Page 1

คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

การศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ วิ ท ย ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทยญี่ ปุ่ น มีหน้าที่หลักในการให้บริการวิชาการ บริ ก ารจะช่ ว ยให้้ ท ราบแนวทางปฏิ บั ติ แ ละ และเผยแพร่วิทยาการ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ที่ เ ปิ ด สอนในสถาบั น ฯ โดยรวบรวมและจั ด เก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศหลากหลาย สาขาวิชาแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ สถาบันฯ และบุคคลภายนอก

ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ เพื่อ ให้สามารถค้นคว้าและเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ตรงตามความ ต้องการ และหากไม่ได้รับความสะดวกในการ ใช้บริการ สามารถสอบถามหรือขอคำ�แนะนำ� จากบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือและ อำ�นวยความสะดวกต่อไป ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พฤษภาคม 2561

TNI LIBRARY


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

เรื่อง

แนะนำ�ศูนย์วทิ ยบริการ...................................................................................... บริการของศูนย์วทิ ยบริการ................................................................................ การจัดวางทรัพยากรสารสนเทศ.................................................................... ... การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ........................................................... ... การกำ�หนดสัญลักษณ์พิเศษสำ�หรับทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือทั่วไป.. ข้อปฏิบัติในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ.................................................... ระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับ............................... การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำ�รุดและสูญหาย................... ความรับผิดชอบของผูย้ มื ทรัพยากรสารสนเทศ.................................................. ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ศูนย์วิทยบริการ................................................ ระเบียบข้อปฏิบตั สิ �ำ หรับบุคคลภายนอก........................................................... การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ........................................................................ การยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Checkout) การยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Renew)........................................... การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์.............................................. ประเภทและสัญลักษณ์ของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ............................ ฐานข้อมูลออนไลน์ eBooks eThesis eJournals ที่เปิดให้บริการ..................

หน้า 1 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

TNI LIBRARY ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารเปิ ด ดำ � เนิ น การใน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พร้อมกับการ เปิ ดการเรี ย นการสอนของสถาบัน ในภาคการ ศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2550 โดยจั ด ให้ มี ที่ นั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ จำ � นวน 90 ที่ นั่ ง และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ให้ บริการคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 24 เครื่อง โดยมี พื้นที่รวมทั้งสิ้น 494 ตารางเมตร ในการเปิดทำ�การครั้งแรกนั้นได้นำ�ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ CDS\ISIS for Windows มาใช้ ใ นการจั ด การระบบงานต่ า งๆ ต่ อ มาได้ เปลี่ ย นเป็ น ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ULibM (Union Library Management) จนถึงปัจจุบนั ในปี พ.ศ.2552 จัดให้มีที่นั่งอ่านหนังสือ เพิ่มเป็นจำ�นวน 130 ที่นั่ง และเพิ่มคอมพิวเตอร์ ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น 40 เครื่อง นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มี Edutainment Corner เพือ่ ให้บริการสื่อมัลติมีเดียด้านบันเทิงและสารคดี ปี พ.ศ. 2554 จัดให้มีที่นั่งอ่านหนังสือ เพิ่มอีกเป็นจำ�นวน 170 ที่นั่ง และเพิ่มพื้นที่นั่ง อ่านหนังสือตามอัธยาศัยบริเวณ ชั้น 1 อาคาร A จำ�นวน 130 ที่น่ัง และตั้งชื่อห้องว่า Study Lounge ต่อมาได้ยา้ ยศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ไปที่ห้อง A308 ชั้น 3 อาคาร A โดยอยู่ในความ ดูแลของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ICC)

1

http://library.tni.ac.th ปี พ.ศ. 2555 ได้เพิ่มมุมบริการทรัพยากร สารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Corner) และมุมหนังสือ Abe Shinzo Library ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศประเภท หนังสือทัว่ ไปภาษาญีป่ นุ่ โดยได้รบั อภินนั ทนาการ จาก Mr. Abe Shinzo นายกรั ฐ มนตรี ข อง ประเทศญี่ปุ่น และยังได้ปรับปรุงบริการภายใน ห้อง Study Lounge ชั้น 1 โดยการนำ�วารสาร ล่วงเวลาและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังไปจัดให้ บริการอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2556 ได้เพิม่ มุมบริการสหกิจ ศึกษาและจัดหางานเพื่อให้บริการข้อมูลบริษัท/ หน่วยงาน ที่เป็นเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา และเพิ่มมุมบริการหนังสือน่าอ่าน (Best Book to Read) ซึ่งให้บริการแนะนำ�หนังสือใหม่และ หนั ง สื อ เตรี ย มสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี่ ปุ่ น และ ได้นำ�ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) มาใช้ในการจัดการ ระบบงานและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2557 ได้ปรับปรุงพื้นที่ บริเวณ ชัน้ 1 อาคาร A (Study Lounge) โดย ฝ่ายบริหารได้เพิ่มพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร A ให้กับศูนย์วิทยบริการ จึงได้ทำ�การปรับปรุง โดยจัดทำ�ห้องประชุมกลุ่ม (Meeting Room) จำ�นวน 2 ห้อง พร้อมกับจัดทีน่ งั่ ห้องละ 16 ทีน่ งั่ ห้องรับชมภาพยนตร์ (Edutainment Room) จำ�นวน 1 ห้อง พร้อมทีน่ งั่ จำ�นวน 12 ทีน่ งั่ และ เพิ่มมุมบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำ�นวน 8 เครื่อง รวมทั้งตกแต่งพื้นที่สำ�หรับให้ บริการและเพิม่ ทีน่ ง่ั อ่านหนังสือ รวมทัง้ สิน้ 222 ทีน่ ง่ั ส่วนพื้นที่บริเวณชั้น 2 อาคาร A ได้ เพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องบริการวารสาร และสิง่ พิมพ์ตอ่ เนือ่ ง โดยมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 62 ทีน่ ง่ั ปี พ.ศ. 2558 ได้ จั ด หาเครื่ อ งยื ม หนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Checkout) โดยจัดให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 และปลายปี พ.ศ. 2558 ได้จัดหาระบบทาง เข้า-ออกใหม่แทนระบบเดิมทีย่ า้ ยไปให้บริการที่ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 เพื่ออำ�นวยความสะดวก ในการเข้าใช้บริการ ซึ่งระบบใหม่นี้เปลี่ยนจาก การสแกนบัตรด้วยการอ่านบาร์โค้ดเป็นระบบ RFID ทำ�ให้สะดวกต่อการใช้งาน ปี พ.ศ. 2559 ได้ เ ปลี่ ย นเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์ทใี่ ห้บริการภายในศูนย์วทิ ยบริการ ชัน้ 2 จำ�นวน 8 เครือ่ ง และเครือ่ งสำ�หรับสืบค้น ทรัพยากรฯ อีก 2 เครื่อง เป็นจอคอมพิวเตอร์ แบบสัมผัส (Touch Screen)

ปี พ.ศ. 2560 ได้นำ�เทคโนโลยี RFID มาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ อำ � นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารและ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบพร้ อ มทั้ ง ป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย นอกจาก นี้ ยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ประตู ท างเข้ า -ออก โดยการ เปลี่ยนเป็นประตูแบบอัตโนมัติ (Auto Door) ปี พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได้ดำ�เนิน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร E) โดยกำ�หนดให้พื้นที่บริเวณชั้น 2 เป็นที่ทำ�การ แห่งใหม่ของศูนย์วิทยบริการ และจะดำ�เนินการ ย้ายศูนย์วทิ ยบริการไปยังทีท่ �ำ การแห่งใหม่ปลาย ปี พ.ศ. 2561

เวลาทำ�การ

ของศูนย์วทิ ยบริการ

วันจันทร์-ศุกร์

08.00-18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์

09.00-18.00 น. ช่วงสอบขยายเวลาให้บริการ

08.00-19.00 น. (เฉพาะจันทร์-ศุกร์) ปิดทำ�การวันหยุดนักขัตฤกษ์

2


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืมออก ได้แก่ หนังสือ ทัว่ ไป ตำ�ราเรียนสำ�รอง วารสารฉบับล่วงเวลา นวนิยาย เรือ่ ง สัน้ หนังสือสำ�หรับเยาวชน หนังสือการ์ตนู และสือ่ มัลติมเี ดีย (วิชาการ) โดยผูใ้ ช้จะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาของ ตนเองต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำ�การยืม บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการการอ่าน การค้นคว้าวารสาร หนังสือพิมพ์ และ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ งประเภทอื่ น ๆ มี ทั้ ง วารสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สามารถยืมออกได้เฉพาะวารสารฉบับ ล่วงเวลา สำ�หรับวารสารฉบับปัจจุบันและหนังสือพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ยืมออก ผู้ใช้บริการสามารถอ่านและค้นคว้า ภายในศูนย์วิทยบริการเท่านั้น บริการพื้นที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้า ศูนย์วิทยบริการได้จัดพื้นที่สำ�หรับนั่งอ่านหนังสือ พื้นที่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และพืน้ ทีส่ �ำ หรับค้นคว้าเพือ่ ส่งเสริมการ เรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ณ บริเวณอาคาร A ชั้น 1 และ ชั้น 2 โดยสามารถรองรับผู้ใช้บริการ ชั้นละประมาณ 200 คน

3


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ ได้ทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง ประกอบด้วย หนังสือ สือ่ มัลติมเี ดีย งานวิจยั วิทยานิพนธ์ สาร นิพนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา วารสารวิชาการ นิตยสาร รวม ไปถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทศี่ นู ย์วทิ ยบริการบอกรับเป็นสมาชิก การบริการระหว่างห้องสมุด เป็นการให้บริการขอทำ�สำ�เนาทรัพยากรสารสนเทศ การขอ ใช้บริการสืบค้น และขอทำ�สำ�เนาผลการสืบค้นฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุดเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และ สำ�นักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 และ ชั้น 2) ผูใ้ ช้สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพือ่ พิมพ์เอกสาร เพือ่ สืบค้น ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และใช้บริการสื่อมัลติมีเดีย โดยจัดให้บริการที่ ชั้น 1 จำ�นวน 8 เครื่อง และชั้น 2 จำ�นวน 6 เครื่อง บริการสื่อมัลติมีเดีย ให้ บ ริ ก ารสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ประเภทซี ดี ร อม/ดี วี ดี วิ ช าการ ที่ประกอบมากับหนังสือ และซีดีรอม/ดีวีดี สำ�หรับฝึกภาษา ต่ า งประเทศ รวมถึ ง eBooks ที่ จั ด ทำ � ในรู ป แบบซี ดี รอม ให้ บ ริ ก ารแบบชั้ น ปิ ด หากต้ อ งการยื ม ให้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ / บรรณารั ก ษ์ เ พื่ อ ขอยื ม ที่ เ คาน์ เ ตอร์ บ ริ ก ารยื ม -คื น

4


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริการ Edutainment Room ให้ บ ริ ก ารสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ประเภทบั น เทิ ง (ภาพยนตร์ ) และสารคดี ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อมัลติมีเดียเพื่อรับ ชมภายใน Edutainment Room และรับชมที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ให้บริการที่ศูนย์วิทยบริการ ชัน้ 1 โดยต้อง ส่งคืนภายในวันที่ยืม ห้ามนำ�ออกจากศูนย์วิทยบริการ บริการ Meeting Room ให้บริการห้องประชุมกลุ่มและทบทวนการเรียนที่ศูนย์ วิทยบริการ ชั้น 1 ซึ่งต้องทำ�การจองผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ โดยต้องมีผู้ใช้บริการกลุ่ม ละ 5 คนขึ้นไป ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง/กลุ่ม และสามารถจองล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการได้ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ eBooks eJournals eThesis ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร วิชาการ และนิตยสาร ที่ศูนย์วิทยบริการบอกรับเป็นสมาชิก และประเภท Open Access โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ http://library.tni.ac.th *ฐานข้อมูลออนไลน์และ eBooks แต่ละรายชื่อมีเงื่อนไขในการใช้งานต่างกัน ผู้ใช้บริการ สามารถศึกษาวิธีใช้งานได้จากเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและคู่มือการใช้ศูนย์วิทยบริการ บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Checkout) ให้ บ ริ ก ารยื ม หนั ง สื อ ด้ ว ยเครื่ อ งยื ม หนั ง สื อ อั ต โนมั ติ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถยื ม หนั ง สื อ ได้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง จั ด ให้ บริการอยู่ที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2

5


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริการพื้นที่สำ�หรับใช้ Notebook ผู้ ใช้ ส ามารถนำ � คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร ภายในศูนย์วิทยบริการตามจุดต่างๆ ที่จัดไว้ให้ โดย มีบริการ Wi-Fi ปลั๊กไฟ และโต๊ะสำ�หรับวางโน้ตบุ๊ค บริการแนะนำ�หนังสือใหม่ (Best Book to Read) ให้บริการแนะนำ�หนังสือใหม่ที่ได้ดำ�เนินการจัดซื้อ ในแต่ละเดือน รวมทั้งแนะนำ�หนังสือที่มีความน่าสนใจ บริการมุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner) ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทางด้านการเงิน การลงทุน และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากร สารสนเทศดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริการมุมหนังสือประชาคมอาเซียน (ASEAN Corner) ให้บริการหนังสือและสิง่ พิมพ์เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษาประจำ�ชาติ วัฒนธรรม และแนวคิดต่างๆ ด้านการลงทุนในกลุ่ม ประเทศอาเซียน บริการมุมหนังสือ Abe Shinzo Library ให้บริการหนังสือทางด้านวิชาการ นวนิยาย การ์ตูน ภาษาญี่ปุ่น เพื่อฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง ได้รับความอนุเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว จาก Mr. Abe Shinzo นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น

6


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop) ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนทรัพยากรฯ นอกเวลาทำ�การ ของศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารได้ ท างตู้ รั บ คื น หนั ง สื อ นอกเวลา ซึง่ ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าศูนย์วทิ ยบริการ ชัน้ 2 กรณีมคี า่ ปรับเกิน กำ�หนดส่ง สามารถชำ�ระภายหลังได้ที่เคาน์เตอร์บริการ บริการพิมพ์เอกสาร (Printing Service) ผู้ใช้ต้องชำ�ระเงินค่าพิมพ์เอกสารที่งานการเงิน แล้วนำ� ใบเสร็ จ รั บ เงิ น มาแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ / บรรณารั ก ษ์ ที่ เคาน์เตอร์บริการ ศูนย์วทิ ยบริการ ชัน้ 2 เพือ่ เติมเงินเข้าระบบ Print โดยสามารถใช้บริการพิมพ์เอกสารได้ที่ศูนย์วิทย บริการ ชัน้ 2 หรือห้องคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 อาคาร A ห้อง A308 (รหัสผ่านสำ�หรับ login คอมพิวเตอร์ เพื่อ Print เอกสาร คือ รหัสทีใ่ ช้ login Window หรือ Login Wi-Fi ของแต่ละบุคคล) บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ ต้ อ งการ เพื่ อ จั ด ซื้ อ และให้ บ ริ ก ารภายในศู น ย์ วิ ท ย บริการ โดยขอแบบฟอร์มเสนอซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th บริการตู้รับฝากสิ่งของ (Locker)

7

ผู้ใช้บริการสามารถฝากสิ่งของไว้ที่ตู้ Locker ทางเข้า ศูนย์วิทยบริการชั้น 1 และชั้น 2 และรับฝากได้ภายใน 1วัน หากฝากไว้ขา้ มวันศูนย์วทิ ยบริการจะจำ�หน่ายทิง้ ใน วันถัดไป ผู้ใช้จะต้องศึกษาวิธีการใช้ตู้ Locker ให้เข้าใจ และจดจำ�รหัสในการเปิด-ปิดตู้ด้วยตนเอง


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ศูนย์วิทยบริการแบ่งพื้นที่จัดวางทรัพยากรสารสนเทศเป็นสัดส่วน และชั้นจัดเก็บต่างๆ ดังนี้ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 ชั้นจัดเก็บและให้บริการหนังสือพิมพ์ ชัน้ จัดเก็บวารสาร นิตยสาร วารสารเย็บเล่ม จุลสาร จดหมายข่าว ชั้นหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ชั้นตำ�ราเรียนสำ�รอง (Reserved Book) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย พจนานุกรม สารานุกรม และนามานุกรม ชั้นนวนิยาย (Fiction) เรื่องสั้น (Short story) การ์ตูน (Comic) ชั้นหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ (English Reader) มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner) มุมหนังสือประชาคมอาเซียน (ASEAN Corner) มุมหนังสือ Abe Shinzo Library มุมหนังสือน่าอ่าน (Best Book to Read)

ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1

ชั้นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และรายงานการวิจัย โครงงานสหกิจศึกษา สื่อมัลติมีเดียประเภทบันเทิงและสารคดี (DVD ภาพยนตร์และสารคดี) หมายเหตุ: - หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง และตำ�ราเรียนสำ�รองจัดเรียงตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) - หนังสือทั่วไป หมายถึง หนังสือในสาขาวิชาต่างๆ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือที่กำ�หนดสัญลักษณ์ พิเศษ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือที่จัดเก็บตามมุมต่างๆ (หนังสือทุกประเภทที่ไม่ใช่ตำ�ราเรียนสำ�รองและหนังสืออ้างอิง) - หนังสืออ้างอิง หมายถึง หนังสือสำ�หรับศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งให้ใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออก - ตำ�ราเรียนสำ�รอง หมายถึง หนังสือที่อาจารย์หรือบรรณารักษ์สำ�รองไว้ในศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้ นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 8


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ศูนย์วิทยบริการจัดเก็บหนังสือประเภทต่างๆ โดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่แบบ LC หรือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress Classification System) ซึง่ มีความหมายดังนี้ สัญลักษณ์

9

หมวดวิชา

A

ความรู้ทั่วไป (General works)

B

ปรัญชา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History)

D

ประวัติศาสตร์ทั่วไป ประวัติศาสตร์ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (History: General, Europe, Asia, Africa, Australia and New Zealand)

E-F

ประวัติศาสตร์อเมริกา (History: America)

G

ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H

สังคมศาสตร์ (Social Science)

J

รัฐศาสตร์ (Political Science)

K

กฎหมาย (Law)

L

การศึกษา (Education)

M

ดนตรีและหนังสือเกี่ยวกับดนตรี (Music and Books on Music)

N

ศิลปกรรม (Fine Arts)

P

ภาษาและวรรณคดี (Language and Literature)

Q

วิทยาศาสตร์ (Science)

R

แพทยศาสตร์ (Medicine)

S

เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T

เทคโนโลยี (Technology)

U

การทหาร ยุทธศาสตร์ (Military Science)

V

นาวิกศาสตร์ (Naval Science)

Z

บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศ (Bibliography, Library Science, Information Resources)

เป็นการแบ่งสรรพวิชาออกเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้ตัวอักษร โรมัน A–Z ผสมกับตัวเลขอารบิค ตั้งแต่เลข 1-9999 และเพิ่มจุด ทศนิยมกับตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ แทนเนื้อหาของหนังสือ


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

นอกจากการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแล้ว ศูนย์วิทยบริการยังมี การจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ด้วยสัญลักษณ์ที่ศูนย์วิทยบริการกำ�หนดขึ้นเอง ได้แก่

นว หมายถึง หนังสือนวนิยาย Fic หมายถึง Fiction

ย หมายถึง หนังสือสำ�หรับเยาวชน JVN : Juvenile

รส หมายถึง หนังสือเรื่องสั้น หนังสือ SS หมายถึง Short story

ER : English Reading หมายถึง หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ

CM : Comic หมายถึง หนังสือการ์ตูน

CRT : Co-Operative Project หมายถึง โครงงานสหกิจศึกษา

IS หมายถึง สารนิพนธ์ Thesis หมายถึง วิทยานิพนธ์

วจ หมายถึง รายงานการวิจัย Res หมายถึง Research

10


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

การยืมต่อ

ผู้มีสิทธิ์ยืม 1.1 นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1.2 กรรมการสภาสถาบันฯ อาจารย์ประจำ� บุคลากร สายสนับสนุน และอาจารย์พิเศษของสถาบันฯ 1.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกของ ส.ส.ท. 1.4 บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก ซึ่งผู้ที่สามารถสมัคร เป็นสมาชิกได้ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันการ ศึกษาอื่นๆ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป (รายละเอียดการ สมัครสมาชิก ศึกษาได้จากระเบียบการใช้บริการ)

เมื่อครบกำ�หนดส่งคืน หากมีความประสงค์จะยืม ต่อ ผู้ ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 4.1 นำ�ทรัพยากรฯ มาทำ�การยืมต่อที่เคาน์เตอร์ บริการหรือแจ้งความประสงค์ขอยืมต่อโดยไม่ตอ้ งนำ� ทรัพยากรฯ มา และต้องใช้บตั รประจำ�ตัวนักศึกษาทุก ครัง้ ทีข่ อยืมต่อ 4.2 การยื ม ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ ผู้ ใ ช้ บ ริ การ สามารถขอยื ม ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ ได้ ที่ ห มายเลข

ทรัพยากรสารสนเทศทีอ่ นุญาตให้ยมื ออก

4.3 ยื ม ต่ อ ทางเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร http://library.tni.ac.th (ดูวธิ ยี มื ต่อจากเว็บไซต์/คูม่ อื )

02-7632625-6

ได้แก่ หนังสือทั่วไป ตำ�ราเรียนสำ�รอง สื่อมัลติมีเดีย วิชาการ และวารสารฉบับล่วงเวลา

การคืนหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ ไม่อนุญาตให้ยืมออก ได้แก่ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบัน งาน วิจยั สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สือ่ มัลติมเี ดียประเภทบันเทิง (ภาพยนตร์) และทรัพยากรฯ อื่นๆ ที่ศูนย์วิทยบริการ ระบุห้ามยืม (สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ภายใน 1 วัน โดย จะต้องนำ�มาคืนภายในวันที่ยืม) “การยืมทรัพยากรฯ ทุกครัง้ จะต้องแสดงบัตรนักศึกษา/ บัตรประจำ�ตัวพนักงาน/บัตรสมาชิก ต่อเจ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้

11

“ห้ามนำ�บัตรของผู้อื่นมาใช้ ในการยืม”

ผู้ ใช้บริการสามารถส่งคืนได้ 2 ช่องทาง

5.1 ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2

5.2 ส่ ง คื น ที่ ตู้ รั บ คื น หนั ง สื อ นอกเวลา (Book Drop) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 หากมีค่าปรับเกินกำ�หนด บรรณารักษ์จะ บันทึกไว้ ในฐานข้อมูลและผู้ ใช้จะต้องชำ�ระค่าปรับ ในการยืมครั้งต่อไป


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ประเภทผู้ ใช้บริการ

นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท

ประเภททรัพยากร สารสนเทศ หนังสือทั่วไป ซีดี/ดีวีดี ตำ�ราเรียนสำ�รอง วารสาร (ฉบับล่วงเวลา)

กรรมการสภา ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ�

14 วัน

ซีดี/ดีวีดี

4 เดือน

ตำ�ราเรียนสำ�รอง

ซีดี/ดีวีดี

2 ครั้ง

10

2 ครั้ง

5

2 ครั้ง

7 วัน 2 เดือน 7 วัน

หนังสือทั่วไป

(บุคลากร/สมาชิกของ ส.ส.ท.) ซีดี/ดีวีดี บุคคลทั่วไปที่ีเป็นสมาชิกรายปี

10

หนังสือทั่วไป

วารสาร (ฉบับล่วงเวลา)

ศิษย์เก่าของสถาบันฯ

2 ครั้ง

7 วัน

ตำ�ราเรียนสำ�รอง

สมาชิกสมทบ

10

หนังสือทั่วไป

วารสาร (ฉบับล่วงเวลา)

บุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์พิเศษ

ระยะเวลาการยืม ยิมได้สูงสุด การยืมต่อ ค่าปรับ (จำ�นวน) (Renew) (บาท/เล่ม/วัน)

ตำ�ราเรียนสำ�รอง วารสาร (ฉบับล่วงเวลา)

7 วัน

5 50 30 5 5 50 30 5 5 50 30 5 5 50 30 5

*รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/โครงงานสหกิจศึกษา หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้ยืมออก 12


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำ�รุด ทรัพยากรสารสนเทศชำ�รุด มีอตั ราค่าปรับ ดังนี้ 1.1 หนังสือปกชำ�รุด ฉีกขาด แต่เจ้าหน้าที่ สามารถซ่อมเองได้ มีอัตราค่าปรับ 50 บาท 1.2 หนังสือปกชำ�รุด และต้องส่งซ่อมเพื่อ ทำ�ปกใหม่ มีอัตราค่าปรับ 150 บาท 1.3 สื่อมัลติมีเดีย (ซีด/ี ดีวดี )ี ชำ�รุด มีอตั รา ค่าปรับ 100 บาท กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ถ้าทรัพยากรสารสนเทศสูญหายจะต้องรีบ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และต้องดำ�เนินการจัดหามา ทดแทนหรือชำ�ระค่าเสียหาย โดยเลือกดำ�เนิน การวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 2.1 ให้ซื้อหนังสือชื่อเรื่องนั้นมาทดแทน พร้อมชำ�ระค่าจัดเตรียมหนังสือก่อนให้บริการ จำ�นวน 50 บาท/เล่ม และหากมีค่าปรับเกิน กำ�หนดส่ง ต้องชำ�ระค่าปรับตามอัตราที่กำ�หนด

13

2.2 ชำ�ระเงินค่าเสียหายเป็น 3 เท่าของ ราคาหนังสือปัจจุบัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาราคาปัจจุบนั ได้ ให้ศนู ย์วทิ ยบริการกำ�หนดราคาตามความ เหมาะสม พร้อมทั้งชำ�ระค่าเตรียมหนังสือก่อน ให้บริการ จำ�นวน 50 บาท/เล่ม และถ้าแจ้ง หายหลังจากครบกำ�หนดคืน ต้องชำ�ระค่าปรับ ตามอัตราที่กำ�หนด 2.3 สือ่ มัลติมเี ดีย (ซีด/ี ดีวดี )ี สูญหาย มี อัตราค่าปรับ จำ�นวน 100 บาท โดยไม่ต้อง จัดหามาทดแทน 2.4 หากพบทรัพยากรสารสนเทศทีท่ �ำ หาย ก่อนการซื้อมาทดแทนให้นำ�มาคืนทันที พร้อม ทั้งชำ�ระเงินค่าปรับตามอัตราที่เกินกำ�หนด และ ยังถือว่าทรัพยากรสารสนเทศนั้นเป็นสมบัติของ ศูนย์วิทยบริการ


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

1. ผู้ยืมจะต้องรับทราบสิทธิ์ในการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทัง้ อัตราค่าปรับทีศ่ นู ย์ วิทยบริการประกาศในคูม่ อื การใช้บริการ ประกาศ ทางเว็บไซต์ และติดประกาศที่หน้าเคาน์เตอร์ บริการ เมื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศใดๆ แล้ว ให้ถือว่าผู้ยืมรับทราบสิทธิ์ และอัตราค่าปรับ หากทรัพยากรฯ เกินกำ�หนดส่งจะต้องชำ�ระค่า ปรับตามระเบียบของศูนย์วิทยบริการ 2.ผู้ ยื ม จะต้ อ งตรวจสอบกำ � หนดส่ ง ทรัพยากรฯ ที่ยืมไปด้วยตนเอง และนำ�มาคืน ตามกำ � หนดส่ ง หากมี ค่ า ปรั บ จากการค้ า งส่ ง ทรัพยากรฯ ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบชำ�ระค่าปรับ 3. ผูย้ มื ทีค่ า้ งชำ�ระค่าปรับ จะไม่สามารถ ยืมทรัพยากรฯ ได้ จนกว่าจะชำ�ระค่าปรับให้ เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้รวมทั้งการยืมต่อด้วยตนเอง การยืมต่อทางโทรศัพท์ และการยืมต่อทางเว็บไซต์

4. ศูนย์วทิ ยบริการจะประกาศรายชือ่ นักศึกษา ที่ ค้ า งชำ � ระค่ า ปรั บ และค้ า งส่ ง ทรั พ ยากรฯ ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ซึ่ง ตลอด ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ผู้ยืมจะต้อง รับผิดชอบการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยตนเอง หากมีค่าปรับผู้ยืมจะต้องชำ�ระค่า ปรับทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น 5. นักศึกษาทีค่ า้ งส่งทรัพยากรฯ หรือยังดำ�เนิน การชำ�ระค่าปรับไม่เสร็จสิ้น หรือไม่ดำ�เนินการ ใดๆ จนใกล้จบการศึกษา จะต้องดำ�เนินการชำ�ระ หนี้สินให้เรียบร้อยก่อนจบการศึกษา มิฉะนั้นจะ ไม่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา ทรัพยากรฯใดๆ แล้ว ให้ถือว่าผู้ยืมรับทราบสิทธิ์และอัตราค่าปรับ หากเกินกำ�หนดส่งจะต้องชำ�ระค่าปรับ โดยไม่มีข้อยกเว้น!

14


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

2 ไม่ส่งเสียงดัง

1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

รบกวนผู้อื่น

สำ�รวมกิริยา วาจา

ช่วยกันรักษา ความสะอาด

3

ฝากกระเป๋าและสัมภาระ ไว้ที่ตู้รับฝากของ (ยกเว้น กระเป๋าใบเล็กและของมีค่า ให้นำ�ติดตัวเข้าไปด้วย

ปิดเสียงเรียกเข้า 5 อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และไม่คุยโทรศัพท์เสียงดัง

6

ห้ามนำ�อาหาร ขนม และ เครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทาน ยกเว้นขวดน้ำ�ดื่ม

8

ห้ามนำ�ทรัพย์สิน/ทรัพยากร สารสนเทศทุกชนิดออกจากศูนย์ วิทยบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 15

4

7

หนังสือที่อ่านเสร็จแล้ว ให้นำ�ไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ ไม่ต้องนำ�ไปเก็บที่เดิม

9

หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ต้องยอมรับคำ�ตักเตือน และจะได้รับ การพิจารณาโทษตามความเหมาะสม


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

การเข้าใช้บริการรายวันสำ�หรับบุคคลภายนอก ผูท้ ่ีไม่ได้สมัครสมาชิกศูนย์วทิ ยบริการจะไม่อนุญาตให้ยมื ทรัพยากรสารสนเทศใดๆ แต่สามารถนัง่ อ่านและค้นคว้า ภายในศูนย์วทิ ยบริการได้ โดยยืน่ บัตรประจำ�ตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา และชำ�ระค่าเข้าใช้บริการตามอัตรา ดังนี้ 1. นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ค่าบริการรายวัน วันละ 10 บาท 2. บุคคลทั่วไป ค่าบริการรายวัน วันละ 50 บาท

การสมั ค รสมาชิ ก รายปี สำ � หรั บ บุ ค คลภายนอก หากบุคคลภายนอกต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์วิทยบริการ สามารถสมัครสมาชิกรายปีได้ (สมาชิกมีอายุ 1 ปี) โดยต้องชำ�ระค่าสมาชิกรายปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์/ทรัพย์สินเสียหาย ดังนี้ 1. นักเรียน/นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ค่าสมัครสมาชิกปีละ 500 บาท 2. บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1,000 บาท 3. ศิษย์เก่า ไม่ต้องชำ�ระค่าสมัครสมาชิก (ฟรี) แต่ต้องมีหลักฐานมาแสดง 4. สมาชิกทุกประเภทต้องชำ�ระค่าประกันสิ่งพิมพ์/ทรัพย์สินเสียหาย จำ�นวน 2,000 บาท 5. สมาชิกทุกประเภทที่ได้ชำ�ระค่าประกันสิ่งพิมพ์/ทรัพย์สินเสียหายไว้ จะได้รับคืนเมื่อลาออกจากการเป็น สมาชิกภายใน 30 วันหลังจากตรวจสอบภาระหนี้สินต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

บุคคลภายนอกที่ ได้รับการยกเว้นค่าเข้าใช้บริการรายวัน (ฟรี!) 1. ศิษย์เก่า (จะต้องมีหลักฐานมาแสดง) 2. ผูป้ กครองของนักศึกษาสถาบันฯ 3. ผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ของสถาบันฯ และผูป้ กครอง 4. บุตร/ญาติ ของบุคลากรสถาบันฯ 5. บุคคลทัว่ ไปทีอ่ าศัยอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียง (แขวง/เขตสวนหลวง)

เอกสารประกอบการสมั ค รสมาชิ ก รายปี 1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน/สำ�เนาบัตรข้าราชการ/สำ�เนาพาสสปอร์ต (Photocoppy Passport) จำ�นวน 1 ใบ 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำ�นวน 2 รูป 3. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ใบ 4. ชาวต่างชาติ ให้ ใช้ส�ำ เนาหนังสือประจำ�ตัวของคนต่างด้าว จำ�นวน 1 ใบ 5. ศิษย์เก่า ต้องใช้ส�ำ เนาทรานสคริป (Transcript) หรือสำ�เนาปริญญาบัตร /บัตรศิษย์เก่า จำ�นวน 1 ใบ 16


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search) 2. การสืบค้นแบบซับซ้อน (Advance Search) การสืบค้นแบบง่าย (ฺBasic Search) การสืบค้นแบบง่าย (ฺBasic Search) มีขั้นตอนดังนี้ 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ให้คลิกที่ ที่แถบเมนูด้านบน จะปรากฏหน้าจอการสืบค้นแบบ Basic Search ดังภาพที่ 1

หรือ Search

Search

ภาพที่ 1 การสืบค้นแบบ Basic Search และการกำ�หนดประเภทของคำ�ค้น 2. พิมพ์คำ�ค้นในช่องประเภทของคำ�ค้นที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ผู้แต่ง (Author) ชื่อเรื่อง (Title) ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ) เลขเรียก (Call Number) หัวเรื่อง (Subject) คำ�สำ�คัญ (Keyword) อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นคลิกที่ ค้นหา ดังภาพที่ 2 ประเภทคําค้ น

คลิก ค้ นหา

17

พิมพ์คําค้ นที�ต้องการ

ภาพที่ 2 การเลือกประเภทของคำ�ค้นและกำ�หนดคำ�ค้น


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 3. ผลการสืบค้นที่ปรากฏจะตรงกับคำ�ค้น ซึ่งจะแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ และเลขเรียกหนังสือ จากนั้นคลิกชื่อเรื่องที่ต้องการ ดังภาพที่ 3

คลิกชื�อเรื�องที�ต้อ งการโดยดูช ื�อผู้แ ต่ง, ปี พิมพ์ว่าตรงกับที� ต้องการหรือไม่ เลขเรียกหนังสือ

ภาพที่ 3 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตรงกับคำ�ค้น

4. จะปรากฏรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องนั้นๆ ดังภาพที่ 4 รายละเอียดทีป� รากฏ ได้ แก่ -ISBN -ชื�อผู้แต่ง -ชื�อเรื� อง -พิม พลักษณ์ -เลขเรี ยกหนังสือ -รู ปเล่ม -หัวเรื� อง -ประเภททรั พยากรฯ -สถานทีจ� ัดเก็บ -สถานะ (บนชั �น/ถูกยืม) -หนังสือเล่ม นีมี� ซีดรี อม ประกอบ

ภาพที่ 4 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ค้นหา

18


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น การสืบค้นแบบซับซ้อน (Advance Search) การสืบค้นแบบซับซ้อน (Advance Search) เป็นการสืบค้นโดยใช้คำ�เชื่อมระหว่าง คำ�ค้น 2 คำ� เพือ่ จำ�กัดขอบเขตของเนื้อหา ซึ่งคำ�เชื่อมที่ใช้ ได้แก่ and, or, not โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.จากหน้าจอการสืบค้นแบบง่าย (Basic Search) ให้คลิกที่ Advance search ดังภาพที่ 5

Advanced Search Advance Search

ภาพที่ 5 การสืบค้นแบบ Advance Search 2. พิมพ์คำ�ค้นและเลือกประเภทคำ�ค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ เครื่องหมาย เพื่อใส่ คำ�เชื่อมในการสืบค้น ได้แก่ and, or, not 2.1 พิมพ์คำ�ค้นและเลือกประเภทของคำ�ค้นที่ต้องการเชื่อมกับคำ�ค้นแรก จากนั้นคลิก ที่ จะปรากฏผลการสืบค้นที่ตรงกับคำ�ค้นแรกและคำ�ค้นที่สอง ซึ่งเชื่อมโดย and, or, not ดังภาพที่ 6

คําเชื�อม and, or, not

เลือกประเภทคําค้ น

คําค้ น � คํา (ชื�อเรื� องและชื�อผู้แต่ง)

19

ภาพที่ 6 การกำ�หนดคำ�ค้นและคำ�เชื่อม


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ส่วน กํา หนดขอบเขต

ภาพที่ 7 แสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำ�ค้นและคำ�เชื่อม ในหน้าจอแสดงผลการสืบค้นทั้ง 2 รูปแบบ จะมีคอลัมน์ “กำ�หนดขอบเขต” อยู่ทางด้าน ซ้ายมือ ซึ่งอธิบายแยกเป็นส่วนๆ ได้ ดังนี้ 1

2

3

4

5

1. ส่วน “สืบค้นที่ไหนดี” จะแสดงว่าคำ�ค้นที่สืบค้นนั้นค้นพบทรัพยากรฯ กี่รายการ โดยแยกตามประเภทของคำ�ค้น ได้แก่ คำ�สำ�คัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และหัวเรื่อง ตัวเลข ในวงเล็บที่อยู่ด้านหลัง หมายถึง จำ�นวนรายการที่ค้นพบตามประเภทคำ�ค้นนั้นๆ 2. ส่วน “มีประเภทวัสดุ” จะบอกว่า ในรายการทั้งหมดที่สืบค้นได้ มีประเภทวัสดุอะไร บ้าง จำ�นวนเท่าไหร่ เช่น ซีดีรอม ภาษาไทย (100), หนังสือทั่วไป ภาษาไทย (93) เป็นต้น หากคลิกที่ชื่อประเภทวัสดุ ก็จะเป็นการกำ�หนดข้อมูลที่ค้นพบให้แคบลง โดยจะแสดงผลการสืบค้นเฉพาะรายการวัสดุที่เลือกเท่านั้น 3. ส่วน “สถานที่จัดเก็บ” จะบอกว่า ในรายการทั้งหมดที่สืบค้นได้ถูกจัดเก็บอยู่ที่ใดบ้าง หากคลิกที่ชื่อสถานที่ จะเป็นการจำ�กัดเฉพาะรายการที่ถูกจัดเก็บอยู่ ณ สถานที่ที่เราเลือก 4. ส่วน “ภาษา” ส่วนนี้จะแสดงภาษาของรายการที่เราสืบค้นได้ หากคลิกที่ชื่อของภาษา จะเป็นการจำ�กัดให้แสดงเฉพาะรายการที่เป็นภาษานั้นๆ 5. ส่วน “ปี” เป็นรายการปีที่ผลิต/ปีพิมพ์ทั้งหมดของผลการสืบค้น หากคลิกไปที่ปีใดๆ จะเป็นการจำ�กัดผลการสืบค้นให้แคบหรือน้อยลง โดยแสดงเฉพาะรายการที่ผลิต/ปี พิมพ์ในปีนั้นๆ

หากต้องการยืมทรัพยากรฯ รายการนั้นๆ ให้ดูรายละเอียดว่า เป็นทรัพยากรฯ ประเภทใด ภาษาอะไร และหมวดหมู่อะไร แล้วไปค้นหา ที่ชั้นหนังสือ ซึ่งจะมีป้ายบอกหมวดหมู่ และเลขหมู่ติดอยู่ที่ชั้น และถ้าเป็นซีดี/ดีวีดี ให้ติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์บริการ

20


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

เลือก ภาษา ที่ต้องการ จากนั้นเลือก ยืมหนังสือ

วางหนังสือไว้บนตำ�แหน่งที่กำ�หนด

โดยสามารถวางหนังสือซ้อนกันได้หลายเล่ม (ความสูงรวมกันทุกเล่มไม่เกิน 10 นิ้ว)

สแกนบาร์ โค้ดบัตรประจำ�ตัว (บัตรนักศึกษา/บัตรพนักงาน/ บัตรสมาชิกห้องสมุด)

รอจนกว่ารายการหนังสือจะปรากฎ บนหน้าจอการยืมครบตามจำ�นวนที่ยืม

พิมพ์ ใบบันทึกรายการ และรับใบบันทึกรายการ

เก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะนำ�หนังสือมาส่งคืน

21


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

บริการยืมต่อผ่านระบบออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้นอกเหนือ จากการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการและการยืมต่อทางโทรศัพท์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 2

เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ http://library.tni.ac.th ให้คลิกที่

จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 8 จากนั้นใส่รหัสประจำ�ตัว นักศึกษา/พนักงาน ในช่อง “รหัสสมาชิก” โดยนักศึกษาทีม่ รี หัส ขึ้นต้นด้วยปี 59 จนถึงปีปัจจุบันให้กรอกรหัสนักศึกษาทั้งช่อง รหัสสมาชิกและรหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรก ส่วนนักศึกษา ที่มีรหัสต่ำ�กว่าปี 59 และบุคลากร ให้กรอกเฉพาะรหัสสมาชิก ช่องรหัสผ่านให้เว้นว่าง หากต้องการกำ�หนดรหัสผ่านใหม่ สามารถกำ�หนดได้เองหลังจากเข้าใช้งานครั้งแรก

วิธีกำ�หนดรหัสผ่าน

3

จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 9 และคลิกที่ “หน้าหลักสมาชิก” ชื�อผู้ยมื

หน้ าหลักสมาชิก

ภาพที่ 8 การ login เข้าสู่ระบบ

หลังจากที่มีการเข้าระบบครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 9 ให้คลิกที่ “แก้ ไขข้อมูลส่วนตัว” ซึ่งอยู่มุมบนขวา จากนัน้ ให้แก้ ไขข้อมูลส่วนตัว กำ�หนดรหัส ผ่านและเพิ่มข้อมูลส่วนตัวตามต้องการ

แก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว

4

หน้าหลักสมาชิกจะมีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล การยืม (ชื่อเรื่อง บาร์โค้ด ประเภททรัพยากรฯ วันยืม วันกำ�หนดคืน) หากทรัพยากรฯ รายการใด สามารถยืมต่อได้ จะพบคำ�ว่า “Renew” (ยืมต่อ) ให้คลิกตรงคำ�ว่า Renew (ยืมต่อ) โดยสามารถ คลิกยืมต่อได้ทีละรายการหรือยืมต่อได้พร้อมกัน สถานะยืมต่อได้ ทุกรายการ โดยคลิกที่ Renew all

ภาพที่ 9 แสดงชื่อผู้ยืม หน้าหลักสมาชิก/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ภาพที่ 10 แสดงข้อมูลส่วนตัว และรายการที่จะยืมต่อ

“การยืมต่อจะทำ�ได้เฉพาะทรัพยากรฯ ที่ไม่เกิน กำ�หนดส่งและยืมต่อล่วงหน้าก่อนถึงกำ�หนด ส่ง 3 วัน หากเกินกำ�หนดส่งแล้ว จะต้องนำ� ทรัพยากรฯ มาส่งคืนและชำ�ระค่าปรับ”

22


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ผูใ้ ช้บริการสามารถจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์ศนู ย์วทิ ยบริการ http://library.tni.ac.th ตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อสืบค้นทรัพยากรฯ ที่ต้องการแล้วพบว่าทรัพยากรฯ นั้นถูกยืมหมดทุกรายการ ซึ่งจะ แสดง วันกำ�หนดคืน ในช่องสถานะ หมายความว่า เล่มที่ต้องการไม่มีบนชั้นแล้ว หากต้องการจอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. จากหน้าจอแสดงผลการสืบค้น จะพบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรฯ พร้อมทั้งสถานะว่า ถูกยืมหรืออยู่บนชั้น หากรายการใดถู ก ยื ม จะปรากฏคำ � ว่ า “Request” หรือ “จอง” อยู่ด้านล่าง วันกำ�หนดคืน ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอสืบค้นทรัพยากรฯ ที่ต้องการ

2. จากนัน้ ให้คลิกที่ “Request” หรือ “จอง” จะปรากฏหน้าจอเพือ่ ทำ�การจอง โดย ให้ใส่รหัสนักศึกษา/รหัสประจำ�ตัวพนักงาน และรหัสผ่าน จากนัน้ คลิก Submit ดังภาพที่ 13 ภาพที่ 12 แสดงผลการสืบค้นทรัพยากรฯ และสถานะการยืม

*ในการเข้าระบบจองครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน เช่นเดียวกับการยืมต่อ แต่หากได้ท�ำ การกำ�หนดรหัส ผ่านแล้วผู้ใช้จะต้องใส่รหัสผ่านที่ตนเองกำ�หนดขึ้น*

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอ login เข้าระบบจอง

“เมื่อทรัพยากรฯ ที่ทำ�การจองถูกส่งคืนมายังศูนย์วิทยบริการ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้มารับ ทรัพยากรฯ ทีจ่ องไว้ หรือให้มาติดต่อขอยืมได้ทเี่ คาน์เตอร์บริการเมือ่ ถึงวันกำ�หนดคืน ซึง่ สามารถ ตรวจสอบวันกำ�หนดคืนได้เองจากผลการสืบค้นทีพ่ บ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลการจองได้ที่ หมายเลข 02-7632625-6”

23


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ศูนย์วทิ ยบริการได้ด�ำ เนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ของสถาบัน เพื่อจัดให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำ�เสนอต่อไปนี้ และนอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ http://library.tni.ac.th อีกมากมาย

ชื่อฐานข้อมูล

WebOPAC (ฐานข้ อ มู ล รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์วิทยบริการ)

e-Thesis & Research

Thai Digital Collection (TDC)

รายละเอียด

เว็บไซต์

เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม http://library.tni.ac.th ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่จำ�กัดสถานที่ ภายในศูนย์วิทยบริการของสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

การเข้าใช้งาน ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็ น ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี http://library.tni.ac.th ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน จัดเก็บและรวบรวมงานวิจัย สาร http://library.tni.ac.th/ นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา thesis/main/ ปริญญาโท และโครงงานสหกิจศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน ภายในสถาบันเท่านั้น เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ จัดเก็บและให้ บริการในรูปแบบฉบับเต็ม (Fulltext) เป็ น ฐานข้ อ มู ล เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด ทำ � โดย สำ � นั ก งานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) มีเป้าหมายเพื่อ ให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม ประเภทวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และงานวิจัย รวบรวมจากสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ

http://library.tni.ac.th ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน http://tdc.thailis.or.th/tdc ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสถาบัน *หากต้องการสืบค้นจาก ภายนอก สามารถสมัคร เป็นสมาชิกและ login ใช้งานเฉพาะบุคคลได้

24


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ชื่อฐานข้อมูล

McGraw-Hill eBook Library

ASIA Books eBoooks

Cengage Learning eBoooks

Cambridge

Core

25

รายละเอียด

เว็บไซต์

เปิดใช้เฉพาะเนื้อหาทางด้านภาษา http://library.tni.ac.th (Language Collection) สามารถ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปิดอ่าน ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์ ภายในสถาบันเท่านั้น เนื้ อ หาฉบั บ เต็ ม ในรู ป แบบ PDF ได้ทั้งเล่ม

การเข้าใช้งาน ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็น eBooks ที่ให้บริการหนังสือ http://library.tni.ac.th login เข้าใช้งานโดย ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เ ปิ ด ดู ร หั ส ผ่ า น ไ ด้ หลากหลายสาขาวิ ช า ไม่ ว่ า จะ ไม่จำ�กัดสถานที่ จากเว็บไซต์ศูนย์วิทย เป็ น ด้ า นวิ ช าการ วิ ท ยาศาสตร์ บริการ (ต้อง Sign In เทคโนโลยี บันเทิง นวนิยาย ฯลฯ e-mail@tni.ac.th เปิดอ่านได้ทั้งบน PC, Notebook, ก่อนจึงจะสามารถเปิด iPad, Smart Phone และ Tablet ดูรหัสผ่านได้) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://library.tni.ac.th (eBooks) ภาษาต่ า งประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเลื อ กการแปลเนื้ อ หา ภายในสถาบันเท่านั้น เป็นภาษาของประเทศต่างๆ ตาม ต้ อ งการ และออกเสี ย งให้ ฟั ง ได้ ตามภาษาที่ส่ังแปล นอกจากนี้ยัง สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่อ่าน ไปเก็บไว้ในรูปแบบ MP3 ใช้งานได้ กับ PC, Notebook, iPad, Smart Phone และ Tablet

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็นฐานข้อมูลหนังสือ http://library.tni.ac.th อิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ภาษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่างประเทศของสำ�นักพิมพ์ Cam- ภายในสถาบันเท่านั้น bridge University Press และ บริการ Open Access Journals ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ชื่อฐานข้อมูล

Taylor& Francis

ebrary

EBSCO

(Computers & Applied Sciences Complete)

Emerald eJournals

รายละเอียด เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอ นิกส์ (eBooks) ที่มีเนื้อหา ครอบคลุมทางด้านภาษาศาสตร์ และมีบริการ eBooks ประเภท Open Access โดยมีเนื้อหาหลาก หลายสาขาวิชา

เว็บไซต์

การเข้าใช้งาน

http://library.tni.ac.th ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน https://www.taylorfrancis.com ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสถาบันเท่านั้น

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://site.ebrary.com/lib/tni http://site.ebrary. com/lib/tni (eBooks) ภาษาต่างประเทศ สห ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่ านเครือข่าย สาขาวิ ช า สามารถเปิ ด อ่ า นและ ภายในสถาบันเท่านั้น อินเทอร์เน็ตภายใน ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF สถาบันเท่านั้น เป็นฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุม งานวิ จั ย ในสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีดรรชนี และสาระสังเขปจากจำ�นวนวารสาร มากกว่า 2,200 รายชือ่ และข้อมูล ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 บทความ

http://library.tni.ac.th ใช้งานผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน

ใช้งานภายใน TNI ไม่ตอ้ งใส่รหัสผ่าน *แต่หากต้องการใช้ งานนอกเครื อ ข่ า ย TNI ต้องใช้รหัสผ่าน โดยเปิดดูรหัสผ่านได้ จากเว็บไซต์ศนู ย์วทิ ย บริการ (ต้อง Sign In e-mail@tni.ac.th ก่ อ นจึ ง จะสามารถ เปิดดูรหัสผ่านได้)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวารสารมากกว่า 300 ราย ชื่อ และจำ�นวนบทความมากกว่า 170,000 บทความ ครอบคลุ ม หลายสาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงิ น การบั ญ ชี การจั ด การ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการท่อง เที่ยว การศึกษาองค์กร เป็นต้น

http://library.tni.ac.th https://emeraldinsight. com/ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสถาบันเท่านั้น

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

26


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เว็บไซต์

การเข้าใช้งาน

เป็ น วารสารออนไลน์ ภ าษาต่ า ง http://library.tni.ac.th ประเทศ นำ � เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย ว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กั บ การเรี ย นการสอนภาษาใน ภายในสถาบันเท่านั้น ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบทความ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางด้านการเรียนการสอนภาษา

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็ น วารสารออน ไลน์ ภ าษา http://library.tni.ac.th ต่ า งประเทศ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาศาสตร์ ให้บริการข่าวสาร ภายในสถาบันเท่านั้น และบทความวิ ช าการที่ ทั น สมั ย รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ การเรียนการสอนภาษา

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

TESOL Journal

เป็ น วารสารออนไลน์ ภ าษาต่ า ง http://library.tni.ac.th ประเทศ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับหลักการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำ�ไปใช้ ภายในสถาบันเท่านั้น ประกอบการเรียนการสอนภาษา อังกฤษสำ�หรับผูเ้ รียนทุกระดับชัน้

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

Corpus Linguistics Theory

เป็ น วารสารออนไลน์ ภ าษาต่ า ง http://library.tni.ac.th ประเทศ นำ � เสนองานวิ จั ย โดย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มุ่ ง เน้ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น ภายในสถาบันเท่านั้น ภาษาศาสตร์ แ ละประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นภาษา เป็ น วารสารที่ ไ ด้ ก ารยอมรั บ ว่ า มี คุณภาพสูง

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

Circuit Cellar

เป็ น วารสารออนไลน์ ภ าษาต่ า ง http://library.tni.ac.th login เข้าใช้งานโดย ประเทศ เนื้อหาครอบคลุมด้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เ ปิ ด ดู ร หั ส ผ่ า น ไ ด้ ไม่จำ�กัดสถานที่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ศูนย์วิทย และคอมพิวเตอร์ นำ�เสนอข้อมูล บริ ก าร (ต้ อ ง Sign ในรูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full In e-mail@tni.ac.th Text) ก่อนจึงจะสามารถเปิด ดูรหัสผ่านได้)

Language Learning in Higher Education

Cognitive Linguistics

27


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เว็บไซต์

การเข้าใช้งาน

เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์ http://library.tni.ac.th login เข้าใช้งานโดยเปิด ภาษาต่ า งประเทศ นำ � เสนอ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดูรหัสผ่านได้จากเว็บไซต์ The Wall ไม่จำ�กัดสถานที่ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร (ต้ อ ง Street Journal เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้าน เศรษฐกิ จ สั ง คม การตลาด Sign In e-mail@tni. องค์กร วัฒนธรรม เทคโนโลยี ac.th ก่อนจึงจะสามารถ และข่าวสารประจำ�วันจากทัว่ โลก เปิดดูรหัสผ่านได้)

The Japan Times

International Journal of corpus Linguistics (IJCL)

Studies in Second Language Acquisition

Automotive Design & Production

เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์ http://library.tni.ac.th ภาษาต่ า งประเทศ นำ � เสนอ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข่ า วสาร ความเคลื่ อ นไหว ไม่จำ�กัดสถานที่ ของประเทศญี่ปุ่น เช่น ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม ชีวติ ความ login เข้าใช้งานโดยเปิด เป็นอยู่ ข่าวบันเทิง กีฬา และ ดูรหัสผ่านได้จากเว็บไซต์ ข่าวสารจากทัว่ โลก ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร (ต้ อ ง เป็ น วารสารออนไลน์ ภ าษา http://library.tni.ac.th Sign In e-mail@tni. ต่ า งประเทศ นำ � เสนอในรู ป ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ac.th ก่อนจึงจะสามารถ เปิดดูรหัสผ่านได้) แบบบทความวิ จั ย บทความ ไม่จำ�กัดสถานที่ วิ ช าการด้ า นภาษาศาสตร์ เช่น ไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ ภาษาศาสตร์ในด้าน การเรียนการสอน เป็นต้น เป็นวารสารออนไลน์ภาษาต่าง http://library.tni.ac.th ประเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ภายในสถาบันเท่านั้น สอง นำ�เสนอแนวคิดและทฤษฎี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากผลงานวิจัยและบทความ

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็นวารสารออนไลน์ภาษาต่าง http://library.tni.ac.th ประเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกแบบ วิศวกรรมการผลิต ภายในสถาบันเท่านั้น ข้อมูลเกีย่ วกับตัวแทนจำ�หน่าย ผู้ ค้ า อะไหล่ เ ครื่ อ งยนต์ และ ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ยานยนต์ระดับชั้นนำ�

ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

28


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เว็บไซต์

การเข้าใช้งาน

เป็ น นิ ต ยสารออนไลน์ ภ าษาต่ า ง

login เข้าใช้งานโดย เ ปิ ด ดู ร หั ส ผ่ า น ไ ด้ สำ � คั ญ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง http://library.tni.ac.th จากเว็บไซต์ศูนย์วิทย ความคิดเห็นด้านการเมือง การเงิน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการ (ต้อง Sign In วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่จำ�กัดสถานที่ e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิด ดูรหัสผ่านได้)

The economist ประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่

OokBee e-Magazine

Thai Journals online

อักขราวิสุทธิ์

29

เป็ น Application ที่ ร วบรวม http://library.tni.ac.th login เข้าใช้งานและ วารสาร/นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ App Store ดาวน์โหลด Applicaฉบับออนไลน์ มากกว่า 100 ชือ่ เรือ่ ง Google Play tion โดยเปิ ด ดู ร หั ส สามารถใช้งานผ่าน Smartphone ผ่านได้จากเว็บไซต์ศนู ย์ และ Tablet โดยติดตั้ง App. ได้ วิทยบริการ (ต้อง Sign จาก App Store และ Google Play In e-mail@tni.ac.th ก่อนจึงจะสามารถเปิด ดูรหัสผ่านได้) เป็ น ฐานข้ อ มู ล วารสารอิ เ ล็ ก ทรอ http://library.tni.ac.th ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน นิกส์กลางของประเทศไทยที่จัดทำ� ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เป็นฐานข้อมูล โดยศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสาร ไม่จำ�กัดสถานที่ ประเภท Open ไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการ Access) ที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ไม่ ว่ า จะเป็ น สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ สังคมศาสตร์ เป็นต้น เป็ น โปรแกรมสำ � หรั บ ตรวจสอบ http://library.tni.ac.th ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่มี งานเขี ย น งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พนธ์ http://plag.grad.chula. e-mail ของสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สารนิ พ นธ์ วารสารทางวิ ช าการ ac.th/ เท่านั้น เพื่ อ ค้ น หาข้ อ ความที่ อ าจจะเป็ น การลอกเลี ย น ผลงานผู้ อื่ น ด้ ว ย คลิกเพื่อรับ ฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ Username & พัฒ นาโปรแกรมโดยจุ ฬาลงกรณ์ Password ที่นี่! มหาวิ ท ยาลั ย และบริ ษั ท อิ น สไปก้ า จำ�กัด


คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

TNI Library user guide 2018  
TNI Library user guide 2018  
Advertisement