Simon Brejcha - Buchmuch

Page 1

Katalog byl vytvořen výběrem listů z autorské knihy Šimon Brejcha — Buch much 2008, vlastní hlubotisková technika, kresba a xerografie na papíře Hahnemühle 220 g/m2, 50 stran, 20 × 40 cm, vázáno v černých deskách

The catalogue was created with selected pages from the art book by Šimon Brejcha — Buch much, 2008, own intaglio technique, drawing and xerography on Hahnemühle 220 g/m2 paper, 50 pages, 20 × 40 cm, bound in black plates„…Sotvaže jsem pochopil osnovný princip, začínám jej měnit, přizpůsobuji ho okolnostem; sotvaže jsem

Šimona Brejchy se v zimě 2009 / 2010

znak, symbol, který má mnoho významových

jiného. Při takto „odosobněném“ materiálu si pak

ptaly Markéta Kroupová (MK)

rovin, jejichž počet i hloubka se mění od díla k dílu.

mohu hrát s jeho skládáním do rytmických ploch,

a Božena Vachudová (BV) BV: Už v roce 1996 jste jednu ze svých

vytvářet z něj dekory, vrstvit jej, komponovat BV: Krabí nožky, hadí kůže, stvoly rákosu,

nové povrchy. Dávám tak té mrtvé žábě možnost

mouchy čí ovčí kopýtka jsou jen některé

žít život po životě. Technika není důležitá.

samostatných výstav nazval Dešifrování znaku.

z těchto strukturálních „stavebních kamenů“.

nějaké pravidlo pochopil, již usiluji o jeho změnu.“

Můžeme i po třinácti letech právě znak neboli

Vždy je určitým způsobem seskupujete,

BV: Vaše opakované stipendijní pobyty

strukturální otisk nějakého předmětu, rostliny

organizujete, systematizujete…

v německých ateliérech, jak se zdá, vytvářejí

Malířské rozpravy Mnicha Okurky

či uhynulého tvora, považovat za jakýsi

Hledám vždy, co mi který materiál či tvarová

určité podstatné etapy ve Vaší tvorbě.

„prvotní stavební prvek“, od kterého se odvíjí

forma umožní. Hledám hranice, hraji si (viz Krabí

Změna prostředí umocňuje mou vnímavost. Když

“…As soon as I have understood the fundamental principle, I adapt it to the circumstances; as soon

celá mnohovýznamová podoba Vašich děl?

design nebo grafiky z rákosu z řady Pnutí).

se ocitnu mimo domov, mám pocit, že tvořím

Když se dívám na své práce zpětně, překvapivě

Obrazy a tisky jsou myšlenkově a technologicky

téměř proti své vůli. Nemusím řešit noční návraty

nacházím permanentní kontinuitu, přestože se

komplikovanější, než jak se na první pohled zdá.

svých dcer z rockfestů ani nefunkční topení. Zcela

forma i tematika jednotlivých cyklů neustále

Pokaždé mne překvapí a zároveň potěší, když

se otevřu a jen vybírám nejzajímavější témata.

mění. Řekl bych, že formulace Magdy Juříkové,

jejich tajemství odhalí i ostatní.

Mám pocit, jako by se ve mně uvolnila stavidla.

jež před časem hovořila o mé strukturální mánii,

Během velice krátké doby vychrlím neuvěřitelné

je naprosto přesná. Realitu vnímám především

BV: Takové vytváření ne jedné, ale celých

množství práce a začnu uvažovat určitým

as I have comprehended a particular rule, I already

prostřednictvím povrchů. Textury a struktury pro

„obrazových struktur“, tedy cyklů nebo

směrem, který pak rozvíjím.

mne mají schopnost předávat pocity i sdělení.

souborů děl, u nichž patrně není důležité, zda

began to work at its transformation.”

Na výstavě Dešifrování znaku jsem ale

se tak děje v rozměrné grafice, na plátně či

BV: Mohl byste tyto etapy vyjmenovat a blíže

používal skutečné znaky, které jsem nacházel

v prostoru, je pro Vás hodně důležité?

časově zařadit?

ve strukturách chodbiček dřev prožraných

Dnešní svět je výhradně orientován na vizuální

Nazývám je pracovními názvy: Zeď 1991, Rublev

lýkožroutem.

komunikaci. Vnitřně cítím, že zůstávat pouze

1992–1994, Dřeva 1994–1996, Dráty 1997–2000,

Painting Reminiscences of the Monk Cucumber

Pracoval jsem s principem detailu uplatněným

u vizuality nestačí. Mám potřebu vnímat svět

Rytmy 2001, Krabi 2002–2005, Diatomy 2004–

už při práci na tématu „Rublev“, tj. vytržení

více smysly, rád se věcí dotýkám. A to se snažím

2007, Rákos 2007–2008, Mouchy 2008–2010.

detailu z původních souvislostí a přenesení do

zprostředkovat ostatním.

souvislostí jiných, i proměnou původní předlohy

Skládáním nesčetného množství dílčích

BV: Ruku v ruce s prozkoumáváním podob

pomocí zvolené technologie „výroby“ obrazu.

elementů se začíná objevovat estetická kvalita

přírodní existence se rozvíjejí Vaše originální

Vytržením struktury povrchu „něčeho“

makabrálních prvků. Autem rozjetá žába

grafické techniky a postupy.

z původních souvislostí, využitím jejího otisku,

opravdu není krásná. Když ale ztratí barvu

Každý nový nápad si většinou vyžádá nový

jejím zmnožením se skutečně stává ze struktury

a zůstane jen tvar a struktura, je to úplně něco

přístup. Snažím se jím uchopit podstatu


a potlačit věci podružné. To hledání a objevování

na které buď nemám čas nebo mi nejsou

mezinárodních přehlídkách grafiky pro výstavní

Markéta Kroupová (MK) and Božena Vachudová

original pattern through the help of the chosen

mě přitahuje a baví. Je pro mne vždy napínavé

zrovna vlastní. Otevřelo mi to například cestu

soubory v Krakově, Oldenburgu a Guanlanu

(BV) Interviewed Šimon Brejcha in the Winter

technology of ‘production’ of the picture.

of 2009 / 2010

Through uprooting ‚something‘ of the original

a objevné, kam až mne to dovede. Během let

k novým médiím. Navíc jsou často postupy laiků

v Číně, tak mohou být i v Liberci a Ostrově,

jsem od tradičního využívání textury v grafice

a dětí velmi podnětné, neboť nemají zábrany

a mám z toho radost.

přešel k vlastní tiskové metodě, která sice

a předsudky a objeví občas zcela nové pohledy

vychází z reliéfu textur, ale na úplně jiném

na dané problémy.

principu. V poslední době využívám téměř

connection from the structure of the surface BV: As early as the year 1996 you named one

and the employment of its print, its duplication

MK: Kromě rozměrných grafických listů,

of your solo exhibitions Dešifrování znaku

truly becomes a symbol from the structure with

matric a objektů se také rád zabýváte

(Deciphering the Sign). Thirteen years later

numerous layers of meaning with the number and depth changing from work to work.

výhradně matrice papírové, impregnované

MK: Vystudoval jste pedagogickou fakultu,

„komorní“ autorskou knihou…

can a sign or the structural print of an object,

a stabilizované vrstvami laku. Samotného mne

obor výtvarná výchova, a pedagogické práci

Na výstavách v Liberci a Ostrově je budu

plant or dead shape still be considered a kind

překvapila jejich trvanlivost. Tvrdost kovových

se i věnujete. Jak přímá byla Vaše cesta ke

poprvé představovat veřejnosti. Nechal jsem

of “Prime construction element” from which

BV: Crab legs, snake skin, stems of reeds,

matric je zde nahrazena pružností a „pamětí“

grafice jako volnému umění?

pro tu příležitost vyrobit speciální „inkubátory“,

the entire multiple meanings of forms of your

flies or sheep hooves are only some of these

papíru. Fascinují mě možnosti tohoto přístupu.

Byla přímá. Otiskuji, co mi přijde pod ruku,

aby bylo možné si je prohlížet. Knihy jsou

work have developed?

structural “building stones”. You always

kombinovaná technika na plátně, á 65 × 45 cm, 1992/1993

Neustále objevuji nová a nová zákoutí této

kam až mi paměť sahá. Grafika byla latentně

takové moje skicáky, zásobníky nápadů, které

When I look back at my work in retrospect,

group them, organize them and systematize

Spas-Fragment, part I from XX (the Rublev cycle), detail

metody. Využívám ji i v obrazech na plátně.

přítomna i v mých starších obrazech. Často jsem

kupím k jednomu tématu. Navíc jsou pro

I am surprised to find a permanent continuity

them in some fashion…

Mám rád, když pochopím a ovládnu materiál.

uvažoval o tom, jak by mé obrazy šly vytisknout.

mne autorské knihy často východiskem pro

despite the fact that the forms and themes of

I am always looking for what the material or

S oblibou experimentuji. Tyto zkušenosti pak

Pro mě je podstatný fyzický kontakt s obrazem

další práci. Už tyto drobné formáty odhalí, která

the particular cycles continually change. I would

the shaped form makes possible. I am looking

využívám ve své práci s lidmi a naopak. Baví

a tiskovou matricí. Vlastní grafikou a tiskem

kompozice nebo motiv či nápad je natolik

say that the formulation by Magda Juříková

for the border, I am playing with it. (See the

mě veřejné performance a happeningově

jsem se léta zabýval víceméně okrajově jako

nosný, aby stálo za to se jím zaobírat ve větším

who a while back spoke of my structural mania

crab design or the prints from reeds from

koncipované workshopy, zvláště když se uvolní

vedlejším produktem mých obrazových cyklů.

měřítku.

kolektivní imaginace, nadšení a radost.

Ve chvíli, kdy jsem si pořídil lis, na kterém mohu tisknout rozměrné formáty, se poměr otočil.

MK, BV: Výstava dostala název Buch much

fits perfectly. I perceive reality first and foremost

the series Tension.) Pictures and prints are more

through the means of surfaces. Textures and

complicated in terms of ideas and technology

structures have the ability to provide me with

than they seem at first glance. They always

MK: Právě jste naznačil, že Vás ovlivňuje Vaše

Pedagogickou fakultu jsem sice vystudoval,

podle jedné z Vašich autorských knih.

feelings as well as messages.

surprise me and at same time bring me

praxe pedagoga. Jak moc se prolíná práce

ale učit jsem v plánu neměl. Shodou okolností

Mohl byste tento „úderný“ název dešifrovat?

With the exhibition Deciphering the Sign, however,

pleasure when their mystery is unveiled for

s dětmi s Vaší volnou tvorbou? Je pro Vás

k tomu došlo. A práce ve škole je teď pro mě

Je to trochu slovní hříčka. „Buch“ není jen

I made use of genuine signs which I found in the

others.

kontakt se studenty také inspirující?

terapií, která mě vrací do reality všedního dne.

kniha, ale i půvabné české citoslovce, které

structures of wood corridors eaten through by

mimochodem naznačuje, co dělám s objekty,

bark beetles.

BV: Is this kind of creating of not only one, but

Myslím, že inspirující je. Možná by se dokonce dalo říci, že kontakt se studenty potřebuji.

BV: Budou Vaše díla oceněná v roce 2009

abych je mohl metamorfovat v grafické listy.

I worked with the principle of detail earlier

entire “pictorial structures”, that is cycles

Tahle činnost je pro mě laboratoří, kde mohu

v zahraničí součástí kolekcí, které připravujete

A nejsem jediný, kdo má na svých obrazech

employed in my work on the theme of ‘Rublev’,

or collections of works where it is seemingly

experimentovat. S dětmi i s dospělými se

pro letošní výstavy v Liberci a Ostrově?

nějakou tu mouchu.

that is removing a detail from the original

unimportant whether it takes place on a large

často dostávám do oblastí, které jsou pro mě

Budou. Myslím, že si vystavení zaslouží. Když

nové. Ohmatávám si tímto způsobem přístupy,

byla v loňském a letošním roce vybrána na

Děkujeme za rozhovor

connection and placing it into a different

print, on canvas or in a space, particularly

connection, as well as the transformation of the

important for you?

Spas-Fragment, část I z XX (z cyklu Rublev), detail

combined technique, 65 × 45 cm, 1992/1993

Krabí design (z cyklu Skin so soft) olej a pryskyřice na plátně, 150 × 110 cm, 2003 / 2004 Crab Design (the Skin so soft cycle ) oil and resin on canvas, 150 × 110 cm, 2003 / 2004


Today’s world is exclusively focused on visual

themes. I have a feeling that the flood gates

I was surprised myself at its durability. The

sometimes discover completely new views of

collections in Krakow,Oldenburg and Guanlan

communication. I am deeply convinced that

are opening up inside me. Over a truly short

hardness of the metal matrix is here replaced

the given problems.

in China , then they could also be in Liberec and

remaining merely with the visual is insufficient.

period of time an unbelievable amount of work

by the flexibility and ‘memory’ of paper. I am

I have a need to view the world with all the

gushes out and I begin to think in a certain

fascinated by the possibilities with this approach.

MK: You studied at the School of Education,

senses. I like to touch things. And this is what

direction, which I consequently develop.

I continually discover more and more aspects of

art education, and you also spend time

I try to communicate to others.

Ostrava, and I am happy about it. MK: Apart from large prints, matrices and

these methods and I also make use of it with my

teaching. How direct was your journey to print

objects you are also interested in ‘smaller’

Through collecting innumerable amounts of

BV: Could you name these stages and place

pictures on canvas.

making as an artist?

authorial books…

smaller elements, one begins to discover the

them in a more detailed time frame?

I am pleased when I am able to comprehend

It was direct. I have printed whatever is at hand

I am going to present them to the public for the

aesthetic quality of macabre elements. A frog

I give them working names: Zeď (Wall) 1991,

and manage the material. I enjoy experimenting.

for as long as I can remember. Printing was also

first time at the exhibitions in Liberec and

run over by a car is not a beautiful thing. When

Rublev 1992–1994, Dřeva (Woods) 1994–1996,

I then make use of these experiments in

present in a latent fashion in my older paintings.

Ostrava. I had special ‘incubators’ produced for

it loses colour and only the shape and structure

Dráty (Wires) 1997–2000, Rytmy (Rhythms)

my work with people and vice versa. I enjoy

I would often wonder how to go about printing

this occasion in order to view them. The books

remains, however, it it something completely

2001, Krabi (Crabs) 2002–2005, Diatomy

public performance and happening conceived

my paintings. I have a need for physical contact

are something like my sketches, vials of ideas

different. Through this kind of ‘depersonalization’

(Diatoms) 2004–2007, Rákos (Reed) 2007–2008,

workshops, in particular when it frees up the

with the picture and the printing matrix. I actually

which I accumulate on one theme. In addition,

of the material, I can consequently play with

Mouchy (Flies) 2008–2010.

collective imagination, enthusiasm and joy.

its composition into rhythmic areas, creating

dedicated myself to graphic art and printing

authorial books are often a starting point

for years as a side production of my painting

for further work. These small formats already

décors from it, layering it and composing new

BV: Your original printing techniques and

MK: You have just indicated that your work as

cycles. When I was able to obtain a printing press

reveal whether the composition or motif or idea

surfaces. I thereby give the dead frogs the

approaches are developing hand in hand

a teacher has influenced you. How much does

which could print large formats, this proportion

is sufficiently viable to make it worth while

chance to live after life. The technology is not

with your explorations of the forms of natural

your art work mix mingle with your work with

changed dramatically.

exploring on a larger scale.

important.

existence.

children? Is your contact with students also

Although I did study at the School of Education,

Each new idea usually requires a new approach.

inspiring?

I did not plan to teach. It came about as

MK, BV: The exhibition received the name

BV: It would seem that your repeated

I try to grasp the essence and block out the

I believe it is inspiring. One could even say that

a coincidence. Now working in school serves as

Buch much in accordance with one of your

scholarship stays in German studios have

secondary things. This seeking and discovering

I need this contact with students. The activity is

therapy which brings me back to the reality of

authorial books. Could you decipher this

created certain stages in your work.

both attracts and entertains me. It is always

like laboratories where I can experiment. I often

the every day world.

‘striking’ name for us?

Changes in my environment strengthen my

both exciting and revealing to find out where

find myself in areas which are new for me when

perceptiveness. When I find myself away

it will finally take me. Over the years I have

I work with both children and adults. I examine

BV: Will your work be awarded in the foreign

but also an attractive Czech interjection which

from home, I have the feeling that I am being

moved away from traditional use of textures in

approaches in a manner which I either do not

parts of the collections which you are

amongst other things indicates what I do with

It is somewhat of a pun. ‘Buch’ is not only a book

creative almost against my will. I do not have

printing and arrived at my own printing method.

have time for, or which are not exactly my own.

preparing for this year’s festivals in Liberec

objects in order to be able to metamorphose

Pnutí – Propojení (z cyklu Rákosové žně)

to deal with my daughters returning home at

This does have its origin in the relief of texture

It has opened up, for example, paths to new

and Ostrava?

them into prints. And of course I am not the only

tisk na papíře Hahnemühle, 178 × 62 cm, 2007

night from rock festivals or the heating which

but of a completely different principle. Of late

media. In addition, the approaches of laypeople

They will. I think that the exhibitions will deserve

one to have some fly on his pictures.

Stress – Connection (the Reed Harvest cycle)

does not work. I open up completely and only

I have used an almost exclusively paper matrix

and children are often very stimulating, as

it. When they were chosen this year and last

print on Hahnemühle paper, 178 × 62 cm, 2007

have to choose from the most interesting

impregnated and stabilized with layers of varnish.

they do not have inhibitions and prejudices and

year at international print festivals for exhibition

Thank you for the interview
1963

Narozen v Karlových Varech Born in Karlovy Vary 1985 – 1994 Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Studies at the Faculty of Education of Charles University in Prague 1997 Stipendium atelieru Wilke, Bremerhaven, Německo Wilke Studio Scholarship, Bremerhaven, Germany 2001 Stipendium Nadace pro současné umění, Praha, Grafické dílny Drážďany, Německo Scholarship at the Foundation for Contemporary Art, Prague, Graphic Workshops Dresden, Germany 2002 Stipendium atelieru Wilke, Bremerhaven, Německo Wilke Studio Scholarship, Bremerhaven, Germany 2007 Stipendium Künstlerhaus Hooksiel, Německo Scholarship Künstlerhaus Hooksiel, Germany 2009 Rezidenční pobyt v atelieru Wilke, Bremerhaven, Německo Residential stay at Wilke Studio, Bremerhaven, Germany

2002 2001

2000 1999 1997

1996

Samostatné výstavy (výběr) / Solo exhibitions (a selection): 2010

2009 2007

2006

2005 2004 2003

Buch much, Letohrádek Ostrov, Galerie umění Karlovy Vary Buch much, The Ostrov Pleasure House, The Karlovy Vary Art Gallery Buch much, Oblastní galerie v Liberci Buch much, The Regional Gallery in Liberec Spolubydlící, atelier Wilke, Bremerhaven, Německo Housemates, Wilke Studio, Bremerhaven, Germany Nanovetřelci, Galerie Kabinet, Brno Nano-Aliens, Kabinet Gallery, Brno Nanovetřelci, Künstlerhaus Hooksiel, Německo Nano-Aliens, Künstlerhaus Hooksiel, Germany Rákosové žně, Künstlerhaus Hooksiel, Německo Reed Harvest, Künstlerhaus Hooksiel, Germany Skin so soft, Professorium – Galerie für zeitgenössische Kunst, Würzburg, Německo Skin so soft, Professorium – Galerie für zeitgenössische Kunst, Würzburg, Germany Skin so soft, Nová síň, Praha Skin so soft, New Hall, Prague Galerie Pintner, Frankfurt nad Mohanem – Hofheim, Německo Pintner Gallery, Frankfurt – Hofheim, Germany De fakto, Praha

1994 1986 1983

De fakto, Prague Co mi vyprávěla krabí noha…, atelier Wilke, Bremerhaven, Německo What the Crab Leg told me…, Wilke Studio, Bremerhaven, Germany Kulturrathaus Drážďany, Německo (s D. Langovou; výsledky stipendia) Kulturrathaus Dresden, Germany (with D. Langová; scholarship results) Stíny běžící travou…, Galerie U Prstenu, Praha Shadows Running through the Grass…, U Prstenu Gallery, Prague Dvacet způsobů vnímání…, kostel sv. Štěpána, Brémy, Německo Twenty Methods of Perception…, Church of St. Stephen, Bremen, Germany Vrstvy, Novoměstská radnice, Praha Layers, New Town Hall, Prague Obrazy a objekty, Městské muzeum, Karlovy Vary Paintings and Objects, Town Museum, Karlovy Vary Dešifrování znaku, atelier Wilke, Bremerhaven, Německo Deciphering the Sign, Wilke Studio, Bremerhaven, Germany Andrej Rublev II, Ikonenmuseum, Frankfurt nad Mohanem, Německo Andrej Rublev II, Ikonenmuseum, Frankfurt, Germany Dešifrování znaku, Výstavní síň České spořitelny, Praha Deciphering the Sign, Exhibition Hall of Česká spořitelna, Prague Histolýza, Galerie Pecka, Praha Histolysis, Pecka Gallery, Prague Téma: Rublev, Výstavní síň České spořitelny, Praha Theme: Rublev, Exhibition Hall of Česká spořitelna, Prague Undergroundová výstava v soukromém bytě, Krásná Královna, Karlovy Vary Underground exhibition in a private fl at, The Beauty Queen, Karlovy Vary Undergroundová výstava, pohostinství Na Vysoké, Karlovy Vary Underground exhibition, Na Vysoké pub, Karlovy Vary

Účast na kolektivních výstavách (výběr) / Participation in group exhibitions (a selection): 2010

2009

Grafika bez hranic, Horst-Janssen-Museum, Oldenburg, Německo Graphic Art without Borders, Horst-Janssen-Museum, Oldenburg, Germany Kontinuita, Galerie Rotunda, Lincoln, Nebraska, USA Continuity, Rotunda Gallery, Lincoln, Nebraska, USA Bienále grafiky, Guanlan, Čína Print Biennale, Guanlan, China Mezinárodní trienále grafiky, Krakov, Polsko International Print Triennale, Krakow, Poland Print Art Krakov, Katowice, Polsko Print Art Krakow, Katowice, Poland

2007

Mezinárodní trienále grafiky, Krakov, Vídeň, Rakousko International Print Triennale, Krakow, Vienna, Austria Hosté Hollaru, Gallerie Hollar, Praha Guests of Hollar, Hollar Gallery, Prague 5. mezinárodní trienále grafiky Transfery, Praha 5th International Print Triennale Transfery, Prague Cesty grafiky, Galerie Millennium, Praha Paths of Graphics, Millennium Gallery, Prague 2006 Mezinárodní trienále grafiky, Krakov, Polsko International Print Triennale, Krakow, Poland 2002 – 2010 Účast na přehlídkách Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha Participation in the exhibition Graphic of the Year, Clam-Gallas Palace, Prague 2000 Bienále tisku, Sapporo, Japonsko Graphics Biennale, Sapporo, Japan 1999 Bienále grafiky, Györ, Maďarsko Print Biennale, Györ, Hungary 1998 Trienále dřevořezu, Banská Bystrica, Slovensko Triennale of Woodcuts, Banská Bystrica, Slovakia 2. mezinárodní trienále grafiky Labyrint, Praha 2nd International Print Triennale Labyrint, Prague 1997 Trienále grafiky, Krakov, Polsko Print Triennale, Krakow, Poland Intergrafia, Katowice, Polsko Intergrafia, Katowice, Poland Picturale Est, Štrasburg, Francie Picturale Est, Strasbourg, France 1996 Bienále české grafiky, Ostrava Czech Graphic Arts Biennale, Ostrava 1994 Trienále tisku, Osaka, Japonsko Print Triennale, Osaka, Japan Trienále evropské avantgardní grafiky, Praha Triennale of European Avant-garde Graphic Art, Prague Ocenění / Prizes: 2007 2005 1999

Čestná výstava stipendianta Künstlerhaus Hooksiel, Německo Honourary Exhibitition Scholarship Künstlerhaus Hooksiel, Germany Grafika roku 2005, čestné uznání za grafický list Diatomy Print of the Year 2005, honourable mention for the print Diatomy Grant Prahy 2 pro oblast kultury pro uspořádání výstavy Vrstvy

1996

1994

Prague 2 Grant in the area of culture for the organisation of the exhibition Layers Edice grafických listů – Hartmann Verpackung, dva listy z řady Znaky a limitované portfolio autorských tisků z téže řady Edition of prints – Hartmann Verpackung, two prints from the series Signs and a limited portfolio of authorial prints from the same series Cena kritiky, Trienále evropské avantgardní grafiky za grafický list Earl Grey Tea Critics’ Prize, Triennale of European Avant-garde Graphic Art for the print Earl Grey Tea

Zastoupení ve sbírkách / Works in collections: Národní galerie v Praze National Gallery in Prague Státní galerie Banská Bystrica, Slovensko State Gallery Banská Bystrica, Slovakia Muzeum umění Györ, Maďarsko City Art Museum Györ, Hungary Tama ART University, Tokyo, Japonsko Tama ART University, Tokyo, Japan soukromé sbírky doma i v zahraničí private collections both at home and abroad Jiné aktivity (výběr) / Other activities (a selection): 2007– 2008 Edukativní program pro Kunsthalle Bremerhaven, Německo Educational programme for Kunsthalle Bremerhaven, Germany 2007– 2008 Workshop ve spolupráci s NG v Praze (s Jakubem Demlem) Workshop in cooperation with the National Gallery in Prague (with Jakub Deml) 2007 Mistrovská dílna tisku, Künstlerhaus Hooksiel, Německo Master’s Print Workshop, Künstlerhaus Hooksiel, Germany 2004 Edukativní program pro Kunsthalle Bremerhaven, Německo Educational programme for Kunsthalle Bremerhaven, Germany 2002 – 2008 Hostující docent VHS Diepholz, Bassum, Německo Visiting associate professor at VHS Diepholz, Bassum, Germany Hostující docent Letní akademie VHS Bremerhaven, Německo Visiting associate professor at the Summer Academy at VHS Bremerhaven, Germany 2000 Happening a performance, Syke, Německo Happening and performance, Syke, Germany


Oblastní galerie v Liberci 17. 6. — 19. 9. 2010 Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary 9. 9. — 31. 10. 2010 Výstavní projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Koncept / Concept: Šimon Brejcha Texty otázek /Texts of questions: Markéta Kroupová, Božena Vachudová Překlad / Translation: David Livingstone Grafi cká úprava / Graphic design: Tomáš Brichcín Skeny / Scans: KANT – Karel Kerlický Tisk / Print: Geoprint Vydala / Published by: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace a Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje Vydání první / First edition

ISBN 978-80-85050-83-7 Oblastní galerie v Liberci ISBN 978-80-85014-91-4 Galerie umění Karlovy Vary

www.simonbrejcha.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.