Page 1


David Beckham. Globalna ikona koja insistira na perfekciji. Preciznost i stil. Legenda stvorena po dostignućima. Na njegovoj ruci je Breitling Transocean Chronograph Unitime, ultimativni putnički sat. Manufaktura Breitling Caliber B05, ovlašćeni hronometar sertifikovan od strane COSCa, sa odobrenom 5-to godišnjom Breitling garancijom. Automatski hronograf visokih performansi. Univerzalna funkcija vremena omogućava stalno očitavanje vremena u svih 24 vremenskih zona zahvaljujući patentiranom mehanizmu i ultra-lakimza-korišćenje korektivnom sistemu uz pomoć krunice. Udobnost i elegancija za putnike prve klase. Sa potpisom: Breitling.


RSD 1.184.400

PreporuÄ?ena cena


NAJEKSKLUZIVNIJI NAČIN BMW Serije 5 je nastao iz velikih ideja. Mnoge tehnološke inovacije su ugrađene u BMW Serije 5 i odnose se prevashodno na uštedu i to u mnogim aspektima. Jedino gde se nije razmišljalo o uštedi jeste vaš osećaj vrhunskog uživanja u vožnji. BMW 520d: moderniji dizajn, više konjskih snaga, bogatija oprema i odlični uslovi finansiranja. Ponuda važi za ograničen broj vozila sa lagera. Više na www.bmw.rs.

JEDINSTVENA BMW PONUDA: KAMATA 3,99%. Delta Motors Radnička 8 Beograd Telefon: 011 353 99 00

Radulović Group Dragoslava Srejovića b.b. Beograd Telefon: 011 20 80 180

Radulović Group Novosadski put 71 Novi Sad Telefon: 021 820 888

Radulović Group Višnjička 53a Beograd Telefon / fax: 011 20 80 888

Mitić Company Auto Garant Motors Stevana Nemanje 60a Ibarski put bb Niš Čačak Telefon: Telefon: 018 456 15 35 032 380 900

Stefanović Auto Vlaško Polje Mladenovac Telefon: 011 82 01 900


BMW 520d

www.bmw.rs

DA UŠTEDITE.

520d

4.8 l/ 100 km 135 kW (184 hp)

Zadovoljstvo u vožnji


SADRŽAJ BROJ 124 | decembar 2012

TESTovi: 26

BMW X6 M Tri petice za šesticu

36

MINI COOPER S PACEMAN Tvorac nove klase

44

AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO Gospodar prstenova

62

mercedes 300sl gullwing Ispod galebovih krila

str. 76

LAMbORGHINI AVENTADOR LP 700-4 ROADSTER Rat konformizmu

Zamislite prijatno letnje veče, odabrano „društvo“ na mestu suvozača i opuštenu vožnju bez krova. Zamislite da muzički sistem verno prenosi omiljenu melodiju i da elektronski krov savršeno obavlja svoj „posao“. A sada zaboravite na sve navedeno i uđite u svet Lamborginija, koji od 1963. godine ide uz vetar i hrabro ruši sve kompromise


Sa 20 litara do super nagrada! Više točenja-veća šansa!

8x 16x 24x Za svaku kupovinu preko 20 litara goriva i malo sreće možete osvojiti lepe nagrade. Akcija traje od 01.12.2012. do 13.02.2013. godine.


SADRŽAJ BROJ 124 | decembar 2012

Broj 124 Izlazi mesečno Facebook - www.facebook.com/topspeedmagazin You Tube - www.youtube.com/topspeedtvedition Twitter - @topspeedmagazin

18

NOVITETI McLaren 12C GT Can-Am Edition Mercedes Ener-G-Force Renault Megane Grandtour GT 220 Subaru Forester

26

BMW X6 M Tri petice za šesticu

34

40 GODINA M ODELJENJA Posvećenost sportu

36

MINI COOPER S PACEMAN Tvorac nove klase

44

AUDI A8 Gospodar prstenova

51

MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Snaga bez granica

62

MERCEDES 300 SL GULLWING Ispod galebovih krila

68

MERCEDES SLS AMG BLACK SERIES Zvezda vodilja

Izdavač

Pole Position d. o. o. Tošin bunar 274a, 11070 N. Beograd Tel/fax 011/2284 416

www.topspeed.rs

office@poleposition.rs Direktor Andrej Kulundžić andrej@topspeed.rs Glav­­­­ni i odgovorni urednik Zoran Živkov zoran.zivkov@topspeed.rs Izvršni urednik Danilo Jojić danilo@topspeed.rs Art direktor Slobodan Vidović boban@topspeed.rs Kreativni direktor Vojislav Žanetić voja@topspeed.rs Urednik fotografije Mihajlo Todorović mihajlo@topspeed.rs Redakcija

Uroš Popović, Uroš Dedić, Andrej Vidović, Dragan Drašković, Milorad Ljubisavljević STRUČNI KONSULTANTI

Marjan Kulundžić, Pavle Komnenović Dragan Banić, Dejan Pantelić (TV edition) grafička podrška

SARADNICI

76 LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4 ROADSTER Rat konformizmu 80 ZENITH EL PRIMERO STRATOS FLYBACK STRIKING 10th Na ivici svemira 84

ADMIRAL REGALE 42 Admiralov kraljevski prvenac

95 OPEL VIP CHALLENGE BY MICHELIN 102 AKIRA TAMATANI Prirodni pokreti 106 NISSAN X-TRAIL Savršena celina 114 PEUGEOT ONYX Snovi iz Sošoa 118 VOLKSWAGEN TAIGUN Baby Tiguan 121 NISSAN GT-R 2013 Kralj Zelenog pakla 128 OPEL ADAM Drugačiji od drugih

Darko Antić (Beč), Miloš Milovanović, Dejan Tomić, Milorad Ljubisavljević Lektor-korektor Olivera Prvanović olivera@topspeed.rs Rajka Tepavčević rajka@topspeed.rs

Marketing

Sekretar redakcije Ana Jovanović ana@topspeed.rs ŠTAMPA

Color Print d.o.o., Mileve Simić 27, Novi Sad Tel/fax 021/641 73 33, 641 73 35 EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER

Distri Press d.o.o., Surčinski put 1N, Beograd Tel/fax 011/312 93 71, 312 94 46 Outfit TopSpeed Crew

Paris modeline d.o.o. Adresa redakcije

Tošin bunar 274a , 11070 N. Beograd Tel/fax 011/2284 416 Redakcija ne odgovara za reklamnu poruku i sadržaj oglasa List je zaveden pod brojem

651-03/00333/1999-03 u Ministarstvu za informacije Republike Srbije CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.13 TOP Speed / glavni i odgovorni urednik Zoran Živkov. - 2000, br. 1- . - Beograd (Tošin bunar 274a) : Pole Position, 2000(Novi Sad : Color print). - 30 cm Mesečno ISSN 1450-8990 = Top Speed (Beograd) COBISS.SR-ID 166507527


UVODNIK

Zoran ŽIVKOV

glavni i odgovorni urednik

Od­la­zak šam­pi­o­na N

o­vem­bar je me­sec u ko­jem se za­vr­ ša­va ve­ći­na tak­mi­če­nja auto-mo­to spor­ta. I ovaj ko­ji je za na­ma, ni­je bio iz­u­ze­tak, ma­da je, ipak, za­ni­ mljiv zbog ne­kih dru­gih či­nje­ni­ca. Na­i­me, sve­do­ci smo od­la­ska ne­ko­li­ko šam­pi­o­ na, od­no­sno nji­ho­vog po­vla­če­nja iz da­ljih tak­ mi­če­nja... Mi­hael Šu­ma­her, sed­mo­stru­ki šam­pion For­ mu­le 1 sa­da je de­fi­ni­tiv­no od­lu­čio da sta­vi tač­ku na svo­ju bo­ga­tu ka­ri­je­r u. Isti­na, onaj pr­vi deo, pre do­la­ska u Mer­ce­des bio je da­le­ko uspe­šni­ji, a po­sled­nje tri se­zo­ne, na­kon tro­go­di­šnje pa­u­ze, Ne­mac si­gur­no ne­će pam­ti­ti po ne­kim do­brim re­ zul­ta­ti­ma. Sa­mo jed­no po­bed­nič­ko po­sto­lje, tač­ ni­je tre­će me­sto ove go­di­ne u Va­len­si­ji, da­le­ko su od nje­go­vih pra­vih kva­li­te­ta. Oči­gled­no da tim ni­je bio do­volj­no spre­man za ve­li­ke do­me­te, pa su za­jed­no „sa­go­re­li“ u že­lja­ma i oče­ki­va­nji­ma. U sva­kom slu­ča­ju, Šu­ma­her, obo­ža­van ili ne od stra­ne pu­bli­ke i kon­ku­ren­ci­je, ko­ja se uvek di­vi­ la nje­go­vim, čak i naj­kon­tro­verz­ni­jim po­te­zi­ma i od­lu­ka­ma, sa­da se po­vla­či sa sta­ze kao naj­u­spe­ šni­ji vo­zač u isto­ri­ji ovog auto­mo­bil­skog spor­ta! Bli­sta­vu ka­ri­je­r u u WRC-u za­vr­ša­va i Se­ba­ stien Lo­eb. Me­đu­tim, on od­la­zi vi­so­ko uz­dig­nu­ te gla­ve, sve­stan či­nje­ni­ce da ga u pro­te­klih de­ vet go­di­na ni­ko ni­je us­peo da nad­ma­ši. A mno­gi su po­ku­ša­li, ma­da u to­me ni­su us­pe­li. Čak je na mo­men­te naj­ve­ća opa­snost bio sam po se­be, re­ ci­mo ka­da se po­vre­dio u pa­du sa bi­ci­kla. No, čak i ta­da ne­su­đe­ni gim­na­sti­čar je na kra­ju us­peo da

Sve­do­ci smo od­la­ska ne­ko­li­ko šam­pi­o­na, od­no­sno nji­ho­vog po­vla­če­nja iz da­ljih tak­mi­če­nja u ko­ji­ma su go­di­na­ma una­zad do­mi­ni­ra­li. Ka­kvi će bi­ti nji­ho­vi na­sled­ni­ci, vi­de­će­mo, ali uti­sak je da će svi oni, sva­ka­ko, ne­do­sta­ja­ti svet­skom auto-mo­to spor­tu bu­de naj­bo­lji. Sve u sve­mu, za­jed­no sa Si­tro­e­ nom, Fran­cuz je is­pi­sao ne­ke od naj­zna­čaj­ni­jih stra­ni­ca Svet­skog re­li šam­pi­o­na­ta i po­sti­gao re­ kor­de na ko­je i nje­go­vi naj­ve­ći ri­va­li gle­da­ju sa stra­ho­po­što­va­njem. Lo­eb je, isti­ni za vo­lju, osta­ vio se­bi „od­škri­nu­ta vra­ta“ za even­tu­al­ne po­vre­ me­ne po­vrat­ke u re­li, a mo­že da se oče­ku­je da ga vi­di­mo i u tr­ka­ma iz­dr­žlji­vo­sti, na­ro­či­to u 24 ča­ sa Le Ma­na. U sve­tu na dva toč­ka, tač­ni­je onom naj­e­lit­ni­ jem kao što je Mo­toGP, u „pen­zi­ju“ se na kra­ju ove se­zo­ne po­vu­kao i Kej­si Sto­ner. Iako ove go­ di­ne zbog pa­da i po­vre­de ni­je us­peo da od­bra­ni pro­šlo­go­di­šnju šam­pi­on­sku ti­tu­lu, Austra­li­ja­nac će sva­ka­ko ne­do­sta­ja­ti, pre sve­ga Hon­di, a on­da i svi­ma ko­ji vo­le br­zin­ski mo­to­ci­kli­zam. A šam­pi­o­ni iz WTCC-a? Pa nji­ho­va sud­bi­na je ne­što dru­ga­či­ja. Ro­bert Haf je do­šao do svo­je pr­ve šam­pi­on­ske ti­tu­le, ta­ko što je u dra­ma­tič­noj se­zo­ni nad­ma­šio svog tim­skog ko­le­gu, tro­stru­kog

pr­va­ka Svet­skog šam­pi­o­na­ta tu­ri­stič­kih auto­mo­ bi­la. Me­đu­tim, još pre to­ga, eki­pa za ko­ju vo­ze, od­no­sno fa­brič­ki tim Še­vro­le­ta do­neo je od­lu­ku da se po­vu­če iz ovog tak­mi­če­nja. I ta­ko su dva šam­pi­o­na, prak­tič­no osta­la bez „po­sla“. Bri­ta­nac bi even­tu­al­no mo­gao da se opro­ba u tr­ka­ma V8 Su­per­stars, a Fran­cuz ra­ču­na da bi u 2013. mo­gao da na­stu­pi u Euro NA­SCAR Se­ri­ji, kao i u WRC-u, do­du­še sa­mo na re­li­ju u svo­joj do­mo­vi­ni. Na­rav­ no, sa ula­skom Hon­de i La­de u ovo tak­mi­če­nje, mo­žda im se „otva­ra­ju“ još ne­ke mo­guć­no­sti, ali o to­me ne­kom dru­gom pri­li­kom. Za sa­da či­nje­ni­ca da svet­ski auto-mo­to sport osta­je bez ne­kih ve­li­kih i zna­čaj­nih ime­na. I to je deo ži­vo­ta, a zo­ve se jed­no­stav­no i pro­sto - sme­ na ge­ne­ra­ci­ja! E sad, ka­kvi će bi­ti nji­ho­vi na­sled­ ni­ci, vi­de­će­mo. Tre­nut­no osta­je sa­mo ose­ća­nje da će sva­ki od spo­me­nu­tih šam­pi­o­na ne­do­sta­ja­ti na svoj na­čin u onim tak­mi­če­nji­ma u ko­ji­ma smo na­vi­kli da ih gle­da­mo!


U OVOM BROJU Danilo Jojić izvršni urednik

VRHUNSKA for­ma N

e­ka­ko se de­si­lo da smo po­sled­nje stra­ne ovog iz­da­nja Top Speed-a za­klju­či­va­li dan po­što je Se­ba­sti­jan Fe­tel osvo­jio na­slov svet­skog pr­va­ ka i ti­me po­stao naj­mla­đi tro­stru­ki šam­pion For­mu­le je­dan u isto­ri­ji. To ne­delj­no po­ pod­ne, dok ni­je iz­ve­zen i po­sled­nji krug na tr­ci u Bra­zi­lu, bi­lo je pra­vi tri­ler emo­ci­ja i uz­bu­đe­nja, ko­je se na­sta­vi­lo i u po­ne­de­ljak, dok su i po­sled­ nje stra­ne ma­ga­zi­na od­la­zi­le put štam­pa­ri­je. Raz­ log za to je, po­red Fe­te­la, sva­ka­ko i sa­dr­žaj ovog bro­ja, ko­ji je pre­pun vr­hun­skih auto­mo­bi­la. Ne­ke od njih smo ima­li pri­li­ku da te­sti­ra­mo, ne­ke za sa­ da sa­mo pred­sta­vlja­mo, sa na­dom da će­mo se to­ kom sle­de­će go­di­ne na­ći i za upra­vlja­čem ve­ći­ne. Sva­ka­ko naj­ve­ću pa­žnju re­dak­ci­je iza­zvao je BMW-ov „X6” u vr­hun­skom M iz­da­nju, ko­ji nas je op­či­nio sna­gom, ko­ja ne­zna­no ka­ko uspe­va da sa­vla­da enorm­nu ma­su auto­mo­bi­la. Is­po­sta­vi­lo se da čak ni kli­rens ne spu­ta­va ovaj sport­ski SUV iz Ba­var­ske da pru­ži per­for­man­se u ran­gu naj­bo­ ljih sport­skih ku­pea. Sli­čan auto­mo­bil po kon­cep­ ci­ji, ali za tri bro­ja i par vra­ta ma­nji bio je „mi­ni pejs­men”, ko­ji smo ima­li pri­li­ku da te­sti­ra­mo na me­đu­na­rod­noj pre­zen­ta­ci­ji u Por­tu­ga­li­ji. Ša­lu na stra­nu, ovaj, sa­da već sed­mi član MI­NI po­ro­di­ce, na ne­ki na­čin i je­ste sro­dan sa BMW-ovim „X6”, jer po­ti­ču iz iste ku­će i oba pred­sta­vlja­ju ne­ku vr­ stu me­ša­vi­ne ku­pe i SUV mo­de­la. Baš kao „X6”, i „pejs­men” nas je pri­jat­no iz­ne­na­dio. Oba mo­de­la na pr­vi po­gled kao da ne­ma­ju ade­kvat­nu na­me­ nu i iz­gle­da­ju da la­ko mo­gu da bu­du za­me­nje­ni dru­gim auto­mo­bi­lom, čak i iz iste fa­bri­ke, ali po­ sle de­talj­nog te­sti­ra­nja po­sta­je ja­sno da je si­tu­a­ ci­ja pot­pu­no su­prot­na, jer reč je o auto­mo­bi­li­ma

Pot­pu­no su­prot­no po­pu­lar­nom „gal­vin­gu” te­sti­ra­nje Ope­lo­vog „ada­ma” je na ne­ki na­čin pred­sta­vlja­lo su­sret sa bu­duć­no­šću auto­mo­bil­ske in­du­stri­je ko­ji uspe­šno mo­gu da na­pa­da­ju slič­ne auto­mo­ bi­le, a ni­ka­ko da bu­du i sa­mi ugro­že­ni. A po­red to­ga, zbog spe­ci­fič­nog i ori­gi­nal­nog imi­dža, oni uspe­šno igra­ju i na kar­tu emo­ci­ja, ko­je u sa­vre­ me­noj auto­mo­bil­skoj in­du­stri­ji če­sto ima­ju pri­o­ri­ tet u od­no­su na „do­sad­nu” ra­ci­o­nal­nost. Oči­gled­ no u BMW-u i Mi­ni­ju i te ka­ko zna­ju da pro­ce­ne po­tre­be tr­ži­šta a od­lu­ke se ne svo­de sa­mo na že­ lje iz mar­ke­ting ode­lje­nja. Te­sti­ra­nje mo­de­la „A8” sa sna­žnim di­zel mo­ to­rom po­sle atrak­tiv­nih min­hen­skih no­vi­te­ta iz­ gle­da kao još je­dan dan u kan­ce­la­ri­ji, ali sa­mo na pr­vi po­gled. Iako li­mu­zi­na iz In­gol­šta­ta na pr­vi po­gled ne osta­vlja bez da­ha di­zaj­nom ili per­for­ man­sa­ma, nas je to­kom te­sta „ku­pi­la” sa­vr­še­nim ba­lan­som kva­li­te­ta, udob­no­sti, sna­ge i eko­no­mič­ no­sti. Ukrat­ko, to je je­dan od auto­mo­bi­la kod ko­ jih ni­šta ne mo­ra da se iz­me­ni i jed­no­stav­no ne­ ma me­sta ne­kim zna­čaj­nim po­bolj­ša­nji­ma.

Za pra­vu na­va­lu adre­na­li­na, ovaj put mo­žda i naj­ve­ću, bio je za­du­žen auto­mo­bil star šest de­ ce­ni­ja, Mer­ce­de­sov „300 SL gal­ving”, ko­ji se na­ šao na Kla­sik te­stu. U tih pet stra­na smo po­ku­ša­li da pre­to­či­mo sve emo­ci­je ko­je su pro­sto na­vi­ra­ le pri­li­kom su­sre­ta sa ovim auto­mo­bi­lom ko­ji či­ ni zna­ča­jan deo auto­mo­bil­ske isto­ri­je i ko­ji je pre 60 go­di­na pro­mo­vi­sao ne­ka re­še­nja ko­ja se i da­ nas sma­tra­ju na­pred­nim. Pot­pu­no su­prot­no po­pu­lar­nom „gal­vin­gu” te­sti­ra­nje Ope­lo­vog „ada­ma” je na ne­ki na­čin pred­sta­vlja­lo su­sret sa bu­duć­no­šću auto­mo­bil­ ske in­du­stri­je. Pri­tom ne mi­sli­mo na mo­to­re, ili ma­nu­el­ni pe­to­br­zin­ski me­njač, već na kon­cept ko­ji od­li­ku­je ovaj mo­del iz Ri­sel­haj­ma. U Ope­lu su od­lu­či­li da ovom mo­de­lu po­da­re jed­no sa­svim no­vo po­i­ma­nje laj­fstajl ka­te­go­ri­je, a oko­sni­ca sve­ ga je ne­pre­gle­dan iz­bor op­ci­ja ure­đe­nja eks­te­ri­je­ ra i en­te­ri­je­ra, ko­ji sva­kom kup­cu osta­vlja­ju mo­ guć­nost da bu­du ap­so­lut­no si­gur­ni da će upra­vo nji­hov „adam” bi­ti je­di­ni u gra­du. Na­da­mo se sa­ mo da su pred­stav­ni­ci ne­mač­ke kom­pa­ni­je do­ bro od­me­ri­li i da se ni­su ne­gde pre­ra­ču­na­li, i da će pre­ve­li­ke ustup­ke kup­ci­ma mo­ći i da na­pla­te. Ipak, ako je su­di­ti po mo­de­li­ma „pejs­men” i „X6 M”, ozbilj­ne kom­pa­ni­je oči­gled­no vr­lo do­bro zna­ ju šta ra­de, pa se mo­že pret­po­sta­vi­ti da će i mo­ del „adam” vr­lo br­zo po­sta­ti tr­ži­šni hit, a po­tom i pra­vi auto­mo­bil­ski kla­sik. A ka­ko nam se po­la­ko bli­že i no­vo­go­di­šnji pra­zni­ci, a ve­ro­vat­no i pr­vi sneg, od­lu­či­li smo da uz pret­pla­tu na Top Speed ma­ga­zin pri­lo­ži­mo i ade­kva­tan po­klon, Zim­ski kit ko­ji će vo­za­či­ma si­gur­no po­mo­ći da lak­še i bez­bed­ni­je pre­gu­ra­ju do­la­ze­će me­se­ce.


NOVITETI

DRA­GULJ ZA ODA Jed­no od naj­ce­nje­ni­jih ime­na u sve­tu auto­mo­bil­skog spor­ta, bri­tan­ski Me­kla­ren, od­lu­čio je da „po­ča­sti“ naj­ver­ni­je i naj­bo­ ga­ti­je po­klo­ni­ke spe­ci­jal­nom edi­ci­jom „me­kla­ren 12C GT kan am edišn“, ko­ja će bi­ti stro­go ogra­ni­če­na na 30 pri­me­ra­ka ci­vil­nog tr­kač­kog bo­li­da po ce­ni od 375 hi­lja­da fun­ti

Pr­vi put ugle­dao je sve­tlost da­na u for­mi stu­di­je na pre­sti­žnoj iz­lo­žbi „Pebl bič kon­kors d ele­gans”, da bi sa­da iza­šle na vi­de­lo sjaj­ne ve­sti. Ovo ne­sva­ki­da­šnje do­stig­nu­će ne­će osta­ti u do­me­nu sno­va! Za­slu­ge za na­sta­nak „me­kla­re­na 12C GT kan am edišn” pri­pa­da­ju Me­kla­re­no­vom tr­kač­kom ode­lje­nju GT, ko­je je od­lu­či­ lo da iz­ne­dri eks­klu­ziv­nu se­ri­ju od 30 pri­me­ra­ka kao omaž Bru­su Me­kla­re­nu i De­ni­ju Hal­mu, le­gen­dar­nim vo­za­či­ma ko­ji su u dru­goj po­lo­vi­ni še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka ha­ra­li u tak­mi­če­nju ka­nad­sko-ame­rič­ ke se­ri­je, tri­jum­fo­vav­ši pri­tom i na tri tr­ke 500 mi­lja In­di­ja­na­po­li­sa, na 24 ča­sa Le ma­na, kao i na 24 ča­sa Se­brin­ga. Naj­no­vi­ji do­met Me­kla­re­no­vog ti­ma iz­ve­den je na osno­vi „me­kla­re­na 12C GT3”, tr­kač­kog bo­li­da ko­ji se tak­mi­či u FIA svet­skom šam­pi­o­na­tu GT3 se­ri­je. Za raz­li­ku od tak­mi­čar­ske ver­zi­je, „12C GT kan am edišn” ne­će bi­ti pred­met in­te­re­so­va­nja tr­kač­kih ti­mo­va već će za­vr­ši­ti u ru­ka­ma pri­vat­nih ko­lek­ci­o­na­ra. Do­du­še, sreć­ni vla­sni­ci će ima­ti mo­guć­nost da ga vo­ze is­klju­

18 TopSpeed

či­vo po za­tvo­re­nim sta­za­ma, po­što ne­će bi­ti ho­mo­ lo­go­van za re­do­van sa­o­bra­ćaj. Bli­skost sa sta­zom i esen­ci­ju tr­kač­kih ge­na, „12C GT kan am edišn” ne­dvo­ smi­sle­no na­gla­ša­va svo­jim iz­gle­dom. Ovaj mon­strum je po­sta­vljen na „mo­no­sel” ša­si­ju od uglje­nič­nih vla­ka­ na, a isti ma­te­ri­jal do­mi­ni­ra na broj­nim ka­ro­se­rij­skim kom­po­nen­ta­ma. Naj­u­oč­lji­vi­ja od njih je ve­li­ki zad­nji spoj­ler is­pro­jek­to­van u skla­du sa naj­sa­vre­me­ni­jom F1 teh­no­lo­gi­jom. Za­hva­lju­ju­ći nje­mu, auto­mo­bil do­bi­ja 30 pro­ce­na­ta ja­či „da­un­fors” na zad­njoj oso­vi­ni, gde se na­la­ze ko­va­ni toč­ko­vi od la­ke le­gu­re, „obu­ve­ni” u spe­ci­jal­ne tr­kač­ke Pi­re­li­je­ve pne­u­ma­ti­ke. Od osta­lih ka­rak­te­ri­stič­nih de­ta­lja iz­dva­ja­ju se ku­ći­šta re­tro­vi­zo­ ra, otvo­ri za va­zduh na pred­njoj ha­u­bi, boč­ni pro­re­zi sa skri­ve­nim lo­pa­ti­ca­ma, kao i pre­o­bli­ko­va­ni pra­go­vi. Svi ti do­da­ci iz­ra­đe­ni su od kar­bo­na, baš kao i ve­ći deo unu­tra­šnjo­sti. U tr­kač­kom kok­pi­tu, ogra­đe­nom „rol” ka­ve­zom, na­la­ze se dva cr­na se­di­šta školj­ka­stog ob­ li­ka, sa in­te­gri­sa­nim po­ja­se­vi­ma u šest ta­ča­ka. Svo­jim ob­li­kom, ali i funk­ci­ja­ma, upra­vljač ja­sno po­ten­ci­ra po­ ve­za­nost „me­kla­re­na” sa For­mu­lom 1. Mo­žda zvu­či ne­u­o­bi­ča­je­no, ali „12C GT kan am” ima­će kli­ma ure­đaj, ko­ji će ve­ro­vat­no pred­sta­vlja­ti je­dan, je­di­ni do­da­tak u slu­žbi kom­fo­ra na ovom van­se­rij­skom ci­vil­nom bo­li­du. Po­gon „me­kla­re­na12C GT kan am edišn” po­ve­ren je po­zna­tom V8 tvin tur­bo agre­ga­tu za­pre­mi­ne 3,8 li­ ta­ra. Nje­go­va de­kla­ri­sa­na sna­ga iz­no­si 630 „ko­nja”, ali fa­bri­ka na­vo­di da će sva­ki is­po­ru­če­ni pri­me­rak pru­ža­ti mo­guć­nost za na­knad­no ka­li­bri­sa­nje mo­to­ra, a ta­

ko­đe će bi­ti opre­mljen op­ti­mi­zo­va­nim si­ste­mom hla­ đe­nja ko­ji će „po­kri­va­ti” even­tu­al­no po­ve­ća­nje sna­ge. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma iz bri­tan­ske re­no­mi­ ra­ne ku­će, Me­kla­ren će zva­nič­no po­nu­di­ti „12 C kan am edišn” od mar­ta 2013. go­di­ne, a 30 naj­br­žih kli­je­ na­ta do­bi­će pri­vi­le­gi­ju da ga po­se­du­je i to po ce­ni od 375 hi­lja­da fun­ti.


A­BRA­NE

novitetI

 Audi sve ozbilj­ni­je raz­

mi­šlja o uvo­đe­nju na tr­ži­šte luk­su­znog kro­so­ver – ku­pea. Ako sve bu­de te­klo po pla­nu, do 2017. go­di­ne tre­ba­lo bi da za­ži­vi „audi Q8“ ko­ji će de­li­ti plat­for­mu sa no­vom ge­ne­ra­ci­jom SUV-ova iz Fol­ksva­gen gru­pe - „audi­jem Q7“, „fol­ksva­ge­nom tu­a­reg“ i „por­še­om ka­jen“.  Re­no i Ka­te­ram udru­

ži­li su sna­ge na za­jed­nič­kom pro­jek­tu, ko­ji se od­no­si na kre­i­ra­nje sport­skih auto­mo­ bi­la. Bu­du­ći mo­de­li će bi­ti dru­ga­či­ji, ori­gi­nal­ni, a no­si­će ge­ne ko­ji su du­gi niz go­di­na ka­rak­te­ri­stič­ni za vo­zi­la ko­ja su na­pu­šta­la po­go­ne Al­pi­ne i Ka­te­ra­ma. Za pro­iz­vod­nju će bi­ti za­du­že­na Al­pi­ni­na fa­bri­ka u Nor­man­di­ji, a Ka­te­ram gru­pa će po­se­do­va­ti pe­de­set od­sto ude­la u no­vo­o­sno­va­noj kom­pa­ni­ji.  Fi­at je ne­dav­no sa pro­iz­

vod­nih tra­ka spu­stio mi­li­o­ni­ti pri­me­rak „fi­ja­ta 500“. Ju­bi­ lar­ni mo­del za po­gon ko­ri­sti osnov­ni 1,2 li­tar­ski agre­gat, ima pa­ket opre­me „la­unž“ i ofar­ban je u tro­sloj­nu „fank“ be­lu bo­ju. Po­pu­lar­ni „ćin­kve­ćen­to“ upi­sao je već pe­to­go­di­šnji staž i pro­da­je se u vi­še od 100 dr­ža­va ši­rom sve­ta, a po­red Fi­ja­to­ve fa­bri­ ke u Kra­ko­vu pro­iz­vo­di se i u mek­sič­kom gra­du To­lu­ki.

FER­RA­RI

Dok mno­ge auto­mo­bil­ske kom­pa­ni­je očaj­nič­ki tra­že iz­laz iz kri­ze, ita­li­jan­skom pro­iz­vo­đa­ču su­per­a­u­to­mo­bi­la cve­ta­ju ru­že. Za­ključ­no sa 30. sep­tem­brom, Fe­ra­ri je is­po­ru­čio tač­no 5.267 auto­mo­bi­la, što pred­sta­vlja rast pro­da­ je od šest od­sto u od­no­su na isti pe­riod la­ne. Od­lič­ni pro­daj­ni re­zul­ta­ti od­ra­zi­li su se na rast pri­ho­da od 10 od­sto (1,764 mi­li­jar­di evra), a što je još va­žni­je ne­to pro­fit je po­ras­tao za 7,6 od­sto ta­ko da je do­sti­gao ci­fru od 152,4 mi­li­o­na evra.

LAND RO­VER

Spe­ci­ja­li­zo­va­ni pro­iz­vo­đač te­ren­skih vo­zi­la, Lend Ro­ver, am­bi­ci­o­zno je na­ja­vio ve­li­ku ofan­zi­vu u na­ red­nih ne­ko­li­ko go­di­na. Do 2020. go­di­ne tre­ba­ lo bi da se po­ja­vi čak 16 no­vih mo­de­la. No­vom „rendž ro­ve­ru sport“ dru­štvo će pra­vi­ti, „evok XL“, „evok ka­brio“, „bej­bi evok“, no­vi „fri­len­der“ sa pet i se­dam se­di­šta, no­vi „dis­ka­ve­ri“, no­vi „di­ fen­der“, „di­fen­der pik ap“...

MER­CE­DES

U Štut­gar­tu za­do­volj­no tr­lja­ju ru­ke, bu­du­ći da je po­tra­žnja za no­vom „A kla­som“ pre­ma­ši­la i oče­ki­va­nja uvek am­bi­ci­o­znog me­nadž­men­ta Mer­ce­de­sa. Pre­ma re­či­ma pr­vog čo­ve­ka kom­ pa­ni­je Di­te­ra Ze­čea, već je za­be­le­že­no vi­še od 90.000 po­rudž­bi­na za naj­ma­nji „mer­ce­des“, ko­ji će se u na­red­nom pe­ri­o­du pro­iz­vo­di­ti pu­nim ka­ pa­ci­te­tom – u tri sme­ne.

POSLEDNJA VEST

 Hon­din sport­ski kom­pakt

„si­vik tajp R“ tre­ba­lo bi da se po­ja­vi na tr­ži­štu po­čet­ kom 2015. go­di­ne. Iako je pr­vo­bit­no bio na­ja­vljen sa 1,6 li­tar­skim tur­bo agre­ga­tom, naj­no­vi­je in­saj­der­ske in­for­ ma­ci­je iz Hon­de uka­zu­ju da će se pod po­klop­cem mo­to­ra na­ći dvo­li­tar­ski tur­bo ko­ji bi mo­gao da bu­de „na­vi­jen“ na čak 300 „ko­nja“.  „Me­kla­ren F1“, iko­na iz de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka, do­sti­gao je ne­dav­no ce­ nu od 3,5 mi­li­o­na fun­ti. To­li­ko je za su­per­a­u­to­mo­bil, sa V12 agre­ga­tom od 630 konj­skih sna­ga, ne­dav­no iz­dvo­jio ano­ nim­ni ku­pac u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ ji. Me­kla­ren je pro­iz­veo sa­mo 64 pri­me­ra­ka le­gen­dar­nog mo­de­la.

Kia pro cee’d GT

Usko­ro ko­rej­ski „hot heč“ Ko­rej­ska Kia pred­sta­vi­la je u Frank­fur­tu atrak­tiv­ni ren­der, ko­ji će to­kom 2013 go­di­ne u se­rij­skom iz­da­nju za­u­ze­ti po­zi­ci­ju sport­skog „heč­be­ka“. Iako do zva­nič­ne pro­mo­ci­je ima go­to­vo go­di­nu da­na, već je sa­da evi­dent­no da će se „kia pro sid GT“ po­zi­ci­o­ni­ra­ti kao di­na­ mič­ni mo­del na­me­njem mla­đim kup­ci­ma, ko­ji di­zajn sta­vlja­ju na vrh spi­ska pri­o­ri­te­ta. Za sa­ da ne­ma pre­ci­zni­jih in­for­ma­ci­ja o teh­nič­kim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma i per­for­man­sa­ma, ali je po­ zna­to da će is­pod po­klop­ca mo­to­ra bi­ti 1.6 GDI tur­bo mo­tor, u kom­bi­na­ci­ji sa še­sto­ste­pe­nim ma­nu­el­nim pre­no­som.

TopSpeed 19


iz mog kokpita Si­gur­no vam je pri­če o zim­skim gu­ma­ma i nji­ho­vom (ne)oba­ve­znom

ko­ri­šće­nju ko­je će bi­ti stvar slo­bod­ne pro­ce­ne po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u na­red­nom pe­ri­o­du do 1. apri­ la, bez alu­di­ra­nja na ono „apri­li-li-li“, pre­ko gla­ve. Još sam si­gur­ni­ji da vam je i po­li­tič­kih pri­ča i te­ ma, na­ja­va spek­ta­ku­lar­nih do­ga­đa­ja, ko­ji po pra­vi­lu iz­o­sta­ju, tek do­sta. Svi su ne­ka­ko fo­ku­si­ra­ni na to da što je lak­še mo­gu­će „pre­gu­ra­ju“ pred­sto­je­ći pe­riod. E sad, bu­du­ći da hi­ber­na­ci­jom ne mo­že­mo i u ži­vot, a iz na­šeg ugla vo­žnja, ipak, mo­ra da se na­ sta­vi, za sve to je po­treb­no da se is­pu­ne ne­ki pred­u­slo­vi. Bez bri­ge, ni­su to „oni“ pred­u­slo­vi ko­ji se pred na­šu ze­mlju po­sta­vlja­ju, već ne­ki sa­svim dru­gi, a isti­ni za vo­lju mo­gu se pri­me­ni­ti na oba „slu­ ča­ja“. Da­kle, tre­ba pri­pre­mi­ti svoj auto­mo­bil (baš kao i dr­ža­vu) za zi­mu, uko­li­ko pak vo­zi­lo ni­je re­ dov­no i pro­fe­si­o­nal­no odr­ža­va­no. Kod nas, sve ovo je po­ve­za­no sa bu­dže­tom, od­no­sno fi­nan­sij­skim (ne)pri­li­ka­ma, pa se ma­li broj vo­zi­la re­dov­no i kom­plet­no ser­vi­si­ra. Slič­no je i sa bu­džet­skim pri­ho­ di­ma, ko­ji su ne­re­dov­ni pa su nam kre­di­ti „sa stra­ne“ neo­p­hod­ni. No, vra­ti­mo se na­šoj glav­noj te­ mi... I ako se to­me do­da, re­ci­mo, da su u me­đu­vre­me­nu ra­đe­ne ne­ke do­dat­ne „in­ter­ven­ci­je“ na va­ šem „me­tal­nom me­zim­cu“, on­da sva­ka­ko tre­ba iz­vr­ši­ti do­dat­nu kon­tro­lu. Naj­pre, pro­ve­ri­te ko­li­či­nu ras­hlad­ne teč­no­sti, od­no­sno an­ti­fri­za, kao i nje­go­vu ot­por­nost na ni­ ske tem­pe­ra­tu­re. Ovaj ne­do­sta­tak mo­že iza­zva­ti ozbilj­na ošte­će­nja mo­to­ra, a nji­ho­ve po­prav­ke su po pra­vi­lu ve­o­ma sku­pe. Po­želj­no je, po­go­to­vo kod sta­ri­jih vo­zi­la, pro­me­ni­ti fil­te­re za go­ri­vo, bu­du­ ći da se u nji­ma za­dr­ža­va vo­da ko­ja mo­že da se za­le­di i na­pra­vi do­dat­ne pro­ble­me. Po­tom, za us­pe­ šan start mo­to­ra po­tre­ban je is­pra­van aku­mu­la­tor na ko­ji hlad­no­ća ne­će uti­ca­ti, već će i na tem­pe­ ra­tu­ra­ma is­pod nu­le ima­ti do­volj­no „sna­ge“. Kod ben­zin­skih mo­to­ra za­me­na sve­ći­ca ili bar nji­ho­va kon­tro­la je ne­što ve­o­ma va­žno, dok kod di­zel agre­ga­ta zna­čaj­no je pro­ve­ri­ti is­prav­nost „gre­ja­ča“. Kod sta­ri­jih vo­zi­la mo­gu se po­ja­vi­ti i pro­ble­mi sa vla­gom na ka­blo­vi­ma, pa je iste do­bro za­šti­ti­ti ade­kvat­ nim sred­stvi­ma. Ta­ko­đe, u po­su­du za pra­nje ve­tro­bra­na i zad­njeg sta­kla tre­ba usu­ti teč­nost ko­ja se ne smr­za­va, pa sa­mim tim do­bro ukla­nja vla­gu, led, bla­to i slič­no, te ne ošte­ću­je nji­ho­vu po­vr­ši­nu. Za ja­san po­gled iz vo­zi­la zna­čaj­no je pre­kon­tro­li­sa­ti i sta­nje ven­ti­la­ci­o­nog si­ste­ma, kao i gre­ja­nje ka­ bi­ne, od­no­sno rad kli­ma-ure­đa­ja. Po­želj­no je i za­šti­ti gu­me­ne de­lo­ve ade­kvat­nim sred­stvi­ma, po­go­ to­vo „ke­de­re“ na vra­ti­ma, pa i sa­me bra­ve, ka­ko bi iz­be­gli pro­ble­me sa nji­ho­vim otva­ra­njem usled za­mr­za­va­nja. Ima tu još ne­kih „sit­ni­ca“, po­put even­tu­al­ne za­me­ne bri­sa­ča ve­tro­bra­na, kon­tro­le sig­ nal­nih ure­đa­ja i sve­ta­la itd. Jer po­red to­ga što je va­žno vi­de­ti do­bro, tre­ba bi­ti i vi­đen! O do­dat­noj opre­mi ko­ja zi­mi tre­ba da se na­đe u vo­zi­lu ne­ću vas za­ma­ra­ti. Već i pti­ce na gra­ni zna­ ju šta se tu ubra­ja, a mi iz Top­Spe­e­da ima­mo i jed­nu in­te­re­sant­nu po­nu­du za sve one ko­ji že­le da po­ sta­nu na­ši pret­plat­ni­ci. Na­i­me, od 1. de­cem­bra za­po­či­nje­mo ak­ci­ju „PRET­PLA­TA PLUS“ u ko­joj sva­ki no­vi pret­plat­nik uz ušte­du od 20 % do­bi­ja i po­klon, Top­Speed zim­ski kit! U pi­ta­nju su čet­ka za ukla­ nja­nje sne­ga i le­da sa auto­mo­bi­la, sred­stvo za od­le­đi­va­nje sta­ka­la i sprej za za­šti­tu gu­me­nih de­lo­va. Da­kle, u pe­ri­o­du ko­ji je pred na­ma po­treb­no je bi­ti pa­žljiv i oba­zriv. Tre­ba pri­la­go­di­ti vo­žnju uslo­vi­ma pu­ta, ali i mo­guć­no­sti­ma vo­zi­la i lič­nim spo­sob­no­sti­ma. I uvek tre­ba mi­sli­ti una­pred i po­ ku­ša­ti pred­vi­de­ti si­tu­a­ci­ju, baš kao što je to po­želj­no i u ži­vo­tu. A da bi­smo sve to mo­gli, po­treb­no je ima­ti ja­san po­gled! An­drej Ku­lun­džić

Ja­san po­gled!

pe­ri­o­du? Šta je još zna­čaj­no ima­ti u na­red­nom

24 TopSpeed


TopSpeed 25


TEST

26 TopSpeed


Tri pe­ti­ce za še­sti­cu BMW X6 M

Ve­li­k a pre­m i­je­ra u kla­si sa X fak­to­rom

BMW je ne­dav­no od­lu­čio da po­nu­du „M“ mo­de­la pro­ši­ri na mo­de­le sa X ozna­kom, a re­dak­ci­ja Top Speed ma­ga­zi­na je bi­la u pri­li­ci da de­talj­no te­sti­ra „X6 M“, sa mo­to­rom od 555 konj­skih sna­ga i „M per­for­mans“ pa­ke­tom do­dat­ne opre­me ko­ji ovom mo­de­lu da­je na­gla­šen ni­vo per­so­na­li­za­ci­je

TopSpeed 27


Test

Tvo­rac kla­se Pr­vi kom­pakt­n i krosover i sed­m i član pre­m i­jum po­ro­di­c e

Mi­ni na­sta­vlja sa ve­li­kom ofan­zi­vom, a naj­no­vi­ji adut re­no­mi­ra­nog pro­iz­vo­đa­ča pred­sta­vlja ori­gi­nal­ni spoj ma­log, kom­pakt­nog SUV-a i ku­pea, či­ne­ći ga je­din­stve­nom po­nu­dom na tr­ži­štu

36 TopSpeed


nove

MI足NI cooper s PA足CE足MAN

TopSpeed 37


TEST

GO­SPO­D PR­ST

Gi­gant iz In­gol­šta­ta je sa „audi­jem 200 kva­tro“ pr­vi u vi­so­koj kla­si po­nu­dio po­gon na sva če­ti­ri toč­ka, a ču­ve­na kva­tro ozna­ka od ta­da pred­sta­vlja ne­iz­o­stav­ni de­talj na svim ver­zi­ja­ma modela „A8“, auto­mo­bi­la ko­ji pred­sta­vlja si­no­nim za kva­li­tet, luk­suz i teh­no­lo­ški is­ko­rak

44 TopSpeed


O­DAR STE­NO­VA

Audi A8 3.0 TDI qu­at­tro

Kor­mi­lar pre­m i­jum ga­m e i ču­var re­pu­ta­c i­je

TopSpeed 45


cls 63 amg TrackTest mercedes 525 ks, 0-100: 4.2 s, 250 km/h

01:29.02

51

TopSpeed 51


Snaga bez Kompromis udobnosti, stila i moći bez prave konkurencije

52 TopSpeed


TrackTest

MERCEDES CLS 63 AMG

granica

Model „CLS 63 AMG” smo već imali priliku da testiramo, kada smo se uverili da poseduje motor neiscrpnog potencijala, ali tek Trek test pokazuje kako se Mercedesov moćni kupe sa četvora vrata pokazuje u ekstremnim uslovima vožnje

PHOTO

NA SAJTU TOPSPEED.RS

53

TopSpeed 53


Classic

test

Ispod „galeb Za upravljaèem najbržeg serijskog a

62 TopSpeed


Mercedes-Benz 300 SL Coupe

bovih“ krila automobila jednog davnog vremena Ako bismo u moru vozila koja su se proizvodila polovinom XX veka, trebalo da se odlučimo za samo jedan automobil, onaj koji je, može se reći, „promenio svet“, onda prst definitivno upiremo na „mercedes-benz 300 SL“, ili popularni „galving“

TopSpeed 63


PROMO

Zvezda vodilja

Najnoviji èlan ekskluzivne linije „blek series“ predstavlja super­ automobil sa atmosferskim V8 agregatom od 622 „konja“ i bro­ jnim finesama preuzetim sa trkaèkog modela „SLS AMG GT3“

N

e­m ač­k i gi­g ant Mer­c e­des Benc od­lu­čio je da još jed­ nom po­me­ri gra­ni­ce, ka­ko bi lju­bi­te­lji­ma eks­trem­nih do­stig­nu­ća po­da­rio pra­vu po­sla­sti­cu na če­ti­ri toč­ka. Naj­no­vi­ji po­du­hvat Mer­ ce­de­so­vog AMG sport­skog ode­lje­nja, za­slu­žan je za na­sta­nak još jed­nog u ni­ zu eks­k lu­z iv­n ih mo­d e­l a iz pre­sti­žne li­ni­je „blek se­ ri­es“. Već po tra­di­ci­ji, ova ozna­k a su­ge­ri­še na spoj vr­h un­skog in­ž e­nje­r in­g a, luk­su­za do­stoj­nog vi­še­de­ ce­nij­skog re­no­mea „tro­kra­ke zve­zde“ i van­se­rij­skih vo­znih do­stig­nu­ća. Od­lu­ka da iz­ne­dri „SLS AMG blek se­ri­es“, mo­ gla bi da se pro­tu­ma­či kao do­dat­no po­di­ za­nje ulo­ga u do­me­nu su­per­a­u­to­mo­bi­la. Am­bi­ci­o­zni pro­je­kat za­pra­vo pred­sta­vlja ul­ti­ma­tiv­nu iz­ved­bu vr­hun­skog mo­de­la „SLS AMG“, ko­ji je za raz­li­ku od osta­lih Mer­ce­de­so­vih auto­mo­bi­la sa AMG ozna­ kom, od po­čet­ka do kra­ja raz­vi­jan pod pa­tro­na­tom AMG-a. Ko­li­ko su u Afal­ter­ba­hu pre­da­no pri­ stu­pi­li no­voj mi­si­ji, po­tvr­đu­ju i mno­go­ broj­ne špi­jun­ske fo­to­gra­fi­je ko­je su me­ se­ci­ma ne­dvo­smi­sle­no uka­zi­va­le da se u

TRKAČKI ŠARM Sportski karakter automobila je dodatno naglašen detaljima od ugljeničnih vlakana, a dizajn ovog modela je danas vidljiv i u novoj „A klasi”

68 TopSpeed

nji­ho­voj sport­skoj ku­hi­nji već du­že vre­ me „ku­va“ no­vi mo­del ba­zi­ran na „SLS AMG-u“. Po­zna­va­o­ci auto­mo­bil­skih pri­ li­ka vr­lo br­zo su shva­ti­li o če­mu se ra­di, jer ni­ka­kva ka­mu­f la­ža ni­je mo­gla da sa­ kri­je pre­po­zna­tlji­ve kon­tu­re „SLS-a“, ko­ ji je ne­dav­no re­sti­li­zo­van, ta­ko da su svi s ne­str­plje­njem oče­ki­va­li i po­taj­no se na­ da­li da će u ve­li­kom fi­na­lu za­bli­sta­ti „SLS AMG blek se­ri­es“.

A

li, da bi se to do­go­di­lo, hi­lja­de i hi­ lja­de rad­nih sa­ti je utro­še­no na raz­ voj, kon­stru­i­sa­nje i te­sti­ra­nje, pre ne­go što je fi­nal­ni pro­iz­vod ugle­dao sve­ tlost da­na. Je­dan od osnov­nih za­da­ta­ka AMG-ovih in­že­nje­ra bio je da auto­mo­bil uči­ne lak­šim i aero­di­na­mič­ni­jim. Sa ma­ som od 1.550 ki­lo­gra­ma „cr­na se­ri­ja“ je za 70 ki­lo­gra­ma lak­ša od „SLS AMG-a“, a da bi se do to­ga do­šlo neo­p­hod­ni su bi­ li broj­ni za­hva­ti, ka­ko na sa­moj ka­ro­se­ri­ ji, ta­ko i na mo­to­r u. Broj­ni ele­men­ti po­ put ha­u­be, pa­ne­la iza se­di­šta i „tu­ne­la“ iz­me­đu mo­to­ra – iz­ra­đe­ni su od uglje­nič­ nih vla­ka­na i oja­ča­ne pla­sti­ke. Za raz­li­ ku od ovih skri­ve­nih una­pre­đe­nja, „te­lo“ mo­de­la „SLS AMG blek se­ri­es“ ka­rak­te­ri­ šu i vi­dlji­ve mo­di­fi­ka­ci­je. Da bi na auto­ mo­bil mo­gli da bu­du mon­ti­ra­ni eks­trem­ no ši­ro­ki pne­u­ma­ti­ci, pred­nji bla­to­bra­ni su pro­ši­re­ni za 13 mi­li­me­ta­ra na­pred i 26 mi­li­me­ta­ra po­za­di. Ra­di­lo se u Afal­ter­ba­ hu i na aero­di­na­mi­ci, a ot­por va­zdu­hu je sma­njen ugrad­njom kar­bon­skog spli­ te­ra na­pred, dok je isti ma­te­ri­jal za­slu­ žan i za pre­o­bli­ko­va­nje boč­nih pra­go­va. Na­pred su „osva­nu­li“ i ve­ći otvo­ri za va­ zduh ko­ji obez­be­đu­ju op­ti­mal­no op­stru­ ja­va­nje va­zdu­ha, ali i ja­či do­tok va­zdu­ha u mo­tor. Iz­nad nje­ga, na ha­u­bi, pa­ra­di­ra još je­dan otvor u funk­ci­ji hla­đe­nja mo­to­ ra i ujed­no do­pri­no­si ja­čem „da­un­for­su“ pred­njeg de­la. Ovu funk­ci­ju na zad­njem


Mercedes SLS AMG Black Series

Sa masom od 1.550 kilograma „crna serija“ je za 70 kilograma lakša od „SLS AMG-a“, a da bi se do toga došlo neophodni su bili brojni zahvati, kako na samoj karoseriji, tako i na motoru

TopSpeed 69


promo

Sam pro­tiv svih

Še­sta ge­ne­ra­ci­ja „kva­tro­por­tea“ i da­lje je mo­del ko­ji na pr­vi po­gled iza­zi­va po­što­va­nje u sve­tu br­zi­ne. To je li­mu­zi­na ko­ja je naj­bliža sport­skoj fi­lo­zo­fi­ji i spor­ti­sta ko­ji pru­ža vr­hun­ski kom­for 72 TopSpeed


Ma­se­ra­ti Qu­at­tro­por­te

B

ez kom­p ro­m i­s a. Ta­k o bi, ukrat­ko mo­gla da se de­fi­ni­še po­slov­na po­li­ti­ka kom­pa­ni­je Ma­se­ra­ti. Po mno­gi­ma ne­za­ slu­že­no u sen­ci Fe­ra­ri­ja, Ma­ se­ra­ti je kroz ce­lo­ku­pan dva­ de­se­ti vek is­traj­no pra­tio svoj put. Osno­van dav­ne 1914. go­ di­ne, po­pu­lar­ni „tri­den­te“ ni­ ka­da ni­je ko­ke­ti­rao sa pro­la­znom mo­dom, a još je re­đe na­ stu­pao po mno­go­broj­nim kla­sa­ma. Zna­lo se, kao i go­to­vo vek ka­sni­je šta Ma­se­ra­ti nu­di, a iako ne­ma pre­vi­še mo­de­la u ka­ta­ lo­gu nu­di za­i­sta mno­go. Eks­klu­ziv­ni „GT“ mo­de­li, ele­gant­ni ka­bri­o­le­ti i naj­po­zna­ti­ja sport­ska li­mu­zi­na na sve­tu, „kva­tro­ por­te“ bi­li su i osta­li Ma­se­ra­ti­je­va vi­zit-kar­ta u sve­tu auto­mo­ bi­la. Upra­vo zbog po­što­va­nja tra­di­ci­je, sva­ka pre­mi­je­ra mo­de­la sa tro­zup­cem iza­zi­va „tek­ton­ske“ po­re­me­ća­je lju­bi­te­lja ita­li­jan­ skih auto­mo­bi­la. Ret­ki da­ni Ma­se­ra­ti­je­vih pre­mi­je­ra se pam­te, a da u me­mo­ri­ji sa­vre­me­nih fa­no­va osta­ne 6. no­vem­bar, po­tru­ dio se tim ko­ji je go­di­na­ma ra­dio na una­pre­đe­nju še­ste ge­ne­ ra­ci­je su­perli­mu­zi­ne. Iza­zov je bio ve­li­ki, jer „kva­tro­por­te“ od 1963. go­di­ne sa uspe­hom spa­ja ele­gant­ni di­zajn, sna­žne ben­ zin­ske mo­to­re i luk­suz u en­te­ri­je­ru.

Pr­vo­kla­sna koža do­mi­ni­ra na veæi­ni po­vr­ši­na u unu­tra­šnjo­sti, a osim sve­tlih to­no­va na se­di­šti­ma, vi­dlji­va je i cr­na bo­ja ko­ja je oèe­ki­va­no na upra­vljaèu i iz­nad in­stru­ment ta­ble

T

a­ko je i da­nas, ka­da Ma­ se­ra­ti sa po­no­som pri­ka­ zu­je pr­ve fo­to­gra­f i­je eks­ klu­ziv­nog no­vi­te­ta. Oče­ki­va­nja su ve­li­ka, jer je vrh kor­po­ra­ci­ je po­sta­vio cilj da do 2015. go­ di­ne Ma­se­ra­ti do­đe do bro­ja od 50.000 pri­me­ra­ka go­di­šnje, što će u re­ce­siv­nim vre­me­ni­ma bi­ ti iz­u­zet­no zah­te­van iza­zov. Da su am­bi­ci­je ve­li­ke, ali i glo­bal­ne po­tvr­đu­je i sa­ma pro­mo­ci­ja ko­ja je pred­vi­đe­na za Sa­lon auto­mo­bi­la u De­tro­i­tu, što je ne­skri­ve­ni sig­nal da osim Evro­pe, i sve ak­tiv­ni­je Azi­je, Ma­se­ra­ti ra­ču­na na kup­ce iz Ame­ri­ke. Ta­ko­đe je ja­sno, da bi pro­da­ju no­si­la upra­vo li­mu­zi­na „kva­tro­por­te“, pa zbog to­ga i ne ču­di da je na­sled­nik pri­pre­man ve­o­ma pre­da­no, a za uslo­ve sa­vre­me­ne hi­per­pro­duk­ ci­je neo­bič­no du­go. Na­i­me, pret­hod­na ver­zi­ja pred­sta­vlje­na je dav­ne 2004. go­di­ne, sa bla­gom re­sti­li­za­ci­jom iz 2009. go­di­ne. Da je vre­me za zna­čaj­ne pro­me­ne ja­sno je već pri po­gle­du na zva­nič­ne fo­to­gra­fi­je. Ka­da je reč o di­zaj­nu, iz­me­ne po­ka­zu­ju že­lju da se no­vi­tet ja­sno od­re­di kao u pot­pu­no­sti no­vi mo­del. To je, pre sve­ga, po­stig­nu­to za­hva­lju­ju­ći neo­bič­nom ob­li­ku pred­njih sve­ta­ la, ko­ja je do sa­da ima­la oval­nu for­mu i do­sta bla­že li­ni­je. Da­nas iz pred­nje per­spek­ti­ve, „kva­tro­por­te“ zra­či mo­der­ni­zmom i ne­pra­vil­ nim ob­li­kom. Ma­ska hlad­nja­ka je sa­da ta­ko­đe oštri­ja, dok su agre­ siv­ni­ji pro­re­zi za va­zduh i li­ni­je bra­ni­ka naj­bo­lji do­kaz da je no­vi

TopSpeed 73


LIFESTYLE

Ča­sov­nik ko­ji me­ri vi­še od vre­me­na

Na ivi­ci sve­mi­ra 80 TopSpeed


Ze­nith El Pri­me­ro Stra­tos Flyback Stri­king 10th

Isto­rij­ski skok Fe­lik­sa Ba­um­gart­ne­ra u cen­tar me­dij­ske pa­žnje po­sta­vio je i kom­pa­ni­ju Ze­nit, ko­ja je za je­din­stve­ni po­du­hvat austrij­skog re­kor­de­ra opre­mi­la mo­de­lom ot­por­nim na naj­ek­strem­ni­je uslo­ve i pro­bi­ja­nje zvuč­nog zi­da

P

o­me­ra­nje gra­ni­ca mo­gu­ćeg i po mno­gi­ma naj­ri­ zič­ni­ji iza­zov u sko­ri­joj isto­ri­ji spo­ji­li su ne­dav­no Fe­lik­sa Ba­um­gart­ne­ra sa ti­mom spon­zo­ra i part­ ne­ra. Eks­pe­di­ci­ja Red Bull Stra­tos ta­ko je osvo­ji­la me­dij­sku pa­žnju go­to­vo ce­log sve­ta, ko­ji je da­ni­ ma u di­rekt­nom pre­no­su ne­str­plji­vo iš­če­ki­vao adre­na­lin­ski skok sa ivi­ce sve­mi­ra. U oda­bra­nom ti­mu ko­ji je eks­trem­nom spor­ti­ sti iz Salc­bur­ga pru­žio po­dr­šku na­šla se i kom­pa­ni­ja Ze­nit, ko­ja je eks­pe­di­ci­ju obe­le­ži­la ko­lek­ci­jom „El Pri­me­ro Stra­tos Flaj­bek Straj­king 10th“. Od 1865. go­di­ne, i osni­va­nja ma­nu­fak­tu­re Ze­nit pre­ci­znost i po­u­zda­nost bi­li su si­no­nim za švaj­car­sku kom­pa­ ni­ju, a naj­no­vi­ji po­du­hvat po­tvr­dio je da su sa­to­vi sa sim­bo­lom zve­zde oprav­da­no na li­sti naj­kva­li­tet­ni­jih u sve­tu vr­hun­skog ča­sov­ni­čar­stva. Ko­lek­ci­ja „El Pri­me­ro Stra­tos Flaj­bek Straj­king 10th“ ta­ko je u har­mo­ni­ji sa 43-go­di­šnjim Fe­lik­som Ba­um­gart­ ne­rom ce­lom sve­tu pri­bli­ži­la is­ku­stvo sko­ka sa go­to­vo 40 ki­lo­ me­ta­ra i po­tvr­di­la do­me­te sa­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je. Ka­da je reč o di­zaj­nu, Ze­ni­tov ča­sov­nik ve­što spa­ja mo­der­na re­še­nja i ak­ tu­el­ne tren­do­ve sa na­sle­đem naj­u­spe­šni­jih isto­rij­skih mo­de­la. Broj­ča­nik je osmi­šljen i or­ga­ni­zo­van tra­di­ci­o­nal­no, da bi i u naj­ ek­strem­ni­jim uslo­vi­ma po­nu­dio vr­hun­sko oči­ta­va­nje vred­no­sti. To­me do­pri­no­si sa­fir­no sta­klo sa an­ti­re­f lek­snom po­vr­ši­nom, ali

Pri­me­rak ko­ji je to­kom eks­pe­di­ci­je no­sio Fe­liks Ba­um­gart­ner ume­sto tran­spa­rent­ne po­le­đi­ne kra­si ugra­vi­ra­ni lik eks­trem­nog spor­ti­ste, kao i nje­gov ži­vot­ni mo­to „Na­u­či­te da vo­li­te ono če­ga se pla­ši­te“

i mar­ke­ri tre­ti­ra­ni Su­per­lu­mi­no­va pre­ma­zom. Vi­zu­el­no do­mi­ ni­ra­ju tri pod­broj­ča­ni­ka, ko­ji su od ci­fer­bla­ta estet­ski iz­dvo­je­ ni i tro­boj­nom kom­bi­na­ci­jom, što je omaž le­gen­dar­nom „El Pri­me­ro“ hro­no­gra­fu iz 1969. go­di­ne. U iz­u­ze­tan iz­gled ve­što su uklo­plje­ni i cr­ve­ni de­ta­lji, po­put ka­zalj­ke ko­ja se tra­di­ci­o­ nal­no za­vr­ša­va sim­bo­lom kom­pa­ni­je, zve­zdom. Da je u pi­ta­ nju za­i­sta im­pre­si­van ča­sov­nik, po­ka­zu­ju i na­zi­vi funk­ci­ja ko­ je Ze­nit sa po­no­som is­ti­če na broj­ča­ni­ku. Osim hro­no­gra­fa, sva­ka­ko u pr­vi plan do­la­zi sve za­stu­plje­ni­ji Flaj­bek, funk­ci­ja ko­ja omo­gu­ća­va da se za­u­sta­vi i za­poč­ne me­re­nje no­ve de­o­ ni­ce vre­me­na jed­nim pri­ti­skom na dug­me, kao i me­re­nje de­ se­tog de­la se­kun­de. Unu­tar če­lič­nog ku­ći­šta di­ja­go­na­le 45,5 mi­li­me­ta­ra na­la­zi se auto­mat­ski me­ha­ni­zam ozna­ke „El Pri­ me­ro“ 4057B sa­sta­vljen od 326 de­lo­va, i sa 36.000 vi­bra­ci­ja po sa­tu. Za­hva­lju­ju­ći to­me, Ze­ni­tov ča­sov­nik ga­ran­tu­je re­zer­vu sna­ge od pre­ko 50 ča­so­va, kao i pr­vo­kla­snu pre­ci­znost. Ono što je, ipak, to­kom eks­pe­di­ci­je Red Bull Stra­tos bi­lo u pr­vom pla­nu je­ste iz­dr­žlji­vost, i mno­go­broj­ni iza­zo­vi ko­ji su če­ka­ li Fe­lik­sa Ba­um­gart­ne­ra i nje­gov Ze­nit na­kon sko­ka sa vi­si­ne od 39.045 me­ta­ra. Bru­tal­ne G si­le, pro­bi­ja­nje zvuč­nog zi­da i re­kord­ne pro­me­ne pri­ti­ska ko­je su pra­ti­le slo­bo­dan pad 4 mi­ nu­ta i dva­de­set se­kun­di, do mak­si­mu­ma su te­sti­ra­le ro­bust­

TopSpeed 81


LIFESTYLE Ita ­l i­j a n­s k i iden ­t i­t e t u slu­ž bi pre s tiž a

Ad­mi­ra­lov kra­ljev­ski jek­to­van u zna­ku br­zi­ne, pr­ve­nac Pro­ kom­fo­ra i iz­vr­sne sta­bil­no­sti

K

a­da je Đo­va­ni Ko­stan­ti­no, biv­š i ge­n e­r al­n i di­r ek­tor mul­ti­na­ci­o­nal­ne kom­pa­ ni­je Na­tu­ci, 2009. go­di­ne ku­pio ak­ci­je Tek­no­mar sa ci­ljem da stvo­ri sta­bil­nu fi­ nan­sij­sku gru­pu, od tre­ nut­ka otkad je pre­u­zeo kon­tro­lu, ulo­že­ no je pre­ko 30 mi­li­o­na evra u po­slov­ni rast, po­bolj­ša­nje in­fra­struk­tu­re i kon­ tro­lu kva­li­te­ta, iden­ti­fi­ku­jući Tek­no­mar Ad­mi­ral Gru­pu da­nas kao jed­nu od ita­ li­jan­skih naj­e­fi­ka­sni­jih bro­do­gra­di­li­šta i fi­nan­sij­ski naj­sta­bil­ni­jih. Fi­nan­sij­ska sta­ bil­nost je po­većala po­ve­re­nje ko­ri­sni­ka u spo­sob­nost Gru­pe da is­po­ru­či na­pred­ni­ je Ad­mi­ral Tek­no­mar jah­te, i da to ura­de br­že od kon­ku­ren­ci­je. U ovoj ku­ći ita­li­jan­skog jah­tin­ga, pri­ me­nju­ju se naj­sa­vre­me­ne in­du­strij­ske teh­ni­ke i ope­ra­tiv­no upra­vlja­nje, omo­ gućava­jući pro­ce­si­ma za pro­jek­to­va­nje i pro­iz­vod­nju da po­sta­nu u pot­pu­no­sti efi­ ka­sni. Na ovaj na­čin, po­većava se kva­li­tet i sma­nju­je vre­me is­po­ru­ke i ni­ve­li­še ce­na ade­kvat­na za ta­kvu vred­nost na tr­ži­štu. Tek­no­mar Ad­mi­ral Gru­pa sa­da ima se­dam raz­li­či­tih li­ni­ja plo­vi­la od če­li­ka i alu­mi­ni­ ju­ma i ukup­no 27 mo­de­la u ra­spo­nu od 30 do 75 me­ta­ra. Sva­ki no­vi obje­kat pri­la­ go­đen je da za­do­vo­lji oče­ki­va­nja sva­kog vla­sni­ka ko­ji mo­že da bi­ra raz­li­či­te unu­

84 TopSpeed

na mo­ru, pr­vi „Ad­mi­ral” je otvo­rio vra­ta no­ve li­ni­je po­zna­te po fa­sci­nant­no ve­li­kom pro­sto­ru ko­ji kri­je ka­ko unu­tra, ta­ko i spo­lja

tra­šnje ras­po­re­de, i da ih, po že­lji, pri­ la­go­di bo­ji i opre­ mi spo­lja­šnjo­sti. U no­vem­bru me­se­cu 2011. iz Gru­pe se is­ti­če mar­ka Ad­mi­ ral , oka­rak­te­ri­sa­na kao jed­na od naj­pre­sti­žni­jih i me­đu­na­rod­ no pri­zna­tih za alu­mi­ni­jum i če­lik jah­te od 30 do 54 me­ta­ra. Re­ga­le ili u pre­vo­du KRA­LJEV­SKI je no­va li­ni­ja alu­mi­ni­jum­ skih jah­ti ko­je je di­zaj­ni­rao Lu­ka Di­ni u sa­rad­nji sa Ćen­tro Sti­le Gru­pom. Kra­ljev­ ske jah­te su du­ži­ne od 33m do 42 me­ta­ ra, di­zaj­ni­ra­ne i na­pra­vlje­ne u ime br­zi­ne, kom­fo­ra i od­lič­nih bez­bed­no­snih si­ste­ma ko­ji su re­zul­tat tri­de­set go­di­na ra­da ove gru­pe. „Re­ga­le 42“ je de­pla­sman­ska jah­ta od 225 to­na, iz­ra­đe­na od alu­mi­ni­jum­ske le­gu­re 5083 i ima ukup­nu du­ži­nu od 42 me­ta­ra a ši­ri­nu od 8. Mak­si­mal­nu br­zi­nu do­sti­že od 28 čvo­ro­va, a kr­sta­re­ću od 25 sa dva MTU mo­to­ra od 3.460 KS. Ka­pa­ci­tet re­z er­vo­a­ra za go­ri­vo je 33.000 li­ta­ra, a ka­pa­ci­tet re­zer­vo­a­ra za go­ri­vo je 5.000 li­ta­ra. Po­se­du­je 5 ka­bi­na za go­ste sa ku­pa­ti­li­ma u sre­di­šnjem de­ lu plo­vi­la i vla­sni­ka i 4 kom­for­ne ka­bi­ne za mor­na­re i ka­pe­ta­na u pred­njem de­lu. Deo za po­sa­du je sme­šten za­jed­no sa ma­njom ku­hi­njom.


AD足MI足RAL RE足GA足LE 42

TopSpeed 85


Opel VIP Challenge by Michelin

Ide­mo da­lje Šta se dešava na stazi Ada huja?

Na­kon što je u Opel VIP Chal­len­ge by Mic­he­lin na­stu­pi­la po­lo­vi­na uče­sni­ka, fa­vo­ri­ti za ula­zak u fi­na­le se već na­zi­ru

U

to­ku je Opel VIP Chal­len­ge by Mic­ he­lin... Do sa­da je od če­tr­na­est uče­ sni­ka, ko­li­ko smo pred­vi­de­li, svo­je ume­će na sta­zi Ada hu­ja po­ka­za­ lo njih osmo­ro, če­ti­ri že­ne i če­tvo­ri­ca mu­ ška­ra­ca. Fa­vo­ri­ti su, uglav­nom, oprav­da­li oče­ki­va­nja, ali bi­lo je i ne­kih iz­ne­na­đe­nja. Ukup­no naj­bo­lje vre­me ko­je je po­sti­ gao Želj­ko Jok­si­mo­vić nad­ma­šio je Pe­tar Ga­jić. Po­zna­ti „pr­vi ku­var Sr­bi­je“ je ta­ko po­stao i „naj­br­ži ku­var Sr­bi­je“, ma­da ni­ ka­ko ni­je že­leo da pri­zna da se za svoj na­

stup, ipak, pri­pre­mao. Za­jed­no sa mla­dim pe­va­čem Ne­ma­njom Ste­va­no­vi­ćem, oni či­ ne tre­nut­no vo­de­ću troj­ku. U kon­ku­ren­ci­ji da­ma za sa­da je naj­br­ža bi­la Ana­be­la, ko­ja je ne­što hra­bri­jom vo­žnjom nad­ma­ši­la, na mo­men­te čak i pre­vi­še opre­znu Ra­du Ma­ noj­lo­vić i osta­le ri­val­ke. A naj­bo­lje obič­no do­la­zi na kra­ju! Iako se Pr­lja­vi in­spek­tor Bla­ža svo­jom vo­žnjom ni­je uvr­stio u sam vrh li­ste, osta­vio je upe­ ča­tljiv uti­sak na sve. Na­i­me, on ne­ma vo­ zač­ku do­zvo­lu, ali ov­de je mo­gao da na­ stu­pi bu­du­ći da je reč o za­tvo­re­noj sta­zi. I na­kon što je pro­šao skra­će­ni kurs vo­zač­ke obu­ke kod An­dre­ja, Bla­ža se hra­bro uhva­ tio u ko­štac sa „astrom GTC“. I auto­mo­bil, ali i gu­me „mi­še­lin pi­lot su­per sport“ su to do­bro pod­ne­le, čak i vo­žnju van sta­ze, baš kao i ka­mer­ma­ni i fo­to­gra­fi! U sva­kom slu­ča­ju, po­tra­ga za naj­br­ žom po­zna­tom lič­no­sti u Sr­bi­ji se na­sta­ vlja...

Re­zul­ta­ti uče­sni­ka Pe­tar Ga­jić 

47,00 s

Želj­ko Jok­si­mo­vić 

47,25 s

Ne­ma­nja Ste­va­no­vić

48,55 s

Ana­be­la Bu­kva 

52,01 s

Rad­mi­la Ma­noj­lo­vić 

54,01 s

Ana Ni­ko­lić 

56,81 s

Ro­ma­na Pa­nić 

57,18 s

Igor Bla­že­vić  1 min 12,41 s

TopSpeed 95


INTERView U raz­go­vo­ru sa glav­nim di­zaj­ne­rom no­ve „ma­zde 6“

Pri­rod­ni po­kre­ti

Aki­ra Ta­ma­ta­ni, je­dan od po­bor­ni­ka di­zaj­ner­skog prav­ca Ko­do, ko­ji u svo­joj su­šti­ni pred­sta­vlja „du­šu po­kre­ta”, tvr­di da auto­mo­bi­li svo­jim iz­gle­dom tre­ba da po­ša­lju sna­žnu po­ru­ku svo­jim bu­duæim vla­sni­ci­ma

J

ed­na na­ša iz­re­ka ka­že da se po ju­tru dan po­zna­je. No, u sa­vre­me­noj auto­mo­bil­skoj in­du­stri­ji ona baš i ni­je sa­svim tač­na, bar ka­da je u pi­ta­nju pre­no­še­ nje ide­ja sa kon­cept vo­zi­la na ona se­rij­ska. I mo­žda se sa­mo mo­že na­slu­ti­ti ka­kav će dan bi­ti... Za­pra­vo, čak i ka­da vi­di­te ne­ki kon­cept auto­ mo­bil, za ko­ji je iz­ve­sno da će usko­ro ući u se­rij­ sku pro­iz­vod­nju, i ka­da vas on odu­še­vi svo­jim iz­ gle­dom, tač­ni­je di­zaj­nom, to ni­ka­ko ni­je ga­rant da će „fi­nal­ni” pro­iz­vod baš ta­ko i iz­gle­da­ti. Obič­no ka­da taj „kon­cept” pre­to­čen u se­rij­ski pro­dukt poč­ ne da si­la­zi sa tra­ka, odu­še­vlje­nje nje­go­vim iz­gle­ dom ne­ka­ko „spla­sne”, pa čak i ne­sta­ne, jer se ono što je pr­vo­bit­no pri­ka­za­no i ovo što je ka­sni­je na­sta­ lo, zna­čaj­no raz­li­ku­ju! Za­i­sta, ve­o­ma je ma­lo onih auto­mo­bi­la kod ko­jih su pro­iz­vo­đa­či za­dr­ža­li sve upe­ča­tlji­ve ide­je kon­cep­ ta i pre­ne­li ih do kra­ja na no­vi mo­del. Ma­zda sa no­vom ge­ne­ ra­ci­jom mo­de­la „6“, ipak, bu­di na­du i ve­r u da ne mo­ra uvek da bu­de ta­ko. Glav­ni di­zaj­ner Ma­zde, Aki­ra Ta­ma­ta­ni za­jed­no sa svo­jim ti­ mom do­sled­no je is­pra­tio di­zaj­ner­ski pra­vac Ko­do, či­ji je osnov­ ni po­stu­lat „du­ša po­kre­ta”, i kod naj­no­vi­jeg auto­mo­bi­la u ga­mi ja­pan­skog pro­iz­vo­đa­ča ostao pri­lič­no do­sle­dan kon­cep­ti­ma Ta­ ke­ri i Ši­na­ri. Do­du­še, iz­ve­sna od­stu­pa­nja po­sto­je, ali ni­su to­li­ko dra­stič­na. I ovo je pri­ča o do­sled­no­sti, is­pri­ča­na kroz rad čo­ve­ka ko­ji je svo­ju ka­ri­je­r u di­zaj­ne­ra za­po­čeo sa kon­cep­tom ko­mer­ ci­j al­n og vo­z i­l a „bon­go”. Po­tom je usle­di­lo an­ga­ žo­va­nje na mo­ de­l i­m a „ma­z da 323” i „Xe­dos9”, da bi pu­nu afir­ ma­c i­j u Ta­m a­t a­ ni ostva­rio kre­i­ ra­njem „ma­z de 2“,„ma­z de 3” i „ma­zde 6”.

Ka­da ra­dim sam uglav­nom ko­ri­stim pa­pir i olov­ku, od­no­sno cr­teže na ta­bli, a ka­da sam sa ko­le­ga­ma upo­tre­blja­va­mo raèu­na­re i sa­vre­me­ne pro­gra­me za di­zajn i cr­ta­nje 102 TopSpeed

Ne­dav­no sam imao pri­li­ku da raz­go­va­ram sa njim, upra­vo po­red pot­pu­no no­ve „še­sti­ce”, auto­mo­bi­la sa na­pred­nom „ska­ jak­tiv“ teh­no­lo­gi­jom, re­ge­ne­ra­tiv­nim si­ste­mom ko­če­nja i vo­zi­ lom ko­je po­sta­vlja no­ve eko­lo­ške stan­dar­de, ali pre sve­ga ple­ ni iz­gle­dom! TS: Šta Vam je po­slu­ži­lo kao in­spi­ra­ci­ja u kre­i­ra­nju ovog mo­de­la? Ta­ma­ta­ni: I li­mu­zi­na i ka­ra­van su, po me­ni, do sa­da naj­či­sti­ja in­ter­pre­ta­ci­ja Ko­do di­zaj­na. Ta „du­ša po­kre­ta” pro­na­đe­na je u po­kre­ti­ma lju­di, ali i ži­vo­ti­nja u di­vlji­ni, te sim­bo­li­zu­je vi­tal­nost i agil­nost. A to su vred­no­sti ko­je mi u Ma­zdi ve­o­ma ce­ni­mo. TS: Kon­cep­ti Ši­na­ri i Ta­ke­ri sa­mo su bi­li tu da is­pi­ta­ju tr­ži­šte, zar ne? Ta­ma­ta­ni: Da... Ši­na­ri smo pr­vi put pri­ka­za­li 2010. go­di­ne, a stu­di­ju Ta­ke­ri, ne­što ka­sni­je, 2011. I ona je pot­pu­ni­ja i na iz­ve­ stan na­čin zre­li­ja. Za­pra­vo, vo­zi­lo je ma­njih di­men­zi­ja ta­ko da od­go­va­ra tr­žiš­nom D seg­men­tu.


Aki­ra Ta­ma­ta­ni

gore TS: I ko­li­ko ste po Va­ma osta­li do­sled­ni kon­cep­ti­ma kod ove no­ Finalni izgled ve „ma­zde 6“, jer sa­da ov­de ne­ma ta­ko oštrih li­ni­ja? serijskog modela Ta­ma­ta­ni: Mi­sli­te za­što se­rij­ski auto­mo­bil sa­da ne iz­gle­ predstavljenog ove da baš ta­ko kao stu­di­ja? Pa, ima vi­še raz­lo­ga... Pr­vi je za­to jeseni što se se­rij­ski auto­mo­bi­li ne pro­iz­vo­de na isti na­čin kao one je­din­stve­ne stu­di­je i kon­cep­ti, ko­ji su za­pra­vo uni­kat­ni pri­ levo mer­ci. Dru­gi raz­log je što oštre li­ni­je, bez ob­zi­ra na pro­me­ Jedna od skica „mazde 6” kada nu osve­tlje­nja, do­pri­no­se da po­ja­va auto­mo­bi­la uvek iz­gle­ je projekat ušao u da isto. Za­to, ako je po­treb­no ste­ći uti­sak da se ne­što me­nja i poodmaklu fazu da je vi­zu­el­ni do­ži­vljaj bo­lji, on­da su za­o­blje­ne i mek­še li­ni­ je ade­kvat­ni­ji iz­bor.

TS: Da li je bi­lo te­ško sma­nji­ti Ši­na­ri da po­sta­ne Ta­ke­ri? Ta­ma­ta­ni: Ni­je bi­lo jed­no­stav­no za­to što je te­ško pri­me­ni­ti istu te­mu di­zaj­na na stu­di­ju raz­li­či­te ve­li­či­ne. Od pred­njeg do zad­ njeg de­la sve for­me su mo­ra­le bi­ti iz­me­nje­ne, jer su pro­por­ci­je vo­zi­la dru­ga­či­je, ta­ko da ni­smo mo­gli jed­no­stav­no uma­nji­ti je­ dan kon­cept da po­sta­ne dru­gi. TS: S tim u ve­zi do­zvo­li­će­te ma­lu di­gre­si­ju, tj. da li ko­ri­sti­te ra­ ču­nar ili pra­vi­te ski­ce to­kom ra­da? Ta­ma­ta­ni: I jed­no i dru­go. Mo­žda sam ma­lo sta­ro­mo­dan, ali uglav­nom ko­ri­stim pa­pir i olov­ku, od­no­sno cr­te­že na ta­bli. To je i ne­ka­ko prak­tič­ni­je, jer de­ša­va se da in­spi­ra­ci­ju do­bi­jem i no­ ću, pa on­da od­mah že­lim da za­be­le­žim to. I tu je cr­tež na pa­pi­ ru u pred­no­sti. A ka­da ra­dim sa ko­le­ga­ma, on­da ko­ri­sti­mo ra­ ču­na­re i sa­vre­me­ne pro­gra­me za di­zajn i cr­ta­nje. No, uglav­nom se još uvek ba­zi­ram na ski­ca­ma, jer vo­lim da cr­tam i na taj na­ čin sam kre­i­ram for­me i ob­li­ke.

TS: A u ko­joj me­ri je bi­lo uti­ca­ja lju­di ko­ji vo­de ra­ču­na o tro­ško­ vi­ma pro­iz­vod­nje? Ta­ma­ta­ni: Tro­ško­vi pro­iz­vod­nje ne mo­gu bi­ti za­ne­ma­re­ni. Me­ đu­tim, ov­de smo mi di­zaj­ne­ri, već od sa­mog po­čet­ka pro­jek­ta do­bi­li zna­čaj­nu slo­bo­du u kre­i­ra­nju pot­pu­no no­vog vo­zi­la. Do­ pu­šte­no nam je da kre­ne­mo prak­tič­no od be­log pa­pi­ra, tač­ni­je od nu­le, te da is­ka­že­mo svo­je ide­je. TS: Od­nos iz­me­đu di­zaj­ne­ra i in­že­nje­ra je kao iz­me­đu pa­sa i ma­ ča­ka, pa ko­li­ko je bi­lo pri­ti­ska sa nji­ho­ve stra­ne? Ta­ma­ta­ni: Ne mno­go. Po­sto­je ne­ka pra­vi­la pri­li­kom kon­struk­ ci­je vo­zi­la ko­jih se tre­ba pri­dr­ža­va­ti i svim di­zaj­ne­ri­ma su do­ bro po­zna­ta. U ovom slu­ča­ju kod no­ve „ma­zde 6“, ka­ko smo mi di­zaj­ne­ri ima­li slo­bo­du, ta­ko su i in­že­nje­ri mo­gli da uži­va­ju u njoj, ko­li­ko je to mo­gu­će zbog nji­ho­ve pri­ro­de po­sla. Ina­če, sa­ rad­nja je do­bra, jer ne­su­gla­si­ca ne sme da bu­de i ima­mo isti cilj. Mo­žda su nam vi­đe­nja po­ne­kad raz­li­či­ta, jer mi di­zaj­ne­ri stva­ri po­sma­tra­mo iz na­še umet­nič­ke per­spek­ti­ve, a in­že­nje­ri iz svo­ je sa­svim ra­ci­o­nal­ne, strikt­ne i pre­ci­zne, ali do­bro se sla­že­mo.

TopSpeed 103


road Test

Sa­vr­še­na Kva­li­tet na svim pod­lo­ga­m a i u svim si­tu­a­c i­ja­m a

Ma­lo je mo­de­la na tr­ži­štu ko­ji mo­gu da od­go­vo­re na sve iza­zo­ve sa­vre­me­nog ži­vo­ta. Di­na­mi­čan dnev­ni ri­tam, mno­go­broj­ne po­ro­dič­ne oba­ve­ze i vi­kend-ho­bi­ji po­sta­vlja­ju in­že­nje­ri­ma i di­zaj­ne­ri­ma sve ve­će zah­te­ve a je­dan od auto­mo­bi­la ko­ji mo­že u sva­kom tre­nut­ku da pru­ži mak­si­mum, je­ste Ni­sa­nov „X trejl“. Te­sti­ra­li smo ga na ru­ti od Be­o­gra­da do „pod­rinj­ske le­po­ti­ce“ - Ba­nje Ko­vi­lja­če

106 TopSpeed


Nis足san X-Trail

a ce足li足na

TopSpeed 107


promo

Snovi iz Sošoa

Pored upotrebe ugljeniènih vlakana i dizel tehnologije primenjenih u svetu trka, Pežoova studija promoviše i neke potpuno nesvakidašnje materijale poput bakra

P

oslednjih godina kompanija Pežo kao da se nalazi u nekom raskoraku i traženju novog vizuelnog identiteta. Jedan deo postojeće game se oslanja na stari dizajnerski jezik koji je svojevremeno promovisan kroz model „206“, a koji je napravio pravi „bum” na tržištu, a deo game se oslanja na neki novi stil, koji se ogleda kroz modele „208” i „508”. Ovi modeli su sasvim dopadljivi i dizajnerski izuzetno uspešno stilizovani, ali su možda pomalo konzervativni u poređenju sa atraktivnošću kojom su se odlikovali njihovi prethodnici. Naravno, u Pežou su očigledno odlučili da namerno prihvate pomalo klasičniji pristup dizajnu, ali nedavna promocija studije „oniks” kao da nagoveštava neki novi talas iz Sošoa, ako ne serijski superautomobil, onda se nadamo da će bar neki dizajnerski detalj sa ove kreacije naći mesto u serijskoj proizvodnji. Karoseriju odlikuje ekstremno niska silueta koja naglašava sportski karakter automobila, a u skladu sa tim je i dizajn prednjih svetlosnih grupa, koje se na prednjem delu naziru kroz dva takoreći

Zahvaljujuæi primeni ugljeniènih vlakana šasija ima masu od samo 100 kilograma, a to je po svemu sudeæi rešenje pozajmljeno sa trkaèkih automobila proslavljenih na Le Manu 114 TopSpeed

proreza, a ovakvo dizajnersko rešenje je bilo moguće primeniti uz upotrebu LED tehnologije. Prednja maska je nešto konvencionalnijeg izgleda, kao da je preuzeta sa nekog serijskog automobila, ali se i odlično uklapa sa futurističkom formom modela „oniks”. Pri izradi automobila su mahom korišćeni kompozitni materijali, a iznenađuje upotreba bakra, što nije praksa čak ni kada su najmaštovitiji koncept automobili u pitanju. Od bakarnih limova su izrađena prednja krila i prednja vrata. Originalnosti doprinosi i to što bakarna površina nije lakirana, tako da će vrata i krila vremenom da patiniraju, dok se ne

formira zaštitini sloj koji ovaj metal štiti od dalje korozije. Ostatak karoserije je u potpunosti izrađen od ugljeničnih vlakana koja su ponegde lakirana mat crnom bojom, a ponegde se jasno vidi tekstura ovog kompozitnog materijala. Veza sa svetom serijskih modela Pežoa se ogleda i po obliku krova koji je u takozvanoj „dabl babl” formi, što je rešenje primenjeno na modelu „RCZ”. Pod automobila je takođe izrađen od ugljeničnih vlakana i potpuno je ravan, čime se pri većim brzinama stvara zona niskog pritiska ispod vozila, što značajno doprinosi aerodinamičkom „gripu”. I izmereni koeficijent otpora vazduga Cd 0,30 je potpuno u skladu sa

agresivnom pojavom automobila. Iako je u pitanju prvenstveno dizajnerska studija, ona je postavljena na ozbiljnu šasiju od kompozitnih materijala, razvijenu u Pežoovom sport odeljenju. Zahvaljujući primeni ugljeničnih vlakana šasija ima masu od samo 100 kilograma, što je, po svemu sudeći, rešenje pozajmljeno sa trkačkih automobila proslavljenih na Le Manu. Točkovi su za šasiju povezani

preko dvostrukih ramena i na prednjoj i na zadnjoj osovini, što još jednom ukazuje na jasnu vezu sa svetom sporta, kao i rešenje da su za zaustavljanje zaduženi diskovi od kompozita.

P

ogon obezbeđuje V8 HDi dizel motor koji iz 3,7 litara oslobađa čak 600 KS, a u pitanju je motor koji je svojevremeno zadavao probleme konkurenciji na trci 24 časa LE Mana. Snaga se do zadnje osovine prenosi preko sekvenci-


PEUGEOT ONYX

TopSpeed 115


PRO­MO

BABY TI­GUAN

Gi­gant iz Volf­sbur­ga je pre­mi­jer­no pred­sta­vio kon­cept „taj­gun“ na na­ma ne po­seb­no za­ni­mlji­vom Meðu­na­rod­nom sa­lo­nu auto­mo­bi­la u Sao Pa­o­lu, èi­me je sta­vio do zna­nja da su u to­ku ozbilj­ne pri­pre­me za lan­si­ra­nje se­rij­ske ver­zi­je naj­ma­njeg SUV-a u po­ro­di­ci Fol­ksva­gen

M

e­đu­na­rod­ni sa­lon auto­mo­bi­la u Sao Pa­o­lu, iz evrop­ ske per­spek­ti­ve, ret­ko ka­da „ser­ vi­ra“ in­te­re­sant­ ne no­vi­te­te i kon­ cep­te. Po­sto­ji vi­še raz­lo­ga za­što je ta­ko, a ne­ke od njih pred­sta­vlja­ ju spe­ci­f ič­nost ju­žno­a­me­rič­kog tr­ži­šta, ma­nja te­ži­na ma­ni­fe­sta­ci­je ko­ja se ipak ne svr­sta­va u red naj­ve­ćih iz­lo­žbi, a po­ vrh sve­ga tu je i ne­po­vo­ljan „taj­ming“ po­što ovom sa­lo­nu pret­ho­de naj­pre­sti­žni­je je­se­nje auto­mo­bil­ske smo­tre – u Pa­ri­zu i Frank­fur­ tu, ko­je se bi­je­nal­no ro­ti­ra­ju. Da u Sao Pa­o­lu i ove go­di­ne ne bu­de sve ta­ko da­le­ko od Sta­rog kon­ti­nen­ta, po­ bri­nuo se Fol­ksva­gen. Svet­skom pre­mi­je­ rom za­ni­mlji­vog i kraj­nje re­al­nog kon­cep­ ta, si­la iz Volf­sbur­ga je pri­lič­no iz­ne­na­di­la

Auto­mo­bil je du­gaèak sa­mo 3,85 me­ta­ra, a s ob­zi­rom na skrom­nu du­ži­nu ima pri­liè­no produženo meðu­o­so­vin­sko ra­sto­ja­nje od 2,47 me­ta­ra

118 TopSpeed

u naj­mno­go­ljud­ni­jem gra­du Bra­zi­la. „Taj­ gun“ je osmi­šljen kao naj­ma­nji član Fol­ ksva­ge­no­ve po­ro­di­ce SUV-ova. Auto­mo­bil je du­ga­čak sa­mo 3,85 me­ta­ra, a s ob­zi­rom na skrom­nu du­ži­nu ima pri­lič­no „ras­teg­ nu­to“ me­đu­o­so­vin­sko ra­sto­ja­nje od 2,47 me­ta­ra. Po­red ro­bu­snog iz­gle­da, „taj­gun“ sa tan­kom i ši­ro­kom ma­skom hlad­nja­ka apo­stro­fi­ra Fol­ksva­ge­no­ve di­zaj­ner­ske ge­ ne. Pr­ve fo­to­gra­fi­je ot­kri­va­ju i upe­ča­tlji­ vo vi­sok kli­rens, oprav­dan „ofroud“ do­ da­ci­ma kao što su za­štit­ne opla­te i krov­ni no­sa­či sa in­te­gri­sa­nim LED osve­tlje­njem ko­je po­ja­ča­va boč­nu vi­zu­ru. Di­zaj­ne­ri su isto­vre­me­no in­si­sti­ra­li i na di­na­mič­noj po­ ja­vi ko­ju, po­red krat­kih pre­pu­sta i is­pup­ če­nih bla­to­bra­na, po­ja­ča­va­ju i „skri­ve­na“ zad­nja vra­ta sa ka­mu­fli­ra­nim ruč­ka­ma za otva­ra­nje. In­di­skre­tan staj­ling kom­ple­ti­ra­ ju atrak­tiv­ni alu­mi­ni­jum­ski toč­ko­vi pro­ me­ra 17 in­ča, sa pne­u­ma­ti­ci­ma di­men­zi­ ja 205/50 R17.

N

a­dah­nu­ta unu­tra­šnjost sa če­ti­ri se­ di­šta obe­le­že­na je mi­ni­ma­li­stič­kom ar­hi­tek­tu­rom i ve­se­lim bo­ja­ma. Pri­ met­no je da su se­di­šta pre­svu­če­na ne­što gru­bljim što­fom, a ka­rak­te­ri­stič­no re­še­ nje pred­sta­vlja to što se cen­tral­ni tu­nel za­vr­ša­va is­pred pred­njeg pa­ne­la, ta­ko da u do­njem de­lu ova dva sek­to­ra ne for­mi­ ra­ju je­din­stve­nu ce­li­nu. In­stru­ment ta­bla sa ve­li­kim, cen­tral­no po­sta­vlje­nim br­zi­ no­me­rom kao da je pre­sli­ka­na sa no­ve „bu­be“, baš kao i tri ma­nja okru­gla po­ka­ zi­va­ča u sre­di­ni ko­ji oči­ta­va­ju tem­pe­ra­tu­ ru vo­de i ulja, od­no­sno pri­ti­sak u tur­bo pu­nja­ču. Is­pod njih do­la­zi mul­ti­funk­ci­o­ nal­ni dis­plej, ko­ji na se­be pre­u­zi­ma ru­ ko­vo­đe­nje mul­ti­me­di­jal­nim sa­dr­ža­ji­ma i ra­zno­ra­znim po­de­ša­va­nji­ma kao što su „blu­tut“ ko­nek­ci­ja i put­ni kom­pju­ter, a in­ te­re­sant­no de­lu­ju i ko­man­de za kli­ma­ti­ za­ci­ju na ven­ti­la­ci­o­nim otvo­ri­ma.


Vol足kswa足gen Ta足i足gun

TopSpeed 119


TECHNO Ino­va­tiv­ni po­gon­ski agre­gat za no­vu „kor­ve­tu“

N

Uvod u anatomiju

Još od ra­ni­je je po­zna­to da æe sed­mo ko­le­no kult­nog ame­riè­kog spor­ti­ste „kor­ve­ta“ pre­mi­jer­no bi­ti pri­ka­za­no poèet­kom 2013. na Sa­lo­nu u De­tro­i­tu, a Še­vro­let je obe­lo­da­nio teh­nièke de­ta­lje ka­da je u pi­ta­nju mo­tor

aj­no­vi­ja in­kar­na­ci­ja ame­rič­ke iko­ne – „kor­ve­te”, sa­da već bro­ji da­ne do zva­nič­ne pre­mi­je­re na Sa­lo­nu auto­mo­bi­la u De­tro­i­tu. I dok mno­gi s ne­str­plje­njem iš­če­ku­ju po­ja­vu sed­me ge­ne­ra­ci­ je kult­nog „spor­ti­ste”, či­ji se ko­re­ni pro­te­žu šest de­ce­ni­ja una­ zad, Še­vro­let je „za­go­li­cao” jav­nost pred­sta­viv­ši po­gon­ski agre­ gat ko­ji će po­kre­ta­ti „kor­ve­tu C7”. Reč je o at­mos­fer­skom ben­zin­skom agre­ga­tu rad­ne za­pre­ mi­ne 6,2 li­tra, sa osam ci­lin­da­ra u V ras­po­re­du i pre­li­mi­nar­no iz­me­re­nom „mi­šić­nom ma­som” od 450 konj­skih sna­ga. Ovo je, ina­če, pe­ti iz­da­nak Še­vro­le­to­ve li­ni­je ta­ko­zva­nih „smol blok“ V8 mo­to­ra i tre­ći sa ozna­kom „LT1“. Ame­rič­ki pro­iz­vo­đač ga je oka­ rak­te­ri­sao kao re­mek-de­lo sa­vre­me­nog in­že­nje­rin­ga, a ka­ko i ne bi, ka­da fa­brič­ke pro­ce­ne su­ge­ri­šu da će no­va „kor­ve­ta C7” bi­ti naj­sna­žni­ja (oko 450 KS/610 Nm), naj­

br­ža (0-100 km/h ma­nje od 4 s) i – naj­e­ko­no­mič­ni­ja (9 l/100 km). Ali, do ova­kvih atri­bu­ta se ne sti­že ni br­zo, a ni la­ko. Kon­ struk­to­ri su utro­ši­li čak šest mi­li­o­na rad­nih sa­ti, ne bi li iz­ne­dri­li či­tav spek­tar ino­va­ci­ja i to­li­ko una­pre­di­li naj­no­vi­ji LT1 V8 „smol blok” da ga u Še­vro­le­tu već pro­gla­ša­va­ju naj­e­fi­ka­sni­jim mo­to­ rom sa 450 konj­skih sna­ga na tr­ži­štu. Po­ve­ća­nje sna­ge, od­no­ sno eko­no­mič­no­sti, po­stig­nu­to je pre sve­ga za­hva­lju­ju­ći no­vom si­ste­mu di­rekt­nog ubri­zga­va­nja go­ri­va u ci­lin­dre ko­ji obez­be­ đu­je efi­ka­sni­je sa­go­re­va­nje. Na taj na­čin zna­čaj­no je sma­nje­ na i emi­si­ja štet­nih ga­so­va, na­ro­či­to pri­li­kom hlad­nog star­ta. Ko­li­ko je na­pre­dan no­vi agre­gat za 2014. go­di­nu, na­go­ve­ šta­va i Še­vro­le­to­va pa­ra­le­la ko­ja ot­kri­va da se u ni­žim obr­ta­ji­ ma, do 4.000 o/min, obrt­ni mo­ment ne raz­li­ku­je pre­vi­še kod „LT1“ i ul­ti­ma­tiv­nog at­mos­fer­skog mo­to­ra „LSL7“ iz „kor­ve­te Z06” ko­ja iz za­pre­mi­ ne 7,0 li­ta­ra oslo­ba­đa 505 konj­skih sna­ ga! Da­kle, no­vo „sr­ce” po sve­ mu pred­sta­vlja sa­vr­šen uvod u no­vo po­gla­vlje, ko­je će pod re­f lek­to­ri­ma Sa­lo­na u De­tro­i­ tu 16. ja­nu­a­ra otvo­ri­ti „kor­ve­ ta C7”. U. De­dić Fo­to­gra­fi­je: Ge­ne­ral Mo­tors

Osam cilindara u V rasporedu, 6,2 litra i 450 KS: najsnažniji osnovni agregat u „korveti”

122 TopSpeed


CHEVROLET LT1 V8 2013

1

1 Pr­vi put u „kor­ve­ti” će se na­ći AFM („ak­tiv fjuel me­nadž­ment”), si­stem ko­ji ob­u­sta­vlja rad po­lo­vi­ne ci­lin­da­ra ka­da se vo­zi na ma­lom „ga­su”. Da­nak te­žnje ka sma­nje­nju po­tro­šnje i emi­si­je iz­duv­nih ga­so­va je oči­gle­dan, ali sre­ćom, kod „kor­ ve­te“ on ne zna­či ma­nje ci­lin­da­ra i ma­nje sna­ge, sa­mo mo­guć­nost nji­ho­ve pri­vre­me­ne de­ak­ti­va­ci­je.

2

2 Gla­vu mo­to­ra ka­rak­te­ri­šu ma­nje ko­mo­re za sa­go­re­va­nje, kom­ple­ men­tar­ne sa spe­ci­fič­nom „to­po­ gra­fi­jom” kli­po­va. Usi­sni ka­na­li su ve­li­ki, ima­ju rav­ne ivi­ce i pra­vo­u­ ga­o­ni ob­lik, a ma­lo su za­kri­vlje­ni ra­di bo­ljeg kre­ta­nja sme­še go­ri­va i va­zdu­ha. Po­zi­ci­je iz­duv­nih i usi­snih ven­ti­la su za­me­nje­ne. Pro­me­njen je i ugao pod ko­jim su ugra­đe­ne sve­ći­ ce ka­ko bi sa­ma elek­tro­da bi­la bil­ža cen­tru sa­go­re­va­nja.

3

3 Alu­mi­ni­jum­ski blok je pro­jek­to­van i iz­ra­đen na osno­vu vi­še­go­di­šnjih tr­ kač­kih is­ku­sta­va, pru­ža­ju­ći la­ga­nu ali i čvr­stu osno­vu za ugla­đen rad mo­to­ra, mi­ni­mi­zi­ra­ju­ći vi­bra­ci­je. Kao i kod tre­će, od­no­sno če­tvr­te ge­ne­ra­ci­je, naj­no­vi­ji LT1 skri­va šest le­ža­je­va od gvo­žđa ko­ji anu­li­ra­ju ne­že­lje­nu flek­si­bil­nost „ra­di­li­ce” i po­ve­ća­va­ju čvr­sti­nu mo­to­ra. 4 U od­no­su na pret­hod­nu ge­ne­ra­ci­ju bre­ga­sta oso­vi­na osta­la je u istom po­lo­ža­ju u od­no­su na ko­le­na­sto vra­ti­lo, ali do­la­zi sa pot­pu­no no­vim le­ža­je­vi­ma i tro­stru­kim re­žnje­vi­ma, što je uslo­vlje­no ugrad­njom pum­pe vi­so­kog pri­ti­ska u sa­mom mo­to­ru iz­me­đu gla­va ci­lin­da­ra od­no­sno is­pod usi­sne gra­ne. Pum­pa, ko­ju po­kre­će mo­tor, obez­be­đu­je pri­ti­sak od 150 ba­ra.

5

Kolenasto vratilo velikog atmosferskog motora je projek­ tovano da podnosi visoke brojeve obrtaja, a da vibracije budu svedene na minimum

4

5 Usi­sna gra­na je is­pro­jek­to­va­na po prin­ci­pu „ka­na­la u ku­ti­ji”, gde po­je­ di­nač­ni ka­na­li u usi­snom si­ste­mu pre­ci­zno spro­vo­de svež va­zduh, što po­spe­šu­je efi­ka­san do­tok va­ zdu­ha. Za­rad bo­lje zvuč­ne izo­la­ci­je im­ple­men­ti­ra­na je aku­stič­na pe­na i to iz­me­đu vr­ha usi­sne gra­ne i spe­ci­jal­ne pre­gra­de ko­ja ta­ko­đe sma­nju­je bu­ku mo­to­ra. 6 LT1 ko­ri­sti spe­ci­jal­no ka­lup – ku­ ći­šte za iz­duv­ni si­stem „če­ti­ri u je­dan”. Ka­lup obez­be­đu­je ko­zi­sten­ tan pro­tok va­zdu­ha kroz si­stem sve do ši­ro­kog ko­lek­to­ra ko­ji se na­la­zi u sa­mom kon­ver­te­ru. Na taj na­čin je obez­be­đe­no efi­ka­sno pra­žnje­ nje ci­lin­da­ra od iz­duv­nih ga­so­va u ši­ro­kom spek­tru bro­ja obr­ta­ja i op­te­re­će­nja mo­to­ra.

6 TopSpeed 123


TECHNO STANDARDI BUDUÆNOSTI USKOrO U SERIJSKOJ PROIZVODNJI

Teh­no­lo­ški pi­o­nir

No­va „S kla­sa” je još pod ve­lom, njen do­la­zak se tek oèe­ku­je sle­de­æe go­di­ne, ali Mer­ce­des na­ja­vlju­je obi­lje na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja ko­je æe po­sta­vi­ti stan­dar­de

Z

a sle­de­ću go­di­nu je na­ja­vljen de­bi pot­pu­no no­ve Mer­ce­de­so­ve „S kla­se”. Na­ža­lost, iz­gled no­vi­te­ta je još pod ve­lom taj­ne, ali ne­mač­ ki gi­gant je od­lu­čio da ot­kri­je ko­ji će se si­ste­mi pre­mi­jer­no po­ja­ vi­ti na ovom auto­mo­bi­lu, ko­ji je po­stao pra­vi po­li­gon za pro­mo­ci­ ju i te­sti­ra­nje naj­no­vi­jih teh­no­lo­gi­ja ko­je vo­žnju či­ne udob­ni­jom i bez­bed­ni­jom. Iako naj­luk­su­zni­ji Mer­ce­de­sov mo­del već de­ce­ni­ja­ ma pred­sta­vlja li­de­ra u raz­vo­ju sa­vre­me­nih si­ste­ma, u no­vi­joj isto­ ri­ji je naj­za­be­le­že­ni­ja bi­la im­ple­men­ta­ci­ja „pri sejf” si­ste­ma ko­ji je pr­vi put omo­gu­ćio sa­rad­nju si­ste­ma ak­tiv­ne i si­ste­ma pa­siv­ne bez­bed­no­sti. Uvo­đe­nje „pri sej­fa” je do­ve­lo do no­ve ere po pi­ta­nju si­gur­no­sti, jer auto­mo­bil je pr­vi put bio u mo­guć­no­sti da pred­vi­ di ri­zik i da shod­no to­me re­ga­u­je i pri­pre­mi auto­mo­bil i put­ni­ke za pred­sto­je­ću opa­snost, čak i pre ne­go što se udes uop­šte i de­si. Ova­ko vi­so­ki stan­dar­di na po­lju raz­vo­ja si­ste­ma ak­tiv­ne i pa­ siv­ne si­gur­no­sti su stvo­ri­li Mer­ce­de­su ne­ku vr­stu oba­ve­ze da sva­ ka no­va „S kla­sa” ne sa­mo nad­ma­ši pret­hod­nu, to se pod­ra­zu­me­ va, već da pro­mo­vi­še teh­no­lo­gi­ju ko­ju dru­gi ne­ma­ju ni u se­rij­skoj pro­iz­vod­nji ni na prob­nim sto­lo­vi­ma. Po re­či­ma pred­stav­ni­ka ne­ mač­ke kom­pa­ni­je no­va „S kla­sa” ne­će ima­ti „oči” ko­je „gle­da­ju” sa­mo is­pred vo­zi­la, već će pra­ti­ti de­ša­va­nja u sa­o­bra­ća­ju u kru­gu od 360 ste­pe­ni oko vo­zi­la. Od ključ­nog zna­ča­ja je umre­ža­va­nje svih si­ste­ma i sen­zo­ra ko­ji pra­te pa­ra­me­tre u i oko vo­zi­la, ka­ko bi se ostva­rio mak­si­ma­lan ni­vo za­šti­te ne sa­mo put­ni­ka u vo­zi­lu ne­ go i osta­lih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju. Pri­me­ra ra­di, no­vi „Bas Plus” si­stem je u sta­nju da de­tek­tu­je sve­tlo­snu sig­na­li­za­ci­ju na ras­kr­sni­ ca­ma, kao i pe­ša­ke i da shod­no to­me po­ja­ča si­lu ko­če­nja uko­li­ko je po­treb­no. Pre­ma tre­nut­nim is­tra­ži­va­nji­ma sa­mo ovaj si­stem je u sta­nju da sma­nji broj ude­sa za 27 od­sto, što je čak 20.000 ude­ sa go­di­šnje sa­mo u Ne­mač­koj. Iz tih po­da­ta­ka ni­je te­ško na­slu­ti­ti ko­li­kI se po­ten­ci­jal kri­je u no­vim si­ste­mi­ma ko­ji će bi­ti pro­mo­vi­ sa­ni u no­voj „S kla­si”, i ko­li­ko bi oni jed­nog da­na ka­da za­ži­ve i u dru­gim vo­zi­li­ma mo­gli da uti­ču na glo­bal­nom ni­vou.   D. Jo­jić Fo­to­gra­fi­je: Da­i­mler

S

No­va „S kla­sa” mo­že da se po­hva­li i ti­me da će bi­ti pr­vi se­rij­ski auto­mo­bil u ko­ji ni­je ugra­đe­na ni­jed­na je­di­na kla­sič­na si­ja­li­ca – sve je pre­pu­šte­no LED teh­no­lo­gi­ji, ko­ja obez­be­đu­je du­go­traj­nost i ma­nji utro­šak elek­trič­ne ener­gi­je. Si­stem je čak po­de­šen ta­ko da sa­mo­stal­ no kon­tro­li­še in­ten­zi­tet ja­či­ne osve­tlje­nja zad­njih stop sve­ta­la, ko­ji je sla­bi­ji u noć­nim uslo­vi­ma, kao i to­kom sta­ja­nja na se­ma­fo­ru, či­me se uma­nju­je za­sle­plji­va­nje osta­lih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju.

Jed­na od ino­va­ci­ja ko­ja će u bu­duć­no­sti po­sta­ti stan­dard za sve Mer­ ce­de­so­ve luk­su­zne auto­mo­bi­le – si­gur­no­sni po­jas sa va­zdu­šnim ja­stu­ kom (belt­bag). U pi­ta­nju je spe­ci­jal­ni si­gur­no­sni po­jas sa in­te­gri­sa­nom ko­mo­rom na na­du­va­va­nje, ko­ja baš kao i kla­sič­ni va­zdu­šni ja­stuk u sa­rad­nji sa kon­tro­lom si­le za­te­za­nja po­ja­sa re­du­ku­je pri­ti­sak na gru­di put­ni­ka. Ovaj si­stem je još u fa­zi in­ten­ziv­nog raz­vo­ja i usa­vr­ša­va­nja ka­ko bi u se­rij­skoj ver­zi­ji mo­gao da pru­ži mak­si­mum.

ABS kao stan­dard

le­de­ća ge­ne­ra­ci­ja „S kla­se” bi tre­ba­lo da pro­mo­vi­še ne­ke no­ve teh­no­lo­gi­je ko­je će naj­ve­ro­vat­ni­je jed­nog da­na po­sta­ti stan­dard u svim auto­mo­bi­li­ma. Po­me­ ni­mo sa­mo da je upra­vo „S kla­sa” po­slu­ži­la za uvo­đe­nje ABS si­ste­ma i va­zdu­ šnog ja­stu­ka, ko­ji su da­nas oba­ve­zna opre­ma čak i u naj­jef­ti­ni­jim auto­mo­bi­li­ma, a ve­ro­vat­no da ne po­sto­ji do­volj­no po­u­zda­na stu­di­ja ko­ja bi mo­gla da iz­ra­ču­na ko­li­ko su ži­vo­ta u po­sled­njih de­set go­di­na sa­ču­va­li ABS i va­zdu­šni ja­stuk. Ta­ko­đe, sa­svim je si­gur­no da su ovi da­nas ne­za­o­bi­la­zni ure­đa­ji u tre­nut­ku pro­mo­ci­je ve­ći­ni vo­za­ča iz­gle­da­li kao no­vo­ta­ri­ja

124 TopSpeed


NEW MER­CE­DES-BENZ S CLASS Sa si­ste­mom pre­po­zna­va­nja sa­o­bra­ćaj­nih zna­ko­va smo već ima­li pr­li­ku da se su­sret­ne­mo i na jef­ti­ni­joj „E kla­si”, a kod no­ve „S kla­se” će de­bi­ti­o­va­ti od­re­đe­ne ino­va­ci­je. Ka­me­ra iza ve­tro­bra­na će mo­ći po­red br­zin­skih ogra­ni­če­nja da re­gi­stru­je i zna­ke za­bra­ne pre­ti­ca­nja i sim­bol za jed­no­smer­nu uli­cu, o če­mu vo­za­ča oba­ve­šta­va in­di­ka­to­rom na ta­bli sa in­stru­men­ti­ma, a u ne­kim slu­ča­je­vi­ma i zvuč­nim sig­na­lom.

Sa­mo je­dan de­talj si­ste­ma ko­ji mo­tre na bez­bed­nost u pu­nom kru­gu je i „pri sejf” si­stem ko­ji šti­ti od uda­ra sa zad­nje stra­ne. Ra­dar sme­šten u zad­njem de­lu re­gi­stru­je vo­zi­lo ko­je do­la­zi sa zad­nje stra­ne. Uko­li­ko ra­ču­nar pro­ce­ni da po­sto­ji opa­snost od ude­sa, auto­mat­ski uklju­ču­je sva če­ti­ri po­ka­zi­va­ča prav­ca. U slu­ča­ju da se auto­mo­bil u tom tre­nut­ku na­la­zi u sta­nju mi­ro­va­nja, ak­ti­vi­ra­ju se i koč­ni­ce, či­me se sma­nju­je si­la uda­ra na put­ni­ke, ali i uma­nju­je mo­guć­nost da auto­mo­bil bu­de od­ba­čen na vo­zi­lo is­pred.

Si­mu­la­tor od 360 ste­pe­ni

P

o­red op­se­žnih te­sti­ra­nja na po­li­go­ni­ma i u sa­o­bra­ća­ju, u raz­vo­ju no­ve „S kla­se” je ko­ri­šćen i pot­pu­no no­vi si­mu­la­tor. On se sa­sto­ji od ve­li­kog dis­ple­ja ko­ji okru­žu­je ceo auto­mo­bil i 12 me­ta­ra du­ge ši­ne ko­ja si­mu­li­ra uz­du­žna i po­preč­na kre­ta­nja auto­mo­ bi­la. Ovaj si­mu­la­tor je je­dan od naj­slo­že­ni­jih i naj­na­pred­ni­jih na sve­tu, a nje­go­va naj­ve­ća vred­nost je što in­že­nje­ri­ma pru­ža ve­li­ku ko­li­či­nu ko­ri­snih in­for­ma­ci­ja, a da su sve po­te­kle iz la­bo­ra­to­rij­skih uslo­va, ne­za­vi­sno od vre­men­skih uslo­va.

TopSpeed 125


TEST

Adam, no­vo ime kom­pakt­nog pre­mi­jum seg­men­ta

Dru­ga­či­ji od dru­gih

A

Po­red atrak­tiv­ne ka­ro­se­ri­je, Ope­lov „adam“ se iz mo­ra pred­stav­ni­ka A tr­ži­šnog seg­men­ta is­ti­èe do sa­da ne­slu­æe­nim mo­guæno­sti­ma per­so­na­li­za­ci­je, po­go­to­vo za ovu kla­su udi A1“, „mi­ni“, „fi­at 500“ i „si­troen DS3“ su do­bi­li ozbilj­nog ri­va­la i to mo­žda iz re­do­va iz ko­jih su se to­me naj­ma­nje na­da­li. Ka­da je Opel na­ja­vio mo­del „adam“, no­vi­tet u grad­skom A seg­ men­tu, u pr­vi mah ni­ko ni­je oče­ki­vao da će on bi­ti po­zi­ci­o­ni­ran u laj­fstajl ka­te­go­ri­ju. Vre­me­nom je po­sta­lo ja­sno da no­vi­tet iz Ri­sel­haj­ma ni­je osmi­šljen da se tak­mi­či sa naj­jef­ti­ni­jim mo­de­ li­ma na tr­ži­štu, ali ni no­vi­na­ri ni­su bi­li u mo­guć­no­sti da na­slu­ te u kom prav­cu idu Ope­lo­va raz­mi­šlja­nja, pa smo i mi na svet­ skoj pre­zen­ta­ci­ji ovog mo­de­la bi­li po­ma­lo zbu­nje­ni. Šta dru­go da ka­že­mo, osim da nas je po do­la­sku na ras­po­la­ga­nju če­ka­lo 40 auto­mo­bi­la, me­đu ko­ji­ma ni­su po­sto­ja­la dva ista! Na­i­me, na taj na­čin do­ma­ćin je hteo da nam po­ka­že ogrom­ne mo­guć­no­sti per­so­na­li­za­ci­je ovog auto­mo­bi­la, a do­volj­no je da ka­že­mo ka­ ko se na spi­sku op­ci­ja na­la­zi 12 bo­ja ka­ro­se­ri­je, isto to­li­ko bo­ ja kon­takt-klju­če­va, 19 raz­li­či­tih de­ko­ra u ka­bi­ni, osam raz­li­ či­tih am­bi­jen­tal­nih osve­tlje­nja ka­bi­ne, 15 di­zaj­na se­di­šta, šest bo­ja alu­mi­ni­jum­skih toč­ko­va sa preč­ni­ci­ma od 15 do 18 in­ča… Do­volj­no da za­bo­li gla­va čak i ozbilj­nog ma­te­ma­ti­ča­ra ko­ jem bi tre­ba­lo do­sta vre­me­na da iz­ra­ču­na ko­li­ko raz­li­či­tih „ada­ ma“ mo­že uop­šte da po­sto­ji. Iskre­no, i nas je za­bo­le­la gla­va ka­ da smo mo­ra­li da oda­bre­mo je­dan od 40 iz­lo­že­nih auto­mo­bi­la,

128 TopSpeed


OPEL ADAM

a na kra­ju smo se opre­de­li­li za žu­ti auto sa cr­nim kro­vom (da i bo­ja kro­va mo­že da se bi­ra) i cr­nim toč­ko­vi­ma. Ne­ka­ko se ta žu­ta bo­ja le­po ukla­pa sa no­vim Ope­lo­vim di­zaj­nom, a cr­ni krov je do­pri­neo ele­gan­ci­ji. Ina­če, ukup­no gle­da­no, „adam“ je pri­ lič­no uspe­šno sti­li­zo­van mo­del, čak i ako se za­ne­ma­re sil­ni do­ da­ci ko­jih ne­ma na naj­jef­ti­ni­jim auto­mo­bi­li­ma. Pred­nji deo je ja­sno pre­po­zna­tljiv i bez ve­li­kog zna­ka kom­pa­ni­je, bo­ko­vi uspe­ šno „kri­ju“ da je u pi­ta­nju auto­mo­bil iz­u­zet­no skrom­ne du­ži­ne i ma­log me­đu­os­ o­vin­skog ra­sto­ja­nja, a zad­nji deo je sti­li­zo­van ta­ko da auto­mo­bil de­lu­je sta­bil­no i pri­ko­va­no za as­falt. Ni­je lo­ še, po­go­to­vo ako se uzme u ub­zir ci­lja­na gru­pa ku­pa­ca, a to su pr­ven­stve­no mla­di, kao i pri­pad­ni­ce lep­šeg po­la. Ka­da smo bi­ra­li test auto­mo­bil, po­red ka­ro­se­ri­je ni­smo bi­li si­gur­ni ni za ko­ji en­te­ri­jer da se opre­de­li­mo, pa je iz­bor pao na bo­je ko­je na naj­bo­lji na­čin stva­ra­ju sklad sa ka­ro­se­ri­jom. Ta­ko su se na pred­njem de­lu kok­pi­ta, oko ru­či­ce me­nja­ča i na vra­ti­ ma na­šle apli­ka­ci­je žu­te bo­je iz­ra­đe­ne od po­li­ra­ne pla­sti­ke ko­ ja iz­gle­da iz­u­zet­no kva­li­tet­no i du­go­traj­no. Ono što nas je po­ seb­no pri­jat­no iz­ne­na­di­lo je i to da je ove ele­men­te mo­gu­će i na­knad­no me­nja­ti i na taj na­čin osve­ža­va­ti iz­gled ka­bi­ne, po­ go­to­vo što će ve­li­ki broj ku­pa­ca „ada­ma“ po­sle ne­ko­li­ko me­se­

ci shva­ti­ti da ni­su oda­bra­li baš naj­sreć­ni­ju kom­bi­na­ci­ju bo­ja. Cen­tral­nom kon­zo­lom do­mi­ni­ra LCD mo­ni­tor ko­ji je deo Ope­ lo­vog „in­tel­li­link“ si­ste­ma kom­pa­ti­bil­nog sa An­droid i Epl soft­ ve­ri­ma, a ka­ko sa­zna­je­mo za nje­ga će da se do­pla­ću­je re­la­tiv­ no skrom­nih 300 evra. Pred­nja se­di­šta su po­red ve­li­kog bro­ja bo­ja i de­ze­na ujed­no i iz­u­zet­no kom­for­na, a mo­že se re­ći da ni pro­sto­ra u pred­njem de­lu ka­bi­ne ne ne­do­sta­je. Sa­ma po­zi­ci­ja za upra­vlja­čem je ve­o­ma do­bra, ma­si­van obruč vo­la­na od­lič­no le­ži u ru­ka­ma, ta­ko da za vo­zač­ku i su­vo­zač­ku po­zi­ci­ju ne mo­ že mno­go da se za­me­ri, po­go­to­vo ako se u ob­zir uzme kla­sa ko­ joj „adam“ pri­pa­da. Za­to je zad­nja klu­pa sve sa­mo ne klu­pa, a na njoj ima pro­sto­ra sa­mo za de­cu, dok od­ra­sli even­tu­al­no mo­ gu da se pre­ve­zu na kra­ćim grad­skim re­la­ci­ja­ma, za ko­je je, ru­ ku na sr­ce, „adam” i pro­jek­to­van. Isto va­ži i za pr­tlja­žnik či­ja je za­pre­mi­na skrom­na, po­go­to­vo u ver­zi­ji sa „In­fi­ni­ti pre­mi­um so­und” si­ste­mom. Ta­da se naj­ma­nji „opel“ tran­sfor­mi­še u po­ kret­nu di­sko­te­ku, ali ne osta­je mno­go na po­lju prak­tič­no­sti. Na­ rav­no, na kup­cu je iz­bor za šta će da se opre­de­li. Sva ova pri­ča o po­nu­di opre­me i per­so­na­li­za­ci­je ko­ja se gra­ ni­či sa ma­štom je ne­gde mo­gla da se od­ra­zi, a ovaj put je to teh­ ni­ka. Auto­mo­bil se za sa­da opre­ma sa­mo ben­zin­skim mo­to­ri­ma

Pred­nji deo je ja­sno pre­po­zna­tljiv i bez ve­ li­kog zna­ka kom­pa­ ni­je, bo­ko­vi uspe­šno „kri­ju“ da je u pi­ta­nju auto­mo­bil iz­u­zet­no skrom­ne du­ži­ne i ma­ log me­đu­o­so­vin­skog ra­sto­ja­nja, a zad­nji deo je sti­li­zo­van ta­ko da auto­mo­bil de­lu­je sta­bil­no i pri­ko­va­no za as­falt

TopSpeed 129


Test

Li­de­ri prak­tič­n DUEL DVE FILOZOFIJE U ISTOJ AUTOMOBILSKOJ KLASI

Fran­cu­sko – ne­maèki der­bi veæ u star­tu na­ja­vlju­je ne­iz­ve­snost. Svi adu­ti su na bro­ju – sna­žni ali i šte­dlji­vi di­zel mo­to­ri, še­sto­ste­pe­ni me­njaè i obi­lje pro­sto­ra za put­ni­ke i pr­tljag. Ipak, mno­go­broj­ne slièno­sti ne mo­gu da za­o­biðu i po­ne­ku raz­li­ku

N

a­kon što je pre­mi­je­rom „espa­sa“ ofor­mio ka­te­go­ri­ju mo­no­vo­ lu­me­na, Re­no je 1996. go­di­ne pred­sta­vio i „se­nik“, prak­tič­ ni mo­del ko­ji se sma­tra za­čet­ni­kom kom­pakt­nih evrop­skih mo­no­vo­lu­me­na. Fran­cu­ski re­cept po­slu­žio je kao in­spi­ra­ci­ ja kon­k u­ren­ti­ma za broj­na iz­da­nja ko­ja se go­di­na­ma sma­ tra­ju zna­čaj­nim adu­tom u evrop­skoj po­nu­di i pro­da­ji. „Se­ nik“ je do sa­da pred­sta­vljen u tri ge­ne­ra­ci­je, a u za­vi­sno­sti od po­ro­d ič­n ih po­t re­b a i „broj­č a­n og sta­nja“ do­la­zi u stan­ dard­noj ver­zi­ji sa pet i pro­du­že­noj, sa se­dam se­di­šta. Na­kon po­sled­njeg re­di­zaj­na, že­le­li smo da no­si­o­ca ce­lo­k up­ne kla­ se, „grand se­ni­k a“ sta­vi­mo na je­din­stven iza­zov ko­ji je pri­ pre­mio ne­mač­ki Opel.

U

sklo­pu ve­li­ke ofan­zi­ve i pro­sla­ve 150 go­di­na po­sto­ja­nja, Opel je re­šio da u pot­pu­no­sti mo­der­ni­zu­je po­nu­du, što pod­ra­zu­me­va i no­vo iz­da­nje prak­tič­ne „za­fi­re“. Iz Ri­sel­ shaj­ma nam je ta­ko sti­gla zna­čaj­no una­pre­đe­na „za­fi­ra tu­rer“ ko­ja već na pr­vi po­gled u vr­hun­skom „ko­zmo” pa­ke­tu i ma­ha­ go­ni braon bo­ji zra­či atrak­tiv­nim di­zaj­nom i kom­plet­nom tran­ sfor­ma­ci­jom. Pr­vi su­sret sa ark­tik be­lim „re­no­om” pod­se­tio nas je zbog

134 TopSpeed

če­ga je „se­nik“ mno­gim po­ro­di­ca­ma pr­vi, a ne­ret­ko i je­di­ni iz­ bor. Sa pre­ko 400 hi­lja­da pro­da­tih pri­me­ra­ka od 2009. go­di­ne i go­to­vo 4 mi­li­o­na od pre­mi­je­re, „se­nik“ je bio i ostao li­der u ka­te­go­ri­ji evrop­skih MPV-a. Taj ugled Re­no mo­ra da bra­ni iz go­di­ne u go­di­nu, a ofan­zi­va naj­no­vi­jih kon­ku­re­na­ta mo­ti­vi­sa­ la je čel­ni­ke fran­cu­skog bren­da da u no­vu se­zo­nu uđe u top for­mi, dok su se di­zaj­ne­ri oči­gled­no po­tru­di­li da „li­ce“ no­vog „grand se­ni­ka“ pri­la­go­de ostat­ku ga­me. Iako su pro­me­ne dis­ kret­ne, naj­no­vi­ji „grand se­nik“ ima­će sa­da znak ras­po­zna­va­ nja iz go­to­vo sva­kog ugla. Ve­ći­na pro­iz­vo­đa­ča sve kar­te „ba­ca“ na pred­nji deo vo­zi­la, pa se ni Re­no ni­je od­lu­čio za dru­ga­či­ju stra­te­gi­ju. Fron­tal­ni ugao, isti­na, mi­ni­mal­no je iz­me­njen, ali pro­me­ne su vi­dlji­ve. Ipak, za­štit­ni znak ce­lo­kup­ne se­ri­je i da­ lje je tu – iz­ra­že­no za­ko­šen ve­tro­bran. Ta­ko­đe, di­zajn je sa­da ele­gant­ni­ji i do­pa­dlji­vi­ji, a ne­za­o­bi­la­zni deo este­ti­ke za­u­zi­ma­ ju i LED sve­tla, pro­me­njen iz­gled bra­ni­ka i pro­re­za za va­zduh. Zad­nji deo je u zna­ku ta­ko­zva­nih bu­me­rang sve­ta­la, dok je boč­ ni pro­fil ukra­šen lajs­nom i dvo­boj­nim alu fel­na­ma, ko­je bi, po na­šem mi­šlje­nju ipak sklad­ni­je pri­sta­ja­le kom­pakt­nom „kli­ju“ ili čak „tvin­gu“. Tu su ta­ko­đe i ozna­ke kom­pa­ni­je Bo­uz, ko­ja je te­sti­ra­ni „grand se­nik“ opre­mi­la pr­vo­kla­snim mu­zič­kim si­ste­


Opel Za­fi­ra To­u­rer Vs Re­na­ult Grand Sce­nic

č­no­sti

mom, što će ne­sum­nji­vo pri­ja­ti svim audi­o­fi­li­ma. Ka­da je reč o Ope­lu, „za­fi­ra tu­rer“ je na du­ga­čak spi­sak am­bi­ci­ja kao pr­vu že­lju sta­vi­la mo­der­ni­ji i atrak­tiv­ni­ji iz­gled. No­vi ta­las za­po­če­la je „in­sig­ni­ja“, pri­hva­ti­la „astra“ a na­sta­vi­la i „za­fi­ra tu­rer“, pa se Opel de­fi­ni­tiv­no ne mo­že vi­še po pi­ta­nju di­zaj­na sta­vlja­ti u dru­gi plan. Kao in­spi­ra­ci­ja za li­ni­ju ka­ro­se­ri­je po­slu­žio je ja­ pan­ski voz me­tak (ta­ko­zva­ni „Bul­let Train”) sa ci­ljem da ot­por va­zdu­ha bu­de što ma­nji. Sa vi­še od 600 ča­so­va pro­ve­de­nih u va­zdu­šnom tu­ne­lu taj cilj je i ostva­ren, pa „opel za­fi­ra tu­rer“ ima naj­ma­nji ko­e­f i­ci­jent ot­po­ra va­zdu­ha u kla­si. Zad­nje sve­ tlo­sne gru­pe su po­dig­nu­te u sam vrh, sma­nje­ne su i atrak­tiv­ no za­o­blje­ne ka bo­ko­vi­ma. Mo­no­to­ni­ja zad­njeg de­la je efekt­ no raz­bi­je­na ve­li­kim hro­mi­ra­nim de­lom, što je ujed­no i do­bar kon­trast sve po­pu­lar­ni­joj bo­ji ka­ro­se­ri­je ko­ja uži­vo de­lu­je za­ i­sta im­pre­siv­no. Sve u sve­mu, „za­fi­ra tu­rer“ za di­zajn od Top Speed eki­pe do­bi­ja či­stu pe­ti­cu!

Enterijeri na najbolji način pred­ stavljaju fabrike iz kojih potiču, „reno“ odiše udobnošću, a „opel“ kvalitetom i preciznošću

E

n­te­ri­je­ri su, kao naj­bit­ni­ja stvar u MPV kla­si, do­bi­li po­se­ban tret­man, jer tu jed­no­stav­no ne sme bi­ti gre­ša­ka. Pro­stor na­ me­njen put­ni­ci­ma naj­ja­či je, a mno­gi­ma i je­di­ni raz­log za ku­po­vi­nu mo­no­vo­lu­me­na i tu oba mo­de­la na­stu­pa­ju sa mak­

TopSpeed 135


SPORT

R18, VN Abu Dha­bi­ja, Yas Ma­ri­na Cir­cu­it, Abu Dha­bi, 4. no­vem­bar 2012. Du­ži­na: 5,554 km, 55 kru­go­va, 305,355 km. Re­kord sta­ze: Se­ba­stian Vet­tel (Red Bull RB5-Re­na­ult RS27C) 1 min 40,279 s (=199,387 km/h). Vre­me: ve­dro, tem­pe­ra­tu­ra (va­zduh/tlo) 30-29/34-30 oC. Gle­da­la­ca: 70.000. R19, VN SAD, Cir­cu­it of the Ame­ri­cas, Austin, 18. no­vem­ bar 2012. Du­ži­na: 5,513 km, 56 kru­go­va, 308,405 km. Re­kord sta­ze: Se­ba­stian Vet­tel (Red Bull RB8 – Re­na­ ult RS27-2012) 1 min 39,347 s (=199,772 km/h). Vre­me: sun­ča­no; tem­pe­ra­tu­ra (va­zduh/tlo) 23-24/30-32 oC. Gle­da­la­ca: 120.000. R20, VN Bra­zi­la, Auto­dro­mo Ho­se Car­los Pa­ce Cir­cu­it, Sao Pa­u­lo, 25. no­vem­bar 2012. Du­ži­na: 4,307 km, 71 krug, 305,909 km. Re­kord sta­ze: Mark Web­ber (Red Bull RB5-Re­na­ult RS27C) 1 min 13,733 s (=210,386 km/h). Vre­me: oblač­no, sla­ba ki­ša, tem­pe­ra­tu­ra (va­zduh/tlo) 20-18/25-20 oC. Gle­da­la­ca: 110.000.

Do po­sled­njeg m

Bor­ba za šam­pi­on­sku ti­tu­lu tra­ja­la je....

P

Fe­tel po­stao naj­mla­đi tro­stru­ki šam­pion F1, dok je Alon­so po tre­ći put ostao bez ti­tu­le u po­sled­njoj tr­ci

138 TopSpeed

o­be­da Džen­so­na Ba­to­na u po­sled­njoj tr­ci FIA Svet­skog šam­pi­ o­na­ta For­mu­le 1 na VN Bra­zi­la po­ka­za­la se kao iz­u­zet­no zna­ čaj­na. I to ne za­to što je ovim 15. GP tri­jum­fom u svo­joj ka­ri­je­ ri bri­tan­ski šam­pion sta­vio tač­ku na ovu se­zo­nu, upra­vo na isti na­čin na ko­ji je i po­čeo 2012. go­di­nu, već za­to što je ona u ve­li­ koj me­ri uti­ca­la na ko­nač­ni is­hod bor­be iz­me­đu Se­ba­sti­a­na Fe­ te­la i Fer­nan­da Alon­sa. U ve­o­ma ha­o­tič­noj tr­ci, ka­kvu je vo­zač eki­pe Fe­ra­ri i pri­ želj­ki­vao, sa mno­go uz­bu­đe­nja zbog po­vre­me­ne ki­še i pro­me­ na po­zi­ci­ja, Alon­so je us­peo da bu­de „sa­mo“ dru­gi. Me­đu­tim, to mu ni­je bi­lo do­volj­no da osvo­ji tre­ću šam­pi­on­sku ti­tu­lu, ko­ja je sa 3 po­e­na pred­no­sti pri­pa­la Fe­te­lu. Vo­zač Red Bu­la je, i po­ red su­da­ra ko­ji je na star­tu sam iza­zvao, ka­da ga je uda­rio Bra­ zi­lac Bru­no Se­na iz Vi­li­jam­sa, jer jed­no­stav­no ni­je imao gde da se po­me­ri, us­peo da se vra­ti na po­zi­ci­ju ko­ja mu do­no­si ti­tu­lu, i sa ta­ko ošte­će­nim bo­li­dom, pa i na­kon pro­ble­ma sa ra­dio-ve­ zom zbog ko­jih je imao još je­dan ne­pla­ni­ran pit-stop. Ci­ljem je pro­šao kao še­sti, što mu je bi­lo do­volj­no da sa­svim za­slu­že­no po­sta­ne no­vi-sta­ri svet­ski šam­pion u F1. U ve­zi sa svim, sva­ka­ ko, tre­ba do­da­ti i je­dan „in­te­re­san­tan“ mo­me­nat sa pre­ti­ca­njem Ko­ba­ja­ši­ja pod žu­tim za­sta­va­ma. Su­di­je ovo ni­su sank­ci­o­ni­sa­le

ob­ja­šnja­va­ju­ći da se za­pra­vo ra­di o sve­tlo­snom sig­na­lu ko­ji vo­ za­če upo­zo­ra­va na sma­nje­no pri­ja­nja­nje na sta­zi i ima zna­če­ nje žu­to-cr­ve­ne za­sta­ve!? Ina­če, po­bed­nič­ka se­ri­ja Fe­te­la ko­ja je po­če­la na­kon Mon­ce, pre­ki­nu­ta u Abu Da­bi­ju i Osti­nu. Na­i­me, u UEA Ne­mac je dis­ kva­li­fi­ko­van u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma jer u nje­go­vom bo­li­du ni­je bi­lo do­volj­no go­ri­va za uzi­ma­nje oba­ve­znog uzor­ka od stra­ne Teh­ nič­ke ko­mi­si­je FIA-e. Pol-po­zi­ci­ja pri­pa­la je Lu­i­su Ha­mil­to­nu, ali je na tr­ci Bri­ta­nac od­u­stao zbog kva­ra pum­pe za go­ri­vo. Fe­tel se, star­tu­ju­ći iz bok­sa hra­bro pro­bio na­pred, ali na kra­ju, ipak, ni­je us­peo da pre­stig­ne svog naj­ve­ćeg ri­va­la Alon­sa, ko­ji je bio dru­gi. Me­đu­tim, obo­ji­ca su tr­ku za­vr­ši­li iza Ki­mi­ja Ra­i­ko­ne­na, ko­jem je ovo bi­la pr­va po­be­da za eki­pu Lo­tus, a ina­če 19. u ka­ ri­je­ri. U SAD Ha­mil­ton je po­no­vo bio brz i ve­o­ma upo­ran, pa je „slo­mio ot­por“ Fe­te­la, te pot­pu­no za­slu­že­no do­šao do svog 21. GP tri­jum­fa u ka­ri­je­ri i isto­vre­me­no po­sled­njeg za Me­kla­ren, bu­ du­ći da od na­red­ne se­zo­ne pre­la­zi u Mer­ce­des. Vo­zač Red Bu­la je mo­rao da se po­mi­ri sa dru­gim me­stom, ali mu je to sva­ka­ko lak­še pa­lo bu­du­ći da je Alon­so za­vr­šio tr­ku iza nje­ga, kao tre­ ći, ta­ko da je se­dam da­na uoči po­sled­nje tr­ke se­zo­ne po­ve­ćao pred­nost u ge­ne­ral­nom pla­sma­nu na 13 po­e­na.


FORMULA 1

1

me­tra

2 3

Sa dru­ge stra­ne, Fer­nan­do Alon­so je pot­pu­no sve­stan da, 1 I sa oštećenim bez ob­zi­ra na sva de­ša­va­nja iz Bra­zi­la, pre­sud­ni mo­men­ti ovo­ bolidom, u teškim go­di­šnjeg Šam­pi­o­na­ta od­i­gra­li su se za­pra­vo u Bel­gi­ji i Ja­pa­nu, vremenskim ka­da je zbog su­da­ra sa vo­za­či­ma Lo­tu­sa, Gro­ža­nom i Ra­i­ko­ne­ uslovima, Fetel je nom ostao bez zna­čaj­nih po­e­na. Po­tom, Fe­ra­ri je na­kon let­nje u Brazilu stigao pa­u­ze za­stao sa raz­vo­jem bo­li­da, ta­ko da je dvo­stru­kom šam­ do šestog mesta pi­o­nu pre­o­sta­lo sa­mo da „sa­ku­plja po­e­ne“, ali bez mo­guć­no­ koje mu je donelo šampionsku titulu sti da se bo­ri za po­be­de. Tek na­kon ve­li­ke sva­đe u eki­pi na VN In­di­je ko­ja je tra­ja­la do du­bo­ko u noć, iz Ma­ra­ne­la su po­če­li da 2 pri­sti­žu ne­ki no­vi de­lo­vi, no sve to ni­je bi­lo do­volj­no. Bo­lid i da­ Problemi sa lje ni­je imao br­zi­nu neo­p­hod­nu da ugro­zi Red Bul i Me­kla­ren. radio-vezom uticali I bez ob­zi­ra na ve­li­ku po­moć svog tim­skog ko­le­ge Fe­li­pea Ma­ su da se u boksu se u tr­ka­ma, ko­ji je u Abu Da­bi­ju bio sed­mi, a u Osti­nu če­tvr­ zaustavi još jednom, ti i to za­to što je tim na­mer­no „ot­pe­ča­tio“ nje­gov me­njač ka­ko sasvim neplanirano bi zbog ka­zne ko­ja je usle­di­la za Bra­zil­ca, Alon­so bio po­me­ren 3 na­pred i na tzv. „či­stu“ stra­nu sta­ze. No, ni to ni­je po­mo­glo. U Karakteristična Bra­zi­lu su obo­ji­ca za­vr­ši­li iza Ba­to­na, kao dru­gi i tre­ći, a Špa­ gestikulacija po kojoj nac je po tre­ći put u svo­joj ka­ri­je­ri na po­sled­njoj tr­ci se­zo­ne iz­ je Sebastian Fetel gu­bio šam­pi­on­sku ti­tu­lu. To mu se već do­go­di­lo jed­nom na sta­ dobio nadimak zi In­ter­la­gos 2007. ka­da ga je za je­dan poen nad­ma­šio upra­vo „Mr Finger“ Ra­i­ko­nen i 2010. ka­da je u Abu Da­bi­ju pra­tio tak­ti­ku glav­nog ili Gospodin prst kon­ku­ren­ta Ve­be­ra, ko­jeg je i nad­ma­šio, ali je ipak za 4 po­e­na iz­gu­bio ti­tu­lu od Fe­te­la.

TopSpeed 139


SPORT R13, Rally De Espa­na, Sa­lou, 8-11. no­vem­bar 2012. Broj eta­pa: 3. Ukup­ na du­ži­na: 1528,77 km sa 18 spe­ci­jal­nih is­pi­ta u du­ži­ni od 405,46 km. Pod­lo­ga: as­falt. Star­ to­va­lo 70, za­vr­ši­lo 52 po­sa­de.

Sta­vlja­nje tač­ke na jed­nu bli­sta­vu ka­ri­je­ru

Opro­štaj­ni tr

Š

Lo­eb je svoj od­la­zak iz WRC-a obe­le­žio no­vom po­be­dom na po­sled­njem tak­mi­če­nju u se­zo­ni 2012.

am­pi­on­sku ti­tu­lu, Se­ba­stien Lo­eb je osvo­jio još i pre po­sled­njeg tak­mi­če­nja ovo­go­di­šnjeg FIA Svet­skog šam­pi­o­na­ta u re­li­ju. Na­i­ me, Fran­cuz je već u Špa­ni­ju sti­gao kao no­vi-sta­ri šam­pion, ali u sva­kom slu­ča­ju de­ve­to­stru­ki svet­ski šam­pion i sa već ra­ni­je ob­ja­ vlje­nom od­lu­kom da se, isti­na de­li­mič­no, po­vla­či iz WRC-a. Vo­ zač fa­brič­kog ti­ma Si­troen će od na­red­ne se­zo­ne u Svet­skom re­li šam­pi­o­na­tu na­stu­pa­ti po­vre­me­no, sa­mo na po­je­di­nim tak­mi­če­ nji­ma, a ne to­kom ce­le go­di­ne. I taj „ra­sta­nak“ Lo­eb je kru­ni­sao još jed­nim tri­jum­fom, ukup­no 76. u ka­ri­je­ri, upr­kos či­nje­ni­ci da je to­kom pr­vog da­na na vla­žnim ma­ka­dam­skim pu­te­vi­ma imao ma­lih po­te­ško­ća. Me­đu­tim, ka­da je na red do­šla as­falt­na pod­lo­ ga, gim­na­sti­čar iz Al­za­sa je još jed­nom po­ka­zao svoj pu­ni po­ ten­ci­jal i mo­guć­no­sti mo­de­la „DS3 WRC“. Za­jed­no sa svo­jim su­

144 TopSpeed


wrc

vo­za­čem, Da­ni­e­lom Ele­nom ostva­rio je osmu po­be­du u Špa­ni­ji i re­kord­nu 250-u za Mi­še­lin kao teh­nič­kog part­ne­ra. Ne­ka­da tim­ske ko­le­ge, a sa­da sa­mo su­na­rod­ni­ci, Fin­ci Ja­riMa­ti La­tva­la i Mi­ko Hir­vo­nen, tak­mi­ča­ri fa­brič­kih ti­mo­va Ford i Si­troen, za­vr­ši­li su po­sled­nji re­li ove se­zo­ne kao dru­gi i tre­ći. I oni su na ne­ki na­čin odah­nu­li. Na­i­me, pre­tr­pe­li su još je­dan u ni­zu po­ra­za od čo­ve­ka ko­ji već sko­ro či­ta­vu de­ce­ni­ju vla­da ovom di­sci­pli­nom auto­mo­bil­skog spor­ta, ali sa­da je i to­me do­ šao kraj. Od na­red­ne se­zo­ne za­po­če­će nji­ho­vo ri­val­stvo i bor­ ba za pri­mat. Mo­že se oče­ki­va­ti da se u nju ume­ša­ju i ne­ki dru­ gi tak­mi­ča­ri. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da će La­tva­la u 2013. na­stu­pa­ti za Fol­ksva­gen i to sa mo­de­lom „po­lo R WRC“, a da će sa njim u ti­mu bi­ti i Fran­cuz Se­ba­sti­jen Oži­je. Eki­pa MI­NI će si­gur­no po­ja­ča­ti na­sto­ja­nja da uđe u sam vrh ovog tak­mi­če­nja, a de­bi­ to­va­će i Hjun­dai i to sa auto­mo­bi­lom „i20 WRC“. Bi­će tu još ti­ mo­va baš kao i ta­len­to­va­nih vo­za­ča, od ko­jih se mo­že oče­ki­va­ ti do­bar pla­sman. Je­di­no ne­će bi­ti onog naj­bo­ljeg, ko­ji od­la­zi ne­po­be­đen, uz­dig­nu­te gla­ve! Na­red­na se­zo­na FIA Svet­skog re­li šam­pi­o­na­ta po­či­nje već 15. ja­nu­a­ra, tak­mi­če­njem u Mon­te Kar­lu... Zo­ran Živ­kov Fo­to­gra­fi­je: WRC te­ams

Miko Hirvonen

WRC ka­len­dar tak­mi­če­nja za 2013. Sebastijen Loeb

ri­jumf Jari Mati Latvala

da­tum 17. - 20. ja­nu­ar 8. - 10. fe­bru­ar 8. - 10. mart 12. - 14. april 3. - 5. maj 31. maj - 2. jun 21. - 23. jun 2. - 4. av­gust 22. - 25. av­gust * 13. - 15. sep­tem­bar 4. - 6. ok­to­bar 25. - 27. ok­to­bar 15. - 17. no­vem­bar *još ni­je po­tvr­đe­no

re­li 81. Rallye Auto­mo­bi­le de Mon­te Car­lo 61. Rally Swe­den 26. Rally Me­xi­co 47. Rally de Por­tu­gal 33. Rally Ar­gen­ti­na 59. Ac­ro­po­lis Rally 10. Rally d Ita­lia - Sar­deg­na 63. Rally Fin­land 31. Rally De­utchland 22. Rally Austra­lia 47. Rally de Fran­ce 49. Rally de Espa­na 69. Wa­les Rally GB

me­sto Mon­te Car­lo Karls­tat Leon Fa­ro Cor­do­ba Lo­u­tra­ki Ol­bia Jyvaskyla Tri­er Coffs Har­bo­ur Stras­bo­urg Sa­lou Car­diff

pod­lo­ga as­falt/sneg sneg ma­ka­dam ma­ka­dam ma­ka­dam ma­ka­dam ma­ka­dam ma­ka­dam as­falt  ma­ka­dam as­falt as­falt/ma­ka­dam ma­ka­dam

Re­zul­ta­ti Rally De Espa­na

1. S. Lo­eb/D. Ele­na FRA/MCO (Ci­troen DS3 WRC) - 4 h 14 min 29,1 s 2. JM. La­tva­la/M. Ant­ti­la FIN/FIN (Ford Fi­e­sta RS WRC) + 7,0 s 3. M. Hir­vo­nen/J. Leh­ti­nen FIN/FIN (Ci­troen DS3 WRC) + 1 min 46,8 s 4. M. Ost­berg/J. An­der­sson NOR/SWE (Ford Fi­e­sta RS WRC) + 1 min 56,4 s 5. J. Ni­ka­ra/J. Kal­li­o­le­po FIN/FIN (MI­NI John Co­o­per Works WRC) 16 min 07,9 6. C. Breen/P. Na­gle IRL/GBR (Ford Fi­e­sta RS WRC) + 18 min 10,4 s 7. C. At­kin­son/G. Mac­Ne­all AUS/AUS (MI­NI John Co­o­per Works WRC) + 19 min 14,7 s 8. PG. An­der­sson/E. Axel­sson SWE/SWE (Pro­ton Sa­tria Neo S2000) + 20 min 16,1 s 9. D. Sor­do/C. Del Bar­rio ESP/ESP (MI­NI John Co­o­per Works WRC) + 25 min 40,6 s 10. No­vi­kov/I. Mi­nor RUS/AUT (Ford Fi­e­sta RS WRC) + 25 min 40,6 s za­o­stat­ka

Generalni plasman ekipa (na­kon 13 od 13 tak­mi­če­nja) 1. Lo­eb 270, 2. Hir­vo­nen 213, 3. La­tva­la 154, 4. Ost­berg 149, 5. P. Sol­berg 124, 6. No­vi­kov 88, 7. Ne­u­vil­le 53, 8. Ta­nak 52, 9. Pro­kop 46, 10. Ogi­er 41, 11. Sor­do 35, 12. Al-At­tiyah 28, 13. At­kin­son 28, 14. Mik­kel­sen 13, 15. Ara­u­jo 11, 16. Ni­ka­ra 10, 17. Breen 8, 18. De­le­co­ur 8, 19. Ku­i­pers 8, 20. H. Sol­berg 6, 21. Cam­pa­na 6, 22. Ran­ta­nen 6, 23. Ke­to­me­aa 6 po­e­na.

Generalni plasman ekipa 1. Ci­troen To­tal WRT 453, 2. Ford WRT 309, 3. M-Sport Ford WRT 170, 4. Adap­ta WRT 83, 5. Ci­troen Ju­ni­or WRT 72, 6. Qa­tar WRT 71, 7. Bra­zil WRT 28, 8. MI­NI WRC Te­am 26, 9. MI­NI Por­tu­gal WRC 8 po­e­na

TopSpeed 145


TopSpeed #124  

TopSpeed #124

TopSpeed #124  

TopSpeed #124

Advertisement