Page 1

TOMÁŠVOCELKA

Měst aaút ěk y

Ci t i esandEs capes


Copyr i ghtasdí l ení

Copyr i ght&Li cense

Mi l íč t enář i ,

Dearr eader s ,

s dí l í mt ent oebook( apouz et ent oebook ,ni k ol i vt i š t ěnouv er z i ) z dar manaz ák l aděl i c enc eCr eat i v eCommons

Is har et hi sebook( andonl yt hi sebook ,notpr i nt edv er s i on) f orf r eeunderaCr eat i v eCommonsl i c ens e:

At t r i but i onNonCommer ci al NoDer i vs CCBYNCND

At t r i but i onNonCommer ci al NoDer i vs CCBYNCND

T at ol i c enc ev ám umož ňuj es i k ni hus t áhnoutas dí l etj i sos t at ní mi ,j ev š akpř i t om v ž dynut néuv és tměj ak oaut or a. Př i t om nel z enak ni z eni cměni t ,ani j i upr av ov at .Ebookt ak é nel z ev y už í v atneboš í ř i tpr ok omer č níúč el y .St ej nět aknení mož nébezméhopí s emnéhos ouhl as us dí l etaš í ř i tj ednot l i v é f ot ogr af i eč i č ás t i k ni hy .

Thi sl i c ens ei sal l owi ngy out odownl oadt hi sebookands har e i twi t hot her sasl ongasy ouc r edi tme,buty ouc an’ tc hangemy wor ki nanywayorus ei tc ommer c i al l y .Youar enotal l owedt o s har es i ngl ephot osoranyot herpar toft heebookwhi t hout wr i t t enper mi s s i onoft heaut hor .

T omášVoc el k a

T omášVoc el k a

T omášVoc el k a:Měs t aaút ěk yICi t i esandEs c apes El ek t r oni c k év y dáník at al oguk es t ej noj mennév ý s t av ě. Př ek l ad:Lenk aKuč er ov á.Gr af i c k áúpr av a:Al enaVoc el k ov á( t i t ul nís t r ana) ,T omášVoc el k a Copy r i ght©T omášVoc el k a,2017

T omášVoc el k a:Ci t i esandEs c apes Ebook :c at al ogueoft hephot oex hi bi t i on. Tr ans l at i on:Lenk aKuč er ov á.Lay out :Al enaVoc el k ov á( f r ontpage) ,T omášVoc el k a Copy r i ght©T omášVoc el k a,2017


Měst a,kr aj i ny ,bar vy

Ci t i es,Landscapes,Col our s

T at obr ož ur aj emal ý mk at al ogem s ní mk ůzv ý s t av y Měs t a&út ěk yvk r nov s k éFl emmi c hov ěv i l e.Kombi nuj edv ě z ákl adníl i ni eméf ot ogr af i c k ét v or by .J ední m zt ěc ht ot émat j evel k oměs t oapar adox níos aměl os tj ehooby v at el .Dr uhý m j ekr aj i na,k am l i dézměs tr ádi ut í k aj í .

Thi sbr oc hur ei smys hor tc at al ogueoft hephot oex hi bi t i on c al l ed‘ Ci t i es&Es c apes ’ hel di nTheFl emmi c h' sVi l l ai nKr nov . I ti sauni quec ombi nat i onoft wobas i cl i nesofmyphot ogr aphi c wor k .Oneoft het opi c si sac i t yandi t sl onel i nes soft hel oc al s . Whi l et hes ec ondonei st hel ands c apei t s el ft hat at t r ac t st hepeopl ees c api ngf r om s uc hapl ac e.

Navý s t av ěj s em c ht ěl př eds t av i tobat y t os v ět y .Vý z namnou č ást ís oubor uMěs t a&út ěk yj ec y k l usPěthodi nvLosAngel es , k t er ýužby l v y s t av envk av ár něNár odnít ec hni c k ék ni hov ny
 vPr az e.Dopl ni l j s em hoos ní mk yzdal š í c hměs t ,př edev š í m zPr ahy ,Pař í ž eaDüs s el dor f u.Nas ní mk yměs tnav az uj e k r aj i nář s k át v or ba. Vk r aj i nář s k é,al ek onec k onc ůi vt ér epor t áž něj š íf ot ogr af i i měv el mi ov l i v ni l odí l oi t al s k éhof ot ogr af aFr anc aFont any . Podobněj ak oonmám r ádv ý r az nébar v yaj ednoduc hé ( ažmi ni mal i s t i c k é)geomet r i c k ék ompoz i c e. Ik dy žj s em z ač í nal sč er nobí l ouf ot ogr af i í ,v ět š i namý c h s ní mk ůj ebar ev nýc h.Nej s pí š es evt om odr áž íl ét a,k t er á j s em s t r áv i l napoz i c i hl av ní hoedi t or anej v ět š í hoč es k ého z pr av odaj s k éhodení k u.Kaž dýdenj s em vnabí dc et i s k ov ý c h agent urv i děl s t ov k ys ní mk ůneš t ěs t íak at as t r of ,z ek t er ý c h č i š el z mar ,depr es eapes i mi s mus .My s l í m,ž es eodt oho podv ědoměs naž í m odpout atat oov l i v ňuj es t y l mého f ot ogr af ov ání . T omášVoc el k a

Iwant edt oi nt r oduc ebot hs i desoft hewor l di nt hatex hi bi t i on. Thei mpor t antpar toft hes er i esi st hepar tc al l ed‘ Fi v eHour s i nLosAngel es ’ t hatwasdi s pl ay edi nt hec af éoft heNat i onal Li br ar yofT ec hnol ogyi nPr ague.Ihav eal s oaddedmor e phot osf r om ot herc i t i esl i k ePr ague,Par i sandDüs s el dor f f ol l owedbyt hel ands c apewor k . Myphot ogr aphywass t r ongl yi nf l uenc edbyt hewor k oft heI t al i anphot ogr apherFr anc oFont ana.Li k ehi m, Ius ebr i ghtc ol our sands i mpl e,s omet i mesmi ni mal i s t i c c ompos i t i ons . Al t houghIs t ar t edmywor kwi t hbl ac kandwhi t ephot ogr aphy , mos tofmyphot osar ec ol our f ul l .I tr ef l ec t st heex per i enc e t hatIobt ai nedast hef r ontpageedi t oroft hel ar ges tCz ec h r es pec t abl enews paper .Ev er yday ,Iwasc onf r ont edwi t h c at as t r ophesanddi s as t er s .Fr om t hat ,
 If el tdes t r uc t i on, depr es s i onandpes s i mi s m.Uni nt ent i onal l y ,It r yt ogetr i d oft hat ,whi c hi nf l uenc esmyphot os t y l enow. T omášVoc el k a


Měst a

Ci t i es


Jednookno Možnábyl opoot evř ené,možnát obyl aj enhr asvět l a. 
 Amožnázaj edi ným oknem,kt er épr ot est oval o
 pr ot i uni f or mnípr avi del nost i ,
 sedělčl ověk, kt er ýsel i ši loddavu.

Onewi ndow I tmi ghthavebeenhal f open
 ori twasj ustt hegameofl i ght .
 Ort her ewasanext r aor di nar ymansi t t i ngbyt hewi ndow pr ot est i ngagai nstt heuni f or mi t yoft hemass.

2014

LosAngel es ,USA


Ocel ovýspár Pl ast i kazocel ovýc hpl át ů
 sezat í nal adodl ažbymezibankami
 j akoobr ovskýr udýpař át .

ASt eelCl aw Ast eelscul pt ur er emi ndst her edcl aw t 
 hatgr i t si nt ot hepavement
 bet weent hebanks.

2014

LosAngel es ,USA


Pl ast ováMar i l yn Kl ečel auvchodu
 dopodzemky
 snavěkyzamr zl ým 
 ús měvem nar t ech.

APl ast i cMar i l yn Kneel i ngatt heent r ance
 oft hesubway
 wi t haper manentsmi l e
 f r ozenonherl i ps.

2014

LosAngel es ,USA


Žena St ači l o,abypr ošl apochodní ku. Ašeďvel koměst a r ozzář i l ybar vy .

TheWoman Thegr aywasgone
 assoonast hewomanpassedby andt 
 heci t ywasget t i ngbr i ght er .

2014

LosAngel es ,USA


Vúkr yt u Schoval ase př edcel ým svět em, abybyl asamasesvým mobi l em.

I nt heShel t er Shehi dagai nstt hewhol ewor l d f orbei ngonherown wi t hhercel lphone.

2014

LosAngel es ,USA


Ver t i kál y Vpr oskl enýchf asádáchvýškovýchbudov vypadal 
 oměst o
 j akogi gant i ckézr cadl ovébl udi št ě.

Ver t i cal s I nt hegl assf acadesoft hehi ghr i ses, t 
 heci t yl ookedl i k e
 agi gant i cmi r r ormaze.

2014

LosAngel es ,USA


Ej hl ečl ověk Naokamži kpor uši ldokonal ýř ádpř í mekakř i vek. Pakzmi 
 zel . 
 ( Sní mekoceněnýnasout ěži Ol ympus
 Gl obalOpenPhot oCont est201617)

EcceHomo Forawhi l e,hedi sr upt edt hei dyl l i csenseofl i nes
 and cur vesandt henhedi sappear ed. ( Phot oawar ded att heOl ympus
 Gl obal OpenPhot oCont est201617)

2014

LosAngel es ,USA


Tuct ovýSpi der man Pr ocházel sepochodní kusl ávy adouf al ,žej edna
 zhvězdnazemi 
 budeněkdyj eho.

For get t abl eSpi der man Wal ki ngont hepavement
 oft hegl or y andhopi 
 ngt hat
 oneoft hest ar sont hegr ound wi l l behi sonce.

2014

LosAngel es ,USA


Oknavoknech Vj ednom mr akodr apu sezr 
 cadl i l dr uhý.
 Avobouzár oveňsezr cadl i l onebe.

Wi ndowsi nt heWi ndows Askyscr apermi r r or ed
 i nt heot herone.
 Theskymi r r or edi nbot hoft hem.

2014

LosAngel es ,USA


Duel Mezičl ověkem ast r oj em 
 naOl i vovéul i ci
 panoval ozvl ášt nínapět í .

Duel Ther ewasast r anget ense bet 
 weent hemanandt hemachi ne onOl 
 i veSt r eet .

2014

LosAngel es ,USA


Naděj e Jednosměr nácest aknaděj ij evol ná, st 
 ačíj enzař adi tr ychl ost
 apř i datpl yn.

Hope Theonewayr oadf ort hehopei sf r ee i 
 fyoumoveupagear
 andst epont hegas.

2014

LosAngel es ,USA


Exi t Takbyvypadal ovyhnánízr áj e,
 kdybysebi bl i ckévýj evy odehr ával y
 vpost moder ní m svět ě.

Exi t Lookedl i ket heexpul si onf r om t hePar adi se i 
 ft hebi bl i cal myt hwasr eal i zi ng
 i nt hepost moder nwor l d.

2014

LosAngel es ,USA


Odni kudni kam Šl isměr em kesl unci
 avěř i l i , žesvětmůžebýt
 docel apěknémí st o.

Fr om Anywher et oNowher e Wal ki ngt ot hesun
 wi t habel i eft hatt hewor l d
 coul dbequi t eani cepl ace.

2014

LosAngel es ,USA


Mostdot my Možnánanězazdíčekal a
 nudnákancel ář . Amožnát 
 am naněčekal aj enom t emnot a.

TheBr i dget ot heDar kness Abor i ngof f i ce mi 
 ghthavebeenwai t i ngf ort hem 
 orj ustt hedar kness.

2014

LosAngel es ,USA


Ši kmépl ochy Zel enét r oj úhel ní ky
 nar uši l y ver t i kál nísvět .

I ncl i nedSur f ace Thegr eent r i angl es di sr upt ed t hever t i calwor l d.

2014

LosAngel es ,USA


Konecsvět al i dí Tadyzačí náúzemí ,
 kam smr t el ní knesmívkr oči t .

TheEndoft heHumanWor l d Ther ei st hebegi nni ngoft het er r i t or y
 wher et hemor t al sar enotal l owedt o.

2014

LosAngel es ,USA


Tmavomodr ýsvět Shl avouzakl oněnou oč 
 i hl edaj ínebe.

TheDar kBl ueWor l d Wi t hyourheadback, t heeyesar el ooki ngf ort hesky .

2014

LosAngel es ,USA


Úsměvvel koměst a Kř i žovat kaČt vr t éaOl i vovéul i ce seusmál 
 a
 vponěkudkubi st i ckém st yl u.

Smi l eoft heMet r opol i s Thei nt er sect i onofFour t handOl i veSt r eet
 wassmi l i ng
 i nar at hercubi st i cst yl e.

2014

LosAngel es ,USA


Svět l oast í n Nazdi sepot kal y
 svět l oast í ni l ampaast í n.
 Jet onáhoda, neboar 
 chi t ekt ůvskr yt ýžer t ?

TheLi ghtandt heShadow Thel i ght ,t hel ampandt heshadow, t 
 heyal l metont hewal l .
 Wasi tbychanceori twasasecr etj oke
 madebyanar chi t ect ?

2014

LosAngel es ,USA


Měst aaút ěky Běžel ipobet onovýchschodech
 vst ř í cmr akům.

Ci t i esandEscapes Theycl i mbedupt heconcr et est ai r s t 
 omeett hecl ouds.

2017

Düs s el dor f


Hal ó? Možnávol al svél ásce
 amožnát obylj enbyznys.

What ’ sup? Hecoul dmakeacal l t ohi sl ove ori 
 tcoul dbeabusi nesscal l .

2017

Pr aha/Pr ague


Babyl on Apakř ekl i :poj ďmeapost avmevěž,
 kt er ásedot knenebes.
 Pot om budemesl avní .

Babyl on Andt hent heysai d:‘ Let ’ sbui l dt het ower
 t hatr eachest hesky .
 I twi l l makeusf amous. ’

2017

Düs s el dor f


Podi vnýsl í di l Nemohl asezbavi tpoci t u,
 žej ej íst ál eněkdovpat ách.

ANoseyPar ker Shecoul dn’ tgetr i doft hef eel i ng t 
 hatsomeonef ol l owsher .

2016

Pr aha/Pr ague


St opt i me Čassezast avi l
 amet r onast ani ciNár odnít ř í da nej el o.

St opt i me Thet i mest opped
 andt het r ai ndi dn’ tr eachNar odnit r i da
 anymor e.

2016

Pr aha/Pr ague


Ot evř enéokno Vypnul i kl i mat i zaci ,
 cht ěl i nachví l i
 chyt i tví t r .

TheOpenedWi ndow Theyt ur nedof ft heai r condi t i oni ng t 
 ocat cht hewi nd f 
 oramoment .

2017

Düs s el dor f


Podí vej ,j ál et í m! Touži l ypř emoci
 zemskoupř i t ažl i v ost naschodech
 
 vLaDéf ense.

Look,Iam f l yi ng! Theyl ongedf orover comi ng t hegr avi t y
 ont hest ai r s
 atLaDéf ense.

2012

Pař í ž/Par i s


Taxi ! Čekal . Adol 
 éhal ananěj 
 vel kábí l á
 t í ha.

Taxi ! Whi l ewai t i ng f ort het axi , t 
 hewhi t ebi gbur den wasf 
 al l i ngonhi m.

2017

Št ět í n/Sz c z ec i n


Past el ovékouz l o Lampasecí t i l azbyt ečně,
 mí st oníměst o pr 
 ozář i l ybar vy .

Past elMagi c Thel ampf el tusel ess
 duet ot hebr i ghtcol our s l 
 i ght eni ngupt heci t y .

2012

Pař í ž/Par i s


Pr i ncez nazvel koměst a Nakonizbr onzu
 uháněl akamsi 
 kr aj i nouzbet onu.

ThePr i ncessoft heMet r opol i s Si t t i ngont hebr onzehor se
 andr ushi ngnowher e
 t hr ought heconcr et el andscape.

2015

Pr aha/Pr ague


Tumáš! Kopl aavodaser ozst ř í kl a. 
 Mal ádět skápomst a st 
 r ohým l i ni í m
 moder níar chi t ekt ur y .

EatI tUp! Sheki ckedt hewat erandl eti tspl ashed.
 I nnocentchi l di shr evenge t 
 ot hepl ai nl i nes oft 
 hemoder nar chi t ect ur e.

2017

Düs s el dor f


Út ěky

Es capes


Tudy? Světsezt r ácelvml ze acest 
 uuždávnozaválsní h.

Thi sWay? Thewor l dhasdi sapper eadi nt hef og.
 Ther oadhasbeenal r eadycover edbysnow.

2015

Kr ušnéhor y/Or eMount ai ns


Př í z r akyz i my Náhl evyskakoval yzml hy azasepot 
 i chumi zel y .

Ghost soft heWi nt er Jumpi ngoutoft hemi st
 anddi sappear i ngsi l ent l yi nt hemoment .

2015

Kr ušnéhor y/Or eMount ai ns


Pr vnísní h Tepl ébar vyseodmí t al y
 t ř ástchl adem. 
ní S mekoceněnýnasout ěži
 SonyWor l dPhot ogr aphyAwar ds2017

TheFi r stSnow War m col or sr ef used
 t oshi verwi t hcol d. 
onyWor S l dPhot ogr aphyAwar ds2017, 
 Commended( Nat ur e,Open)

2016

Kr ušnéhor y/Or eMount ai ns


Magi ckýkober ec Jakobyhoněkdoshr nul 
 apakhozasezapomněl nar ovnat .

AMagi calCar pet Assomeonecr umpl ed i t
 andl eti tbe.

2015

Mor av s k éT os k áns k o/Mor av i anTusc any


Levandul ová Sl unceužbyl oní zko ar 
 ozehř át épol e
 sehal i l odoomamnévůně.

Lavender Thesunnear l yhi tt hegr ound andt 
 hewar mf i el dwascover ed
 byt hei nt ensi vef r agr ance.

2010

Pr ovenc e


Ror schachůvt est Nar ybní kpadal at ma
 anahl adi něsezr cadl i l y nej 
 ednoznačnéot ázky i 
 odpovědi .

Ror schach’ sTest Thedar kness
 wasf al l i ngdownont hepond andt 
 heambi guousquest i onsandanswer s mi 
 r r or edont hesur f ace.

2015

Kl adens k o/Cent r al Bohemi a


Ri omaggi or e Rybář i př i j í žděl idopř í st avu
 avevl nkáchsemí hal y dekonst 
 r ukt i vi st i ckéobr ázkyj ej i chdomů.

Ri omaggi or e Ast hef i sher menwer ecomi ngt ot hepor t ,
 t hedeconst r uct i vi stpi ct ur esoft hei rhomes
 wer ef l ashi ngi nt hewaves.

2014

Ci nqueT er r e,I t ál i e/Ci nqueT er r e,I t al y


Temnévyhl í dky Ješt ěsví t i l osl unce,
 al ebl í ži l asesněhovábouř e.

Dar kPr ospect Thesunwasst i l lshi ni ng
 butt hesnowst or m hadbeenal r eadycr eepi ng.

2016

Kr ušnéhor y/Or eMount ai ns


Expl oz el ét a Syt ébar vyt r yskal ydokr aj i ny ,
 okt er émal í řOt okarKubí n
 ( bydl í cínedal eko)
 ř í kával ,žej ešedi váavypál enásl uncem.

TheSummerExpl osi on Ri chcol our sbur sti nt ot hel andscape.
 Thepai nt er ,Ot okarKubí n l 
 i vi ngnear by , us 
 edt osay:‘ I ti sgr ayandsunbur nt . ’

2011

Pr ovenc e


Nakoncisvět a Vkal uži seodr ážel onebe
 adál užnebyl oni c.

Nowher el and Theskymi r r or edi nt hepool andnot 
 hi ngt hen.

2015

Pol s k o/Pol and


Pí skyčasu Ví t rsepr ávěr ozhodoval , j 
 est l i vět evskončípodobně
 j akodávnávesni ce,
 kousekodt udpohř benápoddunami .

TheSandofTi me Thewi ndi saboutt omakeadeci si on:
 ‘ Shoul dt hebr anchbebur i ed l 
 i keanol dvi l l age
 undert hedunesnear by?’

2015

Pol s k o/Pol and


Par adox Občasneumí mevi dět
 t ynej úžasněj šívěci , pr 
 ot ožej sou př 
 í monadnámi .

Par adox Somet i mewear enotabl et osee
 t hemostamazi ngt hi ngs
 ev ent hough t 
 heyar ej ustaboveus.

2016

Pr ovenc e


Let níodpol edne Ješt ěsví t i l osl unce,
 al enadpět ivoj ákyvpol i sest 
 ahoval ybouř kovémr aky .

TheSummerAf t er noon Thesunwasst i l lshi ni ng
 whent hest or m cl oudsst ar t edt of al l ont 
 heheadsoff i vesol di er s.

2017

St ř edníČec hy/Cent r al Bohemi a


Zt r acenáal ej Táhl asevi dyl i ckýchpol í ch
 ashor anani shl í žel y vyhasl 
 ésopky .

LostAl l ey I twasdr aggedi ni dyl l i cf i el ds andnon
 act i vevol canos
 l ookeddownf r om t het op.

2017

Čes k éSt ř edohoř í/Cent r al Bohemi anUpl ands


Abst r akce Mohl akl i dněvi setněkdevgal er i i ,
 kdybyj i nenamal oval a
 kol at r akt or ů.

Abst r act i on Thear t wor kcoul dbehangup
 somewher ei nt hegal l er y
 i ft het r act ort yr esdi dn’ tpai nti t .

2017

Mor av s k éT os k áns k o/Mor av i anTusc any


Nacest ě Dr žel i sezar uce
 abyl oj i m spol udobř e.

Ont heRoad Ashol di ngt hei rhands, t 
 heyf el tgr eat .

2015

Sas k éŠv ý c ar s k o/Sax onSwi t z er l and


Zdávnýchvěků Abyl osvět l o, abyl 
 avoda, abyl asouš.

Fr om t heAnci entTi mes Andt her ewasl i ght ,
 wat er anddr 
 yl and.

2016

Mar emma,I t ál i e/I t al y


Por t ovener e Kost el svat éhoPet r a uk 
 azovalcest u
 doZál i vubásní ků.

Por t ovener e St .Pet er ’ schur ch wasl 
 i keal i ght houseont her ock, 
 l eadi ngsai l or s t 
 ot heGul fofPoet s.

2014

I t al y/I t ál i e


Ti šesněž i l o Bí l oukr aj i nu hl 
 í dalkost el , kt 
 er ýmál em zboř i l i .

TheSi l entSnowf al l Thewhi t ecount r y
 super vi si ngbyt hechur ch, whi 
 chwasal mostdemol i shed bymi st ake.

2016

Kr ušnéhor y/Or eMount ai ns


Zel enýpř í boj Čl ověknemusíj etkmoř i , abyvi 
 děl vl nobi t í .

TheGr eenSur f Onedoesn’ thavet ogot hesea t 
 oseet hewaves.

2016

Mor av s k éT os k áns k o/Mor av i anTusc any


Hudba St r omkynanot ovéosnověmezí ur 
 čoval yt óny
 podzi mnísymf oni e.

TheMusi c Thet r eesi nt hest aveoft hecount r yl ane def 
 i nedt het ones
 oft heaut umnsymphoni e.

2015

St ř edníČec hy/Cent r al Bohemi a


Pl ot y St álsám 
 akol em nějbyl ovi dět j 
 ensamébar i ér y .

TheFences Thet r eest oodal one andt 
 her ecoul dbeseen not 
 hi ngbutt hebar r i er s.

2016

Čes k éŠv ý c ar s k o/Cz ec hSwi t z er l and


Ti chýst r áž ce Kdysi t adyst ával avesni ce. Zmi zel a,
 al eonzůst al akaždouzi 
 muboj uj eoži vot . Sní mekzesér i e,kt er ápost oupi l adof i nál esout ěže Tr avel Phot ogr apher
 oft heYear2016

TheSi l entGuar di an Oncei tusedt obeavi l l age.
 I tdi sappear ed
 butt het r eer emai ned t of i ghtf ori t sl i f eever ywi nt ert i me. Tr avel Phot ogr apher
 oft heYear2016f i nal i st

2016

Kr ušnéhor y/Or eMount ai ns


Konecmr az i véhodne Sl uncesml housespoj i l y
 asnaži l ysevyt voř i t i 
 l uzi t epl a.

TheEndoft heFr eez i ngDay Thesunandt hemi stgett oget her t 
 omakeanover al li l l usi on oft 
 hewar mness.

2017

St ř edníČec hy/Cent r al Bohemi a


Lesnavl nách Ježi l sedokr aj e sneodbyt 
 ným poci t em, žesesní 
 m všechnohoupe.

TheFor estonTheWaves I tst oodupi nt hel andscape
 wi t ht hei nt r usi vef eel i ng
 t hatever yt hi ngi sswi ngi ngr ound.

2017

Mor av s k éT os k áns k o/Mor av i anTusc any


Upr ost ř edni čeho Zbyl yj ennevýr aznénáznaky pr 
 ost or uačasu.

I nt heMi ddl eofNowher e Onl yi nsi gni f i cantsi gns
 oft i meandspacel ef t .

2016

St ř edníČec hy/Cent r al Bohemi a


Pol i beksl unce Taksezaúsvi t u
 pr obouzej íhor y .

TheKi ssoft heSun Howt hemount ai ns wakeupatt 
 hesunr i se.

2016

Rak ous k o/Aus t r i a


Bar vy Naj ednom mí st ě
 sepot kával ysobl ohou.

Col our s Pl ace,wher et hegr eenandyel l ow
 mett hesky .

2016

Mor av s k éT os k áns k o/Mor av i anTusc any


Ver ni sáž/TheOpeni ngDay Měs t aaút ěky ,Kr nov ,7.10-5.1 1.2017 Ci t i esandEscapes,Kr nov ,7.10.-5.1 1.2017


Kni ha/TheBook

Ti št ěnévydáníbudedost upnévkvět nu2018 Pr i nt edver si onoft hebookwi l l beavai l abl ef r om May2018


Fot oobr az y/Pr i nt s

Pok udby s t es i c ht ěl i k oupi tv el k of or mát ov ýt i s k něk t er é
 zf ot ogr af i í ,napi š t epr os í m na

I fy ouwantt obuys omepr i nt sofmyphot os , pl 
 eas es endmeanemai l at

t omvocf ot o@gmai l . com

t omvocf ot o@gmai l . com

TomášVocel ka www. t omas v ocel k a. cz I ndi v i duál níl ek c e Wor k s hopy

Fot opr ův odc e

t omv oc f ot o@gmai l . c om

f acebook. com/ t omas . v oc el k a

TomášVocel ka www. t omas v ocel k a. com

behance. net / t omas v oc el k a

Wor k s hops

i nst agr am. com/ t omv oc el k a/

I ndi v i dual l es s ons

pl us. googl e. com/ +T omáš Voc el k a

Phot ogr aphygui de

t omv oc f ot o@gmai l . c om


www. t omas v ocel k a . cz www. t omas v ocel k a . com

Profile for Tomáš Vocelka

Tomáš Vocelka: Cities and Escapes  

This brochure is a catalogue of the photo exhibition called ‘Cities & Escapes’ held in The Flemmich's Villa in Krnov. It reflects an unique...

Tomáš Vocelka: Cities and Escapes  

This brochure is a catalogue of the photo exhibition called ‘Cities & Escapes’ held in The Flemmich's Villa in Krnov. It reflects an unique...

Advertisement