Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Pl. Caramelles 8 - 08001 Barcelona - Tel. 93 442 68 68 i 93 443 43 80 - www.totraval.org - info@totraval.org


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

ÍNDEX pàgina INTRODUCCIÓ

2

FUNCIONAMENT INTERN

3

PLA DE TREBALL

8

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DEL RAVAL

9

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL Entorn escolar Estudi diagnòstic sobre la infància i l’adolescència del Raval Objectiu: l’Ocupació al Raval” Ravaltext Dinamització econòmica i comercial Càpsules del Raval Raval(s) Taller de futur sobre la cultura al Raval Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris + Joc amb l’Esport Banc del Temps Ravalejar Guia de recursos (BBDD)

11 12 14 15 16 17 23 24 29 31 32 33 34 35

SUPORT A ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DEL BARRI

36

SUPORT A PROJECTES VINCULATS AL BARRI

38

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

39

PARTICIPACIÓ A ÒRGANS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I GRUPS DE TREBALL

43

ACCIONS AMB ELS MEMBRES DE TOT RAVAL

44

PREMIS

45

CONVENIS I SUBVENCIONS

46

CERCA DE FINANÇAMENT

48

SUPORT I COL·LABORACIONS

49

ANNEXES Llistat de membres del Patronat, Junta Directiva i Amics de Tot Raval

51

1


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

INTRODUCCIÓ Amb el naixement de la Fundació Tot Raval, el 18 de març de 2002, les 32 organitzacions i persones que van constituir-la van comprometre’s a fomentar conjuntament un coneixement del barri del Raval que permetés identificar les mancances i els aspectes a millorar a la vegada que reforçar i generar el treball en xarxa en el territori. En aquests moments, som ja 47 els membres que apostem per seguir desenvolupant aquest projecte comunitari, el qual continuem veient i vivint com a innovador pel que fa a la seva composició i a la voluntat de treballar amb xarxa des d’una visió integral i participativa en els àmbits econòmic, social i cultural del Raval. Després dels dos primers anys de treball, el 2 de desembre del 2003, la Junta inicial va posar els seus càrrecs a disposició del Patronat i va presentar una Memòria d’Activitat 2002-2003 com a balanç de la Junta sortint i una auditoria de comptes. Tant la Memòria com el treball de la Junta van valorar-se molt positivament i el Patronat va acceptar per majoria la nova candidatura presentada per la Presidenta de la Fundació. La nova Junta, constituïda per un període de quatre anys, considera que s’ha fet un bon treball en aquest primer any del seu mandat. S’han engegat processos participatius per tal de consolidar la Fundació, definint entre tots els seus membres les línies estratègiques de funcionament i de treball de Tot Raval. S’ha millorat el funcionament de les comissions, diferenciant per primera vegada les comissions dels grups de treball. S’ha enfortit la xarxa de relacions entre els membres i amb altres entitats i recursos del territori. S’han impuslat projectes comunitaris que interrelacionen la ciutadania. S’han ampliat les relacions amb les diferents administracions, cosa que ha permès la signatura de convenis. S’han consolidat i ampliat la major part dels projectes de l’anterior Junta i se n’han engegat de nous. També s’ha millorat la comunicació, tant la interna com l’externa. La Memòria que us presentem és una memòria que mostra el treball de continuïtat. Encara que ens cal molt camí per recórrer, estem segurs de que treballant conjuntament farem de Tot Raval una veritable xarxa d’entitats en la que la suma dels esforços de tots els seus membres serà recompensada amb la consecució del seu objectiu principal: la millora de la qualitat de vida dels habitants del Raval.

La Junta de Tot Raval Barcelona, 2 de febrer de 2005

2


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

FUNCIONAMENT INTERN El treball intern de la Fundació Tot Raval es realitza a través dels seus òrgans de govern, el Patronat i la Junta1, del Consell Assessor, com a òrgan de suport, i les comissions (social, econòmica i cultural) i els grups de treball per a projectes específics, com a espais operatius de treball.

PATRONAT El Patronat es va reunir el dia 8 de juliol amb l’assistència de 30 membres. Els acords que es van prendre són: • Acceptació de la renúncia del Director Gerent Sr. Miquel Lumbierres • Acceptació de la proposta de la Junta de nominar la Sra. Núria Paricio com a nova Directora Gerent • Aprovació de l’Informe d’Activitats del 1r Semestre i suport a la continuïtat dels projectes en marxa • Aprovació del pressupost 2004 i dels resultats de l’Auditoria • Aprovació del projecte “Empresa d’inserció Ravaltext” i de la participació per part de Tot Raval amb un 10% en la constitució de l’empresa • Acceptació de l’adhesió al Patronat de REGESA i la Penya Blaugrana Sant Pau Raval El regidor del Districte, Sr. Carles Martí, va assistir a la presentació de la campanya de comunicació “Ravalejar” i va felicitar la Fundació pel seu esforç en l’impuls del treball en xarxa i va voler transmetre l’orgull que sentia per la configuració de la taula i per la presència de tantes entitats i de tan diversa naturalesa amb un objectiu comú.

Reunió del Patronat del 8 de juliol a la Fundació CIDOB.

1

Veure annexe amb el llistat de patrons de Tot Raval i de membres de la Junta Directiva.

3


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

JUNTA La Junta Ordinària s’ha reunit en 6 ocasions, tal i com estava previst, cada una d’elles amb els següents acords:

Junta 15 de gener • • • • • •

Creació del Consell Assessor Elaboració d’un Pla de Treball de Tot Raval 2004-2007 Realització d’un diagnòstic sobre les necessitats del sector social per elaborar el Pla d’Actuació Cerca de finançament privat Elaboració de projectes transversals i amb projecció exterior Visualització dels processos de treball i els resultats

Junta 14 de març •

• • • • •

Acceptació de la proposta de Pla de Treball i de la realització d’entrevistes a tots els membres per consensuar les línies d’actuació Consolidació del treball de les comissions amb un Pla d’actuació Actualització i ampliació de l’Estudi Econòmic del Raval Desenvolupament d’accions de dinamització comercial per part de l’equip de Tot Raval i en coordinació amb la Federació de Comerciants Donar suport d’interlocució davant les institucions al projecte de Fusic Impuls de la campanya de comunicació del Raval amb l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona

Junta 25 de maig • • • • • • • •

Acceptació de la renúncia del Sr. Miquel Lumbierres com a Director Gerent que s’ha de ratificar per l’Assemblea del Patronat Acceptació de que la Sra. Núria Paricio assumeixi provisionalment les funcions de Direcció i Gerència, tasca que està desenvolupant des de l’1 d’abril. Aprovació de l’organigrama Aprovació de la proposta de Pressupost 2004 Aprovació de la Campanya de Comunicació “Ravalejar” Aprovació de les associacions a votar pel Consell de Ciutat Desenvolupament de Raval(s) 2004 Acceptació del projecte de Dinamització Comercial

4


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Junta 29 de juny • • • •

Aprovació de la data i l’ordre del dia de l’Assemblea del Patronat Aprovació de l’Informe d’Activitats del 1r Semestre que es presentarà al Patronat Desenvolupament de l’Empresa d’Inserció Ravaltext Realització del Taller de Futur sobre la Cultura al Raval

Junta 7 de octubre • • • •

Desenvolupament del mòdul d’Agents Comunitaris dins del Taller d’Ocupació “Barcelona per les persones” Sol·licitud d’entrevista amb el regidor del Districte Sr. Carles Martí, per tal de tractar temes de barri que preocupen a la Junta Desenvolupament del Banc del Temps del Raval Suport a l’Associació per a la Promoció del Bàsquet al Raval per a la creació d’una escola d’iniciació per a infants i el foment del bàsquet amb joves del barri

Junta 2 de desembre • •

• •

Desenvolupament de l’Estudi Diagnòstic sobre la Infància i l’Adolescència del Raval Treball conjunt sobre la proposta de Document Marc dels Plans Comunitaris per acordar els projectes que han de formar part del PDC del Raval i el sistema de funcionament entre les entitats, les administracions, els serveis i els ciutadans Participació en la creació del premi en homenatge a Terenci Moix “Premi Internacional Tot Raval - Terenci Moix” En relació a l’entrevista amb el Regidor s’acorda: • Enviar els temes que els membres vinculats a l’àmbit social i cultural han expressat a les entrevistes per elaborar el Pla de Treball • Exigir els recursos suficients per solucionar i prevenir problemes: serveis d’atenció a les persones, espais i equipaments de trobada, etc. així com regular l’habitatge, regular l’ocupació de l’espai públic,... • Demanar que es revisin i s’adaptin els Plans municipals de neteja i il·luminació d’acord amb el territori i la densitat de població per assegurar que la neteja es fa de manera eficaç i uniforme

CONSELL ASSESSOR El Consell Assessor és un òrgan consultiu i assessor de la Presidència i de suport a la Direcció de la Fundació que es reuneix una vegada al mes. L’any 2004 s’ha reunit en 12 ocasions. En cap cas el Consell Assessor, és un òrgan de presa de decisions, sinó que les seves funcions són:   

Assessorar a la Presidència en totes aquelles qüestions que es plantegin Avaluar les polítiques i línies de treball de Tot Raval i la seva incidència en el barri Cercar línies de finançament privat i fer de pont entre els empresaris i la Fundació Proposar línies d’actuació en el àmbit socioeconòmic Definir i donar suport per portar a terme accions de Comunicació i Marketing

5


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

COMISSIONS DE TREBALL Comissió Social La Comissió social s’ha reunit trimestralment, tal i com s’havia proposat, i ha: • fet el seguiment dels projectes engegats • plantejat la metodologia per elaborar el Pla d’Actuació Social pel 2005, en base al Pla de Treball de Tot Raval • discutit sobre l’enfoc del Pla Comunitari del Raval • discutit sobre l’enfoc de l’Estudi Diagnòstic sobre la Infància i l’Adolescència.

Reunió de la Comissió Social del 21 d’abril.

Participants: El Lloc de la Dona, Ravalnet, Surt, A. Ponent, C.O Joan Salvador Gavina, TEB, Fundació Raval Solidari, A. Mestres Rosa Sensat, Casal dels Infants del Raval, ASCIB, USOC, Càritas, F.M. Aurèlia Capmany, APIP i Penya Blaugrana Sant Pau Raval.

Comissió Cultural El treball de la comissió cultural s’ha anat consolidant amb el consens sobre la continuïtat del projecte Raval(s), com a línia principal, amb l’objectiu de generar sinèrgies entre les entitats del barri i els veïns i veïnes, així com donar a conèixer el barri als seus habitants i a la resta de la ciutat. D’altra banda, ha sorgit la proposta de realitzar un taller de participació, el Taller de Futur sobre la Cultura al Raval, amb els agents del barri, tècnics d’àmbit social, cultural i comercial, veïns i veïnes, persones associades i representants polítics i directius, amb l’objectiu de definir i concretar línies d’actuació en el territori a través de la cultura. Participants: Ass. per Joves TEB, Ass. Sociocultural IBN Batuta, Casal dels Infants del Raval, CCCB, El Almazén, Escola Massana, Espai Mallorca, La Paloma i MACBA.

Comissió Econòmica A les reunions mantingudes per la comissió econòmica l’any 2003, en les que es va presentar el primer estudi socioeconòmic i es va discutir sobre les línies de treball, es va valorar la proposta de projecte de dinamització econòmica i comercial elaborada per l’equip tècnic i es va discutir la conveniència de desenvolupar-la i realitzar un estudi centrat específicament en la realitat econòmica i comercial del barri. Durant el 2004 l’equip ha treballat seguint les directrius acordades a la comissió i aprovades a la Junta. 6


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

GRUPS DE TREBALL Per a la concreció i operativitat de certs projectes s’han constituït grups de treball en els que han participat les organitzacions i els tècnics vinculats directament a l’acció a desenvolupar, tant membres de Tot Raval com altres entitats, tècnics i persones del barri. El funcionament ha variat en funció de les característiques de cada un dels projectes. Els grups de treball i les entitats i persones que hi han participat han estat: Càpsules del Raval Amb USOC, CCCB, APIP, TEB i Ravalnet, Fundació Raval Solidari, Casal dels Infants del Raval i Taller de Músics. Entorn Escolar Amb Casal dels Infants del Raval i IMEB. Dinamització de l’associacionisme comercial Amb Federació de Comerciants del Raval i Districte de Ciutat Vella. Objectiu: l’Ocupació al Raval Amb APIP, Casal dels Infants del Raval, Surt, USOC, ASCIB i TEB. Ravaltext Amb Surt, Retouche 98 SL, Sr. Ramon Corredera, Sr. Emili Sarrión, Sr. Enric Pantaleoni, Sr. Miquel Lumbierres i Sra. Rosa Gil. Ravalejar Amb l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, S.C.P.F., Districte de Ciutat Vella, Consell Assessor de Tot Raval i FAD. Raval(s) Amb A. per a joves TEB, A. Sociocultural Ibn Batuta, Biblioteca de Sant Pau, CCCB, El Almazén, Escola de Músics, Espai Mallorca, Forn de Teatre Pa’Tothom, La Paloma, Casal dels Infants del Raval, MACBA, l’A. Raval-És, Areatangent, Re>accions i Javid Mughal. Taller de Futur sobre la Cultura al Raval Amb Casal dels Infants del Raval (Barri Educador). + Joc amb l’Esport Amb Projecte Franja (representat per Fundació CO Joan Salvador Gavina), Penya Blaugrana Sant Pau Raval, Casal dels Infants del Raval (Barri Educador), equip d’educadors de carrer, A. Esportiva de Ciutat Vella i Districte de Ciutat Vella. Guia de recursos Amb el Districte de Ciutat Vella i Ravalnet.

7


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

PLA DE TREBALL Coincidint amb l’inici del tercer any de funcionament de la Fundació, l’equip tècnic va elaborar una proposta de Pla de Treball per a fomentar el debat amb els membres. La proposta de Pla de Treball partia de la voluntat d’establir prioritats i de consensuar les línies estratègiques de la Fundació de forma participativa. La Junta va valorar positivament la proposta i va acordar que es consultés i debatés de forma extensiva amb i entre tots els membres. La Comissió Social, que ja havia posat sobre la taula la necessitat de consensuar un Pla d’Actuació Social, va suggerir treballar les propostes des de cada una de les comissions. El mes de maig, després de diferents consultes fetes a experts en plans estratègics d’organitzacions, l’equip de Tot Raval va iniciar el procés, el qual s’ha allargat fins a principis del 2005, amb les entrevistes i el treball en tres grups de discussió segons l’àmbit d’interès (social, cultural i econòmic). S’ha utilitzat un guió en totes elles que ha facilitat el buidat de les aportacions fetes. Ha estat remarcable la bona predisposició de les entitats i l’interès pel procés realitzat. S’ha fet un esforç considerable per part de tothom, a la vegada que s’ha valorat com un enriquiment mutu, necessari pel treball en xarxa. Els resultats obtinguts s’han valorat satisfactòriament, concordant en general amb les percepcions i idees prèvies, els quals seran la base per a la proposta del Pla de Treball del 2005. Les línies d’actuació prioritàries definides són, per ordre: Coneixement i anàlisis del barri Fer xarxa Comunicació interna Generació d’idees i projectes Suport a projectes comunitaris Comunicació externa

Les necessitats no cobertes detectades al barri i els aspectes que es considera que han de millorar, per ordre: Habitatge Convivència Serveis socials - Atenció social, especialment gent gran, dones i població immigrada. Neteja i il·luminació Equipaments i espai públic Infància i joventut Educació, formació i ocupació Associacionisme i participació - Treball en xarxa Reunió sobre el Pla de Treball amb la Comissió Social

Els resultats s’han discutit conjuntament amb els membres de la Junta i el regidor del Districte en la reunió del 14 de desembre de 2004. 8


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DEL RAVAL Des del 2003 la Fundació Tot Raval és l’entitat que ha impulsat el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) del Raval d’acord amb el conveni signat amb la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques (DGACC), abans Serveis Comunitaris, del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. El 2004 el PDC del Raval ha inclòs com a projectes el funcionament i dinamització de Tot Raval i el foment del treball en xarxa en el barri. La DGACC ha formulat en el darrer trimestre una proposta de Document Marc per regular els objectius i el funcionament dels Plans Comunitaris de Catalunya, per tal de revisar els plans existents i adequar-los a un sistema més uniforme d’actuació. Aquest fet porta a plantejar-se una nova metodologia de treball en relació a aquells projectes que formin part del Pla , que inclogui la coordinació amb les dues administracions, DGACC i Districte de Ciutat Vella, i la participació de totes aquelles entitats i persones del barri que ho desitgin. El Document Marc exposa, entre d’altres coses, que: Els Plans de Desenvolupament Comunitari són un procés participatiu per a la modificació i millora de les condicions de vida d’una determinada comunitat. La participació entesa com a possibilitat de prendre decisions sobre les polítiques d’intervenció socials territorials. Els destinataris dels PDC són les ciutadanes i els ciutadans d’una comunitat. Els principis que regeixen els PDC són: la participació democràtica, la subsidiarietat, la sostenibilitat social, la universalització dels drets socials, la corresponsabilitat, la cogestió, la transversalitat, la igualtat d’oportunitats i la discriminació positiva. Els objectius dels PDC són: A.

Potenciar el desenvolupament comunitari per tal de desencadenar un procés de modificació, millora i identitat en els barris, districtes, municipis i comarques, aprofitant les sinèrgies positives del territori, optimitzar i racionalitzar els recursos existents tot avaluant el valor afegit en les intervencions.

B.

Millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans, que promogui el desenvolupament integral de la persona, i que impulsi iniciatives d’economia social afavorint el desenvolupament sostenible tant de zones rurals com urbanes.

C.

Fomentar la coresponsabilitat i el compromís de totes les persones i tots els segments de la societat, especialment el teixit associatiu i econòmic i els agents socials amb l’acompanyament de les administracions.

D.

Desenvolupar les potencialitats individuals i col·lectives per tal d’incrementar el nivell d’autonomia i promoció.

S’espera, doncs, que els efectes dels Plans de Desenvolupament Comunitari siguin col·lectius (afectin a una pluralitat de persones) i comunitaris (tinguin impacte en les dinàmiques socials existents i promoguin les formes cooperatives de fer), entre els diferents sectors de la població amb l’objectiu principal d’assolir una elevada cohesió social. En definitiva, millores substantives en les condicions de vida, increment de la capacitat d’implicació social i enfortiment de la capacitat de convivència veïnal. El diagnòstic comunitari participatiu és un dels instruments bàsics per l’aplicació dels PDC, fa possible la construcció d’un projecte comú i permet tenir clars uns objectius i marcar unes prioritats d’intervenció.

9


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Per realitzar aquest diagnòstic és imprescindible fer un estudi global de la comunitat que contempli l’estructura organitzativa del territori, una anàlisi demogràfica de la població per franges d’edat i per col·lectius que ens permeti saber on estem en el moment d’aplicació del PDC i així saber on anar i com fer-ho. Això es farà comptant amb la pròpia comunitat i amb el suport, si és necessari, de professionals externs. Aquest diagnòstic ha de ser quantitatiu i qualitatiu i amb propostes d’intervenció.

El Document Marc s’ha distribuït als membres de la Junta i a les entitats de l’àmbit social per al seu coneixement i posterior discussió, de cara a inicis del 2005, conjuntament amb la resta d’organitzacions, per tal de concretar el sistema de funcionament del PDC del Raval i els projectes que l’han d’integrar. A la reunió de desembre de l’equip tècnic del PDC, format per un representant del Districte de Ciutat Vella, una representant de la DGACC i dues persones de l’equip de Tot Raval, es va posar sobre la taula la conveniència d’acordar pel 2005 els projectes que formarien part del Pla, en funció dels interessos comuns i del pressupost disponible, considerant els següents: • El funcionament i dinamització de Tot Raval • El treball en xarxa • La realització d’un diagnòstic comunitari participatiu, a decidir si sectorial o global. • La possibilitat, en funció del pressupost, d’afegir-hi algun projecte que ja s’estigui desenvolupat des de Tot Raval, com podria ser l’Entorn Escolar o Raval(s), una nova iniciativa o algun projecte comunitari existent en el territori.

10


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ TOT RAVAL Els projectes de la Fundació Tot Raval responen a la voluntat de millorar la realitat del Raval a partir del coneixement de les seves necessitats i dels interessos del barri, la població, les entitats, etc. amb l’objectiu de reforçar les iniciatives existents i donar resposta als aspectes que es consideri que cal incidir. Tot i que cada projecte pugui identificar-se en un àmbit específic (social, educatiu, comercial, cultural,...), es busca la transversalitat de les accions i la col·laboració de totes aquelles organitzacions afins al tema o que els pugui interessar i/o agradar participar-hi. Això vol dir que en un projecte de l’àmbit social hi poden intervenir entitats de l’àmbit cultural o econòmic o que en un projecte de l’àmbit cultural, també poden participar entitats d’altres àmbits, comerços, serveis públics,... El treball de les diferents comissions i grups de treball és la base per a l’existència dels projectes. Cal destacar també la imprescindible implicació tant de les entitats de Tot Raval com d’altres entitats i institucions del barri.

Els projectes operatius de la Fundació Tot Raval l’any 2004 han estat: • • • • • • • • • • • • •

Entorn Escolar Estudi diagnòstic sobre la infància i l’adolescència del Raval Objectiu: l’Ocupació al Raval Ravaltext Dinamització econòmica i comercial Càpsules del Raval Raval(s) Taller de Futur sobre la cultura al Raval Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris + Joc amb l’Esport Banc del Temps Ravalejar Guia de Recursos (BBDD)

Equip de Tot Raval amb els participants del Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris

11


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

ENTORN ESCOLAR El projecte Entorn Escolar es va iniciar l’any 2003 conjuntament entre la Fundació Tot Raval i el Casal dels Infants del Raval, que és l’entitat que l’executa, sorgit de la col·laboració amb l’IMEB en el programa EXIT. També compta amb la implicació de la Inspecció Educativa de la Generalitat de Catalunya i amb el Districte de Ciutat Vella. La finalitat del projecte consisteix en millorar l’èxit acadèmic i la igualtat d’oportunitats dels nois i noies del Raval, realitzant accions que complementin les que ja es realitzen des dels centres educatius i les entitats, fomentant també la cooperació i el treball conjunt i comunitari, per incidir en l’assoliment d’un model escolar més inclusiu. Els objectius específics són: • Impulsar recursos per a atendre i reforçar l’aprenentatge de l’alumnat del barri (el que no participa a altres recursos del territori). • Impulsar accions adreçades específicament a l’aprenentatge de la llengua per a l’alumnat immigrant, com a eina imprescindible per a viure i estudiar a Catalunya. • Potenciar la participació de les famílies de l’alumnat de diferents orígens culturals en la vida dels centres educatius, incloent demandes per a la seva pròpia formació. • Potenciar la figura de l’amic@gran (antic alumnat de l’institut) i altres perfils de voluntariat propers a l’alumnat: joves, familiars, persones del barri, persones de diferents orígens... • Desenvolupar accions per a la coordinació d’una xarxa educativa al voltant de l’escola més densa i més gran. Els 5 centres d’ensenyament que han participat són el CEIP Rubén Darío, el CEIP Drassanes i el CEIP Collaso i Gil i els dos instituts del barri, l’IES Milà i Fontanals i l’IES Miquel Tarradell.

Classe de reforç escolar a l’IES Milà i Fontanals

Durant l’any 2004 s’han consolidat les activitats de reforç escolar i immersió lingüística i s’ha ampliat el projecte amb accions amb les famílies, etc. Les actuacions desenvolupades han estat: 12


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

ACTUACIÓ

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS DESENVOLUPADES

3h/setm. setmanals el curs 03-04 i 2,5h/setm. el curs 04-05 3 CEIPS i 2 IES. 30 alumnes a cada institut. 8 voluntaris/es: coordinació i formació Contactes setmanals amb el professorat (seguiment de casos i de qüestions de currículum) Accions de sistematització curricular, recopilació de materials didàctics, etc. 1,5h diària de curs de llengua a l’estiu i Cursos intensius Cursos de llengua adreçats majoritàriament a alumnat nouvingut Nadal. 2 instituts de llengua dels instituts Desenvolupat durant el 30 alumnes a cada institut. mes de juliol, diàriament a dos instituts 1,5h/setm. a extraescolars. IES Milà i públics del barri. El 1r timestre 04-05 Fontanals. 10 alumnes. extraescolars en 1 centre. I al 10 voluntaris/es: coordinació i formació desembre, curs intensiu desenvolupat Activitats lectives i programació de al Casal dels Infants del Raval. sortides per a la pràctica de la llengua i coneixement de l’entorn. Treball conjunt amb els instituts per tal Reunions i contactes setmanals amb Suport a la de dinamitzar i donar suport a la professorat i famílies participació i 2 instituts associacionisme participació de les famílies dins el centre Les dues AMPAs estan en procés de de les famílies constitució. Participació conjunta de famílies autòctones i d’altres orígens. Recol·lecció d’històries orals de 5 entrevistes – recollida d’història oral Aprendre de la famílies d’alumnes a través IES Miquel Tarradell meva història d’entrevistes per a utilitzar com a Transcripció i elaboració de documents material de treball amb l’alumnat. com a material didàctic Prova pilot dels materials Impuls a la col·laboració i coordinació Propostes i disseny d’accions d’abast Acció entre els centres educatius i l’entorn, comunitari (coordinadora de reforç, guia comunitària i en relació al reforç escolar i l’atenció de recursos,...) educació de necessitats educatives, i altres Participació reunions coordinació reforç iniciatives comunitàries. escolar per part del Districte. Reforç educatiu

Reforç escolar extraescolar adreçat bàsicament a alumnat de 1r cicle d’ESO i 6è de primària amb diferents graus de dificultat. Participació també de 4rt d’ESO en el darrer trimestre. Es realitza als instituts (implica l’obertura dels centres més enllà de l’horari lectiu), amb voluntariat i monitors/es, coordinat amb els tutors/es.

En el curs 03-04 hi ha hagut un total de 151 alumnes (reforç escolar: 83; català: 7 Nadal, 4 extraescolars i 57 estiu), amb una mitjana d’assistència diària del 70%. El volum d’intervenció directa ha estat de 221 hores: (reforç escolar: 140 h.; català: 12 h. Nadal, 9 h. extraescolar i 60 h. estiu). D’altra banda, 34 familiars han participat a les activitats, 19 de l’IES Milà i Fontanals i 15 de l’IES Miquel Tarradell (on també s’ha fet el projecte “Aprendre de la meva història). Durant el 1r trimestre del curs 04-05 han continuat 40 dels 151 alumnes anteriors i hi ha 74 noves altes, amb un total, comptant el Nadal, de 114 alumnes. Per a la intervenció educativa amb l’alumnat, s’ha comptat amb 3 “amic@grans” (IMEB) i un total de 27 persones voluntàries del Casal dels Infants del Raval que han participat puntualment o de manera regular. S’ha participat a nivell tècnic als tallers de tutoria realitzats dins el projecte EXIT de l’IMEB, així com a les reunions sobre el reforç escolar al Raval que ha organitzat el Districte amb el Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella per tal d’optimitzar la coordinació entre entitats i centres d’ensenyament. 13


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

ESTUDI DIAGNÒSTIC SOBRE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DEL RAVAL L’estudi diagnòstic s’ha iniciat el novembre del 2004 i consta de dues parts. D’una banda, la realització d’una radiografia de la situació de la infància i l’adolescència (0-16 anys) i dels diferents recursos (centres d’ensenyament, entitats, casals d’infants i d’adolescents, educadors de carrer, atenció primària, etc.) que actualment es destinen per a la seva educació integral, que s’ha de concretar en l’elaboració d’un informe. I d’altra banda, la realització d’una jornada d’anàlisi de l’informe i de treball conjunt amb els diferents agents educatius implicats per tal de fer propostes i acordar línies d’actuació. S’espera que la dinàmica faciliti a les entitats i les administracions el seu treball estratègic d’acord amb el context del barri i la cerca de millores en la coordinació dels serveis i en la cobertura de les necessitats. Les entitats de la comissió social de Tot Raval més vinculades a la infància i la joventut van plantejar la conveniència de conèixer el tema en profunditat tenint en compte la inexistència d’estudis globals sobre el Raval, que en justificava el seu diagnòstic, i l’interès per identificar la situació actual per valorar el volum i tipus de recursos i actuacions destinades al col·lectiu. Així, es vol analitzar les capacitats, potencialitats, dificultats i debilitats del treball destinat a la infància a través i amb les entitats i serveis que s’hi dediquen, tant pel que fa a l’horari escolar com en el fora escola. S’espera que amb l’anàlisi de l’informe, que es preveu pel segon trimestre de 2005, es pugui incidir, si la realitat ho requereix, en una millor optimització dels recursos existents i una coordinació i complementació de les diferents entitats i serveis socioeducatius, a través del reforç de xarxes, de construcció de canals de contacte, de col·laboració i acció conjunta. El tipus d’informació que s’ha estat recollint i/o que es preveu recollir comprèn: dades estadístiques sobre població i l’educació al barri, el districte i la ciutat memòries de 20 organitzacions i serveis del barri entrevistes i qüestionaris a 10 entitats i centres quatre grups de discussió amb alumnat i famílies (projecte Entorn Escolar) A més de la implicació de nombroses organitzacions, es compta amb el suport i la col·laboració del Districte de Ciutat Vella, Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques de la Generalitat de Catalunya.

Festa de l’escuma organitzada pel Projecte Infància del Raval

14


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

OBJECTIU: L’OCUPACIÓ AL RAVAL Aquest projecte, que va néixer el 2002 i que es va desenvolupar bàsicament el 2003 amb l’objectiu de coordinar les entitats d’orientació i formació ocupacional i l’empresariat, va tenir uns resultats satisfactoris pel que fa a les accions formatives desenvolupades, la inserció laboral de les persones que van participar-hi i les nivell d’empreses involucrades. A l’avaluació feta a principis del 2004 es va destacar: 10 accions formatives de les 13 previstes 100 alumnes 15 empreses receptores de persones en pràctiques (aprox.) 85% d’inserció Arrel dels resultats, al 2004 s’han realitzat la major part de les accions formatives i s’han consolidat les relacions entre les entitats i una part important de les empreses, portada directament entre elles.

Pràctiques del Mòdul d’Hostaleria del Casal dels Infants del Raval al Taller de futur sobre la Cultura al Raval

El grup de treball sobre ocupació va posar sobre la taula la dificultat de contractació de persones en situació irregular degut a la Normativa que obligava als empresaris a gestionar personalment la petició de contractació. Davant d’aquesta situació, es va acordar de sol·licitar una entrevista amb Delegació del Govern per plantejar la possibilitat de facilitar les gestions de forma conjunta entre entitats del barri i empreses interessades. La reunió no es va poder realitzar per causes alienes a la Fundació.

15


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

RAVALTEXT Tot Raval està treballant en aquest projecte des del 16 de novembre del 2002, dia en el que membres de Tot Raval i un empresari del barri van manifestar la necessitat de les empreses del sector tèxtil de trobar empreses normalitzades per fer els retocs de les seves botigues. Davant d’aquest nínxol de mercat es comença a treballar per a la creació d’una empresa que formi i insereixi laboralment a dones del barri en el camp dels retocs de confecció. L’objectiu de la empresa d’inserció Ravaltext és la creació de llocs de treball de qualitat en el sector tèxtil per a la integració sociolaboral de dones del Raval en situació de risc d’exclusió social, trobant-se amb especials dificultats per accedir al mercat de treball degut a les seves carències socials, econòmiques, educatives i/o de qualificació laboral. En aquest sentit, és l’Associació de Dones per a la Reinserció Social SURT l’entitat que executa el projecte. L’activitat de l’empresa cobreix la necessitat de realització del servei d’arranjaments de peces de roba i servei de planxa per a les botigues de venda al detall, principalment de les grans cadenes de roba, així com també per a particulars. És per aquesta raó que s’ha estat buscant un local amb sortida a peu de carrer. Les accions realitzades l’any 2004 han estat: • Definició de l’empresa Ravaltext • Presentació de Ravaltext a I+O • Presentació de Ravaltext a la Regidoria de la Dona (estudi de viabilitat) • Presentació de Ravaltext a Fundació Un Sol Món (per sol·licitar finançament de les obres de condicionament del local i participació en l’empresa.) • Presentació de Ravaltext a la Fundació Teodora Roviralta (amb la demanda de finançament del transport de l’empresa) • Presentació de Ravaltext al regidor del Districte (demanda de local) • Presentació de Ravaltext a la Fundació ASCA (Premi a la millor iniciativa) • Selecció del personal i formació inicial • Recerca del local Una de les particularitats de l’empresa és que compta amb la col·laboració del sector empresarial, el sector social i l’administració pública. FÓRMULA JURÍDICA: Societat de Responsabilitat Social Limitada SOCIS: A. SURT, Retouche 98, SL, Fundació Tot Raval, Sra. Rosa Gil, Sr. Emili Sarrión, Sr. Enric Pantaleoni i Sr. Ramon Corredera. COL·LABORADORS: Inditex, Ajuntament de Barcelona i Fundació Un Sol Món.

16


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I COMERCIAL La intervenció en l’àmbit econòmic i comercial respon a la necessitat de potenciar la participació com a principal element de construcció de xarxes de relació i com a instrument per a la promoció social (individual i col·lectiva) de la ciutadania. El treball directe amb les entitats econòmiques i els comerciants en general és la eina bàsica. Aquesta tasca es porta a terme en col·laboració amb la Federació de Comerciants “L’Eix del Raval”. A partir del treball de prospecció i observació que s'ha estat portant a terme des del 2003, de les dades i propostes que s'han deduït dels diferents estudis dels que es disposa (inclòs l'estudi sòcio-econòmic) i de l’anàlisi de les necessitats, s'han proposat unes línies generals d'actuació aprovades per la Junta de la Fundació Tot Raval, que són el suport a l'associacionisme comercial i la potencialització dels eixos comercials. L’abril de 2004 s’ha signat un conveni amb Foment de Ciutat Vella per a la dinamització econòmica i comercial que es centra en el desenvolupament dels serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats econòmiques i comercials mitjançant programes associatius, de formació i de promoció del Raval. La metodologia de treball per tirar endavant el projecte inclou les següents vessants: •

Actualització del diagnòstic econòmic i comercial del barri. Realització del treball d’observació i de recollida constant de dades per elaborar i actualitzar anualment un Estudi Econòmic. Aquest document servirà per a conèixer de manera acurada, no només la realitat econòmica del barri i la seva evolució, sinó també per establir uns indicadors fiables en vistes a assolir els objectius esperats.

Intervenció comunitària: De barri, dirigida a dinamitzar econòmicament i social el Raval, té una incidència directa a tot el territori i indirecta als principals motors econòmics. L’objectiu principal és crear estratègies de participació col·lectiva i desenvolupar actuacions que fomentin l’associacionisme comercial. Els destinataris d’aquesta línia de treball són el conjunt dels comerciants del barri i la Federació de Comerciants “L’Eix del Raval”. De carrer, amb incidència directa a les Associacions de Comerciants dels diferents carrers i una incidència indirecta al territori. Els destinataris són les associacions de comerciants i els comerciants dels eixos econòmics del barri amb més dificultats com l’accés a la informació, a les diverses ajudes, a l’assessorament o amb una manca de representativitat de la diversitat del teixit comercial.

Enllumenat Nadalenc del C/ Nou de la Rambla

Mercat de la Rambla del Raval

17


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Les accions realitzades han estat:

ESTUDI ECONÒMIC DEL RAVAL S’ha elaborat un primer Estudi Econòmic del Raval, mitjançant la recollida constant d’informació, la lectura i anàlisi de documentació com diferents estudis sobre el comerç i la immigració, el treball de camp desenvolupat i les dades aportades per les associacions des de març de 2003 fins a l’actualitat. Dels materials utilitzats cal destacar les dades oficials aportades per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona referides al comerç del Raval durant els últims tres anys, de les que s’ha fet un buidat i s’ha analitzat i comparat per tal de veure l’evolució. La presentació del primer Estudi Econòmic sobre el Raval es té prevista durant el primer trimestre del 2005.

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE BARRI 1- Potenciació d’una xarxa associativa comercial al Raval Es tracta de fomentar l’associacionisme comercial per a poder desenvolupar accions conjuntes dins d’una supra-estructura aglutinadora que es concreta en la Federació de Comerciants “L’Eix del Raval”. Les accions realitzades han sigut: Suport tècnic i administratiu puntual a la Federació de Comerciants del Raval Suport a les associacions de comerciants federades Establiment de contactes amb les associacions de comerciants que no formen part de la Federació de Comerciants del Raval 2- Participació en les reunions organitzades per Foment de Ciutat Vella Presentació de les dades recollides fruit de la observació directa dels principals carrers comercials, l’anàlisi de la tipologia dels comerços i les conclusions estretes de les reunions amb les Juntes dels carrers associats a la Federació de Comerciants. L’objectiu ha estat definir les problemàtiques de l’àmbit comercial dels diferents barris de Ciutat Vella i apuntar possibles solucions com la creació d’una normativa específica pel comerç del Districte i una adequació del Pla d’Usos. 3- Formació Realització de cursos de català i castellà per a comerciants. 2 cursos de català (matí i nit) amb un total de 39 persones inscrites de les que n’han finalitzat 16. S’han tirat endavant gràcies al conveni amb Normalització Lingüística. 1 curs de castellà (migdia) amb 12 alumnes inscrits dels que n’han finalitzat 6. Els espais utilitzats han estat La Casa del Món i la Fundació C.O. Joan Salvador Gavina. 4- Contactes amb els diferents líders religiosos Realització de contactes amb els diferents representants religiosos del territori per tal d’informar-los del procés de dinamització i per a valorar conjuntament les vies de participació dels comerciants immigrants. S’ha parlat amb representants del Centro Islámico Camino de la Paz, l’Associació Cultural Hispano-Paquistaní i el Consell Islàmic Cultural de Catalunya 18


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

5- Accions dirigides cap a la millora de la imatge externa del comerç S’ha tirat endavant: • Acords de col·laboració amb la Cambra de Comerç i la Fundació Un Sol Món • PLA D’ACTUACIÓ COMERCIAL: diagnòstic i propostes d’actuació. • GABINET TÈCNIC: diagnòstic dels punts de venda dels comerços i propostes de millora lligada a la concessió de microcrèdits per part de la Fundació Un Sol Món. Presentació de la campanya a : • Les Juntes de les associacions de la Federació de Comerciants • Als comerciants dels carrers Nou de la Rambla i Sant Pau (assistents: 55) Comerciants que han sol·licitat la intervenció : 22 • Establiment de contactes amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà S’ha sol·licitat informació sobre els diversos tipus d’ajuts destinats a la renovació dels establiments comercials i s’ha estudiat la possibilitat de realitzar un conveni. S’ha fet una distribució de 170 dossiers informatius sobre els ajuts existents i com a reforç de la campanya iniciada amb la Cambra de Comerç. 6- Enllumenat Nadalenc Amb l’objectiu d’unificar el disseny de les llums de Nadal, s’han fet les següents accions: • Reunions amb l’Escola Massana per la creació d’un disseny distintiu del Raval. • Reunions amb 6 empreses d’enllumenat nadalenc i preparació d’informes amb els preus de cada proposta. • Reunions amb els membres de la Federació per valorar la viabilitat del projecte i establir línies de finançament. Mapa de la proposta d’enllumenat Nadalenc

7- Suport al mercat setmanal Món Raval Des de la Fundació s’ha donat suport a aquells projectes econòmics, culturals o socials enfocats a afavorir la permeabilització del barri, fent-ne un lloc amable per passejar, comprar, divertir-se,... tot cercant unes activitats que facin compatible el desenvolupament amb la qualitat de vida dels habitants. És per aquest motiu que, a l’any 2003, la Junta va decidir donar suport a la implantació de un mercat setmanal a la Rambla del Raval. El projecte que va aprovar el Districte va ser el Mercat Món Raval. El suport al mercat ha significat la realització d’un seguiment del seu funcionament mitjançant la presència setmanal, els contactes amb els diferents tècnics i les reunions amb la Federació de Comerciants. El Món Raval es va inaugurar l’1 de novembre del 2003 i per problemes tècnics l’Ajuntament del Districte no li ha renovat la llicència pel 2005. 19


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

8- Selecció i presentació de botigues a premis • Premis “Barcelona, la Millor Botiga del Món” de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest any les botigues presentades als diferents apartats del premi han estat: Casimiro, Bibian Blue, Bodega Torres i La Bolsera. D’altra banda, com a millor iniciativa per a la dinamització comercial s’ha presentat a l’Associació de Comerciants del C/ Sant Pau. • “Premis als Establiments Centenaris” de la Generalitat de Catalunya. S’hi han presentat: El Transwaal, Sabateria La Ampurdanesa, Farmàcia Mas Docampo i Impremta Badia. 9- Foment de la campanya de Parelles Lingüístiques als establiments comercials Difusió a totes les associacions de comerciants federades i als seus associats de la campanya impulsada per Normalització Lingüística d’atenció en català a les Parelles Lingüístiques. S’hi han inscrit 18 establiments.

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CARRER La intervenció comunitària de carrer té com a objectius: a) Reactivar les associacions de comerciants b) Donar suport tècnic i assessorament als processos de canvi de les associacions c) Fomentar l’autonomia de les associacions d) Ajudar a aplicar els projectes de carrer elaborats pels membres de la Junta e) Mediar en els possibles conflictes i enfortir la convivència f) Establir ponts de comunicació entre els membres de les associacions, el Districte, els cossos de seguretat i altres organismes implicats en el barri g) Establir ponts de comunicació entre els comerciants, les associacions de comerciants i altres entitats del barri per tal d’implicar-los en la dinamització del carrer h) Establir ponts de comunicació entre les associacions de comerciants no federades i la Federació i) Fomentar la millora de la imatge del carrers j) Ajudar a fer possible uns carrers pluriculturals, rics i especialitzats S’han tirat endavant accions en dues línies: 1) La Fundació Tot Raval, la Federació de Comerciants “L’Eix del Raval” i l’Ajuntament de Districte (a través del seu servei de mediació comunitària) han estat desenvolupant processos d’acompanyament a les associacions de comerciants del C/ Sant Pau i C/ Hospital des del 2002. Aquest tipus d’intervenció s’inicia mitjançant l’equip de mediació de l’Ajuntament, que s’encarrega de fer un diagnòstic dels carrers i proposa un pla de treball a mig i llarg termini fruit de les reunions amb els comerciants. A partir d’aquí, la Fundació ha començat el treball amb les associacions. Associació de Comerciants del C/ Sant Pau La intervenció es va iniciar el maig del 2002. Enguany les accions s’han concretat en: Assessorament legal i financer Suport administratiu Suport tècnic pel que fa a la dinamització i funcionament de l’associació Suport a les relacions amb associacions i organismes oficials 20


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Generació de protocols de col·laboració amb Creu Roja, Policia Nacional, Guàrdia Urbana, equip tècnic del Districte, etc. per tractar problemàtiques i incidències que es donen al carrer Promoció de l’associació, de les activitats festives i de la presència mediàtica

Reunió de la Junta de l’A. de Comerciants del C/Sant Pau a Tot Raval

Aquesta primera experiència amb l’associació de comerciants del carrer Sant Pau s’ha consolidat i es valora com un sistema de treball molt efectiu que permet veure amb optimisme el futur del carrer. El següents indicadors així ho mostren: 107 associats: augment dels associats amb la incorporació de tots els comerciants d’origen estranger i l’adhesió dels Comerciants del C/Junta de Comerç a l’associació. 5 Juntes realitzades 11 reunions relacionades amb altres temes de l’associació (organització de Jazz & Carrer, coordinació amb altres entitats i/o amb l’administració pública...) 4 accions amb els veïns: col·laboració al Festival de Jazz i Músiques Alternatives de Ciutat Vella i coordinació per a treballar problemàtiques com la colònia de 80 gats a un pati interior, l’augment de drogodependència al carrer, la instal·lació del mercat d’articles robats i estupefaents a la Pl. Salvador Seguí. Associació de Comerciants del C/ Hospital i Adjacents El procés en aquest carrer i en la seva associació de comerciants s’ha iniciat el juliol del 2003 i consta d’unes característiques similars al del C/ Sant Pau. En aquest cas, però, la intervenció ha tingut des del seu inici la implicació activa de tots els agents del carrer: els veïns, els comerciants, les entitats religioses i les entitats culturals. La funció de la Fundació Tot Raval en aquest projecte de dinamització del C/ Hospital s’ha centrat en l’àmbit comercial i econòmic, incorporant un nou objectiu: Generar relacions de treball conjunt entre les entitats culturals, les religioses i els representants veïnals per a potenciar la interrelació i la implicació de tots els agents existents al carrer mitjançant reunions de caràcter bimensual.

21


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Les accions realitzades fins el moment s’han centrat en: Millora del funcionament intern, la gestió i la metodologia de treball de l’associació. Foment de les relacions entre els comerciants i els veïns Potenciació del treball en xarxa Reunió de l’A. de Comerciants del Carrer Hospital

2) D’altra banda, també s’han efectuat accions amb associacions de comerciants o grups de comerciants, per tal d’enfortir la xarxa associativa comercial: Associacions de comerciants federades A. de Comerciants del C/Tallers, Gravina, Jovellanos i Pl. Castella: traspàs d’informació per a la elaboració de l’Estudi i seguiment de la dinàmica del carrer. A. de Comerciants del C/Carme: s’han realitzat contactes per a conèixer la situació actual de la vida associativa del carrer i accions de traspàs d’informació. A. de Comerciants del C/Unió i Marquès de Barberà: a partir d’una demanda, s’ha realitzat una tasca de mediació entre els comerciants autòctons i d’origen estranger. A. de Comerciants del C/Nou de la Rambla: gestions per sol·licitar subvencions. 

Associacions de comerciants no federades Comerciants del C/Riera Baixa: a partir d’una demanda per part dels comerciants, s’ha dut a terme un treball de mediació entre els comerciants del carrer per a potenciar la seva organització com a associació i la creació d’unes xarxes de relació directa entre els comerciants i el Districte (dues reunions amb el Regidor). S’ha estat treballant la seva incorporació a l’Associació de Comerciants del Carrer Hospital i Adjacents. Comerciants del C/La Cera: diversos comerciants han fet una demanda sobre la base que l’associació de comerciants no és operativa. S’han efectuat els primers contactes. A. de Comerciants del C/Riera Alta: els comerciants han sol·licitat suport per a la dinamització de l’associació. S’han efectuat els primers contactes. Comerciants C/Elisabets, Àngels, Bonsuccés, Notariat i Pintor Fortuny: sol·licitud de suport i assessorament per a potenciar el treball conjunt i l’associacionisme entre els comerciants. Han col·laborat en el desenvolupament de les diferents accions: Districte de Ciutat Vella, Direcció General de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona, Fundació Un Sol Món, Federació de Comerciants “L’Eix del Raval”, Consorci de Normalització Lingüística i Institut Municipal del Paisatge Urbà.

22


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

CÀPSULES DEL RAVAL AMB BTV A partir de unes converses de Tot Raval amb BTV Districtes l’any 2003, vam arribar a l’acord d’explicar el barri a través de les seves entitats i de les seves accions. El vehicle seria unes càpsules (vídeos curts) que s’emetrien per BTV. El grup de treball que es va constituir per aquest projecte va dissenyar tant la metodologia de treball com els continguts de les càpsules. L’objectiu era, explicar històries a partir dels seus protagonistes i a la vegada donar a conèixer el Raval a la resta de la ciutat.

“BUSCA’T LA VIDA LA BARRI” Busca’t la vida al Barri ha estat la primera càpsula, la qual ha tingut l’objectiu de que els joves del barri coneguin les diferents accions lúdico-formatives que es fan al Raval i que a partir de aquest coneixement utilitzin totes les opcions que tenen per la seva formació tan personal com professional.

Seqüències del vídeo “Busca’t la vida al barri”

Participants: CCCB, APIP, Casal dels Infants del Raval, TEB, Raval Solidari, Taller de Músics i USOC. Es va presentar el 18 de març a Tot Raval, coincidint amb el 2n aniversari, i va emetre’s a BTV durant el mes d’abril. Les altres càpsules que es van pactar amb BTV feien referència a espais públics, el Raval i la gastronomia, la cultura i l’oci, l’habitatge, la dinamització comercial i la convivència, l’ocupació i la gent gran. La continuïtat del projecte resta a l’espera de la notificació dels responsables de BTV Ciutat Vella.

23


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

RAVAL(S) La proposta Raval(s) va néixer el 2003 amb la idea de mostrar les diferents facetes de la vida cultural i de convivència al barri, ser un projecte obert i pensat com un procés participatiu amb els objectius de donar a conèixer el barri i les seves potencialitats, generar un sentiment d’identitat i estimació vers el barri, establir dinàmiques de relació entre els habitants, generar accions culturals a les organitzacions del barri i potenciar la col·laboració entre aquestes, etc. Aquest Festival de Cultura del Raval ha estat fruit de nou mesos de reunions del grup de treball, en el que hi han participat 17 organitzacions, i de la respectiva feina de cada una d’elles per tirar endavant les seves propostes. S’han generat sinèrgies entre vàries entitats, de les quals 9 no han estat membres de Tot Raval. Raval(s) s’ha celebrat, en la seva segona edició, els dies 19, 20 i 21 de novembre. El programa ha comptat amb la següent combinació d’activitats: Relats al CCCB. La cultura com a element de dinamització urbana Jornada de conferències centrada en vuit casos pràctics d’organitzacions que treballen o han treballat amb el territori a través d’accions culturals, la majoria d’elles del Raval. També ha inclòs la presentació de les primeres conclusions de l’estudi sobre els “Canvis i transformacions al Raval Contemporani” encarregat pel CCCB a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB, la presentació dels resultats del Taller de Futur de la Cultura al Raval impulsat per Tot Raval i l’estrena de l’obra El somni de Shirine del Forn de Teatre Pa’tothom. El nombre d’assistents va variar durant la jornada, superant les expectatives amb 120 persones en la presentació d’experiències, la majoria tècnics i tècniques de cultura, unes 140 persones a la presentació del Taller de Futur, dels que una vintena eren veïns i veïnes del barri, i 200 persones en el moment de la representació teatral.

Presentació d’experiències de Relats

Representació del Somni de Shirine

Raval de Llengües Exposició de llibres de la biblioteca en diverses llengües per a infants, joves i grans (àrab, urdu, panjabi, hindi, bengalí, rus, anglès, francès, alemany, euskera, gallec ...). Organitzada per la Biblioteca de Sant Pau. Espai de lectura de l’exposició de la Biblioteca de Sant Pau

24


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Pans del Món 4 tallers paral·lels: pa del Marroc: ljobz, pa de la Índia i el Paquistan: naan, pa de l’Orient Mitjà i el Mediterrani: pita. Organitzats per l’Associació Sociocultural Ibn Batuta. Taller de pans a la Rambla del Raval

Taller de plàstica per a nens i pares Un taller dinàmic on treball amb materials que no se solen trobar en tallers de pintura, sinó més aviat a les nostres cuines. Organitzat per l’Espai Mallorca. Grup de joves fent el taller a l’Espai Mallorca i algunes de les obres

Taller de cuina Intergeneracional Des d'anar a la plaça, escollint els productes bons i baratos, fins servir el plat a taula. Organitzat per El Almazen amb el Casal d’Avis Josep Tarradellas. Itineraris pel Barri. Barris del Barri Passejades circulars, amb principi i fi a la Rambla del Raval. Organitzades per Tot Raval i guiades per Ciempiés. Itinerari. Bus del Barri Un recorregut pel Raval fora de línia. Organitzat per Tot Raval amb la col·laboració de TMB.

Itineraris guiats amb el busito de TMB i amb la ruta a peu sobre els Barris del barri.

Clàssica al Raval Orquestra de Cambra entre parets romàniques a l’església de St. Pau i Setze Guitarres envolten a Sta. Rita a l’església de Sant Agustí. Organitzada per l’Escola de Músics.

23


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Jazz al Raval Sons de Duke Ellington, Miles Davis, Herbie Hancok... als Jardins de Lluch i Rubió. Organitzat per l’Escola de Músics amb la interpretació d’alumnat del centre. Acció: Rostres El recorregut com a concepte de relació entre totes les maneres de viure, sentir, pensar... Organitzat per un grup d’alumnes de l’Escola Massana en motiu del centenari.

Imatges dels Rostres a l’escala de la Biblioteca de Catalunya al costat dels concerts de jazz.

El Somni de Shirine Una representació de teatre de joves del Raval, creada per ells mateixos. Organitzada pel Forn de Teatre Pa’Tothom. Concert Raval(s) Música amb els Yury y los Cosmonautas, Fithane - Raï, Go Lem System, Masala Dj's Bhangra & Dance. Organitzat per Tot Raval.

Concert de Go Lem System i dansa i música amb Masala Dj’s Bhangra & Dance a l’escenari de la Rambla del Raval.

Exposició de Fotografies antigues. Coneixes el Raval? Organitzada pel Centre Cívic Drassanes i ubicada al Forn de Teatre Pa’Tothom. nanoXittà. Pel·lícules per a nens extremadament intel·ligents Selecció de joies d'animació infantil amb una breu demostració de trucs visuals. Organitzat per XinaCittà a El Almazén.

Espectadors/es de les pel·lícules d’animació a El Almazén

26


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Ball i Orquestra al carrer La Paloma convida a ballar a tot el Raval amb la seva orquestra La Gardenia Blanca.

Concert per a tots els públics a la Rambla del Raval

Acció de Graffittis Una proposta d'Art Urbà. Organitzada per l’Associació per a Joves TEB.

Exposició de graffitteros a la Rambla del Raval

Concert de hip hop

Festival Amateur de Hip Hop Hip-hop al Raval. Rimant i rapejant per expressar la seva realitat. Organitzat per l’Associació per a Joves el TEB. Itineraris gastronòmics i nocturns. S’han elaborat uns itineraris amb l’objectiu de donar a conèixer i fomentar la riquesa gastronòmica del barri. S’han elaborat uns tiquets Raval(s) amb els que el visitant rebia un detall després de la consumició/àpat a l’entregar-lo en un dels 100 establiments participants. Portes obertes als museus Amb el tiquet Raval(s) s’ha pogut entrar gratuïtament al MACBA, CCCB i al Museu Marítim.

27


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Carpa de dibuixos A la Rambla del Raval s’ha instal·lat un espai per a la mainada i la gent interessada en dibuixar o pintar les il·lustracions de localitzacions del barri. Es van colorar més de 1000 fitxes.

Carpa de dibuixos a la Rambla del Raval

El nombre total de visitants a aquesta edició de Raval(s) va superar les 6000 persones. Pel que fa a les accions de comunicació i difusió, seguint amb la línia de la Fundació de donar a conèixer i transmetre una imatge positiva i rica del barri, s’ha acompanyat l’esdeveniment amb: • 250.000 encartats al diari El Periódico sobre el Raval Cultural (4.000 exemplars s’han distribuït als punts d’informació instal·lats a la Rambla del Raval i a la Pl. dels Àngels) • 11.000 programes de mà, amb una bustiada pel barri a 7.000 habitatges • 4.000 pòsters repartits per tota la ciutat • 8.000 tiquets Raval(s) • Campanya de comunicació amb els mitjans: televisió, ràdio i premsa, amb aparicions a Com Ràdio, Ona Catalana, Radio Gladys Palmera i Catalunya Cultura, i pel que fa a premsa escrita a La Vanguardia, El Periódico, El Punt, el diari El Raval i Nova Ciutat Vella. D’altra banda, s’ha de destacar que les entitats participants han cobert un 36% del costos comptabilitzats. Les organitzacions que han col·laborat han estat: A. per a Joves TEB, A. Sociocultural Ibn Batuta, Biblioteca de Sant Pau, Casal dels Infants del Raval, CCCB, CC Drassanes, El Almazén, Escola de Músics, Escola Massana, Espai Mallorca, Forn de Teatre Pa’tothom, La Paloma, MACBA, Museu Marítim, TMB, Xina Città.

28


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

TALLER DE FUTUR SOBRE LA CULTURA AL RAVAL Dins del marc de la comissió cultural, després de temps de discutir les línies de treball a desenvolupar i a partir del camí engegat amb el projecte de Raval(s), ha sorgit la proposta de tirar endavant un procés participatiu per conèixer i debatre les visions dels diferents agents del territori en relació a la cultura al barri. A partir del maig s’ha definit la proposta del Taller de Futur sobre la Cultura al Raval, conjuntament amb el projecte Barri Educador del Casal dels Infants del Raval, i s’ha preparat la convocatòria. La jornada s’ha realitzat el 23 d’octubre al CEIP Collaso i Gil. L’objectiu del taller de participació ha estat triple: • Crear un espai de trobada i intercanvi d’idees; implicar en la reflexió sobre la cultura als diferents agents del barri. • Reflexionar sobre el present: els recursos, les necessitats i aspectes positius del barri com a potencialitat per al seu desenvolupament. • Elaborar, consensuar i prioritzar futures línies d’actuació a treballar per les diferents institucions i entitats que desitgin comprometre’s. S’ha posat una especial atenció en buscar una representació de la visió dels diferents agents socials presents al territori, convocant veïns i veïnes associats/ades o no associats/ades, persones de l’àmbit empresarial/comercial o privat, tècnics i tècniques de l’àmbit de la cultura i del món social, i polítics i directius del barri i la ciutat. Les sessions de treball en grups, formats per entre 10 i 15 persones, i del plenari, amb les 66 persones participants, s’han desenvolupat a través d’un equip extern amb diferents dinàmiques participatives per al debat i el consens, les quals han fet possible la priorització de línies d’actuació. Totes les idees i visions proposades pels i les assistents han quedat recollides i es poden veure reflectides en l’informe de resultats que s’ha enviat a tots i totes les participants i que es pot consultar a www.totraval.org.

Moment de posada en comú del treball fet pels i les participants del Taller de Futur sobre la Cultura al Raval

Des de Tot Raval, tal i com es va anunciar a la jornada, s’ha pres el compromís de cercar en el 2005 espais on valorar les propostes i pensar en com tirar-les endavant. 29


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Les 5 propostes més votades han estat: 1a Desenvolupar projectes d’educació pel civisme mitjançant recursos artístics i culturals. Conté propostes concretes d’acció sobre el civisme, des de visions diferents. El seu objectiu comú és que la gent s’identifiqui amb el barri, es responsabilitzi i participi amb/en l’espai públic (posant en valor els carrers i places, el patrimoni...) i, en conseqüència, amb/en l’àmbit comunitari (treball sociocultural i de convivència...), mitjançant recursos artístics i culturals. El compromís i proposta és de i per a tots els agents del barri, des de el seu àmbit i conjuntament: les institucions, associacions, veïns, comerciants, la gent gran i joves i, especialment, les escoles (i/o des de). Grup de treball: Raval, cultura i educació

2a Crear un observatori/arxiu de la memòria del barri que sigui dinàmic i que reculli la memòria oral, gràfica i documental del Raval (passat i present), garantint la seva difusió i coneixement per diferents canals: cicles formatius, circuits, publicacions,... Es tracta de l'agrupació de diferents propostes que anaven en la mateixa direcció: • CREAR un fons de la memòria del Raval des d'una perspectiva dinàmica, que es vagi actualitzant des del present, i que recuperi la història també oral del barri, el testimoni de les persones que han fet la seva vida al Raval. Tenint en compte que fins al sXIX, la història del Raval era la història de la ciutat el que cal és agrupar un fons amb vocació de ser difós i que contribueixi a generar identitat de barri. • El segon pas és doncs, DIFONDRE’L i donar-li valor afegit (educatiu-identitari). S'apunten alguns mitjans per fer-ho: apropar-los als alumnes (cicles formatius) i a la ciutadania en general (circuits, publicacions...). Grup de treball: Raval, cultura, patrimoni i desenvolupament econòmic.

3a Impulsar programes d’aproximació recíproca entre la producció cultural que es fa (especialment als grans equipaments) i la gent del barri. Les propostes concretes per assolir aquest apropament recíproc entre la programació dels grans equipaments culturals del barri i els seus veïns i veïnes, són, entre d’altres: • Programes d’iniciació a l’art; • dinamització i iniciació al teatre; • programes d’educació en espais no formals. Grup de treball: Raval, cultura i oferta cultural

4a Pla de regeneració dels espais públics que comptabilitzi l’activitat cultural i lúdica amb els interessos veïnals i comercials. Grup de treball: Raval, cultura i espais culturals

5a Millorar la xarxa d’equipaments i recursos suficients per infants i joves. Les propostes concretes que tenen com a objectiu garantir la igualtat d’oportunitats i afavorir la cohesió social del Raval són: • crear més places d’Escola bressol; • més beques de menjador i per llibres; • revaloritzar el treball de l’escola pública; • millorar els espais d’educació no formal; • i ensenyament post- obligatori de tot tipus. Grup de treball: Raval, cultura i educació

30


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

TALLER D’OCUPACIÓ D’AGENTS COMUNITARIS Els tallers d’ocupació estan inclosos dins de les mesures de suport a la creació d’ocupació i es configuren com un programa mixt d’ocupació i formació adreçat a persones desocupades de més de 25 anys. Els alumnes/treballadors participants assoleixen formació professional i pràctica laboral mitjançant la realització de serveis d’utilitat pública o d’interès social relacionats amb nous filons d’ocupació, durant un any, possibilitant la seva posterior inserció laboral. L’interès per desenvolupar l’especialitat d’Agents Comunitaris va sorgir a les reunions d’avaluació sobre del taller d’ocupació de Mediació Intercultural pel Desenvolupament Comunitari del Raval que es va realitzar el 2003 amb les entitats implicades, fruit de la bona valoració de l’experiència anterior i de la consideració de que cal reforçar els projectes comunitaris del barri. El Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris que es promou a iniciativa de Tot Raval forma part del Taller “Barcelona per les persones” de Serveis Personals del Districte de Ciutat Vella que es realitza en conveni amb Barcelona Activa i que va iniciar-se el 20 de setembre de 2004. La incorporació dels 8 alumnes-treballador/es del Taller es va realitzar des de la coordinació del taller, intentar compaginar els interessos dels alumnes i las seves capacitats professionals amb els perfils que demanaven les entitats. Les entitats i els projectes als quals els alumnes/treballadors han estat ubicats són: • EL LLOC DE LA DONA (30h). Plataforma Comunitària: Treball sexual i convivència. • ASCIB (13h). Banc del Temps • CONSELL ISLÀMIC (7h). Espai dona • USOC (10h). Espai dona. • RAVALNET (30h). Prospecció necessitats noves tecnologies i web servei laboral. • CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL (30h). Barri educador. • CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL i TOT RAVAL (30h). Entorn escolar. • SURT (8h). Autoempresa • TOT RAVAL (22h) Estudi diagnòstic infància i adolescència del Raval. • FEDERACIÓ DE COMERCIANTS DEL RAVAL i TOT RAVAL (30h). Dinamització de l’associacionisme comercial. • TOT RAVAL (30h). Dinamització àmbit cultural, guia de recursos i pàgina web. El programa formatiu a l’aula, que es fa un dia a la setmana, consta dels mòduls següents: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perfil de l’agent comunitari Coneixement de l’entorn immediat: el barri del Raval/ Ciutat Vella Context i metodologia de la intervenció social i comunitària Desenvolupament comunitari Recursos per a la intervenció social i comunitària Treball orientat a diferents col·lectius Formació compensatòria: formació i orientació laboral/inserció ocupacional, riscos laborals, sensibilització medioambiental i alfabetització digital.

A més de la formació grupal, també pren pes important la tutorització individual realitzada per l’experta docent i la formació en el lloc de treball, que recau en el/la referent de l’entitat. 31


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

+ JOC AMB L’ESPORT El projecte vol incidir en la millora de l’àmbit esportiu en el barri pel que fa principalment als recursos existents, partint de la base que hi ha una manca d’espais de joc i esport, sobretot pel que fa a l’espai públic i adequats pel treball amb els joves del barri. S’espera, a més, que les iniciatives puguin facilitar el treball socioeducatiu i ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones i del territori a nivell de serveis i convivència. En aquest sentit, es té l’antecedent de la proposta que es va elaborar conjuntament amb el Casal dels Infants del Raval i el CSS Raval Sud de la Pista lúdico-esportiva de la Pl. Salvador Seguí el 2003. El Districte de Ciutat Vella i l’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat va donar el seu vist-i-plau en el desenvolupament del projecte de pista temporal condicionada a la construcció de la Filmoteca de Catalunya. Posteriorment, a principis del 2004 se’ns va comunicar que degut a la imminència de les cates del terreny, quedava sense efecte el permís donat i un cop acabada la intervenció arqueològica no s’ha contemplat l’opció de tirar la iniciativa endavant per la previsió de construcció de l’equipament en un any. D’altra banda, el grup de treball sobre espais de joc i esport al Raval, que s’ha reunit en tres ocasions, ha estat valorant la situació del barri per plantejar com s’hi podia incidir: S’ha analitzat la demanda i l’oferta d’espais dels poliesportius, les pistes dels centres d’ensenyament i els espais de la via pública. La conclusió ha estat que la utilització de les pistes tancades és elevada i que costa donar resposta a les noves demandes. S’ha coincidit en la conveniència de dissenyar i dinamitzar espais esportius i lúdics a l’aire lliure del Raval per a fomentar el joc i la convivència entre el veïnat del barri, amb la finalitat de donar resposta, temporal (en solars pendents de ser equipaments) o permanent (en nous projectes urbanístics), a la necessitat de pistes per part de les entitats socials i de lleure, les entitats esportives, grups no organitzats i població en general, especialment joves i infants. S’han identificat possibles espais com C/ Nou de la Rambla cantonada C/ Estel, antigues piscines Folch i Torres, C/ Arc del Teatre tocant al C/ Om i Jardins de Torres Clavé (Pl. Valldonzella). S’ha reconegut que caldria millorar els espais lúdico-esportius existents. Els participants al grup de treball han estat el Projecte Franja (representat per Fundació CO Joan Salvador Gavina), la Penya Blaugrana Sant Pau Raval, el Casal dels Infants del Raval (Barri Educador), l’equip d’educadors de carrer, l’A. Esportiva de Ciutat Vella i el Districte de Ciutat Vella. Diapositiva de la presentació del projecte al Diàleg de l’Esport del Fòrum 2004

32


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

BANC DEL TEMPS El Banc del Temps és un projecte comunitari que vol promoure la participació conjunta i els intercanvis per a tasques d’atenció a persones. També té l’objectiu de donar oportunitats perquè la gent es conegui i confiï en els altres per tal de resoldre necessitats i interessos de la vida diària. És un banc que funciona sense diners, en el que únicament es pot dipositar temps, que es retira en el moment d’ésser utilitzat. El funcionament és molt simple: una persona diposita unes hores de temps oferint un servei que vol donar i a canvi, pot demanar d’altres persones per resoldre algunes necessitats diàries. El projecte va sorgir com a proposta de la Regidoria de Dones i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona a l’A. Sociocultural Ibn Batuta l’any 2003. Finalment, s’ha configurat en el 2004 amb la participació per un costat de l’Associació Salut i Família i la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, coordinen el projecte a nivell de ciutat, i l’Associació Sociocultural Ibn Batuta i la Fundació Tot Raval, com a entitats del barri. La presentació pública del Banc del Temps es va fer el 30 de novembre al FAD amb la presència del Regidor del Districte, Sr. Carles Martí, i la Regidora Ponent de Dona i Drets Civils, Sra. Pilar Valluguera. Des del desembre la secretaria està ubicada al Centre Cívic Drassanes i obre dues tardes i un matí.

Presentació del Banc del Temps a la sala d’actes del FAD.

Pòster de difusió del Banc del Temps

33


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

RAVALEJAR La proposta de crear una marca Raval, aprovada per la Junta, s’ha materialitzat, després de vàries consultes i reunions del membres amb l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament i amb l’Agència de Comunicació S.C.P.F., en la creació de una campanya i no d’una marca. S.C.P.F....ha basat la seva idea en què el Raval és més que un barri, és una actitud. Una manera de fer i de viure de la gent. És per això que han plantejat que la campanya es basés en la conjugació d’un verb, que no fos estàtic, que fos viu i que cadascú se’l pogués fer a la seva mida: ravalejar (v.). És una campanya de comunicació que vol generar un canvi de percepció: Fora del barri: Projectant una imatge diferent, per eliminar les actuals barreres perceptives. Dins del barri: Reforçant i potenciant l’orgull de barri que ja existeix. Es tirarà endavant el 2005 i la fase inicial es centrarà en la importància de la conjugació del verb, fent-se visible en dues parets del Raval i en diferents gadgets que es repartiran pel barri, 9000 xapes, 300 samarretes, 6000 piruletes, 6000 pòsters i 200 displays per a la Boqueria.

Exemple de possible aplicació de la campanya ravalejar (v.).

34


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

GUIA DE RECURSOS (BBDD) La proposta de la creació d’una guia de recursos del barri ha estat una de les demandes fetes per les entitats membres de Tot Raval des de fa temps. En aquest sentit, s’han realitzat reunions amb Ravalnet per valorar les seves possibles característiques, pensant amb la seva aplicació a través d’internet, i s’han perfilat els ítems a incorporar. A partir d’aquí, tenint en compte que un dels compromisos que apareixen al Pla d’Actuació del Districte de Ciutat Vella (PAD) és la creació de guies de recursos, la Fundació va plantejar-los la possibilitat de col·laborar en l’elaboració de la base de dades, pel que fa a la cerca i actualització de la informació relativa al barri del Raval i a la realització del dispositiu digital, el qual, des de Tot Raval, s’ha suggerit que es realitzi amb Ravalnet. La proposta que s’està treballant es concreta en una guia d’entitats i recursos de Ciutat Vella prevista per presentar-se a la Mostra d’Entitats de Ciutat Vella que es celebrarà el juny del 2005. Es preveu penjar la informació a la web de l’Ajuntament i tenir-ne un accés directe a través de la pàgina web de Tot Raval.

35


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

SUPORT A ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DEL BARRI FESTA DE CARNESTOLTES: RAVALSTOLTADA Organitza: Barri Educador, Taula de mediació de Folch i Torres, Comparsa de Nou de la Rambla, Comparsa S.C.A. Disbauxa, Casal d’Avis Josep Trueta, Federació de Comerciants del Raval i A. d’ alumnes i ex-alumnes IES Miquel Tarradell. Suport: cerca de col·laboracions pel berenar, cerca de voluntariat, contacte amb el Districte per la cartelleria, muntatge i difusió. FESTA DE SANT JORDI 2004 Organitza: A. Raval-És i Tot Raval Participants: A. de comerciants Sant Pau, Federació de Comerciants del Raval, Mercat Món Raval, APIP, Casal dels Infants del Raval, ASCIB, La Llotja, Escola de Voile i Boillet, La Bata de Boatiné i 30 restaurants del barri (patrocinant el trenet) Suport: coordinació amb entitats i Districte, cerca de patrocini, muntage, seguiment i difusió.

PUNTAIRES A LA FIRA DE SANT PONÇ Organitza: A. comerciants Sant Pau i A. Raval-És Suport: coordinació, muntatge, seguiment, cerca de col·laboracions i premis. TORNEIG DE BÀSQUET 3X3 A VALLDONZELLA Organitza: Educadors en medi obert del Raval Col·labora: A. Comerciants del Mercat de la Boqueria, Esportistes Solidaris i altres. Suport: cerca de col·laboradors i premis, difusió i article de premsa.

FESTIVAL DE JAZZ DEL CARRER SANT PAU Organitza: A. Comerciants Sant Pau dins el Festival de Jazz i Músiques Alternatives de Ciutat Vella. Suport: coordinació, muntatge, seguiment i difusió. Roda de premsa del Festival realitzada a l’Espai Liceu.

36


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

QUÒRUM Organitza: La Capella Participants: El Mirador del Immigrante, C.C. Drassanes, Casal Estel d’Assís, Casal dels Infants del Raval, A. de comerciants del carrer Hospital i adjacents, A. Sociocultural Ibn Batuta, Teatre Romea, Antoni Deulofeu i veïns i veïnes del barri. Suport: contactes amb organitzacions i veïnat del barri per a participar III OPEN DE FUTBOL SALA Organitza: Penya Blaugrana Sant Pau Raval, ASCIB, FC Barcelona i Districte. Suport: begudes FESTA MAJOR DEL RAVAL Organitza: Districte de Ciutat Vella Participants: A.V.V. del Raval, A.V. i C. de Nou de la Rambla, A. C. carrer Sant Pau, Casal dels Infants del Raval - Barri Educador, Casal d’Avis Josep Trueta, Casal d’Avis Josep Tarradellas, Club de Petanca Barcelona, Taula de Mediadors Pl. Folch i Torres. Suport: convocatòria d’entitats al sopar de Festa Major CASTANYADA INFANTIL Organitza i participa: entitats del Projecte Infància Suport: finançament (Raval-És) i article de premsa

12 HORES DE FUTBOL Organitza i participa: enitats del Projecte Franja Suport: material de regal pels participants a través del diari Sport VISITES GUIADES A L’EXPOSICIÓ DALÍ I ELS LLIBRES Organitza: Biblioteca de Catalunya Suport: difusió i organització de grups del barri TROBADA DE PARES NOËL I FESTA INFANTIL Organitza: A. de Comerciants del carrer Hospital i adjacents. Participants: A. C. del carrer Sant Pau, A. C. de la Boqueria, Federació de Comerciants del Raval i El Triangle de Sants. Suport: organització, muntatge, cerca de patrocinadors per l’esmorzar, seguiment i control. PRESENTACIÓ KUSBHOO Organitza: Javid Mughal, El mirador de l’Immigrant Participants: La Capella, Quòrum, etc. Suport: organització, difusió i presentació

37


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

SUPORT A PROJECTES VINCULATS AL BARRI ARTS AL CARRER S’ha donat suport al projecte de la Fundació Societat i Cultura Fusic en la seva proposta d’ubicar al Raval La Ciutat de les Arts de Carrer i un centre internacional per artistes de barret. El projecte ha estat presentat conjuntament a la Direcció General de Participació, la Direcció General de Promoció Cultural, el Departament d’Educació i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i al Regidor del Districte de Ciutat Vella i al Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. PREMI INTERNACIONAL TERENCI MOIX La Fundació Tot Raval ha donat suport a la creació d’un premi internacional de literatura i cinematografia lligat al nom de Terenci Moix i el Raval. Membres de Tot Raval formen part del jurat dels Premis. Aquest premi serà anual (coincidint amb el Dia de Sant Jordi) i tindrà tres categories: premi a la millor trajectòria literària, premi a la millor obra editada de l’any i premi a la trajectòria en l’àmbit de la direcció, interpretació, direcció artística de producció o fotografia. CÒMIC DEL RAVAL L’Associació per a joves TEB ha demanat suport a la Fundació per a l’edició del còmic “El Raval de Barcelona: Immigració: Històries d’anada i tornada”. Tot Raval els ha posat en contacte amb Edicions 62 per valora la possibilitat de que es fes càrrec de l’edició.

INICI EMPRESA D’INSERCIÓ D’INFORMÀTICA El TEB ha presentat a Tot Raval el projecte de creació d’una empresa d’inserció en temes d’informàtica (manteniment, reparació, creació de pàgines web, xarxes,...), se’ls ha informat sobre el procés de creació i se’ls ha posat en contacte amb l’Associació per a dones SURT, que és qui ha desenvolupat el projecte Ravaltext. ASSOCIACIÓ PUNT COMÚ S’ha realitzat una tasca de suport i assessorament en relació al funcionament intern i la gestió de l’associació.

38


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ ACCIONS INTERNES La interlocució entre les entitats, coordinació i execució de les comissions, les juntes i els plenaris, el traspàs d’informacions sobre els projectes interns o externs, les actes de reunions, convocatòries, etc. són les accions de comunicació interna que es desenvolupen des de Tot Raval, element imprescindible per tirar endavant el projecte de treball en xarxa.

ACCIONS EXTERNES TOT RAVAL INFORMA... Agenda d’activitats del barri que es distribueix per correu electrònic en forma de butlletí i que també es pot consultar a la pàgina web de Tot Raval. És un mitjà de comunicació que té com a objectiu millorar el coneixement de l’àmplia oferta d’accions i serveis que es realitzen al Raval. El 2004 s’ha informat de 230 activitats de més de 125 organitzacions diferents:

A.V.V. del Raval, A. de Dominicans, A. per a la Inserció i Promoció Professional, A. Sociocultural Ibn Batuta, A. de Mestres Rosa Sensat, A. per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social, A. per a Joves TEB, A. UNESCO per al Diàleg Interreligiós, A. Raval-És, A. de Comerciants del carrer Sant Pau i Junta de Comerç, A. de Comerciants de la Boqueria, A. Ponent, Arxiu Històric del Districte, Attac-Ciutat Vella, A.E.I Estel d’Assís, AEC, A. Islàmica Camí de la Pau, A, Ravalnet, A.V.V. i Comerciants del carrer de la Cera, Advanced Music, Acció Escolta de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, A. Cultural El Huevo Frito, AJEC (A. de Joves Estudiants de Catalunya), A. d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, A. Pares de Persones amb Retard Mental, A. Cultural Hispano Paquistaní, A. per a la Promoció del Bàsquet al Raval, AMPA del CEIP Milà i Fontanals, A. Dret a morir dignament, A. Amistat amb el Poble de Guatemala, A. Salut i Família, A. de Comerciants del carrer Hospital y Adjacents, Acció Social Montalegre, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca de Sant Pau, Coordinadora de Corals del Raval, CCCB, Centre Cívic Drassanes, Casal d’avis Trueta, Casal de joves Atlas, Coral Picarol, Centre Obert Joan Salvador Gavina, Centre de Serveis Personals Erasme Janer, Centre Filipí Tuluyán-San Benito, Projecte Benallar, Comunitat Parroquial del Carme, Comunitat Pentecostal Internacional de Ghana, Centre Cívic Pati Llimona, Ciempiés, Casal dels Infants del Raval, CEIP Rubén Darío, Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella (CRP), Centre Municipal d’Informació i Recerca de Dones (CIRD), 100.000 retinas, Col·lectiu Tercer Ojo, Centre Esplai Sant Pau del Camp, Casal Infantil Drassanes, Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista, Centro Riojano, CIAJ, CISEC (Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya), Consorci per a la Normalització Lingüística, Comissió de Festes Populars del Raval, Carpintería del Arte, Consell Islàmic Cultural de Catalunya (CICC), Casa Almirall, Coral Girasol, Districte de Ciutat Vella, Direcció de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, Diari El Mirador, USOC, Espai Mallorca, Educadors en medi obert del Raval, Escola Cintra, El Almazen, Escola de Músics, Espai XXI - Escola Pia de Catalunya, El Lloc de la Dona, Escola Massana, Estel d'Assís, FAD, Federació de Comerciants Nou Drassanes Comercial, Forn de Teatre Pa’Tothom, Fundació Jaume Bofill, Projecte Franja, Fundació Social del Raval, Fundació Viure i Conviure, Fòrum Social per l’Educació a Catalunya, Fòrum Barcelona 2004, Fundació CP’AC, Fundació Escó, Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC), Fundació Raval Solidari, Fundació Solidaritat UB, FUSIC (Fundació Societat i Cultura), Grup Teatral Al-Muhajir, GNAB, Generalitat de Catalunya, Gandhiji Cultural, IES Milà i Fontanals, Institut de Cultura de Barcelona, KBB Kültur Buro Barcelona, La Paloma, La Central del Raval, La Selección, La Banda Revuleta, LICIT, Les Penélopes, Món Raval, MACBA, Marató de l'Espectacle, Museu Marítim de Barcelona, Món-3, OVNI (Observatori de vídeo no identificat), Projecte Infància del Raval, Projecte Barri educador, Plataforma per a la integració Raval, Probens, Penya Blaugrana Sant Pau Raval, Parròquia Sant Pere Nolasc, Projecte Citynet, Ràdio Contrabanda, Regidoria de Dona i Drets Civils, Residència d’Investigadors, A. SURT, S.O.S. Racisme, Sant Joan de Déu Fundació, Taula de mediadors/es de la Plaça Folch i Torres, Torre Jussana, Taller de Músics, Universitat Oberta de Catalunya, Un cotxe Menys, Xarxa Òmnia d’accés a noves tecnologies, Xarxa Educativa del Raval (XeR).

El nombre d’organitzacions i persones que a finals de 2004 han rebut el butlletí via correu electrònic han estat 310. 39


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

WWW.TOTRAVAL.ORG L’any 2004 s’ha ampliat la informació que conté la pàgina web, amb un creixement de les notícies i la inclusió d’una galeria de fotos de les activitats que també inclou vídeos. S’ha anat actualitzant el banner amb informacions d’interès relacionades amb els projectes.

NOTÍCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ La Fundació també ha informat de les activitats del barri i de Tot Raval als mitjans de comunicació. S’han elaborat notícies sobre: • • • • • • • • • • •

Trobada de Pare Noëls i Festa Infantil. La plaça Sant Agustí va avançar el Nadal una setmana. Operació Ulls Oberts. Treball conjunt per mantenir el civisme al carrer Guifré Raval(s), el festival de cultura del Raval. Raval(s): un munt de Ravals en un de sol La Fundació Tot Raval al Fòrum. Manual de bones pràctiques del Raval Revista bimensual. Khushboo ja és al carrer Taller de Futur sobre la Cultura al Raval. Debat i reflexió: 66 persones es reuneixen per confeccionar futures línies d’actuació Josep Aragonès, candidat a presidir l’Associació de Comerciants del carrer Hospital. El carrer Hospital, un carrer obert al món Val més poc i bo que no molt i sorollós El bàsquet de carrer ajuda a cohesionar el barri Jazz en viu, a l’aire lliure i gratuït Sant Jordi 2004: llibres, roses i associacions.

A nivell de barri, s’ha comptat amb la col·laboració de: El Raval, que ha publicat cada mes els articles de la Fundació Nova Ciutat Vella, on s’han publicat entrevistes i articles sobre projectes de Tot Raval www.ravalnet.org, introduint informacions a l’apartat d’“Últimes notícies” i activitats a l’”Agenda” El Mirador del Emigrante, finestra oberta al món immigrant de les notícies i comunicacions de Tot Raval

40


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

A nivell de ciutat cal destacar la col·laboració amb El Periódico de Catalunya amb la cessió d’un espai quinzenal que s’ha destinat a la informació de les activitats de la Fundació i la realització del monogràfic sobre el Raval Cultural. Els altres diaris amb els que hem estat en contacte per informar-los de les activitats i projectes són La Vanguardia, El País, El Metro, Avui, El Mundo, El Punt, 20 minutos i La Veu del Carrer. Pel que fa a la televisió, BTV ha cobert la informació de totes les nostres activitats, així com també ens ha proporcionat el marc de difusió per al projecte de les “Càpsules del Raval”. Amb TV3 s’ha participat al programa En Directe per explicar el projecte Objectiu: l’Ocupació al Raval. Les altres cadenes on s’han enviat les notes de premsa han estat City TV i Tele 5. Les ràdios on s’ha participat han estat ONA Catalana, COM Ràdio, Catalunya Ràdio, on s’ha fet un recorregut virtual pel barri al programa Vientos del Sur, Catalunya Cultura, Cadena Ser, Ràdio Gràcia, Radio Gladys Palmera i Ràdio Nacional d’Espanya. La web de l’Ajuntament www.bcn.es s’ha fet ressò de les notícies de Tot Raval a L’Agenda i des de la web del Districte de Ciutat Vella s’ha establert un link a la web de Tot Raval. També s’ha aparegut com a exemple de bones pràctiques a la revista editada per l’Observatori de la Immigració del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

MONOGRÀFIC SOBRE EL RAVAL CULTURAL S’han editat 250.000 encartats de 8 pàgines a El Periódico, que expliquen l’evolució del Raval des de la vessant cultural fent un repàs de la riquesa d’un barri on la cultura s’entén d’una altra manera i contenen la programació de Raval(s).

Portada del monogràfic

41


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

CAMPANYA RAVALEJAR Veure el projecte a la pàgina 34

PARTICIPACIÓ A ACTES I JORNADES Fòrum de les Cultures Barcelona 2004: Diàleg de l’Esport: presentació del projecte + Joc amb l’Esport a la taula “Espais públics urbans com a punt de trobada per afavorir el joc i l’esport en la comunitat” conjuntament amb un representant del Casal dels Infants del Raval i un del CSS Raval Sud. Diàleg de les Cultures del Treball: participació a la Fira amb un estand d’informació de Tot Raval durant quatre dies. Diàleg Impacte Global. Les Bones Pràctiques Urbanes: presentació a l’Speaker’s Corner del projecte de dinamització econòmica i comercial amb la participació de la Presidenta de Tot Raval i representants de la Federació de Com. del Raval, de l’A. C. de Sant Pau, de l’A. C. del carrer Hospital i del Consell Islàmic Cultural de Catalunya. Jornades sobre Immigració a Manresa: participació a la taula rodona. Jornades CYTED de Reflexió i Intercanvi sobre centres històrics: participació de la Fundació Tot Raval com a exemple de coordinació des de la societat civil amb l’objectiu de la dinamització d’un barri històric. Seminari sobre Nous reptes del món de l’esport: nous veïns i veïnes: participació amb l’explicació del projecte + Joc amb l’Esport. Jornades sobre immigració organitzades per CSP Erasme Janer: amb la participació de la Secretària per a la Immigració, Sra. Adela Ros, i la participació de la Presidenta fent una explicació dels canvis del barri Jornades sobre immigració Grup Set: suport i assistència a les jornades a Caixa Fòrum amb intervencions de membres de la Fundació.

INFORMACIÓ SOBRE TOT RAVAL I EL BARRI Realització de reunions amb universitaris/es, estudiants de secundària, entitats, periodistes, investigadors/es, persones interessades, etc. Reunions i acompanyament a la realització de documentals i/o programes de ràdio sobre el barri: Linea 900 de La2, Raval 08001 de Toni Verdaguer, documental sobre el Raval de Factotum.

42


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

PARTICIPACIÓ A ÒRGANS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I GRUPS DE TREBALL CONSELL DE CIUTAT Els membres de la Fundació Tot Raval que han estat escollits per participar al Consell de Ciutat són: Sra. Rosa Gil (Tot Raval), Sr. Enric Sánchez (Federació de Comerciants Eix del Raval), Sr. Emili Sarrión (Barna Centre) i Sra. Rosa Balaguer (Casal dels Infants del Raval). PAD DE CIUTAT VELLA Participació en les comissions de debat del procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Districte de Ciutat Vella 2003-2007. CONSELLS CONSULTIUS SECTORIALS DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA Participació en tots els Consells Consultius. AUDIÈNCIES PÚBLIQUES, PLENARIS I CONSELLS DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA Assistència i participació. PROJECTE INFÀNCIA, PROJECTE FRANJA I COORDINADORA DE LA DONA Participació en reunions sobre projectes o activitats específiques. RAVALSTOLTADA Participació a les reunions d’organització i coordinació de l’activitat amb entitats i veïnat. REUNIONS SOBRE EL COMERÇ AL DISTRICTE Participació a les 6 reunions organitzades per Foment de Ciutat Vella amb l’objectiu de posar en comú la situació del comerç al Districte i fer propostes de millora per part de les organitzacions de comerciants dels quatre barris. REUNIONS SOBRE EL REFORÇ ESCOLAR AL RAVAL Participació com a equip de Tot Raval i amb el projecte Entorn Escolar a les reunions organitzades des del Districte per a coordinar i optimitzar les accions de reforç escolar entre entitats i centres d’ensenyament. REUNIÓ SOBRE LA PROSTITUCIÓ AL RAVAL Jornada de treball organitzada pel Districte de Ciutat Vella per intentar cercar solucions a la situació de la prostitució al barri amb la participació de diverses entitats socials. REUNIONS SOBRE LA SITUACIÓ AL VOLTANT DE L’ORATORI D’ERASME JANER Participació en les reunions organitzades per SOS Racisme i organització d’una reunió amb el Regidor del Districte i els representants d’entitats al voltant del conflicte generat a partir de l’anunci de l’obertura d’un oratori al carrer Erasme Janer. REUNIONS DE TÈCNICS DE PLANS COMUNITARIS DE CATALUNYA Participació a les reunions trimestrals de tècnics i tècniques de PDC organitzades des de la DGACC. 43


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

ACCIONS AMB ELS MEMBRES DE TOT RAVAL 2n ANIVERSARI TOT RAVAL El dia 18 de març es va celebrar a la seu de la Fundació Tot Raval el segon aniversari de la Fundació Tot Raval. A l’acte s’hi va convidar a representants i tècnics de les entitats del barri, a nombroses empreses i a polítics i tècnics de l’administració central i del districte. D’altra banda es va presentar la primera Càpsula de Raval(s) “Buscat la vida al barri” .

VISITA GUIADA AL FÒRUM 2004 Els membres de la Fundació van gaudir de la presentació del projecte del Fòrum 2004 amb la visualització d’un documental i de la maqueta a les instal·lacions adjacents, el dia 19 d’abril. VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ TÀPIES DEL MACBA El MACBA va convidar als membres de Tot Raval a visitar l’exposició. CELEBRACIÓ DE NADAL El dia 23 de desembre, en motiu del Nadal, es va fer un pica pica en el que també van acompanyar-nos representants d’altres entitats del barri i del Districte de Ciutat Vella.

44


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

PREMIS PREMI JOSEP Mª PIÑOL, DE LA FUNDACIÓ ASCA Atorgament del segon premi: La millor idea de l’any a Ravaltext

PREMI BARCELONA LA MILLOR BOTIGA DEL MÓN Atorgament del premi a La millor iniciativa agrupada per a la dinamització del comerç de la ciutat a la Fundació Tot Raval i la Federació de Comerciants del Raval

Recollida del premi a La Millor iniciativa agrupada per a la dinamització del comerç de la ciutat

PREMI DE L’A. DE COMERCIANTS DEL CARRER TALLERS Reconeixement per part de l’A. del carrer Tallers a les tasques de dinamització comercial realitzades per Tot Raval i la Federació de Comerciants del Raval.

45


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

CONVENIS I SUBVENCIONS CONVENIS ECONÒMICS 2004 Foment de Ciutat Vella, S.A.: conveni de prestació de serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats de caire econòmic i comercial mitjançant programes associatius, de formació i de promoció al barri del Raval. Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació: conveni de col·laboració per a la promoció social, econòmica i cultural del Raval a través del foment de la participació i l’associacionisme. Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): conveni de col·laboració per a la realització del projecte Entorn Escolar. REGESA: conveni de col·laboració.

CONVENIS ECONÒMICS PRORROGATS Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat Vella, S.A. Diputació de Barcelona, Àrea de Benestar Social Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

SUBVENCIONS ATORGADES Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família, Direcció d’Accions Comunitàries i Cíviques: Pla de Desenvolupament Comunitari del Raval. Departament de Comerç: Dinamització Comercial del Raval Presidència, Direcció d’Anàlisi i Prospectiva: Taller de Futur sobre la Cultura al Raval Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana: Raval(S) Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona: Raval(S) Caixa de Sabadell: Raval(S) Obra Social de la CAM: Entorn Escolar Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: Funcionament i Dinamització de Tot Raval

AJUTS SOL·LICITATS I DENEGATS Ajuntament de Barcelona, Àrea de Serveis Personals: Entorn Escolar i Objectiu: l’Ocupació al Raval. Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria: Nous Filons d’Ocupació. Govern Espanyol, Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales: Pla de Desenvolupament Comunitari del Raval: dinamització i funcionament de l’entitat, Entorn Escolar, Objectiu: l’Ocupació al Raval, dinamització econòmica i comercial i Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris. 46


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

Fundació La Caixa: Entorn Escolar Fundació Caixa Manlleu: Entorn Escolar Casa Àsia: Dinamització econòmica i comercial Fundació Solidaridad Carrefour: Entorn Escolar Fundació Lluís Carulla: Dinamització econòmica i comercial

SUBVENCIÓ DEMANADA PENDENT D’ATORGAMENT Departament de Benestar i Família, Secretaria per a la Immigració: Entorn Escolar

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2004 Barcelona Activa, S.A.: conveni de col·laboració relatiu al Taller d’Ocupació d’Agents Comunitaris. Cambra de Comerç de Barcelona: suport a les actuacions relatives a la dinamització comercial. Fundació Un Sol Món: conveni per la concessió de microcrèdits als comerciants per a la millora del punt de venda, lligat al diagnòstic de l’equip tècnic de la Cambra de Comerç.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PRORROGATS Consorci per a la Normalització Lingüística: servei d’assessorament lingüístic per a consultes, revisió de textos, cursos de català, etc. per a tots els membres de la Fundació. Renovació del conveni del 2002. El Periódico de Catalunya: cessió d’un espai quinzenal destinat a la informació de les activitats de la Fundació Tot Raval.

47


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

CERCA DE FINANÇAMENT Les accions per la cerca de finançament del 2004 han estat diverses: En primer lloc s’ha contactat amb empreses privades, fundacions, entitats bancàries, etc. a les que hem presentat els projectes de Tot Raval susceptibles de rebre patrocini, com el programa d’ocupació al Raval, el programa socioeducatiu Entorn Escolar o el programa cultural Raval(s). S’han presentat sol·licituds a convocatòries de premis i subvencions de les administracions. També s’han iniciat converses amb diferents companyies amb les següents propostes: la millora de l’entorn de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau per il·luminar el recinte la unificació de la il·luminació del barri durant l’època del Nadal la possibilitat de tirar endavant un pla de noves tecnologies de la informació en el barri. Així mateix, s’ha parlat amb companyies aèries dels països de procedència de la població immigrant del Raval fent incidència en la necessitat de suport d’aquests col·lectius en temes ocupacionals i educatius. D’altra banda, s’han identificat una sèrie d’empreses que, per la seva naturalesa i ubicació, estan vinculades directament amb el Raval, aspecte que considerem important per tal de poder-les implicar en la millora i revitalització del barri. Un altra línia d’actuació que s’ha iniciat és la de contactar amb els membres del Patronat per consensuar les seves aportacions anuals.

48


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

SUPORT I COL·LABORACIONS

49


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

50


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

ANNEXES LLISTAT DE PATRONS DE TOT RAVAL                       ACCIÓ SOCIAL MONTEALEGRE ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL (APIP) ASSOCIACIÓ CONSELL ISLÀMIC CULTURAL DE CATALUNYA (CICC) FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS ASSOCIACIÓ D’AMICS, VEÏNS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA A.C. DEL MERCAT DE LA BOQUERIA ASSOCIACIÓ PONENT “PRO MILLORA DEL BARRI” ASSOCIACIÓ SÒCIO-CULTURAL IBN BATUTA (ASCIB) CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) CENTRE DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL (CIDOB) COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES (FAD) FOMENT DE CIUTAT VELLA FUNDACIÓ RAVAL SOLIDARI FUNDACIÓ ROMEA PER A LES ARTS ESCÈNIQUES MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) NOU DRASSANES COMERCIAL RAVALNET ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA (USOC) A. DE MESTRES ROSA SENSAT A. PER A DONES SURT A. RAVAL-ÉS A. CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA FUNDACIÓ CENTRE OBERT JOAN SALVADOR GAVINA CENTRO RIOJANO EL LLOC DE LA DONA ESCOLA MASSANA FUNDACIÓ M. AURÈLIA CAPMANY INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS JOIERIA BAGUÉS LA PALOMA REGESA PENYA BLAUGRANA SANT PAU RAVAL Sr. Emili Álvarez Costa Sr. Jaume Badia i Pujol Sr. Lluís Cabrera Sánchez Sra. Rosa Cullell Muniesa Sr. Antoni Deulofeu i González Sra. Macarena G. de Vega Borrajo Sra. Rosa Gil Garcia Sra. Paz Molinas Sans Sr. Enric Pantaleoni Andreu Sra. Núria Paricio Paricio Sr. Emili Sarrión Avinent

51


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2004

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA       Sra. Rosa Gil Garcia (Presidenta) Sr. Emili Álvarez Costa (Vice-president) FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS A.C. DEL MERCAT DE LA BOQUERIA ASSOCIACIÓ PONENT “PRO MILLORA DEL BARRI” ASSOCIACIÓ SÒCIO-CULTURAL IBN BATUTA (ASCIB) CENTRE DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL (CIDOB) FOMENT DE CIUTAT VELLA NOU DRASSANES COMERCIAL UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) A. CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL Sr. Jaume Badia i Pujol Sra. Macarena G. de Vega Borrajo Sr. Enric Pantaleoni Andreu Sr. Emili Sarrión Avinent

A la Junta també hi participen les següents persones:  

Sra. Paz Molinas Sans (Secretària) Sra. Núria Paricio Paricio (Directora Gerent) Sra. Marta Truñó i Salvadó (Coordinadora) Sr. Miquel Lumbierres Mendez (Assessor)

AMICS DE TOT RAVAL     

Centre Filipino Tuluyan San Benito Cercle del Liceu El Periódico El Sindicatotheunión Espai Mallorca Fundació Blanquerna Fundació Gran Teatre del Liceu Habitatge Entorn (CCOO) Sr. Josep Farré Agustín Sr. Ciro Llueca

.

52

Memòria 2004  

Recull d'activitats de la Fundació Tot Raval durant l'any 2004.