Business Life Polska 2 2017

Page 50

Rozwój osobisty Grzegorz (Greg) Albrecht (grzegorzalbrecht.com) eksperymentuje z nowymi strategiami działania w życiu i biznesie, a następnie zachęca innych do ich spróbowania. Wierzy, że dzięki rozwojowi osobistemu można podnosić jakość życia. Dużo czasu inwestuje w podróże, sport i własny rozwój. To ciekawy świata przedsiębiorca, strateg biznesu i mówca z 15-letnim doświadczeniem we wprowadzaniu produktów na rynek. Jako certyfikowany coach ICC i doświadczony praktyk biznesu pomaga właścicielom firm i zarządom podejmować właściwe decyzje. Prowadzi w Warszawie butik strategiczny Albrecht & Partners.

STO DNI MEDYTACJI – CZY TO COŚ DLA CIEBIE? PIERWSZE

FOT. PIXABAY

T E K S T: G R Z E G O R Z A L B R E C H T

50

BIZNES • SYLWETKA • LIFESTYLE • FINANSE • GADŻETY • JEDZENIE • PODRÓŻE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.