Page 1


Poznań 2012


Dzieci i ludzie ©  Marzena Sowa, Sandrine Revel. All rights reserved. Tytuł oryginału: N’embrassez pas qui vous voulez Tłumaczenie z języka francuskiego: Marzena Sowa Korekta: Natalia Słomińska Redakcja: Magdalena Nowicka Liternictwo: gabinet.co.uk Projekt i : gabinet.co.uk Fundacja Tranzyt / Centrala - Central Europe Comics Art Poznań  Wydanie I Nakład  +  egz. www.ligatura.eu www.centrala.org.pl www.fundacja-tranzyt.blogspot.com centrala@centrala.org.pl Druk i oprawa: Drukarnia Diament www.diamentdruk.pl : ----


!"#$%&'(&)*#+,!"%&-.*/"*0$*1$1* &*#$1+*&%"2+34

0-(!-5/+-*#+-%6'1* "72+/+-1*#$(&-8"* "0/$9

8


:%"(&;*1+*":"#+-7&+-3.*"*/&'1* 2'<*!-6*=+>19

?11.*7"2%&-9* $*0$,+*0-(!* !'!)<4

"*/?<":/).*,!@%'* 2$%7&"*,"/?$<* "0/&'&6;*+*!"#$%&'(&$*(!$>+6$.* +*:%&'2'<*8"* &"2$/&'3*:"7/&$(* 7-=+>$7'9

#+7&+->+51'*!-6* =+>1*:"*%$&* !%&-/+D

6$*,"8"5.*,!"*6+-* )#$C$<.*7"2%&-*("2+-* %$7&+/+-9

7"2%'/?*=+>1@#*6+87'* 7"53E

9

A#(&'(!,"*7>$* 6+-8"B9


/"*!$,+-8"*(&/&-8@>6-8"*#'7$%&'<"*(+;* 7&+(+$0*#*,+6+-4

(-$6(*&"(!$<* :%&-%#$6'9

7>$/&-8"*:%&-%G #$6"*(-$6(4

"!"*0-(!*F%@7<"* :%"2>-1)*+*#$(&-0* 6+-7">+E

2"*!"#$%&'(&,$*$8$!$* ,%&',6;<$D

10


%&-/&*0$(6$E* $*7>$/&-8"* ,%&',6;<$4

2"D

#*,+6+-4 2"*/?/+$<-1*0H* :"/$<"#$3D

:"7/&$(*=+>1)* "*!"#$%&'(&)* (!$>+6+-4

"*/&'1*#'* 1'5>->+5/+-4E

11


#$(&*"0/+-/.* /"*:"%$2+$4

/"*:+(&-4

0$,*!"4

20


#+-1'.*C-*:+(&-9*6+-*,<$1/+-* 1+*!)!$09*!"*6+/*6$7&#'/&$06-8"9*,$C7'*1"C-*:+($39* !"*6+-*0-(!*&$2%"6+"6-9*

/"*:+(&-4

"*/&'1*(H* !-*#+-%(&-4 #+-%(&-9

/&'*0-* :)2>+D 6+-!

D"*#+"56+-D

"*%$7"5/+* C'/+$9

21


0)!%"*#*&$1+$6*&$*!"*:%&'6+-(+-/+-*1+*:$:+-%* "7*"0/$*&*0$,+15*!$1*0-76'1*#+-%(&-19* :@F6+-0*8"*"77$1'9*2-&*"2$#9

&%@21'*!$,.* !"#$%&'(&)*#+,!"%&-9*&$:"16+01'*"*/$<-0*!-0* (:%$#+-9

0$*#:%"(!*:%&-:$7$1*&$*:"-&0H9 /?/+$<2'1*1@/*:%&-/&'!$3*/?"32'*0-7-6* &*0-8"*#+-%(&'9

:%&-/+-C*6+-* ",%$76;*1"0-8"* !$!'D

1$/+-*%$/0;9* !$,*(+;*6+-*%"2+9* /@C*&-*16+-*&$* IDIOTA!

22


!"#$%&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()* +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+& +&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&'()*+&


DOTYCHCZAS W CENTRALI

Marzena Sowa, Sandrine Revel

Dzieci i ludzie

Olga Wróbel Ciemna strona księżyca Szaweł Płóciennik, Sławomir Gołaszewski Moja terapia Tom Gauld Goliat Line Hoven Podejdź bliżej Anke Feuchtenberger Somnambule Janek Koza Polaków uczestnictwo w kulturze. Raport z badań 1996 - 2012 Jeroen Funke Wiktor i Wisznu Boris Stanić Radosav. Poranna mgła Jay Wright The Lonely Matador Aleksandar Zograf Pozdrowienia z Serbii. Dziennik komiksowy z czasów konfliktu w Serbii Howard Cruse Stuck Rubber Baby Luca de Santis, Sara Colaone We Włoszech wszyscy są mężczyznami Lucie Lomová Anna chce skoczyć Jaroslav Rudiš, Jaromir 99 Złote Góry. ALOIS NEBEL Jaroslav Rudiš, Jaromir 99 Dworzec Główny. ALOIS NEBEL Jaroslav Rudiš, Jaromir 99 Biały Potok. ALOIS NEBEL

WKRÓTCE: Lucie Lomová Dzicy Auteur Merwan, Bastien Vivès Za Imperium Katarzyna Kaczor Powroty

Jeśli kupisz wszystkie komiksy, jakie w ydamy w 2012 roku, w naszym sklepie internetow ym, to pier wszy, któr y w ydamy w 2013 dostaniesz z  zniżką. zakładki z  tytułów to  zniżki w Kiosku Ruchu na Rzecz Wolnej Sprzedaży i Szybkiego Kupna

  -! Szczegóły w sklepie internetowym: www.centrala.org.pl/sklep • książki zawsze wysyłamy na nasz koszt • www.ligatura.eu www.centrala.org.pl www.zeszytykomiksowe.org www.fundacja-tranzyt.blogspot.com


Nowy komiks Marzeny Sowy (Marzi), wspaniale zilustrowany przez Sandrine Revel, to opowieść o dorastaniu w czasach, gdy „ciemności kryły ziemię”. Autorki w świetnym stylu połączyły intymne z uniwersalnym. Ten album to nie tyle lekcja historii, ile propozycja mądrego dialogu z Mnemosyne, opiekunką pamięci.

39,90 zł  ----

Profile for Centrala

Dzieci i ludzie, Marzena Sowa, Sandrine Revel  

Dzieci i ludzie http://centrala.org.pl/publikacja/dzieci-i-ludzie-marzena-sowa-sandrine-revel © 2012 Marzena Sowa, Sandrine Revel. All righ...

Dzieci i ludzie, Marzena Sowa, Sandrine Revel  

Dzieci i ludzie http://centrala.org.pl/publikacja/dzieci-i-ludzie-marzena-sowa-sandrine-revel © 2012 Marzena Sowa, Sandrine Revel. All righ...

Profile for tranzyt
Advertisement