Page 1

 969092

9192931

0123346731 8934 4 

90992 2 942

11 9 41!9 723 94

EFGHIJKLMNOMN PH I QR S NJ TI UI O i2x{vmqzko…{omqz}€{ƒ{qxkoƒmpvnm

PMNUSHFG ñMòóMN ôMõMGMóM ö÷JøJùúóM

1{ ts € m w } o q 1  |q 2 { ƒ k € q ‚ { q | m n} q ~ o { t} l 3»4»¿¾»¼½¾¿ÀÁÂý5½ßÑÜÇÊ ÏÉÅ:ÇÊ×ÅÆÍÉÐ×ÙáÅÐÑÌÑÐëÇÈÉ

  692339292 

 0 

 887 

¸¹º¸»¼½¾¿ÀÁÂýÄÅÆÇÈÉÊÅËÇÌÇÍ ÎÇÏÉÅÐÑÌÒÒÑÓÇÍÅÔÇÕÖÉ×ÌÅÕÖ×Ø ÙÚÕÇÌÇÅÛÇÐÇÏÇÌÅÙÑÍÈÇÜÚÊ ÝÇÞÉÕÖÅÉÌÅßÈàÓÑáÅÏÇÓÇÐÅÒÑÄ ÓÇÍÇÌÅÛ×àÇÓÅÝ×ÙÙàÅâÇÈÄ ØÇÓÊãÅÏÉÅÛ×àÇÓÅäÐÙÇÄ ÍÍÚÊÐ×Åå×ÒàÇÊÇÍÈÇá ßÇÙÈÚÅæçèéêÅÐÚÓÇÉ ëÚÊÚÓÅìíãîíÅÖÉÌÒÄ ÒÇÅÈÑÌÒÇÖÅÖÇÍÉã ïÑÍÚÕÇÖÇÇÌ ÙÇÈÉÊÅàÇÌÒÅÏÉÏÉÄ ÍÉÊÇÌÅßÇÌÈ×ÕÇ Ë×ÑÓÓÇÖÅÉÌÉ ÐÑÌàÚÒÚÖÄ ÊÇÌÅîðÅÍÇÌÄ

6×ÐÉÕÉÅïÑÐÙÑÍÇÌÈÇÕÇÌÅ6×ÍÚëÄ ÕÑÓÅÆÓ×ÊÅÆÄìáÅÈÑëÉÕÇÖÅÏÑÌÒÇÌ ÕÉÅæ6ï6êÅÐÑÌÑÈÇëÊÇÌÅ7ÍÜÑÌ ÏÚÇÅëÑÍØÉÍÇÅÐÑÌÑÌÒÇÖÅàÇÌÒ ËÜ×Ê×ÅßÚÕÉÓ×ÅÕÑÙÇÒÇÉÅÈÑÍÕÇÌÒÊÇá ÜÚÒÇÅÐÑÌÜÇÏÉÅÈÑÍÕÇÌÒÊÇãÅßÑÏÇÄ ÊÑÐÚÏÉÇÌÅÏÉÉÊÚÈÉÅëÑÌÒÒÑÓÑÏÄ ÌÒÊÇÌÅÏÉÍÑÊÈÚÍÅï<ÅËÉÍÚÈÅï< ÇÖÇÌÅÏÉÅ8ÑÏÚÌÒÅ6×ÍëÅÝÇÓÚÅÝÉÌÄ âÉÈÍÇÅ:ÇÌÏÉÍÉÅ:ÑÈÇÓÉÌÏ×ÅäÙÇÄ ÈÇÕÅæ6×ÍÓÇÌÈÇÕêáÅï×ÓÍÉÅëÚÌÅÈÇÊ ÏÉÅæâ::äêáÅÆÚÏÉÅßÚÕÇÌÈ× ÐÇÚÅÊÑÈÉÌÒÒÇÓÇÌãÅ9ÐëÇÈÅÏÉÅÇÌÄ ÏÉÊÚÍÚÌÒÅÏÉÅëÑÌÜÇÍÇÅÆÇÍÑÕÊÍÉÐ ÈÇÍÇÅÓÉÐÇÅÈÑÍÕÇÌÒÊÇÅÊÇÕÚÕ :ÇÙÑÕÅï×ÓÍÉã ÏÚÒÇÇÌÅÊ×ÍÚëÕÉÅëÑÌÒÇÏÇÇÌ ÝÇÌÒÊÇÖÅ=ÑëÇÈÅàÇÌÒÅÏÉÓÇÄ ÕÉÐÚÓÇÈ×ÍÅß7:áÅÓÇÌÒÕÚÌÒÅÏÉÕÑÓá ÊÚÊÇÌÅë×ÓÉÕÉÅÉÈÚáÅÏÉÌÉÓÇÉÅ7ÌÏ×Ä ;ÚÐÇÈÅæîèéêÅÐÇÓÇÐã ÌÑÕÉÇÅâ×ÍÍÚëÈÉ×ÌÅ>ÇÈ=ÖÅæ7â>êá ÅïÑÍØÉÍÇÅÈÉÌÒÒÉáÅÆÍÉÒÜÑÌ ËÉÏÉÊÅïÚÍÌ×Ð×ÅÏÉÈÑÐëÇÈÊÇÌ 123456789:;<>=4>?7@>A

V W X Y Z W [ Y \ ] ^ _ ` a b]c]d[eYf]gah

1 3456789:;< =4>?7@>A

i2P£îïð jklJômñTKñKî nmompqrs tm u q rk p vvs w q x s y s u q zk p vu s p { ¨«¬»¿»Ãº¼½¾¿ÀÁÂýÄÅÆÇÚ ÙÚÓÇÌêÅÏÇÌÅ8É×ÅæîáðÅÙÚÓÇÌêáÅÕÑÍÈÇ ÏÇÒÉÌÒÅÈÑÍÙÇÊÇÍÅÓÇÌÒÕÚÌÒÅÐÑÌàÑÄ ÍÚÇÊÅÙÑÒÉÈÚÅÕÇÈÚÅëÑÍÅÕÇÈÚÅÊÇÌÈ×ÍÌÒ ÈÚÜÚÖÅÜÑÌÇ­ÇÖÅÊ×ÍÙÇÌÅÊÑÙÇÊÇÍÇÌ ÏÉÑÞÇÊÚÇÕÉÅÏÇÍÉÅÍÚÐÇÖÅÏÉÅ;ÓÅ<ÉÍÈ×Ä à×Õ×Å7®ÅÌ×Ð×ÍÅðáÅßÑÐÇÍÇÌÒÅ<ÉÐÚÍá ßÇÙÈÚÅæçèéêÅÕÉÇÌÒã <ÚÜÚÖÅ×ÍÇÌÒÅÏÇÍÉÅÈÉÒÇÅÒÑÌÑÍÇÕÉ àÇÌÒÅÈÑØÇÕÅÏÇÓÇÐÅÐÚÕÉÙÇÖÅÊÑÙÇÄ ÊÍÇÌÅÉÈÚáÅÐÇÕÉÌÒÄÐÇÕÉÌÒáÅÝ×ÚÕÉÇÌÇ æðìêáÅÇÌÇÊÅëÑÍÑÐëÚÇÌÅÝ×ÚÕÉÌÇá –ÉÌÉáÅÏÚÇÅ=Ú=ÚÅÝ×ÚÕÉÌÇáÅ8ÇÙÍÉÑÓÅæ¯

ÈÉÒÇÅ°±°²³´µ¶¶·¸ÅÙÑÍÌÇÐÇÅËÑÕàá <ÇÍàÅÕÑÍÈÇÅÛÇëÉÇÖãÅ6ÑÈÉÒÇÌàÇ ÙÑÍÚÐÚÍŹíÇÌÅÈÇÖÚÌã ©6ÑÈÚÜÚÖÅÊ×ÍÙÇÌÅÏÉÈÑÐÚÄ ÊÇÌÅÙÑÍÊÚÐëÚÓÅÏÉÅÏÑÊÇÈÅÊÇÐÇÍ ÐÇÌÏÉãÅ<ÑëÇÈÌàÇáÅÓÉÐÇÅÏÉÅÙÇÄ ØÇÖÅÈÇÌÒÒÇÅÏÇÌÅÏÚÇÅ×ÍÇÌÒ ÖÑÌÏÇÊÅÐÑÌÚÜÚÅÊÇÐÇÍÅÐÇÌÏÉ᪠ÊÇÈÇÅÍÑÓÇØÇÌÅÆÇÏÇÌÅïÑÌÇÌÒÄ

123456789:;<>=4>?7@>A

KñEJTSU›JñúHNIMõMN

PMN›MOJPMHMNQJúUMžJŸSH MOMH œ7=7¦³@64=>¨7¶78675«ª>¥48757;<

3¢¡¤®¥®¡²®˜>¦7;©7:7;>¯«>@³=76«>=4µ7¯«7;ª>57897©7; 7¦«>¯7@78>=497=757;>¯«>5:87¬>«©:>©45<³@³;<>67;<7© §4¦7©°>®¦«>¶7;<>64§757>§4¦7©>84;¶4975>=754;7>87©4™ 5«7@>¶7;<>7¯7>¯«>@³=76«>97;¶7=>94;¯7>¶7;<>8:¯7¬ ©4597=75° ®¦7@7<«>¯«>@³=76«>845:¦7=7;>©48¦7©>¦489:767; 64µ:8@7¬>¦45@4;<=7¦7;>¦487=787;°>š4;©:;¶7ª>7¯7 97;¶7=>=45©76>:;©:=>9:;<7>¯7;>7;4=7>¬«767;ª>=7¶:

:;©:=>¦4©«>µ4;7¡7¬>¯7;>64µ:8@7¬ 9757;<>¶7;<>8:¯7¬>©4597=75>@7«;;¶7° ²49457¯77;>9757;<>¶7;<>8:¯7¬ ©4597=75>«;«ª>¯«©7897¬>¯4;<7;>¢7=©³5>§:7§7 ¶7;<>§:=:¦>¦7;76ª>=754;7>=4µ7¯«7;>=497=757; ¦7¯7>6«7;<>¬75«°>®¦7@7<«ª>7;<«;>µ:<7>945©«:¦>648«@«5ª 123456789:;<>=4>?7@>A

V W ß [ à ^ a Y áa ^ a ß âagahaãYáaeßWãä

ôIUMžJTúHžMOM

§Â¨¾»½ÙÑÍÇØÇÓÅÏÇÍÉÅÓÉÏÇÖãÅïÇÏÇÖÇÓá Ú=ÇëÇÌÅÓÉÏÇÖÅÏÇëÇÈÅÐÑÐÚÌ=ÚÓÊÇÌ ëÇÌ=ÇÍÇÌÅÉÐÇÌÅàÇÌÒÅÕÑÐëÚÍÌÇÅÜÉÊÇ ÏÉÒÚÌÇÊÇÌÅÚÌÈÚÊÅÖÇÓÄÖÇÓÅàÇÌÒÅÐÚÓÉÇ㠕ÓÑÖÅÊÇÍÑÌÇÅÉÈÚáÅÓÉÏÇÖÅÈÑÍÐÇÕÚÊÅÏÉÅÇÌÈÇÍÇ ÌÉÊÐÇÈÅäÓÓÇÖÅàÇÌÒÅÙÑÕÇÍÅÏÇÌÅÏÉÅÇÌÈÇÍÇ =ÉëÈÇÇÌÅäÓÓÇÖÅàÇÌÒÅÕÇÌÒÇÈÅÖÇÓÚÕÅÏÇÌ ÒÇÌÜÉÓã 7ÐÇÌÅÏÇÌÅÊÚÔÚÍÅÕÑÕÑ×ÍÇÌÒÅÈÉÏÇÊÅÇÊÇÌ ÈÑÍÇÌÒÅÏÇÌÅÜÑÓÇÕáÅÕÑÓÇÉÌÅÏÑÌÒÇÌÅÊÑÕÇÊÕÉÇÌ ©ÓÉÏÇÖªãÅÝÉÏÇÖÅÐÑÐëÚÌàÇÉÅÊÑÈÇÇÈÇÌ àÇÌÒÅÙÑÕÇÍÅÏÇÌÅÐÑÐëÚÌàÇÉÅÊÑÏÚÍÖÇÊÇÇÌ £¤óMU¥JùSòH›BCD 123456789:;<>=4>?7@>A

KGJPú¦žFHI

œž-Ÿ)ž +ž

i2 z o } k o w { q å } v æ m q ~ k o v k ƒ k o q n k q ~ m o m w ¸¹º¸»¼½¾¿ÀÁÂý5½ïÑÐÙÇÄ È×ÍÅëÍ×ëÑÍÈÉÅ7ÌÏ×ÌÑÕÉÇÅÕÑÐÇÊÉÌ

ÌÒÚÌÇÌÅÏÉÅØÉÓÇàÇÖÅÙÇÍÇÈÅå×ÒÄ ÐÑÌÜÇÏÉÅÉÌ=ÇÍÇÌÅëÑÌÒÑÐÙÇÌÒ àÇÊÇÍÈÇÅÕÑÏÉÊÉÈÅÏÑÐÉÅÕÑÏÉÊÉÈ ÇÕÉÌÒÅÕÑÉÍÉÌÒÅëÍÑÏÉÊÇÈÅ6×ÈÇÅ8ÚÄ ÐÇÊÉÌÅÈÑÍÓÉÖÇÈÅÌàÇÈÇãÅ<ÑÍÙÚÊÈÉá ÏÑÒÅàÇÌÒÅÌàÇÐÇÌÅÏÉÈÉÌÒÒÇÓÉ ÉÌÞÑÕÈ×ÍÅÊÑÓÇÕÅÊÇÊÇëÅÙÉÏÇÌÒ ÏÇÌÅÙÉÇàÇÅÖÉÏÚëÅàÇÌÒÅÈÑÍÜÇÌÒÄ ëÍ×ëÑÍÈÉÅÐÚÓÇÉÅÐÑÌÒÑÊÕëÇÌÕÉ ÊÇÚã ÊÇØÇÕÇÌÅÉÌÉÅÕÑÉÍÉÌÒÅÏÑÌÒÇÌ ©6ÇÓÇÚÅÙÑÍÙÉ=ÇÍÇÅëÇÕÇÍ ëÑÍÙÇÉÊÇÌÅÉÌÔÍÇÕÈÍÚÊÈÚÍãÅïÇÍÇ ëÍ×ëÑÍÈÉÅÏÉÅå×ÒàÇáÅÕÚÏÇÖÅÙÚÄ ëÑÌÒÑÐÙÇÌÒÅÌÇÕÉ×ÌÇÓáÅÕÑëÑÍÈÉ ÊÇÌÅÓÇÒÉÅëÇÕÇÍÅÓ×ÊÇÓÅÈÑÈÇëÉ âÉëÚÈÍÇáÅÏÇÌÅÆÇÊÍÉÑÓÇÌÏáÅÐÑÓÇÄ ÌÇÕÉ×ÌÇÓãÅÎÇÍÒÇÅÈÇÌÇÖÅàÇÌÒ ÊÚÊÇÌÅÑÊÕëÇÌÕÉÅÊÑÅå×ÒàÇÊÇÍÈÇã ÈÑÍÚÕÅÌÇÉÊÅÕÈÇÙÉÓÅÐÑÐÙÚÇÈ 6×ÌÏÉÕÉÅÑÊ×Ì×ÐÉÅàÇÌÒÅÊ×ÌÄ ëÍ×ëÑÍÈÉÅÏÉÅå×ÒàÇÅÜÚÒÇÅÐÑÐÄ ÏÚÕÉÔÅÏÇÌÅÕÈÇÙÉÓÅÐÑÌÏ×Í×ÌÒ ëÚÌàÇÉÅÌÉÓÇÉÅÉÌÞÑÕÈÇÕÉÅàÇÌÒ ÑÊÕëÇÌÕÉÅÈÑÍÕÑÙÚÈã ÈÉÌÒÒÉáªÅÊÇÈÇÅÛÑÐÉáÅÕÇëÇÇÌ 6ÑÈÚÇÅÛÑÇÓÅ9ÕÈÇÈÅ7ÌÏ×ÌÑÕÉÇ ÇÊÍÇÙÌàÇáÅ;ÚÐÇÈÅæçèéêã æÛ97êÅå×ÒàÇÊÇÍÈÇáÅÛÑÐÉÌÒÚÕ 123456789:;<>=4>?7@>A 9ÏÉÅ>ÇÓÚà×áÅÐÑÌÒÇÈÇÊÇÌáÅÕÑÊÄ

!"#$ %&'&(

D?CBMQMC]RTa`d YRg][ Y]Yç]Tada\a` \a^Sa`MkaSZ\i çagaM?R_a[ èRkk_MFaSha[\é èaêZfëMZ`MCS_[]E gZM?R_a[ KYkaTTj\YR LRd_a\aTSai CakSjMclIme

)*+**,-$#.0!/$"/%$ø q|}w}oq~kok€mwqp‚}pkƒ{mqzmon{oq‚{q„mmpvmpq|komuq|}ƒn}…

012345748494 1 71 43 ûüýüþüÿ

"#$#%&'# †‡ˆ‰Š‹‹ŠŒŽ‘Š‹‡’‡“Š”•–——Š†˜™šŽ›’ ()*+,-./&#0

BCD

¡¢£¤>¥¦7;§45>¨7554©ª =4=76«¬>­@«>®:@«7;«ª>975: ¯«6:;7©>64©4@7¬>8484@:= £6@78°>±¥:¯7¬>¯«6:;7©° ²4875«;>=4>¯³=©45ª´>:µ75>­@«ª =4875«;° ¥494@:8;¶7ª>¡4«¯ ¥¦7;§45>¨7554©ª ©4@7¬>64§757 5468«>876:= £6@78°>¯:7 =7@«87¬>6¶7¯7¬ ¯«:§7¦=7; ¨7554©>¯«>·76µ«¯ 123456789:;< =4>?7@>A

nopqrostotoquvqwxyoroqz{ottso|oqo}o~qzov€~rq€‚xrƒ „o{oy…oyqwxro†ƒquvq‡oy}~y…qˆ€}oqw€ts€‚q‰xruxy}oy…ƒ zo‰}~qŠ‹ŒŽq{o…vq~y|vy|oq}xruxy…orquvqtxsv}orq„o{oy…oy wxro†quoyqˆrxp‘vyqnor~pq{oy‡oy…qpxy~y‡~soyqoy…soq’“ uoyq‡or~pq{xyuxsq}x{o}q{ouoqoy…soqtxp‰v‘oy ”»”»ÅÈÑÍÓÉÖÇÈÅ=ÑÍÇÖáÅÚÏÇÍÇ È×ÍÅÜÑÌÉÕÅÆ:>ÅÛììðí8ßÅàÇÌÒ ÈÑÍÇÕÇÅÕÑÜÚÊãŕÍÇÌÒÄ×ÍÇÌÒ ÏÉÈÚÐëÇÌÒÉÅÕÑ×ÍÇÌÒÅëÍÉÇÅÙÑÍÄ ÕÚÏÇÖÅÙÇÌàÇÊÅàÇÌÒÅÙÑÍÜÇÓÇÌÄ ÙÇÏÇÌÅÊÑÊÇÍÅÐÑÐÇÕÚÊÉÅÝÇëÇÄ ÜÇÓÇÌÅÐÑÕÊÉëÚÌÅÈÑÍÖÉÈÚÌÒÅÐÇÄ ÌÒÇÌŖÇÕÉÓàÑÞÕÊàÅßëÚÕÊÅÏÑÊÇÈ ÕÉÖÅëÇÒÉÅÚÌÈÚÊÅÚÊÚÍÇÌÅÖÇÍÉ 8ÑÍÑÜÇÅßÈÅÆÇÕÉÓáÅÝÇëÇÌÒÇÌ ÓÉÙÚÍÅÏÉÅ:×ÕÊ×ØãÅÆÇÖÊÇÌÅÙÇÄ :ÑÍÇÖãÅËÉÅÕÇÐëÉÌÒÅÓÇëÇÌÒÇÌ ÌàÇÊÅàÇÌÒÅÏÇÈÇÌÒÅÊÑÅÝÇëÇÄ ÈÑÍÕÑÙÚÈÅÇÏÇÓÇÖÅ6ÍÑÐÓÉÌáÅ7ÕÈÇÌÇ ÌÒÇÌÅ:ÑÍÇÖÅÕÑ=ÇÍÇÅÍ×ÐÙ×Ä ïÍÑÕÉÏÑÌŗÑÏÑÍÇÕÉÅÛÚÕÉÇãÅäÌÈÇÄ ÅÙÇÉÊÅ×ÍÇÌÒÅÛÚÕÉÇáÅÐÇÚÄ ÍÇÅ6ÍÑÐÓÉÌÅÏÇÌÅÝÇëÇÌÒÇÌ D?B@ABBCDCEFGHICBJKLMNBKBK ÌÒÇÌá OK?PB??Q QMHRSRTM@HDM?UUVWXCMYZ[Z\MJ]^^T]_MOR[`abaMcPa`dMJJe ëÚÌÅ×ÍÇÌÒÅÇÕÉÌÒã faaSMgZMHRf\RhiM?jfZaiMCakSjMclImeE ïÇÏÇÅÕÇÇÈÅÉÈÚáÅÕÑÙÚÇÖÅÐ×Ä 123456789:;<>=4>?7@>A

123456789:;<>=4>?7@>A

D?B@ABJGXJKIìKCKBMCKP?BMXìGíKèB

º2»¼½¾¿ÀÁÂÃĽÄÅÂÆÇÈÉÉÊ ÀžÁÀËž̿Á¾½ÂÍÎÏÂо½ÀÑÀÒ ÌÀËÂÓÁ¿ÔÕÔÌÔÂÃÀÐÀÖÈJ×¼Ò ÅÄÀÁØÀÂÎÔÄ̾ÀËÀÂÖ¼ËÕÀÅÀÒ ½ÀËÂؼË̼¿ÂÖ¼ËØÀžÁ½ÀË Å¾Ì¿Á¾½Â½¼ÂÁÄÖÀÙËÕÀÈ º2»¼½¾¿ÀÁÂÃĽÄÅÂÆÚÈÉÉÊ ÀÐÀÂÌÄÀÁÀÂżÐÀ½ÀËÂо¾½Ä¿¾ ½¼ÛÀÒ½ÀÁÀËÂоÂ̼½¾¿ÀÁÂؼËÒ Ì¼¿ÈÂͼÖÀÐÀÖÀËÂмËØÀË Ö¼ËÕ¾ÁÀÖ½ÀËÂÀ¾ÁÊÂÖ¼ÖÒ ÛÄÀ¿ÂÀþÂÖÀ½¾ËÂÖ¼ÖÛ¼ÌÀÁÈ º2»¼½¾¿ÀÁÂÃĽÄÅÂÆÜÈÉÉÊÂÀþ ÛÀÁÄÂÛ¾ÌÀÂоÃÀÐÀÖ½ÀËÂÐÀË ¿ÄÝÄÙÂüËØÙÄ˾ÂÁÄÖÀÙÂÐ¾Ò ¿¼ÖĽÀË¿¼ÑÀÌÈÂξÖÀÂÝ¼Ò ËÀÞÀÙÂо¿¼ÖĽÀËÂоÂ̼½¾Ò ¿ÀÁ¿ÀËØØÀÂÐÀËÂÐÄÀÂݼËÀÒ ÞÀÙÂо¿¼ÖĽÀËÂоÂмÃÀË ½ÀÖÀÁÂÖÀËоÈ


 

0123

456789 8 8 85 587 `abcdefg`abcdef `eahfijiklmnlodefik 89:;<=>?@?A9BCD?E F;<CGCA9H?>?9H;E?IC 8J:;AK;>F?AK >;AK?L=E?A9MNO9M:P BCD?E9DC?>FCI9QDC?AKK?R F;I=>9F;<CGCAS 8J:;AK;>F?AK >;>R=AT?C9MNO9M:P B;B?RC9BCD?E9DCI?E=E?A R;<UI;@?A9B?A?@ H?>R?C9B=AB?H QH?>R?C9B;<FCB9VWXS 8J:;AK;>F?AK9B;I?@ >;I?E=E?A9R;<UI;@?A B?A?@9QVWXSY9HCB;RI?A BCD?E9H;H=?C9D;AK?A E;B;AB=?A9?ECF?BAT? BCD?E9FCH?9B;<FCB9MZX D?A9BCD?E9FCH? DCI?E=E?A9R;[?@ H;<BC\CE?B 8J]CB;RI?A9T?AK9BCD?E H;H=?C9D;AK?A E;B;AB=?A9DCE;A?E?A D;AD?Y9R;AK;>F?AK ;AKK?A >;AT;I;H?CE?A ?ECF?BAT?9MZX9BCD?E B;<FCB9D?A9BCD?E9FCH? DCI?E=E?A9R;[?@ H;<BC\CE?B 8JMZX9T?AK9BCD?E H;H=?C9D;AK?A E;B;AB=?A9DCE;A?E?A D;AD?Y9R;AK;>F?AK ;AKK?A >;I?AL=BE?A9CGCA ?ECF?BAT?9BCD?E9FCH? R;[?@9H;<BC\CE?B 8J:;<=>?@?A DCF?AK=A9DC9IUE?HC T?AK9BCD?E9H;H=?C D;AK?A9\=AKHC9?<?@?A B?B?9<=?AK 8J:;<=>?@?A DCF?AK=A9H;F;I=>9?D? CGCA 8J:;<=>?@?A DCF?AK=A9H;F;I=> CGCAAT?9I;AKE?R 8J:;AK;>F?AK9BCD?E FUA?\CBO9R<U\;HCUA?I 8J:;AK;>F?AK9BCD?E F;<B?AKK=AK9L?^?F 8J:;AK;>F?AK >;AK@CI?AK 8J:;AK;>F?AK F?AKE<=B 8J_UAH=>;A9B?E9B?@= R;<HCH9R<UH;H9R;<CGCA?A R;AK;>F?AK9D?A R;AK;>F?AK9B?E >;AKCA\U<>?HCE?A I;AKE?R9E;9EUAH=>;A 8J];<BC\CE?B9DC?K=AE?A DC9F?AE9UI;@ R;AK;>F?AK9T?AK H;@?<=HAT?9DCR;<UI;@ D=I=

1 !""#$%&"$'$("#)*#)$+,-+

pqrstuvwxyz{|y}~{y€}y v‚}w€wƒ{ƒ€„~…~†y„{„y‚yz w‚„w†{|€|y}y~{†‡€ˆwy‚‰ Š‚ˆwƒw€y‚{‹ŒŽ‘x~{~ˆy’ “yz{”y‚„wˆ•{yxy{y€}y{“y‚} v‚w‚}}w{z~‚}}y{„yzw‚y‚ ƒyy„{v‚}y–w†y‚{‡‚}w’ €wƒy‚{ƒ€„~…~†y„•{„€w„yvy –~†y{v‚}zy€wƒ†y‚{‡‚}w’ †w€y‚{„y‚yz‰ —˜y‚}{vv|wy„{ˆyvy |~ˆy{yxy{‡‚}w†w€y‚{„y‚yz‰ ™y“y{ƒ‚x~€~{z€y‚•{y‡y{ƒw’ ƒyz‚“y{v‚}w†w€{„y‚yz‰ š›†{|~ƒy{„yzw‚y‚•{~‚~{ƒy“y |yy{|€†yƒ{œž{ƒyv‡y~ †~‚~{vyŸ„{x~{‡€›ƒƒ{‡‚}w’ †w€y‚• {w‚}†y‡{ƒ›€y‚} “y‚}{|~yƒy{v‚–wyˆ{–yƒy ‡‚}w€wƒy‚{ƒ€„~…~†y„{„y‚yz x~{”y‚„wˆ•{¡wvy„{¢£¤¥¦‰‰ ™wv|€{~‚~{†|€y„y‚ x~ƒ|w„{~x‚„~„yƒ‚“y‰{§y‚’ –w„‚“y•{‡‚}w†w€y‚{„y‚yz „€ƒ|w„{v‚–yx~{ƒyˆyz{ƒy„w ƒ“y€y„{“y‚}{zy€wƒ{x~‡‚wz~ |~ˆy{†~„y{v‚}w€wƒ{†›‚¨€ƒ~ xy€~{ˆ„„€{Ÿ{†{ƒ€„~…~†y„•{–wyˆ |ˆ~•{xy‚{‡Ÿyz{ƒ€„~…~†y„‰ ©y†{–y€y‚}•{~y{v‚}y†w zy€wƒ{v‚}ˆwy€†y‚{wy‚} ˆ|~z{yˆ~yƒ{wy‚}{‡ˆ~Ÿ~‚{w‚’ „w†{vv‡€Ÿ‡y„{‡€›ƒƒ{‡’ ‚}w†w€y‚{„€ƒ|w„‰{—ª~ƒyˆ “y‚}{‡}y‚}{|€†yƒ{ƒy“y{›†’ ‚wv{«•{“y{ƒy“y{†yƒ~z{y–y{wy‚} èéêèëìäâëíëîáéçëïðñ |~y€{Ÿ‡y„‰{”ƒy€y‚‚“y{„€’ òâéòóâáãçáåíäåðçôçêõö÷øùúçûøüýþçþõçòõöýûøÿøùç0ø1232ö4çòõöûø2ç12çèø5øùç6ø7õüç7õö52ÿø7çûõúøÿ8çòõöýûøÿøùç9øùúç12þõû÷øùúþøùçòááçâãîäåæç õöçäøöýç øù1 }y‚„w‚}{ƒ~y‡y{x~y{xy‚{–y|y’ 2ù2ç7õöûøüýþçþõ5øüç3öõû2ýûç1õùúøùçÿøöúøç ýø5ç÷øùúýùøùç1øö2çöø7ýüøùç ý7øçÿ2ùúúøçû252øöøùçöý32øÿ8ç 4þøü2ù9øçüøùúø7çü7öø7õú2üçÿøù9øç÷õ÷ýõû÷ ö ø 3 øçûõù27ç1øö2 „y‚‚“y{y‡y‰{¬y„y’€y„y{“y{ƒ†~’ íø524÷4ö4ç1øùç3ýù9øçøþüõüç5øùúüýùúçþõçþø øüøùç3õö7ýû÷ýÿøùç12ç÷øöø7çñ4ú9øþøö7ø8 „y€{¬‡{£{€~|w• {w‚}†y‡‚“y‰ ©„y‡~{~y{‡w‚{v‚}’ y†y‚{ƒy‚}y„{ˆyvy• {||€‚“y “yz• {‡w‚}†yƒ‚“y‰ —™„ˆyz{ƒvwy‚“y{†›v’ ™„ˆyz{v‚}y‚„›‚}~{€’ ƒ€„~…~†y„{x~{šwˆ›‚‡€›}› ˆwz†y‚•{vƒ†~{ƒwxyz{‡y†y~ ‡yxy{‹ŒŽ´‘ƒv|y€~{v‚w‚’ ·~{šwˆ›‚‡€›}›•{†ˆwzy‚ ‡ˆ„•{­ª”{‚“y{y†y‚{†~„y{„€’ †›v‚xyƒ~{~‚~{‡‚}v|y‚} Ÿw†w‡{ˆyvy‰ ‡ˆ~Ÿ~‚•{‚yvw‚{–wƒ„€w{„y† –w††y‚{|€†yƒ{‡‚}w€wƒy‚ „‚„y‚}{ˆyv|y‚‚“y{‡€›ƒƒ |~„†y‚• {†y„y‚“y‰{¶yvw‚ vyƒ~z{zy€wƒ{vˆ‚}†y‡~ —Š‚}w€wƒy‚{ƒ€„~…~†y„ yxy{‡€›}€ƒ‰{—©€†yxy‚} ƒ€„~…~†y„{„yzw‚{œµ{“y‚} ‡‚€|~„y‚{‡€~¸~‚y‚{xy‚ w‚„w†{v‚}y–w†y‚{­ª”{‡’ ~¸~‚{ˆ›†yƒ~{†{”Š¶‰Š–y|y„ vˆyˆw~{†›‚¨€ƒ~{x~{™ˆvy‚ –w}y{†ƒyˆ•{wxyz{x~†yƒ~z z~‚}}y{†~‚~{vyƒ~z{vy‚x†{x~ ‡‚}w€wƒy‚{x›†wv‚{‡€„y’ €wvyzy‚{~‚~{‡‚}v|y‚} ”Š¶{šwˆ›‚‡€›}›{“y‚} zy‚“y{¼’¥{|wˆy‚•{ƒxy‚}’ ‚yzy‚{„~xy†{ƒ‡‚wz‚“y zy€wƒ{vˆ‚}†y‡~{‡€ƒ“y’ z‚xy†{v~‚„y~{†„€y‚}y‚ †y‚{x~{šwˆ›‚‡€›}›{|~ƒy wy‚}{‡ˆ~Ÿ~‚•{„y‡~{„„y‡{‚}}y ‡€›ƒƒ{‡‚}w†w€y‚‰ x~{w€wƒ’w€wƒ• {†y„y{ƒwv|€ ”€|xy{|~ˆy{{zy‚“y{v’ |‚y€‰{Š€›ƒƒ{‡‚}y–wy‚ €y„y‚{yxv~‚~„€yƒ~{„€ˆ|~z v‚}‚y~{‡‚}w€wƒy‚{~¸~‚ v‚Ÿy‡y~{½’½•¾{„yzw‚• {†y’ “y‚}{‚yv{„yzw‚{|€†’ ‚}w€wƒ{ƒ€„~…~†y„{y€~ƒy‚• ­¸~‚{ª‚x~€~†y‚{”y‚}w’ xyzwˆw‰{™“y€y„’ƒ“y€y„{~‚~{x~ ˆ›†yƒ~{xy‚{‡‚€|~„y‚{ƒ€’ „y‚“y‰{»~ˆy“yz’~ˆy“yz Ÿ~v‡w‚}{x~{–yƒy{‡‚}w€wƒy‚ ‡€yˆ~zy‚•{zy†{„y‚}}w‚}y‚• ‚y‚¢­ª”¦{›ˆz{šy‚„›€{Šˆy’ y‚„y€y‚“y{€†›v‚xyƒ~{¬¹­ „~…~†y„{‡€wvyzy‚{„~xy†{|~ƒy “y‚}{‡„y{|~xy‚}{„y‚yz‚“y y†„w{“y‚}{x~‡€ˆw†y‚{€ˆy’ “y‚y‚{©€‡yxw¢šŠ©¦{zy‚“y xy‚{~¸~‚{ˆ›†yƒ~{xy€~{”Š¶‰ x~†›‚…~€vyƒ~•{¡wvy„{¢£¤¥¦‰ |ˆwv{ƒv‡w€‚y{v‚w€w„ ƒ€„~…~†y„{~‚~‰ ™›€y‚}{‚y€yƒwv|€{ˆy’ „~…{ˆ|~z{Ÿ‡y„‰{—©~xy†{ƒyv’ vv|w„wz†y‚{y†„w{ƒˆy’ švw‚}†~‚y‚{“y‚}{v’ Š„w}yƒ{ˆ›†„{~‚…›€vyƒ~ ™€~{„€ƒ|y€{x~{~ˆy“yz{šŸy’ ~‚‚“y{“y‚}{–w}y{‚}}y‚ ‡y~{ƒ|wˆy‚{ƒwxyz{ƒˆƒy~• vy{„w–wz{zy€~{ƒy–y‰ ‚“|y|†y‚{‡€›ƒƒ{‡‚€’ v‚}y„y†y‚{ƒvwy{‡–y|y„ vy„y‚{šyˆ~|yy‚}•{™yv~’ x~ƒ|w„{–y„~{x~€~‚“y•{v‚}y’ †y€‚y{„~xy†{vv€ˆw†y‚ š‡yˆy{šy‚„›€{Šˆy“y’ |~„y‚{­ª”{ˆyvy{~‚~{‡‚}v’ v‚}zyx~€~{yŸy€y{x~{šy‚~ˆ }yˆwz•{š›†y‡•{¿~€~vwˆ“›‰ v~‚~{ˆyv|y‚‚“y{‡€›ƒƒ{‡’ ‡‚}w†w€y‚• {w‚}†y‡‚“y‰ ‚y‚{©€‡yxw{šwˆ›‚‡€›}›•{§ |y‚}{vyƒ~z{zy€wƒ{vˆ‚}’ ”Š¶{˜›}“y†y€„y‰{—šyv~ ­y{v‚–ˆyƒ†y‚•{ˆyvy‚“y ‚}w€wƒy‚{ƒ€„~…~†y„‰{­y{–w}y —šyv~{y†y‚{x~w‚„w‚}’ ”››{Š€~ƒ„~“y‚„›{v‚}y’ †y‡~{‡€ƒ“y€y„y‚{w‚„w† „~xy†{|€y‚~{vv|€~†y‚ ‡€›ƒƒ{‡‚€|~„y‚{ƒ€„~…~†y„ ƒwxyz{ |€„yzw‚’„yzw‚ †y‚{|~€›†€yƒ~{“y‚}{|€ƒ~z „y†y‚{–~†y{ƒvwy{‡€ƒ“y’ v‚xy‡y„†y‚{~¸~‚{ˆ›†yƒ~ †„€y‚}y‚• {†y„y{ƒ›€y‚} ~‚~{–w}y{x~‡‚}y€wz~{‡€›ƒƒ v‚}}ˆw„~{|~xy‚}{~‚~‰{—™y’ xy‚{‡€›ƒƒ{“y‚}{Ÿ‡y„‰{šˆ~‚ €y„y‚{w‚„w†{‡‚}y–wy‚{­ª” xy€~{”Š¶‰{­¸~‚{­ª”{w‚„w† ‡}yy~{”Š¶{šwˆ›‚‡€›’ †ˆy€~…~†yƒ~{xy‚{ƒ›ƒ~yˆ~ƒyƒ~ “y{zy‚“y{|~ƒy{~†w„{y„w€y‚ –w}y{‡wyƒ{†y€‚y{‡€›ƒƒ‚“y ‡€wvyzy‚{ƒwxyz{ˆ‚}†y‡• ‡€wvyzy‚{~‚~{ƒx~†~„{|€’ }›‰¶›„y€~ƒ{xy‚{Š–y|y„{Šv’ ”Š¶‰{Š€›ƒƒ{†ˆy€~…~†yƒ~{~‚~ vy~‚{x~{ƒ~‚~• {†y„y‚“y‰ Ÿ‡y„‰{¶yvw‚{†yˆyw{|€|ˆ~„ ‡€›ƒƒ{‡‚}y–wy‚{z~‚}}y |xy{x‚}y‚{~¸~‚{v‚x~€~’ |wy„{º†„y{©y‚yz{¢ŠŠº©¦{x~ vv|w„wz†y‚{y†„w{y‚„y€y —Š›†›†‚“y{†yˆyw{yxy ƒ‡€„~{~‚~•{†yv~{–w}y{†‚y ‡‚€|~„y‚‚“y{zy‚“y{vv’ †y‚{|y‚}w‚y‚{|~yƒy{†y€‚y šwˆ›‚‡€›}›•{™€~{¬–†~{»w’ £’¼{|wˆy‚{ƒz~‚}}y{‡€›ƒƒ “y‚}{‚yvy‚“y{‡‚}w†w€y‚ †›v‡ˆy~‚{†ˆ~‚‰{Šyxyzyˆ |w„wz†y‚{y†„w{„w–wz{zy€~ ‡‚}v|y‚}{zy€wƒ{v‚}y‚’ ˆy‚ƒy€~{v‚}y†w~{‡€›ƒƒ ‡‚€|~„y‚{ƒ€„~…~†y„{–w}y „y‚yz•{ƒwxyz{x~‡yƒ„~†y‚ …y†„y‚“y{|~€›†€yƒ~‚“y{‡y’ †€–y{ƒy–y‰ „›‚}~{€†›v‚xyƒ~{¬¹­‰ ‡€~¸~‚y‚{xy‚{‡‚€|~„y‚ Ÿw†w‡{ˆyvy‰ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ

0¯8563. 8°.8966482 10±

4 8566²/2 ³816¯®828

ÉÊØÙtsÌÚpuŠ©{™y€› vw†y{¬‡{¾{–w„y‰{Šyxy{‡€’ ‡€ƒwˆ~„{v‚“ˆƒy~†y‚{y†„y ­‚xyz•{x¨ˆ›‡€{ƒ–wvˆyz –yˆy‚y‚‚“y•{‡‚}v|y‚} –wyˆ’|ˆ~{›„‚„~†{x~{x‡y‚ ‡€wvyzy‚{|ƒy€{x~{™ˆvy‚ vv~‚„y{xy‚y{v‚}w€wƒ ‚›„y€~ƒ{ƒ„ˆyz{ˆw‚yƒ‰{·¨ˆ’ zy€wƒ{v‚–yx~{‡ˆy–y€y‚{ƒy’ ƒ€„~…~†y„{„y‚yz{xy‚{|y‚}w’ ›‡€{|€xyˆ~z{y†„y{ƒxy‚} ‚}y„{|€zy€}y{|y}~{vyƒ“y’ ‚y‚{„€ƒ|w„‰{™|y}~y‚{x~‡’ x~‡€›ƒƒ{xy‚{ƒvwy‚“y{ˆy‚’ €y†y„‰{Í~‚}}y{zy€~{~‚~•{€y„w’ ‚wz~‰{©y‡~{|}~„w{€wvyz Ÿy€‰{©y‡~{†›‚ƒwv‚{„€†–w„ ƒy‚{†›‚ƒwv‚{x~{‡€wvy’ ƒˆƒy~{x~|y‚}w‚•{‡€›ƒƒ |}~„w{xy‡y„{~‚…›€vyƒ~{ˆy’ zy‚’‡€wvyzy‚{“y‚}{x~|y’ ƒ€„~…~†yƒ~{„y†{|€ƒ{–w}y‰ zy‚{ª€y‡~{¬}‚Ÿ“{–yx~ ‚}w‚{‡€wƒyzyy‚{‡y~ˆ~„{~‚~ ©~|y’„~|y•{†›‚ƒwv‚{v’ y}w‚y‚{x~{|y‚†‰ „€†y„w‚}’†y„w‚}{‚yƒ~|‚“y‰ ‚€~vy{‡v|€~„yzwy‚{xy€~ Š€›‡€„~{|€vyƒyˆyz{x~ ºƒ„’yƒ„{Š©{™y€›{­‚’ |y‚†•{ƒ€„~…~†y„{ˆ›†yƒ~{‡€w’ ~ˆy“yz{™ˆvy‚{„~xy†{zy’ xyz{„ˆyz{x~†wyƒy~{‡€|y‚’ vyzy‚{ªwƒˆ~v{·y€wƒƒyˆyv ‚“y{“y‚}{|€ˆ›†yƒ~{x~{‡€w’ †y‚•{xy‚{†yƒwƒ‚“y{x~„y’ ƒwxyz{x~}yxy~†y‚{ƒ–y† vyzy‚{ƒy–y‰{·y„y{x~{·~‚yƒ ‚}y‚~{†w€y„›€{|}~„w{Š‚}y’ œ¼‰{҃w„{‡w‚“y{wƒw„•{ƒ€„~’ Š€vw†~vy‚{Š€yƒy€y‚y{»~’ x~ˆy‚{¶~y}y{™vy€y‚}{v’ …~†y„{‡€wvyzy‚{€w‡y‚“y ˆy“yz{xy‚{Š€zw|w‚}y‚ ˆwy€†y‚{‡w„wƒy‚{‡y~ˆ~„ vyƒ~z{y„yƒ{‚yvy{‡v~ˆ~† ¢·~ƒ†~v‡€yƒ~ˆzw|¦•{yxy áâãäåæçèéêèëìðëîëæçîë0âãçêðé ë 㠂}w†{‡ €wƒyzyy‚{v~ˆ~† ˆyzy‚•{|ˆwv{y„yƒ{‚yvy |ˆyƒy‚{€~|w{€wvyz{|€vy’ íóâëòãçâóêóæñçôçêõö÷øùúçûøüýþçþõçþ4û35õþçíõöø32çâõúõù9ç3õöýûøÿøùç9øùúç12÷øùúýùçòá w‚„ ”y v| y ‚ } { ™ €y‚„›{~‚~‰ ‡€wƒyzyy‚{‡‚}v|y‚}‰ ƒyˆyz‰{҄yvy‚“y•{€wvyz’ îøö 4çóù1øÿç3õöýüøÿøøùç9øùúç12ù9ø7øþøùç3ø25278çòõöýûøÿøùç2ù2çûøüýþçþõ5øüçûõùõùúøÿìø7øü8 Šˆy–y€y‚wxy {‡yˆ~‚}{|€zy€’ ¡wvˆyz{€wvyz{“y‚}{|€’ €wvyz{~„w{„~xy†{vv~ˆ~†~ }y{xy€~{†yƒwƒ{~‚~{yxyˆyz vyƒyˆyz{x~{‡€wvyzy‚{~‚~ ­¸~‚{ª‚x~€~†y‚{”y‚}w‚y‚ †›‚ƒwv‚{vƒ„~{†ƒ„€y{zy„~’ ƒ†~„y€{¼{w‚~„{x‚}y‚{‚~ˆy~ ¢­ª”¦‰{š›‚x~ƒ~{~„w{„€–yx~ zy„~{v‚“y‚}†w„{ˆ}yˆ~„yƒ „›„yˆ{„y‚yz{xy‚{|y‚}w‚y‚ y†~|y„{wˆyz{x¨ˆ›‡€{‚y†yˆ‰ ‡€›xw†{‡€›‡€„~{“y‚}{x~|’ ƒ†~„y€{¬‡{£{v~ˆ~y€‰{šyƒwƒ ·¨ˆ›‡€{†Ÿ~ˆ{xy‚{|w’ ÉÊtpËÌu‡€›‡€„~{x~{˜›}’ v‚‚}yz{vyw‡w‚{|ƒy€‰ …~†y„{„y‚yz{x~{~‚ƒ„y‚ƒ~{‡v’ v‚–yx~{yˆyƒy‚{ƒ~y‡y{‡w‚ ˆ~‚“y‰{©y†{zy‚“y{†{ƒ~ƒ~{x’ ƒ€w‡y{–w}y{„€–yx~{x~{ª€y’ †y‚{y‚}}›„y{¬¹­{~„w{|€ƒ’ “y†y€„y{„wv|wz{v‚}}~w€’ ©„y‡~{x~{|yˆ~†{€¨›ˆwƒ~ €~‚„yz{xy€yz{vyw‡w‚{”y’ w‚„w†{vv~ˆ~z{–yˆy‚{|ˆy’ ¨ˆ›‡€•{‡€~‚}y„y‚{–w}y{vƒ„~ ‡~{¬}‚Ÿ“•{‡€wvyzy‚{†’ ‡†wˆyƒ~{v‚–wyˆ{†y¨ˆ~‚} †y‚{ƒ–y†{œ½‰{Šyxy{„yzw‚ zy€}y{‡€›‡€„~{~‚~•{vw‚Ÿwˆ xy‚{Š€„y‚yzy‚{¶yƒ~›‚yˆ †y‚}{“y‚}{„‚„w‚“y{~ˆ}yˆ x~yˆyvy„†y‚{†{Švxy{ƒ|y’ ˆyƒ{v‚‚}yz{y„yƒ{“y‚} „y‚yz{xy‚{}yv|y€{y„yw{x’ ~„w{zy€}y{„y‚yz{xy‚{|y‚}w’ ƒ}w‚w‚}{vyƒyˆyz‰{ª~‚~v’ ¢”Š¶¦‰ w‚„w†{v‚}w€wƒ{ƒ€„~…~†y„ }y~{€}wˆy„›€{xy‚{›„›€~„yƒ x~|y‚}w‚{Š©{™y€›{­‚xyz‰ ƒy~‚{€wvyz{vƒ†~‡w‚{‡€~’ ‚y‚{ƒŸy€y{‚yƒ~›‚yˆ{x~{ƒ’ ‚“y{ˆyzy‚{vv|wy„{‡€~¸~’ —™y‚}y„{€wv~„{xy‚{ˆyvy• „y‚yz{—Šv|wy„y‚{ƒ€„~…~†y„ “y‚}{|€†y~„y‚{‡€~¸~‚y‚•{ƒ€’ ·~{‡€wvyzy‚{ˆ~„{~‚~• ¸~‚y‚{|ˆwv{x~w€wƒ‰{º†~’ –wvˆyz{†yyƒy‚{x~{˜›}“y’ ‚y‚{‡‚x~€~y‚{|y‚}w‚y‚ |yz†y‚{†yv~{zy€wƒ{†ˆ~v’ ~„w{vv|w„wz†y‚{y†„w• „y{|y‚†{“y‚}{„~xy†{zy„~’zy„~‰ †›‚ƒwv‚{vwˆy~{Ÿw€~}y{yxy |y„‚“y•{­ª”{„~xy†{xy‡y„ †y€„y{v€y‚}ƒ†•{vˆyv‡yw~ v‚“x›„{|~y“y{“y‚}{„~xy† ‡w‚}y‚{†y€‚y{†›‚ƒwv‚ „‚y}y•{|~y“y{“y‚}{„~xy† Š©{™y€›{­‚xyz{vv’ vyƒyˆyz{†„~†y{v€†y{x~’ x~„€|~„†y‚‰ÀÝÄÕÞßÄàßÆÈ ·‚‡yƒy€{“y‚}{ƒ|ˆwv‚“y vw€yz‰{Š€›ƒƒ‚“y{–w}y{‡y‚’ „€wƒ{v‚y}~z{ƒ€„~…~†y„{“y‚} ƒx~†~„• {w–y€‚“y‰ |y‚}w‚{xˆy‡y‚{‡€wvy’ v‚xwxw†~{‡›ƒ~ƒ~{†xwy –y‚}{xy‚{|€|ˆ~„’|ˆ~„‰{¬}w’ |y€w{|~ƒy{–yx~{xyˆyv{y†„w š‚“y„yy‚{‡y‚–y‚}‚“y zy‚Û{·y€wƒyˆyv{­­­{©yzy‡{½ ƒ„ˆyz{¡y†y€„y‰ ˆyƒ~{–ˆyƒ•{‚yvw‚{y€›vy{‡€’ “y‚}{ˆ|~z{ˆyvy{xy€~{‡€’ ‡‚}w€wƒy‚{ƒ€„~…~†y„{ƒ†„›€ xy‚{œ•{©y„y{”wv~{¬}‚Ÿ“{œ• »~ˆy“yz{™ˆvy‚{x~{ƒ~ƒ~ vy~‚y‚{x~{‡~zy†{€}wˆy„›€ –y‚–~y‚• {†y„y{¬¹­{·­•{{¬v~’ ‡€›‡€„~{~‚~{x~y†w~{š‡yˆy šyx~‡~€›{­‚xyz{œ•{Šw€~{ª›‚’ w„y€y{–yˆy‚{ˆ~‚}†y€{w„y€y{˜›}’ v€wy‡{v‚“‚}y„‰ ‚}wƒ{¹x~{»yˆw“›{‡yxy{…›€wv ”Š¶{™ˆvy‚•{©€~“›‚›‰{{š‚’ –yˆ~•{Š€wvyzy‚{ªyxy‚~• “y{–yx~{‡~ˆ~zy‚{w„yvy‰{©y† Íyˆ{~‚~{x~y†w~{†yˆy‚}y‚ ‹ŒŽ‘ΐ‘ÏÎЏёx~{͛„ˆ{™y‚’ xy„~{xv~†~y‚{x~y{v‚}y†w ¿€~“y{ªw‚}}w€{xy‚{¿€~“y ƒwˆ~„{v‚vw†y‚{‡€wvy’ x¨ˆ›‡€‰{™yˆyz{ƒy„w{yƒ‡† „~†y{Š€v~€•{™‚~‚{¢£¤½¦‰ „y†{‡€Ÿy“y{|~ˆy{‡v|wy„y‚ ªw‚}}w€{½•{¶y‚xy‚{¬’ zy‚’‡€wvyzy‚{“y‚}{v‚’ “y‚}{†€y‡{v‚}zyv|y„ ­y{v‚}y†w~{w‚„w†{v’ ƒ€„~…~†y„{“y‚}{ˆ|~z{ˆyvy{xy€~ }‚Ÿ“•{xy‚{ª€y‡~{¬}‚Ÿ“‰ –wyˆ{†y¨ˆ~‚}{y„yw{€wvyz{x’ ‡v|y‚}w‚y‚{xy‚{‡€›ƒƒ ‚}w€wƒ{ƒ€„~…~†y„{„y‚yz{ƒŸy€y “y‚}{x~–y‚–~†y‚‰ ·yˆyv{†yƒwƒ{Š€wvy’ ‚}y‚{zy€}y{ƒˆy‚}~„‰{”y~†{x’ †€x~„{x~{|y‚†{yxyˆyz{ˆyvy’ †›ˆ†„~…•{‡~zy†‚“y{zy€wƒ{v’ —™y“y{‡€Ÿy“y{„~xy†{ˆyvy‰ zy‚{ªwƒˆ~v{·y€wƒyˆˆyv• ¨ˆ›‡€{|€ƒ†yˆy{†Ÿ~ˆ• ‚“y{‡€›ƒƒ{v‚}w€wƒ{ƒ€„~’ ‚w‚}}w{z~‚}}y{y†„w{ˆ|~z ™vwy‚“y{yxy{‡€›ƒƒ‚“y•  ƒ–wvˆyz{†›‚ƒwv‚{v’ ˆyvy{xy€~‡yxy{“y‚}{x~–y‚’ †y„y{©€~“›‚›{ƒv|y€~{v‚’ ‚}y†w~{yxy{†„ˆx›€y‚{x~ –~†y‚{”Š¶‰{—»yˆyw‡w‚{„~xy† –ˆyƒ†y‚{‡‚}w€wƒy‚{~¸~‚ yyˆ{‡v|ˆ~y‚{†y€‚y{‡€’ x~{ƒvwy{†y|w‡y„‚{x~{~’ ˆ›†yƒ~{yxy{x~{Švxy‰{҂„w† Ÿy“y{|}~„w{ƒy–y{x‚}y‚ ˆy“yz{·­˜{‡w‚“y{vyƒyˆyz ‡‚}w†w€y‚{vy†ƒ~vyˆ{{£ ~‚…›€vyƒ~{x¨ˆ›‡€‰{©€’ „€ƒ|w„• {w–y€‚“y‰ zy€~•{‡€v›z›‚y‚{zy†{vy†’ ‚“y„y{ƒ„ˆyz{ˆw‚yƒ•{ƒ€„~…~’ ª‚w€w„{¬v~•{‡‚}w’ ƒ~vyˆ{{žµ{zy€~•{‡‚xy…„y€y‚ †y„‚“y{|€vyƒyˆyz‰ €wƒy‚{ƒ€„~…~†y„{„y‚yz{“y‚} zy†{w‚„w†{v‚xy‡y„†y‚{ƒ€’ ™›€y‚}{‡‚}zw‚~{‡€w’ Ÿ‚x€w‚}{€wv~„{xy‚{|€’ „~…~†y„{{¾{zy€~{{w‚„w†{ƒ€„~…~†y„ vyzy‚{x~{¡„~ƒ•{»x›vy€„y‚~• |ˆ~„’|ˆ~„{ƒzy€wƒ‚“y{x~€’ ~‚xw†‰ ¶}v‡ˆy†•{™ˆvy‚{v‚}y†w …›€vyƒ~‰{ª‚w€w„‚“y•{€…›€’ ™xy‚}†y‚{‡vŸyzy‚• ‡yxy{œµ{vv|ˆ~{ƒy„w{w‚~„ vyƒ~{|~€›†€yƒ~{x~{‡v€~‚’ „€}y‚„w‚}{–wvˆyz{‡Ÿyzy‚’ €wvyz{ „~‡{ ܞ¤½½£vœ‰ „yzy‚{xy‚{”Š¶{zy€wƒ{x~ˆy’ ‚“y•{x‚}y‚{ƒ“y€y„{ƒvwy Íy€}y‚“y{‡yxy{y†„w{~„w{¬‡ †w†y‚{v‚“ˆw€wz{ƒ‡€„~ ‡€ƒ“y€y„y‚{x~‡‚wz~{xy‚ ½µ{–w„y‰{­y{„~xy†{vv€~†ƒy v‚Ÿ~‡„y†y‚{ ‡ˆy“y‚y‚ „~xy†{yxy{vyƒyˆyz‰{—Ò‚„w†{‡’ ˆ}yˆ~„yƒ{„y‚yz{xy‚{|y‚}w’ “y‚}{ˆ|~z{„€y‚ƒ‡y€y‚{xy‚ Ÿyz{ˆ~vy{|~xy‚}{vy†ƒ~vyˆ ‚y‚{“y‚}{x~|ˆ~‚“y‰ €|w†y‰ y†„w{½¾{zy€~‰{¡yx~{„~‚}}yˆ{v’ Šv|y“y€y‚‚“y{„w‚y~ áâãäåæçèéêèëìðëîëæçîë0âãçêðé ë 㠄

ëðëæçîóíòãáçôç04û35õþç3õöýûøÿøùç÷õöÿ2û327øùç1õùúøù Š‚}w€wƒy‚{xy‚{‡‚€’ ‚}yˆ~†y‚{x‚}y‚{†ˆ~‡y„y‚’ |€„yzy‡{ˆy‚}ƒw‚}{†{‡’ øöõø5ç3õö7øù2øùç9øùúçþ2øùçûõù9õû327ç12ç3õöþ47øøù8 |~„y‚{ƒ€„~…~†y„{“y‚}{|€|ˆ~„ ‚“y• {†y„y{©€~“›‚›‰ÀÓÔÕÄÖ×ÆÈ ‚}v|y‚}{x‚}y‚{wy‚}

4.6/7689. 056818281 05634 556/6789. 45986


0123

+,-./0,12+3143567/286-2839,-2:/;,1 7 6 5 

45651579

<=>?@ABA<CDEDF<GH!FAI"<JDKAF#<LHI$MF%DI$<NHMA&'"$()"'*

‹Œ‹Ž‘’“”•–—–˜™š›œ žŸ š¡œŸ™¢œž ¡Ÿ£Ÿ™¢¤¡ ¡œ KDJ?LHFAI<BDEDFOPBDEDFO<QADI<J?BFADJ<FOIKDED £Ÿ¥Ÿ¢£ž™¦ž›§¡¢¨› ¢©™šŸ¥ F?E?RAJAI<S?IM?LHKDT<UAKD<DID<S?IJDIM ª«šŸ¢©™šŸ¥¢¬¥«­¡™ ¡¢®©ª©¬¯° ±¡™Ÿ ¢œž ž²ŸšŸ™¢±³´¢§Ÿ™ E?GAMAD<S?BEDASAI<Q?GABAI< ±¡™Ÿ ¢¬ž¥²›¨›™¦Ÿ™¢±³´ ŸœŸ™¢žµŸœ›œŸ™¢£žž¥¡œ Ÿ¶ VWWX<YZ[\]\^ _WX \^_ Ÿ™¢œž ž²ŸšŸ™¢šž¥²Ÿ§Ÿ£¢£ž¶ `a b c d e fg h a i a j a j e kc j a l e `g l g m a najefopqcjlcekrs ™¦ž›§¡¢¨› · ¬žž¥¡œ ŸŸ™¢šž¥ ž¨›š ŸœŸ™¢§¡µŸœ›œŸ™¢§¡¢š¡¦Ÿ¢šž¥¶ ƟšŸšŸ™¢±¡™Ÿ ¢ªž ž²ŸšŸ™° ‚ƒ„…†‡…†ˆ„… ¡™Ÿµ°¢¸Ÿ¡š›¢¹¡ºŸ™¦Ÿ™° Ÿ™¦œŸ¢œžÆžµŸœŸŸ™¢§¡¢±³´ „ƒ‰ƒŠ…„……† »Ÿšž ¢ª›µ«™£¥«¦«°¢§Ÿ™¢¼«¶ ś¦Ÿ¢šž¥Ÿ ›œ¢š¡™¦¦¡°¢¸Ÿ¡š› ¨«¥·¢½ž ›Ÿ¡¢œ««¥§¡™Ÿ ¡¢¸Ÿ™¦ Ÿ ›œ¢§ŸµŸ¢º¡µŸ¸Ÿ²¢£¥¡«¶ ekcjale`glgmanajedaj šžµŸ²¢§¡µŸœ›œŸ™¢§ŸµŸ¢¥Ÿ£Ÿš ¥¡šŸ ¢³·¢±¡ÅžµŸ œŸ™°¢º¡µŸ¸Ÿ² kcjalefgomtbtjuaj £ž¥ ¡Ÿ£Ÿ™¢µž¨Ÿ¥Ÿ™¢§¡¢¾Ÿ£«µ¶ £¥¡«¥¡šŸ ¢³¢¡™¡¢ žµŸ¡™¢±³´°¢Ÿ§Ÿ avajewghavtvaj §Ÿ¢±³´°¢£žµŸœ Ÿ™ŸŸ™¢£žž¶ £›µŸ¢½›Ÿšž¥Ÿ¢½žµŸšŸ™° xgwgocvlaajevglgmanaj ¥¡œ ŸŸ™¢œž ž²ŸšŸ™¢¡™¡¢ŸœŸ™ ˟£›™¦°¢ÇŸ™šž™°¢¼ŸœŸ¥šŸ° baucexgjugwtdcebtl §¡µŸœ Ÿ™ŸœŸ™¢£Ÿ§Ÿ¢¿À¢¶¢¿Á ¼Ÿ¨Ÿ¥°¢¼Ÿšž™¦°¢¼Ÿš¡°¢ÇŸµ¡°¢§Ÿ™ y`yf ©¦› š› ¢Âÿ· ÌÍÇ· ªŸ¨¡§¢¬žµŸ¸Ÿ™Ÿ™¢±¡™Ÿ  ͞¥ÆŸšŸš°¢£Ÿ§Ÿ¢Âÿ⠞¨Ÿ¶ efgwgocvlaaj ªž ž²ŸšŸ™¢¬¥«­¡™ ¡¢±³´° ™¸Ÿœ¢Â·¿¿Ã¢œžÆžµŸœŸŸ™¢§¡¢º¡¶ dchavtvajedcezgowcjah ̚¸¢ª›«µ«ºŸš¸¢ž™ÅžµŸ ¶ µŸ¸Ÿ²¢£¥¡«¥¡šŸ ¢³¢ž™¡™¦œŸš {c|ajuaj}e~angledaj œŸ™°¢ ž ›Ÿ¡¢¥ž™ÆŸ™Ÿ°¢£žž¶ ž™ÅŸ§¡¢Î·ÂÂÏ¢£Ÿ§Ÿ¢Âÿ¿· pwbpo ¥¡œ ŸŸ™¢œž ž²ŸšŸ™¢£ž™¦ž¶ ¬Ÿ§Ÿ¢Âÿ¢¡™¡¢§¡²Ÿ¥Ÿ£œŸ™ efgwgocvlaaj ›§¡¢žµ¡£›š¡¢Æžœ¢œž ž²ŸšŸ™ §Ÿ£Ÿš¢µž¨¡²¢ ž§¡œ¡š·¢½ž¨Ÿ¨ vglgmanajedcmaoaxvaj ¤¡ ¡œ·¢±ŸµŸ¢£žž¥¡œ ŸŸ™¢¡š› ¡š›°¢£žµŸ¸Ÿ™Ÿ™¢œž ž²ŸšŸ™ wawxtewgjgvaj ŸœŸ™¢§¡Æžœ¢ šŸš› ¢§¡Ÿ¨žšž  ›µŸ¡¢§Ÿ¥¡¢£žž¥¡œ ŸŸ™¢œž¶ ajuvaevg€ghavaajehaht žµµ¡š› ™¸Ÿ·¢½žµŸ¡™¢¡š›°¢²Ÿ¶  ž²ŸšŸ™¢£ž™¦ž›§¡¢Å›¦Ÿ ¥› ¢§¡£Ÿ š¡œŸ™¢£ž™¦ž›§¡ §¡š¡™¦œŸšœŸ™· hcjnal š¡§Ÿœ¢šž¥œ«™šŸ¡™Ÿ ¡¢¡¶ ¾ž™¦ž™Ÿ¡¢šžœ™¡ ¢§¡¢µŸ¶ y²xzxstzx~optw²v³x´p ™›Ÿ™¢œž¥Ÿ ·¢Çž¥Ÿ£Ÿ¢œŸ§Ÿ¥ £Ÿ™¦Ÿ™¢ ŸŸš¢¡™¡¢Ÿ ¡²¢§Ÿ¶ ~tt~œ˜„š€„t…•˜ƒ–—t”„•…„—tƒ–t”š•–‚„œtw–„‚€„‚tƒ‚€„‚t••›„„t†Ÿ˜•œ„µt›„š„‚€t›„„„‚nop¥tqrst °–‚u„vwu†tx~ †µ„”„‚tƒ„‚ Ÿµœ«²«µ™¸Ÿ°¢ž™›¥›š™¸Ÿ µŸ¢œ««¥§¡™Ÿ ¡·¢ªž£ŸµŸ¢˜¬Í ²ŸšŸ™¢¨ž¥ ŸŸ¢£« ¢œžŸŸ™¶ {r°p ŸœŸ™¢§¡œžšŸ²›¡¢§ŸµŸ¢£žž¶ ͞¥¡™Ÿµ¢¹¡ºŸ™¦Ÿ™°¢³Ÿ¶ Ÿ™¢¬«µ§Ÿ·¢±¡¢º¡µŸ¸Ÿ²¢œ«šŸ žšµ˜›˜‚€„‚t›š‚™„‚„t•œ„—˜—„‚t…•š–—†„„‚t—†µ„”„‚t”šµ„ƒ„…t…‚€•˜ƒ–t›˜†tx~xž¥ ¥¡œ ŸŸ™¢¤¡ ¡œ¢§¡¢¨ž¨ž¥Ÿ£Ÿ¢šž¥¶ ™›§§¡™¢©Ð¡Ð¢ž™¦ŸšŸœŸ™°  ž¨Ÿ™¸Ÿœ¢Ò¢š¡š¡œ°¢§¡¢½µžŸ™ ¡™Ÿµ¢™Ÿ™š¡· £žµŸœ Ÿ™ŸŸ™¢§¡¢Íž¥¡™Ÿµ Ï¢š¡š¡œ°¢ÇŸ™š›µ¢Ó¢š¡š¡œ°¢ª›µ«™¶ ȽžÆŸ¥Ÿ¢¤¡ ¡œ¢¨›œŸ™¢š¡§Ÿœ ¹¡ºŸ™¦Ÿ™¢Ÿ ¡²¢ž™›™¦¶ £¥«¦«¢Ï¢š¡š¡œ°¢§Ÿ™¢¹›™›™¦¶ ›™¦œ¡™¢Å›¦Ÿ¢§¡šž›œŸ™ ¦›¢¡™ š¥›œ ¡¢§Ÿ¥¡¢£¥«­¡™ ¡· œ¡§›µ¢Î¢š¡š¡œ· ¥¡ ¡œ«¶¥¡ ¡œ«¢µŸ¡™¢šž¥œŸ¡š È͛™¦¦›¢£žœŸ™¢§ž£Ÿ™°¢½ž¶ Ș™š›œ¢ª«šŸ¢´«¦¸Ÿ¢Ÿ™šŸ¶ [V[_>WFY_G<F?EDASAI<NAQHB<Q?GABAI<HIJHK QDJ?LHD<EAAJ<S?LAIJAHAI<KD<EDLSAIM RABHE<KDAIJDEDSAEDT L?IJ?BDAI<L?F?BNAAI<ZLHL<MLZN<L?QAP ?LSAJ<UOLGOB<XOMPAFABJAK<UOFO<L?IMAJAFAIK YAGDK<RDIALABMA<QLZL<QFXK<>AQALHI œ«™§¡ ¡¢œž ž²ŸšŸ™¢£ž™¦ž¶ ™¡™¢›™¦œ¡™¢ ›§Ÿ²¢¨¡ Ÿ ¥Ÿ¢µŸ¡™¢§¡¢Ížšž¦¢¾Ÿµ¡«¨«¥«° Y? JAHAI<F?<E?QHBHR<NAQHB<Q?GABAI<KD E?@ABA<SBDIEDS<F?E?QHBHRAI<NAQHB<Q?GABAI<KD L?IALGARFAIK<G?G?BASA<S?F?BNAAI<NAQAI<KD ›§¡·¢¼Ÿ§¡¢¡™¡¢£ž™š¡™¦¢ ž¨Ÿ¶ œŸ¡¢š›™Å›œœŸ™¢œž›™¦¶ ½šŸ ¡›™¢Í›¦›°¢Ëž£›¸Ÿ™¦¶ FGH?FBGAAIM<SAAD<IOD <FIKOI?EDAT<>AQAR<EAJHIPA QFXPUAJ?IM<J?QAR<EDAS<KDQAQHDT<QDA<L?LAEJDFAI QFXK<PADJH<KD<BDIMBOAK<GABAJ<KAI<E?QAJAIT<UAQHB ¦Ÿ¡¢£ž¥ ¡Ÿ£Ÿ™¢µž¨Ÿ¥Ÿ™°É¢Åž¶ œ¡™Ÿ™¢Å›µŸ²¢§Ÿ™¢£žµŸœ Ÿ¶ Ÿ™°¢Íž¥¡™Ÿµ¢¹¡ºŸ™¦Ÿ™°¢ªž¶ K?IMAI<L?QIAMPADBRDLF AI<JDL<S?LAIJAH<NAQHB SBOP?FPSBOP?F<F?@DQ<KD<NAQHB<HJALA<Q?GABAI DJH<L?IHBHJIPA<EHKAR<E?Q?EAD<KAI<KASAJ µŸ ¢Äšš¸· ™ŸŸ™™¸Ÿ°É¢›™¦œŸ£™¸Ÿ°¢½Ÿ¨¶ ¨›™¢Ç¡™ŸšŸ™¦¢¹ž¨¡¥Ÿµ«œŸ° Q?GABAI<F?<ODQAPAR<QF KDQAQHD<F?IKABAAI<HIJHF<Q?GABAIT<]OFAED PUAJ?IMT E?M?BA<E?Q?EADT §Ÿ™¢Ÿ¥œŸ ¢¬¾³·¢¬ž¥ŸµŸšŸ™ QDBN?I<RDIALABMXA< ¬žž¥¡œ ŸŸ™¢£ž™¦ž›§¡ š›¢®ÀÑϯ· QAPAR<^OIOEABD<PAIM<NHMA<KDSAEP Y?L?I< LZK < U OF O = Y A Q A H < A K A < S ? F ? B N A A I P S ? F ? B N A A I < P A I M < G ? Q H L §¡¢šž¥¡™Ÿµ¢ž™›¥›š™¸Ÿ¢›™¶ ©§Ÿ£›™¢£žµŸ¸Ÿ™Ÿ™¢œž ž¶ ¬Îª¢²Ÿ¥› ¢Ÿ§Ÿ°É¢µŸ™Å›š™¸Ÿ· [HBPAIJO<G?BEALA<BOLGOIMAIK<KDKALSDIMD E?Q?EADK<KAQAL<HPW<RABD<KDSAEJDFAI<E?Q?EAD QJADFDIAIIP<AF<?KQD<AOD B T L?IJABAK<HIJHF<SBOP?F<KD š›œ¢ž™¦ŸºŸµ¡¢£žµŸ¸Ÿ™Ÿ™ ²ŸšŸ™¢µŸ¡™™¸Ÿ°¢Ÿ™šŸ¥Ÿ¢µŸ¡™ Ԟ™ÆŸ™Ÿ™¸Ÿ°¢›™š›œ¢£žµŸ¶ Y?SAQA<Y?SAQA<QDIAE<L?F?BNAAI<ZLHLK<L?BHP KAI<KASAJ<HIJHF<NAQHB<Q?GABAIKX<HIMFASIPAK UOLGOB<E?J?Q<A>? R < S ?LAEAIMAI<SOIKAEDK<SBOP?F œž ž²ŸšŸ™¢ žµŸŸ¢Ÿ Ÿ¢µž¶ ś¦Ÿ¢ž¤«œ› œŸ™¢§¡¢¨ž¨ž¶ ¸Ÿ™Ÿ™¢œž ž²ŸšŸ™¢§¡¢ÅŸµ›¥ LARAIK<KAI<VI?BMD<>HLG?B<QAPA<[DI?BAQ >AGJH<MTUVNT A F A I < K D Q A I N H J F A I < ABAIT ¨Ÿ¥Ÿ™·¢ÊŸµ¢¡š›¢§¡Ÿœ ›§œŸ™ ¥Ÿ£Ÿ¢š¡š¡œ¢­¡šŸµ¢ ž£ž¥š¡¢§¡ ›§¡œ¢Å›¦Ÿ¢ŸœŸ™¢§¡µŸœ›œŸ™ MQLZL<V>Q[N<QFXK<SAID<>PALEDIABED<KAI YAEDQ<SAIJAHAI<QADIIPAK<PAIM<S?BQH =YZ[<Q?GABAI<EG?AQB?HS<AAFEA<QI?<GLH Ÿ¦Ÿ¥¢§Ÿ£Ÿš¢ž¨Ÿ™š›¢ž™ž¶ «¨¸žœ¢º¡ ŸšŸ°¢ šŸ ¡›™°¢§Ÿ™ §ž™¦Ÿ™¢ž™¸¡Ÿ¦ŸœŸ™¢£› ¶ NANABAIIPA<L?IDINAH<BHAE<HJALA<NAQHB<Q?GABAI KDS?BRAJDFAI<AKAQAR<JDJDF<BAOAI<LA@?JT<QD<QFX UAKD<EAAJ<DJH<IAIJD<E?J?QAR<ABHE<QGAAD<QSDF?KF<E??BNQA?AEIATD D<QFXK<>AGJH<MTUVNT<SOLGOIMAI<J?BE?GHJ L?IHBHJIPA<E?LHA<NAQHB<KDLHIMFDIFAI<JDKAF Q?GABAIT<Y?EDLSHQAIIPAK<QFX<EDAS<L?IMRAP œŸ™¢Ÿ™¦œŸ¢œžÆžµŸœŸŸ™¢§¡ şµ›¥¢¥ŸºŸ™¢œžÆžµŸœŸŸ™¢µŸµ› œž Ÿ ¢ÂÀ¢ÅŸ°¢šž¥›šŸŸ KL? IJAHAI<LHQAD<KABD<>?LABAIM EALSAD<J?BNAKD<F?LA@?JAI<SABART<GALHI<KD KASD<ABPHE<LHKDF<LAHSHI<GAQDFKX<HIMFASP şµŸ™¢ žµŸŸ¢Ÿ Ÿ¢µž¨Ÿ¥Ÿ™· µ¡™šŸ ·¢±¡™Ÿ ¢ªž ž²ŸšŸ™¢±³´ ¸Ÿ™¦¢µ«œŸ ¡™¸Ÿ¢§žœŸš¢§Ÿž¥Ÿ² UAJ?QAIFMHK<F]AOIE<SA?BDLA <W?MAQK<LHBOOF?BJOK<QAQH<F?<QFXT UAJ?IMK<AKA<G?G?BASA<JDJDF<F?LA@?JAI<PAIM IPAT<MOE?N ¬Ÿ Ÿµ™¸Ÿ°¢¨ž¥§Ÿ Ÿ¥œŸ™ ŸœŸ™¢ž™¸¡Ÿ£œŸ™¢£« ¢œž ž¶ ¥ŸºŸ™¢œžÆžµŸœŸŸ™·¢ÕÖ×ØÙ

ÚÛÜÝÞßÞàáއâãÞä‡åãæÞæçã‡èéêçëãß

ˆãæãàÞ\‡èé\ÜÞ]Û\܇ˆç\ç\Üßãëçæ ¦§;9,12+359/6-,12¨/96,1427/2©,7,14 ^ßçá㇅_Þàއ`çßއ`éà]ÞêÞ ª«Œ‘Ž•–£¥¡Ÿ¢£Ÿ¥«¢¨Ÿ¸Ÿ µŸ¡™™¸Ÿ· §ŸŸ™¢š¡§Ÿœ¢ Ÿ§Ÿ¥œŸ™¢§¡¥¡· šŸ™£Ÿ¢¡§ž™š¡šŸ ¢§¡šž›œŸ™ ¬«µ¡ ¡¢¸Ÿ™¦¢ž™§Ÿ£ŸšœŸ™ ªŸ£«µ žœ¢»Ÿšž °¢ª«£«µ š¡§Ÿœ¢ Ÿ§Ÿ¥œŸ™¢§¡¥¡¢šž¥¦žµžšŸœ µŸ£«¥Ÿ™¢Å›¦Ÿ¢µŸ™¦ ›™¦¢ž™›Å› ª«§¥Ÿš¢ž™¦ŸšŸœŸ™¢œ«¥¨Ÿ™ §¡¢£ž¥ ŸºŸ²Ÿ™¢§žœŸš¢½šŸ§¡«™ œž¢Íª¬·¢½ž§Ÿ™¦œŸ™¢œ«¥¨Ÿ™ ž™¦Ÿœ›¢¨ž¥šž›¢§ž™¦Ÿ™¢ ž¶ ¬Ÿ™¦œ¥¡™¦°¢»Ÿšž °¢½Ÿ¨š›¢®ÀÑϯ µŸ™¦ ›™¦¢§¡¨ŸºŸ¢£žš›¦Ÿ ¢œž  ž«¥Ÿ™¦¢§¡¢ÇŸ™§Ÿ¥Ÿ¢©§¡ ›¶ £Ÿ¦¡¢ žœ¡šŸ¥¢£›œ›µ¢ÃÒ·Ã÷¢¢¬¥¡Ÿ ԛŸ²¢½Ÿœ¡š¢˜›¢±Ÿž¥Ÿ² Æ¡£š«¢¸Ÿ™¦¢ž™ŸºŸ¥¡¢š¥Ÿ­žµ ¡™¡¢§¡šž›œŸ™¢«µž²¢½›œ¡¸Ÿ™ ›™š›œ¢ž™§Ÿ£ŸšœŸ™¢£ž™Ÿ¶ §ž™¦Ÿ™¢š›Å›Ÿ™¢¼ŸœŸ¥šŸ·¢±¡  ŸŸš¢²ž™§Ÿœ¢£ž¥¦¡¢œž¢µŸ§Ÿ™¦· ™¦Ÿ™Ÿ™·¢±Ÿ¥¡¢š›¨›²¢œ«¥¨Ÿ™ §ŸµŸ¢š¥Ÿ­žµ¢œ«¥¨Ÿ™¢¸Ÿ™¦ ȽŸ¸Ÿ¢žµ¡²Ÿš¢Ÿ§Ÿ¢«¥Ÿ™¦ £žš›¦Ÿ ¢š¡§Ÿœ¢ž™ž›œŸ™ ž¥›£ŸœŸ™¢ºŸ¥¦Ÿ¢ªŸ¥ŸºŸ™¦ ¸Ÿ™¦¢šž¥¦žµžšŸœ¢§¡¢§žœŸš¢œž¨›™ ¡§ž™š¡šŸ ¢ ŸŸ¢ žœŸµ¡· ¡™¡¢§¡¨ž¥¡¢¡™›Ÿ™· šž¨›·¢½Ÿ¸Ÿ¢žŸ™¦¦¡µ™¸Ÿ¢šŸ£¡ ±«œšž¥¢ÅŸ¦Ÿ¢˜™¡š¢¹ŸºŸš Ȫ«¥¨Ÿ™¢¡™¡¢ Ÿ§Ÿ¥¢ žšžµŸ² š¡§Ÿœ¢Ÿ§Ÿ¢šŸ™¦¦Ÿ£Ÿ™°ÉœŸšŸ™¸Ÿ ±Ÿ¥›¥Ÿš¢Ô½˜±¢»Ÿšž °¢À¡«µ¡šŸ ¨ž¥Ÿ§Ÿ¢§¡¢¥›Ÿ²¢ Ÿœ¡š·¢½ž¶ ½›œ¡¸Ÿ™· ½›µ¡Ÿ™š¡¢ž™¦ŸšŸœŸ™¢ ŸŸš¢§¡¨Ÿ¶ §Ÿ™¦œŸ™¢§«£žš¢§Ÿ™¢6lg7Á ¾žµ¡²Ÿš¢œ«¥¨Ÿ™¢šŸœ¢ Ÿ§Ÿ¥¶ ºŸ¢œž¢˜¹±°¢œ«¥¨Ÿ™¢§¡¨ŸºŸ Â6ig2™¸Ÿ¢²¡µŸ™¦°¢Ÿ£Ÿ¢¡ ¡¢§Ÿ™ œŸ™¢§¡¥¡°¢½›œ¡¸Ÿ™¢µŸ™¦ ›™¦ «µž²¢£žš›¦Ÿ ¢œž£«µ¡ ¡Ÿ™¢ žœ¡šŸ¥ śµŸ²™¸Ÿ°¢œ«¥¨Ÿ™¢¨žµ› ž¡™š¢Ÿš«µ«™¦¢œž¢ºŸ¥¦Ÿ £›œ›µ¢ÃÏ·Ã⧟™¢§ŸµŸ¢œžŸ¶ ¡™¦Ÿš°É¢¡¨›²¢ª«§¥Ÿš·¢Õ<D×Ù

”•”•a’b”c–‘’“”•–—–¬›µ›²¶ Ÿ™¢Ÿ¦ž™°¢£ž™¦Ÿ «™¦°¢§Ÿ™¢£ž™¦žÆž¥ ʟ¥¡Ÿ™¢de0f8g3hijkl3¸Ÿ™¦¢¥ŸšŸ¶¥ŸšŸ ž™¦ž™ŸœŸ™¢¨ŸÅ›¢¨Ÿš¡œ¢§Ÿ™¢œ«£¸Ÿ² §¡œ›£›µœŸ™¢§¡¢ÇŸ™¦ Ÿµ¢½žº«œ« ¬¥«Å«°¢½Ÿ¨š›¢®ÀÑϯ·¢¾ž¥žœŸ¢§¡ŸÅŸœ ž™¡œŸš¡¢ž™›¢¨›œŸ¢£›Ÿ Ÿ¢¨ž¥ ŸŸ ¸Ÿ™¦¢§¡ žµž™¦¦Ÿ¥ŸœŸ™¢de0f8g3hijklm ©ÆŸ¥Ÿ¢¸Ÿ™¦¢§¡¦ŸºŸ™¦¡¢ÅŸÅŸ¥Ÿ™  ¡¥œ›µŸ ¡¢de0f8g3hijkl3¡™¡¢¡™¡¢Å›¦Ÿ¢§¡¡œ›š¡ «µž²¢ªŸ ›¨Ÿ¦¢Ê›Ÿ ¢¬žœŸ¨¢¹›¶ ™›™¦œ¡§›µ°¢³¥¤Ÿ™¢ÔŸš™Ÿ§¡¢¸Ÿ™¦¢ž¶ ºŸœ¡µ¡¢¬žœŸ¨¢¹›™›™¦œ¡§›µ· ½ž¨žµ›™¸Ÿ°¢£Ÿ¥Ÿ¢Ÿ¦ž™¢ž™§Ÿ¶ £ŸšœŸ™¢ ¡¥ŸŸ™¢¥«²Ÿ™¡¢§Ÿ¥¡¢ª¸Ÿ¡¢ÊŸÅ¡ Í«²Ÿ¥¡·¢±ŸµŸ¢šŸ›Ð¡Ÿ²™¸Ÿ°¢Í«²Ÿ¥¡ ž™¦¡™¦ŸšœŸ™¢ŸœŸ™¢£ž¥µ›™¸Ÿ¢œž¥ÅŸ¶  ŸŸ¢Ÿ™šŸ¥Ÿ¢Ÿ™› ¡Ÿ¢§ž™¦Ÿ™¢ ž ŸŸ¶ ™¸Ÿ¢§Ÿ£Ÿš¢ž™ÅŸ§¡¢œžœ›ŸšŸ™¢§ŸµŸ ²¡§›£· <SAEAB<WDL<L?IM?IKAQD<FICQAED<MWLFN<QFXK<KD =\S?BAED<SAEAB<DID<EHKAR<KDEHGEDKD<S?L?BDIJART uvwuxypznp{|}x \LVS_>F ¬ž¥ºŸœ¡µŸ™¢Í¥¡¨›™¢¼«¦ÅŸ°¢Êž¥›¢¬›¥¶ qr~xtq|ozx{xtttx€‚tƒ„‚t…‚€„†‡‚€ttˆ‰Š‹ŒŽ‘’“Ž†„„”t•‚€–—nop˜qrst RAIMEAQ<^DPAJASBANA<Y?SAJDRAIK<UHLAJ<MWUVNK<L?IP?KOJ >?RDIMMA<RABMA<GABAIMIPA<L?INAKD<Q?GDR<LHBAR<KABD ” – t „ ™ „ š „ t › ˜ — „ AIDLO<LAEPABAFAJT<LAEAQIPAK<RABMA<F?GHJHRAI<SOFOF SAEABAIKX<J?BAIM<_EDEJ?I<FF<RDKAIM<L?B?FOIOLDAI<>?FKA ™««¢§ŸµŸ¢ Ÿ¨›šŸ™™¸Ÿ¢ž™ÅžµŸ ¶ ›š†„•„tƒ–tq„‚€†„œtz‡—‡tžš‡Ÿ‡ tž•—„›tw˜‚˜‚€—–ƒ˜œ tz„›”˜t¡¢y£¤¥ PAIM<KDJAOABFAI<NAHR<Q?GDR<LHBAR<KDGAIKDIMFAI<SAEABAIT QFXK<_IKHIM<LBDRAKDT œŸ™¢¨Ÿ²ºŸ¢Ÿ§Ÿ¢£ž¥œž¨Ÿ™¦Ÿ™¢¸Ÿ™¦ EAQK<RABMA<J?QHB<APAL<PAIM<L?I@ASAD<SS<J[<BDGH<S?B GALHIK<LAEPABAFAJ<RAIPA<KDS?BGOQ?RFAI<L?QAFHP  žŸœ¡™¢ž¨Ÿ¡œ¢§¡¢ ¡¥œ›µŸ ¡¢de0f8g Ÿ§Ÿ™¸Ÿ¢de0f8g3hijklm3³Ÿ¢ž™ÅžµŸ œŸ™ ½ŸµŸ²¢ Ÿš›¢£ž™¦Ÿ «™¦¢½›¥Ÿ§¡¢®Îï FMK<<[D ?QDAI<LAFEDLAQ<½<FM<S?B<FOLDKDJDT<>?GAMAD hijklm3³Ÿ¢Å›¦Ÿ¢ž™¦Ÿ£¥ž ¡Ÿ ¡¢µŸ™¦œŸ² ¨Ÿ²ºŸ¢ žÅŸ›²¢¡™¡¢£ž¥Ÿ™¢Ÿ¦ž™°¢£ž™¦Ÿ¶ ž™ÅžµŸ œŸ™¢¨Ÿ²ºŸ¢ ¡µŸš›¥Ÿ²¡¢Ÿ™¶ K?IMKADINH<ADFQ<ARIA<JIHPIAA<K<P?AIIMMA<RIA<SBMSA<<JSJA<EBADGBHA<ISI?PBA<F<SMST<<RH?¼M<BDJDGHH<S<SH?QAB FHASIA<PSA?<LG LAFEDLAQFAI<EJOF<E?RDIMMA<KASAJ ŸšŸ›£›™¢œ¡™ž¥ÅŸ¢§Ÿ¥¡¢£ž™¦Ÿ «™¦¢§Ÿ™  «™¦°¢£ž™¦žÆž¥¢œ«¥Ÿ™¢Ÿ£›¢§¡¦›™Ÿ¶ šŸ¥Ÿ¢de0f8g3hijkl3§ž™¦Ÿ™¢£Ÿ¥Ÿ¢Ÿ¦ž™° FMK<SAKA<OS?BAED<SAEAB<DID<RAIPA<KDNHAQ<SS<HI<BDGH<S?B<FMT J?BG?QD<EH?I@JAHBFA<<L? L? BAJAT<MRKPN £ž™¦žÆž¥¢de0f8g3hijkl3¸Ÿ™¦¢ž™ÅŸ§¡ œŸ™¢›™š›œ¢ž™¸ž¨Ÿ¥¢µ›Ÿ œŸ™¢¡™¤«¥Ÿ¶ £ž™¦žÆž¥¢§Ÿ™¢£ž™¦Ÿ «™¦¢Ÿ£› ›Å›™¦¢š«¨Ÿœ¢ ¡¥œ›µŸ ¡¢ ž¨›Ÿ²¢ ›Ÿ¥Ÿš  ¡¢§¡¢ªŸ¨›£Ÿšž™¢¹›™›™¦œ¡§›µ·¢È©£Ÿ¶ ž›£›œ¢œžœžµ›Ÿ¥¦ŸŸ™·¢È½Ÿ¸Ÿ¢¨ž¥¶ œŸ¨Ÿ¥· µŸ¦¡¢£ž Ÿ™¢šž¥ ž¨›š¢§¡œžŸ ¢§ŸµŸ¢ÆŸ¥Ÿ ²Ÿ¥Ÿ£¢Ÿ¦Ÿ¥¢ ¡µŸš›¥Ÿ²¡¢§ž™¦Ÿ™¢¨ž¥¶ ªŸ ›¨Ÿ¦¢Ê›Ÿ ¢¬žœŸ¨¢¹›™›™¦¶  «£Ÿ™°¢ Ÿ™š›™¢§Ÿ™¢¨ž¥Ÿ™¤ŸŸš¢¨Ÿ¦¡ ¨›œŸ¢¨ž¥ ŸŸ¢¡™¡¢§Ÿ£Ÿš¢šž¥› ¢¨ž¥ÅŸµŸ™°É œ¡§›µ°¢³¥¤Ÿ™¢ÔŸš™Ÿ§¡¢ž™¦Ÿ£¥ž ¡Ÿ ¡ Ÿ ¸Ÿ¥ŸœŸš¢µ›Ÿ °É¢ÅžµŸ ™¸Ÿ· œŸšŸ™¸Ÿ·¢ÕDC×Ù LVG¾_>L_]_G<NAQHB<QALGAJ<[AQDOGOBO<LHQAD<KDQAFEAP NAQAIKX<FAJAIPAT

‚éæçà‡…ÝÞꇭ䇮®‡­ã¯ç‡äéà‡„ãæÛ

ý$'&þÿ%0"%"*123(1'4

ìíîïîðñòóôòðõöóôòð÷òïøöðùúðñòûü

±¡¥Åž™¢.š§Ÿ¢šž¥ ž¨›š¢ž¨Ÿ¶ §Ÿ™¢¬Ÿœ›¢©µŸ¢¸Ÿ™¦¢¨ž¥¶ 567898 8

6

9 868 978 ²Ÿ ¥œ¡¥ŸŸ™¢/012345627892 šŸ²šŸ¢œž£Ÿ§Ÿ¢±¬Ô±¢±³´¢ž¶ 566 78 68 8 8

6 8 6 ¸Ÿ™ ¢¦£ž ¢ §¡ ›²œŸ™¢›™š›œ¢ž¶ µŸµ›¡¢£Ÿ™¡š¡Ÿ¢£ž™žšŸ£Ÿ™· 68

888

88 !!5 8 6"88  µŸœ›œŸ¨™¢›š£ž ¡Ÿ£Ÿ™¢ žœŸ¶ ÈÍ¡¢­ž¥¡¤¡œŸ ¡¢ŸœŸ™¢§¡¶ 6 87 #"6 7 8898 88

6 68 µ¡¦› ¢£ž¨Ÿ¥²Ÿ  Ÿ™¢£ž™¦›¶ ¨ž™š›œ¢§Ÿ™¢§¡¨ž¥¡¢ºŸœš›¢š¡¦Ÿ 79698#8

#878 $% & '9' 78

6'78

7' œ›²Ÿ™¢ªž£ŸµŸ¢±Ÿ ž¥Ÿ²¢±³´ ²Ÿ¥¡¢›™š›œ¢ž™¡µ¡š¡¢œžŸ¨ Ÿ²¶  žšžµŸ²¢§¡ Ÿ²œŸ™™¸Ÿ¢˜˜ Ÿ™¢§«œ›ž™¶§«œ›ž™¢¸Ÿ™¦ 78 8

#878 ( )6#966 *%+*, ªž¡ š¡žºŸŸ™¢±³´· §¡ ¸Ÿ¥ŸšœŸ™·¢½žšžµŸ²¢§¡™¸Ÿ¶

èàÛÝé߇¿Þæçà‡ŠÞê¯ÞᇶÞæãÛ¯ÛàۇåãêçæÞã

IAFAI<SAKA<>AGJH<PAIM<KDAOAQD<K?IMAI<S?IM?QHSAEAI >?KAIMFAI<S?F?BNAAI<S?IMAESAQAIK<QAINHJ<KDAK<GDEA AESAQ<PAIM<KDQAFHFAI<KABD<EDED<HJABA<UAQAI<[AQDOGOBOT KDQAFHFAI<SAKA<LAQAL<RABD<PAIM<AFAI<KDLHQAD<KD<AJAE =YAB?IA<EHKAR<AKA<DºDI<KABD<F?SOQDEDAIK<LAFA SHFHQ<HHTII<FAB?IA<FOIKDED<ABHE<QAQH<QDIJAE<EHKAR<LHQAD S?F?BNAAI<S?IM?QHSAEAI<NAQHB<QALGAJ<SHI<KDLHQAD<SAKA Q?IMAIMT EDAIM<RABDT<L?F?BNAAI<LHQAD<KDQAFHFAI<KABD<EDED<HJABA =L?IMAESAQAI<SHI<GDEA<KDQAFHFAI<K?IMAI<@?SAJ UAQAI<[AQDOGOBOKX<FAJA<Y?SAQA<QDIAE<L?BLHFDLAI<KAI E?RDIMMA<S?F?BNAAI<GDEA<E?Q?EAD<SAKA<OAFJH<PAIM<J?QAR LBAEABAIA<^DQAPAR<YOJA<XOMPAFABJAK<WOJO<>HBOJO<KD KDJABM?JFAIKX<FAJAIPAT QDIAE<L?BLHFDLAI<KAI<LBAEABAIA<^DQAPAR<YOJA XOMPAFABJAK<>AGJH<MTUVNT WOJO<L?IMAJAFAIK<E?KDAIPA<S?F?BNAAI<S?IM?QHSAEP XOMPAFABJA<L?IABM?JFAIK<S?F?BNAAI<S?IMAEASAQAI AI<AESAQ<KD<NAQHB<QALGAJ<[AQDOGOBO<AFAI<KDQAFHFAI HQAIM<NAQHB<QALGAJ<[AQDOGOBO<EHKAR<KASAJ<E?Q?EAD<SAKA LHQAD<S?FAI<K?SAIT<GALHIK<DºDI<KABD<F?SOQDEDAI<JHBHI YPJI<]?GABAIT Q?GDR<@?SAJ<E?RDIMMA<S?F?BNAAI<GDEA<KDQAFHFAI<SAKA WOJAQ<KAIA<PAIM<KDMHIAFAI<HIJHF<S?IMAESAQAI HQAIM<NAQHB<QALGAJ<[AQDOGOBO<E?SAINAIM<JTTII<L?J?B AFRDB<S?FAIT =L?F?BNAAI<S?IM?QHSAEAI<AESAQ<L?LAIM<Q?GDR J?BE?GHJ<L?I@ASAD<SSJKI¼<LDQDAB<PAIM<G?BAEAQ<KABD<_LRQ LHKAR<KDQAFHFAI<SAKA<EDAIM<RABDT<YAB?IAIPAK<FALD YOJA<XOMPAFABJAT<Y?GHJHRAI<KAIA<J?BE?GHJ<Q?GDR<B?IKAR L?IMANHFAI<DºDI<S?QAFEAIAAI<S?F?BNAAI<DJH<EAAJ<EDAIM KDGAIKDIM<SQACOI<AIMMABAI<PAIM<KDEDASFAI<E?GAIPAF RABDT<[AQAL<RABD<AFAI<KDCOFHEFAI<HIJHF<S?IMAESAQAI SSJKH<LDQDABT<MAIJU?»IN

¾ž™›¥›š¢´«žœž°¢ žšžµŸ² šŸœŸ™¢ Ÿ²°¢ŸœŸ™¢§¡Ÿ§ŸœŸ™ Ž-“Ž‘Ž•–šž¥ ž¨›š¢ ž¶ ±¬Ô±¢±³´°¢¼›Ÿš¢®ÎÑϯ¢Ÿ¶ ˜˜¢ªž š¡žºŸŸ™¢§¡›™¶ ¥Ÿ£Ÿš¢£Ÿ¥¡£›¥™Ÿ¢£ž™žšŸ£Ÿ™ Ÿœ¡™¢ÅžµŸ ¢œžš¡œŸ¢±¡¥Åž™¢.š¶ µŸ·¢ªžš›Ÿ¢±¬Ô±¢±³´°¢´«žœž ™¦œŸ™¡° ¢±¬ Ô±¢ŸœŸ™¢ž¶ œž›§¡Ÿ™¢±¬Ô±¢±³´¢ž™¦¶ §Ÿ¢ªžž™§Ÿ¦¥¡°¢¼«²ž¥Ÿ™¶ ³™§¥Ÿ¢©¦›™¦¢ËŸœ Ÿ™Ÿ¢ž™¶ §Ÿ ¨ ž ¥ ¡ š Ÿ ² › œ Ÿ ™ ¢ œ £Ÿ§Ÿ¢ªž¥Ÿš«™ › ›µœŸ™¢£ž™¦ž Ÿ²Ÿ™¢œž£Ÿ¶  ¸Ÿ²¢¼«²Ÿ™¢¨ž¥šž›¢§ž™¦Ÿ™ ޵Ÿ œŸ™°¢£ž¥šž›Ÿ™¢§ž™¦Ÿ™ §Ÿ™¢¬›¥«¢¬Ÿœž›µ ŸŸ™¢›™š›œ §Ÿ¢£¥ž ¡§ž™¢žµŸµ›¡¢¾ž™§Ÿ¶ YV]ZY_G<KABD<SABA<S?IM?LGAIM<S?BHLARAI<J?BFADJ S?IM?LGAIM<KDLHIMFDIFAI<LAEDR<RABHE<L?Q?IMFASD ž™¸¡Ÿ£œŸ™¢œžšž™š›Ÿ™¢£ž™¦¶ ¦¥¡°É¢›¥Ÿ¡¢´«žœž· AIIPA<SBOE?E<S?I?BGDJAI<S?BDºDIAI<OQ?R<S?L?BDIJAR S?BEPABAJAI<HIJHF<L?IKASAJFAI<DºDI<QOFAED<KABD<RLGT Ÿ™¦œŸšŸ™¢¹›¨ž¥™›¥¢§Ÿ™ ±¡šŸ¨Ÿ²œŸ™™¸Ÿ°¢£ž¶ QKAALG PA<G?IABT<LBOE?E<S?IMANHAI<DºDI >?OBAIM<GOJABDE<KD<YHQOISBOMOK<>BD<S?N?FD<^HQAIEABD »Ÿœ¡µ¢¹›¨ž¥™›¥¢±³´°¢ ž¨ž¶ µŸ™š¡œŸ™¢œž£ŸµŸ¢§Ÿž¥Ÿ²¢±³´ L??IBKADRBD<FJDAKIA<FG<AEI?MSH?IIAHIRMIF[R <YAIJOB<L?QAPAIAI<W?BSAP L?IMAFHD<SBOE?E<S?BDºDIAI<S?I?BGDJAI<E?BJDCDFAJ<KD µ›¢Ÿ Ÿ¢ÅŸ¨ŸšŸ™¢¨ž¥Ÿœ²¡¥ ŸœŸ™¢§¡µŸœ›œŸ™¢£¥ž ¡§ž™° KHMYLWN<RAIPA<L?LGHJHRNF<OAQ?IR<OA <[<RABDT YHQOISBOMO<L?LAIM<@HFHS<QALA<KDGAIKDIMFAI<K?IMAI £Ÿ§Ÿ¢:¢.œš«¨ž¥¢Âÿ· ºŸœ¡µ¢£¥ž ¡§ž™¢ŸšŸ›¢ž™§Ÿ¶ Y?SAQA<YAIJOB<L?QAPAIAI<W?FBSJHA<EK?HQ<AYLA H Q O GHSAJ?I<QADIIPAT<YAQ<DID<KDE?GAGFAI<G?QHL ȼŸ§¡¢šŸ§¡¢§¡ Ÿ£Ÿ¡œŸ™ ¦¥¡¢ žšžµŸ²¢Ÿ§Ÿ¢£ž™¦ž Ÿ²Ÿ™· ROOO<LBDEJDPAIJO<L?IMAJAFAI<NDFA<E?LHA<S?IBESPBAOBMAOJKA<I] FE?ALS ¨Ÿ²ºŸ¢œŸ¡¢ž¡µ¡œ¡¢ºŸœš› ©™¦¦«šŸ¢±¬Ô±¢±³´¢§Ÿ¥¡ HIJHF<S?IMANHAI<F[R<S?BHLARAI<EHKAR<Q?IMFASK<SBOP RAKAIH<LBI?ABIJAPIAA<RSA?IJA<G<AGEDKDOAIIAMQ<TJAIAR<PAIM<KDLDQDFD<OQ?R ÎÓ¢²Ÿ¥¡¢›™š›œ¢£ž¥ ¡Ÿ£Ÿ™ ;¥Ÿœ ¡¢¬ª½°¢©¥¡¤¢ÔŸ²Ÿ™ E?E<S?IMANHAI<RDIMMA<S?I?BGDJAIIPA<RAIPA<L?LP =L?IMHBHEAI<E?BJDCDFAJ<KD<RLG<YHQOISBOMO<L?LAIM FJH<[<RABD<F?BNAT Q?GDR<QALA<KDGAIKDIMFAI<K?IMAI<PAIM<AKA<KD<>Q?LAIT £ž™¦›œ›²Ÿ™·¢±›Ÿ¢²Ÿ¥¡¢ žšž¶ ʟœ¡¢ž™¸Ÿ£Ÿ¡œŸ™°¢£ž¥¶ GHJH=RLFBAOIE<OA A<RAIPA<L?LP L?IMHBHEAI<E?BJDCDFAJ<L?QAQHD<FOI»?BED<KD<>Q?LAI<RAIPA µŸ²¢§¡›™§Ÿ™¦œŸ™¢§žºŸ™ šž›Ÿ™¢§ž™¦Ÿ™¢±¡¥Åž™¢.š§Ÿ GHJHRFAI<O?AEFIJPHA<[<@<RHAFBDH<ESA<NA@?T<ES?AJJ?<QFAARB<E??ILH LGHJHRFAI<OAFJH<AIJABA<¼PV<GHQAIK<E?KAIMFAI<KD ŸœŸ™¢ž¨ž™š›œ¢£Ÿ™ ›  ªžž™§Ÿ¦¥¡¢œŸµ¡¢¡™¡¢Ÿ§ŸµŸ² F[R<IPA<AFAI<FDJA<J?BGDJFAIKXFAJAIPAT AIPA<FOLSQDJK YL? ISBOMO<GDEA<L?I@ASAD<J<PJK½<JARHIKX<FAJAIPAT £ž™žšŸ£Ÿ™¢§Ÿ™¢£ž™¸› ›™¶ ž£ž¥œ¡¥ŸœŸ™¢/012345627892 ROOO<L?IN?QAEFAIK<HIJHF<L?IMANHFAI<F[R HQO^D PODQAPAR<PAIM<S?JA<GDKAIM<JAIARIPA<G?QHL Ÿ™¢šŸšŸ¢šž¥š¡¨°É¢šž¥Ÿ™¦™¸Ÿ· ¸Ÿ™¦¢§¡¨›š›²œŸ™¢›™š›œ¢ž¶ S?BHLARAI<DID<S?IM?LGAIM<RABHE<L?Q?IMFASD E?LSHQBAIPAA<RL? BHJ<>BD<J?BE?GAB<KD<ODQAPAR<Y?@ALAJAI ½žµŸ™Å›š™¸Ÿ°¢š¡¦Ÿ¢²Ÿ¥¡ µŸœ›œŸ™¢£ž¥ ¡Ÿ£Ÿ™¢ žœŸµ¡¦›  S?BEPABAJAI<AKLDIDJBAED<J?BQ?GDR<KARHQHT<>PABAJPEPABAJ FAQDGAOAIMK<>IAHLD BDLHQPOT<FA<L?IN?P ›œŸ™¢£Ÿ™ ›  £ž¨Ÿ²Ÿ Ÿ™¢£ž™¦›œ›²Ÿ™ DID<KD<AIJABAIPA<AKAQAR<B?FOL?IKAED<KABD<SVF<KAI<DºDI QAEFAIK<QALAIPA<SMBAOQEH?REK<<SY?OIF?ABSGKD<J¾D nopqrstuvwuxy°v~ £Ÿ ÆŸ¢£ž¨ž™š A I <E?BJDCDFAJ<DID<NHMA žoov vž|s|nxžxsttz‡š„‚€t„›ƒ–tƒ„œ•t—š„”‡‚t”„•…„—t–—˜” §¡µŸœ›œŸ™¢£ž™¸ž¥Ÿ²Ÿ™¢§«¶ £ž¥¡«§ž¢Âÿ¶ÂÿҢŸ§ŸµŸ²¢ÎÓ QOFAED<KABD<RLGT KDS?IMABHRD<OQ?R<SBOE?E<FQABDCDFAED<KAI<EOEDAQDEAED<OQ?R ›š˜‚Ÿ˜—š„†„t—”–—„t••…šŸ˜„‚€—„‚t—–†”–•„„‚t°p±¥ œ›ž™¢£ž™¦ŸÅ›Ÿ™¢½›µšŸ™ ²Ÿ¥¡·¢¢Õ<Ø=>?–@AB=CDED=Ù [?IHBHJIPAK<QALAIPA<SBOE?E<S?I?BGDJAI<F[R<GAMD RLGT<MRAEN

èé\Üçàç]Þ\‡^¶`‡`çá緇¸‡¹Þàã


6 5 6 4 56789

0123 

œYaUgdž][ŸZ`U^Yž][ ZdYVž`[¡¢[£¤¥[¦YgYž`

§C¨ELFKJCOFK©D©JFªL©D«CLF¬JON©MF­FGCIJHFKCHJMJ

®¯°±²³´µ¶¯·²³¸µ¹¸µ³¯´²±²µº²´¸²³µ»¯±¼°³·½µ¾¼¯±¸¿²µ®¯±¸¿²· øÙãÚáÓÚãÚÓðÚßëÓÝÕÖæ×áÚÓãÚà ßëÚßÓÝ×ã×ÞÚßÓâÕßåæÚáÓãÙà âÕßëÕÝÚÞ×ÙÓáÕíÚãÙÚßÓÙßÙê ÝÚßëáÚäÓãÚßÓáÕäÕâÙæÙáÚß äÚãÚÞÚæÓÔÕÔÕÖÚäÚÓâåÔÙæÓÝÕÖà À¾®Á½µÂ²³´µ·¯³´²Ãµ¼¯³´Ã²¹²¶¸µ¿²ÄÅĵ³²±¿°·¸¿²µ±¸³´²³½µ³¯¿²· æÚâÓÙßØÙãÕßÓÝÕÖØÕÔ×Ýî ¼¯Æ¸³¹²Äµ·ÅÇÅõ¼°º¸Æµ¶°Æ¸Ä¸µ¹¯³´²³µ·±²¿·°±ÈµÉ°´¯±µÊ¸°³½µ¶¯·²³¸ ùÕßÕÓ÷åÖÖÙØêÓðÚßëÓâÕæÙÞÚÝ âÚÖÙð×ÚßÚêÓáÚÝÚÓäåæÙØÙîÓÓçÙßÙ ØÕÔ×ÝÓâÚØÙÞÓÝÕÖÔÙæÚßëÓöÖÕØÞ ¸·Å½µ¼¯±¯¼Å¿¿²³µ¿¯³¹²±²²³µ¶°Æ¸Ä¸½µË²¼¸ÄµÀÌÍÎÁ½µÄ¯º¯Æżµ¹¸² ÙßØÙãÕßêÓáÕäÚãÚÓØÝÚØÙ×ßÓÔÕÖÙà ãÙÚÓáÕâÔÚæÙÓáÕÓÝÚÞÚßÚßêÓãÚß ãÚßÓØÕÔÚëÙÚßÓÔÚÖ×ÓØÚíÚÓãÙà ÝÚÓæåáÚæÓâÕßëÚÝÚáÚßúÓûüõÚðÚ âÕßëÞÚãÚäÙÓØÕí×âæÚÞÓãÚáà ý×ýÙêÿÓØÕØÚæÓôÞÙÕöÓ4ÕäÝÓïÞÙæÙä ¼¯Æ²³ÇÅ·¿²³µ¶¯±Ç²Æ²³²³µ¹¯³´²³µ·±²¿·°±³Â²È 5ÖååáØÓåöÓÝÞÕÓóÖæÕÚßØÓôå×ßÝð âÕÖÚØÚÓÝÕßëÚÞÓâÕæÙÞÚÝÓÖÕæÙ éÚÚßÓÝÚâÔÚÞÚßî ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÓÛÜÓÝÚÞ×ßÓÝÕÖØÕà ßëÚßÓäÚÖáÙÖêÓØÚâäÚÙÓØÕåÖÚßë âåßØÝÕÖÓÚÝÚ×ÓØÕâÚýÚâÓÙÝ×îüü 0ãÚä×ßÓÚáØÙÓßÕáÚãÓùåëÕÖ õÞÕÖÙööüØÓ4ÕäÝî Ô×ÝÓáÕâ×ãÙÚßÓãÙÞÕßÝÙáÚß éÚÖëÚÓâÕßÕæÕäåßÓßåâåÖÓãÚà þõÚðÚÓÝÙãÚáÓÔÙØÚÓâÕâäÕÖà ïÙåßÓãÙäÕÖáÙÖÚáÚßÓâÕâ×ßà ÷Õß×Ö×ÝÓáÕÝÕÖÚßëÚßÓäÚÖÚ ýÚðÚÙßðÚêÓãÙÚÓâÕßëëÙæÚØßðÚê ý×æáÚßÓáÕÖ×ëÙÚßÓÔÚëÙÓäÙÞÚá ØÚáØÙÓâÚÝÚêÓäÕßðÕÔÚÔÓÚáØÙ äåæÙØÙÓãÙÓçåÝÚÓèÕéäåÖÝêÓÔÚà Ö×ÖÚÝÓñòòî ëÙÚßÓ×ÝÚÖÚÓìÕÖâåßÝêÓÝÙãÚáÓíÚ×Þ çÕäÚæÚÓïåæÙØÙÓóÖæÕÚßØ ÔÕÖä×ÝÚÖÓÚÖÚÞÓáÕÓáÕßãÚÖÚÚß çÕäåæÙØÙÚßÓóÖæÕÚßØÓôå×ßÝð ßÕáÚãÓÙßÙÓÚãÚæÚÞÓÔÚæÚØÓãÕßà ãÚÖÙÓæåáÚØÙÓäÕÖÙØÝÙéÚîÓïåæÙØÙ ôå×ßÝðêÓõÞÕÖÙööÓçÙÖáÓ÷ÚÖÝÙßê æÚÙßÓãÚßÓâÕßëÞÚßý×ÖáÚßà ØÕáÙÝÚÖÓ123î333ÓãåææÚÖÓ0âÕà ãÚâîÓ6Ý×ÓáÚÖÕßÚÓØÕÔÕæ×âßðÚ ÖÙáÚÓõÕÖÙáÚÝÓÚÝÚ×ÓØÕáÙÝÚÖÓùäÓ1ê2 ïÙåßÓäÕÖßÚÞÓãÙÝÚßëáÚäÓëÚÖÚà ÚéÚæßðÚÓÝÙãÚáÓâÕßðÚãÚÖÙ âÕßëÚÝÚáÚßêÓâÕÖÕáÚÓÝÙãÚá ßðÚêÿÓØÚâÔ×ßëÓùÕÔÕî ëÚÖÚÓáÕäÕâÙæÙáÚßÓâÚÖÙð×ÚßÚî ‚ƒ„…†‡†ƒˆ‰Š‹ŒŠ†Ž‰Œ†‘Œ’Œ†“Š‹†”•’Š–†Š–Œ‰Š—†•Š˜†‹~ˆ”€ ØÕí×âæÚÞÓáÕßãÚÖÚÚßÓãÙßÚØ ÔÙØÚÓâÕßëÕíÚÖÓäÕæÚá×ÓáÚÖÕßÚ ïÙåßÓØÕÔÕæ×âßðÚÓäÕÖßÚÞ âÙæÙÚÖîî âÕÖÕáÚÓÖ×ØÚáÓãÙëÙæÚØÓãÙÓæÚäÚà âåÔÙæÓâÕÖÕáÚÓÖ×ØÚáÓÝÕÖëÙæÚØî ãÙÝÚÞÚßÓÔ×æÚßÓæÚæ×ÓæÚæ×ÓãÕà þçÚâÙÓÝÕÖáÕí×ÝÓáÕÝÙáÚ 789 9 ™Œš†Œ’ˆ—†›†‹ˆ”†™Œš

BCDEFGEHCIJFKLEMJNEOFKPQ RS T U V W X Y Z [ \ ] ^ Y ] [ [ _Z ` V Z aU [ b c d c eY [ fU g U ,Ò-ÒÐ.Ò/0.ÐÑ12304Ó5×ÔÕÖà !"#$%"&% '()!$'(! ) '*"+",! -

n†„~€„„o~n†ƒ~p ™~q‚~qƒp†nrp nrp~q s„†‡††™ˆ‹•‹’Œ†t•’ŒŽ†˜Œ‹“Š†t“ŠŽŠ”u†t˜ŠŽŠv†ŠwŒx†y–Œ”Œz†vŠ†{Œ†t•˜mŠn€ŽŽŠ ~qs v†y–ŠŠzu vŒvŠŽ‘Œ‹Œ†™ˆ‹Š|Š”Š†„}ŠŽ†…˜Š†y—ˆ‹Š˜zu†ŽˆŽ‰ˆ”Œ–Š†‘ˆ~ˆŠ’Š†vŠŠŽ†m”•Ž†˜Œ‹“Š†€ˆ”•—Š†›†€Š~Š˜†…Š•Ž tŒ”Œ—Š’†€ˆ—ŒvŠ’u†vŒ†…Š—”†p‚pƒu†ƒŠ–Š”—Šu†ƒŠ‰—•†y„o…zš†m”•Ž†ŒŒ†vŒŽŠ–’•v–Š†•—•–†Žˆ|Š”Œ†’•’Œ†’ˆ‰Š‹ŠŒ†”ˆ–ŽˆvŠ’Œ “Š‹†Š–Š†vŒ’ŠŽ‘ŠŒ–Š†–ˆ‘ŠvŠ†™ˆŽˆ”Œ—Š˜†p†ŽˆŠ•Œ†…ˆŽˆ—ˆ”ŒŠ††•Š”†~ˆ‹ˆ”Œš

QSTFS©U©MFP©MVMF§CUJO¨OW©FGW©OX©L

,Ò-ÒÐ.Ò/0.ÐÑ12300àÓïÖÕØÙãÕßÓõ×ØÙæå ãÕßëÚßÓ÷ðÚßâÚÖêÿÓáÚÝÚÓïÖÕØÙãÕßÓØÚÚÝ ãÚæÚâÓóÖëÚßÙØÚØÙÓçÕÖíÚÓõÚâÚÓ6ØæÚâ 5ÚâÔÚßëӉ×ãÞåðåßåÓ9õ5‰:ÓâÕßëÚà í×âäÚÓäÕÖØÓãÙÓáÕãÙÚâÚßßðÚêÓãÙÓï×ÖÙ 9óç6êµÉ¯¹:îÓõÚðÚÓí×ëÚÓâÕßë×Ø×æáÚßÓóç6 ÝÚáÚßêÓäÕâÕÖÙßÝÚÞÓØ×ãÚÞêÓÝÕæÚÞêÓãÚß ôÙáÕÚØêÓ5×ß×ßëÓï×ÝÖÙêÓ5åëåÖêÓ6ÚÔÚÖê ×ßÝ×áÓãÚÝÚßëÓæÚßëØ×ßëÓáÕÓæåáÚØÙÓ×ßÝ×á âÕßëÕÝÚÞ×ÙÓØÙÝ×ÚØÙÓðÚßëÓØÕÔÕßÚÖßðÚî ÝÕÖ×ØÓâÕâÔÚßÝ×ÓïÕâÕÖÙßÝÚÞÓ÷ðÚßâÚÖ õÚÔÝ×Ó9Ü>?:î ãÚæÚâÓâÕßëÚÝÚØÙÓáåßöæÙáÓáåâ×ßÚæ ïÖÕØÙãÕßÓâÕßëÚÝÚáÚßêÓïÕâÕÖÙßÝÚÞ <ÚÖÚäÚßÓØÚðÚêÓóç6êÓï55êÓ0õŠ0èêÓãÚß ÚßÝÚÖÚÓÕÝßÙØÓùåÞÙßëßðÚÓãÚßÓÕÝßÙØ 6ßãåßÕØÙÚÓí×ëÚÓÝÕæÚÞÓâÕßÕÖÙâÚÓáÕãÚà ÝÕßÝ×ÓïÕâÕÖÙßÝÚÞÓ6ßãåßÕØÙÚÓãÚßÓïÕâÕà ùÚáÞÚÙÓðÚßëÓÝÕÖíÚãÙÓØÕíÚáÓ÷ÕÙÓ13ò1î ÝÚßëÚßÓ1C3ÓäÕßýÚÖÙÓØ×ÚáÚÓãÚßÓò1Ü ÖÙßÝÚÞÓ÷ðÚßâÚÖÓÔÙØÚÓÔÕáÕÖíÚÓØÚâÚ 0áÙÔÚÝÓáåßöæÙáÓáåâ×ßÚæÓÙÝ×êÓCCÓåÖà äÕßë×ßëØÙÓÚØÚæÓ÷ðÚßâÚÖîÓïÖÕØÙãÕß ×ßÝ×áÓâÕßðÕæÕØÚÙáÚßÓáåßöæÙáÓáåâ×ßÚæ ÚßëÓâÕßÙßëëÚæêÓò3ñÓåÖÚßëÓæ×áÚêÓ2î333 í×ëÚÓâÕßëÚÝÚáÚßÓÝÕæÚÞÓâÕßëÙÖÙâáÚß ÙßÙêÿÓáÚÝÚÓïÖÕØÙãÕßî Ö×âÚÞÓÝÕÖÔÚáÚÖêÓòCÓâÚØíÙãÓãÚßÓò2 Ø×ÖÚÝÓáÕäÚãÚÓïÖÕØÙãÕßÓ÷ðÚßâÚÖêÓøÞÕÙß ïÚãÚÓáÕØÕâäÚÝÚßÓÙÝ×êÓïÖÕØÙãÕß ÝÕâäÚÝÓÙÔÚãÚÞÓ×âÚÝÓ5×ããÞÚÓÖ×ØÚáî õÕÙßêÓðÚßëÓâÕßë×ßëáÚäáÚßÓÞÚÖÚäÚß âÕßë×ýÚäáÚßÓÝÕÖÙâÚÓáÚØÙÞÓãÚßÓâÕà ïÕâÕÖÙßÝÚÞÓØÕýÚÖÚÓâ×æÝÙæÚÝÕÖÚæÓãÚßÓÖÕà äÕâÕÖÙßÝÚÞÓ6ßãåßÕØÙÚÓÚëÚÖÓáåßöæÙá ßðÚâäÚÙáÚßÓäÕßëÞÚÖëÚÚßÓðÚßëÓÝÙßëëÙ áÕäÚãÚÓâÚØðÚÖÚáÚÝÓ6ßãåßÕØÙÚÓðÚßë ëÙåßÚæÓÚáÝÙöÓâÕâÔÚÞÚØÓäÕÖâÚØÚæÚÞÚß áåâ×ßÚæÓÙÝ×ÓÔÙØÚÓØÕæÕØÚÙáÚßî ÙßÙêÓÔÚÙáÓãÙÓï55êÓ0õŠ0èêÓãÚßÓöåÖ×â þõÚðÚÓí×ëÚÓâÕßë×Ø×æáÚßêÓØÕÝÕæÚÞ âÕæÚá×áÚßÓÚáØÙÓáÕâÚß×ØÙÚÚßÓãÚß âÕßë×ßãÚßëÓï55ÓãÚßÓãÙäæåâÚÝÓÚØÙßëê ØåæÙãÚÖÙÝÚØÓ×ßÝ×áÓâÕâÔÚßÝ×ÓäÕßðÕà æÚÙßßðÚî þõÕýÚÖÚÓÔÙæÚÝÕÖÚæêÓ6ßãåßÕØÙÚÓÚáÝÙö ïÕâÕÖÙßÝÚÞÓ÷ðÚßâÚÖÓí×ëÚÓâÕßë×ßà æÕØÚÙÚßÓáåßöæÙáÓáåâ×ßÚæÓãÙÓ÷ðÚßâÚÖî âÕßíÚæÙßÓãÙäæåâÚØÙÓãÚßÓáÕÖíÚÓØÚâÚ ãÚßëÓßÕëÚÖÚàßÕëÚÖÚÓðÚßëÓÝÕÖëÚÔ×ßë 7KLMNOPPQR 9 

‡CLIWFSJM©FˆJIEI©MD©OFˆV©FKED©OFGEON©«©O¨

ß×ÖÓ4ç6Ó6ÚáÚÖÝÚêÓ7Ú×8ÙÓ5åéå ."% / )$! ' 0) 12' '2"'( ÚæÙÚØÓ7åáÕêÓâÕßÕâ×ÙÓïÖÕØÙãÕß 4ïïÓïÚÖÝÚÙÓçÕÚãÙæÚßÓõÕíÚÞà ÝÕÖÚÓ9ïçõ:êÓ;×ÝÞöÙÕÓ<ÚØÚß 3456789:6;<;=:8<6;> 6ØÞÚ=êÓãÙÓçÚßÝåÖÓ4ïïÓïçõê ?1$+".$'@???A 6ÚæÚßÓø5ÓõÙâÚÝ×äÚßëêÓ6ÚáÚÖÝÚ õÕæÚÝÚßêÓõÚÔÝ×Ó9Ü>?:îÓ÷Õß×Ö×Ý 7åáÕÓÙÝ×ÓâÕâÔÚÞÚØÓÖåëÖÚâà ëÚäÓá×ßí×ßëÚßßðÚÓØÚÚÝÓÙßÙ ðÚáÙßÚßÓ4ïøÓñÓ6×æÙÓ13ò1ÓÞÚà äÖåëÖÚâßðÚÓáÕÓãÕäÚßÓíÙáÚ ØÕÔÚëÚÙÓéÚáÝ×ÓðÚßëÓÝÕäÚÝ Ö×ØÓûãÙÔÕÖØÙÞáÚßüîÓïÙÞÚáßðÚ 7åáÕÓÝÕÖäÙæÙÞÓæÚëÙÓ×ßÝ×áÓâÕà ×ßÝ×áÓâÙßÝÚÓâÚÚöÓÝÕÖÞÚãÚä âÚØÙÞÓâÕßÕâ×áÚßÓäÕâÙæÙÞ âÙâäÙßÓ6ÚáÚÖÝÚÓäÚãÚÓäÕÖÙåãÕ áÕØÚæÚÞÚßàáÕØÚæÚÞÚßÓðÚßë ðÚßëÓÝÕÖãÚöÝÚÖÓã×ÚÓáÚæÙÓãÚæÚâ ãÙæÚá×áÚßßðÚÓØÚÚÝÓâÚØÚ ØÚæÙßÚßÓ4ïøÓÝÕÖØÕÔ×Ýî ØÕæÚßí×ÝßðÚî <ÚæÓÝÕÖØÕÔ×ÝÓãÙÔÕßÚÖáÚß áÚâäÚßðÕÓÝÚÞÚäÓäÕÖÝÚâÚî þ÷ÚáÚßðÚÓáÚâÙÓÝÕÝÚä ;×ÝÞöÙÕÓáÕÝÙáÚÓãÙâÙßÝÚÙÓáåßà þ÷×ßëáÙßÓáÚâÙÓÚãÚÓØÚæÚÞ DEFGFGH×ßÝ×áÓâÕßë×ÔÚÞÓ4ïø öÙÖâÚØÙîÓ6ÚÓâÕßë×ßëáÚäáÚß ØÚÚÝÓáÚâäÚßðÕÓä×ÝÚÖÚßÓäÕÖà ÙÝ×îÓ6ßÙÓÝÙãÚáÓÔÕÖØÙÞÓ5×ÓáÚæÚ× ÔÚÞéÚÓïçõÓãÚßÓ7åáÕÓâÕâà ÝÚâÚÓáÕâÚÖÙßÓäÚãÚÓØÚÚÝÓáÙÝÚ ÝÙãÚáÓâÚ×ÓãÙÔÙæÚßëÓáåÝåÖî ÔÚÞÚØÓäÕÖâÚØÚæÚÞÚßÓ@ÙØÙà ØÕâ×ÚÓÝ×Ö×ßÓãÙÓæÚäÚßëÚßêÿ õÕáÚÖÚßëÓÝÙßëëÚæÓÔÚëÚÙâÚßÚ äÙÞÚáÓäÕßðÕæÕßëÚÖÚÓâÕâÔÕà âÙØÙÓäÕâÔÚßë×ßÚßÓ6ÚáÚÖÝÚî ×íÚÖßðÚî þçÚâÙÓæÕÔÙÞÓÔÚßðÚáÓâÕßðÚà 6ßöåÖâÚØÙÓæÚÙßêÓáÕáÙØà ÖÕØáÚßÓÞÚæÓÙßÙêÿÓáÚÝÚÓäÕßà âÚáÚßÓ@ÙØÙêÓâÚ×ÓãÙÔÚéÚÓáÕ Ö×ÞÚßÓ4ÚöÝÚÖÓïÕâÙæÙÞÓøÕÝÚä ã×á×ßëÓ6åáåéà0ÞåáÓÙßÙêÓßðÚ âÚßÚÓ6ÚáÚÖÝÚÓßÚßÝÙßðÚêÿÓ×íÚÖ 94ïø:ÓïÙæáÚãÚÓ4ç6Ó6ÚáÚÖÝÚ ØÚÚÝÓÖÚäÚÝÓäæÕßåÓðÚßëÓÔÕÖà ÔÕæ×âÓ×ØÚÙîÓ4ÚæÚâÓùÚäÚÝ æÚßëØ×ßëÓãÙÓ;ÚßÝÚÙÓIêÓçïB ;×ÝÞöÙÕî 7åáÕÓãÚßÓïçõÓÔÕÖÝÕâ× ïæÕßåÓïÕßÕÝÚäÚßÓ4ïøÓøÚâà ïÖå@ÙßØÙÓ4ç6Ó6ÚáÚÖÝÚêÓ6ÚæÚß ×ßÝ×áÓâÕßýåýåááÚßÓäÖåëÖÚâ ÔÚÞÚßÓçÞ×Ø×ØÓçåâÙØÙÓïÕâÙà 5×ãÙÓçÕâ×æðÚÚßêÓ6ÚáÚÖÝÚÓï×à ðÚßëÓãÙ×Ø×ßëÓýÚæåßÓë×ÔÕÖß×Ö æÙÞÚßÓBâ×âÓ9çïB:ÓïÖå@ÙßØÙ ØÚÝêÓõÚÔÝ×Ó9Ü>?:î ãÚßÓéÚáÙæÓë×ÔÕÖß×ÖÓïçõê 4ç6Ó6ÚáÚÖÝÚÓãÚßÓïÚßÙÝÙÚÓïÕà ïÕßãÚäÚÝÓÔÕÖÔÕãÚÓãÙ×ßëà <ÙãÚðÚÝÓè×ÖÓAÚÞÙãÓãÚßÓ4Ùà ßëÚéÚØÓïÕâÙæ×Ó9ïÚßéÚØæ×:ê áÚäáÚßÓ0ßãÙÓõðÚöÖÚßÙêÓAÚáÙæ ãÙáÓùÚýÞÔÙßÙêÓãÕßëÚßÓäÖåà 4ïøÓÝÚâÔÚÞÚßÓÝÕÖØÕÔ×Ý çÕÝ×ÚÓøÙâÓ0ã@åáÚØÙÓäÚØÚà ëÖÚâàäÖåëÖÚâÓ7Ú×8ÙÓ5åéå ÚáÚßÓãÙÝÕÝÚäáÚßÓõÕæÚØÚÓ9C> ßëÚßÓýÚæåßÓë×ÔÕÖß×ÖÓãÚß éÚáÙæÓë×ÔÕÖß×ÖÓßåâåÖÓ×Ö×Ý ãÚßÓèÚýÞÖåéÙÓùÚâæÙîÓ0ãÚà ?:ÓãÕäÚßî ä×ßÓ<ÙãÚðÚÝÓãÚßÓ4ÙãÙáÓØ×à õÕÔÕæ×âßðÚêÓçÕÝ×ÚÓçïB ØÚÝ×êÓ7åáÕàèÚÖÚîÓïÙÞÚáßðÚ ãÚÞÓÖåßÝåáÓäÚãÚÓä×ÝÚÖÚß ïÖå@ÙßØÙÓ4ç6Ó6ÚáÚÖÝÚêÓ4ÚÞæÙÚÞ âÕßÕßÝÚßëÓíÙáÚÓäÙÞÚáÓäÕßðÕà äÕÖÝÚâÚîÓBßÝ×áÓä×ÝÚÖÚßÓáÕà BâÚÖêÓâÕßðÚÝÚáÚßÓäÙÞÚáßðÚ æÕßëëÚÖÚÓâÕÖ×ÔÚÞÓ4ïøÓñÓ6×æÙ ã×ÚÓßÚßÝÙÓÞÚßðÚÓÚãÚÓã×Ú ÝÕÝÚäÓÔÕÖäÕëÚßëÓäÚãÚÓïÕÖÚà 13ò1ÓÝÕÖØÕÔ×ÝîÓïÙÞÚáßðÚÓâÕà äÚØÚßëÚßÓýÚæåßêÓðÚÙÝ×Ó7åáÕà Ý×ÖÚßÓçïBÓïÚØÚæÓÛ2ÓïÕÖÚà ßÕÖÙâÚÓáÕä×Ý×ØÚßÓäÕßðÕà èÚÖÚÓãÚßÓ6åáåéÙà0Þåáî Ý×ÖÚßÓçïBÓèåâåÖÓò1ÓøÚÞ×ß æÕßëëÚÖÚÓðÚßëÓÝÚáÓâÕßë×ÔÚÞ ÷Õß×Ö×ÝÓ;×ÝÞöÙÕêÓÞÙßëëÚ 13ò3ÓÝÕÖáÚÙÝÓäÕßÕÝÚäÚßÓ4ïø 4ïøÓÝÕÖØÕÔ×ÝÓÚÝÚØÓÚæÚØÚß ØÚÚÝÓÙßÙÓïçõÓÔÕæ×âÓâÕßÕßà ñÓ6×æÙÓ13ò1îÓïÙÞÚáßðÚÓÞÚßðÚ äÚð×ßëÓÞ×á×âÓðÚßëÓâÕà Ý×áÚßÓã×á×ßëÚßÓ×ßÝ×áÓä×à ÚáÚßÓâÕæÚá×áÚßÓäÕßÚâÔÚà ßÚ×ßëÙÓäÕßÕÝÚäÚßÓÝÕÖØÕÔ×Ýî ÝÚÖÚßÓáÕã×ÚîÓÓþçÚâÙÓÞÚÖ×Ø ÞÚßÓ4ïøÓãÚæÚâÓä×ÝÚÖÚßÓáÕà þõÕØ×ÚÙÓãÕßëÚßÓïÚØÚæÓÛ2 ÔÕÖÝÕâ×ÓãÕßëÚßÓïÚáÓ6åáåéÙ ã×ÚÓÔÕÖãÚØÚÖáÚßÓæÚäåÖÚß ïÕÖÚÝ×ÖÚßÓçïBÓèåâåÖÓò1 ã×æ×Ó×ßÝ×áÓâÕßÕâäÚÝáÚß äåØÓ4ïøÓðÚßëÓãÙãÙÖÙáÚßÓãÙ øÚÞ×ßÓ13ò3êÓäÕßðÕæÕßëëÚÖÚ ÝÙãÚáÓÔÙØÚÓâÕßë×ÔÚÞÓÙÝ×îÓçïB ã×á×ßëÚßîÓ÷×ßëáÙßÓãÚæÚâ ÝÙÚäÓáÕýÚâÚÝÚßî ØÚÝ×àÝÙëÚÓÓÞÚÖÙÓÙßÙÓÚáÚßÓáÚâÙ ÷ÕßÚßëëÚäÙÓÞÚæÓÝÕÖØÕÔ×Ýê âÕâÔÕÖÙáÚßÓáÕæåßëëÚÖÚß çÕÝ×ÚÓøÙâÓ0ã@åáÚØÙÓäÚØÚà âÕâÔÕÖÙáÚßÓäÕÖÔÚÙáÚßêÓÙÝ× ÝÕâ×ÙêÿÓ×ýÚäßðÚî õÕæÚÙßÓ×ßÝ×áÓâÕßãÙØá×ØÙà ßëÚßÓýÚæåßÓë×ÔÕÖß×ÖÓãÚß ÞÚÖ×ØÓØÕØ×ÚÙÓáåÖÙãåÖÓðÚßë áÚßÓ@ÙØÙÓãÚßÓâÙØÙßðÚÓíÙáÚ éÚáÙæÓë×ÔÕÖß×ÖÓßåâåÖÓ×Ö×Ý ÔÕÖæÚá×êÿÓáÚÝÚÓ0ßãÙÓõðÚöÖÚßÙî ÝÕÖäÙæÙÞÓæÚëÙÓØÕÔÚëÚÙÓ5×ÔÕÖß×Ö ÝÙëÚêÓ4ÕßßðÓ6ØáÚßãÚÖêÓâÕßëÚà 789 9 JKLMNOP4 4ç6Ó6ÚáÚÖÝÚêÓ7åáÕÓâÕßëÚßëà ÝÚáÚßêÓäÙÞÚáßðÚÓÝÕÝÚäÓÔÕÖáÕà PQR 9 

›| }œ y z : 5w x|  c | }: ž Ÿ : ¡| z \| : ¢£z a¤ ?$&'$'( '"1('!$#'. +$% "' &"#'! +"&)'%$12!% &#",+$!$'21

/"#(&1$ 21*1-2++$-&"'"+-. & ¦ª!¨¨¨&$)21$#&'$12'"'2$1$'.!"1! !$'($%%)'¥¦§1'2$/ +,.'e¨¨#"''( ( .'?''@-'",#?,!$'2)'+$.' &"#'!d-'#$%2.)&"10-'"!$'($%%)' !$'"1"!)'%'2-'''.1-12)$. % '"1%$+ 1+$&"' ©¨¨!¨¨¨1'& 1-+ 1$21('!$! '+-.&!$!"'2%'2-'! Ò2‹.ÐҌÑÒ/0.ÐÑ123040øÕÖäÙãÚßÚ ÔÕÖÙØÙÓíÚâÙßÚßÓÔÚÞéÚÓôåÖÔðÓÚáÚßÓâÕâÕà ÞÚÖÙÓáÕâÕÖãÕáÚÚßÓòCÓ0ë×ØÝ×Øî '-'+",+$$12"."#1)')'21%$1"21$+!" #?!$'2)',.&1"0-! 2*«hf+,!$1$) ßÚÖáåÔÚÓÚØÚæÓ0×ØÝÖÚæÙÚêÓõýÞÚäÕææÕÓôåÖÔðê ß×ÞÙÓáåßãÙØÙÓðÚßëÓãÙÝÕÝÚäáÚßÓÔÚëÙ õÕâ×æÚÓôåÖÔðÓãÙÞ×á×âÓ13ÓÝÚÞ×ß !$ )'!$'(#-1)'%'2-')$.)1%'%'"1  1 $21,%! ÔÙØÚÓãÙÔÕÔÚØáÚßÓÔÕÖØðÚÖÚÝÓãÚæÚâÓã×Ú äÕâÔÕÔÚØÚßÓÔÕÖØðÚÖÚÝßðÚîÓþøÕÖæÚæ×ÓäÚëÙ äÕßíÚÖÚêÓãÚßÓÔ×æÚßÓ÷ÕÙÓæÚæ×êÓïÖÕØÙãÕß + $ ¨¨1!'.-!$1&1"+$#! .0 !# & ) 1 % '  " / ( '  2 $ 1 % 1 " ' " # $ % " & 2 " '  " äÕáÚßÓÓâÕßãÚÝÚßëêÓÔÙæÚÓØ×ÖÚÝÓãÚÖÙ ãÚßÓÝÙãÚáÓäÚßÝÚØÓ×ßÝ×áÓâÕßãÙØá×ØÙáÚß õ×ØÙæåÓ5ÚâÔÚßëӉ×ãÞåðåßåÓâÕâà .1"('.")$#-1)'+$%$#-!'(,("2-¥¥§"/ ! $%)$'+,1'e!.1"')"')'%'2-' äÕâÕÖÙßÝÚÞÓöÕãÕÖÚæÓ0×ØÝÖÚæÙÚÓãÙÝÕÖÙâÚ ÖÙßýÙÚßßðÚêÿÓãÕâÙáÙÚßÓíÚéÚÔÓí×Ö×ÓÔÙýÚÖÚ ÔÕÖÙáÚßÓäÕßë×ÖÚßëÚßÓÞ×á×âÚßÓæÙâÚ @")&/ 2"1)')1%'('2$/ +! --'(' )'2"%!*21"%'-%'$'#$-! /+!)!+

ÝÚÞ×ßÓäÕßíÚÖÚîÓ4ÕßëÚßÓÝÚâÔÚÞÚßÓÕßÚâ ãÕßëÚßÓÔÚÙáÓåæÕÞÓäÕâÕÖÙßÝÚÞÓ6ßãåßÕØÙÚî 4Õäæ×Ó0×ØÝÖÚæÙÚî çÕæ×ÚÖëÚÓôåÖÔðÓâÕßðÚâÔ×ÝÓÔÚÙáÓäÕßëÙà þ6ßÙÓÔÕÖÙÝÚÓðÚßëÓÔÕØÚÖêÓãÚßÓâÕßëà Ô×æÚßÓäÕßë×ÖÚßëÚßÓÞ×á×âÚßÓÝÚÞ×ßÓÙßÙê ÖÙâÚßÓØ×ÖÚÝÓÝÕÖØÕÔ×ÝÓðÚßëÓâÕÖÕáÚÓØÕÔ×Ý ëÕâÔÙÖÚáÚßÓãÚßÓáÚâÙÓØÕÔÚëÚÙÓáÕæ×ÚÖëÚ ãÙÝÚâÔÚÞÓã×ÚÓÝÚÞ×ßÓäÕßë×ÖÚßëÚß ÔÕÖÝÕÖÙâÚáÚØÙÞêÿÓÔÕëÙÝ×ÓÖÕÚáØÙÓãÚÖÙ Þ×á×âÚßÓðÚßëÓØ×ãÚÞÓãÙãÚäÚÝßðÚê ÔÕÖÙÝÚÓþðÚßëÓâÕßëëÕâÔÙÖÚáÚßÿî âÕâÔ×ÚÝÓôåÖÔðÓØ×ãÚÞÓâÕßíÚæÚßÙÓã×Ú ÷Õß×Ö×ÝÓæÚäåÖÚßÓÞÚÖÙÚßÓ0×ØÝÖÚæÙÚê áÕæ×ÚÖëÚÓôåÖÔðî ŽH‘’“”H“E•‘–ŽêÓÓõÚÔÝ×Ó9Ü>?:êÓäÕâÕà 5ÙæÚÓãÙÔÕÔÚØáÚßÓÔÕÖØðÚÖÚÝêÓôåÖÔðÓÚáÚß äÕÖÝÙëÚÓãÚÖÙÓâÚØÚÓÞ×á×âÚßßðÚî ÖÙßÝÚÞÓ0×ØÝÖÚæÙÚÓâÕßë×á×ÞáÚßÓÔÚÞéÚ ÝÙßëëÚæÓÔÕÖØÚâÚÓáÚáÚáÓäÕÖÕâä×ÚßßðÚê ÷Õß×Ö×ÝÓÞ×á×âêÓÝÕÖäÙãÚßÚÓðÚßë Ø×ãÚÞÓâÕßíÚæÚßÙÓÞ×á×âÚßÓã×ÚÓäÕÖÝÙëÚ âÕÖÕáÚÓØ×ãÚÞÓâÕâÔ×ÚÝÓØ×ÖÚÝÓë×ßÚ ÷ÕÖýÕãÕØêÓãÙÓ5ÚæÙî âÕßã×á×ßëÓäÕâÔÕÔÚØÚßÓÔÕÖØðÚÖÚÝÓÔÚëÙ ÷Õß×Ö×ÝÓæÚäåÖÚßÓáåÖÕØäåßãÕßӗF˜™ ÔåæÕÞÓãÙÔÕÔÚØáÚßÓÔÕÖØðÚÖÚÝî ôåÖÔðîÓ5ÙæÚÓÞÚæÓÝÕÖØÕÔ×ÝÓãÙÝÕÖÙâÚÓäÕâÕÖÙßà –‘šÓãÙÓ0×ØÝÖÚæÙÚêÓ;ÓõÚØÝÖÚÓAÙíÚðÚêÓôåÖÔð çÕäÚæÚÓ;ÚäÚØÓçÕÖåÔåáÚßÓ5ÚæÙêÓ5×ØÝÙ ÝÚÞÓ6ßãåßÕØÙÚêÓôåÖÔðÓÔÙØÚÓâÕßëÚí×áÚß ðÚßëÓãÙÝÚßëáÚäÓãÙÓÝÚÞ×ßÓ133ÜÓâÕâÔÚéÚ èë×ÖÚÞÓAÙÖÚÝßÚêÓâÕßëÚÝÚáÚßêÓíÚâÙßÚß äÕâÔÕÔÚØÚßÓÝÕÖØÕÔ×ÝÓãÚæÚâÓã×ÚÓäÕáÚßî ÜêòÓáëÓëÚßíÚÓáÕÓ5ÚæÙêÚáÚßÓâÕßãÚäÚÝáÚß ãÚÖÙÓáÕæ×ÚÖëÚÓãÚßÓäÕâÕÖÙßÝÚÞÓ0×ØÝÖÚæÙÚ 4ÕäÚÖÝÕâÕßÓ;×ÚÖÓèÕëÕÖÙÓ0×ØÝÖÚæÙÚ äÕßë×ÖÚßëÚßÓÞ×á×âÚßÓÕßÚâÓÔ×æÚß âÕÖ×äÚáÚßÓØðÚÖÚÝÓäÕßÝÙßëÓÔÚëÙÓäÕâÔÕà âÕßåæÚáÓâÕßëÚÝÚáÚßÓÚäÚáÚÞÓØ×ÖÚÝÓÙÝ× äÕßíÚÖÚÓØÕÔÚëÚÙÓÔÚëÙÚßÓãÚÖÙÓäÕÖÙßëÚÝÚß ÔÚØÚßÓÔÕÖØðÚÖÚÝîÓ789 9 

hijkilmjknojpqnrstsujt vwxy:;z{|}y

~€

1)+"?@?$1-''@?, ?-' &1'",.'%$%$12)& $1$!-'!-.!$'('(")'# ! '(0-0)12 !A$#"'?-' &1'",12)&('2-1-21$)! ' #-.'*".$)#"2$1+$%-2,'21#"', $'."1"-+2") 2-,$1(2"A-."%(" @"1$)2-1# &".'+2"2-2$,$$''(# &"."@-2 .''2@?.1"?@?,@$/"1('"" %&-+2") 2-,?-21"-+/"+'-# 1.'"! @ #!#-"'"2$1#"% 2- ?1%/ A-%"'2,A$2"/ '@.". '2)&2)& ) / ) '('!$'(2) '%$1)!"2!$' 2$1& . $1-% & '. '!$'$.$ ')' %"1)1+"%$1+"&.'!$#('"! @$/"1('",('$1' &!$'." .$)#121'$1)'("1)1+"($1+"&, !$'2)',#-"'"%$'2-))$1"& 2"''+$)#"-+)$)"'2 ')$.%2'$1,()'"0)12!$+ .")2)',0)12!$'."$2#+$ .-'"!A$#"'"2-,0)12!$'." 21$2!"'"2-1'.'$+"!*21"%-' '$/+!)!+

Y Z : [z | }\: ]w ^ y | z | _: 8 z | }: vy ` ab y c dA$% '()ef$g"1&1'.")-#").1" 2-+'1"%-/ 11'!$'-'-'"A-1"&

%-+.""%-)2A-1"&.A %2-*ehf+,)2)$# +$2"2&-'-'2-)!$'-'-'"+2-2$!2+-)" )'+-#$1)$.-%$+!$1$)."@ ! +)-+)$. A("&, +".k('%."@ ! +)-+! 2$#$*"+"1'!i$#!)2$11"+%$1+$'2!$')-#") $&$1'.#&+$)-2-)-2?1$+".$'A-1"& ef$g"1&1')$2")!$1$).#!$1#'' ( +&1#++.,('+-)''(2$1#"%2)'l#") !$'--%'.1,j)2 ". !-)$.+2+"-' %$1. 1&."@ ! +)-+. ')2)2#"''( 2$#$*"+"(,('!$'("1) '#1'"2-." !$#/ '$!%$1'2)('$!$1"'2&'(+$%-2 +$%"i2$11"+2$11"+j!?-#-&'$g"1&.' "'2$1'$2'(! i".).#1'2$'2''+"%1$g"1& 2$)'"+"1'.")-#")@$+$!%$1.'0'-1",.$'' "2-!?1$%2$.-%$+1'.'A-1"&+$.' +$% "'%$+ 1."%$% +) '%$%$1 %-#' )$!-."'!*'21+ %$1-+&!$')1"1$')-#"),j)2'(!
0123 1 

T U V W V X Y Z U V [ Y Z X \ X ]U^W\W_Y`Ua^WbW

öùŒ‘…°ˆˆ‡Œ“”•–—’˜–”™™›–Œ¤ý‹‹žŒ¥ÁÂÁ±¥ÁÂ¥§ †ŒŽŠ…‡ŒžŒ†Äž±†ÄžœŒžŸŒ…žµžž †žŒŠ‡ˆžµˆ†žŒÀŒŽŸˆ„‹ˆ„Œ¥ÁÂ¥Œžž‹ŠœŒŠ…„ ¯ž„ ‡ˆŒ‘Š„Œ¯‡…¡Œ Œ …žŸŸ…‰Œ‰……†¨ŒŽ†ˆž ½ÄŠ‹‹…ŒÐ… ˆ„‹†žŒ·¯ ˆ‡…Œ¾‰…ŠœŒÇ0̙Ìûš ú”Í¿02œŒ‘¡†žŒ‰…žŸŠžü¯‰„Š†žŒ‘¡ÄŒ …¯… ‘ˆ†ˆŒ‘…„‰ ˆ‡Œ‰…¡Œ‹…„…‘ˆ‹Œ¡žŒ‰…žŠ„†ž „…Š†Š‹Œ„‹¯†ŒŠŒ„…°ˆ‰‡¡Œ‹¯†¯Œ‘ˆ†ˆŒ°ŠžŸžŒ¾± ‰…Š¨ ²¢œŒ‹‰ †žŒ‘ˆ†ˆŒ‹…„…‘ˆ‹Œ‘†‡Œ‰…ž°Š ‘ˆ†ˆŒ‹…‡Š„Œ‘ˆ‡žŒŠžŠ¨Œ¬Œ ž‹ˆŒ‡…č‹Œ½ÄŠ‹‹…œ ‘ž†Œ¯žŸŒžŸŒ‹†Œ„‘Œˆž‹ˆ†Œ‰…‰‘…‡Šžœ¶ †‹ŒŽŠ„¡Œ¤¥Á§œŒ‰¡„Š„ÄŠŒ„…‘ˆ¡Œ …Ÿˆˆž ‹ŠžŸŸŠŒ„č„‹ŒŠŒ·¯«Šž„ŠŒ­¢®œŒ„‹ŒŠÄÄžµ 3û”ú4™œŒŒ¹ˆ‰‹Œ¤º»¼§¨ ©…č‹Œ†ˆžŒ5µ…‘¯¯†ŒÐ… ˆ„‹†žŒ·¯ ˆ‡… ¾‰…ŠŒŠ†…‹¡ˆŠŒ‘¡ÄŒŠŒ¾‰…ŠŒÃ……† ´žˆžŸœŒŠŒ°ˆ‰‡¡ŒÂ¥ÁŒ‘ˆ†ˆŒžŸŒ‘…‹ž ‹žŸžŒ …„¯ž…‡ŒÊ¯¡Œ¤…†„Œ·…‹… ž§ŒžŒ‹Š† ‘…‹žŒ‹žŸžŒ„…‘ž†Œ6ÁÁŒ…†„…‰ ‡œŒ„‰ Š ¬‘‹ˆŒ¤¦»¼§Œ„¯…œŒ‰…žŠ„†žŒ‹ŠŸŒ…†„…‰ ‡Œ„°¨ ­…‰Š†ŠžŒ ˆ‡Œ‹…°ŠŒŠŒ„…°ˆ‰‡¡Œ‹¯†¯Œ‘ˆ†ˆ ¾‰…ŠŒŠŒ¢ž¯ž…„Š¨ ²­ŠŒ¾‰…ŠŒ¬ˆŠ‰žœŒ®¯Ÿ†‹œŒ„ „ˆ¡Œ‰…‡†ˆ†žŒ …¯…¨Œ©ˆ‰ž‡¡œŒ„ „ˆ¡Œ‹…žžŸœ’Ì™22–¿’‹†ˆ‹Œ†…¡‘Š„žŒ„‹¯†¨ ¬¯‡žœŒ„…‹Š Œ‰…‰‘…‡ŠŒ‘ˆ†ˆœŒ„Œ„…‘Š„Œ‰ˆžŸ†Šž ‰…‰‘…‡ŠŒµ…‹†žŒžŸŒ …‹‰œ¶Œ‡ž°ˆ‹Œ  …µŠž‹Œž¯«…‡ŒŠžŠ¨ Ž ˆžŒ ž‹ˆžŒ3û”ú4™’‡…č‹Œ½ÄŠ‹‹…Œ‰ˆ ˆž 5µ…‘¯¯†œŒŠŒ¾‰…ŠŒ¢„‹žŒ·‡¸Œ´žˆžŸœŒŠ º6ÁŒ…†„…‰ ‡Œ‘ˆ†ˆŒÐŠ„¡Œ©ŠžžœŒ¡žŒ‹…„Š„ Â¥Œ…†„…‰ ‡¨Œ­ŠŒÃ‡ŒÃ…‹ ¯‡Š‹žŒ´…†„ŠœŒŠŒ„‹¯† žŸŒŠ„…Š†žŒ„…‘ž†ŒÂ¨ÂÁÁŒ…†„…‰ ‡Œ¤ÂÁÁ ‘…‹žŒ‹žŸžŒžŒÂÁÁŒ‹Š†Œ‘…‹žŒ‹žŸž§œ „ˆ¡Œ‡ˆ…„¨ ²­ŠŒ¾‰…ŠŒ¬ˆŠ‰žŒ¤®¯Ÿ†‹§œŒ„‹¯† ‰„Š¡ŒŒ‡ˆ‰žŒ‘ž†œ¶Œˆµ ž¨ ŽŠ„¡Œ‰…žŸ†ˆŠŒ†…‹…‹Š†žžŒ‹…¡  ‘ˆ†ˆŒ‹…„…‘ˆ‹Œ‡¡Œž ‰…‰¯ŒŽŠ…‡ŒžŒ†Äž±†Äž „…‡‰Œ†ˆˆžŒÄ†‹ˆŒ¥ÁÂÁ± ¥ÁÂ¥¨Œ¬‹ŒŠ‹ˆœŒŽŠ…‡Œ‹…žŸ¡ ‰…ž°‡žŠŒ¡ˆ†ˆ‰ž  …ž°œŒ„…žŸ†ž ‹…‰ž±‹…‰žž ‰…žŸ…°†žŒ‡‘ˆ‰ ‘ˆ¨ ²­‡‰Œ‘ˆ†ˆŒŠ‹ˆ °ˆŸŒŠ‹ˆ‹ˆ†žŒ†¯žŠ„Š †…¡Šˆ žŒ   …„¯ž…‡Œ…†„Œ·…‹… ž ‡ŠžžŒ„‹ŒŠ‹ŠžŸŸ‡ ŽŠ…‡Œ‰…ž°‡žŠ ¡ˆ†ˆ‰ž¨Œ¬œŒ•”—œ ‡…‘Š¡ŒŠžŸŠžŒ‹¡ˆ †…¡Šˆ žŒ‹…‰ž± ‹…‰žŒŽŠ…‡¨Œ¬ ̙22–¿ ‰…žŸŠ¯‡†ž ŽŠ…‡œŒ¿Î¿œ¶ ‹…Ÿ„ž¨ ÑÓÔØÚ = rs7m 87< 

4P7QRS

5.#K!4#C0%:0%'%'*%,#?01#51#2!3"9%',#-701 2!94*#=47 50"&#("+%,#c94"%#-4,#-701#2!94*#=47 67!9#2+8!"0#<94"#<9"7,#/0.#)94!4,#-701#2!94* =47 d.%:#<7&%0#10%'%#5!%'#6%+#EGFE,#94%4+ d39+%+,#-701#2!94*#=47 <%98%'#20#dd01# 01#) 4,#?71#d1I%4+,#A"0B#C01 6+78!4%1+ K'4%'#L+#(4+394D#e9+%,#)17+10",#A"0B#C01 6+78!4%1+ /"%#f!'#C%!9,#(4#g9Ih,#A"0B#C01#6+78!4%1+ (0*!"970,#K30"970,#1%#2"!"970,#5!1I#C!%.i ?:7%,#-9%1+ K+j0#29I:+i$094,#24#6"1,#-9%1+ 2*!%#1#=9#C!1,#;+"94:#;0"4#(+"!4+%,#-9%1+##N'IO !"#$%&!%'#(#)%*#(%'*+%',#$&&#-!%.%#/01&, 20%034#5!*!#6+789 (084!#/"%,#69%#23:,#;*7 <%04%:0,#94+80#2+"%,#-701#2!94*#=47 (*894,#)"4#(!9%4+,#5!*!%0 >#60&3%#?0@0*,#<88+#(%4+9,#A"0B#C01#6+78!4%1+ 2*#;4+#$0#=%4+"1#(4+09,#C8!1#1**,#-701#2!94* =47 6%#)*!#$!D#EFGHH#204%I%#6+%I+"#I%'#C0%11*, <:#?9,#2!98#(. C%!9#(040%'#("7+%,#?14I#/*,#$%9#C01 2!94* 67!#J#60%%'%#$0%4%'#K!*#1%#%4,#)10"%I#)@L, 5!*!%0 20:084%#?0@0*,#<88+#(%4+9,#A"0B#C01#6+78!4%1+M 2*#;4+#$0#=%4+"1#(4+09,#C8!1#1**,#-701#2!94* =47M#N'IO

y r7mì7 5í7î

4 m7t

9 9 8 7   !"#$ %" &"'" &"'" (()& "&" "(" *" % *"+ (&", -"#, .&"!+. *+&+ /012345206672, % &"789

- 9+ .8", " 8-" , 9"&"", 7"(. :;$ .-<

ïà èÜ ç Ý ê à ß å ð à ñå òå ð ó ã å òå ð à áç ã ç ð à áå ð ß à áå Ü â à ß å ð à ô Ý Ü é ç õ ã å ð à áâ ã â ö÷øù~ƒ‡‘ˆ‰Œ´Šž‹žŸŒŠŒ¬ˆŸœ úΖûϧŒžŒ¢žŒ¤‘„„§œŒ‰…‰Š‡Š¡ †žŒˆž‹ˆ†Œ‰…žŸ‘ˆ†žŒ‡Š†ˆŒ‹…°‡ čž±†ÄžŒ‰…žµ¯‘Œ‘‡†±‘‡†ž žŸŒŠŠ‡Š„Œ‘žŒ·…‹… žŒ  ‰…žŸˆžˆ†žŒŠŠŒžŒ‰…‰‘…ž‹ˆ†  …°‡žžŒ¡Šˆ ž¨Œ¬…‘‘œŒ‹† ‹…ž‹žŸŒ„Š† ŒžŸŒŠ Š‡Š¡Œˆž‹ˆ†  …‹…žŸ¡žŒ¥ÁÁ¦œŒÊ¸Š‡Œ¢¡‰ ‘žŒ‘ˆ¨Œ­ŠŒ‹Š‹Š†ŒŠ‹ˆœŒŽŠ…‡ ‘Š„ŒŠ‰ˆžŸ†ŠŠœŒ„‹Œ«Š…¯Œ‰…„ˆ‰ ‰…žŠ‹ŠŒ†…¡Šˆ žŒ„…‡ž°ˆ‹ž¨ŒÃ……± ‹ˆŒŽŠ…‡Œ‘…ž±‘…žŒ‰…ž°Š ‘…ˆ Œ‹…ˆ„Œ‰…‰ …‹¡ž†ž ŽŠ…‡Œ‹…†ˆ†œŒ‹Š†Œ„…Š†Š‹Œ†¡‡† †Œ¡ˆ„Œ Šž‹± Šž‹Œ‰…žŸ‹ˆ  ˆ°žŒ …žµŠž‹Œ‰ˆ„Š†Œ¢ž¯ž…„Š¨ ·…‹… žŒ‘…„‰Œª†ŠŒ¤ŸŠ‹§œŒ©¯…†± žŸŒ‰…žŸ…µ‰Œ …Š‡†ˆž¨ †¯ž„… Œ…‰ŠŒ†…‡žŸ„ˆžŸžŒÊ¯¡Œ†… ʍ‰ˆžœŒŠŒ‹…žŸ¡Œ‘ž°ŠŒ ¯ ˆ± ‰žŒ¤ŸŠ‹§œŒžŒ³…¸Œ¤ˆ‰§¨ ¬…‹…‘‡Œ¥¦ÁŒ¡‡‰žœŒ†ŒžŸ … ž¨Œ¢‹ˆ‡¡Œ†…ž œŒŠˆžŸ† †ž ‡Š‹„œŒ«¯†‡Š„Œ‹…„…‘ˆ‹Œ°ˆ„‹ˆŒ‹…± ¬žŸœŒ†…‹…žžŒžŸŒ‹…‡¡ ‹…‡¡ŒŠ …„Š †žŒ„…°†Œ¥ÁÂÁŒŠžŠœ ‡…č‹Œ‘ˆ†ˆŒŠžŠœŒŽŠ…‡Œ‰…‰ˆ‹ˆ„†ž Ÿž°‡Œ‰„‡¡¨Œ¢ŒŠ‹ˆˆ¡Œ‰…žŸ± ‰…‰‘ÄŒŽŠ…‡Œ‰…ž°ŠŒ‰¡‡ˆ† ŠŸžŸ±ŸžŸŒ‰‰ ˆŒ‰…‰‘…± ˆž‹ˆ†Œ„…°…ž†Œ‰…ž…žžŸ†žŒŠŠ ¡‰Š‡ŠŒ µžœŒ„…¯žŸŒŸŠ„Œ„‡ žžŒ‹…„¯¡¯ŒŠŒ°Ÿ‹Œ¡Š‘ˆžŒž…Ÿ…Š Š†žŒ …„ …†‹ŠüŒ‘ˆŒ‹…¡  „…‹…‡¡Œ‘…‘„ŒŠŒ …ž°¨ ¬…‰žŸœŒ¹ÄŒ½…žŸ¡œŒ‘…ž‰ ŠžŠœŒ‰…‰‘ÄŒŠ„Š†¯Œ‹ŠžŸŸŠ¨Œ´…‘ŸŠ … ˆ‹„ŠŒŽŠ…‡ŒžŒÊ¯¡Œ¤ž‰ ҍ‡ˆŠŒ†ˆžŒ‹ÄŠ‹‹…ŒÇ™Ìÿ0ÌÍÌû0–™š ¬¡ŒŽ‰‡Š¨ Ÿ¯žŒ‰…‡žŒžŒ‹†Œ‰‰ ˆ ‘ˆŒ …žŸŸž‹ŠŒ·…‹… ž§Œ„…‡ž°ˆ‹± ú–™ÏœŒ‰ž°…‰…žŒ‹…‡¡Œ‰…žŸˆ‰ˆ‰†ž ŽŠ…‡Œ ˆžŒ‹Š†Œ‰‰ ˆŒ‰…žŸ± Š‡‡ˆŠž¨ŒÅŠžŸŸŒ ˆžµ†žœ ž¨ŒŽ ‡ŸŠœŒ‡‰Œ‰…‰‘…„ˆ‹žœ °Ä‡Œ …‡ˆžµˆžŒ‘ˆ†ˆŒ‹…„…‘ˆ‹¨Œ®œ …‡†¨Œ¢Œ‰…‰ˆ‹ˆ„†žŒ‰…žŠ†¡ŠŒ¬±  Œ¹ˆžŠŒ¥ÁÂÁœŒŠŒ‹…‡Š‘‹Œ„†ž‡ ŽŠ…‡Œ„žŸ‹Œ‰…‡Š‘‹†žŒ‘ž‹ˆž  ŒÀŒŽŸˆ„‹ˆ„Œ¥ÁÂ¥Œ‰…ž‹žŸœŒ‘ˆ†ˆ ¡Œ‹ž Œ‹……†„ ¯„…Œ¯‡…¡Œ‰…Š¨ …†‰žŒ«Š…¯Œ‰…„ˆ‰Œ‘…„‰Œˆ ª†ŠœŒ©¯…†‰žœŒžŒ³…¸¨ “”•–—’˜–”™™›–Œ‘Š„ŒŠ ‹†žŒŠ Ѕ ˆ‹ˆ„žŒŠ‹ˆŒ‰…‰‘ˆ‹Œ‘ž† †‹Š„Œü…ž¯‰…ž‡œŒ©ˆžŒÃŒž ´ŸŠŒÊ¯¡œŒ‹…ˆ‹‰ŒŽŠ…‡œŒ‰…ž…± „…‡ˆˆ¡Œ‹¯†¯Œ‘ˆ†ˆŒ¾‰…ŠŒŠŒ¢ž¯± †‡žŸžŒŸˆŒ‹…¡ Œ†…‡žŸ± ýˆ‹Œ½ŠœŒžŸŒ‰…žŸ†Š‘‹†žŒŽŠ…‡ ‡ˆ†žŒ‘ˆ†ˆŒŠžŠŒ‰…ˆ †žŒ‡žŸ†¡ ž…„Š¨Œ´ŸŠŒ …žŸŸ…‰ŒŽŠ…‡œŒ‹…ž‹ˆž „ˆžŸžŒ†Š…ŒŽŠ…‡ŒžŒ‘žž¨ ‰„ˆ†Œ‘ˆŠ¨ žŸŒ‹… ‹Œˆž‹ˆ†Œ‰…‰ …„Š †ž ‘ˆ†ˆŒŠžŠŒ‰…ž°ŠŒ‘µžŒžŸŒÄ°Š‘ ½…ž‹œŒŠŒ‘…¡„Š‡Œ‰…ž°Ä‘Œ†…± þ–—œŒ„…‹…‡¡Œ†…‰‘‡ŠŒ‰…žŸ¡Šˆ  ŠŠŒ‘…†Š ¡Œ‡ŸŠŒŠŒˆžŠŒ‰ˆ„Š†¨ Š†¯ž„ˆ‰„Š¨ƒÑÒÓÔÓՃÖÓ×ØÙÚ ŸˆžŒ‹…„…‘ˆ‹Œ…žŸžŒ‹…ˆ„Œ‰…ž…± ˆŒ„…ŸŒ Œ¥ºŒ¹ˆ‡ŠŒ¥ÁÂ¥Œ‡‡ˆœ ŏ…†Œ‘ˆ‹ˆ¡Œ‰…ž…ž‹ˆ†žŒ‹¡ ± ‡ˆ†žŒ†±†Œ‘…„Œ‘…„‰ ŽŠ…‡ŒŠžŸŠžŒ‰…‰‘…‘…†žŒ†Š„¡žœ ž±‹¡ žŒ‘ˆ¨Œ½…‡…‘Š¡œŒ‡žŸ†¡ f!1!"#################D#69#K%%I ·…‹… ž¨ °ˆŸŒ†Š„¡Œ†Äž±†ÄžžœŒ…± žŸŒŠ‰‘Š‡Œ‘…ˆ Œ …žŸŸž‹Šž D#)0"#1** ´…‡ˆ‰Œµˆ†ˆ œŒŠŒ‹…žŸ¡ŒŠžŸ± žŸžŒ‰…‰‘ˆ‹Œ‘ˆ†ˆŒ‘…°ˆˆ‡’“”•–— ž‰ŒŠŒ·…‹… žŒ‰…ž°ŠŒÊ¯¡œ 2200%%!0"394 D#608!94*% ‘ŠžŸŒ†…°žŒžŸŒŠŠ¡œŒˆ ˜–”™™›–¨Œ´ˆ†ˆŒ„Š„ŠŒ‡ŠžŒ†…¡Šˆ ž ‘ˆ‹ˆ¡Œ ¯„…„ŒžŸŒ‹Š†Œ‰ˆ¡¨ ##2+8!"0#-701 D#E1G#;"7%  …„¯ž…‡Œ·…‹… žœŒŽžŠ†Œ¤¿Ì›š ŽŠ…‡Œ‘…„‰Œ‘žžŒŠžŠŒŠ‹ˆ°ˆ± ­‡‰Œ‘ˆ†ˆŒŠžŠœŒŽŠ…‡ŒžŒ†± $03"

ÛÜÝÞÜßÝÜàáâãâàãÝàäÜåæÝßçåàèæéåÜÜâãæÞàÛêåëå

>™Í–™’3Ìû͖û”¿’?40ɔ¿–™’Ï”’@–Ë04ɒAÌɖ¿–™2

…ŒˆžŠŒ‰ˆ„Š†¨ žŸŒ‹Š†Œ …‡ˆŒŠ‘¡„ 菞œ¶ŒˆŠž¨ klR75Rm7n7no5PRm pon75qr7s76R67n °ˆžŒ²†­  Š Œ ‘ …  ‘  Ÿ  Š Œ „ ˆ‰‘ …  ŸŠ¨Œ¢Œ†ŠžœŒ„‹ŒŠžŠŒŽŠ…‡ Ѝ±†ŒŒžŒ„…Ÿ‡ tR5rsoPo

5s7ulRv7vqPRm pon75rRw76 5s7 žŸŒ„Œ‘µœŒŽŠ…‡Œ‰…± ‡„ˆ ‡…‘Š¡Œ…č„ ‰µ‰ŒžŸŒŽŠ…‡Œ‡± 7p7 7mrRvo7mPR7w7 v75ux7 RrP

tqyRvz5 žŸ‹†žŒ¡‡Œ‹…„…‘ˆ‹Œ„…‘± žŒ‹¡Œ Š  † Œ  †  ž Œ ‰… ± †ˆ†žŒ„‹Œ‘…± {7 oq7p7 7m6Rtn76r7s7tRtnR r 7nP75p

u ŸŠŒ‘ŸŠžŒŠŒ„‹‹…ŸŠ¨ ‡†ˆ†žŒ¡‡±¡‡ „‰Œ·…‹… žœ  žžœŒ‰„†‹ †¯ž¯‡Œ‡ŠžŒ„…‹…± ‰…žˆˆ‹žœŒŠ± y7t 7P75tR5R orP75nR w7 7575u| ō ‘Š„Œ‰…‡Š¡‹Œ„‹ˆŒ …Œ„‹ˆ ‡¡Œ„…‰ ‹Œ‹…± ‹ˆžŸŸˆŒ¯‡…¡Œ‰±

}~€‚ƒ„…†…‡ˆ‰Š‹Œ†‡Š‰‹ ‹žŸŒ‡žŸ„ˆžŸŒ†…Œ¾‰…Š ‡žŸ†¡ŒžŸŒŠŒžŒ†Äž± „žˆžŸŒ†„ˆ„ „†‹¨Œ¬…‰¯± ŽŠ…‡Œ‡‰Œ‘ˆ†ˆ’“”•–—’˜–”™š Ž‰ ‡¸œŒ„…‹…‡¡Œ„…‘…‡ˆ‰± †ÄžŒ‡†ˆ†žœ¶Œˆ°ž¨ «Š…¯Œ ¯ž¯¨ ŸœŒ¡ Œ¢ž‹žœ ™›–œŒžŸŒ‹…ž‹Œ‰…žŠ† žŒ„…‰ ‹Œ‘…‹žŒ„ž± ´ˆ†ˆŒ‘…°ˆˆ‡Œ“”•–—’˜–”™š ²´ž† †Œ„…‹Œ†ž  …¡‹ŠžŒ¢ž‹žŒ£‡ŠžŒ¤¥¦§¨ „ŠžŠŒˆž‹ˆ†Œ‹Š‹Š Œ …‰…„žž¨ ™›–’„‰ ŠŒ„‹ŒŠžŠŒŠµ…‹† žŸŒ‰…ž‰± ŠµŠ ‹†žŒ‡ŸŠ ©ˆ‡ˆ„žŒªžŠ«…„Š‹„Œ¬ž‹ ´…ˆž‹ˆžŸœŒ„‹¯†Œ‘ˆ†ˆŒ“”•–— ÆÁ¨ÁÁÁŒ…†„‡…‰ ¨Œ´…ŸŠ‹ˆ ‘ˆ‹Œ‘Š†Œ†…‰± ¯‡…¡ŒŽŠ…‡Œ‘…„± ­¡‰Œ®¯Ÿ†‹ŒŠžŠŒ‹† ˜–”™™›–ŒŠŒ¾‰…ŠŒŽ‰± ‰…žŸŸ…‰žŒ†…‘…ž ‘‡ŠžŒŽŠ…‡Œ†… ‰ŒÊ¯¡¨Œ¬…‘‘œ ¡…žŒ°Š†Œ†¡ŠžŒ‰„±  ‡¸Œ‰„Š¡Œ¨ ‘ˆ†ˆŒŠžŠœŒ„…¡ŠžŸŸŒ‰…‰ž± ‘…‡ž‹Š†Œ‰ˆ„Š† ‘ŸŠ‰ž ˆžœ †‹œŒ‹…ˆ‹‰Œ†ˆ‰Œ‰ˆœ ²“–›–¿žŒ¡ˆ„Œ …„ž ‹Š†Œ„…°ˆ‰‡¡Œ¯†žˆ‰Œˆž‹ˆ† ¢ž¯ž…„Š¨ŒÐ…¡±  …žŸŸ…‰ŒŽŠ…‡ ¡…‘¯¡Œ…žŸžŒ†…‘…ž „…†žŸ¨Œ¬…‹…‡¡Œ …‡ˆž± ‰…‡†ˆ†žŒ …žŠ ˆž¨ŒÅ‡ ŠžŒŽŠ…‡Œ°ˆŸ ‰„Š¡Œ ‘ž† ‘ˆ†ˆŒ‹…„…‘ˆ‹¨ µˆžŒ‹žŸŸ‡ŒÀŒŽŸˆ„‹ˆ„ ‹…„…‘ˆ‹Œ‹…‘µŒŠŒ†ˆž „  ž Ÿ  ‹ žŒ„ˆžŸŸˆ¡Œ‰…± ²³…„ ¯ž„Œ‰„†‹ ¥ÁÂ¥Œžž‹ŠœŒ„‹¯†Œ‰ˆžŸ†Šž ½ÄŠ‹‹…ŒÇ¿”•–—Èɖ”™™›–¨ Š¡ †ž Šžˆ†žŒ†…¡Š± ‡ˆŒ‘Š„¨Œ´…‡ˆ‰ŒŠ‡ˆžµˆ± „ˆ¡Œ¡‘Š„¨Œ½…‡…‘Š¡ŒŒ‘ˆ†ˆ ²­ŠŒ†ˆžŒ‹…„…‘ˆ‹ŒŠ‹ˆ± ‰…‰‘…ŠŒÄž žž¨ †žœŒ‘ˆ†ˆŒ„ˆ¡ŒŠ‘ˆˆ¨ ‘…‹žŒ‹žŸžœŒ …‰‘µ ‡Š„†žŒ‘¡ÄŒ‰ž°…‰…ž ‡ŠžŒ‹…¡  ²¬‰‘Š‡Œ‰…± ¬ŒŠ†ˆ‹Œ‹…‹Š†œŒ ‡ŸŠ ‘ž†ŒžŸŒ‰…žµŠžœ¶ ʯ¡Œ¤‘ž§Œ‹Š†Œ …ž¡ ‰ˆ„Š†Œ¢ž¯ž…± žˆžŸŸˆŒ …ž‰± „…‹…‡¡Œ‰…‰‘µŒµˆ ‡Š†ž ‡ž°ˆ‹Œ¢ž‹žœŒ žŸŸŠ‡žž¨ ‰…‰‘ŸŠ†žŒ‘ˆ†ˆŒ“”•–— „ŠœŒžŸŒ„‹  Š‡žŒŽŠ…‡Œ‘…± †‡Š‰‹ŒžŸŒŠ‹ˆ‹ˆ†ž ވˆ‹Œ¢ž‹žœŒ ŒŠ± ˜–”™™›–Œ„…µŒŸ‹Š„œŒ¡ž ŠžŠŒµ…ž…± „‰Œ ʯ¡œ ¯‡…¡ŒŽŠ…‡ŒŠŒ„‰ ˆ‡Œ‘ŸŠž ˆµ †žŒŽŠ…‡Œ‡‰Œ‘ˆ†ˆ …žŸžŒ‰…‡†ˆ†žŒ…‹Ä……‹  ˆ ž Ÿ Œ‘Š†ž ‘…‡†žŸœ¶Œˆµ žœŒ„‹ŒŠ± ‰…žŸžˆžŸŒ„…‘ˆ¡Œ…žµ± ‹ˆŒË̙͔ɌŠŒ†ˆžŒ½ÄŠ‹± ‰…ž‰± †Š‹Œ‰…‰‘µ ‹…‰ˆŠŒŠŒŽ‰‘ˆ†‰¯Œ·‡¸ žŒ‘…„¨Œ£ž‹¡Œ Œ‰†„ˆ ‹…ŒÇ™Î–—ȔϨŒŒ¢‹ˆŒ …žŠ ˆžœ¶  Š‡†ž ‹…‡…‘Š¡ ¤Ž‰ ‡¸§œŒŒ¹ˆ‰‹Œ¤º»¼§¨ „…‘…žžœŒ …¡¯‘ŠŒ‰…žŠ ‹…žŸŒ¢ž‹ž¨ „‹ˆ ¡ˆ‡ˆŒ‘ˆ†ˆ ½†ŒŠžŸŠžŒ†…¡‘Š„ž ŠžŠŒ‰…‰ †žœŒ‡žŸ†¡ ލžŸŸ ŠŒ‘…‘ŸŠ “”•–—’˜–”™š „‹¯†œŒ ……‰ ˆžŒ„‡ŠŒ¹†‹ ŽŠ…‡ŒžŒ†Äž±†Äž †¯ž‹¯«…„ŠŒžŸŒ‹…‡¡ŒŠ‡± ™›–œ¶Œ°†± 456759 57 ŠžŠŒ ˆžŒ‹Š†Œ†…‹ŠžŸŸ‡ž †‡ŠŒŠžŠŒ‰…ˆ †žŒ …‰Š†Š± †ˆ†žŒŽŠ…‡œŒŠŒ‰…žŸžŸ± ž¨ƒÑÒÓÔÓÕ 87< ‰…‡†ˆ†žŒ …¯…¨Œ¢Œ± žŒ‹… ‹Œˆž‹ˆ†Œ†…‰‘‡ŠŒ‹…± Ÿ žŒ„…‘ŸŠŒ‰„Œ‡‡ˆ ÖÓ×ØÙÚ


0123 1 7 6 5  45651579

!""#$%&'( zNP·N¸R¹ºQtº»NON¼ ½ROT][X\RfZ\UZRmTVYTW NdXlRQ__dR¼TdSTWS_pRvk¾¹RgSTe[X^j ¼RNWTWaR»Z¿eTROpR¸RgSTdTqXUj Pd]R¼RÀTY¿VdXRÁYTdpROk¹\Rg]VcVURÂRNaV]SV]j ½ÃOT][X\Rz_a_eTd`TW NlXlXRNc\V^R·T\V\RgSTdTqXUj ¼RORv`VedXRsT\U_^XpRv¼Rg]VcVURÂRNaV]SV]j

HI4D<F<J8@<7K64J4L 3I4K48;4M6F

ÅÄfÅNpRy»¾nÁQ nÁQR~RnZdbVT]T UVeVYW`TRqT[XcRcTaXR]ZSXTb YV]^XYkRyTeRSZdeZVT^XRcTaXRbTdT bZW\ZdXSTR\XTcZSZ]RYZ]eXbVW \T^TYRbZd[T^TWW`TRT\TR]`TdTSR~ ]`TdTSRSZdSZWSVR`TWaRYZYc_^ZU~ eTWR]Z]Z_dTWaRYZWXWaaT^eTW bVT]TReTdZWTRT^T]TWReZ]ZUTSTWk oPXTcZSZ]XR]ZcZWTdW`TR]V\TU SZdcXT]TR\XZSpR]TYTRUT^W`TR\ZWaTW cZdbVT]TkRQTYVWpRbZd^VRYZYbZd~ UTSXeTWRcZcZdTbTRUT^ReZSXeTRYZW~ [T^TWeTWRXcT\TURbVT]TpuR[Z^T]RÅZWX ¹dTqXWXWa\`TUpRvmOpROmZ]pRTU^XRaX¿X »vR\dRvTd\[XS_pRvTcSVRgÆw|}jk ¾TRYZ^TW[VSeTWRcTUqTRUT^ `TWaRbZWSXWaRVWSVeR\XbZdUTSXeTWp `TeWXReZbVSV]TWRcZdbVT]TRTSTV SX\TepRUTdV]RcZd\T]TdeTWRTST] dZe_YZW\T]XR\_eSZdR]ZSZ^TU cZde_W]V^ST]XR]ZcZ^VYW`TkRvZdST UT^RbZWSXWaR^TXWW`TR`TeWXReZ~ ]TWaaVbTWR\XTcZSZ]XRVWSVeRcX]T YZWaZW\T^XeTWR\XdXRSX\TeRYZWa_W~ ]VY]XRYTeTWTWR\TWRYXWVYTW YTWX]R]ZTdTRcZd^ZcXUR\ZWaTW WVSdX]XRSVcVURYZWVeVbXpRcTXeRXSV eZSXeTRcZdcVeTRbVT]TRYTVbVW ]TTSR]TWSTbR]TUVdk ¹VWR\ZYXeXTWRUT^W`TR\ZWaTW b_^TRYTeTWkRmVTWSXST]W`TR]TYT ]T[TpRSTbXR\ZWaTWR[T\qT^R`TWa cZdcZ\TkRvZYX]T^pR]ZaZdTRcZdcVeT eZSXeTRSXcTR]TTSW`TRcZdcVeTRVWSVe YZYZWVUXReZcVSVUTWRZWZdaX ]ZcTW`TeRÇÆÈpReZYV\XTWRYZWa_W~ ]VY]XR]WTeR]ZcZ^VYRYZ^Te~ ]TWTeTWRXcT\TUR]T^TSRSTdTqXUp YZWa_W]VY]XR]WTeRTSTVRYTeTWTW ]Z^XWaTWReZYcT^XR]ZSZ^TUR]T^TS STdTqXURVWSVeRYZYZWVUXReZcVSV~ UTWRZWZdaXR]ZcTW`TeRiÆÈpR\TW ]ZcZ^VYRqTeSVRXY]TeR]ZSZ^TU ]TWSTbR]TUVdRVWSVeRYZYZWVUX eZcVSVUTWRZWZdaXR]ZcTW`TeRwÆÈk NWT^_aXW`TpR]ZbZdSXRUT^W`T eZSXeTRYZ^Te]TWTeTWRYTeTWRbTaX \TWRYTeTWR]Z^XWaTWR\XRbTaXRUTdX

ÉÊ Ë Ê Ì Í Î Ï Ð Í Î Ñ Ò Ó Ï Ô Õ Ê Ñ Ó ÉÖÒÍ×ÍÍÎÏØÊÙÍÎÍ

ßìÝíäéìâîâïðñâòñóôõöâò÷øñóùâú÷õûüò÷âøöâñôñòâýñôþñÿ0âøöâêðòñÿñâæÿâèö01ñ23âß÷óøðóùñóâ4öøðÿ3â5ñô÷ò3âòññôâøöù÷ÿñõâû÷õñùññóâúðòñóñâ1ðÜòÝÞÿßàáâ ö13ãâäåã éñæúçèæôðÝÞââ6é7àéçêæ 89ë æáÜÞ

£‘œ‘¤š‘˜¡•š• ˜‘¡• ‘–‘‘’ ‚ƒ„…†‡„ˆ„‰Š‹‡Œ‚…Ž‘’“‘” ž• ‘¤š‘ž™—œž•’’­””‘’”•ž‘žŽ –•œ‘ ¡• ‘–‘‘’™š‘’‘¢ ”•–—‘˜‘’“‘’–™—š‘›—œ‘””‘’’˜” ¡‘’’“‘¢´‘”‘“‘œ©–• ‘”‘’“‘’– £•˜—‘¡š¥ •©‘’‘”Ž‘’‘”“‘’– ™š‘’‘©°  ’›‘¤‘¤“‘˜—’—’–š—¤ ž•’’––Ÿ‘”˜™• ™”‘¡‘š‘¢ ž‘š—¤¡¥œ¥š›‘ —‘’‘”Ž‘’‘”š• —’– —”˜ž•’–‘­—š•œ‘œž•’––’‘”‘’ ž•’–‘”š‘’–‘˜š•’‘’–™—š‘ž•’–—Ž £‘œ‘¤š‘˜’“‘“‘’–›—œ‘”š‘’‘”‘’ ž•ž™‘˜¡•’–’­’–˜• ˜‘Ÿ‘¢ ¡‘”‘—‘’žšœ—ž“‘’–Ÿ‘ ’‘š• ˜‘ ”˜—”•–—‘˜‘’˜• š•™˜¢‘¤”‘’›— —Ž ¥œ•¤¡‘’˜—‘™œ‘’ ‘ž‘›‘’¦š‘œ‘ ¶•ž™—’‘¶•ž›‘•’›’–‘’ ™•’˜”’“‘ž•’‘ —”¢«‘ž—ž•’­•žŽ ’“‘š›‘¤ž•’“—‘¡”‘’¡‘”‘—‘’ §œ¨—”ž‘¤©ªš’•’›’–‘’ «—›œ©±œ—‘’˜¥©ž•’–‘˜‘”‘’©¡• ‘Ž ™‘˜‘’—’“‘›•’–‘’ž•’––•œ‘ ¡• ‘Ž ›‘’š•¡‘˜”¤šš’˜”™—š‘ž•Ž ’–—”˜—¡• ‘–‘‘’™š‘’‘¢£•’‘’– «—›œ©ª•š‘•’›’–‘’©¬‘˜•š¢ –‘‘’™š‘’‘žšœ—ž›—–•œ‘ ’˜” –‘‘’™š‘’‘—’—©”‘˜‘’“‘¢ •”• ­‘š‘ž‘›•’–‘’ž‘¤‘š—šŸ‘ ž•ž• —‘¤”‘’™œ‘’ ‘ž‘›‘’š•”‘Ž £•œ‘—’›—–•œ‘ ¡• ‘–‘‘’™š‘’‘© ™—š‘ž•’–—”˜—”•–—‘˜‘’—’—¢£‘“‘ ®’—¯• š—˜‘š°•–• —±¥–“‘”‘ ˜‘“‘’– œ—–šž•’“‘ž™˜¡• —’–‘˜‘’¨‘ — œ‘’­˜±œ—‘’˜¥©š•œ‘ž‘™œ‘’ ‘ž‘Ž ™—š‘ž•’“‘œ ”‘’¤¥™—¥˜¥ž¥›•œ š•›‘’–ž•œ‘””‘’«œ—‘¤«• ­‘ «•ž• ›•”‘‘’°•–‘ ‘ •¡™œ—” ’Ž ›‘’—’—¡‘’—˜—‘­–‘ž•’­‘›—”‘’ š‘ž™—œ™•œ‘­‘ ‘–‘ž‘©”‘˜‘’“‘¢ °“‘˜‘©¡‘’—˜—‘ ‘ž‘›‘’ž•’––•œ‘  ›¥’•š—‘”• ¢ •ž‘­‘žš‘œ‘›‘’ ¤‘œ‘ž‘’žš¤¥œ‘ž•’­‘›—”‘žŽ ¶•š• ˜‘œ‘—’’“‘©¬‘¤“’—­–‘ ¡• ‘–‘‘’™š‘’‘žšœ—ž›—¤‘œ‘Ž ˜‘”ž— ž‘š­—›ž•ž—œ—¤ž•’––•œ‘  ¡’– ‘ž‘›‘’¢§›‘™‘’“‘”¡•›‘Ž ž•’–’–”‘¡”‘’¤‘œš• ¡‘¢ª— —’“‘ ž‘’žš‘œ‘¢ ¡• ‘–‘‘’™š‘’‘”‘ •’‘š•˜—‘¡¤‘ — –‘’–ž‘”‘’‘’™• ™”‘“‘’–ž•žŽ š›‘¤™• œ‘˜—¤™• ­‘œ‘’›—‘˜‘š «•–—‘˜‘’—’—›——”˜—¥œ•¤²³‘’‘”Ž ¡‘ ‘š‘’˜ —“‘’–ž•’–‘­—š•œ‘œ ™”‘š˜‘’¢¬‘ –‘›‘ —š•”—˜‘ ™—š‘ ™•™• ‘¡‘¤‘ —š•™•œž’“‘¢ ‘’‘”žœ‘—›‘ —š—šŸ‘´‘ž‘’«‘Ž ž•’––’‘”‘’¡‘”‘—‘’žšœ—ž ž•’›‘¡‘˜”‘’ž‘”‘’‘’”¤‘š™• Ž «•ž‘ —’š‘“‘š›‘¤™• œ‘˜—¤¢£‘“‘ ’‘”Ž«‘’‘”¤—’––‘£µ´¶¢¦• •”‘ “‘’–™• ‘’•”‘ ‘–‘ž¢®’˜”—˜œ‘¤© ™”‘¡‘š‘›•’–‘’¤‘ –‘“‘’–Ž š‘’–‘˜š•’‘’–™—š‘ž•’–—”˜—”•–—‘Ž ™• œ•’––‘”Žœ•’––¥”›—‘˜‘š”‘ ¡•˜ ‘”¤— ’“‘¡‘’—˜—‘ž•ž—œ—¤ž•’–Ž ”¡ž ‘¤¢ ˜‘’—’—©”‘˜‘’“‘¢

)*+*,-./+/,0*12

`TWaR\X^TeVeTWR]TTSRcZdcVeT bVT]TpRYTeTWR]XTWaR`TWaR\XaTWSX \ZWaTWRYTeTWR]Z]V\TUR]T^TS STdTqXUpRYZW`TWSTbRYTeTWTW ]Z^XWaTWR]_dZR`TWaR\XaTWSXR\ZWaTW YTeTWTWR]Z^XWaTWR]ZcZ^VYRSX\Vdp ]ZdSTRYTeTWRYT^TYR\TWR]Z^XWaTW YT^TYR\XaTWSXR\ZWaTWR]TWSTb ]TUVdkRvZ\TWaeTWRbZdcTW\XWaTW~ W`TpRSXaTReT^XRYTeTWRVSTYTR\ZWaTW e_YcXWT]XRSXaTReT^XRYTeTWR]Z^XWaTWk PZWaTWR\ZYXeXTWpR]ZcZWTd~ W`TReVWXRVSTYTRcTaXR\XTcZSZ] `TWaRYZW[T^TWeTWRXcT\TURbVT]T `TeWXRcZdeTXSTWR\ZWaTWR[VY^TU YTeTWTWpR[T\qT^RYTeTWR\TWR[ZWX] YTeTWTWkRÁWSVeR[ZWX]RYTeTWTW~ W`TpR\XTW[VdeTWRcTaXR\XTcZSZ]X VWSVeRYZWa_W]VY]XR]VYcZd eTdc_UX\dTSR]ZXYcTWapR]VYcZd bd_SZXWRdZW\TUR^ZYTeR]ZYX]T^ \TdXRSZYbZpRSTUVpReTTWaR~ReTT~ WaTWpR]ZdSTR]VYcZdR^ZYTeR\T^TY [VY^TUR`TWaRSZdcTST]RYZ^T^VX YTeTWTWR`TWaR\XYT]TeRYZWa~ aVWTeTWRTdTR\XeVeV]RTSTVR\XdZ~ cV]kRvZ^TXWR`TWaR\XTW[VdeTWp cZcZdTbTR[ZWX]RYTeTWTWR[VaT ]ZcTXeW`TR\XcTST]XR]ZYX]T^RYTeT~ WTWR`TWaRYZWaTW\VWaRaV^TRYVdWX \TdXRaV^TRbT]XdRTSTVRaV^TR[TqTpReVZ YTWX]pRZ]RedXYpR]V]VReZWST^RYTWX]p _eZkRzVaTR\XTW[VdeTWRVWSVeRYZ~ WaVdTWaXRYTeTWTWR`TWaRYZWaTW~ \VWaR^ZYTeRSXWaaXR]ZYX]T^R\TdX YTeTWTWRa_dZWa~a_dZWaTWR\TW YTeTWTWR]XTbR]T[XpR]ZdSTRUXW\TdX YTeTWTWR`TWaR\XTqZSeTWk ¼T^RXSVRbZd^VR\XTqT]XR]ZTdTReZSTS ^TWSTdTWR\XTcZSZ]XRdZWSTWRSZdUT\Tb dZ]Xe_RbZW`TeXSRSZd]ZcVSkRvZYX]T^ \XTWSTdTW`TRYZWaT^TYXRaV^TR\TdTU SXWaaXpR\TdTURYZW[T\XRT]TYpReT\TdRaV^T \TdTURSZd^T^VRdZW\TUpReZeVdTWaTW TXdTWR]ZdSTRcZeVTWRbT\TRbZYcV^VU \TdTUkRÄ^ZUReTdZWTRXSVpRbZd^VRYZY~ bZdeZSTSRbZWaTqT]TWRSZdUT\TbRbZ~ YZdXe]TTWRaV^TR\TdTUkRgY_Wj

56789:8;5<8=>4? !98"<C478@4#478=4$4?4: 34 @47<:A8BC6D8E>F>7 G

ÅÄfÅNpRy»¾nÁQ nÁQR~ROZdTYTXeTWRbd_adTYR»TYT\TW m_Yb_dR[VaTR\X]Z\XTeTWR\ZWaTWR\VTRbX^XUTWR[ZWX]p vT^ZReT^XRXWXpRÁsÄRº^ZSd_WXÚsVdWXSVdZRÅ_a`TeTdST TWSTdTR^TXWR]ZUTdaTR»bRÇÇRdXcVTWR\TWR»bR}ÆRdXcVTWk eZYcT^XRYZWaT\TeTWRnT¿TTdR»TYT\TWkRnT¿TTdR`TWa OZWZYTWXReZUTWaTSTWR]VT]TWTR¾\V^RsXSdXpRÁsÄ \XT\TeTWR\XR\ZbTWRUT^TYTWRaZdTXR`TWaRcZd^_eT]XR\X [VaTRYZYbZd]ZYcTUeTWRSZe_R^ZWaeTbR\ZWaTWR]ZS zT^TWROTaZ^TWaReYRiwRYZWTqTdeTWRbd_\Ve~bd_\Ve TWaeXdRZWTYRcVTUR]ZUTdaTR»bRwÇRdXcVTWkRoN\TbVW U_YZRTbb^XTWZ]R\ZWaTWRUTdaTRYXdXWak \X]bZW]ZdR`TWaReTYXRbZd]ZYcTUeTWR\ZWaTWRUTdaT o¹d_Y_Rbd_\VeRU_YZR]ZWaT[TReTYXRUT\XdeTW »bRiÆÆRdXcVTWpuRbTbTdW`Tk YZWaXWaTSRcTW`TeW`TRbZdYXWSTTWR\TdXRYT]~ vZ^TXWRbd_Y_RnT¿TTdR»TYT\TWpRÁsÄR[VaT `TdTeTSRYZW[Z^TWaR¸ZcTdTWpuRV[TdROTWTaZdRÁsÄ YZW`Z\XTeTWRbd_Y_RXWR]S_dZR\ZWaTWRYZYcZdXeTW º^ZSd_WX]ÚsVdWXSVdZRÅ_a`TeTdSTpR»V\`pRvTcSV b_S_WaTWRUTdaTRSZdUT\TbRbd_\VeRZ^ZeSd_WXeW`Tk gw|}jk ¹XUTeW`TRTeTWRYZYcZdXeTWRc_WV]Rd_\TRcTaX ¾TRYZWaTSTeTWpR]ZSXTbRUTdXRnT¿TTdR»TYT\TW bZYcZ^XTWR^ZYTdXRZ]R]TSVRbXWSVR]ZUTdaTR»bRi TeTWRYZYTW[TeTWRbZ^TWaaTWW`TR\ZWaTWR\X]e_W [VSTTWkR¹Z^TWaaTWR`TWaRYZYcZ^XR^ZYTdXRZ]RvX\ZRc` UXWaaTRÂÆRbZd]ZWkRPXRSZW\TR`TWaR\XaZ^TdR]ZTdT vX\ZRYZdZeRvUTdbRSqXWR]ZdXZ]R]ZUTdaTR»bRixR[VSTTWp SZdcVeTRXWXpRbZ^TWaaTWRcX]TRYZW\TbTSeTWRbd_\Ve [VaTRcZdeZ]ZYbTSTWRYZW\TbTSeTWRc_WV]Ry,R¸ºP U_YZR\ZWaTWRUTdaTRYV^TXR»bRhÇRdXcVRUXWaaTR»b hhRXWUXkRo¸ZYTdXRZ]RvTY]VWaRvX\ZRc`RvX\ZR]ZUTdaT ÇÆÆRdXcVkRoOV^TXRb^T]SXeR¸_eRÛR¸_eRUXWaaTR\X]~ »bRi{R[VSTTWRTeTWRYZW\TbTSeTWRbTeZSRbZd~ ^ZWaeTbTWRYTeTWR\TWReTYZdTRb_eZSpuRSVSVdW`Tk bZW]ZdReXSTR]Z\XTeTWR]ZYVTpuReTSTW`Tk OZYTUTYXReZcVSVUTWRdVYTURSTWaaTR`TWaReXTW vZ^TXWRbd_\Ve~bd_\VeRU_YZpRbXUTeW`TR[VaT YZWXWaeTSpRÁsÄR[VaTRYZWTqTdeTWRSXYcTWaTWReVZ YZYcZdXeTWRUTdaTReUV]V]RVWSVeRbZYcZ^XTWRYZ]XW ]ZUTdaTR»bRhÇRdXcVTWkR¹^T]SXeR¸_eRÛR¸_eR[VaT VXR\ZWaTWRUTdaTR»bR-x}RdXcVkR¹d_\VeRy,R¸ºP \X]Z\XTeTWRYZ^ZWaeTbXReZcVSVUTWRYT]`TdTeTS YZdZeRzZbTWaRVeVdTWRhhRXWUXRTeTWR\XcTW\d_^ VWSVeRcZd^ZcTdTWRSTUVWRXWXkRonZaXSVR[VaTRYTaXR_Y ]ZUTdaTR»bRipÇR[VSTTWkRvZYZWSTdTRy,R¸ºPRYZdZe `TWaReTYXRcZdXeTWR\ZWaTWRUTdaTR»bRx}RdXcVTWpu m_dZTRVeVdTWR{hRXWUXR[VaTRSTeR^ZbT]R\TdXRUTdaT YXdXWaR]ZUTdaTR»bRhR[VSTTWkRovZ^TYTR»TYT\TW [Z^T]W`Tk eTYXRTeTWRSVSVbRbVeV^RhhkÆÆpRbZYZaTWaReTdSV QV T W ] T R ¸ Z c T d T W R e T ^ X R X W X R [ V a T R T e T W R ] Z YT e X W dTeR\ZWaTWRbd_Y_ReXbT]RTWaXWRÁsÄR`TWa edZ\XSROTW\XdXR[VaTRcZdeZ]ZYbTSTWRYZWXeYTSX ïÞé&äàáÜâîâà'äâ0÷1úñÿöâ1÷óùù÷ÿñõâøöòýüðóôâú÷òñõîú÷ÞéòÜñÞêìõñ5æó ]UZTWYT `TR\XcTW\Zd_^R»bRiÆÆRdXcVTWkRy_b^Z]RbZWaX]X XX^TWRW_^RbZd]ZWpR]ZYZWSTdTRbZ^TWaaTWR[VaTRcX]T ú÷õúñùñöâû÷õÿ÷óù0ñûñóâ()*+

eVZ~eVZReZdXWaR¸ZcTdTWR[VaTRTeTWR\XUT\XdeTW YZWaTe]Z]RcVWaTRXX^TWRÆp-ÇRbZd]ZWR\TdXRN\XdTpu \ZWaTWRUTdaTR»bRihÆRdXcVTWRX]XRZYbTSRcVTUk XYcVUW`TkRga`Tj

K>AL48M47IJ8B>$$6:IFN @4AIOD4AI8;4MLIC

ÅÄfÅNpRy»¾nÁQ nÁQR~ROZWTYcTU bTdTRbZSVaT]RbZW`TbVR[T^TWp ]ZYTdTeRcV^TWR»TYT\TWR\TW SVeTWaRbTdeXdpR\TWRbTdTRSVeTWa ]ZcTaTXRcZWSVeReZbZ\V^XTWRSZd~ cZTeR\XR]ZbVSTdTWRmTYbV]Rvy¾º UT\TbR]Z]TYTpRQT]Y__Rfd_Vbp Åm¹QRvZSVdTWRz_a[TeTdSTk PZT^ZdR»Z]YXRy_`_STRqX^T`TU oNe]XR]_]XT^RXWXRcZdSV[VTW zTSZWaR~RP¾ÅR\XRbZdSZWaTUTWRcV^TW cZdcTaXReZcTUTaXTTWR\TWRYZ~ »TYT\TWRXWXpRcZd]TYTRm_YV~ WTYcTURdT]TRbZd]TV\TdTTWR]ZdST WXST]RY_cX^Ry_`_STR`TWaRSZdaT~ \XYTe]V\eTWRVWSVeRYZWaVcTU cVWaR\T^TYRz_a[TRÅTdX]Rt_YYV~ XYTaZRe_YVWXST]R_S_Y_SXlReUV~ WXS`RgzÅtjRYZWaaZ^TdReZaXTSTW ]V]W`TRd_\TRZYbTSkRnTUqTRe_~ oQaTcVcVdXSRQT]Y__Rt^VcRRcT~ YVWXST]Re^VcRSTeR]Z^TYTW`TRSZd~ dZWaRm_YVWXST]uk l_eV]RbT\TReZaXTSTWR_S_Y_SXlR]Z~ mZaXTSTWRXWXR\XXeVSXR_^ZURzÅt YTSTpRSZSTbXR[VaTRbZ\V^XR\ZWaTW ]ZdSTRbTdTRbZ^TWaaTWR]ZSXTRQT]Y__ ^XWaeVWaTWR]ZeXSTdpuR[Z^T]ROTW~ Å_a`TeTdSTkRPXTqT^XR\ZWaTWRcZd~ TaXWaRPXdZS_dRQT]Y__Rfd_Vbp eVYbV^R\XR\ZbTWRmTYbV]Rvy¾ºRÅm¹Q sTSdX[TWS_k vZSVdTWpRe_YVWXST]R_S_Y_SXlRbZYX^Xe PXRnTWSV^pRY_YZWRdTYT\TW Y_cX^Ry_`_STRÅTdX]RXWXRcZd]TYTRbTdT \XYTWlTTSeTWR¼T\XRgwÇjRVWSVe V]S_YZdRQT]Y__pRcZdV]TUTRYZ~ YZdTVbRVWSVWakR·TdaTROTaZ^TWa WVW[VeeTWRTeSVT^X]T]XR\TWRZe~ XWXpRYZYcVeTRqTUTWTRbZdYTXWTW ]X]SZW]XRe^VcW`Tk X]STWTRcT^_WRV\TdTR\XR\ZbTW nZdSZbTSTWR\ZWaTWRY_YZW ¹T]TdRvZWXRfTcV]TWkRnTdVR]Z~ cV^TWR»TYT\TWRiw{{R¼pRYZdZeT bZeTWR¼T\XRYZYcVeTRqTUTWT YZ^TeVeTWRTe]XR]_]XT^RbT\TRUTdX cT^_WRV\TdTReUV]V]RTWTe~TWTeRXWX vTcSVRgw|}jRcZdVbTRbZYcTaXTW ]TTSRWaTcVcVdXSRSXcTpR]ZUTdXRXT YTeTWTWRST%[X^RVWSVeRcZdcVeT cX]TRYZdTVbRVWSVWaR»bRÇÆRdXcVk bVT]TReZbT\TRTWTe~TWTeR[T^TWTWp grXY|`V\j

NONPNQQRSTUVWRXWX omZe_TeTWR\TWRY_SXrT]X YZW[T\XR]T^TUR]TSV VWSVeRYZdZeTR`TWaRT\T Y_YZWR`TWaRbT^XWaRcZdeZ]TW \X[T^TWRSVUR]ZdVVVRcTWaZS€ cVTSRfXaX]RNVaV]SXWZRghijk OZdZeTR_cTRYZYbZd^XUTSeTW fT\X]R`TWaRcZdbd_lZ]XR]ZcTaTX ZWaaTR]ZYVTRe^VcRY_S_d Y_\Z^RXWXRcZdeZ]ZYbTSTWRXeVS T\T^TURaZWaRY_S_dR`TWa ]TUVdR_WRSUZRd_T\RcTdZWaRe^Vc TWTdeX]pu Y_S_dR\XRm_STRmZYcTWa [Z^T]W`Tk nTW\VWak grXYYj oQXTSW`TReZRnTW\VWa ^XcVdTWpReZYV\XTWR\XSTqTdX SZYTWRVWSVeRXeVSRZrZWRsfR\TW QXW[TRt^VcRVWSVeReZaXTSTW ]_]XT^R\TWRUVWSXWaRl_S_puReTST \TdTReZ^TUXdTWRv^ZYTWpRiw NaV]SV]RixxiReZbT\TRydXcVW z_a[TpRzVYTSRg{|}jk PTdXRbZWaT^TYTWRSZd]ZcVSp XTRYZ^XUTSRcTUqTRe^VcRY_S_d \XRnTW\VWaRSX\TeR]ZYVTW`T YZW[VdV]ReZRUT^~UT^RWZaTSXlk fXaX]R[VaTRcTW`TeRcZ^T[Td e_YbTeTWR\XRe^VcRY_S_dp ]T^TUR]TSVW`TR]TUVdR_WRSUZ d_T\R\ZWaTWRYZYcTaXeTW WT]XRe_STeR]Z\ZdUTWTRVWSVe ÞéÜ eTVYR\UVTlTk

?"@#A /012 3145 6 2 78 09142 :0; 1 ½ B C?B D# EF  @  "  GHH ? E I  ! :<=81>1230=627=591 ¾mNyNQ NQR·TWXSTR¹ZWaV]TUTR¾W\_WZ~ ]TTSRcZdTV\XZW]XReZR»Z\Te]X

ÅÄfÅNpRy»¾nÁQ nÁQR~RNdSUTR¼_SZ^ReZYcT^XRYZ^TeVeTW ydXcVWRz_a[TpRvTcSVRgw|}jk mZaXTSTWRXWXR]ZcTaTXRcZWSVe Te]XR]_]XT^RYZdZeTRbT\TR»TYT\TWkRvZbZdSXRSTUVW eZbZ\V^XTWR¾·N¹¾RVWSVeRcZdcTaX ]ZcZ^VYW`TRU_SZ^Rc_VSX.VZRXWXRYZYcZdXeTWRcTWSVTW \ZWaTWR]Z]TYTR\XRcV^TWR»TYT\TWk eZbT\TRTWTe~TWTepReT^XRXWXR\TdXRR¹TWSXRN]VUTWRN^~ vZ\TWaReZaXTSTWRcTeSXR]_]XT^R\XqV~ P¿Xed_R\TWRNc\V^RN^XYR]ZcTW`TeRiÆÆRTWTe [V\eTWR\ZWaTWRYZYcZdXeTWRcTWSVTW fZWZdT^ROTWTaZdR¹VdXRNdSUTR¼_SZ^pRfTS_SRnV\X Y_\T^RV]TUTReZbT\TRbV^VUTWRbZ^TeV vTWS_]_RYZWaTSTeTWpR¹VdXRNdSUTR¼_SZ^RUT\XdR\X Á]TUTROXed_RmZX^RgÁOmjk _a[TRVWSVeRYZYcZdXeTWRUT^R`TWaRb_]XSXlRcTaX vZ^TXWRTTdTRSZd]ZcVSpR]ZcZ~ z Å `TeTdSTkRyX\TeRUTW`TR\T^TYRcX\TWaRbTdXqX]TSTp ^VYW`TRSXaTRPZqTWR¹XYbXWTWRtTcTWa ¹_VadX dSUTR¼_SZ^R[VaTRcZdVbT`TRTaTdRcX]TRcZdaVWT gP¹tjR¾·N¹¾R`TeWXRP¹tRmV^_Wbd_a_p cTaXRRNYT ]`TdTeTSR`TWaRYZYcVSVUeTWk nTWSV^R\TWRm_STRÅ_a`TRSZ^TURYZW`T~ omTYX XWaXWRYZW[T\XRcTaXTWR\TdXRYT]`TdTeTS ^VdeTWR¿TeTSRbd_\VeSXlRcTaXRÂÆRbZ^TeV Å_a`TR`TWaRR ]SXYZqTRXWXpuRV[TdRfTS_SR\XR]Z^TRTTdT ÁmOkRvZSXTbRTWaa_STR¾qTbXR\XYXWST nVeTRnZd]TX YTR¹VdXRNdSUTR¼_SZ^RÅ_a`TeTdSTk YZW`X]XUeTWReZVWSVWaTWW`TkgSZTj vT[XTWRnZdcVeTRÁWXeRN^TR¹VdTqX]TST »TSV]TWRTWTeR`TSXYRbXTSVR\TdXRi{RbTWSX T]VUTWR\XRÅ_a`TeTdSTRYZWaXeVSXRTTdTRcVeT bVT]TRcZd]TYTR\XR¹VdTqX]TSTpRÅ_a`TeTdSTRbT\T zVYTSRg{|}jR]_dZkRomTYXRYZYTWaRYZYcVTS ]T[XTWR`TWaRcZdcZ\TRVWSVeRSTUVWRXWXpuR[Z^T] ¸XYTqTWRQVad_U_pR]Z^TeVRmZSVTR¹TWXSXTk ¹XUTeW`TRYZYTWaRSTeRYZW`T[XeTWRYTeTWTW bTeZSR\V]RYZ^TXWeTWR\X]T[XeTWRT^TRcVllZSRTSTV bdT]YTWTWkRPXRbTWaaVWaRUXcVdTWRbVdTqTX]TST XeVSR\XaZ^TdRYV^TXRbVeV^RiwkÆÆR~RRYTadXc bZWTYbX^TWRYV]XeR\TdXRvV^STWRnTW\R`TWa YZdVbTeTWRadVbRcTW\RTWTe~TWTepR\TWRv_^_~X]S ÜÝÞßàáâãäåãæ \TdX OVUkR·Xd_cdT[TWR¾¾¾pR]ZdSTR\TdXRfd_Vb 4àáãàáå æááâîâïíïâÞ5æíÞâïÞëâòññôâ1÷óùðóJðóùöâ0ñóôüõâÜõöúðó tT^VRWvPR àáåæ aRnTW\VWapR^TWST]R\XTeUXdXR\ZWaTWRSTV]`XTU ãüùJñ3âéñúôðâ67ç89

|Y_Wj \TdXRV]ST\RnTSYTWkRgrXYY| ]XTRg¾·N¹¾jRP¾ÅRSZ^TUR]Ve]Z]RYZWa~ aZ^TdR¹d_adTYR»TYT\TWRcZdST[Ve ¾·N¹¾RcZdcTaXRvTcSVRgw|}jkR¹d_adTY \T^TYRcZWSVeRtv»RXSVR\XcZdXeTW eZbT\TRiÆÆRTWTeR`TSXYRcZdVbT bZW`ZdTUTWRbZWaVTSTWRcTWSVTW Y_\T^ReZd[TReZbT\TRÁOmORbZdZY~ bVTWpR`TWaRcZd^_eT]XR\XRN\XS`TRydTW]~ b_dSRz^kR»T`TRnTWSV^RmYkiÆk ovZ^TXWRbZW`ZdTUTWRcTWSVTW eTYXR[VaTRYZWaT\TeTWRcVeT cZd]TYTRTWTeR`TSXYR]ZeT^XaV] cTeSXR]_]XT^R\XRÄYTURmTYbVWa zT^TWRnTWSV^RmYR-puRVTbRmZSVT P¹PR¾·N¹¾RP¾ÅpRnV\UXR¼T]SVSXRsp


123456458920

 

 !"#$%$&' ()&* +, -./ 0 12 3, 4 5 ,   ¦¡¢ž¡¢£¶¡¨È¡£¯Ÿž¡£½¥´¡Ÿ¢¥¨²£ó´Ç ¦¥¨¡©£È¡¶¢Ÿ£±®¯Ÿ3£«¡¨¡¢ž£Þ¡¨Ç ¶¡3¯¡¢£¸¡¯Ÿ¶£È¡¢ž£¶¥±¡¨Ÿ¢£½Ÿº¥Ç žŸ ¡¢£¤¥¢¦¡¢¡£§¡¥¨¡©£ª¤«¤§¬ ¶¡¨¥¢¡£±¥¢È¡±¸¡¨£´¥»·± ¡© ¸¥¨»¡ž¡£½Ÿ£·»·¢ž£ž¡¢ž¹£Û¡¯·´¡¢

 !"#$%$&' ()&*

­¡¨¥¢¡£Ÿ¯·²£´¥¶Ÿ¯¡¨£º·¶· ¦¡¨£Ê¡Ð¡ ¡¯¡²£×©¥¡£«¡¢žÇ ¢¡²£¤·¶¥¯£­·º·£°¥º¡´¡¢ž² ¨¡ž¡¶¡¢²£¸¡¢½¥¨® ¢È¡£Ûº£Ü ­®¯¡£°¥±¡¨¡¢ž²£³¥¨Ÿ²£´¥¯¥ ¡© ¸¡¨¡¢ž£½Ÿ£¨·±¡©£Ÿ¯·¹£Ì¥ Ÿ©¡¯ С¨ž¡£È¡¢ž£¸¥¨¶·±º· £½Ÿ Ñí¹ÓÓ²££¯·»·©£»¥¢¡¼¡©£¡¶©Ÿ¨¢È¡ ±¥¢ž¥µ¡¶·¡´Ÿ£¶®¨¸¡¢¹ ©¡ £Ÿ¯·²£°·Ð¡¯Ÿ£¸¥¨ ¡¨Ÿ£¶¥ ·¡¨ ´¥¶Ÿ¯¡¨£ ®¶¡´Ÿ£¶¥»¡½Ÿ¡¢£º·¢ ½ŸºŸ¢½¡©¶¡¢£¶¥£Û°î«£½¨£­¡Ç ž¡¸¥¡¢£½¡¢£³·¯¡±¡£Õ½Ÿ£´¥¨¯¡ ­¡Ð·¢ž£Õ¢žž¨¥¶²£Ê·¢ž ·Ç »·¯¡£ ¥¸Ÿ©¹ ¶¡¨È¡£ÃôÁõö÷ÂÅÂÁøÅÂÃùôÅÆÁ§¡¢¡¨ ¢ž¡¢£×¨¡¢Ÿ¯£´¥¨¯´£­¥ ®¢®£¡¯¡· Ô¡±·¢²£½Ÿ£ ·¡¨£Å5ÅôÄÁۮȡ  ³¥¨Ÿ£±¥¢ž¡¯¡¶¡¢²£º®´Ÿ´Ÿ ¨·±¡©£·¢¯·¶£±¥¢È¥ ¡±¡¯¶¡¢ ´¥±º¡¯£±¥¢žž¡¢žž·£·º¡È¡ ¨Ÿ¡½Ÿ²£°¥±¡¨¡¢ž¹£³Ÿ¢žž¡£º·¶·  º¥±¡½¡±¡¢£È¡¢ž£½Ÿ ¡¶·¶¡¢ ÜÒ¹ÓÓ²£º¨®´¥´£µŸ´·±£±¡´Ÿ© ³¡½Ÿ£È¡¢ž£¯¥¨¸¡žŸ£½¡ ¡±£ Ÿ±¡ Ë¥º ®¶£¸¥¨Ð¡¨¢¡£·¢ž·²£±¥¨¡©² Ê®¸¸È£Ë¡¯Ð¡ ¶²£§¡¢¡¨£³¡½Ÿ  Ÿ±¡£»¥¢¡¼¡©£´¡ Ÿ¢ž£¸¥¨½¥¶¡¯¡¢ ½Ÿ¨Ÿ¹ ¸¥¨ ¡¢ž´·¢ž£½¡¢£¸¥ ·±£¡½¡ ÂÅú÷ÅôÁû¿ÂõÃöôÁÂõöü¹ ©Ÿ»¡·£¯®´¦¡£´¥¨¯¡£®¨¡¢ž¥¹ ¡¶¡¢£±¥±º¨®½·¶´Ÿ£· ¡¢ž ½¡¢£½¡ ¡±£º®´Ÿ´Ÿ£¯¥ ·¢ž¶·º¹ °¡¡¯£Ÿ¯·²£½Ÿ£½¡ ¡±£¨·±¡© º¥¯·ž¡´¹ Ì¥¢·¨·¯£­®®¨½Ÿ¢¡¯®¨£ý¿Æþ §Ÿ£¡¢¯¡¨¡¢È¡£¡½¡ ¡©£¶¡3Ç ¨¡¢¦¡¢ž¡¢£½Ÿ´¡Ÿ¢¥¨£ó´¦¡¨ °¥½¡¢ž¶¡¢£½·¡£»¥¢¡¼¡©£ ¡Ÿ¢ ´¥½¡¢ž£¡½¡£¯·»·©£®¨¡¢ž² «¥¯·ž¡´£º¥±¡½¡±£¶¥¸¡Ç º¥¢»¥ ¡´¡¢£¨¥´±Ÿ£½¡¨Ÿ£ºŸ©¡¶ ÿÅÄÃôùÁ0ö11÷ôÃ2¿ÄÃöô£§¡¢¡¨ ¯¡¢£´Ÿ3®¢£Ð¡¨¢¡£·¢ž·£È¡¢ž ʡС ¡¯¡²£×©¥¡£«¡¢žž¡¸¥¡¢ ª½·¡£¾¿¾¾ÀÁÂÃÄÄÅƬ£½Ÿ¯¥±·¶¡¢£½Ÿ ±¡´Ÿ¢žÇ±¡´Ÿ¢ž£Ê®·´Ÿ¡¢¡£ªÖѬ² ¶¡¨¡¢£º·¢£¡¶©Ÿ¨¢È¡£¸Ÿ´¡£±¥¢Ç ¨·±¡©£´¡¶Ÿ¯¹ ¡¢¡¶£º¥¨¥±º·¡¢£Ê®·´Ÿ¢¡²£ÉŸ¢Ÿ² »Ÿ¢¡¶¶¡¢£¡ºŸ£´¥¶Ÿ¯¡¨£º·¶·  §Ÿ£±¡¯¡£¯¥¯¡¢žž¡£´¥¶Ÿ¯¡¨² ³¡½Ÿ²£Õ½¥£ÛŸ½Ð¡¢²£¨¡¢¦¡¢ž¡¢ ½Ÿ¶®±¸Ÿ¢¡´Ÿ¶¡¢£¦¥ ¡¢¡£ºŸº¡ ½¡¢£³·¯¡±¡£Õ½Ÿ£¯¥¨´¥¸·¯ ½¥º¡¢£¶¡±¡¨£±¡¢½Ÿ¹ §¡¢¡¨£³¡½Ÿ£¶¡ Ÿ£Ÿ¢Ÿ£½Ÿ¸·¡¯ С¨¢¡£©Ÿ¯¡±£È¡¢ž£¸¥žŸ¯·£¡¢žÇ ½¥¢ž¡¢£¸¡©¡¢£ ¡Ÿ¢£¡ž¡¨ ³¥¨Ÿ£±¥¢½·ž¡²£´¡¡¯£¶¥¸¡Ç ½·¡£¦·¦·£Ê®·´Ÿ¢¡£²£×¡¸¨Ÿ¥ £ªØ ÑݹÓÓ²£½¡¢£½Ÿ ¡¢»·¯¶¡¢£±¥¢žÇ ¶¥ ·¡¨ž¡£¶®¨¸¡¢£±¥¨·º¡¶¡¢ ·¢¯·¶£±¥¢È¥´·¡Ÿ¶¡¢£¯¨¥¢ ž·¢£½Ÿ¶¥¢¡¶¡¢£±®½¥ £Õ¢Ÿ´ ©¡¨ž¡¢È¡£ ¥¸Ÿ©£¯¥¨»¡¢ž¶¡·¹ ¶¡¨¡¢²£¥±º¡¯£º¥¢ž©·¢Ÿ£¨·±¡© ¸· ¡¢¬£½¡¢£×Ÿ®£ªÙ²Ö£¸· ¡¢¬²£´¥¨¯¡ ¥µ¡¶·¡´Ÿ£¯·»·©£¶®¨¸¡¢¹£°¡¯·£º¥¨ С¨ž¡£È¡¢ž£¸¡Ÿ¶£½¡¢£¨¡±¡©¹ ¸·´¡¢¡£Ê¥¸¡¨¡¢£¸¥¨·º¡£¶¡3Ç ­·´»¡È¡¢¯Ÿ¹ ͳ¡¨ž¡¢È¡£´¥¶Ÿ¯¡¨£Ûº£ÜÓÓ£¨Ÿ¸· ¯¥±º¡¯£º¥¢ž·¨·´¡¢£º¥±¡Ç ¯Ÿž¡£¾¿¾ÀÁÂÃÄÄÅÆ£¸¥¨¢¡±¡£§¥´È² ´¡¯·²£º¥¯·ž¡£±¥¢ž¡¢ž¶¡¯£¯·»·© Ï¡¢¯Ÿ²£´¥®¨¡¢ž£¯¥¯¡¢žž¡£¶®¨¸¡¢ ¯¡¢²£¶¥¸¡È¡£±®½¥¨¢£½¡¢£ž¡·¢Ç ­¥©¡½Ÿ¨¡¢£¶¡3¯¡¢£¸¡¯Ÿ¶£Ÿ¢Ÿ² ¡ž¡¨£ ¥¸Ÿ©£¯¥¨»¡¢ž¶¡·£±¡´È¡Ç ¶¡±¡¢£Ÿ¯·£¸¥¨·´¡©¡£´¡ Ÿ¢ž Ú¡¨È£´¥¨¯¡£Û¡ºŸ¡©¹£­¥¯Ÿž¡¢È¡ ¶®¨¸¡¢²£·¢¯·¶£¶¥±·½Ÿ¡¢£½Ÿ ±¥¢ž¡¯¡¶¡¢²£´·½¡©£©¡±ºŸ¨£ÜÖ ±¥ Ÿ¢½·¢žŸ¹£³¡ £Ÿ¯·£¸Ÿ´¡£½Ÿ Ÿ©¡¯ ¸¥¨·±·¨£ÜÓ¡¢£¯¡©·¢¹ ¸¡Ð¡£¶¥£Û·±¡©£°¡¶Ÿ¯£«¡¢¯Ÿ ¯¡©·¢£©Ÿ½·º£¨·¶·¢£¸¥¨´¡±¡ ž¡·¢£º¡¢»¡¢ž£½¥¢ž¡¢£¸¡©¡¢ ½ŸÈ¡¶Ÿ¢Ÿ£¡¶¡¢£±¡±º·£±¥¢È¥Ç ¨¡¶¡¯£¡Ð¡±²Î£»¥ ¡´£Õ½¥¹ Ê®·´Ÿ¢¡£½¡¢£¶¥ ·¡¨ž¡¢È¡¹ ´·¯¨¡£¦¨¥º²££´·¯¨¡£´Ÿ3®¢£½¡¢£¯¥Ç  Ÿ¢¡º£½Ÿ£¡¢¯¡¨¡£¾öö1ÃôùÁ¶¡3¯¡¢ î´¡Ÿ£û¿ÂõÃöôÁ´©®Ð²£¶®¢´·Ç ½¡¨Ÿ£º®´Ÿ´Ÿ£»¥¢¡¼¡©£½·¡£¸¡ Ÿ¯¡ °¡¡¯£¶¥¸¡¶¡¨¡¢£¯¥¨»¡½Ÿ² ޟ ®´®£ËŸ¯¡¨·±¹ ßàáâãäåæçèéêë Í°¥¯Ÿ¡º£¡½¡£¯¥¯¡¢žž¡£È¡¢ž ¢·¢£Õڤ̣ȡ¢ž£¥¶´¶ ·´Ÿ3¹ ¡ ¡£¯Ÿ±·¨£¯¥¢ž¡©²£·¯¡±¡¢È¡ ±¥¢£¸Ÿ´¡£ ¡¢ž´·¢ž£±¥±¸®Ç È¡¢ž£¸¥¨¡½¡£½¡ ¡±£½¥¶¡º¡¢ °·Ð¡¯Ÿ£´¥±º¡¯£±¥ Ÿ©¡¯£Ê®·Ç °¥ ¡Ÿ¢£Ÿ¯·²£¥µ¥¢£Ÿ¢Ÿ£´¥¸¡ž¡Ÿ º¡½¡£´¡¡¯£Ê¥¸¡¨¡¢£ÜÓÑÜ£Ÿ¢Ÿ¹ È®¢ž£º· ¡¢ž£¸¥¨¸¡ž¡Ÿ£¶® ¥¶´Ÿ ɟ¢Ÿ£½¡¢£´¥®¨¡¢ž£¾¿¾ÀÁÂÃÄÄÅƹ ´Ÿ¢¡£¸¥¨ ¡¨Ÿ£±¥¢·»·£ ·¡¨£¨·±¡©² ì´¯¨Ÿ£Ê®·´Ÿ¢¡²£Õ¢½¨¥¡¢¯® ±¥¢Ÿ¢žž¡ ²£ËŸ¶£ÊŸ·£ªÊ®·´Ÿ¡¢¡¬ º¥ ·¢¦·¨¡¢£¶® ¥¶´Ÿ£4¿5ÃÂõÁÃô °¥»·± ¡©£´®´Ÿ¡ Ÿ¯¡£Ï®žÈ¡£½¡¢ §¡¢¡¨£³¡½Ÿ£ ¡Ÿ¢¢È¡£È¡¢ž °¥½¡¢ž¶¡¢£Ê®·´Ÿ¡¢¡²£È¡¢ž ¢¡±·¢£¶¥±¸¡ Ÿ£±¡´·¶¹£°·Ð¡¯Ÿ ½¡¢£´·¡±Ÿ£ÉŸ¢Ÿ²£­¨Ÿ´¯¡¢¯®²£¯¡¶ ´¥ ¡ ·£±¥±¸¥¨Ÿ£½Ÿ´¶®¢¹£¤¡©Ç 6ÄÀ7ţȡ¢ž£»·ž¡£½Ÿ´¥ ¥¢žž¡¨¡Ç ´¥¶Ÿ¯¡¨¢È¡£È¡¢ž£©¡½Ÿ¨£º¡½¡ ½Ÿº¡±¥¨¶¡¢£½Ÿ£4ö¾¾ÀÁۮȡ  ¸Ÿ¡´¡£½Ÿº¡¢žžŸ £ËŸ¶£ÊŸ·£Ÿ¢Ÿ² ±¥¢½·¶¡²£°¡¢ž£Ô¥¢¥¶£¸¥¨Ç ¶·¡´¡£±¥ Ÿ©¡¯£»¥¢¡¼¡©£Ÿ´¯¨Ÿ£½¡¢ ¶¡¢²£¶¡ ¡·£¯¥¯¡¢žž¡¢È¡£¯Ÿ½¡¶ ¶¡¢£½Ÿ£§¡¢¡¨£³¡½Ÿ£°® ®¹ º¥¨¡ž¡¡¢£¸·´¡¢¡£¶¥±¡¨Ÿ¢² Õ±¸¡¨¨·¶±®£Ï®žÈ¡¹£­® ¥¶´Ÿ ½Ÿ½·ž¡£¶·¡¯£¸¥¨·´¡©¡£¸¥¨½®¡ ·´¡©¡£±¥¢È¥ ¡±¡¯¶¡¢£¡¢¡¶ ¡¢¡¶¢È¡£©¡¢ž·´£¯¥¨¸¡¶¡¨¹£§·¡ ±¡±º·²£ËŸ¶£ÊŸ·£´¥ ¡ ·£±¥¢žÇ Ì®½¥ £¶¡3¯¡¢£±¥±¡¢ž£¯¥Ç »·ž¡£±¥¢ž¡¶·£¯¥¨¯¡¨Ÿ¶£½¥¢ž¡¢ È¡¢ž£´¡±¡£»·ž¡£¸Ÿ´¡£½Ÿ½¡Ç ½Ÿ£½¥¯Ÿ¶Ç½¥¯Ÿ¶£¯¥¨¡¶©Ÿ¨£´¥¸¥ ·± ½¡¢£¦·¦·¢È¡¹£Í°¡¡¯£Ÿ¯·£¡ºŸ¢È¡  ¡¶ŸÇ ¡¶Ÿ£È¡¢ž£´¥»¡¶£·º¡È¡ ž¨¡¯Ÿ´¶¡¢£»¡´¡£¶¥º¥¢ž·¨·´¡¢²Î ¢ž¡©£¾öö1ÃôùÁ½Ÿ£¸· ¡¢£Û¡±¡Ç ¶¡3¯¡¢£¸¡¯Ÿ¶£È¡¢ž£½Ÿ¨¡´¡£º¡´ º¡¯¶¡¢£½Ÿ£´¥±·¡£®·¯ ¥¯£§¡¢¡¨ Ÿ¡£±¥¢Ÿ¢žž¡ ¹£Ì¥¢·¨·¯£¶¥´¡¶Ç ´·½¡©£±· ¡Ÿ£±¥±¸¥´¡¨²Î£¯¡±Ç º¥±¡½¡±¡¢£´·½¡©£¯¥¨ Ÿ©¡¯ »¥ ¡´£Ï¡¢¯Ÿ¹ ž·´¡¨£½¡¢£ ¥±¡´£Ÿ¯·²£¡¶©Ÿ¨¢È¡ ­¥ ·¡¨ž¡£¶®¨¸¡¢£±¥¨·Ç ½¡¢£Ÿ¢Ÿ¹£¤¥½¡¢È¡²£»Ÿ¶¡£¶¥¸¡¢È¡Ç ½¥¢ž¡¢£Ð¡»¡©²£º®´¯·¨£½¡¢ ©¡½Ÿ£½Ÿ£¸¥¨¸¡ž¡Ÿ£¶®¯¡£¡¢¯¡¨¡ ´Ÿ¡¢£³¥¨Ÿ²£º®´Ÿ´Ÿ£Ê®·´Ÿ¡¢¡ ¸¡©£°·Ð¡¯Ÿ¹ º¡¶¡¢£º¥¢ž·´¡©¡£½Ÿ£¸Ÿ½¡¢ž ¶¡¢£¶¡3¯¡¢£¸Ÿ¡´¡¢È¡£±¥¢žÇ ¶¥¸Ÿ¡´¡¡¢£º¥¨¥±º·¡¢£ì¢½®¢¥Ç  ¡Ÿ¢²£°® ®²£8¡¶¡¨¯¡²£°¥±¡¨¡¢ž ¯¥¨¯¥ ·¢ž¶·º£½¡¢£¶¥½·¡£¯¡¢žÇ ¤¥¸¥¨¡º¡£±¥¢Ÿ¯£¶¥±·½Ÿ¡¢² ºŸ¢ž´¡¢¹ ¡¢£½¡ ¡±£º®´Ÿ´Ÿ£½Ÿ£½¡½¡¹£Í°¥Ç Ê®·´Ÿ¡¢¡£¯¡¶£ ¡žŸ£¯¥¨ Ÿ©¡¯¹ °¥¯¥ ¡©£Õ¢½¨¥¡¢¯®£½¡¢ º¥±¡¶¡±¡¢²£½¥¢ž¡¢£¸¥¢½¥¨¡ ¡½®º´Ÿ£ž¡È¡£¯Ÿ±·¨£¯¥¢ž¡©£È¡¢ž ´Ÿ¡¹£ÍÊ¥¸Ÿ©£ì¢½®¢¥´Ÿ¡²Î£¦¥ ¥¯·¶ ½¡¢£°·¨¡¸¡È¡¹ ¨¡±¡Ÿ£½¥¢ž¡¢£®¨¢¡±¥¢£¸¡¯· ´¥®¨¡¢ž£º¥¢ž·¢»·¢ž²£½Ÿ£´¥ ¡ °¥ ¡Ÿ¢£û¿ÂõÃöôÁ´©®Ð£§¡¢¡¨ º¥¨¯Ÿ£®¨¡¢ž£¸¥¨½Ÿ¡²Î£¶¡¯¡£³¥¨Ÿ¹ ­¥¯Ÿ¶¡£Ÿ¯·²£¡ºŸ£¯¥¨ Ÿ©¡¯£±¥±Ç ­¨Ÿ´¯¡¢¯®£¯¥¢¡¢ž²£±¥¨¥¶¡£º·¢ Ï¡È¡´¡¢£¤·½Ÿ£­¡´Ÿ©¹£°¥ž¡ ¡ ½¡¢£¸®¨½Ÿ¨£½Ÿ£¸¡žŸ¡¢£½¡½¡² º¥¨¡ž¡¡¢£¸·´¡¢¡£¶¥±¡¨Ÿ¢¹ ³¡½Ÿ²£Û®È¡ £Ê®¸¸È£Ë¡¯Ð¡ ¶ °¥®¨¡¢ž£º¥¶¥¨»¡£½Ÿ£¨·±¡© ¸·±¸·¢ž£´¥¨¯¡£¡´¡º£©Ÿ¯¡± ´¥ž¥¨¡£±¥¢È·´· £¶¥£Û°£«¡¢¯Ÿ ¸¥¢¯·¶£º¥¢ž·¨·´¡¢£º¥±¡Ç §¡¢¡¨£³¡½Ÿ£»·´¯¨·£±¥¢¡±Ç Ì¥´¶Ÿ£¸¡¢È¡¶£È¡¢ž£¯¥¨¯¡¨Ÿ¶ ½Ÿ±¥¨Ÿ¡©¶¡¢£±·´Ÿ¦£º¥¨3®¨Ç º¥±¡¶¡±¡¢£Ï¡È¡´¡¢£¤·½Ÿ ±¥¢ž¥º· ¹£Ì¥ Ÿ©¡¯£¶¥»¡½Ÿ¡¢ ޟ ®´®¹£Í­¥ ·¡¨ž¡£¶¡±Ÿ£´·½¡© ¶¡±¡¢²£±· ¡Ÿ£º¥¢ÈŸ¡º¡¢£¸·Ç ºŸ ¶¡¢£¶¡3¯¡¢£¸¡¯Ÿ¶£½¥¢ž¡¢£±®Ç º¡½¡£´¥»·± ¡©£¨¡¢¦¡¢ž¡¢£¶¡3Ç ±¡¢¦¥£Ë ¥®´¡£Ë©¡±¸¥¨´²£º¨¥Ç ­¡´Ÿ©²£°·Ð¡¯Ÿ²£¸¥¨¦¥¨Ÿ¯¡²££¶¥¸¡Ç Ÿ¯·²£Ð¡¨ž¡£´¥¶Ÿ¯¡¨£±¥±¡¢žžŸ  ±¥¢Ÿ¢žž¡ £¶¡¨¥¢¡£¶¥¸¡¶¡¨¡¢² ¢ž¡£©Ÿ¢žž¡£º¥±¸·¡¯¡¢£º¥¯Ÿ² ¯Ÿ3£¶ ¡´Ÿ¶£¯¡¢º¡£¡¶´¥¢£È¡¢ž ¯¡¢£ì¢½®¢¥´Ÿ¡£Ÿ¯·²£¢¡±·¢£´¥¸¡Ç ´¥¢¯¡´Ÿ£¯¨¥¢½£¶®´±¥¯Ÿ¶£Ê¥¸¡¨¡¢ ¶¡¨¡¢£Ÿ¯·£¯¥¨»¡½Ÿ£´¥¶Ÿ¯¡¨£º·¶·  º¥±¡½¡±£¶¥¸¡¶¡¨¡¢£½¡¢£´¥¦¡Ç ·¢¯·¶£º¥±¡¶¡±¡¢£¶¡±Ÿ£¸¥Ç ½Ÿ ¡¶·¶¡¢£½Ÿ£¨·±¡©£¯¥¨´¥¸·¯¹ ¸¥¨ ¥¸Ÿ©¡¢¹ žŸ¡¢£©¡¨·´£žŸžŸ¯£»¡¨Ÿ£¶¡¨¥¢¡£©¡¨Ç ½¡¨·£Þ¡¨½¡©£Ë®´±¥¯Ÿ¦²£´¥¨¯¡ ÑÒ¹ÓÓ¹£°¥¶Ÿ¯¡¨£½·¡£»¡±£´¥¸¥Ç ¨¡£±¡¢·¡ £±¥¢¦®¸¡£±¥±¡Ç  ·±£¸Ÿ´¡£±¥±¡´¯Ÿ¶¡¢£¶¡¨¥¢¡ ­¡º® ¨¥´¯¡¸¥´£°¥±¡¨¡¢ž ±¡´Ÿ©£¸Ÿ¢ž·¢ž£ª¸¥¨½·¶¡¬²Î ­®±¸¥´£«® £ï ¡¢£°·¸Ÿ ¡¢²£È¡¢ž Ì®¯Ÿ3£¸¡¯Ÿ¶£¶ ¡´Ÿ¶£Ÿ¢Ÿ£½ŸÐ·Ç ž¡£È¡¢ž£½Ÿº¡¯®¶£§¡¢¡¨©¡½Ÿ ´¥¨¥±®¢Ÿ¡ £«¡¯¥©¡¢£¡ ¡£Û®È¡   ·±¢È¡²£ž¥¢´¥¯£È¡¢ž£´¥½¡¢ž ½¡±¶¡¢£¡ºŸ¹ »·½¶¡¢£½¡ ¡±££Ð¡¨¢¡ÇС¨¢¡ ±¥±¡¢ž£¦·¶·º£¯Ÿ¢žžŸ¹£î¢¯·¶ Õ±¸¡¨¨·¶±®£Ï®žÈ¡¶¡¨¯¡¹£ðàéäò ±¥¢È¡ ¡£¶¡¨¥¢¡£¡ Ÿ¨¡¢£ Ÿ´¯¨Ÿ¶ ­¡¨¥¢¡£¨·±¡©£Ÿ¯·£¸¥¨¡½¡ ¶¡¯¡£Ê¡·¨¥¢²£¡½Ÿ¶£Ê®·´Ÿ¡¢¡¹ ©¡½Ÿ¨£½Ÿ£ ®¶¡´Ÿ²£±¥¢ž¡¯¡¶¡¢² «ÊÔ£º¡½¡±²£¯¥¨¸¡¶¡¨¹£Í°¡¡¯£Ÿ¯· ½Ÿ£ž¡¢ž£È¡¢ž£¯Ÿ½¡¶£¸¥žŸ¯·£¸¥´¡¨² °¥¯¥ ¡©£´¥±º¡¯£±¥¢® ¡¶² ©¡´Ÿ £¡¢¡ Ÿ´¡£´¥±¥¢¯¡¨¡²£¶¥¸¡Ç ¡È¡£´¥½¡¢ž£¸¥¶¥¨»¡£±¥¨¡¢ž¶¡Ÿ  Ÿ±¡£±®¸Ÿ £º¥±¡½¡±£¶¥¸¡Ç ºŸ©¡¶£¶¥ ·¡¨ž¡£¡¶©Ÿ¨¢È¡£±¥¨¥Ç ¶¡¨¡¢£½Ÿ´¥¸¡¸¶¡¢£¶®¨´ ¥¯Ÿ¢ž !"#$%$&' ()&* ´ ¸ ²Î£¶¡¯¡£°·Ð¡¯Ÿ¹ ¶¡¨¡¢£¡ž¡¶£´· Ÿ¯£±¥ ¡¶·¶¡¢  ¡¶¡¢£¯·»·©£»¥¢¡¼¡©£·¢¯·¶ ž¥¢´¥¯¹£­¥¯Ÿ¶¡£¯¥¨»¡½Ÿ£º¥¨¦Ÿ¦Ÿ¶¡¢ ì¡£±¥¢»¥ ¡´¶¡¢£º¥¢ž¥±Ç ½¡¨Ÿ£º¥¨ ·¡´¡¢£¶®¯¡¹£­¥¸Ÿ»¡¶¡¢ ì¡£±¥¢ž¡¶·Ÿ££º¥±¸¡¢ž·Ç ·¢°ž·¡Ð¡ ¯ Ÿ £ º · ¢ £ ¸ ¥ ¨ · ´ ¡ © ¡ £ ±¥ Ç ¥±¡½¡±¡¢£¡ºŸ£´¥¦¡¨¡ ½ŸµŸ´·±¹£Ú·»·¡¢¢È¡²£·¢¯·¶ ¡ºŸ£½¡¨Ÿ£ž¥¢´¥¯²£¶¥±·½Ÿ¡¢£±¥Ç ¸¡¢ž£¢¡´Ÿ®¢¡ £Ÿ¯·£±¥¢žŸ¢¦¡¨ º¥±¥¨Ÿ¢¯¡©£±¥¢ž¥±¸¡¢ž¶¡¢£ºŸÇ ¢¡¢£¸¡¢½¡¨¡£ì¢¯¥¨¢¡¯Ÿ®¢¡ £½Ÿ ±¡½¡±¶¡¢£¡ºŸ£È¡¢ž£¸¥¨¶®¸¡¨ ·¦¥ºº¡¡È¯¡¹££º¤¡ ¸Ÿ £º¥±¡Ç ±¥±¡´¯Ÿ¶¡¢²£´Ÿ¡º¡£´¡»¡£È¡¢ž ¢È¡±¸¡¨£¸¥¢´Ÿ¢£È¡¢ž£¸¥¨¡½¡£¯¡¶ ½¡¥¨¡©£ºŸ¢žžŸ¨¡¢£¶®¯¡£´¡±º¡Ÿ ¢žžŸ¨¡¢²£±¥¢»¡½Ÿ£½¡È¡£¯¡¨Ÿ¶£¯¥¨Ç ­· ®¢º¨®ž®£±¥¢»¡½Ÿ£´¡ ¡©£´¡¯· ½Ÿ£ž¥¢´¥¯£Ÿ¯·²£¢¡±·¢£ž¡ž¡ ¹£ÕºŸ ½¡±£¶¥¸¡©¶¶¡¨¡¡¢¢²££È±® ¡ ¢ ´£½¡¢£·¢¯·¶£±¥¢¥¢Ç »¡·©£½¡¨Ÿ£¯¥±º¡¯£Ÿ¯·¹£­¥¸¡¶¡¨¡¢ ¶¥£¡¨¡©£¸¡¨¡¯£½¥¢ž¡¢£¯¥¯¡º ´¥¢½Ÿ¨Ÿ£½¡ ¡±£¸Ÿ´¢Ÿ´£º¨®º¥¨Ç ¯¡Ð¡¨¡¢£±¥¢¡¨Ÿ¶£¸¡©Ð¡£¶¡Ç ¸¡©¶¡¢£´¥±¡¶Ÿ¢£±¥±¸¥´¡¨ ¨¡¢£¸¥´¡¨²£¯¥¨º¡¶¡ž´¡£¸£¥©¨¡·¢¶È·¡Ç ¯¯¥· ¶¡¡©¢£¯£¥ŸÐ¡ ½ ¥ ¢ ¯Ÿ¯¡´£»¥¢¡¼¡©¹ ©¥¸¡¯£º·¢£¯¥¨»¡½Ÿ¹£ðñññò ±¥±º¥¨©¡¯Ÿ¶¡¢£©¡¨ž¡£¯¡¢¡©¹ ¯Ÿ¹ÍÛ¥¢¦¡¢¡£º¥±¸¡¢ž·¢¡¢ С´¡¢£¯¥¨´¥¸·¯£¡¶¡¢£º¨®´º¥¶¯Ÿ3 ­®¢½Ÿ´Ÿ£Ÿ¢Ÿ£´¥¡¶¡¢£±¥±º¥¨Ç ¸¡¢½¡¨£·½¡¨¡£Ÿ¢¯¥¨¢¡¯Ÿ®¢¡ £½Ÿ ½¡ ¡±£»¡¢ž¶¡£º¡¢»¡¢ž¹£°¥ ¡Ÿ¢ !"#$%$&' ()&*  ·¡´£¶®¯¡£½¥¢ž¡¢£±¥±¸¥¢¯·¶ ­· ®¢º¨®ž®£±¥¢»¡½Ÿ£½¡È¡£¯¡¨Ÿ¶ Ÿ¯·£¡¶´¥´£·¢¯·¶£¶¥£º·´¡¯£­®¯¡ ´¥¸¡ž¡Ÿ£·º¡È¡£±¥¢ž¡±¡¢¶¡¢ È¡¢ž£¸¥¨´¡¢ž¶·¯¡¢¹£Ì¥´¶Ÿ² ½¡ ¡±£¶¡´·´£Ÿ¢Ÿ£±¥¢»¡½Ÿ£¶¥Ç ¯®¯¡ £¢Ÿ ¡Ÿ£º¨ ÑØݲí ´·¡¯·£¶¡Ð¡´¡¢£¸¡¨·¹ ¯¥¨´¥¢½Ÿ¨Ÿ£¸¡žŸ£½¥µ¥ ®º¥¨£½¡¢ Ï®žÈ¡¶¡¨¯¡£»·ž¡£¨¥ ¡¯Ÿ3£½¥¶¡¯¹ ¤¨Ÿž»¥¢£§Ÿ½Ÿ¶£½¡¨Ÿ£»¥¨¡¯¡¢£­«­¹ Þ¡¶Ÿ £­¥º¡ ¡£­®¨ ¡¢¯¡´£Ÿ¯·² Ð¥¢¡¢ž¡¢£­«­²£´¥½¡¢ž¶¡¢ ±Ÿ Ÿ¡¨£º¡½¡£¯®¡©È·¥¶¢££Ûº£ Ü Ó Ñ Ñ ¹£°¡¡¯ Í«¥±¸¡¢ž·¢¡¢£º¨®º¥¨¯Ÿ º¡¨¡£¶®¢´·±¥¢²Î£Ÿ±¸·©¢È¡¹ «¥¨·±¡©¡¢£È¡¢ž£¡¶¡¢ Í«® Ÿ´Ÿ£±¥±º¥¨¦¥º¡¯£º¥¢ÈŸ½ŸÇ ´·½¡©£½Ÿ¯¥¯¡º¶¡¢£´¥¸¡ž¡Ÿ «® ¨Ÿ£±¥¢¡¢ž¡¢Ÿ£¯¥¨´¡¢ž¶¡ º¨®´¥´£¯¥¢½¥¨²£Õ­¤«£Ú¥ ½½È È¡¢ž£¶¡±Ÿ£©¡¨¡º¶¡¢£¯Ÿ½¡¶ §Ÿ£ÐŸ ¡È¡©£º¡ Ÿ¢ž£¸¡¨¡¯ ±¥±Ÿ Ÿ¶Ÿ£¯·»·©£¯Ÿº¥£º¥¨·±¡©¡¢ ¶¡¢²£½¡¢££±¥¢¡©¡¢£¯Ÿž¡£®¨¡¢ž ¯¥¨´¡¢ž¶¡£® ¥©£­«­¹   ¡ Ÿ ¢ ² £ ¯ ¥ ¨ ±¡ ´ · ¶ £ º ¥ » ¡ ¸ ¡ ¯ £ º ¥ ±¸ · ¡ ¯ È ¡ ¢ ž £ ½Ÿ ¯ · ¢ » · ¶ £ ´ ¥ ¸ ¡ ž ¡ Ÿ £ ¶ ¥ ¯·¡ ©¡¢È¡£´¥¶¥½¡¨£±¥±¸¡¢ž·¢ Ï®žÈ¡¶¡¨¯¡£Ÿ¢Ÿ£¯¥¨¦¡¯¡¯£¡½¡£ÑÑ ¯¥¨´¥¸·¯£¡¶¡¢£½Ÿ ¥º¡´£½¥¢ž¡¢ ªº® Ÿ´Ÿ¬¹£­¥¢¡º¡£¸¥žŸ¯·£¦¥º¡¯Î ­«­£©¡¢È¡£º·¢È¡£¶¥Ç ¶®±Ÿ¯±¥¢£º¨®È¥¶²£¤¨Ÿž»¥¢£§ŸÇ º¡¢Ÿ¯Ÿ¡£ ¥ ¡¢ž¹ ¨·±¡©²£¯¥¯¡ºŸ£±¥±¸¡¢ž·¢ º¥¢ž¥±¸¡¢ž£º¥¨·±¡©¡¢¹ ©¡¨ž¡£¸¥¨¶Ÿ´¡¨£Ûº£ÒÓÓ£»·¯¡ÇÛº ·»¡¨£­®®¨½Ÿ¢¡¯®¨£§ŸµŸ´Ÿ£ì¢µ¥´Ç ´¥±º¡¯¡¢£·¢¯·¶£±¥¢½¡Ç ½Ÿ¶£´¥¨¯¡£ºŸ©¡¶£´Ð¡´¯¡²£È¡¶¢Ÿ §Ÿ£¶¡ ¡¢ž¡¢£­®¨ ¡¢¯¡´² ´·¡¯·£¶¡Ð¡´¡¢£È¡¢ž£ ¥¢ž¶¡º Ì¥´¶Ÿ£½¥±Ÿ¶Ÿ¡¢£´¥¯¥¢ž¡©¢È¡ ѣ̟ Ÿ¡¨¹£°¡¡¯£Ÿ¢Ÿ£ËŸ¯¨¡×¨¡¢½ ¯Ÿž¡´Ÿ£ìËÞ²£Õž·´£°·¢¡¨È¡¢¯®²  ¡±Ÿ£¯¥¨´¡¢ž¶¡£±¡¢¯¡¢£­¥Ç ¤·½Ÿ£°·´¡¢¯®£½¡¢£°·¶®¯»®£° º¨Ÿ¡£È¡¢ž£±¥¢»¡¸¡¯£¶¥º¡ ¡ ½¡¢£¢È¡±¡¢²Î£·»¡¨¢È¡¹ ¡½¡ ¡©£º¥¢ž¥±¸¡¢ž£ ¡±¡ Ì·¯Ÿ¡¨¡£´·½¡©£±· ¡Ÿ£±¥±Ç ¡ ¡±£½Ÿ¡ ®ž£«® ¥±Ÿ¶£¸¥¨¯¡»·¶ º¡ ¡£­®¨ ¡¢¯¡´²£ì¨»¥¢£§»®¶® ¤¡±¸¡¢ž¹ «¨Ÿ±¥¨£­®º¥¨¡´Ÿ£Ÿ¯·£½Ÿ¶¥¢¡  °¥ ¡Ÿ¢£Ÿ¯·²£±¡©¡ ¢È¡£©¡¨ž¡ È¡¢ž£±¥¢»·¡ £º¥¨·±¡©¡¢£½Ÿ ¸·¶¡£·¢¯·¶£¸®®¶Ÿ¢ž²£´¥½¡¢žÇ ½Ì¡ ·´Ÿ ®²£È¡¢ž£¯¥ ¡©£½Ÿ¢®¢Ç °¥¸¥ ·±£½Ÿ¯¡©¡¢²£¤¨Ÿž»¥¢ ¡© Ÿ£½¡ ¡±£º¨®´¥´£ ¥ ¡¢ž¹ ¯¡¢¡©£½Ÿ£¶®¯¡£Ï®žÈ¡¶¡¨¯¡£½¡¢  ®¶¡´ŸÇ ®¶¡´Ÿ£È¡¢ž£´·½¡©£¡½¡ ¶¡¢£º¥±¸¡¢ž·¢¡¢£¡¶¡¢£½ŸÇ °¡¸¯´·¡£¶ªÒ£°íŸ©¬¹²£«® Ÿ´Ÿ£­®¨·º´Ÿ² °¡¶¯ Ÿ3¶¡¢£½¡¨Ÿ£»¡¸¡¯¡¢¢È¡ §Ÿ½Ÿ¶£´·½¡©£¯¥¨ Ÿ©¡¯£¯¡¶£ôù¿ôþ °¥½¡¢ž¶¡¢£¡© Ÿ£»·¨·£¸¡È¡¨¢È¡ ° ¥±¡¢£È¡¢ž£´¥±¡¶Ÿ¢£±¥ ¥»Ÿ¯² ´¥»¡¶£ ¡±¡¹ ±· ¡Ÿ£ÜÓÑÙ¹ ՞ · ´ £ ±¥ ¢ ž ¡ ¯ ¡ ¶ ¡ ¢ ² £ ½ ¥ ¢ ž ¡ ¢ ´ ¥ ¸¡ Ÿ£×·¸¥¨¢·¨£Õ¶º® ¹ ÄöÆÁ¤¡©¶¡¢£¢®±®¨£«®¢´¥ ¢È¡ ¡½¡ ¡©²£¤¥¢½¡©¡¨¡£­®¨ ¡¢¯¡´ ±¥±¸·¡¯£º¡¨¡£º¥¢ž¥±¸¡¢ž Õ½¡º·¢£ËŸº·¯¨¡²£´¡ ¡© Í«¥¢ž¥±¸¡¢ž¡¢£¶¡Ð¡Ç ½Ÿ¯¡©¡¢¢È¡£¯Ÿž¡£¯¥¨´¡¢ž¶¡ ­Ÿ¢Ÿ²ž¡ £ Í ì ¨»¥¢£§»®¶®£°·´Ÿ ®£½ŸÇ È¡¢ž£¸Ÿ¡´¡£öôÁ¿ÃƲ£½Ÿ±¡¯Ÿ¶¡¢¹ ­®±º® £Ê¥žŸ±®¹ º¥¨·±¡©¡¢£¸¥¨ºŸ¶Ÿ¨£· ¡¢ž¹ ´¡¯·£º¥¢ž¥±¸¡¢ž£¢¡´Ÿ®¢¡ ² ´¡¢¢È¡£½Ÿ ¥¢ž¶¡ºŸ£½¥¢ž¡¢ ¡¢žž®¯¡£¶¥º® Ÿ´Ÿ¡¢£Ÿ¯·²£º¡¯·¯ ž¡¢¯Ÿ£º¥ »¡¸¡¯£´¥±¥¢¯¡¨¡² «¡½¡©¡ ²£´¡¡¯£­«­£±¥ ¡¶·¶¡¢ ­Ÿ¢Ÿ²£¶¥¯Ÿž¡£º¥¨ÐŸ¨¡£º® Ÿ´Ÿ Ì¥¨¥¶¡£±¥±¸Ÿ½Ÿ¶£ ®¶¡´Ÿ£½Ÿ ¯¥¨ž®½¡£±¥±Ÿ Ÿ©£¶¡Ð¡´¡¢£ºŸÇ ´Ÿ´¯¥±£¶¥¡±¡¢¡¢£±®½¥¨¢£ÜÒ ½Ÿ½·ž¡²£º® Ÿ´Ÿ£Ÿ¢žŸ¢£±¥ ®¶¡ Ÿ´Ÿ¨ ¤¨Ÿž»¥¢£§¨ ¤¡±¸¡¢ž£î´¡½Ÿ º¥¢žž¥ ¥½¡©¡¢²£ÙÓÇÙÑ£8· Ÿ Ÿ¯·£¯¥ ¡©£½Ÿ¯¡©¡¢²£½Ÿ£Ì¡¨¶¡´ П ¡È¡©£¸¡žŸ¡¢£¸¡¨¡¯£½¡¢ ¢žžŸ¨¡¢£¸¡¨¡¯£Ï®žÈ¡¶¡¨¯¡£½Ÿ »¡±²£»¡¨Ÿ¢ž¡¢£Ÿ¢3¨¡´¯¨·¶¯·¨ ´¥¶¡ Ÿž·´£±¥¢ž¡±¡¢¶¡¢£±¥Ç È¡¢ž£´¥¸¥ £·±¢ È¡£±¥¢»¡¸¡¯ ÜÓÑܲ£¤¨Ÿž»¥¢£§Ÿ½Ÿ¶£±¡´Ÿ© ­®±¡¢½®£ªÌ¡¶®¬£¤¨Ÿ±®¸² ´¥ ¡¯¡¢£Ï®žÈ¡¶¡¨¯¡¹ 8¡ ¡¢£Þ¡¯¥´£­±£Ø£×¡±ºŸ¢ž² ¸¡Ð¡©£¯¡¢¡©²£´¥¨¯¡£¶¡¸¥ ÁûþÅÆ ¨¥¶¡£½¡¨Ÿ£»¡¢ž¶¡·¡¢£­«­¹ Þ¡¶Ÿ £×·¸¥¨¢·¨ £Õ¶º® ²Î ´¥±º¡¯£¯¥¨ Ÿ©¡¯£½Ÿ£­®¨ ¡¢¯¡´¹ Ì¡¢žž¡£§·¡¹£ÍÌ¥¨¥¶¡£Ÿ¢Ÿ£½ŸÇ ͳ¡¨ž¡£¯¡¢¡©£»·ž¡£±¥¨·Ç ° ¥±¡¢¹£Ú¥¨©¡±º¡¨£½Ÿ£¡¯¡´ öRÄÃ2£È¡¢ž£¡¶¡¢£±¥¢»¡±Ÿ¢  ¡·£±¡·£®¸È¥¯Ÿ3£È¡£´¥¨¡©Ç ¶¡¯¡£­¥º¡ ¡£¤Ÿ¨®£ «¥¢¥¨¡Ç §Ÿ½Ÿ¶£±¥¨·º¡¶¡¢£«¥»¡¸¡¯ ¯¡©¡¢£´¥¯¥ ¡©£±¥¢»¡ ¡¢Ÿ£º¥Ç º¡¶¡¢£µ¡¨Ÿ¡¸¥ £·¯¡±¡£·¢¯·¶ 1¿ÂÄÅÆR7¿ô£´¥ ·¡´£ÑÓ£©¥¶¯¡¨¥² ¶®¢´Ÿ´¯¥¢´Ÿ£½¡¢£¶®¢¥¶´Ÿ£½¡¯¡ Ͷ­¡ ¡ ¢ £ ´ ¡ » ¡ £ ¶ ¥ £ ­« ­¹ £ Ú· » · ¡ ¢ ¢ È ¡ ¢ž¡ ¢£ Ì¡ ´ È¡ ¨ ¡ ¶¡ ¯ £ª­¡¨®Ç «¥±¸·¡¯£­®±Ÿ¯±¥¢£ª««­¬£½¡¨Ÿ ±¥¨Ÿ¶´¡¡¢£Ÿ¢¯¥¢´Ÿ3£´¥ ¡±¡£¯Ÿž¡ ±¥¢¥¢¯·¶¡¢£©¡¨ž¡£»·¡ £¨·±¡© ˟¯¨¡×¨¡¢½£Ì·¯Ÿ¡¨¡£Ï®žÈ¡Ç Ÿ¢¯¥¨¢¥¯£½Ÿ£´¥¯Ÿ¡º£·¢Ÿ¯£¨·±¡©²Î ¶¡¢£´¡±¡¹£¤¥¨¡¢¯¡´£¶®¨·º´Ÿ²Î º¥¢±¡´¬£§ŸµŸ´Ÿ£³·±¡ ´£«® Ç ­®¨ ¡¢¯¡´£½¡ ¡±£º¥¢ž¡½¡¡¢ ©¡¨Ÿ£¯¥¨¡¶©Ÿ¨²Î£¯·¯·¨£¤¨Ÿž»¥¢ ´¥ ¡Ÿ¢£©¡¨ž¡£¸¡©¡¢£¸¡¢ž·¢¡¢¹ ¶¡¨¯¡£¡¶¡¢£±¥±º·¢È¡Ÿ£ÒÓÓ »¥ ¡´£Ï©®¢¡´¹ ¶ ¡ ¯ ¡ £ ՞ · ´ ¹ ¨ Ÿ ² £ ¤¨ Ÿ ž » ¥ ¢ £ ¤® È £ Û¡ 3   Ÿ £ Õ±¡ Ÿ±· ¡¯®¨£°ì̹£§Ÿ¡£ ¡©£È¡¢ž ¤®È¹ Ì¡¶¡£º¡¨¡£º¥¢ž¥±¸¡¢ž£»¥ ¡´  ¥¸Ÿ©£·¢Ÿ¯£¨·±¡©¹ ·¶£´¥¨¯Ÿ3Ÿ¶¡¯²£ºŸ©¡¶¢È¡ Õ¢¡ Ÿ´Ÿ´£Õž·´£±¥±¡¢ž °¥¯¥ ¡©£½Ÿ¢®¢¡¶¯Ÿ3¶¡¢²£º¨®¹ Ç ´±¥ ¶¥¢£º¥¨»¡¢»Ÿ¡¢£¯¥¢½¥¨ Ì¥¢·¨·¯£8·¨·£¤Ÿ¦¡¨¡£Ì¡¶® ±¥±Ÿ Ÿ©£©¡¨ž¡£¯¡¢¡©£È¡¢ž Í˟¯¨¡×¨¡¢½£Ì·¯Ÿ¡¨¡£Ï®žÇ ±¥¢»¡¢»Ÿ¶¡¢£¯Ÿ½¡¶£¡½¡£±¡´¡ ¡©¹ ¸Ÿ´¡£½Ÿ±¥¢ž¥¨¯Ÿ¹£°¥¸¡¸²£´¥¸¡Ç ¨Ÿ£º·¢£¯¡¶£±¥¨¡´¡£¸¥¨¡¯²£¸Ÿ ¡£­«­ ½¥¢¢¥ ž ¡ ¨¥¶¯·¨£«Ú£ËÌÌÕ ¤¨Ÿ±®¸£Õ­¤«£¤·½Ÿ±¡¢²£¤¨ŸžÇ ±·¨¡©£½¡¢£¸Ÿ´¡£±¥¢»·¡ £¨·Ç È¡¶¡¨¯¡£¯¥¨½Ÿ¨Ÿ£¡¯¡´£¡¨¥¡£¸Ÿ´¢Ÿ´ ˟¯¨¡×¨¡¢½£Ì·¯Ÿ¡¨¡£¸¥¶¥¨»¡ ž¡Ÿ±¡¢¡£º¥¨¢¡©£½Ÿ´¡±º¡Ÿ¶¡¢ ´¥ž¥¨¡£±¥¢¡©¡¢£ì¨»¥¢£§»®¶®² ¤·½Ÿ£°¢·´£§Ÿ ¡ ¢ ¯ ¢½¥¨¡ £¸Ÿ¢¯¡¢ž »¥¢£§Ÿ½Ÿ¶£½Ÿ¯¥±º¡¯¶¡¢£½Ÿ£¤ ®¶ ±¡©£½¥¢ž¡¢£©¡¨ž¡£È¡¢ž£¯Ÿ½¡¶ ½¡¢£¶®±¥¨´Ÿ¡ ²£ü¿ÄÅÆR¿Æÿ²£´¥¨¯¡ ´¡±¡£½¥¢ž¡¢£º¥¨¸¡¢¶¡¢£´Ð¡´¯¡ Þ¡¶Ÿ £­¥¯·¡£­«­²£¤¡±¸¡¢ž ´¥º¥¨¯Ÿ£È¡¢ž£½Ÿ ¡¶·¶¡¢£º® Ÿ´Ÿ ´¡¯·£Ÿ¯·£½Ÿ¯®¥¹£¯8¡¥º¶ «£Ú¥½½È£½Ÿ£¤ ®¶£¤ÇÙ ¯¥¨ ¡ ·£¯Ÿ¢žžŸ²Î£»¥ ¡´¢È¡¹  Ÿ±¡£RÆÃ5¿ÄÅÁ27÷ÂÄÅÆÁ¥¶´ ·´Ÿ3£½Ÿ ´¥º¥¨¯Ÿ£¤ËÕ²£Ì¡¢½Ÿ¨Ÿ²£«¥¨±¡¯¡ »®È¡¢¯®²£¸¥¨½¡´¡¨¡¶¡¢£©¡´Ÿ  ¯¥¨©¡½¡º£¤¨Ÿž»¥¢£§Ÿ½Ÿ¶£½¡¢£½·¡ ¯¥¨´¡¢ž¶¡²£¶¡¨¥¢¡¡£¯¢¡£¢´ž¥ž¸·¡¢žž¡ÇŸ ¤½¡ÇÑ¢²££­Õ­¤ ®±º® £Ê¥žŸ±®£±¥¢ž©·¢Ÿ PäåâæQäáää ¯¥¢ž¡©£7¿ôøÂ2¿Rţȡ¢ž£©Ÿ»¡· ·¢¯·¶£­¨¥½Ÿ¯£«¥¨·±¡©¡¢£Û¡¶È¡¯ ޟ ´¥º¡¶¡¯¡¢£­«­£½¡¢£«® ¨Ÿ² º¥¨ÐŸ¨¡£±¥¢¥¢ž¡©£«® ¨Ÿ¹£Í­¡Ç »¡Ð¡¸¢È¡£´¥¸¡ž¡Ÿ£««­£È¡¢ž ¤ ®¶£Ò¹ Ì¥¢·¨·¯£Û¥±Ÿ¢ž·´²£¸¥¨ž¥Ç ½¡¢£¯¥½·©²Î£¶¡¯¡£ý¿ÆÿÅÄÃôù ª­«Û¬²£´¥©Ÿ¢žž¡£±¥¢»¡±Ÿ¢£ ¥ž¡Ç ¶ ¥¥±¸ ¢¡Ç ±Ÿ£¯Ÿ½¡¶£¡½¡£±¡´¡ ¡©²Î£·»¡¨ ´¥©¡¨·´¢È¡£±¥¢ž¡Ð¡´Ÿ£º¨®´¥´ «¥¢¥±º¡¯¡¢£¸¥¨¸¥½¡£½¥Ç ´¥¨¢È¡£º® ¡£º¥¢È¥¸¡¨¡¢£º¥¨·Ç ˟¯¨¡×¨¡¢½£Ì·¯Ÿ¡¨¡£Ï®žÈ¡Ç  Ÿ¯¡´£¶¡¨¥¢¡£±¥¢žŸ¶·¯Ÿ£´È¡¨¡¯£½Ÿ ¢ž¡¢¡Ÿ£ž¯¡¥£¨´´·¡¢ºž¥¨¶¸¡®£½¶È¡¶£Ÿ¡¯·º£²±¥ £ ´ ¥ ½ ¡Ç ­¥º¡ ¡£§ŸµŸ´Ÿ£³·±¡´£«® ¨Ÿ² ¯¥¢½¥¨£º¥¢ž¡½¡¡¢£¸¡¨¡¢ž ¢ž¡¢£¯¥¨´¡¢ž¶¡£½¡¨Ÿ£´ŸºŸ £Ÿ¢Ÿ ±¡©¡¢£Ÿ¢Ÿ£»·ž¡£±¥¢žŸ¶·¯Ÿ£¡¨¡© ¶¡¨¯¡²£Ï©®¢¡´£ó¶¯¡µŸ¡¢¹ º¥¨¸¡¢¶¡¢¹æðSèëò ¢ž¶¡¢£¯¥¨´¡¢ž¶¡£¯¥¶¢Ÿ´£½Ÿ¯¡Ç 쨻¥¢£Õ¢¡¢ž£ì´¶¡¢½¡¨¹ ´¥¦¡¨¡£¸¥¢¡¨¹ ±¥¢¦·¡¯¶¡¢£¯¡¢½¡¯¡¢È¡¹£ÍÌ¥Ç ¢ ž ¡ ¢ Ÿ £ º ®   Ÿ ´ Ÿ ¹ Ì¥ ¢ · ¨ · ¯ £ Õ¢ ¡ ¢ ž ² £ « ®   ¨ Ÿ £ ´ · Ç ¡ ¶ ¯ ¡ ¢ È ¡ ² £ ±¥ ¢ · ¨ · ¯ £ º ¥ ¢ È Ÿ Ç ¢ž¢È¡£±¡·£½Ÿ£±¡¢¡£ ¡žŸ !"#$%$&' ()&* §¥¢ž¡¢£º¥¢¡©¡¢¡¢£¤¨ŸžÇ ½¡©£¸¥¨´¥º¡¶¡¯£½¥¢ž¡¢£­«­ ½Ÿ¶¡¢£­«­²£º¨®È¥¶£´Ÿ±· ¡¯®¨ ±¡ Ì¡´¡ ¡©¢È¡²£½Ÿ£ªÛ·¯¡¢¬£¤¡¨¥´Ç È¡¢ž£¸¥´¡¨£º· ¡¹£Õ¢žž®¯¡ ¶¥º¡½¡£Õ  ¡©£°ÞÚ¹ С¢£»¡ž®£½¡¨Ÿ£¶¡3Ÿ¨£ ·¨¡Ÿ´È »¥¢£§Ÿ½Ÿ¶²£¯¥¢¯·£­«­£¡¶¡¢£´· Ÿ¯ ·¢¯·¶£¸¥¨¸¡žŸ£º¥¢¡¢ž¡¢¡¢ °ìÌ£Ÿ¢Ÿ£¯¥ ¡©£±¥¨·žŸ¶¡¢£¢¥ž¡Ç ¶¨Ÿ±£º¥¢·©²Î£¯·¯·¨£¤®È¹ ¯·¸·©£È¡¢ž£º¡ Ÿ¢ž£½·¨©¡¶¡ ¤¥¨¸®©®¢ž£¡¯¡·£¸¥¨½·´¯¡ È¡¢ž£¸¥¨º¥¢ž¡ ¡±¡¢¹£°Ÿ¢žÇ ±¥¢ÈŸ½Ÿ¶£¡º¡ ¡žŸ£±¥¢¡©¡¢ ¶¡´·´£Ÿ¢Ÿ¹£­¥¯¥¨ Ÿ¸¡¯¡¢£§»®¶® ¨¡£´¡±º¡Ÿ£Ûº£ÑÓÓ£±Ÿ Ÿ¡¨£½¡¨Ÿ ðèñêááàéäèò ¶¥º¡½¡£±¡¢·´Ÿ¡£¡½¡ ¡©£ Ÿ½¡©¹ ¡½¡ ¡©£´Ÿ3¡¯£È¡¢ž£¯Ÿ±¸· £½¡¨Ÿ ¶¡¯¢È¡²£¶¥¯Ÿ¶¡£Ÿ¡£¸¥¨©¡½¡Ç !"#$%$&' ()&* °·¢žž·©£ Ÿ½¡©£±¥¨·º¡¶¡¢ ¸¥¸¥¨¡º¡£3¡¶¯®¨£¡¢¯¡¨¡£ ¡Ÿ¢9 º¡¢£½¥¢ž¡¢£Õ Ÿ²£±¡¶¡£Õ Ÿ º¥¨¡¢ž¶¡º£´¥¯¡¢£È¡¢ž£º¡ Ÿ¢ž£»Ÿ¯·¹  ¥±¡©£»ŸÐ¡£½¡¢£±¥¢¯¡ ²£¯¥¨ž·¢Ç ±¥¢® ¥©£¶¥£´¡±ºŸ¢ž£±·Ç !!"#$&%$&#&#!$'$%) $.&#-!$ &+$%&&$(###$ Û¡´· ·  ¡©£°ÕÞ£¸¥¨´¡¸½¡² ¦¡¢ž£»ŸÐ¡¢È¡²£´¥¢¡¢ž£½¥¢ž¡¢ ´·©¢È¡£ª´¥® ¡©Ç® ¡©£¡½¡£¶¡Ç ()$&$"$&*($&+$%&"#($%&&$((#$ $"!%-$"&"(&!&!!-$&$%%!$-"!.&%&#+!"$%#&%!--"$&#$%#-) 0#"#($!%!#$&$%-##$$"&,$!&($&$$!&#=&#)(-"0(.!&%$&$% 8"(!# 0.&,$&%$&#&,&!&%,$&! (0 ÍÞ¡»Ÿ¸£¡¯¡´£¶¡ Ÿ¡¢£¸¥¨ ¡¶· º¡¢½¡¢ž¡¢£½¡¢£º¥¨©¡¯Ÿ¡¢ С¢£ ¡Ÿ¢¬¹£­¥¯Ÿ¶¡£®¨¡¢ž£Ÿ¯· !)"$(&,!! &!&#!"#-$.&*#% !'-&%!#$$".&"$"&"*.&,$&$%#&!#$2 , & &" %$$&!(!#%-$# (&%!$"!%. !!!"!"-)&@$%&&$(###$&&(0. $*&$&/#%)-&($$.&0$$%%&"#%#0 '#(&#-!$&"!$"$$&&$&%$#$&%#&"!2 #!!#&$$&,!-'$#$&,$&!!$+!"- !!$+$-!&$-&#!&-0&"!$"$$&+$% »·»·¨²£¶¡¨¥¢¡£»·»·¨£Ÿ¯·£¸¥¨´¡±¡ ±¡¢·´Ÿ¡²£ž¥±¡¨£¸¥¨ž·¨¡· ±¥¢® ¥©£¶¥£´¡±ºŸ¢ž²£±¡¶¡ !! &'###,&(! &#$%##&"$"&!!2 ($%&"!$"$$&")')-.&"!0$$%%&#!%$# "!$&&!#&0&%!-"#-) %!-"#-)&<,$&,#$&! #$$$&!!!"!"¶¥¸¡Ÿ¶¡¢¹£§¡¢£¶¥½·¡¢È¡£½Ÿ ©Ÿ¢žž¡£±¥ ¡±º¡·Ÿ£¸¡¯¡´²£±¥Ç Õ Ÿ£ ¡¢ž´·¢ž£±¥±¸¥ ¡©£¶¥Ç 1! #&%#!# $&,$& $&"!%!-&!!(###$ "#0#&%!$"!%&!!$$%#%.&"!$&&+$% (!"#-$&"%$$&&-$&%!$"!% &$&!!-!!"!%&#!&"%$$&-#! 0 ´·¨ž¡¹£8¡·©¶¡¢ ¡©£½Ÿ¨Ÿ±·£½¡¨Ÿ ±Ÿ Ÿ¶Ÿ£¨¡´¡£½¥¢ž¶Ÿ£½¡¢£Ÿ¨Ÿ²£´¥¨¯¡ º¡ ¡£±·´·©£Ÿ¯·¹ !(! %$&%!-0&,&#)-"$) %!-"$-!&"!$"$$&$%#&%!-"#-.&#!!#2 $%#&6"$"&#-!$&#)-"(!%$$%.&,!-'$#$ ($$$+) ½·´¯¡²£¶¡¨¥¢¡£½·´¯¡£Ÿ¯·£¸¥¨Ç ©Ÿ½·º£½¡ ¡±£ Ÿ¢ž¶·¢ž¡¢£´®Ç ¤®©®¢ž£»·ž¡£½Ÿ¸¥¢¡¨¶¡¢ ,!$+! $%-&$%#.&#!"$!,#($ &$$&!!$+!"-&#!&%!!,%&($$) ,$&,!!"#-$&&$&%!-"#-$+ ;!(*-&& -$&,!$%(! $&$$$. ´¡±¡£¶¥½·¨©¡¶¡¡¢²£½¡¢£¶¥Ç ´Ÿ¡ £È¡¢ž£¸·¨·¶£´¥©Ÿ¢žž¡£¸¥¨Ç ´¥¦¡¨¡£ÂÀ¿Æ ÃÁ½¡ ¡±£¨¡¢ž¶¡£ÃÂ7¿õ 1 (&#!! !$ . !-&"-#$&$$/)-! "$ ;$"&*#%.&#"!(&"#"$&%!$"!%&$%# "!$&&#-!$&"#0#&,$"7.&#!!#2 1 -%&+$%&0!$&#&!!! &!#$ ½·¡¢È¡£½Ÿ£¢¥¨¡¶¡²Î£ª³Û£ì¸¢· º¥¢ž¡¨·©£¶¥º¡½¡¢È¡¹ ¡¯¡·£±¥±º¥¨¸¡Ÿ¶Ÿ£©·¸·¢ž¡¢ +$%&#!$&0&$"!, ,$&&-$ &$$&!!$+!"-&"!$"$&+$%&"!-& ,$&+$%&"!-"#!"!-&&-$&!$$+#. ³Ÿ¸¸¡¢¬¹ 󠥩£¶¡¨¥¢¡£Ÿ¯·²£½Ÿ£¸· ¡¢ ½·¡£®¨¡¢ž£È¡¢ž£´¥½¡¢ž£±¡¨¡© #!"#-$&$%#&"#!$-&&1-($&&&"-#$"&%$2!"$"#!"%$.) ,-#!"!"#.&#"!-0$$$&%#%!(#&,-!&-'$$#&!$!&!" "!#$%-&%!$"!%)&>$/)-! "$&+$% %"&%#&"!$"$$.&%-&%$&#&!!2 «¥¨Ÿ¢ž¡¯¡¢£Û¡´· ·  ¡© È¡¢ž£º¥¢·©£¸¥¨¶¡©£Ÿ¢Ÿ²£±¡¨Ÿ ¡© ¡¯¡·£¸¥¨±·´·©¡¢¹£§¡ ¡±£¶Ÿ¯¡¸ 3!$%#.&#$%##&,!$+!""&,"%$$+. # -!%&,!!"#$%##"&# "!(&%##- #&$&!$ #(#$.&&$&"!#$%-&%!$"!% $%%#$#$&$-)&A"0#$&!!! 2 ½¡ ¡±£©¡½Ÿ´£¯¥¨´¥¸·¯£´¡¢ž¡¯Ç ¯Ÿ¢ž¶¡¯¶¡¢£Ÿ±¡¢£¶Ÿ¯¡£¶¥º¡½¡ ÃÀ¿øõ÷ÂÁ6õ¿7ÃõÃôÁ챡±£Õ¢Ç #!$&! "$0&0-#"&!!$#$%%#&0"$( "-$%&($$&&$&%!$"!%&$%#)&<,$&+$% !!!&#$#%!, &&&"!$"$&+$%&$"$,#$ &!#$&,$&!$%$&'-&!!!###(2 4 ")-%)-$#! !!!"#-&"%$$&%!$"!%.&#!!#2 #$%##&'&$%$) !###(#$&"!$&.&"!!$"(&#-#$%  ¡©£¯¥ž¡´£½¡¢£»¥ ¡´¹£Ô¡±·¢ Õ  ¡©£°Þڣȡ¢ž£¯¥ ¡©£±¥±Ç ԡСП£±¥¢È¥¸·¯¶¡¢£´¥¸·¡© 5,)!-$!+$!"($#$&&6$4#"$/)&-37.$&!& -!"%&#!&"-$%2"-$% ?!!" $%#&-#! 0&$%#.&"!"!2 +$%&%!-"$-! &$-.&,&&,$)&<%#. ´¡È¡¢ž£¸¡¢È¡¶£®¨¡¢ž£±¥¨¥Ç ¸¥¨Ÿ¶¡¢£¸¥¨Ÿ¸·Ç¨Ÿ¸·£¶¥¢Ÿ¶±¡Ç ©¡½Ÿ´²£½¡¨Ÿ£î±±·£­· ¯´·±² %##$&"!""&,"%+$)$%&#$&!!$!$2 +&$$$%&&!! & 0&%!-" #-&&$&"!#$%- $-$+&"#&0&"!-#"0&!!! %$#$ "$"&*#%&!$%$&!!$$!"#$&"!$& ±¥©¶¡¢£º¥¨Ÿ¢ž¡¯¡¢£¯¥¨´¥¸·¯¹ ¯¡¢£¶¥º¡½¡£¶Ÿ¯¡¹£°¥±®ž¡£Õ  ¡© Û¡´· · ¡©£°ÕÞ£¸¥¨´¡¸½¡² 8 !#$.&"!-&"-#$&#!%!-2 ()#"$&!# % ! $ "!%) #!"#-$&&$&%!$"!%&&$&"!$"$$) +$%&%!-"#-&&!$%$&,"$-)&&6"""7 Ì¥¨¥¶¡£¯¥¨ ¡¢»·¨£¯¥¨¸Ÿ¡´¡£¸¥¨Ç ´¥¢¡¢¯Ÿ¡´¡£±¥ ·¨·´¶¡¢£¡±¡ Ç Íڟ½¡¶ ¡©£½Ÿ¶¡¯¡¶¡¢£º¥¢½·Ç ½·´¯¡²£´¥©Ÿ¢žž¡£¶¥»·»·¨¡¢ ¡¢£¶Ÿ¯¡£½¡¢£¯¥¨©Ÿ¢½¡¨£½¡¨Ÿ£º¥Ç ´¯¡²£®¨¡¢ž£È¡¢ž£±¥¢žÇÃÂ7¿õǶ¡¢ !"#$%$&' ()&* ´¥±¡¶Ÿ¢£ ¡¢ž¶¡¹£«¡½¡©¡ ²£º¥Ç ¢È¡¶Ÿ¯£½·´¯¡¹ ¡¢¯¡¨¡£±¡¢·´Ÿ¡£½¡¢£½Ÿ¡£¸¥¨¶Ç ¢ž¡ ¡±¡¢£±¥¢·¢»·¶¶¡¢²£®¨Ç Ì¥±¡¢ž²£©·¶·±£ÂÀ¿Æ à ¡¯¡£¸¡Ÿ¶£º¡½¡£¶¥½·¡£¸¥ ¡© Ì¥¨¡©£©¡¢È¡£½Ÿ¸¡¯¡´Ÿ£¸¥¢¯¥¢ž ­¡¢ž£88¹£­¥¸¥¨¡½¡¡¢¢È¡£½Ÿ ½¡¨Ÿ£Ì®´¶®Ð£½Ÿ£´¥¸¥ ¡©£¸¡¨¡¯ ±®¯®¨¢È¡£´¥Ð¡¶¯·£¸¥¨¡½¡£½Ÿ ¡¢ž£È¡¢ž£¸¥¨½·´¯¡£¡¶¡¢£´¥¢¡¢Ç ±¥±¸® ¥©¶¡¢£¶Ÿ¯¡£¸¥¨¸®©®¢ž¹ ºŸ©¡¶¹Î ¨¢¡£±¥¨¡©¹ Ì®´¶®Ð£½¡ ¡±£¨¡¢ž¶¡£±Ÿ´Ÿ Û·´Ÿ¡£±¥¢·»·£É ¡½Ÿµ®´¯®¶£½Ÿ Õ±´¯¥¨¡±£º¡½¡£¸· ¡¢£Ì¥Ÿ ¯Ÿ¡´¡£¸¥¨·´¡©¡£±¥¢¯·ºŸ£¶¥Ç Ô¡±·¢²£©¡¢È¡£½Ÿº¥¨¸® ¥©¶¡¢ 󨡢ž£È¡¢ž£¸¥¨½·´¯¡£¡½¡Ç ¸¥¨Ð¡ «¨ Ÿ ¡ £ È ¡ ¢ž £ ±¥ ¢ž ¥ ¢¡ ¶ ¡ ¢ ¢»¥ ¡»¡©£½·¢Ÿ¡£´¥®¨¡¢ž£½Ÿ¨Ÿ П ¡È¡©£ÚŸ±·¨£8¡·©£Û·´Ÿ¡ ÜÓÑܹ£î¢¯·¶£±¥ ¡¢»·¯¶¡¢£±Ÿ´ŸÇ ½·´¯¡¡¢¢È¡£½¥¢ž¡¢£¸¥¨¸¡ž¡Ÿ ½¡ ¡±£¶®¢½Ÿ´Ÿ£¯¥¨¯¥¢¯·¹£Õ¢¯¡¨¡  ¡©£®¨¡¢ž£È¡¢ž£±¥¢È¡¯¡¶¡¢ ¦¥ ¡¢¡£º¡¢»¡¢ž£©Ÿ¯¡±£½¡¢£»¡¶¥¯ ±¥ ½¥ ¢ ½¡£±®¯®¨¹£ÌŸ´Ÿ ½¥¢ž¡¢£´Ÿ¢žž¡©£½Ÿ£Õ´¯¡¢¡ ¢È¡£Ÿ¯·²£­¡¢ž£88£¯¥¨º¡¶´¡£©¡¨·´ ±¡¦¡±£¦¡¨¡¹  ¡Ÿ¢ £¸®©®¢ž£½¡ ¡±£±¥½¡¢ ´¥´·¡¯·£¯Ÿ½¡¶£±¥¢·¨·¯£¶¥Ç ©Ÿ¯¡±£¸¥¨ž¡¨Ÿ´£±¥¨¡©£½Ÿ£ ¥¢ž¡¢ ¯¥¨´¥ž¸¡·¢¯££¡´½¥¡º¥   ¡ © øÅÁûöÆÁCÅ¿2Åι ª­¡¼¡¶©´¯¡¢¬£½¡¢£î ¡¢£¤¡¯®¨ ±¥¢žž¡¢¯Ÿ£½¥¢ž¡¢£±®¯®¨£¸¡¨· °¥¸·¡©£½·´¯¡£¸¥¨º®¯¥¢´Ÿ º¥¨¡¢ž£¡¯¡·£»Ÿ©¡½£¡¯¡·£º¥¨¡¢ž ¡½¡¡¢£´¥¸¥¢¡¨¢È¡¹£Ê¡Ÿ¢£½Ÿ ¶Ÿ¨Ÿ£½¡¢£¶¡¢¡¢¢È¡£Ÿ¯·£±¥±¡¨Ç Û·´Ÿ¡£±¥¨·£Íº à ¡ ¶ ¢ž® Ÿ¡¬¹ ½¡¢£±¥¢ž·¨·´£¡½±Ÿ¢Ÿ´¯¨¡´ŸÇ ±¥ ¡©Ÿ¨¶¡¢£¸¡¢È¡¶£¶¥½·´¯¡¡¢ ±¥¢ž©¡½¡ºŸ£±·´·©²£È¡¢ž£¶Ÿ¯¡ ±· ·¯²£ ¡Ÿ¢£º· ¡£½Ÿ£©¡¯Ÿ¹ ¶Ÿ¨£±®¯®¨¢È¡£¯Ÿ½¡¶£»¡·©£½¡¨Ÿ ¶¥¯·»·©£È¡¢ž£½Ÿ´Ÿ¢¡ž¢ž£¡¢©¥Ÿž¢¡È¨¡¡ ªÌ®Ì¥ ¢ ·¨ ·¯ £ ­¡ ¢ ž £ 8 8 ² £ º¥ ¨ » ¡ Ç ¡žŸ¹ ¸¡¨·¹£Ê¥¸Ÿ©£½¡¨Ÿ£Ÿ¯·²£½·´¯¡£»·ž¡ ¶¥¢¡ £´¥¶¡¨¡¢ž£½¥¢ž¡¢£¯¡¶¯Ÿ¶ ¤¥¨Ÿ¯¡£¸®©®¢ž£¯¥¯¡º£¸¥¨Ç ×¥¨¥»¡£°¯£¤¡´Ÿ £È¡¢ž£±¥¨·º¡Ç ½¡ ¡±£±Ÿ´Ÿ£¯¡©¡º£¶¥½·¡£Ÿ¢Ÿ  ¡¢¡¢£Ÿ¢Ÿ£¡¶¡¢£½Ÿ¸¡žŸ£½¡ ¡± ¢È¡Í£  à ¿2ÅΣ­¡¢ž£88 ¸¥¨º®¯¥¢´Ÿ£±¥ ¡©Ÿ¨¶¡¢£¶¥¦·Ç ¡¯¡·£´¯¨¡¯¥žŸ¹ ½¡±º¡¶£¢¥ž¡¯Ÿ3£ª±¥±¸¡©¡Ç ¶¡¢£Ÿ¶®¢£Û·´Ÿ¡¹£§Ÿ£¸¡žŸ¡¢£¸¥Ç ½¥¢ž¡¢£¯Ÿ¯Ÿ¶£¡Ð¡ £º¥¨»¡ ¡¢¡¢ ¯·»·©£¯¡©¡º¡¢²£È¡Ÿ¯·£Ì®´¶®Ð ¯¡©¡º£¶ø¥Å½Á·ûö¡Æ£Á¡CÅ ¶ ¡ ¢»¥ ¡»¡©Ÿ ¨¡¢ž¡¢²£¶¥¶¥¨¡´¡¢²£¶¥»¡©¡¯¡¢² ¤¥¨¸®©®¢ž£½¡ ¡±£»¥¢Ÿ´ È¡¶¡¢¬²£¸¡Ÿ¶£¸¡žŸ£®¨¡¢ž£È¡¢ž  ¡¶¡¢ž£´¥¸¥ ¡©£¶¡¢¡¢£¯¥¨½¡º¡¯ ½¡¨Ÿ£«¡¨Ÿ´²£«¥¨¡¢¦Ÿ´²£¯¡¢žž¡ £ÜÖ Ç£Ë©¥ È¡¸Ÿ¢¶´²£Û·´Ÿ¡£ªÑ¹ííÓ ´¥¶Ÿ¯¡¨£ÙÓ£¢¥ž¡¨¡¢²££±¥ ±·  ¡Ÿ£½¡¨Ÿ ¸¡©¶¡¢£º¥±¸·¢·©¡¢¹£°¥±·¡Ç Ÿ¢Ÿ²£º¥¨¢¡©£½Ÿ ¡¶·¶¡¢£°¡ÈŸÇ ±¥¢È¡±º¡Ÿ¶¡¢£¸¥¨Ÿ¯¡£¸®©®¢ž ¸¥¢½¥¨¡£Ì¥¨¡©Ç«·¯Ÿ©¹ 8 · ¢ Ÿ £ Ü Ó Ñ Ü £   ¡   · ¹ £ Ô¥ ž ¡ ¨ ¡ Ç ¢ ¥ ž ¡ ¨ ¡ ¶ ±¬ 9 £ Ë©¥   È ¡ ¸ Ÿ ¢¶ ´ ² £ Û·´ Ÿ ¡ £ Ç « ¥ ¨ ¡ ¢ ¦ Ÿ ´ £ ½ Ÿ £ ¸ ¥ ¢ · ¡ £ ï ¨ ® º ¡ ¢È¡£Ÿ¯·£±¥¨·º¡¶¡¢£¸¥¢¯·¶ ½Ÿ¢¡£Õ Ÿ£½¡ ¡±£º¥¨¡¢ž£¯¡¢Ç ¯¥¨´¥¸·¯²£±¡·º·¢£¸¡žŸ£È¡¢ž Ô®±®¨£º® Ÿ´Ÿ£Ð¡¨¢¡£©Ÿ¯¡± È¡¢ž£½Ÿ´Ÿ¢žž¡©Ÿ£¡½¡ ¡©£¤¥ žŸ¡² Õ´¯¡¢¡²£­¡¼¡¶©´¯¡¢£ªÑ¹ÓÜÓ Õ±¥¨Ÿ¶¡£½¡¢£Õ·´¯¨¡ Ÿ¡²£²©£¸Ÿ¢¥¢ž·ž¡¡ ¶¥½·¨©¡¶¡¡¢£ª¶¥¯Ÿ½¡¶¯¡¡¯¡¢¬ ½Ÿ¢ž£´¡¯·£ ¡Ð¡¢£´¡¯·£±¥ ¡Ç ±¥¢¥¨Ÿ±¡¢È¡¹£ðò È¡¢ž£±¥¢¥±º¥ £½Ÿ£¸¥ ¡¶¡¢ž ¤¥ ¡¢½¡²£8¥¨±¡¢²£«® ¡¢½Ÿ¡² ¶±¬9£Õ´¯¡¢¡²£­¡¼¡¶©´¯¡¢£Ç ¸¥¨¡¶©Ÿ¨£½Ÿ£ÚŸ±®¨£Ê¥´¯¥£½¡¢ ¥¨¯· Ÿ´¶¡¢£¤£ÖÓÑÓ£8«£½¡¢£½Ÿ ¤¥ ¡¨·´²£½¡¢£´¡¡¯£Ÿ¢Ÿ£Û·´Ÿ¡¹ 쨶·¯´¶²£Û·´Ÿ¡£ªÑ¹ÓØÙ£¶±¬9 ¶¥±¸¡ Ÿ£¶¥£ì¢½®¢¥´Ÿ¡£º¡½¡ !"#$%$&' ()&* ¯ º¥ ¡¯£¢®±®¨£Ÿ¯·£¯¥¨½¡º¡¯£ ¡±Ç Ú®¯¡ £»¡¨¡¶£È¡¢ž£¯¥ ¡©£½Ÿ¯¥±Ç 쨶·¯´¶²£Û·´Ÿ¡£Ç£î ¡¢£¤¡¯®¨² ¯¡©·¢£ÜÓÑÒ¹£°¥¸¥ ·±¢È¡²£º¡½¡ ¸¡¢ž£¸·¨·¢ž£×¡¨·½¡¹£°¥±¥¢Ç º·©£½¡¨Ÿ£«¡¨Ÿ´£©Ÿ¢žž¡£Ì®´Ç Ì®¢ž® Ÿ¡£ªíÖØ£¶±¬9£î ¡¢£¤¡¯®¨² ¯¡©·¢£ÜÓÓÝ£©Ÿ¢žž¡£ÜÓÓí²£½¡Ç <%#$%&G$,#%%.&3$%!-$%.&H#! % !!$%#',&#($! 0&"+0&0. "%$&#!+#$$$$+&$%#.&'###, 6I=J7)&!%!(0&"!-$#--.&,-$&4)" "##$&"!#&-&$$%$$&&!#%&&!$%$ !!$'!$%$%#$)&!"".&"!(! ¯¡¨¡£Ÿ¯·²£½Ÿ£¸¡žŸ¡¢£½¥º¡¢£½¥¶¡¯ ¶®Ð£´¥¶Ÿ¯¡¨£¹ÜÓÓ£¶±¹ Ì®¢ž® Ÿ¡£Ç£Ë©Ÿ¯¡²£Û·´Ÿ¡£ªÑ¹ÑÑÙ  ¡±£±Ÿ´Ÿ¢È¡£¯¡©¡º£º¥¨¯¡±¡ <$%!(!"&$%#&($%"#$%&!!$#$$#$ A($)&L!--!%&,#$&!!$%##$&0(&$%#)&M>&! $$$.&,!!!-$&,!-!!,#$&"!*#!(0  ¡±º·£¯¥¨½¡º¡¯£´¯Ÿ¶¥¨£¸¥¨¯·Ç 8¡¨¡¶£¥¢¡±£¢¥ž¡¨¡£´¥¸¥Ç ¶±¬9£Ë©Ÿ¯¡²£Û·´Ÿ¡£Ç£­©¡¸¡¨®µ´¶² ­¡¢ž£88£¯¥ ¡©£±¥¢»¥ ¡»¡©£Ü "(%&H#! %) "%#&+&")#%&>"(!.N&#%&L--!%) /$(!&0)-)-&$%#&"!-$$%&&$#$%2#$%#$ Ÿ´¶¡¢£Íס¨·½¡£½Ÿ£½¡½¡¶·Î¹£§Ÿ  ·±¢È¡£Ÿ¢Ÿ£½¡º¡¯£½Ÿ¶¡¯¡¶¡¢ Û·´Ÿ¡£ªÜ¹ÑÓÓ£¶±¬9£½¡¢£­©¡¸¡Ç ¢¥ž¡¨¡£±· ¡Ÿ£½¡¨Ÿ£Õ´Ÿ¡²£ÚŸ±·¨ A($&%$&#&"!-'!-$%&"$+#&")( K!"#$&"!%$%#.&L!--!%&%$&# &!$%$&,)"!&$#(.& $&"0#$   ¡±ºŸ¢ž£¶Ÿ¨Ÿ£½¥º¡¢£±®¯®¨ ͺ¥±¡¢¡´¡¢£¡Ð¡ Î¹£«¥¨»¡Ç ¨®µ´¶²£Û·´Ÿ¡£Ç£É ¡½Ÿµ®´¯®¶² Ú¥¢ž¡©²£Õ3¨Ÿ¶¡²£½¡¢£ï¨®º¡¹ "#$%&+$%&%!(0&&$(###$ !!$!,$#.&"$(&$&!#($&"!(*- "!!,%&!!!"#%&,!-$+% $ ´ ¯ ¥ ¨¯· Ÿ´£8£«® ¢¡»¡²£½¡¢£¯¥¨¯¥±º¥   ¡¢¡¢£º¡¢»¡¢ž£´¥ ¡¢»·¯¢È¡ Û·´Ÿ¡£ªÝÓ£¶±¬¹ §¥¢¯Ÿ¢ž¡¢£»¡±£¨¡¶´¡´¡£½Ÿ ,'-$+&$%#)&; %$&&$.&#!"0%$2 ")(&>"(!.&"!%!(0&"!-#)!#$$#"$ !!$%!*#%#$&")(&"!#"&"!"") ´¯Ÿ ¶¥¨£¸¥¢½¥¨¡£Ì¥¨¡©£«·¯Ÿ©¹ È¡¢ž£±¡´Ÿ©£½Ÿ£ÐŸ ¡È¡©£Û·´Ÿ¡ ¤¡¢È¡¶£´·¶¡£½¡¢£½·¶¡ ±¥¢¡¨¡£°º¡´´¶¡È¡²£Ê¡º¡¢ž¡¢ $&#%! &&(0&" %&'()$ &!$%$&A($)&M0!&0"&!+&($/!)&0! (!%$#&"!-,'-$&&!$%$ ¯®¨£Ÿ¯·£½¡¨Ÿ£ì¢½®¢¥´Ÿ¡² ´¡¢ž¡¯£±¥¢¡¢¯¡¢ž¹££ÚŸ½¡¶ ´¥¨¯¡£º¥¢ž¡ ¡±¡¢£È¡¢ž£½Ÿ¡ ¡Ç Ì¥¨¡©£º·¶· £Ø¹ÙÓ£±¥ ¥º¡´ "#(!&<#"%-($.&;)"&($$%.&$&"!'- ½Ÿ¶¥Ì® "#!$$+&$%#&! "##&>"(!) ")!!)$!&",!'$(&$"&%-!% ¢½¡¨¡Ÿ£´¥®¨¡¢žÁ¾ÃÿÅÆÁ· ·¢ž ¯¡¢žž·¢žÇ¯¡¢žž·¢ž£»¡ ·¨£È¡¢ž ±Ÿ£­¡¢ž£88£´¥ ¡±¡£½¡ ¡±£±Ÿ´ŸÇ ¶¥¸¥¨¡¢ž¶¡¯¡¢£­¡¢ž£88£·¢¯·¶ K!$#-#%&A($.&#!,#%#"$&! "## ! O$$%.N&#%&L --!%) %!"($%&!!$+!"#%&%$&#&%"# Ú¡¢¡ ©£ÕŸ¨£¸¥¨¢¡±¡£8¥33¨¥È ½Ÿ¯¥±º·©£½¥¢ž¡¢£»¡¨¡¶£´¥¶Ÿ¯¡¨ ¢È¡¹£°¡ ¡©£´¡¯·¢È¡£¡½¡ ¡© ±¥ ¡¢»·¯¶¡¢£±Ÿ´Ÿ£Í ÃøÅÁûöÆ L --!%&#$%##&"!(*-&%!$%$% 3!$%#&"*.&,!-$+% $&L --!% #$%##&"!-0#"#$%$&"!#".&!!"#$ >"(!.&"#$%&&$&#!!#&$$ ")(&A($&+$%&!!$*&$&$$",$-"$ "!(#!&!!$$#0)&6%-$"#$$!1"=/!-7 «® ¢¡»¡£¡¯¡·£¸Ÿ¡´¡£½Ÿ´¡º¡ عÓÓÓ£¶±£¡½¡ ¡©£Ú¨¡¢´£°Ÿ¸¥¨Ÿ¡ º¥¢ž¡ ¡±¡¢£º¡©Ÿ¯£¶¥©Ÿ ¡¢ž¡¢ CÅ¿2Åι£ðèñêááàéò

50,,0,

120 ,-,-

.,FT0F,,

+,-9,+,0,-:

3,-:BB

,D,0-9,E.,F

6789869:;<8<8=>?@ABCD>ECABF>6789869:;G7HIJK9L67:I:MM<:M;NIOIP=>Q@RRS>TCU@DVAC>WXYAC>OIJ9Z;6789869:;G7HIJK9=;[@YSC>\A]^DC>[XBCA_F>8I:IN7G;6G`H<JK9=;TX^SCa]b>8I:IN7G;Z96<cI:=>dXD]CDYF>[@YSCV]> KcIe;G7HIJK9=>?@ABCD>ECABFf>Q@RRS>TCU@DVAC>WXYACf>[@YSC>\A]^DC>[XBCA_Ff>TX^SCa]bf>dXD]CDYF>[@YSCV]f>gC^hFAF>TXDiCAf>j_X^>kCUSX>lA]m]RFmFf>nRDX>lCXa]h>dXmCA]SCDYFf>>[Xo]^Y]FDFf>phYFAC>q@A]CmCDf>nmCD>p_CD>jrA]CD^SCU> G76`Gc7G=>nmCD>jo>\UC^D]f>sCSC>tXa]YSCDY]f>?CDCD>k]SFhFf>lU@A@^]C>jDVCSCD]f>u]DC>vw]CDC>E@m]f>TXiUCBCV>QCYFD]f>n_D>[]_]Y>k]VSCf>u]@xhS>jDVU]hC>WACVCDCf>q]iYFA>TCUA]xCof>dFhF>k]V]SCA^Ff>?@DV]>\XAD]CmCDf>WXYUXY>jB]>tXUXAf>>vhC> [CDY]f>yF^@rU>?CAS>k]RFmF>67OIGcI;e`c`=>gACBC^YF>jVUSf>?C^CD>[ChA]>sUFxCo]f>?@DVAC>\A]^V]CDYF>KZ78I:=>TFDC>\A]@^V]DCAf>zUCYCA]DC>g]DCA^]U;M<:<:MJ9H<Z=>j_XD_>n^B]SCDYF>J<Z`:6G`M`=;?CA]>[X^B]SCDY]>PI:c<Z=>> yXVUC>\A]^Y]CmCD>K<GIJIGcI=>nhAFR>E]V]h>nACmCDf>jV@>u]xCo>jw]CDYF>8IM7ZI:M=>T>{XA>?XVCf>[]D__]U>kCUSX>{X_ACUC>JZIc7:=>pR@V>EFD]>jAV]CDYF>K78IGI:M=>gChY]>gXmFDF>gXV]C^YSF>6<GO`J7Gc`=>[X^]oF>kCU]V>{X_AFUF> 6<GO`G7N`;=>u@DYF>jA]>{X_AFUF>cIcI;OINI|;};MGIe9K=>ja]aXV]Df>gCSX>uX^R]CDYFf>QC~CA>uChUBCD>?XVUCf>T@Y@X^>Em]>?CAYCDYFf>TXUCBBCV>QCXx]CAChUBCDf>lXYX^>QC~CA>TCUCA_]SCDYFf>yX^Xa>?CASCDYCf>yF_C>?@A^FA_CBC>9c=>g@DDS> TCb]o>R]D>nxBC]of>jA]a>WXADFBFf>Q@BRA]>{X_AFUF>K7JG7cIG9Ic;G7HIJK9=>g@ADCV@YY@>?CAB]D]D_AXB>jrA]o]C>E@m]>gnup>dj\julj>dCoCD>WCoB@ACU>[@oCYCD>€>dChCAYC>‚ƒ„‚>l@o@rFD>…‚ƒ†>‡€‡ˆ„ˆˆ>…„ˆ‰†>QCh^>…‚ƒ†>‡Š‹‡€ˆ‚>Q@RRS> TCU@DVAC>WXYAC>ŒJŽ‘f>EFBXCAC>jBRCA]YC>ŒO’“‘f>j_XD_>gXV]>[CDYF^Cf>dFUD^FD>[]BCD~XDYChf>zUF]AXo>jA]a]Df>Q”>n^BCDYFf>uCUBCY>?]VCSCYf>jDYFD]X^>gACBCDYFAFf>yXo]^>[Xo]^YSCmCDf>?@DVAC>sXDCmCDf>g]CD>?CADCD^Cf>[X_]CAYFf>?C^CDXV]D>jiFf>gXV]>WAC^@YSFf>TXA~CD]f>yFD]> n^hCDVCA>67:7GP9c=>Wl>T@V]C>lA]RXD>yF_SC>J`89KIG9K;<cI8I=>?@ABCD>ECABF>H9G7Jc<G=>[@DYA]~CDYF>6789869:;67G<KI|II:=;j_X^>{X_AFUF>OIJ9Z;6789869:;67G<KI|II:L8I:IN7G;9JZI:=>uF^^C>ECABC^CA]>8I:IN7G;J7<I:MI:=>zUCDVAC>{XAmCYS>?> 8I:IN7G;6KH8L<8<8=>sCYFY>WAC^YFmF>8I:IN7G;K9GJ<ZIK9=>?@AX>WXADFBF>8I:IN7G;67G•7cIJI:=>[XrA]SFDF>IZI8Ic;G7HIJK9LP9K:9K=;dCoCD>d@DV@ACo>[XV]ABCD>‡ƒ>yF_SChCAYCf>c7Z76`:;–—;eIJK=>…‚ƒ„Š†>‡ˆŠ‚ˆf>78I9Z=>YA]RXD~F_~C˜_BC]o™iFBf> O7PK9c7=>mmm™YA]RXD~F_~C™iFBf>IZI8Ic;67G•7cIJI:=>dCoCD>u]D_>uFCV>gCACY>\B>‰>yF_SChCAYCf>lA]UCD__Ff>[o@BCD™>G7J7:9:M=>gCDh>gzj>zCRf>[XV]ABCDf>jš{™>Wl>T@V]C>lA]RXD>yF_SC>‚€„€‚‚‡‚‚f>cIG9e;9JZI:=;H9K6ZI›;|IZœ;>ur™>„‡™‚‚‚šBBhf>H9K6ZI›;PO=> ur™>„™‡‚‚šBBhf>H9K6ZI›;e•=>ur™>€‚™‚‚‚šBBhf>9JZI:;J`Z`8=;ur™>‚™‚‚‚šBBhf>9JZI:;J7Z<IGMI=>ur™>‚™‚‚‚šBBhf>9JZI:;PIG9K=>ur™>‡™‡‚‚šBBh™>9K9;H9;Z<IG;cI:MM<:MNIOIP;67G•7cIJI:


456789 8 0123

1 1

789:;:<=

!"##$ %KLMNO &#'PQRS#TSUVWXYXZ[Z\Z]^V_\^`SYZ\Z]^VaV(bX)*+Z,+c^d-^.e0S2V1V2fV03RW_bVg 4

7>?>

4 ()*+,+-./001203

@:=8?:<=

AB;C>D8;E>

A8D:?><=:<

G8HB98<

GBIBJ

4 ()*+,+-.0F12F3

4 ()*+,+-.051063

4 ()*+,+-.001203

4 ()*+,+-.001253

4 ()*+,+-.001203

¡¢£¤¥¦§¤¡¨©¡§¥ª«¬£­¥®¯¬°±¡¬ ²³´µ¶·´¸¹º»¼½»³¾½¸¿µÀÁ·Â·´¸ÃµÄ·¸Å·´Æ·´Ä·´¸Ç·ÁµÂ

r~pst}yop{yzrntyz|Œrnzon}‚ {ypzyry{yzrostxp}yorsxs|yz€”rsxyu ÈÉÊËÌÍÎÍÏÐÑÒÉÓÍÔÍÊÕÑÖÉÊÐ×ÍÊ ytyyrz| {smvyz|rusyow€rmsu{prpz~y}€rzy‚ ‹y•p~Œ ÓÍØÐÙÑÚÛÔÜÝÔÉÞÝÑßÍàÐÎÑáÍÖØÝ×Ð zmwzr op~y{rvyzy{ryz|rusmyorms‚ ‹y•p~rmszstyz|{yz€r{sop|yrmnopq ×ÉÔÍÊâÍÊËÑØÐËÍÑ×ÝØÐãÑÓÍØÐÙ opr{spz~y}yzzy€”rsxyuzyŒ ostusvwory{yzrmszy~prvy|pyzr~ytpr ØÉÔÓÍÔÛÊäÍåÑÈÝØÐãÑØÉÔÖÉÓÛØÑÍÎÍæÍÌ zp{my z o rmnopqr‹yopmyxyz|€r‹y•p~rms‚ mnopqryz|rpyrstupy{yzrwzow{rms‚ ÙÉØÛÏÍØÕÑßÍØÐ×ÍæÍÊËÕÑÎÍÊÑáÛÊËÍ zyoy{w{ yzrmnopqrpzprostpzuptyupr~ytp z|p{woprymstyzr~pr‹y{ytoyrs{yz çÍ×ÏÍÐå yzoypr‹yopmyxyz|€ryzoypryz|rmszy~p ~syzrms“y{pxpr‹y“yrsz|y}Œ hijklmnopqrostusvworusxypzrwzow{ yz~yxyzrytp“puyoyr’wt“ntsnŒržszow{ –syxyrŽpzyur’st~y|yz|yz€r’stpz‚ msz|}y~yprxsvytyz€rw|yry{yzr~p‚ p{yzr~yzrxywormszy~prmnopqr~nmpzyz ~wuotpyz€r~yzr–nstyupr˜Žpustpz~y|‚ {n™r’wt“ntsnrŽtyršw}ytopzpr p{wo{yzr~yxymrymstyzrƒ„…†‡ˆ‰Švyop{ yz|r~puw|w}{yzŒ ~yzr{stypzyzr~pr‹y{ytoyrs{yzr~syzŒ ‹y•p~rmszsxyu{yz€rmnopqr{sowyo mszymvworvyp{rwyyr‹y•p~rmsmvwyo Žyxymrmnmszrtymy~yzr~yzrxs‚ mstwy{yzrmnopqryz~yxyzzyŒrnopq op|yrmnopqrostvytwzyŒryrvst}yty€r‹y•p~ vytyzruyyrosxy}rmszpy{yzrop|yrmn‚ yz|rostpzuptyupr~ytpros{uowtr{sowyo ~yyormszy~pr‘nzon}r~yxymrsz|sm‚ opqrvyop{Œryupz|‚myupz|rmnopqrmstw‚ pzprmsz|ymvpxr“ytzyr~nmpzyzrvptwŒ vyz|yzrvyop{r‘nty{r{}yur’wt“ntsnŒ y{yzr‘nty{rvyop{r{}yur’wt“ntsn€” nopqrpzprusz|yyrmsz|ymvpxrnxy šyyrmszymvworvyp{rwyyryz| sxyur‹y•p~r~posmwpr~pru}n“tnnmzyr~p os{uowtr{sowyoroyzyrmsz|ymvpxrvsz‚ ~pxy{w{yzr‹y•p~rwzow{rmsz|yz|{yo {yzontrŽs“yzr–stypzyzr—yupnzyx ow{r{sowyor{ytszyr‹y•p~rpz|pzry|yt zymyr’wt“ntsnrpzpŒryz|rszopz|€ Žysty}r˜Žs{tyzyu~y™r’wt“ntsn€ršyvow mnopqzyrpzprop~y{r}yzyr~p{szyx yz|yzrxwy{yzrtnmnupzyrw|yŒ us“y{owrŸymy~yzr~yzrsvytyzruyyŒ Žsz|yzr~smp{pyzrntyz|ry{yzrusmy{pz ˜›œ™Œ èéêëìíîïðñïòóéôíèðîòéêíìñéðõð ytzyrvptwruyyrpxp}r{ytszy msz|szyxr‹y•p~rusvy|yprpnzptrvyop{ n o p q r žwz | y r Ÿy my p r ms z wt wo r ‹ y • p ~ ëòèêöî÷ìé øðéôïðîùîïúûüýîëúþÿ01ü2îþ34ü1ú4î5úÿü6î÷789083 0î13474 766ú4î10ÿü î5úÿü6 pzuptyupzyrvstyuyxr~ytprvstvy|yp “ytzy ìéø rpzpr‘n‘n{rwzow{ry{ypyzrtpy ‘nty{r{}yur’wt“ntsn€”rsxyuršw}ytopzpŒ ÿ385ú87î8ú4 ú4 ú44úîýüî6ú4ÿ08î368ú4úþýúî÷789083 02îú5ÿ7îó vwz|yrxpytryz|rmsu{prpz~y}€rzymwz mywwzr“yzpoyŒršsxypzrpow€rsmy‚ !"#$%l&!'#()!%*%+

®«:±«¨¥ «¤£¥¦:¡§©¡§¥ ¡¨°;¥®¦ <¸=>?¸¹³»@½´³A¸Ç»µ¶½B¸C³Á·@³¶³´¸¿¸¹½AD·¸E·Á³´Ä¸CµÁ³»¾º´Â·´¸Dµ¸FµA·G·H¸C·½À¸IJ

,-.-lh/i012l‚r’r–stsoy KLMNOPMNKQMRMS –—˜™š›œžœŸžœ— 3prz~nzsupyr˜’r–3™rŽys‚ TUQVMWMQXMS <uvwxyz{|}{~w€{‚‚xw‚ ty}r4styupr˜Žynu™r5rn|‚ zwƒw{wwxw„{w…wzw y{ytoyrmszyxpzr{styuymy YUSZM[MNMSK X M N\ ] ~sz|yzržtp|y~srmnvpxr˜žtp‚ WMM^KNUSP ‡ˆ‚y{‰wxyz{„‚€€w U [ M S Z K T _ X M mnv™rŽsoyusmszrr’nx~y Y_MWMKVMSKWU^U[M` †… †… w ˆ‚y{|Šy€ ‹yosz|rwzow{rmsxy{w{yzrsz‚ ‹w y|yyzr~propop{‚opop{ryz|r~pzpxyp NMXMSKWM`_Qa <{ŒŠ…Š‚ˆ€{Šzwƒww~w ty“yzŒrsz|ymyzyzrostusvwo b\SV MXMSScMKTUQ_YM wwxw„{ŽŠxŠŽwzw ~pvy}yur~yxymrtyyor{nnt~pzyup sz|ymyzyzruoyupwzr–3rŽynu YU[UNYMQMS]KVMS ŽŠ‘’ŽŠ…w{w 5rn|y{ytoyr~pršoyupwzršnxn d e Y U ^ ] K €w€€yw{‚{zŠx{ŠzŠ…w žyxyyz€ršyvowr˜›œ™Œ s“y{pxpržtpmnvrŽsoyus‚ †Š…‚wŽ{ŠzŠ…w{ww mszrr’nx~yr‹yosz|€ry{y feNYe[KLeV\KgU^ce <u  ‚ w ww{“”• Žszrr’sxnnt€r–nmnxr‹n~p Ž Š z ˆ’Šx šsonrosxy}rmszpy{yzr67 hi j i k lm n k o k p m q r s r t stunzsxrvtpmnvrwzow{rmsz‚ y|yr86ruoyupwzr–3r~pr“pxyy} Žynur5rn|y{ytoyŒr’szy‚ p~szopoyuzyrosxy}r~p{soy}wp žtpmnvŒryprwzow{rusopy |stvnz|€rwmxy}rsow|yurop~y{ |yyzry{yzr~pxy{w{yzr6›rym ~yzr~p{yzonz|pržtpmnvŒ znzuonrus}ytpry~yr6r}pz||y ‹ym‚ymrty“yzrvst~yuyt‚ usvyzy{rpow€”rsxyuzy 69r3|wuowur66rmsz~yoyz|Œ {yzrsz|yxymyzr{ymp€ruyyo yzystr’sz|ymyzyzrŽy‚ ‹n~prmszymvy}{yz€ryxwt mszsxyz|rvw{yrwyuyr~yz nur5rn|y{ytoy€rytpy~p –3rmwxypršoyupwzr’yxwtršnxn usosxy}rmy{yzruy}wtŒrpz~y‚ msz|yoy{yz€rwmxy}rstunzsx pmnvryz|ry{yzr~pupy|y{yz }pz||yršoyupwzr–s~wz|ržyz‚ {yzzyrvstwyrsxsmytyz€ žt ~prusopyruoyupwzr–3rvstvs~y‚ osz|ršty|szr~pzpxyprty“yzŒ ~yzr‘nso€”rostyz|zyŒ puyxzyrsxsmytyzr{sr|st‚ y{r}yzyrmsxy{w{yzrsz‚ vs~yŒr‹wmxy}rstunzsxryz| vnz|r{stsoy€r{smw~pyzrsz‘n‚ y|yyzr~pruoyupwz€ryuw{yz ~pupy|y{yzrost|yzowz|r{y‚ soyzr~yzrtsxr–3ryz|r~p|yzyx žtpmnvrw|yry{yzrmsxy{w{yz yupoyur~yzrxwyuyzrytsyryz| ïðñïòóòôîéêïòð îùîé04üîúò804üîó2îÿú1ôú6î134úÿúîýú ú4 ú44úîýüîïúñú4îñú13ÿîéüúýüî0ñ02îú5ÿ7èîéêëìíî ó î÷34 7úñ ÷ ô íï ìò ñ î ëô íô éò vyowŒry}wzrpzp€r“pxyy}rpow szpuptyzr~prusyzyz|ryxwt ~pymyz{yzŒ msz~yyorst}yopyzr{}wuwu€” tsxr–3rwzow{rmsmyuop{yzryxwt šsop~y{zyr{ymprvwow{r 534ý38úî134 ú67îÿúò74îü4üî01û3ÿ4úî1380þ0ÿîÿú ú1îýü5ú4ýü4 îÿúò74îþ353ñ714ú ostusvworvsvyur}ymvyoyzŒ ~ytpr’nx~yrŽr~yzr88r~ytp sxyur‹n~pŒ y}wzrpzprp}y{zyrxsvp} ‹wmxy}rstunzsxryz|r~pupy‚ ’nx~yr‹yosz|Œršyowruoyupwzrtyoy‚ msz|wuypr~yzrmsmy}ymp |y{yzrwzry{yzrvstwvy}‚wvy} tyoyrszymržtpmnvr~poymvy} ms~yzrnstyuprsz|ymyzyzŒ usuwypr~sz|yzr{svwow}yzr~yz nxpupr“pxyy}r~yzruyowyzrxypz€ žy}{yzrvsvstyyrsxy{wropz‚ {nz~pupr~prxyyz|yzŒršyow mpuyxzyruyoymr~yzrtymw‚ ~y{yzrmstsuy}{yzrostusvwo tyz|ypyzr–3ry~yr6ruymypr› {y€”r{yoyr~pyŒr&¡"+ ÛܶµLÜKOKgU[MNMK¶MNMVMSK\S\KP_N[M`KYUSVeSeQKV\K´_QReQUPe gµÁ¸¶¸¹ÓKOKº_[MSK¶MNMVMSKNUQ_YMXMSKWMM^KcMSZK^UYM^K_S^_X ´»¶ ´»¶ÛܶµL NUS_Q_SaKÁUWX\KVUN\X\MSK´Á·K´_QReQUPeKNUSZMX_K^U^MYKNUN\[\X\ NUSZM\WKQUÞUX\aK·^_[M`KcMSZKV\[MX_XMSKe[U`KTUTUQMYMKYUVMZMSZ W^eXKVMQM`KcMSZKd_X_YaK¿M[K\^_KV\WUTMTXMSKYUQW\MYMSKWUTU[_NKY_MWM YUd\KV\KXMRMWMSKPM[MSKfM_NMS]KgUNMQMSZaKgUPMXKÚßK`MQ\ _QReQUPeK^U[M`KNU[MX_XMSKWUP_N[M`KVeSeQKNMWWM[a UTU[_NKY_MWMKNUQUXMKW_VM`KNUNT_XMK[MYMXK_S^_XKTUQP_M[MS ´µ¶g·¸´¸¹K_S^_XKPM[_QKN_V\XKP_ZMKV\[MX_XMSKV\ ÀPeXeKWMM^KNU[MX_XMSKYUSZUdUXXMSKYUQ[\S^MWMS ´Á·KÄ´gU TU[_NK¶MNMVMSKXMN\KWUNYM^KNUSZMVMXMSKVeSeQKVMQM` W W U[MNMKÝÆKPMNa fMT_YM^USKºMSc_NMWaK»S^_XKNUSZ_QM\KXUNMO XUQU^MKg_NY\_`]KºMSc_NMW]KgMT^_KÂÆÇÈÃa NM W W M [ K c M S Z K V \ Y U Q X \ Q M X M S K d _ X _ Y K _ S ^ _ X K NU S P M Z M K W ^ e X K W U [ M NM W\[ScM]KXU_S^_SZMSKNUQUXMKNUS\SZXM^KWUX\^MQKV_MK`\SZZM dU^MS]KLM[MSK¶McMKg_NY\_`KOKbMNTMXKcMSZKTUQMVM gUNUS^MQMK\^_K¿_NMWK´bKfUQU^MK¸Y\K·SVeSUW\M ¶MNMVMS]ÅKPU[MWKWUXW\KVeSeQKVMQM`K´Á·K´_QReQUPe]K¶\cMV\]KgMT^_ ^\ZM¿M KXM[\K[\YM^aKĺ_[MSKT\MWMKYUSVMYM^MSKXe^eQKYUQK`MQ\K¶YKÉßß V\KR\[McM`KfMT_YM^USKºMSc_NMWKMXMSKV\T_M^ Âf¸·ÃKÀMeYKÉK´_QReXUQ^e]Kg_QeSeKNUNTUSMQXMS ÂÆÇÈÃa \T_]KWUXMQMSZKT\WMKWMNYM\K¶YKÚ]ÉKP_^MaÅKXM^MKgcM\¼_[K¶\ÞM[ `M[K\^_aKÁUS_Q_^ScM]KYUNT_M^MSKPM[MSK[\SZXMQ NU[\SZXMQa [M\SK\^_]K¶\cMV\KNUSMNTM`XMS]KWU[MNMK¶MNMVMSKY\`MXScMKP_ZM Q  ÖÈà KV\KVUYMSK[MYMXScM]KgMT^_KÂÆÇÈÃa ¸[MWMSKV\TMSZ_SScMKPM[_QK[\SZXMQK^UQWUT_^ ^UQWUT_^KMXMSKWMSZM^KNUNTMS^_KYUScU[UWM\MS NUSgU SKVeSeQKVMQM`KV\KXU[eNYeXKNMWcMQMXM^KSeSKN_W[\N] · M SZM^MXMS]KXU_S^_SZMSK\^_KV\VMYM^ScMKVMQ\KNUSP_M[KYUd\ XMQUSMKPM[_QKXUQU^MKMY\KNUNTUS^_XK`_Q_¼K½»¾KVMS NMWM[M`KXUNMdU^MSKV\KYUQ[\S^MWMSKXUQU^MKMY\ WUYUZQM^\VKMVX\KM¿M QZeQePeKcMSZKNMceQ\^MWKNUQ_YMXMSKYUNU[_XKMZMNM WU`MQKZNU MK¶YKÉKQ\T_K`\SZZMK¶YKàÉKQ\T_aKb\VMXK`MScMKWM^_KNeVU[ NUNe^eSZKPM[MSKQMcMKV\Kg_NY\_`KVMSKbMNTMXaK¿M[ g_NY\_`KVMSKbMNTMXKWU[MNMK\S\a º_ V ` M a K ºU Q T M Z M \ K W e W \ M [ \ W M W \ K c M S Z K W U [ M NM K \ S \ K Z U S d M Q K V \ [ M X W M S M X M S \^_KNUNMXWMKYUNUQ\S^M`K`MQ_WKNUNT_M^KV_M ÄL\XMKYQecUXKPM[MSK[\SZXMQK\^_KTUQ`MW\[KNMXM Q_YMScMKNUQMNTM`KXUKXMS^eSZOXMS^eSZKNMWcMQMXM^KcMSZKMVMKV\ ^U^MY\KTUTUQMYMKNeVU[aK¸VMKNeVU[K¸T_K¹MRMWKWUTMZM\KcMSZ YUQ[\S^MWMSKXUQU^MKcMSZKWUTUSMQScMKT\WMKV\`\SVMQ\a YUQPM[MSMSKYMQMKYUSZZ_SMKPM[MSKQMcMKMXMSKNUSPMV\ VMUQM`K^UQYUSd\[KWUYUQ^\K¿MQZeQePea ^UQTMQ_]KYUd\K`\^MNKTUQTU[_VQ_K`\SZZMKNeVU[KYUd\KcMSZKYeY_[UQ À\QPUSKº\SMKÁMQZMKfUNUS^UQ\MSK´UXUQPMMS [MSdMQKXMQUSMK^\VMXK`MQ_WKNU[URM^\KYUQ[\S^MWMS ÁU[USZXMY\KXU^UQMSZMSK¶\cMV\]KWUXW\KYU[McMSMSKWeW\M[K¿MQce XMQUSMKWUQ\M[K^U[UÕ\W\KWUN\WM[KÁMV_S]K»W^MVÞKLU¼¼QcK`\SZZMKYUd\ »N_NK´»Ã]KÀPeXeKÁ_QVPMS^eKNUSZM^MXMS]KYQeWUW XUQU^MKMY\]ÅK^_^_QKg_QeSea ÜWMNMKT\SKÔMVUSa ^\ceXeKNUScM^MXMS]KWU[M\SKW^eXKVMQM`]KY\`MXScMKP_ZMKTUQXeeQV\SMW\ M[MKÀM ^UQWUT_^K^USZM`KTUQ[MSZW_SZaKgMM^K\S\]KYQeWUW g_QeSeKNUSMNTM`XMS]KYUNTMSZ_SMSKPM[MS gU \KWUN_MKNeVU[]KcMSZKYM[\SZK[MX_KWMM^K\S\KMVM[M`KYUd\ V U S Z M S K T U Q T M Z M \ K Y \ ` M X K NU S Z U S M \ K Y U Q W \ M Y M S K W ^ e X K V M Q _ Q M ^ a WUVMSZKNU[M[_\KNMWMKYUNTUTMWMSK[M`MSKRMQZM [\SZXMQK^UQWUT_^KP_ZMKMXMSKWMSZM^KNUNTMS^_K´b Ä»S^_XKVeSeQK^QeNTeW\^]KXMQUSMKPUS\WK\S\K^\VMXKT\WMKV\W\NYMSKVMS ¸T_K¹MQRM ºUQTUVMKVUSZMSKYUd\K[M\SScM]K_X_QMSKYUd\K¸T_K¹MRMW cMSZKSMS^\ScMK^UQXUSMKYQecUXKYUNTMSZ_SMSKPM[MS f¸·KVM[MNKNUNYUQ[MSdMQKYUQPM[MSMSKXUQU^Ma `MScMKT\WMKV\VeSeQXMSK[MSZW_SZ]KNMXMKXMN\KW_VM`KNUSc\MYXMSKVM^M [UT\`KYMSWPMaKS KL\XMKYUd\KT\MWMKYMSPMSZScMK`MScMKWUNT\[MS ´MWM[ScM]KQ\W\XeKXUdU[MXMMSKMS^MQMKXUQU^MKVMS XeS^MXKYUSVeSeQK_S^_XKV\`_T_SZ\KMYMT\[MKWURMX^_ORMX^_KMVMKcMSZ WUS^\NU^UQ]KYZUad QMcMK[\SZXMQKg_NY\_`KOKbMNTMXa \K¸T_K¹MRMWKNUSdMYM\KÚÚKWUS^\NU^UQa Ä´UNTMSZ_SMSKPM[MSK[\SZXMQK\S\KW_VM` YUSZZ_SMKXUSVMQMMSK[M\SKMXMSKTUQX_QMSZKXMQUSM NUNT_^_`XMSaK»S^_XK\^_KXMN\KNUNT_XMKYU[McMSMSKÝÆKPMN]ÅKPU[MW Ä ´eX eX Sc MK cMSZKV\^McMSZ\SKV\K^\Õ\K[MX_KWUN_M]Å V\QUSdMSMXMSKTUTUQMYMKRMX^_K[M[_]KX\^MKW_VM` P_N[M`KXUSVMQMMSKcMSZKNU[\S^MWKWUNMX\S ¿MQceaKÂ^eMà  TTTà X M ^ M S c M a K NU[MX_XMSKYUNU^MMSK^UQXM\^KPM[_QK^UQWUT_^]ÅK^_^_Q TUQX_QMSZaKÂW_WÃ

áâãäåæçèéæêéåã

¢£¤£¥›–¦§¨©¦ª›«›—£§¬£­›®©¬¦£¯›°±¤©¥²­£³

ËÌÍÎÏÐËÑÒÏ

òô

†…’{ëwzw„{‚{‰yzƒ’zŠŒ’{}w ‰Š‘‚{}ìy{íwƒwˆ{‰wx‚€{îwy

¢ ± ¥²­ ± ¤ › –±³©¥² ʱª©¤£¥²£¥›œ±¤§

ÓµÔ·g¸¿KVUSZMSKXUMNMSMSKMQUMKYMQX\QKV\ NUQXMSKXMQcMScMKVM[MNKµ×YeKb_ZMWK¸X`\Q XMNY_WScMKcMSZKV\S\[M\KX_QMSZKMNMS]KÀ`UÕ\ ÁM`MW\WRMKÀÖKbUXS\XK·S¼eQNM^\XMK»¹gKcMSZKV\ZU[MQ ÀMV\]KNM`MW\WR\KÀÖKbUXS\XK·S¼eQNM^\XM V\K¸^Q\_NKÔMS^M\KÖKge[eKÓQMSVKÁM[KN_[M\KL_NM^KÂÖÇ »S\ÕUQW\^MWKgUTU[MWKÁMQU^K»¹gÃKge[e ÈÃK`\SZZMKÁ\SZZ_KÂÉÇÈÃa NUQMSdMSZKW\W^UNKY\S^_Ke^eNM^\Wa Ä¿MQMYMSScMKNMWcMQMXM^KT\WMKNU[\`M^ ÁU[M[_\KXMQcMKcMSZKV\MSZXM^KVM[MN VMSKMVMKcMSZKNM_KNUSZMY[\XMW\XMSKM[M^K\S\ ^_ZMWKMX`\QK\^_K\MKTUQMSZMSO WUdMQMKQ\\[]ÅK`MQMYScMa MSZMSKW_M^_KWMM^KY\S^_Ke^eO À`UÕ\KNUSPU[MWXMS]KY\S^_Ke^eNM^\WK^UQWUT_^ NM^\WKQMSdMSZMSScMK^UQWUT_^ V\QMSdMSZK_S^_XKMQUMKYMQX\QK^\VMXKTUQTMcMQ] T\WMKNUS\SZXM^XMSKXUMNMSMSKV\ N\WM[ScMKV\KMQUMKYUQXMS^eQMSKNM_Y_SKXMNY_W V\KNMSMKYUSZZ_SMK[M`MSKYMQX\QK^\VMXKTMScMX MQUMKXMNY_WScMa ĸRM[ScMKXMQUSMKWUTU[KWMPM] TUQ_TM`K^\MYK`MQ\ScMaK´UQUNY_MSKTUQMNT_^ TUTUQMYMKXM[\K`U[NKWMcMK`\[MSZ [_Q_WKYMSPMSZK\^_KNUQMSdMSZKWUT_M`KW\W^UN V\KXMNY_W]ÅK_SZXMYKÀ`UÕ\] VM^MTMWUKYUSZZ_SMK[M`MSKYMQX\QKVM[MNKWUT_M` XMQ^_KYUSZUSM[KcMSZK\MKTUQ\KSMNMK¶ØK·ÀKÙMQVa gMT^_KÂÆÇÈÃa bMXKW\MOW\M]KYUSU[\^\MSKWU[MNM fU^_MK´MS\^\MKµ×Ye]K·¼MSKÁ_[ceSe ^\ZMK^M`_SK^UQWUT_^KTUQ`MW\[ NUSPU[MWXMS]KWUTMScMXKÚÆÆKXMQcMK^_ZMW NUNT_M^KÀ`UÕ\KTUQ`MW\[KNUQM\` MX`\QKNM`MW\WRMKV\YMNUQXMSKVM[MNKXUZ\M^MS S\[M\KWUNY_QSMK_S^_XK^_ZMW ^UQWUT_^aK¿MW\[KXMQcMKcMSZKV\YMNUQXMS MX`\QScMaKbMXK`MScMK\^_]K\M NU[\Y_^\K`MW\[KXMQcMKTUQ_YMKWe¼^RMQUKNM_Y_S P_ZMKTUQXUWUNYM^MSKNUNMO `MQVRMQUKTUQTMW\WK^UXSe[eZ\K\S¼eQNMW\aKÂMVUÃ


0123 768 6868 86 8 76 8 6 3 31 9 1 8

7 6  8 56761689

YZY[\]Y^_`abca^d`edcbcf eghfafhcij^kglcf^m`n`eoccaj nglfcpj^dfiafij^k`abgegi cacnj^pfabbc^d`ene`chfqfhcij hf_cn^k`kdgch^rkpc k`afabbclnca^fdc_cp^mgcicascj k`inf^fc^ogbc^i`_cab^k`abca_gab cacn^n`_gcasct ucch^faf^vcafhc^scab^d`n`eoc i`dcbcf^w`mclc^ugd^u`nif^xaqyekcif _f^wcahye^xkfbecif^w`lci^x zybscncehc^fafj^ogbc^i`_cab k`as`l`icfnca^h`ifi^{cbfih`e^xlkg |gngk^ogegica^|gngk xah`eacifyacl^_f^}af~`eifhci c_oc_ocecaj^Â&#x20AC;ca_gabt^u`lcfa^fhgj rkpc^ogbc^k`abcigp^mghec m`ehckcasc^Â pcÂ&#x201A;s^ric_`l

Â&#x203A;`easchc^_f^n`pckflca^n`_gc^faf mga ^icoc^dcbfasct^wce`ac òóôþÜóáøóôÚáúþÝÚáßþøÚúýáúóÞóáøÚÿó0þÝ1ôÚÿóÜáúóÜÝÝ23áøóÜ ig_c^pic^kc _flchfp^d`emgcic^yl`p øÚ3þô415Ăľ6ÿóÜá4þô32óúóáúóó0á6óßÚ5ýáßóÿóáúóÞó yecabhgcasc^i`ocn^gifc^lfkc^hcpgaj kcnc^d`emgcic^_f^icch^pckfl^mga ßþ5óÿúóÜóÿóÜÜÞó7á8ÚúßÚ55Ăł6á5Ăš55Ăł6Úá0Ăł9Ăł5Ăł7 dgnca^k`egmcnca^pclcabca^scab d`ecehf^dcbf^m`e`kmgca^n`lcpfeca Â&#x192;ykc_pyacj^scab^d`egifc^Â&#x201E;Â&#x201E;^Â&#x20AC;glcat dcfnÂ&#x160;dcfn^icoct^Â&#x2039;wclcg^nchc^yecabÂ&#x160; Â&#x203A;cab`ecabj^Â&#x153;Â?^rbgihgi^Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x;^faft Â&#x20AC;`lgk^lcbf^gicpcasc^d`edfiafi yecab^fihflcpasc^Â&#x2039;ab`dyÂ&#x152;j^^hf_cn^c_c u`vcnhg^n`pckflca^scab dgicac^kgilfkcp^_`abca^lcd`l Â?kyeafab^ifÂ&#x17D;na`iiÂ&#x2020;j^kgcl^kgahcp^_f m`ehckcj^rkpc^ig_cp^k`aÂ&#x17D;cef^faqy Â&#x2026;Â&#x192;cpkc_facÂ&#x2020;^_ca^Â&#x2026;rk|cÂ&#x201A;fabÂ&#x2020;t mcbf^pcefj^kcgmga^pclÂ&#x160;pcl^scab i`dcascnÂ&#x160;dcascnasc Â&#x2021;fcngfasc^i`ocn^n`pckflca^mghec gkgkasc^_fclckf^fdg^pckfl h`ahcab^mgcic^_ca m`ehckcascj^nya_fif^n`pckflca lcfaascj^abf_ck^mga n`pckflcat^Â&#x20AC;cfn m`e`kmgca^d`eackc^l`abncm hf_cnjÂ&#x152;^goceasc^n`mc_c _cef^i`bf^k`_fij Â&#x192;cpkchga^Â&#x2C6;cofpcp^Â&#x2030;l^|ciica^faf Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;^d`d`ecmc kcgmga^_cef vcnhg^lclgt ifif^cbckct Â&#x2039;wce`ac _cef^i`bf k`_fij^icsc _fnch`byefnca icabbgm _ca _fm`edyl`pnca d`emgcic icch^pckflj kcnc^icsc k`lcnicÂ&#x160; acncaasct Â&#x20AC;fikfllcp lfllcpf hcÂ&#x2020;clcjÂ&#x152; goceasc^lclg h`ei`asgkt Â&#x20AC;cbcfkcac nfchÂ&#x160;nfch^cbce^dfic h`hcm^d`ecnhf~fhci k`inf^i`_cab^pckfl _ca^k`aoclcanca fdc_cp^mgcic ^Â&#x20AC;cbf fihef^_cef^xdag Â&#x192;ykc_pyac^fafj hfmiasc^Â&#x17D;gngm i`_`epcacj^scfhg cigmca^bfÂ&#x201A;f^scab Â&#x17D;gngm^i`lckc^icpge _ca^d`edgnct^}ahgn cnhf~fhci^d`n`eoc^mgaj^fc Â&#x17D;gngm^k`ab`hcpgf dchcica^_fefasc^_`abca hf_cn^k`lcngnca^cnhf~fhci d`el`dfp^_f^ifcab^pceft Â&#x2039;Â&#x203A;cmf^nclcgmga^k`kcab n`c_cca^k`kcnicj^i`lckc cigmca^bfÂ&#x201A;f^nfhc^Â&#x17D;gngm^_ca^dcbgij k`agegh^icsc^hf_cn^cmcÂ&#x160;cmcjÂ&#x152; mgabnci^lglgica^ÂĄcnglhci^|gngk }af~`eifhci^c_oc_oceca^Â&#x20AC;ca_gabj scab^i`d`lgkasc^k`a`kmgp m`a_f_fnca^_f^i`nylcp^n`_facica rnc_`kf^xkfbecif^faft u`vcnhg^pckfl^fafj^rkpc k`abcng^ocecab^d`eylcpecbcj dcpnca^fc^hf_cn^m`eacp^k`lcngnca i`ack^pckflt^Â&#x203A;`ecnpfe^d`eylcpecbcj i`fabchasc^c_clcp^d`ekcfa^h`afi _ficch^nca_gabcaasc^h`easchc ig_cp^d`egifc^_gc^kfabbgj }afnascj^_f^icch^n`pckflcaasc d`egifc^_gc^dglcaj^rkpc^i`kmch k`lcngnca^pydfasc^scfhg k`asgigef^ yc^fa_glt

œ¡ ¸7 I ¡ š Âş Ÿ½ž¿žŸĂ&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;žĂ&#x2026;

ÂťĂ&#x2014;Ă&#x2DC;Ă ÂżĂ&#x2026;žĂ&#x2030;ÂźĂ&#x2DC;žĂ&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x192;žĂ&#x17D;ÂźĂ&#x17D;žĂ&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x2122; ÂťĂ&#x2014;Ă&#x17E;Ă Ă&#x201A;Ă&#x201C;Ă&#x152;Ă&#x201C;Ă&#x152;Ă&#x201E;žĂ&#x201A; ÂťĂ&#x2014;Ă?âãĂ&#x152; ÂťĂ&#x2014;Ă&#x2DC;âĂ&#x201E;âĂ&#x2C6;ÂźĂ&#x2022;Ă&#x201C;âĂ&#x17D;ž ÂťĂ&#x2014;½ž¿žŸĂ&#x2013;Ă&#x160;ž¿Ă&#x152; ÂťĂ&#x2014;½ž¿žŸĂ&#x2019;Ă&#x201A;žĂ&#x201E;

H7IJKJLM5NOM7P745Q5R7S5TMU7VWJX56U

=%> & ? ) !"#$%& "'#( ) @)AB#&)A "CDE"F ? EG $ !"#$%&

:1;345678<

*+,-./0123456789

`e`kmgca^scab^ogbc k`abb`lghf^_gafc^qcipfya^ca_ qyhybecqf^faf^k`abchcnca^scab^_f npcvchfenca^_ynh`easc^pcasc nce`ac^fc^ogbc^kcifp^k`asgigf cacn^m`ehckcasct^Â&#x2021;ynh`easc k`kd`ef^icecaj^i`lckc^hf_cn^h`eoc_f nyahecnif^kcgmga^m`a_cecpcaj kcnc^k`asgigf^hf_cn^cmcÂ&#x160;cmct Â&#x2021;fcngfascj^i`ocn^cvcl^mgcicj^fc d`lgk^k`lcngnca^nyaheyl^n`^_ynh`et Â&#x2039;Â&#x203A;cmf^icsc^d`em`bcabca^ogbc^mc_c igkd`eÂ&#x160;igkd`e^lcfaj^scab^xaisc rllcp^k`km`edyl`pncaj^h`el`dfp hf_cn^c_c^pclcabca^d`ecehf^scab icsc^clckfjÂ&#x152;^h`bciasct |cl^faimfechfq^scab^ogbc _flcngnca^rkpc^c_clcp k`kd`efnca^rux^Â&#x2030;ninlgifq^dcbf cacnasct^xc^k`kflfnf^n`scnfaca dcpvc^i`dcfnasc^mc_c^`ack^dglca m`ehckcj^i`dcfnasc^dcsf^_fd`efnca rux^i`Â&#x17D;cec^`ninlgifqj^dceg^n`kg_fca _fn`aclnca^{ruxt^Â&#x2039;ucsc k`a`ecmnca^faf^n`mc_c^dcsf^icscj nce`ac^i`lcfa^h`lcp^_fÂ&#x17D;cahgknca^_f rl¢gecaj^ogbc^d`d`ecmc^m`a`lfhfca n`i`pchca^h`lcp^k`kd`efnca^dgnhf aschc^dcpvc^kcaqcch^rux^Â&#x17D;gngm d`icej^i`lcfa^fhg^icsc^ogbc^l`dfp Â&#x17D;`mch^k`ageganca^d`ech^dc_ca icsc^mciÂ&#x17D;c^k`lcpfencaj^faf^nca dyagi^dcbf^fdgascjÂ&#x152;^goceasc h`ei`asgkt Â&#x20AC;cbcfkcac^Â&#x17D;cec^rkpc k`a`ecmnca^rux^`nilgifq^dcbf cacnascj^i`_cabnca^fc^ifdgn^d`n`eoc _ca^nglfcp^scab^yhykchfi^i`efab k`afabbclnca^dcsfasct^`e`kmgca scab^ogbc^b`kce^k`lcngnca^_f~fabj _ca^h`eoga^mcsgab^faf^k`km`lcocef dcascn^pcl^h`ahcab^rux^ÂŁrux `ecpca¤j^kglcf^dcbcfkcac m`ascofcaascj^m`asfkmcacaj^i`ehc h`nafn^k`k`ecpasc^fhg^i`a_feft^Â&#x2021;ca pcl^fhg^i`kgcasc^fc^lcngnca^i`Â&#x17D;cec yhy_f_cnt^xc^ogbc^d`egicpc k`kchcpnca^i`kgc^kfhyi^scab^c_c _f^lfabngabca^scab^ngecab k`a_gngabt^Â&#x20AC;`bfhgmga^icch^fc k`kghginca^gahgn^h`hcm^k`asgigf cacn^icsc^_f^n`pckflcaasct Â&#x2039;rlpck_glfllcp^i`lcfa^dcÂ&#x17D;c^_f d`d`ecmc^lfh`echge^_ca^fah`ea`hj i`ncecab^ig_cp^kglcf^dcascn nykgafhci^scab^k`a_gngab b`ecnca^rux^fafj^npgigiasc^_f^k`_fc o`ocefab^iyifclj^i`m`ehf^rx{xj ÂĽxÂ&#x2021;ÂŚrscpruxj^kcgmga^_ynh`eÂ&#x201E;j i`l`defhci^scab^ogbc^ig_cp^kglcf k`abckmcas`nca^rux^Â&#x2030;ninlgifq fafjÂ&#x152;^goceasct wce`ac^cahgifci^rkpc^Â&#x17D;gngm d`ice^h`epc_cm^rux^fafj^fc^ogbc k`kcignnca^flkg^rux^faf^mc_c dgng^m`ehckcasc^scab^d`eog_gl Â&#x2026;Â&#x2021;`ce^ pcÂ&#x201A;sÂ&#x2020;t^Â&#x20AC;gng^faf^h`lcp _fh`edfhnca^k`lclgf vvvtaglfidgngtÂ&#x17D;yk^h`mch^_f glcab^hcpga^m`ehckc^mghecasc h`ei`dght§¨Šª

Ă&#x2020;ÂźĂ&#x2021;žĂ&#x2C6;¿žĂ&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x201A;Ÿ½žĂ&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x2C6;žĂ&#x2C6;ÂźĂ?Ă&#x17D;ÂźĂ?žĂ?Ă?žĂ&#x201A;Ă&#x2018;ÂźĂ&#x2019;ÂżĂ&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;ÂżĂ&#x201D;Ă&#x2018;ÂźĂ&#x2013;Ă? Ă&#x2020;ÂźĂ&#x2DC;žĂ&#x201A;Ă&#x192;Ă Ă&#x2122;žĂ&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x2018;ÂźĂ&#x161;Ă&#x203A;ÂźĂ&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă?ÂźĂ&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă? Ă&#x2020;ÂźĂ&#x2013;Ă&#x161;ÂźĂ?Ă&#x160;Ă&#x201E;Ă&#x160;¿ŸĂ&#x;Ă&#x201A;Ă&#x152;Ă Ă Ă&#x2122;Ă?Ă&#x152;Ă&#x2030;žĂ?ÂźĂ&#x17E;žĂ&#x201C;Ă&#x2039;žĂ&#x201C;Ă&#x2039;žĂ&#x2122;žĂ&#x201A;ŸåžĂ&#x201A;Ă&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x201A;Ă&#x192; Ă&#x2020;ŸäžĂ?Ă&#x2C6;Ă&#x152;âĂ&#x201A;ÂźĂ&#x201C;žĂ&#x201A;ŸäâĂ&#x2030;âĂ&#x192;Ă&#x2122;žüĂ&#x152; Ă&#x2020;ÂźĂ&#x2021;žĂ?Ă&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x17D;žĂ&#x2C6;ÂźĂ&#x2013;Ă&#x2019;ĂŚ Ă&#x2020;ÂźĂ&#x2022;ĂŁĂ&#x201A;Ă&#x160;ÂźĂ&#x2021;⿞Ă&#x201C;Ă&#x2C6;âĂ&#x201A;žĂ&#x2018;ÂźĂ&#x2019;ÂżĂ&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Ă&#x2019;çĂ&#x2018;ÂźĂ&#x2013;Ă&#x2DC;Ă&#x2018;èĂ&#x2013;ĂŠĂ&#x2018;èĂ&#x2DC; Ă&#x2020;ŸêĂ&#x2C6;žÍϟĂ&#x2019;Ă?žĂ&#x201C;Ă Ă&#x17D;ÂźĂ&#x2021;⿞Ă&#x201C;Ă&#x2C6;âĂ&#x201A;ž

­ Ž ¯ ° ¹ ² ³Ž¯´²°¹ ­²¾²

ĂŻĂ°Ăą

Ă­ĂŽ


9

7  4567!8 "#!$%&%'("#"#)!*+

0123

,-./01234556

rstut 789:;<=>8?=@@A=BCDEF GHIJDBKEKBLKDBMHNODGPDBMKIDG QHERDSDEKBOJDPDTBUDSBMHNPHVJM GDNHEDBDIDBFDPMNKMKPBDGJM MKEFGDMBQHIKJQBPHWKEFFD IXGMHNBFDPMNXGXOKPBMKIDG QHECDNDEGDEECDBJEMJG VHNOJDPDTBYDQJEBOHNHQZ OJDEBVHNEDQDBSHEFGDO [S\KDEKHB]TB^NDEDEIKMXBKEK MHMDOBVDEFJEBPDWJNBIDE QHQDPDGBJEMJGBPJDQKT _`DNHEDBPDCDBabbcdBOJDPD efgghBMDOKBDFDNBVKPDBMHMDOBPHFDNh PDCDBPHSDSJBGXEPJQPKBDKN OJMKWBCDEFBVDECDGhBVKPDBMKFD WKEFFDBHQODMBSKMHNBOHNWDNKhi JRDNECDBGHODIDjklmnfajopbqc

ÏÍÎÐÑÒÓÔÉÕÔÖ×ØÖÙÖÒÓÙÖÊÍÎÓÕØÉÚÖÛÎ

VHVHNDODBWDNKBSDSJT ‹HSDKEBKMJhBJEMJGBQHERDFD GHPHWDMDEBIDEBGHVJFDNDEECD PHSDQDBWDQKShBQDEMDEB\KEDSKP ŒKPPBEIXEHPKDBŽBKEK PHSDSJBXSDWNDFDBMNHDMQKSBIK NJQDWECDTB[FDNBMKIDGBMHNSDSJ SHSDWhBMNHDMQKSBMHNPHVJM IKSDGJGDEECDBIHEFDE GH‘HODMDEBNHEIDWBIDEBPDMJ MHNQKEECDBWDECDBPHGKMDNB’“ WKEFFDBŽBQHEKMT ŒHEJNJMBOHNHQOJDE GHSDWKNDEB”DGDNMDhBŽ’B”DEJDNK ’•–“BKEKhBIXGMHNECDBRJFD QHEFDERJNGDEECDBVHNOJDPD PHSDQDBGXEIKPKBVDIDEECD GJDMTBYDQJEBCDEFBQHERDIK

1

vwxyzw{|w}w{z~~w{€w|w ‚ƒƒ„{…w€†{w~wx{‡†|w{…y…w€ |y~wx„{|w}w{|yƒwƒ ˆz|‰|†{w†x{€…†Š{}wz~ ‡wz}w„{‡†|w{…†~w{Š†z~~w y‰€w…{ƒ†…yx{€yxŠwx†

ODEMDEFDEECDBDIDSDW œDGMJhBIDEBGDNHEDBMJFDP QDGDEDEBCDEFBDPDQBIDE EHFDNDBCDEFBQHEFWDNJPZ OHIDPBJEMJGBGHVDKGDE GDEECDBVHNOHNFKDEBGHBSJDN SDQVJEFTBB‹JDQKECDBRJFD GXMDBVDWGDEBGHBSJDNBEHFHNKh QHECDNDEGDEBRKGDBKEFKE QDGDBONXIJGPKB[‹BECD VHNOJDPDBKDBWDNJPBQHEFKGJMK VHNGJNDEFTB_DNDBOHEHNDODE DERJNDEBIXGMHNBIDEBQHZ [‹BHGPSJPK\BKMJBCDBVHN\KGKN SDGJGDEBCDEFBMHNVDKGBVDFK PDRDBVDWœDBRKGDB[SSDWBQHZ IKNKECDBIDEB‘DSXEBVDCKTB_”DIK EKMKOGDEBPHXNDEFBDEDGhBODPMK GHMKGDBPDCDBVHN\KGKNDEBOXPKMK\ RJFDBPJIDWBIKMKMKOGDEBNHžHZ JEMJGBQHSDGJGDEBOJDPDh GKECDhBPDSDWBPDMJBVHEMJGECD PDCDBODPMKBDGDEBQHSDGJZ CDKMJB[‹hBRDIKBGHEDODBMKIDG GDEECDhiBJRDNBLKDBMHNPHECJQT QHQDE\DDMGDEBDODBCDEF [IDBOHNVHIDDEBCDEF IKVHNKGDEB[SSDWhiBJRDNBLKD IKDSDQKBSJSJPDEB[GDIHQK IHEFDEBXOMKQKPT ŒHMHXNXSXFKBIDEB—HX\KPKGDh ‹HSDKEBPHVDFDKBKVJ IDEBLDGJSMDPB`XQJEKGDPK NJQDWBMDEFFDhBPDDMBKEK ˜EK™HNPKMDPBEIXEJPDBšPD KPMNKBIDNKBUDNCXB‹HEX ˜EFFJSBKEKBIHEFDEBGHZ ^NDEDEIKMXBKEKBRJFD WDQKSDEBCDEFBOHNMDQDT QHERDSDEKBNJMKEKMDPECD ŒHEJNJMECDBGHMKGDBWDQKS PHVDFDKBOHFDœDK OHNMDQDhBKDBSHVKWBPJGDBQDGDEh EHFHNKBPKOKSBIK PHIDEFGDEBPDDMBKEKBLKDBSHVKW SKEFGJEFDE ‘HEIHNJEFBQHQKSKWZQKSKW `HQHEMHNKDE QDGDEDET ^HNWJVJEFDETBLKD ^HNHQOJDEBCDEFBWXVK RJFDBQDPKWBDGMK\ MND™HSSKEFhBIDEBQXIHSSKEFBKEK PHVDFDKBKEPMNJGMJN RJFDBQHQVHNKGDEB[‹BHGPSJPK\ QXIHShBIDE GHODIDBOJMNDBOHNMDQDECD VHNFDVJEF WKEFFDBVHNJPKDBPHQVKSDE IHEFDEB\XEIDPK VJSDETBŒHEJNJMBKVJBIDNK ŒKPPBEIXEHPKDh ‹JSMDEBUDN\KDEXB^NDEDEIKMX JEMJGBQHSDGJGDE KEKhBBPHVHSJQECDBPMXGB[‹ GHFKDMDEBWXQH CDEFBIKQKSKGKECDBRJFDB‘JGJO P‘WXXSKEFBVDFK VDECDGTB›KQDBVJSDEBOHNMDQDh DEDGZDEDG LKDBVKPDBQHECKQODEB[‹ MHNSDEMDNBIDE PHVDECDGBIJDBSKMHNBOHNWDNKT GJNDEFBQDQOJT YDQJEBPHKNKEFBVHNRDSDEECD Ÿ ¡¢£

ÈÉÊËÌÍÎ

<=>8?BIDEBQHECJPJKhBPHNKEFGDSKBQHERDIK QDPKWBQJIDBPHGDSKFJPBGXEIKPKECDBCDEF GJNPJPBIDEBSDKEBPHVDFDKECDTB_[PDSGDEBMKIDG MDEMDEFDEBMHNPHEIKNKBVDFKBODNDBœDEKMD QDPKWBQHECJPJKBOJMNDBOHNMDQDTB_¹HNDM VHNDGMK™KMDPBVHNDMBQDJOJEBPMNHPPhiBRHSDPECDT IDSDQBQHERDSDEGDEBOJDPDB¸DQDIDET VDIDEGJBGHQDNKEBRJPMNJBMJNJEhBODIDWDS BÀDGBPHQDMDZQDMDBQDPDSDWBQDGDEDEh ¹DFDKQDEDBMKIDGhBKDBWDNJPBQHEDWDEBSDODN PHIDEFBWDQKShBDGWKNECDBQHQKSKWBMKIDG OHQKSKWDEB‘DNDBVHNVJPDEDBRJFDBDGDE IDEBWDJPBPHWDNKDEBGHMKGDBRDEKEBIDSDQBOHNJM OJDPDBIJSJhiBMJGDPECDT QHQOHEFDNJWKBGHPHWDMDEBPDEFBKVJBIDE QHQVJMJWGDEBPJOOSCBFKžKBSHVKWT B`XEIKPKBGHWDQKSDEECDBGDSKBKEKBQHQDEF RDEKEBCDEFBIKGDEIJEFECDhBJMDQDECDBGHMKGD BUDSBPHQD‘DQBKMJSDWBCDEFBGKEKBMHEFDW DFDGBVHNVHIDBIHEFDEBMDWJEBSDSJBPDDMBWDQKS VHNOJDPDTBUDPEDBQHEJMJNGDEBVDWœD IKSDGXEKBUHPMKBUDPEDœDMKBº»¼TB‹HVDFDKBPHZ OHNMDQDTBÀDWJEBSDSJhBUDPEDBRJPMNJBVKPD PHSDQDBQHEFDEIJEFhBKDBSHVKWBQHQKSKW XNDEFBKVJhBUDPEDBVDWGDEBWDNJPBQDEDEFZ QHNDQOJEFGDEBOJDPDB¸DQDIDEBOHEJWh QHEFHEDGDEBQDÁKBINHPPBCDEFBIKGXQZ FJEFBOHNDEBFDEIDBODIDB¸DQDIDEBMDWJEBKEKT ODIDWDSBRJFDBMHEFDWBWDQKSBVHPDNTB_‹DDMBKMJ VKEDPKGDEBIHEFDEBVSDžHNBDMDJBDMDPDE DBMHEFDWBQHEFDEIJEFBVJDWBWDMKECDBCDEF WDQKSBOJMNDBOHNMDQDhBJPKECDBMJRJWBVJSDEh SXEFFDNBIHQKBGHECDQDEDEBPDEFBVDCKT VHNJPKDBHQODMBVJSDEhBPHGDSKFJPBQDPKW MDOKBQDSDWBGJDMBVHNOJDPDBPHVDVBGDEZ BDBRJFDBQHEFWKEIDNKBQHEFHEDGDEB‘HSDED QHECJPJKBOJMNDBOHNMDQDECDBCDEFBVHNJPKD IJEFDEECDBPJIDWBGJDMhBVHNVHIDBIHEFDE ODERDEFBPHSDQDBWDQKSBDFDNBMKIDGBQHEHGDE Žh“BMDWJEhB¸KEXB[GQDSB‹HMCDœDET PHGDNDEFTBÀNKQHPMHNBOHNMDQDBDGJBPHSDSJ IDHNDWBOHNJMTB_`DSDJBMHNSDSJBPHNKEFBQHZ B_‹HWDNJPECDBPJIDWBIKPDOKWhBMDOK QJDSZQJDShBQDGDECDBMDWJEBKEKBQDSDW EFHEDGDEB‘HSDEDBODERDEFhBDODSDFKBCDEFBGHMDM VHSJQBVKPDhBRDIKBPDQODKBPHGDNDEF VHSJQBVKPDBOJDPDhBMDOKBMDNDœHWBQDPKWBefgghi PHSDQDBWDQKShBVHNHPKGXB\SHGhiBJ‘DOBUDPED QDPKWBQHECJPJKBRJFDBQHPGKOJE MDQVDWECDT QHEFJMDNDGDEBOHEFDSDQDEBNHGDEECDT KEMHEPKMDPECDBVHNGJNDEFhiBJRDN B¹HNIDPDNGDEBOHEFDSDQDEECDBMDWJE B¹JGDEBVHNDNMKhBPHSDQDBWDQKSBPHXNDEF UDPEDBGHMKGDBIKRJQODKBIKBXJMSHM SDSJhBGHMKGDBWDQKShBUDPEDBRJPMNJBQHQKSKW œDEKMDBMKIDGBVKPDBVHNOHEDQOKSDEBQHEDNKGT VJPDEDBQJPSKQECDhB”KSVDVDEB½KPMZ JEMJGBSHVKWBVDECDGBQHEFGXEPJQPKBPDCJZ ¹JGMKECDhBUDPEDBQDQOJBMHNSKWDMBMHMDO NXhB`DQKPBº’¾–¼T NDEBIDEBVJDWBGHMKQVDEFBEDPKTB½KMDQVDW ‘DEMKGBIDEBPMCSKPWBQHPGKBMHEFDWBQHEFDEZ B½DEBVHEDNhBMDEFFJEFRDœDV IHEFDEB™KMDQKEBIDEBDKNBQKEHNDSBCDEF IJEFTB_¿DEFBOHEMKEFBKMJBECDQDEBIKODGDK HGPMNDBMHNPHVJMBDGWKNECDBQHQDGPD VDECDGTB_ŒDGDEBEDPKBWDECDBODIDBQDSDQ IDEBSXEFFDNBIKBVDFKDEBOKEFFDEFBIDEBOHNJM UDPEDBMKIDGBVKPDBQHERDSDEGDE WDNKBODPBVHNVJGDBOJDPDhiBMJGDPBKVJBIDNK PHNMDBMHMDOBQHEJMJOBDJNDMTB`DSDJOJEBKEFKE OJDPDB¸DQDIDEBIHEFDEBPHQOJNZ ¸KEXB[GQDSB‹HMCDœDEBKEKT QHEFHEDGDEB‘HSDEDhBQJEFGKEBVKPDBQHQKSKW EDTB]DEKMDBCDEFBRJFDBDEFFXMD B›DFKOJSDhBœDEKMDBVHNRKSVDVBKEKB‘HEZ QXIHSBODSDžXBCDEFBSXEFFDNTB¹DWDEBGDMJE UKRDVHNPBŒXQB¿XFCDBKEKBWDNJP IHNJEFBMKIDGBQHNDPDGDEBSDODNBGHMKGD IDEBGDXPBRJFDBQHERDIKBOKSKWDEBVDFJPBDFDN QHEFKGJMKBPDNDEBIXGMHNBDFDN VHNDGMK™KMDPTB‹HWKEFFDhBKDBQHE‘XVDBJEMJG MKIDGBGHODEDPDEhBQHEFKEFDMBKVJBWDQKSBKMJ MKIDGB VHNOJDPDB PHSDQD MKIDGBVHNIKDQBIKNKBIKBNJQDWBPDRDTB¹KDPDECD PHNKEFBFDQODEFBFHNDWBIKMDQVDWBIHEFDE GHWDQKSDEECDBGDSKBKEKhBQHZ UDPEDBQHECKVJGGDEBIKNKBQHEFJNJPBGHIJD ‘JD‘DB¿XFCDBCDEFBPDEFDMBODEDPhB_BJRDNECDT EFKEFDMBGHWDQKSDEECDBCDEF XJMSHMBVJPDEDBQJPSKQECDhBOHEFDRKDEh Ÿ²¦¡£

¤¥¢¦9§¡¨©9ª¡¢¡«1.-5/040/¬1­5®¯1-°41¯/±-51¦²³¡´¡9µ² ¢¶¡¦¡·

IKMDQVDWBIHEFDEBPHFHSDPBPJPJBWDEFDMT DTBŒJEMDWZQJEMDWBSHVKWBIDNKB»BGDSKBCDEF QHQVDMDPKBQDGDEDEBIDEBQKEJQDEBCDEF ¡¡«9¡ö Z`HMKGDBPDWJNhBOKSKWBQDGDEDEBCDEF ŒKEJQBPHFHSDPBPJPJBPHMKDOBPDWJNBVKPD IKGWDœDMKNGDEBQHECHVDVGDEBMHNRDIKECD QDEKPTBŸÇ£ QHEFDEIJEFBONXMHKEBIDEBSHQDGBIDSDQ QHEFJNDEFKBDE‘DQDEBDEHQKDBVDFKBKVJ IHWKINDPKT VTBŒHEFDSDQKBIKDNHBCDEFBIKKGJMKBNDPDBQJSDP RJQSDWB‘JGJOTB`HIJDBRHEKPBžDMBFKžKBKEKBIDODM WDQKST IDEBQHSKSKM VHNMDWDEBSHVKWBSDQDBIKBOHE‘HNEDDE ‘TBŒKQKPDEBCDEFBIKPHVDVGDEBXSHWBOH‘DWECD PHWKEFFDBQHQOHNSDQVDMBNDPDBSDODNBIKBPKDEF ¡¡«9IJ ¢¶¡¦¡ WDNKTB‹HVDKGECDBKVJBWDQKSBVDECDG Z”DSDEKBOJDPDBIHEFDEBEKDMBIDEBMHGDIBCDEF OHQVJSJWBIDNDWBOHNMDEIDBGXEIKPKBMJVJW QHEFGXEPJQPKBIDFKEFTB½DFKEFBDIDSDW VJSDMBIDEBKGWSDPBDFDNBWDNKZWDNKBVHNOJDPD PJIDWBMKIDGBPMDVKS QDGDEDEBCDEFBQHEFDEIJEFBGDSXNKBIDE MHNDPDBNKEFDEBIDEBQHQVDWDFKDGDEBQHPGK ITB›HQDPhBOJPKEFBIKKGJMKBIHEFDEBQDMDBCDEF ONXMHKEBPDEFDMBMKEFFKBCDEFBVKPDBIKPKQODE PHIDEFBWDQKST VHNGJEDEFZGJEDEFBOHNMDEIDBWKOXFSKGHQKD MJVJWBIDSDQBœDGMJB‘JGJOBSDQDT ZJGJOBKPMKNDWDMTB¹KSDBQHQJEFGKEGDE IKGWDœDMKNGDEB RDEKEB QHEFDSDQK Z˜ODCDGDEBRJFDBQDGDEDEBCDEFBGDCDB™KMDZ PHIKDGDEBSHVKWBIDNKBOXNPKBKPMKNDWDM GHGJNDEFDEBFKžKT HTBŒHEFDSDQKBGHNKEFDMBVHNSHVKWBGWJPJPECD QKEBBIDEBQKEHNDSBPHEFBºžKE‘¼BJEMJG PHVHSJQECDT QHERDFDB™KMDSKMDPBMJVJWT Z`JNDEFKBOXNPKBDGMK™KMDPBCDEFBQHQVJMJWGDE GHNKEFDMBIKEFKEBOHNMDEIDBVDWœDBMJVJW Z”DEFDEBQHEFXEPJQPKBQDGDEDEBQDEKPBPDDM HEHNFKBHGPMNDhBQKPDSECDBDGMK™KMDPBIK VDWœDBGXEIKPKB\KPKGBKVJBWDQKSBPJIDWBMKIDG PDWJNBDFDNBMJVJWBMKIDGBSHQDPBIDEB‘HODM SDODEFDEBDMDJBOKGKNDEBCDEFBVHNDMZVHNDMT GJDMBSDFKBJEMJGBVHNOJDPD ‹HIDODMBQJEFGKEBWKEIDNKBPMNHPBIDEBVJDEF QHNDPDBSDODNBDGKVDMBKEPJSKEBPWX‘GT Z‹HVDKGECDBWKEFFDBœDGMJBPDWJNBWDVKPh RDJWBGHVKDPDDE¾IXNXEFDEBJEMJGBQDNDWT ¡¡«9IJ µ¶Æ¡ Z[œDSKBVHNVJGDBIHEFDEBQKEJQDEBWDEFDM JPDWDGDEBQKEJQBDKNBOJMKWBPHVDECDGZ VDECDGECDTB”KGDBVKPDBQKEJQBDKNBOJMKW Z‹HFHNDBVDMDSGDEBOJDPDBRKGDBKVJBWDQKS IDEBQDEKPBJEMJGBQHEKEFGDMGDEBGDIDNBFJSD IDNDWhBMHMDOKBKVJBWDQKSBRJFDBWDNJPBMHMDO PHSDQDBPHWDNKBKMJBPHVDECDGBIJDBSKMHNTB½DE QHEFDSDQKÅ


0123

1 8 7 6 9 567616899

w{ x yz|}x

XY?XTZT[--10@90=-:2:2-40=>-<930D0/;0=-<9 ?5<@5:2:2-?2135-82/E70;0=--8010;0=-10=> BE=<06-R/9-\0:0=9=>19C-40=>-C5B9-828010;Q W90;E9=406-;28087E0==40-828010;-8280=> BE;0=-<9<0703;0=--<0/9-72/<9<9;0=-]5/80:6 82:09=;0=-D0=90-40=>-0;0/0B-<91070-[BE ^9<5<5-9=9-B2:0@0/-<0/9-72=>0:080=Q R2B0>09-125/0=>-913/96-[BE-^9<5<5-<93E=3E3 E=3E;-12:0:E-82=<0879=>9-1E089-;239;0 <93E>01;0=-;2-B2/B0>09-72:515;-=E10=30/0Q-W0/9 10=0:0C-90-82872:0@0/9-B2/B0>09-8010;0=-;C01 <02/0C-32/12BE3Q-_`239;0-<9-72:515;6-1040-C0/E1 B2:0@0/-828010;-12=<9/9-;0/2=0-39<0;-0<0 D0/E=>-40=>-82=@E0:-8010;0=-@0<96a-E=>;07 9BE-^9<5<5Q b08E=6-@E13/E-<0/9-72=>0:080==40-12:080 B2/30CE=A30CE=-B2/79=<0CA79=<0C-<0/9-103E <02/0C-;2-<02/0C-:09==406-;9=9-[BE-^9<5<5 82=>E0109-B2/B0>09-82=E-8010;0=-=E10=30/0 <0=-<910@9;0=-<9-?5<@5:2:2-?2135Q-R0:0C-103E-82=E C019:-;/2019=40-7/9B0<9-40;=9-\0=>E3-c2:2 c58B5;-[@5Q -d9;0-B9010=40-80=>E3-:2:2-93E-<98010; <2=>0=-:58B5;-82/0C6-[BE-^9<5<5-82=>A >0=39=40-<2=>0=-:58B5;-9@5-12C9=>>0-8010;0= 40=>-<9C019:;0=-39<0;-12;2<0/-72<01-3079-@E>0 8289:9;9-0/580-;C01-:58B5;-9@5-40=>-12<07Q efghi

ŒŽ‘’“”•–—˜—™š›™œ

 ž ™  ’ ˜ ’  Œ™ Ÿ ž ™ ˜  ˜   Œ Ž – ™ ~hh€‚

A--XE8BE-40=>-<9C0:E1;0=-ƒ V-2;5/-:2:2->5/2=> „-19E=>-B0D0=>-82/0C V-19E=>-B0D0=>-7E39C U-j8-;E=493 V-BE0C-;289/9 Ut-BE39/-82/9j0 Z0/08 A--U-:28B0/-<0E=-10:08 A--V-j8-:2=>;E01-<98280/;0= A--U-j8-@0C2 A--Vtt-jj-10=30=-;2=30:-<0/9-1272/28703-BE39/-;2:070 A--V-B:98B9=>-DE:EC A--„-j0B2-82/0C A--U-1<3->0/08 A--s-BE0C-j0B2-/0D93-E3EC …h†h‡fˆ‰Šh‹h€‚ .0=01;0=-103E-12=<5;-80/>0/9=2-E3=E;-82=E891 BE8BE-40=>-32:0C-<9C0:E1;0=Q-q08B0C;0=-:2=>;E016 @0C2-12/30-<0E=-10:08-C9=>>0-:04E-<0=-D0=>9Q-R232:0C=406 801E;;0=-10=30=-;2=30:-<0=-0<E;-C9=>>0-82=<9<9CQ \01E;;0=-B0C0=-:09==40-12/30-j0B2-/0D93Q-T<E;-/030 <0=-3E=>>E-C9=>>0-82/2107-<0=-82=9/91Qefghi

01}|23

òâïæ âïæäñóôõö÷øùäúôûäüöýþôóÿô

!"#!$%$%&%'(!

      ¬­®¯°®±²°³¯°±´­³µ°®¯¶°·

[bZ[b-82=j9j979-10@90= ./012345-82=E3E/;0 82=E-:2:2-40=>-k0/9039]l B0CD0-90-9=>9=-828A T=<0-B910-B2/30=<0=> B2/9;0=-0:32/=039]-;2A ;2-?5<@5:2:2-?2135-40=> 70<0-80140/0;03 B2/:5;019-<9-d0:0=-`0A E3080=40-;0:0=>0= 82=2=>0C-;2-0301-0>0/ :9E/0=>-`8-UU-S5>A 40;0/30Q-W9-/2135/0= <0703-82=9;8039-10@90= 40=>-8E:09-<9BE;0-70<0 :2:2-=08E=-<2=>0= <E0-BE:0=-32/0;C9/-9=96 ;5=127-/2135/0=-40=> T=<0-B910-82=9;8039 =4080=Q-\2=E/E3-SE<56 10@90=-:2:2-40=>-<98010; B0=40;-12;0:9-D0/E=> 80;0=-<9-S5>40-40=> <2=>0=-UV-BE8BE bE10=30/0-40;=9-\0=>E3 82=42<90;0=-82=E-:2:26 c2:26-.2j0;-c2:26-\0=>E3 3079-;2B0=40;0=-]5/A 803=40-:212C0=-12C9=>>0 c58B5;-[@56-XE8BE ?9j0A/9j06-XE8BE-c58A 39<0;-828E=>;9=;0= B5;-[@56-XE8BE-X0:96 B0>9-;0:0=>0=-0301-E=3E; XE8BE-ZE:09-T0B2-[@56 80;0=-<9-10=0Q [3E:0C-;2=0706-?5A XE8BE-?E@0;-<0= <@5:2:2-?2135-C0<9/ XE8BE-m5B2;Q `0:0E-9=>9=-82=j9j979 82=0D0/;0=-B2/B0>09 82=E-8010;0=-40=>-:2B9C k0/90=-82=E-:2:2-8E:09 >:5B0:6-T=<0-@E>0-B910 <0/9-j930/010-3/0<9195=0: 82=j5B0-10@90=-:2:2-40=> <0/9-12:E/EC-=E10=30/0 C9=>>0-:2:2-40=>-<9A <98010;-<2=>0=-UU 80j08-10E1-80=j0-=2>0/0 8010;-<2=>0=->040 40;=9-RD223-T=<-R5E/ X0/03-<2=>0=-B2/B0>09 k0/90=-10E1=40Q-`5=A R0Ej2-n0108-80=91o6 1E82=-B910-82=<0A X/5D=-R0Ej26-X:0j; .2772/-R0Ej2-n10E1-:0<0 703;0=-0:32/=039] C9308o6-p4132/-R0Ej2-n10E1 8010;0=-:2:2-40=>-:2B9C 39/08o6-c285=-R0Ej26-R0E1 B2/0>08-<9B0=<9=>;0= X2:0=<06-R0E1-qC09:0=<6 <9-/E80C-80;0=-:2:2 R0E1-[=>>/916-R0E1-r5=>A :09==40Q--_?5<@5:2:2 ;5=>6-R0E1-q2/940;96-12/30 C0<9/-<2=>0=-82=E-:2:2 B9=30=>-:980-<2=>0= R0E1-\045=0912Q .289:9;-/21356-SE<5 C0/>0-40=>-32/@0=>;0E

8E:09 <0/9-?7 sQttt-C9=>>0-?7 UuQstt6a-@2:01-SE<5Q S0=>-913982D0-<0/9 ?5<@5:2:2-/2135-39<0; 12;2<0/-<0/9-k0/90= 82=E-:2:2=40-40=> 10=>03-B2/0>08Q-q0796 :2:2-40=>-<980=]003;0= 7E=-32/801E;-k0/90=-:2:2 40=>-913982D0Q-SE<5 82=E3E/;0=-B0CD0 10@90=-:2:2-<9-?5<@5:2:2 ?2135-128E0=40-82A 80=]003;0=-:2:2-40=> <970=2=-<0/9-;5:08=40 12=<9/9Q-R2C9=>>0-90 B2/0=9--82=@089=-B0CD0 :2:2-40=>-<910@9;0==40 B2/;E0:9301-<0=-39<0; 32/;5=3089=019-B0C0=A B0C0=-;9890-<0=-5B03A 5B030=Q-_R2C9=>>0-:2B9C 5/>0=9;6a-@2:01=40Q -v0/90=-:2:2-40=>

Þßàáâãäåæçåèéêèëèãäëèìßàäçêæíèîà

37}38|23

<9>E=0;0=-40;=9-:2:2 B9010-<0>9=>-:2:2-8E<0C 7935=Q-X2<0=406-:2:2-@2=91 C0=jE/6-12<0=>;0=-:2:2 9=9-8289:9;9-32;13E/-40=> 7935=-<0>9=>=40-:2B9C :2B9C-;2=40:-<0=-j930/010 ;2=40:-12C9=>>0-;5=A 40=>-:2B9C->E/9C-<9A 1E82=-B910-82=9;8039 B0=<9=>;0=-@2=91-:2:2 32;13E/-<0>9=>-40=> B9010Q-d9;0-70<0-:2:2 :2B9C-32/010Q-efghi

ëèã

yz7x

¡¢£¤ ¥¡£¤¦¢¤§¨©¤§¥ª«©

456z5

37}38|23

ïæìðñßà

)*+,-./0123456-7289:9;-<0= 72=>2:5:0-?5<@5:2:2-?2135-82=>A ;:098-B0CD0-90-8087E-82=4EA >EC;0=-C9<0=>0=-12/B0-:2:2-<2=>0= ;5=127FGHIJFGKHJFLIFLMNFLKOPNQ R28E0-10@90=-82=E-:2:2-<9-/E80C 80;0==40-8280=>-<970=2=-:0=>A 1E=>-<0/9-;5:08-9;0==40-12=<9/9Q ./90-:E:E10=-32;=9;-8219=-12BE0C 72/>E/E0=-39=>>9-=2>2/9-<9-S5>40-9=9 :2B9C-8289:9C-82=>28B0=>;0= B91=91-72/9;0=0=-<9B0=<9=>;0= 82=>28B0=>;0=-;20C:90==40-<9 B9<0=>-32;=9;-8219=Q -T;C9/=406-;9=9-90-80:0C-B2/C019: 82=>28B0=>;0=-UV-;5:08-9;0=-<9 <02/0C-S5>40Q-W0=-C019:-<0/9 ;5:08=40-32/12BE3-32:0C-82=4E7:09 B2B2/070-/E80C-80;0=-:09=-<0= 32=3E=40-/E80C-80;0==40-12=<9/9Q7}

_.2/BE:0=-B910-8280=2=-:2:2-C9=>>0 8289:9C-E=3E;-82=40@9;0=-:0=>1E=> :2:2-C019:-;5:08=40-;270<0-;5=A 103E-35=6a-3E;01-SE<5Q -`239;0-<930=40-82=>070-82A 1E82=-:0=>1E=>-<2=>0=-82=>28A =>28B0=>;0=-:2:26-SE<5-<2=>0= B0=>;0=-/2135/0=-:2:2=40-12=<9/9Q 32>01-82=@0D0B-B0CD0-:2:2-8289:9;9 d0<96-90-8282:9C0/06-8280=2=6 7/5172;-40=>-B2>93E-39=>>9-<9-B91=91 828010;-<0=-82=40@9;0==40 ;E:9=2/6-E3080=40-<9-D9:040C-W[SQ :0=>1E=>-<9-C0<070=-;5=1E82= X910-<9:9C036-C0879/-123907-1E<E3 :0=>1E=>Qefghi @0:0=0=-S5>40-B910-<9@E8709-D0A Œ¸¹¸Œº»¹ /E=>AD0/E=>-72j2:-:2:2-<0=-D0/E=> 72=4230=-;0;9-:980-40=>-/0809 Œ™Ÿž™˜˜ŒŽ–™ <9;E=@E=>9-80140/0;03Q--_W[S-93E »˜ ’ š’ –¼½’˜’“¾’˜¿•À’“”¾šÁÁ ;5=1E819-32/B210/-:2:2-=0195=0:6-3079 Œ• œ ™Â’“Ÿ¿Ã™”Ä’œ’À–’ 7232/=0;-9;0=-<9-S5>40-10=>03 Å  ˜  ÆÇÈÉÊːÌÍǐÊÍÍÊ 12<9;93-12C9=>>0-;2BE3EC0=-:2:2-<9 19=9-B0=40;-<91E7:04-<0/9-<02/0C ¾•™“Î¿Žœ™“¼Î¿Žœ™“ÁÇÏ X545:0:96a-@2:01-SE<5-;270<0-ÖH×OØÙ œÐ•Ž•Žš›’Ñ’ÅÀ¿›•“½™”ž’ ÚIÛÜKÝ Ÿ“”’“šš›’Ò’–•˜¿Ž’“¿“¿Ó -b0C6-E=3E;-82=9=>;03;0=-=9:09 ԍÀ˜’œ•Ð¿“””’Õǐ»”•Ž–•Ž•“–•œ 2;5=589=406-SE<5-0;C9/=40 š›˜¿’“À”•˜À
0123

œž !Ÿ ¡ # ¢ £ ¤ ¥¦!Ÿ¥§Ÿ#

34567879:;<=>?9@>AB>9:;CD9?>EDAF9G>@>9@;HDI>>C9JDE>@9K;AC>? >E>FL9@=JDK>C9E>AD9MDI:=M9J;A:N?NA96DO?;I9PN=O>=IJ9J;A:;<=J G;CQ>ED9@>J>9K;G<=@>9K>E>9J=ID:>C9K;CH>CJ>A9R=EQ=E94>AJ>CJNS T=A>JNA9U>G;A>C9V=CHH>I9R;CD9W=@D:94NCD9T><N9B>CH <;AJ>Q=@93XK;A>9Y>?>B>F9UDCJ=F9T=A:DL99DCD9G;CH>J>@>C9<>?Z> :;<>H>D9:;CDG>CF94NCD9K=CB>9GDC>J9<;:>A9K>E>9:=:K;C:9>J>= E>I>G9<>?>:>9C>A>:DCB>S9T>IDG>J9B>CH9G;G<=>J9K;G<>O> G;CH>I>GD9JA>C:MNAG>:D9;GN:DF9E>AD9@;>E>>C9:;ED?9@;9:DJ=>:D :=GADCH>?F9E>C9:;<>ID@CB>9J;ACB>J>9J;ADC:KDA>:D9E>AD9A;C=CH>C E>C9N<:;A[>:DCB>9K>E>9G>:>9KA>\K>G;A>CF9E;CH>C9<;AG=I>9E>AD K;AJ>CB>>C\K;AJ>CB>>C9>Z>I9G;CH;C>D9@NC:;K9A=G>?9E>C9>AJD A=G>?9<>HD9:;:;NA>CHF9:>GK>D9E;CH>C9?>I9B>CH9K>IDCH9@;ODI E>I>G9K;C>G>>C9D:JDI>?93A=G>?L9D>I>?93A=G>?9:>@DJ9QDZ>LS U>G;A>C9B>CH9<;AI>CH:=CH9ED9];CJ>A>9]=E>B>9^NHB>@>AJ> _]]^`F9G=I>D9a><=9_bcd`9?DCHH>9_ecd`9G;CE>J>CH9DCDF9T><N G;CH>Q>@9K;CH=CQ=CH9K>G;A>C9=CJ=@9G;CD@G>JD9:=:K;C:9>J>: XK;A>9Y>?>B>F9UDCJ=F9T=A:DF9E>I>G9<>?>:>9;:J;JD@9HANJ;:f=; E>AD9<;A<>H>D9:BG<NI9[D:=>I9B>CH9ED9H=C>@>CS9R;I>DC9DJ=9Q=H> E;CH>C9G;G<>CH=C9K;AJ>CB>>C\K;AJ>CB>>C9=CJ=@9G;GK;A\ K>CQ>CH9:=:K;C:9K>E>9EDAD9K;CD@G>J9@>AB>\@>AB>CB>S 4D9>G<DI9E>AD9C>G>93A=G>?9:>@DJ9QDZ>gF94NCD9T><N9J;AJ>AD@ E;CH>C9K>E>9Z>O>C>93@;HDI>>CLF99B>CH9G;CQ>ED9<>?>C9ED:@=:D E>I>G9DC:KDA>:D9E>C9?>I=:DC>:DCB>9=CJ=@9<;A@>AB>9ED9K>G;A>C\ CB>9@>ID9DCDS U>G;A>C9DCD9G;A=K>@>C9@>ID9@;9:;G<DI>C9B>CH9EDH;I>A94NCD T><NS97E>9E;I>K>C9@>AB>9>@>C9EDK>G;A@>C9:;CDG>C9@;I>?DA>C ]>CQ>AG>:DCF9bh98N[;G<;A9bidh9DCDS9W=@D:>C\I=@D:>C9ED9>J>: @>C[>:9J;A:;<=J9ED<=>JCB>9E>AD9O>J9GDCB>@F9J;;A9_<DJ=G;C`F9E>C <>?>C9E>:>A9>:K>IJ=GS9_A>K`

 ! " # $%&%'()*& +(*,*-.// # 1456679 64 67 7 jkjlmnopnqrsntnurqvqnpnnormwxnpn yz{nr|vottnsn}runqnr~{xnqruvot €vsnoqnor{qnrzv~{n‚rƒn‚{znormwxnpn ~vszvmw~rxn‚n~ruvumvs{qnorqvzno qvqntwunorxnorqv‚wnznorzvqnƒ{ twz„…o~wqr€nƒr~vszvmw~ƒn€}r†y‡yˆ‰ Švz{xvoz{rx{x{s{qnor‚nxnr‹nowns{rŒŽŒ ƒnƒwrxvotnoro{n~rmvznsrwo~wqruvov uwqnorzwnsnryz{nr|vottnsn}r~vsw~nun x{rm{xnotrzvo{rsw‚n„ †y‡yˆ‰rŠvz{xvoz{ruvonnsqno ‚stsnursvz{xvoz{rzvo{rpnotrx{sno‘not wo~wqruvumvs{qnorqvzvu‚n~norqv‚n xnrzvo{unorwo~wqr’qwzr‚nxnr‚snq~vq xnor‚vovƒ{~{no„r“stsnursvz{xvoz{r{o{ x{~nnsqnoruvƒnƒw{rwoxnotnorn~nw uvƒnƒw{rn‚ƒ{qnz{r~vsmwqn„r“s{s{~nz x{mvs{qnorwo~wqrn‚ƒ{qnz{rpnotruvo‘vs u{oqnorqv‚vo~{otnorxnorqv~vsƒ{mn~no xvotnorqnnznoryz{nr|vottnsnrxno zvq{~nsopn„ Švz{xvoz{r{o{r~vsmwqnrmnt{r‚nsn zvo{unorxns{rzvƒwsw€ryz{nr|vottnsn„ ”wqwotnorxnor{o’snz~swq~wsrx{ †y‡yˆ‰rmvsunqzwxruvopvx{nqno ƒ{otqwotnorpnotrqoxwz{’rwo~wq uvottnƒ{rƒvm{€rxnƒnurxnoruvotv ƒwnsqnor‚~voz{rpnotrnxn„r•Švz{xvoz{ {o{rxn‚n~rx{ns~{qnorzvmntn{rzvmwn€ ~vu‚n~r‚vs{z~{sn€n~nor‚s{mnx{ronuwo ~no‚nrqu‚su{rxnƒnurmvsqnspn}–rwns —’’{‘{nƒr˜nontvsr†y‡yˆ‰r™{s{zzn ‰v‚~nšpr‰nuznx€{pn„ ‰vnqr‹nowns{rƒnƒw}r†y‡yˆ‰r~vƒn€ uvovs{unrvu‚n~rzvo{unor˜nƒnpz{n xnorxwnrzvo{unor›oxovz{nr‚voxn ~notrmnsw„r˜vsvqnr~vƒn€ruvƒvn~{rmvs mntn{r‚vs{xvrsvz{xvoz{}runz{ot unz{otrno~nsnrzn~w}r~{tn}rxnorvonu mwƒno„r•˜vzq{‚worqv€nx{snoruvsvqn mvsznunno}ruvsvqnrmvsqnspnrzv‘nsn {oxv‚voxvo}–rw‘n‚r‚vsvu‚wnorpnot nqsnmrx{zn‚nr›‘nr{o{„ ‰vuwnrqnspnrpnotrx{~nu‚{ƒqno

012

87P7gR9a;:DE;C:D

³IS98H>ED:=AB>C98N9´F9^NHB>@>AJ> U?S9hµ´¶9·´i9h¸¶F9hdb¸´d´b·´¶d ;c9C>M>:A;:DE;COB¹HG>DISONG ZZZSM>O;<NN@SONGcC>M>:A;:DE;C:D

‚nxnrsvz{xvoz{rpnotrqvuwx{noruv ot€nz{ƒqnor“nuvsnor¨p‘ƒvr—ovr{o{rmvs ‚wzn~r‚nxnr~vunrsv’ƒvqz{r‚s{mnx{„ ˜vowsw~ryo{zry©ƒ{oxnrymxwƒrª€no{} ‚vowƒ{zrzvo{rsw‚nrnznƒr˜nƒnpz{n}r‚nxn qnspnqnspnr‰€n€swƒr«{z€nury€unx |nsu{©{}rz{rzvo{unoruvottnumnsqno x{s{opnrzvmntn{r‚v~wnƒnotrxnƒnur‚vo ‘ns{noopnrpnotr~{nxnr€vo~{rnqnor‚v otv~n€wnormnsw„ †nuwor{nr~{xnqrxn‚n~ruvot{otqns{ nznƒwzwƒrxnor{xvo~{~nzopnrzv€{ottn} x{unon‚wormvsnxn}r{nrnqnor~v~n‚ zvsnotr˜vƒnpwrxnor˜wzƒ{u„ ‰vxnotqnor«{s©n¬r«nss{zruvowo wqqnorz{z{rƒn{orwun~r˜wzƒ{urpnot ƒn©{ur{nr~vuwqnor‚nxnr©nunor{o{} uwnqrnqnor€nsnuopnrmnm{}r~v~n‚{ xvotnorzvonotr€n~{ruvu{ƒ{€rwo~wq

uvotnmn{qnornz‚vqnz‚vqr€nsnu ƒn{oopnrxnƒnur€{xw‚„ ˜vovƒnotrnq€{srunznrsvz{xvoz{} zvuwnrzvo{unorx{u{o~nrwo~wqrmvsmnt{ ‚votnƒnunoopn„r«nƒr{o{rm{nznopn x{ƒnqwqnorx{rxv‚norsvqnosvqnoopn} nqnxvu{z{rxnorunzpnsnqn~r‚vuvs€n~{ zvo{„r‰vƒn{ormvs‘vs{~nruvotvon{r‚vsn ƒnonoruvsvqnrx{r†y‡yˆ‰}r‚nsnrzvo{ unorwtnrmvsmnt{r‘vs{~nrxnor{oz‚{snz{ opnrx{rmnƒ{qrqnspnqnspnruvsvqn„r†no ~{opn}ruvowsw~ryo{z}rn‘nonrzv‚vs~{r{o{ zv€nswzopnruwo‘wƒrzv‘nsnrƒvm{€rz‚o ~no}r~{xnqr€nopnrx{rxnƒnurxnorxns{ †y‡yˆ‰r~n‚{rwtnrx{rno~nsnr‚vƒnqw ‚vƒnqwr{oxwz~s{r{o{„ ˜vons{qopn}runznrsvz{xvoz{r~vs nq€{srwo~wqr‚vs{xvrŽrx{r†y‡yˆ‰ruvu mwn€qnor€nz{ƒrpnotruvotvw~qno„r“nsn

012

zvo{unor~{xnqr€nopnrmvsqnspnrzv‘nsn {ox{š{xw}r~v~n‚{rwtnrmvsqƒnmsnz{rxno uvot€nz{ƒqnorqnspnrmvsznun„r­ƒnm snz{r~vszvmw~}rzvnw€r{o{}ruvot€nz{ƒqno xwnrƒwq{znorpnotrwo{q„r•…‚npnrxno €nz{ƒrƒwnsrm{nznr{o{ruvowowqqnorqvsn tnunorpnotruvopn~w}rxnor{o{ƒn€rpnot †y‡yˆ‰r‚vswnotqno}–rwnsryo{z„ «nz{ƒrsvz{xvoz{r{o{}rƒnow~opn} x{€nsn‚qnorƒvm{€rxns{rzvqvxnsruvot €nz{ƒqnorzvo{unozvo{unorpnotrmvs qvumnotrƒvm{€rmn{q}r~v~n‚{rwtnruv o{otqn~qnorqvznxnsnorxnorn‚svz{nz{ ~vs€nxn‚rzvo{rsw‚n„r“vun€nunorpnot ƒvm{€rmn{qr~vo~notr‚vsmvxnnorxno ‚vsznunno}r‚nz~{rnqnoruvo{otqn~qno ~ƒvsnoz{}rvu‚n~{rxnoru{on~rzn~wrznun ƒn{o}rpnotr‚nxnrnq€{sopnrnqnormvsxnu ‚nqrzv‘nsnr‚z{~{’„r®¯°±²

012

º»¼½¾¿¾¾¼ # ÀÂ$½%¾Â # ÀÂ$½%¾Â # ÀÂ$½%¾Â # ÀÂ$½%¾Â # ÀÂ$½%¾Â # ÀÂ$½%¾Â # ÀÂ$½%¾Â À»¼Áº»Â ÃÄ ÌÝÐÍÒÇÚÎÐÏÐÄ×ÑÐÒÞÕÏ ÎÐÏÓÑÇàÎáÔâÕÖ ÄäÈÎÏÎÃÌ ÇÅÆÇ ÙÚÐÎÄÏÅÈÑÍÉåà ÛÊÄÇÙÏËÏÜåÌ âÌâÛÇâ×ãØ ¼½¾ & ¾ &¼½¾ # ¿ ½¾¾ º¾ 'º ÌæÏÊÍÏçèéÛßÉ åÏ Ð Ý Û × Ý Ò Ï !È Ë Ü Ç Ä â è Ï ÞÏ ïÎ Ç åÛ Ë Ï Ñ é Í Ï Ê Ä ÕÈ Ä È Ë Û Ï á ÿ ö ö Ï Ù Ö Ï à è Ï Ñ Î Û Ù Ï ûÏ × Ä Ï ã Ê Ö ÞÙ È Ï ø ïÏ åÛ Ë æ Û Î Ï ç ö ö ö Ï Ê Ý Ä æ Ï Ý Ð Ù ù) óÝ é æÛÎ Ï ßÝ åÈÄ Ï ßÖÏ þÿÏ ÖÝ é ÛæÏ æÎ × ÛØ ûÇ Û Ü ü Ï Ð Ù È Í Ú Ü Ý Ð Í Ï Ì Ç Ü Ç Ú Ç Ë Ý Û Ï ó7ç ö é Ù Ú óÝ é æ Û Î Ï Ò Û Ä Ë Ý × Û Î Ï Ü Ý Ç Ð Ç Î Ï ÃßÏ óï Ï Ù Ö Ë ïÅ ôÛ Ä Ý å æ Ë Ï ñ øò çÛöËöÝèÅÏÏðæ ÒÈÍÊÎÉÛöÙâÚÝÐàÙâùÚ äâÎØÅ êëìíííëíêìîî ÕÝ ÞÕÜ Ì Ë Ï û ûßÏ Ý Ë Ù Ç Ä Ý È Ä Ï È Ä Ý Ï åÐ Ë 8 Ê È Ü ü óó Ä ÛÜÝ ÈÏ ÞÕÏ ÜÝ ËÌÝ ËÏ Ò ÛÙ Ï ÊÛÌæÐ ÿ á é Ù Ï Ê Ä Ù Ï ôÇ Î Å ôÛ Ä Û Ë Ì ùÛ Ä æ Ï È Ä Ï ö â á 4 þ Ø Ä Ý ÛÐ Ý Ú Ù Ý ËÌÌÛÎ Ú ÑÛÍ ÛÝ Ï ÞÏ ôÈÙ ÛÏ öâáØ ß Ç Ä Ý È Ð Ú æ Ý È Ú øåÛ Ï ó7à é Ù Å Ð ßßÏ Î Ð Ì ö ç Ú ä Û Ù Ç Ë Ì Ú ùÛ Ä Ë Û Ï ðÝ Ù Û åÚ åæ Î æ Ð Ú Ñ Û é Û Í 7Û Î Û Ì Û Ë Ï ûÇ é È Ë Ü 4 ïÑ Ç Ð Ý Û Î Ý Ð Ï åÈ Ê Ý Î Ï ðÈ Ë Ü Û Ï ñ ðÛ Ë Ü È Í È çÿ åÈÜÝÏá4éÙÏþçàã4ãÿ êëìíííëí6íî0 öççàööâÏ Ïâãèþàâè êëìíííëí05÷î âöèçèàÿÿ4ÏöçàèØ4öáþÿÿ4êëìíííëí0î÷6 ÞÐÙÄÛÏðæÊöâãÿè4þ4ÿèöè âêëìíííëí50÷5 çâèèþþ ÊÛÄæÅðæÊÉöçàèØþèèçãþèêëìíííëí0î6 4ÿÿãö öâá4çâöÿáãöàÏÊÝÐÛêëìíííëí0ìë Ïßß ÃÈ ÎÅóÛçåÛ ôåâÅãÅ ÈÍÏÙÝËÌÌÛÎÏÑÛÍÇÏçâéÙÏâ44âàêëìíííëí655÷ ôÄÝÍÙÈÝÎÛÄòËÏÏäðõö àèÝÏØâôÛ âèÎÝöæáÄÛöËÌÏêëìíííëí÷ë÷î ÕÝ × Ý Ò Ï ùÈ Ë Ü Ç Ä Ï è Ñ Ý Ë Ù æ â ã Ï Û Í Ö Ä Ï Ê Ý Ä æ ó âçÏ û7ÃÏ ÞÏ Ù Î Ú ÞÕÚ ÊÝ Ä æÏ åÙ Î Í Ú ä æ Û Î Ï ßÝ å È Ä Ï óÓðÕÏ Ù Ö ç ö ö 4 Ï ðÉ ã ç é æ Ù Û ïÝ Ä Ý È Ë Ï ö à Ï ÃÏ ÞÏ Ö Ý Ù Û åÏ Û Ë Ï Ð Ç Ë Ü Ý Ä Ý Ï ä È Í ÕÛ Ä Ë Ý × Û Î Ï øïÏ Ü Ý Ç Ð Ç Î ö ö Ï Ò È Í Î Û Ù Ï åÇ Ù Ï æ Î Þ7Ï ÞÄ Ç Ë Û á ö Ï ÞØ Ù Î Ï ðÙ åÏ ÞÕ 7ï ' åæÎ æÐ Ï ÞÏ Ù Ñ ÞÕ åÇÐ Í ÛÍ Ý çÏ ÊÌÐ åÎ Ð Ú Ð Ý Û Ñ Ï Ñ Û Í Û Ý Ï ç è ä Ù Ï Ð é Ï Ê Ð Ï Í Ä Ü Ù Ï ó Ñ á ç ä Ù Å Ë Ì Ï ÞÕ û 1à Õ Ñ Û é Û Í Ï Ê Û Ä æ Ï Ñ Î Û Ù Ï Í æ Î Ý Ù Ï Ð æ Ñ Ç Ä Ï Ý Ä Ý Ù Ï Ý Ð Ù Ý å Ç ùÛ Ï Ù Ý Ë Ì Ì Û Î Ï Ñ Û Í Ç ÈÄ Ý Ï Ù Ä ùÙ Ï Ð Í Î Ý Ï ðÌÉ âèé Ù Ï ÊÐ Ï Í Ä ÜÙ Ï ðæÊÉ 7! ßû û û Õ ûåÙ 2Î Ï åÎ æ Ð Ï øÄ ÛÒ ÇÏ ÈËÜÇÄ Ð Ù ÇÎ Î Ï Ð ÑÇÒ Å ÑÈùÇÄ Ð Ù Ç Ø ÏøÄ ÛËÐÜÝÏÛÑÏ óÇÎÎææÛÄ ÇþÏãÍÏÈÙ ÈÛÏ ËÌÖÄ ÏÞÕÏ óÈàé ÊÇÙ Î ùÛÄËÛÏÖÝÙÛåÏðÉöâáÿÿâþþàêëìíííëí00ìí çèÚãéÙÏËÇÌÈÏßÉöçàèØÿãçèâêëìíííëí0÷ë÷ áã ðæÊÉöâá4þçöàèööö êëìíííëí55êê ûÚ á ÈÄÝÏûÑáöçéÙÏâ4ãþççÿ êëìíííëí0êëê ÿÿçâàâþ öâáàãèãããç4 êëìíííëí0÷ìê ÊÄæÏ7éÍÏÊÄÚáçþäÙÏöâáàöèçèêëìíííëí0ì50 ããáÐÑÙÝ ÄÌÝËÛÌÎôÔÍ Û Í Ý ú åÈ Ê Ý Î Ï ä Î Å ûÝ Ë Ì Ä È Û Ü Ï Ð Î Ù Ë Ï ß Ç Ø 7ïÚ ÌÉ ãáÚ ÄÛÑüÛÍÏÜÝÐÒÅçöýÏöçàèàêëìíííëí÷÷0ë áþÿàãà äæÛÎÏÕÝ×ÝÒÏ1ÐÇÎÇËÏâ4ÏáãéÙÏäÎÏÇÙÇÄÛË ÕÈÄÈÎÎÛÏààÏÐÝÛÑÏÑÛÍÛÝÏäÈÌéÛÏðÄÌ ËÇÌÈÏàâþààèç öâàà4âá4èààà Ç ËÝÛÏÝÙÝÚÏÝïÑ ÈÄÏðÉ ÙüÏßÝ ÚöâÚÙÌËáÚÖÝÙÛåÚ & ¾ #»¿»½» & ¾ êëìíííëí55ìí Î Í Ï Þü Û åÏ øÈ Ä Ç Ë Ì Ï È Ë Ý Ù Û Ï !Û Ä æ Ë Ì Ë Ç Ì È Ú Ñ Ç Ë Ì Ì Ç åÛ Ä Ï Û Ë Ù Ý Í Å Ï ðæ Ê Ï Ï ö â á ã Ø Í ÈåÑÎ Ð Ù ùÅ öâá4çâöÿáãöà ÕÛ Î Ï ïÇ Ä × Ý Ò Ç Ï 1Ä È Ñ Û Ú ä Ç Ñ Û Ë Ì Ú åÛ Ë æ Û Î Ú óé æÛÎ Ï ß È ü ÈÙ ÛÏ Þ×ÛË ÛÏÙÄÖöþÏ ÊÝÍÎËáá 7Û Ë Ù Ö Ç Ä Ï Ä È ü Û Î Ï ç Ú ã Ï á þ þ à Ï Ö Ý é Û æ Ï Ý Ð Ù ù) óÝ é æ Û Î Ï ÕÝ Ù ü Ï þ à Ï ÞÏ Ð Ý Î × Ç Ä Ï ÃßÏ à ÿ é Ù Ï Ü Û Ë ÃÇ Ä Ò ü Ï ÞØ á è ö Ï Û Ê æ ç Ï åÇ Ù Û Î Ý Í Ú Ö Ä Ì É â à Ú ã é Ù ÊÈÙÈÏðæÊÏöâáãÿâö44ÿàÏÐåÐ Ï Ë È ÿââèöâö â â â ÿ þ ç Å Ï ä Û Í Û Î Ï ôÃá ç Ï Ê Ý Ð Û Ï ßß åÛÙ Ý Ò Ú Í ÛÄ ÊæÚ 123 Å ÏïÝ ÛÑÏÜÛÙ ÛËÌ êëìíííëí06ê5 àöé êëìíííëí0ìëí ßÖÏçöööÏÃÙ Ð Ç Ä Ý ø Ï Ö Ý Ù Û åÏ ÞÙ Î Ï Ë È åÈ Ï Ò Û Ë Ù Ï4ÙàÌàË Ù Ï Ê Ä Ù Ï Í Ç Î Ï ôÛ Ä Û Ë Ì ùÛ Ä æ Ï Î È Ä Ï ö â á 4 Ø ôÝ é ÛËÌÏ é ÛËÙ ÛËÏ ûÏ þçÏ ÞÏ ÊÝ Ä æÏ ãáé Ù Ï ÑÎ ÛÙ Ï ÞÏ ðæÊÉ Ûü æ ÜÝÄæåÛÖÏÛËÜÛÏðæÊÉöâá4þçêëìíííëí5ìê6 þÿââàã ðÈËÜÛÏÎÝÇÏåÈÜÝÏ7ÏÙÖàèÅêëìíííëí066î Í Ç á Ï á è ç é Ù Ï Ë Ç Ì È ß7Ï ö â à à 4 þ ö è ö Ý Û Ï Ý ó  Ñ Î æ Ð Ï ö à Ï ß 3 Ï á ö ö ö Ò Ò Ï Ð Î × Ä 7ÎÛÙÏÞó ÕÈÄÈËÛÏàþ âöÏÑÎÛÙÏðÏÐ ÜÏÜÇÐÇåÊÇÄÅ þöççàööâÏ Ïâãèþàâè êëìíííëí05÷ê ðæÊÉöâáâöÏè4ÿÿÏáÿâ êëìíííëí0í60 Ë âãöö4öç êëìíííëí6í÷ êëìíííëí5êíë 7ï 7åÎ ! ÏÖÄÌÏáãéÙ ËÇÌÈÅøÜÏÍæËÝËÌÏßÉöçàèØ !Ä ËÏßßÏ ÛÏÑæåÈ ÙÝÖÙÚÈÐÄÝÛÅÏÑðÑ ÏÎÇÉÊöÛâÄáÛçËáÚÝãÐÙâåùÛ ÚÊÈØ ôôÏ ÎÅÏðæ ÑÈÎ ÇÐ ÔÐ ÑÇÙ ÏáÎ4ÛÐ ÏçÊÐà Ä ôÝ éÛÇËÄÏÌåÝ ÏÎÝç öÇËöÜ4ÝÏÄÝÞÏ ÍÜÈÈÙÛÊÏÇÛÎÏÐÊÎÎÝùÏäÏÒÈÎÌÏÑéÛÐ Õ ûÏ ÐÏßáûØ öçóó éÙÑÛÐÏöï âàâ14à âêëìíííëí0ì0í 4ïþ7Ð öãÇèË4 ßÅôÝ éÛËÌÏ øÄ ÛËÜÏ 1 ÙÄÊÛÏ þãÏ ùÅ ÊÝÍÄæÛ ÞÕ ÜÐåÐ ÍÄéÍÏÒÈÛÛÙ ËÍÅÏ7ÏÜåÈÊÝ Ù åÑ Ù Ê Ï ö â ã ÿ è 4 â ÿ ÿãèáèàã Î Ç Ö â ã 4 þ % » » ( # À Ð Ý Î × Í Ï Ð Ï ÞÕÏ êëìíííëíìë60 êëìíííëí006í åÇ Ù Û Î Ý Í Ï Ð Ý Û Ñ Ï Ñ Û Í Û Ý Ï ðæ É ä Î Å 7Ä Û åæ ÄèÛËÏóÈËÌÍÇÎÛËÏÍÙåêëìíííëí05íë ÄÏáööå Û æ Ü Ý È Ï Ù Û Ñ Ç Ï ßÏ Ò æ åÛ ÏáöË4ÙæéÙÎÏöâá4Ø æÛÎÏÏÏ ÇÑËéÛÝÛÍÏÏÑÙÖËÏéçÛöËöÌèÚÈÏÄùÄ ËËÛÝÎÏÏÝÒÐÈÙåùÛ ÍÎÛÙÏåÇ ÙÅ 7Û åÛ ËÏÞÕ ÜÈÏ2é ÏïÙ ããÇÏÙÄÖÝËáÌþà Ä çÚ áÏåÊæÎÖÛÄéÈÏßÎÑÉöâá4þç4ÿ4àâþ ä7Î ÍöÇ ÙÙÏÄÃÝ ÙÍÐÏæÒÊÛÝËÐÙÖÇÝÄÏÏßá çËöÌïïÏ ó7Ï àéÙÛðÅ Ë çââöþ4þàÏÜÝÏïÇùÈËÏÛ ÕÈ ÄÈåÐ ÎÛóâ áÏåÄ ÖÏåÛçÄàÈéËÙ ËÏÞóÏ ÝËÛÙÏÙÏÛÙÑÜÇÍ ÍÈÛËËÜÜÒÏÄÐæÝÝÛÐÑÇÄÏÏÑÕÈ &¼½¾ Ý Ð Ý Å ðÄ Ì Û Í Û Ý Ú 7 Å 4 ö æ Ò Ê æ Û Ï ö ýÏ ÕÏ êëìíííëí060î ÛÙ ßËæÒËÇÇÚÏÏæÈÑÎÝÚÚÏÞÕÚ ÑÅÐÙÇÐÄÇÝËÜÌÝÚÛÏÄÏÇÛåÚ Ï æ Ë Ü Ç Ä Ð Ù Ç Î Ú Ï Ê Û Î Û Ø ÞÕÏ Ë Ï Ð åæ Û Ï ÓôÏ Ì Ú åÛ êëìíííëí5ëî÷ àÅáþâá óÝéæÛÎÏÞÎÎÏÇùÏÕÈÄÈÎÛÏßÖþà Þ 3ÐÙù þçéÙ øÅðÉöçàèØÿãþçããáêëìíííëíìë÷ë óÛÜÛËÌÏöâãÿèàãáÿã4à çêëìíííëíî0 ÿççè4ã ôÝéÛËÌÏøÏÙÖçööçÏåÛÙÝÒÏùÛ ÎÛËÙÙÏÛÝÄËÅÏéÇ7ûÓß ÒÙÈÄÏÒ1Õß ÎÇÛØ ðüæËÜÛÝÏÛÄüÛÏóïÏÙÖÏööÏÞÕÏÜÈæÊÎÇ ÐåÐÅöâá4çàÿà4ç44Ï öâá4çãàÿööÿâ ÛË44*ÅÏðÉàãäÙÏðÑÏöâáâÅçêëìíííëí06÷5 ÄËÛÏÐÝÎØ ËÛÝæËÙÌÈ8ÏÒÐÛÒÄÛÇËÅÏËßÇÉÄàÚÏáÛáåÊ Ý Î Ï Û êëìíííëí0ìîì ûÏ Ñ ùÐ Ù Ä Ï Ð Ý Û Ñ Ï Ñ Û Í Û Ý Ï â ã é Ù Å ÞÙ Û æ Ï óÑ ðæ Ê Ï 7Ç Ä æ åÏ øÄ Ý ü Û Ï ä È Ö È Ï ä Û åÊ Ý Ù Û Ë × ÇÄ Ï åÇÙ ÛÎ Ý Í Ï ÇÌÈÏ ðæÊÉ öâáâöçØ óÅ Ù Û Ä æ Ë Û Ï ÕÎ Ï Ç Î Ï ö ã Å æ Î × Û Ä Ï Ê Ì Ð Ï Ð Ý Î × Ç Ä 7Ä È åÈ Ï Ê Ä Ë Ï ßá ç ö ïïÏ 4 ö ö Ï 21á ç ã àööç9åÝËÌÌæêëìíííëí0ì66 ÏÊæÍÛ 4öéÙÅøÜÏÍæËÝËÌÏßÉöçàèØÿãèêëìíííëíìë6ì º ¾ áèàã ÛËÌæËÙÛÑÛËÏÙÎÏß9öçàè àêëìíííëí05î5 á4þáá4 åÇÙÅþãéÙ ËÌÅøÜÏÍæËÝËÌÅÏßÇÎÑÉöçàèØ 7ïÏÑÛéÇÄÈÏÈæÙÎÛËÜÇÄÏó7ÏåæÄÛÖÏÑÄÐÐ ÿãàþâçÏÛÙÛæÏöâáàçÿÿèÿáêëìíííëí5ìîê ¾¼¾¼ óÝ é æ Û Î Ï ôÝ Û Ï Ý Ð Ù È Ï ç ö ö ç Ï Æ3 7Ï óÄ Ý × Ç Ï Ñ Î Û Ù åæÜÛÖÅðæÊÉöâãÿè4áÿÿÿöâ ÌçÏÚÝÐøÏ ö4Îæ ÛöÄèÏÚÜÊÎåÝÄæÚÑÏßéÍæÏÛÊÄÏÏÞÏ ôÈ ÙÏÛäÚÎ ïÙ Û Ä Î Ç Ù Ï ï1øÏ á þ þ ã Ï ÞÏ Ð Ý Î × Ç Ä Ï Ý Ð Ùù)ÏÿþéÙ ÿãèáèàã ä Î Ï ÕÝ Ù Ä È Ë â 4 Ï æ Ù Í Ï ôÈ Î Ç Í Ù È Ä Ï ûÇ Ð Ù È Ï ðÈ Ù Ç Î ¾Â ¼ êëìíííëíìë66 êëìíííëí÷íì ôé Ï ÿãÏ é Ù Ï ËÇÌÈÏ ÜÝ Í Ý Ù Å Ï ðæÊÉ Ï öçàèØ #¾'½¾ Ù Ì Ë Ù åùÏ ðá è ö é Ù ÊÄ Ù ÏôÇÎ ÏôÛÄ ÛËÌùÛÄ æÏÈÄ Ïöâá4Ø åÐ ËÏÊÈÜü Ïé ÈÐ ÏÖáèé Ù ÏðæÊÏæÜÝ óÝ é æ Û Î Ï ÃÝ Ù Ð æ Ê Ý Ð Ö Ý Ï ôæ Ü Û Ï óÝ Û åÈ Ë Ï ö è â ã þ á à ã â Ï Ï ö â á â ö è è ö ã â â â 7È Î Ç Ð Ï Ê È Ü ü Ï åÈ Ê Ý Î Ð Û Î È Ë Ï Ö Û Ë ü Û Ï ç ã ö Ä Ê ¼

ïÈ Ð Ä È ùÝ é Û ü Û Ë 4 ç .Í ö â á ç ç à â þ ã þ â óÝ éæÛÎÏÃÛÛÝ ÜÛÏÖÄ Ï4çÌÉ 4Ïç4é ÙÖâÙÏðæÊÉ âÏÞÕ 7ï û öâáãàþÿàþáþÏóÈËÌÍÇÎÛËÏäÎÏÛËÙæÎ âãèþàâè êëìíííëí05îì êëìíííëí06î÷ þöççàööâ ÖÛÄÌÛÏþçéÙÏËÇÌÈÏöâáãþàöçèàö ÐÝÎ×ÇÄÏÑÎÛÙÏÏðæÊ êëìíííëí0îëì ÎöæÛÄ Ï ÜÛÎ ÛåÏ Í Ý ËÒ Î ÈËÌÏ ðæÊÉ öâç44 Ø Ð Ý ÛÑÏÑÛÍ öçàèØ êëìíííëí0ìì5 óÝ é æ Û Î Ï óæ Ù Ä È ç ö ö è Ú Ñ Û é Û Í Ú Í Ý Ä Ï Ê Û Ä æ Å Ï Û Å Ë öâáâöâããèçàþ äåÚ æÛÑÎÎÏÛÞ× ÛËÑéÛÛÏÍçÏö2Ç ááÊ ÚøÚ ÝÙÛØÚ 4ö4áããÏóÝÐÍÈËÏæÙÍÏÛÍæÎêëìíííëíî0 Ïßû3 ÿþ44þ4ç âçàáç4ÿ êëìíííëí0÷í #¾'½¾ ÕÈ ÄÈÏ4ÎÛãÏéÙÅó âÄ4ÒüÏÏÒßÝ ÛÌÙÏÇÊÄÛâÄèæÏÚ7æ ûá ãÏÈÏÄÞÕ ÐËÜÚ ÞóØÕÚÐÝÛÑÏÍÇÄ éÛÚááöéÙ ËÇÌÈÅ 7ÄÈåÈÏåÄÖÏßáçöïïÏó7âéÙÛêëìíííëí0êê5 ÙËÏÚ ÙâÛáà ËçÌßÛçÚËèùÛ ÏãÑãÄÇË4ÄÛáÙÛÏ4ÖåÛ Ù Û Ñ Ç Ï ÃÇ Ù Ý Ö Ý Ì Ý Ø Ë Ï 4 ö ö É ÃÛ Ü Û Ï 4 ç 4 Ï Ý Ë Ù Ä Ñ Î Û ü Ï þ â Ï ÞÏ ôÈ Ù Û ðÉ öâá4çþö44ÿþöÚ öâãâàþçâÿèã4 7È Î Ç Ð Ï ôÛ Ò Û Ï Ð Ñ Ç Ð Ý Û Î Ý Ð õÊ Û Ä Ç Ù Ï ùÝ Ñ Ç Ä á è â é Ù Ú Ç Ì È Å Ï ðæ Ê É ö êëìíííëí05ì6 ÔßÄ æÎÛËÜÇÄ ÒÍÏÊæËÅöâá4ãöö4ãöö4 ÌÛÏöýÚ7ÛéÇÄÈÏûÇÜöâàâØ üÐÙÈÍ Êöâáþáãããâöâè ÛÄÛËÌÏéÈÐÐÏÖÛÄÌÛÏèöÏéÙÏðæÊæËÌÝÉ ËÛÎÏèãéÙÅöçàèØàáÿçöèö êëìíííëí00ëî êëìíííëí06í ÄÚÊÛõöÄÇâÙÏàÛàÒ4ÛþÍçÚÌàÄÛàçÝÄáÚÒçÎÇÛËÝËÌ ÙÃÛ Ì4ËéÙÏÅáÏÜßÏÛÇÈÏÎÄ×ÑÝÚÛÏÏàÖËáÝÙéÄÛ4ÇæçËÏöÜÙæ4ÏÙÛ4ÖÚÑþéèÍÏÚÏÑÞØ ËéÌÚÛ ÏÖÛËÄÙÌæÛÎÚ ÈæÙ À$ #$ + óÝ é æ Û Î Ï ß È ü È Ù Û Ï Ý È Ð Ï ø ö ÿ Ï Ö Ý ÙÝÛÍåÏ Þó ÖÎÇÇÍÛÚÜéÛÏåæ ÎÛåÑ ¼½¾ ôÝ é Û Ë Ì Ï åÈ Ë Ù Û Ë Û Ï þ ö Ï ÞÏ Ñ é Í 8 Ò Û Ù Ï Ê Û Ä æ 4 êëìíííëí56ë êëìíííëíë0 4þáâèâèâ ïÈ Î È Ï Ù Ì Ë Ï á Ï æ Î Ï È Ä Ý Ï Ð Ý Û Ñ Ï åæ Ü Ï Ë Ç ÌÈ êëìíííëí0665 Ã!Ïã4öÝ Ï þãÏ ÞÏ ÛËÏ Ð ËÜÝ Ä Ý Ú Ù ÇÄ Ø ÊÝ Ä æÏ åÇÙ Ú ÞÕÚ ûß Ú ûÚ ÿÐ ÑÇÜÚ ãÑËÙ æ êëìíííëí0ìí÷ ä æ Û Î Ï ðÈ Ë Ü Û Ï Ç ùÏ ÞÒ Ò È Ä Ü Ï ßÖ Ï ç ö ö ö ðæÊÉöâáãàâçâçÿ44 êëìíííëí05ëî 7È ÎÇÄÝÐÈÄ ÏåÈ ÊÝÇÄ ÎÔÐÝÈÄ ÛÎÈÏÍ ËÏÝåÈ ÊÈËÌÔÊÇÄ ÝÎÏÑÛËÌÌÝÐÎÛÝÖË ÃÛÜÛÏÿçÿÏÙÖÏâÿÏÞÕÚßÚ7ïÚ7!Úûß ÛùÛÙÚÊÐÏÑËéåÏôß7ÚÑÛéÛÍÏÊÛÄæÚèèéÙÅ #»¿»½» ÑÎ ÛÙ Ï ÞÏ ÛÊæØ ÛÊæÏ åÇÙ ÛÎ Ý Í Å ÖÛÄ ÌÛ 7Ä È åÈ Ï Ñ Û Í Ç Ù Ï Ç Ê Û Ä Û Ë Ï ßá ç ö ïïÏ ó7 Ú Ê Ì Ð Å è à é Ù Å ðÉ ö â á ã à â á þ â á à ã à ö ç â 4 ã þ Ç Ù ÔÝ ËÙ ËÒ Î ÙÏÊÛÌæÐ ðæÊÉöâá4þçâçÿèâç öçàèçêëìíííëí5î0 êëìíííëí00îê ËÇÌÈÅ ÄÒÄÚü7ïÚ Ïâ7!Ú âÏÃÛÝÄÝÙÐÏÙáÇÉÄáÑçÝÚÇÙÌÒÎÇÏÑÏçÛöÍÇöÚ1Ú 3ÐÏÑÙùÚ ÿþçþçö ÃÇ ÏÑÇïÎ åÛåÍËÛÏÝÝÏÐßÙÝÅåôÝÇéÛùÛ ËÌÏÏÊôÄ ÝÐÙÎÛÍ ÏðæÊÉÏöâá4þþèàçãöêëìíííëí÷îìì ã âÓæÙ éÙÛËÎÛËÜÇÄ ÏßÄæÒÍÔ 4ööÏæ ËÐÌÛßßÏ ÛÏöýÚ 7ÛéÇÄÈÚ óé ÜÝéÛåÝËÏÑæÛÐÏðæÊÉöâãàçþêëìíííëí00î öç4ÿâç ç4áèÚÚããééÙÙÏÅ7Û ÏðæÐÏÊÕÈ ÉâçÄÈáËàÛöÏèââãÏÐÛËÌÛêëìíííëí0îê ÙÖÎþÝÏÏàÍæÎ ÏÖÛæ×ÍÐÛÄ ÖæÄÐÏÏÞÏ ÄÏåÙ æ Î × Û Ñ é Í é Ì Ï Ò Ñ Ù Ï ôÝ é Û Ë Ì Ï øÄ Û Ë Ü Ï Ç Ù Ä Û Ï á Ú â Ï Ù Ö þ ÿ Ï Ä ÇÛÜü Ï ÊÝ ðöâááØ ïÙ Ä Ç Û å ö ç Ï Þ ß Ï Ð Ý Î × Ç Ä Ï Í åà á ûÊ Ï ÞÏ óó ÈÄ ÖÄ ÌÉ áööé Ù Ï ðæÊÉ öâãàçàØ Ã!Ï 4 á â Ï Ù Ö â þ Ø þ ö Ø þ á Ø þ à Ú ã ç â Ï Ù Ö þ à è ã é Ù Ú Ë Ì Ï ðÉ ö â á â ö è ç þ þ à â þ çãèç4ã ¾¼¾¼ 3ÈËÄÙÝÐÇÝÄËÑÝÎÚÎÞÛüÕ Ï7þöï Ï7ÞÏ Íà ÈÙÛÒÏÏÎÖÈÝÒÙÍÛ åÏ åÙÎÝÍ ÐÝÎ×ÇÄÏåÇÙÏæÎÏÈÄÝÌÝËÛÎÏÐÑÙÏÊÄÅÏðÉäÎ êëìíííëí0í5÷ ÞÏ êëìíííëí0ìí0 ö4ÿâçá ÈÄïÈ æçËçÜàÏÿÑáÄÈãÈàèÏ éãÈÿÍçÏÐãÇèåÝ ôÈÎÙÏÏïÃï ïÄ×Ð öâáþö4àãö4ÿö êëìíííëí055î ÝÐÙùÏÑàéÍçÑééÙÌÏËÏÐÌÖÅöÈâÄÙáÏÞÊ 4çæâçãÃÙ ààÛçÎçÝÍêëìíííëí0ìíë çÏÈÄÝÏÙÄùÙ ÜûÐÈåÝ ! 1 Õ óÃ74 ä æ Û Î Ï Ò Ç Ñ Û Ù Ï ÃÇ Ä Ò ü Ï 1ç 4 ö Ï Û Ê ü Ï Ç Ë Å ö â á è Ï Ë ÞÍ Ý Ï ûÛé ÛÐ ÛÏ ÊÄ Ð Ä Ý Ï ÜÑËÏ ðÙ Î Ï ïÛÖÝ Ü øÛ é Û Ö 4 ÿ Ï ïÇ åÛ Í Ý Ï ö â à â â á ÿ ö è ã ö à ' º êëìíííëí560 ïÏ 4 ã é Ù Å ðæ Ê æ Ë Ì Ý É à ö ö ç ç ã à Þ× Û Ë Û ö ÿèÙ ÏÞÏ Þ×ÛËÛÏáðÉ öÏàèèâèèç ÞÏÐÝÎ×ÇÄ â þ Ï ûÉ á þ Ï Ö Ý Ù Û åÏ åÇ Ù Û Î Ý Í Ú Ý Ð Ù Ý å Ç ùÛ êëìíííëí0îì äèÎâÅïÈ Î4ÈÿÏÍ àåâ ÏþÜ4Ñ4ËöÏðÙ ÎÏËæ ÛÜÎÝÄÙüÏÚÜÎüÝÏË7Ä ËÏÛÛåØ ËÙÄ ÌÏÜÊÎ ïø þÏèÈÄ ÏÛÝÚÊÍæÛÎ çÇËÌÚ åÇÙÏÞ ÑÐÚ ÝÑÐÙù êëìíííëí055 ÊÐ Ï Í Ä ÜÝ Ù Ï ÖÏ ó7çãýÏ äÊÛÛËÏÊÏöÛàÄæÏÉåÙ Ý Ò Å Ð Î × Ç Ä Ú Í Ë Ü Ð Ý Ï Ñ é Û Í Ï ÞÑ Ä Ý Î Ú ã 7Ä È åÈ Ï 7Ï ó7á ç é Ù ïÑ Î Û Ð Ö Ï Ü Ý Ð Ò É á ã é Ù ß9öçàè âãöãããþÏðÉÿöéÙÏËÇêëìíííëí05ë0 ÌÈÏÞ ôé à þ è è Å ôÝ Ý Ï Ö ÞÕÏ Ý ËÙ Ä æÎ × ÛÄ ù óÝ é æ Û Î Ï ÃÛ Ü Û Ï Ò Ä È Ë È Ð Ï ßÖ Ë Ï þ ç Ú ùÛ Ä Ë Û ½¾ ¾ åÝËÌÌæÏÊæÍÛÏââç44ãÏ!ÛÖüæÏÃÈÙÈÄ ÊÛËÛËÏ ÛåÊÛËÛËØ è4 ÍåËÏÐéÛ ÅáöçâããéÙà9ÝçÐÙþùãÛ4ÏöÎÐâÌáÏéâÛÎÛËÔåæÜÝÍ Þ7 ÙÛåÚÑÎÉÛÙ ÏÞÞÏ7æÄùÈÄÇéÈÚåÝËÛÙ ñûÇÛÜüÏÐÙÈÍÏÇùÏÇËÝÛÚßÇÄÝÈÐÚæØ ÃÛÄÒÇÜÇÐÏ4öö1ÏÖÙåÏÝËÙÇÄÝÈÄÏÈÄÝÏÖÑ ðÄÌõÿþéÙÏÅðæÊÉöçàèØâçâàçêëìíííëíìíêî øõá1ûß3 àöÏðÉøÞÏ öçàèøÞÉ Øÿþ4áá4èáàöÚÿ ö âø áêëìíííëíêëê6 çÉçáàãþàçÚçâÿ ôÝéÛËÌÏøööÏÞÏÍÈÙÛÏêëìíííëí0ìëë ÍÈåÑÅÕÛäÎËÅ7Ä ÜÝÚÞô3 ÏåÙÄÏåæôÎ ÎÛÛÙ ÝÏêëìíííëíëëîí àÇËÏ ãÄÊÜÑË ÖÝ ÎÛÙ ÖæÊæËÌÝ öâáãàþ4þèèâ ã þ é Ù Å ðæ Ê Å ä Î Ï øÈ Ü Ç Û Ë Ï Í åÿ Ú ã Ï øÌ Å ÃÇ Ä Ø êëìíííëí565ì ÅôÝÙéÏÛÿËàÌéÙÏ ÌËÄÇÛÌËÈÜÅÏÝ ÇÐÙÛÄÛÏßßÏ ÏáÅâøÜ ÏÙÖÏÏÍþæãËÏÊÝËÝÄÌæÅ ðÈËÜÛÏäÛçööãÏÑéÍÏÊÛÄæÏÊæÎÛËÏÝËÝ ÇùÏó7ÏÃæÄÛÖ)7áçéÙÏ1ÐÙÝÎÈÏá4éÙ åÙÎÍÚÐÌÙÏÝÐÙùÏðÉáçãéÙÚÊÍËÏÕÈÍ ÈÅó7ÏçãéÙ ÍÄÜÙÏÐÙÌÖÏÖÄÌÅÏÐÏßßÏÖÉ ÑÛÙÝÏ4 áè4ÏïÝÜÈÛÄæåÏöâàâ4ââââöö4 ßåÇ êëìíííëí0ìêí Ý ÊÛÍ æÎ ûÅ ïÙ È Ò Í Å Ï ðÄ Ì Ï Ñ Ä È åÈ Ï × Ç Î Ì Ï Ý å Ñ È Ä Ï ûá 4 Ø ÞÐ Ù Ä Û Ï ö ç à è þ 4 ö è ÿ ö ã ö â á 4 ç à ã â à â â à ä Î Å øÈ Ü Ç Û Ë Ï Í åÿ Ú ã Ï ßÉ ö ç à è Ø à è ç ã 4 è 4 ÃÛ Ü Û Ï ÿ ç ÿ Ï Ù Ö â ÿ Ï ÞØ ÕÏ Û Ë Ï Ð Ç Ë Ü Ý Ä Ý êëìíííëí005÷ Þ7Ï á â é Ù Ï û4 Ï ç þ é Ù Ï ïÑ Î Û Ð Ï á è é Ù Ï ïùÝ 4 ö é Ù çèÅ æÍ Ù Ý Í ÛËÏ åæÄ ÛÖËü ÛÅ ðÉ ÃÈË Û æ Î × Û Ä Ý Û Ð Ý Ï Ù Ì Ë á Ï ä È Ì é Û Ï Û Ð Î Ý Ï Ë È Å Ò Û Ë Ù Ý Í ßÉ öçàèØ ÿãèáèàã êëìíííëí0ì÷ì êëìíííëíêî ÞÕ ãé 7ï 7! û ûßÏ Ê Û Ë Ñ é Í Ï Ê Û Ä æ Å ðÉ ðÉ ö â ã à è 4 â ö ã è á è 4 ö ç 4 ö â ç Ï Ê Ð ßß êëìíííëíìë6 éÎÅÃÌÎÏôåâÏÈáööÅÏßÉàâ4à4ö4êëìíííëíë56÷ ÏÙÄåÏßß ççÚ ðÉ ä Û åæ Ï ß Û Ë Ì Í æ Ä É à â þ á þ è þ # À ôÝ é Û Ë Ì Ï ôÄ Ý Ð Ù Û Ï Ù Ö á þ þ â Ï Ê Û Ë Ï Ñ Û é Û Í Ï Û Í Ý ÛÜüÏÐÙÈÒÍ)ÞÎÎÇùÇËÝÛÏó7çöéÙÛË Ù ËÇÌÈÅðÉöâãàè4ÿööâèè ûÇ êëìíííëíîíì5 ÊÛÄ êëìíííëí55ê æÏÐ Ý ÛÑÏÎ æÛÄ ÏÍ ÈÙ ÛÅ ðÄ ÌÉ áöáé Ù + Û Ë Ì Ð ç Ú ã é Ù Å ß Ç Ä Ý È Ð Ï ó74 ö é Ù Û Ë Û Ë Ì Ð 4 Ú á àöçáã4ã ÃÝ Ù Ð æ Ê Ý Ð Ö Ý Ï øÛ Î Û Ë Ù Ï ÿ Ï þ à Ï Ê Ý Ä æ Ï åÙ Î Í Û Ä æ ) 7Ï ó7á ç é Ù Ú 1Ð Ù Ý Î È Ï ó7ç è é Ù Ï Þ7 ä Û  Ï 3 óïÝ ö è Ï Þ ßÏ Ñ Î Û Ù ò ûò Ð Ý Î × Ç Ä Ï Ð Û Ù Ç Î Ý Ù êëìíííëíìí é æÎÏÈÄÝÏÝðæÊÉ ÐÙÝåÇöâãàçààÿ444ÿ ùÛÏÞÏËÈÑÈÎÏÑÝÎÝÖÛËÏãþéÙ óÝéæÛÎÏ!ÏÍÈÜÈÍÏá4ööÏÙÖÿþÏÑÎÛÙ ÑéÍÏÊÛÄæÏÈÄÝÐÝËÝÎÏÝÐÙåùÏðÉááçéÙ Ì Ûó7ç ÙÚ7 ÃÏÛËÌÐçöâáççâá4á4áç éÙÛËÅæÝÈÏÛËÌÐçéÙÛÛËÅ ËÇÌÈÏ âÄÌéÙÚËïè Ïó7è ãàéÙàÅÐ ÏßßÏ ÐÿÄ×þüâÏàåÜ ÖàÚ ðæÊÉöâáþ4áàçèöáö êëìíííëíìííë ÃÛ Ü Û Ï 4 ç 4 Ï Ù Ö â ã Ï ÞÚ Ö Ý Ù Û åÚ åæ Î æ Ð Ú Ë Ì Ï Ï ðÉ â ã þ â ã ö â ã 4 ç à ã ÕÛÎ Î É â4èèàèà ßÉ öâáâöèöèáàáá àáçèãÿâ óÝéæÛÎÏÛÐ åÈÊÝ ÎÏôÝÖæÊæËÌÝ éÛËÌÏïÏ ÇÎÏÙÖ Ú Í È Ë Ü Ý Ð Ý Ï Ñ Ä Ý å Û Ú Ë È Ï åÇ Ð Ý Ë Ï È Ä Ý Ú Ö Û Ä Ì Û êëìíííëí0íí êëìíííëíîë÷ë çööáÏ êëìíííëíêìí 7ïÚÊ7!Ú ÇãÏèÖ4ÉáþþáÚãá ÃæÄÛÖ)ó7áãý ÞËÌÐÏçäÙÛËÏ ÎÝÏÞÅ ÏÙÇÎÜÝ ÑÏÐöâáØ ËðæÊÉ ÇÌÈöâàà4âöþöèãã ÚÍÖæÐæÐÏÑÇËÌÌÇåÛÄ ÍÈÎÇÍÙÈÄ 2ÇÄÝÈÏß1ÕþÿÏÖÝéÛæÏåÇÙÑÎÛêëìíííëí0÷ìë óé Î Ï Î Û Ë Ò Ç Ä Ï 1× È ö 4 Ï Í È Ë Ü Ï Ê Û Ì æ Ð Ï Ð Ý Û Ñ ïÑ Ò Ý Û Î Ï 7Ä åÈ ) 7Ï ó7á ç é Ù Ú ïÑ Î Ð Ö á ã é Ù Ú Çù éåÇ ÙÚÑÛÐéÝÛËÍÏÏÖÑÛÛÎæËÐéÛÚÞÕÚ ËÌÅðæ ÉöâàßâÛ4Ñþêëìíííëíìí0 Ù Ï Ú Ï Ö Ä Ì ççàþãþÿÿã ËÌÅïÇÄÝæÐ çöÅðÉ éÙÚôÛ ç4þèé4ÙË4ÅÐ êëìíííëíìí0 ÇËÝ ÛÝÙÏÏøÄ ÛÛËËåÛ ÚæÖÉâÝÈçÚößãÇãÄÝçÈâÐ ÚöÕÛ ÐàÖØ åæ Ù ËÇÌÈÅÏðæÊÏð7ÉöâãçÅþçêëìíííëí06÷6 çÿÅ4çâè ãÞ7Ï êëìíííëí06ëí âçé ÖÊÉÜöÝâÍçÏáÇ4Ê4ÛàÄèÛãË4ÅÖ4ÌÿÉÏÿËàÈÚÏãÐéÙåÐ ÙÖÔßß âãÄâÝåãâæ4Ëâá ööéÙâÚ1Ä ãÿÙèÌ4Ïêëìíííëíî÷6í èè ÔÍ Ä Ç Ü Ü Ê Ù æ ÔåÜ â á # À »¿ » ½»¾Â»¿ êëìíííëí0÷05 ¾ ¼ ¾ ¼ ÿ ÿ à à ç ç â ä Î Ï ðÈ Ë Ü Û Ï ä Û  Ï Ý Ü Ð Ý Ï ÃÛ Ù Ý Ò Ï ö à Å Ï 7Î Û Ù Ï Þ åÈó7à ÏåÇéËÙÛÛËÄÏÝÍ7Ä ÏÎ ÝÏßÄÜæÛÒÖÍ 3ËÌÝËÏÍÄÇÜÝÙÏÃÈÊÝÎÏÊÛÄæ ÊÇÍÛÐÚÊæËÌÛ ÙÛËÌÛËÏÑÇÄÙÛåÛÅæÍæÔóÛÙÛÏïÇÄØ áïæ ÄÏÎÊÛÛÐÄÖæÏÏÛåÈ ÛÙ)7Ï ÎÙÜÏßÇâÐöÚÒÏ7ÛÏ ÞÄÞÏ ÑÝÛùÄ éÚÍÑÄÎÛéÚçÙÏÊãÄéÚÙÊÏÊÛÍÐÏÏÜÍÛÄÙÜÛÝÄÙ óÛÝÖÛÙÐæÏ7ÄÈåÈÏÑÛÍÇÙÏÇÊÛêëìíííëí006 ÙÄÏÛÇ ÏóÛ ÝÛÖÏÛó7ç ÙÐæÏ7æ ÐÏÛÛÙË)7Ä ÈçåÈ ÏÙÙ ÇÄæåæ Ø ÈÎ ÐãÈéÙØ ÕÈ óÑ 4öÑÙÍöÙÛÏÚßÊËáÏÝÐ7Ä çÛöÏÈïïÏ ÈçÐËÇâÏÐöÝËÏöåæ çöçàèØ ÚåÊ ãäÙ ÇïÑ ËÌçÊöâàâ4âãöâàþ4 ÚÝ4ÎÏéÙÑÛæËÐ Þ7 1ÄÙó7 ÝÌÛ ÞÐ Ä Û Ö Ë Ý þ é Ù Ì Ð Ú à é Ý È Ê È Ä Ù Ï Ê Ú Ð Ñ Ï Ä Û Ë Ï Ü Ì Ë ÎËÕÖÇ× ÛÇÄÚÌÊÈÛÏÍÄÏ ÏÊÇÙ ÈÄÏðæ Üæ× ÇÐÊÚÉÑÏö7Ú éÍâÏáÑâéÙÌöÖÏ ÚèÙÌçþáÚ ÎþÏÑþÎÛÈËÌÚ Í Ç Ú ç × Ý Ò Ç Ï Î Ë Ì Í Ñ Å ß Ç Î Ñ Ð åÐ Ï ö â á ÿ è ç ÿ à 4 ã â åæ Ä Û Ö Ï Ê Ý Ð Û Ï ã Ï Ù Û Ö æ Ë Ï ðæ Ê æ Ë Ì Ý É ö ç à è Ø ÔÒ ßßÏ ðæ Ê É ö â á 4 à ö á è ðÉ ÿþãáàþ4 ó7â é Ù 7Ï ó7ÿ é Ù Ë Ï ðæ Ê É ö ç à è ÿ þ á à ç ç 4 Ü Ñ á ã é Ù Ï Ê Ù Î ö ç à è ÿ ÿ ç ö ç ö 4 àâþ óÛÝÖÛÙ ïüÝÛÄ ÐÍÈË êëìíííëí0ê5 êëìíííëí0ìí àâ4ÿââã êëìíííëí0î5ì ÈÍÇÚ êëìíííëí0í56 ÊàæçËÏÐ.Í ÌæÏ ÛÅÏÏÑÛÍ åæ ÄÇÙ ÛÝÛÖÏÔß óÛ ÖÝÈÛÝÐÛÖ) ÙÐÏó7ç æÏÏäóÝ ÎÅöÃÛ ÙÛØ êëìíííëí550ì äÛöèÏ ÛÎÝÏÍÙÖÌÝËÄÏÏåÇ ÄÛÖÌÏÏÞáßÏ Þà àÝåààÇ óÝ éåùÛ æÛÎÏÏ ïùÝ ÙöööâÚÐÏÇÙÌÄ×ËÏáÄÚÇÐÒÝêëìíííëí÷êíî ÎÈ×ÄÇÜÄÏÚÍïæ ÈËØ ÞÐ ÙÄÛÛËÏÏóÛ ÝÐÖÍÛÈÙÐËæÏÏÌäÇÈÜÍÇÙÇÏÊËæÌË)7Ä Èêëìíííëíêë6ë åÈ ÏÄÛÇÖØ ßá ç ö ïïÏ åÊ Ï Ù Ö Ï þ ÿ Ï ÞÕ8 ûÚ Ê Û Ë Ï Ê Û Ä æ ' º Ä Û åÏ Ç Ë Ç Ä é Ù Ú 7 ä È Ì é Û Ï Û Ð á Ï ðÄ ç ã é Ù Ï Ý Ð Ù ùÛ ½¾¾  Û Ë Ü Ä È × Ç Ä â á Ôâ 4 , óÛ Ù Ð æ Ë Ï ç â ö Õ à â , Ê Û Ä óÝ Ì Û Ï åæ Ý Ð Ù Ú Í åÏ 4 ÿ ö æ Ë Ì æ Ï æ Ë Ù æ Í Ï Î Ç Ê Û Ä Û Ë Ï ü Ç Ð Å Ö Ä Ì Ï Ê Ý Ð Û Ï Ù Û Ø öâáàãèþþâââ ó7à é Ù Ï æ Ý È Ï ó7â é Ù Ï Ñ Ä È Ð Ç Ð Ï Ò Ç Ñ Û Ù Ôåæ Ø ÙÛÏÜÛÎ ËÛÏøÏ þãÐ þÙåùÏãèÅ ÿÏÛÐÎÝÏÞÊãé ÏÙæÏËÇÌÈÅ ÎÏÈÄÐËÝÎ ÃÇ þáÿÿáá ÏÑéÍÏÑËéËÌÏðæÊÉöâââöÿêëìíííëí0í5î áÿàãàà ó7ÏåæÎÛÝÏáöéÙÛË)ðÛËÝÇ9öçàè ÿêëìíííëíêë6î Ç ùÏöÇ Ë ÝÛÛËÏó7ç öÙËéÙÏË7Ï ÛËÌó7Ï ÏçéÙâËÏéÙßËÇÏÄà ÝÈÐ ùÛÄÏÖæÊÉ!ÝéÝÎÛËÏ4â öâá4þöçêëìíííëí06êê êëìíííëí050ë æÍÝ 4ööÿ4 ÜÛÖÅæÍÙÝÍÛËÏÑÛÎÝËÌÏåæÄÛÖ)ÏóÛÝÖÛÙØ ÎôÛ æÛÄ ÛåÏÝ ðæÊÄÒæüËÏÌßÝÝÉÌöÇâÄáÏçáâçöÿ1àáàçþ4ÏïÇ öâåæ áÿèÛêëìíííëí05÷6 çÏóÝ ÿèÇöÐöÇçÎÅ ó74 é Ù Û Ë Ì Ð 4 é ÃÇ Ì Û Ï Õ Û Ä ü Ú ÕÛ Ä ü Ï 7 Ï ó 7á ç é Ù Ú 1Ð ÙÝçÎÈéÙÏóÛ7Ë Ð æ Ï Ò Û Î É ö ç à è Ø ã â à à è à Ç ùÏ ÞË Ì Ï åæ Ä Û Ö ) 7á Ú ÿ é Ù Ï 1Ð Ù Ý Î È Ï ç ä Ù ðæÊÉ öâàâ4âáÿàáàá àèãþáâþ ' ó7ÏáãéÙËÏðÉâçþç4àÿ öâáàþêëìíííëííìí5 èèáèöö ÛËÒÇÄÏïâçÏÞóÏÛÐÎÝÏÙÌËçÏÊÈÜüÏæÙÖ êëìíííëí5÷6ê êëìíííëí5ê6 á ö é Ù Ú ïÑ Î Û Ð Ö Ï ó7á è é Ù Û Ë Ì Ð æ Ä Û Ë Ï ïÑ Î Û Ð Ö Ï ç Ú ç é Ù Ï Þ7Ï ç Ú ç ä Ù Ï û4 Ï ç Ú ç é Ù Ï ïùÝ  æÎ Ï × ÛÄ Ý ÛÐ Ý Ï ÌÛæÎ Ï ÛÊÝ Ð Ï Î ÖÙ Ï ÑÐ Ù Ï Ð Í ä æÛÎ Ï Ý Ð æ æÏ ÑÛËÙ ÖÇÄ Ï Ù ÖÏ çööáÚ ÜÛÄ Í ðÉ öâáâöçÿàáöçà öâãâàâà444èè 2ÇÄÑÛÍ ÈÐÛÛÝ þèÏ ÍÈËÜÝ ÏÙÇÄ ÛùÛÙÛÏ ÏÜÛË æÍÝÜÏÝôÛ åÛ 7ÄÈÝÛåÈ ÏÌÇÐÊÏÛçÄéÙÛÛËËÚÑÚßÛÇÍÄÇÝÈÙÏÐÍÏÄÛÇËÜÌÝÙÏÐÝåÏ4ÑéÙÝÛÛËËÚÚ ÝÐÙÝåÇùÛÅçÿÿèÿþá öâáãàâöâ4ãàè ÐóÅ êëìíííëí5ìí5 ÊÊÎÛæÌÇæÚÑÐÛÅÏéÛðæ ÍÏÊÑÉÛöËçéÛàËèÌØþÚÎÇãËÿÌöÍáÛâÑâÚÍÈËÜÝÐÝ çÚÿÏðÉöâàâèãÿàèèàè 4öç4öâç êëìíííëí0÷êê ÝÛÑÏ ÅÏÏßÎ ðæÊÉ äáÐÎÅ4Ý7Ä ÛåæÍ á Ï ÊÛËÊÏ4ïæ áâÏÞÕÏ ËãÌáÝÙËÛçÏÊËöÝÛÿÄæÏÿÏöÙ æàöÛèÏÏÞÏ åæ ÎæïÎ Ð4ÏÇðÉ ãâËéÙ Ë Ú Û Ë êëìíííëí05ë6 åÊ Ç Ä Í Û Ö Ï ûÛ åÛ Ü Ö Û Ë Ï Ü Ä Ï ïæ æ Í Ý Ï 7 æ Î Ö Û Ä é È Ñ É ö â þ ç 4 ÿ 4 à â þ ðæ É ö à â 4 þ 4 à á 4 »¿  » ¾ ¼ ¾ ¼ ÜÝÐÍÏÓôÅâ4èèàèà öâáççâêëìíííëíîì60 á4á4áç êëìíííëíìëîê êëìíííëí0606 ó7Ï áÚÞ7Ï çéÙÛËÏðÉ ÊÐàÏèããÙÖöÏ41Ð ÙÝ ÎöÈâÏóÝ Ð4ÒþÏç4ÿ4éþÙÅ4ïÑ Ø ÃÛæÏÊÇÎÝÏåÈÊÝÎ åÙÄÏæÛËÌÏÍÄÌ ÊÙÖÏÜÛØ

(»Â ùÏÞ× ÇåÛËæÛÎ ÈÏÙÖçöÏöËÏ âÏÐåÄ Ö×ÏÝÒÕÛ ÊÇÚÑÎÛÝËÙ óÛ ÝÄÖÝÏÛÎæÙÐÛæÄÏóÎ ûÈ ÒÚÊÍÛüËþÏ4ÕÈ ÚÛÊÊæÄÛç4ÚÑöÎÛÏðÉ ÙÏðÚ ÙÌËË ÜäÎËÏÐÌæÝËÏæÐÍÝÛÝÏÑÇÏÐÑÙÇÛÇÍåÏ ùÄÌËÏÛèÏÊÿÝÚÄãæéÏÙ êëìíííëí5ìêí ÙËÖÌþÅèðæ ÏÞÕÊÉ Ç Î Û Ð Ö 4 ÿ à à þ þ º ¾ ÕÖ Û Ä Û Ü Ç Ï Ù Ö â è Ï Í È Ë Ü Ý Ð Ý Ï Ä Ç Û Ü ü Ï Ê Û Ë ÓÑ Ç Î Ï ôÛ Ü Ç Ù â à Ï ÞÏ Û Ë Ù æ Î Ú Ñ æ Ù Ý Ö Ï È Ä Ý ÙÏéåÐÏËßÛÛËÍÏÇ7ôÏ êëìíííëí0÷5÷ Ú ÊæÍ æÏ ÇÄ ÇÚ ÊÇËÐ á Ú È å 3 ùÛ Û Ý Å ðÄ ÊðæÊæËÌÝ ÛÄæÏðÛÄÉÌöçàèØ ÛÏáãÿÿàãàâþ éÙÏÒæåÛÏÄÛÌÛÙÏÒÛÙÅ ÈÍÚÛÒÚÙÛÑÇÚÖÛÄÌÛÉËÇÌÈÏðÉöçàèØ ÛËÌÇËÛÄéÛËÈÄáàÅÏöâãâÿâç4ÿçáá öçàèØ4àáööèÏÑÍÏöâÅööØáÿÅöö ÝÄÝÙÚÖÄÌÏááçéÙÏËÇÌÈÅÏðÉöâãâàââã4èãÿ ïÝÛÑÏÇÊÛÄÛË)ÏûÅïÙÈÒÍÏ7ÝÒÛËÙÈÚûÝÈÚ áööýÊÄæÏ7ÏÛËÌáÚâéÙÏû4çÚàéÙ ËÄËÛÌÏÒËÑÔÊ È×ÇÄÏöÑâÄáÐÐ4ÏçÒâÑêëìíííëí0ëì çÙÏãÊ4æÿËâÌãÛ êëìíííëí0íî6 êëìíííëí0îì êëìíííëí0÷ ïÑ È Ä Ù Û Ì Ç Ú ß Ä Û × Ç Î È Ô7Ä Ç Ì Ý È Å ó7Ï Ä Ý Ë Ì Û Ë ÿÿãÿÿãâ öâàâ4þ4ÿèââèêëìíííëí05ìí ßÛÙâàâÿÏÞÏïÎÇåÛËÏÊÝÄæÏåÛÎÛå äæÛÎÏÐææÍÝÏÇÐÙÇÇåÏßÖþèÏÞ ÞÕ ÚàéÙÏÐÑÎÐöâáþöèáÿààèà çÚÿéÙÏÐùÝÙ4ÚàéÙÏÇÐÎÈçÚèéÙ ÑÄÐÐÏÒÑÙÉöçàèØÿÿâáöàÿ9ÞÌêëìíííëííìí6 æÐ Þ7ç ðÉàáèççèà ÕÖ ÛÄÇÄ åÛÝËÌÏ ËÙÏâùÛÄ èÏÑËÛÏ ÎÛÙÏÞ ÞÕÏ ÜÇÄ ÝËêëìíííëí500 ÌÈÄ ÝËÏ û ½¾ ¾ êëìíííëí065ë Ù Ñ Õó û Í Û Î Ç Ë Ì Ï Ý Ð Ù Ý å Ç ùÛ Ï è â é Ù Ï Ë Ç Ì È Å åæ Î æ Ð Ú åÇ Ð Ý Ë Ï é È Ð Ú Ñ ùÄ Ï Ð Ù Ý Ä Ú ÞÕË ü Ç Ð Ú û 7ðÛ ÅïÙ ÊÝ Ä æÏ Ý ËÙ Ý ÈÄ Ý Å Û Î Ç Ë È Ï Ù Ö Ï ç ö ö ö Ï Ð Ý Î × Ç Ä Ï È Ä Ý Ï Î 7ÄÈåÈ Ï Ãæ Ä Û Ö ) ) Ç Ë Ý Û Ï ó7Ï ç ö é Ù Ú ß Ç Ä Ý È Ð Û Ä æ Ï Û Î Ï Ë Ç ùÏ ûÝ È 7Ý Ò Û Ë Ù È ïÑ È Ä Ù Û Ì Ç ÒÈÊÄÛÏÛË44ÏßÌÎÑÛÍÇÏèãéÙÿêëìíííëí00ë ãÿ444ÿ ðöâáÿÿâþþàá öâã4âãööáãöö ÄÌÛÏçãéÙÏðÑÅöâáâÅçàÅáþêëìíííëí06÷ì âá óÝéæÛÎÏ7ÇæÌ(»Á» ¾ êëìíííëí0ëìë ó7Ï Ç È Ù Ï 7æ Ù Ý Ö Ï ã ö ã Ï Ö Ä Ì Ï á à é Ù ïÎ ÇÅåÛ ËâÅßÌ Ë4áþÏèÑâéÍáÏâæÑÛþÛÄËþÏéÛÜËÎåÌ 7ÄÈåÈÏÎÇÊÛ½¾ áÝÙþÏé-Ö ÙÏæÄÌ)ÝÈÏðÉ Ïó7Ï áèâéØÙ4Ú7Ï ó7Ï ÿéÙÚÊÐ åÙ ×ÛÇÙÏÏÄðÉ ÇÛÞÎ ÜüÜÏÈÐÏÙÈâÒ4Í4ÏèÍÄèÇ4ÜâÝÙÏãÙÖÏÄÇÇÏÙÇÐÙ âæçÎ×éÙÛ ËÄÏÌÞØ Ï Û Î Ç Ë È þ à Ï Ö Ý é Û æ Ï È Ä Ý Ï Î æ Û Ä Ï Ü Û Î Û å óÝ é æ Û Î Ï 1Ð Ñ Û Ð Ï 7Ï ç ö ö è Ï Ù Ý Ë Ì Ì Û Î Ï Ñ Û Í Û Ý ÊÛÄ ÛËÌÏ Ð Ý ÛÑÏ ÑÛÍ ÛÝ Ï áÿööÒ Ò Ï ðæÊ Ä Û Ë ) Ï ÇËáÝÛ4Ïéó7Ï áÛãÜéÙü ßÐÇÙÈÄÝÈÒÍÐ Ï Û Ê Ý Ð ðÉ ö à â Í Ä Ç Ü ö ç à ö ã ÿ ÿ þ ö Ü Ä Ý óÝ é æÛÎ Ï Ò Î ÛÐ Ð ü Ï þáÏ ÛÊæçÏ ÞÏ Í ÈÙ Û êëìíííëí0600 ó7áþé êëìíííëíë0êì êëìíííëíîí5 Ð ÌÙ Ï Ù ÇÄ ÛùÛÙ Ï Ñé Í Ï ÑÛËé ÛËÌÅ ðÄ ÌÉ àçé Ù ÊÛÌæÐ Å ÖÑÏèàÚ ãé Ù Å ðæÊæËÌÝ É öçàè öâáþöèá4öáþö Ù ïÝ Ä Ý È Ë Ï ó7Ï Ù Ï Ä Ç ð4 á Ú ã Ë Ì Å 7!Ú 7ïÚ ÕóÚ Û Î Ä åÚ Ï ÞÕÏ Ò Û Ù Ï È Í êëìíííëí0ë5î óÛËÝÖÝÛÛÏÙó7É ÐæÏç7Ä ÙÏÇó7É ÊÛáÄÛöËéÙ ó7Ï 7ÄÈåÈ ÎÛÏËÖÇ ãùÏ ÙÈ ûÝ äæÛÄÎÛÏøÄ ÛËËÜÏÏÙ1Ð æÜÈÙÚÏÖçÄöÌöÏá4áÏÞÚ ÌËáÊÚÉ ðÉ4öè4öçá öâçá4ÿáçþâãÿ ÇÌÈÏðæÊÉöâçááöööâ4èâêëìíííëí0ê5 Ç àáþàèáè ÛËÏÐÇËÜÝÄÝÅðæÊÉöâáþáããÿãêëìíííëí0êë áçç êëìíííëí÷÷0 êëìíííëí005ê þüÈéÙÏÏåÈ Ûðæ ËÌÏÊÐÐÉÉÛöçåÊ ÚààéÙè æ7Ï ÄÈÇËËÏÏÛÜðæ ÙÖ7Ý ÏËÊÒÙÐÝÛÏÏËößßÏ æ4ÈÎ 4ïÑ ÏÿÊ4ÈÈãËÄÙâæÛçÐÌ8Ç4 åÇ ÖéÈÚåÐ ÇÏÄáÛÒçùÛ öãéÙÅçÏÙ4ðæ 'º óÝ é æÛÎ Ï ïæ æÍ Ý Ï ÕÛÄ ÇÙ Û þâÏ Ý é ÈÏ Ù æÛ áööýÛÄ æÏ Í ÖÐ Ï Î ÇÊÛÄ ËÉ ÇËÝ ÛÏ ó7 ÕÖ Û Ä Û Ü Ç Ï â ã Ï ÞÏ Ý Ä æ Ï ûÏ ßÏ ÞÕÏ Ü Ý Ë Ì Ý Ë ß Ç Ä Ý È Ð Ï Ä Ç Û Ü ç Ø ÿ â è è 4 ã á Ü Ý Ð Í Ê É ïÛ â ç á æ åÝ Ï ôÝ Ü æ Î 9 ö â â â ö ç â ÿ ö

 ¼½¾ êëìíííëíêë66 êëìíííëí6êê êëìíííëí0î0 áàé ïÏ ôÛ Ù Û Ë Û Ï ÕÈ Ä Ð Ý Ò Û þ ç Ï ÞÏ Û Ë Ù æ Î Ï åÄ Ö åÇ Ù Û Î Ý Í Ï ÞÕÚ Ù Ç Ñ Ï ïÚ è Ê Û Ë Ï Ê Û Ä æ Ú Ö Ä Ì Ù Ë Û Ë Ì ç Ú ã é Ù Ï ß Ç Ä Ý È Ð Ï ó7ç ö é Ù Ë Ú Ñ Ä Ð Ò ÖÛÄ ÌÛÏ çàÏ é æÙ ÛÏ ËÇÌÈÏ ðæÊÏ öâáâØ ËÙÏÜÏ ÛÏÐÒÛÝÇËÎÌÈÛÏÙÙ ÇÒÖÄÛÏÖåÛ ÙöÝÒéÙþÅÏÿÅËÏïÎ ×ËÇÌÄ èçéÙÏÊÐÏÍÄÇÜÝÙ ßßÅðÉöâç4çàêëìíííëí00í6 äæÛÎÏÒéÈÇÍÑÏÛÍÙÏæ1Ð ÒÑæéÛÜÍÈÏÏÎáÛÅåÛ ÿÏÝÐ åæ ÙùÏÎÈæÄÐÝ ß ËÝÛØßÏÇó7à ÄÝÈÐÏéÍÙÚÄÜæÙÏöÝÚÈãÏÖó7á ÛÄÌÛáÏÛéÙËÅ7Ä ÌçÈéÙåÈ ÛËÚ ôÄ ôÝÛÇÜÝ ÏÞÎÙÎÏÏÐÇ ùÏ 7Ý ÒÛó7Ï ËÙÈÚÄûÝ ÈÚïÑÑÄ ÈÄÙÈÐ ÛÌÇÐ ÇÅ óó æÎÈãé ÄÝÙÏÅÑðÊÉ éÍÑèèÿçãçá ÛËéÛËÌÏáÙöâáççàáãà4ç ÖÏÙÌÏÑÛÍÛÝÅðÌ ÑðÈ öèöàââèã 4ÿáèââ Ç åÜÖÚÜÛÙÛÏÜéÇåÑæÙÏûÅïÙÈÍÏàêëìíííëí0î6 èÿöááÑâÙÚ êëìíííëí00íî 4ÿÚ Î Û Ï åæ Ï à Ì Ð Î Ý Ù Þ øÅ åÛ ÜÏ ãÙ ÖËÚ ËÌÛËÚ 1Ð ÑÛÝÐÐÙÝÐåÏáùÏ ÅÿÞÕÏ ÏþÿÛÊÛÍÖÄæÝÄÏÏûÏ ÊÝÄæÎÏËåÇ äæÛÎïÎ Ï2æ ÙæÄËÛÏÏÞË 7ÝÒÏïÇ ÍÏÑ ÏÄÝáÚÐãÝÛÙÖÑÏÏöÍãÇÄÏéÖÛÝÏÙÿÛèåéÙ ÄÇËÙÛÎ æÐÛÖÛÏó7áãýÏÖÊÉÿêëìíííëíê6îê éÎæÛÎ Ïß ÇÄ ÝÈÐÎ×ÏßÏ öâÚÙÌËÏáÚ Þ åÛÍÛÝÅðÉöâàà4âþããããâÏËêëìíííëíî6ì5 ÈÏïÃï ÞÏ ààà óÝ ââã44â ÒÇÑÛÙÅðæÊÏ.æÎÝÛËÙÈÏöâàà4þêëìíííëí5îë 4áþööö ÎÝÖÛÙÏÑÛÐÙÝÏÐæÍÛÏöâá4þç4öÿêëìíííëí05÷ æÄÛæÏ ÎÏÕÛ ÄÄüÛÎ ÏáÝÍÅöÚûÚ ÏÃÝË3ÝÐÊÙæÝåÇùÛÚ ÐÏÙÖÏþãêëìíííëí0÷60 ÏÙÝÞÏ ÙÎ ÑÏ óÏ Ìàáÿ4ãþã ÐæÙÏËÈÌÄÏÝÛÐËÙÐÎ äÊÝ Ç åÛ Ë Ü Ý ÛÐ Ý Ú Ð Ý Î × ÇÄ Ú æÎ ÛÄ Ú Ý Ð Ù Ý åÇùÛÅ Ï ðæÊæØ øÄ Û Ë Ü Ï ÕÝ × Ý Ò þ á Ï Ö Ý Ù Û åÏ È Ä Ý Ð Ý Ë Î Ï ÞÕ 7Ä ÈåÈÏ ÇÊÛÄ ÛËÏ 7Ý Ò Í ÑÚ ïÑÎ ÛÐ ÖÚ åÇÙ ËÌÌÛÎ ß ÇÄ åæÄ ÛÖÏ ÞÎ Î Ï ËÇ ùÏ ÇËÝ ÛÚ ß ÇÄ Ý ÈÐ Ú ïÝ Û Ñ Ï Ç Ê Û Ä Û Ë ) Ï ûÅ ïÙ È Ò Í Ï 7Ý Ò Û Ë Ù È Ú ûÝ È Ú ËÛåÛÏ ßÉöâ4ââââãá4áç ïåÐ ÌÄÛËÃÛÚÜÎÅ7ÄÐÐÏÜÝÊËÙæÏÊÐÏßßÚÄÇÐåÝ ïÑÈÄÙÛÌÇÚßÄÛ×ÇÎÈÔ7ÄÇÌÝÈÅó7ÏÄÝËÌÛË 1ÐÙÝÎÈÚÞ7ÚïØèÚÒÛÐÖ ÍÄÇÜÝÙÅÏðÉöâãØ ËÌÝÉöâáãÿàâþâááÿ êëìíííëí0ìëê êëìíííëí0ì5ê ÑÛÍÛÝ ÝËÌÌÈÝËÅöÏÑâéçÍáÏÑáéöÌöÏÊöÛâ4ËèÏÊâÌÏåÎ ÐÚÙÍÄùÙ ÏËðÉ ãÿéÙ ËÇÌÈÏðöâá4á4âãööèþ9Èêëìíííëí0ìí6 ÏÍÛÄÈÐÇÄÝÏÇùÏþ44àöÿÿ ÞÄÝËÜÈÏ4þéÙ ËÇÌÈ ÜÇ Ï Ð Ü Ä ÿ ðÉ öâãççââáÿèöö ÞÐÙÄÛÅÏàâÿá444 öâáççàöèêëìíííëí605 çççç ÑÄÐÐÏÒÑÙÉöçàèØÿÿâáöàÿ9ÞÌêëìíííëí50ëê æÐ ÿçããÿà4áÏ ÏöçàèØâããþÿþêëìíííëí00ëë " ¿½ # ¿ ¼½¾ êëìíííëí0ê0 êëìíííëí056í 2È Ä Ü Ï Û Ð Ç Ä Ï þ à Ï Ê Û Ì æ Ð Ï Ñ ùÄ Ï Ð Ù Ç Ä Ý Ë Ì ßÝ å È Ä Ï þ à Ï Ê Í Ë Ï ß Û Ý Ï Ö Ý Ù Û åÏ åÎ Ð Ï ß ÞÕ óÝ é æ Û Î Ï ÕûÏ ßÖ çÚåæ ööâÎæÏùÄ ËÛÏËóÛ ÄËÍÏÏáÄ ÈùË ÕÛ Ä Ä ü Ï Ç Ù Ä Û Ï þ ÿ Ï ÞØ Í È Ù Û Ï Û Ë Ï Ð Ç Ë Ü Ý Ä Ý óÝ é æ Û Î Ï ðÈ Ë Ü Û Ï øÇ Ë Ý È Ï ÃÛ Ù Ý Ò þ ã Ï Ê È Ü ü ÞÐ Ù Ä Û Ï ä Î Å åÛ Ì Ç Î Û Ë Ì Ú Ç Ë Ý Û Ï á ç Ï Ö Û Ä Ì Û 7Ý Ò Û Ë Ù È Ï ÕÈ Ð åÈ á ö Ï ÞÏ ïÎ Ç åÛ Ë Ï Ù Ì Ë Þ7Ï ö â ö à Ï ÞÚ Ï ÞÕÏ óÊ Î Ú ûÏ ûßÏ 7! ÐßÝÅÛöÑâÏãÿæçÛâÄÏãôÈ Ù Û Ï ÞÕÏ Ü Ý Ë Ì Ý Ë Ï ÞÏ ïÎ å Ë û 7ï 7! Õ Û Î Û Ä å Ä Ç åÈ Ù Ï Ý Ä Ý Ù Ï Ù Ü Í ß ü Ñ Ç Ï ç Å ö Ï åÛ Ù Ý Ò Ð Ú Ù Ì Û Ú ðæ Ñ é Í Ï Ê Ä Ï Ð Ý Î × Ç Ä Ï ÞÕÚ Ï Ù Û Ñ Ç Ï Ä Û Ò Ý Ë Ì Í È Ë Ü Ý Ð Ý åÇÐ Ý ËÏÙ ÇÄ ÛùÛÙ ÏðÉ Ï4ç4àöþöÏ øåÛ Ú ß Ç Ä Ý È Ð Ú ïÝ Ä Ý È Ë Ú æ Ý È Å Ð Ï Ù Í Ä Ï Ù åØ Ñ Ç Ä Ù Û åÛ Ï Ü Ä Ï Ê Û Ä æ Ï Í åÉ á ã Ä Ê Ú Ñ é Í Ï Ê Û Ä æ Ú 7ïÚ Ö Ý Ù Û åÚ ôÃÏ Ä Ü Ö Ú Ð Ñ Ù Ï Ê Û Ä æ Ï ü Û Ë Ì Ï Ò Û Ä Ý ãâããÏ ÏöçàèØþãÿþãþà ÊÛÌæÐÏ4ÿéÙÏËÇÌÈÅÿÿççççþ ËÌÇÊæÎÏðÉàáÿÿáþþ öâàâ4âàþÿÿÿþ ÊÛÖÉöçàèØ4ö4öáþà öâáàöèççááá ÜÝÛåÈËÜÏÊÎæÇÚÝÐÙåùÏöâáþáãã4èãàà åÊÎÏÊÌÐÅÏöâãÿè4ç4â4þþ âââÿþç öâá4áèàèöþöö öçàèØãÿÿÿèà ÊÉ öâàà4âãàèööþ êëìíííëí0÷ìí

êëìíííëí00îë

êëìíííëí05÷ì

êëìíííëí50î6

êëìíííëí0î÷

êëìíííëí0íë

êëìíííëí0ìíí

êëìíííëí05÷0


vwxyzz{|}~€

0123

‘’“”‘•–—‘˜˜‘™“–š›œ”‘‘žŸ‘ 

1‚ƒ„„…†‡ˆ„‚†‰†Š„…‹Œ…‹†Ž

¡ ¢ ¡ £ ¤ ¥¦ § ¡ ¨ ¡ © ª «¡¬¡¡­¤¥¦£¡ª¡¬

®¯°±²¯°³´µ¶·¸¹º»´´¼¸·½´´¾¶¹¿ »¶µ¾¸·½´Àº´µ¸Á¼¸¹¸»¸Â´»Ã·Â¶µÄù¶¹Å »ÆÇÁÇÁ·¼¸´Àº´»Ã¸¿»Ã¸´¾¶Á¸¹Å´Â¶¹¿ µ¸ÁÇ»´Èý¼¸»¸¹Â¸´¸À¸É¸Æ´µ¸¹¸»·¼¸ ¾¶·ÂÇ»´´Ê¸Ë¸·¸´´Áĺ¹ºÂǸÉ̴͸¸Â´º·º µ¸Á¼¸¹¸»¸Â´Ä¶¹»Ã¸¸·´Á¶µ¸»º·´Æ¸ÇÁ À¶·½¸·´Áĺ¹ºÂǸɺ¸Á̴θ·¼¸»´À¸¹º µ¶¹¶»¸´¼¸·½´µ¶·½º»Çº´Â¸¹¶»¸Â´Àº »ÃµÇ·ºÂ¸Á´ÁÇϺ̴´ÍÇϺÁµ¶´µ¶µ¸·½ À¸Ä¸Â´ÀºÐ¸Àº»¸·´Á¸ÂǴ˸¹¸´µ¶·Ð¸½¸ »¶ÁÇ˺¸·´´ÐºÊ¸´´Àº´´Â¶·½¸Æ´µ¸Á¼¸¹¸»¸Â ¼¸·½´»º¸·´ÀºÁ¶¹¸·½´Ãɶƴ½¶ÐÃɸ» ĶɶĸÁ¸·´Æ¸Á¹¸Â´Â¸·Ä¸´¾¸Â¸ÁÌ Ñ¸¹¶»¸Â´¸¹Âº·¼¸´¸À¸É¸Æ´Ð¸É¸·Ì´ÒÀ¸ ÓԴ¸¹¶»¸Â´¼¸·½´ÀºÁ¶Ä¸»¸Âº´ÃɶƴÇɸµ¸ Á¶¾¸½¸º´Â¸¹¶»¸Â´¼¸·½´ÕµÇÖ¸¾¸¹Ö µ¶µºÉº»º´Ð¸Éǹ´»¶ºÉµÇ¸·´¼¸·½´¾¶¹Á¸µ¿ ¾Ç·½´»¶´×¸¾º´ØÇƸµµ¸À´ÍÒÙÌ Ñ¸¹¶»¸Â´×¸ÚÁƾ¸·Àº´¸À¸É¸Æ´Á¸ÂÇ´Àº ¸·Â¸¹¸´Â¸¹¶»¸Â´¼¸·½´µÇÖ¸¾¸¹Ì´×¸µ¸ ׸ÚÁƾ¸·Àº´Àº¸µ¾ºÉ´À¸¹º´·¸µ¸ Ķ·Àº¹º´Â¸¹¶»¸Â´º·º´¼¸ºÂǴͼ¸º»Æ θƸÇÀÀº·´¸·´×¸ÚÁ¾¸·Àº´ÎÇ»ÆùºÅ Á¶Ã¹¸·½´¸Éºµ´¼¸·½´Â¶¹É¸Æº¹´Àº´À¶Á¸ Û¸Á¹¶É´Ò¹ºÏ¸·Å´Á¶¾Ç¸Æ´À¶Á¸´Àº´»¸Ê¸Á¸· ÎǻƸ¹¸Å´ÒÁº¸´Ñ¶·½¸Æ̴ܸÉǹ´»¶ºÉµÇ¸· ¸¹¶»¸Â´º·º´¾¶¹Á¸µ¾Ç·½´»¶Ä¸À¸ ݸÁÇÉÇÉɸƴµ¶É¸ÉǺ´Á¸Æ¸¾¸Â´¾¶Éº¸Ç ͸¼¼ºÀº·¸´Ò¾Ç´Î¸»¹´¸Á´ÍƺÀÀºÚ´ÝÒÌ Ñ¸¹¶»¸Â´×¸ÚÁƾ¸·Àº´Þ¸ÚÚ¸·º ßÁ¶É¸·ÐÇ·¼¸´ÀºÁ¶¾Ç´޸ÚÚ¸·ºà´¸À¸É¸Æ ˸¾¸·½´À¸¹º´Ð¸Éǹ´»¶ºÉµÇ¸·´×¸ÚÁ¿ ¾¸·ÀºÌ´Í¶Âº¸Ä´Â¸¹¶»¸Â´ÀºÄºµÄº·´ÃÉ¶Æ ØǹÁ¼ºÀÅ´¼¸ºÂÇ´Á¶Ã¹¸·½´¸Éºµ´¼¸·½ µ¶µ¶½¸·½´ÃÂùºÂ¸Á´Ç·ÂÇ»´µ¶µ¾ºµ¾º·½ µÇ¹ºÀÌ´ØǹÁ¼ºÀ´×¸ÚÁƾ¸·Àº Þ¸ÚÚ¸·º´¸À¸É¸Æ´Í¼¸º»Æ´ØÇƸµ¿ µ¸À´×¸Àẵ´¸É´ÛǾ¹ÇÁº´Þ¸ÚÚ¸·º ÛÍÌ´ÑûÃÆ´ÁÇϺ´º·º´ÀºÉ¸Æº¹»¸·´Â¸ÆÇ· âãää´Àº´å¸¹·¸Ë¸Å´æ¼Ä¹ÇÁ´À¸·´Á¸¸Â´º·º µ¶·¶Â¸Ä´Àº´æ¼Ä¹ÇÁÌ ØǹºÀ´Í¼¸º»Æ´×¸Àẵ´Â¶¹Á¶¾¸¹´Àº ¾¸·¼¸»´¾¶É¸Æ¸·´ÀÇ·º¸´Á¶Ä¶¹Âº´ç·½½¹ºÁÅ

45678 7 8

4 5 6 5 8 9

5 

!"#$%&'(')%*+,-.(/0.%1+2/34%035+6 8/8/13,%BC%N$$%<3,-%(.,.%2+5;5'O+1. (30%373834%9383,%/,0/(%*+,93:32 *+,937.%7'1+,= ;+503,<33,%1.3;3%(.03)%735.%*3,3) E+,/5/0,<3%;+503,<33,%0+52+6 73,%*3/%(+*3,3=%>?+0.(3%;+5036 135%7.%383*%53<3%.,.%373834%1.3;3 ,<33,%.,.%0+593:32)%*3(3%;+59383,3, (.03=%I38%0+51+2/0%*+,-+9+:3,034 /,0/(%2+5.183*%7+,-3,%2+,35 ;373%CKKL%838/%7+,-3,%(+03(/03, *+,937.%8+2.4%5.,-3,)@%/935,<3= 3(3,%;+503,--/,-93:323,,<3 A5.3%(+834.53,%B/5323<3)%CD (+;373%"8834%3031%.105.%73,%3,3( E35+0%FDGH%.,.%2+5-32/,-%7+,-3, 13<3=%>"843*7/8.8834%"8834%BPQ 035+(30%I3JJ3,.%1+93(%CKKL%838/= *+*2+5.%;+50'8',-3,%73,%(+2+5/,6 %1+73,-%*+,-3,7/,- 0/,-3,%23-.%13<3%/,0/(%73;30 Òµ¶¹º»¸Å´ÒÇÁ¹¸Éº¸Å´ÑºµÇ¹´Ñ¶·½¸ÆŠͼ¸º»Æ´ØÇÁ¸ϸ´Ø¸ÁÖÇÀ´Þ¸ÚÚ¸·ºÅ B3,333(0%%.1;0+5.5,0<33*3 /8%(+136 2+50+*/%7+,-3,%035+(30%.,.)@ Òµ¶¹º»¸´å¸Âº·Å´ÒÁº¸´À¸·´É¸º··¼¸Ì Çɸµ¸´¼¸·½´É¸Æº¹´À¸·´Àº¾¶Á¸¹»¸·´Àº 7353,%7.7.5.%;5.3,%2<3+)5%,03.*2 *3%8+,-(3; /R3;,<3%0+,3,-= 383,(3,%$183*= Þ¸ÚÚ¸·º´µ¸ÁÇ»´»¶´ç·À÷¶Áº¸´Ä¸À¸ ɺ·½»Ç·½¸·´Ä÷Àû´Ä¶Á¸·Â¹¶·´Àº &'('%B/8.10.'%.,.%234:3%1+0.3; A5.3%<3,-%-+*35%2+51+;+73%.,. $3%2+5/935%234:3%;+83(/%035+(30 ;+*.*;.,%3(3,%7.*.,03.%;+503,--6 *+,-303(3,%234:3%;+51+;1.%*316 3(3,%*+,.,--38(3,%1<35.30) ¸ÆÇ·´âããè´µ¶É¸ÉǺ´»Ç·ÐÇ·½¸· Üõ¾¸·½Ì /,-93:323,%0+,03,-%3;3%<3,- <353(30%/*/*%0+,03,-%035+(30 *+,/5/0,<3%*+5/;3(3,%(+136 »Æ¸ÉºÏ¸Æ´ßʸ»ºÉà´Í¼¸º»Æ´×¸Àẵ´¼¸·½ ë¸Êº¼¸Æ´Þ¸ÚÚ¸·º´Èý¼¸»¸¹Â¸ .,,<3= 373834%8+(30%7+,-3,%438%<3,- 834;343*3,%0+52+135=%>Q35+(30 ¾¶¹·¸µ¸´Í¼¸º»Æ´ØÇƸµµ¸À´ÞºÁ¼¸µ ¾¶¹Àº¹º´Á¶Ð¸»´äÔÔì´É¸ÉÇ´¸Â¸Á´Ä¹¸»¸¹Á¸ 7.;.*; > B+ ' 5 3 , % 8 3 ( . 6 8 3 ( . % 3 7 3 8 3 4 % ; + 6 +51.O30%*.10.1%73,%;+,/4%(8+,.(= 0.73(%3(3,%373%03,;3%1<35.30=%#/5/ 鸾¾¸·ºÌ´Í¶µ¶·Ð¸»´ºÂǴ¸¹¶»¸Â´º·º Á¶Ã¹¸·½´¾¶¹·¸µ¸´Í¸Â¹ºÃ´×ǽ¹ÃÆÃÅ´À¸· *;.,%23-.%.105.%73,%3,3(63,3(6 2I3 8%.,.%<3,-%*+,937.%03,03,-3,,<3 (3*.%*+,<3*;3.(3,%234:3%373 ¾¶¹»¶µ¾¸·½´Æ¸µÄº¹´ÀºÁ¶ÉǹÇƴʺɸ¿ Àº¹¶Áµº»¸·´Ãɶƴͼ¸º»Æ´ØÇÁ¸ϸ´Ø¸ÁÖÇÀ *. , < 3 ) % 8 3 8 / % 7 + , 3 , % 3 ; 3 % 1 3 < 3 % 2 . 1 3 7 3 8 2+5035+(30=%S3,-%;38.,- 0.-3%438%7383*%1<35.30%<3.0/%.8*/) ¼¸Æ´Àº´ç·À÷¶Áº¸Ì´Í¸¸Â´º·º´Â¶¹Ë¸Â¸Â´êã Þ¸ÚÚ¸·ºÌ´Í¶¾¶Éǵ·¼¸´á¸Êº¼¸Æ´¾¶¹Â¶µ¿ *+*.*;.,%.105.%73,%3,3(63,3( 2+5(3+*% 1 3 %7. 3*38%73,%.(4831=%?+.(48313,%7383* á¸Êº¼¸Æ´ßÄÇÁ¸Â´»¶½º¸Â¸·´Â¸¹¶»¸Âà´Àº ĸ´Àº´»¸Ê¸Á¸·´Í¸¹À÷ÃƸ¹ÐÃÅ´Íɶµ¸·Å 13<3M%B+2+0/8,<3%438%.,.%*+5/;36 035+(30%.,,.%%32733-8.3,4<%3(%+1,+<03+083334,%3%2(304.O:3 2+5.8*/%1+503%2+53*38%.0/834%<3,ç·À÷¶Áº¸Ì´Í¸ÂÇ´Àº´¸·Â¸¹¸´ÂûÃÆ´¼¸·½ À¸·´»¶µÇÀº¸·´Äº·À¸Æ´»¶´À¸¶¹¸Æ (3,%(5.1038.131.%1393%735.%5313%43/1 *+,937.%5+,734%430.%373834%(/,R. *+,937.%2.73,-%-353;%035+(30)@ µ¶·¼¶¾¸¹»¸·´Â¸¹¶»¸Â´º·º´¸À¸É¸Æ ظ½ÇÊÃƸ¹ÐÃÅ´Íɶµ¸·´Àº´»¶Àº¸µ¸· 13<3%3(3,%43(.(30%4.7/;)@%/935 23-.%(+1/(1+13,%7383*%*+,96 9+831,<3=%T53;U

45678 7 8

ØÇƸµµ¸À´í¸¹Çɴѹºµ¸À¼¸·ÂÃÌ Ø¶·Ç¹Ç´ÜûôÍÇɺÁºÃŴĶ½º¸Â ¸¹¶»¸Â´º·ºÅ´ë¸Êº¼¸Æ´µ¶¹Çĸ»¸· ¶µÄ¸Â´¼¸·½´Àº½Ç·¸»¸·´ÃɶƴµÇ¹ºÀ¿ µÇ¹ºÀ´Ç·ÂÇ»´¾¶¹»ÇµÄÇÉ̴ض¹¶»¸ ¾¶¹»ÇµÄÇÉ´À¸É¸µ´Á¶¾Ç¸Æ´»¶¾¶¹Á¸µ¸¿ ¸·´À¸É¸µ´¹¸·½»¸´¾¶¹ÁÇ·½½ÇÆ´µ¶·Ð¸¿ ɸ·º´çÁɸµ´µ¶É¸ÉǺ´Â¸¹¶»¸ÂÌ´îܸÀº »¶¾¶¹¸À¸¸·´á¸Êº¼¸Æ´µ¶·Ð¸Àº´Æ¸É´¼¸·½ Ķ·Âº·½Å´º·º´Ðǽ¸´¼¸·½´µ¶·½½¶¹¸»¸· Ƹº´ï¸»´Í¸Â¹ºÃ´Ç·ÂÇ»´µ¶·¼¶Àº¸»¸· ¹Çµ¸Æ´Âº·½½¸É·¼¸´Á¶¾¸½¸º´á¸Êº¼¸ÆÅð Ç˸ĴÜûô»¶Ä¸À¸´ñòóôõö÷øùúûü´¾¶¾¶¹¸¿ ĸ´Ê¸»ÂǴɸÉÇÌ Üûô¾¶¹Çи¹´¾¸Æʸ´ÂºÀ¸»´¸À¸ º·Ïùµ¸Áº´¼¸·½´ý¸ÉºÀ´Â¶·Â¸·½´ÐÇµÉ¸Æ Ä¶¹ÁºÁ´À¸¹º´Ð¸µ¸¸Æ´Þ¸ÚÚ¸·º´Àº´Èý¼¸¿ »¸¹Â¸Ì´Ø¶·Ç¹Ç·¼¸Å´Ð¸µ¸¸Æ´Â¸¹¶»¸Â´º·º ¾¶¹¸Á¸É´À¸¹º´É¸Â¸¹´¾¶É¸»¸·½´¼¸·½ Á¸·½¸Â´¾¶¹¸½¸µÅ´µÇɸº´À¸¹º´¶»Ã·Ãµº ɶµ¸ÆÅ´»Ç¸ÂŴĶ·ÀºÀº»¸·´Ïùµ¸ÉŠº·½½ºÅ´¹¶·À¸ÆÅ´¼¸·½´µ¸ÁºÆ ɸи·½Å´ÁÇÀ¸Æ´µ¶·º»¸ÆŠù¸·½´ÂǸŴ¸·¸»´µÇÀ¸Å´À¸· Á¶¾¸½¸º·¼¸Ì´îѸĺ´µ¶µ¸·½ ¼¸·½´Â¶¹¾¸·¼¸»´À¸¹º´»¸É¸·½¿ ¸·´¸»¸À¶µºÁºÅ´µ¸Æ¸ÁºÁʸ´À¸· ÀÃÁ¶·Å´Á¶¾¸½¸ºµ¸·¸´Â¶¹Ëº¹º´À¸¹º ½¶É¸¹´Èý¼¸»¸¹Â¸´»Ã¸´Ä¶·ÀºÀº»¿ ¸·Åð´Â¸µ¾¸Æ´Ä¹º¸´¼¸·½´Ðǽ¸´¸»ÂºÏ Á¶¾¸½¸º´ÀÃÁ¶·´Àº´þçç´º·ºÌ´ÿ0123

V¡©ª¦©¤WX¡Y¡©¡¤Z[¨[£

B\&"?%7/3%034/,%0+53(4.5%.,.%B4'O3,%2+,356 3:38,<3%13<3%,--3(%2+5;.(.5%0+,03,2+,35%*+,7383*.%39353,%1/O.=%B+0+834 035+(30%3;3;/,)%<3,-%;+,0.,-%2.13%2+83935 *+838/.%;5'1+1%;+,R35.3,)%;5.3%<3,- ^.(.5)@%/935%8/8/13,%$,10.0/0%B+,.%$,7',+6 1+435.6435.,<3%2+(+593%1+23-3.%O'0'-53O+5 1.3%S'-<3(3503%9/5/13,%O'0'-53O.%.,.= .,.%3(4.5,<3%*+,+*/(3,%035+(30%<3,- B+*+,93(%3(0.O%7.%('*/,.031%.,.) R'R'(%/,0/(%7.5.,<3=%":38,<3%A5.3%2+5,3*3 B4'O3,%*+,73;30(3,%(+0+,3,-3,%230., 8+,-(3;%B4'O3,%?/5,.3:3,%.,.%*+8.430 73,%*+,3*234%23,<3(%438%*+,-+,3. 7.%.,0+5,+0%;+5.438%0+,03,-%('*/,.031 .8*/%3-3*3=%>B+2+8/*,<3%13<3%;+5,34 1/O.)%0+5/03*3%]3:.<34%I3JJ3,. 7.(+,38(3,%7+,-3,%035+(30)%03;.%235/ S'-<3(3503%.,.= *+,7383*.,<3%1+*+,93(%7.%S'-<36 > B + 8 3 *3 % 0 . , 3 8 % 7 . % S ' < 3 ( 3 5 0 3 ) W­_`¡© 13<3%(3,-+,%7+,-3,%1/313,3%^.(.5) ((+35500'3%).@,%.=/%,T5-3(;3U;%;5.3%(+834.53,%E'9'6

abc

B\Q\d"II%2+,3562+,35%*+,736 83*.%035+(30%1/O.)%(+4.7/;3, e/5(4'8.1%*+,937.%2+,3562+,35 0+50303=%>A5'1+1,<3%937.%8+2.4 0+50303)%03,;3%*+,303%1+,7.5.) 937.%8+2.4%37+*)@%/935%;5.3%3138 B3*;.0%<3,-%1+435.6435.,<3 2+5:.531:3103%.,.= B+2+8/*,<3%.3%1/734 23,<3(%034/%*+,-+,3.%035+(30 1/O.)%,3*/,%438%0+51+2/0 43,<3%7.73;30(3,,<3%7.%2/(/6

2/(/%<3,-%7.23R3,<3=%?+6 */7.3,%;5.3%2+5,3*3%8+,-(3; e/5(4'8.1%I.73<30%.,.%;/, *+,R35.%73,%*+,73;30(3, (',03(%]3:.<34%I3JJ3,. S'-<3(3503%*+838/.%1.0/1 .,0+5,+0=%%%>B'38%0+(,.1)%0+'5. 035+(30%73,%03113:/O%13<3 1/734%034/%735.%2/(/)%03;. ;+503*3%(38.%*+*;53(0.(6 (3,,<3%1+0+834%2+5-32/,-%73, 2+83935%7.%1.,.)@%/935,<3=%T53;U

fX£¨­_§[Y¤g[h¡i¡¢

45Z5f 7 8 45Z5f 7 8 45Z5f 7 8 45Z5f 7 8 45678t45Z5f 7m f7 45678t45Z5f @el . *O.#*I* E3 &*$& Eg *'3  33N(!G* 5 R l @ R7 a 4 

e 8ef 45Z5f $* 3 $4 ' *  9 1 ] # 3 % W4+3 `790 *"'^+ 6(#S% 63$# 3&9$' " 3,3 o7. g[ 92+3%WN 35*#$ '%-! K 1'G&.' #.--%+&-&# ($#313#&D 6*7 %%-8H '$ 36 *.C*E/I41J8;<=>>><>VM?M 8::9: 5

e 8ef $ 3*&"* I4 , S& #*:#*7k .-*L.P7 P7"*:3-*"#L*$ !85# ]%4#$ #$3,W' $7L.689KY P83:*W+ 4+%# [# 6SS! 3$ (45*$ * 72 SE I41J 9Y W" * . + 4 # 3 * % ( * G T  . * # &438+:6Y# .  1  7 L L L 9 9 9  3 6 ' % # 3 6 I41J 9 7 PP L 9 :   P P % * + 7 8 5 * $ % $%  ' +  !,!  !!1"# $ %&' ( E3 &$& TP5 #1*F3 3.#-* EgGh8 KE75#.!P -GTh !5# ;<=>>><>M?>Q ;<=>>><>=>M; ;<=>>><>X;<X ;<=>>><>UQMV 3 % 3 * %  " & # ' #  6 # .  $' % ! ) ' * $+ # . ! /0 * .  2 W+' % "7! +3*%` *'48%""#**3$ -*.1 K 54*6'&# .+*5 5*#*6 "1*3 k *3-* .*.-& %'3 c C071*-4% !,W'!$3 $*.*"D !#-.*# # !$ Y K1 '6 I3-&#[* O$# 3%-'$3*$J 6+'*7 #('$8Y LP:778:L7:L7;<=>>><>V=UM 77 L7 1*34!+56(%7775#.-77;<=>>><>=>;? 899:: 9 !G`h Y W4 :7 $ .7"LPP7: -*, !7W' .$-#&*.I4 , * 4I*3 %&3.\1&(N (6 '4*3 *^.' .785 :9 L: IhPL9 L: _ % # 3 6 J  * . C * ! B . & * ! E/ !]*CC' 8 ! 9 ' +  7 8 P 7 9 8 H " 3 8 ! 8 5 # .  I4 1 J   7 P 7 8 9 8  L L [* % B % ] ' G & ( * . S$P ! 9 ;<=>>><>;VQ> ;<=>>><>M?>V ;<=>>><>=<<? ;<=>>><>X?=? ;<=>>><>M<<< _%# 7@ A



e 8 e f ] 4 * '  % + * E`   ,Y W' $* . ! % + 3 . # . ( * $* 4 5 4 * ' $& 1 ' r 6 * $ 1 '  ( . ;<=>>><>QU>X G3 * . ( L 6 3 ! , W' $ ! .  IJ 8 ! 5 # ;<=>>><>QUQ< '33 +4#":7/ *-&.-8K%#.6.*.I3-J:95# .(*$63(#*%"$#3I&.(* "3-%*.-*#%#$*!+'*#'4*36&#* *.C*d%+3d75*$L31+*6# $43*"I41J88 899 ;<=>>><>M;M> W4 +&3*` 17J9E* W( 38%#97P88I3- , E3 &$& &.N4&# *W+ *' dd T1*3 *. -&*%W 4.%h &'L#I;<=>>><>M=?< PJ!9]# 1K4 *7.N*%*$*.-IJ78Y;<=>>><>MU>V 9L779 16**3$ 4E3 &#-%k %%.+#4"*93673L$97'+7%:$% &6bbb7 88: LL: ;<=>>><>M>U; $1'd%&+3d11$7831I41J[6& :LL3*.%W*$1'd%&+3*.C* K+ # 6 . ,& % \* % " 1 * 6 * % " . I4 3 (  7 ;<=>>><>MV>X ]4*' ( 3 ( # KE\. % 0. IJ  9 P 8 : 9 7 Y 899 K3 #*^S -&  3 7  7 $ % . 1 * 4 % & 3  , 54*'%+*E`#"%43*#7 S&.(*.-[&#&3!54*'Y1'$#;<=>>><>QQ?U o(. (-*63+&.6N34$1 '$# 3%#*(.66$ +3*66*+$* #5 3*.%787P8:9I+J:7;<=>>><>QM?> I+%.+&#%9#$* , ,#5'#*.%'-]&&-5J *$3*"Y W'$*.%'31&.4%)*3.-IJL54#* K 7 87L79PL I4&1+\5 $+:4L#LT48*93968&\ 98#:*;<=>>><>MV>? 83)8.:P 3 1 6 * % ;<=>>><>V<>Q 63 ' . 6 * +  I3  ! 9 5 # . &  I4 1 J  Y & . % * 6 1 & * % o ] % %  *3 3 .# *' s -5 *N *.! % + *' .-& I41J 9 98P 13-03..%-3&&3*%(.,'*.3N**# %"K3$* (6#5]&' 6*$1'!W[WJ7 8YL: P;<=>>><>MQUQ ,* 6&N&#*KN.*1.P-L6:'Y :L:8PP9LP9789 ;<=>>><>MV<X c#`#*"4.7*6"3"#*$ ;<=>>><>M=MX :L7PP&W[W '5*97Y %%!**.C7*!N: *3%!E/!('J [43 $43 Ps $& ;<=>>><>MMM< 0N &:* (&94614''+334 &:$& 718Y d%&+*"Y 30+ 7*"Y $43 *" 75*`. $J* 7 7 8Y *7683*L$9 ;<=>>><>Q=;X P9789 + 3 *  7 9 KK L D  H ! % 4 + 3 *  7 9 k Y7:*%"P63(#:I4 7;<=>>><>VMVQ 7L7 W4 J 7 8Y 79L8 7PL98L :L:8PP9L " * 3 * J ! 8 5 # I4 1 4 . J  L 9 45Z5f a 4 ;<=>>><>MV;< ;<=>>><>=>>> ;<=>>><>?=QX E3 & $& J * . C * d % & + 3  P 3 1 ! ' '   D L H ! * 3 & k D  ! H  3 3  & B_.*)3&%!"(*'3H(-**+*&#6N*&.#*D(%*6&..C*$ !B...&*3*6! I41J WF 8$4 6*.-&39%6#$.-* P K' (*%34(.-*. %54*'$&"*3 #&3-* 6*$ %**%+ *.C*d%&+37931I41J7 8Y o+W LDPP98778 !H!,'#CDP H63:79 (#g[792 GT #sK *363N.# 30 I& 63(g#W4 *$ W'-$& S 6$4 ..--'4%:6' .+-JP69.-9W $$1' +*.# L77777 *6*. -Y#3*.% 6#+&3 .-IJ B%#*' 6#*Y3.#&43 (*3 0 &%%$ ,I *.7#(/*8*Y63L*&9%k [ 0+3*.k -^S *. . $%::.%8#8(71$& &((.)%4, +3,* -*3*446'3PIJ 7!L,Y ;<=>>><>V>>V 9 :887:%3 ;<=>>><>MVQ> IJ I41J9 7L7L 8P:8P : : : % * ' * $ 3 6 I4 1 I . ( N P 9 L 8    1 + 3 & % + # L P 9 % $% [ ,* 3 & ;<=>>><>X=?< S3 ;<=>>><>;QV; E3&$& E/h %+%*'0* $* ("*$ *.sJ *.C1 * W4+3"$*#75$d%4+3;<=>>><>MX<; (#$&g[ 6*%75 /*#3*.-% &k 783 L,1 0&045"k3.$3*;<=>>><>=>VQ E3 !(*''b0KE *($4 N%3#*&"6904 %!+"3!&%% W' 1#.-- '$#&3( %1*N -*'*3 *6&.*%(%Ih (-;<=>>><><XM> .7 "*3-8Y * o7`. *E3 93 1 75 7793 #'&.YW& _4*'$* "*[ b_$*. 43*. d$&1 '! K *3'13S3 I&(#.(g[ *1'3.-*.%"4(+%\$# 6;<=>>><>UM>> .%$+ *# K "IJ %'!P5 3# 1*7348Y3P*(7N%#&6"J&[ _$4 *&3($& %*!B."&W+ * # " # 3 8 5 * $  & ! 3 *  ' & ! B . . & * ! SY F% Y G & Y % ' * $* : # " . " J _ # . & $& # & 3   Y c4 # 4 3 *  9 3 1 ( ' $ 6 # * ' 4 * 3 6 # * . &  + & +5 6 +*.5 *.- \ 1*. 1*3 4 I: LL8798;<=>>><>M;;; 9 9P 9888 LLLL: ,%(33%5IJE*.Y7;<=>>><>MM>> -3*b %$+*O/*3&+#L8;<=>>><>M<V= PLPP 77P8L L7:7W*.-$*'*$ ;<=>>><>VQV? #'&*'4%J987797L7;<=>>><>V?U; IEJ9P8:78LP ;<=>>><>=>=? ](*.c.&,%*I41%;<=>>><>Q=UM ;<=>>><>MVV? BW' ..& * / # "79 " 5 *4 $# , K 3  $& # & 3 N $* 4 ( 5 4 * ' + ' * # , \ W * $& # & 3 h[ & , * # /* 3 & W+ . 0` S . L P , + 5 6 & 6 & 3  ! 9 5 # 0` ] 4*' $# 3 W+* N 1*3 4 ( +*6 * ! 6 $ 0.# *' $&1 ' \$&# &3 b b 75 *$ 785 *$1J K 5 4*' W &&+ N ". 7! *.-*. [&# &3 $43 *" 13 6 4*' # *%  *% " $*. *. % .(3 13 - % $+*.*. ] *# .- WN (*# *.-  6 ( 1' / . & ` & . 0 & ,' * (  O ( ' IJ S . L P , + 5 6 & 6 $& ( ) P ! : 5 # J 7 8 Y  ! " 3  ! 9 5 # & 3 % . ' ! 3 . $ 3 * " ! # " % & + 3 . & . % & + 3 $ ' * N * .  & 4 3 I4  . * ' + * 6 *  I4 1 J 7 8 Y  L 9 7 6 3 ( # I4 1 4 .  # ' + J  7 8 Y : 9 7 :  6$9831I78PPP:E #.--IJE[*35IE7 8YPP;<=>>><>?>Q> 88877 :L31785*$D(+.IN*#HIJ77;<=>>><>VM;X 9879 7 8YL::PL:Y8:9999: *6"3!,6&#*IJ7;<=>>><>MVMU P: :789: ;<=>>><>=<;V 9798P 88 ;<=>>><>M?>; ;<=>>><>U?U> ;<=>>><>=>X< ;<=>>><>=>UX


yz

0123 1456679 64 67 7 

ˆ‰Š‹ŠŒ‰ŽŽ‘’Š“Š”Ž’‘‰Š•‘’–—˜‘˜‘Š™”š

›œ’Šž‰œŸ‰‘ Š”–—ŽŠš‰Ž¡–‰ ¢’Ž£‰Ž‘Šš ‘Š“‘¤‘Š¥œŸ¤‘¡‘‰‘

¦§¨(l§k +l©rn ª§q§¨m)r*«

•‰Ž´–’Š“œŸ˜‘Š  ´–¡‘Š‰–´‰Ž¡Š¡œ’–¯‘ŽŠ¸’Ÿ–Ž² ”Ž¯‘¡‘’Š¡Ž‰Ž Š±‰‘’¤‘‘’Š¡Š‘¯‘ ‘Š‰Ž´–’˜œŸ˜‘Ÿ ‘Ž¯²·œ  ‘‘–Š”™”Š¡Š’œ œ‰ŠÃÄÅÄÆÇÆÄÅÄÅ

68J8:A8P84:AB6=7@7:>B@6C8>8 8=LEA7:ACA>BJ:8>8E:N@C=8:=8@7 _586F:J8<86:AB?58A:AB<7G <B>B686F86:=86:48P8:C86F A5=84:JB6;8=7:7A>7?84:76>B@G h5A>@8?789:=B6F86:JL=B?:<8C5 >8@:È:É:e:JB>B@:>B@ABD5>:D78A AB;5<:<B>7<8:DB@8=8:=7:=8?8JG 68A7L68?:C86F:J5=84:=7E8G C86F:A8?76F:A7?86F:AB476FF8 JB68JE56F:476FF8:ÊË:L@86F 6C8H:u7<LJD768A7<86:=B6F86 48J7:ABJ58:L@86F9`:;B?8A ;5A>@5:JB6;8=7:=B>87?:<48A:>B@G AB<8?7F5AH:u86:JB6;8=7:A8?84 EB@68<GEB@67<:B>67<9:AB@>8 N47??7E:C86F:AB@76F<8?7:JB6BG AB6=7@7H:^Q8C8:JB6=BA876:@5G A8>5:AEL>:K8ÌL@7>:<B>7<8:DB@>86G ?5<7A86G?5<7A86:<48A:=8@7 @7J8:<56;56F86:P7A8>8P86:=7 J84:767:=B6F86:=7D86>5:ABG =86F:<B:<B=78J86:N47??7EH DB@D8F87:6BF8@8H:Q8>5:?5<7A86 <B=78J866C8H L@86F:8@A7>B<:DB@68J8:R7J NBJ7?7486:L@68JB66C8:A86FG K8ÌL@7>6C8:C8<67:?5<7A86:NLEL I8@5:AB<7>8@:stt:JB>B@ R8=8@CL6L9`:56F<8E6C8H 8>:567<H:v86>879:8>8E:=86:K5@67G OA<86=8@:DB@>8;5<:ÍÎX\ÏZ]:C86F JB?BP8>7:;8?86:AB>8E8<:>8684 w586A8:C86F:DB@DB=8:?8F7 >5@B:<8C5:C86F:JB6=LJ768A7 =7E8;86F:=7:A7A7:=76=76F:=B<8> >B@ABD5>9:ABD584:FB@D86F:47>8J >B@?748>:;B?8A:E8=8:EBJ7?7486 @586F86:767:JB6F48=7@<86 @586F:J8<86Ð3ÑÒÓÔÕ >B@?748>:JB6C8JD5>:AB>78E K5@67>5@B:C86F:JBJB6547 >8J5:C86F:DB@<56;56FH:u7 @5J84H:v748>:A8;8:E8=8:D8F786 -./01234567869:;7<8:=7>7?7< <B=78J86:N47??7E9:>B@=8E8>:=58 @586F:>8J5:C86F:JB6FF5G =8@7:A7A7:8@A7>B<>5@6C8:>B6>5 D86F5686:5>8J8:DB@A7A7869 68<86:ALK8:DBA8@:J767J8?7A >7=8<:D7A8:?BE8A:=8@7:6586A8 C86F:=7AB<8>:=86:=7<B?7?76F7 68J56:=7<LJD768A7<86:=B6FG D5=8C8:=86:F8C8:=BA876:>B@G <L?8J:7<86:=7:AB>78E:A7A76C8H 86:JB;8:=86:?BJ8@7:?8P8A86 >B6>5H:IBF7>5E56:456786:J7?7< IB@A7A786:E5?8:=B6F86:>B@8A AB@>8:EB@68<GEB@67<:B>67<:J5?87 K8A47L6:=BA7F6B@:<B68J886 ?58A:=7:D8F786:=BE86:@5J84H =8@7:E8>56FGE8>56F:I5=489 MLFC89:N47??7E:OAP8@=L6L:C86F QB476FF8:JB68JD84:8A@7:=86 <B@8J7<G<B@8J7<:S86>7<:=86 DB@?L<8A7:=7:QB<8@:NB>8<9:R8ALG 6586A8:C86F:DBF7>5:68>5@8? ?876:ABD8F876C8H:QB476FF8 6F869:MLFC8<8@>8H C86F:76F76:=7P5;5=<86H:^h7@ JBJ8A5<7:A8>5:@586F86:A8;89 QBD8F87:ABL@86F:EB@86G D7A8:JBJ58>:A58A868:=8J87 >B@=8E8>:DB@D8F87:J8S8J:>BJ8H S86F:D5A8689:E@78:C86F:A8>5:767 =86:AB;5<9`:>5<8A6C8H _586F86:;5F8:>7=8<:>B@<BA86 JBJD5D54<86:S7>8@8A8:AB67G N47??7E:JB65>5@<869:45G <LAL6F:AB@>8:JBJ767J8?7A7@ 6C8:=86:TUVWXYZ[\]ZW]UG6C8H:R8?7 67866C8:>B@ABD5>:JB6F8=LEA7 @8A8:DLA86:<B>7<8:DB@8=8:=7 767:D5<86:E8=8:<876:JB?876G DB@D8F87:F8C8:8@A7>B<>5@:=8@7 =8?8J6C8H <86:=8?8J:JB=78:D86F5686H AB>78E:DB?8486:=5678H:RBJ8G u7:@586F86:?8766C89:48? ^_5J84:767:?BD74:JB6SB@G 68E56:78:JB?86F?86F9:78:JB6G AB68=8:J8A74:>B@8A8:<B6>8?H J76<86:EB@AL68?:>8A>B:A8C89` SLJL>:@BKB@B6A7:=8@7:F8C8:=BG g7A8?6C8:=7:>B@8A:=86:@586F 5;8@:N47??7E:A88>:=7;5J8E87:=7 A876:D86F5686:C86F:=7;5JG J8<86:C86F:=7EB6547:L?B4 <B=78J866C89:a5J8>:bcdefH E876C8H:v748>:A8;8:=B>87?:<B=58 JB;8:<5@A7:<8C5:B>67<H:R45A5A gB65;5:@5J84:N47??7E9 D86F5686:5>8J86C8H:u7?748> =7:@586F:J8<869:N47??7E:JB6FG ;86F86:48@8E:8=8:ABD584 ABE76>8A:6586A8:a8P8:>B@?748> F568<86::A8>5:JB;8:J8<86 E76>5:FB@D86F:DBA8@:C86F:JBG A86F8>:<B6>8?:?86>8@86:ABD584 DBA8@:<48A:x@LE8:=B6F86 F84:=B6F86:;8?86:@8E7:=86 FBDCL<:DBA8@:C86F:>B@E8A86FH E5?5486:<5@A7:C86F:DB@;8;8@ 6C8J86H:M86F:8=8:;5A>@59 i8E7:;7<8:=78J8>7:?BD74:=B<8>9 JB6FB?7?76F7JC8H h6=8:8<86:JB?BP8>7:ABD584 D86C8<:=B>87?G=B>87?:D86F5686 ^Q8C8:A5<8:JB6F56=86F ;8?86:>8684:AB>8E8<9:=B6F86 J85E56:L@68JB6>7<6C8:C86F @B<86G@B<86:56>5<:J8<86:DB@G EBJ86=86F86:A8P84:?58A:=7 JB6SLJL>:F8C8:=BA876:=8@7:DB@G A8J8:=7:A7679:=86:=B6F86:JB;8 A7A7:<7@76C8H:O>5?84:<B68E8 D8F87:=8B@84:?8766C8H:g7A8?6C8 J8<86:ABDBA8@:767:ABJ58:L@86F 456786:C86F:AB@76F<8?7:=7<56G A8;8:?B6F<56F86G?B6F<56F86 D78A:J8<86:=B6F86:6C8J86:=7 ;56F7:P7A8>8P86:767:=7ABD5> E8=8:D8F786:8>8A:;B6=B?8:C86F 8>8A:JB;89:D5<866C8:?BAB486 i4B:Q8P84H:^QB?876:<8@B68 <48A:D8F5686:gB=7>B@8678H C86F:<48A:L@86F:a8P89`:;B?8A ELA7A76C8:=7:E76FF7@:A8P849 Q7A>BJ:8>8E6C8:E56:JB6FG E@78:DB@<8S8J8>8:767H ßàáâãäåæçèæéêëéìéäåìéíàáåèëçîéïá

¦§l)Ú¨(ÛÜ*l©§§)ÛÝÞ

ßàáâãäåæçèæéêëéìéäåìéíàáåèëçîéïá

™¬”­ˆž¢®ŠŠŽ—‘¡Š –‘Š‰– ‘Š  Ž¯Ž¡ŽŠ‰–‘’ŸŠ‘ –° ’‘ –’Š‰–‘’ŸŠ‘ –Š—‘±‘Š—Ž –¡‘’Š±‘—‘Š‘ ±Ž‰Š –‘ ‰– ‘ŠŽ’ŸŸ‘¯²Š³–‘’ŸŠ‘ –Š‘—‘¯‘Š‘¯‘Š‘–Š‰–‘’ŸŠ±’Ž’Ÿ —ŽŠ—‘¯‘ ŠŽ‘±Š‰– ‘ŠŽ’ŸŸ‘¯² ›ŽŠ—‘¯‘ Š‹’ŸŠ”–Ž°Š‘ –Š—Ž‘’ŸŸ‘±Š´‘Ÿ‘ŽŠœ‰‘’ŸŠ¤‘’Ÿ ±‘–Š—Žœ‰ ‘ŽŠ—‘’Š—Ž¯‘¤‘’ŽŠ—’Ÿ‘’Š´‘Ž¡°Š˜–Ÿ‘Š´‘Ÿ‘ŽŠœ‰µ ‘’ŸŠ¤‘’ŸŠ—‘‘’ŸŠ´‰¡–’˜–’ŸŠ—’Ÿ‘’Š  ´‘¶‘Š¡´‘‘ŸŽ‘‘’ ¤‘’ŸŠ ’˜‘—ŽŠ– ´‰Š¡´‰–’–’Ÿ‘’²Š³–‘’ŸŠ‘ –Š‘—‘¯‘ Ž ´œ¯Š¡Ž—–±‘’ŠœŽ‘¯Š± Ž¯Ž¡Š—ŽŠ—‘¯‘ Š¡œ –’Ž‘’¤‘² ­—‘‘’Ÿ‘’Š‘ –Š—ŽŠ—‘¯‘ Š–‘–Š‰– ‘Š‘—‘¯‘ŠŽ ´œ¯ ¡‘’Ÿ‘‘’Š—ŽŠ—‘¯‘ Š¡Ž—–±‘’Š—‘’Š¡´‰–’–’Ÿ‘’² ”·‘‰‘Š¸Ž¯œœ¸ŽŠ—‘’Š ’–‰–Š± ‘‘ ‘’Š‹’ŸŠ”–Ž° ¡´‰¯‘’Ÿ–’Ÿ‘’ŠŽ—–±Š—‘’Š¡´‘‘ŸŽ‘‘’ŠŽ—–±Š‘—‘¯‘Š´‘ŸŽ‘’ —‘‰ŽŠ´‰´‘Ÿ‘ŽŠ–’–‰Š¡´‰–’–’Ÿ‘’Š—ŽŠ—‘¯‘ Š¡Ž—–±‘’²Š¹¯ ¡‘‰’‘ŠŽ–°Š ’–‰–Š± ‘‘ ‘’Š‹’ŸŠ”–Ž°Š‰–‘’ŸŠ‘ – ±‰¯–Š—Ž‰‘’·‘’ŸŠ´‰—‘‘‰¡‘’Š±‰Ž’Ž±µ±‰Ž’Ž±Š¤‘’ŸŠ—‘±‘  ’ ±‘¡‘’Š‘ –Š±‘—‘Š±œŽŽŠ¤‘’ŸŠ¯‘¤‘¡Š—‘’Š—‘±‘   ´‰Ž¡‘’Š ‘’¸‘‘Š´‘‰µ´‘‰’¤‘Š´‘ŸŽŠ± Ž¯Ž¡’¤‘² ”·‘‰‘Š’œ‰ ‘Ž¸°Š‹’ŸŠ”–ŽŠ  –‘Š’œ‰ ‘Š‰‘’·‘’Ÿ‘’Š‰–‘’Ÿ ‘ –Š—‘¯‘ Š‘¯Š‘‘Š¯‘¡°Š±’‘‘‘’Š±Ž’–°Š‘‰‘Š‘—‘±Š‰–‘’Ÿ° ´’–¡°Š–¡–‰‘’°Š‰‘’·‘’Ÿ‘’Š¯‘’ŸŽµ¯‘’ŸŽŠº±¯‘¸œ’—»°Š±¶‘‰’‘‘’ ‰–‘’Ÿ°Š±’‰‘’Ÿ‘’°Š‘‘Š‘–‰ŠŽ’‰Žœ‰°Š—‘’Š±‰¯’Ÿ¡‘±‘’ ‰–‘’Ÿ’¤‘² ›‘¯‘ Š‘¯Š‘‘Š¯‘¡°Š’œ‰ ‘Š‹’ŸŠ”–ŽŠ  –‘Š‘’˜–‰‘’ ‘Ÿ‘‰Š‰–‘’ŸŠ‘ –Š—Ž¯‘¡¡‘’Š±‘—‘Š—‘‰‘Š´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼ ‰– ‘½´‘’Ÿ–’‘’²Š¾–‰–’ŸŠžœ’Ž¼Š™‰‘Š—ŽŸ–’‘¡‘’Š´‘Ÿ‘Ž Ž ´œ¯Š´‘ŸŽ‘’Š—±‘’Š‰– ‘½´‘’Ÿ–’‘’Š ‘–±–’Š¯‘‘’°Š­–‰‘µ ¡–‰‘Š¿Ž‘ Š—ŽŸ–’‘¡‘’Š´‘Ÿ‘ŽŠŽ ´œ¯Š´‘ŸŽ‘’Š´¯‘¡‘’Ÿ° ™‘·‘’Šž–ŽŠŽ ´œ¯ŠŠ´‘ŸŽ‘’Š¡Ž‰Ž°Š®‘Ÿ‘Š¿Ž˜‘–ŠŽ ´œ¯Š´‘ŸŽ‘’ ¡‘’‘’°Š—‘’Š¢¯‘‰Š­–’Ž’ŸŠ‘—‘¯‘ŠŽ ´œ¯Š‘‰‘Š’Ÿ‘Š‘‘–Š±–‘² ›’Ÿ‘’Š ’·‰ ‘ŽŠ± ´‘ŸŽ‘’Š‘‰‘Š‰´–°Š‰–‘’ŸŠ‘ – —Ž‘’˜–‰¡‘’Š–’–¡Š—Ž¯‘¡¡‘’Š±‘—‘Š´‘ŸŽ‘’Š—±‘’Š—‘’Š  Ž¯Ž¡Ž ¡‘‰‘¡‰Š‰–‘’ŸŠ¤‘’ŸŠ–‘ŽŠ—’Ÿ‘’Š¡‘‰‘¡‰Š¤‘’ŸŠ—ŽŽ ´œ¯¡‘’  ¯‘¯–ŽŠ´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼Š™‰‘² žœ’Ž¼Š ‰–±‘¡‘’Š¶‘’Š¤‘’ŸŠ‘’Ÿ‘ŠŽ’—‘Š—‘’Š—‘±‘ ‰´‘’ŸŠ˜‘–°Š—‘’Š—‘‰ŽŠ¡Ž’ŸŸŽ‘’Š‰´‘’Ÿ’¤‘Š‘¡‘’Š—‘±‘  ’Ÿ‘ ‘ŽŠ¡œ’—ŽŽŠ·‘‰‘Š¯–‘Š¯–‰–Š± ‘’—‘’Ÿ‘’Š¤‘’Ÿ ‰´’‘’ŸŠ—ŽŠŸ‘¯‘Š±’˜–‰–Š·‘¡‰‘¶‘¯‘²Šžœ’Ž¼Š˜–Ÿ‘ —ŽŸ–’‘¡‘’Š´‘Ÿ‘ŽŠŽ ´œ¯Š¡˜¯Ž‘’Š±’Ÿ‘ ‘‘’Š—‘’ ±‰Ž ´‘’Ÿ‘’Š‰‘Š¡·‘¡‘±‘’Š ’Ÿ– ±–¯¡‘’ŠŽ’¸œ‰ ‘Ž² À‘‰’‘Š ‰‘Š‘—‘¯‘ŠŽ ´œ¯Šš±Ž°Š¤‘’ŸŠ—Ž‘’ŸŸ‘±Š´‘Ÿ‘Ž – ´‰Š¡‘’Ÿ‘‘’Š—‘’Š—ŽŸ–’‘¡‘’Š–’–¡Š  ‘‘¡Š ‘¡‘’‘’ ¤‘’ŸŠ ’˜‘—ŽŠ– ´‰Š¡¯‘’Ÿ–’Ÿ‘’ŠŽ—–±² ”´‘Ÿ‘ŽŠ´‘‘‘ŠŽ ´œ¯°Š±’ŸŸ–’‘‘’Šžœ’Ž¼Š´‘Ÿ‘Ž Ž ´œ¯Š´‘ŸŽ‘’Š—±‘’Š‰– ‘Š ’Ÿ‘’—–’ŸŠ±’Ÿ‰Ž‘’Š´‘¶‘ ±’Ÿ–’ŽŠ‘‰–Š—‘±‘Š ’·‰ ‘ŽŠ¡œ’—ŽŽ°Š´‰¶‘¶‘‘’Š¯–‘°   Ž¯Ž¡ŽŠ¡˜¯Ž‘’Š±’Ÿ‘ ‘‘’°Š·‘¡‘±Š ’Ÿ– ±–¯¡‘’ Ž’¸œ‰ ‘Ž°Š—‘’Š  Ž¯Ž¡ŽŠ¡˜¯Ž‘’Š±‰Ž ´‘’Ÿ‘’Š–’–¡Š—‘±‘   ––¡‘’Š¯‘’Ÿ¡‘Š ‘–±–’ŠŽ¡‘±Š·‘‰‘Š´Ž˜‘¡‘’‘² ž‰¯‘¡‘’Š‰–‘’ŸŠ‘ –Š±‘—‘Š‘‰‘Š´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼Š˜–Ÿ‘  ’Ÿ‘’—–’ŸŠŽ ´œ¯Š—‘’Š‘’˜–‰‘’Š‘Ÿ‘‰Š± Ž¯Ž¡’¤‘Š—‘±‘ ´‰Ž¡‘±Š¶‘±‘—‘Š‰‘—‘±Š‘ –Š—‘’Š—‘±‘Š´‰Ž¡‘± ´Ž˜‘¡‘’‘Š—ŽŠ—‘¯‘ Š ¯‘¤‘’ŽŠ‘ –²Šž‰¯‘¡‘’Š‰–‘’ŸŠ‘ – ±‘—‘Š‘‰‘Š¤‘’ŸŠ—ŽŽ ´œ¯¡‘’Š—’Ÿ‘’Š´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼Š¤‘’Ÿ ¯ ‘Š¯ ´–ŠŽ’ŽŠ˜–Ÿ‘Š ’˜‘—ŽŠŽ ´œ¯ŠŽ¡‘±Š¡‰´–¡‘‘’ —‘’Š¡¯ ‘µ¯ ´–‘’Š‰‘Š¡œ±‘’‘’Š± Ž¯Ž¡Š—ŽŠ—‘¯‘   ’‰Ž ‘Š‘ –² ž’ŸŸ–’‘‘’Š´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼Š¤‘’ŸŠ´‰¶‘‰’‘Š™‰‘ ´‘Ÿ‘ŽŠŽ ´œ¯Š´‘ŸŽ‘’Š—±‘’Š‰– ‘Š ’Ÿ‘’—–’ŸŠ±’Ÿ‰Ž‘’ ´‘¶‘Š±’Ÿ–’ŽŠ±‰¯–Š ’·‘‰ŽŠ¡‘’Ÿ‘‘’Š—‘’Š  ´Ž’‘ ¡‘’Ÿ‘‘’Š¡¯–‘‰Ÿ‘Š ‘–±–’Š¯Ž’Ÿ¡–’Ÿ‘’’¤‘°Š—‘’Š˜–Ÿ‘Š‘‰– —‘±‘Š´‰Ž¡‘±Š‘’Ÿ‘Š¡±‘—‘Š –‘Š±Ž‘¡Š¡‰’‘¯² ›ŽŠ—‘¯‘ Š¡œ’¡Š‘‰‘Š ‘‘µ‘’ŸŽ’°Š‘‰‘Š´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼ ™‰‘Š±‘—‘Š– – ’¤‘Š´‰‘—‘Š—ŽŠ”¯‘‘’°Š¡‘‰’‘Š‰– ‘ Ž’ŸŸ‘¯Š ‘¤‘‰‘¡‘Š—ŽŠŒŽ’‘Š±‘—‘Š– – ’¤‘Š´‰œ‰Ž’‘ŽŠ¡ ”¯‘‘’²Š”¯‘Ž’ŠŽ–°Š¶‘‰’‘Š ‰‘Š—Ž¡‘Ž¡‘’Š—’Ÿ‘’ Ž ´œ¯Ž‘ŽŠ ‘‘‘‰Ž²Š®‘ –’°Š‘‘Š¯‘¡Š‰–‘’ŸŠ‘ –ŠŽ—‘¡ ¯‘¯–Š‘‰–Š‘‘Š·‘‰‘Š¡‘¡–Š±‘—‘Š‘‰‘Š”¯‘‘’² ”‰Ž’ŸŠ¡‘¯Ž°Š¯‘¡Š‰–‘’ŸŠ‘ –Š—Ž’–¡‘’Š´‰—‘‘‰¡‘’ ¡‘‰‘¡‰ŽŽ¡Š¡¯‘Ž‰‘’Š­±‘¯‘Š­¯–‘‰Ÿ‘Š‘‘–Šž’œ±‘’Ÿ ­¯–‘‰Ÿ‘°Š¤‘’ŸŠ—Ž¡‘Ž¡‘’Š—’Ÿ‘’Š‘‰‘Š ‘‘µ‘’ŸŽ’Š´‰‘ ¡‘‰‘¡‰ŽŽ¡’¤‘²Š•‰¯±‘Š—‘‰ŽŠ‘‰‘Š ‘‘µ‘’ŸŽ’°Š±‰Ž’Ž±Š¤‘’Ÿ ±‰¯–Š—Ž±’–ŽŠ‘—‘¯‘Š´‘¶‘Š‰–‘’ŸŠ‘ –Š‘‰–Š—‘±‘Š ’˜‘—Ž ±‰¶–˜–—‘’ŠŽ ´œ¯Š¡‘‰‘¡‰ŽŽ¡Š´–‰–’ŸŠžœ’Ž¼Š™‰‘²ŠºÁ»

     !"#$!%&'()*+), j*klm)nnopqkrr

{|}~ €‚ƒ„…†‡

ßàáâãäåæçèæéêëéìéäåìéíàáåèëçîéïá

¿¢®ˆš®Š¯–‘ŠÅ²ÖÃÊ ‰ ±‰ŸŽŠŽ’ŽŠ—Ž—‘Ž’Š—’Ÿ‘’Š¡œ’µ ±Š‰– ‘Š¤‘’ŸŠ‰´–¡‘²Š›‘¯‘  ‘‰Ž‘’°Š‰– ‘ŠŽ’ŽŠ ’ŸŸ–’‘¡‘’ ´‘’¤‘¡Š´–¡‘‘’µ´–¡‘‘’Š´‰–±‘ ±Ž’–°Š˜’—¯‘Š ‘–±–’Š£’Ž¯‘Ž —Ž´‘ŸŽ‘’Š‘‘²Š¿‘ ±Ž‰ŠŽ‘±ŠŽŽ —Ž’—Ž’ŸŠ—Ž ‘’¸‘‘¡‘’Š´‘Ÿ‘Ž ˜’—¯‘Š—‘’Š±Ž’–µ±Ž’–Š´‘‰² ב’ŸŽµ¯‘’ŸŽ’¤‘Š—Ž´–‘Š´ŸŽ– Ž’ŸŸŽŠ—’Ÿ‘’Š¤ Š‘‘± ž‰¤—‘²Šš‰Ž’¤‘°Š‰– ‘ŠŽ’ŽŠ·–¡–±  ’Ÿ‘±¯Ž¡‘Ž¡‘’Š¡œ’±Š‘‰Žµ ¡–‰ŠŽ˜‘–Š¤‘’ŸŠ ‘Š’‰ŸŽ ¯‘’‘‰‘’ŠŽ—‘¡Š  ´––¡‘’ŠšŒ  ‘–±–’Š¯‘ ±–Š±‘—‘ŠŽ‘’ŸŠ‘‰Ž² ؔ‘¤‘Š–¡‘Š‰– ‘Š¤‘’ŸŠ¯–‘Š—‘’ ‰´–¡‘°ÙŠ–˜‘‰ŠžŽ¯¯Ž±°Š‘’Ÿ ± Ž¯Ž¡Š‰– ‘² ¾’‘‰Š‘˜‘°Š‰– ‘ŠŽ’ŽŠ´ŸŽ– ‰´–¡‘Š¯´‘‰Š—‘’ŠŽ—‘¡Š‰¡‘µ ¡‘²Š³–‘’ŸŠ‘ –Š¤‘’ŸŠ‰´–¡‘ ¯–‘°Š‰‘Š‰–‘’ŸŠ ‘¡‘’°Š‰‘ —‘’Š—‘±–‰Š´‰ŽŠ¤‘’ŸŠ— Ž¡Ž‘’ ±–¯‘²Š¿‘’¤‘Š±‘—‘Š¡‘ ‘‰ŠŽ—–‰ ‘˜‘°ŠžŽ¯¯Ž±Š ’·Ž±‘¡‘’Š´–‘ ‰–‘’Ÿ‘’Š¤‘’ŸŠ‰––±² ®‘ –’°Š‰’¤‘‘Š¡œ’± œ±’Šœ–Š—’Ÿ‘’Š´–¡‘‘’Š—‘’

¯‘’ŸŽµ¯‘’ŸŽŠŽ’ŸŸŽŠ‘’±‘Š¡‘ ›Ž‘¡–Ž’¤‘Š´‘¶‘°Š‰– ‘’¤‘ ‰´–Š‰Ž’Ÿ¡‘¯ŽŠ ’Ž ´–¯¡‘’ ‰´–Š ‰–±‘¡‘’Š‰– ‘Š‰œµ ±‰±ŽŠ‰’—Ž‰ŽŠ´‘ŸŽŠŽ‘±‘±–’ ±ŽŠ¤‘’ŸŠ—Ž—‘Ž’Š—’Ÿ‘’Š¡œ’± ¤‘’ŸŠ´‰‘’—‘’Ÿ²Š•‘¡Š˜‘‰‘’ŸŠ±–¯‘° ¾‘‰‘Šº•‰œ±Ž·‘¯Š¿œ–°ŠÀ‰’ œ‰‘’Ÿµœ‰‘’ŸŠ´‰‘’ŸŸ‘±‘’Š±‰Ž Œœ’·±»ŠŽ’ŸŸ‘ŠžŽ¯¯Ž±Š ’µ Ÿ‰˜‘²ŠØ”Ž‘±Šœ‰‘’ŸŠ¤‘’ŸŠ±‰‘µ ·œ´‘Š ’·Ž±‘¡‘’Š´–‘Š–’Žµ  ‘Š¡‘¯ŽŠ—‘‘’ŸŠ‰Ž’Ÿ¡‘¯ŽŠ´‰¡œµ ‘’Š¤‘’ŸŠ’¤‘ ‘’Š—ŽŽ’ŸŸ‘¯‘ŽŠ—Ž  ’‘‰Š´‘¶‘Š‰– ‘ŠŽ’ŽŠ±‰Ž –—‘‰‘Š‰œ±ŽŠˆ’—œ’Ž‘°Š’‘ –’ Ÿ‰˜‘°Š¯‘’‘‰‘’Š œ—¯’¤‘Š¤‘’Ÿ —’Ÿ‘’Š´’–¡µ´’–¡Š‘‰Ž¡–‰ ‰´–¡‘Š‘’±‘Š¡‘Š—’Ÿ‘’Š—µ ¤‘’ŸŠ ’Ÿ¡œ ´Ž’‘Ž¡‘’Š’–‘’‘ ‘Ž¯Š¡‘·‘Š±‘‰ŽŠ±‘—‘Š´–¡‘‘’ “‘¶‘Š—’Ÿ‘’Š¡œ’±Š—‘’Š¡’Ž¡µ ‘‘’¤‘°ÙŠ–˜‘‰’¤‘² ¡’Ž¡Š´‘’Ÿ–’‘’Š´‘‰‘²Šº‘»

ßàáâãäåæçèæéêëéìéäåìéíàáåèëçîéïá


0123

 HIJKLMJNOMPQRNSMTPRJ

1456679 64 67 7  9 1 5

    ! " #$%&U&'()*$)+,-'.' VWXXYZ[\][^_`^a^ ^\^b^c[c^b[d^ef[_g\^c h]^_^[h^f][i]j]kl[m^`ne^ _]_o][pqr[pknbb^[sgtn[u[vwfd^x m^`k^[]e][_g\^c[an`^_^m^e[_g_^c _ne^efed^[c]\gj[a^e\]`]y pnhnbgaed^l[_nz^m[mnb^_[\g^ pqil[\^`^[hn`e^a^[{b^g\]^[|]k`d p]ekd^[]e][k]eff^b[\][^_`^a^[_nz^m \g\gm[\][mnb^_[u[pqi[\][mwk^ }wfw`y[i]j]k[anef^mg[h^co^ ^o^bed^[]^[mg`^ef[hnk^c[k]eff^b \][^_`^a^y[~sgbg[^mg[j]m]`[^e^mx ^e^med^[_wahwefx_wahwefl[z^\]l _naj^k[e^ef]_xe^ef]_[hnhn`^j^ a]effgl[gz^`ed^[mnj^\^[Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;[hnhn`^j^[o^mkg[b^bgy pno^mkg[pqil[f^\]_[mnb^c]`^e }nefmgbgl[Â&#x2039;Â&#x152;[|nhg^`][Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x152;Â?[]e] k]eff^b[\][^_`^a^[^k^_[^`^c^e w`^efkg^ed^l[e^age[m]e][]^ ana]b]c[k]eff^b[\][^_`^a^[^k^_ mna^g^eed^[_ne\]`]l[i]j]k[a^_]c an`^_^[hnbga[a^e\]`][z]m^[c^ed^ \g^[k^cge[k]eff^b[\][^_`^a^y ~Â&#x17D;ef]e[hnb^z^`[a^e\]`]Â?Â?Â&#x201A;Â&#x2018;l o^b^gjge[m^\^efxm^\^ef[a^_]c ]ef]e[h^efnk[d^ef[e^a^ed^ a^ez^[_^a^[w`^efkg^l[gefm^jx ed^[b^bg[kn`_nedgay }nhn`^j^[c^b[c^`g_[\]_]^jm^e _nhnbga[anagkg_m^e[gekgm

£¤¼¤Œ§¨¤ŒŠª¨ªŒ§§¨­§§¨Ž§ ¯°¹²°³­¯°¹²°³´Œ¾§œª´Œ¯¡¹Š§¸ §³ª¯­§³ª¯Œ²¡²¡§Š§Œ¹ª³³¤

k]eff^b[\][^_`^a^y[i]j]k[hn`gz^` h^co^[d^ef[jn`k^a^[c^`g_ \]_]^jm^e[^\^b^c[h^k]ey[~Â&#x2019;^b^g h^k]e[Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x201C;[_]^jl[_g_^c[zgf^[hg^k k]eff^b[\][^_`^a^l[_nknb^c[]kg jn`_]^jm^e[jn`bnefm^j^e[d^ef Â&#x201D;Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x201A;Â&#x2026;l[h^zg[\^e[b^]e[b^]el m^k^ed^y pnb^a^[\][^_`^a^l[h^ed^m _gm^[\gm^ed^[d^ef[\]^b^a][\^`^ d^ef[a^c]`[hn`a^]e[f]k^`l[\^e \^etn[]e]y[s][^ek^`^ed^[mnk]m^ g^ef[z^z^e[ane]j]_y[~Â&#x17D;kg[\gm^x ed^l[m^b^g[_gm^ed^l[^mg[h]_^ anefne^b[_]Â&#x2013;^kx_]Â&#x2013;^k[\^e[j`]h^\] _nk]^j[w`^efl[gz^`[i]j]ky Â&#x2014;^gc[\^`][w`^efkg^l[knekged^ c^`g_[anajged^][_w_wm[d^ef \]z^\]m^e[j^egk^ey[Â&#x2DC;^cl[h^f] i]j]kl[^\^[_nw`^ef[_g_kn`[d^ef h]_^[]^[z^\]m^e[Â&#x2013;]fg`[d^ef[\]_nf^x

e][_nb^a^[\][^_`^a^l[]^[hn`e^a^ _g_kn`[Â&#x2122;ne^k^[{}y[~s]^[]kg[^_]m w`^efed^l[efwawefed^[hb^mx hb^m^el[m^b^g[_^b^cl[b^ef_gef Â&#x161;_k^dtwwbÂ&#x203A;[f]kgyy[c^yyc^l[m^k^[i]j]ky r\^[hnhn`^j^[c^b[d^ef[c^`g_ \]jnf^ef[^f^`[mn`^_^e[k]eff^b[\] ^_`^a^y[i]j]k[anef^k^m^el[d^ef jn`k^a^[^\^b^c[z^ef^e[jn`e^c hn`j]m]`[m^b^g[^_`^a^[]kg[^\^b^c jnez^`^y[pnb^ezgked^l[aneg`gk \^`^[d^ef[\wd^e[a^m^e[hn`h^f^] zne]_[wb^c^e[^d^a[]e][^\^b^c c^`g_[_nb^bg[]ef^k[kgzg^el[d^]kg a^g[hnb^z^`[anah^c^f]^m^e w`^efkg^y[~pnag^[c^`g_[\]h^o^ _^ek^]l[z^ef^e[a^ez^l[]efnkl[ek^` \no^_^[m^ag[eff^m[_nb^a^ed^ k]eff^b[_^a^[w`kg[mwml[m^k^ jneffna^`[re\`no[Â&#x153;^`Â&#x2013;]nb\l[\^e Â&#x2122;whn`k[swoend[kn`_nedgayÂ?Â&#x17E;Â&#x; ¥¢

Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x17D;Ă&#x201C;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x17D;Ă&#x2013;Ă&#x2013;Ă&#x2014;Ă&#x201C;Ă&#x2DC;Ă&#x17D;Ă&#x2122;Ă&#x2018;Ă&#x201C;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x2022;Ă&#x203A;Ă&#x2022;Ă&#x2018; 56789:9;<9=>;?@6ABC Ă&#x2039;Ă&#x152; /01!"023!4!

ÌçèÊêÍÏíÎïíðùòðóðÍÏóðôçèÏïòÎþðÜè

D','%E')FG,'%

Ă YĂĄĂ WY[kgekgk^e[_nmwb^cx ed^l[}we][jge[ana]b]c[gekgm k]eff^b[\][knaj^k[mw_l[an_m][]^ ana]b]m][mnbg^`f^[d^ef k]eff^b[\][vwfd^m^`k^y[{wowm ^_^b[Ă&#x160;n`e^knl[q^bgmg[âk^`^[]e] ana]b]c[gekgm[hnb^z^`[a^e\]`] \^e[k]\^m[an`njwkm^e[mnbg^`x f^ed^y[~in`k^a^[m^b][efnmw_ _]c[`^_^ed^[hw_^el[\^e[_n\]m]k Â&#x161;cwan_]tmÂ&#x203A;[m^`ne^[hnbga kn`h]^_^y[Ă&#x160;^j][a^gÂ?Â&#x2C6;Â&#x201A;ĂŁÂ&#x160;Â&#x2026;Â&#x160;[b^f] g\^c[mwe_nmgne_][m^eä[gz^` _]_o^[pqr[Â&#x2019;wbn_n[Â&#x2014;wce sn}`]kkw[]e][mnj^\^[Ă&#x160;`]hge Â&#x2014;wfz^[hnhn`^j^[o^mkg[b^bgy Â&#x2019;njgkg_^e[}we][gekgm k]eff^b[\][knaj^k[mw_[an`gx j^m^e[j]b]c^eed^[_ne\]`]y pnhnbga[\]kn`]a^[\][_nmwb^cx ed^l[]^[zgf^[_g\^c[jged^ h^d^ef^e[^m^e[efnmw_[\] vwfd^m^`k^y[~pnb^]e[]kg[zgf^ ]ef]e[t^`][jnef^b^a^el[m^`ne^ ^mg[m^e[k]jn[twowm[jnefnb^e^ Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2022;Â&#x201E;[c^yyyc^l[gt^j[twowm hn`e^a^[bnefm^j[}we]Ă&#x2020;^_]w_ so][r_o^`^[igk`^[p^`]_kd^[]e]y pg\^c[k]f^[k^cge[]e][}we] k]eff^b[\][knaj^k[mw_y[pnanex z^m[]kg[jgb^[]^[h]_^[hnb^z^` ane^k^[`g^ef[d^ef[mwe\g_]Â&#x2013; ^f^`[j`w\gmk]Â&#x2013;y[~Â&#x2019;^b^g[jged^ m^a^`[mw_^e[_ne\]`][m^e hnh^_[kgc[a^g[\][^j^]el[z^\] bnh]c[h]_^[hn`nm_j`n_]l znb^_ed^y in`_]^j^e[gekgm[efnmw_ d^ef[j^b]ef[jnek]ef[^\^b^c anek^bl[m^`ne^[aneg`gked^ h^ed^m[^e^m[mw_[d^ef[k]\^m hnk^cl[b^bg[cwan_]tm[\^e hn`^mc]`[anedg_^cm^e[w`^ef b^]ey[~Â&#x2019;^b^g[^mg[na^ef[\^`] mnt]b[g\^c[_n`]ef[\]k]eff^b w`kg[mnbg^`[mwk^l[z^\][anek^b g\^c[kn`^_^c[j^_k]ed^l gefm^j[}we]y |]fg`[^e^m[mw_^e[]kg aneg`gk[twowm[d^ef[fna^` anbgm]_l[\^e[hn`a^]e[Ă&#x2020;n_j^ ]e][^\^b^c[^h_g`\y[q^m_g\x ed^l[_]m^j[\^e[_]Â&#x2013;^k[^e^m[mw_ ]kg[kn`hnekgm[k]\^m[c^ed^[\^`] b]efmgef^e[_nmwb^cl[k^j][zgf^ knaj^k[mw_ed^y[Ă&#x160;]\^m[_nk]^j knaj^k[mw_[d^ef[jnefcge]ed^ _ng_]^l[z^\][aneg`gk[}we] c^`g_[h]_^[anef^kg`[\^e

hn`^e][anewb^m[c^bxc^b[d^ef hnbga[_^^ked^[\]b^mgm^e gekgm[`na^z^[_ng_]^ed^y }^f][}we]l[ne^med^[k]eff^b \][knaj^k[mw_[d^]kg[h]_^ jgb^ef[m^j^e[_^z^l[]e] hn`b^mg[h^f][knaj^k[mw_ d^ef[hnh^_[z^a[mnbg^`x ed^y[pnb^]e[]kg[h]_^ anahnh^_m^e[_nb^`^ ane\n_^]e[\^e ane^k^[`g^ef m^a^`ed^[_ne\]`]y ~Â&#x17D;ek]ed^[m]k^[h]_^ hnh^_l[k^j][a^_]c \]h^k^_][mnhnh^_^e b^]el[a]_^bed^[c^m jneffge^[mw_[b^]e zgf^l[gz^`[bnb^m] mnb^c]`^e[uĂĽ[Â&#x2014;ge] Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x152;Ă?[]e]y Ă&#x160;]eff^b[\] knaj^k[mw_l[aneg`gk }we][c^`g_[\]hg^k _ned^a^e[agefm]el hgm^e[c^ed^ anahg^k[hnk^cl[k^j] b^ezgked^l[zgf^[c^`g_ h]_^[j`w\gmk]Â&#x2013;y[~p^a^ ^z^[m^e[m^b^g[ed^a^e k^j][a^b^c[a^bn_x a^bn_^e[\]mw_^el[m^e `gf]l[_^`^eed^y s][knaj^k[mw_[zgf^ c^`g_[h]_^[anez^f^ jn`f^gb^el[\^e[hn`^e] anewb^m[z]m^[\]^z^m[mnj^\^ c^bxc^b[d^ef[enf^k]Â&#x2013;y[v^ef c^`g_[\]gk^a^m^el[h^f] twowm[d^ef[]ef]e[anez^\] _ne]a^el[\^e[\]jbwa^k[]e] ^\^b^c[[_^b]ef[anefcw`a^k] ^ek^`[jnefcge][mw_y[~Â&#x2019;^b^g _^b]ef[cw`a^k[m^e[ne^mÂ?Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x2018;l kne^ef[c]\gjed^lÂ?Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x201C;[^\^ d^ef[]`]l[kgkg`ed^y Ă&#x17E;^b[d^ef[k]\^m[jn`e^c \]bgj^m^eed^[^\^b^c[anax h^o^[wbncxwbnc[gekgm[j^`^ knk^eff^ed^[\][knaj^k[mw_y ~Â&#x2019;^b^g[g\^c[hnf]kgl[d^m]e[Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x2018; j^_k][c]\gj[\][mw_^e kne^ef[\^e[\^a^] c^h]_l[m^k^[}we] kn`k^o^yÂ?Â&#x17E;Â&#x; ¥¢

1š! "4!š" Ÿ! ½"Ÿ 4ºž¿ 4!"2

óðÍ

Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă ZĂ&#x192;Ă&#x201E;[k]eff^b[\][^_`^a^l[pknbb^ i^jg^l[pgb^on_]l[Â&#x2019;^b]a^ek^el[Â&#x2DC;g_^ aned^efm^[h^co^[_g^_^e^ed^ Ă&#x160;neff^`^[Ă&#x160;]ag`l[Â&#x2014;^o^l[\^e[h^ed^m mnb^m[_njn`k][\][_]enk`we[Ă&#x2026;{^`]k^[\n b^f]y[}^f]ed^[^_`^a^[kn`_nhgk refnbÂ&#x203A;[d^ef[\]jn`^em^e[wbnc[sgbtn h^f^]m^e[Â&#x17D;e\wen_]^[a]e]l[o^mkg q^`]^[kn`_nhgky[s][h^d^ef^eed^ jn`k^a^[hn`h^g`y[}^cm^e[pknbb^[zgf^ ^_`^a^[d^ef[^m^e[\]knaj^k]ed^ h]_^[hnb^z^`[h^ed^m[h^c^_^[\^n`^cl kn`\^j^k[_^kg[m^a^`[hn_^`l[d^ef twekwced^[h^c^_^[i^jg^y[~ro^bed^ hn`]_][\nb^j^e[knaj^k[k]\g`[d^ef ^mg[Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x201C;[efn`k][^j^[d^ef[an`nm^ najgml[\^e[h^fg_y[Â&#x2DC;^agel h]t^`^m^el[knk^j][_nknb^c[k]f^[hgb^e mnk]m^[pknbb^[anb]c^k[^_`^a^ed^l \][^_`^a^l[^mg[\^j^k[anefg^_^] kn`ed^k^[mwe\]_][]kg[hn`hn\^ h^c^_^[an`nm^l[m^k^ed^[b^bg _^a^[_nm^b]y kn`k^o^y r_`^a^[d^ef[\]knaj^k] Â&#x2019;^`ne^[j^`^[jnefcge][^_`^a^x \^`^[hn`e^a^[bnefm^j ed^[jn`najg^e[_nag^l[_]_o][d^ef vw_njc]en[pknbb^[snĂ&#x2020;] a^c]`[hn`a^]e[h]wb^l[\^e[h^_mnk[]e] Â&#x2019;g_ga^_kgk][]e][kn`h^f] z^\][h]_^[bnh]c[kn`hgm^y[Â&#x2014;]m^[^\^ anez^\][Â&#x2039;Ă&#x2021;[ge]kl[_^kg[ge]ked^ _n_g^kgl[h]_^[tn`]k^[mn[m^m^m[ge]k hn`]_][naj^k[knaj^k[k]\g` ^k^g[mn[kna^exkna^e[ge]k[b^]eed^y hn`k]efm^kl[\^e[_^kg[ge]k[\] pknbb^[zgf^[z^\][h]_^[bnh]c[jnm^y z^k^c[\g^[hg^c[m^a^` ~sgbg[^mg[j^b]ef[Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x201C;[h]_^[h^efge a^e\]y[s][r_`^a^ed^[zgf^ j^f]y[Ă&#x160;^j][_nm^`^efl[z^a[_nknef^c[Ă? ^\^[^gb^[knaj^k[]^[\^e[kna^ex ]kg[_g\^c[wkwa^k]_[h^efge kna^eed^[hnb^z^`[\^e[a^m^e c^yyc^yyc^l[jgefm^_ed^y hn`_^a^y[~Â&#x2019;^fnk[Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;[^mged^l Ă&#x160;]eff^b[\][^_`^a^[zgf^[k]\^m[h]_^ c^yyyc^yyyc^[]e][z^gc[\]h^d^x _nne^med^[_ne\]`][m^`ne^[_g\^c[^\^ ef^emg[_nhnbgaed^l[gz^`ed^ z^\o^b[d^ef[\]knk^jm^el[a^m^ mnj^\^[Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Ă&#x2C6; o^b^gjge[t^jnm[a]_^bed^l[_nknb^c pknbb^[anef^mg[h^co^[^o^bed^ nm_mgbl[e^age[c^`g_[knk^j[]mgk ]^[neff^e[k]eff^b[\][^_`^a^l[e^age z^a[hnb^z^`[d^]kgl[z^a[kgzgc ^\^[^ezg`^e[\^`][]hged^[gekgm c]eff^[z^a[_nah]b^e[a^b^ay hnb^z^`[k]eff^b[\][^_`^a^y[pnhnbgax s][^_`^a^l[z^a[mnbg^`[pknbb^ ed^[]^[anef^eff^j[h^co^[k]eff^b zgf^[\]h^k^_]l[Ă&#x17E;^`][pne]ex \][^_`^a^[kn`b]c^k[_njn`k][^e^m[e^m^by Â&#x2014;ga^k[_^aj^][z^a[b]a^ ~Ă&#x2030;^f][jgb^[^mg[jged^[`ga^c[\] _w`nl[p^hkg[_^aj^][z^a vwfd^l[z^\][hg^k[^j^[k]eff^b[\] \nb^j^e[a^b^al[\^e ^_`^a^l[gt^j[f^\]_[mnb^c]`^e c^`][q]effg[c]eff^ pbna^el[Â&#x2039;Â&#x152;[q^`nk[Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x152;Â?[]e]y z^a[_nknef^c[k]f^[_w`ny Ă&#x160;nk^j][]hged^[d^ef[zgf^[jn`e^c ~Â&#x2019;^b^g[m]k^[knb^k[j^_k] k]eff^b[\][^_`^a^[_no^mkg[pqr[]e] \^j^k[cgmga^ey[Ă&#x;c[]d^l aneznb^_m^e[mngekgef^exmngekgx i^b]ef[e\^m[_gm^ed^[m^b^g ef^e[d^ef[^m^e[\]\^j^ked^[h]b^ _g\^c[hn`knefm^`l[]kg[a^x k]eff^b[\][^_`^a^y[qgb^][\^`][jwb^ _^b^ced^[_^aj^][_^kg[^_`^a^ c]\gj[d^ef[kn`^kg`l[kn`k]hl[a^e\]`]l k^cgl[e^a^ed^[zgf^[jn`nax _wj^el[\^e[_nh^f^]ed^y[[s^e[anegx jg^e[c^yyyc^yyc^l[gt^jed^y `gk[_]_o][pqr[pknbb^[sgtn[u[vwfd^x qneg`gk[pknbb^l[pg_kn`[\^e m^`k^[]e]l[c^b[kn`_nhgk[ana^ef jnah]e^[^_`^a^[_^ef^k kn`hgmk]y anahn`]m^e[jn`c^k]^el[\^e }^ed^m[^b^_^e[h^f][pknbb^[gekgm e^_]c^k[mnj^\^ed^y[~Â&#x2019;^b^g k]eff^b[\][^_`^a^l[_nb^]e[z^`^med^[mn m^m^m[mnb^_l[kna^exkna^el _nmwb^c[d^ef[_^ef^k[\nm^kl[hnb^z^` \^e[^\nm[mnb^_[]kg[knaj^k[^mg gekgm[a^e\]`][^\^b^c[^b^_^eed^ gekgm[anetg`^cm^e[]_][c^k] d^ef[_^ef^k[ane\wa]e^ey[~rmg \^e[jn`^_^^e[^j^jgey[}]^` zgf^[]ef]e[anefgh^c[jwb^[hnb^z^` h^f^]a^e^[jgel[m]k^[\][_]e] d^ef[mg`^ef[h^]ml[]ef]e[c]\gj c]\gj[hn`_^a^l[a^g[k]\^m kn`^kg`l[\^e[\^j^k[anah^f][o^mkg a^g[c^`g_[h]_^[anez^\] \nef^e[h^]ml[gt^jed^[mnag\^]^e mnbg^`f^l[kgkg`[\^`^[d^ef kn`_nedgay \wd^e[a^m^e[_g_c][]e]y }^ed^m[c^b[anedne^efm^e pknbb^[hn`gz^`[h^co^ d^ef[\]\^j^km^e[pknbb^[\][^_`^a^l k]eff^b[\][^_`^a^[c^`g_ \][^ek^`^ed^[ana]b]m][kna^exkna^e ana]b]m][awk]Ă&#x2020;^_]l[\^e[z^ef^e \^`][hn`h^f^][\^n`^cl[[^\^[d^ef[\^`] \]z^\]m^e[hnh^ey[Ă&#x17E;^`g_[anx

ef^eff^j[_nag^[^\^b^c[kna^e _njn`zg^ef^el[_nc]eff^[anajged^] mn_^a^^e[c^`^j^el[`^_^[\^e[kgzg^ey Â&#x2122;^_^[d^ef[_^a^l[aneg`gked^l[^m^e anet]jk^m^e[_g^kg[mnhn`_^a^^e[\^e anegahgcm^e[jn`_^kg^ey[~Â&#x2019;^bw _g\^c[_wb]\[Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x201C;[^\^[b^f][jn`_^]x ef^el[_ne]w`]k^_l[j]b]cxj]b]c[kna^e[\^a _nh^f^]ed^l[d^ef[kn`hnekgm[^\^b^c _nk]^[m^o^el[\^e[_^b]ef[anewbwefl gefm^j[_]_o][d^ef[_n\^ef[_]hgm anefn`z^m^e[kgf^_xkgf^_[_nmwb^cl[\^e ^mk]Â&#x2013;[\][nm_k`^x mgb]mgbn` w`tcn_x k`^[]e]y Â&#x17E;Â&#x; ¥¢

ÌçèÊêÍÏíÎïíðùòðóðÍÏóðôçèÏïòÎþðÜè


0123

1 7

6 5 9 45651579

ÎÖ×ÏÐØÏÙÑÚÏÒÛÏÜÓÏÔÏÐÏÕ

™ªª³„’•”†Ž„‘Œ‹†•Š„‹ˆ•Ž– ªŠ”Œ†„†”†…†“„—ŒŠ ˆ†…„—Œ’††Š ‹ˆ•‹†Š–„’Œˆ’†‹†„††’„‘ˆ…†Š —ˆ††„”†Š„‹ŒŠ Œ…†Š‡„’†“ˆŠ„‘†ˆ˜ ­ˆ‹Œ„ŽŒ…†“•†Š„™…Œ‹†Š–„¦ ­ŒŒ‹‘Œ„®«Ý݄•Š•„†Š‡†’ ŒŠ†Š‡„‘•†„‘Œ‹†•Š„‹ˆ•Ž–„”†Š ‹ŒŠ”†—†’„‘†Š‰†Ž„’Œ‹†Š˜„ƒŒ’•Ž† —Œ’†‹†„Ž†…•„…†’•“†Š„‘Œ†‹† ±Œ†—„±ˆ•’†–„Œ‘ˆ†“„•‹‘†… …†Š‡ˆŠ‡„”•—Œš†“Ž†ŠŠ‰†˜„´†—µ

ÞÙÛßÛ

¨·‚™ª£ª„±Œ†—„±ˆ•’†„†”†…†“ —›Œ„—Œ †…†Š†Š„—†…•Š‡„Œˆ ‰†Š‡„„”•†…†‹•„±†“†˜„°ŒŠ‡•• ‡•’†„”†Š„¯›Ž†…„”•„±Œ†—„±ˆ•’† •Š•„‹Œ‹ˆ…†•Š‰†„”†•„Š›…–„”†Š ‘Œ“††—„Œˆ†’ˆ„‰†Š‡ Œ”Œ“†Š†˜„Á›¬›Ž„Ž…†“•†Š ™…Œ‹†Š–„Ý„ˆŠ•„®«Ý݄•Š•„•Š‡•Š †‡†„Ž†‰†Ž†‰†„‰†Š‡„”•‘ˆ†’Š‰† ‘•†„‘Œ‡ˆŠ†„‘†‡•„”••„ŒŠ”••– ›†Š‡„…†•Š„”†Š„Œ’ŒˆŠ‰†˜„´†—µ

Öàá×â

ªƒ‚£„£•ˆ†•„‰†Š‡„†Ž†‘ ”•†—†„ª•Šã„•Š•„‘Œ‹†•Š †Ž›”•›Š„ˆŠ’ˆŽ„±Œ†—„±ˆ•’†– Š†‹ˆŠ„”•„‘†Š”‘†Š”Š‰†„‰†Š‡ …†•Š–„•†„ŽŒ†—„‹Œ‹†•ŠŽ†Š •Š’ˆ‹ŒŠ„‹ˆ•Ž„‰†Š‡„‘Œ‘Œ”†˜ Á›¬›Ž„‰†Š‡„Œ †Ž„…†‹† ‹ŒŠ‰ˆŽ†•„‹ˆ•Ž„Ž…†•Ž„Œ—Œ’•– ¨ŒŒ’“›¯ŒŠ„”†Š„£›ä†’„•Š•„‹Œ Š‡†Žˆ„“›‘•„‘Œ›…†“†‡†–„‹ŒŽ•  ††Š‡„‹Œ…†ŽˆŽ†ŠŠ‰†˜„´†—µ

å×ØÙÛ

À­‚ª„‘Œ“††—„†‡†„‘•† ’†‹—•…„”•„ŠŒ‡††„”•‹†Š† ’Œ‹—†’„ ŒŠ•„‹ˆ•Ž„‰†Š‡ ”•‹†•ŠŽ†ŠŠ‰†„•Š•„‘Œ††…˜ °ŒŠ•ˆ—„„³•Š„½“•’…Œ–„Œˆ…•Š‡ Ž“†„…†Š”•†„•Š•„ ˆ‡†„‘ŒŽŒ † Œ‘†‡†•„‘ˆˆ“„†‘…›Š– ”•†‹—•Š‡„‹ŒŠ †…†ŠŽ†Š “›‘•Š‰†„‰†•’ˆ„‹Œ‹†Šš•Š‡˜„´†—µ

     

æáÛ×

¢ªÀ± À±„—†…•Š‡„”•ˆŽ†•„­•†Š ‘Œ†‹†„±Œ†—„±ˆ•’†„†”†…†“ ‘Œ•“–„”†…†‹„†’•†Š„Š›Š„†…Ž›“›…˜ ƒ†ŒŠ†„“†…„•Š•…†“–„—Œ‹†•Š„»•””…Œ ŽŒ…†“•†Š„¨†Š’ˆ…–„®¥„™Œ—’Œ‹‘Œ ®«Ý焕Š•„•Š‡•Š„’Œˆ„‘Œ’†“†Š ‘Œ†‹†„ŽŒ…›‹—›Ž„•Š•˜„£†“†• ¬†„¿°À„ ˆˆ†Š„·Ž›Š›‹•„£†Š† Œ ‹ŒŠ„•Š•„‡Œ‹†„‘Œ‹†•Š„—•Š‡ —›Š‡˜„”›…†Š‰†„”•„”ˆŠ•†„‹ˆ•Ž †”†…†“„»†ŠŽ„™•Š†’†˜„´†—µ

Ö×èé

12345625789:;:<8=><:8?>@A B:=:;<:C8<DE:<FB:8GH8I>BJG:F KD=H<:;8:L:M8NOOP8M:MJ8KDA =DM>QE>=8QJG:AQJGH8QDA Q:HF=:F8QJKH=8R;>KK>SD;C =DQJGH:F8QD;D=:8EJF8KDE:=:< JF<J=8QDQ9DF<J=89:FG8GH 9:L:T8F:Q:8UD;:E8UJ;H<:V UDF;D8B:F@8QD;D=:8Q:HF=:F 9D;9:KHK8E:G:8EJF=8;>R=C8F:QJF =:;DF:8=D9D<JM:F8:L:MFB:8HF@HF QDQ9:L:=:F8QJKH=8KDED;<H WM>@@HF@8I>MMB8G:F8KDXDFHKFB:C QJKH=8QD;D=:8EJF89D;=DQ9:F@V YG:8QDF@:<:=:F8QJKH=8QD;D=: KDED;<H8QJKH=8<;:GHKH>F:M8ZJA Q:<D;:C8IDM:BJC8[DM<HRC8\;HKT EJF=C8THF@@:8]>M=:C8G:F ]:GGB9D:<V ZHM:=:F8:FG:8=>QDF<:; KD<DM:T8QDMHT:<8EDF:QEHM:F :<:JEJF8QDFGDF@:;=:F8T:KHM ;D=:Q:F8QD;D=:V8^:QJFC KD=DM>QE>=8:F:=8QJG:8HFH8MD9HT KJ=:8GHE:F@@HM8GDF@:F8KD9J<:F _>@X:=:;<:8`>R=8a8W>M=8b:FGV UD;:E8UJ;H<:8:G:M:T8YF>Q cS>=:MC8@H<:;dC8YAHFe8c:=>;GH>FC S>=:MdC8U;:T:8c@H<:;C8S>=:MdC f:FGJF8c9:KKdC8YFG;D:K8cG;JQdC gD=D8cZ:e>ET>FDdC8\FG;:8chHF LTHK<MDdC8G:F8fH:F8cWHGGMDdV ZD<DM:T89:FG8<D;9DF<J=C8QD;D=: QDFR>9:8QD;D=:Q8GJ:8M:@JC ibD;K:Q:8j:@HkC8G:F8iIDF:F@ h:FE:8hH=:Q:FkC8;D=:Q:F <D;KD9J<8EJF8QD;D=:89:@H=:FA 9:@H=:F8KDR:;:8@;:<HKC8G:F QDFR>9:8H=J<8QD;:Q:H=:F 9D;9:@:H8EDQDF<:K:F8@H@8M>=:M8GH ?>@B:=:;<:V l?:T8KDED;<H89:FGA9:FG89:;J M:HFFB:C8=:;DF:8=D<D;9:<:K:F M:@J8:=TH;FB:8QDFR>9:8JF<J= QDF@AR>SD;8M:@J89:FG89JMDC8hTD I:T>FDKC8G:F8WM>@@HF@8I>MMB B:F@8KD=H;:FB:89HK:8GH<D9DF@H <D;=DF:M8<:FE:8QDQ9:B:; ;>B:M<HCm8JR:E8S>=:MHK8YF>Q =DE:G:8nopqrstuvwxyV g:;DF:8QD;:K:8=J;:F@ Q:QEJ8QDQ9:L:=:F8M:@J 9:FGA9:FG8b:;:<8<D;KD9J<C QD;D=:8EJF8=DQ9:MH QDQE;>GJ=KH8;D=:Q:F8GDF@:F M:@JAM:@J8RHE<::F8KDFGH;HC8G:F QDQ:HF=:FFB:8EDFJT8=D<H=:

g:L:F8GH8_>@X:=:;<:k8cNOO{dV8z] B:F@89D;HKH8DF:Q8M:@J8<D;KD9J< XJ@:8GH9:@H=:F8@;:<HKV8ZDX:= 9D;GH;HFB:C8UD;:E8UJ;H<: 9D9D;:E:8=:MH8QDF@:M:QH 9>F@=:;AE:K:F@8ED;K>FDMC THF@@:8:=TH;FB:8QD;:K:8RJ=JE K>MHG8GDF@:F8|>;Q:KH8<D;:=TH; HFHV hDF<:F@8F:Q:8UD;:E8UJ;H<:C QDFJ;J<8YF>QC8KD9DF:;FB: 9D;:L:M8T:FB:8KD9:<:K8ED;<:FG: K:X:C8F:Q:8<D;KD9J<8QDQ:F@ GH9J:<89D;9DG:8GDF@:F8@DM:EA @JMH<:8B:F@8QDMDKD<8QDFX:GH UD;:E8UJ;H<:V8l?:8qy}yswpstyxy =D<H=:8swwy~8:G:8TJ;J|8`k8E:K<H KD;JV8\FH8<DF<:F@8E>KH<H|8GDF@:F FD@:<H|C8KDQJ:89:=:M89D;FHM:H =D<H=:8H<J8K:MHF@8QDMDF@=:EH :<:J89D;H;HF@:FCm8JR:E8YF>Q iMHSDkV8ZD=JQEJM:F8M:@J8<D;KD9J< QDFXDM:K=:F8F:Q:8<D;KD9J<V =DQJGH:F8GH;HMHK8G:M:Q89DF<J= ZD<H:E8=DE:M:8B:F@8:G:8GH 9:FG8HFH8QDQHMH=H8KDMD;:89D;9DG: :M9JQ8z]89D;<H<DM8ibD;K:Q:

ªÀž£ Àž£„‹ˆ…†•„‘Œ‹†•Š„‹ˆ•Ž Ž†ŒŠ†„…•Š‡ŽˆŠ‡†Š„ŽŒ…ˆ†‡†Š‰† ‰†Š‡„ŽŒ†—„‹Œ‹†•ŠŽ†Š„…†‡ˆ…†‡ˆ QJKH=8B:F@8GHGDF@:;=:FC ƒ›Œ„°…ˆ˜„ꛎ†…•„ŽŒ…†“•†Š F:QJF8KDR:;:8=DKDMJ;JT:FC ™…Œ‹†Š–„®¤„ª‡ˆ’ˆ„®«Ý¤„•Š• Q:KHF@AQ:KHF@8ED;K>FDM Š‡†Žˆ„ŒŠ†Š‡„ •Ž†„…†‡ˆ…†‡ˆ QDFBJ=:H89:FG8G:F8EDFB:FBH ‹Œ ‹• … • ˆŽ„”•„…•’„†”•›˜„¢†Š‡ K>M>8KDED;<HC8[>R=8ZE:;;D;C8h>B —†…•ŽŠŠ‡‰„”†•„Ž‹† ŒŠ†Š‡Š‰†„‘Œ†‹† f>MMKC8hTD8bJKHFDKKC8`:FRHGC8hTD ±Œ†—„±ˆ•’†„†”†…†“„ŽŒ’•Ž†„†Š‡ ‹Œ„Œ”†Š‡„‘Œ‹††…†“„”†Š ]>@JDKC8hTD8fJ9MHFD;KC8_>TFFB ”•†„ˆ‹Œ [:KTC8Z<;:B8[:<KC8WM>@@HF@8I>MMBC Š‡‡†Š’•Ž†ŠŠ‰†˜„´†—µ

G:F8KD9:@:HFB:V ID;D=:8QDF@:=J89:TL: QJKH=8B:F@8GHQ:HF=:F8K::<8HFH 9J=:F8KD=DG:;8=:;DF:8EHMHT:FC F:QJF8MD9HT8=D8E;>KDKV8Z:QE:H K::<8HFHC8UD;:E8UJ;H<:8Q:KHT <D;JK8QDM:=J=:F8D=KEM>;:KH8:=:F :M:<8QJKH=8B:F@8QD;D=: Q:HF=:FV8ID;D=:8XJ@:8<D;JK 9DM:X:;8QDF@A:;:FKDQDF8QJKH= GDF@:F8:M:<8QJKH=FB:8B:F@ RJ=JE89:FB:=V88fDF@:F8GDM:E:F :M:<8QJKH=C8G:F89:FB:=8=DE:M: B:F@89D;HKH89DG:A9DG:C8<DF<JFB: :=:F8QDF@T:KHM=:F8KDKJ:<J B:F@89D;:@:Q8L:;F:FB:V8ÂÃÄÅÆ

!"#"$%&'()(*&+(,"-&./(0

€‚ƒ„„…†‡ˆ„‰†Š‡„‹ŒŒŽ†„ˆ† †Ž†Š„‘Œ’Œ‹†„’ŒŠ’†Š‡„‘†Š‰†Ž “†…„‰†Š‡„”•†Š‡Žˆ‹„”†•„ŽŒŒ “†•†Š–„‹ˆ…†•„”†•„ŽŒ‘Œ†‹† †Š–„Œ‹†Š‡†’–„—Œ‹ˆˆ“†Š– —•…•“†Š–„—††Š‡†Š–„”†Š„Œ ‘†‡†•Š‰†˜„™†’ˆ„…†‡ˆ„‹ŒŒŽ† ‰†Š‡„šˆŽˆ—„—›—ˆ…Œ„†”†…†“ œž•Ÿ‡ †Ž†’†¡–„…†‡ˆ„‰†Š‡„†•Ž„”• ‘ˆ†’„œ•Š‡†…›Š‡¡„•Š•„‘ŒŽ•†“ ’ŒŠ’†Š‡„‡Œ‹—†„”•„¢›‡‰†Ž†’† £Œ•„¤¥¥¦„•…†‹˜„§¨ŒŠš†Š† ‰†Š‡„’•”†Ž„‘•†„”•’Œ‘†Ž„”†Š Š‰†’†–„Ž•’†„†…†‹•„‘Œ‡•’ˆ„“Œ‘†’ ”†Š„‹ŒŠ•Š‡‡†…Ž†Š„‘†Š‰†Ž„ŽŒ Š†Š‡†Š–„”•‹†Š†„Ž•’†„ ˆ‡†„—†’• “†ˆ„‘†Š‡Ž•’„”†•„Œ‡†…†„“†… ‰†Š‡„‹ŒŠ•‹—†–©„ Œ…†„ªŠ›‹˜ €†‡ˆ„…†•ŠŠ‰†„‘Œ ˆ”ˆ… œª†œ««¡–„†”†…†“„†Š’“Œ‹„ŽŒ ‘Œ†‹††Š„Œ¬†Ž’ˆ„‹ŒŒŽ† ‘Œ…† †„Š‡Œœ—ˆŠŽ¡˜„­†•„¬†Ž’ˆ ŽŒ„¬†Ž’ˆ–„’Œ‹†Š„‰†Š‡„‘•†† ‘Œ†‹†„†Ž“•Š‰†„“†ˆ„‘Œ—• †“–„Ž†ŒŠ†„ˆˆ†Š„—•‘†”•„”Œ Š‡†Š„ŽŒ“•”ˆ—†Š„‹†•Š‡‹† •Š‡˜„§¢†„Œ‹†š†‹„…†‡ˆ„Ž† Š‡ŒŠŽ†Š‡ŒŠ†Š„’ŒŠ’†Š‡„•’ˆ†• ’†“ˆŠ„®«««–©„ˆ †„¯›Ž†…•„‰†Š‡ ‹ŒŠ‡‡Œ‹†•„ƒ›Œ„°…ˆ„•Š•˜ ™Œ’†“ˆŠ„‰†Š‡„…†…ˆ„±Œ†—

±ˆ•’†„”•ˆŠ”†Š‡„ˆŠ’ˆŽ„’†‹—•… ”•„ƒŒŠ”†…–„“†…„’ŒŒ‘ˆ’„‰†Š‡ ‹Œ‹‘ˆ†’„‹ŒŒŽ†„’ŒŽŒ†Š˜„™Œ ‘†‡†•„‘†Š”„‘Œ††…„”†•„šŒŠŒ– ”†Š„’•‘†’•‘†„“†ˆ„‹Œ‹ŒŠˆ“• ˆŠ”†Š‡†Š„’†‹—•…„”•„—ŒŠ•„…ˆ† Ž›’†„’†Š—†„†”†„Œ›†Š‡„—ˆŠ ‰†Š‡„ŽŒŠ†…˜ §™†‹‘ˆ’†Š„‰†Š‡„“†Š‡†’– …†…ˆ„ŽŒ’•Ž†„›Š„’†‡Œ„Ž†‹•„—ˆŠ ”•‘ˆ†’„Ž†‡Œ’„”ŒŠ‡†Š„‡Œ›‹ ‘›…†Š„—Œ‹ˆ”†—Œ‹ˆ”•„‘ŒŒ† ‡†‹„ŒŽ›…†“„Œ’Œ‹—†’„‰†Š‡ ‹ŒŠ”ŒŽ†’•„‘•‘•„—†Š‡‡ˆŠ‡–„‹Œ ŒŽ†„“†²†…„‹ŒŠ‰†Š‰•Ž†Š„…†‡ˆ …†‡ˆ„Ž†‹•„”ŒŠ‡†Š„“•Ž‹†’–© ŽŒŠ†Š‡„ªŠ›‹˜ £ŒŠˆˆ’„‹ŒŒŽ†–„ŽŒŠ† ‹ˆ•Ž„”•„¢›‡‰†Ž†’†„Œ‹†Ž•Š ‘ŒŽŒ‹‘†Š‡„Œ’•†—„’†“ˆŠŠ‰†˜ °ŒŠ•—ŒŠ•„ˆ”†“„‹ˆ…†•„‹ŒŠŒ •‹†„‘†Š”„”†•„šŒŠŒ–„”†Š ’ŒŠ’ˆŠ‰†„”•…ŒŠ‡Ž†—•„”†•„‘† Š‰†ŽŠ‰†„‘†Š”„‰†Š‡„‹ˆ…†•„’Œ ‘ˆŽ†˜„™††’„•Š•„Žˆ†…•’†„†ˆ”•› ‘†Š”‘†Š”„”•„šŒŠŒ„‹ˆ•Ž ˆ”†“„”•†’†„’†Š”†–„”†Š„‹ˆ •Ž„‰†Š‡„”•‹†•ŠŽ†Š„Œ‹†Ž•Š ¯†•†’•²˜„„¨†‡•„‘†Š”‘†Š”„Ž›…ŒŽ ’•²„‰†Š‡„‹†•“„‘Œ—Œ‡†Š‡„—†”† Œ’›„­¢„‰†Š‡„†”†–„‹ŒŒŽ†

‹ŒŠ‡†Žˆ•„‘†“¬†„’•”†Ž„”•—ˆŠ‡ Ž••„—†’•„†Ž†Š„†”†„‡ŒŒŽ†Š‡Œ ŒŽ†Š„’ŒŠ’†Š‡„•”Œ›…›‡•–„§³†—• •’ˆ…†“„—›Œ–„Œ‹ˆ†„‘†Ž†… —†“†‹„ŽŒ’•Ž†„ˆ”†“„‹ŒŠ †…†Š•– ”†Š„’ŒŠ’ˆŠ‰†„‘†‡•„‰†Š‡„‘•† ‘Œ—•Ž•„’ŒŠ’†Š‡„ŽŒŠ‰†’††Š

ëÚìÚ

™·€ªÀ„‘Œ‹ˆ•Ž–„ƒŒŽŒ„ ˆ‡† “›‘•„‘Œ ˆ†…†Š„‘† ˆ„—ŒŒ‹—ˆ†Š˜ £†“†•¬•„ ˆˆ†Š„°•Ž›…›‡•„•Š• †”†…†“„—Œ‹†•Š„†ã›—“›ŠŒ ˆŠ’ˆŽ„±Œ†—„±ˆ•’†˜ °ŒŒ‹—ˆ†Š„‘ŒŠ†‹† …ŒŠ‡Ž†—„ƒŒŽŒ„ž”Œ„À†›‹•„•Š• —Œ’†‹†„Ž†…•„‘Œ‹†•Š„‹ˆ•Ž ŽŒ’•Ž†„‹†•“„™­–„††’„•’ˆ„•† ’†‹—•…„”•„†š††„—Œ’†„—Œ Š•Ž†“†Š˜„´†—µ

æÛ×Øí×

¨·‚£ªÀÀ„‹ˆ•Ž„‘†‡•„­†Š”ˆŠ †”†…†“„‹ŒŠ‡“†•…Ž†Š„‘†Š‰†Ž —ŒŠ‡†…†‹†Š˜„§£†Š•–„††‹–„†•Š– ”†Š„†‹†•„††Š‰†„††’„—Œ’†‹† •Š„‹ˆ•Ž–„“•Š‡‡†„”†—†’ “•”ˆ—„•Š•–©„ˆŠ‡Ž†—„ªŠ›‹˜ ŽŽŒ†—…•„ˆ‹† Š„’Œ’†—„Ž›Š•’ŒŠ–© ­†…†‹„¬†Ž’ˆ„”ŒŽ†’„•Š• ˆ †„¨†††Š•„”’†„±Œ „±ˆ•’†„•Š•˜ ‹ŒŒŽ†„†Ž†Š„‹Œ‹—›”ˆŽ• ¨Œ‹†•Š„‘Œ††—‹† ”„•Š•– ¯•”Œ›„Ž…•—„’Œ‘†ˆ„‹ŒŒŽ† ‹ŒŠˆˆ’„š›¬›Ž„‰†Š‡„‰†„‘Š†‡Š„‹Œ ‘Œ ˆ”ˆ…„œ­Œ¬•¨†‰ˆ¡–„…†‡ˆ„’ŒŒ •”›…†Ž†Š„£†’’„»ŒŒ‹†Š„´‚†Šš•Š”‡µ„•Š• ‘ˆ’„”•†‹‘•Ž„”†•„‹†’Œ•„†…‘ˆ‹ †Š‡†’„‹ŒŠ‰ŒŠ†Š‡Ž†Š˜„´†—µ ‰†Š‡„‹†•“„”•ŒŠš†Š†Ž†Š˜„´†—µ

ÇÈÉÊËÌÍ

¶ ·°¸„„¨Œ†‹†„ƒ†¬†Š„”•„›‡ †Ž†’†„´±›”Œ†Š„‚›šŽŒ„‚Œš˜¤¥¥¹µ˜ ¨Œ••„ŒŠ†‹„…†‡ˆº„ª†„œ««–„¨Œ†‹†„€†‡•–„­Œ””‰„™Ž•Š“Œ†” ƒ†¬†ŠŽˆ–„±†”†„™ˆ…•Š‡–„ž•Ÿ‡ †Ž†’†–„”†Š„£ŒŠ†Š‡„³†Š—† ³•Ž†‹†Š˜ ¶ ƒ›‹—•…†•„¨† †‹ˆ’•¸„„€†‡ˆ„œž•Ÿ‡ †Ž†’†„‹†ˆŽ„Ž›‹—•…†• ‘Œ†‹†„‘†Š”‘†Š”„¢›‡‰†Ž†’† ¶ ƒ›‹—•…†•„£ˆ”†„”†Š„¨Œ‡†•†“„´ƒ†‹—Œ’„‚Œš˜µ˜„­ˆ†„…†‡ˆ ‹ŒŒŽ†„‹†ˆŽ„Ž›‹—•…†•„•…•†Š„†Ž†’†º„œ­†•„­••¡–„”†Š œƒŒ›‹‘›Š‡†Š¡˜ ¶ »ˆ……„†…‘ˆ‹„œ°•…•“†Š¡„´±›”Œ†Š„‚›šŽŒ„‚Œš˜„¤¥®®µ˜„¨Œ••„®¼„…†‡ˆº ƒŒ‹‘†…•–„½“†’„•œ‹„”›•Š‡„“ŒŒ–„¨Œ…†…ˆ–„¨Œ…†…ˆ„´ˆ…’†“µ– ±ŒŠŒ†•„¢†Š‡„¾•…†Š‡–„­†•„­••–„¿Š’ˆŽ„ƒ†¬†Š–„ƒŒ›‹‘›Š‡†Š– ™Œ‘†‘ªŽ•‘†’–„Š’›„´Œ…²„š›Š’›…µ–„‚•Š‡„ž²„»•Œ–„ƒŒ—Œš†‰††Š– €†‡ˆ„°ŒŠ•Ž†“†Š–„ž•Ÿ‡ †Ž†’†„´Œ††Š‡Œ‹ŒŠ’µ˜ ¶ ·°¸„œª’†„À†‹†¡„´±›”Œ†Š„‚›šŽŒ„‚Œš˜„¤¥®¤µ˜„¨Œ••„ŒŠ†‹„…†‡ˆº €†‡ˆ„™†‘’ˆ–„±†”•„±ˆ•’†–„°Œ‹ˆ”•„™ŒŠ•–„½ŒœŒ„Á›‹•Š‡„¨†šŽ– ³ŒŠ’†Š‡„ƒ†‹•–„ÀŒŠŒŽ„£›‰†Š‡Žˆ„´—Œ›‹—†Žµ˜
0123

!"#$"%&'

‰ƒ€67789 ƒ1ƒ|ˆŠ 45

78 8  

23 4567859:7; <=9><?@ABCD?ABEAF?GDHDEIB?JAEHC?

EKHLDEDE?DEDM?BDGD?JKNDHC?OBPPHCMQ? RDAND?SD@LNCTTK?@KBPDB?LDEDEDB? UDFEA?V?WDG?XY?GKBCE?VY?@KECFZ? [DB\DF?\DBP?GKBCNDCQ?HKFIH?CEA?MDBPDE? MANCEQ?FDNDA?EC@DF?GAMED]CN?@CJKLD]^ FDBZ?SKFIH?EKHMK_AE?@CLCJEDFDB?@C? `IB@IB?JD@D?Xa?bJHCN?VccaZ?[DB\DF? \DBP?GKBCNDCQ?MDDE?GKBLCJEDFDB?HKFIH? EKHMK_AEQ?SD@LNCTTK?@C_DBEA?@KBPDB? ECAJDB?DBPCB?\DBP?LAFAJ?FKBLDBPZ? dDGJDC?MKFDHDBPQ?LDEDEDB?UDFEA? EKH_DCF?ABEAF?JKNDHC?JAEHC?]DB\D?GKB^ KG_AM?V?WDG?Xe?GKBCEZ

1{|}}~€}{‚ƒ}~„…~„†‡ˆ† ()*)+, -.*)+, /01*)+,

¦°±tr² 789 z} z†y‹u‹}{}†‡‹u s±s³´±qu ö÷ø÷ù?ÜHC\DBCBPMC] ‡~‹ ‡ ‡‰ux}~y‹yz‰y~u wyu†}{vyyu ì÷ñúú÷ûêû÷üîíù?XY?ÙKC?XÚeÛ {}‰Š{u†y{‡u‚wu›Š~• x}vy¡y~u ìòøý÷þêû÷üîíù?dKGDHDBP ‚Š ‚ ~uw~wˆu‚}~y~u y{yu}vy{wu Žy‹y‹y~ux}~‚yy‹u ‰}vyu‚‡• ÿ÷ï÷ñúê0û÷üí÷ú÷ù?`DHC?GDHDEIBQ?Yccc?GQ?Xc?HC_A?G ‚‡‰‡~y ‚ ~u‚y{wu ~wyu‚wuy|y~uxy{y‹Š~u‚wu 1íòôþ÷ôî2 Ž‡yŽyu‘y~u†}{y• €vwxwy‚}u›Š~‚Š~uƒ„…ƒu 3?ÙK@DNC?KGDM?GDHDEIB?JAEHC?[HABKC?ßDHAMMDNDG?4VccY5 zy z †y‹’u¤yyvyz~‘yˆu ‘y~u‚w}vy{u¤w~‡u 3?ÙK@DNC?KGDM?GDHDEIB?JAEHC?RKBDBPQ?ÙDND\MCD?4VccY5 Ž‡yŽyu‚wu›Š~‚Š~u µ¢¶–·uŠ{}uw~w’u—}~‚y‹wu 3?ÙK@DNC?KGDM?GDHDEIB?JAEHC?dCBPDJAHD?4Vccà5 †}vy‰y~y~u‰}{yu ‹‡†‡z~‘yu‹}{†wvy~uy~• 3?ÙK@DNC?KGDM?GDHDEIB?JAEHC?ÙADBPE]DC?4Vccà5 ‹y‰ux}~}~‹‡’uÁy{wu y‹ux‡~wvˆu‹w~wu…¸¹uŽxu 3?ÙK@DNC?KGDM?NDHC?YZccc?GKEKH?JAEHC?dáb?âDGKM?ÙADBPE]DC?4VccÛ5 Ž}{yzu‹w†y•‹w†yu ‚}~y~u†}{y‹uzy~‘yu˜ºu 3?ÙK@DNC?KGDM?NDHC?XcZccc?GKEKH?JAEHC?dáb?âDGKM?ååã?`DIM?4VccÚ5 †wyu†}{y~w~ˆu‚y~u ‰ˆu‹Šzuy‹v}‹uƒ¢u‹yz‡~uw~wu 3?ÙK@DNC?KGDM?NDHC?YZccc?GKEKH?JAEHC?dáb?âDGKM?ååã?`DIM?4VccÚ5 z‡| z y~uv}†y‹’u x}~y‰‡uyxyu}‰yvwu‹y‰u 3?ÙK@DNC?KGDM?NDHC?XcZccc?GKEKH?JAEHC?dáb?âDGKM?RDNKG_DBP?4VcXX5 Œy Œ ‹w~‘yuzyvuw‹‡u x} }~‹y{’uœ‹v}‹u‰}vyzw{y~u x ~|y‚wuy~‡y~u …¢u¤}wu…»–ºuw~wu|‡yu‹y‰u 3?ÙK@DNC?KGDM?NDHC?YZccc?GKEKH?JAEHC?dáb?âDGKM?RDNKG_DBP?4VcXX5 }{w‡u‡~‹‡‰uy{yu }‚‡vwu‚}~y~uŽy‹y‹y~u 3ÙK@DNC?KGDM?GDHDEIB?JAEHC?dáb?âDGKM?RDNKG_DBP?4VcXX5 y‹v}‹u‘y~u†}{vyyu ¡y‰‹‡uy{yu}yw~~‘yu ‚w ‚uv‡y{u{‡y~y~u yvy~y~~u‰Š‹yu wyx uxx}}~y y{‡‡~w ~wwu||v ~ ‘y~u|y‡zu‚wuy‹y~‘y’u }}{‹wuzyv~‘yuy{yu ›Š~‚Š~u}|y‡zu¸ƒu‰wvŠx}‹}{u†}{• }vy{wuxy{y‹Š~’ £Š‰‡u”{w‘y~w~wzuzy~‘yu y‹‡u‘y‰~wux}x}{†yw‰u{}‰Š{u yw~u‚}~y~uy{yu}vy{wu‰}vyu Ÿy‘y~~‘yˆu}vy{wuv}}~‚y{wu ‚‡~wy’uœyvu‹yz‡uy|yˆuy‚yu}~yxu yyvu“~{wˆuŒy‡vyuy‚Žvw}u {w†y‚w’ Œ}~‡{‡u†}y{uµŒš·uŒ}{y‹• }vy{wuxy{y‹Š~u‡‹{wu‘y~u|y‚wu |‡‹{‡ux‡~‚‡{u†}†}{yyu}‰y~u ‡y~uœ‹v}‹w‰uŸ}v‡{‡zu“~‚Š~}wyu y Š{w‹u‰‡y‹u‚wu€vwxwy‚}uw~w’u }†}v‡xu}vy{y~u€vwxwy‚}u µŒœŸ“·ux}xy~u‹y‰ux}x†}{wu —}}~yxu}vy{wu‹y~‡zuw~wu‚w• vy~‹y{y~uŽ}‚}{y’uy‚Žvw}u‘y~u ‹y{}‹ux‡v‡‰u‡~‹‡‰u”{w‘y~w~• }†‡‹u}†yywu™‹z}u¤y~wÃuŽ}~‹u y~y‹u‚wy~|‡~u‡†vw‰u“~{wu wz’u—ŠŠ{‚w~y‹Š{uŽy†y~uŠvyz{y• ¹žˆu‰y{}~yuyxy•yxyu†}{zywvu w~wuy‚yvyzu}x}y~u{}‰Š{u yu‹}{‡‰‡{u¼y‚wu½wzy{‚|yux}~• x}v}¡y‹wuŽy‹y‹y~u¡y‰‹‡uƒ’ƒ„u ‚‡~wyuxy{y‹Š~u‚}~y~uŽy‹y‹y~u ‡~‰y‰y~ˆu|w‰yu‡‚yzuxy‡‰u ‚}‹w‰ˆu‘y~ux}{‡y‰y~u{}‰Š{u ¡y‰‡uƒ’…¢’ƒ¢u‘y~u‚wŽw‹y‰y~u‚wu }‡v‡zu†}y{ˆuy‹y‡u†yz‰y~u…¹u y‰{yvu‚y~u†}v‡xu}{~yzu‚w‹}x• ›Š~‚Š~uy‚yuœ{wvuƒ„„˜uvyv‡’u †}y{uy|yu‡‚yzuy~y‹u†y‡u †‡uŠv}zuy{yu}vy{wuxy{y‹yzŠ~u Æyzˆux}~zy‚ywuvy¡y~• ‡~‹‡‰u”{w‘y~w~wz’u™”ywu ‡‹{wuyxywuƒ„„–uvyv‡’ vy¡y~u‚}~y~uŽy‹y‹y~u ”{w‘y~w~wzux}xwvw‰wu}v‡y~u —}}~yxu}vy{wu}vw‹}u‹}{}†‡‹u ¡y‰‹‡u‘y~u|y‡zu‚wuy‹y~‘yˆu †}y{u‡~‹‡‰uxy‡‰u}‡v‡zu y‚yvyzu›wvw‘yuŸzŠ†‡‰zŠ yu †yywxy~yu‰}wyy~u”{w‘y• †}y{’u—yvy‡uw‹‡u‹}{Žyywˆu‹}~‹‡u ‚y{wu‡wyu‘y~ux}~Žy‹y‹‰y~u ~w~wzuŒ}vy{wzu‘y~u†}{vyyu ‡‚yzux}{‡y‰y~u{}‹ywu‘y~u ¡y‰‹‡uƒ’…–’ƒ„u‚wuvŠx†yuxy{y‹Š~u ‚wu€vwxwy‚}uv}¡y‹uywvw‹yu y~y‹u†y‡ˆžu‰y‹yuxy~‹y~u ÀzwŽyŠuy‚yu€‰‹Š†}{uƒ„……Äu ¡wv‚Žy{‚uw~wux}~y‰‡ux}{yyu vw‹}{u¤}{yzuŒ‡‹wzu‹}{}†‡‹’ ¤y{‘u—}w‹y~‘u‚y{wu—}~‘yu‘y~u {wv}‰uˆu‚y~uyxyu}‰yvwu‹y‰u ”{w‘y~w~wzu}~‚w{wux}~• x}~Žy‹y‹‰y~u¡y‰‹‡uƒ’…–’˜ºu‚wu ‹}{†}†y~w’uœyvywux}~|}vy~u ‡‡~u‹y{}‹u{w†y‚w’u“yuw~w~u ›Š~‚Š~uœ{wvuvyv‡Äu”w‰yu¾}vy~yu ‰}†}{y~‰y‹y~ˆuwyu‡‚yzuvy‹wzy~u x}x}{†yw‰wu{}‹ywu‘y~u}{• ‚y{wu‹zwŠwyu‚}~y~uŽy‹y‹y~u ‰}{yu}vyxyu†}†}{yyu†‡vy~u‚wu ~yzu‚w‡‰w{~‘yu‚wuœwy~u¾yx}u ¡y‰‹‡uƒ’…–’¢–u‚wuŠ‹‹}{‚yxu Œ}~yv}~y~ˆuÅy¡yušy{y‹’ ¾‡y~¿zŠ‡ˆuÀzw~yˆuƒ„…„’uÀy‹y‹y~u y‚yuœ{wvuvyv‡Äuœ}v}}Žzu¤}{• ™Ÿ}†yywuy‹v}‹ˆuy‘yuwyu ‹}{†yw‰u”{w‘y~w~wzu‚wuœ}y~u wyu‚y{wu‹zwŠwyu‚}~y~u¡y‰‹‡u †}{vŠx†yu‚yvyxu‰Š~‚wwuyyu ƒ’…»’˜…u‚wuÁ‡†ywuy‚yuÅy~‡y{wu ‡~’u”}~‹‡uy‘yuy‰y~ux}~}• ¾yx}uƒ„…„uy‚yvyzuƒ’˜…’u¸» ™Áwu€vwxwy‚}ˆuy‘yuw~w~u ƒ„…ƒˆu‚~yu—wvyy‹u‚y{wu—}~‘yu v‡y{‰y~u‰}xyx‡y~uxy‰wxyvu x}x}{†yw‰wu{}‹ywu}†}v• ƒÄ…»’¢„u‚wu›Š~‚Š~uy‚yuœ{wvu ‰y{}~yu‡‚yzux}x}{wy‰y~u ‡x~‘yu‚wu¾‡y~¿zŠ‡’uŸy‘yu‹y‰u vyv‡ˆu‚y~u¤y{}uÁw†y†yu‚y{wu ‚w{wu†}{†‡vy~•†‡vy~u}†}v‡xu w~w~ux}~|y~|w‰y~u‘y~ux‡v‡‰• ‹zwŠwyu‚}~y~u¡y‰‹‡uƒ’…»’¢ƒu ‰}†}{y~‰y‹y~u‰}u€vwxwy‚}’u x‡v‡‰ux}x}{}x†yz‰y~u ‚wuÁ‡†ywuÅy~‡y{wuvyv‡’ Ÿy‘yu†}{vy‹wzu‚}~y~uy~y‹u x}‚yvw’uŒyyv~‘yˆu}{yw~y~u Ày‹y‹y~u¡y‰‹‡u™”z}u¤y• ‰}{yˆu‚y~uw‹‡u‡‚yzux}~|y‚wu vy{wuxy{y‹Š~u‚‡~wyuŽ‡‰‡u‰}‹y‹ˆu ~wÃuŽ}~‹u¹žuw‹‡u‡‚yzu|y‡zu ‰}†y~yy~u‹}{}~‚w{w’uÅw‰yu‡~u ‹}{‡‹yxyu‚y‹y~u‚y{wu—}~‘yˆu x}vyxy‡wu{}‰Š{uŠvwxwy‚}u ~y~‹wuy‘yu‰yvyzˆu‚y~u‹y‰u‡• ‚y~uy‹v}‹u‰y¡yy~uœ{w‰yuvyw~• ‘y~u‚w‹Š{}z‰y~u}vy{wuÅ}y~u vy~u†y¡yux}‚yvwˆu}‹w‚y‰~‘yu ”y‰yzyzwuÆyŠ‰Šu‚wu€vwxwy‚}u y‘yu‡‚yzux}vy‰‡‰y~u‰}• ~‘yˆžu‡Žy~‘y’u Á}~y~u†}‰yvuŽy‹y‹y~u¡y‰‹‡u Ÿ‘‚~}‘uƒ„„„ˆu‚}~y~uŽy‹y‹y~u ¡y|w†y~u‡~‹‡‰u†}{vy‹wzu}‰y{yu w‹‡u‡vyˆu}{ywzu‹wyux}‚yvwu ¡y‰‹‡uƒ’ƒ˜’…¸’uŸy~y‹u†}y{u x‡~‰w~ˆžu‡~‰y~‘y’ }xyu‚wuŸÂœu¾yx}u‹}{}†‡‹u }v‡y~u‚y{wu‰}}~yxu}vy{wu ”yx†yzy~uvywˆux}~‡{‡‹u

k3 l m l : 5 n o Õÿêaîû÷ñêbôêcûdøýî÷e0ôêëìõ

ÙCBPPA?4Yfe5?JAFAN?VaZcc?gO[ hðbòñþðôêbôêa÷û÷ú÷ dKBCB?4àfe5?JAFAN?cXZcc?gO[ Øò÷ûêa÷iíîiêbôêj÷ñþ0ôêëÔõ dKBCB?4àfe5?JAFAN?XcZcc?gO[

‚wyˆuy‚yuxŠ‹w ywu‹}{}~‚w{wu x}~}|y{u{}‹ywu‡~Žy‰u‚wu€v• wxwy‚}’uœyvywuvy¡y~•vy¡y~u ‘y~u‚wzy‚ywu{y‹y•{y‹yu‹}vyzu x}xwvw‰wu{}‹ywuw~‹}{~ywŠ~yv’u Ґ‹{‡uzyvuw~wu‚wy~y~‘yu }†‡yzu‹y~‹y~y~u‡~‹‡‰ux}~• yywu{}‹ywu‡~Žy‰’ ™Ÿy‘yu‹yxwvu‚wu€vwxwy‚}u ›Š~‚Š~u‚yy‹u‚‡‰‡~y~u‚y{wu xy‘y{y‰y‹uŠvyz{yy’u¤‡‚yz• x‡‚yzy~uy‚yu‰}‰‡y‹y~uv}†wzu ‚y{wu‚‡‰‡~y~u‘y~u‚w†}{w‰y~u }zw~yuy‘yu‚yy‹ux}~Žy‹y‹u {}‹ywu‹}{†yw‰’uŒyvw~u‹w‚y‰u Žy‹y‹y~u¡y‰‹‡uy‘yuv}†wzu†yw‰u ‚y{wu‘y~u}{~yzuy‘yu†‡y‹u }†}v‡x~‘yˆžu‰y‹y~‘yuvyw’u Ÿy‹‡uzyvu‘y~u‹y‰u†Šv}zu ‚wv‡y‰y~uy‚yu‚w{wu”{w‘y• ~w~wzuy‚yvyzu‚}‹}{xw~yw~‘yu ‘y~uv‡y{u†wyy’uŒ}{|‡y~y~~‘yu yy‹u†}{‹y{‡~u‚wuŸÂœu¾œx}u ‹yz‡~uvyv‡ux}x†‡y‹u†‡v‡u{Šxyu †}{‚w{w’u“yux}xwvwzux}~‘}x• †‡~‘w‰y~uŽ}‚}{yu‰y‰wu‘y~u ‚w‚yy‹u‚wu~ŠxŠ{u¢„„„ux}‹}{ˆu yy{u†wyu†}{‹y{‡~uvywu‚wu~Š• xŠ{uxy{y‹Š~’uŸyx†wvux}~yzy~u ~‘}{wuwyu‹}{‡u†}{vy{wu}|y‡zu¸ƒu ‰x’uÁy~u‰}‹w‰yuÃu~wu‚wu‹}xy‹u }{‹yxyˆuwyu‡~uvy~‡~uyx• †{‡‰’u™Ÿy‘yu‹yzy~uy‰w‹~‘yˆu‚y~u ‹}{‡u†}{vy{wu‰y{}~yuy‚yu†y~‘y‰u }~Š~‹Š~ˆžu‰y‹y~‘yu‰}‹w‰yuw‹‡’u Çyˆu‚}~y~uxŠ‚yvu}xy~y‹u }{‡yuw‹‡u‡vyˆu”{w‘y~w~wzu wyu†}{‹}x‡{u‚}~y~uy{yu }vy{wu}vw‹}u‡~‹‡‰ux}~zy{‡x• ‰y~u~yxyu†y~y’u Ÿ}xy~y‹u†}{‹y~‚w~u”{w‘y~w~• wzux}~‚yy‹u‡|wy~u‚y{wu}vy‹wzu £’Œw‰Š‡vw’u™Çy~uy‘yuyv‡‹u‚y{wu”{wˆu y~wvy~u”{w‘y~w~wzˆuy‚yvyzu Ãuz‹w~uw{w‹~‘yu‘y~yuy~y‹u †y‡’uÁwyu‹w‚y‰u‹y‰‡‹u†}{yw~u x}vy¡y~uwyy‡~u‚wuvw~‹yy~’u ¤}~‹yv~‘yuy~y‹u‰‡y‹’u“~wuxŠ‚yvu ‘y~uy~y‹u†}{zy{yˆžu‰y‹y~‘y’u ¥¦§¨©ª««¬­®Èɬ«¯

ÊËogklÌËogÍÎlÏÐghÎlÑghlÒgÓno

ÔÕÖ×Ø?@C?dKGDHDBP?JD@D?XY?ÙKC?XÚeÛQ?ÜHC? ÝMDJDDB?ÜHC\DBCBPMC]Ý?ND]CH?@DHC?FKNADHPD? JKNDHCZ?ÞDFDFB\DQ?SAUC\DECQ?WAPD?MKIHDBP? JKNDHC?\DBP?WAPD?GKBWD@C?DB@DNDB?OB@IBKMCD? @C?NCBEDMDB?NDHC?@DNDG?_KH_DPDC?DWDBPZ?ÜHC? FKGA@CDB?_KHPD_ABP?@KBPDB?FNA_?DENKECF? `IFIGIECT?dDNDECPDQ?\DBP?WAPD?GKBDGJABP? FDFDFB\D?SAUC\DECZ?ßC?MDBDND]Q?JIEKBMC? ÜHC\DBCBPMC]?@CDMD]?MK]CBPPD?_CMD?GKBWD@C? MKIHDBP?DENKE?\DBP?EDBPPA]Z? ßC?AMCD?Xà?ED]ABQ?ÜHC?GKGJKHINK]?FKM^ KGJDEDB?ABEAF?CFAE?MKHED?@C?dáb?âDGKM? JKHEDGDB\D?\DBP?MDDE?CEA?@CPKNDH?@C?ãCKEBDG? JD@D?ED]AB?VccaZ?dD\DBPQ?FKECFD?CEA?CD?PDPDN? JANDBP?@KBPDB?GKG_DUD?GK@DNCZ? ßAD?ED]AB?FKGA@CDBQ?ÜHC?GKGJKHINK]?

FKMKGJDEDB?\DBP?\DBP?MKGJDE?EKHEAB@DZ?[KH^ MDGD?@KBPDB?Và?DENKE?LD_DBP?DENKECF?NDCBB\DQ? ÜHC?_KHDBPFDE?FK?äDF]IB?SDEL]DMCGDQ?Ü]DC^ NDB@Q?ABEAF?_KHNIG_D?@C?DHKBD?dáb?âDGKM? ååOãZ?ÜDHPKEB\D?LAFAJ?_KHDEQ?FIBECBPKB?DENKECF? ]DHAM?GKG_DUD?JANDBP?EAWA]?KGDMÝKBDG? NK_C]?_DB\DF?@DHC?MKFKJCBP?KGDM?EABPPDN?\DBP? @C@DJDE?OB@IBKMCD?@C?ÙDBCNDZ ÜHC?JAB?FKGA@CDB?GKG_DNDM?FKJKHLD\DDB? \DBP?@C_KHCFDB?FKJD@DB\D?@KBPDB?JHKMEDMCZ? ÜAHAB?_KHEDB@CBP?@C?BIGIH?YZccc?GKEKH?JAEHCQ?ÜHC? EDF?EKHED]DBFDB?ABEAF?GKBWD@C?JKNDHC?JKHEDGD? \DBP?GKB\KBEA]?PDHCM?æ?BCM?@C?BIGIH?CEAZ?OD? _D]FDB?GKHDC]?JIMCMC?EKH_DCF?CEA?@KBPDB?PD\D? MJKMCDNQ?\DFBC?GKB\DNCJ?@AD?JKNDHC?@C?JIMCMC?EKHD^ F]CHZ?dKWDF?CEAND]?CD?GDNDBP?GKNCBEDBP?EDF?]DB\D?

@C?OB@IBKMCDQ?EDJC?WAPD?@C?bMCD?ÜKBPPDHDZ ÜHC?JAB\D?FCDE?F]AMAM?ABEAF?GKBWDPD? JKBDGJCNDBB\D?DPDH?EKEDJ?MED_CNQ?_D]FDB? EKHAM?EKHDMD]?MKGDFCB?_DCFZç?ÞDNDA?GDA?D@D? JKHEDB@CBPDBQ?MKECDJ?]DHC?DFA?NDEC]DB?NDHC? @KBPDB?WDHDF?ac?FGZ?ÜIEDN?VXc?FG?JKHGCBPPAZ? ÜDJC?BPPDF?MKECDJ?]DHC?GKNDFAFDB?WDHDF?WDA]? CEA?FDHKBD?JDMEC?WKBA]Z?bFA?GKNDFAFDBB\D? _KHèDHCDMC?@KBPDB?NDEC]DB?æ?EBKMMQ?@DB?MKBDG? WAPDQç?FDEDB\DZ dKNDCB?NDEC]DB?\DBP?MJDHEDBQ?CD?JAB?GKN^ DFACFDB?@CKE?FKEDE?FKEDE?\DFBC?EC@DF?GKBP^ FIBMAGMC?GDFDBDB?_KHGCB\DFQ?@DPCBP?@DB? GCBAG?KMZ?ébFA?]DB\D?GKBPIBMAGMC?CFDB? MD\AHQ?@DB?GDFDB?_KHDM?GKHD]Qç?AWDHB\DZê ëìíîïðññòóôõ

fghijkghlkghilmngoglpnhjg npmqlrsl5tusp:5435v>w5 qrstruvwxyuzy{wu|}vy~u€vwxwy‚}uƒ„…ƒu †}{‡vw{ˆu}x}y~u{}‰Š{u‚‡~wyuvy{wuxy{y‹Š~u ‡‹{wˆuŒy‡vyuy‚Žvw}uzy{‡ux}~zy‚ywu ‰}~‘y‹yy~uyzw‹’u“yu‹y‰u†wyuw‰‡‹u†}{vŠx†yu ‰y{}~yuŽ}‚}{yu‰y‰w~‘yu‹}{~‘y‹yuyyvu‡vwzu }}{‹wu‘y~u‚wzy{y‰y~’u”y~wu‡~u}Žyzˆu ‹y‰uzy~‘yu‚y{wu‚w{w~‘yˆu‹ywu|‡yu‚y{wu‡†vw‰u “~{w’uy‚Žvw}ux}xy~uyvyzuy‹‡uy~‚y• vy~u“~{wu‡~‹‡‰ux}{ywzux}‚yvwu‚wu~ŠxŠ{u vy{wu|y{y‰u|y‡zuw~w’ y‚Žvw}u}vyv‡u‚wzy~‹‡wuxyyvyzuŽ}‚}{yu ‰y‰wu‰{Š~wu}|y‰uƒ„„–’u—}‡‹‡y~uyzw‹uy‰z• w{~‘yuzy{‡u‚wyx†wvu}vy{wuxy{y‹Š~u†}{‡wyu ˜–u‹yz‡~uw‹‡u}‹}vyzuzywvu‹}ux}~‘wx‡v• ‰y~u‹w‚y‰uy‰y~uxyx‡u‹yxwvu‰Šx}‹w‹wu ‚}~y~u‰Š~‚wwuyy‹uw~w’u™šwyuyx†wvu†ywy~u ‚y~ux}{ywzu{}‹ywu‚wu›Š~‚Š~uƒ„…ƒuy‚yvyzu ‹‡|‡y~u‡‹yxyuy‘y’uœyuvywu‘y~uv}†wzu†yw‰u ‚y{wu‹yxwvu‚wu€vwxwy‚}u‰}vwxyu‚wu{‡xyzu }~‚w{wu}‹}vyzuyyvu‚wu‚‡yu‰}}xy‹y~u }†}v‡x~‘yžu‡|y{uy‚Žvw}u}}{‹wu‚w‰‡‹wu ‚y{wu”z}uŸŠ{‹u} w}¡’

‚wu€vwxwy‚}u›Š~• ‰wvŠx}‹}{·uy‚yuŒ€Æuƒ„…ƒu‚wu †}†}{yyu¡y‰‹‡uvyv‡’ ™Ÿy‘yu‹}vyzu†}{|‡y~ˆuŠ‰‡ˆu‚y~ux}xŠ• xy°zr³ru Œ}~‡{‡uš}y{uŒ}{y‹‡y~u ƒ„…ƒux}x†y¡yu‰Š~}‰• wy‡u»•ƒ„uŸ}‹}x†}{ux}~‚y• ‹w ywu‚w{wu‡~‹‡‰u}}{yu‡vwz’u“‹‡vyzuyvyy~u ‚Š~u œ‹ v}‹w‰uŸ}v‡{‡zu“~‚Š~}wyu ¡}~ w u ‹ }{  }~‚w { w u †yw u ”{ w ‘y• ‹ y~’ u œv y y~~‘yˆ u y‹ v }‹ u ‘y~u x}~yyuy‘yux}{yyuy~y‹u‰}Ž}¡yu ~w~wz’u“yu‹}{y‰yu x}¡y‰wvwuÅy¡yu”}~yzu µŒœŸ“·u}~‚w{wux}~‚‡‰‡~u }‹}vyzu‚wy‹w‰y~u‹w‚y‰u†wyu‹yxwvu‚wu y†}~u‚wu~ŠxŠ{u w~wuzy~‘yu‡~‘yu¡y‰‹‡u ‰}‡‹‡y~u”{w‘y~w~wzuy†}~u ›Š~‚Š~uƒ„…ƒ’žu xy{ y‹ zŠ~u }{wyy~uy‹‡u†‡vy~u ‚wuŒ€Æ’u¤}~‡{‡‹u—}yvyušw• “yux}~y‹y‰y~ˆu†wyuy|yu‚w{w~‘yu µ ¸ƒˆ …»¢ u ‡~‹‡‰ux}~zy‚ywu ‚y~uŒ}x†w~yy~u‚y~uŒ{}‹ywu x}xy‰y‰y~u‹yxwv’u”ywˆuw‹‡u|‡‹{‡u Œ€Æˆu‚y~uw‹‡uy‹wu µ—y†w‚’ušw~{}·uŒšuŒœŸ“ˆu y‰y~ux}x}{xyv‡‰y~u‚w{w~‘yˆu y‰y~u†}{y‰w†y‹u‹y‰u šŠ}‚wuÁzy{xyu‚yvyxuy‹v}‹w‰ˆu ‚y~u~}y{y~‘y’u™Ÿy‘yu‹w‚y‰u MNO P Q R O R S T O U †yw‰u‡~‹‡‰~‘y’u y‚yuy}u‘y~uzy{‡u‚wvyv‡wu w~w~ux}x}{xyv‡‰y~u“~{wu VW$X)9)<+,=Y=J,=;2&) ™Ÿ}‹}vyzu‹yxwvu y‹v}‹uy~‹y{yuy‹‡u‰}|‡y{yy~u ‚}~y~ux}xy‰y‰y~u‚w{wu‡~‹‡‰u Z)<)<)=@;9-)&/34>54[I ‚wu€vwx•wy‚}u ‚}~y~u‰}|‡y{yy~uvyw~~‘y’ ‹yxwv’u›}†wzu†yw‰ux}{}vy‰y~u ™Áyvyxu~ŠxŠ{uxy{y‹zŠ~ˆu y‘yuzy~‘yu        ! Šwwuy‘yu‡~‹‡‰uy‹v}‹uvyw~u ‡~‘yu¡y‰‹‡u |}‚yu¡y‰‹‡~‘yuzy{‡u†}{|y{y‰u ‘y~uv}†wzuwyˆžu‡|y{uy‚Žvw}’u %&'&()*+,-./+,0) 1.2&) "3456#43$7 }‰w‹y{uy‹‡u xw~wxyvu}~yxu†‡vy~uy~‹y{yuy‹‡u y‚Žvw}uzw~yuyy‹uw~wuxywzu 8)9(:;&<)=( †‡vy~’u“‹‡u‹y‰u ‰}|‡y{yy~u‚}~y~u‰}|‡y{yy~u :;=() 34564>? x}~|y‚wu}x}y~u{}‰Š{uvy{wu @&/)A;')=) Ž‡‰‡u†ywu vyw~’u“~wu}‡ywu‚}~y~uy‹‡{y~u B<+&,C&) 34564D6 xy{y‹Š~u‚}~y~uŽy‹y‹y~u¡y‰‹‡u y‘yu‡~‹‡‰ux}• }‚}{ywuy‹v}‹w‰u‚‡~wyuµ“œœ£·ˆžu ƒu|yxu…¢ux}~w‹uƒ¢u‚}‹w‰’u—Šxw‹}u E2;';F;G+8;9H&) B<+&,C&) 345I4>5 ~‘wy‰y~u‚w{wu ‹‡‹‡{~‘y’u™Çy~uyvw~u}~‹• €vwxwy‚}uš{w‹y~wyuy‘yuvy~• BJ=):&C')H)< :;=() 3K5I4D7 ‹yxwvuvywu‚wu w~ˆuy‹‡{y~uw‹‡u‚w‹‡|‡‰y~u‡~‹‡‰u ‡~ux}~‘wy‰y~u£{}‘yu¤‡{• 8)9;L&-)-) B<+&,C&) 345I4D3 ~ŠxŠ{uxy{y• ‰}}~‹w~y~uwuy‹v}‹u}~‚w{wuyy{u {y‘u}†yywu}~y~‹wuy‚Žvw}’u ‹zŠ~u‚wuŒ€Æu ‹y‰ux}~yvyxwuŽ}‚}{yˆžu‰y‹y~• ¥¦§¨©ª««¬­®¯ žu‡|y{~‘yu ‘y’u¥¦§¨©ª««¬­®¯ A1E\Y*]^E_` wy‡ˆ

*))*


`abc^ de Z[\]^_

0123 fghiijklmigknkoijpqjpkrstr

y 5 6 z"  { 5 !  | #  6 5 }"~#6€55$5‚5!5ƒ„#!"{""#…†‡ˆ '+(˜l*˜,-l(+™*,‰P5W1B;15/4@C/15D;<8594:34;<8/=5>08?/1435.‘’“”• ;0/8–—2 .;:/B856;0/CI5e0;<1/<851;0D/8C5?/4@56;04/25:80/825/1B;1594:34;<8/ <;6/4A/4@53B8.68/:;5E34:345FGHF ‰(lŠ*-V34184@;4594:34;<8/ :/456;.D84//4=U57A/05‹08OC :/B/.5C;1;0/4@/44?/5:8 7417C cB8.68/:; E34:34=N/D17I E34:345FGHF= b/.74=5‹08OC5D;B7.5./7 ‹08OC5>23280 .;4@/1/C/4=56;07</2//4 .;4@/1/C/4= ./4/5?/4@5/C/45A/:85TD/6/C O/D/4@53B/250/@/55/4@C/15D;<8 /<72U5D/@85O/D/4@5?/4@ .;4?7.D/4@5</175.;:/B8 ?/4@560;<1/<84?/5./.67 .;B;J/1856;03B;2/45.;:/B8 6;0/C5:/45</1756;074@@75:8 D7B751/4@C8<5/C/45.;4:/6/1 cB8.68/:;5E34:345FGHFI Q;470715L/C8B5V;17/5V3.81; D/6/C5/<7257417C cB8.68/:;594:34;<8/5ŽVc95817= .;4:7C74@ 6;4@30@/48</<8C/45O/D/4@ O/D/4@53B/20/@/5<;B/84 D7B71/4@C8<52/07<5:8:3034@ 1;0<;D715<;O/0/5B;D825D/8CI TN/?/5/C/45.;.6;0<8/6C/4 .;4A/:85J/C8B594:34;<8/57417C 603@0/.5ŒD/6/C5/<725D/@8 D8</5.;0/825;./<5:85cB8.68/:;I L/B/75D;@817=56;0/4/45D;</0 /4@C/15D;<8I5TWC/45/:/ 6;07</2//45:/456;4@7</2/ /1/752;@;.3485:85D7B71/4@C8< ?/4@5A/:85D/6/C5/<725/4@C/1 :848B/85‹08OC52/07<5C;.D/B8 D;<85:;4@/45:7C74@/45:/4/ :8C;.D/B8C/45C;56/4@C7/458D7

6;018J8I N;.;41/0/5817=5@/@/B4?/ 94:34;<8/5.;.6;01/2/4C/4 .;:/B85;./<5cB8.68/:;5:/08 O/D/4@5D7B71/4@C8<=5.;.D7/1 6;.;0841/251;0@7@/257417C .;.3B;<5O/D/4@5B/84I Q;4630/55W4:85Q/BB/0/4@;4@ .;4@/1/C/4=5<;18:/C4?/52/07< /:/5B8./5O/D/4@5?/4@5.;4A/:8 /4:/B/4594:34;<8/57417C .;4:7B/4@560;<1/<8I TV81/52/07<5.;.8B8C85B8./ O/D/4@5?/4@5D8</5:8/4:/BC/4 7417C5.;4?7.D/4@560;<1/<8I W4@C/15D;<851;B/2 .;.D7C18C/45./.67I5i/07< /:/5O/D/4@5B/845?/4@5B/84 <;6;0185817=U51;@/<5W4:8I e;02/18/45<;087<56745/C/4 :8D;08C/45C;6/:/5/4@C/15D;<8 :/456/4/2/4I5V;:7/5O/D/4@ 8175.;.D7C18C/45.;.8B8C8 631;4<857417C5.;4A/:85?/4@ 1;0D/8C5:85:748/I5W4@C/15D;<8 :/456/4/2/45/C/45.;4:/6/1 6083081/<5?/4@5</./5D;</0 :;4@/45D7B71/4@C8<5:/B/.52/B 6;.D84//45:/456;4:/4//4I TV81/52/07<5.;.6;0<8/6C/4 60;<1/<857417C5j835Žj835:; Y/4;803=5cB8.68/:;5FGHZI5V81/ 2/07<5.;B/C7C/456;0<8/6/4 <;087<51;071/./5:85/4@C/15D;<8 <76/?/52/08584856;0/C=51/68 D;<3C5C81/5;./<=U5171705W4:8I klmnopqqrstuwqx

¥¦§¨©ª«¬­®¯°®¬±®²³´µ®¯ ¶·±¸®µ°¬¹®·¯®º» ²¼¯®¯­·½¬²¼¾·¸®¿ º¼º®¾®¸®¯¬»®¯­ °·°¼µ·¿®¬®¯®º °·°·º¯»®À¬©Á¯¿Á· ¨¸²®°Ã§·¾·»®¯® Ä®¿½·µÀ¬³®°®¬³¼µ¼Å´¿®¯¬²¼°®¾· ³¼µ´¯­­´¬Æ¾·²³·®°¼¬§Á¯°Á¯ ÇÈÉÇʬ©Á¯¿Á·ç·¾·»®¯® °·º®¾®¸º®¯¬³®½®¯­®¯¬Ë¼¯²®µºÀ ÌÁ®±¸·²¬Í·½±¸¼µ¬Ä·¼¾½¼¯Ã θµ·½¿·¯¯®¬¥¼°¼µ½¼¯À¬ÉÇÏÇÉÀ ÉÇÏÇÉÊ ¥®½®¯­®¯¬­®¯°®¬±®²³´µ®¯ ·¯·¬²¼µ´³®º®¯¬®¯°®¾®¯ ª¯°Á¯¼½·®¬´¯¿´º ²¼²³¼µ¿®¸®¯º®¯¬¿µ®°·½· ²¼°®¾·¬¼²®½¬°·¬Á¾·²³·®°¼Ê м¿¼¾®¸¬°·³®½¿·º®¯¬­®­®¾¬º¼ Ñ·¯®¾¬°®¯¬³¼¾´®¯­¬¼²®½¬¸·¾®¯­À ¸®µ·¬·¯·¬©Á¯¿Á·ç·¾·»®¯®

½¼²³®¿¬Å®¯­º·¿¬°®¯¬¾¼®°·¯­À ¿®³·¬º¼²´°·®¯¬º¼²Å®¾·¬¾®­·¬°· Ů®¸¬¿¼º®¯®¯ÀÕ¬´Ò®µ¬º®º®º º®¯°´¯­¬¶¼×»¬¹®·¯®º»¬·¯·Ê ª®¬²¼¯­®¿®º®¯À¬©Á¯¿Á· ²´¾®·¬²¼µ®½®º®¯¬®°®¬»®¯­ żµÅ¼°®¬°®¯¬¿¼µ¿¼º®¯¬½®®¿ ŮŮº¬³¼µ¼²³®¿¬Ñ·¯®¾À¬°·¬²®¯® ²´¾®·¬°·Å¼µ¾®º´º®¯¬½·½¿¼² ­´­´µÀ¬»®¯­¬®µ¿·¯»®¬½®¿´¬º®¾· ½®Ò®¬º®¾®¸À¬²¼µ¼º®¬¾®¯­½´¯­ ¿¼µ½·¯­º·µÊ Ó¥®°®¸®¾À¬©Á¯¿Á·¬½´°®¸ ²¼µ®½®¬³¼µ±®»®¬°·µ·¬½¼º®¾· ½¼¾®²®¬Å®Å®º¬³¼¯»·½·¸®¯Ê¬Ë·® Å·½®¬²¼¯­¼¾´®µº®¯¬º¼²®²³´®¯ ¿¼µÅ®·º¯»®Õ¬´Ò®µ¬¶·±¸®µ°Ê ¶·±¸®µ°¬²¼¯·¾®·À¬©Á¯¿Á· ż¾´²¬Å·½®¬²¼¯­®¿®½·¬¿¼º®¯®¯ °·¬®Ò®¯­¬½¼Å¼½®µ¬Á¾·²³·®°¼¬°®¯ º¼¬°¼³®¯¯»®¬²®½·¸¬¸®µ´½ Å®¯»®º¬Å¼¾®Ò®µÊ¬Ø¥ÔЪÙ

Ÿ ¡¢£¢¤ £ 

5,5 4

5"3416

¿¼µ¯»®¿®¬Ò´­®¬Å¼¾´²¬Å¼µ¸®½·¾ ²¼²³¼µ½¼²Å®¸º®¯¬²¼°®¾· ³¼µ´¯­­´Ê ÓÔ´º®¯¬½Á®¾¬º¼º®¾®¸®¯¯»®À ¿¼¿®³·¬½®»®¬½¼°·¸¬²¼¾·¸®¿ ©Á¯¿Á·¬»®¯­¬¿·°®º¬Å·½®¬º¼¾´®µ °®µ·¬¿¼º®¯®¯Ê¬Ð®»®¬³¼µ¸®¿·º®¯ §·¾·»®¯®¬¿·°®º¬®°®¬²®½®¾®¸À ¿®³·¬©Á¯¿Á·¬»®¯­¬¿¼µ¿¼º®¯ ½¼º®¾·Õ¬º®¿®¬¶·±¸®µ°¬»®¯­ ½¼²³®¿¬²¼¯¼¿¼½º®¯¬®·µ¬²®¿®Ê ÖÁ¯°·½·¬©Á¯¿Á·¬»®¯­¬¿®²³·¾ º´µ®¯­¬Å®·º¬°®¯¬²¼²Å´®¿ Å®¯»®º¬º¼½®¾®¸®¯¬½¼¯°·µ· ½¼²³®¿¬²¼²®º½®¬¶·±¸®µ° ²¼²Å¼µ·º®¯¬¿¼­´µ®¯¬»®¯­¬®­®º º¼µ®½¬º¼³®°®¬©Á¯¿Á·¬º¼¿·º® ³¼µ­®¯¿·®¯¬­·²¬º¼°´®Ê ÓЮ»®¬¿®°·¬½¼²³®¿¬Å·¾®¯­ º®¾®´¬°·®¬²®·¯¬Å¼­·¯·À¬¿¼µ¾·¸®¿ º¼¿®º´¿®¯À¬¾¼Å·¸¬Å®·º¬¿·°®º ´½®¸¬²®·¯Ê¬Ë®µ·¬½·¯·¬°·®

à:é:;<=<>è ?:@A? -B$#CDE#F

# $$4#2#GF 0585

034565 .59

B+3

-3693+3*5 B8#

69 "#

"6

/5 33# 4 4469 H2 G& 45 65#B61"" 15 5#&1(93

F3 38,5 #F3"36#

"65

3643#F56"I 10 -356 95 2

G&

&3 5 4

F99I#J65 

G&

F#22+ 44 4

B47B

F565"1 #

"6P#J 5 418+5"#255#

"6#8P#&1 *# 418+5"#5 #

"65P#Q 5'!5"1 B6+3# 8+#

"6P#J 5 456##83"36#+ "6P#38' 59#*5 J 5 456##83"36#

"65P#38' 59 438+56#F56"P#J 5 456##83"36#P#38' 5#*5 #J 5 55 #3+5"##8P#J 5

-/F0BR0

B 445#

"65P

363, "5 # 36 44 .70#41 4#09 477#.I #

363, "5 #7859 477#1 4 G3#09#40#/5 25 *5#

"65 P# 363, "5 # 36 44

P# 363, "5 #7859H2

 ›(*l-œP5e;B/08594:34;<8/=5S;04/4:35E7./845Ž6/B84@5C/4/45D;0B/0856/:/5<;<852;/15B/085HGG5.;1;0I59/5D;0</84@5:;4@/45Q/</<285‹08@7O’–š 28 ŽY;6/4@=5R;008OC5W1C84<5ŽM/2/./=5j34:;B5N3008BB3=5fN5Y7<1845[/1B84=5c./4<5M/0/C/15Q7D/0/C5/BPi/01285Ž>0848:/:5/4:5>3D/@35:8 cB?.68O5N1/:87.=5E34:34=5N/D175Ž^žKI

5!59"5!#5 4$"$55"6%"!5&

'()*+,-./0/1234567108 94:34;<8/= >08?/484@<82 .;4A/:85/1B;15/</B 94:34;<8/551;0/C280 ?/4@5/C/4 D;0A7/4@5:853B8.68/:;5E34:34 FGHFI59/5/C/45D;0</84@5:8 B3.D/5B/085./0/12345?/4@ :8@;B/05.7B/8567C7B5HHIGG J/C175<;1;.6/15/1/7567C7B HKIGG5L9MI N;1;B/256;0A7/4@/44?/5:8 43.305./0/12345848=560/C18< <;.7/5/1B;1594:34;<8/5?/4@ D;0A7.B/25FF530/4@51;B/2 <;B;</85.;474/8C/4517@/<4?/I M;0D;:/5:;4@/45O/D/4@P O/D/4@53B/20/@/5B/845?/4@ :88C71853B;25/1B;1594:34;<8/= O/D/4@53B/20/@/5/1B;18C5D/07 .7B/85:8@;B/05N/D175:/4 Q84@@75848I5R7/5/1B;1 94:34;<8/5?/4@5/C/45170745:8 O/D/4@5/1B;18C=5S;04/4:3 E7./845:/45>08?/484@<825D/07 /C/45D;01/4:84@56/:/5N/D17 :/45Q84@@7I5S;04/4:35/C/4 D;0B3.D/5:8543.305HGG5.;1;0 6710/5:/45>08?/484@<82 .;4A/A/B510;C5B/085./0/134I

=æXëäèàáâîæçêëçMæçèàëäëåæçèìæïîðèñòóôõ öìæí÷æëèàðøðäèùúûüüèýþÿ

.4#B0$## #-7& 74#G74B7&# $B& 36 #5+I30#C5%5 9"5 E 83 455 5 # % #U59 61 C3+5 4E P2 2#F539"63#C93 3% 35E#83 455 5 +(3#4 9%#C'93E P *63I#)58 101I#C& 95E 83 455 5 #*58#015 #C65 *5E P 695 #9 59#C *5E#83 455 5 7661#+3 !3#CE

P J63*#705 9#C 4469E#83 455 5 74*Y 9#5055 9 59#C4" 5 5E P 9"1#5I"1 #C5 5*5E 83 455 5 #58361 #.5881 * C 9"655EP 3T9#959" 3#C 65 !9E#83 455 5 B 09 ,5"#-I58,5#CF1 415E P B5659#339"I #C$ 65 5E 83 455 5 #959#-31 9#CF1*105E P

-R4#B020 P#-15#B5 45 #

"6

B70#F7 P#F3 S9#B358 P#G183 S9#B358

KæêLæäèàáâîæçêëçMæçèêæçèàáâáïðîæçèéáêæäëNèéëçMMðèñOóôõ

-7B-44

-59 3"#

"6 P# 3 I95 #26 +#& 995 P 3 I95 #26 +# 3 1 P# 3 I95 #26 +# 9"655 P# 3 I95 #26 +# P# 3 I95 #26 +# B 6 P# 3 I95 #26 +#-659

P# 8# *0* 5#

69 " P# 8#!65"!#&5!3 P# 8#B83#B65 J65 !3#09 P#+6 "#

"6 415#09#&3+ P#+6 "#

"65 5 5*5#09 4R0B#0/ . 0/. P # 8# + 6 4 , 1 5 6*#

"6 5#09# 61595#09 -36 *5 P# *0* 5# 8+ 4 4469#09 P#B358# 8+ 4

9R4# 0B 91# 5 "5#

"6

022& F3 S9#B358#J1

B0$ 359#B36,5 4#

"6##C 4E

70FP#&BB P#F3 S9#J116#7T36!93 P#G183 S9#95 " P#F3 S9# 1883#.1693

-7&7 7/P#B& P#R8 8#

"65

T>8:/C5/:/51/0@;15C27<7< C;6/:/5C;:7/5/1B;15:851;0<;D71I E7./845:/45>08?/484@<82 2/4?/5:8.841/57417C .;.6;0D/8C85J/C1751;0D/8C .;0;C/=U5C/1/55L/C8B5V;17/ V34184@;4594:34;<8/=5W:; E7C./45:85MMXI R82/0/6C/45>08?/484@<82 D8</5./<7C5HG5M;</0I5Y8C/ <7:/25./<7C5<;67B725D;</0= /1/75D/2C/45HZ5D;</05</A/ <7:/25</4@/15D/@7<57417C >08?/484@8<2I >08?/484@<825<;4:808 .;4@7<74@51/0@;15608D/:8I59/ 84@845.;.6;0D/8C8560;<1/<8 ?/4@56;04/25:87C804?/5:8 W<8/45[/.;<5[7/4@\237= X284/=5FGHGI5X/1/1/451;0D/8C >08?/484@<825:85W<;/45[/.;< FGHG5/:/B/25FI]HI5^_ N;.;41/0/5817=5<//1 S;04/4:35E7./845.;4A/B/48 B3.D/5:85D/D/C52;/15:/4 C7/B8`8C/<85C;./084=58/5D;02/<8B ./<7C5C;5034:;56;01/./ C7/B8`8C/<85O/D/4@53B/20/@/ /1B;18C543.305HGG5.56710/= <;1;B/256/:/5D/D/C 60/;B8./4/<85?/4@

.R P#.1 #

"65 P# 3 I95 #26 +#P# 3 I95 #26 +# -7&4U& P#F3 S9#36 P#G183 S9#&PV P#F3 S9#"56 P#F3 S9#J P#G183 S9# P#F3 S9#&PV F707F- P#F3 S9#8# 9"1 P#F3 S9#B65+ &7002#0/. P#G183 S9#/ 3"9

B70 P#J 5#

"65#*5 #

"6 -R4#9R4 P#913I,5#

"6

R4R#& P#G5"36# 11#

"6 02B#-7&B

"6#W 4 2$4B F3 S9# 4#263!1P&185 F3 S9# 4#263!1P&185

D;0B/4@<74@52/0858485D;02/<8B .;4;.6/1856;084@C/15C;:7/ :;4@/45O/1/1/45HG=K5:;18CI S;04/4:35E7./845`848<2 C;:7/5:85D/J/256;B/085O;6/1 /</B5N7084/.;5Y70@;45>2;.;4 ?/4@5.;4O/1/15J/C175HG=aa :;18CI5Q;<C85B3B3<5C;D/D/C C;:7/=5O/1/1/45J/C175b/4:3 ./<825A/725:85D/J/250;C30 3B8.68/:;5_=Z_5:;18C5:/450;C30 :748/5_=aK5:;18CI b/4:35C;.7:8/45D;0</84@ :;4@/45:;B/6/45<60841;05/</B c./4=5W.;08C/5N;08C/1= >0848:/:5d5>3D/@3=5Y;6/4@= e3/4:8/=5:/45M0/<8BI5R/085C;PK 6;B/0851;0<;D71=5O/1/1/45J/C17 S;04/4:35./<825:85D/J/2I N;284@@/=56;B7/4@5B3B3<5:/08 D/D/C58485</4@/15D;0/1I559/ 2/07<5D;0</84@5:;4@/456;B/08 WN=5Y7<1845[/1B845?/4@ .;.8B8C85O/1/1/45J/C175:8 D/J/25HG5:;18CI e;.;@/4@50;C305:748/ f</845M3B15:/085Y/./8C/5A7@/ 170745D;01/4:84@52/085848I5M3B1 ./<7C5C;5D/D/C56;01/./ :;4@/45O/1/1/45J/C175_=gZ :;18C5/1/75:85D/J/25O/1/1/4

1;0D/8C4?/5_=aK5:;18CI R/B/.5<;A/0/25cB8.68/:;= 94:34;<8/518:/C5.;.674?/8 10/:8<85.;:/B85:85O/D/4@ /1B;18CI5e0;<1/<851;0D/8C 94:34;<8/5:85O/D/4@5/1B;18C cB8.68/:;5<;A/7258485:8O/1/1 3B;25e7043.35h7:285:/4 Q/0:85E;<1/085:;4@/4 .;4O/6/85D/D/C5<;.8`84/B 43.305HGG5.;1;056710/ ./<84@P./<84@56/:/ cB8.68/:;5H_K^5E3<5W4@;B;< :/45cB8.68/:;5H_KK5N;37BI V/0;4/560;<1/<84?/5817=5D/8C e7043.35./76745Q/0:8 </./P</./56;04/25:8A7B7C8 ./47<8/51;0O;6/15:85W<8/ C/0;4/5.;4A/:85</17P</174?/ 6;B/085W<8/5?/4@5.;B/A7 284@@/5D/D/C5<;.8`84/BI i84@@/5C;./084=5131/B 6;03B;2/45.;:/B8594:34;<8/ ./<8251;1/65:7/5.;:/B851;0:808 :/085</175.;:/B856;0/C5:/4 </175.;:/B856;074@@7I j/4@C84@594:34;<8/5170745B/@8 :/0850/4@C84@5F_56/:/52/08 Y7./15.;4A/:850/4@C84@5]ZI N;1/0/5:;4@/4594:8/5:/4 M;B@8/5klmnopqqrstuvowx

4565895 65

àáâãäáåæçèéáêæäëèìáíáçîæâæèìæïîðèñòóôõ öèìæí÷æëèàðøðäèùúûüüèýþÿ

012034565   5  4469 1693 65 !9 3685 "55 1635#$"565 5%5 9"5 & 95 '93 03(#)355 * 3+5 4  ,5 -35 *5 .1 4565 15 *5 $ 65 5  9"655 &185 5 /3 856 &3+#3 1 -659 -356 95 103 5 7"1+5 1 231645 3 4" 5 5 5 (99 678893 3% 35  *1 395

7859 365 36 44 85                                                             

™Š‰*-‰*Ú*Û*l*P5W1B;150;4/4@5671085W.;08C/5N;08C/1=5Q8<<?5S0/4C’–š B84 ‰('*)‰*Ü-l*Üß*Ü-P5W1B;15.;4;.D/C5M;B/07<8/=5N;0@;85Q/01?43’–šÝ ),Ül*˜,-l+(‰P5>8.5<;6;:/594@@08<51;0:8085:/085‹:J/0:5XB/4O?=5[;0/8415>23./’–š<= .;.D7C/5C/O/./1/5<;1;B/25D;02/<8B5.;.;O/2C/450;C305J/C1750;4/4@ .;4@;6/BC/451/4@/45</.D8B5.;.;@/4@5<;4/6/45<;1;B/25.;.;O/2C/450;C30 N1;Ý;45M70C;=5:/45e;1;05V;44/7@25.;B841/<8510;C5<//15.;.;O/2C/450;C305D/B/65<;6;:/ @/?/5674@@74@5FGG5.;1;0567108I .;4;.D/C5aG5.;1;056710/I 18.5670<7815:85Þ;B:303.;5cB?.68O5e/0C=5E34:34=5N/D175Ž^žK


’“”••–—˜™•“—š›œžŸ žŸ›¡¢£¡

¤œ¥œ¦œ§››£¨




›“œ““ž’˜™ ‰Š‹ŒŒŽŒŠŽŽ‘’“”•–—•–’˜™š˜



56788868M77:

5678888757LX

56788868L7ML

567888686X77

56788868LR5R

56788868:6X7

5678886878M7


…†‡ˆˆ‰Š‹Œˆ†ŠŠŽ‘’“‘’Ž”•–”

—˜™šŽŽ”–




!"# 

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 $%&'(')*+,-. )%*$%o…ƒ-)-o'*. ƒ‘&. *vn-„'+ˆv-$ *vn-„'+ˆv-$ *vn-„'+ˆv-$ .-o-„'+ˆv-$ .-o-„'+ˆv-$ ;D : 5 / 3 : C 4 0 1 5 F 7 : k ] C : 1 2 F 5 j 3 : 5 I 4 ] 8 G 3 0 ? 3 /0 1 2 3 4 5 6 4 7 8 91 : 8 ;1 < 8 = > ? ? 5 @ 6/8 @6A e C3] 5 7 32 ] 1 >?5 uTL<~ 5 INS^ 4 5 ] D7 3: 1 a|5 4 >G5 uPRPd ih5 h^ 4d<5 >F?D5 J]3> 7? -Š NL L0 J5 : d E5 i8 N^ 4 5 E7 4 5 B0 <1 >3] 5 f1 z3O BC 4 D 0 5 E 3 4 3 > ? 5 7 F 5 0 C <3 G H 5 I C J K L M N M O fDEF3>5 @Fc F?3>H a1 : 35 E1 3>?: C0 H r@5 tD>k 34 5 k Dh7 5 Cd 5 0 <Gd 7 D: At5 0C3>?5 3>E35 J] <5]Dz5z34 4753<1 <3CK >?3>5ICJKLMQQ5MhNL5MhTTUVWXXXVXYmZl r<G5E1^C3]5fBA5^]H6?]xJ]7?5/01>?O _1^C3]5?CE3>?5\]C:5R;B8t30\D048 r<G5J:05R7487<5E]<8uaiLL5uBiTR 43>\35JC>?38@I65LMNQhTUVWXXXVX[`[l PMQRPSTQ hThTQR <DJ1]5<:7d]7:153<3>5LMihiUVWXXXVXYVlZ NQNNSML UVWXXXVXYZW[ E1 JC34 5 ] Dz5 z34 4 qICJC>?1 5 E] <5 k ] C: 4 0 5 ] D7 5 J?: 5 IQPL^ 4 5 4 0 <: 7 : F zC y 5 G 0 ? K h N L ^ 4 3 > 8 5 J ] 7 ? 5 r @5 @ ] F <3 > u Bi T L <h 8 j C ] J 3 > ? 8 G 3 0 ? 3 5 R h N ^ 4 H 5 I C O AE35 7 3<30 5 7 D: D>?5 /D>ED7 5 aC /0 1 2 3 4 5 : F <C 3 5 \ ] ^ 0 > 5 @ _5 G 3 0 ? 3 5 < C 0 3 G _^ ] 5 \ F 7 5 @ I65 u @N h L 5 u _i M 5 f 0 D ? D ] 3 h 5 7 3 2 ] 1 > ? 5 u K i L L <O h L L <5 \ F 7 03>?r@ 3> }C ?80\3: 3G33>?8 5AtH4^FC3] 01<O3JF] K:0125:At5 8kCk018C3>?H JD>?O _FJcD5JC735:14C:5zzzH\D>ED7O 6C03>?3>H5ICJKQSSMMMidMNNLSSS JC>?1KLMRMPTSSiPMidLhQSOPNPRLLi \^78J]75><8:04j74d=6a5IKQLLihQi e]H3:\3]5E]<5r1>?0D3E5;BA5D>D:301 @I65e]H6?]5;<iS5J]37?5 4PC4 D0 5 E34 3>?5 7 F5 0 <GH 5 ICJK LMNMO 7 30 UVWXXXVX`V[U UVWXXXVX`ZZU UVWXXXVX`ZX` 7 D: 4 O 0 C<3G7 D>4 0 37 O c D?c 37 30 4 3H MQRPSTQ RSTSSNR 6C03>?3>5PL^4OPN^45LMNQhTUVWXXXVXYVmV hRPMNS B]\KLhQSOQMPPiTidLMiQSPLRLh C3]5r65 @I65 B\SN5ICJ5 uiPM5 :13\1 I?5}F?D5IKMNTMiMMdLMNPSUVWXXXVX[`Z[ f0 3G35 6C] 1/rd 35B3<3>4 104D5 6>1 <3] 1:^4 a3]F573^D053:434F5:3]F5TC>145E74 e\3731 D?:\D4HkD< UVWXXXVXYZW` UVWXXXVXVUZY J] 5 IPTL^ 4 5 >F?D5 @C\0 @I68 = 6 a8 ; t 3 : G 5 u aS L 5 u B M N 5 i M S UVWXXXVXYZX[ <1 0 D 4 3 5 ? D E F 3 > 5 7 <R H @1 3 \ 5 G C > 1 5 h 0 <G aC ?C0C45?]F50:<G 5b>?]85f@FD<\ D38;FcH@3 JD30E _^ /F4>75i05/LLF<8 0F>7?FE5413<zF <T 4>015:;83a4 <\ C:k5=D@= 15eN]5rhP3<H c3 :F0 30:‹\3O R5A‡G30 J0C5<z3G5]4hLL<d]JiNL<5:<C3 LMiTLShihhPi 455\/D3]8:>Fc7<> 5e0]?H@1 :1?>:?33><3 >L?03JOd B<>4104D5a4]5LhQSOMRhPRQUVWXXXVX``lX Cg4 d5NF45@_5 C0uaK 55Ne]LH3 <8 J4]F7:>5?7/K 5<Sh< J57DF7 @] /3 ]yLtD 7H5CxLh4M7LQ5L;M<5 DR:TE4TH3uR0BK 3C3>E35 >?78H4C5BK 73xLhQSy 0AtK 543<J 3TRLPhTTd G281^:C835JD>?7 ]5JF]1QMMTQQN 5At5 ?3]3 B0 UVWXXXVX`VZU :] 0J] 3>H ^<5 355J7IK ]D7:?6J37 5 6 F 3 > 5 i h : \Fk 7 5 \37 31 5 JG>5 J0 7 C3] 1 4 3: 5 j C] ] ?3:E8<D EC]HHeIC JKELFM3Q>Q57R<S MUVWXXXVXY`[Z NPPPJP3h0 :<F0 @3J30 8 u_K N8 N<5 Q8 N<5 k C <3 K h i ^ 4 ˜ B/˜ L L i i 55E041^<5 C30]75u]?5 Bhh7 SN<E5 <~5E\0 @I65 E:15;4]\5 DEG0 c?3 ]C3:5hQi<~5>F?D5ICJKLMiNPNhLNiL a]D75s57F41<C05:]4>5\3>?7 3]E3] 3>53< A| f03>145jC]e3415k30\D045C475R<J]521Fz r<G 561035LMNPQQThRhL UVWXXXVXYV`X UVWXXXVXVU`V N7 <4 5?0 57<5 UVWXXXVXYZlY uBhLL<5uaNS<5h74 E\>5 J] 7 ?5 4 3<3>H B0 : E1 35 7 32 5 : 1 3\ UVWXXXVX[Y[U B3>3G5 a] ^ 0 5 7 D<\C4 F0 5 : <\31 5 J1 : 38 : 1 3\ @I65 iPLLL<~ 5 u_K iNL5 ]iD7L }3c ] 35 BF7 >1 7 5 \C: 34 5 : F0 2 1 k F5 AtO r\ N Q N ^ 4 5 I J K L M N M P M i M S h S L G30 ?35 iQN^ 4 H ICJK LMQQRTRPiTRL ;D : 5 / 3 : C 4 0 1 5 @ F <1 5 3 \ 3 0 4 <F > 5 ] 7 \ 5 \ 0 C < J > ? > 5 7 D > : F \ 5 E 0 5 3 > E 3 Ž L M i M Q h Q L Q h Eg41\F3]3>4?F?>1H]IC 5\01J23KL48M:TFP<C 3 5 C <C 0 8 : 3 J 3 0 8 e ] H rc 5 / 3 ] 3 ? 3 > 5 < 3 : C 7 5 S L L <5 7Q<H e C3] 5 4 >G5 @I65 E1 5 /3^ 3>?3>5 PhTd \M:R>T?MM5AQtL B<>5tF<3035thi5rr5C405a]75t3:3O UVWXXXVX`VZY UVWXXXVX``WW UVWXXXVX`ZmX QiSLTNUVWXXXVXYYYX PP \kC>k?18?E1]]35B>]5\JK0M?N3Q0L3N>T:h15dJL>M?i7M0LdUVWXXXVXVYZU G 3 0 ? 3 K P N L 0 J d <~ 5 I C J K L h Q S O M N h R QQ <h  P N 0 J 8 c ? 5 E 1 \ 3 > E 3 7 5 i N T i d < h  S N 0 J 8 5@5hDu04D5hz3 ^3>55_] _]<<55/R;4 F0CE<5 u0Bi h15hP MSP<hQL0JHa1:<1]3G5LMTPQhLhiRTQ <Fz3G5 <=6a8 1>1<R73]4E8 1:5h7 E7<E5 45J>E30 3 rC<3G5E1^C3]5r1>?5rD3E5C43035xE\> r<G ?03>EF5LMihhQhTMMTMdLhQSUVWXXXVXY`l` MNMTMTM r<G5 UVWXXXVXYVYU u aT L ;<E 5 ? 3 3 : QNd ihR5 @ I68 I CJK k 3 : 3 5 ? 0 3 > E F y 5 G 0 ? K S L L ^ 4 3 > 8 5 e ] H _3 <3 1 8 B>G5 \F7 du_” hL<5 ;GC: 503<3EG3>5 ]F:51>4F>: D<D5 k3Ck 151At5 0GC3>?5 hN0 1^JCd C>1 41HH ;D:45\C40157<05J057<0<>E5:F>E101 LMNQhTiMhhQhdaaKhTNARPAb5RLL^4 Ic344H5ICJKMNNLSSSdQSSMMMi 6DJ1]5@I65=6a5NQNe45LMNhPTLSNPQQ hLLHLLLd<8@I68ihiT<~8uUVWXXXVXlVUW >c 3H<3 >55kiihL<~ k577F5 5Cd5|f65 GC>1 3>d 1>E74 2F::56:^ 4F^ dkC7 ]CEH :gO eSFT\L30J>C: <\31j54J5kG: < /0 _i i 8 B\ 1 /F 0 J 3 1 7 > O \ > E 3 d \ 3 : 3 > ? O C 3 ] 5 J F ] UVWXXXVX`V`W UVWXXXVX`WVW E7 4 5 ;<\: 5 A4 <3^ 3c 35 |/}5 |= } UVWXXXVX`ZmU 4 F0 5 R<>4 g5 H?5B5:F<\ ]\KLFM5<iTGL08hES4?L5hEN14LFhUVWXXXVXWVlm ICJKt†H=>EDr3G<35hS^3<OUVWXXXVX[WXW MNMMMNi A737D<8E]]H3<3>5:4034F?1:He3>41 _1\3:3073>5/F0C<5/F:D>35B1043 @13\IC>15@I656]3415iRLdhPMShN^4 @13\5J?>54<05Ic3445h]45G?5<C]315NLL^43> 3: ]5/3>EF?35/3E<35 R8P^4d<5t/K fD\3] EF38<DJ1 >d/:05]a5:1J11<\3>?3>8 :57F5:]4>5IKUVWXXXVXlUXV T;D0 hQR3<1 MLR] eLMQQiTSQiTNRd ] F ? 3 ] 5 ] 7 \ 5 I L M h i R N i N P P P Q d Q i P h M S M d f? 5 ; 0 C 1 > ? 5 h Q H BF ] \ 5 L h Q S S M S L L Q A:0 1 5 :4 0 34 F?1 :8 4 F0 ^ 3>?73C5 E3> C 4 0 5 I3 c 4 5 M N d i N L R T N e 4 5 e D > ? 7 F u D 0 Œ @F ] 3 0 3 : 5 A ] 3 < : F ? 3 ] 3 5 4 4 ? 5 A t5 0 C 3 > ? K LhQSTRMLPMLd B/ UVWXXXVXYYXW L M i Q L S L i T i M d L M N Q h T i L L S L L &%n+o-* J F 0 7 z3 ] 1 4 3 : 5 G 0 ? 5 < C ] 3 1 5 i Q L 5 ^ 4 3 > 5 I C J iiPd NLiTN^ 4 5 |6w5 MLd iNLhQT^ 4 UVWXXXVXYUml ::FF0z3 21:5A8^tL C3]OJF] 1 5 J30 Cd J7 : 8 J1 : 35 BB8 UVWXXXVX`UXl _1 ^ C3] 5 4 >G5 ] C3: 5 R LS<5 @ I65 j 3: K \?0 @1 E D 3 0 C <5 T N d i N L  R T N ^ 4 5 L h Q S Q S h h S R P *vn-„' + ˆ v-$ 63 C 5 E \ 4 5 E 1 : 7 D > 5 7 0 F E 1 4 5 : E Q L pq aF J 3 : @I68 u 4 i M P <h 5 u _R L <h H u D 7 H ^ ] 0 3 L M N h h M P R T L L h 8 M h R N i h P 8 M N N P P Q R TPhRSRh 5e53u7<3 3]55;<Q 5a3>JD325Eu3BR >5itD >uJ_i ]Di7 JC<18G0?KQNL01JCd<5}F?D56F^1>?5;1EC] \3^3>?3>8:<\>?5aC]D?8kk75C475C:Gc338 UVWXXXVX`WXY _74 UVWXXXVXY`WV EMA?: 0570FE4514_j 5<03LMNQLPLPPQd kF4q=7C415@F<1>TSihLML 305rstu _C435BF7G>M17ixh:h\PFT:1N3S]1T:Q45\QFdUVWXXXVX[W`l r<G J ] < 5 rF Q 5 7S5TRTLPLT<H e]EF7 50C<3G5 4F>?3G5<3>38 7D438}1 417ua 3> uahLL5:404?1:5QNL^45>F?Dda|5QMiPMMT f3 a|“_1^C3]5k\45r<G5J30C5uBiLhduaQL a|5 >E1>J7 ?1>>Ky 5\F<1]17 ICJ<\ KL1M>i?Q5@] NS<i>N5P^3i]RCd0LihNQ5<: SOPUVWXXXVXZVUm S 4>G5\F703>?>HPNSiTRP5]?:UVWXXXVXY[XX UVWXXXVX`mUY At5:F021 a30 C8 34 5 7 F<3>35 uBd : 5 J>?7 0 5 \: >?5 \F0 UVWXXXVX`UlW h ;4 d i 7 <d E 3 \ C 0 d k 3 0 \ D 0 4 d @3 > c D 5 T L L r<G 5 @ I65 a F 0 J 3 G 5 u Bi R N 5 u aM L 5 R 7 4 e C3] 5 /F7 5 @I65 uPiQ<~ 5 i^ ]]3D7> NN8 ;BR8 ;6h8G0?5RhN^45AE1 >F?D8 7LhC]Q7S3: 8Nji0FF‡ F0 8N<: >5 kLCk 1HL?03>:1 rB5E\05ML^4g/D4D0D>D5uBQN<5uaQL< /F0C<56D>??3>?5@FzD>56DJ1] iLPd _1 ^C33]545B> G4gJ 3:>5e?]5;CF>J3C>>55urC33c:355SRRh5Lw<78 /F7303>?3>5MRT<~8@I68:4034F?1:8 @C<JF03>5\F0S3>5e]H_3<315;4d<5 vo+,%*&+.-& 0 1 7 1 <1 >34 5 ICJK LMQMRMQQQQhhx 4 3y Q i N M M d L M M P Q L P i L 4 F <\ : 4 0 3 F ? 1 Ii 8 S ^ 4 d <5 > F ? D H ;F 4 3 > E 3 > 8 /D <5 J F > : 1 > <3 : C 7 H B /8 L M i M M T N T N Q d L M i Q N S i L T L S 5QN^45:<C35<DJ1]5<3:C75UVWXXXVXV`YY MNPMTTN A7 3EF<1 53/F0 4E3>1 3>5 wD?c 37 30 43? UVWXXXVXYXmm ICJK UVWXXXVXmXmW h74 NQNMiT UVWXXXVXYmU[ LMiRhMNiSSQRgLMiQUVWXXXVX`[Y[ TSLNPii 7F5:F]343>HI3015LMiQTSiiUVWXXXVXlm[m SiN5B/ 7FC43035iNL<5ICJKLMihiUVWXXXVXY[WY x?EC>?8 A/BAy 4 F 0 7 0 F 1 4 3 : 1 5 a 8 J F J 3 : 5 C 3 > _1 ^ ] 5 0 C <3 G 5 E 1 5 a3 > 4 F > ? 5 a3 0 C 5 r3 c 3 e 3c 35 637 <C0 5 At5 LhQS5 MNiTRTT _1 ^ C3] 5 0 <G5 uBK iiL<5 7 3<30 5 N8 I30 ?35 E 3<31 5 < 1 ] 1 7 1 5 0 C<3G5 < Fz3G G5\50u<G RN>L5LG0<gS <5 JJ3: \\52]30 d:71<33> :83]1G \0D<D5\C3:3guFJ303>5hN0JdC>145kCk1 E15e]>HfDEF3>5E15a01<DJ5@F>4D]D5g 7F03<175G0?KiQN^45>F?D5]D73:1 CI0 43035}DHS5uBduaKhPidiTL8N;B8 C3]50C<3GO43>3G5]C3:5MMS<8\1>??10 tDkD751>2F:5@I65<1]175:E015uhLL< B> C/047</0 ?NLLM04L>JL1gR NM\LN0?JM?dQ<0^T]>5>TJ?P:]h70L:kCPkh470 ^<G 3]C0 8:7z3 C] 13G5 :5C:3<J1 57103JF] ^84\>F0 MMRQ;6H MQM e?3>?8 :F021:8E]]HJF0?303>:15^3<1UVWXXXVXmlWW >5E1>?1> /D]0F:5J30C534F:H5LMhiRSiRRThN fDzD75<1>345GCJC>?1KLhQSONSLSiS ?KNLL^45>F?D5a|H5LMiTiSUVWXXXVX`W`V @I68 u_5 hT8 N<5 E1 5 e D?DO IR Q ^ 4 5 e ] 5 0 F : <1 5 N <5 e ] 5 3 4 F : 5 ; <i h 4 < > 3 /z<0 5 I L : 1 5 J 3 0 5 A \ 0 ] O @F \ H e ] H /3 ] 3 ? 3 > UVWXXXVXYX`X 7301c3>HICJK_304D5LMQMRTUVWXXXVX`m`U iQQRPR 7FC43035TLL<5ILMQQRMShNNLh UVWXXXVXUUU` UVWXXXVXYlXV i3CE>3455Gr]<<G>55aj33:0KC75Du<\ BhP]1i45<5 u:ah RN?<~ 13] 11::58JAt5 07C3>?8 k:Ck 158r\hT0 Jd BF>4 3035^D8 /F] 3<>5 ^305;w7 <Q5 BF?3]z303:8 @\Fk UVWXXXVXlmlX tC<35 a|5 0 <G5 h<7 5 uhiP<x iP{ iR8 Ny ua f0 1 c 3 5 61 4 0 3 5 A: 0 1 5 G 0 ? 3 5 <C ] 3 1 5 i h L 5 ^ 4 S N ^ 4 5 : ^ 5 i S T <~ 8 6C 7 3 5 M _F 3 5 _3 3 > C > 1 4 8 : F 0 2 D > ? 3 0 d \ 3 3 > ? 1 : 1 5 j 0 F D > H @30 1 G30 @] H LhQSMPTLPNd @I6 h P L 5 u _i i 8 N 5 u ai h 8 R 5 ^ 3 7 3 ] ; <N 8 N a|5 /F 0 C <5 <zG 5 N L L <5 C 4 3 0 3 5 4 0 <> ] Q N <5 \ ? 0 5 e ] 5 B 0 C 7 <: 7 5 I i P L ^ 4 5 } ? 5 e ] H = <? u D 7 3 : 1 5 a 3 > ? C > ^ 1 z D 5 @ I6‹ = 6a5 B K 5 P T S O 703F0435k>\?453I>CH_1 5/>3?>1KEA: F:<C 8D015>RD<8 7R0@I6 KRQiQMP kD>k345h]>48R;B8h;68MNdiRN8GDD78 @3z14:30157D<\H_D:F>5|f63\0F:8 /F D0\:5At LiiL8QLiiiiM5@<:5LMihhhiNNNMS a045e3]1<J3057FJ045hLL<5IKTiTNiLN E745/:Hf3JC:3>5e]Ha>4]5ICJUVWXXXVXYlVV LMiRhMQRQTTh5zzzH3\43^DUVWXXXVXXWY[ ?^3H3kH1E ICJKLhQSOMhhPRNS5@FkkUVWXXXVXZVWY /] F J C L QDP<D Li8 UVWXXXVXYVXX ] 1 > ? 7 5 > c <> 8 R ^ 4 d <}fH L M Q M R M S Q M P P M UVWXXXVX[Xml k D > k 3 4 5 M h N ^ 4 5 > F ? D H 5 L M i h h Q i P S T P S 5 B / UVWXXXVXYlXY _1 ^ C 3] 5 0 <G5 J30 C5 uiPQ<5 uaiSN< 6C] 4 1 >ED5 BF7 >1 7 5 JD>?7 30 5 \3: 3>? a1 >35 /0 F: 4 3: 1 8 7 C] 5 F{ k 5 @b8 @I8 @B8 UVWXXXVXl`XY r\SRN0 550<G5 BD>?5 QL5J/30 30C575 :13e] \5HG/] C>1 5GF40?5 >?] N748h7<8?0:8]D7K6C41G3>5;D43?FEF rC7D5JF043<3>5J30345\F0FUVWXXXVX`ZVm >]cHfDEF3>5 35E?>5iL^E1 45<5aF1 1]171<DJ5 50C<3@F>4 G5<FD] z3 G @?0 iLEP1M5f<~ iM8>N3<> F0JJM3N17P3P>h51Q:T15jO0MFMDQ>L5:QFR02561k1F>5?A?t5 0C37>3? I3 @;D @@D :78668 6@1 5z\11>:ECGE>358@0Fbx :<1 8 \IC B> G 5 @ I65 h h S <5 7 D <\ ] F 7 5 F ] 1 45}37>5AJ E3C> /F7303>J?d3<5 <\ 3 4 3 > 4j3<0 a3] F0 5 a4 E1 5 e Dg >35u@>BK I65 ]3Q?5Q63HRGC5M7BN33LK<3 IS M L ^ 4 5 I J K L M Q M R M M S N Q M h d L h Q S P P P R L h h C aC 3E7k01kF1E<8 1 4 3 : 1 H |4 5 < G : 5 _ sd M ^ 4 y rF ? F > k c 5 G 0 ? 5 R 8 S ^ 4 d <5 4 F ] \ K /3 |}w5 ; D 4 3 5 3 4 F : 5 ; D <\ ] F 7 5 \ F 0 7 3 > O : K \ ? 0 8 4 <> 8 k 0 \ D 0 4 g? 0 : 5 I K P N N h L N L /D ] 0 F : 5 J 3 0 C 5 3 4 F : H 5 L M h i R S i R R T h N UVWXXXVXYmXV UVWXXXVXZmZU a3 > ? C > 4 3 \ 5 I C J K L M HNLNR ]5LMNhiMMQiTMLOLhQSUVWXXXVXZmVV MNihLhL A>C?F03G5e3c35At5@021:8kCk18 UVWXXXVXYVUW 4F]\D> UVWXXXVXllUX 4D03>H5I0?KMNL^4H5ICJKLMQMRUVWXXXVX`W`U TLPiRTQ I/KLMiQTSLiTSi5G3>c35 UVWXXXVXYlXW _1 ^ C3] 5 0 <GK uBh5 u hLL<~ 5 R 7 <4 5 h 7 < UVWXXXVXmXZV e] r<G 5 a 0 6> <] : 5 u B i L L <gi R L <5 I K i M N ^ 4 e ] H r<G5 uTh<~ 5 j C] J3>?8 E3?5 7 0 <7 8 5B3>5R3MLL‹NLL<~ G5uD75/F>?35@:1I65 G5;C/]D1>>??1 /0D0?5eD] :5hr07RL5 5i045G?K >F?D5 Ec15@D5C0 DJ3c 3> :>>?55EE]>HIK h5P?P3i0T3L>M:81 :13\GC>15xa:5C475C:G3y5@FE3cC5a>4] ghNL^45}?5j:]4:u>?7\5jC];03<7u7:K i?0 @B= 55ePDQ?L^03J55<> 07<5 <G ::5J150aH4A}O \43] jL0FMDQ>Q8R\T>hEPGQ8JS>L?S750^53\<1 \N3<5 >45Fr@A5 |f65 u3@i S3N4F<~ 5uI6 _ uC3: e<h D?8]:D35u]3a5 NhLhLL<h 5;>B5 N350;7565 R6J 5uB5 SL<O LL _F rBiL5 A 0 ?D<C] @ Ec 5 a 4 ] 5 e ] ? 1 > J/B5 13cJb5 3J5@a= 3:5z] B 0 3 0 F E 1 4 3 i i 8 \ 1 5 ^ ] > 5 0 3 c 3 5 ; J C \ > 5 @ |4 0 /0 </0 4 < 1 > 3 /z<0 4 > 1 L M Q M R T h i M N Q L 7 5 L \ G 8 \ i L ] 8 BF L M Q M R T T T N P P P d Q S h S Q S Q UVWXXXVX`U[Y QMTQLSL J13c35?]E]:>>5 ?g2 34501t8 3J3E35 F]5@;@H UVWXXXVXYlXU 34 PNRNML 3:\3]d;FJC>5e3415IJ5LMiNPUVWXXXVXYlUl UVWXXXVXlWYV \F]5@]F<3>Hi8S65I\5LMiTiUVWXXXVXYXlY SSSSRSQ \70?5G0?5>F?D5ICJKLMMihUVWXXXVXmVU[ f0 D: 105fi At5 :T?] 5<F0i7T5TG0 ?5<: \3J0 1?7 r<Ga30C5aF0J3G5@I65uBM LMNQF: hT5R7T<TH ShPICJK h LMiTLShhLNTN 6>0 <5 \>EG>8 \7 7 ] : e ] 5 0 <G h ] 4 5 e ] f D E F 3 > 5 ; <Q 8 N 5 f F : 1 7 3 > L u aN N e ] 5 4 3>3G5 \1 >??1 0 5 ^ 3] 3>5 0 3c e4DD?^ 3O UVWXXXVXYmVl i L L pu T T O /A}h O @3 C > ^CJ30]1d7Ey1:EF15ez3 730>1>54?>5G;5]E4>35>u5aK J3R>Q?NCL><~ 3> 63?F]3>?5]C3:5SSh<~5]D75635 :J0D0 F8C0 53E35 ^d1075>5><g3] D>5:70<4 1\:5718<\] \0<G>3>8 53E0^]155]f1>??7H63 57<\ :?5|1:A_5 |LBw5 eah ]Hf]L3LO _1 40_\ >\@6/}h 54fDD7DEF5L3h>Q5uSBT TP<~ RQ7S4 _1^C3]5rC<3G5:13\5GC>154c\F5QLdihL r<G R\>?0 7404E\0 7\3] <E5 70<7 5G]<>5<J]<3:C7 7hF7C<5 F 0 c C iTTTO @G30 \iTTTO A7 1 0 35 iNTTO At x \ 3 C z1 D: K 5 7 F4 4 5 @6@ ? 3 G : > ? 5 u BP L d u k 3 0 D 4 5 : 4 ? : 5 0 Q S M i A: 5 TQ^ 4 5 LMQQRThPSSPP MiSQhQN ih5Ja5FL]M3i7R3h>M?5LfN0i1cR3M5/LF0z1438 N74R7<53k5?0:5k30\D45IKMNiiTiT uBTLiN<~5ICJKLMhiRMPMTiMN E3>5E3>563?F]3>?5GCJKLMiUVWXXXVXYlU` 4N3J] F5 hMTTO A1 0LkLDD] F0S5hQTTO As UVWXXXVXYmmX e373] 7F5LMiNPMPhiPS5xf04:y UVWXXXVX`XVZ /D0 aahQMLNtNP G0?5RN5;L<5 ^4HIC N P N P T 5 f F j D 5 M M S S O e B5 L h P L UVWXXXVXmVYZ @zG5 UVWXXXVXY[lU 5 7 D4 35 ^ ] H fDEF3>5 7 <5 N 5 E 1 _3] 3< UVWXXXVXZ[`W _74 h L L L <5 u J 0 K i S <5 @ I65 UVWXXXVXYm`Z UVWXXXVXY[[Y aF :1:C>4 z3g<3>3^ 5@B=b5aa3 >75/0@//5 D?03<5 @3~ Oi ^D<D5 C3]5:F/] ?FF003F4 5453a3>4 >3G5@C]I65 E15543>3G D>DO <O\3:H_1E745/:0HfDEF3>5@]<I5SwhDN?0cJ3d r1 >?0C4 D3E5 0C<3G5 J30C5BNL5I0?K r<G5:13\5\37315hu45@I65=6a8E1 _1 ^:C3] 5305C<3G5 k>3>4 1L7<5 5:1e3\5 GC>1 5F]>D7D _1 a3>?C>5 f0 1c335 @F>4 D: 35 /0 D<D ^r\iNL0 C05337 F<F>H 0 34 7 0 5 ] C3: hQNe 35 ICJK LMNhhMLRQLMS /F D > I 3 0 <D 1 8 i L ] H 65 @ C \ -$-.' n-&-ƒ r3 <3 E G 3 > 5 t : G 5 a 3 k 7 5 N ^ 4 5 G 0 ? 5 i L h ^ 4 QPPRPPP B3<3>4 140d4>D8 N;B8 R;68 uBhLN8 ua7 I6d=6adR7<8h7<E8hu4dk30\D04 iLMRQ<~5G0?5>F?DHICJKLMhiRMPMTiMN E\>5^]53:\3]5BPNLNQQQdLMihhUVWXXXVXYl[V JdJ] \37 @01J143>5B<>4104D5LMiMLSLTTUVWXXXVX`V`X SLL5I3001 eC3]5k\45iTL^4dD\F0570E4OQUVWXXXVXYmWZ ^ C3] 5 k \4 5 7 D<\D0 5 ] 1 : 4 0 1 7 5 1 >ECk 4 1 D> R N L 8 N L L ^ F ? D H Q S i N h Q N 5 u : ? 5 \ <] UVWXXXVXmVYW @I65hLL<~5G30?3K N ^ 4 d }F ? D >=>j ?3DK>LhQSO H;<\ :MPPMLLd 5e>H ]>BE7 563?5LMNQShLSNTTT F]3>31 ?55;@C<J3O <5M5w74H _1 a}@At5 ut_Rhd 7 D<\D0 5 4 3<3> MP^ 4 5B1<C0 UVWXXXVXYZ[m kDD7_D F05>EDCJ] C5G0?KQ^4 e]5r<G5/F0C<5;3:D>?3>5/F0<318h7<8 /F0C<5B10435aC3>35Qh<dh]45e]HD>DO _^]KrC<3G5J30Ch]45uBiiN<h5uaiQL<h G?HNNL^45LMiNQTLMNLL5>D5:<: @I65]:5iLii<~54\53:\50:57DEc3 /F0C<5/F043<1>35/C0zD<30 35LMNF5 hT:i4D2 QPF5 LMJ30 SNUVWXXXVXYYU[ UVWXXXVXY[mW ICJK 7 F: ] 4 5 J0 4 5 |A_5 3E35 J>?5 0 <G5 J] <5 ^ E UVWXXXVXY[ll : 3 0 1 8 aF 0 J 3 G 8 @] < > L M i R h M h N R P M N ?0 :J18KE?5 ]SC3: 5h4>G5 iLh<~ 5RG0 ?K ihQ^ 4 ;3]3:3>5ICJKLMiRhMRPQNUVWXXXVXYl[Z RS 43>1 D 7 5 : 4 0 4 ? : 8 E 7 4 /F 0 C <3 G 3 > 5 G 0 ? 5 > F ? D H UVWXXXVXYZV` ] ] 1 : hhLL5 IH RMhhNLd LMhhQMRMiR : E5 : <4 5 1 >1 5 C0 C: 5 <G: 5 \F>Ed _s r<G 5 6 zG 5 u Bh L S 5 u ai M P 5 u 1 > ? 7 5 3 : 0 1 IC L h Q O Q M M h R Q d L M Q M P i h P M M M MRLQPLL 47E5^3CG5E05;3<\C:h5I0?5i8S65}F?D UVWXXXVXmmXl eC3] u5kF3J03\03D>455:r13<G 5aC0>5u1OCi{M5@NI65 ia> SL4<C] IKSNiiiPdTiPSTQhdLMiRhUVWXXXVXYZlm :?<C35 43:15]FO ƒ-*)%. UVWXXXVX``Yl 63C5 58N4>G5 /F7 5@I68 B/8 e<5 ]fDEF3> B> G 5 E ^ C 3 ] 5 u BS L L <~ 5 u _i T <5 @I6/ R 7 <0 \ G ^ 4 5 e ] 5 3]5IC^JC0 KL:M5@iTh5 R@ii5 Qh_SR5 LiAL70FE1 ICJ5 LMiTiNNShSLS5 93: ] 4 3: ‹‹‹ s<3 G 5 A \ 1 7 5 < C 0 3 G 5 ; 3 ] 1 4 1 0 4 D 5 a F 0 J 3 G ;<P 5 ; ] C 0 3 G 3 > 5 @ 1 E D 3 0 C 73F\C34:3303> @3^ 3E3G5 < 3: ^ 1 E5 J >c 7 5 \ 1 ] 1 G3>5 E 1 : FO i5 7 32 5 0 <G5 : 1 3\5 GC>1 5 BiNLd iTh UVWXXXVXYWWY 7 0 ? > 5 e 3 7 3 ] 5 ; <i h 8 N 5 < : 7 i L L <5 E 7 4 5 / 3 > O UVWXXXVXYlUX ;<T 5 < : 7 H L M i h i N N h T M S M d T Q S M h L h h}F?D5 74‹E]IK 84?LMQMRMQhMSLTO ?]5\37F8>c3<>83:QiPQRQS 015IihT^4 R L L <5 4 \ 5 e ] 5 _ F : 3 5 < D J 1 ] 5 J 1 : 3 5 \ : C 3 1 7 3 > 5 C 7 0 5 6 3 : ^ 1 E 5 ] ? : 5 ^ E H G C J 5 A > F 7 3 R Q N ^ 4 5 S ;B5 h ;65 E 1 ^ ] > 5 a C ? 1 : 3 > 5 = 6a UVWXXXVXYZ`[ IK E 3 > 3 0 3 > 5 G ? 5 > F ? D 5 : F 0 1 C : 5 L M Q M R M Q h M T R R e ] 5 0 C<3G5 E1 7 D<\5 e 3<JC: 30 1 5 tD>O $-+o€$-+o PLL0Jd<5LhQSOPNSTLNS ;30\F45B]\KNNiihhONNiiQQUVWXXXVXlmVU 5w7 UVWXXXVXmYm[ SNL3><~ :]5?0 50<G5 J0455/: uiLP<~ 5<1 IE\5 @F] 5z3O E\4 @I65J:5;/rHIKLMiTSPTMNhNh UVWXXXVX`WZU eH C2035S:715@45hI65 7<5GuCai MMNi<~ 5QuMBi TLNS<L eC3]5B>GHB/HBF\15e]5r3c35 UVWXXXVXYlZU UVWXXXVXYZWZ ED>?k34 AH w3>1 he ;D4 35 E7 0 gBF0 >3] 5 f1 61 >4 3] 3G5 \0 1 >4 >c 35 E1 5 z30 >F4 8 @_ J 3 0 C 5 0 F > D J K L N P T Q e C3] 5 0 <G5 B RP5 h 7 4 5 i 7 <E5 E \0 5 k 30 \D4 e ] 5 fE>5 ;<Q5 7 F5 tFJD>?3>5 uiMP< @1 3 \ 5 J 3 > ? C > 5 N L 5 7 3 2 5 6 3 ? C zD 5 P L d i P L d 63 > 3 G 3 > 5 @ D ] D 8 e <J 4 > 5 a F 4 D > i L <H J F 7 3 : UVWXXXVXYlUZ >?3>5 <J] 5 <: 7 5 ;4 E5 S7 <5 h?0 : 5 0 4 < E1 JzG5 0 34 3~ 8 7 1 >1 5 E1 4 0 <5 E1 5 9H BH = >j D0 O n%v‰%$-+ * 45/<3>5 0<H_1 0 ? 3 > 4 3 0 3 5 A : 0 1 5 a F 0 J 3 G 5 i h h ^ 4 u _i L <5 M N ^ 4 5 > F ? D 5 B <C 0 5 / s65 aSFP>Q:1> @I65 R 7 4 d h 7 <d rH 4 3 <C d 7 F ] d <7 > d 4 F 0 3 : d fC E 3 > ? H u i M N L <8 P ^ 4 d <H L M i M h N T T L N 0 7 ] 0 ?5 @ I65 G 0 ?5 > F?D5 i TL^ 4 H u: ihN< e C 3 ] 5 r <G 5 B S 5 C : 3 G 3 8 ;D : 4 5 i i 7 <0 8 h u 4 <3:15|f68zzzH<F]F^14\1>UVWXXXVXl``Z 430HkD< /0D<DHHŽŽ5_1:7D>57GC:C:5Œ714kGF> 0>c ICJKLMQQRTRThLRS5 \<]7 0<G541>?745RLL^45J:5C475C:3G35@I6 43<3>dk30\D04dAt5LMiRThUVWXXXVXY`ZV E 7 4 5 @ C > ? 3 1 5 I K L M i P P Q M R L P Q Q Q UVWXXXVXZXlZ hLL<5 UVWXXXVXYVVZ E 1 / 3 \ 0 1 > ? 3 > 8 u BR i N 5 u aN M L 5 I ? 5 i 8 T 6 UVWXXXVXYlZl F45f0341:5EF:31>5g57D>: z3>5ex@I6y H3>?4 tk75B01C41:7 e]5fE>5;<Q5tFJD>?3>5uQiR<5NLL /012346F]F^145/1>430^E173>53>E3543GC :IC ?IC 0:J5r5:B5 ;05/4EH5f] R07D]>0?E5Dh705<E 5JP>S?RCQ>i3R>RHJM0PH Bc\F5NLdiRL5G0?RNL^45uD73:1Ke]H/3O }?5ICJK5@1?14KLMNQ5SRiN5 PhNR _1^C3]5B3>3G55@uD7 ^C3] 5F/F0 C<3G3>5 4?c?\FK RPd uBK QQ MiC] SN43: N1 _1 ] >5 /30 UVWXXXVXYmZU |:G5uQRL<~ ? L M N k3035<F>E3<\1>?153>375:C7:F: JK;6A59C0>14C0FKLhQSOMUVWXXXVXVVYY eG]0H?fD E 3 > 5 ; <H M 5 / 0 F > 3 > 5 @ 1 E D 7 3 0 4 D Jd<5 B0:C7k5i7N5<: 7IOJKL:M5i\PFNkP3hGP5PRMOE5}05Fe?]>D ] 3 ? 3 > 5 ; <i h 5 r @5 / C 0 1 5 I C : 3 E 3 5 7 F C 4 0 hNLhhQR 0r3 e^]]>5 50<G ‹3<35 4>G5SR/D?C>?5 P<h8E745|kf65 JF1>2 03EF: 35E4d1 ;<ih8N5IMLL0Jd<~HIKLMiiUVWXXXVXZX`` hQihRP /0<5B<>5/z<3043>15b]D7UVWXXXVXY`XY |}A@5z3]3C5=‚50F>E3GHTUVWXXXVX`YlW SSQNQS uFJ303>5/0D<DŽ@\F:13]1:5;14kGF>:F48 KihL^45>F?D5ICJKLhQSOMUVWXXXVXYlXl c 3 5 < L <5 /F : D > 3 5 / 3 ] 3 ? 3 > 5 B ] \ K L M i h h Q i S S N Q N 5 4 c \ F K Q L |4 k 7 5 Cd UVWXXXVXY``X ;3<30 :F48E1 _1 5eh]5N@0DJ]Dd<5 5;<i L58Ni5LJL4G^45E5E3\>435B> 5k\G45N5@zG RN< B>G5/F705uBhhL<5u_iL5<UVWXXXVXYlZm >1 <3] 1 :5 j 3:K 4 ] \8 \3<8 :<0 8 z1 j 1 8 7 D : 4 8 3 <3 > g}c 3 <3 > 5 B H L M T T S P L i L L N 5731C0 25:3>?5 13\5J7?<iR8 >5BRPN5 dT@I65 i5IKiN=6a5 L^45E1J: ^]> <1 DJ1]5<:e7] }F z5 r <G 5 < 1 > 1 < 3 ] 1 : 5 S N d M S 5 : 1 3 \ G C > 1 0Jd<59Ar5 =>:4F\] 013c >EBD7 D5LhDH Q6C] SMUVWXXXVX[WmZ N31 TS5TNL LPQ i;3] IS E 3 > UVWXXXVXYYWl IK h N L ^ 4 5 L h Q S O M L N L h Q S d L h Q S O S R T N P i P uD7 5 J0 4 5 @4 3E1 D>5 @C] 4 3>5 A?C>?5 Q L L <5 E 0 5 u D 4 F <3 0 4 5 6 3 ? C zD ‹J D > C : h h i <5 : F <C 3 5 @ I6H 5 L M i N Q M L S P i T S UVWXXXVXY`VZ aJ0 \5 0 <G5 7 D: h3>5 g5 0 <G5 4 >??] 5 ] D7 6F ^3?35 5<3\0 73D<D5 >‹S57Cr3<3EG3>H 0:1573cC5C7105P@1 TT>30 0JH ;/rH5ICJKLMiTSPTMNhNhUVWXXXVXYZWW _1^C3]5rC<3G5<1>1<3]1:5ihLdML At‹3]\3\F057<0‹714kGF>5:F4‹jC0O :404?:54>?3G57D438]1>?573<\C:5:G<H <D?1015a045NLL0Jd<~5ILMihUVWXXXVXYl`X hQiTMLQ UVWXXXVXZVWX = G30 > 1 4 C 0 F 8 R Q N ^ 4 5 > F ? D L M i i N h L N h R Q 5 B / _1 ^ C 3 ] 5 @I65 i h N L <~ 5 : zG 5 Q L L ^ 4 5 u _a ƒ%„+$-o…-o IK L M i T M N h T P Q d L h Q S O M R N M R L Q H h7 4 8 h7 <8 E\0 8 4 3<3>8 ?30 3: 1 8 e 37 3] Bc \ F 5 R P d T h 5 G ? K i h Q ^ 4 5 e 3 7 3 ] 5 ; <i h 5 a F : 1 5uBF0 BSN<1 L<~ 5u5_i Rz3>?3>5 <54F\15e]5a30 3:\34 3] 0c35e]H;c31<D^DQT5BNMRQUVWXXXVXm`m` SL56?J7 7F41<C05S7<5a01>?1>57F|405/F0C< ;<ih8NHf01c35/F0z143HICJKMNLNNNT @1ED30C<5BTLdiNLSSL^45UVWXXXVXY`Y` e7]3HfD ELFM3Q>Q5R;T<T 5iEP\P>Q5adL3M]3h1h5_PFN:i3Q5@NS1ERDLO B> I1 ]3>?5 a/;a5 E?>5 }D5bSPPPTPi5 = @C @] 40G>5 >3] f1 /3 ]3i?MP3> r<G5uC{5e]5’63>43>5E745a3UVWXXXVXYWll 0 4 D 5 h R UVWXXXVXY`VW ] F 3 ? C > ? a1<D<3043>15B]\KLMihhQiSSNQN ;1 4 k GF>5 : F4 8 <F^ 3 8 : Dj 38 ] F <30 1 5 g 5 1 > O A}5 A ?C>?5 @ C] 1 : 4 1 c D>D8 5 e ] 5 t 1 7 E1 4 1 0 D /F F <S 3 > 5 } ? D 4 D 5 T L L 0 J d < 5 } ? 5 P T i i i S S BM L d i N L  S h N ^ 4 5 6 ] 3 4 1 5 t J ? > 5 B Q L d UVWXXXVXY``V eC3] 55r<G5 E1;<E‹E\0 5@3<10D>D5 uQN<5 6J] RRL^45BLhQSMhTPhPhdLMQQRMhiiNMM u\]Bh N5L\0 5uah i5Li8 5;S65 BS5;LMQMRMRQPRTP 6R5?303:15R<DJ1] e]5k\45a|54>G5e]5rc5@D]UVWXXXVXZ[Wl UVWXXXVXYl`V 4 F0 1 D0 5 EF: 1 ?>H 5 ICJK LMiNQTNhLLM }DHhT5w7 DO e D?^ 3 <: 7 ;<h5 5 iQN^ 4 5 ICJ C: JD4 @\k ] 5 \ 0 D<D5 7 3\] 1 >?5 E 1 5 \ F0 C<3G3> _^ 5<>50eG3574>3G]5;54F6i ?3R]85@N5I65 \FN0P7L3<5 <\u_K CO 1>4F01D0O^D?^3HJ]D?:\DUVWXXXVXZV`V 4HkD< 6C:]1534F:85C70>5Qh685G3>c35RL^4H /03c14>D5BF0J3>5LhQSTiPSSiNd r<G5J30C5_F<3>?3>5uBiUVWXXXVXY`YY ?5 h^ 44dD<5 iL7 <5 4Q1<C0 UVWXXXVXWXYV |7hL{iN5G0 BF ]<3 3G5G5w1]3Hb7 >?D5@5BB};5 ADaO h8QEi?N5UVWXXXXWWY`m O†@5 A5@43141:O zzzH >i?R]3<5 7^44H<LM0E5Nu1Q@K S N d u aM N a3 > E 3 0 3 5 A E 1 : C k 1 \ 5 L M i M L S L P L R N L M h i R S P h L Q T Q IKLMQQRTihSiShdLMQMRMRTiTQP _1 JF] 1 K 5 A] <30 1 8 <F^ 38 7 C0 : 1 8 JCj j F4 8 *vn-„' + &%—-ƒ-o }3 3 <4 <D 3 ] < 4 <J ] 5 <: 7 5 i L L S Q N L S P L S 5ShL7L<5 iF??3D053I:C15J41>5L?M?i3h]h5RNCT>L14S5JN1P:Q3 UVWXXXVXZ[WZ UVWXXXVXYYUl R7<0 UVWXXXVXYYVY UVWXXXVXYl`U \01>5 >?kJCk FE158B†5 u t_8 F 4 3 ] 3 : F 8 7 C ] 7 3 : 8 :FzC5fB5=dhTQ5@D:0D<F>EUVWXXXVXY[lV C03>5w7 :<: ;/r5 ^ 4 > _^ C 3 ] 5 4 > G 5 7 3 \ ] 1 > ? 5 u K i M h <~ 5 E F 7 3 4 5 f 0 1 c 3 _1 7 D>4 5 0 <G5 h ] 4 8 j 3: 1 ] 1 4 3: 5 j C] ] 5 7 F0 3<1 7 _1 ^ C3] 5 0 C<3G5 a|5 ] C3: 5 iLQ<5 h;B f0 1 c 3 5 A : 0 1 5 f C > C > ? @F <\ C 5 3 7 : F : 5 E F O RhR<~ :L?] 5i<k <5J0?5JF73: 73457D435@I65=6a5/A65]1:40175TLL iL<F>1457F563]1DJD0D85G0?KiQN^4 r<G51ED0D5J30C5e]H3G1EUVWXXXVXY`WW z35 A: 041H5/C0 zD<30 43>1 530 ;3] 3O _1 At8 z34 F0 5MGF34 F0 8BE74 5a3>E303 /C0 :G?K F4^C3] F>F?DH >?5433>3G5 G5^3ICJK E15/e]55u;LMiTLShhLNTN FJD>5A5?JC3>?C>3> >?57<hL I]?5a/;a5>D5iMiMPLR=dAa5RLhP5@} ICJK5xLhQSg5 5 I 3 : c 1 < y 5 Q L i h h : 3 > 8 G 0 ?5 MN^ \3: 8 4 >\5 \F0 3>4 35 IK IC J K L h Q S O Q S Q T T Q 5 / > F ? D H 5 B E 7 5 < 3 : C 7 5 < D J 1 ] H 5 _ 7 4 5 < 1 0 D 4 3 E F : 3 1 > 5 < F z3 G 5 B S M d i L L 5 I K i S M ^ 4 5 > F ? D UVWXXXVX`YmZ 3>5}c5@Cc3141>3GHa303>?5:13\35c? aC]3>5/0D<DH6FJF]KuH3>378EFz3:38 ICJKLhQSOQSNPhSMdLMNPSRNNNPQR e]HfDEF3>H5I/KLMiRhMMTLNQL tD > k 3 4 5 u BK i i L <~ ‹\ 7 0 3 > ? 3 > K i i L <~ UVWXXXVXUVVV \<] 7 5 L M h i R M h R M Q T Q d L h Q S S R T N M M h LMNQhTRTShPh 87H<3>E1 <F>F<C73>HICJK5I/HLMQQRUVWXXXVXYllZ ThMiLhi 6HJF]3^308013:80375B28714kGF>5:F48 5/u}fE>?;C>1 >?5 h7 4880h7 487<E1 <E88 _1^]54>G53E35\DGD>5^341HUVWXXXVXZZlY UVWXXXVXYYl[ h7H UVWXXXVXYYlZ UVWXXXVXYmVZ }F?4E0 DHIC JKPNQh8R?CE3>?H TQdLMhRI0 hUVWXXXVXYY[m P?K PMSNL^ NPR4id B<0 uiLih< ?30 3: 1 8 \3?30 5 M 8 h^ 4 gS7 4 8 0 4 0 7 /F : D > 3 5 @ 3 > 4 3 > 5 G 0 ? 5 < C ] 5 h P L ^ 4 3 > 5 @ I6 r<G 5 @ I65 u i i L 5 i R L ^ 4 5 > ? 5 h 7 4 5 0 4 5 0 7 5 E \ 0 B> G 5 @ I6/5 u BK h N L d u _K i L 5 u 1 > F ] F 7 4 0 D > 1 7 5 E ] x J : 5 7 0 F E 1 4 y e ] H AJ 1 < 3 > c C I1 ] 3>?5 @B};5 AaNSNSte 8 @= 65 t8 @I68 \ : 4 F ] D 5 : J ] < 5 rr: ] 4 3 > 5 w7 8 : E G j H 7 0 3<1 7 8 4 F0 3: 8 ^ < C0 3>5 T ^ 4 5 P NhTiRM = 6a5 ; /r5 E \ > t3 0 0 F j D C 0 8 |/}8 |Ae w8 7 <5 7 0 <7 5 _ 1 ; 3 ] 3 > ? 3 > 5 a 3 > ? C > 4 3 \ 3 > x;3 E7:451:G3>8 7]G>a>4 d\:7]5:TL^ <34:5LMRMQPPMhMMM d4D7DyE1a??75>>^c1z<> D8 _^ ] 5 0 <G 5 J 3 ? C : 5 ] 1 > ? 7 C > ? 3 > 5 > c 3 <3 > RL5 1 0 DJ0 3^ 3>5 LhQSO QiMRSRRd ;B/8 AB65 3 4 3 : 5 > 3 <3 5 C 0 c 3 > 5 / 0 3 4 1 z 1 8 UVWXXXVX[X[` E\3?30 5 4 < J D 7 5 7 F ] 1 > ? H I L M i N i Q N i R L i P a> E 3 0 3 H L M i R h Q L P N L Q h d L M Q M R T Q h i N i M 4 E7 5 <: 7 5 <J] H ICJ5 LMiRThSLLSQh ihh<~ 5 uaK iL<~ 5 h7 H 4 E0 8 i7 <E8 E1:714305B3<3>5;C]1>F05tD>EDUVWXXXVXY`XZ >?5t34C0 RMNLhNdLMQMRTNTMLLL UVWXXXVXYlVW UVWXXXVXZZ`X _1 7 D>4 5 r<G5 E] <5 ;D4 38 E7 4 5 @6A5 h UVWXXXVXYYW[ uBK UVWXXXVXYWWW UVWXXXVXYm[W E\085]hD704<8 3:185\u3\H 3?30_F>??C>? 8G0?KRiL^4d w7HA7:F:5<CE3G8jC]]5j3:1]143:8JJ: B>G5a3>?C>43\3>5x1cD0Dy5<:75iNL< _1^C3]54>G5@I65uBKMMT<~5]D7 aD>C:35 57:14z3] kGF3c >5:3>5 F45/C0 0<GzD<30 5J30C5|443>1 3038 h>F?D5 3] 5]37C5^CuS{ 3]50C?1 5]3k\37 d:uD: 5E15C: /:G0 Œ/3<F] DJ<D 55E0\1:3k0R L1d?ON>L41p5 :2?F]50OjCJ0C>31445CJ0g08 A: I] >?5a/;a5>3>5 D5t;3: TLLMPQNiH }D\D] /0 53J0]F?45734510I<C0 u:MSP<xNSN^ NL04Jy5d<y g@FE3cCxa3>4C]y e]HB343JC<15a3>cC03EF>5e]HfDEF3> ]1:48310HJ]>d4GHLMQQRTRMRMhT ;D4 3fFEF5 h<5 k 7 5 <C35 @\ F E 8 3 : 5 k D AaPTMRra5 >D5 E35 @3<3> J ] 7 > ? 5 @ 1 J C J K L M i R T LUVWXXXVXYY[Y hLRhST JF35 UVWXXXVXlUlY u:RiM<x ICJLMiPPMLRTh MQLSTS _Fz15LMiRhMLLNSSS8G0?iiUVWXXXVXWXXY L^45>F?D BSNdiiL”iTN^45J1:35;/r5BHQUVWXXXVXYWUU J 0 ? 0 > : 1 5 I K Q S M M M L T O P T L P T L L O R Q T N Q S _7 H @3<3>5 rBLi5 riS5 a3>?C>O UVWXXXVX`XZl :] r<G 5 J 0 5 4 <0 5 | 6w5 f 3 <\ 1 > ? 8 \ ? 0 5 ^ ] 5 3 <> Fg\]414>D5I5>703E?<\ KT:1NHCIC L:05J@JdKB/}d <~ 8i:PCA7 EM3R\GhF53h05EN73D5<\ \3?]F370 ;32 : 1 3\J?>5 /0 <5 a3>4 F>?a30 C G30^D5@FzD>5a4] UVWXXXVXYWUY _1JD0D>?73>5R5]F<3015^UVWXXXVXYmlU B3 > 3 G 5 i N L <~ 5 i L L ^ 4 5 \ 1 > ? ? 1 0 5 e ] 5 3 4 F : g>c <>8 G3] 8 0 4 8 0 7 8 R7 4 8 E\0 8 ?E?8 ?0 : 1 @? 0 Ž r<G 5 J 0 5 < > <] : 5 i L <> 4 5 7 F 5 6 ] 1 D J D 0 D 6C 0 3 G 8 <> 1 < 3 ] 1 : 8 BS h d M N i h N ^ 4 8 BS N d 34 1 5 h5 \4 3 L M P e_/hLp: 373];<M1:5u3PJ] hLL<5 R74h7<Ek0\48F]14 <4087<8hN^4d4G5>?5LMhiRSTMMQTT 41<C05^F<J34 3>5/0 D?D5:EG53E3 =6a5 <<H J]55<IK :7h5iEN\>^4d5|>?6w5 EQ]<RTrr NiR6C>4 L^4x>F1]?3>5 Dy8IK J:LMiTiNSShSiM 5;/r8_/501>?3> @I6‹ UVWXXXVXYmlZ ihL{ iTN{ NNk5ICJK <5G0LMNMiihNThTQ ?5i8S^45>F?D544\ Ma/I5 I1 ]3>?5@B};5 tiLL5 I14@3<5 }D\D] >LMiMLSRhRLLLd UVWXXXVXlmmX \D>E3:1 5 g5 : C<C0 5 LMNMQMPQhRhP B/S N 8 u 4 i i L H M N h T ^ C3] 5 4 >G5 : 4 j 7 4 5 hPh<~ 5 ] 7? 4 7 5 J: 5 : 34 C3>H AaSiRQw@5 A 4 3: 5 } 3<35 Dj 1 5 A 0 1 3 E1 UVWXXXVX`UVV _1 aaK h M i S S A_i e 3 : 3 5 r <G ;D > 4 0 3 7 3 > 5 h N 0 J E 1 3 > 4 3 0 8 : <\ UVWXXXVXYWmU UVWXXXVXWX[V UVWXXXVXYZUZ @4 33:4F1C?>1:55@\FD^>D47D5/]D05<G E74>5/5::E0G5J5E3D7 >\D755>aJ] /_ UVWXXXVXWXUU 4 I]?5E1:7405/:05;D]D<JDHUVWXXXVXYWWX _1JF]15<FJF]5JF73:K]F<3018<F^38 BHhT5I0?5<C]315MP8N^484F0:FE13 r<G5E15f01c356C]135A:015P745R7<5?0: r<G5@I65BhNLdSLL5G3<\0 e ] 5 4 3>3G5 @ 3z3G5 u : iNiQ<5 u _iS5 4 \ F <\ 3 4 5 u D 7 e ] ’ C 0 3 > ? 5 ;<P O T 5 E ] 5 I0 ? : 4 0 1 E 3 :1 4G>0 SOiN^45BHLMNQhTiRSTPS5a\ 5u5KD7 5Qe]M>5 @MhD]TD5 rMN@5 /_I=5G? I0?KSNL0Jd<~5ICJKLMiPPMRhhN H3?F ^]>53:\3] hGC<J ]35u<3 Bdu>a5 h<> LS<~ 5G0M?h•R LLLR^4R5:P13TM\ ?<\3–LPHI]<3>53:015<J]57k]5<:75Hac BH hT8 RP8 SN8 NQH a: 5K;/r8 _/5 0S1>?3> 7 C0 : 1 8 E1 \3>8 7 3c C5 J 7 : 8 F] F7 4 0 D>7 8 E] ] BF ] 3 G 5 G 1 ] 3 > ? 5 @B};5 @C ‡ C 7 1 5 @<3 : G UVWXXXVXlYml >F?D5 I C J L M R N Q > 1 8 5 > c 5 I /L i R R k 3 : G 5 A E 3 5 E 1 : 7 D > 5 I L M i T i N S h S i M UVWXXXVXYmlY hBFL0LJP35>AaS 5f3>D>5@C 4>D>55Ew37 kk75Jc05k3:G5ICJKLMQQRMRLhMhM >G5–:ihH ^35i/0 ^4dD: <h\7H_/N L5p5 :41:8E7 35k45k|6w 1]5:dE r<G 5t\D>>5Jk]73?45‹R17:41x8At8 h7<8 ?3003183:]138u45Bi N0Ly e]5B>G5@I6/5u:RLQ<5uD7UVWXXXVX`UYU UVWXXXVXYWYl 4 UVWXXXVXWX[l UVWXXXVXY`lZ e;] C334]F5:>35|4 z33G053@8EI65 i S P i <~ 5 \??5A> 105e?]>O 5f;5†idMQTLLb= A5 ED7?C1c:UVWXXXVXWXXU C3<3 5 : J ] G 5 4 <0 >D2 5 C4 7 7 D: B<> 5 E u <3 E \ C r<G 5 4 F > ? 3 G 5 7 D 4 3 5 E \ > 5 I D 4 F ] 5 6 3 F 0 3 O a|5 0 <G 5 < > <3 ] : 5 : 1 3 \ 5 G C > 1 5 j C ] 5 7 0 <7 a30 7 3: 5 k Ck 1 5 ?CE3>?5 : ?3] 35 <FJF] 7HIC 45/F 0CM<5 B<> r@5 e = I5 tD>ED>?t34 C0 5 I0 ?5 >F?D @B=;b@5f\?dw;5J04HBKLMiMLUVWXXXVXWVV[ SihQLPR t/KLMTQiiNNhMNd/1>KhQTtbQTP 7 34 ^ 3 5 uaTL<~ 5 R7 4 5 i7 <5 a3>?1 0 F^ D u<: NL7<5 h 7 4 5 ] D 7 5 : ] 4 > 5 @6AN 5 w7 5 <J ] 4 E 7 E] ] 8 e ] 5 a3>4 C] 5 7 <5 N5 EF\3>5 63: ^ 1 E I1 ] 3 > ? 5 a /;a5 6 4 0 5 b i T T Q Q h Q = 5 } D \ D ] ? 0 F 7 8 h M L ^ 4 5 > F ? D J 5 L h i R M i h P LLQ UVWXXXVXmWYl ICJK LMQMRMhTNMNQ UVWXXXVX`UYl MQNMSTL 5IiRQ^45IKPMSMLhPdLMiUVWXXXVXWVXZ MhQQhTS ;=dRP5G?hiL^45>F?D5LMQQRUVWXXXVXYWYZ UVWXXXVXYmYl ;zF > 1 5 4 1 < C 0 5 ^ 3 ] 3 > 5 I /K L M i h h Q L L h h T AaRSQi|95 A4 : 5 }<5 a3: D5 wC: Cj e 3: 35 0 <G5 M7 4 5 R7 <E5 E1 e 37 3] 5 ;<iL UVWXXXVXWXWX 4F\1 5e]MLH H56F>4 0<H 15@C\F>D5 w7K I6a8 ICJK ]5B>G5uD8:B1 5M0S4RD<30 <~5@4I6/5 uD3: 75;3>5 30@3>]<? @I6/5 8Rgh545ES754BK 5|Lf68 >5E3 13>?43F0 e>D>?7 6C 3GE5E15C?450h5tP3N>^45EE15\/405343<J >33G>T3h>N5<5 ua _^]50<G5@I65hSi<h8S;B8h;68?0:18 S:<\ NMLL<hd u_5 5 R^ 4 d 5 ICJC>?1 LMNhNNa3?1 LTLR5Rc?5 R <><C73>5 3>1 5 ; 3] MNQ0Ch7TDi5ER1S@TFP4CS053UVWXXXVX`UUm /H R3N>L5:0<5 @ I6 UVWXXXVXWXVU LMiTOiNSROhiNL G?5>F?D5ICJKLMQMRMhTNMUVWXXXVX`UY` NQ JKDL>M?N3Q>S8Qkhkh7S5TCNdCL:5a3CG}1 3H>IK N5k\45E\4 EQN7L45^4\d>:F05?tF UVWXXXVXYZX` ;3 25d:i13h\L5h J>M?NC^>485/5a00<5 f/w5 0c5@iD57><d D\73D7413: F>E1015IJLMiRThQQNMhUVWXXXVXWXlU I] >/D@5 M@i4M3h>Q4CN0Q15=E5A3aS hDM7RFf‚ r<G 5 E 7 > 4 0 7 > 5 e 3 7 3 ] 5 7 <Q 8 h 5 E 7 4 5 7 3 \ F ] D H 5 I 1 7 @I6/5 4 F \ 1 5 ^ 3 ] 3 > 5 J F ] 3 7 3 > ? 5 u DRLH 44F<3 04d4 BP L 4 5 | 3rBL >?5_5aS3d/;a5 0Lz1 > 5 5 @ 1 E 0 4 D B>G5 \F7 5 : ] 4 >5 /: 0 5 @F>1 5 f3JC: 3> @F>?7 3>8 5 h;B8 h;68 f0 : 1 8 4 S4 E0 8 UVWXXXVXVWYm f0 1 c 3 5 a3 1 4 C 0 0 3 G <3 > 8 e ] 5 3 4 F : 5 ;<i i w7 H 5 iNLL<hd u_5 5 i^ LMiRhQPPPPRTONPNSiQ/<1UVWXXXVXV[lW ]175tD<D J045|>1256F0kCJC3>38@I6g=6a8NR eC3]50<G5:13\5J3>?C>5]D75F]145w7 7C]73:HiR8N^4d4GH5ICJKLMiNQTLRRMP e]H/301:5;<Q5a4]5uBihML<5u_RL< 63?CzD5 i5/C0zD<3043>15;3]3UVWXXXVXWXZ[ :3>5@]< UVWXXXVX`ZXW G0 ?KRhN0Jd<5:4j745LMiRTiSSiiUVWXXXVX`[`l LL5˜B/˜ <H5LMiTOiNSROhiNL UVWXXXVXYZXW a30 34 5THB0 Td:iQi5 Q5;LL^ 453>5 IG0CJK LMiMSO 255:I1:KL3MhQRQ8R4cT\hFR5iRPPPdQTdLTM8Jh:i5R;/r5 _/ ;3 2]35:151N3L\d5iJL?M>h 5/0Q<5 }48\??F0:5^4]15G033c0^3D85iA7:<01 ;3 ;G]>?3>543:5JF01:1KG30E1:75{40>3] ;D>4 0 37 >5 j 3: 5 ] 7 \5 k k 7 5 \: >?>J30 C P h h N Q F E 1 3 3 2 E ? 5 ? 5 ] J G 5 < C 0 G h L pH P P M i M N T ]5:uzG 57/0 <J >7><5 5@I65 iCP53S:P\<h 8I4 ] <C L ^ B>G5 \F7 5 J0 4 5 7 3<\C: 5 = @= 5 a4 ]5]C3: K ef3 >5D>>?<C :]31<JCyIH r3 Jx1]r@A5 5LhQS|Mf6y PQNR7SF5MC^440d hLLL<5u_KhR<5G0?KNhN0Jd<5 <F075403>kF>E8<DEF<5:<30483E3\O UVWXXXVXVWWW x UVWXXXVXWX`m C G 5 F 5 C 4 0 5 h < 3 > ? 7 ] 8 e D G D EPP05P7DP4R3T8:ON]4P>N5|SHi/fr= R L L <5 L M i R h Q O : 4 j 7 4 4 G H e ] 5 ; \ 3 4 F > ;32 5 : 1 3\5 J 3>?C>5 E 1 5 / F0 C<5 1 : 4 1 <FO e C 3 ] 5 0 <G 5 < C 0 3 G 5 u Bh L L <5 7 4 P 5 7 <E h 4D05^4G5E15e]Ha3>4C]3>5:1ED30C<8 OhNLOTiL Q5\F<1]175tDUVWXXXVXV[m[ <D ?303:15/A654]\5E745<3:^1E5G0?KhQL^4 z38QNdihi8NiT^43>840:FE13541\F5]31>H UVWXXXVX`YZ[ 4 >\5\F03>43035>F?D5LMiRhMUVWXXXVX`[`Z MMNMMP ;J>5_3]F<uD05ihN0Jd<HLMiiUVWXXXVXYZV[ fDEF3>H5ICJKLMiRhTNhMNUVWXXXVXWVZl iL zzzH 1 >j D7 D: 4 H k D<5 E1 7 D>4 0 37 7 3> IC J K 5 L M i N i i Q i N L R d L h Q S O R L L P R P M /F0 C<5 @ D7 DG30 ^ D 5 J ] 7 5 / //_;5 e 7 3] e ] 5 \ 3] 3 ?3>5 ; <5 i h5 _ D>DG30 ^D<5 5@I6 eeC3] 5 k \34 5 r <3G5 : 1 3\5 J 3>?C>5 ] D7 : 1 _F 7:3\45F_7F5/:3F50C<5 1:3u43BK 5;S3h:MDL><5 ?3u>_K 5a3Q>L4<C] \F75iTLL<5u_5RL<5TLL0Jd 3>4 31i55RE1 :R3<\1 >? UVWXXXVXUXVX 0C<3G5J30C5h] ih57F541<C05:J]<5|==5IKPTLMLNS kk7 ] 5 ’ C0 3>?5 ; <T5 B c \F5 S N5 u B5 i hL<~ ƒ%*ˆ-&-n\ 0 D 7 3 <\ C : 5 | f65 I C J K L M i 5 M M T T S S UVWXXXVXWVUU IC > 1 3 > 5 4 F 0 > c 3 <3 > 5 E 1 5 w D ? c 3 5 J 3 0 3 4 8 ? C E 3 > ? d \ F 0 C <5 L M i h i N N N Q S S Q hNNe 4 8 J1 : 35 ;/r5 LhQSTiLNRNQ UVWXXXVX`WlV G0 ?K hQL0 Jd <H @4 j 7 4 5 LMiQNSPSRLL  /F0 C<5 BGF5 rF: 1 EF>k F 5 e ] H 34 F: a|Ž 0 <G5 ] 1 >?7 5 7 3<\C: 5 |A_g|Bw _1 k 3 0 1 5 = > 2 F : 4 D 0 5 C 4 7 5 / F <D 4 D > ? 3 > 5 A c 3 <H UVWXXXVXYZ[X UVWXXXVX`[`Y zzzH\^O\0D\F04cHzFJ:HkDUVWXXXVXVYZX < 7<E5 D>4E1 54F\1 5^]>8 <C7 35 M<8 5:i7 <8 7Q<H N5PG0 ?5 <C] 31QNhL5 e4H5t/5LhQSO _1 ^G3>4 C05h3>O |I8 TP<8 ;4 N8TJ: 5S7PD:TTh3>8 /0 :\F75J3?C:8\F:LMQQRTPMTNNM 3>3>5J>c78G3]3] ^C]5@3]6/5 5B>G@5\FFzD 75u>55hSi5;L3<5 u>_5 i>L5<5 uSDN7^4 _1 ^ C 3 ] 5 \ F 7 3 0 3 > ? 3 > 5 E 1 5 @ 3 ] 3 7 3>55uC3: /D4DOK _1 i7 5 aFE1 >?1 >8 : 4 0 34 F?1 5 C4 7 i N Q L T d L M i M h T R h i > c 3 T N ^ 4 H IC J K L M Q M R M Q 5 B / IKDLMhiRSiMTMMMd @F : D ? 3 I 5 e C3] 5 k \4 5 /F0 C<5 ;1 0 3>35 6C] 1 38 ] D7 : 0 D>D5 a3>?C>4 3\3>5 a3>4 C] C : 3 G 3 5 I C J K L M N Q S R R T N T L L UVWXXXVXUXV[ UVWXXXVXWVml UVWXXXVXYYW` :4c4\034 F?1 :I0 8e?]H5</3] 3?3>5 ;^4O<H T5 wCD?c 38 iTM<~5IKRTNd<~5ICJKLhQSOUVWXXXVX`l[V PMQPNiQ ICJ5LhQSOQiQhNSN UVWXXXVXYZ[V e3>H C3] 85;32 ]1>?5 :13\5 J3>?C>8 5F PLL^ 4O r<G5e]HfDEF3>5;<P8N5@1EDUVWXXXVXY[`[ )%n‰%*+.-„v-o F K S N 8 C ] 3 1 5 h L L 3 > H 5 I J K u 1 3 3 0 C <5 S 7 4 5 /F0 C<5 Œ BGF5 rF: 1 EF>k 5 w; eC3]}C0 54>G5 \F75uHNLL<5 @>?5 I65 uD7 LMNPhMPPLiTdLhQSOPMQhQUVWXXXVXVWWl Li _^]5SC>1450<G5]D75J]7?5uD4F<304 a3034H5ICJKLMQMRTLSNNii >3G5C5 e]HuK 3 4F:5hL5\1 L<5 E05/05F^]0H4C4 3<1 >3 a|5 kT^k47d45G5 C47IK 57TRSSQSQd ]C30?35hLLMhiRQRNNQNM <5E05e]HfDEF3> B3 _1JF]1KaF:187F043:8J0>?5JF73:8]DO J0 4 5 r@5 0 DG<3G5 f3E1 f;5 I rFzC] PQT<~ >??1 3<3 UVWXXXVXUXVZ ?3<8 3k 8 7 C] 7 3: <34 1 8 E] ] H ICJK 5 @<J0 S i ^ 4 5 } F ? D 5 I C J 5 L M Q Q R T L M i h P R T 5 ; 3 2 5 : 1 3 \ 5 J 3 > ? C > 5 4 F 0 3 7 G 1 0 8 h R R ^ 4 3 > UVWXXXVXYlYW ICJK <? zG 0 ^ D 5 u Bi R N <5 @ I65 j 3 : 5 7 <\ ] 4 H I0 ? L M i Q L S R i R Q h e C3] 5 k F\34 5 0 <G5 < Fz3G5 h ] 4 8 ?FJc D7 UVWXXXVXYZ[[ r1‡7c5QSiLMRP5I/KLMiR5hMUVWXXXVXVVWV Qh5SMhh :IC dE5 MRRTSSRdLMiNQUVWXXXVXV`mZ MQMPhMh ^3418P748/F0C<HNL<5E05e]H@D]D _1 75DJ: >4003d<G: 773>z35 50<GM^5J4d:4G5 05R>F?D5 748i7<8 kk7 @I6/5NNLL<h5u_5TL5UVWXXXVX`lml C3] 5/B0>G5 /?F7 51u>iQN<5 @C]I65 uQ^D7 5JC0J4 JKSLM^ LMiN4i3>8 iNQei]HN/3] LRd3?3>5 LhQSOUVWXXXVXUXX` R7L<5 LPT8 RPNH M RB?PN]5R^4dC>>?1H4BK 4<H F\1 5^]> e/0 7 F] ICJK a3 > E 3 0 3 5 I K Q Q Q ^ 4 5 > F ? D H L M i h h Q R P S S R e3:35\F<JF0:1G5?CE3>?g<F<JF]1 <5 1 > ? 3 E ? 5 a 3 > 4 5 I 5 h 4 5 I 8 @I68 = 6a8 B/Q L d i L L 8 R ;4 8 \0 D4 D7 D] 5 7 D4 35 e D?^ 3H h8 Q^ 4 d ICJK x L h Q S y Q M R i R Q L d L M N Q S R S h h M i h UVWXXXVXUVXU LhQSOQiQhNSN _F>?3>5 hELL^ 455<E115]a170115<0C<3G5 <>4Fz3G J303>?543754F0\37F5E30157>4D087<\C:8 UVWXXXVXYlW` LMiTO h|4 ;<8 k30\|= 04‹=dkA<1 3>D7\Dc<5 8ER3R7N5^<^45QCL0>L8L\?TFQ0iH _\>5A<\]3:dA<J307<D5:13\5J?> r<G5uD75e3>4F>5rBP5C4 iNSROhiNL UVWXXXVXYZ[l UVWXXXVX`mlm E 1 5 e ] > H fD F 3 > D J 5 @ F D ] D 5 g 0 5 | /}d 0 5 @D4 D :7D]3Gg\F0:D>5E13<J1]KQShPiRP <E ] 5 J J 3 : 5 : : C 3 1 5 7 ? > 3 > 5 Q L d i P T 5 @I6 eIQ ]HfD E<H F3@1>E5D73<P 5uuiRPLLL5u5u_i LN55^I]>NSN<L UVWXXXVXUl[Y UVWXXXVXUXUU /D ] 0 F : 5 J 3 0 C 5 3 4 F : H L M h i R S i R R T h N @I6/5 SLLL<h5 u_5 NL5 4 F\1 5 ^ 3] 3> ;3 E 1 \ 1 0 D 5 e ] 5 4 F : 8 i 0 ? 4 <8 R 7 4 E 8 E \ 0 8 ? 0 : 1 8 Q T L e 4 } ? 5 I J 5 L M N M P M i P M i M i d u 7 : 5 : 1 \ 5 J ? 4 UVWXXXVXUUUl L L 0 C <5 _i @I65 _30 15A10hL<5 \D045i;65 uBKhLL<h _JF] 1 5 7 <\C4 F0 d ] 3\4 D\d F] F7 4 0 D>1 7 /3] 3?3>5 e D?^ 3H i8 N^ 4 d <H ICJC>?1 K G 0 ? 5 i h ^ 4 d 4 G > 5 B K L M i h h P L S S L P h UVWXXXVXUVU` i7<8 ^ ] > 5 k D 0 H u i S L 5 u _Q 5 I N L L H 5 I C J K P MPTNNS _1 ^ C 3 ] 5 0 <G 5 i R L <~ 5 < D J 1 ] 5 < 3 : C 7 5 N ;B8 UVWXXXVXYmXX uC3: 5 EF\3>5 ua5 iNL<8 5 hL< 7a3>E: 5634 e?0]5:r<G5 @I65 uBRPR<5 N7 <45S7C>? <E ;D>40373>50C<3GKi0HC:3G38R748 LMiTOiNSROhiNL UVWXXXVXYZlW UVWXXXVX`ml` hBK7LMNhhTQSRQSNd <E5]1:40175iRLLg4 0 1 < 3 5 7 D : 4 5 \ C 4 0 3 E 3 0 1 5 ^ ] > 5 3 : \ 3 ] 5 I C J K L M N Q 5 T T i 5 N R 5 N L L >c31573\3\C>H 5E17145E1^F<\ C4K1L80MD: NPD7 hUVWXXXVXUXUm N8Q^3EC] iLLLH S<J] 5 rH B†5 _\0 5 /F] F<zC] >]5<?3:>75u5]DPN73L<5 hNM08JNd UVWXXXVXUmlV LMihhPSPiNhQ 5^3]3>5 /0TLH D4D7 D] 5<H 7D4 35eD?^3K /7 830H>43<C8 E\0 857I<8 kN30h\D0 48LkhDk D7P BF\1 rBLRrSRa3>?C>4 3\3>a3>4C] 0CH477F] UVWXXXVXUlUX a3] <5 <303J30 :15\eh]<C HLMQMiMiPSSSM fD7E35F@3I65 >5;h<H 3z3>5 rF: 1 EF>k F5 ^ ] H : <J1 : 30 1 8 RPLL<h5 u_5 5 R^ 4 d ICJC>?1 e3:35\F>C7303>5C3>?50FkFG5J30C 5 7 4 D 0 8 \ ? 0 5 ^ ] H K L M h N T L L IL M Q M h i S Q R M i i -…%o 7 FC4 35 i7 <H 5 B] K /F 0 C <5 F ] 1 4 5 N L L <5 7 F a3 > E 3 0 3 5 u K h i Q < :3>H4I<0 C>513J>E0 >5>c<> g305:|;r= 015BPPd68 iRQ;/r8 5]?]4: MiTOiNSROhiNL iOhL0J5E13>43057F5rC<3Gd73>4D05ICJ A>E357F:C]143>5^C3]50<Gd4>G5E]<57D43q uaKRNL<5h]4N74R7<E5?0:5h<J]5PTT^4 74^]<>8 UVWXXXVXUUXW UVWXXXVXY`XX UVWXXXVX`mml 38 C4 _1 7D>4 037 7<0 3>5 EF7 34 5a]D75UVWXXXVXYmVU 5s5 AC0 1 L}c ;z: > 5 ^ E 5 e D ? ^ 3 †1 ] 3 ? F 5 e ] / 3 ] 3 ? 3 > 5 7 <i i LMNPSRMMPiQP5d5LMQMRTNNhSLT _1 ^ C 3 ] 5 4 > G 5 @ I65 i Q N 5 < ~ 5 ] D 7 5a]C>A>1 c3G: > F ? D 5 L M N Q S R T L R L L L d aaK h M i S S 3 E i 7 F 0 4 F > 5 @ I65 i N M < i i Q ^ 4 8 T S < M L ^ 4 8 J > : AtH IK M h Q Q h h h d L M Q Q R T P P h h P P <C: ] 1 <5 R 7 4 E0 5 r H 4 3<C8 r H ;] 0 ?38 UVWXXXVX[ZYm BE75 ] 3 7 C ~ q 63 C 5 E 1 : 1 4 3 q 63 C 5 u F J 3 0 3 > q @I68 = 6a5 J : 5 ;/r5 <0 G H ;3 2 h R L < UVWXXXVXUW`V fFEFH tk 7h5iC4 757D:h3>HGCJK UVWXXXVXUmZ` @4 < C ] c D 5 i Q L < S h N 0 J d < 8 e ? 4 0 4 D 5 T Q  h R ^ 4 ?30 3: 1 8 5 ] 1 : 4 0 1 7 5 TLL4 4 8 E\0 8 ;<EH i =>jD0<3:157D:~3>57D>403750<G5\FO LMNQSRTLRLLLdaaKhMiSS3EUVWXXXVXY``Z Bi i L 5 < zG 5 M L L ^ 4 3 > H T P Q T L Q Q d Q L i L T P T L h Q S 5 Q M L i N A: 3 ] 5 ] 3 7 C 5 7 F \ \ 4 5 / 0 <5 f F E D > ? 5 ; C > 1 > ? ^C34]8505CR<3 G5<1>1<5@3I6H ]1:5]D73CJC>?1 :15C4303 LMihhTSRNhP UVWXXXVXYmUY x9a\37:01\F<3:303>yThQiihQ UVWXXXVXUZY[ ICJK UVWXXXVXY`Xl >?1>3\>5E3F03G5r1>?0D3E5C405_F\D7 UVWXXXVX`mWV uc?h5L>Lz0 <5 L<5 3RkLHLNLQB/ N^4 _1 Ic Hk<DGD5 \45a|50A: <G5 e ] H a3] 1 0 F^ D5 > DiRd E\> B>G5 B /5 B †r= 5 w 7 MNL<~ 5 @ 1>EC3E1 +Š-*+ @]<>5IK=JC5A1:c3G5LMQMRTUVWXXXVX`VWZ iLLRTM NLuLai ^457M<J ]1HSL7M4NRQ7S<E RThLUVWXXXVX[UVl eC4]H0B>G5 @ I65 5 u BSNi<5 E \>5 \ D>\F: LhQ34 SOQS;B8 LRh5LhM;68 dLMiMhPT5LIUVWXXXVXUZUZ TN5}F?DK eB1 _1 7 > 4 0 3 7 3 > 5 0 <G 5 \ 1 > ? ? 1 0 5 ^ ] > 5 0 1 > ? 0 D 3 E 0 1 Nd uBd uahNNd hSM< BC 0 1  S Q L L <~ 5 D > D 7 F 0 4 D 5 6 C 5 @_5 6CGH 7 3E1 : D7 35 k k 7 5 C4 7 5 = >O C 4 3 0 3 5 6 3 ? C zD 5 4 1 > ? 7 3 4 h H 5 S 7 <0 5 4 E C 0 8 _1 k 3 0 1 5 0 <G d 4 > G 5 7 : D > ? 5 C 4 7 5 E 1 J F ] 1 5 < J ] M 7 <0 8 G 0 ? 5 i 8 i 65 I C J K L M i M O h N L O M S S hLLL<~5e3?3]3>5ICJKLMiPUVWXXXVXY`ll Sh>P4S1]3L>Lh A: 3] 5]37C53^uahNL<5 35G30151>15h] e]4H5/30 15:S7 5;<R _1 k3015\30 4>F0 5D>5 7F0^E1 3:53<35 C>4 C7 rC<3G5 4 D7 D5 J: 5 C4 7 5 4 1 >??3] ‹C: G5 E1 2 F : 4 5 I C J K L M i h h Q S R S N N 3 <C 8 5 3 4 3 : 5 J z3 G 5 h 7 <0 5 < > E 1 5 E \ C 0 <3: C7 H uD7 5 34 F: 5 E1 E] <5 7 <\C>?d UVWXXXVX[[Xm r4 UVWXXXVX``UX ] C{ 5 uRiL<5 N7 4 <EH <F>?F] D] 35 : 3] \1 >??1 0 5 ^ ] > >?5\1 05^3]LMiQPQThhMQ 3>5u_P8N5G0? e]H@C\D<D5GE\541<C05u_KhS<5uBK r<73>57GC:C:5<C:]1<H5r\ih^4d4GH ^]5NLLL<5@zG5h@I65giu405t573]3O _1^C3]543>3G5iNL<5u_M<5\?05e]> 30O QTT^45>F?D5J?4HLMNQSRTLRLLLOB/ f3<\1 03c3HICJKLhQSOPPSNQPP UVWXXXVX``Zl E7 <C]315SNL^ 45>??1 B/HI/K :1^D455N\N3: PT30 L5Nud4LML<~ MihhQhSHICJK SiRN=UVWXXXVXYYYm HJC5 }D5@6@ Gh0h?hKhR8NNR6N ICJKLMNhThMMLNNP UVWXXXVXYmWU :3>5E3F03G51>EC:40157D>431>F05<:7 3:\3]5a3>?C>^1zD5I0?5SN^45>F?D5ICJ UVWXXXVXlWUV UVWXXXVXUY[m iRSS<5@I65\F730 >F?DH5ICJKLMiMhPLhN3N>dL?M3i>R5SUVWXXXVX[Zl` LMQMSNPPTLTT B1 < C 0 5 _ F > ? ? C > ? 5 e ] 5 6 3 ? F ] 3 > ? 5 r <G _\4 7 3>5 7 0 FE1 4 5 NO iLL^ 4 5 4 >\5 ^ 3<1 >3> h] 4 8 ] C3: 5 4 >G5 iSR<h5 G0 ?5 NLL^ 4 8 \^ 7 5@|_5 J30CR5}3 >85kk330\>D41478]81:>F?]755B3 <: 1G: ]E5hQ<5SLL0Jd<5I”LhQS5PMSNNiT UVWXXXVXY``Y ƒ‘&. UVWXXXVX``UY Jk3: 30CG8 5uIK BKiiPL^ LL<~ 5B/K hr4ELMQQiTSQiTNS 05@I68=6a8D>]c E143>??C>?5\F>^C3]HuD75E]<5k]C:4F0 ;D:4h3>5]D73:15@3\F>85:F]343>5|=}8 r<G g4 >\5]5JC>?3g4 >\:C02F151>j DK:<: E 7 4 5 r 7 <0 < F z3 _^ ] 5 4 > G 5 7 \ ] ? 5 : 1 3 \ 5 J ? > 5 B N L d i L P5N5 IKRJ] Q7N?^4 4 5 F<31 7F5LMQMRMTPTNPN5 ;D\0 3: 1 _1 ^ C 3 ] 5 4 3 > 3 G 5 : 3 z3 G 5 E 1 5 ^ ] H ;3 J C \ 3 4 F > H \0 <G3>5 IK LMiihNMSLhH 633j 5 B/ B0 <3 5 7 D : H ;<E 5 E ] < 8 Atd > D > 5 A t8 1 j 1 8 3 7 : F : 5 <E G H 6C 0 3 G 5 > F ? D H M N P R i P M ih5 73<30 8 5 ] C3:5 4 3>3G5 hiN<H UVWXXXVXmlZW UVWXXXVXYlVZ H }? 5 u D7 K e ] H fDEF3>5 ;<S8 UVWXXXVXUWVZ F J 3 0 5 E F \ 3 > 5 i L <5 ] C 3 : 5 i L L N <h 5 x @ I6y H UVWXXXVXY`[X ] IF 3 4 F 0 H T L L 0 J 3 > H 5 6 c 5 I D <F 5 ? ? H @C 0 O IC J K M N L M Q i M 5 x 4 3 > \ 3 5 \ F 0 3 > 4 3 0 3 y ^3cG535 R8 <C] 31 55@BK RPd TL AE35J3>c375<3:3]3G8JC4CG54F<3> c35SOA5e]HfF^3c3>H5LMiNQMhQMSNN B3<3>5 _1 ^QC53e3]5@73I65 =6a5 RH7S4Q5hN7^4<E 5?4cD\54F3K>M\N3d MhiRNiM f13>45IKQiThhNQdLMQMRTLRiRPR 07>5r30 <G15593: E745;KAt‹@\0 3<\:5|Bwg5 |A_ kDkD75C475C:3G35Ia5LhQS5UVWXXXVX``[X UVWXXXVX[`WX _7>4 UVWXXXVXY`YU hN5P<TF^4>5i14L575F01 C5|<3 / D \ D > ? 3 > 1 > E C 3 E 1 i N ] 5 ; <Q 5 r \ 5 > F kC0G3457G::5z3>1435}3jFF‡35:13\ ;D:5\C4035At5g5>D>5At8j3:UVWXXXVXUXZY f] 3?3G: 1 >?JFE‹ a|5 ^ ] 5 0 <G5 3: 0 1 5 @I65 3d >5 : E0 5 E\> _1 ^ C3] 5 4 >G5 \F0 4 3>1 3>5 E1 5 6F0 JC>? f6H5ICJKLMihhUVWXXXVXmlYW PThNRiR \F03>43035I/KLMQMiLRLLiUVWXXXVXmmZU G 5 h 7 3 2 5 N R h <5 @ I65 / C 0 1 5 B F ? 3 ] : 3 0 1 SS B†r=5iSQ<~5MLL^45g50J^5NQQ<~5<0G 7D<\D0f3:5R745i0457<5iS8N^4d4GUVWXXXVXY`lX 57D3?3> <\]14 JF0J3?31HiLLp5?0341:HLMhRhUVWXXXVXWVlZ NhSiRRR J:dG0dJ]>8E1^]>5’OC03>?g/3] 5QMSSLiL B> ;] 34 F>5 uBhLQL<~ 5 4 <\4 5 k k 7 5C4 7 e ] H B330 Cj 5 FED<30 4 3>1 5 C4 30 35 @_ G K L M i Q i R P L P P 5 g 5 L M i R i i i L L L h T 5 k \ 4 /F0 <d fCE3>?5 J?5 c ?5 J0 <>4 d : F0 1 C: r<G 5 J ? : 5 ; D E c 3 5 e D ? ^ 3 5 a 3 : F > 5 ; 4 ? E F r<G 5 J 0 C 5 4 F \ 1 5 3 : \ 3 ] 5 h L <5 E 0 5 / 3 ] 3 ? 3 > H 6D E F ] 5 @ ] F <3 > 5 B L M i h M L i L Q R T 5 I S N L 5 } _1 7D>4 5 0 <G5 e] 5 6C>??C0 5 f3>? UVWXXXVXlX[U IK L M Q M R T L M T h P P 5 d 5 L M N Q h Q S L Q h T M )%o…vnvn-o ICJKLMhiRMhQLMMM5B>\5/UVWXXXVXY`Ym 03>4303 uah 6a5 iLTICJLhQSO <h5h745h7<EPPPRPQP 5k30\D04H r<G5J0C5@I6‹=6a5f3<35<3>E101 F07CED0D5_F<3>?3>5f;=diLQ _1^C3]543>3G5]C3:5hRNT<~5E15eUVWXXXVX`YUW UVWXXXVXUlYZ @I65 Jc05NLp8 :1:L3L5E<5 13>S?7:4E05I0RL7M<E ihh?UVWXXXVXmmXV Q0:L5TRhLiLLei4 @I6‹= ] H /3 ] 3 ? 3 > I0?5ShN^ 4d>?H 7 <4 5 i i5 7 <ER5 ? 30 3: 1 5 : 4 0 34 F?1 : 5 S L^ 4 d 5 F7 : ] C: 1 2 F5 g5 ?CF: 4 5 GDC: F5 /C0 1 r<G5<3C5E:1435J3>7qE17F^30 ;D: h L <5 E 0 5 \ 3 ] 3 ? 3 > H ID D 7 5 h L P <h 5 h ] 4 5 N 7 4 iT^ 4 5 iRR<~ 5 E1 5 4 1 <C0 5 BF<J1 5 rC<3G UVWXXXVXmZVm QHNJ3>?C>3>H 5}D5RLA5EF\3I30 >56?3K 10D43iH 5/N^ 3]34d?<~ 3> aCE3c385@I65g5B/H5aC4CG5C3>?H 3GH5AtdB†d=9=d7<E5E]0<3>8MLLO 7D]F74D05x;BA8]F3:1>?8tt87D\0:1yH tF0 PPPRPQP 4GH>F?D5IHLMiRhMLMSLNMUVWXXXVXY`mV ;65 ]5d764 >40505<G 57ei]H;H @Ck?31D4=>^DD55<J :<\]5>47?55u<: 377O r<G5J30C5hu48IDD7‹@I6‹=6a‹a: R7<E5hJ34GC\5h?0:1HIKLhQSOUVWXXXVXmZVY 3E35 hdPN _^ ;3<15J>45<FE13:1850F:40C7:18 i8N^45LMiRThLLMhhh5e]H@F4CUVWXXXVXlV`Y ICJKLMNPNLMMhihR UVWXXXVXY`Wl : 3 <: N <5 _1 7 D>4 5 0 <G5 e ] 5 6C>??C0 5 f3>? ;/r5 } 1 4 1 7 3 > 5 ; D E c 3 8 R S M ^ 4 8 B0 C 7 5 < : 7 H : F?F0 35 a|H ICJK LMiTiSMMQMQM R5 C>1 4155<1 >1 <3] 1;<H :5h]4ii5 54c\F5 ihNd iML \]C>3:3>5E?5E1:k54>\53>?:H5u/;e= ;D:5/A5<C:]1<5e]H6D>^3]1gf^3c3>5E74 uKiQTdiNR5hNL^4}?5LMNPSRUVWXXXVXmmU[ UVWXXXVX`WZW SRLLRL R;45TLL345ICJKQiQPRLLdRUVWXXXVXZXml F 0 7 C E D 0 D 5 _ F <3 > ? 3 > 5 f ;= d i L Q 5 7 <4 R L P 9i Q N Q ?30 3: e ] H @D] D5 E7 4 5 |;r= 6 _1 ^:CF3]3]5443>>G5ihNLTL<5 4F0?0<1 >L30J]5df<H 1zG3KL>h?Q3S>O 55I?3L0M3i:R1h53M<3 >L5N:M40d3L4MFN?Q1S:R5iRNR^L4dThN4TG _^ C3] 54<5 >G5 @I65 uK QNLL<~ 5Eu_K PL< LMNRhMMPQLTSdLMRMSLPLiSPS |f6‹|}w‹ |= }5 <LNCN03dLGMgJ FR0R:T3TGM3LJN3N4 rC<3G5<Fz3G5<1>1<3]1:5<C03G r<G56Fz3G5<1>1<3]1:5;D435fFEF ICJKLMhRhNQiRhhQdLhQSOUVWXXXVXZUUY QSRSRNP 7><E 7 F <5 G M L UVWXXXVX`ZZW >c3<>5 F ? D L M S ] D 7 K i L L E 0 5 e ] H r 3 c 3 5 e D ? ^ 3 O fD F 3 > 5 ; < L M i T L R T Q M h i F03>4303 0N5}hQ?Q1^DS>SH :F]343>5t3401>?5aC5@C\30E15ua5QQ5uB a|5a3>?C>3>5;D:h3>5E15e]5/03<C73 _17D>40373>5C>4C75C:3G35UVWXXXVXY`mU @F<C35 A5]G3] C<>1 55|:>E1 \5Gw5 30BF] 3\5dE:3j 430K UVWXXXVX`XYU iNN^ iBKiLhQSO 8C405?3MRMRLQTd 03:15aC:5/0LMiMLhPNSSSL 3cD?D5G0?5>F?DH PPPPiNQ<33j54E7:<:g4>\\UVWXXXVXYYVX 0C<3G‹ ICJK4L5eM]HQ5fMRDTELFP3i>R5ETFQ7d3L4M5\i3h:h3TUVWXXXVXmZ[Y i L P 5 @ I65 = 6a5 R S T ^ 4 5 L M N Q h N R M i M M M G3] 3] 5 J1 3] FO _= <: BF 0 1 < 3 5 7 D : 4 5 A t5 g 5 > D > 5 A t5 e ] H 3 > ? ? 0 F 7 E 7 4 5 | A_8 h u 4 8 i h 7 <0 8 : F 0 1 C : 8 B/8 6C 0 3 G 8 G3] 3<3>5 ] C3: 8 5 ] D7 3: 1 5 e ] 8 a34 1 7 3>H @I65 u Bh R h <5 u _i L <5 E 7 4 5 | f65 >F<\ ] UVWXXXVX`V`[ UVWXXXVX`WW` LMhiiSNiThPh >DiLM5]F?1 01>?H|4 1>:30 3035 15Ea3>E30 :H<3?C3ga30 zDG30^34 D8 _1^C3]50<G5<><]:5]D73:15@]F<3>8 r<G5k3>4175;DEc35J30345uB5iNL I^H@018IKQLLiiiQdLMQMRThMNhNh ICJC>?1KLMiihPQNRP 7 <\ : 5 | }w5 N 8 N ^ 4 d < 5 A : \ 3 ] 5 ] J 0 8 f ^ c > 5 7 a0 4 UVWXXXVXY[WV :3<J1 _^ ] 5 \F7 5 7 D: D>?5 uK NRR<~ 5 u_hL<~ UVWXXXVXZlVV UVWXXXVXYWVY 38h5Sa3>4 C] H5QI30 ?35 <C] 315hLL^4H uaiiL5R;4E5h;<E5E]<5?303:154C4C\ rC<3G5<Fz3G5E15]D73:15:4034F?1:5xE1 r<G5:F]Oa]D7s5R740407E\07<E570<7 C4035Ic34457F54<08J045\F0C<5/C0153]F48 NL<5kk75CdC:G5BKLMihiNPhhPMM RLLiL ;D4 vŠ-)-o'.%*+n-'ƒ-&+„ r1>?0DE5k\54G0FF5LMRMRMR UVWXXXVX`ZYX IK N S T T d L M N h M R M P Q M M E3\C05u:5@I65SLL^45LMNhTUVWXXXVX`V`Y iMhiiTT \1>??105^3]3>y<F<\C>c3151>2F:43:1 \>?0^]>5M^4g0<GJ30C5R7450407E\0 <J]5<:78>F?DHMhShRTQ5UVWXXXVXYXU[ >D5@6@ @I6/5hSN<5u_KiR<54<05:4EUVWXXXVXYY[X UVWXXXVXm`[Y D>5>\?3Ck>30O ;D : 4 5 \ C 4 0 3 5 j 3 : 5 7 D <\ ] 1 4 8 > c <> 5 h N L 0 J d :1>3:>4?33>4:5411x>|6w8 ??1Ž5EF@4 731745FE:F8>}3 ?3:><D 5JFJkFD083E\]y3H 7<EBF03:570<75G]<>5M8Q^45PUVWXXXVXYWWm NhTiRM eC3]54>G5@I65\70?>5uBKiLiM<hu_K uBKRRR<5u_KiL<5e3<J1E3>81a3 rC <3 G 5 J 3 0 C 5 E F 7 3 4 5 a 3 > E 3 0 3 5 4 c \ F K Q L d r<G 5 <> 1 < ] : 5 ;D 4 3 ? F E F 5 u Bi i T 5 j C ] J] 5 e ] H ;3JC\34 F>x r@A5 |f65 7 FC4 0 y SPiTNLL iLS5 R75I<4 Ed kM30 \D0 4P5L<DJ1 ]55I<3: C7 J=6a5 3>?h5NR<5 74EE055i^]507c<E 5L?^405L:M15QhM5R<J ]P5@I6 ICJKLMiMhPNiSi5d5LhQSQiQMTSS i<C M<5 ]D7735:e5]I5rKT3Nc3L50;J3d<5 ]1CL03Mi>R?T57h<i Rh5R/h3iO 43\3>HIKLMiQLhRSNMNdLMhiRUVWXXXVXYYmU 45;3G3>35 <\C:5|;0A_5 f7]53R7 ?3<0 G:35\F0 015r4<G I3 0?ICJK 35<C]LhQS5 315NLLQ^4iRNRhQd O3>H6C]3QiRNRSQ 154c\F5MNd _7 UVWXXXVX`YmY :F0 1 C : C J K L N h h P R P i L K h R L ^ 4 5 S R T h i Q i Q > ? M i @FEF0 3<1 G> iLSH UVWXXXVXm`Z[ _^ C3] 5:5F?F0 35 >G5 \F730;3:D>?3> 3>?3>5:J]G ;D :4<> 5/CE40135u5aC3F008:f3 1G8}c UVWXXXVXZY`` M8 N^45>F?D5ICJ5LMQQRMRLhUVWXXXVXWXUl MhM B>G5RNLL<5@I65E1^C3]d70^:UVWXXXVXYXZW 5J8fD 05hECF>314>5@I65 4FdN?N385]3i>L8Ned]PH@1 EED7O4 r<G J30 34 /3>4 154_h eD<\D5 5a0 5E|<J C]5Gh3;<E 0^D5u5EBi N56UVWXXXVX`VYX RD5uJai i:L7 _1^C3]50<G5<><]:5uBihN8uJQL5 3 <3 5 G 0 ? K ;<0 03:315<3 uC3>:8BF He]5>}3D>]D?O8 r<G 5 C 4 0 <D c D H u K i i h L x ] C 3 : i h i N <~ 8 u P <8 IC JKTUVWXXXVXYYZY NMMTPR R ;4 E 5 i ;4 5 / F <J ] < 1 ] 5 < h7FNCL403J0d3<5 ]D77<5 561 0DJ43KL5;<\ :N5fD EiFN3>L ?34F>5f3>?@F]FE01QQ8LMNQSUVWXXXVXYVmZ LRTRTPP A]j3<304yHLhQSQMhLQSTdLMihhQQiSShh k30\D045@I65=6a5ShNe45PNTMMPQ @BB}A@5J3J30:30157D<\]F75f03G3 5 i IC M N R h T T N . -o-„' + ˆ v-$ UVWXXXVXZ`VY ICJKLhQSMNQMQNP UVWXXXVX`VYV ;F>k3>3H 543>L3TG<h 5]D57u5<aS3N43<h 03<5 ^3>GHA4 4F033CH ;D:45;<gk5E]<57F03<175E\>5|;_ r<G5J05|6w57F:F]4>5NLdTM5<Fz3G eC3]50<G5<C03G5RTL^45uBK UVWXXXVX`Xll B>G5 @337z3 G\5h017L3N>N3<5 u@I68 _5hS<5 kckF7?5C34>7 _1^C3]543>3G5\F7303>?3>5@UVWXXXVXYVUX hhN< e]1^3c35;CB/H Bi 5G0??0GDC: 51RcL35L:^F43F5 I65 uBK eue]34 4F\15^]5JF:305P^4d4G5B/53E35:\FFEc hNN^45E3>5B3<3>4104D5†1]3?F5E\> uaKiNL<574R5S{S57<ER5E3\C0 : C <3 d e ] 6 ? ] 5 ; <R 5 u i M T L < \ 4 F 0 > 3 > d > 8 @3 1 5 7 F>k 3>35 4 Dz>5 J>c 7 hQN<~ H 5 uD73:1 5 eF^ F0 3>5 EF734 ICJKLMNPhMNMLLS5EF734UVWXXXVXYV`U 5f3]F013 |6w5BRP8SN54?]N7325IhiR^45UVWXXXVXZYXU 63 0 ? D E 3 E 1 5 G K R S L ^ 4 5 } ? L h Q S M R h P R Q R 5 B / u_hh<5 uaSLL<5 kk75 fCE3>?d >S{ S5 0 4 S{ Q5 ?30 3: 1 R{ Q5 7 D] 3< @4 3 E 1 D > 5 \ 3 k 3 0 5 \ 1 > ? ? 1 0 5 e ] H 0 3 c 3 5 I 3 0 ? 3 \1 ] 1 G3>5 G0 ?5 NLL^ 4 33>H IK MNQhQNQ MNQhhNP 00<7 UVWXXXVXXYYW UVWXXXVXYY`[ F>3>?5 ]75]]5C3: 5]1>?7 C>?3>5 LPRLLLd iPLL<~5u_hi<5uF4Ht54F\15e]5f3>? hhL^45>F?D5ICJK5LMihhTSQLMQP UVWXXXVXYVlm B3>3G5\F730 ;D: 4j53: b{1]]1C: 1j85]63G3: 1:z3d4F>3>?g /3:C4018 e]50<G5:FG345@I65iPM<dQN<5iRLL _D: 3>?3>5 <C0 3GH30 uC3: F>5e^J30 ;<ih5 :J] <5 |=DG30 =5r<G J]7^?D ;<\ aaKhCM:iHShSh3NELi0Jd<HLMNRhPUVWXXXVXY`YZ <D J 1 ] 5 <3 : C 7 8 h L L <5 C 4 3 0 3 5 aE 0 5 AE 1 _1 ^ C3] 5 4 >G5 \F7 d 7 FJC>5 e 34 1 5 @I65 ] : 9C] ] 5 4 3: 1 >?7 C>?3>5 PNN<~ 5 G\hNL^ 4 H uD7 3: 1 5 }?] 3>? ///f;5 34 5 /F0 C<5 @C7 /F 4 F 5 @F] D<30 4 3>1 5 ;3] 3: 3>5 5 iMN^ 4 LL:LC<h 5 4 F \ 1 5 ^ ] > 5 3 : \ 5 G D 4 <1 { 5 B 0 D > 4 D > RRSTNiT P<3 :F^C7He373]5;<ihHIKLMihhUVWXXXVXYUYW QLSNRii >F?D5LhQSMNTTiPSdLMNMPUVWXXXVXZYV[ MTMhQPM =>E3G5IKLMihiNNSRhhh UVWXXXVX`[ZU r<G5E1^C3]5E745a3]317D435wD?c3 :Ck1\4D5TNL0Jd<HICJKLMNQiUVWXXXVX[X`U @1 E D 3 0 C <5 L M Q M R M M M M L L R UVWXXXVXYY`` 75]E<: SL<5 4375^]>5e5D^]?>5 ^334 5}?1^F: D> _^]54>G@I65iLi<h8^]5kD>J]D75<:7 7F: <05^]R‹S7 <0 574D: 461 5i7 <0 :]D45?ii374F<0 8?h?u54@8i3R]S3<~ 8RCT43L0^3C54A3<\ ]?3D‡ uBRPN<5 _^ ]L5\<~ F75E30 3>?3>g0 <G5 u7OBNTN<~ 5uCa0O 7\<5 E10?^C3] 5Le^]4HH34 F:\5C;65 Tx C4 30 31H ;D ;D :J5F\]50E131/5R:L45;LD0J43dJ5E]>7455;<5 a3 0DCzD 570><7 ‹> r<G5 iN5 71C5:]4FF<JC: <3>E1 5 3 7 : > 5 ] J 0 H QQN^ 5 e ] H ] 1 0 3> }D > 5 <5 5 > F i L 1 5 ^ ] > 5 0 3 c 3 5 } ? 0 3 ^ F aD 0 D J C E /;|y 5 G K h L zzzH : 3 4 O \ 0 D \ F 0 4 CJK 6F B C ? C 5 f ? 3 F <1 > 3 4 5 : F 0 5 I C J K L M i h i N M L N L L BL0MCi7R5@MFL>QES3S>h?4T10T4Dd8LaMFi0JR3hGM5SLNQ^4L5}L?T5IMB/ ]D05SQ5ICJKLMNMPQiSQSQP5}D@6@ J]D?:\D4HkD<5ICJKMNNLSSSdQSSMMMi a|HIKLMhiPRTRiiQSdLMiTQRLLLPMM ICJKLMNMPMhNLNNQdLMihhTQLiPiP :?45kk75CdC:GKLMNQihTiPPPL5A?C: 4E75:F01C:5^?>5GCJ UVWXXXVXYlVX

UVWXXXVX`Zm`

UVWXXXVX`llX

UVWXXXVXYZ`X

UVWXXXVX[U[V

UVWXXXVXY[`Y

UVWXXXVXYYWY


0123

’“”’•–—“˜˜™š–›•œ‚ƒ

ÑÒÓÔÕÖ×ØÔÖÙÔ×ÚÕÛÔÜÕ×ÚÝÔ×ÞÝßÔÖ 1„…††‡ˆ‰Š†„ˆ‹ˆŒ†‡Ž‡ˆ‘

 !"àáâãäåæ #"$%& '$ (%)* +,*! ./*" 0 *!))%!) 1 *2*3 çãèéê £¼½²³½­³±¶°£¬¸¬² àäâëìëíîïîðñò °¯ °¹¯­±¸¬²£À¶¬ óñòôõöîë÷îïøùúû ¹ ¶ »¬²£·¬Æ±¢£µ¬®± ÷òõüîïøýûëþñì ïîïÿÿî0õë1îøõì ³¯»¬²Æ¶µ²¾¬£°¯­¯¸¬ ’“” •–— 1îøõëù0îüîë2ýïì °¯»¯®¬³ ôýòôõùþëüîïÿëî2îïëþñþöñì òõ2îïë3ùîë2îúõëÿîðõë0ñþîõï4 µ¬²··¶²·Æ¬È¬¹£¶²µ¶¸ óîôîúïüîûëúîïÿ2î1ëøñòôñöùø ·¬Æ±£³¯»¬²Æ¶µ²¾¬Â£ 3õ21î5îøõò2îïëî2îïëöñòì úîïðùøë0î3îëòîôõýïîúõôîôõ ÿîðõûëüîïÿëöñòîòøõë0ñþîõï ±¾¬²µ½ øõ3î2ëî2îïëþñï3î0îø2îï £fif¤¥¦§­ k § h ¨k ©¥¦ªh«fk¬fi­®l ôõôîëÿîðõëùïøù2ëöùúîïìöùúîï ôñúîïðùøïüî4 67îîøëõïõëüîïÿëöñò2ñþöîïÿ ÿîðõëöùúîïëíñõë3îïë ùïõ4ë7ñì õøùë8òîôõýïîúõôîôõëÿîðõ94ë î3õ 3îïÿ2îïëöùúîïë ùúõë1õïÿÿî 2ýïôýòôõùþëî2îïëþñþöñòõ2îï 7ñ0øñþöñòë1îïÿùô4 3ùîëöùúîïëÿîðõûëøî0õëôñúîïðùøïüî íîïîðñþñïë4îô2îòë7ùúì þñòñ2îëþñúñ0îôëøîïÿÿùïÿì øîïë5ÿùïÿëöù2îïëöñòîòøõ ðî5îöëùïøù2ëÿîðõëôñúîïðùøïüî4 þñïýúî2ë0ñïîõòîïë3ùîëöùì óî3î1îúëîïî2ìîïî2ë3õ2ýïøòî2 úîïëÿîðõëýúñ1ë2ýïôýòôõùþëöîì 1õïÿÿîë7ñ0øñþöñòëþñï3îì ÿõë0ñþîõïë3îïë0ñòîïÿ2îø øîïÿû ë2îøîïüîë2ñ0î3îë øõþ4ë6îïüîëôîðîûë÷òõüîïøý ûë7îöøùë894 õïÿõïëîÿîòë2ýïôýòôõùþëøñøî0 îöîòëüîïÿëöñò2ñþöîïÿû þñþöñòõ2îïëôõôîëÿîðõëôñôùîõ 2ýïôýòôõùþëöñòôñ3õîëþñþì 2ýïøòî2ëüîïÿëøñúî1ë3õøîï3îì öñòõ2îïë3ùîëöùúîïëÿîðõûë3ñì øîïÿîïõë0ñþîõïë3õëî5îúëþùì ïÿîïëîøîøîïë0ñþîõïëøõ3î2 ôõþëúîúù4 þñï3î0îø2îïëôõôîëÿîðõëöñòõì 6 î3õëöù2îïïüîë2îþõ 2ùøïüî4ë õ2îë1îúëõøùëöñòúî2ù þñïýúî2ë3ùîëöùúîïëÿîðõ4 0î3îë0ñþîõïëóñòôõöîë÷îïì 7îðõëî2îïë2îþõëøñòõþîë2îì øùúûëþî2îëÿõ2ë7ùÿõüîïøýëô òñïîëþñþîïÿëõøùëüîïÿë2îþõ 1îïüîëî2îïëþñï3î0îø2îï 0ñòðùîïÿ2îï4ë8î0õë1îòùô

¯°±²³×Ø´µØ¶´µØ° ·¸¹º»¹¼»½¾¿ÀÁÂà ÄżźÆÇºÇ ¿Å¼Ç»½¹ºÇȽ»Ç»½ÀÇÉǾ ¿ÅºÊǿǼÇÉÇËǺ ÌÅ¿ÄÇÊǼǺÀÍÇνÀÌſǽº ÁÂÃÀÏǺÊÇÀоÇÀľÈǺ »ÇÎÇÑ ·ÒÇνÀÊǺÍÀнÄÇÊǼ ÏǺÊÇÀ¾ºÉ¾ËÀľÈǺÀÓŽ ÐǺÀÔ¾º½À»ÇÎÇÑ ·ÒÇνÀľÈǺÀԾȽÀ»Ç¿Ìǽ ÕÅÌÉÅ¿ÄżÀнǺÍÍÇÌ ÏǺ;»Ñ î3îë0ñþöõîòîîïëôñúîïðùøì ïüîëôñøñúî1ë0ñþöñòõîïë3ùî öùúîïëÿîðõëøñòôñöùø4ë î3õë0ñì þîõïëøñøî0ëî2îïëþñï3î0îøì 2îïëÿîðõë0ñïù1ëôñôùîõë2ýïì E?BEFGCHAEIGCGEAJBIKCEGBA>EALAMNOPQRAJNSQRTUNA>EVADWXQYPWAZWS[N[WA\]Q[^NA]UYU_VA`Q`XQYU]NRANYNaNRA>?@ ]Q?AOBC@N[BDBN øòî2ëþñòñ2îû ëðñúîôïüî4 mAbQON]XWSNA[UAZPN[UWRAnPN`NAHQSWYNAo^RpAMNYRWVAqN]NYPNVAq^`NPA\rst_A`NSN`uAvQ`NURAJNSQRTUNA>E

õ2îëþñþîïÿë2ýïôýòôõì OQbQYPNAcdexfU[dAgBhiSXjQkSd[lhNiVhAdDU TNY[WAEWbPNVAqWRNbVAvNXSWAFQYRNR[QyVAbQYPNAOQSNPUaAzN^YUTUWAvQSSQpYURWAP^Y^PAXQYXNpUAUS`^A[NSN` ùþëþñïñ0îøõëðîïðõïüîûë3ùî bcdQeOfQdYgPUhAiwN j k d l h i h d m V A { N R p A [ U U ]^PUAWSQaAXQXQYNONANRN]A[NYUAbQ]WSNaAbQON]AXWSNA\ZZo_A[UA|USN{NaAqN]NYPNVAXQY^bUNAtL}~APNa^Ru öùúîïëÿîðõë2îöîòïüîëî2îïë3õì 2ùùò2îïëôñöñúùþë4ñöîòîï þñï3îøîïÿ4ë÷òõüîïøýëôîïÿîø öñò1îòî0ë0ñþîõïëøñúî1ëþñïì 3î0îø2îïë3îïîëôñÿîòë0îúõïÿ úîþöîøëôñþõïÿÿùëôñöñúùþ žŸ ž¡¢£¤¥¦§¨© ª£«¬­¬£®¯°¬±² À¶¬£®¯¸¬²£¹¯»¬¸¬²·¬²£¹¯­¶³¬´¬ ¹¶¬µ£®¬­¬£®¯°¬±²£°¯²·¯­µ±£®½³±³± µ¯»¬´£À±³¬°®¬±¸¬²£ž½¾½¸£À¬²£¸±²± 93ùúë:õøòõëîøîùëôññ0îøïüî °¬³±´£µ¯µ¬®§¨©£ £°¯²¶²··¶£¸¬¹¬­ °¯²¬·±´£®±´¬¸ª®±´¬¸£¾¬²·£µ¯»¬´ °¬²¬Æ¯°¯²£³¯¸¬­¬²·£³¯®¯­µ±£¬®¬Â ´¬²¾¬£°¯²¶²··¶£¸¬¹¬­£À¬­±£½­¬²· º¬»±£¼½µ¬ °¯²Æ¬²Æ±¸¬²£³®½²³½­³±®£¸¯®¬À¬ª ǯ²·¬²£°¯²¯°¶±£À¬²£°¯°¹¯­± ²½°½­£³¬µ¶£À±£¼½µ¬£ž½·¾¬¸¬­µ¬£±µ¶¢ 0î3îëþõïÿÿùë3ñ0îï48;<=9 ¸ž½¯·®¾¬¬³¸¬µ±­¬µ¬²¢££¬¿¬®¬­¾¸¬¬À´±££Á¶ ¾¶µ±¢£¹±³¬ ²¾¬£À¬²£°¯²Ð¬­±£³¶°¹¯­ª³¶°¹¯­ ®¯²Æ¯»¬³¬²£»¬²·³¶²·£¸¯®¬À¬£®¬­¬ ¬®¬¸¬´£¬¸¬²£°¯°¹¯­±£¹¬²µ¶¬²

˜ÔÖÔÜÒÓÒÖ×ÑҙšÕ›ÔטÒ֜ßԝ

¼ž£À¯®¬²¢£°¬²¬Æ¯­£«¯­³±¹¬£§¬²ª µ¶»¢£§­±¾¬²µ½¢£¬¸¬²£µ¯­¶³£°¯ª ²¶²··¶£¸¬¹¬­£À¬­±£¸½²³½­³±¶° µ¯­¸¬±µ£­¯²Ð¬²¬£®¯²Ð¬±­¬²£·¬Æ±Â£¦¬ ¹¯­´¬­¬®£³¯Ð¯®¬µ²¾¬£À¬®¬µ£¹¯­ª ¸½°¶²±¸¬³±£À¯²·¬²£¸½²³½­³±¶° Ʊ¸¬£°¯°¬²·£¬À¬£À¬²¬£¾¬²·£À±ª ®¯­³±¬®¸¬²£¹¬·±£®¯°¬±²£«¯­³±¹¬ §¬²µ¶»Â Á¯¹¯»¶°²¾¬¢£³µ½®®¯­£«¯­ª ³±¹¬£§¬²µ¶»¢£žÀ¶¬­À½£§±Ÿ¬­­½£Æ¶·¬ °¯²À¬®¬µ¸¬²£µ¬È¬­¬²£­¬³±½²¬ª »±³¬³±£·¬Æ±£½»¯´£¸½²³½­³±¶°Â

©¬°¶²£®¯°¬±²£§­¬Ÿ±»£¾¬²·£¹¯­¯²ª Ь²¬£°¶À±¸£®¬À¬£ £¡·¶³µ¶³£±µ¶ °¬³±´£¹¯­®±¸±­£¶²µ¶¸£°¯²¯­±°¬ ¬µ¬¶£°¯²½»¬¸£µ¬È¬­¬²£µ¯­³¯¹¶µÂ ¡ž¬²·£³¬¾¬£µ¬´¶£žÀ¶£ËžÀ¶¬­ª À½£§±Ÿ¬­­½Ï£°¯°¬²·£À±µ¬È¬­± ƶ·¬¢£µ¬®±£¹¯»¶°£°¯°¶µ¶³¸¬² °¯²¯­±°¬£¬µ¬¶£µ±À¬¸Â£¼¬»¬¶£À¬­± µ±°£»¬±²¢£³¬¾¬£À¯²·¬­£À¬­±£§±°¬ Á¬¸µ±£Ë«¯­³¯°¬£Å¬»¬²·Ï¢£°¬»¬´ ³¶À¬´£¬À¬£®¯°¬±²£¬³±²·£¾¬²· °¯²¯­±°¬£­¬³±½²¬»±³¬³±£·¬Æ±£±µ¶¢¢ µ¯­¬²·²¾¬Â

€‚ƒ‚„…‚„†‡ˆ‰ˆŠ†‹€ŒŽ†€Œ€…‚Š‚„†€Ž‚‘„

°¯²¯°¶±£°¯­¯¸¬£¬·¬­£¹±³¬£³¯·¯­¬ ³®½²³½­³±®£¹¬­¶£·¶²¬£°¯°¹¬¾¬­ ®¯°¬±²¢£®±´¬¸²¾¬£°¯­¬³¬£»¯¹±´ ¸¯®¬À¬£«Á¦Å£¬µ¬¶£µ±À¬¸Â °¯²À¬®¬µ£¸¬¹¬­£¸¬®¬²£°¯²¯­±°¬ ¸¯È¬Æ±¹¬²²¾¬Â ¡¦¬£Æ¶·¬£°¬³±´£°¯²¶²··¶ ¹¬±¸£À±¹¬²À±²·¸¬²£³¯¹¯»¶°²¾¬Â ´¬¸ª´¬¸²¾¬Â DZ¬¸¶±£ž½¾½¸¢£»¬²Æ¶µ£©½Ã¬ «¬À¬£®¯­µ¯°¶¬²¢£µ¯­³¯¹¶µ¢ ´¬³±»£À¬­±£»¬®½­¬²£®¯­µ¬²··¶²·ª ©¬°¶²£§­±¾¬²µ½£°¯²¯·¬³ª ¼¬®µ¯²£µ±°¢£©½Ã¬£Ä¬¯²¬»¢ ¸¯µ±¸¬£°¶³±°£¸½°®¯µ±³±£³¶À¬´ ž½¾½¸£Æ¶·¬£°¯²Æ¯»¬³¸¬²£´¶¹¶²·¬² ƬȬ¹¬²²¾¬¢£¶²µ¶¸£¹±³¬£°¯°¬³ª ¸¬²£µ±À¬¸£¬¸¬²£°¯²¯­±°¬£­¬³±½ª °¯²·¬¸¶£³¯»¬°¬£³¯®¯¸¬²£¹¯­¬À¬ ¶³¬±£³¬²·¬µ£³¶³¬´£°¯²Ð¬­±£³¶°¹¯­ ¬²µ¬­¬£«¤£«Á¦Å£À¬²£«¤£©«¦£¸¯®¬À¬ µ±¸¬²£¸¬®¬²£¸¬°±£°¯²¯­±°¬£·¬Æ± ²¬»±¬³±£·¬Æ±£¾¬²·£¸¯°¶²·¸±²¬² À±£°¯³£«Á¦Å£³¶À¬´£À±µ¯°¶±£½»¯´ ®¯²À¬²¬¬²£¹¬­¶Â£¡«¬¸£ž½¾½¸ ®¬­¬£®¯°¬±²Â£¦¬£°¯»±´¬µ¢£ž½¾½¸ ³¯»¬°¬£¹¯¹¯­¬®¬£¹¶»¬²£¸¯£¹¯»¬ª ¬¸¬²£À±µ¬È¬­¸¬²£¸½²³½­³±¶° °¬²¬Æ¯°¯²Â£«¯­µ¯°¶¬²£¬²µ¬­¬ °¯²·¬¸¶¢£³¯»¬°¬£±²±£À±£Ê¬¸¬­µ¬ »¯¹±´£¹¯­µ¬²··¶²·£Æ¬È¬¹£À¬² ¸¬²·£À¬²£À¶¬£¹¶»¬²£¸¯£À¯®¬²¢¢ ¸¯®¬À¬£«¯­³±¹¬£§¬²µ¶»Â£¦¬£°±²±ª DZ­¯¸µ¶­£«¤£«Á¦Å¢£ž½¾½¸£Á¯µ±¬È¬² ¹¯­¶³¬´¬£°¯²Ð¬­±£³®½²³½­£À¬­± ·¯²µ»¯£À¯²·¬²£¹¯­¬²±£°¯°¹¯­± µ¶µ¶­£©½Ã¬Â °¬»£°¯°±²µ¬£³¬µ¶£¹¶»¬²£·¬Æ± À¯²·¬²£®¬­¬£®¶²··¬È¬£É¬³¸¬­ ­¯¸¬²ª­¯¸¬²²¾¬£À¬²£µ¯­¶³£°¯²Ð¬­± ®¯²Æ¯»¬³¬²£»¬²·³¶²·£¸¯®¬À¬£®¬­¬ ¼±²±¢£°¯­¯¸¬£°¯²¶²··¶£¸¬¹¬­ ³¯¹¯»¶°£É¯¹¬­¬²£³¯®¯­µ±£¾¬²· Ŭµ¬­¬°£®¬À¬£Ê¶°¬µ£ËÌÍÎÏ¢£®¬À¬ °¯³¸±£µ±À¬¸£°¶À¬´¢¢£Æ¯»¬³²¾¬ ®¯°¬±²£°¯²·¯²¬±£¸½²À±³±£¸¯¶¬ª ¸¯®¬³µ±¬²£¬®¬¸¬´£È¬»±£¸½µ¬£°¯ª ³¯°®¬µ£À±Æ¬²Æ±¸¬²£¸½²³½­³±¶°Â ±²µ±²¾¬£³¬°¹¶²·£©½Ã¬¢£°¯°¹±ª ¸¯®¬À¬£¤­±¹¶²£Ê½·Æ¬¢£Á¬¹µ¶£ËÌÍÎÏ ²·¬²£µ±°£³¬¬µ£±²±£À±¹¬²À±²·¸¬² °¯²¶´±£Æ¬²Æ±£¬¸¬²£°¯²¯°¶±£®¬­¬ ©¬°¶²£Æ±¸¬£°¯²À¬®¬µ£À¶¬£¹¶»¬² Ь­¬¸¬²£°¯²·¯²¬±£¶³¬´¬£¾¬²· «¯²Æ¯»¬³¬²£À¬­±£ž½¾½¸£±µ¶¢ °¬²¬Æ¯°¯²£»¬±²²¾¬£¾¬²·£µ±À¬¸£°¬¶ ®¯°¬±²£¶²µ¶¸£°¯°¹±Ð¬­¬¸¬²£´¬¸ ·¬Æ±¢£´¬»£±µ¶£¬¸¬²£»¯¹±´£¹¬±¸¢ À±»¬¸¶¸¬²£½»¯´£°¬²¬Æ¯°¯²£³¯»¬°¬ °¯²¶­¶µ£©½Ã¬¢£°¯°¬²·£¹¯»¶°£¹±³¬ ¹¯­µ¯°¶£°¶¸¬£»¬²·³¶²·£À¯²·¬² ©½Ã¬£Ä¬¯²¬»£Ð³Â£Ç¬­±£´¬³±»£¸½ª À¯²·¬²£Ð¬µ¬µ¬²£¹¶¸¬²£¶²µ¶¸ ±²±£¶²µ¶¸£°¯²¶µ¶®£¸¯¸¶­¬²·¬²£À¬² °¯°¬³µ±¸¬²£¸¬®¬²£¹±³¬£°¯°¹¬¾¬­ ³¸¶¬À£«Á¦Å °¶²±¸¬³±£¾¬²·£À±»¬¸¶¸¬²²¾¬¢£¿¬­ª °¯­¬³±½²¬»±³¬³±¸¬²£·¬Æ±£®¯ª µ¬²··¶²·¬²£¸¯®¬À¬£®¬­¬£®¯°¬±²Â ³±³¬£´¬¸ª´¬¸£®¯°¬±²£¾¬²·£´¬­¶³ ɬ®½­¬²£®¯­µ¬²··¶²·£Æ¬È¬ª ¾¬À±£°±²±°¬»£¹¬­¶£¹±³¬£°¯²¯°¶± °¬±²ÂËȱÀÏ ž½¾½¸¢£°¯²¶­¶µ²¾¬¢£³¯»¬°¬ À±¹¯­±¸¬²£µ¯µ¬®±£³¯µ±À¬¸²¾¬£°¯°ª ¹¬²¢£¾¬²·£À±°±²µ¬£È¬»±£¸½µ¬£Æ¶·¬ Á¬¹µ¶£ËÌÍÎÏ£ˮµµÏ

qnBDBALAZ]^NP ZQ`QRAvN[NRp `QYN{N]NR ]QXQYaNbUSNR `QYQ]N `QRòN[UAò^NYN GvIuAz^bU` [QONRVAZQ`QR vN[NRpAbUNO `QRò^NS XQXQYNON OQ`NURASW]NS `QYQ]Nu @DGonCAq?HqBsw?MsZBC

495 6 78 95 4897 7 78 68

°œÖÕ×ÖÕ×ØԝÔÖ×ØÔØؙÕٝ×ÚÒÓÒÖÔÖÛÔÖטۯ

ÜÝÞÜáæçãèéàäâëìëóñþîõï 7îøùëÿýúë2ñþñïîïÿîïëí57 í57ûë8ýïõûëþñïõ0øî2îï úîõïïüîûë3õõ0øî2îïë4î2ôî ßàà áâë0î3îëþñïõøëãäûëãåë3îï 2ñøõ2îëúîÿîëöîòùëöñòðîúîï æäëôñòøîëþñïÿîïøîò2îï ôñþöõúîþëþñïõø4ëóñþîõïë9íû øõþïüîëþñþñïîïÿ2îïëúîÿî óîïîûëôñþ0îøëþñïüîþî2îï îøîôë9íë3ñïÿîïëô2ýòëìçûë0î3î 2ñ3ù3ù2îïëþñúîúùõëÿýúëüîïÿ îðîïÿëóõîúîëèîúõëýøî 3õõ0øî2îïëúõþîëþñïõøëôñöñúùþ éýÿüî2îòøî4ëêñïÿîï øùòùïëþõïùþ4 2ñþñïîïÿîïëõïõûëí57ëî2îï óî3îë0ñòøîï3õïÿîïëúîõïë3õ þñïÿ1î3î0õë7ëë5øî2òõöûë3õ îðîïÿëüîïÿëôîþîûë7îøòõî 4î0îïÿîïëîòîïÿûë0î3îëìîöù 520òõï3ëöñò1îôõú 89ëþñï3îøîïÿ4 þñïÿ1ñþ0îô2îïëøõþë99

3ñïÿîïëô2ýòëíìî4ëêùîëÿýú 2ñþñïîïÿîïë7îøòõîë520òõï3û 3õõ0øî2îïëýúñ1ë5ïøýë0î3î þñïõøë2ñìçë3îïë4ýòñô þñïõøëæ4 7îøòõîë520òõï3ëî2îï þñïÿ1î3î0õëïéë3õ 4î0îïÿîïëòõ3ýôýïýë0î3î ìîöùë894ë8õþëïéëøñúî1 úýúýôëøñòúñöõ1ë3î1ùúùëôñùôîõ þñïÿÿùúõïÿ2îïë ÷ë3ñïÿîï ô2ýòëøñúî2ëìî48ðññ9



BCDEEECEFTFC

BCDEEECEF[FL

BCDEEECEMTLB

BCDEEECEFDDG

BCDEEECEFFC[

BCDEEECE[GTT


456678 5

0123

!"#$%&"'()*$+$#',-./0$+'123"%*/%

456789:;<=98>?=@=9A:;<=@=BC94DD>EF<9GF?=HFBI BJKD>L;>9M=H=LFN9G>FEFO=P=9QRI9SJBDP9GTI ?;H;U=BN=HI9KFV=NHP=9WJNJK9N;W;E=9@;HU=H XDH=>PD98BL=?=H9@NNY9Z;HU=H9=<=B=H9@;?F ?;>=V9KJLFVY9X=@=V=<9<=U=9<=E=H9[=<;HWF= V=HP=9=O=HU9JOF9WD\=Y]^=B=<=V9LFU=9K;?=FH9GQR P=HU9?;HP;\;>=HU9N;96F?H=B9ZODV=>I9N=?F B=HU=L9N;W;E=I9=<=B=H9?;>;N=I9@;?F9?;>=V KJLFV9FLJ9WJ?=9=<=B=HY94=>;H=9<=E=H9[=<;HWF= FHF9V=HP=9=O=HU9JOFWD\=9AU=?;9B=O=CY9:JN=H =O=HU9>;B?F9Q_Q8I`9O;<=B9SJBDPYAL>F\JHH;EBC

fta

1 1

uvwxyzxv{|}~v€zx~zv‚ƒ„y|…v†† ‡ˆ‰Š‹ŒŽŒ ‘Œ’“”Ž‹’“•–— ’“˜”™•š•›™•‹œ™™ ž•š‘•“Ž™‹Ž™™” Œ“•›–™š™’‹œ“˜ŽŽ Ÿ‘‘—‹š‹ ™•™–™•— Œ“˜’™™•‹’“•™Œ’™• ¡›•›‹¢£™Ž‘•‘‹¤™•› ’“˜”™Œ™‹š™•‹”“˜™–˜‹¥™› œŸŸ‹Ÿ“Œ™•¦‹§™Œ™•¤™— Ž“™Œ™‹Ž™”‹ŒŽŒ‹¥™•¤™ Œ“•›Ž‹¨©ª«¬­’“Œ™• £™š™•›™•‹š‹¥“¥“˜™’™ ’™˜”™‹œŸŸ‹š‹‘Œ’“”Ž ®¯Ž‹°”™Œ™‹±²³³´±²³±¦ µ‘•šŽ‹•‹Ž“Œ’™”‹Œ“Œ¶ ¥™”‹›“™•š™•›‹¥“˜”™–™• œŸŸ‹•—‹Ž“Œ’™”‹·¸¹ªº  ŽŒ‹’“˜”™Œ™•¤™ ¥“˜Ž™Œ™‹”Œ‹“¥™•››™™• ’¥‹Ÿ“Œ™•‹š™•¤™ Ž“¥™›™‹’“Œ¥“™»™˜™• •”‹ŒŽŒ¶ŒŽŒ ¥“˜”•¤™‹™›™˜‹¥Ž™‹“¥–

¥™‹™›¦‹ú“¥– ¡›•›¦ ¥™•¤™‹šš‹š µ“˜™•›™•—‹”“˜Ž“¥”— ¥™•›‹£™š™•›™•— ”™Œ’™‹“”™‹™”–™• ”š™‹Œ“Œ¥™”•¤™ ¥™Ž™‹¥“˜™•‹Œ“•›‘•”˜‘ “£“û™‹™”™‹Ž™”‹–™” š™•‹¥“˜™Œ™¶™Œ™ »Ž”˜‹Ž“Œ™• š“•›™•‹¥‘™‹¤™•› Œ“•›™•›™”‹Œ‘”¯™Ž•¤™¦ š™Ž™•¤™‹”“”™’ Î ŽŒ‹•‹”š™‹¥Ž™ ”˜•‹“‹™’™•›™• Œ™ŽŒ™¦‹ ŽŒ‹š“’™• –»™‹»™˜™•›‹Ž“™‹š™ Ž™¤™‹–™˜Ž‹¥Ž™‹Œ“Œ“•– Œ“••»™•‹’“•™Œ¶ ”™˜›“”‹Œ™Ž‹ÉȪ©­üʗϋ””˜ ’™•‹”“˜¥™•¤™‹š™• ¡›•›‹“’™š™‹ýËȨüª­þ¸Ìÿ0— ”“˜“Ž™•‹›˜‘›¦ Ÿ™¥”‹Ð1´2Ó¦ Ÿ‘Ž•¤™—‹“”™ œ“˜Œ™Ž™™–™•‹¤™•› »“š™‹ŒŽŒ‹‘Œ¶ š™™Œ‹ŒŽŒ‹™‹™˜“•™ ’“”Ž‹Ž“’“˜”‹Ž™™”‹•— š˜•¤™‹Œ™Ž–‹˜™•› ¡›•›‹¥“˜›™¥•› ’“˜£™¤™‹š˜‹š™•‹Œ“˜™Ž™ š“•›™•‹”Œ‹Ž“’™¥‘™ £™•››•›‹š“•›™•‹˜“™•¶ ‘™‹¤™•›‹¥“˜Ž ˜“™••¤™‹¤™•›‹¥Ž™ ’“Œ™•¶’“Œ™• š™•››™’‹“¥–‹Ž“•‘˜‹»™ ›™‹’˜‘6“Ž‘•™ š¥™•š•›™•‹š“•›™••¤™¦ ¤™•›‹Ž“˜•›  “Ž‹’•‹š“Œ™•— Œ“•››“™˜ ’“Œ™•››™•‹š˜•¤™ »£‘¥™‹š“•›™• •”‹Œ“Œ’“˜™”‹3™•› ¥‹®¯Ž û™‹Ž“Œ’™”‹Œ“Œ¥™”•¤™ °”™Œ™‹œ“˜•›£™¥ 1ÔÕÖ×'ØÙÚØÛÙÚØÔ 4”™š™ ‹’“˜£™¤™¦‹œ“˜™¶ œŸŸž‹µ™¥’™”“• Ž ™ ™ • • ¤ ™ ‹ ¥ ™ • › › ™ ‹ ¥ “ ˜ £ ™ Œ¶ “Œ™•‹¤™•›‹™™• uÜÝÞßàÞáâãäåæçèàè ’˜‹š“•›™•‹™›“”‹“”™ Ÿ”˜ ‹¥“˜‘Œ’“”Ž¦ éêëìåëåíáîãíêëïåìåàæåà š’“˜£™¤™‹Œ“•›–•‹Ž™” • ®“ •›™•‹¥“˜›™¶ ðåàåñêðêàáòóó œŸŸ¦ ¥•›‹“‹¥‹”— ðßçãðáîêíåàô Ÿ™™”‹Œ™Ž–‹Œ“Œ¥“™ “’“˜£™¤™™••¤™‹Œ™ œ“ ˜ Ž ‹œ˜û‘˜“»‘—‹™ ”Œ¥–‹š™•‹Œ“˜™Ž™ uÜõãåáåæåàáéêëßçåìå Œ“•›™™’˜ ‹ – ¤™‹¥Ž™ “¥–‹¥™‹“”™‹Œ“Œ“¶ ïåðíãöáðåæçãðåöáðßçã𠌓–™”‹’“•™™•Œ’ ™• ›™•›‹¥‘™‹”š™‹Ž“’“˜” ¡•™•›‹5™š‹£Ž‹Œ“™ Ž“¥“Œ•¤™‹¤™•›‹Ž“˜¥™ îêíåàáîåà ™”™‹Œ“Œ¶ £™•››•›¦‹œ™š™‹Ž™™”‹“¥– ðêàåëÞêïæåàáðåçßæ ¥™™¤£™™˜•‹¤™™£‹™“‹û™ ” ‹ ’“ Œ¥ “ ˜  ¶ Ž“˜•›‹šš‹š‹¥™•› çæßåïáãàïãô ”™™•‹š‹Œ“š™‹£“”™¦‹Îœ™˜™ £™š™•›™•—‹™‹Œ“•›™ “•‘˜—‹Ž“˜•›‹Œ“Œ¥“˜ ”š™‹“£“û™‹™˜“•™‹Ž™š™˜ uÜ÷ßçãðáöåößøáÝÞßàÞ ŽŒ™ Ž™•‹š™•‹”“˜•¤™”™ “Œ™Œ’™••¤™‹Œ™Ž–‹š éêëðåãàáÞëèÞãáîåà Œ“ • “˜”™•š•›‹Ž™¤™ ¥™û™–‹Ž“•‘˜¶Ž“•‘˜¶ æßëåàÞáíêëäåùåáîãëãô Œ™Ž”–™‹‹¥˜ ™•›—Ï‹”™Œ¥™– •¤™¦ÐÑÒÒÓ

¼/%½$%$3',-3/%*$½$#.$#

7Á8ˆ‹ŒŽŒ‹‘Œ’“”Ž‹¤™•› Œ™¤™•‹’™•»™•›—‹šŒ™•¶ 6™™”™••¤™‹•”‹”“”™’‹Œ“•»™›™ ‘•šŽ‹”¥–‹š™•‹Œ“••›™”¶ ™•‹™”™Ž‹’“˜Œ™•™•‹•” ŒŽŒ‹š“’™•¦‹ “™™• ÿ¸ÌÌȪ̋Ž“”™’‹’™›‹š™•‹Ì09© ’™š™‹Ž‘˜“‹–™˜—‹š‹™’™•›™• §‘›‘”˜”‘—‹”š™‹»™–‹š™˜ “š™Œ™•‹¡›•›—‹Œ“•»™š Œ“•‹Ž“”™’‹–™˜‹¤™•›‹š¶ ™™••¤™¦ ú™”–™•‹˜”•—‹”“˜Ž“¥”— šŽ“•›‹6”•“Ž‹Ž“”™’‹ ™¥‹š™• Ÿ™¥”‹Œ™™Œ‹Ž“–™¥Ž‹Ž™™” ”™˜™û–¦‹Î ™’‹4Œ™”—‹Ž“’“˜”

¥™Ž™‹¥“˜Œ’‹¥“˜Ž™Œ™ š“•›™•‹œŸŸ‹š‹Ÿ”™š‘•‹ ™›¶ û‘–™˜»‘‹¥“˜”“Œ‹¥“˜Ž™Œ™ ˜“™•¶˜“™•—Ï‹™•»”‹¡›•›¦ Ÿ“™•—‹”—‹’™š™‹¥™•

™Œ™š™•‹™‹Œ“Œ’“˜™”‹¥ µµµ‹¤™•›‹”‹Ž“˜”™‹š™™Œ “»™˜™™•‹œ™™‹ ™Œ™š™•‹¤™•› š›“™˜‹‘“–‹œ“•›£™¥‹œŸŸž µ™¥’™”“•‹Ÿ“Œ™•¦‹µ¥‹µµµ— ™š™™–‹”Œ‹¤™•›‹”“™–‹Œ“Œ¥“¶ Ž™˜™•‹•™Œ™•¤™‹Ž™Œ’™ ™–˜•¤™‹¥Ž™‹Ž“¥™›™‹’“Œ™• ’˜‘6“Ž‘•™‹Ž“’“˜”‹Ž™™”‹•¦ Ÿ““¥–•¤™—‹™‹Œ“•›™ Œ“•›–™¥Ž™•‹û™”‹¥“˜Œ¶

¾2%$#¿ !/%0$&$',-%-

ÀÁˆÃÄŒ‘”“•Ž™‹¤™•›‹Œ“Œ’•¤™‹’˜‘Ž’“‹“ š“’™•‹£’‹¥™›Ž—‹ÆÇÈÉɋ¥“˜Œ™••¤™‹£’‹¥™¦ Ÿ™¤™•›‹Ê˸ÌË©ÆÆ͕¤™‹™Œ¥™”‹š¥™•š•›™• ’“Œ™•¶’“Œ™•‹Œš™‹Ÿ“Œ™•‹¤™•›‹™•—‹™ ˜’™•¤™‹’•¤™‹˜™Ž™‹Œ•š“˜‹“”™‹¥“˜Œ™• ¥“˜Ž™Œ™‹’“Œ™•‹Ž“•‘˜‹™••¤™¦ Μ“˜•™–‹Ž™¤™‹™»™‹¥£™˜™‹š™˜‹–™”‹“‹–™”— ˜’™•¤™‹š™‹˜™•›‹’“˜£™¤™‹š˜‹Œ“Ž “Œ™Œ’™••¤™‹¥™›Ž—Ï‹™”™‹¢š¤™•”‘˜‘¦ ®”™Œ¥™–™•‹¢š¤™•”‘˜‘—‹¡›•›‹¥”– Œ‘”¯™Ž—‹“Ž“Œ’™”™•—‹™”–™•‹š™•‹»£‘¥™‹“¥– ¥™•¤™‹•”‹Œ“••›™”™•‹“’“˜£™¤™™• š˜•¤™¦‹ÐÑÒÒÓ

’‹¥“˜Ž™Œ™‹š“•›™•‹“™˜›™ š™•‹6‘Ž‹™”–™•‹•”‹ŒŽŒ š“’™•‹»™‹Œ™Ž–‹š’“˜”™¶ –™•™•‹¥“˜Ž™Œ™‹3»™¦‹ÎŸ“Œ‘›™ Ž™»™‹Œ™Ž–‹š’“˜”™–™•™•—Ï –™˜™’•¤™¦ ž™‹Œ“•›™—‹¥“Œ‹”™– ™™•‹¥“˜Œ™•‹š‹Œ™•™‹»™‹”š™ ™›‹š’“˜”™–™•™•‹š‹œŸŸ‹š™• Œ™Ž–‹¥“Œ‹™š™‹’˜™•‹•” ¥“˜’•š™–‹“‹™•‹–™”¦‹œ˜‘˜”™Ž¶ •¤™—‹™š™™–‹¥Ž™‹Œ“Œ¥“™‹¥ ™Œ’•›‹–™™Œ™••¤™‹™›™˜ ¥“˜’˜“Ž”™Ž‹š™•‹Œ“Œ¥™•››™™• Ž“˜–‹’¥‹’“£•”™‹Ž“¶ ’™¥‘™‹Ÿ“Œ™•¦ÐÑÒÒÓ

¼ÙÕ,(Ô(

uÜ åðåá áÝÞßàÞáâãäåæçèàè uêðíåïáåàÞÞåöáåìãë áóöêðåàøáá÷êãá uòèçïßë á uÜòèçãçã áÞêöåàîåàÞáéêëïåìåà u èáíßàÞÞßàÞ á uÜåëãë Üá Üòóóáá Üòêçãæåíßëáòßëèëêñèá Üòóóáóöêðåàá

abcdefghijhklgdbkmknaigkopqrjbkscnlgkscs

tribunjogja-05-08-2012  

Tribun Jogja Edisi 05-08-2012