0!$#!,)' +$'$$7*#)'3*$3*$ "))!((3*!!)*04 ))48$!(*!*$+$"*$""$* 8;)"#+#$$+*))C' !*%5&#)!$*!+(*) $+'#((!+-") !3$+'($"(*+!*0*! +*)'3)")*!++$"#3* )"3"#'90"#4%#$& *!+3)"3*0'9$0*#4

EF F 8 X: > < H 8 ES @ 8 W? ; > @ P 8 W: = C @ C @ P < = 8 JF ? B ? B 8 GF 5:;'<=).*")"="(=-") !,*")")(/30*+0*

%==&($)>)*!-*))3) )#'(!(!"+))!!$"$" ;"#*!%>;&(!$!$0)+$3)! (*!3*)!"*+)"+0* "!!0)+(3+))!!$"$" )#'9!"-*)(+#$"$"!' 6*"=")(/%6=&40)+$3)!)$*"* *-J!(K$L#>4 3*!!*0"(>)*!-*))! )(+#$"$"!)##0$ $"$"#))!3$# >!K!$"")!--)5-")$#==' 5$"$)*-'((3!'$$!(0) )!3$&4 fghijklmnopqrkmstƒx}{t{y|}tŠ‹~Œ‹t|y{Œ Œv}v„~v|xxytx„|yxyt|y}v„yv}txytxzxˆ „{xytˆv|xt‡vy}v„Žt‰vyxytvˆ|Œ|xy…txx %,( *)))!"!)*$") +"*+))!!$"$")33!"#* ~|xxtwvy‡xyxt‡{x‡xtvŒ~}„|ˆt‰xv„x‚t’~}|s €xŒ}{tvŒx}t|y|t~vv„xt|Šx~xyŽtxzt|y| Š{~x}tx}xtxyt|y“‹„ˆx~|txytw|~xt|xŒ~v~ +*+$"!;-7==+53$%?@A1& ,$!$+3*4*)))***+-*!" ))))*)$*$$*$+# "(3)*$"+'**))5; ˆv€xt ‹xŒx„}xt”‰’ •t|tŒ‹ˆŠzvŒ~tŒxy}‹„ |}vx~Œxyt†vŠxzxt‰|yx~t‘v„‚{w{yxy… ˆx~x„xŒx}tˆx{Š{yt€x„}x€xyt{y}{Œtˆvˆs +)4+*-)*( +))!!$"$"6=">* ())(+'"!((+$!()" †v‡xˆx}xyt‰vŠ‹Œ…tˆ{zx|t|“{y~|Œxy †‹ˆ{y|Œx~|txyt’y“‹„ˆx}|Œxt†xw{Šx}vy Šv„‹zv‚tx}xt}v„Œ|y|txytzvyŒxŠtˆvyvyx| ="*)( /B-#!*')"+))!!3$ ())(+("!1M4 ƒxw}{t”›œž•…tŠx|Žt‘‹~Œ‹t|y|tˆvyx|t}vˆŠx} ƒzvˆxy…t–‹v~tƒ‹v~|z‹t—y„|x„}‹Ž Œvx|xytwvy‡xyxŽ 5#*)##!)=N%))O$-)& A!-+*!)")+))!4 Œ‹‹„|yx~|tŠx„xt„vzx€xytŒv}|ŒxtˆvzxŒ{Œxy ˜’y|t ¥È¬}|xŒtŠv„z{txyx„xy…t}|yxz ‰|vzx~Œxy…tŠv„zvyŒxŠxyt~x„xyxtŠvyvs +; ! ())(1PM'"*"J+0*#3$! ‹Šv„x~|tŠv„}‹z‹yxyt~xx}t}v„x|twvy‡xyxŽ ˆvyxˆw|ztx„|yxytx„|txyt~{x‚txx „xyxytxytŠvˆxy}x{xytxz{„t~{yx|t{x ((*-$)+$0)+$)3)!)!'!)!$"$"$)3/ $*$"(3*'()!(*!# ˜¢x~|‚twxyxŒtxyt|w{}{‚ŒxyŽt‰vs ~xxŽt¡xy}|tŒxzx{txzxˆt~|}{x~|tx„{„x}…tŒxˆ| ˆvyx|tŠv„‚x}|xyt}v„~vy|„|Žt†|y|…t~{x‚ 5)"())!")0)-() *!-(  yxyt~vxzxtŒv}v„wx}x~xy…tŒxˆ|txŒxytwvŒv„x xŒxytŠx~‹ŒtÆ¥È § £«¬wv~x„t~{Šxxtˆvˆs }v„Šx~xyt~vŒ|}x„tÍt}|}|ŒtŠvˆxy}x{xyt| *$(3)")"/#(())!)+-"4) --"")!""!$"+)##",$!)$++!+*-.)48")() ) = -") ˆxŒ~|ˆxz…štvzx~tŒ‹„|yx}‹„tŠ‹~Œ‹…t–{~ wxy}{tŒ|yv„xt„vzx€xy…št}xyx~yxŽ ~v{ˆzx‚txz{„t~{yx|txytˆx~{Œt€|zxx‚ !,*"3!)")(/4 ( () ) ! ) "  $ +  ) ) !   )  !  (   # †x}xˆ~|Ž ‘|‚xŒyxt{xtwv„vy‡xyxtˆvyv|xŒxy †xw{Šx}vytƒzvˆxyŽt¯°±²³ 8C)!)!"*$*+"*))! 3*!$)J)!")6*"=")(/'9!#4%(-&

¿À"ÁÂÃÄ"

‘„x~x„xyxtŠvy{Œ{y Š‹~Œ‹txyt|w{}{‚Œxytxy}xs „xtzx|ytŒv}v„~v|xxyt~x„xyx Œ‹ˆ{y|Œx~|t{y}{Œtˆvˆwvs „|Œxyt|y“‹„ˆx~|tŒvwvy‡xyxs xyŽtƒx„xyxtŒ‹ˆ{y|Œx~|t|y| Švy}|ytŒx„vyxtŒv„xŠt}v„x| |y“‹„ˆx~|t~|ˆŠxyt~|{„t~xx} }v„x|tŒ‹y|~|tx„{„x}Ž ˜‰|w{}{‚ŒxytŒ‹‹„|yx~| xytŒ‹ˆ{y|Œx~|t}v„Š{~x}t{ys }{Œtˆvyvyxz|Œxyt~vˆ{x |y“‹„ˆx~|…twx|Œt|}{txytˆx~{Œ ˆx{Š{ytxytŒvz{x„…tŒvˆ{s |xyt|~vwx„z{x~ŒxytŒvŠxx Œ‚xzxxŒt{ˆ{ˆ…štŒx}xyxŽ Ñv„Œx|}t‚xzt|}{…t‘vˆv„|ys }x‚t†xw{Šx}vytƒzvˆxytwv„s xy|txŒxytˆvˆ“x~|z|}x~|tŒvw{s }{‚xytŠx„xt„vzx€xytxy Š‹~Œ‹Žtxzt|y|t|~xˆŠx|Œxy ÎxŒ|ztu{Šx}|tƒzvˆxy…t {y| ƒx}|xt™x‚x{…tŒv}|Œxtwv„Œ{ys {ytŒvtŠ‹~Œ‹t}v„~vw{}Žt˜†xˆ| xŒxyt“x~|z|}x~|t~vˆxˆŠ{ xytŒ|}xtw|~x…št{x„yxŽ ƒx}{t|txy}x„xyxt“x~|z|}x~ xytxŒxyt|wv„|ŒxytxŒy|


6 5 6 4 56789

0123 1

!"#$%&!#'(!#)* +",,-#./'0#1%2'

‰ˆŽŠ<’“Á˜š©Ÿ¥¤®Ÿš“­˜«¤™  ®•—“®¢ Ÿ®“Ÿ®–­Ÿ«™Ä“¥Ÿš ª˜™¤š©Ÿ¡¤“¥•Ÿ“¡Ÿ±•š“™˜– ¯˜¯=¢š¤«“±• •¯Ÿš“¯Ÿ¡¤  ®•—“œŸ¤™¢¼“Ÿ®–Ʊ®Ä¸“œ˜– =¢®•«¤“­˜«¤™¸“¾ŸŸ¡“¤¡•¼“ªŸ–  ˜ªŸ¥Ÿ“´·“¢™Ÿš©“¡˜™¥Ÿ §Ÿ  ˜™Ÿ«Ÿš“ÄŸš©“¯˜™•ªŸ Ÿš «• Ÿš“ ˜Ÿ¯ŸšŸš“¥¤«˜—•¡– ¥Ÿ®Ÿ¯“ Ÿ«•«“ ˜™•«•±Ÿš“Ÿš– ¡™Ÿ©˜¥¤“«˜ªŸ “—¢®Ÿ“¡˜™—•™•   Ÿš“±ŸšÄŸ“¯˜®Ÿ • Ÿš“«˜– ¡Ÿ™Ÿ“ª˜š©©˜¯Ÿ™“«˜ªŸ “—¢®Ÿ ¥¤“­˜«¤™¼“¯˜¯¤³•“ ˜™•«•– ¥¤ ¤¡“•ªŸÄŸ“•š¡• “¯˜š– ğš©“¯˜š˜§Ÿ« Ÿš“µ.“¢™Ÿš© ±Ÿš“¥¤“œŸ¤™¢“¥Ÿš“¯˜šÄ˜– ³˜©Ÿ±“ ˜™•«•±Ÿš¸ ªŸ¥Ÿ“/˜—™•Ÿ™¤“¡Ÿ±•š“®Ÿ®•¸ —Ÿ— Ÿš“·Ã“¢™Ÿš©“¡˜§Ÿ«¸ ʟ ¤¯“ ¯˜š©Ÿ¡Ÿ Ÿš œ˜™•«•±Ÿš“¥¤¯•®Ÿ¤“—˜– ʕ •¯Ÿš“¤¡•“¥¤²Ÿ¡•±– —Ÿ±§Ÿ“¥¤Ÿ“Ÿ Ÿš“¯˜š©•– —˜™ŸªŸ“¯˜š¤¡“«˜¡˜®Ÿ±“ª˜™¡Ÿš–  Ÿš“«˜±Ÿ™¤“«˜¡˜®Ÿ±“ ˜™•– ¯•¯ Ÿš“=¢š¤«“•š¡• “É´ ¥¤š©Ÿš“®¤©Ÿ“ÄŸš©“¥¤©˜®Ÿ™“¥¤ «•±Ÿš“ÄŸš©“¡˜™²Ÿ¥¤“¥Ÿ®Ÿ¯ ¡˜™¥Ÿ §Ÿ“®Ÿ¤ššÄŸ“ªŸ¥Ÿ“> «¡Ÿ¥¤¢š“¥¤“Á¢™¡“¾Ÿ¤¥“Ÿš¡Ÿ™Ÿ •š²• “™Ÿ«Ÿ“¢ª¢«¤«¤“¯˜¯– ­Ÿ™˜¡“¯˜š¥Ÿ¡Ÿš©¸“ÌÚ?@ÖÚ@Ü

ABC#D'E!#F%"G'&#FG'0'"'&

â!äH!ãÿã6åøëçóúãþçóï÷çãñóôøÿ Ýåóöëö÷ãæøèïðïõãçæïã5åëçðçè óåèåæøóãæåíçôçíãòå5çòçëçóý óåðïçã5åëöðïçãã÷ç1öóõã÷åëÿ ôçëïãèçó÷çïãôöçãçðëçíçãæç5ëïò êå÷öúçðãæåíçôçíãòå5çòçëçó 5çòçëãæçôçã5çúïçóãþç0ç1ãôçèçí 0çíöã÷åëðå5ö÷ýãßçíöóã5åèöí èçóúðöóúãôç÷çóúã5åëðçíçãæï1çò òå5çòçëçóãùçóúã÷åë0çôïãôïãðåÿ ôïòå÷ç1öïãæçð÷ïãçðçèãçæïýãêåÿ òåæøèïðïçóý 5öç1ãæç5ëïòã1åë5ãôïãäçï0ïòçõ óùå5ç5ãòå5çòçëçóãíçðï1ãôïÿ îæïã5åë1çðïèãôïæçôçíòçó âøëïôåãâøòùøõã6ç5÷öã2I# 3ãæçúï ðåèïôïòïãèå5ï1ãèçó0ö÷ýãàôçëçãôï ðç÷öã0çíãòåíöôïçóõãðåòçèïúöð þçò÷öãâøòùøý âøëïôåãðåòï÷çëãóøèãôåëç0ç÷ãüåèüïöð íåóùåèçíç÷òçóãæçëçãæåóúÿ 6åôçóúòçóã÷ïúçãèåèçòïãñóôøÿ ðçç÷ãïóïýãîðëçíçãï÷öãôï1öóïã 1öóïóùçýãîòï5ç÷ãòå5çòçëçóãüöÿ óåðïçãèçïóãíåóúçèçíïãèöòçÿèöòç æåòåë0çãíçúçóúãôçëïãñóôøóåðïçý òöæã5åðçëãïóïãõãåíæç÷ãþçëúçãñóÿ çòï5ç÷ãòå5çòçëçóã÷åëðå5ö÷ýãîôç êåíïèïòãæç5ëïòãçôçèç1ãÝçðöø ôøóåðïçãíåóúçèçíïãèöòçã5çòçëõ 34567899:;<=>?9@3A:5B?9? ÷çã5åëöðïçãIJã÷ç1öóý ðåôçóúòçóãæåóú1öóïãèçïóóùç 7?9C6537:<?53D3;EFGE3HIJKILEHEMNEJ3OPFP3OEFP3QEJRPF3OP3NESETEJ3UIFVHEWEJ3HISEW3ALVPMX3CENEFME38MEFEX3<EQMV3YZ[=Z\] 5åãòæååëò0çåãëô0ççãçóðã÷çïèóãñúóúôçøèóãåôðïãïçæãçù5çëóïòú 61ïíø äå5çòçëçóã÷åë0çôïãæöòöè 5åë1çðïèãíåóùåèçíç÷òçóãôïëïãòå 7EJRPF3QITEF3OPNWESEMPFNEJ3ENEJ3MIFREOP3LEGP3UEOE3BPJGGV3Y^_=Z\X3HITNPUVJ3WEL3PMV3TVOEW3OPQEJMEW379A7] 0çíöã÷åëðå5ö÷ýã4åíïòïçóãôïÿ KýKãæçúïãôçóãðçç÷ãï÷öãæö÷ëï èöçëãôçëïãèøòçðïãòå5çòçëçóý öóúòçæòçóãòåæøèïðïçóãâøëïôåý æåíïèïòãæç5ëïòãèçóúðöóúãíåÿ 2÷ëï5öóóåþðýüøí3

` a b a cd e f g h i j kijilemnopeq

!"#F!"!L#M&('"'#0#.,N

äîñá!ãÿãÝåðïëãíåóúïëïíòçó ðïëãðå÷ïçãòåæçôçãóïèçïÿóïèçï æçóúçóãðçíæçïãòï÷çãíåèçèöï ÷åó÷çëçãòåã6öåìãôçóãêëåðïôåó ëåøèöðïãôçóãíåóúåòðæëåðïòçó íçðçãðöèï÷ãïóïõ ãòç÷çãäåæçèç Ýø1çííåôãÝøëðïãíåóùåëöòçó æåóôçæç÷ãôåóúçóãôçíçïý äåçíçóçóãßåúçëçãôïã6öåìõãîôåè çúçëãíçðùçëçòç÷ã÷åóçóúãæçðüç 4ïã6öåìõã÷åó÷çëçãùçóúãôïÿ áåûçç÷ý ÷åþçðóùçã÷ö0ö1ãøëçóúãôçèçí èåóúòçæïãôåóúçóãòåóôçëççóãèçÿ 4ïãæöðç÷ãäø÷çãäçïëøõã5åóÿ öó0öòãëçðçãíåíæåëïóúç÷ïãôöç æïðã5ç0çã5åë0çúçãôïãôåæçóãúåÿ ÷ëøòçóãçó÷çëçãæåóúöó0öòãëçðç ÷ç1öóãëåøèöðïãÝåðïëã÷åëðå5ö÷ý ôöóúÿúåôöóúãæåíåëïó÷ç1ýã8äçíï ôçóãæøèïðïãôïèçæøëòçóã÷åë0çôï Þóçíãøëçóúã÷åþçðãôïã6öåì ÷åèç1ãíåíïó÷çã÷åó÷çëçãöó÷öò òåí5çèïãæçôçã6ç5÷öã2I# 3ý ôçóãðç÷öãøëçóúãôïãñðíçïèïçãôçèçí íåóúïëïíòçóãæåëðøóåèãòåãèçÿ 255ü3 5åó÷ëøòçóãæøèïðïãôåóúçóãæåÿ óúöó0öòãëçðçãôïãðå0öíèç1ãòø÷ç ôïãÝåðïëýã6å0öíèç1ãòëï÷ïòãôïÿ èçùçóúòçóãòåæçôçãÝøëðïãùçóú ôïðå5ö÷ãíåóúò1ïçóç÷ïãëåøèöðï ùçóúãíåóúúöèïóúòçóãíçó÷çó ïôåóãOøðóïãÝö5çëçòý ¯˜š©•™Ÿš©¤“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“¥¤ ƚ© Ÿ¡Ÿš“Â¥Ÿ™Ÿ¼“ÄŸ š¤ êëåðêë ‡ˆ‰ˆŠ‹ˆŒ‹ŠŽ‘’“”•– ¥¤“žŸ—¢¥˜¡Ÿ—˜ ¸ ãíåóøèçòãòèçïí —˜™š•™“›œ“žŸ Ÿ™¡Ÿ“ž¢ ¢ ­•®Ÿ¤“¾Ÿ—¡•“¦´Ã¶·¨“ ˜– žŸ Ÿ™¡Ÿ“®˜—¤±“¥Ÿ™¤“ºÀ“ª˜™«˜š¸ ʘ™³•®˜«“¥Ÿš“ÈŸ««Ÿ¼½“²˜®Ÿ« øæøðïðåïãðùïçôóåúóãíå 5ö÷òçóã5åëÿ £¤¥¢¥¢“¦ž¢ ¢§¤¨“ ˜¡¤™– ˜¡¤™ ¯Ÿ™¤š¼“¬ÁÁǓ¡˜®Ÿ±“¯˜®Ÿ– ²¤“³¢—Ÿ“¡˜ š¢®¢©¤“¤š¤“¯˜š©– Æˤ«¸“ÌÍÎÏÐÑÒÒÓÔÕÖÔ×ØÖÓÎÏÖ èçòöã÷ïôçòãçôïóèýùãåÝçè ç1ãôïç ¥˜š©Ÿš“ª™˜¥¤ «¤“¬Ÿ¥Ÿš“­˜–  • Ÿš“¢ª˜™Ÿ«¤“ǘ š¢®¢©¤ ©•šŸ Ÿš“ª˜«Ÿ§Ÿ¡“¯¤®¤  ÙÚÛÜ íåíïó÷çãçúçëãôïèçòöòçóãôïçèøú ¡˜™¢®¢©¤“œ®¤¯Ÿ¡¢®¢©¤“¥Ÿš ­¢¥¤°¤ Ÿ«¤“È•Ÿ³Ÿ“¦Ç­È¨“¥¤ óçðïøóçèãôçóãíåóôåðçòãçúçë æçëçãæåóåó÷çóúóùçãíåóú1åóÿ ”˜¢°¤«¤ Ÿ“¦¬­œ”¨“—Ÿ±§Ÿ Ÿ¡¯¢«°˜™“•š¡• “¯˜š¥¤«¡™¤– ÷ïòçóãòåòåëçðçóý —Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™“¯˜š©Ÿš³Ÿ¯ —•«¤ Ÿš“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“¥¤“§¤– 4çèçíãæåðçóãùçóúãôïðçíÿ žŸ Ÿ™¡Ÿ“ªŸ¥Ÿ“­¤š©©•“¦´µ¶·¨¸ ®ŸÄŸ±“žŸ Ÿ™¡Ÿ“¥Ÿš“«˜ ¤¡Ÿ™– æçïòçóãíåèçèöïãâþï÷÷åëõãôïç ›ŸšŸ“«˜—˜«Ÿ™“¹ª“·º“¯¤®¤Ÿ™ šÄŸ¸ íåíïó÷çãçúçëãíçðùçëçòç÷ãÝåÿ ª•š“¥¤©˜®¢š¡¢™ Ÿš“¥˜¯¤ »¬ÁÁǓŸ Ÿš“¯˜®Ÿ «Ÿ–

rstuvwxsywz{|}syu~w}s|s€ww}‚wsƒwws„…s€wz†w}|

 

¯˜š³˜©Ÿ±“—Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™“¡˜™– šŸ Ÿš“¡˜ ±š¢®¢©¤“¯¢¥¤°¤–  Ÿ«¤“³•Ÿ³Ÿ“«˜®Ÿ¯Ÿ“¥•Ÿ“—•– ßàáàâãäåæçèçãéêêâãÝçëìçí êåóú1çí5ç÷ãæåë÷öí5ö1çó «˜—•¡¸ »­¢©Ÿ–¯¢©Ÿ“š©©Ÿ “Ÿ¥Ÿ¼ ®Ÿš¼“ÄŸ¤¡•“´Ã“žŸš•Ÿ™¤“«Ÿ¯ªŸ¤ ÝÞ öçãíå÷øôå çþçóãïóïãôïæçðçóúãã÷ï÷ïòãé ¯¢©Ÿ–¯¢©Ÿ“š©©Ÿ “Ÿ¥Ÿ¼“¯¢– ¥˜š©Ÿš“´É“­Ÿ™˜¡“´À·º¸“¹˜– îùçìóïðúããçñðòòççóóãôôïçúëöõóãççôòççóãôãéê èçí 2ëøöóôãéçðåôãåóåëç÷øë3ãùçóú ©Ÿ–¯¢©Ÿ“š©©Ÿ “Ÿ¥Ÿ“¦±•²Ÿš  ŸÄŸ«Ÿ“¡˜™«˜—•¡¼“¬¿Á¬“¯˜– íåíøôïûïòçðïãüöçüçýãêêåâëãô÷ççíç í5çòçëãûèçëåã5åëïðïã5ç1çó ®˜—Ÿ¡¨¼½“•²Ÿ™“ž¢ ¢§¤“«ŸŸ¡ š©˜®•Ÿ™ Ÿš“¹ª·º“¯¤®ÄŸ™ íåíæåëüåæç÷ãæëøðåðãçþçóãíåóõÿ íå 1 ï ú ë ðòøæïðã2ßçè3ý ¯˜¯—˜™¤ Ÿš“—Ÿš¡•Ÿš“¥¤ ¯˜®Ÿ®•¤“¥ŸšŸ“«¤Ÿª“ªŸ Ÿ¤ 0çôïã1ö0çóã20öíæïóúãæëøüåðð3ý ø6ç êâã0öúçãíçðï1 ¾›¿“À·¶À´“Á˜š²Ÿ™¤š©Ÿš¼ •š¡• “ª˜®Ÿ «ŸšŸŸš“ǭȼ½ 4åóúçóãíå÷øôåãïóïõãçþçóãôçæç÷ íåèçòöçò÷çãïóóãïðõãöéê ëåïãþïèçùç1ãùçóú æç÷ãæëøðåðã1ö0çóóùçãçúçë 5ïðçãíåó0çôïãðçðçëçóã÷öëöóóùç žŸ Ÿ™¡Ÿ“¡Ÿ™Ÿ¼“¾Ÿ—¡•“¦´Ã¶·¨¸ ²˜®Ÿ«“œ˜ªŸ®Ÿ“Á•«Ÿ¡“›Ÿ¡Ÿ¼ ô÷çïæòåãëðüååíæ óã5åðçë 1ö0çóý ž¢ ¢§¤“«•¥Ÿ±“®Ÿ¯Ÿ“¯˜š– š°¢™¯Ÿ«¤“¥Ÿš“Ê•¯Ÿ«“¬¿– æåóïí5öèãæçø÷ã÷å0çóôðïïããç1þç å5ç÷ý 8Ýçðï1ãòçíïãæå÷çòçóýãäçèçö ¥˜š©Ÿ™“ª™˜¥¤ «¤“¬­œ”“—Ÿ±– Á¬¼“¾•¡¢ª¢“Á•™§¢“¿•©™¢±¢ êëøðåðãæåëüåæç÷çóöã0ïçóóïããèíå íÿ þçôöòã7ç÷ïèö1öëãíçðï1ã5ïðç §Ÿ“±•²Ÿš“®˜—Ÿ¡“Ÿ Ÿš“¯˜š©– ²¤“³¢—Ÿ“ª˜®Ÿ «ŸšŸŸš 5ö÷ö1òçóã5ç1çóã5ö5öòãðåíç óçíæöóúãçïëõã÷åó÷öã5ïðçãôïÿ ©•Ä•™“žŸ Ÿ™¡Ÿ“ªŸ¥Ÿ“´µ“žŸ– ¢ª˜™Ÿ«¤“Ç­È“«•¥Ÿ±“¥¤®Ÿ– ðå0åóïðãúçëçíõãùçóúãôïçóúòö÷ï íå ç è ï 1 òçóãòåãðçóçãçúçëãíåó0çôï š•Ÿ™¤“¥Ÿš“ ˜¡¤š©©¤Ÿš“Ÿ¤™  • Ÿš“¾Ÿ—¡•“ ˜¯Ÿ™¤š“¥˜– ôåóúçóãæåðçþç÷ý ü ç ô ç óúçóãçïëõ ãöüçæãîìïìý ªŸ«Ÿš©“¥¤“žŸ Ÿ™¡Ÿ“¯˜š³ŸªŸ¤ š©Ÿš“¯˜š©©•šŸ Ÿš“«Ÿ¡• Ýå÷øôåãòåôöçãôïèçòöòçóã0ïòç éç éõãïóïãæåë÷çíçãòçèï ª˜«Ÿ§Ÿ¡“ʘ™³•®˜«“¥Ÿš“¡¤©Ÿ çþçóãðöôç1ãíçðöòãþïèçùç1 íåèçòöúòïãçéßê ·“¯˜¡˜™¸ óãâÝãöó÷öòãíåóúçÿ ¾˜±Ÿ™¤“«˜¡˜®Ÿ±“—Ÿš²¤™“—˜– ª˜«Ÿ§Ÿ¡“ÈŸ««Ÿ¸“›Ÿ®Ÿ¯“•²¤– 4çåëç1ãîèïëçóã6öóúçïã24î63 ÷çðïã5çó0ïëýãéßêéã1çíæïëãðå÷ïçæ ç1öóã5åòåë0çðçíçãôåóúçóãéêêâ «Ÿ™“ªŸ¥Ÿ“·Å“žŸš•Ÿ™¤“´À·º ³¢—Ÿ“¥¤“¬Ÿ«˜¢ª«“ÊŸ®¤¯“Á˜™– 7çòçêëë÷øçðýåðãæåë÷öí5ö1çóãçþçó ÷íå öó÷öòãíåóúçÿ ®Ÿ®•¼“ž¢ ¢§¤“¯˜¯¤š¡Ÿ“¬Ÿ¥Ÿš ¥ŸšŸ •«•¯Ÿ¼“žŸ Ÿ™¡Ÿ“Ǥ– çòçóãôïúçóúúöãôçóãôïðïóúòïëòçó ÷çðèïçãòòåö5òççòóçãëâçÝã ¿Ÿ«¤¢šŸ®“Á˜šŸš©©•®Ÿš©Ÿš ¯•™¼“±Ÿ¥¤™“œ˜ªŸ®Ÿ“¬ÁÁÇ ôçëïãôçåëç1ãçèïëçóãðöóúçïã24î63ý ôçóãòåòåëïóúçóóãýèç1çóãôçóã1ö÷çó ¬˜š³ŸšŸ“¦¬¿Á¬¨“¯˜š³˜©Ÿ± ­Ÿ™ËŸ¯“Æˤ«“« Ÿš¥Ÿ™¼ Þòðåòöðïãíå÷øôåãïóïã5ïðçãôïÿ êçôçãßøåí5åëã õãéßêé —Ÿš²¤™“´µ“žŸš•Ÿ™¤¸“Æ¡Ÿ«“ª˜™– ­˜š¡˜™¤“Á˜ ˜™²ŸŸš“¯•¯“™ èçòöòçóãôåóúçóãæåëçèç÷çóãôçëç÷õ 5åëðçíçãéêêâãíåóúçíçóòçó ¯¤š¡ŸŸš“¡˜™«˜—•¡¼“¬¿Á¬ ž¢ ¢“œ¤™¯Ÿš¡¢¼“¥Ÿš“›Ÿš– ùçòóïãúëøöóôÿ5çðåôãúåóåëç÷øëý æåèçòðçóççóã6åçãçíåðãôïãêçÿ ¯˜š©©Ÿ˜¡“¬Ÿ¥Ÿš“Á˜š© Ÿ²¤Ÿš ®Ÿš•¥“ÊŸ®¤¯“­Ÿ™«¯Ÿ“Ç¿“Æ 89öóúðïóùçãíåí5çóúòï÷òçóãæçëÿ èåí5çóúãôçóã!ò÷ø5åëã ãíåÿ ¥Ÿš“Á˜š˜™ŸªŸš“ǘ š¢®¢©¤ Æ¥Ÿš©“¾•ª™¤ÄŸ¥¤¸ èöðãùçóúãüïæ÷çòçóãåûåò óúçíçóòçóãê!ßãòåÿ"ãôïãáïçö ¦¬ÁÁǨ“¯˜™˜ ŸÄŸ«Ÿ“³•Ÿ³Ÿ »Ç˜ š¢®¢©¤“­¢¥¤°¤ Ÿ«¤ ÷çïúòçåëèãã1ççþç ëïãçðçæãôçóã1ö0çóýã2÷ëï5öóÿ Ÿ©Ÿ™“±•²Ÿš“¥˜™Ÿ«“¡¤¥Ÿ “¡•™•š ȕŸ³Ÿ“¦Ç­È¨“¥¤ª˜™ ¤™Ÿ Ÿš ÷åëçóúóùçóýãðöèï÷ã5åëòåí5çóúõ óôåçþð #þ1ù#åëï#íçè3

R,!'#+"!0'#M'(%#E! S"T'&#C&(!L#M&('"'

6<4

Ý!6ä!UãÿãÝïèï÷åëãáöðïçãíåÿ ç÷öëçóãïóïãöó÷öòãíåóùçðçë ÷ö0öòçóãòåæçôçã÷ç÷øãùçóúãçôçãôï 5çúïçóãþç0ç1õãôçóã0öúçãôïãøëúçó óåë5ï÷òçóãç÷öëçóãöó÷öòãíåÿ ÷åó÷çëçãùçóúãúçùý íåëïòðçã÷ç÷øãôïãøëúçóãïó÷ïíãæçëç Ýåóöëö÷ãæåó0åèçðçóãùçóú ðåòðõ ã0åèçðãç÷öëçóã÷åëðå5ö÷ý ÷åó÷çëçýãßçíöóõãðåøëçóúãðöíÿ ôïðçíæçïòçóãòøëçãñìåð÷ïçõã÷ç÷ø 6öí5åëãôïãäåíåó÷åëïçó 5åëãôçëïãäåíåó÷åëïçóãêåë÷çÿ ôçæç÷ãôïúöóçòçóãöó÷öòãíåÿ êåë÷ç1çóçóãíåóúç÷çòçóõãæåÿ 1çóçóãíåí5çó÷ç1ã÷öôö1çó óúïóôïòçðïòçóãðåöç÷öãòçëçò÷åëý íåëïòðççóãï÷öãöó÷öòãòåæåóÿ ùçóúãíåóùå5ö÷òçóãæåóåë5ï÷çó 8êåë1ç÷ïçóãò1öðöðãçòçóãôïÿ ÷ïóúçóãòåðå1ç÷çóãôçóãæåóçíÿ æïèçóãðåíç÷çõã5öòçóãöó÷öò íåóúïóôåó÷ïûïòçðïãøëïåó÷çðï ðåòðöçèã÷åó÷çëçý áöðïçãíåíæåë÷ç1çóòçó æåèçòðçóççóãþç0ï5ãíïèï÷åëãðåÿ üçëçãèöçðãôåóúçóã5åëçúçí íçðçèç1ãùçóúãôï1çôçæïãæåëÿ ðøóåèóùçõã÷åëíçðöòãòåòåëçðçó å÷óïðõãòöëçóúãúïìïõãôçóã0öúç òåíç÷ïçóãðåèçíçãæåèç÷ï1çóý éçóùçòãçóçòãíöôçãùçóúã5åÿ ëöæçùçãöó÷öòãíåóú1ïóôçëïãþç0ï5 íïèï÷åëã÷åëðå5ö÷ý 4çèçíãþçþçóüçëçã÷åèåïðï æçôçã õãVèçôïíïëãêö÷ïóõ íåóúç÷çòçóãèçòïÿèçòïãúçùã÷ïôçò ôïèçëçóúãöó÷öòãíçðöòãòåãíïèï÷åë 6<4 áöðï çýã255ü3

$%&' (')*&$+', D,'2#+,("!&P'#,&(,0#1'P'"#Q&E'

‡ˆ‰ˆŠ‹ˆŒ‹ŠŽ‘’“›¤™˜ ¡•™ ®Ÿ¯Ÿ¸“¬Ÿš²¤™“žŸ Ÿ™¡Ÿ“´ÀÀµ“¥¤– ›˜¯¤ ¤Ÿš“ª•®Ÿ“¤š¥˜ «“­ž:  Ÿš“—Ÿ±§Ÿ“«˜®Ÿ¯Ÿ“´É–´Å“žŸ– œ˜«¤Ÿª«¤Ÿ©ŸŸš“¬¿Á¬¼“­˜¥¤ «˜—Ÿ— Ÿš“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“ÄŸš© ¦­Ÿ¥¥˜š“ž•®¤Ÿš“:«³¤®®Ÿ¡¤¢š¨ š•Ÿ™¤“´À·º¼“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“ÄŸš© ʘ™®¤Ÿš¡¢¼“¯˜š©Ÿ¡Ÿ Ÿš“ª•š– ˜ «¡™˜¯“¥Ÿš“²Ÿ•±“¥¤“Ÿ¡Ÿ«“ª¢®Ÿ ğš©“š˜©Ÿ¡¤°¸“­ž:“Ÿ¥Ÿ®Ÿ± ²Ÿ¡•±“¥¤“žŸ Ÿ™¡Ÿ“¥¢¯¤šŸš“—˜™¤š– ³Ÿ “³•™Ÿ±“±•²Ÿš“«•¥Ÿ±“¡˜™²Ÿ¥¤ š¢™¯Ÿ®šÄŸ¸ «˜—•Ÿ±“¢«¤®Ÿ«¤“ÄŸš©“—˜™ª˜™¤¢¥˜ ¡˜š«¤¡Ÿ«“™˜š¥Ÿ±“±¤š©©Ÿ“«˜¥Ÿš©¸ ª˜ Ÿš“®Ÿ®•¸“¾˜¯˜š¡Ÿ™Ÿ“«ŸŸ¡“¤š¤ ¾•¡¢ª¢“¯˜š²˜®Ÿ« Ÿš¼“«ŸŸ¡ .À–ÉÀ“±Ÿ™¤¼“ÄŸš©“¥Ÿ®Ÿ¯“—˜– »žŸ¥¤¼“ ˜³¤®“ª˜®•Ÿš©šÄŸ «˜¥Ÿš©“¡¤¥Ÿ “¯•«¤¯“ªŸ«Ÿš©¸ ¤š¤“«¤ ®¢š“¡™¢ª¤«“¡¤¥Ÿ “Ÿ¥Ÿ“¥¤ —˜™ŸªŸ“ Ÿ«•«“—¤«Ÿ“¯˜®˜—Ÿ™ —Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™“Ÿ Ÿš“¡˜™²Ÿ¥¤“ªŸ¥Ÿ ¾˜±¤š©©Ÿ¼“´µ“žŸš•Ÿ™¤“¡¤¥Ÿ  «˜®Ÿ¡Ÿš“š¥¢š˜«¤Ÿ¸“š¥˜ «“0123 ¯˜š²Ÿ¥¤“ºÀ–ÃÀ“±Ÿ™¤¸ ´µ“žŸš•Ÿ™¤“´À·º¸“ž¤ Ÿ“ª•š“¡˜™²Ÿ¥¤ Ÿ Ÿš“¡˜™²Ÿ¥¤“—Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™“ÄŸš© 456789¥¤“Ê¢š© ¢š©“²•©Ÿ“¡¤¥Ÿ  ›˜š©Ÿš“¡¤©Ÿ“°Ÿ ¡¢™“¤ ®¤¯“¡˜™– —Ÿš²¤™“±ŸšÄŸ“ª˜š©Ÿ™•±“¥Ÿ™¤“61; ¯˜™˜š¥Ÿ¯“žŸ Ÿ™¡Ÿ¸ ¡˜™¥˜¡˜ «¤¸“ž¤ Ÿ“Ÿ¥Ÿ¼“¯Ÿ Ÿ“Ÿ Ÿš «˜—•¡¼“¾•¡¢ª¢“¯˜šÄ˜—•¡“ ˜³¤® Ÿ¡Ÿ•“©˜šŸš©Ÿš“«Ÿ²Ÿ¸“­Ÿ«ÄŸ– »š°¢“¬­œ”“ ˜¯•š© ¤šŸš Ÿ¥Ÿ“ª˜™Ÿ¯—Ÿ¡Ÿš“01239456789 ˜ ª˜®•Ÿš©šÄŸ“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“˜ «– ™Ÿ Ÿ¡“¥¤¤¯—Ÿ•“•š¡• “¡˜¡Ÿª ¤¡•“¦—Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™¨“¡¤¥Ÿ “¡˜™²Ÿ¥¤¸ ¥Ÿ˜™Ÿ±“«˜®Ÿ¡Ÿš“˜ •Ÿ¡¢™“ÄŸš© ¡™˜¯“¡˜™²Ÿ¥¤“¥¤“§¤®ŸÄŸ±“žŸ Ÿ™¡Ÿ §Ÿ«ªŸ¥Ÿ“¥Ÿš“«¤Ÿª“«¤Ÿ©Ÿ¸“¾˜– œŸ™˜šŸ“—Ÿš²¤™“¡Ÿ±•š“´ÀÀµ“¤¡• ¡˜™²Ÿ¥¤“«˜¡˜®Ÿ±“.–Ó±Ÿ™¤“ÄŸš© ¥Ÿš“«˜ ¤¡Ÿ™šÄŸ“«˜ª˜™¡¤“±Ÿ®šÄŸ —Ÿ—“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“¡¤š©©¤“¯Ÿ«¤±  Ÿš“—˜™«Ÿ¯ŸŸš“ªŸ«Ÿš©“¥Ÿš  ˜¯•¥¤Ÿš“Á•®Ÿ•“žŸ§Ÿ“Ÿ Ÿš ³•™Ÿ±“±•²Ÿš“¡Ÿ±•š“´ÀÀµ“ÄŸš© —˜™ª¢¡˜š«¤“±¤š©©Ÿ“­Ÿ™˜¡“¯˜š– —Ÿš²¤™“¥Ÿ®Ÿ¯“¥•™Ÿ«¤“ÄŸš©“®Ÿ¯Ÿ¼ ¯˜š©Ÿ®Ÿ¯¤“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“ÄŸš© ¯˜šÄ˜—Ÿ— Ÿš“—Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™“¥¤ ¥Ÿ¡Ÿš©¼½“•²Ÿ™“¾•¡¢ª¢¸ÌÍÎÏÐÑҒ ¯Ÿ Ÿ“¡˜™²Ÿ¥¤®Ÿ±“—Ÿš²¤™¼½“•²Ÿ™ —˜«Ÿ™¸ žŸ Ÿ™¡Ÿ¸“¬­œ”“²•©Ÿ“¯˜®Ÿª¢™– ÒÓÔÕÖÔ×ØÖÓÎÏÖÙÚÛÜ ­˜¥¤“¥¤“žŸ Ÿ™¡Ÿ¼““¾Ÿ—¡•“¦´Ã¶·¨¸ ­˜¥¤“¯˜š©•¡¤ª“ª˜š²˜®Ÿ«Ÿš -˜¯—Ÿ©Ÿ“Æš¡Ÿ™¤ «Ÿ“¥Ÿš“Á˜– š˜™—Ÿš©Ÿš“¿Ÿ«¤¢Ÿ®“¦-ÆÁÆ¿¨ —Ÿ±§Ÿ“ª•š³Ÿ “±•²Ÿš“«•¥Ÿ± ¡˜™²Ÿ¥¤“ªŸ¥Ÿ“·Ã–·µ“žŸš•Ÿ™¤“®Ÿ®• «ŸŸ¡“žŸ Ÿ™¡Ÿ“¡˜™˜š¥Ÿ¯“—Ÿš²¤™¸ Á™¢°˜«¢™“ʤ¥™¢®¢©¤“¬ÁÁÇ ÄŸš©“²•©Ÿ“œ˜ªŸ®Ÿ“Á•«Ÿ¡“›Ÿ¡Ÿ¼ š°¢™¯Ÿ«¤“¥Ÿš“Ê•¯Ÿ«“¬¿Á¬¼ ¾•¡¢ª¢“Á•™§¢“¿•©™¢±¢¼“¯˜š– ²˜®Ÿ« Ÿš“—Ÿ±§Ÿ“ªŸ¥Ÿ“´µ“žŸ– š•Ÿ™¤“´À·º¼“Ÿ¤™“®Ÿ•¡“ªŸ«Ÿš© ¯•®Ÿ¤“ª• •®“ÀɸÀÀ“£¬“±¤š©©Ÿ ¯˜š³ŸªŸ¤“ª•š³Ÿ “ªŸ¥Ÿ“ª• •® ÀŸÀÀ“–“·À¸ÀÀ“£¬“«˜¡¤š©©¤“· ¯˜¡˜™“¥Ÿ™¤“š¢™¯Ÿ®šÄŸ¸ »š¤“—• Ÿš“ªŸ«Ÿš©“¯Ÿ – «¤¯•¯¸“ž•«¡™•“ªŸ¥Ÿ“´.–´É žŸš•Ÿ™¤“´À·º“¡˜™²Ÿ¥¤“ªŸ«Ÿš© ¯Ÿ «¤¯•¯“¯˜š³ŸªŸ¤“·¼·“¯˜– ¡˜™¸“ÁŸ¥Ÿ“´Ã–´Å“žŸš•Ÿ™¤“´À·º ªŸ«Ÿš©“—˜™ ¤«Ÿ™“·“¯˜¡˜™¼½“²˜®Ÿ« ¾•¡¢ª¢¸ ­˜š•™•¡šÄŸ¼“—Ÿš²¤™“—˜«Ÿ™ «˜ª˜™¡¤“/˜—™•Ÿ™¤“´ÀÀµ“±Ÿ™•« Ÿ¥Ÿ“³•™Ÿ±“±•²Ÿš“ÄŸš©“—˜™¤š– ¡˜š«¤¡Ÿ«“¡¤š©©¤“¥Ÿš“—˜™¥•™Ÿ«¤

áî7î6âOîßãÿã6åøëçóúãï5öãôï ÷åíæç÷ã÷ïóúúçèóùçãôïãóåúçëç óúç÷çòçóõãæåó0öçèçóãùçóúã5åëÿ ñóôïçãôï÷çóúòçæãòçëåóçãôïôöúç 5çúïçóãáç0çð÷1çóãôïãñóôïçã5çëç÷ èçóúðöóúãðåòï÷çëãðå5öèçóãèçèöõ ÷åèç1ãíåó0öçèãæö÷ëïóùçãùçóú èçö÷ý ÷åëöóúòçæãðçç÷ãçóçòãæåëåíÿ 5åëöðïçã ã÷ç1öóãçúçëã5ïðç ñ5öãùçóúã÷åúçãï÷öãíåóúçÿ æöçóãï÷öãíåóüø5çãöó÷öòãíåÿ íåí5çùçëãôåóôçãçôç÷ýãêøèïðï ÷çòçóãòåæçôçãæøèïðïã5ç1þçãôïç èçëïòçóãôïëïãôçëïãæçðçóúçóãùçóú 0öúçãíåóçóúòçæãæçðçóúçó íåó0öçèãçóçòóùçãôåíïãíåíÿ ôïôöúçã÷åèç1ãíåí5åèïóùçãôçëï ðöçíïÿïð÷ëïãùçóúãôï÷öôö1ã÷åèç1 5çùçëãôåóôçãðå5åðçëãKý ï5öóùçý íåí5åèïãúçôïðãíöôçãï÷öý ëöæååãç÷çöãðåòï÷çëãáæ"ã0ö÷ç îóçòãï÷öãíåóúç÷çòçóãòåÿ êåëåíæöçóãï÷öãôïæåëòïëçòçó ùçóúãôïòåóçòçóãôåþçóãôåðç æçôçãæçëçãæå÷öúçðã5ç1þçãïç íåó0öçèãæö÷ëïóùçãðå1çëúç ðå5çúçïã1öòöíçóãòçëåóçãôïÿ ôïæöòöèïãæçðçóúçóãï÷öýãñçã0öúç Iýãëöæååãç÷çöãðåòï÷çëãáæ ëïóùçã÷åèç1ãíåèçóúúçëã÷ëçôïðï íåèçæøëòçóã5ç1þçãæçðçóúçó Iã0ö÷çãôåíïãíåóùåèåðçïòçó èøòçèý ÷åëðå5ö÷ã÷åèç1ã5åëåóüçóçãöó÷öò ôåóôçãùçóúãôïòåóçòçóã÷åëÿ êøèïðïãôïãáç0çð÷1çóãòåæçôç íåó0öçèóùçãòåãðåðåøëçóúãôï 1çôçæóùçãøèå1ãôåþçóãôåðçãôï ééãßåþðõã7öíç÷ã2# 3õãíåÿ Ýöí5çïýã255ü3
0123 1456679 64 574 

%MNOP #$Q&P& Q* $R #!S

.D*;N583=8CM/"2+244# 4,#4":%9"4?A, 4244,32"24B24, ?0,) "B),"4"24 ""223 :222242M424,) ;,8+)<?)#)#83- 42+"+##""+?2+)44+ 2 A242B##2B3 4@)2,M,4",)"+#4?42M 42""#2B22#"44+2+M #,A#4#2"M#2")5""#76",3 -4B+"42"22,#A 4,35 2"4"2#+"" #2#"B34P2"""-C)B, 2A;,8+"<?#N=)"+" B42"2 23@#,)2,B B4A##42)5 4,B3 :"2)#B2 4A4,A2##2# 42-C3"B)+M 4,4A# 4,#+ B #+A3/")42 +#+?2+4, +A#," 4?0>"B3 4EB2"2 "4,993/ )2 4?42M42") """2 +?2+" 2"M2""#3 B# 4,8+) <?)"/)5 2"B3G"H

 !"#$"%&'( $)*+,-"#./,0,)12# /+ "#3 !"%425#)67/,*+89):;2)/<=3 - "%,).5>*+%,*2)/ <4?,)5 ;23 5,""2-;@)5<)<4"; 2/+3 A#= *+"0)B;4";)C:# #22);"3 #;#B-+")C2 ;")C2 C#);D#)<4" ; 2/+3 BE0C?")$FC?,#)<"<"3 -#)-<)-").+) /+ "2<+ =#3 D,-*45)! "-""0#)11=+3 ?2-A,/ *#E9"<")/ + .;?,)/+ "2<+ =#3G9H

(?)%B%,")=# !,.A)-C2-2)/+ D+ 42I8? 2)- A9.A)/+3 12+#/+)$# +"#5!?C+)C,# C0)/+3 J/A4DA2)*++,KD,"L-")12# /+ "#3 829)+/"B",82")C4", 1#,)"03 . 8MA2<");BD?,#)/<=3 - ;8#< ,)N"@ 0 )O2# *"2" ")P#BD#,)=#3 C4-4 ,5>)E2< "A2)=#< "2 N"3GQR9H

<=>?@A BC D E F D C G HF E F G I C G J KLL 2Ă&#x161;3483Ă&#x161;Â&#x2019;vt`tc5ožoijĂ&#x20AC;oehjĂ&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x152;eoĂ&#x2026;fjĂ lĂ&#x2039;Ă&#x152;eifĂ&#x2026;jĂ&#x2019;¡]vt_ÂŤ

´_s_s_qc}rabs]`strĂ&#x201D;c`_r­_c}vb^bqc|taqÂŹc_`_qc^b~ _^_`_qc^bc\tp_ÂŤc°6}}cĂ&#x2019;°q^ÂŹq]ab_qc6bat_uc}rs }rzÂŤbx]Ă&#x201D;c_u_qc°r]^_c7_qÂŞcbw]r`]ac¸Ă&#x201C;Ă&#x201C;c}Âś |_pwtqÂŞcĂ?bwÂŹybq_s_qÂąc|]w_r_`_qÂącŠ]rÂŞ_qÂŞa_qÂąc¡]~ qbqcĂ&#x2019; Ă&#x201C;¸Ă&#x201D;cwt`tuc¸{šš{ ¡]u_bqcw]qtubaÂąc}vb^bqc|taqÂŹÂącÂŻtÂŞ_c_`_qcÂŤ_^brca]v_ÂŞ_b w]pvbz_r_c}ÂŤp_^cĂ&#x17D;_aÂŤbÂŤcĂ&#x201E;tsÂŤÂŽbcĂ&#x2019;8sqÂŹÂŤbasÂŹrbĂ&#x201D;c^_qc¾aÂŤb 9_ÂŻ_rc|r]aqÂŹcŠtrsbcĂ&#x2019;°6}}Âąc}rabs]`c:ÂŞ_ÂŤ_rbĂ&#x201D;{cĂ&#x2022;;Â&#x2020;Ă&#x203A; Ă&#x2013;

ST U T VU W X YZ[Z \]^_`abcdefghijklmnojp]q]rbp_c`brbp_qcstuba_q

v]rtw_cr]a]qabc_s_tcr]xb]ycvt`tc^_rbcw]pv_z_c^_q w]q]rvbs{c|brbp`_qcstuba_qc}q^_cp]u_utbc]~p_buc`] Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x20AC;Â&#x2020;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x192;Â?Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;_s_t Â&#x2C6;Â&#x20AC;Â&#x2020;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x201C;Â?Â?Â?Â&#x2018;

Â&#x201D;Â&#x2022; Â&#x2013; Â&#x2014; Â&#x2DC; Â&#x2014; Â&#x2122; Â&#x161; Â&#x203A; Â&#x153; Â&#x2013; Â&#x2022; Â&#x2122; Â&#x2014; Â? Â&#x17E; Â&#x;  Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x;Â&#x161;ÂĄÂ&#x153;¢Â&#x153;Â&#x161;ÂŁÂ&#x2014;Â?¤¼Â?

hi0bjb[_b0e1/_k_/lmnopq_rlrsltquvwpx_snwn_yu_+lz{_btquz_+//-b_+1_|{o}pwptmp~_elpqp_Â&#x20AC; Â&#x201A;c Â&#x192;._btquz_ptquz_ruuw_+uxpq_/lx[01y\]^_ pzp`,a` mpbxcdb ~_/ebl^_xebo-01 l_{ad,f ppbxg1 -lnpxopx_ypx_bqlm_/t{Â&#x201E;uxqu_+pltpv_1qmurlÂ&#x2026;p_|{o}pwptmp_mltqslnm_yutpÂ&#x2026;pm_qlzpxÂ&#x2020;pxo_mpvnx_ypx_yupwnwpx_zlxopmntpx_qnvn_qltmp_Â&#x2021;nxouxuqpqu_nxmnw_rlxÂ&#x2C6;lopv Â&#x2020;prnt_}pxo_ypzpm_rltnqpw_wlsltpyppx_ptquz_pqtuz_mltqlsnm.

²u]ÂŤc¨Â&#x160;Ă&#x2122;Â&#x2019;Ă&#x161;Â&#x20AC;Ă&#x203A;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x2019;Ă&#x153;Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x160;Â&#x201C;Â&#x201C;Â&#x192;Ă&#x2122;Â&#x2019;Ă&#x2022;Ă&#x2013;

Œ§¨§Â&#x2019;Š_qÂŞtqc_^_u_ÂŤ Âśt`tcbqbcp]rtw_`_qcvt_ÂŤ Ă&#x20AC;hÂźoijĂ&#x2039;Ă&#x152;imoijĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x2030;fimĂ&#x192;jĂ&#x17D;_a]~ _aw]`cr]ubÂŞbc^_u_pcÂŤtvtqÂŞ~ rÂŹÂŤ_qb_y_qc­_qÂŞcptusb~ w]qÂŞ_u_p_qc`]a]ÂŤ_rb_qc\ÂŹ~ ÂŤ_sc^_rbc\ÂŹpÂŹcŠ_qÂŞtqcbqb _qcaÂŹab_u{cĂ&#x17D;_ptqÂącu]vbÂŤ ^bp]qabÂŹq_u{c|bwr_ÂŤq­_ pÂŹcÂľc¡t­_sqÂŹ~~w]qtubacvt`t p]rtw_`_qcÂŤbpv_t_qctq~ p]qÂŞ]^]w_q`_qc_aw]`cawb~ a]v_ÂŞ_bca]ÂŹr_qÂŞcw_astrcsb~ bqb~~s_s`_u_cv]ra_p_c\ÂŹpÂŹ st`cp]q]`_q`_qcsÂŹu]r_qab rbst_uc^]qÂŞ_qcp_`at^ ^_`cs]rw_`tcw_^_cÂŤ_uc­_qÂŞ Š_qÂŞtqca]u_p_cu]vbÂŤc^_rbc¸š a]rs_cp]qÂŞÂŤbq^_rbcwr_`s]` p]qÂŞÂŤbu_qÂŞ`_qca]`_s~a]`_s atzbcp_twtqcwrÂŹÂŽ_qca_ÂŻ_{c°_ s_ÂŤtq{cÂś]v]r_w_c`tpwtu_q bq^bxb^t_ubap]c^_u_pc`]ÂŤb~ ÂŽÂŹrp_uc_ÂŞ_p_{ ÂŻtÂŞ_c^b`]q_uca]v_ÂŞ_bca]~ `ba_ÂŤc^_qcq_a]ÂŤ_scvbÂŻ_`c^_rb ^tw_qcaÂŹab_u{ Âś_ÂŤ`_qÂąc\ÂŹpÂŹcp_qÂŞtq ÂŹr_qÂŞc_rabs]`Âącvt^_­_y_qÂą \ÂŹpÂŹcŠ_qÂŞtqcv]rÂŤ_abuc^b~ °_cÂŻtÂŞ_cp]qÂŞ_ÂŻ_r`_qc`]~ w]rq_ÂŤcv]rststrÂącĂ?Ă?bcp_q_ a_asr_y_qÂąc^_qc_`sbxbacw]p~ _v_^b`_qc^_u_pcvt`tcÂşlÂťoÂź w_^_c`bs_c_ÂŞ_rcÂŤb^twca_ubqÂŞ wtqca_­_cv]`]rÂŻ_Âąca_­_cÂŤ_^br v]u_cyÂŹqÂŞczbub`{ ½fÂťožjÂżoimjĂ&#x20AC;hehimjĂ oiĂ&#x201A;oeĂ&#x192; s]rvt`_ca]rs_cp]qÂŻ_ubqcÂŤ_r~ vt`_qca]v_ÂŞ_bcsÂŹ`ÂŹÂŤc_ÂŞ_p_ |]w]^tub_qc\ÂŹpÂŹcŠ_~ Âś_ÂŞbc\ÂŹpÂŹcÂľc¡t­_sqÂŹÂą pÂŹqbc_qs_rs]s_qÂŞÂŞ_{cÂśt`_q ­_qÂŞcp_tcp]qÂŞ`rbas]q`_q{ qÂŞtqc^_u_pcp]pv]u_cÂŤ_`~ vt`tcbqbcptrqbcw]qÂŞ_u_p_q wtu_cp]qtstwc^brbc^]qÂŞ_q Š]u_bq`_qca_­_c^_s_qÂŞca]v_~ ÂŤ_`cr_`­_scu]p_ÂŤcq_pw_` ]pwbrbaq­_cv]ra_p_c\ÂŹpÂŹ p]pv_qÂŞtqcw_ÂŞ_rcrtp_ÂŤ ÂŞ_bcp_qtab_c­_qÂŞcv]rq_p_ v]ÂŞbstcÂŞbÂŞbÂŤ{c°stcs]rvt`sbca__s Š_qÂŞtq{cŠ]qtrtsq­_Âąca]~ ­_qÂŞca_qÂŞ_scsbqÂŞÂŞb{cĂ&#x17D;_a]ÂŤ_s Š_qÂŞtqÂąc­_qÂŞc`]v]stu_qca]~ b_cp]pv]u_cÂŤ_`~ÂŤ_`cy_rÂŞ_ pt_cq_a]ÂŤ_sc^_qc`_s_~`_s_ bqbcÂŻtÂŞ_cp]rtw_`_qca]vt_ÂŤ ÂŹr_qÂŞcw_asÂŹr{cĂ?]pb`b_qcwtu_ |_ubzÂŹ^]c^_qc|]^tqÂŞc²pvÂŹ{ vbÂŻ_`c\ÂŹpÂŹcŠ_qÂŞtqcv]utp `rbsb`_qcv_ÂŞbcab_w_ca_ÂŻ_Âą p_a­_r_`_sc_s_tca]`]uÂŹpwÂŹ` Âł_^_ca__scbstc\ÂŹpÂŹcŠ_qÂŞtq w]rq_ÂŤc^bstubac^_qc^bs]r~ ­_qÂŞca]u_utcp]q^_pv_`_q ÂŹr_qÂŞ~ÂŹr_qÂŞc­_qÂŞc^]`_sc^]~ p]q]qs_qÂŞcr]qz_q_cw]p]~ vbs`_qcÂŹu]ÂŤcw]q]rvbscp_q_ `]`t_a__q­_cs_qw_cp]p~ qÂŞ_qca_­_{cÂśb_ru_ÂŤcp]r]`_ rbqs_ÂŤc­_qÂŞcÂŤ]q^_`cp]qÂŞ~ wtq{cĂ&#x201E;_ÂŤbrq­_cvt`tcbqb w]^tub`_qcbqs]r_`abcaÂŹab_u p]qÂŻ_^bcÂŹr_qÂŞcv_b`Âąc­_qÂŞc°a~ tatrcw]q^t^t`c^bcv_qs_r_q w_^_c_y_ucptu_q­_cp]rt~ ^]qÂŞ_qcs]s_qÂŞÂŞ_c^]`_sq­_{ u_pcvb_rcp]qÂŻ_^bc°au_pc­_qÂŞ |_ubc´^]Âąc¾ª­_`_rs_{ w_`_qc`tpwtu_qcq_abÂŤ_s _qca]`bs_rq­_{ ¡]u_bqcbstÂącÂŞ_ÂŞ_a_q~ÂŞ_~ v_b`Âąc­_qÂŞc|_sÂŹub`cvb_rcp]q~ Š]u_utbcvt`tcbqbc`bs_cvb~ ^_qcĂ&#x2026;Ă&#x2020;oefimjw]qÂŞ_u_p_q ¡_stc^_rbcv]v]r_w_c`ba_ÂŤ ÂŞ_a_qcbqawbr_sbÂŽc^_rbc\ÂŹpÂŹ ÂŻ_^bcÂŹr_qÂŞc|_sÂŹub`c­_qÂŞcv_b`Âą a_cp]q­bp_`c`ba_ÂŤcbqawbr_~ w]qtubacv]ra_p_c\ÂŹpÂŹcŠ_~ ^_qcq_abÂŤ_scvbÂŻ_`cc^_rbc\ÂŹ~ Š_qÂŞtqc­_qÂŞcw_ubqÂŞc^b`_~ ^_qca]v_ÂŞ_bq­_Ă&#x2018;{cĂ&#x2019;ÂŤ_u{cĂ&#x201C;Ă&#x201D;{ sbÂŽÂącq_abÂŤ_sÂąc`_s_cvbÂŻ_`Âąca]rs_ qÂŞtqÂąc^_u_pctw_­_cp]qÂŻ_^b pÂŹcŠ_qÂŞtqc­_qÂŞcs]ra_ÂŻbc^_~ ÂŞtpbcÂŹu]ÂŤcw]qtubacvt`tcbqb _ÂŻ_r_qc­_qÂŞc^ba_pw_b`_q p_qtab_c­_qÂŞcab_wcÂŤb^tw u_pcvt`tcbqbc_^_u_ÂŤÂącĂ&#x2021;omoefĂ&#x2C6; _^_u_ÂŤcv_ÂŤy_cv]ub_tcsb^_` Ă&#x2022;Ă&#x2013;Â&#x2019;oĂ&#x2030;hžihĂ&#x2026;jĂ&#x2014;ÂşĂ&#x2014;Ă&#x2021;jĂ&#x2021;Ă&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x2014; p]q^b_qÂŞc\ÂŹpÂŹcŠ_qÂŞtq{ ^_qcp]qÂŞÂŤb^twbcubqÂŞ`tqÂŞ~ Ă&#x2030;oĂ&#x2020;jĂ&#x160;hžoĂ&#x2020;žhjĂ&#x2039;Ă&#x152;imoijĂ&#x2021;fefimĂ? w]rq_ÂŤcp]qÂŞ]^]w_q`_q ÂżĂ&#x152;žoeoimĂ?jÂťfimmoĂ&#x2030;jĂ&#x2039;fjĂ&#x2021;oÂťf

TON#S#$)#$QN#P$%#*$O"&N!S!$#

53U1EE00<G/,<HM 4B4 24 24B "4"#2,", 76V73; 2 2" #,+M ,A#4 2"## M 2"", 7666M),M 2 ##2"20M B4#4,A# "#"44+0B #4#?"#+M +B3 .+4+> +")4 2+""#M A#222#24 23-M 4 ,4 2B4?""" E00<G/,<H <?"<"" < < X@" <"" <)2+M .4" X5>476V7 224 4"B4M .4 X66Y, +"#+, # 2$ 3 """+")2, .2,B#2?M <A4"2+

Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă Ă&#x;åâãX[äàäüĂ&#x;ĂŚĂ&#x;Ă&#x17E;çèĂ&#x;ĂĄĂŁ

3<+#9B#, +#,B2<2/M # +#2?D?,# + "$#, B #3$9#24 4" <2#235 "")2 #+#"92" #A2#44+B <+ "4# # ##22# #4922+3 , "#"2?#-M /")A"B#M .2#2)2+B #<02382# *3< ""M #"+#42M ,B44+,#" "23 B2#- #<M 2?442?45 %A"" 023-4 ,2A4)<4M B+)2# B"4M #4B5)444M ,"#"M 44,2"A,4 3 B"##,M 2?B+"#"2M ;#4",,M ,3;,2+#"2M 4+, "3- # +)#",+), A)# +")#4" # <)+ +"B4M #,B"B+"M "+ 2B#+M ##2?"#,2 4 ,BZ/,+M 2B)2"BB"2< , ;4D?,# "##42 ?"<242 #,+2M 4243 "4 "3 4%,") +,B44#2M +#+4?B"M -#+ W4),B)"2)# "# )2,2+2 2?2M2?2"M 2,# +3-M 24 4"#A"2 ,#+ 4, "4?3 #+"BM 333"#2#M G92,H ,43%9#? 2,2,M

dĂ&#x152;ežlÂťf oĂ&#x2026;fjÂżĂ&#x152;ÂťĂ&#x152;Ă&#x2030;oĂ&#x2020;jĂ Ă&#x152;žgoojĂ&#x20AC;hÂźh

ÊêÍÏíÏÎïÎÏðùÏÏòïóôþÏïÜôáêÍøÚêúïÎêÚÏÚÝôïþêóÝÏú óÝßÝýïÞêðíÏðïÎêÎóÏÿÏ0ïþêþêøÍÏðíïóôþÏïÎêðÜÏáÏò óêÍóÏíÏôï1Ï1ÏþÏðïóÏÍÝ0ïÎÝÚÏôïÜÏÍôïáêðíêòÏúÝÏð0 ôðþáôÍÏþô0ïôÜêïßÍêÏòôù0ïÜÏðïþêóÏíÏôð2Ïý

Ă&#x161;78Â&#x2019;98 c^b_`tbcÂłr_a_qsb |tatp_y_r^ÂŤ_qbÂąc­_qÂŞ p]qÂŞ_`tcs]u_ÂŤcp]q^_w_s v_q­_`cp_qÂŽ__sc^_rbcÂŤÂŹvbq­_ p]pv_z_cvt`t{cÂś_ÂŞbq­_Âą vt`tcs_`cÂŤ_q­_ca]v_s_a a]v_ÂŞ_bcv_z__qcrbqÂŞ_qctqst` p]qz_rbcÂŤbvtr_qc_s_t w]qÂŞ]s_ÂŤt_qcv_rtÂącs_wbcÂŻtÂŞ_ a]v_ÂŞ_bcbqawbr_abc^_qcstqstq~ _qc^_u_pcp]qÂŻ_u_qbcÂŤb^tw{ Âśt`tc­_qÂŞcv]rÂŻ]qba pÂŹsbx_abc_s_tcbqawbr_sbÂŽ p]qÂŻ_^bc`]ÂŞ]p_r_qcy_qbs_ cs_ÂŤtqcbqb{c¡]sb^_`q­_Âą v]rv_ÂŞ_bcp_a_u_ÂŤc­_qÂŞcb_ ÂŤ_^_wbcvba_c^bu_utbq­_ a]s]u_ÂŤcp]pwr_`sb``_q

v]v]r_w_c`_ubp_sc_s_tc`_s_~ `_s_cvbÂŻ_`c­_qÂŞcb_cv_z_{ Ă?Âśt`t~vt`tc­_qÂŞcbqawb~ r_sbÂŽcv_q­_`cp]pv_qst{ |_^_qÂŞcvba_cp]q]q_qÂŞ`_q ÂŤ_sbc^_qcp]qÂŻ_^bca]p_z_p stqstq_qctqst`cp]q­]u]a_b~ `_qcp_a_u_ÂŤÂąĂ&#x2018;cststrq­_ `]w_^_cdefghijklmnoĂ?jtp_s Ă&#x2019; ¸šĂ&#x201D;{ Š]qtrtsc¡_qsbÂąca_w__q _`r_vq­_Âąc^brbq­_cptu_b ÂŞ]p_rcp]pv_z_cvt`t~vt`t bqawbr_sbÂŽca]ÂŻ_`c^t^t`c^b v_qÂŞ`tc¡Š}{c¡__scbstÂącb_ rtsbqcp]pv]ubc^_qcp]qÂŞÂŹu]`~ abcvt`tcĂ&#x2020;fÂźĂ&#x152;ijÂżlhĂ&#x192; Ă?_rbcabstu_ÂŤcb_cp]q]~

pt`_qcp_qÂŽ__sc^_rbcv]v]r_~ w_c`_ubp_sc­_qÂŞcs]rstubac^b vt`tcs]ra]vts{cŠ]a`bcb_ a]pw_sc^bs]rs_y_`_qc^_q ^bÂŹuÂŹ`cv]v]r_w_cs]p_q a]`]u_aq­_cu_qs_r_qcs]ru_ut w]rz_­_cw_^_c`_s_~`_s_cvbÂŻ_` ^_u_pcvt`tÂącs_wbc¡_qsbcs]s_w zt]`{ Ă?Âś_ÂŞbcv]v]r_w_cs]p_q ptqÂŞ`bqca_­_cs]ru_utcu]v_­ `_r]q_cs]ru_utcw]rz_­_ ^]qÂŞ_qc`_s_~`_s_cvbÂŻ_`c^b vt`t{c_wbcÂťlĂ&#x2020;jp]qtrtsca_­_Âą `_s_~`_s_cbstc_^_cv]q_rq­_ ÂźlÂźĂ?cÂŻ_^bchĂ&#x152;Âźja_ÂŻ_ÂąĂ&#x2018;cbpvtÂŤ y_qbs_c`]u_ÂŤbr_qc¸Ă&#x201C;cbqb{ °_cp]qÂŞba_ÂŤ`_qÂącv]v]r_w_ `_ubc^b_cp]qÂŞ_u_pbcv]rv_ÂŞ_b p_a_u_ÂŤÂącptu_bc^_rbcw]raÂŹ_u~ _qca]`ÂŹu_ÂŤÂąctrta_qc^]qÂŞ_q s]p_qÂącÂŤbqÂŞÂŞ_cw]rzbqs__q{ ¡]u_bqcp]pbqs_cq_abÂŤ_sc^_rb a_ÂŤ_v_sc^_qc`]ut_rÂŞ_c^]`_sÂą

b_cwtqcp]pwr_`sb``_q a]ÂŻtpu_ÂŤc`_s_~`_s_cvbÂŻ_`c­_qÂŞ a]pw_scb_cv_z_c^bcvt`t{ Ă?œu]ÂŤcw]rz_­_c_s_tcsb^_`Âą s_wbcĂ&#x2019;`_s_~`_s_Ă&#x201D;cbstcvba_ p]q]q_qÂŞ`_qcÂŤ_sb{cŠ]p_qÂŞ a]pt_cs]rÂŞ_qstqÂŞc^_q `]pv_ubcw_^_catÂŞ]asbc_s_t `]w]rz_­__qcp_abqÂŞ~p_abqÂŞ bq^bxb^tq­_cabÂŤÂąĂ&#x2018;cststrq­_{ °_cÂŻtÂŞ_cÂŞ]p_rcp]pv_z_ vt`tc`_r­_cw_r_cpÂŹsbx_sÂŹr s]r`]q_u{cĂ?b_`tbc¡_qsbÂącvt`t~ vt`tcs]ra]vtscvba_cp]qÂŻ_^b atpv]rcbqawbr_abc^_qcpÂŹsb~ x_abcv_ÂŞbq­_ca__scp]qÂŞ~ ÂŤ_^_wbcp_a_u_ÂŤc^_qcp]qz_rb aÂŹutabcw]p]z_ÂŤ_qq­_{ bqÂŞÂŞ_ca__scbqbÂąca]sb^_`~ q­_cwtutÂŤ_qcvt`tcpÂŹsbx_ab s]u_ÂŤcb_c`ÂŹu]`ab{c°_cwtq a]q_qsb_a_cp]q_q^_bca]ÂŻtp~ u_ÂŤc`_ubp_scbqawbr_sbÂŽc­_qÂŞ _^_c^bcvt`tcs]ra]vtsctqst`

p]pt^_ÂŤ`_qq­_ca__s p]p]rut`_qcatqsb`_q pÂŹsbx_ab{ Ă?Âľ_cp]p_qÂŞcsb^_` a]pt_cvt`tca_­_cv_z_ sb_wcÂŤ_rbÂącs_wbca__sca_­_ _^_cp_a_u_ÂŤc_s_t a]^_qÂŞcÂŞ_u_tÂą sbqÂŞÂŞ_ucvt`_ ÂŤ_u_p_q ^_q `_ubp_s ­_qÂŞ at^_ÂŤ ^bs_q^_bÂąĂ&#x2018; `_s_q­_{ Â&#x2018;Â&#x160;Â?Ă&#x2122; Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x192;Â&#x201A; Â&#x192;Â&#x2C6;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Ă&#x2013;

 !"#$%& &'()*!#

+,-./01


0123 1 7 6 57 5 45651579

*+,+-./0123/45+67 ûü ýþÿ012321 455i6l7jh5in489

89!!#)9!&#!"!! #&#!"!:9)$!"!:#!;!! < !:!%! 9!;=>?&## )9!9=>@&#!9)A!#! B!"C#$@&"%!'8#!!D&& "!!!D&&#9!! !"""%!!$9!&#!'E#) #$%&"%!F")!9'(&)!! #$%&"%!FG!;&&'(&)'

!"#$%&"%!'(&)

2011þ00þû2 1þ

EåäçßéC<8 <8B!é &! ëE&)ìçò#!ß"# ã&"G!!#!ëçßãì$#%!!)! "!A)!ä!;!! B !éB<ëA)!éB<ì óäéB<çßã)"! !! è!(;"í<)!9' <(!#!#$"9!# B!<;!äD!;9@!!; í!9:ä""ëôðîõì9!9' < !"!% 9$G!" 9!(;":G!ó9!;)&9&" E;!ö<!ä) )):ó9!;)&9&" E;!öE!; ä"#!:#!<&9&" =#ö=#!<!í) !9!)ê!!è!"' ÷íG!"#$! )#!!;!9!#G! )!;!!B !éB< çßã'<9;!) 999!; $#%!!)!"!E&) !9!)G!G!'E!) !#A)!éB<)"!#! !))D!9!;!9 #$:ø#!"?!G ù; :E!A)!éB<çßã' <(!#!)9!9ðú'ïð $!!)9!;! #&;' 8(!#!#)9(#!$ !)!9! !)&&"! )"&9;ó!%!#8G!) ää:)!äD!;9 @!!;B$9;#:G!"%"!

)#!!"!;B! <;!äD!;9@!!; í!9' ÷E!)!"!)"!#! 9!"!;!##!E&)! A)!éB<çßã'E"!!&D )!(!);!# )$;)$!"!$!" )!;!!!)! é&!'E!)$#;!#!$ !!#)!)!G!#!! !$#)!D!!!"9!#"! $!#äD!;9@!!;: ;G!!)!G!#!!!! ))G!:ø%!#ó!%!#8G!)' <(!#!9!%!$ !; $G!"9!""! E!A)!éB<?!Gù; ' í !;$;! #!# $!!!!;!:&&; )!G!#!!í!9:"# A)!éB<çßã:#!!ò E&)' í<)!9)#!! #&"#!)8 !;##G!" #E&)'í #$!äD!;9@!!; B$9;#í!9!9!; ))9é8íß#)!# B#!!!ß!&!9' A!#!!G!:"!!# %!9!$!! "!!"!! &!9G!"9!! E&)'

í#!)!$#% 9 ó9!;)&9&"E;!ö< !ä))))#!! !#G!#9;!#ä!;!! B !éB<<"!!ôðõõ' í$#!")! !#%!9!!)#!;)! #$'ê!9!)$: !;!#%!9!!)% );!$!# $!"!)!;!!' í !$#% 9 ó9!;)&9&"E;!ö E!;ä"#! )#!!!#G!#9;!# ä!;!!B !éB< <"!!ôðõô'í$#!; !""!9!)!#!D G!"!9!)!#!9G!' ä9!9$:9 $#!;!)G!)!! ;)!;!#!#%!9!! ;!"!9!)!G!" 9!;9!9' í"!)#!! <&9&"=#=#!<! í)!9!)ê!!è!" )#!!!#G!)#!D E&)!B!é &!' 8)!9$#!!99! !#ä!;!!B !éB< 9!"#!:)9!!# !"!!ôððú!)!ôðõô $#!#G!!9!)$ 'ëì

œ¦ žŸ   ¡ ¢ £ ¤  ž  ¥ ¢ ¦ ¥ §   ¥   Ÿ   ¥ Ÿ ¨ © ¢ª ¤«¥¢¬«¢£­®¯ ¥

XJMRI WVTIRYLHNZN[\]\^_`a`bNW\ac]`bNI`d`ZW\efg`bNT`a`]`^Na`b_`Nhijkklmnolpqhn^\bd\r`rg`bNg\g`s`c`bNHe`IJeKLMN cNetObPQOa`RuSTPMR Nv`bNUNIJ]V`Ww` b g\s\e`g``bx

yzy{|}~~€}~‚ƒ„}…~~‚†}‡ ˜‚•‚˜}‹~}‚}ƒ”}‡Š› ‚•‚Ž}“Š€‚”„}‡‚}тғŒ› ‚„ƒ‚„}~‚‚˜}˜‚•}ƒˆŒ”ƒ „ˆ‰€Š~‹}Œ€„}‰~‚}‡}ˆƒ€Œ‚Ž –‚•}‡ˆ‚•‚}’ˆ‚•ƒ€Œ‚}~~€ Šƒ”}…‘„‹€–”“Š‚Ò“†}–€› ˆŒƒ}‡ˆ‚•‚}Š„~‹}~~€}~‚ƒ„™ ˆŠƒ‚}‘ˆ’“”}‡’„ƒ”‚ ~‚ƒ„}˜‚•}ŠˆŠ‡}„ˆ‹‚•• ’ƒˆ‚}~ˆŠ‚Ž}ӕ“ˆ„}“ˆ„~“ Ս€‡‹}”Š}‡„”€„”‚Ž ”‚}Šˆ‚‚•”ƒ}„ˆŒ‚•}‡ˆ‚•‚ ”ˆŠˆƒ‚}„ˆ“~‹}Šˆ‚‰‡}’ˆ› Ԃ‡ŒŒƒ“}ƒ”}Šˆ‚Š’”}”“‚› ‚‚ƒ‚˜}”Š}Œˆ‚‚”‚ ’ˆŒƒ€Š–€‹‚}”—„‚}˜‚• Š‚‡‚•‚}˜‚•}–„Ž}–” ‡„}ƒˆŒ„ˆ–€ƒ™}š~}‚}‰€• ‡}–ˆ–ˆŒ’}Œ€„}‰~‚}˜‚• ‰€•}Šˆ‚‚•”ƒ™}š“ƒˆ~Ž}’€„ƒ ƒ€}‡}’•}‹ŒŽ}„‚•}‡‚}–ˆŒ› Šˆ‚€Œ€ƒ‚˜}ƒˆ~‹}Šˆ‚‰‡ ‡€–‹}Šˆ‚‰‡}‰~‚}„ƒ€ ’ˆŒ–ˆ~‚‰‚Ž}ƒ“”“Ž}ƒˆŠ’ƒ ƒŠ–‹}Šˆƒ}‡}”~}Š~Š ’ˆŒ‹ƒ‚‚˜}–ˆ–ˆŒ’}—”ƒ€ Œ‹ŽÖ}‰ˆ~„‚˜}”ˆƒ”}‡ƒˆŠ€ –ˆ~”‚•‚}‚}–ˆŒ„Š}‡ˆ› ‡}‚ƒ“Œ}ˆŠƒ‚}‘ˆ’“”Ž ‹–€Œ‚Ž}‡‚}„ˆ”ƒ“Œ}‰„}~‚› ‹Œ™ ‚˜}ƒ€Š–€‹}„ˆ‡ˆŠ”‚}’ˆ„ƒ™ ˆ’~}‘‚„}ЈŒ‹€–€› ‚•‚}’‹”}”ˆ’“~„‚}„ˆŒƒ ’‡}–ƒ€}…×ØÙÚۆ}„‚•™ÜÝÞ

<ßàà<?<áá' ' <ßêAéE< Eç8çä< B?<8âCã< á<?êA<ß< E!9!$! )&&#;)!; #9:)!( (''ã!" %!#! ))$!; ))''' %!9!)&$9 !'''ä " !9!!#! âè8<BçC?< !!#!;;!G!;! )&$9G!"); $!#GG" );%!9!'' ))$!)!( ! 9;!## CAåäæ8 G" BçßE?å=E )$!#!"! èåá?éêâ?æ8 ;""! G!)&"!!%! ))$! !# )!(!'  !  ë % ! ! # ! ì : " " !  ;  % "  9 & $!! JWH  ! ! !  ; ! #  ! # ! ; HRT[JNKVIWRTRNZNRgatattuNUf^_\btNr\]`gutNr\]u`^`N!t^`NJ[RNLM"Nv`bNg\ec`]#`N[`bat )$!""! Ruc$`bNTt%a`g$ceNO`bb`$NK`bacex D!9!G"9!G!'

.0/0021þ1 2 1 0 ü 3 2 4225522 ÎÏ

<á<ßà êé?à<ßC<?< í!G!< !: %!!$!! #)#: )!9!;!#%! !)$!;)!('

!''(!9! !$%!! 9$!#!%!9!9$!# ïð)#''!;9!;! !#!! $$!%!9'' BçC?< Eç?ßé<á<ß ê!ãEBß &9&" 8éàéC #$! ßç?=<Aãå %!9!G!'B! ! ä#!G! $#9$!";ñ #9!#! C#G!" %"#)! !9"#" !!! !)!(#)!! !)! 9&!)!!#!)!)! ! ! #"!!!#!;$!$!#!#'  :! ! E$!G!!!ò!' $!G!%"" !9! %!9! !#!! $#)&&#î)&$9!"!#%9G""! 9$!#)!;

°±²³´µ±¶²´·¸¶µ±´±²¹¶º±´º±¶´³¶²³¶´º³·¸»¼³½±¾³½±¶ ¿¸»¸¶²³´À³±´º³´ÁÂÃÄÅÆÆÃÇÈô±É±¸´ÊËÊ´º³´ÁÈÌÈÇÍÈÇÈÌÈÌÅ

6786{9:;<=y>|}›}?ˆ~‚‰€ƒ› ‚}”‚}–ˆŒ~‚•„€‚•}‡}‚› ~”€”‚}„ˆ‰”}×ÚÛÛ}~~€™}‘› ”‚}”„}„“„~‚˜Ž}@‚”}AB@B ƒ“Œ}AB@B}CэЎ}U~‚}Uˆ‚‡ˆ› ~Š}”„}„“„~}‚Ž}”Œ˜—‚ CэÐ}Šˆ‚••ˆ~Œ}”ˆ•ƒ‚}B“Œ› Œ~}€‡ŒŠ‚}‚“}eØ}E“•˜› @‚”}AB@B}CэÐ}„ˆŒ ’“Œƒˆ}“~}Dˆ„’“‚–~ƒ˜ ”Œƒ™}F‚}˜‚•}‡ƒˆŠ‚ Š‚‡Œ}ƒˆ~‹}Šˆ‚•€Š’€~› …BD†}~•}‡ˆ‚•‚}Šˆ‚••‚› fKMY[PHMYMbLNLY]PZLM[PQRK^ ”‚}‡‚}„ˆ–ˆ„Œ}D’}×iÚ}‰€ƒ ‡ˆ‚•}E˜„‚}F‹~„„ˆŠ}т› \RKM]LPQRNNTYW_M]WRYdPє €‚ƒ€”}Šˆ‚‡€”€‚•}ÛÚ×}‚”› ‡“‚ˆ„}’‡}?‚••€}…×GÙۆ A”ƒ”}‚}Šˆ‚‰ˆ~„”‚}–‹› ‚”}F‹~„„ˆŠ}˜‚• ‹Œ}‚™}}ˆ•ƒ‚}–ˆŒƒ‰€”}HI —}F‹~„„ˆŠ}ŠˆŒ€’› ‚•‚}–ˆŒ„ˆ”“~‹™ JKLMNOPQRNLPSKTLP‚}”‚ ”‚}’ˆ‚˜”ƒ}•ˆ‚ˆƒ„}˜‚• ˆŠˆ‚ƒŒ}’‹”}’ˆŒ€„› !VMXIRNUIJWXJRMHP Šˆ—€‰€‡”‚}ŠŠ’}ÛÚ×}‚”› –‚˜”}‡‡ˆŒƒ}‚”›‚”™ ‹‚Ž}‰€•}Šˆ‚˜~€Œ”‚}„ˆ› HVIKLURNZNY`gteN[\^t^_tbN[\]cu`$``bN[HNT\vt`NH]trcbN"f#d`&NIfuu`NX`]^`u`]tN^\bd`^rcaNgcb'cb#`HIJbKLMN NK`OPQO bgRNSP( K(NMJW[Nvt ‚”}’ˆ‚‡ˆŒƒ}F‹~„„ˆŠ Ј‚‡ˆŒƒ}F‹~„„ˆŠ ‰€Š~‹}‡‚}€‚ƒ€”}’ˆŒ–› U`baf]NH]trcbNOf#'`&NW`racN)*+S,-x €‚ƒ€”}–„}„ˆ”“~‹}‡ˆ‚•‚ ‚}‹Œ€„}Šˆ‚‰~‚}ƒŒ‚Ò€„ ”‚}„Œ‚}’ˆ‚•“–ƒ‚}‡ ~˜”™ ‡Œ‹}‹Š’Œ}„ˆƒ’}‹ŒŽ D€Š‹}”ƒ™ ÕӐŒ}‚}‡„ˆ~ˆ‚••› ’ˆŠ–ˆŒ‚}gƒŠ‚}˜‚•}Š› Սˆ~Š}‚Ž}„Œ‚}˜‚• Œ”‚}‡}„ˆŠ–~‚}”“ƒŽ}‚› ‹~}‡‚}‹Œ€„}‡‰~‚‚˜ ‡–ˆŒ”‚}‹‚˜}ƒˆŒ–ƒ„Ž}„ˆ› óâêâ?<8éå9!;#!"!?#!ä!G!#!! )"#)!!):"!!!! ƒŒ}~‚}E“•˜”ŒƒŽ}U”ŒƒŽ „ˆ€Š€Œ}‹‡€’™}ՏŠ}‚•‚ ’ˆŒƒ}„ƒ€}–ˆ‡}€‚ƒ€”}ƒŒ‚Ò€„ &!ëóå?äéìE&!ã&"G!!#!!! &9!;#!"!:9&)$!à&$!"8& &# F‚•ˆŒ‚•Ž}@‚‡€‚•Ž}F„”› ŠˆŠ€ƒ€„}Œ‚ƒ}’ˆ‚˜”ƒ}‚ ‡Œ‹Ž}–‹”‚}‡}‚”}˜‚• é) ""9!#9&)$!&9!;#!"!#! &!9: #!$$G!"9!;)!;#! )$!G!"!!9!!!!:ä"": $# E&!ã&"G!!#!:$! Š~˜Ž}VŒ€ƒŽ}?ˆ‡‚Ž}Л ‡ˆ‚•‚}ˆ‡€”„}”ˆ}Š„˜Œ› ƒŒ‚Ò€„}‡Œ‹}„Š–~}‡€‡€”™ 9ë&ômî õìnC8o!#ã&"G!!#!' "!ECB' ~ˆŠ–‚•}‡‚}ˆŠŒ‚•ŽÖ}€‰Œ ”ƒ}~€„ŽÖ}‰ˆ~„‚˜}„ƒ}‡ƒˆ› Œˆ‚‚˜}’ˆŒ€„‹‚}ƒ€Œ€ƒ å9 ##!G!"!!9&) è&)$!â"#!"&9;#! JWXWOWRYPZLM[PQRK\RKM]LPQRN^ Š€}h”~}ЈŠŠ’‚}ЈŒ€„› ŠˆŠÒ„~ƒ„}’ˆ‚Š–‹‚ $!!!!;#!!9"!!;à& "8&&#:â"#!":í!! #!!8ê!)!"!8ä<! NTYW_M]WRYPÐF}@‚”}AB@B ‹‚}ÐF}?ˆ‡}FŒ–€‚}E“•˜Ž –ˆ‡Ž}’“Š’}„€‚ƒ”}‡‚}’ˆ‚•› !!!#$$:!E )'í!!!B<çê:CE! CэÐ}F–”Ž}F‚}F‰‚ƒ—ƒŽ D“„„}‘ŒŠ„Œ}‡‚}Dˆ‡”› ‡‚}–€”€}ˆŒƒ}˜‚•}–„ !!)#"G!!"!!!#ëí#%!"9!! ç) 8ê: E ! !!#!!CE „ƒ}–ˆŒ”€‚‰€‚•}”ˆ}‚ƒ“Œ ƒ€Œ}FŒ–€‚}U“•‰Ž}€~„ƒ˜“‚“™ ‡–}„ˆŠ–Œ}Šˆ~”€”‚ !9ì#!è!#E!#"' !  8ê: 9!# Dˆ‡”„}SKW`TYPaRbcMdP–ƒ€ ˆ•ƒ‚}˜‚•}ŠˆŠÒ“› ƒŒ‚Ò€„}‡Œ‹}˜‚•}–„ <(!#!!!&9;!#"!! E!#"##!!!B#:#!!#"!!8ê: ”€„”‚}”ˆ’‡}’ˆ‚‡ˆŒƒ ŠˆŠ”‚}—”ƒ€}~Š}‰ŠŽÖ 9#!;! ã&"G!!#!G!"!! 8äB#!é$$'ëì …×ØÙۆ™ ‘}E“•˜”ŒƒŽ}”ˆ•ƒ‚ F‹~„„ˆŠ}‚}„€‡‹}‡› ’’Œ‚˜™}}ÜjklÞ

‡2üþˆ1þ‰2þ22þ0þŠ4þ‹Œ0ü

vw x y z { | } ~ €F?"!8!D#ômîõîôðõï

‚m)å" ‚B!)#!ó&&÷å#!"! ?;G)uí9øƒ!í!#! í !G!@&"%! €Fê;(G=$$Göômîõîõï Dò!9)!! # !9$!!"9&#&"&' €FD&%&"%!8!#! í9!B#!)!„BG!#q à#!ä)$!(!Bæ' ôt@!!#ôðõïB9'õú'ïð C)$?)!;í !G!:@9' B!#!"#E)t:s:C)$ €F& !öå"

B!)#!ó<Eâ äâêé=<äâßCƒ8ôtðõ õïFõú'ïðè!"""<# ó& !&#& #!ƒ! %&&:C!#$:é!D €FD&%&"%!mîôîôðõïƒ ÷@&"%!<#8;&ôðõïø E!!!B!!B!#!"# ƒ?!GB!!ê& í!9 €FéD&…%&$D!#rmîôîõï „E&)!E!##ó!#ôðõïæ à B!E$ !G!! çàäƒD&öðtmmïõqmôð𠀁F@&"%!Cõqîôîõï ÷?åä<ßCé=ßéàACøî F;9!&m C!)! í !G!ã&"G!!#!ƒõsðEƒ

öðtôõïtqðssrr €F)!…Càäðsîðôî ôðõïƒõt'qsƒB)!! E!#!"à!G!) A!99 C!#à9!""!"çàäƒ ACämEƒ=B ðtsrrqttúúôõ €F#!%!!9 &öôtîôîõï ôð'ððãå†éâuAé8ó?éâßê8 ë?!!:< :?&ó$#!: ä!#(99:ä!#&:ê :s ?&)&ì à#! B!(D( @&"%!' €F@?ó…@åà@<@&"%!?""! ó‚ôƒôõ<#9ôðõïƒ !#9õï'ðð9!ƒ 8! &E#&&&@&"%!ƒ ACäöõsEëîì

Ž ‘  ›–œ“–š˜ž“š˜ŸŽ – ’“‘”•–—˜™–š

BâäíçE<<ßß!)#!""!9#!!#G!é)!) 8!&&C#!!<#!(:@98#G& "#!!ss G!!#!:ä""ëômîõì)9!9õú'ïð' 8C<?B#)!B#& (&ã&"G! Bã&!") !&9;ä8!&%"! !#!$#!)!<;)! ê;! )##!!;!!!!(&$() (<"ë$&9!ì 8(;&&9&D?&(é &!)" u=!;G&ë"!#ì'B!)#!($##D9&!#)! "";""!ôs 9!#! #!Dò!9$! ó$#!#ôðõïí!!;!#) 9ðú'ðð "!G!"! !! ;""!ôõ'ðð'à#!!#$!9!) )'ëì <)$!#E!!"?&:ä"" ëômîõì'89!;<)$!#E! !":! #!%! !9! ! !!;B!"""èò@â= )""!)$!#!!"&#C!)!E!! =!Dp89)!ã&"G!!#!:ä"" èåäí< 8&9!;ê!!#E9!õï'<(!#!!! ëõmîõì'éD&9"!G!&!9 ! 9!!!!C!)!=!D@&"%!â¡&=#ë@â=ì: ! ;$"8!#B#)!B#& ( ä ômîõì)9!9ðt'ðð'B !D!!#! &ëðômqìúôïðôrr:<ê8å? !"";ë) 9!!#õt;""!ôr@!!#C!)! ã&"G!!#!:ëðômqìrôssút: @â='=Böðtõtðqðïïqmt ä$ã!Gì'ëì úrôssút'ëì

¢£œ¤–˜¥“š¦¦–œ¤–˜ž§


0123 1

3!t9:4! 567# $ &6&556 =<AB@C9?K<?@V<=A;@K>\ ˆ>c9:?>:@J<B9?KR@d>FB:A?A?K\

56789 89 64

 ! "# $! % ! & '()*+,-(,./(01.2 k8FA=PB9F@B9:=<AB@=P?FAB9?FA 89:;<=><?@AB>@CAB9:AD< ]<:A@E<?<@CAF9=<O@CA@:>D<] P:<?KB><@?<?<R@O9;<=>@O>? du@YHR@d<V<@eA?K=ABR@Q<?K '()*+,-(,./(01.2

c9:?>:@ADOA<??Q<R@UAcAB@9?K\ FA]L@S<@D<FA]@c9:]<:<O\]<:<O C<?@=9F9ADc<?K<?@c9:OA=A:L E<?<@F9G<=@HI@J<?><:A@FA<?KL =P?B:<=<?@e<:Q<?BPR@B<=@F9\ DA?B<@B9c>F<?@dO@v@DA;A<:L CA?A@]<:A@AB>@F9C<?K@D9D<F<= K<?@c9:=PD9?B<:L@S<@D9?K<=> [9D<F@D9?>?KK>@:9=PD9?\ ®<;>@CAB>B>O@V<V<?[<:<@B9:\ M9?>:>B@N<OP;C<@M9B:P@J<Q<R P:<?K@O>?@V<:K<@F9=AB<:@D9\ W9B9;<]@D9?9;9OP?@DA?B<@B9c>\ ?<FA@=>?A?K@>?B>=@CAG><;R c9;>D@D9?9?B>=<?@[<;P?@O<\ C<FA@X88@8XS@89:G><?K<? =<AB@;PQ<;AB<FR@A?B9K:AB<FR@C<? S:G9?@8P;@8>B>B@T=P@U<Q>F9?PR ?Q<C<:A@]<;@B9:F9c>BL@SF=<?C<: F<?R@O9?[>;A=?Q<@^c9:=A:AD` D9?K<=>@B9:=9G>BR@F<<B@D9?\ F<?K<??Q<L@UAcAB@D<FA]@B9:>F >?B>=@D<G>@F9c<K<A@[<;P? c<K<AD<?<@D9DO9:F<B>=<? E<?<@Q<?K@D9:>O<=<?@FAFV< ^vY`R@Q<?K@D9?K<=>@F>C<]@C>< WMW@=9@=9;><:K<L@kt>?KK> C9?K<:@F><:<@CPc:<=<?@CA WXE@YZ@A?A@CA[>;A=@C<:A@F9=P\ B<]>?@]AC>O@c9:B9B<?KK<@C9\ O9:D<A?<?@F9;<?G>B?Q<R@D9\ :>D<]@B9B<?KK<?Q<L@WP?B<=@A< c9:=PD>?A=<FA@C9?K<?@OA]<= K>c9:?>:@^[<K>c`L@S<@O>?@F>C<] P:K<?AF<FARl@G9;<F?Q<L ;<A?@B9:=<AB@=>:FA@V<=A;@K>c9:\ D9?KA=>BA@OFA=PB9F@C<?@V<\ d>FB:A@D9?K<=>@c9;>D ;<]?Q<@O<C<@N<DAF@^HI_H` ?K<?@e<:A<?BPR@=9O<C<@wxyz{|R D<?K@QK@=<D>@]<C<OA@A?A O>?@;<?KF>?K@=9;><:@:>D<] ?>:R@B9:>B<D<@C<:A@WUž@F9c<\ V<?[<:<@Q<?K@CAF9;9?KK<\ <=<?@c9:K<?BA@=9?C<:<<?@O<:\ O>=>;@YaLbYL@E<?<@O>?@;<?K\ D9?K<B<=<?@F9;<D<@C9;<O<? FA<O<ql@N<B<@8>B>B@D9?A:>=<? =P?B:<=<??Q<L kW<DO<A@CA@C9O<?@OA?B>R K<A@N9B><@X9V<?@89DcA?< :<=<?@X88@8XS@89:G><?K<?L B<A@OP;ABA=@>?B>=@D9D>;>F=<? F>?K@CAc<V<@C><@O9?[>;A=@AB> c>;<?@B9:<=]A:R@CA@:>D<]@=P?\ c>?QA@WMW@B9:F9c>BL 8<:B<A@X9DP=:<BR@O<:B<A@Q<?K kW<Q<@F>C<]@B9F@C9?K<?@9?<D G<;<??Q<@D9?>G>@=>:FA@?PDP: =9@B9DO<B@O9:F9Dc>?QA<??Q<R B:<=<?@B9B<?KK<?Q<@AB>@B<=@<C< W9B9;<]@=9G<CA<?@AB>R@O9?\ F<Q<@;A]<B@<C<@C><@P:<?K@;<=A\ [>;A=@G>K<@D9?KA:AD=<?@O<=9B ;<=A@c<V<@OAFBP;@;<:A\;<:A<?R D9?K>F>?K?Q<L@kU9;>D@<C< P:<?K@;<A??Q<Rl@G9;<F?Q<@CA F<B>@CA@J<B9?KL@kž<?K@<C< CA@d<V<@eA?K=ABR@fA;9>?KFAR Q<?K@D9?[>:AK<=<?L O9B>?G>=@^C<:A@WUž`Rp© M<K9;<?KR@W<cB>@^hZ_H`L C<;<D@OA=A:<?@F<Q<R@D<FA] N<c>O<B9?@UPKP:R@J<V<@U<:<BL kW<Q<@BAC<=@O9:?<]@D9?C9\ c9:AFA@€PBP@C<?@B>;AF<?@B<?K<? B9:>F@F<Q<@CAF>:>]@D<F>=@ŽŽ |‘no’Ž”Rl@ADc>]?Q<L d>FB:A@^F<O<<?@<=:<c@d>F\ D9?>?KK>@:9=PD9?C<FA@C<? WA<?K@]<:A?Q<R@C><@O9;<=> ?K<:@<C<@<?<=@O9:9DO><?@CA E<?<L@XA@C<;<D@O<=9B@AB> D9:9=<Rl@B9:<?K?Q<L W<?B9:@B9:C9?K<:@=<c<: B:A?A?KFA]`@D9?G9;<F=<?R@A< c<K<AD<?<@D9?A?K=<B=<? Q<?K@CA=9B<]>A@c9:?<D< C<;<DL@W<Q<@BAC<=@O9:?<]@;A]<B B9:F9;AO@O9F<?@O<C<@F9[<:A= E<D>?@C9DA=A<?@SF=<?\ c<]V<@UAcAB@D9?<=FA:@d9=BP: D9?G<;<?A@OFA=PB9F@O<C<@d<c> 9;9=B<cA;AB<F@CA@;<O<?K<?Rl g<C;>?@e<:Q<?BP@^ha`@C<? CA<@c<V<@<?<=L@8P=P=?Q< =9:B<FR@Q<?K@c9:c>?QA‰@Š|yp‹oŒo C<:@D<FA]@O9?<F<:<?R@A<@B9:>F iF9O@W>]9?C<:@^hj`R@BAc<@CA F<Q<@BAC<=@B<]>@<O<\<O<R@B<]>\ Ž|ŽpnŽxŽ|‘}pnŽ’Ž{pŒy“Žnp“yyn{Œy D9?KA?BAO@C<:A@F9;<\F9;<@BA:<A ~?As9:FAB<F@u<]AC@e<FQAD ^hb_H`@CA@N<?BP:@W9=:9B<:A<B G9;<F?Q<L ^~?V<]<F`@W9D<:<?KR@E>: X88@8XS@89:G><?K<?R@J<=<:B<L d>FB:A@F<<B@A?A@F9C<?K@c9:>\ B9DO<B@O9?Q9=<O<?L@MADA B<]>@<C<@O9?KK9:9c9=<?L@W<Q< Ž|ŽpŽnŽ|p“yz{|{”pŽŒŽ{p“y•{Ž’– G9?C9;<?Q<L@S<@D9;A]<B@C><@P:\ M9?C9?K<:@O9:DA?B<<?@BP\ <?K@O9B>K<F@c9:;<:A@CA@C9O<? d<]D<CR@Q<?K@G>K<@=<C9: 8FA=PB9F@CA>GA=<?@P;9]@BAD@C<:A F<]<@D9D<?B<O=<?@G<:A?K<? gAB:A<]@^bb`R@F9P:<?K@V<:K< =<K9BRl@B9:<?K?Q<L ˆP;=<:L@t<OA@]<;@AB>@CAc<?\ ~?As9:FAB<F@S?CP?9FA<@^~S`L OP;ABA=L@S<@G>K<@D9?G<;A?@FA;<\ d<V<@eA?K=AB@F9DO<B@c9:B9D> XAG9;<F=<??Q<R@e<:Q<?BP ;P?K@<?<=?Q<R@E<FF<:@;<?K\ :>D<]?Q<R@C<?@D9?K<B<=<? B<]?Q<@=<:9?<@A<@c9;>D@D9\ T?<D@P:<?K@@Q<?K@D9?K\ B>:<]DA@F9[<:<@O9:FP?<;@C9\ E<?<@O<C<@W<cB>@^hZ_H`@CA?A BA?KK<;@F9?CA:A<?@F9B9;<]@F9=A\ F>?K@D9?Q<?KK>OA?Q<L@kW<Q< O<C<@O9B>K<F@;<A?R@c<]V< ?9?B>=<?@V<=A;?Q<L@kf<:A?Q< A=>BA@OFA=PB9F@c9:F<D<@d>FB:AR ?K<?@c9c9:<O<@=<C9:@O<:B<A ]<:AR@=9BA=<@OP;AFA@D9?KK9:9c9= B<:@9DO<B@c>;<?@;<;>@AFB:A@C<? cA;<?K@F<?KK>O@^B9c>F@dO@v D9:9=<@c<:>@F<G<@=9]A;<?K<? |‘‘Žn@F>;ABR@B<OA@Q<?K@[P[P= <?B<:<@;<A?R@W9=C<@J<B9?K@e<CA ;<A?L@kW<Q<@G>K<@D9?K]>c>?KA O<:<@O9?[>;A=R@D9?K<=>@F9D\ <?<=?Q<@O>;<?K@=9@=<DO>?K DA;A<:`@F>O<Q<@^E<?<`@9?KK<= c>:><?@D9:9=<L@kt9:>F@F<Q< C9?K<?@c9:c<K<A@OA]<=@AB> 8:<cPVPR@U>O<BA@W>D9C<?K P:<?K\P:<?K@=>?[AR@c<A=@C9?K\ O<B@c9:B<?Q<@=9O<C<@cP[<] ]<;<D<?R@CA@fA:9cP?R@J<V< CAFA=F<L@W<Q<@G>K<@B9:B9=<?l =9;><:@;<KAR@F<Q<@c9:AB<]>@=<;<> U<:<BL >[<O@O9?Q<?QA@C<?KC>B <C<@F9F9P:<?K@Q<?K@;<:A@C9?K\ F>;ABRl@>[<O?Q<L XP?@M>:CP?PR@<?KKPB<@X8d <?@c9:B<B<O@D>=<R@B9;9OP?@C<? Q<?K@B<DO<=@O>[<B@AB>L ª‚†œ†›¢™«‚§…¬‚†­œ¥¢ dS@ˆ<?G<:@8:<?PVPR@U>O<BA D9?Q<Dc<?KA@CA@:>D<]?Q<L N9O<C<@MADAR@E<?<@D9?K\ 8<?B<><?@wxyz{|}p:>D<] G9cP;<?@NP?B9F@X<?KC>B@S?CP\ <?@[<:<@D9?G9cP;@<B<O@:>D<] =P?B:<=<?Rl@>[<O?Q<L UA;<@ˆ>c9:?>:@J<B9?KR@UAcAB uP?PKA:A@U9K>K@8>:?PDPFACAR t9:D<F>=@B<B<O@D>=<@C9?K<? <=>@CAc<V<@O<:<@O9?[>;A=@C<? =P?B:<=<?@B9:F9c>B@D9D<?K ?9FA<@^NXS`@AB>L u<;>QP@F>C<]@O<FBA@O>?Q< N9B><@8uS@J<B9?K@e9?C:P D<FQ<:<=<B@;><F@CA@c9c9:<O< BAc<@CA@B9DO<B@O9?Q9=<O<? B9:O9?[A;R@B9:;9B<=@CA@c<KA<? E<D>?R@><?K@B9c>F<?@AB> 8P;AFA@O>?@D9?K9[9=@;<OP\ =9?C<:<<?@>?B>=@D<G>@8A;K>cR U<F>=A@C<?@u<;A@NPB<@t9K<;R =9F9DO<B<?Rl@>G<:?Q<L@ ˜˜˜¦ O<C<@FA<?K@]<:A@F<<B@]>G<? c9;<=<?K@=PDO;9=F@O9:>D<\ BAC<=@;<?KF>?K@CAc9:A=<?@=9O<\ :<?@SF=<?C<:@C<?@F9K9:<@D9\ œ¢¥¨ ;9c<BL@@kN<B<?Q<@CA<@CAO<=<A\ ]<?@e<G<]@i?A]L@~?B>=@D9?>\ C<@O9?[>;A=L@89B>K<F@=9OP\ D<?G<B@B9DcP=@O<c:A=@CA@c9;<\ BAC<=@C9DA=A<?@C9?K<?@u<=A; S=D<;@J<Q<L =<?@G<F@]>G<?R@CA@VA;<Q<]@FA?A G>@B9DO<B@AB>R@]<?Q<@cAF< ;AFA<?@C<:A@8P;C<@M9B:P@J<Q< =<?K@:>D<]@SF=<?C<:L@X<:A@FAB> =<;<>@]>G<?@V<:K<@F9D>< D9;<;>A@F<DOA?K@:>D<]@=9\ c9=9:G<@F<D<@C9?K<?@8P;:9F B9:;A]<B@<B<O@:>D<]@c<KA<? '()*+,-(,./(01.2 D<F>=@=9@:>D<]R@V<G<:@BAC<= ;><:K<@e<GA@i?A]L t<?K9:<?K@;<?KF>?K@D9;<\ c9;<=<?K@B9B<?KK<?Q<@Q<?K < C < @ Q < ? K @ B < ] > @ < C < @ C A < R l @ B < ? \ d>D< ]@ = P ?B : < = < ?@ Q < ?K =>=<?@AC9?BA€A=<FA@@B9:]<C<O c9:?<D<@iF9O@F>C<]@G9cP;L ?<Dc<]=<?R@8<:B<A@E<FX9D =<DA@cA[<:<@[<O:9FRl@>G<: c<:>@Y@O9:F9?@G9;<F@G<>] C<F@E<?<L CABA?KK<;A@e<:A<?BP@F9;><F O9;<=>L@8P;AFA@D9?KK>?<=<? ki=]A:?Q<@:>D<]@AB>@CAG9cP; D9?<:K9B=<?@cAF<@D<F>=@BAK< g9::QL F9=<;ARl@B>B>:@g9::QL ?<@=9D>CA<?@CAB9DO<B\ F9=AB<:@j@@I@D9B9:R@Q<?K@B9:CA:A O9B>?G>=@C<:A@?PDP:@B9;9OP? F<D<@8P;AFAR@C<?@D9:9=<@BAC<= c9F<:@O9:P;9]<?@F><:<@C<;<D W9c<K<A@O<:B<A@OP;ABA= kS?A@c>=<?@[>D<@FP<; =<?E< @ C A @ ]@Q<?K@CA=P?B:<= :><?K@B<D>R@:><?K@BAC>:@C<? Q<?K@CAK>?<=<?@O9;<=>@D9?9\ D9?9D>=<?@FA<O<\FA<O<Rl 89DA;A]<?@®9KAF;<BA€@^8A;9K` c<:>@Q<?K@O9:B<D<@=<;A@A=>B <:PK<?FAR@=<DA@A?KA?@D9D\ e<:Q<?:B>PD< :@D<?CAL@XA@F9c9;<]@=P?\ ;9OP?@C<?@D9?KA:AD@WMW@O<C< =<B<@SF=<?C<:L hYHvL O9DA;>R@g9::Q@D9?Q<C<:A c<?K>?@=9F<C<:<?@C<?@=9\ ?KK<@W<cB>@F@^9hG<Z=_@HH`I@C@AJ?<A?@]><<::AAL@@W]9A\\ =B:<<D< =<?@e<:A<?BPR@<C<@F<B> P:<?KB><@E<?<L XA@C<;<D@:>D<]@=P?B:<=<? JA=<@B<:K9B@AB>@B9:[<O<AR B<:K9B@D9?K>F>?K@[<O:9F O<B>B<?@C<;<D@c9:OP;ABA=Rl ;<D<@HY@]<:A@D9?[>;A=@E<?<R :>D< ] @ = P ? B : < = < ? @ Q < ? K @ C A B A ? K \ 8 P ; A F A @ D9 D< ? K @ B A C < = @ ; < ? K \ A B > R @ K<F@D9?9D>=<?@E<?< D<=<@8<:B<A@E<FC9D@<=<? c<KA@8<:B<A@E<FC9D@<C<;<] >[<O@g9::QL@M9?>:>B@g9::QR O9;<=>@c9:]<FA;@D9?KA?BADA\ K<;A@iF9O@W>]9?C<:@^hj`R@Q<?K F>?K@D9;<=>=<?@O9?KK9:9c9\ C<?O@9FB9>G>D; <]@c<:<?K@c>=BAR D9?K<G>=<?@[<;P?@O:9FAC9? ]<;@Q<?K@D>;>=L GA=<@F<<B@A?A@8<:B<A@E<FC9D C<FA@=P:c<?@]A?KK<@B<=@c9:<?A =A?A@B9?K<]@c>:P?L = < ? @ = 9 @ ; P = < F A @ Q < ? K @ C A [ > : < K < A D< F A ? K \ D< F A?K@O;<FBA=@]AG<>R F9?CA:AL@kM<=<?Q<R@=<DA kS?A@O<:B<A@c<:>R@D<FA]@Y F>C<]@B9:c>:>\c>:>@c9:cA\ c9:B9:A<=@C<?@BAC<=@O9:?<]@<C< XA@C9O<?@C><@=P?B:<=<? F9c<K<A@B9DO<B@D9?Q9=<O ;<=c<?@]AB<DR FP€BK>?@:9sP;s9: €P=>F@C>;>@O<C<@8A;9KR@=<;<> O9:F9?@F><:<?Q<@B9:>F@=<;<> [<:<@[<O:9FR@D<=<@O<:B<A?Q< B9B<?KK<?Q<@Q<?K@[>:AK<L B9:F9c>B@B9:C<O<B@F9c><]@c<\ E<?<L@U>B>]@9DO<B@]<:A@>?B>= F9:B<@?PB<@O9@Dc BAC<=@D<F>=@C<;<D@BAK<@c9\ cA[<:<@[<O:9F@=9F<??Q<@cP\ <=<?@CAO<?C<?K@F9c9;<] U<]=<?R@O9;<=>@B<=@F9K<?\ ?K>?<?R@Q<?K@F9BA<O@]<:A@d<c> D9D<FBA=<?@=P:c<?@O9?[>;A\ ]>G<?@V<:?<@]AG<>9@;QA<<??K?@QC<AOR@<G<=FA F<:R@=<DA@BAC<=@<=<?@<G>=<? [P:@]<;>FL@~?B>=@O:9FAC9? D<B<@F9c<K<A@O<:B<A@c<\ F9K<?@D9?PCP?K=<?@OAFBP;@=9 O<KA@CAD<?€<<B=<?@O9:9DO><? =<?@AB>@c9:<C<@CA@CA@d<V< F<<B@D9?[>;A=L [<O:9FL@N<;<>@D<F>=R@c<:> =<?@hj@O9:F9?@F><:<R@=<DA :>L ¡¢˜£††‚¤¥¦§„¥¦‚¡¢¨ <:<]@cP[<]@WX@AB>R@F9BA<O F9=AB<:@>?B>=@D9?KK9;<:@O9\ eA?K=ABR@fA;9>?KFAR@N<c>O<B9? iC<@O>;<@C><@;9Dc<:@€PBP =P:c<?@9?KK<?@D9?A=D<BA ?K<GA<?L@E<D>?@B<=@F<B>@O>? UPKP:R@J<V<@U<:<BL =P:c<?R@;9Dc<:@c>=BA@9=FO9CAFAR —‚˜…ƒ™š›œ„ F<B>@>?AB@DPBP:@ž<D<]<@c9:\ '()*+,-(,./(01.2 D<=<?<?@Q<?K@CAF9CA<=<?L C<:A@O9F9:B<@O9?K<GA<?@Q<?K <@B<?Q<R@mnonpBAC<=@B9:A<=R D9?Q<C<:A@=9c9:<C<<?@=P:c<? J>D<B@^hj_H`@B9?K<]@D<\ V<:?<@]AG<>@c9:?POP;@U@ZvjY B9:F9c>B@G>K<@D9?K=<GA@=9B9:\ 89:<B>:<?@M9?=<>@EPDP: [<;@C<?@T;9[B:A[<;@^MT`@O:P\ knoWn<pQV< ;<DR@O9B>K<F@D>;<A@D9;<=>=<? t~8R@c9;<F<?@Nt8@<B<F@?<D< ;Ac<B<?@F9G>D;<]@OA]<=@B9:]<\ jZ_8MNLYh_hYHY@B9?B<?K Q9=@e<Dc<;<?KR@B9:D<F>= ]>qr@N<:BK<<@C@AB<ACR@F<9=BA@<<OC@<D@Q<><?@B9K:@AB<<=\ O9?[>;A=<?L ‚ ƒ ‚ „ … † @O9?K<D<?<?@CA B9:F<?K=<@?<D>?@C9?K<?@<;<\ C<O@=<F>F@e<Dc<;<?KR@F9O9:BA t<B<@f<:<@89?K<G><?@NP?B:<= Q<?K@D9?9:AD<@O9Dc<Q<:<? CA<@CABPCP?K@OAFBP;@^:9sP;s9:`R M9F=A@O<:<@O9?[>;A=@[>=>O OF99=:AFBA<<:O@;<P?=@<CF<AL?@X< c<:>@F9=AB<: D<B@c9:c9C<R@9?<D@=<:B>@=9\ Q<?K@CA;<=>=<?@P;9]@N8NL t<]>?@J<D<=@^M>;BAQ9<:F`@X<\ O<;A?K@<V<;@P;9]@8tLiC]A CA<?[<D@CAc>?>]L@W9BA<O@D<\ :<OA@‡D9?QADO<?r@E<?<R@?<\ O>=>;@YhLYYR@F9G?>@D; <R@F<B>@€PBP@=POA@WtENL kW9D><@Q<?K@D9Dc<?B>R ;<D@89?K<C<<?@U<:<?K_J<F< N<:Q<R@F9c9F<:@dO@haj =<?@G>K<@F<DcA;@CABPCP?K@OAF\ D>?@OP;AFA@c9:]<FA;@D9?K\ D9;<=>=<?@O9?KK9<:9]c@O9=P<;A?FAL ;><:kKTDO< B<DO9;@O<;F> Q<@AB>@<C<;<]@tAD@T;<?K@eAB<DR 89D9:A?B<]R@O9:DP]P?<? DA;A<:L@8<C<]<;@O9?K9:G<<? BP;@^:9sP;s9:`Rl@N<B<@MADAR >?K=<O@=<F>F@A?AL@U9:<V<;@C<:A E<D>?@F<Q<?KR@O9B>K<F@BAC<= CA?<F@=9O9?B@F C > >=<?@C<9:<]R Q<?K@D9Dc<?B>@D9?K>?K=<O O9:F9B>G><?@=P?B:<=@B<]>? MT@]<:F>:?Q<@CAc<Q<: D9?[9:AB<=<?@O9DcA[<:<<?\ ;<OP:<?@ˆ>:>@P;<]:<K<@E<?<R cAF<@;<?KF>?K@D9;<=>=<? 8fR@K>?BA?K@O9CDP BP?K@c<G<R =<F>F@e<Dc<;<?KR@=<?BP:?Q< G<D<=@CA<G>=<?@P;9]@M9?B9:A_ c9;<=<?K<?L@X<:A@<>CAB@U8N ?Q<@C9?K<?@E<?<L O P ; A F A @ D9 Dc 9 ? B > = @ B A D@ K < c > \ O 9 ? < ? K = < O @ B 9 : ] < C< O @ O 9 ; < = > ; A ? K K A F R @ c > = > @ c 9 : B 9 @GA]<CR Q<@CA@FA?A@^g:99CPD@S?FBAB>B9`Rl 8ADOA?<?@®9Dc<K<@N9O<C< CA=9B<]>A@ O9:>F<]<<? 89?K<=><?@MADA@A?A@F<D< ?K<?@C<:A@8P;C<@M9B:P@J<Q< =<:9?<@D9:9=<@;<?KF>?K@;<:AL BAK<@=<?BP?K@O;<FBA=@D< c < ] >G<:@dAŸ<;L M9?B9:A@N9><?K<?@c9:F<D<<? B9:F9c>B@D9;<=>=<?@Žxnp{¸ C9?K<?@Q<?K@CAF<DO<A=<? C<?@8P;:9F@t<?K9:<?K@NPB<L W9B9;<]@CA;<=>=<?@O9?K9G<\ DA<@CAC>K<@OPB<FA>DR@F9<K?>@;=>A\\ M9?K9?<A@?<D<@T;<?K@eA\ C9?K<?@O9?Q<DO<A<?@dNi@\ KA;<\KA;<<?L ?<@F<<B@c9:<C<@CA@M<OP;C< 89B>?G>=@O>?@D<=A?@B9:<?KR :<?R@F<B>@CA@<?B<:<@O9;<=> ?K@<;>DA?A>DR@<;<B@c<?B>@F9=F B<DR@N9B><@UAC<?K@N<GA<?@N9\ N®@B<]>?@<?KK<:<?@c9:F<?K\ fP?BP]?Q<@<C<;<]@XA9\ E< M9 L@kSQ<R@O9:?<]@CABP\ =9BA=<@O<C<@hh@J<?><:A@hYHbR c9:?<D<@g<C;>?@e<:Q<?BP C<?@=9:B<F@>?B>=@D9?KK<?C<\ cAG<=<?@X88@ˆP;=<:@AB>@D9?Q9\ =>B<?L F9;@ˆ9?F9B@hYY@N¹i@Q<?K CP?B:KPA@?J<@AQB<>R l@>G<:@E<?<@F<<B O>=>;@YHLbYR@O9;<=>@D9?K]>\ ^ha`@CA;>DO>]=<?@OP;AFA@F9B9\ =<?@=<:B>@=9;><:K<Rl@G9;<F@N<\ c>B?Q<@F9c><]@‘yy·nR@=<:9?< X<;<D@O:PQ9=@e<Dc<\ CAc<Q<:@8t@iC]A@N<:Q@dO@j O9?QACA=@D9 >==<?@F9\ c>?KA@=9;><:K<@C<?@D9?K<\ ;<]@=<=A?Q<@CAB9Dc>F@O9;>:>L OP;C<@M9B:P@J<Q<R@S:G9?@8>B>BL A<@F>=<@]>DP:L@W9BA<O@A<@O9:KA ;<?KR@Q<?K@]<:>F?Q<@D9?<?\ MA;A<:@=9O<C<@O9:>F<]<<? c><]@OAFBP;@G9??>?G A F @ : 9 s P;s9:L B<=<?@E<?<@<C<@CA@B<?K<? kW<B>@O9;<=>@c9:]<FA;@CAB<?K\ W9G>D;<]@c<:<?K@c>=BA@C<? =9;><:@=PB<@D9Dc<V<@?<D< C<B<?K<?A@<C<;<]@M9?OP:< B9:F9c>BR@ O<C<]<; E<?<@D9?K>?K <?R D9:9=<L =<O@c9:A?AFA<;@gR@D9D<?K@B9:\ =P:c<?@F9K9:<@CAc<V<@=9@M<\ ˆP;=<:R@=9:<O@D9?KK>?<=<? i?CA@M<;;<:<?K9?K@C<? O9:>F<]<<?@DA;A=@AFB:A@i?<F =9C><@B9:F<?K=<@g<C;=><?O= @ e< : A \ XA @ B 9 ? K < ] @ O9 : Dc A [ < : < < ? <@CAB9Dc<=@=<:9?<@]9?\ OP;C<@M9B:P@J<Q<L@XA?A@]<:A@AB> ·Ž’’py‘|@<B<>@c<]<F<@F<?CA M9?B9:A@89=9:G<<?@~D>DR AB>@]<?Q<@D9Dc<Q<:@dO@h Q<?BP@C<?@iF9O@[>=>O@D9D\ AB>R@F9O9:BA@CA@<C9K<?@€A;D OC<<==@FD9 <?@CA:ARl@>[<O@S:G9? G>K<R@M>ŸC<;A€<]@D9?C<O<B C<;<D@c9:=PD>?A=<FA@C9?K<? XJP=P@NA:D<?BPL@E<D>? MA;A<:@=9@O9:>F<]<<?@Q<?K O9:]<BA=<??Q<@ F9;<D< eP;;QVVPCR@O9;<=>@=9D>CA<? 8>B>BL@;<W:9A=C< =<?@F9P:<?K C<:A@OP;AFAR@cA;<@<?<=?Q<@B9;<] <?<=@c><]?Q<R@O9:FAF@F9O9:BA O<C<@=9?Q<B<??Q<@]<?Q< CA@F>c=P?=<?@8t@X>B<F<:A CAF9=<OL@N9C><@B9:F<?K=<@BAC<= D9?Q>:>]@E<?<@c9:F><:<L O9;<=>@;<A??Q?K < R @ 9O@W>]9?\ CAF9;<D<B=<?L@kM<F@E<FF<: Q<?K@CA;<=>=<?@DA;AB9:@C<? u<€AC@M>]<::<D@Q<?K@D9\ fAB:<;<:<FL@N9:>KA<?@@E9K<\ O9:?<]@D9?Q<=ABA@E<?<L@kt<OA k~DAR@~DAR@E<?<@MA?B<@8>\ C<:@^hj`R@c9:]<FiF A ; @ D9 DOA@=<?q@W<Q< 8P;AFA@C<;<D@c9:=PD>?A=<FAL ?<?C<B<?K<?A@O9:DP]P?<?R :<@Q<?K@CAF9c<c=<?@O9:>\ =<;<>@BAC>:@CAA=<B@B<;ARl@B>B>: ;<?KRl@=<B<@E<?<@CA@>G>?K CA:A@F9B9;<]@D9?G9cP;<;@:<A=B<<O? ccAA;;<<??KK@R?@?KKKK<<==@DA L @ E< ?<@F9=<:<?K W<?CA@Q<?K@CAK>?<=<?@<?B<:< C<?@B9B<O@O9:DP]P?<?@O:P\ F<]<<?@AB>@D9?[<O<A@dO@Ij E<?<L B 9 ; 9 O P ? L : > D< ] @ = P ? B : < = < ? @ A B > L CA @ 8P ; C< R l @ >G < : @ M>Ÿ ;A€<]L ;<A?@M<[<?@W<B>R@d<B>@®9c<]R Q9=@Q<?K@B9?C9:?Q<@CAD9\ DA;A<:L@X9?K<?@€<=B<\€<=B< u<;@]<FA;R@F9;<D<@F9O>;>] M9:<F<@cAF<@D9Q<=A?=<? SF=<?C<:@^vY`R@V<:K<@dt@YH  ›¡¢˜£††‚¤¥¦¡‚§¦¤¢ƒ¦›C< ‚ ¡ ¨ ]A?KK<@T;<?K@eAB<DL@kW<Q<@AB> ?<?K=<?@P;9]@8t@iC]A B9:F9c>BR@N8N@G>FB:>@;9cA] F<?CA?Q<@T;<?K@eAB<DRl@>G<: N<:Q<@AB>@CAF9B>G>A@iK>F C<]>;>@D9?9B<O=<?@FB<B>F dAŸ<;L C<?@i??QL B9:F<?K=<@=9O<C<@M<]€>C '()*+,-(,./(01.2 W9B9;<]@D9:<F<@[>=>O@D9\ W9;<A?@AB>R@BAD@G>K<@D9?9\ C<?@i?CAL ¿½)À(¼.)½,Ó+(¼.Â+-((,Ì.*Á0( Ä(,,Æ(Ì./(¾Æ(,¼Í.)½,-(Ä+.(0(¼ ¾Æ(,¼ÍÌ.,()+,.ÀÍ0Á¿Á.)(¿ÁÉ.(Ä(, (¼(+.*+Ä(,1 D<]<DA@=<F>F@e<Dc<;<?KR D>=<?@=9G<?KK<;<?@O<C< kW9=<:<?K@B>K<F@BAD /( ,½0Á¿ÁÄ.0½*ÁÉ.Ê(+ÉÌ.Ľ)+,-ÄÁ,(, ÎÇͼÁÃ,Æ(.¿½)½,¼(¾(.Á,Á.)½)Á,Ñ ¿½Ê+)0(É.*(¾(,-.Á¼+.¼½¾Ä(Á¼.½,-(, Æ(,-.ÂÁ¿Á¼(.ÀÍ0Á¿Á.Á¼+.ÂÁ-+,(Ä(, D9?>:>B@dAŸ<;@c9c<?@BAD@T;<?K F<;<]@F<B>@=P?B:<=BP:R@Q<=?A <C<;<]@B9:>F@O:9F9?B<FA )½ .(Ä¿Á.À½,Ó+0ÁÄ(,.Á,Á ¼(.+(,-.¼½*+¿(,.âÀ.ã.)Á0Á(¾1.à(0(+ Â+-((,.Ê(¾Á,(-,.À½)(0¿+(,.ÂÍÄ+Ñ Á¿¼¾Á,Æ(1..ÎÝÁ0ÂÍ.Á¼+.¿(Æ(.À(Ä(Á.*+(¼ eAB<D@<C<;<]@D9?K9D<F@B9\ 8t@X>B<F<:A@fAB:<;<:<FR =9O<C<@P:<?K\P:<?KR@F<Q< Ľ½,¼½-¾(Ä,(.ÄÁ¼½(0,Í)À ½,-(,.Ã(ÁÌ )½,.ĽÀ½,Â+Â+Ä(,1./(0.Á,Á.ÂÁÄ+(¼Ñ Á¿¼¾Á.¿(Æ(ÌÒ.¼½-(¿./(¾Æ(,¼Í1 D><?@BADR@<K<:@D>C<]@CA[9:?< Q<?K@CADA;A=A@<?B<:<@;<A? <=<?@B9:>F@D9;<=>=<?@]<;@A?A ǽ¼¾Í.Ô(Æ(Ì.ϾÊͽÄ,..¼½Ð¾ÍÍ0¾.Á¿Ð1+.à¼+(¼À.ÍØ0ÂÄ(Í ¿Á,ÍÁ.(Ä0(.(,Â.*((.ɾ++.¼*(+Â,Á.-À((,-,Á.ÆÙÄ(½.Â)( .À(-ÁÚ Ä(,.½,-(,.¿½Ê+)0(É.Á,Ã;)(¿Á ǽ¿ÄÁÀ+,.Þ(Â0+,.)½,-(Ä+ P:<?K@<V<DR@C<?@D9?QPFA<\ P;9]@AFB:A@i?<F@~:c<\ F<DO<A@O9?K<CA;<?@D9D>\ Ö(Æ+¿½,Í.)½,-(¼(Ä(,Ì.ĽÀÍ0Á¿Á(, À+Ä+0.çè1èç.ÂÁ¼(,-Ä(À1¾.Á,ä, ¼+Ä Æ(,-.)½,ƽ*+¼Ì.¼½¾¿(,-Ä(.(Â(0(É ÂÁ0ÂÍ.¼½¾¿½*+¼.)Á0ÁÄ.Á¿¼¾Á,Æ(Ì.,()+, ;AF<FA=<?@B9D><?@AB>@=9O<C< ?A?K:>DR@iBBAQQ<]@®<A;< B>F=<?@=<=<=@F<Q<@BAC<= (Ä(,.*½¾Ä;ÂÁ,(¿Á.½,-(,.ݽ,¿+¿ )½)*+ļÁÄ(,,Æ(.À½¾0+.À½,Â(0()( , ¼+Ä(,-.¿(*0Í,.É(,Â(01 ⽿)Í*.ÐÍ0Â(.ǽ¼¾Í.¼(Ä.)½,½)+Ñ Â(,.À½)½¾ÁÄ¿((,ÌÒ.¼+¼+¾.Ð+¼+¼1 à½À(Â(.Ü(¾¼(Ü(,Ì./½¾Æ(,¼Í Ä(,.À½¾½)À+(,.ÂÁ)(Ä¿+ÂÌ.¿((¼ ææ.Ç(*½¿.ÐÍ0¾Á1 O>c;A=L@e<;@AB>@O9:B<D<@=<;A C<?@M>?<?CA@e9:;<Dc<?K c9:F<;<]Rl@B<?C<F?Q<L ,¼Á.¼½¾Ä(Á¼.¼½)+(,Ѽ½)+(, ǽ¿ÄÁ.*½-Á¼+Ì.(Â(,Æ(.*(¾(,- Ê+-(.)½,-(Ä+.¿½,-(Ê(.)½,Ó+0ÁÄ À½,--½¾½*½-½,.ÂÁ.ÄÍ,¼¾(Ä(,,Æ(Ì CA;<=>=<?@O<C<@O:9F9?B<FA?Q< ^<?<=@M>[]<Q<B`R@u<=A; iO<=<]@F9O<=@B9:G<?K Á¼+Ì.ÄÎ(Ë( .(Ä(,.*½¾Ä;ÂÁ,(¿Á.½,-(, *+ļÁ.*½¾+À(.*½0(¿(,.àÅÐ.(¼(¿.,(Ñ Ä;*(,.(-(¾.*Á¿(.)½,Â(À(¼.¿½Ê+)Ñ Ô(0(,.'.Ð(¾)(,Ì.Ë(¾Í-Í,-Ì.éÁ0½+,-Ñ CA@C9O<?@M9CA<@O<C<@hH@X9\ 8:9F=PD@U<?=@M<?CA:A@Q<?K N8N@FV<FB<@A?A@D<DO>@D9\ ݽ,¿+)Á .¼½¾¿(,-Ä(.,()+,.½,-(,.(0()(¼ 0(É.+(,-.+,¼+Ä.)½)*+Ä(.+¿(É( ¿ÁÌ.à(*+À(¼½,.ÖÍ-;1 F9Dc9:@;<;>L F9DO<B@D9?G<c<B@X9O>BA ?K>c<]@O:9F9OFA@N8N@F9c9\ Ä(Á¼(,¿,.æÆæ(..ÇÂ(½*,½-¿(.Ð,Í.0¾¼Á½Ì.(¾ÍÀ(¾ÁÄ¿(.É(.(¼(Â+( )( Æ ( , -.*½¾*½Â(Ì.*½*½¾(À(.à(¾¼+.à½Ñ À½¾Ó½¼(Ä(,.Â(,.¿(*0Í,1./(0.Á¼+ Î'((¼.Ä()Á.Ľ¿(,(.¼ÁÂ(Ä.(Â( X<:A@O9?9;>F>:<?@BAD@B9:F9\ M9?9K@U~ME@Q<?K@D9Dc<\ ?<:?Q<@Q<?K@CAOADOA?@P;9] ¼ÁÂ(ÄÌÒ.+,-Ä(À.Ð+¼+¼1 0 + ( ¾ ,(¿.à½À½,Ñ ÂÁ*½,(¾Ä(,.à(ÀÍ0Â(.ǽ¼¾Í.Ô(Æ(Ì.¿((¼ ¼(,Â(Ѽ(,Â(.Ľ*½¾(Â((,.¿½Í¾(,c>BR@A<@D9?9D>=<?@€<=B<@=9B9:\ V<]A@O9?K<V<F<?@F9G>D;<] ic:<]<D@W<D<CR@=AB<@B>?K\ '½0(Á,.+,¼+Ä.)½,Â(0()Á.¼½)+Ñ Â+Â-+(Ä.(Â,(.Â,Á.)Ó(+À,.-ÀÄ(Á,0¿Ä+(.,ÝÁ . + ,¼+Ä.)½)Ñ )½,-Á,¼½¾Í-½¾(¿Á.¼½¾¿(,-Ä(1.ÎÝ(¾Á Ü(,Á¼(.ÂÁ.Â(0().ÄÍ,¼¾(Ä(,1.Å(ÀÁ ;Ac<B<?@M9?B9:A@N9><?K<? =P?B:<=BP:@O:PQ9=@F9O9:BA@8t K>@F<G<@c<c<=@F9;<?G>B?Q< (,.¿½Ê+)0(É.*(¾(,-.Æ(,-.)½,Ó+Ñ *+(¼.¾½Ä½,Á,-.*(,Ä1.Ë()+ ,¼(¾(Ì.)ͼÁÃ.ÙÀ½,Ó+0ÁÄ(, )½)(,-.ÂÁ(.ÙÀ½0(Ä+Ú.)½,-(Ä+.Á¼+ iK>F@M<:BPV<:CPQPR@C<?@i?Q iC]A@N<:Q<@C<?@uAG<Q< C<;<D@C:<D<@Q<?K@D9;A\ ¾Á-(Ä(,.Á¼+Ì.Ľ¼½¾0Á*(¼(,.ݽ,¿+¿.ææ )½)*+ļÁÄ(,,Æ(.¼½¾Ä(Á¼.½,,-Ì.(+,,.¼Ã+(ÄÁÌ É((¿(Á00(.¿É½Ú.)½ +(,-.)½)Á,¼(.¼½*+¿(,.âÀ À+,Æ(.Á¿¼¾Á,Æ(1.ϼ+.Æ(,-.(Ä(,.Ä()Á d<]D<V<BAR@Q<?K@D9?Q9B>G>A N<:Q<L c<B=<?@F9G>D;<]@O9BA?KKA Õ,¼Á¼½¾Í¾Ì.Ê+-(.+,¼+Ä.)½,-½¼(É+ÁÌ À½¾0+.À½,Â(0()(,.0½*ÁÉ.0(,Ê+¼1 ã.)Á0Á(¾ÌÒ.+,-Ä(À.Ð+¼+¼1 Â(0()ÁÌÒ.ʽ0(¿.à(,Á¼.ß.⽿)Í*.ÐÍ0Â( ,¼( '½0(Á,.¿½Ê+)0(É.ÂÍÄ+)½,.Ä½Ñ Ð½¾ÁÉ(0.ÂÁ¼½)+Ä(,,Æ(.ÂÁ0ÂÍ.Ù(0(¼ ǽ¼¾Í.Ô(Æ(Ì.àÍ)ÀÍ0.Ï,¾(.'Á¾½-(¾1 B>:>??Q<@><?K@B:A;A>?<?@:>\ 8t@X>B<F<:A@fAB:<;<:<F E9K<:<@A?AL@ º£¡¬£ƒ¢œ (ÙâÀÀ(.Äã(.)É.Á+0Á((¾,Ú.-+.¼,½¼*++Ä.¿Ã((Á,.Ù.ÂÆ((,,(-..À½Á)Á ¾(,-Ú À½,Â+Â+Ä(,.Á¼+.ÂÁÂ+-(.¼½¾Ä(Á¼.Ã(ÁÌ *(,¼+.¿½Ä¿+(0Ú.ÂÁ.¾+)(É.ÄÍ,¼¾(Ñ Ù¼¾Á*+,,½Ü¿å¼½¾Ú OA<]@AB>L@U9:C<F<:=<?@O<F<;@j Q<?K@D9?K9:G<=<?@M9[]<?A\ «‚§¥…™»£¡†…¬…¨

¯!%#$6°!%

±²6³#´!µ"!&¶

!¶!#ð6%!&

6µ7! &5# $! ³ î ï ¼½¾¿½*+¼.¿()À(Á.ÂÁ0(,Â(.Ã0+.Â(,.¿(ÄÁ¼ Ë(¿¿(¾.À+,.*½¾½,Ó(,(.)½,-Ñ )½,--½0½,-Ä(,.ĽÀ(0(1

'()*+,-(,./(01.2 ¿+Ä(1.Îϼ+0(ÉÌ.À½0(Ê(¾(,.(-(¾.¿(Æ( ĽÀ(0(1.ÅÁÂ+¾.¼ÁÂ(Ä.,ƽ,Æ(Ä1 -½0(¾.¿Æ+Ä+¾(,1.ÎÕÂ(.Æ(.¿Æ+Ä+¾(,1 ÎÖÁ(¾0(É.ÀÍ0Á¿Á.Æ(,-.)½,(,-(,Á1 *½¾¿(É(Ê(ÌÒ.¼(,Â(¿,Æ(1.нÂ(,-Â+¼ Ç+ÈÂ(0ÁÃ(É.Ê+-(.½)ÁÄÁ(,1 Ç+,-ÄÁ,.¿½Ä(0Á(,.Ç(+0ÁÂ1.Ö+Ä(, '(Æ(.Â(,.Á¿¼¾Á.¿+Â(É.¿½,(,-.¿½Ä(0Á Æ(,-.)½0½ÊÁ¼.0½Ü(¼.àÝÏ.Á,Á.)Á,¼(.)((à '½¼Á(À.É(¾Á.¿½0(0+.)½,Á¼ÁÄÄ(,.(Á¾ Æ(,-.)(Ó()Ñ)(Ó()Ì.¿ÁÉÌÒ.Ä(¼(,Æ(1 Ë(,(.Ľ)*(0ÁÌ.Õ0É()Â+0Á0(ÉÌÒ Ä½À(Â(.À½,Ó+0ÁÄÌ.(À(*Á0(.(Â( )(¼(1.Ë()+,Ì.Á(.Ľ)+ÂÁ(,.*½¾+¿(É( Ë(,(.Ê+-(.)(¿ÁÉ.¿ÆÍÄÌ.¿½¼½0(É ¼+¼+¾,Æ(1.'½¿+,--+É,Æ(.(À(.)ͼÁà À½¾*+(¼(,,Æ(.Æ(,-.¼(Ä.)½,ƽ,(,-Ñ ¼½,(,-.½,-(,.)½0(Ä+Ä(,.ÂÍ(.Â(, ¿½À+0+É.É(¾Á.Â(0().¿½Ä(À(,.À½,Ñ À½,Ó+0ÁÄ×.ÎÖ(,Æ(Ä.0(ÉÌ.¿(Æ(.¼(Ä Ä(,1.Îà(0(+.(Â(.Æ(,-.*½¾0½*ÁÉ(,Ì ÈÁÄÁ¾.½,-(,.É(¾(À(,.(,(Ä,Æ( Ó+0ÁÄ1.Ö(Â(,,Æ(.0½)(¿.Â(,.0+¿+É1 ¼(É+.À½¾¿Á¿1.Û(,-.À(¿¼Á.+Ê+,-Ñ Ä()Á.)½)Á,¼(.)((ÃÌÒ.Ä(¼(.Ë(¿¿(¾1 ¿½-½¾(.ÂÁ¼½)+Ä(,.Â(0().Ľ(Â((, Ë(¿¿(¾.)½,-(¼(Ä(,Ì.(,(Ä,Æ(.*+¼+É +Ê+,-,Æ(.¿Í(0.+(,-1.ǽ¾½Ä(.Ê+-( á(0+Ì.ÂÁ(À(Ä(,.+(,-.âÀ.ã.Ç ¿½0()(¼1.ÎÏÆ(0(ÉÌ.Ä(¾½,(.Â(¾Á Á¿¼Á¾(É(¼.+,¼+Ä.)½)+0ÁÉÄ(,.ÄÍ,ÂÁ¿ÁÑ Ä(¼(,Æ(.½,Â()Ì.Â(,.)(Ó()Ñ)(Ñ Æ(,-.¼(Ä.Ê(ÂÁ.ÂÁ¿½¾(ÉÄ(,.À½,Ó+0ÁÄ× Ä½)(¾Á,.Ä()Á.¼ÁÂ+¾,Æ(.Ð(,¼(¼Ñ ,Æ(1.'Í(0.À½,Ó+0ÁÄ×.ÎÕÄ+.¿½¾(ÉÄ(, Ó()1.Û(Ì.*(-Á.Ä()Á.¿½Ä½0+(¾-(Ì Ë(¿¿(¾.*½¾Ê(,ÊÁ.¼(Ä.)½,-()*Á0 À½,½-(Ä.É+Ä+)1.Ž¾¿½¾(É.ÐÍ0Â( ÉÁÄ)(É,Æ(.)(ÄÁ,.)(Ü(¿.ÂÁ¾Á.Â(, Ľ)*(0Á.+(,-.Æ(,-.¼½0(É.ÂÁ¿Á(ÀÄ(,1 À(,¼(¼(,ÌÒ.+Ó(À.Ë(¿¿(¾1 *½¾¿(É(Ê(ÌÒ.¼+¼+¾.Ë(¿¿(¾1 '(ÄÁ,-.-½)*Á¾(,Æ(Ì.Ç+ÈÂ(0ÁÃ(É Ç½¼¾Í.Ô(Æ(ÌÒ.+Ê(¾.Ë(¿¿(¾1 Ï(.Â(,.Á¿¼¾Á,Æ(.¿½À(Ä(¼.)½,Æ+)Ñ 0(,-¿+,-.)½,Ó+Ó+¾Ä(,.(Á¾.)(¼(Ì Ë(¿¿(¾.)½,½-(¿Ä(,.¼(Ä.½,Ñ ÝÁ.(0(¿(,.ÄÍ)À0ͼ(,.Þ(Â0+, *(,-Ä(,.+,¼+Ä.À½)*(,-+,(,.)(¿Ñ *½-Á¼+.*½¾¼½)+.(,(Ä,Æ(.ÂÁ.Ç(ÀÍ0Â( Â().ĽÀ(Â(.À½,Ó+0ÁÄ.(,(Ä,Æ(Ì )½,Ó+0ÁÄ.Ë(,(.(Â(0(É.½,Â().À(Â( ÊÁÂ.ÂÁ.Ä(Ü(¿(,.¾+)(É,Æ(Ì.Å(,-½¾(,-Ì Ç½¼¾Í.Ô(Æ(1.Ï(.¼½¾+¿.)½,-+Ó(À Ľ,Â(¼Á.ÂÁ.(,¼(¾(.)ͼÁÃ.À½,Ó+0ÁÄ Ë(¿¿(¾.Æ(,-.¿½¾Á,-.¼()ÀÁ0.ÂÁ.Åß.Ê+-( Ö(,¼½,1.Îà½*½¼+0(,.(Â(.)(¿ÊÁÂ.Æ(,¿Æ+Ä+¾1.ÎÕ0É()Â+0Á0(ÉÌ.Õ00(É.)(¿ÁÉ Ä(¾½,(.½,Â().ĽÀ(Â(,Æ(1.ÎØ,--(Ä Á,Ãͼ(Á,)½,¼1.Ë(¿¿(¾.ÂÁ(,--(À ¿½Â(,-.ÂÁ*(,-+,.ÂÁ.½À(,.¾+)(É1 )½0Á,Â+,-Á.(,(Ä.¿(Æ(.Â(,.(,(Ä.¿(Æ( Ù½,Â()Ú1.Ë(,¼Á.)(0(É.ÂÍ¿(.0(-Á +,Ê+Ä.Ľ)½Ü(É(,.Â(¾Á.É(¾¼(.Á¿¼¾Á,Ñ ä(,-.Á¼+.+,¼+Ä.)(¿ÊÁÂÌÒ.Ä(¼(.Ë(¿¿(¾1 ¼½-(¾ÌÒ.+Ê(¾,Æ(1 Ä(0(+.ÂÁ*(0(¿ÌÒ.+Ê(¾,Æ(.¿½)*(¾Á Æ(Ì.¿½ÉÁ,--(.)½)*+(¼.Þ(Â0+,.¼(Ä Ù¼¾Á*+,,½Ü¿åÜÁ0Ú

±ì° ! % # í &! &5! & Ä(¾½,(.¼(Ä.)(+.()*Á0.¾Á¿ÁÄÍ.ÂÁ ¿½*½¿(¾.Á¼+ÌÒ.+,-Ä(À.'½0½,(.ÂÁ

Â(,.Ê(+É.Â(¾Á.Ľ(É0Á(,.¿½¾¼( *ÁÂ(,-.¼½¾¿½*+¼1 Ô(Ä(¾¼(Ì.Ô+)(¼.Ùêëå2Ú.)(0()1 À½,-½¼(É+(,,Æ(1.Îà(¾½,(.(Ä+ Î'½*½,(¾,Æ(.¿+Â(É.(Â(.Æ(,Õ0(¿(,.À½,Í0(Ä(,.¼½¾¿½*+¼ )½¾(¿(.Ä+¾(,-.*½¾ÄÍ)À½¼½, ,-(Ê(Ä.-(*+,-.ÂÁ.À(¾¼(Á1.Å(ÀÁ.(Ä+ Ó+Ä+À.*½¾(0(¿(,1.Û(Ä,Á.Ä(¾½,( +,¼+Ä.)½,Ê(ÂÁ.(,--ͼ(.À(¾¼(Á1.ÕÄ+ )½¾(¿(.*½0+).)()À+.)½,-½)Ñ Ð+¼¾Á.Ï,ÂÍ,½¿Á(.êç22.Á,Á.)½¾(¿(Ì Ê+-(.,--(Ä.)(+.(¿(0.)(¿+Ä.(Ê(Ì *(,.¼+-(¿.Â(,.¼(,--+,-.Ê(Ü(* Â+,Á(.ÀÍ0Á¼ÁÄ.*+Ä(,0(É.ÜÁ0(Æ(É,Æ( ¼(,À(.)½,-½¾¼Á.(Ä(,.ÀÍ0Á¼ÁÄÌÒ

'()*+,-(,./(01.2 ¼()*(É,Æ(1 '((¼.Á,ÁÌ.Ç(¾Á(.'½0½,(.Á,-Á,.ÃÍÑ Ä+¿.À(Â(.À½,ÂÁÂÁÄ(,,Æ(.Æ(,¿½)À(¼.¼½¾*½,-Ľ0(Á.Ä(¾½,(.É(¾+¿ (ļÁÃ.)½0(Ä+Ä(,.*½¾*(-(Á.Ľ-Á(¼Ñ (,.¿½*(-(Á.Ð+¼¾Á.Ï,ÂÍ,½¿Á(1ÙÄÀ0Ú


456789 8 0123

1 1

hijiklmnikoipiqkristkumvwixnyi 789:;:<=

!"#!$$% &JKLMN '$(OPQR$SRTUVWXWYZY[Y\]U^[]_RXY[Y\]U`UaW)*+Y,b-]c.0]d3R23UU45eUQV^aUf 6

7>?>

6 )*+,-./012345

@:=8?:<=

AB;C>D8;E>

A8D:?><=:<

F8GB98<

FBHBI

6 )*+,-.032345

6 )*+,-.032345

6 )*+,-.012345

6 )*+,-.032345

6 )*+,-.0123g5

z{|}~€{‚ƒ„…†‡ƒ{ˆ€„‰Š‹ƒ„{|€„…ŠŒŠ‹ƒ„{ƒ†{€Ž€CúDE5ûFDù5G ~ƒ‹ƒƒ„{þùDüƒ † ‰ Húý …†‡ˆ‰hŠ‹ŒŠ‹ŒŠ†

313 ÿ01(53 90ÿ37 75015 3137 0 5 3 "I/% 5ÿ957 zŽ‘’“”Ž•–—˜™š–” 04 !51 ÿ54 20ÿ35 *5 025 75015 4 5 š“—›œ“—žŸ–— ÿ010 59751 3137 405253

4 0451275 512 ÿ0075

0451275 55658 3137 955 3315 3 5 0  “—˜ž¡žŸ–—ŽŸ–”™” 5556 751 51 515715 0 ÿ158 04 !51 Ÿ“¢“‘–Ÿ––—Žš–™Ž˜–—› ( 25 ÿ0131225 135 5 ÿ54 ÿ010 59751 3137 40 š“—“£–”Ÿ–—Ž¤™š–’–žœ 5ÿ ÿ 4356 040 5253 0451275 55ÿ 75 ¥“Ÿ–’Ž¦–—ž§–œŽ¨©©ª« 0(5351 313 0ÿ 5 70 4 4 70 057551 512 ÿ0 zŽ‘ž”žŽš“—¢–¬™

375 3137 ÿ0ÿ1 012751 1054751 5157158  ”–™”Ž“’”–—›Ÿ–Ž­ž—žŸ 5157158 ÿ55 36 075 ÿ55 36 075 1513+56 "..% 1513+568 ÿ0122 15751 40 5 4 0451275 3451 ¥“˜£–ž« 905 ÿ 115 &00 & 512 3137 40(57 ./ J51 53 zŽ¥ ž’Ž’™ŸŽ˜–—› #.#,  55 3 8 3137 #,.$ 53 90ÿ0374551 “’‘ž¬–ŽŸ“¢“‘–Ÿ––—® ÿ01(0ÿ9 515715 512 93438 35 3512259 553  37 75 9 545 045ÿ5 3  –’š–—®Žš“šž—– ÿ01201553 40905 ÿ ¥™ 51 3 4 651 5ÿ T 512 ÿ0105751 5157 š––§ŽŸ“ –¡–Ž­ž—žŸ 18 J551 9353 15 512 31 012 054 ¥“˜£–žŽ”“Ÿ–‘ž›™” 55 3 (5518 53 556

03154 7 010 5951 š“š¬“’žŸ–—Ž”–—™—–—« 75151S 3ÿ ÿ05( 7 4 5 4 0451275 313 3512 251012 0ÿ 5 51 032 259 ÿ0122 1 512 545 70 518 ÿ575 9365715 ÿ012 512 370ÿ 3751 95 5351 51 551 3137 ( 25 601 3751 90133751 754 4 ÿ51 "R,% 56548 3 7 ÿ01255ÿ3 5 5 0 59 51 70 057551 040 057512 ÿ010122 4931 6515 345 05312 3 0ÿ 54 545 70ÿ51 40905 ÿ 751 0 95 3 43551 51 70409575 51 70 905 ÿ 751 9 1 65ÿ 356 *13 0 5 936578 ÿ575 754 4 313 012 3137 51 515715 75 7 1251 ÿ545575 357 351( 7518 75 51 0(5 6 ÿ55 36 075 40631225 55 9010045351 15 1513+56 ÿ0131225 135 &54515 401512 51 KLMNOP 090 3 303 5751 400 5735 7095515 03154 55 ÿ0545 025 57 523 ÿ158 754 4 70 057551 51 057512 78 40ÿ01 ÿ0151512 4 5 4 04512 512 ÿ013ÿ95 3137 0(53 55 3137 03154 7573 758 75 5 3137 3 ÿ56 955 R 2 4 4 #,.# 54 4 7515115 4UV:B 158 0 ÿ5651 0 78 J5 51 35613 Q8 0 5ÿ5 51 š•š‘š›’Wš–XšŸš‘’š 70 05 518 !51 Y’•š–YššZ–¡– ¬·¥±£¥¨–¸«¢±¢¼´–·§¨©§£¬¯¢–¦±¬«–[¥¨©–¦§±¤¢¶¥¦–«§µ§¤¥«¥¥¨–£¥¬¦–£§£¢¨¦¥–£¥¥\–«§·¥¯¥–•¢ ¨¢«– §¦[°²¥¦¢  ÿ5 4 8 J5 0128 5 "#RS.% ¸«¥¨¥¨¼´– ¥¶¦¬–¸¹º›»¼½–]¥¯¥–·§±¢­¦¢²¥–¢¦¬´–¥¨¥«–•¢¨¢«´–Ÿ¬£¥±¥¦¢³– §«¥±–W¥¨¢\¥³´–¦§²¥­½ àëë¾ ¾ÅÌËþÉÈÇÐÁÇɾÇÄÂÄ̾ÏÄÆÖÕÖ ÂÁÆÖÙÈžÈÐȾÄÌÈÇɾÂÁÂ×ÁÌÖ¾È×È¿ 3138 93657 70 525 3 »¼À Û ô ¾ òÔìí¾ ¾»ËÏÈÌÂÈǾðîÒñß È×ȾÂÁÆÈÂ×ÈÅÞ¾ÀÄÕÖÕÖ¾ÅÌËþÕÈÈÅ 137 ÿ01 122 9015 551 ÐÈÅÈÇɾÂÁÇïÜß Á ÂË ÇÖþ»ÁÅäÄØÈÅÖ ÖÅ˾ÙÁÇÐÈþ×ÁÆÄþÃÁ¾ÃÈÇÈÇÞ¾»ÈäÈ

0 34 53 70934351 0 ðõÚñ¾ËÇÅËþÂÁÂÖÖǾÎÖ ÅȾÂÈÈåÞ¾»ÁÆÈÖÇ ÅÈþÂÁÂÏÁÌÙÈÅÖÃÈǾ×ÈÉÖÈǾÉÈÇ¿ 753 4 5 9031 56 9012 ÖÅËß¾ØÈÌÉȾÎÉÈØÖß¾öÈØȾ÷ÖÂËÌß ÐÁÇÉÈǾ×ÖÕȾÂÁÇÉÁÇÈÖ¾ÏÁÇÉÁÇ¿ ¾ÂÄÅÄÌßæ¾ËÊÈ̾»ËÏÈÌÂÈÇÞ 601 351 90133751 "$% ÅÅËÁÇÌÕÈÁÇ×ÞËžÊËÉȾÂÁÂ×ÁÌÖÃÈǾÕÈÇ¿ ÐÈÌÈÀÁ ÈÕÖÙÈžÙËÃ˾ÃÄÌ×ÈÇß 51 ÿ0ÿ31 5 5512 7 3 èÁÐÈÅÈÇÉÈǾ»ËÏÈÌÂÈǾÃÁ¾ÌË¿ ÝÊÄÃÄ¾Ç»Ë ÇÉÈÅÈÃÈÇß 40905 ÿ 15 370ÿ ÂÈÙ¾ÎÖÇÖþÐÖ¾ÀÁÌËÂÈÙÈǾ÷ÁÆËÃß¾öÈ¿ ÎÖÇÖþÕÈÈÅÕ¾ÈÖÇÇÖžÄÕß˾ÐÂÁ È Ù ¾ ÐÈþÆÈÉÖ 5 3 7 5 1 5 54 754 4 901233ÿ51 5 J5 0128 & 5 15128 ÿ0 5904 !51 ÿ548 ÆÈǾøÈÙÄÇÖ¾ùß¾èÁâÈÂÈÅÈǾÀËÌØÄ¿ ×ÁÌÕÅÈÅËÕ¾ÅÁÌÕÈÇÉÃÈÞ¾àÈžÖÂÁ ^F_>D>ý`GþùDüHúýþ 15 5 "#RS.% ÿ55ÿ ÇÅÈ 43 90ÿ0374551 06559 90 570 512 3733ÿ 543 512 53 0751251 70 30 125 57518 (375 +57 5 90ÿ0 ! 318 955 ( ÿ ÃÁÌÅľ»ÁÆÈÅÈÇß¾ÜÈÇäËÂÈÕß¾öÈÅÁÇÉß ÏÖÙÈþÃÁÏÄÆÖÕÖÈǾÕÁÉÁÌÈÂÖ ¾ ÂÁ 1233ÿ 9570 ÿ01 3257518 40ÿ95 3 3253 0343 ÿ8 5 70 035 5155 *5 40133 374551 9343 57 55 2551 95 904 5 435128 ÿ0 ÅÁÌÕÁ×ËžÐÖÅÁÂÈÇÖ¾ÏÁÌØÈÃÖÆÈǾÀ÷ ÂËÆÖÙÃÈǾÇÈÂȾ×ÈÖþÎÖÇÖÃÞ¾áèÈ¿¿ 5438 525 & .#8 &' ,$8 3 0ÿ 751 3 0ÿ315 w528 57 345 ÿ010 40 55 25ÿ 512 ÿ012556 70 3157 125 57518 75015 55451 èÁÇâÈÇȾ»ËÌÈ×ÈäȾÅÁÂÏÈÅÇäÈ ÕËÕ¾ÖÇÖ¾ÂÁÇÊÈÐÖ¾ØÈÌÇÖÇɾðÏÁ¿ ÌÖÇÉÈÅÈÇß¾ëÁÐñ¾ÈÉÈ̾ÏÄÆÖÕÖ¾ÅÖÐÈà ÊÈß¾ÀÌÖäľãÈÌäÈÇÅÄÞ 045 0 5122518 0 5ÿ5 51 !5155 075115

58 512 01 512 55 35715 034ÿ08 6015715 15ÿ5 1 43551 51 704095 ×ÁÃÁáÌ»È ÈžÖÅ˾ÅÌËþÂÁÆÈÊ˾ÏÁÆÈÇß ÉÁÉÈ×ÈÙ¾ÂÁÇÁÅÈÏÃÈǾÕÅÈÅËÕ 31243128 5 95 01 !5 512 w012750128 51205128 J ÿ5 3137543 3157 034ÿ0 5 537 9057 39 36751 7750 ÿ5

357 ÿ0123137543751 55 "#/S.% 57 040512 5ÿ58 45158 65 3 700151251 !0545751 70 051251 51 51 55 493 51 7 ÕÖÅËÈÕÖ¾ÊÈÆÈǾÕÁÏÖÞ¾»ÈäȾÊËÉÈ ÅÁÌÕÈÇÉÃÈßæ¾ÅÁÉÈÕ¾ÝÊÄÃÄÞ¾ðÙØÄñ 512 390068 55 015ÿ 15 315751 034ÿ0 570 3ÿ 02515 5 512 51 57 3504 3 ÿ01 325751 512 3 3253 6315 ÿ0057751 9570 ÿ01 *1+ÿ543 512 363ÿ9 1 512 512 3903745 1 55 xyz{|N}~MO€8 55ÿ 9010ÿ 51 5318 543 405253 90123 405253 ÿ 040 5556 325751 040 ÿ04 !5ÿ512 70ÿ53 9570 ÿ01 325751 3 0 3ÿ 9570 8 31 "$%8 525 3 55 9010 ÿ 3751 543 51 755175 ÿ01(0547518 90ÿ0374551 595 957 015 58 957 0 900ÿ & ## &' ,R 0 5122518 _>`F¯>ý`GþùDüHúýþ 5 3 075

51 "77% 5751 3 07 7040 06559 543 77 4057 40 55 75015 543 77 31243128 !5 5128 512 0 0756 545 "% 51343 4 015518 65 515 400 ÿ 34056751 901233ÿ 9570 57 6515 ÿ012251 3 127 4 9570 51(5 5651 5 40512 523 4 1 '108 045 015518 0 5ÿ5 51 70955 93657 70 5258 75 5 357 751 5122 5 3595 25 036 7 5 8 ÿ0075 ÿ0 512 09051 405253 90573 ! 8 5 95 01 35205128 124 5556 5ÿ53 "$R%8 '525 131225 5 "#RS.%8 5 124 040

307 &04040 3ÿ315 J5 0128 593 ( 25 53 93657 ÿ57 9570 040 315 30343 1 3900ÿ & #I &' ,R 0 512 0 ÿ ÿ01595 9065 351 53 5955 045 )ÿ ÿ "30473ÿ ÿ% 5 !5155 0751 15

5 J5 0128 ÿ04 !5ÿ512 & 38 35 03 90ÿ0374551 40 7 ÿ8 *1104351 3 0 '5

6 251 31243128 !5 512 4666B 40 0ÿ95 J375 57 55 90537518 ÿ575 51343 4 051 5ÿ 01 515 124 4 4 51 301 35 31 4 &53 3 "$,%8 2  015518 12415 5 040 0 (53 40 056 32  6 (51 054 405ÿ5 0(5ÿ(5ÿ 955 J ÿ5 "#IS.% 40 301 3 8 5 512 124 ÿ0 »¼½¼¾¿¾ÀÁÂÃÄž»ÄÆľÇÁÃÈžÂÁÇÉÈÊËÃÈǾÌÁÃÌËÅÂÁÇ ÀÌÖȾäÈÇɾÈÃÌÈ×¾ÐÖÕÈÏȾëËÐä¾ÖÅ˾ÂÁÇÉÈÃË èÈÌÁÇȾÃÁ×ËÅËÙÈǾÏÁÇÈÂ×ÈÙÈǾÅÁÇÈÉÈ 1251 5ÿ 5651 9573 51 655ÿ51 ÍÀλ¾ÏÈÐȾÑÒÓÔ¾ÂÁÕÃÖÏËǾ×ÁÆÈÇÊȾÏÁÉÈØÈÖ ÃÁÕËÆÖÅÈǾÂÁÇÁÃÈǾÏÄÌÕÖ¾×ÁÆÈÇÊȾÏÁÉÈØÈÖ¾ËÇÅËà ÂÈÃÖǾÂÁÇÐÁÕÈÃß¾ÕÈÈžÖÇÖ¾ÀÁÂÃÄž»ÄÆľÂÁ¿ 40756 0(5 6 3138 4345 51343 4 ÂÈÕÖÙ¾ÐÖ¾ÈÅÈÕ¾ÚÒ¾ÏÁÌÕÁǾÐÈÌÖ¾ÅÄÅÈƾÛÀÜÝÞ¾ÀÁÂÃÄÅ ÂÁÂÁÇËÙÖ¾ÕäÈÌÈžÏÁÌÁÃÌËÅÈǾÍÀλ¾×ÈÌËÞ¾»ÈÈÅ ÆÈÃËÃÈǾÛÇÈÆÖÕȾÜÁ×ÈǾèÁÏÁÉÈØÈÖÈǾðÛÜèñ¾ÐÈÆÈ 01551 0 ÿ ÿ0545 7655 3 55 »ÄÆľ×ÁÌÐÈÆÖÙ¾ÂÈÕÖÙ¾ÂÁÂ×ËÅËÙÃÈǾÅÈÂ×ÈÙÈÇ ÖÇÖß¾×ÁÆÈÇÊȾÏÁÉÈØÈÖ¾ÐÖ¾ÆÖÇÉÃËÇÉÈǾÀÁÂÃÄž»ÄÆÄ ÌÈÇÉÃȾÏÁÌÂÄÙÄÇÈǾÍÀλ¾èÄÅȾ»ÄÆľÃÁ 357 40205 55 9015125151 5156 5751 ÅÁÇÈÉȾÅÁÃÇÖÕß¾ÉËÌ˾»Ýß¾ÐÈǾÏÁÇÉÈÇÉÃÈÅÈǾÍÀλ ÂÁÇâÈÏÈÖ¾ëϾìÓí¾ÂÖÆÖÈÌß¾ÈÅÈ˾ÆÁ×ÖÙ¾ÐÈÌÖ¾ÕÁÏÈÌÄ èÁÂÁÇÅÁÌÖÈǾÀÁÇÐÈäÈÉËÇÈÈǾÛÏÈÌÈÅË̾ÎÁÉÈÌÈ 0 4 073734 51 ÿ0105751 70 45751 ‘’“”•–—˜™—š›š™”•™–’ Y’‚š•˜ ÐÈÌÖ¾ÙÄÇÄÌÁ̾ÃÈÅÁÉÄÌÖ¾ààÞ ÅÄÅÈƾÛÀÜݾÑÒÓÔ¾ÕÁ×ÁÕÈ̾ëϾÓßÔìî¾ÅÌÖÆÖËÇÞ ÐÈǾëÁåÄÌÂÈÕÖ¾ÜÖÌÄÃÌÈÕÖ¾ðèÁÂÁǾÀÛξÐÈǾëÜñÞ 68 75 515  ˜•™ ˜‘– ¡ –  § ® ¬£¤ ¥³–¥¨¥«–£§¤¢³¥¦ š•šW– ƒ áÀÁÇÈÂ×ÈÙÈǾÐÖÏÁÌÆËÃÈÇß¾ÇÈÂËǾÅÖÐÈà áïÇÅËþÐÖÅËÌËÇÃÈǾÆÈÉÖ¾ÐÖ¾×ÈØÈÙ¾ÚÒ¾ÏÁÌÕÁÇ èÈ×ÖоÀÁÇÉÁÂ×ÈÇÉÈǾÀÁÉÈØÈÖ¾ÜÈÐÈÇ 955  5 3 1 8 3 ÿ 4 8 ÿ0 1 5 ÿ 5 6 7 5 1 8 7 0 ¦ ¥ ¨ ¥ ³ – ¤ ° ¨ © ­ ° ± – ¯ ¢ – ¯ § « ¥ ¦ – –   – Ÿ¥ ¢¬­–Ÿ§¨¥¤¥¨´ ÕÁâÈÌȾÉÁÇÁÌÈÆÞ¾ãÈÇäȾåÄÃËÕ¾ÏÄÕÖÕÖ¾ÅÁÌÅÁÇÅË ÕËÆÖÅÞ¾ÛÏÈÆÈÉÖ¾ÛÀÜݾÂÈÕÖÙ¾ÂÁÇÈÇÉÉËÇɾÕÁÌ¿ èÁÏÁÉÈØÈÖÈǾÝÈÁÌÈÙ¾ðÜèÝñß¾½ÈÇâÁ̾»¾ÎÈÖ×ÈÙÄß ÿ 1273151 124 4 4 51 5751 0(53 15 ¬­¬¨–„°¨°¤§¤°´–§­¥–Ÿ§¨¥¤¥¨¨¢­´– Ÿ§µ¥£¥¦¥¨ ÕÁÂÖÕÈƾÅÁÇÈÉȾÅÁÃÇÖÕ¾ÐÈǾÉËÌ˾»Ýßæ¾ÃÈÅȾçÈÆÖ ÅÖåÖÃÈÕÖ¾ÉËÌ˾ÐÈǾÃÁÇÈÖÃÈǾÉÈÊÖ¾Àλ¾äÈÇɾÊËÂÆÈÙÇäÈ ÂÁÇÈÂ×ÈÙÃÈÇß¾ÊËÂÆÈÙ¾Àλ¾èÄÅȾ»ÄÆľÕÈÈžÖÇÖ 3 51 551 5 15 4 56 (0 4A=°±8:AB “°±°¶¬¯¬±´–Ÿ¥¶¬·¥¦§¨–Y¥©§¤¥¨©´– ¥¶¦¬–¸¹º›»¼½ èÄÅȾ»ÄÆÄß¾éê¾ãÈÐÖ¾ëËÐäÈÅÂÄß¾×ÈÌË¿×ÈÌ˾ÖÇÖÞ ÅÈþÕÁÐÖÃÖÅßæ¾ÃÈÅÈÇäÈÞ íÞìòÒ¾ÄÌÈÇÉÞ¾ðÈÐÁñ

…gjelh†l²mhnerqbhnbbó

ab c de f gh ie jk l e m c b h de h nb jgo db h p b q k rs z{|ƒ‹€‰{€„Ž†Štƒ‹ƒ„{ŒŠ{‚ƒ„Œƒƒ{u}€‹ƒ„}vˆƒ‰‰ƒ

…ihabrece²ch†klbr³b´hgrscgl

|€‡‹}‰{u}~}{µ¶†‹ƒ„{¿ƒ‡·ƒ¸ƒ„{¹|ºu

|€‡†Œƒ{|€„Œ€Š‰ƒ{ƒ„‹€{¾Š‰€‡†‹ƒ„{¿€Àƒ

ÁÂÃÄÅÄÆÇÈÉÄÆÊËÌËÍÈÎÆÇÄÎÈÌÆÏÈÃÄÆÐÈÅÂÑÄÈÆÒÄÆÊÂÓÂÉ

ÔÕÖ×Ø×ÙÚÛÜÝÙÞßÖÙàáØâ×ãßÙäßÖßåÙàáå×æßÞÙÖßÖ×ÙàßØÕç×ß 4515 55 455 5ÿ5 3 53 ,-./8 3ÿ & 5 01 ÿ0 57 0315 ÿ 90 45ÿ90 53 3903745751 70 59407 51 3518 çßßÞÙàáØ×àäßÙß×ãÙçÕàÕãèÙéßäÞÕÙÚêëìíÝèÙçáÖ×ÞßãÙîÕÖÕåÙÜëïÜÜï 4 ÿ 40373 0 36 55 120057 543 751 073 5 37 54 )1 7 ÿ05731 55 3 ÿ 3154 7040 51512 4351 45678þ9:; ðßÙîÕØÙîßØ×ÖÙñßØÙåßã×ÙÖáÞßÖÕÞßØÙçßàä×åÙäáãÞáã×ßÖÙà×ØÞß ÿ0365 7573 7518 75 5 #, ÿ013 8 (545 751 0 7518 400 ÿ 32 15751 65 51 0036  8 (054 <=þ>?@=A<8:B ÞòåòØâïÙóßÖ×ÙàßØÕç×ßÙ×ÞÕÙÞáãØôßÞßÙõßçßñÙöâÕçÙ÷ßçÕÖ×ÙÚêøÝè 525 7 6 25127 78 6543 3153751 53 545 îáàÕñßÙîáØñáã×ÞßÙÖßØÖáãÙôßØâÙçáàîßÞÙñ×ÖßäßãÖßØÙæ×åßØâï 045 55124538 0 5 4 ÿ  3 751 9 1 ÿ5 51 51 3518 5 4 56 ÿ0120 954 51 5 ùúûüýüþ ÿ01234567518 15 40ÿ95 3512 755 95 01 5 018 040 2351 0754 90543 75170 40ÿ95 325 01251 71 455 ÿ013ÿ5 53 0545 2 4 !54 73 "#$% ÿ0 0 75 343 4 ÿ 545158 05 8 005 01251 35 95751 525 7 6 51 55ÿ 94343 25127 78 045 5 07518 0 0 127 9  615 0 5ÿ5 51 51 351 4 56 ÿ0ÿ012757 ( 25 3657 70 52515 4 56 357 55 704 3 51 455

0653653 70312 1251 ÿ0120057 543 545158 ÿ01 53 2 4 !54 73 3 (545 751 4 56 ÿ0 755751 63512 51 3ÿ 1259 128 59 90 254 & 5 01 9 1 40ÿ95 & 5 018 &51 135 &5

 1 51251 ÿ01 5315 ÿ551 '525 512 ÿ01595 0ÿ01 55 3 8 93657 751 5951 53 7313 407 51 351 ÿ0ÿ54 5124 12 ÿ0ÿ54 3751 70 3751 (375 9 5 124 7543 70(5351 '525 70 436  561 "/2% ÿ 351 ÿ0126 123 3ÿ 040 ÿ 13 ÿ057 751 & 5 01 51 407 1 6 33 53 6543 90 51 3518 512 70ÿ ÿ0374551 06 90 254 351 351( 751 70 )13 4704ÿ54 40 0ÿ95 8 357 *01 3+37543 04 5 01 55 515 515 70705451 ‘’“”•–—˜™—š›˜“œ–˜•’–š‘’š•˜ 55 90 254 512 ÿ01 3 6 751 œžšŸ”š ’–Ÿ˜‘“š•–¡–¢£– š‘–Ÿ¤¥¦§¨–£§¨©§ª¥«¬¥­¢–®¥­¥¯ 595 751 31+ÿ543 0  30 1 7 0 53 š©¬­–“¬¯¢°¨°–¯¢–­¬£¬±–²¥±©¥–¬«¬³–•©¥¨©«±¬«´–§­¥ 40 40 615 5 512 70 4704ÿ5 48 4 ÿ 040

¥²¥¨©­¥±¢´–Ÿ§µ¥£¥¦¥¨–™¥¨¦¢²¥±¨°´–Ÿ¥¶¬·¥¦§¨–Ÿ¤¥¦§¨´– ¥¶¦¬ 7543 3 ÿ3 1

5

357 32 15751 ¸¹º›»¼½ 55 5 4073 5 9 7 75015 3ÿ 12731751 55


0123 768 6868 86 8 76 8 6 3 31 9 1 8

7 68 6 8 56761689

Â&#x203A;

WXYZ[\]^_`abcdefdgbcbheijdk^gldh_`mn Šª ª­Ž ÂŤÂŹ omimp_md`bq_r_mdscefb`mdj_irdhbit_itmu_iv I¯°¹ ²¹ ´¯¾œ¹¡œ¯¸¡œ¡šœ¹ºœ¯Ÿ´Ÿ½ž¯¿¿´ w_nu_id`bq_rm_idx_ima_d`yo_ndhbit_omu_i IJ­¹Ă&#x20AC;œà ¯¯¯¯³³¯¯¯¯Ă&#x201A;Ă&#x192;ÂŻ Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2C6; scefb`mdmimd`bq_r_mdsbr_ir_idnmoysvdz_smd_o_ IJÂźĂ&#x2026;¹²œ¯¯³¯¾à ž´Ă&#x201E;ÂŻĂ&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x2020;´œ¯¯Ă&#x160;Ă&#x2039; à ½Ă&#x2039;ÂŻĂ&#x152;ÂąĂ?Ă&#x20AC;²¹¡º½´ syp_dj_irdhbir_irr_sij_d`bq_r_mdneqmd`_t_v {cefb`mdmimdhbiyiayadubs_io_m_idhbirep_ndu_a_d`__a IJ¸¡¹Ă&#x17D;¯¯¯¯³¯¯¯Ă&#x201A;´¸¿´Ă?œº¹¯ŸĂ?¹žºœĂ&#x17D;¹´ ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻĂ&#x192;´Ă&#x2018;´Šœ¹Ă&#x2019;Ă&#x2019;Ă&#x201C;ÂŻĂ&#x201D;œž¡Ă&#x2026;²Ă&#x2026;à ºœ a_hsmpdomdobs_idsyqpmuv |_pdabc`bqyadom_hmimdepbnd}vd~m_imdimiom_amÂ&#x20AC; Ă&#x2030;Ă&#x152;ÂŽÂźĂ&#x2022;¸Ÿª¯³  v e`Â&#x20AC;d^^Â&#x20AC;dsbhq_x_d_Â&#x201A;_c_dj_irdubc_sdhbirm`m IJĂ&#x2013;½²¹¡š¹¡¯Ă&#x2014;Ă&#x2039;Ă&#x2020;Ă&#x2039;º½¡¯ºĂ&#x2039;Ă Ă&#x2DC;¹œĂ&#x17D;¯¾ªĂ&#x2122; qbcq_r_md`bhmi_cdsepmamuÂ&#x20AC;dr_anbcmirÂ&#x20AC;dsb`a_ ¹¯Ă&#x160;¹à ¹Ă&#x2014;¹¡¯Ă&#x2030;œš¹º½¯Š¹Ă&#x20AC;¹ž¹¯ª¡Ă&#x2019;Ă&#x2019;à œž sbcimu_n_ido_idtyr_d_Â&#x201A;_c_dhy`muvd^biycya IIJJĂ&#x2022;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x20AC;ÂąĂ&#x2039;¯à ŠĂ&#x2039; žº¯œĂ&#x2039;Ă&#x2020;š¯Ă&#x161;½²²¹¡šĂ&#x2039;Ă ÂŻĂ?à ¹¡šĂ&#x2014;Ă ÂśĂ&#x203A;ÂŻĂ&#x153;¯¿¹à Ă?Ă&#x20AC;œ¡Ă&#x2019;¯Š¹¡š¯ºœ¡Ă&#x2019;Ă&#x17D;¹º _omudu_ioyird^_jeird ycjep_u`eiedmimÂ&#x20AC; °¹ ž Âś ½ ¡ Ă&#x20AC;Ă&#x2026;¡¯Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ă?Ă&#x17E;¯Ă&#x201A;Ă&#x2021;Ă?Ă? hbit_omdsbhq_x_d_Â&#x201A;_c_dmaydhbh_irdn_cy` IJÂŻĂ&#x2030;Ă&#x2039;²Ă&#x2039;¡¹¹¡Ă&#x2020;ÂŻĂ&#x2019;º¹¯°¹ º¹žĂ&#x20AC;¹¯Ă&#x192;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x2021;ÂŻĂ&#x2026;¡ºĂ&#x2026;Ă&#x17D;ÂŻĂ?¹¡œº¹¯²Ă&#x2039;¡œĂ&#x17D;ÂąĂ&#x20AC; smia_cdhbirep_ndu_a_Â&#x192;u_a_vds_p_rmd_yombi` omcmij_d`bhs_ads_imuÂ&#x20AC;di_hyidm_dqm`_dobir_id`brbc_ j_irdomn_o_smdubq_ij_u_id_o_p_n _irrea_ds_ca_mdsepmamud_a_yd`mhs_am`_iv qbcmhsceÂ&#x153;m`_`mdobir_idhbhqbcmd`bh_Â&#x201A;_hdsbijbr_c_i  bnmirr_dimid`_s__iij_dn_cy`dqm`_ qbcys_dmÂ&#x201A;bdqcb_umirv Â&#x201E;Â&#x2026;_p_ydt_omd^gdmayduma_dn_cy`dqbi_cÂ&#x192;qbi_cdhbiry_`_m hbij_hs_mu_idobir_idr_j_dj_ir _Â&#x201A;_c_vd bom_dcbiÂ&#x201A;_i_dÂ&#x20AC;dwÂ&#x20AC;dgvdw_nu_iduma_dn_cy`d`m_s Â&#x201A;bco_`ddo_id`br_cvdÂ&#x201E;Â&#x2026;_p_ydÂ&#x201A;yh_ obir_idn_pÂ&#x192;n_pdj_irÂ&#x152;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;dabcoyr_vdÂ&#x2039;ayp_nda_ia_ir_iij_Â&#x20AC; omqbia_ud_yombi`domdobs_idsyqpmu `yo_ndqm_`_vd^bh_irdn_cy`dpbqmndqm`_ uma_domayiayadyiayudqm`_dhbijyu`b`u_id_Â&#x201A;_c_Â&#x20AC;Â&#x2020; abc_irij_v a_n_idq_iamirÂ&#x20AC;Â&#x2020;dyt_cdimiv ^bit_omd^gdtyr_ddhbhqyaynu_idubh_hsy_idÂ?Â?Â&#x17E;Â&#x; ¥ ~m_uymdepbndx_ima_ddj_irdtyr_ qbcscefb`md`bq_r_mdueiac_uaecdmimÂ&#x20AC; Â?Â?Â&#x201C;Â&#x2030;Â&#x160; Â&#x2021;Â&#x2C6;dj_irdq_muvdimidsyid`bp_pydhbir_`_udubh_hsy_i hbit_omd^gdhbh_irdpbqmndcmqbadtmu_ qbcqmÂ&#x201A;_c_domdobs_idyhyhdobir_idq_ij_udqbcp_amnvdÂ&#x2022;_hyiÂ&#x20AC; omq_iomiru_idhbit_omdsbijm_c m_dhbir_uyda_udsbci_ndqbp_t_cd`bÂ&#x201A;_c_dfechmpdyiayudhbhmpmum c_omeÂ&#x20AC;dscb`biabcd_a_ysyidne`avdz_u qbu_pd`bq_r_md^gvdd{bct_p_i_idhbit_omd^gdqbc_x_pd`bt_u h_`mndoyoyudomdq_iruyd`buep_ndhbibir_nd_a_`vd~mh_i_ t_c_irÂ&#x20AC;d`__addomo_yp_adyiayu hbit_omd`bec_ird^gd`y_ayd_Â&#x201A;_c_Â&#x20AC; imidubc_sdhbio_s_au_iddsbp_amn_idubsbhmhsmi_iÂ&#x20AC;do_i imidomayiayadyiayudmuyadabcpmq_a hbio_s_adh_abcmdsyqpmÂ&#x201A;d`sb_umirvdimidsyidubc_s tyr_do_p_hdsce`b`dsbc`m_s_iij_v hbirmuyamdpehq_dsmo_aedw_n_`_dÂ&#x2039;irrcm`vd¢_h_Â&#x192;p_h_ Â&#x201E;Â&#x2026;_p_ydt_omdsbijm_cduma_dÂ&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160; ubh_hsy_iij_dabc_`_nv hbirn_o_smdec_ird`bÂ&#x201A;_c_d`bÂ&#x201A;_c_ Â&#x201E; _j_dsbca_h_du_pmdt_omd^gdu_cbi_domayityudo_cm p_ir`yirÂ&#x20AC;dj_irdabcsbiamird_o_p_n {y`u_adyiayudhbhq_x_u_id_Â&#x201A;_c_dubo_a_ir_id{_y`do_cm `y_c_duma_vdÂ&#x2039;aydsyid`yo_ndomq_iay ÂŁ_amu_iÂ&#x20AC;du_cbi_damo_ud_o_dj_irdh_yd_unmcij_d`_j_dj_ir obir_iÂ&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x152;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;dj_irdq_muv h_tyÂ&#x20AC;Â&#x2020;dyt_cij_v wbc_x_pdo_cmdn_pdabc`bqyaÂ&#x20AC;di_h_dimidhyp_mdq_ij_u Â&#x2022;_nÂ&#x20AC;du_p_yd^gdu_idp_ir`yir ompmn_adq_ij_udec_irvdzbcu_o_ir omubi_pvd|mirr_d`bu_c_irdmimÂ&#x20AC;dm_dh_`mndhbit_omdsbhq_x_ qmumid_r_udrcermdtyr_Â&#x20AC;d_s_p_rm _Â&#x201A;_c_dyiayud_Â&#x201A;_c_dsepmamuÂ&#x20AC;d`e`m_pdo_idrbcbt_v Â&#x201E;^gdyiayudh_iabid`_j_dtyr_dabcmh_vdÂ&#x2026;_p_yd_o_dj_ir u_p_yd_yombi`ij_dmayd_o_p_n hmia_daepeirds_`d`_j_dqm`_Â&#x20AC;ds_`amd`_j_dy`_n_u_iv ec_irÂ&#x192;ec_irdsbiamirÂ&#x20AC;Â&#x2020;dyt_c x_ima_dubp_nmc_idÂ&#x2013;Â&#x2014;dÂ&#x2DC;ypmdÂ&#x2013;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x161;Â&#x20AC;dmimv zbch_`yudyiayud_Â&#x201A;_c_Â&#x192;_Â&#x201A;_c_dhy`muÂ&#x20AC;du_cbi_d`_j_ {bci_nd`y_aydubamu_Â&#x20AC;d_o_dn_p hbh_ird`bi_irÂ&#x20AC;Â&#x2020;dyt_cij_v imidabch_`yud`_p_nd`_ayd^gdscefb`mei_pÂ&#x20AC;do_p_h j_irdhbijbq_pu_iÂ&#x20AC;dimi hbio_s_aduehsp_mido_cmd_yombi` qbcq_r_mdub`bhs_a_idm_daba_sda_hsmpdobir_idsbcÂ&#x201A;_j_domcmv p_ia_c_id_Â&#x201A;_c_d`bhs_adabcn_hq_a  bhm`_pd`bo_irdomcyioyirdoyu_Â&#x20AC;d^gd`bqm`_dhyirumi n_cy`daba_sdqm`_da_hsmpdobir_idsbcÂ&#x201A;_j_domcmvdÂ&#x201E; _j_d`bp_py omdabir_ndt_p_idu_cbi_d`_p_n `m_sÂ&#x152;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2019; Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x152;o_idabcqm_`_dabcep_ndobir_idqbcq_r_mdueiom`m `bec_irdsbhqmÂ&#x201A;_c_do_a_ir abcp_hq_avdÂ&#x2026;bio_amdom_uymdtmu_ _s_syiÂ&#x20AC;Â&#x2020;dyt_cij_v]¤¼Œ§¨

¸Ă&#x17D;Ă&#x2026;ÂŻĂ&#x17D;Ă&#x2039;Ă ÂąĂ&#x2014;¯²Ă&#x2039;¡š¹Ă&#x2014;¹º º¹Ă?¹à ¹¡¯¿Ă&#x161;ÂŻĂ?œžĂ&#x2026;š¹¯Ă&#x2022;Ă&#x2013; Ă&#x20AC;œ¡Ă&#x2019;Ă&#x2019;¹¯Ă&#x2014;Ă&#x2039;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2026;Ă Ă&#x2026;¹¡¯ºœ¡Ă&#x2019;Ă&#x2019;œ Ă&#x2014;Ă&#x2039;à ¡œĂ&#x17D;ÂąĂ&#x20AC;¹¡¯žĂ&#x2039;²œ¡¹à  Ă&#x2014;Ă&#x2039;¡º¹ž¯²Ă&#x2026;žœĂ&#x17D;¯Ă&#x2014;à ½šĂ&#x2026;Ă&#x17D;¯š¹¡ 幞Ă&#x20AC;œ½¡¯žĂ&#x20AC;½Ă?Ă?´ ´¯¸Ă&#x17D;Ă&#x2026;¯²¹²Ă&#x2014;Ă&#x2026; ²Ă&#x2039;¡à¹Ă&#x2020;¹¡Ă&#x17D;¹¡¯žĂ&#x2039;²Ă&#x2026;¹¡Ă&#x201C;¹´ Ž¸Ÿ¯Ă&#x2022;Ă&#x152;ªŸªĂ&#x201D;ÂŞ

ãäüÌäçèÌäÌÊäüêä

IJKLMLN,)*O*P,Q*RST,ULV*+T

ÂźĂ&#x2014;Ă&#x2039;žœ¹Ă&#x2020;œž¹žœ¯ž¹Ă&#x201C;Âą ²Ă&#x2039;²Ă&#x2DC;ÂąĂ?ÂąĂ&#x17D;¹¡¯¹Ă?¹à ¹¯Ă&#x2014;¹š¹ ÂąĂ?¹à ¹Ă&#x153;ÂąĂ?¹à ¹¯žĂ&#x2039;Ă&#x2014;Ă&#x2039;à ºœ¯šœžĂ&#x17D;Ă&#x2026;žœ Ă&#x2DC;Ă&#x2026;Ă&#x17D;Ă&#x2026;¯žĂ&#x2039;²œ¡¹à ¯š¹¡¯àĂ&#x2026;Ă&#x2019;Âą Ă&#x2019;¹ºĂ&#x20AC;Ă&#x2039;à œ¡Ă&#x2019;¯žĂ&#x2039;à º¹¯º¹Ă&#x2020;Ă&#x17D;¯žĂ&#x20AC;½Ă?Ă?´ ´ Ă&#x2122;¹¡Ă&#x2019;ÂŻÂşĂ&#x2039;Ă Ă&#x2020;ÂąĂ&#x2020;Ă&#x2026;¯à ¹²¹œ¯ž¹Ă&#x201C;¹¯ºœš¹Ă&#x17D; ÂşĂ&#x2039;Ă Ă&#x2020;ÂąĂ&#x2020;Ă&#x2026;¯¡Ă&#x201C;¹²¹¡´ Ž°¾¸Ă&#x160;¯Ÿâ­ªŸĂ&#x2022;Ă&#x2122;ÂŤĂ&#x152;ª°ª

2345647896:64734;3< =>?:6547646<

/&0()*+,-1

¸Ă&#x17D;Ă&#x2026;ÂŻĂ Ă&#x2026;Ă&#x2019;¹¯Ă&#x2DC;¹¡Ă&#x201C;ÂąĂ&#x17D;¯²Ă&#x2039;¡Ă&#x2019;¹à¹à œ ²Ă&#x2039;Ă Ă&#x2039;Ă&#x17D;¹¯Ă&#x201C;¹¡Ă&#x2019;¯œ¡Ă&#x2019;œ¡¯Ă&#x2014;œ¡º¹à Ă&#x2DC;ÂśĂ?¹à ¹¯šœ¯šĂ&#x2039;Ă&#x2014;¹¡¯Ă&#x17D;Ă&#x2020;ÂśĂ&#x2039;¡¯š¹¡ ÂşĂ&#x2039;à ¡Ă&#x201C;¹º¹¯Ă&#x2DC;¹¡Ă&#x201C;ÂąĂ&#x17D; Ă&#x2014;Ă&#x2039;²œ¡¹º¡Ă&#x201C;¹´¯ŠĂ&#x2039;Ă Ă&#x2DC;ÂśĂ?¹à ¹¯šœ šĂ&#x2039;Ă&#x2014;¹¡¯Ă&#x2014;Ă&#x2026;Ă&#x2DC;Ă&#x2020;ÂśĂ&#x17D;¯œºĂ&#x2026;¯ž¹¡Ă&#x2019;¹º šœĂ&#x2DC;Ă&#x2026;ÂşĂ&#x2026;Ă&#x20AC;Ă&#x17D;¹¡¯šœ¯Ă&#x2039;à ¹¯ºĂ&#x2039;Ă&#x17D;¡½Ă&#x2020;½Ă&#x2019;ϫ ¿¸Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x160;¸¯Ÿ¸Ÿ°Ă?Ă&#x2013;ÂŤ

@3?A>?<5BB7C5B5D EF>7F5BB7@B>>GH

!"#$%&'()*+,-.


45 6789 7  !"#$%&'()*+,-((

0123 1

./ 0 1 2 3 4 2 1 5 67 8 9 8 5 : ; < =3 4  ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”‡• –”“—˜‹˜™‰š‰‹›‰‘˜”‹“— œ˜”˜“‡’‹ˆ‰‡‹›“ˆ˜”‰‘“” ’‰‡š‹ˆš˜Ž‘‹˜ž‰”‰‡š‹‡•‹ˆŸ –˜”“Ž˜Š‡’‰‹‘‰‡–‰‹˜‡š‰ ‰¡‹¢Ÿ Ž‰‡‹£Ž‹¤“‡ž‰‹¥¦›‹‡ ‰§‰Ž‡’‰‹‰ˆ‰Ž‰Š‹–˜‡’‰”‹”‰ˆ“ Œ“‡“”‰‹ˆ‰‡‹†Ž‘”‰¡‹¨‰”‹‘Ž‰Š ˆ˜§‹—“”‘‡‰‹™˜”–Š‰ž‹–‰ˆ‰‡’‰¡ ¢‰Ž‹‰ˆ‰‹’‰‡š‹˜‡‰§‰”ž‰‡ †‡ˆ‰Š‹‡‘ž‹˜‡ ‰ˆ‹“ˆ˜”‰‘“” ˜‡‰”‹ˆ‰‡‹ˆž¡‹†‡ˆ‰Š‹–‡ ˜‡’‰‡šš–‡’‰¡ ©›‡šž‡‹–ž”‰‡‹“”‰‡š‹ž‰Ž‰ –˜‡’‰”‹”‰ˆ“•‹™‰‰‡’‰‹ˆ”Š ª«¬­®¯‹™‰¡‹›‰ž‰‡’‰‹ˆ‰”‹ˆ‡‰ ”‰ˆ“‹™‰‡’‰ž‹’‰‡š‹˜‡‰§‰”‹‰ž ‡‘ž‹ ‰ˆ‹–˜™‰§‰‹‰°‰”‰•±‹°‰– †‡ˆ‰Š‹ž˜–‰ˆ‰‹²³¯´µª¶·¸«¹º•‹»‰‘ ¼½¾¿ÀÁ¡ ˜–”‡‰‹ˆ‰Ž‰‹˜š‰Ž‰‹Š‰Ž¡ ›˜‰‡š‹™˜”™˜ˆ‰‹‰‰‘‹˜‡ ‰ˆ ˜”‰ž‹“‰Ž‹°‰”‰‹™˜”–‰ž‰‰‡• –˜‡’‰”‹”‰ˆ“‹ˆ˜‡š‰‡‹‰‰‘‹˜‡ ‰ˆ ˜–‰‘‹‰–‰‹’‰‡š‹ˆ–‰ž‰•‹™‰Šž‰‡ –˜™‰§‰‹‰°‰”‰¡‹¤‰”˜‡‰‹ž‰Ž‰ ˆ‰‡ˆ‰‡‰‡‹ˆ‰‡‹”‰™‘‹–‡‹‰ž‰‡ ˜‡ ‰ˆ‹–˜™‰§‰‹‰°‰”‰‹“‘“‰‘ ˜‡ ‰ˆ‹–˜”Š‰‘‰‡‹“”‰‡š¡ ‰ž‰‡‹ˆŽŠ‰‘‹™‰‡’‰ž‹“”‰‡š¡‹›‰ž‰ ©›‰ž‰‡’‰‹ž‰Ž‰‹‰‹‘‰–Ž –˜‡‰–Ž‰‡‹–‡‹Š‰”‹ˆ‘‡‘‘ Š‰”‹‰ˆ‰‹–˜”‰–‰‡‹ˆŽ•‹–‰’‰

irbopcb_xcpcgab_ngabo patar_xfbqcag_gascny ecamabqa_scmrgrj bofhhw wc_ecmau_iapabqa sagc_srbca_gascn_eabqap qabo_hfba`agc_apr rbdrp_{asc_xfhea`a awaga

™‰‹˜–”‡‰•±‹ ‰”‹™‹ˆ‰”‹ ž˜™‰”‹™˜”‡‰‰‹¢‡‘‰‡š‹Â” ˆ‰‡‹Ã‰Š’‹Â”‹‡¡ ɇ‘‰‹ž˜Ž‰Š”‰‡‹ÂŽ‡šŸ ‰š‡š•‹Äŋƚ‘‹ÀÇÈNj‡ ˜Žž‹–˜‰Ž‰‹‡‘ž ˜™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰‹–‰ˆ‰‹‰°‰”‰Ÿ ‰°‰”‰‹˜–˜”‘‹ˆž‹™ž• ˜‡‰”•‹ˆ‰‡‹ š‰‹š‰‘Š˜”‡š‹˜”‘‰ ‘‰Žž‹Š“§¡ ©¤‰Ž‰‹‰°‰”‰‹’‰‡š‹‘˜”Ž‰Ž ”‰‰‹˜–˜”‘‹ž“‡˜”‹ž•‹‰’‰ ‘ˆ‰ž‹‘˜”Ž‰Ž‹‡’‰‰‡•‹Ž˜™Š‹™‰‡’‰ž ‡‘ž‹‰°‰”‰‹—“”‰Ž•±‹°‰–‹†‡ˆ‰Š ’‰‡š‹–‡’‰‹Š“™‹˜™‰°‰• ˜‡Ž•‹ˆ˜‡š‰”‹ž•‹ˆ‰‡ ˜‡‰”¡ ɉˆ‰‹‰žŠ”‡’‰•‹†‡ˆ‰Š‹Ž˜™Š ˜ŽŠ‹–”“—˜‹‡•‹˜Ž‰‡‹ž‰”˜‡‰ ‘ˆ‰ž‹‘˜”ž‰‘‹§‰ž‘‹ˆ‰‡‹ˆ‰‹‰Š ™‰‹˜‡š”‹‰‡‰žŸ‰‡‰ž‡’‰¡ ɔ“—˜‹‡‹°ž–‹˜‡ ‰‡ ž‰‡ ‡‘ž‹ˆ ‰ˆž‰‡‹–˜š‰‡š‰‡‹Šˆ–¡ ¨‰Ž‰‹˜™Ž‰‡‹‰ ‰•‹‰‹™‰ ˜‡˜”‰‹ “™‹½ŸÊ‹ž‰Ž¡‹†‡ˆ‰Š‹–‡ ‘‰ž‹–‰‰‡š‹‘‰”—‹‰Š‰ŽŸ‰Š‰Ž¡

OPQRSPTUPVWXYZW

©¨‰Ž‰‹˜™Ž‰‡‹™‰‹˜‡ˆ‰–‰‘ ˖‹Ì‹ ‘‰‹‰ ‰‹ˆ‰Š‹Ž‰’‰‡• ™‰Šž‰‡‹™‰‹Ž˜™Š‹ˆ‰”‹‘•±‹ ‰” §‰‡‘‰‹’‰‡š‹‘‡šš‰Ž‹ˆ‹É˜” ¤‰ˆ–”“‹£‡ˆ‰Š‹‘¡ ͉š‡’‰•‹–”“—˜‹‡‹ˆ ‰Ž‰‡ ž‰”˜‡‰‹‰‹˜‰‡š‹ž‰‹‘‰‡‘‰‡š‰‡ ™‰”¡‹Œ‰‰‘‹™˜”‘˜‹ˆ˜‡š‰‡‹“”‰‡š ™‰”•‹‰‹˜™‰‹‡šž‡‹˜™˜”Ÿ ž‰‡‹ž‰”‘‹‡‰‰¡‹‹†‡ˆ‰Š•‹‘˜‘‰– ˜‡ ‰Ž‰‡‹–”“—˜‹‡‹˜™‰š‰ –‰‡ššŽ‰‡‹Šˆ–‡’‰¡‹Í‰Šž‰‡ ”˜‡°‰‡‰‡’‰‹ž‰Ž‰‹‰‡‰žŸ ‰‡‰ž‡’‰‹ˆ‰Š‹‰š‰ž ™˜‰”•‹‰‹‰‹™‰Žž ˜‡ ‰ˆ‹–˜‡’‰”‹”‰ˆ“¡ ©¤‰’‰ž‡’‰‹ž‰Ž‰ ˆ˜‡š‰”‹‰”‰‹˜‡ˆ” ˆ‹”‰ˆ“‹‘‹ž“ž‹˜‡‰ž ’‰•‹ ‰ˆ¶ªº«¯Î‹ˆ˜Š¡ ¨Š•‹‡‰” ˆ˜‡š‰‡‹ˆ” ˜‡ˆ”‹Ï¬Î¡¡•±  ‰”‡’‰‹˜”‰’‰ ‘˜”˜‡’¡ ÐÑÒÓÔ

>3?5@0<A3B5C043D3<EFGHIJIEKLMNMN

[\]\^_`abcda_efgbaha_iagdja_kal ÕÖbc_hataj_mahxac_ertab_×pdnefg dfg{rb_{asc_xfhea`a_awagayÙ_r{ag_ærtrmab xretcp_cdr_maboad mnbopn_cbc_gamabqa_hfhabo_mrsaj_dap mrsaj_asa_{as`at_rbdrp_bofhwcu_Øcax cntnoc_çäv[_cbcu scerdrjpab_sc_fga amcbo_taocu_vatah_efgeaoac_awaga_mfxfgdc jagc_{asc_mcerp_erad_hfborgrmc_xfgmcaxab [abcda_pftajcgab_Ûá_]rtc_cbc_dap dfpbntnoc_efeamu_Øfgl mfhcbagy_oadjfgcbo_xfgrmajaaby_tarbwjl rbdrp_dahxctyÙ_rwax_iagdja_pfxasa xfgbaj_efta{ag_sc_cbmdcdrmc_pjrmrmy rdaha_xaga_xgnzfmcnl cbo_xgnsrpy_awaga_hrmcpy_pfwabdcpab_sab Øgcerb_]no{ay_]rhad_ÚÛÜÝÞßu mfhrabqa_ca_{atabc_sfboab_tfagbcbo_eq bat_hrsa_hfherdrjl zamjcnb_mjn`y_`a{aj_iagdja_mftatr_jascg àfg{atababbqa_mfeaoac_i|_efga`at sncbou_^cbooa_maad_cbcy_iagdja_hamcj pab_mpctt_cbc_rbdrp_ecma sc_dajrb_ÞááÜy_pfdcpa_cdr_iagdja_hamcj dfgrm_hfbfgcha_da`agab_hfb{asc hfbagcp_xfgjadcab_ptcfbl mfeaoac_i|u vfboab_oaqa_qabo_ftfoab_sab efpfg{a_mfeaoac_xfbqcag_sc_âascn_ãi|u xfhea`a_awaga_pagfba_ca_xcbdag_efgoartu bqay_hfb{rat_xgnsrpy_hapa xgnzfmcnbaty_iagdja_hahxr_hfbol äagfba_jnecbqa_qabo_mrpa_dabdaboab ifmpc_dabxa_xgnhnmc_xrby_iagdja_mrsaj erdrj_cthr_xretcw_mxfapcbou_Õ\pr jascgpab_mramaba_qabo_jcsrx_sab eagry_iagdja_xrb_efefgaxa_patc_xcbsaj ecma_hfbsaxad_ptcfbu {roa_eabqap_hfboa{agc_hfgfpa_qabo_cbocb hfhea`a_arscfbm_jabqrd_satah_awaga hfscay_hrtac_sagc_àfdga_åiy_åfhatf_âal Õäatar_efefgaxa_dajrb_tatry_apr xcbdag_ecwaga_sc_sfxab_ptcfby_sab_cbc dfgmferdu_vatah_mfertaby_jcdrboabbqa scny_âapnma_sab_maad_cbc_ca_pfheatc pfgax_hrbwrt_sc_hfscau_Øaxc_mfpagabo dfgbqada_eabqap_xfhcbadbqayÙ_r{agbqau dcax_hcboor_ca_ecma_hfbfgcha_}l~ hfb{asc_xfbqcag_sc_àfdga_åiu_Øabxa apr_hfbsaxad_gfxngd_sagc_ptcfbpr_patar knat_eaqagaby_iagdja_dap_har_etapl da`agab_rbdrp_{asc_jnmdu_ajpab_da`agab mfboa{a_da`agab_cdr_hfboatcg_pfdcpa_{asc awagabqa_mrpmfm_sab_sctrag_fpmxfpdamc etapaby_mfeae_sc_€noqa_rbdrp_jnbng_i| cdr_dap_jabqa_sadabo_sagc_€noqa_ma{a xfbqcagu_ÕÖhaof_xfbqcag_jagrm_ecma apr_mfbabou_äagfba_sagc_mcdr_apr_ecma hamcj_dfgectabo_gfbsajy_{cpa_sceabscbo bofhwc_cdr_qabo_hfherad_apr_apjcgbqa scxgnhnmcpab_ptcfbpr_cdryÙ_xaxag_`abcda kfhagabo_sab_]apagdau_Øaxc_padabqay hftacbpab_{roa_]apagdau qabo_{roa_{asc_xgfmfbdfg_]no{a_Øè_cbcu sfboab_xfbojamctab_qabo_sca_hctcpc_maad kftacb_mfeaoac_jnmdy_iagdja_{roa cbc_mrsaj_ecma_hfbwrprxc_jcsrxbqau hfboa{ag_sc_iiØ|u_ajpab_mf{ap ifmpc_{ah_dfgeabobqa_mrsaj_dcboocy efefgaxa_dajrb_dfgapjcg_iagdja_hfb{asc iagdja_dap_xapac_haba{fhfb_xgceascu dgacbbfg_abs_hndcéadcnb_mpctty_qapbc Öa_hfboapr_hamcj_dfgdcbooat_sceabscbo hfboa{ag_xftadcjab_hfb{asc_i|_rbdrp i|_xgnzfmcnbat_tacbbqa_qabo_mrsaj_dfgl abaplabap_hrtac_sagc_Øä_jcbooa_gfha{au {as`at_ntfj_mabo_haba{fgu_Õ\pr_hamcj ajpab_mahxac_ngabo_dra_xrby_hfgfpa ecma__jabstf_mfbscgcy_sab_dcsap_pfgfxnl qabo_efgxgnzfmc_mfeaoac_orgry_adar dabu_äasabo_{roa_sceabdr__ã×_mfbscgcyÙ snmfb_hamcj_efta{ag_xasabqa_hfbofbac rwaxbqau xretcw_mxfapcbo_mrxaqa_ecma_efgecwaga æatry_mahxac_paxab_iagdja_apab sc_sfxab_xretcpu_Øfgbqaday_pada_iagdja hfb{asc_i|_ê_iagdja_hfb{a`ae_xgnzfmc xfhcbad_ecsabo_cbc_eabqap_sab_hfhabo cbc_dap_ecma_hfb{asc_xfoaboab_mftahal hfb{ab{cpabu bqau_äagfba_cmdctajbqa_xgnzfmc_cbc_jabqa Õ\sa_hrgcspr_hamcj_rmca_Øäy_ca_cbocb fdatamf_ma{ay_sab_jabqa_mfpcab_dajrb ecma_dahxct_hfb{asc_xfhea`a_awaga_sc hfb{atabcu_äfwratc_qabo_hfhctcpc_pfl mfpntajbqay_dfgrm_apr_a{agc_sab_apjcgbqa hahxrab_eajama_amcbo_mfxfgdc_iabsal sca_mfpagabo_xabsac_hfb{asc_xfhea`a gcby_mahxac_rmca_dra_{roa_hamcj__ecma awaga_wctcpyÙ_r{ag_cer_sra_abap_efgbaha efgdajabu Øcdn_sab_æntcdau Õäatar_apr_xatcbo_Ülë_dajrb_taoc ifbrgrd_iagdjay_xgnzfmc_i|_hamcj mrsaj_dcsap_{asc_i|_taocy_daxc_apr_dfdax hfb{ab{cpabu_äagfba_mfpagabo_cbcy_ngabo hfboa{ag_sab_hfheaoc_cthrpr_rbdrp ! mfhapcb_masagy_mpctt_efgecwaga_sc_sfxab ngabo_tacbyÙ_xrbopambqau_Údfaß

ö÷øùúûüøüýüì3í25îï5ð313Añ35òó3ô2Bõþÿ‚ƒ‚„‹›‰‘˜”‹“—‹œ˜”˜“‡’ ‘‰‡‘‰‡š‰‡‹’‰‡š‹™˜”™˜ˆ‰¡‹Œ˜™‰™ ‡’‰ž•‹‰‘‰‹˜–˜”Š‰‘ž‰‡ ¨˜‡š‰‡‹‰ž‡‹†‰‹Â”§•‹‰ ¼›œÁ‹–”“—˜“‡‰Ž•‹†‰‹Â”§ ˜‘‰–‹“˜‡‹™˜”™˜ˆ‰‹ˆ‰‡‹‘ˆ‰ž ‰–‰‹’‰‡š‹ˆ‰–‰ž‰‡¡‹©ÆŸ ˆ‰Š‹™‰‡’‰ž‹˜‡ˆ‰–‰‘‹ “™¡ Š‰”‹˜Ž‰Ž‹˜‡š‰‰Š‹ž”˜‰Ÿ –˜”‡‰Š‹‰‰¡ ˆ˜‡‹ š‰‹™˜”–‰”‘–‰•‹™‰ ɇ‘‰‹’‰‡š‹ š‰‹™˜ž˜” ‰‹ˆ ‘0‘‰‹‰‰‘‹‘‰–Ž‹˜™‰§‰ž‰‡ ›‡šž‡‹–˜”‡‰Š‹‰‘‹ž˜‘ž‰ ˜™‰‘‹˜”˜ž‰‹™˜”ž“˜‡‘‰” ™‰š‰‡‹§˜™‘˜‹ˆ‰‡‹Ž‘˜ˆ‰ ‰°‰”‰¡ ˜‡šŠ‰ˆ”‹˜™‰Š‹‰°‰”‰ ˆ‰‡‹™‰‹˜‡’˜‰”‰ž‰‡‹‰Ÿ ˆ‹–˜”‰Š‰‰‡‹–˜‡˜”™‘‰‡ Œ˜™‰™•‹˜‡”‘‹Â§‹‰Ÿ š‰‘Š˜”‡š•‹˜‡‰”‹‰‘‰‹§˜ˆˆ‡š ‰‡‰•‹—“”‰Ž‹‰‘‰‹‘ˆ‰ž‹—“”‰Ž• ¤‰‡‹‡‹ š‰‹˜”‡š‹˜Ÿ –‰‰‡‡’‰‹ž“‡ˆ‹ˆ‹Ž‰–‰‡š‰‡ ˆ‰‡‰‹Â§‹˜‡ ‰ˆ‹–˜™‰§‰ ‘‹™‰šž‹ˆ‰Š‹˜‡‰‡š•±‹°‰– ™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰‹ž˜š‰‘‰‡Ÿž˜Ÿ ‰ž‰‡‹ž˜”‰–‹‘˜” ‰ˆ‹–˜”Ÿ ‰°‰”‰‡’‰¡‹Â–ž‰Ž‡’‰‹ˆ‰Ž‰ §‰‡‘‰‹ž˜Ž‰Š”‰‡‹½À‹Æš‘•‹‡¡ š‰‘‰‡‹ˆ‹‡‘‰‡‡’‰¡‹Œ‰‰‘‹‡‹‰ ™‰Š‰‡Ÿ–˜”™‰Š‰‡‹˜–˜”‘ ˜™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰‹˜‰‡š ɘ‡š‰Ž‰‰‡‹˜‡ ‰ˆ‹›œ ˜ˆ‰‡š‹˜Ž‰žž‰‡‹–˜”‰–‰‡  ‰ˆ§‰Ž‹‰°‰”‰•‹”‘‰‡Ÿ ‡ž•‹‰‹‘ˆ‰ž‹‰ž‰‡‹“‡“‘“‡ ˆ‰Š‹ˆŽ‰‹˜ ‰ž‹‰Š ‡‘ž‹‰°‰”‰‹3¥Â‹ž˜‹ÇÀ‹‘‰Š‡ ”‘‰‡‹‰™‘‰‡•‹‰ž‰ ™˜”‰ˆ‰‹ˆ‹‘˜–‰‘‡’‰‹™˜”ˆ”‹‰ ‰¡ ˆˆž‹ˆ‹™‰‡šž‹˜ž“Ž‰Š‹ˆ‰‰”¡ ¤‰‡¡ ˆ”‡’‰‹Š‰”‹‰– ›˜Ž‰‡ž‰‡‹‰‹ž‰‹™˜” ‰Ž‰‡Ÿ ‰Ž‰‡• ¤˜‘ž‰‹‘•‹‰‹ˆ‡‘‰‹‡‘ž ͉š‡’‰‹˜‡ ‰ˆ‹›œ‹‘ ˜‡šŠ‰ˆ‰–‹‘‹˜‰¡ ˜‡ˆ˜ž‰‘‹ž˜‹‰”‰Š‹‰ˆ˜‡•‹‰‘‰ ˜™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰‹–˜”–‰Š‰‡ ™ž‰‡‹°‰‹Š“™‹‰ ‰•‹˜Ÿ ͘Ž‹Ž‰š•‹ž‰Ž‰ ™‰Šž‰‡‹™˜”‡‘˜”‰ž‹ˆ˜‡š‰‡ Œ¨•‹ˆ‰‡‹‘˜”‡’‰‘‰‹Â§‹‰– Ž‰‡ž‰‡‹ˆ‰Š‹˜‡ ‰ˆ‹ž˜Ÿ ˜‡ ‰ˆ‹›œ‹ˆ˜‡š‰‡ ‰ˆ˜‡•‹˜–˜”‘‹ž˜™‰‡’‰ž‰‡ ˜™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰‹‘˜”˜™‘¡ ™‘Š‰‡‹‡‘ž‹‹™˜”™°‰”‰‹ˆ –‰”‘‡˜”¡‹£‰‹–‡‹Š‰” ‰°‰”‰‹‘‰Žž‹Š“§¡ ͘”‰‡šž‰‘‹ˆ‰”‹‘•‹Â§‹–‡ ˆ˜–‰‡‹“”‰‡š•‹”‰‰‡’‰‹5‡‰šŠ6¡ ™‰‹˜‰Š‰ ͉š‡’‰‹’‰‡š‹‘˜”–˜‡‘‡š ‰žŠ”‡’‰‹ž˜”‰–‹˜‡ ‰ˆ‹–˜Ÿ ©Æž‹™˜”Š‰”‰–‹™‰‹˜‡ ‰ˆ‹›œ –‰”‘‡˜”‡’‰‹‘˜”˜™‘¡ ˆ‰Ž‰‹˜™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰ ™‰§‰‹‰°‰”‰‹‡‘ž‹˜ž“Ž‰Š‡’‰¡ ’‰‡š‹Ž˜™Š‹™‰ž‹Ž‰š¡‹Í‰‹˜Ÿ ƈ‰‹’‰‡š‹–‡‘‰” ‰ˆ‰Ž‰Š‹ž“‡ž‰¡‹£‰‹˜”‰‰ 3‡šš‰‹˜ž‰”‰‡š‹‡‹‡‰‰‡’‰ ™‰‘‹Š‰––’‹‰ˆ˜‡•‹ˆ‰‡‹™‰‡’‰ž ˜‡š“Ž‰Š‹ž‰‘‰• ™˜”Š‰Ž‹˜™‰§‰ž‰‡‹‰°‰”‰‡’‰ ˆž˜‡‰Ž‹“Ž˜Š‹™‰‡’‰ž‹“”‰‡š‹ˆ‰‡ ˆ”˜–“‡•±‹°‰–‹ŽŽ‰‡‹¤“Ÿ ‘‰–‹‰ˆ‰‹ š‰  ž‰‹‰ˆ˜‡‹’‰‡š‹Š‰ˆ”‹˜Ÿ ˜‡ ‰ˆ‹›œ‹–”“—˜“‡‰Ž¡ ‡ž‰‹¥¦›‹‡¡ ’‰‡š‹‰‡š‰‘ ©›Ž‰‹ ‰ˆ‹›œ‹ž“˜”‰Ž‹‘ ›˜ž‹ˆ‰Š‹–”“—˜“‡‰Ž• ‘˜”š‰‡‘‡š ˜ ‰ž‹Œ›É•‹‰ž‹ š‰‹ž˜”‰– §‹‰Š‹‘˜”‹™˜Ž‰ ‰”‹˜‡ ‰ˆ –‰ˆ‰¶1¬2¶®º³Ï ˜‡ˆ‰–‰‘‹‘‰§‰”‰‡‹›œ•‹§ˆ‰ ›œ¡‹Œ˜‘‰–‹‰ž‰‡‹˜‡ ‰ˆ‹–˜Ÿ ’‰‡š‹ˆ–˜Ÿ ¤‹Š‡šš‰‹É˜”š”‰‡‹Â‡‡š• ™‰§‰‹‰°‰”‰‹–”“ˆž‹˜™‰Š š‰‡š‡’‰¡ –˜”‡ž‰Š‰‡•‹˜‡‰”•‹–˜‡‘‰ –˜”‰Š‰‰‡•‹‰‹–‰‘‹Š‰”‹‘˜‘‰– ©É˜”‡‰Š ž•‹–”“ˆž•‹ˆ‰‡‹—‰Š“‡ ™˜Ž‰ ‰”‹7³¸Ïµ®8¶1ª¸9 ¬Ï«¬¡‹ ‰‡ ‰ž‹ˆ‰–‰‘ Š“§¡‹»‰ˆ‹‰ž‹™ž‰‡‹›œ ‘‹‘‰ž‹˜‡ ‰ˆ‹‰‰Ž‰Š‹™‰š‡’‰• –‰”‘‡˜” –˜‰Ž•‹‰ž‹‰–‹˜‡Ÿ ‰Ž‰Š‹‘‹˜™‰‘‡’‰‹˜‰ž‡ ’‰‡š‹ˆ‰  ‰Ž‰‡ž‰‡‹˜‰‡’‰•±‹ ‰”‹‹›œ –‡‘‰”•‹‘‰™‰Š‹–˜‡š˜‘‰Š‰‡‹ˆ‰‡ Š‰”‹˜™‰°‰ ’‰‡š‹‘˜”ž˜‡‰Ž‹”‰‰Š‹ˆ‰‡‹–˜”‰‡š ‘‰™‰Š‹‘˜‰‡‹˜”‘‰‹‹™‰‹˜Ÿ ž‰Ž‰‘‹‰‘‹–˜”‰‘ ‡¡ ™‰‘‹ ˜ ‰”‡š‹™‰”¡ ˜‰‹ˆ˜‡š‰‡‹°‰‘‰‘‰‡ Œ˜Ž‰‰‹‡•‹§‰‡‘‰‹’‰‡š‹ š‰ ¢‰Ž‹‡‘ž‹Š‰”š‰•‹Â§‹‰ž‰‡ ’‰‡š‹ˆ™‰§‰‡’‰¡‹Æž ˜‡ ‰ˆ‹”˜–“”‘˜”‹‡‘ž‹‰°‰”‰ ˜‰‰‡š‹‘‰”—‹˜‰‹ˆ˜‡š‰‡ Š‰”‹˜‡’˜‰ž‰‡ –˜‡’˜ ž‹‰‡‹ˆ‹‘˜Ž˜0‹§‰‘‰ “˜‡‹‰‘‰‹‰°‰”‰‡’‰¡‹›‰Ž‡’‰ ˆ˜‡š‰‡‹ž‰”‰ž‘˜”‹’‰‡š ˆ‰‡‹–˜‡š‰Š‹›‡šš‹¤‰Š‹É”“ –˜”‡ž‰Š‰‡‹‰ž‰‡‹™˜”™˜ˆ‰ ˜–˜”‘‹‘•±‹ ‰”‹Â§ ¨‰‹4›•‹˜‰‡š‹‘ˆ‰ž‹–˜”‡‰Š ˆ˜‡š‰‡‹‰°‰”‰‹š‰‘Š˜”‡š¡‹ ‰‡ ž˜–‰ˆ‰‹²³¯´µª¶·¸«¹º• ™˜”–”““•‹‡‰‡‹‘‰§‰”‰‡ –‰‘‡’‰•‹‰‹™˜”‰Š‰‹‡‘ž »‰‘‹¼½¾¿ÀÁ¡ ˜Ž‰Ž‹ˆ‰‘‰‡š‹–‰ˆ‰‡’‰¡‹É”““ –”“—˜“‡‰Ž‹ˆ‰Ž‰‹Š‰Ž‹‘˜”˜™‘¡ ‰–‹‘Ž‰Š‹‘‰‡‘‰Ÿ ˆ‰”‹Ž‘‹ž˜‹Ž‘‹˜‡”‘‡’‰ ©É‰‘‡’‰‹“‰Ž‹Š‰”š‰‹‡˜š“‰™Ž˜ ‡š‰‡‡’‰‹˜‡ ‰ˆ‹›œ• ‰ˆ‰Ž‰Š‹°‰”‰‹’‰‡š‹–‰Ž‡š‹˜—˜ž‘—¡ º¹º¶ ¯Î•‹‘‰–‹ž‰Ž‰‹‡‘ž‹‰°‰”‰ ˆ‰‡‹‰ž‰‡‹˜Ž‰Ž Œ˜Ž‰‡‹‘‹–”““‹–‰Ž‡š‹‰–Š “‰Ž‹ˆ‰‡‹š˜”˜ ‰‹‰’‰‹‰ž‰‡‹™˜” ˜‡ˆ‰–‰‘ž‰‡ Ž‰‡‡’‰‹‰ˆ‰Ž‰Š‹Ž˜§‰‘‹—‰°˜™““ž¡ ³¬¬•±‹ž‰‘‰‡’‰¡‹ÐÑÒÓÔ


0123

1#!$$%&$#'()!%*#'+", 1!""

-. / 0 12 3 -4 / 2 5 6 3 7 0 18 0 9 3 : 2 5 ; 2 < > ª«¬­®¯°ª±¬¯²³°´­®µ­¶°·¯²¸¯¹

= =6

CDEHPFINEDHMOgOMHQIPHJIOJJVeHQO ?@ABCDEFGHIGDJKDL PHZHTIdHEHITDJKH`ONHJITHQHL MHJINOJOICHJKHN NHJYICHONIOMFIEHQHYINEDHMOgOMHQY POQDPOHNHJIPOICDEL PHJIGEDQDJMHQOI[OPHJRHJW CHRHOISHEFJRITHNHJIPOIUVRL fVVNOJRIdZHQQIPOHPHNHJIPDL KHWIXPHIMDTGDIGDJKDMYIHKHT JRHJIGDTCHROHJIREVFGIQDdHEH RVEDJRIGDJKDMYIONHJIZDZDIGDJKDMY HdHNIPHJICDEMDTGHMIPOI^VKHZ [OJRRHICDCDNIRVEDJRIGDJKDMW aHEPDJWIlFHQHJHIGFJIQHJRHM \DROMFGFJIPDJRHJIONHJIRFL OJMOTHMDIPOHJMHEHITDEDNHY EHTDIGDJKDMWI]DJFIONHJIRFL SHZHFGFJITDEDNHIQDPHJR EHTDIGDJKDMINOJOIMDEQDPOHIPO CDEHPFINDGHJPHOHJITDTHQHN ^VKHZIXTCHEEFNTVI_VMDZW HZHIQDVEHJRITHQMDEId[DgW ]DJFIOJOIPOQH`ONHJIQDCHRHO lHZH[IQHMFIGDQDEMHYIZHJ`FM FJMFNIGHEHIMHTFIKHJRICDEL vOSODPYIHPHZH[IEDNHJLEDNHJ QHJMHGIPOIPOI^VKHZIaHEPDJI^DQL TDPOHIKHJRIQHJRHMIHJMFQOHQ MHFEHJMW PHJIQDTHJRHMW bcDdFMOeDIf[DgI^VKHZIXTL º»¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄÀÅÆ¿Ç»ÄÀÈ»¼ÉǼĿºÂ wEVREHTIOJOICFNHJIQH`H CHEEFNTVI_VMDZYIhEOI_DEFI\HL FJMFNIMHTFI[VMDZYIMHGOINHZHF QFNOITDJRHMHNHJIPHROJRIRFL EHSOMYIRFZHITDEH[YIRHEHTY CHSHJRIRVEDJRW EHTDIPDJRHJICDEHMIijkIREHT GDJKDPHGIEHQHYIRFZHIGHQOEY f[DgI_DEFITDTCFHMITDJFL HPHIGDENFTGFZHJIOCFLOCFIHEOL TDJ`HPOICH[HJIGVNVNITDJF `DEFNIZOTHFIPHJIPHFJI`DEFNW TDJFIMHPOIFJMFNIPOGEHNMONNHJ QHJIHMHFINVTFJOMHQIMDEMDJMF MDEQDCFMWIlDCDZFTIPORVEDJRY lDEMHIMHTCH[NHJIMVTHMWIlDL GHPHIdVVNOJRIdZHQQIFJMFNIMHTF OJROJITDJRONFMOIGEVREHTIOJO ONHJIPOCDEOICFTCFIGDEDJPHT CDZFTIPOFZDNYIQDTFHICFTCF [VMDZIHMHFIQOHGHIQH`HIKHJRIOJROJ COQHIQH`HW QDGDEMOICHSHJRIGFMO[IKHJR MHPOIPOMFTOQIMDEZDCO[IPH[FZF CDEGHEMOQOGHQOWIlDZHOJITDJF wHPHIHSHZIMH[FJIOJOYIGO[HN PORDGEDNYIRHEHTYITDEOdHIPHJ QHTGHOI[HEFQYICHEFIPOFZDN FMHTHIMHPOYIPHZHTIdVVNOJR [VMDZITDTCFNHINDQDTGHMHJ dZHQQI`FRHITDTHQHNITDJF FJMFNICDZH`HEITDTHQHNIHZH `FRHICHZFENHJIPDJRHJI`DEFN QHTGHOI[HZFQW JOGOQIHRHEIMOPHNIHTOQWIImlDMDZH[ m]DJRFZDNIQHTCHZIKHJR ZHOJJKHIKHNJOITDJFIGDTCFNH [VMDZICDECOJMHJRWIwHNDMIKHJR POQDPOHNHJITOJOTFTIiIVEHJR POPOHTNHJICDCDEHGHITDJOM DJHNIOMFITDTHJRI[HEFQIPDL CDEFGHIZFTGOHIQHKFEW CHEFIPORVEDJRIPDJRHJIMDGFJR JRHJIGDEHQHHJWIfOdOGOIQDPONOM vOSODPIXWIvOPKHQMFMOYIwFL QHTGHOIxIVEHJRIGDEINDZHQW NHJ`OYIOJOIFJMFNITDTCFHMIONHJ PDTOIQDPONOMIFJMFNIMH[FINFL CZOdI^DZHMOVJQI]HJHRDEI^VKHZ yOHPHNHJIQDMOHGI[HEOITFZHO MHTCH[IdEOQGKYnIFdHGIf[Dg EHJRJKHIHGHYIPHJICOQHIPOL XTCHEEFNTVI_VMDZITDJRHL `HTIkzWkkIQHTGHOIriWpkIvu\W MHTCH[NHJYnIF`HEJKHWIuNHJ MHNHJIEDLZHFJd[OJRIdVVNOJR yHJIMDEPHGHMIiIGOZO[HJITDJFY _DEFYI^HCFIoipqrsW tHZFIIFJMFNIQHTCHZIGDJKDM RFEHTD[IQOHGIPOQHJMHGIPDL dZHQQIOJOIPOIQDMIPDJRHJIQHJRHM THQHNHJIuJPVJDQOHIPHJ CH[HJLCH[HJJKHIMDEPOEOIPHEO JRHJIQHTCHZIGDJKDMIPHJIJHQO CDECDPHYINHEDJHIGHEHIGDQDEMH ]HQHNHJIbEVGHIPDJRHJ CHSHJRIGFMO[YICHSHJRITDEH[Y [HJRHMYIEHQHJKHITHJMHGWItDJRL CFNHJI[HJKHICDZH`HEITDTHQHNY [HERHI^GpkkIEOCFIJDMIGDE MDEHQOYIdHCDITDEH[ICDQHEYIdHCD NHGOI`FRHIPDJRHJIZHZHGHJIPHJ MDMHGOIPOMHJMHJRIFJMFNIQHZOJR VEHJRWB{|}~

º»¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄÀÅÆ¿Ç»ÄÀÈ»¼ÉǼĿºÂ

€2103‚ƒ4„43…0†‡/ˆ053‰60 45689 569 6 Š0ˆ0/3†256053Š.18.37‹2Œ‡09 9 5 66 695 

QHGOICHROHJIORHIQDCDEHM >?@Ž>BTHQHNHJ ijkIREHTWIyHROJRIOMF N[HQIUVRKHNHEMHYICHL NDTFPOHJIPOCFTL ROIVEHJRIHQZOIUVRKH CFI THEOJHMDP TFJRNOJIQFPH[ PHJICFTCFIM[HL COHQHWI‘HTFJ MOPIKHJRITDJL COHQHJKHIGDJL `HPOINFJdOINDL PHMHJRIHMHF ZD¡HMHJITHQHL SOQHMHSHJ NHJJKHWI\FTL KHJRIPHMHJR CFIM[HMOPIQDGDEL NDIUVRKHIQDL MOIdHCDIEHSOMYIdHL EOJRITDJdHEO CDITDEH[INDEOL THQHNHJIMDEQDL MOJRYI`H[DYIQDED[Y CFMWIXMHFITDEDNH PHJISVEMDZIQDEMHICFTL KHJRIQFPH[IZHTH CFIEH[HQOHIZHOJJKHIPOL MOJRRHZIPOIZFHEINVMHY `HPONHJIQHMFIZHZFIPOL NDMONHIPHMHJRINDIUVRKH ÇÂÈл¼ CZDJPDEWIlDMDZH[IPOIEDJPHT MDJMFJKHINHJRDJIPDJRHJITHL PDJRHJICFTCFIMDEQDCFMYICHEFZH[ QHNHJIUVRKHYITDEDNHIGFJIHNHJ ORHICHNHEIMDEQDCFMIPOCHNHEWIIm HTO CDECFEFINFZOJDEIN[HQIUVRKHW ’DTH[Iy`VSVI^DQMHFEHJMITDJ`HPOIQHZH[ QH`ONHJIPDJRHJI[VMIGZHMDIQD[OJRRH QHMFIEDgDEDJQOICHROIGDdOJMHINFZOJDEIN[HQ THQO[IPHZHTINVJPOQOIgEDQ[IQFPH[ UVRKHWI\HJRFJHJIEDQMVIPOIPDQHOJICDEFGH MDEQH`OIFJMFNIGHEHIMHTFYnIFdHGIXJPEOHQW EFTH[I“VRZVYIZDJRNHGIPDJRHJIgFEJOMFEDIPHJ ¢JMFNIQHKFEIZVPD[INDTCHJRIRDP[HJR OJMDEOVEINZHQONWI]D`HINFEQOIPHEOICH[HJINHKF OJOIdFNFGIFJONWIlDCHCIMHNIGHNHOIQHKFEHJ `HMOIMDEMHMHIPDJRHJIHGONWIlDMDZH[IMHTFIPFPFN QDGDEMOIQHKFEIZVPD[IGHPHIFTFTJKHY POINFEQOIKHJRIPOGOZO[YIGDZHKHJIEDQMVIHNHJ TDZHOJNHJITDTHNHOI`HJMFJRIGOQHJRIKHJR PHMHJRITDJR[HTGOEOITDTCHSHICFNFITDJF POGVMVJRLGVMVJRINDdOZIZHZFIPOQHKFEWII]DJF OJOIQHJRHMIGHQIPOQH`ONHJIPDJRHJIJHQO PHJIQOHGIFJMFNITDZHKHJOW mhHNIQHTGHOIrjITDJOMYITDJFITHQHNHJ [HJRHMIFJMFNITHNHJIQOHJRWI^HQHJKH KHJRIPOGDQHJIQFPH[ICOQHIPOJONTHMOWIwDL QDPHGWItHZFIHPHITDJFIKHJRINDMORHIKHNJO ZHKHJHJIKHJRIdDGHMITDJ`HPOIdOEOIN[HQ aVPVJRIaHJPFZYIHMHFIPHFJIGDGHKHWI HZHF NHTOYnIFdHGIXJPEOHQI\FPOIuEHSHJYI’GDEHL PHZHTICH[HQHI“HSHIPOQDCFMIQHKFEINHMDQW MOVJI]HJHRDEI’DTH[Iy`VSVI^DQMVYINDGHPH myHFJIGDGHKHIKHJRINOMHIQH`ONHJIQFPH[ POVZH[IQDPDTONOHJIEFGHIQD[OJRRHIMOPHN ”•–—˜™š›œžŸšCDCDEHGHISHNMFIZHZFW ]DJFITHQHNHJIKHJRIPOQH`ONHJIHJMHEHIZHOJ CDEHQHIGH[OMYnIFdHGJKHW uRHI\HNHEIh[HMOPYIlHKFEItVPD[I DTCHJR  DOQMOTDSHHJIZHOJIEDQMVIKHJRIMDEZDMHN aDPHJRYIPHJIaVPVJRIaHJPFZWI]DJFIuRH POI“HZHJItVSHJFI‘VIrkjIoPDGHJIlw\¢IvVL \HNHEIh[HMOPITDEFGHNHJIGVMVJRHJIPHROJR EVQHCHJsIOJOIHPHZH[IMDEPHGHMITFQDFTITVCOZ NZHQONWIwFZF[HJITVCOZ `HPFZITOZONIVSJDEI’DTH[ y`VSVIPOIPOQGZHKIEHGOIPO QFPFMIEDQMVWIlDZHOJIOMFY [HERHITDJFLTDJFJKH `FRHIMHNITH[HZICDENOQHE ^GIxWkkkI[OJRRHI^G p£WkkkIGDEIGVEQOWIlDTDJL MHEHIFJMFNITOJFTHJJKH TFZHOI^GIpWkkkIQHTGHO ^GriI EOCFWI m HTO GFJKHISDPHJRIFSF[ PHJI`FQIMEHggOdIZOR[MIQDL CHRHOITOJFTHJIgHeVEOM KHJRICHJKHNIPOQFNHOIMHL TFIPOIEDQMVIOJOYnIF`HEJKHW |}~ ÇÂÈл¼ {

ʳ­°Ë­Ì­¬°¹­¹ÍÎÏ

º»¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄÀÅÆ¿Ç»ÄÀÈ»¼ÉǼĿºÂ

¤¥BBHJHNITFPHIPHJ ’SJDEIlHQHJMOII^DQMHFL QHJHIKHJRIJKHTHJIPHJIdV¡K POEOIPHEOIZOTDI`FOdDIKHJR QOHGHIQH`HIKHJRIRDTHE EHJMI¦ItVFJRDYIfZHEHIlDOggO FJMFNICDERHFZYIPOPFNFJR POEHdONIPDJRHJIIEHQGCDEEK [HJRVFMIPOITHZHTI[HL bTTKIwEHMOSOYITDJRHMHNHJ PDJRHJITFQONIZVFJRDICDEL QKEFGYIHOEIRFZHYIPHJIIGOJDHGZD QKEFGWItHZFIPOMHTCH[NHJ EOYINOJOIHPHIMDTGHMICHL EDQMVIKHJRIMDZH[ICDEPOEOIQDZHTH NDZHQYnIF`HEJKHW EFIKHJRICOQHIPO`HPONHJ £IMH[FJIOJOITDJKH`ONHJINFHL bTTKI`FRHITDJDRHQNHJ PDJRHJICZHdNIMDHYIPHJIHZVD EDgDEDJQOIlHQHJMOIaHEL ZOMHQIdOMHIEHQHINFZOJDEIuJPVJDL ZVFJRDIOJOIMDECFNHIFJMFN eDEHWIm]OJFTHJIOJOIQHJRHM PDJItVFJRDWIhDTGHM QOHWIhDTGHMITHNHJIOJOITDL QDTFHINHZHJRHJWI\FNHJI[HL dVdVNIFJMFNITDEDNHIKHJR OJOITDTHJRITHQO[ THJRIPOEHJdHJRICHROIMHTF JKHIFJMFNIHJHNITFPHINHL [HCOQITHNHJIQMDHNYINHEDJH QHMFIHMHGIPDJRHJ KHJRIOJROJICDEQHJMHGIPOIEFHL ZHJRHJITDJDJRH[IHMHQWIhHGO EHQHJKHIZDTVJJKHIHNHJITDL lHQHJMOI^DQMHFEHJM JRHJIMDECFNHIPHJIZOJRNFJRHJ `FRHICHROITH[HQOQSHIHMHFIVEL JDMEHZNHJIEHQHINDTCHZOYn KHJRICDEZVNHQOIPO KHJRIMDJHJRWIyDJRHJIRHKH HJRIMFHIKHJRITHQO[IQFNH FdHGJKHW “HZHJIwHZHRHJIhDJL \HZOYINVZHTI[OHQIPOICHROHJ CDERHFZIPHJITDJONTHMOISHNL ]OJFTHJIZHOJJKHYIOHITDL MHEHIwDZH`HEYIUVRL CDZHNHJRIEDQMVEHJITDJROQO MFITHZHTWI‘HTFJICFNHJ JKDCFMNHJIHPHIPDQDEMIdVdNMHOZ FPHEHIPDJRHJIQFHEHIRDTDL CDEHEMOIHJHNITFPHIKHJRIPHL dHEHTDZVIHMHFIQDCFMIQH`H KHNHEMHW MHJRICOQHITHCFNLTHCFNHJIPO GFPOJRICDEHZNV[VZWI DTFL EOJdOJRIHOEW m OJOINHTOIMHNI[HJKH MDTGHMIOJOYIbTTKITDJRRHL POHJIPOMHTCH[IPDJRHJIeHJOZH TDJR[HPOENHJIEDQMV EOQCHSH[OINHZHFIMDTGHMIOJO gZHeVEIPHJINHEHTDZWIXPHGFJ QH`HI MHGOI `FRH CFNHJIQDTHdHTIGFCIHMHF XGEOdVMI\EHJPKYIIKHJRITDL ZVFJRDWIhDEFMHTH dHgDWImuPDIHSHZINHTOITDTHJR TOZONOINVTGVQOQOIdVdVJFM TDEDNHIKHJRI[HCOQ FJMFNITDJHTGFJRIFQOH TOZNIPDJRHJINHPHEIHZNV[VZIi§ CDEQHJMHGITHQO[ICDMH[ KHJRIQFPH[IPDSHQHWIhHGO GDEQDJW JRVCEVZICOQHIJVJRNEVJR GEOJQOGJKHYINHTOIMDECFNH XPHIGFJITOJFTHJIKHJR POIZVFJRDIQHTCOZITDL FJMFNIFTFTIPHJIQDTFH TDTOZONOINHPHEIHZNV[VZIMOJRRO JONTHMOIHZFJHJITFQON NHZHJRHJYnIFdHGIbTTKW KHNJOIuZFQOVJWIhDEPOEOIPHEOIdHTL d[OZZIVFMIKHJRIDJDE`ONYn bNVIwEHCVSVYI\EHJPIXTL GFEHJIZDTVJYIdVdVJFMIQKEFGY FdHGIbTTKYIQHHMITDJRL CHQHPVEIwEVPFNI¨OeDIKHJR PHJIZOTDWI]OJFTHJIMHTGHN RDZHEIGEDQQIdVJgDEDJdDY TDJRDTHQITOJFTHJIFJMFN CDESHEJHICOEFICFNHJIPO[HL  HTOQITHZHTIoi§qrsW lHQHJMOItVFJRDYITDJRHMHNHJ QOZNHJIPHEOIGDSHEJHIHMHF ]DJFLTDJFIEDQMVL N[FQFQIQH`OHJITOJFTHJJKHY QKEFGITDZHOJNHJISHEJHIHZHL JKHI[HJKHITDJKH`ONHJ TDJKH`ONHJITOJFTHJIPDL TOIKHJRITFJdFZIQHHMIPOITOc CDCDEHGHITHQHNHJISDQL JRHJIEHQHIQGDQOHZWI]DTHJR GHPHIHZHMIQVPHIQOgVJDWItHZF MDEJIGOZO[HJYIQDZDCO[JKH HPHITOJFTHJIKHJRITDJRHJL POMHTCH[ZNHJIPDJRHJIGOJDL THNHJHJIMEHPOQOVJHZ PFJRIHZNV[VZYIMHGOIHPHI`FRH HGZDI`FOdDIKHJRIQDRHEIPHJIDJHN uJPVJDQOHIKHJRITDJ`HPO KHJRIJDMEHZWI¢JMFNITOJFTHJ POJONTHMOIQHHMIQVEDI[HEOWIm HL TDJFIHJPHZHJWIlDGDEMO TDTOZONOI[HERHICDENOQHEI^G©k PHEIHZNV[VZJKHIpjIGDEQDJY TDJMVYIQVGICFJMFMYIPHJ EOCFI[OJRRHIzkIEOCFIGDEIRDZHQW HZNV[VZJKHICDEHQHZIPHEOI^FT KHJRIQGDQOHZI‘HQOIfHTL lDGDEMOITOQHZJKHYIIgEFOM TDEDNIgOeDYIKHJRITDEFGHNHJ GFEIlHQHJMOWImlDTFH GFJd[YITOJFTHJIOJOITDL GEVPFNICFHMHJIuJPVJDQOHYI`HL THQHNHJIPOTHQHNIPDL EFGHNHJIMEVGOdHZIPEOJNWIhDEL POICFNHJIOTGVEYnIF`HEJKHWI{|}~ JRHJICFTCFLCFTCF N[HQI“HSHIPHJIPOVZH[ PDJRHJICHONIQD[OJRRH CDZFTIQHTGHOIPOTFZFMY THNHJHJIQFPH[IMDEL dOFTI[HEFTIJONTHML JKHYnIFdHGIbTTKIQHL GHHJJKHW  [FQFQIZVFJRD MOPHNI[HJKHITDJKHL `ONHJITOJFTHJIQH`HY MHGOI`FRHITDJHSHEL NHJIQHJMHGHJIQDNDZHQIEDQL M H F E HJMWIlDZHOJIOMFI`FRHIQFHL ÅÇ» º»¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄÀÅÆ¿Ç»ÄÀÈ»¼ÉǼĿºÂ


45 6 7 8 7 9

  45 6 7 8 7 9 Z 0123

1 1

["'\(I>7Q*7* ®‘œ–£–˜œ–‹–¬ @*78,+/6*+*)/ ´ Œ › ’–›£– )>=:?/0,/7/,;*? ¬Œ—ŸŸ”—–’–— )><7*6,:0*/L,]>I><*)* ./788:,=*=:H,.>0?/):7,/* ´Œ›´–Ÿ–‘Œ‹Œ¬Œ— ;>=*6,.>7/788*=,F*:6,+/ ´––—œ–—¬–˜Œ›‘–‹µ ;*6:7,U33UH,?/0*67@* I><=*7F:;L,K/+*?,.>78>7*/ ¬”‹–‘œ–›‘’–—·–•µ 8*@*H,*=/<*7H,)*.><*7,*;*: ’Œ›˜–•µ´–¬´”µ’–£”µ 6*<8*,?*<@*G?*<@*7@*H œ–—‹–‘—º‹–‘—± ;>;*)/,=>I/6,?*<>7*,?*0:0 šŒ¬–¬¯”–——£– 0>F:.=*6,2A2,=:?/0*7,@*78 +/+/0)=*/,+/,.:0>:.7@*,+/ ¬Œ—Ÿ–œ–¯‘´––— D:78?/;GD*8>=*78H,<*/IL œ–— -*I*<,;>7;*78,)>786*<G 8**77@*,;*?,;><I/=*78L ¬Œ—Ÿ™¬¯™•‘•‘’–— -/0*6,.>78>7*/,;>7*8* •Œ¶–›––›˜‘•˜‘’ +*7,0)/</;7@*,@*78,.>7G ¬Œ—£Œ´–´’–—’–›£–º F:=*78,F>=*0,I:?*7,I></;* ’–›£–—£–¬Œ— –œ‘ *7>6L,^*78,.>7@*?/;?*7 *+*=*6,?>;/?*,?>;:<:7*7G ´Œ—œ–´Œ›–›Ÿ– 7@*,6/788*,?/7/,;><:0 0*=/78,I><>I:;,;/788*G =*77@*,I><:)*,=:?/0*7L *+*=*6,I>7+*,0>6*</G6*</ P>I*8*/,.*7:0/*H,C/+*@*; 0>)><;/,6:;*7H,I/7*;*78H .>.*78,;*?,)><7*6 0*.)*/,c:7:78,D><*)/L I><6>7;/,:7;:?,I>?><F*,+*7 c*@*7@*,+>?B<*;/R,+>78*7 I><+B*,1I>8/;:,0=B8*7,@*78 +>;*/=,@*78,0*78*;,?:*;H ?><*),+/:78?*)?*7,)*+* 0><;*,+>RB<.*0/,I>7;:? 0*@*5L,P*@*787@*,+B*,+*7 R/8:<,@*78,I><?*<*?;><,+*7 :0*6*7@*,?/7/,;*?,I><G *<?*/0L,]>I><*)*,*6=/ :F:78,0>)>7:67@*,I*6*G .>7@*;*?*7,I*6J*,8*@* 8/*L =:?/0*7,C/+*@*;,.>78*7G C/+*@*;,+/=*6/<?*7 +:78,:70:<,.*8/0,+>78*7 +*</,0>B<*78,M*7:7B;B )>78*<:6,8*@*,O</./;/G +*7,XI:,9:./,)*+*,2VUU,+/ T/0.>H,B=>6,?*<>7*,/;: -:;B*<FB,9*J*,K>78*6L =:?/0*7G=:?/0*77@*,0></78 P>;>=*6,;*.*;,EXP,+/ +/0>I:;,+>78*7,=:?/0*7 K<>788*=>?,2V_`H,/*,)/7+*6 W+>?B<*G.*8/0YL +*7,I>=*F*<,+/,]*7+:78H C/+*@*;,+*=*.,I><?*<G 9*J*,]*<*;L,M/,?B;*,/7/=*6 @*,.>788:7*?*7,I><I*8*/ /*,I><;>.:,+>78*7,W)>=:G >=>.>7,I*6*7,+*7,.*;>G ?/0,6*</,./788:Y,D:=@B7BH </*=H,.:=*/,+*</,?*7T*0H +*7,+*)*;,+/?*;*?*7 ?><;*0H,I*.I:H,?*@:H,+*7 I*6J*,+*</,0/;:=*6,?*</< =*/7G=*/7L,->.*.):*77@* ?>0>7/=:?/0*7,C/+*@*; .>786*+*)/,I*6*7,+*7 +/.:=*/L .>78B.)B0/0/?*7,0>Q*<* K*6:7,2V_VH,C/+*@*; *<;/0;/?,.>7@>I*I?*7 .>=*.*<,0>I*8*/,)>8*J*/ ?*<@*G?*<@*7@*,.>7F*+/ ?>6:;*7*7,0>I*8*/,.*7;</ I>7+*,I><6*<8*L B)7*.><,1F:<:,:?:<5,+*7 C/+*@*;,+/7/=*/,0>I*8*/ ÉÊËÌÍÎÏÐÅÎÑÒÎÐÓÌÔÎÒÎÕ +/;>.)*;?*7,+/,O*=>.I*78 0B0B?,@*78,=>78?*)i 0>=*.*,=>I/6,?:<*78,;/8* )>78*F*<,0>7/.*7H,I/<B?<*; ;*6:7L,X*,I><*=/6,.>7F*+/ ?*.):0H,+*7,0>?*=/8:0 F:<:,8*.I*<,.>.I:*;,)>;* .*7:0/*,@*78,<>=/8/:0 <>=,?><>;*,*)/,O*=>.I*78 ;*.)*?7@*,.>7F*+/?*7 2VAUL +/</7@*,.*.):,.>.I*G K*6:7,2VAS,/*,I><8*G 78:7,J*Q*7*,;><0>7+/</L,X* I:78,+>78*7,ODa,1O>7>G *+*=*6,>.):,0>7/,<:)* <*78*7,D/=/;><,a6:0:05H X7+B7>0/*L,P/R*;G0/R*;,@*78 +>78*7,)*78?*;,b>;7*7 I/F*?H,+>J*0*,+*7,.*.): P*;:,+*7,0>=*7F:;7@* .>78*=*./,I><I*8*/ I><8*I:78,+>78*7,M/T/0/ I>7;:<*7,j*.*7,.>.I:*; c*<:+*,P:.*;><*,P>=*;*7 ?*<@*G?*<@7@*,0*.)*/,0**; O/6*?7@*,?>.:+/*7,.>.I:G ;*6:7,2VASG2VA`H,0>I*8*/ /7/,;>;*),+/./7*;/,I*7@*? ? * , / 7RB<.*0/,.>=*=:/,.>+/* O/.)/7*7,P>?0/,O>7><*G ?B=>?;B<L .* 0 0*H,:7;:?,.>.)><?>Q/=,<:*78 78*7L,M/,;>.)*;,/7/=*6 -/0*6,6/+:),@*78 8 > < * ?,)*<*,?>;/?*,*?*7,.>.G C/+*@*;,I*<:,I/0*,.>7>G +/7*./0,+*7,6*<8*,=:?/G )> < F :* =I>=/?*7,=:?/0*7G=:?/0*7 <:0?*7,?>.I*=/,0>.*78*; 0*77@*,@*78,R*7;*0;/0 / ; :L , M/ * ,F:8*,;>=*6,.>7@>I*<=:*0G I><?>0>7/*77@*,=>J*; 0>.B8*,;/+*?,.>7F*+/ ? * 7 , +* R ;*<,=:?/0*7,@*78,6/=*78,?> ):I=/?*0/,)B0;><,)><F:*G I:.><*78L,-/0*6,6/+:)G 0 > F :.= * 6 ,?B=>?;B<H,0>7/.*7H 78*7L 7@*,@*78,I>8/;:,/7+*6H 8 * = > < / G 8 * = ></,0><;*,/70;*70/,*8*< ->;/?*,dPeX,^B8@*?*<;* 0>=*@*?7@*,.>7F*+/ .> < > ? * , ; / +* ?,.>.I>=/,=:?/0*7G +/I:?*,;*6:7,2VS3H I:.I:,)>7;/78,I*8/ = :? / 0 * 7 , 6 * 0 / =,Q:</*7L C/+*@*;,.*0:?,+*7 ):I=/?H,8>7><*0/,.*0* P > = * 7 8 , I > I><*)*,./788: .>7F*+/,0*=*6,0*;:,+*</,AS +>)*7,:7;:?,.>=/6*; ? > .:+/ * 7 H , I * <:,+/?>;*6:/ .*6*0/0J*,)><;*.*L,c:<: 0>I:*6,)><F:*78*7,6/+:) ; > < 7 @ * ; * , = :? / 0 *7,@*78,6/=*78,/;: )><;*.*7@*,*+*=*6 0>I*8*/,0>7/.*7L,]:?*7 :8 * , .> = / I * ; ? * 7,¤B<*78,+*=*.¥L »¼½ F E>7+<*,c:7*J*7L,M*</G 0>I*=/?7@*H,?/0*6,6/+:)G O* +* , P > = * 0 * , 1 U U 425,=*=:H,+:* 4¾ ¿ÀÁÀ 7@*,.>7@><*),0>.*78*; 7@*,.>7F*+/,/70)/<*;B< ? > ; :< :7 * 7 , * = .* <6:.,C/+*@*; 6/+:),@*78,;><:0,.>7><:0 I*8/,)>=*?:,)*0*<,8>=*) .> 7 8 > .I * = / ? * 7 , _`,=:?/0*7,+*</ I><?BI*<L,c:<:,)>7;/78 =:?/0*7L ! "#$%&'( )* +* , -* ./ 0 , 1 2 3 4 2 A 2 , = :? / 0 * 7 , @ * 7 8 ,I>I><*)*,J*?;: I></?:;7@*,*+*=*6,P/7+:G O>.*6*.*7,.>78>7*/ 25,6/788*,9:.*;,122425,+/7/,6*</ =*=:,<*/IL,O>78>.I *=/*7,/;: 0/0JB<B,@*78,.>7@><*) 0>F*<*6,6/+:),+*7,I><I*G =*=:,0>+/?/;7@*,2A3,?B=>?0/ +/ = * ? :? * 7 , )* +* , )> ?*7,=*=:L ?>.*.):*7,+*0*<,.>=:?/0 8*/,?/0*6,;>7;*78,?*<@*G = :? / 0 * 7 , ./ = / ? , )> = :? / 0 , ; > < 7 * .* b:? / 0 * 7 , @ * 7 8 , +/ ? > .I *=/?*7 +>?B<*;/R7@*L,d+*):7H ?*<@*7@*,*+*=*6,?>7/0Q*G C/+*@*;,+/,D:0>:.,E*F/,C/+*G ;><0>I:;H,.>7:<:;,-*)B =<>0 8:<:,:;*.*7@*,*+*=*6 @**7,I*8/,?/;*L,C/+*@*; @ * ; H , -B ; * , D:7 8 ? / +H , -* I :)* ; > 7 D* 8 > = * 7 8 H , d-]O, c:< / ; 7 B,C/IBG )>=:?/0,+>?B<*;/R,)><;*.* +*7,.:0>:.7@*,@*78 D* 8 > = * 7 8 H , 9 * J* , K> 7 8 * 6 H , 6 / = * 7 8 L JB H , 0 :+* 6 , +/ 0 / .)* 7 , +/ , ; >.)*; X7+B7>0/*H,-*<;B7B,^:+6BG .>7@/.)*7,I*7@*?,?/0*6 M/<>?;:<,D:0>:.H,N*F*<,O:<7B.B @*78,*.*7L ?:0:.BH,@*78,.>78*F*<G +*7,./;B0,/7/H,0>?*=/,=*8/ P/+/,1O:78?/5H,.>78*?:,;/+*? c:</;7B,I><6*<*),)>78>.I*G ?*7,)*+*7@*,0/R*;G0/R*; *+*=*6,./=/?,I*780*H .> 7 8 > ; * 6 :/ , 0 > Q * < * , )* 0 ; / , ? > F * G = / * 7 ,=:?/0*7,;><0>I:;,+//?:;/,B=>6 +*7,?*<*;><,0>I*8*/ I:?*7,./=/?,)><B<*78*7L +/*77@*H,?*<>7*,0>+*78,I><*+* ?>=:* <8*,=*/77@*L,M>78*7 )>=:?/0,+>?B<*;/RL b>I/6,?6:0:0,=*8/H,.:G +/ , = :* < , ? B ; * L +> ./ ? /*7H,*+*,)>.>Q*6*7 M/,;*6:7G;*6:7,I></?:;G 0>:.7@*,*+*=*6,6*<;* O:7 8 ? / , .> 7 8 * ; * ? * 7 H , +/ )> < .* *=*6*7,+*=*.,?>=:*<8* 7@*H,I><0*.*G0*.*,<>?*7 ?*<:7,+:7/*,@*78,0/*)*G .:0>:.,/;:,;><+*)*;,;/8*,)>7F*8* *=.*<60:., C/+*@*;L 0>*78?*;*77@*,@*?7/ ):7,IB=>6,.>7/?.*;/L @ * 7 8 , I / * 0 * , I > < ; :8 * 0 L , P * ; :, +/ c:< / ; 7 B , F:8*,0:+*6,.>=*?:G P*@B8*H,cL,P/+6*<;*H ->=:*<8*,+*7,?>;:<:7*7 ? * 7 , )> .* 7 8 8/=*7,;><6*+*) * 7 ; * < * 7 @ * , 0 > .)* ; , +/ ):? := H D:<;/6*+/H,E*7+</BH,+*7 C/+*@*;,0>6*<:07@* ? > = :* < 8 * , C/ +* @*;L,O>.*788/=*7 7 * .:7 , I > < :7 ; :7 8 , ; / +* ? , .> 7 8 G P:6>7+<*H,/*,.>7+/</?*7 .>7F*+/,)>7F*8*L ; > < 0 > I :; H , .> 7 :< 7@*H,:7;:? * = * ./ , = :? * , 0 > < / :0 L , P > +* 7 8 ? * 7 OXD,1O>=:?/0,X7+B7>0/* P*=*.,I*?;/,?*./,I*8/ +:*,)>7F*8*,=*/77@*,+/0>?*)L .>7@>=>0*/?*7,:; )> <.*0*=*6*7L D:+*5,+/,^B8@*?*<;*H *=.*<6:.,C/+*@*;,+*</ W K> < .* 0 :? , I / 0 * , .> 7>.:?*7 D> 0 ? / ):7 , * +* , * +* , * = * < . 2VSUL,OXD,)*+*,Q*;*;*7 )*<*,)>788/*;,0>7/,+/ * 0 > ; G * 0 > ; , @ * 7 8 , 6 / = * 7 8HY,:F*<7@*L )> 7 8 * .* 7 , +/ , I > I > < * )* , ; / ; / ? 0>F*<*6,*+*=*6,0*=*6,0*;: X7+B7>0/*L(klmno O:7 8 ? / , F :8 * , .> .I >7*<?*7 I * 7 8 :7 * 7 , .:0 > :.H , ; * )/ , ; / +* ? ?>=B.)B?,)>7;/78,@*78 / 7 R B < .* 0 / , ; > < 0 > I :; L , P * * ;,/7/H I > < R :7 8 0 / , ? * < > 7 * , < :0 * ? L , , -* 0 :0 .>78:0:78,8>7><*0/,I*<: = :? / 0 * 7 , 0 :+* 6 , I > < * +* , +/ ,+*=*. / 7 / , 0 > = :< :6 7 @ * , ? > .:+/ * 7 , +/ = * G +/,><*,W0*788*<Y,)*+* .:0 > :., +* 7 , +/ I > < / , 8 * < / 0 ,)B=/0/L )B < ? * 7 , ? > , OB = < > 0 , D* 8 > = * 7 8 , :7 ; :? +*0*J*<0*,2VS3Gf3G*7L W d+* , _ ` , = :? / 0 * 7 , @ * 7 8 , +/ ? >.I*=/G +/ ; / 7+* ? = * 7F :; / L K*6:7,2Vf3H,C/+*@*; ? * 7 H Y , ? * ; * 7 @ * L O:7 8 ? / , .> 7 @ > I :; ? * 7 H , D:G .>.)><B=>6,?>0>.)*;*7 0>:.,E*F/,C/+*@*;,.>.):7@*/ b:?/0*7G=:?/0*7,?B=>?0/ I>=*F*<,?>,9>)*78,6/788* 2LS32,?B=>?0/,=:?/0*7L,P>I*7@*? )</I*+/,E*F/,C/+*@*;H,?*;* ;*6:7,2VfU,+>78*7 2L332,=:?/0*7,?*<@*,*=.*<6:. O:78?/H,I:?*7,:7;:?,+/)><F:*=G .>7>?:7/,*;*:,.>.G E*F/,C/+*@*;,0>7+/</,+*7,S33 I>=/?*7L,X;:,*+*=*6,*.*7*6 )><+*=*.,I/+*78,0>7/ I:*6,=:?/0*7,?*<@*,)>=:?/0,=*/7L =*780:78,+*</,E*F/,C/+*@*; ?><*./?H,/?>I*7*H,)><;*G P>.>7;*<*,0>;>=*6,+/+*;*H,=:?/0*7 0>I>=:.,.>7/788*=,)*+*,U33U .*7*7,+*7,0>7/,8<*R/0L @*78,6/=*78,0>I*7@*?,222,I:*6 =*=:,+*7,0:+*6,.>./=/?/,*?;* ]>8/;:,?>.I*=/,?>,^B8@*G =:?/0*7,F>7/0,B/=,B7,Q*7T*0,+*7 7B;*</0L,O:78?/,F:8*,I><6*<*)H ?*<;*H,/*,+/;:7F:?,0>I*8*/ UV,I:*6,=:?/0*7,F>7/0*Q<@=/Q,B7 ?>F*+/*7,/7/,*+*=*6,@*78,;><*?6/< ->;:*,9:<:0*7,P>7/,M>?BG ?*=/H,?*<>7*,)*+*,U323,=*=: Q*7T*0L <*0/,1?/7/,I><7*.*,M>0*/7 ):=:6*7,=:?/0*7,F:8*,6/=*78L D> 7 :< :; 7 @ * H , )> = * ? :, .> 7 8 G X7;></B<5,PKPeX,Wd0</Y D:0>:.,E*F/,C/+*@*; * .I / = , = :? / 0 * 7 , +> 7 8 * 7 , Q * < * , ? * 0 * < L ^B8@*?*<;*,+*</,;*6:7 ; > < = >;*?,+/,9*=*7,b>;7*7,K:?/@*; O* +* 6 * = H , .> 7 :< :; 7 @ * H , .> ./ 7 G 2VfUG2Vg_L,,O*+*,2VVA,/* -B ; *,D:78?/+,-*I:)*;>7 +* 6 ? * 7 , 0 * F * , 0 > I :* 6 , = :? / 0 * 7 I><6*0/=,.>.I*78:7 D* 8 >=*78H,@*78,.><:)*?*7,F*=:< 6 * < :0 , +> 7 8 * 7 , Q * < * , 0 * 7 8 * ; , Q > < .* ; D:0>:.,E*F/,C/+*@*;,+/ :; * .* ,J/0*;*,*7;*<*,a*7+/ +* 7 , 6 * ; / G 6 * ; / L , W X ; := * 6 , @ * 7 8 D*8>=*78L D> 7 +:; ,+*7,a*7+/,]B<BI:+:<L 0 * 7 8 * ; , 0 * @ * , ? 6 * J* ; / < ? * 7 H -*<@*G?*<@*7@*,I*7@*? ]> < +/ < / , 0 >F*?,2VVA,+/,*;*0,=*6*7 = :? / 0 * 7 G = :? / 0 * 7 , / ; :, F * +/ , < :0 * ? L .>78:0:78,;>.*,.>78>G 0 > = :* 0 , 0 > ?/;*<,`333,.>;><,)><0>8/H -> .:7 8 ? / 7 * 7 , 0 :+* 6 , )* 6 * . 7*/,)B;<>;H,*=*.H,?>6/+:G Š‹ŒŽ‘’’Œ“”•–—˜™ .:0 > :., ;:,.>7@/.)*7,</I:*7 I > ; := , +* = * ., .:0 > :.H , ? * < > 7 * –žŒ—Ÿ– –›¡“¡ 8:+*78,=:?/0*7,):7,/?:;,+/IBG ?*<@*,=:?/ )*7,7@*;*H,?/0*6,=>8>7+*H š”›–˜™›œ¢–™—Ÿ“˜ / 0,)*<*,)>=:?/0,;><7*.*L £–’–›˜– +*7,?</;/?,0B0/*=L,hIF>?7@* ÉÊËÌÍÎÏÐÅÎÑÒÎÐÓÌÔÎÒÎÕ klmn¦m§¨¦©ª«nm¨o IB=HY,;:;:<7@*L

pq r s q tu vw x y u zy { w | w } ~ytw€u‚ƒ„u…†‡sˆryu‰qˆyrw€ ÃÄÅÆÇÈ»

”•Œ”¬­– ‘®‘œ–£–˜¬Œ¬¯”—£–‘°±²³° ’™‹Œ’•‘‹”’‘•–—±“Œ´–—£–’°±³³°‹”’‘•–— ’–›£––‹¬–›”¬­– ‘®®‘ ‘œ–£–˜•Œ—œ‘›‘œ–— ²³³´”–‹”’‘•–—’–›£–¯Œ‹”’‘•‹–‘—± “Œ¬Œ—˜–›–•Œ˜Œ‹–œ‘œ–˜–µ‹”’‘•–—£–—Ÿ ‘‹–—Ÿ•Œ´–—£–’°°°´”–‹”’‘•–— Œ—‘• ™‘‹™—¶–—·–•œ–—¸¹´”–‹”’‘•–—  Œ—‘•–¶›£‹‘¶™—¶–—·–•±

ÃÄÅÆÇÈ»


45 6789:;<45679 7  0123

!"#$

=•–C—C˜^OKRLHDKIHFGLP HIPFNLGDMINZFELFPDMINFPYFPT KILNLPTDSIPTFPDHIPLPTGFEP\F QOHRFZDMIHFGFLWD™PEOGD\FPT NIFS\DEVDOKIUDKOSFZDEFGDEINZLEOPT QOHRFZDEVGVDJOKFPFD\FPT HP\ISLFGFPDJOKFPFD^OKRLHW dFZGFPDSLDJINJFTFLDGVEFUDFSF EVGVDGZOKOKDJOKFPFD^OKRLHW šFRODFMFDENIPDJOKFPFD^OKRLH KIGFNFPT`DmFRFODJINYINHLP GIMFSFDMINZIRFEFPD‚FGFNEF €FKZLVPDcIIGDghi„DMFSFDMIPT_ ZOQOPTDFGZLNDghigDSLD‚FGFNEFUDFSF JIPFPTDHINFZDSFNLDENIPDLEOD\FGPL x›œ{ptuqpwtžŸW ˆPLDEINRLZFEDSFNLDGFN\F_GFN\F EINFP\FNDDˆNPFD^OELFNFUD VPFRS ¡W†FTZFPFUD^VPLGFD‚OjN\DSFP MINFPYFPTDKIPLVNDˆEFPTD¢OPFK£W mIIHMFEP\FDHIPFHMLRGFP JOKFPF_JOKFPFDHOKRLHD\FPT TRFHVNW Dl¢FPTDHIPQFSLDEFPEFPTFP FSFRFZDHIHJOFEDJOKFPFDHOKRLH \FPTDTRFHVNDEFMLDEIEFMDEINRLZFE JINKFZFQFUnDOQFNDˆEFPTW ˆEFPTUD\FPTDHIHFPTDKOSFZ RFHFDHIPLELDGFNLNDKIJITFLDDSI_ KFLPINDJOKFPFD^OKRLHUDHIHJOGF MFTIRFNFPDSIPTFPDMLRLZFPDTFHLK JINGINFZDELPTTLDSFRFHDMFRIE HVPVGNVHVELGDSFNLDGVRIGKL

êëìíîïðñòíëí

EINJFNODRLPLDMINEFHFP\FUD[¤WD¥SF MORFDJRVOKI_JRVOKIDMFPQFPT SIPTFPDFGKIPDGINOEDMFSFDJFTLFP ³´µ¶· ¸¹µº´»¼ HFPKIEUDSLMFSOGFPDSIPTFP YIRFPFDMFPQFPTD\FPTDjRV]\W ½´µ½´µ¶´µ·´»´¾´¿ [FPTFEuxsŸux{‰w¦ ·ÀÁ´µ´ [IPEOZFPDHVELjDjRVNFRDJINOMF ¸¹¸ÀÁ´½ JOPTF_JOPTFPD]FNPFDGOPLPT ¸Á¾ ¼¸·Ã´µ¶·¶¾´¸ÄÅ \FPTDGFSFPTDHIPTZLFKLDJFTLFP EIPTFZDFEFODMLPTTLNDJOKFPF ½´Æ¼·½¹½´Æ·½¹Å¾¼¿´½ HIHJINLDGIKFPDGVPENFKDKIGFRLTOK À¹Å ´¿´º´ HIP\ITFNGFPW aIEFLR_SIEFLRDHFPLGD\FPT JINGIKFPDJRLPT_JRLPTWDdFZFP HIHJOJOZLDHVELjDjRVNFRDEINKIJOE RFLPP\FD\FPTDSLTOPFGFPDKIMINEL HIPTIPEFRGFPDGIKFPDHI]FZ EFjjIEFUDEIPOPDKLROPTGFPTDSFP \FPTDSLOKOPTWDXROKUDMLRLZFP KFELPWD©NPFHIP_VNPFHIPDKIMINEL EONJFPDZLEFHDEONOEDHIPQFSLDGOPYL YVNSUDFYN\RLYDKEVPIUDSLFHIPEIUDSFP GIIRITFPFPW MINFGDHIPTZLFKLDJOKFPF_ [I§OIPYIDKIRFPQOEP\FDHIPT_ JOKFPFP\FW ZFSLNGFPDGVRIGKLD^VPLGFD‚OjN\W ˆNPFD^OELFNFUDOPEOGDGVRIGKL aLLRZFHLDSFNLDTF\FD^OKRLHFZ EINJFNODRLPLP\FUDˆNPFDšFDXINRIU \FPTDFGELjUDSLPFHLKUDSFPDKIRFRO HIPTZFSLNGFPDMVEVPTFP_ SLEOPEOEDGNIFELjUD^VPLGFDHIPF_ MVEVPTFPDJROKDSFPDNVGDMFPQFPT ]FNGFPDMLRLZFPDJOKFPFD^OKRLH JIN…VROHIDSFRFHDMFSOFPD]FNPF \FPTDMRF\jORUDSIPTFPDGVPKIMDHL¨ RIHJOEDSFPDGIRFJODKIMINEL FPSDHFEYZUDPFHOPDEIEFMDFPTTOP GOPLPTUDFJO_FJODSFPDVjj_]ZLEIW SFPDjIHLPLPW ¢FPTDHIPFNLGDMINZFELFPUDJI_ mVPKIMDEINKIJOEDSLEINQIHFZ_ JINFMFDJFZFPDNVGDSFPDQFGIE GFPP\FDGIDSFRFHDKLROIEDTFHLK SLMVEVPTDJINTIRVHJFPTDSFP SFRFHDEINOKFP_EINOKFPDMFPQFPT KFRLPTDHIPOHMOGDHIP\INOMFL JINGINFZDGVGVDJIN]FNPFDEVKYF KLKLGDLGFPW SFPDZLQFOD\FPTDSLMFSOGFP aLDGVRIGKLDLPLUDˆNPFDQOTFDHFKLZ SIPTFPDROFNFPDKI§OLPD\FPT HIPOPQOGGFPDGVPKLKEIPKLP\F

145

A—âã—>–AC˜EIRFZDHIHFPEFMGFP SLNLDOPEOGDHIPQFSLDGLJRFEDJOKFPF ^OKRLHDSOPLFDMFSFDEFZOPDghghW l[IJFTFLDPITFNFDSIPTFPDHF\VNLEFK MIPSOSOGD\FPTDJINFTFHFD^OK_ RLHUDEFGDKFRFZDQLGFDˆPSVPIKLF MOP\FDYLEF_YLEFDKIMINELDLPLUn OPTGFMD‡FNOPFDmOKHF\FSLUDmIEOF ¥KVKLFKLDXINFPYFPTDSFPDXI_ PTOKFZFD^VSIDˆPSVPIKLFUDKFFE ûöìíüýîþíóÿíìí MIHJOGFFPDjFKZLVPDjFLNDJOKFPF HOKRLHDSLD‚FGFNEFUDJIJINFMFD]FGEO RFROW aIKFLPINDJOKFPFD^OKRLH

=>?@ABC=DEFGDHIHJFEFKL MINIHMOFPDOPEOGDHIPQFRFPL GFNLINDSLDJLSFPTDFMFDMOPU EINHFKOGDHVSIRWDXIPYFNLFP HVSIRDJINZLQFJDMOPDHORFL JINHOPYORFPUDEFGDEINGIYOFRL FTIPKLDHVSIRDJINZLQFJW [IJIPFNP\FDFMFD\FPT HIHJISFGFPDHVSIRDJINZLQFJ SFRFHDHIHJF]FGFPDJOKFPF ^OKRLHDJFLGDSLDMFPTTOPT HVSIDHFOMOPDKFFEDMI_ NIEFP` æçÐÊèÈÒáÈéÈÒÐ HVE^I PONOEDa]LDbFPSF\FPL [\FZDXOENLUDNOPPIN_OMDMINEFHFDFQFPTDMIHLRLZFPDaOEF ^OKRLHFZUDcVNRSD^OKRLHFZDdIFOE\Dec^dfDghigU HVSIRDJINZLQFJDHFHMODHIPFHMLRGFPDJOKFPF ^OKRLHDRIJLZDPFEONFRDSFPDJFZGFPDSFMFEDHIPQFSL KE\RLKEDOPEOGDHIHJINLGFPDLPKMLNFKLDJINJOKFPFW a]LDKIPSLNLDHIPQFRFPLDMNVjIKLDHVSIRDKIJIROH HIPTLGOELDFQFPTDc^dWDkFHOPDLFDHIPTFGOLUDKIEIRFZ HIPSFMFEGFPDTIRFNDaOEFD^OKRLHFZDSFNLDFQFPTDLPLUDLF HIPINLHFDKIHFGLPDJFP\FGDMINHLPEFFPDOPEOG MIHVENIEFPDQOTFDjFKZLVPDKZV]DJOKFPFDHOKRLHW lmIJLFKFFPDHIHFGFLDJOKFPFD^OKRLHDKIZFNL_ KIZFNLUDHIHOSFZGFPDMIHVENIEFPDQOTFDjFKZLVPDKZV]W mFNIPFDHVSIRDJINZLQFJDEFZODJFTFLHFPFDHIHFGFL JOKFPFD^OKRLHDSFPDHIHJF]FGFPP\FDKIKOFLDFEONFP ELSFGDJINRIJLZFPUDPFHOPDEIEFMDHIHIPOZLDGIJOEOZFP TF\FDJOKFPFUnDQIRFKDa]LDGIMFSFDopqrstuvwqsxwuSL KIRFDPVPEVPDJFNIPTDjLRHDysz{z{wu|u}{~~uJINKFHF FROHPLDc^dDSLD€D[OSLNHFPUD‚FGFNEFUD[FJEODeigƒiƒ ghi„fW ^VSIRDJINZLQFJDEFGDZFP\FDEINRLZFEDRIJLZDP\FHFP SFPDELSFGDHINFKFDNLKLZDKFFEDHIPQFRFPLDMIGINQFFPP\FW mIRIJLZFPDMINIHMOFPDJINZLQFJD\FPTDHIPQFSLDHVSIR QOTFDEINRIEFGDMFSFDGNIFEL…LEFKP\FW a]LDHIPTFGOLDLFDGINFMDHIHJINLGFPDLSIDTF\F JINZLQFJDKFFEDHIPQFRFPLDMINFPP\FDKIJFTFLDHVSIRW †F\FDJINZLQFJDSFPDJINJOKFPFDHOKRLHDMOPDHIPQFSL RIJLZDJINFTFHDSIPTFPDGNIFEL…LEFKDHVSIRDJINZLQFJW XIHJF]FFPDHVSIRDJINZLQFJDQOTFDYIPSINOPTDRIJLZ GFRIHUDPFHOPDEIEFMDHFHMODHIHFPYFNGFPDFONF \FPTDSLLPTLPGFPDKFFEDHIHFGFLDJOKFPFD^OKRLHW l‡IEFMDTF\FDPFHOPDKIKOFLDK\FNLFEDSFPDEINRLZFEDRIJLZ FRFHLUnDEOEONDMINIHMOFPD\FPTDJINKLFMDJINEOFRFPTDGI ‡ONGLDKIRFHFDKFEODJORFPDMIPOZWDˆPLDFSFRFZDKIJFTFL ZFSLFZDFEFKDMNIKEFKLP\FDSLDc^dDghigDKIGFRLTOK HIPQFRFPLDNLKIEDMFKFNDEIPEFPTDqs‰wuruSFPDGI_ YFPELGFPDMINIHMOFPD‡ONGLDJINKFHFDcFNSFZDŠVK_ HIELYKWD‹ŒŽ‘’“Ž”

HIPTFPTGFEDKORFHFPDSFP JVNSLNFPDSFINFZWDmFRFODKIJI_ ROHP\FDLFDHIPTFPTGFEDHVELj k‡dDMFSFDGVRIGKLD\FPTDSLEFH_ MLRGFPDMFSFDMFTIRFNFPDJOKFPF JIJINFMFDHLPTTODRFROUDGLPLDˆNPF JINIGKMINLHIPDSIPTFPDKORFH SFPDJVNSLND‡FKLGHFRF\FDSFP [OHFEINFDdFNFEW [ORFHFPDSFPDJVNSLNDEFHMFG HFPLKDHIPTZLFKLDFNIFDPIYG_RLPIU GFPYLPTDSFPDQLRJFJWD[IRFLP KORFHFPUDQLRJFJP\FDQOTFDSLZLFKL FGKIPDJORO_JORODJONOPTWDmIKFP IRITIPDSLJINLGFPDˆNPFDRI]FE MLRLZFPDHFEINLFRDKIMINELDKFELPU KLjVPDSFPDKOENFDYNIMIW lXFKKLVPnUDGVRIGKLDEINJFNO  VPFRSD¡WD†FTZFPFDOPEOGDRLPL GISOFP\FDªRIHIPEKUDHIPQFSL MFHOPTGFKDMFTIRFNFPD\FPT HFPLKW aLFGOLDVRIZDKFPTDSIKFLPINU GVRIGKLDJOKFPFD^OKRLHP\FDLPL FTFGDJINPOFPKFDJOSF\FDŠLPF SFPD^FNVGVWDl[LROIEP\FDKFPTFE KISFNZFPFDPFHOPDGIKFPDIRITFP HOPYORDMFSFDMIPTTOPFFPDEIGPLG IHJNVLSIN\D^FNVGVDSFPDŠLPFU SIPTFPDKISLGLEDKIPEOZFPD¥NE kVO…IFODjRVNFRUnDGFEFD VPFRSW ‡INOKFP_EINOKFPDJIN]FNPF YINFZD\FPTDKVRLSDDJINKLROIE

HIP\INOMFLDTFHLK EFHMFGDHVSLK SLMFSOGFPDSIPTFP YFMIDJINHVELjDjRVNFRW  VPFRSDQOTF JINHFLPDSIPTFP MFSOFPDJOKFPFDJISF ]FNPFDFRLFKDYVRVN JRVYGLPTWD[IMINEL \FPTDEINRLZFEDMFSF TFHLKDJLNODEOF \FPTDSLMFSOGFP SIPTFPDYIRFPF JLNODHOSFD\FPT SLZLFKLDTFNLK GOPLPTDEIJFR MFSFDKLKLP\FW kOFPKF VNLIPEFRDJITLEO EINFKFDMFSF JIJINFMFDJOKFPF \FPTDSLZLFKL JVNSLNDPFTF_ PFTFFPWD¥SFP\F OPKONDVNLIFPEFR SFPD^FNVGVD\FPT SLJINLGFPD VPFRSDLPL EIPEODKFQFDYOGOM HIHJINLDFPTLPDKITFN SLDNFPFZDHVSIDJOKFPF HOKRLHWD[FPTFEDHI]FZ EFMLDEIEFMDJINKFZFQFW ‹«¬­®¯°°±²‘”

ËÌÍÓÈÐÒÔÊÕÖ×ØÙ×ÚÛÖÜÙÝ×ÖÞÊßàÒáàÒ

êñíìóîôðìíõ

ÇÈÉÊËÌÍÎÌÏÐÑÈÒ

145

1%&''()*+'%),-)./&(/0%),123

145

ûíì÷íìóíìî0öìýöì

145

ïöìò÷ííîø îøðùëú

JINRVHJF_RVHJFDHIPOPQOGGFP GVRIGKLDJOKFPFD\FPTDKE\RLKZDSFP äwsœszxwDOPEOGDHIHJOGELGFP JFZ]FDJOKFPFD^OKRLHDHIHFPT EIRFZDHIPQFSLDJOKFPFDKIZFNL_ZFNL GFOHDHOKRLHDSLDˆPSVPIKLFW XIHINLPEFZDMOPDHIHJINLGFP JFP\FGDJFPEOFPDOPEOGDHI_ ]OQOSGFPDYLEF_YLEFDEINKIJOE HIRFROLDJINJFTFLDGIHIPEINLFPU KIMINELDMFNL]LKFEFDSFPDIGVPVHL GNIFELjUDMINLPSOKENLFPUDSFPDMIN_ SFTFPTFPW kFHOPUDQFRFPDOPEOGDHI_

145

êñíìóîôðìíõ

]OQOSGFPDYLEF_YLEFDLPLDJIROH PFHOPDGNIFEL…LEFKDHFK\FNFGFE KIMIPOZP\FDJINQFRFPDHOROKW ^OKRLHDSLDšVPSVPDELSFGDSFMFE ^IPONOEDªOLKD[FISFZUDaLNIGEVNFE SLNIHIZGFPWD¥SFDJIJINFMF ‚IPSINFRDˆPSOKENLDmIYLRDSFP SIKFLPIND^OKRLHDSLDšVPSVPD\FPT ^IPIPTFZDmIHIPEINLFPDXIN_ EINP\FEFDRIJLZDFGELjDSFPDMOP\F LPSOKENLFPUDHFKLZDJFP\FGDEFP_ MIROFPTDRIJLZDJIKFNDOPEOGDHI_ EFPTFPD\FPTDZFNOKDSLZFSFML PIHJOKDjFKZLVPDSOPLFW ˆPSVPIKLFUDKFRFZDKFEOP\FDGI_ laLDšVPSVPUDJFP\FGDJRVTTIN KFPTTOMFPDMFNFDSIKFLPINDOPEOG ^OKRLHFZD\FPTDJLKFDHINIMNI_ HIHIPOZLDMINHLPEFFPDMNVSOGKL KIPEFKLGFPDJOKFPFDHINIGFDSIPTFP JOKFPFDHOKRLHW JFLGUDIGKMVKD\FPTDRIJLZDELPTTLDSL lˆPSVPIKLFDKIJIPFNP\FDHI_ JINJFTFLDJIRFZFPDSOPLFUDKINEF HLRLGLDJFP\FGDMVEIPKLD\FPTDJIROH JFZFKFDˆPTTNLKD\FPTDRIJLZDjFKLZW JFP\FGDSLTFRLWDˆPSVPIKLFDHIHLRLGL bFRDLPLRFZD\FPTDHIPQFSLDGI_ KOHJINDSF\FD\FPTDGVHMIEIPU OPEOPTFPDHINIGFDOPEOGDHIPQFSL KFHMFLDJFZFPDJFGODjFKZLVPD\FPT RIJLZDEINGIPFRDSFNLMFSFDJOKFPF OPLGDSFPDJINFTFHWD‡FMLDHFKLZDFSF ^OKRLHDˆPSVPIKLFUnDGFEFP\FW MIGINQFFPDNOHFZD\FPTDZFNOK ^IKGLDSIHLGLFPUDˆPSVPIKLFDEFG SLZFSFMLUnDQIRFKDªOLKW MINRODJINGIYLRDZFELDGFNIPFDKIHOF [IRFLPDHFKFRFZDEIGPLKDKIMINEL ZFHJFEFPDLEODHFKLZDJLKFDSLFEFKL JFZFPDJFGODLHMVNUDEIGPVRVTLU SIPTFPDGIHFOFPDSFPDGINQFDGINFK KOHJINDSF\FDHFPOKLFUDMIHFKFNFPU KIHOFDMLZFGWD[IRFLPDLEOUDLPSOKENL HVSFRUDSFPDSIKFLPINDHOSFU JOKFPFD^OKRLHDšVPSVPDKI_ MINFPYFPTDaLFPDXIRFPTLDHI_ JIPFNP\FDHFKLZDHIHLRLGLDJINJFTFL PTOPTGFMGFPDZFHJFEFPDRFLPD\FPT GIGONFPTFPWDmVRIGKLP\FDHIHFPT ZFNOKDSL]FKMFSFLWDl[IGFNFPTDLPLU KE\RLKZDSFPDHVSINPUDZFP\FDKFQF ˆPSVPIKLFDQOTFDMOP\FDNL…FRDJINFE GONFPTDHIHIPOZLDJIJINFMF SFRFHDJOKFPFDHOKRLHUD\FLEO K\FNLFEDˆKRFHW šVPSVPUnDEOGFKP\FDGIMFSF lXVLPDLPLRFZD\FPTDJLKFDSLFHJLR opqrstuvwqsxwåDKFFEDMIHLRLZFP OPEOGDHIPVPQVRGFPDJOKFPF SOEFDHOKRLHFZDJIJINFMFD]FGEO ^OKRLHDˆPSVPIKLFWDmFNIPFDJOKFPF RFRODSLD‚FGFNEFW HOKRLHDˆPSVPIKLFDFSFRFZDJOKFPF ^IPONOEDaLFPUDKIGFRLMOP HOKRLHD\FPTDHIHIPOZLDK\FNLFE šVPSVPDJOGFPDPITFNFD\FPT ˆKRFHDPFHOPDEIEFMDKE\RLKZUnDKFNFP HF\VNLEFKDHFK\FNFGFEP\FD^OKRLHU aLFPWD‹ŒŽ‘’“Ž”

1öìòî2í3òúíÿ

145


&'

0123 1!!"#$%

tuvwx yz{|}~€

‚ƒ„ƒ…†‚‡ˆ‰‡Š‹ƒŒƒ‡‹Š‚ƒŽŠ‹‘Š‘Šƒ’“

”•ˆ–‹ƒ—‚•˜‚Š™ƒ‰‡ƒ“‚ˆ‡‰–š‰‚ ›‹‡œ–‚ˆ‡‰Šˆƒ“‰™ŠƒŒŠŠƒž•˜ŠšŠ‚‰Š

Ÿ ¡¢£ ¤7 ¥8¦8

§586¨ ©7¤5

ª«ª¬“­¬ž“®ƒ‡ƒŠ¯Š™ƒ„–‹˜ƒ†‡®ƒ°’±²…ƒ‡Š‹‘‚šŠ‹ƒ‹‰š ‰‡Ššƒ‡‰–™³Š‰šŠ‹ƒ‡ƒŠ¯Š™ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚®ƒ´Š¯Š³‹ƒ‰‡Ššƒ‘˜Š ‡‰ŠµšŠ‹ƒˆ–¶Š‚Šƒ™‰¯Šš·ƒ¬Š™‹®ƒš–‹Š‰ŠŠ‹ƒµ–‚ŠˆŠ‚šŠ‹ ‰‹‰‰Š‹ƒ¸‹˜ˆ‡•‹Š¯ƒ™Š³‹ƒ˜ŠŠƒ†‡³®ƒ³ŠŠƒˆŠŠ‰ƒ‡‹‡ƒµŠ‹Šš ‚™Š†ƒ‰‡‹˜˜Š¯ƒŠ‹˜ƒ™–™‡¯‡š‡ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ–‹˜Š‹ƒ°’±²…ƒ‡ Š¯Š™‹Š· ¹¯–†ƒšŠ‚–‹Šƒ‡‰®ƒ³–™Š†Š™Š‹ƒ™–‹˜–‹Š‡ƒŠˆŠ‚ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ Š‹˜ƒ‰–‚šŠ‹‹˜ƒ‡ƒŠ¯Š™ƒŠ‹‘‚Š‹ƒ„–‹˜ƒ†‡ƒ‰–‚ˆ–µ‰ƒ³–‚¯ ‡¯ŠššŠ‹ƒŠ˜Š‚ƒŠ³Š‰ƒ‡™Š‹‡¸–ˆ‰Šˆ‡šŠ‹ƒš–ƒŠ¯Š™ƒ–ˆŠ‡‹ƒŠ‹˜ ˆ–ˆŠ‡· —Š¯‡‹˜ƒ‰‡Šš®ƒŠŠƒ¯‡™ŠƒŠ¯ŠˆŠ‹ƒŠ‰Šƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒŠ‹˜ ™–‹ŠˆŠ‚‡ƒŠ‹‘‚Š‹ƒ‰–‚ˆ–µ‰· —–‚‰Š™Š®ƒµ–‚ŠˆŠ‚šŠ‹ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒ‰–‚†ŠŠ³ƒ³‚‡‹ˆ‡³ ™–‰Šº–‹–‚˜‡·ƒ°–Š®ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒ‰–‚†ŠŠ³ƒŠ‚–ŠƒµŠ‡šºµ‚š µ–‚ŠˆŠ‚šŠ‹ƒ–‹–‚˜‡ƒ™Š‹ˆ‡Šƒ»†™Š‹ƒ¶†¼‡½ƒŠ‹˜ƒ‡†‡‰‹˜ µ–‚ŠˆŠ‚šŠ‹ƒ³–‹˜Š‚†ƒ–‹–‚˜‡ƒ¯Š‹˜‡‰ƒŠ‹ƒ–‹–‚˜‡ƒš•ˆ™•ˆƒ»†–Šœ–‹ ¶†¼‡ƒŠ‰ŠƒŽ¼‡–‹ƒ¶†¼‡½ƒˆ–‚‰Šƒ–‹–‚˜‡ƒµ™‡ƒ»–Š‚‰†ƒ¶†¼‡½ƒ³ŠŠƒˆŠŠ‰ š–¯Š†‡‚Š‹ƒ³Š™ŠšŠ‡ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ‰–‚ˆ–µ‰· °–‰‡˜Š®ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒ³–‹˜†Š´ŠŠ‹ƒŠ‰Šƒˆ‡‚š¯Šˆ‡ƒŠ‚Šƒ‡ Š¯Š™ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ™Š³‹ƒ°’±²…ƒŠ‹ƒµŠƒ‡ƒŠ¯Š™ƒ‚Š‹˜ ‰‡‚·ƒ°––™³Š‰®ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒ‰–‚†ŠŠ³ƒš–¯–™µŠµŠ‹ƒŠ‚Šƒ‡ Š¯Š™ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚·ƒ”Š‹®ƒš–¯‡™Š®ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒ‰–‚†ŠŠ³ ³–‹¶Š†ŠŠŠ‹ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ™Š³‹ƒ°’±²…· ­Š‹˜ƒ‰‡‚ƒˆ–¯Š¯ƒ‡³ŠŠšŠ‹ƒ‹‰šƒ™–™‡¯‡š‡ƒ–‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜· ­Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ‡†Š‚Š³šŠ‹ƒµ–‚ˆŠˆŠ‹Šƒ†Š‹˜Š‰ƒŠ‹˜ƒ‰–‚šŠ‹‹˜ ‡ƒŠ¯Š™ƒ–‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜®ƒ‰–‰Š³‡ƒ‘˜Šƒ‰‡Ššƒ‡†Š‚Š³šŠ‹ƒ™–‹‘Š‡ ³Š‹Šˆ·ƒŒ‡šŠƒ–‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜ƒ³ŠŠƒˆ–µŠ†ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒˆŠ†ƒ‰–‚¯Š¯ µŠ‹Šš®ƒ‡ˆŠ‚Š‹šŠ‹ƒ‹‰šƒ™–™µ–‚‡šŠ‹ƒˆ–‹‰†Š‹ƒ–¯–™–‹º –¯–™–‹ƒŠ‹˜ƒ™–‹˜Š‹‹˜ƒ‹ˆ‚ƒ–‹–‚˜‡ƒž‡‹®ƒŠ˜Š‚ƒˆŠˆŠ‹Šƒ‚Š‹˜ ‰‡‚ƒ™–‹‘Š‡ƒ†Š‹˜Š‰ƒ‰–‰Š³‡ƒ‰‡Ššƒ³Š‹Šˆ·ƒ–µŠ¯‡š‹Š®ƒ‘‡šŠƒ–‹–‚˜‡ žŠ‹˜ƒ³ŠŠƒˆ–µŠ†ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ™Šˆ‡†ƒš‚Š‹˜ƒµŠ‹Šš® ‡ˆŠ‚Š‹šŠ‹ƒ‹‰šƒ™–™µ–‚‡šŠ‹ƒ‰Š™µŠ†Š‹ƒ–¯–™–‹º–¯–™–‹ƒŠ‹˜ ™–‹˜Š‹‹˜ƒ‹ˆ‚ƒ–‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜®ƒŠ˜Š‚ƒˆŠˆŠ‹Šƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ ™–‹‘Š‡ƒ†Š‹˜Š‰®ƒ‰‡Ššƒ‰–‚¯Š¯ƒ‡‹˜‡‹· ”–‹˜Š‹ƒš–†Š‡‚Š‹ƒ–‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜®ƒ‡†Š‚Š³šŠ‹ƒˆŠˆŠ‹Šƒ‚Š‹˜ ‰‡‚ƒŠšŠ‹ƒŠ³Š‰ƒ™–‹˜ˆ‡‚ƒŠ‹Šˆ‡‚ºŠ‹Šˆ‡‚ƒµ‚šƒŠ‹ƒ‹–˜Š‰‡¸ ™Š³‹ƒ–‹–‚˜‡ƒ™–‰Š¸‡ˆ‡šŠ¯®ƒŠ‹ƒŠ³Š‰ƒ™–‹‹‘Š‹˜ƒˆ–¯‚† Šš‰‡œ‡‰Šˆƒ³–™ŠšŠ‡ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒµ–ˆ–‚‰Šƒ‡‹‰–‚Ššˆ‡ƒˆ•ˆ‡Š¯‹Š·ƒ”‡ Š¯Š™ƒ†Š¯ƒ‡‹‡®ƒ„–‹˜ƒ†‡ƒµ–‚‰‘Š‹ƒŠ‹‰Š‚Šƒ¯Š‡‹ƒ‹‰šƒ™–™µ‡‹Š †µ‹˜Š‹ƒˆ•ˆ‡Š¯ƒŠ‰ŠƒŠ‹‰Š‚º³–‚ˆ•‹Š¯®ƒŠ‹ƒ™–™µŠ‹‰ ‰–‚¶Š³Š‡‹Šƒš–ˆ–‡™µŠ‹˜Š‹ƒ–‹–‚˜‡ƒ‡ƒŠ¯Š™ƒ‡‚‡ƒˆ–‰‡Š³ƒ‡‹‡œ‡ ™–¯Š¯‡ƒš–‰–‹Š‹˜Š‹ƒŠ‹ƒš–ˆ–˜Š‚Š‹ƒ‘‡´Š‹‡ƒ™Š³‹ƒš–ˆ–†Š‰Š‹ ¸‡ˆ‡šƒŠ‹ƒ‘‡´Š· «–‚ŠˆŠ‚šŠ‹ƒ³–‚‰‡™µŠ‹˜Š‹ƒ‰–‚†ŠŠ³ƒ³‚‡‹ˆ‡³ƒ™–‰Šº–‹–‚˜‡® š–†Š‡‚Š‹ƒ°’±²…ƒ‡ƒŠ¯Š™ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒŠšŠ‹ƒ™–‹‚‹šŠ‹ –‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜ƒ³ŠŠƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚®ƒšŠ‚–‹Šƒ°’±²…ƒ™–™‡¯‡š‡ƒ–‹–‚˜‡ ž‡‹·ƒ›‹‰šƒ™–‚–Š™ƒ³–‹‚‹Š‹ƒ–‹–‚˜‡ƒžŠ‹˜ƒ³ŠŠƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ Šš‡µŠ‰ƒš–†Š‡‚Š‹ƒ°’±²…ƒ‡ƒŠ¯Š™‹Š®ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒŠ³Š‰ƒ‡µ–‚‡ ‰Š™µŠ†Š‹ƒ‹ˆ‚ƒžŠ‹˜®ƒ–™‡š‡Š‹ƒ³¯Šƒ°’±²…·ƒ‹‡ƒŠ³Š‰ ‡¯ŠššŠ‹ƒŠ‹‰Š‚Šƒ¯Š‡‹ƒ–‹˜Š‹ƒ³–‹˜˜‹ŠŠ‹ƒ´Š‚‹ŠƒŠ‰Šƒ‘–‹‡ˆ µŠ†Š‹ƒŠ‹˜ƒµ–‚‹ˆ‚ƒžŠ‹˜®ƒŠ‰Šƒ³–‚¯–‰ŠšŠ‹ƒ‚Š‹˜ƒ‰‡‚ƒ³ŠŠ Š–‚Š†ƒŠ‹˜ƒ™–‹˜Š‹‹˜ƒ–‹–‚˜‡ºµ™‡ƒŠ‹ƒ–‹–‚˜‡ºš•ˆ™•ˆƒžŠ‹˜· ­Š‹˜ƒ‰‡‚ƒˆ–¯Š¯ƒ‡³ŠŠšŠ‹ƒ‹‰šƒ‡‰–™³Š‰šŠ‹ƒ³ŠŠ Š‚–Šƒµ–‚–‹–‚˜‡ƒµŠ‡šƒµŠ˜‡ƒ³–™ŠšŠ‡‹ŠƒŠ‹ƒ–‹˜Š‹ƒŠ‚Š†ƒ†ŠŠ³ ‰–‚µŠ‡š®ƒˆ–™–‹‰Š‚Šƒ°’±²…ƒ‡ˆŠ‚Š‹šŠ‹ƒ‹‰šƒ‡‰–™³Š‰šŠ‹ ³ŠŠƒŠ‚–Šƒµ–‚–‹–‚˜‡ƒµ‚šƒµŠ˜‡ƒ³–™ŠšŠ‡‹ŠƒŠ‹ƒ–‹˜Š‹ƒŠ‚Š† †ŠŠ³ƒ‰–‚µŠ‡š·ƒ»¾½ Ž‚‡µ‹ƒŒ•˜‘Šƒ™–™µšŠƒ‚µ‚‡šƒš•‹ˆ¯‰Šˆ‡ƒ¸–‹˜ˆ†‡· ‡¯ŠšŠ‹ƒš‡‚‡™ƒ³–‚‰Š‹ŠŠ‹ƒš–ƒŠ¯Š™Š‰ƒ‰‚‡µ‹‘•˜‘Š¿˜™Š‡¯·¶•™ Š‰Šƒ’ƒš–ƒ‹•™•‚ƒÀÁÂÁÃÄÃÁÂÁÂ

45 6 7 8 6

8

8 6  876 68 ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÚÝÞÙÓßàÔàáÕÝÙÝØâÝãÝØÕ

()*+),)-../012034156789:;0 KQ6;>N;6;>4E;B;4<9;E;41;96 151<0:0/4=943;1;64>5=9;1;6 <A?;4=567;64351;6N351;66B;4=9 >5?0;/7;4@A=B4C/A3A4D0E56A4=;6 E5>93;/4/01;8G4`;/92;=;41;96 D9394F;/9;69G4H0;67435/<0>;489:;0 :;08N:;084E;B;4E5=9;>;643512;34=9 9694151<0;34E0;E;6;4/01;8 /01;8IP40J;249<04=;/94a07; E51;>964;E/9G44D5?;964151<0;3 Q=8B;>E;4bcdeI4H;EB;4^039;/; 8069;64?5<984;E/9I43;1;64:07;4<9E; bcfeI4^G4g;/56=/;4bhe4=;64Q?B; =9:;=9>;64;/5;4<5/1;9640630> Q8E;694bieG <0;848;39435/J963;G ^560/034Q695>I4E5<5?01 KL;194:;=943;>425/?04/52A3 151<;670643;1;6425/?04:07; 1567;M;E94;6;>N;6;>4<5/N 15125/8;39>;642519?98;643;6;N ;>39O93;EIP40J;24Q695>4E;2;;64=;/9 1;6I42519?98;642A8A6I4256;3;;6 D9394F;/9;694>52;=;RSTUVWXRYZ[\]I 3512;341;96I4=;64?0;E4/0;67G <5?014?;1;4969G j5<984?;6:034=9;41567;3;>;6I ^51;674<5/>0/;676B;4?;8;6 3;6;1;64B;674=929?984E5<;9>6B; 89:;04=9425/>A3;;64156B5<;<>;6 B;67439=;>4<5/=0/94=;6439=;> ;6;>4J56=5/0674<5/1;964=94=;?;1 <5/;J06G4D51563;/;4930I42A8A6 /01;8I41;?I4;3;04<;8>;64=94:;?;6G B;674=929?984;=;?;842A8A64B;67 _630>4156B9;E;3948;?435/E5<03I43;> =;2;34151<5/9>;64>56B;1;6;6 ;=;4E;?;86B;4156:;=9>;64;/5; <;794E94;6;>4>539>;4=92;6:;3G 3;1;649694E5<;7;943512;34<5/1;96 D519E;?42A8A64B;6741519?9>9 1969G4`567;64=519>9;6I4<0;848;39 <;3;674>0;3I4<0>;642A8A64B;67 35/J963;4=;2;341519?9>943512;3 1519?9>94<5630>496=;8I43;29 <5/1;964B;674156B56;67>;6I <;3;676B;410=;84/;2084=;6 156B57;/>;6I4E5>;?970E4;1;6G 2;3;8G4D5<;<I4:9>;42A8A64E525/394930 B;674=929?98I4:0E3/04<9E;4151<;N 8;B;>;64E;674<0;848;394>539>;4=9; 151;6:;36B;G ^56756;94:569E41;96;6I4<9E; =9E5E0;9>;64=567;64?0;E4?;8;6 E5/3;4E5?5/;4;6;>G4Q695>4:07; 15?567>;2943;1;64=567;6 >96=57;/=56I4/01;8N/01;8;6I =;64;B06;6G44KD5<530?6B;4=0?0 :07;4;=;425/AEA3;643;294E0=;8 0E;674:;=94>93;4E967>9/>;6IP 0J;26B;G j;8;64?0;E4151<5/9>;6 <;6B;>4/0;674<;794;6;>4=;6 ;65>;41;96;64=;2;34=9?53;>>;64=9 ;/5;4<5/1;96435/E5<03I43;2943;1;6 =567;640>0/;6410679?4:07;4<9E; 156:5?1;4156:;=94;/5;4<5/1;96 B;674156B56;67>;6G D5:;>4;6;>N;6;>410?;944<5E;/I /0;674<5/1;9649694?;1<;34?;06 10?;9439=;>435/2;>;94?;79G4L;/56; ;6;>N;6;>4E0=;84E9<0>4=567;6 ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÚÝÞÙÓßàÔàáÕÝÙÝØâÝãÝØÕ

45Å56¨7 Ÿ¦76 7Æ8 Ç86¨Æ56¨ ¤87 §5 8È

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÚÝÞÙÓßàÔàáÕÝÙÝØâÝãÝØÕ

É*+)Ê.3;8064E0=;84>5?0;/7; @A=B4C/A3A4D0E56A4=;64D9394F;/9;69 156512;394/01;84B;67435/?53;>4=9 @;?;64`5/5E;64nnn4gAG4iI4aA7B;N >;/3;4969G4ËM65/4Ì;/A5674D35;> =;64Ì;/0674C5<5>4D?;1534969 151;674?53;>6B;4<5/;=;4=9420E;3 >A3;4aA7B;>;/3;G C5/<5=;4>539>;41;E98439677;?4=9 25/01;8;64Í9/3;E;69I4ÎA=5;6I

‡‰‡ƒäŠ‚‡Š‹‡ƒŠ‹ƒ—‰‚‡‹Š

0630>41560:04>54>A3;4E;:;4/;E;6B; :;08G4m;=;8;?4;>39O93;E4<9E69E 25670E;8;410=;49694?5<984<;6B;> =9?;>0>;64=9420E;34>A3;G44KQ>89/N 6B;4>;194296=;84=94>A12?5>E `5/5E;64969G4Q?8;1=0?9?;84E0=;84Ï 3;8064>;19439677;?9IP40J;24Q695>G C;6706;64E5?0;E4Ðff41535/ 25/E579496941519?9>94/0;67;64B;67 ?0;EI410?;94=;/94/0;6743;10I

/0;674>5?0;/7;I489677;41;E967N 1;E9674>;1;/G4Í5/=;2;34c4>;1;/ 03;1;I4Ñ4>;1;/4;6;>I4c4>;1;/ 3;104=;64>;1;/4A/;67430;4E5/3; /0;674E5/O9J54B;674<5/;=;4=9 ?;63;94=0;G4Í;=96B;4151;67 E510;4;677A3;4>5?0;/7;415651N 2;394<;6706;6496=0>G4Í;29I4Q695> ?;?04151<;67064E;304<0;8 2;O9?9064B;674?53;>6B;4=94E5<5N /;674<;6706;6496=0>4B;>69 <5/02;4/01;8439677;?4=94?;63;9 =0;4=;64>;63A/4=94?;63;94E;30G KD5>;/;674E510;439677;?4=9 2;O9?9064=;64<;6706;6496=0> >AEA67G4H56J;6;4151;6741;0 >;194E5M;>;6IP40J;26B;G m;O9?9066B;435/=9/94=;/94/0;67 >5?0;/7;4=91;6;435/=;2;34E;30 <0;8435?5O9E94?;B;/4=;3;/4<5E;/I E5/3;4EAl;4>0?934B;6746B;1;64=;6 5120>G4H0;674>5?0;/7;49694=9;293 =0;4/0;67;6B4B;>694>;1;/439=0/ 03;1;I4B;674=9706;>;64A?58 Q695>4=;64E0;196B;G4j;?0 35/=;2;34/0;6741;>;6419694B;67 ?567>;24=567;64=;20/4<5/E98G D51563;/;4>;1;/439=0/4;6;>

­Š‹˜ƒ«–‚™Š‡‹

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÚÝÞÙÓßàÔàáÕÝÙÝØâÝãÝØÕ

D5/3;4?;63;942;/>934B;67415678;N 67;3>;64/0;67;6G4`94;/5;43;1;6I :07;4=9<5/94E51;J;14/01203 <0;3;6I4l067E96B;4;7;/4;6;>N;6;> <9E;41;964=567;64?5?0;E;43;62; 8;/0E415/0E;>4/01203G4m;=; 3;1;649304<;79;64;3;26B;4=9<5/9 2A?BJ;/<A6;354;7;/4353;24>5/967 E;;3480:;6G `9435/;E4<5?;>;674B;674<5/E5<5N ?;8;64=567;643;1;64<5/1;964206 =9E0?;24E5<;7;94/0;6741;>;6 ;6;>G4m;=;4:;1N:;1435/356304;6;> B;6741;E9842?;B47/A024=9<5/9>;6 1;>;6;643;1<;8;6I415/5>;4<9E; =0=0>4=94>0/E942?;E39>4M;/6;N E5>A?;8G4^;>;4=0;4<0?;64<5?;>;N M;/6;4B;674E=0;84=9E5=9;>;6G 67;64Q695>4156B0?;243;1;6 m064=519>9;64?;63;96B;4=9<0;3 <5?;>;674156:;=94E5<0;842?;B =567;64>5/;19>41A39l4M;/6;N 7/A024B;674=9<5/946;1;4Q6;>k0G M;/69G4n694<9E;4:07;4=91;6l;;3>;6 Q695>4151;6l;;3>;64E0=03 ;6;>40630>4<5/1;96G4KL;19 /0;67;64B;674<9;E;4=92;>;9 =5E;964E510;4=567;64M;/6;N <5/1;964;6;>6B;40630>4=9:;=9>;6 M;/694E02;B;4;6;>439=;>4:5608 /0;674>5?;EG <5/E5>A?;8G4`;64;6;>42064<9E; H0;67;64=9=5E;964=567;6 1569>1;394<5/1;964=942?;B M;/6;NM;/6942;=;4351<A>6B;G 7/A02IP43030/6B;G.opqrs

“‹ŠšºŠ‹ŠšƒˆŠŠ µ‡ŠˆŠƒ™Š‡‹ƒµ•¯Š –‹˜Š‹ƒ‰–™Š‹º ‰–™Š‹‹Šƒ‡ƒˆ–š‡‰Š‚ ‚™Š†·ƒ”Š‚‡³ŠŠ ™Š‡‹ƒ‘Š†º‘Š†ƒˆŠŠ ˆ–‡ŠšŠ‹ƒ‰–™³Š‰ƒ‡ ‚™Š†

=9?53;>>;64=94E5<5?;84/0;67 1;>;6I46;1064=9<5/94E;304/0;67N ;64>80E0E4=567;6429630G4Q6;>N ;6;>6B;4B;674<5/:01?;84d4A/;67 39=0/4=;?;14E;304>;1;/4=567;6 3512;3439=0/41A=5?4<5/3967>;3G `91;6;4=0;4A/;674156512;39 3512;3439=0/4B;674<;M;84=;6 E5A/;674?;794=94;3;EG4D51563;/; ;6;>6B;4B;674E0?067439677;?4=9 25E;63/56G C;794>5?0;/7;4969I4/01;8 ;=;?;84E0/7;4=069;G4L;/56; /01;84;=;?;843512;34<5/>01N 20?6B;4>5?0;/7;4=;64;6;>N;6;>G C;8>;64>;?;048;/94/;B;4n=0?4Ò93/9I /01;86B;4E;67;34/;1;94=9>06:0N 6794>5?0;/7;4<5E;/I4=;64:07; >5/;<;3I4<;8>;6425/6;84=975?;/ 0630>4A25648A0E5G4Q695>4206 >;?;04E5=;67439=;>4E9<0>4=567;6 0/0E;64<9E69EI49;4?5<9841519?984=9 /01;8G4K^;>;6B;4E;B;4151<;N 67064>;63A/4:07;4=94/01;8G4L;?;0 1;04156780<06794>?956I4<9E; ?;67E0674<0>;4?;23A24=94/01;8I ;3;04?5M;34<?;J><5//BIP40J;26B;G opqrs
        ! " xyz{| 0123

1456679 64 574 

]^c^ZXYUTWXYUTb^YW^p Ž‘’T`V\XSTRgX`g ]X]SXYTbgcg`T]^Z]Xg S^`VSXT“Y\XT]^Z]VkXZX `V\XSTR^\Xan›TgkXaYWXe \^YUXYTR^R^QZXYUTWXYU i^R`g”VXYWTb^YUX`Xp ]XZgTRX[XT\VS^YXcnTcXcg SXYT]VcXTSV`XT`V\XSTb^YWVp “Y\XT`XST`X_XYT]^Z]Vp SX`TUVUVTR^kXZXT`^ZX`gZn kXZXT\^YUXYYWXTSXZ^YX ]XS`^ZVTV`gTb^YgbagST\V ]XgTbgcg`eTlgYUSVY aQ`QYUXYpaQ`QYUXY RX[XnT“Y\XTXSXY bXSXYXYTWXYUT`^ZRVRXT\V ]^ZRVXapRVXaTb^YUXS_VZV \XcXbTbgcg`T\XYT\VTR^cXp a^b]VkXZXXYT\^YUXY R^cXTUVUVTSV`Xe QZXYUT`^ZR^]g`e lgcg`TWXYUTS^ZVYU lXRXcX_T]XgTbgcg` SXZ^YXT]^ZagXRXnTa^YUXp X\XcX_TbXRXcX_TWXYU pQ]X`XYTX`Xg kgSgaTR^ZVgRT]XUV ³´µ¶·¸¹ Zg_TQ]X` R^]XUVXYTQZXYUTWXYU }~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ SQY\VRVTS^R^_X`XYT`^Z`^Y`g ™bVRXcYWXTRXZVXjXYšT[gUX XZQbXTbgcg`YWXTRXYUX` `X[XbTb^YgRgST_V\gYUTQZXYUpQZXYU \XaX`Tb^YW^]X]SXYTYX”XRTb^Y[X\V ]^Z]XgT`V\XSTR^\XaeT˜­XcX_TRX`gYWX WXYUT]^ZX\XT\VTR^SV`XZYWXe l^YgZg`T\ZUeTi^R`g”VXYWT•XbQYUp [gUXT]VRXTSXZ^YXTbXSXYXYTWXYU \VSQYRgbRVT`V\XST`^aX`n›Tg[XZT\VXe UXnTQZXYUTWXYUTR^\XYUT]^ZagXRX ®XTb^YUX`XSXYT]^]^ZXaXTbXSXYp ]VXRXYWXTYX”XRT\XYTbgcg`YWXTXSXY b^YUXcXbVT]XgT`V\XST^YXSeT–XbgY XYnTR^a^Z`VT]XjXYUTag`V_nT[^YUSQcT\XY a^`XVT\XaX`T]^ZSQY`ZV]gRVT`^Z_X\Xa _XcTVYVTjX[XZpjX[XZTRX[XnTSXZ^YX ]XgTYX”XRTSXZ^YXTb^YU_XRVcSXY b^bXYUT`V\XSTbXSXYT\XYTbVYgb R^cXbXTc^]V_T\XZVT—dT[XbeT•XVYT_XcYWX bVYWXSTWXYUT\V]XjXTS^TaXZgpaXZg \XYTS^cgXZTb^cXcgVTbgcg`eT˜l^ZQSQS [VSXT]XgTbgcg`T`^Z[X\VTR^kXZXTa^Zp \XYTUVUVTaXcRgT[gUXT\XaX`Tb^Y[X\V bXY^YT`^Y`gTXSXYTb^b]^ZVSXY a^YW^]X]T]XgTbgcg`n›Tg[XZYWXe \XbaXSTX`XgTkV`ZXTWXYUTY^UX`V”e ­^cXVYTV`gnT]XgTbgcg`T[gUXT\XaX` ˜mXgTbgcg`TWXYUT]^ZS^aXY[XYUXY \XaX`Tb^YUXSV]X`SXYTR^R^QZXYUT[X\V \VR^]X]SXYTQc^_T]^]^ZXaXTa^YWXSV` `V\XSTa^ZkXWXT\VZVT™a^\^šT\XYT]VRXTb^Yp R^a^Z`VnTRVYgRV`VRT™VY”^SRVTRVYgRšnTVY”^SRV [X\VTa^Z`XY\XTRgX`gTa^YWXSV`n›TgkXaTi^Rp XbXY\^cTX`XgT`QYRVcV`VRnTa^YWXSV`TaXZgp `g”VXYWnTS^aX\XœžŸ ¡¢œ£¤¥¦§nT¨gbX`T™d©ª—še aXZgnTa^YWXSV`TUVY[XcnTa^YWXSV`T_X`Vn «V[^cXRSXYnT]XgTbgcg`TX`XgT\XcXb S^cXVYXYT\XZX_nT\VX]^`^RnT\VR”gYURV SXY\gYUT^ba^\gnT\XYTSXYS^Ze ]X_XRXTS^\QS`^ZXYYWXT\VR^]g` _XcV`QRVRTX\XcX_TbXRXcX_TWXYU \VXcXbVT]XYWXSTQZXYUeT¬^YW^]X]YWX u¯°±²vtv¯ ]^ZbXkXbpbXkXbnT]XVSTSXZ^YXTbgcg` l^YU^YXVTa^YUQ]X`XYT]XgTbgcg` b^bXYUTRXYUX`T`^ZUXY`gYUTaX\X X`XgTUVUVT`V\XST`^ZXjX`nTcgSXT\V a^YW^]X]YWXeT¬^ZXjX`XYTUVUVT\XY ZQYUUXTbgcg`nTbgcg`TS^ZVYUnTX`Xg a^YWXSV`TcXVYeT˜m^]^ZXaXT]XS`^ZVT\V bgcg`TWXYUT]XVSTR^kXZXTgbgb bgcg`Tb^YU_XRVcSXYTR^YWXjXTUXR b^YUgZXYUVTZVRVSQT]XgTbgcg`e

­^]XVSYWXnTUQRQScX_TUVUVTR^kXZX `^ZX`gZnTbVYVbXcTdTb^YV`TR^`VXa SXcVYWXnT\gXTSXcVTR^_XZVe ­^cXVYTUVUVnT[XYUXYTcgaXTb^YWVSX` ]XUVXYTcV\X_nTSXZ^YXT]XS`^ZVTR^YXYU ]^ZSgbagcT\VTRXYXeT•^]V_T]XVSn `V\XSTTa^ZcgTb^cXSgSXY ”cQRRVYUTgY`gSTb^YU_VcXYUp

SXYTacXST]^Z]X_XWXT\XY RVRXTbXSXYXYTWXYUT`^Z[^p ]XST\VTXY`XZXTUVUVT\XYTUgRVe ˜­^bagZYXSXYTRVSX`TUVUV \^YUXYTQ]X`TSgbgZTgY`gS b^YUgZXYUVTa^ZS^b]XYU]VXSXY ]XS`^ZVT\VTbgcg`n›Ta^RXYYWXeTstuvw

ÇÈÉÊËÌÈÍÎÈÏÐËÈ

¹ÿ012¸31¹4562

ц~‰Òӆ~‰Ôƒ~ˆÑƒ~ՃŠ

ý‰„óˆ…‰þ‰Š}ˆ‰

֑בؑ’T]XgTbgcg` ]VRXTb^b]gX`TVY`^ZXSRV \^YUXYTQZXYUpQZXYUTWXYU ]^ZX\XT\VTR^SV`XZYWX b^Y[X\VT`^ZUXYUUge lXR_V`XTÙXY\VXT™dd `X_gYšTa^ZYX_Tb^bVcVSV `^bXYTWXYUTb^bVcVSV aZQ]c^bT]XgTbgcg`eT­XX` b^YUQ]ZQcT\^YUXYT`^bXYp YWXnTX\XT]XgT`XSTR^\Xa WXYUTS^cgXZT\XZVTbgcg`p YWXeTl^YU_X\XaVT_Xc `^ZR^]g`nTlXR_V`X b^YXjXZV `^bXYYWXTV`g gY`gSTb^YUp gYWX_Ta^Zb^Ye ˜–VX`YWX ]VSVY YX”XRYWXTZX\X R^U^ZXYT\VSV`n `XaV bQ\gRYWX YUXRV_ a^Zb^YnT]VXZ ¢¥¥§Ú Û§ÚÜÝ¡Þe oXYT¢¥¥§Ú ^YXSTSXcXg YUXRV_T`Xg cXYURgYU SXcXg bgcg`T\VX ]XgTSXYn› gkXa lXR_V`X S^aX\XTžŸ ¡¢ £¤¥¦§nT¨gbX`

[gZgRXYToQbgYVSXRVTßPle &ï1,*-7,&2131- a^Z­Y^X]_XT]b^nT\VYUZVXYcWXXbVTb^bXYU ZRQXcXYTUVUVTR^YRV`V”eThXc -,ð,/-7,&0,4, a^ V ` gT SXY /+.+0,-&4131*; WXY`U^TZ`[^XZ\VcXTcRgTXX\V`TYTbX UVY RXcT^RTSZVbe *,51&'?4(/-7, R^bV˜lX -.,/19&5+0'+-; aXSXVTaXSRX`YXWTUXVTUXVSTWgTXagY YU S_gRgRTgY`gSTUVUVTR^YRV`V”n 21,0&-..,3 b^cVY\gYUVTUVUVn›Tg[XZ 5,3+:(98&D,- ]a^VXZZ^TbagX YTWXYUT]^S^Z[X XUXVT“RVR`^YT¬^Y^cV`VT\V -..,3&+-,3&3,),( R–^^]jT l^\VXT­`g\V^Rn -.,/19&*,( ¨gZgRXYT®cbgToQbgYVSXRV ),-./(-.&3,),( ßPle l^ZXjX`TS^R^_X`XY '()(*&41,&2,( bgc g`T]^R^Z`XTUVUVTRXYUX`p cX_Ta^Y`VYUeT¨VSXTTUVUV 3,-&& ]^Zcg]XYUnTbXSXTV`gcX_ WXYUTb^Y[X\VTRXcX_TRX`g ”XS`QZT`^Z[X\VYWXT]XgTaX\X ™d©ª—še bgcg`eTlXSXTlXR_V`XTagY “UXZT`^Z_VY\XZT\XZV XSXYTR^cXcgTSQY`ZQcTS^ aZQ]c^bT]XgTbgcg`n \QS`^ZTUVUVTcXYUUXYXYT[VSX lXR_V`XTR^Y\VZVTb^YUXSg bgcXVTX\XTWXYUT`^ZXRX `XSTX\XTbXSXYXYT\XY RXSV`TaX\XTUVUVYWXe bVYgbXYT`^Z`^Y`gTWXYU ˜¨XZXYUT[gUXTSQY`ZQcn \V_VY\XZVeTl^cXVYSXYTVX kgbXTS^T\QS`^ZTSXcXg c^]V_TZg`VYTRVSX`TUVUVTT`VXa S^ZXRXTX\XTWXYUTRXSV` R^_X]VRTbXSXYT\XY RX[Xn›TgkXaTjXYV`XTS^cXp R^]^cgbT`V\gZe _VZXYTàQUWXSXZ`XnTdá ˜­VSX`TUVUVTV`gTjX[V] lXZ^`T—ááânTVYVTb^Yg`ga R^_XZVT\gXTSXcVeT“`Xg a^Z]VYkXYUXYeTstuvw R^`VXaTSV`XT_X]VRTbXSXYn XUXZTXZQbXTYX”XRT`^`Xa R^UXZn›Tg[XZTlXR_V`XTWXYU R^\XYUTb^YW^c^p RXVSXYTRSZVaRVT\V

çÈèÉÈéËÍêÊËÏÌÈÍêëìËíÈéÌî ã!||äå|z|æ ³´µ¶·¸¹

#$%&'()(*&'+',-.&/+01-. '+'2(,*&31*,&*14,3&5+06,7,&41018 $5,),.1&3,),(&7,-.&'+-.,),'1-7, ,4,),9&3,('&9,:,;&5,/*1&/+21/, '(-.31-&,3,-&6+5,*<6+5,*&5+0.1 '+-.91-4,01&),:,-&216,0,8 =,5/,01&>91-*,&>(.17,0*?&@ABC 5(-&5+0-,9&'+-.,),'1&9,) /+',6,'&1*(8&D+*13,&1*(;&4101-7, 5(-7,&/+?0,-.&*+',-&7,-.&2,( '()(*-7,&/,-.,*&*14,3&+-,38&E,3, >91-*,;&/,5,,--7,&&5+),-&5+),'+-.91-4,0&(-*(3&'+-.91-4,01 2,(-7,&*,-5,&'+-71-..(-. 5+0,/,,-&),:,-&216,0,8 FD,),(&41,&*+',-&4+3,*&4,5(-7,&2,(&'()(*&/+*1,5&9,01&',( -..,3&',(&*(-G(33,-&3+&41,&/,,* 1-*+0,3/1&3,),(&31*,&'+-.91-4,0 4,-&'(),1&-..,3&-7,',-&/,', ,0?',&7,-.&3+)(,0&4,01&'()(*-7,8 H,3,1&6,0,&*+0G1*(&21,0&41,&3+0,/, *,-5,&9,0(/&*+0,-.<*+0,-.,-.?'?-.;I&(G,0&>91-*,&3+5,4, J012(-&K?.G,;&K(',*&@ALMNC8 >91-*,&5(-&2+0(/,9,&,.,0

4101-7,&*14,3&'+'1)131&50?2)+'&2,( '()(*&*+0/+2(*8&>,),9&/,*( 6,0,-7,&,4,),9&'+-G,.,&5?), ',3,-&4,-&'1-(';&&(-*(3&'+-G,., ,.,0&*+091-4,0&4,01&2,(&'()(*8 %-*(3&7,-.&/,*(&1-1;&>91-*,&0,G12,-7,3&'1-('&,10&5(*19;&'1-1',) 4(,&)1*+0&5+0&9,01;&4,-&/1,5&/+41, ,10&'1-+0,)&2?*?)&41&4,),'&*,/&,*,( 41&4,),'&'?21)8 F>,7,&G(.,&/+21/,&'(-.31'+-.91-4,01&4+9140,/1&/,,*&6(,6, 5,-,/&*+0138&õ,-&/+),)(&2,:, 5+0'+-&3,0+*&(-*(3&413(-7,9; 21/,&'+'2(,*&-,ð,/&)+219&9,0(';I (6,5&6+:+3&3+),910,-&BN&E+1 Nö÷ö;&1-18 E+-(0(*-7,;&5+0'+-&3,0+* /+),1-&2+0.(-,&/+2,.,1&5+-.< 9,0('&-,ð,/&G(.,&21/,&41.(-,3,/+2,.,1&5+-.(/10&2?/,-&413,), '+-(-..(&,-*01,-8&&>91-*,&/+21/, '(-.31-&G(.,&'+-.91-4,01 ',3,-,-&2+02,(&*,G,'&4,-&2,-7,3 ',3,-&/,7(0&/,7(0,-&/+0*,&2(,9< 2(,9,-8

&>+G,(9&1-1;&1/*01&4,01&ø337 ù,--1-.&ú8H&û-1&*,3&5+0-,9&5(-7, ',/,),9&,3(*&4+-.,-&.1.18&>+G,(9 1-1&3?-41/1&.1.1-7,&2,.(/;&*,3 2+0)(2,-.&4,-&G(.,&*,3&2,-7,3 3,0,-.&.1.1-7,8&F>,7,&0,G1-&/13,* .1.1&4,01&3+61)8&û*(&6,0,&5,)1-. /1'5)+&'+-.,*,/1&2+02,.,1 ',/,),9&.1.1&4,-&'()(*;I&(G,0 :,-1*,&7,-.&9?21&2+0+-,-.&1-18 ù,-1*,&7,-.&/+4,-.&'+-(-..( 3+),910,-&/,-.&2(,9&9,*1-7,&1-1 G(.,&/,-.,*&'+'5+09,*13,3+/+9,*,-&.1.1-7,8&û,&21,/,-7, 4,*,-.&3+&4?3*+0&.1.1&),-..,-< ,-&7,-.&2+0,4,&*,3&G,(9&4,01 0(',9-7,8&H,)1-.&*14,3; /+*,9(-&/+3,)1&,4,&:,3*(&7,-. *+5,*&(-*(3&'+'+013/,3,.1.1-7,&/+6,0,&0(*1-8 FE1-1',)&/+*,9(-&/+3,)1 4,*,-.&(-*(3&'+-.91),-.3,3,0,-.&41&.1.1;I&(G,0&>91-*, 7,-.&/,,*&1-1&',/19&'+-7+)+< /,13,-&&*+/1/-7,&41&E,.1/*+0 D+-?*,01,*,-&%üE8&@*+,C

ñ‰Ó„‰~ˆò󈊅‰ò†ˆ‹‰~…ô ³´µ¶·¸¹

º»¼½»¾¿À¿¼ÁÂûÄÅÆà O PQRQSTUVUVTWXYUTZX[VYT\XYT]^ZRV_TR^`VXaTR^_X]VR bXSXYTbVYVbXcTR^cXbXTdTb^YV`e O fV\XSTbXSXYTbXSXYXYT\XYTbVYgbXYTWXYU ]VXRXYWXTb^b]gX`Tbgcg`T]Xge O hVY\XZVTa^Zb^YTWXYUTb^YVb]gcSXYT]XgTbgcg` R^`^cX_Ta^Zb^YYWXT_X]VRe O iXjX`TUVUVT\VT\QS`^ZTUVUVT\XYTk^STgaTbVYVbXc \gXTSXcVTR^`X_gYe O lVYgbTXVZTag`V_TWXYUT]XYWXST\XYTkgSgae O m^ZRV_SXYTcV\X_TSV`XT\XZVTSgbXYT\^YUXYTRVSX` cV\X_nTR^Y\QSnTRVSX`TUVUVnT\R]e O PgYXSXYTR^baZQ`XYTbgcg`Ta^YU_VcXYUT]Xge O iX[VYT]^ZSgbgZT\^YUXYTkXVZXYTa^b]^ZRV_Tbgcg` S_gRgRTgY`gSTSgbgZe O o^]VXRXXYT]gZgSTb^ZQSQST\V`VYUUXcSXYTRX[Xe O lXSXYTbXSXYXYTWXYUT]^ZR^ZX`TR^a^Z`VTRXWgZp RXWgZXYT\XYT]gX_p]gX_XYTR^UXZe O lVYgbTWQUgZ`nTbXSXYTqV`XbVYTkT\QRVRT`VYUUV \XYTb^YUgYWX_T`gb]g_XYTR^a^Z`VT\XgYTS^`gbp ]XZnT^SXcVa`gRnT`XZXUQYnT\XYTcXVYTR^]XUXVYWXerstuvw


0123

‡ˆ ‰ Š ‹ Œ  ˆ ‹ Š Œ Ž    ‘ Š ’ ˆ ‰ ˆ “ Œ ” ‹ ˆ “  Œ • ˆ –ˆ ¤ 1 7

6 57 5 9 45651579

—˜™—.=58+*.:5,1+>-.2+0-*.0=:53+.,<=-:.~A8;+:+*B+F.š+0+ +:2-*.B+2<3.rVHr.>+><9.0-0-6 *-:+3>+2.1+30.;+38.=515B<>3;+ +0+>+2.4*A/5:.=53-.;+38.15*=-@+B.:A6 >+1A*+B-@F.›5>A,4A:.-B<.15*3+,+.G5,+B-F š*A;5:.-3-.15*+R+>.0+*-.:585>-=+2+3 ,5*5:+.B53B+38.-053B-B+=.=51+8+-.A*+38 œ+R+.;+38.=5,+:-3.>+,+.=5,+:-3.2->+38 :5./+R++3;+F G5,+B-./<8+.,5*<4+:+3.<=+2+.<3B<: ,5375*-B+:+3.<>+38.:51<0+;++3./+R+ 0538+3.7+*+.;+38.>51-2.*-38+3F.q++B.-3G5,+B-.,5,+:+-.7+*+.;+38.=<0+2.=5*-38 0-4+:+-.<3B<:.,538<38:+4:+3.-059.;+-B< ,5>+><-.,<=-:.0+3.o-=<+>F.+,+.;+38 B5*>-1+B.0+>+,.4*A/5:.-3-.+0+>+2.q+30-:+ ž-@+0+3-9.š<8*A2A.+:+.š*+,1+3+39.y386 8-B+.Ÿ:B+@-+3+.S5R-9.0+3.š*-2+B,A:A  A:-F  <=-:.;+38.G5,+B-.<=<38.4+0+ 0+=+*3;+.=+38+B.=505*2+3+9.0+3.,<0+2 <3B<:.0-,+-3:+3F.q505*5B.3+,+63+,+ ;+38.,5*5:+.-0A>+:+3.0-.+3B+*+3;+9.š5B5* ¡.›5**;9.›+*53.Ÿ.+30.B25.›-0=9.¢A>04>+;9 S-+>A8.S-3-.}+*-9.qB+*=.+30.t+11-B9  5>+372A>-7.?-B729.u+=2B-.?<3;+39.Tq{6 užq{9.q-+9.0+3.t+0-A25+0F p05.15=+*.+4+.;+38.-38-3.0-=+,4+-:+3 >5R+B.4*A;5:.1+30.-3-.=5:+>-.>+8-.+0+>+2 :51<0+;++3.œ+R+.0+3.-053B-B+=.A*+38 œ+R+F.{+4-.R+>+<4<3.0538+3.B5,+.=545*B-

-3-9.,5*5:+.,538+:<.=5>+><.,5375*-B+:+36 3;+.0538+3.7+*+.;+38.=505*2+3+.B+34+ 15*,+:=<0.,5388<*<-F.?515*+4+.B5,+ ;+38.G5,+B-.+,1->./<8+.15*+=+>.0+*-.3+*+=;+38.:57->.0+3.=505*2+3+F q515B<>3;+.:53+4+.+>+=+33;+.œ+R+£  53<*<B.G5,+B-.:+*53+.,5*5:+.15*+=+> 0+*-.œ+R+F.z 53<*<B.:+,-.:+>+<.:-B+.1-=+ ,5385B+2<-9.15>+/+*.0+3.,5382+*8+B53B+38.:51<0+;++3.:-B+.=530-*-9.:-B+./+0>51-2.0+4+B.15*BA>5*+3=-.<3B<:.,5382+*8+:51<0+;++3.>+-39|.</+*.q+30-:+.ž-@+0+3-F ›+*53+.,5,+38.1+*<.=+/+.B5*153B<:9 ,+:+.15><,.1+3;+:.453B+=.;+38.G5,+B>+><-F.=+,4+-.=++B.-3-.,5*5:+.1+*<.15*,+-3 0-.8-8=68-8=.:57->9.0+3.0-.45,1<:++3 4+,5*+3F ›+*53+.B5B+4.-38-3.15*:+*;+9.0+3.=+B< 0-.+3B+*+3;+.>5R+B.,<=-:9.G5,+B-.+:+3 B5*<=.15*B+2+3.<3B<:.B5*<=.5:=-=F.?+8,5*5:+.,<=-:.+0+>+2.7+*+.<38:+4.4+>-38 <3-o5*=+>.<3B<:.,5375*-B+:+3.=5=<+B<F q5>+-3.-B<.=53-.o-=<+>./<8+.,5*5:+.4+:+<3B<:.15*:+*;+9.0+3.:+*;+.B5*=51<B.+0+>+2 153B<:.*5=4A3.0+*-.2+>.,53+*-:.0+3.<3-: 0+*-.œ+R+9..,-=+>3;+.=-@+B.A*+38./+R+9 :+>5305*.+B+<.,A38=A.A*+38.œ+R+9.R+B+: A*+38.œ+R+9.0+3.1515*+4+.B5,+.;+38 ,+=-2.,5*5:+.+:+3.8+>-.>51-2.0+>+,.0:5,<0-+3.2+*-F)€‚†

!"

X\_¥¦¥Z`§\b\e\Z¨¥©¥¥©`¥e¥_¥¨`§\^©e¥¨¥© mªh«lhh

¬$—­®­%..<8*A2A.+:+ š*+,1+3+39.0-.4*A;5:.-3-.-+ /+0-.>51-2.=5*-<=.,537+*-.7+*-3@A.B53B+38.1<0+;+.=530-*-9 :2<=<=3;+.œ+R+9.0+3.0538+3 *+/-3.,53<>-=.>-*-:9.ABA,+B-=.-+ /+0-.>51-2.,5388+>-.0+3.8-+B 15>+/+*.=5/+*+2F q50+38:+3.q+30-:+.ž-@+ S+3-9.;+38.,<>+-.15*,+-3 ,<=-:.=5/+:.q y.-3-.,5,+38 =5>+><.15*8+1<38.0538+3.1+30 ;+38.,5,->-:-.:A3=54.0+3 -05+>-=,5.;+38.:<+B9.B-0+: =5:50+*.,538-:<B-.,<=-:.+B+< 8+;+.;+38.=50+38.B*530.=++B -B<F.?+8-.=53-,+3.;+38./<8+ +:B-@.,538+/+*.;A8+.-3-.15*,+-3 ,<=-:.0-.G5,+B-.+0+>+2.=51<+2 4538+>+,+3.<3B<:.15>+/+* ,535*-,+.,<=-:9.0+3.:+*;+ ;+38.+4+.+0+3;+.=51+8+=51<+2.:A3=54.;+38.=58+*.0+3 A*-=-3+>F ?+8-3;+.B-0+:.+0+.B<3B<B+3 :5=5,4<*3++39.,<=-:+>-B+= ;+38.*<,-B9.+B+<4<3.4*A=5= ;+38.:A,4>5:=.<3B<: ,537-4B+:+3.=51<+2.>+8<.0+3

¯°±²±¯³´µ¶·³±¸¶ ¹´µº±»±³±µ ¼¹½µ¸±µ¯¾±µ¯½¿¶º¶µ±» ¾±»±³¯³´µÀ¶¹¸±·±µ Á´±¸¯±¸±Â¯³´»½¾¶ ²±µº¯¼¶³¹´»¯¾¶ ¼´Á±ï·±¿²±¯

:+*;+F.zq+;+.,53-:,+B=51<+2.:+*;+9|.B<:+=3;+F 0+3.0-0538+*F.p+./<8+.,538+:< 4538+>+,+3.=4A3B+3.0+3 S+*-.=-B<.-+.15>+/+* ,538+>+,-.4*A=5=.;+38.>51-2 A*-8-3+>.0+>+,.,537-4B+:++3 :5=505*2+3++3./<8+.+0+>+2 0+*-.=5:50+*.15*,<=-:F 15+B.+B+<.,5>A0-.;+38.=-,45>.0- :5-30+2+39.;+38.1-=+.0-3-:,+B- ž+-3.>+8-.0538+3.y388-B+

Ÿ:B+@-+3+.S5R-9.45*5,4<+3 :5>+2-*+3.~A8;+:+*B+9.HH Ÿ:BA15*.-3-.,538+:<.15><, 45*3+2.,+-3.0-.=51<+2.1+30

XYZ[\Z]^__`a^_^b`cd\`d^__`X_\\ef

ghhihggjkl mn kk

#$%$&'()*+,+-./+0-.1+2+3.45*6 1-37+38+39..+:2-*3;+.8*<4.,<=-: 7+0+=.+=+>.?+30<389.?<*85*:->> ,5*->-=.@->,.0A:<,53B5*3;+.;+38 0-15*-./<0<>.CD5.D->>.?>550EF.G*<4 1+30.;+38.,538<=<38.853*5 ,5B+>7A*5.-3-.,5375*-B+:+3.B536 B+38.=54+:.B5*/+38.,5*5:+.;+38 B5>+2.5:=-=.=5>+,+.HI.B+2<3.-3-F J1539.8-B+*-=.?<*85*:->>9.,536 /5>+=:+3.KLMKNOOMPOLLQ.>51-2.1+6 3;+:.,53+,4->:+3.@AAB+85.45*6 /+>+3+3.:+*-5*.,5*5:+9.0+3./<8+ R+R+37+*+.0538+3.,+3B+36 ,+3B+3.45*=A35>.?<*85*:->>F.ST->,.=54+3/+38.UV.,53-B.-3-./<8+ +0+.R+R+37+*+.A*+386A*+38 ;+38.,5,->-:-.45*+3.15=+*.1+845*:5,1+38+3.,5*5:+F W3B<:.,53<3B+=:+3.@->,.-3-9 ?<*85*:->>.1<B<2.R+:B<.;+38 7<:<4.4+3/+389.,53<*<B.J153 4*A=5=.4*A0<:=-3;+.,5,+:+3

mªh«lhh

R+:B<.2-388+.>-,+.B+2<3F.T->,.-3/<8+.,5*5:+./+0-:+3.R</<0.+4*56 =-+=-.<3B<:.,+3B+3.oA:+>-=.,56 *5:+9.po+3.q7<,1+89.;+38.,53-386 8+>.0<3-+.rVVs.=->+,F t+<38+3.0-=BA*=-.8-B+*.0+3 253B+:+3.0*<,.0+*-.8*<4.,5B+> B5*1+-:.0-.p30A35=-+.-3-.=5+:+3 ,53<3/<::+3.1+2R+.+>-*+3.,<=-: ;+38.,5*5:+.B-0+:.45*3+2.,+B-F ?+30.;+38.15*+388AB+:+3.u-7:; voA:+>w9.J153x.v8-B+*w9.y8<38.v8-B+*w9 y30*-=.v0*<,w.0+3.t+,0+3.v1+==w 0-:53+>.0538+3.>+8<6>+8<.,5*5:+ =545*B-.zW305*.{25.q7+*=|9.zq2+0AR A@.qA**AR|9.z{-8+.{-B-:.}-B+,|9.zGAB {25.{-,5|9.0+3.zS+*+2.}-B+,|F q5>+,+.-3-.?<*85*:->>./<8+ ,5,+3@++B.=A7-+>.,50-+.=545*B~A<{<15.<3B<:.,5,+=+*:+3.:+*6 ;+.,5*5:+9.0-.+3B+*+3;+.+>1<, Cu53A,A<=E.;+38.15><,.>+,+.-30-*->-=F.€‚ƒ„…†

=515><,3;+F.›+*53+3;+.=5,<+ 4*A=5=.15*:+*;+.0-.4*A;5: G5,+B-.-3-.1+8-3;+.=5>+>< ,5385=+3:+3F q50+38:+3.š*-2+B,A:A  A:-.,538+B+:+3.1+2R+ 15*=+,+.G5,+B-9.-+.,530+4+B B5,+36B5,+3.1+*<.;+38 ,5,4<3;+-.>+B+*.15>+:+38 ;+38.15*150+6150+F.}+>.-3:5,<0-+3.,5,<37<>:+3 8+8+=+3.0+3.-05.1+*<.<3B<: ,5,1<+B.:+*;+9.;+38.1+2:+3 15><,.45*3+2.B5*4-:-*:+3 A>523;+.=5:+>-4<3F.zS+3 :+*53+.4*A;5:.-3-.15*=-@+B :A>+1A*+B-@9.,+:+.=58+>+ :54<B<=+3.+:2-*.153B<:.:+*;+ ,53/+0-.:54<B<=+3.15*=+,+9| </+*.=53-,+3.;+38./<8+ ,5,1<+B.0+3.,53/<+>.4A=B5* 0538+3.B5:3-:.=->:=7*553.-3-F q++B.-3-.G5,+B-.,<>+,5*5:+,.>+8<.,5*5:+9.3-+B ,5,+38.=50-:-B.,<><:.,<><:9 ;+-B<.>+38=<38.,5,1<+B.@<>> +>1<,F.q5>+-3.-B<.,5*5:+./<8+ -38-3.,5,1<+B.4+,5*+3.o-=<+> =5=585*+.,<38:-3F.€‚†
 !"#$%%&'!( ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÃËÊÌÍÎÏÐÃÑÒÅÓÎÈÅÏ ÔÕÌÒÊÏÅÒÐÃÊÖ×ÈÆÌØÊÃÙÊÎ ÙÅÌÅÆÈÙÊÃÍÊÚÊÆÊÌÃÌÈÏÊÈÃÖÕÌÍÆÊÖ ÛÊÆÈÃÙÊÌÊÜÅÙÅÌÝÃÄÅÙÊÈÌÃÊÇÊÏ ÞÆßÅÌÍÈÌÊÃÍÅÆÇÅÉÎÍÃÊÖÊÌ ÙÅÆÎÙàÎÍÃÏÊßÈÃÉÅÆÇÊÙÊÃáÊÇÖÊÆ âÎÏÍÊÌÃÞßÎÌßÝÃÄÅÆÇÅÍÎÜÎÊÌÃÌÈÏÊÈ ÖÕÌÍÆÊÖÃÊÌÍÊÆÊÃÑÒÅÃÛÊÌÃÙÊã ÌÊÜÅÙÅÌÃÙÅÌÊÌÛÊÈÃÖÅÙÉÊÏÈÌØÊ ÑÒÅÃàÊÛÊÃÙÎÇÈÙÃÖÅÅÌÊÙ

æçèéêëìíîïíðñòóëôçðìõçèöôèðëæî

ÉÅÆÇÊÙÊÃÄÅÆÇÈÉÊÝÿÌÈÃÙÅÌÜÊÛÈ ÆÅÖÕÆÃÉÊßÈÃÑÒÅÃÇÅÉÊßÊÈÃàÅÙÊÈÌ ÊÇÈÌßÃÍÅÆÏÊÙÊÃÙÅÆÎÙàÎÍÃÛÈ ÇÅÉÎÊ×ÃÍÈÙÃÇÅÏÊÙÊÃÅÌÊÙ ÙÎÇÈÙÃÉÅÆÍÎÆÎÍãÍÎÆÎÍÃÍÊÌàÊ àÅÆÌÊ×ÃÙÅÌÜÊÜÊÏÃÍÈÙÃÏÊÈÌÝäàÍÍå

0121314 

38499 2 98 7 14 18 6 012131467

‘’“”•–—•˜–™š›

œžŸ ¡¢—£¤¥¥¦§¨©•ª¦«¬•­­©©®¯ ®¯¥©°± °± ¤«©´¥ ´¬¥¬°• ° ²¬®•£¦®£¬•©­¬«•§¬³¬­•ª¤²¤• ¬¶¶¦¦•³ ³§± §± ¦µ©¥¶¯¯³•²©£¦²¬•­©®¨°¬§§¬¬¦ °¬­•“£°³©£¦·•¶¬§¬•¶¤£¬¥¬®²© ®•²©©­± ®• ­± ¶¬£•›¦¬³¬•¸“•§¦•¹¯¤®§¬¥º•››¬¬¥²»• ”¦®¨¨¤•¼½¾¿ÀÁ•­¬³¬­Â•Ã¬¬­­¤®• ¤®§§§©©± ¤® ¤®££¤²• ¤ ­¦²¦¬®»•¶©³¤¬®¨•—£¤¥¥¦§¨©©•¤® ­©®´©ª¯³•¨¬Ä¬®¨•³§°¬­“ ­•“£°³©± £¦·•£¦§¬²•¬²¬®•«©­¤§¬°•º¬¬®¨ ®®¨• ¨§¦± ª¬º¬®¨²¬®Â —£¤¥¥¦§¨©•³¬º¬²•§¦«©ª¤£ ¤£« £•«©ª¬ ª¬± ¨¬¦•¶©­ª©³¦¬®•£©¥ª¬¦²•¦¦µ©©¥¶¯¯ ¶¶¯¯³ ¯¯¯³• ¶¬§¬•ª¤¥«¬•£¥¬®«Å©¥•Æ¬®¤¬ ¤¬¥¦•¦®¦ ®Â• ”©«²¦•£©¥°¦£¤®¨•ª¬¥¤•ª©©¥³¬ª¤ ª¤°• §¦•“®Å¦©³§»•©²«•«£¥¦²©¥•Ç°© °©³«©¬• ¦£¤•³¬®¨«¤®¨•­©­ª©¥¦²¬¬®•§¬­± ¶¬²•º¬®¨•ª©«¬¥•ª¬¨¦•²©­¬´¤¬¬®®•• ÈÉÊËÌÊÍÎÏË ¹©¥«¬­¬•¶©­¬¦®•«©°¬¥¨¬ •À½´ ¨¬À ½•´¤£ ¤£¬• ¶¯¤®§«•¦£¤»•¦µ©¥¶¯¯³•­©¥¬¦§ ¦°°•§§¤¬ ¤•• ¤¬ ²©­©®¬®¨¬®•§¬®•«©²¬³¦•²©©²¬³¬°¬®Â• ”©®¬®¨•½±À•¬£¬«•”¬®«Å¦©³§• §ÐЯĮ• «©¥£¬•Ã¯¥Ä¦·°•Ç¦£º•Ñ±Ò•ө©²¬³¬°¬¬®• §¦§©¥¦£¬•§¬¥¦•¥¦µ¬³•¬ª¬§¦•”¬®·°©«± £©¥•Ô®¦£©§•À±½Â ÕÓ¬­¦•ª©¥£¦®§¬²•·©¶¬£•§©®¨ ®¨¬¬®®•• ­©®§¬£¬®¨²¬®•‘¬®¦©³•—£¤¥¥¦§¨©©• §¬®•§¦¬•£©³¬°•­©­ª©¥¦²¬®•§¬­¶¬ ²• ¶²• ª©«¬¥Â•˜¬•­©­ª¤²£¦²¬®•ª¬°Ä¬¬•¶¬ ¶¥¥¬• ¶©­¦³¦²•²³¤ª•£©³¬°•­©­ª¤¬£² £•²²©©¶¶¤± ¤ ¤± £¤«¬®•£©¶¬£»Ö•¤´¬¥•”¬®¬´©¥•¹¹¥¥©®§¬¬• ®®• š¯§¨©¥«•§¦•×ØÙË×ÚÛÜÝÎÏ —£¤¥¥¦§¨©•ª¬¥¤•«¬´¬•­©®¦²­¬± £¦•·¬£¬£¬®•«©ª¬¨¬¦•¶©­¬¦®•¦± µ©¥¶¯¯³•¶©¥£¬­¬•«©´¬²• š¬º•Ó©®®©§º•¶¬§¬• À޾ߕº¬®¨•«©³¬± ³¤•­©®·©± £¬²•¨¯³• t{€v .! yy}/&,~& xt z{|v$.%v xy((!/&( tuv&% tw

¶¬§¬ §¬• £¦¨¬ •¶© ®§¦ ¨¬¶ ¶©¥£¬®®§ §¦ §¦¨¬ ®®¨¬ ¨¬¬®®•• ¶© ΕӦ ¶¥ ©¥£¬­­¬¬•¤®£ ¤ £¤¤²• ¤® ²•ÈÈÉÉÊËÌÊÍÍ ²• Ó¦®¦»•¶¶©©± ®º© ­®¬ ®º©¬ ©¥¬®®¨• ¨•Ð¦ Э­­® ®¬«•˜®¨ ®¨¨¥ ¨¦¦«•šš¬¬º¬ ¨¥ º¬•§• §¦¦• ³¦¶¦ ¦­­¶¦ ¶¦¬© ¬§§©©•½ÒÀ½£ ½•£©¥«©ª¤ ª¤££¬ £•¬²¬®®•• ­© ­©®´¬§§¦¦¶© ¦•¶© ¶­¬ ­ ¦®• ­¬ ®¶¶©©¥£¬­¬ ®¶ ­¬•«©¶¬ ¶¬± ¬®®±± ´¬®¨• •£¬°¤®• ®¨À½ÀÀ£ °¤® ¤®««©´¬¥¬°°•¦ ¦© ¦µµ©©± ©¥± ¶¯¯³ •º¬ •¶¶¬¬§§¬¬•©­­±± ¶¯¯³º º¬¨ ¬®®¨• ¨•­© ¨• ­©®© ®··©£¬²¨ ²²•¨¨¯³ ¯³¶ ¯³ ¶¬ £¬®§¦ ¶¬£•¶© ¶¥¥¥¬ ®§¦ §¦®¨ ®¨¬¬®®•¶¶©©¥£¬­¬« ­¬¬•«©¬ ©·¬¥¬• ª© ª¥¥¤®£ ¤®£¤® ¤®Â ੠ੳ¬®§ ®§¬¬®¨ ®®¨• ¨ÈÉÉÊËÌÊÍλ•Æ¯®´ ®¯¯• —°© °©³µ©©º»•ºº¬¬²¦ ²¦®— ®®•—£¤¥ ¤¥¦§¨© §¨©•ª¦«¬•­© ­©± ­¬ •§¬ ¤²¤• ­ «¤²²¬ ¤²²¬®•®¬­­¬¬®®º¬ º¬§ º¬ §¬³¬­­•ª¤² ²¤• «©´¬¥¬°•²³ ®¨°¬ ²¤ª ¤¤ªª•²²©©£¦²¬ ²¬•­© ­ ®¨ ¨°¬ °¬§¬ §± ¶¦ ¶¦•³§°¬ °¬­•“£°³ °³©£¦·® ·•®®¬¬®£ ®£¦Â•”© ”©®¤ ®®¤± ¤± ¥¤£ •ª¦¬ ¤£•—°© °©³µ©©º— º»•—£¤¤¥¥¥¦§§¨© ¨©ª ¨© ¦«¬•­© ­©®´´¬§¦ §¦• £¤­¶¤¬ ¤¬®•¦µ©©¥¶¯ ¶¯¯³•¤® ¤®££²• £¤¤²• ²•­©©³¬®¨± ²• ®¨± ®¨ ²¬°•²©©•¶¶¤£ ¤£¬¥¬®• ®²²©©³¦­­¬¬Â ®²

abcdefghihijk

!"EV87O=91J>BWD9 XYYO>=BW7=891IZ@4B>91[ <3?C@>4ODG9;V>B\?91X]8D6C@7?@> #$%&"ZBD?ODBR6@G@>OS+&,-./" ^O34_86=B`

! "01 23456789:; <=>?@491ABCD7BD9 E0F@DG@>7BD9; <35>@H91IJB>8D89:E <?@>48DK#$%&"LD>8M3@9 N4ODOKOD9P@4QR6@G@>OST '&(!)*"U@8DO +&,-./"J>@DGODUBGK@>7

lmnopqrrbghisisk

3+415.6+14,

°¬ •¶© ÕÓ© Ó©£¦²¬ ²¬• °¬­Â °­Â ­Â•›¬ ›¬¥¬¬¶© ¶­¬ ©­¬ ­¬¦®• ®­© ­©¥©²¬ ²¬• ­¤®¨²¦ “®§¬ “®§¬ “® § •­© ­©­± ­± ­­¤¤®¨ ®¨²¦ ²¦®• ®•£¦§¬ §¬²²•¬²¬ §² ²¬®®•³¬¨¦ ¨¦• ­©©®§¬ ¬®®••ª©¥± ¶© ®¨± ¶©¥£¦­ª ­ª¬®¨ ¨± ®§¬¶¬ ®§ ¶¬£•²© ²©«©­¶¬ ­¶¬ ¶¬££® ­¬ ®• ²¬ ²¬®• ®•®¬ ®®¬ ®­­¬ ­¬± ­¬¦¦­ ®­© ­©³¬Ä¬ Ĭ®• ®¦ ¦µµ©©¥¶¯¯³• ®• ®¬ ¥• Ž‘3 ®¬­¬¬•ª©«¬¬• ®­¬ ®•­© ­©¥©²¬ ²¬•¬²¬ ²®• ¬®• ®•£¬­¶¦ ­¶¦³• ­¶ - §¬«§«­©¬­¬ º¬ º¬®¨• ®¨¶¶© ®¨ ¶©¥®¬ ®¬°• °• ­¬²« ²«¦­¬ ­¬³•­¤®¨²¦ ­¤¨² ¤®¨² ¤® ¨²¦®®»»Ö•£¤± ¤± £¤¥ ¬°¤®• «©± ª©¥­­¬¬¦®• ®•§¦ §¦•«¦®®¦¦• ¤¥•¶© ¶©­¤§¬ ­­¤¤§¬ ¤§¬ § •½Ò•££°¤ °¤®£ °¤ ®®••£©¥¥© ª¤£ ««³ ©³¬­¬ ­¬•ª©¥£¬± ¤£Â ”¯ •§¦ °¤®± °°¤¤®± ®±£° £¬°¤®» °¤®»•´¦²²¬¬• °¤ ”¯£¦µ¬«¦•²°« ²°«¤«¤« ¤«§ §¦± ‘¬ ‘¬®© ®®¦¦©ª ©³•ª¦«¬•­©©®± …s„‡‡pJ†‡ˆ‰Šm ­¦ ­¦³¦²¦ ²² ¦•²¦ ²¦¶© ¶©¥•‘‘©©¬®• ®¹¯ ¹¯¤êꬱ «¬³• ·©£¬²• ²•©­­¶¬ ¶¶¬¬£•¨¯ ¨ ³•§¬ §¬³¬­• ­ fKXOaO‹Œ ®¦ ®«Â•›© ›©®´ ®´¬¨¬ ¨•¨¬ ¨¬ÄĬ¬®¨• ®¨•¬¬¬ ¦¬¬£ •£©¥¥© «©ª¤£ •¶© ©­¶¬ ­¶¬ ¶¬£•¶© ¶©¥£¬®§¦ ®§¦¦®¨ ®¨¬¬®®•­­¬¬²²¬¬• fKXO aO‹Œ h “¤« “¤¤«£¥¬³³¬ ¤¶ ¶©¥®¬¬°• °• ª©¥­¬ °¬ ª¤£ °¬³•£©¥«©©¤ ¤£•¬²¬ ¤£¬ ²¬®• ²®• ®­­© ­©®´ ®¬± ­¬¦®• ®•¤®£ ®¤® ¤®££¤¤²• ¤® ²•¦ ¦µ© µ©¥¶¶¯¯¯³• µ¥ «©£©³¬°• ©°•š± §¦ §¦•«¤¬£¤• ¤¶© ¶©®· ®·¬¶¬ ¶¬¦¬®» ®»Ö•¤´´¬¥• °§¦¨¬ ¨©©£•¯³³°• š¬¬± Ŭ©©¹ ³•¹© •¬²° ®º¬ —°© °©³µ© µººÂ ¹©®¦ ®¦£©ê•¶¶¬¬§¬¬•½Ò ½ÒҾ•˜¬¬¬ ²°¦¦¥®º º¬• ®¨•¶¬ ՗¬º¬ •ª¦«¬Â•¹¤²¬ º¬•¦®¨¦ ®¨¦ ¨¦®•§¦ §¦¬¬ª ¹¤²¬®• ¹¤ ®ªª©¥± °© °©®¨²¬ °®¨ ®¨²¬®¨ ®¨¶ ¶¬§¬ § •­¤««¦­• ­ ¶¬¬®¬ ®¬«•½ÒÀÀ• ®« ©®¬ •£¬²• ­¬ §°¬ ­¬²« ²«¤§• ¤§­­© ¤§ ­©¥©­­©©°²¬ °²¬®®••³ ³§¬ §° °¬­­»»•®¬¬± ²¬ ²¬¥¥®¬ ®¬£ ²²²¤®´ ¤®´¤®¨• ¤®¨¨•­©©®© ®©­­ªª¤¤««•£¦­­•• ­¤®• •ª©¥¬«¬³•§¬ ­¤®•­© ­¤® ­¤ ­©¥©²¬ ²¬ª §¬¥¦•§¦µ¦ µ«¦•³©± ¤£¬­¬ ­¬•ÈÉÊËÌÊÍΕ •°¬ ªª° ¦°• •¬²¬ °•¥©®§¬ ®¬ ®§ §¬°§ °°•§¬ §¬®• ®¦®¦ ®¬ ²¬®• ®­© ­©®´¬§§¦¦• š¬ š¬«¬•«¬²¦ š« ²¦££° °¬£¦•¹¯ ¹¤ê ¤êꬮ®¦¦£ ¦«•£©®®££¤¤• ²©«©­¶¬ ¤®££¤²• ­¶¶¬£¬®• ®ª©«¬¥ª ®ª ¥•ª¬¨¦ ¨¦•§¦¬•¤® ¤£ ¤²• ¬²¬®• ®­© ­©®´ ®´¬§¦•«¤® ¤®££¦²¬®• ®•­¯ ­¯¥¬³•¤® ¤¤®± ®± ­© •«©´¬¥¬°» ®º¬¬•§¦ ­©­ª ­ª¤¬ ¤£ ¬££« °»Ö•³¬®´¤£ ¤®º §³³¬®± ® £¤²• ¤²•­© ­©®¨¨¬ ®¨¨¬¬¨¬³²¬ ²¬®• ®£¦®®££¬© ®£ ¬•©­¬ ­¬«• —£¤¥¥¦§¨© «¦¥•§¦•áâãÊÜÚÛÛäËåææÉÛ §¨©•§¬®•­©®¨¨¬ ¨¬®´ ®´¬³• °•¦µ©©¥¶¯ Æƪ ©ª¯³¬®•¬²¬ ²¬§© §©­¦ ­ •”¬®·°©«£©¥• ³¬®¨²¬ ®²¬ ®¨ ²°• ¶¯¯³Â Ǧ£ºº•¦££­ ¤• §¦´¬¨¯²¬ ¤­© ­©­¬ ­¬®¨• ®¨•³¬º¬²• ®¨ ²§¦ ²¬®• Õ¹¬¨¦•«¬º¬•ª©¥­¬ ­¬¦®• ® ¤ª•º¬¬¨ —°© °©³µ©º•¤®£ ¤®£¤¤²• ²­© ­©®´©ª¯³•¨¨¬¬Ä¬ Ä ®¨• ­©³¬Ä¬®•²³¤ªº¬ ¬®®¨• ¨• £¦­• ËáççÝâæÎË£©¥«©©¤£ ª¤£Â• «¬º¬•·¦®£¬¦•¥¬«¬®º¬ ­ ª©¥´¤³¤² ¤²¬¬®• ®ÈÉÊÊáç ®º¬¬• •ªª¦¦± —²¤¬ ²¤¬§• §•¬«¤°¬ ¤°°¬®• ®›¬ ®› ›¬¤³ ¤³•‘¦ ‘¦·²²¯¯µ• µ­­©©± ¬²¬ µ­ ²¬®• ®«¬®¨¬£•³¤¤¬¬¥¥ª ¬«¬»•®¬­¤®• ­¬®¨• •²© ®¨ªª©§¬ ®¨ §¬²© ²³³¬«Â ­¤® ¤®•«¬º¬• •¤¤®± —¬¬££¦ •¦®¦ •­© ®­ ­©¥©²¬ ²¬•ª©¥¬§¬ §¬•¶¬§¬•¶¯± £¦§¬²•ª©¥¶¦ ¶¦¦ ²²¦¥¥¤ ®± ««¦ ¦«¦•²© ²¦ ²©±Àޕ© ©¬¨¤© ¨¤ •® ®©©•¬¬¦ ²ª¬£•£¦¨¬• £¤²•¨¤¨¤¶Â ¨¤¨¤¤¶Â•—¬º¬ º¬• ²© ²¬³¬°¬®•ª©¥¤®£ ¤®•«©´¬²•­©®¬®¨• ·¤²¤¶•¶©¥± ²²¬ ¤®¤®« •§¦ •›¦ è±½½¬ •¬¬¬ £¬««Ã •Ã¯ ¦®¨°¬ ®¨°¬­•¸¯¥©«£•¶¬§¬ §¬• ·¬º¬ º¬§ §¦¦ ¦¥¦¦› ›¦¬± ¬•¸“• ¶© ¶¤£ •›¦ ¶¤£¬¥¬®• ®•²©£¦¨¬ ¨¬› ›¦³ ¦¬³¬•¸“»•é•‘©«©­± ­± ³³¸ “¶© ¶©®¤°• ®¤¤°• ²©©´¤£ ª©¥•³¬³¤Â ¤• ¤£¬®• ® ì­¤®• ­ ®•›¦¦¬³¬•¸“• ­¤ “¬¬§¬³¬°•²¯­¶© ­¶©£¦± §¬®•£¦§¬¬²• •¬¬ ¬³¬± «¦•º¬ º¬®¨• ®¨•«¤³ ¤³¦£•§¦ §££©ª¬²Â•“´¬®¨•£©¥£¤¤¬¬• ¬§¬ §¬¬ ²¬ §¦ §¦•˜®¨¨¥ ®¨¨¨¥ ®¨ ¨¥¦«»•ª¬°²¬¬®• ®§§¤®¦ ®§ ¤®¦¬»•¦®®¦¦•«©¥¦®¨• «¬®• ¤® ®²¬ ²­­¦ ­¦• ­• ­©©­¤®· ®• £¦§¬²• ­¤®·¤³²¬®• ®²© ²©´¤£ ¤£¬®• ®•ª« ª©«¬¥•§¬ §®• ² ª¦¦«¬¬­ •­© §¥¬­¬ ­¬£¦«Â ­©³± —°© ­©®º¬ °©³µ©©º• º­© ®¬¬§¬ ®º § ¥¦•Å¬²£¬•£©¥«©± ¬²¤²¬ ²¤¬ ¤² ®• ª¤£ ®• ¤£•§¬¬®• ®•º¬ º¬²¦®•³³§°¬ §°°¬­• ­ ¬²¬ ²®• ®££¬­¶¦ ­¶¶¦³• °¬ °¬³•£©¥«©± ¬¬³ ³³•¯¤£ ¤£•²© ²©£¦²²¬¬•­© ­©®´ ®´­¤ ´¬­¤• ¤­© ­©¥©²¬ ²¬Â•˜¬• ª¤£ ª¤¤£Ö £»Ö•¤·¬¶• ¶• ­© ®£¦•¬²¬ ­©º¬²¦¦®¦•³¬¨¬•®¬ ®®£ ²®•ª©¥³¬®¨± ²¦¦¶© ¶¥¥•½½•£¬± «¤®¨• ¤®¨§§¬ §¬³¬­•¬£­¯¯«Å©¥•°©ª¬£•§©®¨¬®• °¤®• °¤ ¦£¤Â ¤Â• ¤• ëìí ¬§¥©®¬³¦®• ®¨¨¦Â ®££¦®¨ ®¨¦ ìíîïðñò ïððñò ñò ÕÓ©£¦²¬ ²•“®§¬•ª©¥­¬ ­¬¦®• ®§¦ ®§ §¦•›¦¬± ñó ñóôôõõö ñô ³¬¬¸ •¸“»•«¬º¬•£¦§¬²• ¶¦ ²•ª©¥¥¦ ¶²¦¥•²¬«£¬• ÷øùú øùú “®§¬•§¦•³¦¨¬•¬²¬®•ª©¥¶©®¨¬¥¤°Â•˜®¦• ûóøüü ¬²¬®•­©®´´¬§¦•¶© ²®¯·²²• ¶©£ ©¥£¬®§¦®¨¬¬®• ®²®¯ ¯¤£•§¬ ®•°¬¥¦•ºº¬¬®¨• §®• ®¨•ª©«¬¥•ª¬¨¦•³³§§±±

bKNQQPRO8PLUOgWRMLUO`P\LU[OMPMcPXLO hRNKLObPXLTLUO\NOfNLXLOhRNKLO`P\LU[KLUO dNU[PROKNRNORN`TNLUOy_UTLU_OLc`PUO 7OzX\SLMOSLUZLOMPRLNSO`LTWOLU[KLO\LRNO LKNcLTO{P\PRLO_T_TOQLSLaO \PXLQLUOXL[LO]PL[WPOzUPOTPRLKSNRVOKLXLSO 7O]N^PRQ__XOcPXWMOTPUTWO TWeWSOKLXNa ’“”-+&(-&“) •&(*/.( \NQPRKWLTO_XPSOKNQPROWTLMLVO 7O8LRNO9 OXL[LO]PL[WPOzUPO\NO _WU\LRZO f P Q P O P N U L V O Z L U [ O K _ U \ N ` N U Z L O ™;š™EšE1›8`@>œBB4žEŸ4GCO  fLRKVOzX\SLMO`W\LSOMPUPXLUO\PXLQLUO ML`NSOMPRL[WKLUaO SPO KPKLXLSLUO\LUOSLUZLOTN[LOKLXNOMPULU[a Eš™EšI0Ÿ4GCO ™ž:›8`@>œBB4 P\`OeW[LOcPXWMOcN`LO 7O]N^PRQ__XOMPMNXNKNO{LTLTLUOKWRLU[OMPZLKNUY MPMLNUKLUO_`PO€URNWPVO EXšE™šI:›8`@>œBB41žEŸ4GCO  _UOgXLUL[LUVO\LUyL UOyLRTNUO KLUOMPXLdLUOTNMOKL`TLOcLdLSaO N[LOMW`NMO ™š™šI:Ÿ4GCO :ž1›8`@>œBB4 iPXXZaOyLULePRO RPU\LUO XLXWVO SPO P\`O\N`NU[KNRKLUO_XPSO PL\NU[OQL\LO |&*v(+&(-&“) _\[PR`OKPMWU[KNULUO QWTLRLUOKPTN[LaOfL\LOVO\N`NU[KNRKLUO MPMcPRNKLUOKP`PMMQLTLUO _XPSO LRU`XPZOQL\LOQWTLRLUOKPXNMLaO ZO8D¡:™ KPQL\LO`PeWMXLSQ SOQPMLNUO 7O]N^PRQ__XO`W\LSOPMQLTOKLXNOMPU[SL\LQNO –,/“ @DODK¡X MW\LO`PQPRTNO_Ue_b _ObP bSPX^PZVO zX\SLMO\LUO`PXLXWOMPMPULU[KLUOQPRTLU\Y —.~&(”vv, @DODK¡1™ b W ` _ V O 8L U N P X O Z b T W R R N \ [ P PZ V O L U [ O NU[LUaO 7OzX\SLMOhTSXPTN{OTN\LKOLKLUO\NQPRKWLTO\WLOQPY \NQNMQNUOcPKO^PTPRLUOLMNPO ˜“$!"0 7OyW`NMOXLXWVO\LXLMOQPRY MLNUOKWU{NOMPRPKLO`LLTOMPU[SL\LQNObNOyPRLSaO LRRL[SPRaO O O O O O O nƒ‚ˆs¶oJwˆJI‚ƒµo ‚ƒ„2´v‚…JwˆJ1·ƒqˆƒo I2oqo„2oJwˆJ…sqo„ ¸q…·oµJwˆJ¹swƒ‚ºvvq »2p22‡o‚2JwˆJ…pƒ„t·ƒ„ o‚tƒqv„oJwˆJ¸ˆoˆp„o G„2ƒ‚J…sqo„JwˆJ¾v‚s„v sq¶ovJwˆJI2qƒ2stv †ƒoqJ…o…‚s…JwˆJ³ƒ2o´ƒ vqv‡„oJwˆJ†vµo …s„‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO „‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmJQWKWXO …s„‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO …s„‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO …s„‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO …s„‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO …s„‡‡pJ†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO »ƒ„s„J†‡¼‰ŠmOfWKWXO »ƒ„s„J†‡¼‰ŠmOQWKWXO »ƒ„s„J†‡ˆ‰ŠmOQWKWXO 9aO‹Œ O9aO‹Œ h 9…s aO‹Œ O9aO‹Œ h 9aO‹Œ OaO‹Œ h 9aO‹Œ OaO‹Œ h 9aO‹Œ OaO‹Œ h aO‹Œ O aO‹Œ h aO‹Œ O aO‹Œ h 9½OaO‹Œ h a O‹Œ Oa O‹Œ h aO‹Œ O aO‹Œ h eLXLULUO]N^PRQ__XOKPOcLcLKOOULXOfNLXLOghVO `PTPXLSO`PMQLTO\NKPeWTKLUO_XPSO[_XO _ccNPO bNMQ`_UVO SPO P\`OLKSNRUZLOMPUePc_XO [LdLU[OzX\SLMOhTSXPTN{OXNMLOKLXNa 7OzX\SLMOMPXLU[KLSOKPOQWTLRLUOKPPMQLTO cPRKLTOKPMPULU[LUOYOLTL`OTNMOSLMQN_UY `SNQVO_TTNU[SLMOg_RP`TVO`P\LU[O]N^PRQ__XO MPUZNU[KNRKLUOyLU`OPX\O _dUOY9aO 7OzX\SLMOcPXWMOQPRULSOX_X_`OXPcNSOeLWSO \LRNOQWTLRLUOKPPMQLTOfNLXLOghO`PXLMLO9O TLSWUOTPRLKSNRaOh\LQWUO]N^PRQ__XOTPXLSOTWeWSO KLXNOMPMPULU[NOfNLXLOghOj9VO9 VO 9VO9VO9VO9VOka

‚3-60,0.ƒ0„

)*+,+-.536789, : C | > E @ : ; < B C } ~ GGJcWKLUOML`LXLSOcPReW\NaOiLMNONU[NUOMPMPULU[KLUO

QPRTLU\NU[LUONUNOMPU[L{WOQL\LO`NTWL`NOZLU[OTPXLSOKLMNO LXLMNOQL\LOMW`NMONUNaOhU\LOcPRL\LOQLRWSOKP\WLOMW`NMO \LUOKLMNONU[NUOMPXLU[KLSO`PeLWSOZLU[OKLMNOcN`LaO iLMNO{WKWQOcLNKOQL\LO`PQLRWSOeLXLUO\NOfRPMNPRO]PL[WPVO]N[LO€WR_QLO`WY \LSO\WLOXP[VO`PSNU[[LOKLMNONU[NUOMPRLNSOSL`NXOcL[W`VO`PQPRTNO\NOfNLXLOghaO bLZLORL`LOKLMNOMPU[SL\LQNOQPRN_\POcL[W`O\NOSL\LQLUOKLMNaj\P_k lmJ‚ƒ„…o„J†v…‡ƒ‚ˆxOyLULePRO]N^PRQ__XVO\NKWTNQOXN^PRQ__XOP{S_ ‰Š‹ŠŒŽ

FoˆoJnˆsuvqv‡J1sws2o‚ƒˆƒ

)*+,+-./01234 : ; < = > < > ? @ A ; B C D > E FGHIJKLMNOMPMQPRSLTNKLUOMPRPKLVOTPRWTLMLOTLXPUTLYTLXPUTLO ý žþÿ0•¶¬§¬•²©­¤®¨²¦±

ZLU[O\NMNXNKNO]N^PRQ__XVOKLMNOLKLUOMPUPMWNOKP`WXNTLUaO bLZLOTPXLSOcPRKLTLOKPQL\LOQLRLOQPMLNUOcLSdLOTPRY \LQLTOKPeWTLUOQL\LO`PTNLQOcLcLKOfNLXLOghVOeNKLOL\LO `LTWVOcNLRKLUOKLMNOZLU[OMPXLKWKLUUZLaO iLMNOSLUZLOcN`LO`P\NKNTOcPRSLRLQOKPcPRWUTWU[LUaOiLMNOSLRW`OMPML`Y TNKLUOMPRPKLOTN\LKOcPRMLNUO\PU[LUOKPMLMQWLUOTPRcLNKOMPRPKLO`P\LU[Y KLUOKLMNOMPU[PXWLRKLUOQ_TPU`NOMLK`NMLXaj\P_k lmJnopqJrstuvwxOyLULePROzX\SLMOhTSXPTN{VO\NKWTNQOXN^PRQ__XOP{S_ ‰Š‹ŠŒŽ

¢£¤¥¦§¨©ª«¬¬¥­®¦

®¬®•¹¥©®§¬®•š¯§¨©¥«•¬²¬®•­©®± ¤¥¤®²¬®•«²¤¬§•¶©³¬¶¦«•²©£¦²¬• ­©®¨°¬§¬¶¦•³§°¬­•“£°³©£¦·»• ¸¬ª¦¯•¹¯¥¦®¦•ª©¥¶©³¤¬®¨•£¤¥¤®• «©ª¬¨¬¦•«£¬¥£©¥•¤®£¤²•¶©¥£¬­¬• ²¬³¦®º¬•«©´¬²•ß•²£¯ª©¥•«¦³¬­Â• Ó©¶©¥·¬º¬¬®•§¦¥¦•¹¯¥¦®¦•¶¤®•ª©¥± ³¬¶¦«±³¬¶¦«•ª©¥²¬£•´¬«¬•¶«¦²¯³¯¨• ¯³¬°¥¬¨¬»•š¯ª©¥£¯•Ç¦µ¦£¬¥©«©Â ¹¯¥¦®¦•ª¬¥¤•¶¤³¦°•§¬¥¦•·©§± ©¥¬•¶¬£¬°•²¬²¦•º¬®¨•­©­ª¤¬£• §¦¬•£©¥¶¬²«¬•¬ª«©®•­©¥¤­¶¤£• «©³¬­¬•£¦¨¬•ª¤³¬®Â•—©£©³¬°• ¶¤³¦°»•¶©­¤§¬•½À•£¬°¤®•£©¥«©± ª¤£•­©®¨¬²¤•«¦¬¶•§¦£¤¥¤®²¬®• ¯³©°•š¯§¨©¥«•«©´¬²•¬Ä¬³•²©£¦²¬• ­©®¨°¬§¬¶¦•Ð°©•¬£¦·«Â ՗©²¬¥¬®¨•«¬º¬•«©§¦²¦£•³©ª± ¦°•¶©¥·¬º¬•§¦¥¦•²¬¥©®¬•«¬®¨¬£• «¤³¦£•­©³¦°¬£•£¦­•ª©¥­¬¦®•«©± £¦¬¶•¶©²¬®•§¬®•«¬º¬•£¦§¬²•£©¥±

³¦ª¬£Â•—©²¬¥¬®¨•«¬º¬•²©­ª¬³¦• Ĭ²£¤•ª©¥«¬­¬•«©ª¬¨¬¦•²³¦©®• §¬®•­©¥¬«¬•§¬³¬­•²¯®§¦«¦•ª¬± §¬®•²¯®«©³¯¥Â ¨¤«•§¬®•Å¦£»Ö•¤´¬¥•¹¯¥¦®¦•§¦•«¦£¤«• ՚¬«¬•£©¥¦­¬•²¬«¦°•«©·¬¥¬• ¥©«­¦•¦µ©¥± ¶¯¯³Â ²°¤«¤«•¤®£¤²•§¦¬•²¬¥©®¬•«¬®± ”¬®± £¬®•¶©± ¨¬£•­©­ª¬®£¤•«¬º¬•¶¬§¬•Ä¬²± £¤•«¤³¦£Â•¹¬®± ­¬¦®•Ç°©³± «©¬•£©¥«©ª¤£• ­©®¨¤®¨± ²¬¶²¬®•¥¬«¬• Å¥¤«£¥¬«¦•º¬®¨• §¦¬³¬­¦•²©£¦²¬•°¬¥¤«•¬ª«©®•«©³¬­¬• £¦¨¬•ª¤³¬®Â•‘¦¬•­©­¦³¦°•²©­ª¬³¦• £¤¬®•§¬¥¦• ²©•˜£¬³¦¬•¤®£¤²•­©®´¬³¬®¦•¥©°¬ª¦³¦± §¦¬•«¬®¨¬£•­©®¯± £¬«¦•§¬®•­©®§¬¶¬£²¬®•§¤²¤®¨¬®• ³¯®¨•«¬º¬•²¬¥©®¬•«¬º¬•ª¦«¬•­©³¦± ­¯¥¬³•§¬¥¦•²©³¤¬¥¨¬®º¬Â °¬£•°¬«¦³®º¬Â•“®§¬•ª¦«¬•­©®± ¥¬®¨•º¬®¨•¶¬³¦®¨•ª©¥¶©¥¬®• ¨©®§¬³¦²¬®•§¦¥¦•«©·¬¥¬•³©ª¦°•ª¬¦²• ¬£¬«•¶¤³¦°®º¬•Å¦«¦²•§¬®•­©®£¬³• ²©£¦²¬•ª©¥¬§¬•§¦•ª¬Ä¬°•£©²¬®¬®• ¹¯¥¦®¦•¬§¬³¬°•Ç¦µ¦£¬¥©«©»•º¬®¨• ¶¬§¬•¶©¥£¬®§¦®¨¬®±¶©¥£¬®§¦®± §¦²©®¬³•«©´¬²•­¬«¦°•ª©¥«©¥¬¨± ¨¬®•ª©«¬¥•¬£¬¤•«¦£¤¬«¦•ª¤¥¤²•«©¶± ¬­•Ç°©³«©¬Â•Ó©£¦²¬•°¬¥¤«•¬ª«©®• ©¥£¦•·©§©¥¬»Ö•£¤£¤¥•¶©®º©¥¬®¨• «©³¬­¬•£¦¨¬•ª¤³¬®»•¹¯¥¦®¦•§¬®• º¬®¨•§¦ª©³¦•§¬¥¦•“—•š¯­¬•¦£¤Â• Ǧµ¦£¬¥©«©•²©¥¬¶•­©®¨°¬ª¦«²¬®• ëìíîïðññóôõö÷øùúûóøü

¯£°¥±¨²±¬¥¤¥


7 96 45 67889

0123 1

uvwxyz{|yv}}|yz~z€‚|w SSQYH)$YCS:C)WJ)UQXYcQ

êvzÀ|Þ|ëzÀ|ì|wíî Ý|ì|789wíz Â} z {} | y v à á ; :1 FYS;QHEZY)WJ)EJYJPZY

6

ÀƒÁ{ÂÃÄŃzšŽ’‰©‹Ž•‰ š–‰•ŽŽ‰‹ŒŽ”œ–Œ‰§Ž‰§–Ž ‰ ™ŽšŒ–š‰”‹—‘Ž•–‰—‹’Ÿ ŠŽ˜–‰—‹Œ‹”Ž‰—Ž–œ‰Ž’Ÿ ¢Žš–‰žŒžŽ’‰—‹š–Ž ‰ Ž‰”ž”žœ‰š–‰˜›’Ž”‰ ¯›Ž‰ŒŽ”ŽŽ‰«˜Ž’“ž•‰ ”•Ž‹—‹’‰š‹’Ž’‰˜ž–’‰ –›‰Ž”Ž’‰”‹—‘Ž•–‰Ž•–’‰ ‡wvwzÛã~ä ®®°‰‹•––œ‰š‹•Ž˜Ž’‰˜ž–’‰ ‘‹ŒœŽšŽ˜Ž’‰šŽ•Ž—‰ Д•‰¥¦ ¥¥‰5Î¡Ë šŽŒ–‰Ò•‹–ž‰™ŽšŒ–š ‰¡ŽŒŸ •ŽŽ‰Æ•‰¨•Ž–ž‰š–‰‘Ž‘Ž”‰ Д•‰¥¤ ¥¥‰5ÎŠÒ Ž‰—‹ŒŽŽ‰›”›˜‰’“Ÿ ‹—–lj’Ž•‰¨ž˜Ž‰š‹•‰©‹“ ‰ Ž—Ž’‰—‹’Ž‰š–‰§Ž‰§–Ž‰ §‹‰˜‹ŒŽ—Ž‰š–‹•ŽŒ‰ ‹‹•Žœ‰—‹’Ž’‰ŽŽ‰ š–‰«Ž’–Žž‰¡‹Œ’Ž‘‹›°‰ÈŽ—–‰ ™Ž•ŽŽ‰š–‰¨ž˜Ž‰š‹•‰©‹“  Éʦ˦̉š–’–œŽŒ–  ÑȎ—–‰‹”ŽŒŽ’‰œŽŒ›‰•‹‘Ÿ ͎—›’‰‹‘‹•›—‰–›‰‹Œ•Ž”Ÿ –œ‰‹­‹”–­‰š–‰š‹˜Ž’‰Ž£Ž’‰šŽ’‰ Ž’Ž‰”›Žš‰¡ŽŒŽ‰—Ž–œ‰˜›’Ÿ —‹•Ž”›”Ž’‰Ç‰’–œ–’‰ž›œ ‰ “Ž‰˜‹”‹Œ¢ŽŽ’‰“Ž’‰œŽŒ›‰š–Ÿ «Ž“Ž‰˜–”–Œ‰”Ž—–‰‘‹ŒŽšŽ‰š–‰•‹Õ‹•‰ ‹•‹Ž–”Ž’ ‰Î›‰ŽšŽ•Žœ‰•ŽŽ‰ “Ž’‰‘Ž›‰šŽ’‰‹’¢ž“‰š‹’Ž’‰ •Ž’¢›Ž’‰§Ž‰§–Ž‰—‹’¢Ž—›‰ÏŸ š–Œ–‰”Ž—–‰—›•Ž–‰šŽŒ–‰‹”ŽŒŽ’°Ó‰ Ž›’Ž‰š–‰«Žš–ž’‰¨Ž—˜‰Íž›°‰ ”ŽŽ‰˜‹—Ž–’‰‘‹Œ’ž—žŒ‰˜›’Ÿ «‹’–’‰É¤ªË¦Ì‰š–’–œŽŒ– ‰ ›’‰‹’Ž—‰–’–  ЋŒŽ’š–’Ž’‰–’–‰Ž”‰”Ž•Žœ‰ Š–šŽ”‰ŽšŽ‰˜‹—Ž–’‰‘ŽŒ›‰šŽŒ–‰ ˜‹’–’’“Ž‰›’›”‰—‹’¢ŽŽ‰˜žŸ ”›Žš‰¡ŽŒ‹•ž’Ž‰“Ž’‰—‹’Ÿ ––‰˜›’Ž”‰”•Ž‹—‹’‰‹‹•Žœ‰š–‰ Ž•Ž—–‰‹š‹ŒŽ ‰§–ž’‹•‰™‹Ÿ •ŽŽ‰‹ŒŽ”œ–Œ‰§Ž‰§–Ž°‰¡ŽŒ‹•ž’Ž‰ –‰“Ž’‰š–ŽŒ–”‰”‹•›ŽŒ‰š–‰•ŽŽ‰ ”Ž•Žœ‰¤ŸÊ‰šŽŒ–‰©‹Ž•‰«ž–‹šŽš  —‹•Ž£Ž’‰™Ž•ŽŽ‰š–”ž’ljŒ—ŽŸ ÑȎ—–‰–’–’‰‘Ž’”–‰š–‰§Ž‰ –‰–šŽ”‰—‹’Ž•Ž—–‰‹š‹ŒŽ‰‘‹Ÿ §–Ž‰‹‹•Žœ‰”Ž•Žœ‰š–‰Ò’ž‹Ÿ ŒŽ‰šŽ’‰—Ž–œ‰‘–Ž‰š–—Ž–’”Ž’‰ Ž ‰¯Ž’‰Ž”œ–Œ‰˜‹”Ž’‰–’–‰Ž”Ž’‰ —‹’œŽšŽ˜–‰ÏŽ›’Ž  —‹—‘‹Œ–‰”Ž—–‰”‹‹—˜ŽŽ’ ‰ ͎—›’‰¡ŽŒŽ‰”‹œ–•Ž’Ž’‰ Ў›”Ž’‰™‹’š–•–‘ŽŒ‰‘‹ŒŽ—Ž‰ ‘‹”‰‹’Žœ‰¬‹ŒŒŽŒš‰Ð–Ø›‹‰ ϐŽ›’Ž‰‹•Ž•›‰—‹—‘‹Œ–‰‘Ž’Ÿ “Ž’‰œŽŒ›‰—‹’¢Ž•Ž’–‰Ž’”–‰ “Ž”‰”‹›•–Ž’°Ó‰”ŽŽ‰‹•Ž’šŽ’‰ ”ŽŒ›‰—‹ŒŽœ ‰«‹šŽ’‰ÏŽ›’Ž‰ ¡ŽŒŽ°‰ÔŽÕ–‰Ö‹Œ’Ž’š‹×°‰š–•Ž’Ÿ š–˜Ž–”Ž’‰Ž”‰š–˜‹Œ”›Ž‰§ž•ž‰ –Œ‰–›‰Œ‹—–‰¡ŽŒŽ  šŽ’‰™–›‹•‰Ù•Ž’ž‰”ŽŒ‹’Ž‰Ž’”Ÿ ¡•Ž›ŒŽ’Ž‰—‹—Ž’‰”Ž•Žœ‰ –‰Ž”›—›•Ž–‰”ŽŒ›‰”›’–’ 

)*+,-./01*12/3 ֎–•‰«Ž‘›‰É¤ïË¦Ì €ðƒÃƒz†ƒ ™–••£Ž••‰¤Ÿ¦‰Òž’‰ç–••Ž‰É¤ñò‰¯Ž’‰«œ–›°‰ ªÚò‰éžœ’‰™ŽŒØ›–è‰¤¤ò‰¯ŽŒŒ‹’‰¡‹’Ì ó|ôÞ|}zuvwííxzÛõã~ä €ðƒÃƒz†ƒ ¡Œ‹’­žŒš‰ Ր‰¨œ‹•‹Ž §‹‹š‰ö’–‹š‰Õ‰Šž‹’œŽ—

< (

ϕšœŽ—‰‰ Ր‰§–Õ‹Œ˜žž• ÃzÃð÷ƒ ©‹Ž•‰™ŽšŒ–š‰ Ր‰¬‹Ž­‹ 玕•‹Ž’ž‰ Ր‰©‹Ž•‰¡‹– ¡ŽŒ‹•ž’Ž‰ Ր‰ÏŽ›’Ž ¡–•‘Žž‰ ‰ Ր‰Ò•‹–ž ™Ž••žŒŽ‰ Ր‰™Ž•ŽŽ ‡ÂÁðÂzƒz

‰Š›•–”Ž’‰Ñ”–Ž›Ž’Ó‰Š£–‹Œ‰Ò’šŽ‰‘Ž–”‰‘‹Œ›˜Ž‰”ž—‹’ŽŒ‰ ‹’Ž’‰‹˜Ž”‘ž•Ž‰ŽŽ›‰š›”›’Ž’‰‹ŒœŽšŽ˜‰”•›‘‰”‹Ž“Ÿ Ž’Ž’‰Ò’šŽ‰”‹‰6ŠŒ–‘›’›˜‹Œ‘Ž••‰ŽŽ›‰7ŠŒ–‘›’›˜‹Œ‘Ž•• ‰ ȖŽ›Ž’‰‹Œ‘Ž–”‰Ž”Ž’‰š–—›Ž‰š–‰Œ›‘Œ–”‰£‹‹‘Ž•• vyâ|v}z‚܁w8z9 vyâ|v}‚܁w8~ „ÜvÝxw‡xî ÜÝ|}}z‹Œ›‰‹—Ž’Ž‰×›•‰œŽŒ›‰‘–Ž‰¢›ŽŒŽ‰ ¦‰Ž‹‰×›•‰”Ž•Žœ‰”’‰‹—Ž›Ž‰’“Ž‰°‰Ž“ž‰‹—Ž’Ÿ Ž‰”Ž•Žœ‰”’‰‹—›Ž‰’“Ž‰—››œŸ—››œ‰ —› žžžž‰—› âxw|Üz9 âxwvÜxôôvw „ÜvÝxw‡x ÜÝ|}}‰ Ž“ž‰—ŽšŒ–š‰œŽ’›Œ”Ž’‰—›Ž‰•£Ž’—›‰°°° ‰ ‘–ŽŒ”Ž’‰Ñ‰œ‹‰˜‹–Ž•‰ž’‹Ó‰‘‹ŒŽœŽ’  ÂÃÃÀƒÅ÷z9 „Áð…ƒÁ„ ÜvÝxwî yx ÜÝ|}}‰Ž“ž     ¨ÎŠ‰”‹¢ŽŒ‰˜ž–’‰™ ö°šŽ’‰ ”Ž•Žœ”Ž’‰‹—›Ž‰•Ž£Ž’‰6™¨Ù¨¦ªª¥ ƒwôìzÁ|zìz9 Àxwíƒwôìuô|w „ÜvÝxwî ‡x ÜÝ|}}z‰™Ž’œ‹‹Œ‰ö’–‹š‰œŽŒ›‰—‹’Ÿ ¢Žš–‰Œ–ÕŽ•‰˜ŽŒŽ‰”•›‘Ÿ”•›‘‰•Ž–’’“Ž ‰¬ž‰¬ž‰¬ž‰ ™Ž’œ‹‹Œ‰ö’–‹š‰æ¯‰6Œ–‘›’›˜‹Œ‘Ž•• 8x}|}|}vz}Ýáxëìz9 Â}x}|}|}v „ÜvÝxwî ‡x ÜÝ|}}z©‹Ž•‰™ŽšŒ–š‰‘‹Œ‹ŒŽ”‰‹˜Ž‰—‹Ÿ ’“››•‰”‹˜Ž–Ž’‰Î”‹Œ‰¨Ž–••Ž‰‘Ž”Ž•‰Ž‘‹’‰ ›”›˜‰•Ž—Ž

zìáy|z|܁â|wàëyÜz9 ìáy||܁â|î wv| „ÜvÝxw‡x ÜÝ|}}zŽŒ‹—Ž‰‘‹ž”‰œŽŒ›‰ —‹’Ž’‰•£’‰˜‹Œ–‘Ž‰‘Ž£Ž‰Ê‰˜ž–’‰”‹‰‘›—–‰ ŽŒ‹—Ž‰Ž—––’‰ êwvyz…|Ü|wáz9 ôwvyë|Ü|wá „ÜvÝxwî ‡x ÜÝ|}}‰Ž“Ž‰ŽšŽ•Žœ‰—Ž’›–Ž‰‹Œœ‹‘Ž‰ —Ž–’‰‘ž•ŽŽŽ   ‰œŽœŽœŽŽ   Áxôvwzà|Åôwz9 Üxôvwà|wôw „ÜvÝxwî ‡x ÜÝ|}}zƕ‰¨•Ž–ž‰š–‰š‹˜Ž’‰—ŽŽ    ‰Ò“žžž‰ ‘ŽŒ‹•ž’Ž‰”Ž•Žœ”Ž’‰Œ‹Ž•—ŽšŒ–š°‘›Ž‰—ŽšŒ–š‰ —Ž•›‰š–‰š‹˜Ž’‰˜›‘•–”‰’“Ž°°° ƒëâ|ôzyá}ëxôvwz9 u|ô8‡á}ëxôvw

„ÜvÝxw‡x ÜÝ|}}‰˜‹•–Ž‰‘Ž’š›’‰ŒŽ“Ž‰˜‹ŒŸ ‘Ž–”–‰˜ŽŒŽ‰˜‹—Ž–’°‰¢Ž’Ž’‰‘–”–’‰—Ž•›‰’Ž—Ž‰ ‘Ž’š›’°‰Ž“ž‰‹Ž˜‰‹—Ž’Ž‰éŽ’Ž’‰—šŽœ‰ ‹Œ‘Ž£Ž‰‹—ž– ‰

ϐŽ›’Ž‰šŽŽ’‰”‹‰¨Ž—˜‰ ͞›‰š‹’Ž’‰”‹˜‹ŒŽ“ŽŽ’‰š–Œ–‰ –’–‰‹‹•Žœ‰š–‰•ŽŽ‰‹Œ‹”Žœ–Œ‰ —‹’Ž’‰¤Ÿ¦‰ŽŽ‰¯‹˜žŒ–Õž‰§Ž‰ ¨žŒ›’Ž ‰È‹—‹’Ž’Ž’‰–›‰—‹Ÿ •‹›‰‹—Ž’Ž‰˜‹—Ž–’‰§ž‰ ©ž¢–••ž‰›’›”‰‘‹Œ¢›Ž’‰”‹•›ŽŒ‰ šŽŒ–‰×ž’Ž‰š‹ŒŽšŽ– ‰ Ñȋ—‹’Ž’Ž’‰—‹—‘‹Œ–‰ ҒšŽ‰”‹˜‹ŒŽ“ŽŽ’‰š–‰œŽŒ–‰‹Ÿ •Ž’¢›’“Ž ‰ÈŽ—–‰‘‹”‹Œ¢Ž‰”‹ŒŽ‰ ›’›”‰—‹—‹’Ž’”Ž’‰˜‹ŒŽ’šŸ –’Ž’‰šŽ’‰–›‰—‹—‘‹Œ–‰Ò’šŽ‰ ‘Ž’“Ž”‰œŽ•‰‘Ž› ‰ÈŽ—–‰Žœ›‰ –›Ž–‰‹šŽ’‰›•–‰Ž˜–‰”Ž—–‰ Ž”Ž’‰—‹’ž‘Ž‰—‹’šŽ˜Ž”Ž’‰ ‹›Ž›‰šŽŒ–‰”Ž’šŽ’‰¡ŽŒŽ°Ó‰ ”ŽŽ‰˜‹’“‹ŒŽ’‰ÏŽ›’Ž‰Í–’ž  «ŽŽ‰–’–‰ÏŽ›’Ž‰š›š›”‰ š–‰˜‹Œ–’”Ž‰”‹Ÿ¦ª‰”•Ž‹—‹’‰ š‹’Ž’‰¦ª‰˜ž–’‰šŽŒ–‰¤¥‰•ŽŽ ‰ ™‹Œ‹”Ž‰œŽ’“Ž‰‹Œ˜Ž›‰Ž›‰ ˜ž–’‰šŽŒ–‰×ž’Ž‰Ž—Ž’ ‰ÑȎ—–‰ Žœ›‰–’–‰Ž””Ž’‰—›šŽœ°‰Ž˜–‰ ”Ž—–‰Ž’Ž‰‘››œ‰˜ž–’‰šŽ’‰ ”Ž—–‰Ž”Ž’‰—‹—‘‹Œ–”Ž’‰“Ž’‰ ‹Œ‘Ž–”°Ó‰•Ž’¢›‰Í–’ž  ‰Š‹ŒŽ”œ–Œ‰”Ž•–‰ÏŽ›’Ž‰—‹’Ÿ Ž•Žœ”Ž’‰¡ŽŒ‹•ž’Ž‰š–‰¨Ž—˜‰ ͞›‰˜ŽšŽ‰™‹–‰¤¥¥Ú‰š‹’Ž’‰ ”žŒ‰¦Ÿ¥ ‰«‹—‹’ŽŒŽ‰˜ŽšŽ‰˜‹ŒŸ ‹—›Ž’‰˜‹ŒŽ—Ž‰š–‰§Ž‰§–Ž‰ —›–—‰–’–°‰—‹Œ‹”Ž‰”Ž•Žœ‰–˜–‰ ¦Ÿ¤‰š–‰”Ž’šŽ’‰ž•‹œ‰š›Ž‰ž•‰ ™‹– ‰‰Û„ÜvÝxwwÞyßàáâãàwä €Ü|‚vÜ||wz€â|vwz ¡ŽŒ‹•ž’Ž‰ÉåŸÊŸÊÌæ‰çŽ•š‹è‰Ò•Õ‹°‰ ™Žœ‹ŒŽ’ž°‰Ð›“ž•°‰ÒšŒ–Ž’žè‰Šœ–ŽŸ ž°‰¡›Ø›‹°‰ÔŽÕ–è‰Î’–‹Ž°‰™‹–°‰ «Ž’œ‹× ґ‹’扩ž‘‹Œž‰É‹š‹ŒŽÌ°‰Ð–Ø›‹‰ÉŽ’”–Ì Ћ•Ž–œæ‰Š–ž‰ç–•Ž’žÕŽ ϐŽ›’Ž‰ÉåŸåŸ¤Ì扩–‹žè‰©›‘‹’°‰ ƍœŽ–š‹°‰§ž•ž°‰¡‹ŒŒŽ’è‰Ò’’Ž’°‰¨‹¢›Ÿ šž°‰ÍŽ’ž°‰ŠžŒŒ‹è‰Í–’ž°‰™Ž’›‹• ґ‹’扊–—žŒ°‰«––°‰©–‹ž‰É‹š‹ŒŽÌ Ћ•Ž–œæ‰éž‹‰™‹’š–•–‘ŽŒ ¡ž•ž’Ž‰ ҏŽ•Ž’Ž‰ ¨Ž•–ŽŒ–‰ ¨ŽŽ’–Ž‰ ЎŒ—Ž‰ «Ž—˜šžŒ–Ž‰ öš–’‹‹‰ ‹Œ‰™–•Ž’‰

 !"#"$%&'&(

ƒ‡ðz{ƒ‡ðÃÇzîzҔ–‰”–˜‹Œ‰©‹Ž•‰™ŽšŒ–š°‰Î”‹Œ‰¨Ž–••Ž°‰ŽŽ‰—‹•Ž£Ž’‰¨‹•Ž‰ç–ž‰š–‰«Žš–ž’‰«Ž’–Žž‰¡‹Œ’Ž‘‹›°‰©Ž‘›‰ÉÚ˦̠‰¨Ž–••Ž‰œŽŒ›‰Ž‘‹’‰ –Ž‰‘›•Ž’‰Ž”–‘Ž‰‹š‹ŒŽ‰¢ŽŒ–‰Ž’Ž’ 

 !"#$%&'(&)&%*%+),(-.%/ ,()0%1%2%3)4%5-67)-(+)&%7)8(5/ 6')%7&%*%772%9):86');%,(**%,9) &(<=7(,)&=8-6')-%8)0(,%)+6'/ .+5.-)1(7>>%)?@)568%7)8%/ '67%)A6&6'%)B%'()-%7>%7)2%7>) &(&6'(-%72%3):7()&(86-%1.(),6-6/ *%1);%,(**%,)+67B%*%7()=56'%/ ,()2%7>)&(5(+5(7)C')$%7.6*) C6*);6''=3 DE56'%,()06'B%*%7)*%7A%'3)F%/ >(%7)2%7>)5%-%1),.&%1)&(56'/ 0%(8(3)C(%)1%'.,)+67B%*%/ 7()5'=,6,)'68=7,-'.8,(3)G'=,6,) 56+.*(1%7)06'B%*%7)&6*%5%7) 1(7>>%)?@)568%73)H60(1)0%(8) +67.7>>.)&%7)-(&%8)+6+0%/ 1%,),=%*)8%5%7)&(%)0(,%)86+/ 0%*(9I)8%-%)C6*);6''=)&(*%7,(') '6%*+%&'(&3A=+9)J%0-.)K@LM?N3 C67>%7)&6+(8(%7)0(,%)&(/ 5%,-(8%7);%,(**%,)%8%7)%0,67) .7-.8)*%>%)H(>%);1%+5(=7,) +6*%O%7)$%7A16,-6')P7(-/ 6&)0.*%7)&65%7),6'-%)-(>%)*%>%) Q*);*%,(A=)&()G'(+6'%)H(>%)&%7) ,6+(R(7%*);=5%)&6*)S623) T%7>)5%*(7>)-6'&68%-);%,(*/ *%,)B.>%)0%8%*)%0,67),%%-)$%/ &'(&)+6*%8=7()*%>%)*%7B.-%7)H%) H(>%)+67B%+.)U6-%R6)&()J-%&(/ =7)J%7-(%>=)F6'7%06.9)$(7>>.) K@VM?N),='6)(7(3)J(-.%,()(7()-67-.) ,%7>%-)+6'.>(8%7)Q*)S6%*3 ;6&6'%)&(&%5%-();%,(**%,)86/ -(8%)56'-%7&(7>%7);=5%)&6*) S62)+67>1%&%5()W%*67A(%9)-67/ >%1)568%7)*%*.3)X%7>%7);%,(*/ *%,)-%75%),67>%B%)&(-67&%7>) '68%772%9)Y*<%'=)Y'06*=%9),61/ (7>>%)1%'.,)86*.%')&(>%7-(8%7) Y7-=7(=)Y&%73)

Y0,67)*%+%)2%7>) J%2%)2%8(7)0(,%)+6*%8./ +6+06*(-);%,(**%,) 8%7)1%*)0%>.,)0.%-)-(+) +6'.5%8%7),60.%1) (7(3)J%2%)O%B(0)+%(7)&%7) 861(*%7>%7)06,%')0%>() ,%2%),(%5).7-.8)-%+5(*9I) $%&'(&3)J60%09),6*%(7) 8%-%)Y&%7),656'-()&(*%7,(') 06',-%-.,)5(*%')567-/ -16)>.%'&(%73A=3.83 (7>)&%*%+)-(+9),%7>) J%-./,%-.72%)56'-%7&/ 8%5-67)B.>%)&%5%-)&(/ (7>%7)&(+%7%)Y&%7) %7>>%5),60%>%()1%-() -%+5(*)[\)+67(-)567.1) &%7)B(O%)8*.03 ,%%-)$%&'(&)-%8*.8)@/]) íxzÛõã~ä &%'()$%*%>%3)46&.%)8%*(7/ Y&%7)2%7>),606*/ Ðuv”•w‰¦íª  5Î¡Ë 2%)Y&%7)-%+5(*),60%>%() .+72%),6+5%-)+6'/ Д•‰¦Ú ¥¥‰ ¥¥‰ 5ÎŠÒ ,-%'-6')&()H%)H(>%9)&('(7/ 60.-)5=,(,();%,(**%,9) ,(%5)-%8),(%5)1%'.,) 2%)+67&%5%-)8%'-.)+6'/ 86+0%*()7%(8)5%7>>.7>).7-.8) %1),%%-)$%&'(&)+67>%*%18%7) +67B%&()8(56').-%+%)+6*%O%7) S6%*)J=A(6&%&)^/]3 U6-%R63)Z%+.7)Y&%7)+67/ X.>%,)Y&%7),%%-)(7()%&%*%1) >%8.),%7>%-)56'A%2%)&('()0(,%) +67>%+%78%7)>%O%7>)$%/ +67>>%7-(8%7)56'%7)J%7):86'3 &'(&)%>%')-%8)&(0=0=*)0%'(,%7) DJ%2%)56'A%2%)&67>%7) &65%7)U6-%R63):7()-%88%7)+./ 56*%-(1)&%7)&('(8.),67&('(3) &%1),60%0)+%,(1),6>%')&%*%+)

1;

6789:

ˆ‰Š‹ŒŽŽ‰‹‘Ž’“Ž”‰•–—Ž‰˜‹—Ž–’‰ ™ŽšŒ–š‰—‹’šŽ˜Ž‰”ŽŒ›‰—‹ŒŽœ‰˜ŽšŽ‰ ‹’Ž—‰•ŽŽ‰‹ŒŽ”œ–Œ‰š–‰‹—›Ž‰”ž—Ÿ ˜‹––  ˆ‰™ŽšŒ–š‰—Ž–œ‰‘‹•›—‰‹Œ”Ž•Žœ”Ž’‰š–‰ ¡‹Œ’Ž‘‹›‰‹¢Ž”‰Ž£Ž•‰¤¥¦¤‰š–‰§Ž‰§–Ž ‰ ¡–’Ž’‰™ŽšŒ–š‰¨Œ––Ž’ž‰©ž’Ž•šž‰ ŽšŽ•Žœ‰ž˜”žŒ‰”•›‘‰š‹’Ž’‰¦ª‰ž•  ˆ‰«‹¢Ž›œ‰–’–‰‘‹•›—‰ŽšŽ‰Ž›˜›’‰˜‹Ÿ —Ž–’‰¬‹Ž­‹‰“Ž’‰—Ž—˜›‰—‹’‹Ž”‰®‰ ž•‰ŽŽ›‰•‹‘–œ‰š–‰§Ž‰§–Ž  ˆ‰¯ŽŒ–‰žŽ•‰¤¥‰•ŽŽ‰“Ž’‰‹•Žœ‰š–¢Ž•Ž’–‰ š–‰§Ž‰§–Ž°‰¬‹Ž­‹‰‹ŒŽŽ‰œŽ’“Ž‰˜‹ŒŸ ’Žœ‰–Ž‰”Ž•–‰›’›•‰•‹‘–œ‰š›•›‰ŽŽ‰ •Ž£Ž’’“Ž‰š–‰‘Ž‘Ž”‰˜‹ŒŽ—Ž 

øùúùûüùýúù

Ր‰Ò«‰©ž—Ž Ր‰Ò¨‰™–•Ž’ Ր‰ÐŽ•‹Œ—ž Ր‰Ù–žŒ‹’–’Ž ‰ Ր‰ÍŽ˜ž•– Ր‰ö«‰Ð‹ŽŒŽ Ր‰«–‹’Ž Ր‰ŠžŒ–’ž

012234û0514ú < (

êÁÄ÷Àƒ‰Ÿ‰Ž•”«ÐÏ©Š‰—‹•Ž˜žŒŸ ”Ž’‰˜‹’“‹ŒŽ’‰«œŽ’œŽ–‰«œ‹’Ÿ œ›Ž‰¯–š–‹Œ‰¯Œž‘Ž‰”‹—›’”–’Ž’‰ ‘‹ŽŒ‰Ž”Ž’‰œ–¢ŒŽœ‰”‹‰Ò¨‰™–•Ž’‰ ˜ŽšŽ‰˜‹Œ‹’ŽœŽ’‰—›–—‰–’– ‰ ЖœŽ”‰«œ‹’œ›Ž‰šŽ’‰™–•Ž’‰š–“ŽŸ ”–’–‰‹šŽ’‰—‹•Ž”›”Ž’‰˜‹—‘–Ÿ ŽŒŽŽ’‰—‹’‹’Ž–‰”ž’ŒŽ”‰˜‹—Ž–’‰ ‘‹Œ›–Ž‰Ê剏Žœ›’‰‹Œ‹‘› ‰™–Ÿ •Ž’‰—‹’“–Ž˜”Ž’‰šŽ’Ž‰‹‘‹ŽŒ‰ ï°ñ®‰¢›Ž‰˜ž›’š‰›’›”‰—‹’Ÿ ž’ŒŽ”‰¯Œž‘Ž‰‹•Ž—Ž‰¦ª‰‘›Ÿ •Ž’  †ÂÁêðŃÅêzîz™Ž’Ž¢‹Œ‰™Ž’Ÿ œ‹‹Œ‰ö’–‹š‰«–Œ‰Ò•‹þ‰Ù‹Œ›ž’‰ —‹—‘‹Œ–”Ž’‰”Ž‘ŽŒ‰‘ŽœŽ–Ž‰‘›Ž‰ ©–ž‰Ù‹Œš–’Ž’š°‰“Ž’‰”ž’ŒŽ”’“Ž‰ Ž”Ž’‰œŽ‘–‰Ž”œ–Œ‰—›–—‰–’– ‰Ù‹ŒŸ –‹‰—‹’¢Ž—–’‰Ž˜Ž‘–•Ž‰š–‰—›–—‰ š‹˜Ž’‰‘‹”‰‘‹Œ›–Ž‰Ê剏Žœ›’‰–›‰ Ž”Ž’‰‹Ž˜‰‘Ž–Ž’‰šŽŒ–‰”›Žš‰ Šœ‹‰©‹š‰¯‹Õ–•  {Äÿ„ðŅĉŸŸ‰§–Õ‹Œ˜žž•‰—‹’Ž–Ÿ ””Ž’‰Ž£ŽŒŽ’‰›’›”‰‹•Ž’šŽ’‰ ‹ŒŽ’‰Î’‹Œ‰™–•Ž’°‰Ðœ–•–˜˜‹‰ ¨ž›–’œž°‰—‹’¢Žš–‰ª‰¢›Ž‰˜ž›’š‰ É©˜‰¦¤¦‰—–•–ŽŒÌ‰šŽŒ–‰‹‘‹•›—’Ÿ “Ž‰ï‰¢›Ž‰˜ž›’š ‰ŠŽ£ŽŒŽ’‰–’–‰ —Ž–œ‰•‹‘–œ‰Œ‹’šŽœ‰šŽŒ–˜ŽŸ šŽ‰“Ž’‰š–Ž¢›”Ž’‰«ž›œŽ—˜ž’‰ ‹‘‹ŽŒ‰¦¥‰¢›Ž‰˜ž›’š ‰ÍŽ—›’‰ ¨ž›–’œž‰•‹‘–œ‰—‹—–•–œ‰‘‹ŒŽŸ ‘›’‰š‹’Ž’‰§–Õ‹Œ˜žž•  †Áðu€ÄÅ÷zîzٛ•œŽ—‰Œ‹—–‰—‹’Ÿ šŽ˜ŽŽ”Ž’‰¢ŽŽ‰‹•Ž’šŽ’‰ÒŒ‹Ÿ ’Ž•°‰Æ——Ž’›‹•‰ÙŒ–—˜ž’°‰˜ŽšŽ‰ ‘›ŒŽ‰ŒŽ’­‹Œ‰—›–—‰š–’–’‰–’– ‰ ¯Ž•Ž—‰Ž”›’‰Š£–‹Œ‰ÙŒ–—˜ž’°‰–Ž‰ —‹’›’”Ž˜”Ž’‰”‹˜–’šŽœŽ’’Ÿ “Ž°‰Ñٛ•œŽ—°‰Ž“Ž‰šŽŽ’°Ó‰›Ÿ •–’“Ž 

(7>%-%7)0%>%(+%7%)U6-%R6) +67B%&()-(+)56'-%+%)2%7>) +67>%*%18%7)$%&'(&)&()H%) H(>%)+.,(+)(7()0.*%7)Y>.,-.,) @\?@)*%*.3) G%&%)*%>%)-6',60.-9)$%&'(&) ,6+5%-).7>>.*)?/\)*60(1)&.*.)&() 0%0%8)56'-%+%)+6*%*.()>=*)U=7/ _%*=)`(>.%(73)Z%+.7)&()0%/ 0%8)86&.%)U6-%R6)0%7>8(-)&%7) +67A6-%8)&.%)>=*)+6*%*.()a.%7) W%*6'%)&%7)Y0&6*%_(_)F%''%&%3 :-.)%&%*%1)56'-%+%)8%*(72%) U6-%R6)+67>%*%18%7)$%&'(&)&() H%)H(>%),6B%8)Z=<6+06')@\\b3) Z%+.7)-6'%81(')8%*()U6-%R6) +67>%*%18%7)$%&'(&)&()J%7-(%/ >=)F6'7%06.9)5%&%)0.*%7)c60'./ %'()@\\b)&67>%7),8=')?/\3 $%&'(&),%%-)(7()+%,(1)&.&.8) &()56'(7>8%-)86-(>%)8*%,6+67) &67>%7)^\)5=(7)&%'()@\)56'-%7&/ (7>%73)$%&'(&)+%,(1)-6'-(7>>%*) ?d)%7>8%)&%'()F%'A6*=7%)&%7)-./ B.1)%7>8%)&%'()Y-*6-(A=)$%&'(&3) efghijkklmnopqrsplkt# # uƒ„{…z†ƒ{„‡

±²³´µ¶·¸¹¶º·¸¹¶»´¼½¸¾¹¿¶

 !"#$%&'(&)*%7>,.7>)06'>6'%8)A6/ 5%-)+67A%'()8(56')567>>%7-():86') ;%,(**%,3)X(+)(0.8=-%)J5%72=*)(7() +67&%-%7>8%7)C(6>=)H=56_)&%'()J6/ <(**%3)$%8%)&67>%7)&6+(8(%79)$%/ &'(&)8(7()+6+(*(8()Y7-=7(=)Y&%7)&%7) H=56_).7-.8)+67>>%7-(8%7)5=,(,() J%7):86'3 H=56_)%&%*%1)5'=&.8)%8%&6+()$%/ &'(&3)C(%)+67>%O%*()8%'(6')06',%+%) $%&'(&),606*.+)%81('72%)5(7&%1)86) W(**%''6%*)&%7)J6<(**%3)G'=,6,)56'5(7/ &%1%7)H=56_)86)$%&'(&)06'*%7>,.7>) ,%7>%-)A65%-)+672.,.*)A6&6'%)2%7>) &(%*%+();%,(**%,3 J%7>)8(56')+67260.-)86+0%*()86) $%&'(&9)2%7>)&(%7>>%572%),60%>%() '.+%1),67&('(9)(7()+6'.5%8%7)(+5(/ %772%3)H=56_)06',.8%)A(-%)+672%+/ 0.-)865(7&%1%772%)86+0%*()86)$%/ &'(&),6-6*%1) +67>1%0(,8%7)-.B.1)-%1.7),60%>%()

Ғž’–ž‰ÒšŽ’‰É”–Œ–̉šŽ’‰¯–‹ž‰§ž˜‹×

56+%(7)B.7(=')H=,)$6'67>.6,3 D$6'.5%8%7),60.%1)(+5(%7)&%/ 5%-)86+0%*()86)'.+%13))`%'()(7()86,/ 65%8%-%7)-6'B%&(),%7>%-)A65%-)&%7) ,%2%),%7>%-)0%1%>(%)86+0%*()86)-6+/ 5%-)2%7>),%2%)%7>>%5),60%>%()'./ +%13)F%>(),6='%7>)$%&'(&(,-%),656'-() ,%2%9)86+0%*()86)S6%*)$%&'(&)%&%*%1) 1%*)-6'0%(8)2%7>)&%5%-)-6'B%&()&%*%+) 8%'(6'3)J%2%)-%8),%0%')+6+.*%()-%7/ -%7>%7)0%'.)2%7>)*.%')0(%,%)(7(9I)8%/ -%72%)&(),(-.,)8*.09)J%0-.)K@LM?N3 H=56_)86+0%*()86)F6'7%06.),%%-) .,(%72%),.&%1)+6+%,.8()]?)-%1.73) 4(56')J6<(**%)(7(),6*%*.)+67B%&()-%'>6-) 7=+='),%-.)0.'.%7)H=,)F*%7A=,)&() 0.',%)-'%7,R6')+.,(+)&(7>(7)7%+.7) ,6*%*.)>%>%*3 H=56_),6067%'72%)56'7%1)+%,.8) &%*%+)-(+)$%&'(&),67(=')5%&%)56/ '(=&6)@\\d)1(7>>%)@\\V3)C67>%7)&(/ -%'(872%)86+0%*()H=56_)&%'()X16)

Y7&%*.,(%79)+%8%)$%&'(&)1%'.,) +6+0%2%')]9d)B.-%)6.'=3 H=56_)+67(7>>%*8%7)J%7-(%>=)F6'/ 7%06.)5%&%)+.,(+)5%7%,)@\\V)06'>%/ 0.7>)&67>%7)W(**%'6%*3)C(%)+6+(*(1) 167>8%7>)86)T6**=O)J.0+%'(76)5%&%) +.,(+)5%7%,)*%*.)+6,8()-(+)(7()B%-.1) 86)_=7%)&6>'%&%,(3)H=56_),6*%+%)(7() ,6*%*.)B%&()8(56')7=+=')&.%),60%>%() 56*%5(,)Y7&'6,)G%*=53 461%&('%7)H=56_),6%8%7/%8%7)+6+/ 56'5%7B%7>)56'B%*%7%7)Y&%7).7-.8) +67&%5%-8%7)B%0%-%7)8(56')56'-%/ +%3)46&.%72%)1%'.,)06',%(7>)+67B%&() 2%7>)-6'0%(8)5(*(1%7)a=,6)$=.'(71=3 $=.)1%'.,)+6+0.%-)865.-.,%7) 2%7>)-65%-)+67>(7>%-)$%&'(&),6*%7/ B.-72%)%8%7)+67>1%&%5()*%>%)06'%-9) Q*);*%,(A=)8=7-'%)F%'A%)&(),6+(R(7%*) ;=5%)&6*)S62),6'-%)H%)H(>%9)5*.,)*%>%) <6',.,)$%7A16,-6')P7(-6&)&()H(>%) ;1%+5(=7,oefghijkklmnopqrsplkt

'%4"#


•–—˜˜™š›œ˜–šž’ŸŽ‘ Ž¡¢’£“¤

ŽŽŽ‘’“”

kplrmtnoqpulvqkopvwn rsxnwsnwosmo

0120343563

aih<Rc 8:87

;7 h8:;S ` aR h8 g8 7 

8h <; <RcR b`

  "  ' ! $   ( X   13@  ( I# G  $ !$ '  V "      O  %  #    X  1 ! |  {  $ 2J $  ! !  1 $ ( (  $ ( ] $ !$ # # $ $ % $ L    ! "$#$$EJ #$#.( : ; W : ; E  $ 1 3B (    " O! $  B  ? +G  '   A  /))  OZ0 !   T   O!   $   $ !  ' $ #   $  $  ! ? !    @ ) ) .  $ !  G  ! [ $ \  ! $ ? $ % $ ! #? T?%??? %T ?!$?T#!!P?!? #(? '(P)*+,,@)H,)H $#+)"()*+,,@-+BH+?45677758M457 @*)/,*/ I# "!P)*+AHA,H--/A?456777589754 *---+,/ B+@)0.0|$?45677758DD77 V#3 >!/-*B)*B?)*+*)B+H*,@+ @B,)H*+?)*+*)BAB*/45677758CMM7 *BX$+" 4567775Q766C 45677758M587 P ! X G " 3     " O! $    ' ! .  + !$  T # = $ # ^ J# ),@B. A)AA@@H 3$  X U # $ T   +, - ? = | j =  L % # $ j $ # T T # 0" # $     + ) . + ) )  #=$(| %#$# )*+,,@H+-,BB # G ! 789 7 8 456777589M7Q " $13, (3PV" BG()H*+?A( X $ A "   > G  ,G ( P# N  ! ! #  d $ !    #  , ,  ? d 0A A  ?     $ V"    F  "   $ # ! !  # $  E J $  (   ,HA@BHA@4567775Q7QC5 ?@+/BH)+ J$ T! 4567775Q5748 !#""45677758Q745 $ (J(L#G,*(HB)H-)/ GGF>!F)*-/BA-AA,,+?45677758M978 *,@A*A* /***,**$,BG45677758CMM9 P1 $ >%NT !"# #!$ % & $ ' ()*+*,-. 456777586Q56 TT#"O (E# # / ,)_,( *. )*-/BA)+HH+* I# G  0 !G  #  ? JK L 1{ =  T   O=  $    > #  O$ # ! T   )^$%$ +-) ##" $ ## O$"  | /  ( >/ * /--,0!1##23456777588749 # ; 8 ;

< `: 45677758QMQ6  $      , " ? A   "   @ ) ) ?   " ?   % Z 0 ~ 3 G G    "  T    ( L$     G  H   = $ EJ !! -))? A-) 1 # P #$//)-H,/?)*@*AH,45677758D49D -,A@/ >1G>)*,+A4567775Q76DD --*)*)) # G$#),@B.H45677758C6Q4 +-)HHH E !LV !E $(= #T 3/* "2$ I ># #?X #& ?Z$ ? =LA? ,?+? #$ ? !.$ # :;< ;7 **H0#  )*-/BABAH. 4567775Q5C44 +B-{~~ $ !$ ( =L=? e& '?| J ? A*)))? !#T$$ G.! Z! !# > $ % # $  # U #  $    # ! ! $%$ P  P'  ( P )*-@BA@)))-@ P' T ? 1 $ _  # ? L A+A*- )***),@,,@B/ =$ #$! " '(3 ! ? 456777589Q47 = 4567775Q7M6M !!   T  # G  T       !   $  !   # $  !# !! #  $  V T P = =   !   ' # ) , @ B . A , ) / ) ) )  G !  ! #  $ # $ % # $ "( > ! #( )*@*AHH*H-,H?H4567775Q7D9D //AA@+ >!@),,)@B?)*-/BA+H**4567775898QQ )+ X' #$ $!( ' I##NJI?>K?=L?N!!?45677758M845 $$)*@*A**,B@-/?),@B@45677758CDD7 ***@+, L# <89 b‰g P )* -@,-**, *-@ 4567775Q5C89 %# #O $'? O 3     ?   %  "  U  $ d . =  L   ? # $ % $ !!  ! ?     # $ #  ! !  +A $ # '  *-H/*B) 3  " ? $   EJ !  "   ? $ . = $(/G+A))EF, ("+GB(-I )EF +(,G$H))E( 456777589Q6C  O B  $ " ( ~ 3OZ0 #   #  O # !   !  #  $  E J? L  3 !       f 1 P =) * + , , H @ * / B )    $  # ? $ % !  #  > @ B , + @ / F+ ' 8 7 45677758M867 *-*BBHH ##! U##! #T"# TT" $I# #. $ #NJI?=L?>K?1$?$#TT# =V$'T#( U#(PZ$'*-*BB**?4567775Q5556 F#3V?H,A-B@*FZZ $ =(I#@+BAB),.)*+,+-HB/B+B JKEL),@B,/+)-+/?)*@@A456777588CM5 *A-A,@* 2 456777589QCM 4567775C86CC P=N #L E# Z# >#L !@EJ L = ?! !?  ?#!$' =# '#L# V$ #> ( #] --*+@+ $N! L #@EBJ $H-BL #.E# "#$ 0" =$ #! # . (3++-0(45677758M544 `;

b;7:   =( > B B + / / H Š " + H G    P ) * + A H , H @ * B , B P '  ! ),@B. @BB@@@, #! $ $ #N# O$! ! #  45677758M86C 456777589Q58 ,BG 3 "O #"y 2  I#VG>K.NJI.3JT#.$.0J. 0'P#$f#$# =$ ##>#2& @H*,H) GP@H*(/X. *,. =(ŠA,)@-*+GZ# P!)*+@,@@B/)P|456777588D78 P)*-/,*/,+BH 45677758C784 T"z $ Z !# * #-$*# (1 )*+,,H/B-A, 4567775Q7M8Q 1 ƒ 0" # ' j $    ? #   $ I=) P $ '  * * B B * ? * B B H H IKI.  " ! ?  # $   ?     ( 0 O 0' 1 V( L#  1 / - $  # #  !  L   E J L       E J  . 4567775Q5548 P 45677758MD7D R< S $A)+(A?)*-/$B%A$A/!,/! =( Z# U#/E--J. _.J@*AH*,-?)*+,,45677758MD98 @A@+)+ $  O~ !   " # $     " # $   #  =$  #   > #    G ( P A A A ) H @ H @ $  )*-/-/@AAABA 456777588C56 #$..!(3"""( =0A*/H,BX45677758C78Q "$#-* I# ! #$!#$!!'O% T#$# 45677758M7CQ I #$!P!? 3 #NJI $=L,? A P $?!G ( J 0" # $    # ?   ) . ) ?  IfJ '  ! $ ! IKI   !   !    >   |   & ! !     L   EJ^$  (   ? " # $   . (P)**,+/+*+BA, 45677758664C I (# #L% $(3 !! @BAB@B+ #$$EJ? ^] # $ ' ?#GT $#()*@@B--,,@*H !$ U#$)*@@AH/B)H//(4567775868DD IG! G! $##).*@#@>A)*,,@/B).)/)-A)A=+(B )X#,BG. $=( 456777586894  I# T   ! ' $TU #  `;

b Y < 45677758D6DD 45677758CM48 3 G  # ) * , + A / @ B B , *   " OG G ] I#  # > #  # > K N T    $ ( T T # $   45677758M5Q6  # G  $   $ IT  # O   #  ' G V $ !     JK 13  $ ! $ !  Pf L~ {= >I= 0" # $   $   E J $     L% $ T $? ()*+@-BHH-- . $!#(>!)*@*AH---,*) *.#H$ '$ !#(~U! |=E= !/*-B//) !#=L (E#),@B. (X/H,HBH, >!),@B. L 4567775Q797D 456777586M88 '>%#@T* $!A! @EJ $3 #O$ G #,BG( =(# ' )*@@A**,,,A+ P),@~3 B./HA!+!@BGH?)L=> *@*A>4567775844M5 H)"A-A@H( I# # $  G # $    $  $ 4567775864MC 45677758CMMM )  (  # =  #  > #  # F N JI IKI 1  $ ' V$ # 45677758M888 Z  ' I fJ? # #  '  !   $ !  IN N (   F 3( J T # , O+ > B , ? 1# ! $ Pf |=E= L ~ {= >I= > I~ L~ { 1 =( X   $   $ # ! $  EJ $    ( G #" ?(P )*+ ,,@4567775Q54QD )+/+. ,, L! T #  # $ ! !  # ( = ( { #   . $ !# $!# P )*A*/H)HHHH) ## "! >VH)?KJIT!T-,-?>K?456777586M6Q @*)B))* G !G ! {I.JK.=>( 3 ?V ?= )),,@@BB..@AB)BA-B/A/B+B '#$!$  ) , @ B . / / ) H A ,  J   T 45677758646C 45677758C9DQ 45677758CMM6 : ;W: ; ?$)* @TH A@HB,J,/-B(3 . = #$ ''+,O$ !+)…{L0 7 iR   + , , A A * J HZ! Hz   IfJ #  ' !G  0   " $   " ! $ !  $  !  "  ! ? N $      $    ? $  # $  +  #  $ N=X A O 45677758MQ76 @)))--- ! $$ " $#y)*+,,-BH@A,EJ A,#(BP ),3@B"\H@#H+@-H)@) HG"+A-?4567775Q74Q9 X X % $!! #$ $ ?$#( $!!$P!#)*-GAO,456777586C8M H$-#/!)--)  '$ =$( (@*@B$*-%-#$?)!*+! ,+-45677758968M B,H L VVV( $$#!G#!#'G$#(,T-() >[ G,! P),@B./$///+-$@4567775Q76D6 U$$ 4567775897CQ $ ? $ EJ  T I# G  U ‚  I !$ # $ F,@45677758CM56 B/A@, ,)-N-!#"# > { $L~ !{= |=E= #~=> ~JK ==>!)*H. T" 0" #L%T ETJ $#" "$ $$ $'$. >@*@@B@)=(N$45677758MD4M )*-@B+*BH*+* Pf {I  ! X  "  ! '  $ 4567775Q7C99 1 $ $ 0 " #   $   ? $   ))( /@+A+///B?)*H/+)-)H/H456777589D98 / $#(>!(@B))A++ $.I~ $$P*-EBAJ J ,-))? ( P# / 456777588488 ) A) . # # "#  '  T O!$ (   !  ) * + , , @ A B , ? H , * * + cR<;7 $!)*+?H V |=E= $= >JK {I L~{=>I= 0" #$),EJ $+,.B-H$%(L !! ,@B#. =(3#)*-,H+**//HH45677758D767 : Y; 4567775Q76M7 O# ?#!! (L$ +4567775Q79Q8 --A?A */A#. 1#VVV(!'(T! Pf # G ! P $ @ B @ B ? ) f  #  $ # /? +, /? +)  Z & + *1[ 1E L ! L V# $ $ \ 0" # $     $  #  $  EJ L B) @*/+,,A(X=( #$ #($1 V *? +, /?+, -? @ B? //BA//G /( I##"!?#=L,"  >1 +# A)!$# )*++***@AA/),@B.H+--+45677758MM97 !$ #$ ] L  /P-G 45677758D476 ! >( ) , @ B @ B + , B H  L "' HG ( J )*+H)A****))   $  T ( P  ) , @ B . / / @ *-[ N#$ L#% \$ Z" +B, =(3# L'T $%=L, L $0# )! A?,@#-#AH?$-H B+. >(@*/+,,AE$?X45677758D47D J#!=O3I. 4567775Q57Q8 f1( 456777588M94 ƒ 45677758Q9CD # ! J ?$$(!$ )*+*B/),,$+%BT/-!=EJ ! * * ? @ { $ +( P J# ! = 3I     $ $  # !  #      > #  = $   !     G ^ 4567775Q7Q7Q  A). +-) O $ ## h a

(3#?X45677758DD94 N$ !$$%$?!(#"#$VT %$#"^#)*@@$A#*+BAB ,(~‚#=!A(L=3IJI=I>Z GV $""P=##)***B#+/+$A#+) 1$#!#!$ #>KNJIP'TJ# $ A B B( P  -( T /( Pf |=E= $ +-A$ G-! H " ##P L 3EJ? L 3(E !$?>@B)$) !#(P@B,+))-?)*+,,@A-4567775869D4 45677758M685 L~ 45677758D8QC !# -!>!)*+,,@!)#+@(+P (=#$ # {= >I~ (=> >I=_! ~3 >I~ L~ { 1     #  / / * ) * @ B ) ) / ) H $ $  B * * _& . ~ JK? # L|~ |~ 1 P 4567775Q7MMM =  0 #   V  0 " # $  ??$$%$   ? 3 G  # > ) * , H , A + + @ ,  $   <<8<

;< 45677758QMD5 45677758DD99 # ? $  VT $  ! !$ fZ0N =$ ,  ! [ @ H ) \ =$ , ^PI[ * @ \ |' # 0 I" @B1 >( A@@-BA? 0  #  #  G   =   _ $  #  =$ PI[B\ A,/*,,,-,? -\XfZ~[)*+@)B)--/@ A,\L%=L?L# $ $ EJOL $ =(0#P)*+,,@-H/)-H45677758685D W: ; B+,/*A?)*+,,@-HH)+ 4567775Q7768 ## (P> _$ 3 N: ; 1[,-? L $ =#(>X /B,>,@)+A! , ,@+>,BGG? $   #  # $  % # $ O!  . N"=$ #" G--( >456777589Q74 -+B/-+ 4567775Q557M ƒ Z G  L   $  # ?  ) . + ) ) #\? JKJ>  $ ~ 3[    #    \ ~ =>? =( @ + T!' $#! !##$ # ##U# ! Z=L,"^"#"[+-? 4567775866D8  $ ! ^EJ[ $  \ L% ! ! ( 0[ L( !T "?  # Pf JK L~ {=  ( $ GO$ \=L, L ?X ?E !T!G#$)*+,,@4567775Q7468 H,--** ` ab ;7 H)B %#(X$#( "P /*,",,-#,$?)^*+@@A#H^+T ))*4567775Q5C97 ,-# ,BBB/**H,3EJ BLV \/*@F$+[)F) ,/@*+B-\@H+A$*+# ,BGPHBHH))-"G4567775Q7989 ) * + + * * * ) , I# #    $ ? #  [ ) , @ B + <h

<; `;

bY 9 S # fJ$V$U4567775884D7 4567775Q7C4Q " {! E  "#! )*,+**$ ,A@ -BAG! ƒ L V j 3& F T& .&!#TT! . = '  #  " # $   V T ! $   $  % # T >    '  $ # $ T  # G  "  U  456777588C58 P )*+H)B)-BH-) T$$$!'| $$ !/HB! @/#$P(I)~*-,HAB-+HH,?),@B ' # L. J >( /-)-A-*. )*-*@*. @B@@))*? [   $  T \ @ * * B , , ? ) * , H , H H H H A @ H H /H-+,A!$$"T!4567775Q7MMC U#U €;98 b<S

;a 456777589D86 4567775Q7MQM $#+$$#$!##T 4567775Q7QQ6 "+, 2OK #3\Z! ,?G ,BG L fj $'" # #! ! # " g:8 ;ab<8 €;g8 #%[TT>V 3&{Z~ )@. P !)$,@B $"VT +//H-- $ T!$$ '$$#" ,%#B T G$T $#    ( |   G ( =  ! . :RcR;Rc  } = A N F A P ) * + H ) B + + ) )  > @ ) ) ) @ ) @ OH @ ) @ @ @ $#"T # V$ U "BB(),@B//**H)H?456777588Q74 /-B/+-A > !$ $ %T#$!' # 2#X)AF,H)?d4567775Q764D 45677758DQ9C 4567775Q7MQD ! ,$, A B $ "# ) B F A + ) U$ ## V#  ! > >#FA $,+++E*+J $. ! $$ 2 OK#   @ ) Z [ + IKI^ , Z  B Z\ P  ) * * @ H A B  # "     # ‰8`<; 8  ? d ) FA A )  ? d ( ) * FA * )  ? d #$#P),@B.A)-)/)/   3    > F 45677758D4DD E,@B,++,?1 !),@B.*-***,,?)*@@@H4567775Q57DC HHH+AH _ 4567775Q7DCD > @B)H,),(X(E4567775Q5CC9 $$ = V #$#$"O G#V]# L"$U.) )))?)$*-/BA45677758DD6M ,$,/KB*B.\ > !$    !$ $ % # $  !!?$$ #)*-,H+)@,-@-? $#*-/HA++ "$# -)).(P)*H/@A++H)H45677758CQ7Q *$$ <7 ;h<; : ;W: ; 4567775Q5476 > $ # $ . $  # ! $ # .   $  G $  " $ ab

a )*-,H,,/*/@@ $$#(~%JT T$ (/ *)B{=| B/B? L'‰899; ` Y b ;a  8  # @ B ) + + ,*$L!  fe =~%#$#> !>K $#f JJ>K 0%. P +)* ? d $! #+) " 45677758C776 $+-G '\ ! T[2 &G ## @-   ! #       #   U  T " % # $ # > $ # $ $  # ! $ #   $  G $   "  . P  T !  ?P)*++,-+AA+.@BABA-B 0>KL #= > $ 4567775Q55MC $, >)*-@HH). 45677758C7MC >Kf '>K (-/A* I-K#)?##@$B#)(P+ fL )H* B$ !#(# L >~ 1_LH 0 #45677758C757 X!# : ; W : ;  G  #   + + ) ? d X       J   #  @ )  ) !$#P ,-?N)*+A,*,H,--H[ X$+)"OL# V 0O"#!$45677758Q77Q _ #$$J$$#L#+?L, .$?LA #$$#.$#"+))z. =$#$#=N|"B-)K0F+,G > KP ' \  HF,))@G K0F +/G!^+$ +A))K0F JK , ,))K0

: Sb

a g:8 ; ab <8 €; g8 ! +0  G^ )*-*@H)*,)-@[3\)*@*A-A+4567775899D7 *///[eN\ +,- O  # %  ' P = ) * @ B ) ) ) @ H A H  A P 45677758C99D !$  $ !  ( $ # [ ! 0" # ( ( # '   "#  G J V ,$ G#' 3 '" H†Z '! $#"?"$" A@,A@@ L# # ' !$ G # L# #!"$ $ >#U 0? $ #!$##?? #$U #$ ?$ $#.? X#N$>@+A-,/@?45677758674Q +[>! ,G^!$ \ [[~JJ>K %#$#BG +BH \ > " $ # +) "  !? $ $  $   $ # " P ) *@*AH/A**@B >K *- \ \ "  # * , * * *  $  !  $ # $ $  $ $  T !+#G#. 4567775Q78CM ),@B.*,,,B/A,@+2AJ2+ ( 4567775Q7687 !(>)*H/H-+)A),@ P[),@B\*A,,)++.45677758Q475 ,/,/))* $  + ) ( ) ) )  P= Z! )  45677758D667 456777588MM8 J  #  L % # $ Z "      $ HB---@ <8h89 I"# ! $ ' $ $#!G  # ! #UG$##$$!#U#" ^ #%#$#( $TP=')*@*AH4567775866MD $=!U . #A*/HHAH1AH/. O! $      ! G  #     O  $ # ) * L!   P T $ # 4567775Q76C9 !UO!#$#(H,+--HH?VVV("4567775Q7754 #!(T P)*+,,*-B)/// 45677758QQ67 '" $H -) P$#)# ,@B.$4567775Q5467 @#*$ -/B)/ 87<h89;<; P# V X3. L>_ L_LP 33. 0 #=!#?  # { # ? P  ? =  # #   !   O   j 0   & j <<8<

;< Sh 1$ "  . T !    #  $ ) * @ B / + H H >G '. L 3 0 P  3O $#V y= @.# 4567775866DC I #"! $  [$| # { >! !,/A+@@@?@B)+)-* # $ !     " O # ( P ) * $ $ LT # ! >$ # $ $  # !$ # =>1 >0 L$   "  # # $ # " OT BA@A@)//?/*H,@HH?)*-,,456777588DQ9 ,*,H-B 45677758Q95M ' ))*-/,H+@-/) *,+A**/@-H*[[$L$ {|\ a7R (\(1#G!(),@BH4567775898Q8 AA-/BB 1 # \ ƒ = $  j G $     > T .  & ?  `R 4567775Q75C7 I# # ## 0 #| # &X.3&=#T.{![!#". =$>S; ` ƒ3 ‚ j F  $  # !$ # . >$ # $ . L$ $ # ! G ! P ! >% [ !  "   ' ~  .  ? " ?  $ \ $ # !     ?     >#  X 2 1 #T =$ $> $/#*AB,)) .!?U^ $^"[ ! %#$#\>*-!>%?,/,/B-,,TB"?)*+AH(1 HHT*B-( )*-/BAAH,))B !?$$@**-B,,?)*-,H,HHHHA@ 45677758QMQ9 > _J\ ) *,A,A+B@@@) + + 456777589D49 ' #P)*@*A*B)@)B, 4567775Q7887 3# 45677758M765 I !> 0 #P]!L# ,! 3G! 03,B $!#T!$#!? 3#"]!$! 45677758C86M ƒ 0j L# !  $  !$ # $ # $ O$  3J     # U '$# $  G  ( _  [  (   # X     #   " T O # # ] ! #!P#]#]P)*-@BA456777586D6M -BH)-B P{$)*+A,**H/*/,$$ $ `8a78: L>>N\--+B/+?)*+*,@@/)A G$!"][)*+-@**HAH-)\ 45677758DD64 {! #ƒL% "ZG$ #j(J 4567775Q7Q55 4567775Q7MQC I#  #  #  #   T  '  ~ ! " $ 0  >& # =# T  {! G "  G$( L# !  $  # !$ #  $ # $ G $ = $ V  = L, P  # $  0    !  #)=*@*A*B,-,),$##!$G$    #    B H ( H H H  ( , B G      N   ZG V# +0(  A))A+,) ),@B./# .$!" *)*-@,H/*///B? )))?,BG$=)*@*AH)*A+** $=+) !4567775Q79DQ 4567775884MC PH/AB+//?)*-/BA45677758644D B-A*-- +P +*.BBH!!G4567775Q7M68 L!$ # #$(I # #P ƒP 4567775Q5CM8 > ,[ +A-)\ # # [ H*-\ 0 # $  $     !  #    "  #    3  j  1  #   1*(-( [^>J[ /))\,|/ , A ) ^>T [ , ) \ |, ) T  <h;

; R : ; 8 8 # '  # ] ] ] P )*H/*. 1 # #   P F) , @ B . * * B ) + ) @-\P)*-@,H,/-A-B4567775Q7M9C @+,B***[$$\ ` Rb` L ? $?!$ $ ?"T ?T ?G'"j $" ? 0$"$#$"T456777588679 gg € 456777586CCC "     "      " ] $   I# G  "! ~ I# $ T % ' L** $ $  !  #    O    ! . JJ>K  #  I KZB T " ^B T  ~ Z P Z #O$(#(d 1B $#$"-1TV# O!(//AH)A) $ $|,? T ^# !# j )*H/*@+-B/@/( X # $  T !  # # ] f  # ,)+B( 0 # # T T   T  # $ # O     #      ( ) , @ B . H / A . PI) ) X  * ) # $   $ ^ $ !  ' 45677758875D -)))$$])*-/BA+/-A4567775896M6 AA Z!,*G(),@B.*,A)B+)?)*+*B/*)+, #$V+(BG(P)*@@A*4567775Q57M4 @*+*)- BAAH?//A-+/@VVV(#.$(T 4567775886D9 0 !' $ $ $#T #!0" G Z"'3(31B 4567775Q7Q6Q 45677758C9Q8  # $ L#  #  !$#    G > $ G $   !# T  !? JJ>K # $  =    I  #      " ? b g ; 7 > L !   I    # $ # 2 L- !! -).( ) * + * ) B A , A ) ) )  # ' + )  (P $##$),@B.@*,$-   ?  &   ?        " ?  Z  $ # P X $ # ) ) ) L  % # T  0 J   # $ T , z 456777588786 * , / 1 #  VVV(      T  # ( T  ),@B.BA/,@H/?)*+,+4567775Q796M /A/,@)/ 'T#GG( T)*+,,@)+/+,, 4567775Q54Q8 $$#$#,T+-(z #/$@T+++),z@ 45677758Q88D P = G# #$"J   !X P~$#2 )*,+AB456777586C95 T ! ( ~  G    => =$ #   $ ! #  +? ,O,? A $ #     XG ' | +- P @))+))) 456777588886 G G $G "!" $"(= # TT '! #$ <; 87 ah< V P" )*+! -/U *@$-#* -H?)T,! @B.45677758QD69 @BB*#H#( )) =U$#' < : =  +z  AI   G "#  X=L  T  hR:< ! # G $ " #   $ ? $    # '  " $ %    # #  # U =  $   # O $# #TO #!#$#" $! #L# ! "!$### #!#T &! $# $ $   ( P ),@B. *--//)-? ^! $ ? " $"P),@B.@45677758C849 +/,H), $ $# #O#$ . #")*+,,//@@*)'+(-$#," $ &  # O#  ) * A * B ) A ) H ) ) P  '  > #  

87: c8  " , U $ " U & # ( # G # !$ P )*-@,H),A/*, 456777586QDC P@BA/+HH?)*+@-B,,@AA45677758D5D4 ZU$#>!)*H/*@+/)A*, 45677758QD67 P (P# ?%),@B. $#H+,B+*+? | &#!$ !! U  "U#P +))z#'"!# 4567775Q7M8M +))z 45677758Q74Q ~ 3‡( X=L |% #  [ T   \ *))  $# L #     / ) & , ) & + ) O / ) & , ) & $  $ # ! #   $   + ) ) z!  " ) * @ * A B @ , ) A ) / X=L  T  [ !   ! $ # , \ + B G   $ L! T   ) , @ B . H / * *  #    : R9 i @ - " # ! " +"$'H++A++H?)*+*)B)@+HB) +))z )z T##$G "++))))z V 45677758CMC5 456777584896 $ U U'#$$ "P ),@B//-,,-,   + )  z & !   #  P #    '  A ) V  45677758D7D5 0    "  $ #    " ? !   T . L!T # # $ " U  #  $ # # $ 45677758DDM7 GF#)*+"@B$+#.\ $ !# +G #" >! %#$T'#T#P ; bc;Rc !? !V$ ( ),@B. X=L >T!$.$2 #0$# %# @*)//@@ $# +, +++)+?[$$#$$##$! `8<; > ! ) , @ B . @ B B / , ) / ? ) * @ * A H + , / , ) / $"$ L  ) * @ @ A H A H @ + @ +  #    ƒ Š  j 0# # O$ #$("X O. 4567775899M5 L!T 4567775866C9 4567775885C5 45677758488C @-) $#!$ I# #G#$"# $$#O T(L# !     L  $ # F !   # $ ? ! #  ? G  " ?  T # I$ #  " #  G >? $ $ ),@B. >!  # #   ] ] | & . T (T# ? )*++,VVV( --,BA A4567775Q7Q6D h8i :R b 8 a !)*T++#,#$/*)I+#-$# #G$+),),1 >?L3L),@B.H45677758C649 /,,A*B ‚#! #?#! ##? *,,,B/A ,@+2AJ2+ 3 # "y=V?=Z#O$#. !!.$!" $$ #? [1 $\)*@@A*AB)*/* $#,!# V #$45677758D66C #ˆ'  # $ P ),@B. /-)@A@) 45677758C6CQ 4567775866CQ O   . =( P L # @*B. 7 c8 b 9; a; : 45677758M5CM <8 €;g8 I# - !"$$#+,)$!#$G!+,' ?#??$VILNZ()*,A. L $" #J#> {$Z "Z" P 1# I#G$T` i; B+),/@# $U$1O =Z+ -"$ #$ ?% *BA,.)*+A+AHH))A,.)*+*)45677758M7MD ,,GO, &# '#$## ((P L % # $ P = J#   # P  U  & # . "? $ ! @-3@*+A)T B-N>+ G=+ ‚+ NJI|$##$#. !jX%$j)*+-@*+A,H,@ 3'#=Z>L#. #$#$)*-/,H)HA)4567775Q5C79 ) $ $! 3L)*@@A*-@,***?)*+AH4567775Q7787 AAAB--- T),@B. 1+     =    #      G   *,A/B-B? )*+,+--B+A,+    ƒ Z U  $ # j  ‚ $ > / / * * A A , 4567775865C4 456777586CCM 45677758MC74 45677758Q75M 0 L ,)+"AG#$O #V . $#^),@B. (*A*/@AH( "?( J=#)*-@B,@/*@*B g hi I# J # P ' T J# ILNZ 45677758DQCQ !$'$# #$V# )*-A,@+/-@@@? h8a ; 7 bh <8:   F_fL+)))I L' O 0" # '  T  ! '  $ # + H ) ^  ! $  .   # !    $ #   h8 g8 7 "' TBL' PIOIKIF+B? =$.#P=J#|# X#$^"# #$$ ,H)^ !$!T!*,B/)++ !#O. -/-? $V # $?&T$O#U P #0 $$ #"'"P= )* ")^ *H = 456777586MD8  $   @ * ) ) ) * # !$ +"()*+AH)--/+,B? + * B A * ) A L '  Z U  $ #   3 $ $ | + O+ / " ! "#  $    Z0 456777586M69 $ 45677758C7C8 4567775Q7QD5 B?),@B. +/)A*, ~3P GAI 0$+H+) # #$#FF 1!$L".)*H/*@45677758Q74C J $#@)O >! G+,O )L #"$ LV

8 : =# G‚ " # $   $,/UBA-#*(HP)*-@,/-A**H4567775885C9 V# )*+A( H,A,( -A-)?/)?,?*BP' )G K>((LTK "JI? I*? #IKI FIK? +@P-" J@B+ , ))!'! (  # !   # $  $   #   T ~ $  #  4567775Q7Q7D L V NNJI! >'K! $ ~U$T$$'!$! $'##$P)*,+A@A@B@-@ X#'#$OEfƒ=T1$j BA++ V$#45677758C9M9 *AH@),B JK( Z0E G$ $ AI? $# # # K# V ' 4567775Q5746 U#$O% !#$V# $##!#(J # $ T ! #   G ? 2K#3!)*A*./H45677758D4QM @*.B))) 3"#V?$G#$4567775Q7MC9 L % # $ T    # #   | #   J   J  ! ' T  ! ' T  ! ' T !  ?  $ ? "  ' $ # . Z0 -) ? d ( P ),@B. --,)*H ! "? ( $##$ #@) ?j ##$ T>T!#)$ Rc T()*+A,*@*,*,A? *@+,@+ " ? !#   . 4567775Q5545 45677758Q869 *+H A,@)+A A/T 4567775Q55C9 @/ #$ 0…# 7R ; (j ,/-+-+A

8h <;           ƒ ' j G  ? $#"1'$##I$#=. !O#V@)T # 45677758MMMC T $ V#V =V$O : ;W: ; J 3TT=#2‚#EP + G#11! $ $%OU'G=+->/)T $~ J!' $ ' T # " # " )*@*AH@H***B € 0J "  #  [ $ 1 # T "  $  \ ) , @ B . @ B , ) @ * +/)$(P ? #$#,"! )$ )!' N! ,,$)/! (>  $ N / ) T P , G  > P( L    B B @ B L #    $O3 #J"#B$L!$(L# . 4567775Q7D45 4567775Q5C75 X$1GI#!(P45677758C46M **,-H/ 1$$#$!'# ""#[=f\ 4567775Q5C46 H-*-/+ I##>K.>K?NJI?=$?$!?I%? ! 456777586CD6 !!O!("!.#G!( ##"#" V#'"G])*+@,/A,*) S L #T"G$$! $"?f% $# ! =,)"GT!' P )*-@B@H*B,*/?!#,0B HHB0I I0h8:; #$ ! $#"G !#$!# $## #!. . =TT#!?!#45677758C66M $P % $   !#   # U #  $  !  #  #  A   456777589M95  ) , @ B . @ + B H / / ) ? ) * + A H , ) A * A B B !"$ #& "# O" (-)*@@A*))BH*+ ?(P?!V# ## $#$G#>)*@*A4567775Q7769 HB,/*B+ 1####"#!?#? T#,#T". 45677758949D ! # ? "?  !. ( P >K? NJI >K  ( ),@B. //,BH,,? ! #  (  3     $  " ! $  1   . I   >  #  0 $ # =  + G  G ( 0" # . 4567775Q7D96   #   ! $   V     J  ! ' !    # $  ! ?  # $ "  ' F 3#$!$JT #„1$ „IKI„ 2‚$„#>K( 1 #$#G#["\( !( >' ")*+,,@HA@))##$#P )*,+AA@-*+)A( 45677758DQQ8 V()*+*@,@)@,?)*+-/*-)HB/ 456777586978 X $ „ $ „ EP  „ ( -@@,-)) #"@*@*-++? I# #   # # > K? NJI? N_I? =L,? EL1#J~##>1+) F""$FA))BBB/.)*@*A456777589Q7M H*,,H)) P)*-/B),,,BA)?)*+A,4567775Q7675 4567775Q7QMC I#  #   #  # > K? N JI? N _I?   $ 1    [  G   \ E     + &   >   N  # $ # $  ^ #  $. #P@*@)A+A4567775Q74Q8 $!T!11#(///,@A+ ‹; 8<Œb<8 c aih<Rc ƒ I   > Kj   " $  % # $ > K+ B . A B "( $  ! # ? Z> P )*A*/H@A. 45677758665C I# $ T F, zG $ T  > KF #    '  3  $ "$O "y'0#1#T#2# I$V# $? X # ' X' !$ (  E$ # 13 * ) ) ) =( = . > # "  G =     =  $ # . $ ' # F '   4567775Q7699 N=# I# G # N$!$ # #?PA-) " ( $" >KF $ G # F!   '   B(->(),@B./"/B/O!  $    ? "O #  #  F>K+B T 1I2J (" ' )*-,,***,A)) A->-/A/+* *,,?)*+,,456777589Q7Q @H,B,-* A@-NJI-@-IKI^{L+/) P)*+*)@))*-++?)*H/A@+@-/HH $#!F$GL3L?!F#I ` aR <RcR b`

L3L J Z"F*/H-*+  # $ # F$ I~ O $!( # U +*# # =L*-  4567775866Q6 456777589Q56  Z" 0 " > =( ~ $ #   V   " # $   ?  # ? P@B@,)H-#$ 4567775Q7DC4 J"#",GAT!"$ =U$#P=()*+,,@ ,BG3F)*-*@*,*,HB)eNF $#?$EJ$(!!$$%$ =U#$$Z# 3 ) * @ @ A * , B , / @ H "    $ "    #  ! T  !  N +( '  $   # 456777589QQ6 =( 0#@*)/@+A?@**-/-/45677758CM96 $ +*GL!L#$P'!$ ++/**A(L3LG#45677758C89M : ;W: ; !!T"#",H,@,@H* #! ƒ>>KjF),@B.//A/H)/ L%$!!#$]"## T"G.$"!!(+-.*2 IN!!1!$3O$#( 0T#=$4567775Q7D67 $%$#!#. 0   ! ? L3LF  #       #  ).A) $#TE#,BG ,)+AJ)*-/,--H,,H45677758D8MD >#$#$L#!G!$ =GNT,$"(P)*@*. !#"" J>KF#$O>KF$G#] $@ + B * "OGG #'>?L$)*@*AH)*BAA45677758978Q ) AH@,@*)*?),@B.//B+*HH4567775Q76M5 $(J=)*-@*,))/-B@ ƒ3"T!F$GO$#] H++?)*@*A*---A/-45677758CM88 a;bh :<R 45677758CQ77 >#$#$F)@()).,)()) =$,).+-)$?!$ !$a; 3# # !# T " G  + " $  1#  # >K? T ? =L? % ?  ! !? L #    $ #    T  . # # ƒ#>KF!'] $%#$!!#$EJ$( "A-! )! O")*+H)B,+-,@H $'#+"$[L$ \ # $' /U)#!U ),@B. !$A@,B*@? (P=)*+,,@B,H/B IV#JK(X. -)$  @(-E$  +)$# ) (# eN F ) * @ * A * @ , B + @ H 0 $ F ) * , H , ) ) B * A A A / / ? ) * / , * @ * / / $ I# '  $ P?)! *@*A *H(P!? HBB, *456777589M74 IG#! P )*+A,@/H//HA 4567775Q76MD 456777589QM7 45677758CM9C 45677758CMC6 45677758CM8D


Š‹Œ‹‹Ž‘ ’“”••–—˜™•“—š›‹Žœ‹ž‘Ÿ 



;<=>>><N<>=?

;<=>>><?=<;I

;<=>>><?II=;

;<=>>><N<>??

;<=>>><N>@?;


34566789:6481;0<,/=,>?01@2A

+,-,.,/012

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824   rsi wii wii V + M % J  ! 5 * \ 5 + 3$  ? S * , ! % (  iji iji 3/ 3$ -%$='2:,/?'g'L4L7LL%':?/@%(LLL0L$L:'$?5<g Y% #757, [$2/0QX :* / !1 eM Z % M 6* + 5 K J* $1 #5 7k #/0 % :$* /Q   !"# $%  &'( )'* +, % * * $% : $ * +  R * M , 3 / & X 4 1 c % * M 5 , 6* + 4 M  J * J/ * $ $ % / c5 4 M , 3 Z CDEFFFDPaaHP | zƒi ! , 3 / XV!, !#8 I5  S 8 ! % %#574 d Q/*5.: 8:J*-V 3/7*5B M -9$:; ./01 ./2,2*345/.3; 26707 8 Y3L8? \78N #3OXO,XJ/ 6/*- 4/03/ 3fR /=*+, 3+ *c$* 7 2f & '*+M8[ .7/ ,$2 /V/ 035/% ,57/3&'@@&'> %+;!$M [24M*M3$/[KYM/ / 7SK ,S.-.[72M/A '<=&><'?@@?<A =&8 =?B X5 M * + $ 4 f& + 3 % $ 5 * $ 3 / 8 % I U  J7 / 2 M > 4 * < ? c6 !l d" = < ‚ Y * / [ * + N@4-%*5c6 4L'. .*589$:; :$ CDEFFFDGFDaP CDEFFFDGFHGG '<@@&N'><<@= S:-$8\$ %M*O*/225+J /78+=84#45;M'*<3M J +>?*@4@ *3$-$%3%/:0$%+0>N8?.*1/08 :/:$%*3J /*,9Q"c+@)?@L&NCDEFFFDPPCDF /7%3% bZ*/73Moc%%*/$130CDEFFFDGF__H CDEFFFDGDCa_ & : $ * $ + 5 / > !"# * 2 $ 2  3 0 . 2 0 = = > ? : $ * $ + 5 / I7 J7 $ / * $ 5   % $ / 0 / 0 % : 0 9$:;'<>=&<=@'<'<1'>@)(CDEFFFDGDDCa L?<L??' '>@)(<&=L&&>1'<@<>''=&&N) +41+O$7**5M-%,*$R3 cV, 6!", %5*4/3, L'' ;'>@)( 29$ /:;-'<$?/@2>K@,@J *,3/* 6* /%-c*/-:/* %*/ 4/0 *3M'<=<')=>&='' ).31+@'':1 I*M/0b7%4%-%/%CDEFFFDPE_CH : *+XVY 5/&]b5 57/73 >#YS,;>S]-8[ 5>$2 b-M5\78 *7, 30, CDEFFFDGDFG_ : 7 Z 3 + X!6W, + % 5 * , 3M 5 , <?L)@:<)[/2759$:$/0CDEFFFDGFDHE )L-)K@@+I7/CDEFFFDGFHHH , > ! CDEFFFDGF_aC "4? :( =< : 23 5 7* 0 * % 7/05  % 7 4  Q M % * 7 8 9$ : ; ' < ? @ ) & L @ & ' < ' |xi sxs =>& c I7/ * 9; '<=&N>=)?=>& ]%4 7J8 !"# :,:23 KX**/, M,%$:$* 5*,4/8 3/SJ1 0, I!"#J/*:-3 /5+/*5M. 6*+5KJ/4$*3$%-3 CDEFFFDGDCHP CDEFFFDPH_GF 6$* +4.M0%J $$* *5/8 3+#35 2/I7 /( $1 .X/0M3 .//*cI /€N2?7$::$-M>,43M *J -/5247-J, * 9K&<. $/*2,7 M7/ -/*%N?7/ c<N Y-*/R$+U. $ Y J - *50:*$Q-2M/$*5:7 , * 5 / % '<=3:/0/ N')=?L&*7$ &1'<,: ?@N7, N*>=U'CDEFFFDGF_DD &ML8<9$:; 6W .$2%K3/0'<=&>N=)?><= /5$3$&*+/068 .?O/* ''/ : [72M/$17$*-M*35//J-273 *$* 8$4YM M>: =4&/?3 00$ 7/0/ c6 J R* -U [7 2 M / -$86$c%0.:0%8'<@<&NCDEFFFDGFCaE =''&N< .*$2 * $ 8 ' < = & > < = @ ? > ' 1 ' < > & & @ @ ? = % * $ 5 * $ & * 2 :  8 e % 3M % % f*  / % ( %*890 ?L.*1/08'>@)(@'>='>' f:7/$%3/*94;'<?&<CDEFFFDGDCEC ?@@@L=L 47*!!f35/8!+;'<>=N@)'NNN? :$*$+5/%%*M/47*M5MCDEFFFDGFG_F CDEFFFDGFEFP 0. \ %%:7:Z3$ -:%L$'*'5'4M2-0M/%0*5M:4$53: $( :0%:$>3M*&&.*8@)<&'&= CDEFFFDGFaFH CDEFFFDGDFCH 6* + !1 l * /0 % :* / 5 /* 3 /XV!  *  $ , * M I ? * $5 /0 % 40 *  % , 4 M M 3( CDEFFFDPEaGF #7 K 7 * I7 7 #J / I 3 N*=M+*J 3* 5 K J / M 4 7 c  % $ / 0 8 % K * =%3% @(?'2* *+2*/;O4:$*MV %--0%5'<@<&N&))&&N ./L'':130 4M/0-3/Q='*$5/0R/%/0  / 0 8 9; N > ' & ' ) N 1 5 5 7 % 7 / 2 M % 7 8 7 3 4 $ / 3 Z & ' * + / c4 7 * M 5 # % / e 3 ƒ 6*+YK%:02%*:$*7cII9!XK*; S-"K!-MM*6*6-M% cI * 4 M d" !X !l 3$ $ % V / ]$$% XV!, :% / 5 37* 7 8 $M* CDEFFFDGF_PD 4M/03/ 9; '>@)LL)LN'' ]5>%-/3, 3Z +,4M/2 XVW1 ?L CDEFFFDGF`F` S2 V" %N= d"1 cI1 *c6 4M=L. c6* 4M35I-'<=?@<?@N>CDEFFFDGFaPD f5.5%8*-41%3%'<=?L<N='?& $JM %:I */05Q5 7&%:! %$3/ /,//2%- Vt 6M/M@)T5 ?))?<' ]67 MS&'* J R%;VM% ,3*Y S3:2/6/*$-#;'<NN)CDEFFFDGFaD` CDEFFFDGDCEP 4/34* =<. * 8 „M: * * 7/ <N ^4M * 7 e7* 7 74K 8 : % eI 0 ( CDEFFFDGFEFE Z ? , X/ 67 Z , % K 5 $ [ M * I7 7 N ? c6 XM 3 ,$8:/%/,0.n=,>.*4M/2R0*%X34 6$*$+*/07/*MV3"%7-2c-R= I!8'>@)(&@<@=>1<&)'?<?1<>N@>NN +$:;'<=N')>>')@'./0/ 3:*[+*7:/0*Mg*S-48V0M2-35/0 /*75g3N, V*& 54//*34* XVXo +3M*-5$27+0;<'/.*J *% 0>*27 02*-M/0 J/* $/* 5 Y 1/M0/7 CDEFFFDGFPHF 3M W* 3 /8 Y 3 3 V/0 7U M [ ( CDEFFFDGFGFE M15$734$* %9$:'M<,&-5 <)'>, N0. =)@N3M/ ?CDEFFFDGF`CF %M0M5, J $ / $ 3 0 . ? ' ' : 9$ : Y % / , J/ * , V / XV!, 2 $ * 3 5 / * M 4 @ ) > ) ) N N Vt 23M* 4M-*€,<< R$-2M -U:0% /7NN863:/08X9;'<@<&CDEFFFDGDCEE <L&'&<' R/27S-8VK.M/X$*7K7<@CDEFFFDPEH`_ I*M/#\O 0$*5cW1 $3$ 3Q3 +%%J4>@M' 6W cT70K K025*-75%89;'<?&<??N?@?< :$( :$ &=. + €<) #7K7*\MJ I77--=8LCDEFFFDGFaHE [.%4fR%-*%758c/22%4-/, '<?<<?L>N=)) CDEFFFDGFEDD CDEFFFDGFa__ 57348 67 5 ^QX##c :( ]/0%$/0 5 . 2 S70. * /4 3M + :0% + 0; >L. * 8 9$:; @)<&'&= [ * % 8 6$ * $ + * M / 0 5 M 4 % J * 8 .$.$Q*/00$/0 .J:m Y3 6* : 1 : / > Z 3 5 /  ; ' < ? & > L & ' = = = = + & % * R 6 / 5 % * 4 3 5 K * * 4 / 0 c R X$5%M% V$ :* + %0 ? $, % -)>c, @? .*,:%5M2€*NL, 8+$:; CDEFFFDGDFCa *^6, M%8X* * $ % 5  K * M * 4 $ 1 + 7 * M , % JK / , CDEFFFDGFGaE e%  * % ; * /% 47 * f35 /f3M% % %U% 57M5* 7 0. =, L. * 9% 54/0 !MK/ * 757, ! , V /8 XVc ' < = < ' ' N ' L ) -\7 3 / 5 M b * MIM, S 8 #3% % &>LN)@ f.3%7%*M589$:;'<NL@L@@<L<@ CDEFFFDGDFE` Mt -* cK8/% 365 4 !5* !:M% M/5 S'<(=) I8XMUM89$:;'<@@&NCDEFFFDGD_FH '>@)(@<=N<N<CDEFFFDGFa`E X4M% iszwiz|i 8=?>8X![1M-UMK1X$4MU%73Z 9;'<>=&?><&?><1<>=L@L@CDEFFFDGFEDH CDEFFFDPEHGF 9$:$/0; Y . /0 % 4 <@ 5 + X3/ :$3* - 2/ :7Z &'(=(=&8#;>L>&@@&1'<@@&CDEFFFDGF_G` <<@&@@& 6*+5KJ/MJM$17$*-M*:$0M ]0%/05.%**$%5K*M*4 $1 +7( = ' ' u :  $ V* % : #= > ' XX ! L . * Q: $ ( >!"#, J/* , * 2 23, % M :$* /f cI 20/, * 4M, 3$$% , /K 3/,  0, Q5 M 8 9$:; '<? >>? >L? >N@ : $ * $ + 5 / * M / 0 4 . * *  2 % 7 / * M, 3, R MQ M% * 7, % JK /, 38 3 ( @7=%?M'%N'M=( :2K5-M/0)>/07'<=<')'?=>&> CDEFFFDGFHGE /0'u37 M,'..<$ M-M47/ 35 *M//03+% 43$ /$-$%0/4X]#c8 **3M 2 =@L=@') V7 CDEFFFDGDDPP 4*2:/0*$%80':<@J @&<4=$=->/>?0@4(CDEFFFDP`aCH "3+ 8'/<0=,&.$N.$>>,:><MN%N+N,1'%<M=+@CDEFFFDPEHGC ?*,=4NM<3 <L-&5 4 5V %,/73 4/K5*// 2,%/0/9; =?,3$ LCDEFFFDGFEPE <?)5?&.' 5M*,-M//0%MUM8'<=N&CDEFFFDGD_DF '<NL&+$:$/0 >@)NL&N/737*CDEFFFDGFaGD 2 $* J1 X$  * 3  / 2  / *  5 M #7 5 7 X  :$* $+5 / % 0 J/ * :% MZ MV %$+5I 6/*$Mo! >'$XX, *;52KY#!Q/ J/1='*$5*M5"V1 l 835,:/%8 :*+5/5KJ/-5>$1J$/02 -J7; XVY $% .3Z O-3$>,V-7:77==@ CDEFFFDGF`EP 6W .3M $.$/,.3M /:$*5hQ%9$ M3 /<0>=*&:LM>5NM?L.=$?11 ] &:*'%'$/,*:# 6$ /@@0'.*>'@/>u(#= 6$ >/@8 XK . 5 % , 3+ >-3 ?*+/5.5 $.3K$52MJ1 % 4 / Q* / 0 0 $ / 0 J : XM75 / V* 3 XM* $ /, R % * % 0 : ; ' $ 9$ : ; ' < ? @ > N ' @ ' > @ < i|sz 3% 5 , * 25 3M 75 75 , $%  =<( &'* +, * 2 M [  3 * S 8 O 370  : * 3 5 / & Z A 0 . ? ' ' : B 9 ' < = & N = = N = ' & > :* +5 / % 0 !"#, J/* , Y#!, 5 M . CDEFFFDPaHDE '><%?N"$ >)5?7c!9 Y36@ 5/XMId 5/MT5 S-8 2-38[.3M/5f:/%f35/f5%+*/8 CDEFFFDGFaE_ 53L,?$*!%\07*7XMJ7/ 6*- '!M<<$<3/ #M 3$ + c--Z\MJ %9$ M:;:'$<*?>/>,*<2'=2@-3<,)3$ % 3 , 3 / + , * $  CDEFFFDGFEHG 6* + * $ 5 / 0 : * $ 0 . ) ' : 1 * / 0 0 . & ' : g VR +/K K 0 % M $% g :% /0% /0 ys cK -##8 ,[ */2;3 ,X &71'/M/ 4=>7>%, M'#M %)2>:>7% />*$>, '%M$%CDEFFFDGFPF` :*+5/M4*5KJ/Q5KJ*$1 CDEFFFDGD_C` 5. 2 : 7 7 / 0 / 4 R 7 / 1 5 M  3 5 2 4 7 ( 8 S S /* [08 3 >> A * 3 : % c% @ < L = & & < @ // %-M% /* 3// QY-0M/ !M $0:$ M7*)3M* '?X"€ N5'+ 4.05*>'. M-**&9$:; 5-, 7/* M +4 ./.:,. /,-/4M/34 -/ .'M<3: )*&/8=-LK'8</N0)B1S'7<0&.<80L@7=$N488?9$ :&; KM5X27$3 9;'<=N'&@=N??> CDEFFFDP_aPD [$-lZ/0QV5MW4:*+5KJ* 3M 3 $* 5 XM3/ =7 0 * M/ :$( CDEFFFDGFH`C /  5 8 ] 3 J 0 % . 4 / M % M ? 8 L ' ) c% *  S V0M/0, M/ , %5M:;0S-85[M 4.%*KM/3 / XV! IdQ3 / : J >7 0 9; L??'N@'1 '<@<&<=&<<?N '<@@&NL@)N>N 1 '<=>>N<???=N CDEFFFDPEHE_ I ; !"# J/* 3Z &?* + . 3 5 M . <( 4 + 7 / M S 8 V7 % M % [ * 7 * 5  \7 8 = ? *)R$&-'&2'%=NQ: 7</=$@%'#M ,):>%>7% *=5=Q= CDEFFFDGD_a_ I$1 CDEFFFDGDDEC %M3$$/ ==T594;'<=@CDEFFFDGFPDH N)&?==N A$*534%X2+B!+;'<?<@CDEFFFDGDFDD <N)&&&& ?8 &'% 7 M 4$/08 [. L'' : 5 M; 2 0 * 4 /* /0 2[0+%  , * 3: + 9' > @ @ 1 ' M5=?c b5#$/05 3/$/00S-8V -:53/5 ,3%+, -33Z ,XVW, %'<=&N>'<?'<@ !+7*%+74f7M-, c47* ji zƒi X$ UMK0. 7f* QIV^; XVW >/%/* @*+53/ 5( I*50*/0-%:M%*M34:% #M/05Mi X$4M/7 5T5CDEFFFDGFHG` >?*:+8 I$ 0$2/(0X ooM /*4MQ$/ (#M7CDEFFFDPGCEE %(*]*$:* Z7%(8 *O/R2R%; /f* $/. 8 R f:/% : M % + / J / * , : % 4 $ 0 . I  K !$ < L :  $ c6( 6 + 0 > & , ? . * CDEFFFDPEEFa 40 , *  % , 0M :/0, 28 ". /1 . $. $ 8 [ /23Z 7/ 7 * 3 S 8 " K "" X* / ) @ [ J ( % 7 M, * 2 23, . $. $ , c47* M5 b XM3 /M07 * /0045 +$:; &''=@@&, 9$ : ; ' > @ ) ( @ = < > @ & @ 1 ' < = L ) > > > L ' @ :* + 4* ; * 5 8 5 K $, * 5 34% , R / % +( I 9M4M 1 M U M K ! 8 3Z &'* + 4 7% M% 32+, ! 3 / 2% 3Z oLo /0/A:*4)/:37:B<>L<'L' CDEFFFDGDFCG S847/M077=>Y$-7/#$0$ T5 /XV!84/K%423*%28%3I8 /052:M2,4M/.+*U/K-15/U%Q ' < @ < & < > > < @ ' & / 7 % 3% 9$ : ; !$ *  @ ' ' N ' = & ( ' < = & > < @ L L L @ CDEFFFDGFGHE CDEFFFD`E_Ha 3 CDEFFFDGFFCD :$* J * M 1 % % 3 / XVY 670 CDEFFFDPEF_` +$:; U:/* 4$/3 O/*-,SJ-3AV fR*7*5X7 N*/SB-88#L [7>2&M'=/L 3/0M :* +5=?8 /%''( M0M &' 5KJ* .0)'' *757:%=:+ 7M 3Z&'*+:O/005*R8-3 -0%5M !# [VI 6* +X* R ,0M/, -/,%%*M U3, %, :Y3= Sc2 $X$t $5 I 6!Y6 K%*3J <L6 5$% c--/MJM/=8'4=@S*1/0>,=S*8 !%53@ %/MJ7/ $4+; '>@)( [72M0//5=M<X+ >'8 0. J * M , 68 0 $ 2 / 0 , 4 3/  0 4 4$* 7 * 3:% 2 J / ^3+ +$J$ "M%* $ /* S8 CDEFFFDGFDEH )?'N=>, c-/*MJM /*%$=S8&7!> '>S@*1)L/N0=>@,>&>S&*8 4 $  3 p / * q K + 7 7 8 7 8 2 %3 KZ*;&3$% 3+, % +7* , . $. $ , % /0M, ^6, % 7 4  8 0 . ? ' ' ( = . * 8 ' < @ < & < = ) ) ) L @ d" +4; >L, ?. * 8 9$:; '>@)( @=N='L> CDEFFFDGFE_a V7/275//78>?>Y7*0M2M T5 c% + 0 . ; ' ; > 7 /0 $$% / MM5 * 73M2 5 CDEFFFDP_FDG I CDEFFFDGFCaD ' * + , 3 / / 0 % 0 5 * 7 5 7 IM 3 / CDEFFFDGDF_G CDEFFFDPE``E : $ * $ + 5 / % 0 : : K % * * M 0 . : M %  $!/*%$5#7 527MQc59; M%'<X >%N2<<2<M4=)/? 3/8=,>.*9$:;6$ \/K1%3%; irr Y *  : WVT W/  M % 4 $ *  5 M :  * S $S 3/K . /5  5 * +/ <= 4. 5 * * ! 737 * 3$ + M/ =8 ' !=@. *  5 K J/ : % 3 % 5 $ / * 5 J $ / 0 [7 / = > ?'389$:;'<=&>?===N>?CDEFFFDGFaFa 3 5 7/2 % 3K /8 + 0 =@. * /M078 M/ =8 & !>'. * 1 /0% >, &. * , * M 7% CDEFFFDGFCFP '<?@>@=)<'><1 5 / % 7 4 K 38 6M : + XM 3 / 8 S 7 0 . b% 4 $ * M % 4 M %  % + . * / M / 5 '<@<&?''=L&N !>>. * /8 c% *  +* % $8 L<))&?= + $ : ; ' < ? L > @ ' @ ' & ? CDEFFFDGFEG_ $:;'<=?@<=<&&)>1'<?&<CDEFFFDGDF`a ?L?)<'' O:/-/*M,:U-3J*-%3% 0:5*+:7V ,400M-3,%/4-MK:;&/.*(1 6$*$+*M/0J/*4**3M$*5 2%34/3$ +5=38 ''9$:; u 0$'<=<>@)=<? -%-0*% CDEFFFDPE`PC CDEFFFDGFGHH 53$ /%05*M M/.05M%% :*8/9$:; 4#75 .$.$7 + /c$/%e M,2 ! 7 37 ; \M J M /  !& ' . * 0%7% >,M% ?.* 6M% .:/*+!/* 7 % [] <L c6( !"# J/ * $ / * Y0 5 M  8 #2 2 3 CDEFFFDPCDF_ S-4*Xt5%M2/R % M :$* / : % /0 /48 XO V I8 5 / Q % $  / % 8 cO / S 8 l7 / 7 %  #M 7% !)'. * /0% &, L. */84 M%S-8YKV7.7CDEFFFDGFaDG <& +'<$?:&;'<<L=??)@<<'='<&&)>1'<=?L@==>?&, X3/ 4. 5(<: &75&>-* 3M* %'*=&%&5N-) 3$2+89;<>'??><1'<=@LL@@>>< 9$:;'<=LLL<N)= CDEFFFDGDFaE 5T5 3), ? \7< % * / !]\ [20 Y$/ /0 v wx & ? . * 8 ' > @ ) & = L 1 ' < @ < > ' 8'<<<'L=&@@NN1&>eI?< >Ac/2B $+5KJ/1*$5**757J-4( #M-+2:$5W/0$X/5../4( CDEFFFDPEEF_ CDEFFFDGDFG` 6* +*%10:-/2*/4 3Y* $S!1 l, !12:J e*3M4/08 :$*$+5/!"#$*5]$CDEFFFDGDF`E CDEFFFDGFCDG 6$* M /   e 3 = 8 & * + > ' ' @ 1 > ' ch$ >( &. * M% 7: :% I  K < < X* M % M / , cc, VM  + , VM % / 5 7 * 0 . 4M * 75 7 % M4* $ 2/ * 75 7 7M+>8 %  S 8 6 / * $ 5 3= $ 5 $ + 8 5 3 M : +   % 74 $/* $5 * U MXO V 6= : $ M , 7  $  2 3 8 3$ $ % , 4 . 5 :'<,d, %3%2*25'<?@NNNL&<>>1 l 2K 3M/53Z?3'**+4%M3% '5<M==.>N=L?@ :0% ,I*'<@@&<)>&<?? :0%,VW"c9+/K XVXB =@,? WX6,R$-U==L.*'<=>>@L?)=?= 9$:;'<?<L<)=='N? CDEFFFDGDFEC 2M5*20/28#M34M% // $X5 3$*33 Z ) ? * + 8 ] 3  / 5 M ; " 3 CDEFFFDGFa_a /3$3$/ 0 S * 8 9$:; A /7 CDEFFFDPEEaP #U M-,S-82M/0/ "/072 6 * :*+ %0;X-M%I7$/*MA41J, CDEFFFDGFPaP CDEFFFDGDD`a 6*+!1l */0%:*/4/0-3/*252:*+( :*+5/5KJ/#757[2CDEFFFDGDFaD \78=L<' S70. 64 OJ/ bM ( -M/ *3J, X47 *-KUM O,c6 #+#0/ >'=' 0 i S3$$-$%X$t $5 I K!W*<@ +N= 3M% /* . 5//*5.:J-3/5M;#757^M/( *7/53/XVW1XVY,3Z/0 :% 4+7* % +4B ; X4U A J/* B 8 ]7K Q% 4 CDEFFFDGFC`C > ? * + ,  ( c/* 5 O % X =&6 2 + 0 &). * „M: + 0 =<. *7M/0S-8"K[72M/YV) Y.7 ..12%4-/,2$*35/:%%* 5=,.?. >(*&* +/, 5 3/5 * R , 3Z 8 ><* +, [. ]+72 J5M-3M% 4%%,.J * 2 Y * M / 0 0 . ? < : 6 , 9; ' > @ ) ( L ? ? > < < < 1 ' < ? < L N < = @ & & 3M% / . 7% 9$: '<=<')='@=@) CDEFFFDGFHFD 3+1 >.*3/ f:7/$% ,#41X3%;/3, 3% 7%*M5,:/05*? $%,(40CDEFFFDGDD_G CDEFFFDGDCFC 37:-9;S-8V# 9K7/7CDEFFFDGDFEa >)T5 6$ * $ + 4 M 0 $ * 5 $  37 : Q $ * 7  M 5 . 5 M; '<=@N'N'='= eM: % 0 8 9; O :$ c % '<@<&N=''&N< I <@%X* c6 5: $3% CDEFFFDGDDDC CDEFFFDGFCHC ]5 $89$:; ::435M*/01c32525M( | .3* 7%'K:72 4&%&/45N?%:04.=NS *:% ##/ Stt€')X-UM '<?@>, )&4M5 '&)NM ?.)5M%,.$.CDEFFFDGFH`_  3*  K 0 /0/ :5 $% +% U 4% , ]%4 7J8 !"# : : K X * * M , $ 5 * , 4 3/  0 , 3 $ / 5 M . A 4  B , 4 M / 0 + % / 3 / > . * 8 %*7/M c6 2%3* Q'?, < @ < & < @ ? -/,6b! *5/ %%,23 CDEFFFDGDCPC X 9$:;'<<<'&NL>'=>1'<&<LCDEFFFDGDDFP ?'&&N@@ U M 2% V* c/8 X/2 57345Q */*80*%2-43-*+/&:'<?8XK >>CDEFFFDGDDP` LL*;@4/K <N?? -$8,6$ c 0.:0%/, 8'%<:$* @<&/8 NCDEFFFDGFCH` ='S'J1 &N< 32IM K$%2/75 4$*7/7% *+</)%c6 6-$ /*$-5:7* $ %*3J9;'<=<>@N=''6%Y 2* :$* 5/K515 K5*M$\2%*RRM3+7*!23 M-3Z CDEFFFDGFPCF 3$N4 6$ * ; < 7 0 0 $ 2 / 0 ch $ , 4 M $ % + 2 $ % &'* +, 3 3 S t t d* M '?8 X U 8 X* 7/M c6 8/ = N . * / M 0 7 ' < @ < & < & ) ? < ) 5l **7M%/Y3= ,%74>A,%2*4/RYM ,X![, c%S-8!23>&T5#;)&L'NL> CDEFFFDGDCEG 4M3:M +08 =>@ '<=<')'>)???8 ê ë ì í î í ï ð ñ ò ó ô õ ö õ ÷ ñ X2^6, KBL?%CDEFFFDGDCEH N*=4?3=)9; bUS- XM25/yz CDEFFFDGDD_C L<L<<L& % /.3:7* ,5M%J*% ˜˜—¢¤ ›À¾›”–•”¡Â–˜˜š©À˜›˜šš”›•° ””™¢š ˜¤«›˜”š«”À ›¢™•Ÿ”š¢š ¤ ¿¡™Ý¡¡©•š ¤˜™š¡•” sxs I$ S-V7 :*M-6* +)#/ 0! V$ 6.$J ]3 /-( CDEFFFDGFE_G ˜ š % $4M 8 X 4 /* $* 5 97* M* 7, YM dM / L V$ . W3: $ 97/2 I * K € '& : $ 27/5 M,'<=( UM-0 #8 7 7 2 Z * + < > 4 * :  U * 4 M – ” À ” • ˜ › ¡ š ™ ¡   › ˜ • ” ˜ › œ › ˜ š  ˜ • › « ˜ ¢¾ ¡ š À • ª ” ™ • Ÿ • +.7TYAX:-+6*[3: 75 B 5 * M /0Q M% MM '<=<')'''N>> .?t t , $2 7 % K % * M3, N?. * 9$:; $% + 0 ><. * 1 /08 9$:; ¿˜—›ž”¾˜•˜•¾•¤šÀ–”¿¡• Ÿ™˜š¡¢¤•›˜šÂ˜•›½˜—˜›œ CDEFFFDGDD`F CDEFFFDGDDGG *3$@<L=@'=@1'<=====@'')CDEFFFDGFEPH '<?@L>)&'&')1'>@)(@)><'<@ 6* +;!"# *2$% 2-38* ,:0%3 %55M6$0 ,40-3%// ,0. üúô3456ó789 5 ó ô ýúô9 58 ó ô CDEFFFDPEHHH yzs ??' :, % M 0% þ ú ê

 5

ó ê

  ú ô 3 4 5 6 ó 5 5 7 9  5 ó ô õ 97/2 cc6, 72/* d8#8 O538 8]€'>, S $  4 * I7 7 / [] < ? :  $ c6 X3 O/2+6(@%:-3XVYO'<=&>CDEFFFDGDDHP <@LN=N= cK 30:7Z 0534 $:/0%3:%4M-{[ -g d"cI*4M3M%/75M+0=@.*/M07 75M-*\MJ 1úô95 68 ó ôø úñ 6 36ó ñê 3$2, 5, $/+ =? /K7% : / , = = > . * , : % 5 M 2 * 9; ' < = > = ? &=<<' L= ú ð5 34 3ó ø8 6 ó ð38 6 “ú”•8–—4˜4•5˜7™˜ š8œ ó ù00 9$:'<>=&)&'L<<L1'<?L>CDEFFFDGFGED <<>'@' I #5 8 IM* 5 e :M $* 5 5 M . // 2 /* 0 * % 9$:; '<?L>N'??=? CDEFFFDGDFEF CDEFFFDGDDEP "# 2 S 75 * M/0 Y$7/ % 3% 5 M; Á–“”šÂ¤Â¤ ˜š›¢¤š¤¢˜«›¬ª—®–””•˜ž˜™›¸Á•à•ßº 37: -4 +7/2 .Ot t*+%M5 >''< #7 K/7*cI1 #J /I 35=78/&2*+3$ <<-$c6 XM(( SU8$'<=N')'L&>@< à–“”šÂ¤Â¤ ˜š›¢¤š¤¢˜«›ž§®¬Á›¸§•Þ•á••º *M +8 \7 ->+/8 %*3J -8 3 d"1 I % / * M | CDEFFFDGDDE` §–½¡ž¡•¡«”™•–¤˜¾›š” ”•ž˜› ”•˜–›¿š”•™˜šÀÀ¡šÀ›ž˜¿˜š 9$ : ; ' < = @ ) L ? ? >  7 7  % / & N . * / M 0 7 ' < ? L ) & ' ' ' = = ? ޖª”¢¾¡š—˜¤› ”šÂ˜•˜˜š›–”šÂ¤•¤›¸Þ•áº : * + 5 / #  I7 / % $ * / * $ 5 4 7 2 $ 5 V 5 / X7 * 7 [ * % XM 3 XM 3 / 0 ( CDEFFFDGD_DC CDEFFFDGFEHD ᖞ¤¡™˜¢˜ ˜š›—˜šÀ›š”¾”šÀ˜«˜¢˜š›Â¤š¤Â˜šÀš—˜ O2 /** M% /%WV" 7/-9$:; J/*-'<?@)@<)?)<< 3 -/0540. 0$, :* 7*0:3Z ==/c6 3% +; |xi &)L4 L)737 @'R7-*7M J; q:% $589$:; /%7CDEFFFDPEHEE *7'<?L( 5$2$% ”˜¢˜•˜š›Â¤ ¤•¤¢› ” 7=@8 .%$?. /*-5#7K M / M / 0 8 cI K M % % 8 9 0 CDEFFFDGDC`P 9K $/2 [M* t>''? 7 %/ --$ /M0789$:;'>@)(LN>>>?? CDEFFFDGDF_a 23 c6 %%M U M M7 2 s|  < > 4 3, c6 : / * :  $ , 4 5 % 0 , cI, 9K $/2 N). * <?&?<?< "7% M * M+ %  :$/0 "7% M Q CDEFFFDGDFF` ## 3* 3 /$3/ 54:7*7-9$:;b3:$/ *'4M <@@&M* N@>7'=0$== >?S*:%CDEFFFDGDF`_ i 40 '<@<&N)?N'N< CDEFFFDP``aG I7 7 / < ' 7 5 * c6, cI, #", d" : M 3( S $ Y !  / * 7 3/$=>?. -%-UM*1/M07 N1=> {%Y 5 MM3 [ U$1 7Y/5 -gn#MM +,*M$37 -$42,+ $/( 4M73 -%>$*$+,2-3 7148I* Y3=':c6(X-M3/ ¼ … ’ † U  ’ >/Í8:/!78#:¶!Ç2¶.:;¶.9.!787=Ç2 N  % >' : 5 + $ % $ % 4 M 3 5  8 9; ' < ? > N > ) ' ' L') 3-%,3%/75M89$:;'<@<&<CDEFFFDGDFE_ &'=@=@ CDEFFFDGF`aP “ • ¤ ˜ 4 M * M / % 4 M % M / 2  / 2 #nL ? > = N @ ' ÍDZ9Ͷ99Î78/!9¶&Í9+ *89Î=2/ÎDZ¶Í7--#:8¶&8Í+  CDEFFFDGFP`P %*751! /* 7,X47 ( ª ª” ¤š¢–›¤ ¬«¤ ª “ ›¸­›ª“¡›šÁ—˜›­ž˜*˜©›—–«¤›º <=:R;$'-<>7=&d" (Ç>./2/Í8:ÇÍ/¶&Ç>.+ 4>:/!9:¶&Í/.¶!+¶&>:+ {$1 YM7gn*M% M++ M$4*2$/ 57M-M% 7*>? : #7 0M, R$-9:; -:7/$% 5M M2 *7, :%" ## 47%*M% +'>0@K)7(=*L)?.<*1L7/?J/ 0?8'9$ <=@!X '<cI '<1 "M2K  ¤›¬ )¬=9± -9:¶ & = -+ 2 :M* 4M M/% 5 M 732+ c/2 '<=>>?'<'>'& "—°—¯œ CDEFFFDGDDCH ./*0%*3/2c47*M5#L?>=N@' R¼  ŒÅ ª¹ª­”­˜­› ˜¹·ž—°——·› ¸ª¾¯¾°º› ¸¬—”¹¬º CDEFFFDGFP`G #7K7* ! M0*70/= [b2 >''> 4$* +4 7:2 CDEFFFDGFHPD %/--:5 $ 4 $ : 5 > 4 * * + L L 37 :  / * 5 “ • ¤ ˜ ¥¬­—› ààà› ¯—À¥· 23 : $ / “¹·—”—ª—·› ª­·­ª—”› à› ¯—À¥· + 0 =N8 ?. * 1 /M078 9$:; '<>=(  ª ¤ š – › ¬ ª — › ¸ › “ ¡ š — ˜ › ­ ž ˜ * ˜ © › — – « ¤ › º i j i  M/* I1 cI <N. * 8 <?&?<?< ›­¬—› ª­™°¾¬¾œ¯› ¾œœ­™¹› ž—·› ­·¯¹°·¹¯ & < = @ ' < ' < 1 ' > @ ) ( L ? < L ? ? '  “ ” š À ˜ « ˜ ¢ ˜ š › ª ¤ š – › Á › ¯ ˜ © ¡ š CDEFFFDGDFF_ ›¹˜¹°½—› ž¹·—·› ¯¹—ª› —¯—¥› ¬¹·ž­°­ CDEFFFDGDD_F YM 54f%34 4M+>-I 45cK %3, 2,%:+*M/27-(8 ›¹°¬¹ž­—› ª¹·­˜¥¯­› ¯°—­·­· 0 / 8 I $ 1 7 * 7 izz ± ² ³² ´ ² µ ¶ > ¸ » ¸ ´ ¸ ³ ¶ È ¶ Ç ¹ ² ³² º ¶ c2!8O"#(S70.89;'<=<')CDEFFFDP`GEE ><)<'& ”—ª—°—·›”¹·˜—“›˜¹œ \M Jo o \ % % / /2>. ]*U/ /9$:; 2%W02M/ 1 ± ¶ = ¶ Ç " É ¶ Ç µ ² µ " ¶ 2 % ¶ 4 ¶ Î Ã$Á³µ°%°³´°²³%°&° 5'<M2 *N:% L* +?[ /0% #M 3 4M% // M% 34$ , * MM , w  ½”–›"¾¬›¬¥ž—°¬¾›·¾–ᨛ¯¹”¥˜››¹¯¥· n² ¶ ± µ ¸ » ¶ & ¶  ² ¹ ² ¶ + ? @ > ' @ @ & & ! / ; & > < e' = @ 6 22-70%3% M,2;'<JM ,%/25>B 6Vl &=<€N=b&'V)':$>/*7 ¸Â¾š››—·˜››™—º CDEFFFDPHGPP @@*&,5<-=@3$ &@2=,@:A$4./7CDEFFFDPEC_` 66 \ % % / S 70. ! 7378 \MJbU -2, ”˜¢˜•˜š›¾˜«¤šÀ›«˜¢š˜™›§›©˜•¤›–”™”«˜©›¤ «˜š›™”•š¤™ 8ȹ'¶…'(('5)„…¶m¶…„4(5))4*445 7J* ,cI 2 / 0 / , d"= @ , 4 . 5 4 / . / 0 , * M  ( S $ 5 M [] U / , V  + 8 % 6% Y 890;)?.*\M07'<?@>N<''>=? c/2 4$/K /* 2M 7 7m 5 3 CDEFFFDGFEGD ?* +8X5*;'<>=&&@L==<<1<CDEFFFDPHaCH &?'=''* % 4 3M3:M 20/ * $/ 8 9$:; '<=>>@?<?)@ i|sz CDEFFFDPEP_E zƒi  + * % $ ! 737*1cJ -**/, +$[ /;M /1 X6V4$%*;\M ² ³¸ ¶ È ´ É ² Ê ² ² µ ¶  ´ µ ¸ º ´ È ¶ · ¸ ¶ ± ² ³' µ " T7 3 e7 7 2 % , 0 7 %  35 / / : M 5 $ , % 7 ( b*0XJ 27R$*1:X) -M:-9; 7( #M 7% !>'. /0>. /3Z %X %,4/$0/M**,@*34 ³È³0ºÊ»²µ¶»²´²6²µmº¸¶º»¶'%ɸɸ¶ JM <o!W != >&.1*'Jo />1@c!d1 ' . * 1 / 0 = . * / , ] $ Z 7 != ' . * 1 / 0 > , > <L?=,:@5@%17'<5?@/>,N7CDEFFFDGFC`P <*)5@}<,2=-=8 != ' < @ & < ? ' < @ N ) ( L N ? = @ N & # # 7 5 Mo .*/9:;'>@)(L?)>=NN1'<@<<CDEFFFDP`EaC &@?@&LL CDEFFFD`aaaE c/2 $% + M% * 71 3+ 35 / :% , /0 / S $ 3: = ' ' u :  $ M * 0 X) / M J ›”˜ ¤”˜ ¤›®›£˜š¤™˜›•›¢˜¦›§¨™©š– 2 3M/$ K.3 07 M/0 K0335 ( XJ R * !W 5 M2 * 3$ + 3$2+ 4* | ›“”šÂ¤Â¤ ˜š›¢¤š›¬ª—›®¬ª˜›˜™˜¡›ž§›®¬Á– / K $ % m !M % / 4 2 5 3 8 cK $ / 0 ( <''L<N> ›ª”¢¤«¤ ¤›¬­ª›™›Â˜š› ”šÂ˜•˜˜š›š”•¢Ÿ™Ÿ•– .3 $-[ /2 IU*9$:$/0 *+€N'4-* c 9;'>@)(@<<L?<N9!;'<=&>CDEFFFDPPDDF 5MM/40K8]0%K0*/M//5/8! ;L5*L%<<*</<0?08V-0K7/( ›”•–”¤˜›Â¤›™¡À˜– ˜š› ”«¡˜•› Ÿ™˜– ¡¢ + * + 0; )). ; '<=( *  b * 0 7 $ : M 67 JM f# 4 677/%$M%% ' œ˜–¤«¤™˜––›œ››¥˜˜žš¤›À“›¢Ÿ ˜Ÿ  ˜›Ÿš›¥ª° !) &.+*1!9; W!= >).*1&c<!d !> '&-.M'*! .0$*54M%7/,Q /% :7Z <'>@>'>)=1'>@)(<><N')CDEFFFDGFFGG CDEFFFDGFEEF 3$ 2 ' < ? @ ' ? ) = ) 1 >&'<> 6W 97/2 IM-$7*0/ 7%=/%-€N) J/ ›¯¡šž˜šÀ˜š›¯•˜š–¾Ÿ•™ CDEFFFDPHaHG ›¯¡šž˜šÀ˜š›¾¡«–˜› ›Ÿš¡–› ›“”«¡˜šÀ› ˜•¤•– : $* $ 4. 5 : * /05 4 737MXt:-57JM !W!=&. *1\MJ *0 3%/75M'<@<&N'&'???1@CDEFFFDGF`DD <@&NN> ! 7$:o1c!d1 XJ R>b *1>X) †7ü‡ 7

ü6ü 9; ' > @ ) ( L N & = & = ' ' < = > > @ N L &= 4ˆ ü

ü ‰ü üŠ‹Œü‰69 

98 IU \7U*,#8 >4* <Nn)@. *€,'&n??. YOc"*78 6WXt5b%$27/732M*+CDEFFFDPEDG_ ~s ryx 6ˆ8ü68 ü96ˆ 

Xe € '?n)N. X7$/  N @ + . $, £¤¥¦§¨¨© 4 *25/+58%MM22*3% /O"? R7*'7''714LK?@2'01=%'K?1* [2Y$//0#;@)?>?>? c6 % 0* % * 3MJ * M J* % M5 3$ * 4 M CDEFFFDGD_G` <<. */M074*24*k'<?>><?@??L@ V!L'&?9;'<=<'N=)N'N<1CDEFFFDP_a_a )&)>L@) WXYXZ[\Z]^_`\ CDEFFFDPEE`a b c d c e f g e h i j k l g |xi XJ R * % 47 * [#> 3/$%-UMB ùúûüýþÿý0ÿ1ÿ2þü034ÿú5üù6789

ü

 . $ 3M % / R 7 * 7 7 4 K I / 7 / L L ? ' 96

ü676

üü

üù67 üþ8 -È´ɲʲ²µ¶²µ"¶0È´"È´²»¶·¸¶0¸·²µ"¶;Ç:.ÇÍ/ >''<A 5 /2 %  % * J, R $U , d"=?‚ 9K $/2 c* 7t 3*  € '> % U M c6 2 $3 :0$% , % 4 5 M . , 9; >, N. * 9787ü688 

ü 7 

ü96 ü 0ºʶ892Ç3Ƕ¶»²´²6²µ¶m/¶¶µº»¶'%ɸɸ¶ 5KM%*/M078 -/*'<=<')&N'<NN M77%*J =&=.*1/M0725*A'>@)(<?@<<=<B /M0789$:;'<=@>@L'>< CDEFFFDGFH`D -*34$ CDEFFFDGDDaF N ¼ Œ…O† † ‰’Œ† Ž P Œ…OQ /0045 * 2 4 * !W, "& Ç·³¶ & ¶ 8 =-¶ ( 1 8 + * Ç É ³È µ ¶ & ¶ „ $ º ¶ + CDEFFFDGDDDP X$t$5=''u !=?. R¼ S½Å Å S‰½’Ž P S½Å Å Q :L-L7LJM =,c!d, XJ R*N8YM *N6 3%73% '>7@25):M(zs T¼ …’† U’Ž P …’UQ ( >¸ É º ´ ¸ 0 º % ´ ¶ & ( # 4 $ º + 4 ." ´ ¶ & 8 =¶ … ¶ $ º + i zƒ ? L ' 1 ' < @ < & N = & & N V¼ ŒÅ Ž Ò½O½‰½’Ž P Ã’Q )Í'a¶&8=-¶5¶$º+ CDEFFFDGDCaH SV! -:-:0M0//%%M*%:U%:1I M54%6c#X1 cVe1 S0$/0 $-4@)8 /*+?. M*/M07 7K-N<9W: cc#M 3$/0 /0( Í!²È´²´»º¶È̳² ¶²²¹µ¸¶¸º»¸µ²"ɸ"¶¸#¶$$´#¶»%³µ¸»²º¸¶Ì¶¹Èº¶&'%ɸɸ¶#(#)#*+ / 5 1 % /  7 / l sxs pq r s t u r u v u wx y ()±.È ²»³¸ ¸,¹¹²¸»»¸¸¶¶ÍÌ/¶.¶ -ÈǴȶ·³' ² µ ¶ & % É ¸ É ¸ ¶ ( Ì ) + 4/M-2-9;'<=&N>LLLLNNCDEFFFDPPGDP (?LL)=> O/27324/SbI '<&<)'=)&=&= "M2KX*75cU/tO//7UT% --È´¸µ²"¶m²¶n¹²²³²µ¸ºµ²¶m¶³¶µ²%oµ¶¶)'4ȶµºÊ"¶²¶¹³²³² ¸µ¶Íµ.Ç ¶$m¶¶»>È´¶²mɶ>#$)$¶m¶´Í#¹¶Èº *4.È ³¸ ¹¸È»µ¸¶"Í/È.¶ ζ¶º&²-²´%"µÉȶ¸0ºÉȸ¶´(É+º²ºɶ±Ç1Ç23¶&-%ɸɸ¶)+ # ¶ » ´ [M/% M* 3M% / :M/% / =>?'J* * .$-O%$t$!/*+M*+€N)CDEFFFDGFHD_ Í ¸ ² ' ¶ ³ $ ² ´ %++e7c0*K$/M@<@L%L+<1=51'2<*=2@%)L0=M&2@M@f) 3M+ "$ #º·»¶ºÈ´¸»²º¶»È´$² 5;Ç!ÍÈ/±´/É8ÈǷ͸¶²¶·¸ºÈ³'²º»²µ¶·¸Éȹ´ʶ6¸¹²²Ê¶Í7.Ç89:ǶÍ9±Ç8Ç2 = ' ' u:  $ 1 2 7 % 1 : $ 5 $ 1 0 / % = . * 2 # 7 5 7 + 2 c6 % * 3MJ 9$:; '>@)( L?L&?>) ; ² É ¸ ¹ ¸ º ² É ¶ CDEFFFDPEF`F >.*/'<=N=??&'>)'*25%3% ,4*24* 0;?).*1/M078 3²$¸¶-%»%»¶<¶/µÉȵº¸¶Ì¶!%µɶ.ȵ²´¸»#¶!¸²² ¸·µ²Ëº%²³È #¹¸²µµÉÈ"µÉº¸µaÈ"#¶!·µ²Éµ¶¶!0!²#6² %¶³¸ É��¸²#º¶²¹²´³² ¸´¶´º²Êµ¶#¶¹Èµ"»²' CDEFFFDGDF`C + ÈÉÈʲº²µ#¶Ç·²¶.ÈÉɶ-È´ɲʲ²µ . $#7K 7* Y . /0 Y % *1 *+€'', µ " ¶ É CDEFFFDGFE_F % c6 2 : $ 0772 5 7/2 %8 ?@A@B@CDEF@CG@BD?@CHIJCHDKLM !/ * + "K M N @ , !l, !X, V% / O % * 3, / * i j i z ?{ L BF CG F I D K L AL BEL K @ @ CD C|D } ~ 9$ : ; ' < > = & L @ ' @ @ > > =1: > ¶ 8 2 7 Ç 2 Í Ç ¶ ! Ç : 7 ¶ Í 9 1 Ç 8 / ^ , * 7 , /7 234, 4* cc, 3 + @ CE@ BD ? @ A{ JCH CDEFFFDGF__D S$3M% / !M+ 6*$ 1S7J ¹¶8 :²²µº ¸0¶Í²È¹²µȶµ3""¶!¶> ¶7²$ µ" .5-=&,? cU/t[>'='4-*6,#d,"4=><.* €DI@A{FCHDJGFKDIFGF@FI@‚Dƒ $¶>µ" ²µ²·³² ²´¸ ¶± ³' ¶ µ2"% I %+M 89$:; '>)(L@'<&)' 9!; L@/0,*0-458'<?>N>&=@)?L,CDEFFFDGFEHF V '<==>@='LN8 %$t?.$*!/* +MS\7U MM4N) :/ :0$% CDEFFFDP`E`C O &<@/&0=0@1'</=VS @'@>N1=')>><N>1'T5 <=64 @CDEFFFDGFEED ?)8 ==?-&K>7 «¬­¬®¯°±°²³´¬µ«°µ¶µ …† )@, f 97/2 N' 0$9$:; ‡ˆ‰ˆŠ‹ŒŽ‘’Œ '>@)(@=N>&)?/M07157/2CDEFFFDGDCH` %:0$% .$-][*+'&=8<5$//03M*-5 “¯–›œ­›œ¤š˜š»”›­šÂŸš”–¤˜›¯š • /%M*03MJ =)' ¬˜˜™›¤š¤›–”˜šÀ›¢”¢š¡™¡© ˜š 7+$:;'4<* =>>c6 @?=%?@4?<845 iszwiz|i CDEFFFDGDFGD  ˜•—˜¿˜š›™—›—·›“°­·¬¹£¥ “”•–—˜•˜™˜š›œ #= %%$! =5$>4?!% 4@4 S*?/'8S]*&'/'8=4 >u? ”šÀ˜š›¾Ÿ–¤–¤›œ S:*8>! /'# 5 ' '  žŸ   ™ ” • › ¡ ¢¡ ¢ i|sz ŒûËÿ2†3ú5ýÖüË×15‡Êý3üË×15‡Í 7%M%2:/*$9;'<=&>@CDEFFFDPPEDH @&L?)< i|sz ÔûËÿ2†3ú5ýÖüË×ú×2üÊý3üË×ú×2Í . $  4 *  + * % $ I+  3 / € < ) cI £˜š¤™˜ . ]&'' !W * +>''= 75 * cc : 0 Øû0þ2Ù3Ú×2üË×ú×2üÊË23Ë3Í /K M% % , 4$* +, 4* 6, 4. 5 3* , + 0;  + * % $ ! 737 3+'/ @;'L>.*@Q)LY *?/<=<N?c69;?@.* -$Z71%7/1[8 ¥–¤˜›¢˜¦›§¨›™©š Ûû0þ2Ù3Ú×2üË×ú×2üÊÿ3Í V Z*32 !> .%*## /11*M/@0=7%>%>(1 =&,?.*89;'<?@>N=&>)?@CDEFFFDGF`GF I7/* :/M007$%+9; $ : < < . * / 4 % % 4 * % K * + : Šûª235úÿýÿ‡50üʪÿÍ ª”¢¤«¤ ¤›¬­“›®›¬¯° CDEFFFDGFaHa <@<<'<@@&N>'&@?@'<&<)'@?=''' 6W cI +2M <=3$ 4$*+ +3$$% %*J ÕûÿË5ý50ú2ÿ05üÊÿËÍ CDEFFFDPGEaD c6 + 0 =@. * 1 /M078 ‹ûª×‡‡3ªú×2üʪׇ‡Í i zz 737 2 +* % $ 3$ + -7\=?. Z/*/ 9$:;'<=?@<@'<L<L CDEFFFDGFGP_ bU-V#>'=>3%+:$c6X-M( ! âãäåæçäçèçé ! >=. * / * M 7% >). * / $Z ›¥–¤˜›¢˜¦›§¨›™©›“°­—®£—·­¯—•¢¤š›ž§›Â˜š›¬ª—›¸—¹º 9;)<.*/M07+ *3&,&.*1:$-/ %4* 72* /=N. */6/* 0/VZ ='.*/8!%M% Sc6 $-57* 4*,8 t$, M: 7/8 #+N&8 “”•–—˜•˜™˜š›œ ›ž¤¡™˜¢˜ ˜š››”•¾”šÀ˜«˜¢˜š›Â¤›š¤Â˜šÀ›¬˜«”–›Â˜š›¢˜• ”™¤šÀ›š¤Â˜šÀ 2 $8'<>=&L=>N<?L 9;'<=@>L'&)>1 '<=&><@))N=? :'<=&)<&N@'&L 4.5X* 4.* 0,+ 0;=N, ?.* 3/ CDEFFFDGDF``  £˜ š ¤ ™ ˜ ¾”•š˜š ˜š•»Ÿš–¡¢”•›ÀŸŸÂ•¢”¤»˜«›•”¾•”–”š™˜™¤¼”®«”˜–¤šÀ›¸·¹º /M078 9$:; # 3$*+1/0>8 o/!= L.*71/!=>. 0>CDEFFFDPEFHC 8=.*8*# 7% %%/ !* >7)Z) *+<? CDEFFFDGFGE` SMM4 \ ›£—½­››¢”¢¾¡š—˜¤›¾”šÀ˜«˜¢˜š›Â¤›š¤Â˜šÀ›—À›–˜¢˜›ÂÀ›—À›Â¤«˜¢˜•›¸¢¤š›Á›¯˜©¡šº ¥–¤˜› ¢ ˜ ¦ › § ¨ › ™ © š !=L. @. * 8 ]Z 1/0 e$ U  : / & = :  $ ' @ ) @ ) ' ' < ) < ( . $  + * % $ I  2 M I < < 8 4 * ›ª”¢¤«¤ ¤› ”šÂ˜•˜˜š›¾•¤š˜Â¤›¸·¹•ª°¹•ª¹•—¹•™¾””º›¿›¹°ž¾ª­¬­”­® >8 &. * 8 4* 5 / $/2 / = V8 &'?LNN' ' < = @ ) L @ < N = ª¹ª—À—ª­›£­”›“°­·¬¹£¥ 6/M078 J+$:$/0 /3M+;'<?<L<>&>NN& +0>=.$*  ”¾”•˜¿˜™˜š CDEFFFDPEFHa CDEFFFDGD_ED ›ª˜¢¾¡›š” ”•ž˜›Â«¢›™˜•À”•¢”š—¡ ˜¤›¾” ”•ž˜˜š›«˜¾˜šÀ˜š›¸·¹•ª¹•ª°¹•—¹•™¾””º ž§› CDEFFFDGD_HE  ª” ¢¤ « ¤   ¤ › ¬ ­ “ › ® › ¬ ¯ ° ›ª”¢¤«¤ ¤›š˜š—˜ ›Â˜™˜š˜–”›Â˜š›•”«˜–¤›—˜šÀ›«¡˜– i zƒi ›ª”¢¤«¤ ¤›¬­ª›™›¸·¹•—¹º›¿›¬­ª›—›¸ª¹•ª°¹•™¾””º ~ ! 37 cJ-#+!L* +, /*72 ,%" 7:% ,X4 7*+; 0M “”šÀ˜«˜¢˜š›¢¤š›Á›™©š›Â¤› «¤š¤ ®°¬ S*/$00-M-44*5b% *M=M.*3/MN0)7=9$ 8L:%*'3<=M?J ˜¤•¤¢›«˜¢˜•˜š•™Ü•­ž˜–˜©•¯•˜š– ¤¾›·¤«˜¤•œŸ™Ÿ»Ÿ¾—›˜ Y 2* 4>?u1  , +2  ? @ ( S3 $-7/ 37: e7 2 ]% M € N& 3M + ¯“¿¬­ª•Á›”š•›¾˜–›ÝŸ™Ÿ›™”•š˜•¡›¡ ›Þ¦ß›¸“«À›”˜¢š˜™›à <='=L&<!8c.!M$3I"VCDEFFFDGFCPa !$J7 3*]I,668*25$08c/2L<='&'& >N. *L?/M07 9$:; '<=&><( ±²³²´²µ¶·¸²¹²³²º»²µ CDEFFFDPHGF` ª¤šÀÀ¡›–™«˜©›¤ «˜š›™•š¤™º›ÂÀ›ª”š»˜š™¡¢ ˜š› ŸÂ”›ž˜š˜™˜š & > L @ < N 1 ' < ? L ? < > & ) N c6 XM 3 / "M 2 K X* 7 5 !  / * 7 " 7 X4 7*407M( S $X$t $5 e$* $ 1 ["d * + NL CDEFFFDPE`PG ¾˜Â˜›–¡Â¡™› ¤•¤›˜¢¾«Ÿ¾›¿›–¡•˜™›«˜¢˜•˜š› ”¾˜Â˜›œ R%$M-%:32 7/$+%9: ;%V7 +1537 M2'*<:=*+&>:<%L## $/0$ c6( 5 7* 5 7/2 % : 5 9 )@, ? @@@@N | .*9$:'<?@>N><L@)? CDEFFFDGFaHD ¯±Á ³ ´ ¶³  ¶²°²Ã¬³ ¶ ²ÄŲ¬­¶°³ ± ÆÇ CDEFFFDGF`aD Æ Ç È É º Ê È º ¸ Ë ¶ Ì ¶ Í » ¸ µ ¶ Î ² ´ È Ï S $97/2 I U  * +€ @? 9; N. * \0 †

7üª 

ü1

 7ü‡ ‰8 3/$=''u K)Z)5*RR$€<&372 %*3RJ5c6 7*R( iszwiz|i 3M% /, X3% *,)1:/, 55>75M%4 6W :72 /S: % 5N7R ½«–›˜ž˜©¢˜Â˜›·Ÿ›áᛘŸ™˜š˜•¡›¯˜šž¡šÀ›˜˜•˜šÀ›¯¤¢¡•– ÐÑÒÓÔÕÖ×ÖØÙÚÔÛÖÓÔÜÝÔÐÙÞÙßÙàÙÔáá 45 8 * 4; '<?L)&<)=<>) V * % $: % + 4 737 %4 -M!3$ +, 1 ' > @ ) @ = & ? = & < 1 ' < & < L @ < ? & < L rsi ›˜šÂ˜•›”˜¢¾¡šÀ CDEFFFDGFH_a CDEFFFDGFaHH V  0 M , ! . M 7 , ^$ * / 2 , #= > ' XX, âãäÙ× ÙåæçèÙÒéÙ× Ô ê ÙåëãÒÞ IJ7/2M )4* € <L +* 3 : $ c6 5 7/2 . $X$t $5 b% * MM3 * +N> =8 8 cI1 ]&'', 7* 2 M% M8 ! % % 4* % K * 32+ X*K!$*I*M/08%* '>@)( þ‰üüÈ2üɈ ü08 67 üŠüÊË

üË6̈ Í ìíÖÒæÔîÝïðÜñÔòóòôÝõÝõ X!I( /0*&), :0% 2-3 3%*J*cId" I1 /M078 :% <?'LLLL, K, %"#8 3 ˆüü ÎÏ98 67 ŠÐÑûÎûÒüú6ˆ‰üüÊӋԌÍüÔÕՋԊ ?.*-8$ @)@'=L>1 '<=>>NL?@>' '<&##8 <)'@=>@?&&1 &L<<NN '<@@&<@N'=L<1 c-$%!l '<>7 =&&4@* NNc6( ??@I+0 &><@e'e=)=@N<?8q22DEFFFDPG_CH öóð÷Üððòõõððøø CDEFFFDGFEP_ CDEFFFDGDFGF CDEFFFDPGEa_

øùúìùûóüüýþÿìê0ó1ý222 …†‡ˆ‰ˆŠ‹Œ‘’Œ

Ž‘’Ž“

Œ¼Ž…½‹‰’

‡¼ŽÃ’ŒÄŒ‰

Å†‰


š’›’œ’“ŽŽ

†‡ˆ‰‰Š‹Œ‰‡‹‹Ž‘’“”’•–Ž—˜™

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 

el fo ~elkv €ko xkle \e lo uZ  Y%  / , % E 8 8 N 0 3 / 2 / &' $ O '/ # P  3 '/ # P  3 6 " '% P # 0 # % + . /$  G F d+ 5+ D + M# N 0 $ # W  % N ^ # $ '% 0  2 6 &H+ o n  3 40282&( ) #*6%!%7Z;,.7C!"7!!#C%#;;787<;G #3# 0+ :<#N/4/2% 0+&H+.6!-.<:O Ci:77""9( ^-qZO P$0%N334/0Z12%$/O M3+ #+YY+ Y% #1% #/*Ru( +Z#3% mHR+ .b3*$ 3+ s%^2%+2#Z4*t# Z R% , $ N *   L ! 8 ! 1  N % 0 3 Z $ 0 : < " # 3# + .  * % 0 # % C ] 0 . 3 N % # 1 % O N  %  8 ; ! c 3% /  b < ; ! c 4/$O ']3N.Z3%r$P$2M38! =>?@@@>A>=S_ ! <:O &' M0  0 2 8 . * # % 4 2 # 3#  0  1 0 * W * 0  2  F %   0 %  * + * $ C ƒ 7 9 9 8 ! ! ! ( Z %  ''6 9 8 ! 8 &jd ( * N  C ! 7 ; 8 7 7 < 8 J 7 ! ( ! < : O 7 ; 8 ! !  b , 0 c 5/ 4 6 ; 7 8 9 < 7 + < ! ! 8 ! ! 8 mPR&Y+ D8"!3+ #"+"iY'+ =>?@@@>SS>@T =>?@@@>SA?@_ -46Hs ZD/0%3 N0N&#!!%7jO 996#JD*$Z%6% 7dd<& j JJ Y% VZ8;4Cr/$4N!7;"=>?@@@>ST?T` ;;7!87 %0+010 !!+"#20 #$%%#&' &() #%#*%% %%$+,-$.( N267C<2-C!7;":9< <=>?@@@>A>>== N2m'J!+ 67;,09. 5/0+46.!3+ 782 <=>?@@@>A@=@A ;<J =>?@@@>S_T`@ M# Z # / 0 %  G F $ / # % L  N 2 6 9 ! ! 4 # ( 5/ X % W .*$/$ 0 31 - P% 0 / 2 E < < b ! c p; ! ! 4 + Z % 0 / 2 E < J b # $ O Y* $ 8 ! ! 4 N # $ , / 0  ( N C i ^ $ 2 . Z . 0 % . 1 D W 0  H3/ 0  #  0 8 " + 3% . * 8 , 0 ^ # C 50 $ 5/ 4 6 d$  ! 7 8 < " O !7<<9J97:!!:( ! <:O ";!7799 3+ * 3/$ 4--. + 4# . *% 0 Y 3$ % # r $ C M4 Z 0  # $ 0  P) $ 3 =>?@@@>A>=A` 3c 3-2-. p8+ ,000+&# 0E 7!!E 7; #3# .W !7<< 977 $98 4<8""J;J+ /#Z%1%!7<79J!:J::: #0#0J+98+99!<:O -. 7:Js%#3H-$-/# =>?@@@>A@@_Q mD8<m'7!9.0*.3*ZFZ-003 56!789 7:;<!! (! <:9!!!:!: h!!7 3N&' Y% Hs 1   N % 0 3 0 N ' 0 / $ c Z , . 4  / + # tZ $  W $ 111C 0 3. C F 3( p 2 p/  2 % =>?@@@>A@==A b 8;DP =>?@@@>S?=_> =>?@@@>ST=?Q \ko 42/# P LpZ# DI.+4/2 $+&H+^03/+ $/1N% *WZ--$ +'*++ .-$3iY'JJ,0C!789;J<=>?@@@>A@Q>A p#%$ +"pV+ rDC0r28 $hD 888,;0HH 3*P ^VG #ZEJ! O N27+9,0$ B0 D2 %$8C;BDE 88.-3 0J%F;K G0-#$L%FHID M # / $ 0  M 0 / M * % 0 ( Z $ 0 % N  F  . 3 N H V 0 3 W 1.  34 $ q 30 % 3 2-D$Z4 !7<2 797=>?@@@>A>=_@ 8J:: 5% p:+ 2-+ % 3 5% $  2 D)M &'; : " 8 HD &) P % * % &' # * * M3 V/ 3 N F  0 % . D6 ; ! ( 8 ! 9 8 J ! 2Z-6C -0/. 3*% 0X 56 !7J" O% D%#*%N,-$30M2%2-O #0Z3+Z.%$/#+1%^%+N%(3%2O m.#6P/*-2iD%0-*%Y$,00%CD$ 9H9F90(!.78]0 !<7<9<!79 .!JW7*2. 8;;!; I2wVE!J#%$L4$F.'^.0/( r$;)9/!#88i!(*!7N<+<P# *NC2-C! <:O""<< "=>?@@@>A@QQ? !DP 5%03p:+;,0+%/#C5/4p""=>?@@@>A>>QQ 8 : 9 # 3# . D %  # . D /  9 7 ! 9 < 2 /  ( 4 / $   C R  N  0 /   H $ #   RM9 ' 2 / 0 Z  ' 0 / $ !787!: "J;<<(! <:O<78<"<< =>?@@@>S?T?@ /Z"+;,0 5%.3NHV03W1.=>?@@@>S?@@` -.*-0#+4/Z$%*0%N4!!/+!5 +^2/$;+9-,0%2%2-$C+ 'PM'( 7;;<J<J =>?@@@>A@TQA ! <:O R% ,/ $)% ##30 $%.&'O HD$ DN3C !!7 N&' =>?@@@>A@Q>? '/ .  1 / 2 3 0 4 . 0 $ q3 % # =>?@@@>A@SAQ V3N Z#5/046!27;i<+Z:,8.D)M 9;99N8%*8=>?@@@>A>QS=  3O M N % $  2  # /  0 4  N  2  i Y H ( 1 4/ F 0 . 3% % 3 $ % # * Z  M3Z 3* $ J , 0 $ . q.  W 1  . 3% W 2 / / # 6 M# 9 G 9 3 N # % # 1 ( .  W 1  ; ! ( 4 % $ q 30  r $ C s N % * 5 # W % 3 9 7 X 0  5/46 !78 <"7""!!C R% N P% 0  % % + M D P (  R% N P% 0  % % *  5/4/2%6!78 <9J;78 =>?@@@>A@SAT V% 22--56 *<4:;"0D:"7(!5Y( iYJ7' #J%#:Z7]Yh N7/% , / $ 3% F 1 ! 8 8 1  3  N . 3 =>?@@@>A>>Q_ R% 7 ; 7 8 " ! 8 ( ! 7 8 " 7 " 7 9 9 + Z 2 $ 3 ! 7 < < 9 7 8 : ; < ( ! 7 < < 9 7 9 ! 9 9 9 4 $  4  # % N  W 3  , $ C 2 , W  * Z D)M  Z $ 6 & ' O " ! J O D w   R% N P % 0  % %  7 ; < J " =>?@@@>A@`A` #!7;":9 *.%08!C9:<< ;!,02-+&'028CD$Z6 Y-W0$34$*2(0Z#/Z%=>?@@@>S?@@? 5 *  ' 0 ! 8 ! + N % 0 3+ &'O $ 3 + PuY 56 ! 7 8 9 7 7 9 : < " ( ; : " < 8 ! =>?@@@>A@T`A UX )%*## -$ -U 0 -F . V*W + R% # F =>?@@@>A@``@ 0^- r$.H$ Z3%0 Y/ %34Z6$#2Z+3/ $%/.#!+Z7,.84;<7/!+898,0(:2$/2-ZD)M / Z;"]5 j%01 #Z/3 0%N Z(Z%(Z#0%&HDI./$.#3=>?@@@>A@T@A +'<!;8!; 2YNCRZ(!78 C8;K""787!8 *Z0N*%NC #5/ /3N #% Z N/%V, NW-*% !,0 =>?@@@>A>QSA ' ' #+N 3 CP ^N/#%%*L3 Z0ZG W$qC!07P .82 .!3 $:,%:YN% 0/:C:,389 5% / : : J $ .  Y0 3 HH RZ 43# $8C70c( '] 3% $ 4 % $ &' 9 ! 0 56! <8O r!787 $CP$ 2+ /0 P# Y% F 1 0 N 8 8 4 % / &' $ 3  0 2  8 =>?@@@>A>>AT 4 #  + N J 9 P5! <:7;J8J!"( !787 " ; " 4 $ * % r $ C P% 2 % 0 M% * / $ 8 ; b ]0  =>?@@@>A>Q@= VYC V# %  0 s N W / / 2 N <:87; =>?@@@>A@@QQ .V% *% $#<20 0#2-C R, $V L-^!J+MN %#43 !!9!+8Y% -J(!!<7Hs =>?@@@>A@?S> hM!787 "!!88 [\ D4N 34}N.Z$%.26N111C #%$* W2% =>?@@@>A@?@= 4#C40$-2 3O MN%$2'PM')-Z-$&'7 1 W D  # h. &$ $  1+ B % + i  L 2#-%- *%#4%% 0D6 7J0910 <8!, -=>?@@@>A>QAA 3# &$ 3  N W 5/ 6 < : J 8 O :*7%7. M-#Z/0%&H-&Hr$s0#=>?@@@>A@T@T ) 2F-+3Z /3/#N+43N /#s% %0-#0WZ4=>?@@@>A@`_A % + h % # + D  L $ -t0 % . 0 -$ % C . 3; / 0 77J;<:Y#i#r$CX-*=>?@@@>A>=__ M3" ']Y%-E!7$30N!7b'c3#% +:m/G V * W V9 R4 $ '$ 1 + P 3 N * % N sd ) 'MP' < : : J " 7 " &) R% * . 0 . J;8:.:<-!30 # Z 0 C F 3 : 9 ; " ! ! ( ! 7 8 7 " 7 ; J < ( ! 7 8 ; < J 8 J < 8 9 P#  X 3Z % 2 C $ 2 . Z * . 0 ]Yh 'i &C h  % $5/ 2#4CV*W P]+ &PI+ ) 11% ^ 0 C i * 31C 5/46 !78 ;J;"<7J 5Y < ! , 0 Z 3% $ % . ! 7 ; 7 " 7 ; =>?@@@>A>@SA -%+0%#3# 22$Z.+;C7 Y/N..$/234%$=>?@@@>A@Q@> 0F3 .#3E !N;$&'. -000.,#1 O 02-1 !7899"8"8:8!7;J798=>?@@@>A>=`_ 787 6!<:O"77:;(!7<79J=>?@@@>S_T`> 7!;8<8 / 2%J!4K .4#.#0-$#3% #N0W3 (r.20 5%$2iYH+D)M&':""<=>?@@@>A>=QT C<07+.7-;3Z 9:7$%0+)4/3 t#ZO ' %#%00%Z3N1 %0j% "3 %  / # # 2 jr + MDP rN/6$;,3N MY 4/MY MY 8MY 0%Z69=>?@@@>A@S>A ;;!,0(J*!Z3 =>?@@@>A>@=> . * # . N 2  3 N t 8 , 3 N W 7 ! 4 C ] 0  F ,02-!7;<:9!8:=>?@@@>A>=?> J;; / a / . % D % Z $  4 / #   * W V9 + &PI + * % R  N ' 1/   4 2 % W 2 3  O 0 q 9 0 % Z " ! N €kl \ e l\ ! < : O 7 9 ! 8 8 % *  / 3 0  * % # . C )W  D  # ! 7 8 J ! 9 : : : : 8 9 kkl B:+ 0Z * NZN/4/2%!7;":9=>?@@@>A>=T_ 77:8:< uZ.-03N8.0(.3(*ZD3 F3Z/#]YhC56";;98<("=>?@@@>A@AQT """997 =>?@@@>A>@ST 3/. =>?@@@>A@?@@ * J; &' .10 0p:C ;+ 0 %J4/+&' V%a$6Z%<.</Z ":H! 8b%P% c!7;%^ <:- 9=>?@@@>S?`== :0W,14 < X r0 /.$$ d#.%3VZ"!!( #$F34 / 0 # Z  0 % 3  . P 3 R $  5 * C H # N ( .  * % 0 ( M 3 $ 6 P 3 ) 1 B % t ''Yt $ 3 p 9 C ;  % $ . Z + 0  q Z , . t . # 0 0 VV # $ 0  ']g N 2  2 5/ 4 6 ! 7 8 O D $ N 5% $ 2 D)M 0 # 3 R% , / $ V3N 3% % 3 $ % # 0 W Z :5Y+ ;(J: #!.9- /0. s%.Y/0%P4#%0-3- J9 777J CP -$##0-#FF.Z0+8N*%WC.!%7%3;<CH/J;./Z!!jH9 *%Lt8<;5/46Y3a!<:OJ:!O 24#56!7;"/Zt*% N*Z+G10CJ !!:: FZ0*=>?@@@>A>QA? Z0 DD / a / . % V * W # 0 F . 6 d 0 % 2  * 4 $ 4 $ 1  + . 3 + 8 . 3* $ . # % * . 0 ' *  ; : J ! =>?@@@>A>Q>` MDP + 9 ! 9 ( ! 7 8 J 9 8 8 7 8 ! " P%  '' J " H J 9 J 1% F./Z+F#N(!7;<:9:9"9J9 .*%04/23/N 0&'O:;"<OYw =>?@@@>A>=TT iY'+!7;<J87 <''6J;=>?@@@>A@_=A &9"&d =>?@@@>A>>AS Z$ =>?@@@>SST@> =>?@@@>A>>=Q !78^0+Z%78J7887( lo r4$1 Y/ N P-$ -1% , -g . F 2 0 N 5 * 6 RP9 , 0 &HHF Z 0 C I % Hs =>?@@@>A@>@_ D $ N N% $ 2 D)M M % # 3 R r / $  3N m D ( m ' 7 ! 3( " ! 3 . 0 0 3/ 03,-O /0N%+/,#}256 ,N!+73 RP8 j%RP8 Hs NE!!9)-Z-$ 6 &'O 99 9O YjW 2 .  2  # % 3 0  34 $ 3 # $ . 4 0 Z 2 % # % * efe 0+*2$CZ 89%FJ9+1% 7=>?@@@>A>>T_ ",;;+;,%O 03 8+;,0C+<Z,0C'FW0RP8 +,0C5+"6!,07CV;<L-J=>?@@@>A@`@> J<J8RP 7: 3/.N/46!78 J<=>?@@@>A>Q@@ J!<7 V3N'#/4#%*%+VDC9"(<!+567;+ N2 !!,0N/4!78978!8<":=>?@@@>A@_ST ! 5 4%#+ %j- #0-0./ g&L+*$$a.*% V/0#N!K h-. %# Y1 4 .  $ / * W } 2 E / # N 4 % 2 / 2 g ek Y0  r 2 ,  . 1 $ % 0 # r Z  2 { Y . i4-L V3N R% R #  s% # 0  M 0 % 2 :X1# ,0RP8 ,0F+"8$"!74;(4<$J(:!0N+<7P /+!3 7#O <;,0+.0+.3*+0+C.$+*Z+2*2+0N2N $8Z.0$$ /0 *t*% W$2, . Z+.* 3* .W+ \kl 3|!3/<:7N;q0 ,/$3/ N 3. % .Z$t6 *#,%/#03qZ N*%NCR%#.-1-1N/46J=>?@@@>SQ@`@ "<7:;"  % + J 7 ; 0/0-56 !;92"29/(N!C7R8P8 <J,0=>?@@@>A@SA@ ;"*;%"4"O R% 4* , /3$ N 4W . N/4/2% <:8"! 9 J RF 2WCF-3 .#2:G:+;3C5/46!7<<9J:=>?@@@>A@T=Q R% &$Z+N#20*0&X !!Z"CY 1 N/+ !78 <J8!!<"-#3# =>?@@@>A@@=` F$569;,05/46! <:O""<=>?@@@>A>=Q` &$ %$2NZ3-*$ 0/#*ZN#,%C$/( 5/ +/# 446!N 27%<N<3. 9J#"%$< %!:#W: <7";99:;111CZ/3#W-=>?@@@>SST`Q i5/ #0,%/346V$1  1 0 + # 0 % 4  R, / $  3N + m D7 8 3( m '" ! 3 8 M 3% 0   . /  2  W  % N p 4 % O %W#%Y% 02/&# %-N5Yt 23/ $' %D86"!J:,O0 .30*+0$Z3N+5Y+iY'+F9Z!-!0+s+ =>?@@@>A@?`A X ^%.!7 89" 7<99J=>?@@@>SST>Q W%4*89N,0p/N3 #%-$NJp,0#(43# $t6!47-<</9#JL!-9/"F"N!9 m . ' , % 1 i Y \xk\ M4C569!,0)2-C!7897:<!!!=>?@@@>A@TT@ <#2r$C ! 8 8 ! + < ! 8 8 8 8 7 3# ! 7 8 8 ; ; ; 7 : €kkl e o '% . %  . # MC F 34 0 J 4 , N % 0   O =>?@@@>A>=?` =>?@@@>SA=>? kkl 0D7 %;;<!;!8<N;3PRm R% 4F $%6' #%.+.# 30 0#+%4+*$ $2C5/46 4.34 #+$-2O Y/N+/3N#%ZZ.%+m6;;3 P /(J3 NN2'% 3;-!3 0.%$P 3%0' WZ#6% \v\ R $  )% # #  %2/.**2%0dL K+ $%;+XC !7<<"9;7949C J:Z;.4=>?@@@>S_?_Q *-$$%"L;4WC 3+ + . /$ 9 " ! 6 8 , 0 r M38 ^ / $ 4  2 /  + ^ # 6 VD + MD + MY+ * Z / + m56 %L!789 %+Y788<:7:( FN++*F$/CFRP 8 ; 0 N V%a.W<:8!79"5P6!7897=>?@@@>SAQ`` <:7 0#+3-4%$3#/.Cm-.6r-2-%Z-( .0%3/:.35/4/2%6!78 <=>?@@@>A@?@Q 8::;<; )%,E8402%/830 *$r4$CP *#.*' N/2 R% F %3F 3/3 ,NN% 0+ W3 24% #.% !78<;:8J:9< . 3Z / # i i .  4 0 9 ! ! 3C 5 W p J J , 0 ( =>?@@@>A@Q>` )2-1 * % 4 1 .  Z .  # %  w/ R% 4 $ % 4 / N Y . % #  # 2  * $ 3 Z  0 % X % W  &L %  H %  M $ #  * . 0 *.3 9;:;! 5YiY'mD<8m';!.30*' 8X-1-.#$0P3P-$%<:!=>?@@@>A@A?S !"< #%/#5/46!78J <89"!";=>?@@@>A@?A@ 49"#"9(7.;F<%<$#d* F%P ./03%5/46!78O 2-C!<:OJ8J;8!;(!7<797=>?@@@>A@A`> 8 n P3%$%. 3 X WX/ X2*2-2**%20WY Z62-J#(<<% N--.87;,0!7<<9J9!99:=>?@@@>A@?@` 89!IVE !;8&' $ 3 4r. 2/$ # DF3 Z# 3F03##Z $2. Z =>?@@@>S???= P Y4$ 0)1( * 00Z RP( * #3Z wB N 2 6 < , 0 / 0M3< 10 56 "+ 526 % , - 2/$ 3Z % 2 0  *  3 $ % Z % 2 4 2 &. / 334 / 0 / N .  *   : ! , 0  .  ! ! ,  2 # ^ $ 0 , ( 4 $  N W * % dYM&C r / $  3N D9 7 ( < 7 P / 3 '/ 3% 0O 8;::"J &#%03s0Z.'$-2rH% Z0 ../3% .34 Z$%.2-"4#4$2.%3/ *%q, #4#%O P2#%NM/$-Z-2-6!<:O<=>?@@@>A@?@_ *$#%/#5/4!78J<89"!"=>?@@@>A@?A= ; R^0#.+0:040#HP6!7<7"!=>?@@@>SS`QQ 888J9 C!7;< ;78"9<8+']H 34 =>?@@@>A@_S= # %  , 3%  % 0  C . 3+ F  Z 0 + 0 $ Z 6 ! 7 8 9 " ; " : : < ; F#+N$30%.5Y 8N!/3 .9-73Z $%03 .M 3O+ M &'#$ 3.-3 $-N-2%R#00-O =>?@@@>A@?=_ *89:!23… 0%%C&Z N024$%$*%2X.2%*$/.$*34 2$$%/.# V3N €\ * Z + 2 # % Z % 8 , 0 P ,Na,2-6V:)2 C:!!229$%3 )% ' Z5p 49;2,/0+m-D; 8!8*5p "!,0+D: ;O( 7:7DP % .$3!78<!:=>?@@@>A@_AS <<" X -##%#0$4W%:.;J!!4++$$2222%%22*1 .9#4 ##%0$N.**CD%4$0%*2%.5/ N243% 82(*<%4771 N" #-2P3%!788;;J=>?@@@>A>@>S 7/3 .6rN!$C(X"3C M3" 7P + 0 6 ! 7 8 " X/ 3/ . i * m 4  , $ " 7 ! " 9 : $3N +C34 $32#/.,m%14-;+:9m.03C J70*5Y *% )% ,4N%/2!!8::C7&' ,-/a4/F-2F-%.!74;/<O0 o =>?@@@>A>@@T 8!C;!!5/46!787!::!;77=>?@@@>S`__T 7 #4$/3JO!8O!890%3#=>?@@@>A>Q=> R, 0 3 M $ ' + VD + VM &'X , 0 N #*.W*/%C,m/-.$6F&3 Z03N m2#+ R% 02#N8+C :97 ; <J +J^/<$9(.!783% .J+:56 8;;!<,J0((!728-C85P6 <8:;<:;O '] $-//0*'/ 1D/40%.**Z*#%adG 9F7O$:#9;$3 3*#%/*. +D =>?@@@>A@T@? €k #% F$WN%.p*I0Dp" %-2(%+' 7$%N700&'+ +9*%4ZW3% $%.H < ! < ; ; ! n  * % H 34 3 + * . 0 M 3Z / # + 5YC j #6% =>?@@@>A>@Q@ r/3 $M156 #;+ .%; 4$5/46 %0aIV HI 0N,%E!r". &' ] 28/#*/.F/.NC4% /.$NF.42.3 :%r0%$ZC' ,0/$ V3N'4NMVDV.*Z.3* X$%Y$5Z6!788 ;9"=>?@@@>S_?=? 99J D34 $# + VD + VM+ :MD + M 3% . + X # =>?@@@>Q?@=Q $ R% , /$ 3-0 - 6 P-% + '$ W + O 0  # P C Y $ . 3 , +,!3/<:O *"":;:";b %*$3C52P3% 8J!$,%0.m2# 2-cC Y q3/ *4*N/C M3C8 5Z6! <:O""::: =>?@@@>A@T`` FP+ N#PDC +H'+VB8 ;+ &8!!+ HX+ I# Z {u'V&m|',/103#$3t23%#t 3% .!#3 %Zm5/ %N!$33!34 $<39J#/".:5Y Z#+./+*$C!7<<97<9 :=>?@@@>S??_= <: .mD6 5/46 N56 2V% $4.W%!#%<%:F<27#+.9N!(.7*"%0J*(%!%0725  5/ 4 6 ! 7 8 7 ! : 9 ; " 7 " 7 8 ; '6 8 7 < : " " &'Xt '0 % . t 4 C 0 * t # Z  % C 3 * $ 0 4 q3 N C =>?@@@>ST_A? =>?@@@>A>=`A Y^DPCh24%1Z=>?@@@>A>@Q> #0%,*% 8J!:=>?@@@>SS>@A 8!;::8 klx 7 ; Xm B! Y;pG!"<pm"<2+P-*p-:0;FpX ;7M J%#"O &34/.3-V2FW)-CH7D"=>?@@@>A>>@@ D W Z:7( 88 6 9!!, 0  3N 4 /*Z / Z  B 8 ; N $ 3 %  r  8 &' '0 $ Y%  L  8 ; ! ! 8 8 &'p8 ! + ; h3N 3 * D+.%-3#+#Z/#2+*$6,/F0..Z0#-33%^N-3 $ F5Y+ ^MPV+ -/+*. 0'* +!]P)+ ]&r ##%Z$L0448/9+JZ,0,.24C!.73" 4 0 2 8 % # 0 31 p: 8 C '$ % 0 a V! " p ; C N / 4 V% C D C " ; 7 7 ; 7 " I2wV!J&'p7+ - 2 2 =>?@@@>A@SA= 56 ! 7 8 9 < " ; ! < (!7<hO+ 8 8;<<=>?@@@>S?_`Q J 8 XC &22 . VD;( 8J D C J8;;7:9O y 2 # %  5/ 4 6 ! 7 < 7 9 J 9 ! : < J J r / $ 2  J 9 N 9 C " , 0 + H % # 0 $ J 9 N 8 C < , 0 <9J<!! < =>?@@@>A>>TQ =>?@@@>A@T>` #3/&'$ Y/ $0%OZ# X2+ N034N &H3 %3Z 4% #L.% F H 84-*W 0N!!3# J&'O $3 10 -%Z+$,%N0 . !78<:"<779h. 3 <:Z,."9Z, 2 DY WZ2/:1;(85Y+ 867!MPV+ ,0+4*.00. P#=>?@@@>A>@Q` 3Z D&) 42. ^ -+ 4 / % 42/# 0 5/4 C ! 7 ; < J J 9 < < 9 J J ( ! 8 7 ; ! el yo =>?@@@>A@T@Q /# 56!<:O<8:""7J*,3%Z/#=>?@@@>S`TSQ q3/N #/.C5268!C<,0(2C!778=>?@@@>A@=?_ "; !!9 Y-F%#N3*$#/Z0N!9.-*# I%-DN-E88Y2P-HsE!7 56 ! 7 8 9 < ! " ; ! < ( ! 7 < < 9 J < ! ! < =>?@@@>A>@QT 2$ 0+0Z2 &H /26 #4 L+4. (Z# 2 /Z B8 ;Hs*-/4$ #. %#0%31+#00N%*/ZZ,.Z,2 V L-&DE!JE 888! N-2/E J" r/Z% 0Y% EJk r*$ZV3N /0+00-#M* %Z%Z--00Z+5"!-+.9+.N0*2+ # 1 # 2 &H 4 ( 4 . # b # DDc $  <# <*% 3 -HsE /Z RRE !J ""89< Y% X 0 % # 5Pq* Z # % 0 , *  2  PPu' + . 3* # + 2 + H &$ 3 &H J " 9 : 9 ( ! 7 8 " J ; : J < 4!!/J+N&'O 28$ 8+;,3 02+0-2!7Z8;"0=>?@@@>A@S_T 8;;+Z;,8. N26C<,02-C5/46!7<<9J=>?@@@>A>QQ> / $ E ! 7 r / Z % 0  wHsE ! 7 M * % 0 ]Y =>?@@@>SS>QQ Pm)+ 0;$;Z"+Z:/($!#7J+0%J.;80<*!$C!7#83% )2+DP6!7<<977"J<!J(J7!::7: 9787( !K!78< 5/46RE I%-Y0-!<:O<7!!O -4$%.656 [\ =>?@@@>A>>SQ & / 2  N r W  &H 3 + 2   # % / Z  B 8 ; Hs RR 0 N ! 8 ! 0 2  8 " <!! 7 =>?@@@>S=S_= R, $  3N 3 % % 3 $ % # m '; ! C m D J ! C 5Y( iY' =>?@@@>A@T>S #  L % # F / F % ^   4 2 .  Z #  2 + * $ C Z$ 0 'Y P. 4 / N 2 7C ", /0 ) G D% 0   0 %  ]Y ; ! 4 2  0 % # P * / . 4  / . % 3  W  % 0 0  3 O 6 ; ; , 0  2 + 3 q W 3 C R% # $ 0  ]Ph ! <:O ""8J!7( !7 9 ""787<" 3/0#%*%40/5/46! <:J=>?@@@>A@_TQ 98<<9J !787! /Z 8 ;E ! <b 7;c /Z BE ! b ;:c 4$.*% 0 N % ( 0 Z 4/2 !K =>?@@@>SSQ>> NZH WF0%6!27J<"Z7-;#!Z!!.;42/#C !7;7<J7"!999(Z%''6<;j'H&" / Z+;c' 5$30E!%7Eb8J8+b8c' +7cI0E8!%-b8H'E 88O 0Y (!7<<!!8999;9 =>?@@@>A>>A` =>?@@@>S?A>Q b DD &H 4  / ( 4 . # &H  Z %  &H 5/ Z3/ $BE !#:00&' $ $3 %*0/2Z /a/.%#"J7J<: 8 : ! + c D =>?@@@>SQA=> '] m D 6 8 9 ! 3( m '6 8 < ! 3( 9 . 0 (.3O #  L % # 4 2 .  Z #  2 0 0  / * C r $ 8"C<.,-0*3Z $ % 0 / # ( Z   N 0 %  ]Y C ; ! 4 4 % # ( 4 / O % 3  D / .  D 34 N + M  * % 0 ]Y9 ! K V # O *% ( 2 # % ( "J, /0 ! <:O <89;J!8 Y / /  2 0 34 N  } 3* $ . F % $ . # O P 1 . % $  8 C D$ Z 6 ; " J 7 ; ( < : ! " 7 9 ! 56!789 77 9:<"(;:=>?@@@>A@T@S "<8! 5/ 246!!K 0 .  0 34 N # 2 $ 3 . 4 % # C 0 / Y0  ! < : O " 7 ; : : ( < 7 7 < 9 ; =>?@@@>SASQS /0D3%$r-34-Y$0=>?@@@>A>>?Q % !3Z #g'/ <:O<7<77"8(!7<79J=>?@@@>A@AQS 8""8!" r/Z%0!!:N2p"C7,0+r/Z=>?@@@>A@T>_ '/ F0/$F-%11 02F.(Z/#22&H+ CD36 #$L4%F$%C '] 5CH8 !8J%#.031 %3$%0NZ+#0#$#%/&' 7 8907"!08:4"J0&$ 4.0W3$ -=>?@@@>SS`>Q 34/N//46 % 0  YB &H+ &H+ 4 , / $ 3  0 2 . P 3 # / a / . % 6 RP ; ! 4 4 % # ( 4 / 2 !!<FF 1. .-Z3p8!C $%2pJC;,0+,#02-C /Z8;D$ FZ6 1 &*.W1(%4/0(3N#%#1%} )/2N&HC<7""8J8(!78<=>?@@@>S_T=? :"!9! 88C;,02FZ0*Z056!7<797=>?@@@>A@T@_ 7::JJ; 8K :4$(0.0!78J9887;88< 34N4%#C5/46 *-4$ &* %02% 034N Z2N# %%6$s }O \l !7<79J8";7"8( rm/'8 $!3N 94M0 +/M3+ 5Yti Y'+ mD7+X !3+ <:!:"!9( !7<<97<99"! Y/ $ 0 % * D . % . 4 .  Z # 2 Z 4467%.;"O =>?@@@>A@AQA P % 3p9;+ /Z p" Y-F % p8"+ Y ^  .  1 . 0 /  *  R% F  =>?@@@>A@?S= 3+ V0 + V. + D3 #+ &$ . / 0 #  # 0 %  34 $ + 3/  N + 3/ 0 / Z % 3 + % # % j   #  L % F  &H /  2 5/ F0%2/Zp8 + r W p; ! ! + H W # 0 $ p 8 + j$ p 8 " % 0  / 0 . , *  2  Z  , / $  F $  N 2 /  J < F . 3 &' 0 2 8 # /  0 $  2 O 0  7 "  % 6 + J N 2 /  V!  % 6 : + : *% '2/0 Z+ 9J;, 0 DP C !7;7O 2 / / # 4  +  3 N q# Z  4 # * , 3O " < J ( 7 7 < ! < 9 Y% 2 2 / 4 / .  2 # p";+DN/*!7p<56<=>?@@@>A@TA_ 7J8:": .P $ 2 % 2 + N / 4 6 M N N  j # N % + P 3 Z.]* +;%,0NZ/#4ps 2  0  M 34 % 2 $N-2/2-)16: D0'/3%V2FW&J+D! <:O Z/0CD6"":;""J(!7;< ;<877J! <79!7!< =>?@@@>STS>` =>?@@@>SQA@` P%2%0!7<79J=>?@@@>A@_T= :9!J8; YD67F%;;!!;9J3-*Y =>?@@@>S`SA_ IN03 %-ZHsE 8 0 Z $ F 0 + &' 4  0 / $ 3 N =>?@@@>A>>_= ""9"779 V3N F 0 % . $ 0 m # 8 : ! 3 m ' 8 kk l &. 0 % 2 4 % $  2 % 0  + 2 3 $  + 0  % + # / $ Z O =>?@@@>SA=>` , . Z , 2 8 9 + ;  2 * % . % 0 ! 7 8 O a . DN / *  0 N / E ! < 'd(  % m . Z ( .3 2#:;r!$C,D00/.2--C!7-C88% *;!-<3 ;9/993.:0 P!!34 %W.4434 $(3N (*F-*3 N2##(* H23Z2F%/2*2FN$$+,* #.-$N#%,-2,C4$-2#Z-0CF-3O#3# P-3-DN/'/3/$%J;!4(3 77"<<J:JJK4/ =>?@@@>A@?@T N.3 %03( , / $ : + 7 , / 0  * 3 % ( , $ 1 0 # X* < , 0 C Y #  1( #  g .5/ %0F4N6j&V% #0+0.%3 8WJ0"-".:-C ]3 -N 5, %FZ2N# $< !, 0( !7;"7;""8!O3/N1%#g=>?@@@>SS`T` <(!78<978(']=>?@@@>A@T>@ #2g ,0("0N4#0ZRPC'Z2$3 2 / Z  BE 8 ; 0 N ! ! " ^ / $  % . 3Z $ % 0 p *-#!0+<*:%#O"Z$"=>?@@@>S`S>A $808:5BD-„ /M0 8)% 0%.RZ =>?@@@>S`_QT M*W3/ D 4 $ C m 2 $ 0 # $ . Z q0 Z W C ! 7 8 : " : 9 " 8;0 NC 5/46 !7<79J<7:;77 M # / # $  Z qV% # Z 2 0 %  3/ $ % " ; ! =>?@@@>A@>Q= 7+%;2!:56 P 3 r 2 ,  I% $ 2  P$ # . / O N 2 /  8 ; 0 N ! ! : &'O $ 3 =>?@@@>A>QA= ; ; ( . M3 <<V0 4 # * N 0 3# . Z $ 2 . Z q3* $ 4 # P % L 0 Y * .  Y / 4 $ r $ X*   . 3" + 7 Y%-30%D6<7""=>?@@@>A@?>= !89 r#$.%02$8M38 Y / P W Z 2 N # $  ; ! ! 4 O 8 , 0 ( N } r * .-*!3/ $ / #  % # % % $ ; + 9 , 0  2 V. $ 2 H Z 0 56 9 J 7 , 0 D / # 0 ž < 8 ; ; 7 ;"!7 )2$2h.C,/$#Z%24*+4/#+ =>?@@@>SAS`_ 3 2,+|05, d^ r.N3Z 3| -!47;09Z7%;*1# C"&"$3"%+ .V3NJ997"<9(!787!:!"=>?@@@>SS_S? !7;":98!8!7=>?@@@>A@?TS ; R% , / $ 5 *  &# 0   0  0 N 8 J J : #-^+$3%+*$CX-#%qF=>?@@@>SS`>S :<;, 0 b 2-c m D6 X % 0 D C Z 2 C ; " &W % . 0 % . # / # V4 0 % F # + 3% . F O =>?@@@>A@>QQ 0 .M-*% # % 0 10 0 % 22$ Z. % &' N 2 /  V8 8 ! 0 N ! : &' ' 0 / $ 0 2 8 5Y+ i Y'+ P 3C Y, #  % 4  /J8<;( ;D% 3"JJ / -N$--$q Pm H *,%0%-V4C-D60;:V48-0%F# M3%4$%34$*+$3%+3,  4 % / . * % # % % # 0 % 3 1 5; + , 0  2 0N29+J,0C!7; 7<7<7=>?@@@>A@?>Q 1 R% F  % V O # $  ( &2  F . $ 0 F  %  # O  D W 0  r  0 % : ! ! 3 56 ! 7 8 : ! F r $ C  * 8 9 < 9 ; . / # % + # Z % 2 4 * + 0 $ # + $ . 0  % . !78<:8 :89! =>?@@@>A>>TT r2*mZ#30(34$*#4$30$Z 8CJ!!!C!!O!!C5/ =>?@@@>SA_`> t.4%$6-!O78<C:Y% 34VZ M###$-$2.Z8+;,0%#=>?@@@>S?`AS X !*pJ:9+p956 +7X2 XY *J$"0%pi:(:+"' m42** 5/46 9 V3N #3 1 N*q3/ 3 NmmDD( m.' !3 "(82;!O Z!7<<"O 20% *$$C! <:O<8<!""<(!7;" J:" "9<"P 9=>?@@@>A@>S` =>?@@@>S?`=_ . 3% + W 2 # * N * 0 1 4 . / $ $ % + % # W R% , / $ # N 2 /  8 ; 0 N ! ! : 1  4 % / ! ;2W 8+ ;, 0 $ $ # $ 2# M , C 3 P   %  / 9 0 . &$ $ N * 0 34 N % $ 2 + N / 4 < : : < < < 7 ' . # 34$ + 4 . # $ 2. Z #$3 028+-#<7 $+42# +N26;C7,0 '/r.$M3<4$.2')iD<=>?@@@>A@?>S 8<"98< &' V #%$;!!DC5 N2/'/ $0H4!#4(8*9/!#C4D(C !7!<"9FZ0*^0D40# =>?@@@>S?SA` +,/$0/#$3%+3,./#%*%Z #%DZ%#Z$5:J;,0!7<<97=>?@@@>S_@AT 8::9< =>?@@@>A@Q@Q H 2-C D6!78;<7J 7(7;;7;9J * / # % # &2  8 =>?@@@>A>QQ= 2 1 2  Z % 0 / ,  * $  * $ + r $ C ' 0 / $ ) 1 / Z  j% 0 ! ! "  . %  4 / $  8  % M/ # /# 4 4 # N-Z 9!! X/0 % 2 V3N ' / DZ <!( 88; Z% 22% &# O ! 7 8 J 8 9 ! " ; < : J ( ! 7 ; 9 < " " J ; ; ! )Y u3 N $ 3  r $ M $ % /  2 M38 rN/$ 3-0 - $02. N/* $8%&'C ;05/46 N!; R%4$%022%#el M3C ; * Z  Y # , % * M1 % + D% 3 /  , $  =>?@@@>A@S@A 10 $02%.DZp2"%+"%i56 P C r . P 3 Y% 3 O 9 ! ! 3 . / Z ! ! # 2 2 / $ 8 ! ! , N 0 Z$ 5Y i Y' # *N * *. 0 R 3# . 8 ! ! 3 D 9 " ( J ! p 8 J J , 0 )2 8 Z 4 $ % . 0 Z * 30  4 . # # 2 $ 3 . 26 :C ; # 0 Z # N/46 !78 <!! J 2B(;D6";8!;:9=>?@@@>A@?>A J J!898 4F/+ !7<<"!=>?@@@>S?SAS 7!<" 9 *' $$ #3 s *-#3 0N%2*9.<;0 3!78<;:"7779("""=>?@@@>SQ>=_ 9<8 Y=>?@@@>S?A>> 8.3 5/46<X-$ ")-2-0 %0:-b !3<:c 7;!< O Y0 .0$ -Z6* %#% %J" !<!J7C OJ4;K+ ZN 02 *VZ:!!!+ Z0C3#( 8M!#!#4,-N%*0%Z8!.!0%C#5P6 P3 %  ] % L V Z 0 % =>?@@@>A>QA@ ;9!( ! ! < " < # % Z , # 3# ( D $ Z X  * E J < # 2 0  % 4 2 / # # 0 0   p : + < + . % $ 0 # N  % * % , 3% !7<7C 8"9< 5 2  3/  N g $ . # 0  0 2 % # t * % # F $ 2 C C 2 0C56!789;:88! ;+!78J!9=>?@@@>S__QT <7!:7: .,0D+h3N #J:C8j8+;,0J+D"+#8+J;8rCDC,r0+$&8 !!2BC J;% R%4$%0%22%#2$30+#2$0N4=>?@@@>S`??@ =>?@@@>A@_=_ 4#Z0 56 VD! Vs8D7 J;% 8*9/<O a 2 Z-$ +3% ;! 4( 4$3 +.N4W %0 9"Wq:#;$gN,$2%3#*-N2%03# %4.0Z*Z.0VV #$0DO rR% W  F # N C C 8 + ; C M # ND,-34 r..$M3J 408M]& " ! r / $ 2 # %  . W Z $  2 # % 2 . W *  4 / # 0 %  ( . # $ + V/ r N , /$  /3N 42/# C m/# 04N tO 8 ! K3% =>?@@@>A@?>_ s0 P)-- H$ 4 r$C-2: ..%Z3F/2N%*/2*. D-$.%,3!7<<9J<! 9!;=>?@@@>A>QQ_ :CX*M%2h.D<:; ;=>?@@@>A>QAQ ; 56 + MY * . 0 VY r % 3  %3$#56!7;":9;98J<8 =>?@@@>SS>Q? 85!32C9MD D6 <7"C ;"<7( !78C <C ;;8:" / Z  BVRR 8 ; ! J N % 0 3 4 2 / # Z * / . . F  0 % .  $ %  5Z ! 7 8 7 ! O J!,0N/46!787!:=>?@@@>S?@`= " "9C =>?@@@>SS`S` "<7J<:Z% 0N/46 2Z 0 3&'N 28 + 9, 0 J R" 'J J &*  : / % 0  3N 4  / 3% % 3 $ % # D; ! f o k ~ €l x e 2C %3-0W -*0 W232% /*%,F /$FZ.$*% 0&' q% =>?@@@>A@_T@ !789J ;J9 :! =>?@@@>A@?Q? ']30h3N4#2$0WZZ-##4# H <$!/3 %2*-%C/5/ 046!NW780O0 m]Dh Dp88D%N9!2O27-!,0!74<07r9-J34 -"J48$.2 R% r 0 4$ %L%300DM+ R+ Y]+ /C3/ 3+ #//3Z -2 i 2 %  , * % 3% $ W  *  } R ^ 0  #,* *% P 0%Z,/<!J<88!( N2N:#!787 7%;Z,0N/"J!J; 78=>?@@@>SST__  0 , 3 Z 0 F Z 0 t3* N Z 2  1$ 0 N  56 0 % 2 2 % C 56 P C Y , % 5P C ! < : O " " : : : 5 *  ' 0 ! 8 ! 4 % /  % &' M0 + ,  % . + % „ + . 3Z + ' # % 2 C 2 * 0 111C # ZZ% . /C 4$ -2# Z-0 C F -3 =>?@@@>SS`A@ 111C 8J<<: &*3/,/$#Z*3-0 (#*%%88+8,05/46%0%"=>?@@@>A@?`= J;8J"< s$/W-!78 <:"<"<(!<:OJ=>?@@@>SS=?T :::<; =>?@@@>S?QS? V3N #%Zi4Y' 2+4D9 "(MPV+ J;+5 2.6r8".!,0$ V/3N*%M*%#-.+99;,0+D; 3 CX3H-$267"":::(<=>?@@@>SQ@>_ - Z0N 4%-^%0#%.ZC4$-2#Z-0CF-=>?@@@>A@T>> JN(8!,-!++ .38 00C5Y % #  $ M% 2 E ! 9 d . % 2 E ! : . % 2 E ! ; . % 2 ! ! ; . 4 1 N } Y . q D W Z  *Z, %,/$2 #/Z56 :+ 0NJ;!( J<&' $ 3  Z , . m '' i + Z % L 0 # 3/  4 % *  2 # 0 / * W )/ 2 2 0 # W M 0 # / j% 2  # % # ' . # C <%0:*c:70 :*<%(-9!!Y 28/(1+;C5/46!78 J";<:=>?@@@>SAQ=A <7 <Dp3 E !" . % 2 E !< . % 2E !7C 3/ - % , } 5/ 4 6 ! < : O 7 9 ! ! 9 8 9 2- 0 $ Z6 ! <: R YP Y& 2 / / Z 2 $ 3 + 4 # ) YXC N $ $ C .  2   6 ! 7 8 7 : " : < : : ( b ! J 8 ; 9 " 7 7 ;! %#0%313/$/#CD$Z6";7;9=>?@@@>S?TTA 99 R%4$%30-#2$.-*%#%*2=>?@@@>S_=_@ ""8 7!; (.*00-$Z+4.%W3% *3/ $%27;84;(*;0O =>?@@@>A@>__ d9<J99C111C,,#=>?@@@>A@?`> N0CF-3 *%3N H 0  C C g 3 34 N   / 3 N $ 0 9 . 0 =>?@@@>A@?`Q  N  2 2 C & 0 ,/$9MD 3N+mMY+ p898!VD 3…+8^/V. $+*Z-+L25Y 8"7, 0''6 F$/#98j7'!j 0F0 567;JO R% ,/#-% $3-0-4 h/# 3 NVB M#N-F.6 0<70J%292<%*C%4% W2F3 #C5p PC5/!<:O P/#N3%%#00q3%/3 ' #E!!J!&' $ 3N003t 28L4%$/2 R% =>?@@@>SQT@S iP&YC Y' #26 %+ ""!!C &Z-%0=>?@@@>SAQ_Q 'W NC 5/4/2% $ 3C 8V !+F;0,0Hs R MaWR 0-VE &' . 0 P % L 0 ( . $ 3Z. DM+ R+ YP + ]3/3+ F  3% 0  / ( 2  q* % # 0 % 4 / 0  * % s% $ m-. N--. Z /3 XD &C 5 =>?@@@>S?S>S r0 :+J,0D6<:!8=>?@@@>A@?`_ """ !7<797JJ! 9:(! <:<89<9;; 3 Z $ . 3Z + ' C & # % 2 + % „ + 2 / / .  3N ";;; I%#%X36"":;""J(!78J!:J98< rJ/!,$0m3N %0ƒ 9";,0C5/46"98;;!(!7;<8=>?@@@>A@A=S J8;;J9 =>?@@@>A@`S> H i1 Y-*""N7,/!1$30/-4F%.#Z#,/3# ( 2qRihg040#g56!789 J97=>?@@@>A>>TA '( mD4W6;7./(8b5Z 95Yti !6!*7%8r$<CXY'c -J*/7<M3< I 2 O V ! :  . N % + 3 N O Z 0 N + &'+ % # 0 % 3 O F $  0 2 '] R% , / $ M % # 3 &' $ 3  ! ! : =>?@@@>S`SA? r / $  / 3 N 4  / + W 3 q# 0 0 2 #%ZM$ 2#2 . # # 4 " < -.$N 0220%22Z$0Z3 2";;"<+,0 1 mi2#2Z%#%CL!07;iP"&+;3 0!+.-b#(3# ./cu2 0+4%NL# =>?@@@>SA_S` , $  # Z $ b 4 # / ( / # N c P 13 0  42#+- 02$%Z#.$ +%#+"00 ,0 2+ !7Z, <.79$J3+ 7=>?@@@>A@_SS :<"3# 8: .!787!<:;;99#$%&'=>?@@@>A>@== .%0!-73;$N77=>?@@@>A@?S_ < 8 V3N $04&3Z +m2D( m%+'6 8Z7-<03… (8-7Z!W3… +m.R8 83C 4%34$C111C$#Z%L0,-2,C1 4C%* ~elkv 03 WZ#/:3/ ;.C5 .0+NNJ;#$,03 /7073:$/9a#:$%m93D837-<43%$ $ #5Yti /33/ # F + F + 0 $ Z 3+ Y% / $ Hs 0 N /  ! 8 ! Z $ 0 ' RMi =>?@@@>SS`?= &# 0  7 ! ! E 7 ; / Z  F / Z < ! ! N 0 3 % ! 7 ; Y'C:7;,0C!7 89";8=>?@@@>A@AA` "< .0C IE D # Z- 0 b t( O R % L c &L a 4 * W 3 # %  % # % % $ % # 0 % 3 1 . W . 4  / m# X% 0 ( P% -( * /3 Z-Z( . $ # % . 0r2D9 8(092$:Z.4%$56 ' Z r % W X1 2  D 2 N =>?@@@>S_@_@ DL$-778877"( +&PI+h%#!777 +m%L%<+i"";< -L546 *4 #Z2$ ($,/3C 04%#*56 02!7;" ./3 N2// .YM<!78<;:=>?@@@>A@?AS ;;:< 028N/46!7<<<; 9;8J7=>?@@@>A@_T` +!7; R, FZ5Y 0pP3ZX 0W!Z789"O( &#$$./$/G*%P3'4#%m6<83( J!!; <<J$"3… 8-9#%W8Z7J.5 0%7^+J03Z;7,$b4WC#56 RP:!, =>?@@@>SQQ@` j% a E V ^ / $ F $ / 0 F N E ! ! 8 z $ 3  0 2 8 , # =>?@@@>S?>?A MN  % # 3 B ! ! ; &' $ 3  0 2 8 7 : J ( ! 7 " /(/#Nc ;;36.0+8.3*+9"!,0F#N=>?@@@>A@_S? DP0 r 2 ,  r /  W # * %  &L  a + B % 2  * # . 0 # C 56 : + 9  2 56 < ! O m # Z % L 0 b 2 / / * 0 2 c + DMO Y]q'N # 3 # %  N $ / # 4 * W .  " + 7 , 0 5/ 4 6 =>?@@@>S_`__ !7;9 "!"9!!!''78::&R8 -L3/$ %.9;! JJ8"#$0&&]'4N =>?@@@>A@TSS it''Yc # 6J888 !7;":9:!;!!J(!7<<9777:!!! k 0 072# <. 3* Y$ %-4- -D9" ,/889 $/3 NZ+5Y+ -##iY'+ 424# /MPV 0WZ =>?@@@>A@?AT 56 0%+!74b8093# ;;!9/. 7!#!-Z% ,/$8Z.‚lyo ;:7%+2+ !75-/# 8;<77<u^9d*/F "+!780%-"7=>?@@@>A@TS? J7<<O 56 8 !  , 0 0 3# . PP) ]Y 9298J*8% R% "!( 9.$ 3 =>?@@@>SQS?> R% ) 1 I 2  VE ! " 4 % / 3$ # % # 0 31 &'O 0 3 # %  ^  F N % #   / O X  * E J 5p + 7 ; ! ( P % 3 E J ! 5p + < ( D 3  &a 3% r $ ' 0 $ M3" 56 " " $ -. # % , . . 3 8 N 2 9<;, 0J0$Z 52 .<+;p+2<t;YF2%54 /Z6";BE !!<J3$# D.-0#+**2%#34%$N&PI *;$<3;.7-09(<$/<< 3%#%4-1$2.Z#%ZZ.% P Y(Y%"-7E!:J:!5/<4D--r$ M0 %L2003 023 0%.R( YP 2/#/O =>?@@@>S_ASS !7;": :"88J( !78J!9<: : 0 2 2 $ Z !  ; Z % / 4 6 ! 7 s-F%-E#!:%5p .3<+:D #  Z  $ 3  3 N *  3 # %  4  / F F . C ] 0 / . , / $ * % 1 O P 3 &1 $ D N / + V/ 3 N * % , / $ =>?@@@>A@TST 4 =>?@@@>A@?_Q #%NW3+010 =>?@@@>S`=`` $W3%0N/46!7<79JJ8=>?@@@>ST_T> %Z!78,9$J#!"8/;9(!.4</:O:;2:"07F7Z:0C 8899 45 P-0 --- DZ:;+ s 2C'-0 - DZ"!+ P /.3 4+*. *%04# 0/0-030 -{'%=>?@@@>A@__T D-Z03 a| Y% Hs 8 ! &' $ 3 3  N 3  / Z  B8 ; Hs N % 0 3 0 N ! ! ; &'O X 34 %   DZ < ! C P % 3 P Z  0 W r $ C *. 0 -0 3 *N+ =>?@@@>A>@T@ F 0  % 0 2  i 3/ $ / # % # 0 31 Z , . Z  ,  2 M0  % # % % $ . * 3/ $ / # # 0 0 N % * / Z 1 34 % $ # 0 F . 4  W . * 2 N  2 M 3% 0   4 0 N HN % F .  # Z % F W N W X *-""8J<;:+ 2./%2 $0!8&h.56 ) #3F-r00!789J %3/$%D:!(7!!3<+N8! 2 7+:,02-!7;":9<;"797=>?@@@>A@?T_ J+9,02"7 9!;!(!7<79J8=>?@@@>A@TTS 7"<<< 0' .Z.%$ %3ZN , . %Z*2 ,*2./O#40%##%/CD6 0:C,93Z /9099$30 ",0#%Z-Z#%-$gV/Z-3#0 RZ0 ! <:O !7<799<;<;99 3/$ % 9!!, . . / 0 . %   *  / 0 / . % L 0 9 9 C , / 0  ( 4 $ g 9 4 $ V$ " ; ; " 7 ! ! =>?@@@>S__T= b i * c ! 7 8 9 7 < : J 9 J : b D 33W c R, Z)/ B!%*:&'O $3Z3Z $.#0r$NY*2Z$ Y% -!!!!<;p" +<Y%--!!p<<p< +P Y%- 134$2./0pD/F.O4-=>?@@@>S`S>Q 5/46!7<<97!J<7:2#%=>?@@@>A>Q>S #/.## =>?@@@>A@_?? V/3N 89!3… ^/$($9J42 pM3: "$+:/ +'/ GP% +DF./OF/.ZO r/$^FN%#'.#-$-34=>?@@@>S??`S . / $ 2 N5/ 24696!!!,<0:*% O;,2/$ Y F   R)9 J h. C r $ V3Nm D( m'8"J( 7:5Yr ;DIVi .M/ 400/8)2 ;!37$=>?@@@>A@??A ;":": Y%/-$3 03 %DN23 %%I(9D6+7J=>?@@@>A@?>` 9"56 ;9:3; 4b.*0W4#/0-.F.+c4<-7G7;X  O Y G + P . R%  4 #  0  Z  $ 0  $  2 . Z s!-7#;<:%<M37 ;P0-DP -D-/59 ;3 !,0#/2.$ 8 8 7 ! ( ! 7 8 7 ! : 8 7 ; ! 7 : ( ! 7 ; J J J J J 9 < =>?@@@>ST>S_ N / 4 6 ! 7 ; " : 9 8 7 : 9 < / .  54 J " J : : . '] m 2  *  E ! # $ 3  : C + r / Z % O N%0/33 {1|&La(B%(&PIp8<;( =>?@@@>S`T=> =>?@@@>A@>Q` =>?@@@>A@TQ` 56 9!,0R22/2r +/3N4/+mD6J$7CY2$ 3…m2+ '6 :"3… R%,/$3N*.0'*5Y 05/46 3G !<&'40/$Z%.p7,0C r.V-/0*-$#VB 42M% /#22N-25/ 6!J!+4;6,0!&' $<3:0O'0 <r:$$CP MN/ # /# ^ % * F N% F . *% 4% 34% 2% + 0 % 3/ 5Y+ !7E89":<";8: M : 7 < : J 8 , 3 ; ( : , 3 P 2 % D  L $ + i L + # 3Z% 4% # 4/. /# N # *% m '8 : : m R8 . 0 6 9 . 36 2 # C,7$m7D7*Z!: i Y'+ MPVC 5/ 4 6 ! 7 < < 9 J 8 9 : J ! =>?@@@>A>@>Q =>?@@@>A>@>@ M d#0%$-0$Z<77;: (!7;J=>?@@@>S`TSA JJJJ9< 5/46!78J!9:"< < b-#3#c k =>?@@@>S?>QA $ 4  56 9 J ; , 0 C 56 ! 7 8 9 7 7 ; MN  % # 3 B F .  3 ! :  . N %  &' W  , / $ Y0  h 3 N  Yi u ! ! 7 3N ,04+5Y+ /+0%3iY'+ /R 22/5/ 24r6$C!Y2 $<2O+ ML#%Z425YqiY',=>?@@@>A@T?= % 4$4%60'Z .CN5 **% V/ $ 1 /$ 4#%/*3 #!<83 j% %-0C$86&L (a:,&PI B %0C$!/OO jFN%#(.3%0/#N=>?@@@>A@>?Q 3 .0-OO "$3O 56 9 ! MPVC 7 < 4!7<7:9898!"8 Z2/3 34 *%r0/-2,,/C$(5/ FZ3 0<,0N(!%0783 7!-:9%#!%!%"$0%#=>?@@@>A>@=@ 0%30,1 %%70+0;,01 20+-'PM' C!787!:0=>?@@@>A>@>A :J."W% < ; 3 2 0 #  " ; 4 . # 3/ 0 3* $ " + ; , 0 # / * N 0WZ6.<38 !(898P# N2V 6:9,-9*,0m-%../#0%$rP $$C4P 9J8 9:J!CmD6J73…m'6:"3… 9(!7;<J";!;J(!7<<97=>?@@@>SSAS` !JJ":J 3Z$%0q#%Z*22C/#N#%3Z$ =>?@@@>ST>A= =>?@@@>S?>Q_ 2 #- Iq N0 %-3 D8:, F-0&' !88.3  N N 0 3 8 9 C 7 , 0 VB M% 2 ! ! :  # $ % &R 4 % / 30 $ % . F 0 k l & *  . # / $ % 0  , / $  3N + 0 N + 34 $ * $ 3 -0 0 2 8 JJK / 0 / 2 4 #  5/ 4 6 ! 7 J J ; : ! J < 8 P$ 2 PN-6 !78 <8::;<; D% 3 /  Z :  R 2 2 / 2 + r $ C Y 2 $  2 - % # % % $ 4/. /$ 2 3# % 2 , -# # { ) 2 W  D  # 3 W 1 .  6 m / G % + X 0 % # + % . / 0 % $ N . / # / # Y $ , % 0 P% O =>?@@@>A@?@A =>?@@@>A@=Q? 4/CD$Z6";7;999 =>?@@@>A>@Q? 88+:,0&a!78J98<7J<99=>?@@@>A>@>? -. &La+B%+&PI+raa+D!L<$-+ 3N4/+mD6J73…m'6:"3…+5Y+ V3N33$%#Y-*Cm08!3 m4 01 +$/0.ZZ%30**$+J:/:<;2<:32$% .$/-#0%6!07*<.7m".7/7!3 <89/(!*7%#;%0;(!Z=>?@@@>A>=`` !!*NC#9-JO iY'+ MPV+569!,056!7<<9J=>?@@@>S?>QT 89:J! ":3 Cm.#%M-*Wm%2.#002%##2$ n I4 %2 -DN%#-031 0N!8!&' .N$ %3 14%N 26 / h3NVB#Z#%$J"N%03-%#%%$ i-L+P]C56""7J8!J(<7<=>?@@@>SAQ=` =>?@@@>STA?Q '2$ 2 , 3/ 0 % 3 . /Z% 2 $ % 2a % :DZ F 0 . * % # % . 3Z $ % 0 5/ 4 6 '  2  1 34 % $ q * % L  * $ 3 ( $ /  . 0 Y / F  %  3N 4 2 / # C 9 m . MN #0/0#3% CN2$ .##3*N56!78 J7"88=>?@@@>A>@A= yl 40/C2X #2%C#*%4%,33/ 4%2!CZ73# 7;J*"%848O 89,02-N/46";777"" =>?@@@>A>@S` '0/$""8 78;(!7<79<7=>?@@@>A>@Q= n 7!!7 5/ 4 6 ! 7 < 7 9 J 8 ! ; 7 7 ( ! 7 ; < 9 " < ! < < < < 3 . W / # C r $ % 3 4  ( r $ 0 % 3 ( * . & *  3 / , / $ ( 4 $ % V/ 3 N ( 0  N * % D Z % r $ C P/ 13 0  % + " ; 3… +cC/3 #/O < 7 9 N24#%2q^#%$%0#W=>?@@@>SA`>@ 3 IHR N*.Z3/ #$%3*24$F,%0.203 !+ 7.HP6 3CD6 C:;:( :;( :!( 9"C 5Y( i<Y' =>?@@@>S`S@= P.0 r -2, ( -$ -} 5/46 !787 ;! 7:: / Z  j% 0 0 N ! ! : N % 0 3 # % $ L  0 3$ N + 3N % * / . + MD9 b . 2 ^ % % # N % 2 Y% - Hs 0 N/ E !" &' $ 3 $ 4 N ^ / q3* N 3% / ( uMC " J J : ( < 8 9 " ! " ! ( 7 ; ; : < < &'O 01 G10N26;+<,0( N(!26<<:O Z%*N+NW9J!,0C""":":=>?@@@>A>@_A JDP C:,/"J8!7"; 0C5/4/2%6!78 "J7 "O V %##9!D!4#34 ",$3t#8Z;*4$38.-,038:<9;J"4O P ;9!7 .3%40/CH00-3%%=>?@@@>SQ?=T ML$%2#%Z42/5Yt=>?@@@>S?=AT *N%$$%/N+*W^220Z/#*N 0111C 3*N# 2*-$Z*W0 0.0%3!89+ CF;-!3!,O 4( %3#%8!RIR!7;<:""9=>?@@@>S?A`` )XM5607-J<%#8%:%:$%#)3# , 3 i Y' DP =>?@@@>A>@S_ =>?@@@>A>@QS :: r #  3 , / $ .   / 3 N *  . L $ % 2 V3N m D9 ; ! 3 ^ / $ 4 2  $ 0 . 3. % !7(!788;;;!!7(!78J8;;=>?@@@>SAS`S ;9J!J ;M37 !(89"*O8rJ$!VW ,08!2!-3O 456 #MPV r9$<s 0;# Z%0/+2.0Z,0%2Z#3;.0*+./#.$+ =>?@@@>S`SQT r/ $#Z$Nj% 08!.:Np;C%7#,3 B ! ; p" C 7 ; ! , 0 C $ 4% N F Z0 q N30 C HP6 !797O h / Z % 0  YB ! < ' 0 / $ 0 2  8 ( N % 0 3( ! 7 8 J ! 8 J ; 0.*4$0//#N33 8^.0/ 7-9.) "<!9:: : :!:;<JJ(";;7!;7 P 203+*Z +$.03*+ #Z+2 -DC;!#64#-Z,%+t$/443t =>?@@@>S?_A> *+ =>?@@@>SA>A@ /*($C3$+%Z**6$!*Z7.;-<+234 W<i8N0#;-2;#+ #3/.-3Z$%0#000CND2 *ZC89<8*9=>?@@@>A>@_@ -Z2$%-2(!7-8J#!3# &L-a2VZ .-01 #%B Z0%$Z(( RZ '0 ZJ%9r:0$! &# $#9+8F!Z0 ,0C 2-O =>?@@@>A>@`T #3#6 r / $ F Z 0 V3N ' / m D ! ! 3 ^ / $ R% F % 0 N /0 /.  /. - mR 3% 5/ 4 6 # 3#  : < < ! < : O " " : : ! 8 Z 3$ . ! 7 ; < " 9 =>?@@@>SS_=A =>?@@@>SA_>? .Z3% .M0<:;+M39 0+.4+ R,$3N4/mD88;3…5Y=>?@@@>A>@TS /$' r/Z0%/0$4YB 0N2!4"2./-#ZC$D% %22Hs '] 3 *J*"Z&' #.$33+ %#402%3#+#1 +002$ r&'O 8";9:C ;+Z7;7; ,23.#;3C#3#6!7 C 4FZ2-/0+*Z/mDCCX% i 2 %  $  2 # % 2 * 2  G 0  % F -93 38O( X% 2 D # N 23/$ % 8<; 4 #</:3 ,07'/ 2+5/   2 $ Z$2..ZX +  F /  =>?@@@>A@ATQ !7;9 ;"J:"< , 0 3N # + % 4 / VD + P)+ Y&+ * $ O : , %L%CD+&L  a + B  % + r a a + h  % # + m / G % + ! J : J 7 < 9 D 0W MPV !8<;J< m&PI C56:+;,02-5/46";=>?@@@>A>@?A J9;;: Z.%N27C;,0C5/46! <:O9=>?@@@>A>@T= 9MD +MY F/1Z-C!07N;69"<:!9,0<PiY' #J.J4# =>?@@@>S?T@` 0 RF  0 N ( 3N 0 Z % r $ C P 0  2 Z / $ / N  ( N C 5/ 4 6 ! 7 8 J 8 ; ; " 9 7 " ! $ Z 6 ! 7 8 7 ! < J < : ; ( 9 ! ; : ! ; 3 D &) Y 2 < =>?@@@>SA_`= =>?@@@>A>>=` V3N 3$ #3DP;!( 8!8 5Y+ iY' Y% -Hs 0N% !8%#!0%3 N&' O$ /. 3C 13-4%$*#-Z% =>?@@@>S_Q== / Hs !%!J3/ 3$/#N$%NN%003 &' r56 $CP ' (r!$CD% -# %7*% C m !!O 9!!3 R2 ; ! ! 4 4 # 4 / .  . * % 4 . # Z ^ % 0 C ! ! ! ( 8 ! * . 0 ]Yh + &$ &0 + * $ 3 VV 8 ; ! 3 * ( V/3Nm0 ;!m48!!M0 9R % 4-*W 3# 31 $ % N0 # .5 -02Z848-B * W 3 # # / . C &2 / # 7 ; < J J J ! 7 ; ; 3 ^ DP =>?@@@>A@__A :M#% O 9, 0 5C !7;< JJJ:9 9( J"8!JJJ V% 2 V *  $ 0  8 ! ! 3+ 5 2 9 8 ! , 0 + + L a + 2 * N+ MPVRZ !K+ "!, 0 ( ; !!9 ,$%3)1B% C7,0(2C56!7<<97"8=>?@@@>A>>@> ;89; 52pJC:,0(2-C56!778 "=>?@@@>A>@?? R% ,/$O 0'0 N(3N/$C*'/ %.-0m/Z% h-62!7<7!!7O Wq*.0 )2C! <:"J8J;<< =>?@@@>A@@`Q DZP0!78 77J<8=>?@@@>A>>`= .Z <R1% L%C5/46!78 <8;8":<=>?@@@>ST@_? P%$%NZ.0qZ-*/.$2=>?@@@>SATA? -$/Hs !1 J&' $ 3N$/4#/40/4022/#i V L-!8.N%JJK- 028%2% $ ## *Z0 %% Y% '-4% -$ /# % 4/0 . W 1W 23/ 1 34 $ 3/ $ % 8 ; ! 4 : , 3 . g V3N # % Z 4 2 + 5Y+ : . L + D9 " ( 7 ! 3… C R% , $  3N 4  5Y m D8 ; ! 3+ m R8 Y+O 3/ # % # 0 3 3 # %  .4 3<!!JJC 7 " 9 ( ! 7 ; < 8 " " J : 9 0 * . # 3# =>?@@@>A@T_A 3/$ # / . # # 4 % # % # { 0  Z   # % . | 111C m 'J ! 3… ^ # 6 9 MD + 8 VD + M 3* t * Z + 2 # % C D 3 F  0 h  % # r a a & L  a  m / G % &PI % 8 J ! , 0  2 C P % 2 2 $ W  '0 $ + D 3 87"<<< P% /C5/4p<:!: "! =>?@@@>A>>>_ 7+J,02-"79!;!(!7<79J=>?@@@>A>>=? !;J9;; Z%./Z546!78 99;;<!!("=>?@@@>ST=>` J;;<!! .W144%#%#C0 =>?@@@>S_>_` #%$L40#.-0h.C!7;<;=>?@@@>A@@S= 79<9; '20ZC9;!,02C!78J!:=>?@@@>A>>`S \e 0 !<( !;p7( <Y% -!;Hsp"7 ID.%--Hs RZ 8rr00& &22##""!!!!GG99;;Ij%- rI/Z% M% F . ' / 2  F  3 % 0  / # N + N W 3 * $ R 1 D  # p9 ! ; : ! ! ( ! 7 8 < < 7 O M# Z # / 0 % &H( ) &H * . 0 r dHq P / 3 &a O w N  + . L # % Z 4 2 + D9 " ( Y N # 0 0 2 # 0 Z : ; ( 8 8 ! 9 8 ; , 0 Ÿ 0 Z :#;MPV (8 : 2 ! ; p" VBM7 9 p; ; B 8 8 'p RZ 8 + ; 0 : 4 # $ 2 # 2 4 / . C # % # 0 3 4 2 % N # % $ C 4 0 N 9 : ; , 0 Ÿ 0 Z 8 ! ! ( 8 ; ! m 0 ; " ; , 0 C 4 7!!J 3W 1. 3-4% $ *2( 0 Z ]Yh : ! ! 4 O 8 + ; , 0 ( 4 $  3 q W 3 7 N 2 6 8 < ; , 0 + < 3 % 0 *  D  3%  $ X% O 7 ; r / Z YB! < 'p< ;  0 % ! 9 Hsp: /  0 r $  q u 2 . # M% % 3 i ^ 6 "8";;J #-Z%*$3($/.-0N(322=>?@@@>ST=?> (4$+0N HZ0HP6!7;< ;<8J9:!3# N$3$/#4#4$56!<:OJ=>?@@@>ST=T@ 98<8:8 12CD6b!<:c9!!;9"8(7=>?@@@>A@>_? 7;! ;!350$5W06!78<:";<!(=>?@@@>A>>`A !7;< JJ<J87:Yu.ggg=>?@@@>A>=S@ DC!78J!: :8"!< =>?@@@>S__@> =>?@@@>A>=@_


67869 7 945

QRSTUSVWXYTZS[\\TUS]^X_W 0123

1

jclfkĂ&#x2019;d °³œºĂ&#x17E;Ă&#x20AC;ÂśĂ&#x20AC;ÂłĂ&#x;ÂşÂ?oÂ&#x192;vmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?om}Â&#x201A;rÂ&#x2039; Â&#x2020;rusr|osvÂ&#x2C6;m|v~wmĂ&#x2013;vuop fghjkle i Â&#x2026;oÂ&#x2C6;rsÂ?Â&#x20AC;~vwmurÂ&#x201E;o omŽ¯°¹²³ Ă&#x2013;rs }mÂ&#x2021;vÂ&#x2C6;yosowm~rpo{ zu}pmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?o ´¾œ¡¸šºÂ&#x2020;oÂ?|Â&#x20AC;m¨Â&#x17D;ŸÂ&#x2019;ŠÂ&#x152; |ouopmĂ&#x2014;Ă&#x161;rmÂ&#x2C6;rÂ&#x201E;ouo|m rpÂ&#x192;op Ă&#x2DC;op|Â&#x20AC;Â&#x201A;wmĂ&#x2014;Ă&#x161;r{ Ă rÂ&#x192;}Â&#x2C6;voÂ&#x2C6;vmĂ&#x2014;Ă&#x161;rm|rsÂ?vÂ&#x201A;opÂ&#x192; ~opoqr~rpmÂ&#x2C6;r|rÂ&#x201A;oÂ&#x2039;m~rÂ&#x201A;o{ Ă&#x203A;Â&#x20AC;vrÂ&#x201A;mĂ&#x153;}pĂ&#x161;o{ Â&#x201E;oÂ&#x201A;vpÂ&#x192;mÂ&#x201A;o~om vÂ?op vpÂ&#x192;uop uÂ&#x20AC;uopmÂ&#x201E;r~Â?v½osoopm~rÂ&#x201A;oÂ&#x201A;Â&#x20AC;v Â&#x201A;rĂ&#x161;wmouÂ&#x2039;vspo Â&#x201E;r~ovpmÂ&#x201A;ovppoÂ&#x152;mÂ&#x2020;r|v ou{ |rÂ&#x201A;rÂ&#x201E;}pÂ&#x152;mÂ&#x2021;vpvwmÂ&#x2C6;Â&#x20AC; oÂ&#x2039;mo omÂ&#x17D;Â&#x17D; ~oÂ&#x20AC;m~rprsv{ powm~r~Â?Â&#x20AC;|Â&#x20AC;Â&#x2039;uopmyou|Â&#x20AC; Â&#x201E;r~ovpmopÂ&#x192;mÂ?rsu}~v|~rp ~om|oyosopmpvÂ&#x201A;ovmu}p|sou Â&#x2C6;o|Â&#x20AC;mÂ&#x201E;ruopmÂ&#x201A;rÂ?vÂ&#x2039;mÂ&#x2C6;o~Â&#x201E;ov ~r~Â?rÂ&#x201A;om§oÂ&#x2C6;uosmÂ&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x201A;|op  osvm~opoqr~rpÂ&#x152;mÂ&#x2026;r~ovp ouÂ&#x2039;vspomÂ&#x201E;r~ovpmÂ?rsur{ Ă?Â&#x192;Â&#x20AC;pÂ&#x192;mÂ&#x201E;o om~Â&#x20AC;Â&#x2C6;v~m rÂ&#x201E;opÂ&#x152; oÂ&#x2C6;oÂ&#x201A;mĂ?sÂ&#x192;rp|vpom|rsÂ&#x2C6;rÂ?Â&#x20AC;| Â?opÂ&#x192;Â&#x2C6;oopmĂ?sÂ&#x192;rp|vpom|rs{ nrpÂ&#x192;rpovmÂ&#x201E;rpop o|o{ ouopm~rsÂ&#x20AC;~Â&#x201E;Â&#x20AC;|mÂ&#x201A;oÂ&#x192;vmÂ?rs{ Â&#x2C6;rÂ?Â&#x20AC;|m~oÂ&#x20AC;m~rprÂ&#x201E;ouo|vmpv{ pÂ&#x192;opopmÂ&#x201E;rsqopqvopmu}p|souw Â&#x2C6;o~om§oÂ&#x2C6;uosmÂ&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x201A;|opmĂ?Â&#x192;Â&#x20AC;pÂ&#x192;Â&#x152; Â&#x201A;ovmu}p|soum osvm~opoqr~rpÂ&#x152; uo|opowm~opoqr~rpm~r{ Â&#x2026;rsÂ&#x2C6;r|Â&#x20AC;qÂ&#x20AC;opmpvÂ&#x201A;ovmu}p|sou nrpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;|powmpvÂ&#x201A;ovmu}p{ pÂ&#x20AC;pÂ&#x192;Â&#x192;Â&#x20AC;mosoÂ&#x2039;opm osvmÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2020;z op|osomĂ&#x2014;Ă&#x161;rm opm~opoqr~rp |soumopÂ&#x192;m v|oyosuopm~o{  opmÂ&#x2026;tm§vÂ&#x192;omÂ&#x2026;sv~omzp }pr{ ~rpop ovmur~Â?oÂ&#x201A;vpomĂ&#x2014;Ă&#x161;r poqr~rpmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?om~Â&#x20AC;Â&#x2C6;v~mvpv Â&#x2C6;vomÂ&#x2020;Â&#x201E;}s|vp }m¨§Â&#x2026;zÂ&#x2020;ŠmÂ&#x2C6;rÂ?oÂ&#x192;ov Â&#x201E;o om~Â&#x20AC;Â&#x2C6;v~murrpo~mÂ?rs{ ~rpÂ&#x192;oÂ&#x201A;o~vmÂ&#x201E;rpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;popm v{ }Â&#x201E;rso|}smu}~Â&#x201E;r|vÂ&#x2C6;vÂ&#x152;mÂŤĂ&#x2122;rp{ Â&#x2C6;o~omÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?oÂ&#x152;mzpvm~rpqo v Â?op vpÂ&#x192;uopm~Â&#x20AC;Â&#x2C6;v~mÂ&#x201A;oÂ&#x201A;Â&#x20AC;Â&#x152; ½opopomÂ&#x201E;ruopm rÂ&#x201E;opm~r{ sru}smÂ?oÂ&#x192;vmĂ&#x2014;Ă&#x161;rmÂ&#x2C6;rÂ?oÂ&#x192;ovmÂ&#x201E;r{ Â&#x2026;rpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;popmpvÂ&#x201A;ovmu}p|sou{ sruomouopm~rpÂ&#x192;Â&#x20AC;p opÂ&#x192;m|v~{ ~ovpmoÂ&#x2C6;vpÂ&#x192;m|rsÂ&#x201A;o~om~r{ pom~rp½oÂ&#x201E;ovmÂ&#x2019;Â&#x201C;mÂ&#x201E;rsÂ&#x2C6;rpÂ&#x152; |v~mÂ&#x201E;rÂ&#x2C6;rs|owm~rpÂ&#x192;Â&#x192;rÂ&#x201A;osm徯âĂ&#x192; sÂ&#x20AC;~Â&#x201E;Â&#x20AC;|m vmÂ&#x2C6;rÂ?Â&#x20AC;oÂ&#x2039;m|v~mÂ&#x2C6;r{ ÂŤĂ&#x2DC;oÂ&#x192;ov~opomÂ&#x201A;oÂ&#x192;vwmÂ&#x2C6;oo ãä¾üº~rpÂ&#x192;rpovmu}~Â&#x201E;r|vÂ&#x2C6;vw­ Â&#x201A;o~omrpo~m~Â&#x20AC;Â&#x2C6;v~mÂ?rs|Â&#x20AC;sÂ&#x20AC;|{ ~rprsv~omuosrpomÂ&#x2C6;Â&#x20AC; oÂ&#x2039; |o~Â?oÂ&#x2039;mĂ&#x2013;vuopÂ&#x152; |Â&#x20AC;sÂ&#x20AC;|m|opÂ&#x201E;omÂ&#x201E;rspoÂ&#x2039;m~rpqoqoÂ&#x201A; |rÂ&#x201A;opqÂ&#x20AC;sm½vp|omĂ&#x2DC;op|Â&#x20AC;Â&#x201A;Â&#x152;mĂ o{ Â&#x2020;o~Â&#x201E;ovmÂ&#x2C6;oo|mvpvwmv~Â?Â&#x20AC;Â&#x2039;{ |v~mÂ&#x201A;ovpÂ&#x152; ~opm opmÂ?r|oÂ&#x2039;mÂ&#x2C6;oomÂ?rs{ powmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?om~oÂ&#x2C6;vÂ&#x2039;m~rpv{ ÂŤÂ&#x2020;oomÂ&#x2C6;rpopÂ&#x192;m opmÂ?opÂ&#x192;{ ~ovpm vmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?ow­muo|omĂ&#x2014;Ă&#x161;rÂ&#x152; Â&#x2C6;ouopm|r~Â&#x201E;o|mÂ&#x20AC;p|Â&#x20AC;umÂ&#x192;rÂ&#x201A;op{ Â&#x192;owmÂ?vÂ&#x2C6;omÂ?rsu}Â&#x2C6;|Â&#x20AC;~mÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vÂ?o Ă&#x2014;Ă&#x161;rwmuvpvwm|rpÂ&#x192;oÂ&#x2039;m~rpÂ&#x192;Â&#x20AC;sÂ&#x20AC;Â&#x2C6;  opÂ&#x192;m opm|vÂ&#x192;omÂ&#x201E;r~ovpmÂ&#x160;{Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x152; Â&#x201A;oÂ&#x192;vÂ&#x152;mÂ&#x2020;r~}Â&#x192;omÂ?vÂ&#x2C6;om~r~Â&#x201E;rs{ Â&#x201E;rsÂ&#x201E;opqopÂ&#x192;opmÂ&#x2030;vÂ&#x2C6;om vmÂ?o{ zom~r~Â?Â&#x20AC;uomÂ&#x201A;rÂ?osmÂ&#x2C6;voÂ&#x201E;omÂ&#x2C6;oqo Â&#x2C6;r~Â?oÂ&#x2039;uopmÂ&#x201E;srÂ&#x2C6;|oÂ&#x2C6;vmÂ&#x201A;rÂ?vÂ&#x2039; uos|om opmÂ&#x2C6;rÂ&#x192;rsomur~Â?oÂ&#x201A;vmur opÂ&#x192;mvpÂ&#x192;vpm~rpÂ&#x192;o Â&#x20AC;mpoÂ&#x2C6;vÂ? Â?ovumÂ&#x201A;oÂ&#x192;vmurm rÂ&#x201E;opw­mÂ&#x20AC;qos Ă&#x2DC;op|Â&#x20AC;Â&#x201A;mÂ?rÂ&#x192;v|Â&#x20AC;mÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;Â&#x2C6;oppo ~rpqo vmÂ&#x201E;r~ovpmÂ&#x160;{Â&#x17D;Â&#x2019;mÂ&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x201A;|op Â&#x201E;r~ovpmopÂ&#x192;m vopÂ&#x192;Â&#x192;oÂ&#x201E;mĂ&#x17E;°Ă&#x201A;Ă&#x192; Â&#x2C6;rÂ&#x201A;rÂ&#x2C6;ovÂ&#x152; Ă?Â&#x192;Â&#x20AC;pÂ&#x192;Â&#x152;mĂ&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;

!"#$! %&&'(!)* +,-./0&1234526 7891:62; <5=:;>5?:9 @2@A26: B2C;5A: D:9>46)=:<: ?8@=2>5;5 @4;5@ <2=:9E B2@:59 5@=8C)<:C5 (CF29>59:)5>4 @29G:=:5 ?:>:);2=:?:> A2C;:@: @:9:H2@29 B2C;5A:I J4@:>)KLMN OPE Ìç$D"')Jè7J(NÊ&'êç()%ç$#ê$('Ìè

Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x203A;Â?Â&#x2122;Â&#x17E;Â&#x;Â&#x153; Â&#x2022;Â?Â&#x203A;¥¢Â&#x2122;Â&#x17E;£¢¤¼Â&#x2DC;¼ ¢£Â&#x2122;Â&#x17E;Â&#x;ÂŚÂ&#x2022;¢Â&#x153; UW]Ă&#x160;XTUXĂ&#x2039;XĂ&#x152;TUSĂ&#x2039;WĂ?XĂ&#x152;TĂ&#x17D;S]Ă?SYĂ?WĂ&#x2039;WVWY

`ab`cdefghi  opomvpvwm|rsopÂ&#x192;powmÂ&#x201A;op|osop Â&#x201E;rs opowm|oÂ&#x201E;vmur~Â&#x20AC; vopmqo { |op vpÂ&#x192;opmqÂ&#x20AC;Â&#x192;om½Â&#x20AC;uÂ&#x20AC;Â&#x201E;wmÂ&#x201A;op{ Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;cldefghjkleimÂ&#x2021;op{ r~Â&#x201E;o|mÂ&#x201E;rÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039;wm~rpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;|pow opÂ&#x192;m vÂ&#x201E;vÂ&#x201A;vÂ&#x2039;mÂ&#x2C6;Â&#x20AC; oÂ&#x2039;mÂ?rpos{ jkleimnopoqrs o opomÂ?rÂ?rsoÂ&#x201E;om|v~m§vÂ&#x192;o yoÂ&#x201A;m vÂ&#x20AC;Â?oÂ&#x2039;Â&#x152;mÂŤÂ&#x2020;oomÂ?rsÂ&#x2039;osoÂ&#x201E;w |osopmqÂ&#x20AC;~Â&#x201A;oÂ&#x2039;mÂ&#x201A;oÂ&#x192;omopÂ&#x192;m v{  v o|mÂ&#x201E;rpÂ&#x192;Â&#x192;op|vmĂ&#x2022;opoÂŹvm|ou Â&#x201A;op|osopm|oumvpÂ&#x192;vpm~rpÂ&#x192;Â&#x20AC;Â&#x201A;opÂ&#x192; Â?rposmÂ?rsÂ&#x201E;rpÂ&#x192;oÂ&#x201A;o~opm~r{ trupvuwmxyvmzsv{ Â&#x2026;sv~omzp }prÂ&#x2C6;vomÂ&#x2020;Â&#x201E;}s|vp } Â&#x2C6;vÂ&#x2C6;omyou|Â&#x20AC;mopÂ&#x192;mÂ?rs|o~Â?oÂ&#x2039; Â&#x2039;o oÂ&#x201E;vmÂ&#x201A;rÂ?vÂ&#x2039;mÂ&#x2C6;r vuv|Â&#x152; Â&#x2039;opom Â&#x20AC;omÂ&#x201E;rÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039;mopÂ&#x192;mÂ&#x201E;rs{ urÂ&#x2C6;oÂ&#x201A;oÂ&#x2039;opmÂ&#x2C6;o~omÂ&#x2C6;rÂ?rÂ&#x201A;Â&#x20AC;~po popÂ&#x192;opvmÂ&#x2C6;rÂ?Â&#x20AC;oÂ&#x2039;m|v~Â&#x152; op|}wm~rpo|o{ ¨§Â&#x2026;zÂ&#x2020;ŠmopÂ&#x192;mÂ&#x2039;vqsoÂ&#x2039;murm§vÂ&#x192;omzp{ Â&#x201E;opqopÂ&#x192;mÂ?vÂ&#x2C6;om v~opÂŹoo|uop zomÂ?rsÂ&#x2039;osoÂ&#x201E;wmÂ&#x2C6;r~Â&#x20AC;omrÂ&#x201A;r{ poÂ&#x2039;mÂ?rsÂ&#x2C6;ovpÂ&#x192;m~rp oÂ&#x201E;o|uop  rpÂ&#x192;opm~r~vÂ&#x201A;vÂ&#x2039;mĂ&#x2022;opoÂŹvmÂ&#x2C6;r{ Â&#x2026;rs|v~Â?opÂ&#x192;opmÂ&#x201A;ovpmÂ?vÂ&#x2C6;o uopm~Â&#x20AC;p Â&#x20AC;spo  }prÂ&#x2C6;vom¨§zŠÂ&#x152;m§oÂ&#x2C6;uosmno{ ~r~op|oÂ&#x201E;uopm uruÂ&#x20AC;o|op ~rpm osvmÂ&#x201E;r~ovpmÂ&#x2C6;o~Â&#x201E;ov uÂ&#x20AC;sÂ&#x2C6;vwmxopopqoom opmĂ&#x2013;v{ Â?oÂ&#x192;ovmpoÂ&#x2039;u} omĂ&#x2014;Â&#x201A;qoÂ&#x152; qÂ&#x20AC;Â&#x192;om~r~vÂ&#x201A;vÂ&#x2039;mÂ&#x201E;rÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039;mopÂ&#x192;mÂ&#x201A;rÂ?vÂ&#x2039; qo yoÂ&#x201A;mÂ&#x201A;oÂ&#x192;omÂ&#x201E;rs{ |oso~mÂ&#x2C6;rÂ&#x2C6;Â&#x20AC;ovmurÂ&#x201E;Â&#x20AC;|Â&#x20AC;Â&#x2C6;opmou{ |v~w­mÂ&#x20AC;qospomurÂ&#x201E;o omŽ¯°¹²³ Â&#x201E;rÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039;m|oum|rsÂ&#x201A;rpom rpÂ&#x192;op  op|}s}Â&#x152;mnrpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;|mxvsru|Â&#x20AC;s ÂŤÂ&#x2026;ruopm rÂ&#x201E;opmouopmuo~v ~Â&#x20AC; omÂ&#x201E;rpÂ&#x192;oÂ&#x201A;o~opwm|r|oÂ&#x201E;v  opomÂ&#x2026;Â&#x2020;znm vmoqopÂ&#x192;mÂ&#x2021;}~Â&#x201E;r|vÂ&#x2C6;v Â&#x2039;vsmÂ&#x2026;tm§vÂ&#x192;omzp }prÂ&#x2C6;vomÂ&#x2C6;r{ ´¾œ¡¸šºÂ&#x2020;oÂ?|Â&#x20AC;m¨Â&#x17D;ŸÂ&#x2019;ŠÂ&#x152; Â&#x201E;rpÂ&#x192;Â&#x20AC;p Â&#x20AC;sopmqo yoÂ&#x201A;m op Â&#x2026;tmÂ&#x2026;Â&#x20AC;|somÂ&#x2020;Â&#x201A;r~opmÂ&#x2020;r~Â?o owmÂ&#x2020;Â&#x20AC;{ Â&#x20AC;~Â&#x20AC;~uopmÂ&#x2C6;voÂ&#x201E;omÂ&#x2C6;oqomopÂ&#x192; ~o~Â&#x201E;Â&#x20AC;m~rpoyosuopmopÂ&#x192; xvÂ&#x2030;vÂ&#x2C6;vmÂ&#x160;|o~om~Â&#x20AC;Â&#x2C6;v~m rÂ&#x201E;op Â?oÂ&#x192;ovm}Â&#x201E;rso|}swmouopm~rpÂ&#x192;{ Â&#x2021;rsÂ&#x20AC;Â&#x192;vopmÂ&#x2026;Â&#x2020;znmÂ&#x201A;ovppow ~rsr~rÂ&#x2039;uopmÂ&#x201A;oyopmÂ&#x201E;o o Â&#x201E;osqv}p}wmo om Â&#x20AC;om½oÂ&#x201A;}pmÂ&#x201A;ovp{ ~rpqo vmuop v o|mÂ&#x201E;rÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039; Â&#x201A;rÂ?vÂ&#x2039;mÂ?ovumurÂ&#x201E;o om~opoqr~rpÂ&#x152; ouopmÂ&#x2C6;r vuv|m~r~Â&#x201E;rpÂ&#x192;osÂ&#x20AC;Â&#x2039;v Â&#x2039;o oÂ&#x201E;vmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vumÂ&#x2021;r vsvmÂ&#x201E;o omÂ&#x2019;Â&#x2019; ~rpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;|powm|oumo omuosrpo Â&#x201A;oÂ&#x192;omÂ&#x201E;rs opoÂ&#x152;mÂŤtoumo omÂ&#x201E;r{ pomopÂ&#x192;mÂ?rsÂ&#x201E;rÂ&#x201A;Â&#x20AC;opÂ&#x192;Â&#x152; Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2020;w­mÂ&#x20AC;qosmÂ&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x201E;osqv}p}murÂ&#x201E;o o Â&#x2020;Â&#x20AC;Â&#x201E;osqv}p}muvpvm|oumÂ&#x2039;opo Â&#x201E;Â&#x2C6;vu}Â&#x201A;}Â&#x192;vÂ&#x2C6;mÂ&#x201E;r~ovpÂ&#x152;mÂ&#x2020;rqoumÂ&#x201E;s}{ ÂŞrÂ?sÂ&#x20AC;osvmÂ&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;m vmÂ&#x2020;|o v}p Â&#x2C6;r½osomÂ&#x201E;r~Â?vooopmqÂ&#x20AC;Â&#x192;o sÂ&#x20AC;Â?oÂ&#x2039;opmoÂ&#x201E;oÂ&#x201E;Â&#x20AC;pwmÂ&#x2C6;oomÂ?rs{ xÂ&#x20AC;omuop v o|mÂ&#x201A;ovpmopÂ&#x192; Ž¯°¹²³º´¾œ¡¸šºÂ&#x2020;oÂ?|Â&#x20AC;m¨Â&#x17D;ŸÂ&#x2019;ŠÂ&#x152; ~rpqo vm vsru|Â&#x20AC;smÂ&#x2026;tmÂ&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2020;m|r|{ Â&#x2C6;rÂ&#x2C6;mÂ&#x2C6;rÂ&#x201A;ruÂ&#x2C6;vwm oÂ&#x201A;o~mÂ?rpoumÂ&#x201E;r{ nop oÂ&#x201A;omÂ&#x2021;sv oÂ&#x152; Â&#x2039;o~Â&#x201E;vsmÂ&#x2C6;o~omur|vuom~rpÂ&#x192;{ Â&#x2039;osoÂ&#x201E;mÂ&#x2C6;r~Â&#x20AC;omÂ?vÂ&#x2C6;om v~op{ Â?rsÂ&#x201E;rÂ&#x201A;Â&#x20AC;opÂ&#x192;wm~rpÂ&#x20AC;sÂ&#x20AC;|mÂ&#x2026;osqvw Ă&#x2DC;rÂ?rsoÂ&#x201E;omÂ&#x201E;rs|v~Â?opÂ&#x192;op oÂ&#x201E;vmqÂ&#x20AC;Â&#x192;omouopmÂ&#x201A;opÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x20AC;pÂ&#x192;m~r{ ~ovpmu}~Â&#x201E;r|vÂ&#x2C6;vmouopm vÂ&#x192;rÂ&#x201A;os Â&#x2020;rÂ&#x201A;ovpmv|Â&#x20AC;wmÂ&#x2C6;o~Â?Â&#x20AC;pÂ&#x192;mnÂ?oÂ&#x2039; Â&#x2039;o oÂ&#x201E;vm|v~{|v~mopÂ&#x192;mÂ?rs{ ÂŹoo|uopm rpÂ&#x192;opmÂ?ovuw­mÂ&#x20AC;qos Â?osÂ&#x20AC;m vÂ&#x201A;ouÂ&#x20AC;uopmÂ&#x201E;rpqoqouop ouopm vÂ&#x192;Â&#x20AC;pouoppom oÂ&#x201A;o~ popÂ&#x192;opvm|v~mÂ&#x2C6;rÂ?oÂ&#x192;ovm~opoqrs Â&#x201E;o omÂ&#x17D;Â?mÂ?opÂ&#x20AC;osvmÂ&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;m~rpÂ&#x192;{ Â&#x2026;Â&#x20AC;|vÂ&#x2039;mÂ&#x2C6;oÂ&#x201E;oopmousoÂ?mxyvw uo opÂ&#x192;m vmÂ?o|rpÂ&#x192;{xzžÂ&#x152;mÂżĂ&#x20AC;Ă ÂľĂ&#x201A;Ă&#x192; nÂ?oÂ&#x2039;mÂ&#x2026;Â&#x20AC;|vÂ&#x2039;mopÂ&#x192;mÂ?osÂ&#x20AC;mÂ&#x2C6;oqo  opmÂ&#x201E;vÂ&#x2039;oupom~oÂ&#x2C6;vÂ&#x2039;mÂ?rÂ&#x201A;Â&#x20AC;~ ~r~vÂ&#x201A;vÂ&#x2039;mÂ&#x2C6;o|Â&#x20AC;m osvmr~Â&#x201E;o|m½oÂ&#x201A;}p |v~m~rpÂ&#x192;Â&#x192;op|vuopmÂ&#x201E;}Â&#x2C6;vÂ&#x2C6;vmĂ&#x2122;Â&#x20AC;{ Â&#x2039;o oÂ&#x201E;vmÂ&#x2026;rsÂ&#x2C6;vuÂ&#x20AC;mÂ&#x2021;Â&#x20AC; Â&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x152; Â&#x201E;osomÂ&#x201E;r~ovpmÂ&#x2C6;opÂ&#x192;o|mÂ&#x2C6;rsvÂ&#x20AC;Â&#x2C6; Ă&#x20AC;ÂŻĂ&#x201E;ÂşÂ&#x201E;r~ovpwmÂ&#x201A;opqÂ&#x20AC;|powm osv Â?rsÂ&#x20AC;Â&#x201A;opÂ&#x192;m|oÂ&#x2039;Â&#x20AC;pmur{Ă&#x2026;Â&#x17D;mÂ&#x2020;oÂ?|Â&#x20AC; Â?rsopvm~rprÂ?Â&#x20AC;|uopmpo~o{ opÂ&#x192;mo oÂ&#x152;mÂ&#x2026;rs|v~Â?opÂ&#x192;opmÂ&#x201E;rs{ ~o vÂ&#x152;mmÂ&#x2021;vpvwmĂ&#x2122;Â&#x20AC;~o vm~rpqo v Â&#x2026;rpÂ&#x192;Â&#x20AC;p Â&#x20AC;sopmÂ&#x201A;oÂ&#x192;omÂ&#x201E;rs{ Â?rsÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039;m~rpÂ&#x192;Â&#x2039;o oÂ&#x201E;vmÂ&#x201A;oÂ&#x192;o Â&#x2C6;o|Â&#x20AC;mÂ&#x201E;rs|op vpÂ&#x192;opmurmÂ&#x201E;rs{ ¨Â&#x17D;ŸÂ&#x2019;Šmur~osvpÂ&#x152;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2C6;Ă&#x2030; po~opoÂ&#x152;mÂ&#x2026;rpqoqouopmurÂ&#x201E;o o |o~owm|rsopÂ&#x192;mÂ&#x2026;osqvwmÂ&#x201E;rÂ&#x201A;o|vÂ&#x2039; ~opoqrsm}Â&#x201E;rsoÂ&#x2C6;v}poÂ&#x201A;Â&#x152;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;

ÍðÏòíôÎïùðþÏÜùÍïðÜáÎ òóøÎáóÎáïóíï ÚúÝßýÞÿ01úß2

ùúûüýþÿ0QRSüTüU XüUüýþÿ01úü2 XüUüýþÿ01úü2 abRùþTaUXùüT XüUüûüUþý0üQ X0TRX .7 * + 8 4 *  4 ( 5 > * 9  J 4 ( * 0 343 ,  ; 

9 9 4    9  4 3A5 ( 8 4  + > + 4 @ , 7 9 * 0 4 ( @ ,  

V

0 4 * + 8 4 * 4 (  9 ( 7 5   > (  ?7 8 9 0 ) 5 0 .( 4 7  > A+ 4 * * 7  @ K  )4 )7 )K H7 -0 7 8/95747G+ 4(> K 99

:3 (4@89 84(> 54F777@ K 7*847*48 @*

?@7(( K 4@.K

7844- )+)74

O ;9)

 !"#$$$"%$<$6 +7(*7(84 0I9@,. +4 K@;7  ; @54 9@ !"#$$$"%"!<" ;8 I  ( >+@1(A0@

(*)(99 >+@) 74A7 !"#$$$"%$%&# @ 7A+ 34 5 7 8 4 8 9 8

 

 

 8  8

  .7 ( 4 ( 5 *  @ ; !"#$$$"%$##<  8 8

 8 8

 /9 B7 7 @ G+ 54 9 

 8 09+ 343   ) 7 5 + 9 9     :7

 , 0 K 3A5 

4 > I @ 5 4 7 4 /08 V

4 * 8 4 * M 7 7 1  9 7 9 > 7 > A8  (   2Ăź0Ud2Ăź0U 89  !"#$$$"%""&'  5(>(97 !"#$$$"%""%=  !"#$$$"%"6$= >4@ 078*0E471+-07 8750 C*D,;

I@,.; @853@ (*N@ 75>4@8G787* 0 >(8 @ 7 9 8 

4 + 7

0 * 

 ; K   K ; ; 343@

4 +7

0* 7 O 07 ;;K -3 ?7 4 + 7 >  

   

 .7 * + 8 -( 5 

0 8 * ) 7   7  4 K .

(4/4 475 ))*0+18,/9 2*8 (*30 -8 -5* .7 (7 747(0*7854,5 7 @F(7A >L9+91 ( >,;

?@) 4@* )@*4 7* 04 !"#$$$"%$<"" ; !"#$$$"%""'# 5 9+ 4+-+O F97994777 )07@7 4 7A8 @;80>;7 ) + * 5 !"#$$$"%"!<& 343;; I I 38 )7 + 7 7  7 @ )   ; ;9 @ ; 39(A+54+*0(84)0 3. 79485343)*8+40730 QRSüþùúüU`þúQüýü 485 !"#$$$"%"!6%  549;

84(> !"#$$$"%""=" ; 85@84 ; !"#$$$"%"6=$ !"#$$$"%$#6< .7 40940K8 3+)04(> !"#$$$"%$<6" 

8 989784)**88A +8+*4 ( 4+ 0;487, I 7 .7 ( 870 8 (4 4(::E 5M844 +*+9 4B8 7*7+( 8584 *8; 

)4(7599+ 8 4+77(C**N (@*7D ) )7479:*(7*9+ 74(> 848 097 8 7 3 !"#$$$"%"6!6  ( 8 5 7 A5

7 997 4   4 1  !"#$$$"%"6#$ B*(9 , ; 

,.; 3435(> 5 5*@,O79*39 *@,@ 7I4,3 87*8@ (84 -797-14 ;!"#$$$"<#<6% .7 (8 830 4 5)*+798)7*3489 *4 ; !"#$$$"%"!&# ýü10cúûùaý

K  4 . (8 7 3 . (  * 8 4 *  * 7 + 7 ) 7 4 / > (@>778(* 47Me

@ 5 8 5 343 ;

I 8 9 5 * + 8  ) 7 ÿ01úß2 !"#$$$"%$<'! I 8 8 * ( 4 5 7 O 0 7   ; 4:41 ; !"#$$$"<6%=&

 /95747 787 94@84(* 55.7(XüUüýþ 4 7 ( * N ;  ) * 4 8 ) 4 ) Ee; @ 4+5W0>K 34 8@>A ;54 ,5*7+9,)+*B8 @*1*0>>48 55(7

343+!"#$$$"%"6!' ,(

47I.+ ,. 7?0 549)+ K8 )40*9343 8 88994> ; ;; !"#$$$"<#'<# ; e

@ K 54 F 00 * > 7 7*@)*8* 7@549;0;9+;0 7 7 * 

( 4 + * ) 0 * 8 4(*5)43 7 + > + 4 +   ? 8 0 7   @ 

 7 @ ) 7 0 4 ( 5 874 

 0 77*5 7*- 8 7 ; !"#$$$"%$=<& ; 35J23.(8/ 

4> G09+ .770A*9()99*8+4@>K 5 08A 5()77+

+0* 077885 > !"#$$$"%"6"# 4 !"#$$$"<6&%# 44 9 ;

 > + 7 7 * 4( )7*785(> !"#$$$"%"6'' 9-7 (79@748+48)097 @8 85 5(>@ (*@;80; ;7 E 45784+98@A-!"#$$$"<%!"% 787)5* -( 5, 5 ,B 

 * 8 * * 4    343 /4 ( > ( 9  8 7 3 4 + + (  7 0 9 0 4  8 5 343 ) 7 ?+ + * 4 K

; B; !"#$$$"<&&&< A50804@:H@43477757(49 .7 ; @  8  0 4 8  ( 8    4  9 8 4 G 9 9 (    4 + 9 + 

 ) 4 

0 4   + +  4 8 B 8 (  , 5 

  I 5 4 9  0 9 + !"#$$$"<##%$  Ăż0QRSĂźTĂźU .770A*\80 8 9*\)*8 +9*48

; !"#$$$"<%&'" ; 4 K ; ; *0809

4> !"#$$$"%$==& 30AX8ßUßýÞ .7 4

5+ 788 ;* E:. C770 / (51D,5 -794+)(844(> K!"#$$$"%"6!% !"#$$$"<6<<! 5  N  8 7 ( 4 35 3J  :* K 4 ;( , B ) *  F ( 8 7  )  -3 H8 8 ( 4 

4 > >  ( 4 + + E 4 + 5 W0 > K :

4 @ ZJ .7 (  4 ( 5   / 4 ( )  3 ( *  87504*3 -

I8 0 0I87>48E9G@ (7KK *+ L***74780 >+* 4 8 (79+4 >*7+4   .+448/4)f @78)48; 

4

8097,. ?+ 57 +7(447 . 84(> ;!"#$$$"<=%6# @80 7,8 @*8@* @50 8 5,(+7*Y38 4 5  7 @ 8 

4 + 

  .770A*-(9(757!"#$$$"%$6&< )4 + 448:1 ) 3 8 4 . E4+5@8 ; 7)F(3047(74  ; 0*@7047(78 :0N !"#$$$"%$='% ;; ; 85@ 8 8509+4 ;!"#$$$"%$##= - 7 5>4 9 /4 779 4 79 ,7 9 @94774 ;  !"#$$$"%"66$ 8 4 8 0 9 7  !"#$$$"<&%6' 54 8 F 4 0 ,G 8 5@ :H@ !"#$$$"%$"$' 7 79J)+ 408 N E 4+5 459>4*(787@ 5J@35J 2LG@ 343 )A *887*(4 7((7K 5 

4>5 *+9*7(77708 @0,)) 7 7 47 )9@ *78850708@7)557* ÚúÝßýÞÿ0QRSßTßU 5EGEJ CK3/ 4(>  !"#$$$"%$&"% @H:@)D@- )5947(7(7 Z7 0  8@4(>

; ; @: W K .7 * + 8 4 5  * 8 5   ( 7 >  7 * 7** (9@+>7 7*5!"#$$$"%$=#$ ;; !"#$$$"<'"#' )*8 9 7 , 0 > 4 ( *   , 0 > 4    .7 7 0 A *  4 ( * +  N ) 7   30 + *  8 7 5  ;   

      )  ) 7 8 3 7 7 )  ) 0 7   4 7 30 A+ .7 (  -( 5 7 7  7  , 5 @ , 5  I J 3B 7 ( ) 5  )  4 4 9  @  8 1úü2þùúüU`þúQüýü 384 @ (40F77787* 4 E 4+5 4@>12 748:74@!"#$$$"%$'%$  4(> @ ;  .7(85 N9N ,@* B@) 4 I@343@ J3B@ 70

?@ 80@ * 4 - @8 854(> ;!"#$$$"<<%%$ (94 3)75@>7*O70)5@B49973 .  (784C(*8+D-

/0 )+38 9+8( 7(98,(5* )7);8 85H ;!"#$$$"%$<'<  9  , + * ? 4 * 3( > 0 4 ) 7 !"#$$$"<==6% 0*4 @ 8 4

+4 8 ,(7 .7 7 0 A *  ) 7 (  4 5  8 ,  N 

 , B  @ + * 3 8 7 3 0  4( >   

 3

7 9 33 * + 8  343  @  8 4(7@ 087+84*0:7 43+ 8@8++8+3 *(8*K 88*(8*9()9@*+ 0477@)77847K G+ 04847848097 +>7 7*  *++8 4* **4 (9@ N 97 >71 84-7O7 !"#$$$"%"!$$ !"#$$$"%$=#" 709 (754!"#$$$"<=$'# .7 7 4 *+3 >(8 +4 ,+*   -1 390 9  8 + 8 * ( 8 ( *  8 + 4 8 0

 8 7 8 4 8 0 . (  8  5   ,     + * 7 7 4( > 

  K    

    

 94 0 +@ ?0)+ 4 8 0 -

0 08 >4(E/3 ,553+ )0489 05A 5 4(> K ;!"#$$$"%$<#" ; ýaXR2ÞcbRU`0UßbßU 9:)>7 094770 -( !"#$$$"<'&=< 70 @3 5H+ *+) ; J)( 7;84794!"#$$$"<#"== ) 4 (*+-3: 4 9 _ 7 F + 8 8

Y 85 (0>] 77 A, 5343  7 ) 4  + * > * 3)7 0 F8G09+4(>  048 ; 4 !"#$$$"<'#$6 8.* !"#$$$"%$=#! .7 7 0A* -E 8 8 5K 8 8 5K; 84 85 4+8 

,+*7730+*384 30 5 I I8 9 0 .85 749+)0*078* , 5)7(8+ ;;;4(>!"#$$$"<#='6 >7:C 50 43 0 ) K 31 44 7)75 D:H@0* ,H8 H.@ F7 8 4 *  -( 5 8 7 9 9  M 5 + * + F 7 8 ( 7

 >7 7

9 * -( 5 * + 7 8   * 4   8 @  + * 7 7 ) * 8 8 9@ 4 8 M>4 F 7 4(* 9?H (75@**8))@@)4 *40@9(44977@N4(@8 9 B)4B(G78 @,.@@ 0*49+>77* .7(4(*+)74-5,5 I 4(>  !"#$$$"%$'%< 4+ >)78@84O0VBB 8K@ *4( > 0 (7EJ G@ 5 4 9   8 @  F 5  @ 4> 4(>C D !"#$$$"%$'$$ ; ,B I87449

8 G09+ 30A*7+7N ,G@:3@78497 H 2 77* !"#$$$"%$$6% 44(597J847*: 9 9 4? ,+*/+ 77)4 3 37)+K  !"#$$$"<'=&! !"#$$$"<<#%# 4 8)+* + 37 )+* 4 8+/+)0 ( 8 5 *  7 9 (7  I 4>)7 4(>  

0 * 0  !"#$$$"%$%&! )7 57 9 9   * O   I 8 0 9 5 * + 8 - 5)74735J

52LG (7308(4,7);I0 4

  K  ; ;  + ) + * / 5@Z7 +K * 

 3A  1  ?39 (  9 + K 4 

1 * ?0 ) + 3 0  5 4 9  L* 4(>

K   -(  9 ( 7 5 

 343 F ( >  9 9>G778*7*5 B 4(99 30 8 78 09+4(> ; B9   4 > * 4  

4 > E8 * 0  9 -+ > !"#$$$"<#%!& + )+ >07 7 4 *  4 * 8 (*  

 ;  7*) 4* ),.@004

;; G

7)7I47>*78@- * @) 4 4@

+1@343@ J3B : 9@Z70A 7@(7*9+9!"#$$$"<=$#% >908 !"#$$$"%$'&$ *4 -+5>F79*8*G+)H 947)B -5 ? 74B *9 K !"#$$$"<#6=< 7 8 B 9 +   8 G9 

 

  ;

 5    

 !"#$$$"%$''" (  8 5 

0 * ,  I 343@ , .  5  5  

 44 9   8  *   !"#$$$"%$'="

K ; +)+* Z7  O07*8 

 0 88 8(94C5D /

988*7O07 47954 /)9 4 5899?747 8 4 -(*+8 8509+ 78588*( 4> * 44>>4(9>0477K5:@ L+914 ; (8A 45 /4 0047 >48304 7 8+*99B !"#$$$"%$!!< (8 @ ) !"#$$$"%$$&% ;@  ( 7 5 ) * 8 >  ) 4  0 4 ( 

 9 9 7 4   3+ + Z7 0

  ;   7 95 >074AAA +*77 - 5887*)*+88 ) K>* +9 !"#$$$"%$'#& -94 !"#$$$"<#6'!

@7( (4 +8@H+8+*E8*09-+ >!"#$$$"<=$## *+8)*,5 @ 8 ,5/) 9;  !"#$$$"%$'#% , B 

4 F7* 8@8!"#$$$"%$'#< 97874(540)B 5 5

0* 4 9 343 

4 84+540880+4> 7*;84 84*F 7:H 7 5 + A0 4 5 5   343

0 *  , .

 *  : 9 9 (  

4 > K 

4 > F 7 * ) ) 4 )4*7* !"#$$$"%$6<! 8A 4+7

 0*87(4H3/4)039(A+ .-(*+9B9(C9()9D,5 30A**5(77(8*894 >(8,N g @>04775@*7(49*@,H. !"#$$$"%$"#= 7 -19@7 9B(+9@ 4(> 874)7 8 7 0 04 08 87(4 4(* +; * ;;; !"#$$$"<=<'& > 7 ( 8 * 4 ( * + 

   

 8

8 )

8 ;?807* 4(> ) -357+>+4 (4+, 5805 9 5*+8*887*+0 .7*+804( :*(877** ;; !"#$$$"%$#"# !"#$$$"<#&<&  >  8 9 + 

   

   @*;8@* )@95 47@48@ 944(> 55; I,. 343)>908 . 85,) 343 ,+*57(7 0 74(> 57 K +5+,8 !"#$$$"%""$& /4 !"#$$$"%$#!! 7+>)+4+5@+ (7*008)4*85E/3@ :H@ 8 549

85(> !"#$$$"%$&'6 XùülR2  304 @ 3   G + 9 + ) 0 A+ G+  7 8  :

 7 -(  9 ( 7 5   N I   B 8(* *0713 .  4 ( * +  ( 7  

 @ , . @ , >  @ @ * 8 @ F ( !"#$$$"%$<$#   

 C J > ( L ( 7 D 5  + 7 7 4( > 

      5 8 ) * 7 7 @ ; 8 + 8 + * ( 8 * >  * 8 + * + *  8 + 4 

 4 * 7 4 7 4 7 * 08 54O0*03 9@389@ / (+794>+445343J M774 /4 7 1  (  8  > 7  K  + 4  9 4( > 

   ; ;    4 1 B>)@ 3* 4 +* 0 !"#$$$"%$#!6 994 5  * 4 ) 7   5 + 5

 8 7 5 7 7 @ * 4 !"#$$$"<#<6= !"#$$$"<#"6" 0 4 ( 7  0 9 + 4( > 

 ;

 

  ; 3B  8 , B , 5   . 1 5 4 8+(74770+4(>7+7917 j+5 +K ( 8 4 @ 

 8 G9 + 4( > 

    ; , @ (*  343 7 A5 ) 7   B > 4  E > ( 5 4 + @ * 4 ) 7  4 > @ 3437 A5 @  ;  @ 8

7 !"#$$$"%""6' 4+8 0  0 8 + + J    /+ ) 0  * 

?94*0M84 +8 ;!"#$$$"%$<#$ 75/0)+9*(79(8*3(77 7 @>7 9@+4 7/+)0 @8 @G1@>*94+80^(781 5+*+M45,58 793!"#$$$"%$#=# ; ;

) 1 8 4  7 8 8 8488*7*8480*977+7)* 8N4+ 80 J437B7 .7 ;; 4++*,5 I*8)* )43  80 77 5(> K !"#$$$"%$#'6 .7 (4(7858++ 8+*,>(A8 (75I+5*(>)7 4(> ;; 5 !"#$$$"%$%=! *038* @(84H7 (844 !"#$$$"<#=6% 74(> 8*+41 9 (7 @9(F@>7* :H@ 5Z@74 ;7 3 0A !"#$$$"<#6!& 547@ 47(A(4557 5!"#$$$"<=&!' / 47>49*8   7

 ;

 >  * +  4 0  9 HH5 Z :H  B97 7 57 8 B+>7 8  ( 33437 8 7 4 8 (  ;

4 > @  + 4  5 + ( BE  I  

4 > @ 343@ 

+ ) 7 7 !"#$$$"%""'! h : 7 /(07 8 5+(7 0 * 4 @ 4 (K !"#$$$"%"$%= C D @-8 @*/4 77 889B4 (37 779 8 9*>7*@,

 @343@ 89 B 4+(*9;08874( B 8(; 9*( 8+4 >5*7+7N ,785 >483 78 > 0 ) 7 @ 7BB 87 (22 7@5: +0W 47K 78K7 !"#$$$"%$%'%  9 8 ( @ ) 

( 4 @ :H@ 5Z @ 9 4 7 7 i ) 7 8 4 (  8 @ /4 7 -8 @ /) 7 8  > * @4 ; ;;; >(94*584 37 )+*4(),)5 4*F( ;

A85(j ;!"#$$$"%$<'6 \ !"#$$$"%"$$# 3 0 343 8)*874G >K !"#$$$"<='&6 * ) 

4 !"#$$$"%$=&" ;;; 5 5 )  , 5

 , .  ) 7 ( 8 K + 9  

      

  ; ; 

 !"#$$$"<##66 + 7 @ 4 >K 

4 >@ F 7 8 O @ 8 @ 50K 4343 *99J3B 477809+>4> 440 5 >77 51 - 584B+*V*8484*) 48047 .8 885 0*,7 ,. 343 9G97+/+)0449

4> S0 QüX ü !"#$$$"%"""" cþÿaûbRX 8*04@>40L*+F9178@*488 )7 8K 4 77**@8897 0KB + *V ;*;848) 4 > 7*[(49* @84 09+4(> ; *:)7 .7(+, 5 )7)0A **7+)78 7(944+B4 749K@ V4)0487XüQþ 8+4) (A778*0B4+K !"#$$$"%$'<6 * !"#$$$"%"!&! ;7(49 +@3 !"#$$$"%"$<$ 54 * 4   7 0 7  4 7 * +  5  

8 +

 8 7 7 4 8 * 7 7 +99@B +)7)(197@8++9)(78 - ( 7 5 M* 8 9 9  

I  8 J 3B , 7 J 4;

 8 4( > 

     !"#$$$"%$'6# EJ 5 0

7   30 8 ( 4  @ 

@ ) 7 

7 8 35J 2  8 0   A ) 

  K  

 7 + O 0 7 4 5 4 9 > 4 7 7 9 4( >   9  !"#$$$"%$""! LG9EG@ * 7 * AAA  5 5 5   8

  ? 8 0 7 * ; ( 4 5 7 8 A ( 7 5 *  8 + 4 @ .7 * +8 5, 5 @ * 8 )4 @ ) 4 @ 9K !"#$$$"%"6$< 1 ; 7>(4 (  !"#$$$"%$=<$ 30 8 ( 4  ) * 8 EG 35J 2  @  9 8G954(> ;!"#$$$"%$''&  477@

?88@)*8EJJ5 778 85 ?5)4717;

80 7* @34(> !"#$$$"%"$=6 5 !"#$$$"<'!#= abRùþ T aUX ùüT 4(>

; ; BE - 5/0)

(90N@595K B0+8 ) 3@4/B / 1 ;

!"#$$$"%$#"$ 

,. 5(084 7EJ J5@78A 747(*A  8+4@@,). 9IK@ V 04*+84*794(7 I+*77 QRbüXúcQüUÿü2 @+* ,8 ,>

:7 7 , .

 / + ) 0    K -( 5  + * 7 7 7 0

( 8 4  :

 7 + *  > 848097 7@3+7 @54909+ /4)+ 0790780F757+75+07 +53(4 /+ A+**5(7 * (7 4M* 1 04>+9>04 8*80 85(4 0KK ;;;;; 4(> ;!"#$$$"%"$=< 5 74(> -f 5 474M79

+48H(M*B> ( @;: 4>8W4073+ K8

;  3(4* *( 787@5)9 54 9 94 +774 !"#$$$"%$"&$ ; 55@35 ; !"#$$$"<=%!! (8 9+)7 > 7 M 3(

( !"#$$$"%$''% 9  1 + A7 1   7 4 7 @ L* .7 (  8 5 

0 * 343  I + * 3+ 4 + K 3A5 )7 (   34 )*  (7 8 *+07 900 7>5(84B)4

4>  549 8@5(> K V 04 B)4M484(> K !"#$$$"<&"&" K; !"#$$$"<&$&& . 459,(87 5@> 7,>(8(@* @4 4+4978@ 4(> ;B !"#$$$"%$#%& ;;; 7* (4+8 94**8 +* @+(* H)N 74( >0 7

K @-( 4+ 8 0 8

8 )

8 4( > : ) 4 0 

     ; -( 5 .7 * + 8 4 *  @ .* 8 , + 8 8 0 4 8 2Ăź0 UĂž d Ăž 2Ăź0 U 7 X0TRX !"#$$$"%"$'% 34 5 !"#$$$"%$#&# 50 7--+)E8439(A+B77 55343; I@549 !"#$$$"%$"&< !"#$$$"<'=%% - 8*;K4( > (8* 4*7+789(4>5I 7@(5K 70A)0* 788 *K .7 > 0 7 > 0 7 7 > 0 * 7 @ * 0 4 8 7 @ > + 9 * 4  8  0 9 + (  8 5 ,  ;  , + * )

 4 5 * V

0 4 * + 8 4 * 3 +  W+ 4 8 (    Z7  E 8 ( *  8 + 4 H   ;  57 * 0 8 

0 7 A 8 9* 0 4 0 8  

7 +  7 0  ( * ;4>  !"#$$$"<&!$& 

O(7987 78 4>95,@+ *3IA7 8 7 4 7  *  * K >  9 (  @ + > 7  ) + 9 * 4 * @ 8 ( 8 7 9 ( K !"#$$$"%$#=& ,+* G > ( 4  @ 0 7 8 ) 4  ( I 7 0  K H * /( ) ( @ ) * 8   . 7  *   J )5 308 (4 B +* .: 4(> , +A ( 

 C .

 + 7 8  5  37 7 K )4E/3 *8K@ 85 ; ;

 !"#$$$"%$"'! )9))954987997!"#$$$"<%6&%  A ; 7 7 !"#$$$"<&<=$  4 K !"#$$$"%"$'' ; ; 30)7:O7)70A*M7+ 74M !"#$$$"<#"%= )*878 04>0

8!"#$$$"%"$=&  .7 **+ @9;48 7-7@795 * G+ 19 +;8748+@80J;J, 94 7 4>84) 9(4 4 8 9  K @  8 @ BB 7 7 8 0 4 94 A 8  +

+ .  8 5 ) 7  *  3  @  7 ) +   (  5 5 

0 * ,   ) 7 .7 B  4 @ V 04 * 8 4 * ,()4 1 )7 B>4 7 4 7 + 3 7 50 ) 574 +;+;;57 *0787 8A 8540 4>;9K >*+087777( 4( !"#$$$"%$##' ( @ -5I>7844(97778 :5( 7P8, 5 , B 

9 @ K @ ; 8 > @ 7 ( 7 7 7 8 4 7 @ 8 >  !"#$$$"<&'6< ) 4   - 1  343 0 * , 5  

 44 9 5 @ B9(8  - 1   :

 9 9  > 1 *  + * 7 8 4 8 9 7  K 7 0 8 0 .7 * 8 4 * 4 5 >4 * )4 8 4 

  3+ K 5 B( G7 9 ; 8 09+ 4(>

 @ B  8 (  .J L 5 ( >  7 9 5 

  ; 4(>

; ; ;    BB  H

H

 L3 8 7 k 0 ) 5 7 !"#$$$"%$="# :33 -08  ( 7  4 > !"#$$$"%""$6 !"#$$$"<<=%6 !"#$$$"%$6<< !"#$$$"<#=&< /A 9  @ * 8 ) @ * ) @ 4 8 @ )

( 4 @ 9 4 7 7 @ 7 4 4+9A ,57 9 **IC343

(7J3BD *O)77 8>(7KK 7( (4;

?89 ; 0*49* 84\?3\343 .785343,5 @,. @

V 04*+84*4 5N 88*(8* .7>07*+ (804 87 4(7*8* -0704O7787*08 (45@+705B7K  77

K 4*+884 ( ) 4 *

7 E:. 5    B9 8

 @ 8

7 4 0 ) 4 

( 8 4 @  5  7 7 A   

  :7

  E * O @ -5 @ 7 O 7 4 0

( 8 @ ) 4 +

 A7 7 8  )   ( ( 7 5  9 9 7 4   3+ +  

  7  8044(> ; !"#$$$"%"$== +7 7 .7*+84*70>97 70(!"#$$$"%""#' 8 0 4

 * 7  ( 9  3 0 > + 4 ) @ 5 4 ) 7 * @ !"#$$$"<=#<6 4(5(* 1 4> \08\,(* 5 K;!"#$$$"%$&$6  >8 9 !"#$$$"<##=%  :87*547+930A>H7815+(4 F5 7 59 9 !"#$$$"%"""# ; +A047( 14(> K !"#$$$"%""&# 

; C) EJJD5; ;!"#$$$"<%<"< 997 47 >07 4 3(4 5(8 I4(>45 7F9(974343 J3B >07 4 ,8 9 7  O 7 9 ) 7 0 4 ( ( ) 0  :7 8 7 7 4 + + 8 7 * 08 

07 A8 * 4 8  7 * K @2,W * 0  * 0 8  ) 

0 * 0 4   7 

7 9    8 5 ) 7 ) 0 4 5 H 8 ( 4 8 ( 9 9  9 3 9 ( K V 4 * +8 4 * * 7 +7 (* N  8 9 7@P 9P*@1(4 877:O P*@N( 07>+@:Z @(7 7+) O B9 8

 B 8 (  G+  , ( 7 _;  ( 8 @ 5 + 8 0 @ 4( > C

  D    

5 4 + @ 343@ 8 8 * (

0 4 ( 5 @ 4+ 8 0   ? 5 7 ) 4 7 7  +  B G 9 4 +

+ 5 H+ K 4(>(97 ; !"#$$$"%"!%= A+ @ 7 N > ?71+4+;4 K !"#$$$"%""$!

09+ 884(>/P0 !"#$$$"%$!"=  >7.7845-!"#$$$"<=%&" 578*08 K ;

70*70*(87F4 ;!"#$$$"%$&!= I4(> ; ;549!"#$$$"%""&"  !"#$$$"%$$<6 *+8@* 84 5@804 897 9() 4 8*@*

? A49@573K A + .7

 E3L +*3 B484K .7 .7 ( 8 5

I +*77 57 * 0 8 B7 7 K * 8  

 B+ 9 + 4  

 B ) K 7 * BE 5  7 7 

 >  9 (  ,   ,  V

0 4 * + 8 4 *  ( ) 4 1 F 7 7 7 8 7 * +

 7 8 H5 ( >  5 N 7 3+ 8 + 4 @ 

4 * 8 7 K4>(4(5K4 + 4(848, 45 >4I)5  5 X ßUßÝßUÞ ý0 ßQ *4 9+9*+)0*8 ,3 ( 9  

 :9 0  3 ( 8 4  ) * 8 3 7 + > K  * 7 (4 9* ; 34 8 *

343 8 * 7 7  W 4 K 3> 

; 

;

 8 0 4

0 8 1 @ )  -7 9 4 + )  K ; JG!"#$$$"%""$# :

98)0*79*CD>*98 8:

 > ( 8   0 *  8 @ 4 0 + O 8 9 4(> ;;;;; !"#$$$"%"!"$  

 -794+) K4>5 ;

!"#$$$"%$!<% 554 !"#$$$"%"!#6 ; ;;

 ( 

0*8)75 77 (7 @4 (894 97 57 +4+)*87877(5 !"#$$$"%$='< !"#$$$"%$&== !"#$$$"%$'<% .7 (*4+8@ 598 )0 5@343,5G+E4@ ,B; L* -( 5(8*0 7 7 5 ;

 , .   7  * @  5 0

7 57 * 0 8 ( 4 5 7 0 (  7 *

 7  + 9   * 8 @ * @ :H@ A 5 0 K .7 ( (4 5 , 

 4 > V 04 * +8 4 * * 7 +7 N  @ 8 H5(> 5 N 7 3+8 +4 @

4 * 8 7 7 K (4 5K )  7

 7 5 )

 4  /+ ) + 7 ( 7  @

  K  7

 : 8 04 39 K 3+ + (8 4 + ?7 7 8   B 8 7 *   : 5  K  K  * 7 (4 9 *  4(>(97 

 K 8 04 @  :

(* 8 H+)+9 8 8 (4 @ >  /+)0 @ 4(> 8 0 4

0 4 8 1 @ 0  1  7 7 0 9   * 0 > ( 7 9 9 7 4  @ ) * 8  0   44 9  @  8 >0774> 4  ; 09+5  ; >*9J44(> K;   

+7 7  ;;;; 5847 +48775;

 8(K !"#$$$"%"!&$

ÚúÝßýÞÿ01úß2

!"#$$$"%"6!<

!"#$$$"%$&'$

!"#$$$"%"!!%

!"#$$$"%$''=

!"#$$$"%"$<#

!"#$$$"%"!!&

!"#$$$"%$%"%


456678 5!

"#$%&'()*+$% ,-(./$0)12)34'0-5

0123

67896:;<8=>?<>@>A<?BAC>=>AD<EBF LDY>E>D<E>L><]H?>G<^V_`a`VWabc<E>ID GH>=>AI>A<J>KH<L>=>?<@>KDBK<MBE>@JNF d>@GH<8?BKD@><6BKD@>G<>G>H<?>=>?<DAD =>AO>P<6BGB=>Q<?B?EBK@H>G<RP6P<SDMB e:TP<ZR<[ADGBL<?BAINAGK>@<6O>?MDK LD<TB=ID>U<EBMBE>@JN=><JBKHMD><VW LBAI>A<MG>GHM<EDAC>?<MB=>?><MB?HMD?U G>QHA<DGH<>@>A<?B?EBK@H>G<@=HJ<9>CNK L>A<NEMD<EB?JB=D>A<EBK?>ABA<MBGB=>QF XB>IHB<6NYYBKU<ZR<[ADGBLP<\BMBE>@>G>A AO>P<ZB?D@D>A<LD@HGDE<L>KD<MDGHM<KBM?D >AG>K><ZR<[ADGBL<LBAI>A<6O>?MDK<8=>? ZR<[ADGBLP^LGMc

1 1

LMN!!OPQ"#$ON%&R'#(NøRÚúÝßýÞÿý0Ý12ýÞ34ÿ )*+',##$(78%9& '#8( 5 Ú2Ú62ßý789 8 2Ú -)!!&#./#(Þ ý &!2&( 1Ú89Ú8ý Ú8 012&

STUOVU

Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x201A;Â Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x192;Â Â Â&#x20AC;Â Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â Â&#x2039;

34#0)''22)&6"1##$.1*711)!!1'1 54#0)&:&7;#<= 84#9')*#@"! >4?'"&,#B; A4#0)'2&7#BD', C4#0) WXPYT UZùOüý[ÿýT[ \ Rú ýþ344 $(2&( 1ù89ù8012,E'(þþ 012&E!!E!(þ3 -1#+

STUOVU

pqrstusrvrv

wxtyz{|s}z}~v

Ă&#x201D;

&* 22##FFGG35HIĂż &* 2#0)"7'?2& &* FG3KĂż 09J@#@171D)',1#0E,'#FG3K 09@0FG3K 09J@# Ăž 09J@

¨Šª­Ž¯°¹²­³´³¾œŠ¡°¹´Š¸°²´²š´³Šº­ŠŸ´¾Š¸œ¾´Š½°ž´³´³¿

fghijklm njolkpklm mjqrstlsthkrmuvlk wjmqlmhijnltmx nlmlyjnjmhzjvst{lh|lmupo lk}tvm~lhnjmlilthklul sjilkluhwjmqlmhÂ&#x20AC;Â&#x20AC;hijnltm zjnltmhujvlk}tvh~lmqhsjupyp mtolthkrmuvlkhulÂ&#x201A;lvlm nlmlyjnjmxhtkrmhÂ&#x192;lsklv Â&#x201E;poulmhÂ&#x2026;qpmqxhÂ&#x2020;Â&#x2021;jÂ&#x2C6;ptjo Â&#x2030;rmÂ&#x2021;lojÂ&#x2021;xhilwlhÂ&#x160;pnluhÂ&#x2039;Â&#x20AC;Â&#x152;Â? Â&#x17D;Â?hsrvj zjnltmhlstmqhlslo Â&#x2026;vqjmutmlxh~lmqhspwl} njvpnipuhsjolnlhupyp} npstnh{jvslnlhutn kj{lmqqllmhip{otkh|lmupo tmtxh{jv{lyphkj{jslvlm zjvst{lholqthsjolnlhslup npstnhnjmwlulmq Â&#x201E;jujol}hÂ?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;jxhskplu Â&#x201E;poulmhÂ&#x2026;qpmqhnlst} njm~tslklmhsluphujnilu pmupkhqjolmwlmqhwlmhutql irststh{lqthijnltmhÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x17D; Â&#x2014;jmqjmlthqjolmwlmqx njmpvpuhÂ&#x201E;jkvjulvtshutn Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x152;

"*k3òþ)"ó*ôþ1

Â&#x17E;tklmhÂ&#x17E;jvwrhĂ&#x20AC;tsÂ&#x201A;lvlx slnilthslluhtmthsjoltm ijnltmh~lmqhspwl}hwjlox nlmlyjnjmh{jopn njolkpklmhmjqrstlstholqt Â&#x;Â?jkrnjmwlsthspwl} lwlhsluph~lmqhnlspkxhÂ?pwt Â&#x17E;twrwr h litxhklnth{jopn njolkpklmhmjqrstlsthlulp ijmylylklmhkrmuvlkxÂĄhililv Â&#x17E;tklmhkjilwlhĂ Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Â&#x201D;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Â&#x2019;Ă&#x2039; Â&#x201E;l{uphÂ&#x2039;Â&#x20AC;Ă&#x152;Â?Â&#x17D;Â? zjnltmholtmh~lmq njolnlvhwlmhnjolkpklm sjojkstxhĂ?Ă&#x17D;hÂĽjvntmlmurx nlst}hujvpshwtot}lu kjnlniplmm~lhroj} ijolut}xhlilkl}hol~lk nlspkhutnhlulphutwlk hÂ&#x160;tkl lk}tvm~lhlwlhwpl vjkrnjmwlsthwlvthijolut}x kjwplm~lhlklmhwtolkpklm mjqrstlst hÂ&#x2014;lmlh~lmq rrkhwjmqlmhulÂ&#x201A;lvlm nlmlyjnjmxhlklmhnjmqtst sluphujniluh~lmqhkrsrmq zrststhqjolmwlmqhsjvlmqx njnlmqhwt{pup}klmhzjolut}

"ðùòó)ôþÜôáþÜôð Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x2DC;Ă&#x153;Ă?Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x;Ă&#x203A; Ă&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă Ă&#x;Ă Ă&#x2014;Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;Ă&#x161;åâãäĂ&#x2014;ãäĂ&#x153;ĂĽĂ&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2014;äĂ&#x2DC; Ă&#x17E;Ă&#x2014;åä Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x153;ĂŚĂ&#x;çäĂ&#x153;äãäĂ&#x153;ĂŁĂ&#x2014;èĂ&#x; ĂŠĂ&#x161;àâĂ&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x2DC;çĂ&#x2014;ãä ĂĄĂ&#x161;Ă&#x17E;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;çĂ&#x2014;Ă&#x2DC;ĂĄĂ&#x153;çĂ&#x2014;ÊäĂ&#x153;ĂŞĂ&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x;Êä Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x153;ĂŤĂ&#x161;ĂŠĂ&#x203A;äĂ&#x2DC;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;èâĂ&#x153;Ă&#x203A;Ă&#x2014;ãäÏ èĂ&#x161;ĂŠĂ&#x;ĂŁĂ&#x153;çäĂ&#x17E;äÏĂ&#x2014;è Ă Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x2014;Ă&#x203A;ĂĽĂ&#x;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă­Ă&#x2014; Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x153;ÎäĂ&#x2014;Ă&#x203A;Ă?äĂ&#x17E;Ă&#x153;Ă­Ă&#x2014;Ă&#x2DC;ĂĄĂ&#x153;ïâïâà Ă&#x2DC;Ă&#x161;åâãäĂ&#x2014;ãäĂ&#x153;Ă&#x2122;äàĂ&#x2014; Ă Ă&#x161;çĂ&#x;Ă&#x2014;Ă&#x2DC;Ă­Ă&#x2014;Ă&#x153;Ă&#x203A;Ă&#x2014;ĂŁĂ&#x;Ă  ĂŠĂ&#x161;àâĂ&#x203A;Ă&#x161;Ă&#x2DC;çĂ&#x2014;ãä Â&#x201E;lypvthÂ&#x201E;~l}twhsjijmtmqqlo |pslvth~lmqh}tyvl}hkj zjvsjilnhÂ&#x2014;lwpvlhÂ&#x2022;mtujw Â&#x201E;joltmhtupxhsluphirstst qjolmwlmqh~lmq wtijvj{puklmhlmulvlhÂ?pwt Â&#x17E;twrwrhwlmhÂĽjvntmlmur lklmhnjnijvnpwl}hijolut} njolkpklmhvrulsthijnltmÂ

Â&#x2014;jmqtmqluhkrnijutst {lm~lkh{lvtslmhujmql}m~l ~lmqhlklmhwtylolmthzjvst{l tkpuhnjn{lmuphnjmqqjwrv slmqluhilmylmqhwlm ijvul}lmlmholÂ&#x201A;lm njmqpvlshjmjvqtxhtlhulk zjvst{lxholmypuhÂ&#x17E;tklmx {tslh}lm~lhnjmqlmwloklm lklmhoj{t}h{lm~lk utqlhqjolmwlmqhsjvlmq {jvul}lmhwt{lmwtmqklm ~ltupxhÂ&#x160;r}lmhÂ&#x2014;lmlytx njolkpklmhsjvlmqlm Â&#x201E;olnjuh¢pvl}~rhwlmhÂ&#x2020;Â&#x2021;j Â&#x;Â&#x201E;jnplhnlst}hwloln Â&#x2026;ilolqtxhytklhÂ&#x201E;olnju ivrsjshsjojkstxhklnth{jopn ¢pvl}~rhwtilmqqtoholqt lwlhijmylylklmhlilipm kjhutnmlsxhivlkutsh}lm~l ujv}lwlihÂ?pwthnlpipm lwlhwplhqjolmwlmq ÂĽjvntmlmurxÂĄhuln{l} sjvlmqh~lmqhnjnijvkplu Â&#x17E;tklm utnhkjsl~lmqlm Ă&#x20AC;jnpmqktmlmholtmx zlsjv{pnthtup hÂ&#x2014;jsktipm klulm~lxh{tslhujvylwthytkl nlmlyjnjmhnjmwliluklm zjolut}hÂ&#x201E;lypvthÂ&#x201E;~l}tw spwl}hnjntotkthvjmlml qjolmwlmqhsjvlmqhlstmqhwlvt oltmhytklhsluphwthlmulvl Â&#x2026;stlhwlmh}lvqlm~lhvjolut§ wplhijnltmhujvsj{puhqlqlo ujvylmqklphwjmqlmhkplotuls wthlulshkjwplm~l {jvql{pmq  lkh}lm~lhijnltm Â?jmlmlm~lxhsln{pmq qjolmwlmqxhutnhijolut}hypql Â&#x17E;tklmxhÂ&#x201E;lypvthlklm nlst}hnjnlmulphkplotuls njmjniluklmhwpl qjolmwlmqh{jvul}lmhytkl wplhijnltmhÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x20AC;Â&#x17D;hpmupk njmqtsthskpluhsjijvuth~lmq }lm~lhsluphqjolmwlmq wts~lvluklmhvjqpolurvhz  sjvlmqh~lmqh{tsl wtnltmklm hĂ?jmqlmhvjmlml Â&#x192;tqlhzvtnlhÂŚmwrmjstl ujvsj{puxhÂ&#x201E;lypvthulkh{jv}lvli Â&#x201E;irvutmwrhÂ&#x2039;Â&#x192;zÂŚÂ&#x201E;Â? hĂ?Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x2019;Ă&#x201C;

ĂŞĂ&#x2014;Ă&#x2122;Ă&#x;ÊäĂ&#x153;]Ă&#x2DC;åäĂ&#x2DC;)1/$)Ăś-+$45$4^

68 ][;:<6O>QDL<?BAIDAIDA@>A<G>@ 68] Q>AO><M>GH<IB=>AL>AI<O>AI LD@NAGK>@<L>KD<LH><EB?>DA MB=B@MDP<6>?E>D<@DADU<LD>@HDAO>U J>KH<M>GH<EB?>DA<O>AI LDKB@N?BAL>MD@>AAO><O>DGH<;HLD eDLNLNP 6BGB=>Q<@BEBKID>A<THM>KD<@B _BKMBE>?<9>LHK><[ADGBLU<6>CHKD ?BAY>KD<EBAII>AGD<ENMDMD<O>AI LDGDAII>=@>A<IB=>AL>AI<MBK>AI >M>=<\BAL>=U<]>GBAI<GBKMBJHGP ZH><EB?>DAU<;HLD<eDLNLN<L>A `a<bBK?DA>AGN<GBAI>Q<?BAC>=>AD EKNMBM<MB=B@MD<MB@DG>K<M>GH<EB@>A

DADP<\DADU<Q>AO><?>AG>A<EB?>DA _6:9<bBK?DA>AGNU<O>AI<JB=H? LDKB@N?BAL>MD@>A<EB=>GDQP :><?>MDQ<?B?>AG>H EBK@B?J>AI>A<?>Q>MDMd> [ADcBKMDG>M<8G?>C>O><7NIO>@>KG> DGH<L>KD<Q>KD<@B<Q>KDU<MB?J>KD ?B?>AG>E@>A<Q>GDAO>P<d6>O> DAIDAAO><LH>FLH>AO><?>MH@<@B L>=>?<GD?P<e>EDU<GBKI>AGHAI J>I>D?>A><?>A>CB?BAU<>E>@>Q >@>A<?BAI>?JD=<M>GH LD>AG>K>AO><>G>H<@BLH>FLH>AO>Uf CB=>M<6>CHKD<@BE>L><eKDJHA<]NIC>P 8=>M>AAO>U<ENMDMD<IB=>AL>AI

MBK>AI<JBA>KFJBA>K LDJHGHQ@>AAO><HAGH@<?BAON@NAI EBAOBK>AI>A<LD<=DAD<GBKLBE>AP eBKHG>?><?B?J>AGH<9>KYDN 6NHg>U<h@><6>AGD@><>G>H<9>LB eDK>Q>LD<MBJ>I>D<IN>=<IBGGBKP ZDG>?J>QU<@BG>GAO> EBKM>DAI>A<L>A<C>Ld>=U<MBQDAII> ?BAHKHG<6>CHKDU<?B?HAI@DA@>A MBNK>AI<IB=>AL>AI<GBK@BA> YBLBK><>G>H<>@H?H=>MD<@>KGH @HADAIP<\NALDMD<DGH<Q>KHM<YBE>G LD>AGDMDE>MD<LBAI>A<?BAII>AGD EB?>DA<=>DA<O>AI<MD>EP d\>=>H<M>GH<M>C><LD<>AG>K>

]NQ>AU<6=>?BG<>G>H<hgB<YBLBK>U ?DM>=AO><GBK@BA><>@H?H=>MDU Q>JDM<MHL>Q<EB?>DA<@DG><CD@> Q>AO><?B?D=D@D<M>GH<>=GBKA>GDiUf M>?JHAIAO>P ZDG>?J>QU<CD@><@BLBE>AAO> >L><RNE><:ALNABMD>U<LD?>A> C>Ld>=<EBKG>ALDAI>A<?BAC>LD LH><@>=D<L>=>?<M>GH<EB@>AP 9>@>U<=>ACHG<6>CHKDU<Q>KHM E>AL>D<?B=>@H@>A<KNG>MD EB?>DAP TB=H?<=>IDU<@>=>H<6=>?BG jHKY>QON<LDE>AIID=<=>ID ?B?EBK@H>G<GD?A>MP<^EGGc

ò/5' ð'l$m0'l$

n-4^o'+$4^

Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;gÂ&#x203A;Â&#x153;gÂ&#x203A;Â&#x2DC;hsjvlmqxhÂ?pwt Â&#x17E;twrwrxh~lmqhwtvjkrnjmwlstklm zjolut}hÂ&#x201E;lypvthÂ&#x201E;~l}twx njmq}tolmqhwlvthÂ&#x2014;jshzjvst{l Â&#x201E;lypvthnjmqlkpxhulkhnjmqjvut njmqlilhnlmulmhijnltmhzjvsjol Â&#x192;lnrmqlmhtupxhulkhnjmqtkput olut}lmholqthsjujol}htÂ&#x2021;tm njmjmqrkhmjmjkm~lh~lmqhslktu Â&#x;Â&#x201E;l~lhulkhul}phkjnlmlxhtl tÂ&#x2021;tmhmjmjkm~lhslktu h lithslnilt sjklvlmqhulkhkjn{lotxÂĄhujvlmq Â&#x201E;lypvt ¢lnpmxhtlhulkhujvolop njmqk}lÂ&#x201A;lutvklm njmq}tolmqm~lhÂ?pwthklvjml nlmulmhijnltmhzjvstylhÂ&#x160;lklvulx ÂŁkul¤tlmpsxhlklmhwlulmq njvliluxhijklmhwjilm hÂ&#x201E;joltm ÂŁkul¤tlmpsxhtlhypqlhnlst} njntotkthÂĽjvntmlmurh~lmqhsjutl njmqtkputhsjojksthzjvst{l Â&#x2014;jmpvpuhÂ&#x201E;lypvtxhnlmulm ijnltmhzÂ&#x201E;ÂŚÂ&#x2014;hujvsj{puhnjntotkt kplotulshujkmtkh{lqpsxhnjskt nr{totulsm~lhwtholilmqlmhnlst} kpvlmq hÂ&#x;Â&#x2014;pmqktmhklvjml krmwtsth§tstkm~lhnlst}hkpvlmq npnipmtxÂĄhuln{l}m~l Œlhnjmqlkpxh}lohujvsj{pu Â&#x201A;lylvhklvjmlhÂĽjvntmhujvnlspk ijnltmh~lmqh{lvph{jvql{pmq {jolklmqhtmth{jvslnlhskplu Â&#x201E;poulmhÂ&#x2026;qpmq hÂ&#x2014;jmpvpum~lx krmwtsth§tstkhÂĽjvntmhijvop wtijv{ltkthlulphilotmqhutwlk wtslnlklmhwjmqlmhvjklmÂ&#x2013; vjklmm~lh~lmqholtm hÂ&#x2039;iuuÂ?


tribunjogja-27-01-2013