Gozd - časovni triptih

Page 1

gozd

a n d re j z d ravi Ă‹ filmska instalacija

Ă‹ a s o v n i t ri pt i h

Gozd − »asovni triptih 2011, 36’ zanka 3-kanalna filmska instalacija HD , zvok 5.1 Kamera, montaæa, snemanje in kompozicija zvoka, koncept in razvoj instalacije Andrej ZdraviË Gozd − »asovni triptih / The Forest − Time Triptych 2011 ¡ Andrej ZdraviË Vse pravice pridræane Gozd − »asovni triptih povede v prvinsko gozdno bit in predrami Ëut za dojemanje Ëarobne lepote in usodne pomembnosti gozda za naπe preæivetje. PriËara harmonijo, brezmejno ustvarjalnost in energijo gozda in je obenem meditativno in pouËno filmsko doæivetje. Pomeni se porajajo v esenci samih pojavov − v vibracijah in v gibanju, v svetlobah in v sencah, v ritmu in v mirovanju, v tiπini in v zvoku. Filmsko in zvoËno gradivo je bilo posneto v obdobju veË letnih Ëasov v gozdovih πirπe Trente, Pokljuke in drugih lokacij v Julijskih Alpah. S svojo povsem novo tehniËno zasnovo predstavlja instalacija Gozd − »asovni triptih evolucijo avtorjevega znanega koncepta veË-ekranske orkestracije gibljivih slik, ki ga je uresniËil v svojih treh instalacijah Time Horizon (1992−1999).

Producent Antara d.o.o. GrafiËno oblikovanje Tomato Koπir Tisk Medium d.o.o. Informacije Antara d.o.o. antara@antara.si Andrej ZdraviË www.andrejzdravic.com Wikipedia / Andrej ZdraviË


Informacijsko srediπËe Triglavskega narodnega parka Dom Trenta 5232 SoËa T+386 (0)5 38 89 330 F+386 (0)5 38 89 388 dom-tnp.trenta@tnp.gov.si www.tnp.si

Andrej ZdraviË (1952) je samostojni filmski in zvoËni ustvarjalec. ©olal se je v Ljubljani in v ZDA , kjer je diplomiral (BA , 1975) in magistriral (MA , 1980) na oddelku Media Study − State University of New York/ Buffalo. Univerza v Ljubljani mu je l. 2006 podelila Priznanje za pomembna umetniπka dela (ekvivalent doktoratu). Predaval in gostoval je na veË univerzah v ZDA in Evropi. V letih 1975−80 je æivel in ustvarjal v New Yorku, v obdobju 1980−97 pa v San Franciscu. Tu je veË let sodeloval z Muzejem znanosti, umetnosti in Ëloveπke percepcije Exploratorium, kjer je ustanovil video oddelek in razvil svoj koncept video instalacij Time Horizon.

Po l. 1973, ko je ustvaril svoj prvi film po navdihu glasbe in narave, je realiziral veË kot 27 neodvisnih filmov in zvoËnih zapisov in veË instalacij, v katerih raziskuje energije naravnih pojavov in njih sporoËilo, ter razvija svoj lasten filmski jezik. Realiziral je tudi veË izobraæevalnih medicinskih filmov o mikrokirurπki transplantaciji. Njegovi filmi so bili prikazani na prek 270 predstavitvah πirom ZDA in Evrope, na Kitajskem in v Juæni Ameriki, na retrospektivah − med drugim v New Yorku (Anthology Film Archives), Parizu (Centre Pompidou), Ljubljani (Slovenska kinoteka), ter na TV ARTE , ZDF , KCET Los Angeles in drugje. Zastopal je Slovenijo na EXPO ’98 v Lizboni in na Beneπkem bienalu 1999. Prejel je veË nagrad, med drugim od National Science Foundation (ZDA /Antarctic Artists and Writers Program) in nagrado Preπernovega sklada RS , 1999. Od l. 1997 æivi in dela preteæno v Sloveniji in Evropi.

Filmska instalacija Gozd − »asovni triptih je nastala v okviru strateπkega projekta Climaparks − Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih obmoËij. Eden od osrednjih ciljev projekta je ozaveπËanje obiskovalcev parkov o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v Ëasu predvidenih podnebnih sprememb. Projekt Climaparks je sofinanciran v okviru Programa Ëezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007−2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Projekt delno sofinancira Republika Slovenija. Gozd − »asovni triptih je stalni eksponat v Informacijskem srediπËu Triglavskega narodnega parka − Dom Trenta.