Page 1

| Postal Reg No: HD/1152/2011-13 JANUARY 2014 RNI No: APTEL/2003/10076

JANUARY 2014 VOL 11 issue 01

/tollywood /tollywood

eTùV≤wt 1 H˚H=ø£ÿ&çH˚ $esê\‘√

<äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY

ôdawü˝` Ç+≥s¡÷«´

ø£eT]¸j·T˝` V”≤s√>± ì\ã&Ü*

j·TTeV”≤s√ düTeT+‘Y n•«Hé ã&Ó®{` ô|s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ ? <Ûä÷yéT3 ˝≤+{Ï dæìe÷ Hê J$‘·+˝À #˚j·T˝Ò<äT

V”≤s√ nMTsYU≤Hé

SUPER STAR - january 2014 1


2

- january 2014


- january 2014 3


4

- january 2014


- january 2014 5


WISH YOU HAPPY NEW YEAR

Murali Mohan Ravi dü+|ü⁄{Ï : 11

dü+∫ø£ : 01

»qe] 2014

yÓ\ : 25

Credits: Editor in Chief Associate Editor Executive Editor Visualizer / Layouts Marketing Manager Web Designer Photographer Publication Consultant Marketed By Distributed By

: Murali Mohan Ravi : Srinivasaa Rao R : Gorantla Satyam : Chandra Sekhar Chennamsetty : Obulareddy : Moulali Deshamoni : M N Bhushan : Raghurama Raju Kalidindi : Kaarthik Media & Entertainment : Times Agencies

talent

wanna be featured in

For Advertisement Enquires Call : +91 8008819333 Media Partners:

Online : Prashmax.com

Follw Us On :

/tollywood /tollywood /tollywoodtube /company/tollywood | instagram/tollywood email: editor@tollywoodmag.com I www.tollywood.net

subscription 1 year (12 issues) : Rs 250

2 Year ( 24 issues) : Rs 475

Name:_______________________________________________________________________ Address: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ City: ____________________________ Pin:________________________________________ Phone Number: ___________________Email Id:_____________________________________ Please find enclosed cheque/dd no: _________________________ Date: ________________ IN favoUr of : Kaarthik Media & Entertainment Mailing Address: KAARTHIK MEDIA & ENTERTAINMENT, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46 CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081. Ph: 040 6455 3444 Terms & Conditions 1. Rates are valid for Hyderabad only. For delivery to other parts of Andhra Pradesh add Rs 40 per 12 issues, Rs 80 for 24 issues. 2. Kaarthik Media & Entertainment is not responsible for postal delays or delivery failures. 3. Subscriptions are not refundable. 4. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts in Hyderabad only.

send your details and portfolio to editor@tollywoodmag.com

tollywood.net /tollywoodtube /company/tollywood

/tollywood /tollywood

Edited, Printed, Published and Owned by Murali Mohan Ravi, Flat # 410, D-Block, Keerthi Apartments, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073 and Printed at Kala Jyothi Process Pvt Ltd, 1-1-60/5, RTC X Roads, Hyderabad – 500020 Designed at Kaarthik Media & Entertainment, HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD- 500 081 . All rights are reserved. Republishing in whole or part without written permission is prohibited. TOLLYWOOD takes no responsibility for unsolicited photographs or material. All photographs, unless otherwise indicated, are used for illustrative purposes only. PUBLISHED FOR THE MONTH OF JANUARY 2014 – VOLUME 11, ISSUE 01, RNI No: APTEL/2003/10076 | Postal Reg No: HD/1152/2011-13

6

- january 2014


- january 2014 7


pg

16 pg. 48

pg. 51

<<

DECEMBER

2013

Contents pg. 46

pg. 54 10 30 32 34 36 40 41 42 43 44 45 46 48 51 8

{≤©e⁄&é q÷´dt RsdüT >∑TÁs¡+ Á|æeP´ Ä&ÉT eT>±Á&Ü ãTõ® ]eP´ _]j·÷ì ]eP´ Áô|dtMT{Ÿ‡, Ä&çjÓ÷ ... ã&Ó®{` ô|s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+? 2013 ‘Ó\T>∑T dæìe÷\T ˝§RøwüHé ø√©e⁄&é u≤©e⁄&é Vü‰©e⁄&é düTeT+‘Y n•«Hé Ç+≥s¡÷«´ <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY Ç+≥s¡÷«´ V”≤s√ ø±]Ô Ç+≥s¡÷«´ - january 2014

52 53 54 55 56 58 60 62 63

ne⁄qT u≤ãT.. Äj·Tq ø±yÓT&û q÷´eTsê\J nMTsYU≤Hé‘√ ∫{`#ê{` øÏ«C` {≤©e⁄&é bòÕ´wüHé ôdø˘‡ ≠ ôd’ø±\J {Ϭø{Ÿ ≥÷ {≤©e⁄&é ÁfÒ&é q÷´dt {≤©e⁄&é ãsYÔ&˚dt

pg. 52


Dr. M. Ravi Babu, M.D.D.V.

Dermatologist, Venereologist, Cosmetic & Aesthetic Surgeon, Sexologist Member of Association of Cutaneous Surgeons of India Member of F.U.E Hair Transplantation Forum Member of Indian Association for Sexology

Dr. P. Syamala, M.B.B.S.

JUBILEE HILLS | KUKATPALLY | AMEERPET | GUNTUR

www.drraviskincity.com

Cosmetologist

Itâ&#x20AC;&#x2122;s Your Body, be selective! Choose Liposelection only by Vaser for Weight Redection Figure Correction Body Shaping Breast Reduction Breast Augmentations

Cosmetic Dermatology Mesotherapy l Botox & Fillers l Anti Ageing l Pain Less, Laser Hair Removel l Chemical Peels l nonInvasive Body Contouring l Stretch Marks l NonInvasive Face Lift l Derma Rollers l Removal of Warts/ Moles l Puva Therapy l Microdermabrasion l Tattoo Removal l Stem cell Therapy for Hair Fall control

Cosmetic Dermatology

Ance/Acne Scars l Vitiligo & Psoriasis l Melasma l Birth Marks l Dandruff/Hair-fall l All Skin, Hair & Nail Diseases

Say Bye to Baldnes No Scar No Suture No Pain

/tollywood /tollywood

Advanced F.U.E. Hair Transplantation

Sexual Problems Erectile Dysfunction Impotence Premature Ejaculation Loss of Libido

Infertility Sex Counselling HIV Treatment Sexually Transmitted Diseases

JUBILEE HILLS: Plot No. 1196/B, Road No. 59, Behind Chutneys Restaurant, Near Peddamma Temple, Hyderabad. Ph: 040-64610345 KUKATPALLY : #202, Punnami Plaza, Behind Remedy Hospital, Road No.4, K.P.H.B, Hyderabad. Ph: 040-65555678, 9177755552. AMEERPET: # 101, Ameer Estate, Beside ICICI Bank, S.R. Nagar Bus stop, Hyderabad. Ph: 040-68888678. GUNTUR : #12-13-32, Kuglar Hospital Road, Opp Kavitha Hospital, Kothapet, Guntur. Ph: 0863- 655 65 65 E-mail: drraviskincity@gmail.com Vaser Liposelection | Hair Transplantation | Bariatric Surgeries | Laser Treatments | All Type of Skin Diseases | Sexual Problems - january 2014 9 - DECEMBER 2013 7


NEWS HAPPENINGS

|ü<äàÁo\qT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+{≤sê?

_øÏ˙øÏ ôd’ ?

LIFE style HOT SPICY uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·« n‘·T´qï‘·yTÓ qÆ |ü<àä |ü⁄s¡kÕÿsê\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·THêïj·TT+≥÷ CHIT CHAT ôV’≤ø√s¡Tº rÁe ndü +‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. |ü<äàÁo |ü⁄s¡kÕÿsê\qT sêÁwüº|ü‹øÏ ‹]– ÄBÛq+ #˚j·÷\ì Á|üeTTK q≥T&ÉT, ìsêà‘· m+.yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, Vü‰dü´q≥T&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+\≈£î ôV’≤ø√s¡Tº dü÷∫+∫+~. á e´eVü‰s¡+ô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À $#ês¡D »s¡bÕ\+≥T rs¡TŒ yêsTT<ë y˚d+æ ~. ª<˚ìø¬ H’ ê s¬ &ûµ dæìe÷ f…{Æ ˝Ï Ÿ‡˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, ÁãVü‰àq+<ä+ ù|s¡¢ eTT+<äT |ü<äàÁoì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&Üìï düyê\T #˚dü÷Ô ;CÒ|” H˚‘· Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ ôV’≤ø√s¡Tº˝À Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê´»´+ (|æ˝Ÿ) <ëK\T #˚XÊs¡T. á yê´C≤´ìï Ç|üŒ{Ïøπ |ü\Te÷s¡T¢ $#ê]+∫q Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô »dædº t ø£˝≤´DY CÀ´‹ ùdHé>∑TbÕÔ, Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt |”M dü+»jYT≈£îe÷sY\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ Ç{°e\ eTs√kÕ] $#ê]+∫+~. dæìe÷ Á|ü<äs¡Ùq düeTj·T+˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ù|s¡T eTT+<äT |ü<äàÁo ñ|üjÓ÷–+∫q+<äT≈£î ª<˚ì¬ø’Hê ¬s&ûµ ∫Á‘· ìsêà‘· ø£åe÷|üD #ÓãT‘·÷ ˝ÒK ≈£L&Ü |ü+bÕs¡ì yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ $.ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé $qï$+#ês¡T. ù|s¡T≈£î eTT+<äT |ü<äàÁo ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. <ëìøÏ ø√s¡Tº düŒ+~dü÷Ô.. á $<Ûä+>± #˚j·T≈£L&É<äì #·≥º+ ìπs›•+∫q|ü⁄&ÉT n~ ‘Ó*dæ #˚dæHê.. ‘Ó*j·Tø£ #˚dæHê ‘·|ü⁄Œ ‘·ù|Œ nì yê´U≤´ì+∫+~. á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+ô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚•kÕÔeTì, uÛ≤s¡‘s· ‘¡ ï· , |ü<àä $uÛ÷Ñ wüD,Y |ü<àä uÛ÷Ñ wüD,Y |ü<àä Áo nyês¡T\¶ T _s¡T<äT\T ø±eì düTÁ|”+ø√s¡Tº >∑‘·+˝ÀH˚ ‘˚*à #Ó|æŒ+~. á |ü⁄s¡kÕÿsê\qT ‘·eT ù|s¡¢ eTT+<äT >±˙, Ç+{Ï ù|s¡T¢>± >±˙ $ìjÓ÷–+#·sê<äì ‘˚*à #Ó|æŒ+~. eT] BìøÏ yê]<ä›s¡T m˝≤ düŒ+~kÕÔs√ #·÷&Ü*!

PA

RAZZI

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

düT˙˝` V”2≤s√>± _. »j·T ∫Á‘·+

TICKET TOLLYWOOD |òæ*+ »s¡ï*dtº>psychology ± ¬øØsYì ÁbÕs¡+_Û+∫q _.»j·T sex dü÷|üsY Væ≤{` |üÁ‹ø£ ìs¡«Væ≤dü÷Ô 2003˝À

ª#·+{Ï>±&ÉTµ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£îsê*>± e÷]+~. Ä ‘·sê«‘· Áù|$T≈£î\T, >∑T+&ÉeTà >±] eTqe&ÉT, düyê˝`, ∫Á‘ê\T rdæ Ä~‘√ ª\M¢µ ˝≤+{Ï Væ≤{` ø={≤ºs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ;ÛeTes¡+ ãT˝À¢ & É T dü T ˙˝` ‘ √ ø=‘· Ô dæ ì e÷ ÁbÕs¡ + _ Û+#·qTHêïs¡T. $H√<ä Á|ü<Ûëq+>± á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ düT˙˝` ª;ÛeTes¡+ ãT˝À¢&ÉTµ #˚düTÔHêï&ÉT. <ëì ‘·sê«‘· _.»j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#·qTHêï&ÉT. n˝≤R> øÏ+>˘ Hê>±s¡T®q ø√dü+ eTs√ ø£<∏ä ‘·j·÷s¡T#˚ùd |üì˝À |ü&ç+~ »j·T. >∑‘·+˝À eT+∫ø£<∏ä‘√ eùdÔ »j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{ÏkÕÔq+≥÷ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T øÏ+>˘ Hê>±s¡T®q. ÄsY C… |òæ*+dt u≤´qsY‡ô|’ es¡dü>± ∫Á‘ê\T ì]à+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T ìsêà‘· _.m sêE.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 10

QUIZ

- january 2014

‘Ó\T>∑T˝À {≤|t V”≤s√sTTHé>± eT+∫ ÁπøCŸ MT<äTqï ø±»˝Ÿ á eT<Ûä´ ‘Ó\T>∑T˝À

dæìe÷\T #˚j·T&ÜìøÏ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ #·÷|æ+#·&É+˝Ò<äT. <ëìøÏ ø±s¡D≤\T @yÓ’q|üŒ{Ïø° á neTà&ÉT á eT<Ûä´ ‘·$Tfi¯ e÷¬sÿ{Ÿô|’ ø£H˚ïdæ+~. nø£ÿ&É es¡Tdü>± ô|<ä›V”≤s√\ ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔ+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ V”≤s√sTTHé\ eT<Ûä´ uÛ≤Ø ø±+|æ{°wüHé ‘·≥Tºø=ì V”≤s√sTTHé>± ì\<=≈£îÿø√yê\+fÒ #ê˝≤ ø£wüº|ü&Ü*‡ edüTÔ+~. n+<äTπø Ç{°e\ ø±\+˝À V”≤s√sTTHé‡ n+<ë\ Äs¡uÀ‘·≈£î ôd’ n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± _øÏ˙øÏ ≈£L&Ü ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡T. ø±»˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ V”≤s√sTTHé>± $»jYT düs¡düq ªõ˝≤¢µ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À á eTT<äT›>∑TeTà >±¢eTsY u≤≥ |ü{Ϻ+<ä≥. ªõ˝≤¢µ ∫Á‘·+˝À _øÏ˙˝À ø£ì|æ+#˚+<äT≈£î ¬s&û nsTT+<ä·ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ ø£<∏ä≈£î nedüs¡+ ø±e&É+‘√ á düìïy˚X¯+ ñ+≥T+<äì, n+<äTπø ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïqì ø±»˝Ÿ #ÓãT‘·T+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·q n+<ë\qT n+‘·˝≤ Äs¡uÀj·Tì á uÛ≤eT Ç˝≤ _øÏ˙˝À <äs¡Ùq+ Çe«&É+‘√ á dæìe÷ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T ≈£L&Ü ô|]>±j·T≥.


- january 2014 11


NEWS HAPPENINGS

HÓ+ãsYeHé>± ? {≤

©e⁄&é˝À ÁπøJkÕºs>Y ± ‘·q<Óq’ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY eTs√kÕ] ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£îHêï&ÉT. Ç{°e˝Ò ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ dæìe÷ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ e+<äø√≥¢y|’Ó ⁄ü |üsT¡ >∑T\T rdæq dæìe÷>± ì*∫+~. nsTT‘˚ 2013e dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT {≤©e⁄&é {≤|t V”≤s√>± |üeHé ø£fi≤´DY ì*#ês¡T. Ç+&çj·÷˝À bò˛sY“‡ s¡÷bı+~+∫q C≤_‘ê˝À {≤©e⁄&é≈£î dü+ã+~Û+∫q ôd\Á_{°\˝À |üeHé ø£fi≤´DY nÁ>∑kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. 2013 dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷bı+~+∫q uÛ≤s¡‘· ôd\Á_{°\ C≤_‘ê˝À |üeHé ø£fi≤´DY 26 kÕúq+˝À ñ+&É>±, Äj·Tq dü+bÕ<äq á j˚T&Ü~ 57 ø√≥¢ì bò˛sY“‡ C≤_‘ê˝À yÓ\¢&ç+∫+~. &ÉãT“ dü+bÕ<äq $uÛ≤>∑+˝À 13e sê´+ø˘, bÕ|ü⁄˝≤]{°˝À 79e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. |üeHé ‘·sê«‘· kÕúHêìï eTùV≤wt ÄÁø£$T+#ê&ÉT. eTùV≤wt u≤ãT 54e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. eTùV≤wt dü+bÕ<äq 28.96 ø√≥T¢ nì bò˛sY“‡ ù|s=ÿ+~. M] ‘·sT¡ yê‘· Hê>±s¡Tq® 61e kÕúq+˝À, s¡$‘˚» 68e kÕúHêìï <äøÏÿ+#·Tø√>± sêyéT #·sD¡ Y 69e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. á C≤_‘ê˝À {≤|t eHé˝À ì*∫+~ e÷Á‘·+ u≤©e⁄&é u≤<ë¸ cÕs¡TUŸ.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 12

QUIZ

- january 2014

u≤VüQã*˝À.. ˝…’˝≤ ø√dü+ .....? ‘Ó

\T>∑T˝À uÛ≤Ø Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ∫Á‘·+ ªu≤VüQã*µ. <äs¡Ùø£BÛs¡T&ÉT sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡ ÷ bı+<ä T ‘· T qï ªu≤Vü Q ã*µ dæìe÷˝À ‘·eTHêï eTs√ V”≤s√sTTHé>± m+|æø£sTT+~. Ç{°e˝Ò |ü⁄{Ϻqs√E dü + <ä s ¡ “ ¤ + >±, á $wü j · ÷ ìï <ä s ¡ Ù ø£ ìsêà‘· \ T n~Û ø ±]ø£ + >± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üuÛ≤dt‘√ ‘·eTHêï q{Ï + #˚ ¬ s +&√ dæ ì e÷ ø±e&É + $X‚w+ü . nsTT‘˚ ªu≤VüQã*µ ∫Á‘·+˝À Á|üuÛ≤dt ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ bÕÁ‘· ù|s¡T u≤VüQã* ø±>±, eTs=ø£{Ï •e⁄&ÉT. u≤VüQã* |üø£ÿq nqTwü ÿ q{Ï d ü T Ô + &É > ±, •e⁄&ç ø Ï CÀ&û>± ‘·eTHêïqT m+|æø£ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ ÄsYm|òtd”˝À uÛ≤Ø j·TT<ä∆ düìïy˚XÊ\ ∫Árø£s¡D »s¡ T |ü ⁄ ≈£ î +≥Tqï á ôw&É ÷ ´˝Ÿ e÷]à 5 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<ä≥. Ç|ü Œ {Ï π ø ‘· e THêï eTs√ ¬ s +&É T ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~.

Á|ü

düTÔ‘·+ nøÏÿH˚ì V”≤s√\+‘ê ø£*dæ q{ÏdüTÔqï ªeTq+µ wüO{Ï+>˘˝À _J>± ñqï Hê>∑#Ó’‘·q´ eTs√yÓ’|ü⁄ ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· #Ó’‘·T V”≤s√>± ª>∑T+&ÓC≤] >∑\¢+‘·sTT´+<˚µ ∫Á‘·+‘√ eT+∫ bòÕyéT˝ÀøÏ e∫Ãq <äs¡Ù≈£î&ÉT $»j·T≈£îe÷sY ø=+&Ü <äs¡«ø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ dæìe÷ Ç{°e˝Ò ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT+~. Hê>∑#Ó…’‘·q´≈£î CÀ&û>± $Tdt Ç+&çj·÷ |üPC≤ ôV≤π>¶ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdTü +Ô ~. yÓs¬ {’ ° Áù|eTø£<‘ä∏ √ ‘Ósø¬¡ øπ ÿ á ∫Á‘êìøÏ ªˇø£ ˝…˝’ ≤ø√dü+..µ nH˚ ù|s¡T nqT≈£î+≥Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. n|üŒ{À¢ nøÏÿH˚ì V”≤s√>± e∫Ãq ªsêeTT&ÉT ø±<äT ø£èwüßí&ÉTµ dæìe÷˝À u≤>± bÕ|ü⁄\sY nsTTq ªˇø£ ˝…’˝≤ ø√dü+...µ bÕ≥ m+‘·>± ñù|dæ+<√ n+<ä] ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. á kÕ+>˘ |ü\¢$ì f…Æ{Ï˝Ÿ>± ô|{≤º\ì jÓ÷∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìï nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt |ü‘êø£+ô|’ ì]àdüTÔHêïs¡T.


NEWS HAPPENINGS

¬s+&ÉT _Ûqï <äèyê\‘√... ‘Ó \ T>∑ T

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON

dæ ì e÷ |ü ] ÁX¯ e T˝À á eT<Û ä ´ eT©º k Õº s ¡ s Y ∫Á‘ê\T eT+∫ CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<äs¡÷ Ç˝≤+{Ï ∫Á‘ê\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡T. n˝≤π> V”≤s√\T ≈£L&Ü eT©ºkÕºss¡ Y dæìe÷˝À¢ q{Ï+#·&ÜìøÏ m≈£îÿe ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ˝Òf…dtº düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ Ç|ü⁄Œ&ÉT z $_ÛqïyÓTqÆ ø£\sTTø£˝À z ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î dü H êïVü ‰ \T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. Ä ø£\sTTø£ @$T{À ‘Ó\TkÕ ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À¢ V”≤s√\ eT<Ûä´ #ê˝≤ø±\+>± n+‘·sê\T ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï ¬s+&ÉT _Ûqï <äèyê\ V”≤s√\T á ∫Á‘·+˝À q{ÏkÕÔsì¡ yês¡˝Ô §düTHÔ êïsTT. Ä ø±+_H˚wHü é mes¡H˚~ Á|üdüTÔ‘êìøÏ düôdŒHé‡. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï ø£\sTTø£≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï~ ≈£L&Ü ìsêà‘· ~˝ŸsêE ø±e&É+ $X‚wü+. $X‚wü+ m+<äTø£+{≤sê ªd”‘·eTàyêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T˝À eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘ê\≈£î ;»+ y˚dæq e´øÏÔ Äj·TH˚ ø±ã{Ϻ. >∑‘·+˝À m˙ºÄsY, kÕ$Á‹ ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq Væ≤{Ÿ dæìe÷ ªø£*dæ ñ+fÒ ø£\<äT düTK+µ. nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·T+<äì, dæ<ë›sYú V”≤s√>± ªz yÓTÆ Áô|ò+&é µ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫q y˚DT ÁosêyéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À á dæìe÷ ñ+≥T+<äì düe÷#ês¡+. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&çø±qTHêïsTT.

ø£qï&É+˝À ≈£L&Ü !

fash on

2 sex <ëìpsychology ø√dü+ @<Ó’Hê #˚kÕÔ? TICKET TOLLYWOOD

{≤©e⁄&é‘√ bÕ≥T ø√*e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé>± eT+∫ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï düeT+‘· top Ç|ü⁄Œ&ÉT {≤|t V”≤s√sTTHé>± yÓ\T>=+<äT‘·Tqï dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚

es¡Tdü $»j·÷\‘√ <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï düeT+‘·≈£î πøØsY |üs¡+>± Ç+ø± dü+‘·è|æÔ e÷Á‘·+ ˝Ò<ä+≥T+~. nsTT‘˚ {≤|t bıõwüHéì m+C≤jYT #˚düTÔqï $wüj·T+ô|’ düŒ+~dü÷Ô ‘·q≈£î es¡Tdü>± Væ≤{Ÿ‡ edüTÔHêïj·Tì Äq+~+#ê\H˚ |ò”*+>˘ ˝Ò<ä+≥T+~. m+<äTø£+fÒ ‘êqT eT+∫ q{Ï>± Ç+ø± ìs¡÷|æ+#·Tø√˝Ò<äì, Hê≈£î q{Ï>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#˚à bÕÁ‘·\T eùdÔ #˚j·÷\ì ñ+<äì ‘Ó>∑ |ò”˝…’b˛‘·T+~. düeT+‘· Ç˝≤+{Ï >=|üŒ bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫+~, nH˚ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√yê\ì #ÓãT‘·Tqï á uÛ≤eT ù|s¡T ‘Ó#˚à bÕÁ‘· ø√dü+ m˝≤+{Ï ]dtÿHÓ’Hê #˚ùd+<äT≈£î ¬s&û n+≥T+~. á $wüj·T+˝À bÕÁ‘·ø√düy˚T Ä˝À∫kÕÔqT, bÕ]‘√wæø£+ >∑T]+∫ ø±<äì #ÓãT‘·Tqï düeT+‘· ø√]ø£ ‘·«s¡˝ÀH˚ rs¡T‘·T+‘·ì Ä•<ë›+.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 14

QUIZ

- january 2014

‘Ó\T>∑T˝À Äj·Tq q≥q+fÒ |ü&çb˛sTT qe«ì Áù|ø£å≈£î&ÉT ˝Ò&É+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.

Äj·THÓes√ MTø°bÕ{Ïπø ns¡ú+ nsTTñ+≥T+~. n‘·&˚ ø±yÓT&ûøÏ πøsê|òt nÁ&Édt>± ì*∫q eTq ÁãVü‰àq+<ä+. nœ˝≤+Á<Ûä Áù|ø£å≈£î\qT <ë<ë|ü⁄ 900≈£î ô|’>± ∫Á‘ê\‘√ ø£&ÉT|ü⁄ã“ q$«+∫q Vü‰dü´q≥T&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+ Ç{°e˝Ò u≤Ü©e⁄&é˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£qï&É Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#·&ÜìøÏ ¬s&û nj·÷´&ÉT. ªììï<ä˝Òµ nH˚ ø£qï&É ∫Á‘·+˝À Äj·Tq q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä dæìe÷ wüO{Ï+>˘˝À ≈£L&Ü Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT »j·T+‘Y |üsê˙® n&É>∑&É+‘√, ø£<∏ä q∫à yÓ+≥H˚ n+^ø£]+#êqì ÁãVü‰àq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. ø£qï&É+˝À Ç~ ‘·q≈£î ‘=*∫Á‘·eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£qï&É dü÷|üsY kÕºsY |ü⁄˙‘Y sêCŸ≈£îe÷sY V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ Ç<˚.


- january 2014 15


NEWS HAPPENINGS

y˚~Û+|ü⁄\˝À eTs√ V”≤s√sTTHé ? á

eT<Ûä´ ôd\Á_{°Ï\≈£î s¡ø£s¡ø±\ y˚~Û+|ü⁄\T m<äTsö‘·THêïsTT. ôd\Á_{°\≈£îqï ÁπøCŸ‘√ yê]ì s¡ø£s¡ø±\T>± $<Ûä+>± y˚~ÛdüTÔHêïs¡T. á eT<Ûä´ bò˛Hé˝À y˚~Û+|ü⁄\≈£î {≤©e⁄&é V”≤s√sTTHé‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T q{°ÏeTqT\≈£î ≈£L&Ü ‘·|Œü &É+˝Ò<Tä . >∑‘+· ˝À ÁπøJ V”≤s√sTTHé X¯è‹Vü‰düH,é s¡eT´ ‘·~‘·s¡ V”≤s√sTTq¢≈î£ no¢\ mdtm+mdt\T |ü+|æ y˚~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ˝Òf…dtº>± eTs√ V”≤s√sTTHé eT<ÛäT]eT≈£î ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï y˚~Û+|ü⁄˝Ò edüTÔHêïj·Tì ÄyÓT yêb˛sTT+~. ‘·q≈£î ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sê no¢\ mdtm+mdt\T |ü+|ædü÷Ô <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔqï e´øÏÔ mes√ ‘Ó\TdüT≈£îqï eT<ÛäT]eT ‘·q e÷J y˚TH˚»sYô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. eTs√kÕ] Ç˝≤+{Ï~ »]–‘˚ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔqì ôV≤#·Ã]+∫+~. e+o s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ V”≤s√sTTHé>± m<äT>∑T‘·Tqï q{Ï eT<ÛäT]eT. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïk˛Ô+~.

LIFE style

HOT SPICY

ã\T|ü⁄ #·÷|ækÕÔsê...?

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top Á|üdüTÔ‘·+ ªRsdüT>∑TÁs¡+µ dæìe÷‘√ _J>± ñqï n\T¢ ns¡T®Hé Ç|ü⁄Œ&ÉT dæìe÷\T

#˚j·T&ÜìøÏ d”Œ&é ô|+#ê&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø Á‹$Áø£yéT‘√ dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷‘√ bÕ≥T n\T¢ ns¡T®Hé eTs√ ÁπøJ ÁbÕC… ø ˘ º ø Ï |ü # · à C… + &Ü }ù|XÊs¡ T . s¡ $ ‘˚ » ‘√ ª&ÜHé o qT, ã\T|ü ⁄ µ ∫Á‘ê\ qT n+~+∫ e÷dt <äs¡Ù≈£î&ç>± eT+∫ Çy˚TCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï eT*H˚ì >√|”#·+<é <äs¡Ùø£‘·«+˝À Äj·Tq q{Ï+#·qTHêïs¡ì ‘êC≤ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷≈£î ø£<∏ë #·s¡Ã\T »]>±j·Tì, >√|”#·+<é #Ó|æŒq ø£<∏ä ã˙ïøÏ u≤>± q∫Ã+<äì <ë+‘√ á dæìe÷˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ ã˙ï Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#˚ÃXÊ&Éì düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ n\T¢ ns¡T®Hé, düTπs+<äsY¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À #˚düTÔqï ªπsdüT>∑TÁs¡+µ dæìe÷ wüO{Ï+>˘ |üP]Ôø±e∫Ã+~. >√|”#·+<é‘√ rùd ∫Á‘êìï ìsêà‘· ~˝Ÿ sêE ì]àkÕÔs¡ì ‘Ó*dæ+~. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q $T>∑‘ê $esê\T ‘·«s¡˝À yÓ\¢&çø±qTHêïsTT.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 16

QUIZ

- january 2014


- january 2014 17


NEWS HAPPENINGS

Vü≤À+ $TìdüºsY ! $

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

ø£ºØøÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫ Á|üdüTÔ‘·+ bÕÁ‘·\ m+|æø£˝À #ê˝≤ πøsY rdüT≈£î+≥Tqï yÓ+ø£fÒwt á eT<Ûä´ {≤©e⁄&é˝À eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘ê\≈£î ‘Ós¡˝ÒbÕs¡T. es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚düTÔqï yÓ+ø£fÒwt Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ yÓ¬s’{° bÕÁ‘·˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ¬s&û nsTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q 27 @fi¯¢ ø¬ ØsY˝À yÓ+ø£fwÒ t mH√ï yÓ$’ <Û´ä uÛ]Ñ ‘·yTÓ qÆ bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T ø±ì, bı*{Ïø£˝Ÿ ©&ÉsY>± e÷Á‘·+ q{Ï+#·˝Ò<äT. ‘·«s¡˝À Ä ˝À≥T ≈£L&Ü rs¡qT+<ä≥. e÷s¡T‹ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ yÓ+ø° ¬s&û nsTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘êìøÏ ªsê<ÛäÛµ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì ≈£L&Ü Ksês¡T #˚kÕs¡T. á dæìe÷˝À yÓ+ø£fÒwt Vü≤À+ $TìdüºsY>± ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêïs¡≥. ªá s√E˝À¢µ, ªãdtkÕº|tµ, ªÁù|eTø£<∏ë ∫Á‘·yéTµ e+{Ï ∫Á‘ê\‘√ <äs¡Ù≈£îì>± ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄qT ‘Ó#·TÃ≈£îqï e÷s¡T‹, Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ ôdf…Æ]ø£˝Ÿ>± á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.á ∫Á‘·+ e#˚à @&Ü~˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~, á ∫Á‘êìï &û.$.$ <ëqj·T´ ì]àkÕÔs¡ì düe÷#ês¡+.

RAZZI

BEAUTY eTs√ s¡øt£Ô#ps·]Á‘· ø±qT+<ë !

‘Ó\T>∑T˝À sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à ôd˝º’ Ò y˚sT¡ . Äj·Tq dæìe÷\T u≤ø±‡|òd” t <ä>sZ∑ ¡ |üsê»j·T+

bÕ˝…H’ ê Äj·Tq nqT≈£îqï~ #˚d÷ü HÔ ˚ ñ+{≤s¡ T. Á|üdTü ‘Ô +· ªdü‘´· 2µ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+∫q BEHIND THE WOODS es¡à Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ dæìe÷≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq #˚düTÔqï

dæìe÷ yÓTT<ä{Ï qT+&˚ dü+#·\Hêq≈£î πø+Á<ä_+<äTe⁄ ø±qT+~. es¡à dæìe÷ #˚ùd~ me]‘√H√ ø±<äT yÓ÷Vü≤Héu≤ãT bòÕ´$T© V”≤s√\‘√, yÓ÷Vü≤Héu≤ãT-sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à ø±+_H˚wüHé nq>±H˚ n~ {Ï|æø£˝Ÿ ø±+_H˚wüHé nì #ÓbÕŒ*. ndü\T M]<ä›s¡÷ ø£*dæ z dæìe÷ #˚kÕÔs¡ì }Væ≤+#·&Éy˚T ø£wüº+. ø±ì Ç|ü⁄Œ&É<˚ »s¡>∑qT+~. á dæìe÷˝À $wüßí V”≤s√>± q{ÏdüTÔ+&É&É+‘√bÕ≥T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ≈£L&Ü es¡à‘√ dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ n+^ø£]+#ês¡T. á dæìe÷ Ç{°e˝Ò ÁbÕs¡+uÛÑ+ ≈£L&Ü nsTT+~. nsTT‘˚ $wüßí‘√ es¡à dæìe÷ ñ+≥T+<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ á ÁbÕC…ø˘º yÓTT<ä\Tø±e&É+ $X‚wü+. á dæìe÷ sêj·T\d”eT bòÕ´ø£åHé H˚|ü<∏ä´+˝À ñ+&ÉqT+<äì, Á|üeTTK ìsêàD dü+düú ì]à+#·qTqï á ∫Á‘·+ »qe] qT+&ç ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. nsTT‘˚ es¡à, yÓ÷Vü≤Héu≤ãT Ç<ä›s¡T {Ï|æø£˝Ÿ e´≈£îÔ\T ø£*dæ rdüTÔqï á dæìe÷ eTs√ s¡ø£Ô #·]Á‘· ø±qT+<äì {≤©e⁄&é˝À $ì|ædüTÔ+~. eT] me«] e÷≥\T $qì á d”‘·j·T´*<ä›s¡T #˚ùd dæìe÷ m|ü⁄Œ&ÉT |üPs¡Ôe⁄‘·T+<√ #·÷&Ü*. nsTT‘˚ á dæìe÷ô|’ $wüßí #ê˝≤ ôVA|t‡ ô|≥Tº≈£îHêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~.!

LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

ôd\øϺyé>± #˚düTÔ+<ä≥ ?

ê]à ‘Ó\T>∑T Áù|ø£Life å≈£î\qT n≥T ‘·q >±¢eTsY‘√q÷, Ç≥T ‘·q Á|ü‹uÛÑ‘√q÷ Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï uÛ≤eT á eT<Ûä´ πøØsY |üs¡+>± u≤>± &É\¢sTT+~. nsTT‘˚ ‘·q≈£î #ê˝≤ ∫Á‘ê\ N#Ûneø±XÊ\T GHT edüTÔHêïj·Tì, H˚H˚ ø±yê\ì nìï+{Ïì ˇ|ü⁄Œø√e&É+ ˝Ò<äì, q∫Ãq bÕÁ‘·˝Ò #˚kÕÔqì #ÓãT‘·T+~. á eT<Ûä´ m≈£îÿe>± ˝Ò&û z]j·T+f…&é ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔ+~. n+<äT˝À q{Ï+#·&É+ ‘˚*¬ø’q $wüj·T+ ø±<äT. m+<äTø£+fÒ dæìe÷ uÛ≤sêqï+‘ê ‘·H˚ yÓ÷j·÷* ø±ã{Ϻ. ªeT+Á‘·µ dæìe÷‘√ #ê]à m˝≤+{Ï bÕÁ‘·˝ÀHÓ’q q{Ï+#·>∑\<äì ìs¡÷|æ+∫+~. ˝Òf…dtº>± á uÛ≤eT #˚düTÔqï eTs√ ˝Ò&û z]j·T+fÒ&é ∫Á‘·+ ªÁ|ü‹|òüT≥qµ. #·]‘· ∫Á‘· |ü‘êø£+ô|’ ‘·e÷à¬s&ç¶ uÛÑs¡<ë«CŸ d”«j·T<äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~düTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. B+‘√bÕ≥T ªeT+Á‘·-2µ ìsêàD <äX¯˝À ñ+~. nsTT‘˚ ‘·q πøØsY Ç|ü⁄Œ&ÉT eT+∫ }|ü+<äT≈£î+<äì #ê˝≤ Äq+<ä+>± ≈£L&Ü ñ+<äì n+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ #ê˝≤ ˝Ò&û z]jÓT+f…&é dæìe÷˝Ò edüTÔHêïj·Tì, e∫Ãq Á|ü‹ dæìe÷qT n+^ø£]+#·≈£î+&Ü ø£<∏ä\πø Ç+bÕ¬sº+{Ÿ ÇdüTÔHêïqì #ÓãT‘√+~, Ç{°e˝Ò u≤©e⁄&é˝À ◊f…+kÕ+>˘ ≈£L&Ü #˚dæ+~ á uÛ≤eT.

trade GUIDE My CHOICE 18

QUIZ

- january 2014


- january 2014 19


NEWS HAPPENINGS

&√dt ô | +∫+<ë ! |ü

esYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY düs¡düq q{Ï+∫q ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ dü+#·\q Væ≤{Ÿ‘√ á dæìe÷˝À q{Ï+∫q Á|üD°‘·≈£î ˇø£ÿkÕ]>± ÁπøCŸ ne÷+‘·+ ô|]– b˛sTT+~. es¡Tdü>± Ä|òüs¡¢ yÓ\T¢e˝À ñqï á neTà&ÉT Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\T q{Ïk˛Ô+~. m˙ºÄsY V”≤s√>± dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ªs¡uÛÑdüµ ∫Á‘·+ ø±>±, eTs=ø£{Ï eT+#·T bòÕ´$T© V”≤s√\T q{ÏdüTÔqï ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<ëµ ∫Á‘·+˝ÀqT q{ÏdüTÔ+~. nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ ≈£L&Ü Á|üD°‘· ôdø£+&é V”≤s√sTTHé ø±e&É+ $X‚wü+. ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ˝À ôdø£+&é V”≤s√sTTHé bÕÁ‘· #˚j·T&É+ e\¢ es¡Tdü>± n˝≤+{Ï bÕÁ‘·˝Ò edüTHÔ êïsTT ø±uÀ\T. B+‘√ á neTà&ÉT #ê˝≤ d”]j·Tdt>± ìs¡j í T· + rdüT≈£î+~. Çø£ô|’ ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·≈£L&É<äì &çôd’&é nsTT´+<ä≥. <ë+‘√ bÕ≥T Ç+ø±düÔ >±¢eTsY&√dt ≈£L&Ü ô|+#ê\ì ≈£L&Ü #·÷düTÔ+~. n+‘˚ø±<äT Ç|üŒ{Ïπø z dæìe÷˝À _øÏ˙˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$TdüTÔ+<ä≥. áyÓT q{ÏdüTÔqï ˝Òf…dtº eT÷M ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<ëµ˝À _øÏ˙˝À n+<ë\T Äs¡uÀj·T&ÜìøÏ ¬s&û nsTT+<äì, B+‘√bÕ≥T z ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À ≈£L&Ü _øÏ˙˝À q{ÏdüTÔ+<äì düe÷#ês¡+.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

sö&û ô|ò˝À>± !

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

ªk˛µ˝À dæìe÷‘√ V”≤s√>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï Hêsê s√Væ≤‘Y

á eT<Ûä´ dæìe÷\ CÀs¡T ô|+#ê&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø ªX¯+ø£s¡, eT<äsêdæµ, dæìe÷\‘√ _J>± ñqï Hêsê s√Væ≤‘Y, ‘·q≈£î ªk˛µ˝À dæìe÷‘√ eT+∫ ø£eT]Ùj·T˝Ÿ Væ≤{Ÿ n+~+∫q |üs¡X¯ósêyéT‘√ eTs√ dæìe÷≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ø£<∏ë #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ^‘· s¡#·sTT‘· ø£èwüí#Ó’‘·q´ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘·÷ s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. á ∫Á‘êìøÏ ªsö&û ô|ò˝À µ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ nqT≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó\TdüTÔ+~. á dæìe÷˝À Hêsê s√Væ≤‘Y≈£î CÀ&ç>± $XÊK dæ+>˘ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔ+~. düeTàsY˝À á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 20

QUIZ

- january 2014


- january 2014 21


NEWS HAPPENINGS

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

neø±X¯+ #˚C≤]+<ë...? <ë<ë|ü⁄ Á|üeTTK V”≤s√\+<ä]‘√ q{Ï+∫ {≤|t V”≤s√sTTHé>± z yÓ\T>∑T yÓ*–q Á•j·T

Ä ‘·s¡Tyê‘· Ç≥T {≤©e⁄&é˝À ø±˙, n≥T ø√*e⁄&é˝À ø±˙ neø±XÊ\T düqï–˝≤¢sTT. <ë+‘√ u≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü ‘·q n<äècÕºìï |üØøÏå+#·T≈£îHêï ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£b˛sTT+~. n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ e∫Ãq neø±XÊ\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+~. Ç{°e˝… ‘Ó\T>∑T˝À mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï ª|ü$Á‘·µ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› |ü©º\T ø=≥º&É+‘√ ÄyÓT n+#·Hê\T ‘ês¡Te÷s¡j·÷´sTT. <ë+‘√ Çø£ÿ&É ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äqT≈£îì e÷©e⁄&é˝À ≈£L&Ü Áf…Æ #˚dæ+~. Á|üø±X¯+ |üs¡‘·TÔHêï d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<˚ ∫Á‘·+˝À Á•j·T q{Ï+#·&ÜìøÏ ¬s&û nsTT+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ á ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡øÏ sêqT+&É>± n+<äT˝À qT+&ç Á•j·T ‘·|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. e∫Ãq neø±XÊìï Á•j·T e<äT\Tø√e&É+‘√ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. BìøÏ ø±s¡D+ ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± Ä+Á&çj·÷qT rdüTø√e&É+ e\¢ á dæìe÷qT e<äT\T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À z ‘·$Tfi¯ dæìe÷ $wüj·T+˝À M]<ä›] eT<Ûä´ ô|<ä› >=&Éy˚ »]–+<ä≥. <ë+‘√ Á•j·T á dæìe÷qT e<äT\T≈£îHêïs¡ì nqT≈£î+≥THêïsTT dæ˙esêZ\T. eT] á $wüj·T+ ô|’ Á•j·T düŒ+~+#·&ÜìøÏ Çwüº|ü&Éø£b˛e&É+ $X‚wü+.

Hêì ø£˝≤´D+ !

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 22

QUIZ

- january 2014

Hêì ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T n≥T ‘·$Tfi¯+˝Àq÷ eT+∫ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q q≥T&ç>±

>∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. ªá>∑µ dæìe÷‘√ eT]+‘· ÁπøCŸ bı+~q á j·TTeq≥T&ÉT q{ÏdüTÔqï ˝Òf…dtº ∫Á‘·+ ªÄVü‰ ø£fi≤´D+µ. u≤©e⁄&é Væ≤{Ÿ ªu≤´+&é u≤C≤ u≤s¡‘Yµ ∫Á‘êìøÏ ]y˚Tø˘>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìï Á|üU≤´‘· u≤©e⁄&é ∫Á‘· ìsêàD dü+düú j·Twt sêCŸ |ò*æ +dt ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi` e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ m+Á{° Çdü÷Ô s¡÷bı+~düT+Ô ~. yêDÏ ø£|Pü sY V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ e#˚à @&Ü~˝À $&ÉT<ä\≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. á ∫Á‘·+ <ë«sê <äsÙ¡ ≈£î&ÉT $wüßeí s¡Hú é •wüß´&ÉT >√≈£î˝Ÿ <äsÙ¡ ≈£î&ç>± |ü]#·jT· + ne⁄‘·THêï&ÉT. á dæìe÷‘√ bÕ≥T Hêì V”≤s√>± #˚düTÔqï ªC…+&Ü ô|’ ø£|æsêE, ô|’kÕµ ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±yê*‡ ñHêïsTT.

‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î >ös¡e+

düTeT+‘Y n•«Hé, áwü »+≥>±, Ç+Á<ä>∑+{Ï yÓ÷Vü≤qø£èwüí <äs¡Ùø£‘·«+˝À, Áos¡+õ‘Y

eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ ìsêà‘· ¬ø.m˝Ÿ.<ëyÓ÷<äsYÁ|ükÕ<é ì]à+∫q ªn+‘·≈£îeTT+<äT Ä ‘·s¡Tyê‘·µ ∫Á‘êìøÏ ns¡T<Ó’q >ös¡e+ \_Û+∫+~. á ∫Á‘·+ ◊◊m|òtm|òtmdtm (Ç+&çj·THé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ*yéT ô|òdæºe˝Ÿ Ä|òt k‘Y ÄÁ|òæø±)˝À Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìï ô|òdæºe˝Ÿ˝À Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ m+|æø£ #˚XÊs¡T. k‘êÁ|òæø±˝À »]π> b˛{°˝À bÕ˝§Zq&É+ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTπø >∑s¡«ø±s¡DeTì ìsêà‘· ‘Ó*bÕs¡T.


50% Off

upto

Hurry up!* Save as much as

* Limited Stock Condition apply

- january 2014 23

686, Road No. 12, Banjara Hills, HYDERABAD Ph: 040 2332 4546, 6453 4776.


NEWS HAPPENINGS

n‘·&ç‘√H˚ J$‘·+? LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps q∫Ãqyê&ç‘√H˚ J$‘êìïTHE |ü+#·Tø√e&É+˝À m+‘√ Äq+<ä+ ñ+<ä+≥T+B eTT<äT>› T∑ eTà BEHIND WOODS Á‹wü. ô|fiË¢|ü⁄Œ&É+≥÷ #ê˝≤ eT+~ n&É T>∑T‘·THêïs¡ì, <ëìøÏ düe÷<Ûëq+>± ‘·«s¡˝ÀH˚

ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì #ÓãT‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ á uÛ≤eT q{Ï+∫q ªm+Á&Ó+Á&ÉT+ |ü⁄qï¬>’µ ∫Á‘·+ eT+∫ Væ≤≥ºe&É+‘√ #ê˝≤ }|ü⁄MT<äT+<ä≥. ‘êqT dæ˙ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ <äXÊã›+ <ë{Ï+<äì, nsTT‘˚ Á|ü‹ dæìe÷ $»j·T+ nH˚~ @ q{Ïø¬ H’ ê #ê˝≤ eTTK´+ nì #Ó|æŒ+~. V”≤s√sTTHé>± nìï ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·\T b˛wæ+#êqì, n+<äTe\q |òü˝≤Hê bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\H˚ ø√]ø£\T ˝Òeì, ‘·q eTqdüT≈£î q∫Ãq bÕÁ‘·*ï #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·Tqï≥Tº ‘Ó*|æ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ ô|[¢ #˚düT≈£îì ôd{Ï˝Ÿ ne⁄‘êqì, J$‘·+˝À eTqdüT≈£î q∫Ãq yê&ç‘√ J$‘êìï |ü+#·T≈£î+{≤qì #ÓãT‘·T+~. eT] Ä eTqdüT≈£î q∫Ãqyê&˚es√ nì #ÓHÓ’ï˝À Äsê\T rj·T&É+ kÕºsYº #˚kÕs¡T!

LOCAT ON fash on

2 nø£ÿ&ÉsTT‘˚ zπøq≥ ?

TICKET TOLLYWOOD

sex C≤rj·TkÕúsTT˝Àpsychology V”≤s√sTTHé>± >∑T]Ô+|ü⁄bı+~q Á|æj·TeTDÏ ˝Òf…dtº>± ‘Ó\T>∑T˝À

q{Ï+∫q ª#·+&ûµ ∫Á‘·+ Ä•+∫q |òü*‘êìï Çe«ø£b˛e&É+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T˝À neø±XÊ\T ø£s¡Tej·÷´sTT. <ë+‘√ ◊f…+kÕ+>˘‡ ≈£L&Ü #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. u≤©e⁄&é u≤<ë¸ cÕs¡TUŸ U≤Hé V”≤s√>± e∫Ãq #ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dt ∫Á‘·+˝À ◊f…+kÕ+>˘ #˚dæ+~. á bÕ≥‘√ u≤>± bÕ|ü⁄˝≤]{°Ï dü+bÕ~+#·T≈£îqï á uÛ≤eT k‘Y˝À #˚düTÔqï dæìe÷\T ˇø£{Ï, ¬s+&É÷ e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. eT\j·÷fi¯+˝À Á≥÷ k˛ºØ nH˚ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{ÏdTü qÔ ï≥T¢, <ë+‘√bÕ≥T ø£qï&É+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªn+ã]cÕµ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç{°e\ #ê˝≤ dæìe÷˝À¢ ◊f…+kÕ+>˘‡ #˚j·TeTì es¡Tdü neø±XÊ\T edüTÔHêï ≈£L&Ü ‘êqT #˚j·T&ÜìøÏ πs&û>± ˝Ò<ä≥. u≤©e⁄&é˝À nsTT‘˚ á bÕ≥˝À¢ q{Ï+#·&ÜìøÏ ¬s&û n+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø eTs√ u≤©e⁄&é ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü ◊f…+kÕ+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û nsTT+B á eTT<äT›>∑TeTà. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ neø±XÊ\T edüTÔHêïj·Tì nsTT‘˚ eT+∫ bÕÁ‘· nì|æùdÔH˚ n+^ø£]+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ #Ó ã T‘· T +~. Çø£ ÿ &É ◊f… + kÕ+>˘ #˚ ù dÔ ◊f… + >∑ s Y ¢ > ±H˚ eTTÁ<ä | ü & ç b ˛‘· T +<ä ì ‘Ó\TdüT≈£îqï≥Tº+~.

top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 24

QUIZ

- january 2014

düVü≤Jeq+ ‘·|üa+{≤sê ? Ç

<ä › s ¡ T e´≈£ î Ô \ T ns¡ ú # ˚ d ü T ≈£ î ì düVü≤Jeq+ kÕ–+#·&É+ ‘·|ü⁄Œø±<äì n+≥THêï&ÉT Á|üeTTK q≥T&ÉT ø£eT˝Ÿ Vü‰düüHé. eTqdüT≈£î q∫Ãq Ä&É, eT>∑ ø£*dæ J$+#·&É+˝À ‘·ù|ŒeTT+<ä+≥÷ Á|ü•ïdüTÔHêïsêj·Tq. Ç+‘·ø° $wüj·T+ @$T≥+fÒ Ç{°e\ ø£eT˝Ÿ Vü≤düHé z |üÁ‹ø£≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À á $<Ûä+>± e÷{≤¢&Üs¡T. Äj·Tq >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± q{Ï >ö‘·$T‘√ düVü≤Jeq+ kÕ–düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n|üŒ{À¢ ø£eT˝Ÿ Vü‰düHé ‘·q uÛ≤s¡´ kÕ]ø£\ eT<Ûä´ e∫Ãq eTqdüŒs¡ú\ ø±s¡D+>± $&çb˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ q{Ï kÕ]ø£ eTT+u…’˝À ˇ+≥]>± J$düTÔHêïs¡T. ø£eT˝Ÿ e÷Á‘·+ >ö‘·$T‘√ düVü≤Jeq+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ø£eT˝Ÿ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É{≤ìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|üs¡T. ø±ì Ç{°e\ z |üÁ‹ø£øÏ∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À q{Ï >ö‘·$T‘√ düVü≤Jeq+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ $X‚wü+. Á|üdüTÔ‘·+ >ö‘·$T ‘·q‘√H˚ ñ+≥T+<äì, ÄyÓTqT ‘êqT u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïqì, ÄyÓT≈£î ø±e\dæq Áù|eTqT, dü+‘√cÕìï |ü+#·T‘·THêïqì #ÓbÕŒs¡T. ø£cÕº˝À¢ bÕ\T |ü+#·T≈£îqï|ü⁄Œ&˚ ã+<Ûä+ ã\|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. $eTs¡Ù\T m˝≤>√ edüTÔ+{≤j·Tì, eTqdüT\T ø£*dæq yêfi¯ófl düVü≤Jeq+ kÕ–+#·&Üìï Ç‘·s¡T˝…+<äT≈£î e´‹πsøÏ+#ê*? nì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T ø£eT˝Ÿ!


- january 2014 25


NEWS HAPPENINGS

eTs√ V”≤s√?

{≤©e⁄&é˝À ø£yÓT&çj·THé\T V”≤s√\

LIFE style HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

yêsê+‘·+˝À Áù|eT?

ÁoVü≤] Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·˝À Ä~‘Y, düTÁ|æj·÷ XË’\» »+≥>± j·TTe <äs¡Ù≈£î&ÉT Hê>∑T

>∑es¡ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘·÷ <äèwæº m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ eT<ÛäT ‘√≥ ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªM¬ø+&é \yéµ. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q {≤ø°bÕsYº |üPs¡ÔsTT´+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕ≥\ ∫Árø£s¡D ñ+≥T+<äì, ø±«*{°|üs¡+>± mø£ÿ&Ü sêJ|ü&É≈£î+&Ü ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTÔHêïeTì, Á|üdüTÔ‘·+ &É_“+>˘ »s¡T>∑T‘·Tqï á dæìe÷˝À nìï ø£eT]¸jT· ˝Ÿ m*yÓT+{Ÿ‡‘√bÕ≥T>± e÷qe dü+ã+<Ûë\T, uÛ≤e<˚«>±\‘√ bÕ≥T Áù|eTø£<ä∏ ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. ÁoVü≤] Ç∫Ãq Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ∫Á‘·+ Äj·Tq ù|s¡T ì\u…fÒº˝≤ ñ+≥T+<äì, Ä~‘Y ø£eT]¸j·T˝Ÿ V”≤s√>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. {≤ø°bÕsYº |üPs¡ÔsTTq á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ≥\T e÷Á‘·+ $T–˝≤j·Tì, Äs¡T bÕ≥\T ø£\ø£‘êÔ˝À, πøs¡fi¯˝À wüO{Ï+>˘ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì, ‘·«s¡˝À Ä&çjÓ÷$&ÉT<ä\ #˚dæ ∫Á‘êìï e#˚à m&Ü~ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

n˝≤+{Ï~ @+ ˝Ò<ä≥ ?

‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ V”≤s√sTTHé>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï Vü‰{ŸuÛ≤eT

top

26

e&É+ #ê˝≤ s√E\qT+&ç »s¡T>∑T‘·Tqï ‘· + ‘· T . n|ü Œ {À¢ ø£ d ü ÷ Ô ] •esêe⁄ qT+∫ H˚{Ï düT˙˝Ÿ es¡≈£î m+<äs√ ø£ y Ó T &ç j · T Hé \T V” ≤ s√\T>± Á|ü P yé #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T ≈£ L &Ü. Ç|ü ⁄ Œ&É T Ä C≤_‘ê˝À eTs√ ø£yÓT&çj·THé ≈£L&Ü #˚ s ¡ q THêï&É T . n‘· & ˚ Áoìyêdü ¬ s &ç ¶ . ‘·«s¡˝À Äj·Tq V”≤s√>± z ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. z Á|üeTTK ìsêàD dü+düú á ∫Á‘êìï ì]à+#·qT+&É≥+ $X‚wü+. sêCŸøÏs¡DY á ∫Á‘·+ <ë«sê <äs¡Ù≈£îì>± |ü]#·jT· + ne⁄‘·THêïs¡T. {ÏM q≥T&ç>± ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+∫q Áoìyêdü¬s&ç¶ eT+∫ $T$TÁø° Ä]ºdtº ≈£L&Ü. ñcÕøÏs¡DY eT÷Mdt ªÇwüº+µ dæìe÷‘√ ø£yÓT&çj·THé>± dæ˙s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚kÕsêj·Tq. nsTT‘˚ ªÇ&çj·T{Ÿµ dæìe÷ q≥Tì>± Áoìyêdü¬s&ç¶øÏ eT+∫ ÁuÒø˘ Ç∫Ã+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ªyÓ+ø°µ, ªdæ+Vü‰Á~µ, ªj·TeT<=+>∑µ, ªX¯+K+µ,ªk˛˝Àµ, ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\‘√ Vü‰dü´q≥Tì>± ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£<∏ë#·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ sêqT+~.

- january 2014

‘ê|”‡ô|’ s√Es√E≈£î >±dæ|t\T u≤>± ô|]–b˛‘·THêïsTT. Ç{°e˝Ò á uÛ≤eT Äs¡´‘√ Áù|e÷j·TD+ q&ç|æk˛Ô+<äì #ÓHÓ’ï esêZ\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïsTT. ˝Òf…dtº>± ªÄs¡+uÛÑ+µ dæìe÷˝À Äs¡´‘√ ‘ê|”‡ »‘· ø£{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä dæìe÷ nø£ÿ&É eT+∫ Væ≤{Ÿ ne«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Äs¡´, ‘ê|”‡\ ô|sTTsYøÏ eT+∫ ¬skÕŒHé‡ ≈£L&Ü e∫Ã+~. á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· Äs¡´ ‘·q HÓø˘º‡ dæìe÷˝À ≈£L&Ü ‘ê|”‡ì V”≤s√sTTHé>± rdüTø√yê\ì |ü≥Tºã≥º&É+‘√ M] eT<Ûä´ @<√ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Äs¡´, ‘ê|”‡ Áù|eT˝À ñHêïs¡+≥÷ z yês¡Ô #ÓHÓ’ï˝À ‘Ó>∑ wæø±s¡T¢ ø=&ÉT‘·T+~. n+‘˚ø±<äT #ÓqïjYT˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê M]<ä›πs ø£ì|ædüTÔHêïs¡ì, M] Áù|eT ô|[¢ <ëø± ≈£L&Ü yÓfi‚¢ dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì, Bìô|’ ‘ê|”‡ düŒ+~dü÷Ô Äs¡´ H˚qT eT+∫ Áô|ò+&é‡ n+‘˚ ‘·|üŒ e÷Ç<ä›] eT<Ûä´ Ç+πøMT ˝Ò<äT. n+≥÷ ‘Ó>∑ d”]j·Tdt ne⁄‘√+<ä≥.


- january 2014 27


NEWS HAPPENINGS

j·TT<ë∆\T yÓTT<ä\j·÷´sTT? ªu≤VüQã*µ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À n‘·´+‘· uÛ≤Ø>±, eT]+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>±

s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+. <äs¡Ùø£BÛs¡T&ÉT sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äTqT+&˚ n+<ä]˝Àq÷ ≈£L´]j·÷dæ{°Ï HÓ\ø=*Œ+~. ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B uÛ≤wü\‘√ bÕ≥T eT]ìï uÛ≤wü˝À¢ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ Á|üdüTÔ‘·+ |òæ©+dæ{°˝À ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. á dæìe÷ {°»sY\T Ç|üŒ{Ïπø Áù|ø£å≈£î˝À¢ uÛ≤Ø n+#·Hê\qT HÓ\ø=˝≤ŒsTT. Á|üuÛ≤dt, nqTwüÿ, sêD≤\T eTTK´bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À ‘·eTHêï ≈£L&Ü q{Ïk˛Ô+~. Á|üuÛ≤dt &ÉT´j·T˝Ÿ s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#˚ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q uÛ≤Ø j·TT<ä› düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡ì, Bìø√dü+ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉTy˚\ eT+~ á düìïy˚XÊ\˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. á ∫Á‘êìï 2015 ˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

LIFE style

HOT SPICY

mesê \&ÉT¶u≤ãT?

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top Ç

{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’q z dæìe÷ dæº˝Ÿ n+<ä]˝À ÄdüøÏÔì HÓ\ø=*Œ+~. Ç+‘·ø° mesê \&ÉT¶u≤ãT nì!. >∑‘·+˝À sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é V”≤s√>± ªø=ã“]uÀ+&Ü+µ ∫Á‘·+˝À ˝≤e⁄>± q{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. mdt.$.ø£ècÕí¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq Ä ∫Á‘·+ n|üŒ{À¢ eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. n<˚ f…Æ|ü⁄˝À eTq n\¢s√&ÉT n<˚q+&ç n\¢] qπswt ≈£L&Ü ª\&É÷¶ u≤ãTµ>± dü]ø=‘·Ô>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. ‘·q<Ó’q ø±yÓT&ç‘√ n+<ä]ì n\]+∫, ø±yÓT&ç V”≤s√>± eT+∫ ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îqï qπswt Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ yÓ¬s’{°>± ø£ì|æ+#˚ ª\&ÉT¶u≤ãTµ>± sêqTHêï&ÉT. qπswtì n\¢]‘√ V”≤s√ì #˚dæq s¡$u≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. qπswtøÏ CÀ&ç>± uÛ÷Ñ $Tø£ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ e#˚à @&Ü~ |òæÁãe] 14q $&ÉT<ä\ ø±qT+~.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE 28

QUIZ

- january 2014

H√ ◊f…+kÕ+>˘‡ ?

+&ç‘Ós¡ MT<ä V”≤s√sTTHé>± yÓ*–b˛yê\ì mH√ï ÄX¯\‘√ e∫à Çø£ÿ&É ¬s+&ÉTeT÷&ÉT dæìe÷\T #˚dHæ ê ≈£L&Ü ‘·q øπ ØsYøÏ @ $<Û+ä >± ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˝É <Ò Tä . <ë+‘√ u≤©e⁄&é˝À Á|üdüTÔ‘·+ dü˝≤àHé‘√ ª»j·TôVAµ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï Vü‰{Ÿ uÛ≤eT düHêU≤Hé. Ä dæìe÷ô|’ #ê˝≤ ÄX¯˝Ò ô|≥Tº≈£î+~. á dæìe÷‘√ u≤©e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé>± Çø£ ‘·q≈£î ‹s¡T>∑T+&É<äì ‘Ó>∑ Ç<Ó’b˛‘·T+<ä≥. ‘·$Tfi¯+˝À •+ãT V”≤s√>± q{Ï+∫q ªdæ\+u≤≥º+µ ∫Á‘·+ <ë«sê |ü]#·j·TyÓTÆ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\T>∑T˝À ªø£‹Ôµ, ª$TdüºsY q÷ø£j·T´µ e+{Ï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫Hê Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·Tø√˝Òø£b˛sTT+~. Ä eT<Ûä´ ª¬ø’¢e÷ø˘‡µ nH˚ eT\j·÷fi¯ ∫Á‘·+˝À n+<ë\T Äs¡uÀdæHê n~ eè<∏ë>± $T–*+~. ˝Òf…dtº>± dü˝≤àHéU≤Hé düs¡düq ª»j·TôVAµ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. nsTT‘˚ <äøÏåD≤~˝À á uÛ≤eT≈£î dü¬s’q Væ≤{Ÿ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ z ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À ◊≥yéT kÕ+>˘ #˚j·TeTì n&ç>±s¡≥. B+‘√ á ã÷´{° #ê˝≤ d”]j·Tdt nsTT+<ä≥. ‘êqT ◊≥yéT >∑sY¢ e÷~]>± ø£ì|ædüTÔHêïHê n+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ¬s∫Ãb˛sTT+<ä≥. u≤©e⁄&é {≤|t V”≤s√‘√ q{Ï+∫q H˚qT ◊f…+kÕ+>˘ #˚j·T&Éy˚T$T≥ì n+≥T+<ä≥. á dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’q ‘·s¡Tyê‘· ‘êqT {≤|t V”≤s√sTTHé>± ì\TkÕÔqì ‘Ó>∑ eTT#·Ã≥ |ü&ÉT‘·T+~. n˝≤π> z ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{Ï+#˚+<äT≈£î ¬s&û nsTT+~ á uÛ≤eT.


- january 2014 29


f…Æ{Ï˝Ÿ ˝ÀH˚style á >∑TÁs¡+ m+‘· πsdüT˝À ñ+<√ LIFE ‘Ó*dæb˛‘·T+~. q≥T&ç>± eT+∫ |ü]DÏ‹ #·÷|ædü÷Ô

dæìe÷ dæìe÷≈£î ‘·q e÷¬sÿ{Ÿ ô|+#·T≈£î+≥THêï&ÉT j·TTe V”≤s√ n\T¢ ns¡T®Hé. @ bÕÁ‘· #˚dæq n+<äT˝À Ç$T&çb˛e&ÜìøÏ n\T¢ ns¡TH® é Áf…Æ #˚dTü HÔ êïs¡q&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Çø£ &ÜqT‡\ |üs¡+>± nsTT‘˚ ø=‘·Ô>± #Ó|üŒø£ÿs¡ ˝Ò<äT ≈£L&Ü. n˝≤π> dæìe÷qT ø=‘·Ô &Ó’eTq¸Hé ˝À #·÷|æ+#·&ÜìøÏ ‘·q<Ó’q ôd’º˝Ÿ n|òt y˚TøÏ+>˘ ‘√ Ä dæìe÷≈£î eT]+‘· ôd’¢*wt \Tø˘qT rdüT≈£îsêe&É+˝À <äsÙ¡ ≈£î&ç>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT düTπs+<äsY ¬s&ç¶. Ç|ü⁄Œ&ÉT M]<ä›] ÁπøJ ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·y˚T ªπsdüT>∑TÁs¡+µ. ªøÏøµ˘ e+{Ï dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘êìï n+~+∫q düTπs+<äsY ¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«˝À e#˚à á dæìe÷ ô|’ Ç|üŒ{Ïπø ÁfÒ&é esêZ˝À¢ uÛ≤] n+#·Hê\T ñHêïsTT. düT¬s+<äsY ¬s&ç¶øÏ ¬s>∑T´\sY>± ø£<∏ä\+~+∫, ªøÏø˘µ dæìe÷≈£î ø£<∏ä n+~+∫q eø£ÿ+‘·+ e+o á dæìe÷≈£î ≈£L&Ü ø£<∏ä n+~+#ê&ÉT. ôd’º*wt j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± edüTÔqï á dæìe÷˝À n\T¢ ns¡T®Hé≈£î CÀ&ç>± >±¢eTsY ã÷´{Ï X¯è‹ Vü≤düHé, dü˝Àì V”≤s√sTTHé\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. ªn‘·H=ø£ÿ&˚µ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TyÓTÆq düTπs+<äsY ¬s&ç¶ ‘=* dæìe÷‘√H˚ eT+∫ Væ≤{Ÿ‘√ bÕ≥T ôd’º*wt y˚Tø£sY>± ù|s¡T dü+bÕ~+#ê&ÉT. dæìe÷qT ø=‘·Ô>± #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+˝À m|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT+&˚ düTπs+<äsY ¬s&ç¶. n\T¢ ns¡T®Héì á dæìe÷˝À ø=‘·Ô>± Á|üC…+{Ÿ #˚j·TqTHêï&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{Ïe˝Ò $&ÉT<ä˝…’q á {°»sY≈£î eT+∫ ¬skÕŒHé‡ e∫Ã+~. >∑ã“sY dæ+>˘‘√ ‘Ó\T>∑T˝À V”≤s√sTTHé>± eT+∫ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï Vü‰{Ÿ >±¢eTsY ã÷´{° X¯è‹ Vü≤düHé‘√ bÕ≥T eTs√ n+<ë\ uÛ≤eT dü˝Àì V”≤s√sTTHé\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷ <ë<ë|ü⁄ wüO{Ï+>˘ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. á ∫Á‘êìï \øÏåà qs¡dæ+Vü≤ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ ô|’ q\¢eT\T|ü⁄ Áoìyêdt (ãTõ® ), πø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ì]àdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À mH√ï dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘ê\qT ì]à+∫q q\¢eT\T|ü⁄ lìyêdt á ∫Á‘êìï uÛ≤Ø>± ì]àdüTÔHêï&ÉT. yÓ’$<Ûä´e+‘·yÓTÆq ø£<Ûë ø£<∏äHê\‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï á dæìe÷ {≤©e⁄&é˝À eT¬sH√ï n+#·\Hê\qT sR¬ ø¬ ‹ÔdTü +Ô ~. á dæìe÷‘√ n\T¢ ns¡T®Hé ≈£L&Ü e+<äø√≥¢ e÷¬sÿ{Ÿ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥Tº düüe÷#ês¡+. ˝Òf…dtº>± sêyéT #·s¡DY‘√ ø£*dæ q{Ï+∫q ªme&ÉTµ dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. j·÷ø£åHé \yé m+≥sY f…ÆqsY>± s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTs√ ¬s+&ÉT bÕ≥\ ∫Árø£s¡D $T–* ñ+~ ‘·«s¡˝ÀH˚ á bÕ≥\qT |üP]Ô#˚dæ, á ∫Á‘êìï |òæÁãe]˝À $&ÉT<ä\≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. eT] á dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’ Ç+¬øìï dü+#·\Hê\T ÁøÏj˚T{Ÿ #˚düTÔ+<√ #·÷&Ü*.

HOT SPICY

ôd’º*wt j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY πsdüT >∑TÁs¡+

CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

COMPETET ON 30

d ary

- january 2014


- january 2014 31


EXCLUS VE LittleStar

q T T s ˛ b £ ø Ò ˝ √ ø º Äø£≥T

V” ≤ s√>± ‘=* ∫Á ‘ · + ªmô d ‡yÓ T àdt µ ∫Á ‘ · + ‘√ ‘Ó \ T>∑ T ˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï düTBÛsYu≤ãT ‘êC≤>± ªÁù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·+µ‘√ eTs√ Væ≤{Ÿ n+<äT≈£îHêï&ÉT. á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\ $»j·÷\‘√ eT+∫ }|ü⁄MT<äTqï düTBÛsYu≤ãT ˝Òf…dtº>± ªÄ&ÉT eT>±Á&Ü ãTõ®µ dæìe÷‘√ eTT+<äTø=#êÃ&ÉT. ÁπøJ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ e∫Ãq á ∫Á‘·+ Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’+~. eTùV≤wt u≤ãT V”≤s√>± q{Ï+∫q ªn‘·&ÉTµ dæìe÷˝Àì bÕ|ü⁄\sY &Ó˝’ ≤>˘‘√ e∫Ãq á ∫Á‘+· ‘√ ø£ècÕºs¬ &ç¶ >∑+>∑<ëdüT <äsÙ¡ ≈£î&ç>± |ü]#·jT· + nj·÷´&ÉT. düTBÛsY yÓ’$<Ûä´e+‘·yÓTÆq ø£<∏ä\qT m+#·T≈£î+≥÷ ¬øØsYì bÕ¢Hé #˚düT≈£î+≥÷, dæìe÷ dæìe÷≈£î ‘·q Çy˚TC`‘√ bÕ≥T Væ≤{`\qT ≈£L&Ü n+<äT≈£î+≥THêï&ÉT. ‘êC≤>± dü]ø=‘·Ô f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ $&ÉT<ä\≈£î eTT+<˚ |ùÁ ø£≈å î£ ˝À¢ n+#·Hê\qT |ô +∫q á dæìe÷‘√ düTBÛsY ªÄ&ÉT eT>±Á&Ü ãTJ®µ nì|æ+#·T≈£îHêï&Ü ˝Ò<ë nH˚~ ‘Ó*j·÷\+fÒ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. ø£<∏ä : n\¢] ∫\¢s¡>± ‹]π> j·TTe≈£î&ÉT dæ<äT∆ (düTBÛsYu≤ãT) #ê˝≤ ‘·T+≥] j·TTe≈£î&Éì #ÓbıŒ#·TÃ. ∫qï‘·q+ qT+∫ n+<äØï Çã“+<äT˝À¢øÏ Ç]øÏ+#·&É+ eTH√&çøÏ u≤>± n\ yê≥T. dæ<ä÷∆ #˚ùd |üqT\≈£î n‘·ì ‘·+Á&ç Á|ükÕ<éøÏ (qπswt) ≈£L&Ü uÛÑj·T+. <ë+‘√ M&ÉT Ç+{Ï<ä>∑Zs¡ ñ+fÒ bÕ&Ó’b˛‘ê&Éì, ìC≤ìøÏ Ç‘·&çï uÛÑ]+#·˝Òø£ Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ+∫ #·~$düTÔ+{≤&ÉT. #ê˝≤ C≤©>± ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï dæ<ä÷∆, nqTø√≈£î+&Ü Ç+<ä÷ (ndæà‘ê dü÷<é) nH˚ ne÷àsTTì Áù|$TkÕÔ&ÉT. Ç+<ä÷øÏ #ÓÁ] (s¡DBÛsY) nH˚ nqïj·T´ ñ+{≤&ÉT. Ç+<ä÷ nqïj·T´ ô|<ä› sö&û˝≤+{Ï e´øÏÔ nqïe÷≥. ‘·q >±sê\ #Ó*¢ yÓ’|ü⁄ me&Ó’Hê #·÷ùdÔ ‘ê≥ rùdj·T&É+ #ÓÁØøÏ #ê˝≤ áJ |üì. nsTT‘˚ ˇø±H=ø£ ø±s¡D+>± X¯+ø£sq¡ ï nH˚ sö&û bı*{°wj æ T· Hé‘√ dæ<Tä ∆ ô|<ä› >=&Ée |ü&‘É ê&ÉT. u≤>± ø=&É‘ê&ÉT ≈£L&Ü. nsTT‘˚ X¯+ø£sq¡ ïqT mes¡T ø={≤ºsH¡ ˚ $wüjT· + e÷Á‘·+ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘Ô· |ü&‘É ê&ÉT. 32

- january 2014

‘·qqT ø={Ϻq e´øÏÔô|’ |ü>∑qT ô|+#·Tø=ì n‘·ì #·+bÕ\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ‹s¡T>∑T‘·T+{≤&ÉT X¯+ø£s¡qï. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·q Áù|eT ø√dü+ dæ<ä÷∆ n<˚ ø±˝Òõ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï X¯+ø£s¡qï eTs¡<ä\T n+»©‘√ #ÓÁØ Áù|eT˝À |ü&˚˝≤ Hê≥ø£+ Ä&É‘ê&ÉT. n+»© Áù|eT $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï X¯+ø£s¡qï #ÓÁØô|’ <ë&ç #˚kÕÔ&ÉT. #ÓÁØ, n+»©\T $&çb˛e&ÜìøÏ dæ<ä÷∆H˚ ø±s¡DeTì ‘Ó\TdüT≈£îqï Ç+<äT n‘·ìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ X¯+ø£s¡qïqT m<äT]+∫ $&çb˛sTTq #ÓÁØ, n+»©\qT m˝≤ ø£*bÕ&ÉT. yê] Áù|eTqT ô|[¢<ëø± m˝≤ rdüT≈£îe#êÃ&ÉT. n˝≤π> Ç+<ä÷ Áù|eTqT dæ<ä÷∆ m˝≤ ¬>\T#·T≈£îHêï&ÉH˚~ $T>∑‘ê ø£<∏ä. q{°q≥T\ Á|ü‹uÛÑ: \yé, j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û n+XÊ\˝À ‘·q<Ó’q XË’*˝À Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕ&ÉT düTBÛsY. q≥q |üs¡+>± eT+∫ f…Æ$T+>˘, yÓT#·÷´]{°, n˝≤π> &ÜHé‡\‘√ dæ<ä÷∆ bÕÁ‘·≈£î |üP]Ô Hê´j·T+ #˚≈£LsêÃ&ÉT. bÕ≥˝À¢ dæø˘‡bÕ´ø˘ u≤&û‘√ u≤>±H˚ n<äs¡>={≤º&ÉT. ø£<∏ä\qT, dæìe÷\qT C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ¢Hé #˚düT≈£î+fÒ ‘·|üŒ≈£î+&Ü kÕºsY>± ì\ã&É‘ê&Éqï $wüj·T+ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> ndæà‘ê dü÷<é >±¢eTsY‘√ bÕ≥T q≥q |üs¡+>± Äø£≥Tº≈£î+~. á ∫Á‘·+˝À |üPqyéT øösY≈£î n+‘·>± ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Ò<äì #ÓbÕŒ*. $\Hé>± n»jYT eT+∫ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºkÕ&ÉT. $T>∑‘ê q≥T\T düTeTHé, qπswt\T, |üèB∏«, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé ‘·~‘·s¡T\T u≤>±H˚ #˚kÕs¡T. f…øÏïø£˝Ÿ ôV’≤˝…’{Ÿ‡: á ∫Á‘·+˝À &Ó’˝≤>˘‡ |òüs¡yê˝Ò<äì|æ+#êsTT. ªø=&ÉT≈£îqT Çe«eT+fÒ ø£düuŸ qT Ç#êÃyéµ ˝≤+{Ï &Ó’˝≤>˘‡ u≤>± ù|˝≤j·Tì #ÓbıŒ#·TÃ. bò˛{ÀÁ>∑|ò” ≈£L&Ü u≤>∑T+~. ø=‘·Ô<äq+‘√ Äø£≥Tº≈î£ H˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕs¡T. Çø£ eT÷´õø˘ n+‘·>± Äø£≥Tºø√˝Òø£ b˛sTT+<äì #ÓbÕŒ*. Çø£ <äs¡Ùø£‘·«+ |üs¡+>± ≈£L&Ü Ç+ø± u≤>± #˚j·÷*‡+~. Á&Ü u≤´ø˘‡: dæìe÷ ø£<∏ä˝À ø=‘·Ô<äq+ ˝Òø£ s={°Hé>± kÕ–+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓTT<ä{Ï uÛ≤>±ìï u≤>± &ûû˝Ÿ #˚kÕ&ÉT ø±ì, ¬s+&Ée uÛ≤>∑+ u≤>± &É\¢sTT+<äì #ÓbÕŒ*. eTTK´+>± f…Æ{Ï˝Ÿ »dæº|òæπøwüHé ˝Ò<äH˚ #ÓbÕŒ*. |ü+#Y ˝…’Hé: Ä&ÉT Äø£≥Tºø√˝Òø£ b˛j·÷Á&Ü ãTõ®


- january 2014 33


EXCLUS VE

s¡T∫ ‘·–Zq

LittleStar

ªj·TT>±ìø=ø£ÿ&ÉTµ, ªÄyêsêµ, Hêù|s¡T •e ªX¯≈£îìµ e+{Ï ∫Á‘ê\‘√ ‘Ó\T>∑T˝À V”≤s√>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ‘·$Tfi¯ V”≤s√ ø±]Ô. ‘êC≤>± ø±]Ô V”≤s√>± n+<ë\ uÛ≤eT Vü≤ì‡ø£ V”≤s√sTTHé>± yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT <äs¡Ùø£‘·«+˝À dü÷º&çjÓ÷ Á^Hé |ü‘êø£+ ô|’ πø. á. C≤„qy˚˝Ÿ sê» ì]à+∫q ∫Á‘·+ ª_]j·÷ìµ. ø±]Ô n≥T ‘·$TfiŸ e÷¬sÿ{Ÿ ø£Hêï ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T e÷¬sÿ{Ÿ ô|’ m≈£îÿe <äèwæº kÕ]+#ê&Éqï $wüj·T+ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\T>∑T˝À eT+∫ e÷¬sÿ{Ÿ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. yÓ¬s’{° ø±HÓ‡|tº\‘√ ∫Á‘ê\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT <äs¡Ùø£‘·«+ ˝À edüTÔqï á dæìe÷ ô|’ n+#·Hê\T ≈£L&Ü #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. Ç<ä›s¡T ≈£îÁsêfi¯fl J$‘ê\˝À á _]j·÷ì @+ #˚dæ+<√ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ eT] z \Tπøÿ<ë›+ s¡+&ç. ø£<∏ä: düTBÛsY(ø±ØÔ),|üs¡TX¯ósêyéT(Áù|yéT J) Ç<ä›s¡T eT+∫ ø√¢CŸ Áô|+&é‡. düTBÛsY≈£î Á|æj·÷+ø£(Vü≤ì‡ø£) nH˚ >∑sY¢ Áô|+&é ñHêï ≈£L&Ü ø£q|ü&ɶ ne÷àsTTq˝≤¢ |ü{≤sTT+#˚ f…Æ|t. <=]øÏq neTàsTTì >√ø£&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·&É+˝À m|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT+{≤&ÉT. n˝≤π> m˝≤+{Ï >∑sY¢ Áô|ò+&é ˝Òì |üs¡X¯ósê+ ˝…’Hé ˝À y˚j·T\qT≈£îqï ne÷àsTT\qT ≈£L&Ü eTH√&ÉT ( düTBÛsY) ‘·qTï≈£î b˛‘·T+{≤&ÉT. Ç˝≤ ñ+&É>± z s√E M]<ä›s¡÷ ø£*dæ sê»eT+Á&çøÏ ‘·eT ø£+ô|˙ |üì ì$T‘·Ô+ yÓ[¢ , ‹]–edü÷Ô+&É>±...z ne÷àsTTì #·÷dæ f…yéTº ne⁄‘ês¡T. ÄyÓTqT bòÕ˝À #˚dü÷Ô yÓ[¢ nqTø√≈£î+&Ü Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô es¡<äsêE\T(Hê»sY) eTs¡¶sY πødüT˝À Çs¡T≈£îÿ+{≤s¡T. nø£ÿ&É qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îqï M]ì ˇø£ yÓ’|ü⁄ b˛©düT\T, eTs√ yÓ’|ü⁄ d”◊&û yêfi¯ófl yÓ+ã&çdü÷Ô+{≤s¡T. Ç+‘·ø° es¡<äsêE\Tì #·+|æ+<Óes¡T, düTBÛsY Ä dü+|òüT≥q qT+&ç m˝≤ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêï&ÉT . ndü\T Vü≤+‘·≈£î\qT |ü≥Tº≈£îHêï&Ü ˝Ò<ë nH˚~ s¡ø£s¡ø±\ {Ï«dtº \‘√ kÕ–b˛j˚T ø£<∏ä. Vü‰©e⁄&é dæìe÷ ≈£î ø±|”\ ≈£L&Ü ñ+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. Ç~ ndü\T ø£<∏ä. Ç+ø± ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ e÷Á‘·+ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. 34

- january 2014

ø£<∏äq+: Ç˝≤ HÓ’{Ÿ _sê´ì ø√dü+ M]<ä›s¡T ‹]–q ‹s¡T>∑T&ÉT, <ë+‘√bÕ≥T ‘Ó*j·Tì z neTàsTTø√dü+ #˚dæq |üqT\ |òü*‘·+>± »]–q düHêïVü‰\‘√ á ø£<∏ä kÕ>∑T‘·T+~. es¡<äsêE\T eTs¡¶sY ‘√H˚ ndü\T ø£<∏ä kÕºsYº ne⁄‘·T+~. n+‘·≈£î eTT+<äT |òüdtº Vü‰|òt n+‘· düs<¡ ë>± kÕ–b˛‘·T+~. eT<Û´ä eT<Û´ä ˝À ø±dü+Ô ‘· uÀsY>± ≈£L&Ü nì|ædTü +Ô ~. Çø£ ôdø£+&Ü|ò˝t À V”≤s√ ‘·qqT eTs¡s¶ Y øπ düT˝À Ç]øÏ+∫q yê]ì ø£ìô|fÒ+º <äT≈£î #˚dqæ |üqT\T e÷Á‘·+ ø£*Œ‘·+>±H˚ nì|ækÕÔsTT. <äs¡Ù≈£î&ÉT dæìe÷qT &Ûû˝Ÿ #˚dæq $<Ûëq+ u≤>∑T+~. q{°q≥T\ Á|ü‹uÛÑ: q{°q≥T\ Á|ü‹uÛÑ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Ü\+fÒ ø±]Ô m|üŒ{Ï˝≤π> u≤>± #˚kÕ&ÉT. á dæìe÷˝À ô|<ä›>± q≥q≈£î k˛ÿ|t ñqï n+XÊ\T @$T ˝Òe⁄ ø±ã{Ϻ. Çø£ Vü≤ì‡ø£ >±¢eTsY |üs¡yê˝Ò<äì|æ+∫+~. ÄyÓT ø±´¬sø£ºsYqT dü]>±Z ñ|üjÓ÷–+#·Tø√˝Ò<äT. Çø£ Áù|eT q≥q m|üŒ{Ï˝≤H˚ ø=+#Ó zesY nsTTq≥Tº>± ñ+~. Çø£ dæìe÷˝À e÷+&û ≥ø£ÿsY u≤>± #˚dæ+~ Vü≤{Ÿ kÕ+>˘˝À ÄyÓT sêDÏ+∫+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. Çø£ Hê»sY, sê+ø°, eT<ÛäT$T‘·\T yêfi¯fl yêfi¯fl |ü]~˝§ u≤>±H˚ #˚kÕs¡T. f…øÏïø£˝Ÿ ôV’≤˝…{Ÿ : á dæìe÷˝À f…øÏïø£˝Ÿ>± ô|<ä›>± @$T ˝Òe⁄ bò˛{ÀÁ>∑|ò” |üs¡yê˝Ò<äì|æ+∫+~. nsTT‘˚ j·TTeHé X¯+ø£sY sêC≤ eT÷´õø˘ u≤>∑T+~. eTTK´+>± ¬s+&ÉT kÕ+>˘‡ u≤>∑THêïsTT. n˝≤π> Ø ]ø±]¶+>˘ n<äT“¤‘·+>± #˚kÕ&Éì #ÓbÕŒ*. &Ó’¬sø£åHé |üs¡yê˝Ò<äì |æ+∫+~. Á&Ü u≤´ø˘‡ : dæìe÷˝À ø£<∏ä q&ç#˚ $<ëq+, u≤>± k˛¢>± dæìe÷ kÕ>∑T‘·T+~, ø£<∏ä˝À ô|<ä›>± ø=‘·Ô n+XÊ\T @$ ˝Òe⁄. n˝≤π> nø£ÿ, ‘·eTTà&ç eT<ä´ e#˚à ôd+{ÏyÓT+{Ÿ ø=+#˚+ zesY nsTT+<äì #ÓbÕŒ*. Vü≤ì‡ø£ >±¢eTsYqT ñ|üj÷Ó –+#·Tø√˝Ò<Tä . V”≤s√sTTHé nedüs¡+ ø±ã{Ϻ nqï$<ä+>± ñ+<ëyÓT bÕÁ‘·. |ü+#Y ˝…’Hé : s¡T∫ ‘·–Zq _sê´˙? dü+^‘·+: j·TTeHé X¯+ø£sY sêC≤ ≈£Ls¡TŒ: Á|üMDY ø¬ .m˝Ÿ, mHé._. Áoø±+‘Y #Ûêj·÷Á>∑V≤ü D+: X¯øÏÔ X¯s¡eDHé. ø£<∏ä, ø£<∏äq+, <äs¡Ùø£‘·«+: yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT ìsêà‘·: ¬ø.á. C≤„qy˚˝ŸsêC≤


- january 2014 35


movie launchmovie launch success meet success meet success meet success meet movie press launch meet press meet success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

;ÛeTes¡+ ãT˝À¢&ÉT eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

Hê¬ø’‘˚ q∫Ã+~ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

]b˛s¡ºsY eT÷M Áô|dtMT{` eT˝…¢r>∑ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

#·+<äe÷eT ø£<∏ä\T eT÷M Áô|dtMT{` 36

- january 2014

øÏsêø˘ eT÷M ˝≤+#Y


success meet success meetsuccess meet success meet movie press launch meet press meet

movie launchmovie launch

success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

H˚H=ø£ÿ&çH˚ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y Á|ü‹|òüT≥q eT÷M Áô|dtMT{`

™j·÷´\ »+bÕ\ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y yÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dt eT÷M dü¬ø‡dt MT{`

yÓ+&ç‘Ós¡ $cÕ<ä^‘ê\T |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D

ekÕÔ ˙ yÓqTø£ eT÷M ˝≤+#Y - january 2014 37


movie launchmovie launch success meet success meet success meet success meet movie press launch meet press meet success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

#êeT+‹ eT÷M Áf…Æ\sY ˝≤+#Y

Hê>∑#Ó’‘·q´ eT÷M ˝≤+#Y

ÁbÕD+ ø√dü+ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y >√e÷‘· eT÷M ˝≤+#Y

eT÷M yÓu`ôd’{` ˝≤+#Y 38

- january 2014

Ä ◊<äT>∑Ts¡T eT÷M ˝≤+#Y


success meet success meetsuccess meet success meet movie press launch meet press meet

movie launchmovie launch

success meet audio launch

press meet press meet

audio launch

press meet

audio launchaudio launch press meet press meetpress meet press meet press meet press meet press meet

_]j·÷ì eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y $Tdt&é ø±˝` eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

n&É$ ø±∫q yÓHÓï\ eT÷M {°»sY ˝≤+#Y ˇø£ Væ≤+<äT ˇø£ eTTdæ¢+ eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y

ãìï n+&é #ÓÁ] bÕ¢{Ïq+ &çdtÿ

bÕ>∑˝` eT÷M Ä&çjÓ÷ ˝≤+#Y - january 2014 39


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

ã&Ó®{Ÿ ô|s¡>∑&ÜìøÏ mes¡T ø±s¡D+ ? dæìe÷ m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ø=‘·ÁÔ f…+&ÉT ÁøÏjT˚ {Ÿ #˚d÷ü Ô ‘·q Vü≤yê ø=qkÕ–dü÷Ô ø=‘·|Ô ⁄ü +‘·\T

‘=≈£îÿ‘·T+~. á eT<Ûä´ uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ ã&Ó®{Ÿ |ü]~Û <ë{Ï+~. |ü<äT\ dü+K´˝À ñqï dæìe÷\ ã&Ó®{Ÿ e+<ä˝À¢øÏ e∫à #˚s¡T‘·T+~. ô|≥Tºã&˚ ø±<äT. edü÷fi¯ófl ≈£L&Ü e+<ä ¬s+&√+<ä\ ø√≥¢ |ü]~Ûì <ë{Ïb˛‘·THêïsTT. u≤©e⁄&é‘√ bÕ≥T <äøÏåD≤~ |ü]ÁX¯eT ≈£L&Ü e+<äø√≥¢ e÷¬sÿ{Ÿ <ë{Ï+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ≈£L&Ü ‘·q Vü≤yê ø=qkÕ– düTÔ+~. {≤©e⁄&é˝À Ç|üŒ{Ïπø e+<äø√≥¢ e÷¬sÿ{Ÿ ø√dü+ dæìe÷\T b˛{°Ï|ü&ÉT‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ dü+e‘·‡sêìøÏ düTe÷s¡T>± <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ ø√≥¢ ã&Ó®{ŸqT <ë{Ïb˛‘·THêïsTT. uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü dü+#·\q Væ≤{Ÿ\T kÕ~Ûdü÷Ô ø£qø£es¡¸+ ≈£î]|ædTü HÔ êïsTT. Ç|üŒ{Ïøπ eTq nÁ>∑ V”≤s√\T z ∫Á‘êìøÏ düTe÷s¡T>± 30 qT+&ç 50 ø√≥T¢ &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. πøe\+ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT bòÕ´$T© V”≤s√\e\¢ <ë<ë|ü⁄ ◊<äTe+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ yê´bÕs¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. á Á|üj·÷D+˝À #ê˝≤ ∫qï dæìe÷\T yÓqø£|&ü bç ˛e&Éy÷Ó , ˝Ò<ë eT{Ïøº s£ e¡ &Éy÷Ó »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ ∫qï ∫Á‘ê*ï Áù|ø£≈å î£ \T Ä<ä]+∫q|ü⁄Œ&˚ |ü]ÁX¯eT ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÉT‘·T+~. <ëìe\¢ m+<ä]ø√ ñbÕ~Û <=s¡T≈£î‘·T+~. Çø£ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ dæìe÷\T ã&Ó®{Ÿì ã{Àº, ˝Òø£ Äj·÷ V”≤s√\qTã{Àº, ˝Òø£b˛‘˚ <äs¡Ù≈£î\ qT ã{Àº ã&Ó®{Ÿ‘√ s¡÷bı+<äT‘·THêïj·Tq&É+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT dæìe÷≈£î ã&Ó®{Ÿ ô|]–b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T mìï ñHêï eTTK´+>± ø=+<äs¡T {≤|t <äs¡Ù≈£î\ ∫Á‘ê\≈£î á ã&Ó®{Ÿ m+<äT≈£î ne÷+‘·+>± ô|]–b˛‘·T+~. <ëìøÏ ø±s¡D≤\T @$T{Ï? ˇø£y˚fi¯ Ä <äs¡Ù≈£î\ e÷¬sÿ{Ÿì ã{Ϻ ã&Ó®{Ÿ ô|+#ês¡qT≈£î+<ë+. nsTT‘˚ ‘·q ‘·s¡Tyê‘· ∫Á‘êìøÏ dü&ÓHé>± eT]+‘· m≈£îÿe ã&Ó®{Ÿ m+<äT≈£î ô|]–b˛‘·T+~. <ëìøÏ ø±s¡D+? mes¡T? <äs¡Ù≈£î&Ü, ø£<∏ë ? nsTT‘˚ dæìe÷\T <äs¡Ù≈£î&çì ã{Ϻ ã&Ó®{Ÿ e÷]b˛‘·T+~. ndü\T ã&Ó®{Ÿ ô|s¡>∑&ÜìøÏ eTTK´ø±s¡D+ <äs¡Ù≈£î\≈£î dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&Éy˚T nH˚ {≤ø˘ dæì|ü]ÁX¯eT˝À $ì|ædüTÔ+~. ìC≤ìøÏ á ã&Ó®{Ÿ ô|s¡>∑&É+˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~ e÷Á‘·+ <äs¡Ù≈£î˝Ò nH˚ $wüj·T+ ìsêà‘·\T K∫Ñ·+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. n~ ¬seT÷´qπswüHé $wüj·T+˝À ø±<äT. nsTT‘˚ eTq+ ÁøÏj˚T{°yé <äs¡Ù≈£î\T>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï <äs¡Ù≈£î\T ÁøÏj˚T{Ï${°Ïì m≈£îÿe>± yê&ÉT‘·THêïs¡T. m+‘·˝≤ n+fÒ ˇø£ d”Hé ø√dü+ s¡ø£s¡ø±\ ]|”{Ÿ d”Hé\qT m+<äT≈£î rdüTÔHêïs¡T. ˇø£ dæìe÷ ø£<∏ä≈£î @+ ø±yê˝À 40

- january 2014

ìø£ÿ∫Ã>± ‘Ó\TdüTø√˝Òø£ b˛‘·THêïsê! ˝Òø£b˛‘˚ dæìe÷≈£î @<Ó’‘˚ u≤>∑T+≥T+<√ nì b˛\TÃø√e&É + ø√dü + d” H é \ MT<ä d” H é \ qT rdü T Ô H êïsê nH˚ nqTe÷q+ ø£\>∑ø£ e÷q<äT. ˇø£ÿ d”Hé ø√dü+ s¡øs£ ø¡ ±\ j·÷+–˝Ÿ‡˝À d”H\é T wüO{Ÿ #˚dæ @~ ø±yê˝À n~ Ä dæìe÷˝À yê&ÉT‘·THêïs¡T. <ë+‘√ ã&Ó®{Ÿ ‘·&çdæyÓ÷ô|&Ée⁄‘·T+~. dæìe÷≈£î ˇø£ÿd”Hé nedüs¡+ $T>∑‘ê<ä+‘ê eè<∏ëKπsÃ>±. eT] Bìï Ä|ü&É+ m˝≤? m+<äT≈£î eTq <äs¡Ù≈£î\T ˇø£ÿ d”Hé ø√dü+ m≈£îÿe kÕs¡T¢ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. yê]øÏ ÁøÏjT˚ {Ï${° ˝Ò<ë. ˝Òøb£ ˛‘˚ ÁøÏjT˚ {Ï${° m≈£îÿyÓ+’ <ë. BìøÏ düe÷<Ûëq+ me¬s˝≤ #Ó|Œæ Hê á $wüj·T+˝À qwüºb˛j˚T~ e÷Á‘·+ ìsêà‘·˝Ò. n˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ Ä d”Hé Ç+ø± u≤>± e∫Ã+~ ø±ã{Ϻ dæìe÷≈£î |ü¢dt nsTT+~ nì dü<äs¡T Ä <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓbıŒ#·Tà ˝Ò<ë n˝≤ #˚kÕ+ ø±ãfÒº dæìe÷ u≤>∑T+<äì ø£\ø£åHé‡ edüTÔHêïsTT ø£<ë n+{≤s¡T. Çø£ÿ&É ø£\ø£åHé\ >∑T]+∫ ø±<äT. ˇø£ ô|<ä›kÕºsY V”≤s√‘√ dæìe÷ #˚düTÔqï <äs¡Ù≈£î&ÉT dæìe÷˝À ø=ìï d”Hé\ ø√dü+ #ê˝≤ m≈£îÿe>±, s¡ø£s¡ø±\ cÕ{Ÿ\˝À d”Hé\qT rdüTÔHêïs¡ì, πøe\+ ˇø£ÿ cÕ{Ÿ ø√dü+ Çìï s¡ø±\ cÕ{Ÿ‡ m+<äT≈£î rdüTÔHêïs√ nì yêb˛‘·Tqï ìsêà‘·\T #ê˝≤ eT+<˚ ñHêïs¡T. MT≈£î ø±e\dæq d”Hé m˝≤>√ eTT+<˚ }Væ≤+∫ <ëìï Ç+ø± u≤>± rj·÷\ì Á|üj·T‹ïùdÔ dü]b˛‘·T+~. n+‘˚ø±ì Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\ j·÷+–˝Ÿ‡˝À rdü÷Ô Ä uÛ≤sêìï ìsêà‘· MT<ä y˚düTÔHêïs¡T. eT] á $wüj·T+ ô|’ <äs¡Ù≈£î\T Ä˝À∫ùdÔ u≤>∑T+≥T+~. MTs¡T m+‘√ ÁøÏj˚T{Ï${Ï‘√ rdæq Ä dæìe÷ Væ≤{Ÿ nsTT‘˚ |òüs¡yê˝Ò<äT. eT] bÕ¢|üsTT‘˚ Ä uÛ≤s¡+ ìsêà‘·≈£î eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. mes¡÷ bÕ¢|t nyê«\ì dæìe÷ rj·Ts¡T nì MTs¡H=#·TÃ. ì»y˚T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À m&Ü~øÏ <ë<ë|ü⁄ e+<ä≈£îô|’>± ∫Á‘ê\T s¡÷b¥+<äT‘êsTT. eT] yêfi¯fl+<äs¡÷ dæìe÷ bòÕ¢|t nyê«\ì rj·Ts¡T>± eT] m+<äT≈£î dæìe÷\ Væ≤{Ÿ XÊ‘·+ |ü~øÏ |ü&çb˛‘·T+~. n+fÒ e+<ä dæìe÷\T ì]àùdÔ n+<äT˝À Væ≤≥ºe⁄‘·Tqï$ πøe\+ |ü~∫Á‘ê˝Ò ø±<ä+{≤sê.? Çø£ÿ&É #·]ÃdüTÔqï n+X¯+ Væ≤{Ÿ cÕ¢|t\ >∑T]+∫ ø±<äT. dæìe÷≈£î MT ÁøÏj˚T{Ï${°Ï‘√ n‹>± ã&Ó®{Ÿ ô|+#˚düTÔHêïs¡T. Bìe\¢ qwüºb˛‘·Tqï yê] >∑T]+∫ ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·+&ç. MT ÁøÏj˚T{Ï${°‘√ n<äT“¤‘·yÓTÆq dæìe÷\T rjÓTT#·Tà ø±ì, <ëìe\¢ mes¡T m˝≤ dü|òüsY ne⁄‘·THêïs√ Ä˝À∫+#·+&ç. eTq+ m+‘· ã&Ó®{Ÿ ô|{Ϻ dæìe÷ ì]à+#êeTqï~ ø±<äT eTTK´+, ø£<∏ä˝À m+‘· <äeTTà+~ nH˚<˚ Á>∑Væ≤+#ê*.


B RTHDAYS EXCLUS VE

2013 dæìe÷\ ]eP´

‘Ó\T>∑Tdæìe÷ e+<äø√≥¢≈£î #˚s¡TyÓ’q|üa{Ïø° 2013˝À $»j·÷\ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>±H˚

LittleStar

™+~. yÓTT‘·Ô+ 174 ÁôdºsTT{` ∫Á‘ê\T ]©C` ø±>± ø£˙dü+ |ü<ëùV≤qT ≈£L&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òø£ b˛j·÷sTT. ªá s√E˝À¢µ |ü⁄D´e÷ ì ã÷‘·T ∫Á‘ê\ Vü≤yê á @&ÉT ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~. &çõ≥˝` f…ø±ï\J n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ ø¬ yÓTsê |ü≥Tº≈î£ qï Á|ü‹yê&ÉT ¬øyÓTsêyÓTHé &Ó’¬sø£ºsY nsTTb˛‘·THêï&ÉT. &ÉãT“\Tqïyê&ÉT V”≤s√, ìsêà‘·˝…’b˛‘·THêïs¡T. Ä X¯s¡ |üs¡+|üs¡‘√ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ n+fÒ ã÷‘·T dæìe÷ nH˚ Rs+C`˝À 5&ç ∫Á‘ê\T X¯s¡y˚>∑+>± edüTÔHêïsTT. n+‘˚ y˚>∑+>± yÓqøÏÿb˛‘·THêïsTT. ◊‘˚ eT+∫ ∫Á‘ê\qT ‘Ó\ T>∑T Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]düTÔHêïs¡T. nì eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ u≤¢ø˘ ãdüºsY ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëRs~µ ≈£î≥T+ã ø£<∏ë ∫Á‘·+ ø±e&É+, n˝≤R> á <äXÊã›|ü⁄ ‘=* eT©ºkÕºs¡sY ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ á ∫Á‘·+ ≈£L&Ü dü≈£î≥T+ã dü|ü]yês¡ düyT˚ ‘·+>± #·÷&É ‘·>Z∑ ∫Á‘·+ ø±e&É+‘√ ≈£î≥T+ã ø£<ë∏ ∫Á‘ê\≈£î &Û√ø± ˝Ò<Tä . n≥Te+{Ï ∫Á‘ê\≈£î Ä<äs¡D m|ü⁄a&É÷ ™+≥T+~ nì ‘˚*+~. mH√ï Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\ eT<Ûä´ $&ÉT<ä˝…’q ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëRs~µ n+<ä] n+#·Hê\qT ‘·\ÁøÏ+<äT\T #˚dü÷Ô 90 ø√≥¢≈£î ô|’>± Á>±dtì 81 ø√≥¢ ùwsYì kÕ~Û+∫ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ e+<äø√≥¢ì #˚s¡Tø√>∑\<äì dü‘êÔ #ê{Ïq ∫Á‘·+. d”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº 50 ø√≥¢qT, Hêj·Tø˘, u≤<écÕ, $T]à 40 ø√≥¢ e÷sY˘ÿì <ë{≤sTT. ì‹Hé ª>∑T+&ÓC≤] >∑\¢+‘·sTT+<˚µ 30 ø√≥¢≈£î ô|’>± edü÷\T #˚dæ ÁfÒ&é esêZ\qT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚dæ+~. Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·yéT, kÕ«$Tsêsê, ã\T|ü⁄, ‘·&ÜU≤, n+‘·≈£î eTT+<äT Ä ‘·sê«‘·, ôdø£+&éVü‰´+&é ∫Á‘ê\T ø£˝…ø£åq¢ |üs¡+>± |òsü y¡ ê˝Ò<ìä |æ+#êsTT. &çôd+ãsY ÄKs¡T˝À $&ÉT<ä˝q’… ™j·÷´\ »+bÕ\ ∫Á‘êìøÏ eT+∫ e÷s¡Tÿ˝Ò |ü&ܶsTT. n~ @ kÕúsTT $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<√ eTs√ yês¡+ Ä–‘˚ ‘˚\qT+~. Á|ü#ês¡ Äsê“I≥+>± $T–*q &ç |òüsY <√|æ&ç $TÁX¯eT |òü*‘êH˚ï Ç∫Ã+~. Çø£ &É_“+>˘ ∫Á‘ê\ $wüj·÷ìø=ùdÔ... á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü &É_“+>˘ ∫Á‘ê\T u≤>±H˚ e∫ÃHê $»j·÷\T e÷Á‘·+ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T mH√ï e´j·T Á|üj·÷dü\ ø√]à uÛ≤Ø e´j·T+‘√ ì]à+∫q ø£eT˝` ª$X¯«s¡÷|ü+µ ‘·$Tfi¯Hê≥ edü÷fi¯ó¢ ª$X¯«s¡÷|ü+µ #·÷|æ+∫q|üa{Ïø° eTq <ä>∑Zs¡ Ä kÕ∆sTT $»j·T+ <äø£ÿ˝Ò<äT. ø±ì |òüs¡yê˝Ò~|æ+#˚ kÕúsTT˝À edü÷fi¯¢ì sêã{Ϻ+~. <ä+&ÉTbÕfi¯´+, |æC≤®, dæ+>∑+ 2, Væ≤{` ø±>± ÁøÏwt3, <Ûä÷yéT 3 e+{Ï u≤©e⁄&é ∫Á‘ê\T ôd’‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À uÛ≤Ø ø£˝…ø£åq¢qT sêã{≤ºsTT. »qe]˝À 9 ÁôdºsTT{` dæìe÷\T ]©C` ø±>± sê+#·s¡DY ‘˚C` Hêj·Tø˘, $ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wtu≤ãT\ ªd”‘·eTàyêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢#Ó≥Tºµ ¬s+&ÉT dü÷|üsYVæ≤{` nsTT uÛ≤Ø edü÷fi¯¢ì sêã{≤ºsTT. |òæÁãe]˝À 12 dæìe÷\T ]©C` ø±>± Á|üuÛ≤dt ª$T]õ ˇø£ÿfÒ dü÷|üsYVæ≤{` nsTT´+~. $T>∑‘ê ∫Á‘ê\T }düT˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. e÷]à HÓ\˝À n‘·´~Ûø+£ >± 22 ∫Á‘ê\T ]©C` ø±>± ìUÏ˝`, kÕ«‹\ ªkÕ«$Tsêsêµ ˇø£ÿ ∫Á‘·+ e÷Á‘·yT˚ Væ≤{` nsTT+~. @Á|æ˝`˝À 13 ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±>± mHé.{Ï.ÄsY ªu≤<écÕµ n_Ûe÷qT\ n+#·Hê\qT n+<äTø√˝Òø£b˛sTTHê... mHé {Ï ÄsY ¬øØsY˝À 40 ø√≥¢ e÷sY˘ÿì #˚s¡T≈£îqï ∫Á‘·+>± ì\ã&ç+~. ªÇwtÿµ $»j·T+ ‘·sê«‘· ì‹Hé, ì‘·´MTqHé ø£*dæ q{Ï+∫q ª>∑T+&ÓC≤] >∑\¢‘·sTT´+<˚µ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫ 30 ø√≥¢qT ø£˝…ø˘º #˚dæ+~. uÛ≤Ø ã&Ó®{`˝À e∫Ãq yÓ+ø° eT÷M ªcÕ&√µ uÛ≤Ø n|ü»j·÷ìï eT÷≥ ø£≥Tº≈£î+~. y˚T˝À 13 ∫Á‘ê\T sê>± Hê>∑#Ó’‘·q´ ‘·eTHêï, düT˙˝`\ ª‘·&ÜU≤µ e÷Á‘·y˚T Væ≤{` nsTT´+~. uÛ≤Ø n+#·Hê\‘√ e∫Ãq ã˙ï, |üP]»>∑Hêï<∏é\ ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\ ‘√µ n_Ûe÷qT\ ÄX¯\ ô|’ ˙fi¯ó¢ #·*¢+~. Hê>±s¡T®q ªÁ^≈£î Ms¡T&ÉTµ ≈£L&Ü |üsê»j·T+ bÕ˝…’+~. pHé˝À 16 ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±>± Vü≤Ás¡sY ø£<∏ë+XÊìøÏ $H√<ëìï y˚T\$+∫ rdæq ªÁù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·+µ Væ≤{`ø±>± es¡Tdü |üsê»j·÷\ ‘·sê«‘· ˇj·÷dædt˝≤ ªã\T|ü⁄µ eT+∫ Væ≤{` nsTT s¡$‘˚»≈£î Äøχ»HéqT n+~+∫+~. 25ø√≥¢ ã&Ó®{`˝À e∫Ãq ªj·÷ø£åHé 3&çµ &çC≤düºsY nsTT e÷≈£î 2&ç\T, 3&ç\T nø£ÿs¡˝<Ò ìä ø±yê*‡+~ $H√<äeTì Áù|ø£≈å î£ \T ‘˚*à #ÓbÕas¡T. p˝…’˝À 16 ∫Á‘ê\T ]©C` ø±>± >√|æ#·+<é, ‘ê|”‡ ªkÕVü≤dü+µ Væ≤{` nsTT´+~. ªz+

3&çµ ø£fi≤´DYsêyéT≈£î #˚<äTì $T–*Ã+~. s={°Hé ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏùdÔ ¬øe⁄« eTqø£ ‘·|üa<äì ª¬øe⁄«Røø£µ‘√ n\¢] qRswt≈£î s¡T∫ s¡÷|æ+#ês¡T Áù|ø£å≈£î\T. Ä>∑düTº˝À 18 dæìe÷\T ]©C` ø±>± düTeT+‘Y n•«Hé V”≤s√>± e∫Ãq ªn+‘·≈£î eTT+<äT Ä ‘·sê«‘·µ ˇø£ÿfÒ Væ≤{` nsTT´+~. Ç~ me] n&ܶø±<äì, me] <äfi¯+˝À y˚TeTT ˝ÒeTì, yÓsTT´ nã<ë›\TÄ&ÉT‘·÷ ≈£L&Ü ‘Ó*dæ ‘Ó*j·Tì yêfi¯ó¢ ø±<äì, y˚TeTT me]ø√dü+ yÓsTT{` #˚j·TeTì MT yÓTÆø£+˝À |ü&˚+‘· yÓÁ]yêfi¯¢+ ø±eTì <ä+&É+ ô|fÒºXÊs¡T Áù|ø£å≈£î\T. ôdô|º + ãsY HÓ \ ˝À 19 ∫Á‘ê\T $&É T <ä \ ø±>± ª»+JsY µ ‘√ u≤©e⁄&é˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq sê+#·s¡DY≈£î ô|<ä› m<äTs¡T<Óu“Ò ‘·–*+~. mH√ï ÄX¯\‘√ e∫Ãq »+JsY (Væ≤+B) ‘·TbòÕHé ‘Ó\T>∑T u≤ø±‡|ò”dt e<ä› u≤*à ‘·H˚ïdæ+~. eTH√C` ªb˛≥T>±&ÉTµ‘√ |òüs¡yê˝Ò<äì|æ+#ê&ÉT. ¬ s +&É T yêsê\bÕ≥T u≤ø±‡|ò ” d t e<ä › dü+<ä&ç #˚dæ+~ Çø£ ∫Á‘· $∫Á‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ HÓ ˝ ≤Ks¡ T q $&É T <ä ˝ … ’ q |ü e Hé ø £ fi ≤´DY ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëRs~µ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ e+<ä ø√≥¢qT kÕ~Û+#·>\∑ <äì.. H˚qT Áf…+&éì bòÕ˝Àø±qT Áf…+&é ôd{` #˚kÕÔ nqï |üeHé e÷≥\qT ì»+#˚dü÷Ô 81 ø√≥¢ ùws¡¢ì 90 ø√≥¢≈£î ô|’>± Á>±dtì edü÷˝` #˚dæq ∫Á‘·+ ˇø£ ≈£î≥T+ã ø£<ë∏ ∫Á‘êìøÏ á kÕúsTT $»j·T+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<ë n+fÒ n~ Røe\+ |üeHé e\¢ e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´+ nì|æ+#˚˝≤ ]ø±sY¶aì kÕ~Û+#ê&ÉT. nø√ºãsY HÓ\˝À 7 ∫Á‘ê\T ]©C` ø±>±, Hê>±s¡T®q ªuÛ≤jYTµ mHé{ÏÄsY ªsêeTj·T´ ekÕÔej·÷´µ ¬s+&ÉT ≈£L&Ü n|ü»j·T+ b¥+~ n_Ûe÷qT\qT ìsêX¯≈£î >∑T]#˚XÊsTT. qe+ãsY˝À 19 ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä˝…’q|üa{Ïø° ªyÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dtµ ˇø£ÿfÒ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. yÓ+ø°, sêyéT q{Ï+∫q ªeTkÕ˝≤µ Øy˚Tø˘ ∫Á‘·+ yê]øÏ y˚T¬ø’ >∑T#·TÃ≈£î+~. &ç ô d+ãsY ˝ À 13 ∫Á‘ê\T ]©C`ø±>± ª™j·÷´˝ »+bÕ˝≤µ ≈£î eT+∫ e÷s¡Tÿ˝Ò |ü&ܶsTT. _ÁR>&é dæìe÷˝…’q ªÁù|eT Çwtÿ ø±<ä˝`µ, ôdø£+&é Vü‰´+&é ∫Á‘ê\ ø£˝…ø£åqT¢ |òüs¡yê˝Ò<äì|æ+#êsTT. ø±ØÔ _sê´ì˝À eTkÕ˝≤ ‘·>∑Z>±, <√|æ&û #˚ k ÕÔ e T+≥÷ e∫Ãq &ç |ò ü s Y <√|æ & û <√#· T ø√˝Ò ø £ b˛sTT+~. yÓ T T‘êÔ ì øÏ 2013˝À ªn‘êÔ]+{Ïø° <ëRs~µ e+{Ï u≤¢ø˘ ãdüºsY‘√ |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY HÓ+ãsY eHé nì|æ+#·T≈£îHêïs¡T. - january 2014 41


BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life

ÄVü‰¢<ëìï n+~+#˚ •edüeTTÁ<ä »\bÕ‘·+ »\bÕ‘ê\+fÒ n+<ä]ø° ÇwüºyÓTÆq ÁbÕ+‘·+. @ »\bÕ‘ê˝…’Hê #·÷&ܶìøÏ ø£qTï\

trade GUIDE

øÏ+|ü⁄>±, düT+<äs¡+>± ø£ì|ædü÷Ô eTqdüT‡ì ÄVü‰¢<ä|üs¡TkÕÔsTT. n+<äTπø á »\bÕ‘ê\T #·÷&É&ÜìøÏ #ê˝≤ eT+~ edüTÔ+{≤s¡T. »\bÕ‘ê\T nq>±H˚ eTq+<ä]ø° >∑Ts=Ô#˚Ãù|s¡T qj·T>±sê »\bÕ‘ê\T. Ç~ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä›<Ó’q, n‹düT+<äs¡yÓTÆq |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘·+>± #·]Á‘·˝À ì*∫b˛sTT+~. Ç˝≤+{Ï düT+<äs¡ »\bÕ‘ê\T eTq <˚X¯+˝À ≈£L&Ü #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. n˝≤+{Ï ÁbÕeTTK´‘· bı+~q »\bÕ‘ê˝À¢ ˇø£{Ï •edüeTTÁ<ä+ »\bÕ‘·+. Ç+&çj·÷˝À ÁbÕeTTK´‘· dü+bÕ~+#·T≈£îqï »\bÕ‘ê\˝À ÇB ˇø£{Ï. •edüeTTÁ<ä+ »\bÕ‘·+ ø£sêï≥ø£ sêÁwüº+˝Àì eT+&É´ õ˝≤¢˝À ™qï ˇø£ ∫qï q>∑s¡+. Ç~ ø±y˚] q~ ˇ&ÉT¶q ñ+~. á »\bÕ‘êìøÏ z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. n<˚ Ädæj·÷˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï »\ $<äT´‘·TÔ |üesY πø+Á<ä+>± ù|s¡T bı+~+~. Bìì 1902 e dü+e‘·‡s¡+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. •edüeTTÁ<ä »\bÕ‘·+ ø±y˚Ø q~ ÁbÕ+‘·+˝Àì &Óø£ÿHé |”sƒ¡uÛÑ÷$T e<ä› ñ+~. •eqdüeTTÁ<ä+ »\bÕ‘·+ B«|üq>∑s¡+ eT<Ûä´˝À sêe&É+ e\q á q~ì »+≥ »\bÕ‘ê\T>± $uÛÑõdüTÔ+~. nsTT‘˚ q<äT\ kÕúsTT˝À @s¡Œ&çq n‹ô|<ä› Hê\Ze B«bÕìï @s¡Œs¡∫+~. Çø£ÿ&É ˇø£ }s¡T˝≤+{Ï Á|ü<˚X¯+ ø£ì|ædüTÔ+~. <ë+‘√bÕ≥T Çø£ÿ&É ø=ìï |ü⁄sê‘·q Ä\j·÷\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. á »\bÕ‘·+ dü>∑≥Tq 849 MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ, 90 MT m‘·TÔ eT]j·TT dü>∑≥Tq ôdø£qT≈£î 934 ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ ˙{ÏkÕeTsê´∆ìï ø£*– ñ+≥T+~. >∑]wüº+>± ôdø£qT≈£î 18,887 ≈£L´_ø˘ MT≥s¡T¢>± Ç~ Á|üeVæ≤düTÔ+~. eTTK´+>± p˝…’ qT+&ç nø√ºãs¡T es¡≈£î n‘·´~Ûø£ Á|üyêVü‰ìï ø£*–e⁄+≥T+~. á »\bÕ‘ê\ m&ÉeT uÛ≤>±ìï >∑>q∑ #·Tø°ÿ nì, ≈£î&ç uÛ≤>±ìï uÛsÑ #¡ T· ø°ÿ nì |æ\TkÕÔsT¡ . ìC≤ìøÏ uÛsÑ #¡ T· ø°ÿ »\bÕ‘ê\T, >∑>q∑ #·Tø°ÿ »\bÕ‘ê\≈£î HÓs’ T¡ ‹ ~X¯˝À ø=ìï øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À ñ+{≤sTT. á »\bÕ‘ê\T u…+>∑Tfi¯Ss¡T qT+&ç 139øÏMT <ä÷s¡+˝À ñHêïsTT. $<äT´‘Y ñ‘êŒ<äq+˝À dæ+cÕ|ü⁄sê ‘·sê«‘· Ädæj·÷˝À n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· bı+~q ¬s+&Ée »\ $<äT´‘Y |üesY ùdºwüHé>± @sêŒ≥T #˚j·Tã&ç+~. n|üŒ{Ï qT+&ç Bì<ë«sê $<äT´‘YqT düs¡|òüsê #˚dü÷ÔH˚ ñ+&É&É+ $X‚wü+. á |üesY ùdºwüHéqT yÓTÆdü÷sY ~yêHé X‚cÕÁ~ nj·T´sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ÿ&É ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ $<äT´‘·TqÔ T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À ø√˝≤sY >√˝Ÿ¶ |ò”˝Ÿ¶‡˝À ñ|üjÓ÷–+#ês¡ì düe÷#ês¡+. Bì e\q, ø√˝≤sY >√˝Ÿ¶ |ò”˝Ÿ¶‡ Ädæj·÷˝À »\ $<äT´‘·TÔqT bı+~q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï q>∑s¡+>± ù|s¡T >±+∫+~.

My CHOICE QUIZ

Á|üj·÷D+... •edüeTTÁ<ä+ »\bÕ‘ê\qT #˚s¡Tø√yê\+fÒ eTT+<äT>± yÓTÆdü÷sY #˚s¡Tø√yê*. yÓTÆdü÷sY qT+&ç Çø£ÿ&çøÏ <ë<ë|ü⁄ 60 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+≥T+~. ô|’¢{Ÿ˝À e#˚à yês¡T ≈£L&Ü yÓTÆdü÷sY˝À ~>±*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Áf…ÆHé˝À e#˚Ãyês¡T ≈£L&Ü yÓTdÆ ÷ü sY es¡≈î£ sêyê*‡ ñ+≥T+~. nø£ÿ&ç qT+&ç <ë<ë|ü⁄ 60 ø°˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj·÷DÏ+#ê*. nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ s¡ø£s¡ø±\ yêVü≤Hê\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT. <ë+‘√bÕ≥T n≥T yÓTÆdü÷sY qT+&ç, Ç≥T u…+>∑Tfi¯SsY qT+&ç ø=˝…¢>±\ es¡≈£î ãdt kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ø£\<äT. u…+>∑Tfi¯SsY qT+&ç •edüeTTÁ<ä+ eT<Ûä´˝À #ê˝≤ ãdt düØ«dt\T, HêHékÕº|t düØ«dt\T+{≤sTT. u…+>∑Tfi¯SsY qT+&ç Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√yê\+fÒ <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~.

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 42

- january 2014

Ädæj·÷˝ÀH˚ n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· b¥+~q 2e »\ $<äT´‘Y Rø+Á<ä+


NEWS HAPPENINGS

Kollywood

‘Ó\T>∑T˝À dü÷s¡´ ! ª>∑õ˙µ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü

V”≤s√>± eT+∫ Çy˚TCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT dü÷s¡´ ˝Òf…dtº>± ªdæ+>∑+2µ ∫Á‘· + ‘√ eTs√kÕ] eT+∫ Væ ≤ {Ÿ n+<äT≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ m|üŒ{Ï qT+&√ ‘Ó\T>∑T˝À Áôd’º{Ÿ dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü j · T ‘êï\T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&É~ z ø=*øÏÿ e∫Ãq≥Tº ‘Ó \ Tk˛Ô + ~. Á|ü d ü T Ô ‘ · + z ∫Á‘· + ˝À q{ÏdüTÔqï dü÷s¡´ eTs√ dæìe÷≈£î ø£$T{Ÿ nj·÷´&Éì ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø±ØÔ‘√ ª_]j· ÷ ìµ dæ ì e÷ s¡ ÷ bı+~+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT <äs¡Ùø£‘·«+˝À dü÷s¡´ q{Ï+#˚+<äT≈£î ¬s&û nj·÷´&ÉT. ªeT+>±‘· Ô µ e+{Ï Væ ≤ {Ÿ ∫Á‘êìï n+~+∫q yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT #Ó|æŒq ˝…’Hé dü÷s¡´qT Äø£≥Tºø√e&É+‘√, Äj·Tq Ádæÿ|tº

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps

¬s&û #˚düTÔHêïs¡ì, á ∫Á‘êìï dü÷º&çjÓ÷ Á^Hé dü+düú ì]à+#·qT+~. Bì ‘·s¡Tyê‘· dü÷s¡´ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+ ñ+≥T+<äì, Ä ∫Á‘êìøÏ z Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+.

#·+Á<äeTTœ eT∞fl edüTÔ+B ! BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top

»˙ø±+‘Y q{Ï+∫q ª#·+Á<äeTTœµ ∫Á‘·+ m+‘·ô|<ä› $»j·T+ kÕ~Û+∫+<√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. á dæìe÷˝À s¡»˙ bÕÁ‘·≈£î m+‘· Ç+bÕ¬sº+{Ÿ ñ+<√ #·+Á<äeTTœ bÕÁ‘·≈£î n+‘˚ ÁbÕeTTK´‘· ñ+<äì y˚πs #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. n|üŒ{À¢ mH√ï dü+#·\Hê\T ÁøÏjT˚ {Ÿ #˚dqæ á ∫Á‘êìøÏ ‘·«s¡˝À d”ø¬ «˝Ÿ sêqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT |æ.yêdüT #·+Á<äeTTœ ∫Á‘· d”¬ø«˝Ÿ rj·T&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.Ç+<äT˝À ≈£L&Ü s¡»˙ø±+‘Y q{ÏùdÔH˚ Ä ∫Á‘·+ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó\|ü&É+ $X‚wü+. s¡»˙ø±+‘Y‘√ yêdüT #ê˝≤ ∫Á‘ê\qT s¡÷bı+~+∫Hê, #·+Á<ÛäeTTœ dæìe÷ e÷Á‘·+ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. nsTT‘˚ n|üŒ{À¢ #·+Á<äeTTœ bÕÁ‘·qT CÀ´‹ø£ b˛wæ+∫ n+<ä]ì yÓT|æŒ+∫+~. eT] á #·+Á<äeTTœ d”¬ø«˝Ÿ˝À mes¡T q{ÏkÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*. nìï ≈£î~]‘˚ á ∫Á‘êìï e#˚à m&Ü~˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì düe÷#ês¡+.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

yês¡T $&çb˛j·÷sê ?

n+fÒ ne⁄qH˚ n+≥THêïsTT #ÓHÓ’ï esêZ\T. Ç+‘·ø° mes¡T yê]<ä›s¡÷

nqT≈£î+≥THêïsê. ø√©e⁄&é \esYu≤jYT •+ãT Ç{°e\ Vü≤ì‡ø£‘√ Áù|eT e´eVü‰s¡+ q&ç|ædüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Áù|eT #ê˝≤ eT<ÛäTs¡yÓTÆq~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ J$‘·+˝À ˇø£ÿkÕ¬s’Hê Áù|eT˝À |ü&Ü* nì á eT<Ûä´ ‘·eT nqTuÛÑ÷‹ì, Áù|e÷j·TD≤ìï {Ï«≥ºsY <ë«sê Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #ÓbÕŒs¡T ≈£L&Ü. á $wüj·÷ìï Vü≤ì‡ø£ ≈£L&Ü zπø #˚d+æ ~. nsTT‘˚ á Áù|eT, ô|[¢ es¡≈î£ yÓfió¯ ‘·T+<äì #ê˝≤ eT+~ }Væ≤+#ês¡T. ø±ì nqTø√ì $<Ûä+>± M] Áù|eT≈£î ÁuÒø˘ |ü&çq≥T¢ yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. á ÁuÒø£|t >∑T]+∫ Vü≤ì‡ø£ düŒ+~dü÷Ô y˚TeTT ÁuÒø£|t nj·÷´+ nì n+<äs¡÷ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. <ëì˝À ì»+ ñ+<äì #ÓãT‘√+~. nsTT‘˚ •+ãT e÷J \esY qj·Tq‘ês¡‘√ dæìe÷ #˚j·T&Éy˚T á ÁuÒø£|tøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ nH˚ {≤ø˘ eTs√yÓ’|ü⁄ $ì|ædüTÔHêï Bì >∑T]+∫ á uÛ≤eT düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ •+ãT‘√ e÷{≤¢&ç ø=ìï HÓ\\ sTT´+<äì, á $wüj·T+ >∑T]+∫ ‘êH˚$T e÷{≤¢&Éqì #ÓãT‘·T+~. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ M]eT<Ûä´ ì»+>±H˚ e÷≥\T ˝Òeì ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. k˛ á ÁuÒø£|t e\¢ ‘êqT #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñHêïqì ≈£L&Ü ‘·q düìïVæ≤‘·T\‘√ #ÓãT‘·T+<ä≥ á uÛ≤eT. - january 2014 43


Bollywood

NEWS HAPPENINGS

$&ÉT<ä\ ø£cÕº\T..?

bÕ|ü⁄\sY V”≤s√sTTHé>± eT+∫ bòÕyéT˝ÀøÏ e∫Ãq düìï*jÓ÷Hé mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ qï

ªC≤ø˘bÕ{Ÿµ dæìe÷ |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ bÕ\e&É+‘√ bÕ|ü+ ‘·q ÄX¯\ìï n&çj·÷X¯\ T>± e÷sêj·Tì n+≥T+B b˛sYï bÕ|ü. Á|üdüTÔ‘·+ á uÛ≤eT q{ÏdüTÔqï ªsê–DÏ m+.m+. mdt-2µ mH√ï s√E\ qT+&ç ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêï ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ eT∞¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. á dæìe÷˝À dü˙ï*jÓ÷Hé ‘·qü Vü‰{ŸVü‰{Ÿ n+<ë\ Äs¡uÀ‘· ø√dü+ n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á dæìe÷ $&ÉT<ä\ $wüj·T+˝À ˝Ò{Ÿ ø±yê&ÜìøÏ ø±s¡D+ dü˙ï ©jÓ÷H˚˚q≥. n|üŒ{À¢ e∫Ãq ªsê–DÏ m+m+mdµt eT+∫ Væ≤{Ÿ ø±e&É+‘√ <ëìøÏ d”πø«˝Ÿ>± ªsê–DÏ-2µ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ e∫Ã+~. nsTT‘˚ á b˛sYï bÕ|ü‘√ ø=ìï Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ d”Hé\‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê\ì uÛ≤$+#ês¡T <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T. nsTT‘˚ ‘·q b˛sYï eTTÁ<äqT e÷s¡TÃø√yê\H˚ ‘·|üq‘√ ñqï á uÛ≤eT ø=ìï Vü‰{Ÿ d”q¢˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î zπø #Ó|üŒ˝Ò<ä≥. ø£<∏ä &çe÷+&éì ã{Ϻ {≤|t˝…dt>± q{Ï+#ê\ì #Ó_‘˚ ‘·qe\¢ø±<ä+≥T+~. <ë+‘√ Ä j·T÷ì{Ÿ esêZ\T ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷j·T≥. nsTT‘˚ n˝≤ q{ÏùdÔH˚ dæìe÷ wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄‘êqì <äs¡Ù≈£î&ÉT nq&É+‘√ á dæìe÷ yêsTT<ë |ü&ç+~ eT]!.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT

RAZZI PA ì$TcÕìøÏ ø√{Ïô|’H˚ ? u≤BEAUTY t ps

©e⁄&é˝À V”≤s√˝…’Hê, V”≤s√sTTHé˝…’Hê ‘·eT ÁπøCŸì ø±´wt #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î m|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT+{≤s¡T. yês¡T @ neø±X¯+ e∫ÃHê <ëìï dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡#·Tø√e&É+˝À yê] ‘·s¡Tyê‘˚ me¬s’Hê. Ç+‘·ø° ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ Ç{°e\ Ç˝≤+{Ï z ã+|üsY Ä|òüsYqT n+<äT≈£î+~ u≤©e⁄&é Vü‰{Ÿ ã÷´{° Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ. yÓ÷dtº yê+f…&é V”≤s√sTTH釽À ˇø£¬s’q á eTT<äT›>∑TeTà dæìe÷\≈£î, ø£eT]¸j·T˝Ÿ j·÷&é‡≈£î uÛ≤Ø bÕ]‘√wæø£+ &çe÷+&é #˚düTÔ+~. ˝Òf…dtº>± q÷´ Çj·TsY dü+<äs¡“¤+>± #ÓqïjYT˝À »s¡>∑qTqï z y˚&ÉTø£˝À á neTà&ÉT &ÜHé‡ #˚j·T&ÜìøÏ #ê˝≤ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À bÕ]‘√wæø£+ &çe÷+&é #˚dæ+<ä≥. n~ $qï n+<äs¡÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥? nsTT‘˚ Bì ø√dü+ Á|æj·÷+ø£ rdüTø√uÀ‘·Tqï bÕ]‘√wæø£+ <ë<ë|ü⁄ Äs¡T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T nì ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ á uÛ≤eT nø£ÿ&É &ÜHé‡ #˚ùd~ πøe\+ @&ÉT ì$TcÕ˝Ò ø±e&É+ $X‚wü+. á bÕ]‘√wæø£+ m≈£îÿyÓ’Hê düπs ìsê«Vü≤≈£î\T n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE 44

- january 2014

QUIZ

Ä c˛˝À @+ »s¡T>∑T‘√+~!? ]

j·÷*{°Ï c˛\+fÒ Ç+‘·es¡≈î£ eTq+ $<˚XÊ˝À¢ ñ+&˚ c˛\ >∑T]+#˚ ‘Ó\TdüT nsTT‘˚ ø£\sY‡ {°$ Ç+&çj·÷˝À _>˘u≤dt π>yéT ]j·÷*{°Ï c˛qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á c˛ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· u≤>± bÕ|ü⁄\sY nsTT+~ ≈£L&Ü. nsTT‘˚ Ç{°e˝Ò 7eôwwüHé »s¡T>∑T‘·Tqï á c˛˝À s√Es√E≈£î dü+#·\ Hê\T m≈£îÿee⁄‘·THêïsTT. ˝Òf…dtº>± _>˘u≤dt π>yéTc˛˝À düVü≤ uÛ≤>∑kÕ«$T nsêàHé ø√V”≤¢ô|’ q{Ï k˛|òæj·÷ Vü≤j·T‘Y b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. _>˘u≤dt7e c˛ qT+∫ Ç{°e˝Ò ãj·T≥≈£î e∫Ãq k˛|òæj·÷ Vü≤j·T‘Y ‘·qqT nsêàHé ø√V”≤¢ e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± Çã“+<äT\T ô|{≤º&Éì, ã÷‘·T\T ‹fÒºyê&Éì, ø=fÒºyê&Éì b˛©düT\≈£î ‘Ó*|æ+~. <ë+‘√ b˛©düT\T nsêàHé ø√V”≤¢ì b˛©düT\T n¬sdtº #˚kÕs¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· n‘·&TÉ u…sTT˝Ÿô|’ ≈£L&Ü ãj·T{ÏøÏ e#êÃ&ÉT n~ y˚sπ $wüj·T+. nsTT‘˚ ndü\T _>˘u≤dt c˛˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü b˛©düT\T ÄsêrdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.


NEWS HAPPENINGS

Hollywood

eTØ ¬s∫Ãb˛sTT+~...?

Vü‰©e⁄&é˝À m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT dü+#·\Hê\T ÁøÏj˚T{Ÿ #˚j·T&É+˝À me] ôd’º˝Ÿ yê]<˚. nsTT‘˚

eTTK´+>± {≤|t˝…dt, q÷´&é bò˛E\‘√ me]øÏ yêπs b˛{Ï>± ‘·eT≈£î ‘êy˚T Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥÷ yês¡Ô˝À¢ ì\TdüTÔHêïs¡T. ˝Òf…dtº>± eTs√ ‘ês¡ Ç˝≤+{Ï dü+#·\qy˚T ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæ+~. ÄyÓT Çyê ˝≤+>√]j·÷. n≥T q{Ï>±, Ç≥T <äs¡Ù≈£îsê*>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï á neTà&ÉT ‘êC≤>± Ç|ü⁄Œ&ÉT ªªm˝Ÿµµ nH˚ |üÁ‹ø£ ø£esY ù|J ø√dü+ q>∑ï+>± bò˛E*∫Ã+~. ˇ+{Ï MT<ä πøe\+ ÁøÏdüº˝Ÿ‡ e÷Á‘·+ <Ûä]+#·&É+‘√ á bò˛{À\T dü+#·\q+ ø£*–düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï bò¥{À\≈£î H˚qT bò˛E*e«>∑\Hê nì yÓTT<ä{À¢ nì|æ+∫+<äì, Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£ ø√dü+ á bò˛{À\T rùd≥|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ m¬ø’‡{Ÿ nj·÷´qì á Vü‰{Ÿ uÛ≤eT ‘Ó\|ü&É+ $X‚wü+. á neTà&ç n+<ë\T #·÷&Ü\+fÒ 2013 &çôd+ãsY dü+∫ø£ ø£esY ù|J MT<ä Çyê ˝≤+>√]j·÷ n+<ë\T m˝≤+{Ï n&ɶ+ø° ˝Ò≈£î+&Ü <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ á neTà&ÉT CÀdt Ä+{ÀìjÓ÷‘√ &˚{Ï+>˘ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

LIFE style

HOT SPICY CHIT CHAT

ÄkÕÿsY ã]˝À ªø±eTdü ÷ Á ‘ · µ RAZZI PA ˝Òf…dtº>± eTs√ dæìe÷ ÄkÕÿsY˝À ì\eqT+~. ôdø°‡ >∑sY¢

ôw]¢Hé #√ÁbÕ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q ªø±eTdü÷Á‘· 3&ûµ ∫Á‘·+ Á|ü‹cÕº‘·àø£ ÄkÕÿsY ã]˝À ì*∫+~. Ç+<äT˝Àì ◊<äT bÕ≥\T u…dtº ˇ]õq˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À b˛{°øÏ ì*#êj·Tì <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡÷ù|wt bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. #ÓHÓ’ïøÏ #Ó+~q dü+^‘· <äs¡Ù≈£î\T dü∫Hé, ÁoJ‘Y á bÕ≥\qT ø£+b˛CŸ #˚XÊs¡T. ÄkÕÿsY nø±&ÉMT düuÛÑT´\ z≥¢ Ä<Ûës¡+>± á bÕ≥\qT b˛{°øÏ m+|æø£ #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 75 bÕ≥\T nyês¡T¶≈£î b˛{° |ü&É>± ‘·eT dæìe÷˝À ¬s+&ÉT bÕ≥\T {≤|t-5˝À ì*#êj·Tì, Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. 86e ÄkÕÿsY nyês¡T¶\≈£î Hê$TH˚≥sTTq yê{Ïì e#˚à @&Ü~ »qe] 16q Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T. á @&Ü~ e÷]à 2q nyês¡T¶\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ ñ+≥T+~. á @&Ü~ 289 dæìe÷\T á b˛{°˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+#êsTT. á dæìe÷ u…dºt yÓ÷wüHé |æøã sY $uÛ≤>∑+˝Àq÷ ÄkÕÿsY ã]˝À ì*e&É+ $X‚wü+.

BEAUTY t ps

BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD q{Ï m©qsY bÕs¡ÿsY eTè‹ Á|üdæ<ä∆ Vü‰©e⁄&é q{Ï m©qsY bÕs¡ÿsY sex nyÓdüTpsychology T]ø±˝Àì ø±*bò˛]ïj·÷˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T.

top

ÄyÓT ej·TdüT 91 dü+e‘·‡sê\T. qT´yÓ÷ìj·÷‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï bÕs¡ÿsY bÕyéT ÁdæŒ+>˘‡˝Àì ˇø£ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ‘·T~ XÊ«dü $&ç#ês¡T. 1966 Hê{Ï ø±¢dæø˘ #·\q∫Á‘·+ ª<ä kÂ+&é Ä|òt eT÷´õø˘µ˝Àì bÕÁ‘·‘√ ÄyÓT q≥q ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛‘·T+~. ÄyÓT q{Ï+∫q dæìe÷\‘√ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. m©qsY eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ñ‘·ÔeT q{Ï $uÛ≤>∑+˝À ÄkÕÿsY nyês¡T¶ ø√dü+ Hê$TH˚{Ÿ ≈£L&Ü nj·÷´s¡T. 1942˝À yÓ+&ç‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ãq ÄyÓT nH˚ø£ ø±¢dæø˘ dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫ yÓT|æŒ+#ês¡T. ∫e]kÕ]>± 1991˝À ª&Ó&é ÄHé <ä eT˙µ nH˚ dæìe÷˝À q{Ï+#ês¡T. áyÓT Hê\T>∑T kÕs¡T¢ $yêVü≤+ #˚düTø√e&É+ $X‚wü+.

N GHT Life

trade GUIDE My CHOICE QUIZ

- january 2014 45


HOT SPICY CHIT CHAT PA

RAZZI

BEAUTY t ps BEHIND THE WOODS LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

eT+∫ ø£eT]¸j·T˝` V”≤s√>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√yê\ì ™+~ ?

COMPETET ON d ary 46

- january 2014

- düTeT+‘Y n•«Hé


‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT≈£î mH√ï n<äT“¤‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\qT n+~+∫q ìsêà‘·, düTeT+‘Y ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ |ü\T Væ≤{` ∫Á‘ê\T ì]à+∫q j·T+. j·Tdt sêE ‘·qj·TT&ÉT düTeT+‘Y n•«Hé ª‘·÷˙>∑.. ‘·÷˙>∑µ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± |ü]#·yÓTÆ Ä ‘·s¡Tyê‘· ªn+‘·≈£îeTT+<äT Ä ‘·s¡Tyê‘·µ ∫Á‘·+‘√ q≥T&ç>± eT+∫ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒºkÕ&ÉT. ‘êC≤>± e÷s¡T‹ u≤´qsY˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª\esY‡µ ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ wüO{Ï+>˘ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï á ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T düT≈£îe÷sY ôVA+Ábı&Éø£åHé˝À ì]à+#˚ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á dü+<ääs¡“¤+>± j·T+>˘ V”≤s√ düTeT+‘Y n•«Hé‘√ {≤©e⁄&é Ç+≥s¡÷«´... Á|üdüTÔ‘·+ πøØsY m˝≤ ñ+~? #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<ä+&ç. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£≈å î£ \T q≥T&ç>± Hê≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ Ç#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ #˚düTÔqï dæìe÷\T >∑T]+∫ #ÓãT‘êsê? Á|üdüTÔ‘·+ <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹ >±] Ábı&Éø£åHé˝À ª\esY‡µ nH˚ dæìe÷ #˚düTHêïqT. á dæìe÷ wüO{Ï+>˘ dü>∑+ ô|’>± |üPs¡ÔsTT+~. á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· düT≈£îe÷sY>±] ôVA+ Ábı&Éø£åHé˝À eTs√ dæìe÷ ñ+≥T+~. <ëìøÏ y˚e÷¬s&ç¶ <äs¡Ù≈£î&ÉT. n~ ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. e÷s¡T‹ u≤´qsY˝À q{ÏdüTÔqï dæìe÷ >∑T]+∫, Ä dæìe÷˝À MT ø±´¬sø£ºsY m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·T+~? á dæìe÷˝À H˚qT ø±˝ÒCŸ dü÷º&Ó+{Ÿ>± q{ÏdüTÔHêïqT. H˚qT #˚dæq dæìe÷˝À¢ ø±˝ÒCŸ dü÷º&Ó+{Ÿ>± #˚düTÔqï yÓTT<ä{Ï dæìe÷ Ç<˚. >∑‘·+˝À #˚dæq ø±´¬sø£ºsY ˝…’|òt˝À ø=+‘· yÓT#·÷´sY&é |üs¡‡Hé>± ø£ì|ækÕÔqT. Ç+<äT˝À e÷Á‘·+ ø±˝ÒCŸøÏ yÓfi‚fl j·TTe≈£î&çì n+‘˚. kÕ<Ûës¡D+>± e÷s¡T‹ dæìe÷˝À¢ ø=+#Ó+ eTkÕ˝≤ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äH˚ {≤ø˘ ãj·T≥ $ì|ædüTÔ+~. n+fÒ ªá s√E˝À¢, ãdtkÕº|tµ. á dæìe÷ ≈£L&Ü Ä ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ ñ+≥T+<ä+{≤sê? ndü\T $wüjT· + n~ ø±<äT. e÷s¡T‹>±s¡T &Û˝û Ÿ #˚ùd düuø®… \º˘ ˝À m+‘· m+≥sYfHÆ… yé TÓ +{Ÿ, |òüHé ñHêï ≈£L&Ü ø£+f…+{Ÿ e÷Á‘·+ $Tdt ne<äT. MTs¡T ªãdtkÕº|tµ dæìe÷ rdüTø√+&ç. n+<äT˝À ¬ø’¢e÷ø˘‡ m+‘· u≤>∑T+≥T+~. n˝≤π> á dæìe÷ #ê˝≤ ø=‘·Ô>± ñ+≥T+~. kÕ<Ûës¡D+>± MTs¡T dæìe÷\qT m+#·T≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT <˚ìøÏ MT yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À MT Hêqï>±] ÇHéyê˝Ÿ«yÓT+{Ÿ m+‘·es¡≈£î ñ+≥T+~? H˚qT ø£<∏äπø Hê yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔqT. ø£<∏ä u≤>∑T+fÒH˚ ø£<ë Áù|ø£å≈£î\qT eTq+ Äø£≥Tºø√>∑\+. Çø£ e÷ Hêqï>±] ÇHéyê˝Ÿ«yÓT+{Ÿ n+{≤sê, Hê≈£î ø£<∏ä u≤>± q∫Ñ˚ Hêqï>±]‘√ &çdüÿdt #˚kÕÔ. <ëìøÏ Äj·Tq dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇdüTÔ+{≤s¡T. dæìe÷ yê‘êes¡D+˝À ô|]–q MTs¡T yÓTT<ä{ÏqT+&ç V”≤s√ø±yê\ì nqT≈£îHêïsê? Hê≈£î ∫qï|üŒ{Ï qT+&ç dæìe÷\+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. ∫qï|ü⁄Œ&ÉT #·<äTe⁄ |ü≥¢ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ≈£L&Ü ˝Ò<äT. <ë+‘√ dü÷ÿ˝Ÿ m>=Z{Ϻ eTØ wüO{Ï+>˘\≈£î e#˚Ãyê&çì. #·<äTe⁄˝À eTØ n+‘· Mø˘e÷Á‘·+ ø±<äT˝Ò+&ç, yÓT]{Ÿ dü÷º&Ó+{ŸH˚. Çø£ V”≤s√ nyê«\H˚ ø√]¬ø’‘˚ ªes¡¸+µ dæìe÷ f…Æ+˝À ø£*–+~. n~ m˝≤>∑+{≤sê ˇø£s√E nqTø√≈£î+&Ü Hê≈£î bò˛{ÀùdwüHé #˚kÕs¡T. n~ #·÷dæ #ê˝≤ eT+~ u≤>∑THêïeì nq&É+‘√.. eTq+ V”≤s√ ø±e#·Tà nH˚ Ä˝À#·q ø£*–+~. eT] dæìe÷˝À V”≤s√>± #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD˝≤+{Ï~ @yÓTÆHê rdüT≈£îHêïsê? ôdŒwü˝Ÿ>± Áf…Æì+>˘ n+≥÷ @+ rdüTø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ eTT+ãsTT˝À ¬øyÓTsê |òæj·TsYb˛&ÜìøÏ ∫qï Áf…Æì+>˘˝≤+{Ï~ #˚kÕqT. n+‘˚ø±ì <ëì ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åD n+≥÷ @$T˝Ò<äT. yÓTT<ä{Ïdæìe÷ MT Hêqï>±]‘√ #˚j·T&É+ e\¢ m˝≤+{Ï f…q¸Hé nqTuÛÑ$+#ês¡T. eTTK´+>± s=e÷+{Ïø˘ düìïy˚XÊ˝À¢ q{Ï+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT? Hê¬ø’‘˚ n˝≤+{Ï |ò”*+>˘ @$T nì|æ+#·˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ Hêqï>±s¡T e÷eTT\T>± n+<ä] V”≤s√\qT m˝≤ &û˝Ÿ #˚kÕÔs√ qqTï ≈£L&Ü n˝≤π> &û˝Ÿ#˚ùdyês¡T. ôd{Ÿ˝À ñqï+‘·es¡≈£î H˚qT q≥T&çï Äj·Tq <äs¡Ù≈£î&ÉT n+‘˚. wüO{Ï+>˘ ù|ø£|t nsTTb˛j·÷ø£ y˚T$T<ä›s¡+ bòÕ<äsY Ä+&é düHé. Çø£ yÓTT<ä{Ïs√E ôd{Ÿ˝À Hê≈£î ≈£L&Ü n+<ä]˝≤π> ø=+‘· Çã“+~ nì|æ+∫+~. nsTT‘˚ ª‘·÷˙>∑...‘·÷˙>∑µ wüO{Ï+>˘ ÁbÕs¡+_Û+#˚ eTT+<äT yês¡+ s√E\bÕ≥T H˚qT Ä dæìe÷ nk˛dæj˚T{Ÿ‡‘√ ø£*dæ ¬øyÓTsê ]Vü‰s¡‡˝Ÿ #˚j·T&É+ #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+<äì #ÓbÕŒ*. Çø£ s=e÷+{Ïø˘ düìïy˚XÊ\˝À e÷eTT\T>±H˚ #˚kÕqT. ª‘·÷˙>∑..‘·÷˙>∑µ dæìe÷ô|’ MTs¡T #ê˝≤ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îì ñ+{≤s¡T. ø±ì Ä dæìe÷ bòÕ¢|üe&É+ e\¢ MT¬s˝≤ |ò”\j·÷´s¡T? H˚qT ª‘·÷˙>∑...‘·÷˙>∑µ dæìe÷ô|’ #ê˝≤ ôVA|t‡ ô|≥Tº≈£îqïe÷≥ yêdüÔey˚T. nsTT‘˚ Ä dæìe÷ bÕ¢|üe&É+ #ê˝≤ &çdü‡bÕŒsTT+{Ÿ #˚dæ+~. H˚qT yÓTT<ä{À¢ ø=+‘· qs¡«dt>±

|ò”\j·÷´qT nsTT‘˚ Çø£ÿ&É dü¬ø‡dt, ô|òsTT\÷´sY nH˚$ kÕ<Ûës¡Dy˚T ø±ã{Ϻ ˝…’{Ÿ>± rdüT≈£îHêïqT. Ä dæìe÷ ˇø£s¡ø£+>± Hê≈£î y˚T˝Ò #˚dæ+~. m+<äTø£+{≤sê? Ä dæìe÷‘√ q≥T&ç>± H˚qT u≤>± #˚kÕqT nH˚ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïqT. Ä dæìe÷ #˚j·T˝Òø£b˛sTT ñ+fÒ H˚qT Øôd+{Ÿ>± #˚dæq ªn+‘·≈£îeTT+<äT Ä ‘·s¡Tyê‘·µ e+{Ï eT+∫ ∫Á‘·+ #˚ùdyê&çH˚ ø±<äT. MT ‘=* dæìe÷‘√ &ÜHé‡\|üs¡+>± ≈£L&Ü eT+∫ áCŸ dü+bÕ~+#ês¡T. eT] <ëìø√dü+ @<Ó’Hê •ø£åD rdüT≈£îHêïsê? ˝Ò<ä+&ç H˚qT &ÜHé‡ e÷eTT\T>±H˚ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. Hê≈£î bòÕ´$T© bÕغ\T, ‘·~‘·s¡ |òü+ø£åHé‡ ñqï|ü⁄Œ&ÉT &ÜHé‡ #˚j·T&É+ n\yê≥T. <ë+‘√ áJ>± #˚j·T>∑*>±qT. nsTT‘˚ Hê Áô|ò+&é s¡$, H˚qT ø£*dæ &ÜHé‡ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ #˚ùdyêfi¯fl+. ‘·qT Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=]jÓ÷Á>±|òüsY>± #˚düTÔHêï&ÉT. á eT<Ûä´ {≤©e⁄&é V”≤s√\T u≤©e⁄&é u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT] MTs¡T ≈£L&Ü u≤©e⁄&é˝ÀøÏ yÓfi‚fl neø±X¯+ ñ+<ä+{≤sê? u≤©e⁄&é dæìe÷ n+fÒH˚ yÓT+≥˝Ÿ>±, Ç≥T |òæõø£˝Ÿ>± ≈£L&Ü m≈£îÿe ÁôdºsTTHé ne&É+ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ u≤©e⁄&é dæìe÷\T #ê˝≤ n&Ü«Hé‡&é>± ñ+≥THêïsTT. Hê≈£î ≈£L&Ü ◊&çj·÷ ñ+~. u≤©e⁄&é˝À eT+∫ Ä|òüsY eùdÔ #˚j·T&ÜìøÏ ¬s&û. Á|ü‘˚´ø£+>± MT≈£î Á&ûyéT ø±´¬sø£ºsY ˝≤+{Ï~ m<Ó’Hê ñ+<ä+{≤sê? Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Á&ûyéT bÕÁ‘·\+≥÷ @$ ˝Òe+&ç. Hê≈£î düø£‡dt|òü⁄˝Ÿ, n+&é ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷\T #˚j·÷\ì ñ+~. á eT<Ûä´ {≤©e⁄&é˝À eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘·\ Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘·T+~ ø£<ë. eT] MTs¡T ≈£L&Ü eT©ºkÕºs¡sY dæìe÷˝À¢ q{ÏkÕÔsê? Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T, n+fÒ Hê≈£î eTT+<äT>± ø£<∏ä q#êÃ*. n+<äT˝À bÕÁ‘· ≈£L&Ü neìï zπø nsTT‘˚ q{Ï+#·&ÜìøÏ H˚qT ¬s&û. MT≈£î s√˝ŸyÓ÷&É˝Ÿ mes¡T? s√˝ŸyÓ÷&É˝Ÿ nì ø±<äT ø±˙, H˚qT #ê˝≤ eT+~ì ÇHé‡|æπswüHé>± rdüT≈£îHêïqT. ª<˚M|ü⁄Á‘·T&ÉTµ dæìe÷ f…Æ+˝À yÓ+ø£fÒwt>±]ì u≤>± <ä>∑Zs¡>± >∑eTì+#êqT. Äj·Tq Áb¥ô|òòwüq*»+, q≥q, Äj·Tq j·÷{Ï≥÷´&é Çe˙ï Hê≈£î #ê˝≤ ÇHé‡|æπswüHé>± nì|æ+#êsTT. n˝≤π> eTùV≤wt u≤ãT >±s¡T, ªˇø£ÿ&ÉTµ dæìe÷ f…Æ+˝À #·÷kÕqT. Äj·Tq f…Æ+ ôdHé‡. ˝§πøwüHé˝ÀøÏ bÕe⁄>∑+≥ eTT+<äT>±H˚ ekÕÔsêj·Tq. e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· cÕ{Ÿ ¬s&û n+fÒ #ê\T yÓ+≥H˚ Ä eT÷&é˝ÀøÏ yÓ[flb˛‘ês¡T. n˝≤π> ªes¡¸+µ f…Æ+˝À Á|üuÛ≤dt Ç˝≤ #ê˝≤ eT+~ ÇHé‡|æπswüHé ™+~. MT HÓø˘‡º ÁbÕC…ø˘º\ >∑T]+∫? Á|üdüTÔ‘·+ e÷s¡T‹>±] ôVA+ Ábı&Éø£åHé˝À #˚düTÔqï dæìe÷ ñ+~. á dæìe÷˝À q+~‘· V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. á dæìe÷‘√ bÕ≥T Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY ìsêà‘·>± ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêïqT. á dæìe÷ ‘·«s¡˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ sêqT+~. eT∞fl MT Hêqï>±]‘√ dæìe÷ m|ü⁄Œ&ÉT? Á|üdüTÔ‘·+ Hêqï>±s¡T ø£<∏ä\ m+|æø£˝À ñHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT ø£<∏ä\T ≈£L&Ü ô|ò’q˝…’CŸ nj·÷´sTT. nsTT‘˚ e÷ ø±+_H˚wüHé˝À dæìe÷ ñ+≥T+~. n~ m|ü⁄Œ&ÉH˚~ ‘·«s¡˝À ‘Ó*j·TCÒkÕÔqT. eT] dæø˘‡bÕ´ø˘ #˚düTÔHêïsê? ìC≤ìøÏ dæø˘‡bÕ´ø˘≈£î dæìe÷ $»j·÷ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ñ+&É<äT. á dæø˘‡bÕ´ø˘ e\¢ eTTK+˝À ø£fi¯ ‘·–Zb˛‘·T+~. Hê¬ø’‘˚ dæø˘‡bÕ´ø˘ #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+ ˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ ø£<∏ä &çe÷+&é #˚ùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü H˚qT ≈£L&Ü dæø˘‡bÕ´ø˘ #˚kÕÔqT. - lìyêdt ÄsY sêyé

- january 2014 47


LittleStar

"

H˚qT HÓø˘‡º dæìe÷ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·qT. m+<ä T ø£ + fÒ , dæ ì e÷ Væ ≤ {Ÿ nsTT‘˚ |ü ] dæ ú ‹ ˇø£ ˝ ≤ ñ+≥T+~. bò Õ ¢ | ü s TT‘˚ eTs√˝≤ ñ+≥T+~. Ä dæìe÷ ]»˝Ÿºì ã{Ϻ Çø£ÿ&É dæìe÷\T, HÓø˘‡º ÁbÕC…ø˘‡º e÷] b˛‘·T+{≤sTT. Çø£ÿ&É dü¬ø‡ùd Á|ü<Ûëq+.

"

á |ò˝” ˝¶Ÿ À ì\ã&Ü\+fÒ |Á ‹ü s√E ø=‘·>Ô ± bÁ Õs¡+_Û+#ê*‡+<˚ !

- &Ó’¬sø£ºsY düT≈£îe÷sY 48

- january 2014


Çø£ÿ&É ˇø£ dæìe÷ Væ≤≥ºe>±H˚ nsTTb˛<äT. ‘·s¡Tyê‘· ∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü <äs¡Ù≈£î&ç>± ìqTï ˙e⁄ Á|üPyé #˚düTø√yê\H˚ ‘·|üq‘√ ÁbÕs¡+_Û+#ê*. á dæìe÷ nsTTb˛sTT+~, eT] πs|ü{Ï dü+>∑‹. Çø£ÿ&˚ ø±<äT Á|ü‹ s¡+>∑+˝À ás√E $»j·T+kÕ~Û+#ê+. nsTT‘˚ HÓø˘®‡&˚qT eT∞fl ø=‘·Ô>± ÁbÕs¡+_Û+#ê* n+≥THêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY. ªÄs¡´µ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± dæ˙s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ ‘=* dæìe÷‘√ {≤˝…+f…&é <äs¡Ù≈£î&ç>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· ª»>∑&É+µ, ª100 \yéµ, Äs¡´ 2 dæìe÷\‘√ <äs¡Ù≈£îì>± m+‘√ kÕºsY&ÉyéTqT dü+bÕ~Û+∫ ‘êC≤>± eTùV≤wt u≤ãT‘√ ª1H˚H=ø£ÿ&çH˚µ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~düTHÔ êï&ÉT. Ç|üŒ{Ïøπ ‘Ó\T>∑T˝À e+<äø√≥¢ e÷¬sÿ{ŸqT <ë≥T‘·T+<äqï ≈£L´]j·÷dæ{Ï° ø£*–düTqÔ ï á ∫Á‘+· dü+øÁ ±+‹ ø±qTø£>± »qe] 10q $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›yÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY‘√ {≤©e⁄&é ôdŒwü˝Ÿ Ç+≥s¡÷´«... ª1 H˚H=ø£ÿ&çH˚µ dæìe÷≈£î #ê˝≤ ÁπøCŸ e∫Ã+~. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ ôV’≤|t ≈£L&Ü ÁøÏj˚T{Ÿ nsTT+~ ø£<ë. eT] á dæìe÷ m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·T+~. Bì >∑T]+∫ MT |ò”*+>˘? dæìe÷ #ê˝≤ u≤>± e∫Ã+<ä+&ç. ãj·T≥ ≈£L&Ü u≤>± ôV≤’ |t ÁøÏjT˚ {Ÿ nsTT´+~ ì»y˚T. Ä n+#·Hê\≈£î mø£ÿ&Ü ‘·>∑Z≈£î+&Ü á dæìe÷ ñ+≥T+~. Ç+‘·øÏ ø£<∏ä >∑T]+∫ m<Ó’Hê #ÓãT‘êsê? kÕØ n+&û ø±HÓ‡|tº >∑T]+∫ #Ó|üŒ˝ÒqT ndü\T á dæìe÷ >∑T]+∫ @~ ]M˝Ÿ #˚jÓTT<ä›ì Ábı&É÷´düsY‡ Äs¡¶sY. k˛ ˇø£ eT+∫ dæìe÷ Ç~ n+‘·≈£î $T+∫ @$T #Ó|üŒ˝ÒqT. á dæìe÷˝À eTùV≤wt u≤ãTqT sêø˘kÕºsY>± #·÷|ædüTÔHêïs¡T ø£<ë. eTùV≤wtì sêø˘kÕºsY>± #·÷|æ+#ê\H˚ ◊&çj·÷ m˝≤ e∫Ã+~. <ëìøÏ eTùV≤wt ¬skÕŒHé‡ m˝≤ ñ+~.? H˚qT ø£<∏ä nqT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· eTùV≤wt u≤ãT >±]øÏ #Ó|üŒ&É+ »]–+~. Äj·Tq ˝…’Hé $ì #ê˝≤ u≤>∑T+<äì #Ó|æŒ Ábıd”&é ne«eTHêï&ÉT. Çø£ sêø˘kÕºsY>± n+fÒ dæìe÷˝À V”≤s√øÏ @<√ ˇø£ Ábıô|òwüHé ø±yê* ø£<ë n+<äTπø sêø˘kÕºsY>± #·÷|æ+#ê+. Çø£ eTùV≤wt sêø˘kÕºsY>± Ä \Tø˘˝À ny˚Tõ+>˘ nì #ÓbÕŒ*. ndü˝Ò Äj·Tq n+<ä>±&ÉT. á dæìe÷˝À eT]+‘· n+<ä+>± ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. kÕ<Ûës¡D+>± MT dæìe÷˝À¢ V”≤s√øÏ ø=+‘· HÓ–{Ïyé ùw&é˝À ø±´¬sø£ºsY &çC…’Hé #˚kÕÔs¡T. eT] á dæìe÷˝À eTùV≤wt u≤ãT ø±´¬sø£ºsY m˝≤ ñ+≥T+~ ? á dæìe÷˝À HÓ–{Ïyé ùw&é˝≤+{Ï ø±´¬sø£ºsY ˝Ò<ä+&ç. e÷eTT\T>±H˚ ñ+{≤&ÉT. ø±ø£b˛‘˚ eTùV≤wt ø=‘·Ô ôd’º©wt \Tø˘‘√ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. á dæìe÷ ø√dü+ eTùV≤wt u≤ãT‘√ dæø˘‡ bÕ´ø˘ #˚sTT+#ês¡ì $Hêï+ Bì >∑T]+∫ MT¬seT+{≤s¡T ? dæø‡˘ bÕ´ø˘ nì ø±<äT (qe⁄«‘·÷ ...) dæìe÷˝À sêø˘kÕºs>Y ± ø£ì|æ+#ê\+fÒ ñqï<ëì˝À ø=+‘· ø=‘·Ô\Tø˘ yÓTsTTHéf…ÆHé #˚j·÷* <ëìø√dü+ ∫qï es¡ÿe⁄{Ÿ #˚kÕ&ÉT. n+fÒ sêø˘kÕºsY>± m˝≤ ñ+&Ü\qT≈£îHêïyÓ÷ <ëìøÏ Ç+ø± n<äT“¤‘·T+>± Äj·Tq ø£ì|æ+#ês¡T. eTùV≤wt u≤ãT \Tø˘ áCŸ yÓØ &ç|òü¬s+{Ÿ. Äj·Tq n˝≤ #·÷ùdÔ #ê\T... >=|üŒ>± ñ+≥T+~. ì»+>± eTùV≤wt \Tø˘ ô|ò+{≤dæºø˘. MT ¬øØsY ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ <ë<ë|ü⁄ |ü~ dü+e‘·‡sê\T ø±edüTÔ+~. á |ü<˚fi¯fl˝À MTs¡T πøe\+ ◊<äT dæìe÷\T e÷Á‘·y˚T #˚kÕs¡T. dæìe÷ dæìe÷≈£î #ê˝≤ f…Æ+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T ø±s¡D+? nqTø√≈£î+&Ü n˝≤ m≈£îÿe f…Æ+ |üfÒºdüTÔ+~. ˇø£s¡ø£+>± Hê≈£î ã<ä∆ø£+ nì #ÓbÕŒ*. <ëì‘√bÕ≥T H˚qT dü]>±Z eT÷yé ø±ø£b˛e&É+ ≈£L&Ü nsTTe⁄+≥T+~. ˇø£&ÉT düø£‡dt nsTTq|ü⁄Œ&ÉT yê&ç |üd¢ t bÕsTT+{Ÿ‡ ø±<äT ˝ÀbÕ\T ≈£L&Ü ‘Ó*j·÷*. m+<äTø£+fÒ eTq≈£î ÇHé‡|æRswüHé ø£*–+#˚ #ê˝≤ eT+~ Ä‘·àø£<∏ä\T #·~$ #ê˝≤ ÇHéôd’ŒsY ne⁄‘ê+. ø±ì <ë+{À¢ eTq≈£î bÕõ{Ïy˚‡ ø£ì|ækÕÔsTT. <ë+‘√ eTq+ zesY>± ]j·÷ø˘º ne⁄‘ê+. n+fÒ mìï ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·T*ï >∑&çbÕqH√, ˝Ò<ë ˙fi¯ófl‘ê– ø£&ÉT|ü⁄ì+|ü⁄≈£îHêïqì eTq+ #ê˝≤ #·~y˚dæ ñ+{≤+. neìï }Væ≤+#·Tø=ì @<˚<√ nqT≈£î+{≤+. ø±ì Çø£ÿ&É n˝≤ ñ+&É<äT. s√p ìÁ<ä˝Òì sêÁ‘·Tfi¯ófl, ‹+&ç˝Òì s√E\T >∑&É|ü&ÉT ø£<ë. ne˙ï ø=+‘·es¡πø. @~ #˚dæHê eTqø√düy˚T #˚düT≈£îHêï+. Çø£ÿ&É @ s√E~ Ä s√Eπø |ü]$T‘·+. ˇø£ kÕ<Ûës¡D ˝…ø£Ãs¡sY>± kÕºsYº #˚dæq MT πøØsYqT, á s√Eq #·÷düT≈£î+fÒ @ eTì|ædüTÔ+~ ? #ê˝≤ u≤>∑T+<ä+&ûç. ¬s+&ÉT düø£‡dt\T, ¬s+&ÉT bòÕ¢|t\‘√ u≤´˝…ì‡+>˘>± ñ+~. H˚qT ≈£L&Ü m≈£îÿe>± }Væ≤+#·Tø√˝Ò<äT. eTùV≤wt u≤ãT‘√ e]ÿ+>˘ mø˘‡|”]j·THé‡ >∑T]+∫? eTùV≤wt‘√ dæìe÷ #˚j·T&É+ ny˚Tõ+>˘ nì #ÓbÕŒ*. #ê˝≤eT+~ <äs¡Ù≈£î\T Äj·Tq‘√

|üì#˚j·T&É+ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ì»+>± esYÿ˝À m+‘√ |üsYô|òø£åìdtº. nj·Tq nqT≈£îqï~ e#˚à es¡≈£î @~ e<ä\&ÉT. ˇø£ y˚fi¯ eTq+ ˇπø nHêï ≈£L&Ü Ä d”Hé |üsYô|òø˘º>± e#˚à es¡≈£î e~˝Ò düeTùd´ ˝Ò<äT. cÕ{Ÿ˝ÀøÏ yÓfi≤fl&É+fÒ #ê\T dæìe÷ eT÷&é˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. Äj·Tq‘√ m|ü⁄Œ&ÉT |üì#˚j·T&Üì¬ø’Hê eTq≈£î mqØ® edüTÔ+~. MTs¡T &Ó’¬sø£ºsY>± {≤|tπs+CŸ˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡T ø£<ë, Bìì MTs¡T }Væ≤+#êsê? Hê\T>∑T dæìe÷\‘√ {≤|t&Ó’¬sø£ºsY nj·÷´qì H˚qT nqTø√e&É+ ˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ á dæìe÷‘√ MTs¡qï≥Tº yÓfi¯¢#·TÃH˚yÓ÷. m+<äTø£+fÒ Hê |üì H˚qT #˚düTÔHêïqT. H˚qT ˇø£ &Ó’¬sø£ºsYì n+‘˚ ‘·|üŒ eTπs$T nqTø√˝Ò<äT. á dæìe÷≈£î e∫Ãq ôV≤’ |t‘√ MT HÓø‡˘ º dæìe÷ Áô|wüsY eT]+‘·>± MTMT<ä |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~ø£<ë Bìï m˝≤ &Ûû˝Ÿ #˚kÕÔs¡T ? dæìe÷≈£î e∫Ãq ÁπøCŸ e\¢ Ä mô|òø˘º ‘·s¡Tyê‘· dæìe÷ MT<ä ñ+&É&É+ nH˚~ kÕ<Ûës¡Dy˚T. <ëì ø√dü+ eT∞fl jÓ÷>± #˚kÕÔqT (qe⁄«‘·÷...) m+<äTø£+fÒ eTq Á;‹+>˘ì ãfÒº eTq ø£+Á{À˝Ÿ, eTq<ä>∑Zs¡ ñ+≥T+~. eT∞¢ n~ ôd{Ÿ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· <ëì >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔ. dæìe÷˝À¢ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷ nì, ˝Ò<ë Ä]º|òæwæj·T˝Ÿ dæìe÷ nì ñ+≥T+<ä+{≤s¡T. Bì >∑T]+∫ MT n_ÛÁbÕj·T+? dæìe÷ nH˚~ |üø±ÿ ø£eT]¸j·T˝Ò. m+<äTø£+fÒ, eTq+ ˇø£ _õHÓdt ˝Ò<ë ˇø£ edüTÔe⁄ ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔ+. <ëìøÏ ø=+‘· Ks¡Ãe⁄‘·T+~ ø±ã{Ϻ <ëìøÏ $T+∫ sêã&ç ñ+&Ü\H˚ nqT≈£î+{≤+ ø±ã{Ϻ <ëìï _õHÓdt n+{≤+. ˝Ò<äT H˚H√ ù||üsY MT<ä ø£$‘· sêdüTÔHêïqT nqTø√+&ç n~ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ø±<äT. Çø£ÿ&É dæìe÷ nH˚<ëìì s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ eTq+ ø=+‘· <ÛäHêìï Ks¡TÃô|&É‘ê+. ø±ã{Ϻ eTq+ ô|{Ϻq <ëì ]≥sYï sêyê\ì ø√s¡T≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT n~ ø£eT]¸j·T˝Ò ne⁄‘·T+~. Çø£ÿ&É dæìe÷ nH˚~ |üø±ÿ ø£eT]¸j·T˝`. MT dæìe÷ e+<äø√≥¢ e÷¬sÿ{Ÿì ø=\¢>=&ÉT‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. Bì>∑T]+∫ MT¬seT+{≤s¡T? á dæìe÷ MTs¡qï≥Tº e+<äø√≥¢ e÷¬sÿ{ŸqT #˚]‘˚ e÷≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+ ø£*–+#˚ $wüj·Ty˚T. Hê≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>±H˚ ñ+≥T+~. MT dæìe÷˝À¢ e#˚à ◊f…+ kÕ+>˘ô|’ MTs¡T Á|ü‘˚´ø£ πøsY rdüT≈£î+{≤s¡T. m+<äT≈£î? (qe⁄«‘·÷...) ◊f…+kÕ+>˘ ô|’ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq πøsY nì ø±<äT. ªÄs¡´µ dæìe÷˝À n n+fÒ.. neT˝≤|üPs¡+.. Ä n+fÒ ÄVü‰|ü⁄s¡+ kÕ+>˘ m+‘· bÕ|ü⁄\sY nsTT+<√ MT≈£î ‘Ó\TdüT. Ä ‘·s¡Tyê‘· #˚düTÔqï dæìe÷˝À Ç+ø± eT+∫ kÕ+>˘ Çyê«\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ø=+‘· <ëìMT<ä øπ sY rdüTø√e&É+ »]–+~. n˝≤ #˚jT· ø£b˛sTT ñ+fÒ ª]+>±.. ]+>±..µ kÕ+>˘ e#˚Ã<˚ ø±<äT. k˛ @<Ó’Hê <˚$l ø±+_H˚wüH˚ ø±e#·TÃ. á dæìe÷ ø√dü+ Á|ü‹ $wüj·T+˝À #ê˝≤ πøsY rdüT≈£îqï≥TºHêïs¡T. eTTK´+>± b˛düºsY‡ #ê˝≤ u≤>∑THêïsTT. Bì>∑T]+∫ MT n_ÛÁbÕj·T+ ? á $wüj·T+˝À #ê˝≤ πøsY rdüT≈£î+~ e÷Á‘·+ Áù|yéT s¡øÏå‘Y e÷kÕºπs. H˚qT &Ó’¬sø£ºsY ø±ã{Ϻ Ä Á¬ø&ç{Ÿ Hê≈£î e∫Ã+~.. (qe⁄«‘·÷..) nsTT‘˚ eTùV≤wt u≤ãT e÷eTT\T>±H˚ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔ&ÉT. ì»+>± Äj·TqTï #·÷ùdÔ#ê\T cÕø£e⁄‘ê+. Äj·Tq n˝≤ #·÷ùdÔ#ê\T, Ç˝≤ #˚sTT #êùdÔ, Ç˝≤ @ j·÷+–˝Ÿ˝À #·÷dæHê eTùV≤wt \Tø˘ #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± ñ+≥T+~. <äs¡Ù≈£î&ç>± ñqïMTs¡T ìsêà‘·>± e÷s¡&ÜìøÏ ø±s¡D+? Ç~ ÁøÏj˚T{Ïyé |ò”˝Ÿ¶ ø±ã{Ϻ, n<˚ eTq dæìe÷ nsTT‘˚ ø=+‘·ùd|ü⁄ j·÷øϺyé>± ñ+{≤+. $T>∑‘ê f…Æ+ n+‘ê y˚ùdº ø£<ë. n+<äTø£H˚ Ä f…Æ+ ≈£L&Ü ø£*dæedüTÔ+<äH˚ Ábı&Éø£åHé˝ÀøÏ ~>±qT. Hê nkıdæj˚T{Ÿ‡ <ä>∑Zs¡ eT+∫ ø£<∏ä\THêïsTT. yê]ì m+ø£RsC` #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯+ ≈£L&Ü ñ+~. <ë+‘√ bÕ≥T Çø£ÿ&É y˚πs yêfi¯fl ø£<∏ä, <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±ã{Ϻ eTq+ - january 2014 49


B RTHDAYS EXCLUS VE

"

H˚qT &Ó’¬sø£ºsY nyê«\H˚ e#êÃqT, &Ó’¬sø£ºsY nj·÷´qT. n~ @ ¬s+CŸ nH˚~ @ &Ó’¬sø£sº Y ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·&TÉ . m+<äTø£+fÒ ‘·q≈£î á dæìe÷ nsTTb˛>±H˚ eTs√ dæìe÷ sêyê*. z V”≤s√<=s¡ø±*, ˇø£ V”≤s√sTTHé, ˝Òø£ ìsêà‘· <=s¡ø±\ì ñ+≥T+~. es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚j·÷\H˚ ø√]ø£ ñ+≥T+~.

LittleStar

"

@~ u≤>∑T+<√, @~ u≤>±˝Ò<√ #Ó|üŒ>∑\+. m+<äTø£+fÒ ¬s+&ÉT>∑+≥\ dæìe÷ #·÷dæ u≤>∑T+~. u≤>±˝Ò<äH˚~ áJ>± #Óù|ŒkÕÔ+. ne‘·* yê] ◊&çj·÷\‘√ eTq ◊&çj·÷\T ø£*|æ #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T\˝À ìsêà‘·>± #˚j·÷\+fÒ #ê˝≤ ø£cÕº\T |ü&Ü*‡ edüTÔ+~. eT] MT¬s˝≤ m<äTs=ÿ+{≤s¡T? ø£cÕº\+{≤sê n$ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTì, m+<äTø£sfÒ H˚qT ≈£L&Ü &Ó’¬sø£ºsY>± Hê ìsêà‘·\≈£î m˝≤+{Ï ø£cÕº\T ø£*–düTÔHêïH√ ‘Ó*dæb˛‘·T+~ (qe⁄«‘·÷..) @~ @yÓTÆHê ¬s>∑T´\sY>± dæìe÷\T rj·÷\ì &çôd’&é nj·÷´. á dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé >∑T]+∫? á dæìe÷‘√ ø£è‹ düqHéqT V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêï+. ‘·qT #ê˝≤ u≤>± #˚dæ+~, ÄyÓTqT m+|æø£ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT ;f…ø˘˝À MT |ü¬s‡+fÒCŸ m+‘· nì n&ç>±qT, ‘·qT 89 |ü¬s‡+{Ÿ nì #Ó|æŒ+~. n|ü⁄Œ&˚ nqT≈£îHêïqT &Ó’˝≤>˘‡ u≤>±H˚ >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£î+≥T+<äì (qe⁄«‘·÷..), n˝≤ ôd\ø˘º #˚kÕqT. MTs¡T ¬s>∑÷´\sY>± Á|ü‹ dæìe÷≈£î <˚$l‘√H˚ esYÿ #˚j·T&ÜìøÏ ø±s¡D+? Hê yÓTT<ä{Ï dæìe÷‘√ n˝≤ ôd{Ÿ nsTT+~. ˇø£ s¡ø£+>± e÷ Ç<ä›] y˚yé ˝…+‘Y\T n˝≤ ôd{Ÿ nj·÷´j˚TyÓ÷. Hê≈£î bÕ≥ ø±yê\ì <˚$ì n˝≤ ≥#Y #˚ùdÔ #ê\T. yÓ+≥H˚ ø£¬s+{Ÿ bÕdüsTTb˛sTTq≥Tº bÕ≥ e#˚ÃdüTÔ+~. <˚$‘√ esYÿ #˚j·T&É+ H˚qT #ê˝≤ ø£+|òüsYº>± |ò”\e⁄‘·THêïqT. dæìe÷ Áb˛Á¬>dt >∑T]+∫, ]©CŸ m|ü⁄Œ&ÉT ? dæìe÷ Á|üdüTÔ‘·+ &É_“+>˘, ô|ò’q˝Ÿ $Tøχ+>˘ |üP]Ôø±e∫Ã+~. $T>∑‘ê ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô#˚dæ »qe] 10q $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêï+. MTs¡T u≤©e⁄&é˝ÀøÏ ≈£L&Ü yÓfi¯‘ês¡ì ãj·T≥ {≤ø˘ ñ+~, Bì >∑T]+∫? ne⁄qT Ç~es¡πø ªÄs¡´ 2µ dæìe÷ u≤©e⁄&é˝À #˚j·TeTì neø±X¯+ e∫Ã+~. nsTTHê u≤©e⁄&é˝À Ä|òüsY eùdÔ mes¡T ø±<ä+{≤s¡T #Ó|üŒ+&ç. nsTT‘˚ <ëìøÏ H˚qT ø£$T{` ne«˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ˇø£ÿkÕ] nÁ–yÓT+{Ÿ MT<ä ôd’Hé ô|{≤ºeT+fÒ #ê\T, yêfi¯ófl |æ*∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓfi≤fl*‡+<˚. <ëìe\¢ á ÁbÕC…ø˘º≈£î ÁuÒø˘ |ü&ÉT‘·T+<äì Ä>±qT. ‘·«s¡˝ÀH˚ <ëì >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒkÕÔ. nsTT‘˚ u≤©e⁄&é˝À #˚j·T&É+ z >=|üŒ |ò”˝Ÿ>± nì|ædüTÔ+~. nø£ÿ&ÉsTT‘˚ eTq <∏ë{Ÿ‡qT m˝≤¬>’Hê mø˘‡Áô|dt #ÓjÓTT´#·TÃ.

50

- january 2014

HÓø˘‡º dæìe÷ >∑T]+∫ #ÓãT‘êsê? H˚qT HÓø˘‡º dæìe÷ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·qT. m+<äTø£+fÒ á dæìe÷ Væ≤{Ÿ nsTT‘˚ |ü] dæú‹ ˇø£˝≤ ñ+≥T+~. bòÕ¢|üsTT‘˚ eTs√˝≤ ñ+≥T+~. Ä dæìe÷ ]»˝Ÿºì ã{Ϻ Çø£ÿ&É C≤‘·ø±\T, HÓø˘‡º ÁbÕC…ø˘‡º e÷]b˛‘·T+{≤sTT. Çø£ÿ&É dü¬ø‡ùd Á|ü<Ûëq+ ø±ã{Ϻ H˚qT eTT+<äT>± <˚ì >∑T]+∫ n˝À∫+#·qT. MT ‘·s¡Tyê‘· ∫Á‘·+ me]‘√, Ç|üŒ{Ïπø düT≈£îe÷sY‘√ dæìe÷ #˚j·÷\ì #ê˝≤eT+~ V”≤s√\T yÓsTT{Ï+>˘˝À ñHêïs¡T. eT] MT¬se]‘√ #˚düTÔHêïs¡T ? Hê ‘·s¡Tyê‘· dæìe÷ m˙ºÄsY‘√ ñ+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó*j·TCÒkÕÔ. eT] MT≈£î @yÓ’Hê Á&û+ ÁbÕC…ø˘º˝≤+{Ï$ e⁄Hêïj·T+{≤sê? Ç|ü⁄Œ&ÉTqï f…q¸Hé˝À Á&û+ ÁbÕC…ø˘º >∑T]+∫ n˝À∫+#˚ f…ÆyÓTø£ÿ&ç<ä+&û. nsTT‘˚ <ëìøÏ ≈£L&Ü ø=ìï ˝…ø£ÿ\T+{≤sTT. Á&û+ ÁbÕC…ø˘º n+fÒ Ç˝≤ ñ+&Ü*. |òü˝≤Hê <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç˝≤ #˚kÕ&ÉT. n~ Ç˝≤ Væ≤≥ºsTT+~. ˝Òø£b˛‘˚ <ëìøÏìï nyês¡T¶\T e#êÃsTT. n+≥÷ #ê˝≤ ˝…ø£ÿ\T+{≤sTT. n˝≤π> eTq≈£î ù|s¡T sêe\H˚ ø√]ø£ ≈£L&Ü ñ+≥T+<äqTø√+&ç n~ y˚πs $wüj·T+. Äs¡´ qT+&ç eTùV≤wt 1 es¡≈£î <äs¡Ù≈£î&ç>± MT πøØsYÁ>±|òtqT }Væ≤+#·T≈£î+fÒ @ eTì|ædüTÔ+~? H˚qT &Ó’s¡ø£ºsY nyê«\H˚ e#êÃqT, &Ó’s¡ø£ºsY nj·÷´qT. n~ @ ¬Rs+CŸ nH˚~ @ &Ó’¬sø£ºsY ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·&ÉT. m+<äTø£+fÒ ‘·q≈£î á dæìe÷ nsTTb˛>±H˚ eTs√ dæìe÷ sêyê*. z V”≤s√ <=s¡ø±*, ˇø£ V”≤s√sTTHé, ˝Òø£ ìsêà‘· <=s¡ø±\ì ñ+≥T+~. es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚j÷· \H˚ ø√]ø£ ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É Á|üdTü Ô‘+· @$T≥qï<˚ $wüj·T+. á s√E nsTTb˛sTT+~. eT] πsù|$T{Ï?. á dæìe÷ Væ≤≥ºsTTHê, bòÕ¢|üsTTHê düπs á dæìe÷ nsTTb˛sTT+~. ˇø£y˚fi¯ á dæìe÷ Væ≤{Ÿ nsTT+<äqTø√+&ç. á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· düT≈£îe÷sY nH˚yê&ÉT eT∞fl ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î&˚. m+<äTø£+fÒ HÓø˘‡º dæìe÷‘√ eT∞fl <äs¡Ù≈£î&ç>± ì\ã&Ü*. n+fÒ bÕdtº áCŸ bÕdtº. MTs¡T ì]àdüTÔqï dæìe÷\ >∑T]+∫ #ÓãT‘êsê? Ç|ü⁄Œ&ÉT es¡Tdü>± eT÷&ÉT ÁbÕC…ø˘º\THêïsTT. ¬s>∑T´\sY>± ìsêà‘·>± Hê <äs¡Ùø£‘·«+˝À dæìe÷\T ñ+{≤sTT. - lìyêdt ÄsY sêyé


B RTHDAYS EXCLUS VE

‘·«s¡˝ÀH˚ ÁùdºsTT{Ÿ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #˚kÕÔ LittleStar

- ø±]Ô

‘·$Tfi¯+˝À ø£Hêï ‘Ó\T>∑T e÷¬sÿ{Ÿô|’ m≈£îÿe <äèwæºô|{≤º&ÉT ø±]Ô. ‘·qT #˚dæq Hê\T¬>’<äT dæìe÷˝Ò nsTTHê ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î u≤>± <ä>∑Zs¡j·÷´&ÉT. m+‘· <ä>∑Zs¡j·÷´&É+fÒ Ç‘·&ÉT eTq ‘Ó\T>∑T V”≤s√H˚ nH˚+‘·˝≤. #˚ùd dæìe÷\T ø=‘·Ô<äq+‘√ ñ+&˚˝≤ πøsY rdüT≈£îH˚ ø±]Ô ˝Òf…dtº>± ª_]j·÷쵑√ eTs√kÕ] eT+∫ Væ≤{Ÿ n+<äT≈£îHêï&ÉT. ªj·TT>±ìø=ø£ÿ&ÉTµ, ªÄyêsêµ, ªHê ù|s¡T •eµ, ªX¯≈£îìµ e+{Ï ∫Á‘ê\‘√ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ø±]Ô n#·Ã+>± ‘Ó\T>∑T˝À e÷≥¢&É>∑\ ø±]Ô V”≤s√>± yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT <äs¡Ùø£‘·«+˝À dü÷º&çjÓ÷ Á^Hé |ü‘êø£+ô|’ s¡÷bı+~q ª_]j·÷ìµ dü¬ø‡dt dü+<äs¡“¤+>± V”≤s√ ø±]Ô‘√ {≤©e⁄&é ∫{Ÿ#ê{Ÿ... ª_]j·÷ìµ $»j·T+ m˝≤ ñ+~? #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. ôV’≤<äsêã<é _]j·÷ì ‹qï+‘· dü+‘√wü+>± ñ+~. y˚TeTT yÓTT<ä{ÏqT+&ç q$Tàq≥T¢>±H˚ á dæìe÷ eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ç+‘·eT+∫ $»j·÷ìï n+~+∫q ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. ‘Ó\T>∑T˝À Áôd’ºsTT{Ÿ dæìe÷ m|ü⁄Œ&ÉT ? Çø£ÿ&çøÏ eùdÔ n+<äs÷¡ Ç<˚ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. ‘·«s¡>±H˚ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #˚j÷· \ì Hê≈£L ñ+~. ø±ì <ëìøÏ dü¬s’q Ádæÿ|tº, f…Æ+ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ø£<∏ä˝…’‘˚ $+≥THêï. e#˚à m&Ü~ e÷Á‘·+ K∫Ñ·+>± ñ+≥T+~. ª_]j·÷ìµ dæìe÷˝À bÕ≥≈£L&Ü bÕ&Üs¡T. Çø£ô|’ dæ+>∑s>Y ± ≈£L&Ü ø£+{Ïq÷´ ne⁄‘êsê? njÓ÷´ n˝≤+{Ï<˚+ ˝Ò<ä+&ç. n kÕ+>˘ dæ#·T´j˚TwüHé n˝≤+{Ï~. Ä bÕ≥ H˚qT bÕ&ç‘˚H˚ ø£s¬ ø˘º nì &Ós¬’ ø£sº Y #Ó|Œü &É+‘√ bÕ&ÜqT. ìC≤ìøÏ yÓTT<ä≥ H˚qT bÕ&ÉqHêïqT. ø±˙ yÓ+ø£{Ÿ Á|üuÛÑT, j·TTeHé Ç<ä›s¡T ø£*dæ Hê‘√ á bÕ≥ bÕ&ç+#ês¡T. dæìe÷˝À Ç~ Á&ûyéT kÕ+>˘ ø±<äT. dæ#·T´j˚Twüq˝Ÿ ˝…’yé kÕ+>˘. j·TTeHé X¯+ø£sYsêC≤ n<äT“¤‘·+>± ≥÷´Hé #˚XÊs¡T. bÕ≥bÕ&ÉT‘·÷ #ê˝≤ m+C≤jYT #˚kÕqT. MT nqïj·T´ dü÷s¡´‘√ ø£*dæ q{Ï+#˚ dæìe÷ m|ü⁄Œ&ÉT? nqïj·T´, H˚qT ø£*dæ q{Ï+#˚ dæìe÷ n+fÒ kÕ<Ûës¡D+>± n+#·Hê\T ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. yê{Ïì Ø#Y nj˚T´˝≤ ø£<ä∏ ≈£î<äsê*>±. n˝≤+{Ï ø£<ä∏ Ç+ø± sê˝Ò<Tä #·÷<ë›+. eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘ê\ô|’ Hê≈£î ô|<ä›>± Ç+Á≥dtº ˝Ò<äT ø±˙, nqïj·T´‘√ ø£*dæ #˚j·÷\ì e÷Á‘·+ ñ+~. n~ m|ü⁄Œ&ÉH˚~ #Ó|üŒ˝Ò+. ª_]j·÷ìµ˝À MTs¡T ù|¢u≤jYT>± #˚kÕs¡T ø£<ë, MT ]j·T˝Ÿ ˝…’|òt≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+≥T+<ë? MTs¡T uÛÑ˝Ò yês¡+&û u≤ãT (qe⁄«‘·÷..) H˚qT #ê˝≤ &ûôd+{Ÿ. ne÷àsTT\≈£î ôd’{Ÿ

ø=fÒº˝≤, Ç˝≤+{Ï ù|¢u≤jYTì e÷Á‘·+ ø±<ä+&ç. #ê˝≤ eT+~ Ç<˚ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± MTs¡T ø£<∏ä\qT m+#·T≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT @ $wüj·÷ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔs¡T? H˚qT eTT+<äT>± ø£<∏ä >∑T]+#˚ Ä˝À∫kÕÔ. Ä ‘·s¡Tyê‘· Hê bÕÁ‘·>∑T]+∫, H˚qT V”≤s√ ø±ã{Ϻ V”≤s√sTT»+ ñ+&Ü\ì ø√s¡Tø√qT. ø£<ä∏ m+‘·es¡≈î£ u≤>∑T+~. á ø£<qä∏ T »Hê\T m+‘·es¡≈£L n+^ø£]kÕÔs¡T. nH˚<ëìô|’ Ä˝À∫kÕÔqT. MT dæìe÷\ m+|æø£ $wüj·T+˝À, MT Áã<äsY ÇHéyê˝Ÿ«yÓT+{Ÿ m+‘·es¡≈£î ñ+≥T+~? H˚qT e÷ nqïj·T´‘√ dæìe÷\ $wüj·T+ &çdüÿdt #˚kÕÔqT. n+‘˚ ø±ì ø£<∏ä\ m+|æø£˝À Hê<˚ ìs¡íj·T+. nsTT‘˚ ø£<∏ä u≤>± q∫Ñ˚H˚ nj·Tq‘√ #·]ÃkÕÔ. yê{ÏøÏ ø=ìï n&Ó’«dt ÇkÕÔs¡T. n+‘˚. V”≤s√>± eT+∫ bòÕyéT˝À ñqï MTs¡T #ê˝≤ kÕ<Ûës¡D+>± ñ+{≤s¡≥. ø±s¡D+? H˚qT ∫qï|üŒ≥Tï+∫ ô|]–q yê‘êes¡D+ n˝≤+{Ï~. kÕºsY ø=&ÉT≈£î˝≤ m|ü⁄Œ&É÷ ô|s¡>∑˝Ò<äT. e÷eT÷\T eT<ä´‘·s¡>∑‹ yê]˝≤H˚ ô|]>±+. H˚qT #ê˝≤ Á_*j·T+{Ÿ dü÷&º +Ó {Ÿì. #ÓHï’Ó ˝À Ç+õ˙]+>˘ #˚XÊqT. ‘·sê«‘· q÷´j·÷sYÿ˝À myÓTàdt ≈£L&Ü #˚XÊqT. Çø£ÿ&É _.á #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ãdt˝ÀH˚ ø±˝ÒCŸøÏ yÓfi‚¢yêDÏí. myÓTàdt nsTTb˛>±H˚ Çø£ÿ&˚ ªø£\sY |ü¢dtµ ø£+ô|˙˝À ñ<√´>∑+ dü+bÕ~+#êqT. HÓ\≈£î 4,300 s¡÷bÕj·T\ J‘·+. s√EøÏ 12 >∑+≥\T ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùdyêDÏí. n+<äTπø Hê≈£î dü>∑≥T eTìwæ Jeq XË’* u≤>± ‘Ó\TdüT. Hê≈£î ≈£L&Ü ô|<ä›>± Vü≤+>±e÷ #˚j·÷\ì ñ+&É<äT. MT HÓø˘º‡ ∫Á‘ê\T? Á|üdTü Ô‘+· ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T ñHêïsTT. ‘·«s¡˝ÀH˚ z ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á dæìe÷ ‘·s¡Tyê‘· »qe] qT+&ç ¬s>∑÷´\sY wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·T+~. -l - january 2014 51


B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

ne⁄qT...u≤...ã÷...!

ø±yÓT&û˝À Äj·Tq XË’˝Ò y˚s¡T ? ‘Ó

\T>∑T dæìe÷ Vü≤kÕ´ìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚dæq dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. Á|ü|ü+#· #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT yÓTT‘·Ô+ MT<ä Ç+‘· eT+~ ø£yÓT&çj·THé\T ñqï~ πøe\+ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·d”eT˝ÀH˚ nq&É+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T Vü‰dü´ Á|æj·TT\T nqï ì»+ Bì‘√H˚ ne>∑‘·yÓTÆ+~. nsTT‘˚ ø±yÓT&û |ü+#·&É+˝À ˇø√ÿ q≥T&ç~ zø√ÿ XË’©. n˝≤+{Ï ø£yÓT&çj·THé\˝À <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+ q≥q Á|ü‘˚´ø£y˚T. ‘·q 24 @fi¯¢ dæ˙ Á|ükÕúq+˝À mH√ï yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·\‘√ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ XÊX¯«‘· kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+ |ü⁄{Ϻ+~ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø=$TàH˚ìyê] bÕ˝…+. Ä }]øÏ nsTT<äT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï yÓ’<äs¡ Á>±eT+˝À dü÷ÿ˝Ÿ #·<äTe⁄ kÕ–+~. nsTT‘˚ Äs√ ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·T+&É>± <=+>∑ Ms¡T&ÉT nH˚ Hê≥ø£+˝À eTTs¡∞ nH˚ ∫qï |æ˝≤¢&ç y˚wü+ y˚ùd neø±X¯+ e∫Ã+~. <ë+‘√ Äj·Tq≈£î q≥q|ü≥¢ ÄdüøÏÔ ô|]–+~. ø±˝Òõ ‘·s¡Tyê‘· ˇ+>√\T˝À Á|üC≤ Hê≥´eT+&É*‘√ ø£*dæ #ê˝≤ Hê≥ø±\T Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. &çÁ^ #·~$q ‘·s¡Tyê‘· nqTø√≈£î+&Ü Á>∑÷|t-2 m>±®yéT‡ sêkÕs¡T. n~ bÕdüsTTq ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ<√´>∑+ \_Û+∫+~. πøe\+ dæìe÷˝À¢ Á|üjT· ‘êï\ ø√dü+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ñ<√´–>± #˚sêqì #ÓãT‘êsêj·Tq. Ä ‘·sT¡ yê‘· nH˚ø£ πs&çjÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚XÊs¡T. <ëì ‘·s¡Tyê‘· <ä÷s¡<äs¡ÙHé n|ü⁄Œ&˚ ø=‘·Ô>± yÓTT<ä˝…’+~. ø=Hêïfi¯¢ ‘·sê«‘· <ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À d”]j·T˝Ÿ‡ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. 80e <äX¯ø£+˝À {°M\T n|ü⁄Œ&˚ ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£î+≥THêïsTT. eTq≈£î <ä÷s¡<äs¡ÙHé ˇø£ÿfÒ ø±s¡´Áø£e÷\T n+~+#˚~. n˝≤ <ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À Á|ükÕs¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+˝À ªÄq+<√ÁãVü≤ൠd”]j·T˝Ÿ~ z Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+. <ëìø√dü+ #ê˝≤ eT+~ m<äTs¡T#·÷ùdyês¡+fÒ á ø±s¡´Áø£eT+ m+‘·bÕ|ü⁄\s√ ns¡ú+ nsTTe⁄+≥T+~. Ä dæ]j·T˝Ÿ <ë«sê n+‘˚ bÕ|ü⁄\sY nj·÷´s¡T q≥T\T <äs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+. ˇø£ ø±yÓT&û d”]j·T˝Ÿ‘√ ‘Ó\T>∑THê≥ kÕºsY&ÉyéT 52

- january 2014

dü+bÕ~+∫q e´øÏÔ Äj·TH˚. Vü‰dü´ q≥T&ç>± ãT*¢ ‘Ós¡ô|’, yÓ+&ç ‘Ós¡ô|’ Äj·Tq y˚dæq eTTÁ<ä ∫s¡düàs¡D°j·T+. Äj·Tq ø±yÓT&û $\ø£åD°j·T+. Ä ‘·s¡Tyê‘· ª»j·TeTTà ìX¯Ãj·TeTTàsêµ ∫Á‘·+ <ë«sê <äs¡Ù≈£î&ÉT »+<Ûë´\ <Ûäs¡àes¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´+qT yÓ+&ç‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ #˚kÕs¡T. ‘·q ‘=* dæìe÷≈£î Äj·Tq n+<äT≈£îqï bÕ]‘√wæø£+ m+‘√ ‘Ó\TkÕ πøe\+ @&ÉTy˚\ s¡÷bÕj·T\≥. Ä dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±ø£eTT+<˚ eTs√ dæìe÷˝À neø±X¯+ e∫Ã+~. Á|üeTTK d”ìj·TsY ìsêà‘· ¬ø.sê|òüTe ªn+øÏ‘·+µ dæìe÷˝À y˚wü+ Ç#êÃs¡T. »+<Ûë´\‘√ Äj·Tq nqTã+<Ûä+ #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq<äì #ÓbÕŒ*. »+<Ûë´\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q #ê˝≤ dæìe÷˝À¢ q{Ï+#êsêj·Tq. nsTT‘˚ ‘=*∫Á‘·+ ª»j·TeTTà ìX¯Ãj·TeTTàs굑√ Vü‰dü´q≥Tì>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. Çø£ Ä dæìe÷ ‘·sT¡ yê‘· Äj·Tq mqï&É÷ yÓqT~]– #·÷&É˝<Ò Tä . m+‘√ ø±+|æ{°wüHé ñHêï ≈£L&Ü ‘·q<Ó’q Vü‰dü´+‘√ ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. &Ó’˝≤>˘ #Ó|üŒ&É+˝À Äj·Tq~ Á|ü‘˚´ø£ XË’©. Äj·Tq &Ó’˝≤>˘\˝À ‘Ó\T>∑T<äq+ ñ{Ϻ|ü&˚~. Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘˚» <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ∫Á‘ê\‘√ eT]+‘· >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. ne⁄qT..u≤...ãT.. n+≥÷ Äj·Tq #Óù|Œ &Ó’˝≤>¥ Ç|üŒ{Ïø° mø£ÿ&√ nø£ÿ&É mes√ ˇø£s¡T yê&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤s¡T. n˝≤π> ˇø£ÿ&ÉT dæìe÷˝À HÓ’Hé msTT{Ÿ bò˛sY msTT{Ÿ ... n+≥÷ Äj·Tq #Ó|æŒq Ä &Ó’˝≤>¥ Ç+ø± bÕ|ü⁄\sY>±H˚ ñ+~. q≥T&ç>± s¡#·sTT‘·>± ñqï <äs¡àes¡|ü⁄ dæìj·TsY qπswt‘√ ª‘√ø£˝Òì|æ≥ºµ dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£îì>± ≈£L&Ü e÷sês¡T. ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ #Ós¡>∑ì Vü‰dü´+ Äj·Tq~. Äj·Tq q≥q˝À J$+#ês¡T. nsTT‘˚ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø±´q‡sY yê´~Û‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï Äj·Tq nø±\ eTs¡D+ ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î rs¡ì˝À≥T. dæìe÷˝À¢ ø±yÓT&ç ñqï+‘·es¡≈£î <Ûäs¡àes¡|ü⁄ qe⁄«\T eTq‘√H˚ ñ+{≤sTT. ‹]–sêì ˝Àø±\≈£î yÓ[flq Äj·Tq Ä‘·à XÊ+‹#˚≈£îsê\ì ø√s¡T≈£î+<ë+ !


n<äècÕºìï ô|+#˚ n<äT“I‘· dü+K´\T ø=

‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘+· |ü\T≈£î‘·÷ bÕ‘· dü+e‘·‡s¡+˝À »]–q dü+|òTü ≥q\øÏ >∑T&éu’… #Ó|⁄ü ‘·÷ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ á dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛÑ |ò*ü ‘ê\T ø£\>±\ì, Äj·TTsês√>±´\‘√ e⁄+&Ü\ì <˚e⁄&çì ÁbÕ]úd÷ü Ô dü]ø=‘·Ô |ò©æ à q÷´dt‘√ ø=‘·Ô ˇs¡e&ç‘√ Áù|ø£≈å £ >∑T+&Ó˝À¢ düTdæús¡ kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T≈£î+≥÷ »Hê<Ûäs¡D bı+<äT‘·Tqï {≤©e⁄&é |ò”©à e÷´>∑C…’HéøÏ, e÷´>∑C…’Héì Ç+‘·>± Ä<ä]dü÷Ô n_Ûe÷ìdüTÔqï bÕsƒ≈¡ £ eTVü≤X¯jT· T\øÏ {≤©e⁄&é dü+bÕ<äøj ° T· ãè+<ëìøÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. yÓTT<ä≥ eTq ù|s¡T˝À yÓTT<ä{Ï nø£ås¡+ ªÇµ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. “E” nqT á nø£ å s ¡ + dü ÷ ø£ å à yÓ T Æ q X¯ ø Ï Ô ø£ \ ~. |ü]dæú‘·T\qT nqTdü]+∫ düs¡Túø=qTb˛e⁄ >∑TD≤ìï ø£*–e⁄+≥T+~. eTTK´+>± Ç~ uÛÖ‹ø£ dü+ã+~Û‘· nø£ås¡+ ø±ã{Ϻ m≈£îÿe>± uÛÖ‹ø£ $wüj·÷\ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ø£*–düTÔ+~. eTqdüT˝À uÛÑj·÷+<√q\T ø£*– e⁄+{≤sTT ø±ì ãj·T≥øÏ Á|ü<ä]Ù+#·s¡T. M]øÏ @<Ó’q |üì˝À $»j·T+ \_ÛùdÔ ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q n+<ä]˙ ñ‘ê‡Vü≤|üs¡TkÕÔs¡T. z≥$T @s¡Œ&ç‘˚ Ç‘·s¡T\qT ≈£L&Ü ìs¡T‘ê‡Vü≤|üs¡TkÕÔs¡T. eTqdüT‡ m|ü⁄Œ&É÷ @<√ ˇø£ |üìì >∑T]+∫ Áù|πs|ædü÷Ô e⁄+≥T+~. eT+∫ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T. düeTãT~Û∆‘√ Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·÷ìøÏ ekÕÔs¡T. m≈£îÿe kÕs¡T¢ ù|s¡T˝À eùdÔ ñ<äs¡ø√X¯ >∑T+&Ó eT+≥˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T sêe#·TÃ. >∑‘· yês¡+˝À q+ãsYeHé b¥õwüHé˝À e⁄qï dæ‘ês¡ >∑T]+∫ Ä q{Ï q{Ï+∫q <ä u…dtº dæìe÷\ f…Æ{Ï˝Ÿ‡˝Àì n<äèwüº dü+K´\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. á yês¡+˝À q+ãsYeHé b¥õwüH˝é À e⁄qï Ç+≥sYHw˚ qü ˝Ÿ Áu≤+&é‡ ø£+ô|˙˝ ù|s¡T¢ m˝≤ e⁄qïjÓ÷ q÷´eTsê\J Á|üø±s¡+ ‘ÓdüTdüT≈£î+<ë+. “TOSHIBA” á ù|s¡T ‘Ó*j·Tìyês¡T+&És¡T. Ç~ »bÕHé˝À m\Áø±ºìø˘ edüTÔe⁄\T ‘·j·÷s¡T#˚ùd n‹ ô|<ä› Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ ø£+ô|˙. Ç~ 23e dü+K´‘√ e⁄+&É&É+ á dü+K´ sêe&É+ #ê˝≤ eT+∫~ nqT≈£îqï |üìì kÕ~Û+#·>∑\s¡T. Áø£eT+>± ñqï‘· kÕúsTTì ñqï‘êX¯j·T+‘√ #˚ùd |üqT\T $»j·÷ìïkÕÔsTT. ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T sê»yÓ’uÛÑe+ bı+<äT‘ês¡T. ø±s¡´dæ~ú sê»>±+;Ûs¡´+ ø£*–e⁄qï n<äèwüº dü+K´ Ç~. nH˚≈£î\ n_Ûq+<äq\T bı+<äT‘ês¡T. $TøÏÿ* n<äèwüºø£s¡yÓTÆq dü+K´>± #Ó|üŒe#·TÃ. “FEDEX” Ç+≥sY H˚wq ü ˝Ÿ ø=]j·TsY ø£+ô|˙ Ç~ Á|ü|+ü #·|⁄ü q\TeT÷\≈£î ø=qT>√\T<ës¡T\≈£î edüTÔe⁄\qT &Ó*eØ #˚ùd ø£+ô|˙. Bì ù|s¡T dü+K´ 27e n<äèwüøº s£ ¡ dü+K´. dü+|ü<ä eè~∆ |üs|¡ ‹ü n~Ûø±s¡ |ü<eä ⁄\T e]kÕÔsTT. m˝≤+{Ï eè‹Ô˝À e⁄qï ≈£L&Ü ñqï‘· |ü<ä$ì bı+<äT‘ês¡T. n\Tô|s¡T>∑ì ÁX¯eT e\q $»j·÷\T e]kÕÔsTT. #˚düTÔqï |üì˝À kÕ{Ï˝Òì dü+|ü<äqT ô|+#·T≈£îì >=|üŒ>± >ös¡e+>± düe÷»+˝À ñqï‘·+>± J$kÕÔs¡T. “PIZZA HUT” yÓs¬’ { ’ ° |æC≤®\‘√ n<ÛTä “‘·yTÓ qÆ s¡T#·T\‘√ Á|üC≤<äsD¡ bı+~q

á dü+düú. |æC≤® Vü≤{Ÿ nH˚ ù|s¡T ‘Ó*j·Tìyês¡T+&És¡T. Ç~ 46e n<äèwüº dü+K´>± ñqï‹ì dü÷∫düTÔ+~. $»j·T #·Áø£es¡TÔ\T>± ø°]Ô >∑&ÉTkÕÔs¡T. Ä<äs¡Ù+ ø£\yês¡T. Á|ü|ü+#· ø°]Ô bı+<äT‘ês¡T. ø°]Ô, dü+|ü<ä*ï dü T Hêj· ÷ dü + >± bı+<ä T ‘ês¡ T . >=|ü Œ ñqï‹ì ø£*–+#˚ $TøÏÿ* n<äèwüº dü+K´>± #Ó|Œü e#·TÃ. BÛsøÈ¡ ±*ø£ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ø=+<ä]øÏ á dü+K´˝À ù|s¡T+&É&É+ <ë«sê Ä yê´~Û <ä÷s¡eTe⁄‘·T+~. n<äèwüº dü+K´˝À |ü⁄{Ϻq yê]ø£+fÒ n<äèwüº dü+K´˝À ù|s¡T+&É&É+ <ë«sê ‘=+<äs¡>± n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘ês¡T. Ç~ m˝≤+{Ï ù|s¡¢¬ø’Hê e]ÔdüTÔ+~. n<äèwüº dü+K´\T, n<äèwüº HêeT+, m+‘· eTTK´yÓ÷ n<äèwüº dü+‘·ø£+ ≈£L&Ü n+‘˚ eTTK´+. eTq ‘·\sê‘·qT e÷πsà n<äT“I‘· X¯øÏÔ πøe\+ eTq+ ™|üjÓ÷–+#˚ dü+‘·ø±ìøÏ e⁄+<äì K∫Ñ·+>± #Ó|üŒe#·TÃ. J$‘·+˝À n|t n+&é &ÍHé‡, ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ùdº≥dt, eT˙ ˝≤dt, u≤´+ø˘ u≤´˝…Hé‡, Çe˙ï πøe\+ eTq+ yê&˚ dü+‘·ø£+ <ë«sê #Ó|üŒe#·TÃ.

eT]ìï $wüj·÷\T e#˚à dü+∫ø£˝À.. - january 2014 53


B RTHDAYS EXCLUS VE Ç˝≤+{Ï dæìe÷ Hê øπ ØsY˝À #˚jT· ˝Ò<Tä

nMTsY U ≤Hé LittleStar

ìC≤ìøÏ ª<Ûä÷yéT2µ dæìe÷ ø√dü+ n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï ø±s¡D≤\e\¢ Ä dæìe÷˝À q{Ï+#·˝Òø£ b˛j·÷qT. Ä ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&ܶqT. ì»+>± ª<Ûä÷yéT3µ˝À q{Ï+#·&É+ #ê˝≤ >∑s¡«+>±qT, Äq+<ä+>±qT ñ+<äì n+≥THêï&ÉT u≤©e⁄&é $TdüºsY |üsYô|òø˘º nMTsYU≤Hé. Ç{°e˝Ò ª<Ûä÷yéT-3µ ∫Á‘· Á|üyÓ÷wüHé˝À uÛ≤>∑+>± u≤©e⁄&é $TdüºsY |üsYô|òø£åìdtº nMTsYU≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À &É_“+>˘ ne⁄‘·Tqï ‘·q ‘=* ∫Á‘·+ ª<Ûä÷yéT-3µ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄMTsY‘√ bÕ≥T n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé, ñ<äjYT#√ÁbÕ, ø£<∏ëHêsTTø£ ø£Á‹Hê¬ø’|òt, <äs¡Ù≈£î&ÉT $»jYTø£èwüí Ä#ês¡´ bÕ˝§ZHêïs¡T. á HÓ\ 20q $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± nMTsYU≤Hé ‘√ ∫{Ÿ#ê{Ÿ ! ª<Ûä÷yéT3µ˝À q{Ï+#·&É+ m˝≤ ñ+~? Hê dæ˙ ¬øØsY˝À mH√ï Á|üjÓ÷>±\T #˚XÊqT. ø±˙ ª<Ûä÷yéT-3µ ˝≤+{Ï >=|üŒ dæìe÷ #˚j·T˝Ò<äT. <Ûä÷yéT dæìe÷ yÓTT<ä{Ï qT+&ç #·÷düTÔHêïqT. á dæìe÷ Ádæÿ|tº $qï|ü⁄Œ&˚ #ê˝≤ Á~∏*¢+>˘>± |ò”\j·÷´qT. á dæìe÷ø√dü+ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ܶs¡qT≈£î+{≤? ì»y˚T á dæìe÷ ø√dü+ #ê˝≤ ø£wüº|ü&Ü*‡ e∫Ã+~. eTTK´+>± düs¡ÿdt˝À õe÷ïdæºø˘>± ø£ì|ækÕÔqT. Ç+<äTø√dü+ {≤´|t qè‘·´+‘√ bÕ≥T Á|üe÷<äuÛÑ]‘· yÓ÷Á&ÉHé düs¡ÿdt $Hê´kÕ*ï ≈£L&Ü H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. Bìø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ÄÁùdº*j·÷ ø=]jÓ÷Á>±|òüsY &ûHé ô|ÁØ Ä<Ûä´s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïqT. MT ¬øØsY˝À Ç<˚ #ê˝≤ øÏ¢wüºyÓTÆq bÕÁ‘· ø£<ë? Á|ü‹ dæìe÷˝ÀqT @ bÕÁ‘· #˚dæHê ne©\>± #˚ùd bÕÁ‘· @B e⁄+&É<äT. Á|ü‹ bÕÁ‘·˝À ø=ìï ø£wüºqcÕº\T ñ+{≤sTT. q≥T&ç>± Hê≈£î #Ûê˝…+CŸ\+fÒ Çwüº+. nsTT‘˚ Hê es¡≈£î Ä bÕÁ‘·≈£î |ü]|üPs¡í+>± Hê´j·T+ #˚j·T&Üìπø Á|üj·T‹ïkÕÔqT. ø£wüº|ü&É≈£î+&Ü #˚ùd @ |üì ≈£L&Ü ‘·è|æÔìe«<äT. ø£wüº+˝ÀH˚ Á~∏˝Ÿ e⁄+≥T+<äì qeTTà‘êqT H˚qT. q≥q˝À $TeTà*ï n+‘·>± Ç+Áô|dt #˚dæq yê¬ses¡T ? q≥q˝À Hê≈£î n$T‘êuŸ>±πs dü÷Œ¤].Ô n|üŒ{À¢ ªKj·÷eT‘Y ùd Kj·÷eT‘Y ‘·øµ˘ wüO{Ï+>˘ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT e÷ |üø£ÿ ôd{Ÿ˝À mes√ q≥T&ÉT |ü<˚ |ü<˚ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ #˚düTÔqï X¯u≤›\T $ì|æ+#êsTT. 30 kÕs¡T¢ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ #˚XÊs¡T. Ä q≥T&ÉT mesê nì ‘·\T|ü⁄ rdæ #·÷XÊqT. n+‘˚ #ê˝≤ cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´qT. Ç+‘·ø° Äj·Tq mes¡qT≈£î+≥THêïs¡T n$T‘êuŸ. Ä dæìe÷ #˚düTÔqï düeTj·÷ìøÏ Äj·Tq u≤©e⁄&é˝À dü÷|üsYkÕºsY>± yÓ\T>=+<äT‘·THêïs¡T. n+‘· >=|üŒ kÕºsY&ÉyéTqT m+C≤jYT #˚dü÷Ô ≈£L&Ü eè‹Ô|ü≥¢ Äj·Tq 54

- january 2014

n+øÏ‘·uÛ≤e+ m˝≤+{Ï<√ Hê≈£î ns¡ú+ nsTT+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î H˚qT n$T‘êuŸ‘√ ø£*dæ q{Ï+#·˝Ò<äT. Ä neø±X¯+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïqT. á eT<Ûä´ u≤©e⁄&é dæìe÷\T e+<ä, ¬s+&=+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ø£˝…ø˘º #˚düTÔHêïsTT ø£<ë Bì >∑T]+∫? ìC≤ìøÏ H˚qT ø£˝…ø£åHé\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√qT. ø£˝…ø£åHé\ ø£+fÒ ≈£L&Ü Áù|ø£å≈£î\≈£î q#êÃ\qï<˚ eTTK´+. nsTT‘˚ Væ≤+B˝À ¬s+&=+<ä\ ø√≥¢ yÓTÆ\TsêsTTì <ë{Ïq ‘=* ∫Á‘·+ ªÁr Ç&çj·T{Ÿ‡µ. á eT<Û˚´ #ê˝≤ dæìe÷\T á ~X¯>± <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïsTT. MTs¡T u≤©e⁄&é˝ÀøÏ m+Á{° Ç∫Ãq|üŒ{ÏqT+&ç n<˚ |òæõø˘qT yÓTsTTHéf…ÆHé #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘·ø° MT |òæ{ŸHÓdt s¡Vü≤dü´+ @$T{Ï? n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ Hê≈£î ≈£L&Ü ÄX¯Ãs¡´y˚TdüTÔ+~. JHé‡ <ë«sê dü+Áø£$T+∫q \ø£åD≤\T ø±e#·Tà ˝Ò<ë <˚e⁄&ç <äj·T e\¢ Ç+ø± j·T+>˘\Tø˘‘√ ø£ì|ædüTÔHêïqT. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À Äs√>∑´+ $wüj·T+˝À n+‘·>± ÁX¯<ä∆ rdüT≈£îH˚ yêDÏí ø±<äT. nsTT‘˚ á eT<Ûä´ ø=+#Ó+ πøsY m≈£îÿe rdüT≈£î+≥THêïqT. |òæ{ŸHÓdt s¡Vü≤dü´+ @$T˝Ò<äT. s√E≈£L 6 ©≥s¡¢ ˙fi¯ó¢ ‘ê>∑T‘·÷, |òü⁄&é $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ø£]ƒq ìj·Te÷*ï bÕ{ÏdüTÔHêïqT. MTs¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï dü‘·´y˚Te »j·T‘˚ eT+∫ bÕ|ü⁄\sY nsTT+~ <ëì>∑T]+∫? dü‘·´y˚Te »j·T‘˚ @ ñ<˚›X¯´+‘√ nqT≈£îHêïyÓ÷ <ëì˝À #ê˝≤ es¡≈£î $»j·T+ kÕ~Û+#êeTH˚ nqT≈£î+≥THêïqT. kÕe÷õø£ düeTdü´*ï #·]Ãdü÷Ô H˚qT ìs¡«Væ≤+∫q ªdü‘·´y˚Te»j·T‘˚µ ø±s¡´Áåø£e÷ìøÏ eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~. ‘·«s¡˝À ªdü‘·´y˚Te»j·T‘˚µ ¬s+&√ d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. eTTK´+>± eT<ä´bÕq+ n\yê≥T e\¢ Ä e´øÏÔ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, n‘·ì ≈£î≥T+ã+ ≈£L&Ü qwüºb˛‘·T+~. düe÷C≤ìøÏ á eT<Ûä´bÕq e´düq+ rÁe qcÕºìï ø£*–düTÔ+~. á $wüj·T+˝À Á|ü»*ï #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe#˚à ~X¯>± ¬s+&√ d”»HéqT s¡÷b¥+~+#·qTHêï+. -l


My CHOICE QUIZ

á ∫Á‘·+˝Àì 5 ‘˚&Ü\qT >∑eTì+#·+&ç

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

á dæº˝` @ ∫Á‘·+˝Àì~ ?

>∑‘· HÓ\ $CÒ‘·

á V”≤s√sTTHé ‘Ó\T>∑T˝À q{Ï+∫q yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ @$T{Ï?

~H˚wt, yÓ’C≤>˘ MT düe÷<ÛëHê\T e÷≈£î |ü+|ü+&ç ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ {≤©e⁄&é düuÁ`dæÿ|ü¸Hé ¬>\T#·Tø√+&ç. Email : editor@tollywoodmag.com

Address: Kaarthik Media & Entertainment HOUSE NO: 1-65/2/A/46, PLOT NO: 46, CYBER HILLS, GUTTALA BEGUMPET,, NEAR KAVURI HILLS HYDERABAD - 500 081

á ∫Á‘·+˝Àì V”≤s√sTTHé mes¡T ?

- january 2014 55


LOCAT ON fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

56

- january 2014

Fashion


- january 2014 57


2 sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ

$.ÄsY.ÄsY. sê»eT+Á&ç. &Üø£ºsY>±s¡T Hê ej·TdüT 24. Hê düeTdü´ qqTï #ê˝≤ u≤~Ûk˛Ô+~. Hê n+>∑+ m|ü⁄Œ&ÉT ‘·&ç ‘·&ç>± ñ+≥T+~. <ë+‘√ ô|’ #·s¡à+ ˝À|ü\ ∫qï ∫qï bı≈£îÿ\T e∫Ã, #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+~. <ëìe\¢ n+>∑+ ø£$T*q≥Tº>± mÁs¡>± ™+≥T+~. <ë+‘√bÕ≥T ‘Ó\ T|ü⁄ m≈£îÿe ne⁄‘·T+~. Hê düeTdü´ me]‘√ #Ó|ü⁄Œø√˝Òø£ b˛‘·THêïqT. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç. MT düeTdü´ @$T{À ns¡ú+ nsTT+~. n+>∑+ ‘·&ç>± ñ+<ä+≥THêïs¡T. n+>∑+ ô|’ #·s¡à m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ e\¢, kÕ<Ûës¡D+>± ñ+&˚<ëìø£+fÒ ≈£L&Ü, m≈£îÿe ‘·&ç>± ñ+≥T+~. MTs¡T Ç‘·s¡T\‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+ e\¢ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T e∫à ñ+{≤sTT. <ë+‘√ bÕ≥T bò˛sYdæÿHé ≈£L&Ü eTs√ ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. yÓ+≥H˚ MTs¡T dü¬s’q ôdø±‡\õdtºqT ø£\e+&ç. <ëìøÏ f…dtº\T #˚dæ düeTdü´≈£î ‘·>∑Z ∫øÏ‘·‡ ÇkÕÔs¡T. nsTT‘˚ MTs¡T düT+˙Ô #˚sTT+#·Tø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. MT n+>∑+ mÁs¡>± ø£$T*q≥Tº ñ+<ä+≥THêïs¡T. <ëìøÏ eT+<äT\THêïsTT. ø±ã{Ϻ yÓ+≥H˚ dü¬s’q &Üø£ºs¡Tï dü+Á|ü~+∫ Á{°f…à+{Ÿ rdüTø√e&É+ nedüs¡+. ¬ø.mdt. nqø±|ü*¢. &Üø£ºsY>±]øÏ qeTkÕÿs¡+. Hê ej·TdüT 26. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± H˚qT e÷ yês¡T ôdø˘‡ ˝À bÕ˝§Zq&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ á eT<Ûä´ nqTø√≈£î+&Ü e÷ Äj·Tq Áô|ò+&é‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHêïqT. n‘·ì‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+≥Tqï|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ m+C≤jYT #˚düTÔHêïqT. ø±ì e÷ yê]‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT Ç˝≤ m+<äT≈£î m+C≤jYT #˚j·T˝Òø£ b˛‘·THêïqT. e÷yês¡T ‘=+<äs¡>± ne⁄≥sTTb˛‘·THêïs¡T. <ë+‘√ Hê≈£î #ê˝≤ ndüVü≤q+>± ñ+~. e÷yês¡T m≈£îÿeùd|ü⁄ ôdø˘‡ #˚j·÷\+fÒ @+ #˚j·÷*. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç. MTs¡T >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± MT yê]‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq˝Ò<Tä n+≥THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ¬s>∑÷´\sY>± ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZH˚ Á|ü‹ eT>∑yê]øÏ ‘=+<äs¡>± Ms¡´ düÿ\q+ »s¡>∑<äT. MTs¡T ¬s>∑T´\sY>± MT yê]‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+, Ç‘·s¡T\‘√ ôdø˘‡ #˚ùdÔ yê]‘√ ‘˚&Ü ø£ì|ædTü +Ô ~. s¬ >∑T´\sY>± ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+fÒ ‘·«s¡>± ne⁄{Ÿ nsTTb˛‘·T+~ n+≥THêïs¡T. Ç˝≤ m≈£îÿe s√E\T >±´|t Çe«&É+ e\¢ ‘·«s¡>±H˚ ne⁄{Ÿ nsTTb˛‘·T+~. ø±ã{Ϻ MTs¡T MTyês¡T eT+∫ Äs√>∑´ø£s¡ yê‘êes¡D+˝À dü¬s’q n+&ÉsYkÕº+&ç+>˘‘√, ™+&ç ôdø˘‡˝À bÕ˝§Z+fÒ MT≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´ ñ+&É<äT. Ç˝≤ MT eT<Ûä´˝ÀøÏ eT÷&√ e´øÏÔì sêìj·Tø£+&ç. Bìe\¢ MT yÓy’ êVæ≤ø£ J$‘·+˝À ≈£L&Ü düeTdü´\T e#˚à neø±X¯+ ñ+~. ôdø˘‡˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ ñ+&˚+<äT≈£î eT+∫ eT+<äT\T ≈£L&Ü e÷¬sÿ{`˝À ñHêïsTT. yê{Ïì

COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE LittleStar

58

- january 2014

yê&ç‘˚ MT≈£î eT+∫ |òü*‘·+ ø£ìdædüTÔ+~. |æ. mHé. ø£Ø+q>∑sY. &Üø£ºsY>±]øÏ qeTkÕÿs¡+. Hê düeTdü´ me]‘√ #Ó|ü⁄Œø√yê˝À ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. Hê ej·TdüT 22. H˚qT eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ z y˚X¯´‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§ZHêïqT. Ä ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl m|ü⁄Œ&ÉT me]‘√ ôdø˘‡ #˚j·T˝Ò<äT. nsTT‘˚ á eT<Ûä´ Hê n+>∑+ô|’ ∫qï ∫qï bı≈£îÿ\T>± e∫Ã, n$ |ü–* #ê˝≤ eT+≥>± ñ+≥THêïsTT. <ë+‘√ #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+{À+~. ‘·«s¡˝À Hê≈£î ô|[¢ #˚j·÷\ì Ç+{À¢yêfi¯ófl #·÷düTÔHêïs¡T. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ+&ç. Hê≈£î #ê˝≤ uÛÑj·T+>± ≈£L&Ü ñ+~? MT≈£îqï düeTdü´qT ø£+&É˝Àe÷ møχH˚{Ÿ n+{≤s¡T. BìH˚ ôdø£+&ÉØ dæ|òæ*dt nì≈£L&Ü n+{≤s¡T. Ç~ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï #ê˝≤ s√E\ ‘·sT¡ yê‘· ãj·T≥|ü&TÉ ‘·T+~. BìøÏ düs¬ q’ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüTø√e&É+ nedüs¡+. ˝Ò<ä+fÒ #ê˝≤ d”]j·Tdt düeTdü´>± eTs¡T‘·T+~. á Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüT≈£îqï ¬s+&˚fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· ô|[¢ #˚düTø√+&ç. ˝Ò<ä+fÒ Ç~ MT bÕs¡ºqsY≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~. m+<äTø£+fÒ á yê´~Û ñqï yêfi¯fl≈£î m#Y.◊.$ e#˚à neø±X¯+ |ü~ XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ MT≈£î <ä>∑Zs¡˝À ñqï yÓì]j·÷\ õdtºqT dü+Á|ü~+#·+&ç. n‘·qT Bìï f…dtº #˚dæ @ ø£+&ûwüHé˝À ñqï<√ ‘Ó\TdüTø=ì <ëìøÏ ‘·>∑Z Á{°{ŸyÓT+{Ÿ ÇkÕÔ&ÉT. Ç~ ‘·–Zb˛‘·T+~ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. $. mHé. ø£&É|ü. &Üø£ºsY>±s¡T, Hê ej·TdüT 30. Hê≈£î ô|fi¯flsTT eT÷&˚fi¯ófl ne⁄‘·T+~. ôdø˘‡˝À ¬s>∑T´\ sY>±H˚ bÕ˝§Z+{≤+. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |æ\¢\T ø£\>∑&É+ ˝Ò<äT. <ë+‘√ Ç{°e˝… &Üø£ºsYqT dü+Á|ü~+#·>± nø£ÿ&É H˚qT, Hê uÛ≤s¡´ ø=ìï f…dtº\T #˚sTT+#·T≈£îHêï+. n+<äT˝À Ms¡´ø£D≤\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. Hê≈£î Ms¡´ø£D≤\T ô|]R><Ó˝≤. <äj·T#˚dæ Hê düeTdü´≈£î dü¬s’q |ü]cÕÿs¡+ #Ó|üŒ&ç. Ms¡´ ø£D≤\T ‘·≈£îÿe>± ñ+&É&É+ nH˚<ë+{À¢ ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± ñ+{≤sTT. ˇø£{Ï ôdyÓTHé yÓTTu…’˝Ÿ ôdŒsYà. ¬s+&Ée~ yÓ÷H√ yÓTTf…Æ˝Ÿ ôdŒsYà. á Ms¡´+˝À ñ+&˚ ø£D≤\ ø£<ä*ø£\qT ã{Ϻ Ç~ Ä<Ûës¡ |ü&ÉT‘·T+~. Ç+<äT˝À ø£D≤\T m≈£îÿe>± ñ‘˚Ô»ø£s¡+>± ñHêïj·÷ ˝Ò<ë nH˚~ ‘Ó\TdüTø√yê*. n˝≤ m≈£îÿe>± ñ+fÒ |æ\¢\T |ü⁄fÒº neø±X¯+ ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. Bìï ˇ*>√ k˛Œ]àj·T n+{≤s¡T. n˝≤π> Vü≤s√àHé\≈£î dü+ã+~Û+~ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√yê*. B+‘√ Vü≤s√àHé\qT Ç+C…ø£åHé\ e\¢ ≈£L&Ü &Óe\|t #˚j·Te#·TÃ. BìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ˝À #ê˝≤ eT+<äT\T ñHêïsTT. ¬s>∑T´\sY>± yê&ç‘˚ MT≈£î eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ Ms¡´ø£D≤\ f…dtº\‘√ bÕ≥T Vü≤s√àq˝Ÿ f…dtº ≈£L&Ü #˚sTT+#ê*.


ô|*«ø˘ Ç+|ü⁄¢yÓT+f…&é &çd”»dt (eTVæ≤fi¯˝À¢ e#˚à eTsêàej·Tyê\ ÇHÓŒ¤ø£åHé‡) kÕ<Ûës¡D+>± ôdø˘‡ |üs+¡ >± >±ì ˝Ò<ë Ç‘·sÁ¡ ‘ê ø±s¡D≤\ e\q eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ nH˚ø£ s¡ø±\sTTq ôd≈£î‡e˝Ÿ ÁbÕã¢yéT‡ nH˚$ edüTÔ+{≤sTT. á $wüj·T+˝À Ä&Éyê]øÏ eT]j·TT eT>∑yê]øÏ e#˚à düeTdü´\T @$T{À <ëì |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ˝Ò$T{À ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. á ô|*«ø˘ Ç+|ü⁄¢yÓT+f…&é &çd”»dt˝À Ád”Ô\ eTsêàj·Tyê\ düeTdü´\ >∑T]+∫ #·]Ã+#·T≈£î+<ë+. á düeTdü´\T e#˚à Á|ü<˚XÊ\T yÓC…’Hê (jÓ÷ì), >∑s¡“Idü+∫, eT÷Á‘·ø√X¯+ eT]j·TT ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ekÕÔsTT. nsTT‘˚ á düeTdü´\˝À eTTK´+>± >∑s¡“¤dü+∫˝À ñ+&˚ ≥÷´uŸ‡øÏ ≈£L&Ü edüTÔ+~. Bìï ô|ò˝À|æj·÷ø˘ ≥÷´uŸ n+{≤s¡T. n˝≤π> eTs√ <ëìì ˇeØdt ô|˝À|òæj·÷ø˘ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. á düeTdü´\T sêe&ÜìøÏ eTTK´ ø±s¡D+ düTK yê´<ÛäT\T ˝Ò<ë @<Ó’Hê nu≤s¡¸Hé ˝≤+{Ï~ #˚sTT+#·Tø√e&É+ e\q, eTs¡à+>±\˝À #Ó&ÉT yêdüq\T sê≈£î+&Ü s¡ø£s¡ø±˝ |üs¡÷Œ¤yéT‡ ˝≤+{Ï$ yê&É&É+ e\q, ˝Ò<ë eTsêà+>±\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√ø£ b˛e&É+, ø£+&√yéTqT m≈£îÿe kÕs¡T¢ yê&É&É+, ˝Ò<ë m≈£îÿe eT+~‘√ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq&É+, dæCÒ]j·THé Ä|üπswüHé »]–q ‘·s¡Tyê‘· X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√ø£ b˛e&É+. Ç˝≤+{Ï nH˚ø£ düeTdü´\ e\q á ô|*«ø˘ Ç+|ü⁄¢yÓT+f…&é &çd”»dt nH˚~ edüTÔ+~. á düeTdü´ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT kÕ<Ûës¡D+>± ø=ìï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. n$ @$T≥+fÒ eT÷Á‘·+ b˛ùd≥|ü⁄Œ&ÉT eT+≥>± nì|æ+#·&É+, ˝Ò<ë bı‹Ôø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ ø£\>∑&É+. ø±+Á{≤dæºyé |æ˝Ÿ‡ m≈£îÿe>± yê&˚yê]øÏ, n˝≤π> \÷|t‡ (|æ\¢\T |ü⁄≥º≈£î+&Ü Ä|ü&ÜìøÏ) y˚sTT+#·T≈£îH˚ yê]øÏ, n+fÒ ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï ‘·s¡Tyê‘· dü]>±Z X¯óÁuÛÑ|üs¡#·Tø√ø£b˛e&É+ e\¢ ˝Ò<ë n˝≤π> eT÷Á‘·+ b˛dæq ‘·s¡Tyê‘· dü]>±Z X¯óÁuÛÑ|üs¡#·Tø√ø£b˛e&É+ Ç˝≤ #ê˝≤ ø±s¡D≤\T ñHêïsTT. á düeTdü´˝À¢ kÕ<Ûës¡D+>± Á|ü‹ @&Ü~ <ë<ë|ü⁄ 1.5 $T*j·THé eTVæ≤fi¯\T M{Ï u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡≥. nsTT‘˚ á düeTdü´\qT b˛>=≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ @&Ü~øÏ 1.06 _*j·THé &Ü\s¡T¢ Ks¡TÃne⁄‘·THêïj·T+fÒ á düeTdü´ m+‘· rÁeyÓTÆq<√ >∑T]Ô+#·Tø√yê*. k‘Y Ädæj·÷ <˚XÊ˝À¢ 17-40 XÊ‘·+ eT+~ eTVæ≤fi¯˝À¢ ñ+<ä≥. Çø£ Ç+&çj÷· , bÕøÏkÕúq˝¢ À nsTT‘˚ <ë<ë|ü⁄ 9-19 XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+<ä≥. BìøÏ ø±s¡D+ ôdø˘‡ |ü≥¢ #ê˝≤ eT+~øÏ dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±s¡D+. nsTT‘˚ düTKyê´<ÛäT\ ø±s¡D+>± n+fÒ >∑H˚]j·÷ (ø±+Á≥dæº+>˘ &çyÓ’»dt) nH˚~ 25 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ej·TdüTqï eTVæ≤fi¯˝À¢ Ç~ m≈£îÿe>± edüTÔ+~. nsTT‘˚ 16 - 19 @fi¯fl ej·TdüT ñqï yê]˝À ø£ì|ædüTÔ+~. Bìe\¢ #ê˝≤ Vü‰ì ø£*π> neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ á yê´~ÛøÏ dü+u+~Û+∫q \ø£åD≤\qT áJ>± ø£ìô|≥ºe#·TÃ. á \ø£åD≤\T m˝≤ ñ+{≤j·T+fÒ. ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT eT+≥>± nì|æ+#·&É+, bı‹Ôø£&ÉT|ü⁄˝À rÁe+>± H=|æŒ sêe&É+, yÓ’{Ÿ m≈£îÿe>± sêe&É+, |æ]j·T&é‡ e#˚à düeTj·T+˝À ã¢&é m≈£îÿe>± sêe&É+, n˝≤π> yÓC…’Hê˝À eT+≥ ø£\>∑&É+, eT÷Á‘·+ b˛düTÔ+fÒ eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À Ä–b˛e&É+, yê+‘·T\T, »«s¡+ e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. á düeTdü´ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT j·÷+{Ï ãjÓ÷{Ïø˘‡ ‘=+<äs¡>± yê&Éø£b˛e&É+ e\¢ e#˚Ã<äì ÇH錤]ºj·÷*{° n+{≤+. Ç~ |æ\¢\T |ü⁄fÒº neø±XÊìï ‘·–Z+#˚~X¯>± ≈£L&Ü Á|üuÛ≤$‘·+

#˚düTÔ+~. á düTKyê´<ÛäT\T e∫Ãq+<äTe\¢ |æ\¢\T |ü⁄fÒº Vü‰s√àHé‡ ‘·–Zb˛‘êsTT. <ëì ø√dü+ mdt.{Ï.&ç Ábıô|ò’˝Ÿ nH˚~ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚sTT+#·Tø√yê*. <ëìïã{Ϻ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. Bì˝À eT] ø=ìï düeTdü´\T ≈£L&Ü e#˚à neø±X¯+ ñ+~. n+<äT˝À eTTK´+>± |æ. ◊. &ç qT+&ç bı≥º˝ÀøÏ ˙s¡T #˚s¡T‘·T+~. <ëìe\¢ }|æ] Ä&É&É+ ‘·–Zb˛‘·T+~. n˝≤π> dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√ø£b˛‘˚ Ä ˙s¡T X¯Øs¡eT+‘·{ÏøÏ #˚] cÕø˘ ˝ÀøÏ yÓfi‚fl neø±X¯+ ñ+~. á düeTdü´ e∫Ãq|üŒ&ÉT yÓTT<ä{ÏkÕ] nsTT‘˚ 8-12 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+~. n<˚ ¬s+&Ée kÕ] eùdÔ >∑qø£ 20-25 XÊ‘·+ eT÷&√kÕ] eùdÔ 40-50 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–b˛‘·T+~. Bìe\¢ >∑s¡“¤dü+∫˝À ñqï ≥÷´uŸ‡ ≈£L&Ü u≤¢ø˘ ne&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á Á{≤Hé‡y˚Tf…&é ˇø√ÿkÕ] dü]ø® ˝£ Ÿ es¡≈î£ ≈£L&Ü <ë]rdüT+Ô ~. n˝≤π> á düeTdü´qT mø√º|æø˘ Áb˛Á>±+ n+{≤s¡T. n+fÒ kÕ<Ûës¡D+>± >∑s¡“¤+ nH˚~ >∑s¡“Idü+∫˝À ø±≈£î+&Ü >∑sê“IX¯j·T ≥÷´uŸ\˝À >∑s¡“I+ &Óe\|t ne⁄‘·T+~. <ëìì ø±+|æ¢πøf…&é &çd”C` n+{≤s¡T. ≥÷´uÀ ˇ$]j·÷dædt ÄuÒ‡Hé‡ n+{≤+. á düeTdü´ m≈£îÿyÓ’q|ü⁄Œ&ÉT yÓ+≥H˚ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+∫ dü¬s’q Á{°f…à+{Ÿ #˚sTT+#ê*. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT yêsê\ bÕ≥T j·÷+{Ï ãjÓ÷{Ïø˘ eT+<äT\T rdüTø√yê*, ˝Òø£b˛‘˚ ˝≤+>˘ kÕº+&ç+>˘ b˛*«ø˘ ô|sTTHé n+{≤s¡T. Bìï ˝≤+>˘ ô|sTTHé n+{≤s¡T. Ç~ bı≥º uÛ≤>∑+ qT+&ç *esYøÏ á düeTdü´ e÷s¡T‘·T+~. <ë+‘√ *esY ø£+&çwüHé #Ó&çb˛‘·T+~. Bìï ô|] ôV≤|æf…Æ{Ïdt n+{≤+. n+fÒ Bì˝À q&ÉTeTT ÁøÏ+~uÛ≤>∑+ n+‘ê H=|æŒ>± ñ+≥T+~. n˝≤π> *esYøÏ ≈£L&Ü á düeTdü´ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. *esY ≈£L&Ü dü]>±Z ñ+<√˝Ò<√ ø£qTø√ÿyê* ˝Òø£b˛‘˚ #ê˝≤ ô|<ä› düeTdü´>± e÷s¡T‘·T+~. á *esY düeTdü´ ñqï yês¡T ≈£L&Ü á ôd≈£î‡e˝Ÿ düeTdü´\T @yÓ’q ñHêïjÓ÷, ˝Ò<√ ‘Ó\TdüT ø√yê*. n˝≤π> M]øÏ >∑‘·+˝À @yÓ’Hê Ä|üπswüHé‡ »]>±j·÷, ˝Ò<ë @<Ó’Hê düs¡®Ø ˝≤+{Ï~ »]–+<ë ‘Ó\TdüTø√yê*. &Éã÷¢´ _ dæ øö+{Ÿ, >∑H˚]j·÷ f…dtº ˝≤+{Ï$ #˚dæ <ëìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± dü¬s’q Á{°f…à+{Ÿ Çe«e#·TÃ. ãj·÷|æ‡˝≤+{Ï$ ≈£L&Ü #˚j·÷*‡ edüTÔ+~. ˝Ò<ë \b˛{Ïj·÷*‡ ≈£L&Ü #Ój·÷´*‡ edüTÔ+~. n˝≤π> ø£\sY &Ü|ü¢sY, Ç myéT ÄsY ≈£L&Ü #˚j·÷*‡ edüTÔ+~. á düeTdü´\qT y˚πs ø£+&çwüHé>± ≈£L&Ü |ò”\e⁄‘ê+. Ä&Éyê]˝À e#˚à ˇ$*j·÷ Á|æ&ÓHé‡, ze]j·÷ dædü÷ºe÷, >±´Ák˛º m+≥sê\J ÁbÕã¢+dt ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø√yê*. nô|+&çôd’{ÏdtøÏ ≈£L&Ü <ë] rdüTÔ+~. nsTT‘˚ ôV≤]ïj·÷ ø±düŒ¬sHé‡ nì #ê˝≤ eT+~ nqT≈£î+{≤s¡T. ø±ì <ëìe\¢ øÏ&ûï˝À sêfi¯ófl ñ+{≤j·Tì |ò”\e⁄‘ê+. Bì ø√dü+ 14 s√E\ es¡T≈£L j·÷+{Ï ãj·÷{Ïø˘‡ eT+<äT\T rdüTø√yê*. 3 HÓ\\T ôdø˘‡˝À bÕ˝§Zq≈£L&Ü<äT. n˝≤π> yê] bÕs¡ºqsY≈£î ≈£L&Ü Á{°{Ÿ yÓT+{Ÿ #˚j·÷*‡ e⁄+≥T+~. ‘·s¡Tyê‘· eT÷&ÉT HÓ\\T nã®πs«wüHé˝À ô|{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· u≤>∑T+<äì ø£H錤sYà nsTTq ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl ¬s>∑T´\sY>± ôdø˘‡ ˝À bÕ˝§Zqe#·TÃ. á düeTdü´\T sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. Bìï sê≈£î+&Ü ìs√~Û+#ê\+fÒ »dtº ∫qï ∫qï e÷s¡TŒ\T #˚düT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~.

Dr. M. RAVI BABU

Dermatologist, Venereologist, Cosmetic & Aesthetic Surgeon, Sexologist Member of Association of Cutaneous Surgeons of India Member of F.U.E. Hair Transplantation Forum Member of Indian Association for Sexology Consultant: Jubilee Hills, Plot No.1196/B, Road No.59, Behind Chutneys Restaturant, Near Peddamma Temple, Hyderabad. Ph: +91 9502 94 94 94, email: drraviskincity@gmail.com - january 2014 59


fash on

2

TICKET TOLLYWOOD sex psychology top N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON RANYA d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

LittleStar 60

- january 2014


KUSHBOO

talent contact us for portfolio's and featured in TICKET 2 TOLLYWOOD m: +91 8008819333 e: editor@tollywoodmag.com - january 2014 61


N GHT Life trade GUIDE My CHOICE QUIZ COMPETET ON d ary B RTHDAYS EXCLUS VE

ø±]Ô V”≤s√>± yÓ+ø£{`Á|üuÛÑT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷b¥+~q _]j·÷ì ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À eT+∫ zô|ì+>˘‡ sêã≥Tº≈£î+~. ™‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ Vü≤Ödt|òü⁄˝` ø£˝…ø£åq¢‘√ s¡Hé ne⁄‘·T+~. á ∫Á‘·+ 7s√E\øÏ 18.47 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ edü÷fi¯ó¢ kÕ~Û+∫+~.

LittleStar

|üeHéø£fi≤´DY q{Ï+∫q n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëRs~ ∫Á‘·+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝‘√ bÕ≥T Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± m≈£îÿe ~∏j˚T≥s¡¢˝À $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q+ düèwæºdüTÔ+~. á ∫Á‘·+ ø£˝…ø£åHé‡ 60 s√E\≈£î <ë<ë|ü⁄ 78.61 ø√≥¢≈£î ô|’>± edü÷\T #˚dæ, ‘Ó \ T>∑ T dæ ˙ #· ] ‘· Á ˝ À ø£ \ ø£ å q ¢ dü T HêMT dü è wæ º + ∫ 100s√E\ yÓ ’ | ü ⁄ <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~.

yÓ+ø£fÒwt, sêyéT V”≤s√\ T>± Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä˝…’q eTkÕ˝≤ ∫Á‘·+ ™‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ m≈£îÿe ôd+≥s¡¢˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á ∫Á‘·+ Hê\T>∑T yêsê\≈£î <ë<ë|ü⁄ 36.18 ø√≥T¢ edü÷fi¯ó¢ kÕ~Û+∫+~.

yÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dt ∫Á‘·+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ uÛ≤ØkÕúsTT˝À $&ÉT<ä˝…’ eT+∫ edü÷fi¯ó¢ sêã≥Tº≈£î+~. dü+B|t øÏwüHé ¬øØsY˝À n‘·´~Ûø£ ø£˝ø£åq¢qT sêã≥Tº≈£îqï ∫Á‘·+>± ì*∫+~. á ∫Á‘·+ 10 s√E\≈£î <ë<ë|ü⁄ 17.64 ø√≥¢ ø£˝…ø£åqT¢ kÕ~Û+#·&É+ $X‚wü+.

∫qï ∫Á‘·+>± $&ÉT<ä˝…’q ™j·÷´˝≤ »+bÕ˝≤ ∫Á‘·+ nìï Rø+Á<ë˝À¢ eT+∫ ø£˝…ø£åq¢qT sêã≥Tº≈£î+~. n#·Ã ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+>± s¡÷b¥+~q á ∫Á‘·+ eT÷&ÉT s√E\≈£î 2.72 ø√≥T¢ kÕ~Û+#·&É+ $X‚wü+. 62

- january 2014

es¡TDY dü+<˚X`, dü+B|t øÏwüHé V”≤s√\T>± s¡÷b¥+~q &ç |òüsY <√|æ&û Ç{°e˝… $&ÉT<ä˝…’ eT+∫ z|üì+>˘ ø£˝…ø£åqT¢ sêã≥Tº≈£î+~. á ∫Á‘·+ ¬s+&ÉT s√E\≈£î >±qT 3.47 ø√≥¢ edü÷\T kÕ~Û+∫+~.


d ary B RTHDAYS EXCLUS VE 01

ACTREES

02

SONALI BENDRE

JANUARY birthdays

ACTOR

03

04

05

AHUTI PRASAD

DIRECTOR & EDITOR K.S.R DAS

LittleStar 07

13

PRODUCER B A RAJU

08

ACTOR

09

TARUN

14

ACTOR

20

ACTOR

DIRECTOR

15

ACTREES

16

MUSIC COMPOSER A.R. RAHMAN

12

SUKUMAR

ALLU ARAVIND

SOBHAN BABU

19

10 PRODUCER 11

06

17 PRODUCER 18 L.V. PRASAD

BHANUPRIYA

21

22

23

24

27

28

29

30 DIRECTOR

Krishnam Raju

25

26

ACTOR RAVI TEJA

07. BHAGYA RAJA 11. B.JAYA 14. JANDHYALA K. ACHI REDDY RAO GOPAL RAO

director director director producer actor

16. TRIVIKRAMA RAO 20. NARESH VITTALACHARYA 26. P.C.SRIRAM

TELUGU WRITER VETURI SUNDARAMA MURTHY

DIRECTOR & ACTOR RAVI BABU

PRIYADARSHAN

Producer actor director cinematographer - january 2014 63


64

- january 2014


- january 2014 65


KHELO-KHAO-KHAREEDO AT MANJEERA MALL ‘Paradise lost’, John Milton said in one of his works. But paradise is not lost; it is right here in Manjeera Mall on JNTU-Hitec City road at Kukatpally. One of the biggest malls in Hyderabad, Manjeera is a unique blend of entertainment, shopping, gaming and an exceptional place for enthusiastic foodies. It is no less to say that Manjeera Mall on any day is an ultimate shopping and hang-out zone. Manjeera Mall was inaugurated by the star cast of the movie ‘Boss’ on 10th October, 2013. It stands tall as one of the finest malls in Hyderabad for various reasons starting from its striking ambience to the impeccable maintenance. Visitors can enjoy a great selection of entertainment in a rewarding atmosphere as the Mall has everything you desire to have. SURPRISINGLY SPACIOUS Spread over 4, 50, 000 sq.ft with 4 levels of parking and 6 levels of shopping area, the Mall currently features over 58 commercial centres and showrooms. These include international food courts, most famous fashion outlets and three anchor stores – Shoppers Stop, Hyper City and Cinepolis. With 4 service elevators and 4 passenger elevators, Manjeera Mall is the only Mall to have escalators and travelators (moving walkways) right from the basement to the top floor. The vast parking space can accommodate ample parking space avialble at a stretch and is equipped with advanced automated parking system. SHOPAHOLICS’ DREAM LAND Manjeera Mall is a paradise for shopping bees. Our anchor stores and other commercial outlets warmly welcome you and flood you with innumerable choices. Shoppers Stop, one of the leading retail stores in the country and Hyper City, a super market chain offering finest choices are the anchor stores here. Both of the anchor stores are promoted by the K Raheja Corp Group (Chandru L Raheja Group). The fashion outlets retail both national and international brands. Manjeera Mall also offers a wide range of merchandise under apparel, footwear, fashion jewellery, leather product, accessories and home appliance categories. Currently there are 58 outlets in the Mall and many more are coming soon. INTERNATIONAL MOVIE EXPERIENCE Mexico-based multiplex operator Cinepolis, which is the world’s fourth largest movie theatre circuit with a chain of 3,300 screens in 11 countries, has entered Andhra Pradesh for the first time with the launch of its first five-screen all-digital multiplex at Manjeera Mall. Opened on 4th of December, Cinepolis is a 5 screen movie zone with 1433 seats. Cinepolis also gives an unmatched 3D experience and is geared to become a major attraction among the movie buffs of Hyderabad. DELICIOUS DELICACIES FOR EVERY PALATE A sprawling food court with counters of multiple international food vendors is one of the highlights of the Mall. The food court in the Mall offers an array of gastronomic delights in an 66

- january 2014

equally diverse selection of surroundings. McDonalds, Dominos, KFC and many other famous food vendors have already established their counters here. Almost half of the third floor in the Mall is confined to the food court that accomodates hundreds of people at a time. Apart from this, a fine dining zone is all set to be launched soon for the connoisseurs. UNCOMPROMISING SAFETY A mall is a place where people from different age groups gather in masses. That is why isolating or neglecting even a single safety measure can be fatal. Manjeera Mall owners stress on this fact and they have an uncompromising commitment towards setting up advanced safety features. They have established advanced safety and security measures like metal detectors at all entry points, manual metal detectors, fire alarm systems, sprinklers, fire extinguishers at every step, oxygen cylinders, first aid kits, under vehicle search mirrors, proper ventilators, multiple fire escape routes with panic doors, 2 emergency exit doors and open passages to run away in case of any fire/unexpected terror strike. Manjeera has its own security department with a total of 93 security personnel who guard you in the Mall round the clock. Also there are 136 CCTV cameras to capture every moment in the Mall. Civil cloth surveillance and quick action team during emergency are the additional security features here. UNLIMITED FUN The passion for gaming is everlasting. People of all age groups enjoy gaming and experience ultimate thrill. Manjeera Mall is all set to launch its gaming and fun zone by 2014. This game zone will offer a safe, open and clean environment for you to participate in video games. The Mall has a Scary House for all those who want to experience a scary adventurous feel, without any inhibitions. Here you can enjoy the challenges thrown by the fear of occult forces too. Last but not least, an interactive simulation featuring intense motion, stunning 3D graphics and an amazing special effects 7D movie experience will soon be yours at Manjeera Mall. So fun and enjoyment can never be missed at Manjeera and it is undeniably the most attractive destination for the fun lovers. In a generation when folks of the City of Pearls are feeling the pulse of the mall melody, Manjeera Mall plays every tune to entertain and enjoy and it is a destination in your neighbourhood which has all the diversified amusing features.


- january 2014 67


Tollywood Magazine January - 2014  

Tollywood Magazine January - 2014