Page 1

Be public. Be inspired. Be seen. TOTAL PUBLIC


Be public. Be inspired. Be seen.

2011 TOTAL PUBLIC Den Haag


Collectief herinneren

Ondernemen door toe te voegen

Deelnemen


Het is verleidelijk, te denken in posities in plaats van in ruimtes. Wij zijn gewend onszelf te definiÍren vanuit ons eigen standpunt in het geheel. De overheid stuurt en bestuurt; de markt ontwikkelt en levert; de burger formuleert meningen en maakt keuzes. Wat gebeurt er, als we niet vanuit ons eigen standpunt redeneren, maar vanuit de gedeelde ruimte daartussen? Als we denken vanuit de verant­ woordelijkheden en uitdagingen waar we in de publieke ruimte voor staan? Als we het organiseren van de maatschappij opvatten als een permanent proces van bijdragen uit alle hoeken? Als we de ruimte niet opvatten als scheiding, maar als verbinding? Als we onszelf verklaren tot lid van de publieke ruimte?


Voorziening

Initiatief

Vertrouwen

Discover


Redeneren vanuit de publieke ruimte daagt de overheid, de markt en de burger uit zichzelf opnieuw te definiĂŤren in hun omgeving. Te tonen wat de relevantie van gebeurtenissen en ontwikkelingen voor henzelf is en hoe die relevantie kan leiden tot een bijdrage van henzelf. Hoe ze daadwerkelijk kunnen participeren in het gemeenschappelijk domein door zichzelf daarin een opdracht te stellen: Be public!


Historie als uitgangspunt

De toekomst als leidraad

Het heden als principe Dream


Een overheid die steeds meer organiserend optreedt en bezig is een n ­ ieuwe rol te zoeken. Die verandert van normatief bestuurder naar r­ egisseur van maatschappelijke processen. De markt die de eigen verant­woordelijk­heden vindt waarin haar expertise een rol speelt voor de maat­schap­pelijke ont­ wikkelingen. De burger die ernaar streeft een er­ken­de rol te vervullen en te ervaren hoe de publieke ruimte tussen persoonlijk en a­ lgemeen belang er niet alleen is om gebruik van te maken, maar ook om een participatieve bijdrage aan te leveren. Be inspired! Strategie is de weg naar doelstellingen, dus worden doelstellingen eerst gesteld. Total Public redeneert vanuit ondernemerschap, ambities en mogelijk­­heden. Vanuit wat ruimte biedt in plaats van vanuit belangen. Vanuit het geheel van de maatschappelijke omgeving en de mogelijkheden die daarin ontstaan voor iedere deelnemer daaraan.


Kennis tot handelen maken

Ge誰nspireerd en gefaciliteerd

Design


Als de overheid in toenemende mate een regisseur wordt van het maat­ schappelijk proces, wordt het verticale denken in hiërarchieën vervangen door horizontaal denken in communicatie: het instituut wordt een plat­ form. De markt maakt zichzelf relevant door oplossingen en scenario’s in het publieke domein te ontwikkelen tot wat werkelijk gevraagd wordt. En de burger neemt een professionele houding aan die hem in staat stelt de meningen die hij heeft en de keuzes die hij maakt, ter d­ iscussie te ­stellen en zo te doen groeien. In alle gevallen gaat het er om dat wie de eigen positie verlaat en de ruimte opzoekt, een bron wordt voor de omgeving. Be seen! Ontwerpen gaat niet over wat je ziet, maar over hoe het werkt. De betekenis van wat gemaakt is, moet opportuun zijn, begrepen en geaccepteerd worden, zonder aan spanning te verliezen. Total Public beschouwt design als het instru­mentarium van de werking, niet alleen van beelden en objecten, maar van organisaties en faciliteiten, verworvenheden en diensten, en ten slotte van de maatschappij als geheel.


Waarde toevoegen

Waarde begrijpen

Waarde benutten

Destiny


De publieke ruimte leeft bij de gratie van de bijdragen eraan. Ze kent geen eigenaar maar deelnemers en geen sturing maar scenario’s. Het vliegwiel van de maatschappelijke ontwikkeling wordt, eenmaal op gang gebracht, in gang gehouden door de stelselmatige en wederzijdse inten­ ties en uitda­gingen van overheid, markt en burger. Zij acteren met elkaar en dat leidt tot mogelijkheden. De publieke ruimte maakt ons groter en maakt zichtbaar wat kan zijn. Total Public! De publieke ruimte leidt tot mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, dat is de basisgedachte van Total Public. Als eenmaal bedacht is, welke bijdrage van iedereen verwacht wordt, roept de uitvoering daarvan geen vragen meer op. Het faciliteren van gedrag vraagt om serviceconcepten die ieder gewenst gedrag mogelijk maken. Zonder dat keer op keer wordt uit­gevonden, hoe.


Collectieve ambitie

Collectief handelen Aanjagen als automatisme


Een goed ingericht proces ondersteunt de inhoud en staat niet in de weg van ontwikkeling. Wij zijn de baas over het proces en niet andersom. Daarom wordt een goed proces zodanig ingericht dat het niet meer zichtbaar is, vanzelfsprekend is geworden. Dat geldt ook voor maatschappelijke processen. Hoe wij een land bestu­ ren is een inhoudelijke discussie, niet een procesmatige vraag. Hóe een product ontwikkeld wordt is de vraag niet, maar wélk. En dat er iets te kiezen valt is in ons deel van de wereld gelukkig vanzelfsprekend; dus kunnen we ons bepalen tot de keuze zelf. Zolang we het overal maar over kunnen hebben. Communicatie is het vliegwiel van de maatschappij. En omdat communicatie op zichzelf dan ook weer een vliegwiel nodig heeft, heeft Total Public de systematiek ervan op heldere wijze ondergebracht in een drietal ‘desks’. De Concept Desk zorgt er voor dat het creatieve proces niet keer op keer opnieuw hoeft te worden uitgevonden; de Design Desk maakt de boodschap van de afzender steeds opnieuw snel tastbaar; en de Strategy Desk meet stelselmatig communicatieve effecten en maakt het mogelijk, de communicatie bij te stellen waar nodig. De Desks zijn de interfaces tussen inhoud en proces, tussen u en de wereld, tussen wens en uitvoering. Het proces ligt klaar en wacht op invulling.


Zien wat er gebeurt

Gebruiken wat er is

Bedenken wat er kan zijn


Total Public is het onderdeel van Total Identity, dat zich richt op de ­ontwikkeling van de publieke ruimte tussen overheid, markt en burger. Strategie, communicatie, design en continuïteit worden ingezet als in­ stru­menten om een dynamiek te veroorzaken tussen deelnemers aan de publieke ruimte die leidt tot maatschappelijke ontwikkeling en weder­ zijdse erkenning van de rol.


Nederland

PARTNERS

TOTAL PUBLIC Be public. Be inspired. Be seen.

België GRAMMA Gijzelaarsstraat 29 B-2000 Antwerpen Telefoon +32 3 230 42 70 www.gramma.be info@gramma.be

Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 30 www.totalpublic.nl info@totalpublic.nl TOTAL IDENTITY Challenging ambition. Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 www.totalidentity.nl info@totalidentity.nl TOTAL ACTIVE MEDIA Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 www.totalactivemedia.nl info@totalactivemedia.nl ALLCOMMUNICATION SOFTWARE Software development Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 43 www.allcommunication.nl info@allcommunication.nl

Duitsland SOMMER/TOTAL IDENTITY Blankenburger Strasse 26 D-28205 Bremen Telefoon +49 421 43 733 16 www.totalidentity.de info@totalidentity.de WIRDESIGN COMMUNICATIONS AG Sophienstraße 40 38118 Braunschweig T +49 531 8881-0 F +49 531 8881-234 www.wirDesign.de welcome@wirDesign.de WIRDESIGN GmbH Gotzkowskystraße 20/21 10555 Berlin T +49 30 275728-0 F +49 30 275728-28 www.wirDesign.de berlin@wirDesign.de Zuid Korea CDR ASSOCIATES 60-12 Dongsung Bldg. Nonhyun-dong, Gangnam-gu Seoul 135-010, Korea +822 518 2470 www.cdr.co.kr cdr@cdr.co.kr


Total Public essay 2011  
Total Public essay 2011  

Total Public essay 2011

Advertisement