Page 1

2016 DESIGN & DEVELOPER SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU LUXURY GUIDE

00_cover_ND_2016.indd 1

14.3.16 12:20


Saraso Bradenton and Naples Sarasota, on the Southwest coast of Florida. Florida is one of the most popular vacation and residential destinations in the United States, with a wealth of cultural, sports and recreational hot spots. Lennar, founded in 1954, builds homes in

communities that give residents quick and easy access to the best that Florida has to offer. Lennar includes a wide variety of resortstyle amenities and conveniences of their own. Depending on the

community, residents can enjoy golf, grand clubhouses, tennis, swimming, gated security and much more.

Veranda, Terrace Condominium, Coach & Single-Family Homes

FROM THE MID $100s - $600+

Veranda, Terrace Condominium, Coach & Single-Family Homes

FROM THE LOW $200s - $700s

Partners in Success Lennar.com • amtrade-re alty.com

00_dvoustrana_Amtrade.indd 2

5.2.16 9:03


FLY FOR FREE, PLAY FOR FREE,

STAY FOR FREE

AND RECEIVE AN ADDITIONAL DISCOUNT ON THE PURCHASE OF YOUR HOME. Book your flight to Sarasota, Bradenton or Naples today! If you decide to purchase a new home or condo from Lennar Homes, you will receive a free, four-day stay

and 4 rounds of golf as well as a complimentary lunch or dinner in one of our state-of-the-art clubhouses. In addition, you will be reimbursed up to $2,000 USD for

airfare. Even if you choose not to purchase a home during your stay, you will still receive this exclusive package for only $1,500 USD.

R iver CStrand G C OLF AND

OUNTRY

LUB

Veranda, Terrace Condominium, Coach & Single-Family Homes

FROM THE MID $100s - $400s

COMING SOON!

• Comprehensive real estate services • Property management, maintenance & rentals • Assistance in establishing new businesses in the USA

• Accounting & tax consulting • Aid in procurement of legal & immigration services • Other services according to your ur individual needs

Tel. CR: +420.910.001.963 Office USA: +1.941.366.1414 Mobile CR: +420.602.212.166 Mobile USA: +1.941.726.8778 1800 2nd Street, Suite 770, Sarasota, FL 34236 • tomsmola@amtrade-realty.com Offer may be terminated at any time. See your Lennar New Home Consultant for further information. Prices subject to change without notice. Models do not reflect racial or ethnic preference. Copyright © 2016 Lennar Corporation. Lennar and the Lennar logo are registered service marks of Lennar Corporation and/or its subsidiaries. CGC 1507191. 2/16

00_dvoustrana_Amtrade.indd 3

5.2.16 9:03


INZERCE

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

3ěHGVWDYXMHPH9£PXQLN£WQ¯SURMHNW1HZ/LYLQJ&HQWHUNWHU¿SRGVYRMLVWěHFKXVGUXŀLOGRGDYDWHOHYģHFKNRPRGLWDbVOXŀHESRWěHEQ¿FKSURUHNRQVWUXNFLQHERY¿VWDYEXE\WıURGLQQ¿FKGRPıDOH LbDGPLQLVWUDWLYQ¯FKEXGRYKRWHOıQHPRFQLFDSRG 1DSORģHPtQDMGHWHYbSDWUHFKH[SR]LFHQHMSUHVWLŀQÝMģ¯FK]QDÏHNDbMHMLFKXFHOHQ¿VRUWLPHQW9bMHGQRWOLY¿FKY]RUNRYQ£FK Y£PSěHGVWDY¯PHYbGRNRQDO«VRXKěHLQWHUL«URY¿Q£E\WHNNXFK\QÝDbNRXSHOQ\GRSOQÝQ«RbSUH]HQWDFLVYÝWHOGHNRUDF¯O£WHNDSRG 1DSRGODK£FKMHGQRWOLY¿FKLQWHUL«UıXYLG¯WHUH£OQ«SRXŀLW¯GODŀHESORYRXF¯FKSRGODKYLQ\OıDbGDOģ¯FKPRGHUQ¯FKSRYUFKı1DMDěHVH PıŀHWHWÝģLWQDYHQNRYQ¯VWěHģQ¯H[SR]LFLH[WHUL«URY«KRQ£E\WNX]£EUDGO¯SURWHUDV\]LPQ¯]DKUDG\DbSHUJRO\ $E\E\ODQDģHQDE¯GNDRSUDYGXNRPSOH[Q¯MVPHSěLSUDYHQLY£PSRVN\WQRXWXFHOHQ¿VHUYLVYbREODVWLVOXŀHE9HVSROXSU£FLVbDUFKLWHNW\VWDYHEQ¯PLͤUPDPLDbGDOģ¯PLSRVN\WRYDWHOLVOXŀHESURY£V]Dě¯G¯PHYģHFRMHSRWěHEDSUR]G£UQRXUHDOL]DFLYDģLFKSURMHNWı 9bU£PFL1/&QDE¯]HM¯VY«VOXŀE\DUFKLWHNWLYbREODVWLLQWHUL«URY«KRGHVLJQXDb]DKUDGQ¯FK¼SUDYUHDOL]DÏQ¯ͤUP\MHGQRWOLY¿FKWHFKQRORJL¯ WRSHQ¯HOHNWURLQVWDODFHLQWHOLJHQWQ¯V\VW«P\DSRG ¼NOLGRY«ͤUP\DbGDOģ¯

00_dvoustrana_Proceram_IM.indd 2

25.2.16 16:19


INZERCE

INTERIÉRY JINAK, NEŽ JAK JE ZNÁTE

9bOHY«Ï£VWLEXGRY\MVRXH[SR]LFHVSROHÏQRVWL3UR&HUDPDV-HGQ£VH RbQHMYÝWģ¯H[SR]LFLNHUDPLFN¿FKRENODGıDbGODŀHEYbÎHVN«UHSXEOLFH 9bQXOW«PSDWěHMVRXSUH]HQWRY£Q\SURMHNWRY«PDWHUL£O\YbDNÏQ¯FKFHQ£FKYbSUYQ¯PSDWěHQDMGHWHH[SR]LFLYHONRIRUP£WRY¿FKGODŀHEYbUR]PÝUHFK[FPRGLWDOVN¿FKY¿UREFı5H[&HULP)ORRUJUHV&DVD 'ROFH&DVD,ULVDb)0*

9HGUXK«PSDWěHVHQDFK£]¯H[SR]LFHNODVLFN¿FKNRXSHOHQNGHYb Y]RURY¿FKNRXSHOQ£FKQDMGHWHPQRKRLQVSLUDFH9¿UREN\NWHU«MVRX ]GH Y\VWDYHQ\ SRFK£]¯ SRX]H ]b (YURSVN« XQLH 8b RENODGı Db GODŀHE MVRXWRQDSě¯NODG̰ÏHVN¿Y¿UREFH5DNRQHERLWDOģW¯Y¿UREFL̰,ULV,PSURQWD5H[DSRG6DQLW£UQ¯WHFKQLNDMH]DVWRXSHQDY¿UREFL̰/DXIHQ 5RFD-LND+DQVJURKH5LKR$OFD3ODVWDbGDOģ¯̿

9bW«WRÏ£VWLY]RUNRYQ\QDMGHWHPR]DLN\LWDOVN«KRY¿UREFH6LFLV9DQD ]DXMPHNDŀG«KRDbNDŀG£]bYDQMHRULJLQ£OHP9\EHUHWHVLWYDUDbQ£VOHGQÝ VH ̺REO«NQH̸ GR PR]DLN\ GOH YODVWQ¯KR Y¿EÝUX 6LFLV QDE¯]¯ UHSOLN\ KLVWRULFN¿FK PDWHUL£Oı DOH Lb PRGHUQ¯ GHVLJQ 1HMHGQ£ VH MHQ RbPR]DLN\]HVNODDOHLb]bSě¯URGQ¯FKPDWHUL£Oı̰SěHGHYģ¯PPUDPRUX

([SR]LFHYRGRYRGQ¯FKEDWHUL¯QÝPHFN«KRY¿UREFH+DQVJURKHMHQHMXFHOHQÝMģ¯YbÎ5-LŀYbSUYQ¯PPÝV¯FLMVPHVLRYÝěLOLMDNQDģLY]RUNRYQX Y\Xŀ¯Y£LbNRQNXUHQFH3ěLFK£]¯]£ND]Q¯NVbNRPSOHWQ¯VSHFLͤNDF¯NRXSHOQ\SUDYGÝSRGREQÝXWYRěHQRXQD]£NODGÝNDWDORJXDbFKFHMHGQRWOLY«Y¿UREN\YLGÝW)XQNÏQ¯IRQW£QDMHGDOģ¯SěLGDQRXKRGQRWRXNGHMH PRŀQ«VLGDQ«EDWHULHY\]NRXģHWMDNIXQJXM¯

3ěHGFKR]¯IRWRJUDͤHE\O\SRě¯]HQ\QDY]RUNRYQ£FK1/&7DWRIRWRJUDͤHMHYģDN]bNDWDORJXY¿UREFH&KWÝOLMVPHXN£]DWLQWHUL«UUHDOL]RYDQ¿]HVOLQXW«GODŀE\YHON«KRIRUP£WX 7UDYHUWLQR̰)0*,W£OLH 1HO]H VURYQ£YDWMDN¿NROLYLQWHUL«UUHDOL]RYDQ¿]bNODVLFN¿FKGODŀHEQHERSě¯URGQ¯KRNDPHQHYHIRUP£WX[FPQHER[FPVbYHONRIRUP£WRYRXGODŀERX[FPQHER[FP

'DOģ¯XN£]NDUHDOL]RYDQ«KRSURVWRUX]bYHONRIRUP£WRY¿FKGODŀHE%¯O¿ PUDPRUYbSě¯URGQ¯PSURYHGHQ¯MHPÝNN¿DbYHOLFHQ£FK\OQ¿QD]QHÏLģWÝQ¯ 9b WDNRY«PWR SURVWRUX E\ E\OR QHYKRGQ« MHM QD SRGODKX SRXŀ¯W 'DOģ¯ GHWDLO NWHU¿ G£Y£ WRPXWR SURVWRUX LPDJH Db SUHVWLŀ MH YHOLNRVW IRUP£WX3ěLMÑWHVHNbQ£PSRG¯YDWQDY]RUNRYQXMDNW\WRPDWHUL£O\YH VNXWHÏQRVWLY\SDGDM¯

00_dvoustrana_Proceram_IM.indd 3

25.2.16 16:19


06 | EDITORIAL

Editorial Pořád máme pocit, že design žije odděleně od nás, mimo nás, možná kdesi v nadpozemských sférách, kam si designéři a návrháři chodí pro inspiraci a nápady. Design je přece TEN kus nábytku od Cappelliniho, TA Kaplického chobotnicová budova knihovny nebo TO světlo vyrobené novoborskou značkou Lasvit... Ale co když už se design stal naší součástí, co když už nejde oddělit od nás samotných? Ráno si oblékáme designové kousky třeba od Margiely, popadneme do ruky „bagetku“ od Fendi, zabouchneme dveře designového bytu a nasedneme do vozu, jehož čisté linie nás nikdy nepřestanou uchvacovat. V práci otevíráme ultratenký notebook, náš mobil je nejen chytrý, ale i superdesignový a večer popíjíme drinky v moderním puristickém baru. Z designu se za celý den nevymaníme, ten prostě žije v nás, stal se naší součástí. V nejnovějším vydání designových novin najdete nepřeberné množství inspirace, jež se s lehkostí sobě vlastní prolíná do našeho světa. Stačí jen otáčet stránky a načerpat té inspirace co nejvíce.

Kateřina Daňková šéfredaktorka

LUXURY GUIDE EXCLUSIVELY FOR CZECH AIRLINES

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU LUXURY GUIDE VYDAVATELSTVÍ: LUXURY GUIDE, s. r. o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, 170 00, tel.: 257 312 867, fax: 257 312 248, e-mail: info@luxuryguide.cz, www.luxuryguide.cz, IČO: 26212226, DIČ: CZ26212226 VYDAVATEL: Milena Žampová; REDAKCE: Kateřina Daňková, Jan Tomeš; PRODUKCE: Hana Vlková; DESIGN: Bohdana Leederová, Kamil Sojka; INZERCE: Tanja Kovač, Eva Posnerová, Nikol Křivanová, Iveta Bezděkovská, Veronika Vichtová; FOTO: archiv firem; TITULNÍ FOTO: www.shutterstock.com Za obsah inzerce odpovídá inzerent. Přepočty cen odpovídají aktuálním kurzům měn ke dni uzávěrky čísla. Otištěné materiály nelze rozšiřovat bez souhlasu redakce.

WWW.LUXURYGUIDE.CZ

06_editorial.indd 6

FOTO: ARCHIV FIREM, LUCIE ROBINSON

TITULY VYDAVATELSTVÍ LUXURY GUIDE, S. R. O.

10.3.16 10:06


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSMO


08 | DESIGN & DEVELOPER TIPY

VILLA ATRIUM BUBENEČ krása

Elegantní nadčasová architektura a prestižní adresa řadí projekt Villa Atrium Bubeneč do nejluxusnější kategorie současného bydlení. Na rohové parcele v místě bývalé zahrady jsou navrženy dva viladomy propojené proskleným atriem, schodištěm a výtahem. Plánováno je pouze deset bytů od 3 + kk do 6 + kk. Pro náročné jsou v nabídce byty s vlastní zahradou nebo tzv. prosklené penthouse byty s terasou umístěné v nejvyšším ustupujícím podlaží. K bytům náleží až tři parkovací stání a sklep. K přednostem lokality patří snadná dostupnost centra Prahy i Letiště Václava Havla a množství služeb v okolí. Pěšky se za pár minut dostanete do největšího pražského parku Stromovka, jen pár minut jízdy autem daleko je zoo a Letenské sady, což ocení především rodiny s dětmi. WWW.VILLAATRIUMBUBENEC.CZ

ELITE BATH

Máte skutečně vysoké nároky na vybavení koupelny, a to především z pohledu estetiky a designu? Pak musíte zavítat do showroomu Elite Bath, jedinečného koupelnového studia, které je určeno těm nejnáročnějším. Studio poskytuje špičkové služby pro zařízení vaší koupelny a zastupuje takové značky jako Armani/Roca, DG Mosaic, Kaldawei nebo VitrA. WWW.ELITEBATH.CZ

ARTDEC MICHLE

ArtDec Michle je nový rezidenční projekt v Praze 4, který svým zpracováním připomíná koncept butikových hotelů. Principem tohoto konceptu je, že se návštěvníci mají cítit exkluzivně již při vstupu do společných prostor hotelu, které se vyznačují prémiovým zpracováním a unikátní atmosférou. Stejné náležitosti má i výše uvedený projekt: společné prostory v duchu luxusní soukromé rezidence! Například stěny výtahu jsou obloženy přírodním kamenem a ve společných prostorech vás upoutají umělecká díla. Nadstandardní vybavení bytů je samozřejmostí. WWW.ARTDECMICHLE.CZ

08-18_News.indd 8

9.3.16 16:19


10 | DESIGN & DEVELOPER TIPY

KARE

Kdo by řekl, že značka Kare byla na začátku jenom malý obchod s policemi? Dnes přináší luxusní trendové zboží, různorodé kolekce od Kare přímo vyšperkují každý prostor. Nechte se proto inspirovat i tou letošní, která je jako vždy přehlídkou designové svobody pramenící z eklektického zaměření značky. WWW.KARE-SHOP.CZ

NA KORÁBĚ V klidné ulici Na Korábě v Praze 8, s výhledem na celou Prahu, vyrůstá nový projekt společnosti Real-Treuhand Reality, jehož dokončení je plánováno na závěr roku 2016. Bytový dům nabízí nadstandardně řešené bytové jednotky ve velikostech 1 + kk až 5 + kk. Všechny byty mají dřevěná okna i podlahy a v inteligentní domácnosti najdete veškerý komfort. Francouzská okna v létě umožní propojení lodžií a teras s obytnými místnostmi. Obyvatelům domu bude sloužit i soukromý park s dětským hřištěm. WWW.BYTYNAKORABE.CZ

LA NATURA

Ručně malovaná komoda z Tibetu, stylový příborník z Jávy či typický jídelní nábytek z Anglie – všechny tyto skvosty najdete pohromadě na jednom místě: v La Natura. Jak už je z výčtu interiérových pokladů zřejmé, právě v tomto obchodě se prolínají všechny barvy, styly a atmosféry z míst po celém světě, z nichž byly vybrány jen ty nejkrásnější kousky. Pokud tedy toužíte vykouzlit si doma prostor, který dýchá jedinečností, a je navíc krásný, funkční a pohodlný, víte, kam máte zavítat. WWW.LANATURA.CZ

HÜLSTA

Narozeniny je nutné oslavit ve velkém stylu, a to především tehdy, když se jeden rok sejdou dvě výročí: 75 let značky Hülsta a 10 let působení obchodu Homestyle na českém trhu! Hülsta je přední německý výrobce bytového nábytku, který díky své široké nabídce uspokojí jak vyznavače posledních trendů, tak i konzervativní obdivovatele klasického designu. Nábytek od firmy Hülsta si nyní můžete pořídit při speciálních akcích, které Homestyle připravil pro své současné i nové zákazníky. WWW.HOMESTYLE.CZ

08-18_News.indd 10

9.3.16 16:19


no

v ě Na př ko ip n c ra i v e ún n or vz a or 2 0 ov 16 ýd ům

.

MEANDRY HOSTIVAŘ – RODINNÉ DOMY U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY VÝJIMEČNÝ REZIDENČNÍ PROJEKT S VÝBORNOU DOSTUPNOSTÍ DO CENTRA PRAHY. V UZAVŘENÉM KOMPLEXU VZNIKNE 19 RODINNÝCH DOMŮ V MODERNÍM FUNKCIONALISTICKÉM STYLU, KTERÉ JSOU NAVRŽENY A VYBAVENY V SOULADU S NEJMODERNĚJŠÍMI TRENDY SOUČASNÉHO BYDLENÍ I ARCHITEKTURY. DOKONČENÍ VÝSTAVBY JE PLÁNOVÁNO NA JARO 2016.

LOKALITA

PROJEKT

Projekt navazuje na starou zástavbu historické části Hostivaře v Praze 10, v těsné blízkosti lesoparku, meandrů pražského potoka Botiče a Hostivařské přehrady, která je vzdálena pouhých 800 metrů chůze. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti.

Dispozice většiny RD je koncipována jako 5 + kk se zahradní terasou, třemi koupelnami, dvougaráží a velkým zázemím o celkové užitné ploše cca 250 m2. Pozemky až 500 m2. Vysoká kvalita použitých materiálů a špičkových technologií již v základním provedení shell & core.

EXTRA

DEVELOPER

Možnost dokončení interiérů ve dvou nabízených variantách. Projekt je vzdálen pouhé 3 km od golfového hřiště. Ucelený komplex rodinných domů nejblíže od centra Prahy. Na konci února 2016 nově připraven vzorový dům!

NEUINVEST je jednou z řady středně velkých developerských společností s bohatou realizační historií v rezidenční i komerční výstavbě na území hlavního města Prahy.

w w w . m e a n d r y - h o s t i v a r. c z

00_Meandry_Neustav_IM_275x430_ND_2016.indd 1

16.2.16 10:53


12 XX | NEWS DESIGN & DEVELOPER TIPY

AMTRADE-REALTY Kdo by nechtěl po celý rok dovádět v příjemně teplých mořských vodách Mexického zálivu lemovaných nádhernými plážemi? Navíc ve státě, který má jedny z nejnižších daní v USA, vyspělé zdravotnictví i školství. Pokud uvažujete o nákupu realit ve Spojených státech, Florida vás příjemně překvapí i cenami nemovitostí, které jsou výrazně nižší než v New Yorku, Los Angeles nebo San Franciscu. Je tu navíc stabilní počasí a existuje velká šance, že si dům nebo byt koupíte či pronajmete hned vedle celebrity, ať už české, nebo zahraniční. WWW.AMTRADE-REALTY.COM

MAGIS Křeslo Proust, které Alessandro Mendini navrhl v roce 1978, je jedním z nejikoničtějších kusů nábytku minulého století. Je výjimečné svým vzhledem, který míchá několik historických etap dohromady a byl předzvěstí postmoderní doby. Letos poprvé se Proust díky designové značce Magis dostává do sériové výroby, a to v celoplastovém provedení v mnoha barevných variantách! WWW.MAGISDESIGN.COM

DECHEM

Michaela Tomišková a Jakub Janďourek říkají, že svým sklem vyprávějí příběhy. Jejich úspěchy po celém světě by už ale vydaly na pořádnou knihu! V zatím poslední kapitole duo, které si říká Dechem, představuje kolekci svítidel, váz a sklenic, jejichž jméno i tvar vycházejí z formy klasické bandasky. Co na tom, že si v ní dělníci nosívali do práce žitnou kávu? Duo Dechem ji totiž přepracovalo s lehkostí sobě vlastní. WWW.DECHEMSTUDIO.COM

VITKOVIA

Chcete bydlet v centru Prahy, a přitom mít možnost pohodlně zaparkovat? Nezaměnitelnou atmosféru starého Žižkova, park Vítkov v sousedství a snadnou dostupnost, kamkoli si vzpomenete, nabízí rezidence Vitkovia: najdete tu 17 bytů o velikosti 1 + kk až 4 + kk, celkem 28 parkovacích míst v garáži a atrium se zelení. WWW.VITKOVIA.CZ

08-18_News.indd 12

9.3.16 16:20


00_Home_Style_IM_275x430_ND_2016.indd 1

4.2.16 17:21


14 | DESIGN & DEVELOPER TIPY

MEANDRY HOSTIVAŘ

Pokud chcete vyměnit svůj pražský byt za dům v moderním stylu uprostřed krásné přírody, a přitom mít stále na dosah všechny výdobytky velkoměsta, je tu rezidenční projekt v Hostivaři, s výbornou dostupností do centra Prahy. Budete bydlet v těsné blízkosti lesoparku, meandrů pražského potoka Botiče a Hostivařské přehrady. V uzavřeném komplexu vznikne 19 rodinných domů s dispozicí 5 + kk, se zahradní terasou, třemi koupelnami, dvougaráží a velkým zázemím o celkové užitné ploše cca 230 m2. Očekávejte vysoké standardy, mimo jiné podlahové vytápění, klimatizaci, centrální vysavač či elektricky ovládané žaluzie. WWW.MEANDRY-HOSTIVAR.CZ

KÜPPERSBUSCH V roce 1875 začal řemeslník Friedrich Küppersbusch výrobu kamen na uhlí. To byl začátek úspěšné historie společnosti, která se až do současnosti podílí na vývoji kuchyní. U značky Küppersbusch objevíte estetiku, v níž jsou individuální charakter a funkční přehlednost v perfektním souladu. O tom nakonec svědčí i řada ocenění, která značka za svoji historii dostala, a to včetně prestižní Red Dot Award. Už sto čtyřicet let tak Küppersbusch určuje designové trendy, které vždy spojí s perfektní funkcí, jednoduchým ovládáním a nápadnou krásou. WWW.TEKA.COM

MARINA ISLAND Jednou z výhod Prahy 7 a její čtvrti Holešovice je optimální vzdálenost do centra města. Holešovický přístav a projekt Marina Island se tak stávají vyhledávaným útočištěm Pražanů, kteří chodí rádi za kulturou či do restaurací, a především těch, kdo holdují jachtaření a projížďkám po řece. K dispozici jsou tři kategorie bytů: první patro je věnováno bydlení typu townhouse se zahradou a vlastním bazénem, druhé až jedenácté patro skýtá byty o velikosti 1 + kk až 4 + kk, poslední podlaží je zasvěceno luxusnímu bydlení – penthousu s výhledem na Prahu. WWW.MARINAISLAND.CZ

GAGGENAU Exkluzivní značka vestavných domácích spotřebičů má za sebou tradici 333 let, se kterou přináší do domácností tu nejvyšší kvalitu, jedinečný design a technologii zcela běžnou v profesionálních kuchyních. Spotřebiče Gaggenau se vyznačují dokonalým designem, snadným ovládáním a perfektní funkcí. Stěžejními produkty značky Gaggenau jsou pečicí trouby, produktové portfolio zahrnuje také varné desky, grily a fritézy. Gaggenau též přináší styl a pohodlí do oblasti uchovávání potravin. Chladničky, mrazáky a vinotéky jsou k dispozici v různých šířkách, s širokými možnostmi kombinací, plně integrované do kuchyňského nábytku. WWW.GAGGENAU-SPOTREBICE.CZ

08-18_News.indd 14

9.3.16 16:20


ONE HUNDRED FORTY

1875–2015, GELSENKIRCHEN, GERMANY První továrnu na světě, která vyráběla sporáky, založil už v roce 1875 Friedrich Küppersbusch. Během následujících čtyřiceti let měla firma více než 2 500 zaměstnanců a vyráběla denně 350 sporáků a kamen. V roce 1954 přišla s novinkou – rychlovarnou deskou a sedmipolohovým ovladačem se signální kontrolkou. V sedmdesátých letech byla jednou z prvních společností, která nabízela vestavěné spotřebiče, a na konci minulého století zaměstnávala již 5 000 lidí po celém světě. Víc není třeba dodávat. I VY SE MŮŽETE STÁT SOUČÁSTÍ TOHOTO SVĚTA KVALITY, DESIGNU A INOVACÍ… VAŠE KUCHYNĚ BUDE DÍKY SPOTŘEBIČŮM KÜPPERSBUSCH MÍSTEM, KDE BUDETE TRÁVIT RÁDI SVŮJ VOLNÝ ČAS A VAŘENÍ SE PRO VÁS STANE POŽITKEM.

TEKA CZ, s. r. o., V Holešovičkách 593, Praha 8, tel.: +420 284 691 940 www.kueppersbusch-cz.cz

00_image_TEKA_2_ver2.indd 15

9.3.16 14:08


16 | DESIGN & DEVELOPER TIPY

BOMMA Málokdo se do dějin českého skla zapsal tak jako František Vízner. Svým jedinečným rukopisem vtiskl tvář Nové scéně Národního divadla nebo několika stanicím pražského metra a jeho odkaz žije dál i díky značce Bomma. Ta na začátku loňského podzimu představila limitovanou kolekci misek a váz vycházející z jeho archivních návrhů. Dostupné jsou v několika velikostech, v čiré a jantarové barvě, vždy jen v provedení několika desítek kusů. WWW.BOMMA.CZ

BYTY ZENKLOVA Bydlete ve vysokém standardu s výhledem na Prahu! Bytový dům Zenklova je malý komorní projekt téměř v centru Prahy, od něhož jste za pár minut pěšky u metra. Budoucí majitele bytů nadchne i občanská vybavenost v okolí domu a množství zeleně. Samozřejmostí je parkovací zázemí v objektu a vysoký technický standard celkem třinácti bytů, které jsou energeticky velmi úsporné. WWW.BYTYZENKLOVA.CZ

CRESTYL

Ráno vstanete a nemusíte nikam jezdit, abyste si mohli dát svých minimálních devět jamek. Z okna vidíte na green, a kdykoli se vám zachce, můžete sejít dolů. Pokud chcete bydlet nejen u hřiště, ale rovnou v zeleni, a mít přesto blízko do centra Prahy, nabízí se vám projekt Zámecké zahrady ve Vysokém Újezdu u Berouna. Nové ulice, v nichž můžete najít domov, jsou tvořeny jako klidové zóny. Poblíž designových rodinných vil najdete moderní golfový klub Albatross Golf Resort, který několikrát získal ocenění Golfový areál roku. WWW.ZAMECKEZAHRADY.CZ

PROCERAM Společnost ProCeram, specializující se na dodávky obkladů, dlažeb a sanitární techniky, otevřela na začátku letošního roku nový showroom v New Living Center – Praha-Stodůlky. New Living Center je unikátní projekt, který pod svojí střechou sdružuje dodavatele všech komodit a služeb potřebných pro rekonstrukci nebo výstavbu jak bytu či rodinného domu, tak administrativní budovy, hotelu či nemocnice. Na ploše 9 000 m² najdete v pěti patrech expozice nejprestižnějších značek a jejich ucelený sortiment.

NEUMANNKA

WWW.PROCERAM.CZ

Ačkoli je Praha stále centrem designu, jsou to menší města po celé republice, kde se v současnosti otevírají obchody a galerie s jedinečným portfoliem produktů a výstav. Jedním z takových míst je kupříkladu centrum Neumannka sídlící v historické části Prachatic, v němž najdete výrobky od známých českých i zahraničních firem, architektonické a grafické studio, ale také program se zajímavými expozicemi, přednáškami a workshopy. WWW.NEUMANNKA.COM

08-18_News.indd 16

10.3.16 11:45


18 | DESIGN & DEVELOPER TIPY

WG REZIDENCE Projekt Jeremenkova nabízí zájemcům o bydlení dva viladomy se čtrnácti bytovými jednotkami. Jižní viladům je, co se týče půdorysu, větší a obsahuje komunikační schodišťové a výtahové jádro, které je společné oběma domům. Hlukově exponované části fasády mají prosklené lodžie, v zimě tvořící zimní zahrady. Byty v prvním nadzemním podlaží mají předzahrádky. V posledním podlaží obou budov je vždy umístěn byt přes celé podlaží. WWW.WG-REZIDENCE.CZ

SAFFRON BEDS

Také se vám o dobrém spánku zatím jen zdá? Řešení je ale díky nově otevřenému pražskému showroomu značky Saffron Beds velmi snadné! Za každou postelí z ateliérů této značky se totiž skrývají měsíce odborné práce, při výrobě postelí jsou použity ty nejkvalitnější přírodní materiály. Cena lůžek se tak pohybuje od několika desítek tisíc až po kousky za milion korun pro skutečně náročné (ne)spavce. A kdyby i to bylo pro vás málo, nechte si od Saffron Beds vyrobit postel na míru! WWW.SAFFRONBEDS.COM

RASCH TEXTIL Už více než sto let vyrábí německá značka Rasch Textil vysoce kvalitní a inovativní tapety. Tradice, krása a řemeslná zručnost se spojily v řadě Raffinesse, v řadě tapet vyrobených z listů palmy čeledi raffia. Klasické postupy ve výrobě tapet s nezaměnitelnou texturou využili designéři značky k vytvoření moderních vzhledů. Ty jsou vyvedeny v šesti barevných skupinách zemitých tónů – od bílé přes krémovou a vanilkovou až k šedivé, hnědé a černé. WWW.SHOW-ROOM.CZ

I mytí rukou může být zážitek! Značka Dornbracht totiž představila novou pákovou baterii CL.1, jejíž dynamický, avšak elegantní design je doprovázen speciálním perlátorem Sprayface, který umyje ruce čtyřiceti měkkými paprsky vody. U tříotvorové baterie jsou rukojeti k dostání ve dvou různých reliéfních strukturách, jež baterii propůjčují smyslný nezaměnitelný vzhled a hmatový vjem. WWW.DORNBRACHT.COM

08-18_News.indd 18

FOTO: ARCHIV FIREM

DORNBRACHT

9.3.16 16:21


DESIGN & DEVELOPER TIPY | 19

ZAHRADY SNŮ

Zahrada je místem, které si sami určíte. Může být šperkem, hřištěm, zelenou plochou, užitnou zahrádkou, ale i modelem krajiny v malém měřítku. Může to být váš mikrosvět, v němž se budete cítit jako doma. Váš otisk v přírodě. Takové jsou zahrady snů. Přejete si realizaci zahrady? Navštivte stránky rodinné firmy Zahrady snů, s. r. o., a poznejte jedinečnost přírody utvářenou rukou člověka. REALIZACE PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY. WWW.ZAHRADYSNU.CZ

ORIGINAL GARDEN Každý rok vznikne na území České republiky pouze sedm luxusních zahrad, které se mohou pyšnit titulem ORIGINAL GARDEN. Tyto zahrady jsou certifikovány a jako takové již nemohou být spatřeny nikde jinde. Klienti i lokality, v nichž tyto luxusní projekty vznikají, se vybírají s velkou pečlivostí a citem. ORIGINAL GARDEN jsou zahrady dovedené svou precizností a smyslem i pro ten nejmenší detail k absolutní dokonalosti. Poznejte spolu s námi nový svět, v němž se snoubí vaše nejtajnější představy a sny s nadčasovou jedinečností přírody. WWW.ZAHRADYSNU.CZ

FOTO: ARCHIV FIREM

DANIEL PURGERT

19_Zahrady_IM_2016.indd 19

„V každém čase napříč historií mají vždy tu nejvyšší hodnotu kladné lidské vlastnosti. Co nás ale v rámci prvních dojmů fascinuje mnohdy ještě více, je krása samotná, její jedinečnost, originalita,“ říká Daniel Purgert, zahradní architekt z rodinné firmy Zahrady snů, s. r. o., a jedním dechem dodává: „Každý o něčem sníme a mně se plnění snů stalo povoláním. Má role je přinést inspiraci, a otevřít tak dveře do prostoru, o němž jste jen snili.“ GSM: 602 202 922, WWW.ZAHRADYSNU.CZ

9.3.16 15:37


DLG Elite 2x275x430 03.indd 1

26.02.16 17:16


Better Everyday www.delonghi.cz

DLG Elite 2x275x430 03.indd 2

26.02.16 17:16


22 | DESIGN V PRAXI

JEDINEČNÁ MÍSTA Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Jenže my vás na následujících stránkách zavedeme na místa po celém světě, která nemají obdoby.

ELSA SCHIAPARELLI Na Place Vendôme v prvním pařížském okrsku se odehrávala historie. Na tomto náměstí nechal Napoleon vztyčit památník bitvy u Slavkova, v hotelech lemujících Place Vendôme se ubytovávali politici i umělci a do oken si tam vzájemně nahlížely Coco Chanel a Elsa Schiaparelli. A právě Elsin módní dům se poslední dva roky probouzí k životu, noví majitelé kromě jejího jména oprášili i salonek, kam si Elsa zvala své hosty a zákaznice. V jeho surrealistickém prostředí se scházeli Salvador Dalí s Marcelem Proustem a Jeanem Cocteauem nebo Wallis Simpson, pozdější vévodkyně z Windsoru, s herečkou Mae West. Tento kabinet kuriozit se nachází hned nad původním butikem a přístup do něj získáte snadno: stačí si u Schiaparelli objednat šaty... WWW.SCHIAPARELLI.COM

22-24_Jedinecna mista.indd 22

9.3.16 16:44


DESIGN V PRAXI | 23

KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V Litomyšli se po dlouhých čtyřiceti letech probouzí k životu jedna z nejcennějších památek města – kostel Nalezení svatého Kříže. O nové přepracování barokního interiéru, který během normalizace sloužil například i jako sklad munice či parkoviště, se zasloužil Ateliér Štěpán. Kostel se nyní opět otevřel veřejnosti a slouží také jako výjimečný kulturní prostor, jeho vnitřek se totiž může proměnit v koncertní i galerijní síň. Rozšířená dispozice ochozů, k nimž bylo přidáno mnoho dalších moderních detailů, nabízí netradiční spojení klasické a současné architektury. Šedá minimalistická výmalba, která smyla stopy minulosti, pak vytváří majestátní pocit z tohoto jedinečného místa. WWW.ATELIER-STEPAN.CZ

HARVEY NICHOLS Umíte si představit obchodní dům... bez obchodů? Už od roku 1831, kdy Benjamin Harvey otevřel v Londýně na rohu Knightsbridge a Sloane Street dům nejnovější módy a doplňků, byl považován za vizionáře v oboru. Tím je bezpochyby i Stacey Cartwright, žena, která nyní síť Harvey Nichols řídí a doslova ji přestavuje pro jednadvacáté století. Loni v červenci totiž v birminghamském komplexu The Mailbox otevřela revoluční koncept obchodního domu, který pozbývá oddělení a stánků jednotlivých značek, a je tak v podstatě jedním velkým butikem, v němž se police a regály plynule mění v restauraci, koktejlový bar nebo zkušební kabinky. Je tedy zcela pochopitelně výkladní skříní jména Harvey Nichols, podle níž se budou v příštích letech přestavovat jeho pobočky po celém světě. WWW.HARVEYNICHOLS.COM

22-24_Jedinecna mista.indd 23

9.3.16 16:44


24 | DESIGN V PRAXI

MARCHESI Když se řekne dolce vita, každý si představí něco jiného. Co si ale přát víc než výborný dort a mistrně připravené espresso podávané v kouzelných prostorách historického centra italského města? Pasticceria Marchesi v Miláně, jedna z nejznámějších cukráren na světě, je ztělesněním těchto tužeb, které na via Santa Maria alla Porta 11 plní bez přestávky už od roku 1824. Aby však dokázala uspokojit stále se rozšiřující klientelu z celého světa, otevřela cukrárna loni v září druhou pobočku na via Montenapoleone 9, přímo uprostřed vyhlášené milánské nákupní třídy. Stůl si raději rezervujte předem, ačkoli i samotné zdi obložené mentolově zbarveným mramorem, podlaha z kamene v čokoládovém odstínu a sametem polstrované salonky ukojí všechny mlsné jazýčky! WWW.PASTICCERIAMARCHESI.IT

THE BROAD LA

Downtown v Los Angeles není zrovna rájem na Zemi. Luxusní restaurace a obchody se tu střídají s ghetty a hipsterské kavárny s mrakodrapy obývanými bezdomovci. I downtown se ale posledních pět let mění k lepšímu a jasným signálem je The Broad, nové muzeum a zároveň centrum současného umění v L. A. Je však přednostně novým domovem umělecké sbírky páru filantropů Eliho a Edythe Broadových, která čítá na dva tisíce děl, namátkou kupříkladu od Jean-Michela Basquiata, Eda Rusche, Cindy Sherman nebo Christophera Woola. Nebojte se The Broad navštívit i jen kvůli unikátním prostorám od studia Diller Scofidio + Renfro – ať už půjdete na výstavu, seminář, diskusi, nebo si jen prohlédnout moderní architekturu, vstup je pro každého volný. WWW.THEBROAD.ORG

Že i v hanácké metropoli může vyrůst geniální designový projekt, dokazuje komplex restaurace, hotelu, wellness a kasina Resort Hodolany. V Olomouci takových míst mnoho nenajdete, takže si při vstupu do místní restaurace budete připadat jako Alenka v říši divů. Nad stoly v Entrée totiž rostou živé květy, prostoru dominuje bar vyrobený na zakázku firmou Lugi. Ten se skládá z desítek dřevěných desek, které vytvářejí plastickou vlnu, jakousi moderní Noemovu archu. Designér Pavel Kříž ze studia Komplits použil designové prvky věhlasných světových značek. Bude se vám tu líbit! WWW.ENTREE-RESTAURANT.CZ

22-24_Jedinecna mista.indd 24

FOTO: ARCHIV FIREM

ENTRÉE RESTAURANT

9.3.16 16:44


26 | ZOOM

MOSER

WWW.MOSER-GLASS.COM

26_ZOOM.indd 26

FOTO: ARCHIV ZNAČKY

Máte pocit, že vám doma něco chybí? To „něco“ bude možná skvost, nějaký dechberoucí solitér, na něž je specialistou česká sklárna Moser. I na rok 2016 přichází s kolekcí moderního designu, pod nějž se kromě kreativního ředitele Lukáše Jabůrka podepsali výtvarníci jako Milan Knížák, Jan Čtvrtník, Jiří Šuhájek nebo Boda Horák. Tato řada uměleckého skla vyvažuje dnes již tradiční linie, z nichž některé se v nezměněné podobě vyrábějí už od 19. století. Jakou polohu jména Moser si vyberete, je jen na vás – v prodejnách Moser totiž nikdy nemůžete sáhnout vedle!

9.3.16 16:54


nový showroom v Praze oficiálního zastoupení pro ČR

Velkoformátové obklady a dlažby URBATEK | Obklady, dlažby a mozaiky PORCELANOSA Kuchyně GAMADECOR | Skleněné, kamenné a dřevěné mozaiky L’ANTIC COLONIAL Solid Surface KRION | Sanitární keramika a vodovodní baterie NOKEN

Klientské centrum DORINT Praha Vršovická 1525/1d, Praha 10 | tel. 723 625 987 | www.porcelanosa.cz

00_Dorint_Porcelanosa_IM_275x430_ND_2016.indd 1

23.2.16 10:41


28 | DESIGNOVÉ TRENDY

DESIGNOVÉ TRENDY 2016

LOUIS VUITTON

FENDI

KARL ZAHN ROLL&HILL

Salone del Mobile je největší světovou přehlídkou designu na světě a hledat v něm trendy je tak snadné jako si vybudovat pískoviště na Sahaře. Jaké tendence představil jeho loňský program na tento rok?

NA VLNĚ RETRA Všechno moderní stárne a vše staré je moderní. Už několik sezon tak designéři (napříč odvětvími) znovu a znovu aktualizují ty stejné tvary a vzory pro současnou dobu. Přičtěme to na účet seriálu Šílenci z Manhattanu (Mad Men) nebo částečnému zklamání z nových technologií, které zatím nebyly schopny zcela naplnit svůj potenciál. Nenechte se ale odradit tím, že art deco, 60’s, 70’s, 80’s a 90’s až příliš dobře znáte. Hypermoderna totiž tak dlouho hledala útulnou tvář, až ji našla právě v minulosti.

28-30_Salone del mobile.indd 28

FOTO: AUDIO DESIGN

COS

POLTRONA FRAUD BIRD

VERSACE

Je pojem „módní značka“ překonané spojení? Značky už totiž dávno nejsou jen dílnami na oděvy, ale spíše jakýmisi zprostředkovateli životních stylů. A tento posun je v Miláně, v jednom z hlavních měst módy, každý rok znatelnější. Prezentace nábytkových kolekcí, designových doplňků, interiérových konceptů, spolupráce s designéry a instalace uvnitř i vně butiků jsou mezi módními brandy v módě. Žít v jejich estetickém cítění tak můžete i poté, kdy si svlečete jejich oblečení a vyzujete jejich obuv.

GIO PONTI

MÓDNÍ ZÁLEŽITOST

9.3.16 17:08


MEMPHIS MILANO

ETTORE SOTTSASS PRO KARTELL

DESIGNOVÉ TRENDY | 29

MEMPHIS MILANO

Memphisem se rozumí hnutí mladých designérů, kteří se sdružili okolo Ettoreho Sottsasse, veterána v oboru, a společně pracovali na předmětech, jejichž vzhled nedbal na pravidla ani na správný vkus. Jako všechno i Memphis je totiž otázkou vkusu. Na druhou stranu je to jeden z neoddiskutovatelných pokladů postmoderní doby, odkaz milánských osmdesátých let. Experimentální práce s materiály, tvary, barvami a vlastně se vším, co dělá věc věcí, ale nakonec ovlivnila módu, umění i architekturu své doby – a ovlivňuje je doposud. Memphis se v minulých sezonách objevil na štendrech butiků a letos ho budou plné interiérové katalogy. Proč? Memphis je totiž únikem z nudy minimalismu i opulence a prostředníčkem vztyčeným ordinérnosti a konvenci.

MEMPHIS MILANO

MEMPHIS

28-30_Salone del mobile.indd 29

9.3.16 17:08


HAYON

30 | DESIGNOVÉ TRENDY

GLOBETROTTER

DESALTO

V zaměstnání člověk tráví třetinu dne, a co si budeme nalhávat, ve většině případů i ještě více. Velké korporace jako Google nebo Facebook tak začaly budovat nové kancelářské komplexy, jejichž rozvržení i vybavení ale odpovídá spíše sdíleným obývacím konceptům. Trend zlidšťování a zpohodlnění pracovního prostředí byl patrný i na posledním Salone. Designéry ale inspirovala i práce jako taková, a tak byl v Miláně představen i nový vzhled nářadí nebo kreditních karet.

28-30_Salone del mobile.indd 30

MARCUS TREMONTO

ZPÁTKY DO PRÁCE

SVĚTELNÉ EXPERIMENTY Na počátku řekl Bůh: „Budiž světlo!“ A bylo. Jenže tak lehké to není. Navrhování jakéhokoli druhu svítidla je dodnes bojem mezi materiálním a nemateriálním, který musí vyústit v praktický i vzhledově uspokojující kompromis. Možná i proto je světlo předmětem designových experimentů, jako kdyby se ho designéři snažili ovládnout. Svítidla jsou tak položkou, jíž se dostává nejzajímavějších myšlenek a tvarů.

FOTO: ARCHIV FIREM

Pokud je jeden trend opravdu aktuální, a to ve všech směrech současného života, pak je to odstraňování náhražek. Tato společenská tendence se na Salone projevila nejen ve výběru materiálů, ale také v technologickém zpracování a nakonec i v podobě výrobků. Především dřevo, sklo a mramor tak byly vyhotoveny co nejsurověji a nejčistěji, návrháři kladli velký důraz na ekologickou udržitelnost a lokální výrobu. Tyto hodnoty jsou často rovnítkem pro nudný výsledek, designéři je ale letos vtělili do moderních i starých forem a nebáli se přírodu dekorovat.

Pamatujete, jak jste byli malí a všechny běžné věci, které používali dospělí, se zdály tak obrovské? Tak právě tímto pocitem se nechali unést designéři a inspirovali se jak dětským nábytkem, tak jejich viděním světa. Návrháři jsou již od přírody hračičkové, a tak v „babycore“ – tenhle název se již ujal – našli nenucenou polohu. Cesta zpět do dětství ale nejspíš nebude jen sezonním trendy výletem, nakonec módní bloggeři už oblékají outfity inspirované dětskými šatičkami a americký rapper Kanye West prohlásil, že se chce odívat už jen jako velké dítě.

DAVID CHIPPERFIELD PRO E15

VOLÁNÍ PŘÍRODY

BABYCORE

FIAM

PAOLA NAVONE PRO CAPPELLINI

PHILIPPE MALOUIN

LUCIDIPEVERE

Světová politika, mezinárodní instituce, nadnárodní firmy... Svět je dnes jen jeden a doufejme, že ho opět nerozdělí železná nebo jiná opona. Designéři na letošní rok tlumí takové černé myšlenky a přemýšlejí bez hranic. V nových kolekcích se tak vydali do Miami osmdesátých let, k nordickému minimalismu, dokonce se inspirovali v afrických etno námětech. Nakonec svět je otevřeným katalogem a je krásnou ironií, že na jeho rozmanitost designéři poukázali právě globálním trendem.

9.3.16 17:08


výjimečný

aRchitektonický pRojekt

kolaudace 2016

WhiteGray rezidence WhiteGray rezidence je výjimečným architektonickým projektem dvou moderně řešených viladomů v žádané rezidenční lokalitě v Praze 4 - Podolí.

Vysoké standardy bytů a domu ¤ dřevěné třívrstvé podlahy

¤ elektrická topná rohož v podlahách koupelen

¤ dýhované interiérové dveře s nadstandardní výškou

¤ Podlahové vytápění v 1nP a 4nP

¤ eurookna

¤ vytápění v kombinaci konvektorů a deskových radiátorů ve 2. a 3. nP

¤ Bezpečnostní okna v 1nP

¤ Příprava pro venkovní žaluzie na všech oknech

¤ videovrátný

¤ nadstandardní záruční doba

¤ Bezpečnostní vstupní dveře s nadstandardní výškou ¤ Sanita laufen, armatury hansGrohe ¤ velkoplošné obklady a dlažby

2

DoMy

4

PoDlaží

developer: v inveSt, Na Vidouli 1/1, 150 00 Praha 5 kontakt: Ing. Michal Dvořák, tel.: 607 035 190, info@wg-rezidence.cz

www.wg-rezidence.cz

14

Bytů


32 | DESIGN / ARTEMIDE

METEORITE Závěsné svítidlo, design: Pio & Tito Toso. Cena: od 6 664 Kč vč. DPH

COPERNICO/MINI Závěsné svítidlo, design: Carlotta de Bevilacqua a Paolo Dell´Elce. Cena: od 50 960 Kč vč. DPH

IN-EI – MINOMUSHI Stojací lampa, design: Issey Miyake. Cena: od 49 308 Kč vč. DPH

COSMIC ANGEL Závěsné svítidlo, design: Ross Lovegrove. Cena: od 59 752 Kč vč. DPH

NEW NATURE Stojací lampa, design: Ross Lovegrove. Cena: od 72 100 Kč vč. DPH

ARTEMIDE

MERCURY Stropní svítidlo, design: Ross Lovegrove. Cena: od 63 392 Kč vč. DPH

LAGUNA Stolní lampa, design: Matteo Thun. Cena: od 13 272 Kč vč. DPH

PIRCE/MINI Stropní svítidlo, design: Giuseppe Maurizio Scutella. Cena: od 14 532 Kč vč. DPH

LA PETITE Stolní lampa, design: Quaglio Simonelli. Cena: od 5 040 Kč vč. DPH

AQUA CIL Stolní lampa, design: Ross Lovegrove. Cena: od 17 080 Kč vč. DPH

TOLOMEO Stolní lampa (micro, mini, standardní), design: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina. Cena: od 5 880 Kč vč. DPH

KONTAKT: Selene, spol. s r. o. | Neumannova 161 | Prachatice | tel.: 388 310 326 tel./fax: 388 313 410 | info@selene.cz | www.artemidecz.cz

32_promo_SELENE_ARTEMIDE.indd 32

FOTO: ARCHIV FIREM, UVÁDĚNÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT

Artemide, jedna z nejznámějších značek bytového a profesionálního osvětlení na světě, byla založena v roce 1960. Známá pro filozofii „THE HUMAN LIGHT“, Artemide je dnes synonymem designu a inovací. Svítidla Artemide jsou na mezinárodní úrovni považována za ikony současného designu, jsou vystavena ve většině světových muzeí moderního umění a designu. Artemide přispěla k dějinám mezinárodního designu mnoha produkty oceněnými cenou Compasso D’oro, obdržela cenu Compasso D’oro za dosavadní přínos a European Design Prize. Vedle více než 60 vlastních showroomů v nejvýznamnějších metropolích celého světa jsou výrobky Artemide prodávány v prestižních obchodech s nábytkem a osvětlením.

9.3.16 17:24


33 | DESIGN / LA KOMODA

FÜR KÜCHEN MIT STIL

TEKA CZ s.r.o., V Holešovičkach 593, 182 00 Praha 8, Tel +420 284 691 940 www.kueppersbusch-cz.cz

00_promo_Teka_ver2.indd 33

10.3.16 10:03


34 | DESIGN / BASYS.NET ET

BEYERDYNAMIC T1 Nekompromisní reprodukce jen a jen pro vás. Uslyšíte trávu růst. Cena: 27 990 Kč

BOSE SOUNDTOUCH 130 I přes minimalistické provedení vytvoří tento systém z vaší TV skutečný kinosál. Cena: 46 000 Kč

BASYS.NET

Studia basys.net nabízejí audiovizuální techniku prémiových značek s ohromující dimenzí obrazu a zvuku. Realizujeme privátní kinosály s atmosférou skutečného kina a přizpůsobení technologie prostoru. Projekty komplexního řešení navrhujeme pro nejnáročnější zákazníky i architekty a soukromé i komerční prostory. Navrhneme řešení i vám od projektu až k realizaci. Ve všech studiích basys.net jsme pro vás postavili model privátního kina, kde vám rádi představíme možnosti individuálních realizací na klíč.

NECHTE SE STRHNOUT ZÁŽITKY A EMOCEMI VE SVÉM VLASTNÍM PROSTŘEDÍ.

ELAC BS-314 Elegantní propojení funkce a vzhledu dovádí minimalistické reproduktory Elac k dokonalosti. Cena: 124 000 Kč

BOSE SOUNDTOUCH 30 III Nový koncept multiroom ozvučení od Bose vám pomůže zpříjemnit běžné i speciální příležitosti napříč celým bytem. Cena: 17 490 Kč

BOSE WAVE SOUNDTOUCH MUSIC SYSTEM IV Legendární audiosystém s tradičním designem a zvukem Bose. Co dodat? Cena: 21 990 Kč

BOSE SOUNDLINK MINI BT II Tak velký zvuk z tak malého balení jste ještě neslyšeli, za nejprodávanější BT reproduktor mluví jeho činy. Cena: 5 790 Kč

MARANTZ TT-15 Dokonalé propojení funkce a designu demonstruje Marantz na tomto špičkovém gramofonu. Analog? Nechte se překvapit. Cena: 45 990 Kč

LOEWE REFERENCE Král obývacích pokojů, luxusních lounge, designová a technologická ikona současného televizního světa. Cena: od 149 000 Kč

PIONEER SX-N30DAB Stereo je zpět a ve spojení s moderními technologiemi nabízí mnohem více možností než dřív. Cena: 17 990 Kč

PIONEER BDP-LX88 Mnohakilová masivní skříň tohoto BD/DVD/CD/SACD/Audio přehrávače dává tušit, čeho se vám dostane v hojné míře. Kvality. Cena: 45 000 Kč

Showroom basys.net Praha | Sykora Home | Českomoravská 183/27 | Praha 9 | tel.: +420 234 706 750 Showroom basys.net Brno | areál MIELE | Hněvkovského 679/81b | Brno | tel.: +420 547 213 270 Showroom basys.net Bratislava | Stará Vajnorská 37/C | Bratislava | tel.: +421 249 106 620 | www.basys.net

34_promo_BASYS.indd 34

FOTO: ARCHIV FIREM, UVÁDĚNÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT

BOSE QUIETCOMFORT 25 Chcete mít kupé, kajutu nebo rovnou celé letadlo sami pro sebe? Stačí jen zapnout. Patentovaná technologie Bose Acoustic Noise Cancelling potlačí veškerý okolní ruch. Cena: 8 490 Kč

9.3.16 17:14


3URDPELFLy]QtNXFKD┼ОHQHH[LVWXMtKUDQLFH *DJJHQDX┼ОDGD

7KHGLтАля║йтАмHUHQFHLV*DJJHQDX ([NOX]LYQtNXOLQi┼ОVN├м]i├зLWHNDQHNRPSRUPLVQt GRNRQDORVW6SRW┼ОHEL─АH*DJJHQDX┼ОDG\ MVRXV\QRQ\PHPQDG─АDVRYpNUiV\DIXQN─АQt HVWHWLN\DVSO─┐XMtWDNQHMY\├е├еtQiURN\YD├еt Yi├еQ─ЪSURYD┼ОHQtDSH─АHQt ZZZJDJJHQDXFRP

00_Gaggenau_IM_275x430.indd 193

12.2.16 7:56


36 | DESIGN / CARDINAL

ROMAGNOLI Dveře ACROPOLI. Cena: 64 600 Kč

LEGOFORM Dveře IMPERO. Cena: 58 900 Kč FRANCESCO MOLON Kredenc ECLETTICA. Cena: 751 400 Kč

CARDINAL

TURRI Postel DIAMOND. Cena: 276 800 Kč

BRUNO ZAMPA Sedačka AMAZON. Cena: 397 600 Kč

FRANCESCO MOLON Křeslo ECLETTICA. Cena: 87 000 Kč

SYLCOM Lustr AREA PROJECT SYLCOM 2016. Cena: 32 000 Kč

BRUNO ZAMPA Stůl BOSTON. Cena: 374 600 Kč

BRUNO ZAMPA Sedačka GATSBY. Cena: 354 900 Kč

BESANA ORO Postel MARVEL. Cena: 731 000 Kč

KONTAKT: Cardinal Exclusive Interiors | Rohanské nábřeží 670/17 | budova River Garden | Praha 8 – Karlín www.saloncardinal.com

36_promo_CARDINAL_1.indd 36

FOTO: ARCHIV FIREM, UVÁDĚNÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT

CAVIO Sedačka VERONA. Cena: 180 000 Kč

Od samého začátku se věnujeme výběru skutečně toho nejlepšího a nejluxusnějšího, co lze mezi výrobci italského designového nábytku nalézt. Společnosti, které si pečlivě vybíráme ke spolupráci, jsou rodinné firmy s dlouholetou tradicí ruční a zakázkové výroby. Nabízíme klasický rustikální a honosně zdobený nábytek i moderní italský minimalismus. V našem sortimentu nechybí designové produkty vhodné jak do soukromých, tak i komerčních prostor, nejrůznější doplňky, svítidla, ale například i vybavení do místnosti s billiardem. Věříme proto, že dokážeme uspokojit požadavky i toho nejnáročnějšího klienta. Naším dok cílem cíl je skutečná přidaná hodnota pro zákazníka. To, čeho si u nás klienti nejvíce cení, je nejen luxusní designový nábytek, ale také k odborná pomoc při výběru, návrhu projektu i při realizaci interiéru pod odbo dohledem profesionálních architektů. I proto se k nám naši zákazníci doh vždy rádi vracejí, jsme jim partnery. A stejně tak se těšíme, až se setkáme s vámi a pomůžeme vám k tomu, co si zasloužíte – k tomu nejlepšímu. s vá

9.3.16 17:25


VYTVOŘTE SI INTERIÉR SVÝCH SNŮ

NÁBYTEK OSVĚTLENÍ DVEŘE PODLAHY NÁVRHY CARDINAL EXCLUSIVE INTERIORS ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 670/17 l BUDOVA RIVER GARDEN l 186 00 PRAHA 8 - KARLÍN WWW.SALONCARDINAL.COM

00_Cardinal_IM_275x430.indd 193

7.3.16 17:02


38 | DESIGN / ELITE BATH

FUNKČNÍ ZÓNA Zadní prostor showroomu poskytuje zákazníkům prezentaci plně funkčních vodovodních baterií včetně sprchových systémů.

GENTRY HOME Klasický a typicky anglický styl koupelny s elegantními detaily představuje značka Gentry Home. Tyto produkty v sobě nesou ucelenou řadu nadčasových koupelnových interiérů.

DORNBRACHT Společnost Dornbracht přináší digitální ovládací prvky do koupelny, a to v podobě Smart Sets. Snadné a intuitivní ovládání pouze jedním pohybem ruky! Cena: 158 200 Kč s DPH

ELITE BATH PURE BEAUTY – ČISTÁ KRÁSA!

IL BAGNO ALESSI ONE Designová kolekce Il Bagno Alessi One od společnosti Laufen s velkoformátovými obklady Graniti Fiandre vytváří prostor dokonalé koupelny v jednoduchém a čistém designu.

Nechte se inspirovat koupelnovým designem a objevte „čistou krásu“, kterou budete obklopeni. Studio poskytuje prvotřídní a profesionální služby spojené se zařizováním koupelny snů a také spolupracuje s předními architekty a designéry uskupení Czech deco team. Výrobci koupelnového vybavení, jejichž výrobky najdete v ELITE BATH, patří ke špičkám v oboru. Exkluzivní kolekce značek, jako jsou např. Villeroy & Boch, Kaldewei, Laufen či Dornbracht, jsou prezentovány s velkorysostí a vzdušností prostoru, které oprávněně zasluhují. Nakloněná a osvětlená pódia s novinkami v koupelnovém vybavení, jež najdete v showroomu, nabízejí okouzlující a jedinečný pohled. Spolu s otevřením nového showroomu na Rohanském nábřeží v budově River Diamond byl spuštěn i zbrusu nový web studia www.elitebath.cz. Naleznete zde mnoho inspirace, třeba právě pro vaši koupelnu, a objevíte koupelnové solitéry a nábytek vysoké kvality a funkčnosti.

ROZMANITOST VE VAŠÍ KOUPELNĚ Rozmanitosti se meze nekladou. Tato koupelna je symbolem hravosti a fantazie. Kombinace duhových šestiúhelníků s přírodním dřevem dodává koupelně jedinečnou, působivou atmosféru.

VSTUPTE DO ŘÍŠE SNŮ A OBJEVTE ČISTOU KRÁSU I VY!

DEQUE Série Deque od firmy Dornbracht se vyznačuje přísnými, na mělký i široký odtok redukovanými tvary. Nové nízké baterie vedou pohled na to podstatné u této série – formu podávání vody. Vanový výtok spolu s digitálním ovládáním Smart Sets. Cena: 208 850 Kč s DPH

POCIT DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ Originální prostor showroomu navozuje osobitou atmosféru, pocit domácího prostředí, a to především díky plně funkční kuchyni s velkým jednacím stolem. SHOWROOM ELITE BATH Showroom Elite Bath je jedinečným konceptem koupelnového studia. Poskytuje prvotřídní služby spojené se zařizováním koupelny snů.

AVEO Samostatně stojící vana Aveo objevuje tvar oválu jako ztělesnění klidu a harmonie. Tato kolekce byla navržena architekty Conran & Partners v Londýně výhradně pro společnost Villeroy & Boch. Výsledkem je organický design, který proměňuje vaši koupelnu v oázu pro regeneraci. Cena: 194 380 Kč s DPH KONTAKT: ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín tel.: 222 300 700 | info@elitebath.cz | www.elitebath.cz

38_promo_SIKO.indd 38

ALAPE Sortiment Alape obsahuje širokou škálu umyvadel, od zápustných až po designová umyvadla do prostoru. Umyvadla jsou vyráběna z glazové oceli a vyznačují se prvotřídní kvalitou a inovativním zpracováním do posledního detailu. Cena: od 15 000 Kč s DPH

FOTO: ARCHIV FIREM, UVÁDĚNÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT

ELEMENTAL SPA Staví vodu do centra dění, ze kterého vše vychází. Každá ze šesti baterií této série má vlastní název. Získává tak vlastní identitu. Tato vanová baterie nese název KATA a je určena pro nástěnnou montáž. Cena: 102 650 Kč s DPH

9.3.16 17:22


LA FEMME / ART / DESIGN | 39

ZDENĚK TOMÁNEK Výkvět, 2014, bronz, mramor, 23 x 20 cm. Cena: 49 000 Kč

MONA LIPI Introvert, bronz, 17 x 17 x 20 cm. Cena: 35 000 Kč

PETR CÍSAŘOVSKÝ Přetržený pes, železo, 110 x 80 x 130 cm. Cena: 192 000 Kč

GALERIE LA FEMME Galerie La Femme vystavuje obrazy, grafiky a sochy českých umělců jak zvučných jmen, tak i mladé generace. Návštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce uměleckých děl najde to pravé pro svůj domov či kancelář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

JAN TICHÝ Věž, 2014, olej na plátně, 180 x 140 cm. Cena: 139 000 Kč

RADOVAN PAUCH Zrání, 2015, olej na desce, 100 x 70 cm. Cena: 54 000 Kč

ARCHIV: GALERIE LA FEMME

FRANTIŠEK HODONSKÝ Sochařské zátiší, 2010, olej na plátně, 60 x 80 cm. Cena: 64 000 Kč

39_GALERIE_La_Femme.indd 39

BORIS JIRKŮ Cestou z Grotte do Agrigenta, 2014, akryl na desce, 150 x 140 cm. Cena: 160 000 Kč

RUDOLF BRANČOVSKÝ Milenci: Když se prodají, pojedu k moři, kombinovaná technika, 71 x 105 cm. Cena: 60 000 Kč

JOSEF ACHRER Pěkné razítko, 2014, kombinovaná technika, 72 x 82 cm. Cena: 56 000 Kč

TYLEK Repos, kombinovaná technika, 73 x 92 cm. Cena: 256 000 Kč

KONTAKT: Galerie La Femme | Bílkova 2 | Praha 1 | info@glf.cz | www.glf.cz | tel.: 224 812 656

9.3.16 17:27


40 | DESIGN / LA KOMODA

HNĚDÝ ZDOBNĚ VYŘEZÁVANÝ KABINET Čínská provincie Če-ťiang. Rozměr: 167 x 61 x 40 cm

MODRÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ SE ZAJÍCEM Čínské město Ning-po. Rozměr: 185 x 105 x 59 cm

ČERVENOZLATÝ ZDOBNĚ VYŘEZÁVANÝ KABINET Čínská provincie Fu-ťien. Rozměr: 192 x 92 x 48 cm

LA KOMODA PERLY ZE STARÉ ČÍNY, TIBETU A JIHOVÝCHODNÍ ASIE. Pečlivě pro vás vybíráme starožitný nábytek zhotovený tamějšími mistry před mnoha lety. Velký důraz klademe na poctivou ruční práci, přírodní materiály a umělecké zpracování.

VYŠÍVANÉ POLŠTÁŘE

PŘIJĎTE SI UDĚLAT RADOST A OBKLOPTE SE NĚČÍM VÝJIMEČNÝM.

KOMODA S tradičními čínskými divadelními maskami. Peking. Rozměr: 87 x 72 x 40 cm

ZRCADLO Se zlatým rámem ze zrcadla. Průměr 80 cm.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ SKŘÍŇKA Rozměr: 70 x 48 x 34 cm

TIBETSKÝ STŮL Rozměr: 90 x 90 x 50 cm

POZLACENÝ OBOUSTRANNĚ DEKOROVANÝ PARAVÁN Rozměr: 213 x 240 cm

KONTAKT: LA KOMODA | Praha | GSM: 606 140 950 | info@lakomoda.cz | www.lakomoda.cz

40_promo_KOMODA_new_OK.indd 40

FOTO: ARCHIV LA KOMODA

DOPLŇKY Z MANGOVÉHO DŘEVA

9.3.16 17:29


5 DŮVODŮ, PROČ MUSÍTE VYUŽÍT VIP SERVICE NA LETIŠTI PRAHA


42 | DESIGN / LUXURY SLEEPING

ALEXIA Alexia, vlajková loď značky Kuperus, je výjimečná a vysoce pohodlná postel se 4 vrstvami pružin. Ručně šitá matrace, stříbrné vlákno v top matraci, široký výběr potahových materiálů, vč. pravé kůže, nadchnou každého zákazníka. Cena: od 537 500 Kč

CAMBRIDGE Model postele Cambridge z nové kolekce PULLMAN byl vybaven výjimečným záhlavím. Základnu postele tvoří podkladové systémy, tzv. boxspringy, a hlavní matrace, které mohou být korunovány vrchní top matrací. Cena: od 164 400 Kč

ABADI Luxusní belgické povlečení Slabbinck otevírá dveře vaší kreativitě. U modelu Abadi vytvoří precizně zpracované dekorace v podobě všitých zdobných lemů ve vámi vybraných barevných kombinacích špičkový design v souladu s vaší ložnicí. Cena: od 8 200 Kč

LUXURY SLEEPING Multibrand showroom LUXURY SLEEPING vám odhalí tajemství světa zdravého a kvalitního spánku. Nechte se inspirovat a vyzkoušejte unikátní luxusní postele, lůžkoviny, ložní prádlo a další domácí textil od renomovaných světových značek. Královské ocenění kvality, používání výhradně těch nejlepších přírodních materiálů a více než stoletá tradice poctivé řemeslné výroby značek Kuperus, Pullman, Slabbinck či Trump Home vám zaručí kvalitní spánek po celý život. Všechny produkty jsou totiž zakázkově vyráběny na míru a dle přání zákazníka, který může volit ze širokého výběru barev a materiálů, a dokonce přijít i s vlastním návrhem designu postele, matrace či domácího textilu. Ustelte si na vysokém luxusním lůžku, které může být i polohovatelné. Ulehněte na matrace s funkcí masážního systému, zachumlejte se v polštářích a peřinách s nejjemnějším peřím, pravým hedvábím, kašmírovou vlnou či velbloudí srstí. A když si k tomu dopřejete povlečení jemné jako pavučinka, nebudete nikdy trpět nespavostí. LUXURY SLEEPING – to je svět zdravého a komfortního spánku pro náročné! Přijďte si vyzkoušet královské spaní!

TORONTO Nejoblíbenější model postele díky záhlaví s příjemným dekorem horizontálních linií se skládá z podkladových systémů, tzv. boxspringů, hlavních matrací v barevném provedení a vrchní top matrace. Příjemným doplňkem může být doplněk v podobě lavičky před postel. Cena: od 168 500 Kč

FANNA Podtrhněte svou důstojnost a nechte si vyrobit povlečení se svým monogramem! Ložní prádlo Slabbinck z nejlepších materiálů, jako je kombinace egyptské česané bavlny a saténu, můžete mít v jakémkoliv barevném provedení s možností zdobných prvků z pravého saténového vlákna. Cena: od 9 900 Kč

BELLEVILLE Spojením elegance a romantiky vás nadchne model postele Belleville. Výběrem potahového materiálu, např. pravé kůže v odstínu cognac, vytvoříte originální lůžko v záviděníhodném designu. Praktické a elegantní doplňky jsou zhotoveny ze stejného materiálu dle přání zákazníka. Cena: od 175 500 Kč

OTTAWA Postel Ottawa vám dopřeje kromě kvalitního a zdravého spánku také potěšení pro oko. K mání je mnoho typů a barev potahových materiálů, PULLMAN nabízí i pravou kůži, která dodává tomuto modelu „glamour look“. Cena: od 158 200 Kč

KATE Záhlaví postele KATE bylo navrženo ve znamení čistých linií. Dle přání zákazníka lze množství obdélníků tvořících záhlaví upravit. Široký výběr barev a typů potahových materiálů je u značky Kuperus samozřejmostí. Cena: od 256 500 Kč

NAMA Nejen povlečení může nést výšivky jmen celé vaší rodiny! Také jídelna a kuchyně by měly být v souladu s vaším osobním vkusem. Ubrusy, prostírání, ubrousky a další domácí textil může hrdě hlásit, kdo je tady doma! Cena: od 860 Kč

KONTAKT: LUXURY SLEEPING multibrand showroom | Korunní 2569/108b | Praha 10 – Vinohrady GSM: 773 503 100 / 775 431 469 | info@postele-ls.cz | www.postele-ls.cz

42_promo_Luxury_Sleeping_16.indd 42

FOTO: ARCHIV FIREM, UVÁDĚNÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT

AXANA Znamenitá postel výrobce Kuperus, oceněného královskou pečetí dlouhodobě dodržované špičkové kvality. Pozornost vzbudí dominantní čelo postele, jehož šíře může dosahovat až 3 m. Spací plocha je tvořena z podkladových systémů – boxspringů, na nichž jsou uloženy matrace z přírodních materiálů. Cena: od 378 000 Kč

TRUMP HOME Ať už se vyspíte na jakémkoliv ze čtyř impozantních modelů postelí kolekce TRUMP HOME, vždy budete odpočatí a plní energie pro výzvy nového dne. Exkluzivní systém zdvojených pružin SmartCoil garantuje výjimečnou podporu při nočním odpočinku. Pořiďte si do ložnice svého „Trumpa“! Cena: od 282 900 Kč

9.3.16 17:30


DESIGN / SCANQUILT | 43

POVLEČENÍ ART JERSEY Povlečení ART JERSEY graphics. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 1671/10 Cena: 2 490 Kč

POVLEČENÍ SATÉN DESIGN Povlečení SATÉN DESIGN trees. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 0860/7 Cena: 2 390 Kč

POVLEČENÍ FINO DESIGN Povlečení FINO DESIGN central park. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 2027/1 Cena: 1 690 Kč

SCANquilt POVLEČENÍ SATÉN DESIGN Povlečení SATÉN DESIGN leopard. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 51352/8 Cena: 2 390 Kč

FOTO: ARCHIV FIREM, UVÁDĚNÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT

POVLEČENÍ KLASIK DESIGN Povlečení KLASIK DESIGN melody. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 6017/99 Cena: 1 390 Kč

POVLEČENÍ SATÉN PLUS Povlečení SATÉN PLUS paprsky. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 0744/1 Cena: 2 290 Kč

43_promo_SCANquilt.indd 43

Značka SCANquilt si zakládá na vysoké kvalitě zboží a dlouhodobě nabízí jeden z nejširších programů lůžkovin a bytového textilu ve více než 43 vlastních prodejnách po celé republice. V sortimentu prošívaných přikrývek a polštářů se zaměřením na zdravotní program vyrábí mnoho modelů s nejrůznějšími funkčními vlastnostmi, použitými materiály, rozměry a hřejivostmi. V nabídce ložních souprav můžete vybírat z více než 600 vzorů a barev v základním rozměru, nabízí ale i rozměry prodloužené či partnerské. Samozřejmostí jsou prostěradla z různých materiálů, v široké paletě barev i rozměrů. Oblíbené jsou kvalitní ručníky, župany, nešpinivé ubrusy, prostírání či utěrky.

POVLEČENÍ SATÉN DESIGN Povlečení SATÉN DESIGN velo. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 0743/1 Cena: 2 390 Kč

POVLEČENÍ ART JERSEY Povlečení ART JERSEY imprese. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 4880/20 Cena: 2 490 Kč

POVLEČENÍ KLASIK DESIGN Povlečení KLASIK DESIGN birds. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 3005/1 Cena: 1 390 Kč

POVLEČENÍ SATÉN DESIGN Povlečení SATÉN DESIGN secese. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 4280/1 Cena: 2 390 Kč

POVLEČENÍ SATÉN DESIGN Povlečení SATÉN DESIGN peru. Rozměr: 140 x 200 / 70 x 90 cm Číslo vzoru: 0231/1 Cena: 2 390 Kč

KONTAKT: SILEX, spol. s r. o. | Vinohradská 1899/112 | Praha 3 | info@scanquilt.cz www.scanquilt.cz

9.3.16 17:33


Robot, nebo pomalý odšťavňovač?

Kenwood Odstavnovac 2x275x430 05.indd 1

01.03.16 11:22


Obojí! Díky nástavci k robotům Kenwood si můžete vychutnat zdravé šťávy z ovoce a zeleniny připravené šetrným způsobem. Nástavec na pomalé odšťavňování je kompatibilní se všemi roboty Chef, Major (AT644) a Chef Sense (KAX644ME). Více na: www.kenwoodworld.cz

Kenwood Odstavnovac 2x275x430 05.indd 2

01.03.16 11:19


46 | ZOOM

PRECIOSA

WWW.PRECIOSALIGHTING.COM

46_ZOOM_2.indd 46

FOTO: ARCHIV ZNAČKY

Legendární česká sklárna letos představuje lustry Merkur a Venuše od designéra Ronyho Plesla. My jsme se zamilovali do Venuše, kterou můžete vidět výše. Lustr je inspirovaný postavou ženy a je dokorován jemnou květinovou symbolikou z opálového skla. Oproti tomu Merkur, symbolizující muže, je charakteristický pevnou, razantní a sebevědomou siluetou a variabilní konstrukcí. Oba designy v zásadě nesledují trendy, ale vytvářejí dlouhodobou, originální a řemeslně nenapodobitelnou tvář značky Preciosa Lighting.

9.3.16 17:35


Indigo collection

Primavera collection

Raffinesse collection

Nová látková kolekce: Primavera – elegantní přírodní materiály v moderních tónech Tapetové kolekce: Raffinesse – nová technologie papírového vlákna Indigo – vliesové tapety v moderních struktůrách a odstínech

www.raschtextil.de www.show-room.cz

00_Rash_textil_IM_275x430_ND_2016.indd 9

26.2.16 12:50


48 | UMĚNÍ

ART NEWS Dáme si do bytu, do bytu dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl... Ale co na zeď? Co třeba dílo od některého z umělců, které zastupují přední galerie?

DAVID LACHAPELLE

Čtyři roky po velkolepé retrospektivě v Rudolfinu nabídne DSC Gallery první prodejní výstavu fenomenálního amerického fotografa Davida LaChapella, a to od 22. března do 7. května. K vidění budou fotografie z éry LaChapellovy největší komerční slávy i práce z období posledních deseti let, během nichž se inspiroval dílem velkých mistrů, ale také džunglí ostrova Maui. Právě na něm totiž David LaChapelle po odchodu ze světa reklamy a lesklých magazínů našel nový domov i inspiraci. Tuto solo show uvede galerie pod názvem „David LaChapelle: Múzy“. WWW.DSCGALLERY.COM

EVA HETTMER Kočičí výkaly ozdobila třpytkami, modlitební obrázky převedla v lesklé plakáty na hologramovém papíře. Jeden čas se věnovala kolážím s pudly. Eva Hettmer, mladá slovenská umělkyně tvořící ve Vídni, si prostě libuje v „campu“, tedy v upřímně mířeném afektu, který je v jejím podání naprosto odzbrojující. Přehnanost jejích děl vás totiž osvobodí od nabubřelé metafyziky i zbytečně hlubokých myšlenek, upoutá vás však natolik, že od tvorby Evy Hettmer nebudete moci odtrhnout zrak. Snad i proto, že navzdory vnější povrchnosti nejsou její díla ani v nejmenším plytká. WWW.EVAHETTMER.COM

48-50_Umeni.indd 48

9.3.16 17:38


UMĚNÍ | 49

STANISLAV KOLÍBAL Jen několik českých umělců zanechalo ve svém oboru takovou stopu jako Stanislav Kolíbal, který patří k domácí i zahraniční špičce už skoro sedmdesát let. Svůj příznačný geometrický jazyk rozvíjí i ve svém zatím posledním cyklu Černobílé nápovědi z loňského roku, v němž jako už tradičně překonává formát kresby, objektu a sochy. S minimem vynaložených prostředků jimi klade niterné otázky o povaze a smyslu vlastní práce v prostoru a čase naší existence. WWW.GALERIE1PATRO.CZ

LEA PETŘÍKOVÁ

Videoart je součástí umění už dobrých padesát let. Stihli jste si tedy už nějaký pořídit? Ydessa Hendeles, významná kanadská sběratelka, jich vlastní desítky, včetně jednoho natočeného na zakázku, kde na ni umělec ve smyčce řve: „Fuck you!“ To by vám Lea Petříková nikdy neudělala. Lyrická tvorba této studentky FAMU a finalistky prestižní Essl Art Award se totiž opírá především o meditativní rozjímání, do kterého zasazuje člověka jako diváka i jako pozorovaný objekt. WWW.LEAPETRIKOVA.COM

48-50_Umeni.indd 49

9.3.16 17:38


50 | UMĚNÍ

ANDREJ DÚBRAVSKÝ Chata na samotě, pole a pes – pro mnohé splněný sen, pro Andreje Dúbravského však i impulz k nové tvorbě. Jejím výsledkem je na podzim představená série Rural Desires, do níž tento mladý slovenský umělec zpracoval všechny touhy, které jen může skýtat venkov. Kromě košů plných třešní a jablek a krásy mladých těl v něm Dúbravský nalezl i novou barevnou paletu, která jeho osobitému a po celém světě oceňovanému rukopisu dodává zcela nový rozměr. WWW.DITTRICH-SCHLECHTRIEM.COM

JAKUB MATUŠKA Učil se na ulici, jeho díla ale dnes obsazují vyhlášené galerie po celém světě. Jakub Matuška alias Masker je jedním z předních umělců současné české generace, o čemž vypovídají i jeho práce z posledních dvou let, které jsou charakteristické svou mnohovrstevnatostí. A to jak po tematické, tak technické stránce – výjevy z dětství, Angelu Merkel i Miloše Zemana tu Matuška na jedné ploše zobrazuje štětcem, airbrushem nebo i fixou... Jako kdyby znovu na sídlišti poprvé zkoušel, co je to graffiti, jeho výpovědi ale už rozhodně nejsou pubertální hrou.

FOTO: ARCHIVY UMĚLCŮ A GALERIÍ

WWW.DSCGALLERY.COM

48-50_Umeni.indd 50

9.3.16 17:38


ZLATÝ HŘEB | 51

LEXUS

FOTO: ARCHIV ZNAČKY

Také jste vždy záviděli Martymu McFlyovi z filmu Návrat do budoucnosti jeho létající skateboard? Pak vězte, že budoucnost se děje právě teď! Společnost Lexus totiž představila první fungující prototyp hooverboardu. Není sice na prodej, ale fotografie a videa skatu, který levituje nad povrchem, vám vyrazí dech. A to ani nemusíte být fanoušek sci-fi!

51_Zlaty hreb.indd 51

WWW.LEXUS.COM

9.3.16 17:40


16_WAD_B1_Nov-Design_275x430_CJ_16-03.indd 1

1/21/16 11:05 AM

Profile for TomDesign

Noviny design 2016  

Noviny design & developer 2016 (03/2016)

Noviny design 2016  

Noviny design & developer 2016 (03/2016)

Profile for tomdesign
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded