PrimaOuders september 2012

Page 17

Voeding

‘Om op een gewicht te bgezond mag je kind lijven caloriee. n bov 200 de basisvoedenop middelen he ingsbben.’

Vol energie het schooljaar in! In dit dossier: • Maak tijd voor ontbijt • Pindakaas: vol energie én gezonde vetten • De after school dip • De bewegingsnorm voor schoolgaande kinderen

17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.