Page 1

141

najbrŽi Magazin

Maj 2014 | cena 270 dinara

<

[p pRoMo RoMo]

ALPINA B4 BI-turBo

inteRvju inte Rvju

dragan

DŽAJIĆ ISSN 1450-8990

www.ekosmileklub.rs

prelistajte virtuelno novi broj

NISSAN

CENA 270din ¦3.5€ ¦8KM

BROJ

www.tOpspeed.Rs

vozili sMo Porsche MAcAN

MURANO

BENTLEY

HYBRID CONCEPT

Mercedes s63

AMG COUPE [ ]

[Audi RS6 AvAnt AvA Av vAnt t] teSt te St t

galjardo za svaki dan

MeRcedeS c-clASS MeRcedeS ASS

Mercedes coNcePt couPe suV|Vw touAreg| MINI couNtryMAN & PAceMAN BMw w M4 coNVertIBLe coNVertIBLe |Lexus Nx|roLLs-royce PINNAcLe trAVeL PhANtoM


SADRŽAJ BROJ 141 | MAJ 2014

TESTovi: 40 48

MERCEDES-BENZ C400 4MATiC Najsjajnija kompaktna limuzina PoRSChE MACAN S DiESEl Macan na usijanom pesku

PRoMo:

str. 32

AUDI RS6 AVANT

Galjardo za svaki dan Audi model “RS6” deklariše kao automobil visokih performansi, na nivou superautomobila, ali sa upotrebljivošću pravog porodičnog modela


SADRŽAJ

Broj 141 Izlazi mesečno Facebook - www.facebook.com/topspeedmagazine You Tube - www.youtube.com/topspeedtvedition Twitter - @topspeedmagazin

BROJ 141 | MAJ 2014

18

NoviTETi Mercedes Concept Coupe SUV Volkswagen Touareg BMW M4 convertible MINI Countryman MINI Paceman Lexus NX Rolls-Royce Pinnacle Travel Phantom Volkswagen Golf R 400 concept

32

AUDi RS6 AvANT Galjardo za svaki dan

40

MERCEDES-BENZ C400 4MATiC Najsjajnija kompaktna limuzina

48

PoRSChE MACAN S DiESEl Macan na usijanom pesku

60

MERCEDES-BENZ S 63 AMG CoUPE Najsvetlija zvezda

66

BMw AlPiNA B4 Bi-TURBo Dupla doza zadovoljstva

70

BENTlEY hYBRiD CoNCEPT Novo poglavlje

86

GADGETS

98

NiSSAN MURANo Na vrhu piramide

102 CiTRoEN DS 5lS R CoNCEPT Ulaganje u budućnost 106 RENAUlT MEGANE TCE 130 GT liNE Veteran bez mane 110 114

KiA CARENS Porodični izbor BERToNE Kreator istorije

120 šKoDA 1000 MB Češka renesansa 124 vESPA PRiMAvERA Simbol proleća 134 foRMUlA 1 140 wTCC 144 wRC

IzDAVAč

Pole Position d. o. o. Tošin bunar 274a, 11070 N. Beograd Tel/fax 011/2284 416

www.topspeed.rs

office@poleposition.rs Direktor Andrej Kulundžić andrej@topspeed.rs Glavni i odgovorni urednik zoran Živkov zoran.zivkov@topspeed.rs izvršni urednik Danilo Jojić danilo@topspeed.rs Art direktor Slobodan Vidović boban@topspeed.rs Kreativni direktor Vojislav Žanetić voja@topspeed.rs Urednik fotografije Mihajlo Todorović mihajlo@topspeed.rs REDAKCijA

Uroš Popović, Andrej Vidović, Predrag Kalem STRUČNi KoNSUlTANTi

Marjan Kulundžić, Pavle Komnenović Dragan Banić, Dejan Pantelić (TV edition) GRAfiČKA PoDRšKA

SARADNiCi

Darko Antić (Beč), Miloš Milovanović, Dejan Tomić lektor-korektor Lidija Stafidov lidija@topspeed.rs Rajka Tepavčević rajka@topspeed.rs

MARKETiNG

Sekretar redakcije Ana Jovanović ana@topspeed.rs šTAMPA

Cicero d.o.o, Jovana Žujovića 8, Beograd Tel 011/26 67 632 EKSKlUZivNi DiSTRiBUTER

CENTROSINERGIJA D.O.O., Milutina Milankovića 19, Novi Beograd Tel 011/71 59 530 oUTfiT ToPSPEED CREw

Paris modeline d.o.o. ADRESA REDAKCijE

Tošin bunar 274a , 11070 N. Beograd Tel/fax 011/2284 416 Redakcija ne odgovara za reklamnu poruku i sadržaj oglasa liST jE ZAvEDEN PoD BRojEM

651-03/00333/1999-03 u Ministarstvu za informacije Republike Srbije CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.13 TOP Speed / glavni i odgovorni urednik Zoran Živkov. - 2000, br. 1- . - Beograd (Tošin bunar 274a) : Pole Position, 2000(Beograd : Cicero). - 30 cm Mesečno ISSN 1450-8990 = Top Speed (Beograd) COBISS.SR-ID 166507527


igra je već počela! iskoristite skoristite specijalnu ponudu godišnja pretplata

12 izdanja

+poklon fudbalska lopta TRI NAčINA zA PRETPLATU 1. Isecite k upon i poša ljite na ad resu POL E POSITION, Tošin buna r 274a, 11070 Beograd

2. Pozovite nas telefonom 011 /22 84 415 3. Pošaljite e-mail pretplata@topspeed.rs

0 9 25

PRETPLAĆUJEM SE NA 12 BROJEVA PO CENI OD 2.590 DINARA

Ime i prezime

Pretplata se vrši na račun: PolePosition d.o.o. Beograd

Adresa

SOCGEN: 275-0010220810791-19 Svrha: pretplata na TopSpeed magazin

Mesto

Kupon i dokaz o uplati poslati na adresu: Pole Position d.o.o., Tošin bunar 274a, 11070 N. Beograd

Telefon E-mail U C E N U J E U R A Č U N ATA P O Š TA R I N A

dostava na kućnu adresu

dinara

VREDNOST PAkETA=

o m a s a 5790 din z


Dik Fosburi Olimpijski pobednik u skoku u vis 1968. godine

„Kada kažu da je nemoguće, dokaži im da greše.“

}

o

Zo

o

o -Z }

MAZDA CX-5 Kada je skočio preko leđa, a ne unapred kao što se do tada skakalo, Dik Fosburi je konvencionalnu tehniku skoka u vis doslovce preokrenuo naopačke. SKYACTIV TEHNOLOGIJA je Mazdin dokaz da se izazivanjem konvencionalnog postižu neverovatni rezultati. MAZDA. IZAZOVI KONVENCIONALNO. Sve kupce Mazde CX-5 Mazda časti automatskim menjačem ili AWD pogonom (pogon na sva četiri točka). Akcija traje do 30.06. 2014. Sve detalje saznajte kod svog ovlašćenog Mazda partnera. Potrošnja goriva u kombinovanom ciklusu vožnje: 4,6 – 6,6 I/100 km; emisija CO2 u kombinovanom ciklusu vožnje 119-155 g/km. Saznajte više na www.mazda-rs.com ili facebook.com/MazdaSrbija

BEOGRAD: Dipem, Tel: (011) 234 11 74 • ČAČAK: Dipem, Tel: (032) 381 881 • KRAGUJEVAC: Nikom, Tel: (034) 371 591 NOVI SAD: Grand M, Tel: (021) 654 28 00 • NIŠ: Auto MG Commerce, Tel: (018) 581 336 • SUBOTICA: Alfa, Tel: (024) 526 362


UVODNIK

Zoran ŽIVKOV

glavni i odgovorni urednik

Č

Oblak prašine

ini mi se da se oblak predizborne pra­ šine polako razilazi i da je sve jasni­ je da smo tu, gde smo i bili, samo što smo izgubili novih pet meseci u za­ majavanju oko izbora... A oni su nam doneli, hteli to da priznamo ili ne, potpuno, ne novu već, staru vlast! I dok se bespotrebno „žongliralo“ sa for mi­ ranjem Vlade Republike Srbije, jer očigledno je da se samo radi o kupovini vremena, ali praznim pričama, da se malo pozabavim nekim temama iz našeg domena, koje su bile aktuelne pre izbora. Ikarbus sa znakom Mercedesa... Sećate se?! Zanima me koliko je tih autobusa do sada napra­ vljeno ili još bolje, koliko ih je prodato GSP Beo­ grad? Čini mi se nijedan! Naime, prema pozitiv­ no­pravnim propisima za upotrebu u gradskim uslovima autobus treba da bude niskopodni. Ovaj prototip koji je prikazan početkom marta je viso­ kopodni sa „niskim uzalom“ tzv. low entry, što zapravo znači ništa od posla, dok se ne usposta­ vi nova vlast u Gradu Beogradu i izmenu propisi ili prepravi šasija?! I ovo je verovatno povezano sa zapošljava­ njem... Ili možda nije! Možda je izmišljen per­ petuum mobile?! On bi mogao da, bar u teori­ ji, funkcioniše tako što bi se višak zaposlenih u javnom sektoru, nastao u poslednje dve godine, smanji tako što bi bili prebačeni u privatni, koji bi bio „stimulisan“ iz budžeta, koji bi se, opet, po­ punio novim poreskim nametima... A da je to zaista blizu istini možda najbolje potvrđuje predizborna, i to još od onih prethod­ nih, priča o državnim agencijama. Sećate se da im i broja ne znamo, ali čim se vlast promeni biće uki­ nute... Kad ono! Sad ih kao da ih ima još više. A

Kada se raziđe oblaK prašine iza njega ostaje prljavština, ali bar se jasnije vidi realna situacija opravdanje za postojanje pronalazi se u izmišlja­ nju poslova, baš kao u najnovijem slučaju u vezi sa izmenjenim Pravilnikom za uvoz polovnih vozila. Od 19. aprila predviđeno je da se pre carinjenja i re­ gistracije sva vozila, koja u Srbiju stižu iz inostran­ stva, prvo moraju da idu na ispitivanje u neku od šest ovlašćenih institucija?! A onda se dobija uve­ renje o izvršenom ispitivanju, koje izdaje druga in­ stitucija, tj. Agencija za bezbednost saobraćaja. No, problem je što oni koji taj posao treba da obavljaju još uvek ne znaju šta tačno ispituju. Da li se prove­ rava se usklađenost tehničkih karakteristika vozi­ la iz prateće dokumentacije sa podacima iz odgo­ varajućih baza tehničkih karakteristika ili će se ići detaljnije. I zar tu ne bi bilo dobro izvršti detaljan tehniči pregled vozila, proveti broj pređenih kilo­ metara, godinu proizvodnje, oštećenja itd, a ne sa­ mo ostati na proveri „papira“. Ipak, o bezbednosti je reč ili se možda radi o nečem drugom... Po svemu sudeći, radi se samo o novim name­ tima, jer najpre uvoznici treba da uplate admini­ strativnu taksu od 280 dinara, pa taksu za izdava­ nje Uverenja o ispitivanju vozila koja iznosi 3.000 dinara. A onda, naravno, treba platiti i samo ispi­

tivanje, kod sertifikovane organizacije, koje košta oko 5.600 dinara. Tu je nameće i pitanje, kako se vozilo transportuje od jednog do drugog mesta?! Potom, koliko kugo traje to „ispitivanje“ i uopšte ima još mnogo nejasnoća. A u suštini stvar je jednostavna. Želja da se poveća prihodna strana budžeta, te da smanji od­ liv deviza i uvoz polovnih vozila. I to je sasvim u redu, mada zbog nepopularnosti poteza niko to ne želi da prizna! Zato je bolje nastaviti sa „ba­ canjem prašine u oči“ kroz raznorazne manipu­ lacije temama iz svakodnevnog života u mediji­ ma, a sve to kako bi se skrenula pažnja sa bede u koju sve više tonemo. Potrebno je „odvojiti“ čo­ veka od svakodnevice kako ne bi shvatio da u ze­ mlji nema posla i perspektive... Nažalost, sazrevanje svesti kod našeg naroda o neophodnosti promena sistema vrednosti još uvek nije na vidiku, a ruganje svemu što je nor­ malno i uređeno, te urađeno u skladu sa dobro osmišljenjim procedurama, je i dalje popularno. Baš kao podsmevanje parlamentarizmu izraženo kroz navodnu spremnost za „deobu vlasti“, što zapravo nije ništ drugo do suštinska želja za deo­ bom odgovornosti. I sve ovo će biti potrđeno kada se pojave predlozi novih zakona u Skupštini Srbi­ je. Među njima je i novi Zakon o bezbednosti sao­ braćaja na putevima koji donosi neke neverovat­ ne „novine“ koje svakog normalnog čoveka treba da zabrinu, pogotovo kada se zna da će skupštin­ ska glasačka mašina to jednostavno progurati... A ko zna, možda se dodogi i čudo, pa neko „oduva prašinu“ i ogoli nam ozbiljnost situaci­ je i dubinu ponora u kojem se nalazimo. Možda konačno jednom shvatimo da koliko zaostajemo i koliko je svet otišao napred u odnosu na nas!


U OVOM BROJU Danilo JOJIć izvršni urednik

sa zapada na istOk P

oslednjih godina svedoci smo ozbiljnih promena u automobilskoj industriji. Proizvođači se sve više okreću istočnim tržištima, posebno Kini, pa se može re­ ći da najmnogoljudnija zemlja sveta i na taj način polako preuzima lidersku poziciju kada je auto industrija u pitanju. To ove godine najbolje ilu­ struje jedna činjenica. Dva velika sajma otvorena su sa samo par dana razlike, jedan u Pekingu, a drugi u Njujorku. Količina noviteta koje su svet­ ski proizvođači poželeli da plasiraju upravo u Ki­ ni je pomalo začuđujuća, jer donedavno je situ­ acija bila potpuno drugačija. Većina kompanija, pogotovo evropskih, do pre samo nekoliko godi­ na je najveće nade polagala upravo u američko tržište, dok su na kinesko tržište plasirani koje­ kakvi nakaradni sedani nastali na platformama popularnih evropskih automobila. Potpuna pro­ mena poslovne politike se možda najbolje ogle­ da u ovom izdanju Top Speed­a, a samo letimič­ no prelistavanje noviteta i promocija sasvim jasno ukazuje na to kako je ove godine izgledao Salon automobila u Pekingu, a kako u Njujorku. Da li je to samo prolazni trend, ili ove tržišne prome­ ne najavljuju nova vremena u automobilskoj in­ dustriji, za sada verovatno ne mogu da procene ni najbolji analitičari. A proizvođač koji bude umeo precizno da prognozira, za desetak godina će biti u velikoj prednosti.

samo letimično prelistavanje noviteta i promocija sasvim jasno uKazuje na to KaKo je ove godine izgledao salon automobila u peKingu, a KaKo u njujorKu Nego, da se vratimo u automobilsku sada­ šnjost. U proteklih mesec dana, dok smo pripre­ mali ovaj broj, bili smo prosto zatr pani poslom, ali na pozitivan način. I za nas je bilo iznenađe­ nje ponuda od kompanije Autokomerc da testira­ mo„audi RS6 avant”. Taj automobil smo nekako izgubili iz vida, pa je prva reakcija bila proverava­ nje koji motor je u pitanju i koliko konjskih snaga ima. Ispostavilo se da daunsajzing nije negativ­ no uticao na per formanse i opšti utisak o auto­ mobilu. Ipak, u pitanju je automobil od koga ni­ smo manje ni očekivali, a pravo iznenađenje ovog meseca predstavljala je nova Mercedesova „C kla­ sa”. Količina inovacija koje su se našle u novoj „C

klasi” donedavno se nije podrazumevala ni u „E klasi”, a posebno nas je impresionirao motor ko­ ji se još ni ne nalazi u redovnoj ponudi kada je ovaj model u pitanju. U trenutku dok je u Beogradu promovisan no­ vi Poršeov model „makan”, predstavnici naše re­ dakcije su se nalazili u Maroku na testiranju ovog novog kompaktnog SUV­a. Po mnogima, u pita­ nju je model koji će, baš kao što je svojevreme­ no „kajen”, otvoriti novo poglavlje u Poršeovoj istoriji. Upotrebom postojeće platforme troškovi razvoja „makana” su minimalizovani, a njegova niža cena će garantovati odličnu prodaju, jer će se potpuno novoj grupaciji kupaca omogućiti da sedne za upravljač Poršea i to u prestižnom SUV segmentu. Pritom ovo širenje ponude modela ne­ mačkog proizvođača se za sada nije negativno od­ razilo na njegov imidž, jer je očuvan prepozna­ tljiv kvalitet, a model „911” je zadržao neku vrstu kultnog statusa. Ko zna, možda danas modela „makan” ne bi ni bilo da nije došlo do ekspanije kineskog trži­ šta, a na to pitanje odgovor zna samo mali broj ljudi u Štutgar tu. Ono što ja znam je da mi tre­ nutno možemo da računamo samo na naše trži­ šte, na kineski Top Speed magazin ne možemo da prevodimo, ali dok god imamo Vas, verne či­ taoce, on će biti najbolji srpski automobilski me­ sečnik. Garantovano.


OdgOvOr iz Štu

Mercedes najnoviji model, iako je još u formi koncepta, opisuje rečima - senzualan kao kupe, vizionarski poput SUV-a NakoN velike pažnje koju je BMW nepodeljeno privukao modelom „X6“, Mercedes-Benz reaguje na najatraktivniji mogući način – promocijom koncepta koji će po svemu sudeći biti direktni rival etabliranom automobilu iz Minhena. Iako je za sada reč o studiji, nema sumnje da je Concept Coupe SUV kreiran sa željom da u narednom periodu postane deo regularne fabričke ponude. Mercedes svoj novi automobil opisuje rečima „senzualan kao kupe - vizionarski poput SUV-a“. Na prednjem delu je već prepoznatljivo moderno Mercedesovo „lice“ sa ugaonim LED farovima i velikim usisnikom, dok stop svetla podsećaju na ona sa „S klase“ u kupe formi. U oči odmah

18 TopSpeed

„upada“ i vrlo niski krov i upadljiva silueta, jer visina vozila iznosi tek 1,75 metara. Ipak, agresivnom i sportskom utisku pridonosi širina, kao i dužina od gotovo 5 metara. Kako to i priliči ekstravagantnom konceptu, opremljen je ogromnim felnama od 22 inča sa 305/45 R 22 pneumaticima. Oblik karoserije ima mnogo sličnosti sa spomenutim „X6“, a krasi ju „Alu Beam’“ boja koja podseća na legendarne „Srebrne strele“. Mercedes-Benz sa ponosom ističe i LED Multibeam svetla ugrađena su uz permanentni 4MATIC pogon, kao i automatski menjač sa devet brzina. Snagu pruža 3.0-litreni V6 bi-turbo motor koji pri 5.500 okretaja u minuti razvija 333 konjske snage te 480 njut-

nmetara obrtnog momenta između 1.400 i 4.000 u minuti. Za sada nema ilustracija enterijera, ali nema sumnje da će u skladu sa tradicijom trokrake zvezde prostor namenjen putnicima biti kvalitetan i opremnjen najsavremenijom opremom. Iako je za sada reč samo o dizajnerskoj studiji, ne treba sumnjati da Mercedes već radi na serijskoj verziji ovog automobila, s obzirom da su i neki od najnovijih modela kompanije, kao što su „CLA“ ili „GLA“, takođe najpre predstavljeni u formi koncepta. Proizvodna verzija će najverovatnije biti bazirana na istoj platformi kao i naredna generacija „M klase“, a prema nezvaničnim informacijama dolaziće iz fabrike koja je locirana u Alabami.


utgarta

noviteti  Audi nastavlja da osvaja trofeje. Na nedavno odr­ žanom Salonu u Njujorku za najbolji model u izboru “Svetski automobil 2014” (World Car of the Year 2014) proglašen je Audi „A3 sedan“. O pobedniku je odlučivao međunarodni žiri sastavljen od 69 članova iz 22 zemlje.

mercedes-Benz

 MASerAti, kompanija poznata po ekskluzivnim sportskim automobilima objavila je aktuelne stati­ stike prodaje, koji ilustruje pozitivne trendove. u prvom planu je tržište ujedinjenog Kraljevstva, gde je popularni trozubac nesumnjivo našao put do kupaca, zahvaljujući 187 prodatih modela u pr­ vom kvartalu.

suBaru

 PeugeOt je nedavno predstavio sportsku studiju „exalt“, kombinujući zaista neobična rešenja. Na primer, karoserija ovog automobila delimično je prekrivena plat­ nom čime je, kako tvrdi fran­ cuski proizvođač, poboljšana aerodinamika vozila. takođe, avangardni automobil jedin­ stven izgled duguje i upotre­ bi ručno oblikovanih čeličnih panela. Kako kažu u kom­ paniji Peugeot, to je zapravo nostalgični detalj koji asocira na francuske automobile iz dvadesetih i tridesetih godi­ na prošlog veka.  dACiA je proslavila jubi­ larni silazak sa proizvodne trake milionitog primer­ ka modela „daster“. Ovaj automobil se izrađuje u pet fabrika širom sveta, a u zavi­ snosti od tržišta, prodaje se pod oznakom brenda dacia ili renault. Prvi veliki jubilej u proizvodnji modela duster obeležen je nakon samo četiri sezone od premijer­ nog pojavljivanja u proda­ ji. Ovaj rezultat pokazuje da je francuski gigant napravio odličan poslovni potez kada je odlučio da kupcima ponudi pristupačni SuV koji će zado­ voljiti njihove osnovne potre­ be za terenskom vožnjom.

Nemačka kompanija pokrenula je u fabrici Rastatt serijsku proizvodnju svog prvog modela na struju, u masovnoj seriji. Mercedes „B klase Electric Drive“ vizuelno se gotovo ne razlikuje od standardne verzije ovog modela. Ipak, automobil za pogon koristi elektromotor snage 180 konja koji razvija 320 Nm maksimalnog obrtnog momenta i koji omogućava da specifična „B klasa“ od 0 do 100 km/h ubrza za 7,9 sekundi.

Subaru je u periodu od aprila 2013. do marta 2014, odnosno postigao rekordnu godišnju prodaju na tržištima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Kine. Naime, japanski proizvođač naročito je bio uspešan u SAD, gde je prodato čak 444.544 vozila, što predstavlja rast od 27,6% u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. To je ujedno šesta godina u nizu u kojoj brend Subaru beleži rast prodaje u ovoj zemlji i peta godina u kojoj je oboren prodajni rekord..

mazda

Dve godine i četiri meseca nakon predstavljanja prvog SKYACTIV modela, „CX-5“, kompanija Mazda je proizvela jubilarno milionito vozilo sa ovom naprednom tehnologijom. Osim Mazde „CX-5“, u gamu SKYACTIV modela ubrajaju se nove generacije „Mazde6“ i „Mazde3“. Ovi modeli proizvode se u fabrikama u Japanu, Meksiku, Tajlandu i Kini, a prodaju u više od 100 zemalja širom sveta.

POSLEDNJA VEST

Vw nMc concept

Po Proverenom recePtu

Kompanije VW je saopštila da koncept NMC (New Midsize Coupe) najavljuje kako bi mogla da izgleda buduća sportska limuzina, koja će u gami zauzeti poziciju modela ispod legendarnog „pasata“. Automobildugačak4.597milimetarapostavljenjenaMQB-B platformu. Iako ima naglašeno sportsku, nisku siluetu, koncept NMC prema rečima ljudi iz Foksvagena može da pruži komfor za pevoz pet odraslih putnika, uz zapreminu prtljažnika od 500 litara. Automobil je pogonjen četvorocilindričnim 2.0 litarskim turbobenzinskim TSI motorom sa 220 „konja“ a snaga se prenosi na podlogu pomoću sedmobrzinskog DSG menjača sa duplim kvačilom. Ovakva kombinacija u praksi omogućava da atraktivni „NMC“ od 0 do 100 km/hubrzaza6,5sekundi,uzmaksimalnih244km/h.

TopSpeed 19


iz mog kokpita

Volan Vo lan i lopta Bez energi gije je nema ni pokreta...

30 TopSpeed


Da se nisam bavio automobilizmom i trkama,

možda bih bio fudbaler? Hm, možda... Ili pre košarkaš? Pa, ne znam! Volim gotovo sve sportove sa loptom, ali tek kada u ponudi nemam automobilske trke... Jer, tu nema dileme i četiri točka kod mene uvek imaju prednost, u odnosu na bilo koji drugi sport, ili igru sa loptom ili bez nje! Ipak, ima dosta toga zajedničkog, čak i više nego što bi u prvi mah pomislili, između automobilizma i fudbala. Za oba sporta po­ trebne su određene fizičke predispozicije, a naravno i talenat. Po­ trebna je volja da se trenira i priprema za iskušenja koja predstoje na terenu, odnosno stazi. A onda na samom „borilištu”, pred pu­ blikom, treba se pokazati u najboljem izdanju... Treba pobediti! Međutim, da bi se došlo do pobede potrebno je imati želju i ener­ giju da se to ostvari. Potrebno je verovati u sebe, svoj tim i kona­ čan pozitivan ishod! Da bi povukli neke „paralele” između automobilizma i fudba­ la, a u susret predstojećem Svetskom prvenstvu u Brazilu, krenu­ li smo sa serijom razgovora sa fubalerima... U ovom broju, pored eksluzivnog intervjua sa legendom našeg fudbala, Draganom Dža­

jićem imamo i razgovor sa kapitenom „Crvene zvezde” Nenadom Milijašem. Želja nam je da pokažemo da fubaleri, pored toga što vole loptu i igru sa njom na travi, vole i automobile. Dobre automo­ bile! I eto još jedne veze. A kada sam već spomenuo enegriju, slični su nam i partneri. Da kažem spozori, koji nam omogućavaju da radimo svoj posao. U ovom slučaju zajednički je G­Energy motorana ulja i kompanija Gazprom. Zato koristim priliku da najavim da ova saradnja kroz se­ riju intervjua sa izgračima našeg poznatog kluba je samo početak, a uskoro slede i neki novi projekti, kojima ćemo pokazati koliko je važno imati ideju koju želite da sprovedete, energiju da je ostvari­ te, baš kao i znanje, ali i adekvatnu podršku! I da ne zaboravim, postoji još jedna veza između automobi­ lizma i fudbala, a nije izražena kroz trenutno aktuelni kratki film „Futkana” Kena Bloka i Nejmara Juniora. Naime, od ovoga broja za sve čitaoce našeg magazina koji odluče da se pretplate, pripremili smo poseban poklon ­ TopSpeed fudbalsku loptu! Dakle, igra već počela! Andrej Kulundžić

TopSpeed 31


32 TopSpeed


AUDI RS6 AVANT

Galjardo za svaki dan Fotogr afije: M ihajlo Todor ović, L uka Piše: D anilo Jojić

Audi modeL „RS6” dekLARiše kAo AutomobiL viSokih peRfoRmAnSi, nA nivou SupeRAutomobiLA, ALi SA upotRebLjivošću pRAvog poRodičnog modeLA

kulun džić

Superautomobil u koži porodičnog karavana

TopSpeed 33


40 TopSpeed


MERCEDES-BENZ C400 4MATIC

Bestseler po proverenom receptu iz Štutgarta

Najsjajnija kompaktna limuzina Čini se da Mercedes nikada nije napravio tako veliki otklon od prethodnog Modela, bar ne kada je klasa koMpaktnih liMuzina u pitanju. kvalitet i dizajn su na visokoM nivou, a isto va ži i za tehniČke detalje Piše Danilo Jojić Fotografije: Mercedes, Danilo Jojić

M

ercedesova gama nikada nije bila bogatija. Po­ trebno je mnogo znanja da se nabroje svi mo­ deli, a ako se u obzir uzmu varijacije po pita­ nju pogonskih motora i opreme, verovatno samo u Štutgartu imaju proveren podatak koliko se različi­ tih „mercedesa” trenutno nalazi u ponudi. Pojedi­ ni modeli, popur „S klase” ili sportiste „SLS AMG” predstavljaju pokretne reklamne bilborde za ovu automobilsku kompaniju, ali to nimalo ne umanju­ je značaj manjih modela. To se prvenstveno odnosi na C i E klasu, koje imaju veoma značajno mesto, upravo zbog broja prodatih primeraka i zarade ko­ ju donose. Takvo stanje stvari predstavljalo je ve­ liku obavezu tumu zaduženom za razvoj nove „C klase”, a cilj je bio da se pored konkurencije novi­ tetom nadmaši i prilično uspešan prethodnik. Pr­

TopSpeed 41


Maroko

48 TopSpeed


Porsche Macan s Diesel

SportiSta u Segmentu kompaktnih SuV-a

Macan na usijanom pesku NajMaNji SUV iz ŠtUtgarta, pod iMeNoM „MakaN” Na teStU U MarokU iSprobaN je VaN UređeNih pUteVa, Na tereNU Na kojeM porŠei ređe idU Portugalija

Piše: Zoran Živkov Fotografije: Frank Ratering i Tibo

Maroko

TopSpeed 49


Najsvetli Naj svetlija zvezda Vrhunac hedonizma i sportskog užitka u serijskoj proizVodnji

iako je klasa manjih AMG modela prešla na četVorocilindrične agregate, najsnažniji modeli u ponudi amg-a još ponosno nose V8 amblem

N

a nedavno završenom Salonu

automobila u njujorku, mercedes je predstavio trenut­ no najsvetliju zvedu amG sazvežđa – model „S 63 amG CouPe”. Još promocijom standardne kupe verzije no­ ve „S klase” mercedes je, bar za sada, posalao u istoriju „Cl” oznaku, a ta politika je zadržana i kod amG verzije. ono što je mnogo važnije, zadržano je sve ostalo što je već dugo karakteristično za, može se reći, jedan od naj­ prestižnijih sportskih kupea današnjice.

d

izajneri zaduženi za razvoj amG verzije „S kupea” očigledno nisu bili raspoloženi da preteruju, ali već i laiku je na pr vi pogled jasno da nije u pita­ nju standardna verzija najvećeg „mercedesa” sa dvoja vrata. Jedno je veoma važno istaći, a to je da je i pored neospornog sportskog šarma, na prvom mestu sačuvana

60 TopSpeed


MERCEDES-BENZ S 63 AMG COUPE

TopSpeed 61


Dupla Du pla Do za z l Zavodljiva elegancija na sportski način

kompanija AlpinA od osnivanja predstavljala je alternativni pravac Za lju­ bitelje bmW automobila. detalji kao karakteristična plava boja i legendar­ ne „klasik” alu felne stvorili su jedno od Značajnijih imena u auto industriji

egendarna BMW „Serija 3“ od premijere, pre gotovo četiri decenije, bila je inspiracija za mnoge konkurente. Sportski stil prilagođen potrebama porodice, recept su koji bavarski brend sa uspehom prenosi sa generacije na generaciju. Ipak, uspeh koji je „trojka“ posti­ gla na svim meridijanima animirao je i mnogo­ brojne prerade serijskih modela sa plavo­belim znakom. Jedna od mnogih koja je želela izla­ zak iz senke BMW­a bila je i kompanija Alpi­ na, koja se na tržištu pojavila 1965. godine.

D

anas Alpina lojalnom krugu klijenata pruža gotovo kompletan program auto­ mobila, koji se po svim karakteristikama preporučuje najzahtevnijim kupcima. Ovog proleća u pr vom planu svakako je atraktivni

66 TopSpeed


BMW AlpinA B4 Bi-turBo Coupe & ConvertiBle

AlpinA „B4 Bi-TurBo kupe“ zAprAvo želi dA ponudi AlTernATivu, pogoTovo nA TržišTimA gde se „serijA 3“, čAk u sporTskoj formi kAroserije, viđA goTovo nA svAkom „ćošku”

zaDovoljstva tandem kupea i kabrioleta, koji su bazi­ rani na najpopularnijem „proizvodu“ iz Bavarske, „seriji 3“. Alpina „B4 Bi­Turbo kupe“ zapravo želi da ponudi alternati­ vu, pogotovo na tržištima gde se „serija 3“, čak u sportskoj for mi karoserije, vi­ đa gotovo na svakom „ćošku“. Zapadna Evropa prirodan je izbor za buduće voza­ če Alpina kupea, koji žele provereni kva­ litet BMW­a, ali sa naglašenim karakte­ rom i stilom. Iako je reč o savremenom automobilu, nisu zapostavljeni ni tradi­ cionalni detalji, koji decenijama predsta­ vljaju zaštitni znak kompanije Alpina. Tako prepoznatljivo plavu boju karose­ rije na prednjem braniku ukrašava gra­ fički logo kompanije, detalj koji ljubite­ ljima bavarskih automobila govori sve. I dok se M odeljenje fokusira na izrazito sportsku aerodinamiku i gotovo religio­

TopSpeed 67


Novo poglavl Luksuz Luk suz obojen savremenim trendovima

najavom hibridnog modeLa Bentli ovoj tehnoLogiji daje poseban značaj, a ona će očigLedno u narednim godinama biti nezaobiLazna u svim automobiLskim kategorijama

o

pšta pomama za hibridnom tehnologijom ne jenjava. Ovom trendu nisu odoleli ni proizvođači koji tradiciju prate po svaku cenu. Danas čak i u ponudi Ferarija mo­ gu da se pronađu modeli koji se oslanja­ ju na hibridni koncept. Italijanski proizvođač donekle može da se pravda time da je to preuzeto iz For­ mu le je dan, ali nedavna promo­ cija Bentijevog hibridnog kon­ cepta dodatno podgreva tvrd­ nje da uskoro neće postojati nijedan proiz­ vođač bez bar jednog hibrid­ nog modela u ponudi. Da li je ovaj trend oprav­ dan i da li zaista utiče smanjenju ukupnog zaga­ đenja, ili je reč o čistom po­ modarstvu, pokazaće vreme. Ipak, možda ne bi bilo loše ka­ da bi neka nezavisna institucija napravila istraživanje koliko su hibridni automobili zaista čisti. Koliko se ugljendioksida oslobodi tokom proizvodnje jednog hibrida, a tek šta biva sa baterijom kada se završi život­ ni ciklus automobila. Koliko košta njena reciklaža i da li sve to niska potrošnja sa­ mog hibrida može da kompenzuje…?

70 TopSpeed

N

ego, da ne lutamo mnogo. Još jedan hibrid je najavljen i to u najvišoj kla­ si. Studija koju je Bentli promovisao na Salonu automobila u Pekingu za sa­ da nije planirana za serijsku proizvod­ nju, već predstavlja „probni poligon” za serijski „plag in” hibrid koji će se do kraja 2017­e godine naći u serijskoj proizvodnji

Studija koju je Bentli promovisao na Salonu automobila u Pekingu za sada nije planirana za serijsku proizvodnju, već predstavlja „probni po­ ligon” za serijski „plag in” hibrid koji će se do kraja 2017­e godine naći u serijskoj proizvodnji i to u formi Bentlijevog SUV modela


vlje

BENTLEY HYBRID CONCEPT

i to u formi Bentlijevog SUV modela. Kao osnova za razvoj prve hibridne studije po­ služio je model „mulzan”. Svaki proizvo­ đač na neki način hibridne modele želi da odvoji od standardnih, da se zahvalju­ jući nekom detalju razlikuju. Obično se koriste plava ili zelena boja koje asocira­ ju na ekologiju, ali u Bentliju su se odlu­ čili za detalje u boji bakra. Veza između bakra i električne energoje je jasna, a bo­ ja ovog metala se definitivno bolje ukla­

TopSpeed 71


Demonstracija vrhunskog časovničarskog umeća

kreiran bez kompromisa

74 TopSpeed


AudemArs PiGuet royAl oAk ConCePt Gmt tourbillon

ovogoDišnji concept gmt tourbillon preDstavljen na sihh-u u Ženevi, naglasak stavlja na harmoničnu estetiku koja kombinuje titanijumsko kućište i koronu izraÜenu oD bele keramike sa prepoznatljivim minijaturnim navojima

o mnogima najuglednija kolekcija u svetu vrhunskog ča­ sovničarstva, za 2014. godinu pripremila je verziju ko­ ja potvrđuje iskustvo i izvrsnost manufakture Aude­ mars Piguet. Model koji je premijerno predstavljen 1972. godine postao je sinonim za bespre­ korni kvalitet izrade i pr voklasnu preci­ znost, potvrđenu nizom referentnih testova. Uz veliku posvećenost oču­ vanju tradicije, Royal Oak deceni­ jama je prepoznatljiv i po original­ nom dizajnu koji je potpisao nezaboravni kreativac ­ Gérald Genta. Ipak, savremeno vreme postavlja im­ perativ modernizacije, pa je za sezonu 2014 Audemars Piguet predstavio merač vremena vanserijskih karakteri­ stika i futurističkog prikaza vremena i funkcija. U pogledu estetike, Royal Oak Concept GMT Tourbillon po­ verenje ukazuje pažljivo odabranim materijalima. Karakteristič­ no kućište promera 44 milimetara izrađeno je od titanijuma, ma­ terijala koji je u časovničarskom zanatstvu potvrdio mnogobrojne prednosti, poput minimalne mase i maksimalne čvrstine. Ništa ma­ nje nije atraktivna ni gumena narukvica, koja kompletira utisak u sport­

P

skoj eleganciji sa diskretnom dozom luksuza. Ipak, keramika je, pre­ ma rečima švajcarskih stručnjaka, materijal budućnosti i pravi izbor, jer pruža ekstremnu otpornost na grebanje, koju mo­ že da ugrozi jedino „njegovo veličanstvo“ dijamant. Koliku pažnju i trud Audemars Piguet ulaže u kreiranje keramič­ kih delova, poput korone, ilustruje i podatak da je za izradu atraktivnog prstena potrebno čak 8 časova. Jedinstven vizu­ elni utisak Audemars Piguet postiže i na poleđini titanijumskog kućišta gde transparentno safirno staklo omogućava detaljni prikaz kompleksnog mehanizma. I u pogledu pogona AP Royal Oak Concept GMT Tourbillon pruža kontinuitet vrhunskog umeća, započetog davne 1875. godine. Zaslu­ ge ovom prilikom pripadaju kompleksnom kalibru 2930, koji neo­ phodnu energiju dobija ručnim navijanjem. Spisak naprednih funkcija visokog časovničarstva AP započinje cenjenim turbi­ jonom, komplikacijom koja na nabolji način pokazuje moguć­ nosti proizvođača u čijoj je ponudi trenutno čak 25 različitih mehanizama sa pomenutom komplikacijom. Kompenzujući uticaj gravitacije, turbijon doprinosi unapređenje preciznosti. Reč je o veoma složenom sistemu, za čiju izradu iskusni časovni­ čar ulaže trodnevni rad, dok je za završetak čitavog turbijona potreb­

TopSpeed 75


Umetnost spajanja Da li satOvi imaJu Dušu?

Jean-Claude Biver, čovek koji je svojevremeno oživeo brendove Blancpain i Omega, ali i na neki način spasao švajcarsku časovničarsku industriju pred naletom kvarcnih mehanizama, sada je generalni direktor kuće Hublot i u eksluzivnom razgovoru ispirčao je šta još voli pored satova vajcarska... Asocijacije na ovu centralno evropsku, alpsku, zemlju bile bi banke, čokolada, satovi... I još dosta toga što nosi oznaku „Swiss made”. Naravno, tu je i turizam, a pre svega zimski sportovi. Upravo tim povodom, nedavno sam prisustvovao 61. Svetskom pr venstvu novinara u skijanju, koje je održano u mestu Šamperi. A tamo, na jednoj večeri pojavili su se i predstavnici poznatog proizvo­ đača satova, Ublo. Zahvaljujući ljubaznosti domaćina, ukazala mi se izuzetna prilika da razgovaram sa vodećim čovekom ove kompanije, Žan­Klod Biverom. No, on nije samo to! On je oso­ ba koja je uradila mnogo toga za kompletnu švajcarsku časov­ ničarsku industriju... Žan­Klod Biver rođen je u Luksemburgu 20. septembra 1949, a sa porodicom se preselio u Švajcarsku kada je imao 10 godine. Tu se i školovao i završio Univerzitet u Lozani. Živeo je u Vali d’ Žu, odnosno dolini poznatoj po časovničarskim ma­ nufakturama, u neposrednoj blizini sedišta čuvenog proizvođa­

Š

Dizajnerima treba dati konkretne zadatke

ča satova „Blonkpan”. Tu mu je 1975. ponuđen i posao, koji je prihvatio veoma brzo dokazao svoje menadžerske sposobnosti. Kasnije, prešao je u kompaniju „Omega”, koja je bila deo Gru­ pe „Svoč”. Uveo je tzv. prikriveni marketing i „Omega” satove u flmove o Džems Bondu, ali i angažovao poznate promotere kao što su Sindi Kraford i Mihael Šumaher. Biver, poznat po stavu da kvarcni mehanizam ne treba da pokreće satove tradicionalnih švajcarskih marki, uspeo je da se izbori sa naletom ove tehnologije 80­ih godina prošlog veka... I to na veoma jednostavan način, upravo kroz „švajcarske sato­ ve” odnosno marku „Svis voč” tj. „Svoč” u koji je ugadio kvarcni mehanizam, ali i podigao cenu proizvoda, što je tržište veoma dobro prihvatilo. Na taj način, kroz odličnu maretinšku priču o „švajcarskom kvalitetu” sprečio je da konkurencija, pre svega japanske, kompanije potpuno osvoje tržište i ostavio dovoljno prostora za razvoj i oporavak švajcarske časovničarske industri­ je i tradicionalnih mehanizama sa oprugama.

Radimo na Raz voju tehnologije za pRimenu lana, kako bi do kRa ja godine, imali pRvi sat izRađen od lanenih vlakana I kada je 2004. pomislio da će imati malo vremena za od­ mor, pojavio se novi izazov ­ Ublo! Mala, nepoznata, marka re­ lativno jeftinih satova osnovana 1980. u Ženevi. Kao čovek od akcije, Žan­Klod Biver se prihvatio posla i postao je generalni direktor. Odmah promenio kompletnu filozofiju i koncept ovog brenda. Ublo satovi su, kroz primenu novih tehnologija posta­ li „umetnost spajanja”. Naime, poznato je da ovaj proizvođač kombinuje različite materijale, zlato, keramiku, gumu i slično, vešto ih spajajući u satove neobičnog dizajna, odstupajući pri tome od nekih uobičajenih postulata tradicionalnog časovni­ čarstva. No, ono što je sinonim za njih je vrhunski kvalitet. Pod vođstvom Bivera kompanija iz Niona iz godine u godinu beleži sve veći profit i postaje sve poznatija u svetu. Za satovima Ublo, čija cena ne ide ispod 10.000 evra, ali zato dostiže i neke vrto­ glave cifre, vlada velika potražnja.

78 TopSpeed


Jean-Claude Biver

Pragmatični Žan­Klod Biver, je tako, još jednom uspeo da preokrene stvari u svoju korist, odnosno kompanije za koju ra­ di. Odlučan i sa jasnom vizijom ovaj čovek tačno zna šta radi u svakom trenutku. On pažljivo posmatra svet oko sebe i oslu­ škuje tržišna kretanja, kao bi na vreme mogao da reaguje. I ni­ je me začudilo kada je u opuštenom razgovoru te večeri po­ krenuo temu proizvodnje sira, ističući sa ponosom kako ima poveći broj krava, te da su proizvodi od mleka sa njegove far­ me sve traženiji. Jednostavno, time je još jednom pokazao da poseduje veštinu spajanja...

nikada ga nisam pronašao... Šteta, bio je to lep sat na kojem je bilo ugravirano moje ime, uspomena i poklon od dede. Za me­ ne je to bio šok, mada i dobra lekcija.

Partnerstvo sa Ferari­ jem je sasvim logično, jer automobili su moja TopSpeed: I onda ste odlučili da se i sami posvetite satovima? druga strast i volim ih kao i satove Biver: Pa, tako nekako... Doduše nije baš bilo odmah, jer tre­

balo je završiti školovanje i fakultet.

TopSpeed: Koji je bio Vaš pr vi sat? Biver: Moj pr vi sat je bio Omega Konstelejšn koji mi je poklo­ nio deda 1958. godine. A pr vi sat koji sam ja kupio, bio je Ome­ ga Spidmaster 1969. kada se Nil Armstrog iskrcao na Mesec. On je imao takav sat i ja sam ga kao mladić tada želeo.

TopSpeed: Kako ste došli na ideju da se ovim bavite? Biver: Kada živite u Švajcarskoj, kao ja, onda nije teško doći na ideju da se bavite satovima. To je kao da živite u Modeni i celog života gledate šta radi Ferari. I onda dođete na ideju da i sami probate to da radite. To je veoma logično, zar ne? Dakle, živim u srcu zemlje gde se satovi proizvode već više od 300 go­ dina. Inače, od malena ih volim. Osećam tu strast prema njima, baš kao i vi prema automobilima, zar ne?

TopSpeed: Da li ste ikada izgubili sat? Biver: Da! Izgubio sam upravo onaj koji mi je deda poklonio. Naime, dobio sam ga još 1956. ali počeo sam da ga nosim tek kada sam napunio 18 godina, kada su mi roditelji to dozvoli­ li. Često su me opominjali da pazim na taj sat, ali nije vredelo. Svuda sam ga nosio, čak i kada nije trebalo, a jednom prilikom kada sam se vratio sa skijanja video sam da ga nema. Naravno,

TopSpeed: Da... Biver: E, ali i ja volim automobile... Zapravo, volim i satove i automobile! Kao mali, budući da nemamo fabriku automobi­ la, a imamo satova, odlučio sam da se bavim onim što mi je bi­ lo dostupnije. Da pravim satove i to je moja strast. Namerno ne kažem posao, jer to više doživljavam kao zadovoljstvo... Zato sam ušao u industriju satova.

TopSpeed 79


Dizajniran po ugleDu na svet Formule jeDan

Revolucija u srednjoj klasi

Iako po sto je veće I luk su znI je jah te, „azImut 55s” se ka rak terIstIka ma, kva lI te tom I cenom pla sIra u sam vrh ka da su mo tornja cI u pI ta nju

82 TopSpeed


AZIMUT 55S

U

dobrim vremenima nije teško dobro poslo­ vati, kažu ekonomisti. Ali malo je onih koji i kad nastupi kriza, uspevaju da održe komer­ cijalni uspeh i nezavisnost. Dobar primer, ipak, godinama unazad daje italijansko bro­ dogradilište Azimut. Svaka nova jahta iz ove kuće donosi inovacije na estetskom i tehnič­ kom planu, pa prostora za sumnju u njeno poslovanje gotovo da nikada i nije bilo. Je­ dan od modela koji ne ostavlja ravnodušnim ljubitelje jahti jeste sportski model „55S”. Iako ne spada u klasu najvećih i najskupljih motornih jah­ ti današnjice, Azimutov „srednjaš” itekako ima šta da ponudi. Na pr vom mestu izuzetno napredni konstrukciju i najsavre­ menije materijale. Trup broda je skoro u potpunosti izrađen

TopSpeed 83


Sony

Stvorene za uži uživanje vanje Da li ponekad želite da se potpuno prepustite prepustite omiljenom omiljenom izvođaču izvođaču sa vašeg plejera i uživate u muzici bez ometanja? ometanja? Prolećna Prolećna lilinija nija slušalica kompanije Sony vam donosi čak je jedanaest danaest pot potpuno puno no­ vih modela, dizajniranih da omoguće udob udobnost nost to tokom kom vi višečasov­ šečasov­ nog slušanja vaše omiljene melodije, a u isto vre me pru že di nami­ vreme pruže dinami­ čan, snažan i jasan zvuk. Posebna atrak cija iz no ve lilinije nije slu šalica atrakcija nove slušalica je model “MDR­ZX610AP”, koji je dostu pan u če tiri bo je. Opre­ stupan četiri boje. mljene sjajnim 40­milimetarskim draj verima od neo dimijuma, drajverima neodimijuma, nove slušalice vam omogućavaju da sva ku no tu ču jete izuzetno izuzetno svaku notu čujete del ko ristite za jedno jasno i sa visokom osetljivošću. Ako ovaj mo model koristite zajedno sa vašim pametnim telefonom, besplatna platna Smart Key aplikacija aplikacija u Google Play online prodavnici omogućiće gućiće vam da personalizujete personalizujete funkcije za kontrolu poziva i reprodukciju dukciju muzike. muzike.

MercedeS-Benz

SportSka tradicija Povodom početka nove sezone F1 takmičenja, Merceses­Benz je pred­ stavio i kolekciju sportskih asesoara. Mi ovom prilikom izdvajamo futrolu za mobilni telefon, napravljenu od mekanog i vrlo otpornog silikona. Kao motiv celokupne linije Mercedes­Benz u prvi plan postavlja šaru sa pne­ umatika i nezaobilazan simbol trokrake zvezde. Markantna crna boja, ukrašena je atraktivnom zelenom bojom, koja je zaštitni znak kompanije Petronas. Dimenzije se savršeno uklapaju i jedan od najpopularnijih pametnih telefona, iPhone 5s. Cena: 14.90 evra.

htc

lider u najavi

McIntoSh

noStalgični lukSuz Ugledni proizvođač audio opreme, McIntosh Labs nedavno je predstavio gramofon koji će zadovoljiti i najzahtevnije audiofile - MT5. Sofisticirani i prvoklasno izrađeni MT5 privlačan je vizuelno jer se zahvaljujući nizu magneta čini kao da lebdi na floerescentnom “oblaku” zelenila. Naime, osvetljeni držač ploče omogućava iluziju lebdenja ploče u vazduhu, a prema rečima proizvođača kvalitet zvuka je po tradiciji zadivljujuće čist. Ukoliko ga poželite u svojoj dnevnoj sobi u vidu imajte kako ćete za njega morati izdvojiti sumu od 6.500 američkih dolara.

86 TopSpeed

Nakon izuzetnog uspeha koji je kompanija HTC postigla prvom generacijom modela One, na red je došao i naslednik, interne oznake M8. Novi HTC One za sezonu 2014 donosi kompletna unapređenja ­ HTC One (M8) ističe se zahvaljujući kućištu od visokokvalitetnog metala, Smart Sensor Hub konzolom koja predviđa vaše potrebe i koristi Motion Launch kontrole kako bi vam olakšala svakodnevne zadatke. Nova tehnologija Duo kamere sa UltraPixel modulom pruža mogućnost kreiranja kreativnih fotografija profesionalnog izgleda i izvanredne efekte, a HTC BoomSound sistem još jednom postavlja nove standarde kvaliteta zvuka kod smartfo­ na. Full HD ekran (1080p) od 5 inča nudi izuetan prikaz boja, dok je ispod “haube” četvoroje­ zgarni Qualcommov Snapdragon 801 od 2,3 GHz, uparen sa Android 4.4 KitKatom, a tu su još i 2GB RAM­a i 16 ili 32 GB memorije. Slot za proširenje memorije podržava microSD kartice kapaciteta do 128 GB, a baterija nove verzije ima 2600 mAh.


GADGETS

nIkon

Moćni koMpakt Bilo da želite da snimite prve bebine korake ili eksplozivnu akciju, Nikon 1 J4 je izuzetno brz sistemski fotoaparat uz čiju pomoć možete da zabeležite uzbudljive životne trenutke sa vrhunskom preciznošću. Kvalitet slike je poboljšan, što vam daje slobodu da gotovo uvek ovekovečite savršeni trenutak. Nikon 1 J4 ima novi CMOS senzor od 18,4 megapiksela kao i širok opseg osetljivosti na svetlost od ISO 160–12.800, kao i novi program kompanije Nikon za obradu slike EXPE­ ED 4A. Sve to obezbeđuje fotografije i filmove bogate detaljima, čak i u uslovima slabog osvetljenja. Na ekranu osetljivom na dodir sa izuzetno brzim odzivom možete da sve da obavljate dodirom ili prevlačenjem prsta, kreativni režimi fotografisanja pružaju intuitivnu umetničku slobodu, a ugrađena mogućnost Wi­Fi povezivanja omogućava lako povezivanje, deljenje i kreiranje u pokretu.

Vacheron conStan Vacheron StantIn tIn

MorSki vuk Cenje njeno no ime u svetu SWISS MADE MADE ča časovničarstva, sovničarstva, kom kompanija panija Vacheron Vacheron Con­ stantin, predstavila predstavila je najnovije najnovije izdanje izdanje modela modela Overseas Overseas ko kojiji je premijerno mijerno pro­ movisan visan 1996. godine. godine. Reč je sportskom sportskom časovniku časovniku elegantnih elegantnih linija linija i vrhunskog vrhunskog kvaliteta teta izrade izrade prilagođenog prilagođenog boravku boravku na ekskluzivnim ekskluzivnim plovilima. plovilima. Simbolično, Simbolično, i u skladu sa imenom, u prvom planu najnovije verzije nalazi se tamno plava boja brojčanika i luksuzne kožne narukvice, dok se ljubiteljima neobaveznog stila VC za Overseas nudi i praktični gumeni kaiš. Za besprekoran rad zadužen je kalibar 1137, sastavljen od 183 minijaturnih delova koji garantuje kontinuiranu rezervu snage od 40 časova i funkcije hronografa. Prečnik čeličnog kućišta iznosi 42 milimetra, dok je garantovana vodootpornost 150 metara. Maestro Jewelers www.maestro.rs

PorSche

član biblioteke U čast proslave 50 godina legendarnog sportskog automobila, čuvenog 911, Porše je nedavno predstavio liniju ekskluzivnih proizvoda za odabrane domove i elitne kancelarije. Porsche “sitnice koje život znače” izrađene su isključivo od originalnih delova sa serijskih automobila, poput atraktivne zidne “police” konstruisane od zadnjeg spojlera 911 GT3 Cup trkačkog automobila. Pogađate, osim jedinstvenog rešenja za omiljenu literaturu, znak i kvalitet kompanije Porsche i upotreba aluminijuma i karbona znači da je u pitanju luskuz koji će moći da priušte malobrojni srećnici. Jer, cena je ni manje ni više nego 4.230 američkih dolara.

nokIa

povratak na vrh

Nokia je na posećenoj BUILD2014 konferenciji predstavila Nokia Lumia 930 uređaj, dimenzija 137 x 71 x 9,8 milimetara. Nova Lumia ima aluminijumski okvir kućišta sa po­ likarbonatnim poklopcem koji dolazi u nekoliko atraktivnih boja. Takođe, krasi je 5 inčni OLED Full HD ekran rezolucije 1920 x 1080 piksela što mu osigurava gustoću od 441 piksela po inču. Ekran je zaštićen Gorilla staklenom zaštitom treće generacije a za dobru vidljivost na jakom suncu mu pomaže i Clear Black polarizirajući filter. Ta tečni rad zadu­ žen je Snapdragon 800 SoC sa četverojezgrenim procesorom koji “kuca” na taktu od 2,2 GHz. Lumia 930 dolazi sa 2 GB RAM­a i 32 GB interne memorije. Na zadnjoj strani uređaja se nalazi moćna 20 MP kamera aperture f/2.4 sa optičkom stabilizacijom i renomiranom ZEISS optikom. Osim izvrsnih fotografija Lumia 930 snima i HD zvuk uz pomoć Nokia Rich Recording opcije. Kamera poseduje i Dual LED blic, a snima 1080p video pri 30fps. Uređaj napaja baterija kapaciteta 2420 mAh, sa ugrađenom opcijom za bežično punjenje.

TopSpeed 87


intervju

88 TopSpeed


dragan džajic

Lav u srcu

Vozačka „karijera“ najboljeg fudbalera u istoriji jugosloVenskog i srpskog fudbala

Iako je na terenu za protIvnIke bIo neuhvatljIv, u vožnjI je pre svega oprezan. o tome kako je dolazIo na prve trenInge u beogradu, zašto sa osmehom pamtI pežo „404“, a trenutno vozI „206“ I kojI je automobIl Imao čak 17 godIna, ekskluzIvno za top speed govorI treća zvezdIna zvezda I predsednIk Fk Crvena zvezda, gospodIn dragan dža jIć

K

ada je sa svega 17 godina i osam dana debitovao u cr veno-belom dresu, mali je broj ljudi verovao da će 8. jun te 1963. ući u istoriju domaćeg spor ta. Zasluge su pripale talentovanom momku sa Uba, koji je prefinjenom tehnikom i manirima van terena obeležio XX vek u Crvenoj zvezdi. U vremenima kada se vrednost merila internacionalnim uspesima, a liga je od Vardara do Triglava imala vrhunski kvalitet, Džajić je zaslužio eptitet najboljeg, epitet koji ni decenijama nakon povlačenja sa terena niko ne može da ugrozi, ni da mu se približi... Statistika kaže da je Dragan Džajić zabeležio rekordnih 590 mečeva u cr veno-belom dresu. Postigao je 287 golova, a nije igrao na poziciji napadača. Koliko je asistencija, lucidnih driblinga ili maštovitih poteza tokom godina provedenih u Zvezdi imao, nemoguće je nabrojati. Ono što je, ipak, moguće izmeriti jeste radost koju je doneo „Delijama“, čak i nakon završetka igračke karijere. U ulici Ljutice Bogdana podsetnici uspeha Dragana Džajića na svakom su koraku, bilo da je reč o igračkim, ili danima provedenim na „kormilu“ kluba... Ali mi ovom prilikom nećemo govo-

TopSpeed 89


INTERVju

e d a t s i Č m o k a r t m o k S n e t i p a k a S a l i b o m o t Svet au

Z

adužiti dres sa brojem 10, u svetu fudbala velika je čast. Privilegija je utoliko veća ako je u pitanju dres bivšeg svetskog i evropskog šampiona. Ispisana na mestu gde su stasavali najbolji, životna priča Ne­ nada Milijaša dnevnik je uspeha. Poput svog ido­ la Dragana Stojkovića, popularnog Piksija, Nenad je baš u tom dresu Crvene zvezde prošao gotovo sve, osetio radost „Marakane“, mnogo puta podelio tugu sa navijačima...Vi­ šegodišnji staž podeljen u dva „mandata“ doprineo je da, kao iskusniji igrač u postavi prvog tima, uvek bude pod lu­ pom javnosti, ali i „Delija“. A to gotovo nikada nije jedno­ stavno. U razgovoru za Top Speed magazin Nenad Milijaš, ipak, ostavlja utisak momka koji je samouveren i posvećen uspehu, kapitena koji dobro funkcioniše pod pritiskom, li­ dera koji predvodi tim do titule... Ko prati ovogodišnje a pamti nekadašnje nastupe sigurno zna da je upravo ta le­ va noga neretko bila recept za pobedu i vredne bodove na tabeli. Precizni slobodni udarci, lucidne asistencije i uro­ đena smirenost vrline su koje Nenad Milijaš godinama po­

94 TopSpeed

kazuje na zelenom terenu, a pokušali smo da saznamo ka­ kav je Zvezdin kapiten za „volanom“... ožnju sam naučio po propisima, sa instruktorom... pre polaganja nije bilo „akcije“, to moram da istak­ nem. Položio sam iz pr vog pokušaja, i za sada mi dobro ide“­ otkriva na početku razgovora Nenad Milijaš. „Poput većine vršnjaka, u početku sam vozio tatinog „jugića“. Moj pr vi auto bila je Škoda. Odabrao sam „fabi­ ju“, iako su me drugari ubeđivali da kupim polovnog Gol­ fa, čuvenu „četvorku“. To je tada, sećam se, bilo baš popu­ larno...Ipak, siguran sam da nisam pogrešio jer sam pre svega želeo nov automobil, a Škoda je u tom trenutku is­ punila sva moja očekivanja, mnogo sam bio zadovoljan tim autom. Bio sam klinac i ne krijem da mi je tada „fabi­ ja“ bila savršen auto“ naglašava Milijaš. Na red je, ipak, došao i Golf. „Nakon Škode, kratko sam vozio Golfa, ali „peticu“. To je bilo vreme kada je Cr­ vena zvezda bila pod ugovorom sa japanskom Tojotom, pa sam po „službenoj dužnosti“ vozio gotovo sve Tojoti­

V


a k t e s e d

NENad mIlIjaš

SPONZOR SERIJALA

Pratite zvezdine fudbalere u toP sPeed Magazinu

Pred rasPlet ovosezonske borbe za trofej, uPozna jte vozačku biografiju nenada Milijaša, kaPitena fk Crvena zvezda. standardan u Poslednjoj generaCiji naCionalnog tiMa na velikoM takMičenju, Milijaš je učestvovao i u osva janju dve duPle krune, najaktuelnijih titula u kluPskoj vitrini TopSpeed 95


treća generacija osnivača visoke krosover klase

Na vrhu piramide Pri kreiranju novog „murana”, najveći izazov sa kojim su se suočavali nisanovi inženjeri bio je kako nadmašiti izuzetno usPešnog Prethodnika

N

isan je nedavno predstavio pr ve fotogra­ fije poptuno novog „murana”, koji se vo­ di kao model za 2015. godinu, a koji bi u prodajnim salonima trebalo da debituje krajem ove godine. Kada je predstavljen pr vi „murano”, 2003. godine, na neki na­ čin je kreirana klasa krosovera visoke kla­ se, baš kao što je i „kaškai” osnovao klasu kompaktnih krosovera. Druga generacija je predstavljena 2009. godine, a obe ver­ zije ovog modela je odlikovao visok kvali­ tet koji kao da je uvek balansirao između pristupačne cene i premijum kvaliteta. Či­ ni se da je treća generacija „murana” od­ lučno zagazila u klasu premijum automo­

U prvi mah može da se uèini da je novi „murano” samo redizajn starog, ali to je samo posledica sliène koncepcije karoserije, jer pažljivije zagledanje otkriva da je u pitanju potpuno nov auto 98 TopSpeed

bila. Još ne znamo kako će se to odraziti na cenu, ali ono što može da se nasluti iz pr vih informacija dostavljenih medijima, izgleda ohrabrujuće.

u

pr vi mah može da se učini da je no­ vi „murano” samo redizajn starog, ali to je samo posledica slične kon­ cepcije karoserije, jer pažljivije zagleda­ nje otkriva da je u pitanju potpuno nov auto. Prednjim delom dominira nova Ni­ sanova dizajnerska filozofija inspirisana latiničnim slovom V, dok su prednje sve­ tlosne grupe u bumerang stilu, a visoko pozicioniran poklopac motora daje auto­ mobilu robustan izgled. Bokovi su nagla­ šeno „mišićavi” sa atraktivnim prelomi­ ma na karoseriji, a primenjen je i efektan trik lebdećeg krova. Naime, kod modela u življim bojama, kao što je predstavljeni, jasno se vidi prekid na karoseriji u zad­ njem delu, jer je C stub cr ne boje, pa se stvara efekat da krovna konstrukcija leb­ di. Ovaj trik je kod automobila crne bo­

je znatno manje efektan. Zavisno od že­ lje kupca, bokove automobila mogu da krase i aluminijumske točkovi prečnika od 18 do 20 inča. Zadnje svetlosne gru­ pe su takođe u bumerang stilu, a poseb­ na pažnja je posvećena obliku petih vra­ ta kako bi bio olakšan pristup prtljažnom prostoru, koji je jedan od najvećih u kla­ si. Po rečima Nisanovih dizajnera, veliki broj idejnih rešenja je preuzet sa nedavde studije „rezonans”, jer u Nisanu se trude da svaki studijski model ima neku poen­ tu, bilo kroz promociju novih tehnologija, ili dizajna. Posebna pažnja je posvećena aerodinamici, a sa koeficijentom otpora vazduja cd 0.31, novi model je za značaj­ nih 16 procenata bolji od još aktuelnog.

e

nterijer je takođe radikalno modi­ fi kovan. U Nisanu su odlučili da pri me ne ne ka in te li gent na re še­ nja. Istraživanja do kojih su proizvođa­ či elektronskih uređaja došli, a na koja se japanski proizvođač automobila ugle­


NISSAN MURANO 2015

Broj prekidaèa za upravljanje audio sistemom i navigacijom redukovan je za 60 odsto u odnosu na prethodni model. Sa dizajnerske strane ovo olakšava kreiranje kokpita èistijih linija

TopSpeed 99


Francuski stil Za kineske kuPce

Ulaganje U bUdUćnost

Za sve uticajniji salon automobila u Pekingu, Citroen je PriPremio ekskluZivnu Premijeru sPortskog sedana od 300 „konja“. Poruka je jasna - citroen želi u vrh kineskog tržišta

a 102 TopSpeed

utomobilski mediji svetlost reflektora sve češće sa događaja u Evropi i Americi pre­ usmeravaju na tržišta koja do pre par go­ dina nisu bila u centru pažnje. Verovat­ no najbolji primer jeste prestonica Kine, Peking. Stabilan rast prodaje i potencijal razvoja motivisali su i evropske brendo­ ve koji su sve aktivniji u najmnogoljud­ nijoj zemlji sveta. Toj grupi pripada i Ci­ troen, brend koji je neraskidivo vezan za specifični šarm Francuske. Upravo zbog toga i ne čude zvanične fotografije kon­ cepta „DS 5LS R“, koji je harizmu Pari­ za i kadrove Ajfelove kule iskoristio za promociju najnovijeg automobila sa zna­ kom „ševrona“. Ataktivni „DS 5LS R“ za­ pravo predstavlja najavu mogućnosti, i jasnu želju da Citroen istakne „kandida­

turu“ za lidersko mesto premijum klase u dalekoj Kini. Ambicije nisu male, pa je Citroen u razvoj prodajne mreže ulo­ žio mnogo novca i truda. Trenutno se DS linija automobila može isprobati u čak 40 gradova Kine, na 50 ekskluzivnih „DS Stores“ lokacija koje su izgrađene po najvišim fabričkim standardima. Kao podsetnik, navodimo i da Citroen sa stra­ teškim partnerima u Kini proizvodi auto­ mobile u Shenzen pogonu koji se nalazi na granici sa Hong Kongom.

d

a razloga za optimizam ima, jasno je pri pogledu na skladan i privla­ čan automobil, u čiju je izradu Ci­ troen uložio isključivo najkvalitetnije ma­ terijale.

U

pogledu dizajna, poput svih DS mo­ dela, i „DS 5LS R“ ističe se markant­ nom linijom i originalnim detaljima. Na prednjem delu dominira dinamična maska hladnjaka, koja sa savremenim svetlima čini i više nego upadljivu celi­ nu. U enterijeru, Citroen se opredelio za proverena rešenja, i upotrebu materijala koji su uvek na ceni. Sedišta presvučena kvalitetnom crnom kožom, sa dekoraci­ jom detalja od alkantare i šavovima “Car­ mine Red” nijanse predstavljaju sam vrh izrade, dok je upotreba plastike svedena na sam minimum. U skladu sa tom ide­ jom, čak i instrument tabla presvučena je mekanom kožom. Poput ostalih mode­ la iz DS linije, želja je bila da se ponudi kombinacija komfora i sportske atmosfe­


Citroen DS 5LS r ConCept

Tre­nut­no­se­DS­li­ni­ja­auto­mo­bi­la­može­is­pro­ba­ti­u­èak­40­gra­do­va­Ki­ne, na­50­eks­klu­ziv­nih­„DS­Sto­res“­lo­ka­ci­ja­ko­je­su­iz­graðe­ne­po­naj­vi­šim­ fa­brièkim­stan­dar­di­ma

TopSpeed 103


Redizajn pRodužava život populaRnog kompakta

Veteran bez mane

Iako je je trenutno jedan od najstarIjIh modela C segmenta na tržIštu, renoov „megan” I te kako Ima šta da ponudI, a zahvaljujućI nedavnoj restIlIzaCIjI nI vIzuelno ne zaosta je za mlađIm konkurentIma

106 TopSpeed


RENAULT MEGANE TCE 130 GT LINE

Rivali

T

reća generacija Renoovog „megana” debito­ vala je pre nepunih šest godina. Od tada se mnogo toga promenilo u jednom od najzah­ tevnijih tržišnih segmenata. Većina rivala je promovisala nove modele koji su dosta napre­ dovali po pitanju dizajna i kvaliteta. Zato se na našem testu našao nedavno redizajnirani, odlično opremljen „megan” u „GT line” paketu opreme i sa savremenim benzinskim turbo motorom, kako bi najbolje mogli da procenimo ima li on još argumente u borobi sa mla­ đim rivalima.

Z

a razliku od prošlog redizajna, koji je doneo i no­ ve motore, nedavno „zatezanje bora” je bilo znat­ no detaljnije i opsežnije, ali samo kada je prednji deo automobila u pitanju. Za razliku od blagih resti­ lizacija koje podrazumevaju zamenu samo plastičnih komponenti poput farova i odbojnika, ova je bila de­ taljnija, tako da zamenjen i poklopac motora. Svetlo­ sne grupe su potpuno preoblikovane, tako da sada donekle podesćaju na model „fluens”, dok je znak

Peugeot 308 Motor: benzinski, R4; zapremina: 1.598 ccm; Snaga: 125 KS; Obrtni moment: 150 Nm, 0 – 100 km/h: 8,9 s; Top Speed: 202 km/h; Potrošnja 5,0 l; Cena 16.750 evra

Hyundai i30 Motor: benzinski, R4; zapremina: 1.591 ccm; Snaga: 130 KS; Obrtni moment: 157 Nm, 0 – 100 km/h: 10,5 s; Top Speed: 195 km/h; Potrošnja 6,4 l; Cena 14.390 evra

oPel astra Motor: benzinski, R4, turbo; zapremina: 1.362 ccm; Snaga: 120 KS; Obrtni moment: 200 Nm, 0 – 100 km/h: 11,2 s; Top Speed: 190 km/h; Potrošnja 5,8 l; Cena 15.521 evra

Kia Cee’d

Motor: benzinski, R4; zapremina: 1.591 ccm; Snaga: 135 KS; Obrtni moment: 165 Nm, 0 – 100 km/h: 9,9 s; Top Speed: 195 km/h; Potrošnja 5,8 l; Cena 15.340 evra

TopSpeed 107


MPV iz Južne KoreJe Po eVroPsKiM standardiMa

Porodični izbor Po Pitanju kvaliteta novi „karens” je ostvario nemerljiv iskorak u odnosu na Prethodnika, tako da je sada PotPuno u rangu sa konkurentima sa starog kontinenta i iz jaPana

I

me „karens” već izvesno vreme obitava na automobilskoj sceni. U pitanju je porodični MPV model koji je uvek mogao da se pohva­ li izuzetnom prostranošću i praktičnošću, ali njegova prethodna verzija je pripadala staroj generaciji Kijinih automobila, koja nažalost nije mo­ gla da se pohvali kvalitetom, posebno kada je u pita­ nju enterijer, kao ni posebno inspirativnim dizajnom. Model koji se danas nalazi pred nama predstavlja ne­ što sasvim drugo. U pitanju je automobil dizajniran u Kijinim evropskim razvojnim centrima, prvenstveno sa željama evropskih kupaca na umu. To se na final­ ni proizvod odrazilo u svakom pogledu.

N

ajnoviji „karens” predstavlja savremen proiz­ vod u svakom pogledu, što potvrđuje već sam dizajn. Očigledno je da u Kiji nisu želeli da je­ dan porodični monovolumen izgleda preterano atrak­ tivno i da pleni dizajnom kao na primer „pro sid” ili „sportidž”, a na prvom mestu su odmerenost i sklad. Prednji deo je najatraktivniji niji zahvaljuju ni lju ći novoj ljuju voj Ki Kijinoj maski hladnjaka, sa interesantno rešenim dizajnom

110 TopSpeed


KIA CARENS

TopSpeed 111


istorija bertone

Bankrot najveÆe dizajnerske kuÆe svih vremena

Kreator isto istorije rije Ne­du­go­po­obe­ obe­leža­va­nju ju­jed­ jed­nog og­ve­ ve­ka a­od­osni­ od osni­va­nja ja­le­ le­gen­dar­na a­di­ di­zaj­ner­ska ka­ku­ ku­æa a­Ber­ Ber­to­ne ­pro­gla­si­la­je­ban­ ban­krot. rot.­Ipak,­na­ Ipak, na­da a­da­æe­ne­ da æe ne­ko o­da­ulo­ da ulo­žii­no­ no­vac ac­ka­ ka­ko o­bi­ta­ bi ta­kav av­brend brend ­na­ na­sta­vio io­da­ži­ da ži­vi, i,­još­po­ još po­sto­ji

M

a lo je auto mo bil skih kompanija koje danas mogu da se pohvale stogo­ di šnjom tra di cijom. Ve ro­ vat no je još ma nje onih koje su ne du go po obe ležava nju jed nog ve ka od osni va nja pri­ nuđene da proglase bankrot. Nažalost, čuve­ na di zaj ner ska ku ća Ber to ne je jedna od njih. Od 2007. godine poznata italijanska kompanija je u finan­ sijskim problemima, kada je bila prinuđena da svoju fabri­ ku proda Fijatu, da bi 2011. godine čak bila prinuđena da otuđi izuzetno vrednu kolekciju koncept automobila, ko­ ji su nastali tokom duge istorije. Ipak, još postoji nada da će neko prepoznati snagu ovog brenda, kao i potencijal za­ poslenih, te da će on uz određena ulaganja i reorganizaci­ ju nastaviti da živi. Brend Ber tone je rođen 1912. godine, kada je tada 28­go­ dišnji Đovani Ber tone u Torinu osnovao radionicu u kojoj se sa tri zaposlena radnika bavio proizvodnjom i prodajom koči­ ja. Početkom dvadesetog veka u Torinu su automobili još bili retkost, tako da je Ber tone vrlo brzo stekao reputaciju proiz­ vođača veoma kvalitetnih kočija.

114 TopSpeed

Početkom dvadesetog Početkom dvadesetog ve veka ka u Torinu Torinu su auto automo mo mobi bili još bili bili bili retkost, retkost, tako tako da je Ber Berto to tone ne vrlo vr lo brzo brzo stekao stekao reputaciju reputaciju pro proizvođača izvođača veoma veoma kvalitetnih kva litetnih kočija kočija


istorija DvaDesete Već početkom dvadesetih godina dvadesetog veka Berone ula­ zi u period partnerstava sa drugim kompanijama, jer vrlo brzo se ispostavilo da Torino postaje centar automobilske industri­ je Italije. Pored velikog broja nama danas nepoznatih proizvo­ đača svakako je najznačajnija saradnja sa Fijatom i Lančijom. Sam Vićenco Lanča, osnivač čuvenog proizvođača automobi­ la, je imao veliko povereje u Đovanija Bertonea i njegovu kom­ paniju, tako da mu je poverio pravljenje karoserija za modele koji se proizvode u ograničenim serijama, jer se ispostavilo da su veće kompanije slabije opremljene i obučene da taj posao obave dovoljno kvalitetno. Na neki način je tako i počelo pr­ vo ozbiljno angažovanje Ber tonea kao karoseriste, koji je čak bio u prilici da diktira trendove koji su uglavnom išli ka tome da uglaste forme bivaju zamenjene zaobljenim. Tako su nasta­ li neki kultni modeli poput „fijata 505”, i „lanče lambde serija 7”, oba iz 1924. godine.

FIAT 501 sport

Vićenco Lanča je imao VeLiko poVerenje u ĐoVanija Bertonea i njegoVu kompaniju, tako da mu je poVerio praVLjenje karoserija Itala 61

triDesete

Svetska ekonomska kriza je počeva već 1929. godine, ali Ber­ tone nekako uspeva da i tokom tridesetih godina nastavi sa na­ pretkom. Porodičnoj fir mi se tokom 1932. godine pridružuje Đovanijev 19­godišnji sin Nuccio, da bi iste godine bila promo­ visana „lanča artena”, jedan od najelegantnijih automobila tog vremena. Dve godine kasnije debituje Fiajtov modela „527”, koji je na neki način predstavljao prekretnicu kada je u pitanju automobilski dizajn. Neki od značajnijih automobila su i „fijat 1500 torpedo” i „lanča aprilia kabriolet” koji su promovisali ne­ ka nikada viđena rešenja. Od tog trenutka ime Bertone postalo je sinonim za inovaciju. Lancia Artena FIAT 2500 Ardita

Porodičnoj firmi se tokom 1932. godine pridružuje Đovanijev 19-godišnji sin Nuccio, da bi iste godine bila promovisana „lanča artena”, jedan od najelegantnijih automobila tog vremena

Lancia Aprilia

TopSpeed 115


jubileji ŠKO ŠKODA DA 1000 Mb Mb Pola veka veka hiljadu ma lih malih briga

Češka nesansa rene sansa O ve godine Škoda obeležava tačno pola ve­ ka od promocije nekada veoma popular­ nog modela „1000 MB”. Zbog čestih kva­ rova kod nas je ovaj model imao nadimak „hiljadu malih briga”, iako njegova ozna­ ka zvanično ukazuje na radnu zapreminu motora i činjenicu da se sklapao u gradu Mlada Boleslav, u tadašnjoj Čehoslovač­ koj. Po kvalitetu možda nije mogao da parira nemačkoj kon­ kurenciji, ali model „1000 MB” je za Škodu od velikog značaja. Bio je to pr vi automobil iz ove fabrike sa samonosećom karoserijom i motorom smeštenim iza zadnje osovine, koji je pokretao zadnje točkove. Zahvaljujući savremenoj samonose­ ćoj konstrukciji, bez tada popularne šasije od čeličnih profi­ la, kakva se danas praktikuje kod kamiona i terenskih vozila,

120 TopSpeed

Iako je bila poznata kao lako kvarljiv automobil, „škoda 1000 MB” je u istoriju èeškog proizvoðaèa upisana velikim slovima, kao jedan od znaèajnijih modela


ŠKODA 1000 MB

jubileji

ova „škoda” je imala ukupnu masu od samo 755 kilograma, tako da je mali motor obezbeđivao sasvim solidne performan­ se, kao i nisku potrošnju. Za pogon je bio zadužen motor jed­ nog litra radne zapremine u OHV (overhead valve) konstruk­ ciji, sa bregastim vratilom smeštenim sa strane u bloku, koji je na ventile smeštene iznad cilindara delovao preko podizača i klackalica. Ovo danas prevaziđeno i složeno rešenje je u to vreme bilo veoma popularno, a omogućavalo je da se iz moto­ ra izvuče 37 konjskih snaga. Zahvaljujući skromnoj masi per­ formanse nisu bile loše, a maksimalna brzina je iznosila 120 kilometara na čas. Motor je bio napredan ne samo konstrukcijski, već i kada je u pitanju tehnologija njegove proizvodnje. Naime, blok mo­ tora od aluminijuma je liven specijalnim prostupkom pod viso­ kim pritiskom, a Škoda je bila pr vi proizvođač u Evropi koji je primenio ovu tehnologiju. Ona je obezbeđivala kvalitetnije pu­ njenje kalupa, a samim tim manje „škarta”, dok je proces pro­ izvodnje bio značajno ubrzan. Nažalost, kod motora su napra­ vljeni propusti u sistemu hlađenja, pa su bili česti problemi sa pregrevanjem tokom letnjih meseci, a veliki nedostatak je bila i jako loša antikorozivna zaštita, pa je danas veoma teško pro­ naći dobro očuvan primerak za restauraciju.

nasledio poznato ime Škodin „1000 MB” je nasledio tada popularni model „oktavija”. ovo danas dobro poznato ime u automobilskom svetu, davne 1959. godine je odabrano jer je „oktavija” bila osmi po redu auto­ mobil nastao u Škodinim pogonima. Bio je to porodični automobil kompaktnih dimenzija, a proizvodio se u sedan i karavan verziji. Sedan je prestao da se sklapa kada je promovisan naslednik „1000 MB”, dok je karavan nastavio život sve do 1971. godine. ime „oktavija” je vraćeno 1996. godine, od kada se proizvodi danas popularni porodični model.

TopSpeed 121


NajNoviji model legeNdarNog skutera

Simbol proleća leća Prve Pr ve naznake lePog vremena tradicionalno obeležava i komPanija Pjađo, sezon sezonskom Promocijom najPoznatijeg gradskog dvotočkaša, Pjađo, čuvene vesPa kolekcije u simboličnom „Primavera” izdanju

jDa prolazak kroz uske ulice i svakodnevni „špic” može da bude zabavan i sa stilom, po ko zna koji put potvrdila je Vespa. Skuter koji u Evropi ima status svojevrsne zvezde, debito­ vao je nedavno u najmodernijoj formi. U naj­ kraćem, recept za uspeh odavno je poznat, a ključ uspeha kompanije Pjađo svakako je kom­ binovanje nostalgičnog dizajna i savremene tehnologije. U 2014 godini, Vespa svoje kva­ litete, po običaju, stavlja u pr vi plan. Kao što je poznato, ljubav počinje već na pr vi pogled, jer je izuzetno skladno i elegantno osmišljena Vespa po svim merilima legi­ timan naslednik velikih klasika. Danas, „primavera” put do kupaca počinje evolucijom iz­ gleda i oblika koji su joj doneli planetarnu popularnost. Sport­ ski stil, dinamične detalje i agresivnu aerodinamiku Vespa je svesno prepustila drugima, akcenat stavivši na zaobljenu i

D 124 TopSpeed


Vespa primaVera

komPaktna, izuzetnih manevarskih sPosobnosti i Po Potrebi i hitra, „Primavera” je Postala jedan od najvoljenijih i na tržištu najduže Prisutnih modela, koji je Podjednako PoPularan među PriPadnicima oba Pola

TopSpeed 125


tuning Nemačka vizija italijaNskog superautomobila

aventador za sladokusce Hamanov model „limited” mited” najbolji je primer šta se dobija mi bija kada se bi ukrste nemački perfekcionizam i italijan li ska strast lijan

t

juneri se prosto utrku­ ju ko će da ponudi vi­ še. Po pravilu se najviše ulaže u razvoj modela koje je lako unaprediti, odnosno oni koji nu­ de osnovu koju je bez mnogo ulaganja mogu­ će poboljšati. Nemački Haman se nedavno pri­ hvatio veoma teškog posla, unapređenja Lamborginijevog „aventadora”, predsta­ vivši model nazvan „limited”. Ova naiz­ gled „nemoguća misija” je obavljena iz­ nenađujuće dobro. Očigledno se nemački per fekcionizam i inženjerski potencijal odlično nadovezuju na italijansku strast.

128 TopSpeed


HA MAnn Li Mi tED godišnjim iskustvom na sportskim nad­ metanjima, je promenom softvera koji upravlja radom motora uspela da izvu­ če 760 konjskih snaga, dok je obrtni mo­ ment povećan na 735 njutnmetara. Po­ većanje snage je uslovilo ugradnju novog sportskog izduvnog sistema, a kupac može da se opredeli i za pravi trkački izduv, koji proizvo­ di znatno više buke. Kako bi se

ovako velika snaga kontrolisala automo­ bil je postavljen na neuobičajeno velike pneumatike. Prednji su dimenzija 255/30 ZR 20, dok se na zadnjoj osovini nalate „valjci” dimenzija 355/25 ZR 21. Kako bi masa automobila bila dodatno smanje­ na upotrebljeni su točkovi iz više kom­ ponenti izrađeni kovanjem. T.S.T. Fotografije: Hamann

Samo jedan pogled je do­ voljan pa da bude jasno da ni­ je u pitanju standardni „aventa­ dor”. Za to je najzaslužnija „stelt” siva boja karoserije i „poizon” ze­ lene aplikacije, koje stvaraju efek­ tan kontrast. Po rečima predstavnika nemačke tjunerske kuće, promovisani model je u principu samo jedna od mo­ gućnosti, a mašta kupca je jedini limit ka­ ko bi automobul mogao da izgleda. Pored igre boja, brojne su i tehničke modifikaci­ je. Prednji spojler izrađen od ugljeničnih vlakana je potpuno nov, a projektovan je tako da poboljša prijanjanje prednje oso­ vine. Zbog toga su modifikovani i doda­ ci kod bočnih pragova, kako bi i struja­ nje ispod automobila bilo optimizovano pri visokim brzinama. Kako bi i zadnja osovina imala poboljšan „grip”, izme­ njen je potpuno zadnji difuzor, a iz Ha­ mana poručuju da je to ujedno bio i naj­ veći izazov, jer je model „aventador” već u osnovi praktično doveden do maksimu­ ma. Dodatnu stabilnost pri visokim br­ zinama obezbeđuje spojler iznad „repa” automobila, a koji je podesiv, čime je po­ našanje automobila moguće prilagođa­ vati stazi na kojoj se uživa u performan­ sama ovog automobila. Podrazumeva se da su sve nove komponente izrađene od kompozitnih materijala. Standardnih 700 konjskih snaga i 690 njutnmetara obrtnog momenta su značaj­ no uvećani. Kompanija Haman, sa dugo­

TopSpeed 129


sport R02, VN Malezije, Sepang, Sepang International Circuit, 30. mart 2014. Dužina: 5,543 km, 56 krugova, 310,408 km. Rekord staze: JP. Montoya (Wil­ liams FW26­BMW P84 V10) 1 min 34,223 s (=211,782 km/h). Vreme: sunčano, temperatura (vazduh/ tlo) 31­33/46­52 oC. Gledalaca: 80.000. R03, VN Bahreina, Manama, Bahrain International Circuit, 6. april 2014. Dužina: 5,412 km, 57 krugova, 308,238 km. Rekord staze: Michael Schu­ macher (Ferrari F2004­ Ferrari 054 V10) 1 min 30,252 s (=212,556 km/h). Vreme: noć, temperatura (vazduh/ tlo) 25­23/29­26 oC. Gledalaca: 35.000. R04, VN Kine, Shanghai, Shanghai International Circuit, 20. april 2014. Dužina: 5,451 km, 56 krugova, 305,066 km. Rekord staze: Michael Schu­ macher (Ferrari F2004­ Ferrari 054 V10) 1 min 32,238 s (=210,320 km/h). Vreme: oblačno, temperatura (vazduh/ tlo) 16­17/22­25 oC. Gledalaca: 130.000.

Ni TRi TRke u Aziji Nisu doNele pRoMeNe

Tri puTa isTo

M

Tri dvostruke pobede vozača Mercedesa, odnosno Hamiltona ispred Rozberga jasno oslikavaju punu dominaciju koju ovaj tim trenutno ima u F1 ercedes je odlično iskoristio tri trke na F1 kao sport, čineći bolide sporim i gro­

azijskom kontinentu i sa tri dvostruke pobede još više odmakao konkurenciji. Zapravo, Lujs Hamilton je najbolje pro­ šao u toj prči, budući da je sa nove tri po­ bede u Maleziji, Bahreinu i Kini, uspeo da nadoknadi zaostatak u odnosu na tim­ skog kolegu Nika Rozberga, koji je nastao zbog odustajanja Britanca na pr voj trci u Australiji, gde je nemački vozač trijumfo­ vao. I taj problem sa svećicom, tačnije in­ stalcijom bio je jedini „ozbiljan” sa kojim su se vozači ovog tima u 2014. suočili, a da je uticao na rezultate trka. Sve ostalo je u njihovim rukama, bar kada je reč o pobedama, tako da ova sezona FIA Svet­ skog šampionata Formule 1 može postati još manje zanimljiva za praćenje, tim pre što sve jasnije da su nova pravila potpuni promašaj kada je u pitanju pravo nadme­ tanje i trkanje. Ona do te mere „ubijaju”

134 TopSpeed

tesknim, po pojavi i zvuku, da jedva da ostaje „s” od nekadašnjeg spektakla! Ne zna se da li je tragikomičnije kada timovi od svojih vozača traže da „štede” gorivo ili penumatike, a da se pri tome trkaju!? No, Mercedes svakako nije „kriv” za promašaj FIA­e u vezi sa novim pravilima, već se samo najbolje pripremio i predvideo šta očekuje F1, tako da sada uživa u plo­ dovima svog rada i dominaciji koju ima. Hamilton je sasvim zasluženo postigao tri pobede, tako da sada u svojoj GP karije­ ri ukupno ima 25. Isto toliko su ostvarili i njegov novi mentor i siva emincija tima Mercedes, Niki Lauda i Jim Klark. Istovre­ meno, svetski šampion iz 2008. je ostvario i dve pol­pozicije u Sepangu i Šangaju, pa ih sada ukupno ima 34, dok je Rozberg us­ peo da od njega bude brži u Manami, pa ih on ukupno ima 5. A mladi Nemac ima vi­


ForMULA 1

Za sada su odnosi iZmeđu Hamiltona i RoZbeRga u ekipi meRcedes skladni, ali je pitanje koliko će taj „sklad” potRajati?

Lujis Hamilton i njegov novi mentor, Niki Lauda

še najbržih krugova, ali je realno u posled­ nje tri trke napravio i više grešaka, mada je imao i poteškoća koje nije sam izazvao po­ put manjih sudara, tako da se češće našao u poziciji da juri Hamiltona. I dok je Mercedsa prilično usamljen na vrhu, Red Bul i Ferari su u borbi za ti­ tulu „najbolji od preostalih”. Iako se u pr­ vi mah činilo da austrijski tim ima velikih problema, pre svega sa agregatom ili kako je to sad pravilnije reći hibridnom pogon­ skom jedinicom, budući da ona obuhva­ ta motor sa unutrašnjim sagorevanjem, dva elektro­motora tj. generatora i bateri­ je, Renoa, situacija i nije toliko loša. Isku­ sni konstruktor Adrian Njui je napravio sasvim dobar bolid, koji ima potencijal i sada se to polako pokazuje. Međutim, ono što tim treba da zabrine možda još i vi­ še od toga što nisu suvereno na vrhu kao prethodnih sezona je odnos između njiho­ vih vozača. Daniel Rikardo, koji je tek sti­ gao u tim, u ovoj sezoni je pokazao više od četvorostukog uzastopnog šampiona Sebastiana Fetela. Naime, mladi Austra­ lijanac je u Maleziji morao da odustane

zbog posledica greške ekipe prilkom pit­ stopa, ali je zato i u Bahreinu i u Kini oba puta bio četvrti, nadmašivši timskog ko­ legu koji je trke završio na šestom, odno­ sno petom mestu. I bez obzira što je Fe­ tel u Sepangu stigao do podijuma i trećeg mesta, utisak je da je Rikardo taj koji je na stazi brži. To je i u više navrata potvr­ dio, kada je iz direktih duela izašao kao pobednik. Svestan je toga i aktuelni šam­ pion, ali se nekako, istina, teško kontro­ lisao. No, na VN Kine situacija je već bi­ la blizu incidenta, jer se Nemac oglušio o „sugestiju” tima da propusti, u tom trenut­ ku, bržeg Australijanca koji je bio na raz­ ličitoj strategiji. I biće veoma zanimljivo pratiti njihov odnos u nastavku sezone... A u ekipi Ferari za sada nema očeki­ vanih „varnica” između vozača, ali samo zahvaljujući tome što je Kimi Raikonen, u svom već ranije viđenom slilu, prilično ne­ zaiteresovan za sve, pa i takmičenje. Uti­ sak je da Finac samo odrađuje posao, dok se za to vreme njegov timski kolega Fer­ nando Alonso bori svim silama. Doduše, sad kada je između VN Bahreina i VN Ki­

TopSpeed 135


sport

Tri muskeTara Da li se pobeDnici znaju i pre starta trke?

zastrašujućom dominacijom vozača sitroena, počela je sezona Wtcc takmičenja u kojoj i naša zemlja ima svog predstavnika

N

Nova sezona, nova pravila i novi automo­ bili... Pa, i novi vozači! Međutim, izgleda da će pobednici ove godine biti isti, od­ nosno iz istog tima. Tako bi bar urkatko izgledao utisak nakon dva trkačka viken­ da, odnosno četiri trke FIA Svetskog šam­ pionata turističkih automobila održane u Maroku i Francuskoj. Na uličnoj stazi u Marakešu, bilo je dosta odustajanja, što zbog udesa, što zbog još uvek nedovoljno razivijenih automobila. Kao što se i pretpostavlja­ lo, fabrički tim Sitroena, iako debitant u ovom takmičenju, došao je najbolje pri­ pemljen, tako da su se u pr voj trci njiho­ vi bukvalno „prošetali“ do pr va tri mesta na pobedničkom postolju, i to u poretku u kojem su i star tovali. Hoze Maria Lo­ pez time je ostvario pr vu pobedu u ovoj sezoni, koji je „dopunio“ drugim mestom u drugoj trci, odmah iza svog timskog ko­ lege Sebastiena Loeba, koji u trci broj dva bio fantastičan, i sa devetog mesta se do­ kopao svoje pr ve WTCC pobede. Uspeh

140 TopSpeed

nije uspeo da upotpuni Ivan Miler, jer je njegov automobil teško oštećen u udesu na startu druge trke, i to kao „kolateralna šteta“ u okršaju između Toma Koronela i Mehdi Benanija. Dušan Borković, koji je debiotovao u ovom takmičenju, u pr voj trci ostvario je veoma dobar plasman, prolazeći kroz cilj kao peti, a da nije pomalo „zaspao“ na startu, više kao posledica preranog pome­ ranja Ševroletovog vozača do njega, re­ zultat bi možda bio čak i bolji. No, i pored toga, naš takmičar iz NIS Petrol Kampos Rejsing tima priredio je dosta uzbuđe­ nja, posebno u duelu za Tiagom Monte­ irom u Hondi Sivik, kada je na jednom kasnom kočenju, došlo i do kontakta... Borković se probio napred, dok je Monte­ irov automobil ostao bez zadnjeg odboj­ nika i difuzora. Sudije nisu sankcionisa­ le ovaj potez, ali jesu jedan drugi. Naime, nakon trke naš šampion je kažnjen doda­ vanjem 10 sekundi na ukupno vreme, za­ to što je njegova ekipa izvadila memorij­


wtcc

ove godine u wttc-u primetna je dominacija vozača fabričkog tima sitroena, a interesantno je i to da srbija ima svog predstavnika sku SD karticu iz kamere koja se nalazila u vozilu. Tako je Borković izgubio jedno mesto u poretku i svoj pr vi WTCC nastup okončao kao šesti. U drugoj trci, Broković je, zbog već spomenutog sudara, morao da koči, zbog čega je izgubio nekoliko pozicija. Nakon restarta trke, odlično se držao sve do tre­ nutka kada je došlo do kvara na njegovom automobilu Ševrolet Kruz, Te Ce 1. Nai­ me, ulje iz probušenog hladnjaka poče­ lo je da kaplje na kočnice i izduvnu gra­ nu, što je izazvalo i manji požar. Tako je tehnički problem onemogućio srpskog vo­ zača da opet dođe do poena, pa možda i mesta na podijumu, iza pobednika Loe­ ba i drugoplasiranog Lopeza, kao što je to učinio njegov timski kolega Igo Valen­ te. U svakom slučaju, ovo je bio odličan debi za našeg vozača i uz malo više sreće, ovo bi mogla da bude veoma uspešna se­ zona za njega. Samo nedelju dana kasnije usledio je prvi vikend na pravoj trkačkoj stazi u ovo­ godišnjoj sezoni. I on je, opet, pripao vo­ začima Sitroena. Čak ni kazne za Loeba i Lopeza, te star tovanje sa začelja, zbog diskvalifikacije iz kvalifikacije izazva­

TopSpeed 141


sport R04, Rally de Portu­ gal, Faro, 3. ­ 6. april 2014. Broj etapa: 3. Ukupna dužina: 1404,55 km, sa 16 specijalnih ispita u dužini od 339,46 km. Podloga: maka­ dam. Startovalo 84, završilo 60 posada

Dobitna kombinacija Četvrti trijumf francuza...

Sebastien Ožije, vozač folksvagena, ostvario je svoju četvrtu pobedu u pet godina na reliju u Portugalu i tako učvrstio lidersku poziciju

k

ako ovogodišnja sezona FIA Svetskog re­ li šampionata odmiče, a završena je prak­ tično pr va trećina, sve je jasnije da su šampioni na dobrom putu da “odbrane” titule. Naime, Sebastien Ožije i fabrička ekipa Folksvagena su na četvtom takmi­ čenju u 2014. održanom na makadam­ skim putevima u okolini grada Faro na jugu Portugala, ostvarili ubedljivu pobe­ du. Francuzu je ovo praktično četvrti tri­ jumf u poseldnih pet godina, tako da se može zaključiti da mu ovaj reli baš od­ govara. No, čini se da ove, baš kao i pro­ šle sezone, Ožijeu i automobilu “polo R WRC” sve odgovara, bez izuzetka, bilo da se radi o prašini, ledu, snegu ili asfaltu. Francusko­nemačka kombinacija je jed­ nostavno “dobitna” što potvrđuju i re­ zultati od momenta ulaska Folksvagena u ovo takmičenje. I ako su se mnogi pitali da li će se ova dominacija nastaviti, nakon malog kik­ sa u Švedskoj, Ožije je pobedio na tri od ukupno četiri održana relija ove godine.

144 TopSpeed

Na taj način dao je “odgovor” koji baš i nisu svi želeli da čuju i vide, a to je da jednog dominantnog Francuza, kao što je bio njegov stariji, mada i mnogo po­ znatiji imanjak Loeb, nasledi drugi. I mo­ žda je još rano upoređivati dva Sebastie­ na, ali velike sličnosti već sada postoje. Ožije već ima 29 poena prednosti u gene­ ralnom plasmanu u odnosu na drugopla­ siranog, a do kraja sezone preostalo je još devet takmičenja. I ako nastavi u ovom tempu, a njegove timske kolege, koje su mu praktično i glavni rivali, već na polo­ vini 2014. bi mogao da bude poznat no­ vi, tj. stari šampion. Jedina od bitnijih stvari koja razlikuje Ožijea od Loeba je činjenica da ne vozi za francuski tim. Umesto Sitroena tu je sada Folksvagen, dok francuski proizvođač se više posvetio WTCC takmičenjima, baš kao i Loeb. Mada, bez obrzira na to, mla­ di Francuz se veoma dobro snašao u no­ vom okruženju, a kakvoj formi se nalazi ekipa VW možda najbolje ilustruje poda­


WrC

tak da je do sad ostvareno osam uzastop­ nih pobeda, čime je izjednačen rekord Sitroena iz 2011. I sudeći po trenutnom odnosu snaga u FIA Svetskom reli šampi­ onatu, moguće je da naredno takmičenje koje se od 8. do 11. maja održava u Argen­ tini donese i novi rekord... Inače, u Portugalu Ožije je pr vog da­ na, kao i obično na makadamskim podlo­ gama, rasčišćavao put ostalima, pa je te­ že održavao vođstvo. Situaciju je dodatno komplikovala kiša, koja je prašinu pretvo­ rila u blato. Najveći rivali su mu bili Miko Hir vonen i Mads Ostberg, vozači Forda i Sitroena. I oni su, zahvaljujući konstant­ no dobrim vremenima, na kraju završi­ li tačmičenje na podijumu, s tim što je Finac zauzeo drugo, a Nor vežanin tre­ će mesto. Doduše, ne treba zaobraviti ni to da je nekolicina vozača, koji su tako­ đe bili veoma brzi i dobro plasirani, odu­ stala, ponajviše zbog udesa. Među njima su se našli Estonac Ott Tanak i Poljak Ro­ bert Kubica, takmičari Forda, pa Austra­ lijanac Kris Meki iz Sitroena i Španac Da­ ni Sordo za upravljačem Hjundaija, kao i najveći rival Finac Jari­Mati Latvala iz Folksvagena.

Drugi, zapravo treći vozač VW, An­ dreas Mikelsen oprezno je krenuo u Por­ tugalu, nakon udesa i prevrtanja na pret­ hodnom reliju u Meksiku. Nor vežanin je izbegavao nevolje i na kraju na cilj stigao kao četvrti, ispred sunarodnika Heninga Solberga u Fordu. Na šestom mestu na­ šao se još jedan takmičar Forda, Čeh Mar­ tin Prokop, koji je na poslednjem speci­ jalnom ispitu uspeo da nadmaši Tjerija Nojvila iz ekipe Hjundai. Međutim, tre­ ba uzeti u obzir da je Belgijanac vozio sa slomljenom pol­osovinom, tako da je i sedmo mesto upeh. Finac Juho Hani­

nen, takođe, iz Hjundaija bio je osmi, dok su katarski vozač Naser Al­Atija i još je­ dan finski takmičar Jari Ketomea, oboji­ ca sa automobilima Forda, zauzeli deve­ to i deseto mesto. Sve u svemu, situacija je potpuno ja­ sna... Folksvagen je usamljen na vrhu, budući da glavni pratilac u generalnom plamanu, a to je Sitiroen, ima gotovo dvostruko manje poena. A tek onda sle­ di Ford, pa Hyundai... I ove godine, male su šanse da se bilo šta promeni! Zoran Živkov foto: WRC Teams

rezultati rally de Portugal 1. S. Ogier/J. Ingrassia FRA/FRA (VW Polo R WRC)

- 3 h 33 min 20,4 s

2. M. Hirvonen/J. Lehtinen FIN/FIN (Ford Fiesta RS WRC)

+ 43,2 s

3. M. Ostberg/J. Andersson NOR/SWE (Citroen DS3 WRC)

+ 1 min 12,4 s

4. A. Mikkelsen/M. Markkula NOR/FIN (VW Polo R WRC)

+ 4 min 50,5 s

5. H. Solberg/I. Minor NOR/AUT (Ford Fiesta RS WRC)

+ 5 min 10,2 s

6. M. Prokop/J. Tomanek CZE/CZE (Ford Fiesta RS WRC)

+ 8 min 27,2 s

7. T. Neuville/N. Gilsoul BEL/BEL (Hyundai i20 WRC)

+ 8 min 32,3 s

8. J. Hanninen/T. Tuominen FIN/FIN (Hyundai i20 WRC)

+ 8 min 51,6 s

9. N. Al-Attiyah/G. Bernacchini QAT/ITA (Ford Fiesta RRC)

+ 10 min 14,7 s

10. J. Ketomaa/K. Lindstrom FIN/FIN (Ford Fiesta RS WRC)

+ 10 min 26,3 s zaostatka.

GeneraLni PLaSman vOzaČa (nakon 4 od 13 takmičenja) 1. Ogier 91, 2. Latvala 62, 3. Ostberg 48, 4. Mikkelsen 36, 5. Hirvonen 36, 6. Neuville 21, 7. Evans 20, 8. Bouffier 18, 9. Prokop 18, 10. Meeke 17poena...

Generalni plasman ekipa 1.Volkswagen Motorsport 144, 2. Citroen Total Abu Dhabi 75, 3. M-Sport 60, 4. Hyundai Motorsport 45, 5. Volkwagen Motorsport II 40, 6. Jipocar Czech 20, 7. RK M-Sport 4 poena.

TopSpeed 145


MarketMetar

tržište market metar

v o d i č kr o z d o maće tr ž iš te automo b ila

Akcije | popusti

|

Best Buy ponude

|

noviteti

|

vesti

citROen c5 cROSStOuReR

Renault tRafic promo

intervju

D r ag o l j u b M i l o š e v i ć

Delta Generali OsiGuranje

TopSpeed 147


TopSpeed #141  

TESTIRALI SMO: Najnoviji Audi RS6 Avant!, Mercedes C400 EKSKLUZIVNI ROAD TEST: Porsche Macan S INTERVJU: Dragan Džajić

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you