Milan Kunc Portraits

Page 1

PORTRÉTY MILANA KUNCE

Es ist faszinierend, heute in den Museen die Werke alter Meister wie Dürer, Holbein, Rembrandt, Velázquez, Hals oder Kupecký anzusehen. Der Betrachter, geprägt und häufig bereits ermüdet von der visuellen, hauptsächlich auf der Photographie basierenden Kultur des elektronischen Zeitalters, sehnt sich nach etwas Persönlichem. Die Portraits aus der Vergangenheit sprechen uns unmittelbar an – es erstaunt, wie lebensecht diese Menschen wirken. In ihrer Authentizität liefern sie uns ein einzigartiges Zeugnis über längst vergangene Zeiten, über das Leben unserer Vorfahren... Milan Kunc hat sich die klassische Zeichnung zu eigen gemacht. Sie dient nicht nur als erster Vermerk einer Idee, die dann zu kompliziert komponierten Bildern und Skulpturen ausgearbeitet wird, sondern sie besitzt auch den Status einer eigenständigen Arbeit auf Papier. Die eine Kategorie geht häufig fließend in die andere über, aus ursprünglich autonomen Zeichnungen werden rückwirkend Studien zu Bildern, während Skizzen im Verlauf der Zeit den Charakter eigenständiger Kunstwerke annehmen. Eine ganz einzigartige, sozusagen exklusive Stellung nimmt in diesem mehrere tausend Werke zählenden Zeichnungsbestand das Portrait ein. Die Portraitzeichnungen enthüllen einen besonderen Teil des Kunc’schen Schaffens, welcher der breiten Öffentlichkeit – im Unterschied zu den Werken der Malerei und Skulptur – bisher weniger bekannt ist. In Wirklichkeit bildet die Zeichnung jedoch die Achse seines Gesamtwerks und besitzt damit fundamentale Bedeutung. In bestimmten Schaffensphasen stilisiert Kunc stärker und erreicht einen eigenständigen, fast manieristischen Ausdruck mit authentischer und klar unterscheidbarer Handschrift, zu anderen Zeiten steht ein realistischer, beinahe psychologisierender Charakter des Portraits im Vordergrund; das Ornament ist ihm nahe. Die Bandbreite der menschlichen Gesichter reicht von der wild-expressiven „neuen Malerei“ mit ihren Anklängen an Comics oder Karikatur über die klassische lineare Zeichnung bis zu plastischeren Studien der Gesichter zufälliger Modelle oder Freunde in einem Stil, der an die akademischen Portraits des 19. Jahrhunderts erinnert. Kunc portraitiert mit Leichtigkeit, Witz und der ihm eigenen Ironie. Die Portraits von Milan Kunc besitzen eine charakteristische, individuelle Poetik, die manchmal in absichtlich naiven, mit der Rückkehr zu einer natürlichen und freien Abbildung der Dinge zusammenhängenden Charakterzügen einer Zeichnung wurzelt. Dieser formale Naivismus befreite ihn, er diente nicht nur zur Provokation der damals todernst gestimmten Konzeptkünstler, sondern entsprach der freidenkerischen Philosophie im Geiste der Fröhlichen Wissenschaft (Nietzsche), durch die sich der Künstler von den Mantinellen der modernen und der Konzeptkunst distanzierte. Milan Kunc bekennt sich zur Originalität und zum klassischen ästhetischen Kanon. Zugleich geht er dem Portraitieren nach einer Photographie aus dem Weg, das er als unkünstlerisch verurteilt; er bevorzugt die nahezu empathische Arbeit mit dem lebenden Modell, er kommuniziert mit ihm – unabhängig davon, ob das Modell im Atelier posiert oder im Kaffeehaus. Diesen so notwendigen Dialog führt er auch mit Hilfe der modernen Übertragungstechnik des PC-Programms Skype. Die in diesem Bildband mit seinen insgesamt 262 Farbabbildungen präsentierten Portraitzeichnungen von Milan Kunc oszillieren zwischen dem Grotesken und den sensiblen psychologischen Studien der menschlichen Seele; die freie authentische Stilisierung unterstreicht ihren Charakter als Meisterwerke. Hier siegt die Originalität über die multimediale Kultur der heutigen Zeit. Alice Mžyková

Dívat se dnes v galeriích na díla starých mistrů, jako jsou Dürer, Holbein, Rembrandt, Velázquez, Hals nebo Kupecký, je fascinující. Divák, zformovaný a často už unavený vizuální kulturou elektronického věku, založenou především na fotografii, má touhu po něčem osobním. Portréty z minulosti nás bezprostředně oslovují, udivuje nás, jak jsou tito lidé skuteční. Svou autentičností nám přinášejí jedinečné svědectví o dobách dávno minulých, o životech našich předků… Milan Kunc si klasickou kresbu osvojil. Ta se stala nejenom prvotním záznamem idejí, na jejímž základě vznikaly složitě komponované obrazy a sochy, ale vytvářel i samostatné práce na papíře. Jedna kategorie často přesahovala do druhé, z původně autonomních kreseb se zpětně stávaly studie k obrazům a skici v průběhu času nabývaly charakteru samostatných výtvarných děl. Zcela jedinečné, takřka výsadní postavení má v několikatisícovém souboru kreseb portrét. Soubor jeho portrétních kreseb poodhaluje specifickou část díla, která je širší veřejnosti – na rozdíl od Kuncovy malířské a sochařské tvorby – doposud méně známá. Ve skutečnosti však kresba tvoří základní osu autorova díla a má takřka fundamentální význam. V určitých fázích své tvorby více stylizuje, dociluje svébytného, téměř manýristického vyznění, s autentickým a jasně rozpoznatelným rukopisem, jindy směřuje k realistickému až psychologizujícímu charakteru portrétu, je mu blízký ornament. Škála ztvárnění lidské tváře postupuje od divoké expresivní „nové malby“ blízké komiksu či karikatuře přes klasicizující lineární kresby až po plastičtější studie obličejů náhodných modelů či přátel ve stylu připomínajícím akademické portréty z 19. století. Portrétuje s lehkostí, vtipem a svéráznou ironií. Kuncovy portréty mají charakteristickou, osobitou poetiku, jež někdy pramení ze záměrného naivistického rázu kresby, souvisejícího s návratem k přirozenému a svobodnému znázorňování věcí. Tento formální naivismus ho osvobozoval, nesnažil se jím jen prvoplánově provokovat tehdejší smrtelně vážné konceptuální umělce, odpovídá svobodomyslné filozofii v duchu Die fröhliche Wissenschaft (Nietzsche), kterou se autor distancuje od modernistických a konceptualistických mantinelů. Milan Kunc vyznává originalitu a klasický estetický kánon. Zároveň se vyhýbá portrétování podle fotografie, což odsuzuje jako neumělecké; jednoznačně vyznává takřka empatickou práci s živým modelem, komunikuje s ním – ať jde o model pózující v ateliéru nebo třeba v kavárně. Onen tak potřebný dialog vede i prostřednictvím moderní technologie dálkového elektronického přenosu počítačového programu Skype. Portrétní kresby Milana Kunce, prezentované v této obrazové knize (celkem 262 barevných reprodukcí), oscilují mezi groteskností a citlivou psychologickou studií lidské duše, svobodná autentická stylizace podtrhuje jejich charakter mistrovského díla. Originalita vítězí nad multimediální kulturou dneška. Alice Mžyková

MILAN KUNC

PORTRÉTY / PORTRAITS

MILAN KUNC – PORTRAITS

MILAN KUNC


MILAN KUNC PORTRÉTY / PORTRAITSMILAN KUNC PORTRÉTY / PORTRAITS


Na frontispisu Autoportrét / auf dem Frontispiz Autoportrait, 1986, tuš / Tusche, 35,5 x 26 cm

© Milan Kunc, 2010 Text © Stephan von Wiese, Alice Mžyková, 2010 © Arbor vitae, 2010 ISBN 978-80-87164-29-7 (Arbor vitae) ISBN 978-80-87149-37-9 (Muzeum umění Olomouc) ISBN 978-80-87013-25-0 (Galerie Klatovy / Klenová)


SPOLEČNÍCI NA CESTĚ K portrétovým kresbám Milana Kunce STEPHAN VON WIESE „klasický karikaturista“ či v jiných provokativních polohách – vyvracejících tradiční direktivy vkusu – propaguje Milan Kunc volné použití stylů. Každá kresba, každý obraz je vždy jiný, autor se striktně drží koncepce neakademičnosti. Dříve, v sedmdesátých a osmdesátých letech, byla tato umělecká pozice v první řadě vyjádřením odporu proti tehdy platným zásadám uměleckého světa, neboť bez jakési „etikety“ nebylo v té době takřka zbytí. Skupina Normal, uvedená Kuncem a oběma jeho uměleckými přáteli (Peterem Angermannem, Janem Knapem – stejně jako on bývalými studenty Beuyse, resp. Richtera) v život roku 1979, byla naproti tomu transavantgardní anti-etiketou. Toto pirátství napříč kunsthistorií prezentuje hned na začátku konvolut pastelových kreseb na velkých arších 90 x 80 cm, v zářivých barvách na hnědém papíře: velmi působivě jsou tu zachyceni přátelé – studenti umělecké akademie v ateliéru na Grafenberger Allee v Düsseldorfu, také oni na cestě k postkonceptuálním experimentálním výrazovým formám, převážně jako tříčtvrteční figury se sklonem ke karikatuře a grotesce, velmi osobní v postoji a přístupu. Ostře konturované postavy plavou ve víru barevných šrafur látek a ornamentů. Lidský portrét podle modelu nehrál tehdy ve výuce na düsseldorfské Akademii – ve třídách Beuyse a Richtera – žádnou roli a byl odmítán jako „neumělecký“. Ale právě v něm Milan Kunc nalezl svou uměleckou tvůrčí dílnu, jež ho vedla ke kázni a studijně inspirovala. V osmdesátých letech v Kolíně nad Rýnem zachycoval kresbou především krásné ženské hlavy, beauties. Kreslicí materiál – voskové pastely Stabillo, tuše a štětce, rozmanité druhy popisovačů, tužky – čile střídal většinou na jediném volném listu podle okamžité nálady. Realitu stále výrazněji překonávala umělecká fantazie, a to zcela ve smyslu fantaskního malířství tehdejších let s jeho „mytologickými krajinami“, spojujícími například supermana a romantiku. Kunc eklekticky využíval všech možných stylů ve snaze dosáhnout moderní syntézy – například „kubistického punku“. V jednom interview v roce 1983 říká: „Jsem vášnivým kreslířem a rád věci formálně proměňuji.“ Skicář ze Srí Lanky z roku 1985 se obrací k černobílému projevu. Umělec se inspiroval dálněvýchodní tradicí čínské tušové kresby štětcem, kterou občas doplňoval barevnou tužkou a grafitem, přičemž si plně vychutnával její modelující tok. Hledí na nás oči dětí: předháněly se, aby mohly sedět modelem. Mnohokrát byla motivem i hlava spolucestující múzy (Silke Niehausová), provedená v krásných, stále se obměňujících křivkách. Odhalí se nám tak půvabný svět beze stínů. Tropy vedly Kunce v obrazech následujících po cestě k iracionálním krajinám, k odvrácení

Milan Kunc je v první řadě kreslíř. Kresba je v díle seismografem. Jeho skicáře jsou deníky, pracovními sešity, rezervoárem myšlenek a obrazů. Většinou jde o vázané svazky kvalitního papíru typu Ingres formátu přibližně A4. Když si to ale situace vyžádala, sáhl Kunc i po jiných formátech. Na stranách skicáře vznikaly kresby, jež ho pak inspirovaly k jiným dílům. Cesta znamená zrychlení: řada mistrně provedených kreslířských listů je spojena s cestami, s průzkumnými výpravami – v přímém i přeneseném slova smyslu. Ve skicářích, které mívá Milan Kunc vždy s sebou, nalezneme portréty, jež vznikly během nesčetných setkání – z nich na nás hledí společníci na cestě, anonymní tváře i blízké osoby, přátelé, rodina. V jejich tvářích se odrážejí proměny v čase, který tráví spolu, ale i výměna pocitů a myšlenek. Portrét je univerzálním, konstantním motivem. Zachycuje svůj protějšek, a cesta tak dostane v pravém slova smyslu „tvář“. Obličeje inspirují ke kreslířským experimentům, neboť duševní fluidum kresleného se přenáší na umělce. Kresby vyzařují ducha – žádná hlava se nepodobá druhé. Malovaný autoportrét z let 1982–1983 nazval Milan Kunc Mír v duši. Lebka je otevřená a jasně plane. Každá hlava je malé hořící univerzum. Tvář vyjevuje magii člověka. Umělci všech dob to tak cítili, ještě v nedávné době, abychom uvedli několik zvlášť působivých portrétistů: Picasso, Dix, Picabia, Hockney, Freud. Umělci všech epoch zachycovali v portrétech tvář své doby. V této knize jsou shromážděny kresby z jedenácti důležitých zastavení v životě a díle Milana Kunce. Časový oblouk se klene od doby strávené v düsseldorfské Akademii koncem sedmdesátých let až ke dvěma nedávno podniknutým cestám do Indie. Každá skupina portrétů má svou zvláštní atmosféru, vlastní řeč tvarů a technickou osobitost. Přehlídka shromážděných portrétů je v mentálním smyslu svědkem vnitřních prožitků, metaforickým zrcadlem uměleckého vývoje. Tomuto dílu je vlastní neustálý pohyb. Kunc nebyl a není z pohledu životopisného ani kunsthistorického nikde doma. Ve svém vášnivém zaujetí proti akademismu zkoumá důkladně místa, země, styly a období. Jeho umění nelze přiřadit k žádnému směru, nelze je klasifikovat. Jeho kresby, obrazy a keramické skulptury, i když působí fantasticky, svědčí o přesném pozorování lidí, krajin, situací, kulturních statků všech stylových úrovní. Tento základní materiál, toto osobní prostředí a okolí je v umělcově díle „úzkostlivě přesně“ či „expresivně jemným dotekem štětce“ nebo také snad „futuristicky groteskně“ přetvářeno. Jako „gotický surrealista“ anebo 5


od skutečnosti: krása, sladká až po hranici bolesti, se tehdy stala provokujícím stylovým prostředkem (Umělé ráje – výstava v Kolíně nad Rýnem, Mnichově a New Yorku). Krok k vědomé neoklasice vyzníval logicky. Za svých pobytů v Římě v letech 1988–1990 naplnil nekonečně mnoho skicářů. V uměleckém světě doběhla vlna neoexpresionismu, k níž se Milan Kunc nikdy nepřipojil, umělci nyní pluli v klidnějších vodách. Tím inspirativnější, ba progresivnější se zdál být příklon k minulosti. Řím byl otevřeným muzeem, krajinou se sloupy a automobilovým provozem. Kunc se s naostřenou tužkou ponořil do římského světa a našel cestu ke klasické konturové kresbě. Už Ingresovo a Picassovo kresebné umění tímto způsobem Řím proměnilo. Čtyřicet nových zarámovaných kreseb pověsil tehdy Kunc v římské galerii La Nuova Pesa na vlastnoručně, římskými motivy pomalované stěny technikou grisaille. Začala neoklasická fáze. Vytváření keramických skulptur počalo v roce 1995 v holandské dílně Structuur ’68 a pokračovalo roku 1998. V té době vznikl v Haagu a Leidenu skicář v delftské modři jako odkaz k tradiční barevnosti delftských dlaždic. Popisovačem a modrou pastelkou Kunc vytvořil celou galerii holandských přátel a pomocníků. Od čisté konturové kresby vedla nyní cesta k prokreslenější plastičnosti. Portréty z obou skicářů Praha – New York z let 2003– 2009 stupňují třídimenzionální účinek. Obrys portrétu už nevystupuje tak do popředí, mnohem víc je to prostorový, perspektivní efekt. Sugestivním přiblížením dosahuje Kunc u hlav přátel a členů rodiny většího výtvarného účinku. Vážná, přísná nálada spočívá na těchto temných,

realistických listech, nakreslených křídou v barvách sépie, umbry a rudky. Šťastný, pestrý všední den odrážejí naopak nepříliš naturalistické, spíše uvolněné a rozjasněné portréty členů rodinného kruhu a přátel, zachycené ve skicářích verzatilkou a voskovou křídou někdy v letech 2006–2007 v Praze a Řecku. Pro každý list zvolil autor formálně jiné řešení, četnost aspektů vedla k většímu oživení. Skype-kresby z roku 2008 voskovými pastely a litografickou tužkou nás vyvádějí z pocitu domácího štěstí ven do globálního světa. Kunc zachytil partnerku Alici během telefonického rozhovoru přes internet, zaváděje tak kresbu na dálku (Praha – Brusel) jako novou disciplínu. Portréty působí, jako by se na ně člověk díval v zrcadle, linearita, šrafování a doplňky plné fantazie kresby oživují, ale přesto se na nich zobrazovaní, které už nelze místně lokalizovat, jeví ploše, podivně nezřetelně a vzdáleně. Velmi přítomně naproti tomu působí anonymní osoby z Indie, které stály umělci modelem během jeho dvou cest v roce 2009, čekajíce dokonce ve frontě: sebevědomě stály, až je umělec zachytí na portrétu modrou litografickou tužkou a černým pastelovým uhlem na barevném papíře nebo inkoustem či voskovým popisovačem na temně šedém papíru. Indie jako vzmáhající se země je zde seismograficky znatelná, tyto listy jsou reálnými pohádkami. Každý z popsaných svazků kreseb vznikl naprosto vědomě, cíleně se u nich propojují technika, motiv a forma. Roku 1983 vyslovil Milan Kunc v jednom interview větu, kterou tu můžeme na závěr uvést jako shrnutí: „Jsem kreslíř, a jednoduše nepřipouštím náhodu.“

6


WEGGEFÄHRTEN

Zu den Portraitzeichnungen von Milan Kunc STEPHAN VON WIESE zeugen, auch wenn sie phantastisch erscheinen, von der genauen Beobachtung von Menschen, Landschaften, Situationen, Kulturgut aller Stilhöhen. Dieses Basismaterial, die persönliche Umwelt, wird im Werk „peinlich genau“ oder auch „expressiv mit feinem Pinselstrich“ oder vielleicht „futuristisch grotesk“ – das Repertoire ist unerschöpflich – in Szene gesetzt. Als „gotischer Surrealist“ oder als „klassizistischer Cartoonist“ oder in anderen provokativen – die herkömmlichen Geschmacksrichtlinien aushebelnden – Haltungen propagiert Milan Kunc die freie Verfügung über die Stile. Jede Zeichnung, jedes Bild ist immer wieder anders, das Unakademische ist hier das Konzept. In der frühen Zeit, den siebziger – achtziger Jahren, war diese künstlerische Haltung lauter Widerspruch zu den gängigen Maximen der Kunstwelt, denn hier war das Markenzeichen geradezu unverzichtbar. Die Gruppe Normal, 1979 von Kunc und seinen beiden Künstlerfreunden Peter Angermann und Jan Knap – ebenfalls ehemalige Studenten von Beuys bzw. Richter in Düsseldorf – ins Leben gerufen, war dagegen transavantgardistisches Anti-Label. Diese Piraterie quer durch die Kunstgeschichte zeigt sogleich eingangs das Konvolut der Pastellzeichnungen auf großen Bögen, Format 90 x 80 cm, im leuchtenden Pastellkreidefarben auf braunem Papier: Die befreundeten Kunstakademiestudenten im Atelierhaus Grafenberger Allee in Düsseldorf – auch sie auf der Reise zu nachkonzeptionellen experimentellen Ausdrucksformen – wurden wirkungsvoll in Szene gesetzt, meist als Dreiviertelfigur, mit Hang zur Karikatur und zum Cartoon, sehr persönlich in der Attitüde. Die scharf konturierten Figuren schwimmen in farbigen Schraffurengewittern von Stoffen und Ornamenten. Das menschliche Portrait vor dem Modell spielte damals im Unterricht an der Düsseldorfer Akademie – also in den Klassen Beuys und Richter – keine Rolle, war als „unkünstlerisch“ verpönt. Milan Kunc dagegen fand gerade hier ebenso diszipliniert wie inspiriert sein künstlerisches Übungsfeld. In den Kölner achtziger Jahren wurden immer wieder vor allem schöne weibliche Köpfe – beauties – cartoonhaft erfaßt. Das Zeichenmaterial – bunte Stifte mit Wachspastell Stabillo, Tusche mit Pinsel, Marker, Blei – wechselte flott auf meist einzelnen losen Blättern je nach Tagesstimmung. Die Realität wurde mehr und mehr von der künstlerischen Phantasie überflügelt, ganz im Sinne der phantastischen Malerei jener Jahre mit ihren „mythologischen Landschaften“, die zum Beispiel Superman und Romantik miteinander verbanden. Eklektisch wurde auf alle möglichen Stile zurückgegriffen und zur Synthese

Milan Kunc ist zunächst Zeichner. Zeichnung ist der Seismograph im Werk. Seine Skizzenbücher sind Tagebücher, sind Werkbücher, Gedanken- und Bilderreservoir. Meist handelt es sich um fest gebundene Bände aus solidem Ingrespapier DIN A4-Format. Wenn die Situation es verlangte, wurde auch auf anderes Material, andere Formate zurückgegriffen. Immer wieder entstanden größere Einzelblätter inspiriert von Ideen aus den Skizzenblockseiten. Reise ist Beschleunigung: Viele der virtuosen zeichnerischen Blätter sind mit Reisen, mit Erkundungsfahrten verbunden – im direkten wie im übertragenen Sinn. In den Reiseskizzenbüchern, die Milan Kunc stets mit sich führt, finden sich die Portraitzeichnungen anläßlich ungezählter Begegnungen – die Weggefährten sehen uns an, anonyme Gesichter ebenso wie nahestehende Personen, die Freunde, die Familie. Die Gesichter spiegeln das wechselvolle gesellschaftliche Miteinander wider, auch den Austausch der Gefühle und Gedanken. Das Portrait ist ein universales konstantes Motiv. Es hält das Gegenüber fest, mit dem eine Reise im wahren Sinn ein „Gesicht“ bekommt. Gesichter inspirieren zu zeichnerischen Experimenten, denn das geistige Fluidum der gezeichneten Person überträgt sich auf den Künstler. Portraitzeichnungen versprühen Geist – kein Kopf gleicht dem anderen. Ein gemaltes Selbstportrait 1982–1983 hat Milan Kunc Seelenfrieden genannt. Der Schädel ist geöffnet und brennt lichterloh. Jeder Kopf ist ein kleines Universum, das „brennt“. Im Antlitz offenbart sich die Magie des Menschen. Künstler aller Zeit haben das so nachempfunden, noch jüngst, um einige besonders eindringliche Portraitisten zu nennen: Picasso, Dix, Picabia, Hockney, Freud. Künstler aller Epochen haben das Gesicht ihrer Zeit im Portrait festgehalten. In diesem Buch sind Zeichnungen von elf wichtigen Stationen im Leben und Werk von Milan Kunc zusammengestellt. Der zeitliche Bogen reicht von der Düsseldorfer Akademiezeit der späten siebziger Jahre bis hin zu zwei jüngst unternommenen Indienreisen. Jede Portraitgruppe hat ihr Flair, ihre eigene Formensprache, ihre technische Eigenart. Die Parade der hier versammelten Portraits ist im mentalen Sinn Zeugnis inneren Erlebens, metaphorisch Spiegel der künstlerischen Entwicklung. Bewegung war und ist diesem Werk permanent zu eigen. Kunc war und ist, lebens- wie kunstgeschichtlich gesehen, nirgendwo zu Hause. Als leidenschaftlicher Antiakademist hat er Orte, Länder, Stile, Zeiten kreuz und quer erkundet. Seine Kunst läßt sich nicht auf eine Richtung festlegen, nicht klassifizieren. Die Zeichnungen, Bilder, Keramikskulpturen 7


geführt – etwa zum „kubistischen Punk“. „Ich bin leidenschaftlicher Zeichner und liebe es, formal die Dinge zu verändern“, so Milan Kunc 1983 im Interview. Das Skizzenbuch aus Sri Lanka, 1985, wendet sich zum Schwarz-Weiß: Die fernöstliche Tradition der chinesischen Pinseltuschzeichnung, manchmal durch Farbstifte und Blei ergänzt, wurde aufgegriffen und in ihrem modellierenden Fluß voll ausgekostet. Kinderaugen blicken uns an: Man drängte sich, Modell zu sitzen. Auch der Kopf der mitgereisten Muse (Silke Niehaus) wurde in schöngeschwungener Linearität in immer neuen Varianten vielfaches Motiv. Eine schöne schattenlose Welt erscheint. Die tropische Welt führte in den auf die Reise anschließenden Bildern zu irrationalen Landschaften, zu einer Drehung weg von der Wirklichkeit: Schönheit, süß bis zur Schmerzgrenze, wurde damals zum provokativen Stilmittel (Künstliche Paradiese – Ausstellung in Köln am Rhein, München und New York). Der Schritt hin zur bewußten Neoklassik war folgerichtig. Während der Aufenthalte in Rom 1988–1990 entstanden ungezählte Skizzenbücher. In der Kunstwelt war die neoexpressionistische Welle, der sich Milan Kunc nie angeschlossen hat, ausgelaufen, man schwamm in ruhigeren Gewässern. Umso inspirierender, ja innovativer erschien die Hinwendung zur Vergangenheit. Rom war ein offenes Museum, Säulenlandschaft mit Autoverkehr. Mit scharfem Bleistift tauchte Milan Kunc ein in die römische Welt und fand zur klassischen Umrißzeichnung. Schon die Zeichenkunst von Ingres und Picasso hatte Rom auf diese Weise verwandelt. Vierzig neue eingerahmte Zeichnungen hat Kunc damals in der römischen Galerie La Nuova Pesa vor seine eigenen Grisaille-Bilder mit römischen Motiven gehängt. Die neoklassische Phase war gestartet. Die Herstellungen von Skulpturen aus Keramik setzte 1995 in einer holländischen Werkstatt Structuur ’68 in Den Haag ein und wurde 1998 weitergeführt. In dieser Zeit in Den Haag und Leiden entstand das Skizzenbuch in Delfter Blau, eine Referenz an die traditionelle Farbigkeit Delfter Kacheln. Mit Marker und blauem Wachsstift wurde eine ganze Galerie der holländischen Freunde und Helfer festgehalten. Von der reinen Umrißlinie fort führte nun der Weg hin zu mehr zeichnerischer Plastizität.

Die Portraits aus den beiden Skizzenbüchern Prag – New York 2003–2009 steigern den dreidimensionalen Effekt. Nicht mehr der Umriß der Portraits wird hervorgehoben, sondern die räumliche, perspektivische Wirkung. Durch die suggestive Nahsicht erhalten die Köpfe der Freunde und Familienmitglieder eine gesteigerte Präsenz. Durchweg ernsthafte schwere Stimmung lastet auf diesen realistischen dunklen Blättern, die mit Kreide in Sepia, Umbra und Rötel gezeichnet wurden. Buntes Glück im Alltag spiegeln dagegen jene locker und heiter gestimmten unnaturalistischen Portraits des Familien- und Freundeskreises wider, die mit Druckbleistift und Wachskreide rund um ein Skizzenbuch 2006–2007 aus Prag und Griechenland festgehalten wurden. Für jedes Blatt wurde formal eine andere Lösung gefunden, die Vielzahl der Aspekte führte zu großer Lebendigkeit. Skype-Zeichnungen von 2008 mit Wachspastell Stabillo und lithographischem Stift führen aus dem häuslichen Glück hinaus in die globale Welt. Losgelöst vom Ort hat Kunc die Gesprächspartnerin Alice beim Telefonieren mit Bild über Internet festgehalten (portraitiert), so hat er eine neue Disziplin, das „Fernzeichnen“, eingeführt. Die Portraits wirken wie in einem Spiegel gesehen, Linearität und Schraffur und phantasievolle Additionen machen die Zeichnungen wohl lebendig, aber doch erscheinen die Dargestellten, die nicht mehr an einen festen Ort zu lokalisieren sind, flach und merkwürdig weit entrückt. Zu großer Präsenz gebracht sind dagegen anonyme Personen aus Indien, die dem Künstler bei zwei Indienreisen 2009 Modell standen und dabei erwartungsvoll in Schlange warteten. Selbstbewußt wollten die jungen Leute – mit Lithoblaustift und schwarzer Pastellkohle auf farbigem Papier sowie mit Tinte oder Wachsmarker auf dunkelgrauem Papier – festgehalten werden. Indien als aufstrebendes Land wird hier seismographisch spürbar, diese Blätter sind reale Märchen. Höchst bewußt ist jedes der beschriebenen zeichnerischen Konvolute entstanden, gezielt verbinden sich Technik, Motiv und Form. Milan Kunc sagt im Interview von 1983, was hier als Resümee gelten kann: „Ich bin Zeichner, und ich dulde einfach keinen Zufall.“

81


Pastely / Pastelle D端sseldorf, 1977


1 Studentka z Düsseldorfu / Studentin aus Düsseldorf, křídový pastel / Kreidepastell, 80 x 90 cm 2 Fernand Roda, umělec / Künstler, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 3 Studentka z Düsseldorfu / Studentin aus Düsseldorf, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 4 Matka umělce / Mutter des Künstlers, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 5 Elke Scheu, studentka umění / Kunststudentin, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 6 Horst Gläsker, umělec / Künstler, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 7 Fernand Roda, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 8 Brita Polzer, studentka umění / Kunststudentin, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 9 Studentka z Düsseldorfu / Studentin aus Düsseldorf, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 10 Jürgen Meyer, umělec / Künstler, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 11 Student umění z Düsseldorfu / Kunststudent aus Düsseldorf, rudka / Rötel, 74 x 51 cm 12 Neznámý muž z Düsseldorfu / Unbekannter Mann aus Düsseldorf, rudka / Rötel, 74 x 51 cm 13 Mladý muž se skleničkou vína / Junger Mann mit Weinglass, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm 14 Mladá žena s purpurovým šátkem / Junge Frau mit magenta Tuch, křídový pastel / Kreidepastell, 90 x 80 cm

12


2

13


3

14


4

15


5

16


6

17


7

18


8

19


9

20


10

21


11

22


12

23


13

24


14

25


1


Düsseldorf – Kolín nad Rýnem / Köln am Rhein 1980–1985


1 Silke Niehaus, 1985, křídový pastel / Kreidepastell, 65 x 50 cm 2 Laure Chenardová se šálkem čaje / Laure Chenard mit der Teetasse, 1983, černý a stříbrný lakovaný fix / Lackstift, schwarz und silber, 29,7 x 21 cm 3 Laure, 1983, tuš / Tusche, 29,7 x 21 cm 4 Milionář / Milionär, 1985, tuš / Tusche, 32 x 24 cm 5 Ornamentální hlava / Ornamentaler Kopf, 1980, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 6 Blondýnka / Blondine, 1980, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 7 Ornamentální hlava / Ornamentaler Kopf, 1980, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 21 x 29,7 cm 8 Expresivní hlava / Expressiver Kopf, 1982, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 9 Yuki, 1982, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 10 Laure, 1982, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 11 Laura v Africe / Laure in Afrika, 1982, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 12 Laure, 1982, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 13 Hlava dle fantazie / Fantasiekopf, 1983, propisovací tužka / Kugelschreiber, 29,7 x 21 cm 14 Hlava dle fantazie / Fantasiekopf, 1983, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm

28


2

29


3

30


4

31


5

32


6

33


7

34


8

35


9

36


10

37


11

38


12

39


13

40


14

41


1


Srí Lanka Cesta s múzou / Reise mit der Muse, 1985


1 Srí Lanka, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 2 Silke Niehaus, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 3 Silke, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 4 Silke ležící / Silke liegend, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 5 Chlapec s tužkami / Junge mit den Stiften, tuš, pastelka / Tusche, Buntstift, 23 x 29 cm 6–9 Čtyři portréty dětí z Malediv / Vier Portraits der Kinder aus Malediven, tuš, pastelka / Tusche, Buntstift, 29 x 23 cm 10 Cejlonská dívka / Mädchen von Ceylon, tuš, pastelka / Tusche, Buntstift, 29 x 23 cm 11 Mladý muž / Junger Mann, tuš, pastelka / Tusche, Buntstift, 29 x 23 cm 12 Cejlonská žena / Frau von Ceylon, tuš, pastelka / Tusche, Buntstift, 29 x 23 cm 13 Cejlonský muž / Mann von Ceylon, tuš, pastelka / Tusche, Buntstift, 29 x 23 cm 14 Silke s mořskou krajinou / Silke mit der Seelandschaft, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 15 Silke s měsícem / Silke mit dem Mond, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 16 Silke, půlakt / Halbakt, tuš, tužka / Tusche, Bleistift, 29 x 23 cm 17 Silke, portrét / Portrait, tuš, tužka / Tusche, Bleistift, 23 x 29 cm

44


2

45


3

46


4

47


5

48


6

7

8

9


10

50


11

51


12

52


13

53


14

54


15

55


16

56


17

57


1


New York – Tenerife – Kolín nad Rýnem / Köln am Rhein 1984–1988


líče se siluetou New Yorku / Schlüssel mit der New York Silhouette, 1986, 1 K litografická tužka / litografischer Stift, 45,5 x 37,5 cm 2 Monika Sprüth, galeristka z Kolína nad Rýnem / Galeristin aus Köln am Rhein, 1985, tužka / Bleistift, 48 x 36 cm 3 Pat Hearn, galeristka z New Yorku / Galeristin aus New York, tužka / Bleistift, 45,5 x 37,5 cm 4 Trey Spiegel, designér z New Yorku / Diseigner aus New York, tužka / Bleistift, 45,5 x 37,5 cm 5 Caren Scarpula, galeristka z Avenue B. / Galeristin von Avenue B., tužka / Bleistift, 45,5 x 37,5 cm 6 Newyorský umělec / Künstler aus New York, tužka / Bleistift, 45,5 x 37,5 cm 7 Carlo McCormic, kritik umění z Village Voice, N. Y. / Kunstkritiker von Village Voice, N. Y. , tužka / Bleistift, 45,5 x 37,5 cm 8 Zpěvačka / Sängerin, tužka / Bleistift, 32,5 x 24 cm 9 Tom Giuliani, tužka / Bleistift, 32,5 x 24 cm 10 Pat Hearn, tužka / Bleistift, 45,5 x 37,5 cm 11 Sekretářka z galerie / Galeriesekretärin, litografická tužka / litografischer Stift, 45,5 x 37,5 cm onald Baechler, umělec z New Yorku / Künstler aus New York, 12 D litografická tužka, tuš / litografischer Stift, Tusche, 45,5 x 37,5 cm 13 Peter Schuyf, umělec z New Yorku / Künstler aus New York, tuš / Tusche, 45,5 x 37,5 cm 14 Silke Niehaus, tuš / Tusche, 32,5 x 24 cm 15 Gudrun Wurlitzer, architektka z Kolína nad Rýnem / Architektin aus Köln am Rhein, tuš / Tusche, 32,5 x 24 cm 16 George Condo, umělec z New Yorku / Künstler aus New York, tuš / Tusche, 32 x 24 cm 17 Michael, student z Kolína nad Rýnem / Student aus Köln am Rhein, tuš / Tusche, 32,5 x 24 cm 18 Orientalista z Kolína nad Rýnem / Orientalist aus Köln am Rhein, tuš / Tusche, 32,5 x 24 cm 19 Silke Niehaus, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 20–23 Silke, tužka / Bleistift (20–22), tuš / Tusche (23), 29,7 x 21 cm 24 Silke, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 25 Silke, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 42,7 x 30,5 cm 26 Paty, litografická tužka na stříbrném spreji / litografischer Stift auf silber Spray, 42,7 x 30,5 cm 27 Petra Grunnert, červená tužka / Rotstift, 42,7 x 30,5 cm 28 Justus Mandellaub, umělec z Düsseldorfu / Künstler aus Düsseldorf, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm 29 Martijn van Nieuwenhuyzen, kritik umění z Amsterdamu / Kunstkritiker aus Amsterdam, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm 30 Blondýna z Madridu / Blondine aus Madrid, 1985, tužka, pastel / Bleistift, Pastell, 48 x 36 cm

60


31 Dívka z Madridu / Mädchen aus Madrid, 1985, tužka, pastel / Bleistift, Pastell, 48 x 36 cm 32 Hlava dle fantazie / Fantasiekopf, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm 33 Hlava dle fantazie / Fantasiekopf, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm 34 Hlava dle fantazie / Fantasiekopf, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm 35 Rijke Swart, galeristka z Amsterdamu / Galeristin aus Amsterdam, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm irgit, sochařka z Kolína nad Rýnem / Bildhauerin aus Köln am Rhein, 36 B voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 42,7 x 30,5 cm 37 Petra Grunnert, tuš / Tusche, 42,7 x 30,5 cm 38 Esther Schipper, galeristka z Kolína nad Rýnem / Galeristin aus Köln am Rhein, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 39 Kuchařka / Köchin, šedá tuš / grau Tusche, 32,5 x 24 cm 40 Silke a Milan, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 41 Silke, rudka / Rötel, 43 x 35,5 cm 42 Sylvester Stallone, tuš / Tusche, 29,7 x 21 cm 43 Boy George, 1984, fix, pastel Stabillo, šedý papír / Lackstift, Pastell Stabillo, grau Papier, 50 x 32,5 cm 44 Turkyně / Türkin, tuš / Tusche, 42 x 29,5 cm 45 Daryush, litografická tužka, zelená pastelka / litografischer Stift, grüner Stift, 40 x 32 cm 46 Barnie Schaub, fotograf z Kolína nad Rýnem / Fotograf aus Köln am Rhein, 45 x 32,5 cm 47 Silke, 1986, tužka / Bleistift, 48 x 35 cm 48 Odměřená dáma (Madrid) / Distanzierte Dame, 1985, tužka, pastel / Bleistift, Pastell, 48 x 36 cm 49 Unešenost (Madrid) / Entzückung, 1985, tužka, pastel / Bleistift, Pastell, 48 x 36 cm 50 Silke, 1985, pastel Stabillo / Pastell Stabillo, 45 x 32,5 cm 51 Silke, 1986, pastel Stabillo / Pastell Stabillo, 45 x 32,5 cm 52 Čtoucí Silke / Silke lesend, fix, pastel / Lackstift, Pastell Stabillo, 49,5 x 34,5 cm 53 Jan van Adrichem, kritik umění z Amsterdamu / Kunstkritiker aus Amsterdam, lakový fix, pastel Stabillo / Lackstift, Pastell Stabillo, 42,7 x 30,5 cm 54 Ira Barthel, umělec z New Yorku / Künstler aus New York, pastel Stabillo / Pastell Stabillo, 45 x 32,5 cm 55 Wilhelm Schürrmann, fotograf / Fotograf, pastel Stabillo / Pastell Stabillo, 45 x 32,5 cm 56 Mladý muž z Long Islandu / Junge Mann aus Long Island, tužka, pastel / Bleistift, Pastell Stabillo, 46 x 30,5 cm 57 Telefonující Silke / Silke telefonierend, plátkové zlato, zelený papír / Blattgold, grünes Papier, 46 x 30,5 cm

61


1 Bojovník nového věku / Krieger des neuen Zeitalters (New Age Warrior), roler / Roller, 43 x 35,5 cm 2 Římský tribun / Römischer Tribun, tuš / Tusche, 29,7 x 21 cm 3 Emily Michael, 1988, roler / Roller, 43 x 35,5 cm

2

62


3

63


4

64


5

65


6

66


7


8

68


9

69


10

70


11

71


12

72


13

73


14

74


15

75


16

76


17

18

77


19

78


20

21

22

23


24

80


25

81


26

82


27

83


28

84


29

85


30

86


31

87


32

88


33

89


34

90


35

91


36

92


37

93


38

94


39

95


40

96


41

97


42

98


43

99


44

100


45

101


46

102


47

103


48

104


49

105


50

106


51

107


52

108


53

109


54

110


55

111


56

112


57

113


1


Řím / Rom 1988–1990


1 Bojovník nového věku / Krieger des neuen Zeitalters (New Age Warrior), roler / Roller, 43 x 35,5 cm 2 Římský tribun / Römischer Tribun, tuš / Tusche, 29,7 x 21 cm 3 Emily Michael, 1988, roler / Roller, 43 x 35,5 cm 4 Silke Niehaus, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 5 Mary, tužka / Bleistift, 32 x 23,5 cm 6 Antická hlava / Antiker Kopf, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 7 Heike, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 8 Liliana Maniero, galeristka z Říma / Galeristin aus Rom, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 9 Silke, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 10 Silke, tuš / Tusche, 32 x 24 cm 11–14 Silke, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 15 Silke, tuš / Tusche, 32 x 24 cm 16 Sabine, fotomodelka / Fotomodell, roler / Roller, 32 x 23,5 cm 17 Silke, tužka, červená tuš / Bleistift, rote Tusche, 32 x 23,5 cm 18–21 Čtyři portréty modelek / Vier Portraits von den Fotomodellen, 32 x 23,5 cm 22 David Bowes, umělec z New Yorku / Künstler aus New York, roler / Roller, 32 x 23,5 cm 23 Mark Kostabi, umělec z New Yorku / Künstler aus New York, roler / Roller, 32 x 23,5 cm 24 Silke, roler / Roller, 32 x 23,5 cm 25 Marie Póbre, roler / Roller, 32 x 23,5 cm 26 Elke, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 27 Juliane, tužka / Bleistift, 29,7 x 21 cm 28–30 Francesca Ghirringhelli, Liccia Dotti a Dívka s loknou / Mädchen mit der Locke, tužka / Bleistift, 12 x 9 cm 31 Liccia Dotti, roler / Roller, 12 x 9 cm 32 Anne Frechen, tužka / Bleistift, 12 x 9 cm 33 Kitty, tužka / Bleistift, 12 x 9 cm 34 Anja, tužka / Bleistift, 12 x 9 cm 35 Patricia, fix, pastel / Lackstift, Pastelle, 24,5 x 34,5 cm 36 Patricia, fix, pastel / Lackstift, Pastelle, 24,5 x 34,5 cm

116


37 Margheritta Morabito, fix / Lackstift, 24,5 x 34,5 cm 38 Margheritta Morabito, fix / Lackstift, 24,5 x 34,5 cm 39 Kitty, fix / Lackstift, 40 x 30 cm 40 Kitty, fix / Lackstift, 40 x 30 cm 41 Klasická bolest / Klassische Qual, roler / Roller, 33 x 24 cm 42–43 Manýristická hlava / Manieristischer Kopf, 1988 (42), roler / Roller, 33 x 24 cm 44 Romantika / Romantik, roler / Roller, 33 x 24 cm 45 Düsseldorfský pár / Ein Paar aus Düsseldorf, 1988, roler / Roller, 43 x 35,5 cm 46 Nerone, roler / Roller, 47 x 34,5 cm 47 Mytologická hlava / Mythologischer Kopf, roler / Roller, 47 x 34,5 cm 48 Dívka se zlatými tvářemi / Mädchen mit den goldenen Wangen, fix, plátkové zlato / Lackstift, Blattgold, 34 x 24,5 cm 49 Fulvio Abbate, fix / Lackstift, 35 x 22,5 cm 50 Anne Frechen, pastel / Pastell, 59 x 42 cm 51 Fantazie / Fantasie, pastel / Pastell, 59 x 42 cm 52 Carla Marcchini, rudka, pastel / Rötel, Pastell, 56 x 42 cm 53 Simona Marcchini, rudka, fix / Rötel, Lackstift, 56 x 42 cm 54 Bruna Marcchini, rudka, fix / Rötel, Lackstift, 56 x 42 cm 55–56 Anne, 1988, roler, koláž (55), žlutý papír / Roller, Collage (55), gelbes Papier, 35,5 x 26 cm 57 Anne s Romanem / Anne mit Roman, fix, plátkové zlato / Lackstift, Blattgold, 24,5 x 34 cm

117


2

118


3

119


4

120


5

121


6

122


7

123


8

124


9

125


10

126


11

12

13

14


15

128


16

129


17

130


18

19

20

21


22

132


23

133


24

25

134


26

27

135


28

29

30

136


31

32

33

34


35

36

138


37

38

139


39

140


40

141


41

142


42

43

143


44

144


45

145


46

146


47

147


48

148


49

149


50

150


51

151


52

152


53

54

153


55

56

154


57

155


1


Jižní Tyroly / Südtirol 1994


1 Tyrolské děvče / Tiroler Mädchen, fix / Marker, 29,7 x 21 cm 2 Autoportrét / Autoportrait, roler / Roller, 29,7 x 21 cm 3–6 Čtyři ornamentální portréty (Irena, Irena z Oděsy, Vlasy, Dým) / Vier ornamentale Portraits (Irena, Irene aus Odessa, Haare, Rauch), tuš, fix, roler / Tusche, Marker, Roller, 29,7 x 21 cm 7 Italka / Italiänerin, fix, litografická tužka / Marker, litografischer Stift, 43 x 35,5 cm 8 Anne, litografická tužka / litografischer Stift, 29,7 x 21 cm 9–12 Čtyři telefonní kresby (dole Petra a Anne) / Vier Telefonzeichnungen (unten Petra und Anne), tuš / Tusche, 29,7 x 21 cm 13 Anne a Roman / Anne und Roman, fix / Lackstift, 29,7 x 21 cm 14 Žena z jižních Tyrol / Südtirolerin, fix, dopisní papír / Lackstift, Briefpapier, 29,7 x 21 cm

158


2


3

4

5

6


7

161


8

162


9

10

11

12


13

164


14

165


1


V modrém / In Blau Den Haag, Leiden, Amsterdam, 1995–1998


1 Annemieck, modrý voskový pastel / blauer Wachspastell, 29,7 x 21 cm 2 Rinke, modrý voskový pastel / blauer Wachspastell, 29,7 x 21 cm 3–6 Joyce, galeristka z Leidenu / Galeristin aus Leiden, Neznámá / Unbekannte, Hans van Bentem, sochař / Bildhauer, Heidi, modrý voskový pastel / blauer Wachspastell, 29,7 x 21 cm 7 Holandská umělkyně z Utrechtu / Holländische Künstlerin aus Utrecht, voskový pastel / Wachspastell, 29,7 x 21 cm 8 Holanďanka u baru / Holländerin in der Bar, propisovací tužka, modrý voskový pastel / Kugelschreiber, blauer Wachspastell, 29,7 x 21 cm 9 Annemieck, modrý voskový pastel / blauer Wachspastell, 29,7 x 21 cm 10 Holandská umělkyně / Holländische Künstlerin, roler, tuš, voskový pastel / Roller, Tusche, Wachspastell, 29,7 x 21 cm 11–14 Čtyři portréty (Kráska, Úředník, Galeristka, Umělkyně) / Vier Portraits (Schöne, Beamter, Galeristin, Künstlerin), propisovací tužka, voskový pastel, modrý pastel / Kugelschreiber, Wachspastell, blauer Pastell, 29,7 x 21 cm

168


2

169


3

4

5

6


7

171


8

172


9

173


10

174


11

12

13

14


1


Řecko / Griechenland – Praha / Prag Rodina a přátelé / Familie und Freunde, 1999–2008


1 Řecká krajina / Griechische Landschaft, tuš / Tusche, 26 x 20 cm 2 Olga Maler, 1999 / sépie / Sepia, 59 x 42 cm 3 Olga s Věrou / Olga mit Vera, sépie / Sepia, 42 x 30 cm 4 Věra, litografická tužka / litografischer Stift, 21 x 14 cm 5 Olga se svíčkou / Olga mit der Kerse, litografická tužka / litografischer Stift, 20 x 21 cm 6 Olga, litografická tužka / litografischer Stift, 21 x 29,7 cm 7 Věra spící / Vera schlafend, litografická tužka / litografischer Stift, 41 x 30 cm 8 Olga spící / Olga schlafend, litografická tužka / litografischer Stift, 29,7 x 21 cm 9 Olga s olivami / Olga mit Olivenbaum, fix, litografická tužka / Marker, litografischer Stift, 59 x 42 cm 10 Olga s Věrou / Olga mit Vera, rudka, tuš / Rötel, Tusche, 30 x 41 cm 11 Olga v zelené / Olga in Grün, zelený pastel / grüner Pastell, 21 x 29,7 cm 12–15 Čtyři portréty (Olga, Eva Moučková, léčitelka / Heilerin, Petr Vrána, mediální umělec / Medienkünstler, Eva Moučková) / Vier Portraits, litografická tužka / litografischer Stift (12 a 13), rudka / Rötel (14), uhel / Kohl (15), 21 x 14 cm (12, 15), 42 x 30 cm (13), 29,7 x 21 cm (14)

178


2

179


3

4

180


5

6


7

8

182


9

183


10

11

184


12

13

14

15


1


Praha / Prag – New York 2003–2009


1 Praha, Karlův most / Prag, Karlsbrücke, tužka / Bleistift, 32 x 32 cm 2 Steve Evonuk, litografická tužka / litografischer Stift, 29,7 x 21 cm 3–6 Čtyři portréty (Tereza, Madeleine, Madeleine, Roman) / Vier Portraits, rudka / Rötel (3, 4, 6), litografická tužka / litografischer Stift (5), 29,7 x 21 cm 7 Christian Friedel, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 8 Roman, fix, tužka / Lackstift, Bleistift, 29,7 x 21 cm 9 Roman, voskový pastel Stabillo/ Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 10 Jiří Douda, litografická tužka / litografischer Stift, 29,7 x 21 cm 11–12 Americký pár / Amerikanisches Paar, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 13 Roman, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 14 Pražská umělkyně / Prager Künstlerin, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 15 Věra, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 16 Olga, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm 17 Věra, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 22 x 16 cm 18 Věra kreslící / Vera zeichnend, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 19 Olga s Věrou / Olga mit Vera, tuha / Grafit, 29,7 x 30 cm 20–21 Věra kreslící / Vera zeichnend, fix / Marker, 10,5 x 14,5 cm 22 Olga s Věrou / Olga mit Vera, fix, voskový pastel Stabillo / Marker, Wachspastell Stabillo, 22,5 x 16 cm 23 Stefan Milkov, sochař / Bildhauer, tuha / Grafit, 29,7 x 21 cm 24 Vojta Zítek, 2009, modrý voskový pastel / blauer Wachspastell, 29,7 x 21 cm

188


2

189


3

4

5

6


7

191


8

192


9

193


10

194


11

12

13

14


15

196


16

17

197


18

19


199


20

21

200


22

201


23

202


24

203


1


Skype 2008


1 Skype, fix / Marker, 18,5 x 18 cm 2 Alice Mžyková, fix, rudka / Marker, Rötel, 32 x 32 cm 3 Alice, tuha / Grafit, 42 x 30 cm 4 Alice, tuha / Grafit, 42 x 30 cm 5 Alice, litografická tužka / litografischer Stift, 15 x 10,5 cm 6 Alice, rudka / Rötel, 40 x 30 cm 7 Alice, fix, rudka, fix / Marker, Rötel, 42 x 35,5 cm 8 Alice, sépie / Sepia, 29,7 x 21 cm 9 Alice s květinou / Alice mit der Blume, voskový pastel / Wachspastell, 29,7 x 21 cm 10–11 Alice, propisovací tužka / Kugelschreiber, 15 x 10,5 cm 12 Alice, litografická tužka / litografischer Stift, 29,7 x 21 cm 13–14 Alice, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 23 x 25 cm 15 Alice, sépie, pastel / Sepia, Pastell, 29,7 x 21 cm 16 Alice, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 17 Alice, zelený pastel / grüner Pastell, 29,7 x 21 cm 18 Alice, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 42,5 x 30,5 cm 19 Alice, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 42,5 x 30,5 cm 20 Alice, rudka / Rötel, 29,7 x 21 cm 21 Alice, voskový pastel Stabillo / Wachspastell Stabillo, 29,7 x 21 cm

206


2

207


3

208


4

209


5

6

7

8


9

211


10

11

212


12

213


13

14

214


15

215


16

216


17

217


18

218


19

219


20

220


21

221


1


Indie / Indien 2009


1 Indie / Indien, tuš / Tusche, 29 x 23 cm 2 Filmová hvězda / Filmstar, akvarel, šedý papír / Aquarell, graues Papier, 33 x 24 cm 3 Abhi Lal, uhel, šedý papír / Kohle, graues Papier, 33 x 24 cm 4 Shiva Kumar, litografická tužka, modrý papír / litografischer Stift, blaues Papier, 27,5 x 21 cm 5 Abhi, modrý inkoust, modrý papír / blaue Tinte, blaues Papier, 33 x 24 cm 6 Anjini, modrá vosková tužka / blauer Wachsstift, 27,5 x 21 cm 7 Shiva, modrý inkoust, šedý papír / blaue Tinte, graues Papier, 33 x 24 cm 8 Srikanth, litografická tužka / litografischer Stift, 27,5 x 21 cm 9 Salman, litografická tužka, fialový papír / litografischer Stift, lila Papier, 27,5 x 21 cm 10 Shiva, modrý inkoust, růžový pastel, šedý papír / blaue Tinte, rosa Pastell, graues Papier, 33 x 24 cm 11 Stephan, zelená tužka, fix, žlutý papír / grüner Bleistift, Marker, gelbes Papier, 27,5 x 21 cm 12 Indka / Inderin, litografická tužka / litografischer Stift, 33 x 24 cm 13 Roman, tuš, zelená a modrá tužka / Tusche, grüner und blauer Bleistift, 29,7 x 21 cm 14 Věra, modrá tužka / blauer Bleistift, 21 x 29,7 cm

224


2

225


3

226


4

227


5

228


6

229


7

230


8

231


9

232


10

233


11

234


12

235


13

236


14

237L A N

K U N C

Foto Anne Frechen

M I

Narozen 27. listopadu 1944 v Praze. Malíř, kreslíř, sochař a keramik, věnující se rovněž fotografii a sklu. Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru profesora Karla Součka (1963–1967), odešel v roce 1969 do exilu. V letech 1970–1975 studoval na Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu u profesorů Josepha Beuyse a Gerharda Richtera. Od roku 1975 měl více než sedmdesát samostatných výstav (například v Německu, Nizozemí, Itálii, USA, Velké Británii, Španělsku, Švédsku, Dánsku, na Islandu, v České republice, San Marinu a Rusku), ve stejné době se zúčastnil více než sto šedesáti společných výstav. V roce 1979 spoluzaložil s bývalými spolužáky z düsseldorfské Akademie Peterem Angermannem a Janem Knapem skupinu Normal (1979–1981). Od roku 1984 žil a pracoval v Kolíně nad Rýnem. V průběhu osmdesátých let se stal jedním z výrazných představitelů německé postmoderny. V letech 1988–1990 žil a pracoval v Římě, kde na jeho tvorbu měly vliv klasicismus a italský manýrismus, léta 1994–1995 strávil v New Yorku a East Hamptonu na Long Islandu a následně v období 1996–1998 pobýval v Nizozemí, kde v Den Haagu a Hertogenboschu vytvářel keramické plastiky. V letech 1998–2000 žil v německém Schlosstalu a do roku 2004 pracoval opět v Kolíně nad Rýnem. Od tohoto roku žije většinou v Praze a také se v Nizozemí věnuje keramické práci.

Geboren am 27. November 1944 in Prag. Maler, Zeichner, Bildhauer und Keramiker, widmet sich außerdem der Fotografie und dem Glas. Nach dem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Prag, Atelier Professor Karel Souček (1963–1967), ging er 1969 ins Exil. In den Jahren 1970–1975 studierte Kunc an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf bei den Professoren Joseph Beuys und Gerhard Richter. Seit 1975 hatte er mehr als siebzig Einzelausstellungen (u. a. in Deutschland, den Niederlanden, Italien, den USA, Großbritannien, Spanien, Schweden, Dänemark, Island, der Tschechischen Republik, San Marino und Russland); für den gleichen Zeitraum kann er auf mehr als 160 Ausstellungsbeteiligungen zurückblicken. 1979 gründete er mit Peter Angermann und Jan Knap, zwei ehemaligen Kommilitonen von der Düsseldorfer Akademie, die Gruppe Normal (1979–1981). Ab 1984 lebte und arbeitete er in Köln. In den achtziger Jahren wurde Milan Kunc zu einem der markantesten Vertreter der deutschen Postmoderne. In den Jahren 1988–1990 lebte und arbeitete er in Rom, wo Klassizismus und italienischer Manierismus sein Schaffen beeinflussten; 1994–1995 hielt er sich in New York und East Hampton (Long Island) auf, und die Jahre 1996–1998 verbrachte er in den Niederlanden, wo er in Den Haag und ’s Hertogenbosch Keramikskulpturen schuf. 1998–2000 lebte er in deutschem Schlosstal (in der Eifel), und bis 2004 arbeitete er dann erneut in Köln. Seit dieser Zeit lebt er zumeist in Prag oder befasst sich in den Niederlanden mit seiner keramischen Arbeit.

239


VEŘEJNÉ SBÍRKY / ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN

Coca-Cola Collection, Verona, Itálie / Italien Deutsche Bank, Frankfurt am Main, Německo / Deutschland Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, Německo / Deutschland Kunstmuseum Düsseldorf, Německo / Deutschland Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, Nizozemí / Niederlande Museum Würth, Künzelsau, Německo / Deutschland Museum Groningen, Nizozemí / Niederlande Muzeum umění Olomouc, Česká republika / Tschechien Národní galerie v Praze, Česká republika / Tschechien Rooseum, Malmö, Švédsko / Schweden Stadtmuseum Düsseldorf, Německo / Deutschland Stedelijk Museum, Amsterdam, Nizozemí / Niederlande Zámek Mikulov, Česká republika / Tschechien

240


, Milan Kunc. Le Case d Arte, Milano, Itálie / Italien

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY / SELBSTÄNDIGE ASSTELLUNGEN

Milan Kunc. New Paintings. Robert Miller Gallery, New York, USA Milan Kunc. Disegni. La Nuova Pesa, Roma, Itálie / Italien 1979 Milan Kunc. Normale Welt. Harlekin Art Galerie, Wiesbaden,

1989

Německo / Deutschland

Milan Kunc. Photocollages. Robert Miller Gallery, New York, USA

1980

Milan Kunc. Arbeiten mit Photographie. Galerie PPS, Hamburg,

, Milan Kunc. Schilderijen. Galerie T Venster, Rotterdam,

internationale Kunstmesse Forum, Německo / Deutschland

Nizozemí / Niederlande

Milan Kunc. Paintings & Drawings. Edward Totah Gallery, London, Velká Británie / Großbritannien

1982 Milan Kunc. Normal Art. Zon Gallery, Stockholm, Švédsko /

1990

Schweden

Milan Kunc. Passpost of all Republics. Galleria Toselli, Milano,

Milan Kunc. Art Normal (Paintings). Ulrike Kantor Gallery,

Itálie / Italien

Los Angeles, USA

Milan Kunc. Opere 1979–1985. Galeria Verlato, Milano, Itálie /

Milan Kunc. Bilder und Zeichnungen. Galerie Swart,

Italien

Amsterdam, Nizozemí / Niederlande 1991 1983

Milan Kunc. Fototopop. Tröster & Schlüter Galerie,

Milan Kunc. Bilder. Galerie Swart, Amsterdam, Nizozemí /

Frankfurt am Main, Německo / Deutschland

Niederlande 1992 1984

Milan Kunc. Italienische Bilder 1990/91. Galerie Swart,

Milan Kunc. Neue Ikonen. Arbeiten von 1979–1984. Kunstverein

Amsterdam, Nizozemí / Niederlande

für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, Německo /

Milan Kunc. Corridor Gallery, Reykjavík, Island

Deutschland

Milan Kunc. Galerie Patricia Asbæk, Copenhagen, Dánsko /

Milan Kunc. Kriegsbilder 1975–1981. Stadtmuseum Düsseldorf,

Dänemark

Düsseldorf, Německo / Deutschland

Milan Kunc in Tirol. Galleria Goethe Galerie, Bolzano-Bozen,

Milan Kunc. Nieuwe Ikonen. Groninger Museum, Groningen,

Itálie / Italien

Nizozemí / Niederlande

Milan Kunc. Peinlicher Realismus, Ost-Pop (1974–1978),

Milan Kunc. Galerie Hans-Jürgen Müller, Köln, Německo /

Verfeinerte Malerei (1986–1992). Letohrádek Belvedér,

Deutschland

Praha, Česká republika / Tschechien; Malmö Konsthall, Malmö, Švédsko / Schweden (1993); Badischer Kunstverein,

1985

Karlsruhe, Německo / Deutschland (1994)

Milan Kunc. Neue Ikonen. Monika Sprüth Galerie, Köln, Německo / Deutschland

1993

Milan Kunc. Romantic Landscapes. Pat Hearn Gallery,

Demonstrating New icons. Documenta-Halle, Kassel, Německo /

New York, USA

Deutschland

Milan Kunc. Fotoarbeiten 1978–1986. CCD Galerie, Düsseldorf, Německo / Deutschland

1994 Milan Kunc, Allart Lakke. Stelling Gallery, Leiden, Nizozemí /

1986

Niederland

Milan Kunc. Works 1974–1986. Pat Hearn Gallery, New York,

Milan Kunc. New Paintings. Gallery LOK, New York, USA

USA. Preview of paintings and drawings by the artist Milan Kunc.

1995

Gallery Hillmann Holland Fine Arts, Atlanta, Georgia, USA

Milan Kunc. Opere scelte. Studio d‘Arte Raffaelli, Trento, Itálie /

Milan Kunc. Paintings. Galerie Swart. Amsterdam, Nizozemí /

Italien

Niederlande

Milan Kunc. Céramiques, dessins et pastels, peintures.

Milan Kunc. Renaissance Übungen. Monika Sprüth Galerie,

Galerie OZ, Paris, Francie / Frankreich

Köln, Německo / Deutschland

Milan Kunc. New Ceramic & Glass. Stelling Gallery, Leiden, Nizozemí / Niederland

1987 Milan Kunc. Collagen 1978 und Pastelle 1987. Galerie Swart,

1996

Amsterdam, Nizozemí / Niederlande , Milan Kunc. Le Case d Arte, Milano, Itálie / Italien

Milan Kunc. Bilder und Keramikskulpturen. Galerie Brochier, München, Německo / Deutschland Milan Kunc. Galerie Václava Špály, Praha, Česká republika /

1988

Tschechien

Milan Kunc. Gallería La Máquina Española, Madrid, Španělsko / Spanien

241


1997

2004

Milan Kunc. Bilder und Skulpturen. Galerie Patricia Asbæk,

Milan Kunc. Galerie Delta, Rotterdam, Nizozemí / Niederlande Milan Kunc. Tra ready made e Ostalgia. La pittura di Milan

Copenhagen, Dánsko / Dänemark; Art Cologne, Köln,

Kunc. Galleria Giampiero Biasutti, Torino, Itálie / Italien

Německo / Deutschland 1998

2005

,

Milan Kunc. Studio d Arte Cannaviello, Milano, Itálie / Italien

Milan Kunc. The drawings collection. Galleria Santa Marta,

Milan Kunc. Ceramic. Museum het Princessenhof, Leeuwarden,

Milano, Itálie / Italien

Nizozemí / Niederlande Milan Kunc. Glass-works and paintings. Galerie Ferdinand , van Dieten-d Eendt, Amsterdam, Nizozemí / Niederlande

2006 Milan Kunc. Obrazy a kresby / Paintings and drawings.

Milan Kunc. Dibuixos, pintures, escultures. Sio Galeria,

Galerie Caesar, Olomouc, Česká republika / Tschechien Milan Kunc in Amsterdam. Galerie Witteveen, Amsterdam,

Barçelona, Španělsko / Spanien Milan Kunc. Land des Lächelns. Link, The Contemporary Art

Nizozemí / Niederlande

Company, Den Haag, Nizozemí / Niederlande 2007 Milan Kunc – Stillstehende Zeit. Kunsthalle Erfurt, Německo /

1999 Milan Kunc. Galerie OZ, Paris, Francie / Frankreich

Deutschland Prospettive ribaltate di Milan Kunc e di Silvia Iorio.

2000

České centrum / Istituto Culturale Ceco, Roma, Itálie /

Milan Kunc. Galleria Sperone, Roma, Itálie / Italien

Italien , Milan Kunc. Sul filo dell enigma. Galleria Maniero, Roma, Itálie

2001

/ Italien

, Milan Kunc. Galeria d Arte Moderna e Contem-poranea

Milan Kunc – Zlatý věk (Výběr z díla 1968–2007) / Golden Age (Selected works 1968–2007). Dům umění města Brna,

della Republica di San Marino, San Marino Milan Kunc. Ceramic. Centro Culturale, Sala Barbolini, Sassuolo,

Česká republika / Tschechien

Itálie / Italien 2009 2002

Milan Kunc. Sculpture. Galerie Andrea Caratsch, Zurich,

Milan Kunc. Pastels and drawings. Galleria del Tasso Arte

Švýcarsko / Schweiz

Contemporanea, Bergamo, Itálie / Italien 2003 Milan Kunc. Embarrassing Realism. L‘Ariete Arte Contemporanea, Bologna, Itálie / Italien

242


VYBRANÉ KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY / SELEKTIERTE

1983

AUSGEWÄHLTE GRUPPENAUSSTELLUNGEN

Aspekte heutiger deutscher Kunst. Verein der Freunde der Neuen Galerie, Sammlung Ludwig, Aachen, Německo / Deutschland

1975 Peinlicher Realismus. Galeria Art 296, Düsseldorf, Německo /

1984

Deutschland

Ansatzpunkte kritischer Kunst heute. Kunstverein Bonn; Neue Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin, Německo /

1976

Deutschland

Nachbarschaft. Kunsthalle Düsseldorf, Německo / Deutschland

Handpainted Dreams. Barbara Gladstone Gallery, New York, USA Nouveau Bohème. Monika Sprüth Galerie, Köln, Německo /

1977

Deutschland

Luxuskeramik. Ehrenhof, Düsseldorf, Německo / Deutschland

Von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf. (Gruppe Normal). Messegelände Halle 13, Düsseldorf,

1979

Německo / Deutschland

Schlaglichter. Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Německo / Deutschland

1985

Kunstanschläge I. Plakatwände (Normal), Galerie Magers,

Rheingold. 40 artisti da Colonia e Düsseldorf. Palazzo

Bonn, Německo / Deutschland

delle Belle Arti, Torino, Itálie / Italien

Tierfabrik. Plakatwände (Normal), Düsseldorf, Německo /

Tiefe Blicke. Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Darmstadt,

Deutschland

Německo / Deutschland

1980

1986

Normal. Ha Jo Müller, Köln, Německo / Deutschland

Primer Salón Irrealista. Galería Leyendecker, Santa Cruz

Times Square Show. (Group Normal). New York, USA

de Tenerife, Tenerife, Španělsko / Spanien

Normal. Galerie Defet, Nürnberg, Německo / Deutschland

Kunstmatige Paradijzen. Bonnefantenmuseum, Maastricht,

XI. Biennale de Paris. (Group Normal). Musée d‘Art Moderne

Nizozemí / Niederlande

de la Ville de Paris, Paris, Francie / Frankreich

Terra Motus. Fondazione Lucio Armelio, Napoli, Itálie / Italien

Rundschau Deutschland. Lothringerstr. 13, München, Německo

What it is. Tony Shafrazi Gallery, New York, USA

/ Deutschland

Europa / Amerika. Die Geschischte einer künstlerischen

Mysterium der Geburt. Neue Galerie – Sammlung Ludwig,

Faszination seit 1940. Museum Ludwig, Köln, Německo /

Aachen, Německo / Deutschland

Deutschland

Après le classicisme. Musée d‘Art et Industrie, Saint-Etienne,

Gruppe Normal. Graphikmappe des Griffelkunstverlags,

Francie / Frankreich

Hamburg, Německo / Deutschland

1981

1987

Treibhaus. Kunstmuseum Düsseldorf, Düsseldorf, Německo /

Drawing – tekenen 87 – dessin – Zeichnen. Museum Boymans

Deutschland

van Beuningen, Rotterdam, Nizozemí / Niederlande

Rundschau Deutschland. (Normal). München, Německo / Deutschland

1988

Normal. Neue Galerie – Sammlung Ludwig, Aachen, Německo /

Eros & Arch. Galerie Torch, Amsterdam, Nizozemí / Niederlande

Deutschland

Kölner Künstler Photographieren. Photoarbeiten aus

Aljofre Barroco. Salone di Palazzo Ducezio, Noto, Itálie / Italien

der Sammlung F. C. Sammlung Murken. Städt. Kunstmuseum

Internationale groupexhibition (Normal), Lissabon, Španělsko /

Bonn; Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte,

Spanien , Normal. Museo Civico d Arte Contemporanea, Gibellina, Itálie /

Oldenburg; Museum Wiesbaden; Leopold-Hoesch-Museum, Düren; Städt. Galerie Regensburg, Německo / Deutschland

Italien Kunstanschläge II. Galerie Magers, Bonn, Německo / Deutschland

1989

, Artoon – I influenza del fumetto nelle arti visive del XX secolo.

1982

Palazzo Cività del Lavoro, Roma, Itálie / Italien

10 junge Künstler aus Deutschland. Folkwang Museum, Essen,

Prospect 89. Frankfurter Kunstverein, Schirn Kunsthalle,

Německo / Deutschland

Frankfurt, Německo / Deutschland

La Giovane Pittura in Germania. (Die junge Malerei in Deutschland). Comune di Bologna. Galeria d‘Arte

1990

Moderna, Bologna, Itálie / Italien

Peter Angermann, Milan Kunc, Jan Knap. Galeria Temple,

Gott oder Geissel – Erotik in der Kunst heute. Kunstverein

Valencia, Španělsko / Spanien

Bonn; Kunstverein München, Německo / Deutschland

Artistes de Colonia-allò bell, allò sinistre. Centre d‘Art

Normal. Galerie Nörballe, Copenhagen, Dánsko / Dänemark

St. Mónica, Barçelona, Španělsko / Spanien

Ecole Normale and Friends. Galerie Hartmut Beck

Maximalismus / Maximalism. Galerie Schulze. Köln, Německo /

in Frauenmuseum, Bonn, Německo / Deutschland

Deutschland

243


Landscapes – Kunc, Salvo, Thompson. Milagros Contemporary

2003

Art, San Antonio, Texas, USA

Pictura magistra vitae. I nuovi simbolidella pittura contemporanea. Fondazione Cassa di Risparmio

1991

in Bologna, Bologna, Itálie / Italien

Ambienti. Galleria del Credito Valtellinese, Milano, Itálie / Italien

Dalí und die Magier der Mehrdeutigkeit. Museum Kunst palast,

Maximalists. (Fridjonsson, Jori, Kunc, Shokof, Vaccari).

Düsseldorf, Německo / Deutschland , D Après. Da Anzinger a Warhol. Gas Art Gallery, Torino, Itálie /

Bess Cutler Gallery, New York, USA Das Goldene Zeitalter. Württembergischer Kunstverein,

Italien

Stuttgart, Německo / Deutschland

Bright Lights, Big City. David Zwirner, New York, USA

Wir arbeiten mit der Fotokamera (II.). Osteuropäisches

A Clear Vision. Photographische Werke aus der Sammlung

Kulturzentrum IGNIS, Köln, Německo / Deutschland

F. C. Gundlach. Internationales Haus der Photographie,

Wanderlieder. Stedelijk Museum, Amsterdam, Nizozemí /

Deichtorhallen Hamburg, Hamburg, Německo / Deutschland

Niederlande 2004 1992

Il Nudo. Fra ideale e Realità. Galleria d‘Arte Moderna, Bologna,

Cocart. Bianca Pilat Galleria, Milano, Itálie / Italien

Itálie / Italien Passione di Mela. Palazzo Morenbberg, Sarnonico, Itálie /

1993

Italien

Trevi ex Vero. Palazzo Ubaldi, Trevi, Itálie / Italien 2005 1994

Normal Group. Prague Biennale 2, Karlin Hall, Praha,

Le Cirque. Renée Fotouhi Fine Art, East Hampton, New York, USA

Česká republika / Tschechien , Tra gesto e segno. Poetiche dell informale. Galleria Giampiero

1995

Biasutti, Torino, Itálie / Italien

Tony Gragg, Milan Kunc, Carel Visser – Ontwerpen in glas.

Sich selbst bei Laune halten – Kunst der 70er aus

Carin Delcourt van Krimpen, Amsterdam, Nizozemí /

der Schenkung Ingrid Oppenheim. Kunstmuseum Bonn,

Niederlande

Bonn, Německo / Deutschland The Subjektive Figure. Robert Miller Gallery, New York, USA

1996

Normal Group. Trevi Flash Art Museum, Trevi, Itálie / Italien

Artfair. Stelling Gallery, Amsterdam, Nizozemí / Niederlande 2006

, Normal Group. Museo d Arte Contemporanea, Isernia, Itálie /

1997 Brandend zand-keramiek. Museum Beelden aan Zee, Den Haag,

Italien

Nizozemí / Niederlande 2007 1998

Wie es ist (How it is) – paintings from the early 80s to

Window of Reality. Nordic Haus, Reykjavík, Island

the present day. (Holger Bunk, Milan Kunc, Silke Leverkühne, Andreas Schulze). Kunsthalle Düsseldorf,

1999

Německo / Deutschland

Sculpture in ceramica. Frans Halsmuseum, Haarlem, Nizozemí / Niederlande

2008 Nechci v kleci. České a slovenské umění 1970–1989 ze sbírek

2000

Muzea umění Olomouc. Muzeum umění Olomouc,

Umění 20. století / Art of the 20th century. Národní galerie,

Česká republika / Tschechien

Praha, Česká republika / Tschechien 2009 2001

Images & (re)présentations – The 1980s – Part 2. Magasin-

Home Made. Museé Internationale des Arts Modestes (MIAM),

Centre National d’art Contemporain de Grenoble, Grenoble,

Sete, Francie / Frankreich

Francie / Frankreich

Pat Hearn Memorial. Robert Miller Gallery, New York, USA Floating time 2001 / Tuin der lusten / Bizar realisme. Museum Het Kruithuis, Zwanenbroedershuis, ’s Hertogenbosch, Nizozemí / Niederlande Juliet XX Years. Trieste, Itálie / Italien 2002 Klopfzeichen / Kunst und Kultur der 80er Jahre in Deutschland. Museum der Bildenden Künste und Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Leipzig; Folkwang Museum, Essen, Německo / Deutschland

244


MONOGRAFIE A VYBRANÉ PUBLIKACE /

2007

MONOGRAFIEN UND SELEKTIERTE PUBLIKATIONEN

Milan Kunc. Bilder / pictures / obrazy 1973–2006. Texty Tomáš Vlček, Boris Groys, Donald Kuspit. Praha, Kant 2007. 254 stran, 196 bar. repr., obálka

1984 Milan Kunc. Neue Ikonen. Arbeiten 1979–84. Text Martijn

2009

van Nieuwenhuyzen, Jan van Adrichem. Düsseldorf,

Milan Kunc. Sculpture. Text Yves Aupetitallot. Zurich, Galerie

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen 1984.

Andrea Caratsch, JPR Ringier 2009. 95 stran, 55 bar. repr.

Nestr. [90], 29 bar. repr., 60 čb repr., obálka bar. repr. čb repr. stran obálka

1986 Milan Kunc. Renaissance Übungen. Köln, Monika Sprüth Galerie 1986. (Autorský katalog.) Nestr. [28], 7 bar. repr., 6 čb repr. Preview of paintings and drawings by the Czechoslovakian artist Milan Kunc. Atlanta, Gallery Hillmann Holland Fine Arts [1986] 1988 Milan Kunc. Text Martijn van Nieuwenhuyzen and Jan van Adrichem. New York, Robert Miller Gallery 1988. Nestr. [12], 7 bar. repr. Milan Kunc. Designi. Text Enzo Siciliano. Roma, Luca Edizioni , d Arte 1988. Nestr. [52], 47 čb repr., portrét 1992 Milan Kunc in Tirol. Bolzano-Bozen, Galleria Goethe Galerie 1992. Nestr., 12 bar. repr. v obálce Milan Kunc. Peinlicher Realismus, Ost-Pop (1974–1978), Verfeinerte Malerei (1986–1992). Texty Boris Groys, Donald Kuspit, Pavel Liška, Milan Kunc. Edition Cantz 1992. 118 stran, 49 bar. repr., 56 čb repr. 1994 Milan Kunc. Neue Galerie, Bad Marienberg. 1 list, 1 bar. repr. 1998 Milan Kunc – Land des Lächelns. Text (medailon). Den Haag, Link, The Contemporary Art Company 1998. Nestr., 6 bar. repr. 2001 Milan Kunc. Texty Emma Rossi, Alessandro Riva. Milano, Skira editore 2001. 71 stran, 37 bar. repr., portrét autora Milan Kunc. Ceramic. Text Vittoria Coen. Sassuolo, Associazione , Culturale Betta Frigieri; Trento, Studio d Arte Raffaelli 2001. Nestr. [48], 18 bar. repr., portrét autora 2002 Milan Kunc. Pastels and drawings. Text Peter Weiermair. Bergamo, Galleria del Tasso Arte Contemporanea 2001. 78 stran, 49 bar. repr. 2004 Milan Kunc. Tra ready made e Ostalgia. La pittura di Milan Kunc. Text Luca Beartice. Torino, Giampiero Biasutti Arte Moderna e Contemporanea 2004. 76 stran, 23 bar. repr. 2005 Milan Kunc. The drawings collection. Text Luca Beatrice. Milano, Galleria Santa Marta 2005. 53 stran, 22 bar. repr.

245

= = = =

Farb-Abb. S/w-Abb. Seiten Umschlag


KATALOGY SPOLEČNÝCH VÝSTAV /

Terra Motus. Napoli, Fondazione Lucio Armelio. S. 147–149

KATALOGE VON GRUPPENAUSSTELLUNGEN

Kunc, Ontani, Salvo. Venezia, Galleria Luce. S. 4–5 Europa / Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940. Köln, Museum Ludwig, 1986. S. 302

1980

What it is. Text Gottfried Benn. New York, Tony Shafrazi Gallery

XI. Biennale de Paris, manifestation internationale de jeunes

[1986]

artistes. Paris, Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, Centre Georges Pompidou 1980. S. 179–180

1987 Collection Peter Brahms. Fred L. Emerson Gallery, New York;

1981

Lamont Gallery, New Hampshire [1987]. S. 26–31

Aljofre Barroco. Text Demetrio Paparoni. Noto, Palazzo Ducezio

Drawing – tekenen 87 – dessin – Zeichnen. Museum Boymans

Normal. Text Wolfgang Becker. Aachen, Neue Galerie –

van Beuningen, Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst [1987].

Sammlung Ludwig 1981. Nestr., 15 čb, 1 bar. repr. volně

S. 9

v obálce 1988 1982

Dokoupil, Kunc, Pagano, Salvatori, Salvo. Text Fulvio Abbate.

10 junge Künstler aus Deutschland. Text Zdenek Felix. Essen,

Roma, Galeria La Nouova Pesa [1988]

Folkwang Museum 1982. 127 stran, s. 80–89, 9 čb,

Eros & Arch. Amsterdam, Galerie Torch 1988. S. 13

2 bar. repr.

Ritratti di un nome. A. B. O. (Achile Bonito Oliva) Firenze,

La Giovane Pittura in Germania. (Die junge Malerei in

Fortezza Da Basso 1988

Deutschland). Text Zdenek Felix. Comune di Bologna.

Hommage-demontage. Hasselt, Provincial Museum, Belgien 1988.

Galeria d‘Arte Moderna, Bologna. Essen, Folkwang Museum;

S. 27, 74, 85

Bologna, Comune di Bologna. Galeria d‘Arte Moderna 1982.

Kölner Künstler Photographieren. Photoarbeiten aus der

S. 70–74

Sammlung F. C. Gundlach. Kölnischer Kunstverein, Hamburg

Thinking of the Europe. Reykjavík, The Living Art Museum,

Aids-Stiftung Bonn 1988. S. 36

Island 1982. S. 20–23

Nature Morte. Bonn, Galerie Magers Sammlung Murken. Städt. Kunstmuseum Bonn; Landesmuseum

1983

für kunst und Kulturgeschichte, Oldenburg; Museum

Der letzte Schrei. Malhaus, Düsseldorf, Kunstmuseum 1983.

Wiesbaden; Leopold-Hoesch-Museum Düren; Städt. Galerie

S. 33.

Regensburg. Bonn [1988]. S. 43–47

Aspekte heutiger deutscher Kunst. Aachen, Verein der Freunde der Neuen Galerie, Sammlung Ludwig 1983. S. 12, 13.

1989 Pyramiden. Frechen-Bachem, Galerie Jule Kewenig 1989.

1984

S. 108–111

Ansatzpunkte kritischer Kunst heute. Kunstverein Bonn; Berlin,

Il Bascaiolo Magico e la Civetta. Monti, Roma Giancarlo Politi ed.

Neue Gesellschaft für bildende Kunst [1984]. S. 72–77

1989. 1 bar. repr., s. 7

Nouveau Bohème. Texty Wilfrired W. Dickhoff, Jutta Koether,

Das konstruierte Bild. Kunstverein München; Kunsthalle

Dirk Scheuring. Köln, Monika Sprüth Galerie 1984. 64 stran,

Nürnberg, Forum Böttcherstasse, Bremen; Badischer

5 čb, 1 bar. repr.

Kunstverein, Karlshure. S. 104, 105

7 Maler als Graphiker. Text Zdenek Felix. Essen, Kunstring

Künstler verwenden Fotografie. Stuttgart,

Folkwang 1984. S. 3–7, 17 repr.

Institut für Auslandbeziehungen 1989. S. 58, 59 , Artoon – I influenza del fumetto nelle arti visive del XX secolo.

Von hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf. Text Georg Bussmann. Köln, DuMont 1984. 472 stran,

Roma, Palazzo Cività del Lavoro 1989. S. 150, 151

s. 218–226, s. 426, 3 repr.

Collectiva. Bologna, Galleria Nicola Verlato 1989. Nestr. [42], s. 13–17, 6 bar. repr.

1985 Rheingold. 40 artisti da Colonia e Düsseldorf.

1990

Texty Wulf Herzogenrath, Stephan von Wiese. Köln,

Artistes de Colonia-allò bell, allò sinistre. Barçelona, Centre d‘Art

Kölnischer Kunstverein; Düsseldorf, Kunstmuseum 1985.

St. Mónica 1990. S. 68–71

S. 161–165

Maximalismus / Maximalism. Köln, Galerie Schulze 1990.

Tiefe Blicke. Kunst der achtziger Jahre aus der BRD,

S. 28, 29

der DDR, Österreich und der Schweiz. Köln 1985

Peter Angermann, Milan Kunc, Jan Knap. Text José Lebrero Stals.

Künstliche Paradiese. Texty Jan van Adrichem, Martijn

Valencia, Galeria Temple 1990. Nestr. [36], 4 bar. repr.

van Nieuwenhuyzen, Zdenek Felix, Richard Flood,

Landscapes – Kunc, Salvo, Thompson. San Antonio, Milagros

George Condo, Wilfried Dickhoff. Museum Folkwang Essen;

Contemporary Art, Texas 1990. 3 bar. repr.

Kunstverein München 1985. 84 stran, s. 35–41, 3 bar. repr. 1991 1986

Galerie Schulze präsentiert Maximalisten. Texty vystavující

Primer Salón Irrealista. Santa Cruz de Tenerife, Galería

autoři. Köln, Galerie Schulze 1991. Nestr. [5 volných listů

Leyendecker [1986]

v obálce], 1 bar. repr.

246


Ambienti. Milano, Galleria del Credito Valtellinese 1991. S. 24–27

Bylo, nebylo… Pohádkové motivy v českém moderním

Kitsch blir Kunst. Herning, Kunstforeningen, Kunstmuseum.

a současném umění. Texty Martina Vítková, Petra Finfrlová.

Das Goldene Zeitalter. Stuttgart, Württembergischer

Hradec Králové, Galerie moderního umění 2004. 28 stran,

Kunstverein 1991. S. 92

1 bar. repr.

Wanderlieder. Amsterdam, Stedelijk Museum 1992. S. 62–66

Art Prague. Veletrh současného umění. Praha, Art Prague 2004. 77 stran, s. 19, 1 bar. repr.

1992

Passione di Mela. Percorsi artistici da eva al microchip.

T. Císařovský, J. David, J. G. Dokoupil, J. Knap. V. Kokolia,

Text Maddalena Tomasi (ed.). 190 stran, s. 129, 1 bar. repr.

M. Kunc, A. Střížek. Text Helena Kontova. Roma, Monti

Il Nudo. Texty Luca Beatrice, Penelope Curtis, Paolo Fabbri,

associazione culturale 1992. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.

Umberto Galimberti, Uliana Zanetti, Claudia Gian Ferrari,

7 artisti in vetta (Angermann, Gilardi, Kostabi, Kunc,

Claudio Poppi, Alison Smith, Peter Weiermair. Firenze,

Montesano, Ontani, Salvo). Text Fiorenzo Degasperi. , Trento, Studio d arte Raffaelli 1992. 23 stran, s. 15,

ArtificioSkira 2004. 303 stran, s. 220, 221, 2 bar. repr.

1 bar. repr.

2005

Cocart. Texty Achille Bonito Oliva, Rolando Bellini, Massimo

Sich selbst bei Laune halten – Kunst der 70er aus der

Bonfantini, Giovanni Cutolo, Jean-Pierre Keller, David Platzker,

Schenkung Ingrid Oppenheim. Texty Dieter Ronte, Ruth

Marco Senaldi, Fulvio Carmagnola, Armando Testa, Ronnie

Diehl, Nadia Ismail, Julia Galandi-Pascual, Ingrid Oppenheim.

Curtone, Milan Kunc, Rammellzee, Yurij Albert, Bianca Pilat.

Bonn, Kunstmuseum Bonn, 2005. 174 stran, s. 47,

Edizioni Grafiche Severgnini di Bianca Pilat 1992. 155 stran,

4 bar. repr., čb portrét autora

s. 18, 38, 57, 139 (portrét autora) 2 čb; 1 bar. repr.

Horká jehla / Hot needle (graphis works of the 1980s). Texty Zdenek Felix, Karel Srp, Hana Lavrová. Praha, GHMP /

1994

Kant 2005. 126 stran, s. 60–61, 1 bar. repr.

Šedá cihla 66/1994 Exil. Texty Jiří Šetlík, Jiří Valoch, Marcela

Art Prague. Veletrh současného umění. Praha, Art Prague

Pánková, Helena Hrdličková. Klatovy, Galerie Klatovy /

Centrum 2005. 79 stran, s. 19, 1 bar. repr.

Klenová 1994. Nestr. [162], s. 98, 99, 1 bar. repr., portrét

Praguebiennale 2. Normal Group. Text Luca Beatrice. Milano,

autora

Giancarlo Politi editore – Flash Art 2005. 492 stran, s. 235–241, 7 bar. repr., 3 čb repr.

1997

Normal Group. Texty Luca Beatrice, Valentina Sansone,

Brandend zand-keramiek. Texty Christine Klein, Henk Trumpie,

Laura Carcano, Martijn van Nieuwenhuyzen, Jan van

Annemiek van Staveren, Jan Wijle. The Hague, Museum

Adrichem. Milano, Giancarlo Politi editore 2005. 80 stran,

Beelden aan Zee 1997. 88 stran, s. 66–69, 3 bar. repr.

11 bar. repr.

1998

2006

Okruh umělců Galerie Carini. Text Valerio Carini. Olomouc,

’80+25=2005 (art from the 80’s). Text Rob Perrée. Amsterdam,

Galerie Caesar 1998. Nestr. [6]

Galerie Witteveen 2006 Příští stanice Arkádia. Text Miroslava Hlaváčková.

2002

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění 2006.

AlimentArte. Arte come cibo per la mente. Texty Antonio

77 stran.

Costanzo, Tobia Ravà, Franco Tagliapietra, Maria Luisa , , Trevisan. Sant Elena, Concerto D Arte Contemporanea 2002.

Art Prague. Veletrh současného umění. Praha, Art Prague Centrum 2006. 81 stran, s. 19, 1 bar. repr.

95 stran, s. 47, 1 bar. repr. 2007 2003 , D Après. Da Anzinger a Warhol. Text Peter Weiermair. Torino,

Art Prague. Veletrh současného umění. Praha, Art Prague Centrum 2006. 83 stran, s. 29, 1 bar. repr.

Gas Art Gallery 2003. 74 stran, s. 23, 1 bar. repr. Pictura magistra vitae. I nuovi simbolidella pittura

2008

contemporanea. Texty Fabio R. Monco, Philippe Daverie,

Nechci v kleci. České a slovenské umění 1970–1989 ze sbírek

Vittoria Coen. Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio in

Muzea umění Olomouc. Texty Štěpánka Bieleszová,

Bologna 2003. 112 stran, s. 75–79, 3 bar. repr.

Jiří Olič, Nikolas Proksch, Sabina Prokschová,

Dalí und die Magier der Mehrdeutigkeit. Texty Jean-Hubert

Pavel Zatloukal. Muzeum umění Olomouc 2008. 247 stran,

Martin, Stephan Andreae, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag

s. 124, 1 bar. repr. obálka

2003. 283 stran, s. 150, 1 bar. repr.

Art Prague. Veletrh současného umění. Praha, Art Prague

A Clear Vision. Photographische Werke aus der Sammlung F. C.

Centrum 2006. 107 stran

Gundlach. Text Zdenek Felix (ed.). Hamburg, Deichtorhallen Hamburg 2003. 205 stran, s. 106, 107, 3 bar. repr.

2009 Art Prague. Veletrh současného umění. Praha, Art Prague

2004

Centrum 2006. 64 stran, s. 19, 1 bar. repr.

Begegnungen – Das vertraute im unbekannten. Texty Vera Lindbeck, Alexej Kusák. Isernhagen, Galerie Bohemica 2004. Nestr. [16], 1 bar. repr., portrét autora

247


MILAN KUNC PORTRÉTY / PORTRAITS Úvodní studii napsal / Die einführende Studie verfasste Stephan von Wiese (do češtiny přeložil / ins Tschechische übersetzt von Radovan Charvát) Text na obálku připravila / Text auf dem Umschlag von Alice Mžyková Na koncepci se podíleli / Mitarbeit an der Konzeption Milan Kunc, Martin Souček, Ladislav Daněk, Marcel Fišer Na popiscích a přílohách spolupracovali / Mitarbeit an Bildunterschriften und Beilagen Milan Kunc, Lev Pavluch, Miroslav Schubert Do němčiny přeložila / Ins Deutsche übersetzt von Anna Ohlídalová Redakci provedl / Redaktion Lev Pavluch Graficky upravil / Grafische Gestaltung Marek Jodas Vydalo nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Galerií Klatovy / Klenová roku 2010 Herausgegeben vom Verlag Arbor vitae in Řevnice in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Olomouc und der Galerie Klatovy / Klenová 2010 Reprodukce / Reproduktionen Studio Altair Sazba a zlom / Satz und Umbruch Marek Jodas Tisk / Druck T. A. Print Vydání první / Erste Auflage Kniha vychází k výstavám Milan Kunc – Amor a Psyche, Kresby a obrazy 1976–2009 v Muzeu umění Olomouc – Muzeu moderního umění (25. 2. – 9. 5. 2010), Galerii Klatovy / Klenová – Galerii U Bílého jednorožce (16. 5. – 25. 7. 2010) a ve Weidenu – Kunstverein Weiden (29. 7. – 29. 8. 2010). Das Buch erscheint anlässlich der Ausstellungen Milan Kunc – Amor und Psyche, Zeichnungen und Bilder 1976–2009 im Kunstmuseum Olomouc – Museum der modernen Kunst (25. 2. – 9. 5. 2010), in der Galerie Klatovy / Klenová – Galerie zum weissen Einhorn (16. 5. – 25. 7. 2010) und im Kunstverein Weiden (29. 7. – 29. 8. 2010).

KUNSTVEREIN WEIDEN

Vydání knihy podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Die Herausgabe des Bandes wurde durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unterstützt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.