Page 1


คํานํา เอกสารนี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงคในการจั ด ทํ า เพื ่ อประกอบการพั ฒ นาครู ในการวิ จ ั ย และพั ฒ นา เรื ่ อ ง “โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา” ตาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก6น โดยใช'พัฒนาครูตามโครงการที่ 2 ของโปรแกรม “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน” ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม อาจารยที่ปรึกษาร6วม รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ และอาจารยผู'สอน ดร.ประยุทธ ชูสอน ที่กรุณาให'ความช6วยเหลือแนะนําเสมอมา ขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบ'านหนองสระพังโนนสะอาด ผู'อํานวยการโรงเรียนและครูในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาไร6 ผู'อํานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนบ'านแก'งขิงแคง โรงเรียนบ'านเขวาสะดืออีสาน และโรงเรียนบ'าน ยางสินไชยหนองหาด ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะดืออีสาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ที ่ ให' ความร6 ว มมื อในการตรวจสอบและปรั บ ปรุ งโปรแกรมและเอกสารประกอบ การพัฒนาครูให'บรรลุเป?าหมายของโปรแกรมนี้มา ณ โอกาสนี้ ทองไส เทียบดอกไม'


สารบัญ หัวขอ

หนา

การอานไฟลเอกสาร PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader .......................................................... คุณลักษณะของโปรแกรม Foxit Reader ................................................................................. การดาวนโหลดไฟลติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader .................................................................. การติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader ........................................................................................... การลงทะเบียนใช'โปรแกรม Foxit Reader .............................................................................. การติดตั้งการเปMดมุมมองและประวัติการใช' .............................................................................. การเริ่มเปMดใช'งานโปรแกรม Foxit Reader .............................................................................. ส6วนประกอบที่หน'าหลักของโปรแกรม Foxit Reader ............................................................. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู'ของครูกลุ6มเป?าหมาย ................................................................... แบบบันทึกถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ของครูกลุ6มเป?าหมาย ...................................... แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู'จากเอกสารของครูกลุ6มเป?าหมาย ........................................

1 1 2 3 8 10 11 13 22 24 25

บรรณานุกรม .................................................................................................................................

27


การอานไฟลเอกสาร PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader ทองไส เทียบดอกไม' Foxit Corporation (2012) สหรัฐอเมริกา ได'โพสทนําไว'ในเว็บไซตของบริษัท Foxit Corporation ที่ http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/ ว6า “Foxit Reader เปfนโปรแกรมฟรีอ6าน ไฟล PDF(Portable Document Format) ที่ดีที่สุด มีผู'ใช'(User) มากกว6า 130 ล'านคน” เพราะไม6ว6า องคกรผู'บริโภค ธุรกิจ หน6วยงานของรัฐ หรือ สถาบันการศึกษา ก็ต'องอ6าน อธิบาย และกรอกแบบฟอรม เอกสาร PDF นั่นคือ ต'องการใช'โปรแกรมอ6านเอกสารไฟล PDF ที่มีความรวดเร็ว(Fast) สามารถอ6านไฟล PDF โดยไม6ต'องรอ มีนํ้าหนักเบา(Lightweight) สามารถอ6านไฟล PDF ได'ง6ายและไม6เปลืองทรัพยากรระบบ และมี ค วามปลอดภั ย (Secure) ไม6 ต ิ ด ไวรั ส และเก็ บ ข' อ มู ล สํ า คั ญ ไว' อ ย6 า งปลอดภั ย ในเอกสาร PDF โปรแกรม Foxit Reader มีสาระสําคัญ ดังนี้ 1. คุณลักษณะของโปรแกรม Foxit Reader 2. การดาวนโหลดไฟลติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader 3. การติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader 4. การลงทะเบียนใช'โปรแกรม Foxit Reader 5. การติดตั้งการเปMดมุมมองและประวัติการใช' 6. การเริ่มเปMดใช'งานโปรแกรม Foxit Reader 7. ส6วนประกอบที่หน'าหลักของโปรแกรม Foxit Reader คุณลักษณะของโปรแกรม Foxit Reader โปรแกรมเปMดไฟล PDF - Foxit Reader มีไฟลเล็ก ใช'งานง6าย และฟรี เวอรชั่นที่แนะนํา ได'แก6 5.1.4.0104 มีรายละเอียดของโปรแกรม ดังตาราง (กฤติน ย'งปรีชา, 2555) ชื่อโปรแกรม: ชื่อไฟล: ขนาดไฟล: ความต'องการของระบบ: ภาษา: ประเภทของโปรกรม: ผู'ผลิต:

Foxit Reader 5.1.4.0104 FoxitReader514.0104_enu_Setup.exe 13.85MB Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64

อังกฤษ ฟรีแวร Foxit Software


2 การดาวนโหลดไฟลติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader การดาวนโหลดไฟลติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader เริ่มที่เปM เปMดบราวเซอรใช'อินเทอรเน็ตเว็บไซต Foxit Reader ที่ http://www.foxitsoftware.com/downloads/ แล'วทําตามคําแนะนําของเว็บไซต ดังนี้ (Foxit Corporation, 2012) พบหน'าเว็บไซต Foxit Reader ดังภาพ

จากภาพ ถ'าเปfนกรณีใช'ระบบปฏิบัติการของ Windows 32/64 bit ให'คลิกที่ โปรแกรมจะแสดงกล6องโต'ตอบ ดังภาพ

คลิกที่ แฟ?ม ดังภาพ

จะแสดงกล6องโต'ตอบเปfนไฟลทีที่จะให'เลือกเปMดและบันทึก

คลิกที่ จะแสดงไฟล ดตั ้ง จะแสดงไฟลติ ปลายทางที่เราเลือกกําหนดเปfนที่เก็บไฟลติดตั้งนี้ การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader

ที ่โฟลเดอร


3 การติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader เมื่อได'ไฟลติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader เก็บไว'ในเครื่องคอมพิวเตอรของเราแล'ว จะเริ่มติดตั้ง โปรแกรมลงในคอมพิ ลงในคอมพิว เตอรของเราโดยดั เตอรของเราโดย บ เบิ ล คลิ กที ่ไฟลติด ตั้ ง และทําตามคําแนะนําของตัวช6วยติดตั้งโปรแกรม ดังนี้ (Foxit Corporation, 2012) แสดงกล6องโต'ตอบ “Open Open File – Security Warning” ดังภาพ

คลิกที่ ถ'าขึ้นกล6องโต'ตอบ “User User Acount Control” Control ให'คลิก “Continue” จะแสดงตัวช6วยติดตั้ง ดังภาพ

คลิกที่

จะขึ้นหน'าข'อตกลลงอนุญาตการใช'งาน(License License Agreement) Agreement ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


4

คลิกเลือก และคลิกที่ ปลายทาง(Select Select Destination Location) Location ดังภาพ

จะแสดงหน'าการเลือกพื้นที่

คลิกที่

จะแสดงหน'าให'เลือกส6วนเสริม(Component) ดังภาพ

คลิกที่

จะแสดงหน'าให'เลือกพื้นที่งานเพิ่มเติม ดังภาพ

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


5

คลิกที่

จะแสดงการติดตั้งโหมดอ6านความปลอดภัย ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


6

คลิกที่

คลิกติดตั้งที่

จะแสดงหน'าต6างพร'อมติดตั้ง ดังภาพ

จะแสดงรายงานความก'าวหน'าในการติดตั้ง ดังภาพ

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


7 แสดงผลการติดตั้ง ดังภาพ

จะแสดงหน'าต6างซ'อนกัน 3 หน'า ตามลําดับ คือ คลิกแสดงว6าเสร็จการติดตั้งที่ หน'าซ'อนที่ 1 หน'าขอบคุณการดาวนโหลดและติดตั้ง และแจ'งให'ลงทะเบียน หน'าซ'อนที่ 2 หน'ายินดีต'อนรับ และหน'าซ'อนที่ 3 หน'าเริ่มใช'(Start) (Start) ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


8 การลงทะเบียนใชโปรแกรม Foxit Reader การลงทะเบียนเข'าใช'งานโปรแกรม โปรแกรม Foxit Reader ให'ทําตามคําแนะนําของระบบ ดังนี้ (Foxit Corporation, 2012) ที่หน'าซ'อนที่ 1 หน'าขอบคุณการดาวนโหลดและติดตั้ง และแจ'งให'ลงทะเบียน ดังภาพ

จะแสดงหน'าเว็บไซตให'ลงทะเบียนฟรี ที่ http://www. คลิกขอลงทะเบียนที่ foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/register.php ดังภาพ

ที่หน'าเว็บไซตนี้ ให'ใส6ข'อมูลลงทะเบียน(Sign น up for Foxit Reader) ดังภาพ การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


9

คลิกที่

จะแสดงข'อความขอบคุณการลงทะเบียน ดังภาพ

คลิกที่ จะแสดงหน'า “Overview” ของ Foxit Reader ที่ http: //www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/ ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


10 การติดตั้งการเป?ดมุมมองและประวัติการใช การติดตั้งการเปMดมุมมองและประวัติการใช'โปรแกรม Foxit Reader ทําตามคําแนะนําของระบบ ดังนี้ (Foxit Corporation, 2012) ที่หน'าซ'อนที่ 2 หน'ายินดีต'อนรับ ดังภาพ

คลิกที่

คลิกที่

จะแสดงหน'าให'เลือกการติดตั้งการเปMดและประวัติ ดังภาพ

จะแสดงผลการติดตั้งการเปMดมุมมองและประวัติการใช' การใช' ดังภาพ

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


11

คลิกที่ เพื่อแสดงว6าได'เสร็จการติดตั้งการเปMองดมุมมและประวั และประวัติการใช' ถ'าขึ้น กล6องโต'ตอบ “User Account count Control” Control ให'คลิก “Continue” จะเหลือหน'าซ'อนที่ 3 ดังภาพต6อไป การเริ่มเป?ดใชงานโปรแกรม Foxit Reader การเริ่มเปMดใช'งานโปรแกรม โปรแกรม Foxit Reader เริ่มที่หน'าซ'อนที่ 3 หน'าเริ่มใช'งาน(Start) งาน ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


12 หน'านี้เปfนหน'าเริ่มเปMดใช'โปรแกรมได'เลย ทดลองใช'โปรแกรม เช6น เริ่มที่ File > Open > เลือกไฟล ปลายทางในเครื่องคอมพิวเตอร ดังภาพ

คลิกที่

เพื่อเปMดไฟลที่เลือก โปรแกรมจะแสดงไฟลที่เลือกเปMด ดังภาพ

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


13 สวนประกอบที่หนาหลักของโปรแกรม Foxit Reader เมื่อเปMดใช'งานโปรแกรมที่ File > Open แล'วเลือกไฟลปลายทางในเครื่องคอมพิวเตอรของเรา จะ แสดงหน'าหลักและส6วนประกอบการใช' นประกอบ งานโปรแกรม Foxit Reader ดังภาพ

จากภาพ ที่หน'าหลักการใช'งานโปรแกรม Foxit Reader แสดงส6วนประกอบสํสําคัญ ดังนี้ 1. ชุดแท็บเครื่องมือเก็บซ6อนหน'า ย6อหน'าลง และปMดโปรแกรม ประกอบด'วยแท็บ เครื่องมือ เก็บซ6อนหน'า (Minimize) ย6อหน'าลง (Restore Down) และ ปMดโปรแกรม(Close) โปรแกรม 2. มุมมองโหมดอ6าน (View file in Read Mode) 3.

โลโก' และชื่อไฟล(Logo ไฟล and

Title) ทองไส เทียบดอกไม


14 4. เมนูทั่วไปการใช' การใช'งานโปรแกรม Foxit Reader ประกอบด'วยเมนูแฟ?ม (File) แก'ไข(Edit) มุมมอง(View) เครื่องมือ(Tools Tools) ความคิดเห็น (Comments) รูปแบบ(Forms) แชรพอยนท(SharePoint) แชรพอยนท และความช6วยเหลือ(Help Help) โดยที่เมนูทั่วไป เหล6านี้ เราสามารถคลิกเรียกเมนูย6อยอื่นๆเพื ๆ ่อใช'งานโปรแกรมได'เปfนจํานวนมาก 5. ชุดแท็บเครื่องมือมาตรฐาน ประกอบด'วยแท็บเครื่องมือมาตรฐานในการใช'งานโปรแกรม Foxit Reader 6. แท็บขยาย(Expand) (Expand)ด'านซ'ายบนเพื่อขยายดู ตัดทิ้งบุ~คมารค(Delete (Delete Bookmark) สร'างบุ~คมารคใหม6(New (New Bookmark) และ ขยายบุ~คมารคปƒจจุบัน(Expand Current Bookmark) 7.

แท็บเครื่องมือแนวตั้งด'านซ'าย ประกอบด'วยแท็บเครื่องมือสําคัย ดังนี้ จัดการบุ~คมารค(Manage (Manage Bookmarks) มุมมองธัมเน็ล(View Page Thumnails) จัดการเลเยอร(Manage (Manage Layers) จัดการความคิดเห็น(Manage Comments) จัดการไฟลแนบ(Manage (Manage File Attachments)

8. 9.

มุมมองเพิ่มลายเซนตในเอกสารนี้(Views (Views Signature added to this Documents) แท็บเลื่อน(Scroll (Scroll Bar) ด'านขวา พื้นที่แสดงผล

จากเมนูทั่วไป เลือก Edit > UI Options > Customize Tooolbars > Toolbars Setting เพื่อเลือกติดตั้งแท็บเครื่องมือมาตรฐาน ของ Foxit Reader ในส6วนที่ 5 ทั้งหมด ดูภาพรวมดังภาพ

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


15 หรือใช'วิธีคลิก ลาก และวาง เพื่อจัดกลุ6มแต6ละประเภท ดังภาพ

หรือแสดงเฉพาะกลุมใหชัดเจน ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


16 แท็บเครื่อง Basic ประกอบดวยเครื่องมือพื้นฐานสําคัญ ดังนี้

แชรพอยนท(SharePoint) (SharePoint) ตรวจสอบแฟ?มเข'า/ออกจากห'องสมุด(SharePoint SharePoint Check file in/out of a SharePoint library) library SharePoint คือ โซลูชั่นที่ช6งยให'องคการสร'างศูนยกลางใน การเชื่อมโยงผู'ใช' ทีมงาน และความรู' เพื่อให'บุคลากรสามารถนําข6าวสารความรู'ต6างๆ ซึ่งสัมพันธกันและ กระจายอยู6ทั่วองคการ มาใช'ให'เกิดประโยชนต6อการทํางานมากที่สุด โดยทําหน'าที่รวบรวมข'อมูลจากระบบ ที่แตกต6างกัน และรวมแอพพลิ พพลิเคชั่นขององคการเข'ามาเปfนโซลูชั่นเดียวกัน(World World Vision, Vision 2552) การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


17 แท็บเครื่อง Comments ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

แท็บเครื่อง DucuSign ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

เข'าสู6ระบบไฟล PDF ด'วย DocuSign (Sign PDFs with DocuSign) DocuSign เปfน โปรแกรมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Sean Ludwig, 2012) ซึ่งเปfนเทคโนโลยีใหม6เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอรม บนไฟล PDF ทําให'ผู'ใช'สามารถเซ็นเอกสารและแชรเอกสารกับผู'ร6วมงานได'อย6างรวดเร็ว (downloaddd. Com, 2555) ทองไส เทียบดอกไม


18 แท็บเครื่อง Drawing ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

แท็บเครื่อง Edit ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


19 แท็บเครื่อง Find ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

แท็บเครื่อง Format ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

แท็บเครื่อง Forms ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

ทองไส เทียบดอกไม


20 แท็บเครื่อง Property ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

แท็บเครื่อง View ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ ดังนี้

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


21 จากการทดลองใช'งานโปรแกรม Foxit Reader ซึ่งเปfนโปรแกรมประเภท Freeware มั่นใจได'ว6าเปfน โปรแกรมที่เหมาะสมต6อการนํามาปรับใช'กับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาา ซึ่งมีปƒญหางบประมาณในการบริหารจัดการไม6เพียงพอ และยังเปfนการสนองแนวทางการป?องกันการละเมิด ลิขสิทธการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนการสอนได'เปfนอย6างดี

ทองไส เทียบดอกไม


22 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของครูกลุมเป`าหมาย ในความรูและทักษะใหมที่ไดรับ โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การอานไฟลเอกสาร PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบนี้มีลักษณะเปfนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ(Multiple Choices) 4 ตัวเลือก ตอบถูกได' 1 คะแนน และตอบผิดได' 0 คะแนน จํานวน 7 ข'อ 2. ให'ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา เลือกตําตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว จาก 4 ตัวเลือก ก, ข, ค, และ ง ...................................................................................................................................................................... 1. ไฟลติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader มีลักษณะตามข'อใด ? ก. ข. ค. ง. 2. ที่หน'าหลักการใช'งานของดปรแกรม Foxit Reader เราจะติดตั้งเครื่องมือมาตรฐานการใช'งานครบทุก เครื่องมือได'อย6างไร ? ก. File > Recent Files > เลือกไฟลที่ต'องการ ข. Edit > Multimedia ค. Edit > UI Options > Change Skin ง. Edit > UI Options > Customize Toolbars > Toolbars Setting 3. ชุดเครื่องมือ “มุมมอง(View)” เปfนชุดเครื่องมือที่ใช'บ6อยมากในการอ6านเอกสารไฟล PDF ของโปรแกรม Foxit Reader แสดงภาพชุดเครื่องมือ “มุมมอง(View)” ตามข'อใด ? ก. ข. ค. ง.

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


23 4. นอกจากอ6านไฟลเอกสาร PDF เรายังใช'โปรแกรม Foxit Reader วาดรุปภาพลงไปบนเอกสาร PDF ได'ด'วย ดังภาพชุดเครื่องมือตามข'อใด ? ก. ข. ค. ง. 5. ในชุดเครื่องมือพื้นฐาน(Basic) บนแถบเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรม Foxit Reader ดังภาพนี้ เราสามารถเลือกคัดลอกภาพเฉพาะส6วนที่ต'องการบนเอกสาร PDF ที่เราเปMดอ6าน เพื่อนําไปใช'ประโยชน ในการสร'างสื่อการเรียนการสอนได' เครื่องมือคัดลอกภาพดังกล6าว แสดงภาพและชื่อตามข'อใด ? ก. ข.

Full Screen Snapshot

ค.

Save As

ง.

Text Viewer

6. ดูเอกสารแบบเต็มหน'า มุมมองโหมดอ6าน และมุมมองเอกสารข'อความ ลําดับภาพและชื่อตามข'อใด ? ก.

Full Screen,

View file in Read Mode, และ

ข.

Full Screen,

Marquee Zoom, และ

ค.

Full Screen,

View file in Read Mode, และ

ง.

Marquee Zoom,

Marquee Zoom,

Text Viewer

View file in Read Mode, และ

Text Viewer Text Viewer

7. เหตุผลที่ควรเลือกใช'โปรแกรม Foxit Reader ข'อใดเหมาะสมที่สุด ? ก. สวย เบา ประหยัด และปลอดภัย ข. รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย ค. เปfนฟรีแวร และไม6ละเมิดลิขสิทธิ์ ง. ฟรี รวดเร็ว นํ้าหนักเบา ไม6เปลืองทรัพยากรระบบ ปลอดภัย และไม6ติดไวรัส ทองไส เทียบดอกไม


24 แบบบันทึกถอดบทเรียนสะทอนผลการเรียนรู โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การอานไฟลเอกสาร PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ................ เวลา .......... น. สถานที่ ........................................................................... ...................................................................................................................................................................... คําชี้แจง เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคในการสร'าง เพื่อบันทึกการถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ตามโครงการ ที่ 2 “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียน การสอน” เปfนส6วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา เรื่อง โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อ การจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา ให'ครูกลุ6มเป?าหมายบันทึกการถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ว6า ได'รับความรู'อะไร และมี ทัศนคติอย6างไร กับการดําเนินโครงการที่ 2 ตามขอบข6ายเนื้อหา เรื่อง “การอ6านไฟลเอกสาร PDF ด'วย โปรแกรม Foxit Reader” ดังนี้ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) ............................................... ผู'บันทึก (..............................................) ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


25 แบบประเมินคุณภาพการเรียนรูจากเอกสาร โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เลมที่ 7 เรื่อง การอานไฟลเอกสาร PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader ...................................................................................................................................................................... คําชี้แจง 1. เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคในการสร'างเพื่อเปfนเครื่องมือสําหรับครูกลุ6มเป?าหมาย ในการประเมิน การเรียนรู'ของตนเองจากเอกสาร เรื่อง “การอ6านไฟลเอกสาร PDF ด'วยโปรแกรม Foxit Reader” ตาม โครงการที่ 2 “การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียน การสอน” เปfนส6วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา” 2. เครื่องมือมีเกณฑการให'ระดับคุณภาพรูบริคแบบภาพรวม(Holistic Rubric) 5 ระดับ ได'แก6 5, 4, 3, 2, และ 1 หมายถึง ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช' และปรับปรุง ตามลําดับ ดังนี้ ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝŠกปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียนที่ตรวจสอบและประเมินผลได' ระดับ 4 (ดีมาก) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมกาพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝŠกปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียน ระดับ 3 (ดี) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนาอย6าง ต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู'ด'วยต เองได' ฝŠกปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียน ระดับ 2 (พอใช') สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝŠกปฏิบัติได' และนําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' ระดับ 1 (ปรับปรุง) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝŠกปฏิบัติได' และยังไม6ชัดเจนในการนําไปใช'จัดการเรียนการสอน

ทองไส เทียบดอกไม


26 3. ให'ครูกลุ6มเป?าหมายประเมินการเรียนรู'จากเอกสาร เรื่อง “การอ6านไฟลเอกสาร PDF ด'วย โปรแกรม Foxit Reader” โดยทําเครื่องหมาย √ ในวงเล็บหน'าระดับคุณภาพการเรียนรู'ที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ (......) ระดับ 5 ดีเยี่ยม (......) ระดับ 4 ดีมาก (......) ระดับ 3 ดี (......) ระดับ 2 พอใช' (......) ระดับ 1 ปรับปรุง

(ลงชื่อ) ............................................... ผู'ประเมิน (..............................................) ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา

การอานเอกสารไฟล PDF ดวยโปรแกรม Foxit Reader


บรรณานุกรม กฤติน ย'งปรีชา. (2555). โปรแกรมเป?ดไฟล PDF – Foxit Reader 5.1.4.0104. ค'นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555, จาก http://www.manacomputers.com/download-foxit-reader-5-1-40104-pdf-reader-lastest-version/ downloaddd.com. (2555). ดาวนโหลด Foxit Reader 5.4. ค'นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555, จาก http://www.downloaddd.com/business-software/2262-foxit-reader-5.4.html World Vision. (2552). SharePoint คืออะไร. ค'นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555, จาก http://goo.gl /fJdcg Foxit Corporation. (2012). Foxit Reader: The Best PDF Reader –Over 130 Million Users. Retreived April 24, 2012, from http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/ Sean Ludwig. (2012). Here’s the list of third-party apps already integrated with Google Drive. Retrieved April 30, 2012, from http://venturebeat.com/2012/04/24 /google- drive-third-party-apps/


2 7 การอ่านไฟล์เอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม foxit reader  

เล่มที่ 7 โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัด การเรียนการสอน

Advertisement