Page 1

Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:39

Pagina 1


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:39

Pagina 2

Woonpartners Midden-Holland website: www.woonpartners-mh.nl

Centrale nummer reparatieverzoeken: (0182) 59 70 59 • Hoofdvestiging Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen Postbus 102, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (algemeen): (0182) 64 64 64 Fax : (0182) 64 64 74 E-mail : woonpartners@woonpartners-mh.nl Openingstijden op werkdagen: 8.30 tot 17.00 uur Indiv. cv-onderhoud (geen blokverwarming): Tempus Delgas (010) 457 76 29 • Vestiging Gouda Achterwillenseweg 22a, 2805 JX Gouda Postbus 631, 2800 AP Gouda Telefoon (algemeen): (0182) 59 70 70 Fax : (0182) 52 86 10 E-mail : vestiging.gouda@woonpartners-mh.nl Openingstijden op werkdagen: 8.30 tot 17.00 uur Indiv. cv-onderhoud (geen blokverwarming): Wolter & Dros Aquaterm TBI Techniek (010) 245 42 45 • Vestiging Zevenhuizen-Moerkapelle Dorpsstraat 154, 2761 AJ Zevenhuizen Postbus 102, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (algemeen): (0180) 63 34 02 Fax: (0180) 63 88 74 E-mail : woonpartners@woonpartners-mh.nl Openingstijden op werkdagen: 8.30 tot 12.30 uur. Na 12.30 kunt u terecht bij de hoofdvestiging in Waddinxveen. Indiv. cv-onderhoud (geen blokverwarming): Tempus Delgas (010) 457 76 29 Storingsdienst buiten kantoortijden: (070) 311 03 04 Verstoppingen: Barthen/ARS (0172) 44 04 40 Glasschade: Centrale Glasschadelijn (010) 441 88 00 Colofon Woonpartners Magazine is een uitgave van Woonpartners Midden-Holland, werkzaam in de gemeenten Gouda, Moordrecht, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Woonpartners Magazine verschijnt vier keer per jaar. Dit magazine wordt gemaakt voor huurders en overige relaties van deze corporatie. Wilt u zelf een bijdrage leveren, bel dan de redactie via (0182) 64 64 64. Redactie: Henk Westhoff, Antoinette Izeboud, Natascha van Kesteren Eindredactie: Natascha van Kesteren Grafische Vormgeving: Studio Steenbergen bno, Gouda Druk: Drukkerij Twigt bv, Waddinxveen Foto’s: Henk Snaterse, Alphen a/d Rijn Martin Sharrott, Alphen a/d Rijn (pagina 13) Pim Mul, Gouda (pagina 17) Oplage: 8800 exemplaren

2

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

Goed voorbeeld… Stilstand is achteruitgang luidt een bekend gezegde. In het regeerakkoord zijn een aantal onderwerpen opgenomen waar deze kabinetsperiode niet over nagedacht mag worden. Tot dat lijstje behoren ook een aantal onderwerpen die mij na aan het hart liggen, zoals de bouwproductie en de woningmarkt. Bij de bouwproductie schreeuwen diverse problemen om een oplossing. Zo is de bouwsector op dit moment niet zo aantrekkelijk voor jongeren. Toch blijkt het mogelijk om met kleine maatregelen als het bieden van stageplaatsen en jeugdwerkervaringsplaatsen de instroom van jongeren in de bouw te verbeteren. De Goudse aanpak om alle jongeren aan een passende baan of opleiding te helpen is zeer succesvol en vraagt om regionale en landelijke navolging. Voor de bouwsector is het van vitaal belang dat er met name in het onderwijs meer aandacht komt voor praktijkgerichte opleidingen die opleiden tot het vakmanschap. Er is op dit moment al een groot tekort aan arbeidskrachten in de bouw. Die tekorten zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Bouwbedrijven kunnen de productie alleen op peil houden door het aannemen van werknemers uit Oost Europa. Ook in ons werk hebben we inmiddels te maken met tegelzetters uit Bulgarije en loodgieters en timmermannen uit Polen. Veel van deze werknemers vinden een tijdelijk onderkomen in op termijn te slopen woningen in de grote steden of worden in nieuwe pensions gehuisvest. De komst van deze nieuwe arbeidsmigranten vraagt ook om een passende integratie aanpak. De bouwproductie is landelijk inmiddels op een naoorlogs dieptepunt gekomen. Dat is vooral voor starters in de Randstad slecht nieuws. Daar zijn de woningtekorten groot en is de doorstroming op de woningmarkt beperkt. De problemen zijn bekend: stroperige procedures in de nieuwbouw en het ontbreken van stimulansen om door te stromen. Bij één van onze projecten hebben we inmiddels te maken met een vertraging van ruim één jaar door de strikte regels in Flora en Faunawet. Landelijk worden geen initiatieven ontplooid om de regelgeving te vereenvoudigen. Het ontbreekt ook aan passende stimulerende maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken. In dit nummer besteden we aandacht aan de mogelijkheden van de regionale woningmarkt. Met name in Gouda neemt het aantal bouwprojecten door een goede regie van de gemeente toe. Daar wordt gewerkt aan het wonen van nu en morgen. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen. Met vriendelijke groet, René Mascini


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:39

Pagina 3

De tijd dat we het alleen deden, ligt ver achter ons’

Wijkagenten belangrijke schakel tussen politie en andere organisaties Ze hebben allebei hetzelfde type droge humor. Ze kennen veel mensen en veel mensen kennen hen. En ze zijn goed op elkaar ingespeeld. De twee wijkagenten Jan Kukler (links op de foto) en Gerard Hazebroek (rechts op de foto) kennen elkaar al 17 jaar en werken nu 4 jaar samen, in Waddinxveen. ,,We zijn een schakel tussen de politie en andere organisaties en instellingen, zoals de gemeente, scholen, bewonersverenigingen, de winkeliersvereniging en Woonpartners.’’ En dat bevalt goed: ,,Het leuke van dit vak is dat je onder de mensen bent en een bijdrage levert aan prettige, leefbare wijken.’’ Jan Kukler en Gerard Hazebroek werken allebei al ruim 30 jaar bij de politie, in verschillende functies, onder andere in de surveillancedienst. Gerard Hazebroek werkte onder meer zes jaar als wijkagent in Zevenhuizen en daarna 3 jaar als coördinator jeugd. En Jan Kukler is sinds 1993 wijkagent in Waddinxveen. Sinds 2004 werken ze samen. En met plezier. ,,We werken graag met mensen en werken ook graag aan leefbare wijken. Daarnaast is het heerlijk afwisselend. We weten ’s ochtends vaak niet wat de dag ons gaat brengen’’, vertelt Gerard Hazebroek. Jan Kukler vult aan: ,,Het ene moment staan Gerard en ik met onze voeten in de modder en het volgende moment hebben we overleg met de burgemeester of schoolleiding. Daarnaast lopen we mee in de surveillance. Dat is soms best pittig. Maar zo houden we wel contact met de agenten op straat. Weten we wat er speelt.’’ Structurele oplossing De twee wijkagenten houden zich regelmatig bezig met burenoverlast. ,,Veel buren kunnen het best goed met elkaar vinden. Maar soms gaat het ook radicaal mis. Dan staat de politie om de haverklap in de straat. Dat kost de agenten uit de surveillan-

cedienst niet alleen veel tijd, maar zij kunnen het probleem vaak ook niet oplossen voor de overige bewoners. In dat geval kunnen de dienstdoende agenten ons inschakelen’’, vertelt Gerard Hazebroek. De twee wijkagenten gaan vervolgens, samen met andere betrokken partijen, op zoek naar een structurele oplossing. ,,Zo hebben we elk kwartaal een signaleringsoverleg, samen met Woonpartners en diverse hulpverlenende organisaties, zoals de GGZ, GGD, buurtbemiddeling, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de reclassering. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we individuele overlastgevallen’’, legt Jan Kukler uit. Gerard Hazebroek: ,,Vaak veroorzaken mensen niet zomaar veel overlast, maar speelt er een ander probleem. Mensen zijn bijvoorbeeld psychisch in de war, zijn verslaafd aan drugs of alcohol of leven in een ernstig vervuilde woning. Als deze mensen adequate hulp krijgen, wordt de burenoverlast vaak snel minder of verdwijnt zelfs helemaal.’’ Acuut probleem De twee agenten richten zich bovendien op andere vormen van overlast. Zo overleggen ze geregeld met scholen in Waddinxveen, over hoe problemen

kunnen worden voorkomen. En de agenten maken deel uit van het jeugd, veiligheid en recreatie overleg. In dit overleg zitten de gemeente, de politie, Woonpartners, een jongerenwerker en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland. ,,Tijdens deze bijeenkomsten proberen we onder meer om de overlast van jeugd in het algemeen aan te pakken. Bijvoorbeeld als groepen jongeren voortdurend in een portiek rondhangen. Dan kun je die jongeren keer op keer wegsturen, maar je kunt als woningcorporatie ook het portiek afsluiten, zodat alleen de bewoners en hun bezoekers nog naar binnen kunnen. Zo vullen we elkaar dus aan’’, aldus Gerard Hazebroek. Volgens de twee wijkagenten verloopt de samenwerking met Woonpartners goed: ,,We hebben geregeld contact met de woonconsulenten in Waddinxveen. Niet alleen tijdens de reguliere overleggen, maar ook tussendoor. Dat is belangrijk. Als er een acuut probleem is in een wijk, kun je niet zeggen; daar hebben we het over twee maanden nog wel eens over. Dan moet je meteen actie ondernemen. Mensen willen nu eenmaal prettig en veilig wonen. En om dat te bereiken, hebben we elkaar nodig. Want één ding is zeker: de tijd dat we het als politie alleen deden, ligt ver achter ons.’’ WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

3


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 4

Eerste stenen gelegd voor nieuwbouwproject ’t Leliepark De bouw van het nieuwbouwproject ’t Leliepark in Gouda vordert gestaag. Om hierbij stil te staan, zijn op 13 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste vier stenen ingemetseld. Dit gebeurde bij de entree van het appartementencomplex aan de Koningin Wilhelminaweg. De handeling werd verricht door wethouder Siebe Keulen van de gemeente Gouda, directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners Midden-Holland en voorzitter Ben van Bommel van de stichting Wijkteam Korte Akkeren. Bij de bijeenkomst waren ruim 70 belangstellenden aanwezig. Woonpartners Midden-Holland realiseert aan het Uiverplein (aan de rand van Gouda, bij de Gouwe) in totaal 133 koop- en huurappartementen en 19 ruime eengezins koopwoningen. De woningen worden gebouwd door Heijmans Bouw Utrecht B.V. Het nieuwbouwproject is het eerste grote project dat door de gemeente Gouda en Woonpartners in het kader van de

wijkontwikkeling in Korte Akkeren in uitvoering wordt gebracht. Wijkontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente Gouda en de Goudse woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners MiddenHolland. Samen werken deze partijen aan de verbetering van de leefbaarheid binnen de wijken Gouda Oost en Korte Akkeren.

,,’t Leliepark is een project dat mogelijk is gemaakt door de goede samenwerking tussen de gemeente, Woonpartners en de bewoners van Korte Akkeren’’, benadrukte directeur-bestuurder René Mascini van Woonpartners. ,,De wijkontwikkeling staat of valt met de verstandhouding tussen deze drie partijen. Om dit te symboliseren hebben we voor deze handeling niet voor één eerste steen gekozen, maar voor drie. Eén voor elke deelnemende partij bij dit project. En daarnaast hebben we samen een steen ingemetseld met de datum waarop de stenen zijn gelegd’’, aldus René Mascini. Positieve ontwikkeling Wethouder Siebe Keulen feliciteerde Woonpartners met het ‘fraaie nieuwbouwproject’ en noemde het leggen van de eerste stenen in zijn toespraak ‘een echte mijlpaal’. ,,Deze mijlpaal hebben we mede te danken aan mijn voorganger, de toenmalige wethouder Ton van Huut. Hij heeft namelijk veel tijd en energie in dit project gestoken. Bij het slaan van de eerste paal, op 14 maart 2007, heeft Ton van Huut

4

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

de hoop uitgesproken dat mensen binnen niet al te lange tijd over het Uiverplein zouden lopen en zouden zeggen: hier wil ik wonen. Die wens is uitgekomen. Uit cijfers van Woonpartners blijkt dat ruim een derde van alle kopers afkomstig is uit de wijk Korte Akkeren. En dat is een positieve ontwikkeling. Wijkontwikkeling is immers vóór en dóór mensen.’’ De wethouder gaf verder aan dat hij blij is dat er inmiddels bijna genoeg geld is om de Mallemolen, een molenstomp die vlakbij de bouwlocatie staat, te restaureren. Ook Woonpartners draagt hieraan financieel bij. ,,Dit is waarschijnlijk de laatste molenstomp in Nederland die met subsidie wordt gerestaureerd. De molen krijgt weer wieken, gaat weer draaien. De molen krijgt bovendien een educatieve functie. Ook dat is prachtig.’’ Ben van Bommel, voorzitter van de stichting Wijkteam Korte Akkeren, gaf tijdens de bijeenkomst aan dat hij in eerste instantie wel wat kritisch was over het nieuwbouwproject. ,,Ik had in het begin iets van ‘eerst zien, dan geloven’. Maar Woonpartners komt de

12:40

Pagina 5

gemaakte beloften na. Ik vind het een mooi nieuwbouwproject, met een grote verscheidenheid aan goede bouw. De uiver kan weer trots zijn op zijn plein. Ik vind het verder een goede zaak dat er veel woningen zijn verkocht aan mensen uit de wijk Korte Akkeren. Hierdoor komen weer meer betaalbare woningen vrij in deze wijk, voor mensen met een lager inkomen. Het bevordert, kortom, de doorstroming.’’ Erwtensoep Na afloop van de officiële handeling kregen Siebe Keulen, Ben van Bommel en René Mascini alle drie een miniatuur van de steen mee, die ze net hadden ingemetseld. Daarna was er voor alle genodigden erwtensoep met roggebrood, op de bouwlocatie zelf. Het eten werd geserveerd in de voor de gelegenheid feestelijk aangeklede parkeergarage, die deel uitmaakt van het nieuwbouwproject. In totaal worden op het Uiverplein 72 koopappartementen gerealiseerd, 61 huurappartementen en 19 eengezins koopwoningen. De appartementen worden gerealiseerd in drie woontorens bij de Gouwe en in een woonblok van

5 lagen, aan de kant van de Koningin Wilhelminaweg. Deze gebouwen staan op een parkeergarage van 139 parkeerplaatsen. Volgens Woonpartners loopt de verkoop van het nieuwbouwproject ’t Leliepark goed. De appartementen en eengezinswoningen blijken erg populair, mede dankzij de ligging en de prijskwaliteitverhouding. Zo kosten de appartementen in de woontorens tussen de 191.000 en de 225.000 euro en de eengezins koopwoningen rond de 255.000 euro, inclusief een eigen parkeerplaats. Inmiddels is ruim 60 procent van alle koopwoningen verkocht. De inschrijving voor de verhuur van de eerste 21 appartementen, die deel uitmaken van het appartementencomplex van 5 lagen aan de Koningin Wilhelminaweg, is op 13 februari gestart. Woningzoekenden konden tot 4 maart op deze woningen reageren. De bouw van dit woonblok heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. De huurprijzen van de woningen liggen tussen de 590 en de 775 euro, exclusief servicekosten. De oplevering is gepland rond de aankomende jaarwisseling.

Wilt u meer informatie over ’t Leliepark? Dan kunt u de site www.leliepark.nl bezoeken, of de site www.woonpartnersmh.nl. Heeft u een vraag over de huurwoningen? Dan kunt u contact opnemen met de vestiging van Woonpartners in Gouda, via (0182) 59 70 70.

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

5


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 6

Pleidooi voor meer sociale woningbouw krijgt steun Bij nieuwbouwprojecten moeten meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden, om een einde te maken aan het hoge aantal woningzoekenden in deze regio. Dat stelde directeurbestuurder René Mascini van Woonpartners Midden-Holland op 8 januari in zijn nieuwjaarstoespraak. De nieuwjaarsbijeenkomst van Woonpartners werd gehouden in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen. In zijn toespraak blikte René Mascini terug op het afgelopen jaar. ,,De wachttijd voor een andere huurwoning in onze regio is inmiddels opgelopen tot gemiddeld 13,4 jaar. Om aan deze woningtekorten echt iets te doen, helpt maar één ding en dat is bouwen en nog eens bouwen. En dan vooral meer huurwoningen’’, benadrukte René Mascini. Helaas blijkt dat in de praktijk niet eenvoudig, zo constateert de corporatiedirecteur. ,,Ik zie de laatste tijd in onze regio helaas steeds meer plannen waarbij het aandeel sociale woningbouw lager is dan het provinciale streefcijfer van 30 procent. Zo werd recent besloten om het percentage sociale woningen in de Zuidplaspolder voorlopig te beperken tot 20 procent. Dat is niet in overeenstemming met de vraag onder woningzoekenden’’, zo waarschuwt hij. ,,Op onze nieuwbouwlocaties maakt onze organisatie zich dan ook met name sterk voor de bouw van huurwoningen. Alleen in de wijken waar al relatief veel huurwoningen staan, zoals in Gouda Oost en Korte Akkeren, kiezen we voor een combinatie van huur en koop om meer variatie in woningtypen aan te kunnen brengen en de sociale cohesie in de wijken te versterken.’’

6

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

Woonpartners werkt sinds 2007 voor de woningtoewijzing van huurwoningen met één systeem. ,,Daardoor hebben we voor het eerst een goed overzicht van de regionale woningvraag en van dat beeld ben ik eerlijk gezegd best geschrokken. In de gemeente Waddinxveen, ZevenhuizenMoerkapelle, Bodegraven en Gouda zoeken in totaal volgens de laatste opgave 6999 huishoudens een huurwoning. Daarvan is 41 procent starter op de woningmarkt, deze huishoudens beschikken niet over zelfstandige woonruimte. Dit komt neer op een aantal van 2737 huishoudens. Ik vind dat persoonlijk een schokkend hoog aantal’’, zo benadrukte de directeurbestuurder in zijn toespraak. Economische groei In 2007 kwamen in het werkgebied van Woonpartners gemiddeld 5 op de 100 huurwoningen vrij voor een nieuwe huurder. ,,Onze regio behoort volgens een recent overzicht van WoningNet samen met het Gooi tot de gebieden met de minste doorstroming in Nederland’’, aldus René Mascini. Om de doorstroming te bevorderen, moeten er volgens de corporatiedirecteur meer sociale huur- en koopwoningen komen. Hierdoor komen er in de toekomst weer meer huurwoningen vrij. ,,Dat is niet alleen belangrijk voor de woningzoekenden in deze regio, maar

ook voor de economische groei’’, stelt René Mascini. ,,De economische groei in deze regio wordt volgens de Kamer van Koophandel momenteel geremd door twee factoren; de verminderde bereikbaarheid van de regio door de filedruk en het oplopende tekort aan gekwalificeerd personeel. Een verhoogde nieuwbouwproductie kan een impuls geven aan de economie en kan bovendien zorgen voor meer werkgelegenheid en voor meer personeel in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg.” Stroperige procedures Woonpartners is in 2007 gestart met twee nieuwbouwprojecten, Groot Swanla en ’t Leliepark is, met in totaal 192 woningen. De corporatie werkt verder, samen met andere betrokkenen, mee aan de realisatie van onder meer de nieuwbouwwijk Triangel in Waddinxveen en de ontwikkeling van een nieuw centrum in de wijk Gouda Oost. ,,De progressie die onze nieuwe afdeling Ontwikkeling boekt is over het geheel genomen goed. Maar ook wij hebben te maken met stroperige procedures, bezwaar- en beroepschriften en met de Flora en Faunawet. Twee nieuwbouwprojecten is mooi, maar er kan en moet natuurlijk veel meer. Wat dat betreft wordt 2008 een jaar om tempo te maken met de planvoorbereiding; de turbo moet er op’’, aldus René Mascini.


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 7

Reacties op de nieuwjaarstoespraak: Yvonne van Went, fractievoorzitter D66 in Waddinxveen: ,,,Ik deel de zorg van Woonpartners. Ik zie op dit moment ook de problemen die met name starters en senioren hebben, om een geschikte, betaalbare woning te vinden. De prijzen die gevraagd worden voor bepaalde woningen, zijn echt niet meer normaal. En de wachttijden ook niet. Het is daarom heel belangrijk dat we samen veel én kwalitatief goede woningen bouwen. Gelukkig ziet de Waddinxveense gemeenteraad in dat het belangrijk is om voldoende sociale huur- en koopwoningen te realiseren. In de woonvisie is vastgelegd dat bij nieuwbouw zo mogelijk 30 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Dat is niet eenvoudig; grond is schaars, en daardoor duur. Op de meeste locaties moet je dan ook veel duurdere koopwoningen realiseren, om een project financieel van de grond te krijgen. Je moet dus voortdurend de balans zoeken. Dat geldt ook voor de manier waarop we de ruimte invullen; we hebben in het Groene Hart nu eenmaal niet onbeperkt de ruimte. D66 vindt het belangrijk dat mensen dicht bij huis kunnen recreëren. We moeten dus zorgvuldig omgaan met de natuur die er nog is. Groen is in de ogen van D66 een economisch product; daar moeten we veel meer waarde aan toekennen.’’ Arnout Menkveld, wethouder van de gemeente Gouda: ,,De woningproductie in Gouda komt na jarenlang voorbereiden nu goed op gang; Bolwerk, Koningshof, 3 Notenboomen, GMF/Vergeerlocatie en over een paar jaar Westergouwe. De inzet van de gemeente Gouda is vooral bouwen voor de doorstroming, waardoor er in de bestaande voorraad woningen vrijkomen, ook voor starters. Overigens zegt de wachttijd waarover René Mascini spreekt op zich niet zo veel over de kans om een woning te krijgen als men erop reageert en de werkelijke tijd dat iemand op zoek is naar een woning. Dat heeft te maken met de verschillende definities. Dat is best een ingewikkeld verhaal. De wachttijd is de periode dat mensen in een zelfstandige woning wonen (dit geldt voor doorstromers) of het aantal maanden dat iemand boven de achttien is en nog niet zelfstandig woont (dit geldt voor starters en semi-starters). Iemand kan het dan goed naar zijn zin hebben in zijn huidige woning, en wil misschien helemaal nog niet

verhuizen. De zoektijd is de daadwerkelijke periode dat iemand actief naar een woning zoekt, vanaf het moment dat voor het eerst op een woning wordt gereageerd, tot aan het moment dat iemand daadwerkelijk een woning betrekt. De (theoretische) wachttijd ligt in deze regio inderdaad rond de 13 jaar, zoals René Mascini stelt, maar de zoektijd ligt in Gouda en omstreken gelukkig beduidend lager. Die is minder dan 1 jaar, waarbij doorstromers iets langer zoeken dan starters.’’ Robert Visscher, fractievoorzitter VVD in Waddinxveen: ,,De VVD in Waddinxveen vindt, net als Woonpartners, dat er in onze regio te veel mensen tevergeefs op zoek zijn naar een andere woning. Er moeten dus meer woningen gebouwd worden. Maar we zijn tegen het onbeperkt bouwen, we zitten niet te wachten op een Randstad vol met woningen. Er moet ook ruimte blijven voor de natuur. Daarom zijn we een groot voorstander van het bouwen van meer kwalitatief hoogwaardige appartementen, met name voor senioren en starters. Het stapelen van woningen spaart ruimte, spaart grond. Bovendien liggen de prijzen voor hoogbouw een stuk lager dan voor eengezinswoningen. In veel wijken betalen starters al rond de 180.000 euro voor een eengezinswoning. Laten we eerlijk zijn; voor jonge mensen is dat bedrag nauwelijks haalbaar. We moeten deze groep dus een goed, passend alternatief bieden.’’ Jan Boersma, fractievoorzitter CDA in Zevenhuizen-Moerkapelle: ,,Terecht legt René Mascini de vinger op de zwakke plek in veel van de plannen in onze regio. Tegelijk ligt daar ook de taak voor Woonpartners om met goede een haalbare plannen te komen. Het is nog altijd zo dat projectontwikkelaars en beleggers geen aandacht hebben voor wat je zou kunnen noemen ‘de onderkant van de woningmarkt’. De aloude taak van Woonpartners, het bouwen van betaalbare en sociaal verantwoorde woningen, past dus nog altijd in de huidige maatschappij en vooral in deze regio. Tegelijk wil ik er op wijzen dat alle aandacht voor het tempo van bouwen niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Op de lange duur verdien je de hogere kosten voor extra kwaliteit bijna altijd weer terug. Ook mag de aandacht voor nieuwbouw niet ten koste gaan van bestaande woningen.

Inversteren in groot onderhoud en de woonomgeving kan ook de aantrekkelijkheid van bestaande woningen verbeteren. Het meewerken aan de herichting en aanleg van een ‘jeu de boules baan’ aan het Begoniaplein in Zevenhuizen is een recent voorbeeld van zo’n verbeterplan.’’ Mohammed Mohandis, raadslid PvdA in Gouda: ,,We moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar wel met oog voor wie je bouwt. De samenleving verandert en de behoeften en woonwensen van woningzoekenden verschillen. Steeds meer ouderen, jongeren en alleenstaanden zorgen ervoor dat de vraag veel groter is dan het aanbod. Daar moet je op inspelen. Daarnaast hebben alle betrokkenen, zowel de gemeente als de corporaties, de maatschappelijke verantwoordelijkheid te investeren in de sociale pijler, met name in de wijken waar het iets minder gaat. Want met nieuwbouw alleen red je het niet. Hoe ver je daarin moet gaan, is altijd de vraag. Woningcorporaties krijgen nu ook vanuit het rijk steeds meer te horen dat ze meer moeten doen dan bouwen, verhuren en verkopen alleen. De meeste corporaties in Nederland pakken dit goed op. Andere laten nog te wensen over. Voor Gouda is het van belang dat zowel de sociale als fysieke ontwikkeling goed vorm krijgt in de twee aandachtswijken. We zijn op de goede weg, maar we mogen nog niet juichen, want we hebben nog een grote klus te klaren.’’ Wiebrand Dijksterhuis, wethouder van de gemeente Waddinxveen: ,,Ik deel de zorg om het tekort aan woningen in Midden-Holland. Ook in Waddinxveen is dat een serieus probleem. De gemeente werkt hard aan nieuwbouwplannen, onder meer samen met Woonpartners. Over sociale woningbouw in de Zuidplaspolder is goed nagedacht. Eén van de doelstellingen voor de Zuidplaspolder is om juist duurdere woningen te bouwen, om te voorkomen dat de mensen die zich dit soort woningen kunnen veroorloven uit de Randstad en uit Midden-Holland wegtrekken. Dat maakt een percentage van 30 procent sociale woningbouw niet voor de hand liggend.’’

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

7


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 8

Woonpartners treedt streng op tegen hennepteelt De meeste mensen weten wel dat de bedrijfsmatige teelt van hennep in Nederland niet is toegestaan. Maar veel mensen realiseren zich niet dat ze hierdoor ook hun huurwoning kunnen verliezen, met alle gevolgen van dien. Hennepteelt is voor Woonpartners Midden-Holland een heel duidelijk voorbeeld van het niet correct naleven van de huurovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd dat huurders niet alleen de huur moeten betalen, maar de woning moeten gebruiken waarvoor deze bedoeld is (als woning) en op een ‘deugdelijke’ manier (als goed huurder). Bij ontdekking van een hennepkwekerij in een huurwoning vraagt Woonpartners Midden-Holland dan ook aan de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en toestemming om de woning te ontruimen.

Hennepteelt is in een woning van Woonpartners niet toegestaan, om de volgende redenen: • Het is een illegale activiteit die in strijd is met de wet en het bestemmingsplan. • Hennepteelt trekt overlast en criminaliteit aan. Dit kan het woongenot van omwonenden aantasten. • Exploitanten van hennepkwekerijen tappen vaak illegaal stroom af. Dit levert brandgevaarlijke situaties op, niet alleen voor de betrokken huurders, maar ook voor omwonenden. Het leidt bovendien tot een verhoogd verzekeringsrisico. • Bedrijfsmatige hennepteelt veroorzaakt veel vocht in de woning en dit is schadelijk voor het binnenklimaat in de woning en voor de woning zelf.

Woonpartners behaalt KWH-Huurlabel Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland heeft opnieuw het KWH-Huurlabel gehaald, voor alle drie de vestigingen. Dit betekent dat de corporatie voldoet aan een groot aantal eisen op het vlak van dienstverlening. René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners, is blij met het behaalde resultaat. ,,Ten opzichte van de vorige meting is duidelijk progressie geboekt; we haalden gemiddeld een halve punt meer. Al onze medewerkers hebben zich hiervoor ingezet. Maar het behalen van het label is geen doel op zich. Het is een middel om een ander doel te bereiken; klanten die tevreden zijn over de dienstverlening. Want de kwaliteit van de dienstverlening is in mijn ogen het belangrijkste beoordelingsaspect van onze organisatie. Op dat punt kan Woonpartners nog steeds vooruitgang boeken. En daar blijven we dan ook aan werken. Samen met KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties’’, benadrukt René Mascini. KWH onderzoekt jaarlijks de dienstverlening, met behulp van enquêtes onder een groot aantal huurders, een meting van de telefonische bereikbaarheid, een beoordeling van het informatiemateriaal en een mysterie bezoek. Woonpartners voldoet voor alle getoetste onderdelen aan de norm van minimaal een 7,0. Gemiddeld komt het

eindcijfer voor 2007 op een 7,8. Het hoogste cijfer gaven de huurders voor de dienstverlening rondom de huurbetaling, namelijk een 8,3 in Waddinxveen en een 8,3 in Gouda. René Mascini: ,,De meeste vooruitgang boekte Woonpartners op het vlak van de telefonische bereikbaarheid en het telefonisch te woord staan van klanten. De corporatie haalt op dit vlak een 7,9, dat is een halve punt boven het landelijk gemiddelde.’’ René Mascini: ,,De bereikbaarheid blijft voor ons een speerpunt. Onze klanten willen snel en goed geholpen worden. En terecht.’’ Woonpartners kreeg eind 2007 ook al complimenten van minister Vogelaar, van Wonen, Wijken en Integratie. Volgens de minister hoort Woonpartners op het vlak van interne organisatie en governance bij de 25 beste corporaties van Nederland.

Problemen met de openbare ruimte? Meld het bij het meldpunt in uw gemeente! De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar gebied. Dus heeft u bijvoorbeeld last van kapotte straatverlichting of een gat in het troittoir, of ligt er in uw wijk veel zwerfvuil? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente in uw woonplaats: Meldpunt Openbare Ruimte in Waddinxveen: (0182) 62 45 00 Meldpunt Openbare Ruimte in Gouda: (0182) 58 83 33 Centraal meldpunt in Zevenhuizen-Moerkapelle: (0180) 63 77 03 (dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur)

8

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

Woont u in Waddinxveen en heeft u een zéér spoedeisende zaak, zoals een omgevallen boom op de weg, ernstige problemen in het gemeentelijk riool of een omver gereden lantaarnpaal? Dan kunt u na 17.00 uur en in het weekend bellen naar het algemene nummer (0182) 62 46 24. Via een keuzemenu wordt u dan doorgeschakeld naar de gemeentelijke storingsdienst. Inwoners van Gouda kunnen bij spoedeisende zaken buiten de kantoortijden bellen naar (0182) 588 211.


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 9

Gemeente Gouda en woningcorporaties boeken vooruitgang met wonen De gemeente Gouda en woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland hebben het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt op het vlak van nieuwbouw en woningverbetering in Gouda. Dit blijkt uit de monitor over 2007. De partijen zetten de ingezette koers dan ook voort in het uitvoeringsprogramma voor 2008, dat inmiddels is vastgesteld. ,,We plukken nu de vruchten van jarenlange voorbereidingen en plannen. Samen met de directeuren van Mozaïek Wonen en Woonpartners ben ik erg blij met de goede samenwerking en de gehanteerde aanpak en bovendien trots op de resultaten. We hebben duidelijk vooruitgang geboekt’’, aldus wethouder Arnout Menkveld (o.a. volkshuisvesting). 400 miljoen euro De gemeente Gouda en de woningcorporaties in Gouda hebben ieder een taak in het huisvesten van kwetsbare groepen. De drie partijen hebben daarom op 21 februari 2006 de overeenkomst prestatieafspraken wonen 2006 - 2014 met elkaar afgesloten. Het doel is om in deze periode te komen tot de bouw van zo’n 2000 nieuwe woningen en de verbetering van 6500 woningen. De woningcorporaties hebben toegezegd samen ruim 400 miljoen euro te willen investeren in nieuwbouw, woningverbetering, de wijkontwikkeling in Gouda Oost en Korte Akkeren en initiatieven op het sociale vlak en op het gebied van leefbaarheid. Bij de ondertekening van de prestatieafspraken is afgesproken dat de partijen de prestatieafspraken jaarlijks uitwerken in een uitvoeringsprogramma, waarin concrete afspraken over projecten en activiteiten zijn opgenomen. En dat de behaalde resultaten jaarlijks worden geëvalueerd, in een monitor. Vooruitgang ,,Uit de laatste voortgangsrapportage blijkt dat belangrijke onderdelen uit

het uitvoeringsprogramma 2007 volgens de planning zijn gerealiseerd’’, vertelt wethouder Menkveld. Zo heeft Woonpartners complexen aan de Gedenklaan en de Vrijheidslaan bouwkundig verbeterd. En ook op het vlak van de leefbaarheid en de wijkontwikkeling is vooruitgang geboekt. Zo heeft de corporatie, via het leefbaarheidsbudget, financieel bijgedragen aan een groot aantal wijkinitiatieven binnen de wijkontwikkeling. Het geld werd gebruikt voor projecten die bewoners zélf hebben voorgesteld en uitgevoerd en die de leefbaarheid in de wijk vergroten. ,,De gemeente en Woonpartners werken ook in andere trajecten steeds vaker samen’’, geeft wethouder Menkveld aan. ,,Zo is Woonpartners ambassadeur van het project ‘Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’ en participeert de corporatie in het project weekendschool. En we werken met de corporatie samen bij een pilotproject om gezamenlijk onrechtmatige bewoning, zoals illegale onderhuur, aan te pakken.’’ Vooruitzichten 2008 In 2008 zetten de gemeente en de twee corporaties hun ‘constructieve samenwerking’ voort. Dat hebben ze vastgelegd in het nieuwe uitvoeringsprogramma 2008, met een doorkijk naar de jaren 2009 en 2010. Zo blijven de corporaties zich inzetten voor de wijkontwikkeling in de wijken Gouda Oost en Korte Akkeren, niet alleen door te voorzien in woonruimte, maar ook door een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. De partijen maken

bovendien nadere afspraken over de huisvesting van kwetsbare groepen. Woonpartners bouwt in 2008 gestaag verder aan het nieuwbouwproject ’t Leliepark (aan het Uiverplein). Hier worden naast koopwoningen onder meer sociale huurwoningen gerealiseerd en beschutte wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder werkt de corporatie mee aan de realisatie van het project Middenwillens. Bij dit project gaat het om huur- en koopwoningen. De corporatie steekt het komende jaar ook veel energie in het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen. Zo past Woonpartners het complex aan de Van der Puttenstraat en Schweitzerlaan/Bernadottelaan aan. Doorkijk 2009 en verder In 2009 en de jaren die daarop volgen, staat er ook genoeg op het programma. Woonpartners en Mozaïek Wonen zullen een ‘essentiële bijdrage’ leveren aan de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Westergouwe. Volgens het uitvoeringsprogramma 2008 nemen de corporaties de voorbereiding van de eerste sociale huurwoningen ter hand. De twee corporaties richten zich bovendien op de herontwikkeling van de Tesselschadestraat (de oude Gunning-mavo), het Margrietplein en de Koningin Willhelminaweg. Woonpartners bereidt in de Spoorzone samen met NS Poort Ontwikkeling BV de eerste fase van een nieuwbouwproject voor. Daarnaast werkt de corporatie mee aan de herontwikkeling van het centrumgebied in Gouda Oost. Onderdelen hiervan zijn onder meer een brede school, een buurtservicecentrum en een aantal appartementen. Wethouder Menkveld ziet de ontwikkelingen op het vlak van wonen met vertrouwen tegemoet: ,,Uit de plannen voor 2008 en verder blijkt dat we perspectief zien in onze samenwerking en de ingeslagen weg blijven volgen’’.

WOONPARTNERS MAGAZINE OKTOBER 2007

9


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 10

Welkom op de vernieuwde website van Woonpartners Vol trots presenteren wij u onze vernieuwde

site vindt waar u naar op zoek bent.

website op het gebied van wonen. Of het nu

Wij wensen u veel plezier met uw digitale reis

gaat om huren, kopen, projecten of om VvE

door onze vernieuwde website!

beheer, wij zijn ervan overtuigd dat u op deze Mag het ietsje groter? Frissere uitstraling

Doeltreffende navigatie Geen doolhof maar direct duidelijk waar u zich bevindt

Praktische indeling maakt zoeken overzichtelijker

Frequente actualisering

Wat is er veranderd? De grootste verandering van de website is de navigatie. Er zijn minder hoofdknoppen, die als ‘topnavigatie’ overzichtelijk bovenin de site zijn geplaatst. Als u op de hoofdknoppen klikt, dan komt u op 10

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 11

www.woonpartners-mh.nl Zoekmachine met uitgebreid zoeken

U ziet het liever zwart/wit?

Direct naar reparaties of woningbezit

Meteen naar actuele publicaties

Directe verwijzing naar relevante sites voor actuele thema’s

Online, gebruiksvriendelijk een reparatieverzoek indienen

de pagina’s van de onderdelen, waarop nadere informatie staat vermeld. Aan de rechterkant hebben

Heeft u vragen en/of reacties?

wij een aantal voorselecties

Schroom dan niet om het ons

aangebracht en klikt u direct

te laten weten. Alleen met uw

op bruikbare links of nuttige

hulp kunnen we de site verder

brochures.

optimaliseren. WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

11


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 12

Thomas van der Heide: ‘Hoogwaardige nieuwbouw voor een redelijke prijs’

Afdeling Ontwikkeling ruim een jaar actief Sinds 1 januari 2007 heeft Woonpartners een afdeling, die zich specifiek bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten; de afdeling Ontwikkeling. Deze afdeling heeft op dit moment veel projecten in voorbereiding. Thomas van der Heide, hoofd van deze afdeling: ,,Ik vind het belangrijk dat Woonpartners kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw realiseert voor een redelijk prijs. Voor mensen die daar behoefte aan hebben.’’ Thomas van der Heide werkt nu drie jaar bij Woonpartners. ,,Ik heb 7 jaar bij woningcorporatie GroenrandWonen gewerkt als manager Woondiensten en 3 jaar bij Corpo Mission, als adviseur en interimmanager. In 2005 ben ik aangenomen bij Woonpartners, als hoofd van de afdeling Voorraadstrategie en Productontwikkeling (VSP). Begin 2007 is een deel van deze afdeling opgegaan in de nieuwe afdeling Ontwikkeling.’’ Als hoofd van de afdeling Ontwikkeling stuurt Thomas van der Heide 6 mensen aan, die verantwoordelijk zijn voor verkoop, VvE beheer en projectontwikkeling. ,,Naast de algemene managementtaken ben ik ook zelf inhoudelijk bezig met diverse nieuwbouwprojecten, waaronder de Triangel in Waddinxveen en Korte Akkeren Entree in Gouda.’’ Hij houdt zich verder onder meer bezig met het verbeteren van de interactie binnen Woonpartners. ,,We hebben hier drie afdelingen die zich met verschillende facetten van nieuwbouw bezighouden; Ontwikkeling richt zich op de voorbereiding, Planmatig Onderhoud en Nieuwbouw (PON) op de uitvoering en Woondiensten is verantwoordelijk voor de verhuur van de nieuwe woningen. Het is dan ook belangrijk dat de communicatie en de overdracht tussen deze afdelingen zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. Dat werkt niet alleen prettig, maar is in de eerste plaats gewoon in het belang van onze klanten, van huurders én kopers.’’ De komende tijd houdt de afdeling

12

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART 2008

Ontwikkeling zich met veel projecten bezig, vertelt Thomas van der Heide. ,,Zo zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouwlocaties Spoorzone en Middenwillens in Gouda. Verder zijn we samen met de gemeente Gouda bezig met de stedenbouwkundige opzet van het Centrumplan Gouda Oost en de ontwikkeling van Korte Akkeren Entree, dat is het gebied rond de voormalige Gunning Mavo. Beide plannen maken deel uit van de wijkontwikkeling.’’ In Waddinxveen houdt Woonpartners zich bezig met het nieuwbouwproject Triangel. ,,In deze wijk willen we samen met de gemeente Waddinxveen en Rabo Bouwfonds de komende tien tot vijftien jaar circa 2800 woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen realiseren. En in Zevenhuizen zijn we betrokken bij het nieuwbouwproject Groot Swanla. Hier worden in totaal 40 huurwoningen gebouwd.’’ Thomas van der Heide vindt het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw te realiseren voor een redelijke prijs. Want dat er een tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen in deze regio, staat als een paal boven water. ,,Er moet dus flink gebouwd worden. Woonpartners is geen pure marktpartij, het gaat ons niet om het winstpercentage bij nieuwbouwprojecten. We zijn als maatschappelijke onderneming bereid om een gedeelte onrendabel te investeren. En daar voel ik mij wel zo prettig bij. Die maatschappelijke, sociale component maakt mijn werk een stuk interessanter.’’


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 13

Nieuw ingericht Begoniaplein feestelijk opgeleverd

‘Een Frans pleintje’ in Zevenhuizen Het nieuw ingerichte Begoniaplein in de Bloemenbuurt van Zevenhuizen is op 5 maart feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Siem de Jong, adjunct-directeur Willem van den Berge van Woonpartners en twee bewoners speelden een partijtje jeu de boules. En vervolgens was het de beurt aan de omwonenden om de nieuwe jeu de boulesbaan uit te proberen. Het Begoniaplein was tot voor kort min of meer een straat, met parkeergelegenheid. Maar het plein heeft inmiddels een complete metamorfose ondergaan. Het Begoniaplein is autovrij, er is op verzoek van de bewoners een jeu de boulesbaan aangelegd en er zijn nieuwe bankjes geplaatst, bomen (platanen) en sfeervolle, nostalgische straatverlichting. ,,Dit is de eerste fase van de revitalisering van de Bloemenbuurt’’, benadrukte wethouder Siem de Jong bij de opening. ,,We willen zo iets meer kleur in de wijk brengen. De buurt heet namelijk niet voor niets Bloemenbuurt.’’ Om de buurt op te waarderen zijn er in de wijk onder meer ondergrondse afvalcontainers geplaatst (waar bewoners met een pasje hun afval in kunnen werpen) en is de beplanting aangepakt. De volgende fase van het project is het ophogen van de straten. De totale revitalisering van de Bloemenbuurt wordt bekostigd door de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en Woonpartners samen. ,,We vinden het heel belangrijk dat wijken leefbaar zijn, voor onze huurders’’, vertelt adjunct-directeur Willem van den Berge. ,,In de Bloemenwijk is maar liefst 76 procent van de woningen van

Woonpartners. En daarom hebben we ook dat percentage van de kosten op ons genomen, dat komt neer op in totaal 87.000 euro.’’ Om de opening van het Begoniaplein een extra feestelijk tintje te geven, was het plein voor de gelegenheid omgetoverd in een Frans pleintje. De Nieuwerkerkse jeu de boulesclub was uitgenodigd om de omwonenden de geheimen van jeu de boules uit te leggen. En er was een hapje en een drankje, en een tijdelijke horecagelegenheid, waar de bewoners elkaar konden ontmoeten. Willem van den Berge speelde samen met bewoner Jan Boevé en wethouder Siem de Jong het eerste spelletje op de

nieuwe baan (v.l.n.r. op de foto hieronder). Jan Boevé: ,,Mijn vrouw Ina en ik wonen nu 2 maanden aan het Begoniaplein. Maar we kennen het plein al veel langer, we hebben hiervoor namelijk 44 jaar in de Dahliastraat gewoond, een klein stukje verderop. Het Begoniaplein is echt fantastisch geworden, heel mooi, zeker als straks alle beplanting groeit en bloeit. En we zijn ook heel blij met de ondergrondse afvalcontainers.’’ De Zevenhuizenaar hoopt dat de jeu de boules baan de komende tijd door veel mensen gebruikt wordt. ,,Niet alleen door jonge mensen, maar ook door oudere mensen. Dat draagt bij aan de levendigheid in de wijk en geeft de bewoners de mogelijkheid om elkaar af en toe eens lekker informeel te ontmoeten.’’ De eerste aanzet hiervoor heeft de gemeente ZevenhuizenMoerkapelle al gegeven. Alle omwonenden hebben een set jeu de boules gekregen. En ook Zorgcentrum De Zevenster heeft een aantal sets gekregen voor de bewoners van het zorgcentrum en de aanleunwoningen. Jan Boevé gaat de ballen zeker gebruiken: ,,Jeu de boules hoorde voor mij altijd bij de vakantie. Maar nu kan ik gewoon voor mijn deur een balletje gooien. Ik vind het geweldig.’’

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

13


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 14

Taakstrafjongeren actief in Waddinxveen en Gouda Ze hadden het koud, heel koud… De jongeren die begin januari een taakstraf moesten uitvoeren in Waddinxveen. Vier dagen lang liepen ze door de Bomenwijk, de Vondelwijk en de Sint Victorwijk, om vuurwerk en ander zwerfvuil op te ruimen. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van het Ministerie van Justitie, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en ondersteuning van deze en andere taakstraffen. ,,Maar we kunnen het niet alleen. We hebben daar andere organisaties en instellingen, zoals Woonpartners, bij nodig’’, aldus Annet Stolk, coördinator taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Wim Stevenhagen/Comic House

In Gouda werken de Raad voor de Kinderbescherming, regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord en Woonpartners Midden-Holland nu drie jaar samen. Iedere zaterdag lopen daar acht jongeren rond, die door de rechter een werkstraf opgelegd hebben gekregen. Zij worden daarbij begeleid door een werkmeester. Ze rapen zwerfvuil, halen onkruid weg en vegen portieken, in verschillende Goudse wijken. In Waddinxveen werken de twee organisaties nu bijna twee

Annet Stolk is met name actief in de regio Alphen aan den Rijn en de gemeenten Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven en een aantal kleinere plaatsen daaromheen. Hokken schoonmaken ,,Ik begeleid jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die door de rechter of de officier van justitie zijn veroordeeld tot een taakstraf. Er zijn twee typen straffen: leerstraffen en werkstraffen. Bij een leerstraf moeten jongeren een cursus volgen, bijvoorbeeld over overmatig alcoholgebruik of blowen, of een cursus waarbij ze sociale vaardigheden aanleren. Bij een werkstraf moeten jongeren iets doen voor de maatschappij, bijvoorbeeld afwassen in de keuken van een zorgcentrum, hokken schoonmaken op een kinderboerderij of schoonmaken in een buurtcentrum. En de rechter of officier van justitie kan ook een combinatie van deze twee straffen opleggen’’, vertelt ze.

Wim Stevenhagen/Comic House

jaar samen. In deze gemeente zijn inmiddels vier groepen jongeren ingezet. Annet Stolk: ,,Afvalverwerkingsbedrijf Cyclus zorgt hier voor prikstokken en vuilniszakken. En Woonpartners kijkt waar de jongeren aan de slag kunnen en zorgt voor een verplaatsbare keet, of een andere ruimte, waar de jongeren hun pauzes kunnen doorbrengen.’’ Annet Stolk werkt nu ruim een jaar als coördinator taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming, regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Zij doet dit werk samen met circa 30 collega’s. De coördinatoren plaatsen de jongeren op een project, houden toezicht op de plaatsing en rapporteren na afloop van de taakstraf aan het Openbaar Ministerie.

14

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

Wim Stevenhagen/Comic House


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:40

Pagina 15

De redenen om een taakstraf op te leggen, lopen uiteen. ,,De jongeren die bij ons terecht komen hebben zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten, zoals winkeldiefstaf, rijden onder invloed, schoolverzuim, vandalisme of vechten op school. Het gaat dus om minder zware delicten. Door de uitvoer van een taakstraf moeten ze gaan beseffen dat het niet goed is wat ze hebben gedaan. De meeste jongeren krijgen gemiddeld een werkstraf van tussen de 20 en 60 uur. Maar het kan oplopen tot 200 uur. Veel mensen denken dat een werkstraf een ‘makkie’ is. Maar dat is niet zo. De jongeren moeten vroeg op, moeten behoorlijk doorploeteren en krijgen er niet voor betaald. En dat terwijl vrienden en vriendinnen wel van hun vrije tijd genieten. Dan kun je nog zo stoer zijn, maar dan baal je toch’’, benadrukt Annet Stolk. ,,En voor de jongeren die in januari in Waddinxveen aan de slag zijn geweest, speelde nog een ander aspect; het was erg koud, de jongeren stonden echt te blauwbekken. De meeste jongeren zeiden aan het einde van die week: dit nooit meer…’’ Een rode kaart Een werkstraf is ook zeker niet vrijblijvend. De werkmeester houdt ze nauwlettend in de gaten. De jongeren moeten op tijd komen, doorwerken, mogen niet mobiel bellen of sms-en en moeten zich beleefd opstellen. ,,Doen

ze dat niet, dan krijgen ze een gele kaart. Een tweede overtreding van de regels betekent een rode kaart. Dan sturen we ze terug naar de rechter of de officier van justitie. En die kan ze vervolgens alsnog naar een jeugdgevangenis sturen.’’ In 2007 hebben in de regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord ruim 3000 jongeren een taakstraf uitgevoerd. Van deze taakstraffen is 84 procent geslaagd. ,,En 70 procent van de jongeren zien we nooit meer terug bij de Raad voor de Kinderbescherming.’’ Om de uitvoering van de taakstraffen mogelijk te maken, werkt de Raad voor de Kinderbescherming samen met een groot aantal instellingen, zoals zorgcentra, welzijnsinstellingen en woningcorporaties. Over de samenwerking met Woonpartners is Annet Stolk goed te spreken. ,,De lijnen zijn kort, we weten elkaar goed te vinden.” Ook Woonpartners is enthousiast over de samenwerking. Woonconsulent Antoinette Izeboud: ,,Dit is bij uitstek een project waar het twee kanten op werkt. De jongeren worden geconfronteerd met hun gedrag en de buurten worden leefbaarder.’’ De Raad voor de Kinderbescherming is nog steeds op zoek naar maatschappelijke organisaties en instellingen, die taakstrafjongeren willen begeleiden. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Annet Stolk, via (070) 374 23 00.

Wim Stevenhagen/Comic House De illustraties bij dit artikel zijn vervaardigd in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.

AUTOMATISCHE INCASSO Woonpartners Midden-Holland vindt het prettig als u via automatische incasso de huur betaalt. Daarom worden cadeaubonnen verloot onder die huurders die voor deze betalingswijze kiezen. In het eerste kwartaal van 2008 hebben de volgende drie huurders een VVV Irischeque van 45 euro gewonnen: • S.P. Cammeraat, Van Swaanswyckstraat 8, 2751 XL in Moerkapelle • M. Netten, Hoefbladstraat 10, 2802 ZB in Gouda • J.C. de Jong - v.d. Sluis, Jan van Bijnenpad 33, 2742 VS in Waddinxveen Van harte gefeliciteerd!

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

15


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:41

Pagina 16

Bouw huurwoningen Groot Swanla vordert goed De bouw van de 26 huurwoningen die worden gerealiseerd in de eerste fase van het nieuwbouwproject Groot Swanla in Zevenhuizen verloopt voorspoedig. De woningen blijken behoorlijk in trek; inmiddels hebben al ruim 120 woningzoekenden op de woningen gereageerd. Op 15 april sluit de inschrijvingstermijn (zie ook www.woonpartners-mh.nl). De woningen maken deel uit van het nieuwbouwproject Groot Swanla, dat gerealiseerd wordt aan de rand van het dorp Zevenhuizen, tussen de bestaande bebouwing van de wijk Swanla en de Knibbelweg. In totaal realiseert Hopman Interheem Groep hier 210 koopwoningen en, samen met Woonpartners, nog eens 40 huurwoningen. ,,Ik denk dat veel woningzoekenden toch gaan voor de goede prijs-kwaliteitverhouding’’, vertelt Stefan van der Padt (zie foto rechts), projectleider bij de afdeling Ontwikkeling van Woonpartners. Hij heeft zich namens Woonpartners bezig gehouden met de voorbereiding van de nieuwbouw. De woningen zijn verdeeld over twee woningtypen en hebben een huurprijs tussen de 539 en 620 euro, exclusief servicekosten (prijspeil juli 2007). ,,Dat is voor de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle best een behoorlijke huurprijs, maar de bewoners krijgen er dan ook een ruime, comfortabele woning voor terug.’’ Zijn collega, projectleider Hans van Ewijk van de afdeling Planmatig Onderhoud en Nieuwbouw (PON), zou er zelf wel willen wonen.

16

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

,,Ik heb het op dit moment nog prima naar mijn zin in mijn huidige woning, maar anders zou ik een woning in de wijk Groot Swanla zeker overwegen. Het wordt een mooie wijk, met veel water en groen en stijlvolle architectuur.’’ Hans van Ewijk houdt zich namens Woonpartners bezig met het waarborgen van de kwaliteit van de bouw. Hij werkt daarbij nauw samen met Stefan van der Padt. Over de samenwerking met Hopman Interheem Groep en met de aannemer Batenburg B.V. zijn de beide projectleiders goed te spreken: ,,We weten elkaar goed te vinden. De bouwplaats ligt er netjes bij en, niet onbelangrijk; de bouw schiet lekker op.’’ De eerste huurwoningen worden naar verwachting in november 2008 opgeleverd. In de tweede fase worden in de nieuwbouwwijk nog 30 gestapelde woningen gerealiseerd, waarvan 14 huurwoningen en 16 koopwoningen. Stefan van der Padt: ,,De bouwvergunning voor deze fase is inmiddels aangevraagd. Maar het is nog niet bekend wanneer de bouw en verhuur van deze woningen gaat starten.’’


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:41

Pagina 17

Levensloopbestendig Gouda krijgt steeds meer vorm Dertig organisaties die actief zijn in Gouda, hebben op 29 januari in het stadhuis het convenant Levensloopbestendig Gouda 2008 – 2011 ondertekend. In dit document maken de diverse partijen, net als vier jaar geleden, afspraken over wonen, zorg en welzijn voor senioren en mensen met een handicap in de gemeente Gouda. Het document Levensloopbestendig Gouda is ondertekend door de gemeente Gouda, cliënten-/belangenorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, het zorgkantoor en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Aanleiding voor het convenant is het toenemend aantal ouderen in de regio en in Gouda, die zorg nodig hebben. Wethouder Marion Suijker: ,,Als mensen niet alleen ouder worden, maar ook in grote aantallen ouder worden, dan moeten we ervoor zorgen dat er op het gebied van wonen, zorg en welzijn voldoende voorzieningen zijn.” De voorzieningen moeten bovendien passend zijn, voor de ouderen van nu. Het is immers niet meer vanzelfsprekend dat mensen, zodra zij behoefte hebben aan zorg, opgenomen worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Veel mensen blijven liever zelfstandig wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Om dit voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken, hebben 21 organisaties die actief zijn in Gouda in 2004 voor het eerst het convenant Levensloopbestendig Gouda ondertekend. Begin 2006 hebben nog eens 9 organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg zich hierbij aangesloten. Aantrekkelijk wonen Met de ondertekening van het convenant geven de betrokken partijen aan dat ze bij willen dragen aan een levensloopbestendig Gouda in 2015. De opzet is dat het dan in alle wijken voor iedereen aantrekkelijk wonen is (al dan niet in combinatie met zorg- en dienstverlening), dankzij een breed en divers aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De 30 convenant-

partners ontwikkelen hiervoor als het ware de fysieke infrastructuur, in de vorm van levensloopbestendige wijken, woonzorgzones, zorgkruispunten, zorgsteunpunten en informatiepunten. En de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vult deze aan met collectieve en individuele voorzieningen voor de inwoners van Gouda. Een levensloopbestendig Gouda vraagt van de betrokken partijen in ieder geval dat zij intensiever en/of anders met elkaar samenwerken. Ze moeten zaken anders organiseren, capaciteit beschikbaar stellen en hun activiteiten, procedures en producten (nog) beter op elkaar afstemmen. In het convenant zijn deze ambities en samenwerkingsafspraken schriftelijk vastgelegd, waardoor de partijen elkaar hierop kunnen aanspreken. De gemeente Gouda speelt hierbij een regisserende rol. Twee maal per jaar overlegt de gemeente met de convenantpartners over de voortgang van het proces. En jaarlijks wordt verslag uitgebracht over de voortgang van het proces en de behaalde resultaten. Mooi voorbeeld Wethouder Marion Suijker geeft aan positief gestemd te zijn over wat er bereikt is in de afgelopen vier jaar. ,,We zijn op de goede weg. Er wordt veel gebouwd in het kader van Levensloopbestendig Gouda en veel bestaande woningen worden geschikt gemaakt voor senioren en gehandicapten. Ook op het gebied van leefbaarheid investeren de partners volop. Met als mooi voorbeeld de realisatie van het gezondheidscentrum in de Sacramentskerk in Korte Akkeren.”

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

17


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:41

Pagina 18

In Gouda, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle zijn diverse bewonerscommissies en een -vereniging actief. Op deze pagina treft u een overzicht aan, met de namen en adressen van de contactpersonen/secretarissen van deze commissies en vereniging. OVERKOEPELENDE ORGANISATIES Stichting Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen/Zevenhuizen-Moerkapelle (HWZM)

Secretariaat: Wingerd 12a, 2742 SK Waddinxveen Telefoonnummer: (0182) 61 01 55 E-mail: info@hwzm.nl Website: www.hwzm.nl

Huurdersvereniging Woonbelang Hollands Midden (HWHM)

Dunantsingel 44, 2806 JC Gouda Telefoonnummer: (0182) 58 30 33 E-mail: info@huurdersverenigingwoonbelang.nl Website: www.huurdersverenigingwoonbelang.nl

BEWONERSCOMMISSIES GOUDA Bleysstraat Dhr. W. Wiltenburg Bleysstraat 28 2806 LA Gouda

Kort Haarlem Mevr. J.H. van Zanten Pretoriaplein 37 2806 TW Gouda

Schweitzerplein/Bernadottelaan i.o. Mw. N. Brussaard Schweitzerplein 47 2806 ZS Gouda

Callicarpa Dhr. M.P. de Koekoek Westhaven 9-202 2801 PH Gouda

Margrietplein Mevr. T. Blom Margrietplein 22 2802 ZE Gouda

Vroesenplein i.o. Dhr. E. Poos Willem Vroesenplein 18 2801 PR Gouda

Dunantsingel Mevr. H. Kwaak Dunantsingel 192 2806 JG Gouda

Margrietplein Laagbouw Mevr. Y. Vermeulen Hagewindestraat 6 2802 ZV Gouda

Willem de Zwijgersingel/Statensingel i.o. Dhr. H. Cabout Statensingel 90 2805 BK Gouda

Goverwelle Toren Mevr. I. Baas-Van Ginneken Middenmolenplein 124 2807 GV Gouda

Middenmolenlaan Dhr. M.A. Ballering Middenmolenlaan 227 2807 EW Gouda

Willensplein Dhr. T.P. van den Berg Willensplein 115 2807 PA Gouda

Groen van Prinsterersingel Mevr. R. Lafeber Groen van Prinsterersingel 17C 2805 TD Gouda

Oud-Achterwillens Mevr. H.H. Prinsen Achterwillenseweg 40 2805 JZ Gouda

Groeneweg/De Baan Dhr. L.A. Hoek van Dijke Groeneweg 33a 2801 ZB Gouda

Ouverturelaan Dhr. L.I. Cats Ouverturelaan 71 2807 JW Gouda

BEWONERSCOMMISSIES WADDINXVEEN Beetshoek Dhr. H. Grutter Oltmansstraat 12 2741 ZD Waddinxveen

Oostpolderwijk Dhr. R. Hipke Alpherwetering 82 2741 MP Waddinxveen

Zuid Mevr. T. Flux-van Eijk Herculespad 7 2741 TD Waddinxveen

Bomenwijk Dhr. F.M. Gouw Eikenlaan 47 2742 ZZ Waddinxveen

Oranjewijk Mevr. J. Geers Jan Willem Frisoweg 2 2741 BV Waddinxveen

Zuidplas Dhr. J.S. Middel Zuidplaslaan 26 2743 CX Waddinxveen

Groenswaard-Flats Dhr. F.H. Gorter Peter Zuidlaan 83 2742 XD Waddinxveen

SWB Dhr. J. van den Berg Jan van Bijnenpad 333 2742 VH Waddinxveen

Groenswaard-Laagbouw Dhr. P. Lebbing Waddepad 47 2742 TW Waddinxveen

Tesselschadelaan Mevr. H. Verboom Tesselschadelaan 58 2741 AT Waddinxveen

Bewonersvereniging Zuidplaslaan-Hoogbouw Mevr. G.J.A. Stomphorst Zuidplaslaan 256 2743 CS Waddinxveen

Dreef Mevr. A.J. Lub Havikhoek 59 2743 GE Waddinxveen

Wingerd Dhr. H.C. Tinkhof Wingerd 229 2742 SJ Waddinxveen

Kerkweg-Oost Dhr. W.P. Vermeulen Kerkweg-Oost 243 2741 HE Waddinxveen

Zeeheldenwijk Dhr. J.B. Teuben Henegouwerweg 82a 2741 KC Waddinxveen

BEWONERSCOMMISSIES ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE Bewonerscommissie Moerkapelle Mevr. M. Pilgram Moerkapelse Zijde 56 2751 DN Moerkapelle

18

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

Bewonerscommissie Zevenhuizen Mevr. F. v.d. Bosch De Graskamp 11 2761 TT Zevenhuizen

Recreatiecommissie ’t Suytende Dhr. J. Klijn Zuidplaslaan 523 2743 KC Waddinxveen


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:41

Pagina 19

SudokuPuzzels Hieronder ziet u een Sudoku. In deze puzzel moeten de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 worden ingevuld, en wel zo dat: • op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt (zie de roze balk, in onderstaande puzzels) • in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt (zie de gele balk) • in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt (zie het groene veld) In een sudoku-puzzel zijn altijd al een aantal cijfers ingevuld; deze cijfers staan vast en mogen niet worden gewijzigd. Het is aan u om de puzzel verder in te vullen, zodat aan bovengenoemde eisen wordt voldaan. Er is trouwens altijd maar één oplossing mogelijk. Heeft u één puzzel of allebei de puzzels opgelost? Zet dan het rijtje cijfers dat u heeft ingevuld in de roze hokjes in een e-mail en stuur deze naar n.v.kesteren@woonpartners-mh.nl (dus bijvoorbeeld: puzzel makkelijk 1 9 8 5 4 3 6 2 7). U kunt natuurlijk ook een briefkaart of een ander kaartje inzenden met de oplossing. Stuur deze voor 1 mei 2008 op naar: Woonpartners Midden-Holland, postbus 102, 2740 AC in Waddinxveen. Het maakt niet uit of u één of allebei de puzzels heeft opgelost. Onder alle inzenders wordt een cadeaubon verloot van 15 euro. De oplossing van de Sudokupuzzels uit het Woonpartners Magazine van december 2007 is: Puzzel makkelijk

Puzzel moeilijk 4 5 9 8 3 2 1 7 6

8 7 6 1 5 9 4 3 2

1 3 2 7 6 4 9 8 5

4 3 2 6 1 9 8 7 5

7 6 5 4 8 3 2 1 9

8 9 1 5 2 7 6 4 3

2 1 8 7 9 5 6 4 3

7 6 5 3 4 1 2 9 8

4 9 3 8 2 6 5 1 7

5 2 1 7 9 6 3 8 4

9 4 8 5 3 2 6 7 1

3 7 6 4 1 8 2 5 9

9 2 7 5 8 4 3 6 1

6 1 4 9 2 3 5 8 7

3 5 8 6 7 1 2 4 9

2 6 3 1 5 8 9 4 7

1 9 4 3 2 7 8 5 6

7 8 5 9 6 4 1 3 2

In totaal zijn 48 goede oplossingen binnen gekomen. De cadeaubon is gewonnen door: Martin van Mil, Peter Zuidlaan 35, 2742 XE in Waddinxveen. Van harte!

Makkelijk

Moeilijk

3

7 5

5 4 6

9

9

3 6 7 2

8

6

8

7

4

2 8

7

8 4 1

7 3 3

6

9 2 5 7

6

2

8 5 9 3

4

8 7

7 2

1 4 9

3 9

5 2 3 4

6 8 4 2

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

19


Magazine 1 2008:Magazine 1 2008

02-04-2008

12:39

Pagina I

‘Als ze ons nodig hebben, weten ze ons te vinden’ In 2006 stapte het bestuur van de bewonerscommissie Moerkapelle op, omdat de samenwerking met de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle niet echt soepel verliep. Martje Pilgram en Mart Sinke namen het stokje over, samen met Cees Fijan (niet bij het interview aanwezig). ,,We vonden het geen goede zaak als er helemaal geen bewonerscommissie zou zijn, in Moerkapelle. Vandaar dat wij bestuurslid zijn geworden’’, vertellen ze. Martje Pilgram en Mart Sinken hadden allebei niet echt ambities, op dat vlak. Martje Pilgram: ,,We hebben het eerlijk gezegd allebei al best druk genoeg. Ik ben zelf dierenarts en moeder van drie kinderen en Mart werkt op een school en heeft vijf kinderen. Maar het is belangrijk dat huurders een aanspreekpunt hebben in Moerkapelle. Een commissie waar ze terecht kunnen, als ze er zelf niet uitkomen met de gemeente of met Woonpartners. En dus hebben wij het opgepakt.’’ Mart Sinke nam de functie van voorzitter op zich, Martje Pilgram die van secretaris en Cees Fijan die van penningmeester. Enquête De drie bestuursleden houden zich nu anderhalf jaar bezig met allerlei zaken, onder meer op het vlak van leefbaarheid. Eén van de drie bestuursleden woont de zeswekelijkse vergaderingen van de huurderbelangenorganisatie HWZM bij en de bewonerscommissie vergadert zelf één keer per twee maanden. Daarnaast besteden de bestuursleden enkele uren per maand aan het voorbereiden van de vergaderingen en het afhandelen van lopende zaken. En dat gaat goed; de commissie heeft onlangs een enquête gehouden onder de inwoners van Moerkapelle, om te peilen wat mensen nu van de bewonerscommissie verwachten en met welke problemen ze worstelen. ,,Daar kwamen niet echt verrassingen uit. De

20

WOONPARTNERS MAGAZINE MAART/APRIL 2008

mensen zijn over het algemeen tevreden over wat we doen. De meeste bewoners hebben ook niet echt behoefte aan bewonersavonden. Als ze ons nodig hebben, weten ze ons toch wel te vinden’’, concluderen de twee bestuursleden. Achterpaden Martje Pilgram: ,,Ik kom oorspronkelijk uit Gouda, maar voel me nu echt thuis in Moerkapelle. Het is een heerlijk rustig dorp, waar de bewoners nog echt betrokken zijn bij hun plaatsgenoten. En dat tref je niet vaak in de Randstad. Maar er zijn ook mindere kanten. Zo hebben we steeds minder voorzieningen. Eén supermarkt is al verdwenen, de bank, het postkantoor, de drogist en twee kledingzaken. Nu kunnen we daar als bewonerscommissie niet zoveel aan doen, maar we kunnen het wel aankaarten bij de gemeente.’’ Hetzelfde geldt voor de problemen met de achterpaden in Moerkapelle. Als het regent, dan staan een groot aantal achterpaden in het plaatsje deels blank. Mart Sinke: ,,De riolering kan het water gewoonweg niet aan en de staat van onderhoud is ook niet altijd even optimaal. Dat is op zich al vervelend, maar bij een aantal bewoners staat het water ook in de tuin, of in de schuur. En we kennen zelfs mensen bij wie het water letterlijk het huis instroomt. We hopen dan ook dat de gemeente

snel met een oplossing komt voor dit probleem.’’ Over de samenwerking met Woonpartners, is de bewonerscommissie positief. ,,We hebben het idee dat naar ons geluisterd wordt. Dat we serieus worden genomen.’’ Zo doet de bewonerscommissie elk jaar een schouw, samen met Woonpartners en zo mogelijk met de gemeente. ,,Op die manier kunnen we meteen zien wat er beter kan. Verder kijken we dan meteen naar het onderhoud dat het jaar daarop op het programma staat.’’ Verder heeft de commissie regelmatig informeel contact met de corporatie. ,,Zo hebben we Woonpartners gevraagd om bakken te plaatsen in het dorp, waar bewoners hun zakjes met hondenpoep weg kunnen gooien. Veel bewoners ergeren zich aan hondenpoep. Als we daar met z’n allen iets aan kunnen doen, dan draagt dat bij aan de leefbaarheid.’’ De bewonerscommissie zou het nog wel prettig vinden als iemand uit Moerkapelle Oost zich aanmeldt voor de commissie. Mart Sinke en Martje Pilgram: ,,Wij zijn op dit moment maar met z’n drieën. Dat maakt je toch wat kwetsbaar. Wij komen bovendien alle drie uit dezelfde hoek (het gebied rond de Hollevoeterlaan) en het is dus lastig te weten wat er aan de andere kant van Moerkapelle speelt. Wat extra input uit de oostelijke kant van Moerkapelle is dus meer dan welkom.’’

Woonpartners Magazine  

Bewoners Magazine April

Advertisement