Halsen IF klubbleksikon 2019

Page 1

HALSEN IDRETTSFORENING Bergeskogen Idrettspark

KLUBBLEKSIKON 2019


KLUBBLEKSIKON

INNHOLDSFORTEGNELSE Lov for Halsen Idressforening .................................................................. 3-6 Klubbens historie ....................................................................................... 7-10 Dokumentveggen ........................................................................................... 11 Hovedstyret ......................................................................................................12 Organisasjonskart ...........................................................................................12 Anleggsoversikt ..........................................................................................13-15 Halsen IF fra A til Å .................................................................................. 16-22 Årshjul økonomi.............................................................................................. 23 Halse-folket (Halsesangen)......................................................................... 23 Rutiner for klubbens sponsorvirksomhet........................................24-25 Æresmedlemskap i Halsen IF ......................................................................26 Klubbens æresmedlemmer ......................................................................... 27 Klubbens ledere gjennom tidene .............................................................28 Vinnere av idrettsprisen ..............................................................................29 Klubbansvar i Halsen IF ................................................................................30 Visjon, mål og verdier for Halsen IF .........................................................31

L Larvik Idrettsråd .............................................................................................. 19 Lotterier/salg................................................................................................... 19 Lover................................................................................................................... 19 Låneopptak...................................................................................................... 19 Lagskasse.......................................................................................................... 19

A Adidas-avtalen.................................................................................................. 16 Ansatte .............................................................................................................. 16 Ansettelser ....................................................................................................... 16 Avfall.................................................................................................................... 16

O Opprydding..................................................................................................... 20 Organisasjon.................................................................................................. 20 Organisasjonsnr. .......................................................................................... 20

B Bank ................................................................................................................... 16 Betalingsterminal ......................................................................................... 16 Barneidrettsansvarlig .................................................................................... 16 Bobilhavna ........................................................................................................ 16 Bransjeeksklusivitet ........................................................................................17 Brøyting ............................................................................................................ 17 Budsjetter ......................................................................................................... 17 D Dugnader .......................................................................................................... 17 E F G Grasrotandelen................................................................................................ 17 Gruppestyrene................................................................................................. 17

2

H Handicap-toaletter........................................................................................ Historie............................................................................................................... Hjemmeside .................................................................................................... Hovedforeningen............................................................................................ Hovedstyret ..................................................................................................... Hovedsponsorer.............................................................................................

17 17 17 17 17 18

I Idrettsregistreringen ................................................................................... Inntektsbringene tiltak................................................................................ Idrettsprisen i Halsen IF............................................................................... Innkjøp..............................................................................................................

18 18 18 18

M Medlemsregistrering.................................................................................... 19 Medlemsskap ................................................................................................... 19 Meny-Blinken.................................................................................................. 19 Momskompensasjon.................................................................................... 19 Museum............................................................................................................ 19 Møterom.......................................................................................................... 20 N Nøkler............................................................................................................... 20

P Paradedress..................................................................................................... 20 Parkering.......................................................................................................... 20 Politiattest......................................................................................................... 20 Postadresse....................................................................................................... 21 Q R Regnskap/regnskapsføring.......................................................................... Reklameavtaler................................................................................................ Reklameskilt..................................................................................................... Revisjon.............................................................................................................. Registrering av medlemmer.......................................................................

21 21 21 21 21

S Serviceavtaler................................................................................................... 21 Sportellet........................................................................................................... 21 Supporterhenger’n......................................................................................... 21 T Treningsavgift.................................................................................................. 21 Trykksaker.......................................................................................................... 21 U Utleie.................................................................................................................. 22 V Valgkomitéer................................................................................................... 22 Vedlikehold...................................................................................................... 22 VIPPS.................................................................................................................. 22 W X

J

Y

K Kiosker............................................................................................................... 18 Kommunalt driftstilskudd.......................................................................... 18 Klubbkontor..................................................................................................... 18 Klubbmagasiner............................................................................................. 18 Klubbantrekk .................................................................................................... 18 Kontingent....................................................................................................... 18

Z Æ Æresmedlemmer .......................................................................................... 22 Å Årshjul .............................................................................................................. 22 Årsmøter .......................................................................................................... 22 Årsrapporter.................................................................................................... 22


KLUBBLEKSIKON

LOV FOR HALSEN IDRETTSFORENING1 Stiftet 22.10.1933, med senere endringer vedtatt på årsmøtet 31. mars 2016, godkjent av Vestfold idrettskrets dd.mm.yy. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1 Formål (1) Halsen IFs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. § 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. (2) Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund.2 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets, hører hjemme i Larvik kommune, og er medlem av Larvik idrettsråd3. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. § 3 Medlemmer (1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: a) akseptere å overholde Halsen IFs og overordnede organisa sjonsledds regelverk og vedtak. b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Halsen IF og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Styret i Halsen IF kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. (3) Medlemskap i Halsen IF er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Halsen IFs regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Halsen IF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. (7) Styret i Halsen IF kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. (8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 1 2

til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. (9) Ved fratakelse av medlemskap kan Halsen IFs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. (10) Halsen IF skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. § 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Halsen IFs aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE § 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. (3) Idrettskretsen kan pålegge Halsen IF å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. (4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. (2) Et medlem som er arbeidstaker i, eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 4 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent. 3

3


KLUBBLEKSIKON (4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Forslagsrett: a) Et medlem har forslagsrett og talerett på årsmøtet i idrettslaget. b) Styret i idrettslaget har forslagsrett og talerett på årsmøtet i idrettslaget c) Et idrettslag har forslagsrett og talerett årsmøte/ting i over ordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslags rett på dette årsmøtet/tinget. d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett og talerett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett og talerett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeids område. e) Et medlem under 15 år har forslagsrett og talerett på årsmøtet. (6)

Talerett:5 Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innen for sitt arbeidsområde.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i Halsen IF er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/ komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. (2) En arbeidstaker i Halsen IF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. (4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Halsen IF, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. (5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. § 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget (1) Et medlem som har en avtale med Halsen IF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. For eksempel per e-post. For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

5 6 7

4

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. § 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. § 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. § 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. (2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. (3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.


KLUBBLEKSIKON III. ØKONOMI § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Halsen IF er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8 (2) Dersom Halsen IF har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. (3) Bankkonti skal være knyttet til Halsen IF, og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. (5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. (6) Halsen IF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. § 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er Halsen IFs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned9. (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt, og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle Halsen IFs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 9 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning. 10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 8

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. § 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem av Halsen IF. Det kan velges flere dirigenter og referenter. § 15 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 10: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle Halsen IFs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Halsen IFs regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker11. 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet12. 8. Vedta Halsen IFs budsjett. 9. Behandle Halsen IFs organisasjonsplan.9 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 14 11. Foreta følgende valg: a) Leder som velges for ett år. b) Nestleder som velges for to år. c) Sekretær som velges for 2 år. d) Kasserer som velges for 2 år. e) Tre (3) styremedlemmer som velges for 2 år. f) To (2) varamedlemmer som velges for 2 år. g) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. h) Kontrollkomitè med 2 medlemmer, samt stedfortredere for disse som velges for ett år. i) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. j) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valg skal nestleder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året, og sekretær og 2 styremedlemmer velges det andre.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 14 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for. Det kan velges om styremed lemmene skal velges for ett eller to år av gangen. Alle styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 11

12

5


KLUBBLEKSIKON (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. § 17 Ekstraordinært årsmøte (1) Ekstraordinært årsmøte i Halsen IF innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b) Vedtak av styret i idrettslaget. c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjons ledd. d) krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i Halsen IF skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. (5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt, og om det er saker som ikke kan behandles. § 18 Idrettslagets styre (1) Halsen IF ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet15 mellom årsmøtene. Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer, samt lederne i hver av gruppene årsmøtet har opprettet. (2) Styret skal bl.a.: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at Halsen IFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov, oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere idrettslaget utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.16 f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten17. (3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. § 19 Grupper og komiteer (1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer. 15

6

(2) Halsen IFs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. (3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst fem medlemmer. Disse er: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og minst ett varamedlem. Gruppeleder velges for ett år, og de øvrige for 2 år av gangen. Nestleder og kasserer velges det ene året, sekretær og styremedlemmer det andre. Gruppestyret oppnevner selv en valgkomitè som foreslår kandidater til gruppestyret. b) Gruppen avholder et årlig møte (årsmøte) før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. For gruppenes årsmøter gjelder §§13, 14, 15 og 16 så langt de passer. c) Det årlige møtet skal: i. Velge gruppestyre ii. Behandle regnskap. iii. Behandle gruppens årsberetning. iv. Fastsette budsjett. v. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. vi. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret, herunder, men ikke begrenset til, deltakelse og plassering i serier, cuper og stevner mm. d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Halsen IF utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. V. ØVRIGE BESTEMMELSER § 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. § 21 Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Halsen IF etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Halsen IF selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. § 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør (1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. (3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

16

17

Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.


KLUBBLEKSIKON

KLUBBENS HISTORIE . . . Halsen Ballklubb ble stiftet i 1919. Bare fotball. Gode sesonger i 1921-23 da A-laget spilte jevnt med både Turn og Fram. Kampene ble spilt på ”Flisa”, oppkalt etter et nedlagt høvleri på Steinsnes. Det ble også anlagt en bane på Gloppejordet, Nordlibanen, som ble brukt i denne tiden. Flere av de beste spillerne gikk til Fram, og sammen med dårlig økonomi var årsaker til at klubben ble avviklet i 1926. Halsen Ballklubb ble stiftet på nytt igjen 22/10 i 1933, med Håkon Kruge som første formann. Den første klubbhytta med garderober ble satt opp i 1935. En hadde nå et sted hvor en kunne skifte før og etter trening og kamp, men heller ikke mer. Treningsforholdene på denne tida var ikke av de aller beste. Følgende historie er blitt fortalt: Vinterstid, da det ble for kaldt å være ute og løpe gatelangs eller på Hvittensand, hadde man innendørs gymnastikk på stalltrevet til Berntsen. Guttene svettet, bøyde og tøyde i annen etasje, mens man hadde hestene til Glittum under som stampet i gulvet.

I slutten av 30 årene Det gikk nedover i divisjonene igjen med Halsen, men interessen rundt laget holdt seg allikevel. Den gangen var det ikke noen organisert damegruppe, men det var kvinnene som sørget for strømper til spillerne, og de virket som aktiv heiagjeng ved kampene. Under Krigen var det stillstand i idrettsarbeidet på Halsen. Når krigen opphørte i 1945, tok det ikke lang tid for man var i gang igjen. Nye ansikter var kommet til, og få av de “gamle” fra storlagene før 1940 var aktivt med, men til gjengjeld var det nå disse som satt i kulissene og ledet foreningens administrasjon. Historien forteller at for å beholde samholdet i gruppa, ble det dannet sangkor som alternativ til fotballaktivitet som ikke var tillatt.

Ennå mens Halsen-navnet var nytt for fotballpublikum, var tilstrømningen til lagets kamper stor. En kamp mellom Halsen og Tempo på “gamle” Flisa samlet hele 700 tilskuere. Seriesystemet i fotball var A - B - C, og som nybegynnere måtte Halsen starte på bunnen, men det tok ikke mange år for 1. laget hadde spilt seg opp i A- serien. I og med den sportslige suksess som Halsen, hadde meldte kravet om en skikkelig bane seg når Halsen nå var kommet i A serien. Dugnadsiveren var stor, og frem kom spade, hakke, trillebår og hestene til Glittum sammen med en hel gjeng ivrige Halsen-medlemmer. Flisabanen fikk godkjennelse til å benyttes som bane for 1. laget. Etter krigen dukket problemene opp for fullt når det gjaldt området på Flisa. Eierforholdene var uklare og det var klart at man måtte se seg om etter et nytt sted å være. I begynnelsen etter frigjøringen var også området fylt av tysker-brakker, så man var henvist til å spille sine kamper på andre baner. Håndballgruppa ble startet i februar 1946, med Alf Hansen som den første formann. Alf Hansen er i dag Æresmedlem i Halsen IF. Det ble startet både Herre- og Damelag. Damelaget hevdet seg best, laget var i toppen allerede første sesongen. Herrene presenterte også en del gode resultater, men nådde ikke helt opp. I slutten av 1940 årene var Håndballen langt nede, men en gjeng entusiaster klarte å få den på fote igjen. Eldres avdeling kom med i 1948, med Ansgar Pedersen som formann. Det ligger i navnet at det er eldre mennesker det her er snakk om, men neppe som vi i vanlig tale forbinder med eldre. Hadde som formål å samle Halsegutter over 30 år for å vedlikeholde og fremme interessen for Halsen’s virksomhet og bistå Hovedforeningen og underavdelingens styrer ved løsning av oppgaver samt å fremme foreningsånden.

7


KLUBBLEKSIKON

Fra Halsen Ballklubb til Halsen IF I 1948 kom det forslag på generalforsamlingen om å forandre navn fra Halsen Ballklubb til Halsen Idrettsforening. Ingen hadde noe å si på dette, og det nye navnet ble vedtatt. Halsen Idrettsforenings første formann het Johnny Pedersen. Det nyopprettede Hovedstyret fikk som en av sine aller første oppgaver å finne fram til et egnet område for et framtidig idrettsanlegg. Det gikk 2 år med atskillelig timer nedlagt arbeid, til å tenke ut finansieringsplan og å få det hele i orden.

Klubbhytta som sto nede på Flisa ble demontert i lemmer og flyttet til Bergeskogen, det tok sin tid å få den oppsatt i Bergeskogen. Når den første var satt opp ble den utvidet med kjøkken og garderobe. Dusjanlegg fantes ikke, men en hadde satt i stand en utedusj. Damegruppa stiftes i 1958 Var de første som offisielt fikk benytte den nyoppsatte hytta, og året var 1958, året for Damegruppas stiftelse. Den første formannen het Ellen Corneliussen. Allerede i starten var det 40 medlemmer som samlet seg i den gamle klubbhytta, siden kom det stadig flere medlem til, og arbeidet for foreningen gikk med liv og lyst. Det ble bl.a. fortsatt med strømpestrikking (30 par strikkede strømper, røde og grønn stripet i ull) og samlet inn atskillelig med penger. Damene, den gang som nå, har lovet å holde sammen i tykt og tynt, de har jo ikke så rent lite av æren for at klubbhytta ser ut som den gjør. Skøytebane i Bergeskogen Vinteren 1958 fikk man anlagt en skøytebane, og en klarte å få til 60 isdager i Bergeskogen, og både små og store fant veien til skøytebanen. For å få dette til hadde en god hjelp av Tjølling kommune, samt økonomisk hjelp fra Halsen vel, Husmorlaget, Arbeiderpartiets damegruppe og barnevernsnemda. Egen skøytekomite ble formelt organisert, og ildsjeler sto bak tiltaket. Til og med egne musikk kvelder flere ganger i uka. Det første Halsen-mesterskapet ble arrangert i 1958 med god deltakelse og fin premiering.

Bergeskogen ble kjøpt av Hans Berge i 1950, og kostet idrettsforeningen 18 800 kroner. (75 øre pr. meter) Det lå nå et betydelig antall år med dugnadsarbeid foran, for å få omgjort området til idrettsområde med plass til fotball og håndballbaner. Der det i dag er kunstgressbane var det et jorde, mens Hovedgressbanen var den gangen dekket av store trær, kampesteiner, myr og gamle røtter. Heimevernet hjalp til med sprengninger, og mange ivrige Halse folk hjalp til. Nedgangstid 1950 - 55 for Halse fotballen i årene 1950 - 55. Laget var uten bane i flere år. Seniorlaget gikk i oppløsning. Det gikk bedre med rekrutteringen til de yngre årganger. I midten av 1950 årene var det Håndballen som holdt liv i klubben, i en sesong her stilte håndballen med 8 lag.

Egen gressbane i 1963 året da Halsen fikk sin egen gressbane markerer starten på en blomstringstid for fotballgruppa. Det gikk slag i slag, ikke bare gjennom 6.divisjon uten for store vanskeligheter, men også 5.divisjon og 4. divisjon de påfølgende år. Fotball for de aller yngste ble det også fart i, en stilte også med puttelag.

8


KLUBBLEKSIKON

Håndballen på 1960-tallet klarte seg også svært godt i 1960 årene. Håndballgruppa har hele tiden siden starten stadig deltatt i en rekke turneringer, og det er ikke få triumfer som er hentet til gruppas premiesamling i disse årene. Behovet for innendørshåndball begynte etter hvert å komme som et behov, og for Halsen IF var dette en drøm som var langt i det fjerne.

3-årsplanen i 1975 Hovedstyret utarbeidet en 3 års plan, med følgende innhold, som ble godkjent av årsmøtet: 1. Bygge idrettshall. 2. Utbedring av treningsslette. 3. Omlegging av fotballbanen. 4. Lysløype. 5. Flytting / riving av det gamle klubbhuset.

Ishockey i Bergeskogen i 1970 Halsen IF fikk enda en tilvekst, Ishockey, her var det Petter Christiansen som ble den første formannen. Interessen for Ishockeygruppa skulle vare en del år, men væravhengig som en var, ble den første sesongen temmelig amputert. I sesong nr 2 skulle det vise seg å bli mer fart og fres over sakene. Treningsiveren var stor, og guttelaget gikk sen-sasjonelt videre og knep kretsmesterskapet. Ishockeygruppa tapte etter hvert kampen mot tåke, regnvær og overvann på isen slik at gruppa ble nedlagt.

Halsen IF 40 år i 1973 Foreningen vokste og nærmet seg 40 års jubileum i 1973. Det var behov for å få en arvtager etter klubbhytta som kom fra Flisa-banen. Ny klubbhytte med møtesal på 150 kvm, med kontor og kjøkken, garderober og toalett ble reist på dugnad. Bergeskogen tidende Behovet for å knytte medlemmene tettere sammen og få gitt ut informasjon om idrettsforeningen drift både sportslig og anleggsmessig kom ideen om å utgi en avis. Avisa ble utgitt første gang i 1975, med Svein Andresen som redaktør. I tilegg til egne medlemmer ble den utgitt gratis til alle hustander i Østre Halsen skolekrets. Avisa holdt det gående til og med 1984, og avisas mange numre inneholder verdifullt historisk materiale om livet i foreningen. Den forteller om den enorme innsatsen som er lagt ned for å få til et levende idrettsmiljø, hvor de tillitsvalgte utfører sine oppgaver, og som har vist i ettertid å gi resultater av det man begynte å planlegge.

Inntekter Det skulle gode inntekter til for å få gjennomført alt en ønsket, en søkte om penger der det var mulig, enten kommunal støtte eller tippemidler. I tilegg til dette var en avhengig å klekke ut gode ideer om inntektsbringende tiltak, alt fra lotterier, arrangementer som skulle gå med overskudd, og ikke minst bingo, I bingoens begynnelse var dette så populært at grusbanen var fylt med biler, hvor spillerne satt i sine biler og krysset av etter hvert som tallene ble lest opp over høytalerne. Damegruppa er de trofaste dugnadsmedarbeiderne på bingo’n, og har gode inntekter også på 21 spillet og kjøkkentjeneste. Bygging av idrettshall hadde vært i idrettsforeningens planer siden 1975, og endelig, etter mange timer med planlegging og debatter i politiske fora, kunne en åpne Bergslihallen i 1981. Det var leder av byggekomiteen Hans Skalleberg som foretok den offisielle åpningen sammen med Ordfører Arild Lund. Videre utbygging av Bergeskogen Idrettspark Foreningen stoppet ikke med dette sine anleggsprosjekter i 1980 årene, rehabilitering av gressbaner og grusbaner (fra 1983), utvidelse av klubbhytte inkludert nye møterom og en dobling av garderobekapasiteten (1985). Klubbhytta har etter hvert hatt behov for fornyelse innvendig. I årene 1999/2000 fikk vi i 2 etg. nytt flislagt gulv, nye stoler og bord samt kjøkken.

9


KLUBBLEKSIKON Larviks første kunstgressbane Halsen IF kunne i forbindelse med sitt 70 års jubileum åpne Larviks første kunstgressbane. Halsen IF banet dermed vei for at flere klubber nå har sine egne baner, og at Larvik kommune per dags dato på landsbasis har en meget god banedekning. Bergslihallen Bergslihallen har fram til i dag hatt stadig nye behov for oppgradering av hallen. Det er gjennomført flere utvidelser, bl.a nytt tribuneanlegg i 1997, nye garderober i 2001/2002 og nytt parkettgulv i 2002. Nye tribunestoler ble i samarbeid med LHK satt inn i 2007. Bergslihallen`s eget styre med medhjelpere drifter hallen med stort personlig engasjement. Samarbeid med andre klubber Larvik Turn og Halsen IF gikk sammen i 1992 og dannet Larvik Håndballklubb. Det er på Junior- og Seniornivå LHK driver, Halsen IF vil i likhet med Larvik Turn konsentrere seg om de yngre spillerne både sportslig og økonomisk. Hjemmearena for Larvik Håndballklubb er Bergslihallen. Nanset Idrettsforening og Halsen IF gikk inn i samarbeid og dannet FK Larvik på seniornivå i damefotball, i det som idag heter FK Larvik. Larvik Fotball og Halsen IF samarbeidet på seniornivå, hvor målet i fellesskap var å komme høyt opp i divisjonene i herrefotball.

10

KLubbens historie fortsetter Sportellet Sportellet ble åpnet i november 2002 med utleie av kontorer til administrasjonen i Larvik Håndballklubb, og med overnattingsdel i 1. etasje. Bergslihallen som var Larvik HKs hjemmearena, gjorde veien kort for administrasjonen og spillerne. Alle sponsorsamlinger i forbindelse med kamper ble avviklet i vårt klubbhus i forbindelse med Larvik HKs hjemmekamper. Leieforholdet varte til høsten 2009, da klubbens virksomhet flyttet inn til nye Arena Larvik. Etter Larviks utflytting ble også 2. etasje omgjort til overnattingssted. Huset kan nå betjene opp mot 60 sengeplasser i to adskilte avdelinger. Sportellet eies og drives av fotballgruppa. Hele bygget isammen med garasjeanlegg og lager er satt opp i samarbeide med tømrerlilnja på Thor Heyerdal VGS, og vår hovedsponsor Impregneringen. I 2017 ble det åpnet en ny sportellavdeling i forlengelsen av klubbhuset. Denne avdelingen har 4 rom med i alt 22 sengeplasser. I 2017 ble det også lagt nytt kunstgressdekke på den gamle kunstgressbanen.


KLUBBLEKSIKON

«DOKUMENTVEGGEN» På den nye «Dokumentveggen» i Klubbhuset finner du en presentasjon av alle de offisielle dokumentene som gjelder anlegget i Bergeskogen Idrettspark.

Halsen IF kjøpte området i 1950 etter at det ble omregulert fra kirkegård til idrettsformål. Du kan følge prosessen i dokumentene på veggen fra 1950 fram til «vår tid».

11


KLUBBLEKSIKON

ORGANISASJONSKART FOR HALSEN IDRETTSFORENING KONTROLLKOMITÉ

ÅRSMØTE HALSEN IF HOVEDSTYRET ARBEIDSUTVALGET

STATSAUTORISERT REVISOR

ANSATTE

HOVEDSTYRET BESTÅR AV ARBEIDSUTVALGET, 3 STYREMEDLEMMER OG GRUPPELEDERNE I HÅNDBALL- OG FOTBALLGRUPPA

FOTBALLGRUPPA

HÅNDBALLGRUPPA

HOVEDSTYRET 2018/19 Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Leder Fotballgr.: Leder Håndballgr.:

12

Knut Gjertsen Steinar Kaldhussæter Anita Thoresen Lars Thoresen Mariann Berby Ambjørnsen Morten Hansen Vegard Rove Stuen Håkon Havnås Elisabeth Thoresen Tom Erik Andersen Anette Findorff


KLUBBLEKSIKON

ANLEGGSOVERSIKT: “BAKROMMET”

Dette er et møte- og sosialrom i klubbhusets underetasje. Det er sitteplass til ca. 50 personer, rommet inneholder storskjerm og TV. Fotballgruppa har stått for etablering av stedet, hvor lagene kan bestille plass etter avtale med klubbkontoret.

BALLBINGE

Ballbingen ble anlagt i 2014. Bingen er åpen for alle, men de yngste barna skal være prio-ritert. Til organisert trening forbeholdes plassen de yngste alderstrinn for gutter og jenter.

BALLHUSET

Fotballgruppa benytter dette til fellesutstyr og alle lag har egne boder til sitt lagsutstyr.

BEACHBANE

I 2015 ble det bygget ny beachbane i Bergeskogen. Banen erstatter de gamle banene da det ble anlagt ny kunstgressbane. Ved beachbanen er det montert vann og strøm.

BERGSLIHALLEN

Dette er klubbens hovedanlegg for håndball og ble bygget i 1981. Hallen har siden da blitt oppgradert flere ganger, blant annet med tribuner, parkettgulv og nytt ventilasjonsanlegg. Treningstider og utleie administreres av Hovedstyret. Bergslihallen har egen kafeteria som er åpen i forbindelse med arrangementene der og driftes av håndballgruppa.

13


KLUBBLEKSIKON

GARASJEBYGG/LAGER

I tilknytning til Sportellet er det garasjer til klubbens kjøretøyer og redskaper. Det er hovedforeningen som eier alt inventar, og fotballgruppa disponerer det ytterste lagerrommet.

GRILLHUSET “CORNER”

Grillhuset ligger i tilknytning til Sportellet og klubbhuset. Det er plass til ca. 25 personer i huset. Bruken av stedet administreres og bestilles på klubbkontoret.

KUNSTGRESSBANER

Kunstgressbane 1 ble åpnet i 2003, og var Larviks første kunstgressbane. Banen holdes åpen hele året og benyttes til trening og kamper. Det ble lagt nytt kunstgressdekke i 2017. Kunstgressbane 2 ble åpnet i 2014 og er klubbens hovedbane. Den brøytes ikke om vinteren. Ballbinge med kunstgress ble anlagt samtidig med den nye kunstgressbanen i 2014. Denne brøytes heller ikke om vinteren.

KLUBBHUSET

Hovedetasjen inneholder en stor møtesal til 100-150 personer, kjøkken, toaletter og en glassveranda med møterom og stevnekontor. Klubbens pokaler og premier er stilt ut i møtesalen. Her finner du også vårt lille klubbmuseum og bilder av Æresmedlemmene. I underetasjen finner du «Bakrommet», garderobeanlegget for fotball og den nyeste sportellavdelingen. Klubbhuset har en utvendig kiosk som drives av fotballgruppa ved arrangementer. I 2019 bygges det en utvendig veranda under tak i forlengelsen av Klubbhuset. Klubbhuset leies ikke ut til eksterne arrangementer.

14

SPORTELLET

Sportellet ble åpnet i mai 2003 og eies og drives av fotballgruppa. Sportellet har 40 sengeplasser i 1. etasje og 21 i 2. etasje. Våren 2017 ble det åpnet ny avdeling i for-lengelsen av klubbhuset. Her er det 22 senge-plasser. Totalt er det nå 84 sengeplasser i Sportellet. Sportellet kan også leies av våre egne lag som ønsker seg en treningsweekend eller lignende. Klubbkontoret er utleieansvarlig.


KLUBBLEKSIKON

TRIKSEPARKEN “OFFSIDE”

Trikseparken ligger rett ved kunstgressbanen, og har kunstgress og flomlys. Denne ble bygget og åpnet i 2009. Trikseparken er ment til ballspill for smågrupper eller individuell trening og lek. Parken står åpen til bruk for alle. Den brøytes ikke for snø om vinteren.

NATURGRESS TRENINGSFELT

Etter bygging av nytt anlegg i 2013/14 ble vår tidligere hovedgressbane avviklet. Området inneholder idag et treningsfelt i naturgress på 50x70 m.

PARKERINGSPLASSER

Fotballanlegget har ca. 85 parkeringsplasser. Det er egne plasser for moped- og sykkelparkering. Brukere av Bergslihallen parkerer på det kommunale området nedenfor hallen. Mopeder og sykler parkeres til høyre for inngangspartiet.

15


KLUBBLEKSIKON

I KLUBBLEKSIKONET FINNER DU «ALT» DU TRENGER Å VITE OM HALSEN IF – FRA A TIL Å

Hovedstyret ønsker at alle som på en eller annen måte er tilknyttet foreningen vår skal finne de opplysningene man trenger på ett sted. Om du er spiller, forelder, trener, tillitsvalgt, sponsor eller bor i vårt nærområde, er det viktig at du vet hva som «gjelder» for Halsen Idrettsforening.Derfor finner du blant annet en oversikt over fasilitetene i Bergeskogen Idrettspark, hvem du kan kontakte og hvilke regler som gjelder. Vi er stolte av vår lange historie, og har derfor tatt med en kort oversikt over hele historien,

ADIDAS-AVTALEN

Halsen IF har forlenget avtalen med Adidas fra 1/1 2019 og gjelder de neste 4 årene. Avtalen forplikter klubben til å bruke Adidasprodukter som bekledning for alle lag, trenere og lagledere.

ANSATTE

Klubben har en heltidsansatt med ansvar for klubbkontoret og koordinering av drift og vedlikehold av baner og anlegg.

ANSETTELSER

Hovedstyret er som øverste organ i klubben, ansvarlig for alle ansettelser i Halsen IF. Avtaler med trenere og lagledere inngås direkte med styrene i håndball- eller fotballgruppa. Ved lønn m/skattetrekk skal dette søkes spesielt til hovedstyret før avtale inngås.

hvem som er utnevnt til æresmedlemmer og lederne av gruppene gjennom tidene. Har du ytterligere informasjoner her må du ikke nøle med å ta kontakt med oss, slik at vi kan få det med i leksikonet, -ingenting er for stort eller for lite. Leksikonet vil bli fortløpende oppdatert, og skal være et levende dokument. Det blir trykket i papirversjon til foreningens Årsmøte i mars og legges ut på klubbens hjemmeside. Leksikonet er Halsen IFs Organisasjonsplan.

BANK

Klubbens bankforbindelse er DNB. Alle konti og lån i klubbens regi skal være i denne banken. Det er kun leder i Halsen IF som på vegne av klubben kan opprette konti. Ingen lag, trenere eller andre i støtteapparatene kan opprette konti til bruk for lag eller arrangement i Halsen IF.

BARNEIDRETTSANSVARLIG

Lederne av fotball- og håndballgruppa er ansvarlige for at Halsen IF følger Idrettens Barnerettigheter som de er nedfelt i bestemmelsene fra Norges Idrettsforbund.

BETALINGSTERMINALER

Fotball- og håndballgruppa disponerer bankterminaler til bruk ved arrangementer og kiosker. Det er også mulig å betale med VIPPS.

BOBILHAVNA AVFALL

Avfallscontainere er sentralt plassert ved Klubbhytta og Bergslihallen. Halsen IF har egen klubbavtale med Norsk Gjenvinning. 16

Halsen IF driver Larvik Bobilhavn ved Skottebrygga i Indre Havn. Bobilhavna har oppstillingsplass til 16 bobiler og holdes åpen fra mars/april til oktober/november.


KLUBBLEKSIKON

BRANSJEEKSKLUSIVITET

Halsen IF har bestemt at bankforbindelse, dagligvarekjede og leverandør av sportsutstyr for alle lag, grupper og avdelinger skal være den samme i hele klubben. Langsiktige avtaler er inngått med Meny Blinken og Sport1. Det kan ikke kjøpes varer eller tjenester hos noen konkurrerende virksomheter. Halsen IF ønsker å gi våre sponsorer eksklusivitet, dvs at vi bruker våre sponsorer der disse dekker vårt behov.

BRØYTING

Klubbens anleggsansvarlig brøyter hele anlegget og Bergslihallens P-plass.

BUDSJETTER

av Hovedstyret og fremmer gruppenes synspunkter der.

HANDIKAPTOALETTER

Du finner toaletter tilpasset bevegelseshemmede i Bergslihallen, Klubbhusets hovedetasje og utvendig i undertasjen mot den nye kunstgressbanen.

HISTORIE

Klubben har en samlet historie som gjengis på annet sted i leksikonet. Deler av historien vår finner du også presentert i Klubbhuset.

HJEMMESIDE

Hovedforeningen, håndballgruppa og fotballgruppa fremmer sine budsjetter for sine årsmøter i mars måned hvert år.

Klubben har en felles nettportal for hele klubben: www.halsenif.no Her finner du informasjon om og fra Hovedforeningen og gruppene.

DUGNADER

HOVEDFORENINGEN

Dugnader på anlegget koordineres av anleggsansvarlig i samarbeid med respektive grupper og lag.

GRASROTANDELEN

Halsen IF er registrert som grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Det vil si at Norsk Tipping overfører 7% av innsatsen til personer som har registrert Halsen IF som sin grasrotmottaker. I 2018 var Halsen IFs andel fra Norsk Tipping på ca 310 000 kroner. Vi oppfordrer alle til å registrere Halsen IF som sin grasrotmottaker. Det kan enkelt gjøres hos kommisjonæren neste gang du tipper, eller du kan sende SMS til 2020 med teksten: <Grasrotandelen 971319097>.

GRUPPESTYRENE

Håndball- og fotballgruppa har egne styrer som velges på gruppenes årsmøter. Styrene velges i henhold til foreningens lover. Gruppelederne går inn som medlemmer

er klubbens øverste organisatoriske nivå og har det juridiske ansvaret for driften av klubben. Hovedforeningens hovedoppgaver er driften av anlegget til Halsen IF, ivareta de ansatte, koordinere klubbens aktiviteter og passe på at alle ledd i organisasjonen følger lovverket. Hovedforeningen ledes av klubbens Hovedstyre.

HOVEDSTYRET

Er klubbens øverste tillitsvalgte organ. Hovedstyret består av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer 3 Styremedlemmer 2 Varamedlemmer Håndballgruppas leder Fotballgruppas leder

17


KLUBBLEKSIKON

varer i klubbens navn, uten først å ha gjort avtale om dette med gruppeansvarlige.

HOVEDSPONSORER

Sport1 Albert Bøe Meny Blinken (Dagligvarer) Det er ikke anledning for lag og grupper å benytte andre leverandører enn disse der de kan dekke klubbens behov.

IDRETTSREGISTRERINGEN

Halsen IF benytter KlubbAdmin som elektronisk register over medlemmer som oppfyller kriteriene for medlemskap i klubben. Innen utgangen av april rapporter Hovedforeningen dette til NIF. Det er antall registrerte medlemmer under 20 år gir grunnlag for tildeling av midler fra kommunen. Gruppene registrerer selv sine aktivitetstall.

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK

Hovedforeningens og gruppenes inntektsbringende tiltak skal være plassert i foreningens Årshjul. Med inntektsbringende tiltak menes lotterier og salg av rabattkort. Se felles regler for hele Halsen IF på side xxx

IDRETTSPRISEN I HALSEN IF

Prisen deles ut til 2 medlemmer på klubbens årsmøte. Gruppestyrene nominerer kandidater som har utmerket seg det siste året. Nominasjonene sendes til hovedforeningens leder en måned før Hovedforeningens årsmøte. Prisen er på 3.000 kroner og finansieres av en testamentarisk gave fra Kristian Aarsten og pengegaver fra Dagfinn Ellefsen og Damegruppa i Halsen IF.

INNKJØP

Halsen IF baserer seg på å kjøpe varer og tjenester fra firmaer og næringsdrivende som sponser og støtter klubben. Håndball- og fotballgruppa har prosedyrer for kjøp av varer og tjenester til lagene. Ingen enkeltpersoner kan bestille eller ta ut 18

KIOSKER

Det er 2 faste kiosker i Bergeskogen Idrettspark. En i klubbhuset og en i Bergslihallen. Disse er normalt åpne i forbindelse med kamper og arrangementer. Kioskene drives av gruppene, og betjenes av foreldre etter oppsatte kiosklister administrert av gruppestyrene.

KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD

Halsen IF mottar kommunalt driftstilskudd fra Larvik kommune. Tilskuddet baserer seg på klubbens omsetning og antall medlemmer under 20 år (hodestøtte). Det er mulig å søke kommunen om tilskudd til arrangementer og annet, se kommunens hjemmesider for nærmere detaljer. Søknadsfrist er 15. mars.

KLUBBKONTOR

Halsen IF klubbkontor er stedet for alle henvendelser i klubben. Her formidles videre kontaktpunkter til rette avdeling/person.

KLUBBMAGASINER

Hovedforeningens leksikon Fotballgruppas årsmagasin Fotballgruppas sportsplan og leksikon

KLUBBANTREKK

Halsen IF har en klubbavtale for antrekk med Sport1 og de skal til enhver tid vite hvilket antrekk som er det gjeldende. Se fullstendige regler for bekledning og profilering på side xxx.

KONTINGENT

For å spille og trene fotball og håndball i Halsen IF må man være medlem av klubben. Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet. Medlemskontingenten sendes ut i mars hvert år.


KLUBBLEKSIKON

Medlemskontingenten går til Hovedforeningens drift av anlegget i Bergeskogen Idrettspark. Årsmøtet har vedtatt 2 ulike satser for kontingenten, en for aktive spillere og en for andre medlemmer.

LARVIK IDRETTSRÅD

Idrettsrådet er felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i Larvik kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av Larvik Idrettsråd. Representanter fra klubben møter på Idrettsrådets årsmøte.

LOTTERIER/SALG

Ingen enkeltlag kan på eget initiativ iverksette lotterier eller salg i klubbens navn

LOVER

Halsen IF følger NIF’s lovnorm og fastsettes på klubbens årsmøte. Se side 3

LÅNEOPPTAK

Det er kun Hovedstyret som på vegne av klubben kan ta opp lån. Grupper og enkeltindivider kan ikke ta opp lån i klubbens navn. Alle låneopptak skal behandles og godkjennes av klubbens årsmøte.

LAGSKASSE

Midler som enkeltlag skaffer seg fra dugnadsbasert arbeid eller lagstøtte skal overføres gruppas bankkonto. Beløpet som settes inn må være spesifisert med hvilket lag innskuddet gjelder. Det er de ansvarlige kassererne i gruppene som holder kontroll/ oversikt over hvor mye lagene til enhver tid har “innestående”. Det betyr at ingen kan bruke private bankkontoer for lag eller grupper. Se fullstendige regler for økonomi knyttet til enkeltlag på side xxxx.

MEDLEMSREGISTERING

Halsen IF har en egen person til å administrere klubbens medlemsregister. Denne samarbeider med gruppenes sekretærer for til enhver tid å holde medlemsmassen oppdatert. Se klubbansvar side xxx.

MEDLEMSKAP

Alle som aksepterer å overholde Halsen IFs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli medlem av klubben. Medlemskapet i Halsen IF er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig. Se også §3 i foreningens lover.

MENY-BLINKEN

Meny-Blinken er Halsen IFs største sponsor og bidragsyter. Blinken støtter Hovedforeningen, Fotballgruppa og Håndballgruppa med betydelige beløp hvert år. Halsen IF er forpliktet til å kjøpe alle sine varer fra Meny-Blinkens sortiment.

MOMSKOMPENSASJON

Klubben sender inn samlet omsetning til departementet, som utbetaler momskompensasjon i forhold til klubbens totale omsetning. Det er derfor viktig at alle gruppene får med seg all omsetning i sine regnskapstall –også i forbindelse med turneringer og reiser. Departementet gir også momskompensasjon ifm bygging av anlegg. Se dep. hjemmeside for nærmere detaljer.

MUSEUM

Det er opprettet et lite “klubbmuseum” i glassmonter inne i klubbhuset. Her blir det tatt vare på effekter som forteller noe av klubbens historie. Alle givere blir registrert med navnskilt på gaver/effekter gitt til klubben.

19


KLUBBLEKSIKON

MØTEROM

Klubben stiller tilpassede møterom tilgjengelig for alle klubbens grupper og lag. Møterom i klubbhuset må bestilles på klubbkontoret.

NØKLER

Det er tre ulike nøkkelsystemer i Bergeskogen Idrettspark. Bergslihallen har et elektronisk låsesystem på inngangsdøren som administreres av håndballgruppa. Nøkler til kiosk, møterom og boder administreres av hovedforeningen ved klubbkontoret. I klubbhuset er det systemnøkler som administreres av klubbkontoret. Nøkkelsystemet i Sportellet administreres samme sted.Det er ikke tillatt på eget initiativ å kopiere nøkler som tilhører Bergeskogen Idrettspark.

OPPRYDDING

Det er viktig at alle som bruker anlegget rydder opp etter seg, og bidrar til en god holdning fra alle spillere og ledere i Halsen IF. Vår policy er at ryddighet gjelder både på eget anlegg og når vi gjester andre. Alle rester fra baneområder og garderober skal ryddes etter kamp og trening, -hjemme og borte. Når vi er tilskuere gjelder dette selvfølgelig også tribuneområder.

ORGANISASJON

Halsen IF er organisert i en fotballgruppe og en håndballgruppe. Hver gruppe ledes av et styre, og er det faglige organ for den idrettsgren gruppa representerer. De skal aktivt drive og fremme sin idrett på en måte som er forenlig med gruppens målsetting og økonomiske evne. Gruppene er økonomisk og juridisk underlagt Hovedforeningen, men er selv ansvarlige for eget regnskap og budsjett som godkjennes på gruppenes årsmøter. Gruppelederne sitter i foreningens Hovedstyre. Se for øvrig klubbens organisasjonskart. 20

ORGANISASJONSNUMMER

Halsen IF er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 9713 19097.

PARADEDRESS

Klubbens paradedress er lik for alle medlemmer i Halsen IF, uansett lag og gruppe. Dressen skal påføres klubbemblem og teksten «Halsen Idrettsforening» på ryggen. Dressen kan ikke påføres noen form for reklame.

PARKERING

Det er to parkeringsområder på og i tilknytning til anlegget. Parkeringsplassen på nedsiden av Bergslihallen er kommunal, men blir brøytet av Halsen IF. Denne P-plassen er ment å betjene besøkende til Bergslihallen og Beachanlegget når det er arrangementer der. Parkeringsplass for fotballanlegg, klubbhus og sportell ligger ved innkjøring vest på anlegget. Vi oppfordrer alle som benytter parkeringsplassene å kjøre forsiktig og være aktsom da det er mange barn som ferdes i Bergeskogen Idrettspark!

POLITIATTEST

Alle voksne personer som gjennom sitt engasjement i Halsen IF er i kontakt med barn og ungdom og/eller funksjonshemmede skal ha forevist gyldig politiattest. Det er sekretærene i gruppestyrene som utsteder attestene som signeres av den som skal attesteres før den formidles politimyndighetene. Gyldig politiattest skal forevises sekretær som videreformidler dette til nestleder i Hovedstyret som er klubbens ansvarshavende i forhold til politiattester.


KLUBBLEKSIKON

POSTADRESSE

SERVICEAVTALER

REGNSKAP OG REGNSKAPSFØRING

SPORTELLET

Halsen Idrettsforening Bergeskogen Idrettspark Brekkegata 20 3260 Larvik

Alle regnskapene i Halsen IF føres av Solve Forretningspartner AS. All fakturering i klubben skal gå gjennom regnskapsfører. Regnskapene føres etter Norsk Standard.

REKLAMEAVTALER

Det er bare styrene som kan inngå reklameavtaler og selge reklame i klubbens navn. Se felles regler for hele klubben på side xxx.

REKLAMESKILT

Hovedforeningen og gruppene disponerer hver sine arealer for profilering av sine sponsorer: Hovedforeningen: Bergslihallens langside Håndballlgruppa: Bergslihallens kortsider Fotballgruppa: Kunstgressbanen Alle skilt skal ha målene 1 x 4 meter. Egne mål for langsiden i Bergslihallen.

REVISJON

Halsen IF har en årlig omsetning som overstiger fem millioner kroner og har derfor engasjert Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer I tillegg velges en kontrollkomite på foreningens Årsmøte.

REGISTRERING AV MEDLEMMER

Den som spiller håndball og/eller fotball i Halsen IF skal være medlem av klubben. Ansvarlige i gruppene registrerer spillere i Medlemsservice med de opplysninger som der er nødvendige. Medlemmene blir automatisk overført til Hovedforeningens register. Medlemskapet er først gyldig ved betalt medlemskontingent.

Klubben har sentrale langtidsavtaler for service innen Brann (Apparater, slanger, varsling), Elektro, Ventilasjon og Skadedyrkontroll for hele anlegget.

Sportellet administreres og driftes av fotballgruppa. Ta kontakt med klubbkontoret for priser og bestilling.

SUPPORTERHENGER’N

Halsen IF har inngått et samarbeide med selskapet «Klart det». Firmaet leier ut biltilhengere, og vi mottar 30% av leiesummen som godtgjørelse. Kunden opplyser Halsen IF som mottager, og klubben blir tilført midler hver mnd. Supporterhenger’n er påført vår klubblogo og blir presentert på Halsen IF’s anlegg under arrangement som Kunstgresscup og andre passende anledninger. Det gis også anledning for vår klubb å låne denne gratis til f.eks cupturer o.l. Se www.klartdet.no.

TRENINGSAVGIFTER

Treningsavgiften går til den sportslige aktiviteten for hvert enkelt lag og spiller. Hvor stor treningsavgiften skal være bestemmes av gruppestyrene og faktureres derfra. Nivået på treningsavgiftene er tilpasset aktivitetsnivået til det enkelte laget og er differensiert mellom gruppene og alderstrinn. I tillegg til treningsavgift skal alle som spiller/ trener håndball og/eller fotball betale medlemskontingent til Hovedforeningen. Treningsavgifter og medlemskontingent sendes ut separat -se Årshjul side 23.

TRYKKSAKER

LOS Digital er Halsen IFs leverandør av trykksaker. Her trykkes brevark, konvolutter, loddlister, invitasjoner, klubbmagasin etc. All bestilling koordineres fra gruppestyrene. 21


KLUBBLEKSIKON

UTLEIE

Eksterne leietakere kan leie Bergslihallen til nærmere avtalt timepris. Utleie skal koordineres med klubbens eget behov. Utleien administreres av hovedforeningen. Annen utleie av anlegget foregår via klubbkontoret. Se klubbansvarsoversikt side xx.

VALGKOMITEÉR

Det er 3 valgkomiteer i Halsen IF, en for håndballgruppa, en for fotballgruppa og en for Hovedforeningen. Valgkomiteen for Hovedforeningen velges av Årsmøtet, slik at den består av 2 medlemmer fra hver av gruppene. Hovedforeningens leder innkaller til valgkomiteens første møte, som arrangeres omkring 1. febuar. Gruppene oppnevner sine egne valgkomiteer for valg av kandidater til sine styrer.

VEDLIKEHOLD

Alt vedlikehold på klubbens anlegg utføres og formidles av anleggsansvarlig i Halsen IF.

VIPPS

VIPPS kan benyttes som betalingsmetode ved arrangementer og i kiosker i Bergeskogen Idrettspark.

ÆRESMEDLEMMER

Halsen IF har 16 Æresmedlemmer. Portretter av Æresmedlemmene henger i Klubbhytta. Æresmedlemskap i Halsen IF tildeles medlemmer som over lang tid har utmerket seg i arbeidet for klubbens beste og utnevnes på klubbens årsmøte.

22

ÅRSHJUL

Se side 22.

ÅRSMØTER

Håndball- og fotballgruppa avholder egne årsmøter i forkant av Hovedforeningens årsmøte i løpet av mars måned. Årsmøtene annonseres felles i Østlandsposten og klubbens hjemmeside minst 4 uker før Hoveforeningens årsmøte. Saker til årsmøtene må være styrene i hende minst 14 dager før årsmøtene.

ÅRSRAPPORTER

Håndball- og fotballgruppa utarbeider egne årsrapporter som godkjennes på gruppenes årsmøter. Årsrapporten inneholder beskrivelse av årets aktiviteter og regnskap og budsjett for gruppa. Årsrapporten skal være tilgjengelig på Hovedforeningens årsmøte. Hovedforeningen utarbeider en årsberetning for hele klubben som godkjennes av klubbens Årsmøte.


KLUBBLEKSIKON

ÅRSHJUL - ØKONOMI Inntektsbringende tiltak for hovedforeningen, håndballgruppa og fotballgruppa med tidspunkter. Godkjent av Hovedstyret. Ut over dette kan ingen enkeltlag eller grupper på eget Initiativ iverksette lotterier eller salg. FOTBALLGRUPPA:

HÅNDBALLGRUPPA:

• Påskelotteri (mars)

• Treningsavgift (1. februar)

• Treningsavgift (1.mai)

• Rabattkort (desember)

• Høstlotteri (september)

HOVEDFORENINGEN: • Kontingent (mars)

«HALSE-FOLKET«

HALSE FOLKET 1. VERS TIDLIG 1900, PÅ ET NEDL AGT HØVLERI «FLISA» PÅ STEINSNES, DER VAR DET LIV DET HAR VÆRT MANGE MENN OG KVINNER SOM HAR KJEMPA FOR KLUB BENS SJEL VI TAKKER «HALSE FOLK ET» FOR DET VI SER

Vi har endelig vår egen Halse-sang! Vil du høre den -gå inn på YouTube med adressen: https://youtu.be/oU1LSAHfOc4, eller søk på Halse-folket.

REFR DET YRER AV LIV OPPÅ BERGESKAUEN DE RØDE OG GRØNNE ER KONGER PÅ HAUGEN DET KRIBLER I MAGAN NÅR DET ER KAMP ÅÅÅÅHHH HALSEN, GI DEM BANK 2. VERS DET ER EN HERLIG ATMO

SFÆRE NÅR FOLKA STRØMMER PÅ ALT FRA UNGER TIL GAM LE GUBBER ER LETT PÅ TÅ DE RØDE OG GRØNNE DE STÅR KLARE, TIL Å KJEMPE NOK EN KAMP GLEDE «HALSE FOLKET» MED NOK EN SKALP REFR DET YRER AV LIV OPPÅ BERGESKAUEN DE RØDE OG GRØNNE ER KONGER PÅ HAUGEN DET KRIBLER I MAGAN NÅR DET ER KAMP ÅÅÅÅHHH HALSEN, GI DEM BANK SOLO = refr - BRIDGE VI SENDER DEM UT I ALLE ALDRE HER HVOR TRYGGHET RÅR ER STEDET FOR ALLE BAK HAVETS GAP HER ER DET SKJØNT, Å JA VI ELSKE R RØDT OG GRØN

T

REFR X2 DET YRER AV LIV OPPÅ BERGESKAUEN DE RØDE OG GRØNNE ER KONGER PÅ HAUGEN DET KRIBLER I MAGAN NÅR DET ER KAMP ÅÅÅÅHHH HALSEN, GI DEM BANK DET YRER AV LIV OPPÅ BERGESKAUEN DE RØDE OG GRØNNE ER KONGER PÅ HAUGEN

TEKST/MELODI: MORTEN

416129_Halsesangen A4.indd

VESTLY

1 17.04.2018 15.09

23


KLUBBLEKSIKON

RUTINER FOR KLUBBENS SPONSORVIRKSOMHET OG PROFILERING HOVEDSPONSORER

Klubbens hovedsponsorer er: Sport1 Albert Bøe og Meny Blinken. Det er ikke anledning for lag og grupper å benytte andre leverandører.

INNKJØP

Halsen IF baserer seg på å kjøpe varer og tjenester fra firmaer og næringsdrivende som sponser og støtter klubben. Håndball- og fotballgruppa har prosedyrer for kjøp av varer og tjenester til lagene. Ingen enkeltpersoner kan bestille eller ta ut varer i klubbens navn, uten først å ha gjort avtale om dette med gruppeansvarlige. Ingen enkeltpersoner kan ta imot sponsede varer eller tjenester på vegne av klubben, laget eller spiller for klubben.

KLUBBKOLLEKSJON

Halsen IFs offisielle klubbkolleksjon er Adidas. Klubbdressen blir påført klubbemblem og tekst med Halsen Idrettsforening på ryggen. I henhold til klubbens sponsoravtale med Sport1 Albert Bøe, skal alt klubbantrekk kjøpes hos Sport1 på Øya. Håndball- og fotballgruppa kan ha ulike valg av klubbtøy, spiller- og trenertøy, men alt tøy skal være fra Adidas. Klubbkolleksjonen fra Adidas er følgende: 1. Paradedress 2. Utendørs jakke 3. T-skjorte 4. Teknisk trøye 5. Hettegenser 6. Utstyrsbag 7. Spillershorts 8. Spillerdrakt*

24

*Håndball- og fotballgruppa har hver sin bestemte spillerdrakt sesong for sesong. Denne er lik for alle lag i gruppa. Begge gruppenes spillerdrakter er alltid påført Hovedforeningens sponsorlogoer (Meny Blinken og Sport 1). Gruppestyrene selger sine øvrige draktsponsorer etter sine respektive forbundsregler for plassering og antall. Ingen enkeltlag i noen av gruppene har lov til å selge eller profilere spillerdrakter utover dette.

PROFILERING

Profilering av lag- og klubbsponsorer skal kun skje på følgende steder: • Hovedforeningens avtaler kan profileres i Bergslihallen (langsider). • Håndballens avtaler kan profileres i Bergslihallen (kortsider) og annet egnet område i Bergslihallen (Lagstøtte kan kun profileres på fellesskilt i foajeen). • Fotballens avtaler kan profileres på fotballanlegget og i magasinet. • Andre områder for profilering kan være gruppenes hjemmesider og publikasjoner. Profilering tillates først når det er etablert avtale om økonomisk vederlag. Det er til enhver tid hovedforeningen v/klubbkontoret som skal godkjenne sponsoravtaler og profilering. Regler for G/J 16-18 og A-lag: Klubbens elitelag kan ha egne regler for profilering av sponsorer, da lagenes aktivitet er kostnadskrevende og kan utfordre klubbens visjon om selvbærende økonomi. Profileringen må hensynta hovedforeningens grunnregler.


KLUBBLEKSIKON

LOTTERIER OG SALG

Håndball- og Fotballgruppa har begge to hovedlotterier hvert år. Disse står oppført i Hovedforeningens årshjul med koordinert salgsperiode (håndball jan/febr og nov/des. fotball mars/april og sept/okt). Utover dette tillates lagslotterier for Håndballgruppa med primærsalg for G/J-16/18 på Meny Blinken. Styrets leder er gruppas koordineringsansvarlig. Ingen enkeltlag i gruppene tillates lotterier eller annen form for salgsvirksomhet utover dette.

LAGSKONTI

Lagskonti er innført i hele klubben. All økonomi som er knyttet til det enkelte laget (håndball eller fotball), skal alltid overføres gruppenes hovedbankkonti. Beløpene som settes inn på gruppenes konti, må være spesifisert med hvilket lag innskuddet gjelder. Det er de ansvarlige kassererne i gruppestyrene som holder kontroll/oversikt over hvor mye lagene til enhver tid har «innestående». Alle lag kan skaffe seg midler via dugnadsbasert arbeid eller lagstøtte fra foresatte eller firmaer tilknyttet disse. Tiltaket må på forhånd godkjennes av gruppestyret.

25


KLUBBLEKSIKON

ÆRESMEDLEMSKAP I HALSEN IF Medlemmer av klubben kan sende inn forslag til nominasjon av æresmedlem til Hovedstyret. Gruppestyrene og Hovedstyret kan også nominere kandidater. Nominasjonen fremmes til Hovedstyret som avgjør om æresmedlemskap skal tildeles. Tildeling av æresmedlemskap skal bestemmes med 2/3 av stemmene i Hovedstyret. Kandidaten skal ha lagt ned en arbeidsinnsats for Halsen IF over lengre tid, og som utmerker seg spesielt i forhold til øvrige godt arbeidende og fungerende medlemmer/støttespillere. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent til det. Arbeidet og den verdifulle innsatsen kan være nedlagt på det administrative plan, som trener, oppmann, spiller eller på andre måter som har vært til nytte for idrettslaget. For å få en slik utmerkelse stilles det meget høye krav til arbeid, innsats og/eller resultater. Vanligvis vil tildelingen av æresmedlemskapet foregå på Halsen IFs Årsmøte, eller i forbindelse med andre spesielle anledninger arrangert av idrettslaget. Æresmedlemmet overrekkes klubbens nål i gull og diplom for sin innsats. I tillegg skal det henges opp bilde av æresmedlemmet på egen vegg i Klubbhytta. Æresmedlemmer i Halsen IF skal få særskilt innkalling til klubbens årsmøte. Ved festlige arrangementer i regi av Hovedforeningen skal æresmedlemmene få særskilt innbydelse å ha gratis adgang. Æresmedlemmene skal inviteres til alle jubileumsarrangementer i regi av Hovedstyret, få særskilt invitasjon og ha gratis adgang. Æresmedlemmene skal ha gratis adgang til alle sportslige arrangementer i regi av Halsen IF. Æresmedlemmene skal være registrert i klubbens medlemslister, men skal ikke betale medlemskontingent.

26


KLUBBLEKSIKON

KLUBBENS ÆRESMEDLEMMER:

Georg Ødegård Utnevnt

Ansgar Pedersen Utnevnt

Tollef Andresen Utnevnt 1973

Gunnar Vassvik Utnevnt

Henry Bjørnum Utnevnt

Steinar Borg Utnevnt

Øyvind Vestli Utnevnt

Alf Hansen Utnevnt 1990

Magnus Espeseth Utnevnt 1990

Tor Hansen Utnevnt 1990

Hans Sjølyst Utnevnt 1990

Gerd Tollefsen Utnevnt

Bjørg Ringdal Utnevnt 2008

Mary Nilsen Utnevnt 2008

Aase Elisabeth Jacobsen Utnevnt 2012

Arne Sletholt Utnevnt 2018 27


KLUBBLEKSIKON

HALSENS IDRETTSFORENINGS LEDERE GJENNOM TIDENE:

HOVEDFORENINGEN

År Navn 1933 – 35 Håkon Kruge 1936 Harald Sjølyst 1937 Johan Trulsen 1938 Thorleif K. Olsen 1946 Ansgar Pedersen 1947 Reidar Olsen 1948 Johnny Pedersen 1949 – 63 Ansgar Pedersen 1964 – 65 Gunnar Ellefsen 1966 – 68 Thor Hansen

FOTBALL År Navn ? ? 1947 – 48 Bjarne Jahr 1948 – 49 Reidar Olsen 1949 – 50 Harald Tvedten 1950 – 51 (Arne Eriksen), Sigurd Mathisen 1951 – 55 Ronald Lund ??????? 1963 – 66 Ludvik Reiersen 1966 – 67 Åge Andresen 1967 – 69 Roald Aasheim 1969 – 70 Ludvik Reiersen 1970 – 74 Finn Ravn Karlsen 1974 – 75 Åge Andresen 1975 – 77 Kjell Wilh. Thoresen 1977 – 78 Einar Bjerke 1978 – 80 Steinar Borg 1980 – 82 Tor M. Pedersen 1983 – 2001 Steinar Borg 2002-2004 Sven Åge Johansen 2005 – 2017 Arne Sletholt 2017 – Tom Erik Andersen

HÅNDBALL År Navn 1946 – 49 Alf Hansen 1950 – 51 Egil Ramberg 1951 – 60 Thor Hansen 1961 – 62 Åge Meyer 1962 – 64 Rolv W. Olsen 1964 – 68 Egil Ramberg 1968 – 70 Alf Hansen 1970 – 79 Magnus Espeseth 1979 – 80 Svein Andresen 1980 – 81 Magnus Espeseth 1981 – ? Egil Hansen ?? ? Johnny Lundervold ? Olav Bleivik ? – 2013 Jørn Simonsen 2013 – 2016 Anders Roll-Mathiesen 2016 – Anette Findorff

ELDRES AVDELING

År Navn 1958 – 62 Ellen Corneliussen 1962 – 66 Gerd Tollefsen 1966 – 68 Astrid Johnsen 1968 – 78 Gerd Tollefsen 1978 – 79 Sissel Aurvoll 1979 – 80 Gerd Tollefsen 1980 – 83 Astrid Volleng 1983 – 92 Mary Nilsen 1993 – 94 Anne Hansen 1994 – 2016 Bjørg Ringdal

År Navn 1948 – 49 Ansgar Pedersen 1949 – 51 Georg Ødegård 1951 – 53 Håkon Kruge 1953 – 54 Rolf Ludvigsen 1954 – 56 Arnulf Walle 1956 – 58 Thollef Andresen 1958 – 60 Arvid Werner 1960 – 62 Reidar Olsen 1962 – 63 Thollef Andresen 1963 – 64 Sverre Berntsen 1964 – 65 Kristian F. Sørensen 1965 – 66 Åge Andresen 1966 – 67 Ansgar Pedersen 1967 – 74 Johnny Pedersen 1974 – 78 Kristian F. Sørensen 1978 – 82 Georg Ødegård 1982 – 83 Henry Andersen 1983 – ? Kristian F. Sørensen

Damegruppa ble avviklet i 2017

Eldres ble avviklet i …….

DAMEGRUPPE

28

År Navn 1968 – 69 Ansgar Pedersen 1969 – 71 Henry Bjørnum 1971 – 72 Hans Skalleberg 1972 – 74 Gunnar Vasvik 1974 – 78 Hans Skalleberg 1978 – 92 Øivind Vestli 1993-1994 Kjell Ambjørnsen 1994-2002 Roy Johansen 2002-2004 Thorbjørn Andersen 2004 - Knut Gjertsen


KLUBBLEKSIKON

VINNERE AV IDRETTSPRISEN: Idrettsprisen deles ut til 2 medlemmer på klubbens Årsmøte. Prisen er på 3000 kroner og finansieres av en testamentarisk gave fra Kristian Aarsten og pengegaver fra Dagfinn Ellefsen og Damegruppa i Halsen IF. Gruppestyrene nominerer kandidatene som fremmes for klubbens Hovedstyre. Prisens statutter: ”Halsen IFs Idrettspris skal tildeles den beste gutt og den beste jente med god oppførsel og idrettslig fremgang”

2005

Truls Bonnegolt Hanne Eftedal

2006

Henrik Gustavsen Tobias Gjertsen

2007

Ulrik Dahle Mannhart Pernille Kaldhussæter

2008

Mathias Hole Olsen Camilla Bach

2009

Andrea Moth Truls G. Nilsen

2010

Christer Smith

2011

Anniken Høeg Eirik Larsen

2012

Siw Døvle Lars Roll Mathiesen

2013

Erlend Kemkers Vilde Hagen

2014

Henrik Bach Håkon Langvik Sletsjøe

2015

Ikke utdelt

2016

Nora Høyessen Jørgensen

2017

Guro Ramberg Stian Hovland Ludviksen

2018

Martine Tveter David Holberg

29


KLUBBLEKSIKON

KLUBBANSVAR I HALSEN IF Leder Hovedforeningen: Knut Gjertsen Mobil 980 83 309 / halsenif@online.no Klubbkontor: Tom Hetty Mobil 922 10 611 / tomhetty.hif@gmail.com Nøkkelsystem Klubbhus: Tom Hetty Mobil 922 10 611 / tomhetty.hif@gmail.com Vedlikehold uteanlegg/bygningsmasse: Tom Hetty Mobil 922 10 611 / tomhetty.hif@gmail.com Utleie Sportellet: Tom Hetty Mobil 922 10 611 / tomhetty.hif@gmail.com Utleie Bergslihallen: Petter Thoresen Mobil 926 47 175 / sport@halsenhandball.no Vedlikehold Bergslihallen: Roar Nilsen Mobil 982 31 465 Runar Thoresen Mobil 915 59 800 Nøkkelsystem Bergslihallen: Ola Rosenberg Mobil 934 08 093 / ola.rosenberg@dhl.com Leder Fotballgruppa: Tom Erik Andersen Mobil 905 19 658 / tomerik@nyelinjer.no Leder Håndballgruppa: Anette Findorff Mobil 400 36 607 /anette.findorff@IKM.no HMS / Brannvern: Knut Gjertsen Mobil 980 83 309 / halsenif@online.no Tom Hetty Mobil 922 10 611 / tomhetty.hif@gmail.com Brannleder: Morten Dreng Mobil 907 83 821 / mdreng@online.no Medlemsregistrering: Diedrik Kemkers Mobil 918 39 120 / kemkers@onlline.no

30


KLUBBLEKSIKON

VISJON Gøy med fotball/håndball i Halsen

MÅL

Alle skal oppleve glede, mestring og tilhørighet i Halsen IF

VERDIER Trygghet – Glede – Respekt – Samspill

31


KLUBBLEKSIKON

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.