Mahskara #80

Page 20

Lägg dina pengar på sittningar. Inte på räkningar. FASTPRIS ABONNEMANG 195 KR/MÅN: (Ord. pris 245 kr/mån)

Fria samtal Fria SMS & MMS 3 GB surf Ingen bindningstid

Skaffa på comviq.se/student


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.