Page 1

LA FUNDACIÓ TOT RAVAL: PARTICIPACIÓ I TREBALL EN XARXA AL RAVAL 2002-2010

Pl. Caramelles, 8. 08001 Barcelona.tel. 93 442 68 68 – fax. 93 442 68 81 www.totraval.org info@totraval.org


Memòria balanç 2002-2010

INDEX Raval comunitari 2002-2010 ................................................................................................ 3 Pla de Treball 2004-2007 ......................................................................................... 3 Reflexió estratègica per una nova etapa...................................................... ............ 4 El Patronat i la Junta................................................................................................. 4 Les comissions ......................................................................................................... 5 Els grups de treball ................................................................................................... 8 Indicadors generals del treball en Xarxa...................................................... ............ 12 Suport a la xarxa....................................................................................................... 14 Plans i Tallers d’Ocupació ................................................................................. 14 Programa CAM Raval........................................................................................ 14 Pla de Voluntariat............................................................................................... 16 Suport a projectes i accions de barri ................................................................. 16 Participació en òrgans consultius, espais de debat i grups de treball ...................... 17 Accions amb els membres de Tot Raval.................................................................. 17 Relació de projectes per anys ............................................................................................... 18 Evolució dels projectes de l’àmbit social 2002-2010 ............................................................. 23 Entorn Escola 2003-2007 ......................................................................................... 23 Diagnòstic de la Infància, l’adolescència al Raval 2004-2007.................................. 23 Nous projectes 2007-2009 sorgits a partir de les conclusions del Diagnòstic.......... 24 Projectes per a la convivència .................................................................................. 25 Àmbit d’ocupació ...................................................................................................... 27 Evolució dels projectes de l’àmbit cultural 2002-2010........................................................... 29 Raval(s) i St. Jordi, dues festes consolidades per fomentar la convivència............... 29 Línies estratègiques: el Taller de Futur (2004)........................................................... 30 Apropament dels grans equipaments culturals .......................................................... 30 Creació de la taula intercultural, quin model de barri volem?..................................... 31 Suport a activitats culturals......................................................................................... 31 Evolució dels projectes de l’àmbit econòmic i comercial 2002-2010 .................................... 33 Estudi Econòmic ....................................................................................................... 34 Dinamització Econòmica i Comercial ....................................................................... 34 Dinamització de l’Associacionisme Comercial ......................................................... 37 Comunicació.......................................................................................................................... 39 Participació a jornades, congressos i mostres ......................................................... 40 Visites i informació sobre el barri.............................................................................. 41 Finançament ......................................................................................................................... 42 Estructura .............................................................................................................................. 43 Annexos................................................................................................................................44 Annex 1 – Pla de treball segons línies d’actuació 2004-2007 Annex 2 – Evolució del Patronat i de la Junta Annex 3 – Participants als espais de treball i projectes de Tot Raval 2003-2009 Annex 4 – Mapa dels espais de treball de Tot Raval 2010 Annex 5 – Participació i col·laboracions als espais de treball i projectes de Tot Raval 2009 Annex 6 – Avaluació i indicadors generals del treball en Xarxa 2009 Annex 7 - Organigrama de Tot Raval 2010

2


Memòria balanç 2002-2010

RAVAL COMUNITARI 2002-2010 El Projecte de Raval Comunitari és la raó de ser de Tot Raval, el punt de partida que dóna sentit a les accions de la fundació. Inclou aquelles accions bàsiques i imprescindibles per fer possible el treball en xarxa, la coordinació, la comunicació i la participació al barri. Els objectius de Raval Comunitari són, doncs, els propis de la Fundació Tot Raval: - Fomentar la Xarxa d’entitats, institucions, empreses, persones i administracions del Raval i /o vinculades al barri, i la coordinació i comunicació entre aquestes. - Desenvolupar una metodologia de treball integrat entre els diferents agents del territori, sumant esforços i treballant de forma transversal, fent del barri un model de societat diversificada, dinàmica i compromesa. - Generar processos de participació que permetin conèixer les necessitats i interessos de la ciutadania. - Donar suport, incentivar i/o executar accions que donin resposta als interessos i necessitats del barri. - Donar suport a les associacions, activitats i projectes comunitaris del barri. - Contribuir al foment del coneixement i l’interès per al barri. Raval Comunitari engloba els diferents espais com el Patronat, la Junta, les comissions i els grups de treball; la participació a diferents òrgans consultius i espais de debat de barri i de ciutat per tal de traspassar la informació i compartir coneixements; el suport a la xarxa en diferents aspectes (suport a les entitats de Tot Raval i a accions vinculades al barri); comunicació interna i externa, etc. Pla de treball 2004-2007 A principis del 2004, des de la Junta es va impulsar un diagnòstic participatiu entre tots els membres del Patronat per elaborar el Pla de Treball 2004-2007. Aquesta proposta partia de la voluntat d’establir prioritats i consensuar les línies estratègiques de la fundació de forma participativa. Del mes de maig del 2004 fins a principis de 2005 es van fer entrevistes a tots els membres i es van dur a terme tres grups de discussió segons àmbits d’interès. Es va fer un esforç considerable per part de tothom i es va valorar com un enriquiment mutu, necessari per al treball en xarxa. El Pla de Treball es va discutir conjuntament amb els membres de la Junta i el regidor del Districte el desembre de 2004. Les línies d’actuació prioritàries definides són, per ordre: - Coneixement i anàlisi del barri - Generació de xarxa - Comunicació Interna - Generació d’idees i projectes - Suport a projectes comunitaris - Comunicació externa Aquestes línies han servit per definir els diferents projectes i accions que ha desenvolupat aquesta Junta. Veure annex 1- Pla de Treball segons línies d’actuació 2004-2007

3


Memòria balanç 2002-2010

Reflexió estratègica per una nova etapa El 2009 s’augmenta la dinàmica participativa dels membres de la fundació en la definició de les línies estratègiques de l’entitat. S’opta per augmentar la freqüència de les reunions de les comissions (la social i l’econòmica particularment, que són els àmbits que més preocupen en el context econòmic actual). A més, el Plenari de gener de 2009 va aprovar realitzar una reflexió estratègica sobre barri del Raval, i en conseqüència, sobre el paper de la Fundació Tot Raval al barri. Per dur-la a terme, es va comptar amb l’assessorament de l’empresa Human management Systems, que va oferir aquesta col·laboració com a donació. Per a la reflexió es van definir dos grups de treball per elaborar la visió, missió, objectius, una anàlisi DAFO sobre Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del barri, línies d’actuació estratègiques i accions. Posteriorment, aquestes reflexions s’han traslladat a les comissions de la fundació per tal de treballar-les l’any 2010 i traslladar el Pla Estratègic al Patronat. EL PATRONAT I LA JUNTA Des de la seva constitució La Fundació Tot Raval s’ha dotat d’òrgans de govern consensuats i democràtics. En els vuit anys des de la seva creació, el Patronat de la Fundació Tot Raval ha passat de ser format per 32 membres en el moment de la constitució fins als 60 membres actuals. Els estatuts de la fundació indiquen que el Patronat pot estar format per un màxim de 60 membres, per la qual cosa del 2006 al 2007 es va fer una revisió dels membres per donar cabuda a noves organitzacions que havien sol·licitat l’entrada al Patronat. Cal destacar que el Patronat és representatiu de bona part de les entitats del barri i que manté l’equilibri entre els àmbits social, cultural i econòmic. Cal posar de manifest la gran vinculació dels membres del Patronat en els projectes de la fundació, que es tradueix en una elevada assistència a tots els Plenaris. Evolució del Patronat Constitució 2002 Membres 32 del Patronat

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

45

47

50

56

54

58

59

60

Des de la seva creació, la fundació ha tingut tres presidències: La Sra. Rosa Gil, empresària i veïna del barri, va ser presidenta de Tot Raval des de la seva constitució i fins al 2007, quan ho va deixar per motius personals. La va substituir en el càrrec la Sra. Rosa Cullell, membre de Tot Raval a títol individual i directora del Gran Teatre del Liceu, qui a finals de 2008 va haver de presentar la seva dimissió per incompatibilitat amb les seves noves responsabilitats com a Directora General de La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Finalment, el gener de 2009 va assumir aquest

4


Memòria balanç 2002-2010

càrrec el Sr. Rafael Vilasanjuán en representació del CCCB, per la qual cosa per primera vegada la presidència recau en una entitat membre. Al llarg d’aquests vuit anys, el Patronat ha estat l’encarregat d’aprovar els membres de la Junta, que està formada per una representativitat dels membres del Patronat dels àmbits social, cultural, econòmic i comercial Veure annex 2: Evolució del Patronat i de la Junta

D’altra banda, després d’un procés de consulta i reflexió amb les entitats del Raval que, no formant part del Patronat, col·laboren directament en els diferents projectes, el 2010 s’ha creat la figura d’Amics i Protectors de Tot Raval, que també participen al Patronat, però sense vot. Aquesta figura vol donar reconeixement a totes aquelles organitzacions i persones que participen activament en els projectes comunitaris de la fundació, sense ser-ne membres. El 2009 van adherir-se a Tot Raval 51 Amics i Protectors, que van ser presentats a la reunió de Patronat.

5


Memòria balanç 2002-2010

PATRONAT DE TOT RAVAL ENTITATS MEMBRES

Constitució 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Associació Acció Social Montalegre A. Casal dels Infants del Raval A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya - ACICC A. Dones Pakistaneses - ACESOP A. d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria Fundació de Dones SURT A. de Mestres Rosa Sensat A. de Treballadors Pakistanesos A. Educativa Integral del Raval Estel d’Assís A. Estel Tàpia A. per a Joves TEB A. Ponent A. per a la Promoció i Inserció Professional - APIP A. Ravalnet - Xarxa Ciutadana del Raval A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB Bagués Masriera (Joieria Bagués) Biblioteca de Catalunya Càritas Diocesana de Barcelona CCCB Centro Riojano Col·legi de Notaris de Catalunya El Lloc de la Dona Escola Massana Federació “Eix Comercial del Raval” Foment de Ciutat Vella Foment de les Arts i del Disseny - FAD Fundació Art Aids Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Fundació CIDOB Fundació Escó Fundació Ficat Fundació Gran Teatre del Liceu Fundació Maria Aurèlia Capmany Fundació Raval Solidari Fundació Romea per a les Arts Escèniques Fundació Taller de Músics Impulsem, SCCL Institut d’Estudis Catalans La Paloma L’Escola de Músics i de Juan Pedro Carrero Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA Museu Marítim de Barcelona Nou Drassanes Comercial Penya Blaugrana Sant Pau-Raval Raval-Es Regesa Unió General de Treballadors - UGT Unió Sindical Obrera de Catalunya - USOC Universitat de Barcelona Xamfrà - Centre de Música i Escena Sr. Emilio Álvarez Sr. Jaume Badia Sra. Katy Carreras Moysí Sra. Rosa Cullell Sra. Macarena G. de Vega Sra. Rosa Gil Sr. Jordi Labanda Sr. Francesc X. Mallafré (Grup 62) Sra. Paz Molinas Sr. Enric Pantaleoni Sra. Núria Paricio Sr. Emili Sarrión Sr. Joan Subirats Sr. Antoni Deulofeu Sr. Lluís Cabrera

32

45

47

50

56

54

58

59

60

6


Memòria balanç 2002-2010

LES COMISSIONS Les línies de treball i els projectes de Tot Raval s’han anat elaborant des de les comissions dels diferents àmbits, formades pels membres del Patronat vinculats a cadascun d’aquests. Des de les comissions s’han traçat les línies estratègiques de cada àmbit, s’han elaborat les propostes d’activitats de cada any, i s’ha fet un seguiment dels projectes de l’àmbit. És important destacar l’evolució i la maduresa que han assolit les comissions al llarg d’aquests anys, el valor del treball en xarxa, el fet de compartir una visió global del barri, i la participació i implicació demostrades pels membres. Sense aquests valors, no s’haurien pogut definir conjuntament projectes com el Programa CAM Raval o els projectes dels plans i tallers d’ocupació, que requerien compartir uns mateixos recursos entre diverses entitats. Nombre d’entitats que pertanyen a les comissions (entitats membres de Tot Raval) 2003 Comissió 8 social Comissió 16 cultural Comissió 15 econòmica i comercial

2004 15

2005 15

2006 16

2007 24

2008 26

2009 27

9

13

15

29

30

29

15

15

15

15

13

17

Comissió Social: Des del 2003 la Comissió Social ha passat de 8 membres a 27 i s’han tractat projectes com Entorn Escolar, l’Objectiu: l’Ocupació al Raval, l’empresa Ravaltext, el Banc del Temps, el Diagnòstic de la Infància i l’Adolescència al Raval, la Xarxa Laboral, el Grup de Diàlegs per a la Convivència, la Xarxa de Lectura o Itaka al Raval. El compromís d’aquesta comissió ha fet que s’hagin anat creant, al llarg del temps, diferents grups de treball per desenvolupar els diferents projectes, mentre que la Comissió Social s’ha mantingut com espai de seguiment i avaluació dels mateixos, així com de reflexió. També ha estat en el marc d’aquesta comissió on s’han decidit i canalitzat els projectes de suport a la xarxa d’entitats: presentació de Plans i Tallers d’Ocupació de Barcelona Activa, el Programa CAM Raval, Pla de Voluntariat, les donacions de material, etc. La comissió ha anat definint els seus objectius i línies de treball posant l’accent en els projectes comunitaris, la coordinació i el treball en xarxa, consensuant una metodologia de funcionament per establir els criteris de selecció i gestió de projectes per tal de garantir que s’aborden els temes d’interès comú.

7


Memòria balanç 2002-2010

Comissió Cultural: La Comissió Cultural ha crescut de 16 a 29 membres en els últims anys. Va néixer entorn al projecte les Primaveres al Raval, que va donar com a fruit el Festival de cultura Raval(s), que el 2009 va arribar a la setena edició. Des d’aquesta comissió s’ha treballat en processos i accions que posen èmfasi en la participació de la ciutadania i la vinculació de les organitzacions i equipaments culturals, tant en el disseny com en l’execució dels mateixos. A partir de la jornada participativa Taller de Futur de la Cultura al Raval (octubre del 2004) es van anar generant nous projectes en funció de les línies estratègiques definides en aquell procés participatiu: Sant Jordi al Raval, Cultura(s) (accions d’apropament entre les grans institucions culturals i les entitats i ciutadania del Raval, itineraris i visites en el marc de la Festa Major, o participació a la Ravalstoltada, entre d’altres) o l’Observatori del Raval, i s’han creat iniciatives més transversals com la de Donem color a les persianes del Raval, que vincula comerciants amb entitats socials i culturals, o més recentment el Grup Intercultural. Comissió Econòmica: Està formada per 17 membres, entre els quals hi ha entitats, institucions, comerciants, empresaris i altres persones a títol individual vinculades al barri. Aquesta comissió es va crear a partir dels resultats del primer estudi socioeconòmic del Raval, encarregat a l’empresa Axis el primer any de la fundació. Aquests resultats alertaven sobre el perill de guetització del barri, i la poca representativitat dels empresaris i dels comerciants a les associacions existents. Les persones del món empresarial membres de la fundació van decidir crear la Comissió Econòmica per tal de definir un pla estratègic per al desenvolupament econòmic i comercial del Raval. Es va dissenyar el primer projecte de Dinamització Econòmica i Comercial que al llarg del temps s’ha anat vertebrant en tres grans eixos: Estudi Econòmic i Comercial, Dinamització de l’Associacionisme Comercial i Dinamització Econòmica. Dins d’aquesta última, destaquen projectes com la Campanya Ravalejar, la Il·luminació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Ravaltext o la Comissió per a la Urbanització de la Plaça de la Gardunya. Comissió de Suport i Recursos externs: El 2009 es crea aquesta quarta comissió, que dóna suport a l’equip executiu en la recerca de recursos econòmics o materials per a la fundació i per a les entitats del barri. ELS GRUPS DE TREBALL A partir del 2005 comencen a formar-se, des de les diferents comissions, diversos grups de treball estables per projectes, que donen cabuda a aquelles organitzacions que, tot i no ser membres de la fundació, estan vinculades a les diferents temàtiques i tenen interès a participar en els projectes comunitaris. Els grups de treball es creen per definir, executar i fer un seguiment dels projectes concrets, així com per compartir informació en un àmbit determinat. Es reuneixen amb major freqüència que les comissions, doncs estan vinculats a projectes i a les seves accions. Així, per exemple, es crea el Grup de Treball d’Educació i Comunitat per tractar temes específics com Entorn Escolar, el Pla Educatiu d’Entorn, el Diagnòstic de la Infància i l’Adolescència, etc.; el grup d’Ocupació (que es convertirà en la Xarxa Laboral el

8


Memòria balanç 2002-2010

2007), els grup de treball de Raval(s) i de St. Jordi per organitzar de forma comunitària el Festival de Cultura i la Diada. Entre el 2007 i el 2008 s’observa un creixement important dels grups de treball i la consolidació de la dinàmica comunitària: neixen els grups de treball de la Xarxa de Lectura, Diàlegs per a la convivència, grup d’Educació i comunitat per a la franja de 12-16 i per a la franja de 16-18 anys (que desenvoluparà el projecte Itaka al Raval) i Donem color a les persianes del Raval. El 2009 destaca per un fort creixement de la cohesió dels grups de treball, així com una forta implicació de les entitats en l’execució i la gestió directa dels projectes, especialment pel que fa a la metodologia innovadora de la Xarxa Laboral i d’Itaka al Raval. Els grups de treball es subdivideixen en programes i subgrups per tractar temes concrets i adreçar-se a població més específica, millorant així l’eficàcia dels espais de participació. Així mateix, comencen a definir-se els grups de treball de l’Observatori al Raval, Grup de Treball de Sense Llar i la Taula intercultural. Aquests espais de treball han estat valorats molt positivament perquè han permès a la fundació relacionar-se i comptar amb la participació de pràcticament totes les entitats del barri del Raval i anar consolidant el treball en xarxa, que és un dels principals objectius pel quals va néixer Tot Raval. Nombre d’entitats participants a alguns dels principals grups de treball 2003-2009 2003 6

Raval(s) St. Jordi Ocupació-Xarxa 10 Laboral a partir de 2007 Educació i Comunitat Xarxa de Lectura Diàlegs per a la convivència GT franja de 16-18 anys (Itaka al Raval)

2004 22 22 6

2005 53 25 8

2006 70 32 17

2007 89 39 23

2008 108 46 21

2009 96 51 20

15

26 22 14

20 16 11

23 20 12

6

6

A part de la Junta i del Patronat, actualment els espais de participació (comissions, grups de treball) que es dinamitzen des de Tot Raval s’expliquen a continuació: Veure: Annex 3 – Participants als espais de treball i projectes de Tot Raval 2003-2009 Annex 4 – Mapa dels grups de treball de Tot Raval 2010 Annex 5 – Participació i col·laboracions als espais de treball i projectes de Tot Raval 2010 Comissions: 

Comissió Social: Traça les línies estratègiques dels àmbits social i ocupacional. Impulsa i avalua els projectes socials de la fundació: Programa CAM Raval, Projecte Voluntariat, Plans d’Ocupació, Pla d’Infància, projecte Itaka al Raval, Xarxa Laboral del Raval, etc.Comissió Cultural: Traça les línies estratègiques de l’àmbit cultural. Impulsa i avalua (s) els projectes culturals de la fundació: Festival Raval , St. Jordi al Raval, projecte de (s) cultura , etc.

9


Memòria balanç 2002-2010Comissió Econòmica i Comercial: Traça les línies estratègiques de l’àmbit econòmic i comercial. Impulsa i avalua els projectes d’aquest àmbit: Dinamització econòmica i comercial, dinamització de l’associacionisme comercial, accions de positivització del barri del Raval, Donem color a les persianes del Raval, Estudi econòmic i comercial, etc.Comissió de Suport i Recursos externs: Es reuneix eventualment per donar suport a l’equip tècnic en la recerca de recursos econòmics o materials per a la fundació i les entitats del barri.

Grups de treball: 

Grup de Treball d’Educació i Comunitat: Es va crear per impulsar l’elaboració d’un Diagnòstic de la Infància, l’Adolescència i les Famílies al Raval (2007). Actualment, la seva finalitat és treballar temes comunitaris relacionats amb l’educació i les propostes sorgides del Diagnòstic. També es realitza el traspàs d’informació i devolució de les propostes d’altres espais de coordinació i projectes comunitaris de l’àmbit social i educatiu. Del Grup de Treball d’Educació i Comunitat, en sorgeixen dos grups per treballar les diferents propostes en funció de les franges d’edat: 

Grup de treball Itaka al Raval – itineraris per a joves 16-18 anys: El 2009 s’ha impulsat un projecte pilot per implementar una dinàmica comunitària i una metodologia innovadora per millorar i optimitzar la intervenció amb joves en risc de 16 a 18 anys mitjançant la coordinació i el treball en xarxa de les entitats educatives, socials i d’ocupació del territori.Grup de treball joves 12-16 anys: Treballa entorn de la prospecció de necessitats de la franja 12-16 anys, tenint en compte que justament és l’edat on es pot implementar una acció preventiva sobre futures conductes de risc.Grup de treball de la Xarxa de Lectura: Grup creat el 2007 per treballar el foment pel gust de la lectura dels infants i joves del Raval, donant resposta a una de les necessitats detectades en el Diagnòstic de la Infància, l’Adolescència i les Famílies del Raval.Grup de Treball de Diàlegs per a la Convivència: Es va crear el 2007 per treballar conjuntament la convivència al carrer arran dels conflictes a l’espai públic entre els comerciants, veïnat i dones que exerceixen la prostitució. El Grup Diàlegs per la convivència sorgeix de la necessitat de propiciar el diàleg constructiu entre diferents agents implicats amb la finalitat de poder crear un espai de trobada, debat i reflexió per tal de cercar solucions vàlides per a tots.Grup de treball de “Sense Llar”: Sorgeix el 2009 arran de la necessitat de donar suport a la creació d’una estratègia de treball conjunt des de les organitzacions del barri del Raval, per poder donar resposta a l’agreujament de l’exclusió social i les seves conseqüències, ocasionades per la crisis econòmica actual i que afecten a les persones en situació d’estar sense llar.Grup de treball Xarxa Laboral del Raval: La Xarxa Laboral del Raval està formada per organitzacions de Formació Ocupacional i Inserció Laboral responent a la necessitat de sumar esforços, optimitzar recursos, afavorir el coneixement mutu i donar sortida a les persones en risc d’exclusió social que volen accedir al món laboral. Malgrat que des dels inicis de la fundació ja existia un grup de treball d’ocupació, el 2007 es constitueix com a Xarxa Laboral.Grup de treball de Raval : Procés de participació i treball en xarxa que té per objectiu donar a conèixer la riquesa cultural del barri, a la vegada que es fomenta la convivència i el sentiment d’identitat, mitjançant la realització d’un festival que es celebra el mes de

(s)

10


Memòria balanç 2002-2010

(s)

novembre, i que el 2009 ha celebrat la seva setena edició. Raval cultura que convida a compartir la pluralitat i vitalitat del Raval.

és un festival deGrup de treball de St. Jordi: Grup que organitza la celebració de la Diada de Sant Jordi amb la col·laboració de d’associacions, veïnat, biblioteques, casals de gent gran, tallers artesanals, petits comerciants, etc. El 2009 s’ha celebrat la setena edició.Grup de Cultura : Grup que es crearà el 2010 per tal de reforçar les accions que ja es duen a terme des de la fundació per tal de fomentar l’apropament entre els equipaments culturals i les entitats i població del barri i facilitar l’accés de la població del barri als recursos culturals existents (conveni amb el Gran Teatre del Liceu, visites guiades i activitats amb el MACBA, el Museu Marítim i el CCCB, itineraris pel Raval, etc.).Grup de treball “Donem color a les persianes del Raval”: Aquesta es una iniciativa innovadora i transversal, en el sentit que tres organitzacions treballen coordinadament en una acció en la que conflueixen els diferents àmbits de treball de la fundació: el social, el cultural i la dinamització comercial. El projecte consisteix en què grups de joves pinten les persianes dels comerciants, després d’un seguit d’accions educatives i tallers realitzats pels artistes, fomentant el vincle entre els diferents col·lectius.Grup de treball Taula intercultural del Raval: L’objectiu d’aquest grup és generar un espai de debat i reflexió amb les entitats de procedència immigrant del barri del Raval, que generi dinàmiques d’interacció entre la població del barri i les diferents comunitats. Fruit d’aquest debat, s’elaboraran propostes que generin processos de coneixement i trobada, divulgació i sensibilització respecte a la realitat migratòria i la convivència, es fomentarà la participació activa a la xarxa associativa del barri, i es duran a terme iniciatives que potenciïn el coneixement intercultural.Grup motor de l’Observatori del Raval: Projecte en fase de definició que pretén crear un òrgan de recollida, anàlisi i difusió d’informació referent al Raval per estudiar l’evolució del barri i fer propostes de millora. L’objectiu és obtenir un coneixement global i exhaustiu del barri del Raval, fer-ne un seguiment i poder preveure la seva evolució per tal de formular polítiques d’actuació i garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la seva població.Altres reunions periòdiques per projectes: A part dels grups de treball mencionats, es mantenen reunions periòdiques per a projectes i accions concretes en com Ravaltext (Consell d’Administració), Comissió de la Gardunya, el seguiment del Mercat Obert del Raval, etc.

(s)

 Dinamització de les associacions de comerciants: A part dels grups de treball de la Fundació Tot Raval, des de l’àmbit de Dinamització Econòmica i Comercial es dóna suport a la creació i consolidació de les associacions de Comerciants al barri del Raval, fent un èmfasi especial en què siguin un reflex de la diversitat comercial i cultural existent als diferents carrers. El procés té com a objectiu el foment de la participació dels comerciants per tal d’implicar-se en el teixit associatiu i vincular-se amb el barri. Alhora, també es fomenten les relacions entre els comerciants de diferents orígens, per tal de garantir un marc de convivència. Les activitats de dinamització de l’associacionisme comercial es sintetitzen en tres eixos: 

Assessorament en les reunions: Al llarg de l’any es dinamitzen diverses reunions en cadascuna de les zones en què es treballa. En aquells carrers que estan en una fase prèvia de dinamització es convoquen els Grups de treball, formats per tots els comerciants interessats en participar en la nova associació. Després es convoca l’Assemblea, que pot ser constitutiva o ordinària (una vegada l’any), en la qual es conviden tots els socis. Per últim, un cop una associació ja està constituïda tenim les

11


Memòria balanç 2002-2010

Juntes, formades pels representants escollits a l’Assemblea. El número de reunions d’un tipus o un altre varia en funció de la dinàmica i maduresa de cada carrer. A més, es dinamitzen Comissions, que són aquelles reunions en les que es treballa un tema en concret. En formen part aquelles persones de l’associació (socis i/o part de la Junta) que vulguin implicar-s’hi més directament. 

Accions de suport a les activitats de les associacions de comerciants: Cada zona es planteja una sèrie d’accions de dinamització a portar a terme des de l’associació de comerciants. Tot Raval aporta la major part de la infrastructura tècnica i material perquè aquesta pugui tirar endavant, així com la metodologia necessària per implicar a tothom en els processos.Activitats de foment de l’Associacionisme: Consisteixen en tota una sèrie d’accions de dinamització i foment de l’associacionisme al barri per tal d’informar a tots i totes les comerciants i vincular-los al Raval. Les visites personalitzades, per part de les tècniques de Tot Raval, engloben distribució i explicació, a través de circulars informatives de normatives actuals, programes d’incentius de l’administració, d’accions formatives, suport als comerciants en els diferents processos administratius al llarg de l’any (denúncies, instàncies, llicències,...), així la interlocució amb les administracions. Es fa un èmfasi especial en promoure la implicació del comerciant en projectes de barri i la seva participació en altres grups de treball de la fundació.

Actualment s’està treballant en la dinamització de 5 zones: ƒ Rambla del Raval ƒ Unió i Marquès de Barberà, Margarida i Penedides ƒ Riera Alta ƒ Sant Pau i Junta de Comerç ƒ Carrer Elisabets, Notariat, plaça i carrer Bonsuccés, Doctor Dou, Xucla, Àngels i Pintor Fortuny

INDICADORS GENERALS DEL TREBALL EN XARXA Fent una valoració dels darrers anys, es pot observar com la fundació ha tingut un fort creixement, tant en termes quantitatius com qualitatius, pel que fa a la seva finalitat principal: el treball en xarxa. La xarxa s’ha estès i consolidat any rere any. A les memòries dels darrers anys de la fundació es posa de manifest que les accions de Raval Comunitari impliquen cada cop més entitats i institucions, més enllà dels membres que composen el Patronat. Les diferents accions desenvolupades al llarg d’aquests anys han fet possible la relació entre organitzacions, la generació de confiança, la creació de sinergies i, en definitiva, la implicació de tots els agents per a la millora de la qualitat de vida de la població del Raval des d’una visió global, treball conjunt i sentiment de barri. La fundació, en el seu dia a dia, ha anat contactant amb diferents entitats, organitzacions i empreses de tot el barri, convidant-les a participar en el projecte comunitari, i a relacionar-se amb altres organitzacions per tal de sumar esforços i d’optimitzar els recursos. Ha estat un procés continuat, de creació i consolidació dels projectes i grups de treball, i de generació de confiança gràcies als bons resultats obtinguts i a la bona predisposició de les entitats i organitzacions participants. Entre tots, s’ha anat teixit una gran xarxa d’entitats i organitzacions i empreses que comparteixen un mateix objectiu: la millora de la qualitat de vida dels habitants del

12


Memòria balanç 2002-2010

barri del Raval, a partir d’una visió comunitària i del treball transversal entre els àmbits social, cultural, econòmic i comercial. Entre les comissions, els grups de treball, el suport a les entitats i els projectes de barri, etc., cada vegada la xarxa està més consolidada i es valora com a molt positiu que en els darrers anys hagin participat directament en projectes de Tot Raval més de 180 organitzacions, empreses i serveis, la majoria del barri. Entitats i organitzacions que participen als projectes 2003-2009 2003 2004 2005 2006 2007 Entitats i 76 93 125 146 178 organitzacions

2008 183

2009 183

Veure annex 3 – Participants als projectes de Tot Raval 2003-2009

A partir del 2007 es fa un esforç per elaborar indicadors per valorar el treball en xarxa de la fundació en la seva globalitat i de forma comparativa al llarg dels darrers anys, recollint les dades de cadascun dels projectes. Pel que fa als beneficiaris de la fundació, el fet de ser una entitat de segon grau dificulta la realització d’una estimació de les persones a qui beneficia directament el projecte, doncs el treball en xarxa de les entitats incideix positivament en els seus usuaris, el seu personal tècnic, i d’una manera indirecta, a la resta de població del Raval. Tot i així, s’elaboren uns indicadors basant-nos en els criteris següents: Entenem per beneficiaris directes aquelles entitats i persones implicades directament en l’organització i desenvolupament dels projectes i accions comunitàries i els que han desenvolupat alguna tasca per tal que el projecte es porti a terme. Per beneficiaris indirectes, en canvi, considerem aquelles persones que han gaudit de les accions dutes a terme. Beneficiaris directes Beneficiaris indirectes

2008 5.773

2009 5721

28.987

36.791

Veure Annex 6 – Indicadors generals del treball en Xarxa 2009

13


Memòria balanç 2002-2010

SUPORT A LA XARXA El suport a les entitats i organitzacions que conformen el teixit associatiu del Raval ha estat present des dels inicis de la fundació. Val la pena destacar algunes de les accions i projectes de suport que s’han realitzat des de Raval Comunitari en els darrers anys: Plans i Tallers d’Ocupació Aquests programes, gestionats a través de Barcelona Activa, han permès donar suport a projectes de barri (les entitats participants han disposat d’un reforç de personal) a la vegada que ha aportat a les persones participants una experiència i formació en nous camps com són agents comunitaris, mediadors, etc. La Fundació Tot Raval s’ha encarregat durant tots aquests anys de fer la demanda a Barcelona Activa, la coordinació entre entitats i la formació dels participants, quan ha calgut. Tallers i plans d’ocupació 2003-2010 2003 2004 Número de 13 12 projectes on han col·laborat Número 8 11 d’entitats beneficiades Alumnes8 8 treballadors participants

2005 11

2006-2007 18

2009-2010 13

7

13

13

8

21

8

Cal destacar l’elevat percentatge d’inserció laboral d’aquests alumnes-treballadors (entorn al 75%) en les mateixes entitats on han treballat. Programa CAM Raval Es tracta d’un programa d’intervenció global al barri del Raval finançat per Obres Socials de Caja Mediterráneo (CAM). Es desenvolupa a través de les entitats del barri, i la fundació s’encarrega de coordinar-lo. Ha suposat un benefici important per diversos projectes socials. El Programa CAM Raval es va iniciar el 2007, quan l’Obra Social de la CAM va proposar a Tot Raval el desenvolupament d’un programa global al barri. Els membres de la Comissió Social de la fundació van decidir conjuntament les propostes d’acció que es podien dur a terme. La maduresa de la Comissió Social ha portat a presentar projectes desenvolupats de forma comunitària. Així, el 2008, diverses propostes del Programa CAM Raval consistien en activitats de formació en matèria musical, atrezzo, audiovisulas, etc. que, alhora, complementaven l’obra histórico-musical que va organitzar l’Escola de Músics i JPC per celebrar el seu 15è aniversari. El 2009 es va fer un pas més en el treball en xarxa i es van presentar dos projectes comunitaris desenvolupats per 10 entitats.

14


Memòria balanç 2002-2010

Número de projectes finançats Número d’entitats beneficiades Pressupost

2007 10

2008 6

2009 2

12

9

10

95.000

74.000

74.000

2007 ENTITATS C.O. Joan Salvador Gavina L'Escola de Músics i JPC AEIRaval Xamfrà-Centre de Música i Escena SURT i Lloc de la Dona A. per a Joves TEB A. Social Montalegre Fundació Tot Raval i Ibn Batuta Impulsem Casal dels Infants del Raval

PROJECTE La cuina amb la familia Tallers de musicoteràpia per a dones embarassades; Tallers de musicoteràpia per a la gent gran. Casals Municipals de Gent Gran J. Tarradellas i J. Trueta; Tallers de percussió amb Joves Aula oberta Assaig general de l’espectacle final de Xamfrà a la Conreria (convivències) Formació técnica per a dones immigrades en situació legal irregular Border-game Raval Magatzem ajuts atenció primària Banc del Temps del Raval Aprendre emprenent; Taller d’iniciació a l’autoocupació; Jornades: Diagnòstic de l’autoocupació al Raval. Present i futur La Xarranca

2008 ENTITATS TEB SURT, Lloc de la Dona, Fundació Escó, ASCIB C.O. Joan Salvador Gavina Impulsem L'Escola de Músics Xamfrà-Centre de Música i Escena

PROJECTE Ravalgames 2.0 - Fem Xarxa Jugant (formació de joves en noves tecnologies; participació en el Musical Històric del Raval) Formació tècnica per a Dones Immigrades Residents Pren-te el teu temps-Mosaic d'activitats (aprenentatge i habilitats socials per adults) - 1a fase Taller de formació en atrezzo (participació en el Musical Històric del Raval) Ens RavaL'EM - Musical històric sobre el Raval (formació musical) Formació musical (colònies i participació en el Musical Històric del Raval)

2009 ENTITATS PROJECTE SURT, Lloc de la Dona, Fundació Escó, ASCIB Formació tècnica de dones en risc d’exclusió social C.O. Joan Salvador Gavina, A. per a Joves TEB, Impulsem SCCL, L’Escola de Músics, A. Educativa Integral del Raval i Tot Raval Itaka al Raval – Itinerari per a joves de 16-18 anys

A més, gràcies a aquesta relació continuada amb la CAM s’han establert altres col·laboracions per a projectes de barri. Així, el novembre de 2009 la fundació va

15


Memòria balanç 2002-2010

ajudar en la distribució dels ajuts de la CAM vers entitats del barri en els àmbits d’assessorament legal, mediació intercultural i serveis sociolaborals. Pla de Voluntariat Arran de les diverses ofertes rebudes a Tot Raval de persones que volien col·laborar voluntàriament en entitats del barri, es va crear una borsa de voluntariat estructurada per tal de posar en contacte l’oferta de voluntariat amb les entitats que ho necessitessin. Aquest programa s’ha vinculat també a alumnes de pràctiques interessats a realitzar-les en una entitat del Raval. El Pla de Voluntariat té per objectiu contribuir a millorar la gestió del voluntariat a les entitats del Raval, fent de pont entre les persones que volen fer un voluntariat i les entitats del barri que en requereixen, impulsant procesos d'aprenentatge i servei a la comunitat. El projecte incorpora una perspectiva intercultural en tot el procés. Suport a accions i projectes de barri Al llarg d’aquests anys Tot Raval ha donat suport a diverses activitats o projectes de tipus cultural, social, comercial, esportiu, etc., organitzades per les entitats del barri amb aspectes com logística, difusió, generació de contactes i, en casos puntuals, en la recerca de finançament o suport tècnic. Projectes als que la Fundació Tot Raval ha donat suport 2003 2004 2005 2006 Número de 7 19 27 29 projectes

2007 30

2008 51

2009 64

Algunes de les activitats a les que es dóna suport són: Ravalstoltada, Festa Major, Iftar-Trencament popular del dejuni del Ramadà, Jocs Florals del Raval, Campanyes de Nadal de Comerciants, El Liceu a la Platja, Festa de la Independència de Filipines, Festa de la Independència del Pakistan, celebracions de l’Associació de Dones Pakistaneses, Festa de la Interculturalitat, etc. D’altra banda, una de les vies que té la fundació per donar suport als projectes de barri és que les entitats poden disposar de les eines de comunicació de Tot Raval (Tot Raval Informa, anuncis a El Periódico, contactes amb mitjans, etc.) (veure capítol de comunicació). Aquesta memòria balanç recull només algunes de les accions de Raval Comunitari dels darrers anys, però cal tenir en compte altres accions com són la formació oferta a les entitats, la canalització de donacions de material, l’assessorament puntual, etc.

16


Memòria balanç 2002-2010

PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I GRUPS DE TREBALL La fundació participa en diversos espais, tant de barri com de ciutat. Això ha permès la participació en l’elaboració de diferents documents estratègics del Districte de Ciutat Vella, importants per al barri (com el Pla d’Actuació del Districte dels darrers dos mandats, el Pla de Mobilitat, el Pla d’Usos, el Pla de Salut, el Pla d’Acollida, Pla Barcelona Intercultural) i de Ciutat com el Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, el Pla Educatiu de Ciutat o el Pla Barcelona Intercultural entre d’altres) A la vegada, també ha possibilitat obtenir i canalitzar informació envers les entitats membres i grups de treball, així com propiciar una visibilitat de la fundació, també en l’àmbit de ciutat. A tall d’exemple, en el darrer any l’equip tècnic i la Direcció han participat regularment en 22 espais diferents de consulta i debat. ACCIONS AMB ELS MEMBRES DE TOT RAVAL El Patronat ha valorat sempre la importància de tenir espais de relació amb els membres de Tot Raval, més enllà dels espais de treball conjunt. És per això que al llarg dels anys s’ha celebrat habitualment el Nadal i l’Aniversari de Tot Raval, convidant també a altres persones de les entitats, l’administració del districte, veïns i comerciants, etc. També s’han aprofitat actes de ciutat, exposicions, inauguracions, etc, per reunir els membres, com el Fòrum de les cultures 2004 (visita guiada per les obres del Fòrum), l’exposició de Tàpies al MACBA (visita guiada), o espectacles al Liceu. Cal destacar que el 2007 es va celebrar el 5è aniversari de Tot Raval amb dos actes: una festa popular oberta a tot el barri, i un sopar pels membres a les instal·lacions del MACBA, on a més es va fer un homenatge a Miquel Lumbierres, un dels impulsors principals de la fundació, que va morir l’any 2006.

17


Memòria balanç 2002-2010

RELACIÓ DE PROJECTES PER ANYS 2003 Objectiu: L’Ocupació al Raval Taller d’Ocupació de Mediació Intercultural pel desenvolupament comunitari del Raval Dinamització econòmica i comercial Vincles Les primaveres del Raval St. Jordi Pista lúdic esportiva de la pl. Salvador Segui Lleure actiu lligat al context educatiu- Èxit escolar Comunicació

2004 Entorn Escolar Estudi Diagnòstic sobre la Infància i l’Adolescència del Raval Objectiu: l’Ocupació al Raval Ravaltext Dinamització econòmica i comercial Capsules del Raval (s) Raval Taller de futur sobre la cultura al Raval St. Jordi Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris +Joc amb l’esport Banc del Temps Campanya Ravalejar

2005 Àmbit Social Estudi Diagnòstic sobre la Infància i l’Adolescència del Raval Entorn escolar Fullet de recursos per a infants i joves Banc del Temps +Joc amb l’esport Observatori del Raval Àmbit Ocupacional Ravaltext Objectiu: L’Ocupació al Raval Fullet de recursos d’ocupació per a les empreses Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris Àmbit Econòmic i Comercial Dinamització econòmica i comercial Dinamització de l’associacionisme comercial Estudi econòmic i comercial Urbanització de la plaça de la Gardunya Il·luminació de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Àmbit Cultural (s) Raval Sant Jordi al Raval Pla de futur de la cultura al Raval

18


Memòria balanç 2002-2010

Àmbit de Comunicació i Difusió Comunicació Campanya Ravalejar

2006 Raval Comunitari Coordinació i treball en xarxa Participació a òrgans consultius, espais de debat i grups de treball Suport a la Xarxa: Suport a les entitats de Tot Raval Plans d’Ocupació Tallers d’Ocupació Programa CAM Altres Suport a les activitats vinculades al barri Àmbit Social Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies del Raval Entorn escolar Banc del Temps Altres accions: + Joc amb l’Esport Àmbit Ocupacional Ravaltext Objectiu: L’Ocupació al Raval Fullet de recursos d’ocupació per a les empreses Àmbit Econòmic i Comercial Dinamització econòmica i comercial Dinamització de l’associacionisme comercial Estudi econòmic i comercial 2006-2007 Urbanització de la plaça de la Gardunya Il·luminació de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Àmbit Cultural (s) Raval Sant Jordi al Raval Cultura in Situ Altres accions culturals: Participació a la Ravalstoltada Accions per la Festa Major Suport a activitats culturals: Aniversari Acadèmia de Farmàcia, etc. Àmbit de Comunicació i Difusió Comunicació Campanya Ravalejar

2007 Raval Comunitari Coordinació i treball en xarxa Participació a Òrgans consultius, espais de debat i grups de treball Suport a la Xarxa: Suport a les entitats de Tot Raval Plans d’Ocupació Tallers d’Ocupació Programa CAM-1a Edició Formació per a entitats

19


Memòria balanç 2002-2010

Actes del 5è aniversari de Tot Raval i homenatge Miquel Lumbierres Altres: gestió de donacions de material, etc. Suport a les activitats vinculades al barri Àmbit Social Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies del Raval i Pla d’Infància Xarxa de Lectura Entorn escolar Participació al Pla Educatiu d’Entorn Banc del Temps Diàlegs per a la Convivència Exposició “Mirades Necessàries” Nosaltres També + Joc amb l’Esport Àmbit Ocupacional Xarxa Laboral del Raval Ravaltext (participació en el Consell d’Administració) Àmbit Econòmic i Comercial Dinamització econòmica i comercial Urbanització de la pl. de la Gardunya Il·luminació de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Campanya Ravalejar Mercat Obert del Raval i carpa d’activitats Formació i informació pels comerciants Programa per l’assesorament, formació, informació i inclusió en el teixit associatiu del comerciants immigrants Dinamització de l’associacionisme comercial C/ Sant Pau i Junta de Comerç C/ Riera Alta C/ Carme, Virreina i Rodalies (Carme Comerç) Rambla del Raval C/ Unió i Marques de Barberà, Sta. Margarida i Penedides Diagnòstic dels carrers Cera, Carretes, Riereta Estudi econòmic i comercial 2006-2007 Àmbit Cultural (s) Raval Sant Jordi al Raval Cultura In Situ Donem color a les persianes del Raval Altres accions culturals: Participació a la Ravalstoltada Accions per la Festa Major Àmbit de Comunicació i Difusió Tot Raval informa Pàgina web Col·laboració als mitjans de comunicació Monogràfic a El Periódico Campanyes de comunicació per projectes

2008 Raval Comunitari Coordinació i treball en xarxa Participació a Òrgans consultius, espais de debat i grups de treball

20


Memòria balanç 2002-2010

Suport a la Xarxa: Programa CAM – 2a edició Pla de Voluntariat Suport a les activitats vinculades al barri Altres: canalització de donacions de material i serveis, assessorament, etc. Àmbit Social Programa d’Educació i Comunitat: GT 12-16 anys GT 16-18 anys: disseny d’Itaka al Raval Xarxa de Lectura Diàlegs per a la Convivència Altres: Participació al Pla Educatiu d’Entorn, etc. Àmbit Ocupacional Xarxa Laboral del Raval Ravaltext (participació en el Consell d’Administració) Àmbit Econòmic i Comercial Estudi econòmic i comercial 2006-2007 Dinamització econòmica i comercial Formació i informació pels comerciants Programa per l’assesorament, formació, informació i inclusió en el teixit associatiu del comerciants immigrants Urbanització de la pl. de la Gardunya Campanya Ravalejar Altres: informació i assessorament a municipis, etc. Dinamització de l’associacionisme comercial Dinamització de: C/ Carme, Virreina i Rodalies (Carme Comerç) C/ Unió i Marques de Barberà, Sta. Margarida i Penedides Rambla del Raval C/ Riera Alta C/ Sant Pau i Junta de Comerç (inici) Prediagnòstics: Zona Cera, Carretes, Riereta... Zona Elisabets, Notariat, Bonsuccés, Xuclà, Doctor Dou, Àngels i Pintor Fortuny. Àmbit Cultural (s) Raval , Festival de cultura del Raval Sant Jordi al Raval Cultura In Situ Donem color a les persianes del Raval Altres accions culturals: Participació a la Ravalstoltada Accions per la Festa Major Suport projectes culturals: Acte aniversari de l’EM i JPC, etc. Àmbit de Comunicació i Difusió Tot Raval informa Pàgina web Col·laboració als mitjans de comunicació Monogràfic a El Periódico Campanyes de comunicació per projectes

21


Memòria balanç 2002-2010

2009 Raval Comunitari Coordinació i treball en xarxa Participació a Òrgans consultius, espais de debat i grups de treball Suport a la Xarxa: Programa CAM Raval – 3a edició Pla de Voluntariat Taller d’Ocupació en mediació intercultural Suport a les activitats vinculades al barri Altres: canalització de donacions de material i serveis, assessorament, etc. Grup motor Observatori al Raval Àmbit Social Programa d’Educació i Comunitat Itaka al Raval Xarxa de Lectura Diàlegs per a la Convivència GT Sense Llar Altres: Participació al Pla Educatiu d’Entorn, etc. Àmbit Ocupacional Xarxa Laboral del Raval Altres: Ravaltext (participació en el Consell d’Administració) Àmbit Econòmic i Comercial Estudi econòmic i comercial 2006-2007 (difusió) Dinamització econòmica i comercial Formació i informació pels comerciants Donem color a les persianes del Raval Altres: informació i assessorament a municipis, Campanya Ravalejar, etc. Dinamització de l’associacionisme comercial Dinamització de: C/ Carme, Virreina i Rodalies (Carme Comerç) C/ Unió i Marques de Barberà, Sta. Margarida i Penedides Rambla del Raval C/ Riera Alta C/ Sant Pau i Junta de Comerç Zona Elisabets, Notariat, Bonsuccés, Xuclà, Doctor Dou, Àngels i Pintor Fortuny Àmbit Cultural (s) Raval , Festival de cultura del Raval Sant Jordi al Raval (s) Cultura Altres accions culturals: Participació a la Ravalstoltada Accions per la Festa Major Suport a activitats culturals: trobada de bastoners, Iftar, etc. Àmbit de Comunicació i Difusió Tot Raval informa Pàgina web Col·laboració als mitjans de comunicació Monogràfic a El Periódico Campanyes de comunicació per projectes

22


Memòria balanç 2002-2010

EVOLUCIÓ DELS PROJECTES DE L’ÀMBIT SOCIAL 2002-2010 Les iniciatives que en aquests anys ha impulsat la Comissió Social han estat projectes de llarg recorregut, sempre amb una visió de treball comunitari, i amb la implicació directa de diverses entitats que ha anat augmentant al llarg del temps. Entorn Escolar 2003-2007 Dels projectes inicials, destaca Entorn Escolar, un projecte comunitari d’intervenció educativa que té com a finalitat millorar l’èxit acadèmic i la igualtat d’oportunitats dels nois i noies del Raval, realitzant accions que complementin les que ja es realitzen des dels centres educatius i les entitats, fomentant la cooperació i el treball conjunt per incidir en l’assoliment d’un model escolar més inclusiu. Contempla accions destinades a l’alumnat, famílies, professorat i entitats. Aquesta iniciativa va néixer el 2003 amb la col·laboració del Projecte Èxit de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), i ha anat creixent amb accions i objectius més enllà del projecte inicial. El projecte es realitza conjuntament amb el Casal dels Infants del Raval. La Fundació Tot Raval, com a plataforma d’entitats, facilita la implicació dels diferents agents i l’abast del projecte més enllà de les accions concretes de caire educatiu. Evolució dels destinataris d’Entorn Escolar Curs escolar 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Centres d’ensenyament 5 (CEIP Collaso i Gil, CEIP Drassanes, CEIP Rubén Darío, IES Milà i Fontanals i IES Miquel Tarradell) 5 10 (s’hi afegeixen CEIP Castella, CEIP Milà i Fontanals, l’Escola Vedruna, Escola Labouré i Escola Pia Sant Antoni) 14 (s’hi afegeix Cintra i, de fora del barri: Escola St. Felip Neri, CEIP Mediterrània i CEIP Bosc de Montjuïch)

Número d’alumnes 151 228 433 349

Les accions que s’han realitzat durant aquests anys han estat classes de reforç escolar, taller de llengües, tallers de tutoria, activitats de suport a les AMPAs, i impuls a la col·laboració i coordinació entre els centres educatius i l’entorn amb accions comunitàries. L’inici del Pla Educatiu d’Entorn del Raval (PEE), l’any 2005, redefineix aquest projecte, doncs la majoria de les accions que ja es venien realitzant s’inclouen en el marc d’aquest nou Pla, i el projecte se centra aleshores en les actuacions de reforç escolar i de llengües. Actualment l’evolució d’Entorn Escolar està vinculada al Pla Educatiu d’Entorn. A partir del 2007 la gestió passa íntegrament al Casal dels Infants del Raval. Diagnòstic de la Infància i l’Adolescència al Raval 2004-2007 Una de les primeres accions de coneixement dels recursos del territori en l’àmbit educatiu i del lleure va ser, entre d’altres, l’edició del Fullet de recursos per a infants i joves, que va facilitar el coneixement de la xarxa, amb la identificació de 52 centres que ofereixen recursos, i que es va repartir en tots els centres educatius i entitats (10.000 fullets).

23


Memòria balanç 2002-2010

A finals del 2004, el Grup de Treball d’Educació i Comunitat va considerar urgent impulsar un diagnosi per tal de conèixer millor la realitat i analitzar els punts forts i els punts febles des d’una visió global que permetria generar propostes de forma col·lectiva. Així es va iniciar el Diagnòstic de la Infància i l’Adolescència del Raval, un procés de recerca i investigació que va durar dos anys, i que tenia l’objectiu de conèixer el context social per tal de poder-lo modificar, comptant amb la participació dels mateixos agents involucrats. El Diagnòstic comprenia dues parts: l’elaboració de l’estudi (2004-2006) i la realització d’unes Jornades de Participació (maig 2006), en les quals van participar 66 persones representants dels diferents agents vinculats al barri per fer propostes i treure conclusions dels resultats de l’estudi. El 6 de març de 2007 es va fer la presentació pública del llibre Diagnòstic de la Infància, l’Adolescència i les Famílies del Raval amb un acte a l’Institut d’Estudis Catalans, amb la intervenció del regidor del Districte, la Diputada de Benestar Social, i de persones que havien col·laborat en l’estudi i les jornades. Hi van assistir més de 200 persones. Posteriorment, des del Grup de Treball d’Educació i Comunitat s’ha fet un treball de valoració i priorització de les propostes sorgides de les Jornades, que s’han recollit en un Pla d’Infància presentat al Pla d’Actuació del Districte 2008-2011. Nous projectes 2007-2009, sorgits a partir de les conclusions del Diagnòstic Entre les iniciatives sorgides arran d’aquest procés cal mencionar la Xarxa de Lectura, un Grup de Treball que actualment està format per 20 organitzacions, que està dissenyant accions per fomentar la lectura, ja que és una de les mancances detectades i prioritats definides en el Diagnòstic. El projecte s’ha subdividit en programes per franges d’edat, cadascun d’ells definit i executat per diferents grups de treball: El programa Infantil, que desenvolupa activitats amb el personatge de la “Leo, la Ravalnauta”, amb l’objectiu de facilitar la intervenció de lectura dins dels projectes educatius de les entitats infantils del barri (4-7 anys); el programa Joves Experts, adreçat a la franja de 8-12 anys; el programa de joves, que s’encarregarà de la creació del Bloc de la Xarxa de Lectura per a majors de 12 anys; el programa Famílies, que mitjançant activitats a l’aire lliure fomenta les relacions entre els pares, mares i els seus fills en relació a la lectura; i el programa de formació, adreçat als educadors /es de les entitats infantils i juvenils sobre material, estratègies i metodologies innovadores per a fomentar la lectura dins del marc educatiu de la seva organització. A més, el grup d’Educació i Comunitat, impulsor del Diagnòstic, se subdivideix en dos grups per tractar les propostes sorgides en dues franges d’edat 12-16 i 16-18. Fruit d’aquest procés, neix el projecte pilot Itaka al Raval (itinerari per a joves de 1618 anys) que ha dissenyat una dinàmica comunitària i una metodologia innovadora per millorar i optimitzar la intervenció amb joves en risc de 16 a 18 anys mitjançant la coordinació i el treball en xarxa de les entitats educatives, socials i d’ocupació del territori. El 2008 s’inicia el procés de disseny d’itineraris per als joves, i l’elaboració de protocols conjunts de derivació, tutorització i acompanyament. És gràcies a la subvenció del SOC per a projectes innovadors que el 2009 s’han pogut implementar els itineraris personalitzats amb un grup de 27 joves, així com activitats grupals

24


Memòria balanç 2002-2010

dirigides als joves: Tastet d’oficis, Programa de Salut, Programa musical, assessorament legal, etc., desenvolupades per les diferents entitats impulsores del projecte. Així mateix, s’ha vinculat aquest projecte amb el grup de treball de la Xarxa Laboral per donar sortida professional als joves. Projectes per a la convivència A part del bloc d’Educació i Comunitat, al llarg dels anys la Fundació Tot Raval ha anat impulsant diversos projectes de l’àmbit social, atenent les necessitats del barri, i centrats en promoure la convivència i la cohesió social. Un d’ells ha estat el Banc del Temps del Raval, un servei que permet intercanviar temps entre persones o grups per donar resposta a les seves necessitats o interessos. És una eina per treballar la integració i fomentar la cohesió social. Va sorgir a finals de 2004 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Salut i Família, i s’ha cogestionat entre Tot Raval i l’Associació Sociocultural Ibn Batuta des dels inicis i fins al 2008, quan passa a ser gestionat íntegrament per aquesta associació. El Banc del Temps del Raval es caracteritza pel seu caire intercultural d’acord amb la realitat social del barri. Un 46% dels socis són d’origen immigrant. Un dels interessos dels participants és conèixer diferents cultures, fet que es reflecteix en els tipus d’intercanvis que es realitzen (idiomes, cuina, viatges, tradicions, etc.). Aquest projecte va obtenir en el 2006 el segon guardó del VI Premi Barcelona Associacions. Un altre àmbit que ha estat molt present al llarg dels anys és l’ús de l’espai públic. Partint de la base que al barri hi ha una manca de zones per practicar l’esport, i de la importància d’aquests espais per fomentar la convivència i la cohesió social, la Fundació Tot Raval ha realitzat accions de promoció de la pràctica esportiva al barri, englobades en el projecte de + Joc amb l’Esport. Aquesta proposta va detectar oportunitats per crear espais esportius i de joc a solars municipals, i va proposar optimitzar els recursos esportius del barri i utilitzar aquests espais temporals, comptant amb la participació dels propis joves i d’entitats del barri. Al llarg d’aquests anys s’han identificat i treballat diferents espais com la Plaça Salvador Seguí, les antigues piscines de Folch i Torres, el solar de Nou de la Rambla (actual Conservatori del Liceu), i la Plaça Valldonzella. D’altra banda, en el 2007 la Fundació Tot Raval va participar en la realització de l’exposició “Esport i Cohesió Social: Mirades Necessàries”, inaugurada en el Palau Robert, i que va ser exhibida al Museu de l’Esport i a diverses poblacions catalanes. Un altre dels grans projectes engegats per Tot Raval és Diàlegs per a la convivència, a partir d’una demanda d’una entitat de la Comissió Social davant els conflictes de convivència detectats a l’espai públic entre comerciants, veïnat i dones que exerceixen la prostitució. El darrer trimestre del 2007 es va crear un grup de treball que incloïa inicialment 14 entitats amb l’objectiu de propiciar el diàleg constructiu entre tots els agents implicats. Durant dos anys, el grup es va centrar en fer un diagnòstic i propostes d’actuació, subdividint-se en diferents grups: El grup de legislació es va encarregar de l’estudi i anàlisi de legislació i normativa aplicable sobre la prostitució per tal d’enfocar legalment les propostes i crear un espai de reflexió; el grup d’experiències va buscar experiències i processos de mediació i treball comunitari en diferents barris (locals, nacionals, internacionals) que poguessin servir alhora per a realitzar propostes; el grup de Metodologia analitzà els resultats obtinguts a través d’entrevistes a diferents col·lectius implicats (veïns, comerciants, entitats i treballadores sexuals) i va plantejar

25


Memòria balanç 2002-2010

la metodologia a desenvolupar; i el Socio-polític, que definí un mapa polític d’agents socials implicats per donar-los a conèixer el projecte i convidar-los a participar-hi. Després de tot un treball de diagnòstic i investigació, el 2009 les 12 entitats que formen el grup de Diàlegs han presentat al Districte de Ciutat Vella un document final en el que es recullen les propostes de canvi del Pla d’usos i un projecte d’intervenció integral comunitària que inclou un programa de legislació, un de formació i Inserció per a dones, accions de mediació i de comunicació i sensibilització. Finalment, el 2009 es constitueix un nou grup de treball amb l’objectiu d’analitzar i elaborar propostes comunitàries entorn a la situació actual de les persones sense llar. Actualment es troba en una fase de prospecció en la que es valora si Tot Raval pot contribuir a crear una estratègia conjunta de les organitzacions socials per donar resposta, a nivell de barri, al creixent risc d’exclusió social. s’ha constituït un nou grup de treball en el que participen 9 entitats, la Universitat de Barcelona i un politòleg, amb l’objectiu d’analitzar i elaborar propostes comunitàries entorn a la situació actual de les persones sense llar. L’activitat més rellevant ha estat l’elaboració d’un diagnòstic sobre la situació de les persones sense llar en el Raval, pel qual s’han realitzat entrevistes a entitats socials i a altres agents del territori. Altres Entre els projectes de l’àmbit social als que la Fundació Tot Raval ha donat suport destaca, entre d’altres, l’elaboració de la Guia d’Entitats de Ciutat Vella, en què es va treballar conjuntament amb el Districte. La Fundació Tot Raval està present a la comissió local del PEE i garanteix el traspàs d’informació i avaluació entre la comissió i les entitats del Grup de Treball d’Educació i Comunitat.

26


Memòria balanç 2002-2010

ÀMBIT D’OCUPACIÓ Des de l’inici de la Fundació Tot Raval, un dels temes als quals s’ha donat més rellevància des de l’àmbit social és el de l’ocupació. Ja el 2002 es va crear el projecte “Objectiu: l’ocupació al Raval”, amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de personal expressades pels empresaris i a la necessitat d’inserció laboral de persones del barri en situació d’exclusió. Aquest projecte reunia empresaris i entitats per tal de definir necessitats i possibles vies de col·laboració. Fruit d’aquests contactes, neix un dels projectes més rellevants de la Fundació Tot Raval: l’empresa d’inserció Ravaltext. És una empresa d’inserció dedicada a la realització d’arranjaments de roba per a cadenes de moda i particulars. La idea neix a finals de 2002, quan es va posar de manifest la necessitat de cobrir un nínxol de mercat del sector tèxtil. A partir d’aquí Tot Raval va impulsar la seva creació conjuntament amb l’Associació per a Dones Surt (Fundació SURT), que des de el començament gestiona l’empresa. El projecte es va fer realitat el juny del 2005, quan es va iniciar l’activitat. El taller va obrir inicialment amb 15 cosidores i actualment en té 29. La Junta de Tot Raval ha apostat fermament per aquesta empresa, vinculant empresaris del sector tèxtil membres de la Junta al Consell d’Administració de Ravaltext. El repte és fer de Ravaltext una empresa competitiva en el mercat, tot garantint la sortida professional de les dones que es troben inicialment en situació de vulnerabilitat davant del mercat laboral. L’evolució de Ravaltext gràcies a la bona gestió de Fundació Surt i a l’implicació dels empresaris del Consell d’administració, ha estat molt important, no només amb l’augment de les treballadores, sinó també en l’equilibri pressupostari. Una de les característiques de Ravaltext és que és una empresa d’inserció única pel que fa a la composició dels membres del seu Consell d’Administració (entitats i empresaris) que l’ha feta mereixedora del Premi Fundació ASCA a la Millor Iniciativa. D’altra banda, el projecte “Objectiu: l’Ocupació al Raval” ha anat creixent i s’ha estructurat com un grup de treball que s’ha anat consolidant a partir de l’edició en el 2005 del Fullet de recursos d’ocupació per a les empreses (5.000 fullets repartits als empresaris del barri i grups empresarials de Barcelona). Aquest grup de treball actualment està format per 21 entitats d’inserció i formació que en el 2007 es van constituir com la Xarxa Laboral del Raval, amb l’objectiu de sumar els esforços de totes les entitats a partir de compartir informació, optimitzar recursos i establir acords i convenis de forma col·lectiva amb grups empresarials, entre d’altres. Aquesta xarxa es va presentar públicament el 19 d’octubre de 2007. Evolució del Grup de Treball d’Ocupació 2003 2004 2005 Ocupació-Xarxa 10 6 8 Laboral

2006 17

2007- 2009 21

Per a la realització de les activitats, la Xarxa compta amb diferents subgrups que s’encarreguen de les diferents accions (prospecció, seguiment de convenis, autoocupació, elaboració de l’eina informàtica, estrangeria i assessorament sociolaboral, etc.). En el 2008 es varen signar els primers convenis de la Xarxa amb organitzacions empresarials amb capacitat de contractació. Així, se signa el conveni amb la Fundació Barcelona Comerç, que aplega els diferents eixos comercials de Barcelona, mitjançant el qual la Xarxa ofereix formació a mida en dependents de comerç, i es faciliten les pràctiques i futures contractacions dels alumnes. També es va

27


Memòria balanç 2002-2010

dissenyar i implementar l’eina informàtica, a través de la qual es canalitzen i comparteixen les ofertes i demandes entre les entitats membres de la xarxa, es traspassa informació, s’elaboren indicadors, etc. En el 2009 se centralitzen els esforços en la prospecció d’empreses i en el foment de la responsabilitat social corporativa, la qual cosa ha donat com a resultat la renovació del conveni amb la Fundació Barcelona Comerç, i la signatura d’un nou conveni de col·laboració amb el Gremi d’Hotels. També se celebren els 1rs Premis a l’Excel·lència empresarial per donar reconeixement a les empreses socialment responsables. Persones que han fet formació de la Xarxa Laboral

Alumnes

2008 53

2009 69

Total 122

Insercions fruit de la Xarxa

A través de la formació (pràctiques) A través de l’eina informàtica Altres Total

Maig–Desembre 08 36

2009 22

Total insercions 58

3

23

26

0 39

12 57

12 96

28


Memòria balanç 2002-2010

EVOLUCIÓ DELS PROJECTES DE L’ÀMBIT CULTURAL 20022010 Raval(s) i St. Jordi, dues festes consolidades per fomentar la convivència La Fundació Tot Raval ha valorat sempre les accions culturals com un mitjà per treballar la convivència, la cohesió social i la implicació de la població en el desenvolupament del seu barri. Així, l’any 2003 la Comissió Cultural va començar a donar forma a un projecte Les Primaveres del Raval, que pretenia mostrar les diferents facetes de la vida cultural i de convivència al Raval, un projecte obert i pensat com un procés participatiu amb els objectius de donar a conèixer el barri i les seves potencialitats, generar un sentiment d’identitat, establir dinàmiques de relació, generar accions culturals a les organitzacions del barri i potenciar la col·laboració entre aquestes. Fruit d’aquestes discussions va néixer el Festival Raval(s), un projecte de dinamització comunitària a través de la cultura que al llarg de les seves set edicions ha tingut un creixement espectacular, implicant gairebé tots els equipaments i entitats culturals del barri. (s)

Evolució de les entitats implicades a Raval 2003 2004 2005 Nombre 6 22 53 d’organitzacions participants

2006 70

2007 89

2008 108

2009 96

Durant aquests anys s’ha pogut comprovar com les organitzacions que han participat cada vegada tenen un coneixement més ampli de les diferents realitats del territori i dels seus recursos, fet que facilita que es creïn col·laboracions al llarg de l’any entre les organitzacions, de manera que es valora com a molt important aquest procés de participació i treball en xarxa que implica la construcció del teixit social. En el festival s’han desenvolupat accions com tallers, exposicions, itineraris, concerts, actuacions de teatre, projeccions, batucada, cercavila, visites a centres culturals, activitats per centres educatius, entre d’altres. Amb aquestes, s’han aconseguit els principals objectius de Raval(s), com donar a conèixer l’activitat cultural del Raval, la creació de sinèrgies entre les diferents organitzacions del barri (generant activitats conjuntes, cedint espais a altres organitzacions, etc.), la participació de diferents comunitats, les relacions de caràcter intergeneracional i intercultural, la implicació dels centres d’ensenyament i dels grans equipaments culturals, la potenciació de l’espai públic com a lloc de trobada, la participació del veïnatge, la utilització i recuperació d’espais emblemàtics i l’aparició de notícies en positiu sobre el barri, entre d’altres. Una altra de les accions iniciades per la comissió social i que ja s’ha consolidat com un dels grans moments culturals al barri és la celebració de St. Jordi al Raval, que el 2010 arriba a la seva setena edició. El Sant Jordi al Raval pretén compartir les tradicions d’aquesta festa, tot creant un espai on mostrar les diferents cultures que conviuen al barri, convidant a la gent del barri i a la resta de Barcelona a viure un Sant Jordi intercultural. Hi trobem, per exemple, parades de llibres, roses i artesania; parada d’intercanvi de llibres, tallers infantils, teatre, entre d’altres, posant èmfasi en la interculturalitat pròpia del Raval. En la seva organització, implica més de 200 persones (comerciants del barri, tècnics de les entitats, els seus usuaris, talleristes i alumnat de les escoles del Raval, etc.).

29


Memòria balanç 2002-2010

Evolució de les entitats implicades a Sant Jordi 2004 2005 2006 St. Jordi 22 25 31

2007 39

2008 46

2009 51

Línies estratègiques: el Taller de Futur (2004) Dins del marc de la Comissió Cultural, després de temps de discutir les línies de treball a desenvolupar a partir del camí engegat amb el projecte de Raval(S), va sortir la proposta de tirar endavant un procés participatiu per conèixer i debatre les visions dels diferents agents del territori en relació a la cultura al barri. Així, el 2004 es va celebrar el Taller de Futur de la Cultura al Raval, una jornada de participació que tenia l’objectiu de crear un espai de trobada i d’intercanvi d’idees, i elaborar, prioritzar i consensuar futures línies d’actuació a treballar per les diferents institucions i entitats. Les cinc propostes més votades van ser les següents: 1. Desenvolupar projectes d’educació pel civisme mitjançant recursos artístics i culturals. 2. Crear un Observatori de la memòria del barri que sigui dinàmic i que reculli la memòria oral, gràfica i documental del Raval. 3. Impulsar programes d’aproximació recíproca entre la producció cultural i la gent del barri. 4. Pla de regeneració dels espais públics que tingui en compte l’activitat cultural i lúdica i els interessos veïnals i comercials. 5. Millorar la xarxa d’equipaments i recursos culturals per a infants i joves. Els resultats del Taller de Futur han estat el marc de referència per dissenyar les diferents propostes culturals engegades en els darrers anys per la fundació. Apropament dels grans equipaments culturals Un dels projectes que dóna resposta a les necessitats detectades en el Taller de Futur és el de Cultura in Situ (a partir del 2009, englobat en el projecte Cultura(s)), que enmarca totes aquelles accions d’aproximació entre els grans equipaments culturals i les entitats i la gent del barri. També fomenta activitats per conèixer el territori, la seva història i el patrimoni artístic i arquitectònic. Es concreta en accions com el Conveni amb el Gran Teatre del Liceu, signat el 2006, i gràcies al qual diferents col·lectius del barri (infants, joves, gent gran i comerciants) poden gaudir de les activitats musicals ofertes per aquesta institució (l’any 2009 més de 2000 persones van gaudir d’aquestes activitats) o itineraris de coneixement del barri i la seva història, que es realitzen en diferents moments com Raval(s), la Festa Major, etc. Va ser a partir de l’arribada de la Universitat de Barcelona al Raval al 2006 i de la voluntat d’implicació d’aquesta en el barri que s’ha anat definint L’Observatori del Raval, un projecte que pretén crear un òrgan de recollida, anàlisi i difusió d’informació referent al Raval per estudiar l’evolució del barri i fer propostes de millora. L’objectiu és obtenir un coneixement global i exhaustiu del barri del Raval, fer-ne un seguiment i poder preveure la seva evolució per tal de formular polítiques d’actuació i garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la seva població. Un projecte que, ja des del 2004, Tot Raval volia tirar endavant i que ha estat gràcies a aquesta col·laboració que està prenent forma, donant així resposta a una altra de les propostes del Taller de

30


Memòria balanç 2002-2010

Futur de la Cultura al Raval. La vinculació d’aquesta institució amb el barri es va posar de manifest amb la presentació del Portal Cultural de la UB al Raval, el 2 de juliol de 2007, amb un sopar als jardins del seu edifici històric, organitzat conjuntament per la Universitat, Tot Raval i el Districte de Ciutat Vella. Així, el 2009 es constitueix el grup motor de l’Observatori, format per la Universitat de Barcelona (UB), Fundació CIDOB, Centre de Cultura Contemporani (CCCB) i Fundació Tot Raval, i es defineix conjuntament el Pla de Treball i l’estructura de l’Observatori. Es constata que la col·laboració entre quatre institucions situades al Raval que tenen com a objectius, en més o menys mesura, la recerca i anàlisi d’informació, pot donar com a resultat un Observatori veritablement arrelat al territori. Malgrat aquesta necessitat i empenta inicial de les institucions impulsores, també s’observa que la creació de l’Observatori dependrà, en gran mesura, de poder aconseguir els recursos mínims necessaris per iniciar el projecte. Creació de la taula intercultural, quin model de barri volem? El segon trimestre del 2009 es crea la Taula intercultural del Raval, un nou grup de treball format, entre d’altres, per entitats d’origen immigrant, amb l’objectiu de generar un espai estable de participació que reforci o engegui processos de coneixement i trobada, de divulgació i sensibilització respecte a la realitat migratòria i la convivència, de foment de la participació activa a la xarxa associativa, de coneixement intercultural, etc. També es vincula aquest grup de treball a d’altres projectes i espais de la Fundació Tot Raval, per tal de reforçar-ne la perspectiva intercultural i garantir la visió i necessitats dels diferents col·lectius. La reflexió sobre el model de barri intercultural s’inicia amb l’assessorament del Pla Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat d’implementar les 10 propostes del Pla en el barri. Suport a activitats culturals D’altra banda, en relació a l’àmbit cultural es fa un esforç per donar suport a altres accions culturals del territori. Entre aquestes, cal destacar especialment dos projectes en els que la fundació s’hi implica especialment, destinant nombrosos recursos de personal i logístics: -

Festa Major del Raval: La fundació ha donat suport al llarg d’aquest anys, organitzant les visites i itineraris pels equipaments culturals (Programa Visita El Raval) i ajudant a les associacions de comerciants amb els seus actes.

-

Ravalstoltada (Carnaval del Raval): La fundació forma part de la Comissió del Carnaval, i s’encarrega de la comunicació, la generació de contactes per participar en l’esdeveniment, suport en la recerca de finançament i en la coordinació i producció de l’acte.

Entre les accions culturals de suport dels darrers anys també destaca l’impuls a la creació dels Premis Internacionals Terenci Moix, en què la Fundació Tot Raval es va implicar en la definició de les bases i en l’organització i difusió, els Jocs Florals del Raval, en el quals la fundació fa possible l’edició dels textos guanyadors amb Grup 62, el 50è aniversari de l’Acadèmia de Farmàcia (2007), donant suport a l’organització i

31


Memòria balanç 2002-2010

definició de l’acte, les Jornades de Portes Obertes als Centres Religiosos, suport a l’organització de l’exposició Quòrum a La Capella, suport a la presentació de la revista Kusbhoo, suport a la organització del festival de vídeoart Loop Festival, suport a l’organització del curs Raval Camaleònic, de la Universitat de Barcelona, l’Espectacle histórico-musical del Raval que es va celebrar al Liceu amb motiu del 15è aniversari de l’Escola de Músics (2008), la 34a Trobada de Bastoners al Raval (2009), el trencament popular del Dejú del Ramadà (2008-2009), entre molts d’altres. També s’ha participat en l’elaboració de diferents documentals sobre el barri, i ha donat suport a l’edició de llibres com “El Raval” de Toni Verdaguer, “Barcelona sense presses”, d’Isabel de Vilallonga i Jordi Play (Ajuntament de Barcelona), “Les Fundacions Cíviques del segle XXI” de Fundació Bertelsmann, Iniciatives BMW “Pez de Plata”, entre d’altres.

32


Memòria balanç 2002-2010

EVOLUCIÓ DELS PROJECTES DE L’ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL 2002-2010 La Fundació Tot Raval va començar a treballar en la Dinamització Econòmica i Comercial l’any 2002. Va ser a partir dels resultats d’un estudi sobre el barri del Ravalencarregat a un equip extern- que es va detectar una possible via d’intervenció mitjançant accions vinculades amb l’àmbit econòmic, donat que les conclusions apuntaven clarament sobre l’existència de diverses mancances en aquest àmbit, tant pel que fa a l’estat de l’associacionisme comercial com a la necessitat de donar suport a iniciatives econòmiques de millora del barri. Tenint en compte aquesta realitat, es va dissenyar el primer Projecte de Dinamització Econòmica i Comercial del Raval, que partia del coneixement del territori i de la necessitat de fer una intervenció global i transversal en tots els àmbits econòmics i comercials amb l’objectiu d’enfortir el teixit associatiu, positivar el Raval i el seu comerç (divers, diferent, jove..) i fer actuacions que potenciessin el barri. El 2003, la Comissió Econòmica i Comercial va situar les prioritats a treballar a partir de les conclusions d’aquell primer estudi, centrant-se en el suport a les associacions de comerciants, la realització d’accions de promoció i la necessitat d’aprofundir en l’estudi de les potencialitats del barri per traçar noves línies d’actuació. És per això que es va dur a terme un estudi específic del comerç per tenir una informació acurada de la realitat i poder establir unes línies clares de treball i accions de dinamització de l’associacionisme comercial. Paral·lelament es van començar a dissenyar accions de dinamització, com la que va representar el suport a la creació del mercat “Mon Raval” a la Rambla del Raval, i accions de formació com els cursos de català i castellà, a la primera edició dels quals van assistir 28 comerciants. A partir de la signatura del conveni, el 2004, amb Foment de Ciutat Vella per a la dinamització econòmica i comercial del Raval, el projecte ha anat creixent i evolucionant fins l’actualitat, i s’ha anat vertebrant en tres línies de treball diferenciades, però complementàries que, en el seu conjunt, configuren el Programa de Dinamització Econòmica i Comercial del Raval: 1. Coneixement en profunditat del món econòmic i comercial del barri i dels principals elements que l’afecten. Tenint en compte que el Raval és un barri d’arribada amb un caràcter canviant constant, resulta imprescindible poder saber quina és l’evolució i quin el seu estat actual, per tal de preveure i planificar accions eficaces. Per això s’elabora cada dos anys un Estudi econòmic a partir de l’anàlisi exhaustiu del barri, dels comerços, la oferta, la demanda,etc. 2. Dinamització econòmica i comercial per tal de revitalitzar el barri econòmicament: es fan tasques d’informació, sensibilització i formació dels comerciants; es fomenten elements d’atracció i de positivització del barri; es col·labora amb aquelles iniciatives que puguin tenir una incidència positiva en l’àmbit econòmic i comercial; es cerquen suports per dignificar els espais emblemàtics del barri, entre d’altres. 3. Dinamització de l’associacionisme comercial, entenent que els àmbits social i cultural incideixen i es retroalimenten del comercial, i apostant per una

33


Memòria balanç 2002-2010

autonomia i autogestió del sector comercial en la dinamització dels centres comercials a cel obert. En aquest projecte es dissenyen i s’apliquen accions per oferir suport a les associacions de comerciants existents i potenciar associacions allà on calgui. La dinamització de l’associacionisme comercial és un dels projectes mitjançant els qual es vol ajudar a desenvolupar i consolidar l’Eix Comercial del Raval a partir de l’enfortiment de les associacions dels carrers, perquè en un futur puguin funcionar de forma autònoma i coordinada. En aquests tres eixos s’hi vinculen nombroses entitats i institucions, no només de l’àmbit comercial, sinó també del social i cultural. Evolució del nombre d’entitats i organitzacions vinculades al Programa de Dinamització Econòmica i Comercial 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dinamització 9 14 27 31 37 47 32 Econòmica i Comercial

ESTUDI ECONÒMIC El 2004 la Fundació Tot Raval va elaborar el primer anàlisi del comerç del Raval, l’urbanisme comercial i la comparativa amb les dades de l’Ajuntament. El 2005 se’n va fer una actualització a partir del treball de camp i l’anàlisi de les dades del comerç existents, diferenciant per primera vegada el percentatge de comerciants d’origen immigrant. En el període 2006-2007 es va utilitzar la mateixa metodologia però amb una important innovació: es va incloure l’anàlisi de l’oferta i la demanda, a partir de més de 1800 entrevistes tant a comerciants com a possibles compradors, i l’anàlisi del fluxos a partir de la realització d’un comptatge exhaustiu de vianants. L’acte de presentació de l’estudi es va celebrar a l’Hotel Espanya el 26 de maig de 2008 i va comptar amb l’assistència d’entitats, institucions i comerciants a títol individual. Conèixer les dades sobre el comerç i la seva evolució ha permès a Tot Raval orientar les línies d’actuació d’aquest àmbit i fer suggeriments a l’administració. El 2010 s’inicia una nova actualització de l’estudi. DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I COMERCIAL El 2004, la fundació va participar en les reunions de Foment de Ciutat Vella per tal de definir les problemàtiques de l’àmbit comercial dels diferents barris i apuntar possibles solucions, com la creació d’una normativa especifica del comerç de Ciutat Vella. Es van establir acords amb Normalització Lingüística per a la realització de cursos de formació per als comerciants (28 participants i 18 parelles lingüístiques), amb la Cambra de Comerç per a l’anàlisi dels punt de venda a través del seu Gabinet Tècnic (22 comerciants van sol·licitar-ho) i amb la Fundació Un Sol Món per aconseguir microcrèdits. Així mateix, es va establir una nova línia d’actuació: la informació als comerciants de totes aquelles normatives, subvencions o altres informacions necessàries per al desenvolupament dels comerços del barri (distribució de més de

34


Memòria balanç 2002-2010

170 dossiers sobre diversos tipus de subvencions per a la millora dels establiments). També és a partir d’aquest any quan es comencen a presentar comerços del barri a premis com La millor Botiga del Món de l’Ajuntament de Barcelona o els Premis als Establiments Centenaris de la Generalitat de Catalunya, pràctica que es continua realitzant cada any. Més de 250 comerciants van participar de forma directa en algunes d’aquestes accions. També el 2004 es va valorar la possibilitat de crear una marca Raval que fomentés la identitat de barri, la qual es va materialitzar en la campanya Ravalejar. El 2005, seguint la línia iniciada l’any anterior, es van establir una sèrie de reunions amb diferents tècnics i polítics per informar als comerciants sobre normatives o canvis legislatius. Es va continuar amb les accions amb la Cambra de Comerç i amb Normalització Lingüística (55 alumnes van participar en els cursos de català i castellà) i es va establir per primera vegada un recurs de suport directe al comerciant que és el traspàs de demandes als tècnics de l’ajuntament a més de l’elaboració d’un llistat de locals en venda o lloguer per tal de traspassar la informació a possibles nous comerciants. La campanya Ravalejar, iniciada l’any 2004, es va tirar endavant el 2005 amb la col·locació de diferents lones amb la conjugació del verb i el repartiment de més de 175.000 gadgets, a més de l’aparició en diferents mitjans de comunicació que va fer que el verb ravalejar s’integrés en el vocabulari habitual de la gent. Altres accions iniciades aquest any van ser la creació de la Comissió per la urbanització de la Pl. de la Gardunya, formada per tots els agents implicats en la reforma (Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Municipal Sant Pau i Santa Creu, Institut d’Estudis Catalans, L’Escola Massana, l’Associació de comerciants del Mercat de la Boqueria, La Fundació Raval Solidari, L’Eix comercial del Raval i membres de la Junta de Tot Raval, entre d’altres). Aquesta comissió va presentar un projecte arquitectònic amb el suport de “Varis Arquitectes” amb propostes consensuades entre tots els agents. També aquest any es van iniciar les converses amb Iberdrola per la Il·luminació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, projecte que es va dur a terme al llarg del 2007. Durant el 2006, les accions iniciades en els anys anteriors es van consolidar i ampliar. Amb motiu de L’Any del Comerç la campanya Ravalejar, en la seva tercera fase, va estar vinculada directament al comerç, amb gadgets específics com bosses o etiquetes que es van repartir entre tots els comerciants del Raval (60.000 gadgets). A més, la fundació va donar suport a l’Eix comercial del Raval en la definició i preparació de les activitats de l’Any del Comerç com el Projecte Avió, diferents sopars, accions de comunicació, etc. També es va dedicar el monogràfic de El Periódico a l’àmbit econòmic i comercial, i es va iniciar la gestió de la carpa d’activitats del nou mercat de la Rambla del Raval Mercat Obert del Raval. Entre les accions que es van impulsar el 2006, destaca el Programa per l’assessorament, formació i inclusió en el teixit associatiu dels comerciants immigrants, programa que va vincular quatre entitats de dos barris per dur a terme accions de formació, de mediació comercial, entre d’altres, i que va obtenir el primer guardó del VII Premi Barcelona Associacions. Va suposar un gran repte, i un avanç important, la vinculació de quatre grans entitats de segon nivell. El programa s’emmarcava dins del “Pla d’Acollida i d’Integració Social de les Persones Immigrades

35


Memòria balanç 2002-2010

del Districte de Ciutat Vella” i va ser desenvolupat per les Federacions de Comerciants del Casc Antic i del Raval (Bcn de Palau a Palau i Eix Comercial del Raval) i les entitats de segon grau d’ambdós territoris (Pla Integral del Casc Antic i Fundació Tot Raval). De les accions més importants d’aquest programa el 2007, cal destacar les Jornades de Comerç i Cohesió Social, que han estat un referent en l’àmbit del comerç pel que fa a la innovació del discurs i a les experiències aportades. Per fer-ho possible, es va comptar amb la implicació de tres administracions (Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya), així com de la Cambra de Comerç de Barcelona. El 2008 es va desenvolupar la 2a i la 3a fase del Programa d’Assessorament, Formació i Inclusió en el Teixit Associatiu dels comerciants Immigrants. La mediació comercial va ser el pilar bàsic d’aquest programa, per tal d’aconseguir l’apropament als comerciants immigrants i el foment de la participació d’aquests en el teixit associatiu del territori. D’altra banda, es va fer arribar a un total de 1.900 comerciants material informatiu d’interès per al comerciant: Guía de Recursos per a persones immigrants a Ciutat Vella, Calendari per a la convivència, Díptic sobre la venda ambulant il·legal, Circular sobre el Programa d’Incentius de la Generalitat dirigit al petit comerç, Díptic sobre el descompte del 30% en la compra de la targeta d’aparcament dirigit als comerciants associats, Díptic de “Com obrir un comerç a Ciutat Vella”, Díptic d’Horaris Comercials 2007-2008 (Ajuntament de Barcelona - Promoció econòmica), Díptic d’Associacionisme Comercial traduït en diferents idiomes, etc. El 2009 se segueixen desenvolupant nombroses accions en el marc d’aquest projecte de Dinamització Econòmica: continua la formació i informació adreçada als comerciants, el seguiment de la urbanització de la Pl. de la Gardunya, la informació i assessorament a empreses, estudiants i centres d’investigació pel que fa a la metodologia utilitzada, accions de positivació (Campanya a la revista “Time Out”), participació en el Pla Estratègic de Turisme i en el Pla Especial d’Establiments de Pública Concurrència, Hoteleria, entre d’altres, i difusió d’aquests entre les associacions de comerciants El Programa de Dinamització de la Fundació Tot Raval és un projecte extrapolable a d’altres territoris amb característiques similars al barri del Raval pel que fa al percentatge de comerç immigrant, i desperta molt interès en municipis que volen promoure un associacionisme que representi i esdevingui una imatge real del comerç de la zona. Així doncs, el 2008 es va elaborar un document explicatiu sobre la metodologia del projecte i del treball en xarxa de Tot Raval i es va implantar un model de “Reunions Informatives a municipis”. Aquestes consisteixen en la presentació del funcionament de Tot Raval i l’explicació de la metodologia implementada en el barri pel que fa a l’associacionisme comercial i el Programa de Dinamització Econòmica i Comercial. A llarg d’aquest últims anys s’han rebut 12 Ajuntaments i s’ha fet el seguiment dels processos engegats a partir de la metodologia de Tot Raval, assistint tant a jornades com a sessions amb els comerciants dels diferent municipis. Per últim cal destacar Donem color a les persianes del Raval, un projecte que s’inicia el 2007 en el marc del festival Raval(s) i que és un exemple del caràcter transversal de les accions de Tot Raval, ja que vincula els tres àmbits: el social, el cultural i l’econòmic. Es tracta d’una activitat en què talleristes voluntaris, en el marc d’un projecte educatiu, ensenyen a un grup de joves les tècniques de pintura amb esprais i dissenyen i pinten conjuntament les persianes dels comerços que ho sol·liciten. Aquest projecte neix de la col·laboració entre dues entitats que treballen

36


Memòria balanç 2002-2010

amb joves (AEIRaval i Art Solidari), i els comerciants del C/Unió i Marquès de Barberà. És un projecte innovador extrapolable als altres carrers. En els primers dos anys, s’han pintat 7 persianes i 2 parets interiors d’establiments. DINAMITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL El foment de l’associacionisme ha estat un dels grans reptes de Tot Raval. És un projecte que va néixer arran de les conclusions del primer estudi socioeconòmic encarregat per la fundació el 2002, en què es reflectia que les associacions de comerciants, en aquells carrers on existien, no eren representatives del teixit comercial del Raval, i que moltes d’elles estaven inactives. Així, a partir d’un conflicte generat en el carrer St. Pau, i després de la intervenció de l’equip de mediació del Districte, Tot Raval va dissenyar un projecte de dinamització de les associacions abordant-lo des de diferents perspectives amb una visió de futur: era necessari dotar el barri de representants comercials interculturals capaços de treballar plegats per al futur dels seus comerços, del carrer, del barri i, per tant, de la ciutat. També calia tenir en compte la diversitat, és a dir, que les associacions de comerciants reflectissin la realitat comercial del barri. Finalment, el projecte pretenia enfortir la recent creada Federació “Eix Comercial del Raval” (nascuda el 2003) perquè esdevingués en un futur la representant de tot el comerç del Raval. El 2003 es va començar amb la dinamització de dos carrers: - Ass. de Comerciants del C/St. Pau i Junta de Comerç - Ass. de Comerciants del C/Hospital i Adjacents L’any següent es van establir contactes i es van iniciar diagnòstics a d’altres carrers per reforçar l’associació de comerciants: l’associació de Tallers, Gravina, Jovellanos i Plaça Castella, la del carrer Carme, i la dels carrers Unió i Marquès de Barberà. També es van rebre demandes de suport per part de comerciants dels carrers Riera Baixa, Cera, i Riera Alta. Entre el 2005 i el 2006 es van elaborar els diagnòstics dels carrers Carme, Unió i Marquès de Barberà i de Riera Alta, i es va començar a formar grups de comerciants per constituir les noves Juntes de les associacions de Carme i de Riera Alta. El 2007 es van engegar dos processos nous: d’una banda, la revitalització de l’associació de comerciants del C. Unió i Marquès de Barberà, i de l’altra, l’inici de la dinamització de l’Associació de la Rambla del Raval, a demanda dels propis comerciants. El 2008 es van començar els diagnòstics de la zona dels carrers Cera, Carretes, Riereta, i Reina Amàlia i de la zona de Bonsuccés, Elisabets, Notariat, Xuclà, etc., alhora que se seguien dinamitzant les associacions de Carme, de Riera Alta, i dels carrers Unió i Marquès de Barberà. En destaca l’empenta amb què va néixer la nova Associació de Comerciants de la Rambla del Raval i la vitalitat de les altres associacions amb les que s’estava treballant: es va aconseguir una forta implicació dels comerciants de les associacions en projectes de barri com és el cas de l’associació del Carrer Unió i Marquès de Barberà, que va començar a participar activament en el projecte “Donem Color a les Persianes del Raval” i a la Festa Major per primera vegada, o l’Associació “Carme Comerç”, que va participar per segon any a la Festa Major i que va elaborar un pla de treball amb nombroses activitats per fomentar l’associacionisme al seu carrer. Pel que fa a St. Pau, es va detectar que calia

37


Memòria balanç 2002-2010

tornar-hi a intervenir de forma molt directa, i el procés se centra des d’aleshores en l’enfortiment de la Junta del carrer. El 2009, dues de les associacions dinamitzades han iniciat la darrera fase del procés, en què comencen a treballar de forma autònoma. L’equip de la fundació s’ha situat en un segon pla, oferint-los un acompanyament i seguiment puntual. En el cas de Carme Comerç, es finalitza el procés de dinamització l’abril de 2009, i pel que fa a C/Unió i Marquès de Barberà, es fa el tancament l’abril de 2010. La fortalesa i vitalitat d’aquestes associacions evidencia la maduresa assolida al llarg dels dos-tres anys de procés de dinamitzamització ofert per la Fundació Tot Raval. Tot Raval, continua treballant en els altres processos engegats: A. de comerciants del C/ Riera Alta i A. de Comerciants de la Rambla del Raval i Adjacents, i inicia la dinamització d’altres zones, com és la dels Carrers Elisabets, Notariat, Àngels, Xuclà, Doctor Dou, Pintor Fortuny i la plaça Bonsuccés, que es constitueixen en associació a principis de 2010 amb el nom de Raval7. També destaca d’aquest darrer any la vinculació de les associacions de comerciants amb d’altres projectes de barri, com són la Xarxa de Lectura, St. Jordi, el Festival Raval(s), etc. Així doncs, entre 2009 i 2010 s’ha treballat en els següents carrers: Carrer Carme i rodalies: formada per 107 comerciants (59 associats) Rambla del Rava i adjacents: formada per 50 comerciants (24 associats) Carrer Unió i Marquès de Barberà: formada per 70 comerciants (25 associats) Carrer Riera Alta: formada per 58 comerciants (28 associats) Carrers Sant Pau i Junta de Comerç: formada per 120 comerciantes (8 comerciants al grup de treball)  Carrers Elisabets, Bonsuccés, Notariat, Xuclà, Doctor Dou, Pintor Fortuny, Àngels i Bonsuccés: formada per 200 comerciantes (18 comerciants al grup de treball)     

Tot aquest projecte, no només contempla el suport tècnic i jurídic a les associacions de comerciants, sinó que durant tots aquests anys s’ha donat suport a la realització de diferents accions culturals i de promoció com el Festival de Jazz&Carrer, St. Ponç, trobades de puntaires, accions de l’Any del Comerç, les Campanyes i l’enllumenat de Nadal, el 50è Aniversari del C/Nou de la Rambla, accions dels comerciants per a la Festa Major i La Mercè, i per altres moments culturals com són St. Jordi o el Festival Raval(s), etc. Aquest treball de la dinamització de l’associacionisme implica directament més de 1000 comerciants. En el treball del dia a dia amb les associacions, que suposa el traspàs de diferents informacions directament als comerciants i el seguiment de diferents processos arreu del barri, la tasca de la fundació té molta incidència i arriba a pràcticament tots els comerciants del Raval. És important destacar que el projecte de Dinamització de l’Associacionisme Comercial de la Fundació Tot Raval és un referent a nivell estatal, sobretot pel que fa a la inclusió del comerciant immigrant en el teixit associatiu, i a la metodologia aplicada (en breu serà editada per la Diputació de Barcelona), que contempla des del principi la figura de mediador (més enllà de dinamitzador o promotor). Així mateix, aquest projecte ha rebut diversos premis com el Premi La Millor Botiga del Món per la millor iniciativa agrupada o el Premi Federico Mayor Zaragoza (concurs de bones experiències de convivència entre cultures).

38


Memòria balanç 2002-2010

COMUNICACIÓ Des de l’inici de la Fundació Tot Raval la Comunicació ha estat un element clau, diferenciant entre comunicació interna (dins del barri) i externa (cap a fora del barri). Dins del barri, s’ha fomentat el coneixement entre les organitzacions, el veïnat i les empreses que hi són presents per tal de fomentar el sentiment de barri i afavorir el treball en xarxa i la cohesió social. Cap a fora del barri, s’ha volgut potenciar una visió contrastada i positiva del Raval, i que posi èmfasi en la riquesa de la seva oferta cultural, social i comercial. D’altra banda, també es fa una tasca de difusió del projecte de la fundació a través de mitjans de comunicació, congressos, jornades, visites, etc. El 2003 es van establir dos dels canals principals de comunicació: el butlletí electrònic Tot Raval Informa i la pàgina web. D’altra banda, es van realitzar els primers contactes amb El Periódico per tal de poder disposar d’espais setmanals en aquest diari per comunicar els principals esdeveniments del teixit associatiu del Raval (conveni encara vigent) i es va elaborar el primer Monogràfic encartat a El Periódico, amb el que es volia oferir una imatge positiva del barri. També es van començar a generar contactes amb diferents mitjans de comunicació locals i autonòmics. Un dels primers projectes d’aquest àmbit va ser les Càpsules del Raval amb Barcelona Televisió, amb la qual es va arribar a l’acord d’explicar el barri a través de les seves entitats, mitjançant l’edició d’uns vídeos curts que s’emetien en aquest canal. Les diferents vies de comunicació establertes s’han anat consolidant i ampliant al llarg d’aquests quatre anys. A la vegada, cada cop més organitzacions del Raval han utilitzat aquests canals per difondre les seves activitats, dins i fora del barri. Suport mitjançant el Tot Raval Informa (butlletí electrònic mensual): 2004 2005 2006 2007 Número d’activitats 230 251 396 337 sobre les que s’ha informat Número 125 181 187 186 d’organitzacions que han utilitzat aquest canal de comunicació Número de 310 400 800 1000 receptors (entitats, administracions, persones individuals, etc...) Aparicions directes No de Tot Raval en disposem mitjans de de dades comunicació

2008 237

2009 92

157

184

1000

1000

88

93

39


Memòria balanç 2002-2010

D’altra banda, al llarg dels anys s’ha establert un contacte continuat amb els mitjans locals del Raval, amb els que s’han acordat espais fixes per tal d’informar de les activitats i projectes del barri. A partir de l’any 2007, la col·laboració amb “El Raval” inclou mensualment una entrevista amb un dels membres de Tot Raval. D’altra banda, també es col·labora regularment amb el Mirador de l’Immigrant, Nova Ciutat Vella, i amb la web de Ravalnet. A més, s’estableixen col·laboracions especials amb revistes i altres mitjans de comunicació per promoure el barri del Raval, com és el número especial de “Ravaleja amb Time Out”: edició d’un número de la revista Time Out dedicat al barri del Raval (15.000 revistes i 30.000 mapes) el 2009. Un dels elements més destacats de la comunicació d’aquests quatre anys és el monogràfic que anualment es publica a El Periódico (250.000 exemplars, en català i castellà), coincidint amb el Festival Raval(s). S’utilitza aquest mitjà per explicar el barri, la fundació i els diferents àmbits d’actuació al llarg d’aquests 7 anys. Temes del monogràfic 2003: “El Raval: un barri de vida i de dignitat” 2004: “El Raval cultural” (dedicat a l’àmbit cultural) 2005: “El Raval de les persones” (dedicat a l’àmbit social) 2006: “El Raval: un barri per Ravalejar” (dedicat a l’àmbit econòmic) 2007: “El Raval: un barri amb futur” (dedicat a la infància i l’adolescència) 2008: “El món en un barri” (dedicat a la interculturalitat) 2009: “El Raval, un barri d’oportunitats” (àmbit d’ocupació) Cal destacar que aquest monogràfic es finança gràcies a l’aportació en publicitat dels comerços del barri, l’Ajuntament de Barcelona i entitats financeres. Una de les accions de comunicació més rellevants és la publicació del Manifest de Tot Raval el setembre de 2009. Davant la publicació, durant els mesos d’estiu, de nombroses informacions sobre el barri del Raval en diversos mitjans de comunicació en què s’emfatitzava els aspectes més negatius del barri i se n’oferia una imatge parcial i distorsionada, diverses entitats, institucions i agents del territori van demanar una acció conjunta. Així, en una comissió econòmica extraordinària, ampliada amb els membres de la Junta, celebrada el 14/09/09 es va decidir redactar un manifest i presentar-lo en roda de premsa i a les administracions. El manifest, que expressava la seva preocupació per una injusta estigmatització del Raval com a barri degradat i conflictiu de Barcelona, va ser aprovat en Plenari el dia 21 de setembre i presentat seguidament a l’Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i els mitjans de comunicació. A més, es va convidar persones, associacions, comerços, empreses i institucions del barri del Raval a adherir-se al manifest i assistir a l’acte, tot i no ser membres de Tot Raval. El manifest va comptar amb més de 120 adhesions. PARTICIPACIÓ A JORNADES, CONGRESSOS I MOSTRES Al llarg dels anys, la Fundació Tot Raval ha rebut nombroses peticions per participar com a ponents a diferents congressos i jornades per tal d’explicar el seu projecte. Entre aquestes, destaquen les tres ponències al Fòrum de les Cultures de Barcelona (2004), la ponència sobre l’associacionisme comercial com a element integrador a València (2005) i a diversos municipis de Catalunya (Salt, Sta. Coloma, Badalona,

40


Memòria balanç 2002-2010

etc.), la ponència en el congrés internacional de Comerç Urbà organitzat per l’Ajuntament de Vitoria (2006), la ponència sobre la Fundació Tot Raval i el Treball en Xarxa al congrés organitzat per la Junta d’Andalusia “Emprende tu barrio, dinamiza la ciudad” (2006), les ponències de les Jornades Europees de comerç i cohesió social, la presentació de Tot Raval al 1er Congres del Tercer Sector (2007), el Congrés sobre Participació. La Ciudadania en el centro de las políticas (Govern Basc), Integración en el Raval: ejemplo para la empresa (AED-Asociación Espanyola de Directivos), entre d’altres. Ponències realitzades per l’equip de Tot Raval

Ponències

2004 7

2005 11

2006 16

2007 23

2008 24

2009 16

VISITES I INFORMACIÓ SOBRE EL BARRI La metodologia de treball de la fundació en relació al seu treball en xarxa, i les característiques del barri generen interès arreu del món, fins al punt que, al llarg dels anys, la fundació ha rebut nombroses demandes d’informació, tant sobre el barri com sobre els seus projectes, per part de diversos estudiants, professors universitaris, experts, tècnics i polítics de diferents administracions, etc. Entre aquests destaquen l’Ajuntament de Bogotà, el govern del Brasil, diferents empreses del Japó i consultories del govern japonès, consultories americanes, diferents ajuntaments de Catalunya (Badalona, St. Boi, Salt, Lleida...), universitats catalanes i d’arreu d’espanya, universitats de diferents països (Universitat de Ciències Aplicades de Münich, la Sapienza, Drew University de Nova York, Bocconi School of Management de Milà, la Harvard Business School, Universitat de Chiba del Japó, Universitat de Berkley, etc.), i diversos Plans Comunitaris, entre d’altres. Número de visites ateses (des que disposem de dades quantitatives): 2008 Visites d’informació 34 sobre el barri i Tot Raval

2009 57

41


Memòria balanç 2002-2010

FINANÇAMENT Des de la seva creació, la fundació s’ha finançat mitjançant administracions, empreses, institucions privades i les aportacions dels membres amb els quals s’ha signat conveni (Foment de Ciutat Vella, CCCB, MACBA, Liceu, Regesa) i d’alguns membres a títol individual. Malgrat això, cal tenir en compte que les subvencions no han augmentat amb la mateixa proporció que el creixement dels projectes en termes participació, implicació de les entitats i generació de projectes comunitaris (l’esforç per a la coordinació ha augmentat molt des del 2003, quan es treballava amb 92 organitzacions, fins al 2010, quan es treballa amb més de 180). Destaca especialment la dificultat de trobar finançament per totes aquelles accions del treball en xarxa que impliquen una despesa important d’estructura i personal (la convocatòria, dinamització i coordinació de les comissions, grups de treball, patronat, suport a projectes de barri, etc.). En els pressupostos de Tot Raval dels darrers anys han augmentat considerablement els ingressos no comptabilitzables, tant d’entitats públiques com privades (aportacions en espècies, contractació de Plans i Tallers d’Ocupació per a les entitats per part de Barcelona Activa, aportacions del Programa CAM Raval per a projectes de diferents entitats del barri, anuncis a El Periódico, il·luminació de l’Antic Hospital de la Santa Creu i St. Pau per part d’Iberdrola, etc.). També cal destacar l’aportació en espècies de les entitats membres de Tot Raval en projectes com Raval(s) o la seva dedicació en recursos humans en els diferents projectes de la fundació. Pel que fa als ingressos comptabilitzables, aquests no han crescut amb la mateixa proporció. Tot i les dificultats, la Junta de Tot Raval ha destinat més esforços i recursos per trobar noves vies de finançament, especialment d’origen privat, per garantir la continuïtat dels processos engegats, tal com es pot observar en l’evolució del nombre d’entitats finançadores, passant de 7 en el 2003 a 35 en el 2009. Evolució del pressupost 2003 Comptabilitzables

159.701

268.610

268.145

321.288

424.392

2009 (provisional) 375.340 528.954

No comptabilitzables Total

3.749

91.715

179.844

198.095

411.379

249.270 337.446

160.450

360.325

447.989

519.383

835.771

624.610 866.400

7

24

28

29

35

31

Número d’entitats finançadores

2004

2005

2006

2007

2008

35

D’altra banda, la fundació ha realitzat dues auditories de comptes al principi del seu mandat (2003) i una altra en el 2005.

42


Memòria balanç 2002-2010

ESTRUCTURA Durant aquests vuit anys, l’estructura tècnica de la fundació ha anat augmentant a mesura que creixien els seus projectes. Aquests s’han pogut desenvolupar mitjançant persones contractades, voluntaris de llarga durada i programes d’ocupació (tallers i plans). Pel que fa a l’equip tècnic contractat, la Junta ha valorat la necessitat que hi hagués un tècnic de referència per cadascun dels àmbits, més personal contractat temporalment per projectes concrets. També s’han exterioritzat alguns dels serveis com la comptabilitat o l’assessoria jurídica per tal de fer més àgil l’estructura. Actualment, l’equip de la fundació està format per: Directora Coordinadora de projectes 1 tècnica de l’àmbit social 1 tècnica de l’àmbit ocupacional 1 tècnica de l’àmbit cultural 2 tècniques de l’àmbit econòmic i comercial 1 administrativa A més, hi ha persones contractades amb jornades parcials per a donar suport a àmbits i projectes concrets. D’altra banda, les persones dels programes d’ocupació han estat imprescindibles pel creixement dels projectes de la fundació, i algunes d’elles han estat contractades posteriorment per projectes o formen part de l’estructura de Tot Raval. En relació amb aquests programes d’ocupació, algunes de les persones han estat compartides amb altres entitats, o amb projectes compartits com Entorn Escolar (amb Casal dels Infants del Raval), el Banc del Temps (amb Ibn Batuta), o la Dinamització Econòmica i Comercial (amb l’Eix Comercial del Raval) entre d’altres. Veure Annex 7 – Organigrama de Tot Raval 2010

43


Memòria balanç 2002-2010

ANNEXOS: Annex 1 – Pla de treball segons línies d’actuació 2004-2007 Annex 2 – Evolució del Patronat i de la Junta Annex 3 – Participants als espais de treball i projectes de Tot Raval 2003-2009 Annex 4 – Mapa dels espais de treball de Tot Raval 2010 Annex 5 – Participació i col·laboracions als espais de treball i projectes de Tot Raval 2009 Annex 6 – Avaluació i indicadors generals del treball en Xarxa 2009 Annex 7 - Organigrama de Tot Raval 2010

44


- + Joc amb l’Esport: anàlisi de la demanda i oferta d’espais i proposta al Districte i grup de treball + Joc amb l’Esport - La Cultura al Raval: dinamització de sessions de treball obertes amb entitats, veïnat, institucions,.. de reflexió i disseny d’accions i continuïtat a les

l’adolescència i jornada de treball amb els agents

- Comissions de treball, Juntes i Plenaris - Entorn escolar: anàlisi de les necessitats educatives i grup de treball d’Entorn Escolar - Estudi diagnòstic de la infància i l’adolescència del Raval: recollida d’informació, elaboració de l’informe sobre la situació de la infància i

ACCIONS I PROJECTES A DESENVOLUPAR

FER XARXA

- Observatori del Raval - Participació de Tot Raval a la xarxa: Consells de Ciutat, Consells Consultius sectorials, audiències, coordinadores barri, etc.

d’anàlisi i planificació, assessorament legal, organització d’activitats), coordinació amb la Federació de Comerciants i el Districte, treball en xarxa del teixit associatiu comercial, treball directe amb els comerciants i grup de treball de Dinamització Econòmica i Comercial - Suport a activitats i projectes comunitaris del barri: Ravalstoltada, Puntaires a Sant Ponç, Festa Major del Raval, La Mercè, Festival de Jazz, diades de comerç al carrer, 3X3, IV Open Futbol Sala, Torneig de futbol del Ramadà, 12 hores de futbol, Observatori del Raval, empresa inserció d’informàtica, etc.

- Sant Jordi al Raval: coordinació i difusió de la fira i organització de l’intercanvi de llibres - Banc del temps: coordinació i suport de l’activitat i difusió - Càpsules del Raval: coordinació i realització d’un mínim d’una càpsula i grup de treball de les Càpsules - Dinamització econòmica i comercial: suport tècnic a les associacions i la Federació de comerciants (diagnòstics, dinamització de les reunions

del Raval Social a El Periódico

- Raval : grup de treball de Raval(s), organització i coordinació del Festival Raval(S): jornades, itineraris, actuacions, tallers, etc. i elaboració del monogràfic

(s)

propostes (anàlisi, gestions, coordinació, concreció noves projectes,...)

- TO Agents Comunitaris: coordinació i seguiment amb les entitats, Barcelona Activa i Districte, i grup de treball TO Agents Comunitaris - + Joc amb l’Esport: disseny conjunt de projectes d’intervenció i proposta al Districte, i grup de treball + Joc amb l’Esport - La Cultura al Raval: dinamització de sessions de treball obertes amb entitats, veïnat, institucions,.. de reflexió i disseny d’accions i continuïtat de les

cerca d’empreses amb un volum de contractació important per a fer formació a mida i grup de treball d’Ocupació

- Objectiu: l’Ocupació al Raval: treball en xarxa entre entitats i agents econòmics, reunions amb empresaris per informar i coordinar la xarxa laboral,

partir de les propostes i acords

- Estudi diagnòstic de la infància i l’adolescència del Raval: recollida d’informació, jornada de treball amb els agents i continuïtat del treball a

participació i associacionisme de famílies, participació en accions comunitàries i grup de treball d’Entorn Escolar

- Suport a activitats i projectes comunitaris del barri: recerca i coneixement (Observatori del Raval), etc. - Participació de Tot Raval a la xarxa: Consells de Ciutat, Consells Consultius sectorials, audiències, coordinadores barri, etc. - Comissions de treball, Juntes i Plenaris - Entorn escolar: coordinació i treball conjunt entre entitats, centres d’ensenyament i administracions, cerca d’amic@grans i voluntariat, suport a la

conjuntament les dades i fer propostes d’acció

- Estudi Econòmic del Raval: treball de camp i documentació sobre el comerç, actualització de l’estudi i presentació pública per a analitzar

d’anàlisi i planificació, assessorament legal, organització d’activitats) i grup de treball de Dinamització Econòmica i Comercial

- Dinamització econòmica i comercial: suport tècnic a les associacions i la Federació de comerciants (diagnòstics, dinamització de les reunions

(anàlisi, gestions, coordinació, concreció noves projectes,...) CONEIXEMENT I ANÀLISI propostes (s) - Raval : grup de treball de Raval(s), organització i coordinació del Festival Raval(S): jornades, itineraris, actuacions, tallers, etc. i elaboració del monogràfic DE LA REALITAT del Raval Social a El Periódico

LÍNIES D’ACTUACIÓ

ANNEX 1 - PLA DE TREBALL SEGONS LES LÍNIES D’ACTUACIÓ 2004-2007


(s)

propostes (anàlisi, gestions, coordinació, concreció noves projectes,...)

d’anàlisi i planificació de les associacions, assessorament legal, organització d’activitats), coordinació amb la Federació de Comerciants i el Districte, treball en xarxa del teixit associatiu comercial i treball directe amb els comerciants - Suport a activitats i projectes comunitaris del barri: Ravalstoltada, Puntaires a Sant Ponç, Festa Major del Raval, La Mercè, Festival de Jazz, diades de comerç al carrer, 3X3, IV Open Futbol Sala, Torneig de futbol del Ramadà, 12 hores de futbol, empresa inserció d’informàtica, etc. - Entorn Escolar: coordinació i treball conjunt entre entitats, centres d’ensenyament, administracions (Dept. d’Eduació, Districte i Consorci d’Educació) i població

tutorització i seguiment dels treballadors/es

- Dinamització econòmica i comercial: Suport tècnic a les associacions i la Federació de comerciants (diagnòstics, dinamització de les reunions d’anàlisi i planificació de les associacions, assessorament legal, organització d’activitats, etc.) - Objectiu: l’Ocupació al Raval: reunions amb empresaris per informar i coordinar la xarxa laboral i cerca d’empreses amb un volum de contractació

Periódico

- Sant Jordi al Raval: coordinació i difusió de la fira i organització de l’intercanvi de llibres - Ravalejar: execució del projecte - Comunicació externa: actualització de la web, Tot Raval informa.., mitjans de comunicació, participació actes i jornades, etc. - Entorn Escolar: reforç escolar i classes de llengües i suport a la participació i associacionisme de les famílies - Objectiu: l’Ocupació al Raval: accions formatives i d’inserció en el sector hostaleria i comerç PRESTACIÓ DE SERVEIS - Ravaltext: formació i inici de l’activitat amb la inserció de les treballadores A LA POBLACIÓ - TO Agents Comunitaris: formació individual i grupal, tutorització i seguiment dels treballadors/es - Dinamització econòmica i comercial: formació (llengües, associacionisme, aparadorisme, etc.)

COMUNICACIÓ EXTERNA

- Ravaltext: campanya de difusió i ampliació del mercat (s) - Raval : organització i coordinació del Festival Raval(S): jornades, itineraris, actuacions, tallers, etc. i elaboració del monogràfic del Raval Social a El

INTERLOCUCIÓ AMB important per a fer formació a mida EMPRESES I ENTITATS - Ravaltext: campanya de difusió i ampliació del mercat

A LES ENTITATS

- Dinamització econòmica i comercial: coordinació amb la Federació de Comerciants i el Districte - Entorn Escolar: coordinació i treball conjunt entre entitats, centres d’ensenyament, administracions i població PRESTACIÓ DE SERVEIS TO Agents Comunitaris: suport professional a projectes comunitaris del barri, coordinació i seguiment amb les entitats, Barcelona Activa i Districte i

INTERLOCUCIÓ AMB - Estudi diagnòstic de la infància i l’adolescència del Raval: LES ADMINISTRACIONS - Ravaltext: cerca del local amb el Districte i adequació del mateix

COMUNITARIS

- Raval : organització i coordinació del Festival Raval(S): jornades, itineraris, actuacions, tallers, etc. SUPORT A PROJECTES - Dinamització econòmica i comercial: suport tècnic a les associacions i la Federació de comerciants (diagnòstics, dinamització de les reunions

(s)

tutorització i seguiment dels treballadors/es

- Raval : grup de treball de Raval(s) - Dinamització econòmica i comercial: treball en xarxa del teixit associatiu i grup de treball de Dinamització Econòmica i Comercial - Comissions de treball, Juntes i Plenaris COMUNICACIÓ INTERNA - Comunicació interna: actes, síntesis, Tot Raval informa..., reunions dels grups de treball i per projectes i activitats - TO Agents Comunitaris: suport professional a projectes comunitaris del barri, coordinació i seguiment amb les entitats, Barcelona Activa i Districte i

GENERACIÓ D’IDEES I PROJECTES

- Comissions de treball, Juntes i Plenaris - Entorn Escolar: coordinació i treball conjunt entre entitats, centres d’ensenyament, administracions i població, i grup de treball d’Entorn Escolar - TO Agents Comunitaris: grup de treball TO Agents Comunitaris i sol·licitud TO 2005-06 i inici del programa - + Joc amb l’Esport: disseny conjunt de projectes d’intervenció i proposta al Districte, i grup de treball + Joc amb l’Esport - La Cultura al Raval: dinamització de sessions de treball obertes amb entitats, veïnat, institucions,.. de reflexió i disseny d’accions i continuïtat a les


ANNEX 2 – EVOLUCIÓ DEL PATRONAT I DE LA JUNTA DE TOT RAVAL 2002 El 18 de març del 2002, la Fundació Tot Raval va ser constituïda per 32 patrons: A.C. del Mercat de la Boqueria, Acció Social Montealegre,Apip , Associació Consell Islàmic Cultural de Catalunya ,Associació Taller de Músics, Associació d’amics de la Rambla, Associació Ponent “pro millora del barri”, Associació sòcio-cultural Ibn Batuta, Casal dels infants del Raval, CCCB, CIDOB, Col·legi de notaris de catalunya, FAD, Foment de Ciutat Vella, Fundació Raval Solidari, Fundació Romea, MACBA, Mossèn Antoni Deulofeu González, Nou Drassanes Comercial, Ravalnet, Sr. Emili Sarrión i Avinent, Sr. Emilio Alvarez Costa, Sr. Enric Pantaleoni Andreu, Sr. Jaume Badia i Pujol, Sr. Lluís Cabrera Sánchez, Sra. Macarena G. de la Vega Borrajo, Sra. Núria Paricio Paricio, Sra. Paz Molinas Sans, Sra. Rosa Gil García, T.E.B. – Associació per a joves,Unió General de Treballadors – UGT,USOC – Unió Sindical Obrera de Catalunya). Els membres van donar suport a una primera proposta Junta de transició, per tirar endavant els projectes presentats, presidida per la Sra. Rosa Gil Garcia. Aquesta Junta es va comprometre a posar el seus càrrecs a disposició del Patronat el 2003. JUNTA DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 2002-2003 SRA. ROSA GIL GARCÍA SRA. NÚRIA PARICIO PARICIO SR. EMILIO ÁLVAREZ COSTA SRA. PAZ MOLINAS SANS SR. JAUME BADIA i PUJOL SR. ENRIC PANTALEONI ANDREU SR. LLUÍS CABRERA (Taller de Músics) SR. MANEL RIPOLL (A.C. Mercat de la Boqueria) SR. EMILI SARRIÓN i AVINENT (Foment de Ciutat Vella) SR. JOSEP RIBERA PIÑOL (CIDOB) SRA. ROSA BALAGUER (Casal dels Infants del Raval) SRA. MAICA MERINO RODRÍGUEZ (Associació Ponent) SR. MOHAMED CHAIB AKHDIM (A.S.C. Ibn Batuta) SR. ENRIC SÀNCHEZ ARIAS (Nou Drassanes Comercial) SRA. ROSA M. PUIG-SERRA SANTACANA (UGT) SR. MIQUEL LUMBIERRES MÉNDEZ

Presidenta Vicepresidenta Vicepresident Secretària

Director Gerent

2003 Al Patronat del 5 de març del 2003, la Junta va presentar la Memòria d’activitats del 2002 i el balanç econòmic 2002, que van ser aprovats pel Patronat, juntament amb la incorporació de nous membres a Tot Raval: Surt - A. de Dones per a la inserció laboral, A. de Mestres Rosa Sensat, “Lloc de la Dona” - Germanas Oblates del Santíssim Redemptor, Institut d’Estudis Catalans, Centro Riojano, Càritas Diocesana de Barcelona, Raval-És - A. de Veïns i Comerciants, La Paloma, Joieria Bagés, C.O. Joan Salvador Gavina , Fundació M. Aurèlia Capmany, Escola Massana i la Sra. Rosa Cullell. Fundació Tot Raval. Memòria balanç 2002-2010 – Annex Evolució del Patronat i de la Junta


El 2 de desembre d’aquell mateix any, la Junta sortint va presentar al Patronat una Memòria Balanç 2002-2003 alhora que, tal i com s’havia acordat, posava el seus càrrecs a disposició del Patronat i proposava una nova Junta amb la incorporació de nous membres fins a un total de 15, que són els que permeten els estatuts de la fundació, així com alguns canvis de representants. També es va decidir que, tant el Director com la Secretària, no serien membres de la Junta, per així donar cabuda a més membres. Així doncs, el Patronat, i donat que no es van presentar mes candidatures, va aprovar per majoria, que la propera Junta de Tot Raval per als propers quatre anys, estaria composta per: JUNTA DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 2003-2007 (aprovada el 02/12/2003) SRA. ROSA GIL GARCÍA Presidenta SRA. NÚRIA PARICIO PARICIO SR. EMILIO ÁLVAREZ COSTA SR. JAUME BADIA i PUJOL SR. ENRIC PANTALEONI ANDREU SR. LOLA HUETE (Taller de Músics) SR. MANEL RIPOLL (A.C. Mercat de la Boqueria) SR. EMILI SARRIÓN i AVINENT (Foment de Ciutat Vella) SR. JOSEP RIBERA PIÑOL (CIDOB) SRA. ROSA BALAGUER (Casal dels Infants del Raval) SRA. MAICA MERINO RODRÍGUEZ (Associació Ponent) SR. MOHAMED CHAIR (A.S.C. Ibn Batuta) SR. ENRIC SÀNCHEZ ARIAS (Nou Drassanes Comercial) SRA. ROSA M. PUIG-SERRA SANTACANA (UGT) SRA MACARENA G. DE LA VEGA ALTRES PERSONES CONVOCADES SR. MIQUEL LUMBIERRES MÉNDEZ SRA. PAZ MOLINAS SANS

Vicepresidenta Vicepresident

Director Gerent Secretària

2004-2005 Durant el 2004- 2005, es van produir alguns canvis a la Junta de Tot Raval. En primer lloc, l’Associació Ponent va exposar la seva voluntat de deixar de ser membre de la Fundació Tot Raval. L’altre canvi que es va produir va ser la marxa del Director Sr. Miquel Lumbierres per raons professionals, que es va mantenir a la Junta com assessor. La proposta que la Junta va portar al Patronat de Tot Raval el 8 de Juliol del 2004 i que va ser aprovada per majoria, va ser que la Sra. Núria Paricio assumia el càrrec de Directora Gerent i, per tant, renunciava al de Vicepresidenta de Tot Raval. En el mateix Patronat es va aprovar l’adhesió com a membres de la Fundació Tot Raval de REGESA i de la Penya Blaugrana Sant Pau del Camp, i al Patronat del 16 de març del 2005, l’entrada de L’Escola de Musics i JPC, del Museu Marítim i de XamfràCentre de Musica i Escena.

Fundació Tot Raval. Memòria balanç 2002-2010 – Annex Evolució del Patronat i de la Junta


Així doncs la Junta es mantenia amb els canvis aprovats: JUNTA DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 2004-2005 SRA. ROSA GIL GARCÍA

Presidenta

SR. EMILIO ÁLVAREZ COSTA

Vicepresident

SR. JAUME BADIA i PUJOL SR. ENRIC PANTALEONI ANDREU SR. LOLA HUETE (Taller de Músics) SR. MANEL RIPOLL (A.C. Mercat de la Boqueria) SR. EMILI SARRIÓN i AVINENT (Foment de Ciutat Vella) SR. JOSEP RIBERA PIÑOL (CIDOB) SRA. ROSA BALAGUER (Casal dels Infants del Raval) SR. MOHAMED CHAIR (A.S.C. Ibn Batuta) SR. ENRIC SÀNCHEZ ARIAS (Nou Drassanes Comercial) SRA. ROSA M. PUIG-SERRA SANTACANA (UGT) SRA MACARENA G. DE LA VEGA ALTRES PERSONES CONVOCADES SR. MIQUEL LUMBIERRES MÉNDEZ

Assessor de la Junta

SRA. PAZ MOLINAS SANS

Secretària

SRA. NÚRIA PARICIO PARICIO

Directora Gerent

2006 El Juliol del 2006, va morir el Sr. Miquel Lumbierres. Volem amb aquesta memòria rendir-li un homenatge sentit. Ell va ser qui va dissenyar les línies que han portat a aquesta fundació al lloc que té avui dia. Al Plenari del 7 de març del 2006, es van incorporar a la Junta de Tot Raval l’Associació de Dones Surt, representada per la Sra. Fina Rubio, i dos canvis de representant: Joaquim Sabater per A.S.C Ibn Batuta i Anna Jardí per UGT. JUNTA DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 2006 SRA. ROSA GIL GARCÍA

Presidenta

SR. EMILIO ÁLVAREZ COSTA

Vice-president

SR. JAUME BADIA i PUJOL SR. ENRIC PANTALEONI ANDREU SR. LOLA HUETE (Taller de Músics) SR. MANEL RIPOLL (A.C. Mercat de la Boqueria) SR. EMILI SARRIÓN i AVINENT (Foment de Ciutat Vella) SR. JOSEP RIBERA PIÑOL (CIDOB) SRA. ROSA BALAGUER (Casal dels Infants del Raval) SR. JOAQUIM SABATER (A.S.C. Ibn Batuta) SR. ENRIC SÀNCHEZ ARIAS (Nou Drassanes Comercial) SRA. ANA JARDI (UGT) SRA MACARENA G. DE LA VEGA SRA. FINA RUBIO (A. de Dones Surt) ALTRES PERSONES CONVOCADES SRA. PAZ MOLINAS SANS

Secretària

SRA. NÚRIA PARICIO PARICIO

Directora Gerent

Fundació Tot Raval. Memòria balanç 2002-2010 – Annex Evolució del Patronat i de la Junta


També al 2006 es van incorporar sis nous membres de Tot Raval: ACESOP (A. De Dones Pakistaneses) A. Educativa Integral del Raval-Estel D’Asis, Fundació Escó, Impulsem SCCL, Federació d’entitats i Associacions de Comerciants “Eix Comercial del Raval” i A. de Treballadors Pakistanesos.

2007 Al Patronat del 12 de juny del 2007, i atès que hi havia entitats que demanaven ser membres de Tot Raval i que no ho podien ser perquè els estatuts indiquen un total de 60 patrons, es va demanar a alguns membres que passin de ser Patrons a ser Amics de la Fundació Tot Raval. Així doncs, s’aprova la baixa de A. Raval-És, A. Nou Drassanes Comercial, A. Ponent, Centro Riojano, el Sr, Lluis Cabrera i el Sr. Antoni Deulofeu per deixar lloc al nous patrons: Biblioteca de Catalunya, Fundació Gran Teatre del Liceu (que havia assistit al Patronat des dels inicis, tot i que no n’era membre formalment), Universitat de Barcelona i Sr. Francesc X. Mallafré (Grup 62). També el 2007, la Sra Rosa Gil Garcia, presidenta de Tot Raval des de la seva constitució, va informar a la Junta de la seva voluntat de deixar la presidència per motius personals. Es va iniciar un període de reflexió, en què la Junta es va dividir en dos grups per tal d’analitzar quina seria la millor proposta de Presidència per al desenvolupament de la fundació. Finalment es va decidir demanar a la Sra. Rosa Cullell, aleshores Directora General del Liceu, i membre de Tot Raval a títol individual, que acceptés presentar una candidatura al Patronat.

2008 Al Patronat del 30 de gener del 2008, la Junta sortint va presentar un Balanç 20032007 i es va aprovar la candidatura de la Sra. Rosa Cullel com a Presidenta de Tot Raval, així com la nova Junta, que incorporava una nova vicepresidència (Sr. Josep Ribera, representant del CIDOB) i un tresorer (Sr. Joaquim Sabater, de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta). JUNTA DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 2008 SRA. ROSA CULLEL MUNIESA

Presidenta

SR. EMILIO ÁLVAREZ COSTA

Vicepresident

SR. JOSEP RIBERA PIÑOL (CIDOB)

Vicepresident

SR. JOAQUIM SABATER (A.S.C. Ibn Batuta)

Tresorer

SR. ENRIC PANTALEONI ANDREU SR. LOLA HUETE (Taller de Músics) SR. MANEL RIPOLL (A.C. Mercat de la Boqueria) SR. EMILI SARRIÓN i AVINENT SRA. ROSA BALAGUER (Casal dels Infants del Raval) SR. JAUME BADIA i PUJOL SR. RAFAEL VILASANJUAN (CCCB) SR. PEDRO VAZQUEZ (U.B) SRA. FINA GARCIA (Impulsem SCCL) SR. MOHAMED HALHOUL (Consell Islàmic de Catalunya) SRA. CARME GUAL (Foment de Ciutat Vella)

Fundació Tot Raval. Memòria balanç 2002-2010 – Annex Evolució del Patronat i de la Junta


ALTRES PERSONES CONVOCADES SRA. ROSA GIL GARCIA

Assessora de la Junta

SRA. HUMA JAMSHED (ACESOP) SRA. PAZ MOLINAS SANS

Secretària

SRA. NÚRIA PARICIO PARICIO

Directora Gerent

Les línies de treball que va establir la Sra. Rosa Cullell van ser dotar-se d’una Junta més estratègica i unes Àrees de Gestió per àmbits, que van incloure 4 o 5 membres del Patronat dels diferents àmbits i que tenien la missió de definir les línies estratègiques de cadascun d’ells. Per tant, demanà a alguns dels membres de la Junta que formessin part d’aquestes Àrees, que van ser operatives durant la presidència de la Sra. Rosa Cullell: ÀREA DE GESTIÓ SOCIAL Fina Garcia - Impulsem, SCCL (Representant a la Junta d’aquesta Àrea de Gestió i de la Comissió Social), Fina Rubio - A. de Dones SURT, Rosa Balaguer - Casal dels Infants del Raval, Lourdes Perramón - El Lloc de la Dona i Bea Fernandez - Fundació Escó ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I COMERCIAL Emili Sarrión: Foment de Ciutat Vella (Representant a la Junta d’aquesta Àrea de Gestió i de la Comissió Econòmica) Enric Sanchez - Eix Comercial del Raval, Enric Pantaleoni, Mohamed Halhoul - Consell Islàmic de Catalunya, Huma Jamshed - ACESOP. Associació Cultural, educativa i social de dones pakistaneses i Emili Álvarez. ÀREA DE GESTIÓ CULTURAL Rafa Vilasanjuan -CCCB (Representant a la Junta d’aquesta Àrea de Gestió i de la Comissió Cultural), Pedro Vazquez - Universitat de Barcelona, Emili Álvarez, Rosa Bassedas - Fundació Gran Teatre del Liceu, Macarena G. de la Vega - El Almazen, Lola Huete - Fundació Tallers de Músics.

A finals de 2008 la Sra. Rosa Cullell va haver de presentar la seva dimissió per incompatibilitat amb el nou càrrec de Directora General de La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La Junta va iniciar aleshores un nou procés per definir el perfil de la nova presidència i es va votar per majoria demanar al CCCB que presentés una candidatura a la presidència de la fundació. En el 2008 van entrar tres nous membres a la fundació: la Fundació Ficat, el Sr. Jordi Labanda Blanco, la Sra. Katy Carreras Moisy i l’Associació Estel Tàpia.

2009 En el Plenari del 29 de gener del 2009 s’atorga la presidència de Tot Raval al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i és el Sr. Rafael Vilasanjuan, com a representant d’aquesta institució, qui l’assumeix. S’inicia així una nova etapa en la qual la presidència de la fundació recau en una entitat. En el mateix plenari, es ratifica una Junta de continuïtat i es nomena com a nou patró el Sr. Joan Subirats Humet.

2010 El president de Tot Raval presenta al Patronat del 20 de gener del 2010 la següent Junta, que és ratificada per unanimitat i que incorpora canvis importants: entre d’altres, la marxa de la Junta del Sr. Enric Pantaleoni per poder dedicar més temps a l’empresa Fundació Tot Raval. Memòria balanç 2002-2010 – Annex Evolució del Patronat i de la Junta


d’inserció de Ravaltext, la supressió de les àrees de gestió i l’aprovació dels vicepresidents dels àmbits social i econòmic. Els vicepresidents actuen com a representants a la Junta de les Comissions Social i Econòmica i Comercial, respectivament, i han estat proposats per les pròpies comissions. JUNTA DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 2009-10 SRA. RAFAEL VILASANJUAN (CCCB) SR. EMILI SARRIÓN i AVINENT

President

SRA. FINA GARCIA (Impulsem SCCL)

Vicepresident Àmbit Econòmic i Comercial Vicepresidenta Àmbit Social

SR. JOAQUIM SABATER (A.S.C. Ibn Batuta)

Tresorer

SR. JAUME BADIA i PUJOL SR. ANA LOPEZ (FUNDACIÓ SURT) SR. LOLA HUETE (Taller de Músics) SR. MANEL RIPOLL (A.C. Mercat de la Boqueria) SRA ROSA BASSEDAS (F. Gran Teatre del Liceu) SRA. ENRIC CANET (Casal dels Infants) SR. JOSEP RIBERA PIÑOL (CIDOB) SR. PEDRO VAZQUEZ (U.B) SRA. HUMA JAMSHED (ACESOP) SR. MOHAMED HALHOUL (Consell Islàmic de Catalunya) SR. EMILIO ÁLVAREZ COSTA ALTRES PERSONES CONVOCADES SRA. FRANCESC X. MALLAFRE (Grup62) SRA. PAZ MOLINAS SANS

Secretària

SRA. NÚRIA PARICIO PARICIO

Directora Gerent

En el Plenari del 2010 entren a formar part de Tot Raval la Fundació Art Aids completant així el màxim de 60 membres, segons marquen els estatuts. En aquest mateix Plenari, es presenten els Amics i Protectors de Tot Raval (51 entitats, empreses i persones) que assistiran als plenaris, sense vot.

Fundació Tot Raval. Memòria balanç 2002-2010 – Annex Evolució del Patronat i de la Junta


ANNEX 3 - ENTITATS, INSTITUCIONS, EMPRESES I PERSONES QUE PARTICIPEN DIRECTAMENT EN ELS PRINCIPALS GRUPS DE TREBALL I PROJECTES DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL

ENTITATS MEMBRES A. Casal dels Infants A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya - ACICC A. d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria A. de Mestres Rosa Sensat A. de Treballadors Pakistanesos A. Dones Pakistaneses - ACESOP A. Educativa Integral del Raval AEIRaval A. Estel Tapia A. per a Joves TEB A. per a la Promoció i Inserció Professional - APIP A. Ravalnet - Xarxa Ciutadana del Raval A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB Associació Acció Social Montalegre Bagués Masriera (Joieria Bagués) Biblioteca de Catalunya Càritas Diocesana de Barcelona CCCB Col·legi de Notaris de Catalunya El Lloc de la Dona Escola Massana Federació “Eix Comercial del Raval” Foment de Ciutat Vella Foment de les Arts i del Disseny - FAD Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Fundació CIDOB Fundació Escó Fundació FICAT Fundació Gran Teatre del Liceu Fundació Maria Aurèlia Capmany Fundació Raval Solidari Fundació Romea per a les Arts Escèniques Fundació SURT Fundació Taller de Músics Impulsem SCCL Institut d’Estudis Catalans L’Escola de Músics i de Juan Pedro Carrero La Paloma Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA Museu Marítim de Barcelona Penya Blaugrana Sant Pau-Raval Regesa Sr. Emili Sarrión Sr. Emilio Álvarez Sr. Enric Pantaleoni Sr. Francesc X. Mallafré (Edicions 62) Sr. Jaume Badia Sr. Joan Subirats Sr. Jordi Labanda Sra. Katty Carreras Sra. Macarena G. de Vega (Almazen) Sra. Núria Paricio Sra. Paz Molinas Sra. Rosa Cullell Sra. Rosa Gil Unió General de Treballadors - UGT Unió Sindical Obrera de Catalunya - USOC Universitat de Barcelona Xamfrà - Centre de Música i Escena ENTITATS NO MEMBRES A. Amics i veïns Arc del Teatre A. Benestar i Desenvolupament - Sala Baluart A. Catalana Antisida de Catalunya A. Catalana d'Ajuda al Refugiat A. Catalana d'Art Prehistòric A. Ceramistes de Catalunya A. Cultural Camí de la Pau A. Cultural Hispano-Pakistani A. Cultural Origens A. Cultural recreativa Les Flors de Maig A. d'Amics dels Gegants Ramon i Lola A. de Dones Bangladeshís A. Equador Llaktakaru A. Esportiva de Ciutat Vella A. Filipina Kalipi A. Llibre Obert A. Punjab de Festes Culturals de Bangladesh A. Punt de referència A. Punt d'Intercanvi ACUMA (ass. Cultural del Món Ancestral) AFICAT. A. Filipino-catalán Agrupament Escolta St. Antoni Abat AIPCC/La Taula del Raval/Món Raval-Llar l'Avi/Comerciants i veïns del c. de la Cera Àmbit Prevenció/Àmbit Dona AMICAL. Ass. d'immigrants marroquins Anem per feina Areatangent Arnold Worldwide-El Sindicato Arrels Art Solidari Arxius OVNI ATRA Associació (pisos d'inclusió social) Bangladesh Cultural A. de Catalunya

Entitats participants 2009

Entitats participants 2008

Entitats participants 2007

Entitats participants 2006

Entitats participants 2005

Entitats participants 2004

2009 Comissió econòmica

Entitats participants 2003

2009 Donem color a les Persianes

Projecte de Dinamització 2009 econòmica i comercial

2009

2009

Cultura in Situ

2009 Raval(s)

St. Jordi

2009 Taula intercultural

2009

2009 GT Xarxa laboral

Comissió cultural

2009

GT Diàlegs per la convivència

GT Sense Sostre

2009

2009 GT Xarxa de Lectura

Itaka: Entitats impulsores 2009 i col·laboracions

GT Educació i comunitat 2009

2009

Patronat 2009

Comissió Social

2009

.

. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1

1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1 1 1

1 1 1

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1 1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1

1 col·labora

1 1 1 1 1

1 1

.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

. 1 1

1 1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

. 1 1 1 1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1 1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

1 1 1 1

1 1

1 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1 1

1

1 1

1

1 1 1

de 4 1 1

1

3 1

1

1

1 1 1 1

2 1 1 1

1

1


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Entitats participants 2009

Entitats participants 2008

Entitats participants 2007

Entitats participants 2006

Entitats participants 2005

Entitats participants 2004

Entitats participants 2003

Projecte de Dinamització econòmica i comercial

Comissió econòmica

Donem color a les Persianes

Cultura in Situ

St. Jordi

Raval(s)

Taula intercultural

Comissió cultural

GT Xarxa laboral

GT Sense Sostre

GT Diàlegs per la convivència

GT Xarxa de Lectura

Itaka: Entitats impulsores i col·laboracions

GT Educació i comunitat

Comissió Social

Patronat 2009 Barcelona Latina Biblioteca Sant Pau-Santa Creu Braval Cafè Teatre Llantiol Can Brasil Capoeira Canigo Capoeira Mandara Carpintería del Arte Casa de la Solidaritat Casa Eslava Casal de Joves Calassanç Casal Infantil Drassanes Centre Arts Santa Mònica Centre de Recursos Educatius del Raval Centre Esplai St. Pau del Camp Centro Boliviano Catalán - Tinkuna Centro Filipino Tuluyan San Benito Centro Riojano Barcelona Cercle del Liceu Cienpiés CIPIAJ-Centre d'Investigació Adolescents i Joves CISEC Club IPI Club Sant Jordi St. Pau del Camp CMGG Josep Tarradellas CMGG Josep Trueta CNT (llibreria La Rosa de Foc) Complex Esportiu Municipal del Raval-Can Ricart Comunitat de St. Egidi Consell Comarcal del Barcelonès Conservatori del Liceu Coral Girasols Coral Lo Picarol Creant CSIC-delegació del Centre Superior d'Investigacions Científiques DCV - Educadors en Medi Obert-A peu de carrer DCV - Projecte Cultural Erasme Janer/CC Drassanes DCV - Projecte Franja DCV - Serveis Personals (cap de territori, tècnics educació, promoció econòmica, comunicació, etc) DCV Observatori permanent per la convivència Diables la Quinta Forca Diari "El Raval" Dilemas El Mirador de l'immigrant/Ass. Cultural Punt Comú Espai Mallorca Espai Mer Fem-ho Flamenco Barcelona Forn de Teatre Pa'tothom Fundació 4 Vents Fundació Àngela Bagués Fundació Benallar Fundació Blanquerna Fundació Èxit Fundació privada Jubert Figueras Fundació Servei Solidari Fundació Social del Raval Furafollas agrupación Teatral Genera Habitatge Entorn (CCOO) In Public (sala de Pa'Tothom) Institut Català de les Dones La Trifulca-Ass. Cultural del Raval L'Hora de Déu Miscel.länea Palau Güell Papelicola Parròquia de la Mare de Déu de Betlem Parròquia de la Mare de Déu del Carme Parròquia de St. Agustí Parròquia de St. Pau del Camp Probens Projecte Infància Proveeduría El Colmado Ravaltext Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya Riereta Teatre Servei Civil Internacional -CSI SETEM Societat Cat. de Medicina Familiar i Comunitària Societat Coral Els Clavells SOS Racisme Sr. Antoni Deulofeu Taller de ideas Barcelona Taller de Marionetas Pepe Otal Taller Escola Vol i Boixet Teatre el Raval Transformas UB - Brethren Colleges Abroad USOC-APFES Usuaris dels Horts Urbans (St. Pau) Xarxa d'Entitats de Folch i Torres Xarxa d'Entitats d'Horts de St. Pau Xinacittá Altres entitats i organitzacions participants (col·laboracions puntuals) Centres d'Ensenyament CEIP Drassanes CEIP Collaso i Gil CEIP Rubén Dario

1 1

1

1 1

1 1 1

1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1 1

1 1 1 1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1 1 1

1

1

1 1

1 col·laboració

1

1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

1

1

1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 4 1

1

1 1 1

1 1 1

1

1

1 1 1

1 1

. 1

1 1 1

1 1 4

. 1 1 1

1


TOTAL ENTITATS PARTICIPANTS

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

Entitats participants 2009

Entitats participants 2008

Entitats participants 2007

Entitats participants 2006

Entitats participants 2005

Entitats participants 2004

Entitats participants 2003

Projecte de Dinamització econòmica i comercial

Comissió econòmica

Donem color a les Persianes

1 1 1

1

1

Cultura in Situ

St. Jordi

Raval(s)

Taula intercultural

Comissió cultural

GT Xarxa laboral

GT Sense Sostre

GT Diàlegs per la convivència

GT Xarxa de Lectura

Itaka: Entitats impulsores i col·laboracions

GT Educació i comunitat

Comissió Social

Patronat 2009 CEIP Milà i Fontanals CEIP Castella IES Miquel Tarradell IES Milà i Fontanals Escola Vedruna Àngels Escola Labouré Escola Pia St. Antoni Cintra Escola Bressol CADI EBM Canigó EAM Francesc Layret AMPA Collaso i Gil AMPA CEIP Milà i Fontanals Ass. De de Comerciants Ass. C/Tallers, Gravina, Jovellanos i Pl. Castella Ass. Comerciants C/Hospital, Riera Baixa i Adjacents Ass. Comerciants C/Riera Alta Ass. Comerciants C/St Pau i Junta de Comerç Ass. Comerciants C/Unió i Marquès de Barberà Ass. Comerciants del C/Carme, Virreina i Rodalies Ass. Comerciants Nou de la Rambla Ass. Comerciants de la Rambla del Raval Ass. Mercat Obert del Raval A. Ponent A. Raval-Es Ass. Nou Drassanes Comercial Comerciants i hosteleria (participació a Tot Raval, a part de les associacions) Bon Jan Dolços Escuela Sarabi y Danza Oriental Deborah Hotel Barceló Raval La Casa del Libro Árabe Llibreria La Central Mabrouka Mercat Obert del Raval (i anteriorment, el Mercat Món Raval) Restaurant Casa Leopoldo Altres comerços, restaurants i hotels del Raval (col·laboració puntual) Fora del Raval A. AMUC-BCN (Ass. De Músics del carrer) Alberg St. Joan de Deu Barcelona Activa BTV Cambra de comerç de Barcelona CC Convent de Sant Agustí Coral Puigmal El Periodico Federació de Comerciants del Casc Antic Fedelatina Focus Fundació Barcelona Comerç GENAB-Grup Ecologista Nucli Antic Gremi d'Hotels de Barcelona Grupo Tragaluz IBERDROLA IMEB Inditex La Llotja Sant Andreu La Magarrufa Món Llibre (Institut de cultura) Normalització Lingüística Ciutat Vella Projecte Dret al Dret - UB Pla Integral del Casc Antic Retouch Taller de Gravat Manera Negra Altres empreses i entitats culturals de Barcelona (col·laboracions puntuals) TMB Varis Arquitectes Voluntaris 2000

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1

1 1

1 . 1 1 1

1

1

1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

.

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1 1 1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1 1

. 1 col·laboració

.

1 1 1

1

6

1 1

1

1 1

1

1

1

2

9

11

1

0

2

2 .

7 .

1 1

1

1 1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1 1 conveni conveni

1 col·laboració 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

conveni

1 1 1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1

1

1

1

1 1 1 1

1 1

1

1 1 1

4 1

6

1

1

1

59 27 23

12 20

12 12 20 29 19 96 51

15

3 17

1 1

1 1

1 1 1

1

1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

33 76 93 125 146 178 183 183


GT Itaka al Raval: itinerari 16-18 anys

GT 1216 anys

GT Diàlegs per a la Convivència

GT Educació i comunitat

Assoc. de comerciants: . Riera Alta . Rambla del Raval . St. Pau i Junta de Comerç . Bonsuccés, Elisabets, ... . Seguiment Unió i Marquès de Barberà

COMISSIÓ ECONÒMICA I COMERCIAL

Consell admin. Ravaltext

JUNTA Representants dels àmbits: social, cultural i econòmic-comercial

GT Sense Sostre

GT Xarxa de lectura: . Infància . Franja . Joves . Famílies . Formació educadors

Conv. F. Barcelona Comerç Conv. Gremi d’Hotels GT Autoocupació GT Finançament GT Eina informàtica GT Prospecció empresarial GT Estrangeria...

GT Xarxa Laboral:

COMISSIÓ SOCIAL

Taula Intercultural GT Observatori del Raval Pla de Voluntariat Programa CAM: Assessorament legal, Formació per a Dones i Itaka

RAVAL COMUNITARI

PLENARI 60 membres

Comissió Gardunya

GT Donem Color a les persianes del Raval

GT Raval(s)

GT St. Jordi

COMISSIÓ DE SUPORT I RECURSOS EXTERNS

COMISSIÓ CULTURAL

ANNEX 4 - MAPA DE COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL DE TOT RAVAL 2010

GT Cultura (s)


ANNEX 5- PARTICIPACIO I COL·LABORACIONS ALS ESPAIS DE TREBALL I PROJECTES DE TOT RAVAL 2009 Els projectes que us presentem en aquesta memòria no haguessin estat possibles sense la col·laboració i el treball en xarxa de tots els agents. Des de Tot Raval volem agrair a totes aquelles entitats, organitzacions, empreses i serveis que hi ha participat: Patronat: A. Acció Social Montalegre, A. d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, A. Casal dels Infants, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya, A. Cultural, Educativa i Social de Dones Pakistaneses – ACESOP, Fundació SURT, AEIRaval, A. Estel Tapia, A. per a Joves TEB, A. de Mestres Rosa Sensat, A. per a la Promoció i Inserció Professional – APIP, A. Ravalnet – Xarxa Ciutadana del Raval, A. Sociocultural Ibn Batuta – ASCIB, A. de Treballadors Pakistanesos, Bagués Masriera S.A. (Joieria Bagués), Biblioteca de Catalunya, Càritas Diocesana de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – CCCB, Col·legi de Notaris de Catalunya, Escola Massana, Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval “Eix Comercial del Raval”, Foment de les Arts i del Disseny – FAD, Foment de Ciutat Vella S.A., Fundació Art AIDS, Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, Fundació CIDOB – Centre d’Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament, Fundació Escó, Fundació Gran Teatre del Liceu, Fundació Maria Aurèlia Capmany, Fundació Privada Ficat, Fundació Raval Solidari, Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Fundació Taller de Músics, Germanes Oblates – El Lloc de la Dona, Impulsem SCCL, Institut d’Estudis Catalans, L’Escola de Músics i de Juan Pedro Carrero, La Paloma, Museu d’Art Contemporani de Barcelona – MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Penya Blaugrana Sant Pau-Raval, Regesa, Unió General de Treballadors – UGT, Unió Sindical Obrera de Catalunya – USOC, Universitat de Barcelona, Xamfrà – Centre de Música i Escena, Sr. Emili Alvarez Costa, Sr. Jaume Badia i Pujol, Sra. Katy Carreras-Moysi Carles-Tolrà, Sra. Rosa Cullell Muniesa, Sra. Macarena G. de Vega, Sra. Rosa Gil Garcia, Sr. Jordi Labanda Blanco, Sr. Francesc X. Mallafré (Grup 62), Sra. Paz Molinas Sans, Sr. Enric Pantaleoni Andreu, Sra. Nuria Paricio Paricio, Sr. Emili Sarrion i Avinent i Sr. Joan Subirats. Junta: President: Rafael Vilasanjuán; Vicepresidents: Emili Sarrion i Impulsem SCCL; Tresorer: Ascib, Associació sociocultural Ibn Batuta; Vocals: A.Comerciants de la Boqueria, Casal dels Infants per a l’acció social als barris, Fundació Gran Teatre del Liceu, Fundació SURT, Consell Islàmic de Catalunya, Fundació Taller de Músics, Universitat de Barcelona, Fundació Cidob, ACESOP (A. Cultural, educativa i social de dones pakistaneses), Sr.Emili Alvarez i Sr. Jaume Badia. Secretaria: Sra. Paz Molinas Amics i Protectors: 4 Vents, A. Catalana d'Art Prehistòric, A. de Comerciants C/Unió i Marquès de Barberà, A. de Comerciants Carme Comerç, A. de Comerciants de la Rambla Raval, A. de Comerciants de Riera Alta, A. de Comerciants del C/ St. Pau i Adjacents, A. de Comerciants i Veïns Carrer de la Cera, A. Punt d'Intercanvi, ACUMA, AIPCC, AMICAL, Aula Barcelona, Can Brasil, Capoeira Canigó, Casa Eslava, Casa Leopoldo, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyán - San Benito, Centro Riojano, Cercle del Liceu, Consell Comarcal del Barcelonès, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Conservatori del Liceu, Creant, Diari El Raval, El Mirador de l'Immigrant/ A. Cultural Punt Comú, El Periódico, Enfasystem, Espai Mallorca, Fedelatina, Forn de teatre Pa'Tothom, Fundació Arrels, Fundació Blanquerna, Fundació Social del Raval, Grup Focus, Hotel Barceló, IES Miquel Tarradell, Institut Superior d’Estudis Musicals- Taller de Musics (ISEM-TM), La Taula del Raval, Mercat Obert del Raval, Servei Solidari, Sida Studi, Sos Racisme, Sr. Cesar Muñoz, Sr. Edu García, Sr. Lluis Cabrera, Sr. Josep Lamiel, Sr. Miquel Terrasa, Sr. Pere Pina, Sra. Yolanda Artero (Bugaderia Yolanda) Comissió Social: A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya, ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), A. de Treballadors Pakistanesos, A. per a la Promoció i Inserció Professional – APIP, Fundació Escó, El Lloc de la Dona, A. per a joves TEB i Ravalnet, Fundació Surt, C.O. Joan Salvador Gavina, A. de Mestres Rosa Sensat, Casal dels Infants, A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB, USOC, UGT, Càritas, F. M. Aurèlia Capmany, L’Escola de Músics i JPC, Xamfrà - Centre de música i escena, Fundació Raval Solidari, Acció Social Montalegre, Impulsem SCCL, AEIRaval, Penya Blaugrana, l’Associació Estel Tàpia, Fundació Taller de Músics i la Fundació Ficat. Comissió cultural: A. Consell Islàmic de Catalunya, A. Sociocultural Ibn Batuta – ASCIB, ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), AEIRaval, A. de Mestres Rosa Sensat, A. per a Joves TEB, Ravalnet, C.O. Joan Salvador Gavina, Casal dels Infants, CCCB,


Fundació CIDOB, Escola Massana, FAD – Foment de les Arts i el Disseny, Fundació Escó, Fundació Gran Teatre del Liceu, Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Impulsem SCCL., Sr. Emilio Álvarez i Costa, Sra. Macarena G. De la Vega (Almazen), Sr. Francesc Xavier Mallafré (Grup 62), Institut d’Estudis Catalans, L'Escola de Músics i JPC, MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Fundació Taller de Músics, Xamfrà - Centre de Música i Escena, Biblioteca de Catalunya, Universitat de Barcelona, Sr. Jordi Labanda. Comissió econòmica i comercial: A. d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Bagués Masriera (Joieria Bagués), Federació “Eix Comercial del Raval”, Foment de Ciutat Vella, Regesa, Universitat de Barcelona, Unió Sindical Obrera USOC, Fundació Taller de Músics, F.X. Mallafré (Grup 62), Fundació CIDOB, A. de Dones Pakistaneses (ACESOP), Sr. Emilio Álvarez, Sr. Enric Pantaleoni, Sr. Emili Sarrión, Sra. Katty Carreras-Moysí i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Observatori (grup motor): Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB, Universitat de Barcelona, Fundació CIDOB i Tot Raval Educació i Comunitat: ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), A. de Mestres Rosa Sensat, A. per a joves TEB, RAVALNET- Xarxa Ciutadana del Raval, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Casal dels Infants, C.O. Joan Salvador Gavina, Escola de Músics i JPC, Impulsem SCCL, A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB, AEIR-Associació Educativa Integral del Raval, Casal Infantil Drassanes, CISEC, Fundació Escó, Fundació Social del Raval, Fundació Raval Solidari, Fundació SURT, USOC i Xamfrà-Centre de Música i Escena, Projecte Franja, Taller de Músics, Consell Comarcal del Barcelonès i EBM Canigó. Compta també amb l’assistència del Districte de Ciutat Vella, si s’escau per la temàtica de la reunió. Itaka al Raval: AEIRaval, CO Joan Salvador Gavina, A. per a Joves Teb, Impulsem , L’Escola de Músics i JPC i la Tot Raval. Xarxa de Lectura: ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), A. dels Immigrants Marroquins a Catalunya (AMICAL), A. per a Joves TEB i Ravalnet, A. de Mestres Rosa Sensat, Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Casal dels Infants, Casal Jove Calassanç, Agrupació Escolta Sant Antoni Abad, C.O. Joan Salvador Gavina, AEIRaval, Coordinadors Projecte Infància, EBM Canigó, Projecte Cultural Erasme Janer-Projecte Franja, Fundació Escó, Impulsem SCCL, XamfràCentre de Música i Escena, Casal Infantil Drassanes i Centre de Recursos Educatius del Raval. Xarxa oberta a d’altres agents socials i persones que s’hi vulguin sumar. Diàlegs per a la Convivència: Casal dels Infants, C.O. Joan Salvador Gavina, El Lloc de la Dona, Fundació SURT, Impulsem SCCL, AEIRaval, Fundació Escó, Fundació Ficat, Genera, Àmbit Prevenció/Àmbit dona, UB-Projecte Dret al Dret i USOC GT Sense Llar: Fundació Arrels, Càritas, l’Alberg Sant Joan de Déu, l’Hora de Déu, Acció Social Montalegre, Comunitat Sant Egidi, Impulsem SCCL, A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB, Universitat de Barcelona, CIDOB, CCCB i Sr. Joan Subirats. Xarxa Laboral: A. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR), A. Estel Tàpia, Fundació SURT, A. per a joves TEB, Ravalnet, Casal dels Infants, Fundació Escó, Ravaltext, Càritas, C.O. Joan Salvador Gavina, Probens, USOC, USOCAFPES, A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB, El Lloc de la Dona, Anem x Feina, Impulsem SCCL, Fundació Èxit, Creant, Servei Solidari i Tot Raval. Àmbit econòmic i comercial: A. d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Bagués Masriera (Joieria Bagués), Federació “Eix Comercial del Raval”, Foment de Ciutat Vella, Regesa, Universitat de Barcelona, USOC, Fundació Taller de Músics, Sr. F. X. Mallafré (Grup 62), Fundació CIDOB, ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), Sr. Emilio Álvarez, Sr. Enric Pantaleoni, Sr. Emili Sarrión, Sra. Katty Carreras-Moysí, CCCB, A.C.C. Unió i Marquès de Barberà, Nova Associació de Comerciants del C. Carme i rodalies “Carme Comerç”, A.C.C. Riera Alta, A.C.C. Sant Pau i Junta de Comerç, A.C. Rambla del Raval, Grup Impulsor Raval 7, AEIRaval,, Art Solidari, S,C,P,F i Hotel Barceló Associacionisme comercial: A.C.C. Unió i Marquès de Barberà, Nova Associació de Comerciants del C. Carme i rodalies “Carme Comerç”, A.C.C. Riera Alta, A.C.C. Sant Pau i Junta de Comerç, A.C. Rambla del Raval i Grup Impulsor Raval 7 Raval(s): ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), ACUMA (Associació Cultural del Món Ancestral), Agrupació Coral Recreativa Les Flors de Maig, AIPCC, A.V. Taula del Raval, Almazen, Arts Santa Mònica, Arxius OVNI, A. Capoeira Canigó, A. de Comerciants C. Unió, Marquès de Barberà i Penedides i Santa Margarida, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, A. de Comerciants de la Rambla del Raval, A. de Comerciants i Veïns del c. de la Cera, A. Cultural Can Brasil, A. Cultural Punt Comú / El mirador de l’Immigrant, A. Estel Tàpia, A. per a Joves TEB, Ravalnet, A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB, Bablu, Barraval, Biblioteca de Catalunya, Casa Eslava, Casal dels Infants, Casals Municipals de Gent Gran Josep Tarradellas i Josep Trueta, Centre Cívic Drassanes, Centro Boliviano Catalán, CCCB, Centro Filipino Tuluyan-San Benito, Circo Dux, CM Escola d’Art del Treball, Conservatori del Liceu, Coral Puigmal, Escola Massana, FAD, Forn de teatre Pa’ tothom, Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Furafollas Agrupación Teatral, Gran Teatre del Liceu, IES Miquel Tarradell, Institut Català de les Dones, Institut d’Estudis Catalans, Impulsem SCCL, La Riereta Teatre, La Rouge, La Trifulca Associació Cultural, L’Escola de Músics i JPC, Lempika, Món Raval, MACBA, Museu Marítim, Palau Güell, Parròquia de Sant Pau del Camp, Parròquia de Sant Agustí, Periódico El Raval, Projecte Infància (AEIRaval, C.O. Joan Salvador Gavina, Fundació Social del Raval, Casal dels Infants, Casal Infantil Drassanes), Projecte Cultural Erasme Janer, Proveeduría Cultural El Colmado, R.A. de Farmàcia de Catalunya, R. A. de Medicina de Catalunya, Servei Civil Internacional, Shere Punjab Banghra Group, Taula de Mediació Folch i Torres, Taller de ideas Barcelona, Fundació Taller de Músics, Teatre del Raval, The Clownies, TMB, UB-Brethren Colleges


Abroad, Void Videoclub, Voluntaris 2000, Xamfrà - Centre de Música i Escena, entitats de la Xarxa de Lectura del Raval i Projecte Itaka al Raval, els centres d’ensenyament del Raval i veïns i veïnes. Cultura(s): Biblioteca de Catalunya, CCCB, FAD, Fundació CIDOB, Gran Teatre del Liceu, Institut d’Estudis Catalans, MACBA, Museu Marítim, Universitat de Barcelona, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Arts Santa Mònica, Conservatori del Liceu, Institut Català de les Dones, R.A. de Farmàcia de Catalunya, R.A. de Medicina de Catalunya. St. Jordi al Raval: ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), ACUMA (Associació Cultural del Món Ancestral), Àmbit Prevenció, APIP, Arrels Fundació Centre Obert, Arrels Fundació Taller Ocupacional "La Troballa”, A. Capoeira Canigó, A. Catalana d’Art Prehistòric, A. Ciutadana Anti-sida de Catalunya, A. Comerciants del carrer Riera Alta, A. de veïns i comerciants La Taula del Raval i del carrer de La Cera, AEIRaval, A. Estel Tàpia, A. Institut de Promoció de la cultura Catalana, A. Llibre obert, A. per a Joves TEB-Ravalnet, A. Sociocultural Ibn Batuta -ASCIB, A. Sociocultural russa Fontanka, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Can Brasil, Casa del Libro Árabe, Casal dels Infants, Casals Municipals de Gent Gran J. Tarradellas i J. Trueta, CEIP Collaso i Gil, C.O. Joan Salvador Gavina, Col·lectiu AJAW TZKIN, Editorial Stj., El Rincón Venezolano, El mirador de l’Immigrant, Escola Cintra, Escola Superior de disseny i art Llojta, Escuela Sarabi y Danza Oriental Devorah, Fundació Benallar, Impulsem SCCL, L’Escola de Músics i JPC, Mabrouka, Voluntaris 2000, Museu Marítim, Can Ricard, A peu de carrer, Món Llibre, C.C. Drassanes, Projecte Cultural Erasme Janer, Lely Zagalia, Ass. Éxit, Fundació Taller de Músics, A. Punt d’Intercanvi, la Xarxa de lectura i Centres educatius del Raval. Taula intercultural: ACESOP (A. de Dones Pakistaneses), AFICAT- Asociación Filipino-Catalán, AMICAL de Treballadors i Comerciants Marroquins, Associació de Treballadors Pakistanesos, Associació Punjab de festes culturals de Bangladesh, A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB, A. Sociocultural Punt d’Intercanvi, Can Brasil, Casa Eslava, Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyan-San Benito i A. Kalipi, Fedelatina, Grup de Dones de l’Associació Consell Islàmic de Catalunya, A. Consell Islàmic de Catalunya, A. Cultural Punt Comú/El mirador de l’Immigrant, A. de dones Bangladeshís, Grup Interreligiós del Raval. Comunicació: El Mirador de l’Immigrant, El Periódico, El Raval, Nova Ciutat Vella, Ravalnet Centres d'Ensenyament i AMPA: CEIP Castella, CEIP Collaso i Gil, CEIP Drassanes, CEIP Milà i Fontanals, CEIP Rubén Dario, Escola Vedruna Àngels, Escola Labouré, IES Milà i Fontanals i IES Miquel Tarradell, AMPA Collaso i Gil. Participants de fora del Raval A. de Transitaris, Cambra de Comerç de Barcelona, Consorci per a la Normalització Lingüística, Fundació Barcelona Comerç, Fundació CODEC, Fundació Bertlelsmann, Gremi d’Hotels de Barcelona, ZAL, Estibarna, Sr. Julian García. Equip d’estructura de la Fundació Tot Raval 2009: Núria Paricio (directora), Marina Rius (coordinadora), Malú Sánchez (administrativa), Montse Redón (àmbit social), Eduard Tabueña (àmbit d’ocupació fins a maig), i Noemí Magre (àmbit d’ocupació des de maig), Laura Garcia (àmbit cultural fins a febrer), Noèlia Mohedano i Tatiana Bonastre (àmbit econòmic i comercial). Altres persones de l’equip: Anna Rami (àmbit social), Neus Casso, Laia Sanz, Juan Pedro Diotaiuti i Lourdes Arenas (àmbit cultural), Itxasne Gaubeca (Pla d’Ocupació), Àgata Illa (Taller d’Ocupació), Mireia Aranda (comunicació). Lapsus Espectacles: Mabel Parissini, Estel Barbé i Roser Jarque. Estudiants en pràctiques a Tot Raval: Valentina Brattelli (Universitat de Roma – La Sapienza; Màster en Economia i desenvolupament), Irene Rovira i Meritxell Gómez (UB-Màster en Intervencions socials i educatives), Rosa Zapata (UAB-Màster d’Educació Intercultural), Jorge Domínguez i Rocío Arrarte (UPF – Traducció i Interpretació). 30 persones voluntàries que ens han donat suport puntual a projectes i activitats, de les quals destaquem Catarina de Oliveira Tomé, Mireia Padilla, Ubaldo Ramos, Quico, Maria Mira, Maria Casas, Joan Mas, M. Lluïsa del Rio, Rosa Rodríguez i Nando. I a totes aquelles persones que, a títol individual, han col·laborat amb els projectes comunitaris. Entre tots i totes fem possible un Raval millor


OBJECTIUS Fomentar el treball en xarxa i la coordinació entre els diferents agents que actuen al territori, treballant de forma transversal entre diferents àmbits (social, cultural, econòmic i comercial, etc.)

Total òrgans de govern i GT

12

20

96

51

3

21

9

3 19

GT Xarxa Laboral

GT Raval(s)

GT Sant Jordi

GT Donem color a les botigues del Raval

GT Cultura(s)

GT Sense Sostre

GT Observatori GT Intercultural

institucions culturals associacions convocades

Entitats de l'àmbit social, 1 sociòleg i la UB

persones implicades (tècniques d'associacions de dones, socioeducatives, sindicats, etc) persones implicades (tècnics d'inserció, de formació, empresaris)

220

6 19 1854

18

persones implicades (tècnics o directius de les organitzacions, un sociòleg) persones implicades (grup motor) persones implicades

persones implicades (tècnics de centres culturals, representants d'associacions d'immigrants, educadors...)

persones implicades (tècnics, veïnat, talleristes, artistes, educadors, alumnat, voluntaris, comerciants, editorials...) persones implicades (tècnics, artistes, nois i noies, i comerciants)

1250 persones implicades en l'organització del Festival (tècnics, veïnat, talleristes, artistes, educadors, alumnat, voluntaris...)

40

24

entitats (1 cultural, 1 social, 40 1 associació de comerciantes) institucions culturals i 35 representants d'entitats d'immigrants)

organitzacions i petits comerços del barri

organitzacions socials i culturals

entitats de formació ocupacional i inserció

organitzacions socials

15.201

235 Conveni amb el Liceu (activitats per a escoles i comerciants independents de Raval(s) i de la Festa Major)

3.500 persones visitants a la diada

40 insercions (17 contractacions de la formació de dependents i 23 a través de la xarxa) 10.050 assistents al festival

69 persones assistents als cursos de dependents

430 Programa familia i espai públic

2 5 1 124

1

5

2

4

3 convenis signats (Barcelona comerç, gremi d'hotelers de Barcelona i 10 Focus)

12

Núm. de Beneficiaris directes: Persones Beneficiaris indirectes: persones reunions que han gaudit del projecte Beneficiaris directes: entitats implicades en el desenvolupament del (només les projecte comunitari comunitari implicades plenàries) Altres indicadors 105 persones implicades (directius i 59 entitats (membres del 2 tècnics d'entitats i organitzacions, patronat) 6 empresaris...) 19 patrons 3 27 entitats de l'àmbit social 0 29 entitats de l'àmbit cultural 17 entitats de l'àmbit econòmic 3 i empresaris 0 7 entitats i empresaris 5 persones implicades (tècnics i 27 joves (acompanyament 23 entitats que treballen aquest 51 3 educadors) àmbit directe) 6 entitats que treballen 81 familiars 44 aquesta franja d'edat 8 entitats que treballen 18 joves (participació en aquesta franja d'edat accions grupals) i els seus 0 familiars 16 20 organitzacions socials i 46 persones implicades (educadors, 18 assistents a la formació culturals, biblioteques,... professors, personal de la (educadors i tècnics) biblioteca, de les editorials, etc.) 733 nens i nenes de les entitats participants en les activitats de foment de la lectura

GT Diàlegs per a la convivència

GT Xarxa de lectura

Grups de Treball: Número de Grups de Treball, entitats que hi participen i persones implicades en Grup 16-18 anys: Itaka al Raval els projectes comunitaris Grup 12-16 anys

Comissió de suport i recursos externs Reflexió estratègica GT Educació i comunitat

INDICADORS UTILITZATS ESPAIS DE TREBALL I ACTIVITATS Òrgans de govern: Número de Plenari membres del Patronat, Junta i Comissions, i número de reunions Junta Comissió social Comissió cultural Comissió econòmica/comercial

ANNEX 6 - AVALUACIÓ I INDICADORS DE TREBALL EN XARXA 2009


INDICADORS UTILITZATS Número de grups de treball de l'àmbit comercial (associaciacions dinamitzades), núm de comerciants dels carrers dinamitzats, núm. de comerciants d'origen immigrant.

entitats entitats (associacions d'immigrants) entitats

3 7 12

3

1 1

Sopa de llengües

Total suport projectes de barri Suport a les accions del comerciants C/Carme: Sopars del món

C/Riera Alta: Mostra de comerç St. Jordi

C/Riera Alta: Concurs de dibuix (St. Jordi)

associació de comerciants

entidades implicadas (2 ass. Comerciales y 1 cultural) associació de comerciants

entitats culturals

11

Festa Major (col·laboració amb el programa "Visita el Raval") Liceu a la Platja Trencament del Dejú del Ramadà

Beneficiaris directes: entitats ESPAIS DE TREBALL I ACTIVITATS implicades Dinamització d'associacions de 6 associacions + 1 prediagnòstic de carrer comerciants: C/Carme Rambla del Raval Unió i Marquès de Barberà Riera Alta St. Pau Bonsuccés i Elisabets ...(prediagnòstic) Cera, Reina Amàlia, Carretes... (prediagnòstic) Altres reunions Altres activitats de foment de l'associacionisme (informació, interlocució amb les administracions...) Total associacions de comerciants Grups consultius, espais de Grups consultius, espais de debat i grups de 23 espais (Districte de CV i Ajuntament, entre d'altres) debat i grups de treball externs treball externs a la Fundació Tot Raval a la Fundació Tot Raval: Número d'espais externs als quals s'ha participat Fomentar i vehicular el voluntariat i Número de demandes ateses pel Programa de Voluntariat 23 entitats estudiants interessats en col·laborar programa de voluntariat, entitats participants i número de voluntaris en les entitats del barri derivats a les entitats Número de demandes ateses pel Programa de Pràctiques programa de pràctiques, entitats participants i número de voluntaris derivats a les entitats Total voluntariat i pràctiques Núm de projectes i entitats Enfortir el teixit associatiu Programa CAM Raval 10 entitats del barri beneficiàries del programa CAM mitjançant el suport a les Raval associacions i a les activitats i projectes comunitaris del barri, Tallers d'ocupació 14 entitats del barri fomentant la participació del veïnat Número de Tallers d'Ocupació gestionats; i entitats beneficiades Suport a projectes de barri (més rellevants) Suport accions comunitàries i Comparsa Nou Raval 1 associació projectes de barri: Número de Ravalstoltada 20 entitats (casals infantils, de projectes vinculats amb el barri i gent gran, corals, entitats accions comunitàries als quals culturals..) s'ha donat suport des de FTR; Jocs Florals 2 1 entitat de cultura popular; Número de persones i entitats 1 museu implicades en els projectes Trobada de Bastoners 1 entitat cultural del Raval (+ 80 colles de bastoners)

OBJECTIUS

petits comerciants (altres carrers)

350

persones implicades

persones implicades en l'organització de visites i tallers persones implicades persones implicades a l'acte

persones implicades persones implicades (nens i nenes, joves, gent gran, col·lectius d'immigrants...) persones implicades en el concurs (nens i joves) participants en l'organització (colla del Raval)

30

17

180

nens i nenes

petits comerciants

participants (veïns, comerciants i músics)

1078 Persones implicades directament

80

35 55

50

35

55

18 750

36 (8 alumnes-treballadors, tècnics de Barcelona Activa i tècnics d'entitats)

18 persones implicades (tècnics d'entitats, educadors…)

demandes ateses (1 derivats a les entitats; 6 fent pràctiques a la FTR)

9

33

demandes ateses (10 derivats; 4 en procés)

24

955

petits comerciants petits comerciants petits comerciants petits comerciants petits comerciants petits comerciants Fase de prediagnòstic

107 50 70 58 120 200 0

11.083 Assistents

350 Visitants

5.100 (2500 bastoners de les colles convidades i 100 músics+ 2500 visitants) 483 Assistents a visites, itineraris i tallers 1.400 Assistents de públic 400 Assistents (racions)

350 persones assistents

3.000 Assistents de públic

57 persones beneficiades directament dels projectes CAM Raval

0 109

0 17

7 25 17 17 15 11

Núm. de Beneficiaris directes: Persones Beneficiaris indirectes: persones reunions implicades en el desenvolupament del que han gaudit del projecte (només les projecte comunitari comunitari plenàries)

Altres indicadors 30% de comerciants d'origen immigrat


TOTAL RAVAL COMUNITARI 2009

Fomentar la comunicació entre el veïnat, organitzacions, serveis i empreses; Projectar una imatge diferent i positiva del barri.

OBJECTIUS

Publicació d'un monogràfic a "El Periódico" sobre el barri del Raval (àmbit ocupació) Altres: elaboració i presentació del manifest de Tot Raval Núm. de persones atestes per oferir-li informació sobre el barri del Raval (experts, municipis, estudiants..) Núm. de jornades a les que s'ha assistit com a ponents Total comunicació

Total suport a projectes Núm. d'activitats difoses, núm. d'entitats beneficiades, núm. de destinataris del butlletí, núm d'aparicions en mitjans, núm de demandes ateses, núm. de mitjans de col·laboració habituals

INDICADORS UTILITZATS

2

C/ St. Pau - Jornades internacionals de puntaires (La Mercè) Campanya i enllumenat de Nadal

organitzacions i persones ateses organitzacions implicades (donants i receptores de la donació)

512 Persones implicades directament

persones implicades (comerciants, veïns, puntaires) persones participants

persones participants

entitats implicades (continguts de la Xarxa Laboral del Raval) 120 adhesions

20

visites ateses

21

1235 5721

persones implicades (elaboració de continguts)

30

1000 destinataris del butlletí

1644 184 entitats que han comunicat 184 organitzadors les activitats

Total suport accions dels comerciants Altres Suport altres projectes vinculats amb el Raval 13 (consultes, contactes, etc.) Canalització de donacions i serveis per al 7 barri

70

65

75

36.791

21.590

10.450 Assistents

233

2

C/ St. Pau - Festa Major del Raval

6

2

5.000 assistents (concerts, tallers, contacontes...) 450 visitants/espectadors (veïns del barri) 2.000 assistents (concerts, mostra de puntaires...)

C/ St. Pau - Mostra de puntaires (St. Ponç)

comerciants i veïns del carrer

C/Unió - Festa Major del Raval

35

1

ESPAIS DE TREBALL I ACTIVITATS Rambla del Raval - Arrossos del món (La Mercè) associació + Xarxa de Lectura associacions (1 de comerciants, 1 cultural) associacions (1 de comerciants, 1 cultural) associacions (1 de comerciants, 1 cultural) associacions

Núm. de Beneficiaris directes: Persones Beneficiaris indirectes: persones reunions Beneficiaris directes: entitats implicades en el desenvolupament del que han gaudit del projecte (només les implicades projecte comunitari comunitari plenàries) 12 restaurants 40 persones implicades (comerciants, 3.000 assistents (3000 racions) tècnics, voluntaris...)

11 ponències, cursos, xerrades

1 campanya de positivització (Ravalejar) 150.000 exemplars

93 aparicions als mitjans de comunicació (83 informacions sobre la fundació+10 informacions d'altres projectes del barri fruit de les activitats de suport en comunicació) 17 demandes a Tot Raval (info sobre el barri) 10 anuncis a El Periódico 6 entrevistes als membres (Diari El Raval) 5 mitjans habituals; 1 col·laboració amb Time Out

92 activitats difoses

Altres indicadors


- Educació i Comunitat: 23 org - Xarxa de lectura: 20 org - Itaka al Raval: 6 org - Sense Llar: 9 org - Diàlegs per a la Convivència: 12 org

COMISSIÓ SOCIAL: 26 membres 1 Tècnica i ½ jornada de suport

Estudi Econòmic Dinamització Econòmica i Comercial - Dinamització Associacionisme Comercial 1.600 comerciants - Donem Color a les persianes del Raval: 4 org

-

- Taula Intercultural: 19 org - Sant Jordi al Raval: 51 org - Raval (s): 96 org - Cultura (s): 10 equipaments

XARXA LABORAL: 20 org 1 Tècnica

Administració- Comptabilitat

Comissió de suport i recursos externs: 7 membres

COMISSIÓ CULTURAL: 30 membres 1 Tècnica

EQUIP DIRECCIÓ: Directora-Coordinadora PROJECTE RAVAL COMUNITARI

COMISSIÓ ECONOMICA: 13 membres 2 Tècniques

COMUNICACIÓ

Consell Assessor: 5 membres

(15 membres dels tres àmbits)

JUNTA President i 2 vicepresidències

PATRONAT F. TOT RAVAL 60 membres

ANNEX 7 - ORGANIGRAMA TOT RAVAL 2010

Memòria Balanç 2002-2010  

Balanç de les activitats realitzades per la Fundació des de la seva creació fins a l'actualitat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you