Page 1

1. 5.—31. 10. letnik 3, št. 3 | Year 3, № 3

Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni . | Is the official guide for visitors to the national park in the summer season .

ODKRIVAJ DISCOVER VODNIK ZA OBISKOVALCE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA • POLETJE GUIDE TO TRIGLAV NATIONAL PARK • SUMMER

O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU • ZA OBISKOVALCE • VARNO V GORE • NARAVOVARSTVENI NADZORNIK SVETUJE • Z JAVNIM PREVOZOM V PARK ˇKE • INFO SREDIŠC ˇI TNP • POLETNI PROGRAM 2013 • ZEMLJEVID • INFO TOC ˇINI • ZA NAJMLAJŠE OBISKOVALCE • TNP • O NARAVI IN KULTURNI DEDIŠC ˇ KOLUMNA: BOTANICNI VRT NAD BAŠKO GRAPO • UPORABNE INFORMACIJE

V ISKANJU PRAVE POTI IN SEARCH OF THE RIGHT PATH

ABOUT TRIGLAV NATIONAL PARK • FOR OUR YOUNGEST VISITORS • FOR OUR VISITORS • SAFETY FIRST • THE PARK RANGER RECOMMENDS • TO THE PARK BY PUBLIC TRANSPORT • INFO POINTS • INFO CENTRES • SUMMER PROGRAMME 201 3 • MAP OF TNP • ABOUT NATURE AND CULTURAL HERITAGE • COLUMN: BOTANICAL GARDEN ABOVE BAŠKA GRAPA • USEFUL INFORMATION

FOTO?

Miro Eržen podpredsednik Sveta javnega zavoda Triglavskega narodnega parka Deputy President of the TNP Council

Ž

ivo se spominjam lepega sončnega poletnega jutra pred davnimi petdesetimi leti, ko smo se v družbi legende mojstranskega planinstva, Avgusta Delavca, vzpenjali od Poldovega rovta v Vratih mimo Brinove glave proti Jezerom. Med zvonjenjem ovčarskih zvoncev sem z odprtimi ušesi lovil Gustlovo pripoved o bohinjskih prvopristopnikih na Triglav, o gorskih nosačih iz Radovne, trentarskih gorskih vodnikih in Kugyju, Aljažu in njego-

vem stolpu, in ko nam je pogled zdrsnil po severni steni Triglava, o plezalskih zgodbah, tragedijah in reševalnih epopejah. Vmes pa o življenju bohinjskih planšarjev, ovčarjev v Vratih, trdem življenju Trentarjev in tistih, ki so gradili planinske koče in poti. Iz vsega povedanega je bilo čutiti tesno navezanost ljudi na gorski svet, ki jim je dajal tanko rezino trdo prisluženega kruha, pa zato toliko bolj spoštovanega. Iz te navezanosti in spoštovanja so nam po nenapisanih pravilih ohranili najlepše predele slovenskega gorskega

2013

sveta v svoji neokrnjeni obliki. Živimo v času, ko ljudje spet iščemo pot k naravi, ne nazadnje tudi k sebi. Ko vstopamo v čudoviti svet Triglavskega narodnega parka, postojmo za trenutek! Naj se naša duša ne napoji samo lepot gorskega sveta, temveč naj vsrka tudi zgodbe in sporočila tistih, ki so (bili) njegov neločljivi del. Le tako bomo znali park ceniti, ga spoštovati kot vrednoto, ki ima trajno vrednost, in ga bomo vedno znova radi obiskovali. Predvsem pa je pomembno, da bomo na teh osnovah s preudarnim

upravljanjem ustvarili pogoje, da bodo v njem prebivalci radi živeli ter bodo to življenjsko okolje s tako ljubeznijo vzeli za svoje, kot so to storili naši predniki.I vividly remember the beautiful, sunny summer morning, more than 50 years ago, when I was climbing up from Poldov rovt in the Vrata valley past Brinova glava towards Jezera in the company of Avgust Delavec, the legendary mountain worker and alpinist from Mojstrana. With the sound of sheep bells in the background, I listened eagerly to his tales about the four men from Bohinj who were the first to climb Triglav, about the mountain carriers from the Radovna valley and mountain guides from Trenta, about Julius Kugy, Jakob Aljaž and his turret and, when our eyes caught sight of the Triglav North Face, about climbing stories, tragedies and rescue operations. We also talked about the life of Bohinj dairy farmers, sheep growers in the Vrata valley, the hard life of people from Trenta and about all the enthusiasts

building mountain huts and trails. Every single word spoke of the close relationship between man and mountains which was the source of meager but hard earned and therefore all the more respected earnings. Filled with respect and appreciation, people fought to preserve the most beautiful parts of Slovenian mountains in their primeval state. We live in an era when people again try to find their way back to nature, and to themselves. When entering the wonderful world of the Triglav National Park, stop for a moment! Let your soul drink in the beauty of the mountains, as well as the stories and messages of all who are or have been their inseparable part. This is the only way to learn to truly appreciate the park, and respect it as an asset of permanent value, a treasure which we love to visit time and time again. Enriched by this knowledge, we will pursue sound management to create such conditions that the area will become a joy to live in and one that will be loved and cherished by its residents as much as it was in the past. •


2

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

O Triglavskem narodnem parku About Triglav National Park

Mojca Vrhunc Info središče TNP Triglavska roža na Bledu Info Centre TNP Triglavska roža in Bled

T

riglavski narodni park (tnp) je edini narodni park v Sloveniji. Leži na območju Julijskih Alp v severozahodni Sloveniji in nosi ime po najvišji in najbolj znani slovenski gori, ki stoji sredi zavarovanega območja. Triglav velja za simbol slovenstva in pregovorno je pravi Slovenec le tisti, ki se je kdaj povzpel na njegov vrh. Poleg Triglava, ki se ga ob jasnem vremenu vidi iz skoraj vseh delov države, je na območju Triglavskega narodnega parka večina od več kot  slovenskih dvatisočakov. tnp spada med najstarejše evropske parke. Že leta  se je pojavila prva ideja o zavarovanju dela Doline Triglavskih jezer in uresničili so jo leta  z ustanovitvijo Alpskega varstvenega parka, velikega  ha. Leta  so park nekoliko povečali in preimenovali v Triglavski narodni park. Leta  pa je bil z Zakonom o tnp ustanovljen park v obsegu . ha, kar je približno  % površine Slovenije. Zakon iz leta  je veljal vse do leta , ko je bil sprejet novi Zakon o tnp. Z novim zakonom se je površina parka povečala

še za  ha. Na pobudo krajanov je bila območju tnp namreč priključena vas Kneške Ravne, ki leži na primorski strani Vogla, na skoraj  metrih nad morjem. tnp upravlja Javni zavod tnp, ki skrbi za varovanje narave in kulturne krajine, opravlja pa tudi druge strokovne in raziskovalne naloge. Za tnp, ki je sicer z zakonom razdeljen na tri varstvena območja, pogosto uporabljamo delitev na južno ali soško stran parka in severno ali gorenjsko stran parka. Meja med njima so ostri grebeni Julijskih Alp, v katere se z obeh strani zarezujejo številne alpske doline; Trenta, Koritnica, Bavšica na jugu ter Vrata, Krma in Radovna na severu so le nekatere izmed njih. Podnebje je na jugu zaradi bližine Jadranskega morja milejše kot na severu, kjer je čutiti vpliv hladnejše srednjeevropske gorske ter celinske klime. Reliefne in klimatske značilnosti ene in druge strani pogojujejo tudi rastlinstvo parka ter višino gozdne meje, ki je na severni strani višja kot na južni. Naravne razmere so vplivale tudi na razvoj kulturne krajine, ki je na soški strani parka drugačna od gorenjske.

OSNOVNI PODATKI FACT FILE Triglavski narodni park Površina Total surface area

. ha

 Število prebivalcev v parku Number of inhabitants

 (v ) , (in )

 Najvišja točka Highest point

 Triglav National Park (tnp) is Slovenia’s only national park. Located in the region of the Julian Alps, in north-west Slovenia, the park derives its name from Mount Triglav, which not only stands in the middle of the protected area but is also the highest and most famous mountain in Slovenia. Triglav is the symbol of the nation’s identity and, according to a popular Slovene tradition, no one can be a ‘true Slovene’ unless they have climbed Triglav. Besides Triglav, which in clear weather is visible from practically all parts of the country, most of Slovenia’s -plus mountain peaks rising above  m are located within the Triglav National Park. The Triglav National Park is one of Europe’s earliest parks. The first motion to establish a protected area in the Triglav Lakes Valley was launched in  and implemented in  with the formation of the ,-hectare Alpine Conservation Park. In  the park was extended and renamed as the Triglav National Park. The year  saw the adoption of the Triglav National Park Act, promulgating a protected area which covers , ha, or approximately % of Slovenia’s surface area. The  Act remained in force until the new tnp Act was passed in . According to the new Act, the park

was extended by  ha, to cover the village of Kneške Ravne on the Primorsko side of Vogel, at about  m a.s.l., following the initiative of the Kneške Ravne villagers. Triglav National Park is managed by the Triglav National Park Public Institute, which is primarily committed to the protection of natural and cultural landscapes, but also performs other specialist and research tasks. Although divided by law into three protective regimes, Triglav National Park is commonly divided into the southern side, or the Soča side of the park, and the northern, Gorenjska, side. The border between these two parts runs along the sharp ridges of the Julian Alps, into which numerous alpine valleys cut in on both sides, including the valleys of Trenta, Koritnica, and Bavšica in the south, and Vrata, Krma and Radovna in the north. Due to the proximity of the Mediterranean, the climate in the park’s southern part is mild, whereas in the north it shows the effects of the colder Central-European alpine and continental climates. The relief and climatic conditions of both parts of the park determine the flora and the tree line, which runs higher on the northern side than in the south. Natural conditions also affect the development of the cultural landscape, showing clear differences between the distinct Gorenjska landscape and the typical cultural landscape of the Soča Valley side. •

 m, vrh Triglava , m, Mt. Triglav

 Najnižja točka Lowest point

 m, korita Tolminke  m, the troughs of the Tolminka river

 Prva zamisel o ustanovitvi First protection proposal launched



 Zakonska ustanovitev Proclamation



Monografija | Monograph

DOBER DAN TRIGLAVSKI NARODNI PARK

GOOD MORNING TRIGLAV NATIONAL PARK Avtor | Author Jože

Mihelič

v slovenskem in angleškem jeziku v Info središčih in točkah tnp in Slovenian and English in tnp info centres and points

35,00 EUR 19,90 EUR


3

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

Za obiskovalce For visitors

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK SVETUJE THE PARK RANGER RECOMMENDS Marjeta Albinini naravovarstveno nadzorna služba TNP Ranger Service

Poleg informacij na svetovnem spletu in naših informacijskih mestih vam lahko marsikaj zanimivega in uporabnega o parku povedo tudi naši naravovarstveni nadzorniki. Njihovo delo je izključno terensko, zato jih lahko srečate kjer koli med vrhovi in dolino. Stopite do njih, in z veseljem vam bodo svetovali! V tnp je zaposlenih  nadzornikov, ki jih spoznate po sivo-črni uniformi, službenem avtomobilu, znaku in izkaznici. Vsak izmed njih deluje v svojem naravovarstvenem okolišu, velikem okoli  ha. Tu med drugim opravljajo neposredni nadzor, skrbijo za parkovno infrastrukturo, opazujejo in spremljajo živali, sodelujejo pri strokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih nalogah ter vodijo obiskovalce in jim svetujejo. Dve tretjini nadzornikov opravlja tudi naloge lovskih čuvajev. Naravovarstveni nadzornik je pooblaščena uradna oseba, ki skrbi za izvrševanje Zakona o tnp ter nekaterih drugih aktov. Njegovo delo je usmerjeno v preprečevanje, vendar pa kršitelje za nekatere prekrške lahko tudi (denarno) kaznuje.

 Although general information is readily available on the Internet and from the park’s info points and centres, you can also learn a lot of useful and interesting information from tnp rangers. Since

most of the ranger’s work is performed in the field, you can meet them at any stage of your trip. They are always ready and delighted to help. Triglav National Park employs  professional rangers, who are easily identifiable by their grey-black uniforms, cars with tnp logos, badges and ranger identity cards. Each ranger covers a nature conservation area measuring approximately , ha. Rangers provide direct supervision and control, maintain the park infrastructure, observe and monitor wildlife, take part in specialist, research and educational tasks, and guide and advise visitors. Two thirds of park rangers also act as hunting guards. A park ranger is an authorized official who is responsible for the enforcement of the tnp Act and several other legal acts. The work of a park ranger is prevention-oriented, although they can issue a fine for certain types of offences. •

VARNO V GORE SAFELY TO THE MOUNTAINS / SAFETY FIRST Iztok Butinar parkovni vodnik TNP TNP guide

Pri aktivnostih v tnp, bodisi hoji, plezanju, kolesarjenju, vodnih športih ali v zraku, je vaša varnost odvisna od vaše presoje, telesne pripravljenosti in pozornosti. Za svojo varnost ste odgovorni sami, zato aktivnosti v parku pri-

lagodite svojim vsakokratnim sposobnostim, znanju in razmeram. Vreme: Vreme v gorah je spremenljivo, zato je pred odhodom na turo nujno spremljanje vremenske napovedi. S seboj vzemite rezervna topla oblačila, oblačite se v plasteh. Zdravje: Na turo se podajte primerno telesno in psihično pripravljeni ter z zadostno količino vode, saj je v vročih poletnih mesecih možnost dehidracije zelo velika. Poti: Zaradi grušča na poteh je velika možnost zdrsa, predvsem na izpostavljenih delih in v mokrem vremenu. Na zavarovanih plezalnih poteh uporabljajte samovarovalne komplete, plezalne pasove in čelade ter primerno obutev. Oprema: Uporabljajte le opremo, namenjeno za hojo v gore, ki naj bo pregledana, vzdrževana in pravilno hranjena, kadar je ne uporabljate. Obujte primerne planinske čevlje z primernim podplatom, ki segajo čez gleženj. Informacije: Pred odhodom na turo pridobite čim več aktualnih informacij o stanju na poteh, odprtih kočah in bivakih ter vremenu. V primeru nesreče kličite .

 When you undertake an activity in the tnp, whether it is walking, climbing, cycling, a water sport or an air activity, your safety depends on your sound judgement, overall physical condition, and concentration. Your safety is your own responsibility. Make sure you adapt your activities to your current level of fitness, knowledge, and general conditions. Weather: Weather in the mountains is very changeable. Before setting out on a mountain tour, always check the weather forecast. Bring a change of clothes, and dress in layers. Health: When venturing on a tour, make sure it is suitable to your physical and mental fitness. Also, carry an adequate supply of liquid as the possibility of dehydration is high in the hot summer months. Paths: Gravel increases the possibility of slipping, in particular in exposed places and in wet condi-

tions. Demanding secured routes require the use of self-belaying kits, harnesses and helmets, as well as suitable climbing footwear. Equipment: Only use mountaineering equipment; the equipment should be checked, maintained and properly stored when not in use. Wear good quality high mountaineering boots with sturdy soles. Information: Before setting off, obtain the relevant information on the conditions of paths and trails, available mountain huts and bivouacs, and the weather. In case of an accident call . •

Z JAVNIM PREVOZOM V PARK TO THE PARK BY PUBLIC TRANSPORT Urška Smukavec strokovna sodelavka Specialized staff member

Triglavski narodni park zaradi svoje izjemne lepote privablja množice obiskovalcev, ki v neokrnjeni naravi iščejo mir in sprostitev. Uprava parka želi razbremeniti okolje z osebnim motornim prometom in okrepiti različne vrste javnega prometa. To bo prineslo zadovoljstvo tako ljudem kot naravi, saj so emisije toplogrednih plinov, hrup in »kupi« parkirane pločevine vedno večji problem tudi v zavarovanem območju. Okolju prijazen javni promet je varnejši in varčnejši, saj avtobus v povprečju porabi petkrat manj energije na prepeljanega potnika kot osebno vozilo! Z javnim avtobusnim prevozom je v poletni turistični sezoni mogoče obiskati območje Bohinja s slapom Savico in Bohinjskim jezerom, Zgornjesavsko dolino in okolico Bleda. Dolini Soče in Save Dolinke čez prelaz Vršič v poletnih mesecih povezuje avtobusna linija med Bovcem in Kranjsko Goro. Vožnja po Bo-

hinjski železnici med Jesenicami in Novo Gorico ponuja čudovite razglede in omogoča dostop na obrobje parka z vlakom in avtovlakom. K manjšemu obremenjevanju okolja lahko pripomoremo tudi z uporabo vozil na alternativne vire energije, s kolesarjenjem in hojo pa naredimo še nekaj dobrega za svoje zdravje. Če se ne moremo odpovedati vožnji z avtomobilom, se zavedajmo, da na cesti nismo sami. Upoštevajmo omejitve hitrosti in parkirajmo na za to določenih mestih.

 The outstanding beauty of Triglav National Park attracts many visitors who seek peace and relaxation in unspoilt nature. The managing authority of the park wishes to reduce the environmental impact from passenger vehicles by promoting various types of public transport, which is beneficial for people as well as for the natural environment, particularly since greenhouse gas emissions, noise and endless rows of parked cars are becoming a growing concern in protected areas. Environmentfriendly public transport is safer and more economical, with the average energy consumption per passenger five times lower in buses than in cars. In summer season public transport can be used to visit Bohinj, including the Savica Waterfall and Lake Bohinj, as well as the Upper Sava Valley and the area of Bled. During the summer months, the Soča and Sava Dolinka valleys are connected by a bus line between Bovec and Kranjska Gora. The train ride along the Bohinj railway line between Jesenice and Nova Gorica offers spectacular views and takes visitors to the peripheral area of the park by train and car train. Automobiles using alternative sources of energy are another way to reduce environmental impact, whereas cycling and walking are also beneficial to our health. However, if you cannot say no to car transport, you should at least be aware that you are not alone on the road. Observe the speed limits and park in designated places only. •


4

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

ˇE TNP INFO SREDIŠC TRIGLAVSKA ROŽA NA BLEDU

ˇE TNP INFO SREDIŠC DOM TRENTA NA LOGU V TRENTI

ˇKA TNP INFO TOC ˇIJA POCARJEVA DOMAC V ZGORNJI RADOVNI

ˇKA TNP INFO TOC V SLOVENSKEM PLANINSKEM MUZEJU V MOJSTRANI

ˇKA TNP INFO TOC V ZELENI HIŠI V KOBARIDU

TNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROŽA, BLED

TNP INFO CENTRE DOM TRENTA, NA LOGU

TNP INFO POINT POCAR HOMESTEAD IN ZGORNJA RADOVNA

TNP INFO POINT SLOVENIAN ALPINE MUSEUM (SAM)

TNP INFO POINT GREEN HOUSE IN KOBARID, TIC KOBARID

Ljubljanska cesta , Bled T + ()    E info.trb@tnp.gov.si

Na Logu v Trenti, Soča T + ()    E dom-tnp.trenta@tnp.gov.si

Zgornja Radovna , Mojstrana T + ()    (uprava tnp) E pocar@tnp.gov.si

Triglavska cesta , Mojstrana T + ()    E info@planinskimuzej.si

Trg svobode , Kobarid T + ()    E info.kobarid@lto-sotocje.si

Odprtje: april 

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

Zaradi obnovitvenih del je Info središče tnp Triglavska roža na Bledu od . junija  zaprto. V sodelovanju z Občino Bled in Turizmom Bled načrtujemo odprtje v aprilu .

multivizijska predstavitev tnp, razstava o živi in neživi naravi in kulturni krajini, nova stalna razstava Biotska raznovrstnost Triglavskega narodnega parka, Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke in zgodovinske dediščine, ogled priložnostnih razstav, parkovna Soška pot, različni dogodki.

ena najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku (), voden ogled Pocarjeve domačije, delavnice za osnovnošolske skupine z vodenim ogledom, kulturne prireditve z delavnicami za otroke, kolesarska pot Radovna.

bogata zbirka predmetov s pestro planinsko-zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva, obsežna strokovna knjižnica, tnp sodeluje pri organizaciji dogodkov, pot Triglavske Bistrice.

turistično-informacijski center, prireditve in razstave vse leto, Poletna Kobariška tržnica.

one of the oldest homesteads in Triglav National Park offers a rich display of old artefacts and the story of the Pocar family originating from , guided tours of the Pocar Homestead, workshops, and a guided tour, for primary school pupils, cultural events with children’s workshops: held on Musuem Day and in summer months, the Radovna Cycle Route.

a rich collection of artefacts tied to the history of mountaineering, diverse material (photographic and archive), extensive professional library, tnp regularly works with the sam in the organization and execution of various events, the Triglavska Bistrica Park Trail, which runs to the head of the Vrata Valley.

Opening again in April  The Triglavska roža tnp Information Centre is closed for renovation from  June . In collaboration with the Municipality of Bled and the Bled Tourist Board, the new Centre will open to public in April .

multivision presentation of tnp, exhibition on the animate and inanimate nature of the park and its cultural heritage, new permanent exhibition Biodiversity of Triglav national park, the Trenta Museum presenting the ethnological heritage and the cultural and historical traditions, occasional exhibitions, the Soča Trail, variety of events.

Urnik | Opening Hours Poletni delovni čas . april do . junij in . september do . oktober: vsak dan od . do . ure . julij do . avgust : vsak dan od . do . ure Za najavljene skupine je odprto kadarkoli. Objekt je prirejen za obisk invalidov. Summer opening hours  April until  June and  September until  October: open daily from : to :  July until  August : open daly from : to : Open all days for groups by appointment. The building is accessible for disabled visitors (ramps, adapted toilet, lift).

Urnik | Opening Hours Urnik | Opening Hours . junij do . september: ob sobotah in nedeljah med . in . uro Za najavljene skupine je odprto kadarkoli.  June until  September: Saturdays and Sundays, from : to : Open all days for groups by appointment.

Poletni delovni čas . maj do . september: vsak dan od . do . ure Summer opening hours  May until  September: Open daily from : to :

tourist information centre, year-round events and exhibitions, the Summer Kobarid Market.

Urnik | Opening Hours Poletni delovni čas vsak dan med . in . uro Summer opening hours: Open daily from : to :


5

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

Poletni program

Summer programme of events KDAJ KJE POLETNI TEDENSKI ANIMACIJSKI PROGRAM PONEDELJEK ob 21.00 • 1. 7.–26. 8. TOREK ob 16.00 • 2. 7.–27. 8. TOREK ob 21.00 • 2. 7.–27. 8. SREDA ob 21.00 • 10. 7.–28. 8. ˇETRTEK ob 21.00 • 27. 6.–22. 8. C ˇETRTEK ob 9.00 • 1. 7.–31. 8. C NEDELJA ob 20.30 • 7. 7.–25. 8.

2013

KAJ

Ranč Mrcina, Studor, Bohinj

Zgodbe ob ognju

Stara Fužina, Bohinj

Mobilna info točka tnp v Bohinju (vsakih 14 dni)

Kamp Danica, Bohinjska Bistrica

Zgodbe ob ognju

Zgornja ploščad trgovskega centra, Bled

Odkrivaj tnp

Kamp Šobec, Lesce

Zgodbe ob ognju

Koča pri izviru Soče

Vodenje po Soški poti (6 EUR po osebi)

Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

Mobilna info točka tnp v Kranjski Gori

ˇERI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V INFO SREDIŠC ˇIH IN TOC ˇKAH POLETNI VEC 1. 6. ob 18.00

ZGORNJA RADOVNA, Info točka tnp Pocarjeva domačija

POLETJE NA POCARJEVI DOMAČIJI: Odprtje likovne razstave Avguste Šenk z glasbenim večerom.

6. 6. ob 19.00

KOBARID, Zelena hiša

Odprtje fotografske razstave Na jugu Triglavskega narodnega parka naravovarstvnega nadzornika TNP Gorazda Kutina

ZGORNJA RADOVNA, Info točka tnp Pocarjeva domačija in MOJSTRANA, Slovenski planinski muzej

ALPSKI DAN – DAN ALPSKE KONVENCIJE

KOBARID, Zelena hiša

Odprtje fotografske razstave in predavanje Živali povezujejo: beloglavi jastreb (Gyps fulvus) v Reziji (IT) in Zgornjem Posočju (SI)

26. 7. ob 20.00 27. 7. ob 15.00

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

Gorniški večer z Danilom Cedilnikom

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

TRENTARSKI SENJEM

9. 8. ob 20.00

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

Odprtje razstave zvoncev Komu so zvonili Marka Grega in Miha Mlinarja (Tolminski muzej)

BOVEC, Cerkev device Marije v Polju

KOMORNI VEČER udeležencev 13. Mednarodnega foruma Trenta

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

KONCERT SOLISTOV, udeležencev 13. Mednarodnega glasbenega foruma Trenta

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

Triglavska tržnica

ZBORNO MESTO

KAJ

25. 7. ob 9.00

križišče za Lepeno

Soška pot in živalski svet v in ob reki Soči

11. 8. ob 8.30

parkirišče pred Info središčem Dom Trenta v Trenti

Pohod na planino Zajavor

17. 8. ob 8.00

križišče za vas Na skali v Soči

Etnologija planinskega pašništva (Planina Za skalo)

29. 6., celodnevni program 11. 7. ob 19.00

24. 8. ob 19.30 25. 8. ob 11.00 od 10.00 do 12.00 • 18. 5. • 15. 6. 20. 7. • 17. 8. • 4. 9. • 19. 10.

KDAJ VODENI IZLETI

PRISPEVEK ZA VODENE IZLETE 15 EUR/OSEBO. Informacije o vodenih izletih edvin.kravanja@tnp.gov.si. Več informacij o dogodkih na www.tnp.si.

WHEN WHERE WEEKLY SUMMER ANIMATION PROGRAMME MONDAY at 21.00 • 1. 7.–26. 8. TUESDAY at 16.00 • 2. 7.–27. 8. TUESDAY at 21.00 • 2. 7.–27. 8. WEDNESDAY at 21.00 • 10. 7.–28. 8. THURSDAY at 21.00 • 27. 6.–22. 8. THURSDAY at 09.00 • 1. 7.–31. 8. SUNDAY at 20.30 • 7. 7.–25. 8.

Ranč Mrcina, Studor, Bohinj

WHAT Telling stories by the campfire

Stara Fužina, Bohinj

Mobile tnp info point at Bohinj (every 14 days)

Kamp Danica, Bohinjska Bistrica

Telling stories by the campfire

Shopping Centre, upper terrace, Bled

Discover Triglav National Park

Kamp Šobec, Lesce

Kamp Šobec, Lesce

Hut Koča pri izviru Soče

Soča Trail–guided tour (6 EUR per person)

At the square in front of the parish church, Kranjska Gora

Mobile tnp info point in Kranjska gora

TRIGLAV NATIONAL PARK ORGANIZES SUMMER EVENINGS AT INFO CENTRES AND POINTS 1. 6. at 18.00

ZGORNJA RADOVNA, tnp Info Point Pocar Homestead

SUMMER AT POCAR HOMESTEAD: Opening of Augusta Šenk art exhibition, and concert

6. 6. at 19.00

KOBARID, Green house, tnp Info Point and tic Kobarid

Opening of a photo exhibition by TNP ranger Gorazd Kutin, titled In the south of the Triglav National Park

29. 6., all-day

ZGORNJA RADOVNA, tnp Info Point Pocar Homestead and MOJSTRANA, Slovenian Alpine Museum (tnp Info Point)

ALPINE CONVENTION DAY

11. 7. at 19.00

KOBARID, Green house, tnp Info Point and tic Kobarid

Opening of a photo exhibition and lecture Animals connect: Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Friuli-Venezia Giulia (IT) and Upper Soča Valley (SI)

26. 7. at 20.00 27. 7. at 15.00

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

Mountaineering evening with Danilo Cedilnik

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

TRENTA FAIR

9. 8. at 20.00

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

Opening of an exhibition of bells ‘To Whom They Rang’, by Marko Grego and Miha Mlinar (Tolmin Museum)

24. 8. at 19.30

BOVEC, Cerkev device Marije v Polju

CHAMBER CONCERT by the participants of the 14th International Music Forum Trenta

25. 8. at 11.00

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

SOLOIST CONCERT, by the participants of the 14th International Music Forum Trenta

from 10.00 to 12.00 • 18. 5. • 15. 6. 20. 7. • 17. 8. • 4. 9. • 19. 10.

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

Triglav Market

MEETING POINT

WHAT

25. 7. ob 9.00

Crossroads for Lepena valley

The Soča Trail and the fauna in and along the Soča

11. 8. ob 8.30

Car park in front of TNP Info Centre Dom Trenta in the Trenta valley

Walk to the Zajavor alp

17. 8. ob 8.00

Crossroads for the Na skali village (Soča Valley)

The ethnologiy of mountain dairy farming (Planina za Skalo alp)

WHEN GUIDED TOURS

GUIDED TOURS EUR 15/PERSON. Guided tours: edvin.kravanja@tnp.gov.si. For more information on events go to www.tnp.si.


6

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K


DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

7


8

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

O naravi in kulturni dediščini About nature and cultural heritage

TRIGLAVU POD NOGÉ V NARAVO IN MED LJUDI TO THE FOOT OF TRIGLAV, OUT INTO THE NATURE AND AMONG PEOPLE Ana Kunstelj Info središče TNP Triglavska roža na Bledu Info centre TNP Triglavska roža in Bled

Naveličan vročega betona, klimatizirane pisarne in avtomobila, telefona, ki stalno zvoni, potrebujem oddih. Možnosti je veliko, časa ne preveč, in takoj odpadejo ideje o samotnem otoku ali jadrnici na obzorju golega morja pa tudi eksotične dežele so veliko predaleč za kratko, a temeljito polnjenje baterij, ki ga potrebujem: da se mi oči napolnijo z zeleno, da vame zapiha svež veter ali da me oškropi dež, da sedem pod drevo, da mirno opazujem spreletavanje metulja, da poduham cvetlico, ki je še nikoli nisem opazil, da si pretegnem zaspale noge na poti navkreber, da ne pogledam na uro, ali je že čas za kosilo, ampak me v domačno vaško gostišče kar sam od sebe potegne lačni želodec … Ni daleč kraljestvo pod Triglavom, med vršace in doline pod njimi ter po pašnikih grem lahko na krajši obisk, za dan, za polovico dneva, pa vendar je tam bogastva za odkrivanje in raziskovanje na pretek, za več let, za vse življenje. Bohinj, Pokljuka, dolina Vrata, vse na dosegu roke. Lahko bi se podal v dolino Radovne, ledeno mrzle in pitno čiste reke, z gozdnatima Mežaklo in Pokljuko na desni in levi, s pašniki in senožetmi, ki se skoraj hipnotično vrstijo na obeh straneh makadamske ceste od Zgornjih Gorij proti dolini Krme, čisto pod noge očaka Triglav. V Zgornji Radovni se da ustaviti čas

ali ga celo zavrteti nazaj, še posebej na muzejsko urejeni Pocarjevi domačiji, kjer črna kuhinja diha sajast spomin na ogenj ognjišča, kjer lahko še danes skuhajo slastne koruzne ali ajdove žgance, kjer te presunejo dokazi o veliki modrosti življenja v ritmu letnih časov z danostmi trde narave, dokazi o samooskrbnosti in samozadostnosti kmeta alpske doline. Hej, morda pa so travniki, ki se razprostirajo okrog domačije in valovijo v zapeljivih grbinah in se jih kosi le enkrat na leto, pa še to s koso, polni cvetja in metuljev. Tam rastejo modri spomladanski svišč, drobni rožnati nageljčki in orhideje kukavice, pozneje v poletju pa arnika … Lačen pa grem lahko na domače kosilo v vaško gostilno, v senco košatih lip. In če grem kam drugam … povsod sem iz Ljubljane v eni uri, kamorkoli me bo zaneslo. Povsod me čaka oddih, in če moram, sem lahko hitro nazaj, spočit za obveznosti. Če bi si želel, pa bi lahko vsakega od teh izletov doživel tudi z vodnikom ali naravovarstvenim nadzornikom Triglavskega narodnega parka. Po mojih izkušnjah je z njihovimi očmi mogoče videti stvari, ki jih sam ne opaziš, pa če še tako gledaš …

 Fed up with steaming hot concrete, my air-conditioned office and car, and the mobile that never stops ringing, I need a break. Lots of possibilities, not enough time. The idea of a lonely island or a sailing boat on a vast sea is therefore dismissed immediately, and even exotic countries seem much too far for the short yet effective recharge of my batteries which I need. I need my eyes to fill with green. I need to feel a fresh breeze, a sprinkle of rain, to sit under a tree and watch the butterfly swirl in the air. I need to smell a flower I have not noticed before, climb uphill to stretch my stiff legs, and forget to check my watch to see whether it’s lunch time already but rather let myself be drawn to a local inn by my rumbling stomach… It is not far to the kingdom at the foot of Triglav. I can go there on a short trip, or spend a day or half a

day amidst the summits and valleys nestled below them. Admittedly, the area is a treasure store of nature’s wonders and to explore and thoroughly research it would take several years, or even a lifetime. Bohinj, the Pokljuka plateau, the Vrata valley, all at a hand’s reach. I could set off into the valley of the Radovna, a crystal clear and cold river, flanked on the right and left by the wooden plateaus of Mežakla and Pokljuka, meadows and hay meadows forming a hypnotic sequence on both sides of the macadam road from Zgornje Gorje towards the Krma valley, to the foot of majestic Mt Triglav. When in Zgornja Radovna, one can stop time or even turn it back, in particular when visiting the open-air museum of Pocar Homestead, where the smoke kitchen breathes sooty memories of the fireplace on which delicious corn or buckwheat žganci were made and where a visitor is impressed by the wisdom of life in harmony with nature’s seasons, and the pride of a self-sufficient and self-preserving farmer of this alpine valley. Hey, maybe the lush meadows embracing the farm in their charming hold of hummocks which are mowed only once a year, with a scythe, are full of flowers and butterflies. We can see the blue flowers of the spring gentian, tiny pink carnations and orchids, and arnica later in the summer. If I feel hungry, I can enjoy a home-made meal at the village inn, in the shadow of majestic linden trees. And if opt for another destination … wherever I decide to go, it won’t take me more than one hour from Ljubljana. Wherever I go, I find peace and calm, and I can return quickly, feeling rested and able to meet my obligations. Also, I can venture on any of these trips led by a guide or tnp ranger. In my experience, they can help you see things you would never notice, regardless of how hard you tried.

POVODNI KOS WHITE-THROATED DIPPER (Cinclus cinclus) Alenka Petrinjak strokovna sodelavka Specialized staff member

V kateremkoli letnem času lahko ob reki Radovni opazujete manjšo ptico pevko temnorjave barve in z belim slinčkom, ki čepi na kamnu sredi vode in se z njega poganja med brzice. To je povodni kos. V vodi pod kamenjem brska za ličinkami vodnih žuželk ter drugimi drobnimi živalmi. Poleg čepenja na kamenju in potapljanja v čistih gorskih rekah in potokih je zanj značilen tudi let tik nad vodno gladino. Je le nekoliko večji od vrabca. Perje je temnorjave barve, po grlu in prsih belo. Ima kratke peruti in visoke ter močne noge. Gnezdi od marca do junija. Gnezdo iz mahu si naredi v neposredni bližini vode v skalnih vdolbinah, med koreninami dreves, pod bregom ali v konstrukciji mostov. V Triglavskem narodnem parku je najbolj pogost ob Radovni, Savici, Soči in Triglavski Bistrici. Ogrožajo ga regulacija potokov in rek, vznemirjanje v času gnezdenja ter onesnaževanje površinskih voda.

 In any season, the Radovna river is home to a small passerine bird with dark brown plumage and a white apron, crouching on a stone in the river and then lurching into the rapids at an alarming speed. This is the white-throated dipper. The dipper turns over stones searching for aquatic insect larvae and other tiny animals. Apart from crouching on rocks and diving into clear mountain rivers and streams, white-throated dippers are also known for their low flights above the river surface. The white-throated dipper is slightly larger than the sparrow. The plumage is dark brown, except for white throat and chest. It has short wings and rather long and strong feet. It nests from March to June. The dipper’s moss-made nest is near the

water, built into in a crack or hollow in the rock, on the shore, entangled in tree roots or mounted on the supports of a bridge. In the Triglav National Park, dippers are most common along the rivers Radovna, Savica, Soča and Triglavska Bistrica. The population is threatened by regulation of streams and rivers, human disturbance during nesting, and pollution of surface waters.

DOLINA KRMA KRMA VALLEY Vrata, Kot in Krma sodijo med bolj znane ledeniške doline v Sloveniji. So šolski primeri ledeniške doline, krasi jih veličastna kulisa osrednjih Julijcev. Najbolj vzhodna in najdaljša izmed treh je Krma. Znana je sicer kot izhodišče za dolge ture na Triglav in bližnje očake, zanimiva pa tudi kot izletniška točka. Dolina je na naravi prijazen način dosegljiva peš ali s kolesom iz doline Radovne, urejena ima tudi parkirišča za osebna vozila. Sprehod vam v poletnem času ponuja doživetje nikoli (preveč) vroče alpske doline, možnost opazovanja grbinastih travnikov, poslušanje šelestenja bukovih gozdov in razgled na nekatere najbolj znane vrhove v Julijskih Alpah. Izlet je primeren tudi za družine (otroški voziček) in ljudi s posebnimi potrebami (invalidski voziček).

 The valleys of Vrata, Kot and Krma are among the most popular glacier valleys in Slovenia. These textbook examples of glacier valleys are set against the magnificent backdrop of the central part of the Julian Alps. Krma is the easternmost and


9

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

V naravnih stenah si svoj prostor za gnezdenje poiščejo tudi sove in ujede. Oznai plezalno smer, ki najmanj moti gnezdee ptice. Owls and raptors can chose natural climbing areas for nesting. Select the climbing route that has a minimum influence on the nesting birds.

Za najmlajše

For our youngest visitors the longest of the three valleys. It is a popular starting point for long tours to Triglav and the neighboring summits, and an interesting tourist destination. The most nature-friendly way to Krma is on foot or by bicycle from the Radovna valley, although there is also a car park. In summer, walkers into the Krma valley will benefit from the experience of a never (too) hot alpine valley, observation of hummocky meadows, listen to the rustling of beech forests and enjoying the view of some of the best known peaks of the Julian Alps. The trip is also suitable for families (baby carriage) and people with special needs (wheelchair access).

POCARJEVA ˇIJA DOMAC POCAR HOMESTEAD Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni je muzejsko urejena in velja za eno izmed najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku, saj so najstarejši dokumenti, najdeni v hiši, iz leta . S svojo lego, arhitekturno dediščino, bogato zbirko razstavljenih predmetov in zgodbo kustosa o Pocarjih pričara obiskovalcu sliko življenja v krajih pod Triglavom od daljnih stoletij do danes. Pocarjeva domačija je odprta od . junija do . septembra, ob sobotah, nedeljah in praznikih od . do . ure. Za najavljene skupine je odprta kadarkoli.

 The Pocar Homestead in Zgornja Radovna has been turned into mu-

S rto poveži drevesne vrste in njihove plodove.

 Connect the trees with their fruits.

seum and is one of the oldest homesteads in the Triglav National Park. The oldest documents found in the house date back to . With its location, architectural heritage, a rich exhibition and the curator’s story it introduces the visitor to the life and work in the areas at the foot of Triglav in the past centuries. The Pocar Homestead is open to public from  June to  September, on Saturdays, Sundays and holidays from . to ., and on other days for groups by prior appointment.

PROGRAM DOŽIVETIJ V TNP PROGRAM OF EXPERIENCES IN TNP Za letošnje leto smo v Triglavskem narodnem parku pripravili program doživetij, ki temelji na spoznavanju tistih posebnosti parka, ki jih morda poznajo le domačini ali sodelavci parka. Kot osrednjo zanimivost smo izpostavili dolino Radovne s Pocarjevo domačijo. Več informacij o naših izletih na www. tnp.si.

 This year the Triglav National Park has prepared a programme of experiences related to the specific features of the park which are only known to local people or tnp staff. The leading topic of  is the Radovna valley and Pocar Homestead. For more information on trips go to www.tnp.si. •

Program za šole / School programmes

Nudimo naravoslovne in etnološke delavnice za otroke in mladino! Družine pa vabimo na Petkove popoldneve v parku (. . ob ., Zeleni škrat hodi in raziskuje barje, zborno mesto: parkirišče pri penzionu Jelka na Pokljuki; . . ob ., Zeleni škrat kolesari in raziskuje grbinaste travnike, zborno mesto: parkirišče pri Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni; . . ob ., Zeleni škrat opazuje in raziskuje toploljubno rastlinstvo, zborno mesto: parkirišče pri gasilskem domu na Koprivniku). Informacije: / .

We organize nature science and ethnological workshops for children and teens, and invite families to join us for a Friday afternoon in the park (.. at ., Green dwarf walks and explores the bog, meeting point: Car park at Hotel Jelka, Pokljuka; .. at ., Green dwarf cycles and explores the hummocky meadows, meeting point: Car park at Pocar Homestead in Zgornja Radovna; .. at ., Green dwarf studies and reseraches thermophilous vegetation, meeting point: Car park at the Firefighters’ Centre at Koprivnik). For more information please call + ()  .


10

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Sava Hoteli Bled

Camping Bled ***** Phone: ++386 (0)4 575 20 00, e-mail: info@camping-bled.com, www.camping-bled.com

Za razvajene sanjače, svetovne popotnike, ljubitelje narave in večne romantike, ki iščejo edinstven kotiček za opazovanje zvezd... For all adventure seekers, globe trekkers and incurable romantics who are looking for a perfect place for stargazing ...

Zeleni tisk? Modra odločitev.

Green print? Smart step.

Podjetje Medium se je razvilo iz obrtniške delavnice, katere korenine segajo v leto 1984. Primarna dejavnost je tisk in oblikovanje, katero dopolnjujemo s spremljajočimi storitvami, kot so založništvo, prodaja promocijskih izdelkov ter spletna trgovina z okolju prijaznejšimi izdelki.

The Medium printing company has evolved from a small workshop that started operation in 1984. Our primary activities, printing and design, are complemented by a range of supplementary activities such as publishing, sale of promotional items, and an online store for eco-friendly products.

Naša poslovna filozofija je neprestano izboljševanje kakovosti naših storitev, saj le tako lahko ponudimo rešitve, ki jih potrebujete za uresničitev svojih idej. Hkrati se trudimo v čim večji meri ravnati po načelu trajnostnega razvoja, kar smo formalno potrdili tudi s pridobitvijo okoljskih certifikatov ISO 14001 in EMAS. Naše podjetje se je kot prvo na Gorenjskem odločilo za uporabo modre energije (pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov), kar dokazuje tudi številka našega certifikata (GO/2005/00001). Ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april) smo za naše poslovne partnerje pripravili eko zajtrk. Ob domačih dobrotah iz lokalne ekološke kmetije, smo spletali družabne in poslovne mreže. Našim partnerjem smo predstavili primere trajnostnih praks, zaradi katerih smo v lanskem letu prejeli nagrado Zelena pisarna 2012 in se uvrstil med čebe-

lam najbolj prijazna slovenska podjetja. Za poslovno odličnost pa nam je bila v letu 2012 podeljena bonitetna ocena AAA. Miran Dolar, direktor Mediuma, je povzel misel ob dnevu Zemlje: »Svetovni dan Zemlje je primeren trenutek, da se spomnimo, da živeti zmerno ne pomeni, da se nečemu odrekamo, ampak zgolj to, da porabimo le toliko, kolikor zares potrebujemo«.

Our corporate philosophy, summarized as continuous improvement of the qual-

ity of our services, enables us to provide our customers with creative solutions to bring their ideas to life. In recognition of our dedication to sustainable management, we have obtained ISO 14001 and EMAS certifications. Medium d.o.o. was the first company in the Gorenjska region to decide to use blue energy (energy from renewable resources), which is proven by our certificate number (GO/2005/00001). On Earth Day, celebrated on 22 April, Medium d.o.o. held an eco-breakfast for its business partners. The aim of the event was to strengthen business relations and socialize over delicious home-made food from the local organic farm. Our partners were also presented the sustainable practice cases which earned Medium d.o.o. the Green Office 2012 Award and placed the company among most bee-friendly companies in Slovenia. Furthermore, Medium d.o.o. was awarded an AAA credit rating of excellence in 2012. Miran Dolar, Director of Medium d.o.o., summed up: »Earth Day is a good moment for us to remember that to live moderately does not mean to deprive ourselves of anything, but rather to use only as much as we really need.«

Več / More: www.medium.si Kontakt / Contact details: medium@medium.si

LESCE - BLED SLOVENIJA Šobčeva 25, 4248 Lesce, Slovenija Tel.: ++386 (0)4 53 53 700 E-mail: sobec@siol.net www.sobec.si

25. 6. 2013

15. 8. 2013

7. 9. 2013

Andrejčkov tek na Vršič Run on Vršič

Kranjskogorska desetka Run” kranjskogorska desetka”

Juriš na Vršič Ride on Vršič www.td-kranjska-gora.si


11

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

JULIJSKE ALPE

The Pearls of the Julian Alps

www.bovec.si

www.kranjska-gora.si

www.dolina-soce.com

www.bled.si

www.dolina-soce.com

www.bohinj.si

NOVA STALNA RAZSTAVA BIOTSKA RAZNOVRSTNOST TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA KJE: Info središče tnp Dom Trenta Na Logu KDAJ: vsak dan od 10.00 do 18.00

Spoznavanje žive narave na zaslovnih na dotik v sliki, besedi in zvoku

 NEW PERMANENT EXHIBITION BIODIVERSITY OF TRIGLAV NATIONAL PARK WHERE: Info Centre tnp Dom Trenta Na Logu WHEN: every day from 10 a.m. to 6 p.m.

Wildlife presentation through images and sound on touch-screen displays

Program festivala vključuje številne dogodke: vodene tematske izlete, glasbene prireditve, razstave, predavanja in delavnice za vse generacije. Prireditve festivala prispevajo k ozaveščanju o izjemni naravi in kulturni dediščini Bohinja, Triglavskega narodnega parka in širšega alpskega prostora. Več informacij na: http://www.bohinj. si/alpskocvetje

The programme of the festival consists of diverse events: guided excursions, music events, exhibitions, lectures, and workshops for all generations. The events help raise the awareness of the public about the outstanding natural and cultural heritage of Bohinj, Triglav National Park, and the Alpine space. For more info go to: http://www.bohinj. si/alpskocvetje


12

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

RAZSTAVE

i

Nova stalna razstava BIOTSKA RAZNOVRSTNOST TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA KJE: Info središče tnp Dom Trenta Na Logu KDAJ: vsak dan od 10.00 do 18.00 Stalna razstava Slovenskega planinskega muzeja VZPON NA GORO KJE: Slovenski planinski muzej, Mojstrana KDAJ: vsak dan od 9.00 do 19.00

UPORABNE INFORMACIJE USEFUL INFORMATION

Botanični vrt nad Baško grapo

Triglavski narodni park je območje osupljive lepote. Pozivamo vas, da upoštevate pravila ravnanja v parku (str. ). Pri obisku parka ter reševanju morebitnih težav vam bodo v pomoč naslednje informacije: Triglav National Park is an area of breath-taking beauty. Please observe the rules of conduct in the park (page ). When visiting the park or in case of any trouble you might find the following information useful:

Botanical garden above Baška grapa

KLIC V SILI • SOS CALL

112 V vsakem večjem kraju najdete turistične informacije. V vsakem večjem kraju se nahaja zdravstveni dom. Tourist Information Office can be found in every town. Every town also has a Health Centre.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK TRIGLAV NATIONAL PARK www.tnp.si

VREMENSKA NAPOVED WEATHER FORECAST www.vreme-si.com

RAZMERE NA CESTAH ROAD CONDITIONS www.promet.si/portal/ sl/razmere.aspx

ˇE PLANINSKE KOC MOUNTAIN HUTS www.pzs.si

Olga Zgaga Olga Zgaga skupaj z možem Cvetom in hčerko Alenko ves prosti čas posveča raziskovanju ter zbiranju in zapisovanju snovne in nesnovne dediščine na območju zgornjega dela Baške grape. Z družino živi v oddaljeni Novi Gorici, vendar vsak trenutek prostega časa preživi na prisojnih pobočjih Spodnjih Bohinjskih gora, ki jih Graparji imenujejo Peči. Razgleden greben, botanično neizmerno bogat, ki kljub bližini turističnih središč predstavlja samoten svet, je njim posebej ljub košček Zlatorogovega kraljestva. Olga Zgaga, her husband Cveto and daughter Alenka dedicate all their free time to studying, collecting and recording the material and non-material cultural heritage of the upper parts of the Baška grapa ravine. The family lives  km away in Nova Gorica but spends every free moment on the sunny slopes of the Lower Bohinj Mountains, which the people of Baška grapa have nicknamed ‘Peči’. This panoramic ridge with its immensely rich flora, a secluded place of peace despite the nearby tourist resorts, is the part of Zlatorog’s kingdom which they take most to heart.

S

te že bili v Baški grapi? Z obeh strani ujeta v varno naročje Spodnjih Bohinjskih gora in Cerkljanskega hribovja se z živahno reko Bačo, cesto in slikovito bohinjsko železniško progo vije od Petrovega Brda do Bače pri Modreju. Trinajst vasi v njenem zgornjem delu, vse do sredine . stoletja združenih v rihtarijo Nemški Rut, še danes nosi pečat tirolske poselitve iz . stoletja (ledinska imena, značilna govorica, priimki). Plačevale so le manjše dajatve, sicer so bile svobodne. Tako tudi niso sodelovale v znamenitem tolminskem puntu leta , za kar jih je cesar celo nagradil. Baška grapa že tik nad dolinskim dnom ponuja številne drobne bisere, ki jih je narava izoblikovala med silovitim zajedanjem v ozke soteske, prepadne grape in vlažne globeli, a veliko bolj privlačen je klic okoliških gora. Med domačini planinarjenje v današnjem pomenu besede dolgo ni bilo v navadi. Strmine so obvladovali vsak dan, saj jih je neizprosen boj za preživetje gnal, da

so travnate strmine pokosili vse do vrhov, pasli živino in lovili divjad. Planinarili so le raziskovalci in botaniki (Karl Zois, saški kralj Friderik Avgust ii. ), ki so že v začetku . stoletja sloves Črne prsti ponesli v svet kot »vrt Evrope«. V začetku prejšnjega stoletja je očarljiva panorama čipkasto razčlenjenih okoliških gora začela privabljati na vrh Črne prsti tudi domačine. Ob zaključku šolskega leta  je vikar iz vasice Stržišče pod Črno prstjo maševal na vrhu in slavospev gori zapisal v kroniko. Mladina z obeh strani gore se je podala na vrh že opolnoči in skupaj občudovala lepoto sončnega vzhoda. Med prepevanjem slovenskih pesmi so se sklepala prijateljstva, potrjena s šopki planik. Toda italijanska okupacija po prvi vojni je temeljito spremenila življenje ljudi. Na Črni prsti je zrasla manjša vojašnica, dostop na vrh ni bil dovoljen. Po vojni so jo planinci dogradili v planinski dom, ki ga danes upravlja pd Podbrdo. Črna prst, ki s svojo lego poljublja obrobje Triglavskega narodnega parka, je najlepša v juliju, ko na njenih travnatih površinah zaživi razkošen praznik cvetja.

 Have you ever been to Baška grapa? Along the bottom of the ravine, hemmed in by the Lower Bohinj Mountains on the one side and the Cerklje hills on the other, flows the lively Bača river alongside the road and the picturesque railway track leading from Petrovo Brdo to Bača pri Modreju. Thirteen villages in the upper reaches of the ravine, which had formed the administrative unit – rihtarija – of Nemški Rut by the mid-th century, still bear signs of th century Tirolan settlement (place names, surnames, other expressions). The villagers were independent landholders, free of taxes and partly also of charges. Consequently, they did not take part in the renowned Tolmin Revolt of , for which they were rewarded by the Emperor. Right above the valley floor, Baška grapa displays attractive features which nature has formed while carving its way through narrow gorges, precipitous ravines and humid caves. However, the call of surrounding summits is even more appealing. For a long time, local people did not practice mountaineering as we know it today. In their harsh struggle for survival, they climbed the steep slopes daily in an effort to mow the grassy slopes up to the very tops, graze their cattle, and hunt game. At the time, mountaineering was

in the domain of explorers and botanists (e.g. Karl Zois, Elector of Saxony Augustus ii), who spread the fame of Črna prst as the ‘garden of Europe’ at the beginning of the th century. At the start of the th century the charming panorama of summits marked out like lace against the sky began to draw people to the top of Črna prst. In , at the end of the academic year, the vicar from Stržišče below Črna prst said mass on the top and wrote an ode to the mountain in his chronicle. Young people from both sides of the mountain had set off towards the summit at midnight to admire the beauty of the sunrise from the top. New friendships were made and sealed with edelweiss bouquets, against the backdrop of Slovenian songs. However, the life of the people changed dramatically with the Italian occupation after wwi. A small barracks was built on Črna prst, and access to the top was denied. After the war, mountaineers turned the barracks into a mountain lodge, which is currently managed by the Podbrdo Alpine Club. Črna prst, which sits on the edge of the Triglav National Park, is at its most beautiful in July, when its meadows come to life with a spectacular display of alpine flowers. •

Razstava postavljena ob 300-letnici tolminskega punta NAD GORICO PO PRAVICO Tolminska v času vélikega punta KJE: Tolminski muzej, Tolmin KDAJ: Od torka do petka od 10.00 do 18.00 Sobote, nedelje in prazniki od 14.00 do 18.00 Ob ponedeljkih zaprto. Fotografska razstava na prostem ZEMLJI NA KOŽO NAPISANO KJE: Hostel pod Voglom, Bohinj

ˇ AMO OGLED! PRIPOROC

 EXHIBITION New permanent exhibition BIODIVERSITY OF TRIGLAV NATIONAL PARK WHERE: Info Centre tnp Dom Trenta Na Logu WHEN: every day from 10 a.m. to 6 p.m. Permanent exhibition of the Slovenian Alpine Museum MOUNTAIN CLIMB WHERE: Slovenian Alpine Museum WHEN: every day from 9 a.m. to 7 p.m. Exhibition commemorating 300 years of the Tolmin Revolt “NAD GORICO PO PRAVICO”, The Tolmin Region in the Time of the Great Revolt WHERE: Tolmin Museum, Tolmin WHEN: Thursday to Friday from 10 a.m. to 6 p.m. Saturday, Sunday and holidays from 2 p.m. to 6 p.m. Closed on Monday Open-air photographic exhibition WRITTEN ON THE SKIN OF THE EARTH WHERE: Hostel pod Voglom, Bohinj

FANTASTIC EXHIBITIONS COME AND SEE FOR YOURSELF!

Fotografija na naslovnici | Cover Photography Triglav • Boštjan Odar Fotografija na zadnji strani | Last page Photography Črna prst • Boštjan Odar ODKRIVAJ TRIGLAVSKI NARODNI PARK DISCOVER TRIGLAV NATIONAL PARK 1. 5.—31. 10. 2013 letnik 3, št. 3 | Year 3, № 3 Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni . Is the official guide for visitors to the national park in the summer season . Izdajatelj | Published by Triglavski narodni park Triglav National Park Ljubljanska cesta ,  Bled, Slovenija T +  ()   , E triglavski-narodni-park @tnp.gov.si www.tnp.si

Kartografija | Maps Miha Marolt Risbe | Drawing Mojca Pintar Fotografije | Photos Aleš Zdešar, Alenka Petrinjak, Boštjan Odar, Florjan Tišlar, Luka Markež Prevod | Translation Darja Pretnar Uredili | Editor Mojca Smolej, Majda Odar Oblikovna zasnova Design Silvija Černe, Idejološka ordinacija Oblikovna realizacija Layout Gaya d.o.o. Tisk | Printing Medium d.o.o., Žirovnica

Zanj | For tnp mag. Martin Šolar

Tiskano na okolju prijaznem papirju Printed on recycled paper.

Direktor

Javni zavod Triglavski narodni park si pridržuje pravico do spremembe programov, navedenih v vodniku. The Triglav National Park Authority reserves the right to change the programmes stated in the guide.

Martin Šolar MSc Director of Triglav National Park

Bled, maj  | May  Naklada | Circulation . izvodov | copies

Odkrivaj discover 2013  
Odkrivaj discover 2013  
Advertisement