Page 1

Lipiec – grudzień 2018 ISSN 229—2987

szkolenia ~ konsultacje ~ wdrożenia

NR WYD: 13 (30)

Big Data — szansa na nową wartość Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA Ekonomia i ergonomia ruchu jako część humanizacji pracy Przystosowanie do wymagań IATF 16949:2016 Harmonogram szkoleń otwartych lipiec — grudzień 2018

www.tqmsoft.com


2

Spis treści

01 Rola pracownika w dobie Przemysłu 4.0

4

02 Big Data — szansa na nową wartość

6

03 Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA

11

04 Ekonomia i ergonomia ruchu jako część humanizacji pracy

13

05 Przystosowanie do wymagań IATF 16949:2016

16

06 Analiza systemu pomiarowego (MSA) jako narzędzie wspierające procesy

19

07 Nasza Kadra

21

08 TQMsoft – konsultacje, doradztwo, coaching

23

09 Mapa szkoleń TQMsoft

24

10 Harmonogram szkoleń otwartych lipiec — grudzień 2018

26

11 Szkolenia zamknięte 100% dopasowania do rzeczywistych potrzeb klienta

61

Wydawca: TQMsoft Spółka z o.o. sp. k. Ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków NIP: 676-11-58-054 email: info@tqmsoft.eu tel. 12 376 00 19 www.tqmsoft.com

Nakład 8000 egz.

Redaktor naczelny: Andrzej Ryś Redaktor techniczny: Dominika Cisowska Konsultacja merytoryczna: Łukasz Dragun Skład i projekt: PLEO design Korekta: Agnieszka Smęda

Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Total Quality & More

Szanowni Państwo,

3

Nowa rewolucja przemysłowa znana pod po-

nie elastycznych technologii produkcyjnych.

jęciem Industry 4.0 zderza się z problemami

Aby zadziałał efekt synergii konieczna jest

z jakimi spotykają się polskie firmy. Te wy-

odpowiednio przeszkolona kadra. Pracowni-

zwania to nieustający brak pracowników bez-

cy którzy potrafią wnioskować na podstawie

pośrednio produkcyjnych, okołoprodukcyjnych

danych i czytać, to co mówią do nich maszy-

oraz wysokokwalifikowanych specjalistów.

ny i systemy.

Potęgowane jest to dużą rotacją pracowni-

Łukasz Dragun Dyrektor ds. Rozwoju TQMsoft

ków, poszukujących coraz lepszych warunków

Ta kadra to inżynierowie 4.0, potrafiący za-

zatrudnienia. Często zasilanie pracownikami

równo właściwie wnioskować na podstawie

zza wschodniej granicy nie jest już wystar-

twardych danych, jak również odpowiednio

czające. Z pomocą idzie technologia czyli

komunikować się i współpracować w zróżni-

informatyzacja i automatyzacja, jak również

cowanym środowisku. Dodatkowe cechy to

rozwiązania organizacyjne. Podejście oparte

chęć poznawcza i odwaga w podejmowa-

o zintegrowane rozwiązania pomaga stawić

niu decyzji. Te miękkie i społeczne aspekty,

czoła bieżącym zamówieniom i przygotować

powiązane z wiedzą procesową i matema-

zakład na nieoczekiwane zmiany jakie niesie

tyczną charakteryzują ekspertów i liderów

przyszłość.

przyszłości, na jakich powinny stawiać firmy.

Elastyczność i zwinność produkcji to, zdaniem

Nie można również zapomnieć o pracowni-

wielu, klucz do sukcesu. Digitalizacja produk-

kach produkcyjnych, dla których należy stwo-

cji, systemy cyber-fizyczne , Internet rzeczy,

rzyć sprzyjające warunki pod kątem ergono-

Big Data, integracja systemów, rozszerzona

mii i ekonomii ruchu. Zagadnienia te, zwane

rzeczywistość to pojęcia, jakimi posługuje się

humanizacją pracy, pozwalają nie zapominać

na razie niewielka cześć rodzimych produ-

nam o najważniejszym ogniwie i jednocześnie

centów, głównie oddziałów dużych korporacji.

motorze rozwoju, jakim jest człowiek na sta-

Jednak znaczna część firm wykorzystuje już

nowisku pracy. Jemu też dedykujemy niniejszy

te elementy Industry 4.0, które służą zwięk-

numer naszego magazynu. Życzę miłej lektu-

szeniu elastyczności np. zbieranie, przetwa-

ry oraz dopasowania naszych produktów do

rzanie i wymiana danych dla celów lepszego

celu, jakim jest właściwe uzupełnienie kom-

planowania i wnioskowania oraz wykorzysta-

petencji Państwa pracowników.


4

01. Rola pracownika w dobie Przemysłu 4.0

Sektor przemysłowy powszechnie kojarzyć

cie managerów: „Zarządzanie byłoby znacz-

się może z osobami zdecydowanymi, ener-

nie prostsze, gdyby nie trzeba było pracować

gicznymi i przedsiębiorczymi. Oprócz tych dy-

z ludźmi”.

namicznych skojarzeń, pojawiają się również inne określenia, jak: doskonała organizacja,

Następnie po przeżytym etapie fascynacji

świetna administracja, szczupłe zarządza-

nowinkami technicznymi, część osób wraca

nie albo dostawy na czas. Generalnie rzecz

do starej prawdy, w której to pracownik staje

ujmując, osoby związane z produkcją to

się istotnym elementem układanki produk-

w mniemaniu ogółu, ludzie stąpający twar-

cyjnej, a umiejętne budowanie zespołu jest

do po ziemi. Nie ma w tym nic odkrywczego,

kluczową kompetencją na stanowisku mana-

Dowodem dojrza-

bo kiedy przyjrzymy się słowu „przemysł” to,

gerskim. Jednak, by z sukcesem przetransfor-

łości organizacyjnej

nie wdając się w szczególnie rozwinięte roz-

mować grupę ludzi w zespół, potrzebne są

ważania, widzimy, że oznacza ono „procesy,

pewne szczególne kompetencje. Oprócz nich

jest to, że zwra-

które są przemyślane” czyli zauważyć można

potrzebny jest też klimat organizacyjny oraz

ca się uwagę na

nacisk na racjonalizm w działaniu.

atmosfera sprzyjająca zmianom w przedsię-

szereg czynników

Obecnie funkcjonujemy w ramach Przemy-

wpływających na

biorstwie. słu 4.0, a przynajmniej do niego zmierzamy.

Dowodem dojrzałości organizacyjnej jest to,

Wszyscy, którzy są związani z przemysłem,

że zwraca się uwagę na szereg czynników

efektywność pra-

zdają sobie doskonale sprawę, że niezależ-

wpływających na efektywność pracownika

cownika na stano-

nie od tego, jak nazwiemy warunki, w których

na stanowisku pracy. I choć część czytelni-

przyszło wyprodukować daną rzecz, to osta-

ków pomyślała o efekcie Hawthorne, to jed-

wisku pracy.

tecznie pracuje się z ludźmi. Bo cała produk-

nak mowa w tym artykule jest o czymś więcej.

cja zaczyna się i kończy na człowieku. Coraz

O myśleniu systemowym i czynnikach wpływu

częściej zauważyć można, że w relacjach

na pracę. Akcent położony został na filozo-

biznesowych coraz większe znaczenie ma to,

fię ciągłego doskonalenia i naukę, bo takie

jacy ludzie stoją za danym projektem i jaką

są potrzeby rynkowe. Tym firmom, które nie

gwarantują jakość. Choć dalej doświadcza

doskonalą kompetencji swoich pracowni-

się syndromu CCC (cena czyni cuda), to jed-

ków, grozi wypadnięcie z rynku i wystawiają

nak coraz śmielej zaznacza się wagę kompe-

się one na ryzyko nie otrzymania kwalifikacji

tencji zespołu, mającego zrealizować dane

uregulowanych prawnie. I tutaj pojawia się

przedsięwzięcie.

pewien paradoks. Otóż ludzie dorośli uczą się w dość specyficzny sposób. Potrzebują

Jest to o tyle ciekawe, że droga ewolucji pra-

do tego motywacji i odpowiednich warun-

cownika w przemyśle (niezależnie od zajmo-

ków. Wytworzenie chęci do działania to nie

wanego miejsca w organizacji) jest nastę-

tylko zapewnienie odpowiedniego wynagro-

pująca: na początku jest zafascynowanie

dzenia. To akurat jest najłatwiejsze, ale ma

narzędziami, sposobami, trikami, organizo-

najkrótszy efekt. Manipulowanie wysokością

waniem, a współpracownicy są traktowani na

pensji nie buduje lojalności pracowniczej, bo

równi ze środkami trwałymi. Widać to także

choć jest czynnikiem higienicznym to jednak

w schematach organizacyjnych przedsię-

niewystarczającym do uaktywnienia zaanga-

biorstw, stąd nikogo nie dziwi termin „Zasoby

żowania i wyciagnięcia ukrytego potencja-

ludzkie”. To podejście pobrzmiewa w lamen-

łu. Zresztą płacenie za wszystko bonusami,


Total Quality & More

szkolenia powiązane nowość! Monitorowanie stabilności

5

może mieć skutek odwrotny od zamierzone-

ale również na Metody Pracy (MP) i na Re-

go. Chyba nikogo z czytających nie trzeba do

lacje z Pracownikami (RP). Te ostatnie opie-

tego przekonywać, ale jeśli tak jest, to proszę

rają się na promowaniu pracy zespołowej.

sobie przypomnieć wprowadzanie osławio-

Ci, którzy wdrażają TWI, na etapie RP uczą

nych „kaizenów”. Tam gdzie za pomysły ra-

przyszłych instruktorów: dostrzegać istotne

miarowych za pomocą kart

cjonalizatorskie płacono, wkrótce okazywa-

fakty, podejmować właściwe decyzje, a także

kontrolnych SPC

ło się, że ich jakość drastycznie spadła, ale

kontrolować i oceniać proces. Narzędzia uży-

Budowanie relacji i komuni-

ilość się zwiększyła. Co więcej, wytworzyła

wane w zakresie tego obszaru to: udzielanie

kacja wsród pracowników

się postawa, „należy mi się” objawiająca się

feedbacku w sposób ciągły, przygotowanie

roszczeniami „To jak to, chcieliście pomysłów,

procesu zmiany, wydobywanie potencjału

dałem wam. Coś się nie podoba? O co wam

leżącego w pracownikach, a także zapew-

chodzi?”.

nienie uznania i motywowanie pracowników.

i zdolności systemów po-

produkcyjnych Skuteczny menedżer – praktyczne aspekty zarządzania Kaizen – ciągłe doskonalenie Instruowanie pracowników – Training Within Industry Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

Wspomniane kwestie znajdują się w obszarze To, że kompetencje miękkie są ważne w pra-

kompetencji miękkich, a nie twardych. Tych

cy na produkcji, podkreślone zostało w me-

pierwszych nie uczą w szkole, a i z dopaso-

todzie wdrażania pracowników czyli TWI.

waniem oferty szkół zawodowych do potrzeb

Można tę metodę streścić do odpowiedzi na

rynkowych jest różnie. Warto w tym miejscu

trzy pytania: Co?, Jak?, Dlaczego?. Oznacza

przytoczyć słowa ojca prakseologii (nauki

to, że w procesie przyuczania nowego pra-

o sprawnym działaniu). Profesor Kotarbiński

cownika do wykonywania zadań, zwraca

miał zwyczaj mawiać: „Ludzie nie sprzeczają

się uwagę nie tylko na to, by umiał wyko-

się o to czy COŚ miało zostać zrobione. Tylko

nać prawidłowo daną czynność (Co?, Jak?).

o to JAK zostało to zrobione”.

Równie ważne jest budowanie odpowiedniej atmosfery sprzyjającej nauce, a co za tym

Rozwijanie kompetencji miękkich przydaje się

idzie, stworzenie bezpiecznego środowiska,

w każdych okolicznościach, a najbardziej ich

w którym jest możliwość popełniania błędów

znaczenie docenić można w sytuacjach trud-

i ich natychmiastowego korygowania. Nie bez

nych. W dzisiejszych czasach zmian choćby

znaczenia jest wyjaśnienie, jak ważna jest

sposobów komunikacji, pracownicy, by wyko-

wykonywana czynność w całym procesie

nywać swoje obowiązki efektywnie, potrze-

wytwórczym (Daczego?).

bują komunikować się właściwie, czyli adekwatnie do sytuacji i wagi problemu. Zmiana

Co istotne, w koncepcji TWI kładzie się na-

struktury wiekowej personelu, rosnące zna-

cisk nie tylko na Instruktaż Pracownika (IP),

czenie pokolenia Y, a nawet C, sprawia, że


6

w swoich komunikatach pracownicy coraz

korzystać kompetencje miękkie do stworzenia

częściej muszą uwzględniać potrzeby złożo-

platformy efektywnego współdziałania. Dzięki

nych grup społecznych.

niej, uwzględnia się różnorodność talentów i doświadczeń, budując zaangażowanie pra-

Jest więcej wyzwań, które stoją przed bran-

cowników. A właśnie wyzwolenie energii pra-

żą przemysłową, by im sprostać można wy-

cowników jest warunkiem ciągłego rozwoju.

Andrzej Koniuk

Trener, doradca i konsul-

Trener TQMsoft

lizuje się w zakresie ko-

tant biznesowy. Specjamunikacji, rozwiązywaniu konfliktów na stanowiskach managerskich. W życiu zawodowym, charakteryzuje go motto: „wywołuje pozytywny dyskomfort”. Prywatnie fan koszykówki i cybernetyki.

02. Big Data – szansa na nową wartość

Bazy danych, hurtownie danych, Internet,

i instytucje (bankowość i finanse, edukacja,

a w nim w szczególności dane w chmurach,

ochrona zdrowia, przemysł, handel, doradz-

portale najróżniejszego profilu i przezna-

two, ubezpieczenia, turystyka, energetyka,

czenia (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln,

szkolnictwo...) wpływają na nas, definiują

…) to wszechogarniające, różnorodne co do

własne cele, kreują nowe wyzwania i znaj-

sposobu przechowywania, rodzaju i treści

dują sposoby ich realizacji. Jednym słowem

źródła danych, które mogą stanowić pod-

– żyjemy w świecie Big Data. Za prekursorów

stawę do zdobywania informacji i wiedzy

tego świata uważa się Google i Amazon.

użytecznej dla indywidualnego użytkownika, ale też – przede wszystkim – użytecznej biz-

Big Data to przestrzeń wielowątkowa, wie-

nesowo.

lowymiarowa – zjawisko, filozofia, technologia informatyczna, techniki pozyskiwania,

Poprzez wykorzystywane media sami – cza-

przechowywania i analizy dużych zbiorów

sem nie będąc tego w pełni świadomi – do-

danych oraz nowe – coraz bardziej wyszu-

starczamy danych, sami korzystamy w wie-

kane i śmiałe – możliwości ich wykorzystania.

loraki sposób z danych i wreszcie, w oparciu

W takiej sytuacji o jednoznaczną definicję Big

o te dane – umiejętnie przetworzone, wy-

Data jest trudno, po prostu taka nie istnieje.

korzystane - najprzeróżniejsze podmioty


Total Quality & More

7

W Wikipedii (pl.wikipedia.org) – bo nie da się

rym formalnie funkcjonuje Big Data. Niemniej

Podejście proce-

bez Internetu o Big Data - przytoczona jest

– na marginesie - wydaje się, że trzy pierw-

sowe powinno stać

m.in. definicja Gartnera, według której Big

sze składowe tj. volume, variety i velocity

Data to „zbiory informacji o dużej objętości,

rozróżniają dostatecznie dobrze Big Data od

się sposobem my-

dużej zmienności i dużej różnorodności które

innych typów i zbiorów danych.

ślenia o organizacji.

wymagają nowych form przetwarzania w celu zjawisk oraz optymalizacji procesów”.

Informatyczny i informacyjny wymiar Big Data

Krótko podsumowując, Big Data to duże zbiory

Konstrukcja struktur przechowywania dużych

danych i stosowne do nich techniki przetwa-

zbiorów danych, przetwarzanie i analiza tych

rzania, prowadzące do przekształcenia da-

zbiorów to kolejne wyzwania, przed którymi

nych w szeroko rozumianą użyteczną infor-

stoją informatycy, numerycy, matematycy,

mację. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę

statystycy – to nowy fascynujący, ciągle do

i bardzo mocno podkreślić, że rynkowa, biz-

końca niezgłębiony świat, w którym kryją się

nesowa i każda inna wartość nie wypływa

fantastyczne, przeogromne możliwości. To

wprost z danych, ale z tego co potrafimy z nimi

jest – można to tak określić za Mayerem-

zrobić (przetworzenie, analiza, statystyka...).

-Schonbergiem i Cukierem (pierwsza pozy-

podejmowania decyzji, odkrywania nowych

cja w wymienionej na zakończenie artykułu Big Data – według istniejącej, bogatej litera-

literaturze) – czas „danetyzacji” wszystkiego!

tury - formalnie charakteryzują następujące składowe:

• duża ilość danych (volume) - rozmiar danych liczony jest tera- i petabajtach (wręcz

Na wymiar informatyczny Big Data składają się ogólnie biorąc bazy danych i platformy ich przetwarzania.

niewyobrażalne!);

• duża zmienność danych (velocity) - tutaj

Baza danych to – zgodnie z najogólniejszą

chodzi zarówno o szybkość „zaciągania”,

definicją – logiczny sposób przechowywania

jak i analizowania, analizy dokonywane są

danych. W Big Data są to przede wszystkim

często w czasie rzeczywistym;

bazy NoSQL, które nie wymagają predefinio-

• duża niejednorodność danych (variety) -

wanej struktury, mówiąc obrazowo akceptu-

różnorodne źródła, struktury - wszystko co

jące nieład w logicznej organizacji danych.

w nas i wokół nas to dane (słowo, tekst,

Bazy NoSQL, bez specyficznego formatu da-

obraz, liczba,... ), a poprzez aplikacje i pro-

nych, obejmować mogą zdjęcia satelitarne,

gramy musi dokonać się strukturyzacja da-

dane atmosferyczne, fotograficzne, video,

nych i dalsze ich przetworzenie, a także (te

radarowe, sonarowe itd. Warto zwrócić uwa-

składowe pojawiły się nieco później);

gę, że nazwa NoSQL – nieco prowokująca

• weryfikacja (wiarygodność) danych (veracity) - kontrola poprawności;

• wartość danych (value) - selekcja, rozróżnienie, wyodrębnienie danych wartościowych.

– jest przeciwieństwem nazwy SQL, pod którą kryje się strukturalny język zapytań SQL, stanowiący podstawę operowania danymi w tzw. relacyjnym modelu danych tj. modelu, w którym jedyną strukturą w której przecho-

Pięć wymienionych składowych stanowi pod-

wywane są dane jest matematycznie ujmując

stawę modelu określanego mianem 5V, w któ-

relacja tj. mówiąc wprost dwuwymiarowa ta-


bela. Twórcą modelu relacyjnego był E.Codd

Do technik pozyskiwania informacji należą

Big Data to wizjo-

z IBM który w latach 70-tych ubiegłego wieku

przede wszystkim:

nerstwo, nowy spo-

sformułował 12 postulatów relacyjności. Bazy

sób na nowe czasy,

obok dominujących rozwiązań NoSQL współ-

który ma dostarczyć

czesny, często wykorzystywany (szczególnie

nowych bizneso-

wania danych.

wych wartości.

relacyjne (bazy SQL) np. PostgreSQL to też

w aspekcie biznesowym) sposób przechowy-

• Metody optymalizacji (Optimalization Methods),

• Klasyczne metody statystyczne (Statistics) i eksploracja danych (Data mining),

• Analiza tekstu (Text Analytics), • Analiza danych typu audio (Audio Analytics),

W obrębie baz NoSQL mieszczą się m.in. :

• Bazy dokumentowe (dokuments), • Bazy klucz-wartość (key-value), • Bazy kolumnowe (columnar), • Bazy grafowe (graph), • Bazy obiektowe (object) itd.

• Analiza strumieni video (Video Analytics), • Uczenie maszynowe (Machine learning, ML),

• Społeczna

analiza sieciowa (Social Ne-

twork Analysis, SNA). Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że przy-

Wśród platform przetwarzania na uwagę

toczone powyżej techniki to nawet nie próba

zasługują przede wszystkim MapReduce

systematyki, niektórzy Czytelnicy być może

(Google) oraz Hadoop (Yahoo). Są to środo-

zauważą, że często Machine Learning uważa

wiska – najogólnej ujmując - równoległego

się za nierozłączną składową Data mining, itd.

przetwarzania danych. Hadoop – istniejący w wielu dystrybucjach - to zestaw narzędzi

Warto także dodać, że oprócz wymienionych

(framework), umożliwiający przetwarzanie na

technik istnieje potrzeba stwarzania nowych,

wielu komputerach, „odporny” na błędy w da-

jeszcze bardziej skutecznych, właściwych do

nych, odpowiedni do danych różnorodnych,

dużych zbiorów, a szerzej traktując właści-

o dużej wielkości.

wych do Big Data w modelu 5V.

W wymiarze informacyjnym Big Data mieszczą się sposoby, techniki pozyskiwania informacji z danych. Duże zbiory danych stwarzają możliwości znalezienia związków i relacji o których dawniej nawet nie przypuszczaliśmy, że istnieją. Z niby-chaosu wyłaniają się prawidłowości i korelacje.


Total Quality & More

szkolenia powiązane

9

Big Data w skali firmowo-biznesowej

logiki rozmytej, uczenia maszynowego itd. – granice możliwości analizy ogranicza chyba tylko wyobraźnia. Od strony rachunkowej do

Mnitab dla początkjących

W skali firmowo-biznesowej Big Data to po-

dyspozycji pozostają tutaj np. Minitab, SPSS,

Minitab dla zaawansowanych

zyskiwanie i analiza danych pochodzących

Statistica, QDA itp.

nowość!

z wielu źródeł zewnętrznych (np. Internet)

Big Data - wprowadzenie

i wewnętrznych (bazy sprzedaży, klientów,

Kapitalny przykład wykorzystania Big Data

dostawców, dane z maszyn, systemów po-

w przemyśle to optymalizacja kosztów pro-

miarowych, analiz jakościowych itd., zapi-

cesu w oparciu o analizę sieci społecznych

sów audytowych) w celu poprawy rentow-

(SNA) z wykorzystaniem programów UCINET,

ności firmy (wydajność, jakość, organizacja).

NetMiner, R, NodeXL, Gephi przedstawiają

Charakter Big Data leży w tych działaniach

Lee i Sohn (druga pozycja w wymienianej na

w różnorodnym charakterze danych i wielu

zakończenie artykułu literaturze).

zróżnicowanych, niekiedy dość skomplikowanych narzędziach pozyskiwania z nich infor-

Jest w czym wybierać i z czego korzystać, jak

macji.

zawsze najważniejszy jest jednak pierwszy krok, a potem - przemiana Big Data w wielki

Od strony informatycznej do dyspozycji,

(też Big) biznesowy sukces.

oprócz zasobów własnych, korporacyjnych, pozostają choćby narzędzia Open Source

W podejściu czysto praktycznym wydaje się, że

np. R, Python, PostgreSQL, MySQL, Firebird itd.

kolejne etapy wykorzystania Big Data na poziomie firmy powinny wyglądać następująco:

Główny akcent podejścia Big Data w omawianej skali to przede wszystkim wymiar informacyjny czyli analityczny tj. wykorzystanie skutecznych metod analizy danych. Na uwagę zasługują tutaj takie narzędzia jak:

• metody optymalizacji, • klasyczne metody statystyczne: próbko-

• „czyszczenie” danych, • integracja danych pochodzących z wielu źródeł,

• selekcja, wybór danych do analizy, • wykorzystanie narzędzi do wydobywania informacji z danych (wizualizacja, statystyka, data mining, itd.).

wanie, wizualizacja danych, analizy wielowymiarowe (ANOVA, regresja, DOE, …) itd.,

• eksploracja danych: analiza skupień, drze-

Big Data to realizacje w dużej skali, sposób na cyfrowy potop danych, to wyzwania, ko-

wa klasyfikacyjne, regresja logistyczna, sie-

rzyści, ale także zagrożenia i mroczne strony

ci neuronowe, istnieje standard CRISP-DM

(naruszenie prywatności, ochrona danych,

(Cross Industry Standard Process for Data

niewłaściwe, nieuprawnione wykorzystanie

Mining) określający metodologię eksplo-

i udostępnianie danych - oby nie była to dyk-

racji danych, odpowiedni dla zastosowań

tatura danych!). Big Data to pogodzenie się

w przemyśle, biznesie, nauce… .

z różnorodnością danych i ich wręcz w trybie on-line wykorzystywanie do analizy zjawisk

Istnieją przykłady wykorzystania w Big Data

bieżących i przewidywania. Big Data to nasz

kart kontrolnych SPC, szczególnie karty wy-

świat i nasza rzeczywistość.

kładniczo-ważonej ruchomej średniej EWMA i sum skumulowanych CUSUM, narzędzi tzw.


10

W skali firmowo-biznesowej to sposób na

Wydaje się zatem, że zainteresowanie Big Data

lepsze, efektywniejsze funkcjonowanie – bez

jest potrzebne. Potrzebna jest takżewiedza

danych i ich analizy nie ma mowy o stworze-

o Big Data i umiejętności wykorzystania tego

niu strategii biznesowej. Big Data to wizjoner-

podejścia. Jednym słowem – wracając tym ra-

stwo, nowy sposób na nowe czasy, sposób

zem do motta tego artykułu - pojawia się za-

który – jak w tytule tego artykułu – ma do-

potrzebowanie na nową profesję, tj. badacza

starczyć nowych biznesowych wartości.

danych, który będzie wiedział i umiał się orientować w świecie danych i jak je zrozumieć.

Andrzej Czarski

Doktor nauk technicz-

Literatura

nych, posiadający wie-

1. V. Mayer-Schonberger, K. Cukier – Big Data. Efek-

Trener TQMsoft

loletnie doświadczenie

tywna analiza danych. MT Biznes sp. z o.o., War-

w zakresie metod staty-

szawa 2017

stycznych w przemyśle.

2. H. Lee, I. Sohn – Big Data w przemyśle. PWN, War-

Autor i współautor ponad

szawa 2016

50 publikacji naukowych.

3. R.D. Paul, O.S. Jadhav – Some Contribution od

Zainteresowania - muzy-

Statistical Techniques in Big Data. A Review. Inter-

ka, historia, polityka.

national Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication. Vol.4, 2016, Link:

Od autora

http://www.ijritcc.org

Krótka forma tego artykułu - coś w rodzaju prze-

4. J.Hurwitz, A.Nugent, F. Halper, M.Kaufman – Big

ciwieństwa Big Data – sprawia, że nie sposób za-

Data for Dummies, John Wiley & Sons, Inc., 2013

wrzeć, choćby nagłówkowo i ogólnie, wszystkich

5. N. Marz, J.Warren – Big data. Najlepsze prakty-

treści związanych z przedstawianym przedmiotem.

ki budowy skalowalnych systemów obsługi danych

Istnieje bardzo bogata literatura dotycząca tego

w czasie rzeczywistym, Helion SA., Gliwice 2016

tematu. Zainteresowanym polecam – na początek

6. F.Provost, T.Fawcett – Analiza danych w biznesie.

- kilka moim zdaniem bardzo interesujących pozy-

Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion

cji, w większości dostępnych w języku polskim, za-

SA., Gliwice 2016

mieszczonych w podanej niżej literaturze.

7. F.Cyprowski – Big Data. Mini-podręcznik dla laików, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, 2014


Total Quality & More

11

03. Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA

- Jak często wykonujecie analizę zdolności

Stabilność krótkoterminową da się już za-

systemu pomiarowego?

obserwować w czasie analizy „Gage R&R”

- Raz na początku projektu, potem z reguły

(służy do tego tzw. górna granica kontrolna

raz na rok.

dla rozstępów), ale niewiele osób na to zwra-

- A co w międzyczasie?

ca uwagę, ponieważ nie ma dla stabilności

- Sprawdzamy przyrządy na wzorcach w na-

żadnego zdefiniowanego wskaźnika, wyma-

szym laboratorium lub w zewnętrznej firmie,

ganego przez klienta. Natomiast stabilności

co pół roku, niektóre raz na rok.

długoterminowej, jakże ważnej przez cały

- A co w międzyczasie?

czas trwania procesu kontrolnego, nie da się

- Przyrząd ma status „OK”, jest więc używany

praktycznie zaobserwować, ponieważ do

w kontroli jakości lub do pomiarów dla SPC.

zmienności błędów systemu pomiarowego

- A co w międzyczasie?

dochodzi zmienność mierzonej charaktery-

- To znaczy?

styki, czyli zmienność procesu produkcyjnego.

- Co z ewentualnym pogorszeniem powta-

Osoba mierząca widzi wyłącznie zmienność

rzalności przyrządu czy zwiększeniem jego

wypadkową, czyli zmienność wyników pomia-

błędu systematycznego, np. z powodu zuży-

rów (w terminologii MSA: TV – Total Variation),

cia lub uszkodzenia przyrządu?

ma więc znikome szanse zauważenia niepo-

- Użytkownik przyrządu powinien to zauwa-

kojącego wzrostu rozrzutu błędów przypad-

żyć, czasami przecież wykonuje kontrolny

kowych lub zwiększenia wielkości błędu sys-

pomiar na wzorcu, ewentualnie dowiemy się

tematycznego („bias”). Czyli, nawiązując do

o tym analizując przyczyny reklamacji…

dialogu rozpoczynającego ten tekst, w tzw. międzyczasie istnieje bardzo duże ryzyko

Szanowny Czytelniku, jeśli znasz to podej-

niezauważenia degradacji zdolności niegdyś

ście, ten krótki artykuł jest adresowany

zaakceptowanego przyrządu pomiarowego,

właśnie do Ciebie.

nadal noszącego formalny status „OK”. Jaki może być skutek tej nieświadomości, jeśli ten

Powszechnie znane wytyczne MSA (Measu-

przyrząd służy do kontroli tzw. charakterystyki

rement Systems Analysis. Reference Manual.

specjalnej? Niespecjalnie trudne to pytanie,

4th Edition, AIAG, 2010) zawierają opis kilku-

natomiast sytuacja oczywiście wymagałaby

nastu metod oceny zdolności i stabilności sys-

specjalnych działań!

temów pomiarowych. Dostawcy wielu branż (motoryzacyjnej, lotniczej, AGD i innych) zo-

Gdyby takie podejście porównać z SPC to

bowiązani są przez swoich klientów oraz nor-

tak, jakby okresowo wyznaczać wskaźniki

my / standardy przez nich przywoływane, do

zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk bez nad-

przeprowadzania wyżej wymienionych analiz.

zorowania stabilności procesu produkcyjnego

W praktyce, analizy te, wykonywane najczę-

za pomocą kart kontrolnych (np. Xśr-R). Każdy

ściej metodą „Gage R&R” i dotyczą wstępnej,

powiedziałby, że to niepełne, mocno zubożo-

a następnie (nie zawsze) okresowej oceny

ne o podstawowe narzędzie, SPC. Analogicz-

zdolności systemu (procesu) pomiarowego.

nie, MSA bez nadzorowania długoterminowej

Ignorowane jest prawie całkowicie zagadnie-

stabilności systemu (procesu) pomiarowego

nie stabilności systemu / procesu pomiarowe-

to niepełne, mocno zubożone MSA.

go, lub ogólniej – procesu kontrolnego.


12

szkolenia powiązane

Klienci taki zakres MSA akceptują, tak. Ale czy

szybszą, mniej dokładną, więc tańszą metodą?

nam, dostawcom, opłaca się to akceptować?

Co ciekawe - wybierając rozwiązanie mniej

Akceptować to ryzyko?

ryzykowne i tańsze, czyli bieżące nadzorowanie stabilności systemów / procesów pomia-

nowość! Monitorowanie stabilności

Klienci wymagają od dostawców coraz pre-

rowych, nie rezygnujemy z okresowej oceny

cyzyjniejszych metod MSA (np. ANOVA za-

zdolności systemów pomiarowych – robimy

kontrolnych SPC

miast klasycznej metody średnich i rozstę-

to równocześnie, „przy okazji”. Dane zbierane

Analiza systemów pomia-

pów). Czy ten kierunek presji na MSA jest

w trakcie prowadzenia kart kontrolnych nad-

rowych

optymalny dla klienta i dostawcy? Na jakie

zorujących systemy pomiarowe pozwalają bo-

– metoda R&R

działania najbardziej warto przeznaczać za-

wiem wyznaczyć praktycznie wszystkie wskaź-

Statystyczne sterowanie

soby dedykowane MSA ?

niki zdolności, i to za wybrany okres czasu: Cg,

1. Na wykonywanie jednorazowych lub rzad-

Cgk, %EV, %AV, %GRR, ndc. Ponadto, uzyski-

wane

kich, okresowych analiz (potwierdzeń) zdolno-

wane wskaźniki w dużej mierze pozbawione

Statystyczne sterowanie

ści, coraz bardziej zaawansowanymi, trudny-

są wpływu części mierzonych (często problem

procesem (SPC) z analizą

mi w interpretacji metodami (np. ANOVA), czy

w analizie R&R, powodujący mocne zaniżanie

systemów pomiarowych

2. Na bardzo częste, praktycznie ciągłe nad-

oceny zdolności), natomiast podlegają (ewen-

zorowanie stabilności kluczowych systemów

tualnym) wpływom zmienności warunków po-

(procesów) pomiarowych, ale prostymi meto-

miaru, np. temperatury (nieuwzględnianie tych

dami – kartami kontrolnymi o udowodnionej

zmienności to także częsty problem w analizie

już dawno (w SPC) skuteczności i efektyw-

R&R, powodujący zbyt optymistyczne oceny

ności.

zdolności). Wyznaczone na bazie kart kontrol-

i zdolności systemów pomiarowych za pomocą kart

procesem SPC – szkolenie podstawowe / zaawanso-

(MSA) Minitab dla początkujących / zaawansowanych

nych wskaźniki zdolności systemów (procesów)

Jan Rewilak Trener Wiodący i współzałożyciel TQMsoft

Według autora znacznie mniejsze sumarycz-

pomiarowych mogą więc być zdecydowanie

ne ryzyko związane z niezdolnymi / niesta-

bardziej wiarygodne, niż te same wskaźniki

bilnymi systemami pomiarowymi daje roz-

wyznaczane w trakcie osobnej analizy R&R,

wiązanie numer 2. Jest to dylemat podobny

która organizowana jest często w jednym

do tego, z którym mają do czynienia osoby

miejscu i czasie. Te ostatnie z reguły nie opi-

tworzące plany kontroli: czy lepsza (mniej ry-

sują więc rzeczywistej zdolności systemu po-

zykowna i tańsza w sensie kosztów kontroli

miarowego w zmiennych warunkach pomiaro-

i potencjalnych kosztów reklamacji) jest:

wych, natomiast posiadają często silny wpływ

1. rzadsza kontrola, ale bardzo dokładna, dla-

niedoskonałości (zmienności) kształtu części

tego czasochłonna i kosztowna, czy

mierzonych, zaniżający ocenę zdolności sys-

2. kontrola 100%, ale wykonywana prostszą,

temu / procesu pomiarowego.


Total Quality & More

13

04. Ekonomia i ergonomia ruchu jako część humanizacji pracy

Na dzisiejszym rynku pracy to pracownik de-

lizowane z uwzględnieniem innych celów, np.:

cyduje o miejscu, w którym chce pracować.

mniejsza treść pracy, większa wprawa, krót-

Z powodu braku kadry często pracodawcy

szy czas realizacji, większa monotypowość

decydują się na pracowników tymczaso-

ruchów, wzrost możliwości powstania urazów

wych, nierzadko pochodzących również zza

kumulacyjnych. Częste zmiany w kształtowa-

wschodniej granicy. Rozwiązanie to przydat-

nie miejsc pracy nie służą lub mają znikomy

ne jest w pracach mniej skomplikowanych,

wpływ na powstawanie wartości dodanej

nie wymagających dużego doświadczenia.

w wyrobie. Osiąganie celów przedsiębiorstw

Jak można wpłynąć na wydajność tych pra-

realizowane jest poprzez kompromis, a nie

cowników, która jest mocno zróżnicowana

optymalne rozwiązanie. Tylko pełna, wielo-

i często poniżej oczekiwań pracodawców i co

aspektowa analiza pozwoli ukształtować

zrobić, aby ułatwić z nimi kontakt?

miejsce przyjazne dla pracownika i wydajne dla przedsiębiorcy.

Człowiek w środo-

Człowiek w środowisku pracy jest tak wydaj-

wisku pracy jest tak

ny, jak warunki tego środowiska mu na to pozwalają. Poprzez ich kształtowanie możemy

Elementy ergonomii, na jakie mamy wpływ podczas optymalizacji pracy:

wydajny, jak warunki

osiągnąć nawet do 50% poprawy wydajno-

tego środowiska mu

ści pracownika i to bez nadmiernie poniesionych kosztów inwestycji. Kluczem do sukcesu

1. Pozycja ciała

na to pozwalają.

są wzorce lub wytyczne do kształtowania

To przede wszystkim prawidłowa postawa

elementów wpływających na czas pracy pra-

i dobór środków transportu. Wpływ wymu-

cownika. Tak wybudowane standardy, przed-

szonej pozycji ciała na pracowników jest nie-

stawione w formie komiksów lub krótkich fil-

korzystny i prowadzi do utraty komfortu pracy,

mów, w łatwy sposób są przyswajane przez

spadku jej wydajności, wzrostu błędów jako-

pracowników.

ściowych i absencji chorobowej. Naraża pracodawcę na utratę pracowników i możliwość

Rozważmy dwa aspekty pracy – ergonomię

strat związanych z wypłatą odszkodowań.

i ekonomię ruchu. 2. Tempo pracy Ergonomia ruchu to ocena wpływu pozycji

Na czas trwania ruchu największe wpływ

ciała, rytmu, tempa, metody, a także czynniki

ma jakość ruchu, czyli wprawa. Im mniejsza

materialnego środowiska pracy na pracow-

wprawa, tym czas realizacji ruchu dłuższy

nika.

(poprawianie ruchu, centrowanie, wyszuka-

Ekonomia ruchu to ocena obszaru pracy,

nie). Wprawę można trenować poprzez np.

treści pracy, celowości działania i czynników

częste powtarzanie tych samych czynności.

ruchu, wpływających na czas trwania czyn-

Nabierając wprawy pracownik wytrenuje na-

ności roboczych.

stępnie szybkość. Jeśli jednak niewprawiony pracownik przyśpieszy to jakość ruchu spad-

Oba te składniki badane osobno mogą po-

nie, a co za tym idzie narazimy się na powsta-

wodować powstanie rozbieżnych, czasem

nie błędów, a pracownika na brak komfortu. To

wzajemnie się wykluczających sposobów or-

częsty błąd, jakiego można uniknąć, stosując

ganizacji metod pracy. To dlatego, że każdym

odpowiednie metody i sekwencję działań.

zajmuje się inny specjalista, a wyniki są ana-


14

Zestawienie elementów

3. Środowisko

czynników na człowieka. Pomocne mogą być

Warunki szkodliwe wynikające ze środowiska

krótkie dodatkowe przerwy. Jeśli w zakładzie

pracy badane są przez służby BHP. Ważne

pracy jest jedna przerwa trwająca 15 – 20

jest by chronić człowieka przed szkodliwością

minut na osiem godzin, to wystarczy wpro-

tych czynników. Kluczową rolę odgrywa nie

wadzić drugą 10 minutową przerwę by wy-

tylko wielkość, ale czas oddziaływania tych

dajność zwiększyć nawet o 10%.

ELEMENTY ERGONOMII RUCHU

ELEMENTY EKONOMII RUCHU

Środowisko

Warunki ruchu

ergonomii i ekonomii ruchu (opracowanie własne):

× Pobieranie Tempo

× Łączenie Logika przepływu

× Szybkość ruchu × Jakość ruchu

Obszar pracy Celowość Pozycja ciała

× Wartość dodana

× Praca przeważająco stojąca

× Użycie narzędzi

× Praca przeważająco siedząca Antropometria

× Przenoszenie części w obrębie stanowiska pracy × Transport materiałów

Złożoność pracy × Treść pracy × Odpowiedzialność

4. Celowość ruchu

5. Obszar pracy

Po co ten ruch wykonałem? Jak bardzo przy-

To odległości, jakie pracownik musi pokonać

czynia się on do powstania wartości dodanej

dłońmi lub ciałem w czasie pracy, by móc

w produkcie? Czy wykonywanie tego ruchu

zrealizować zadanie robocze. Im krótsza, tym

jest ekonomicznie wytłumaczalne? Czy mu-

szybciej odbywa się praca.

siałem wykorzystać dodatkowe narzędzie? Najlepiej byłoby móc wszystko zrobić dłońmi.

6. Warunki ruchu

Przy montażu nakrętek samo przyłapanie jest

Warunki pobierania i odkładania części na

wartością dodaną. Dalsze kręcenie, aż do

stanowisku pracy. Najszybszy model to pobie-

oporu ma znamiona wartości dodanej, ale czy

ranie wolno stojącego elementu ze stałego

nią jest? Czy użycie wkrętarki nie przyspieszy

miejsca i odłożenie go z niewielką tolerancją

tego ruchu? Niestety zmusza pracownika to

(do zderzaka). Jeśli będziemy komplikować te

do pobierania i odkładania narzędzia. A jeśli

warunki to czas będzie się wydłużał.

pobranie nakrętek będzie automatyczne to czy cały proces nie będzie szybszy?


Total Quality & More

szkolenia powiązane

15

7. Złożoność pracy

nowisko pracy jest kluczem do zbalansowa-

Jeśli wykonanie pracy zajmuje pracownikowi

nej pracy. Każda część i narzędzie ma swoje

do jednej minuty, to zachodzi zjawisko pamię-

miejsce odłożenia. Podczas pracy pracownik

Ergonomia stanowisk pracy

ci mięśniowej (możliwe wysokie tempo pracy).

nie krzyżuje rąk. A części nie mieszają się

Ergonomia i organizacja

Wzbogacając treść pracy, tracimy na tempie

z gotowym wyrobem. Cykl pracy jest stały.

stanowisk pracy Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe /zaawanowane Normowanie czasu pracy Humanizacja pracy – warsztaty

pracy, czyli rośnie nam czas i spada tempo. Ratunkiem jest układanie komponentów i na-

Od czego zacząć?

rzędzi w stałych miejscach i pobieranie ich w trakcie pracy zawsze w tej samej kolejności.

Pierwszym podstawowym elementem kształtowania istniejących stanowisk pracy jest ich

Wykonanie pracy zawsze wymaga od pra-

badanie poprzez: obserwacje ciągłą, ob-

cownika określonej uwagi. Możliwość popeł-

serwacje migawkową, chronometraż, video

nienia błędów w trakcie pracy wzmaga uży-

analizę, diagram drogi. Metody te pozwolą

cie uwagi. Przekłada się to na spowolnienie

na zebranie niezbędnych danych, potrzeb-

czasu pracy. Po upływie pół godziny pra-

nych do przeprowadzenia analizy. Niewątpli-

cownik zmniejsza swoje skupienie na pracy

wie video analiza jest najbardziej dokładnym

i zwiększa swoje tempo. Rośnie możliwość

narzędziem z wymienionej grupy.

popełnienia błędów. Co w takiej sytuacji? Czy można na to coś poradzić? Wystarczy zasto-

Drugim elementem jest analiza badanego

sować system Poka yoke. System ten eliminu-

przypadku. Im bardziej szczegółowa, tym

je powstawanie błędów z winy pracownika.

lepsza. W przeprowadzeniu analizy bardzo przydatne są wzorce, punkty odniesienia. Bez

8. Antropometria

nich analiza staje się zbyt subiektywną oceną

Ocena stanowiska pracy pod kątem możliwo-

obserwatora. Doprowadzić to może do zbyt

ści szybkiej adaptacji do fizycznych możliwo-

luźnej oceny, a ta sama w sobie nie wpłynie

ści pracownika. W takcie rotacji na stanowi-

pozytywnie na poprawę warunków pracy.

skach pracownicy eliminują zmęczenie grup mięśni lub zmęczenie mentalne, ale w wyniku

Opis metod badania wieloaspektowego sta-

niedostosowania miejsc pracy spada tempo

nowisk pracy szczegółowo omówiony jest

pracy i rośnie możliwość popełnienia błędów.

w treści nowego szkolenia „Humanizacja pracy – warsztaty”, na które serdecznie za-

9. Logika Przepływu

praszam.

Niezakłócony przepływ materiału przez sta-

Marian Krzeszowski

Literatura

5. https://e-specjalistabhp.pl/artykuly/news,202,kla-

1. http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komuni-

syfikacja-czynnikow-zagrozen-wystepujacych-w-

Trener TQMsoft

katy-prasowe/rynek-pracy-w-polsce-3-kwartal-

-srodowisku-pracy.html

-2017-roku_cp-1681.html

6. Józef Nowicki (1988) Ekonomia polityczna kapi-

2. Maliszewski A., Batogowska A. (1997) Ergonomia

talizmu

dla każdego,

7. Romuald Wołk (1960)Techniczne normowanie

3. Andrzej Marek Lasota (2014) Obciążenie układu

czasów obróbki

Specjalista z zakresu jakości i produktyności.

mięśniowo-szkieletowego operatorów w procesie

8. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/antropome-

produkcji części samochodowych

tria;3870014.html

4. REFA-Nachrichten Ocena tempa pracy Moduł

9. https://lean.org.pl/lean-w-produkcji/poprawa-

3210248

-przeplywu-materialow-i-informacji/


16

05. Przystosowanie do wymagań IATF 16949:2016

7 kroków przed opisaniem rzeczywistości

Systemów Zarządzania Jakością opartego

w procedurach i instrukcjach.

na poprzednim standardzie ISO/TS 16 949.

Pierwsze doświadczenia z przystosowania

Kompetencje te w ocenie wielu były zanie-

do IATF 16949:2016 już za nami. Nowy stan-

dbywane, co w okolicznościach obecnej

dard IATF 16949:2016 przyniósł wiele zmian

sytuacji rynkowej w obszarze zatrudnienia

w podejściu do budowania i funkcjonowania

i zarządzania zasobami ludzkimi jest bardzo

Systemów Zarzadzania Jakością w organi-

kluczowe w pozyskiwaniu, adaptacji i rozwi-

zacjach i co za tym idzie, nowego podejścia

janiu nowych pracowników.

do zrozumienia istoty funkcjonowania organizacji w warunkach nowej normy.

Następne sfery to działania operacyjne koncentrujące się na większej orientacji na klien-

Podejście nowego standardu okazało się

Podejście proce-

ta oraz obszar rozwoju dostawcy, co mam

dość rewolucyjne w wielu obszarach, moc-

nadzieje doprowadzi do wzrostu zaintereso-

no koncentrując się na odpowiedzialności

wania i rozwoju w wielu przedsiębiorstwach

Zarządów za funkcjonowanie Systemów

idei Supplier Quality Development, opartej na

Zarządzania Jakością w organizacjach. Ko-

zrównoważonym łańcuchu dostaw osadzo-

się sposobem my-

lejnym obszarem jest kontekst organizacji

nego w polityce odpowiedzialności biznesu.

ślenia o organizacji.

i związane z tym podejście do budowania

sowe powinno stać

strategii oraz wynikających z niej celów jako-

Przedsiębiorstwa, stając w obliczu tych

ściowych, wskaźników mierzących efektyw-

zmian, musiały mocno „przewietrzyć” istnie-

ność ich osiągania. Dużym wyzwaniem oka-

jące Systemy Zarządzania Jakością tak, aby

zało się także określanie ryzyka dla procesów

norma, która jest narzędziem do zarządza-

w oparciu o czynniki, jakie ujawniać ma opi-

nia organizacją stała się nią w rzeczywisto-

sany kontekst i cele strategiczne przy udziale

ści, a nie była tylko standardem kojarzonym

wszystkich zainteresowanych stron.

z działaniami jakościowymi, audytami i przygotowaniem się do nich oraz dodatkową pra-

Z opisanego kontekstu mają także wynikać

cą, jaką trzeba wykonywać ponieważ „system

szanse, jakie organizacja widzi w swoim roz-

tego wymaga”.

woju. Rewolucyjne i dość kluczowe z mojego, jak i wielu wdrożeniowców, punktu widzenia

Przedsiębiorstwa musiały zmienić sposób

okazało się dla wielu organizacji podejście

myślenia o normie i wpisać ją mocniej w co-

procesowe, a w szczególności dobre opisanie

dzienne funkcjonowanie organizacji. Jak to

procesów z uwzględnieniem wszystkich wy-

zrobić? Jak skutecznie przeprowadzić trans-

magań normy opisującej jakie obszary Syste-

formacje i dostosowanie Systemu Zarządza-

mu Zarządzania Organizacją powinny zostać

nia Jakością do nowych wymagań? Jak prze-

opisane i udokumentowane jako procesy.

prowadzić ewolucje istniejącego systemu do

Kolejne zmiany jakie cieszą w nowym stan-

wymagań IATF 16949:2016 ?

dardzie IATF 16949:2016 to zmiany dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i ukierun-

Skuteczne i efektywne przejście na wyma-

kowania działań w organizacjach na rozwój

gania IATF nastąpi tylko wtedy, kiedy będzie

kompetencji, w szczególności tych miękkich,

ewolucją, a nie rewolucją. Ewolucją w dzia-

co w mojej ocenie jest bardzo kluczowe,

łaniu i ewolucją w myśleniu o normie, jako

obserwując mijające lata funkcjonowania

narzędziu do zarządzania organizacją z du-


Przedsiębiorstwa musiały zmienić

żym ukierunkowaniem na jakość wyrobu oraz

2. Opisanie procesów w Mapie Procesów.

usługi, ponieważ za to płaci nam klient.

Należy tutaj wziąć pod uwagę siłę odziaływań i wymagania normy, odnoszące się do

Przed rozpoczęciem działań związanych

konieczności udokumentowania procesów,

sposób myślenia

z przejściem na standard IATF 16949 ważne

jakie wskazuje.

o normie i wpisać ją

jest wykonanie tzw. GAP Analysis w celu oceny rozbieżności i zdefiniowania harmonogra-

3. Przypięcie do tych procesów obszarów

mocniej w codzien-

mu działań.

organizacji. Na przykład patrząc na obszar

ne funkcjonowanie organizacji.

HR w organizacjach, konieczne jest opisanie Aby skutecznie i efektywnie zrealizować pro-

procesu rozwoju kompetencji i motywowania

ces przejścia na IATF, pierwszym i bardzo

pracowników. To spowoduje, że wzmocnimy

istotnym krokiem jest redefiniowanie proce-

orientację na jakość wyrobu i usługi i „wyle-

sów w organizacji tak, aby podejście proce-

czymy się” z myślenia oraz opisywania proce-

sowe stało się sposobem myślenia o niej.

sów w przedsiębiorstwie na zasadzie działania i funkcjonowania działów, w których opisie

Opisanie procesów według wskazówek

procesu widać zadania, jakie wynikają z pra-

normy zmienia nasze podejście z myślenia

cy na danych stanowiskach w organizacji, co

o procesach w ramach działów i kieruje nas

jest składową zakresów obowiązków, a nie

na sposób myślenia o procesie, jako działa-

jest procesem.

niu operacyjnym, do jakiego należy przypisać odpowiedzialności i właścicieli z organizacji.

4. Osadzenie procesów w kontekście orga-

Najlepszą praktyką, jaką realizuję w takim

nizacji i strategii i na tej podstawie przeno-

podejściu jest Mapowanie Procesów , które

szenie celów strategicznych na procesy.

najlepiej podzielić na kilka faz: 5. Spięcie całości Mapy procesów przeglą1. Opisanie kontekstu organizacji z uwzględ-

dem zarządzania, jaki proponuje zarządowi

nieniem czynników wewnętrznych i zewnętrz-

norma do oceny skuteczności funkcjonowania

nych, jakie mają wpływ na jej funkcjonowanie.

organizacji w oparciu o strategię i kontekst.

Przedsiębiorstwa musiały zmienić sposób myślenia o normie i wpisać ją mocniej w co-

6. Zdefiniowanie matrycy stron zaintereso-

dzienne funkcjonowanie organizacji.

wanych na podstawie odziaływań, jakie na

Podejście procesowe powinno stać się spo-

siebie mają, pokazanych w mapie procesów.

sobem myślenia o organizacji.


18

szkolenia powiązane Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016 nowość! Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016

7. Przejście na wymianę wymagań i ocze-

teczniejsze, ponieważ daje dużą orientację

kiwań, jakie strony zainteresowane mają

na system w organizacji , pokazuje możliwości

wobec siebie, opisanie tych wymagań jako

„przewietrzenia” oczekiwań oraz ich urealnie-

kolejnych wejść i wyjść z modelu żółwia,

nia. Daje również możliwość przeglądu ocze-

wraz z koniecznymi zasobami i celami, jakie

kiwań, a co za tym idzie, także zadań, jakie

przenieśliśmy ze strategii. Najlepsza praktyką,

one pociągną za sobą w funkcjonowaniu or-

jaką można zastosować w takim podejściu

ganizacji. Pozwala to na ogromną możliwość

jest praca z właścicielami procesów w se-

przesuwania czy przedefiniowania zadań

sjach indywidualnych, a finalnie zderzenie

względem oczekiwań wynikających z wejść

wszystkich opisanych procesów na wspólnej

i wyjść w procesach. Takie podejście powo-

sesji właścicieli procesów tak, aby jako strony

duje, że SZJ będzie efektywniej funkcjono-

zainteresowane wymieniły się oczekiwaniami

wał w organizacji i będzie zrozumiały przez

wobec siebie.

wszystkich. Każda z zainteresowanych stron szczegółowo określi potrzeby wobec siebie

W mojej praktyce przy wdrożeniach i przejściach na IATF takie podejście jest najsku-

Mariusz Podsadowski Trener TQMsoft

Manager, trener i coach, praktyk zmiany, lider zespołu bluesowego. Jako manager, doradca, trener i coach posiada doświadczenie zawodowe w obszarach efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi, budowania systemów produkcyjnych w oparciu o narzędzia i techniki Lean Manufacturing i Lean Management oraz zarządzania zmianą, kierowania zespołami projektowymi, zarządzania jakością w firmach produkcyjnych.

i będzie je konsekwentnie realizować.


Total Quality & More

19

06. Analiza systemu pomiarowego (MSA) jako narzędzie wspierające procesy

Wymóg ciągłego doskonalenia i optyma-

kontrolnych, wynikająca z subiektywnej oce-

lizacji procesów produkcyjnych powoduje,

ny obserwatora będzie generowała koszty

że firmy coraz chętniej i efektywniej wyko-

związane z odrzuceniem części zgodnych

rzystują takie metody i narzędzia jak PDCA,

lub z wysłaniem do klienta części uznanych

QRQC, SMED, SPC czy DMAIC. Jakie narzę-

za niezgodne.

dzia zastosować jednak do optymalizacji procesów kontrolnych ? Na czym skupić się,

Aby procesy kontrolne charakteryzowała

usprawniając kontrolę atrybutów szczegól-

wysoka efektywność należy poświęć wiele

nie istotnych dla wyrobów dekoracyjnych?

czasu na szkolenie operatorów, przygotować odpowiednie stanowiska robocze, posia-

Stale rosnąca pula produktów trafiająca na

dać wiedzę na temat zjawisk zachodzących

rynek, dla których własności dekoracyjne

w trakcie prowadzenia oceny, jak również

stały się krytycznym aspektem, powoduje

stale analizować efektywność procesów kon-

konieczność rozwoju oraz usprawnienia pro-

trolnych.

cesów kontrolnych. Największym wyzwaniem, jakie stanęło przed producentami wyrobów

Świetnym narzędziem pozwalającym na ob-

dekoracyjnych jest usprawnianie procesów

serwację/analizę/usprawnienie procesów

kontrolnych dla własności atrybutywnych,

kontrolnych jest Analiza Systemu Pomiaro-

takich jak ocena wizualna koloru, wad po-

wego dla cech atrybutywnych (MSA). Wy-

wierzchni czy ocena wizualna po teście

korzystanie tego rodzaju analizy może być

przyczepności metodą siatki nacięć. Procesy

szczególnie przydatne w momencie analizy

kontrolne dla cech atrybutywnych posiadają

procesu kontrolnego, w którym są tylko dwa

jedną poważną wadę, którą jest obiektywizm

warianty - dobry lub zły (1, 0). W literaturze

na niskim poziomie. Zmienność procesów

naukowej lub publikacjach normatywnych

DGT Obszar, w którym części uznane są jako „OK” Obszar, w którym części uznane są jako „NOK”

GGT

Obszar, w którym części uznane są jako „NOK”

Obszar, w którym części uznane są za niepewne


20

szkolenia powiązane Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK) Pomiary kolorymetryczne

możemy znaleźć kilka metod kalkulacji, wy-

zgodność pomiędzy operatorami. Wartość

korzystywanych w analizie systemu pomiaro-

ta jest szczególnie przydatna w przypadku

wego. W tym artykule przedstawiony zostanie

porównywania operatorów pracujących na

test Cohen’a, jako dobra metodzie kalkulacji

różnych wydziałach lub w przypadku analizy

w analizie systemu pomiarowego.

pracowników z różnych zmian produkcyjnych. Kolejną wartością, którą otrzymujemy jest

Wykonanie analizy jest stosunkowo proste

zgodność poszczególnych operatorów z war-

przy zachowaniu kilku ważnych zasad. Na-

tością referencyjną. Dzięki tym współczynni-

leży wybrać trzech operatorów, gdzie każdy

kom jesteśmy w stanie ocenić, czy poszcze-

z nich trzykrotnie oceni 50 próbek. Oczywi-

gólni operatorzy znają wzorce i się do „nich

ście próbki nie mogą być losowe, a wręcz

stosują”. Oceniając system pomiarowy przy

przeciwnie - muszą być specjalnie przygo-

pomocy tego narzędzia otrzymujemy również

towane. Pula 50 próbek powinna zawierać

informację na temat nieprawidłowego odrzu-

33% próbek uznanych za „OK”, 33% próbek

cenia wyrobów zgodnych oraz nieprawidło-

uznanych za „NOK” i pozostałe próbki po-

wych akceptacji wyrobów niezgodnych.

winny być wybrane z obszaru gdzie nie ma pewności czy elementy są jeszcze „OK” czy

Dzięki analizie systemu pomiarowego jeste-

już „NOK”.Wykorzystując specjalne oprogra-

śmy w stanie zlokalizować wady naszego

mowanie lub odpowiednio przygotowany

procesu kontrolnego dla cech atrybutyw-

formularz MS Excel otrzymujemy komplet in-

nych, a następnie usprawnić nasz system.

formacji pozwalające na usprawnienia pro-

Narzędzie szczególne polecane dla przed-

cesu kontrolnego dla wielkości atrybutowych.

siębiorstw, w których aspekty dekoracyjne

Pierwszy współczynnik, który otrzymujemy to

produkowanych elementów są istotne.

Robert Wiatr

Specjalista z zamiłowa-

Trener TQMsoft

badań powłok. W wolnym

niem do przeprowadzania czasie zapalony kolarz. Uwielbia tez wędrówki górskie.


Total Quality & More

21

07. Nasza kadra

Z Leszkiem Maksoniem – trenerem, konsul-

niejako wymusiła na mnie obowiązek prze-

tantem i wdrożeniowcem standardów jakości

kazywania informacji o normach ISO, naj-

i środowiska rozmawia Dominika Cisowska:

pierw w komórkach organizacyjnych firmy w której pracowałem, a później już z udzia-

Dominika Cisowska (DC) – Panie Leszku,

łem szerokiego grona słuchaczy. Doszło do

jest Pan trenerem, konsultantem słynącym

tego, że prowadziłem zajęcia dla studentów

z profesjonalizmu, praktycznego podej-

AGH i Politechniki Krakowskiej. Największą

ścia i cieszącym się bardzo dużą sympatią

dla mnie radością był wykład jaki prowadzi-

wśród naszych klientów. Jak na przestrzeni

łem dla studentów Politechniki Krakowskiej,

czasu rozwijały się Pana zainteresowania

a więc uczelni w której kiedyś sam studiowa-

zawodowe?

łem. Każde szkolenie po którym jego uczest-

Rozpocząłem swoja pracę jako mechanik

nicy podchodzą gratulując udanego wykładu,

maszyn biurowych, a więc na najniższym

jest dla mnie powodem do dużej satysfakcji,

stopniu hierarchii organizacyjnej potężnego

powodującej wyzwolenie kolejnych sił we-

zakładu, jakim była kilkadziesiąt lat temu Wy-

wnętrznych do następnych wyzwań.

twórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu.

Leszek Maksoń Trener TQMsoft

Awansowałem później stopniowo na stanowi-

(DC) Kiedy rozpoczął Pan współpracę

ska referenta technicznego, mistrza, Kierow-

z TQMsoft?

nika Wydziału, aż w końcu zostałem Pełno-

Z firmą współpracuję od około 3 lat. Zawsze

mocnikiem Zarządu ds. ISO. Praca na każdym

kojarzyła mi się ona z profesjonalnym podej-

z tych stanowisk była dla mnie bardzo dużym

ściem do klienta. Gdy ogląda się program

wyzwaniem, z którego potrafiłem wyciągać

szkoleń w którym daje się zauważyć dużą

wnioski pozwalające w przyszłości na zebra-

różnorodność ofert szkoleniowych, to trzeba

nie dość sporego doświadczenia, które teraz

przyznać że ta lista robi wrażenie. Podoba mi

z dość dobrym skutkiem wykorzystuję w swo-

się też atmosfera jaka panuje w firmie i chęć

jej pracy. W 2012 roku postanowiłem założyć

rozwiązywania trudnych problemów które

własną firmę, która zaczęła zajmować się

zdarzają się w każdej pracy.

wdrożeniami, szkoleniami i przeprowadzaniem audytów systemów zarzadzania. Firma

(DC) Jakie są największe wyzwania pod-

na początku funkcjonowała jedynie w Mielcu,

czas wdrażania ISO 2001:2015

z czasem jednak obszar działalności rozsze-

Wydaje mi się, że przez lata funkcjonowania

rzał się na teren całego kraju. Wizyta w każ-

na rynku zarządzania opartego na normie

dym przedsiębiorstwie to dla mnie okazja do

ISO 9001, zostało popełnione sporo błędów

zdobycia niezwykle cennych doświadczeń,

tak przez trenerów, auditorów jak i wdroże-

które staram się wykorzystać do projektowa-

niowców. Doprowadziliśmy do tego, że po-

nia różnych rozwiązań organizacyjnych.

pularne ISO kojarzy się dla większości ludzi z biurokracją i nadmiarem tzw. papierologii.

(DC) Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji,

Różne były tego przyczyny. Często za bu-

aby zostać trenerem?

dowanie systemów brali się ludzie mało do-

Od wielu lat moi znajomi zwracali mi uwa-

świadczeni, którzy starali się kierować wy-

gę na to, że mam w sobie coś, co powodu-

maganiami normy, lecz nie bardzo rozumieli

je iż to co mówię jest dla innych zrozumiałe.

przesłania jakie ona za sobą niosła. Staram

Praca w systemach zarzadzania jakością

się to zmieniać wykorzystując wymagania


22

ISO 9001:2015. Są one dość przyjazne dla

kim auditorem jeżdżącym po całym świecie

przedsiębiorstw pod warunkiem że się je do-

i audytującym dostawców potężnego nie-

brze zrozumie. Określanie ryzyka, kontekstu

mieckiego koncernu lotniczego. Opowia-

firmy, a także pewnego rodzaju dowolność

dał, że nie ma tutaj reguły. Wydawałoby się

tworzenia tzw. udokumentowanych informacji

w dużo lepiej zorganizowanych państwach

– to są elementy który przy umiejętnym po-

pod względem biznesowym takich jak Niem-

dejściu mogą dać dużo korzyści dla każdego

cy, Francja czy Wielka Brytania powinno być

zakładu.

znacznie lepiej, tymczasem zaskakują go w sensie pozytywnym polskie zakłady. Oczy-

(DC) Po każdym szkoleniu otrzymuje Pan

wiście rozwiązania organizacyjne są różne,

świetne oceny. Jaki jest Pana sposób aby tak

ale według mnie nie mamy się czego wsty-

mocno zaangażować uczestników w szkole-

dzić.

nie z norm i wymagań? Staram się do każdego szkolenia dobrze

(DC) Jakie są Pana pozazawodowe pasje?

przygotować. To chyba najważniejszy ele-

Trzy lata temu utworzyliśmy z bratem funda-

ment. Wykorzystuję też swoje doświadczenie

cję pod nazwą Kubek Biznesu, która w zało-

zawodowe. Przecież moi słuchacze są takimi

żeniu ma pomagać młodym przedsiębiorcom

samymi osobami, jaką byłem ja na początku

w zakresie skutecznego zarządzania. Udaje

mojej drogi zawodowej. Rozumiem więc ich

się to realizować, czego dowodem jest zor-

doskonale bo wiem, czego oczekują. Staram

ganizowanie ponad 40 spotkań w czterech

się podawać jak najwięcej przykładów prak-

miastach – Mielcu, Nowej Dębie, Tarnobrze-

tycznych co powoduje, że uczestnicy zostają

gu i Połańcu. I choć w ostatnim okresie mam

wciągani w dyskusję. Jestem wielkim prze-

na to mniej czasu, to fundacja dalej działa.

ciwnikiem czytania slajdów przez prowadzą-

Ponieważ mieszkam w Mielcu, siłą rzeczy je-

cych szkolenie, uważam że każdy może to

stem wielkim kibicem piłkarzy Stali. Lubię też

sobie zrobić sam w firmie. Ja jestem od tego,

wypocząć na swojej działce położonej kilka-

żeby wytłumaczyć to wszystko, czego słu-

naście kilometrów od Mielca. Ten jeden dzień

chacze nie rozumieją w sposób prosty i naj-

w tygodniu, jaki poświęcam na prace ogrodo-

bardziej zrozumiały. Uczestnicy po szkoleniu

we, daje mi niesamowicie dużo motywacji do

rozjadą się do swoich firm i to, co usłyszeli na

zawodowej pracy. W wolnych chwilach cho-

szkoleniu, będą chcieli wprowadzić do swojej

dzę na siłownię i jeżdżę rowerem. Dużo czasu

organizacji pracy. Staram się o tym pamię-

poświęcam również na pisanie kronik rodzin-

tać i chyba mi się jakoś udaje, czego dowo-

nych, ostatni mój pomysł to stworzenie ency-

dem są e-maile z podziękowaniami za dobre

klopedii rodzinnej. Czasami piszę też artykuły

przekazania praktycznej wiedzy.

biznesowe dla mieleckiego tygodnika KORSO. Mimo wielu obowiązków, nie narzekam nigdy

(DC) Czy podejście do norm ISO w polskich

na brak czasu. Staram się tez zachować po-

firmach różni się od europejskiego?

godę ducha, gdyż uważam, że ludzie smutni

To trudne pytanie. Tak w Polsce, jak i w Eu-

i ciągle narzekający na wszystko nie są przez

ropie są firmy dobrze zorganizowane i takie

innych zbyt lubiani.

które odnoszą mniejsze sukcesy biznesowe. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z niemiec-


Total Quality & More

23

08. TQMsoft – konsultacje, doradztwo, coaching

inżynierowie, specjaliści

zarząd, kierownictwo

produktywność Pomoc w definiowaniu strategii i ustaleniu wskaźników KPI Analiza przedsiębiorstwa - scanning firmy pod kątem organizacji i relacji pracowniczych. Pomoc w projektowaniu i wizualizacji kluczowych wskaźników efektywności - KPI.

Wdrożenia Six Sigma Przygotowanie organizacji do postepowania w ramach fillozofii Six Sigma, przygotowanie i coaching trenerów wewnętrznych, Black Beltówi Green Beltów dla potrzeb dalszego samodzielnego rozwoju programu w zakładzie.

Lean Manufacturing | Projektowanie i doskonalenie procesów produkcyjnych Projekty doksonalące wg zasad Lean. Projektowanie layoutów i ustawień maszyn wg zasad Lean. Wykorzystanie metod i narzędzi organizacji dla doskonalenia procesów produkcyjnych. Przygotowanie trenerów wewnętrznych i koordynatorów projektów doskonalących nastawionych na odchudzanie przedsiębiorstwa z zachowaniem wysokiego poziomu jakości produktów.

Organizacja działu jakości Pomoc w organizacji działów jakości. Przedefiniowanie zakresu obowiązków w ramach istniejącej struktury, opracownie i przekazanie odpowiedniego zakresu wiedzy, mentoring.

Planowanie i organizacja produkcji Pomoc w przygotowaniu narzędzia do planowania krótko i długoterminowego zdolności produkcyjnych, zasobów ludzkich i materiałowych, obsadzenia maszyn i linii, Capacity Planning, przygotowanie do wdrożenia narzędzi informatycznych. Planowanie layoutów, balansowanie linii produkcyjnych.

Konsultacje CORE TOOLS | APQP, PPAP, PSW, FMEA, MSA Pomoc w przygotowaniu dokumentacji, Diagram procesu, FMEA, Plany kontroli, instrukcje stanowiskowe. Konsultacje w ramach doboru funkcjonalności oprogramowania.

Konsultacje OEE i wizualizacji danych na produkcji Analiza danych w zakresie wtkorzystania linii/maszyn, identyfikacja przyczyn spowolnień i rzestojów, praca z systemem Andon. Normowanie i standaryzacja pracy Pomoc w przygotowaniu normatywów, dobór metody pomiaru i normowania czasy pracy na stanowiskach roboczych i standaryzacji z wykorzystaniem arkuszy pracy standaryzowanej.

mistrzowie, specjaliści liderzy zespołów, moderatorzy

jakość

SMED Redukacja czasów przezbrojeń maszyn SMED - pprowadzenie pprojektów in-company. Redukcja czasów przezbrojeń podczas warsztatów. Organizacja stanowisk pracy Projektowanie i doskonalenie stanowisk pracy pod kątem Lean Manufacturing, Value Added, 5S , Ergonomii. Analiza wideo stanowisk. Satndaryzacja. Chronometraż i pomiar czasu pracy Pomiary czasów działań operacyjnych na stanowisku pracy, przygotowanie raportu omówinie wyników.

SQA - Zapewnienie Jakości i Rozwój Dostawców Pomoc w tworzeniu wymagań jakościowych dla dostawcow oraz przygotowanie osób współpracujących z dostawcami do rozwoju kontrachentów pod kątem zapewnienia jakości, dostaw na czas, problem solving.

Wdrożenia SPC, MSA - kontrola jakości i doskonalenie procesu Ocena bieżącej sytuacji, projektowanie kontroli, dobór kart kontrolnych, dobór metody kolekcji danych, ocena systemu pomiarowego, analizy danych i wnioskowanie. Dobór metod obliczeniowych, statystyczna analiza danych, interpretacja wyników, wnioskowanie, planowanie eksperymentu DOE. Rozwój dostawców - SQA Ocena i rozwój dostawców, pomoc w przygotowaniu wytycznych dla dostawców pod kątem jakości i wydajności oraz efektywności. Konsultacje FMEA Moderowanie grupy, przegląd dokumentacji, ocena wymagań Klientów odnośnie FMEA, wspólna analiza ryzyka, Reverse FMEA - analiza ryzyka przy stanowisku pracy, praca z oprogramowaniem wspomagającycm FMEA. Warsztaty PDCA Warsztaty z definiowania i opisywania problemów dla operatorów, udział pracowników produkcyjnych w problem solving.

organizacja Wdrożenia TQM Przygotowanie organizacji do postępowania w ramach filozofii Kompleksowego Zarządzania Jakością - Total Quality Management, przygotowanie lideów zmiany i warsztaty dla kierownictwa i pracowników dla potrzeb samodzielnego utrzymania programu. WDROZENIA ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 Przystosowanie do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz wytycznych IATF 16949:2016, Audity przejścia, konsultacje wdrożeniowe, przygotowanie audytorów wewnętrznych. Audyt relacji - Scanning firmy Opis stanu obecnego dot. zachowań, zaangażowania i motywacji pracowników. Ocena pionowa i pozioma relacji pomiędzy pracownikami, działami, procesami.

Mapowanie i doskonalenie procesów Opis stanu obecnego i weryfikacja z praktyką. Ustalenie luk w dokumentacji. Ujednolicenie wejść i wyjść do poszczególnych procesów w kartach procesów zgodnie z ISO 9001:2015. Ustalenia wskaźników dla poszczególnych procesów. Modelowanie procesów - Busines Process Modelling and Notaion- BPMN. Logistyka wewnętrzna Analiza przepływu surowca i komponetów przez magazyny i procesy produkcyjne, nadzorowanie pracy magazynu, kompletacja materiałów na produkcji, zasilanie w komponenty, Kanban. Organizacja pracy laboratorium Pomoc w organizacji laboratorium, pomoc w przygotowaniu do akredytacji. LIMS - dobór funkcjonalnosci oprogramowania na podstawie przygotowanej specyfikacji.

kontakt: Konsultacje i doradztwo Łukasz Dragun Dyrektor Rozwoju Biznesu tel. 12 397 18 83 kom. 695 858 959 konsultacje@tqmsoft.eu


24

Analiza ryzyka DFMEA MFMEA PFMEA FTA Risk analysis

09.

Ocena i rozwój dostawców SQA, SQD Zarządzanie reklamacjami Ocena potencjału dostawcy

Uniwersalne narzędzia jakości

Mapa szkoleń TQMsoft

Stabilizacja procesu

Doskonalenie procesu SPC

Minitab

Kontrola dostaw AQL

Problem solving

Planowanie i projektowanie

APQP PPAP FMEA Plany kontroli SPC, MSA

RCA, FTA, G8D PPA TRIZ QRQC

HOSHIN QFD

Black Belt

Green Belt

Zaawansowane narzędzia

Six Sigma Six Sigma dla Sponsorów

DOE ANOVA Testy hipotez Niezawodność

Analiza ryzyka

Audyty

ISO 14971 ISO 31000 FMEA FTA

Audyt wg VDA, IATF, ISO 9001, 14001 Ocena potencjału Audyt dostawcy Audyt warstwowy

IATF 16949 VDA CSR GMP CQI AS9100

DFSS Projektowanie w Six Sigma

Prezentacje, symulacje, seminaria

Normy, wymagania, audyty Standardy

Yellow Belt

Podstawy Zaawansowane Warsztaty

Statystyczne narzędzia jakości Badania i rozwój

APQP CORE TOOLS

Narzędzia zarządzania i prowadzenia projektów Hoshin kanri Budowanie strategii

Analiza rysunku technicznego GD&T

Nadzorowanie i dobór przyrządów

GD&T wg ISO I ASME

Sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów

Metrologia i kontrola, laboratoria Analiza systemów pomiarowych MSA R&R Kappa

Laboratoria

Pomiary

Audyty LIMS ISO 17025

Długości i kąta Fizykochemiczne Kolorymetryczne Dynamometryczne

Kontrola dostaw


Total Quality & More

Zarządzanie projektami

25

Zarządzanie czasem

Narzędzia zarządzania

Inwentyka i innowacje TRIZ

Zarządzanie strategiczne

ARIZ

Twórcze rozwiązywanie problemów

Lean logistic

Total flow management

Balanced scorecard Analiza 75 Hoshin

VSM

5S

Lean office

VA/NVA Analiza video

KAMISHIBAI

Lean w biurze Mapowanie strumienia

Lean manufacturing TPM

KAIZEN Lider Koordynator

Ergonomia

Stabilizacja procesów

Doskonalenie przepływu KANBAN JIT

Teoria ograniczeń

Logistyka magazynowania

TWI Normowanie 5S Ergonomia

Zarządzanie produkcją

Logistyka w firmie

Normowanie czasu pracy

Planowanie i projektowanie

Doskonalenie produkcji

MTM Chronometraż Badania migawkowe

Planowanie produkcji Gniazda produkcji DFM DFA Projektowanie stanowisk

Balansowanie Analiza video YAMAZUMI

Zarządzanie i motywowanie na produkcji

Zasoby ludzkie

Kompetencje menadżerskie i budowanie zespołu Wyższa kadra menadżerska Średnia kadra menadżerska

Umiejętności osobiste Organizacja pracy i zarządzanie czasem

Sprzeadaż i negocjacje

Logistyczna obsługa klienta

FMEA logistyki

Umiejętności osobiste Leadership Komunikacja Sprzedaż i negocjacje Doskonalenie kompetencji - Menadżer produkcji Mistrz produkcji

- Team leader - Auditor - Kontroler jakości Praca zespołowa - Team building


26

10.

Uniwersalne narzędzia jakości

Harmonogram szkoleń otwartych lipiec — grudzień 2018

legenda

p. podstawowy

profilowane

przyrządy pomiarowe

p. zaawansowany

symulacja

APQP Core Tools

nowość

warsztat

Minitab 18

premium

z komputerem

PersonAll

1490 zł

Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA

PFMEA-VDA

26-27.11

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2. Organizacja analizy, fazy FMEA (DAMIC). Etapy fazy Analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Ryzyko, Optymalizacja. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń wg VDA 4.2. Etap optymalizacji - planowanie działań doskonalących adresowanych wadzie i/lub przyczynie. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

1850 zł / zjazd

Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG - I i II zjazd

15-17.10 — I zjazd

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi

26-28.11 — II zjazd

CSJ-FMCG -I CSJ-FMCG -II

i technik doskonalenia jakości obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i kosmetycznym, potrzebnych na stanowisku Specjalisty ds. Jakości. Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów. Uczestnik szkolenia pozna zagadnienia definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik zapozna się m.in. z metodami: TQM, FMEA, KAIZEN, G8D, LEAN SIX SIGMA, SPC, kontroli odbiorczej.

1490 zł

Monitorowanie stabilności i zdolności systemów pomiarowych za pomocą kart kontrolnych SPC

MSARR-S

4-5.10

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stosowania podstawowych kart kontrolnych SPC do monitorowania stabilności systemów pomiarowych (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010) dla właściwości mierzalnych. Uzyskanie umiejętności określania wskaźników zdolności systemów pomiarowych na podstawie kart kontrolnych. Uzyskanie świadomości permanentnego wpływu stabilności systemu pomiarowego na ryzyko błędnych decyzji dotyczących akceptacji wyrobu oraz oceny stabilności i zdolności procesu produkcyjnego. Zdobycie wiedzy pozwalającej na ocenę zastępowalności tradycyjnych metod MSA kartami kontrolnymi SPC monitorującymi stabilność systemów (procesów) pomiarowych używanych w procesach produkcyjnych i kontrolnych.


Uniwersalne narzędzia jakości

Total Quality & More

27

1250 zł

Analiza błędu ludzkiego

ABL

23-24.07, 4-5.10

Szkolenie pozwoli na poznanie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000, wybranych metod analizy zagrożeń w procesie produkcji, analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment), podstawowych technik zapobiegania błędom.

1350 zł

APQP - Wdrażanie nowego produktu do produkcji

9-10.07, 10-11.12

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania nowymi projektami według metodyki

APQP

APQP (zaawansowane planowanie wyrobu). Umożliwi ono zdobycie umiejętności sporządzania planu jakości i planu kontroli, a także poznanie użytecznych technik i narzedzi, stosowanych w branży motoryzacyjnej, niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez Klienta.

1850 zł

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools

APQP-PPAP

8-10.08, 10-12.09, 22-24.10, 27-29.11, 12-14.12

Uczestnictwo w szkoleniu, pozwoli na zaawansowane zarzadzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej, według wymagań IATF 16949, a także podręcznika APQP. Na szkoleniu, pokazane zostaną zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw, wg podręcznika PPAP. Szkolenie pomoże zwrócić uwagę na specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR- Customer Specific Requirements), oraz standardy VDA, według których pracują firmy niemieckie.

1250 zł

Quality Tools - narzędzia jakości

20-21.08, 2-3.10, 20-21.11

Szkolenie zaznajomi Uczestników z narzędziami przydatnymi w procesach ciągłej poprawy

CNQT

i zespołowego rozwiązywania problemów.

1350 zł

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20

5-6.11

Celem szkolenia jest nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu

CQI-20

o stosowanie metodologii dobrej praktyki w dziedzinie zarządzania jakością. Uczestnik pozna zasady definiowania faz i skutecznego rozwiązywania problemów Effectve Problem Solving (EPS) i optymalizacji procesu rozwiązywania problemów, co prowadzi do poprawy skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową implementację narzędzi.

1850 zł / zjazd

Certyfikowany specjalista ds. jakości I i II zjazd

11-13.07, 20-22.08, 26-28.09, 8-10.10 — I zjazd

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie systemów, metod oraz narzędzi

22-24.08, 19-21.09, 24-26.10, 28-30.11 — II zjazd

CSJ I CSJ II

i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku Specjalisty ds. Jakości, poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów, a także poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontrola odbiorcza, testowanie hipotez statystycznych oraz DOE.


Uniwersalne narzędzia jakości

28

2050 zł

Analiza FMEA konstrukcji

DFMEA

17-19.09, 7-9.11

Podczas szkolenia uczestnik uzyska umiejętności skutecznego wykonywania Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition 2008). Ponadto zdobędzie umiejętności wykonywania dekompozycji systemu i analizy funkcjonalnej jego elementów w ramach przygotowania danych wejściowych do analizy DFMEA, z użyciem takich narzędzi jak diagram B i diagram P, poszerzy wiedzę na temat podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania DFMEA oraz pozna strategie planowania i poprawy jakości wyrobu bazujące na innych wskaźnikach niż RPN.

1850 zł

Analiza drzewa błędów FTA

24-25.09

Szkolenie ma na celu uzyskanie przez uczestników umiejętności prowadzenia skutecznych analiz

FTA-P

FTA, poznanie metody pozwalającej na opis, ocenę i poprawę niezawodności wyrobów / systemów oraz obniżenie kosztów niezgodności wynikających z ich wad funkcjonalnych oraz uzyskanie umiejętności wykonania jakościowej i ilościowej analizy dysfunkcji wyrobu / systemu, szczególnie w przypadku złożonych zależności funkcjonalnych jego elementów składowych (podsystemów, części).

1250 zł

Metoda global 8 D

G8D

18-19.09, 6-7.11, 18-19.12

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat procesu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody G8D (Global 8 Disciplines), używanej od lat w przemyśle motoryzacyjnym do ustalenia źródeł problemu i zdefiniowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces G8D na przykładzie praktycznych zadań, dzięki którym posiądą umiejętność i wiedzę do prowadzenia zespołów doskonalących wewnątrz własnych organizacji.

1650 zł

Analiza FMEA maszyn

MFMEA

18-19.10

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają umiejętność skutecznego wykonywania Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition 2008). Ponadto zdobędą umiejętność wykonywania dekompozycji systemu i analizy funkcjonalnej jego elementów w ramach przygotowania danych wejściowych do analizy DFMEA, z użyciem takich narzędzi jak. diagram B i diagram P. Dodatkowe cele szkolenia to uzyskanie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania DFMEA. Poznanie strategii planowania i poprawy jakości wyrobu bazujących na innych wskaźnikach niż RPN. Wytworzenie pozytywnego nastawienia do metody i przekonania o jej wysokiej skuteczności i efektywności.

2100 zł

Menadżer jakości

MJ

28-29.08, 16-17.10

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla wyposażenia produkcyjnego – maszyn, narzędzi i oprzyrządowania (Machinery Failure Mode and Effects Analysis – MFMEA) wg wytycznych AIAG (MFMEA 1st Edition 2001). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązaniaz procedurami utrzymania ruchu. Skale ocen ryzyka, nowe wskaźniki, rezygnacja ze Wskaźnika Poziomu Ryzyka (ang. RPN). Identyfikacja potrzeb, planowanie i ocena skuteczności działań doskonalących, optymalizacja utrzymania ruchu. Porównanie MFMEA z FMEA procesu produkcyjnego (PFMEA). Miniwykłady, analizy przykładów, ćwiczenia w zespołach problemowych.


Uniwersalne narzędzia jakości

Total Quality & More

29

1590 zł

Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK)

MSAKAP

25-26.07, 29-30.11

Uczestnicy szkolenia poznają metody badań zdolności systemów pomiarowych (kontrolnych) stosowanych do kontroli alternatywnej wyrobów (ocena: dobry / zły) wg wytycznych MSA-4, błędy kontroli alternatywnej - błędy I i II rodzaju, powtarzalność, niepoprawność. Test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa” – Cross Tab Method), metoda analityczna (Analytic Method), metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method).

1390 zł

Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych

MSARR

27-28.08, 17-18.09, 19-20.12

Uczestnicy poznają metody określania zdolności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych wg wytycznych branży motoryzacyjnej. Powtarzalność i odtwarzalność - analiza „R&R”. Niepoprawność, rozdzielczość, stabilność, wskaźniki oceny zdolności, interpretacja i wymagania. Analiza graficzna. Problemy praktyczne planowania i wykonywania oceny zdolności systemów pomiarowych. Na szkoleniu uczestnicy wykonają ćwiczenia z wykorzystaniem wspomagania komputerowego i przyrządów uniwersalnych do pomiarów wielkości geometrycznych.

2100 zł

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

9-11.07, 14-16.11

Uczestnik szkolenia nauczy się dokonywać wyboru metody do oceny zdolności systemów pomia-

MSARR-N

rowych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wybrać, zaprojektować i prowadzić kartę kontrolną do monitorowania stabilności systemu pomiarowego, w tym przygotowywać próbki, wybrać metodę i wykonywać badania zdolności metodą R&R wraz z interpretacją wyników.

1450 zł

Ocena potencjału dostawcy

OPD-P

30-31.07, 22-23.10

Cele szkolenia to uświadomienie znaczenia aspektów oceny potencjału dostawców oraz jego wielowymiarowego rozwoju (jakość, logistyka, ekonomia, know-how) w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa, pokazanie jak tworzyć i zarządzać portfolio dostawców, wybierać z uwzględnieniem wymagań wszystkich działów przedsiębiorstwa, nauczenie, jak definiować realne cele będących miernikami rozwoju dostawców.

1490 zł

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

PFMEA-P

16-17.07, 9-10.08, 6-7.09, 8-9.10, 7-8.11, 6-7.12

Celem szkolenia jest: uzyskanie umiejętności skutecznego wykonywania Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis – PFMEA) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition 2008) w zastosowaniu do procesów produkcyjnych. Uzyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania PFMEA. Poznanie strategii planowania i poprawy jakości procesu bazujących na innych wskaźnikach niż RPN.

1350 zł

Plany kontroli

PK

01-02.10, 29-30.11

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem i stosowaniem Planów kontroli, jak również poznanie wymagań podręcznika APQP oraz IATF 16949:2016 w zakresie opracowywania i nadzorowania Planów kontroli.


Uniwersalne narzędzia jakości

30

1350 zł

Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW

PPAP+PSW

5-6.07, 29-30.11

Szkolenie umożliwi skuteczne przeprowadzenie w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej według PPAP. Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą wymagań aktualizacji dokumentacji PPAP i komunikacji z klientem oraz umiejętności kompletowania i weryfikowania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP, PSW. Szkolenie ma na celu przygotowanie do audytów certyfikujących i recertyfikujących.

1350 zł

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

PPAP-D

3-4.07, 1-2.10

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy o zarządzaniu dostawami w przemyśle samochodowym, a także dostarczy wiedzy na temat możliwości optymalizacji i minimalizacji kosztów ryzyka współpracy oraz kontroli dostaw. Uczestnik pozna zasady kreowania wymagań dla dostawców i podpisywania umów w branży motoryzacyjnej, przećwiczy zasady procedury PPAP – zatwierdzania części/materiałów od dostawców. Szkolenie poruszy także kwestie przygotowania do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich, właściwej identyfikacji potrzeb i wymagań klienta oraz optymalizacji metodyki zatwierdzania wyrobów.

1450 zł

Szybka reakcja na problemy jakościowe – metoda QRQC

20-21.09, 6-7.12

Szkolenie pozwoli na prowadzenie pełnej analizy przyczyn źródłowych problemu i generowanie

QRQC-P

rozwiązań w oparciu o Quick Response Quality Control (QRQC), na poziomie zespołu, wydziału lub zakładu, nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością, przyswojenie przyjaznego i skutecznego sposobu rozwiązywania problemów w procesach, określenie działań kiedy wyrób / materiał nie spełnia wymagań zatwierdzonych przez klienta.

1350 zł

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

23-24.07, 25-26.09, 4-5.12

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to nauczenie identyfikacji strat oraz diagnozowania

RCA

pierwotnych przyczyn niezgodności (Root Cause Analysis – RCA). Podczas szkolenia zostaną pokazane powiązania z wymaganiami IATF 16949, ISO 9001:2015, lean management, metodologią 8D oraz narzędziami jakości wspomagającymi identyfikację przyczyn pierwotnych. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia i metody wspomagające poszukiwanie przyczyn oraz rozwiązań.

1450 zł

Zapewnienie jakości dostaw- SQA

13-14.09, 6-7.12

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania współ-

SQA-D

pracą z dostawcami celem doskonalenia zasad wyboru i zatwierdzania dostawców oraz podpisywania kontraktów, pokazanie zmiany w sposobie audytowania, zatwierdzania i kontroli dostaw, zwiększenie pewności siebie i profesjonalizmu uczestników jako osób zajmujących się zapewnieniem jakości dostaw.


Uniwersalne narzędzia jakości

Total Quality & More

31

1450 zł

Zarządzanie badaniami wyrobów

ZBW-P

12-13.07, 30-31.10

Cele szkolenia to nauczenie właściwej identyfikacji potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów, nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP oraz wybranych specyficznych wymagań Klientów – CSR, omówienie specyfiki postępowania w zakresie badań i walidacji prototypów, poznanie zasad organizacji testów wyrobów oraz przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, nadzoru, klientowskich, pokazanie możliwości optymalizacji zarządzania laboratorium w zakresie organizacji, utrzymania i zarządzania stanowiskami testowymi celem uzyskiwania miarodajnych wyników badań, wymiana doświadczeń w zakresie dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zapewnienia kompetencji.

1250 zł

Zarządzanie reklamacjami

1-2.08, 27-28.11

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami formalnymi i dobrą praktyką

ZR

w zakresie postępowania z reklamacjami, umożliwi podniesienie kwalifikacji pracowników i skuteczności działań poreklamacyjnych, a także audytorów. Szkolenie przygotowuje pracowników do audytów klientów i jednostek certyfikujących a także zapozna z zasadami bezpiecznego

Statystyczne narzędzia jakości

zawierania umów.

1590 zł

Big Data - wprowadzenie

BDA-P

13.11

Przedstawienie Big Data jako sposobu na cyfrowy zalew danymi. Pokazanie zagrożeń i korzyści, jakie płyną z różnorodności danych i ich wykorzystywania do analizy zjawisk bieżących oraz przewidywania. Pokazanie Big Data w skali firmowo-biznesowej jako sposobu na lepsze, efektywniejsze funkcjonowanie i na dostarczenie nowych biznesowych wartości.

1350 zł

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

AQL-P

18-19.10

Uczestnik zapozna się z zasadami stosowania statystycznych planów odbiorczych do badania jakości produkcji gotowej według PN_ISO 2859-1 + AC1 „Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partia za partią”, PN-ISO 2859-2 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”, PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.

1650 zł

Planowanie eksperymentu - DOE zakres podstawowy

DOE-P

23-24.08, 3-4.10, 6-7.11

Szkolenie podstawowe, po ukończeniu którego uczestnik posiada wszystkie niezbędne informacje i umiejętności, aby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, a następnie poddać analizie uzyskane wyniki i przedłożyć poprawną ich interpretację. Uczestnik jest w stanie zbudować poprawny model prognostyczny, a następnie za jego pomocą zrealizować jeden z czterech alternatywnych celów: posługując się planami eliminacyjnymi (ang. screening design) ustalić najważniejsze czynniki sterujące, które będą poddane badaniom szczegółowym, wyznaczyć wartości nastaw realizujących optymalną wartość prognozy odpowiedzi badanego obiektu, wyznaczyć wartości nastaw minimalizujących wariancję badanego obiektu (minimalizacja okna procesowego), wyznaczyć kompletną mapę odpowiedzi badanego obiektu. 


Statystyczne narzędzia jakości

32

2200 zł

Planowanie eksperymentu - DOE zakres zaawansowany

DOE-Z

10-11.12

Uczestnik po szkoleniu posiada wszystkie niezbędne informacje i umiejętności, aby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment wymagający zastosowania specyficznych planów doświadczeń wykraczających poza zakres typowych planów frakcyjnych lub centralnych kompozycyjnych – w szczególności mogą to być zagadnienia obiektów o mieszanej liczbie wartości wielkości wejściowych, o specjalnych funkcjach wstępnego przekształcenia danych, z dodatkowymi warunkami ostrymi (równość) lub nieostrymi (nierówność) narzuconymi na wartości nastaw sterujących (np. warunek sumowalności składników do 100% w przypadku mieszanin). Jest w stanie poddać analizie uzyskane wyniki a następnie przedłożyć poprawną ich interpretację. W szczególnych przypadkach potrafi zmodyfikować plan doświadczenia tak, aby włączyć do niego wyniki archiwalne lub w przypadku zaistnienia ograniczeń ekonomicznych zredukować rozmiar eksperymentu (liczbę wymaganych pomiarów) tak, aby utrata informacji była jak najmniejsza.

1850 zł

Badanie niezawodności z wykorzystaniem Minitab

29.11

Prezentacja metod oceny niezawodności z wykorzystaniem procedur rachunkowych dostęp-

MTB-NZW

nych w środowisku Minitab. Zapoznanie z zagadnieniami przygotowania danych oraz oceną niezawodności w programie Minitab. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wyznaczania i interpretacji wskaźników niezawodności, doboru liczności próbki do testów niezawodnościowych, budowy i weryfikacji modelu niezawodności, prognozowania niezawodności, przygotowywania analiz gwarancyjnych – szacowanie okresów gwarancyjnych.

1690 zł

Minitab dla początkujących

MTB-P

30-31.08, 3-4.10, 27-28.11

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab, poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki podstawowej, statystycznego sterowania procesem (SPC), analizy systemów pomiarowych (MSA), wybranych statystycznych narzędzi doskonalenia procesu (testy, ANOVA, wstęp do DOE), poznanie narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych, usprawnienie procesów decyzyjnych w firmie.

1850 zł

Minitab dla zaawansowanych

MTB-Z

29-30.10, 13-14.12

Celem szkolenia jest utrwalenie i doskonalenie już posiadanych umiejętności w zakresie pracy w programie Minitab 18 i wykorzystania statystycznych narzędzi jakości, zaprezentowanie możliwości programu Minitab 18 w zakresie narzędzi statystycznych wykorzystywanych przede wszystkim w doskonaleniu procesu (testy statystyczne, ANOVA, regresja, DOE), wprowadzenie do oceny niezawodności, nabycie umiejętności przeprowadzania i interpretacji analiz statystycznych na poziomie zaawansowanym.

1850 zł

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA

SPC-MSA

2-4.07, 26-28.09, 14-16.11

Na szkoleniu zostanie przedstawine znaczenie statystycznego sterowania procesem SPC i analizy systemów pomiarowych MSA w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności SPC, MSA w Big Data, prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) i analizy systemów pomiarowych MSA, zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych, jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej. Przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy SPC i MSA. Uczestnicy nabędą umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC i MSA, doboru narzędzi SPC i MSA, a także przeprowadzania analiz interpretacji.


Statystyczne narzędzia jakości

Total Quality & More

33

1350 zł

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe

SPC-P

28-29.08, 10-11.10

Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności SPC - w  Big Data. Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC), zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych, jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej. Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC.

1350 zł

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej

SPC-QS

10-11.09, 11-12.12

Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej - ISO 9001:2015+IATF 16949:2016, VDA, QS-9000 (AIAG), ANFIA, wymagania producentów (VW, BMW, Fiat, Ford…). Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) właściwych do standardów obowiązujących w motoryzacji. Zakres tematyczny obejmuje metody SPC, zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych, jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej. Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC zgodnie z oczekiwaniami branży motoryzacyjnej.

1650 zł

Statystyczne sterowanie procesem SPC - poziom zaawansowany

SPC-Z

21.11

Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015, IATF 16949:2016) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, Big Data. Pogłębienie znajomości metod statystycznego sterowania procesem (SPC). Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na bardziej zaawansowane narzędzia SPC, właściwego doboru tych narzędzi oraz ich optymalnego wykorzystania pod kątem dostarczania użytecznych procesowo informacji.

1490 zł

Metody statystyczne w kontroli dostaw

23-24.08, 8-9.11

Cele szkolenia to prezentacja zasad funkcjonowania i wyboru metod statystycznych w kontroli

STAT-KD

dostaw - statystyczne plany odbiorcze w odniesieniu do cech ocenianych atrybutowo oraz cech mierzalnych, pośrednia metoda kontroli (elementy SPC), wykorzystanie innych narzędzi statystycznych (testy statystyczne) oraz nabycie umiejętności oceny zapotrzebowania na stosowanie metod statystycznych z rozważeniem korzyści i zagrożeń jak i doboru i interpretacji funkcjonowania metod statystycznych w kontroli dostaw.

950 zł

Podstawy statystycznej analizy danych

STAT-P

12.09, 7.11

Uczestnik pozna podstawy statystycznej analizy danych – statystyka opisowa, statystyka matematyczna, podstawowe pojęcia statystyczne, statystyka jako sposób opisu szeroko pojętego procesu (tj. przetwarzania „wejść” w „wyjścia”) w warunkach zamienności. Zaprezentowany zostanie zakres możliwości wykorzystania statystycznych narzędzi jakości (SPC, MSA, metody statystycznej w kontroli dostaw i kontroli odbiorczej), metody statystyczne w doskonaleniu procesów (analiza wariancji (ANOVA)), prognozowanie statystyczne, regresja i korelacja, planowanie eksperymentu (DOE).


Six Sigma

34

2350 zł /zjazd

Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I, II, III, IV

8-10.08, 10-12.09 — I zjazd

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według

12-14.09, 10-12.10 — II zjazd 17-19.10, 5-7.11 — III zjazd 14-15.11, 3-5.12 — IV zjazd

6S-BB

zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poziom Black Belt. Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową. Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab. Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu

2350 zł

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I i II

16-18.07, 26-28.09, 15-17.10, 19-21.11 — I zjazd

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów

20-22.08, 24-26.10, 14-16.11, 12-14.12 — II zjazd

6S-GB

doskonalenia według metodyki Six Sigma. Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach. W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.

2350 zł

Six Sigma - dla Sponsorów

6S-MN

9.10

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego Lean Six Sigma może być kluczowe dla twojej organizacji oraz przedstawienie zasadności wprowadzania projektu Lean Six Sigma.

1950 zł

Six Sigma - poziom Yellow Belt

25-27.07, 12-14.11

Przekazanie wiedzy i kompetencji w zakresie narzędzi wykorzystywanych w prowadzeniu projek-

6S-YB

tów doskonalących w ramach metodologii Six Sigma dla mistrzów i brygadzistów oraz liderów zespołów, którzy mają czynnie działać jako uczestnicy projektów prowadzonych przez Green Beltów i Black Beltów. Pokazanie szerszego obrazu pracy z optymalizacją procesów ukierunkowaną na poprawę jakości lub redukcję strat dla osób uczestniczących w projektach. (bez uczestniczących)

2450 zł

Design For Six Sigma

DfSS

19-21.09

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką i narzędziami DfSS, nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania wybranych narzędzi DfSS, określenie możliwości zastosowania metodyki i narzędzi DfSS do warunków przedsiębiorstwa.

1850 zł

Auditor wewnętrzny wg IATF 16949:2016

AUD-IATF

17-19.09, 12-14.12

Cele szkolenia to przekazanie podstawowej wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016, zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu), udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


Normy, wymagania, audity

Total Quality & More

35

1290 zł

Auditor dostawcy motoryzacyjnego

AD-M

10-11.07, 25-26.10

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia audytu jakości dostawcy w kontekście systemu jakości oraz procesu.

1290 zł

Audit jakości u dostawcy

25-26.07, 22-23.10, 26-27.11

Szkolenie warsztatowe z zakresu wykonywania auditów jakości u dostawców posiadających

AD-P

i nie posiadających systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i obszarze komunikowania się w trakcie auditu z wykorzystaniem wybranych technik NLP (programowania neurolingwistycznego). Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnymi zasadami audytowania, poznanie zasad zarządzania programem audytów, kompetencjami i oceną auditorów, przygotowaniem raportu, planowaniem i nadzorowaniem działań poauditowych zgodnie z zasadami audytowania zgodnie z wytycznymi audytowania zawartymi w ISO 19011.

1350 zł

System zarządzania jakością z uwzględnieniem wymagań branży lotniczej

10-11.09

Celem szkolenia jest poznanie ogólnych wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D, nabycie wiedzy

AS9100-P

i umiejętności do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia SZJ w firmie lotniczej, praktyczna interpretacja wymagań normy AS/EN 9100 wydanie D, poznanie zasad praktycznego zarządzania jakością z uwzględnieniem podejścia procesowego oraz opracowania niezbędnych dokumentów systemowych.

1290 zł

Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych

AW-CT-P

5-6.09, 22-23.10

Na szkoleniu uczestnicy poznają wymagania podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej oraz szczegółowe wymagania dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.

1350 zł

Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej

AW-IATF

20-21.08, 8-9.10, 22-23.11

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016, zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu), a także udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

1250 zł

Auditor wewnętrzny jakości

AW-P

17-18.09, 19-20.11

Uzyskanie / poszerzenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu, kompetencji w zakresie auditowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań auditowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011 oraz wiedzę o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008.


Normy, wymagania, audity

36

1250 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 (OHSAS 18001)

AW-ZSZJ

15-16.10, 3-4.12

Celem szkolenia jest uzyskanie / poszerzenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu, kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011, wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008, wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004, wiedzy o strukturze i wymaganiach norm PN-N 18001 (OHSAS 18001).

1350 zł

Audyt Warstwowy Procesu – Layered Process Audit – wg CQI-8

CQI-8_LPA

27-28.08, 20-21.11

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się metodologii prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8), poznają audyt warstwowy jako skuteczne narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o ocenę zgodności realizacji procesu produkcyjnego i kontroli z wymaganiami. Celem szkolenia jest również zwiększenie zaangażowania kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych, uświadomienie wpływu pracowników operacyjnych na produktywność, osiągane wyniki jakościowe oraz poziom bezpieczeństwa i środowisko pracy.

1590 zł

Specyficzne wymagania klientów - CSR - BMW

CSR-BMW

29-30.10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy BMW, jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiązaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016 oraz wymaganiami QMC -VDA. Przedstawienie oczekiwań BMW w zakresie procesu komunikacji między klientem, a dostawcą. Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzi, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.

1250 zł

Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

CSR-DAIM

20.09, 19.11

Zapoznanie uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy Mercedes-Daimler jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016. Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzia, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.

1590 zł

Specyficzne wymagania klientów - CSR-FCA (FIAT)

CSR-FCA

24-25.09, 12-13.11

Na szkoleniu uczestnicy poznają procedurę wdrożenia nowego produktu w oparciu o normę 07740. Dowiedzą się, jak budować jakość wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej. Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów. Praktyczne przedstawienie portali: SQP, MaPS, beSTandard oraz zapoznanie z narzędziami jakości używanymi przy kwalifikacji wyrobów w uruchomieniu oraz bieżącej produkcji.


Normy, wymagania, audity

Total Quality & More

37

1590 zł

Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret

CSR-FQ

6-7.09, 19-20.12

Celem szkolenia jest dowiedzenie się, jak spełnić i interpretować specyficzne wymagania Klienta z grupy VW wg podręcznika dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret. Realizacja niezbędnych kroków do spełnienia wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej. Zrozumienie metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2. Przedstawienie zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts). Zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego. Przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i poznanie mechanizmu eskalacji.

1590 zł

Specyficzne wymagania klientów - CSR - branży motoryzacyjnej - wprowadzenie

23-24.08, 26-27.11

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi specyficznymi wymaganiami klientów w branży mo-

CSR-P

toryzacyjnej w stosunku do IATF 16949:2016 dla klientów takich jak: VW, Renault, Ford, GM, Fiat ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących planowania jakości produktów i procesów w całym łańcuchu dostaw.

1450 zł

Podstawy GMP i audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej

GMP-PA

3-4.09, 19-20.11

Przegląd terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Omówienie zasad GMP w procesach systemowych, produkcyjnych, logistycznych i kontrolnych. Podstawy higieny farmaceutycznej. Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia. Specyfika auditu wewnętrznego w farmacji. Kwalifikacje auditorów. Planowanie, przygotowanie i realizacja auditu wewnętrznego GMP. Typowa dokumentacja auditu. Techniki zbierania informacji i pozyskiwania obiektywnych dowodów z auditu. Identyfikacja niezgodności i ich usuwanie. Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o sytuacje auditowe.

1290 zł

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

26-27.07, 4-5.09, 11-12.10, 12-13.11, 12-13.12

Szkolenie ma na celu zapoznanie z wytycznymi specyfikacji technicznej dotyczącej Systemu

IATF-P

Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016. Wymiana doświadczeń z trenerem praktykiem w zakresie specyficznych wymagań IATF 16949:2016 w porównaniu z ISO TS 16949:2009.

1590 zł

Obsługa bazy IMDS

IMDS

23-24.07, 6-7.09, 6-7.12

Na szkoleniu omówione zostaną wymagania prawne istotne dla IMDS oraz poszczególne funkcje bazy IMDS wraz ćwiczeniami w bazie, począwszy od logowania w bazie, poprzez tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, jak i zwolnienia danych od dostawców, po administrowanie bazą.


Normy, wymagania, audity

38

1350 zł

Wymagania BHP wg ISO 45000

ISO 45000

15-16.11

12 marca 2018 opublikowana została norma ISO 45000:2018. Norma zastępuje standardy dotyczące BHP, takie jak np. OHSAS 18001:2007. W normie została zastosowana tzw. struktura High Level Structure, która pozwala na pełną integrację z innymi systemami zarzadzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Do 11 marca 2018 roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Po tym okresie certyfikaty OHSAS 18001:2007 automatycznie wygasną i przestaną obowiązywać. Nowa norma umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminację czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami z wykonywaną pracą.

1350 zł

ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego

ISO14-P

26-27.07, 17-18.10

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy przez uczestników na temat możliwości samodzielnego przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015, zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie wymagań nowego standardu ISO 14001:2015, zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie normy ISO 31000 do zarządzania ryzykiem. Ponadto poznanie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004 oraz systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

1050 zł

ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością

ISO9-P

27-28.09, 8-9.11

Celem szkolenia jest poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015, poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000, poznanie różnic pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008, poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

1790 zł

Planowanie procesu i audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA

PPA-FCA

29-30.10

Celem szkolenia jest zapoznanie z procesami planowania (PPR) wg wymagań FCA od fazy sourcingowej do fazy weryfikacji procesu (VP), przygotowanie do przeprowadzanie audytu procesu (Process Audit - PA), od fazy weryfikacji procesu do bieżącej produkcji, przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej, pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów oparte o case study.

1350 zł

Audit procesu wg wymagań VDA 6.3

VDA 6.3

13-14.08, 4-5.10, 17-18.12

Szkolenie przedstawia zasady i metody nadzoru audytowego według zasad VDA, podręcznika VDA 6.3 v.3. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady: audytów zatwierdzania nowych/ potencjalnych dostawców, audytów u dostawców lub audytów wewnętrznych procesów APQP/ PPAP – nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych, audytów procesów realizacji produkcji.


Normy, wymagania, audity

Total Quality & More

39

1400 zł

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

VDA 6.5

22-23.10

Rodzaje auditów na przykładzie branży motoryzacyjnej. Audit wyrobu – interpretacja normy VDA 6.5 „Audit systemu zarządzania jakością” wydanie 2, 2005. Praktyczna realizacja wymagań normy w procesie produkcyjnym. Planowanie auditu wyrobu. Przygotowanie do auditu, przegląd dokumentacji. Przeprowadzenie auditu wyrobu, ocena i analiza wyników, planowanie działań korygujących. Miniwykład, przykłady oraz ćwiczenia symulujące realizację auditu wyrobu.

2225 zł

Audytor procesu wg VDA 6.3

AW-VDA 6.3

3-5.09, 21-23.11

Celem szkolenia jest przygotowanie Audytorów procesu i przekazane im umiejętności interpretacji wymagań normy VDA 6.3 oraz jej praktycznego zastosowania w audytach wewnętrznych oraz u dostawcy. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak przygotować, prowadzić audyty, formułować niezgodności oraz sporządzać raporty. Poprzez praktyczne i warsztatowe podejście podczas szkolenia poparte praktycznymi analizami przypadków uzyskają niezbędne kompetencje i prakty-

Metrologia i kontrola, laboratoria

kę w prowadzeniu audytów, co potwierdzone zostanie końcowym egzaminem pisemnym i ustnym.

1100 zł

Analiza rysunku technicznego - wprowadzenie

6.07, 28.09

Celem szkolenia jest zrozumienie roli, jaką pełni w organizacji rysunek techniczny wyrobu, po-

ART-P

znanie podstawowych zasad analizy rysunku technicznego, poznanie wybranych, najbardziej powszechnych norm ISO/GPS, poznanie podstawowych zasad odczytywania widoków, rzutów, przekrojów, wymiarów i tolerancji, poznanie znaczenia rysunku technicznego na różnych etapach projektowania i produkcji.

2250 zł

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów

DSKP-PS

9-10.07, 17-18.09, 19-20.11

Szkolenie ma na celu poznanie, czym jest proces pomiarowy i system pomiarowy, zapoznanie się z kryteriami i zasadami doboru wyposażenia pomiarowego, poznanie wskaźników i kryteriów oceny jakości systemów pomiarowych, poznanie zasad konstruowania sprawdzianów go-nogo oraz sprawdzianów funkcjonalnych wg norm ASME, poznanie wymagań specyficznych dla branży motoryzacyjnej.

1690 zł

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

GDT-ASME

19-20.07, 8-9.11

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym, poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych. Uczestnicy zapoznają się również z dodatkowymi wymaganiami służącymi do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.


Metrologia i kontrola, laboratoria

40

1690 zł

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy

GDT-M-P

27-28.08, 8-9.10, 3-4.12

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z normami, symbolami oraz modyfikatorami tolerancji, w szczególności tolerancji geometrycznych, poznają interpretację zapisów rysunkowych, w szczególności zapisów specyficznych dla branży motoryzacyjnej. Celem szkolenia jest również poznanie zasad bazowania i jego wpływu na wyniki pomiarowe, analiza przypadków przemysłu motoryzacyjnego, poznanie przykładowych problemów i błędów rysunkowych, zapoznanie się z opisem funkcjonalności / montowalności detali za pomocą tolerancji geometrycznych.

2050 zł

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

2-4.07, 5-7.11

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z normami, symbolami oraz modyfikatorami tolerancji,

GDT-M-R

w szczególności tolerancji geometrycznych, poznanie interpretacji zapisów rysunkowych, w szczególności zapisów specyficznych dla branży motoryzacyjnej, poznanie zasad bazowania i jego wpływu na pomiary 3D. Na szkoleniu uczestnicy dokonają analizy przypadków przemysłu motoryzacyjnego, poznanie przykładowych problemów i błędów rysunkowych, zapoznają się z opisem funkcjonalności / montowalności detali za pomocą tolerancji geometrycznych oraz ze specyficznymi dla branży motoryzacyjnej normami i oznaczeniami rysunkowymi (wg DIN, VW, GS).

1450 zł

Kierownik Kontroli Jakosci

13-14.08, 27-28.09, 18-19.10, 22-23.11

Tematyka poruszana na szkoleniu to podstawowe zadania służb kontroli jakości, rodzaje kontroli

KKJ

jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne, zalety i wady, tworzenie skutecznych planów kontroli jakości wyrobów, organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady, omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych, zadania jakości w projektowaniu i rozwoju. Uczestnikom zostanie przedstawione na podstawie przykładów, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

1250 zł

Kontroler Jakości

KTJ

4-5.09, 25-26.10, 22-23.11, 17-18.12

Główne cele szkolenia to wprowadzenie uczestników do pracy na stanowisku kontroler jakości, przedstawienie metod kontroli jakości oraz ich zastosowanie praktyczne, zalety i wady, omówienie procesu rozwiązywania problemów jakościowych od wykrycia po wdrożenie działań korygujących, przedstawienie metod pomiarów i ich praktyczne zastosowanie, przedstawienie na podstawie przykładów, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

1250 zł

Metrologia długości i kąta

MDK

11-12.09, 18-19.10, 20-21.12

Szkolenie pozwoli na zapewnienie realizacji poprawnych pomiarów z zakresu metrologii wielkości geometrycznych, zapewnienie realistycznej oceny dokładności wykonywanych pomiarów, określanie zdolności przyrządów pomiarowych do zadań metrologicznych, planowanie pomiarów.

1350 zł

Norma laboratoryjna 17025

29-30.08, 18-19.10, 12-13.12

Szkolenie zawiera elementy teoretyczne oraz szereg ćwiczeń warsztatowych z wymagań normy

NL

17025. Część warsztatowa skupiona jest na osiągnięciu sprawności w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości i biegłości w wykonywaniu wymaganych przez system działań zapobiegających odstępstwom.


Metrologia i kontrola, laboratoria

Total Quality & More

41

1350 zł

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

NWP-FCH

20-21.09, 10-11.12

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to poznanie celu, zakresu i zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego. Przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania, przygotowania do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego, przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.

1350 zł

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

23-24.08, 20-21.09, 29-30.11

Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z celami i metodami nadzorowania wypo-

NWP-P

sażenia kontrolno-pomiarowego dla potrzeb udoskonalenia procedur i instrukcji nadzorowania wyposażenia oraz zwiększenie świadomości znaczenia jakości przyrządów pomiarowych oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego.

1690 zł

Połączenia gwintowe - analiza i optymalizacja procesu dokręcania

POM-GW

17-18.09, 21-22.11

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych, wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC), zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

990 zł

Połączenia gwintowe - analiza i optymalizacja procesu dokręcania - WARSZTATY

POM-GW-W

19.09, 23.11

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedze na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych, jak wykorzystywać narzędzia statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC) oraz zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

1650 zł

Pomiary kolorymetryczne

POM-KL

15-16.10, 4-5.12

Celem szkolenia jest przygotowanie do właściwego rozumienia zjawisk związanych z oceną koloru oraz spełnienie wymagań klientów w zakresie kolorymetrii, pomoc w zrozumieniu metod pomiarowych wykorzystywanych do oceny wizualnej koloru oraz pomiarów kolorymetrycznych, a także sprecyzowania lub ulepszenia wykorzystywanych już metod.

1650 zł

Analiza systemu pomiarowego „Ocena wizualna koloru” - warsztaty

POM-KL-W

5-6.11

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przeprowadzania analiz systemu pomiarowego dla oceny wizualnej koloru. Dzięki wiedzy oraz praktyce uczestnicy potrafią przeprowadzić analizę samodzielnie wewnątrz organizacji, przeanalizować wyniki oraz wyciągnąć wnioski. Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy przy ocenie wizualnej koloru, które uczestnik będzie wstanie wyeliminować wewnątrz organizacji.


Metrologia i kontrola, laboratoria

42

1550 zł

Przeprowadzanie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych

POM-PW

10-11.09, 29-30.10

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat przeprowadzania badań powłok w zakresie przyczepności, grubości, twardości, połysku czy oceny koloru oraz tworzenia raportów i instrukcji oraz przekazanie wiedzy i umiejętność nazwania wad oraz określenia badań potrzebnych do ich wykrycia, w ramach przeprowadzenia badań powłok zgodnych z wymaganiami norm ISO ISO 1513, 1514 oraz 15528 w zakresie przygotowania próbek, a następnie przeprowadzania badań powłok na różnych podłożach.

2390 zł

Projektowanie procesów kontroli połączeń skręcanych

17-19.12

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zaprojektowania procesu

PPK-GW

kontroli połączeń skręcanych, dzięki pozyskaniu wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, fizyki połączeń skręcanych, strategii dokręcania, statystyki, przygotowania i analizy systemów pomiarowych i prowadzenia kontroli.

1390 zł

Projektowanie procesów kontroli – warsztaty

PPK-W

13-14.11

Celem szkolenia jest opracowanie i wdrożenie procedur KJ dla wielkości geometrycznych od momentu wyboru charakterystyk na podstawie rysunku, poprzez dobór sprzętu pomiarowego i jego walidację, po przygotowanie planu kontroli wraz z instrukcją kontroli.

1150 zł

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

4-5.10, 13-14.12

Uczestnicy podczas szkolenia nauczą się poprawnego wykorzystania i posługiwania się pod-

PPW

stawowymi przyrządami pomiarowymi, dowiedzą jak uniknąć popełniania typowych błędów podczas wykonywania tymi przyrządami pomiarów oraz poszerzą wiadomości o budowie i cechach metrologicznych przyrządów przydatnych przy realizacji i planowania pomiarów z zakresu długości i kąta.

990 zł

Rysunek techniczny – poziom podstawowy

RT-PW

19.09

Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie czytania i rozumienia rysunków technicznych, powodujący zminimalizowanie problemów produkcyjnych, poprzez wzrost świadomości o istniejących źródłach trudności i zagrożeń. Nabycie kompetencji przez uczestników do łatwiejszej i bardziej rzeczowej komunikacji z klientem / dostawcą oraz szacowania różnego rodzaju ryzyk na podstawie wymagań rysunkowych klienta oraz rozwiązywaniu konfliktów i problemów.

1250 zł

Rysunek techniczny – poziom średnio-zaawansowany

RT-ZW

11-12.10, 22-23.11

Celem jest nauczenie zasad procesu tworzenia rysunków i znaczenia poszczególnych zapisów oraz stosowania odpowiednich rzutów, przekrojów, wyrwań i kładów, jako istotnych przykładów odwzorowania cech geometrycznych przedmiotu. Szkolenie podaje sposoby definiowania cech typowych dla mikrogeometrii powierzchni tj. chropowatości, falistości, twardości, kierunkowości jej struktury, jak również uczy zasad nanoszenia na rysunek symboliki właściwej dla tolerancji geometrycznych. Określa zasady rysowania połączeń gwintowych, spawanych oraz części odlewanych.


Metrologia i kontrola, laboratoria

Total Quality & More

43

2250 zł

Kontrola połączeń dokręcanych

STAT-GW

3-4.12

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności zastosowania metod statystycznych wykorzystywanych w projektowaniu / optymalizacji połączeń skręcanych oraz nabędą umiejętności oceny, analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces dokręcania.

1250 zł

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

27-28.09

Uczestnicy poznają metody oraz sposoby szacowania niepewności w laboratorium oraz prak-

UG-F

tyczne przedstawienie sposobu oszacowania niepewności dla stosowanych metod pomiarowych i badawczych w laboratorium.

1350 zł

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5

26-27.07, 17-18.09, 6-7.12

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne

UG-P

szacowanie niepewności pomiarów, poznanie metody szacowania niepewności uznanej przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne, pokazanie możliwości weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

1350 zł

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

UP-P

18-19.07, 29-30.11

Cele szkolenia to nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania (zaplanowania) i wykonania wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych, nabycie umiejętności opracowywania wyników wzorcowania i potwierdzania w formie świadectwa wzorcowania, opracowywanie procedur wzorcowania i ich walidacji.

1500 zł

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych

WMA-F

10-11.09, 19-20.11

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił przeprowadzać walidacje metod analitycznych zgodnie z wymogami GMP, tworzyć dokumentację (protokół i raport walidacyjny), tworzyć potrzebne narzędzia (arkusze kalkulacyjne) do opracowania danych surowych.

WMA-P

1250 zł

Walidacja metod analitycznych

27-28.08, 29-30.10

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie walidacji metod badawczych.

1950 zł

10-12.10, 21-23.11

Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

WZC-CS

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz kompetencji pozwalających na samodzielne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych w wewnętrznym laboratorium, zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.


Metrologia i kontrola, laboratoria

44

1350 zł

Wzorcowanie sprawdzianów, kątomierzy i kątowników

10-11.09

Szkolenie porusza zagadnienia związane ze sprawdzianami do wałków i otworów, do gwintów,

WZC-KAT

wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów, szczelinomierzy, kątomierzy, kątowników, kątownika walcowego oraz liniału sinusowego, procedurę wzorcowania sprawdzianów oraz metodę pomiaru kąta za pomocą liniału sinusowego.

1290 zł

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

WZC-P

30-31.08, 29-30.10

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie wzorcowania przyrządów, poznanie podstaw metod szacowania niepewności uznanej przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

1650 zł

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami niepewności pomiaru

WZC-R

3-5.12

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie wzorcowania przyrządów, poznanie podstaw metod szacowania niepewności uznanej przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych z uwzględnieniem zagadnień szacowania niepewności pomiaru.

1350 zł

Wzorcowanie wag nieautomatycznnych

WZC-WN

13-14.12

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestników wiedzy w zakresie wzorcowanie wag nieautomatycznych oraz kompetencji pozwalających na wewnętrzne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych. Ponadto zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.

1550 zł

Kierownik laboratorium

ZL-P

10-11.09

Celem szkolenia jest poznanie i rozszerzenie kluczowych zagadnień z jakimi borykają się kierownicy laboratoriów, od podejścia procesowego, poprzez świadomość istoty i ważności działań pracowników oraz ich wpływu na cele systemu zarządzania oraz rozwój kompetencji kluczowego personelu. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady ustalania właściwych procesów komunikacyjnych, obejmujących skuteczność systemu zarządzania, w tym procesu działań zapobiegawczych.

1750 zł

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

9-10.08, 12-13.11

Określenie potrzeb związanych z wdrożeniem systemu ERP. Przygotowanie klienta pod względem kultury organizacyjnej do wdrożenia systemu klasy ERP.

ERP-P


Narzędzia zarządzania

Total Quality & More

45

1250 zł

Analiza i raportowanie w MS Excel

EXL-A

13-14.09, 12-13.11

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą popularnego oprogramowania MS Excel, pod kątem oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy i przetwarzania danych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną metody i narzędzia konieczne dla celów statystycznych, opisowych i efektywnego raportowania oraz wnioskowania dla celów planowania i prognozowania.

1250 zł

Excel dla inżynierów

EXL-I

24-25.09, 22-23.10, 3-4.12

Cele szkolenia to zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel), bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych oraz nauczenie biegłego wykorzystywania MS Excel w zakresie podstawowym pod kątem obliczeń i interpretacji parametrów, graficznej prezentacji danych, stosowania narzędzi bazodanowych, wymiany danych czy makrodefinicji.

1250 zł

Zarządzanie projektami

ZP

27-28.08, 10-11.12

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

1450 zł

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

ZP-AR

9-10.07, 24-25.09

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozerwalnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich. Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania

Inwentyka i innowacje

i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.

1250 zł

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

3-4.09, 11-12.12

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem

MTW-P

poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/ instytucji, niezależnie od ich rodzaju działalności, formy własności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.


46

1590 zł

TRIZ- podstawy metody

TRIZ

11-12.07, 15-16.10

TRIZ jest metodologią rozwiązywania problemów, która dostarcza jej użytkownikom powtarzalności i przewidywalności w dostarczaniu pomysłów i rozwiązań. Oparta została na analizie setek tysięcy patentów, co zaowocowało zbudowaniem narzędzi i technik wspomagających procesy myślowe związane z poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią i narzędziami metodologii TRIZ, co pozwoli im na tworzenie kreatywnych

Lean Manufacturing

rozwiązań.

1350 zł

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean z wykorzystaniem A3

LM-A3

22.10

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na zastosowanie Raportu A3, jako narzędzia rozwiązywania problemów, poznanie zasad tworzenia Raportów A3 i możliwości ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy, nauczenie pracy z Raportem A3 oraz określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3.

1350 zł

OEE i inne wskaźniki produktywnościowe wg IATF 16949

OEE-IATF

25-26.09, 6-7.12

Celem szkolenia jest wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania maszyn oraz wzrost efektywności wykorzystania maszyn i linii technologicznych. Wykorzystanie linii i maszyn w kontekście wymagań IATF.

1690 zł

Organizacja stanowiska pracy - 5S i visual management - warsztaty

27-28.08, 24-25.10, 26-27.11

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wdrożenia i zarządzania programem 5S,

5S-VM

a także radzenia sobie z najczęstszymi problemami wynikającymi z wdrożenia. Wizualne zarządzanie miarami procesu wspierającymi system 5S, w kategoriach SQCDME (Safety, Quality, Cost, Delivery, Morale, Environment). Wypracowanie pod kątem działań wdrożeniowych i utrzymania 5S podstaw właściwej komunikacji wizualnej oraz sposobów jej organizowania na stanowiskach pracy i na hali produkcyjnej.

1450 zł

Koordynator Kaizen

9-10.10

Szkolenie zaprojektowane dla koordynatorów Kaizen ma na celu przygotowanie, wdrożenie

KAIZ-K

i rozwój systemu KAIZEN dla liderów zmiany i osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN, przygotowanie uczestników do zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN w przedsiębiorstwie. Uczestnicy zapoznają się z istotą Kaizen, organizacją Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen, oceną projektów i motywowaniem oraz instrumentami Kaizen: Eliminacja MUDA, Kaizen Blitz, Problem Solving, PDCA.

1250 zł

KAIZEN - ciągłe doskonalenie

KAIZ-P

30-31.08, 30-31.10, 6-7.12

Organizacja i działanie systemu KAIZEN dla członków zespołów KAIZEN, ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów. Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN. Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów. Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.


Lean Manufacturing

Total Quality & More

47

1350 zł

Budowa programu pomysłów pracowniczych Kaizen

KAIZ-PP

22-23.11

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności wdrożenia i zarządzania programem pomysłów pracowniczych, zaprezentowanie nowoczesnego podejścia do wykorzystania kreatywności pracowników oraz zapoczątkowanie i umiejętność rozwoju efektywnego programu pomysłów.

1750 zł

Lean Manufacturing w praktyce

6-8.08, 3-5.10, 7-9.11, 17-19.12

Lean Manufacturing, jako strategia działań operacyjnych skupionych na doskonaleniu przepły-

LM

wów. Szkolenie przeznaczone dla firm, dla których kultura ciągłego doskonalenia oraz ciągłego uczenia się ma być wpisana w kod organizacji.

1450 zł

Lean Office- symulacja

10-11.09

Szkolenie ma na celu nie tylko zapoznanie uczestników z koncepcją metodologii Lean Manage-

LOF

ment i narzędzi, które można wykorzystać do usprawnienia i zwiększenia efektywności procesów w przedsiębiorstwach lub działach usługowych/administracyjnych/biurowych. Główny nacisk przy realizacji tego szkolenia położony jest na przekazanie uczestnikom umiejętności wykorzystania narzędzi Lean w praktyce w taki sposób, by realizowane przez nich później zmiany nie były odizolowane, ale wpisywały się w cele i strategię biznesu. Dlatego oprócz przedstawienia koncepcji i narzędzi Lean (np. mapowanie strumienia wartości, 5S, diagramu Ishikawy etc.), prezentacji przykładów, dyskusji, ćwiczeń i symulacji, uczestnicy szkolenia omawiają, jak dobrać narzędzia i przeprowadzić zmianę.

1690 zł

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych

OEE-KPI

27-28.09, 22-23.11

Szkolenie warsztatowe oparte o symulację linii produkcyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy opisują proces na podstawie mapy. Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się z kluczowymi wskaźnikami wydajności - KPI i miernikami procesów, LPI – Line Performance Improvement, metodami poprawy wskaźników efektywności linii produkcyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy opracują wzorce Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów oraz zapoznają się z typowymi wskaźnikami TPM, OEE oraz wezmą udział w części warsztatowej OEE. 

1450 zł

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

SMED-W

13-14.09, 10-11.12

Uczestnicy zapoznają się z korzyściami wynikającymi ze SMED, zastosowaniem specjalnych technik i narzędzi, genezą metody SMED, etapami przezbrajania maszyn i ich omówieniem. Poznają również wybrane metody i techniki pomocnicze oraz dokonają analizy przezbrojenia.

1590 zł

Koordynator optymalizacji produkcji - część I - podstawy

SOP-P

3-4.09, 24-25.10

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności programów optymalizacji procesów, istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych działania systemów produkcyjnych, zwiększenie kompetencji pracowników poprzez właściwe dedykowanie tematów, metod i narzędzi, optymalizacja czasu zespołów projektowych, transparentności programu w stosunku do możliwości poszczególnych metod.


Lean Manufacturing

48

2400 zł

Koordynator optymalizacji produkcji - czesć II - warsztaty „wirtualna fabryka”

SOP-D

8-9.11

Celem szkolenia jest wskazanie i nauczenie metod i narzędzi związanych z organizacją, zarządzaniem, poprawą procesów produkcyjnych i wsparciem procesów optymalizacji kosztów oraz zwiększania efektywności przepływów, wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji. Na szkoleniu zostaną omówione elementy wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

1450 zł

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

TPM

18-19.07, 16-17.08, 8-9.10, 13-14.12

Celem szkolenia jest przedstawienie TPM, jako systematycznego podejścia do kompleksowego zarzadzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem sposobów włączenia wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, pokazanie koncepcji TPM z uwzględnieniem warunków koniecznych do jego wprowadzenia w firmie poprzez przećwiczenie narzędzi stosowanych w TPM, wyjaśnienie roli działu UR oraz Autonomus Maintenance w określaniu strategii TPM dla firmy.

1250 zł

Mapowanie strumienia wartości

VSM

26.10

Celem szkolenia jest nauczenie stosowania mapy strumienia wartości - VSM we właściwy sposób, w odpowiednich procesach i właściwym czasie, jako strategicznego narzędzia doskonalenia

Zarządzanie produkcją

organizacji.

1450 zł

Humanizacja pracy - ergonomia i ekonomia ruchu

HUM-P

23-24.08, 6-7.12

Celem szkolenia jest poznanie podstaw dotyczących ekonomii oraz ergonomii ruchu, zdobycie umiejętności samodzielnej analizy oraz oceny stanowiska pracy pod kątem: zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływu na powstawanie wartości dodanej oraz zyskanie umiejętności zastosowania poznanych technik w praktyce.

1690 zł

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

DFM_A

20-21.09, 8-9.11

Szkolenie przygotowuje osoby do pełnienia roli projektantów nowopowstających lub przenoszonych z innych lokalizacji procesów produkcyjnych. Określa aspekty, które muszą być brane pod uwagę przy tych działaniach, źródła i rodzaje danych potrzebne do projektowania procesów oraz warunki brzegowe, ograniczające swobodę decyzji.

1450 zł

Ergonomia i organizacja stanowisk pracy

ERG-P

3-4.09, 22-23.11

Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących i projektowanych stanowisk pracy poprzez: budowanie instrukcji montażu poprzez wizualizację, podział czasu pracy na potrzeby opisu stanowiska pracy, szacowanie wartości dodanej Value Added i Non Value Added na podstawie analizy filmu, poznanie podstaw analizy ruchów elementarnych – MTM, budowanie modelu stanowiska pod kątem ergonomii oraz z wykorzystaniem kartonowej inżynierii.


Zarządzanie produkcją

Total Quality & More

49

1450 zł

Inżynier procesu - część I - projektowanie i zarządzanie procesem

INP-P

7-8.08, 13-14.09, 26-27.11

Celem części I jest rozwinięcie podstawowych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych. Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie. Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

2100 zł

Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami, praca z danymi

INP-D

15-16.10, 28-29.11

Celem jest opis procesu produkcyjnego za pomocą liczb, funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y) i wielkości wejściowych (x). Nabycie umiejętności zastosowania narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi, oceny jakości danych, interpretacji i umiejętności podejmowania decyzji w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem konsekwencji. Tzw. - „rozmowa z maszynami”, czyli ocena siły wpływu parametrów wejściowych, metody porównawcze, optymalizacja.

2250 zł

Inżynier procesu - część III - modelowanie i optymalizacja parametrów procesu

INP-Z

20-21.12

Cele szkolenia: rozwinięcie kwalifikacji do pracy ze zmiennością procesów produkcyjnych, szacowanie zmienności procesu w zależności od jej składowych i możliwości ich dokładnej oceny, tworzenie opisu istniejących w procesie zależności zawartych w funkcji Y (x) za pomocą zaawansowanych metod statystycznych, modelowanie procesów pozwalające na ich stabilny przebieg w czasie, omówienie logiki piorytetyzacji wielkości wejściowych według podejścia klasycznego, Shainina i Taguchiego i jej wykorzystanie w praktycznym sterowaniu procesem, rozwiązania pozwalające na redukcję zmienności i ich praktyczne wdrażanie i monitorowanie w procesach.

990 zł

Projektowanie layoutów

5.09, 20.12

Uczestnicy nauczą się zasad projektowania efektywnych layoutów i oceny tej efektywności

LYT-P

miernikami przepływu, finansowymi i procentowymi. Nabycie tych umiejętności pozwoli oceniać skuteczność istniejących planów rozmieszczenia maszyn i je udoskonalać. Firma osiąga konkretne, mierzalne przełożenie ekonomiczne. Ponadto, przedstawiane podczas szkolenia metody zaangażowania pracowników do realizowanych projektów, wpływają na poprawę poczucia przynależności do firmy, świadomość wpływu na ważne decyzje i tym samym wzrost motywacji.

1350 zł

Zarządzanie wizualne — efektywne spotkania produkcyjne

MPROD-W

24-25.09

Celem szkolenia jest zaprezentowanie nowoczesnego podejścia do zarządzania produkcją; organizacje efektywnych rutyn i spotkań na obszarze produkcji, zaprojektowanie tablic do zarządzania wizualnego dla obszaru produkcyjnego, organizacja Centrum Spotkań i Informacji dla Wydziału w skrócie zwanym CSI obejmujące wszystkie aspekty zarządzania produkcją, określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3.


Zarządzanie produkcją

50

1250 zł

Normowanie czasu pracy

NCP

3-4.09, 1-2.10, 29-30.11

Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących podstaw normowania czasu pracy, utrwalenie zdobytej wiedzy na temat metod i technik normowania, możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień normowania w przedsiębiorstwach o różnej specyfice produkcji.

1590 zł

Normowanie czasu pracy - warsztaty dla praktyków

NCP-W

17-18.10, 4-5.12

Poszerzenie umiejętności budowania struktury danych o procesach produkcyjnych (powtarzalnych) oraz poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez eliminacje procesów zbędnych (nietworzących wartości dodanej). Cel realizowany jest poprzez umiejętność wyboru metody normowania i pomiaru czasu pracy na stanowisku roboczym, analizę wyników pomiaru, tworzenie normatywów zakładowych wykorzystywanych do kształtowania stanowisk pracy, planowania produkcji, sterowania produkcją i ofertowania.

1490 zł

Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji

ORP-P

13-14.08, 8-9.10

Szkolenie pozwoli na zaprojektowanie przez uczestników efektywnych linii i gniazd produkcyjnych zgodnie z zasadami ciągłego przepływu oraz zdefiniowanie ciągłego przepływu na przykładzie linii lub gniazda produkcyjnego.

1490 zł

Operacyjne planowanie produkcji

PLP-P

10-11.10, 17-18.12

Poznanie zadań planowania jako klucza do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako jednego wspólnego organizmu. Praktyczne zastosowanie modeli planowania operacyjnego opartego na harmonogramie Gantta w grze symulacyjnej, pozwoli uczestnikom ocenić wpływ poszczególnych obszarów planowania na wynik końcowy wyrażony w pieniądzu. Szkolenie jest wstępem do zagadnień z planowania produkcji i gospodarki materiałowej jak również dobrą bazą dla pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania dla lepszego poznania zależności w tych procesach na wynik końcowy przedsiębiorstwa.

1250 zł

Warsztaty Mistrza produkcji i Brygadzisty

20-21.08, 8-9.11

Celem szkolenia jest nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pra-

STA-P

cy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia.

1400 zl

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcji

TOC-P

1-2.10,16-17.07

Celem szkolenia jest poznanie teorii ograniczeń w stopniu pozwalającym na ocenę jej przydatności dla doskonalenia procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz pilotażowe jej zastosowanie w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych dotyczących sprzedaży i produkcji. Podniesienie świadomości osób co do pierwotnego, wspólnego celu przedsiębiorstwa oraz podniesienie umiejętności zarządzania ograniczeniami występującymi w procesach, skutkujące poprawą efektywności funkcjonowania globalnych procesów biznesowych firmy. Poznanie techniki umożliwiającej stabilizację czasu realizacji zamówień, redukcję zapasów i poprawę ich rotacji w warunkach produkcji wieloasortymentowej.


Total Quality & More

51

1550 zł

Instruowanie pracowników - Training Within Industry

TWI-P

9-10.08, 29-30.10

Zdobycie przez uczestników umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy w celu poprawy wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Zdobycie umiejętności budowania skutecznego instruktarzu. Zdobycie umiejętności oceny i doskonalenia metod pracy. Zdobycie zdolności skutecznego komunikowania się instruktora z podwładnym –

Logistyka w firmie

budowania relacji z podwładnym.

1450 zł

Analiza FMEA procesów logistycznych

LFMEA

4-5.10, 29-30.11

Szkolenie pozwoli poznać metodologię skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla procesów logistycznych (Logistic Failure Mode and Effects Analysis) na podstawie ogólnych wytycznych QS-9000 dotyczących wykonywania analizy FMEA procesu (PFMEA). Uczestnicy poznają zasady formułowania zapisów arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązania zagrożeń logistycznych z procesami produkcyjnymi oraz skalę ocen zagrożeń, a także jak wygląda projektowanie i ocena skuteczności działań doskonalących.

1250 zł

Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie

LGM

22-23.08, 19-20.11

Szkolenie obejmuje tematykę magazynowania rozumianego jako proces logistyczny w przedsiębiorstwie. Część wykładowa (30%) ma na celu wsparcie uczestnika w zrozumieniu roli magazynowania w logistyce firmy, a następnie objaśnienie procesów magazynowych oraz technik magazynowania i infrastruktury magazynowej. Akcent w części praktycznej położono na metody organizacji prac magazynowych, analizę istotnych parametrów i wskaźników magazynowych oraz analizę ekonomiczną związaną z decyzjami podejmowanymi w tym obszarze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe), ćwiczenie projektowe i dyskusje w grupach.

1450 zł

Lean Logistic - ekonomia i ergonomia transportu

LLG

21-22.08, 26-27.11

Szkolenie Lean Logistic pozwoli na doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. Ma ono na celu zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi, narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. Uczestnicy nabędą umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu, zaznajomią się z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników oraz sposobami opracowywania wniosków usprawniających. 

1350 zł

Logistyka w sprzedaży i zakupach

25-26.10, 20-21.12

Przekazanie wiedzy Uczestnikom dotyczącej wykorzystania konkretnych metod i narzędzi w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia oraz dotyczących wyboru i oceny dostawców.

LZA-P


Umiejętności osobiste

52

1590 zł

Audytor wewnętrzny - doskonalenie kompetencji osobistych

UO-EOA

20-21.08, 8-9.11

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie i rozwój kompetencji osobistych audytora, związanych z efektywnym planowaniem, przeprowadzeniem i dokumentowaniem audytów wewnętrznych, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas procesu audytowego.

1290 zł

Budowanie autorytetu Lidera w firmie produkcyjnej

23.11

Celem szkolenia jest poznanie i wykorzystanie swojego potencjału, aby zbudować pozycję i

UO-AHR

autorytet lidera.

1150 zł

Budowanie relacji i komunikacja wśród pracowników produkcyjnych

26.09

Celem warsztatów jest budowanie wzajemnych relacji i kompetencji niezbędnych do stworzenia

UO-BRO

i utrzymywania efektywnych zespołów.

1150 zł

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

29.08, 28.11

Najważniejsze cele stawiane uczestnikom szkolenia to zdobycie odpowiedniej wiedzy i przetrans-

UO-KIPG

ponowanie jej na umiejętności społeczne skutkujące właściwą komunikacją w danych sytuacjach.

1590 zł

Effective Communication and Team Building

7.11

Even though we do it all the time, communicating is not as simple as it may seem. It is easy for

UO-ECT-ENG

your messages to be misinterpreted or for you to misinterpret someone else’s. It’s also a skill to ask questions in such a way that you find out exactly what you want to know. If you are an effective communicator, people are more inclined to listen and you’ll have a lot more influence. This Communicating Effectively course will help you build strong relationships and craft short and persuasive messages. You will achieve more, both in your work and personal life. You can’t afford to miss out on this practical effective communication skills course that covers the fundamentals of good communication required in every business today.

1790 zł

Effective Presentation Skills

17.10

Presentations skills and public speaking skills are very useful in many aspects of work and life.

UO-EPS-ENG

Effective presentations and public speaking skills are important in business, sales and selling, training, teaching, lecturing and generally entertaining an audience. Developing the confidence and capability to give good presentations, and to stand up in front of an audience and speak well, are also extremely helpful competencies for self-development too. Presentations and public speaking skills are not limited to certain special people - anyone can give a good presentation, or perform public speaking to a professional and impressive standard. Like most things, it simply takes a little preparation and practice.


Umiejętności osobiste

Total Quality & More

53

1590 zł

Ekonomiczne aspekty HR (rachunkowość i kontroling w służbie HR)

UO-EAHR

3-4.09, 5-6.11

Celem modułu jest, aby osoba aspirująca do roli HR Business Partnera zrozumiała rolę działu finansowego (dyrektora, kontrolera) w organizacji, ograniczenia zewnętrzne/prawne mające wpływ na podejmowane decyzje, proces planowania finansowego oraz powiązanie celów finansowych z celami pracowników, kryteria oceny projektów finansowych, oraz kilka finansowych pomysłów na tzw. finansowe „quick wins” (jak poprawić wyniki w krótkim okresie).

1650 zł

Employer branding i CSR

UO-EB

10.09

Celem szkolenia jest poznanie narzędzi tworzenia komunikacji z kandydatami i budowania Employer Brandingu, stworzenie scenariusza projektu Employer Brandingowego adekwatnego dla organizacji w której pracują, zapoznanie z obszarem CSR i działaniami mającymi na celu wspierać Employer Branding oraz w dłuższej perspektywie optymalizować procesy rekrutacyjne, nauczenie uczestnika podstawowych zasad komunikacji zewnętrznej z kandydatem, także poprzez social media i portale z ogłoszeniami rekrutacyjnymi.

2350 zł

18-19.10

Essientials of Leadership

UO-LSD-ENG

Leadership is key to stimulating innovation, driving change and to deliver results in increasingly competitive and complex circumstances. This intensive and highly interactive the Essentials of Leadership Training will challenge participant’s current thinking regarding leadership and change, and provide new capacities, skills and behaviors to lead in a dynamic, complex, and ambiguous global business environment.

1590 zł

HR BUSINESS PARTNER - przygotowanie do zawodu

UO-HRPZ

15-16.10

Celem głównym szkolenia jest zmiana mentalna w myśleniu o roli HR. Od specjalisty HR do HR Bussines Partnera. Celem jest nauczenie uczestnika bycia doradcą, konsultantem wewnętrznym dla biznesu, dostarczającym adekwatne do potrzeb wsparcie i rozwiązania.

1490 zł

HR BUSINESS PARTNER - rola i sposób działania w organizacji

22-23.10

Szkolenie określa podstawowe funkcje HR Business Partnera w organizacji. Wskazuje, w jaki

UO-HRBP

sposób efektywnie wykorzystać HRBP w zakresie pięciu podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników. Prezentuje metody współpracy między HRBP, a zarządem, dyrektorami i kierownikami w zakresie analizy twardych i miękkich wskaźników biznesowych w kontekście Zasobów Ludzkich. Pokazuje jak wykorzystać HRBP, zarówno jako wsparcie dla procesów biznesowych, jak i konkretnych stanowisk (specjalisty, generalisty, kierownika).

1490 zł

Kontroler jakości - doskonalenie kompetencji osobistych

6-7.09, 24-25.10, 12-13.12

Szkolenie doskonali kluczowe umiejętności osobiste kontrolera jakości w 4 obszarach: komuni-

UO-KRKJ

kacja, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, doskonalenie pracowników wykonawczych. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji zwrotnej w kontekście ograniczania braków i doskonalenia procedur. Poznają źródła, fazy i przebieg konfliktu, a także ćwiczą sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych.


Umiejętności osobiste

54

1890 zł

Leadership – doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menedżerskiej w firmie produkcyjnej

UO-LSD

8-9.10

Warsztat ten pozwoli rozwinąć umiejętności przewodzenia oraz kierowania zespołem projektu. W trakcie szkolenia uczestnik dokona samooceny własnych umiejętności przywódczych, a następnie udoskonali kompetencje dotyczące ukierunkowywania ludzi, motywowania i inspirowania, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, kreowania więzi, a także negocjowania i odgrywania roli lidera zmian. Zrozumienie motywów i wartości różnych ludzi to ważny etap budowania skutecznych relacji. Kierownik projektu, mając na co dzień do czynienia z grupami lub osobami o różnych zdolnościach, zaangażowaniu oraz motywacji, powinien potrafić dostosować styl przywództwa do danej sytuacji, osoby oraz potrzeb projektu.

1100 zł

Matryce kompetencji

UO-MK

22.11

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania matryc kompetencji w firmie oraz umiejętnośi wykorzystywania matryc kompetencji dla różnych stanowisk i oceny rozwoju pracowników.

1790 zł

Menadżer produkcji - doskonalenie kompetencji osobistych

20-21.09, 14-15.11, 20-21.12

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zarządczych wyższego szczebla kierowniczego

UO-DMP

w firmie produkcyjnej. Uczestnicy mają możliwość oceny swoich predyspozycji menadżerskich, a tym samym określenia potencjalnych obszarów do samodoskonalenia. Równie istotnym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń w oparciu o studia przypadków, a także aktualizacja wiedzy na temat zjawisk zachodzących na polskim rynku pracy, które mają istotny wpływ na organizację i późniejszy przebieg procesów produkcyjnych.

1590 zł

Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych

UO-DKM

1-2.10, 8-9.11, 10-11.12

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zarządczych wyższego szczebla kierowniczego w firmie produkcyjnej. Uczestnicy mają możliwość oceny swoich predyspozycji menadżerskich, a tym samym określenia potencjalnych obszarów do samodoskonalenia. Równie istotnym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń w oparciu o studia przypadków, a także aktualizacja wiedzy na temat zjawisk zachodzących na polskim rynku pracy, które mają istotny wpływ na organizację i późniejszy przebieg procesów produkcyjnych.

1290 zł

Moderowanie międzywydziałowych zespołów problemowych

UO-MZP

13-14.09

Indywidualne rozwijanie kompetencji twórczych przez moderatorów. Tworzenie własnych sesji twórczych i dobór składu zespołu w zależności od fazy procesu twórczego. Poznanie zasad kreatywnych zespołów. Planowanie otoczenia w oparciu o rodzaj zadania, zasoby, umiejętności oraz strategie.

1590 zł

Jak pokazywać wartość projektów HR biznesowi

11.09

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podejścia marketingowego w budowaniu zaangażowania i realizacji zadań HR.

UO-PHR


Umiejętności osobiste

Total Quality & More

1390 zł

7-8.08, 4-5.10, 17-18.12

55

Obsługa reklamacji – kompetencje osobiste i aspekty prawne

UO-REKL

Szkolenie ma na celu wyposażenie osoby zaangażowanej w proces reklamacji w narzędzia pozwalające na dopasowanie działań do specyfiki klienta. Szkolenie da wiedzę i umiejętności z zakresu wpływu na siebie i innych.

1390 zł

Planowanie, budżetowanie i rozliczanie szkoleń

26-27.11

Warsztaty oparte o analizę studiów przypadków i symulacje. Obejmują doskonalenie umiejętności

UO-RAPS

z zakresu rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych, skutecznej współpracy z firmą szkoleniową przy planowaniu i projektowaniu szkoleń oraz doboru sposobów ewaluacji w zależności od celów szkoleniowych i możliwości przedsiębiorstwa.

1450 zł

Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla HR

UO-KIP

3.10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi aspektami dotyczącymi kadr i płac (tzw.: „twardy” HR). Od strony praktycznej prezentowane są zagadnienia dotyczące formalnych aspektów zatrudnienia, ubezpieczeń z tytułu świadczenia pracy, urlopów, rozliczania czasu pracy oraz pracy w warunkach szczególnych. Omawiany jest również sposób postępowania w przypadku kontroli prowadzonych przez przedstawicieli administracji państwowej (Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, itp.).

1350 zł

Podstawy zarządzania dla liderów produkcji

UO-PZZL

5.09, 31.10

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osobistych kierowników.. Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego. Uczestnicy mają możliwość indywidualnej diagnozy i analizy posiadanych predyspozycji przywódczych.

1290 zł

Pozafinansowe motywowanie w firmie produkcyjnej

14.11

Celem szkolenia jest rozwój organizacji poprzez świadome działanie liderów, wzrost zaangażo-

UO-MOT

wania pracowników w wykonywane działania, wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania, utożsamienie celów zawodowych z firmowymi, przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania, promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej.

1450 zł

Profesjonalna obsługa Klienta z elementami technik sprzedaży

UO-OTS

30-31.08

Celem szkolenia jest wykształcenie wśród uczestników umiejętności właściwego reprezentowania firmy w kontaktach bezpośrednich z klientami i budowania z nimi długotrwałych relacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z technikami podnoszenia satysfakcji klienta, w tym zapobiegania trudnym sytuacjom podczas bezpośredniej obsługi.


Umiejętności osobiste

56

1450 zł

Relacje z klientem - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych

8-9.10

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z obszaru procesu negocjacji i jego faz z wyko-

UO-NEG

rzystaniem reguł wpływu społecznego, poznanie efektywnych taktyk i technik negocjacyjnych z elementami asertywności, poznanie zasad skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, uporządkowanie wiedzy z obszaru negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem stylu i technik komunikacyjnych.

1450 zł

Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów

UO-LK

28-29.10

Uczestnicy poznają charakterystykę konfliktów (fazy, źródła, różne podejścia do konfliktów), jak również zweryfikują w praktyce style rozwiązywania konfliktów czy kluczowe umiejętności w odniesieniu do realiów swojej codziennej pracy.

1490 zł

Różnice międzykulturowe w pracy zespołowej

UO-RK

5-6.09, 18-19.12

Celem szkolenia jest indywidualne rozwijanie kompetencji międzykulturowych uczestników, poznanie zasad efektywnej komunikacji międzykulturowej, planowanie współpracy w sposób zapobiegający występowaniu incydentów krytycznych, tworzenie systemu komunikacji bez stereotypów i uprzedzeń.

1350 zł

Skuteczna rekrutacja w firmie produkcyjnej

UO-RKR

13-14.09

Celem szkolenia jest nabycie oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem głównych jego etapów realizacyjnych. Przygotowanie do rekrutacji, efektywne prowadzenie rozmów rekrutacyjnych. Przegląd metod rekrutacyjnych, dokonywanie oceny porekrutacyjnej na podstawie uzyskiwanych informacji oraz modelu kompetencyjnego. Zastosowanie rekrutacji w działaniach employer brandingowych oraz kształtowaniu wizerunku firmy na zewnątrz organizacji.

1400 zł

Skuteczny menedżer - praktyczne aspekty zarządzania

UO-SM

16-17.08, 22-23.10

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą ulepszyć swoje umiejętności menedżerskie. W trakcie szkolenia zaprezentowanie zostaną role i funkcje lidera w zespole. Kurs pozwoli uczestnikowi szkolenia zastanowić się, jaki jest jego styl kierowania grupą oraz pokaże gotowe rozwiązania, które podniosą skuteczność zarządzania.

1290 zł

Strategie rozwoju produktu

UO-SP

8-9.11

Cele szkolenia to zaprezentowanie różnorodnych sposobów na rozwój produktu, zintensyfikowanie działań nad rozwojem nowego produktu, konkurencyjne umiejscowienie produktu na rynku, przystosowanie produktu do potrzeb klienta.


Umiejętności osobiste

Total Quality & More

57

1590 zł

Tactics For Successful Business Negotiations

UO-NEG-ENG

30-31.07

The goal of this course is to enhance knowledge and skills in the field of negotiations. Requirements arising from highly competitive economy cause that the ability and willingness to effectively conduct negotiations in a professional manner is necessary both to reach customers and shape satisfactory relationships with suppliers. Get better results across and behind the bargaining table. Turn disputes into deals. Transform deals into better deals. Resolve intractable problems. Negotiating effectively requires the ability to change the game - moving away from conflict and toward collaboration. In this intensive, interactive program, you acquire a proven framework for maximizing the value of your negotiation, whether you are behind the bargaining table with a client or across the table with an opposing party.

1590 zł

Train the trainer - for advanced learners

UO-STW-ENG

1-2.08

Whether you are an inexperienced trainer or infuse professional, this Train - The - Trainer program will teach you how to determine the needs of an audience, improve classroom charisma. Handle hecklers, use activities effectively, and more. Our Train The Trainer course gives you access to tools, strategies and techniques orchestrated in a fashion that takes.

1390 zł

19-20.07, 2-3.10

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne

UO-STW

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu cyklu uczenia się dorosłych oraz czynników motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników. Poznanie rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać. Poznanie swoich mocnych i słabych stron jako trenera oraz trafniejsze identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia. Doskonalenie umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników. Poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami. Poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.

1390 zł

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

UO-TWP

24.10

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu trenerskiego uczestników poprzez poznanie technik i metod prowadzenia szkoleń, od określenia własnych predyspozycji trenerskich, poprzez poznania zasad komunikacji z grupą, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, aż po trening przed kamerą, czyli praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.

1590 zł

Trening kompetencji dla nowych menedżerów

UO-NM

2-3.07, 11-12.09, 29-30.11

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.


Umiejętności osobiste

58

1790 zł

Ukraiński pracownik w firmie produkcyjnej — warsztaty dla kadry funkcyjnej i zarządzającej

3.07

Warsztaty prowadzi dwóch trenerów (ukraiński i polski). Celem jest praktyczne zapoznanie

UO-UKR

Uczestników z aspektami formalno-prawnymi, szansami biznesowymi, a także możliwymi zagrożeniami dla firmy i jej przedstawicieli, które mogą powstawać w wyniku zatrudniania pracowników z Ukrainy. Obszar zagadnień jest szeroki i obejmuje między innymi: różnice kulturowe, stereotypy myślenia i zachowań, ukraiński system edukacyjny, typy wiz i zezwoleń, współpracę z agencjami pośrednictwa pracy, zatrudnianie bezpośrednie, onboarding, podejście do szkoleń bhp, stanowiskowych i jakościowych, osiąganie wydajności i efektywności, a także case study z innych firm.

1390 zł

Zarządzanie czasem i współpraca z klientem wewnętrznym UO-ZCKW

16-17.07

Czas, którym dysponujemy, powinniśmy świadomie wykorzystywać do osiągania celów zawodowych oraz osobistych i w ten sposób bezpośrednio połączyć wykonywanie codziennych działań oraz rozwiązywanie zadań z jednej strony z osobistym zadowoleniem i własnym rozwojem z drugiej.

1590 zł

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań

12.09, 5.12

Szkolenie przedstawia i uczy praktycznych sposobów efektywnego zarządzania czasem wła-

UO-ZCPS

snym i podwładnych. Uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia sprawdzonych technik. Cześć szkolenia poświęcona jest zagadnieniu delegowania zadań i motywowania pracowników. Program pozwala na obiektywną ocenę sposobu wykorzystania własnego czasu (uświadomienie sobie przyczyn braku czasu i metod „pozyskiwania” nowych zasobów czasowych).

1290 zł

Nowe trendy w zarządzaniu sprzedażą w firmie produkcyjnej

UO-ZP

10.10

Cele szkolenia to wprowadzenie klaryfikacji między procesem zakupowym a sprzedażowym w dziale handlowym. Rozróżnienie między celem handlowym a wynikiem biznesowym i implikacja na działania sprzedażowe. Określenie, jakie działania można podjąć w ramach przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wykreowanie standardów określania handlowego planu działania.

1890 zł

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S

UO-7S

13-14.12

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, zdobycie wiedzy na temat zarządzania strategicznego i jego znaczenia dla funkcjonowania organizacji, poznanie narzędzi zarządzania strategicznego, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz określenie form organizacji procesu planowania strategicznego.

1490 zł

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

UO-ZZW

19.09, 12.12

Aby skutecznie motywować pokolenia X, Y, Z przełożony powinien zdawać sobie sprawę z osobistych celów jego pracowników oraz sposobów postrzegania przez nich osiągnięć i porażek. Motywacja wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje nasze zachowania. Chodzi o to, abyśmy jeszcze bardziej efektywnie wykonywali zadania lub – abyśmy zaczęli się do nich bardziej przykładać.


Umiejętności osobiste

Total Quality & More

59

1190 zł

Zarządzanie zespołem handlowym w firmie produkcyjnej

UO-RH

5.09

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji managerskich w kontekście działań zarządczych w dziale sprzedaży. Rozwój umiejętności diagnostycznych w ramach tworzenia planów rozwojowych handlowców. Rozwój umiejętności managerskich w ramach trzech obszarów: sprawności zarządzania ludźmi, realizacji zadań i celów i własnego rozwoju. Identyfikacja kompetencji emocjonalnych potrzebnych do rozwoju kompetencji pracowników.

1290 zł

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian

UO-ZZPS

30-31.07, 22-23.11

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wprowadzenia zmian, zarówno tych planowanych, jak i tych występujących niespodziewanie), w sposób pozwalający na osiągnięcie zamierzonego celu. Wyjaśnia specyfikę procesów towarzyszących wprowadzaniu zmiany. Uczy liderów jak systematycznie określać, planować i przeprowadzać zmiany w kooperacji z współpracownikami, często przy ich zdecydowanym oporze.

Wszystkie tematy szkoleniowe, zawarte w powyższym harmonogramie, realizujemy również w formie szkoleń zamkniętych.


Total Quality & More

61

11. Szkolenia zamknięte – 100% dopasowania do rzeczywistych potrzeb klienta

Kiedy i dlaczego warto zorganizować szkolenie zamknięte? • Do

• Klient chce rozwijać kompetencje swoich pracowników, stawia na rozwój organizacji. Po każdym szkoleniu zamkniętym Klient

przeszkolenia z danego tematu jest

otrzymuje feedback, który obejmuje infor-

grupa kilku pracowników.

macje na temat szkolonej grupy, wskazówki

Merytorycznie – zakres tematu dopasuje-

dotyczące dalszego rozwoju oraz zdiagno-

my ściśle pod kątem oczekiwań i specyfiki

zowane obszary, nad którymi warto moc-

pracy grupy.

niej popracować.

Finansowo – kalkulacja będzie zdecydowanie korzystniejsza niż w przypadku wysłania wszystkich osób na Szkolenie Otwarte.

• Harmonogram pracy firmy i dostępność pracowników pozwala na przeprowadze-

Etapy realizacji szkolenia zamkniętego 1.

Potrzeba szkoleniowa

nie szkolenia wyłącznie w określonym terminie oraz miejscu. Dostosujemy logistykę do potrzeb Klienta.

2.

Zapytanie o dane szkolenie

• Klient potrzebuje rozszerzyć zakres merytoryczny szkolenia lub skrócić wyłącznie do niezbędnego minimum.

3.

Dedykowany trener bada potrzeby szkoleniowe

Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Klienta.

• Firmie zależy, aby szkolenie uwzględniło

4.

Opracowujemy dedykowany program szkolenia

indywidualne potrzeby pracowników. Trener przeprowadzi konsultacje telefoniczne lub pojedzie na wizytę wstępną do Klienta, aby dokładnie poznać potrzeby

Ustalamy szczegóły logistyczne

5.

szkoleniowe i uwzględnić je w dedykowanym programie.

• Klient

chce, by grupa „ćwiczyła” na re-

Przeprowadzamy szkolenie

6.

alnych przykładach z życia firmy lub w miejscu, gdzie są wykonywane zadania Szkolenia zamknięte tel. 12 397 18 81 kom. 605 600 283 szkolenia.zamkniete@tqmsoft.eu

przez pracowników. Program, który zaprezentujemy uwzględni specyfikę organizacji, a warsztaty mogą zostać przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym.

Przesyłamy informacje poszkoleniowe

7.


60

Uwagi organizacyjne

Szkolenia otwarte - dedykowane osobom

Panel konsultacyjny – narzędzie na stronie

z różnych branż i firm. Prowadzone są zgod-

www.tqmsoft.com, które przez 3 miesiące

nie z harmonogramem szkoleń umieszczonym

po odbytym szkoleniu zapewnia uczestnikom

w biuletynie TQ&M oraz na stronie interneto-

możliwość kontaktu z trenerem w celu prze-

wej. Odbywają się w miejscu wyznaczonym

dyskutowania zagadnień dotykających pro-

przez firmę TQMsoft.

blematyki odbytego szkolenia.

Szkolenia zamknięte - dedykowane grupom

Nasi Partnerzy

pracowników zgłaszanych przez jedną firmę. Prowadzone są według programów dostosowanych do potrzeb Klienta i w terminie oraz miejscu dla niego dogodnym.

Trenerzy - współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami - praktykami i ekspertami z wielu branż, którzy swoją wiedzę i doświadczenie potrafią z powodzeniem odnieść do realiów nowoczesnych przedsiębiorstw.

Certyfikaty - wszystkie nasze szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu, który jest potwierdzeniem nabycia określonych kompetencji. Certyfikaty wydawane są w języku polskim oraz, na życzenie klienta, w języku angielskim.

Biblioteka TQMsoft – miejsce na stronie

Nasze kompetencje organizacyjne i standar-

www.tqmsoft.com, gdzie znajdują się elek-

dy działania potwierdzone są przez certyfi-

troniczne materiały szkoleniowe dostepne dla

katy ISO 9001 oraz 29990.

uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych. Materiały są interaktywne, zawierają linki do filmów, zdjęć i innych dodatkowych treści. ISO 9001:2015 ISO 29990:2010


Quality Data Analysis (Aplikacja QDA) Zredukuj straty produkcyjne i popraw jakość produktu.

~ wyłączny dystrybutor QDA-Solutions na rynku polskim

~ 12 lat doświadczenia przy wdrożeniach systemów do kontroli jakości

~ podłączenie i konfiguracja sprzętu

~ szkolenia, konsultacje, wsparcie techniczne

wdrozenia@tqmsoft.eu tel. +48 12 397 18 80 mob. +48 695 844 804

360�

potrzeb jakościowych Twojej firmy

• dostęp do danych on-line • redukcja strat i korzystanie ze standardowych wskaźników • pełny dostęp do danych z rożnych systemów pomiarowych • dedykowane i konfigurowalne raporty zbiorcze • automatyczne alerty i powiadomienia • pełna analiza trendów i charakterystyk


Total Quality & More

TQMsoft let’s design & process…

Co otrzymują nasi klienci?

63

Projektujemy kluczowe procesy w obszarze

Kompleksowo realizujemy usługi, począwszy

usług i produkcji. Jako doświadczony part-

identyfikacji potrzeb, poprzez dostarczenie

ner biznesowy, wszechstronnie pomagamy

zaprojektowanych rozwiązań z zachowaniem

naszym Klientom w doborze narzędzi projek-

najwyższej jakości aż do etapu zamknięcia

towania, nadzorowania oraz w doskonaleniu

projektu i przeniesienia współpracy na inne

wybranych przez nich procesów.

obszary.

Szkolenia doskonalące kluczowe kompeten-

Specjalistyczne rozwiązania pozwalające

cje pracowników sprofilowane pod konkretne

na sprawne zarządzanie i monitorowanie

branże, stanowiska i specjalizacje. Programy

produkcji oraz kontrolę jakości.

elastycznie dostosowane do potrzeb klienta lub stworzone od podstaw. Sprzęt i oprogramowanie renomowanych producentów. Narzędzia do pomiarów, analiPomoc w projektowaniu i usprawnianiu pro-

zy i wizualizacji wyników. Wdrożenia i serwis

cesów dzięki odpowiednim konsultacjom, do-

na najwyższym poziomie.

radztwu i wdrożeniom.

Kontakt:

Szkolenia otwarte:

Szkolenia zamknięte:

tel. 12 397 18 86

tel. 12 397 18 81

tel. 12 397 18 82

kom. 605 600 283

szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

szkolenia.zamkniete@tqmsoft.eu

Aplikacje oraz sprzęt do kontroli

Konsultacje i doradztwo:

i optymalizacji produkcji:

Łukasz Dragun

Marcin Herod

Dyrektor ds. rozwoju

Kierownik Działu Rozwiązań Inżynierskich

tel. 12 397 18 83

tel. 12 397 18 80

kom. 695 858 959

kom. 695 844 804

konsultacje@tqmsoft.eu

wdrozenia@tqmsoft.eu Kompleksowa, długofalowa współpraca Wsparcie serwisowe wdrożonych

z klientem:

rozwiązań:

Anna Korchowiec

serwis@tqmsoft.eu

Dyrektor Handlowy tel. 12 211 15 95 kom. 887 671 217 anna.korchowiec@tqmsoft.eu


m a g a z y n w yd a w a n y p r z e z :

TQ&M - Total Quality and More  

TQ&M to biuletyn wydawany w cyklu półrocznym. Znajdują się w nim artykuły dotyczące jakości i produktywności, których autorami są nasi prac...

TQ&M - Total Quality and More  

TQ&M to biuletyn wydawany w cyklu półrocznym. Znajdują się w nim artykuły dotyczące jakości i produktywności, których autorami są nasi prac...

Advertisement