Page 1

PORTFOLI O ARCH

TRAN VAN DO


T r ầ nVă nĐô 23/ 09/ 1993 01644355492 t r a ndo2309@gma i l . c om Bắ cPhú-S ócS ơn-HàNội VI ỆTNAM

Phongđộc hỉ l ànhấtt hời , đẳngc ấpl àmãi mãi

S i rAl e xF er gus on


HọcT ậ p 06/ 2011

T ốtnghi ệpt r unghọcphổt hôngĐaPhúc-HàNội

06/ 2011-09/ 2016

S i nhv i ênc huy ênnghà nhk i ếnt r úc, k hoak i ếnt r úc v àquyhoạ c hđạ i họcXâ yDựng

T hựct ậ p+L à mv i ệc 10/ 201202/ 2015

T hựct ậ ps i nht ạ i Vi ệnquyhoạ c hv àk i ếnt r úcđôt hị đạ i họcXâ yDựng.

02/ 201507/ 2015

L à mv i ệct ạ i x ưởngt hi ếtk ếk i ếnt r úcUAI S t udi o.

07/ 201509/ 2016

L à mv i ệct ạ i c ôngt yT NHHt hi êtk ếc ôngt r ì nhx a nh GRE DVN.

11/ 201512/ 2015

T hựct ậ pt ốtnghi ệpt ạ i c ôngt yc ổphầ nt ưv ấ n t hươngmạ i PhươngBắ c

Kỹnă ngl à mv i ệc

Kỹnă ngnghềnghi ệp

Đồhọa

Aut oCa d2d 3DsMa x S k et c hup Phot os hop

Vă nphòng

Mi c r os of tWor d PowerPoi nt Mi c r os of tE x el

Kỹnă ngmềm Cók hảnă ngl à mv i ệcnhóm , l à mv i ệcđộcl ậ p Cók hảnă nggi a ot i ếp, t ạ omối qua nhệ L i nhhoạ tt r ongl à mv i ệc


MụcL ục Đồánmônhọc Đồá nt ổnghợp Đồá nt ốtnghi ệp

Đồánt hựct ế Dândụng NhàVPKi m Gi a ng T r ườngMNL ongT hà nh Bi ệtt hựNgọcHồi T r ụs ởHL HPNVN

WCc ôngc ộnghồGươm Pent hous eMrI n Nội t hấ tc hungc ư Đị nhCông Nội t hấ tc hungc ư Hoà ngMa i

QuyHoạc h QHĐầ mVạ cVĩ nhPhúc QHKĐTAj ur a QHr es or tHuế QHKĐTAnPhá t


ĐỒÁNMÔNHỌC


ĐỒÁNT ỔNGHỢP T r ungt âmhỗnhợpt hươngmại đac hứcnăng

Cũv àmới , s ựk ếtnối ma ngl ạ i k hônggi a nhoà nhả o


T ừnhữngphâ nt í c hc hi t i ết, c onc et pđượcđưar ahợpl ýnhấ t

CONCE PT


“ khônggi anchồngl ớp”


ĐỒÁNT ỐTNGHI ỆP Câul ạcbộphátt r i ể nkĩ năngs ốngt r ẻe m

T r ẻem nhưbúpt r ênc à nh, bi ếtă n, bi ếtngủ, bi ếthọchà nhl àngoa n


2phươngánconceptđượcđưar a


ĐỒÁNTHỰCTẾ


NGOẠI THẤTNHÀVĂNPHÒNGKI M GI ANG Di ệnt í ch:100m2 Đị ađi ểm :P.Ki m Gi ang-Q.ThanhXuân-HàNội Năm t hựchi ện:2016

TẦNG 1, 2, 3, 4

TẦNG 5

TẦNG 6


TRƯỜNGMẦM NONL ONGTHÀNH-NGHỆAN Di ệnt í ch:1 100m2 Đị ađi ểm :Khuđôt hịdul ị chdị chvụCửaCờn-NghệAn Năm t hựchi ện:2016

“t r ởvềt uổit hơvớinhữngkhốiRubi cđasắcmàu”


3Dphối c ả nht ổngt hể

Hì nhảnhcôngt r ì nh khit hicông xong


Di ệnt í ch:100m2 Đị ađi ểm :NgọcHồi-HàNội Năm t hựchi ện:2016

BI ỆTTHỰNGỌCHỒI


TRỤSỞHỘI L HPHVN Di ễnhọat hit uyểnki ếnt r úc

“Nétđẹpt ừcánhphượnghoàngđạidi ệnchongườiphụnữÁđông”


NHÀVỆSI NHCÔNGCỘNGHỒGƯƠM Di ệnt í ch:40m2 Đị ađi ểm :HồGươm -HàNôi Năm t hựchi ện:2016

“ nhữngmầm câyvươnl ên,hòamì nhvớit hi ênnhi êngi àusứcsống”


PENTHOUSEGOL DENP AL ACE Di ệnt í ch:500m2 Đị ađi ểm :MễTr ì-TừLi êm -HàNội Năm t hựchi ện:2016


phòngkhácsangt r ong,bềt hếnhưngr ấtấm cúng

Khubarbếpt i ệní ch,sangt r ọng


NỘI THẤTCHUNGCƯĐỊ NHCÔNG Di ệnt í ch:80m2 Đị ađi ểm :TòanhàAnBì nh-KĐTĐị nhCông Năm t hựchi ện:2016

phòngkháchnhãnhặnvớit ôngmàunhẹ,khônggi anđượcmởr ộngvớigươngl ớn


sựt ươngphảnt ạonênđi ểm nhấnt r ongkhônggi angi ađì nh3t hếhệ


NỘI THẤTPHÒNGNGỦCHUNGCƯHOÀNGMAI Di ệnt í ch:20m2 Đị ađi ểm :Q.HoàngMai-HàNội Năm t hựchi ện:2016


t i ệní chvàấm cúng,mộtkhônggi andànhchongườinăngđộng


QHBẮCĐẦMVẠCVĨ NHPHÚC Tỉl ệ:1/ 500 Đị ađi ểm :bắcĐầm Vạc-Vĩ nhPhúc Năm t hựchi ện:2016

t ổngmặtbằngt ỉl ệ1/ 50


mẫubi ệtt hựt r ongquyhoạch


QUYHOẠCHKĐTAJ URA Tỉl ệ:1/ 500 Đị ađi ểm :KĐTAj ur a-NghệAn Năm t hựchi ện:2015


QHsửdụngđất

Phốicảnht ổngt hể


Phốicảnht ổngt hể

Phốicảnht i ểukhu

Ti ểucảnhdãynhàl ô


QUYHOẠCHRESORTL ĂNGCÔ Tỉl ệ:1/ 500 Đị ađi ểm :LăngCô-Huế Năm t hựchi ện:2015


phốicảnht ổngt hểquyhoạch


THI ẾTKẾMẪUNHÀQHANPHÁT Đị ađi ểm :KĐTAnPhát-BắcNi nh Năm t hựchi ện:2015


NGHỆTHUẬT-CHỤPẢNH


NHI ẾPẢNH

“ đườngcong”

“ mamị”

“dốcl ênkhúckhuỷudốct hăm t hẳm heohútcồnmâysúngngửit r ời”

Portfolio tranvando compressed  

I'm a Architect

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you