TRAIN WITH BRAIN MAGAZINE No.1

Page 40

Karolina GRABIAS

Alergiku ! 5

produktó

w,

na które musis

Czasami W

ó

ł

uk ad

wczas

objawi

ć

ę óż r

pokarmowego, stroju

czy

cyna

nadal

pytanie,

kt

ó

re

ó

nymi

zaczyna

ł

lami

g owy.

nie

potrafi

a

niekt

inne

alergicy

40 T H E g a m e

a

z

nie.

sk

walczy

ciami

ze

rnymi,

Niestety

ó

wsp

ł

re

pokarmy

ó

lnie

jak

ć

,

wirusa.

co

strony

mo

ł

ół

czesna

jednak

powinni

lista uwa

ą

ć

a

.

na-

na

reakcje

produkt

ż ć

e

medy-

odpowiedzie powoduj

ż

uk adu

zaburzeniem

dok adnie

Istnieje

szczeg

nim

ś ó

dolegliwo

problemami

dlaczego

alergiczne, na

b

u

pokarmowy traktuje jedzenie

organizm

si

z w ż !

ó

w,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.