Page 1

SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Zich vestigen als zelfstandige U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening te willen werken: u bent graag uw eigen baas, u wilt uw creativiteit uiten, u wenst uw droom te realiseren,...

Het Ondernemingsloket PARTENA: Uw partner voor de realisatie van de administratieve taken van uw onderneming. Een commerciële of artisanale onderneming opstarten, betekent voor:

Zich vestigen als zelfstandige ligt niet altijd voor de hand ! Wij willen u hierbij helpen. Voor ons is de zelfstandige meer dan een nummer. U ontplooit uw talenten, wij doen de rest !

eenmanszaken:  onderzoek van de ondernemingsvaardigheden door het EOL;  inschrijving in de KBO, toekenning van de commerciële hoedanigheid en van een ondernemingsnummer;

Verplichtingen als zelfstandige Opening van een financiële rekening

 activering van de BTW-hoedanigheid in de KBO door de BTW-administratie  activering van de hoedanigheid ‘werkgever RSZ’ in de KBO door de RSZ. vennootschappen:

Elke handelaar en elke ambachtsman moet een financiële rekening openen bij een financiële instelling.

 invoering van de gegevens in de KBO en toekenning van het ondernemingsnummer door de griffie van de rechtbank van koophandel.

Dit rekeningnummer moet vermeld worden op alle facturen en op alle documenten die een betaling eisen.

 onderzoek van de ondernemingsvaardigheden door het EOL.

Inschrijving bij de KBO via het Ondernemingsloket (EOL) De Kruispuntbank voor Ondernemingen gaat over tot de identificatie van ondernemingen met behulp van een uniek nummer: het ondernemingsnummer. De opdracht van het EOL is :  werken als loket voor inschrijvingen, wijzigingen of schrappingen van de gegevens van handelsvennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen  tussenkomen in het kader van de wetgeving met betrekking tot de toegang tot het beroep (nazicht toegangsvoorwaarden en vereiste bekwaamheden)  eventuele formaliteiten tegenover de federale overheidsdiensten  de toegang verzekeren tot gegevens die opgeslagen zijn bij de Kruispuntbank.  de inschrijvingsrechten en andere kosten die de wet heeft opgelegd, innen voor rekening van de Schatkist  bewaren van de archieven van neergelegde stukken  het “on-line” invoeren van de aanvraag tot onderwerping bij de BTW;  vergunningen afleveren voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten  aanvragen van de beroepskaart voor vreemdelingen

 inschrijving als handelsonderneming (activering van de commerciële hoedanigheid) en registratie van de vestigingseenheden (exploitatiezetels) in de KBO door het EOL;  activering van de BTW-hoedanigheid in de KBO door de BTW-administratie;  activering van de hoedanigheid ‘werkgever RSZ’ in de KBO door de RSZ.

Welke andere diensten kan het EOL PARTENA u aanbieden ? Naast de wettelijke opdrachten, biedt het EOL PARTENA u een brede waaier van aanvullende diensten aan, waaronder:  verrichtingen bij de BTW-administratie (inschrijving en schrapping);  samenstelling van uw dossier om een aannemersnummer te verkrijgen;  neerlegging van aktes bij de griffie van de rechtbank van koophandel;  juridische analyse van uw onderneming in het kader van toegang tot het beroep en inschrijving in de KBO;  eetwarenvergunningen afgeleverd door het FAVV;  gelijkwaardigheid van diploma’s.

Geleidelijk aan zullen zij andere bevoegdheden krijgen.

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 1


Bovendien kan u, dankzij onze bevoorrechte partners, genieten van volgende diensten:  van de dienstverlening van het Sociaal secretariaat voor werkgevers PARTENA indien u personeel in dienst heeft. Hun core business is de loonadministratie en het beheer van Human Resources. Hun bekwaamheid en specifieke specialisaties vervolledigen de uwe. Zo spaart u tijd en geld, wat u efficiënt kan investeren in de ontwikkeling van uw hoofdzakelijke activiteit;  van de schakel tussen de werkgever, de gezinnen en de Overheid, namelijk het Kinderbijslagfonds PARTENA, het grootste van het land;  van de diensten van het Ziekenfonds PARTENA-OZV;  van de hulpmiddelen bij het oprichten van ondernemingen, zoals het programma Offerte & Facturatie, Commercieel beheer, Business Plan, enz. Een waaier van onmisbare en simpele programma’s om uw start te vereenvoudigen en om u toe te laten meer tijd te besteden aan uw job of met uw klanten, en dit via EBP Business Software;

Een omvangrijk netwerk van agentschappen over gans België waar u kan genieten van de begeleiding en de bekwaamheid van onze raadgevers, staat klaar voor u. MEER INFORMATIE ? Bezoek onze website:

Voorbeelden:     

de verantwoordelijke van een eenmanszaak handelaars vennoten van een coöperatieve vennootschap personen die een vrij beroep uitoefenen personen die een mandaat uitoefenen in een handelsvennootschap

Helpers Elkeen die een zelfstandige bij de uitoefening van zijn activiteit bijstaat of vervangt, wordt beschouwd als helper. De helper mag ten opzichte van de zelfstandige niet gebonden zijn via een arbeidsovereenkomst. De zelfstandige is altijd solidair aansprakelijk indien de helper zijn sociale bijdragen niet betaalt. In volgende gevallen is de helper niet onderworpen: 

indien hij een occasionele activiteit uitoefent die niet langer duurt dan 90 kalenderdagen per jaar

indien hij een regelmatige activiteit uitoefent als student die geniet van kinderbijslag

indien hij de leeftijd van 20 jaar nog niet bereikt in het jaar waarin hij zijn activiteit uitoefent; indien hij huwt, zal hij wel onderworpen zijn vanaf het kwartaal waarin het huwelijk plaatsvindt.

Opmerking: de specifieke regels voor meewerkende echtgenoten zullen in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld worden.

www.ondernemingsloket.partena.be

Inschrijving bij de B.T.W.

Hoofdberoep of bijberoep ?

Ondernemers die een zelfstandige activiteit uitoefenen als leverancier van diensten of als handelaar, moeten zich bij de B.T.W. inschrijven.

Hoofdberoep: Dit geldt voor personen:: 

die naast hun zelfstandige activiteit geen andere activiteit hebben;

Deze inschrijving kan gebeuren via het plaatselijk belastingkantoor of beter nog, via ons Ondernemingsloket (zie hierboven).

die naast hun zelfstandige activiteit een andere activiteit uitoefenen die echter niet voldoet aan de voorwaarden om beschouwd te worden als hoofdactiviteit.

Bijberoep:

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Het sociaal statuut is van toepassing op zelfstandigen en helpers, voor elke activiteit die zij in België in hoofd- of in bijberoep uitoefenen. In de meeste gevallen, zowel voor Belgen als buitenlanders, heeft de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend voorrang op de verblijfplaats van de zelfstandige. Indien een zelfstandige activiteit in België wordt uitgeoefend samen met een andere activiteit (loontrekkende of niet) in een ander land, zal het land van onderwerping bepaald worden door talrijke internationale overeenkomsten.

Zelfstandigen Elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waardoor hij noch door een arbeidsovereenkomst, noch door een statuut (overheidsdiensten) verbonden is, wordt beschouwd als zelfstandige.

De zelfstandige activiteit zal als bijberoep beschouwd worden indien de zelfstandige, naast deze activiteit die recht geeft op de verplichte verzekering in het statuut voor zelfstandigen, een andere hoofdzakelijke en regelmatige activiteit uitoefent in België. Deze activiteit moet onder een ander pensioenstelsel vallen dan het bijberoep dat als zelfstandige wordt uitgeoefend. De loontrekkende activiteit zal als hoofdzakelijk en regelmatig worden beschouwd indien het gemiddelde aantal arbeidsuren per kwartaal minstens gelijk is aan de helft van het aantal maandelijks gepresteerde uren door iemand die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderneming of in dezelfde activiteitsector. In de onderwijssector moet de activiteit van de vastbenoemde leerkracht overeenstemmen met minstens 6/10 van het uurrooster voorzien voor de toekenning van een volledige bezoldiging. In bepaalde gevallen laat de uitoefening van een loontrekkende activiteit in het buitenland ook toe om de zelfstandige activiteit in België als bijkomende activiteit te beschouwen.

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 2


Bijzondere gevallen: In bepaalde gevallen blijft de zelfstandige in bijberoep, zelfs al oefent hij geen hoofdberoep meer uit, namelijk: Wanneer hij een vervangingsinkomen ontvangt dat minstens gelijk is aan het minimumpensioen voor alleenstaanden (12.085,25 € sinds 01.09.2011), bv.: sociale toelagen (ziekteen invaliditeitsuitkeringen of werkloosheidsuitkering), uitkering wegens arbeidsongeval, ongeval op de weg naar het werk of beroepsziekte die minimum een invaliditeit van 66% veroorzaken (en op voorwaarde dat de arbeid toegelaten is). Gelijkstelling met een bijberoep: Gehuwden of weduwnaars / weduwen die in hoofdberoep zijn aangesloten, vastbenoemde onderwijzers die een uurrooster presteren van minstens 5/10 maar minder dan 6/10 en studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden en op aanvraag, gelijkgesteld worden met personen in bijberoep, voor zover hun beroepsinkomsten van 2011 niet hoger liggen dan 6.354,05 € (bedrag op 01.01.2011). Een student is iemand die jonger is dan 25 jaar en die een attest van een school kan voorleggen.

Keuze van het sociaal verzekeringsfonds en termijnen De beginnende zelfstandige kan zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze vanaf 6 maanden voor de aanvang van de zelfstandige activiteit. De aansluiting dient uiterlijk de eerste dag van het begin van de zelfstandige activiteit in orde gebracht te zijn. Wanneer deze termijn verstreken is, zal hij door het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in gebreke gesteld worden. Indien hij zich niet aansluit binnen de 30 dagen na deze ingebrekestelling, zal hij ambtshalve aangesloten worden bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

De beroepsinkomsten worden jaarlijks aan het sociaal verzekeringsfonds meegedeeld door de Administratie der belastingen, via het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (R.S.V.Z.). Beroepsinkomsten: Dit zijn de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de bedrijfslasten en eventueel met de bedrijfsverliezen, vóór aftrek van vergoedingen en bezoldigingen. De sociale bijdragen worden beschouwd als bedrijfslasten en zijn dus fiscaal aftrekbaar. Indexatie: Deze inkomsten die als berekeningsbasis dienen, worden aangepast aan de schommelingen van de kosten van het levensonderhoud. De aanpassingscoëfficiënt wordt bij de aanvang van elk boekjaar per koninklijk besluit vastgesteld. De beheersbijdragen Naast de sociale bijdragen, int het sociaal verzekeringsfonds eveneens een beheersbijdrage. Deze beheersbijdrage vertegenwoordigt het beheer van de zelfstandige loopbaan en de door het sociaal verzekeringsfonds aangeboden diensten zoals omschreven in het Handvest van de Goede Dienstverlening. De beheersbijdrage bij Partena bedraagt momenteel 4,15% (sinds 01.01.2010), berekend op de verschuldigde sociale bijdragen.

Begin van activiteit Voorlopige sociale bijdragen: Gezien er bij het begin van de activiteit geen fiscale referentie is, betaalt de onderworpene, bij wijze van voorschot, elk kwartaal voorlopige sociale bijdragen. Hij heeft de keuze tussen twee mogelijkheden:

Bij laattijdige aansluiting: Een verhoging van 3% per kwartaal zal berekend worden op de verschuldigde sociale bijdragen. Bovendien zal een bijkomende jaarlijkse intrest van 7% toegepast worden op de bijdragen of op een gedeelte ervan die op 31 december nog onbetaald zijn, voor zover deze voor het eerst tijdens dat jaar gevorderd werden. Ten slotte kan het RSVZ, in geval van laattijdige aansluiting, een administratieve boete opleggen van 500 € tot 2.000 €.

De sociale bijdragen De sociale bijdragen die geïnd worden door de sociale verzekeringsfondsen dekken 3 sectoren van het sociaal statuut: het pensioen, de kinderbijslag en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Sinds 01.01.2008 omvatten de gezondheidszorgen zowel de grote als de kleine risico's. Berekeningsbasis: De sociale bijdragen worden berekend in functie van de beroepsinkomsten die de onderworpene als zelfstandige ontvangen heeft tijdens het voorlaatste aanslagjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn. Voorbeeld: De sociale bijdragen van 2011 worden berekend op basis van het aanslagjaar 2009 en dus op de inkomsten verworven in 2008.

Het wettelijke forfait betalen:  Hoofdberoep Vanaf het begin van de activiteit tot en met het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar dat vier kwartalen van onderwerping omvat: 647,45 € per kwartaal (bedrag op 01.01.2011) Voor de vier volgende kwartalen: 663,24 € per kwartaal (bedrag op 01.01.2011) Voor de volgende kwartalen: 679,03 € per kwartaal (bedrag op 01.01.2011) De voorlopige bijdragen die verschuldigd zijn vanaf 2011, zijn van toepassing voor zelfstandigen die hun activiteit aanvingen vanaf het tweede kwartaal van 2008.

 Bijberoep Vanaf het begin van de activiteit tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar: 71,63 € per kwartaal (bedrag op 01.01.2011) Voor het tweede jaar van activiteit: 73,38 € per kwartaal (bedrag op 01.01.2011). Voor het derde jaar van activiteit: 75,12 € per kwartaal (bedrag op 01.01.2011). Opmerking: Personen die hun activiteit uitoefenen in bijberoep en zij die een pensioen ontvangen, kunnen, op hun aanvraag en mits bewijs van de lage inkomsten, van het sociaal

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 3


verzekeringsfonds de toelating krijgen om geen voorlopige bijdragen te betalen.

Voorbeeld 2:

Betalen op basis van een geschat inkomen:

Forfaitaire sociale bijdragen van 2011 = 4 x 647,45 €. De zelfstandige betaalt 4 maal 647,45 € aan het einde van elk kwartaal.

De zelfstandige kan, vanaf het begin van zijn aansluiting, vrijwillig bijdragen betalen op een hogere basis. Voordelen hiervan zijn:

Op 28 december 2011 betaalt hij een supplement van 4 x 1.000,00 € voor de 4 kwartalen.

de regularisatie na drie jaar minder zwaar maken

fiscale winst aangezien de sociale bijdragen gelijkgesteld worden met bedrijfslasten en dus fiscaal aftrekbaar zijn

De regularisatie, op basis van het inkomen van 2011, wordt uitgevoerd op 20 februari 2014.

betere planning van de lasten

 Wat ook het bedrag van de definitieve bijdragen is, de zelfstandige zal recht hebben op een bonificatie voor het ganse jaar 2011, van (4 x 1.000 €) x 0,75 % x 9 kwartalen = 270,00 €.

Indien de zelfstandige bijdragen betaalde die hoger blijken te zijn dan de definitieve bijdragen die bij de regularisatie berekend werden, betaalt het sociaal verzekeringsfonds het saldo terug met een bonificatie.

Regularisaties Bonificatie ingeval van vervroegde betaling van sociale bijdragen Indien de zelfstandige bij de aanvang van zijn activiteit, bijdragen betaalt op basis van een geschat inkomen en dus anticipeert op de toekomstige regularisatie van zijn sociale bijdragen, zal volgens de volgende principes een bonificatie toegekend worden : 

Een intrest die berekend wordt op het verschil tussen het wettelijke forfait en de betaalde sociale bijdragen. Vroeger werd een moratoriumintrest toegekend op het verschil tussen het vooraf betaalde bedrag en het bedrag dat verschuldigd was na de regularisatie. Voortaan zal de bonificatie (die de moratoriumintresten vervangt) betrekking hebben op het verschil tussen het vooraf betaalde bedrag en het verplichte forfait, zonder rekening te houden met het bedrag van de definitieve bijdragen. Het nieuwe systeem is dus voordeliger.

Een intrest van 0,75% per kwartaal vervroeging. Op het ogenblik van de regularisatie (dus twee of drie jaar later) zal de zelfstandige een intrest ontvangen van X keer 0,75% op het verschil tussen het bedrag dat hij reeds betaald heeft en het verplichte forfait. Indien de regularisatie tweeënhalf jaar (tien kwartalen) na de betaling gebeurt, zal de bonificatie 10 x 0,75% = 7,5% bedragen.

Wij hebben reeds gezien dat, tijdens de periode van begin van activiteit, dus tot het einde van het derde volledige kalenderjaar, de zelfstandige voorlopige sociale bijdragen betaalt. Deze worden aangepast wanneer het definitieve inkomen meegedeeld wordt door de Belastingadministratie. Dan spreken we van regularisaties. Er wordt overgegaan tot de regularisatie van de voorlopige sociale bijdragen, eenmaal de inkomsten van het begin van de activiteit gekend zijn. De regularisatie van de voorlopige bijdragen gebeurt jaar per jaar en als volgt: De bijdragen die sedert het begin van de activiteit tot en met het laatste kwartaal van het eerste volledige kalenderjaar geïnd werden, worden geregulariseerd op basis van de nietgeïndexeerde inkomsten van het eerste volledige kalenderjaar van onderwerping. De voorlopige bijdragen met betrekking tot de volgende kalenderjaren worden respectievelijk geregulariseerd op basis van de inkomsten van het tweede en derde volledige kalenderjaar. Deze inkomsten zullen niet geïndexeerd worden. Bij stopzetting voor het einde van het eerste kalenderjaar dat vier kwartalen van onderwerping omvat, worden de voorlopige sociale bijdragen definitief. Er zal met andere woorden geen regularisatie plaatsvinden. Bij stopzetting voor het einde van het tweede of derde volledige kalenderjaar, worden de voorlopige sociale bijdragen met betrekking tot het kalenderjaar dat niet volledig is, geregulariseerd op basis van de inkomsten van het voorafgaande volledige kalenderjaar.

Enkele concrete voorbeelden: Voorbeeld 1: Forfaitaire bijdrage van het derde kwartaal 2011 = 647,45 € De zelfstandige betaalt op 25 september 2011, 1.500 € in plaats van het forfait, De regularisatie, op basis van het inkomen van 2011, wordt uitgevoerd op 5 mei 2013.  wat ook het bedrag van de definitieve bijdragen is, de zelfstandige zal recht hebben op een bonificatie voor het derde kwartaal 2011, van (1.500,00 € - 647,45 € = 852,55 €) x 0,75% x 7 kwartalen = 44,76 €.

Betaling van de sociale bijdragen De sociale bijdragen worden geïnd door het sociaal verzekeringsfonds. Het bedrag moet uiterlijk de laatste werkdag van het betrokken kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan. Uitzonderingen: Ingeval van een tijdige aansluiting moet de betaling van de sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van onderwerping en deze van de regularisatiebijdragen gebeuren vóór het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de regularisatieafrekening verstuurd werd. De trimestriële sociale bijdragen zijn ondeelbaar en dus volledig verschuldigd voor elk begonnen kwartaal.

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 4


Laattijdige betaling: Wanneer de sociale bijdragen op de vervaldag niet betaald werden, wordt het bedrag van de bijdragen forfaitair verhoogd met 3% per kwartaal vertraging (12% per jaar). Bovendien wordt een bijkomende jaarlijkse intrest van 7% toegepast op de bijdragen of gedeelten van bijdragen die niet betaald zijn op 31 december, voor zover deze bijdragen voor het eerst gevorderd werden gedurende dat jaar.

gelijkstelling voor maximum 4 kwartalen. Daarnaast kan de belanghebbende gedurende maximum 12 maanden aanspraak maken op een financiële uitkering. Opmerking : De pensioenrechten worden niet behouden. 

Verjaring: De inning van de bijdragen verjaart ambtshalve na 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari die volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd zijn. Voor de bijkomende regularisatiebijdragen bij begin van activiteit begint de verjaringstermijn pas te lopen vanaf 1 januari van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin de activiteit gestart werd.

Met betaling van sociale bijdragen (voortgezette verzekering / vrijwillige betalingen): 

De toepassing van deze maatregel mag echter niet tot gevolg hebben dat de regularisatiebijdragen van een bepaald jaar verjaren vóór de voorlopige bijdragen die voor hetzelfde jaar werden aangerekend.

Vrijstelling De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, opgericht bij de FOD Middenstand en Landbouw kan een vrijstelling van bijdragen verlenen indien de zelfstandige behoeftig is of in een toestand komt die de behoeftigheid benadert.

indien de beroepsactiviteit stopgezet werd wegens ziekte met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66%. In dit geval kan de gelijkstelling toegekend worden voor een onbeperkte duur. De zelfstandige dient weliswaar in regel te zijn met zijn sociale bijdragen op het ogenblik van zijn aanvraag.

indien de zelfstandige beroepsactiviteit eindigde om gelijk welke andere reden. In dit geval wordt de gelijkstelling beperkt tot maximum 2 jaar (plus 5 jaar indien de zelfstandige de wettelijke pensioenleeftijd bereikt op het einde van deze periode). Het voordeel van de voortgezette verzekering kan slechts worden toegekend indien de zelfstandige in regel is met zijn sociale bijdragen op het ogenblik van zijn aanvraag.

De aanvraag tot gelijkstelling of voortgezette verzekering moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds dat het dossier doorverwijst naar het R.S.V.Z.. Enkel deze instantie is bevoegd om een beslissing te nemen.

De aanvraag daartoe moet per aangetekende brief of verzoekschrift gericht worden aan het sociaal verzekeringsfonds.

De meewerkende echtgenoot

Deze aanvraag moet binnen de 12 maanden gebeuren die volgen op het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft, of op het kwartaal van verzending van de afrekening als het om regularisatiebijdragen gaat.

De meewerkende echtgenoot is de partner van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingsovereenkomst); hij helpt effectief bij de uitoefening van de zelfstandige activiteit en oefent geen andere beroepsactiviteit uit of geniet niet van een vervangingsinkomen.

Personen die hun zelfstandig beroep als bijberoep uitoefenen, worden geacht niet in een staat van behoefte te verkeren: de aanvraag tot vrijstelling van deze kwartalen zal dan ook als onontvankelijk worden beschouwd. Binnen het kader van de onderwerping als meewerkende echtgenoot kan de Commissie enkel vrijstelling verlenen indien deze aangesloten is in het maxistatuut. Voor de meewerkende echtgenoot aangesloten in het ministatuut kan een vrijstelling verleend worden indien een vrijstelling toegekend werd aan de geholpen echtgenoot, voor de sociale bijdragen die betrekking hebben op dezelfde kwartalen. Het indienen van een aanvraag om vrijstelling heeft géén opschortende werking wat betreft de invorderbaarheid van de bijdragen of de toepassing van verhogingen. Periodes waarvoor een vrijstelling verleend werd, worden niet in aanmerking genomen voor het vaststellen van de pensioenrechten (behalve voor periodes gesitueerd vóór 01.01.1981).

Gelijkstelling met een zelfstandige activiteit Personen die hun zelfstandige beroepsactiviteit hebben stopgezet kunnen onder bepaalde voorwaarden hun rechten op uitkeringen, voorzien in het stelsel van de sociale zekerheid voor zelfstandigen (d.w.z. pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag), behouden. Zonder betaling van bijdragen: 

indien de beroepsactiviteit een einde nam ingevolge een faillissement of een ontbinding van gerechtelijk akkoord, zonder bedrieglijk karakter. In dit geval geldt de

Sinds 1 juli 2005 zijn de meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledige statuut van de zelfstandigen. Uitzondering: voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1956 blijft het volledige statuut facultatief. Wie wordt als meewerkende echtgenoot beschouwd ? 

Een vermoeden …

De echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige die zelf geen sociale rechten heeft die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van zelfstandigen (kinderbijslag, pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering) wordt vermoed help(st)er te zijn van deze zelfstandige. 

tot bewijs van het tegendeel

Wanneer hij/zij de zelfstandige niet of niet meer helpt, moet de meewerkende echtgenoot een verklaring op eer invullen, waarin hij stelt dat hij geen helper is en deze terugsturen naar het sociaal verzekeringsfonds. Om rechten te krijgen, moeten sociale bijdragen betaald worden (cijfers op 01.01.2011 – voorlopige bijdragen voor begin van activiteit): 

ministatuut:

maxistatuut: -

ste

1 jaar van activiteit: de 2 jaar van activiteit de 3 jaar van activiteit

24,95 € per kwartaal 284,42 € per kwartaal 291,36 € per kwartaal 298,30 € per kwartaal

Nadien zullen deze sociale bijdragen geregulariseerd worden in functie van de netto belastbare inkomsten.

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 5


De vennootschapsbijdrage Sinds 1 juli 1992 moeten alle ondernemingen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners, zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en er een jaarlijkse forfaitaire bijdrage betalen. Sedert 2004 is er niet één vast bedrag meer, maar twee bedragen. De jaarlijkse bijdragen werden voor 2011 als volgt vastgesteld:   

vennootschappen met een balanstotaal dat in 2009 niet hoger is dan 604.112,25 € (of niet meegedeeld) betalen 347,50 €; vennootschappen met een balanstotaal dat in 2009 hoger is dan dit bedrag, betalen 852,50 €; voor vennootschappen, opgericht in 2010 of in 2011 zal 347,50 € gevorderd worden.

Vennootschappen die zich in een toestand van faillissement, concordaat of vereffening bevinden, kunnen van deze verplichting worden vrijgesteld. Een vennootschap die kan aantonen dat zij gedurende een aanslagjaar geen activiteit heeft uitgevoerd kan voor de overeenstemmende periode vrijgesteld worden van de betaling van de vennootschapsbijdrage. Dit kan bewezen worden door een (gratis) attest van de belastingadministratie, dat aantoont dat de vennootschap in de betreffende periode geen enkele commerciële of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend (attest van niet-onderwerping). Indien er geen attest van de belastingsadministratie kan afgeleverd worden omdat het eerste fiscale jaar meer dan een kalenderjaar bestrijkt en de BTW-plicht ontbreekt, dan kan het bewijs eveneens geleverd worden aan de hand van de oprichtingsakte/statuten die uitdrukkelijk bepalen dat de activiteiten pas aanvangen in het jaar volgend op het jaar van oprichting. Termijn van aansluiting en sanctie: De aansluiting moet gebeuren binnen de 90 kalenderdagen na de oprichting van de vennootschap of na het feit dat haar onderwerpt aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners. Na deze termijn wordt de vennootschap door het R.S.V.Z. in gebreke gesteld en heeft de vennootschap nog 30 dagen om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Na deze termijn van 30 dagen zal de vennootschap ambtshalve worden aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Betaling van de bijdrage: De bijdrage moet vóór 1 juli van ieder jaar betaald zijn of ten laatste vóór het einde van de derde maand die volgt op de maand van de oprichting van de vennootschap of op de maand van onderwerping aan de belasting der niet-inwoners. Bij laattijdige betaling wordt een verhoging van 1% per kalendermaand toegepast op de bijdrage of op het onbetaalde gedeelte ervan. Vrijstelling van de bijdrage:

De sociale bescherming van de zelfstandige Kinderbijslag Elke zelfstandige die zijn activiteit als hoofdberoep uitoefent, kan aanspraak maken op kinderbijslag voor zijn kinderen, de kinderen van zijn echtgenote en de gemeenschappelijke kinderen van de echtgenoten. Wanneer één van beide echtgenoten echter een activiteit als werknemer uitoefent, zal het prioritair recht op deze bijslag onderzocht worden in het stelsel voor werknemers, dat voordeliger is. Kraamgeld en adoptiepremie: Een eenmalige premie wordt toegekend bij geboorte of bij adoptie. Deze premie bedraagt momenteel 1.175,56 € voor een eerste geboorte of voor een adoptie. Vanaf de tweede geboorte wordt de premie teruggebracht tot 884,47 €. (bedragen op 01.05.2011).

Aansluiting bij een ziekenfonds De aansluiting bij een ziekenfonds is een morele verplichting. Wij kunnen u hierbij helpen.

Verzekering “Kleine risico’s” Sinds 1 januari 2008 is de verzekering “kleine risico’s” verplicht voor alle zelfstandigen. Zij wordt geïntegreerd in de betaling van de sociale bijdragen. Bijgevolg hebben alle zelfstandigen, net als werknemers, recht op de terugbetaling van doktersbezoeken, geneesmiddelen, tandartskosten, …

Arbeidsongeschiktheid De uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zijn enkel voorbehouden voor de titularis die zijn bijdragen heeft betaald en zijn wachttijd heeft vervuld. De primaire ongeschiktheidsuitkering wordt slechts betaald vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid en dit gedurende 11 maanden. Een bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij onderschreven worden om de maanden te verzekeren die niet gedekt zijn door het ziekenfonds. De invaliditeitsuitkering begint vanaf het verstrijken van de primaire ongeschiktheid en blijft verschuldigd tot de normale pensioenleeftijd.

Personenvennootschappen, opgericht en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen na 1 januari 1991, waar noch de zaakvoerder(s), noch de meerderheid van de werkende vennoten (de zaakvoerder niet inbegrepen) onderworpen waren aan het sociaal statuut der zelfstandigen gedurende meer dan 3 van de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, kunnen een vrijstelling genieten tijdens de eerste drie jaar van hun bestaan.

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 6


Dagelijkse uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (op 01.09.2011) Primaire ongeschiktheid (per dag)   

titularis met personen ten laste: alleenstaande titularis: samenwonende titularis:

50,40 € 38,73 € 31,45 €

Aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds: De aanvraag moet door de zelfstandige schriftelijk worden ingediend of ter plaatse worden overhandigd bij het sociaal verzekeringsfonds, en dit ten vroegste vanaf de zesde maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van de vijftiende week na de bevallingsdatum. Na deze datum is de aanvraag niet langer ontvankelijk.

titularis met personen ten laste die zijn beroepsactiviteit beëindigd heeft: 51,25 €

Het sociaal verzekeringsfonds is dus de enige tussenpersoon voor de zelfstandige. Zij zullen aan de zelfstandige een ontvangstbewijs overmaken, samen met de voorwaarden waaraan de toekenning van deze dienstencheques onderworpen is.

titularis die alleenstaande is en die zijn beroepsactiviteit beëindigd heeft: 41,01 €

Aarzel niet ons te contacteren indien u hierover meer informatie wenst.

titularis die samenwonende is en die zijn beroepsactiviteit beëindigd heeft: 35,17 €

titularis met personen ten laste die zijn beroepsactiviteit niet beëindigd heeft: 50,40 €

Een kind adopteren ? Adoptieverlof

titularis die alleenstaande is en die zijn beroepsactiviteit niet beëindigd heeft: 38,73€

Vanaf 1 februari 2007 kunt u ook als zelfstandige adoptieverlof met een bijhorende uitkering krijgen.

titularis die samenwonende is en die zijn beroepsactiviteit niet beëindigd heeft: 31,45 €

Adoptieverlof:

Invaliditeit

Het verlof bedraagt:

Moederschap Sinds 1 juli 2007 hebben de vrouwelijke zelfstandigen recht op 8 weken moederschapsrust (9 weken bij een meerling). Om een beter evenwicht te creëren tussen het privé- en beroepsleven van de vrouwelijke zelfstandige, kan zij deze moederschapsrust vanaf 1 januari 2009 op een soepelere wijze opnemen. Er is een verplichte periode van rust bestaande uit 3 weken, een week voor de geboorte en 2 weken erna. De vrouwelijke zelfstandige kan kiezen of ze 1 of 2 weken prenataal verlof neemt. Daarnaast is er een periode van 5 weken facultatieve moederschapsrust (6 weken bij een meerling). De vrouwelijke zelfstandige kan deze facultatieve rust opnemen in één of meerdere periodes van 7 kalenderdagen en dit tot 21 weken vanaf het einde van de verplichte rust. De titularis moet gedurende deze periode elke activiteit stopzetten. Zij ontvangt een moederschapsuitkering van 390,88 € (op 01.05.2011) per week dat de activiteit wordt stopgezet. De uitkering zal in twee keer betaald worden door het ziekenfonds. De eerste keer binnen de maand na het einde van de verplichte rust. Een tweede keer binnen de maand na de definitieve hervatting van de zelfstandige activiteit. De aanvraag moet gestaafd zijn door een uittreksel van de geboorteakte of door een medisch geboorteattest van de geneesheer, waarin de bevalling bevestigd wordt.

Moederschapshulp met dienstencheques voor zelfstandigen

4 weken bij adoptie van een kind tussen 3 en 8 jaar;

6 weken bij adoptie van een kind jonger dan 3 jaar.

De adoptie van een gehandicapt kind geeft recht op een verdubbeling van het verlof. U moet het adoptieverlof laten aanvangen binnen de 2 maanden, te rekenen van de dag van inschrijving op het thuisadres; uw verlof eindigt in alle gevallen op de dag dat uw kind 8 jaar wordt. Tijdens het adoptieverlof mag u geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen en geen arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen ontvangen. Adoptie-uitkering: U moet de uitkering aanvragen bij het ziekenfonds en dit ten laatste op de dag van officiële inschrijving op het thuisadres (op straffe van verval). Het bedrag is hetzelfde als dit van de moederschapsuitkering. De betaling gebeurt in één keer, ten laatste in de maand van aanvang van het adoptieverlof

Het pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd (rustpensioen) Vanaf 1 januari 2009 is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. In de overgangsfase tussen 1 juli 1997 en 1 januari 2009 werd de pensioenleeftijd voor vrouwen progressief opgetrokken van 60 naar 65 jaar.

Om de vrouwelijke zelfstandige die net bevallen is toe te laten haar beroepsactiviteit makkelijker te hervatten, kan zij aanspraak maken op 105 gratis dienstencheques. De dienstencheques worden ingeruild om thuis een beroep te kunnen doen op de diensten van een persoon die huishoudelijke taken verricht (1 cheque per uur).

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 7


Het vervroegd pensioen

Het Gewone VAP

Zowel vrouwen als mannen kunnen een vervroegd pensioen nemen op 60 jaar. Sinds 2005 is dit vervroegd pensioen enkel nog mogelijk voor wie een actieve loopbaan heeft van minstens 35 jaar.

Met het Gewone Vrij Aanvullend Pensioen (GVAP) vormt u een kapitaal door tijdens het ganse jaar vrijwillig betalingen te doen.

Het vervroegd pensioen dat aanvangt vóór 1 januari 2007 zal verminderd worden met 5% per jaar vervroeging. Een vervroegd pensioen dat ten vroegste ingaat op 1 januari 2007 wordt verminderd met 7% tot 3% per jaar vervroeging, afhankelijk van de leeftijd.

Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden (op 01.01.2011) Elke beroepsactiviteit die uitgeoefend wordt door de gepensioneerde of door zijn echtgeno(o)t(e) moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke verklaring, zelfs indien deze inkomsten het bedrag van de toegelaten inkomsten niet overschrijden. Deze verklaring moet door de pensioengerechtigde opgemaakt worden op een formulier dat hem ter beschikking gesteld wordt op het gemeentehuis van zijn verblijfplaats (model 74) en moet ten laatste binnen de 30 dagen na het begin van de activiteit ingediend worden. Indien de inkomsten uit deze activiteit de toegelaten begrenzingen overschrijden, wordt het pensioen verminderd of totaal geschorst.

- overlevingspensioen –65 jaar:  zonder kinderen ten laste:  met kinderen ten laste: - vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) of rustpensioen –65 jaar:  zonder kinderen ten laste:  met kinderen ten laste:

Wanneer uw pensioen aanvangt, zal het gespaarde bedrag, verhoogd met de gewaarborgde intresten en winstparticipaties, uitbetaald worden in de vorm van kapitaal of in de vorm van rente. Dit bedrag zal onderworpen zijn aan een heel laag belastingstelsel.

Het Sociaal VAP Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (SVAP) biedt de zelfstandige alle garanties van een GVAP, maar met enkele zeer belangrijke sociale en fiscale voordelen. Deze formule laat toe om 15% meer bij te dragen dan in het kader van het GVAP, wat 15% meer sociale en fiscale voordelen waarborgt ! Bovendien bouwt de zelfstandige een hoger aanvullend pensioen op aangezien het gespaarde bedrag als volgt wordt opgebouwd:  het gewaarborgde percentage op het ogenblik van de storting (gewaarborgd percentage op 01.01.2010: 2,50%)  eventuele winstparticipaties.

17.149,19 € 20.859,98 €

Bovenop meer spaarmogelijkheden, zal het SVAP het pensioen financieren ingeval van arbeidsongeschiktheid - van korte of lange duur -, moederschap, zelfs faillissement. In feite zal het Sociaal Fonds de premies betalen gedurende deze periodes van ongeschiktheid.

13.824,00 € 17.280,00 €

Ingeval van overlijden voor de verstreken termijn zal het Sociaal Fonds een dekking overlijden verzekeren die equivalent is aan minimum 15 maal uw gemiddelde jaarlijkse bijdrage.

Toegelaten inkomsten voor wie van een pensioen geniet: - rust- en overlevingspensioen ≥65 jaar:  zonder kinderen ten laste:  met kinderen ten laste:

Hoeveel kunt u betalen ? Een jaarlijks bedrag tussen een minimum forfaitair bedrag van 100 € en een maximum van 8,17% van uw netto beroepsinkomsten, met een absoluut plafond van 2.852,89 €.

5.937,26 € 8.905,89 €

Dankzij deze formule zal, wat ook de levensloop is, het doel dat de zelfstandige zich heeft gesteld, optimaal bereikt kunnen worden. Onze raadgevers zullen met plezier de belangrijke voordelen met u bespreken. Hoe kan u ons hiervoor contacteren ?

Het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) Binnen het kader van het wettelijke stelsel heeft de zelfstandige de mogelijkheid om een bijkomend pensioen op te bouwen door bijdragen te betalen die aftrekbaar zijn van de belastbare beroepsinkomsten.

S.V.Z. PARTENA - Dienst VAP Anspachlaan 1 1000 Brussel Tel. 02/549 73 00 www.partena.be mkt.svz@start.partena.be

Zo zal hij niet alleen een appeltje voor de dorst overhouden wanneer hij met pensioen gaat maar hij laat ook de fiscus het grootste gedeelte van zijn stortingen betalen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen wordt verdeeld in 2 formules:

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 8


De werkloze wordt zelfstandige

Werkgever worden...

Een aantal maatregelen werden genomen om werklozen aan te moedigen om zich als zelfstandige te vestigen of om hun eigen onderneming op te richten:

...gaat gepaard met heel wat verplichtingen, zoals :

Elke werknemer die zijn werk opgeeft of onderbreekt om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, kan gedurende 15 jaar zijn rechten als werkzoekende behouden, op voorwaarde dat hij een minimum aantal arbeidsdagen in loondienst kan bewijzen. Hij kan ze doen gelden wanneer hij niet slaagt in zijn opzet, voor zover dat zijn zelfstandige activiteit minstens 6 maanden duurde. De werkzoekende die zijn werkloosheid onderbreekt om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, behoudt gedurende 15 jaar zijn rechten als werkzoekende. De periode van 15 jaar wordt beperkt tot 9 jaar voor de zelfstandige activiteit die zich situeert voor 01.08.2007.

De werkzoekende die wenst opgeleid te worden voor een zelfstandig beroep bij een organisatie, erkend door de FOD Middenstand, kan als werkzoekende vrijstellingen krijgen met betrekking tot de beschikbaarheid, de inschrijving als werkzoekende en de stempelcontrole. Elke werkzoekende die werkloosheidsvergoedingen ontvangt en die zich wil voorbereiden op zijn zelfstandige loopbaan kan onder bepaalde voorwaarden en tijdens de 6 maanden die voorafgaan aan het begin van zijn activiteit, bepaalde voorbereidende werken uitvoeren met behoud van werkloosheidsuitkeringen. Wanneer de zelfstandige effectief zijn activiteit uitoefent, zal hij geen recht meer hebben op werkloosheidsuitkeringen.

Een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze kan onder bepaalde voorwaarden een lening bekomen om zich als zelfstandige te vestigen.

Het Participatiefonds U vestigen voor eigen rekening, is u eerst verzekeren van de samenhang tussen uw persoonlijk project en uw toekomstige activiteit. De verbintenis van het Fonds ? U helpen om al het geluk aan uw kant te hebben om uw project te laten slagen. 

tijdens de voorbereidende fase;

voor een startlening

om u te steunen na het opstarten van uw activiteit…

Er bestaan steeds oplossingen !

- inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) ; - aansluiten bij het Kinderbijslagfonds voor werknemers (www.kids.partena.be); - zijn personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen ; - aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (E.D.P.B.W.).

Een klare kijk hebben op lonen... ...vereist dat u de globale kosten voor de tewerkstelling van een werknemer bepaalt : - U houdt daarbij rekening met de minimumloonschalen en andere premies die van toepassing zijn in uw paritair(e) comité(s) ; - u legt bepaalde extralegale voordelen vast zoals maaltijdcheques of een collectieve pensioenbelofte (loonalternatieven die financieel interessant kunnen zijn) ; - u maakt een budget op en berekent de kosten (sociale bijdragen en fiscale inhoudingen).

Een eerste werknemer aannemen... ... houdt in dat u een hele reeks specifieke formaliteiten vervult : - U stelt een arbeidsovereenkomst op met daarin de eventuele proeftijd die van uw nieuwe werknemer ; - u voert de DIMONA uit, een zeer belangrijke formaliteit waarmee u elektronisch aan de R.S.Z. de start van de arbeidsrelatie met uw werknemer meedeelt ; - u stelt een arbeidsreglement op.

...en maand na maand beheren - U berekent elke maand opnieuw het loon, houdt rekening met eventuele afwezigheden van de werknemer en andere situaties ; u verwerkt ook mogelijke loonaanpassingen ; - u geeft de werknemer de nodige informatie over de samenstelling van zijn nettoloon.

Voor meer inlichtingen kan u onze site www.fonds.org raadplegen, schrijven of telefoneren naar het fonds, de Lignestraat 1 te 1000 Brussel, Tel. 02/210.87.87, e-mail info@fonds.org Wil u er meer over weten ? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via www.partena.be, mkt.svz@start.partena.be of bij uw onthaalkantoor.

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 9


Vertrouw deze verplichtingen en formaliteiten toe aan een specialist. Sluit aan bij PARTENA Sociaal Secretariaat

Op zoek naar loonsimulaties ? PARTENA Sociaal Secretariaat beschikt over handige tools en specifieke knowhow : - Deskundige en kwaliteitsvolle dienstverlening ; - talrijke resources en competenties op maat ; - gespecialiseerde tools die evolueren met uw behoeften en met de wetgeving die van kracht is.

U berekent ze in een handomdraai met Simul, de software voor loonsimulaties van PARTENA. Volgende simulaties zijn mogelijk met Simul : - bruto/netto ; - netto/bruto ;

PARTENA Sociaal Secretariaat biedt u een helpende hand : - Assistentie bij het vervullen van de nodige formaliteiten ; - aanvullende dienstverlening op het vlak van sociale zekerheid.

- aanvullende opzeggingsvergoeding ; - totale loonkosten voor de werkgever per uur/maand/jaar (eindejaarspremie, vakantiepremie, ... inbegrepen) ; - premies, R.S.Z.-verminderingen ; - fiscaal voordeel bedrijfswagens en vervoerskosten ; - loonbeslag ;

PARTENA Sociaal Secretariaat informeert en geeft opleiding :

- uitwinningsvergoeding voor een handelsvertegenwoordiger.

- Tal van interactieve workshops ; - opleidingen over sociale wetgeving, loonbeheer of human resources ; - juridische publicaties en praktische gidsen ; - gepaste juridische documentatie via een sterk uitgebouwde website www.payroll.partena.be.

PARTENA Sociaal Secretariaat Haar activiteiten PARTENA adviseert en omkadert ondernemingen inzake een efficiënt beheer van hun human resources. -

Payroll Management : PARTENA zorgt voor elk aspect van uw loonadministratie via een prestatiegerichte software op maat ;

-

HR Support : PARTENA helpt uw HR-afdeling en verschaft actuele informatie, geeft relevant advies en biedt concrete hulp. Haar troeven

PARTENA laat u meegenieten van zijn sterke punten : een professionele aanpak, efficiënte en betrouwbare teams, transparante producten en diensten, een ruime ervaring in human resources en een voortdurend streven naar vernieuwing. Haar gespecialiseerde partners PARTENA brengt u in contact met haar talrijke partners. Eigenlijk is PARTENA een uniek contactpunt dat toegang biedt tot een uitgebreid gamma sociale en HR-diensten.

Uw voordelen - Simul is gratis met NetSalary, de tool voor de verwerking van de arbeidsprestaties van uw personeel via het web ; - bedrijfsvoorheffing en R.S.Z.-bijdragen worden voortdurend bijgewerkt ; - u kunt de simulaties bewaren en afdrukken.

Meer weten ? Een beperkte versie van Simul (netto/bruto en bruto/netto) is gratis beschikbaar op www.payroll.partena.be.

Stuur een e-mail naar simul@partena.be en ontvang gratis de versie van het lopende kwartaal.

Hoe sluit u aan bij PARTENA Sociaal Secretariaat ? Stuur ons een mailtje via askme@partena.be Loop even langs in één van onze agentschappen of surf naar onze website www.payroll.partena.be

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 10


Charter voor goede dienstverlening Het sociaal verzekeringsfonds (hierna het "fonds") is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat – samen met de overheid – in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen. In dat kader moet uw fonds u de beste dienstverlening bieden: 1.

Een vlotte en professionele verwerking van uw aansluiting.

2.2.

Alle correcte en persoonlijke informatie over uw sociale bescherming en die o o o o o o o

van uw gezin, of het nu gaat om:

kinderbijslag ziekteverzekering; invaliditeitsverzekering; moederschapbescherming - dienstencheques; faillissementsverzekering; pensioen; aanverwante materies (zoals gehandicaptenuitkeringen, inkomensgarantie voor ouderen, leefloon);

3.

Alle informatie over de berekening van uw bijdragen en indien nodig over de diverse mogelijkheden voor het opvangen van eventuele betalingsmoeilijkheden.

4.

Alle nuttige informatie over aanvullingen op uw sociale bescherming samen met de nodige deskundige begeleiding (bijvoorbeeld inzake aanvullende pensioenen, aanvullende hospitalisatie, aanvulling op arbeidsongeschiktheids-uitkeringen…).

Uw fonds waarborgt u diensten die aan de volgende criteria beantwoorden: 1.

Efficiëntie en snelheid: Al uw vragen, verzoeken en klachten worden snel en efficiënt beantwoord. Uw rechten worden automatisch toegekend zodra de wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Indien dit niet automatisch kan, contacteert uw fonds u.

2.

Goed beheer: U krijgt een klantvriendelijke en persoonlijke service, alsook een efficiënte begeleiding, en uw administratieve rompslomp wordt beperkt

3.

Bereikbaarheid: U kan uw fonds vlot bereiken (via telefoon, fax, e-mail, internet of een persoonlijk bezoek).

4.

Betrouwbaar en deskundig: U kan rekenen op deskundig advies om de beste oplossing te vinden voor uw persoonlijke situatie

5.

Van mens tot mens: U kan steeds rekenen op een persoonlijk contact met iemand die uw dossier kent en u een persoonlijk advies kan geven.

Met absolute privacygarantie: Al uw persoonlijke gegevens en vragen blijven strikt vertrouwelijk en zijn beschermd door de privacywet.

Uw fonds engageert zich om de volgende diensten te verlenen aan de zelfstandigen, helpers en aangesloten vennootschappen

1.

Informatie en begeleiding m.b.t. uw rechten en verplichtingen in verband met uw sociaal statuut of aanverwante materies Tijdens uw loopbaan informeert en begeleidt uw fonds u, zowel: 

Bij de start: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie:

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 11


over uw verzekeringsplicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en over de stappen m.b.t. die verzekeringsplicht (onder andere wat betreft de categorieën van bijdragebetalers, het statuut van de meewerkende echtgenoot, de vennootschapsverplichtingen, alsook de regels i.v.m. de hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de vennootschapsmandataris en zijn vennootschap of tussen de zelfstandige en zijn helper).

inzake sociale bijdragen (onder andere wat betreft de berekeningswijze bij begin van activiteit, het bonificatiesysteem en de gevolgen bij niet-betaling van de bijdragen)

over de verschillende uitkeringen waar u recht op hebt.

Het fonds biedt u brochures aan over het sociaal statuut der zelfstandigen, evenals het huidige charter over goede dienstverlening. 

Bij gezinsuitbreiding: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie, onder andere wat betreft het moederschapsverlof, de moederschapshulp (dienstencheques), de geboorte- of adoptiepremie, en de kinderbijslag in het algemeen. Het fonds zorgt voor proactieve informatie en begeleiding m.b.t. de prestaties die niet automatisch toegekend worden of die door de zelfstandige aangevraagd moeten worden. Dit heeft betrekking op het kraamgeld en de dienstencheques in geval van moederschap.

Bij gezondheidsproblemen: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie over uw rechten inzake gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen, en gelijkstelling wegens ziekte.

Bij betalingsmoeilijkheden of als u uitleg nodig hebt m.b.t. tot de opgevorderde bedragen: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie, onder andere over de bijdrageberekening, de gevolgen bij niet-betaling, de mogelijke oplossingen zoals een aflossingsplan, de bijdragevrijstelling, de aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen. Zij informeert u aangaande de regels i.v.m. de hoofdelijke aansprakelijkheid (helper en vennootschap) en desgevallend aangaande het verloop van een gerechtelijke procedure.

Bij faillissement of kennelijk onvermogen: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie, onder andere over de verschuldigde sociale bijdragen en de mogelijkheid om van de faillissementsverzekering te genieten (uitkeringen en behoud van een sociale bescherming). In dat kader zorgt uw fonds voor proactieve begeleiding.

Bij pensioen of vragen over uw toekomstig pensioen: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie, onder andere over het rustpensioen, het overlevingspensioen, het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot, werken na uw pensioen en de pensoenbonus.

Bij vragen over uw aanvullend pensioen: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie over de verschillende aspecten van het gewoon wettelijk aanvullend pensioen en het sociaal wettelijk aanvullend pensioen. Het fonds begeleidt u persoonlijk in uw keuze voor de gehele duur van het contract.

Bij stopzetting: Het fonds begeleidt u en geeft u duidelijke en bruikbare informatie, onder andere over de modaliteiten van stopzetting, de voortgezette verzekering, de gelijkstelling wegens ziekte, en de pensioenmaterie.

Deze informatie wordt u aangeboden via diverse kanalen en minstens:

-

via het internet; via brochures; via een periodiek informatieblad.

De formulieren voor het beheer van uw dossier zijn snel en vlot beschikbaar en volledig

2.

Het beheer van uw uitkeringen (kinderbijslag, moederschapshulp, faillissementsverzekering,...) 

Uw uitkeringen worden correct berekend (kinderbijslag, faillissementsuitkering, dienstencheques,…).

Uw fonds betaalt regelmatig de uitkering:

binnen de termijnen bepaald door het sociaal statuut; binnen de termijnen bepaald in het handvest van de sociaalverzekerde.

Uw fonds kent uw uitkeringen indien mogelijk automatisch toe. Het betreft onder andere:

-

de leeftijdsbijslagen bij de kinderbijslag; de jaarlijkse bijslag bij de kinderbijslag;

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 12


-

de verhoogde kinderbijslag voor zelfstandigen.

De beslissing tot weigering van toekenning van een uitkering of tot terugvordering van een onverschuldigd bedrag is duidelijk gemotiveerd en bevat de informatie over de beroepsmogelijkheden;

Uw fonds waakt erover dat u uw rechten kunt doen gelden bij de bevoegde instellingen. Het waarborgt onder andere:

-

de correcte en tijdige mededeling van de getuigschriften van kinderbijslag; de correcte en tijdige mededeling van de aanvraag tot toekenning van de dienstencheques; de correcte en tijdige mededeling via electronische weg van de betalingsgegevens aan de ziekenfondsen; het doorsturen van de attesten in het kader van een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (ziekenfonds); het doorsturen van de aanvraag voor gelijkstelling en de voortgezette verzekering. de correcte en tijdige mededeling aan het RSVZ van de loopbaan m.b.t. het rustpensioen, noodzakelijk voor de berekening van uw pensioen;

-

de correcte en tijdige mededeling van uw fiscale attesten, noodzakelijk voor uw fiscale aangifte; begeleiding bij het invullen van de formulieren in het kader van een pensioenaanvraag; hulp bij de verwijzing naar de juiste instelling binnen en buiten de sector van het sociaal statuut (Handvest van de sociaalverzekerde).

3.

4.

De efficiënte en correcte berekening en inning van uw bijdragen 

De vervaldagberichten van de sociale bijdragen en van de regularisaties zijn correct en duidelijk en worden tijdig verstuurd.

Het fonds adviseert u en biedt u de meest geschikte oplossingen m.b.t. uw persoonlijke situatie en met name in geval van betalingsproblemen (aflossingsplan, aanvraag tot vrijstelling, aanvraag tot vermindering of tot vrijstelling, …).

De invordering van onbetaalde sociale bijdragen en de terugvordering van onverschuldigde sociale uitkeringen 

Bij niet tijdige betaling van uw bijdragen waarschuwt uw fonds u tijdig door middel van herinneringsbrieven, rekeninguittreksels en ingebrekestellingen, en dit nog vóór een gerechtelijke invordering start . Het fonds zoekt samen met u naar de meest geschikte oplossing. Bovendien zorgt het fonds op eigen initiatief voor een persoonlijk contact vooraleer voor de eerste maal een gerechtelijke invordering wordt opgestart (proactieve benadering).

5.

6.

Uw fonds deelt u regelmatig de stand van de bedragen mee die u het fonds verschuldigd bent.

Uw fonds maakt gebruik van alle invorderingsinstrumenten en procedures die het meest aanleunen bij uw belangen en die van het stelsel van sociale zekerheid der zelfstandigen.

Het fonds verzekert een goede opvolging van de lopende gerechtelijke procedures, zowel bij hun advocaten, hun deurwaarders als bij hun curatoren.

De informatie en de aansluiting van de vennootschappen en de invordering van de jaarlijkse bijdrage 

De engagementen van de fondsen zoals vastgelegd in dit charter zijn eveneens geldig voor de rechten en verplichtingen van de vennootschappen.

De vervaldagberichten m.b.t. de jaarlijkse bijdrage alsook de herinneringsbrieven en de ingebrekestellingen worden correct, duidelijk en tijdig verstuurd.

Communicatie van informatie (statistieken, …), opgelegd door de overheid. Het fonds antwoordt tijdig, correct en volledig op elke vraag naar informatie en statistieken die door het RSVZ of de FOD Sociale Zekerheid worden gesteld. Het fonds streeft naar een adequate en performante gegevensbank om dit mogelijk te maken.

--------------------------

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 13


Notes .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

laatste versie: 05/09/2011 Maatschappelijke zetel: Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA vzw – Anspachlaan 1 - 1000 BRUSSEL Tel: 02/549.73.00 - Fax: 02/223.73.79 - RRP Brussel 0409.079.088 - Website: www.partena.be – info: mkt.svz@start.partena.be

p. 14

MiniBrochure September 2011  

MiniBrochure September 2011

Advertisement