Page 1

&

homenajes congresos


ANTONI MARTÍ I COLL

HISTÒRIA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE MATARÓ COMENTARIS I PUBLICACIÓ DE LA HISTÒRIA INÈDITA DE MATARÓ ESCRITA L'ANY 1850 PER L'ADVOCAT JOAN DE PALAU

tirant lo b anch València, 2010


Copyright ® 2010 És rigorosament prohibida, sense l’autorització dels titulars del «copyright», sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics. En cas d’errates i actualitzacions, l’Editorial Tirant lo Blanch publicarà la pertinent correcció a la pàgina web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

© ANTONI MARTÍ I COLL Il·lustració de la portada extreta del llibre d'en Ramon Reixach i Puig «Els Orígens de la tradició política liberal catòlica a Catalunya: Mataró, s. XVIII i XIX», Mataró: Caixa Laietana, 2008, Premi Iluro 2007 Fotografies: Antoni Canal i Sergio Ruiz Traducció: Anna Arnall

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Arts Gràfiques, 14 - 46010 - València TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Llibreria virtual: http://www.tirant.es DIPÒSIT LEGAL: V - 1243 -2010 I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 796 - 4 IMPRIMEIX: GUADA IMPRESORES, S.L. MAQUETACIÓN: PMc Media Si té alguna queixa o suggeriment pot enviar un mail a: atencioncliente@tirant.com. En cas de no ser atés el seu suggeriment per favor llegeixi en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa el nostre Procediment de queixes.


ÍNDEX Presentació .............................................................................................

9

JOSEP MASÓ I ALIBERAS

CONTINUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS A PARTIR DE LA COMMEMORACIÓ DEL 125è ANIVERSARI DE LA SEVA FUNDACIÓ Medalla d’Or de la Ciutat de Mataró (Acte acadèmic) .................... Augment extraordinari de col·legiats .............................................. Profund creixement intern ............................................................... Profunda projecció cap a l’exterior ................................................... El Col·legi d’Advocats estrena dependències ................................... Dos nous degans................................................................................ Cloenda .............................................................................................. Fotografies .........................................................................................

14 15 17 19 20 22 25 26

COMENTARIS A LA HISTÒRIA INÈDITA DE MATARÓ ESCRITA L’ANY 1850 PER UN ADVOCAT MATARONÍ Introducció ........................................................................................ Comentaris ........................................................................................ Apèndix I ........................................................................................... Apèndix II .......................................................................................... Epíleg .................................................................................................

37 47 55 70 81

UNA HISTÒRIA MANUSCRITA INÈDITA SOBRE MATARÓ Època romana.................................................................................... Època goda......................................................................................... Època àrab ......................................................................................... Època restauradora ........................................................................... Sota els reis d’Aragó ......................................................................... Sota els reis de Castella.................................................................... Monuments artístics de la ciutat de Mataró ...................................

89 111 114 121 139 160 181


PRESENTACIÓ L’any 1992, amb motiu dels 125 anys de la fundació del Col·legi, vam editar el llibre Homenatge a unes Corts Catalanes, en el qual, com a introducció, es feia un relat del que havien estat aquells 125 anys. N’era autor el company Antoni Martí Coll. No fa massa, en una reunió amb els col·legiats no exercents, l’Antoni Martí ens va fer oferiment d’endegar la continuació d’aquella història, des d’aleshores fins ara. Posteriorment, plantejà la possibilitat d’aprofitar l’edició del llibre per publicar una obra que havia descobert sobre la història de Mataró, manuscrita l’any 1850 per un advocat mataroní. Deia que era la més antiga de les conegudes sobre la ciutat i d’una gran qualitat pel que fa al rigor i al mètode empleat, molt propi del romanticisme de l’època en què va escriure. No podíem rebutjar l’oferiment. La junta, unànimement, em va encarregar que li fes saber la nostra acceptació. Cal conèixer la història per adonar-se del que s’ha fet bé i del que s’ha fet malament i, amb perspectiva de futur, no caure en els mateixos errors en uns temps tan canviants com els actuals, on allò que avui sembla meravellós d’aquí a un any ja és obsolet. Per tant, mirant constantment el futur i vivint intensament el present, ens convé conèixer el nostre passat, és per això, que avui us oferim aquesta continuació de la història col·legial, a la vegada que l’esmentada història inèdita de Mataró. L’Antoni Martí és un entusiasta de la professió, com ho demostra el fet que ha transmès la devoció pel Dret a quatre dels seus fills. És també un enamorat de la nostra ciutat, de la qual ha estat batlle i, en preguntar-li si, com a historiador, tenia coneixement de cap altre jurista que hagués presidit el Consistori, em va fer saber que, precisament, el pare de Joan de Palau, autor del manuscrit que avui també presentem, era l’advocat Melcior de Palau i Bonet, que havia estat alcalde de Mataró els anys 1850 i 1851; i també que Joan de Palau tenia tres germans advocats, i un d’ells, Josep, va ser fundador del Col·legi. Entre els fundadors hi ha també en Pompeu Serra i Carbonell, que va ser alcalde els anys 1865 i 1867, precisament, l’any de la fundació del Col·legi. Tot ens pot fer concloure que aquesta història de Mataró va ser escrita quan es pressentia la fundació del Col·legi i que, en aquells anys,


10

Josep Masó i Aliberas

els seus protagonistes foren personatges que resultaren decisius en aquell esdeveniment ciutadà. Aquesta és la pretensió del Col·legi, endegant una publicació que no aspira més que a contribuir al millor coneixement de la nostra història, amb aquesta modesta aportació al patrimoni cultural de la ciutat. Vull fer palès l’agraïment del Col·legi a l’autor del llibre, l’Antoni Martí i Coll, per haver-nos cedit l’obra manuscrita de la història de Mataró i els comentaris i apèndixs sobre el text, com també l’esforç que ha comportat la recopilació de les dades i l’examen dels documents necessaris per a la confecció d’aquesta mena de crònica i reportatge dels darrers anys del Col·legi, tasca en la qual han col·laborat també, de forma decisiva, tant la secretària del Col·legi, Judit Julià, com la bibliotecària Carme Fullerachs. Amb la publicació d’aquest llibre volem contribuir a enfortir i entrelligar la nostra Institució amb la Ciutat que ens acull, en una manifestació paradigmàtica del què podem significar els col·legis petits com el nostre, per destacar tot allò que ens fa diferents, enaltint les pròpies peculiaritats. Enfront dels cants de sirena que demanen la supressió dels col·legis, hem de potenciar tots aquells trets que ens fan especials i més propers als que exercim en els nostres petits territoris. La presentació del llibre es farà en la festivitat del nostre patró, acte solemne en el qual també es lliuraran les medalles de Sant Raimon als companys Santiago Martínez i Saurí, Jordi Puigderrajols i Coll i, a títol pòstum a Josep M. Manté i Spà. El record d’en Pep fa pensar en tots aquells altres entranyables companys que ens han deixat al llarg d’aquests anys, als quals dediquem aquesta edició.

JOSEP MASÓ I ALIBERAS Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró


CONTINUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS A PARTIR DE LA COMMEMORACIÓ DEL 125è ANIVERSARI DE LA SEVA FUNDACIÓ


Quan, l’any 1992, van complir-se els cent vint-i-cinc anys de la fundació del Col·legi d’Advocats de Mataró, el Col·legi comptava amb el nombre de col·legiats més important de la seva existència, però, tanmateix, resultava difícil tenir notícia de la seva història, ja que es tractava d’una d’aquelles associacions, les activitats de les quals, per la seva naturalesa, no transcendeixen gaire públicament. Calia, doncs, intentar investigar la vida jurídica de la ciutat fins a la fundació del Col·legi i cercar les motivacions de la seva fundació, els personatges que ho aconseguiren i els primers i els futurs tràmits que calien per ser útil als associats; a l’inici, es tingueren successius acords per procurar que les reformes de Jutjats i Tribunals no perjudiquessin l’extensió i les competències del partit judicial o la continuació i la permanència indefinida del Tribunal de Marina; més tard, l’any 1889, per exemple, el Collegi, fins i tot, dedicà una actuació preeminent en relació amb la d’altres col·legis catalans, que tingué un ampli ressò a tota la premsa, buscant la defensa del Dret Civil de Catalunya. Tot aquest passat ja es va mirar, comentar i fotografiar fa uns quants anys, en commemorar els 125 anys de la fundació del Col·legi, i es va editar un treball amb el títol Homenatge a unes Corts Catalanes que, a més, dedicava més de vint-i-cinc pàgines a l’origen i precedents de la creació de l’associació professional referida i als cent vint-i-cinc anys de la seva existència. Cal destacar que, sense descuidar, com és lògic, les activitats i funcions pròpies de l’advocacia, el Col·legi va participar i ha col·laborat i pres part, des de la seva fundació, en nombroses qüestions i fets que pertoquen a la ciutat de Mataró, tant culturals, com polítics, econòmics i de tot tipus, i ha sentit la inquietud d’adherir-se a qualsevol manifestació, sol·licitud o reclamació considerada de justícia. Aquesta conducta i actitud guiaren, entre d’altres circumstàncies, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Mataró a l’atorgament al Col·legi de la Medalla d’Or de la Ciutat. L’anàlisi de la sessió tinguda per motiu d’aquesta distinció, rebuda en la Sala de Plens de l’Ajuntament l’any 1992, quan es va commemorar i celebrar el mencionat aniversari de la fundació del Col·legi, ens servirà ara d’inici per a la continuació de la història anunciada. Després, seguiran altres consideracions, com ara constatar el gran augment del nombre de col·legiats, l’examen d’actes acadèmiques, la inauguració d’un nou edifici on radica avui el Col·legi, el nomenament de dos nous degans....


14

Antoni Martí i Coll

Tanmateix, el mètode o procediment per tractar la qüestió, sense renunciar a retratar o descriure la realitat, atenent que els temes o fets que es pretenen descriure són molt propers en el temps, la seva informació o notícia no requerirà pas la tècnica o procediment que serien apropiats per a un historiador, sinó que la continuació de la història del Col·legi, iniciada l’any de l’aniversari dels seus 125 anys, s’assemblarà a un senzill reportatge periodístic, acompanyat de fotografies, comentaris i glosses que calguin.

MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT DE MATARÓ PER AL COL·LEGI La tarda del dia 6 de novembre de 1992 va celebrar-se, a interès de l’Illustre Col·legi d’Advocats de Mataró, amb motiu de commemorar el 125è aniversari de la seva fundació, un solemne acte acadèmic a la Sala de Plens de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Mataró, amb l’assistència del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Sr. Agustí Bassols i Parés, de l’alcalde de l’Ajuntament de Mataró, l’Il·lustríssim Sr. Manuel Mas i Estela, del membre del Consell General del Poder Judicial, l’Excellentíssim Sr. Antoni Bruguera i Manté, del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Excel·lentíssim Sr. José Antonio Somalo Giménez i del president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Excel·lentíssim Sr. Eugeni Gay i Montalvo (fotografies 1 i 2). La introducció de l’acte fou a càrrec del degà del Col·legi i, després, el seu autor va presentar el llibre editat amb motiu del 125è aniversari, titulat Homenatge a unes Corts Catalanes, que tracta d’una anàlisi de les Corts celebrades l’any 1706, obra que també feia referència als antecedents i a les vicissituds ocorregudes amb motiu de la fundació del Col·legi l’any 1867, i en la qual es continua la seva història i la dels col·legiats fins a la data de l’aniversari. També es procedí a la imposició, per part del conseller de Justícia de la Generalitat, l’Honorable Sr. Agustí Bassols i Parés, de la Creu d’Honor de Sant Raimon de Penyafort a l’Excel·lentíssim Sr. Joaquim M. Bartra i Soler, exdegà del Col·legi, el qual prengué la paraula juntament amb altres personalitats (fotografies 3 i 4). Tanmateix, el més transcendent i important de l’acte va succeir al final, quan l’alcalde de Mataró va lliurar al Col·legi d’Advocats la Medalla d’Or de la Ciutat i el corresponent pergamí, complimentant l’acord del Ple, que va ser llegit públicament i aplaudit per tots els presents (fotografia 5).


Història de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

15

L’acte acadèmic va ser àmpliament comentat a la premsa local. La Crònica de Mataró de l’endemà de l’acte va publicar un ampli reportatge; i el mateix diari, tres dies més tard, va reincidir en comentaris sobre el cas, destacant entre altres detalls i opinant, textualment, que «considerant la solemnitat que el va envoltar, junt amb les moltes personalitats assistents, en poques ocasions s’ha pogut ser testimoni d’un acte d’aquestes característiques» (diari Crònica de Mataró, 10 de novembre 1992. «La solemnitat d’un acte»).

AUGMENT EXTRAORDINARI DE COL·LEGIATS L’any 1992 ja es va considerar, aventurant una hipòtesi de futur, que resultava esperançador i ens confortava veure el progressiu increment del nombre de col·legiats residents a la ciutat. En referir-nos-hi, no volíem pas menysprear els col·legiats no residents a Mataró, però, a l’hora de fer una anàlisi del nostre Col·legi, resultava lògic preferir contemplar els residents a Mataró i el seu partit judicial. L’esmentat increment era fàcil de comprovar: Anys: • • •

1989 1990 1991

85 110 129

col·legiats residents a Mataró “ “

Igual que abans, atenent els efectes de l’obligatorietat de les collegiacions dels professionals del Dret en relació als partits judicials, ens pertoca mirar quasi exclusivament la variació del nombre de col·legiats residents a Mataró i partit. Ja no ens interessa computar el nombre dels no residents a Mataró, ja que, a partir de l’any 2000 la davallada de collegiats de fora és considerable, atès que van desaparèixer les habilitacions i es va instaurar el sistema d’actuació per comunicació.


16

Antoni Martí i Coll

RESIDENTS

NO RESIDENTS

ANY

Exercents

No exercents

Exercents

No Exercents

1991

129

22

667

26

839

1992

160

23

621

23

827

1993

170

24

643

32

869

1994

200

42

623

30

895

1995

211

45

570

46

872

1996

223

44

574

45

886

1997

259

52

492

50

853

1998

258

72

545

47

922

1999

280

67

469

37

853

2000

267

67

242

32

608

2001

257

73

229

30

589

2002

253

74

216

31

574

2003

268

74

204

31

577

2004

284

76

175

21

556

2005

291

81

177

25

574

2006

303

70

138

21

532

2007

310

81

155

30

576

2008

316

87

147

17

567

L’aritmètica evidencia un notable augment dels professionals col·legiats. La diferència entre els totals consignats és de dues-centes cinquanta-dues persones, cosa que significa un alt percentatge, considerant que només han passat disset anys. En relació a aquesta qüestió dels col·legiats de Mataró, cal també consignar, com una novetat, que des de no fa gaire temps han aparegut molts despatxos col·lectius. Però, sens dubte, l’esdeveniment més significatiu d’aquest període ha estat la incorporació massiva de la dona a l’exercici de la professió i, més concretament, al nostre Col·legi, on ha anat adquirint importància creixent la presència d’advocades nascudes i residents a Mataró. Des de l’any 1977, amb la incorporació de la primera advocada resident a Mataró, la senyora Núria Beltran i Villanueva (fotografia 7), amb el número de col·legiada 244, seguida d’altres advocades també residents a


Història de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

17

Mataró, com la senyora Maria Carme Julià i Blanch (fotografia 8), incorporada l’any 1981, amb el número de col·legiada 332, i la senyora Montserrat Bonamusa i Estrada (fotografia 9), incorporada l’any 1983, amb el número de col·legiada 428, la presència de la dona dins la nostra professió no ha deixat de créixer fins als nostres dies, parella amb els canvis socials que s’han produït en el món professional i laboral en tants d’altres sectors, fins al punt de convertir-se en majoritària. Així, en el moment actual, el cens col·legial és de tres-cents disset advocats residents, dels quals cent setanta són dones i cent quaranta-set són homes. Si ens atenem al nombre total d’advocats exercents amb independència de la seva residència, veurem que, d’un total de quatre-cents cinquanta-un advocats, dos-cents són dones i dos-cents cinquanta-un són homes. Aquest fet s’ha reflectit també en la composició de les últimes juntes del Col·legi. Així, han estat elegides com a membres de junta: • • • • • • • •

1987 – Sra. M. Carme Julià i Blanch, Diputada tercera (1988-1999) 1998 – Sra. Núria Calpe i Marquet, Diputada segona (1999-2009) 2001 – Sra. Gemma Maltas i Orriols, Secretària (2002-2007) 2001 – Sra. M. Dolors Fernández Sainz de la Maza, Tresorera (2002- ) 2003 – Sra. Núria Beltran i Villanueva, Bibliotecària-comptadora (2004-2009) 2008 – Sra. Montserrat Bonamusa i Estrada, Diputada cinquena (2009- ) 2008 – Sra. Olga Ortiz i Moreno, Presidenta del Grup d’Advocats Joves (2009- ) 2009 – Sra. Susana Rodríguez Puente, Diputada segona (2010- )

Actualment, aquest procés ha portat a assolir la tan desitjada i desitjable paritat en la composició de la Junta del Col·legi i, cal dir, que sense necessitat de preestablir quotes de participació obligatòries, ja que aquest ha estat un fenomen naturalment instaurat.

PROFUND CREIXEMENT INTERN Com una conseqüència del notable augment d’advocats i de l’increment demogràfic de la ciutat i de les normes legals que han anat guanyant vigència a causa dels canvis polítics i jurídics, no només va ser necessari, com veurem, crear noves dependències per ubicar nous jutjats i un nou


18

Antoni Martí i Coll

col·legi d’advocats, sinó també adequar l’entranya, l’organització interna del Col·legi, per poder ser útil en benefici dels professionals i, fins i tot, per servir encara més positivament a la societat en general. Així doncs, durant els pocs més de quinze anys transcorreguts des de l’any 1992, s’han modificat els Estatuts amb reformes que afecten tant la constitució de la Junta, com l’adaptació a la llei 7/1997 sobre mesures liberalitzadores dels col·legis professionals; també, han estat adaptats per raó de la seva adequació al Codi de l’Advocacia Catalana, aprovat l’any 2001 (supressió d’habilitacions, arbitratge, despatxos col·lectius, publicitat, convocatòries d’assemblees, procés electoral, grup d’advocats joves); també, per la inclusió de la facultat disciplinària i, a més, per la nova reforma de l’any 2009 (pendent d’aprovació per la Generalitat) per tal d’adequar els Estatuts a la nova Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Potser, el que més evidencia la transformació de l’organigrama del nostre Col·legi en un període de temps tan curt, és la necessitat de crear vuit noves comissions. L’any 1992 hi havia constituïda tot just la Comissió del Torn d’Ofici; posteriorment, fins avui, s’han creat de forma cronològica les de l’Escola de Pràctica Jurídica i Formació, Deontologia, Regulació d’Honoraris, Mediació, Noves Tecnologies, Llengua i Cultura. Més enllà de l’àmbit estrictament col·legial, el Col·legi col·labora també amb l’Ajuntament des de diversos àmbits: •

Des de l’any 1993, amb l’Ajuntament de Mataró a través del Conveni de Cooperació, Assistència i Defensa Jurídiques, per portar a terme la defensa dels interessos i drets que l’Ajuntament tingui a bé encomanar. Prestació d’un Servei d’Orientació Jurídica a la dona a les dependències del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones durant dos dies a la setmana. Actualment, s’està en vies de signar un conveni de col·laboració entre el mateix Ajuntament i el Departament de Justícia, per a la posada en marxa del Servei d’Informació a la Mediació en el marc del Servei de mediació ciutadana de Mataró, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes que puguin sorgir entre els ciutadans del municipi. Representació per part de membres de la junta en el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció i en el Consell Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats per a la Dona.


Història de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

19

Tanmateix, recentment el Col·legi ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat per a la posada en funcionament d’un Servei d’orientació jurídica a l’Ajuntament del Masnou, amb una prestació total de cinc hores setmanals.

PROFUNDA PROJECCIÓ CAP A L’EXTERIOR No cal recordar com de gran i de constant ha estat sempre la perseverança del Col·legi a interessar-se per la cultura, preferentment, quan el cas ha afectat Mataró. No podem passar per alt, tanmateix, que l’any 1993 la Junta va acordar instaurar el Premi Literari Col·legi d’Advocats de Mataró i que, a partir de l’any 1995, s’han premiat i publicat diverses obres, després de celebrar vuit certàmens per aquest motiu. També s’han publicat obres alienes al certamen, i s’ha col·laborat amb la comissió d’homenatge al poeta, antic fundador del Col·legi i antic degà, Terenci Thos i Codina i, juntament amb el Grup d’Història del Casal, es pren part cada any en l’atorgament del Premi Thos i Codina, dedicat a guardonar treballs de recerca dels estudiants de batxillerat de Mataró (fotografia 6). No és necessari insistir ni donar altres exemples de la tendència del Col·legi a interessar-se per la cultura, especialment, quan el cas afecta la ciutat que l’acull. Resulta paradigmàtic el fet de vetllar, avui, per la publicació d’un treball relatiu a la història de la ciutat que restava encara inèdit, tot i tractar-se d’un estudi fet l’any 1850 i ser el més antic escrit sobre la qüestió. Uns dels actes que s’ha volgut projectar cap a l’exterior, tant pel fet de cercar un lloc adient per facilitar l’assistència de parents i amics i, fins i tot, entorns públics aliens a les dependències del Col·legi, com per procurar així la seva màxima divulgació i importància, és l’acte d’imposició de togues als nous advocats i per premiar els advocats amb vint-i-cinc o més anys de col·legiació. La primera vegada que es va iniciar la referida litúrgia, va ser amb motiu de la inauguració de les noves dependències del Col·legi. Considerem, per acabar, que no caldrà pas, per palesar la realitat de la projecció del Col·legi cap a l’exterior, enumerar les nombroses festivitats, reunions, celebracions patronímiques tingudes, o els aplegaments amb d’altres col·legis o associacions, com, per exemple, la reunió tinguda el 31 de gener de 1988 amb l’AJAC (Associació de Joves Advocats de Catalunya), presidida per la presidenta Anna M. Alemany Serra; o les conferències, com la tinguda el 14 de gener de 1999, a càrrec de l’Honorable consellera


20

Antoni Martí i Coll

de Justícia Núria de Gispert i Català, sobre «Codi de Família i d’Unions Estables de Parella», o els contactes i sessions necessaris per complimentar els actes propis derivats de l’Escola de Pràctica Jurídica i Formació, i les activitats del grup d’Advocats Joves....

EL COL·LEGI D’ADVOCATS ESTRENA DEPENDÈNCIES Copiem del diari El Punt, de 15 novembre de l’any 1997 (núm. 6087), referint-se al Col·legi d’Advocats de Mataró, amb el títol de «La inauguració de la nova seu a Mataró reuneix nombrosos lletrats d’arreu de Catalunya», on podem llegir el següent: «La inauguració de la nova seu va reunir ahir al vespre nombrosos representants del món jurídic. El director general de Relacions amb l’Administració de Justícia Jaume Amat, el president del Consell General de l’Advocacia Eugeni Gay, i el vocal del Consell General del Poder Judicial Francesc Caminal, hi van ser convidats, així com també els catorze degans de tot Catalunya» (fotografies 10 i 11). Efectivament, el divendres 14 de novembre de l’any 1997, el Col·legi d’Advocats de Mataró va inaugurar les seves noves dependències, situades dins el nou Palau de justícia, a la plaça Tomás y Valiente, a la planta baixa del mateix edifici, amb entrada particular del Col·legi pel carrer Méndez Núñez s/n. No va ser fàcil, però, aconseguir la inauguració de la nova seu col·legial. El fet requerí moltes gestions coordinades entre l’Ajuntament de Mataró i el Col·legi d’Advocats per poder assolir, primerament, la construcció dels nous jutjats. Crònica de Mataró, de l’11 de gener de l’any 1990 (núm. 1725) va publicar una notícia ben pessimista: «L’entorn del polígon Balançó i Boter no agrada al Ministeri. Un informe tècnic desestima l’oferta de l’Ajuntament per ubicar el Palau de Justícia» (es tracta del lloc on, a la fi, es va construir l’immoble més de set anys després...); «L’informe —afegia— ha provocat indignació al Col·legi d’Advocats i malestar a l’Ajuntament». Encara, el 13 de novembre de l’any 1990 (Crònica de Mataró, núm. 18399), molts tècnics del Ministeri continuaven afirmant que el terreny que oferia Mataró no era adient per a les noves instal·lacions judicials; però, sortosament, el ministre Múgica va acceptar demanar l’opinió del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José Antonio Somalo, i aquest, després de visitar el lloc proposat per a l’emplaçament


Història de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

21

(Crònica de Mataró, del 17 de novembre següent), va manifestar: «Em sembla mot bé; no hi ha cosa millor que veure’l i comprovar que es tracta d’un lloc esplèndid». Després de variades diligències, va visitar el lloc el director general de Serveis del Ministeri, Ramón Jiménez de la Muñana, i considerà correcte el futur emplaçament del Palau de justícia. La notícia es va publicar a Crònica de Mataró de l’1 de desembre de 1990: «El Ministeri de Justícia —deia— ha acceptat, finalment, la cessió dels terrenys de Balançó i Boter per construir-hi el futur palau judicial. El nou edifici es realitzarà mitjançant dependències modulars. El projecte serà discutit pel Ministeri, la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró. Les obres, com a mínim la primera fase, hauran d’estar acabades l’any 1992». Tanmateix, la primera pedra de l’edifici dels nous jutjats no va ser col·locada fins a l’any 1996, però la construcció va fer-se amb delit, de manera que el president de la Generalitat va poder inaugurar el nou Palau de justícia el 15 de juliol de l’any 1997. Ja abans, a l’inici de l’any 1996, van començar les gestions prop del director general per ubicar la seu del Col·legi dins del futur edifici judicial, i el 4 de març del 1997 es va signar un acord marc amb la Generalitat per obtenir la concessió administrativa del local. Conseqüentment, el Col·legi està ubicat al mateix edifici del Palau de justícia, amb una entrada independent des del carrer, tot i que també s’hi pot accedir des de dins del mateix edifici. La inauguració de la nova seu del Col·legi va ser explicada amb detall a la revista del col·legi Amb la vènia, de juliol del 1998: «Vàrem començar amb un partit de futbol organitzat pel grup de joves advocats a les 11 del matí; posteriorment, a les 13 hores, va tenir lloc la formació d’un mosaic al qual vam participar activament tots els companys, deixant constància de la seva participació amb una signatura en un llibre d’actes del Col·legi; una vegada formada la composició que representava el logo del Col·legi, aquest fou col·locat a la biblioteca. Després, es va procedir a realitzar un refrigeri en el hall dels Jutjats, organitzat conjuntament pel Col·legi d’Advocats i el Col·legi de Procuradors, al qual varen assistir jutges, secretaris, advocats, procuradors, oficials i auxiliars. Els actes de la tarda varen començar a les 18 hores amb un discurs del degà, seguit de diferents intervencions de les personalitats assistents, així com la primera imposició de togues que es realitzava al Col·legi de Mataró, i actes de reconeixement als col·legiats de 25 i 50 anys d’antiguitat».


22

Antoni Martí i Coll

Així, solemnement, va quedar inaugurada la desitjada nova seu col·legial, que posseeix les dependències adequades (secretaria, biblioteca, sala d’actes, despatxos, etc.) per a la utilitat i serveis dels professionals i per poder tenir cabuda actes, cerimònies i qualsevol sessió que la societat requereixi relacionada amb l’advocacia i el Dret (fotografies 12 i 13)

DOS NOUS DEGANS L’existència de dos nous degans del Col·legi és un dels motius, prou rellevant, per decidir emprendre la continuació de la història inacabada d’aquesta institució des de l’any 1992. Llavors, es va donar una primordial importància a l’enumeració i ressenya de tots els degans elegits successivament, des de la fundació de la corporació l’any 1867, fins al referit any 1992. Era una qüestió necessària i que no es podia pas ometre atesa la seva transcendència, en tractar-se dels membres més importants de qualsevol col·legi elegits pels professionals per a presidir-lo. Conseqüentment, ara ens caldrà referir-nos als dos nous degans. Tanmateix, abans hem de fer un incís per tractar o corregir dues qüestions. Primerament, s’ha de corregir l’omissió tinguda l’any 1992 de no haver consignat la persona que, durant els anys de guerra, del 1936 al 1939, va ser designada per la Generalitat de Catalunya per presidir el Col·legi mataroní, i que fou Emili Carles i Serra. En segon lloc, cal constatar que, fins a l’any 1996 en què Jordi Puigderrajols va ser designat per presidir el Col·legi, el degà havia estat Salvador Soler i Vicens, i que molts actes i la solució d’assumptes i qüestions que succeïren abans, tot i que nosaltres no els atribuïm específicament a persones ni a temps concrets, corresponen a l’època del seu mandat. Per això, en consideració als mèrits que cal assignar al degà Salvador Soler i Vicens, l’any 2000, entre els actes motivats per la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, destacà la concessió de la Creu Distingida de Primera Classe de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort a l’exdegà Salvador Soler i Vicens, de mans de la consellera Núria de Gispert i Català (fotografies 14 i 15). Hi assistiren l’alcalde de Mataró, el president del Consell General de l’Advocacia Espanyola, el president del Consell dels Advocats de Catalunya i degà del Col·legi de Barcelona, la directora general de Relacions de l’Administració de Justícia i molts degans dels diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya.

1_9788490533307  
1_9788490533307