a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Tjörn

Nr 5/2016

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Succé för Öppen scen sid 10–11

Vår värdefulla miljö sid 15–17

Så här tycker Tjörnbon sid 4–5


Hej läsare! D

u är en av de 79 procent av Tjörnborna som läser varje eller enstaka nummer av Vi på Tjörn. 24 procent av Tjörnborna besöker hemsidan så ofta som flera tillfällen i månaden. Drygt 2 700 personer (18 procent) följer kommunens Facebook-konto, en ökning med 1 000 personer från 2013. Det är några av resultaten när vi lät Statistiska Centralbyrån (SCB) fråga Tjörnborna om kommunens informationskanaler. Den stora klättraren är kommunens Facebook-konto.

DISTRIB

UERAS

KOSTN

ADSFR

ITT TILL

SAMTL

IGA HUSHÅ

LL PÅ

Tjörn

016

vi på

TJÖRN

Nr 3/2

014

Tjörn

Nr 4/2

vi på

DISTRI

va13lde Vi 12– sid

S KOSTN

ADSFR

ITT TILL

SAMTL

IGA HUSHÅ

LL PÅ

TJÖRN

Tjörn

tar Kulturen

ollen huvudr hönsen Här har

BUERA

plats

sid 6–9

atik Matemminsta för de sid 11

eten nya budg ljoner i resurs 725 mi tastisk sid 6 r – en fan ktikante Feriepra

sid 8

sid 11

Tjörns nya vision – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Tf kommunchef Evike Sandor evike.sandor@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör 2 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

Maria Johannessen formgivning

Foto om ej annat anges, Maria Johannessen.

Medskribenter i detta nummer: Anna-Karin Allansson, Anna Klingstedt, Lene Larsson, Anna Aldegren, Gunilla Lövström, Anders Backensved, Johan Nilsson och Daniel Rutgersson.

Tryck: Åtta.45

Omslag: Ungdomar från Tjörnbro Park på Öppen scen. Foto: Maria Johannessen

Upplaga: 7 200 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

Tjörn är en bra plats att leva och bo på!

Foto: Lisa Nestorson

skriv till evike [evike.sandor@tjorn.se]

D

et tycker i alla fall de flesta som bor på Tjörn, enligt den senaste medborgarundersökningen. 552 personer mellan 18 och 84 år svarade på undersökningen. Förutom att svara på våra frågor, var det också fritt fram att komma med egna synpunkter och frågor på kommunens verksamhet. Några av dessa frågor besvaras på sidorna 4–5. Tillsammans kan vi göra den här kommunen ännu bättre, därför välkomnar vi dina frågor och synpunkter. Om du inte fick chansen att delta i undersökningen, kan du alltid gå in på www.tjorn.se/fraga och ställa din fråga eller komma med en synpunkt. En av frågorna som ställts handlar om vad Tjörns kommun gör för miljön. I detta nummer av Vi på Tjörn kan du läsa om vilka av de nationella miljömålen som Tjörn prioriterar och hur kommunen arbetar med dessa mål. Efter hemtjänstens utmaningar under sommaren har flera åtgärder börjat ge resultat. Bland annat har det införts en bemanningspool med fast anställda vikarier. Slamtömningen börjar också fungera bättre, efter den olyckliga starten i somras. När du läser detta har den tredje årgången av Tjörns kulturvecka avslutats. En vecka späckad med kultur i alla former – musik, konst, bio, teater, berättelser, vandringar och mycket mer. Kulturveckan har kommit för att stanna och visar att Tjörn är en kommun som lever året runt. Jag har fått förtroendet att vara tillförordnad kommunchef efter att Johan Fritz nu gått vidare till tjänsten som stadsdelsdirektör på Norra Hisingen. I skrivande stund är rekryteringen av en ny kommunchef i slutfasen.

”Tillsammans kan vi göra den här kommunen ännu bättre”

Evike Sandor Tf kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 3


Tjörnborna tycker till om sin kommun Vad tycker du om att leva på Tjörn? Ganska bra, enligt den senaste medborgarundersökningen som gjordes av SCB i våras.

T

jörnborna känner sig trygga i sin kommun och rekommenderar gärna sina vänner att flytta hit. De flesta är också nöjda med kulturutbudet, räddningstjänsten och dricksvattnet. Däremot finns det önskemål om fler bostäder, fler cykelvägar och förbättringar inom äldreomsorgen. När Statistiska Centralbyrån (SCB) skickade ut medborgarundersökningen till 1 200 Tjörnbor mellan 18 och 84 år, var det knappt hälften (552) som svarade. Svaren jämförs med hur invånare i totalt 133 kommuner har svarat på samma frågor. Undersökningen är en attitydundersökning som visar hur Tjörnborna upplever kommunen som plats att leva på,

vad de anser om kommunens verksamheter och i vilken grad de tycker de har möjlighet att påverka. Svaren har översatts till ett betygsindex mellan 1 och 100. Över 40 är godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och mycket nöjd över 75. Här följer ett axplock av resultaten från undersökningen. Siffrorna inom parentes visar ett snitt från samtliga 133 kommuner som ingått i undersökningen. • Tjörnborna rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta till kommunen. Betyg 68 (64)

Fler än i andra kommuner av samma storlek tycker att Tjörn är en bra plats att leva och bo på. Betyg 62 (60)

• • •

• • • •

Tjörnborna känner sig trygga på Tjörn. Betyg: 71 (58) Frågor om tillgång på olika typer av bostäder får lägre betyg än genomsnittet: 48 (53) Genomsnittet för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 47 (55), det vill säga lägre än genomsnittet. Bäst betyg för sin verksamhet fick Räddningstjänsten: 72 (75) Kulturverksamheten fick betyget 65 (62) Miljöarbetet fick betyget 52 (56) Det sammanfattande betyget för hur nöjda Tjörnborna är med sin möjlighet att påverka blev 34 (40).

Ordet är fritt . Tjörnborna som deltog i undersökningen hade många egna

frågor/synpunkter. Här besvaras några av dem – kanske just din fråga/synpunkt är med! Trafiksituationen Stenungsund-Tjörnbroarna är på väg att bli ohållbar – hur tänker ni med vägen till Stenungsund och tillbaka? Chefen för sektor Samhällsbyggnad, Kristina Christiansson svarar: – Kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund startade förra året det Nordvästsvenska initiativet. Det innebär att kommunerna samarbetar för en bättre infrastruktur. Ett av de prioriterade områdena är en ny bro mellan Orust och fastlandet, vilket skulle minska på trycket på Tjörnbroarna. Andra områden är bättre och säkrare vägar, fler direktbussar och dubbelspår på Bohusbanan.

4 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016


Hur jobbar ni med skolorna för att minska mobbning, alkohol- och droganvändning? Det finns trygghetsteam på varje skola – vuxna med uppgift att förhindra att barn kränks eller mobbas. I förra numret av Vi på Tjörn kunde du läsa om Trygghetsteamet i Rönnängs skola. Det görs ett stort förebyggande arbete på skolorna vad gäller användningen av tobak, alkohol och narkotika (ANT). – Vi tar upp tobak, rökning och snusning i år 6. Alkohol, narkotika och andra missbruk i år 8, då skolsköterskan också träffar alla elever för enskilda hälsosamtal. I år 9 tar vi upp dopning, något som vi i år kopplade till OS. Vi informerar också på föräldramöten om tobak, alkohol och droganvändandet på Tjörn för att föräldrar ska kunna ta ställning och sätta gränser, säger Helena Nordevik, skolsköterska.

Vad gör kommunen för att få en bättre miljöframtoning? Läs på sidan 15–17 i denna tidning. Där får du veta mer om vilka miljömål Tjörns kommun prioriterar och vad du som Tjörnbo kan göra för miljön på Tjörn.

Hur kommer ni att satsa på äldreomsorgen? Lilian Bohlin, äldreomsorgschef, svarar: – Alla äldre ska få god omsorg enligt Socialtjänstlagen. På äldreboendena arbetar vi för att förbättra måltiderna på alla våra boenden. Vi vill också satsa mer på aktiviteter och sociala stunder. I hemtjänsten arbetar vi med många stora förbättringar. Läs mer om vilka åtgärder som vidtagits inom hemtjänsten på sid 18 i denna tidning. Bygg bostäder, i olika storlekar och hyror till ungdomar och äldre. Tjörns Bostads AB:s VD Lasse Pettersson svarar: – Det är precis det vi vill göra. Nu tittar vi särskilt på billiga och energisnåla lägenheter som passar både unga och gamla. Näst i tur 16 hyresrättslägenheter i Kållekärr. Fler hyresrätter planeras i Nordviksberg och detaljplanearbete pågår för över hundra lägenheter vid Almöstrand.

Nordviksberg

Varför är det så höga va-kostnader? Pascal Karlsson, Teknisk chef, svarar: – I en ö-kommun som Tjörn ger hav och berg merkostnader när vi bygger vatten- och avloppsledningar. Från till exempel Kyrkesund till Skärhamn går avloppsvattnet via en sjöledning på 3,5 kilometer. På Tjörn bor många i villor vilket medför att det behöver byggas fler meter rör. Vatten- och avloppssystemet måste också vara utbyggt för att klara den höga belastningen på sommaren. Tjörns kommun har under några år gjort stora och nödvändiga investeringar inom vatten och avlopp. Sedan vattenverket byggdes om har klagomålen på lukt och smak på dricksvattnet minskat med 90 procent.

Många av er har också frågor och tankar som rör politiken på Tjörn. De synpunkterna tar vi inte upp här. Vill du komma i kontakt med en politiker finns kontaktuppgifter på www.tjorn.se/kf

Några glada tillrop kom det också: • Parkeringsplatserna fungerar utmärkt. • Bra med rondell i Vallhamnskrysset. • Jag tycker att Tjörns kommun är en bra kommun att bo i.

VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 5


Beslut i korthet När Kommunfullmäktige sammanträdde den 21 september beslutades bland annat följande:

Färjeläget blir kvar på nuvarande plats vid Rönnängs brygga.

En utredning kring parkeringsplatser i Rönnäng ska starta snarast.

Tjörn blir en del av Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, ett samarbete med Lilla Edets och Stenungsunds kommuner. n

Förresten, undrar du hur det gått med slammet?

L

äget ser betydligt ljusare ut än i somras. De flesta sommargäster har nu åkt hem och antalet budade tömningar har minskat betydligt. Renova har ökat antalet bilar som kör på Tjörn och kör även extra på lördagar. Allt för att hinna tömma så många anläggningar det bara går. Så bli inte förvånad om du möter en slambil från Renova på vägarna en höstlördag. Chaufförerna jobbar så snabbt de kan och har långa dagar så var snäll mot dem när du träffar dem. n

6 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

Hallå där… … Lars Johansson, som jobbar på Heås återvinningscentral

– Hur har det gått med det nya inpasseringssystemet med bommar, som infördes i somras? – Det har gått över förväntan. Nu kan vi reglera hur många bilar som kan vara inne på området samtidigt. Tidigare kunde det vara kaotiskt och till och med farligt ibland. Nu är det lugnare och säkrare för kunderna. På vilket sätt är det säkrare? – Här finns två avlastningsfiler där man kan ställa bilen medan man slänger skräp, och en omkörningsfil. Nu är det ingen som backar mot containrarna längre och då blir det färre olycksrisker. Har det varit några problem med införandet av det nya systemet? – Ja, ibland har det varit problem med registreringen. Särskilt för dem som bor i hyresrätter och bostadsrätter har det ibland varit problem med att deras körkort inte automatiskt registrerats. Men för de flesta har det fungerat, som tur är. Systemet infördes i somras. Hur har belastningen varit? – Det har varit mycket högt tryck och ibland långa köer, men inte så långa köer som tidigare somrar. Nu när det lugnat ner sig kan vi konstatera att bommarna har fyllt sitt syfte – det har bara varit Tjörnbor som kommit hit med sitt skräp och inte invånare från andra kommuner, som förut tagit chansen att lämna sina sopor gratis här. Hur har reaktionen varit från era kunder, Tjörnborna? – Vi har fått många muntra tillrop och har mest mötts av positiva reaktioner. Det har blivit mer lugn och ro för kunderna och säkrare arbetsmiljö för oss som jobbar här. n Foto: Peter Olausson


usson

Första skoldagen Det är första skoldagen i Kållekärrs skola. För Jonathan Eriksson, 6, och hans klasskamrater är det extra spännande. Idag börjar de förskoleklass, med nya kompisar, nytt klassrum och nya lärare.

B

arnen har väntat länge på den här dagen. Att börja förskoleklass är att ta nästa steg in i skolans värld, efter förskolan. De är 16 barn i klassen och har alla fått en egen plats på den stora mattan i klassrummet. vill lära sig mera

De lyssnar förväntansfullt när lärarna Maud Fransson och Jessica Svenningsson förklarar vad som ska hända första dagen. På tavlan har de satt upp olika bilder som visar vilka aktiviteter som väntar. Många av barnen kan läsa de korta texterna. – Kan ni läsa redan? Då behöver ni ju inte gå i skolan? säger Jessica med glimten i ögat. – Jooo, vi vill lära oss mera! ropar nästan alla barnen i kör. Deras svar är förstås musik i en lärares öron men bekräftar också det de redan visste – att komma med någon mjukstart första dagen är ingen idé. De här barnen vill komma igång.

– De är så taggade och vill verkligen gå i skolan, säger Maud Fransson. Maud Fransson har varit lärare i förskoleklass i fem år. Hon beskriver skolstarten som en nyårsafton. Ett helt nytt år fullt med möjligheter. – Det är lika roligt varje år att ta emot en ny klass, men det är också ett stort ansvar. Intrycket de får idag kommer att prägla den fortsatta skolgången. Nu är det vår uppgift att ta vara på den starka drivkraften barnen har att vilja lära sig, att de har den när de lämnar oss också, säger Maud Fransson. upptäcktsfärd

Innan den första rasten får barnen gå runt och bekanta sig med lokalerna. Här finns ett legooch bondgårdsrum, en läs- och myshörna, en bygghörna och så vidare. Jonathan och hans kompis Noa har slagit sig ner i skolhörnan, med två skolbänkar och en whiteboard. Jonathan

skriver på tavlan: ”Idag ska vi göra matte.” – Jag kan redan läsa och skriva så nu vill jag lära mig mer matte, säger Jonathan. firar in det nya läsåret

På rasten samlas alla skolans barn på skolgården för att fira den första skoldagen. Musik strömmar från högtalarna och några flickor i femman spontandansar. Det småregnar men det verkar inte barnen bry sig om. Snart ska de ju också få saft och bullar. Men först ska rektorn Hans Persson önska alla eleverna välkomna till det nya skolåret. Och det gör han med två korta uppmaningar. – Det viktigaste är att vara bra kompisar och att lära sig så mycket som möjligt. Alla ska känna att det här är en bra skola. Nu tycker jag vi firar läsårsstarten med att göra raketen! n

VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 7


Eleverna har tillsammans med sin lärare Jenny Öhman arbetat med samhällsekonomi. Nu fick de hjälp av ekonomichefen i Tjörns kommun att dyka rakt ner i verkligheten.

Hur fungerar kommunal ekonomi? Det var en av de frågor ekonomichefen i Tjörns kommun, Katarina Hillberg, svarade på när hon besökte en sexa på Häggvallskolan.

– Har ni tänkt på att det är mycket som kommunen gör som ni använder varje dag? Som när ni vaknar och häller upp ett glas vatten, när ni går eller cyklar på gång- och cykelvägar, när ni är i skolan hela dagen och på kvällen när ni idrottar på någon av kommunens anläggningar? kommunen och vår vardag

Genom att utgå från barnens vardag målade Katarina Hillberg upp en bild av vad en kommun gör och hur mycket det kostar. Att en elev i grundskolan kostar ungefär 90 000 kronor om året. Att morfars plats på äldreboendet kostar 600 000 kronor. Att alla Tjörnungdomar som går på gymnasiet i andra kommuner sammanlagt kostar 55 miljoner om året. – 55 miljoner! Är det per elev? frågar en elev och får

8 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

snabbt svar från sin bänkkamrat: – Nej, då hade föräldrarna sålt oss! intäkter till kommunen

I gengäld får Tjörns kommun in ungefär en miljard kronor per år, varav 752 miljoner kronor kommer in via kommunalskatten. Resten av pengarna kommer in från olika avgifter Tjörnborna betalar för barnomsorg, hemtjänst, va-avgifter, sophämtning, bygglovsavgifter etcetera. – En vuxen person som tjänar 30 000 kronor i månaden betalar 6 363 kronor i kommunalskatt. Av dessa går 2 688 till Vad kostar… …en elev i grundskolan? 90 000 kronor …en plats på ett äldreboende? 600 000 kronor …alla Tjörnungdomars gymnasieplatser? 55 miljoner kronor Beloppen är uppskattade utifrån ett genomsnitt.

er och 2 400 till äldreomsorg, förklarar Katarina Hillberg. Eleverna hade många frågor om sin egen vardag. Som hur de ska göra för att få en finare skolgård eller fler cykelvägar. påverka genom elevrådet

Katarina Hillberg tipsar om att elevrådet är ett bra forum att börja med när det gäller skolgården. Hon berättar också att cykelvägar är en viktig fråga redan nu för kommunen. – Det finns ett stort intresse att förbättra miljön för dem som går och cyklar. Prioriterat just nu är vägen mellan Myggenäs och Skåpesund, men det ligger fler förslag och väntar. Eleverna skickade också med Katarina några tips för framtiden. Någon ville att ishallen skulle renoveras, någon tyckte att det ska planteras fler träd och någon tyckte att föreningarna skulle få mer pengar.


ÅretsÅrets kulturkommun kulturkommun 2016 2016

Birgit Broms Skridskoåkare V4 / Skaters V4. 2003. © The Estate of Birgit Broms Collage

Dessutom fick eleverna reda på att: Det är hög medelålder på Tjörn, jämfört med övriga Sverige Det är 4 000 som pendlar från Tjörn, 1 000 pendlar till Tjörn Tjörns kommun är den största arbetsgivaren på Tjörn, med 1 200 anställda årsarbetare • Kostnaden för en gymnasieelev kan variera från 79 000 till 191 000 om året beroende på vilket program eleverna väljer. n

• • •

Fotnot: Besöket gjordes i våras och eleverna går nu i åk 7.

1. Vad tycker du var mest intressant av det du fick veta idag? 2. Vad tycker du man ska satsa på i kommunen?

Hur ser rörelse ut fångad på papper? I höst visas två utställningar på Nordiska Akvarellmuseet med motiv som antar en av bildkonstens största utmaningar.

Edwin Rosendahl, Hjälteby

Moa Johansson, Kållekärr

1. Jag blev förvånad över att det finns så många äldre personer på Tjörn. Jag trodde att det var fler barn.

1. Jag tycker det var intressant att höra vart pengarna går. Att det är så mycket som varje barn i skolan kostar.

2. Jag tycker att man ska satsa på fler cykelvägar så det blir lättare att cykla till skolan.

2. Jag rider och hoppas att det ska satsas mer pengar på ridklubbarna på Tjörn.

Rebecca Westerberg, Tjärna

Allan Belfrage, Skåpesund,

1. Det var intressant att få veta hur pengarna fördelas. Jag visste inte att utbildning var så stor del som 40 procent, men det är bra för skolan är viktig. Det är ju vi som är nästa generation!

1. Jag blev förvånad över att det är så mycket pengar kommunen får in. Det är ju en hel miljard!

2. Jag tycker man ska satsa på kulturen och visa upp hur fint det är på Tjörn. Jag tycker också det är viktigt att det startas nya företag.

2. Kommunen borde satsa mycket på att ungdomar ska börja idrotta. Inom idrotten får man kompisar och man får en bättre hälsa.

U

tställningen med verk av Birgit Broms (1924–2008) visar hennes kända bildsviter med bland annat skridskoåkare och hennes självporträtt från slutet av hennes levnad. – Birgit Broms hade en enastående förmåga att fånga rörelse och frihetskänsla i sina skimrande verk, säger Bera Nordal, museichef. Flera av skisserna och collagen på papper som visas i utställningen har tidigare inte visats. Här kan besökaren följa konstnärens idéer som steg för steg ledde till de stora målningarna. Det visas också en film om konstnären i utställningen. Den andra utställningen som visas i höst är ett stort urval verk från museets egen samling. Utställningen har fått namnet I rörelse, och visar hur olika konstnärer försökt fånga rörelsen på sitt sätt. I denna utställning visas både traditionella akvareller, experimentella verk, bilderböcker och videoinstallationer av 21 konstnärer. n VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 9


Årets kulturkommun 2016

Ungdomar arrangerar Öppen Scen och Tjörn Dance Festival 18–19 november Det blev stor succé för den senaste Öppen scen på Häggvallskolan. Snart har du chansen igen – en hel helg med Öppen scen, dansfestival och Carmen på Sagabion.

P

å fredagen anordnas terminens andra Öppen Scen och på lördagen hålls, för första gången, TJN DANCE FESTIVAL i Tjörnhallen på Häggvallskolan. Under dansfestivalen, som är ett samarbete med Twisted Feets satsning Community X i Göteborg, arrangeras workshops, framträdanden och battles (tävlingar) i många olika typer av dans för dansande ungdomar från hela Västsverige. Även professionella dansare från hela landet bjuds in som till exempel workshopledare och som battledomare. workshops

Det blir minst sex workshops att välja mellan, från breakdance till contemporary och afro. 10 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

Allt är gratis och alla åldrar är välkomna! När Community X arrangerades i Trollhättan i våras fanns ett gäng dansare från Tjörn på plats. Ebba Nielsen, som nu sitter med i projektgruppen berättar: – Det ska bli jättekul att få vara med och planera, arrangera och delta i TJN DANCE FESTIVAL. Jag hoppas att många dansare från hela regionen kommer! Mer information om evenemangen kommer ut allt eftersom. Håll utkik i sociala medier, på tjorn.se och communityx.se n

På Delta finns både danskurser på kulturskolan och möjlighet för unga att bilda egna dansgrupper. Du kan också träna dans på kulturoch fritidscentra. På bilden dansar Fusion Crew.


Succé för senaste Öppen scen När ungdomar från Tjörn, Afghanistan, Syrien och Kongo intog scenen på Häggvallskolan blev det en kväll med många applåder och publikjubel.

D

enna septemberkväll var det fullsatt i Tjörnhallen på Häggvallskolan. Från scenen bjöds på en härlig blandning av musik och dans. Instrumentalister, sångare, band, dansgrupper framträdde. Det bjöds också på en modevisning, där några tjejer från Afghanistan visade traditionella kläder från olika städer (se omslagsbilden). Här är några bilder från kvällen. n

Foto: Martin Hellström

Ännu mera dans…

D

enna danshelg avslutas med Dalhallas kritikerrosade uppsättning av operan Carmen med 25 professionella dansare på scen. Se föreställningen på Sagabiografen den 20 november kl 18.

Sidra Alhajji bjöd på syriansk sång.

Höstlovet på Tjörn… … kan bli hur spännande som helst.

dansn och bilda u kan kulturbilden

Lisen Jernqvist, Sebastian Ekeblad, Rikard Sporre och Henrik Sjöqvist är redan erfarna musiker.

Rohollas rap var ett uppskattat inslag.

Missa inte den dramatiserade vandringen på Sundsby för alla över nio år eller gå på spökjakt på biblioteket! För de minsta (2–5 år) kommer dansföreställningen Bak å fram på och både stora och små kan måla skelett på Nordiska Akvarellmuseet. Se hela programmet på www.tjorn.se/lov

Sonja Henriksson både sjöng och spelade gitarr.

Det bjöds på både afghansk modevisning och dans.

Illustration: cgvector.com VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 11


Yousef från Syrien fick jobb på Tjörn Yousef Shehadeh arbetade som agronom i Syrien. Nu har han fått ett instegsjobb på Myggenäs gård. – Det är berikande både yrkesmässigt och kulturellt, säger kollegan Wilhelm van Riemsdijk.

N

är Vi på Tjörn besöker dagens arbetsplats på Mjörn, har Yousef först inte tid att prata. – Måste jobba, säger han och vänder på klacken. Hans chef Fredrik Hagberg sitter i grävskopan och lossar jord medan Yousef och Wilhelm är snabba med att sprida ut jorden, som så småningom ska bli en gräsmatta. Situationen visar sig vara typisk för Yousef. Han jobbar hellre. Han kom till Sverige i februari 2015 och redan i mars hade han skaffat ett tillfälligt säsongsjobb. Med siktet inställt på ett mer stadigvarande jobb hittade han Myggenäs gård, kontaktade dem, och fick komma på intervju. Och på den vägen är det. Yousef fick komma och prova i en vecka och är numera anställd. – Yousef är ett bevis på att det går att ta situationen i egna händer. Det är hans initiativför-

12 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

måga och starka drivkraft som fått honom att komma framåt. Han har också ordnat bostad själv, säger Fredrik Hagberg. samma yrke

Även om Yousefs specialitet i Syrien var trädgårdsanläggning är det mycket som är annorlunda i Sverige. – En stor skillnad är att det finns fler maskiner här, som gör arbetet lättare. I Syrien hade vi behövt vara fyra, fem personer till på samma jobb, säger Yousef. Han pratar engelska under intervjun, för någon SFI har han inte hunnit med än. I vinter, när det blir mindre att göra, kommer han att studera SFI. Han hoppas också att han snart ska få hit sin familj. Fru och två söner väntar i Turkiet. Fredrik Hagberg rekommenderar andra företagare att våga anställa någon på ett instegsjobb.

– Det är förstås knutet till person och det tar tid att handleda, men så är det ju alltid, oavsett om jag anställer Yousef från Syrien eller Kalle från Skärhamn. n

Våga anställ en nyanländ på ett instegsjobb! – Det är en stor möjlighet för både företaget och individen. Det kan vara en tillfällig, kort eller lång anställning och den är inte LAS-grundande. Om det inte blir någon fortsättning, har den nyanlände fått referenser och en första arbetslivserfarenhet i det nya landet, säger Steffen Radl på Arbetsförmedlingen i Stenungsund. Steffen Radl kommer gärna ut och informerar företag om vad det innebär att ta emot någon på ett instegsjobb och hur det kan kombineras med SFI-studier för den nyanlände. Vill du veta mer – kontakta Steffen på 010-486 87 82 eller mejla steffen. radl@arbetsformedlingen.se På www.arbetsformedlingen.se finns mer information om vad som krävs av dig som arbetsgivare för att anställa någon på ett instegsjobb och vilken ersättning du kan få.


Kan kulturen bli en kassako för Tjörnföretagare? Hur kan fler företag på Tjörn dra nytta av kommunens satsningar på kultur? Den frågan försökte Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet, att besvara vid det senaste Företagsarena Tjörn.

S

om exempel berättade han om danska Holstebro, 1966 utnämnd till Danmarks tråkigaste stad. Utnämningen blev startskottet för stadens omtvistade satsning på kultur, evenemang och utbildning. ”Vi vågar där andra tvekar!” Så löd Holstebros vision när de på 60-talet beslutade sig för att vända den negativa utveckling som den jylländska staden dragits med i många år. Många var tvivlarna när skattepengar satsades på annat är kärnverksamheten men idag är Holstebro en blomstrande småstad med en befolkningsökning på 50 procent sedan den negativa utnämningen. Den kulturella näringen utgörs idag av 3,5 procent av Sveriges BNP och sysselsätter 200 000 personer. Det är också en sektor som växer med cirka 5 procent per år. Vi ville dock veta hur fler företag kan dra nytta av Tjörns kommuns satsningar på kultur. Kan rent av kulturen bli en kassako för fler näringar? Lars Lindkvist visade under sitt föredrag att så är fallet redan idag, men att all utveckling kräver hårt arbete av både kommun och näringsliv. Och att satsningarna är långsiktiga. – Att förvalta ett guldkorn

som Akvarellmuseet är allas ansvar. Näringslivet kan inte sitta och vänta på att museets besökare skall hitta ditt företag och Tjörns kommun måste, likt en trädgårdsmästare, skapa en mylla och grogrund där både företag och kultur kan växa och där människor vågar satsa. Djärva satsningar är det som lönar sig, säger Lars Lindqvist. Att våga när andra tvekar, helt enkelt! n Lönsam kultur En studie som gjordes av Handelshögskolan i Göteborg 2010, visade att besökarna på Nordiska Akvarellmuseet spenderade 13,2 miljoner kronor på Tjörn i form av entréavgifter, mat, shopping och övernattning. Studien visade också att det skapas många andra värden av att ha en kulturinstitution i närheten – det samhällsekonomiska värdet beräknades av forskarna uppgå till 265 miljoner. Varje år besöks Akvarellmuseet av 250 000 personer. Det kan jämföras med Kalmar konstmuseum som har 15 000 besökare om året i en kommun med 66 000 invånare mot Tjörns 15 000.

Nästa Företagsarena Tjörn är den 24/11 Redan 14/11 är du välkommen för att diskutera företagsklimatet i kommunen tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Skulptur i Pilane – en av Europas bästa skulpturparker

I

gott sällskap med Louisiana i Danmark och Vigelandsparken i Oslo har Skulptur i Pilane utsetts som en av de tio bästa skulpturparkerna I Europa. Det är den ansedda brittiska tidningen The Guardian som presenterar listan och sätter Tjörn på Europakartan. n

Tjörn topp 100 på

Svenskt Näringslivs rankning

Av Sveriges 290 kommuner ligger Tjörn på plats 93 i den årliga rankningen av företagsklimatet.

U

nder perioden januari till april i år har Svenskt Näringsliv frågat 98 av Tjörns företagare hur man uppfattar näringslivsklimatet på Tjörn. Sedan förra årets mätning har Tjörn tappat åtta placeringar. De tre viktigaste åtgärderna som företagarna anger för kommunen är att bygga fler bostäder, snabbare handläggningstider samt förbättra attityden gentemot företagare hos tjänstemän och politiker. n VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 13


I varje nummer av Vi på Tjörn 2016 presenterar vi en kulturmiljö på Tjörn. Nu har turen kommit till Rörvik och Lind.

När stormen kommer

D

et finns många doldisar bland Tjörns vackra kulturmiljöer. För handen på hjärtat, har du varit i Rörvik och Lind på sistone? Långt ut på Hakenäset på östra Tjörn ligger den vidsträckta dalgången med gårdar som vittnar om en svunnen tid. Ja, gårdarna Rörvik och Lind är faktiskt omnämnda redan 1354 och här finns lämningar från järn- och bronsålder i omgivningarna. Här finns också lämningar av både kvarnar och dammvallar. Det finns belägg för att det funnits vattenkvarnar vid Lind redan under 1600-talet. På 1800-talet fanns det tre gårdar i Rörvik och två gårdar i Lind. Idag finns en gård kvar i respektive ”by”. Gårdarna är typiska för tiden kring förra sekelskiftet. Efter det laga skiftet blev både hus och ladugårdar större än tidigare och placerades gärna intill bergskanter. Mangårdsbyggnaderna i Rörvik och Lind är stora dubbelhus med utsmyckade paneler. De slutna innergårdarna omgärdas av såväl bostadshus som ladugårdar och andra ekonomibyggnader. Gårdarna omges av ett rikt kulturlandskap med gärdesgårdar, åkrar, hagar, ängar och strandängar. n

Nu drar snart den första höststormen in över oss och det gäller att vara väl förberedd.

O

m det blir en krissituation med till exempel långvarigt elavbrott, kan det vara bra att ha beredskap hemma för att klara sig i 72 timmar. Foto: Räddningstjänsten

Så här kan en krislåda se ut.

När det stormar kan det också bli höga vattenflöden som kan leda till översvämningar.

Vart vänder jag mig vid en översvämning i källaren?

• •

Om läget inte är akut: Kontakta ditt försäkringsbolag Är läget akut med stigande vatten utom kontroll: Ring 112

Foto: Daniel Rutgersson

Lär dig mer om ditt hus på Tjörn

Ä

r du intresserad av byggnadsvård – kom till Sundsby den 22 november kl 18 och lyssna på Ulrika Lindh, byggnadsantikvarie på Nääs byggnadsvård och Mats Anderses, snickare, KarlErs bygghantverk, i ett samtal med Daniel Rutgersson, bebyggelseantikvarie och planarkitekt i Tjörns kommun. Entré 80 kronor. Begränsat antal platser. Bindande anmälan till maria.backersten@tjorn.se Läs mer på www.tjorn.se/evenemang n

14 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016


Vår värdefulla miljö på Tjörn

Säby ö

När Tjörnborna fick tycka till om sin kommun i årets stora medborgarundersökning (se sidorna 4–5), handlar en av frågorna om vad Tjörns kommun gör för miljön. Här berättar vi vad vi gör, varför vi gör det och vad du kan göra.

V

ad gör Tjörns kommun för miljön? Här är några exempel som visar hur kommunen arbetar med de miljömål som prioriterats. Siffrorna inom parentes hänvisar till vilka åtgärder som hänger ihop med respektive miljömål. Miljömålen presenteras på nästa sida. Tjörns kommun:

Bygger nya, moderna reningsverk (2, 3, 4, 5)

Bygger ut vatten- och avloppssystemet för att fler ska kunna ansluta sig (2, 3, 4, 5)

Inventerar enskilda avlopp för att kunna vägleda hushållen till förbättringar (2, 3, 4, 5)

Kontrollerar lantbruk som hanterar gödsel (3, 5)

Ser till att slamtömningen är kvalitetssäkrad (2, 3, 4, 5)

Verkar för minskade utsläpp (1, 2)

Minskar matsvinnet i skolorna genom att öka kunskapen om svinnets miljöpåverkan (1)

Ökar inköpen av ekologiska livsmedel till skolmaten och äldrematen (1, 2, 3, 6)

Serverar svenskt kött och miljömärkt fisk (1, 5, 6, 8)

Erbjuder kostnadsfri energioch klimatrådgivning till privatpersoner och företag (1)

Bygger fler gång- och cykelvägar (1)

• •

Lånar ut elcyklar (1)

Verkar för hållbar utbyggnad och samhällsplanering av kustområdena (5, 7)

Har arbetat fram ett kulturmiljöprogram för att värna den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna på Tjörn (6, 7)

Medverkar i naturvårdsprojekt för att skydda rödlistade arter, till exempel den mycket ovanliga västkustrosen (6, 8)

Ovanstående är bara några få exempel från kommunens omfattande miljöarbete. Du hittar mer information om miljöarbetet på www.tjorn.se under fliken Bygga, Bo & Miljö.

Deltar i kampanjen Räkna till tio – för att minska konsumtionen (1)

VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 15


16 nationella miljömål, beslutade av Sveriges riksdag. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta. Det finns

Nedan kan du läsa en kort beskrivning av varje mål och hur det ser ut på Tjörn. 1. Begränsad klimatpåverkan För att klara klimatmålet krävs minskad användning av fossila bränslen (till exempel bensin) och en förändring av dagens energi- och transportsystem, effektivare energianvändning i äldre bostäder, förändrade konsumtionsvanor mot färre och mer hållbara produkter, färre långväga flygresor, ökat vegetariskt kosthåll. Den största klimatboven på Tjörn är fossila bränslen i bilar och båtar. 2. Giftfri miljö Mängden nya kemikalier ökar snabbt. Farliga ämnen sprids långa sträckor via vatten och luft eller via produkter och varor. Ämnen från gamla utsläpp kommer att finnas kvar i mark, vattendrag och levande organismer under en lång tid framöver. 3. Ingen övergödning Ett ökat flöde av näringsämnen bidrar till övergödning som kan ge flera negativa konsekvenser. Läckage av näringsämnen kommer framför allt från jordbruket och från dåligt fungerande enskilda avloppsanläggningar. Alla kustvatten runt Tjörn är drabbade av övergödning och behöver åtgärder.

16 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

4. Grundvatten av god kvalitet Grundvattentillgångarna på Tjörn är begränsade. Ibland är det för mycket bakterier i vattentäkterna, vilket bland annat orsakas av att enskilda avloppsanläggningar inte fungerar som de ska. Detta kan leda till otjänligt vatten. När fler fritidshus blir åretrunthus ökar belastningen på både vattentäkter och avloppsanläggningar. Många brunnar har en förhöjd salthalt. För de centrala delarna av Tjörn finns risk för radon i grundvattnet. 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård Samtliga kustvatten runt Tjörn uppvisar miljöproblem med övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och främmande arter. Mycket skräp från havet flyter i land på Tjörn. 6. Ett rikt odlingslandskap Lantbruken på Tjörn är ofta lite mindre och har anpassats till naturen. Tyvärr ses en trend mot att den småskaliga djurhållningen minskar vilket leder till att de öppna landskapen hotas av igenväxning, vilket i sin tur kan ge en minskad biologisk mångfald.

7. God bebyggd miljö Bebyggelsen i tätorterna består mest av villor, men också av flerfamiljshus. I Tjörns inre delar finns det mest gles lantbruksbebyggelse. Med en genomtänkt och varsam samhällsplanering kan äldre bebyggelse samexistera med nyexploateringar. Hänsyn tas till material och byggtekniker för att bidra till ett hållbart samhälle. 8. Ett rikt växt- och djurliv På Tjörn finns ett varierat djur- och växtliv. I bland annat Stigfjorden finns ålgräsängar som är viktiga för fiskbestånden. Många hotade arter trivs i de kustnära markerna.

TJÖRN KLÄTTRAR ÖVER 100 PLACERINGAR I MILJÖRANKNING

När tidningen Aktuell Hållbarhet rankade kommunernas miljöarbete för 2015 hamnar Tjörn på plats 107. 2014 låg Tjörns kommun på plats 209 bland landets 290 kommuner.


Klädesholmen sett från Ällingarna.

Här är några exempel på vad du som Tjörnbo göra för en bättre miljö på Tjörn: Lämna överblivna och gamla mediciner på Apoteket. Plocka lite skräp när du ändå är ute och promenerar. Se över ditt elavtal. Vill du byta till miljömärkt el från sol, vind eller vatten? Se över den enskilda avloppsanläggningen. Byt ut den mot en godkänd anläggning om den är för gammal eller inte fungerar så bra.

Sänka innertemperaturen. Med en grads lägre temperatur, minskar uppvärmningskostnaderna med cirka 5 procent. Välja produkter som har så lite onödiga förpackningar som möjligt. Häll aldrig ut kemikalier i avloppet. Lämna dem till Heås. Köpa närproducerat och ekologiskt. Inte slänga mat och äta efter säsong. Minska köttkonsumtionen.

Dricka kranvatten i stället för vatten på flaska.

Fynda på loppisar eller på Heås återvinningsrum. Åka kollektivt, samåk eller cykla. Varför inte prova kommunens elcykel som lånas ut gratis i 1–2 dagar (mot en deposition på 500 kronor). Begränsa användningen av bekämpningsmedel i trädgården. Se över vilka kemiska och hygieniska produkter du använder. I till exempel en del rengöringsmedel finns ämnen som kan vara giftiga för vattenlevande organismer.

VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 17


Den godaste äldrematen finns på Tjörn!

T

ubberödshus i Skärhamn har vunnit utmärkelsen Årets Seniormåltid, en av kategorierna när White Guide Senior delade ut sina priser i Malmö i september. Så här löd juryns motivering: ”För en personlighet och professionalism som vi inte stött på tidigare och som vi hoppas kan agera som förebild för andra seniorboenden i Sverige. Godare seniormåltider än så här äter man inte i Sverige idag.” Tio äldreboenden var nominerade i samma kategori. White Guide Senior är landets enda tävling i offentlig mat. Tjörn fanns också med i fler nomineringar i tävlingen: Årets seniorkock (Ingela Brännehed, Tubberödshus), Årets boendechef (Lilian Bohlin, Tubberödshus äldreboende) och Årets stjärna (matgästerna på Tubberödshus). n

Nu kan också du äta Sveriges godaste seniormåltid!

Foto: Tubberödshus

Kokboken ”God mat kryddad med omsorg” med recept från Tubberödshus finns att köpa i Tjörns kundcenter. n

18 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

Hemtjänsten är på G I somras uppmärksammades hemtjänsten på Tjörn i medierna. Situationen var ansträngd, med fler hjälpbehövande samtidigt som det var svårt att rekrytera personal. Sedan dess har ett antal åtgärder vidtagits.

V

arje sommar tredubblas Tjörns befolkning. Det innebär att också personer i behov av hemtjänst blir fler. I somras blev situationen på Tjörn särskilt ansträngd. – Hela Sverige har svårt att rekrytera vårdpersonal under sommaren. För oss blir det ännu svårare eftersom vi samtidigt får fler äldre i behov av stöd, säger Lilian Bohlin, äldreomsorgschef. När personalstyrkan inte räckte till, blev följden också fler sjukskrivningar, vilket inte gjorde situationen bättre. Tack vare en engagerad personal som arbetade mycket i sommar, med enhetschefer som jobbade över för att lösa varje dag och med ett externt företag som avlastade den ordinarie personalen med till exempel städtjänster, löste sig de mest akuta situationerna.

åtgärder som är gjorda

Redan innan sommaren hade ett arbete påbörjats för att förbättra hemtjänsten, men det är först nu som effekterna börjar visa sig. Här är några åtgärder som vidtagits: • En bemanningspool med fem fastanställda gör det lättare att direkt täcka upp vid personalbrist. Om det visar sig att det behövs, kan fler komma att anställas. • Mindre geografiska områden för varje chef. Färre antal anställda per chef skapar möjligheter för fler samtal med våra äldre och medarbetarna, som till exempel för att följa upp sjukskrivningar. • Fler nyanställningar i geografiska områden med stort behov. • Utbildningseftermiddagar med nya vikarier. Enligt Lilian Bohlin har de nya åtgärderna redan börjat bära frukt och sjukfrånvaron börjar minska. Sjukfrånvaron kommer att följas upp varje månad inom de olika geografiska områdena. n


När kan mitt barn cykla eller gå till skolan själv? Vi vet att många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg. Många bor nära skolan och visst vore det bra om barnen kunde gå eller cykla själva. Men är ditt barn moget för att själv ta sig fram i trafiken?

Tänk på att barn behöver: • se och synas över bilar (vara tillräckligt lång) • ha ett utvecklat synfält • uppfatta varifrån ljud kommer • kunna avgöra hastigheter och avstånd • uppfatta, förstå och bedöma olycksrisker Det kan vara svårt för dig som förälder att avgöra när just ditt barn är moget. Ett tips är att börja med att gå med ditt barn till skolan och låta hen ta egna beslut om när och var det kan vara lämpligt att korsa vägen. Det är lika viktigt att gå med barnet på hemvägen. Sikten kan vara annorlunda vilket gör att ni kanske ska välja andra övergångsställen. Kom ihåg att förklara för ditt barn varför det är viktigt

att stanna innan vägen korsas. Då blir risken mindre att barnet glömmer bort dina instruktioner när leken tar vid.

Trafikundervisningen i skolan på Tjörn

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN

T

Tänk på att • alltid stanna innan du går över gatan • lyssna och se dig för • kliv av cykeln och led den över gatan • försök få ögonkontakt med föraren • gå aldrig utan att själv kolla om det är fritt, gäller även om föraren vinkar fram dig • reflexen/reflexvästen • att ha en bra dag i skolan

jörns kommun stöder projektet Trafikkalendern. I projektet arbetar man för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö. Trafikutbildningen löper som en röd tråd genom hela lågstadiet. n

Du kan också via NTFs hemsida inventera just er skolväg. minskolvag.se n Källa NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)

Låt inte reflexerna ligga i byrån!

T

a fram dem och använd dem! Du syns inte, även om det är gatlampor längs vägen! Sätt reflexerna långt ner på armar och ben där de är i rörelse. Kontrollera dina gamla reflexer om de fortfarande reflekterar. På med reflexen, så syns vi på Tjörn! n

VI PÅ TJÖRN nr 5–2016 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen: Nyheter, evenemangskalender, självservice, kontaktuppgifter, öppettider Heås, protokoll och kallelser med mera. • Facebook, Twitter och Instagram • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/ barnutbildning/skolochbarnomsorgswebben • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö

• • • • •

Få tips på evenemang Köpa biljetter till arrangemang Köpa busskort Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner Låna och lämna böcker och media

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16. BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek

HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar. • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden. • Protokoll från fullmäktige och nämnder. • Utställda detaljplaner. • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering.

HEÅS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag Tisdag–fredag Lördagarna 22/10, 19/11, 3/12, 17/12

kl 13–19 kl 13–17 kl 10–13

Tömdes inte soptunnan? Kontakta Renovas kundtjänst, tfn 0304-67 17 25 eller kundservice@renova.se.

• Ändra abonnemang för renhållning och avfall. • Beställa avstängning, anmäla adressändring och få svar på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning. • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se. • Låna elmätare. • Boka lokaler och idrottshallar • Träffa Företagslotsen 20 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2016

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90.

Profile for Tjörns kommun

Vi på Tjörn nr 5 2016  

En tidning från Tjörns kommun

Vi på Tjörn nr 5 2016  

En tidning från Tjörns kommun

Advertisement