Page 1

ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès ART - CICLE INICIAL PRIMER NIVELL

COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

Social i ciutadana

CONTINGUTS Utilització de la paraula per a comunicar-se, aprendre i expressar sentiments. Interpretació i transmissió d’instruccions relacionades amb els processos de treball. Parla, conversa i escolta. Reflexió sobre els processos en l'experimentació plàstica. Anàlisi dels processos en la manipulació d'objectes, materials i tècniques de creació plàstica, i reflexió. - Introducció en l’ús de la tecnologia com a eina artística. -

- Exploració i recreació de formes, colors i textures de l’entorn. - Anàlisi de conceptes espacials i geomètrics en la imatge. - Organització espacial de les pròpies creacions artístiques. - Planificació i revisió dels propis processos creatius. Manifestacions artístiques - Lectura de la imatge: valoració estètica. Reinterpretació de l’obra. Paul as Harlequin de Pablo Picasso Autumn morning at Éragny de Camille Pissarro Frozen lake de Dame Laura Knight The Cat de Fernando Botero Elements del llenguatge visual: identificació i composició: El fons i la figura (identificació del fons i la figura a la imatge i composició d’imatges), el color (identificació dels colors càlids/freds i composició dels colors) i el volum (discriminació d’imatges planes i volumètriques i construcció amb volum). Dibuix: El rostre humà (dibuix de cares i expressions), les plantes (dibuix de fulles i fruits), el cos humà (dibuix de nens i nenes) i els animals (dibuix dels animals). Tècniques i materials: experimentació plàstica: calcs amb ceres (calcs de color amb ceres toves), frottage (calcs de textura amb fulles de tardor), gammes de color (obtenció de games de colors fredes i càlides) i construcció de pinces (confecció de pinces subjectapapers). - Cooperació amb el grup respectant normes i instruccions. - Treball en equip.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès ART - CICLE INICIAL SEGON NIVELL

COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

Social i ciutadana

CONTINGUTS Utilització de la paraula per a comunicar-se, aprendre i expressar sentiments. Interpretació i transmissió d’instruccions relacionades amb els processos de treball. Parla, conversa i escolta. Reflexió sobre els processos en l'experimentació plàstica. Anàlisi dels processos en la manipulació d'objectes, materials i tècniques de creació plàstica, i reflexió. - Introducció en l’ús de la tecnologia com a eina artística. -

- Exploració i recreació de formes, colors i textures de l’entorn. - Anàlisi de conceptes espacials i geomètrics en la imatge. - Organització espacial de les pròpies creacions artístiques.

- Planificació i revisió dels propis processos creatius. Manifestacions artístiques - Lectura de la imatge: valoració estètica. Reinterpretació de l’obra. Composition A de Piet Mondrian Squares with concèntric circles de Kandinsky King and Queen de Henry Moore The Grand Via de Antonio López Elements del llenguatge visual: identificació i composició: Les línies (identificació de la riquesa expressiva de les línies i composició d’imatges lineals), El color (discriminació de colors primaris i secundaris, i formació de colors), El volum (identificació d’imatges volumètriques i construcció en volum), Els punts de vista (el punt de vista d’una imatge i discriminació de les vistes d’un element). Dibuix: Línies rectes i corbes (dibuix de línies a mà alçada, amb regle, plantilles i ordinador), Cercles i quadrats (ús d’instruments de dibuix: compàs, regle, cartabó i ordinador, i traç de figures), el cos humà (dibuix de nens i nenes en diferents posicions), el paisatge urbà (dibuix d’edificis i ciutats). Tècniques i materials: experimentació plàstica: Retoladors aiguats (dissenys lineals amb retoladors i aigua), estampació amb ceres (estampació usant plantilles i ceres), Popup (ús de la tècnica de pop-up), collage (collage amb paper de diari). - Cooperació amb el grup respectant normes i instruccions. - Treball en equip.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès ART - CICLE MITJÀ TERCER NIVELL

COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre

Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic

Matemàtica

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

Social i ciutadana

-

CONTINGUTS Utilització de diferents estratègies per a llegir segons la necessitat i el context. Claredat i rigor en els intercanvis comunicatius. Argument de les preses de decisió i les solucions donades en un projecte artístic. Implicació en activitats de llenguatge oral. Adquisició de pautes d’observació i obtenir dades rellevants. Panificació d’un projecte artístic. Aplicació dels coneixements i les estratègies en contextos nous i diversos. Planificació del treball per ser eficaç i eficient. Ús de mitjans tecnològics com a instrument per a la investigació i l’expressió artística. Introducció en l’ús de la tecnologia com a eina de creació plàstica. Cerca, registre, selecció, organització i anàlisi de la informació emprant tècniques de treball intel·lectual.

- Anàlisi i interpretació del medi aprenent a comunicar la informació obtinguda - Percepció i discriminació dels colors presents en l’entorn i en la seva representació gràfica. - Percepció i recreació de formes, colors, línies i textures presents en espais naturals i en la seva representació plàstica. - Observació, obtenció i anotació dades. - Exploració, manipulació i recreació del medi fent ús del llenguatge plàstic, corporal i musical. - Identificació i anàlisi de conceptes espacials i geomètrics en el dibuix en les manifestacions artístiques. - Ús de nocions geomètriques i sistemes de representació espacial, per a situar-se i descriure l’espai físic. - Ús de nocions i conceptes espacials per a descriure l’espai gràfic d’una obra d’art. - Aplicació d’estratègies, tècniques de càlcul i operacions. - Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques. - Organització espacial de les pròpies creacions plàstiques. - Ús de línies compositives per a organitzar espacialment les seves creacions plàstiques. - Creació d’un projecte, planificació i elaboració de la pròpia creació. - Construcció d’obres noves partint de la informació prèvia. - Ús d’idees, conceptes i tècniques de manera peculiar o diferent. - Planificació i revisió dels processos creatius per millorar-los si cal. Manifestacions artístiques Oil painting de Benjamín Palencia Blue Horse de Franz Marc Lemons de Ouka Leele La dansa de Henri Matisse Elements del llenguatge visual: identificació i composició: La composició (identificació de línies compositives en al imatge, i composició d’imatges), Les formes (identificació de formes sintètiques i discriminació de figures), la composició (encaix de la figura en la composició i composició d’imatges), identificació i discriminació dels colors primaris, secundaris i complementaris. Dibuix: Les flors (dibuix de flors), els animals (dibuix d’animals), El rostre humà (dibuix de cares i expressions), confecció del triangle cromàtic, el cos humà (esquema corporal). Tècniques i materials: experimentació plàstica: Estampació de textures (estampació amb objectes i temperes), Guixos de color (ús de guixos sobre fons de color), fotomuntatge (retrats amb la tècnica del fotomuntatge), experimentació amb temperes i pinzell i obtenció de contrasts cromàtics. Estimació de les conseqüències que es poden derivar de determinats fets històrics. Identificació i valoració crítica de les aportacions de les diverses professions que intervenen en el disseny, la construcció i la decoració d’un habitatge. Realització responsable de les funcions i tasques que li corresponen en el grup. Participació en les iniciatives del grup cooperant com a part d’un projecte comú.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès ART - CICLE MITJÀ QUART NIVELL

COMPETÈNCIES

Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic

-

Matemàtica

-

CONTINGUTS Comprensió de textos de tipologia diversa. Emissió de missatges estructurats amb coherència i cohesió. Implicació en activitats de llenguatge oral. Ús de recursos comunicatius no orals per a enriquir el missatge oral. Realització d’accions de millora dels propis recursos. Aplicació dels coneixements i les estratègies en contextos nous i diversos. Planificació i execució d’un projecte artístic. Compliment de les responsabilitats i els compromisos personals i grupals adquirits. Ús de mitjans tecnològics com a instrument per a la investigació i l’expressió artística. Accés a la informació en els seus diferents suports a fi de trobar el que necessita. Aplicació en diferents situacions els seus llenguatges específics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) en produir creacions originals. Selecció de la informació més pertinent en cada cas. Percepció i discriminació de gammes cromàtiques i d’elements del llenguatge plàstic en l’entorn i en la seva representació gràfica. Anàlisi i interpretació del medi aprenent a comunicar la informació obtinguda. Percepció i recreació de les formes, els colors, les línies, la textura, la llum o el moviment presents en els espais naturals i en les realitzacions humanes. Comprensió i descripció de processos tècnics. Exploració, manipulació i recreació del medi, per donar-li una dimensió que proporcioni gaudi i contribueixi a l’enriquiment de la vida de les persones. Contribució a la preservació d’un entorn físic estèticament agradable. Comprensió i interpretació de dades i informacions matemàtiques presents en la vida quotidiana. Ús de nocions geomètriques i sistemes de representació per a situar-se i descriure l’espai físic. Mesura directa i ús de les mesures de les magnituds elementals per a situar-se en l’espai. Identificació i anàlisi de conceptes espacials i geomètrics presents en les manifestacions artístiques. Organització espacial de les pròpies produccions.

Autonomia i iniciativa personal

- Construcció d’obres noves partint de la informació prèvia. - Creació d’idees i propostes. - Demanda d’ajuda o consell quan és necessari.

Artística i cultural

Manifestacions artístiques Camps de tulipes a Holanda de Claude Monet Cascada 3 de Bridget Riley Ona en alta mar a Kanagawa de Katsushika Hokusai La Terra vista des del Maximiliana de Max Ernst Elements del llenguatge visual: identificació i composició: textures tàctils i visuals, representació gràfica de textures, expressivitat de la línia, il·lusions òptiques, discriminació de tipus de línies (rectes, verticals, horitzontals, contínues, discontínues, inclinades, paral·leles, perpendiculars...), línies compositives, valoració estètica i reinterpretació, simbolisme (figuratiu i abstracte).

Social i ciutadana

Dibuix: el paisatge natural (dibuix de paisatges i representació de la distància), traç de línies paral·leles amb escaire i cartabó, dibuix de paisatges submarins fent us de línies compositives, incorporació de línies compositives a les pròpies composicions, iniciació al dibuix surrealista (somni), dibuix creatiu (invenció de personatges fantàstics). Tècniques i materials: experimentació plàstica: textura amb tempera bufades, muntatge col·lectiu d’il·lusions òptiques a l’aula, ús del paint per crear composicions lineals, aquarel·les amb ceres i retoladors, introducció a la perspectiva, texturització (esquitxat, rastre i petja), pintar i texturitzar amb plastilina, ombres xineses. Participació en les iniciatives del grup cooperant com a part d’un projecte comú. Respecte dels costums i els punts de vista aliens. Desenvolupament d’actituds de diàleg, respecte, acceptació i enteniment amb el grup.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès ART - CICLE SUPERIOR CINQUÈ NIVELL

COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre

Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

CONTINGUTS Adquisició del vocabulari relacionat amb els continguts treballats. Ús del llenguatge apropiat per explicar allò que s’observa. Comunicació verbal dels processos duts a terme. Expressió de les idees i sentiments propis. Desenvolupament de la capacitat d’observació i atenció. Desenvolupament de la memòria visual. Desenvolupament de la capacitat d’imaginació. Realització de treballs mitjançant els coneixements previs, seguint pautes marcades i cada vegada amb més complexitat. Establiment de relacions entre diversos conceptes i dibuixos. Recerca d’informació de manera autònoma fent servir els mitjans tecnològics actuals Selecció de la informació rellevant per a la producció artística. Observació i anàlisi d’obres artístiques mitjançant les TIC. Valoració de l’entorn com un element més en la creació artística. Ús adequat als espais artístics i no artístics. Relació de les produccions artístiques amb l’entorn que ens envolta. Relació i identificació dels elements mantenint les mateixes mides: proporció. Percepció de l’espai físic i les seves dimensions. Reconeixement del concepte de tres dimensions. Coneixement i identificació de polígons i figures geomètriques com a recurs artístic. Cerca de l’originalitat en els treballs de creació pròpia. Confiança en les pròpies possibilitats artístiques. Capacitat de plasmar trets de la pròpia personalitat, idees i sentiments en la producció. Esforç per dur a terme propostes artístiques amb qualitat. Manifestacions artístiques Paisatge exòtic amb micos jugant de Henri Rousseau Hemisfèric de Santiago Calatrava Thomas endormiscat fent la pipa de Mary Cassatt Fotografia documental: portades de la revista National Geographic Kids -

Elements del llenguatge visual: identificació i composició: ritme i direcció, formes naturals (simetria), imatge bidimensional i tridimensional, valoració estètica i reinterpretació, discriminació de formes geomètriques en obres arquitectòniques, gammes i tonalitats, llums i ombres, traç i rastre, fotografia (situació i plans de la imatge), plans (general, sencer, primer, detall). Dibuix: creació de diferents ritmes lineals mitjançant l’ús de trames lineals, representació de la simetria amb formes de la natura, dibuix i construcció d’edificis a escala, ús dels instruments de dibuix tècnic (regle, escaire, programes informàtics...), figura humana (proporció), dibuix de persones mantenint els cànons establerts per a cada edat, dibuix d’animals exòtics.

Social i ciutadana

Tècniques i materials: experimentació plàstica: guixos mullats sobre fons de color, encaix de papers, recreació de l’obra de Calatrava, obtenció de gammes cromàtiques, llapis de colors, recreació de textures d’animals exòtics amb llapis i retoladors. Foment de la col·laboració. Aprofitament de materials de rebuig per a la creació de projectes plàstics. Respecte, valoració i interès per les manifestacions artístiques pròpies i alienes. Bon ús del material i dels estris emprats en la realització de projectes. Respecte de cultures i costums d’arreu del món.


ESCOLA LA TORRETA

La Roca del Vallès ART - CICLE SUPERIOR SISÈ NIVELL

COMPETÈNCIES Comunicativa, lingüística i audiovisual Aprendre a aprendre

Tractament de la informació i competència digital Coneixement i interacció amb el món físic Matemàtica

Autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

CONTINGUTS Adquisició del vocabulari relacionat amb els continguts treballats. Ús del llenguatge apropiat per explicar allò que s’observa. Comunicació verbal dels processos duts a terme. Expressió de les idees i sentiments propis.. Desenvolupament de la capacitat d’observació i atenció. Desenvolupament de la memòria visual. Desenvolupament de la capacitat d’imaginació. Realització de treballs mitjançant els coneixements previs, seguint pautes marcades i cada vegada amb més complexitat. Establiment de relacions entre diversos conceptes i dibuixos. Recerca d’informació de manera autònoma fent servir els mitjans tecnològics actuals Selecció de la informació rellevant per a la producció artística. Observació i anàlisi d’obres artístiques mitjançant les TIC. Valoració de l’entorn com un element més en la creació artística. Ús adequat als espais artístics i no artístics. Relació de les produccions artístiques amb l’entorn que ens envolta. Relació i identificació dels elements mantenint les mateixes mides: proporció. Percepció de l’espai físic i les seves dimensions. Reconeixement del concepte de tres dimensions. Coneixement i identificació de polígons i figures geomètriques com a recurs artístic. Cerca de l’originalitat en els treballs de creació pròpia. Confiança en les pròpies possibilitats artístiques. Capacitat de plasmar trets de la pròpia personalitat, idees i sentiments en la producció. Esforç per dur a terme propostes artístiques amb qualitat. Manifestacions artístiques El Mago de Oz de la companyia MundiArtistas -

Camí de Sant Jaume: mapa, itinerari, símbols, pelegrins La família de Carles IV de Francisco de Goya Elogi a l’horitzó de Eduardo Chillida

Elements del llenguatge visual: identificació i composició: teatre musical (llum, so, vestuari, attrezzo, decorats, cartells), lectura de la imatge: valoració estètica i funcionalitat (mapa, itinerari, símbols, peregrins), representació de l’espai en un plànol, elements compositius: figures, fons, llum i penombra, investigació artística: origen i evolució del retrat i la fotografia, tipus d’imatges (bidimensional, tridimensional), aspectes del dibuix (volum, punts de vista, llum i ombra), identificació de les dimensions d’una escultura (alçada, amplada i profunditat), identificació de les dimensions d’una pintura (alçada i amplada). Dibuix: iniciació al cartellisme i a la retolació, disseny de vestits i complements per a una obra de teatre, dibuix de senyals i traçats d’itineraris en un mapa, dibuix a escala del plànol en un espai, confecció d’un retrat col·lectiu, disseny de pentinats i complements d’època, creació d’una escultura mitjançant una pintura. Tècniques i materials: experimentació plàstica: retallat i plegat de paper, confecció de disfresses i attrezzo, ús del programa Paint per a dissenyar imatges simbòliques i pamflets divulgatius, confecció d’antifaços, aplicació de tècniques lliures per confeccionar màscares (collage, pintura, ceres, etc.), aplicació de la tècnica de l’ombrejat per a representar la llum i l’ombra d’un objecte, construcció de volums a partir de retalls i modelatge de paper.

Social i ciutadana

-

Foment de la col·laboració. Aprofitament de materials de rebuig per a la creació de projectes plàstics. Respecte, valoració i interès per les manifestacions artístiques pròpies i alienes. Bon ús del material i dels estris emprats en la realització de projectes.

Respecte de cultures i costums d’arreu del món.

Continguts Plàstica (Art) primària  

Continguts Art