Page 1


คํานํา เอกสารนี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงคในการจั ด ทํ า เพื ่ อประกอบการพั ฒ นาครู ในการวิ จ ั ย และพั ฒ นา เรื ่ อ ง “โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา” ตาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก6น โดยใช'พัฒนาครูตามโครงการที่ 2 ของโปรแกรม “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน” ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม อาจารยที่ปรึกษาร6วม รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ และอาจารยผู'สอน ดร.ประยุทธ ชูสอน ที่กรุณาให'ความช6วยเหลือแนะนําเสมอมา ขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบ'านหนองสระพังโนนสะอาด ผู'อํานวยการโรงเรียนและครูในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวาไร6 ผู'อํานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนบ'านแก'งขิงแคง โรงเรียนบ'านเขวาสะดืออีสาน และโรงเรียนบ'าน ยางสินไชยหนองหาด ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะดืออีสาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ที ่ ให' ความร6 ว มมื อในการตรวจสอบและปรั บ ปรุ งโปรแกรมและเอกสารประกอบ การพัฒนาครูให'บรรลุเป?าหมายของโปรแกรมนี้มา ณ โอกาสนี้ ทองไส เทียบดอกไม'


สารบัญ หัวขอ

หนา

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail ........................................................................................ อีเม็ลและฟรีอีเม็ล (Email and Free Email) .......................................................................... จีเม็ล (Gmail) คืออะไร ............................................................................................................ ประวัติของจีเม็ล (Gmail) ......................................................................................................... คุณสมบัติของจีเม็ล (Gmail) ..................................................................................................... บัญชี Google ........................................................................................................................... การสร'างบัญชีผู'ใช' Google สําหรับ Gmail .............................................................................. การเปลี่ยนรหัสผ6านบัญชี Google ............................................................................................. การเปลี่ยนชื่อผู'ใช'บัญชี Google ............................................................................................... หน'าต6างเริ่มใช'งานจีเม็ล (Gmail) .............................................................................................. ส6วนประกอบของจีเม็ล (Gmail) ............................................................................................... การเขียนและส6งข'อความบน Gmail ......................................................................................... การตอบกลับหรือส6งต6อข'อความบน Gmail .............................................................................. การแทรกรูปภาพใน Gmail ...................................................................................................... การใส6ลายเซ็นใน Gmail ........................................................................................................... ข'อควรระวังในการใช'จีเม็ล (Gmail) .......................................................................................... แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู'ของครูกลุ6มเป?าหมาย .................................................................. แบบบันทึกถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ของครูกลุ6มเป?าหมาย ..................................... แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู'จากเอกสารของครูกลุ6มเป?าหมาย .......................................

1 2 3 3 5 5 8 9 9 10 14 16 17 18 20 21 23 24

บรรณานุกรม .................................................................................................................................

27

1


การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail ทองไส เทียบดอกไม' การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตด'วย Gmail ในฐานะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะนําไปปรับ ใช'ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด'วยสาระสําคัญ ดังนี้ 1. อีเม็ลและฟรีอีเม็ล(Email and Free Email) 2. จีเม็ล(Gmail)คืออะไร 3. ประวัติของจีเม็ล(Gmail) 4. คุณสมบัติของจีเม็ล(Gmail) 5. บัญชี Google 6. การสร'างบัญชีผู'ใช' Google สําหรับ Gmail 7. การเปลี่ยนรหัสผ6านบัญชี Google 8. การเปลี่ยนชื่อผู'ใช'บัญชี Google 9. หน'าต6างเริ่มใช'งานจีเม็ล(Gmail) 10. ส6วนประกอบของจีเม็ล(Gmail) 11. การเขียนและส6งข'อความบน Gmail 12. การตอบกลับหรือส6งต6อข'อความบน Gmail 13. การแทรกรูปภาพใน Gmail 14. การใส6ลายเซ็นใน Gmail 15. ข'อควรระวังในการใช'จีเม็ล(Gmail) อีเม็ลและฟรีอีเม็ล(Email and Free Email) อีเมล(Email: Electronic Mail) คือ การรับส6งจดหมายอิเล็กทรอนิกสในแบบเดียวกับจดหมายทั่วไป คือส6งแล'วข'อมูลที่ส6งนั้นจะไปกองรอไว' เมื่อผู'รับว6างจึงจะเข'ามาเป_ดอ6านโดยไม6จําเป`นต'องมีการโต'ตอบกัน ทันที เป`นรูปแบบการสื่อสารที่ใช'กันแพร6หลายบนอินเทอรเน็ตมานานแล'ว (วิโรจน ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง, 2552) ฟรีอีเม็ล(Free Email) คือ อีเม็ลที่มีผู'ให'บริการ Mailbox หรือตู'ไปรษณียฟรีบนอินเทอรเน็ต ใน ปdจจุบันมีเว็บไซตที่ให'บริการด'านนี้จํานวนมาก เช6น hotmail.com, yohoo.com, และ gmail.com เป`นต'น ซึ่งมีทั้งแบบที่ให'บริการฟรีอีเม็ลโดยตรงและบริการอื่นๆด'วย เช6น ให'พื้นที่โฮมเพจฟรี, ศูนยรวมลิงค ของเว็บไซตต6างๆ และบริการเครื่องมือค'นหา(Search Engine) เป`นต'น แต6ละแห6งก็พยายามพัฒนา ความสามารถของฟรีอีเม็ลในด'านต6างๆ เพื่อเรียกความสนใจให'มีผู'เข'ามาขอใช'บริการมากๆ เช6น ให'พื้นที่ เก็บข'อมูลมากขึ้น รายได'ของเว็บไซตที่ให'บริการด'านนี้จะมาจากป?ายโฆษณาที่มาแปะเอาไว'ให'ผู'ใช'ฟรีอีเม็ลดู


2 นั่นเอง นั่นหมายถึงถ'ามีสมาชิกเข'ามาใช'ฟรีอีเม็ลมากเท6าใด เขาก็สาสมารถต6อรองอัตราค6าโฆษณาได'มาก เท6านั้น(สุพรรษา ยวงทอง และ วิโรจน ชัยมูล, 2551) อีเมลแอดเดรส (Email Address) คือ ที่อยู6ในอินเทอรเน็ต หรือที่อยู6ของตู'จดหมายของผู'ใช' อินเทอรเน็ต ใช'สําหรับบอกตําแหน6งของผู'รับว6าอยู6ที่ไหน ส6วนประกอบของอีเมลแอดเดรส ประกอบด'วย ส6วนสําคัญ ดังนี้ (สุจิตราภรณ สําเภาอินทร, 2551) 1. ชื่อบัญชีสมาชิกของผู'ใช'เรียกว6า User Name ซึ่งเราจะใช'ชื่อจริง ชื่อเล6น หรือชื่อองคกรก็ได' 2. เครื่องหมาย @ (at sign) อ6านว6า “แอท” 3. โดเมนเนม(Domain Name) เป`นที่อยู6ของอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร ที่เราสมัครเป`นสมาชิกอยู6 เพื่อ อ'าง ถึงเมลเซิรฟเวอร 4. รหัสบอกประเภทขององคกรและประเทศ เช6น .co.th โดยที่ .co หมายถึง Commercial เป`น บริการเกี่ยวกับการค'าส6วน .th หมายถึง Thailand อยู6ในประเทศไทย ในจํานวนบริการฟรีอีเม็ลที่ให'บริการอยู6ในปdจจุบัน ต'องยอมรับว6าจีเม็ล(Gmail) เป`นบริการฟรีอีเมล (Free Email) ของ Google ที่ได'รับความนิยมมีคนใช'จํานวนมาก สามารถใช'งานได'ง6าย และหลากหลาย ให' พื้นที่ใช'งานมาก ทําให'หลังเป_ดตัวได'รับความนิยมอย6างรวดเร็ว Gmail สามารถใช'งานได'บนหลากหลาย Platform ไม6ว6าจะเป`นคอมพิวเตอรส6วนบุคคลหรืออุปกรณมือถือที่ใช'งานทั่วไป (สมาคมส6งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุtน), 2555) จีเม็ล(Gmail)คืออะไร ต6อไปนี้เ ป` นนิ ยามความหมายของจี เม็ ล(Gmail)จากแหล6 งข'อมูลต6า งๆ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงตาม กาลเวลาและพัฒนาการของ Gmail ดังนี้ 1. บริการฟรีอีเม็ล(Free Email) ที่มีความสามารถหลากหลาย เพิ่มความสามารถใหม6บ6อยครั้ง เมื่อ สมัคร Gmail เพียงบัญชีเดียว สามารถใช'บริการต6าง ๆ ของ Google ที่มีอยู6เป`นจํานวนมากได' (Alongkorn Tensamut, 2555) 2. อีเมลจาก Google เซิรสเอนจิ้นที่รู'จักกันดี มีขนาดพื้นที่เก็บเมลมากถึงขนาด 2400MB ขึ้นไป มี ระบบการป?องกัน Spam Mail ที่ดีมาก และเรื่องจดหมายที่เพื่อนๆส6งมาแล'วแนบไฟลภาพมาด'วย จะแสดง เป`นแบบ Thumbnails ถ'าจะเลือกดูขนาด Original ก็คลิก View ได'เลย (สุดา สุวรรณชาตรี, 2550) 3. บริการฟรีอีเมลที่ทํางานบนระบบเครื่องมือค'นหา(Search Engine) ซึ่งมีหน'าตาไม6แตกต6างจาก รูปแบบของ Google เท6าไหร6 คือไม6มีลูกเล6น ดูเรียบง6ายแต6เน'นที่ความรวดเร็วในการเข'าถึงเป`นหลัก Gmail มีระบบการจัดเก็บที่ดี มีระบบค'นหาตามหัวเรื่องจดหมาย ส6งเมล POP 3 ได' มีระบบการป?องกันไวรัสที่ ดีมาก มีระบบป?องกัน Spam ไว ใช'ง6าย และส6งไฟลประกอบง6าย (อัมราภรณ สอางจิตร, 2555) การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


3 สรุปได'ว6าจีเม็ล(Gmail) คือ บริการอีเม็ลฟรีที่ใช'บัญชีผู'ใช'ของ Google แม'เพียงบัญชีเดียว ก็สามารถ ใช'ได'กับผลิตภัณฑอื่นๆของ Google ที่มีอยู6เป`นจํานวนมาก มีความสามรถหลากหลาย เช6น ระบบ การจัดเก็บจดหมายที่ดี ให'พื้นที่เก็บมากกว6าเมื่อเทียบกับฟรีอีเม็ลอื่นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีระบบป?องกัน จดหมายขยะและไวรัสที่ดี และมีระบบค'นหาตามหัวเรื่องจดหมาย(Search Engine) ในตัว ประวัติของจีเม็ล(Gmail) โครงการจีเม็ล(Gmail) ของ Google เริ่ม พัฒนาขึ้นมาหลายป|ก6อนที่จะเป_ดให'บริการในป| 2547 โดย ในระยะเริ่มแรกของการเป_ดให'บริการ จะให'สิทธิ์ในการสมัคร Gmail โดยแจกจ6ายสิทธิทางอีเม็ลเชิญชวน เท6านั้น จนกระทั่งต6อมาจึงได'ยกเลิกการสงวนสิทธิ์ดังกล6าว โดยเป_ดให'สมัครได'กับทางเว็บไซตโดยตรง ซึ่ง Gmail ได'มีการพัฒนามาอย6างต6อเนื่อง อาทิ ในป| 2548 ได'เพิ่มพื้นที่เก็บอีเม็ลเป`น 2GB และได'มีการเพิ่ม ภาษาที่ใช'มากขึ้น ต6อมาในป| 2549 ได'มีการเพิ่มรูปแบบการสนทนาโดยสามารถสนทนากับบุคคลที่อยู6ใน บั ญ ชี ร ายชื ่ อ ได' และในป| 2550 ได' ม ี ก ารเพิ ่ ม ความสามารถในการเชื ่ อ มโยง Google Docs & Spreadsheets และแนบไฟล Microsoft Word DOC เป`นต'น โดยหลักแล'วภาษาที่ใช'พัฒนาคือ Ajax เป`น ภาษาที ่ใช' ในเว็บ รุ 6น 2.0 (เน'น หนักไปที่ AJAXSLT Framework นอกจากนี้ จะมี การเรี ยกใช'คุณสมบั ติ ของ JavaScript ภายในเครื่องเพื่อการรับค6าแสดงผล Gmail สามารถรับภาษาได'มากกว6า 52 ภาษาทั่วโลก Gmail ได'ทดลองก6อนที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในวันที่ 9 กันยายน ป| 2549 ญี่ปุtนในวันที่ 3 กันยายน ป| 2549 และอียิปต ในวันที่ 3 ธันวาคม ป| 2549 นอกจากนั้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ ป| 2550 เป_ดให'ลง ทะเบียนทั้งในยุโรป อเมริกากลาง และอัฟริกา จนกระทั่งระบบรองรับการใช'งานทําการเป_ดให'ลงทะเบียน ใช'งานได'ทั่วโลกโดยไม6ได'ติดป?าย โดยทดลองใช'ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ป| 2550 (อัมราภรณ สอางจิตร, 2555) คุณสมบัติของจีเม็ล(Gmail) จีเม็ล(Gmail) มีคุณสมบัติสําคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให'บริการ มี ความได'เปรียบเมื่อเทียบกับบริการฟรีอีเม็ลอึ่น ดังนี้ (อัมราภรณ สอางจิตร, 2555) 1. รับรองระบบ POP3, IMAP และ SMTP รองรับการเพิ่มบัญชี 5 ชื่อ 2. มีระบบการค'นหาภายใน ทั้งที่เป`นอีเม็ลเฉพาะหมวดหมู6ที่ผู'ใช'กําหนดขึ้น และอีเม็ลทั้งหมด 3. สามารถแท็กอีเม็ลเพื่อแยกเป`นหมวดหมู6ได' มีป?ายกํากับให'โดยเฉพาะ 4. มีระบบป?องกันสแปมและป?องกันไวรัสคอมพิวเตอรและระบบคัดกรองจดหมายขยะด'วยตนเองได' 5. มีบริการแชทจากหน'าจอเว็บเบราวเซอร ที่เรียกว6า กูเกิลทอลก โดยรองรับการเชื่อมต6อด'วยกล'อง

ทองไส เทียบดอกไม


4 6. มีระบบบันทึกอีเม็ลก6อนส6ง และระบบบันทึกอัตโนมัติ (Auto-save) สามารถเซฟอีเม็ลที่เรากําลัง พิมพอยู6ได' ทําให'ถึงแม'ว6าเครื่องคอมพิวเตอรจะมีปdญหา หรือเกิดไฟดับ เราอาจจะไม6ต'องมาพิมพใหม6 ทั้งหมดพร'อมทั้งเก็บบันทึกไว'เป`บแบบร6างได'ทันที 7. สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน'าต6างของ Gmail ได' 8. บริการทั้งหมดเป`นบริการฟรี ยกเว'นการซื้อพื้นที่เก็บอีเมลเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่ Gmail จัดให' Post Office Protocol Version 3 (POP3) ถูกออกแบบสําหรับการเข'าถึงแบบ Offline คือ จดหมายอยู6ใน Server และผู'ใช'สามารถใช'โปรแกรมที่สนับสนุน POP ในการเข'าถึงจดหมายจากระยะไกล การจัดการใดๆกับจดหมายจะเป`นการจัดการในเครื่องของผู'ใช'เท6านั้น ถึงแม'ว6าข'อจํากัดการเข'าถึงแบบ Offline จะทําให'เ กิดความคิดที่ จะทํ าให' POP สามารถใช' งานในแบบ Online หรือ Disconnected ได' แต6 POP ขาดคุณสมบัติที่จําเป`นบางอย6าง ส6วนการเข'าถึงแบบเสมือน Online (Pseudo-online) จดหมาย จะไม6ถูกลบออกจาก Server แต6ก็ไม6ใช6การเข'าถึงแบบ Online ที่แท'จริง เพราะขาดโปรโตคอลในการเข'าถึง ระบบไฟลในเครื่อง Server ในการที่จะเข'าถึงหรือเปลี่ยนแปลง Folder หรือสถานะต6างๆของจดหมาย ตัวอย6างเช6น การตั้งค6าสถานะของจดหมาย เช6น ได'ถูกอ6านแล'ว จะถูกตั้งค6าเพียงแค6ในเครื่องไคลเอนทที่ใช' เท6านั้น แต6สถานะของจดหมายที่แท'จริงบน Server ยังคงไม6เปลี่ ยนแปลง หรือการจัดเก็บจดหมาย ลง Folder จะถูกจัดเก็บลงในเครื่องไคลเอนทเท6านั้น ซึ่งที่จริงควรจะจัดเก็บไว'บน Server เพราะหากว6ามี การใช'ไคลเอนทเครื่องอื่น ก็ยังสามารถเห็น Folder นั้นๆได' Internet Message Access Protocol (IMAP) มีความสามารถเข'าถึงทั้งแบบ Offline และ แบบ Online โดยในแบบ Online จดหมายจะไม6ถูกดึงมา แต6จะเป`นแบบโต'-ตอบกับ Server นั่นคือ ผู'ใช' สามารถดึงเฉพาะหัวข'อจดหมาย, บางส6ว นของจดหมาย หรือค'น หาจดหมายที่ ตรงความต' องการ โดย จดหมายที่ถูกเก็บไว'บน Server และสามารถตั้งค6าสถานะของจดหมายต6างๆ เช6น ถูกลบไปแล'ว , ตอบไป แล'ว และจะยังอยู6ใน Server จนกว6าผู'ใช'จะสั่งลบ อธิบายง6ายๆ คือ IMAP ถูกออกแบบให'การเข'าจดหมาย จากระยะไกล เหมือนกับการเข'าถึงจดหมายจากภายในเครื่องของผู'ใช'เอง ซึ่งขึ้นอยู6กับโปรแกรมที่ใช'ว6าจะ เก็บจดหมายไว'ในเครื่องของผู'ใช'เอง หรือเก็บไว'ใน Server หรือให'ผู'ใช'เลือกเองอย6างใดอย6างหนึ่ง Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เป`นโพรโทคอลส6งอีเม็ลในเครือข6ายอินเทอรเน็ต เป`น โพรโทคอลแบบข'อความที่เรียบง6าย ทํางานอยู6บนโพรโทคอล TCP พอรต 25 ในการส6งอีเม็ลไปยังที่อยู6ที่ กําหนด จําเป`นต'องใช'ค6า MX (Mail eXchange) ของ DNS ปdจจุบันมี Mail Transfer Agent กว6า 50 โปรแกรมที่สามารถใช' SMTP ได' โดยมีโปรแกรม Sendmail เป`นโปรแกรมแรกที่นํา SMTP ไปใช' โปรแกรมตัวอื่นได'แก6 Postfix, Gmail และ Microsoft Exchange เป`นต'น

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


5 บัญชี Google Google (2555) ให'ข'อมูลเบื้องต'นเกี่ยวกับบัญชี Google ผลิตภัณฑที่ใช'บัญชีนี้ได' และการสร'าง บัญชี ผ6านทางหน'าเว็บไซต Google Accounts และหน'าแรกความช6วยเหลือ: เริ่มต'นใช'งาน ดังนี้ บัญชีผู'ใช' Google (Google Accounts) คือ ระบบลงชื่อเข'าใช'แบบรวมเป`นหนึ่งเดียวให'เราสามารถ เข'าถึงผลิตภัณฑที่ให'บริการฟรีจาก Google หากเราเคยใช'ผลิตภัณฑต6างๆ ของ Google แสดงว6าเรามีบัญชี Google แล'ว หากต'องการลองใช'ผลิตภัณฑใหม6ๆ ของ Google เพียงแค6ลงชื่อเข'าใช'ด'วยบัญชี Google ที่ เรามีอยู6เท6านั้น ผลิตภัณฑบริการฟรีจาก Google ที่ใช'บัญชี Googleได'และได'รับความนิยมจากผู'ใช'โดยทั่วไป เช6น อีเม็ลแบบ Gmail, เว็บบราวเซอร Google Chrome, เครื่องมือค'นหาทางอินเทอรเน็ต Google, เว็บไซต สังคมออนไลน Google Plus และ Youtube, และการจัดการเอกสารแบบคลาวดด'วย Google Drive นอกจากนั้นผู'ใช'ยังสามารถใช'บัญชีผู'ใช' Google นี้กับผลิตภัณฑอื่นนอกจาก Google ได'ด'วย บัญชี Google ประกอบด'วยที่อยู6 Gmail และโปรไฟล Google ซึ่งจะช6วยให'เราได'รับประสบการณ จากผลิตภัณฑต6างๆ ของ Google ในแบบของเราที่สมบูรณยิ่งขึ้น เราสามารถสร'างบัญชี Google ได'โดยไป ที่หน'าเว็บไซต “สร'างบัญชี Google ใหม6” ที่ https://accounts.google.com/signup หรือโดยคลิก ปุtม “สร'างบัญชี” ที่มุมขวาบนของหน'าลงชื่อเข'าใช'ใดๆ ก็ได'ของ Google เราสามารถใช'บัญชี Google กับ ผลิตภัณฑทั้งหมดของ Google ได' ดังนั้นเมื่อเราสร'างหนึ่งบัญชี ไม6ว6าเป`นการสร'างผ6านหน'าสําหรับ “สร'าง บัญชี”หรือหน'า “ลงชื่อเข'าใช'” ผลิตภัณฑใดๆ โดยเฉพาะ เราก็จะสามารถใช'ชื่อผู'ใช'และรหัสผ6านนั้นกับ ผลิตภัณฑใดก็ได'ของ Google การสรางบัญชีผูใช Google สําหรับ Gmail การสร'างบัญชีผู'ใช' Google สําหรับ Gmail ให'เป_ดเว็บบราวเซอรเข'าใช'อินเทอรเน็ตบนเว็บไซต Google ที่ http://goo.gl/8V7PJ ดังภาพ

จากภาพคลิกที่

จะแสดงกล6องโต'ตอบ ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


6 จากภาพคลิกที่ กรอกข'อมูล ดังภาพ

จะแสดงหน'าต6างเริ่มสร'างบัญชีผู'ใช' Google สําหรับ Gmail ให'พิมพ

จากภาพ หลังจากพิมพกรอกข'อมูลและเลือกรายการเสร็จแล'วให'คลิกที่ โต'ตอบ ดังภาพ การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail

จะแสดงกล6อง


7

จากภาพ ให'คลิกที่ จะแสดงหน'าต6างผลการตอบรับการมีบัญชีผู'ใช' Google และเข'าสู6 การใช'งานอีเม็ลแบบ Gmail ได'เลย ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


8 การเปลี่ยนรหัสผNานบัญชี Google Google Accounts (2555) แสดงวิธีการเปลี่ยนรหัสผ6านบัญชี Google ของผู'ใช'ผ6านหน'าเว็บไซต “Google Accounts” > “หน'าแรกความช6วยเหลือ” > “การแก'ไขบัญชีของคุณ” > “เปลี่ยนรหัสผ6าน บัญชี Google ของคุณ” ที่ http://goo.gl/5B0wh ดังนี้ 1. ไปที่ “แท็บความปลอดภัยของบัญชี Google” ที่ http://goo.gl/kgrqK 2. ถ'ายังไม6ได'ลงชื่อเข'าใช'บัญชี Google ของเรา ให'ป?อนชื่อผู'ใช'และรหัสผ6านของเราที่ต'องการจะ เปลี่ยน แล'วคลิก “ลงชื่อเข'าใช'” จะแสดงกล6องโต'ตอบ “ศูนยความปลอดภัย-การตั้งค6าบัญชี” ดังภาพ

จากภาพกล6 อ งโต' ต อบ “ศู น ยความปลอดภั ย -การตั ้ งค6 า บั ญ ชี ” จากการลงชื ่ อเข' าใช' ด' ว ยอี เ ม็ ล wilaiwantiab@gmail.com รหัสผ6าน 135791113 3. คลิกที่ ยืนยันรหัสผ6านใผม6 ดังภาพ

จะแสดงกล6องโต'ตอบ ให'พิมพกรอกรหัสผ6านเดิม รหัสผ6านใหม6 และ

คลิกที่ เพื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ6าน หากเราไม6สามารถลงชื่อเข'าใช'บัญชี Google ของเรา หรือหากลืมรหัสผ6าน ให'ป?อนชื่อผู'ใช'ใน “หน'าช6วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ6าน” เพื่อรีเซ็ตรหัสผ6านของเราและรับสิทธิ์เข'าถึงบัญชีของเราอีกครั้ง การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


9 การเปลี่ยนชื่อผูใชบัญชี Google Google Accounts (2555) ได'แสดงวิธีการเปลี่ยนชื่อผู'ใช'ผ6านหน'าเว็บไซตของ “Google Accounts” > “หน'าแรกความช6วยเหลือ” > “การแก'ไขบัญชีของคุณ” > “เปลี่ยนชื่อผู'ใช'ของคุณ” ที่ http://goo.gl/knXle ดังนี้ หากเราใช' Gmail กับบัญชี Google ของเรา ในขณะนี้เรายังไม6สามารถเปลี่ยนชื่อผู'ใช' Gmail ของ เราหลังจากที่เราลงทะเบียนแล'วได' อย6างไรก็ตาม เราสามารถสร'างบัญชี Google อีกบัญชีหนึ่ง ที่ http:// goo.gl/zfLzw และใช'ชื่อผู'ใช' Gmail อื่นได' หากเราไม6ได'ใช' Gmail กับบัญชี Google ของเรา เราสามารถเปลี่ยนชื่อผู'ใช'บัญชีของเราเป`นที่อยู6อี เม็ลอื่นได'เสมอ ชื่อผู'ใช'ของเราต'องเป`นที่อยู6อีเม็ลแบบเต็มซึ่งเราใช'ในการสร'างบัญชีของเรา หากต'องการเปลี่ยนแปลงที่อยู6อีเม็ลในบัญชีของเรา ให'ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้: 1. ไปที่หน'าแรกของบัญชี Google ที่ https://accounts.google.com/Login 2. ลงชื่อเข'าใช'บัญชีของเรา 3. คลิก เปลี่ยนแปลง ในส6วน ที่อยูŒอีเมล 4. ป?อนที่อยู6อีเม็ลใหม6และรหัสผ6านปdจจุบันของเรา 5. คลิก บันทึกที่อยู6อีเม็ล เมื่อเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล'ว ควรได'รับข'อความยืนยันจากที่อยู6อีเม็ลที่คุณเพิ่งป?อนเข'าไป เมื่อ ต'องการทําการเปลี่ยนแปลงให'เสร็จสมบูรณ เราต'องคลิกลิงคสําหรับการยืนยันในข'อความนี้ นอกจากนี้เรา ควรได'รับข'อความในที่อยู6อีเม็ลเก6าของเรา ซึ่งยืนยันว6าเราได'ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงบัญชีของเราแล'ว หากไม6ได'รับอีเม็ลยืนยัน ให'ตรวจสอบโฟลเดอรจดหมายขยะของเราหรือขออีเม็ลใหม6 หมายเหตุ: 1. เราไม6สามารถเปลี่ยนที่อยู6อีเม็ลในบัญชีของเราเป`นที่อยู6 Gmail ที่ใช'ในปdจจุบันได' ขอแนะนํา ให'เพิ่มที่อยู6 Gmail ใหม6 ในบัญชี Google ของเรา 2. เราไม6สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู6อีเม็ลในบัญชีของเราให'เป`นที่อยู6อีเม็ลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google อยู6แล'วได' 3. หากเราต'องการจะทําให'ที่อยู6อีเม็ลอื่นเป`นที่อยู6หลักใหม6 จําเป`นต'องลบที่อยู6อีเม็ลอื่นออกจาก บัญชีนั้นก6อน 4. ชื่อผู'ใช'ของบัญชีที่เราเลือกจะต'องเป`นที่อยู6อีเม็ลที่ถูกต'องและใช'งานอยู6 โดยสามารถเข'าถึงได' หนาตNางเริ่มใชงานจีเม็ล(Gmail) เข'าสู6หน'าต6างเริ่มใช'งาน Gmail โดยเป_ดบราวเซอรใช'อินเทอรเน็ตหน'า “ลงชื่อเข'าใช'งาน”Gmail ที่ http://goo.gl/f1Ssn ดังภาพ ทองไส เทียบดอกไม


10

จากภาพที่กล6องรายการ “ลงชื่อเข'าใช'งาน” พิมพที่อยู6อีเม็ลที่ “ชื่อผู'ใช'” พิมพรหัสผ6าน และคลิก เลือก ดังภาพ

แล'วคลิกที่

จะแสดงหน'าต6างเริ่มใช'งาน Gmail

สNวนประกอบของจีเม็ล(Gmail) จากหน'าต6างเริ่มใช'งาน Gmail แสดงส6วนประกอบต6างๆ ในการใช'งานจํานวน 18 ส6วนสําคัญ ดังนี้

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


11 จากภาพ แสดงส6วนประกอบที่สําคัญของ Gmail จํานวน 18 ส6วน ได'แก6 1. ป?ายกํากับของระบบด'าน ซ'าย 2. กล6องเครื่องมือค'นหา 3. แท็บบัญชีผู'ใช' และ

4. แท็บแจ'งเตือน

5. แท็บแบ6งปdน

6. แท็บเลือก

7. แท็บ

รีเฟรซ 8. แท็บเพิ่มเติม 9. แท็บเลื่อนดูจดหมาย 10. แท็บ การตั้งค6า 11. พื้นที่แสดงผลของป?ายกํากับ 12. เลือก 13. เก็บ 14. รายงานจดหมาย ขยะ 15. ลบ 16. ย'ายไปที่ 17. ใช'ป?ายกํากับ และ 18. เพิ่มเติม ดังนี้ 1. ปTายกํากับของระบบดาน ดานซาย (Labels) ประกอบด'วยป?ายกํากับและความสามารถ ดังตาราง ปTายกํากับ ดานซาย

ความสามารถ เลื่อนลงดู Gmail, ที่อยู6ผู'ติดต6อ, และสิ่งที่ต'องทํา เขียนจดหมายเพื่อส6งถึงผู'ติดต6ออื่น

กลNอง จดหมาย (344)

ติดดาว

สําคัญ

จดหมายที่ สNงแลว

กลNองจดหมาย (Inbox) ใช'แสดงกล6องจดหมายและจํานวนจําแนกตามประเภท 1. คลาสสิก ที่แสดงอีเม็ลใหม6ล6าสุดอยู6ด'านบนสุด 2. สําคัญปรากฏกNอน ที่แสดงอีเม็ลที่ เราติดต6อบ6อยอยู6ด'านบนสุด 3. ยังไมNอNานปรากฏกNอน ที่แสดงข'อความที่ยังไม6ได'อ6านไว' ด'านบนสุด 4. ติดดาวปรากฏกNอน ที่จัดข'อความที่ติดดาวไว'ด'านบนสุด และ 5. กลNอง จดหมายสําคัญ ที่รวมกล6องจดหมายที่ยังไม6ได'อ6านและติดดาวไว'ด'วยกัน ติดดาว (Stared) ใช'ติดดาวให' ให'กับจดหมายที่มีประโยชนน6าจดจํา และอยากจะกลับมา อ6านใหม6เมื่อต'องการ ทําให'การค'นหาอีเมลลทําได'ง6ายขึ้น หรือจดหมายเหล6 จดหม านั้นสามารถ นํามาทําเป`นอีเมลลอ'างอิงในลักษณะต6าง ๆ ได' การติติดดาวข'อความให'แตะดาวของ ข'อความให'กลายเป` กลายเป`นสีทอง และยกเลิกการติดดาวโดยแตะดาวของข' แตะดาวของข'อความนั้นอีก ครั้งให'กลับมาเป`นสีขาว เมื่อมีอีเมลลเข'ามาหรือส6งออกไปเป`นเรื่องที่มีความสําคัญ และเราต'องการจัดเก็บเอาไว' โดยแยกออกจากจดหมายธรรมดา เราสามารถทําเครื่องหมายให'ความสําคัญกับอีเมลล นั้นได' และเมื่อทําเครื่องหมายอีเมลลดังกล6าวก็จะมาแสดงในส6วนนี้ด'วย จดหมายที่สNงแลว (Sent Mail) เป`นส6วนที่ใช'สําหรับเก็บสําเนาอีเมลลที่เราส6งออกไปจาก อีเมลลของเรา

ทองไส เทียบดอกไม


12 ปTายกํากับดานซาย จดหมายรNาง

แชท จดหมายทั้งหมด จดหมายขยะ

ถังขยะ

แวดวง

คนหาแชทหรือ SMS

ความสามารถ จดหมายรNาง (Drafts) ใช'เมื่อหากเราเขียนจดหมายแล'วยังไม6ต'องการส6ง ด'วยเหตุผลใด ๆ ก็แล'วแต6 เมื่อเรากดบันทึก จดหมายจะเข'ามาอยู6ในส6วนนี้ และเมื่อต'องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในจดหมาย ในภายหลังก็เข'ามาใน ส6วนนี้คลิกเลือกอีเม็ล และปรับเปลี่ยนรายละเอียดต6าง ๆ แชท แสดงประวัติการแชท จดหมายทั้งหมด (All mail) ใช'สําหรับแสดงจดหมายทั้งหมดในบัญชีผู'ใช'นี้ จดหมายขยะ (Spam) เมื่อมีอีเม็ลที่ไม6พึงประสงค เข'ามาภายในบัญชีอีเมล ของเรา หากเข'าข6ายอีเมลลขยะ เช6น จดหมายที่มีการส6งให'กับคนจํานวน มากเพื่อโฆษณาสินค'า อีเมลลดังกล6าวจะถูกกักเอาไว'ในส6วนนี้ ถังขยะ (Bin) เมื่อลบอีเม็ล อีเมลลดังกล6าวจะยังไม6ถูกลบทิ้งในทันที แต6จะ เก็บเอาไว'ในส6วนนี้ เราสามารถกู'คืนจดหมายที่ถูกลบแล'วได'ในส6วนนี้ Gmail จะทิ้งข'อความจากถังขยะของเราโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ6านไป 30 วัน แวดวง (Circle) แสดงการติดต6อกับกลุ6มผู'ติดต6อที่เรียกว6า “แวดวง” จาก เว็บไซตสังคมออนไลน Google Plus ของเรา เข'าสู6หน'าเว็บไซตสังคมออนไลน Google Plus ของเรา เลื่อนลงเลือกตัวเลือกต6างๆ เช6น ที่อยู6ผู'ติดต6อทั้งหมด เพิ่มรายชื่อผู'ติดต6อ เปลี่ยนรูปภาพ และตั้งค6าการแชท เป`นต'น เริ่มแฮงเอาตกับผู'ติดต6อที่แสดงอยู6ด'านล6าง คนหาแชทหรือ SMS ใช'ค'นหาแชทหรือ SMS จากรายการที่มีให'เลือก

2. กลNองเครื่องมือคนหา เป`นกล6องค'นหา ข'อความที่เหมาะสม ใช'ค'นหาจดหมายที่ต'องการอย6างรวดเร็ว ทํางานได'เหมือนการค'นหาโดย Google ปรับแต6งการค'นหาได'ตามวันที่ ผู'ส6ง และอื่นๆ โดยคลิกเลื่อนลงเลือกตัวเลือกการค'นหา แล'วคลิกที่ ตามดูผลการค'นหา 3. แท็บบัญชีผูใช และ คลิกที่นี่แสดงหน'าย6อบัญชีผู'ใช'ของ เรา ตามดูภาพรวมบัญชี เพิ่มบัญชี ความเป`นส6วนตัว และดูโปรไฟลเว็บไซตสังคมออนไลน Google Plus ของเรา 4. แท็บแจงเตือน เพื่อแจ'งเตือนว6ามีบุคคลผู'ติดต6อในแวดวง(Circle)เว็บไซตสังคมออนไลน Google Plus ของเรา มีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตการติดต6อจํานวนกี่คน การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


13 5. แท็บแบNงปYน คลิกที่นี่เพื่อแบ6งปdนข'อความและมัลติมีเดียกับบุคคลผู'ติดต6อต6างๆใน แวดวง(Circle) เว็บไซตสังคมออนไลน Google Plus ของเรา 6. แท็บเลือก เป`นแท็บเพื่อคลิกเลื่อนลงเลือกวิธีการทํางานกับจดหมายที่มีการติดต6อ ประกอบ ด'วยวิวิธีการเลือกทั้งหมด ไม6เลือกเลย อ6านแล'ว ยังไม6ได'อ6าน ติดดาว และไม6ติดดาว 7. แท็บรีเฟรซ เป`นแท็บสําหรับโหลดหน'าจอเว็บไซต Gmail ของเราใหม6 ใหม6 8. แท็บเพิ่มเติม เป`นแท็บเพื่อคลิกเลื่อนลงเลือกทํทําเครื่องหมายว6าอ6านแล'ว และเลือก อีเม็ลเพื่อดูการทํางานอื่นๆ 9. แท็บเลื่อนดูจดหมาย เป`นแท็ นแท็บเพื่อคลิกเลื่อนดูจดหมาย 2 วิธี ได'แก6 1. เลื่อนลงเลือกจดหมายใหม6ที่สุดและเก6าที่สุด และ 2. เลื่อนซ'ายดูใหม6กว6า และเลือนขวาดูเก6ากว6า 10. แท็บการตั้งคNา เป`นแท็บเพื่อคลิกเลื่อนลงเลือกตั้งค6าต6างๆ ดังนี้ ความหนาแนNนของการแสดงผล ได'แก6 สบาย อบอุ6น และกะทัดรัด การตั้งคN า ได' แก6 ภาษา ขนาดหน' าเว็บ คี ย ลัด เนื ้อหาภายนอก การเชื่ อมต6อของบราวเซอร ของบราวเ มุมมองการสนทนา ดาว การแจ'งเตือนทางเดสคกท็อป ป?ายกํากับปุtม ภาพโปรไฟล วิดเจ็ดบุคคล ที่อยู6ผู' ติ ด ต6 อ สั ญ ญาณโฆษณา ลายเซนต ซนต ระดั บ ความเป` น ส6 ว นตั ว ตั ว อย6 างจดหมาย การตอบกลั บ อั ตโนมั ติ การเปลี่ยนข'อความที่ส6งออกเป`นรหัส และการตั้งค6าทั่วไป ธีม ได'แก6 ธีมสี ธีมHD ธีมที่กําหนดเอง และธีมคลาสสิก รายงานขอบกพรNอง ได'แก6 การรายงานปdญหาต6อ Google เป`นคําอธิบายสั้นๆ โดยระบุบริเวณ ของหน'าเว็บที่เกี่ยวข'องกับคําอธิบายด' าย วย ความชNวยเหลือ ได'แก6 บริการเว็บไซตลิงคสู6ความช6วยเหลือต6างๆ สําหรับ Google Gmail 11. พื้นที่แสดงผลของปTายกํากับ เป`นพื้นที่แสดงผลของป?ายกํากับที่คลิกเลือก เช6น เมื่อคลิกเลือก ป?ายกํากับด'านซ'ายที่ “กล6 กล6องจดหมาย(Inbox)” งจดหมาย จะแสดงรายการจดหมาย ดังตัวอย6างภาพการแสดงผลนี้ ประกอบด'วยรายการ เลือก , ดาว , ชื่อผู'ส6ง , หัวข'อจดหมาย ฯ, และ วันเวลาที่รับจดหมายเข'ามา 12. เลือก แสดงว6ามีจดหมายถูกเลือกเพื่อดําเนินการอย6างใดอย6างหนึ่ง 13. เก็บ การเก็บจะย'ายจดหมายที ยจดหมาย ่เราคลิกเลือกจาก “กล6องจดหมาย(Inbox) (Inbox)” เข'าสู6 “จดหมาย ทั้งหมด(All mail)” เพื่อให'เราสามารถจั เรา ด “กล6องจดหมาย” ให'มีระเบียบได'โดยไม6ต'องลบอะไรเลย โดย สามารถดูข'อความใดๆ ที่เก็บได'ในจดหมายทั้งหมด ในป?ายกํากับใดก็ตามที่เราใช' ใช'กับจดหมาย และในผล การค'นหาของ Gmail เมื่อมีคนตอบกลับจดหมายที่เราเก็ เก็บ การสนทนาที่มีข'อความนั้นจะกลับมาปรากฏใน “กล6องจดหมาย” ของเราอีอีกครั้ง ทองไส เทียบดอกไม


14 14. รายงานจดหมายขยะ ใช'ย'ายจดหมายขยะ(Spam) ที่เลือกออกจาก “กล6องจดหมาย (Inbox)” เข'าสู6กล6อง “จดหมายขยะ จดหมายขยะ” 15. ลบ ใช'ย'ายจดหมายที่คลิกเลือกสู6ถังขยะ(Bin) 16. ยายไปที่ ใช'ย'ายจดหมายที ยจดหมาย ่คลิกเลือกจากพืพื้นที่แสดงผลของป?ายกํากับหนึ่งไปยังป?าย กํากับอื่น 17. ใชปTายกํากับ(Using Labels) ใช'เพิ่มจดหมายที่เลือกไปยังป?ายกํากับต6างๆ 18. เพิ่มเติม ใช'กําหนดการทํางานกับจดหมายที่เลือกเพิ่มเติม ประกอบด'วย ทํา เครื่องหมายว6ายังไม6ได'อ6าน ทําเครื่องหมายว6าสําคัญ เพิ่มในงาน ติดดาว กรองข'อความคล'ายแบบนี้ และ ป_ดบันทึก การเขียนและสNงขอความบน Gmail Google Gmail (2555) ได'แสดงวิธีการเขียนและส6งข'อความบน Gmail ผ6านหน'าเว็บไซตของ “Google Gmail” > “หน' หน'าแรกความช6วยเหลือ” ที่ http://goo.gl/sIUGt ซึ่งสามารถนํ สามารถ ามาปรับใช'กับ การเขี เขียนและส6งข'อความถึงบุคคลต6างๆ หรือกลุ6มบุคคลที่มี Gmail หรือที่อยู6อีเม็ลอื่น ดังนี้ ในขณะที่อ6านจดหมายบนหน' บนหน'าต6างเริ่มใช'งาน Gmail ให'คลิกที่ป?ายกํากับ ด'านบนซ'ายของ หน'าต6าง จะแสดงกล6องโต'ตอบการเขี การเขียนและส6งข'อความบน ความ Gmail ดังภาพ

จากภาพ แสดงกล6 อ งโต' ต อบการเขี อบ ย นและส6 ง ข' อ ความบน Gmail มี ส 6 ว นประกอบสํ า คั ญ และ ความสามารถการทํางาน ดังนี้ การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


15 1. ลิงคข'อความ “ถึง” คลิกที่นี่เพื เพื่อเลือกที่อยู6อีเม็ลของผู ของ 'รับปลายทาง ซึ่ง จะแสดงที่ช6องด'านขวา หรือเลือกพิมพที่อยู6อีเม็ลที่ช6องโดยตรง หากมี หากมีผู'รับหลายคนสามารถพิมพที พ ่อยู6อีเม็ล ต6อได'แต6ต'องมีเครื่องหมาย ; อยู6ท'ายที ย ่อยู6อีเม็ล ตัวอย6างเช6น ส6งอีเม็ลถึงคน 3 คนให'พิมพ ดังนี้ wilaiwantiab@gmail.com tongdokmai@gmail.com; saidokmai@gmail.com wilaiwantiab@gmail.com; สังเกตว6าที่อยู6อีเม็ลสุดท'ายไม6ต'องใส6เครื่องหมาย ; คลิกที่ เมื่อต'องการแสดงกล6องโต'ตอบการเขี อบ ยนและส6งข'อความบน Gmail นี้แบบเต็มจอ 2. เป`นลิงคข'อความ “เพิ่มสําเนา” และ “เพิ เพิ่มสําเนาลับ” เพิ่มสําเนา หรือ Cc ย6อมาจาก “Carbon copy” ผู'รับปลายทางที่มีทีที่อยู6อีเม็ลในช6อง “เพิ่ม สําเนา”จะได' จะได'รับสําเนาของข'อความนั้นเมื่อเราส6งเม็ล ผู'รับรายอื่นทั้งหมดจะสามารถมองเห็นผู'รับใน “เพิ่ม สําเนา” เพิ่มสําเนาลับ หรือ Bcc ย6อมาจาก “Blind carbon copy” คล'ายกับคุณสมบัติของ “เพิ่ม สําเนา” ยกเว'นว6าผู'รับรายอื่นจะไม6สามารถมองเห็นผู'รับใน “เพิ่มสําเนาลับ” (รวมถึ รวมถึงผู'รับรายอื่นๆ ใน “เพิ่มสําเนาลับ” ด'วย) 3. ช6องหัวเรื่อง เป`นช6องสําหรับพิมพชื่อเรื่องในการเขียนและส6งข'อความ บน Gmail 4. เป`นลิงคข'อความ “แนบไฟล” และ “ข'ข'อความเชิญ” ลิงคข'อความ “แนบไฟล” คลิกที่นี่เพื่อแนบไฟลไปกับอีเม็ลที่ส6ง ลิงคข'อความ “ข'อความเชิญ” คลิกที่นี่เพื่อพิมพข'อความเชิญไปยังผู'รับปลายทาง 5. เป`นชุดเครื่องมือจัดรูปแบบข'อความ เป`นชุดจัดรูปแบบ ได'แก6 ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส'นใต' แบบตัวอักษร สีของข'อความ เน'นสี แทรกไอค6อนสื่ออารมณ แทรกรูปภาพ ลิงค รายการที่มีหมายเลขกํ ายเลขกํากับ รายการตามลําดับ ลดย6อหน'า เพิ่ม ย6อหน'า อ'างอิงคําพูด ชิดซ'าย กึ่งกลาง ชิดขวา และยกเลิกการจัดรูปแบบ เป`นลิงคข'อความ “ข'อความล'วน” ใช'แปลงอีเม็ลที่ส6งเป`นข'อความล'วน ซึ่งจะทํา ให'การจัดรูปแบบบางอย6างที่จัดไว'สูญหาย และจะลบรายการที่แทรกไว'ด'วย เป` นลิงคข' อความ “ตรวจการสะกด” เพื่ อเลื ่อนลงเลือกแบบการตรวจ การสะกด ถ'าไม6เลือกจะขึ้นเลือก “อัตโนมัติ” 6. เป`นพื้นที่พิมพเนื้อหาของอี หา เม็ลที่ส6ง ซึ่งสามรถจัดรูปแบบโดยใช'เครื่องมือจัด รูปแบบด'านบนพื้นที่นี้ 7. แท็บ “ส6ง” เมื่อจัดทํารายการอีเม็ลต6างๆเสร็จและพร'อมส6งไปยังผู'รับปลายทาง ให'คลิกที่ แท็บ “ส6ง” นี้ หากยังไม6พร'อมที่จะส6งข'อความ ให'คลิกที่แท็บ “บันทึกเลย” ด'านขวาแท็บ “ส6ง”อีเม็ลจะถูก บันทึกไว'ในป?ายกํากับ “จดหมายร6 จดหมายร6าง” ง ทองไส เทียบดอกไม


16 8. แท็บ “บั “ นทึกเลย” ” เป`นแท็บสั บสั่งบันทึกอีเม็ลไว'ในป?ายกํากับ “จดหมายร6าง” ด'านซ'ายของหน'าต6างหลัก Gmail แต6โปรแกรมจะสั่งบันทึกโดยอัตโนมัติอยู6แล'ว สังเกตได'จากแท็บนี้จะถูก เปลี่ยนชื่อเป`น 9. แท็บ “ยกเลิก” ใช'สั่งยกเลิกการการเขียนและส6งข'อความปdปdจจุบันบน Gmail รวมทั้งร6าง จดหมายที่เราบันทึกไว' 10. แท็บ “ใช'ป?ายกํากับ” เป`นแท็บใช'คลิกเลื่อนลงเลือกนําอีเม็ลเข'าสู6ป?ายกํากับ สร'างป?ายกํากับใหม6 หรือจัดการทั ดการทั่วไปกับป?ายกํากับ 11. แท็บ “การตั การตั้งค6า เป`นแท็บเพื่อคลิกเลื่อนลงเลือกตั้งค6าต6างๆ ได'แก6 ความหนาแน6นของ การแสดงผล ธีม รายงานข'อบกพร6อง ความช6วยเหลือ และการตั้งค6าทั่วไป การตอบกลับหรือสNงตNอขอความบน Gmail Google Gmail (2555) ได'แสดงวิธีการตอบกลับหรือส6งต6อข'อความบน Gmail ผ6านหน'าเว็บไซตของ “Google Gmail” > “หน' หน'าแรกความช6วยเหลือ” ที่ http://goo.gl/9SsHp โดยสามารถ สามารถนํามาปรับใช'กับ การตอบกลั ตอบกลับหรือส6งต6อข'อความใดๆ ของเราบน ของเรา Gmail ซึ่งเริ่มขึ้นขณะอ6านจดหมายที่ส6งเข'ามาจากที่อยู6 อีเม็ลอื่น ดังภาพ

จากภาพ ขณะอ6านจดหมายที่ส6งเข'ามาจากที่อยู6อีเม็ลอื่น เราสามารถเลื เลือกตอบ ตอบทุกคน หรือส6ง ต6อข'อความ ดังนี้ 1. ตอบ (Reply) เป`นการตอบกลับไปยังเฉพาะผู'ส6ง การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


17 2. ตอบทุกคน (Reply Reply All) เป`นการตอบกลับไปยังผู'ส6งอีเม็ลฉบับนี้และบุคคลทั้งหมดที่ได'รับอีเม็ล ฉบับนี้ 3. สNงตNอ (Forward) เป`นการส6งต6อให'กับบุคคลอื่น การตอบกลับหรือการส6งต6อข'อความโดยไม6เปลี่ยนแปลงหัวเรื่อง จะเป`นการเพิ่มการตอบของเราลงใน การตอบของ การสนทนาปdจจุบัน การเปลี่ยนหัวเรื่องจะเป`นการเริ่มการสนทนาใหม6 ข'อความจะเป_ดขึ้นในหน'าจอใหม6ซึ่งเราสามารถ เพิ่มหรือนําที่อยู6ออก แก'ก'ไขหัวเรื่อง และเพิ่มหรือนําออกข'อความหรือไฟลแนบ ดังที่อธิบายไว'ในการเขี น ยน และการส6งข'อความ ในข'อความที่ส6งต6อจะมีไฟลแนบอยู6ด'วยโดยอัตโนมัติ แต6จะไม6มีไฟลแนบในข'อความที่ตอบ เราสามารถยกเลิ สามารถยกเลิ กการเลื อก รวมข' อความ หากไม6 ต'องการให' มีข' อความเดิมอยู6ในข' อความที ่เรา กําลังตอบ เราสามารถเพิ สามารถเพิ่มบุคคลต6างๆ เข'าในการสนทนาที่ต6อเนื่องนี้ด'วยการตอบทุกคน จากนั้นจึงเพิ่มที่อยู6อี เม็ลของคนอื่นๆ ที่เราต'ต'องการจะส6งข'อความตอบนี้ ข'อความทั้งหมดในการสนทนา (จนถึงข'อความที่เรากํกําลังตอบกลับหรือส6งต6อ) จะปรากฏอยู6ใน ข'อความใหม6 ส6วนข'อความใดๆ ที่มีขึ้นหลังจากข'อความที่เรากําลังตอบนี้จะไม6ปรากฏ เมื่อจัดการตอบข' ตอบข'อความเสร็จแล'วให'คลิกที่ “ส6ง” เพื่อส6งอีเม็ลตอบกลับหรือส6งต6อ การแทรกรูปภาพใน Gmail โดยปกติแล'ว เมื่อเราเขียนจดหมาย เราอาจต'องการสื่อความหมายด'วยรูปภาพ เราจึงต'องแทรก รูปภาพลงใน Gmail แต6เครื เครื่องมือที่มีมาให'สังเกตว6าจะไม6มีเครื่องมือตัวใดใช'สําหรับแทรกรูปภาพได'เลย (Alongkorn Tengsamut, 2555) ดังแถบเครื่องมือจัดรูปแบบบนหน'าแสดงผลการเริ่มใช'ป?ายกํากับ “เขียน” ดังภาพ

เมื่อเราต'องการแทรกรูปภาพในการเขียนและส6งข'อความจึงต'องเรียกเครื่องมือแทรกรูปภาพขึ้นมา ก6อน โดยเริ่มที่แท็บเครื่องมือ ด'านบนขวาของหน' หน'าแสดงผลการเริ่มใช'ป?ายกํากับ “เขียน”นี้ เลื่อนลง เลือก “การตั้งค6า” > “ห'ห'องทดลอง” งทดลอง > “การแทรกรูปภาพ” ดังภาพ ทองไส เทียบดอกไม


18

จากภาพเมื่อถึง “การแทรกรูปภาพ” จะพบรายการด'านซ'ายซึ่งจะเลือกรายการ “เลิกใช'” การแทรก รูปภาพไว'ก6อนแล'ว ให'เปลี่ยนเป`นเลือกรายการ “ใช'งาน” ดังด'านขวา แล'วเลื่อนลงคลิกเลือกที่แท็บ ด'านซ'ายล6างของหน'าต6างนี้ และเมื่อกลับเข'ามาเขียนจดหมายอีกครั้ง จะเห็นว6ามี แถบเครื่องมือเพิ่มขึ้นมา 1 เครื่องมือ (รูปภูเขา) ดังภาพ

บนหน'าแสดงผลการเขียนจดหมายของ Gmail ที่กําลังทํางาน ที่พื้นที่พิมพเนื้อหาของอีเม็ล เรา สามารถใช'เครื่องมือแทรกรูปภาพ อัพโหลดรูปภาพจากโฟลเดอรปลายทางในคอมพิวเตอรของเราขึ้นมาได' การใสNลายเซ็นใน Gmail ลายเซ็นที่ใส6ในอีเม็ลนั้นมีความสําคัญเป`นอย6างมาก เนื่องจากเป`นการแสดงออกถึงความมีรูปแบบใน การเขียนจดหมาย ยิ่งอีเม็ลที่เราใช'สําหรับติดต6องานสําคัญยิ่งมีความจําเป`นอย6างมาก นอกจากนี้สิ่งที่นิยมใส6 ลงในส6วนของลายเซ็นตก็คือเบอรโทรศัพทสําหรับติดต6อกลับ หรืออาจเป`นช6องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ผู'รับ อีเม็ลสามารถติดต6อกับผู'ส6งได'อีกทางหนึ่ง เช6น Facebook, Fanpage, twitter, และ Google Plus เป`นต'น สําหรับการเขียนจดหมายทุกครั้งเราควรจะต'องใส6ลายเซ็นลงในจดหมายนั้น ๆ ด'วย แต6การที่ จะต'องพิมพลายเซ็นตอยู6ทุกวันคงไม6ใช6เรื่องที่ดีแน6 (Alongkorn Tengsamut, 2555) เพราะฉะนั้น Gmail จึงกําหนดให'เราสามารถตั้งค6าในลายเซ็นตในรูปแบบที่เราต'องการได'ง6าย ๆ ตามขั้นตอนดังต6อไปนี้

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


19 เมื่อเราต'องการใส6 รใส6ลายเซ็นต6อท'ายจดหมายออกทั้งหมดในการเขี ในการเขียนและส6งข'อความ ให'เริ่มไปที่แท็บ เครื่องมือ ด'านบนขวาของหน'าต6างเริ่มใช'งาน Gmail ของเรา เลื่อนลงเลือก “การตั้งค6า” จะแสดง หน'าต6าง “การตั้งค6า > ทั่วไป” เลื่อนลงไปที่รายการตั้งค6า “ลายเซ็น” ดังภาพ

จากภาพเมื่อถึงรายการตั้งค6า “ลายเซ็น” ที่ภาพด'านซ'ายซึ่งจะเลือกรายการ “ไม6มีลายเซ็น” ไว' ก6อนแล'ว ให'เปลี่ยนเป`นเลือกรายการด' กรายการ านล6างลงไป และคลิกพิมพลายเซ็นตามรูปแบบที่เราต'องการลงไป บนพื้นที่พิมพเนื้อหาของอีเม็ล จากตัวอย6างใส6ชื่อและเขหมายโทรศัพท ดังด'านขวา แล'วเลื่อนลงคลิกเลือกที่ แท็บ ด'านล6างของหน'าต6างนี้ และเมื่อกลับเข'ามาที มา ่หน'าเขียนจดหมายอีกครั้ง จะ ปรากฏลายเซ็นที่เราออกแบบตามความต' ออกแบบตามความต'องการเรียบร'อยแล'ว และจดหมายฉบับใหม6ที่จะสร'างขึ้นก็จะมี ลายเซ็นในทุกฉบับ ดังภาพ

ทองไส เทียบดอกไม


20 ขอควรระวังในการใชจีเม็ล(Gmail) ในการใช' Gmail แม'จะลบรายชื่อเมลแล'ว ก็ยังสามารถ Search หาใหม6ได'ทุกเมื่อ เนื่องจากอีเม็ลนั้น ก็เพียงแต6หายไปจากเครื่อง แต6มิได'หายไปจากฐานข'อมูลของ Google นั่นหมายความว6า อีเม็ลส6วนตัวทุก ฉบับที่มีการส6งถึงกันระหว6างผู'ใช'บริการ Gmail จะต'องผ6านการตรวจสอบและสแกนจากทาง Google เพื่อที่จะนําเข'าสู6ฐานข'อมูล Search Engine Email ซึ่งทางด'านกฎหมายถือเป`นการละเมิดสิทธิส6วนบุคคล (ทาง Google จะสามารถล6วงรู'ความลับของผู'ใช'บริการได'ทุกเมื่อ หากมีการติดต6อกันผ6านทางอีเม็ล) ดังนั้น หากมีอีเม็ลที่เป`นความลับหรือเป`นส6วนตัว ไม6อยากเก็บไว' ก็จะไม6มีทางลบให'หายไปได'อย6างถาวร เนื่องจาก ทุกอย6างขึ้นตรงกับ Google แต6เพียงผู'เดียว (อัมราภรณ สอางจิตร, 2555) การนําการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตด'วย Gmail ไปปรับใช'กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ประถมศึกษา จะเน'นที่การส6งเสริมให'ครูนักเรียนใช'บัญชีผู'ใช' Google ทั้งนี้เพื่อนําไปใช'กับผลิตภัณฑอื่นๆ ของ Google ที่มีอยู6เป`นจํานวนมากได'ด'วย ใช'สื่อสารข'อความและส6งงานระหว6างโรงเรียนกับบุคคลหรือ หน6วยงานที่เกี่ยวข'อง ระหว6างบุคคลในการจัดการเรียนการสอน เช6น ครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียน กับนักเรียน เป`นต'น โดยในการปรับใช'จะต'องศึกษาข'อตกลงการใช' นโยบายส6วนบุคคลของ Google และ เอาใจใส6เรื่องการป?องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ให'ดี ทั้งนี้เพื่อเป`นแบบอย6างที่ดีและนําไปสู'เป?าหมายสุดท'ายใน การจัดการเรียนการสอน คือ นักเรียนมีคุณลักษณะทั้งด'านเก6ง ดี และมีความสุขอย6างยั่งยืนต6อไป

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


21 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของครูกลุNมเปTาหมาย ในความรูและทักษะใหมNที่ไดรับ โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบนี้มีลักษณะเป`นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ(Multiple Choices) 4 ตัวเลือก ตอบถูกได' 1 คะแนน และตอบผิดได' 0 คะแนน จํานวน 5 ข'อ 2. ให'ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา เลือกตําตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว จาก 4 ตัวเลือก ก, ข, ค, และ ง ...................................................................................................................................................................... 1. ข'อใดกล6าวถึง Gmail ไม6ถูกต'อง? ก. เป`นบริการฟรีอีเม็ลที่แม'สมัครเพียงบัญชีเดียว สามารถใช'บริการอื่นของ Google ได' ข. Gmail มีที่อยู6อีเม็ลที่ใช'แทนกันไม6ได'กับบัญชี Google ค. เป`นอีเมลที่มีพื้นที่เก็บเมลมากถึง 2400MB ขึ้นไป มีระบบการป?องกัน Spam Mail ที่ดีมาก ง. เป`นบริการฟรีอีเม็ลที่ทํางานบนระบบเครื่องมือค'นหาที่เน'นความเร็วการเข'าถึงเป`นหลัก 2. เมื่อมีอีเม็ลที่ไม6พึงประสงค เข'ามาภายในบัญชีอีเม็ลของเรา หากเข'าข6ายอีเม็ลขยะ เช6น จดหมายที่มี การส6งให'กับคนจํานวนมากเพื่อโฆษณาสินค'า อีเมลลดังกล6าวจะถูกกักเอาไว'ในส6วนไหน? ก. จดหมายร6าง (Drafts) ข. ถังขยะ (Bin) ค. จดหมายขยะ (Spam) ง. จดหมายที่ส6งแล'ว (Sent Mail) 3. ข'อใดไม6ใช6ความสามารถของ “กล6องเครื่องมือค'นหา” ก. ปรับแต6งการค'นหาได'ตามวันที่และผู'ส6งไม6ได' ข. เป`นกล6องค'นหาข'อความที่เหมาะสม ค. ใช'ค'นหาจดหมายที่ต'องการอย6างรวดเร็ว ง. ทํางานได'เหมือนการค'นหาโดย Google

ทองไส เทียบดอกไม


22 4. แท็บเลื่อนดูจดหมาย เป`นแท็บเพื่อคลิกเลื่อนดูจดหมายตามข'อใด? ก. เลื่อนลงเลือกจดหมายใหม6ที่สุดและเก6าที่สุด ข. เลื่อนซ'ายดูใหม6กว6า และเลือนขวาดูเก6ากว6า ค. เลื่อนดูจดหมายที่สวย และน6าสนใจที่สุด ง. เลื่อนดูจดหมายได' 2 วิธีตามตัวเลือก ก และ ข 5. ขั้นตอนการเขียนและส6งข'อความบน Gmail ก. เริ่มที่ป?ายเขียน>ถึงที่อยู6อีเม็ลปลายทาง>เพิ่มสําเนา>ใส6หัวเรื่อง>แนบไฟล,แทรกข'อความ>ส6ง ข. เริ่มที่ป?ายเขียน>ถึงที่อยู6อีเม็ลปลายทาง>ส6ง>เพิ่มสําเนา>ใส6หัวเรื่อง>แนบไฟล,แทรกข'อความ ค. ถึงที่อยู6อีเม็ลปลายทาง>ส6ง>คลิกที่ป?ายเขียน>ใส6หัวเรื่อง>เพิ่มสําเนา>แนบไฟล,แทรกข'อความ ง. ส6ง>ถึงที่อยู6อีเม็ลปลายทาง>คลิกที่ป?ายเขียน>ใส6หัวเรื่อง>เพิ่มสําเนา>แนบไฟล,แทรกข'อความ

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


23 แบบบันทึกถอดบทเรียนสะทอนผลการเรียนรู โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ................ เวลา .......... น. สถานที่ ........................................................................... ...................................................................................................................................................................... คําชี้แจง เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคในการสร'าง เพื่อบันทึกการถอดบทเรียนสะท'อนผลการเรียนรู'ตามโครงการ ที่ 2 “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียน การสอน” เป`นส6วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา เรื่อง โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อ การจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา ให'ครูกลุ 6มเป?าหมายบั นทึกการถอดบทเรียนสะท' อนผลการเรียนรู'ว6 า ได'รับ ความรู'อะไร และมี ทัศนคติอย6างไร กับการการดําเนินโครงการที่ 2 ตามขอบข6ายเนื้อหา เรื่อง “การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตด'วย Gmail” ดังนี้ ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) ............................................... ผู'บันทึก (..............................................) ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา ทองไส เทียบดอกไม


24 แบบประเมินคุณภาพการเรียนรูจากเอกสาร โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เลNมที่ 2 เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail ....................................................................................................................................................................... คําชี้แจง 1. เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคในการสร'างเพื่อเป`นเครื่องมือสําหรับครูกลุ6มเป?าหมาย ในการประเมิน การเรียนรู'ของตนเองจากเอกสาร เรื่อง “การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตด'วย Gmail” ตามโครงการที่ 2 “การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร'างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน” เป`น ส6วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “โปรแกรมพัฒนาครูด'วยการบูรณาการ ICT เพื่อการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา” 2. เครื่องมือมีเกณฑการให'ระดับคุณภาพรูบริคแบบภาพรวม(Holistic Rubric) 5 ระดับ ได'แก6 5, 4, 3, 2, และ 1 หมายถึง ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช' และปรับปรุง ตามลําดับ ดังนี้ ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ“กปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียนที่ตรวจสอบและประเมินผลได' ระดับ 4 (ดีมาก) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมกาพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ“กปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียน ระดับ 3 (ดี) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนาอย6าง ต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู'ด'วยต เองได' ฝ“กปฏิบัติได' นําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' และส6งผลต6อพัฒนาการการเรียนรู'ของนักเรียน ระดับ 2 (พอใช') สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ“กปฏิบัติได' และนําไปใช'จัดการเรียนการสอนได' ระดับ 1 (ปรับปรุง) สอดคล'องกับวัตถุประสงคของโครงการและโปรแกรม ส6งเสริมการพัฒนา อย6างต6อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งระดับบุคคล กลุ6ม และองคการ เริ่มจากชุดเล็กที่ละชุดจนครบทุกชุด เรียนรู' ด'วยตเองได' ฝ“กปฏิบัติได' และยังไม6ชัดเจนในการนําไปใช'จัดการเรียนการสอน

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail


25 3. ให'ครูกลุ6มเป?าหมายประเมินการเรียนรู'จากเอกสาร เรื่อง “การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตด'วย Gmail” โดยทําเครื่องหมาย √ ในวงเล็บหน'าระดับคุณภาพการเรียนรู'ที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ (......) ระดับ 5 ดีเยี่ยม (......) ระดับ 4 ดีมาก (......) ระดับ 3 ดี (......) ระดับ 2 พอใช' (......) ระดับ 1 ปรับปรุง

(ลงชื่อ) ............................................... ผู'ประเมิน (..............................................) ครูกลุ6มเป?าหมายผู'รับการพัฒนา

ทองไส เทียบดอกไม


บรรณานุกรม วิโรจน ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหมN. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จํากัด. สมาคมส6งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุtน). (2555). การสมัครและใชงาน Gmail. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://goo.gl/T0aSX สุจิตราภรณ สําเภาอินทร. (2551). การรับสNงและประโยชนของอีเม็ล. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://mickeymous.blogspot.com/ สุดา สุวรรณชาตรี. (2550). Gmail คืออะไร. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://www. learners.in.th/blogs/posts/101238 สุพรรษา ยวงทอง และ วิโรจน ชัยมูล. (2551). ครบเครื่องเรื่องอินเทอรเน็ตฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จํากัด. อัมราภรณ สอางจิตร. (2555). Gmail คือ. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://ummara phonmak.blogspot.com/2012/05/gmail.html Alongkorn Tengsamut. (2555). การแทรกรูปภาพใน Gmail. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.ninetechno.com/a/gmail/562-insert-picture.html _____. (2555). การใสNลายเซ็นใน Gmail. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.nine techno.com/a/gmail/573-signature.html _____. (2555). ปรับแตNงและใชงาน Gmail. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://www. ninetechno.com/a/gmail.html Google Accounts. (2555). เปลี่ยนชื่อผูใชของคุณ. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://goo.gl/knXle _____. (2555). เปลี่ยนรหัสผNานบัญชี Google ของคุณ. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://goo.gl/5B0wh _____. (2555). หนาแรกความชNวยเหลือ : เริ่มตนใชงาน. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http://goo.gl/3ZPNx Google Gmail. (2555). การเขียนและการสNงขอความ. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http: //goo.gl/sIUGt _____. (2555). การตอบกลับหรือการสNงตNอขอความ. ค'นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555, จาก http: //goo.gl/9SsHp


2

การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตดวย Gmail

2 2 การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตด้วย gmail  

เล่มที่ 2 โครงการที่ 2 การอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการบูรณาการ ICT ในการจัด การเรียนการสอน