Page 1

#ā=Lbe"9"=Lb)=!: )ųD)1:*!befa

z

ไทยโพลิเอททีลีน นำ IoT ชวยบริหารจัดการผลิตแบบอัตโนมัติ

การลดกาซเรือนกระจกจากกรณีดำเนินการปกติภายในป 2573 3 ตัวแปรผูเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมยานยนต ป 2561 Multifunction Power Meter with Rogowski Coil

z z z z z z z

z

AI กับอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ

Automatic Transfer Switches and Controller Measurement and Control Panel Instrumentation Presto Engineering Declares the Second ASIC Revolution “Swarm” ที่เรียนรูไดดวยตนเอง คุกคาม และสรางความเสียหายสูง ใน ค.ศ. 2018

วิศวกรไฟฟา และพลังงานรุนใหม ตองคิดคนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเติบโตสูยุค

Smart City


LSIS_21.59x29.21cm.pdf

1

1/4/18

3:07 PM


T&D_21.59x29.21cm.pdf

1

3/14/18

3:45 PM


Asean_21.59x29.21cm.pdf

1

3/14/18

3:43 PM


AUTOMATION INTERFACES TECHNOLOGY THE BEST ROUTE INTO INDUSTRY 4.0 TEL OL

ER W ITO PO ON M

Y GY NC ER IE EN FFIC E

TR ON

OR AND

G

N RI

E

EC

NOR

N ESS SIO REL IS WI ANSM TR

CO

IEC 61131

DATA ACQUISITION & AUTOMATION SYSTEMS

ÖšćüÿĎŠ÷čÙĂčêÿćĀÖøøöÖøøöǰǰéšü÷îüĆêÖøøö ÝćÖǰ4&/&$"ǰðøąđìýĂĉêćúĊ

INDUSTRY 4.0

IoT OUD CL

L

RO NT IC CO OG L

ING T AR GG SM TALO DA

AL G GN IN SI ION T I ND

C E OT NAN REMAINTE M

ON

TI

I TA UIS DA CQ A

POWER MONITORING & ELECTRICAL MEASUREMENT

INDUSTRIAL COMMUNICATION & TELECONTROL

MEASUREMENT AND CONTROL PANEL INSTRUMENTATION

đðŜćĀöć÷ĒúąüĉÿĆ÷ìĆýîŤ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ4&/&$"ǰđðŨîïøĉþĆììĊęöčŠÜóĆçîćĂčðÖøèŤđÖĊę÷üÖĆïĂčêÿćĀÖøøöǰ öćÖÖüŠćǰǰðŘǰĒúąǰĔÿŠĔÝÖĆïÖćøÖšćüđךćÿĎŠ÷čÙĂčêÿćĀÖøøöǰǰĔîøąïï ÖćøđßČęĂöêŠĂĒúąøąïïéĉÝĉêĂúǰ ǰǰǰǰǰüĆîîĊĚõć÷ĔêšēøÜÜćîìĊęìĆîÿöĆ÷ĒúąöĊÿć÷ÖćøñúĉêĂĆêēîöĆêĉđêĘöøĎðĒïï 4&/&$"ǰöĊìĊöÜćîìĆÖþąÿĎÜǰÿćöćøëñúĉêßĉĚîÿŠüîĀúć÷øšĂ÷Āúć÷óĆî ßĉĚîêŠĂðŘĒúąöĊĂčðÖøèŤìĊęêĉéêĆĚÜìĆęüēúÖîĆïúšćîßĉĚî

4&/&$"ǰöĊÖćøðøĆïðøčÜĒúąđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóǰÝċÜöĊĂčðÖøèŤìĊęìĈĔĀš øąïïĕôôŜćÿćöćøëÙüïÙčöĒúąêøüÝÿĂïĕéšÝćÖøą÷ąĕÖúǰöĊÖćøĔßšÜćî ìĊęÜŠć÷đÿöČĂîđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜøąïïǰ4&/&$"ǰđðŨîïøĉþĆìĒøÖėǰìĊęîĈđÿîĂǰ (BMWBOJDǰJTPMBUPSǰöćðŜĂÜÖĆîÙüćöñĉéóúćéĔîøąïïĒúąĂčðÖøèŤĕôôŜć ĂčêÿćĀÖøøöĔî÷čēøðǰĒúąĕéšóĆçîćđÿöĂöćđóČęĂĔĀšĕéšĂčðÖøèŤÙčèõćóÿĎÜ ĔîøćÙćìĊęđĀöćąÿöǰöĊÙčèÿöïĆêĉöćÖöć÷ǰÿćöćøëÿŠÜÝĈĒîÖĒðúÜøĆï ĒðúÜÿĆââćèõćóǰĒúąÿŠÜÿĆââćèêŠćÜėǰìĊęöĊÖćøĔßšÜćîìćÜĂčêÿćĀÖøøö ñŠćîìćÜǰ$BCMFǰǰ'JFMECVTǰĀøČĂǰ8JSFMFTTǰđðŨîêšî

A WIDE RANGE OF SOLUTIONS DATA ACQUISITION & AUTOMATION SYSTEMS

MODBUS I/O SYSTEMS

INDUSTRAL COMMUNICATION & TELECONTROL POWER MONITORING & ELECTRICAL MEASUREMENT MEASUREMENT AND CONTROL PANEL INSTRUMENTATION

ETHERNET

CANOPEN I/O SYSTEMS

ETHERNET I/O SYSTEMS

IEC 61131 CONTROLLERS

HMI

DAQ SOFTWARE

DATALOGGERS ALARM UNITS

RTUs

NETWORKING

TELECONTROL REMOTE ASSISTANCE

IOT / CLOUD SOLUTIONS

RADIO MODULES

POWER METERS

ENERGY COUNTERS

ROGOWSKI COILS

AC/DC CURRENT TRANSDUCERS

AC/DC VOLTAGE/ CURRENT CONVERTERS

POWER CONTROLLERS

SIGNAL CONVERTERS ISOLATORS

TEMPERATURE TRANSMITTERS

DIGITAL INDICATORS

BATCH CONTROLLERS

CALIBRATORS

!

SURGE PROTECTIONS

ïøĉþìĆ ǰĂąêĂöǰǰöĉÙǰđóćđüĂøŤǰÝĈÖĆéǰǰǰǰǰĀöĎǰŠ ǰêĈïúïšćîĔĀöŠǰĂĈđõĂðćÖđÖøĘéǰÝîîìïčøǰĊ ēìøǰǰǰēìøÿćøǰǰǰ&.BJMǰǰJOGP!BUPNNJDQPXFSDPNǰ 8FC4JUFǰǰXXXBUPNNJDQPXFSDPNǰ-JOFǰǰǰ!BUPNNJDQPXFSǰǰ'BDFCPPLǰǰBUPNNJDQPXFSBNQ


Omron_21.59x29.21cm.pdf

1

3/14/18

9:26 AM


Mit_21.59x29.21cm.pdf

1

3/14/18

3:43 PM


Mennekes_21.59x29.21cm_Cre.pdf

1

3/30/17

3:05 PM


Post eVolve Smart D +?L559#+8@*:!*!Ä?H''Ä…:2)++!8D*=L*) :D-?5 =LGĉ 5*:!*!Ä? Plug-in Hybrid - ĉ:GÄŠĉ:*

)= /:)#-5(9*Ä&#x2030;5=/< E-8+9&*Ä?2<!Ä&#x160;/*+8"" #Ä&#x2026;5 9!H''Ä&#x2026;:+9L/-<!

+5+9"+ Plug-In Hybrid HÄ&#x160;@ +@Ä&#x2030;!:)):+:! IEC 61851

GÄ&#x160;:!Ä&#x2030;:* 2:):+:+Ä?HÄ&#x160;Ä&#x160;/*9/D5

-)-(:/8E-8 D#Ä&#x2018;!)<+ 9"2<LE/-Ä&#x160;5)

AVERA $AÄ&#x160;9;3!Ä&#x2030;:*E-8D#Ä&#x2018;!$AÄ&#x160;D=L*/:Ä&#x160;:! 5@# +Ä?H''Ä&#x2026;: ;-9(:*G!AÄ&#x160;2/<Ä?"5+Ä? +8"""+<3:+Ä&#x2030;55+ :!"+< :+3-9 :+ :*E-8 :+";+@+9 1:

AVERA Co., Ltd.

Tel : 0-2074-4411 Fax : 0-2074-4400

5@# +Ä?#Ä&#x2026;5 9!H''Ä&#x2026;: +8: (:*G!E-8(:*!5 +8""E-85@# +Ä?59#+8@H''Ä&#x2026;:2;3+9"*:!*!Ä?H''Ä&#x2026;:

E-mail : sales@avera.co.th Website : www.avera.co.th


CONTENT March-April

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 29 30 32 34 36 38

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

IEEE PES GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION (GTD) 40 คณะท�ำงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

ร่วมออกบูธนิทรรศการงาน World Smart Energy Week 2018 41 คณะท�ำงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 เดินสายประชาสัมพันธ์งานและขอรับ การสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง IEEE POWER & ENERGY SOCIETY – THAILAND (IEEE PES - THAILAND) 42 IEEE PES 43 ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล…วิศวกรไฟฟ้า

และพลังงานรุ่นใหม่ ต้องคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อการเติบโตสู่ยุค Smart City

2018

60 Automatic Transfer Switches and Controller

บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

62 Measurement and Control Panel

Instrumentation บริษัท อะตอม-มิค พาวเวอร์ จ�ำกัด 64 Presto Engineering Declares the Second ASIC Revolution Presto Engineering 65 มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอเอ็มอาร์ กับ การประยุกต์ใช้ส�ำหรับอาคารเช่า โรงงาน ห้างฯ และตลาด บริษทั มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริค ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 68 Hyundai Miniature Series บริษัท ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 70 Energy Demands & Impact on Turbine Oil SHELL Thailand 74 ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า... ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Data Center และลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 90% บริษัท เอวีร่า จ�ำกัด 78 Wurth Elektronik eiSos at Embedded World 2018 Wurth Elektronik eiSos 80 Honeywell Introduces AR/VR Simulator to Train the Industrial Workforce and Help Close Skills Gap Honeywell

SPECIAL SCOOP 46 ไทยโพลิเอททีลีน น�ำ IoT ช่วยบริหารจัดการผลิต

IT ARTICLE 81 “Swarm” ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คุกคามและ

ARTICLE 51 สามตัวแปรผู้เปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมยานยนต์

86 PRODUCT 88 PR NEWS 92 SEMINAR 94 EXHIBITION 95 MOVEMENT 98 IT NEWS 100 INDUSTRY NEWS

แบบอัตโนมัติ กองบรรณาธิการ 48 การลดก๊าซเรือนกระจกจากกรณีด�ำเนินการปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 กองบรรณาธิการ

ปี 2561 สเตฟาน อิสซิ่ง, บริษัท ไอเอฟเอส

SPECIAL AREA 56 Multifunction Power Meter with

Rogowski Coil บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จ�ำกัด 58 AI กับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด March-April 2018

สร้างความเสียหายสูง ในปี ค.ศ. 2018 มร.เดอริค แมนคี, ฟอร์ติเน็ต


EDITOR TALK

March-April

2018

เมือ่ ย่างเข้าสูเ่ ดือนมีนาคมของทุกๆ ปี ก็หมายความว่าประเทศไทยได้เข้าสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างแท้จริง แต่ชว่ งต้นเดือนมีนาคมนี้ สภาพอากาศดูจะแปรปรวนอยูไ่ ม่นอ้ ย พายุฤดูรอ้ นพัดโหมกระหน�ำ่ ทัว่ ทุกภาคของประเทศ บางพืน้ ทีก่ ต็ กพอให้ชมุ่ ฉ�ำ่ คลายร้อน ได้บา้ ง แต่บางพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะในภาคอีสานก็หนักเกินจนไร่นาบ้านเรือนเสียหาย ... หวังว่าสมาชิกของเราจะไม่มใี ครได้รบั ผลกระทบ กับพายุฤดูร้อนปีนี้ แต่ถึงฝนจะกระหน�่ำหรืออากาศจะร้อน นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรมของเราก็ยังคงด�ำเนินต่อไป ท่ามกลางกระแส การปิดตัวลงของสือ่ หลายๆ ฉบับ แต่สำ� หรับนิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เราพยายามปรับตัวรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลง นี้มานาน สมาชิกและผู้สนใจสามารถอ่านนิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรมแบบ e-book ได้ที่ www.technologymedia.co.th ส่วนเนือ้ หาของนิตยสารฉบับนีย้ งั คงเข้มข้นเช่นเดิม เริม่ ตัง้ แต่ประวัตขิ องผูว้ า่ การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนใหม่ คือ คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย โอกาสหน้าจะได้นำ� บทสัมภาษณ์ยาวๆ ทั้งแนวความคิดในเรื่องการท�ำงานของท่านมาเผยแพร่ให้ สมาชิกและผู้สนใจได้รับทราบกัน ส่วนคอลัมน์ Interview ฉบับนี้พบกับ ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล วิศวกรไฟฟ้าและพลังงาน รุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัล IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2017 เป็นวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดน่าสนใจมาก คนหนึ่ง ติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ การลดก๊าซเรือนกระจกจากกรณีดำ� เนินการปกติภายในปี พ.ศ. 2573 เป็นอีกเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เป็นผลจากการทีส่ ำ� นักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประกาศความพร้อมในการด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี พ.ศ. 2563 หรือ ทีเ่ รียกว่า การมีสว่ นร่วมทีป่ ระเทศก�ำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20-25 จากกรณีดำ� เนินการปกติ (Business As Usual) ภายในปี พ.ศ. 2573 เพือ่ สอดรับกับความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ตำ�่ กว่า 2 องศาเซลเซียสนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ... พบกันใหม่ฉบับหน้า กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

ที่ปรึกษา : รศ.ฉดับ ปัทมสูต / รศ. ดร.สุธี อักษรกิตติ์ / ไกรสีห์ กรรณสูต พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย / เฉลิมชัย รัตนรักษ์ / ประเจิด สุขแก้ว ผศ.พิชิต ล�ำยอง / วัลลภ เตียศิริ / พรชัย องค์วงศ์สกุล / ดร.กมล ตรรกบุตร ศ. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ / รศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล บรรณาธิการวิชาการ : ดร.สุรพล ด�ำรงกิตติกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นิภา กลิ่นโกสุม เลขากองบรรณาธิการ : ปัฐฐมณฑ์ อุ่ยพัฒน์ / จีราภา รักแก้ว พิสูจน์อักษร : อ�ำพันธุ์ ไตรรัตน์ ศิลปกรรมรูปเล่ม / ศิลปกรรมโฆษณา : กันยา จ�ำพิมาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : เขมจิรา ปลาทิพย์ ฝ่ายโฆษณา : ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / มนัส ไชยเพส / กษิรา เหมบัณฑิตย์ / กัลยา ทรัพย์ภิรมณ์ / วีระวรรณ พุทธโอวาท / รุ่งทิพย์ อ�ำไพจิตต์ เลขานุการฝ่ายโฆษณา : ชุติมันต์ บัวผัน ฝ่ายสมาชิก : นันธิดา รักมาก March-April 2018

บทความที่ปรากฏใน ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine เป็นความคิดเห็น ส่ ว นตั ว ของผู ้ เขี ย น ไม่ มี ส ่ ว นผู ก พั น กั บ บริ ษั ท เทคโนโลยี มี เ ดี ย จ� ำ กั ด แต่ อ ย่ า งใด หากบทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่ามีการลอกเลียนหรือแอบอ้าง กรุณาแจ้งที่กองบรรณาธิการ ELECTRICITY & INDUSTRY Magazine บทความต่ า งๆ ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ ได้ ผ ่ า นการตรวจทานอย่ า งถี่ ถ ้ ว นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด หากเกิดความผิดพลาดจะมีการชี้แจงและแก้ไขต่อไป เจ้าของ

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จ�ำกัด

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-5333 โทรสาร 0-2640-4260 http:// www.technologymedia.co.th เพลท-แยกสี : บริษัท อิมเมจิ้น กราฟิค จ�ำกัด พิมพ์ที่ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่าย : บริษัท ธนบรรณ ปิ่นเกล้า จ�ำกัด


Conference

19th-23rd March 2019

Exposition

21 -23rd March 2019 st

Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand

10,000+ ATTENDEES

400+ EXHIBITORS

300+ INTERNATIONAL SPEAKERS

24 CONFERENCE TRACKS

SUPER SESSIONS

PANEL SESSIONS

FORUM SESSIONS

POSTER SESSIONS

MULTIPLE NETWORKING OPPORTUNITIES


ENDORSED BY:

ASIA’S INTEGRATED OIL, GAS & ENERGY TRANSFORMATION FULL ENERGY VALUE CHAIN WILL INCLUDE: Government Leaders National Oil Companies International Oil Companies

Gas & LNG Companies

Intergrated Energy Companies Technology Providers

Transmission & Distribution

COUNTRIES

Mobility

Technology providers and entrepreneurs to showcase products, services and solutions.

Energy companies to build new partnerships and be part of the future energy mix.

Thousands of energy professionals to learn from ground-breaking & extra-ordinary content.

BOOK A STAND AT THAILAND’S LARGEST OIL, GAS AND POWER GENERATION EXHIBITION AND CONFERENCE EXHIBIT WITH US, CALL +66 2 559 0603 OR EMAIL SALES@FUTUREENERGYASIA.COM GOLD SPONSOR:

CO-ORGANISED BY:

VISITORS

15,000+

Policy makers to meet, discuss and debate future energy scenarios.

SILVER SPONSOR:

600+

Power Generation

THE REGION’S MEETING POINT FOR:

OFFICIALLY SUPPORTED BY:

EXHIBITORS

ORGANISED BY:

50+

SPEAKERS

300

DELEGATES

2,000


ASEAN’S LEADING INDUSTRIAL MACHINERY & SUBCONTRACTING EXHIBITION

16-19 MAY 2018 BITEC, BANGKOK THAILAND

10.00-19.00 hrs.

Gear up for Opportunities with

Your SMART TECHNOLOGY 4.0 CUTTING EDGE TECHNOLOGY

SHEETMETAL

1,500 Brands from 45 Countries

#2

SEMINAR

for “Robot and Automation Industry transformation to Business

on enhances Thai’s SME to be ready for future Sheet Metal Technology and Trend

MOLD

SMART

SEMINAR & WORKSHOP

conducted by top Japanese experts from Japan

FACTORY

4.0

SHOWCASE

50

MAJOR SEMINARS & CONFERENCES

features integrated and advanced manufacturing technologies

related to Automotive Industry including Electric Vehicles, and future technology Medical Devices and Aerospace.

PRE-REGISTER

THE SYNERGY OF

to receive special gift

SMART PARTNERSHIP A significant benefit to INTERMACH in

expanding business and visitor profiles for greater business opportunities!

SCAN

The best and largest subcontracting event for sourcing parts.

Organised by

Officially Supported by

The largest Sheet Metal Fabrication Technology event in Thailand

Supported by

First time in Thailand! Features advanced precision engineering technology.

www.intermachshow.com Gold Sponsors

Find us on:


LED2018_85x115Inches_LEDvisprom.pdf 1 3/12/2018 6:05:26 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


1 LAN (UTP CABLE)

2 SMART OUTLET 3 FIBER OPTIC CABLE 4 FTTH & F.O. CONNECTOR 5 COAXIAL (CCTV CABLE)

6 TELEPHONE CABLE

7 SECURITY & CONTROL CABLE

8 TOOLS & TESTERS 9 PoE SWITCHS & MEDIA CONVERTER

10 SFP, SFP+ FOR ROUTER 11 VIDEO CONVERTER

12 FIBER AIR BLOWN SOLUTION 13 19” LINK RACK

14 19” GERMANY EXPORT RACK

2!G25":) Ċ 5 )A - D&< L ) D< ) HĊ = L

www.interlink.co.th Tel 02 666 1111 (100 lines)


House 1 1/9/2561 BE House Ad_21.59x29.21cm-OK-C4.pdf Ad_21.59x29.21cm.pdf 1 4/5/17 9:04 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

15:53


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

March-April 2018


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย

บอร์ด กฟผ. มีมติเห็นชอบ วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เข้ารับตำ�แหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 พร้อมเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำ�เสนอกระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำ�กับดูแลเพื่อนำ�เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้เสนอ วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง เข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า การการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) สืบแทน กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ซึง่ จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยในขัน้ ตอนต่อไป กฟผ. จะน�ำเสนอกระทรวง การคลัง กระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรี ที่ก�ำกับดูแลเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป ทัง้ นี้ วิบลู ย์ ฤกษ์ศริ ะทัย เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2503 อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังผ่านการ อบรมในหลักสูตรส�ำคัญมากมาย อาทิ การป้องกัน ราชอาณาจั ก ร วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทั ไทย Advanced Management Program จาก Harvard Business School นักบริหาร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดั บ สู ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตรหลักประจ�า วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เป็นต้น ส� ำ หรั บ ประวั ติ ก ารท� ำ งานที่ ส� ำ คั ญ มี ดั ง นี้ พ.ศ. 2556-2560 ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การวิศวกรรม ระบบส่ง พ.ศ. 2560-ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูว้ า่ การพัฒนาระบบส่ง

March-April 2018


การไฟฟ้าฝ่าฝ่ายผลิ ายผลิตตแห่แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย การไฟฟ้

กฟผ.-การไฟฟ้ามาเลเซีย ประชุมความร่วมมือ JOC ครั้งที่ 50 สร้างความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ จรรยง วงศ์จนั ทร์พงษ์ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การควบคุม ระบบก�ำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น�ำทีมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางด้านปฏิบัติการ Joint Operation Committee (JOC) ระหว่าง กฟผ. และการไฟฟ้ามาเลเซีย ครั้งที่ 50 โดยมี นูร์ อัซลัน ฮัมซะห์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการจัดการระบบส่ง การไฟฟ้ามาเลเซีย เป็นประธานการประชุม เพือ่ สร้าง ความร่วมมือด้านการส่งไฟฟ้าเชือ่ มโยงระหว่างไทยมาเลเซีย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในด้านเทคนิคและปฏิบตั กิ าร ณ เมืองอีโปห์ ประเทศ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

กฟผ. จับมือ 4 สถาบันการเงิน ส่งเสริมการขายตู้เย็นเบอร์ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สืบพงษ์ บูรณศิรนิ ทร์ รองผูว้ า่ การกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท บัตรธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ส่งเสริมการ ขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้สารท�ำความเย็นธรรมชาติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชนิด R600a ในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซ เรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็น หรือ Thailand RAC NAMA ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ส�ำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ทัง้ นีค้ าดว่าจะสามารถ ลดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 47 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 188 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 25,000 ตันต่อปี March-April 2018


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย > เรื่อง ฝ่ายอุปกรณ์งานจ�ำหน่าย (ฝอจ.) ภาพ MEA, Nathwarit

Smart Meter… เครื่องวัดฯ อัจฉริยะ

เพื่อการใช้ไฟฟ้าในยุค 4.0 Smart Meter for 4.0 Power Use วิสยั ทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของประเทศไทยได้วางเป้าหมายการ พัฒนาประเทศทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “ValueBased Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม” เปลีย่ น จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสูก่ ารเน้นภาคบริการมากขึน้ และเป็น ความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผูด้ แู ลระบบไฟฟ้าของคนเมือง ก็หวังจะ ยกระดับการบริการด้านไฟฟ้าเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นมหานครแห่งอนาคตอย่าง สมบูรณ์แบบเป็น กฟน. 4.0 เช่นกัน ดังนัน้ จึงได้รเิ ริม่ โครงการต่างๆ ขึน้ หนึง่ ในโครงการเหล่านี้ก็คือ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดฯ อัจฉริยะ (Smart Meter) เพือ่ จัดท�ำเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการสร้างความฉลาดในการบริหาร จัดการทัง้ ด้าน Supply และ Demand ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบไฟฟ้าทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ พร้อมบริการเสริมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้า โดยผูใ้ ช้ไฟฟ้าจะมี ส่วนร่วมก�ำหนดทางเลือกและตัดสินใจด้วยข้อมูลรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของตน เพื่อให้ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งพลังงานไฟฟ้านับวันยิ่งเป็นทรัพยากรที่หาได้ ยากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยปกติเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนและโรงงาน อุตสาหกรรมทัว่ ไปทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั คือเครือ่ งวัดฯ จานหมุน และเครือ่ งวัดฯ อิเล็กทรอนิกส์ ตามล�ำดับ เครือ่ งวัดฯ ดังกล่าวจะบอกเพียงหน่วยทีใ่ ช้ไฟฟ้า และต้องมีเจ้าหน้าที่มาจดหน่วยที่ใช้เดือนละครั้ง ก่อนที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะ ถูกส่งมายังผูใ้ ช้ แต่ดว้ ยยุคสมัยทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวติ ประจ�ำวัน มากขึ้น การไฟฟ้านครหลวงจึงมีโครงการติดตั้งเครื่องวัดฯ อัจฉริยะขึ้นมา แทนที่ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ว่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทน เครือ่ งวัดพลังงานไฟฟ้าแบบเดิมทีม่ อี ยู่ โดยใช้วธิ อี า่ นค่าพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลไปยังระบบ ควบคุม ผ่านระบบสื่อสารที่มีอยู่ในตัวเครื่องวัดฯ เอง เครื่องวัดฯ อัจฉริยะจะท�ำงานได้สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วย เครื่องวัดฯ อัจฉริยะระบบสื่อสาร และระบบ IT ประโยชน์ที่จะได้รับจาก เครือ่ งวัดฯ อัจฉริยะ คือผูใ้ ช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้านครหลวงจะได้รบั ข้อมูลเพือ่ น�ำมาใช้งาน และบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย ดังนี้ March-April 2018

Under Prime Minister’s determination, “Thailand 4.0” aims at developing the nation’s economic structure by transforming it into a “value-based economy” which mainly focuses on service, instead of production. Metropolitan Electricity Authority, as an electric service provider to people in the city, also hopes to elevate its electrical services with “MEA 4.0” which serves the metropolis of the future. To complete its mission, MEA has created innumerable projects, including the “Smart Meter” procurement project that provides an infrastructure with smart management for supply and demand in power systems. This offers not only fast but also alternative services beneficial to power users who will take part in determination and selection on electric consumption for themselves, the society and the environment, as well as sustainably conserving electricity which will be rarely found in the future. Generally, common meters used in houses, buildings and factories at present are mechanics and electronics which present only watt-hour data and require staff to note it down monthly before power bills are sent out to users. Since technology has become part of daily life, MEA makes the Smart Meter project to serve people’s digital lifestyle. The new meter is developed to replace the old meters by reading power usage with electronic circuits and sending the information in a digital form to the main controlling system through its built-in communicative devices. The Smart Meter is fully functioned with communication and IT systems. Its advantage is that the user and MEA can receive information which helps them to work on and manage power quickly, accurately and sophisticatedly as follows:


านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิการไฟฟ้ ตแห่งประเทศไทย สำ�หรับงานด้านการบริการ

การไฟฟ้านครหลวงจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับไฟฟ้าดับ (Outage) และไฟฟ้า กลับคืน (Restore) เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  การจดหน่วยเพือ ่ ท�ำบิลค่าไฟฟ้ารวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความพึงพอใจให้กบั ผู้ใช้ไฟฟ้า  มีบริการเสริมผ่าน Application MEA Smart Life เพิม ่ ความสะดวกให้กบั ผู้ใช้ไฟฟ้าในการตรวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ 

สำ�หรับงานด้านการบริหารจัดการ

การไฟฟ้านครหลวง สามารถน�ำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ ประเภทมาศึกษา วิเคราะห์ ดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและพยากรณ์การใช้ ไฟฟ้าได้  ระบบเครือ ่ งวัดฯ อัจฉริยะรองรับมาตรการความร่วมมือการลดการใช้ไฟฟ้า (Energy Demand Response Program : EDRP) และอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานทีจ่ ะประกาศใช้ในอนาคต 

Service

MEA gets data on outage and restore to solve problems more promptly.  Watts on electric bills are informed punctually and precisely, making users satisfied.  The optional service Application MEA Smart Life gives users convenience in checking their power usage. 

Management

MEA collects each type of usage data to analyse behaviours of power consumption and predict power usage.  The Smart Meter system supports Energy Demand Response Program (EDRP) and new electricity rate launched by Energy Regulatory Commission in the forthcoming future. Nowadays, Metropolitan Electricity Authority is in the process of purchasing smart meters to replace the old meters. The installation will take place in 2018, starting from piloting squared areas with four main routes: Phetchaburi, Asoke, RAMA IV and Phaya Thai. The areas are situated in the city’s centre, covering office buildings, houses, communities, condominiums, educational institutes, hospitals and shopping malls, enabling to gain benefits from smart meters effectively. Additionally, MEA has planned to roll-out the project to install the meters for over 3.6 M MEA users in the future. To live a Smart Life in the 4.0 Age, Smart Power Usage is also needed...Don’t you think? 

ปัจจุบนั การไฟฟ้านครหลวงมีโครงการก�ำลังด�ำเนินการจัดซือ้ เครือ่ งวัดฯ อัจฉริยะมาติดตั้งแทนเครื่องวัดฯ พลังงานไฟฟ้าแบบเดิม โดยวางแผนการ ด�ำเนินงานติดตั้งในปี 2561 เริ่มจากพื้นที่นำ� ร่องที่ล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ด้วยถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนเพชรบุรี ถนนอโศก ถนนพระราม 4 และถนน พญาไท ซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ จกลางเมืองทีค่ รอบคลุมทัง้ อาคารส�ำนักงาน บ้านเรือน ชุมชน คอนโดมิเนียม สถานศึกษา โรงพยาบาล และศูนย์การค้า ซึง่ จะสามารถ ใช้เครื่องวัดฯ อัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเห็นผลสัมฤทธิ์ของ การด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจน จากนั้นการไฟฟ้านครหลวงจะด�ำเนินการ ขยายโครงการ (roll-out) โดยในอนาคตจะติดตัง้ เครือ่ งวัดฯ อัจฉริยะครอบคลุม ผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวงกว่า 3,600,000 ราย ในอนาคตต่อไป เพือ่ ให้สมกับเป็น Smart Life ในยุค 4.0 อย่างแท้จริง เรือ่ ง การใช้ไฟฟ้าก็ตอ้ งมีความอัจฉริยะไปพร้อมๆ กัน...คุณผูอ้ า่ นว่าจริงไหมครับ? ขอบคุณข้อมูลจาก :  นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ผู้อำ � นวยการฝ่ายอุปกรณ์งานจ�ำหน่าย  นายศักดิ์ชัย ตันติศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำ � นวยการฝ่ายอุปกรณ์งานจ�ำหน่าย  นายจารุวัสตร์ วงศ์บุญมาก ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการระบบอ่าน เครื่องวัดอัตโนมัติ  นายสุรเษม มีลาภ ผู้อ�ำนวยการกองเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

Special Thanks to:  Mr.Sombut Junkrajang, Director of Distribution Equipment Department  Mr.Sakchai Tuntisirikul, Assistant Director of Distribution Equipment Department  Mr.Charuwat Wongbunmak, Director of Operating Centre for Automatic Meter Reading System  Mr.Surasem Meelarb, Director of Power Meter Department March-April 2018


สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้ สาหกรรมไฟฟ้าาแห่ แห่งงประเทศไทย ประเทศไทย

กฟภ. เปิดโครงการ “PEA VOLTA Platform สำ�หรับสถานี อัดประจุไฟฟ้า” ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จังหวัดชลบุรี

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธเี ปิด “PEA VOLTA Platform ส�ำหรับสถานี อัดประจุไฟฟ้า” โดยมี สมพงษ์ ปรีเปรม รองผูว้ า่ การวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ มีผบู้ ริหาร ภาครัฐและเอกชนร่วมพิธี ณ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 จังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น Network Operator รายแรกของ ประเทศไทย โดย PEA VOLTA Platform (Very Open Language for Thailand Application) เป็นโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคพัฒนาขึน้ เอง ประกอบด้วยระบบและช่องทาง การสื่อสารข้อมูลจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไปยังฐานข้อมูลของ PEA VOLTA ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ของ PEA VOLTA Platform และ ส่วนของระบบบริหารจัดการข้อมูล พร้อมการแสดงผลผ่าน Mobile Application และ Web Service ในลักษณะของ User Interface การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุ ไฟฟ้า โดยขยายผลการใช้งาน PEA VOLTA Platform ซึง่ เป็นผลลัพธ์ จากการวิจัยและจะติดตั้งอุปกรณ์ PEA VOLTA Kit จ�ำนวน 100 ชุด โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยให้กบั ผูใ้ ห้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้าทีเ่ ป็นสมาชิก โครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�ำหรับประโยชน์ของ PEA VOLTA Platform ผูใ้ ช้ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้ระบบแผนที่และระบบน�ำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ทราบสถานะหัวชาร์จทีส่ ถานี อัดประจุไฟฟ้าทีต่ อ้ งการและจองคิวอัดประจุไฟฟ้า รับรูก้ ารท�ำงาน ของระบบประจุไฟฟ้าและแบตเตอรีข่ องยานยนต์ไฟฟ้า สามารถบริหาร จัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง โดยทราบ เวลาที่เหลืออยู่ของการอัดประจุไฟฟ้าผ่าน Mobile Application March-April 2018

นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกค้าให้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงสถานี อัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ส่งเสริมการสร้าง อาชีพและธุรกิจ เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถแวะพักหรือ ใช้บริการร้านค้าได้ตามที่ Application ของ PEA VOLTA Platform แสดงให้เห็นพื้นที่ดังกล่าวบนหน้าจอ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอ�ำนวยความสะดวกสบายในการช�ำระ ค่าบริการการอัดประจุไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะน�ำระบบ PEA VOLTA Platform ส�ำหรับสถานีอดั ประจุไฟฟ้าไปใช้ใน 11 เส้นทางหลักสูเ่ มืองใหญ่และ แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ ประกอบด้วย  ส�ำนักงานใหญ่ กฟภ. จ�ำนวน 1 สถานี  สายภาคเหนือ (กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา) จ�ำนวน 2 สถานี  สายภาคใต้ (กรุงเทพฯ-หัวหิน) จ�ำนวน 3 สถานี  สายภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ-พัทยา) จ�ำนวน 2 สถานี  สายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ-โคราช) จ�ำนวน 2 สถานี  สายภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ-นครปฐม) จ�ำนวน 1 สถานี ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า แก่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น. เพื่อให้เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนได้ทดสอบการให้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การด�ำเนินการดังกล่าวสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายใน ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนา งานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต


การไฟฟ้ ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งาประเทศไทย

กฟภ. ร่วมลงนามสัญญา

Smart Grid

พื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค สกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อิตลั ไทยวิศวกรรม จ�ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธลี งนามในสัญญางานโครงการพัฒนาโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนงานกลุม่ ที่ 2 งานติดตัง้ ระบบสถานีไฟฟ้า อัตโนมัติตาม IEC 61850 ระหว่างการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค มี สมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็น ผูล้ งนามกับบริษทั อิตลั ไทยวิศวกรรม จ�ำกัด มี ชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสถานีไฟฟ้า อัจฉริยะ เป็นผู้ลงนาม โดยมี พงศกร ยุทธโกวิท ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น งานติดตัง้ ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัตทิ เี่ ป็นส่วนหนึง่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล IEC 61850 สามารถรองรับ การเชือ่ มต่อสือ่ สารของอุปกรณ์ตา่ งๆ ผ่านเครือข่าย ได้ง่ายขึ้นและไร้ขีดจ�ำกัด โดยจะงานร่วมกันเป็น โครงข่ายทั้งระบบ น�ำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ก้าวเข้าสูย่ คุ PEA 4.0 “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” และช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” ต่อไป

พีอีเอ เอ็นคอม และเอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) เปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้าไซส์มินิ “ฟอมม์”

พูลสิริ ธรรมสโรช รองผูว้ า่ การยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็น ประธานในพิธลี งนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และแต่งตัง้ ตัวแทนจ�ำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า FOMM (ฟอมม์) โดยมี เขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และ ฮิเดโอะ ทีสรึ มุ ากิ ประธานบริหาร บริษทั เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จ�ำกัด ลงนามบันทึก ความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และแต่งตั้งผู้แทนจ�ำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า ระหว่างบริษทั เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จ�ำกัด ผูผ้ ลิตรถยนต์ไฟฟ้า FOMM กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัทในเครือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันนี้ มีกรอบแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้ 1. บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จ�ำกัด แต่งตั้งให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า FOMM รายแรก ในประเทศไทย 2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมพัฒนาและวางแผนการตลาด โชว์รูม และศูนย์บริการ บ�ำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ในประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปและสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ มีการเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า FOMM รุ่น Concept One มีจุดเด่นส�ำคัญ คือ 1. เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กทีส่ ดุ ในตลาด สามารถนัง่ ได้ 4 คน มีความคล่องตัว สูง เป็น Compact EV Car ของคนรุ่นใหม่ 2. สามารถชาร์จไฟบ้านได้ ซึง่ ค่าไฟฟ้ามีราคาถูกกว่าน�ำ้ มันหลายเท่าตัว ชาร์จ เต็ม 1 ครั้ง วิ่งได้ถึง 160 กิโลเมตร 3. เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะ ท�ำให้เมืองน่าอยูด่ ว้ ยพลังงานสะอาด 4. รถยนต์ไฟฟ้า FOMM ติดตัง้ ระบบ Cooler System แบบใหม่ทพี่ ฒ ั นาขึน้ ตาม สภาวะอากาศของไทยและอาเซียน 5. เป็นรถ EV ที่สามารถวิ่งบนน�ำ้ ในภาวะฉุกเฉิน เช่น น�ำ้ ท่วมได้ March-April 2018


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำ�ไร 6,107 ล้านบาท จัดเตรียมเงินลงทุน 25,000 ล้านบาท ขยายธุรกิจปี 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) แถลงผล การด�ำเนินงานปี 2560 มีกำ� ไรจ�ำนวน 6,107 ล้านบาท ลดลง 1% จากปี 2559 เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมต้นทุนค่า เชื้อเพลิง) เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี รายได้จากส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ ร่วมค้าได้เติบโตขึน้ 23% เป็นเงินจ�ำนวน 3,577 ล้านบาท เป็นผลจาก โรงไฟฟ้าหงสามีประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายดีขนึ้ และบริษทั ฯ รับรู้ รายได้ในปีนี้จ�ำนวน 2,018 ล้านบาท ส�ำหรับเป้าหมายและทิศทาง ปี 2561 บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายขยายก�ำลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เป็น 8,250 เมกะวัตต์หรือเทียบเท่า หรือ 12% จากปัจจุบนั คิดเป็น 870 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า พร้อมทัง้ จัดเตรียมเงินส�ำรองจ�ำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่ ที่จะลงทุนในปีนี้ กิจจา ศรีพฑ ั ฒางกุระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การด�ำเนินงานปี 2560 ยัง สามารถสร้างผลก�ำไรได้อย่างต่อเนือ่ งและแข็งแกร่ง โดยรายได้จาก ส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการร่วมค้า และค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า หลัก เพิม่ ขึน้ 23% และ 11% ตามล�ำดับ แม้กำ� ไรจะปรับลดลงเล็กน้อย จากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประมาณการเงินปันผลส�ำหรับผู้ถือหุ้นปี 2560 จ�ำนวน 3,480 ล้านบาท (2.40 บาทต่อหุ้น) คิดเป็น 57% ของก�ำไร ทัง้ ปี เมือ่ กันยายนปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล จ�ำนวน 1,667.50 ล้านบาท (1.15 บาทต่อหุ้น) ส�ำหรับส่วนที่เหลือ จะน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพือ่ พิจารณา และอนุมัติต่อไป “จากเป้าหมาย 8,250 เมกะวัตต์ทวี่ างไว้ในปีนี้ บริษทั ฯ จะเน้น การลงทุนใน 3 ธุรกิจ คือ ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างและสาธารณูปโภค พืน้ ฐาน และเชือ้ เพลิง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการ ทีส่ นใจและมีความเป็นไปได้ทจี่ ะลงทุน 6 โครงการ รูปแบบการลงทุน

March-April 2018

จะเพิม่ น�ำ้ หนักการซือ้ กิจการหรือโครงการทีด่ ำ� เนินการแล้ว ซึง่ ตัง้ เป้า ไว้ที่ 370 เมกะวัตต์ เพือ่ ให้มรี ายได้และกระแสเงินสดสม�ำ่ เสมอและ มั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนการลงทุนแบบกรีนฟิลด์จะยังด�ำเนินการต่อเนื่อง และคาดหมายเพิ่มการลงทุนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ เตรียมงบลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาท ส�ำหรับลงทุนในโครงการ เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว 15,000 บาท และโครงการใหม่อกี 10,000 ล้านบาท ซึ่งวางแผนจะใช้ทั้งเงินสดคงเหลือในกิจการและเงินทุนจากตลาด การเงิน” กิจจา กล่าว ด้านก�ำลังผลิตเชิงพาณิชย์ทจี่ ะเดินเครือ่ งในปีนมี้ ี 2 โครงการ ในออสเตรเลีย คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ก�ำลัง ผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น 34 เมกะวัตต์ ซึ่งมีก�ำหนดจะเดินเครื่อง จ�ำหน่ายไฟฟ้าได้ในเดือนกรกฎาคม และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ก�ำลังผลิตติดตัง้ ตามการถือหุน้ 144.36 เมกะวัตต์ ก�ำหนด เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ส่งผลให้ก�ำลังผลิต เชิงพาณิชย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 6,674 เมกะวัตต์ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 บริษทั ฯ รับรูก้ ำ� ไรก่อนต้นทุน ทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำนวน 8,357.17 ล้านบาท รายได้รวม จ�ำนวน 46,438 ล้านบาท โดยรายได้รวมทีไ่ ม่รวมรายได้คา่ เชือ้ เพลิง จ�ำนวน 15,094 ล้านบาท ซึง่ รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าราชบุรี และไตรเอนเนอจี้ รวมทั้งรายได้ส่วนแบ่งก�ำไรของโรงไฟฟ้าหงสา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โครงสร้างรายได้ในปีนี้มาจาก 3 แหล่ง ทีส่ ำ� คัญคือ รายได้จากการขายและบริการและรายได้ตามสัญญาเช่า การเงิน 70.6% ส่วนแบ่งจากกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและเงินปันผล 24.9% และรายได้จากดอกเบี้ยและอื่นๆ 4.5% ฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสนิ ทรัพย์ รวมจ�ำนวน 94,225 ล้านบาท หนีส้ นิ จ�ำนวน 30,944 ล้านบาท ส่วน ของผู้ถือหุ้น 63,281 ล้านบาท มีเงินสดและเงินลงทุนรวมจ�ำนวน 10,011 ล้านบาท และก�ำไรสะสมจ�ำนวน 51,452 ล้านบาท


HOUSE AD TECHNO-C4.pdf

1

8/1/2560 BE

19:33

ITELTE¬;V7DLTEÇìòïëÞé¬ÊÞäÞ÷æëâ <EþK9S _9'a;aGDWCW_6WD+lT$S6>[> GV7LYO g LV*g @VC@9'Wg EO<'GZC$GZC _= TMCTDIþJI$EECOZ7LTM$EEC `GRLVg*`I6GOC9Wg9S;LCSDa6D$ER+TDL[$GZC_= TMCTDODT*$IT*%IT*`GR7E*$GZC ET*ISG'Z5BT@ ÑžÆɾËÁ ÂËÂÏÄÖ ¾Ô¾ÏÁÐ >[L*_LEþC6T;$TEO;ZES$K@GS**T;+T$$EC @S4;T@GS**T;96`9;`GRO;ZES$K@GS**T;¥@«@«¦$ER9EI*@GS**T;`GR ASIAN GREEN TJ AWARDS

Engineering Today öāòùāòòāñ ċãĆüè ċíĆē ü ÓöāðÐś ā öúèś ā ĎèöÖÐāòöă ÷ öÐòòðČôÿ üćäùāúÐòòðċèśèùāòÿÓöāðòĈĎś èãśāèċæÓčèčôñĄ Ðāòëôăä Ðāòöă×Āñ ČôÿíĀáèā ÐāòüèćòĀÐøŞ íôĀÖÖāè ČôÿïāöÿÐāòäôāãæĄēðĄëôÐòÿæéäŚü öÖÐāòöă÷öÐòòðČôÿüćäùāúÐòòðÑüÖêòÿċæ÷ E-Book XXXFOHJOFFSJOHUPEBZOFU CPPLTIFMGJOEFYIUNM

Electricity & IndustryèăäñùāòòāñċãĆüè æĄēüñĈŚÓĈŚöÖÐāòüćäùāúÐòòðďîîŖā ċÓòĆēüÖÐô üć ä ùāúÐòòðďîîŖ ā Čôÿüă ċ ôĒ Ð æòüèă Ð ùŞ ñāèñèäŞČôÿÙăèĔ ùŚöèüćäùāúÐòòðêőčäòċÓðĄ òöðæĀĔÖùāòÿÓöāðòĈśãśāèÐāòëôăä Ðāòäôāã ðāÐöŚāêŒċíĆüē êòÿčñÙèŞäüŚ èĀÐüćäùāúÐòòð öă÷öÐòÙŚāÖċæÓèăÓèĀÐċòĄñèèĀÐ÷ąÐøāČôÿ éćÓÓôæĀēöďêæĄēùèĎ× E-Book XXXUFDIOPMPHZNFEJBDPUI CPPLTIFMG

C

M

Y

CM

MY

CY

Thai Packaging Newsletter öāòùāò òāñ ċãĆ ü è čãñèčñéāñÑüÖùðāÓðÐāò éòò×ćïĀâàŞďæñ ×ĀãæĘāÑąĔèċíĆēüċëñČíòŚÑśüðĈô ÑŚāöùāòċÐĄēñöÐĀééòò×ćïĀâàŞĎúðŚ ċæÓčèčôñĄ ãś ā èÐāòíă ð íŞ Ðāòëôă ä ČôÿÐāòüüÐČéé üĀ è ċêŢ è êòÿčñÙèŞ äŚ ü öÖÐāòüć ä ùāúÐòòð éòò×ćïĀâàŞďæñ E-BookXXXUIBJQBDLPSUI

GREEN NETWORKèăäñùāòòāñċãĆüè ùĘāúòĀéÓèòĀÐøŞčôÐ ċíĆēüÓöāðòŚöððĆüãśāè ÐāòüèćòĀÐøŞíôĀÖÖāèČôÿùăēÖČöãôśüð æĄēæćÐ ïāÓùŚöèùāðāòåðĄùŚöèòŚöðĎèÐāòÙŚöñôã čôÐòś ü è èĘ ā ċùèüÓöāðċÓôĆē ü èďúöČôÿ ùāòÿÓöāðòĈś äŚ ā Öđ ċÐĄē ñ öÐĀ é ÐāòêòÿúñĀ ã íôĀÖÖāèČôÿüèćòĀÐøŞùăēÖČöãôśüð E-BookXXXHSFFOOFUXPSLUIBJMBOEDPN NBHB[JOFQIQ

CMY

ċúðĆüÖČòŚöāòùāòòāñċãĆüèïāñĎäśèčñéāñ ÑüÖÓâÿÐòòðÐāòùïāÐāòċúðĆ ü ÖČòŚ ď æñ ċíĆē ü èĘ ā ċùèüÑś ü ðĈ ô ÑŚ ā öùāò ÓöāðÓĆ é úèś ā üĀ è ċêŢ è êòÿčñÙèŞ Č ÐŚ Ð ôćŚ ð çć ò Ðă × ċúðĆ ü ÖČòŚ æĄē ÑąĔ è êòÿæāèéĀ ä òČôÿðĄ ùă æ çă éĀ ä òĎèÐāò êòÿÐüéÐă × ÐāòċúðĆ ü ÖČòŚ ÐāòùŚ Ö üüÐČôÿ èĘāċÑśāČòŚČúŚÖêòÿċæ÷ďæñ

K

üăèæāċèĄñöāòùāòòāñċãĆüèčãñèčñéāñ ùðāÓðèăùăäċÐŚāöă÷öþ ×ćûāþ ċíĆēüċÙĆēüðčñÖ ÓöāðùĀðíĀèçŞòÿúöŚāÖèăùăäċÐŚāæćÐòćŚè čãñ ċèĆüĔ úā×ÿèĘāċùèüÓöāðċÓôĆüē èďúöÑüÖÐôćðŚ Ùāööă÷öÐòòð÷āùäòŞČúŚÖ×ćûāþ ùðāÓðþ ùåāéĀèČôÿÓâā×āòñŞČèöčèśðæāÖöă÷öÐòòð äôüã×èċëñČíòŚÑüś ðĈôÑŚāöùāòČÐŚúèŚöñÖāè ÙĀĔèèĘā æĀĔÖïāÓòĀßČôÿċüÐÙèæĄēċÐĄēñöÑśüÖÐĀé öÖÐāòöă÷öÐòòð ëôÖāèÑüÖèăùăäċÐŚāČôÿ Óâā×āòñŞ čãñùŚÖäòÖåąÖèăùăäċÐŚā ČôÿëĈśæĄē ċÐĄēñöÑśüÖüñŚāÖæĀēöåąÖČôÿùðēĘāċùðü

 <Eþ$TE+S6LSCC;T

 éòăøĀæ ċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ ×ĘāÐĀã ðĄ ìŕ ā ñíĀ á èāçć ò Ðă × ČôÿďüæĄ æĄē ò üÖòĀ é Ðāò ×ĀãùĀððèāÓòéöÖ×ò ðĄòÿééßāèÑśüðĈôæĄē æĀèùðĀñċÑśāåąÖÐôćðŚ ċêŖāúðāñďãśüñŚāÖÙĀãċ×è äôüã×èðĄċÓòĆēüÖðĆüÐāòêòÿÙāùĀðíĀèçŞ æĄēÐöśāÖÑöāÖ ċÑśāåąÖÐôćŚðċêŖāúðāñ Čôÿ ċÙăÜČÑÐùĘāÓĀÜĎèöÖÐāòďãś×òăÖ

 <Eþ$TE2T;%OC[G

<Eþ$TEOYg;e

 ×āÐÐāòæĄē é òă øĀ æ ðĄ Ð āò×Ā ã æĘ ā ďãċòĒ Ó æüòĄē Ðāò×Ā ã ùĀ ð ðèāČôÿ èăæòò÷Ðāò æĘāĎúśéòăøĀæðĄÑśüðĈôÑüÖ ëĈċś ÙĄñē öÙāÜùāÑāäŚāÖđĎèêòÿċæ÷ďæñ ÐöŚā  òāñ ׹ÖùāðāòåĎúś éòă Ð āòãś ā è %JSFDU .BJMJOH Čôÿ 5FMFNBSLFUJOH4FSWJDF

<EþKS9_9'a;aGDWCW_6WD+lT$S6

 <Eþ$TE Internet

 éòăøĀæ ċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ ×ĘāÐĀã ðĄìŕāñ íĀáèāçćòÐă×ÚąÖē ÙĘāèāÜãśāèÑśüðĈôÑŚāöùāòČôÿ *OUFSOFUĎúśéòăÐāòÐāò×ãæÿċéĄñèÙĆēü%PNBJO òĀéüüÐČéé8FC1BHF ċÑĄñè1SPHSBNéè 8FC æĘā8FC%JSFDUPSZ æĘā0O-JOF$BUBMPH öāÖČëèÐāòäôāã ČôÿĎúś ÓĘ ā êòą Ð øāãś ā è *OUFSOFU ÑāñäòÖéè*OUFSOFU

www.technologymedia.co.th

±´®¬°ª±@‰Tc9_@GL8;;JEÿODZ:DT9Z*@‰Tc9ET-_9Iÿ$EZ*_9@Q®­±­­a9E«­ª¯°²±²°°°©­ª¯³±±ª±²²²7O°­® Êß«­µª¶´´¶ª´®±®ªêÞæé·êÞïèâñæëäÜêÞä½ñâàåëìéìäöêâáæÞ«àì«ñåMEāOèåâêçæïÞ¯­¶±½äêÞæé«àìê


คณะทำ�งาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ร่วมออกบูธ นิทรรศการงาน World Smart Energy Week 2018 เมือ่ เร็วๆ นี้ คณะท�ำงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ได้เดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ร่วม ออกบูธนิทรรศการในงาน World Smart Energy Week 2018 ซึง่ เป็นงานนิทรรศการด้านพลังงาน ชั้นน�ำของโลก ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยงาน นิทรรศการหลายงานรวมกัน อาทิ FC Expo, PV Expo, PV System Expo, INT’L Biomass Expo, Battery Japan, INT’L Smart Grid Expo, Thermal Power Expo, Wind Expo ซึ่ง มี ผูป้ ระกอบการด้านพลังงานร่วมออกบูธนิทรรศการ แสดงสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน กว่า 1,580 บริษัท ทั้งนี้ คณะท�ำงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน INT’L Smart Grid (หมายเลข E8 19n) เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ประชุมและนิทรรศการด้านพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จัดซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2562 ที่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนำ

March-April 2018


คณะทำ�งาน IEEE PES GTD ASIA 2019

เดินสายประชาสัมพันธ์งานและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรทีเ่ กีย ่ วข้อง

คณะทำ�งาน IEEE PES GTD ASIA 2019 เข้าพบนายกสมาคม EVAT หารือความร่วมมือ จัดงาน

เมือ่ เร็วๆ นี้ คณะท�ำงานการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 น�ำโดย คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขานุการ IEEE PES Thailand Section พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ Organizing Chair, IEEE PES GTD ASIA 2019 เข้าพบ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ ไฟฟ้าไทย (EVAT) เพื่อประชุมหารือความร่วมมือการจัดงาน IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia (GTD Asia 2019) หัวข้อ “Big Shift in Power and Energy” ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

ประชุมร่วม กฟน. ขอรับการสนับสนุนจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

เมือ่ เร็วๆ นี้ คณะท�ำงานการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 น�ำโดย คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขานุการ IEEE PES Thailand Section เข้าพบ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู ้ ว ่ า การการไฟฟ้ า นครหลวง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ ขอรับความร่วมมือการสนับสนุนจัดงาน IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia (GTD Asia 2019) หัวข้อ “Big Shift in Power and Energy” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

ประชุมร่วม กฟผ. ตั้งคณะทำ�งานสนับสนุน การจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

ร่วมหารือความร่วมมือการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ระหว่าง คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงาน หมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น Organizing Co-Chair IEEE PES GTD ASIA 2019 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ LOC, IEEE PES GTD Asia 2019 ส�ำหรับการตั้งคณะท�ำงานในส่วนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จะเข้ามาช่วยจัดงานด้าน Power Generation, Transmission และ Renewable Energy

ประธานจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ร่วมประชุมหารือกับนายกสมาคม TEMCA ขอรับความร่วมมือจัดงาน

เมือ่ เร็วๆ นี้ คณะท�ำงานการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 น�ำโดย คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ประธานจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 พร้อมด้วย คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล เลขานุการ เข้าพบ คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคม ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) เพื่อประชุมหารือ ความร่วมมือการจัดงาน IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia (GTD Asia 2019) หัวข้อ “Big Shift in Power and Energy” ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม และนิทรรศการไบเทค บางนา

March-April 2018


Interview

> กองบรรณาธิการ

วิศวกรไฟฟาและพลังงานรุนใหม ตองคิดคนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเติบโตสูยุค

Smart City

ในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วเพือ่ จะให้เมืองก้าวไปสู่ Smart City คุณภาพชีวติ ถูกยกระดับขึน้ ทำ�ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค ความปลอดภัย และอื่นๆ อีกหลายด้าน แต่ยังคงคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นต้องมีการคิดค้นออกแบบ และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง หนึง่ ในอาชีพทีค่ อยผลักดันให้เกิดสิง่ เหล่านีก้ ค็ อื อาชีพวิศวกรรม

การประดิษฐ์และคิดค้นเทคโนโลยีใช้เองลดการพึง่ พา เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล

ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า การเจริญเติบโตของวงการ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมไทยเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศ เพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่การ พึ่งพาและนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก การผลิตเพื่อ ใช้ เ องภายในประเทศมี น้ อ ยมาก ทั้ ง ในด้ า นอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลต่างๆ การนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย แต่เมื่อนำา เข้ามาแล้วการซ่อมบำ�รุงก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง เราไม่รู้ถึงกลไกการทำ�งานที่แท้จริง แล้วเราก็ต้องพึ่งพาเขาไปเรื่อยๆ ตลอดอายุการใช้งาน ยกตัวอย่างรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ต้องเข้าศูนย์เท่านั้น ไม่สามารถซ่อมเองโดยช่างยนต์ตามอู่ธรรมดาได้ ไม่เหมือนกับรถยนต์ ที่ผลิตในยุคเก่า ที่สามารถนำ�ไปซ่อมที่ไหนก็ได้ ปรากฏการณ์เช่นนี้ชี้ให้ เห็นว่าผูผ้ ลิตเทคโนโลยีทงั้ หลายพยายามทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ทิง้ ห่าง จากผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เราต้องพึ่งพาเขาไปเรื่อยๆ March - April 2018


อย่างไรก็ตาม แม้การผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นมา ใช้เองจะเป็นสิง่ ทีย่ าก แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ การปลูกฝัง ในเรื่องการประดิษฐ์และคิดค้นเป็นสิ่งสำ�คัญ และเป็นแรงผลักดัน ทีจ่ ะต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนาการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ “ซื้อเขาง่ายกว่า ราคาถูกกว่า ความคิดนี้ถูกปลูกฝังมานาน ถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิวัติความคิดใหม่ ว่าเราควรจะทำ�เอง สร้าง เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมขึ้ น มาเป็ น ของตั ว เอง เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เกิดแก่เรา แล้วความภูมิใจก็จะเป็นของเราเอง“ ปัจจุบนั Value Added เข้ามามีบทบาทสำ�คัญ การเพิม่ มูลค่า ของผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้าช่วยนัน้ มีมลู ค่า มหาศาล คนทีร่ จู้ กั โอกาสนีย้ อ่ มเติบโตได้เร็ว หากประเทศไทยยังต้อง พึ่งพาการนำ�เข้าเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยไม่ได้ผลิตเองย่อมเสียดุล ทางการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสตรงนี้ เราต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกๆ เริ่ม ส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยผลิตและคิดค้นนวัตกรรมขึ้นเอง คนไทยมีทกั ษะพืน้ ฐานและความสามารถสูง โอกาสทีป่ ระเทศไทย จะผลิตคิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขึ้นเองนั้น ย่อมเกิดขึ้นได้ ขอยกคำ�พูดของ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้แสดงความคิดเห็น ในงาน IEEE PES Dinner Talk ที่ผ่านมา ท่านกล่าวถึงเรื่อง เทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า ในขณะนี้ ควรจะก้ า วต่ อ ไปอย่ า งไร เพื่ อ ให้ ประเทศไทยสามารถผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เอง พร้อมกับการ เติบโตทัดเทียมกับประเทศอื่นได้ ท่านเน้นว่า “ทำ�อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์” ง่ายและเร็วที่สุด เพราะวงจรอิเล็กทรอนิกส์เรามี ความรู้ ที่ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย โดยอาจจะเริ่มจากระบบ ควบคุมในสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าหรือระบบควบคุมต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็นสิ่งที่ควรจะเริ่มส่งเสริมและผลิต เองได้ แต่การที่จะผลิตขึ้นได้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เพราะฉะนั้น สำ�หรับประเทศที่กำ�ลังพัฒนา งบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล จึงสำ�คัญ เอกชนกับภาครัฐควรร่วมมือกัน เพื่อจะให้เกิดขึ้นจริง อย่างเป็นรูปธรรม เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างก่อนจะเริ่มต้นผลิต ได้นั้นจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลา 2-3 ปี ก่อน เป็นเรื่อง ยากจะให้เอกชนลงทุนวิจัยเอง March-April 2018

“การปลูกฝงในเรื่องการประดิษฐและคิดคน เปนสิ่งสำคัญ และเปนแรงผลักดันที่จะตอยอด ไปสูการพัฒนาการออกแบบเทคโนโลยีและ นวัตกรรมขึ้นมาใชเองภายในประเทศ”

ยานยนต์ไฟฟ้าไทยขยายตัวสูงขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้วา่ ในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทสำ�คัญ จนสามารถเข้าไปแทนทีร่ ถยนต์ทใี่ ช้เชือ้ เพลิงเป็นหลักได้ ผศ. ดร.ธีรธรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสเหมาะที่ยานยนต์ไฟฟ้าสำ�หรับประเทศไทยจะร่วม เดินทางลัดเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ที่กล่าวว่าเดินทางลัดเนื่องจาก หากเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์สันดาป ประเทศไทยต้องถอยไป 100 ปี เพื่อเริ่มวิจัยกว่าจะทำ�ได้อย่างประเทศที่ผลิตรถดังกล่าวได้ในปัจจุบัน แต่เมื่อเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้า วัสดุที่ใช้ในรถยนต์ สั น ดาป 30,000 ชิ้ น ต่ อ รถ 1 คั น เมื่ อ เปลี่ ย นมาเป็ น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เหลือเพียง 1,500-3,000 ชิ้นเท่านั้น และขณะนี้นับเป็นยุคเริ่มต้นของ การพัฒนา ประเทศไทยจะได้เริ่มพัฒนาไปพร้อมๆ กับหลายๆ ประเทศ ปัจจุบันจำ�นวนรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วมักใช้งานในระยะทางสัน้ ๆ อย่างอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้ การขนส่งในระยะทางไม่ไกลมากนัก เช่น รถกอล์ฟ เป็นต้น รถยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบนั และอนาคตอย่างแน่นอน แต่สงิ่ สำ�คัญ นัน่ ก็คอื ต้องมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคส่วน ทีเ่ กีย่ วข้องให้กา้ วไปสูก่ ารผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึน้ มาใช้เอง และหากผลิตเอง ในประเทศ ยังช่วยให้ราคาลดลงอีกด้วย ทำ�ให้มีแนวโน้มการใช้รถยนต์ ไฟฟ้ามากขึ้น “การเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า นัน้ สำ�หรับสถาบันการศึกษาเองก็มวี ชิ าทีเ่ กีย่ วข้องในด้านยานยนต์ไฟฟ้า อยูแ่ ล้ว เพียงแต่ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารรวมตัวกันระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้าและ วิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากยังไม่มีการสนับสนุนเรื่องทุนการวิจัย ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามากนัก เนื่องด้วยต้องใช้ทุน การวิจัยค่อนข้างสูง”


ยกระดับวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ต้องเริ่มพัฒนา Power Electronic

ผศ. ดร.ธีรธรรม กล่าวว่า หากต้องการที่จะพัฒนาและ ยกระดับด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานนั้น Power Electronics เป็นสิง่ แรกทีค่ วรจะสนับสนุนเพือ่ ให้เกิดการเติบโตทางด้านพลังงาน ทดแทน (Renewable) เพราะเป็นอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต้องใช้ในการ เปลีย่ นไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพือ่ แปลงไฟจาก Solar Cell มาใช้ หรือใช้ Power Electronics เปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับ ทีม่ คี วามถีไ่ ม่คงทีเ่ ป็นไฟฟ้ากระแสสลับทีม่ คี วามถีค่ งที่ เพือ่ แปลงไฟ จากกังหันลมมาต่อกับระบบไฟฟ้า ทัง้ นีใ้ นส่วนของสถาบันการศึกษา ทีเ่ ปิดสอนในด้านพลังงาน ปริญญาโท ปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะมุง่ เน้น การสอนไปที่นโยบายพลังงานเป็นหลัก กลับให้ความสำ�คัญในเรื่อง Power Electronics ค่อนข้างน้อย ไม่ได้พัฒนาในเรื่องการทำ�วงจร เพือ่ จะเปลีย่ นจากพลังงานทดแทน มาเป็นพลังงานทีส่ ามารถใช้งานได้ เพราะฉะนั้น คนส่วนใหญ่จึงพร้อมที่จะนำ�เข้าเทคโนโลยีทางด้านนี้ มากกว่าที่จะผลิตขึ้นมาใช้เอง “ไฟฟ้ากับพลังงานถือเป็นเรื่องเดียวกัน พลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต การส่งและการแจกจ่าย เมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆ เพราะมีการสูญเสียระหว่างการส่งจ่าย แค่ 3-4% เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ในอนาคตพลังงานทุกอย่างจะเปลีย่ น โหมดไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวกลางทั้งหมด”

คิดค้นพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ สูก ่ ารใช้งานจริง

ผศ. ดร.ธีรธรรม กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่หยุดยั้ง ทีจ่ ะคิดค้นวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้สามารถนำ�ไปใช้งานจริง เป็นต้นแบบ ได้ ยกตัวอย่างเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แบบ Normalcharge ซึ่งใช้ ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถปรับเปลีย่ นกระแสในการชาร์จได้อตั โนมัติ โครงการวิจยั ดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ เพือ่ รองรับระบบ Smart Grid ในกรณี ที่หมู่บ้านมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 25% ของจำ�นวนครัวเรือน ทั้งหมด จะทำ�ให้ load การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จะทำ�อย่างไรให้ โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าที่มีอยู่ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถ จ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับคนภายในหมู่บ้าน รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นมาได้ โดยยังคงใช้หม้อแปลงขนาดเท่าเดิม สายไฟขนาด เท่าเดิม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านี้จึงตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว เพราะมีจุดเด่น คือ สามารถปรับเปลี่ยนกระแสในการชาร์จได้ อัตโนมัติในกรณีที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายโหลดใกล้จะเกินพิกัดแล้ว เครื่องชาร์จก็จะลดกระแสในการชาร์จลงมา ซึ่งอาจจะทำ�ให้ใช้เวลา ในการชาร์จนานขึ้น แต่เพื่อเป็นการรักษาหม้อแปลง เครื่องชาร์จ ก็ต้องลดกระแสในการชาร์จลงมา เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่กล่าว มานี้ ปัจจุบนั มีตน้ แบบใช้งานจริงอยูท่ กี่ ารไฟฟ้านครหลวง สำ�นักงาน ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว อีกหนึ่งผลงานการวิจัย คือ Transformer Load Monitoring โดยจะติดไว้ตามเสาไฟคู่กับหม้อแปลงไฟฟ้า จะทำ�หน้าที่วัดการ ใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งข้อมูลขึน้ เว็บไซต์เพือ่ บอกสถานการณ์

ทำ�งาน และส่งข้อมูลไปยังเครือ่ งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพือ่ บอกปริมาณ กระแสไฟฟ้าทีอ่ นุญาตให้ชาร์จได้ ต่อไปในอนาคตการสือ่ สารเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ แต่ในตอนนีย้ งั เป็นเรือ่ งทีย่ าก เนือ่ งจาก ในปัจจุบันเป็นการสื่อสารที่ยังไม่เต็มรูปแบบ ยังไม่ใช่ Smart Grid เต็มตัวนั่นเอง ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีแผนขับเคลื่อน Smart Grid จุดสำ�คัญที่จะทำ�ให้ Grid สมาร์ทที่สุด คือ การเพิ่ม “ประสิทธิภาพ” ของทุกสิ่ง เริ่มตั้งแต่ Smart Meter, AMI, Automatic Building และ การ Monitor Infrastructure ต่างๆ ประสิทธิภาพนั้นต้องเริ่มมาจาก คน หากคนมีประสิทธิภาพขึ้น ก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งรอบตัว แล้วคิด ออกแบบพัฒนาปรับปรุง ให้เครื่องจักร เครื่องมือการสื่อสาร ให้ อุปกรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ�ให้ Smart Grid สมาร์ท มากขึ้นเช่นกัน ผศ. ดร.ธีรธรรม กล่าวเพิ่มเติม

IEEE PES Outstanding Chapter Award 2017 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จากการจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017 ภายใต้หัวข้อ “Modernizing the Thailand Grid มุ่ ง หน้ า สู่ ค วามล้ำ �สมั ย ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทย” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบาย ทิศทางการพัฒนาพลังงาน และโครงข่ายไฟฟ้าไทย โดยภายในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบรางวัล ให้แก่วิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นและน่ายกย่องในวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่ง ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รบั รางวัล IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2017 ผศ. ดร.ธีรธรรม กล่าวว่า IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2017 เป็นรางวัลทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นวิศวกร ที่มีผลงานโดดเด่นในการใช้วิชาชีพวิศวกรรมทำ�ประโยชน์ต่อสังคม และมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้าและพลังงาน ที่ผ่านมา ได้ทำ�งานร่วมกับ IEEE PES มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดย ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลการจัดงานประชุมสัมมนา งานทีส่ ร้าง ความภาคภูมิใจให้กับตัวเองซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงาน มากกว่า 1,000 คน ก็คือ งานวิศกรรมไฟฟ้าและพลังงานเพื่อความ ยั่งยืนฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และงานในหลวงกับพลังงานไฟฟ้า ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 72 พรรษา ของในหลวงรัชกาลที่ 9

March - April 2018


Special Scoop > กองบรรณาธิการ

ไทยโพลิเอททีลีน

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด เป็นบริษัทในเครือ ของ SCG เป็นบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ได้รับการ รับรอง ISO 9001, ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2526 ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุด อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปัจจุบนั มีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก จ�ำนวน 9 โรงงาน ด้วยกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ ทีส่ ดุ เพือ่ ป้อนให้กบั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ ั ฑ์ทวั่ ประเทศและส่งออกต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้ โพลิเอททีลนี เป็นวัสดุสำ� คัญในการผลิตบรรจุภณ ั ฑ์ทปี่ อ้ งกันความชืน้ จากภายนอก ช่วยผนึกให้กล่องแน่นสนิท ช่วยป้องกันการรัว่ ซึมของ ของเหลว ฤกษ์ กาญจโนปถัมป์ ผู้จัดการส่วนผลิต LDPE บริษัท ไทยโพลิเอททีลนี จ�ำกัด เผยว่า “เรามีเป้าหมายในการเพิม่ อัตราการ ผลิตเม็ดพลาสติกให้สูงขึ้นจาก ปีทแี่ ล้ว เพือ่ ให้เพียงพอกับอัตรา การเติบโตของตลาด และเพิ่ม สัดส่วนในการผลิตเม็ดพลาสติก ทีเ่ ป็น HVA หรือ High Value Added Product and Service ให้มากขึ้น โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีการ ผลิตที่พิเศษ รวมถึงการเปลี่ยน ฤกษ์ กาญจโนปถัมป์ มาใช้แพลตฟอร์ม EcoStruxure™ March-April 2018

นำ� IoT ช่วยบริหาร จัดการผลิตแบบอัตโนมัติ Plant (อีโคสตรัคเจอร์ แพลนท์) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพือ่ มาช่วย ควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงานแบบอัตโนมัติ” ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้น�ำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันใน การจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน ตั้งแต่บ้าน อาคาร ดาต้า เซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และอุตสาหกรรม โดดเด่นในด้าน การจัดการพลังงาน ทั้งแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง

ความท้าทายในการจัดการกระบวนการผลิต

การเพิม่ ยอดการผลิตเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายอย่างมากในกระบวนการ อุตสาหกรรม เพราะระบบได้ถูกก�ำหนดเอาไว้หมดแล้ว ดังนั้นทาง ไทยโพลิเอททีลีนจึงขยายโรงงานและน�ำเทคโนโลยี EcoStruxure™ Plant เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง ครัง้ ยิง่ ใหญ่ของโรงงานทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อทัง้ การผลิตและการ ท�ำงานของพนักงานในการเปิดรับระบบใหม่ แต่ผลลัพธ์คือ โซลูชัน ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค กลับช่วยให้การท�ำงานง่ายขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบได้ดีกว่าระบบเดิม ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งมือในการใช้งาน กราฟิกทีเ่ ข้าใจง่าย ควบคุมและ ติดตามง่าย


ทัง้ นี้ ไทยโพลิเอททีลนี ใช้ EcoStruxure Plant ใน การควบคุมกระบวนการผลิต แบบอัตโนมัตทิ งั้ กระบวนการ ด�ำเนินงาน ตอบโจทย์ยคุ IoT ตั้งแต่การป้อนวัตถุดิบ การ ควบคุมการผลิต การแก้ไข ปัญหา การแจ้งเตือน ในแบบ อัตโนมัติ ด้วยรูปแบบทีใ่ ช้งานง่าย สามารถมอนิเตอร์และควบคุมจาก ศูนย์ควบคุมกลางเพียงแห่งเดียว พร้อมสามารถติดตามควบคุมระบบ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ช่วยตรวจจับกระบวนการ ผลิตต่างๆ ทีผ่ ดิ ปกติ เช่น แรงดัน และทราบข้อมูลเชิงลึกทัง้ หมดของ กระบวนการผลิตตัง้ แต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทาง รวมทัง้ สถานะของ ทั้งกระบวนการ ท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลเพื่อการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย�ำ และเมื่อเกิดปัญหา โซลูชันของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะเข้าไปแก้ปญ ั หาได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงประหยัด เวลาในการท�ำรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ในรูปแบบเชิงลึก โดยโซลูชันที่ทางไทยโพลิเอททีลีนเลือกจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ได้แก่  Foxboro DCS นวัตกรรมของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่อยู่ ในแวดวงกระบวนการอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรมมานาน ช่วยป้องกัน ความผิดพลาดของกระบวนการผลิต ให้ความพร้อมในการควบคุม และช่วยยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน ตลอดจนการ ควบคุมการด�ำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มี ประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับและปกป้องมูลค่าการผลิต มาพร้อมระบบ รักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง ป้องกันภัยคุกคามและ การแฮกจากผูไ้ ม่หวังดี ผสานการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม แบบครบวงจร ถูกออกแบบมาเพือ่ ความยืดหยุน่ ในการใช้งานสูงสุด สามารถเลือกรูปแบบการท�ำงานได้ทั้งแบบสถาปัตยกรรมแบบ รวมศูนย์และแบบกระจาย พร้อมความสามารถในการวินิจฉัยการ จัดการซ�้ำซ้อน และตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ช่วยให้การ ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมรองรับแอพพลิเคชันอุตสาหกรรม ทุกประเภท ท�ำงานผสานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยกับ Triconex ESD ได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้ความสมบูรณ์

ในการด�ำเนินงานเพือ่ การผลิตทีป่ ลอดภัยและเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ ให้ ข้อมูลเชิงลึกด้านการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและแม่นย�า  Triconex ESD เป็นการปิดระบบแบบฉุกเฉิน (Emergency Shutdown : ESD) และรองรับระบบไฟและแก๊ส (FGS) ระบบการจัดการ การเผาไหม้ (BMS) โซลูชนั ป้องกันแรงดันสูง จนถึงการควบคุมเครือ่ งกล แบบเทอร์โบแมชชีนเนอรี่ (TMC) เช่น การควบคุมคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ช่วยให้กระบวนการผลิตสามารถ ด�ำเนินงานไปได้อย่างต่อเนือ่ ง เพราะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาด ก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ จากการหยุดชะงัก ของระบบ พร้อมช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านการลงทุน และการด�ำเนินงาน โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวแต่สามารถรองรับงานได้หลายประเภท

โครงการในอนาคต

นอกจากนี้ ไทยโพลิเอททีลนี ตัง้ เป้าหมายโครงการต่อเนือ่ งใน การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึน้ และเดินหน้า ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ครอบคลุมทีส่ ดุ ฤกษ์ กล่าว ต่อว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางของไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาช่วยในการ พัฒนากระบวนการผลิตของไทยโพลิเอททีลนี ให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศเป็น สิ่งที่เราคิดไว้อยู่เสมอ

March-April 2018


Special Scoop > กองบรรณาธิการ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศความพร้อมในการดำ�เนินการ ลดก๊าซเรือนกระจก ภายหลังปี พ.ศ. 2563 หรือที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมที่ประเทศ กำ�หนด (Nationally Determined Contribution : NDC) โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซ เรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากกรณีดำ�เนินการปกติ (Business As Usual) ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อสอดรับความร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ำ กว่า 2 องศาเซลเซียส

การลดกาซเรือนกระจก จากกรณีดำเนินการปกติ ภายในป พ.ศ. 2573

รวีวรรณ ภูรเิ ดช เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับตั้งแต่ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีอนุสญ ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วย การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้ขบั เคลือ่ นการดำ�เนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งรายงานแห่งชาติ (NC) รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี (BUR) และได้มีการกำ�หนด เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 คือ การดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของ ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) และล่าสุดได้มีการกำ�หนดการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำ�หนด (NDC) โดยมีการกำ�หนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ ที่ร้อยละ 20-25 จากกรณีดำ�เนินการปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 “ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายการลดก๊ า ซ เรือนกระจกของประเทศทีก่ �ำ หนดไว้ สผ. ได้จดั ทำ�แผนทีน่ �ำ ทาง การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ใน 3 สาขาหลัก ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพฅในการลดก๊าซ เรื อ นกระจก ได้ แ ก่ 1) สาขาพลั ง งานและขนส่ ง 2) สาขา กระบวนการทางอุ ต สาหกรรมและการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และ 3) สาขาการจัดการของเสีย โดยแบ่งเป็นมาตรการในสาขา พลังงานและขนส่ง 9 มาตรการ มาตรการในสาขาการจัดการ ของเสีย 4 มาตรการ และมาตรการในสาขากระบวนการ ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 2 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 15 มาตรการ ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบต่อแผนทีน่ �ำ ทางฯ แล้ว เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขณะนีห้ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง March-April 2018

อยู่ ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การจั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ก ารลดก๊ า ซเรื อ นกระจก ในแต่ละสาขา เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศ กำ�หนดไว้ และ สผ. อยูร่ ะหว่างจัดทำ� (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารสนับสนุน การดำ�เนินงานตามแผนทีน่ �ำ ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งานของแผนปฏิ บั ติ ก าร รายสาขา โดยครอบคลุมข้อจำ�กัดและความต้องการสนับสนุน ซึง่ อยู่ ระหว่างเตรียมนำ�เสนอต่อระดับนโยบายให้ความเห็นชอบต่อไป” ด้าน ประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อ�ำ นวยการองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม แผนที่นำ�ทางการลด ก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564-2573 หรือ NDC Roadmap นั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่มีบทบาทและภารกิจโดยตรง ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC Roadmap ดังนี้ การพัฒนากลไกสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก อาทิเช่น โครงการ T-VER และโครงการ LESS เป็นต้น การพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดำ�เนินกิจกรรมที่สนับสนุนการลดก๊าซ เรือนกระจก เช่น การติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ การซื้อคาร์บอน เครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำ�เนินงาน ด้านก๊าซเรือนกระจก การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ CITC l

l

l

l


ตลอดจนภารกิจในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ เรือนกระจกในระดับนโยบาย ร่วมกับ สผ. และหน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กฟผ. ส่วน กฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนา โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กฟผ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบตามมาตรการด้านการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุน มาตรการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน มาตรการเพิ่ ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครัวเรือน และอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ ในการดำ�เนินงานตามแผนที่นำ�ทางการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ และส่งผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ถึง 43 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้นสาขา พลังงานเป็นส่วนสำ�คัญในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ตามเป้าหมายของ แผนที่นำ�ทางการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 โดยมีการดำ�เนินการ คือ เน้นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาโครงข่าย (Smart Grids) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ” ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เกิดผลต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็น ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน โดยเริ่ ม ต้ น จากการสร้ า งความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักของประชาชนต่อปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมความพร้อม ด้านการรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่วิถีการดำ�เนินชีวิต แบบคาร์บอนต่ำ� โดยควรมีการจัดทำ�แผน/ยุทธศาสตร์การ ดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการออกแบบโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำ�นวยต่อการดำ�เนินชีวิตของประชาชน ในแบบวิถีคาร์บอนต่ำ� อาทิ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ระบบ เชื่อมต่อขนส่งมวลชน การงดการใช้ถุงพลาสติก หรือการ ช่วยกันปลูกต้นไม้ เป็นต้น l

การดำ�เนินงาน ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA)

ในการประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ครั้งที่ 16 ได้มี ข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) โดยเชื้อเชิญให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาแสดง เจตจำ�นงการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ ประเทศโดยความสมัครใจมายังสำ�นักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศ โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจํานงการดําเนินงานลด ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) บนพื้นฐาน การดําเนินการโดยสมัครใจ โดยระบุว่า “ประเทศไทยจะลดการ ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในประเทศร้ อ ยละ 7 ถึ ง 20 ในภาค พลั ง งานและภาคการขนส่ ง ให้ ตํ่ า กว่ า ระดั บ การปล่ อ ยก๊ า ซ เรือนกระจกในการดําเนินงานตามปกติ (Business as usual : BAU) ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยระดับการดําเนินงานนั้น จะขึ้นกับระดับการได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศในด้าน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้าง ศักยภาพ” March - April 2018


การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำ�หนด (Nationally Determined Contribution : NDC)

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสญ ั ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 19 ได้ มี ข้ อ ตั ด สิ น ใจในการเชิ ญ ชวนภาคี ทั้ ง ประเทศ พั ฒ นาแล้ ว และประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา เตรี ย มการ เกี่ยวกับการเสนอ Intended Nationally Determined Contributions (INDC) ซึ่งเป็นการแสดงข้อเสนอ การมีสว่ นร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำ � เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อ เป็นพื้นฐานสำ�หรับการดำ�เนินงานในความตกลง ปารีส โดยประเทศไทยได้จัดส่ง INDC ไปยังสำ�นัก เลขาธิการ UNFCCC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดย ระบุว่า “ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 จากระดับการ ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในกรณี ป กติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ระดับของการมีส่วนร่วม ในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสามารถ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 25 ขึน้ อยูก่ บั การเข้าถึงกลไกการ สนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ และ เพียงพอ” รวมทัง้ ได้ระบุความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วม ด้านการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้ ว ย ซึ่ ง เมื่ อ ความตกลงปารี ส มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 แต่ละภาคีต้องจัดทำ� แจ้ง และจัดให้มีการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำ�หนด (Nationally Determined Contributions : NDCs) อย่างต่อเนือ่ ง โดยแจ้งทุกๆ 5 ปี ซึง่ จะแสดงถึงความ ก้าวหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม ที่เป็นไปได้สูงสุด ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน ในระดับที่แตกต่าง โดยคำ�นึงถึงขีดความสามารถ ของแต่ละประเทศ (common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances) “Intended Nationally Determined Contribution : INDC” จึงถูก เปลี่ยนเป็น “Nationally Determined Contribution : NDC” ในการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประเทศใน การลดก๊าซเรือนกระจกและการดำ�เนินงานด้านการ เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020

March-April 2018


Article > สเตฟาน อิสซิ่ง ผู้อำ�นวยการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก บริษัท ไอเอฟเอส Stefan Issing Global Industry Director for Automotive at IFS

สามตัวแปรผูเปลี่ยนเกม

ในอุตสาหกรรมยานยนต ป 2561

Three game-changers in the Automotive industry in 2018

บริการใหม่ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูล วัสดุน�้ำ หนักเบาทีม่ คี วามแข็งแรง และโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างรวดเร็วสำ�หรับยานพาหนะ ไฟฟ้าหรืออีวี (Electric Vehicle) เป็นแนวโน้มสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีน้ี สเตฟาน อิสซิง่ ผูอ้ �ำ นวยการด้านอุตสาหกรรม ยานยนต์ทวั่ โลกของบริษทั ไอเอฟเอส ได้น�ำ เสนอการคาดการณ์เกีย่ วกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี พ.ศ. 2561 ไว้ดังนี้ 1. รายได้จากบริการในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเพิ่มขึ้น 30% ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท โอเปิล ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติเยอรมันได้เปิดตัวบริษัท ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2406 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตจักรเย็บผ้า จากนั้น ก็ได้เปลีย่ นมาผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2442 ขณะทีบ่ ริษทั เปอโยต์ เจ้าของ ธุรกิจโรงสีข้าวโพดและได้หันมาจับธุรกิจเหล็กกล้าเป็นเวลา 8 ปี ก่อนที่ จะตั ด สิ น ใจเปิ ด ตั ว ในฐานะผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2434 แม้ ว่ า อุตสาหกรรมยานยนต์อาจดูเหมือนจะก้าวเดินไปในทิศทางอนุรักษ์นิยม แต่อตุ สาหกรรมแห่งนีเ้ มือ่ มีการเปลีย่ นแปลงก็จะเกิดการพลิกผันในระดับ ดีเอ็นเอกันเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าผู้นำ�ด้านยานยนต์ในปัจจุบันต้องการ แสดงให้ตลาดและคู่แข่งเห็นถึงความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความ สามารถในการปรับตัวของตนเพื่อที่จะได้ไม่อยู่ในตำ�แหน่งรั้งท้ายเมื่อ บรรดาคู่แข่งหันมาลงทุนในบริการใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล

New data-driven services, strong light-weight materials and a rapidly built out infrastructure for EVs (Electric Vehicles) are trends impacting the automotive industry the coming year. Stefan Issing, the Global Industry Director for Automotive at IFS, presents his industry predictions for 2018. 1. Service revenue in Automotive will increase by 30% during 2018 When German car manufacturers Opel first launched in 1863 they made sewing machines, switching to cars in 1899. Peugeot milled corn and then steel for eighty years before turning their hand to cars in 1891. So although it’s sometimes seen as conservative, the auto industry has change woven deep into its DNA. Today’s automotive leaders need to show the same resilience, agility and adaptability so as not to fall behind when their competitors invest in new digitally-driven services.

March - April 2018


มาลองดูเรื่องราวของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป (Schaeffler) ซึ่ง เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของโลกสำ�หรับลูกปืนแบริ่ง คลัตช์ อุปกรณ์แปลงแรงบิด และระบบส่งกำ�ลัง ให้กับอุตสาหกรรม ยานยนต์ โดยในปี พ.ศ. 2559 บริษัทสามารถจำ�หน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์คิดเป็นมูลค่า 10,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้เปิดตัว กลยุทธ์ด้านดิจิทัลสำ�หรับการดำ�เนินงานด้านยานยนต์ของบริษัท เพิ่มเติมด้วย และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ได้ เข้ า ซื้ อ บริ ษั ท Autinity Systems GmbH ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ด้ า น เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) สัญชาติเยอรมันที่มีความเชี่ยวชาญ พิเศษด้านการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรและการติดตามสภาพการ ทำ�งานของเครื่องจักรผ่านระบบดิจิทัลโดยเฉพาะ คลอส โรเซนเฟลด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) บริษทั แชฟฟ์เลอร์ เปิดเผยกับออโต้โมทีฟ นิวส์ (Automotive News) เกีย่ วกับการค้าของสหรัฐอเมริกาว่า “สถานการณ์ทเี่ ราได้เตรียมการ ไว้แล้วในตอนนี้คือ ในปี พ.ศ. 2573 จำ�นวนรถยนต์ที่ผลิตทั่วโลก ในสัดส่วน 30% จาก 120 คัน จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แต่เพียง อย่ า งเดี ย ว การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วไม่ ใช่ เรื่ อ งใหม่ สำ � หรั บ เรา เนื่องจากเรามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยแล้ว” และไม่ได้มีเพียงบริษัท แชฟฟ์เลอร์ เท่านั้น ลูกค้ารายหนึ่ง ของบริษัท ไอเอฟเอส ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ยานยนต์รายใหญ่ เพิ่งได้ข้อสรุปในสัญญาใหม่ที่มีความสำ�คัญอย่างมาก นั่นคือบริษัท แห่งนีจ้ ะไม่ได้ท�ำ หน้าทีเ่ พียงแค่ผลิตและจัดหาชิน้ ส่วนให้กบั โออีเอ็ม

เท่านั้น แต่ยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำ�ไปใช้ ในบริการหลังการขายสำ�หรับตัวแทนจำ�หน่ายด้วย สิ่งนี้ครอบคลุม ถึงการจัดเตรียมข้อมูลสำ�หรับชิ้นส่วนอะไหล่ที่อาจจำ�เป็นต้องใช้ ในกรณีที่มีการเรียกคืน รวมถึงการกรอกข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ ชิน้ ส่วนอะไหล่ทบ่ี ริษทั ตัวแทนจำ�หน่ายโดยตรง หากฟังดูแล้วแปลกๆ ให้ลองคิดพิจารณาอีกครัง้ กล่าวคือซัพพลายเออร์รายนีเ้ ริม่ ดำ�เนินการ ตามสัญญาใหม่ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งไม่น่าเชื่อ ว่าจะสามารถทำ�ได้ จากการผลิตเพียงแค่ชนิ้ ส่วนตามตารางการผลิต ของลูกค้า กลายมาเป็นการบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่สำ�หรับ โออีเอ็มครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งรวมถึงการ บริหารจัดการคลังสินค้า โดยทั้งหมดนี้จำ�เป็นต้องใช้ระบบธุรกิจที่มี การเชื่อมต่อระหว่างกัน และ คลอส โรเซนเฟลด์ ยังย้�ำ เน้นด้วยว่า นาฬิกากำ�ลังเดินอยู่ตลอดเวลา จงเริม่ เสียตัง้ แต่วนั นี้ เพราะพรุง่ นีอ้ าจสายเกินไป : ปัจจุบนั รถยนต์ที่ใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงต้องการชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ชิ้น ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ชิ้นส่วนประมาณ 10,000-12,000 ชิ้น เท่านั้น โดยประเทศสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสจะเริ่มยุติการใช้ รถยนต์ที่ใช้น�้ำ มันเชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งกรุงปารีสประกาศว่า จะห้ามการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2573 ขณะที่ ประเทศอินเดียต้องการให้มียานพาหนะไฟฟ้าทั้งประเทศภายในปี พ.ศ. 2573 และแน่นอนว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน เช่น ท่อไอเสีย (ที่จะไม่มี อยู่ในรถไฟฟ้าอีกต่อไป) ก็ใกล้จะสิ้นอายุขัยแล้ว ซึ่งพวกเขาต้อง เริ่มนับถอยหลังกันได้แล้วหลังจากปี พ.ศ. 2563, 2573 และ 2583

Take the Schaeffler Group, one of the world’s largest suppliers of bearings, clutches, torque converters and transmission systems to the automotive industry. In 2016 it sold automotive parts worth US $10.88 billion and announced a new digital strategy for its automotive operations. In October 2017 Schaeffler acquired autinity systems GmbH, a German IT company specializing in digital condition monitoring and machine data recording. Schaeffler CEO Klaus Rosenfeld said to US trade weekly Automotive News, “The scenario we prepare for assumes that in 2030, globally, 30% of the 120 million vehicles produced in the world could be purely battery-driven. Change is nothing new to us. We have great experience with changing our product portfolio with new technology.” And Schaeffler is not alone. One IFS client, a major automotive supplier, recently finalized an important new contract in which it not only produces and supplies parts for the OEM, but collects data from the parts too, using it to carry out

aftermarket services for dealers. This includes providing data for spare parts that may be needed for recalls, and completing the spare parts documents directly at the dealers. If it sounds futuristic, think again. The supplier starts implementing the contract in one month’s time. But it is a radically new scenario. Going from just producing components to producing customer schedules, and handling and managing spare parts throughout for the OEM, including warehouse management, requires connected business systems and thinking. But as Klaus Rosenfeld points out, the clock is ticking. Start today. Tomorrow will be too late: Today’s gasoline cars typically require around 30,000 parts. EV cars require around 10-12,000. Britain and France will both begin phasing out gasoline cars by 2040, Paris has said it will ban gasoline cars in 2030, India wants all EVs by 2030. For manufacturers of components like exhausts (that don’t even exist in EVs), servitization is a lifeline. But they need to start counting backwards from 2020, 2030 and 2040 today—and get ready.

March-April 2018


ทั้งยังจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไร ก็ตาม อาจต้องใช้เวลาในการผสานรวมซอฟต์แวร์องค์กรเพือ่ ช่วยให้ มั่นใจถึงความคล่องตัวและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สรุปก็คือการรอไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอีกต่อไป 2. วัสดุที่มีน้ำ�หนักเบากว่าเดิมและแข็งแรงยิ่งขึ้น เช่น พลาสติ ก ชนิ ด เสริ ม แรงด้ ว ยคาร์ บ อน หรื อ CFRP จะเป็ น กระสุนเงินนัดใหม่ของอุตสาหกรรม จะเกิดอะไรขึ้นกับความเบาหรือความปลอดภัย และทำ�ไม เราถึงจะมีทั้งสองสิ่งนี้รวมกันไม่ได้ล่ะ ใช่แล้ว เราทำ�ได้แน่นอน จะเห็นได้วา่ หลายปีทผี่ า่ นมานี้ ผูผ้ ลิตรถยนต์ตา่ งเผชิญหน้ากับภาวะ ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะพวกเขาพยายามที่จะตอบสนอง ความต้องการที่มีความขัดแย้งกันอยู่ ประเด็นแรกคือยานพาหนะ ทีม่ นี �้ำ หนักเบา (ทีป่ ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ ยลง) และอีกประเด็น คือยานพาหนะที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น (ซึ่งขัดแย้งกันอย่างมาก เพราะต้องใช้ชิ้นส่วนที่มีน้ำ�หนักมาก) ใน พ.ศ. 2561 เราจะเห็นการใช้วัสดุประเภทใหม่ที่มีน�้ำ หนัก เบาและปลอดภัยมากขึ้นที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับยานพาหนะที่จะต้องมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น และสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้น้อยลงด้วย จะเห็นได้วา่ วัสดุ เช่น อะลูมเิ นียมและเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (High Tensile Steel) จะกลายเป็นมาตรฐานของตลาดในที่สุด และ พลาสสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยเป็นพิเศษ ที่เรียกว่า พลาสติกชนิดเสริมแรงด้วยคาร์บอน หรือ CFRP

It takes time to integrate the kind of enterprise software that will ensure the agility and capacity for this change. Waiting is no longer an option. 2. New lighter, stronger materials like CFRP will be the new silver bullet What’s it going to be—lightness or safety? And why can’t we have both? Well, we can. But for many years automotive manufacturers have faced a dilemma, as they’ve tried to satisfy conflicting demands: One for lighter vehicles (that produce less CO2 emissions), and another for safer vehicles (that, paradoxically, require heavier components.) In 2018, we will see an accelerating uptake of a new generation of materials that are lighter and safer—meeting tougher regulatory demands for safer vehicles that simultaneously emit less CO2. Materials like aluminum and high-tensile steel will become standard. And the exceptionally strong, safe engineered plastic CFRP (carbon fiber reinforced plastic), currently used mainly in sports cars, will start to be used more in other vehicles.

(Carbon Fiber Reinforced Plastic) ซึง่ ปัจจุบนั เป็นส่วนประกอบหลัก ของรถยนต์ ส ปอร์ ต จะเริ่ ม ถู ก นำ � มาใช้ ใ นรถยนต์ ช นิ ด อื่ น ๆ เพิ่ ม มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ลามิเนตหรือ CFRP (Carbon-Fiber Laminate) ที่ทำ�จากชั้นของเส้นใยคาร์บอน (เกือบ บริสุทธิ์) ที่มีความแข็งแรงอย่างมากและนำ�มาเชื่อมระหว่างชั้น เข้าด้วยกันด้วยวัสดุยดึ ติดทีม่ คี วามแข็งอย่างมาก เช่น เรซินอีพอ็ กซี่ การวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในด้าน CFRP จะทำ�ให้ ต้นทุนลดต่ำ�ลง : วัสดุใหม่ย่อมมีราคาแพง งานศึกษาชิ้นใหม่ของ โกลด์แมนแซคส์เรื่อง Cars 2025 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน CFRP มี ร าคาแพงกว่ า เหล็ ก กล้ า ปกติ ถึ ง 40 เท่ า เมื่ อ เที ย บกั น ที่ ร ะดั บ

Also called carbon-fiber laminate, CFRP is made of woven layers of tough, almost pure carbon fibers, bonded by a hardened plastic adhesive like epoxy resin. Increased R&D in CFRP will bring down costs: The new materials are expensive. A new study from Goldman Sachs, Cars 2025, shows CFRP is currently 40 times more expensive per kilo than normal steel. Plus it takes more specialist skills and equipment to produce. But developers are collaborating March - April 2018


ต่ อ กิ โ ลกรั ม นอกจากนี้ ยั ง จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ทั ก ษะและอุ ป กรณ์ เฉพาะทางในการผลิตด้วย แต่ขณะนี้บรรดานักพัฒนากำ�ลังร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วยุโรปเพื่อศึกษาวิจัยวัสดุชนิดใหม่ที่เป็น พลาสติกและคาร์บอนลามิเนต ซึง่ เมือ่ พิจารณาในเรือ่ งยานยนต์แล้ว ก็จะพบว่าเหล็กกล้าทนแรงดึงสูงและอะลูมิเนียมอาจมีต้นทุนลดลง อย่างมากและต้นทุนของ CFRP ก็จะลดลงด้วยเหมือนกันเมือ่ มีการ คิดค้นกรรมวิธีการผลิตใหม่ๆ เกิดขึ้น สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือ กฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษและความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่ง วัสดุเหล่านี้จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

with universities across Europe on research in new plastic and carbon laminate materials. As uptake in regular vehicles accelerates, costs for high-tensile steels and aluminum could well fall, and ultimately the cost of CFRP too will come down as new production methods emerge. What will not change are regulatory demands on emissions and safety—and these materials are the solution to that. 3. 1 in 4 new cars will be an EV by 2022, and complete electrification could occur by 2027 Recent fluctuations in the fortunes of EVs are important, with 7.7% fewer EVs being sold in 2017 than in 2016 (when, famously, sales passed 2 million worldwide). The overall trend toward wider EV uptake is solid. But even in in China, where a strong, central government has legislated clearly for EVs, two major roadblocks remain: a lack of standardized charging stations, and battery capabilities.

March-April 2018

3. 1 ใน 4 ของรถยนต์คันใหม่จะเป็นรถไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2565 และจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2570 อย่างไรก็ตามมีความผันผวนเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กล่าวคือ ยอดขายของรถไฟฟ้าในปี 2560 น้อยกว่าปี 2559 ถึง 7.7% (จาก ยอดขายทั่วโลกที่ 2 ล้านคัน) แนวโน้มโดยรวมที่มีต่อการรถไฟฟ้า เริม่ เป็นทีเ่ ข้าใจในวงกว้างมากขึน้ แล้วในตอนนี้ แม้กระทัง่ ในประเทศ จีนซึ่งรัฐบาลกลางก็ได้ออกกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า แต่กย็ งั มีอปุ สรรคสำ�คัญ 2 ประการคือ การขาดสถานีชาร์จกระแสไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานและความจุของแบตเตอรี่ ทั้ ง นี้ ประเทศจี น ถื อ เป็ น ผู้ นำ � โลกด้ า นจำ � นวนของสถานี ชาร์จไฟ โดยปัจจุบนั มีจดุ ชาร์จไฟสาธารณะอยูป่ ระมาณ 150,000 จุด และวางแผนที่ จ ะติ ด ตั้ ง ให้ เ พี ย งพอเพื่ อ รองรั บ รถไฟฟ้ า จำ � นวน 5 ล้านคันภายในปี พ.ศ. 2563 แต่ประเด็นเรื่องการขาดมาตรฐาน ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำ�หรับลูกค้าอยู่ โดยในบทความของ Citylab ประจำ�เดือนกันยายน 2560 ได้เจาะลึกถึงวิธีการที่จีนได้มอบเงิน อุดหนุนให้แก่บริษัทเอกชนหลายแห่งเพื่อสร้างสถานีชาร์จ ซึ่งส่งผล ให้สถานีเกือบทุกแห่งใช้รูปแบบการชำ�ระเงินที่แตกต่างกันและอาจ ต้องใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ชั่วโมงในการชาร์จไฟให้กับยานพาหนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านับสิบรายที่ เปิดให้บริการอยู่นั่นเอง ซึ่งผู้บริโภครถยนต์ไฮบริดชาวจีนรายหนึ่ง กล่าวว่า “ผมพยายามจะชาร์จไฟให้กับรถของผมตอนอยู่นอกบ้าน แต่ก็ไม่สามารถทำ�ได้ เนื่องจากหัวชาร์จใช้ร่วมกันไม่ได้หรือต้องซื้อ บัตรเติมเงินก่อนจึงจะชาร์จไฟได้”

China leads in the number of charging stations it has, with approx. 150,000 public charging points, and plans to install enough to support 5 million EVs by 2020. But lack of standardization on the ground presents a big problem for customers. A September 2017 Citylab article dives deep into how China handed out subsidies to a wide range of private companies to build charging stations—the result being that almost every station uses different payment models and takes anywhere from one to eight hours to recharge a vehicle, depending on its operator and which of the dozens of EV manufacturers it serves. One Chinese hybrid consumer said, “I’ve tried charging my car away from home, but couldn’t, either because the charger head would not fit or I had to buy a pre-charged card.” It’s a clear warning to regulators, government and manufacturers that even in countries where EVs are actively being promoted, without standardized charging, EVs could take longer than previously predicted to reach their market potential.


นี่เป็นการแจ้งเตือนที่ชัดแจ้งสำ�หรับหน่วยงานกำ�กับดูแล รัฐบาล และผู้ผลิต ว่าแม้แต่ในประเทศที่กำ�ลังให้การส่งเสริมรถไฟฟ้าอย่างจริงจัง ก็ยังขาดระบบชาร์จไฟที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งรถไฟฟ้าอาจใช้เวลานานกว่า ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้กว่าจะบรรลุศักยภาพทางการตลาดได้สำ�เร็จ ในขณะที่แบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหา ซึ่งกำ�ลังมีการเร่งวิจัยด้าน เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอยู่ในขณะนี้ รวมถึงเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่น ทีต่ อ้ งการลดต้นทุนของเซลล์เชือ้ เพลิงลงให้ได้ภายในปี 2568 ก็ก�ำ ลังได้รบั การสนับสนุนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพทางธุรกิจในการพัฒนา แบตเตอรีก่ ย็ งั คงเต็มไปด้วยความหวัง ซึง่ คาดว่าปัจจุบนั มีมลู ค่าของตลาด อยู่ที่ 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงมีส่วนแบ่งขนาดใหญ่และ มีการแข่งขันกันอย่างหนัก แต่ยังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในตอนนี้ ดั ง นั้ น ผู้ ผ ลิ ต และโออี เ อ็ ม จึ ง จะต้ อ งจั บ ตาดู ใ ห้ ดี ซึ่ ง ข้ อ มู ล จาก รายงานของแมคคินซีย์ ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2560 เกีย่ วกับอุตสาหกรรม ยานยนต์ในประเทศจีน พบว่ายอดขายของรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น “โดยส่วนแบ่งการผลิตรถไฟฟ้าที่กำ�ลังเติบโต ของอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 18 เปอร์เซ็นต์ในปี 2559 เป็น 23 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบรนด์จีนกำ�ลังเดินหน้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในภาครถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ซื้อรถยนต์ ยอมรับว่าผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้ในระดับที่ น่าพอใจ” และแมคคินซีย์ยังจัดอันดับให้ประเทศจีนอยู่ในอันดับสูงสุด ของดัชนียานพาหนะไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นก็น่าจะได้เวลาของรถไฟฟ้าแล้ว แต่แบตเตอรีแ่ ละการชาร์จไฟทีไ่ ด้มาตรฐานยังคงเป็นปัญหาสำ�คัญยิง่ และ เป็นอุปสรรคทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วตามทีอ่ ตุ สาหกรรม ยานยนต์คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ Batteries too remain an issue. Accelerating research into hydrogen fuel cells and recent Japanese government targets to significantly bring down the cost of fuel cells by 2025 are all encouraging. And the business potential for battery development too, estimated currently at US $240 billion, remains huge, and hard fought for. But right now there are no clear winners. Manufacturers and OEMs need to keep their eyes on the big picture. A McKinsey July 2017 report on the car industry in China found sales of locally produced EVs would grow: “The domestic industry’s growing production share of EVs rose from 18 percent in 2016 to 23 percent in 2017, providing proof that Chinese brands may increase their presence in the EV segment as more car buyers recognize that Chinese carmakers produce acceptable EVs.” And McKinsey continues to keep China at the top of its Electric Vehicle Index. So the time has come for EVs. But batteries and standardized charging remain serious bumps in the road, holding up the speed of development the industry had previously aimed for.

เกี่ยวกับไอเอฟเอส ไอเอฟเอส (IFS™) เป็นผู้พัฒนาและนำ�เสนอ ซอฟต์แวร์ส�ำ หรับองค์กรเพือ่ ลูกค้าทัว่ โลกทีด่ �ำ เนินธุรกิจ ด้านการผลิตและจัดจำ�หน่ายสินค้า ตลอดจนให้การ สนับสนุนด้านการดูแลสินทรัพย์ รวมถึงการดำ�เนินงาน ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการบริการเป็นหลัก ด้วยโซลูชนั่ และ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในอุตสาหกรรม ประกอบกับความมุง่ มัน่ ในการตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้า ทำ�ให้ไอเอฟเอสกลายเป็นผู้นำ�ตลาดและ ซั พ พลายเออร์ ที่ ไ ด้ รั บ การแนะนำ � บอกต่ อ มากที่ สุ ด ในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เรากำ�ลังทำ�ตลาดอยู่ ทั้งนี้ บริษทั มีพนักงาน 3,300 คนทีพ่ ร้อมให้บริการผูใ้ ช้ทวั่ โลก ทีม่ จี �ำ นวนมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านเครือข่ายสำ�นักงาน สาขาในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ และผ่านระบบเครือข่ายพันธมิตร ที่กำ�ลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์: IFSworld.com ติดตามเราทาง Twitter : @ifsworld

About IFS

IFS™ develops and delivers enterprise software for customers around the world who manufacture and distribute goods, maintain assets, and manage service-focused operations. The industry expertise of our people and solutions, together with commitment to our customers, has made us a recognized leader and the most recommended supplier in our sector. Our team of 3,300 employees supports more than one million users worldwide from a network of local offices and through our growing ecosystem of partners. For more information, visit: IFSworld.com

March - April 2018


Special Area

> บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำ�กัด

Multifunction

Power Meter with Rogowski Coil

Multitek ผูน้ �ำ ด้านอุปกรณ์เครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า จากประเทศ อังกฤษ เช่น Power Meter, Transducer, Protection Relays ได้ พัฒนาออกแบบ Multifunction Power Meter ที่สามารถใช้งานได้ ง่ายขึน้ เพือ่ ใช้งานได้กบั Rogowski Coil มาทดแทนการใช้ Current Transformer (CT) ในซีรี่ส์รุ่น M850-LRC

M850-LRC เป็น Multifunction Power Meter ในระบบ 1 เฟส 2 สาย, 3 เฟส 4 ฯลฯ ที่สามารถใช้งานกับ Rogowski Coil โดยพัฒนามาจากรุ่น M850-LCDN ทำ�ให้ใช้งานได้ ง่ายขึ้น โดย Rogowski Coil มีข้อดีดังนี้ • มีน้ำ�หนักเบา ติดตั้งง่ายด้วยการขันเกลียวพลาสติกทำ�ให้ประหยัดเวลา • มีความยาวตั้งแต่ 251 มม. จนถึง 940 มม. ให้เลือกใช้ • เหมาะกับงาน Retrofit ที่ไม่สามารถตัดไฟขณะทำ�งานได้ • วัดค่ากระแสมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.6% • สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 4000A Positioning

ตำ�แหน่งของสายไฟกับ Rogowski Coil มีผล ต่ อ ความแม่ น ยำ � น้ อ ยมาก ดั ง นั้ น เราจึ ง สามารถ วางสายไฟ/ยึดสายไฟได้อย่างไม่มีปัญห� Ideal March- April 2018

Worst Case


M850-LRC สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ ได้ดังนี้ • Phase Voltage (V) • Inst. Demand Amp • Phase to Neutral (V) • Inst. Demand Active Power • Phase Current (I) • Inst. Demand Apparent Power • Frequency (Hz) • Max Demand Amps • Active Power (W) • Max Demand Active Power • Reactive Power (Var) • Max Demand Apparent Power • Apparent Power (VA) • Neutral Current • Active Energy (W.h) • THD Voltage Option • Reactive Energy (Var.h) • THD Current Option • Power Factor (P.F.) วิธีการต่อสาย (Connection Diagram) ในแบบต่างๆ L+ NAUX UH N

L3

s

k

L3 L2

L2

s

k

L1

L1

s

k

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Immunity to:Electrostatic Discharges: Radiated Radio-Hz Fields: Electrical Fast Transient/Bursts: Impulse Waves: Conducted Disturbances: Voltage Dips: Short Interruptions: Emissions to:Conducted and Radiated:

L1

IEC 61000-4-2-Level III IEC 61000-4-3-Level III IEC 61000-4-4-Level III IEC 61000-4-5-Level III IEC 61000-4-6-Level III IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-11

L3 N

L1 1ph ✓ 1ph 3W ✓ 3ph 3W ✓ 3ph 4W ✓ 3ph 3W BAL ✓ 3ph 4W BAL ✓

CISPR11-Class A

DIMENSIONS (mm) 96

L2

Voltage

Current

L2 L3 N L1 L2 L3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unused Voltage terminals are internally connected 19

92 (+0.8)

92 (+0.8)

96

61

Panel cut out

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำ�กัด โทร. 0-2194-8738-9 แฟกซ์ 0-2003-2215

E-mail : info@mit-thailand.com www.mit-thailand.com March - April 2018


Special Area

> บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด

AI

กับอุปกรณควบคุม อัตโนมัติ

อนาคตอันใกลนี้ อุปกรณทกุ อยางตอง AI (Artificial Intelligence) มีผแู ปลเปนภาษาไทยวา ปญญา ประดิษฐ ฟงแลวก็ยังคงตองแปลอีก อะไรคือปญญาประดิษฐ ถาใหตรงประเด็นเขาใจงายๆ กับหัวขอ ของเราในวันนี้ ปญญาประดิษฐก็คือ อุปกรณตางๆ ที่มีการประมวลผล จะถูกพัฒนาใหมีความสามารถ สูงขึ้นไปอีก โดยจะทําใหมันเหมือนสมองของคน คือ คิดเอง ทําเอง ตัดสินใจไดเอง อะไรทํานองนั้น ในอนาคตตอไปก็คงไมตองใชคนกันแลว ซึ่งมันก็เปนทิศทางของโลกเทคโนโลยีในอนาคตอยางนั้นจริงๆ

Workpiece changes

Materials, dimensions, etc.

Machine and infrastructure changes

Cooling water, gas, etc.

Environment changes

Outside air temperature, etc.

หากเราพูดถึงระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม แนนอนวาเทคโนโลยีตามแนวคิด AI จะถูกนําเขามาใชมากขึ้น โดย จับใสไปในอุปกรณที่ตองมีการประมวลผลตัดสินใจ ซึ่งบางอุปกรณ ยังมีจุดออน คือยังคงตองใชคนในการชวยปรับจูน เพื่อใหไดผลลัพธ ที่ดีที่สุด คนที่จะมาชวยนั้นก็ตองเปนผูที่มีประสบการณ มีความ ชํานาญในเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี คําถามคือเราจําเปนตองพึ่งพา คนเหลานี้ตลอดเวลามั้ย คําตอบคือใช แลวถาคนเหลานี้ไมอยูจะทํา อยางไร ขอยกตัวอยางอุปกรณควบคุมในงานอุตสาหกรรม เพื่อให เห็ น ภาพได ชั ด เจนมากขึ้ น ตั ว อย า ง เช น ตั ว ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (Temperature Controller) โดยปกติแลวนั้น Temperature Controller จะมีฟงกชันที่ชื่อวา PID Control ซึ่งเปาหมายของฟงกชันนี้ คือ การ ทําใหอุณหภูมิคงที่ตาม Set point ที่เราตองการ ไมวาจะมีเงื่อนไข อะไรเขามากระทบก็ตาม ระบบยังคงตองรักษาสภาพ Set point นีไ้ ว ใหมนั่ คง แตในบางกระบวนการ Controller อยางเดียวยังไมเพียงพอ เรายังตองการคนที่มีความชํานาญงาน มีประสบการณ เขามาชวย ปรับจูนใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดอยูดี ซึ่งมีหลายตัวแปรดวยกันที่สงผล กระทบตอการควบคุมอุณหภูมิ หากเราใช Temperature Controller รุนปกติทั่วไป ที่ยังไมไดใส AI เขาไป อุปกรณเหลานี้ยังคงตองการ ผูเชี่ยวชาญมาชวยปรับจูนดวยอยูเสมอ

March- April 2018

p.58-59_Area Omron.indd 58

3/14/18 2:11 PM


There is one type of PID and after failures occur Provicusly due to reasons such as machine changes, PID adjustment is performed with AT or manually.

Es D/ NX-TC

Conceptual image of temperature control waveform up until now.

Higher speeds become possible with the PID during start-up and also the optimal temperature control status is maintained with automatic adjustment of the PID value following changes such as machine changes.

Conceptual image of temperature control waveform when using adaptive control. Temperature control waveform when using adaptive control

Temperature control waveform after AT Waveform for temperature control with machine changes, etc.

Temperature

Disturbance

Set point

Temperature

Disturbance

Set point

PID during stable production PID

Failure occurs AT or manual PID adjustment

PID during start-up

Waveform for conventional temperature control with machine changes, etc.

No failures occur

Start-up time is reduced.

Time

Time Time to reach set point

Time to reach set point

สาเหตุหลักที่ทําใหอุณหภูมิปลี่ยนแปลงไป ไดแก ชิ้นงานเปลี่ยนไป ขนาด ปริมาณ อุณหภูมิแวดลอม เปลี่ยน หรือโครงสรางพืน้ ฐานมีการเปลีย่ นแปลง เชน ชนิดของน้าํ หลอเย็น ในระบบทีค่ วบคุมแบบ Heat Cool Control เหลานี้ เปนตน ซึง่ ตัวแปรเหลานีจ้ ะเปนสวนทีท่ าํ ใหเครือ่ งจักรหยุดชะงัก กระบวนการผลิตชาลง ตองการการแกไขจากผูเ ชีย่ วชาญ คําถามคือหากเรามีอุปกรณควบคุมอุณหภูมิที่ชวยทําใหกระบวนการผลิต ทําการผลิตไดอยางตอเนื่อง หากระบบ เจอเงือ่ นไขอะไรตางๆ ทีท่ าํ ใหอณ ุ หภูมเิ ปลีย่ นแปลงไป มันก็จะจัดการกับปญหาเหลานัน้ ดวยตัวมันเอง โดยไมตอ งอาศัย ผูเชี่ยวชาญเขามาเกี่ยวของ มันจะทําไดหรือไม คําตอบคือทําไดแนนอน หาก Temperature Controller ที่ใชมีฟงกชันที่ทํางานเหมือนเปน AI เชน ฟงกชัน ใน Temperature Controller ของ Omron ที่ชื่อวา “Adaptive Control” จะทํางานเปรียบเหมือนกับสมองของคนตาม ที่กลาวไวขางตน มันจะทําการวิเคราะหตัวเองอยูตลอดเวลา ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนไดคา PID ที่เหมาะสม และ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไดตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งที่ตางๆ มากระทบ ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใดมันก็ยังคง ปรับเปลีย่ นตัวเองให เพือ่ ใหผลลัพธตามทีผ่ ใู ชงานตองการอยูต ลอดเวลา โดยไมจาํ เปนตองใชผเู ชีย่ วชาญเขามาปรับแตง อีกตอไป นี่เปนเพียงตัวอยางของ AI ที่จะถูกจับมาใสในอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งทิศทางและแนวโนมจะมีมากขึ้น ในอนาคต ในอุปกรณอื่นๆ ที่อยูในระบบควบคุมอัตโนมัติ

สนใจขอมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต

http://www.omron-ap.co.th/products/family/3242/

หรือสอบถามทางตัวแทนจําหนายสินคาออมรอนอยางเปนทางการ March - April 2018

p.58-59_Area Omron.indd 59

3/14/18 2:11 PM


Special Area

> บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร ดิสทริบิวชั่น จํากัด

AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES AND CONTROLLER Change Over Switch คือ สวิตชเลือกแหลงจายไฟฟา ยกตัวอยางการใชงาน เชน เมื่อไฟจากการไฟฟาดับ Change Over Switch จะสับสวิตชไปยังแหลงจายสํารอง ซึ่งอาจจะเปนไฟจาก แผงโซลาร หรือเครือ่ งกําเนิดไฟฟา เปนตน เพือ่ ใหผใู ชงานสามารถ มีไฟฟาใชไดตามปกติ แบงออกตามการใชงานเปน 2 ประเภท คือ 1. Manual Transfer Switch (MTS) สวิตชที่ใชเลือกแหลง จายไฟฟาแบบใชมือสั่งการ 2. Automatic Transfer Switch (ATS) สวิตชที่ใชเลือกแหลง จายไฟฟาแบบอัตโนมัติ โดยอาจจะเรียกอีกชือ่ หนึง่ วา Motor Drive Switch นั่นเอง ใหเห็นภาพงายๆ คือการนําอุปกรณ MTS มาติด Motor Drive เพื่อใชในการสับเปลี่ยนสวิตชแบบอัตโนมัตินั่นเอง

หลายทานยังสงสัยวาทำไมจะตองติด ATS นี้ดวย และจะชวยงานทางดานไฟฟาอยางไร?

สําหรับงานบางประเภทนั้นมีความสําคัญ ไมสามารถจะเกิดไฟดับ หรือไฟตกได เชน งานทางดาน Network สื่อสารตางๆ งานทางดานการบิน อุปกรณ ATS นี้จะเปนตัวลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟา เสมือนวามีตัว Back up ไฟอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ ATS เองยังสามารถนําไปประยุกตใชใน Application ใน โรงงาน เชน กลับทิศมอเตอรเดินหนา-ถอยหลัง หรือใชแทน Latching Relay สลับทํางานของปมน้ําขนาดใหญไมตองเพิ่มแมกเนติกส

ตัว ATS เปนแคสวิตชแลวจะทำงาน AUTO ไดอยางไร?

ตั ว ATS นั้ น จะทํ า งานได แ บบอั ต โนมั ติ ก็ ต อ เมื่ อ ต อ เข า กั บ ชุ ด Controller ซึ่งสวนใหญจะเรียกวา Automatic Transfer Switch Controllers ซึ่งปจจุบันจะควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร ความสามารถของ ATS Controller ทางดานการควบคุมการสับสวิตช โดยตรวจสอบและกําหนดคาสภาวะในการทํางานของ ATS ได เชน แรงดันปกติ ความถี่ปกติ แรงดัน ความถี่ เกิน (OVER)/ต่ํา (UNDER) และสามารถกําหนด ฮี ต เทอรี ซี ท ในการกลั บ คื น สภาวะปกติ ไ ด และการเซ็ ต ค า สามารถเซ็ ต แยกอิสระทั้งฝง Normal และ Emergency ได สามารถปรับตั้งคาเวลาในการทรานสเฟอรได (Time Delay) โดยคาที่ตองปรับตั้งไดมีดังนี้  Main Failure Timer, Delay On Transfer Timer, Main Return Timer และ Cool Down Timer เปนตน ความสามารถของ ATS Controller ทางดานการแสดงผล ATS Controller จะมี  LED แสดงสภาวะการทํางานของ หนาสัมผัสสวิตชวาอยูในตําแหนงใด มีแหลงจายใดมาบาง และมี LED โชว Fault เมื่อเกิดเหตุการณชุดควบคุมสั่งงานแลวแต ATS ไมทํางานตามฟงกชัน แสดงคาแรงดันและความถี่ของทั้ง 2 แหลงจายไดและสามารถดูคา ทางไฟฟา เชน คากระแส คากําลังไฟฟา และคาพาวเวอรแฟคเตอร เปนตน   ● ●

March- April 2018

p.60-61_Area PIS.indd 60

3/14/18 4:50 PM


อัพเดต Technology ใหมของ ATS Controller กันสักนิด

ปจจุบนั นอกจาก Function ขางตนทีก่ ลาวมาแลว เนือ่ งจากการแขงขันเทคโนโลยีทางไฟฟา คอนขางสูง ผูผลิต ATS Controller ก็พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ใหผูใชไดวิ่งตามกระแสอีกเชนกัน

ยกตัวอยาง

ATS Controller ของ ABB ถูกออกแบบโครงสรางใหมขี นาดกะทัดรัด มีความแข็งแรงและงาย ตอการใชงาน สามารถติดตั้งไดงายทุกทิศทาง โดยไมมีผลตอคุณสมบัติ ทางไฟฟา สามารถทํางานไดแบบ Automatic และ Manual ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดสําหรับผูใชงาน สามารถบอกสถานะของหนาคอนแทคตอหรือจากกัน โดยไม จําเปนตองใชเครื่องมืออื่นชวย เพื่ออํานวยความสะดวกในการซอมบํารุง อยางปลอดภัย ดามจับขอบสวิตชถูกออกแบบใหสามารถล็อกฝาตูไมใหเปดได ในขณะที่สวิตช ON อยู และสามารถเลือกกุญแจที่ดามปดได ณ ตําแหนง สวิตช OFF เพือ่ ความปลอดภัยแกผปู ฏิบตั งิ านในขณะทําการซอมบํารุงสูงสุด อุปกรณผานปองกันฝุน IP20 ใชไฟเลี้ยงวงจร Control 220-240VAC, 50-60Hz Single Motor Operate ทําใหงายตอการติดตั้งและเดินสายไฟ Double Throw Switch Self Cleaning Contact ติดตั้งไดงายและสะดวกกับการใชงาน มีฟงกชัน Line Priority ใชเปนอุปกรณควบคุมการสลับระหวางแหลงจาย 2 แหลง หมอแปลงไฟฟา-หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา-เจเนอเรเตอร ตรวจสอบแหลงจายทั้งสองแหลงไดทั้งแบบ Three Phase และ Single Phase เลือกทํางานไดทั้งระบบ Auto และใชดามบิด Manual OMD Controller สามารถตรวจสอบความผิดปกติของแหลงจาย ไดดังนี้ - No Voltage - Under Voltage - Over Voltage - Incorrect Phase Sequence - Phase Missing - Voltage Unbalance - Invalid Frequency ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Controller รุน OMD 800 แสดงผล และปรับตั้งคาผานหนาจอ LCD ปรับการตั้งคาชวงเวลาการสลับแหลงจายไดละเอียดเปนวินาที สามารถตั้งคา Generator Stop Delay หลังจากสวิตชกลับไป แหลงจายที่ 1 ไดนานถึง 30 นาที สามารถตั้งคาใหตรวจจับแรงดันของแหลงจายได +30% สามารถตั้งคาใหตรวจจับแรงดันของแหลงจายได +10% ไมตองติดตั้งหมอแปลงเพิ่มกับระบบ 3 Phase ไมมีนิวตรอล สามารถสื่อสารไดดวยระบบ Modbus RS485 Protocal มี Output สําหรับแสดงสถานะของ Generator และสงคําสั่ง ไป Secondary Load อีกทั้งมีใหเลือกแสดงสถานะตางๆ อีก 5 Output รองรับไฟไดทั้ง 1 Phase และ 3 Phase สามารถใชกับแหลงจาย Transformer-Transformer ได สามารถสงคําสัง่ Start Generator โดยอิสระกับแหลงจายไฟหลัก ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร ดิสทริบิวชั่น จํากัด

877/36 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel. 0-2105-3011-2 Fax. 0-2105-3013 E-mail : sales@pispd.com www.pispd.com www.facebook/PISD/ March - April 2018

p.60-61_Area PIS.indd 61

3/14/18 4:50 PM


Special Area

> บริษัท อะตอม - มิค เพาเวอร จํากัด

MEASUREMENT AND CONTROL PANEL INSTRUMENTATION HIGH PERFORMANCE SIGNAL Z-LINE

CONVERTERS / ISOLATORS K-LINE

SENECA Z-LINE อุปกรณแปลงสัญญาณคุณภาพสูง จากประเทศ อิตาลี ทีร่ องรับการแปลงสัญญาณทุกรูปแบบในอุตสาหกรรม อาทิเชน Analog, Digital, Serial Converter, Temperature Transmitter และสัญญาณอื่นๆ อีกทั้ง Z-LINE สามารถทํางานเปน Multipoint Galvanic Isolator เพื่อแยกสัญญาณขาเขา สัญญาณขาออก และ แหลงจายไดสูงถึง 4,000 Vac สามารถปองกันความเสียหายกับ อุปกรณทางดานสัญญาณขาออก จากความผิดปกติทางไฟฟาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อุปกรณติดตั้งบนรางมาตรฐาน DIN rail รองรับ แหลงจายทั้ง 10-30 Vdc/19-28 Vac และ 58-265 Vac/dc

SENECA K-LINE อุปกรณแปลงสัญญาณความแมนยําสูง ขนาด กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ บางเพียง 6.2 mm ทํางานตอเนื่องไดถึง 500,000 ชั่วโมง ใชงานงาย และรวดเร็ว ดวยการตั้งคา DIP Switch หรือผานโปรแกรมของ SENECA ที่ชื่อวา Easy Setup อีกทั้งยังมี เทคโนโลยี K-Bus Power Supply ที่ชวยประหยัดเวลา การใชสายไฟ ในการตอแหลงจายให และทําใหการซอมบํารุงสะดวกสบายขึน้ โดยที่ ชุดอุปกรณ K-LINE สามารถติดตั้งไดบนราง DIN rail มาตรฐาน

UNIVERSAL POWER SUPPLY

POWER TRANSDUCERS

APPROVALS

MULTI-POINT GALVANICALLY ISOLATED

WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE

HIGH-LEVEL RELIABILITY

FLEXIBLE CONFIGURATION VIA DIP-SWITCHES

LOW POWER CONSUMPTION

power OUT IN

Vac/dc switching; loop powered

Min 20 Vdc

BEST ACCURACY

WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE

HIGH-LEVEL RELIABILITY

-20..+65°C

From 1,5k Vac up to 4kVac

MTBF>500.000 h

STANDARD SIGNALS

MULTI-POINT GALVANICALLY ISOLATED

<25mA

PC PROGRAMMING

COMPACT SIZE

BEST ACCURACY

6,2 mm

0,1%

EASY SETUP

power OUT IN

1,5 kV Up to 0,1%

Up to -20..+65°C / RH90%

MTBF>500.000 h

CONVERSION TYPE ANALOG CONVERTERS A/D CONVERTERS

mA, MV, A, Ohm, RTD TC, Load cell, Reed, Pnp, Npn, Hall effect sensor, Photoelectric sensor, 24V pulse

APPLICATION EXAMPLE UNIVERSAL ANALOG SIGNAL CONVERSION AND TRANSMISSION TO PLC INPUT

RTD (Pt100 , Pt500 , Pt1000 , Ni100) 2/3/4 wires

ELECTRIC METER CONVERTERS

FREQUENCY CONVERTERS

Input Voltage 7..30 Vdc

Potentiometer 500 Ω -10 KΩ

RELAYS CONDITIONERS TEMPERATURE CONVERTERS

4..20 mA

Thermocouple (J,K,R,S,T,B,E,N), EN 60584

Custom curve linearization

Sensors / Transducers Level Flo w Pressure Volume Humidity Speed Acceler ation Force …

V

PLC with  active input

mV mA

Ω

K121

March- April 2018

p.62-63_area AMP.indd 62

3/14/18 4:52 PM


COMPACT SIGNAL CONVERTERS - K-LINE K-BUS

Expandable power supply connector (EN 60175)

K-SUPPLY

EASY SETUP / EASY LP

Redundant power supply module

To combine with all K series modules

Complete collection of plug&play configurators

To combine with K111 - K121 K120RTD

To combine with all K series modules

Mobile Phone with USB OTG support

ORDER CODES K-BUS

2 slot expandable power supply connector

ORDER CODES

K-SUPPLY Power supply module with electronic protections

• Free download on www.seneca.it

CONNECTION AND INSTALLATION CAGE CLAMP CONNECTION

K-BUS CONNECTOR

INSERTING MODULE ON DIN GUIDE

EXTRACTING MODULE FROM DIN GUIDE

POWER SUPPLY TECHNIQUE

K-line Signal Converter ไดพฒ ั นาระบบ Smart Supply ทีส่ ามารถชวยประหยัดเวลาในการ Wiring อุปกรณและลดขอผิดพลาดจากการ เขาสาย Power Supply โดยปกติแลวการเขา Power Supply ใหกับ Signal Converter โดยตรงผานทาง Terminal ของตัวอุปกรณ ดวยการ เขาสายไฟหนึง่ ชุด เขากับอุปกรณหนึง่ ตัว แตทาง Seneca ไดพฒ ั นาระบบ Smart Supply ขึน้ มาใหกบั Signal Converter ในระบบเพียงตัวเดียว เทานั้น โดยใชอุปกรณที่เรียกวา K-Bus Connecter ติดตั้งบนราง DIN rail มาตรฐาน ทําหนาที่ในการเชื่อมแหลงจายใหกับ Signal Converter ตัวอื่นในระบบ นอกจากนี้ทาง Seneca ยังมีอุปกรณที่ชื่อวา K-Supply เปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มความเสถียรและขยายสัญญาณของแหลงจาย อีกดวย โดย K-Supply มีระบบ Redundant Supply โดยนํา 2 แหลงจายตอเขาตัวอุปกรณนี้ เพื่อปองกันในกรณีที่มีความผิดปกติกับแหลงจาย หลัก ซึง่ ชวยทําใหระบบของ Signal Converter POWER SUPPLY ON SPRING-CAGE TERMINAL SMART SUPPLY SYSTEM Distributed supply with 2 slot connector K-BUS ทํางานไดอยางราบรื่นและตอเนื่อง อีกทั้งเมื่อ (up to 16 modules) ติดตั้งอุปกรณ K-Supply สามารถเพิ่มจํานวน อุปกรณในระบบจากเดิม 16 ตัว ขยายเพิม่ เปน K-BUS 75 ตัว และทําหนาที่ปองกัน Over Voltage K-BUS ใหกับระบบ

1 SMART SUPPLY SYSTEM

NET

Distributed supply with K-SUPPLY module and K-BUS (up to 75 modules)

POWER SUPPLY 2 +

2

K-SUPPLY

-

K-SUPPLY

K-SUPPLY

BUS

2

K-SUPPLY

+

+

BUS

-

+

1

K-Line modules supply distributionbus

+

+

Redundant supply

-

+

Multi-bus connection

-

Parallel inputs connection (2 A output)

+

-

POWER SUPPLY

POWER SUPPLY 1

POWER SUPPLY

NET NET

3

NET

บรษิทั อะตอม - มคิ เพาเวอร จำกดั 50/596 หมู 6 ตำบลบานใหม อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบรุี 11120 โทร : 0-2503-3535 โทรสาร : 0-2503-3519-20 E-Mail : info@atommicpower.com WebSite : www.atommicpower.com Line : @atommicpower Facebook : atommicpower.amp

March - April 2018

p.62-63_area AMP.indd 63

3/14/18 4:52 PM


Special Area > Presto Engineering

Presto Engineering

declares the second ASIC revolution Many years ago, ASICs revolutionised the electronics industry by shrinking a PCBA onto a single chip. However, as semiconductor process technology advanced, the cost of making a chip on the newer process nodes increased to the point where companies think it too expensive to consider. Presto Engineering points out that ASICs can actually be a cost effective alternative to PCBA even for small runs by using mainstream, well established nodes.

Presto Engineering’s Probe Room

“Many applications, such as IoT devices, don’t need state-of-the-art process technology,” explains Martin Kingdon, Presto’s VP of Sales. “More mature nodes have well-established design tools and a set of masks can cost as little as $100,000, compared to the multi-millions for a mask set for leading-edge technology nodes, and give a fast time to market. As a result, ASICs can be manufactured for around $1-$2 each in sub million-unit volumes making ASICs a very attractive, affordable option. Using inexpensive, but still highly reliable nodes makes low volume, simple ASICs really affordable again. It is the second ASIC revolution.” However, the Foundries and leading OSAT companies will only deal directly with large firms that have significant volume requirements and with whom they have long, well-established relationships. Presto solves this problem by acting as an aggregator, i.e. it aggregates volume from a number of its customers and has long established relationships with the leading production providers. This enables it to process even March-April 2018

small runs for customers by having them, for example, on multi project wafers (MPWs) with designs for other customers. This flexibility and ability to accommodate small runs extends to the next stages of test and qualification in its facilities in France, California and Asia. These operate to the defined industry standards, but, more importantly for innovative, novel chips, Presto can custom design a test solution to suit the unique functionality and performance of the chip. For example, IoT devices usually require an RF communications link and preferably with several variants, which is expensive as a PCBA but of negligible addition cost in an ASIC, and these can be to very high frequencies, even into the microwave range. More information about the affordability and feasibility of considering a new ASIC design using Presto Engineering as your test, qualification and supply chain partner can be found in the white paper “Is an ASIC Right for Your Next IoT Product”, which can be found at https://presto-eng.com/News/Whitepapers.html

About Presto Engineering Presto Engineering provides outsourced operations for semiconductor and IoT device companies, helping its customers minimize overhead, reduce risk and accelerate time-tomarket. The company is a recognized expert in the development of industrial solutions for RF, analog, mixed-signal and secured applications – from tape-out to delivery of finished goods. Presto’s proprietary, highly secure manufacturing and provisioning solution, coupled with extensive back-end expertise, giwves its customers a competitive advantage. The company offers a global, flexible, dedicated framework with operations across Europe, the USA and Asia. For more information, visit: www.presto-eng.com or email info@presto-eng.com


Special Area

> ทีมประยุกตการใชงานสินคา ฝายวิศวกรรมระบบเครื่องวัดและควบคุม, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด อานบทความอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่ www.meath-co.com/meter

มิเตอรอิเล็กทรอนิกส ระบบเอเอ็มอาร กับการประยุกตใชสำหรับอาคารเชา โรงงาน หางฯ และตลาด

ตรวจความผิดปกติของเครื่องจักร (กินกระแสไฟสูง)

ในสภาพการทํางานจริง จํานวนชั่วโมงของรอบการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาจตางจากสเปคหรือคูมือ ตามสภาพการติดตั้ง เชน ในที่ความรอนสูงหรือมีฝุนละอองมาก มอเตอรและระบบระบายความรอน รอบบํารุงรักษา หลอลื่น และทําความสะอาดมักถึงเร็วกวาปกติ ซึ่งหากปลอยทิ้งไว การกินไฟจะสูง และอาจสงผลถึงอายุการใชงานที่สั้นลงดวย แตก็เปนเรื่องยากที่ฝายบํารุงรักษาซึ่งมีภาระงานอื่นดวย จะเดิน ตรวจวัดการกินไฟของเครื่องจักรทุกเครื่องในโรงงานบอยๆ เปนประจําได มิเตอรไฟและระบบอาน/บันทึกขอมูลอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบเอเอ็มอาร GEN3 e-Smart Energy) สามารถแจงเตือนการใชกระแส ไฟฟาเกินของเครื่องจักรแตละเครื่องในโรงงานได (ตั้งระดับกระแสแจงเตือนตางกันตามแตละเครื่องจักรได) เจาหนาที่ฝายบํารุงรักษาที่อยูหนา คอมพิวเตอร สามารถรูไดวาเครื่องจักรเครื่องไหนกินไฟมากจนเกินคาที่ตั้งไวแลว ก็จะเขาทําการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาตามสภาพการใชงานจริงได ชื่อ

อาคาร

CNC 3-1 Cutting 3-1 ปมลม 3-1 ออฟฟศ 3-2

โรงผลิต 3 โรงผลิต 3 โรงผลิต 3 โรงผลิต 3

หมายเลข ซีเรียล 7800457 7800443 780045 7800452

ตัวคูณ CT 40 40 80 1

ตั้งคาแจงเตือนกระแสไฟฟา (A) [0.02 - 100.00] 3.50 3.00 3.00 50.00

วันที่แจงเตือน

10/11/2560

วิเคราะหคาไฟตอการผลิต 1 หนวย

เดิมทีนั้นตนทุนคาไฟของสินคาเปนเรื่องยุงยากที่จะคิดคํานวณ ออกมา เพราะกว า จะมาเป น ชิ้ น งานสั ก ชิ้ น ต อ งผ า นเครื่ อ งจั ก รตาม กระบวนการในสายการผลิตหลายเครือ่ ง บางเครือ่ งกินไฟมาก บางเครือ่ ง กินไฟนอย บางกระบวนการใชเวลานาน บางกระบวนการใชเวลาไมนาน เปนตน ดังนั้นตนทุนคาไฟตอการผลิต 1 หนวย มักถูกคิดคํานวณงายๆ

วัตถุดิบ

8:00-8:50 น.

8:50-9:30 น.

เครื่องจักรที่ 1 เครื่องจักรที่ 2

500 kW

350 kW

9:30-10:15 น.

เครื่องจักรที่ 3

100 kW

9:45-10:30 น.

สินคา A 30 ชิ้น

8:30-9:45 น.

เครื่องจักรที่ 4 เครื่องจักรที่ 5

75 kW

100 kW

คาไฟที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรแตละขั้นตอน ระหวางกระบวนการผลิต

สินคา B 10 ชิ้น ตนทุนคาไฟตอชิ้น ของสินคา A และสินคา B เปนเทาไร?

รูปสายการผลิตมีเครื่องจักร 3 เครื่อง (kWh1 + kWh2 + kWh3)/ จำนวนชิ้นงาน = หนวยไฟตอชิ้น (คาอางอิง)

เวลาที่แจงเตือน

13:30:30

รายละเอียด

สถานะ

ปกติ ปกติ เฟส A = 3.30A, เฟส B = 3.30A, เฟส C = 3.30A กระแสเกิน ปกติ

โดยใชขอมูลจริงบางสวน เฉลี่ยหยาบๆ บางสวนรวมกัน อีกทั้ง เมื่อทําการผลิตไประยะหนึ่งและมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ชนิดเครื่องจักร รายละเอียดผลิตภัณฑ เปนตน ดังนั้นตนทุนคาไฟ ตอการผลิต 1 หนวย มักถูกคิดคํานวณงายๆ โดยใชขอ มูลจริงบางสวน เฉลี่ยหยาบๆ บางสวนรวมกัน อีกทั้งเมื่อทําการผลิตไประยะหนึ่ง และมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ชนิดเครื่องจักร รายละเอียด ผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลใหตนทุนคาไฟตอหนวยเพิ่มขึ้นหรือลดลงตางไป จากเดิม ก็มักไมไดปรับปรุงตนทุนคาไฟอางอิงใหมใหถูกตองเปน ปจจุบัน เพราะความยุงยากในการคิดคํานวณดังที่กลาวมา มิเตอรไฟและระบบเอเอ็มอาร GEN3 e-Smart Energy ซี่งมี กราฟการใชไฟ (kWh) อยางละเอียดของแตละเครื่องจักรในสาย การผลิตตลอด 24 ชั่วโมง (บันทึกคาทุก 15 นาที) สามารถนํามา ประยุกตใช ทําใหการหาตนทุนคาไฟตอการผลิต 1 หนวยของ สินคาแตละรุน ทําไดงา ย ตนทุนคาไฟนีส้ ามารถใชประกอบกับตนทุน จากสวนอืน่ เพือ่ กําหนดราคา หรือตรวจสอบการใชไฟทีส่ ญ ู เปลา เชน ปริมาณผลิตไดตามยอดแตปริมาณการใชไฟในสายการผลิตสูงกวา การใชไฟอางอิงที่ทําขอมูลไว ก็อาจแสดงวามีการผลิตของเสียมาก หรื อ มี ก ารเป ด เครื่ อ งจั ก รในสายการผลิ ต ทิ้ ง ไว โ ดยไม เ กิ ด ชิ้ น งาน ซึ่งเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของในกระบวนการผลิตตรวจสอบในเชิงลึก ตอไป March - April 2018

p.65-67_Mitsubishi.indd 65

3/14/18 2:10 PM


สงหนวยการใชไฟฟาเขาโปรแกรม ERP

โปรแกรม e-Smart Energy

Export

หนวยการใชไฟ แตละมิเตอร

หนวยไฟ

มิเตอรไฟฟา

โปรแกรม ERP

Import

Bill

การจดคาหนวยไฟผูเชาของหางสรรพสินคาเดิมจะใหคนเดินจดหนวยหนามิเตอร แตละตัว หากมีขนาดพื้นที่ใหญ เชน ในหางสรรพสินคาที่มีจํานวนมิเตอรไฟที่มาก ประมาณ 1,000 เครื่อง อาจจะตองใชเวลาจดหนวยนานถึง 3-6 วัน ในการจดแตละรอบ นอกจากนี้ ก็อาจมีการจดหนวยผิดเกิดขึ้นได กวาจะไดนําหนวยเขาโปรแกรมเพื่อออกบิลเรียกเก็บคาเชา ซึ่งเปนเรื่องที่ยุงยากและเสียเวลา แตดวยระบบเอเอ็มอาร GEN3 ที่สามารถอานและบันทึก หนวยการใชไฟของมิเตอรทุกตัวอัตโนมัติ แลวสามารถ Export หนวยการใชไฟแตละมิเตอร ออกมาในรูปแบบไฟล .csv, .xls หรือ .xlsx ตามที่ตองการนําไป Import เขาโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) จึงไมจําเปนตองมีคนเดินจดและคียเขาโปรแกรม ERP ชวย ลดเวลาการออกบิลจาก 3-6 วันใหเสร็จไดภายในวันเดียว จึงเรียกเก็บเงินผูเชาไดรวดเร็ว สงผลใหการหมุนเวียนกระแสเงินสดคลองตัวมากขึ้น อีกทั้งหนวยที่ไดก็ถูกตองแมนยํา รายงานการบันทึกคามิเตอรไฟฟา

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เก็บขอมูล (kWh, V, A, etc.)

โปรแกรม e-Smart Energy

ดึงไปใช

ฐานขอมูล MySQL

โปรแกรมประยุกต เชน โปรแกรมบัญชี ฯลฯ

การเติบโตของกลุมธุรกิจศูนยการคา หางสรรพสินคา ในปจจุบัน มีการขยายตัวอยางรวดเร็วทัง้ หางขนาดใหญ หรือแบบ Community Mall ถือเปนธุรกิจที่มีการใชไฟฟามาก การจัดการควบคุมไฟฟาจึงมีความ สําคัญในการชวยลดคาใชจา ยของธุรกิจได ซึง่ ในระบบเอเอ็มอาร GEN3 e-Smart Energy เก็บหนวยไฟ คากระแสไฟฟา คาแรงดัน ไวในฐานขอมูล MySQL จึงรองรับการนําไปใชงานเพิ่มเติม โดยการเขียนโปรแกรม ดึงขอมูลตางๆ จาก MySQL เชน นําไปประยุกตใชกับการพัฒนา โปรแกรมเฉพาะของตนเอง เชน โปรแกรมระบบบัญชี การแจงเตือน เกีย่ วกับการใชไฟฟา หรือโครงการประหยัดพลังงาน ระบบบริหารจัดการ พลังงานในอาคาร (BEMS: Building Energy Management System) เพื่อติดตามระบบพลังงานตางๆ ภายในอาคารอยางละเอียด ทําให ผูด แู ลอาคารเขาใจและทราบถึงลักษณะการใชไฟฟาในอาคารของตนเอง ในแตละชวงเวลาได และสามารถรับรูไดวามีการใชพลังงานไฟฟาไปกับ อุปกรณสว นใดมากนอยเพียงใด เพือ่ ลดการใชพลังงานเกินความจําเปน ในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม เปนตน

เก็บขอมูลการใช ไฟฟาทุก 15 นาที

บันทึกประวัติการใชไฟฟาอยางละเอียด

ในอดีตผูใชไฟฟาจะทราบปริมาณการใชไฟของตัวเองยอนหลัง ได 1 เดือนเทานั้น การใชไฟในชวงเวลาระหวางนั้นจะไมมีขอมูล ซึ่ง การนําเทคโนโลยีระบบเอเอ็มอาร GEN3 e-Smart Energy มาใชในการ เก็บบันทึกขอมูลพฤติกรรมการใชไฟฟา ดวยกลองเอดีซีที่สามารถเก็บ ประวัติการใชไฟไดละเอียดถึงราย 15 นาที ที่สามารถเลือกดูรายงาน การใชไฟยอนหลังตามชวงเวลาได สามารถตรวจสอบลักษณะการใชไฟ และติดตามความผิดปกติของอุปกรณไฟฟา เชน กินไฟสูง หรือจะเปน ขอมูลชวยลดขอถกเถียงกับผูเชากรณีมีการรองเรียนคาไฟแพง

มิเตอรอิเล็กทรอนิกส สแตนดอโลน กับการประยุกตใชสำหรับโรงงาน และโซลารเซลล มิเตอรสแตนดอโลน เปลี่ยนแทนจานหมุนเกาไดเลย

โดยสวนมาก ตูควบคุมระบบไฟฟาประจําอาคาร/โรงงาน มักติดตั้งเครื่องวัดไฟฟา พื้นฐาน เชน Watt-Hour Meter หรือมิเตอรชนิดจานหมุนไว ซึ่งจะเปนมิเตอรแบบ 3 เฟส ตอรวมกับ CT ภายนอก การเปลี่ยนมิเตอรสแตนดอโลนแทนที่มิเตอรจานหมุนเดิมนั้นก็ไมยาก เพียงแคยาย สายแรงดันและสายกระแสจากมิเตอรตัวเดิมมาเขาขั้วตอสายของมิเตอรตัวใหม ซึ่งมาตรฐาน การเรียงสายเขาขั้วตอก็จะเหมือนกัน เพียงแคนี้มิเตอรเกาในตูควบคุมระบบไฟฟาที่ใชงานมาหลายปก็จะถูกอัพเกรดเปน มิเตอรอิเล็กทรอนิกสที่สามารถวัดไดทั้งคาการใชไฟ kWh และคาเรียลไทมตางๆ เชน kW, V, A, Power Factor, Harmonic

March- April 2018

p.65-67_Mitsubishi.indd 66

3/14/18 2:10 PM


ทุกสิ้นเดือน มิเตอรจะจดคาเองอัตโนมัติภายในตัว

ปกติถา เปนมิเตอรแบบจานหมุน ทุกๆ สิน้ เดือน เจาหนาทีไ่ ฟฟาประจําอาคาร/โรงงาน จะตอง คอยไปเดินจดคามิเตอรตามจุดตางๆ ซึง่ ชวงสิน้ เดือนก็มกั มีงานอืน่ ๆ อีกหลายอยางเขามา จนทําให ลืมจดคามิเตอรหรือจดไมทัน กลายเปนเรื่องยุงยากวุนวาย มิเตอรอิเล็กทรอนิกสชนิดสแตนดอโลน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหการจดหนวยทุกๆ เดือน สะดวกขึ้น โดยไมตองพึ่งระบบอานคามิเตอรอัตโนมัติที่มีคาใชจายคอนขางสูง มิเตอรสแตนดอโลน จะบันทึกคาการใชไฟลงไปในหนวยความจําภายในตัว ณ เวลาเที่ยงคืนของวันสุดทายทุกเดือน ตัวอยางเชน วันที่ 31 ของเดือนมกราคม เวลา 24:00 น. คาที่จดอัตโนมัตินี้ เมื่อถึงเดือนถัดไป ก็จะไมซอนทับกัน เพราะมิเตอรมีหนวยความจําที่บันทึกคายอนหลังไดถึง 12 เดือน เมื่อมิเตอรจดคาเองไดแลว ทุกๆ สิ้นเดือนก็ไมตองมากังวลอีก เจาหนาที่ไฟฟาคอยมากดปุม ดูคายอนหลังจากตัวมิเตอรสัก 2-3 วัน หรือ 1 สัปดาหถัดไปก็ได

โปรแกรมใชเรียกดูคาอยางละเอียดยอนหลังได

ในอดีต เจาหนาทีไ่ ฟฟาประจําอาคาร/โรงงาน ก็จะนําคาหนวย kWh ทีจ่ ดไดแตละเดือนมาใช หากเดือนใดพบวาการใชไฟสูงมาก ก็ไมสามารถ ยอนกลับไปดูไดวา วันไหน ชวงเวลาไหน มีความผิดปกติ มิเตอรอิเล็กทรอนิกสชนิดสแตนดอโลน จะบันทึกคาการใชไฟทุกๆ โปรแกรม 15 นาที เก็บไวในหนวยความจําภายใน ซึ่งสามารถใชโปรแกรมและสาย MX EvaluationPro Data Link ที่มาพรอมกับมิเตอร ดาวนโหลดขอมูลออกมาดูไดเปนกราฟ Export รายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือจะแปลงออกมาเปนไฟล CSV (Excel) เพือ่ ใชทํารายงานก็ได ดวยแนวคิดการพัฒนามิเตอรสแตนดอโลน ที่เนนใหมีทุกอยางครบ ในตั ว โดยไมตองซื้อ option เพิ่ม มีฟงกชันการวัดเพียงพอตอการใชงาน Reading data เปนมิเตอรประจําอาคาร/โรงงาน และไมตองลงทุนทําระบบสาย Network Data Link Cable (RS-232) เพิ่ม การเปลี่ยนมิเตอรเดิมจากชนิดจานหมุน (Watt-Hour Meter) มาเปน มิเตอรแบบใหมนี้ จึงเปนการอัพเกรดที่ลงทุนไมสูงมาก

ตรวจสอบการใชไฟ (ดีมานต kW) ในแตละชวงเวลา

โดยสวนใหญ อาคารธุรกิจ โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม มักจัดอยู ในผูใชไฟประเภทที่ 3, 4, 5 (กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ และกิจการเฉพาะอยาง) ซึ่ง การไฟฟาฯ จะคิดคาความตองการพลังงานไฟฟา หรือคาดีมานต kW เพิ่มเติมดวย ซึ่งหาก มีคาสูงก็จะทําใหตองเสียคาไฟที่แพงขึ้น การลดคาดีมานตนี้ ทําไดโดยการลดโหลดที่ใชกําลังไฟฟาสูงๆ ในชวงเวลาเดียวกัน เชน การเปดแอร-เครื่องจักร พรอมๆ กัน หากติดตั้งมิเตอรสแตนดอโลนแทนมิเตอรไฟฟา ชนิดเดิม ก็จะทําใหทราบคาดีมานต kW ทุกๆ 15 นาที และนําไปวิเคราะหเพื่อหาทางลด คาไฟได นอกจากขอมูลดีมานต kW แลว เจาหนาที่ไฟฟายังสามารถทราบถึงการใชพลังงาน ไฟฟ้า kWh ในช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟสูง (ช่วง Peak ค่าไฟจะสูงกว่า Off Peak 1.5-2 เทาตัว) แลวนําขอมูลไปทําโครงการอนุรักษพลังงาน หรือมาตรการการลดคาไฟตางๆ ได

มีระบบเตือนความผิดปกติของการตอสายไฟ

ในการติดตั้งมิเตอร โดยเฉพาะมิเตอร 3 เฟส ชนิดตอรวมกับ CT สิ่งที่จะตองตรวจสอบหลังการ ติดตั้งเสมอ คือ ตองแนใจวา ตอสายไฟแตละเสนเขาขั้วตอถูกตอง ไมกลับขั้วกัน หรือขันสกรูไมแนน On-Site Display Monitor Screen บางครั้งแมตอผิดเล็กนอย มิเตอรก็ยังคงหมุนได แตคาที่วัดมีความผิดเพี้ยนอยางมาก คือ แสดงสถานะการตอสายเขากับมิเตอรที่หนาจอ มิเตอรอิเล็กทรอนิกสชนิดสแตนดอโลน มีฟงกชันแสดงสถานะการตอสายเขามิเตอรไวบนหนาจอ - St0000 คือ ตอสายถูกตอง LCD สามารถกดปุมดูไดวามีการตอสายถูกตองหรือไม สายแรงดันหรือกระแสผิดเฟสหรือไม สายแรงดัน - St0001 คือ แรงดันต่ำหรือสูงผิดปกติ หลุดหรือหลวมหรือไม รวมถึงสามารถแสดงสถานะแรงดันไฟต่ําหรือสูงผิดปกติไดดวย คุณสมบัติขอนี้ - St0010 คือ แรงดันแตละเฟสไมสมดุล ชวยใหเจาหนาที่ไฟฟาไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ไมตองพกพาเครื่องมือวัดหลายชนิดไปเพื่อใชในการ - St0100 คือ ตอสายแรงดันหรือกระแสผิดเฟส ตรวจสอบหลังติดตั้งหรือแมกระทั่งชวยในการตรวจสอบมิเตอรที่ติดตั้งและใชงานไปนานๆ แลวได - St1000 คือ สายแรงดันหลุดหรือหลวม March - April 2018

p.65-67_Mitsubishi.indd 67

3/14/18 2:10 PM


Special Area

> บริษัท ที แอนด ดี เพาเวอร เทค (ไทยแลนด) จํากัด

Hyundai

Miniature Series

HYUNDAI Miniature Series, as an integral part of Hyundai L/V & M/V circuit breakers and contactors, offer the complete solution against overload, short-circuit and earth leakage current as well as system monitoring, and can be applied to residential, commercial and industrial sectors. To satisfy clients requirements, HYUNDAI Miniature Series are focused on safety, ease of installation and user-friendliness with high reliability qualified by international test authorities based on IEC standards. Complete solution for residential, commercial and industrial applications HiBD type miniature circuit breaker ● ● ●

● ● ●

overload and short-circuit protection 3, 4.5, 6, 10kA at AC240/415V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A 1, 2, 3, 4, 1+N, 3+N pole B, C, D curve auxiliary switch, trip alarm switch, shunt trip, under voltage trip

HiSD type miniature switch disconnector isolation 16, 32, 63, 100, 125A HiRO and HiRD type residual current 1, 2, 3, 4 pole circuit breaker with overcurrent protection overload and short-circuit protection earth leakage protection 4.5, 6kA at AC240/415V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A 10, 30, 100, 300, 500mA 1+N, 2, 3, 3+N, 4 pole B, C, D curve AC type ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

HiRC type residual current circuit breaker earth leakage protection 16, 25, 32, 40, 63A 10, 30, 100, 300, 500mA 2, 4 pole AC, A type ● ● ● ● ●

March- April 2018

p.68-69_area T&D.indd 68

3/15/18 10:02 AM


Mini breaker overload, short-circuit and earth leakage protection 1.5, 2.5, 5, 10kA at AC220/460V 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100A 15, 30, 100, 200mA for HiGC and HiGD breaker 1, 2, 3 pole plastic case for HiBC32S breaker plug-in and lug-to-lug type for HBD breaker ● ● ● ● ● ● ●

“Hyundai Brand” • ตคูอนซมูเมอรยนูติ ระบบ Bolt On • Busbar Link เปน็ทองแดงชบุดบีกุ สามารถทนกระแสสงูสดุ 160A • ตูทำาจากเหล็กไรสนิมชุบดวยไฟฟาและพนดวยสีฝุน (Epoxy Powder Pain Coating) • แทง N, G ทาำจากทองเหลอืง • หวัตอเขาสาย (Connector Kit 1 Ea) มใีหสำาหรบัชวยเขาสาย ใหญ (Incoming up 95mm2) • MCB ไดมาตรฐานทั้งยโุรปและอเมรกิา Standard : IEC 60898, IEC 60947-2 Approval : KEMA, TSE CE : Community European : TÜV Rheinlend, GOST-R

ตดิตอ่

บรษิทั ที แอนด์ ดี เพาเวอร์ เทค (ไทยแลนด์) จาำกดั 22/26 ถ.สขุาภบิาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร. 0-2002-4395-97 แฟกซ์ 0-2002-4398 E-mail : info@tdpowertech.com March - April 2018

p.68-69_area T&D.indd 69

3/15/18 10:02 AM


Special Area > SHELL Thailand

ENERGY DEMANDS & IMPACT ON TURBINE OIL • Reduce Levelized Cost of Energy (LCOE) capital & operating costs • Higher turbine efficiency • Reduced emissions • Flexibility of supply to meet demand (fast ramp rates) • Increased availability with less incidence of power outages/turbine trips • Cyclic peak-load operation is becoming more frequent and severe

We see the move towards higher turbine efficiencies, more combined cycle applications and gas turbines. There is also the demand to provide faster ramp-up rates to meet periods of peak demand and more operation in cyclic or peak loading rather than base load operation.

How are the deposits formed? SERVICE LIFE - PROGRESSIVE OXIDATIVE DEGRADATION

March-April 2018


• As a turbine oil oxidises it forms by-products which are highly polar - these include organic acids, ketones, aldehydes • The polar by-products react with each other and form higher molecular weight polymeric species (dimers/trimers) • The Turbine base oil has finite solvency and will hold these higher MW species in solution - this is temperature dependent - higher T’s give greater solvency

…once saturation point is reached, the by-products have such a high molecular weight and polarity, they can no longer be held in solution and they drop-out as sludges (still “wet”) initially, in the cooler spots in the lube system Metal surfaces typically are dipolar and hence attract polar molecules from the relatively non-polar lubricants, especially in cooler areas The continued action of cross links and heat dries sludges out to form varnishes or lacquers As these species reach a point of saturation they will effectively plate out in cooler areas of the turbine such as guide vanes, servo valves and in bearings or gears. While it may cause a visual issue on bearings it often will not lead to a system shutdown unlike the case of a hydraulic servo valve trip.

Shell new technology (Gas-to-liquids (GTL)) CATALYTIC PROCESS TO CONVERT GAS TO OIL PRODUCTS S tage 1: Gasification

S tage 2: S ynthesis

S tage 3: Hydro-C racking and S eparation

S Y NGAS

+ Methane (natural gas)

Oxygen (from air)

+ Hydrogen Carbon Monoxide

+

HY DR OC R AC KING C AT ALY S T

F ischer T ropsch Wax + Water

March-April 2018


GTL OIL, API GRP III PRIMARILY ISO-PARAFFINIC, NO IMPURITIES, EXCELLENT ANTIOXIDANT RESPONSE, NARROW MOLECULAR DISTRIBUTION

At the heart of the Shell Turbo S4 X and GX grades is Shellâ&#x20AC;&#x2122;s innovative Gas to Liquids group III base oils. Unlike the normal process where we take a crude oil, distill it down to specific fractions, we actually take natural gas and build up the desired base oil composition through a series of steps of synthesis using what we call the Fischer Tropsch process, hydro-treating and distillation to a very specific base oil with high purity and excellent repsonse to addtives.

Turbine oil - Oxidation stability tost life test

March-April 2018


TOS T L IFE TUBE S S hell Turbo S 4 X >20,000 hrs

If we look at leading OEM specifications TOST life varies anywhere from 3,000 hrs to 7,000 hrs minimum oil life. Our Shell Turbo T, and S4 products have over 10,000 hrs TOST life (this test is run at 95C in the presence of oxygen, water and metal catalysts). In fact we have modified this test to run for extended periods and the Turbo S4 grades have over 20,000 hrs TOST life with very little deposit formation as shown by the glass tubes at the end of the test.

น้ำ�มันหล่อลื่นสำ�หรับกังหันก๊าซ (Gas turbine) และกังหันไอน้ำ� (Steam turbine)

March-April 2018


< Special Area < บริษัท เอวีร่า จ�ำกัด

า ้ ฟ ฟ ไ น า ง ง ั ล พ ร า ก ด ั จ ร า ฟ้าได้ถึง ไฟ ห ิ น า ร ง ง ั ล บ พ ้ ช ใ บ ร ระบ พ Data Center และลดต้นทุนกา ธิภา

ช่วยเพิ่มประสิท

90% CVM-A1500 Multifunction Power Analyzers Meter for MDB

ปั จ จั ย หลั ก เกี่ ย วกั บ อั ต ราการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Centre) อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าลดลง โดยการเลือก ใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเข้ามาบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย อีกทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโหลด เพราะนั่นคือ หัวใจ ส�ำคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน

เราสามารถค�ำนวณประสิทธิภาพ การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ การผลิตใด ๆ ก็ตาม ที่ติดตั้งอยู่ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยการ เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า ในแต่ ล ะภาคส่ ว น เมื่ อ เปรี ย บ เทียบกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ ใช้งานส�ำหรับกลุม่ โหลดทีม่ คี วาม จ�ำเป็นต่อระบบไฟฟ้า ด้วยสิง่ นีจ้ ะ ท�ำให้เราทราบว่าข้อมูลพลังงาน ไฟฟ้าที่ใช้นั้นมีประสิทธิภาพตาม ที่เราคาดหวังเป็นสิ่งส�ำคัญ และ การด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่งแวดล้อมหรือไม่

PoweStudio SCADA Energy Management Software

ตัวอย่าง Data Center ที่ลดค่าใช้จ่ายได้จริง

100 kW

of installed power

Improvement

of energy efficiency

Electricity bill savings of €8,000 to €16,000

ศูนย์คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ที่มีก�ำลังไฟฟ้าติดตั้งอยู่ 100 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 8,000 ถึง 16,000 ยูโร อันเป็นผลมาจาก การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า การท�ำเช่นนี้เป็นสิ่งส�ำคัญในการตรวจจับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่ประเมินไว้ ซึ่งมาตรการในการแก้ไข ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าจึงมีความส�ำคัญอย่างมาก โดยข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นตัวบ่งชี้การใช้พลังงาน PUE (Power Usage Effectivness) หรือประสิทธิผล ที่ก�ำหนด โดยใช้มาตรฐานที่ออกโดย The Green Grid หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ประกอบไปด้วยกว่า 175 บริษัท ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

March - April 2018


Energy supply and control units

One or several units to supply power

คื อ ห น ่ ว ย ค ว บ คุ ม แ ล ะ จ ่ า ย พ ลั ง ง า น ไฟฟ้ า ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การท� ำ งานของ อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ ต้องมีความต่อเนื่อง รวมถึ ง การเชื่ อ มต่ อ สวิ ท ช์ บ อร์ ด ไฟฟ้ า อุปกรณ์แสงสว่าง เครื่องท�ำความเย็น ระบบ เครื่องปรับอากาศของห้องควบคุม ต้องมี ความเกี่ยวข้องกัน

อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ (IT) ประกอบด้ ว ย UPS (Uninterruptible Power Supply) หากพูดกว้าง ๆ เราสามารถพูดได้ว่า จากพลังงานรวม 100% ที่ใช้ ภายใน DPC 60% สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ของการใช้พลังงานไฟฟ้าและส่วนที่เหลืออีก 40% ส�ำหรับระบบเครื่องท�ำความเย็น

พลังงานไฟฟ้า สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ใช้ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ เราสามารถแบ่ง พลังงานไฟฟ้าได้ออกเป็น 2 ส่วน ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ดั ง นั้ น เร า จ ะ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ต้ อ งการส� ำ หรั บ สั ม ประสิ ท ธิ์ (PUE) ที่เป็นไปได้ในการเตรียม การเปรียบเทียบ เพื่อมุ่งเป้าไป ที่ ก ารก� ำ หนดการกระท� ำ เพิ่ ม ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ของศูนย์คอมพิวเตอร์เหล่านี้

Calculation Guidelines

ปกติเราจะใช้มาตรฐานที่ออกโดย The Green Grid ค�ำนวณ ซึ่งตารางการ ค�ำนวณค่าพารามิเตอร์ส�ำหรับประสิทธิภาพ DPC เราจะแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้

1. PUE : Power Usage Effectiveness ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานไฟฟ้าในส่วนแรก จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไป กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่ติดตั้งภายในระบบไฟฟ้ามากถึง 50% เช่น ตูส้ วิทช์บอร์ดไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เป็นต้น พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้งานในส่วนที่สอง พลังงานไฟฟ้า ส่วนนีจ้ ะถูกใช้งาน ไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้กบั ระบบคอมพิวเตอร์ มากถึง 50% เช่น ระบบสื่อสาร ระบบเก็บข้อมูล ระบบส�ำรอง ข้อมูล เป็นต้น ดังนัน้ แล้วพลังงานไฟฟ้าทีถ่ กู ใช้งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงถือว่าเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ เปรียบเสมือนว่าพลังงานไฟฟ้า เป็นหัวใจของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญไม่แพ้กัน หนึ่งในกุญแจความส�ำเร็จ ของการปรับปรุงด้าน พลังงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ คือ การวัดวิเคราะห์ การใช้พลังงานไฟฟ้าของโหลดแต่ละประเภท เพือ่ ให้สามารถรับรู้ถึงค่าพลังงานไฟฟ้าของโหลดแต่ละ ประเภท จะท�ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนที่แพงที่สุดไปจนถึงต�่ำที่สุดได้โดยง่าย อีกทั้ง สามารถด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขของโหลดประเภท นั้นได้โดยง่ายอีกด้วย

Total energy supplied

PUE Energy for computer equipment 2. DCE : Data Centre Efficiency ประสิทธิภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์

DCE Energy for computer equipment as a % Total energy supplied

ค่าก�ำลังไฟฟ้าใช้งานประสิทธิผล (Power Usage Effectiveness : PUE) คือ ค่าก�ำลังไฟฟ้าด้านเข้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ หารด้วยก�ำลังไฟฟ้าที่ ระบบคอมพิวเตอร์ใช้งาน ซึ่งค่า PUE นี้ จะเป็นดัชนีชี้วัดการใช้ก�ำลัง ไฟฟ้าที่ส�ำคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยการใช้งานก�ำลัง ไฟฟ้าสูง ตั้งแต่ 10 – 100 เท่า ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งอาคาร ก�ำลังไฟฟ้าด้านเข้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ วัดจากก�ำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทงั้ หมดของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมกับก�ำลังไฟฟ้า ทีจ่ า่ ยให้แก่ระบบไฟฟ้าเครือ่ งกลทีท่ ำ� งาน เพือ่ ท�ำให้ศนู ย์คอมพิวเตอร์ ท�ำงานได้โดยมีอุปกรณ์เกี่ยวกับก�ำลังด้านเข้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ March - April 2018

Mag-Faifa-Issue-Mar-Apr-2018.indd 75

2/28/2018 5:56:12 PM


"อย่าลืมนะ การลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการลดภาวะ โลกร้อน มีแต่ได้กับได้"

Breakdown Energy consumption in DPC การวัดเราสามารถวัดได้ถึง 3 ระดับ ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ ซึ่ง การวัด เราจะวัดจากจุดที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในไดอะแกรมด้านซ้าย โดยเป็นการใช้พลังงานทีว่ ดั ได้เป็นหน่วยกิโลวัตต์ โดยใช้วงจร 12 เดือน เป็นตัวเปรียบเทียบส�ำหรับการอ้างอิง

ค่า PUE จะท�ำให้เราทราบความคุ้มค่ากับการลงทุนไป กับการกินไฟของระบบต่างๆ ในศูนย์คอมพิวเตอร์มาก แค่ไหน ถ้าหากค่า PUE เท่ากับ 1 หรือ ใกล้เคียง 1 แปลว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น ๆ ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด 100%

จากรู ป ด้ า นซ้ า ยเป็ น การอธิ บ ายถึ ง หลั ก การ การท� ำ งานของระบบไฟฟ้ า ที่ ถู ก แบ่ ง ใช้ ง าน ภายในศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี รู ป แบบการ ท�ำงานเป็นแบบ 2N และอุปกรณ์ท�ำความเย็น N+1 ปฏิบัติงานด้วยอัตราส่วน 30% โดย ประมาณการได้จากอัตราความสามารถในการ ท�ำงานโดยรวม

ต้ น ทุ น หลั ก ของพลั ง งานที่ ใช้ คื อ พลั ง งาน ไฟฟ้าจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น โดยภายในองค์กรของ ผู้ใช้สามารถลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดย การออกแบบระบบไฟฟ้าและเลือกใช้อุปกรณ์เครื่อง มือวัดทางไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูล ที่ถูกต้อง แต่แท้จริงแล้วค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดอายุการท�ำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจจะ มีมูลค่าที่สูงกว่าอุปกรณ์ของระบบไอทีด้วยซ�้ำ ซึ่ง ในบทความนี้ จ ะขอยกตั ว อย่ า งอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ วัดทางไฟฟ้าที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ ออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในด้านพลังงานไฟฟ้าให้ลดลงถึง 20 – 50% และ ด้วยการด�ำเนินการอย่างมีระเบียบหลักการแล้วจะ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยในด้านพลังงานไฟฟ้า ลดลงได้ถึง 90% เลยทีเดียว

March - April 2018

Mag-Faifa-Issue-Mar-Apr-2018.indd 76

2/28/2018 5:56:24 PM


1

2

การแก้ปัญหา ด้วยระบบบริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า PowerStudio SCADA

โดยการศึกษา ขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน และขั้นตอน การศึกษาที่ 3 จะต้อง ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

3

Improvement : วิเคราะห์ข้อมูล และน�ำ ผลลัพธ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและ ทราบถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง ของโหลดเหล่านี้

Analysis : การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการติดตั้ง โปรแกรม PowerStudio ในการประยุกต์ใช้งานเพือ่ การค�ำนวนและดูผลลัพธ์ จากการใช้พลังงานไฟฟ้า และการจัดท�ำรายงานผล ที่ถูกต้อง

Measurement : ด้วยการเพิ่ม CVM Power Analyzer Unit สามารถเลือกใช้งานได้กับหม้อแปลง กระแสไฟฟ้า (Current Transformer : CT) ที่หลากหลายพร้อมกับการสื่อสารแบบ RS-485 เพื่อวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ โหลดต่าง ๆ

บริษัท เอวีร่า จ�ำกัด มีประสบการณ์หลายสิบปีในด้าน Energy Efficiency Solution มีทางเลือกและ ข้อเสนอที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อการ ควบคุม PUE, DCE และ UPS ในการจัดการพลังงานไฟฟ้า และซ่อมบ�ำรุง ซึ่งรวมไปถึง Energy Meter Power Analyzer Ultra-immunized อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ลงดิน Harmonic Filter System Power Studio SCADA อีกทั้งซอฟต์แวร์การบริหารจัดการด้านการปรับปรุง ตัวประกอบก�ำลังไฟฟ้า

รูปที่ 1 หน้าจอเริ่มต้นในแผนภาพพร้อมข้อมูลที่สอดคล้องกันกับ ประเภทของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน (แปลงเป็นหน่วย KWh) รูปที่ 2 หน้าจอสรุปข้อสรุปด้วยการค�ำนวณสมรรถนะ รูปที่ 3 แสดงรายงานที่มีผลลัพธ์สำ� หรับช่วงเวลาต่างๆ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี)

ระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์นั้นท�ำงานจะ เพิ่มค่าก�ำลังไฟฟ้าของประสิทธิผล ในขณะที่โหลด ของศูนย์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลง เซิร์ฟเวอร์หยุด การท�ำงาน ท�ำให้ก�ำลังไฟฟ้า และโหลดความเย็นที่ ระบบคอมพิวเตอร์ต้องใช้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้คา่ ก�ำลังไฟฟ้าประสิทธิผลกลายเป็นค่า ทางสถิติมีค่าเป็นช่วง (Range) ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม เงือ่ นไข และสภาพการท�ำงานของระบบทัง้ หมด ซึง่ ถ้า เราเลือกใช้งานในอุปกรณ์เครือ่ มือวัดและแสดงผลทีม่ ี ประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถเข้าถึงการด�ำเนินการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงในทุกๆ ภาคส่วน การท� ำ งานของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ส่ ว นที่ ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า มากที่ สุ ด และจะต้ อ งมี ร ะบบ สนับสนุน ท�ำงานร่วมกัน ได้แก่ ระบบไฟฟ้าเครื่องกล ทีต่ อ้ งท�ำงานรองรับระบบคอมพิวเตอร์ทที่ ำ� งานตลอด 24 ชั่วโมง ใน 365 วัน หรือ 1 ปี การพิจารณาว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ทที่ ำ� งานอยูน่ ใี้ ช้กำ� ลังไฟฟ้าได้อย่าง มีประสิทธิผลหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างประหยัดและคุ้มค่า ดังนัน้ แล้ว บริษทั เอวีรา่ จ�ำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึง่ ที่ จะช่วยดูและระบบไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ทำ� งานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพือ่ ให้ได้ประสิทธิผล มากที่สุด

บริษทั เอวีรา่ จ�ำกัด รับปรึกษาและวางแผนระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 02, 03 ชั้นที่ 15 เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2074-4411 Fax : 0-2074-4400 E-mail : sales@avera.co.th Website : www.avera.co.th March - April 2018

Mag-Faifa-Issue-Mar-Apr-2018.indd 77

2/28/2018 5:56:26 PM


Special Area > Würth Elektronik eiSos

Würth Elektronik eiSos, manufacturer of electronic and electromechanical components, exhibits at embedded world (Nuremberg, February 27 – March 1, 2018). At booth 3-247, one of the biggest in hall 3 of the Nuremberg Exhibition Center, the company presents the smallest components. With numerous new products in 0402 and 0603 packages, the manufacturer supports the advancing miniaturization of assemblies. Another key topic at the Würth Elektronik eiSos exhibition booth is suppression – one example of use is for signal lines with the help of high frequency optimized multilayer ferrites.

Image source: Würth Elektronik eiSos WE-MPSB, SMT ferrites with specified peak current capability

Würth Elektronik eiSos at embedded world 2018 Component Solutions for Embedded Applications

Image source: Würth Elektronik eiSos WL-SMDC Horticultural Ceramic LEDs 3535 for lighting plants in breeding and laboratory facilities.

78

March- April 2018

WE-MPSB is among the stars. This worldwide first series of SMT ferrites with specified peak current capability is optimized for filtering high frequency DC/DC switching controllers in harsh industrial environments. Additional important products in the trade show program are the WEMAPI, some of the world’s smallest wound metal alloy storage inductors, the WE-LAN-AQ-10/100 Base-T transformers with improved return loss and crosstalk properties, as well as the new MagI³C power modules. With MagI³C-VDMM (Variable Step Down MicroModule), Würth Elektronik eiSos extends its product series of power modules with high power density, very few external components and excellent electromagnetic compatibility with a specially compact solution in the LGA-6EP housing. The MagI³C-VDRM (Variable Step Down Regulator Module) is now available in the TO263-7EP package – ideal for prototype construction. In the field of electromechanics, high quality WE-COM-USB-3.1 type C connectors are unveiled. These and other developments reflect Würth Elektronik’s expectation that USB is set to make rapid gains in industrial applications.


“LED it grow”

Illuminating examples in the true sense for outstanding product design are found in the field of LEDs. In the spotlight: WL-SMDC Horticultural Ceramic LEDs 3535. With its light spectrum, this new series of compact LEDs is ideal for lighting plants in breeding and laboratory facilities. More news from this division of Würth Elektronik eiSos: WL-SMCW 0402 and 0603 compact – miniature LEDs for SMT assembly. WL-SFTW PLCC-6 RGB is a powerful combination of red, green and blue LEDs for displaying any colors in applications such as decoration and background illumination. Of particular interest, especially for sensor manufacturers, are infrared LEDs of which there are no fewer than four new models to be seen on the Würth Elektronik eiSos booth.

Subsidiaries also on the booth

The subsidiary Amber wireless showcases, among other things, AMB2621, an ultra low power 2.4 GHz wireless module, as well as the 868 MHz long-range wireless module AMB8826 and the 2.4 GHz long-range wireless module AMB2220. Also on display at the show: the 2.4 GHz all-in-one wireless module AMB2524 with integrated antenna, as well as various M-Bus wireless modules. With AMB2301, an integrated Bluetooth solution is presented, which is available soon for the first time. The chipset needs no external control unit and allows devices to be made Bluetooth-enabled without any further cost or effort. At embedded world, the latest addition to the Würth Elektronik eiSos Group, IQD Frequency Products Inc., will also present its portfolio of quartz and oscillator products ranging from the tiny 1.2 × 1 mm IGXC-240, including GPS Disciplined OCXOs, through to rubidium oscillators for the most demanding applications. The highlight is the IQOV-114 OCXO, accommodated in a 20 × 12.7 mm SMD housing. It offers extraordinary frequency stability up to ±1 ppb over the entire industrial temperature range of -40 to +85°C. It is, for instance, ideal for stratum 3, 4G/LTE/5G base stations or satellite communication applications.

Image source: Würth Elektronik eiSos WE-MAPI – some of the world’s smallest wound metal alloy storage inductors

Image source: Würth Elektronik eiSos IQXC-25, Ultra-Miniature Watch Crystal for IoT Applications

Standard component program rounded off

Image source: Würth Elektronik eiSos AMB2621 is a 2.4 GHz BLE wireless module compliant with the Bluetooth Smart 4.2 standard.

In the presentation of its broad portfolio of capacitors, Würth Elektronik eiSos places special importance on aluminum electrolyte capacitors. A product highlight here is the WCAP-PSHP aluminumpolymer capacitor: miniaturized, with high permissible ripple current, temperature-insensitive and reflow solderable. In the field of such standard components, Würth Elektronik eiSos scores not only with its comprehensive product range, but also with its special service orientation. Free samples, free refilled design kits, design-in support and prompt delivery, even of smaller quantities, from stock – these are all advantages with which Würth Elektronik eiSos positions it self with visitors to embedded world as a powerful partner, also in the field of developer support.

March - April 2018

79


Special Area > Honeywell

HONEYWELL INTRODUCES

AR/VR SIMULATOR TO TRAIN

THE INDUSTRIAL WORKFORCE AND HELP CLOSE SKILLS GAP Honeywell Connected Plant Skills Insight Immersive Competency offers cloud-based, mixed-reality simulation to help improve skills retention by 100 percent, reduce training time by 150 percent Honeywell, today announced a cloud-based simulation tool that uses a combination of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) to train plant personnel on critical industrial work activities. With as much as 50 percent of industrial plant personnel due to retire within the next five years, the Honeywell Connected Plant Skills Insight Immersive Competency is designed to bring new industrial workers up to speed quickly by enhancing training and delivering it in new and contemporary ways. Honeywell’s advanced training solution combines mixed reality with data analytics and Honeywell’s 25 years of experience in worker competency management to create an interactive environment for on-the-job training. It uses Microsoft’s HoloLens, the world’s first and only self-contained holographic computer, and Windows Mixed Reality headsets to simulate various scenarios for Honeywell’s C300 controller – such as primary failure and switchovers, cable and power supply failure – that train and test personnel on their skills. “Megatrends such as the aging workforce are putting increased pressure on industrial companies and their training programs.” said Youssef Mestari, program director, Honeywell Connected Plant. “There is a need for more creative and effective training delivered through contemporary methods such as Immersive Competency, ultimately empowering industrial workers to directly improve plant performance, uptime, reliability and safety.” March-April 2018

Simulating specific job activities through virtual environments, which are accessed through the cloud, Honeywell’s solution offers a natural way to interact and communicate with peers or a trainer. Similar to a flight simulator, trainees can safely experience the impacts of their decisions. This approach improves skill retention versus traditional training methods by up to 100 percent and reduces the length of technical training by up to 150 percent. Additionally, the employees’ training progress is tracked as part of a formal competency management system. “Honeywell’s unique approach to industrial training and competency development, combined with Windows Mixed Reality platform and devices, is a good example of a major industrial player proactively and creatively driving digital transformation.” said Lorraine Bardeen, general manager for Mixed Reality at Microsoft. “This is the first solution that directly links industrial staff competency to plant performance by measuring the training’s effectiveness based on real outcomes.” Honeywell Connected Plant turns data into insight that enable plants and businesses to run better. Honeywell delivers this capability through its unmatched domain expertise and advanced analytics capabilities to connect process, assets, people and enterprise to maximize performance. Honeywell’s breadth of cyber-security solutions ensures data stays secure from increasing external threats. For more information on Honeywell Connected Plant Skills Insight Immersive Competency, visit https:// hwll.co/SkillsInsightPR and for Honeywell Connected Plant, visit http://www.honeywellprocess.com/iiot.


IT Article

> มร.เดอริค แมนคี นักกลยุทธ์ความปลอดภัยเครือข่ายระดับโลกแห่งฟอร์ติเน็ต

“Swarm”ที่เรียนรูไดดวยตนเอง

คุกคามและสรางความเสียหายสูง ในป ค.ศ. 2018

ธุรกิจอาชญากรรมไซเบอร์จะใช้ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเอไอและการทำ�งานแบบออโตเมชัน เพื่อเรียกค่าไถ่บริการพาณิชย์ คุกคามอุปกรณ์ไอโอที และโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำ คัญ ฟอร์ติการ์ตแล็ปส์ศูนย์วิเคราะห์ภัยของฟอร์ติเน็ตได้คาดการณ์ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นใน ปี ค.ศ. 2018 ดังนี้

ดิจิทัลอีโคโนมีจะถูกใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์ และสร้างความเสียหาย

ใน 2 ปีข้างหน้านี้ เราจะเห็นภัยเกิดในวงกว้างมากขึ้น ในขณะที่ความ สามารถในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันจะลดน้อยลง ทั้งนี้ การ ขยายตัวในยุคดิจิทัลอีโคโนมีไม่ว่าจะเป็น ความนิยมในอุปกรณ์ออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน การเชื่อมต่อ ทุกสิง่ ของอุปกรณ์ไอโอที และโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ อาทิ การเชือ่ มโยง ระหว่างรถยนต์ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสำ�นักงาน ไปจนถึงการเกิดเมืองอัจฉริยะ มากขึ้นตลอดเวลา เปิดโอกาสให้อาชญากรไซเบอร์และภัยคุกคามอื่นๆ เข้ามาคุกคาม อาชญากรไซเบอร์จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ความ ก้าวหน้าล่าสุดในด้านต่างๆ เช่น เอไอ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อ สร้างการโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Fortinet Predicts Highly

Destructive and Self-learning

“Swarm” Cyberattacks in 2018 Cybercrime Economy Adopting Advances in Artificial Intelligence and Automation to Ransom Commercial Services, Weoponize Swarms of IoT Devices and Attack Critical Infrastructures

Derek Manky, Global Security Strategist, Fortinet

“Our digital economy is powered by technology innovation that creates opportunity for good and bad in cybersecurity. The proliferation of online devices and the hyperconnectivity of today has created a criminal playground that is increasingly difficult to secure. At the same time, adversaries are leveraging automation and artificial intelligence at an unfathomable pace and scale across the ever-expanding attack surface. Attacks like WannaCry and NotPetya foreshadow the massive disruptions and economic impacts possible in our near future, resulting from the ransom and disruption of commercial services or intellectual property. Fabric-based security approaches that leverage the power of automation, integration, and strategic segmentation are critical to combat the highly intelligent attacks of tomorrow.” March - April 2018


1. ภัย Self-learning Hivenets และ Swarmbots จะเติบโต มากยิ่งขึ้น คาดว่าอาชญากรไซเบอร์จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Hivenets (กลุ่ม ภัยคุกคามทำ�งานรวมกันคล้ายรังผึ้ง) ทดแทนบ้อทเน็ตทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการโจมตีที่ผ่านมา เช่น Hajime, Devil’s Ivy และ Reaper โดย Hivenets เป็นภัยประเภทที่จะสืบหา อุปกรณ์ทม่ี ชี อ่ งโหว่และเจาะช่องโหว่เหล่านัน้ เพือ่ ติดตัง้ บ้อทเน็ต เป็นกลไกในการคุกคาม ในปีหน้า Hivenets จะสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ฉลาดมากขึ้น สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่าง Hivenets ด้วยกันเองได้ จึงสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำ� มากขึ้น นอกจากนี้ เครื่องที่ถูกยึดมาใช้แพร่กระจายอีเมลสแปม และทำ�ให้เกิดปัญหาปฏิเสธการให้บริการ ที่เรียกว่า เครื่อง Zombies นั้นจะฉลาดมากขึ้น เครื่องจะทำ�งานได้ โดยไม่ต้อง อาศัยคำ�สั่งจากบ้อทเน็ทเหมือนก่อนหน้านี้ ดังนั้น การโจมตีด้วย Hivenets จะเติบโตขยายวงกว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงพวกภัยที่เรียกว่า Swarms (ฝูงแมลง) ที่สามารถจู่โจมเหยื่อได้หลายครั้งพร้อมกันและ สร้างอุปสรรคในการตอบสนองของเหยื่อ ผู้ไม่ประสงค์ดีจะใช้ Swarms จากอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุกยึดมาได้หรือบ้อท์ที่เรียกว่า Swarmbots ในการระบุ และกำ�หนดเป้าหมายโจมตีที่แตกต่างกันทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ทำ�ให้เป็นการ โจมตีทเี่ ร็วและมีขนาดใหญ่ ดังนัน้ องค์กรจึงจำ�เป็นต้องมีศกั ยภาพในการคาดการณ์ และกำ�จัดภัยที่รวดเร็วเช่นกัน Fortinet® (NASDAQ: FTNT), the global leader in highperformance cybersecurity solutions, today unveiled predictions from the Fortinet FortiGuard Labs global research team about the threat landscape for 2018. The trends reveal the methods and strategies that cybercriminals will employ in the near future and demonstrate the potential impact of cyberattacks to the global economy. For a detailed view of the 2018 predictions visit our blog. Highlights of the predictions follow:

Digital Transformation Being Used for Good and Bad

Over the next couple of years, we will see the attack surface continue to expand while broad visibility and control over today’s infrastructures diminish. The proliferation of online devices accessing personal and financial information, and the growing connection of everything – from armies of IoT devices and critical infrastructure in cars, homes, and offices, to the rise of smart cities – have created new opportunities for cybercriminals and other threat actors. The cybercriminal marketplace is adept at adopting the latest advances in areas such as artificial intelligence to create more effective attacks. We anticipate this March- April 2018

trend to accelerate into 2018, enabling the destructive trends mentioned below. 1. The Rise of Self-learning Hivenets and Swarmbots: Building on sophisticated attacks like Hajime and Devil’s Ivy or Reaper, we predict that cybercriminals will replace botnets with intelligent clusters of compromised devices called hivenets to create more effective attack vectors. Hivenets will leverage self-learning to effectively target vulnerable systems at an unprecedented scale. They will be capable of talking to each other and taking action based off of local intelligence that is shared. In addition, zombies will become smart, acting on commands without the botnet herder instructing them to do so. As a result, hivenets will be able to grow exponentially as swarms, widening their ability to simultaneously attack multiple victims and significantly impede mitigation and response. Although these attacks are not using swarm technology yet, because they have the footprint in their code, adversaries could convert it to act with more self-learning behavior. Adversaries will use swarms of compromised devices, or swarmbots, to identify and target different attack vectors all at once enabling enormous speed and scale, but where the speed of development


โดยในทุกๆ ไตรมาสในปี 2017 นี้ ทางฟอร์ติการ์ตแล็ปส์ ตรวจพบการสื่อสารของเหล่าบ้อทเน็ตมากถึง 2,900 ล้านครั้ง เลยทีเดียว จึงเป็นการเพิ่มบริบทความรุนแรงที่ Hivenets และ Swarmbots อาจก่อให้เกิดได้ 2. เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรียกค่าไถ่จากผู้ให้บริการเชิง พาณิชย์ ภัยคุกคาม Ransomware ได้เติบโตมากขึ้นถึง 35 เท่าในปี ที่ผ่านมา และยังจะเกิดภัยเรียกค่าไถ่และการโจมตีประเภทอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป้าหมายใหญ่ต่อไปสำ�หรับ Ransomware น่าจะ เป็นการสร้างรายได้จำ�นวนมหาศาลจากเหยื่อผู้ให้บริการระบบ คลาวด์และบริการเชิงพาณิชย์อนื่ ๆ เนือ่ งจากการทีผ่ ใู้ ห้บริการระบบ คลาวด์มกั มีการเชือ่ มต่อกับเครือข่ายต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อน จึงเป็นจุดอ่อน ที่สามารถทำ�ให้ธุรกิจหน่วยงานภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพเกิดปัญหาบริการหยุดชะงักได้ เราคาดการณ์วา่ อาชญากรไซเบอร์จะเริม่ รวมเทคโนโลยีเอไอ เข้ า กั บ วิ ธี ก ารโจมตี แ บบหลายทางเพื่ อ สแกน ตรวจหาและใช้ ประโยชน์จากจุดอ่อนในสภาพแวดล้อมของผูใ้ ห้บริการระบบคลาวด์ ซึ่งผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวอาจสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ องค์กรอาชญากรรมและทำ�ให้บริการของบริษทั ต่างๆ นับร้อยนับพัน แห่งหยุดชะงักลง หรืออาจขัดขวางการใช้บริการของผูบ้ ริโภคนับล้าน คนได้

3. เกิดเน็กซ์เจนมอร์ดิคมัลแวร์ที่ทำ�งานได้หลายรูปแบบ ในเร็ ว ๆ นี้ เราจะเริ่ ม เห็ น มั ล แวร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เองทั้ ง หมด โดยเครื่องจักรที่ชำ�นาญด้านการตรวจจับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ทั้งนี้ มัลแวร์ประเภท โพลีเมอร์ฟลิ ไม่ได้เป็นของใหม่ แต่ครัง้ นีจ้ ะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับโฉมหน้า ใหม่ ที่ ใช้ เ อไอสร้ า งโค้ ด ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นใหม่ ขึ้ น มาได้ ซึ่ ง โค้ ด นี้ สามารถเรียนรูก้ ารหลบเลีย่ งการตรวจจับได้เอง โดยใช้ขนั้ ตอนต่างๆ ที่เครื่องจักรเขียนขึ้นมาได้ ด้วยวิวัฒนาการตามธรรมชาติของเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว ผู้ไม่ หวังดีจะสามารถพัฒนาการโจมตีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตาม ลักษณะของจุดอ่อนแต่ละประเภท ซึ่งเดิมทีมัลแวร์เองสามารถใช้ โมเดลด้านการเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยได้อยู่แล้ว และยังจะสามารถผลิตสายพันธุไ์ วรัสได้มากกว่าหนึง่ ล้านชุดในหนึง่ วัน ฟอร์ตกิ าร์ตแล็ปส์ได้บนั ทึกการตรวจจับมัลแวร์จ�ำ นวน 62 ล้าน ครั้ง ในระยะ 3 เดือน ในปี ค.ศ. 2017 โดยจากการตรวจจับมัลแวร์ นับล้านรายการที่เราบันทึกไว้นั้น พบว่ามีมัลแวร์จำ�นวนประมาณ 16,582 สายพันธุ์ที่มาจากตระกูลมัลแวร์จำ�นวน 2,534 ตระกูล นอกจากนี้ มีองค์กรจำ�นวน 1 ใน 5 รายงานว่า พบมัลแวร์กำ�หนด เป้าหมายไปทีอ่ ปุ กรณ์โทรศัพท์มอื ถือ เห็นได้วา่ มัลแวร์ทที่ �ำ งานแบบ อัตโนมัติได้ด้วยตนเองมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น จึงควรแก้ไขสถานการณ์นี้ อย่างเร่งด่วนในปีหน้า

removes predictability needed to combat attack. FortiGuard Labs recorded 2.9 billion botnet communications attempts all in one quarter earlier this year, adding some context to the severity of what hivenets and swarmbots could cause. 2. Ransom of Commercial Services is Big Business: Although the threat magnitude of ransomware has already grown 35X over the last year with ransomworms and other types of attacks, there is more to come. The next big target for ransomware is likely to be cloud service providers and other commercial services with a goal of creating revenue streams. The complex, hyperconnected networks cloud providers have developed can produce a single point of failure for hundreds of businesses, government entities, critical infrastructures, and healthcare organizations. We predict that cybercriminals will begin to combine AI technologies with multi-vector attack methods to scan for, detect, and exploit weaknesses in a cloud provider’s environment. The impact of such attacks could create a massive payday for a criminal organization and disrupt service for potentially hundreds or thousands of businesses and tens of thousands or even millions of their customers.

3. Next-gen Morphic Malware: If not next year, soon we will begin to see malware completely created by machines based on automated vulnerability detection and complex data analysis. Polymorphic malware is not new, but it is about to take on a new face by leveraging AI to create sophisticated new code that can learn to evade detection through machine written routines. With the natural evolution of tools that already exist, adversaries will be able to develop the best possible exploit based on the characteristics of each unique weakness. Malware is already able to use learning models to evade security, and can produce more than a million virus variations in a day. But so far, this is all just based on an algorithm, and there is very little sophistication or control over the output. FortiGuard Labs recorded 62 million malware detections in one quarter in 2017. Out of the millions of malware detections we recorded, we saw 16,582 variants derived from 2,534 malware families. One in five organizations also reported malware targeting mobile devices. The increased automation of malware will only make this situation more urgent in the coming year.

March - April 2018


4. โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำ คัญมีความเสี่ยงสูง เมือ่ พิจารณาด้านความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์และเชิงเศรษฐกิจและ ผู้ที่มีความกังวลสูงสุด พบว่า ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ ยังคงติดอันดับต้นๆ ของรายการ เนือ่ งจากองค์กรเหล่านีใ้ ช้เครือข่าย ที่มีมูลค่าสูงในการปกป้องบริการและข้อมูลที่สำ�คัญ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญและเครือข่ายทีใ่ ห้บริการเทคโนโลยีให้กบั กลุ่มธุรกิจดำ�เนินงานนั้น ส่วนใหญ่มีความเปราะบางมาก เนื่องจาก มีการออกแบบเครือข่ายเป็นลักษณะกระจายแยกตัวจากกัน แต่ พนักงานและผู้บริโภคกลับคาดหวังให้การตอบสนองในการทำ�งาน และบริการมีความเร็วในระดับดิจิทัล จึงส่งผลเริ่มการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายที่ให้ต้องมีความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งหมดในระดับ ขั้นสูง ทั้งที่เครือข่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ท�ำ งานอย่างแยก จากกันก็ตาม เนื่องจากเครือข่ายเหล่านี้มีความสำ�คัญสูง แต่กลับมีโอกาส โดนทำ�ลายล้าง ส่งผลกระทบมากมายหากถูกบุกรุกหรือถูกระงับการ ให้บริการ ผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญจึงอยูใ่ นช่วงต่อสูก้ บั องค์กรอาชญากรรมไซเบอร์และผู้ก่อการที่ไม่หวังดีที่ทำ�งานร่วมกัน อีกทั้งเทคโนโลยีมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ความปลอดภัย สำ�หรับโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความสำ�คัญในปี 2018 และต่อๆ ไป

4. Critical Infrastructure to the Forefront: Recently, critical infrastructure providers continue to be at the top of the list in terms of the highest concern due to both strategic and economic threats. These organizations run high-value networks that protect vital services and information. However, most critical infrastructure and operational technology networks are notoriously fragile as they were originally designed to be air-gapped and isolated. The expectation to respond at digital speeds to employee and consumer demands has begun to change the requirements of these networks, driving the need for advanced security on networks that were originally designed to operate in isolation. Given the importance of these networks, and the potential for devastating results if they are compromised or knocked offline, critical infrastructure providers are now finding themselves in an arms race with nation-state, criminal, and terrorist organizations. The boldness of adversaries and the convergence of operational and information technology, makes critical infrastructure security a priority in 2018 and beyond.

March- April 2018

5. ดาร์คเว็บและอาชญากรรมไซเบอร์ขายบริการคุกคาม ที่ทำ�งานแบบอัตโนมัติใหม่ๆ ดาร์คเว็บเป็นเว็บไซต์ทซี่ อ่ นตัวอยู่ ไม่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยวิธี ปกติ อำ�พรางการเข้าถึง โดยส่วนใหญ่มักมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิง ผิดกฎหมาย ในปีหน้านี้เราคาดว่าจะเห็นข้อเสนอและการบริการ ใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีระบบทำ�งานอัตโนมัติแบบใหม่จากดาร์คเว็บ ที่เป็นองค์กรประเภท Crime-as-a-Service ในปีนี้เอง เราได้เห็น ดาร์คเว็บมาร์เก็ตเสนอบริการชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่ง มาแล้ว เช่น บริการที่เรียกว่า FUD (Fully Undetectable) ที่ช่วยให้ ผูพ้ ฒ ั นาซอฟต์แวร์ทผี่ ดิ กฎหมายสามารถอัปโหลดโค้ดการโจมตีและ มัลแวร์ไปยังบริการที่ทำ�หน้าที่วิเคราะห์ หลังจากนั้น เขาจะได้รับ รายงานว่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยจากผู้ขายรายใดสามารถ ตรวจพบภัยที่โจมตีนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตได้ทดสอบในห้องแล็ปส์ ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง พัฒนาโค้ดเพื่อให้ทูลส์อันตรายเหล่านี้ถูกตรวจจับได้ยากมากขึ้น และพบว่าเครื่องมือแซนบ๊อกซ์ (Sandbox) ที่ใช้เทคโนโลยีแมชชีน เลิร์นนิ่งเช่นกันนี้ จะช่วยให้เราสามารถระบุภัยคุกคามที่มองไม่เห็น ก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยสร้างการปกป้องภัยคุกคาม ที่ไดนามิคมีประสิทธิภาพสูงได้

5. The Dark Web and Cybercrime Economy Offer New Services Using Automation: As the world of cybercrime evolves, so does the dark web. We expect to see new service offerings from the dark web as Crime-as-a-Service organizations use new automation technology for their offerings. We are already seeing advanced services being offered on dark web marketplaces that leverage machine learning. For example, a service known as FUD (Fully Undetectable) is already part of several offerings. This service allows criminal developers to upload attack code and malware to an analysis service for a fee. Afterwards, they receive a report as to whether security tools from different vendors are able to detect it. To shorten this cycle, we will see more machine learning used to modify code on the fly based on how and what has been detected in the lab in order to make these cybercrime and penetration tools more undetectable. Sandbox tools bolstered with machine learning, allow us to quickly identify previously unseen threats and dynamically create protections. There is no reason why this same approach couldn’t be automated and used in the other direction for mapping networks, finding attack targets, determining where those attack targets are weak, or blueprinting a target to conduct a virtual penetration test and then building and launching a custom attack.


*ก้าวให้ไกลกว่าภัยคุกคาม : ศึกษาเทรนด์และลงมือทำ�

ดังนัน้ ฟอร์ตเิ น็ตจึงแนะนำ�ว่า องค์กรจำ�เป็นต้องมีโซลูชนั ด้านความปลอดภัยที่สร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีด้านความ ปลอดภั ย แบบหลอมรวมครบ มี ข้ อ มู ล อั จ ฉริ ย ะด้ า นความ ปลอดภั ย และผื น ผ้ า ด้ า นความปลอดภั ย ที่ กำ � หนดรู ป แบบ ได้อย่างยืดหยุ่น ระบบรักษาความปลอดภัยควรทำ�งานด้วยความเร็วแบบ ดิจิทัล พร้อมการตอบสนองแบบอัตโนมัติรวมและเทคโนโลยี เอไอและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ ให้เครือข่ายสามารถตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ระบบรักษาความปลอดภัย ควรสามารถเพิ่ ม การมองเห็ น และการรวมการควบคุ ม ไว้ ที่ ส่วนกลาง สามารถแบ่งกลุม่ เชิงกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย เชิงลึกให้กับโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยแยกแยะและแก้ไขอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก และขัดขวาง การโจมตีที่เกิดในเครือข่ายส่วนต่างๆ ตั้งแต่ระบบนิเวศต่างๆ ไปจนถึงอุปกรณ์ปลายทาง และทรัพยากรในเครือข่าย ไปยัง ระบบคลาวด์ได้อีกด้วย

Staying Ahead of the Threats : Trends and Take-Aways

There is an opportunity for enterprising cybercriminals enabled by advances in automation and artificial intelligence to use the right tools to severely compromise our digital economy. Security solutions need to be built around integrated security technologies, actionable threat intelligence, and dynamically configurable security fabrics. Security should operate at digital speeds by automating responses as well as applying intelligence and self-learning so that networks can make effective and autonomous decisions. This will not only expand visibility and centralize control, but also enable strategic segmentation in order to drive security deep into the network infrastructure to quickly identify, isolate, and remediate compromised devices and thwart attacks, even across different network ecosystems, from endpoint devices and local network resources to the cloud. In addition, basic security hygiene needs to become part of fundamental security protocols. It is something often overlooked, but crucial to limit the bad consequences we want to avoid.

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐบาลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ฟอร์ตเิ น็ตช่วยให้ลกู ค้าสามารถ มีขอ้ มูลเชิงลึกและการป้องกันทีร่ าบรืน่ เพือ่ ให้พน้ ภัยคุกคาม และยัง เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานที่เยี่ยมยอดให้เครือข่ายที่ไร้พรมแดน ในวันนี้และในอนาคต ซีเคียวริตี้แฟบลิคซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่จะช่วยสร้างเกราะความปลอดภัยโดยจะไม่ ยอมแพ้แก่ภยั ทีเ่ ข้ามา ไม่วา่ จะอยูใ่ นเครือข่าย แอปพลิเคชัน่ คลาวด์ หรือโมบาย ฟอร์ติเน็ตดำ�รงตำ�แหน่งเป็น #1 ในการได้ส่งอุปกรณ์ ด้ า นความปลอดภั ย สู่ ต ลาดโลกมากที่ สุ ด และมี ลู ก ค้ า มากกว่ า 330,000 รายทั่วโลกที่ให้ความไว้วางใจฟอร์ติเน็ตในการช่วยสร้าง เกราะป้องกันองค์กรของตน

About Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) secures the largest enterprise, service provider, and government organizations around the world. Fortinet empowers its customers with intelligent, seamless protection across the expanding attack surface and the power to take on ever-increasing performance requirements of the borderless network - today and into the future. Only the Fortinet Security Fabric architecture can deliver security without compromise to address the most critical security challenges, whether in networked, application, cloud, or mobile environments. Fortinet ranks #1 in the most security appliances shipped worldwide and more than 330,000 customers trust Fortinet to protect their businesses.

March - April 2018


แท่นชาร์จไฟไร้สาย

Energea

WiDisc

WiDock

บริษทั อาร์ทบี ี เทคโนโลยี จ�ำกัด ตอกย�ำ้ ผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรมหูฟงั และโมบายไลฟ์สไตล์คุณภาพสุดล�้ำของเมืองไทย พร้อมเดินหน้าปฏิวัติ วงการอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีย่ คุ ใหม่ ด้วยการอวดโฉมนวัตกรรมแท่นชาร์จ แบตเตอรีแ่ บบไร้สายสุดล�ำ้ รุน่ ใหม่ลา่ สุดจากแบรนด์ Energea (เอ็นเนอร์เจีย) ทีม่ าพร้อมกันถึง 3 รุน่ ได้แก่ “WIMOUNT” “WIDOCK” และ “WIDISC” บุกตลาดต้นปี เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ ทีต่ อ้ งการแท่นชาร์จแบตเตอรีส่ ำ� หรับสมาร์ทโฟนทีม่ าพร้อมกับประสิทธิภาพ การชาร์จแบบไร้สายที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Qi แบบ Fast Charge 10 วัตต์

WiMount

RTB Technology Co., Ltd., a leading company for earphones and lifestyle smartphone gadgets, has moved further for the next step with an introduction wireless charger innovation under the brand of Energea. It introduces three models, which are “WIMOUNT”, “WIDOCK” and “WIDISC”, responding the young Gen consumers who need to have a phone charger with wireless technology initiated by Qi standard to serve its capacity for wireless 10 watts fast charge.

ไดร์ฟ SSD APS-SL2 และ APS-SM1

APS-SL2 AND APS-SM1 SOLID-STATE DRIVES

ไพโอเนียนร์ (Pioneer) ผู้น�ำนวัตกรรมและผู้ผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ภาพและเสียงที่มีชื่อเสียงระดับโลก เปิดตัวไดร์ฟ SSD APS-SL2 และ APS-SM1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้ใช้ทั่วไป ส�ำหรับไดร์ฟ SSD ทัง้ 2 รุน่ มาพร้อมกับหน่วยความจ�ำ TLC NAND flash ที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีแคช SLC ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการ อ่านและเขียนข้อมูลแบบต่อเนือ่ งได้สงู ถึง 500 MB/s และ 400 MB/s ตามล�ำดับ หากเทียบกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไป นอกจากนี้ SSD แบบติดตั้งภายในของไพโอเนียร์ (Pioneer) สามารถท�ำความเร็วได้สูงกว่าถึง 4 เท่า ทั้งการอ่านและการบันทึก ข้อมูล เพิม่ ความเร็วในการบูตเข้าสูร่ ะบบ รวมไปถึงความรวดเร็วใน การเรียกแอปพลิเคชันขึน้ มาท�ำงาน มีความจุให้เลือกใช้ 2 ขนาด คือ 120 GB และ 240 GB สามารถอัปเกรดให้กบั คอมพิวเตอร์เดสก์ทอ็ ป และโน้ตบุก๊ ได้งา่ ย ด้วยไดร์ฟทีม่ ขี นาดมาตรฐานแบบ 2.5 นิว้ (APSSL2) และแบบมาตรฐาน M.2 2280 (APS-SM1) March-April 2018

Pioneer, a brand synonymous with premium electronics and audio-visual innovations, today announced the launch of the APS-SL2 and APS-SM1 solid-state drives as part of an expanding portfolio of IT and consumer electronics products. The newly-introduced Internal SSD Series is based on the best-in-class TLC NAND flash memory and SLC cache technology to deliver incredible sequential read and write performance of up to 500 MB/s and 400 MB/s, respectively. Compared to traditional hard disk drives, Pioneer’s Internal SSD Series boasts four times higher read and write speeds, which translates to ultra-fast boot up and application load times. Available in 120 GB and 240 GB capacities, the Internal SSD Series allows for an easy storage upgrade for most desktop and notebook PCs, thanks to a choice of 2.5-inch SSD format (APS-SL2) and M.2 2280 form factor (APS-SM1).


โคมไฟ

โมบิยา

กล้องติดรถยนต์ รุ่น DrivePro130 และ DrivePro110

DrivePro130 and DrivePro110

Dashcams to Ensure ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมรุกช่วยอย่างต่อเนือ่ งกับพืน้ ที่ ชุมชนไร้แสงสว่างในประเทศไทย ด้วย โคมไฟโมบิยา พลังงาน แสงอาทิตย์ ตามเจตนารมณ์ Access to Energy หรือการ ช่วยเหลือให้ชุมชนเข้าถึงพลังงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั่วโลก โคมไฟโมบิยา พลังงานแสงอาทิตย์ ได้จดสิทธิบัตร มาพร้อมรางวัลแห่งความทุม่ เท ได้แก่ Grand Prix, Strategies Du Design 2013 และ European Design Awards ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ออกแบบมาเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแม้ผู้ใช้งานเป็นเด็ก ซึ่งมีแผนในการส่งมอบให้ชุมชน 400 ครัวเรือนในประเทศภายในปีนี้ โคมไฟโมบิยา 1 ชุดประกอบด้วย แผงพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟหลอดแอลอีดี แบตเตอรี่ และสายชาร์จ USB แบบ พร้อมใช้ พกพาสะดวก ใช้หลอดประหยัดพลังงาน เป็นมิตร ต่อสิง่ แวดล้อม สว่างจ้าทัง้ กลางวันขณะแสงน้อยและกลางคืน ปรับระดับความสว่างของแสงไฟได้ 3 ระดับ ได้แก่ ในแบบ แสงสว่าง 20 ลูเมนส์ (ให้แสงประมาณกระบอกไฟฉายแบบ พกพา) ให้พลังงานได้นานถึง 48 ชั่วโมง แสงสว่างปานกลาง 85 ลูเมนส์ ให้แสงสว่างนานถึง 12 ชั่วโมง และแบบสว่างจ้า 170 ลูเมนส์ ให้แสงสว่างได้นาน 6 ชัว่ โมง ต่อการชาร์จพลังงาน แสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน 1 ครั้ง โคมไฟถูกออกแบบมาให้ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ติดตัวไปได้ทุกที่แม้เด็กเป็นผู้ใช้ แขวนติดเพดาน ยึดติดกับผนัง หรือวางบนโต๊ะ แขวนบนเสา ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในพื้นที่ชนบทห่างไกลพลังงาน ได้อย่างลงตัว มาพร้อมความสามารถพิเศษกันน�้ำได้ลึก 0.5 เมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง

ทรานส์เซนด์ อินฟอร์เมชัน่ อิงค์ (Transcend Information Inc.) ผู้น�ำผลิตภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูลและมัลติมีเดีย ส่ง กล้อง ติดรถยนต์ DrivePro130 และ DrivePro110 ซึ่งกล้องไดรฟ์โปร ทัง้ 2 รุน่ มาพร้อมกับเซนเซอร์ภาพความไวสูงของโซนี่ ท�ำให้จบั ภาพ ความละเอียดสูงด้วยการไล่โทนสีได้ดแี ม้ในทีท่ มี่ แี สงน้อย อีกทัง้ ยังมี เทคโนโลยี Wide Dynamic Range (WDR) ในตัว ช่วยให้บันทึกภาพ ได้คมชัดทั้งในพื้นที่สว่างและพื้นที่แสงน้อย กล้องสามารถบันทึก รายละเอียดได้ดี มองเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนทัง้ ในช่วงกลางวันและ กลางคืน โดยบันทึกวิดโี อทีค่ วามละเอียด Full HD 1080p ที่ 30 เฟรม ต่อวินาที Transcend Information Inc., a leading manufacturer of storage and multimedia products, is proud to announce the introduction of the DrivePro130 and DrivePro110 dashcams. Equipped with a Sony high-sensitivity imaging sensor, both dashcams capture high-resolution images with extremely fine tonal gradation even in low light. Among the devices’ other features are a G-sensor, a high-capacity Li-polymer battery, and a convenient snapshot button. Transcend’s DrivePro130 & DrivePro 110 feature a Sony high-sensitivity imaging sensor that captures high-resolution images with superb, rich color even in low light. Built-in Wide Dynamic Range (WDR) technology balances the brightest and dimmest areas of captured images, ensuring that every critical shot is as clear as possible. Night or day, the camera can clearly record details such as license plate numbers at 30 fps at 1080p Full HD. March-April 2018


บีเอเอสเอฟ เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ (MoU) BASF, Have Entered a Strategic Memorandum of Understanding (MoU)

บีเอเอสเอฟ ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ระดับโลก ร่วมกับ KICT (สถาบันวิศวกรรม โยธาและอาคารแห่งประเทศเกาหลี), TGWA (Thailand Global Warming Academy) และ SBB (SBB Co., Ltd.) เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ (MoU) เพื่อดำ�เนินการฟื้นฟูแม่น้ำ� และโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แท เฮียง ลี ประธานบริษัท เอสบีบี จำ�กัด ดร.คิว-โฮ คิม ผู้อำ�นวยการสถาบันวิศวกรรม โยธาและอาคารแห่งประเทศเกาหลี ศ. ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันวิศวกรรมโยธ� และอาคารแห่งประเทศเกาหลี และ ไพลิน สิทธิราชา ผูอ้ �ำ นวยการธุรกิจเพอร์ฟอร์แมนซ์แมททีเรียล ของบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำ�กัด BASF, the world’s leading chemical company, together with KICT (Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology), TGWA (Thailand Global Warming Academy) and SBB (SBB Co., Ltd.) have entered a strategic Memorandum of Understanding (MoU) agreement to undertake river restoration and environmental improvement projects in Thailand. Mr.Tae-Hyeong Lee, President, SBB; Dr.Kyu-Ho Kim, Director of the River Restoration & Senior Research, KICT; Professor Dr.Thanawat Jarupongsakul, President, Thailand Global Warming Academy; Ms.Pailin Sittiracha, Business Management, Performance Materials, BASF, Thailand.

เอสเอ มอบรางวัล “SAM Excellence Award” ให้ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ Yano Electronics Receives SAM Excellence Award From BSA

ซีเกท ประเทศไทย มอบเครื่องวัดและทดสอบ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Seagate Thailand Donates Electrical and Electronic Testers to King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบเครือ่ งมือวัดและทดสอบทาง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ใน ด้านฟิสกิ ส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี รศ. ดร.สุรพันธ์ ยิม้ มัน่ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับมอบ Mr.Norachet Sae-tang, Teparuk Plant Manager,Seagate Technology (Thailand) presented the donation of electrical and electronic testers to support the development of Physics and Applied Science knowledge base to Assoc. Prof. Dr.Surapun Yimmun, Dean of the Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) (2nd from left).

มิสเตอร์ ดรุณ ซอร์เนย์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ประจำ�ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค บีเอสเอ l พันธมิตรซอฟต์แวร์ องค์กรชั้นนำ�ที่ทำ�หน้าที่รณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ทว่ั โลก มอบรางวัลการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ยอดเยีย่ ม SAM Excellence Award (แซม เอ็กเซลเลนซ์ อวอร์ด) แก่บริษทั ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด รับมอบ โดย มิสเตอร์ ทาคาฮิสะ ยาโน่ ประธานบริษัทฯ โดยรางวัลนี้จัดมอบให้แก่องค์กรที่ผา่ นการ รับรองด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (Software Asset Management หรือ SAM) ตาม มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทยาโน่ ถือเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลำ�ดับที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ใน ประเทศไทย Mr.Takahisa Yano, President, on behalf of Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd. received the “SAM Excellence Award” trophy from Mr.Tarun Sawney, Senior Director, Asia-Pacific, BSA | The Software Alliance (BSA) (right). The Award is presented to Yano Electronics for running a best-in-class Software Asset Management (SAM) program aligned with the International Organization for Standardization (ISO) 19770-1 SAM Standard. SAM is one of Yano Electronics’s key strategies in achieving the organization’s objectives.

March-April 2018


ทิปโก้ แอสฟัลท์ รับรางวัล SAM Excellence Award 2017 บริษัทจดทะเบียนฯ รายแรกในไทย ที่มี การบริหารจัดการซอฟต์แวร์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ Tipco Asphalt PCL Receives 2017 SAM Excellence Award From BSA

อุดมพร พันธุ์แพทย์ ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) (ขวา) รับรางวัล SAM Excellence Award 2017 (แซม เอ็กเซลเลนซ์ อวอร์ด 2017) และประกาศนียบัตรรับรอง วีรา่ เฟิรม์ (Verafirm) ในฐานะองค์กรทีม่ กี ารบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ยอดเยีย่ ม จาก มิสเตอร์ ดรุณ ซอร์เนย์ ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ประจำ�ภูมภิ าค เอเชีย แปซิฟคิ ของบีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ องค์กรทีท่ �ำ หน้าทีร่ ณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลก Ms.Udomporn Punpatch, Human Resources Director, on behalf of Tipco Asphalt PCL, received the “2017 SAM Excellence Award” trophy from Mr.Tarun Sawney, Senior Director, Asia-Pacific, BSA | The Software Alliance (BSA). The Award is presented to Tipco Asphalt for running a best-in-class Software Asset Management (SAM) program aligned with the International Organization for Standardization (ISO) 19770-1 SAM Standard. SAM is one of Tipco Asphalt’s key strategies in achieving the organization’s objectives.

ทีซีซีเทค ร่วมพิธีปิดงาน “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2017” TCCtech Joined “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2017” Closing Ceremony

รีจัส เปิดตัวออฟฟิศพร้อมใช้สาขาใหม่ ณ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค Regus Opens New Office at BHIRAJ TOWER at BITEC

ปิตภิ ทั ร บุรี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ภิรชั แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด ภายใต้กลุม่ บริษทั ภิรชั บุรี พร้อมด้วย โนเอล โค้ก ผูจ้ ดั การประจำ�ประเทศไทย บริษทั รีจสั (ประเทศไทย) จำ�กัด ลงนามเซ็นสัญญาเช่าสำ�นักงานอาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารสำ�นักงานเกรดเอ แห่งใหม่ ย่านสุขุมวิท-บางนา โดยมี นิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ กรรมการบริหาร และหัวหน้� แผนกให้คำ�ปรึกษาและการดำ�เนินการพื้นที่สำ�นักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย และ รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายอาคารสำ�นักงาน ซีบอี าร์อี ประเทศไทย ร่วมแสดงความ ยินดี Pitiphatr Buri Managing Director of BHIRAJ Management Co., Ltd. under BHIRAJ BURI GROUP is seen with Noelle Coak, Thailand Country Head of Regus during the contract signing ceremony to open the 17th Regus business centre in Bangkok offering serviced office and co-working space at BHIRAJ TOWER at BITEC, a distinguished Grade A office building located in the prime area of SukhumvitBang Na Road. The signing ceremony is witnessed by Nithipat Tongpun Executive Director and Head of Advisory & Transaction Services, Office, CBRE and Roongrat Veeraparkkaroon Director of Advisory & Transaction Services, Office of CBRE Thailand. บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด โดยมี วลีพร สายะสิต ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสือ่ สาร องค์กร และ ญาดา ชื่นชุ่ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2017” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อรณรงค์ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการทำ�ประโยชน์ให้สงั คม ภายใต้แนวคิด “พลังสีเขียว R PROJECT” โดยทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Empire Tower We Run 2017 with Virgin Active กิจกรรม A Sathorn District Christmas Charity Tree และกิจกรรม Book A Round & Pun Fun ตลอดระยะ เวลาที่ผา่ นม� TCC Technology Co., Ltd. represented by Ms.Waleeporn Sayasit, Corporate Communications Director and Ms.Yada Chuenchum, Marketing Manager, joined the official closing ceremony of the 5th “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2017” which aimed to help develop the society and help children in need under the concept of “Green Energy R PROJECT”. TCCtech is delighted to provide contributions to the 3 major activities; the “Empire Tower We Run 2017 with Virgin Active”, the “A Sathorn District Christmas Charity Tree” and the “Book A Round & Pun Fun” in the past activity period.

March-April 2018


จุฬาฯ - ส.นภา และกัสโก้ ในเครือเอสเอ็นกรุ๊ป เปิดงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” Chulalongkorn University - S.Napa and Gusco of SN Group Opened the “2nd Environmental Engineering Day”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ�โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม เกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด ในเครือเอสเอ็นกรุ๊ป ผู้นำ� ธุรกิจน้ำ�และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรระดับประเทศ ผนึกกำ�ลังจัดงาน “วันวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและ เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา ร่วมบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ณ อาคารวิศวกรรม 100 ปี The Faculty of Engineering of Chulalongkorn University led by Assoc. Prof. Dr.Supote Techavorasinsakul, Dean of Engineering Department and Ms.Katewalee Napasap, Chairman of the Board for S. Napa (Thailand) Co., Ltd. and Global Utility Services Co., Ltd. of the SN Group, the Water and Environmental business leader nationwide, joined forces in organizing the “2nd Environmental Engineering Day”. Dr.Sumate Tantivetchakul, Committee Member and Secretary of the Chaipattana Foundation, gave the honor to give a special lecture on the “King’s Science and Sustainable Development” at the Engineering Building 100.

ผู้ว่าฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมเทคโนโลยี EcoStruxureTM ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค The Governor of the Provincial Electricity Authority Visited Schneider Electric’s EcoStruxureTM Technology

ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พร้อม คณะกรรมการ IEEE PES เข้าเยี่ยมชมสุดยอดเทคโนโลยี EcoStruxure™ และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ภายในโชว์รูม ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการด้านการจัดการพลังงาน และออโตเมชัน ซึ่งสามารถนำ�ไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิต/ จำ�หน่ายไฟฟ้าของไทยในแบบฉบับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ ณ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล Chairman of the Schneider Electric Thailand welcomed Mr.Sermsakul Klaikaew, Governor of Provincial Electricity Authority and the IEEE PES Committee Members, to observe the most fabulous “EcoStruxure” technology and other products in the showroom. They have provided their supports to the process of energy management and automation, which can be used to promote the process of manufacturing/distribution of electricity in Thailand in the style of Thailand 4.0 to its full capacity at Schneider Electric Thailand Rungroj Thanakul Building.

Italthai Group Town Hall 2018 ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั อิตลั ไทย พร้อมด้วย สกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อิตลั ไทยวิศวกรรม จำ�กัด (ITALTHAI Engineering : ITE) นำ�ทัพผู้บริหารเข้าร่วมงาน Italthai Group Town Hall 2018 เพื่อประกาศนโยบายและแผนงานในการสร้าง ยอดขาย 16,000 ล้านบาท ในปี 2561 ณ C-Asean Auditorium อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ Mr.Yuthachai Joranachitr, Chairman of the Management Group of Italthai Co., Ltd. together with Mr.Sakol Laosuwan, Managing Director of Italthai Engineering Co., Ltd. (ITALTHAI Engineering : ITE) joined forces in participating in the Italthai Group Town Hall 2018 to announce its policies and plans to generate sales of 16 billion baht in 2018 being held at the C-Asean Auditorium, Siber World Tower Building recently.

March-April 2018


ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประกาศผู้ชนะการประกวด PIXI Awards ครั้งที่ 10 ประจำ�ปี 2017 Fuji Xerox Announces Winners of 10th Annual PIXI Awards 2017

ศศินทร์ เยี่ยมชม เมโทรซิสเต็มส์ฯ Sasin Visity Metro System

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ�คณะนิสติ ทีก่ �ำ ลังศึกษาวิชา MGMT D55-Information Technology Concepts for General Managers ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พร้อม เจ้าหน้าที่สถาบันฯ รวม 62 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยี ต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ The Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University brought their students who are studying MGMT D55-Information Technology Concepts for General Managers, which is a curriculum for MBA Study, together with officials from the Institution, totalling 62 persons, to make a study and visit to the different technology demonstration centers within the Headquarters of Metro System Corporation Pcl.

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชียแปซิฟิก จำ�กัด ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล PIXI (Printing Innovation with Xerox Imaging) Awards ทั้งสิ้นจำ�นวน 45 รางวัล ในงาน PIXI Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้าน นวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านงานพิมพ์ดิจิทัลจากกลุ่มผู้ใช้งาน Fuji Xerox Solutions ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd. announced the 45 winning entries of its PIXI (Printing Innovation with Xerox Imaging) Awards 2017. The 10th anniversary of this annual competition recognized innovation and excellence in digitally-printed work from users of Fuji Xerox solutions across the region – with entries from the countries and areas: Australia, China, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand and Vietnam.

ดาร์เรน รูส (Darren Roos) ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอ บริษัท ไอเอฟเอส Darren Roos Appointed as CEO of IFS

ไอเอฟเอส บริษทั ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ระดับโลก เปิดเผยว่า ได้มกี ารตกลงว่าจ้าง ดาร์เรน รูส (Darren Ross) เป็นซีอีโอของบริษัท ไอเอฟเอส ซึ่งจะมีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 และสอดคล้องกับแผนการเกษียณ ของ อาลาสแตร์ ซอร์เบีย (Alastair Sorbie) ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2561 รูส นับว่าเป็นผูน้ �ำ ด้านซอฟต์แวร์ระดับองค์กรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ ซึง่ มีประสบการณ์การทำ�งานในการติดตัง้ และขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ระดับโลก โดยล่าสุดรูสเคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานด้านธุรกิจคลาวด์อีอาร์พีของบริษัท เอสเอพี (SAP) และก่อนหน้านั้น เขาได้บริหารงานระหว่างประเทศให้กับบริษัท ซอฟต์แวร์ เอจี (Software AG) ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมาก และมีขนาดใหญ่ 3 เท่าในช่วงที่เขาดำ�รงตำ�แหน่ง IFS Board of Directors hires proven enterprise software leader to succeed Alastair Sorbie as Chief Executive Officer IFS, the global enterprise applications company, today announces it has hired Darren Roos as the Chief Executive Officer of IFS. The appointment is effective 1 April 2018 and aligns with the retirement of Alastair Sorbie at the end of Q1 2018. Roos is a proven enterprise software leader, with a track-record for establishing and scaling global software businesses. Most recently Roos was President of SAP’s Cloud ERP business, and prior to that, significantly grew Software AG’s international operations, which enabled the company to triple in size during his tenure.

March-April 2018


หลักสูตรการอบรมและสอบ

การออกแบบเลือกใช้และการบำ�รุงรักษา เครื่องสูบส่งน�้ำในระบบบำ�บัดน�ำ้ เสีย รุ่นที่ 1 เรื่อง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

March-April 2018


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขนาดเล็กในชุมชนต่างๆ ที่ดูแลโดยเทศบาล องค์การบริหารท้องถิ่น รวมถึงอาคารชุด ขนาดใหญ่จำ� นวนมาก ซึง่ ระบบการบ�ำบัดน�ำ้ เสียเหล่านีม้ กี ลไก หลักคือ เครือ่ งสูบส่งน�ำ้ เสียและน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วไปตาม สถานีบำ� บัดต่างๆ ซึง่ เครือ่ งสูบส่งจะต้องท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา จึงจะท�ำให้ระบบบ�ำบัดมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เครื่องสูบส่ง จึงต้องมีการออกแบบที่ถูกต้องตั้งแต่การติดตั้ง และจะต้องมี การบ�ำรุงรักษาที่ดีตลอดการใช้งาน การอบรมนีม้ งุ่ เน้นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการออกแบบ การเลือกใช้ และการบ�ำรุงรักษา เครือ่ งสูบส่งชนิดและขนาดต่างๆ ทีใ่ ช้ในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เพือ่ ให้ระบบมีคณ ุ ภาพ และคงสภาพ การท�ำงานทีด่ ตี ลอดเวลา รวมถึงการประหยัดค่าใช้จา่ ย ค่าไฟฟ้า และค่าบ�ำรุงรักษา บุคลากรทีเ่ หมาะสมกับการอบรมนี้ ควรเป็น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และ มีความรับผิดชอบในการเลือกใช้หรือซ่อมบ�ำรุงระบบฯ โดย หัวข้อการอบรมจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. หลักการท�ำงานของเครื่องสูบ 2. ประเภทของเครือ่ งสูบ และข้อดีขอ้ เสียของเครือ่ งสูบ แต่ละประเภท 3. หลักการค�ำนวณและเลือกเครื่องสูบ 4. การดูแล และบ�ำรุงรักษาเครื่องสูบ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค�ำนวณ ออกแบบเครือ่ งสูบส่ง และเลือกใช้เครือ่ งสูบน�ำ้ ระบบท่อสูบส่ง แก่ผู้ดูแลระบบบ�ำบัด  เพือ ่ ประโยชน์ในการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งสูบส่งให้อยูใ่ นสภาพดี 

คุณสมบัตผิ สู้ มัคร : วิศวกรหรือช่างเทคนิค ผูด้ แู ลระบบบ�ำบัด รวมทัง้ ผูท้ สี่ นใจในความรูพ้ นื้ ฐานการออกแบบเครือ่ งสูบส่งและ ระบบท่อ จ�ำนวนที่รับ : 40 คน (จ�ำนวนที่ว่าง 40 ที่)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.  หลักการท�ำงาน ประเภทของเครือ่ งสูบส่ง และ ข้อดีข้อเสียของเครื่องสูบส่งแต่ละประเภท  หลักการค�ำนวณและเลือกเครื่องสูบ 12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15-16.30 น.

หลักการค�ำนวณและเลือกเครื่องสูบ (ต่อ)  การดูแล และบ�ำรุงรักษาเครื่องสูบ 

วิทยากรโดย

ผศ. ดร.ปิตณ ิ ตั ต์ ตรีวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการศึกษา

2538 ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินย ิ มอันดับ 2) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2545 ปริญญาโท Master of Engineer Energetic and Nuclear Institute National Polytechnique de Grenoble ฝรั่งเศส  2546 ปริญญาโท Master of Science Energetique Physique Institute National Polytechnique de Grenoble ฝรั่งเศส  2550 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Energetique Physique Institute National Polytechnique de Grenoble ฝรั่งเศส 

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก สมาชิก วสท. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป

ราคาปกติ 2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล : สุพรรณีย์ แสนภักดี โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th

March-April 2018


Exhibition

เชื่อมต่อการออกแบบแสง

สู่โลกดิจิทัลในคอนเซ็ปต์

iLight Connect

LED Expo Thailand 2018 เดินหน้าสานต่อความยิ่งใหญ่ ในการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติดา้ นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ LED ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6 งานนีเ้ ป็นเวทีทางการค้าทีเ่ ปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการได้พบปะ เจรจา น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดโดยตรงกับกลุ่มผู้ซื้อจาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากจะเป็นสื่อกลางในการ เจรจาธุรกิจส�ำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว ยังเป็นศูนย์รวม องค์ความรู้ เทรนด์ และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเอาไว้ในงานเดียว งาน LED Expo Thailand 2018 ก�ำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง อาทิ สถาปนิก นักออกแบบแสง บริษทั รับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ผูป้ ระเมินอาคารตามมาตรฐาน LEED และ มาตรฐานพลังงานอืน่ ๆ รวมไปถึงผูน้ ำ� เข้า ส่งออก และบริษทั ผูผ้ ลิต LED เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากการมาชมสินค้าภายในงานแล้ว ยัง สามารถร่วมเรียนรูเ้ ทคนิคในการออกแบบแสงสว่างผ่านเวทีสมั มนา International LED Summit ทีใ่ นปีนมี้ าพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “iLight Connect” อีกด้วย

iLIGHT CONNECT :

INTERNATIONAL LED SUMMIT

สัมมนาเทคนิคในการออกแบบแสงสว่างในคอนเซ็ปต์ “iLight Connect” เป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบแสงสว่างและ ระบบอัจฉริยะควบคุมความสว่างด้วยโปรโตคอล ซึ่งสอดคล้องกับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานทั้งในด้าน การออกแบบ วิศวกรรม และการบริหารอาคาร การสัมมนาในครัง้ นีม้ งุ่ เน้นกรณีศกึ ษา เทรนด์ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี เพื่อการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยมี ช่วงเวลาพิเศษที่ท่านจะได้ร่วมพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบแสงสว่างจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ March-April 2018

เพือ่ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี LED ส�ำหรับโครงการ ของท่านโดยเฉพาะ วิทยากรจะมาเจาะเบื้องลึกของเทคโนโลยี LED ในปัจจุบัน ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับธีมในการจัดงาน LED Expo Thailand คือ “อนาคตของเทคโนโลยี LED” ตามด้วย หัวข้อที่เป็นกระแสในปัจจุบัน เช่น ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและ IoT ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเล่าผ่าน 4 หัวข้อสัมมนาหลักภายในงาน ซึ่งประกอบไปด้วย  IoT and the Future of Lighting  Smart lighting - opportunities and constraints  Lighting festivals - beyond the wow factor  Hotel value creation through lighting design วิทยากรทีจ่ ะมาร่วมให้ความรูใ้ นสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รบั คัดเลือก จาก International Advisory Council (IAC) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ คี วาม เชีย่ วชาญในการคัดเลือกวิทยากรจากความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ การศึกษา และงานวิจัยด้านการออกแบบแสงสว่าง ได้แก่ 1. Mr.Bill Bensley ประเทศไทย/ประเทศอินโดนีเซีย 2. Prof. Maria Joao Pinto Coelho ประเทศโปรตุเกส 3. Mr.Lear Hsieh ประธานบริษัท MS Design และนายกสมาคม Chinese Lighting Designer Association (CLDA) ประเทศไต้หวัน 4. ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ประเทศไทย 5. Mr.Johan Moritz ประเทศสวีเดน 6. Mr.Kjell Hult ประเทศสวีเดน 7. Mr.Arjan de Boer ประเทศสิงคโปร์ 8. Mr.Martin Klaasen ผู้บริหารบริษัท Klaasen Lighting Design ประเทศสิงคโปร์/ประเทศออสเตรเลีย การสัมมนาในครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิกผังเมือง เจ้าหน้าที่ผังเมือง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานรัฐบาล ผูป้ ระกอบการ วิศวกร สมาคมที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบและวิศวกรรม และหน่วยงาน อื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง


Movement

Hyundai Electric มอบชุดฝึกการควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้าฮุนได

Hyundai Electric ได้มอบชุดฝึกการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าฮุนได เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 รวมเป็นเงิน มูลค่า 100,000 บาท โดยมีผู้แทนจ�ำหน่ายเบรกเกอร์ไฟฟ้ายี่ห้อฮุนไดใน เขตภาคเหนือ หจก.นครพิงค์สวิตช์ บอร์ด น�ำโดย บุญชอบ คชานันท์ และ สิรพ ิ ร ตาจุมปา กรรมการผูจ้ ดั การ หจก.นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด เป็นตัวแทน เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเบรกเกอร์ไฟฟ้าฮุนได สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ T&D Powertech (Thailand) Co., Ltd. Tel. 0-2002-4395-7 E-mail : info@tdpowertech.com

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้รับรางวัลเกียรติยศ อย. ควอลิตี อวอร์ด ปี 2561 เป็นครั้งที่ 2

บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ำกัด รับมอบรางวัลเกียรติยศ อย. ควอลิตี อวอร์ด ประจ�ำปี 2561 ประเภทสถานประกอบการเครือ่ งส�ำอาง จาก กระทรวงสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ รางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ทัง้ นีร้ างวัล อย. ควอลิตี อวอร์ด (Quality Award) เป็นรางวัลที่มอบโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ทีม่ อบให้แก่สถานประกอบการทีม่ คี ณ ุ ธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้ ค�ำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Quality and Compliance บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติยศ อย. ควอลิตี อวอร์ด ประจ�ำปี 2561 จากกระทรวงสาธารณสุข โดยศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ขวา) รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

Johnson and Johnson Received the Thai FDA Quality Award for 2 Consecutive Years

Johnson and Johnson (Thailand) Ltd. (J & J) received Thai FDA Quality Award 2018 from Dr.Piyasakol Sakolsattayathorn, Minister, Ministry of Public Health (MOPH). This is the second running year that J & J was recognized by Thai FDA through this prestigious award. J & J was the only multi-national company selected by the FDA committee for cosmetic sector this year. Miss Thanyaporn Krichtitayawuth, Director of Quality and Compliance, Johnson and Johnson (Thailand) Ltd. accepted the Thai FDA Quality Award 2018 from Dr.Piyasakol Sakolsattayathorn (right), Minister, Ministry of Public Health (MOPH).

March-April 2018


Movement พิธีเปิดโครงการ “D-NEXT by PTT Digital x RISE”

ชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยี และวิศวกรรม บริษทั ปตท. จาํ กัด (มหาชน) และประธาน กรรมการ บริษทั พีทที ี ดิจติ อล โซลูชนั่ จ�ำกัด เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “D-NEXT by PTT Digital x RISE” โดยความร่วมมือของ บริษทั พีทที ี ดิจติ อล โซลูชนั่ จ�ำกัด (PTT Digital) ร่วมกับ บริษทั ไรส์ แอคเซล จ�ำกัด (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ เปิดรับ สตาร์ทอัพชั้นนําจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่บูทแคมป์ (Boot Camp) เพือ่ พัฒนาศักยภาพการสร้างโปรแกรมสนับสนุน ธุรกิจ ยกระดับสตาร์ทอัพสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนําของ ภูมภิ าคอาเซียนในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่ ท�ำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ซีพี ออลล์ และ แอ๊พซินท์ คว้ารางวัล ระดับอินเตอร์จากงาน Mobile Excellence Awards

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย และแอ๊พซินท์ บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บนโมบายและเอเจนซี่ ด้านการตลาดของไทย ได้รบั รางวัลซิลเวอร์ สาขา Best Campaign (สิทธิประโยชน์และของรางวัล) ร่วมกันในงาน Mob-Ex Awards ประเทศสิงคโปร์ มิสเตอร์โรเบิรต์ แกลลาเกอร์ ผูก้ อ่ ตัง้ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แอ๊พซินท์ เอเชีย จ�ำกัด ในฐานะตัวแทนของบริษทั แอ๊พซินท์ และซีพี ออลล์ มีความดีใจอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั รางวัล ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลคือ แคมเปญเอ็มแสตมป์ (M-Stamp) ซึง่ เป็นแคมเปญการ สะสมแสตมป์ดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชันของเซเว่น อีเลฟเว่น โดยมีเกณฑ์การตัดสินหลักคือความโดดเด่นของนวัตกรรมและ จ�ำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวม ผลการคัดเลือกรอบแรก จากผลงานทีส่ ง่ เข้าแข่งขันทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียง 3 บริษทั จากประเทศไทยทีเ่ ข้ารอบ ซึง่ แคมเปญเอ็มแสตมป์ ของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นเพียงผลงานชิน้ เดียวทีไ่ ด้รบั รางวัลจาก การตัดสินในรอบสุดท้าย March-April 2018

CP All & Appsynth Triumphant at Regional Mobile Excellence Awards (2018)

Convenience store giant CP All and leading mobile development and marketing agency, Appsynth, have been awarded Silver for Best Campaign (Incentives and Rewards) at the Mob-Ex Awards in Singapore. Bob Gallagher, Appsynth’s Managing Director, Expressing his delight at receiving the award at the Singapore ceremony on behalf of CP All. The team was selected in recognition of their work on the M-Stamp by 7Rewards loyalty campaign for 7-Eleven Thailand. The competition recognises the most innovative and impactful mobile experiences from companies across APAC. 150 campaigns were shortlisted for the contest, featuring global brands including Samsung, Mastercard, KFC, Disney, Ford, Sony, Walls, Johnson & Johnson, Universal, Lego and Nike, to name a few. Of the 3 Thai campaigns shortlisted, 7-Eleven was the only one victorious.


ทัช ทุ่มเปิดศูนย์เรียนรู้งานพิมพ์ดิจิทัล

ทัช ปรินท์ติ้ง ทุ่มเปิดศูนย์การเรียนรู้งานพิมพ์ดิจิทัล หรือ ทัช ครีเอทีฟ เวิร์กสเปช (Touch Creative Workspace) แหล่งรวม ไอเดียสร้างสรรค์ หวังดันผูป้ ระกอบการไทยรุน่ ใหม่ผลิตผลงานเป็น เอกลักษณ์ในแบบของตนเอง พร้อมเปิดพืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์ใช้งานฟรี กิตติภมู ิ อนุตรภิญโญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จ�ำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องหนัง และ สินค้าพรีเมีย่ มในแบบของคุณเอง ด้วยระบบการพิมพ์ดจิ ทิ ลั (Digital Printing) ครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้สร้าง ศูนย์การเรียนรู้การพิมพ์ ดิจทิ ลั หรือ ทัช ครีเอทีฟ เวิรก์ สเปช (Touch Creative Workspace) ส�ำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการพิมพ์และมีไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน แต่ไม่มเี งินทุนด้านอุปกรณ์และเครือ่ งมือ โดยทางบริษทั ฯ จะเปิดให้ใช้ พืน้ ที่ หรือโค เวิรก์ กิง้ สเปซ และอุปกรณ์ รวมทัง้ มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สแกนเนีย ประกาศผลความส�ำเร็จปี 2017 พร้อมทิศทางธุรกิจในปี 2018

สแกนเนี ย เผยผลความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในปี 2017 ยอดขายรถบรรทุกและแชสซีส์รถบัสโดยสารเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยยอดขายจ�ำนวน 609 คัน เผยทิศทางในการท�า ธุรกิจในปี 2018 เน้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จัดกิจกรรม Scania Top Team Thailand 2018 พัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่าย งานบริการ เพิม่ พูนความรูค้ วามช�ำนาญ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม รวมถึงใช้ระบบบริหารจัดการฟลีตรถ และแผนการบ�ำรุงรักษาเพื่อ การใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด กล่าวว่า ตลาดรถบรรทุกและรถบัสโดยสารในปี 2017 โดย ภาพรวมของตลาดมียอดการจดทะเบียนทีล่ ดลง แต่ในทางกลับกัน การเติบโตของสแกนเนียในประเทศไทยมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นประเภทรถบรรทุกเพิม่ สูงขึน้ 24 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรถโดยสารสแกนเนียมียอดเพิม่ สูงขึน้ 27 เปอร์เซ็นต์ โดยยอดขาย รถบรรทุกอยู่ที่ 472 คัน และรถบัสจ�ำนวน 137 คัน รวม 609 คัน

Announced its achievement in 2017, and business direction for 2018.

Scania revealed successful business result for 2017 with 30% growth for trucks and bus chassis sales of 609 vehicles. And for 2018, the direction will focus mainly on customer satisfaction by hosting the event “Scania Top Team Thailand 2018”, which will help the service personnel enhance and increase their skills and knowledge, professionalism and teamwork, and using Fleet Management System and Scania Maintenance with Flexible Plans to maximize the customers’ fleet for sustainable profits in transportation business. Mr.Stefan Dorski, Managing Director of Scania Siam Co., Ltd., said, although the market overview for trucks and buses in 2017 has decreased, but sales volume of Scania in Thailand was close to 30% growth in total, which are 24% growth for trucks and 27% growth for Scania buses. The total registered was 609 units included 472 trucks and 137 buses.

March-April 2018


โปรเอ็น เปิดบริการเอสดี-แวน ผ่านคลาวด์รายแรกในไทย PROEN Delivers Thailand’s First Cloud-based SD-WAN Service โปรเอ็น รุกตลาดเอสดี-แวน (SD-WAN) เปิดให้บริการแบบ เช่าใช้ผา่ นคลาวด์เป็นรายแรกของไทย รองรับธุรกิจในยุคดิจทิ ลั ทรานส์ฟอร์เมชัน ทีต่ อ้ งการเพิม่ ศักยภาพของระบบเครือข่าย ให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาจ�ำนวนมากให้เร็วขึ้น และการใช้งานแอพพลิเคชันทีห่ ลากหลายและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด หรือโปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบ รายแรกๆ ในประเทศไทย เปิดเผยว่า โปรเอ็นได้เปิดให้บริการ เอสดี-แวน (SD-WAN) หรือซอฟต์แวร์ ดีไฟน์ แวน (Software-Defined WAN) แบบเช่าใช้เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยลูกค้าเสียค่าบริการ เป็นรายเดือน ไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายด้านดูแล รักษา เทคโนโลยีเอสดี-แวน (SD-WAN) เป็นเทคโนโลยีใหม่ทชี่ ว่ ย เพิม่ ศักยภาพระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับธุรกิจ ยุคดิจทิ ลั ทรานส์ฟอร์เมชัน เพราะสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา ได้อย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพในการใช้แอพพลิเคชันดีขนึ้ ในขณะที่ ค่าใช้จา่ ยอันเนือ่ งมาจากการใช้แบนด์วดิ ท์ลดน้อยลง นอกจากนัน้ ยังรองรับการท�ำงานแบบอัตโนมัติ ทีค่ วบคุมจากส่วนกลาง ซึง่ ช่วย ให้การบริหารจัดการการเชื่อมต่อทั้งหมดได้ง่ายขึ้น “โปรเอ็นได้รว่ มมือกับบริษทั เวโลคลาวด์ (VeloCloud) ซึง่ เป็น ผูน้ ำ� ด้านเอสดี-แวนระดับโลก เปิดบริการในชือ่ ว่า บรานซ์ คอนเน็ค (BranchConnect) เพื่อให้บริการเอสดี-แวนผ่านคลาวด์ (Cloud Base SD-WAN) เป็นรายแรกในประเทศไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบาย (Fast Secure Simple) ที่สามารถเชื่อมต่อ สาขาและใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชัว่ โมง มีระบบรักษาความ ปลอดภัยที่สามารถป้องกันการขโมยข้อมูลและไวรัสเรียกค่าไถ่ พร้อมทัง้ บริหารจัดการได้งา่ ย ด้วยการเสียค่าบริการเป็นรายเดือน และไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์แต่อย่างใด” กิตติพันธ์ กล่าว เทคโนโลยีเอสดี-แวน (SD-WAN) ก�ำลังเป็นแนวโน้มใหม่ของ ระบบเครือข่ายแวน (WAN) ทั้งนี้ไอดีซีได้คาดว่า ตลาดเอสดี-แวน (SD-WAN) ในประเทศไทยปีนจี้ ะมีมลู ค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท และบริษทั ฯ ตัง้ เป้ายอดขายส�ำหรับเอสดี-แวนที่ 150 ล้านบาท โดย ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีสาขามากและต้องการเชื่อมต่อกัน อาทิ กลุม่ ค้าปลีก โรงพยาบาล โรงแรม กลุม่ ก่อสร้าง กลุม่ ผูใ้ ช้คลาวด์ และกลุ่มลูกค้าที่มีส�ำนักงานในประเทศและต่างประเทศ

March-April 2018

PROEN taps SD-WAN market by offering Thailand’s first cloud-delivered SD-WAN service, enabling businesses to accelerate digital transformation by enhancing their networking infrastructure for faster connectivity between branch offices and using a wide range of applications more efficiently. Mr.Kittipan Sri-bua-iam, Chief Executive Officer of Proimage Engineering and Communication or PROEN Internet, one of the first service providers of complete internet data center in Thailand, said PROEN is the first service provider to offer Mr.Kittipan software-defined WAN or SD-WAN Sri-bua-iam as a hosted solution in Thailand. Customers pay a flat monthly subscription fee, without investing for equipment and maintenance. SD-WAN is a new technology that improves network capabilities to accommodate digital transformation as it provides high-speed connection between branch offices and enhances the use of applications while reducing bandwidth costs. SD-WAN can be automated and centrally controlled, so it is easy to manage all connections. “By partnering with VeloCloud, the world’s leader in SD-WAN, to introduce BranchConnect service, PROEN is the first company to provide cloud-based SD-WAN service here in Thailand. The service is basically fast, secure and simple, enabling connectivity between office branches with one-hour initial deployment; and it is strengthened with security solution that can prevent data breaches and ransomware. Our service is easy to manage, with monthly subscription fee, customers don’t have to buy expensive equipment.” said Mr.Kittipan SD-WAN technology is a new trend for WAN. According to IDC, SD-WAN market in Thailand is set to grow to 1.5 billion Baht this year. PROEN targets to achieve SD-WAN revenue of 150 million Baht. Most customers will be enterprises with several branch offices that need reliable connectivity such as retailers, hospitals, hotels, construction companies, cloud users and multi-national companies.


ไอเอฟเอส น�ำฟังก์ชันใหม่หนุนกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือจีดีพีอาร์ IFS Offers New Product Functionality to Support GDPR Compliance ความสามารถใหม่ทมี่ ใี ห้ในไอเอฟเอฟ แอพพลิเคชัน่ ส์ และ ไอเอฟเอส ฟิลด์ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จะช่วยให้ลกู ค้าจัดการและ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ จีดีพีอาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไอเอฟเอส ซึง่ เป็นบริษทั ระดับโลกด้านแอพพลิเคชันส�ำหรับองค์กร เปิดเผยว่า ฟังก์ชันใหม่ที่พัฒนาขึ้นส�ำหรับไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ (IFS Applications) จะช่วยลูกค้าให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคหรือจีดพี อี าร์ (General Data Protection Regulation : GDPR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถ ใหม่ดงั กล่าวทีม่ เี พิม่ ในไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน่ ส์ จะช่วยให้ลกู ค้าของ ไอเอฟเอสสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบใหม่ทจี่ ะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ยังจะมีการปรับเพิ่มฟังก์ชันที่เหมือน กันนี้ให้กับไอเอฟเอส ฟิลด์ เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (IFS Field Service Management) ซึ่งจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ด้วย ฟังก์ชนั ใหม่ทใี่ ห้การสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจีดพี อี าร์ จะมีรวมอยูใ่ นไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน่ ส์ 9 (IFS Applications 9) รวมถึง เวอร์ชนั อัปเดตตัง้ แต่ 10 ขึน้ ไปก็มพี ร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ และฟังก์ชนั ทีค่ ล้ายกันนีจ้ ะมีรวมอยูใ่ นไอเอฟเอส เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ 5.7 (IFS Field Service Management 5.7) ตั้งแต่เวอร์ชัน 3 เป็นต้นไปด้วย (เริ่มตั้งแต่ ปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561) ส�ำหรับการสนับสนุนให้สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบจีดพี อี าร์ (GDPR) ผ่านกระบวนการส�ำคัญทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการข้อมูล ส่วนบุคคลของฟังก์ชนั ใหม่นนั้ จะครอบคลุมในส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. การ เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย 2. การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย 3. การเรียกคืน/การส่งต่อข้อมูลอย่างปลอดภัย 4. การบ�ำรุงรักษา/ การก�ำจัดอย่างปลอดภัย และ 5. การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย “การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ และ ไอเอฟเอส เซิอร์วสิ แมเนจเม้นท์ ให้มคี วามสามารถในด้านการสนับสนุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบจีดีพีอาร์ ตอกย�้ำให้เห็นถึงความพร้อม ของเราในการน�ำเสนอฟังก์ชันการท�ำงานของซอฟต์แวร์ที่ครบวงจร และใช้งานง่าย เพือ่ ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ใหม่ที่ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้” สตีฟ ทรีกัสต์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมส่วนกลางด้านการเงิน เอชซีเอ็ม และ กลยุทธ์ กล่าว “นอกเหนือจากการสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ จีดีพีอาร์แล้ว เรายังน�ำเสนอความสามารถใหม่ๆ ที่พร้อมช่วยองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพ ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นและลดปริมาณข้อมูล ที่ไม่เกี่ยวข้องลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการด�ำเนินงานสามารถลดลงได้ อย่างมาก”

New capabilities in IFS Applications and IFS Field Service Management enable customers to manage and process personal data in order to meet GDPR requirements IFS, the global enterprise applications company, announces that new functionality has been released for IFS Applications to support General Data Protection Regulation (GDPR) compliance. The enhancements to IFS Applications empower IFS customers with important capabilities that facilitate compliance with the new regulation, which comes into effect on May 25, 2018. A similar update for IFS Field Service Management will be released in Q1 2018. GDPR compliance is supported by the new functionality that is included in IFS Applications 9 as of update 10 and onward, which is available now. Similar functionality will support IFS Field Service Management 5.7 from update 3 and onward from late Q1 2018. The new functionality will support compliance with GDPR requirements through all the key processes related to personal data management: 1. Lawful collection 2. Secure storage 3. Secure recall/relay 4. Secure maintenance/removal and 5. Lawful usage “By enhancing IFS Applications and IFS Field Service Management with GDPR compliance support, we offer our customers integrated and intuitive software functionality to facilitate compliance with the new regulations that enter into force in May this year.” said Steve Treagust, Global Industry Director of Finance, HCM and Strategy at IFS. “In addition to supporting GDPR compliance, the new capabilities will also enable companies to improve data management processes to enhance data quality with more relevant data, and reduce the quantity of irrelevant data, resulting in significant cost reductions.” March-April 2018


Industry News

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงินของบริษัท ทาทา สตีล บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ประกาศ ผลการด�ำเนินงานด้านการเงินของบริษัท ส�ำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 3 จ�ำนวน 302,000 ตัน สถานการณ์น�้ำท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ประกอบกับมีวันหยุดหลายวันในเดือนตุลาคมและ ธันวาคม ได้สง่ ผลต่อปริมาณการขายสินค้า การเติบโตของภาคการ ก่อสร้างยังคงซบเซาและส่งผลกระทบต่อความต้องการของเหล็กเส้น เสริมคอนกรีต แต่ในบางส่วนก็ได้รบั การชดเชยด้วยปริมาณการขาย ของสินค้าเหล็กลวดที่ดีขึ้น โดยมียอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 3 ของ ปีการเงิน 2561 จ�ำนวน 5,743 ล้านบาท ซึง่ อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับ เมือ่ ช่วงไตรมาสทีผ่ า่ นมา และสูงกว่าร้อยละ 24 เมือ่ เทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีก่อน EBITDA ในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 มีจ�ำนวน 478

ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสทีแ่ ล้วร้อยละ 11 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีกอ่ นร้อยละ 14 เนือ่ งจากการบริหารจัดการสเปรดทีด่ กี ว่า และ มีการปรับปรุงส่วนประสมของสินค้าที่จ�ำหน่าย ในไตรมาสนี้ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รบั รางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลหุน้ ยัง่ ยืน) จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัล รายงานความยัง่ ยืน 2560) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และสถาบั น ไทยพั ฒ น์ นอกจากนี้ บริ ษั ท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด ยังได้รบั รางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว ประจ�ำปี 2560” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด ก็ได้รบั รางวัล “สถานประกอบการต้นแบบ ดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัด” จากส�ำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจับมืออวาย่ารักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

อวาย่าแถลงความส�ำเร็จของบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินหน้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้าน การสือ่ สารภายใต้ความร่วมมือกับอวาย่า ส่งผลให้ผนู้ ำ� ด้านการ ผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศไทยสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้อย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันก็สามารถขยายธุรกิจใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุม่ บริษทั ในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) มีสว่ น ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไทยตลอดระยะเวลา 47 ปี และเป็นผูผ้ ลิต ปูนซีเมนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 3 โรงงานในเครือ ได้แก่ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด บริษัท คอนวูด จ�ำกัด และบริษัท อินทรีซปุ เปอร์บล๊อก จ�ำกัด โดยทางกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีสำ� นักงาน 6 แห่งในภูมภิ าค เอเชียแปซิฟกิ รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจในประเทศศรีลงั กา บังกลาเทศ March-April 2018

และเวียดนาม ทางกลุม่ บริษทั ฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน การสือ่ สารทีร่ วดเร็ว ฉับไว พร้อมตอบสนองความต้องการของบริษทั ฯ ทีจ่ ะปรับเข้าสูร่ ะบบดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกันทางบริษทั ฯ ก็มุ่งมั่นเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางกลุม่ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ โซลูชนั ใหม่ของอวาย่าเพือ่ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน โดยมีบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้นำ� ด้านบริการเทคโนโลยีและคู่ค้าของ อวาย่าเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งโครงการนี้ ผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างบริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) และอวาย่า คือความส�ำเร็จในการยกระดับประสบการณ์ ของลูกค้า (Customer Experience) ครั้งใหญ่ รวมถึงประสิทธิภาพ ในการท�ำงานและการร่วมมือกันระหว่างพนักงานกว่า 1,500 คน ทัง้ ใน สาขาส�ำนักงานใหญ่และโรงงานในภูมภิ าคต่างๆ โซลูชนั ของอวาย่า ช่วยให้พนักงานทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ สามารถติดต่อประสานงาน กันอย่างไร้รอยต่อ ผ่านอุปกรณ์และช่องทางต่างๆ ตามแต่ทผี่ ใู้ ช้งาน จะเลือก โดยไม่จำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงคุณภาพการเชือ่ มต่อของอินเทอร์เน็ต ในแต่ละประเทศ พนักงานสามารถประชุมร่วมกันผ่านระบบวิดีโอ


Industry News

คอนเฟอเรนซ์เพือ่ ประสานงาน และลดความจ�ำเป็นในการเดินทาง “เนือ่ งจากเราขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมภิ าคนี้ เราจึงมองหา โซลูชนั ทีค่ มุ้ ค่ากับการลงทุนและช่วยให้เราสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในขณะเดียวกันก็เร่งแผนงานด้านดิจทิ ลั ไปด้วย โซลูชนั ด้านการสือ่ สารของอวาย่าช่วยเสริมพลังให้พนักงานของเรา สามารถท�ำงานและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ ท�ำงานอยูท่ ไี่ หนก็ตาม และทีส่ ำ� คัญคือ เราไม่ได้เพิม่ คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ จากการท�ำงานของเราแม้แต่น้อย เราท�ำงานร่วมกับอวาย่ามา หลายปี และเรามองอวาย่าเป็นดัง่ เพือ่ นคูค่ ดิ ด้านเทคโนโลยี” อิฑยา ศิรวิ สุกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อินทรี ดิจทิ ลั จ�ำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าว

“เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เห็นบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารไม่ใช่แค่เพือ่ เป้าหมาย ทางธุรกิจ แต่ใช้เพื่อบรรลุพันธกิจทางสังคมอีกด้วย ด้วยเทคโนโลยี การสือ่ สารของอวาย่า ลูกค้าไม่จำ� เป็นต้องลดเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม หากพวกเขาตั ด สิ น ใจเดิ น หน้ า เข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล อย่ า งเต็ ม ตั ว เราขอแสดงความยินดีกบั บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับวิธคี ดิ แบบก้าวหน้าและเราหวังจะเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ทีย่ อดเยีย่ มอย่างนีอ้ กี ในอนาคต” บัณฑิต วงษ์บณ ั ฑูรย์ ผูอ้ ำ� นวยการ ประจ�ำประเทศไทย บริษัท อวาย่า ประเทศไทย จ�ำกัด กล่าว

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ติดโผบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในโลก ปี 2561 จากฟอร์จูน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำ� ด้านดิจิทัล อยู่ในระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรรมของตน ทรานส์ ฟ อร์ เ มชั่ น ในการจั ด การพลั ง งาน โอลิเวียร์ บลูม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย และระบบออโตเมชัน ได้รับการขนานนาม ทรัพยากรบุคคล ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยว่า ให้เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีน่ า่ ยกย่องทีส่ ดุ ในโลก “เรารู ้ สึ ก ยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง กั บ การจั ด อั น ดั บ ขึ้นท�ำเนียบรายชื่อประจ�ำปี 2561 ซึ่งตีพิมพ์ อันทรงเกียรตินี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ให้คำ� มัน่ โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) สัญญาทีห่ นักแน่นในเรือ่ งการสร้างความยัง่ ยืน ซึง่ จะเห็นได้จากทุกสิง่ ทีเ่ ราท�ำ จากพันธกิจของเรา โดยในปีนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับ ในการคิดค้นนวัตกรรม พร้อมส่งมอบพลังงาน การจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทีส่ ะอาด น่าเชือ่ ถือ ในราคาทีจ่ บั ต้องได้สำ� หรับ อิเล็กทรอนิกส์ ก้าวกระโดดขึน้ มา 3 อันดับจาก โอลิ เ วี ย ร์ บลู ม ทุกคน เพือ่ การสร้างองค์กรทีม่ เี อกภาพในความ ปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงที่แพร่หลาย ยิ่งขึ้นในฐานะผู้ที่สร้างความส�ำเร็จรอบด้านใน หลากหลาย โดยจุดมุง่ หมายทีส่ ำ� คัญนีช้ ว่ ยสร้าง อุตสาหกรรม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมโดยมุง่ เน้นอย่างจริงจังในการ ศักยภาพให้กับพนักงานของเรา รวมถึงความสามารถที่ช่วยให้เรา สร้างความยั่งยืน สร้างความแตกต่างได้” นิตยสารฟอร์จูนได้มีการจัดอันดับบริษัทที่น่ายกย่องมาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มักอยูใ่ นการจัดอันดับของอุตสาหกรรม ที่สุดในโลกประจ�ำปี โดยอิงฐานการส�ำรวจจากบริษัทในท�ำเนียบ เสมอ โดยมุง่ เน้นทีก่ ารส่งเสริมเรือ่ งของความยัง่ ยืนและการมีสว่ นร่วม ฟอร์จูน 500 ทั้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่มี เช่นในเดือนทีผ่ า่ นมา ก็ปรากฏอยูใ่ นดัชนีวดั ความเสมอภาคทางเพศ รายได้สูงที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ การเฟ้นหาองค์กรที่มีผลงาน ของบลูมเบิร์ก (Bloomberg Gender-Equality Index) ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ โดดเด่นใน 52 กลุม่ อุตสาหกรรมนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูอ้ ำ� นวยการ โดดเด่นเกี่ยวกับการสร้างความเสมอภาคทางเพศครอบคลุมทุก ภาคส่วนทัว่ โลก ส�ำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค การได้รบั การยกย่องใน และนักวิเคราะห์ ในอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อจัด เรือ่ งดังกล่าว ยังช่วยตอกย�ำ้ ถึงค�ำมัน่ สัญญาทีห่ นักแน่นของบริษทั ฯ อันดับบริษัทที่มีความโดดเด่นใน 9 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ นวัตกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกภาพในความหลากหลาย และความ การบริหารคน การใช้สินทรัพย์องค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม พยายามมุง่ มัน่ ทีส่ บื สานมายาวนาน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค คุณภาพการจัดการ ความมัน่ คงทางการเงิน มูลค่าการลงทุนในระยะ ทางเพศ ยาว คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมไปถึงความสามารถ ในการแข่งขันระดับโลก ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับต้องมีคะแนน March-April 2018


Industry News

สตีเบล เอลทรอน ชี้ผลประกอบการปี 2560 สูงเป็นประวัติการณ์ แตะ 500 ล้านยูโร สตีเบล เอลทรอน บริษทั สัญชาติเยอรมัน ผูผ้ ลิตเครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ เครือ่ งกรองน�ำ้ และเครื่องเป่ามือชั้นน�ำ ที่มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Holzminden ประเทศเยอรมนี แถลงผลประกอบการประจ�ำปี พ.ศ. 2560 สามารถท�ำยอดขายได้สงู สุดในประวัตศิ าสตร์ 93 ปีของบริษัท และได้ท�ำลายสถิติที่ตัวเลข 500 ล้านยูโรเป็นครั้งแรก “นี่นับเป็นความส�ำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ” ดร.นิโคลัส แมทเทน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการขาย การตลาด และการเงิน บริษัท สตีเบล เอลทรอน จ�ำกัด (ประเทศเยอรมนี) กล่าว “500 ล้านยูโร นับเป็นสถิตใิ หม่ทเี่ ราท�ำได้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิน้ ปี ผมอยากจะ ขอบคุณพนักงานทุกคนของเรา ซึ่งท�ำให้เราสามารถเฉลิมฉลองความส�ำเร็จในวันนี้ได้”

ดร.ไค ชีฟไู บน์ กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายเทคโนโลยี บริษทั สตีเบล เอลทรอน จ�ำกัด (ประเทศเยอรมนี) กล่าวเสริม สถิติยอดขายสูงสุดของบริษัท สตีเบล เอลทรอน อยู่ที่ 483 ล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2555 และยอดขายสูงสุดอันดับที่ 2 ของบริษัทอยู่ที่ 478 ล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น ของยอดขายในช่วง 12 เดือนของปีที่ผ่านมานี้ มีแนวโน้มจากการเติบโตในหลายๆ ธุรกิจและ ผลิตภัณฑ์ของสตีเบล เอลทรอน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีระบบท�ำความร้อน และท�ำความเย็น แบบฮีตปั๊ม ธุรกิจเครื่องท�า น�ำ้ อุน่ น�ำ้ ร้อน ซึง่ มีทงั้ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ เครือ่ งเก็บ ความร้อนขนาดเล็กแบบตั้งพื้น “ยิง่ ไปกว่านัน้ เรามีการเติบโตทัง้ ในตลาด บ้านเกิดของเราในเยอรมนี และต่างประเทศ” ดร.แมทเทน กล่าว โดยยอดตัวเลขสรุปสุดท้าย ส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 จะได้รบั การยืนยันภายใน ไตรมาสแรกของปี 2561 ด้าน สตีเบล เอลทรอน เอเชีย ได้เผย ผลประกอบการประจ�ำปี 2560 ด้วยตัวเลข ยอดขายทีเ่ ติบโตกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และเมือ่ คิด เป็นจ�ำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ ก็สามารถท�ำยอด ได้เพิม่ มากขึน้ ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ ผลประกอบการ ทีเ่ พิม่ ขึน้ นีต้ รงกับเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ มัน่ จะเพิ่มผลประกอบการเป็น 2 เท่าภายในระยะ เวลา 5 ปี และในปีนี้ สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จะเดินหน้าสร้างความคุ้นเคยของแบรนด์แก่ ผูบ้ ริโภค และขยายช่องทางการขายทัว่ ประเทศ อย่างต่อเนื่อง

ดร.ไค ชีฟูไบน์ และ ดร.นิโคลัส แมทเทน

March-April 2018


SUBSCRIPTION

ELECTRICITY & INDUSTRY magazine ปี 2561

ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................................................................. สกุล ......................................................................................................... ตำ�แหน่ง .................................................................................... บริษัท/ห้าง/ร้าน ...................................................................................... ที่อยู่ (ที่ทำ�งาน) ......................................................................... แขวง/ตำ�บล ............................................................................................. เขต/อำ�เภอ ................................................................................ จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... โทร ............................................................................................ แฟกซ์ ....................................................................................................... ที่อยู่ (ที่บ้าน) ............................................................................. แขวง/ตำ�บล ............................................................................................. เขต/อำ�เภอ ................................................................................ จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... โทร ............................................................................................ แฟกซ์ ....................................................................................................... รหัสสมาชิก ...............................................................................

ประสงค์จะบอกรับนิตยสาร “ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม” 1 ปี 6 ฉบับ 480 บาท 2 ปี 12 ฉบับ 960 บาท สมาชิกต่ออายุ 2 ปี 12 ฉบับ 800 บาท ตั้งแต่ฉบับที่ ............. เดือน .................................... ปี ..................... โดยส่งนิตยสารไปที่ ที่บ้าน ที่ทำ�งาน พร้อมกันนี้ได้ส่งค่าสมาชิกเป็นจำ�นวนเงิน ................................ บาท (ตัวอักษร .........................................................................................) เช็คธนาคาร ................................................................................ สาขา ................................................................................................. เช็คคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด”

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “คุณวาสนา แซ่อึ้ง” ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขบางกอกน้อย โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด” ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี กรุงเทพ สะพานพระปิ่นเกล้า 162-0-74737-6 กสิกรไทย บางยี่ขัน 047-2-56333-5 ทหารไทย จรัญสนิทวงศ์ 020-2-27244-9 ไทยพาณิชย์ จรัญสนิทวงศ์ ซ.48 121-2-04080-0 หมายเหตุ กรุณาส่งแฟกซ์ หรือสำ�เนาใบเข้าบัญชี (Pay-in Slip) มาให้ บริษัทฯ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสสมาชิก (ถ้ามี) กำ�กับมาด้วย

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธย� แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. +66 (0)26 444 555, +66 (0)23 545 333 ต่อ 301 โทรสาร +66 (0)26 446 649, +66 (0)23 545 322


หากผู้อ่านท่านใดสนใจรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561

ไทยโพลิเอททีลีน น� IoT ช่วยบริหารจัดการผลิตแบบอัตโนมัติ

การลดก๊าซเรือนกระจกจากกรณีด�เนินการปกติภายในปี 2573 3 ตัวแปรผู้เปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2561 Multifunction Power Meter with Rogowski Coil

      

ELECTRICITY & INDUSTRY MAGAZINE

AI กับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ

Automatic Transfer Switches and Controller Measurement and Control Panel Instrumentation Presto Engineering Declares the Second ASIC Revolution “Swarm” ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คุกคาม และสร้างความเสียหายสูง ใน ค.ศ. 2018

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561

วิศวกรไฟฟ้า และพลังงานรุ่นใหม่ ต้องคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเติบโตสู่ยุค

Smart City

กรุณากรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนเพือ่ การติดต่อจัดส่งข้อมูลกลับไปยังท่านต่อไป ชื่อ .............................................................................................. สกุล ............................................................................................................. ที่อยู่ ........................................................................................... แขวง/ตำ�บล ................................................................................................. เขต/อำ�เภอ ................................................................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. โทร ............................................................................................. แฟกซ์ ...........................................................................................................

ประเภทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเคมี/ปิโตรเคมี

ตำ�แหน่งงานที่ท่านรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ ผจก.โรงงาน ผจก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผจก.วิศวกรรม ผจก.ฝ่ายซ่อมบำ�รุง วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรทดสอบ อื่นๆ โปรดระบุ ............................................

อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมงานเชื่อม อุตสาหกรรมโลหการ อื่นๆ โปรดระบุ ............................................

ประเภทของกิจการ

ผู้ผลิต

ผู้แทนจำ�หน่าย

ผู้ผลิต/ผู้แทนจำ�หน่าย

หน่วยงานราชการ


ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต)/1339 ปณจ.บางกอกน้อย ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำ�กัด 619/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ประโยชน์ทท่ี า่ นจะได้รบั จากนิตยสาร เนื้อหา .................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................ โฆษณา/รายละเอียดผลิตภัณฑ์ .............................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ คอลัมน์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏในนิตยสาร ชื่อคอลัมน์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย Article Special Scoop Special Area IT Technology Product PR News Seminar Movement Industry News IT News

มีประโยชน์มาก

มีประโยชน์

พอใช้

ควรปรับปรุง


ดัชนีสินค้าประจำ�เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ABB CO., LTD.

0-2665-1000

0-2324-0502

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ปกหลังนอก

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

0-2642-6911

0-2642-6919-20

งานแสดงสินค้า

6

FUTURE ENERGY ASIA

0-2559-0603

-

งานแสดงสินค้า

24

-

-

INTERMACH 2018

0-2642-6911

-

งานแสดงสินค้า

25

LED EXPO 2018

0-2833-5013

-

งานแสดงสินค้า

26

LSIS

083-149-9994

-

ผู้นำ� ด้านระบบสั่งจ่ายและระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า ครบวงจร

MAXIMIZE INTEGRATED TECHNOLOGY CO., LTD.

0-2525-0299

0-2525-0298

Industrial Relays

10

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

0-2741-5266

0-2741-5267

ผู้ผลิตปลั๊กอุตสาหกรรม

15

YAMABISHI ELECTRIC CO., LTD.

0-2879-9699

0-2879-4200

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ-อุตสาหกรรม

14

IEEE PES GTD

ประเภทสินค้า

22

กระทรวงพลังงาน เชลล์แห่งประเทศไทย บจก.

หน้า

ปกหน้าใน

9 0-2262-6000

0-2657-9888

น�ำ้ มันหล่อลื่น

3

เพาเวอร์ เรด บจก.

0-2300-5671-3

0-2300-5937

อุปกรณ์ไฟฟ้า

11

พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น บจก.

0-2105-3011-2

0-2105-3013

สวิตช์

4

มหาธน อีเลคทริค หจก.

0-2894-3447-9

0-2416-1659

อุปกรณ์ไฟฟ้า

16

0-2540-6991

-

0-2300-5671-3

0-2300-5937

0-3368-4333

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) บจก. ลีฟเพาเวอร์ บจก.

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ปกหลังใน

อุปกรณ์ไฟฟ้า

13

-

สวิตช์เกียร์

21

0-2876-2727-8

0-2476-1711

Couplings

12

สถาปนิก

0-2717-2477

-

งานแสดงสินค้า

23

ออมรอน อิเลคทรอนิคส์ บจก.

0-2942-6700

0-2937-0501

อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

8

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น บมจ.

0-2693-1222

0-2693-1399

สาย LAN

27

เอวีร่า บจก.

0-2681-5050

0-2681-5995

อุปกรณ์ไฟฟ้า

17

0-2702-0581-8

0-2377-5937

ติดตั้ง EOCR อิเล็กทรอนิกส์โอเวอร์โหลดรีเลย์ ป้องกันมอเตอร์ไหม้

14

0-2434-0099

0-2434-3251

อุปกรณ์ไฟฟ้า

19

ลูซี่ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) บจก. เวอร์ทัส บจก.

เอส เอ วี เมคคานิคคอล เซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์ หจก. เอส.พี.วาย แอนด์ เคเบิ้ล บจก.

March-April 2018


Mitsubishi_21.59x29.21cm.pdf

1

3/14/18

3:44 PM


Profile for Technology Media

Electricity & Industry Magazine Issue Mar-Feb 2018  

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561 เรื่องเด่นในฉบับ - ไทยโพลิเอททิลีนนำ IoT มาช่วยบริหารจัดการผล...

Electricity & Industry Magazine Issue Mar-Feb 2018  

นิตยสาร Electricity & Industry Magazine ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2561 เรื่องเด่นในฉบับ - ไทยโพลิเอททิลีนนำ IoT มาช่วยบริหารจัดการผล...

Profile for tnmedia
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded