Page 1

1. 5.—31. 10. letnik 2, št. 2 | Year 2, № 2

Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni . | Is the official guide for visitors to the national park in the summer season .

ODKRIVAJ DISCOVER VODNIK ZA OBISKOVALCE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA • POLETJE GUIDE TO TRIGLAV NATIONAL PARK • SUMMER

ˇKE • INFO SREDIŠC ˇI TNP O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU • INFO TOC • POLETNI PROGRAM 2012 • ZEMLJEVID TNP • O NARAVI IN KULTURNI ˇINI • ZA NAJMLAJŠE OBISKOVALCE • ZA OBISKOVALCE • VARNO V DEDIŠC GORE • NARAVOVARSTVENI NADZORNIK SVETUJE • Z JAVNIM PREVOZOM V PARK• KOLUMNA: V KRALJESTVU ZLATOROGA • UPORABNE INFORMACIJE

ABOUT TRIGLAV NATIONAL PARK • INFO POINTS • INFO CENTRES • SUMMER PROGRAMME 201 2 • MAP OF TNP • ABOUT NATURE AND CULTURAL HERITAGE • FOR OUR YOUNGEST VISITORS • FOR OUR VISITORS • SAFETY FIRST • THE PARK RANGER RECOMMENDS • TO THE PARK BY PUBLIC TRANSPORT • COLUMN: IN ZLATOROG’S KINGDOM • USEFUL INFORMATION

zakaj se tako dobro počutimo. Čas kar prehitro mine. A slovo ni pretežko. Polni doživetij se vračamo domov. Globoko v sebi pa vemo, da se bomo še vrnili, pozvonili, potrkali in vrata se bodo ponovno odprla … Dobrodošli v skrivnostni svet Triglavskega narodnega parka!

VSTOPITI V SKRIVNOSTNI SVET ENTERING A MYSTERIOUS WORLD

Klemen Langus Turizem Bohinj Bohinj Tourist Board

V

si se kdaj odpravimo na kakšen obisk, bodisi k sorodnikom, bodisi k prijateljem in znancem. Razlogov za obisk in srečanje je več. Lahko je to nedeljsko druženje, drugič spet, ker nekdo praznuje. Včasih pa je razlog obiska ogled novega stanovanja. Takrat smo še posebej radovedni, celo malce vznemirjeni. V kakšen svet bo-

mo vstopili? Majhen, velik, pisan, topel! Skratka, pričakovanje je veliko. Pripravljeni, z darilom v roki, navadno najprej pozvonimo. Le še nekaj sekund nas loči in naša radovednost bo potešena. Vrata se odpro. Nasmeh na obrazih. Prijazni pozdravi z ene in druge strani vrat kar dežujejo, mi pa jih skorajda preslišimo. Radovednost nam ne da miru. Končno zaslišimo: »kar naprej, kar naprej«! Medtem ko so naše oči do konca na-

2012

pete, iščoč prve utrinke novega stanovanja, nam roke samodejno sežejo do čevljev. In zopet zaslišimo: »Nikar se ne sezuvajte«. Tako vstopimo v ta za nas novi svet. Prvi koraki so previdni. Kot da bi vstopali v svetišče, pomikamo se od prostora do prostora. Spoznavamo in se čudimo. Skozi pogovor se nam odprejo novi pogledi. Zdaj razumemo, zakaj ima dnevni prostor toliko svetlobe, zakaj je v kuhinji tako prijetno toplo,

From time to ime we all go for a visit to see somebody, whether relatives, friends, or acquaintances. Our reasons for such a visit or meeting are different. It might be a Sunday lunch or a celebration. Or a flatwarming party. On such an occasion we feel particularly curious, and probably even excited. What kind of a world will we enter? Will it be small, big, colourful, warm? Sometimes our expectations know no bounds. With a gift in hand, we first ring the doorbell. Just a few seconds more, and our curiosity will be quenched. The door opens. Smiling faces. Greet-

ings are exchanged, but barely heard as the curiosity builds up. Finally someone says: “Come on inside!” And while we strain our eyes to catch a glimpse of the new flat, we automaticaly reach for our shoes. And then we hear again: “No, no, leave your shoes on!” And so we enter a world that is completely new to us. Our first steps are slow and careful. We move on as if we were entering a sanctuary, exploring the flat room after room. Making intriguing new discoveries. As the conversation continues, we begin to understand why the living room is so bright, why the kitchen is so pleasantly warm, and why everything feels so homey. The time passes all too quickly. But it is not so hard to say goodbye. We return home with pleasant experiences. And deep inside we know that we will be coming back, ringing that bell, and knocking on that door, and that it will open again ….

Welcome to the mysterious world of the Triglav National Park! •


2

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

O Triglavskem narodnem parku About Triglav National Park

Mojca Vrhunc Info središče TNP Triglavska roža na Bledu Info Centre TNP Triglavska roža in Bled

T

riglavski narodni park (tnp) je edini narodni park v Sloveniji. Leži na območju Julijskih Alp v severozahodni Sloveniji in nosi ime po najvišji in najbolj znani slovenski gori, ki stoji sredi zavarovanega območja. Triglav velja za simbol slovenstva in pregovorno je pravi Slovenec le tisti, ki se je kdaj povzpel na njegov vrh. Poleg Triglava, ki se ga ob jasnem vremenu vidi iz skoraj vseh delov države, je na območju Triglavskega narodnega parka večina od več kot  slovenskih dvatisočakov. tnp spada med najstarejše evropske parke. Že leta  se je pojavila prva ideja o zavarovanju dela Doline Triglavskih jezer in uresničili so jo leta  z ustanovitvijo Alpskega varstvenega parka, velikega  ha. Leta  so park nekoliko povečali in preimenovali v Triglavski narodni park. Leta  pa je bil z Zakonom o tnp ustanovljen park v obsegu . ha, kar je približno  % površine Slovenije. Zakon iz leta  je veljal vse do leta , ko je bil sprejet novi Zakon o tnp. Z novim zakonom se je površina parka povečala

še za  ha. Na pobudo krajanov je bila območju tnp namreč priključena vas Kneške Ravne, ki leži na primorski strani Vogla, na skoraj  metrih nad morjem. tnp upravlja Javni zavod tnp, ki skrbi za varovanje narave in kulturne krajine, opravlja pa tudi druge strokovne in raziskovalne naloge. Za tnp, ki je sicer z zakonom razdeljen na tri varstvena območja, pogosto uporabljamo delitev na južno ali soško stran parka in severno ali gorenjsko stran parka. Meja med njima so ostri grebeni Julijskih Alp, v katere se z obeh strani zarezujejo številne alpske doline; Trenta, Koritnica, Bavšica na jugu ter Vrata, Krma in Radovna na severu so le nekatere izmed njih. Podnebje je na jugu zaradi bližine Jadranskega morja milejše kot na severu, kjer je čutiti vpliv hladnejše srednjeevropske gorske ter celinske klime. Reliefne in klimatske značilnosti ene in druge strani pogojujejo tudi rastlinstvo parka ter višino gozdne meje, ki je na severni strani višja kot na južni. Naravne razmere so vplivale tudi na razvoj kulturne krajine, ki je na soški strani parka drugačna od gorenjske.

OSNOVNI PODATKI FACT FILE Triglavski narodni park Površina Total surface area

. ha

Število prebivalcev v parku Number of inhabitants

 (v ) , (in )

Najvišja točka Highest point

Triglav National Park (tnp) is Slovenia’s only national park. Located in the region of the Julian Alps, in north-west Slovenia, the park derives its name from Mount Triglav, which not only stands in the middle of the protected area but is also the highest and most famous mountain in Slovenia. Triglav is the symbol of the nation’s identity and, according to a popular Slovene tradition, no one can be a ‘true Slovene’ unless they have climbed Triglav. Besides Triglav, which in clear weather is visible from practically all parts of the country, most of Slovenia’s -plus mountain peaks rising above  m are located within the Triglav National Park. The Triglav National Park is one of Europe’s earliest parks. The first motion to establish a protected area in the Triglav Lakes Valley was launched in  and implemented in  with the formation of the ,-hectare Alpine Conservation Park. In  the park was extended and renamed as the Triglav National Park. The year  saw the adoption of the Triglav National Park Act, promulgating a protected area which covers , ha, or approximately % of Slovenia’s surface area. The  Act remained in force until the new tnp Act was passed in . According to the new Act, the park

was extended by  ha, to cover the village of Kneške Ravne on the Primorsko side of Vogel, at about  m a.s.l., following the initiative of the Kneške Ravne villagers. Triglav National Park is managed by the Triglav National Park Public Institute, which is primarily committed to the protection of natural and cultural landscapes, but also performs other specialist and research tasks. Although divided by law into three protective regimes, Triglav National Park is commonly divided into the southern side, or the Soča side of the park, and the northern, Gorenjska, side. The border between these two parts runs along the sharp ridges of the Julian Alps, into which numerous alpine valleys cut in on both sides, including the valleys of Trenta, Koritnica, and Bavšica in the south, and Vrata, Krma and Radovna in the north. Due to the proximity of the Mediterranean, the climate in the park’s southern part is mild, whereas in the north it shows the effects of the colder Central-European alpine and continental climates. The relief and climatic conditions of both parts of the park determine the flora and the tree line, which runs higher on the northern side than in the south. Natural conditions also affect the development of the cultural landscape, showing clear differences between the distinct Gorenjska landscape and the typical cultural landscape of the Soča Valley side. •

 m, vrh Triglava , m, Mt. Triglav

Najnižja točka Lowest point

 m, korita Tolminke  m, the troughs of the Tolminka river

Prva zamisel o ustanovitvi First protection proposal launched



Zakonska ustanovitev Proclamation



Monografija | Monograph

DOBER DAN TRIGLAVSKI NARODNI PARK

GOOD MORNING TRIGLAV NATIONAL PARK Avtor | Author Jože

Mihelič

v slovenskem in angleškem jeziku v Info središčih in točkah tnp in Slovenian and English in tnp info centres and points

35,00 EUR


3

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

ˇE TNP INFO SREDIŠC TRIGLAVSKA ROŽA NA BLEDU

ˇE TNP INFO SREDIŠC DOM TRENTA NA LOGU V TRENTI

ˇKA TNP INFO TOC ˇIJA POCARJEVA DOMAC V ZGORNJI RADOVNI

ˇKA TNP INFO TOC V SLOVENSKEM PLANINSKEM MUZEJU V MOJSTRANI

ˇKA TNP INFO TOC V ZELENI HIŠI V KOBARIDU

TNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROŽA, BLED

TNP INFO CENTRE DOM TRENTA, NA LOGU

TNP INFO POINT POCAR HOMESTEAD IN ZGORNJA RADOVNA

TNP INFO POINT SLOVENIAN ALPINE MUSEUM (SAM)

TNP INFO POINT GREEN HOUSE IN KOBARID, TIC KOBARID

Ljubljanska cesta , Bled T + ()    E info.trb@tnp.gov.si

Na Logu v Trenti, Soča T + ()    E dom-tnp.trenta@tnp.gov.si

Zgornja Radovna , Mojstrana T + ()    (uprava tnp) E pocar@tnp.gov.si

Triglavska cesta , Mojstrana T + ()    E info@planinskimuzej.si

Trg svobode , Kobarid T + ()    E info.kobarid@lto-sotocje.si

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

Privlanosti | Attractions

predstavitev tnp z digitalno projekcijo in/ali projekcijo filma, virtualni prelet nad Alpskim lokom, stalna razstava Šotna barja, občasne razstave Mali skrivnostni svet, razgled s Triglavske rože (razgled z opazovalnice), ogled gostujoče poučne/ fotografske/likovne razstave, pohodniške in izletniške informacije.

multivizijska predstavitev tnp, razstava o živi in neživi naravi in kulturni krajini, Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke in zgodovinske dediščine, ogled priložnostnih razstav, parkovna Soška pot, različni dogodki.

ena najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku (), voden ogled Pocarjeve domačije, delavnice za osnovnošolske skupine z vodenim ogledom, kulturne prireditve z delavnicami za otroke, kolesarska pot Radovna.

bogata zbirka predmetov s pestro planinsko-zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva, obsežna strokovna knjižnica, tnp sodeluje pri organizaciji dogodkov, pot Triglavske Bistrice.

turistično-informacijski center, prireditve in razstave vse leto, Poletna Kobariška tržnica.

multivision presentation of tnp, exhibition on the animate and inanimate nature of the park and its cultural heritage, the Trenta Museum presenting the ethnological heritage and the cultural and historical traditions, occasional exhibitions, the Soča Trail, variety of events.

one of the oldest homesteads in Triglav National Park offers a rich display of old artefacts and the story of the Pocar family originating from , guided tours of the Pocar Homestead, workshops, and a guided tour, for primary school pupils, cultural events with children’s workshops: held on Musuem Day and in summer months, the Radovna Cycle Route.

a rich collection of artefacts tied to the history of mountaineering, diverse material (photographic and archive), extensive professional library, tnp regularly works with the sam in the organization and execution of various events, the Triglavska Bistrica Park Trail, which runs to the head of the Vrata Valley.

V Info središču tnp Triglavska roža na Bledu potekajo: Sredini kulturni večeri – likovni, literarni, filmski, gledališki, ... Triglavska tržnica in družinski program Brihta, Tečaji tradicionalnega znanja z območja in okolice tnp, Izobraževalno-ustvarjalne delavnice za šolarje.

Urnik | Opening Hours

Urnik | Opening Hours digital presentation of tnp and /or projection of a film about Triglav National Park, Virtual Tour of the Alpine Arc, Peat Bogs - permanent exhibition, World Under a Magnifying Lens occasional exhibition, view from the observation dome, touring exhibitions, arts and/or documentary exhibitions – photo, painting exhibitions, etc., information for mountaineers and tourists. tnp Info Centre Triglavska Roža in Bled also holds: Wednesday Evenings in the Park: photo, painting, literature, film, theatre, and expert events; Organic Triglav Market and Brihta, an all-family program; courses in traditional crafts and skills based in the area and surroundings of tnp; educational & creative workshops for school children.

Urnik | Opening Hours Poletni delovni čas (. april do . oktober): Vsak dan od . do . ure Za najavljene skupine je odprto kadarkoli. Objekt je prirejen za obisk invalidov. Summer opening hours ( April until  October) Open daily from : to :. Open all days for groups by appointment. The building is accessible for disabled visitors (ramps, adapted toilet, lift).

Poletni delovni čas (. april do . oktober): Vsak dan od . do . ure Za najavljene skupine je odprto kadarkoli. Objekt je prirejen za obisk invalidov. Summer opening hours ( April until  October): Open daily from : to : Open all days for groups by appointment. The building is accessible for disabled visitors (ramps, adapted toilet, lift).

Urnik | Opening Hours . maj do . junij: ob sobotah in nedeljah med . in . uro . junij do . avgust : od petka do nedelje med . in . uro . september do . september: ob sobotah in nedeljah med . in . uro Za najavljene skupine je odprto kadarkoli.  May to  June: Saturdays and Sundays, from : to :  June to  August : Friday to Sunday, from : to :  September to  September: Saturdays and Sundays, from : to : Open all days for groups by appointment.

Poletni delovni čas (. maj do . september): vsak dan od . do . ure Summer opening hours ( May until  September): Open daily from : to :

tourist information centre, year-round events and exhibitions, the Summer Kobarid Market.

Urnik | Opening Hours Poletni delovni čas vsak dan med . in . uro Summer opening hours: Open daily from : to :


4

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Poletni program

Summer programme of events

2012

Poletni program je namenjen vsem radovednim obiskovalcem, ki si želijo skupaj z nami spoznati delček Triglavskega narodnega parka bolj doživeto. Pripravili smo tematske programe po turističnih krajih v okolici parka, dogodke v info središčih in točkah Triglavskega narodnega parka ter vodene fotografske delavnice in izlete. Letošnja novost poletnega programa je mobilna info točka – vozilo s sodobno tehnološko opremo, namenjeno ozaveščanju in informiranju obiskovalcev. Z njim bomo prisotni na različnih točkah v parku in njegovi okolici.

KDAJ

KJE

KAJ

POLETNI TEDENSKI ANIMACIJSKI PROGRAM PONEDELJEK ob 21.00 • 25. 6.–27. 8. TOREK ob 19.00 • 3. 7.–28. 8. TOREK ob 21.00 • 3. 7.–28. 8. SREDA ob 21.00 • 4. 7.–29. 8. ˇETRTEK ob 18.00 • 28. 6.–23. 8. C ˇETRTEK ob 21.00 • 28. 6.–23. 8. C NEDELJA ob 20.30 • 8. 7.–26. 8.

Bled, Hotel Park

tnp v besedi in sliki

Kamp Danica, Bohinjska Bistrica

Raziskovanje narave z biologinjo

Kamp Danica, Bohinjska Bistrica

Zgodbe ob ognju

Bled, info središče tnp Triglavska roža na Bledu

Odkrivaj tnp

Kamp Šobec, Lesce

Raziskovanje narave z biologinjo

Kamp Šobec, Lesce

Zgodbe ob ognju

Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

Mobilna info točka tnp v Kranjski Gori

ˇERI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V INFO SREDIŠC ˇIH IN TOC ˇKAH POLETNI VEC ZGORNJA RADOVNA, Info točka tnp Pocarjeva domačija

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – DAN MUZEJEV: Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji

23. 5. ob 19.00

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – Alpska filmoteka: Nova multivizija o Alpah in strokovno predavanje Aleša Zdešarja, sodelavca tnp, o Alpah

25. 5. ob 19.00

MOJSTRANA, Slovenski planinski muzej, Mojstrana

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – Alpska filmoteka: Predstavitev novega filma o Triglavskem narodnem parku

26. 5. ob 19.30

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – Alpska filmoteka: Predstavitev novega filma o Triglavskem narodnem parku

1. 6. ob 20.00

KOBARID, Zelena hiša

OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV – Alpska filmoteka: Predstavitev nove multivizije o Alpah in novega filma o Triglavskem narodnem parku

2. 6. ob 20.00

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

Koncert ob -letnici zbora Triglav Trenta

6. 6. ob 20.00

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

Odprtje razstave Fotografski poet slovenskih gora JAKA ČOP (v sodelovanju s Slovenskim planinskih muzejem)

13. 6. ob 20.00

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

Spominska fotografska razstava JANKA RAVNIKA v sodelovanju z Društvom Jarina in dr. Matejem Lipovškom

17. 6. ob 18.00

ZGORNJA RADOVNA, Info točka tnp Pocarjeva domačija

POLETJE NA POCARJEVI DOMAČIJI: Odprtje fotografske razstave Dana Briškega in koncert PZ Triglav Trenta.

27. 6. ob 20.00

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

Stari in novi film o Triglavskem narodnem parku

18. 7. ob 20.00

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

Odprtje slikarske razstave . Triglavske kolonije

27. 7. ob 20.00

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

Predstavitev prenovljene MULTIVIZIJE v Info središču tnp Dom Trenta

28. 7., celodnevni program

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

TRENTARSKI SENJEM

4. 8. ob 20.00

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

Projekcija filma STEBER (angleški podnapisi)

ZGORNJA RADOVNA, Info točka tnp Pocarjeva domačija in MOJSTRANA, Slovenski planinski muzej (Info točka tnp)

DAN ALPSKE KONVENCIJE

20. 5., celodnevni program

4. 8., celodnevni program 10. 8. ob 20.00

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

Odprtje slikarske razstave Gabriele Lisjak

11. 8. ob 20.00

BLED, Info središče tnp Triglavska roža na Bledu

OGENJ V ALPAH v sodelovanju s cipro in pzs

MOJSTRANA, Slovenski planinski muzej (Info točka tnp)

ALJAŽEVI DNEVI

1. 9. ob 19.30

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

KOMORNI VEČER udeležencev . Mednarodnega foruma Trenta

2. 9. ob 19.30

TRENTA, Info središče tnp Dom Trenta

KONCERT SOLISTOV, udeležencev . Mednarodnega glasbenega foruma Trenta

26. 8., celodnevni program

od 10.00 do 12.00 • 19. 5. • 16. 6. 21. 7. • 18. 8. • 5. 9. • 20. 10.

KDAJ

Triglavska Tržnica, program sos in družinski program Brihta

ZBORNO MESTO

KAJ

DRUŽINSKI PROGRAM PETKOVI POPOLDNEVI V PARKU, FOTOGRAFSKE DELAVNICE, VODENI IZLETI parkirišče pri gostišču Kramar ob Bohinjskem jezeru

DRUŽINSKO RAZISKOVANJE PETKOVI POPOLDNEVI V PARKU: Zeleni škrat raziskuje – Voda

parkirišče Vorančkojca nad Staro Fužino – ob poti na Voje

VODENI IZLET – FUŽINARSKE PLANINE (Mednarodni festival alpskega cvetja)

železniška postaja v Bohinjski Bistrici ob 7.00 (prihod vlaka z Jesenic in iz Nove Gorice)

FOTOGRAFSKA DELAVNICA – Črna prst ( m) in njena botanična pot (Mednarodni festival alpskega cvetja )

pri spominskem obeležju v Srednji Radovni – jezero Kreda

DRUŽINSKO RAZISKOVANJE PETKOVI POPOLDNEVI V PARKU: Zeleni škrat raziskuje – Drevesa (prilagojeno slepim in slabovidnim)

Slovenski planinski muzej v Mojstrani

VODENI IZLET – ŽIVA NARAVA: Kriški podi

železniška postaja v Bohinjski Bistrici, avtovlak ob 4.30 ali planina Kuhinja ob 6.00

FOTOGRAFSKA DELAVNICA – Po sledeh zemeljske in človeške preteklosti, Rdeči rob ( m)

14. 7. ob 7.00 4. 8. ob 6.00 11. 8. ob 9.00 18. 8. ob 8.00 31. 8. ob 17.00

Kamp Klin

VODENI IZLET – ČLOVEK: Krnsko pogorje

Slovenski planinski muzej v Mojstrani

VODENI IZLET – ŽIVA NARAVA: Rjavina

spodnja postaja krožnokabinske žičnice Kanin

VODENI IZLET – NEŽIVA NARAVA: Kaninski podi

križišče za vasjo Na skali v Soči

VODENI IZLET – Etnologija planinskega pašništva (Planina za Skalo)

Vršič (pod Tičarico)

FOTOGRAFSKA DELAVNICA – Jutranje in večerne svetlobe, Vršič ( m)

31. 8. ob 16.00

parkirišče pri penzionu Jelka na Pokljuki

DRUŽINSKO RAZISKOVANJE PETKOVI POPOLDNEVI V PARKU: Zeleni škrat raziskuje – Barje

parkirišče na prelazu Vršič

VODENI IZLET – ŽIVA NARAVA: Pogorje Jalovca

parkirišče pri biatlonskem centru na Rudnem polju (Pokljuka)

DRUŽINSKO RAZISKOVANJE PETKOVI POPOLDNEVI V PARKU: Zeleni škrat raziskuje – Zrak

železniška postaja v Bohinjski Bistrici, avtovlak ob 7.30 ali Drežniške Ravne pri koritu ob 9.00

FOTOGRAFSKA DELAVNICA: Med Alpami in Mediteranom, Krasji vrh ( m)

25. 5. ob 16.00 26. 5. ob 9.00 2. 6. ob 7.00 29. 6. ob 16.00 30. 6. ob 6.00 7. 7. ob 6.00

8. 9. ob 7.00 28. 9. ob 16.00 29. 9. ob 7.30

PETKOVI POPOLDNEVI SO BREZPLAČNI. PRISPEVEK ZA FOTOGRAFSKE DELAVNICE JE 5 EUR/OSEBO, ZA VODENE IZLETE 15 EUR/OSEBO. Informacije o fotografskih delavnicah joze.mihelic@tnp.gov.si, o vodenih izletih iztok.butinar@tnp.gov.si. Več informacij o dogodkih na www.tnp.si.


5

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

The summer programme is intended for visitors who wish to experience the Triglav National Park in a slightly different way. tnp will run several thematic programmes in the tourist resorts near the park, and organise events at the tnp information points and visitor centres, as well as guided photography workshops and tours. This year’s new attraction is our mobile information point, a van equipped with advanced technological equipment, which will attempt to raise the awareness of park visitors and provide them with useful information. The mobile info point will visit various locations within and near the park.

WHEN

WHERE

WHAT

WEEKLY SUMMER ANIMATION PROGRAMME MONDAY at 21.00 • 25. 6.–27. 8. TUESDAY at 19.00 • 3. 7.–28. 8.

Bled, Hotel Park

tnp in word and image

Kamp Danica, Bohinjska Bistrica

Explore the nature with a biologist

TUESDAY at 21.00 • 3. 7.–28. 8. WEDNESDAY at 21.00 • 4. 7.–29. 8.

Kamp Danica, Bohinjska Bistrica

Telling stories by the campfire

tnp Info Centre Triglavska roža in Bled

Discover tnp

THURSDAY at 18.00 • 28. 6.–23. 8. THURSDAY at 21.00 • 28. 6.–23. 8.

Kamp Šobec, Lesce

Explore the nature with a biologist

Kamp Šobec, Lesce

Story-telling by the campfire

Kranjska Gora, At the square in front of the parish church

Mobile tnp info point at Kranjska gora

SUNDAY at 20.30 • 8. 7.–26. 8.

TRIGLAV NATIONAL PARK ORGANIZES SUMMER EVENINGS AT INFO CENTRES AND POINTS 20. 5., all-day

ZGORNJA RADOVNA, tnp Info Point Homestead Pocar

EUROPEAN DAY OF PARKS - MUSEUM DAY: Open day at the Pocar Homestead

23. 5. at 19.00

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

EUROPEAN DAY OF PARKS - Alpine movie nights: a new multivision show about the Alps, and an expert lecture on the Julian Alps held by Aleš Zdešar of tnp

25. 5. at 19.00

MOJSTRANA, Slovenian Alpine Museum

EUROPEAN DAY OF PARKS - Alpine movie nights: the new Triglav National Park film

26. 5. at 19.30

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

EUROPEAN DAY OF PARKS - Alpine movie nights: the new Triglav National Park film

1. 6. at 20.00

KOBARID, Green House

EUROPEAN DAY OF PARKS - Alpine movie nights: presentation of the new multivision show about the Alps and the new Triglav National Park film

2. 6. at 20.00

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

Concert honouring  years of the Triglav Trenta Choir

6. 6. at 20.00

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

The opening of the exhibition “Jaka Čop, the poet photographer of Slovenian mountains” (in cooperation with the Slovenian Alpine Museum)

13. 6. at 20.00

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

JANKO RAVNIK’s memorial photography exhibition held in cooperation with Društvo Jarina and Dr. Matej Lipovšek

17. 6. at 18.00

ZGORNJA RADOVNA, tnp Info Point Pocar Homestead

SUMMER AT POCAR HOMESTEAD: Opening of Dan Briški’s photo exhibition, and concert by the Triglav Trenta Choir.

27. 6. at 20.00

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

The old and new Triglav National Park film

18. 7. at 20.00

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

Odprtje slikarske razstave 20. Triglavske kolonije

27. 7. at 20.00

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

Presentation of the renewed MULTIVISION show at the tnp Info Centre Dom Trenta

28. 7., all-day

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

TRENTA FAIR

4. 8. at 20.00

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

Movie projection: STEBER (Pillar; English subtitles)

ZGORNJA RADOVNA, tnp Info Point Pocar Homestead, and MOJSTRANA, Slovenian Alpine Museum (tnp Info Point)

ALPINE CONVENTION DAY

10. 8. at 20.00

TRENTA, TNP Info Centre Dom Trenta

Opening of Gabriela Lisjak’s painting exhibition

11. 8. at 20.00

BLED, tnp Info Centre Triglavska roža

FIRE IN THE ALPS in cooperation with cipra and the Alpine Association of Slovenia

26. 8., all-day

MOJSTRANA, Slovenian Alpine Museum (tnp Info Point)

JAKOB ALJAŽ DAYS

1. 9. at 19.30

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

CHAMBER CONCERT by the participants of the th International Music Forum Trenta

2. 9. at 19.30

TRENTA, tnp Info Centre Dom Trenta

SOLOIST CONCERT, by the participants of the th International Music Forum Trenta

4. 8., all-day

from 10.00 to 12.00 • 19. 5. • 16. 6. 21. 7. • 18. 8. • 5. 9. • 20. 10.

WHEN

Triglav Market, sos, and Brihta (Brainiac) programmes

MEETING POINT

WHAT

FAMILY PROGRAMMES, FRIDAY AFTERNOONS IN THE PARK, PHOTOGRAPHY WORKSHOPS, GUIDED TOURS Car park at Penzion Kramar, Lake Bohinj

FAMILY EXPLORATIONS – FRIDAY AFTERNOONS IN THE PARK: Green Dwarf Explores – Water

Car park at Vorančkojca above Stara Fužina; along the road to the Voje alp

GUIDED TOUR – THE ALPS FUŽINARSKE PLANINE (International Wild Flower Festival)

Bohinjska Bistrica train station at 7:00 a.m. (arrival of the trains from Jesenice and Nova Gorica)

PHOTOGRAPHY WORKSHOP – Črna prst ( m) and the Črna prst botanical trail (International Wild Flower Festival)

Srednja Radovna War Memorial - Lake Kreda

FAMILY EXPLORATIONS – FRIDAY AFTERNOONS IN THE PARK: Green Dwarf Explores – Trees (adapted for the blind and visually impaired)

Slovenian Alpine Museum, Mojstrana

GUIDED TOUR – LIVING ORGANISMS IN THE ENVIRONMENT: Kriški podi

Bohinjska Bistrica train station, car train at 4:30 a.m.; or Kuhinja alp at 6:00 a.m.

PHOTOGRAPHY WORKSHOP – Retracing the history of the Earth and man, Rdeči rob ( m)

14. 7. at 7.00

Klin Campsite

GUIDED TOUR: THE TRACES OF WAR: The Krn Mountains

4. 8. at 6.00

Slovenian Alpine Museum, Mojstrana

GUIDED TOUR: LIVING ORGANISMS IN THE ENVIRONMENT: Rjavina

11. 8. at 9.00

Lower station of the Kanin cable car

GUIDED TOUR: NON-LIVING NATURE: Kaninski podi

25. 5. at 16.00 26. 5. at 9.00 2. 6. at 7.00 29. 6. at 16.00 30. 6. at 6.00 7. 7. at 6.00

18. 8. at 8.00

Crossroads for the Na skali village (Soča Valley)

GUIDED TOUR: The Ethnology of Mountain Dairy Farming (Planina za Skalo alp)

31. 8. at 17.00

Vršič pass (at the foot of Tičarica)

PHOTOGRAPHY WORKSHOP: The morning and evening lights, Vršič pass ( m)

31. 8. at 16.00

Car park at Penzion Jelka on the Pokljuka plateau

FAMILY EXPLORATIONS – FRIDAY AFTERNOONS IN THE PARK: Green Dwarf Explores – Bogs

Car park at the Vršič pass

GUIDED TOUR: LIVING ORGANISMS IN THE ENVIRONMENT: The Jalovec Mountain

Car park at biatlon centre on Rudno polje (Pokljuka plateau)

FAMILY EXPLORATIONS FRIDAY AFTERNOONS IN THE PARK: Green Dwarf Explores – Air

Bohinjska Bistrica train station, car train at 4:30 a.m.; or Drežniške Ravne (at the water trough) at 9.00 a.m.

PHOTOGRAPHY WORKSHOP: Between the Alps and the Mediterranean, Krasji vrh ( m)

8. 9. at 7.00 28. 9. at 16.00 29. 9. at 7.30

FRIDAY AFTERNOONS IN THE PARK ARE FREE OF CHARGE. PHOTOGRAPHY WORKSHOPS EUR 5/PERSON; GUIDED TOURS EUR 15/PERSON. Photography workshops: joze.mihelic@tnp.gov.si, guided tours: iztok.butinar@tnp.gov.si. For more information on events go to www.tnp.si.


6

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K


DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

7


8

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

O naravi in kulturni dediščini About nature and cultural heritage

JAVORCA, SPOMINSKA CERKEV SVETEGA DUHA THE MEMORIAL CHURCH OF THE HOLY SPIRIT AT JAVORCA Gorazd Kutin naravovarstvena nadzorna služba TNP Ranger Service

so složno odhajali v cerkev, ki jim je pomenila svetišče. Tam je vsak v miru lahko našel sebe in vsaj za kratek čas pozabil na vojno. Po več kot devetdesetih letih od konca prve svetovne vojne nam je lahko v opomin na grozote in hkrati v ponos, saj je edinstven sakralni objekt, ki nosi tudi naziv evropske kulturne dediščine.

The memorial church of the Holy Spirit is situated in the valley of the Tolminka River. It stands near the hamlet of the same name and is surrounded by the high summits of the Krn range. Austro-Hungarian soldiers built the church at Javorca because of its secluded location and central position amidst the most important summits of the battlefield. The church was built in  and already used during World War I. Catholics, orthodox Christians, Muslims, Jews, and atheists would all go to the church as a sacred place, where one could find some peace and quiet and forget about the war for a brief moment. Today, more than  years after the end of wwi, the church is still a vivid reminder of the horrors of the war and a unique cultural monument listed as a unesco European Cultural Heritage Site. •

DIVJI PETELIN CAPERCAILLIE (Tetrao urogallus) Jernej Legat naravovarstvena nadzorna služba TNP Ranger Service

Spominska cerkev sv. Duha v Javorci stoji v dolini reke Tolminke, nedaleč od zaselka z istim imenom, obdana z mogočnimi gorami krnskega pogorja. Vojaki avstroogrske monarhije so jo zgradili na tem mestu predvsem zaradi skrite lege in približno enake oddaljenosti do vseh ključnih vrhov tega bojišča. Postavili so jo že leta  in tako je že med vojno služila svojemu namenu. Katoličani, pravoslavci, muslimani, judje, pa tudi nekateri ateisti

Divji petelin (Tetrao urogallus) je naša največja gozdna kura. Živi v mirnih starih mešanih in iglastih gozdovih. Rad ima gozd z veliko podrasti, zlasti borovnicami, ki je vir hrane in obenem tudi zavetje. V Sloveniji danes živi predvsem v gorskih in predgorskih gozdovih, kjer je dovolj miru. Poseljeval je Julijske Alpe, Pokljuko, Jelovico, Škofjeloško, Cerkljansko in Polhograjsko hribovje, Karavanke, Savinjske Alpe, Koroško in Posavsko hribovje, Nanos, Snežnik, Kočevsko, Pohorje,

Kobariško, Tolminsko in Bovško. Danes je na nekaterih območjih že izginil, drugje je tik pred tem. Največja populacija divjega petelina je ostala na Pokljuki, Jelovici in na Koroškem. Divjih petelinov je danes tako malo, da njihova številčnost ne jamči njihovega obstoja. Za tako stanje je odgovoren človek in zato smo mu dolžni pomagati in sprejemati ustrezne varstvene ukrepe. Med te ukrepe pa spada ohranjanje dovolj velike površine starega gozda, sekanje le v času zunaj razmnoževalne sezone, preprečevanje zaraščanja gozdnih jas, omejitev nabiranja gozdnih sadežev … Glede na ogroženost vrste se moramo še posebej zavzeti in varovati poslednje divje peteline v naših gozdovih.

The capercaillie (Tetrao urogallus) is the largest forest grouse in Slovenia. It inhabits peaceful and mature mixed and coniferous forest stands. It prefers forests with thick undergrowth, rich in the blueberry bushes which provide the capercaillie with food and shelter. Currently the capercaillie can be found in alpine and pre-alpine forests which give the bird the tranquility it seeks. In the past, the capercaillie inhabited the Julian Alps, the Pokljuka plateau, the hills in the area of Škofja loka, Cerklje, and Polhov Gradec, the mountain ranges of the Karavanke and Julian Alps, as well as the Koroška region, the hills of Posavje, Nanos, and Snežnik, and the areas of Kočevje, Pohorje, Kobarid, Tolmin, and Bovec. In recent years, the species has disappeared

from certain areas and is close to extinction in others. The most numerous capercaillie population has been preserved on the Pokljuka and Jelovica plateaus, and in Koroška. Capercaillie numbers have dropped so dramatically that the present population level can no longer guarantees the species’ survival. Since this decline was caused by human activity, we are obliged to help the species through the adoption of appropriate measures, e.g. preservation of sufficiently large mature forest areas, harvesting outside the capercaillie’s mating season, prevention of the overgrowth of forest clearings, and the introduction of limits on forest fruit picking. As the capercaillie is a threatened species, special attention will have to be paid to protecting and preserving the last remaining capercaillie birds in Slovenia’s forests. •

GRBINASTI TRAVNIKI HUMMOCKY MEADOWS arhiv tnp Grbinaste travnike imenujemo tiste travnike in pašnike v alpskih dolinah in na nižjih alpskih planotah, ki imajo izrazito drobno valo-

vito površje z vmesnimi grbinami (grivami). Grbine so visoke od , do , m in med seboj oddaljene  do  m. Njihov nastanek je povezan z bolj prepustno ledeniško talno moreno ali pa z ledeniško-rečnimi prodnimi nanosi karbonatne sestave (apnenec, dolomit), ki jih sestavljajo balvani, prodniki in finejše meljasto gradivo. So posledica dolgotrajnega procesa mehanskega spiranja in kemičnega raztapljanja (korozije) v sipkem gradivu, ki poteka tako ploskovno kot točkasto. Človek je z dolgoletno ročno košnjo in pašo izoblikoval in ohranjal svojstven vzorec kulturne krajine v alpskem svetu. Obseg grbinastih travnikov se v zadnjem obdobju zmanjšuje zaradi izravnavanja, opuščanja pašništva in zaraščanja. V parku jih najdemo v Radovni, Vratih in Bohinju, na Pokljuki, Vogarju, Uskovnici, v Trenti, Loški Koritnici in drugod.

The term hummocky meadows is used to denote meadows and pasturelands in alpine valleys and on low-lying alpine plateaus which are characterised by a gently undulating surface consisting of small hollows (similar to karst hollows) and intermittent hummocks (tussocks) that may be . to . m in height and are normally  to  m apart. Hummocky terrain can form on moderately permeable glacial till or on fluvio-glacial deposits of carbonate rock (limestone, dolomite) consisting of boulders, gravel, sand and silt. These formations are the result of the long-lasting processes of mechanical weathering and the chemical dissolving of rocks, which can occur across surface planes or remain limited to certain points. The size of areas covered by hummocky meadows has recently been on the decline, mainly due to mechanical leveling of meadows, the abandonment of dairy farming, and overgrowth. In the tnp, hummocky meadows can still be found in the Radovna and the Vrata valleys, in Bohinj, on Pokljuka, Vogar and Uskovnica, and in the valleys of Trenta and Loška Koritnica. •


9

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

Objemi drevo, zapri oči in prisluhni, kaj ti pripoveduje! Ne pozabi pobarvati risbice!

Hug the tree, close your eyes and listen to the tree’s story! Do not forget to paint the drawing!

Za najmlajše

For our youngest visitors Vsak pusti za seboj svojo sled. Poskusi odkriti, čigave so sledi. Poveži!

ločanju ti je lahko določevalni ključ za lesnate rastline Triglavskega narodnega parka, dostopen na spletu. Poglej, ali je rastlina drevo ali grm, kakšne barve in oblike so listi, kakšen je cvet ali plod.

V spodnje  kvadrate nalepi liste ali iglice treh lesnih vrst. Jih poznaš? V pomoč pri do-

In the selected  squares paste the leaves or needles of  woody species. Can you name them? You can use an online interactive key for determination of the trees and shrubs that grow in the Triglav National Park.

Look at the plant and decide whether it is a tree or a bush, what color and shape are the leaves, how does the flower or fruit look like.

OBKROŽI:

OBKROŽI:

OBKROŽI:

• rastlina je grm/drevo • lubje je gladko/razpokano

• rastlina je grm/drevo • lubje je gladko/razpokano

• rastlina je grm/drevo • lubje je gladko/razpokano

CIRCLE:

CIRCLE:

CIRCLE:

• the plant is: a tree/a shrub • the bark is: smooth/fissured

• the plant is: a tree/a shrub • the bark is: smooth/fissured

• the plant is: a tree/a shrub • the bark is: smooth/fissured

PREJMI NAGRADO!

GET A REWARD!

Izpolnjene kvadrate izreži in prinesi v Info središče Triglavskega narodnega parka Triglavska roža na Bledu ali Dom Trenta v Trenti.

Cut out the completed squares and bring them in the one of the information center of tnp in Bled or Trenta.

We all leave behind a trace. Guess whose footsteps or trails do you see. Connect with a line!


10

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Za obiskovalce For visitors

VARNO V GORE SAFELY TO THE MOUNTAINS / SAFETY FIRST Iztok Butinar parkovni vodnik TNP TNP guide

Pri aktivnostih v tnp, bodisi hoji, plezanju, kolesarjenju, vodnih športih ali v zraku, je vaša varnost odvisna od vaše presoje, telesne pripravljenosti in pozornosti. Za svojo varnost ste odgovorni sami, zato aktivnosti v parku prilagodite svojim vsakokratnim sposobnostim, znanju in razmeram. Vreme: Vreme v gorah je spremenljivo, zato je pred odhodom na turo nujno spremljanje vremenske napovedi. S seboj vzemite rezervna topla oblačila, oblačite se v plasteh. Zdravje: Na turo se podajte primerno telesno in psihično pripravljeni ter z zadostno količino vode, saj je v vročih poletnih mesecih možnost dehidracije zelo velika. Poti: Zaradi grušča na poteh je velika možnost zdrsa, predvsem na izpostavljenih delih in v mokrem vremenu. Na zavarovanih plezalnih poteh uporabljajte samovarovalne komplete, plezalne pasove in čelade ter primerno obutev. Oprema: Uporabljajte le opremo, namenjeno za hojo v gore, ki naj bo pregledana, vzdrževana in pravilno hranjena, kadar je ne uporabljate. Obujte primerne planinske čevlje z primernim podplatom, ki segajo čez gleženj. Informacije: Pred odhodom na turo pridobite čim več aktualnih informacij o stanju na poteh, odprtih kočah in bivakih ter vremenu. V primeru nesreče kličite .

When you undertake an activity in the tnp, whether it is walking, climbing, cycling, a water sport or an air activity, your safety depends on your sound judgement, overall physical condition, and con-

centration. Your safety is your own responsibility. Make sure you adapt your activities to your current level of fitness, knowledge, and general conditions. Weather: Weather in the mountains is very changeable. Before setting out on a mountain tour, always check the weather forecast. Bring a change of clothes, and dress in layers. Health: When venturing on a tour, make sure it is suitable to your physical and mental fitness. Also, carry an adequate supply of liquid as the possibility of dehydration is high in the hot summer months. Paths: Gravel increases the possibility of slipping, in particular in exposed places and in wet conditions. Demanding secured routes require the use of self-belaying kits, harnesses and helmets, as well as suitable climbing footwear. Equipment: Only use mountaineering equipment; the equipment should be checked, maintained and properly stored when not in use. Wear good quality high mountaineering boots with sturdy soles. Information: Before setting off, obtain the relevant information on the conditions of paths and trails, available mountain huts and bivouacs, and the weather. In case of an accident call . •

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK SVETUJE THE PARK RANGER RECOMMENDS Marjeta Albinini naravovarstveno nadzorna služba TNP Ranger Service

Poleg informacij na svetovnem spletu in naših informacijskih mestih vam lahko marsikaj zanimivega in uporabnega o parku povedo tudi naši naravovarstveni nadzorniki. Njihovo delo je izključno terensko, zato jih lahko srečate kjer koli

med vrhovi in dolino. Stopite do njih, in z veseljem vam bodo svetovali! V tnp je zaposlenih  nadzornikov, ki jih spoznate po sivo-črni uniformi, službenem avtomobilu, znaku in izkaznici. Vsak izmed njih deluje v svojem naravovarstvenem okolišu, velikem okoli  ha. Tu med drugim opravljajo neposredni nadzor, skrbijo za parkovno infrastrukturo, opazujejo in spremljajo živali, sodelujejo pri strokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih nalogah ter vodijo obiskovalce in jim svetujejo. Dve tretjini nadzornikov opravlja tudi naloge lovskih čuvajev. Naravovarstveni nadzornik je pooblaščena uradna oseba, ki skrbi za izvrševanje Zakona o tnp ter nekaterih drugih aktov. Njegovo delo je usmerjeno v preprečevanje, vendar pa kršitelje za nekatere prekrške lahko tudi (denarno) kaznuje.

Although general information is readily available on the Internet and from the park’s info points and centres, you can also learn a lot of useful and interesting information from tnp rangers. Since most of the ranger’s work is performed in the field, you can meet them at any stage of your trip. They are always ready and delighted to help. Triglav National Park employs  professional rangers, who are easily identifiable by their grey-black uniforms, cars with tnp logos, badges and ranger identity cards. Each ranger covers a nature conservation area measuring approximately , ha. Rangers provide direct supervision and control, maintain the park infrastructure, observe and monitor wildlife, take part in specialist, research and educational tasks, and guide and

advise visitors. Two thirds of park rangers also act as hunting guards. A park ranger is an authorized official who is responsible for the enforcement of the tnp Act and several other legal acts. The work of a park ranger is prevention-oriented, although they can issue a fine for certain types of offences. •

Z JAVNIM PREVOZOM V PARK TO THE PARK BY PUBLIC TRANSPORT Urška Smukavec strokovna sodelavka Specialized staff member

Triglavski narodni park zaradi svoje izjemne lepote privablja množice obiskovalcev, ki v neokrnjeni naravi iščejo mir in sprostitev. Uprava parka želi razbremeniti okolje z osebnim motornim prometom in okrepiti različne vrste javnega prometa. To bo prineslo zadovoljstvo tako ljudem kot naravi, saj so emisije toplogrednih plinov, hrup in »kupi« parkirane pločevine vedno večji problem tudi v zavarovanem območju. Okolju prijazen javni promet je varnejši in varčnejši, saj avtobus v povprečju porabi petkrat manj energije na prepeljanega potnika kot osebno vozilo! Z javnim avtobusnim prevozom je v poletni turistični sezoni mogoče obiskati območje Bohinja s slapom Savico in Bohinjskim jezerom, Zgornjesavsko dolino in okolico Bleda. Dolini Soče in Save Dolinke čez pre-

laz Vršič v poletnih mesecih povezuje avtobusna linija med Bovcem in Kranjsko Goro. Vožnja po Bohinjski železnici med Jesenicami in Novo Gorico ponuja čudovite razglede in omogoča dostop na obrobje parka z vlakom in avtovlakom. K manjšemu obremenjevanju okolja lahko pripomoremo tudi z uporabo vozil na alternativne vire energije, s kolesarjenjem in hojo pa naredimo še nekaj dobrega za svoje zdravje. Če se ne moremo odpovedati vožnji z avtomobilom, se zavedajmo, da na cesti nismo sami. Upoštevajmo omejitve hitrosti in parkirajmo na za to določenih mestih.

The outstanding beauty of Triglav National Park attracts many visitors who seek peace and relaxation in unspoilt nature. The managing authority of the park wishes to reduce the environmental impact from passenger vehicles by promoting various types of public transport, which is beneficial for people as well as for the natural environment, particularly since greenhouse gas emissions, noise and endless rows of parked cars are becoming a growing concern in protected areas. Environmentfriendly public transport is safer and more economical, with the average energy consumption per passenger five times lower in buses than in cars. In summer season public transport can be used to visit Bohinj, including the Savica Waterfall and Lake Bohinj, as well as the Upper Sava Valley and the area of Bled. During the summer months, the Soča and Sava Dolinka valleys are connected by a bus line between Bovec and Kranjska Gora. The train ride along the Bohinj railway line between Jesenice and Nova Gorica offers spectacular views and takes visitors to the peripheral area of the park by train and car train. Automobiles using alternative sources of energy are another way to reduce environmental impact, whereas cycling and walking are also beneficial to our health. However, if you cannot say no to car transport, you should at least be aware that you are not alone on the road. Observe the speed limits and park in designated places only. •


11

DISCOVER T R I GLAV NATI ONAL PAR K

JULIJSKE ALPE

The Pearls of the Julian Alps

www.bovec.si

www.kranjska-gora.si

www.dolina-soce.com

www.bled.si

www.dolina-soce.com

www.bohinj.si

LESCE - BLED SLOVENIJA Šobčeva 25, 4248 Lesce, Slovenija Tel.: ++386 (0)4 53 53 700 E-mail: sobec@siol.net www.sobec.si

6. MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA V BOHINJU 6TH INTERNATIONAL WILD FLOWER FESTIVAL IN BOHINJ 19. 5.—2. 6. 201 2 Program festivala vključuje številne dogodke: vodene tematske izlete, glasbene prireditve, razstave, predavanja in delavnice za vse generacije. Prireditve festivala prispevajo k ozaveščanju o izjemni naravi in kulturni dediščini Bohinja, Triglavskega narodnega parka in širšega alpskega prostora. http://www.bohinj.si/alpskocvetje The programme of the festival consists of diverse events: guided excursions, music events, exhibitions, lectures, and workshops for all generations. The events help raise the awareness of the public about the outstanding natural and cultural heritage of Bohinj, Triglav National Park, and the Alpine space. For more info go to: http://www.bohinj.si/alpskocvetje


12

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

OJ, TRIGLAV, MOJ DOM

i

Oj, Triglav, moj dom je pesem, ki jo je leta  napisal duhovnik in pesnik Matija Zemljič iz Gornje Radgone. Uglasbil jo je župnik Jakob Aljaž, prvič pa so jo zapeli . avgusta  ob odprtju Triglavske koče na Kredarici. To je pesem o gori, ki je simbol slovenstva. Slovenci jo radi prepevamo, zato jo je moč slišati v kočah, posebno takrat, ko se zberejo večje skupine planincev. Mogoče boste med njimi prav vi.

UPORABNE INFORMACIJE USEFUL INFORMATION Triglavski narodni park je območje osupljive lepote. Pozivamo vas, da upoštevate pravila ravnanja v parku (str. ). Pri obisku parka ter reševanju morebitnih težav vam bodo v pomoč naslednje informacije:

V kraljestvu Zlatoroga

In Zlatorog’s Kingdom Peter Šetinin

Triglav National Park is an area of breath-taking beauty. Please observe the rules of conduct in the park (page ). When visiting the park or in case of any trouble you might find the following information useful:

KLIC V SILI • SOS CALL

112 V vsakem večjem kraju najdete turistične informacije. V vsakem večjem kraju se nahaja zdravstveni dom. Tourist Information Office can be found in every town. Every town also has a Health Centre.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK TRIGLAV NATIONAL PARK www.tnp.si

VREMENSKA NAPOVED WEATHER FORECAST http://www.vreme-si.com

RAZMERE NA CESTAH ROAD CONDITIONS http://www.promet.si/portal/ sl/razmere.aspx

ˇAS POLETNI DELOVNI C ˇ INFO SREDIŠC INFO CENTRE SUMMER OPENING HOURS ˇE TNP INFO SREDIŠC TRIGLAVSKA ROŽA NA BLEDU TNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROŽA IN BLED 27. 4.—31. 10. 10:00—18:00 ˇE TNP INFO SREDIŠC DOM TRENTA NA LOGU TNP INFO CENTRE DOM TRENTA NA LOGU 27. 4.—31. 10. 10:00—18:00

Kdo je Peter Ščetinin? Velika osebnost slovenskega alpinizma, v zadnjem času najbolj znan kot tisti, ki je skupaj z Antejem Mahkoto leta  preplezal prvenstveno smer v obrazu Sfinge v Triglavski severni steni. Še vedno vitalen, nasmejan, otroško radoveden in skromen, Peter danes uživa v družbi družine in narave.

Oj, Triglav, moj dom (Oh Triglav, My Home) is a poem which was written in  by the priest and poet Matija Zemljič, from Gornja Radgona. The poem was set to music by priest Jakob Aljaž, and first performed on  August  at the opening of the hut Triglavska koča on Kredarica. This is a poem about Triglav, the symbol of the nation. Slovenes love to sing it, and you can hear it in mountain huts, especially when these are visited by large groups of mountain enthusiasts. Maybe you will soon find yourself in one of them.

Who is Peter Ščetinin? A great Slovenian alpinist, who has earned widespead acclaim as the climbing companion of Ante Mahkota when the two climbed a new route up the face of the Sfinga (the Sphinx) of the Triglav North Face in 1966. Still full of energy, smiling, modest, with a childlike curiosity, Peter spends his days with his family and nature.

T

riglav kot eden od simbolov slovenskega naroda ni pomemben samo z vidika narodne zavesti, ampak je s svojo mogočno severno steno tudi simbol slovenskih alpinistov. Marsikateri Slovenec si želi, da bi vsaj enkrat v življenju stal na vrhu Triglava, in tako si tudi alpinist želi preplezati severno triglavsko steno. V pripovedi o Zlatorogu je lovec v svojem pohlepu šel predaleč in zato izgubil življenje. Tudi danes moramo vedeti, da smo le gostje v gorskem svetu. Če že iščemo zaklade v gorah, jih gotovo ne bomo našli z uničevanjem prvobitne gorske narave, ampak le v sožitju z njo. Kot alpinist sem iskal gorski zaklad po svoje. Našel sem ga v stenah. Daleč od hrupa in težav vsakdanjega življenja. V gorah sem bil sam ali v dvoje, odvisen samo od svojih odločitev in od svojih dejanj. Skratka, sam svoj gospodar. V gorah sem doživel toliko čudovitih, pa tudi težkih trenutkov, da sem jim neskončno hvaležen. Brez gora bi gotovo postal čisto drugačen človek. Triglavska severna stena je tudi mene privlačila kot vsakega alpinista. Zato sem se že kot alpinist začetnik podal v njen objem. Z leti so sledile vse težje smeri, vrhunec pa sem gotovo dosegel leta , ko sva z Antejem Mahkoto preplezala prvenstveno smer čez obraz Sfinge v Ste-

ni. Tako je nastala takrat gotovo najtežja smer v Julijcih. V tnp pa severna triglavska stena ni edina. Alpinisti imajo priložnost preizkušati svoje plezalske sposobnosti v stenah, ki jih v tnp ne manjka. V svoji alpinistični karieri sem sam, predvsem pa skupaj z ženo Barbko, ki je žal zaradi hude bolezni morala umreti pri triintridesetih letih, in nato s prijateljem, Bavarcem Georgom Haiderjem, preplezal doma in v evropskih ter azijskih gorah veliko težkih sten. Skupaj z Barbko ali pa sam sem bil član odprav v Kavkaz, Pamir, Hindukuš in Himalajo. Tudi danes, pri šestinsedemdesetih letih, se počutim najbolje med gorami. Zato imam dom v Trenti. »Na rebrci«, v Vrsniku, kjer se počutim kot kralj na Betajnovi. Tu v tnp teče življenje precej drugače kot v mestih in njihovi okolici. Z drugo ženo, Tirolko Mariano, ki se je na mojo srečo zaljubila v naše gore, se trudiva s čiščenjem gozda in košnjo strmih in razgibanih travnatih površin ohranjati stanje, kot so ga nam zapustili predniki. Dela v gozdu, na travniku in okrog bajte je toliko, da mi časa za mojo staro ljubezen, plezanje, komaj kaj ostane. Je pa tudi res, da danes nimam več tiste zagnanosti in želje po plezanju kot pred štiridesetimi leti. K sreči pa so moje baterije napolnjene s toliko energije iz preteklih doživetjih v gorah, da bodo gotovo vzdržale do konca mojega življenja.

Mount Triglav, one of Slovenia’s greatest symbols, is not only an integral element of the Slovenian national identity, but has also become, on account of its majestic North Face, the symbol of all Slovenian alpinists. Just as almost every Slovene wishes to stand at the top of Triglav at least once in a lifetime, every aspiring climber wants to climb the Triglav North Face. Today more than ever before we should, however, learn from the tragic fate that befell the hunter in the tale of Zlatorog (the mysterious white chamois with golden horns), who gets consumed by greed, and loses his life as a result. We should remember that like this hunter we too are only guests in the mountain world. And a word of advice for all who still seek treasures in nature: we will definitely not find any by destroying the pristine natural beauty of the mountains; these treasures are only revealed to those who live in harmony with nature. As a mountaineer, I sought the fabled mountain treasure in my own way, finding it in the steep cliffs of mountains. Far from the hustle and bustle of everyday life. In the mountains I was alone, or linked up in a pair, solely dependent on the decisions I made and the actions I took. In other words, I was my own master. I have spent countless wonderful and difficult moments in the mountains, for which I am deeply grateful. Without the mountains in my life, I would have become a totally different person. I was drawn to the Triglav North Face with the same intensity as any other alpinist. When I first climbed it I was still a beginner. Over the years the routes have become more and more demanding, and in  Ante

Mahkota and I climbed a new route across the face of the Sfinga (the Sphinx), establishing what was at the time the most demanding climbing route in the Julian Alps. Besides the Triglav North Face, the Triglav National Park boasts numerous other climbing challenges, inviting alpinists to take their pick from a multitude of cliffs and crags. In the course of my career as an alpinist I have climbed many difficult routes in Slovenia, as well as in other European and Asian mountains, alone or with my wife Barbka, who succumbed to a fatal illness at the early age of , and then with my friend Georg Haider, from Bavaria. Together with Barbka, or by myself, I also took part in several expeditions to the Caucasus, the Pamir Mountains, the Hindu Kush, and the Himalayas. Even today, at , I feel most at home when I am surrounded by the mountains. That is why I live in the Trenta Valley, at Rebrca in Vrsnik. Here, in the Triglav National Park, life is different than that which is lived in and around cities. With the help of my second wife Mariana, from Tyrol, who has to my great luck fallen in love with the Slovenian mountains, we keep woods clear, and mow steep and undulating grasslands in order to preserve the nature as it was passed on to us by our ancestors. Work in the forest, in the meadows, and around the house leaves me little time for climbing, my old love. On the other hand, it is also true that my enthusiasm and my will to climb is not as strong as it was  years ago. Luckily, my life’s batteries have collected so much energy during my past mountain experiences that they are bound to last until the end of my days. •

OJ TRIGLAV, MOJ DOM Oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan v poletni vročini na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce, kjer potok izvira v skalovju hladan: oj Triglav, moj dom, kako si krasan! Oj Triglav, moj dom, četudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled, tujina smehljaje kazala mi kras, le nate sem mislil ljubeče ves čas, o tebi sem sanjal sred’ svetlih dvoran: oj Triglav, moj dom, kako si krasan! Oj Triglav, v spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsekdar, in zadnja ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo, kjer radostno ptički naznanjajo dan: oj Triglav, moj dom, kako si krasan!

Fotografija na naslovnici | Cover Photography Bohinj • Aleš Zdešar ODKRIVAJ TRIGLAVSKI NARODNI PARK DISCOVER TRIGLAV NATIONAL PARK 1. 5.—31. 10. 2012 letnik 2, št. 2 | Year 2, № 2 Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni . Is the official guide for visitors to the national park in the summer season . Izdajatelj | Published by Triglavski narodni park Triglav National Park Ljubljanska cesta ,  Bled, Slovenija T +  ()   , E triglavski-narodni-park @tnp.gov.si www.tnp.si Zanj | For tnp mag. Martin Šolar Direktor

Martin Šolar MSc Director of Triglav National Park

Bled, maj  | May  Naklada | Circulation . izvodov | copies

Kartografija | Maps Miha Marolt Risbe | Drawing Maja Fajdiga Komar, Marjeta Albinini Fotografije | Photos Aleš Zdešar, Jože Mihelič, Dan Briški, Gorazd Kutin, Jure Kočan, Špela Žabkar, arhiv tnp Prevod | Translation Darja Pretnar Uredili | Editor Mojca Smolej Oblikovna zasnova Design Silvija Černe, Idejološka ordinacija Oblikovna realizacija Layout Gaya d.o.o. Tisk | Printing Medium d.o.o., Žirovnica Tiskano na okolju prijaznem papirju Printed on recycled paper. Javni zavod Triglavski narodni park si pridržuje pravico do spremembe programov, navedenih v vodniku. The Triglav National Park Authority reserves the right to change the programmes stated in the guide.

Odkrivaj / Discover  

Vodnik 2012 za obiskovalce TNP.

Odkrivaj / Discover  

Vodnik 2012 za obiskovalce TNP.

Advertisement