COS oktober 2016

Page 18

EVALUATIE

Engels leren met Emma Door jonge kinderen al vroeg Engels te leren, kun je ze voorbereiden op een samenleving waarin Engels een grote rol speelt. Het biedt hen straks meer mogelijkheden op de internationale arbeidsmarkt en zorgt voor een betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het is dus zinvol om jong te beginnen met het aanleren van de Engelse taal, en dat kan heel speels. Door de taal in spelletjes te verwerken, leren ze ongemerkt de taal te spreken en te begrijpen. Een leuke app die op het vroegtijdig aanleren van de Engelse taal inspeelt, is Engels leren met Emma. Door Mandy de Bruijn

Engels leren met Emma is ontwikkeld door Leerkinderentalen.nl. De mensen achter dit bedrijf maken apps om peuters en kleuters spelenderwijs nieuwe talen te leren. Oprichter Kees van Dieren ontdekte na research dat er geen goede apps op de markt waren, gericht op taal voor peuters en kleuters. Hij besloot samen met een team van vijf mensen apps te ontwikkelen voor kinderen die nog niet kunnen lezen, maar wel een taal kunnen leren. In september 2015 waren de eerste apps beschikbaar: Engels leren met Emma en Nederlands leren met

kan de kleuter zien en vervolgens nazeggen. Alle 16 woorden

Emma. Beide apps zijn beschikbaar voor iOS en Android.

die in het thema worden aangeleerd, komen stuk voor stuk voorbij. Is het spelletje klaar, dan komt het kind in een scherm

18

HOE WERKT DE APP?

met allemaal ballonnen en wordt er gezegd dat hij/zij het heel

Na het starten van de app kom je in een scherm waarin ver-

goed heeft gedaan. Het kind kan nog een keer spelen, voor

schillende thema’s staan waaruit je kunt kiezen; het thema

een ander thema kiezen of naar een volgend spelletje gaan. Bij

dieren, kleding, vervoer en kleuren. Elk thema bevat 16 nieuw

het spelletje memory is het de bedoeling om twee bij elkaar

te leren Engelse woorden. Na het kiezen van een thema komt

horende plaatjes te kiezen. In dit geval moet het kind een

de leerling terecht in een nieuw scherm met vier verschillende

kaartje met het Nederlandse woord en een kaartje met de

spelletjes. Je kunt kiezen uit een voorstelling, memory, een

Engelse vertaling bij elkaar zien te vinden. Voor kinderen die

puzzel of een quiz. Als je kiest voor de voorstelling, komt er een

kunnen lezen, staat het woord ook onder het plaatje. Is de

plaatje in beeld en het Engelse woord wordt uitgesproken. Dit

keuze fout, dan draaien de kaartjes weer terug. Is de keuze

COS JAARGANG 34 NUMMER 02 – 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.